Sunteți pe pagina 1din 32

Finanțe

Prelegerea 8
Leasing-ul
termenul de ”leasing” își are dezvoltată existența
în normele Codului civil (art. 923-930), precum și
într-o lege specială (nr. 59 din 28.04.2005 cu
privire la leasing).
Termenul de "Leasing" provine din limba
engleză, de la substantivul "leasing" și de la
verbul "to lease" care se traduce prin "a
închiria".
Definirea leasingului
Leasingul este definit ca operațiunea prin care o
parte, denumita locator/finantator, transmite pentru
o perioadă determinată dreptul de folosință asupra
unui bun al cărui proprietar este, celeilalte părți,
denumită locatar/utilizator, la solicitarea acesteia,
contra unei plăți periodice, denumită rata de leasing.
La sfârșitul perioadei de leasing locatorul/finanțatorul
se obligă să respecte dreptul de opțiune al
locatarului/utilizatorului de a cumpăra bunul, de a
prelungi contractul de leasing fără a schimba natura
leasingului ori de a înceta raporturile contractuale.
Obiectul leasing-ului
Cel mai des, auzim termenul de leasing pentru
automobile.
Potrivit legii, obiect al leasingului pot fi orice
bunuri mobile sau imobile, cu excepţia:
- bunurilor scoase din circuitul civil sau a căror
circulaţie este limitată prin lege;
- terenurilor agricole;
- bunurilor consumptibile;
- obiectelor proprietăţii intelectuale care nu pot fi
cesionate.
Finanțarea prin leasing
Leasingul este un pas înainte în finanțarea întreprinderilor care
doresc să-și achiziționeze utilaje și echipamente, dar care nu
au posibilități financiare.
Aceasta tehnică de finanțare care nu presupune un risc ridicat,
vine să dea satisfacție agenților economici care nu pot să
obțină credite de la bănci, ori nu vor să-și greveze activul prin
instituirea de ipoteci sau gajuri, sarcini de natură a afecta
activitatea acestora.
Interesul practic al leasing-ului este de a asigura înființarea
integrală prin fonduri împrumutate a unei investiții fără ca
beneficiarul să constituie măsuri asigurătorii. Prin aceasta
leasing-ul se distinge de tradiționala finanțare a investitiilor,
unde întreprinderea beneficiară suportă o parte din valoarea
investiției.
Interpretări economice privind leasing-ul
Din punct de vedere economic, leasingul reprezintă o
operațiune de finanțare în care finanțatorul asigură
fondurile necesare pentru întreaga investiție.
Din punct de vedere juridic, leasingul reprezintă un contract
complex care permite unei persoane să obțina și să utilizeze
un lucru fără a plăti imediat prețul.
Termenul de leasing este susceptibil de interpretări diferite
și mai ales de extinderea la alte operațiuni care nu fac parte
din sfera sa, cum ar fi închirierea sau vânzarea afectată de
termen. Echivocul subzistă și urmare a diferențelor de sens
ale termenului de leasing chiar în țările anglo-saxone, unde
desemnează multiple tranzacții, dar din care doar 'financial
leasing' corespunde operației cu acest înțeles.
Istoricul leasingu-lui
Inca din antichitate s-a observat că beneficiile sunt obținute prin
folosința unui lucru, având mai puțină importanță cine deține titlul de
proprietate. Aristotel exprima ideea ca 'bogăția nu se măsoară prin
titlurile de proprietate, ci prin efectiva utilizare a unor lucruri, chiar dacă
sunt proprietatea altora'.
Leasingul îsi află rădăcinile în forma arhaică a creditului pe care o
constituia în dreptul roman 'fiducia': împrumutătorul își rezervă pentru
garanția creanței sale proprietatea unui lucru.
Există o mare asemănare a leasingului și în special a modalității 'sale
and lease-back' cu forma arhaică a gajului din dreptul roman 'fiducia
cum creditare'.
In cadrul operațiunii 'fiducia cum creditare', împrumutatul (fiduciant)
transfera proprietatea unui lucru mobil sau imobil in patrimoniul
împrumutatorului (fiduciar), cu titlu de garanție a împrumutului primit.
La rândul sau fiduciarul se obliga să-i restituie bunul după înapoierea
datoriei.
Istoria modernă a leasingului
In epoca modernă, spre sfârșitul secolului al XIX-lea, aveau loc
in SUA primele operațiuni care prefigurau leasingul.
Paralel cu puternica dezvoltare a utilizării leasingului în SUA,
această operațiune a fost preluată de statele occidentale
Europei – după cel de-al doilea război mondial – începând cu
Anglia, apoi Germania, Franța, Olanda, Belgia și Italia
pătrunzând sub diverse denumiri, cum ar fi: ”credit bail”
(Franța), “location financement” (Belgia), “locatione finanziaria”
(Italia).
In 1877 aparatele de telefon au fost inchiriate abonaților, iar
acest contract avea să fie denumit 'lease'. Insă nu din zona
bunurilor mobile avea să se nască noua figură juridica.
La inceputul anilor ’80 se estima ca leasingului ii revenea 8% din
investițiile totale.
Forme de leasing
Există trei forme de leasing:
(1) leasing operational,
(2) leasing financiar
(3) vanzare și leaseback.

Dintre aceste trei forme cea mai apropiată de


conceptul clasic de leasing este numai leasing-ul
financiar sau de capital.
Forme de leasing
Leasing-ul financiar
Leasing-ul financiar este operațiunea de leasing care îndeplinește
una sau mai multe dintre următoarele condiții:
    riscurile și beneficiile aferente dreptului de proprietate trec
asupra utilizatorului din momentul încheierii contractului de
leasing;
    părțile au prevăzut expres ca la expirarea contractului de leasing
se transferă utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului;
    utilizatorul poate opta pentru cumpărarea bunului, iar prețul de
cumpărare va reprezenta cel mult 50% din valoarea de intrare (de
piață) pe care acesta o are la data la care opțiunea poate fi
exprimată;
    perioada de folosire a bunului în sistem de leasing acoperă cel
putin 75% din durata normată de utilizare a bunului, chiar dacă în
final dreptul de proprietate nu este transferat.
Derularea leasingului
În cazul în care utilizatorul nu execută obligația de
plată a ratei de leasing timp de două luni
consecutive, finanțatorul are dreptul de a rezilia
contractul de leasing, iar utilizatorul este obligat să
restituie bunul, să plăteasca ratele scadente, cu
daune-interese, dacă în contract nu se prevede
altfel.
Obligațiile locatorului
Obligațiile locatorului/finantatorului sunt:
    să respecte dreptul utilizatorului de a alege furnizorul;
    să incheie contract de vânzare-cumpărare cu
furnizorul desemnat de utilizator;
    să încheie contract de leasing cu utilizatorul și să
transmită acestuia, în temeiul contractului de leasing,
toate drepturile derivând din contractul de vânzare-
cumpărare, cu excepția dreptului de dispoziție;
    să respecte dreptul de opțiune al utilizatorului;
    să-i garanteze utilizatorului folosința liniștită a bunului;
    să asigure, printr-o societate de asigurare, bunurile
oferite in leasing.
Leasingul în România
In România, leasing-ul este perceput doar ca o formă mai
avantajoasă de achiziție a mijloacelor de transport și îndeosebi a
celor de transport persoane. Toate cifrele prezentate în statistici
confirmă aceasta. De asemenea practicarea de leasing a persoanelor
fizice este nesemnificativă. In acelasi timp, încă de la apariție, cadrul
normativ s-a dovedit restrictiv, interpretabil, abia recentul Cod Fiscal
creând un cadru mai clar, mai uniform și favorabil leasing-ului.
¨     Leasing-ul oferă un set de garanții în sensul că o companie de
leasing este mult mai flexibilă și mai operativă în privința finanțării,
spre deosebire de o bancă, unde regulile sunt mult mai rigide și mai
multe.
¨     România ar putea folosi leasing-ul pentru a depăși stadiul actual
în care anumite ramuri ale economiei naționale, în urma
restructurărilor suferite, urmează a se dezvolta în conformitate cu
cerințele economiei de pia.
Leasingul în România
Cel mai important segment al pieței leasing-ului a fost reprezentat de cel al
autovehiculelor (cu o pondere de 87,84% din totalul bunurilor achiziționate).
Autoturismele reprezintă cel mai important segment al acestei categorii cu un
procent de 56,25%. In UE autoturismele reprezinta 45% din totalul pieței de
leasing.
Potrivit datelor Asociatiei Producatorilor și Importatorilor de Automobile (APIA),
in 2013 aproape 60% din cele 42.144 autoturisme importate au fost
achiziționate în sistem leasing, restul fiind cumpărate cu plata pe loc sau in rate.
Peste 52% din totalul livrărilor făcute de Porsche in Romania au fost finanțate
prin sistem leasing.
Persoanele juridice care au achizitionat în leasing au incheiat majoritatea
contractelor cu firme private, ponderea societăților de stat din totalul
contractelor de leasing fiind sub 1%.
In ultimii ani tendința generală a fost aceea de a practica leasing-ul financiar in
dauna celui operațional. Aceasta tendință s-a continuat și în anul 2013. Spre
exemplu, numarul contractelor de leasing financiar reprezintă 90,49% din totalul
contractelor, iar din punct de vedere al valorii bunurilor achiziționate prin leasing
financiar, cuantumul este de 80,23% din totalul pieței
Leasing financiar
În cazul leasingului pentru automobile, acesta este proprietatea companiei de leasing până la
achitarea integrală a acestuia, ratele lunare + valoare reziduală a bunului (plată în baza căreia
se face transferul dreptului de proprietate).
Potrivit legii, contractul de leasing nu poate fi semnat pe un termen mai mic de 1 an și nu poate
depăși 5 ani.
Obligatoriu, se achită polițele de asigurare RCA și CASCO (pe lângă rata lunară pot pot fi incluse
direct în suma care se achită lunar).
Toate celelalte taxe aferente ratei de leasing, impozite, se achită de locatar, în calitate de
beneficiar al automobilului.
Un aspect extrem de important – de regulă, valoarea contractului este în euro, ceea ce
înseamnă că există un risc valutar, având în vedere fluctuația valutei pe piața financiară.
Nu este neapărată depunerea unei garanții, în schimb, cel mai probabil, trebui achitat un
avans care trebuie negociat în contract.
Rambursarea anticipată a leasingului se poate face până la expirarea contractului, doar că se
plătește o penalitate simțitoare, care este expres prevăzută în contract (fiind o formă prin care-
și asigură și compania de leasing profitul or lipsa de pierderi financiare).
Atenție mare la rezilierea contractului! Dacă inițiativa vine din partea locatarului., în
calitate de client (indiferent dacă este persoană fizică sau juridică), cel mai probabil va trebui
achitată o penalitate impunătoare, așa încât compania de leasing să-și acopere pierderea
financiară. Mai mult, dacă a fost achitată rata o perioadă X și se solicită rezilierea, bunul vă va fi
luat, fără a primi nimic din ceea ce a fost achitat.
Leasingul operațional
Un contract de leasing operational este o formă de contract de
închiriere prin intermediul căreia persoana fizică/juridică poate utiliza
un activ pe o perioadă de timp, în schimbul plății periodice pentru
acoperirea acestei utilizări.
spre deosebire de contractul de leasing financiar, contractul de leasing
operational nu îndeplineăte următoarele condiții:
- contractul de leasing operațional nu prevede transferul de
proprietate asupra bunului ce face obiectul leasingului către utilizator
la momentul la care contractul de leasing își face obiectul
- în cadrul unui contract de leasing operațional, utilizatorul nu are
opțiunea de a cumpăra bunul la momentul expirării contractului
- în leasing-ul operational, perioada de leasing nu depășește 80% din
durata normală de funcționare maximă a bunului, care face obiectul
leasingului
- valoarea totală a ratelor de leasing nu este mai mare sau egală cu cu
valoarea de intrare a bunului.
Leasingul operațional
Acest tip de leasing poate fi mai costisitor decât
finanțarea standard sau leasingul financiar, deoarece
locatorul închiriază echipamentul companiei pentru o
sumă lunară fixă și de asemenea îsi asumă riscul
valorii reziduale a echipamentului. Valoarea reziduală
a activului este estimată la momentul stabilirii
contractului de leasing. Societatea de leasing riscă ca
aceasta valoare reziduală să crească sau să scadă pe
durata contractului. Cu toate acestea, valoarea
reziduală este stabilită încă de la începutul
contractului.
Când se utilizează leasingul operațional
Leasing-ul operațional este folosit în mod obișnuit
atunci când activele au o valoare reziduală, cum ar fi
vehiculele și mașinile. Un contract de leasing
operațional este ideal pentru întreprinderile mijlocii sau
mari care doresc să beneficieze de avantajele unei flote
de vehicule, fără a fi nevoie să își facă griji cu privire la
întreținerea, deprecierea, costurile de funcționare sau
gestionarea flotei.
Avantajele leasingului operațional

Leasing-ul operațional este cel mai benefic pentru


companii atunci când echipamentele nu vor fi utilizate
pe termen lung; este soluția potrivită în cazul în care
progresele tehnologice din industria în care activează
o companie tinde să deprecieze echipamentele la
fiecare cațiva ani.
Leasingul operațional în IT
In momentul achiziționarii de către companii a oricărui
tip de echipament (fie IT, vehicule sau orice tip de
echipamente necesare productiei), în scopuri
comerciale, va exista întotdeauna riscul ca acestea să
fie depășite din punct de vedere tehnologic înainte ca
investiția să poată fi recuperată în întregime. Prin
intermediul leasing-ului operațional, acest lucru poate fi
evitat având în vedere că unele companii de leasing se
pot ocupa integral de upgrade-ul și repararea
echipamentelor sau contractul poate fi negociat în așa
fel încât în momentul în care apar echipamente noi,
beneficiarul contractului să facă upgrade la noua
versiune și să returneze vechiul echipament.
Beneficiile leasingului operațional
Un alt beneficiu al leasing-ului operațional este
flexibilitatea.
Cu acest tip de leasing, companiile nu vor fi blocate
cu echipamente a căror nevoie este limitată.
Amortizarea poate fi greoaie pentru anumite tipuri de
mașini și revânzarea ulterioară este un risc prea mare
pentru majoritatea afacerilor de astăzi. Este o mișcare
mult mai inteligentă pentru a o închiria atâta timp cât
este nevoie de ea și apoi să fie returnată, plățile de
leasing fiind singura pierdere.
Alte beneficii ale leasingului operațional

Printre beneficiile generale ale leasing-ului operational


mai pot fi enumerate:
optimizarea fluxului operațional;
permiterea alocării pentru alte scopuri a surselor de
finanțare adiționale dar și faptul că locatarul nu va
suporta uzura fizică și morală a echipamentului.
 Totodată, leasing-ul operațional oferă acea
predictibilitate care este foarte dezirabilă în business-
uri, având în vedere că serviciile de mentenanță pot fi
incluse în cadrul contractului de leasing operațional.
Comparație între Leasingul financiar și cel
operațional
Responsabilități și Atribuții:
L.F. – Clientul este responsabil în intregime de mentenanță
și de managementul flotei deținute sau a autoturismului. Tot
clientul este responsabil de gestionarea și achitarea
costurilor aferente unui vehicul: plata taxelor și a
asigurarilor, întreținere și reparații, schimbarea anvelopelor,
etc.
L.O. – Locatarul folosește bunul finanțat fără să -și asume
nici unul din riscurile aferente. Masina, flota, și toate
serviciile sau cheltuielile necesare sunt responsabilitatea
directă a firmei de Leasing Operational. Prin externalizarea
acestor sarcini către o companie specializată se elimină o
bună parte din riscurile aferente managementului unei flote.
Comparație Leasing financiar și cel
operațional
Timpul:
L.F.
Finanțatorul se ocupă de actele inițiale iar după primirea autoturismului,
cumpărătorul rămâne singurul responsabil.
In cazul unui defect sau accident, clientul este singurul responsabil pentru
soluționarea situației. Mașina poate ajunge în service pentru o perioadă
îndelungată caz în care tot clientul trebuie să găsească o mașină la schimb.
L.O .
firma de Leasing Operational se ocupă de actele inițiale, ulterioare,și finale
astfel încât locatarul este scutit de toată birocrația specifică deținerii unui
automobil.
In cazul unui defect sau accident firma de Leasing Operational intervine
pentru a rezolva orice probleme specifice situației. Reprezentanți ai firmei se
vor ocupa de programarea masinilor pentru revizii, service, reparatii, etc.
Pentru a mentine mobilitatea tot firma de Leasing Operational pune la
dispozitie masini la schimb pentru continuarea activității cât timp
autoturismele sunt indisponibile.
Comparație între leasingul financiar și cel
operațional
Autoturismul (bunul finantat)
L.F. – La sfârșitul contractului de finanțare autoturismul
îi revine cumpărătorului ca bun personal, acesta fiind
responsabil în continuare de mentenanța lui și de
valorificarea acestuia pentru o eventuală re-vânzare.
L.O. – La incheiarea contractului beneficiarul are mai
multe opțiuni. Poate reînnoi contractul de leasing fără
avans și poate păstra autoturismul în continuare (până
la un maxim de 57 de luni) sau poate alege un
autoturism nou, calculându-se doar o nouă rată fixă in
cazul în care este nevoie.
Comparație între leasingul financiar și cel
operațional
Planificarea Financiara:
L.F. – rata poate crește și se percepe un avans
obligatoriu. Deoarece autoturismul aparține firmei,
gestionarea resurselor financiare este îngreunată de
posibilitatea unor cheltuieli neprevăzute.
L.O. – rata stabilită rămâne fixă de la semnarea
contractului de leasing fără avans. Autoturismul și toate
cheltuielile aferente sunt în grija firmei de Leasing
Operational, iar locatarul are oportunitatea unei
planificări financiare mai eficiente fără griji din cauza
unor cheltuieli neprevăzute, fluctuații de preț sau curs
valutar, modificări de taxe sau impozite.
Fazele contractului de leasing

Fazele contractului de leasing sunt :

Tranzactia de leasing presupune mai multe faze:

precontractarea,
contractarea
cumpararea,
închirierea
lichidarea.
Precontractarea

1. Precontractarea
Operatiunea este initiata de beneficiar, care dorește
închirierea unui echipament și care se adresează unei
societăți de leasing cu o cerere de ofertă, însoțită de un
dosar de finanțare, care trebuie să conțină: o scurtă
prezentare a activității și evoluției firmei, copii dupa
actele de constituire a firmei, bilanțul contabil pe ultimii
2-3 ani, balanța de verificare a ultimei luni
calendaristice, situația patrimoniului, studiul de
fezabilitate al proiectului de finanțare, situația creditelor
și angajamentelor de plată și fluxul de numerar
previzionat pe durata locației.
Contractarea
2. Contractarea
 Societatea de leasing, după studierea și
acceptarea cererii procedează la stabilirea
contractului cu producătorul bunului solicitat, în
vederea achiziționarii lui. În acest proces este
implicat direct și viitorul beneficiar, societatea de
leasing încredințându-i mandatul de negociere cu
furnizorul bunului, în urma negocierilor cu furnizorul
acesta va emite o ofertă fermă, iar societatea de
leasing va lansa către furnizor o comandă fermă,
care va fi baza contractului dintre cele două părți.
Cumpărarea
3. Cumpararea
 Urmează încheierea contractului de leasing și
cumpărarea bunului de către societatea finanțatoare
în vederea punerii lui la dispoziția beneficiarului.
Pentru a preveni pierderile cauzate de degradarea,
distrugerea sau furtul bunului, precum și pentru
penalitățile datorate din incapacitatea de plată a
beneficiarului, se face o asigurare a bunului sau o
asigurare generală a tranzactiei cu o societate
specializată.
Închiderea și lichidarea
4.Închiderea si lichidarea
La sfârșitul perioadei de valabilitate a contractului
beneficiarul are 3 opțiuni:
să prelungească contractul,
să înapoieze bunul societatii de leasing sau
să achizitioneze bunul la valoarea reziduală.
Sistemul opțiunilor, care a căpătat o largă utilizare în
domeniul pieței financiar-bancare a început să fie tot
mai utilizat și în cazul operatiunilor de leasing.

S-ar putea să vă placă și