Sunteți pe pagina 1din 9

Universitatea Ecologica din Bucuresti

Facultatea de Stiinte Economice

LEASING-ul
INTERNATIONAL
forma speciala de creditare a comertului exterior

~ Referat la Finante Internationale ~

Student: .....................................
Specializarea FINANTE si BANCI - Anul III

--- februarie 2018 ---

Leasingul international
forma speciala de creditare a comertului exterior
DEFINIRE SI CARACTERISTICI ALE LEASING-ULUI

Leasingul - este o formă de închiriere - realizată de societăţi financiare


specializate numite societăţi de leasing - a unor bunuri către întreprinderi – beneficiari -
care nu dispun de fonduri proprii sau împrumutate suficiente pentru cumpărarea bunurilor
dorite de la producători.
Leasing sau credit - contract de inchiriere, este o forma de finantare a bunurilor de
echipament prin inchirierea lor pe temen mediu sau lung. Se practica de catre societatea
de leasing (specializata), care cumpara bunurile de la producator si le inchiriaza, contra
unei chirii platite lunar, chiriasului, care nu are deci nevoie de a mobiliza lichiditati pentru
a-l achizitiona. In plus chiriasul poate sa preleve chiria lunara din beneficiile realizate cu
ajutorul masinii sau a instalatiilor inchiriate.
Societatea de leasing va încheia cu utilizatorul efectiv al bunurilor un contract de
locaţie prin intermediul căruia se stabilesc condiţiile de închiriere, nivelul chiriei, perioada
derulării contractului etc. La expirarea contractului de leasing, chiriaşul are o triplă
opţiune: să renunţe la contract, să prelungească contractul sau să cumpere bunul la o
valoare reziduală.
Obiectul operaţiunilor de leasing îl formează în special echipamente electronice de
calcul, aparate şi instrumente de măsură, mijloace de transport, maşini-unelte, unele
bunuri de folosinţă îndelungată etc.
În ultimul timp, leasingul a cuprins şi sectorul imobiliar şi de resurse umane, având
ca obiect închirierea de clădiri cu destinaţii diverse sau de personal specializat în anumite
domenii. Una dintre cele mai întâlnite clasificări ale operaţiunilor de leasing este cea care
deosebeşte leasingul financiar de leasingul operaţional.

OBIECTUL OPERATIUNII DE LEASING


Obiectul operatiunilor de leasing sunt, in cele mai fregvente cazuri: utilaje de
ridicat, echipamente de transport, automobile, computere, echipamente medicale,
echipamente industriale specializate, echipamente energetice, instalatii si utilaje de
extractii, jale si chiar uzine intregi. Nu pot fi utilizate in sistem de leasing bunurile ce fac
obiectul unei concesiuni, inregistrarile pe banda audio si video, piesele de teatru,
manuscrisele, brevetele si drepturile de autor.
Contractul de leasing reglemeanteaza relatiile dintre parteneri pe toata durata
prevazuta in contract, are un caratcer oneros (transmiterea dreptului de folosinta se
efctueaza contra cost) si trebuie sa cuprinda anumite elemente obligatorii:
 partile contractante;
 perioada de inchiriere;
 chiria(redeventa);
 modul de determinare a chiriei;
 drepturile si oblogatiile partilor;
 conditiile de folosire a bunurilor;
 asigurarea service-ului;
 asigurarea bunului;
 conditiile de reziliere;
 modul de solutionare a litigiilor.
Momentul care determina intrarea in vigoare a contractului de leasing este
reprezentat de data la care bunul economic etse pus la dispozitia locatarului.
Partile implicate in acest tip de contract sunt:
 locatorul, de regula o societatea financiara sau o banca specializata, care se
obliga sa stramute dreptul de folosinta asupa unui bun al sau catre cealalta parte (locatar)
 locatarul (utilizatorul sau beneficiarul), care primeste dreptul de folosinta
asupra bunului de la locator si care se obliga sa plateasca in schimb o redeventa.

Referat Finante Internationale - Leasingul international Page 2


De regula, operatiunea de leasing presupune, pe langa contractul de leasing, si
incheierea unui contract de vanzare-cumparare de bunuri intre furnizor si locator.
Astfel operatiunea de lasing presupune doua contracte (unul principal de leasing si
unul secundar de vanzare-cumparare a bunului ce urmeaza a fi inchiriat)si a trei
participanti (furnizorul bunului, locatorul-finantator si locatarul-beneficiar).

CLASIFICAREA FORMELOR DE LEASING

Clasificarea formelor de leasing1 - Leasing-ul se clasifica in functie de urmatoarele


criterii:
a) dupa natura contractului;
b) pozitia furnizorului in contractul de inchiriere;
c) forme speciale.

a) Dupa natura contractului se disting doua forme de leasing:


 Leasing-ul de exploatare sau operational (operating leasing)
 Leasing-ul financiar (financial leasing)

Caracteristicile leasing-ului operational sunt:


• este in general pe termen scurt, presupune folosirea bunului finanţat pe o
perioadă limitată de timp;
• pana la un an obiectul leasing-ului nu se amortizeaza decat partial in timpul
inchiderii;
• bunul este înregistrat ca mijloc fix în contabilitatea firmei de leasing, valoarea
ratei de leasing fiind în totalitate cheltuială deductibilă pentru client;
• intretinerea, amortizarea si reparatiile sunt in sarcina societatii de leasing si sunt
cuprinse in chirie;
• deseori este oferit de catre firmele producatoare sau de comercianti direct
beneficiarului.
• folosirea bunului are în vedere, în general, rezolvarea unor activităţi specifice şi
se realizează fără asumarea de riscuri şi beneficii aferente proprietarului;
• utilizatorul este practic decis, încă de la semnarea contractului, asupra returnării
bunului finanţat la sfârşitul perioadei de leasing, urmând ca locatorul să preia riscul de
realizare a valorii rămasă neamortizată;
• bunul este înregistrat ca mijloc fix în contabilitatea firmei de leasing, valoarea
ratei de leasing fiind în totalitate cheltuială deductibilă pentru client;
• avansul nu este obligatoriu.
Leasing-ul financiar este:
• o metoda de finantare pe termen mediu si lung, mai mare de 1 an, in mod
normal prin intermediul bancilor si al societatilor de leasing;
• intregul pret de vanzare al obiectului sau cea mai mare parte, 75 %, se
recupereaza in perioada de inchiriere;
• chiria nu cuprinde decat amortismentul si dobanda.
Caracteristicile leasing-ului operational sunt:
• riscurile şi beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra utilizatorului
din momentul încheierii contractului de leasing;
• părţile au prevăzut expres ca la expirarea contractului de leasing să se transfere
utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului;

1
Ilie Mihai , Tiberiu-Ionut Mihai, Trade Finace- finantarea comertului, Editura Economica, Bucuresti, 2002, p.274

Referat Finante Internationale - Leasingul international Page 3


• avansul este obligatoriu;
• utilizatorul poate opta pentru cumpărarea bunului, iar preţul de cumpărare va
reprezenta cel mult 50% din valoarea de intrare (valoarea de piaţă) pe care bunul o are la
data la care opţiunea poate fi exprimată;
 perioada de folosire a bunului în sistem de leasing acoperă cel puţin 75% din
durata normată de utilizare a bunului, chiar dacă în final dreptul de proprietate nu este
transferat;
 în general o operaţiune de leasing financiar este îndreptată către achiziţia
bunului finanţat;
 datorită duratei mari de utilizare sau datorită sumelor mari achitate de
utilizator se poate uşor constata că utilizatorul, la finalul contractului, poate considera
practic proprietatea asupra bunului ca fiind asumată;
 valoarea de achiziţie scăzută a bunului la data finalizării contractului, face
foarte probabilă exercitarea opţiunii de cumpărare şi transferarea dreptului de proprietate:
 bunurile ce fac obiectul contractului de leasing se înregistrează ca mijloace fixe
în contabilitatea clientului (utilizatorului) acesta deducând cheltuielile cu amortizarea lui,
iar din rata de leasing cheltuielile cu dobânda.
Persoane fizice
LEASING CREDITARE
- taxele vamale se plătesc la sfîrşitul perioadei - taxele vamale se plătesc la începutul
contractului de leasing la valoarea reziduală contractului la întreaga valoare de achiziţie
- asigură recuperarea TVA - TVA se plăteşte la iniţierea contractului
- operaţiunile de vămuire, înregistrare, - clientul administrează întregul proces de
înmatriculare, asigurare sunt realizate de vămuire, înregistrare, înmatriculare, asigurare
societatea de leasing
- obţinerea finanţării este foarte rapidă cu o - se solicită de obicei garanţii suplimentare
documentaţie simplificată
- dobânda este aplicată la valoarea finnţată - dobânda este aplicată la întreaga valoare
(preţ CIP – avans) împrumutată (preţ CIP + TVA + taxe)
- rata de leasing este mai mică datorită valorii - rata de credit este mai mare deoarece la
reziduale care se plăteşte la sfârşitul finalul contractului nu se mai achită nimic
contractului
Persoane juridice
LEASING CREDITARE
- taxele vamale se plătesc la sfârşitul - taxele vamale se plătesc la începutul
contractului de leasing la valoarea reziduală contractului la întreaga valoare de achiziţie

- TVA se plăteşte eşalonat - TVA se plăteşte la începutul contractului

- societatea de leasing administrează procesul - clientul administrează întregul proces de


de vămuire, asigurare, înregistrare, vămuire, înregistrare, înmatriculare, asigurare
înmatriculare
- obţinerea finanţării este foarte rapidă - durata de aprobare a finanţării este de
obicei mai ridicată, cu flexibilitate redusă

- se economisesc fondurile proprii - dobânda se aplică la întreaga valoare


împrumutată (preţ CIP + TVA + taxe)
- condiţiile de eligibilitate sunt uşor de - se deduc cheltuielile cu dobânda, cu
îndeplinit amortizarea, diferenţele de curs valutar
- dobânda se aplică la valoarea finanţată (preţ - rata de credit este mai mare (la sfârşitul
CIP – avans) contractului nu se mai achită nimic)

- se deduc cheltuielile cu dobânda, cu


amortizarea, diferenţele de curs valutar (la
leasingul financiar) şi întreaga rată de leasing

Referat Finante Internationale - Leasingul international Page 4


(la leasingul operaţional)
- rata de leasing este mai mică datorită valorii
reziduale care se plăteşte la sfârşitul
contractului de leasing

b) Dupa pozitia furnizorului in contractul de inchiriere:


 Leasing direct - forma care presupune incheierea unui coomtract de
leasingdirect intre furnizorul bunului si utilizatorul acestuia. In acest caz, furnizorul joaca
rolul se de finantator;
 Leasing-ul indirect – forma in care finantarea ii revine unei societati
financiaresau banci specializate. Aceasta cumpara de la furnizor bunul care urmeaza a fi
inchiriat si il inchiriaza beneficiarului spre utilizare.

c) Forme speciale de leasing:


Se pot întâlni şi forme speciale de leasing, cum ar fi:
 contractul de lease-back prin care proprietarul, aflat în nevoie urgentă de
fonduri băneşti, îşi vinde utilajul unei societăţi de leasing şi apoi îl închiriază printr-un
contract obişnuit de leasing, scopul fiind de transformare a fondurilor imobilizate în fonduri
disponibile; Leasing-back – presupune ca beneficiarul sa vanda un bun din proprietatea sa
societatii de leasing, in scopul inchirierii lui ulterioare de la aceasta;
 contractul de time-sharing este sistemul închirierilor pe timpi partajaţi,
simultan de către mai mulţi beneficiari, în scopul intensificării utilizării anumitor
echipamente (datorită uzurii morale extrem de rapidă) sau din considerente economice
(costuri ridicate);
 contractul de leasing experimental are în vedere promovarea vânzării unor
maşini şi utilaje prin închirierea pe perioade scurte (câteva luni), în mod experimental.
Scopul său este reprezentat de promovarea vânzărilor. Condiţia este ca după expirarea
perioadei experimentale, aceste bunuri să fie achiziţionate de client (dacă sunt
corespunzatoare cerinţelor) sau să fie restituite (dacă prezinta neajunsuri justificate de
către client).
 contractul de hire şi renting sunt operaţiuni de leasing pe termen scurt şi
foarte scurt care constau în închirierea cu ziua sau cu ora în special a mijloacelor de
transport sau a unor utilaje de construcţii.
Prin sistemul de cote de chirie lunară, beneficiarul bunurilor procurate prin
contractul de leasing plăteşte o sumă care depăşeşte preţul de catalog al produselor, dar
beneficiază de serviciile integrale ale bunurilor imediat după închiriere.
Operatiuni de hire si renting2 – sunt de fapt operatiuni de leasing pe termen scurt
sau foarte scurt si cuprind inchirierile cu ziua sau cu ora in special a mijloacelor de
transport sau a unor utilaje de constructie: macarale, excavatoare etc. Avand in vedere
periaoda foarte scurat de inchiriere si simplitatea acestor operatiuni, unii specialisti le
considera ca fiind forme de trecere de la inchirierea obisnuita la leasing.
Derularea contractului de leasing incepe intr-o cerere adresata de utilizator
societatii de leasing. Cererea trebuie sa contina informatii referitoare la solvabilitatea
firmei utilizatoare si date tehnice referitoare la cerere, si la nevoie, culege informatii
suplimentare la locatar. Dupa acceptare, incepe negocierea in vederea incheierii
contractului si derularii operatiunii de leasing.
Societatea de leasing, in calitate de locator, este obligata in baza contractului de
leasing, sa confere dreptul locatarului de folosinta asupra bunului achizitionat si sa
respecte, la expirarea contractului de leasing, dreptul de optiune a locatarului, ce consta

2
Alexandru Puiu, Tehnici de negociere, contractare si derulare in afacerile economice internationale, Editura “Tribuna
Economica”, Bucuresti, 1997, p.241

Referat Finante Internationale - Leasingul international Page 5


in posibilitatea de a solicita achizitionarea bunului, restituirea acestuia sau prelungireaa
contractului de leasing.
In cazul in care, la expirarea contractului de leasing, locatarul isi exprima intentia
de a cumpara bunul, societatea de leasing trebuie sa aiba in vedere varsamintele efectuate
anterior cu titlu de redeventa, precum si valoarea reziduala a bunului, calculata in functie
de stadiul amortizarii respectivului bun.
Locatarul are obligatia sa efectueze platile cu titlu de redeventa in cuantumul
valoric si la datele stabilite, sa suporte cheltuielile de sintretinere si sa plateasca primele
de asigurare ale bunului utilizat.
Costul operatiunii de leasing este reprezentat de redeventa care se calculeaza
tinandu-se seama de o marja de profit si de amortizarea integrala a bunului sau a unei parti
din valoarea de intrare a acestuia. In acest ultim caz, regimul de amortizare trebuie stabilit
de parti, de comun acord, in functie de natura bunului si de valoarea sa de intrare.
In cazul leasing-ului financiar, rata de leasing (chiria) este reprezentata de cota-
parte din valoarea de intrare a bunului si a dobanzii de leasing.
In cazul leasingu-lui operational, rata de lasing (chiria), este reprezentata de cota
de amortizare calculate in conformitate cu actele normative in vigoare si un beneficiu
stabilit de partile contractante.
Bancile comerciale pot acorda, la cererea societatilor de leasing, credite pe termen
mediu pentru achizitionarea activelor care fac obiectul contractelor de leasing incheiate cu
utilizatorii.
Creditele pentru activitatea de leasing nu pot depasi 85% din pretul de acizitie
bunurilor ce urmeaza a fi cumparate si inchiriate in regim de leasing, pe termen de cel
mult 5 ani. In vederea acordarii creditelor pentru operatiuni de leasing, este necesar ca:
- In obiectul de activitate stipulate in statutul de organizare si functionare al
solicitantilor de astfel de credite sa fie incluse si activitatea de leasing;
- Sa existe contracte de leasing incheiate, din care sa rezulte natur bunurilor
supuse inchirierii, valoarea de achizitie a acestora, cota lunara de amortizare stabilita,
perioada pentru care bunul va fi inchiriat.
Dimensionarea volumului creditelor pentru activitatea de leasing se realizeaza in
functie de cuantumul chiriei ce urmeaza a fi incasata de societatea de leasing, deoearece
chiria constituie priincipala sursa de rambursare a acestui credit.
De asemenea bancile comerciale pot aproba, la solicitarea societatilor de leasing, si
credite de leasing sub forma unui plafon, care sa acopere necesotatile acestora pentru o
perioada de 6 luni. Astfel in functie de valoarea bunuriloe achizitionate, care urmeaza a fi
livrate in baza contractelor de leasing, se efectueaza trageri partiale din creditul aprobat.
In plus, la cererea societatilor de leasing, bancile comerciale permit utilizarea acestor
plafoane in sistem revolving, astfel incat rambursarile provenite din incasarea
redeventelorsa intregeasca plafonul pentru noi trageri.
Intrucat creditul de leasing este un tip special de credit pentr investitii,
rambursarea acestuia trebuie facuta din fondul de dezvoltare ce se constituie pe seama
profitului, din amortizarea imobilizarilor corporale si din alte surse proprii pentru investitii.
Termenul de creditare trebuie deci corelat cu posibilitatile de rambursare rezultate
di proiectia surselor, fara a depasi 5 ani de la acordare.
In cadrul contractelor de leasing, care asa cum arata, se intind pe o perioada mai
mare, de o mare importanata este problema actualizarii valorii chiriei, cu atat mai mult in
conditiile unei economii afectate de inflatie.
Calculele de actualizare au in vedere aducerea in conditii comparabile la un
moment dat al valorii chiriei care se stabileste in prezent, dar care se incaseaza in viitor,
cu valoarea bunului care a fost achizitionat la preturile curente, dar a carui valoarea de
recupereaza treptat, in viitor, pe seama chiriilor incasate. De asemenea este necesar ca
valoarea actualizata a chhiriilor sa acopere valoarea actualizata a ratelor de credit si a

Referat Finante Internationale - Leasingul international Page 6


dobanzilor aferente, cu alte cuvinte, societatea de leasing sa poata achita datoriile catre
bancafara a inregistra din afacere pierderi.
Pe langa creditele pentru activitatea de leasing destinate societatilor de leasing,
bancile comerciale pot acorda locatarilor, credite pentru plata avansului solicitat de
compania de leasing. Principala conditie impusa de banca pentru acordarea unui astfel de
credit este ca locatarul sa participe cu surse proprii de cel putin 30% din valoarea avansului
solicitat.
Societatile de leasing pot fi:
 Societatile generale de leasing, care operreaza cu o larga gama de produse,
achizitionand echipamente de la diversi producatori pe baza specificatiilor beneficiarilor.
La randul lor, soicietatile generale de leasing pot aparea fie ca firme independente, fie ca
sucursale ale unor societati financiare.
 Societatile de leasing de intermediere, care desfasoara o activitate de
mijlocire. Proprietatea asupra echipamentelor inchiriate aprtine celor care au furnizat
fondurile de investitii (societati si banci cu un capital foarte mare), care urmaresc de fapt
pe aceasta cale evaziunea fiscala.
 Societati de leasing integrate, constituie de catre mari unitati producatoare care
au infiintat societati de leasing proprii pentru a beneficia de avantaje financiare ce rezulta
din aceste tranzactii. Printre aceste intreprinderi figureaza marii producatori de
calculatoare electronice si din industria aeronautica, companiile telefonice etc.4

AVANTAJELE LEASING-ULUI
Leasingul ofera agentilor economici o serie de avantaje economice cu efecte
insemnate pentru trezoreria lor, deoarece:
 Bunurile mobile care sunt importate in scopul utilizarii in sistem de leasing se
incadreaza in regimul bunurilor de admitere temporara, pe toata perioada contractului de
leasing, cu exonerarea totala de obligatia de plata a sumelor efrente drepturilor de import,
inclusiv a garantiilor vamale.
 Permite intrarea bunului in proprietatea agentului economic, care a inchiriat
bunul respectiv in baza unui contract de leasing, dupa expirarea contractului, cu plata
valorii ramase neamortizate;
 Faciliteaza introducerea tehnicii noi in procesul productiv al agentilor economici;
 Confera un grad mare de flexibilitate si accesul rapid la sursa de finantare;
 Asigura finantarea integrala a unor investitii in conditiile unor resurse financiare
insuficiente;
 Comisionul de gestionare a contractului si dobanda de leasing constituie
cheltuieli deductibile fiscale, diminuand venitul anual impozabil, iar cheltuiala aferenta
amortizarii bunului se inregistreaza tot in contabilitatea utilizatorului, si nu la proprietar;
 Utilizatorul isi poate alege singur furnizorul pentru produsul dorit;
 Nu impiedica utilizatorul sa contracteze in paralel un credit bancar;
 Pentru operatiunile de lease-back, utilizatorul poate obtine finantarea prin
vanzarea de active sin patrimoniul propriu, incheind un contract de cumparare in leasing,
pe o perioada determinata.
Pe langa avantajele mentionate, leasingul prezinta si anumite limite:
 Este mai costisitor decat creditul bancar;
 Poate conduce la riscul pierderii tuturor drepturilor in cazul imposibilitatii de
respectare a contractului de catre locator;
 Exista riscul deteriorarii bunului peperioada de locatie;
 Derularea operatiunii de leasing impune antrenarea unui personal specializat,
care adesea ridica costul tranzactiei.
Realizarea pe plan international a leasing-ului pune numeroase probleme de ordin
juridic si fiscal.

Referat Finante Internationale - Leasingul international Page 7


MECANISMUL SCHEMATIC AL LEASING-ULUI INTERNATIONAL
Schema unui leasing de export se prezinta astfel:3

SOCIETATEA DE LEASING SOCIETATEA DE LEASING


DIN ŢARA STRĂINĂ
EXPORTATORULUI 3

4
2 9
1 8 5
10

EXPORTATORUL IMPORTATORUL

1. exportatorul solicita un leasing societatii din tara sa;


2. societatea ii transmite acordul sau;
3. la randul ei societatea de leasing incheie cu o societatea similara din strainatate un
contract de leasing;
4. exportatorul cesioneaza vanzarea marfurilor, societatii de leasing straina;
5. societatea de leasing straina incheie contract de leasing cu importatorul;
6. exportatorul livreaza marfa importatorului;
7. importatorul avizeaza de receptie;
8. societatea straina de leasing plateste pretul de cumparare exportatorului;
9. societatea straina de leasing transmite cumparatorului dreptul de folosinta asupra
marfi pentru perioada inchirierii;
10. importatorul plateste lunar chiria.

3
Elena Dragoiescu,, op. cit., p.307.

Referat Finante Internationale - Leasingul international Page 8


BIBLIOGRAFIE

1. Mariana Paja – Relatii Internatioale, Bucureşti, 2017


2. Suport curs
3. Alexandru Puiu, Tehnici de negociere, contractare si derulare in afacerile
economice internationale, Editura “Tribuna Economica”, Bucuresti, 1997
4. Ilie Mihai, Tiberiu-Ionut Mihai, Trade Finace- finantarea comertului, Editura
Economica, Bucuresti, 2002
5. https://ro.wikipedia.org/wiki/Leasing

Referat Finante Internationale - Leasingul international Page 9

S-ar putea să vă placă și