Sunteți pe pagina 1din 15

LEASING-UL FINANCIAR

I. NOTIUNI INTRODUCTIVE. DEFINITII. LEGISLATIE IN VIGOARE

Leasing-ul s-a afirmat ca metoda de finantare pe termen mediu si lung in ultimele decenii, indeosebi
in SUA si tarile Europei Occidentale. In esenta, leasing-ul este o forma de inchiriere realizata de societati
financiare specializate (societati de leasing) a unor bunuri de echipament catre firme (beneficiari), care nu
dispun de fonduri proprii, ori nu pot sau nu doresc sa recurga la credite bancare pentru cumpararea acestora
de la producatori.
Operatiunile de leasing au devenit o necesitate datorita ritmului rapid al progresului tehnic si al
concurentei, ritm care devanseaza posibilitatile de autofinantare sau de creditare ale agentilor economici.
Aceasta presupune, in principiu, doua contracte: unul de vanzare-cumparare, incheiat intre
producator, ca vanzator, si societatea de leasing, care crediteaza operatiunea de leasing in calitate de
cumparator si un contract de locatiune incheiat intre societatea de leasing si un tert beneficiar. Operatiunea
este initiata de firma care doreste inchirierea produsului si care se adreseaza in acest sens societatii de
leasing cu o cerere de oferta. Societatea de leasing, in urma acceptarii cererii, procedeaza la stabilirea
contactului cu producatorul bunului solicitat, in vederea achizitionarii acestuia. In acest proces este implicat
direct si viitorul beneficiar. Urmeaza incheierea contractului de leasing si cumpararea bunului de catre
societatea de leasing in vederea punerii lui la dispozitia beneficiarului.
Pentru utilizarea bunului, beneficiarul va plati societatii de leasing costul, sub forma de rate esalonate
pe perioada de valabilitate a contractului incheiat.
La sfarsitul perioadei de inchiriere, beneficiarul are o tripla optiune: sa abandoneze contractul, sa-l
prelungeasca sau sa cumpere bunul la valoarea reziduala.
Sunt cunoscute doua tipuri de contracte de leasing:
-leasing-ul financiar , care transfera , in mare masura, toate riscurile si avantajele aferente dreptului de
proprietate asupra bunului .Titlul de proprietate poate fi transferat , in cele din urma , sau nu.
-leasing-ul operational , care este operatiunea de leasing ce nu intra in categoria leasingului financiar.
Conform prevederilor legale existente, societatile aplica tratamente contabile diferite, astfel:
- societatile care aplica OMFP nr 94/2001 pentru aprobarea Reglementarilor Contabile Armonizate cu
Directiva a IV-a a comunitatii Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate au in
vedere IAS “Leasing”;

1
- societatile care conduc contabilitatea conform OMFP nr 306/2002 pentru aprobarea Reglementarilor
contabile simplificate, armonizate cu Directivele Europene, respecta dispozitiile OG nr 51/1997, republicata,
si prevederile Legii nr 571/22.12.2003 privind Codul Fiscal.

II. LEASING-UL FINANCIAR

1. Leasing-ul financiar –aspecte juridice

Operatiunile de leasing financiar sunt reglementate in legislatia romaneasca prin Ordonanta


Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing , republicata in M.O. nr.
9/2000, modificata si completata de Legea nr. 533/2004 precum si Legea nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal
cu modificarile si completarile ulterioare.

Ordonanta Guvernului nr. 51/1997, republicata , defineste leasingul drept o operatiune comerciala
prin care o parte , denumita locator/finantator , transmite pentru o perioada determinata dreptul de folosinta
asupra unui bun al carui proprietar este celeilalte parti, denumite utilizator , la solicitarea acesteia , contra
unei plati periodice, denumita rata de leasing. La sfarsitul perioadei de leasing locatorul/finantatorul se
obliga sa respecte dreptul de optiune al utilizatorului de a cumpara bunul, de a prelungi contractul de leasing
ori de a inceta raporturile contractuale.
Operatiunile de leasing pot avea ca obiect bunuri imobile , precum si bunuri mobile de folosinta
indelungata , aflate in circuitul civil, cu exceptia inregistrarilor pe banda audio si video , a pieselor de teatru ,
manuscriselor , brevetelor si a drepturilor de autor.
Operatiunile de leasing cuprind trei faze:
 achizitionarea bunului de catre societatea finantatoare ( societatea de leasing );
 restituirea treptata de catre beneficiar a creditului primit , folosind resursele financiare obtinute
din exploatarea investitiei;
 dreptul beneficiarului ca la expirarea contractului sa-si exprime optiunea de a achizitiona bunul
cu achitarea valorii reziduale ( diferenta dintre pretul platit de investitor si sumele restituite periodic de catre
beneficiar).

Pentru efectuarea unei operatiuni de leasing , orice persoana fizica sau juridica trebuie sa trimita unei
societati de leasing o oferta ferma insotita de lista cu bunurile ce vor constitui obiectul contractului de

2
leasing si de acte din care sa rezulte situatia financiara a solicitantului finantarii. Societatea de leasing ,
analizand oferta , va putea fie sa accepte finantarea , fie sa o respinga.

Exista posibilitatea ca utilizatorul sa cumpere bunul si inainte de expirarea termenului de leasing , cu


conditia indeplinirii tuturor obligatiilor contractuale si a incheierii unui acord in acest sens cu locatorul.
In cadrul leasing-ului financiar se utilizeaza termeni si notiuni specifice, astfel:
 valoarea de intrare – valoarea de achizitie a bunului de catre finantator ( cost de achizitie );
 valoarea totala – valoarea totala de leasing plus valoarea reziduala:
 valoarea reziduala – valorea de achizitie a bunului de catre utilizator la momentul expirarii
contractului de leasing;
 pret de optiune – suma pe care trebuie sa o plateasca cumparatorul la sfarsitul contractului de
leasing pentru a intra in posesia juridica a bunului

Contractul de leasing financiar este orice contract de leasing , care indeplineste cel putin una dintre
urmatoarele conditii:
 riscurile si beneficiile dreptului de proprietate care face obiectul leasing-ului sunt transferate
utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce efecte;
 contractul de leasing prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce face
obiectul leasingului catre utilizator la momentul expirarii contractului;
Nerespectarea dreptului de optiune al utilizatorului obliga societatea de leasing la plata de daune,
egale cu valoarea reziduala a bunului la momentul expirarii contractului de leasing.
 perioada de leasing depaseste 75% dn durata normala de utilizare a bunului ce face obiectul
leasing-ului; in intelesul acestei definitii, perioada de leasing include orice perioada pentru care contractul de
leasing poate fi prelungit;
 la inceputul contractului de leasing valoarea actualizata a platilor minime de leasing este aproape
egala cu valoarea justa a bunului;
 bunul care face obiectul contractului este de natura speciala , astfel incat utilizatorul il poate
folosi fara modificari semnificative .

Contractul de leasing

Contractele de leasing sunt reglementate de O.G. 51/1997 , cu modificarile si completarile ulterioare.


Contractele de leasing constituie titlu executoriu daca utilizatorul nu preda bunul la sfarsitul perioadei de

3
leasing , daca utilizatorul nu a optat pentru cumpararea bunului sau pentru prelungirea contractului precum
si in cazul rezilierii contractului din vina exclusiva a utilizatorului.
Contractele de leasing financiar trebuie sa cuprinda obligatoriu urmatoarele elemente:
 partile in contractul de leasing: locatorul / finantatorul si respectiv utilizatorul;
 descrierea exacta a bunului care face obiectul contractului de leasing;
 valoarea totala a contractului de leasing;
 valoarea ratelor de leasing si termenul de plata a acestora ;
 perioada de utilizare in sistem de leasing a bunului;
 clauza privind obligatia asigurarii bunului;
 valoarea initiala a bunului;
 clauza privind dreptul de optiune al utilizatorului cu privire la cumpararea bunului si la conditiile
in care acesta poate fi exercitat.
 Garantii;
 Obligatiile si drepturile partilor;
 Raspunderi; forta majora; notificari; litigii; clauze finale.

Anexam la prezenta lucrare un model de contract de leasing pentru un autoturism.

Drepturile partilor:

Locatorul beneficiaza de :
-dreptul de a verifica periodic starea bunurilor , modul de exploatare;
-dreptul de a rezilia contractul inainte de termen daca utilizatorul nu-si indeplineste obligatiile din contract;
-dreptul de arezilia contractul de leasing in situatia in care utilizatorul nu plateste , cel putin doua luni
consecutive , rata de leasing;
-dreptul de a vinde bunul , in timpul derularii contractului, unui alt locator , insa cesta va fi legat de aceleasi
obligatii contractuale ca si vanzatorul .

Utilizatorul are ca drepturi:


-dreptul de a opta pentru cumpararea bunului, prelungirea contractului sau pentru incetarea raporturilor
contractuale;

4
-dreptul la actiune directa impotriva furnizorului, in cazul reclamatiilor privind livrarea, calitatea , asistenta
tehnica, service-ul necesar in perioada de garantie si post garantie;
-dreptul de a exercita actiuni posesorii fata de terti;
-dreptul de a alege societatea care va asigura bunul, cu acordul societatii de leasing.
Obligatiile partilor:

Locatorul/Finantatorul este obligat sa:


-sa respecte dreptul utilizatorului de a alege furnizorul, potrivit necesitatilor ;
-sa incheie contract de vanzare-cumparare cu furnizorul desemnat de utilizator , in conditiile expres
formulate de acesta ;
-sa incheie contractul de leasing cu utilizatorul si sa-i transmita toate drepturile ce deriva din contractul de
vanzare-cumparare , cu exceptia dreptului de dispozitie;
-sa respecte dreptul de optiune al utilizatorului ;
-sa-l garanteze pe utilizator pentru linistita folosinta a bunului ;
-sa asigure bunurile printr-o societate de asigurare.

Utilizatorul se obliga sa :
-sa efectueze receptia bunului si sa-l primeasca la termenul stipulat ;
-sa exploateze bunul conform instructiunilor elaborate de furnizor si sa instruiasca personalul pentru o
exploatare corecta a bunului;
-sa nu greveze cu sarcini bunul, fara acordul finantatorului;
-sa efectueze platile cu titlu de rata de leasing in cuantumul si la termenele prevazute in contract;
-sa suporte cheltuielile de intretinere si alte cheltuieli ce decutg din contract;
-sa isi asume,pe toata perioada derularii contractului , totalitatea obligatiilor rezultate in urma folosirii
bunului in mod direct sau prin prepusii sai;
-sa suporte riscul pieirii sau distrugerii bunului ca urmare a unui caz fortuit;
-sa permita finantatorului verificarea periodica a starii si a modului de exploatare a bunului;
-sa-l informeze pe finantator despre orice tulburare a folosintei venita din partea unui tert;
-sa nu aduca modificari bunului fara acordul finantatorului;
sa restituie bunul in conformitate cu prevederile contractuale.

5
2. Leasing-ul financiar –aspecte contabile

Din punct de vedere financiar contabil, leasing-ul reprezinta o alta forma, alaturi de cele traditionale,
de intrare/iesire a mijloacelor fixe in si din gestiunea intreprinderilor, o forma de credit care imbina partial
elemente ale contractului de inchiriere cu cele ale unui contract de vanzare cumparare, in scopul furnizarii,
utilizarii si achizitiei de bunuri investitionale.

* IAS 17 “ LEASING”

Standardul descrie , atat pentru locatari , cat si pentru locatori , politicile contabile si prezentarile
adecvate care trebuie aplicate diverselor tipuri de tranzacii de leasing.
Standardul se aplica tuturor contractelor de leasing , prin care locatorul cedeaza locatarului dreptul de
a utiliza un bun pe o perioada convenita de timp , in schimbul unei plati sau a unei serii de plati.

Contabilizarea de catre locatari

Un bun detinut in baza unui contract de leasing financiar si obligatia corespondenta sunt recunoscute
in conformitate cu principiul prevalentei economicului asupra juridicului .
Tratamentul contabil este urmatorul :
 la inceputul contractului de leasing , activul si datoria corespondenta pentru viitoarele plati de
leasing sunt recunoscute la aceleasi valori;activul se recunoaste la valorea minima dintre valoarea actualizata
a platilor minime de leasing si valoarea justa a bunului la data semnarii contractului de leasing.
Platile minime de leasing reprezinta acele plati pe care locatarul este obligat sa le faca ( daca pretul de
optiune este suficient de mic astfel incat sa existe certitudinea rezonabila ca se va opta pentru achizitie ).
 costurile directe initiale aferente activitatilor de leasing sunt capitalizate in valoarea activului;
 platile de leasing constau in cheltuiala de finantare si reducerea datoriei neachitate.Cheltuiala de finantare
trebuie alocata astfel incat sa se obtina o rata periodica constanta a dobanzii la soldul ramas al datoriei in
fiecare perioada; La inceputul contractului de leasing dobanda fie se recunoaste ca si cheltuiala in avans in
contul 471 “ Cheltuieli inregistrate in avans” fie nu se recunoaste ca si cheltuiala in avans

6
 amortizarea este recunoscuta in conformitate cu IAS 16 “ IMOBILIZARI CORPORALE” si IAS 38 “
ACTIVE NECORPORALE”. Daca exista prezumtia ca se va opta pentru achizitie , amortizarea se va face
pe o perioada egala cu durata de viata utila a bunului . In caz contrar, amortizarea se va efectua pe o perioada
egala cu durata contractului.

Contabilizarea de catre locatori

Un bun detinut in baza unui contract de leasing financiar este prezentat ca o creanta. El este contabilizat
dupa cum urmeaza :
 creanta este inregistrata la o valoare egala cu investitia neta;
 recunoasterea venitului financiar se bazeaza pe un model care reflecta o rata periodica constanta a
rentabilitatii investitiei nete;
 costurile directe initiale sunt fie recunoscute imediat, fie alocate de-a lungul perioadei
contractului de leasing pe masura ce sunt realizate veniturile financiare.

Prezentarea informatiilor:

A. LOCATARI

Bunul: valoarea contabila a fiecarei clase de active;


Datoria: totalul platilor minime de leasing reconciliate la valorile actualizate al datoriilor de leasing pe trei
intervale periodice:
-pana la 1 an;
-intre 1 an si 5 ani;
-peste 5 ani.
Cerintele din IAS 16 pentru imobilizarile corporale in regim de leasing;
Descrierea generala a contractelor semnificative de leasing;
Distinctia dintre datoriile de leasing curente si pe termen lung;
Platile minime de subinchiriere viitoare ce se asteapta a fi incasate la data bilantului in baza contractelor de
subinchiriere irevocabile;
Chiriile contingente recunoscute in venitul perioadei.

7
B. LOCATORI

Investitia bruta totala reconciliata la valoarea actualizata a platilor minime de leasing de primit pe cele trei
intervale periodice;
Venitul financiar nerealizat;
Reducerile de valoare cumulate pentru creantele ce nu pot fi incasate;
Chiriile contingente inregistrate in venituri;
Descrierea generala a contractelor semnificative de leasing;
Valorile reziduale negarantate.

* OMF 306/2002

In conformitate cu prevederile Legii 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile


ulterioare , contractul de leasing este contractul care:
 transfera majoritatea riscurilor si beneficiile utilizatorului;
 prevede transferul obligatoriu definitiv al dreptului de proprietate;
 durata contractului depaseste 75 % din durata de viata utila a bunului.

3. Analiza financiara si interpretare a leasing-ului financiar

Leasing-ul financiar evidentiaza in bilantul contabil atat activul , cat si valoarea neta a datoriei . In
baza contabilitatii leasing-ului financiar , plata totala de leasing este impartita in componenta de dobanda si
rambursarea principalului ; se distinge , de asemenea , si o componenta de amortizare atunci cand principalul
( portiunea de capital) este amortizata in conformitate cu IAS 16 .
Fractiunea de dobanda din plata de leasing aferenta unui leasing financiar este raportata , in mod
normal, drept iesire de numerar din exploatare , in timp ce rambursarea obligatiei aferente leasing-ului este
tratata drept iesire de numerar din activitatea de finantare.
Acea fractiune a obligatiei aferente leasing-ului care este platita sau eliminata in termen de 1 an sau
in cursul unui ciclu de exploatare , daca acesta se intinde pe o perioada mai lunga de 1 an , este clasificata
drept datorie curenta. Restul se clasifica drept datorie pe termen lung.

Efectul contractelor de leasing financiar asupra situatiilor financiare si indicatorilor financiari cheie:

8
Element sau indicator Leasing-ul financiar-efecte
Bilant Un activ inchiriat in regim de leasing si o obligatie aferenta sunt
create in momentul in care este inregistrat leasing-ul
Cont de profit si pierdere Se genereaza atat o cheltuiala cu dobanda cat si o cheltuiala cu
amortizarea .
Situatia fluxurilor de Iesirea de numerar generata de platile de leasing este alocata
numerar partial unei iesiri de numerar din exploatare ( cheltuiala cu
dobanda ) si partial unei iesiri de numerar din finantare
( rambursarea componentei de capital din obligatia aferenta
leasing-ului ).Amortizarea nu reprezinta element al fluxurilor de
numerar.
Marja profitului Mai mica in primii ani, deoarece cheltuiala totala raportata este ,
in mod normal, mai mare decat plata de leasing.
Viteza de rotatie a Mai mica datorita activului achizitionat in regim de leasing
activelor financiar. Va creste in timp, pe masura ce activul este amortizat.
Rata lichiditatii curente Mai mica , deoarece fractiunea curenta din obligatia aferenta
leasing-ului este o datorie curenta, acest indicator scade in
continuare in timp pe masura ce fractiunea curenta a obligatiei
de leasing creste.
Grad de indatorare Mai mare, scade in timp ,deoarece scade si obligatia aferenta
leasing-ului
Rentabilitatea activelor Mai mica in primii ani , deoarece rezultatelor sunt mai scazutesi
activele sunt mai mari.
Rentabilitatea capitalurilor Mai mica in primii ani , deoarece rezultatele sunt mai scazute.
proprii Aceasta creste in timp datorita unei tendinte pozitive a
rezultatelor.
Acoperirea dobanzilor Mai mica , deoarece cheltuiala cu dobanda este creata de metoda
leasing-ului financiar. Acest indicator creste in timp, pe masura
micsorarii cheltuieli cu dobanda.

9
4. Studiu de caz

In contractul de leasing incheiat intre S.C Eurial Invest SA ,in calitate de finantator ( locator)
si S.C. General Management S.R.L. , in calitate de utilizator ( locatar ) , se cunosc urmatoarele :
-valoarea de intrare ( cost de achizitie pentru societatea de leasing ): 39.000 EURO ( 36.000 EURO + 3.000
EURO asigurare);
-valoarea contractului de leasing : 36.000 EURO;
-obiectul contractului : autoturism Peugeut 307;
-data incheierii contractului : 01.11.2004; curs valutar 40.000 LEI/EURO;
-data livrarii: 01.11.2004;
-comision de administrare contract : 400 EURO;
-durata contractului: 12.luni;
-rata lunara egala de : 2.500 EURO
-durata normala de utilizare : 5 ani;
-valoare avans: 10.000 EURO , curs valutar plata avans 41.000 LEI/EURO;
-dobanda: 1.302 EURO;
-valoare reziduala : 7.000 EURO.

Nr.crt. Total rata rata dobanda asigurare Principal Rest de


plata

0 1=2+3+4 2=1-3 3=6anterior 4 5=5anterior-2 6


* 9%

Valoare 36.000
contract
avans 10.000 10.000 0 0 10.000 26.000
Rate
1 2.500 2.051 199 250 2.051 23.949
Nr.crt. Total rata rata dobanda asigurare Principal Rest de
plata
0 1=2+3+4 2=1-3 3=6anterior 4 5=5anterior-2 6
* 9%
10
2 2.500 2.070 180 250 2.070 21.879
3 2.500 2.086 164 250 2.083 19.793
4 2.500 2.102 148 250 2.102 17.691
5 2.500 2.117 133 250 2.117 15.574
6 2.500 2.133 117 250 2.133 13.441
7 2.500 2.149 101 250 2.149 11.292
8 2.500 2.165 85 250 2.165 9.127
9 2.500 2.182 68 250 2.182 6.945
10 2.500 2.198 52 250 2.198 4.747
11 2.500 2.214 36 250 2.214 2.533
12 2.802 2.533 19 250 2.533 0
total 40.302 26.000 1.302 3.000 36.000

Contractul de leasing prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce face
obiectul leasing-,ului catre utilizator la momentul expirarii contractului.

Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor de leasing financiar:

- contabilitatea locatorului ( S.C. EURIAL INVEST SA )

a) achizitionarea unui autoturism la o valoare de 39.000 EURO , la curs valutar de 40.000 LEI/EURO.

2133 = 404 1.560.000.000 lei


“mij.fixe” “furnizori de imobilizari”.

404 = 5124 1.560.000.000 lei


“furnizori de imobilizari”. “ banca in devize”

b) incasarea avansului de la locator pe baza facturii emise de locator:

461 = % 487.900.000 lei


706 “ venituri din redevente” 410.000.000 lei
4427 77.900.000 lei

5121 = 461 487.900.000 lei

11
c) cota parte din valoarea mijlocului fix care se descarca odata cu incasarea avansului:
658 = 2672 410.000.000 lei
“ alte “ Imprumuturi
ch.de exploatare” acordate pe termen lung”

d) inregistrarea contractului de imprumut:


-mod de determinare imprumut: 36.000 EURO + 3.000 EURO = 39.000 EURO * 40.000 LEI/EURO:

2672 = 2133 1.560.000.000 LEI

-mod de determinare dobanda: 1.302 EURO * 40.000 LEI/EURO:

2678 = 472 52.080.000 LEI

e) emitere factura prima rata :


2.051 EURO ( rata leasing ) + 199 EURO ( dobanda ) + 250 EURO ( asigurare ) = 2.500 EURO * 41.000
LEI/EURO

411 = % 121.975.000 LEI


2678 7.960.000 LEI
765 199.000 LEI
706 92.040.000 LEI
765 2.301.000 LEI
4427 19.475.000 LEI

658 = 2672 92.040.000 LEI


472 = 766 7.960.000 LEI
5121 = 411 121.975.000 LEI

f) la expirarea contractului se inregistreaza transferul dreptului de proprietate la valoarea reziduala :


7.000 EURO * 42.000 LEI/EURO

12
- Contabilitatea locatarului ( S.C. GENERAL MANAGEMENT SRL )

a) inregistrarea contractului de leasing: 36.000 EURO * 40.000 LEI/EURO

2133 = 167 1.440.000.000 lei

b) inregistrarea dobanzilor: 1.302 EURO * 40.000 LEI /EURO

471 = 1687 52.080.000 lei

c) plata comision administrare contract: 400 EURO * 41.000 LEI/EURO

471 = 5121 16.400.000 lei

d) plata avans conform factura: 10.000 EURO * 41.000 LEI /EURO:

% = 404 487.900.000 lei


167 400.000.000 lei
665 10.000.000 lei
4426 77.900.000 lei

404 = 5121 487.900.000lei

e) plata primei rate conform factura:


2.051 EURO ( rata leasing ) + 199 EURO ( dobanda ) + 250 EURO ( asigurare ) = 2.500 EURO * 41.000
LEI/EURO

% = 404 121.975.000 lei


a. 82.040.000 lei
1687 7.960.000 lei
13
665 2.250.000 lei
613 10.250.000 lei
4426 19.475.000 lei

666 = 471 7.960.000 lei ( dobanda)


628 = 471 1.366.667 lei ( comision contract)

404 = 5121 121.975.000 lei

f) inregistrarea amortizarii incepand cu luna imediat urmatoare celei in care s-a achizitionat bunul:
-cost de achizitie: 36.000 EURO * 40.000 LEI/EURO = 1.440.000.000 LEI;
-durata normala de utilizare: 5 ani
-amortizare liniara anuala: 1.440.000.000 / 5 ani = 288.000.000 lei;
-amortizarea lunara liniara: 288.000.000 / 12 luni =24.000.000 lei

6811 = 2811 24.000.000 lei

III. AVANTAJE SI DEZAVANTAJE ALE LEASING-ULUI

1) AVANTAJELE LEASING-ULUI LA NIVEL MICROECONOMIC :


-achizitia imobilizarilor va fi finantata pe seama cheltuielilor de exploatare;
-plata esalonata a chiriilor permite evitarea imobilizarii de resurse pe termen lung;
-o modalitate de finantare a utilizatorului de catre locator/finantator pentru realizarea de investitii ,
achizitii;
14
-o operatiune juridico-financiara ce cuprinde concomitant o finantare , o locatiune si , in anumite
conditii, o vanzare a bunului inchiriat catre utilizator.
2) AVANTAJE ALE LEASING-ULUI LA NIVEL MACROECONOMIC
La nivel macoreconomic, leasing-ul prezinta avantaje multiple. Din acest punct de vedere, leasing-ul
poate fi privit ca un mijloc de dezvoltare a firmelor de echipamente. Finantand achizitia de echipamente, se
dezvolta un nou segment de piata – acela in care beneficiarii nu dispun de posibilitatea achitarii integrale a
acestora la cumparare. In acest mod pot fi promovate pe piata si echipamente noi ale caror performante nu
sunt cunoscute de beneficiari. Dupa testarea noilor echipamente in perioada de locatie, vor creste vanzarile
directe, daca i-au convins pe utilizatori
3) DEZAVANTAJE ALE LEASING-ULUI
Leasing-ul, pe langa avantaje, prezinta si unele limite, in sensul ca acesta comporta anumite riscuri
pentru furnizor si pentru utilizator.
Pentru societatile de leasing, riscurile pot creste pe masura cresterii numarului beneficiarilor, a
scaderii exigentei privind solvabilitatea, a cresterii duratei pe care pot actiona factorii aleatorii, a cresterii
ponderii tranzactiilor transnationale.
De asemenea, contractul de leasing presupune o instruire speciala a personalului, iar derularea
operatiunii presupune antranarea unui numar mare de consilieri si analisti financiari. Pentru finantatori, daca
pretul contractului nu s-a stabilit intr-o moneda stabila, ratele fixe ale locatiei pot deveni foarte
dezavantajoase in timp. Cel mai mare risc pentru finantatori exista in situatia in care un bun utilizat temporar
nu isi mai gaseste solicitanti.
Din punctul de vedere al utilizatorului, dezavantajul ar putea fi faptul ca leasingul este mai costisitor
decat creditul bancar si neplata unei singure rate atrage dupa sine pierderea bunului si obligatia de plata a
tuturor ratelor restante.

Bibliografie

1. Odobescu Valentin: Drept comercial - indrumar pentru oamenii de afaceri, Editura


Timpul, 2000, Iasi
2. Hoanta Nicolae: Finantele firmei, Editura Continent, 1996
3. Fundamente stiintifice ale contabilitatii, Editura TIPO Moldova 2008

15

S-ar putea să vă placă și