Sunteți pe pagina 1din 8

SC EURO CONTUR SRL

LOCATOR IN CADRUL UNUI


CONTRACT DE LEASING
CUPRINS
1. DEFINIREA LEASINGULUI
2. CLASIFICAREA LEASINGULUI
2.1 LEASINGUL OPERATIONAL
2.2 LEASINGUL FINANCIAR
2.3 LEASE-BACK LEASE-BACK
3. 3. CONTRACTUL DE LEASING CONTRACTUL DE LEASING
4. 4. RECUNOASTEREA LEASINGULUI FINANCIAR
4.1 4.1 IN CONTABILITATEA LOCATARILOR IN CONTABILITATEA LOCATARILOR
4.2 4.2 IN CONTABILITATEA LOCATORILOR IN CONTABILITATEA LOCATORILOR
5. RECUNOASTEREA LEASINGULUI OPERATIONAL 5. RECUNOASTEREA LEASINGULUI OPERATIONAL
5.1 5.1 IN CONTABILITATEA LOCATARILOR IN CONTABILITATEA LOCATARILOR
5.2 5.2 IN CONTABILITATEA LOCATORILOR IN CONTABILITATEA LOCATORILOR
6. INREGISTRARILE CONTABILE GENERATE DE 6. INREGISTRARILE CONTABILE GENERATE DE
INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE LEASING IN CONTABILITATEA SC INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE LEASING IN CONTABILITATEA SC
EURO CONTUR SRL EURO CONTUR SRL
7. ANEXA: CONTRACT DE LEASING 7. ANEXA: CONTRACT DE LEASING
FACTURA 139336623!"#!2"11 FACTURA 139336623!"#!2"11
FACTURA 14"3#46"5!"9!2"11 FACTURA 14"3#46"5!"9!2"11
1. DEFINIREA LEASINGULUI
Leasingul este o tehnica de credit profesional care presupune incheierea unui contract de
inchiriere a unei proprietati imoboliare, a unui echipament sau a altor active fixe , pe o perioada de
timp determinata, contra unei taxe fixate de regula sub forma de chirie si este insotit de o
promisiune de vanzare din partea locatorului in favoarea locatarului.
In Romania leasingul este reglementat de ordonanta guvenului nr. 51/199, privind
operatiunile de leasing si societatile de leasing.
Leasingul este operatiunea comerciala prin care o persoana, denumita locator, se anga!eaza
la solicitarea unei alte persoane, numita locatar sa cumpere de la un tert, denumit vanzator, si sa
confere utilizatorului dreptul de exploatare, de utilizare.
2. CLASIFICAREA LEASINGULUI
La noi in tara exista urmatoarele categorii de leasing"
leasing operational
leasing financiar
lease#bac$.
2.1 LEASINGUL OPERATIONAL
Leasingul operational presupune folosirea bunului finantat pe o perioada limitata de timp,
fara asumarea unor riscuri si beneficii aferente proprietarului, in general pentru rezolvarea
punctuala a unor activitati specifice.
In cazul leasingului operational bunurile care fac obiectul contractului de leasing se
inregistreaza in contabilitatea firmei de leasing ca si active imobilizate. %vansul din partea
locatorului nu este obligatoriu, iar intreaga rata lunara este deductibila fiscal integral de catre
utilizator. Rata de leasing este formata din amortizarea, cheltuielile de intretinere si o rata de profit
pentru locator. %ceasta rata se calculeaza pornindu#se de la valoarea de intrare a bunului, adica de la
costul de achizitie a acestuia. La sfarsitul perioadei contractuale locatorul este obligat sa inapoieze
bunul.
2.2 LEASINGUL FINANCIAR
Leasingul financiar implica faptul ca bunurile care fac obiectul contractului de leasing se
inregistreaza in contabilitatea locatorului ca si imobilizari, iar la expirarea perioadei contractuale
acesta poate sa opteze pentru returnarea bunului, prelungirea contractului de leasing sau pentru
achizitionarea acestuia. In cazul in care locatorul opteaza pentru achizitionarea bunului, pretul
acestuia va reprezenta cel mult 5&' din valoarea de intrere(de piata) pe care acesta o are la data la
care optiunea este exprimata.
In cazul leasingului financiar perioada de folosire a bunului in sistem de leasing acopera cel
putin 5' din durata normata de utilizare a bunului. In momentul incheierii contractului riscurile si
beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra locatorului.*heltuielile deductibile in cazul
leasingului financiar sunt cele cu dobanda, amortizarea si diferentele rezultate din cursul valutar.
Rata lunara este compusa din principal si dobanda, la care se aplica +,%#ul. Leasingul financiar
este recomandat cu precadere companiilor mici. companiilor mici.
-xista situatii care conduc in mod normal la catalogarea leasingului ca fiind unul financiar. -xista situatii care conduc in mod normal la catalogarea leasingului ca fiind unul financiar.
%cestea sunt" %cestea sunt"
leasingul transfera locatarului titlul de proprietate asupra bunului pana la sfarsitul perioadei leasingul transfera locatarului titlul de proprietate asupra bunului pana la sfarsitul perioadei
de leasing. de leasing.
locatarul are optiunea de a cumpara bunul la un pret estimat a fi suficient de mic in raport cu locatarul are optiunea de a cumpara bunul la un pret estimat a fi suficient de mic in raport cu
valoarea !usta a bunului la data la care optiunea devine exercitabila. valoarea !usta a bunului la data la care optiunea devine exercitabila.
durata contractului de leasing acopera in cea mai mare parte, durata de viata economica a durata contractului de leasing acopera in cea mai mare parte, durata de viata economica a
bunului, chiar daca titlul de proprietate nu este transferat. bunului, chiar daca titlul de proprietate nu este transferat.
bunurile ce constituie obiectul contractului de leasing sunt de natura speciala, astfel incat bunurile ce constituie obiectul contractului de leasing sunt de natura speciala, astfel incat
doar locatarul le poate modifica fara a efectua modificari ma!ore. doar locatarul le poate modifica fara a efectua modificari ma!ore.
la inceputul contractului de leasing valoarea actualizata a platilor minime de leasing este cel la inceputul contractului de leasing valoarea actualizata a platilor minime de leasing este cel
putin egala cu aproape intreaga valoare !usta a bunului in regim de leasing. putin egala cu aproape intreaga valoare !usta a bunului in regim de leasing.
2.3 LEASE-BACK 2.3 LEASE-BACK
Lease bac$ este prescurtarea pentru sale and lease bac$ si este tranzactia financiara care
presupune vanzarea unui imobil, pentru ca in baza unui contract de leasing pe termen lung
vanzatorul sa isi pastreze dreptul de folosire a bunului in schimbul unei chirii. %vanta!ul
vanzatorului este acela ca isi deblocheaza o suma mare de bani pentru alte investitii, beneficiind de
o sursa de finantare in cazul in care indatorarea la banca este foarte mare, sau cand activele sunt
subevaluate in cazul unui credit.
.peratiunea elibereaza o suma importanta de bani prin transformarea activului detinut in
lichiditate,dar nu destabilizeaza activitatea companiei, respectivul bun fiind utilizat in continuare in
aceleasi conditii.
/latile de leasing si pretul de vanzare, sunt de obicei interdependente intrucat sunt negociate
impreuna. +ratamentul contabil al tranzactiei de vanzare si de leasbac$ depinde de tipul contractului
de leasing.
0aca o tranzactie de vanzare si de leasbac$ are ca rezultat un leasing fnanciar, surplusul
dintre suma de vanzare si valoarea contabila nu va fi recunoscuta mediat ca venit in situatiile
financiare ale locatorulu# vanzatorului. %cel surplus va fi amanat si amortizat pe intreaga durata a
contractului de leasing.
0aca o tranzactie de vanzare si de leasbc$ are ca rezultat un leasing operational si este
evident ca tranzactia se va face la valoare !usta, orice profit sau pierdere va fi recunoscut imediat.
3. CONTRACTUL DE LEASING
/e langa partile contractuale, contractele de leasing trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele
date"
clauza privind definirea contractului de leasing, ca leasing financiar sau operational
denumirea bunului care face obiectul contractului de leasing, precum si caracteristicile de
identificare a acestuia
valoarea ratelor de leasing si termenul de plata a acestora
perioada de utilizare in sistem de leasing a bunului
clauza privind obligatia asigurarii bunului
valoarea totala a contractului de leasing
*ontractul de leasing financiar mai trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente"
valoarea de intrare a bunului
valoarea reziduala a bunului convenita de parti
*ontractul de leasing se incheie in scris. In cazul incetarii contractului din culpa
utilizatorului sau prin dauna totala survenita inainte de implinirea unui an de la intrarea in vigoare a
contractului de leasing este tratat fiscal si contabil ca bun al unui contract de leasing.
*ontractele de leasing, precum si garantiile reale si personale, constituite in scopul garantarii
obligatiilor asumate prin contractul de leasing, constituie titluri executorii.
4. RECUNOASTEREA LEASINGULUI FINANCIAR
4.1. IN CONTABILITATEA LOCATARILOR
Locatarii vor recunoaste operatiunile de leasing financiar in bilanturile lor ca active si datorii
la o valoare egala la inceputul contractului de leasing cu valoarea !usta a bunului in regim de leasing
sau cu valoarea actualizata a platilor minime de leasing, daca aceasta din urma este mai mica,
fiecare fiind determinata la inceputul contractului de leasing. .rice costuri initiale directe ale
locatarului sunt adaugate la suma recunoscuta drept activ.
+ranzactiile si alte evenimente vor fi contabilizate si prezentate in concordanta cu fondul lor
economic si cu realitatea financiara, si nu numai cu forma !uridica. -ste adecvata inregistrarea
leasingului financiar in bilantul locatarului atat ca un activ cat si ca o obligatie de a achita platile
viitoare de leasing. La inceputul perioadei de leasing, activul si datoriile pentru platile viitoare de
leasing se inregistreaza in bilant la valorile egale, mai putin orice costuri initiale indirecte ale
locatarului care sunt adaugate la suma recunoscuta ca activ.
1u este adecvat ca datoriile pentru bunurile in regim de leasing sa fie prezentate in situatiile
financiare ca o deducere a valorii activelor, bunurilor date in leasing. 0aca pentru prezentarea
datoriilor in bilant datoriile curente sunt reflectate separat de cele pe termen lung, aceeasi distinctie
se va utiliza si pentru datoriile generate de leasing.
*osturile identificate ca fiind atribuite direct activitatilor efectuate de locatar pentru un
leasing financiar sunt adaugate la valoarea inregistrata ca activ.
4.2 IN CONTABILITATEA LOCATORILOR
Locatorii vor recunoaste in bilant bunurile detinute in regim de leasing financiar drept
creante, la o valoare egala cu investitia nete in leasing. Locatorul transmitand locatarului, in mare
masura toate riscurile si avanta!ele aferente titluilui de proprietate, ratele de incasat le va trata ca
rambursare a principalului si ca venit financiar aferent. %cest vent reprezinta recompensa
locatorului pentru investitia si serviciile sale.
*osturile initiale indirecte sunt adesea generate de locatori si nclud sume cum ar fi
comisioanele, taxele legale si costurile interne ce sunt suplimentare si direct atribuibile negocierii si
semnarii contractului de leasing. %ceste costuri intale sunt incluse in evaluarea initiala a sumei de
primit din leasingul financiar si reduc suma venitului recunoscut pe termenul de leasing. Rata
implicita de dobanda de leasing este definita de asa manera incat costurile initiale directe sunt
incluse in mod automat in suma de primit din leasngul financiar, nu este necesara adaugarea lor
separata.
*osturile generate de locatorul producator sau distribuitor in legatura cu negocierea si
semnarea contractului de leasing sunt excluse din definirea costurilor directe initiale. *oncluzia este
ca ele sunt excluse din investitia neta in leasing si sunt recunoscute drept cheltuieli atunci cand
profitul din vanzare este recuscut, ceea ce pentru leasingul financiar se intampla de obicei la
inceputul perioadei de leasing.
5. RECUNOASTEREA LEASINGULUI OPERATIONAL
5.1 IN CONTABILITATEA LOCATARILOR
/latile de leasing in cazul unui leasing operational vor fi recunoscute ca o cheltuiala liniar,
de#a lungul duratei contractului de leasing.
5.2 IN CONTABILITATEA LOCATORILOR
Locatorii vor prezenta bunurile detinute in regim de leasing operational in comformitate cu
natura acestora. ,enitul rezultat din leasingul operational va fi recunoscut ca un venit pe o baza
liniara pe toata durata contractului. *osturile, inclusiv amortizarea, suportate pentru obtinerea
veniturilor din leasing sunt recunoscute drept cheltuieli.
*osturile directe initaiale suportate de locatori pentru negocierea si semnarea contractului de
leasing operational vor fi adaugate la valoarea contabila a bunului dat in leasing si recunoscut drept
cheltuiala pe toata perioada contractulu de leasing pe aceasi baza ca si venitul din leasing.
/olitica de amortizare a bunurilor amortizabile in regim de leasing se va face pe o baza
consecventa cu politica normala de amortizare a locatorului pentru bunuri similare.
6. INREGISTRARILE CONTABILE GENERATE DE
INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE LEASING IN CONTABILITATEA SC
EURO CONTUR SRL
In data de 12,&2,3&11 societatea -uro *ontur 4RL incheie un contract de leasing financiar
cu societatea 5otoractive I61 4% pentru achizitionarea de echipamente tehnologice(agregat
frigorific, sistem de racire, vitrine frigorifice, camere frigorifice, camere de congelare).
4ocietatea -uro *ontur 4RL a selectat furnizorul de echipamente tehnologice, iar firma de
leasing le#a achizitionat, urmand sa fie obiectul contractului de leasing. ,aloarea totala a
echipamentelor tehnologice pe care le achizitioneaza societatea de leasing este de 71,158-.
*ontractul de leasing este incheiat pe o perioada de 79 luni, valoarea reziduala ce urmeaza
sa se achite este de 711,58.,aloarea contractului de leasing este de 78.137,79-. In momentul
semnarii se achita suma de .22,5&-. Ratele urmeaza sa fie egale in valoare de 33,2-.
0obanda totala ce urmeaza sa fie achitata de societate este de 3959,59-, iar asigurarea va fi de
717,93-.
In continuare voi inregistra in contabilitate valoarea echipamentelor tehnologice la valoarea
ce urmeaza a fi rambursata firmei de leasing si anume 71.152,2&-. *ursul valutar la :1R in data de
12,&2,3&11 este de 8,359, deci valoarea in lei este de 173.917 lei.
2131 $ 167 132.613
;-chipamente tehnologice; ; ;
In data de 37,&2,3&11 5otoractive Ifn 4% emite factura cu nr 1797799. In contabilitatea 4*
-uro *ontur 4RL se efectueaza urmatoarele inregistrari"
In primul rand se inregistreaza obligatia de plata a ratei initiale de .22,5 la cursul zilei si anume
77.5&3,37 ron, comisionul de administrare in valoare de 3.92&,12 si +,%#ul aferent
167 $ 4"4 33.5"2!23
;%lte imprumuturi si datorii asimilate; ;6urnizori de imobilizari;
4426 $ 4"4 #.6#3!7#
;+,% deductibil; ;6urnizori de imobilizari;
446.2 $ 4"4 2.6#"!1#
;%lte taxe si varsaminte; ;6urnizori de imobilizari;
Inainte de termenul de scadenta societatea -uro *ontur 4RL efesctueaza plata din contul de la
banca in lei. %ceasta operatiune se va inregistra in contabilitatea firmei astfel"

4"4 $ 5121 3.974!3#
;6urnizori de imobilizari; ;*onturi la banci in lei;
In data de &5,&9,3&11 se emite o noua fatura pentru -uro *ontur nr. 18&7289, care va genera
urmatoarele inregistrari contabile" se inregstreaza obligatia de palta a ratei de leasing in valoare de
3.881,53 ron, comisionul de adminstrare in valoare de 78,3 ron, dobanda aferenta in valoare de
958,5 ron, prima de asgurare pentru bunurile cumparate in leasing in valoare de 8,& ron,
cheltuieli din diferente de curs valutar in valoare de #&,&9 si +,%#ul deductibil aferent in valoare de
99,37 ron.
167 $ 4"4 2.441!52
;%lte imprumuturi si datorii asimilate; ;6urnizori de imobilizari;
446.2 $ 4"4 34!27
;%lte taxe si varsaminte; ;6urnizori de imobilizari;
16#7 $ 4"4 654!75
;0obanzi aferente altor imprumuturi si dat. %similate; ;6urnizori de imobilizari;
613 $ 4"4 74!7"
;*heltuieli cu primele de asgurare; ;6urnizori de imobilizari;

665 $ 4"4 - "!"9
;*heltuieli cu diferentele de curs valutar; ;6urnizori de imobilizari;
4426 $ 4"4 769!23
;+,% deductibil; ;6urnizori de imobilizari;
Inainte de termenul de scadenta societatea -uro *ontur 4RL efesctueaza plata din contul de
la banca in lei. %ceasta operatiune se va inregistra in contabilitatea firmei astfel"

4"4 $ 5121 3.974!3#
;6urnizori de imobilizari; ;*onturi la banci in lei;
4* 5otoractive Ifn 4% va emite facturi pentru 4* -uro *ontur 4RL pana ce valoare
contractului de leasing va fi recuperata, iar aceste facturi vor genera aceleasi inregistrari in
contabilitatea locatorului.
BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE
STANDARDELE INTERNATIONALE DE RA%PORTARE STANDARDELE INTERNATIONALE DE RA%PORTARE
FINANCIARA&IFRS' - CECCAR 2""7 FINANCIARA&IFRS' - CECCAR 2""7

S-ar putea să vă placă și