Sunteți pe pagina 1din 88

Managementul mentenanleechip i amentelor tehno logice industriale

ENTERTAIN (intrelinere): maintain a goodcondition... (a to in in menline bunecondilii). ) Asocialia Francezi de. Sfandardizare (AFNOR) definegte ea gi de drept', ansamblul acliuni carepermit mentinerea ,,mentenanfa" saurestabilirea echipament unui intr-o stare specificlsauin misuri s[ asigure serviciu un determinat. Este insa eronat sA se admiti cd doar efectuarea activiteli de de ilirelinere reparalii reprezintd La trebuie adiugate ,,mentenan!5". acestea 9i gicomponentele gi administrative manageriale, componente conduc care la o treapti superioarddeservirii a mijloacelor fixe,creindo optictr modernd 9i t noud culturd. Astfel, degi terminologia,,mentenabilitate" consacratd in era 9i liieratura specialitate Romania, termenul de din a se ,,mentenant5"incaput ):e utilizatcu precddere dup[ 1989,definind:un ansamblu activitdli de i::hnico-organizatorice, au' ca scop asigurarea oblinerii unor care maximepentra bunul considerat(utilaj, instalayk, etc), l.)et'formanle Fienlinerea repunerea in funclie in condi{iide maximd sau lui siguranyd in
ititlctrcnare.

SANATATEA OMULUT
Cunoaqterea omului Nasterea
LUnOaSterea bolllor

MASINII' ,.SANATATEA
Punerea in func,tiune Cunoa$terea tehnologiei Cunoaqterea cauzelor c6derilor Istoriculma5inii Dosarul maqinii Diagnostic, expertize, inspectii

Figa medicall Carnet sdnatate de analize, Diagnostic, r"izite Cunoa$terea tratamentelor Trahnent curativ Operalie

l,ongevitate

Durabilitate

Sdnatate bunA

Fiabilitate

Depantui, rcvizi,,
Renovare, modemizare

Moarte

Rebut

MEDICINA

MENTENANTA INDUSTRIALA

Fig.1.1. intremedicini9i mentenantA Analogie

Managementu mentenanle echipamente tehno I i lor Iogice industriale

similitr:dinilor existente la'nivelui pii"f"gi.i, iiig"*ticului nivelulinstrumentelor "f utilizate.

i re. ,,senetatea uman[l, 9i ,, sln6taiea _ masinii,, l._ ,tl,.j::19, mentenanta 1rB.. r .,oennlnd r
9i chiarla

Specialistul francez Monchyll0l realizeazd gi o analogie chiar deosebit


drept ,,medicina maginilo/,, sa unnare a

1.2, Istoricul, importanfa obiectivele gi activittrfii mentenantl de Termenul ,,mentenanl5.'industrie aperut de in a pentru pnmaoard in S.U.A in anii 1950, extinzdndu_se progresiv i,iE";;;;';".idenral6 peste 9i temenii deintrelinere reparalii. 9i Perioada 1960-1970a generar trer mutalii fundamentale in abordarea mentenanlei industriale: . aparilia mentenanlei diagnostic de prin aplicarea tehnicilorde controlnedistructiv, controlulvibrafiilor,analizafluidelor,etc., faptcarea condus ulteriorla mentenanla condilionata. o luarea in considerare aspectelor a economice determinarea in acliunilorde mentenanld: costulnon-efi caciteii echipamentelor, coshll non-mentenanfel, evaluarea riscului gi a piobabilitalii defectdri i echipamentelor; o utilizareatot mai accentuatd rnodelelor a fiabilitalii in studiul mentenan{ei. DupA1970s-audezvoltat mainoi filosofiilegate cele de mentenanta industriald: o Life Cycle Cost (LCC) _ coshrl ciclului de viati, in SUA, . cuprinzAnd, totalitateacosturilorocazionate. procesele : de de cercetare, proiectare, construcfie, exploatare mentenanla gi pe toati duratade via!6 a unui echipament, obieciivuturmirit fiind mlnlmlzarea acestuia. . Total ProductiveMaintenance . lMpT), in Japonia_ manageni firmei Toyotautilizand tebnicideparticipare a'muncltoritor direct productivi la activitatea mentlnanl{ Seichi de Hakajimavice, pregedinte. J.J.p.M,(JapanIlstitute oi plant Maintenance) este promotorul acestei teorii ce constituie abordarea umana a mentenantei, raportcu LCC_ abordarea in econornic&. T4

Managementu entenanleiechip Im amen telor tehno logiceindus triale

Dup[ 1980aceastlultimd abordare extinsgi in multe alte s_a 1[ri occidentale: Taiwan, Coreea, Singapore in special Franla. gi in ,,Rbzboiuleconomic"in care.se reg5sesc majoritatea societllilor comerciale industriale, conjunctura concurenla gi intemationald tocmai dau unportanlaacestei activititi, ale cdrei obiective fundamentale sunt prezentatefig.l .2: in o Conservarea potenlialului productiv: acest in domenru responsabilitdlile mentenanlei concretizate acliuni sunt prin destinate: F diaenosticului permanent stdri tehnicea utilajelorgi al instala!iilor; ,> remedierii repunerii funcliune echipamentelorcaz gi in a in deavarie;

Fig.l .2.Domeniile acliune responsabilitate mentenantei de gi ale realizlrii deactivitdlideinstalare, arnenajarc, proiectare de noi rnetode mentenan{I vederea de in utilizdrii ootimea noilorechipamentet o Exploatarea infrastructurii tehnice:constA responsabilitili in ce revinserviciului mentenanld, de referitoare la: ) diagnosticul pennanent stdriigenerale funclionare al de a relelelor utilitdti (instalatii de electrice, termice, apd, de aer subpresiune, abur, gaze, etc.); F executarea activitdlispecifice intrelinere reparalii; de de qi ) proiectarea instalarea noi releledeutiiiteti; gi de ) controlul calitilii 9i cantitdtii utilit6tilor.fumizate:
l)

Managementu mentenan echipamente tehnologice industiale I lor lei

F reducerea gi consumurilor pierderilor in transportul gi distribuda utilira!ilor. . Protecliamediului:activitalile, specifice revin prin excelenli ce compartimentului mentenanli acest de in domeniu sunt: ) diagnosticul permanent sttrrii tehnicea utilajelor 9i al instalaliilor ceea privegte in ce emanalia noxe; de ) prevenirea scurgerii fluide: de ) controlul permanental nivelului de poluare datorat activitllilor specificeale unit5tii qi luareade mdsuride incadrare acestuia limitelelegale; a in > mentenanlagi. exploatareainstalaliilor de reciclare, recuperare. filtrare, a fluidelor etc. reziduale. . Securitatea muncii.implicarea serviciului mentenante acest de in domeniu, legiferat {e altfel prin legi, decrete 9i hotlrdri guvemamentale, consti in desfigurarea unor activitfii specifice legate de:, ) menlinerea buni stare funclionare dispozitivelor in de a de alarmd utilajelorgi instalaliilor; ale > mentenanla ansamblua echipamentelor, prevenind . de apariliaunor accidente proporfiicaresi pundevenhlal de in pericol personalul exploatare: de ) elaborarea normeintemede TSM, in concordanle de cu modificdrile aduse structurii de bazd a utilajelor, ocazionate reparajii modernizdri; de sau ) dezvoltarea metode intervenlie de de rapidegi in deplini gi securitatepersonaluluimijloacelor a fixe. Importanlaacesteiactivitdli de mentenanliderivl irnplieit din dorneniile de acliunegi responsabilitate, fiind o necesitate care ei ea de prea ,,ploducliasuferd" 9i pe care de multe ori finanliqtii ,,o gdsesc costisitoare". Astfel, nu puline suntsituatiiiein care,din dorinlareducerii costurilortotale:curente, conjunctura.,. in actuall legatdde incerlitudinea r privind viitorul intreprinderii,manageriise orientea-2tr reducerea spre preventivo.In realitate, bugetuluialocatactivitdtii de mentenanla efectul acestei politici nu estecel scontat, cu inregisuandu-secre$tere costurilor o a mentenanlacorectiyd , ca urnare a cregterii frecvenlei caderilor 16

Managemen mentenanle echipamen tul i telo,rtehnologice industriale

vaputea iegi. hebuie priviti cao invistiliein viitor_ idee "-1tT*.,_T"ltenan!a. r" bazeazd intreaga abordare problemelor a legaie obiectivele ae l^"-:.T.^ acesteia, 1.3.Caracterizarea activitdfiide management mentenanfei a in uniftrfiteindustriale

j:TT1 l=d..f. a resurselor dirditii; h-#il#J,; :""::",::1 *"rt rT]1.l:-v.1tivd,cercviciosdincare greuse

:i*fy'I*::io*,r11::

cre$terea valorii,.lucrarilor menrenanlf, de

lil?:1#xa:.i"ll:.rj"t?:"*tt ,,,o,:::*i#"il'lx{::ffi lL:


trebuie realizatd intie urmitoarele elemente.(f trei g,1.,3).[10]:
STRATEGIA II{ENTENAI\TEI

Cont.olde gestiune

Mobili?area, antrenarea Prsonalului

SISTEM DE GESTIUNE

PERSONAL $I STRUCTUR{RI

Fig. I .3.Tripolulmanagementului mentenantei strategia de mentenanfi - procesur stabilire de a obiectiveror generale ale mentenantei termen mediu gi lung, precurn pe gi fonnu larea optiunilor actlune de pentru uting"r"uu..rtlrui gestiu_neorganizarea mijloacelor pentru conducerea lfstemul.de qrcontrolul actiunilor: personalul mentenanftr calificarea, de. competenlele, sistemul de salarizare.qi motivare. etc.l

17

Monagementul mentenanyei echip amente tehno lor losice indus e trial

Ceamai adaptati tehnicide analizla managemenhrlui mentnanlei este ceaa chestionarului, problemele chestionate viz6ndurm6toarele domenii 12 alemanagemenhrlui mentenanfei: 1. Organizarea generaltr - cuprinde procedurile generalede organizare compartimentului, a principiile9i reguliledip6 care este stabilitd organigrama acestuia elementele gi poliiicii dementenanp; ^ 2. Metodele de munci - legate de: piegdtirea lucrdrilor de mentenan!6, documentaliei a tehnicenecesare, nofinarea activitdtii dementenan![, metode interven]ii de utilizate, etc.; 3. Supravegherea tehnictr a echipamentului_ acliuni de analizh vizAnddeterminarea corecta. funqliede disponibilitate.costuri. in gi a acliunilorde mentenanl5 preventivigi corectiv6 asupra diverselor echipamente. incdq astfel pomind Ia ,,istoncul.. de acestora poard si fi stabilite politici optime mentenante; de 4. Gestiuneaportofoliului de activittrti - cuprmdeactivitatile in cadrul lucrdrilorde men(enanle corectivl, ceieprivind elabomrea planurilorqi programelor mentenanfl preventive de sistematica si celelegate Iansareaurmdrirea de lucrarilor rnentenanli; de 9i 5. Gestiunea pieselorde schimb- cuprinde; metodele gestiune de a pieselor schimb de utilizate, metodele planificare necesarului de a si a stocurilor piese schimb, de de depozitarea pieselor schimb, de etc.; 6. Aprovizionarea piese schimbgi matirialede mentenantd cu de _ lansarea comenzilor, incheierea contractelor, existentA, piala etc.; 7. Organizarea compartimentului efectuare mentenan{ei; de a 8. Dotarea tehnicl a secfiei(atelierului)de mentenan!tr diverse _ mstrumente, aparate de"testare, rnAsurare control: si 9. Documentafia tehnicl - compleE, catalogati, acllahzatA sistematic; 10.Gestiuneapersonalului mentenanfi - probleme de sensibile legate planificarea, de: instmirea, motivarea, climatulde munca, etc. 11.Cooperareain mentenan{i - existd contracte. exist! piat6 in domeniu, asigurati este urm'rireape teren?; 12.Controlul activitlfii - manageriitrebuie s[ asigureeliminarea tendinleide dezorganizare activitllii de mentenant5 a calu;at| d,e

18

Managementul mentenanlei echipamentelor tehnologice indastriale

factoriintemi Si externi, asigurand menlinerea echilibrului, adicda capacitdlii realizare obiectivelor mentenanld de a de stabilite. ln acestscopse intocme$te de a ,phestionarul analizddiagnostic managementului mentenanlei"(vezi Anexa 1) care cuprinde ll5 intreb[ri structurate cele 12 domenii prezentate pe anteriol fiecare intebareavdnd variante rlspuns: 5 de . ,.DA"sau.,NU"; o ,,lr4ai degrablDA" sau,,Maidegrabd NU" r ,,Nuseaplic[" Pentru o bund interpretarea rezultatelor analizatese uttliz.eaze punctajului", fiecaredomeniu fiind cotatcu un numdrde puncte ,.;netoda cuprins intre200400puncte, pe repartizate problemele analizd de specifice fiecdrui domeniu. relucrarea gi analiza rezultatelor diagnosticdrii nanagementului mentenanlei faceutilizdnd,,metodaprofilului" care se penniteevidenlierea punctelor,,tari" 9i a celor ,,slabe"ale activitalii.a prioritare careva trebuisd se ac{ioneze ca un element domeniilor in de 9i, sintezl,a ,,procentului mediu de mentenanfl",un exemplu ipoteticfiind
,i at int ah. l.l . :

Dia osticulactiviti ii de man ement mentenan al


Nr. crt.
Domeniul analizi de Punctaj maxim

Tab.l . 1

tehnicf, echipamentului a Gestiunea Dortofoliului activititi de Gestiunea oieselor schimb de

qi Aprovizionareapiese schimb cu de
materiale mentenan de Organizarea compartimentului de efectuare mentenantei a Dotarea tehrica Documentatia tebnica Cestiunea Dersonalului mentenan de erarea mentenantd.' in Controlul activit TOTAL PUNCTAJ

19

Managementumentenonlei chipamente tehno I e lor lopice industriale

Rezultatul esteun procentmediu de mentenantE 59,66%o de care, privit statistic, permiteidendficarea 7 domeniidin ceie 12, reprezentdtd a slabe'lale mentenanlei cel putin, domeniiprioritarepentru ,,punctele sau angajarea mdsurilor ameliorare activitltii. de a O reprezentare graficl permite vizaalizarea orofilului managementului mentenan{ei (fig.1.a.).

59,66%

t000/,

Fig.1 Profilulrnanagementului .4. mentenantel 1.4.Necesitatea oportunitatea managementului mentenanfei $i Necesitatea cercetdrilor derivd din mutaliile inregistntepe plan intemalional privind activitatea mentenan{a carenecesitlun rAspuns de qi la intrebarea: unitllii s[-gi asumeacesre ,,Estepregatitmanagementul schimbdri? DacI da,in ceritm?" Rihnul este gi de strategia rnentenanlI dat de adoptatA: > StrategiaMentenanlei ProductiveTotale- aplicatede cetrc toli angajalii firmei,educali instruilicorespunzator; gi ) Strategia orientdriiinvestiliilor presupune consultarea firmei - care staff-ului compartimenhrlui mentenanld ceea ce priveqte de in achizilionarea utilije 9i instalalii;aceasta de strategie poare permite 20

Managementul tenanlei men echipamentelor tehno logice indusniale

inldturarea sihraliilorin care,considerAnd drept criteriu principal ,,prefuf',se recurgela cumptrarea utilaje ,,second de hand,,care de$i tennen pe scurtaducuneleeconomii cheitr-rietite investilii, ta de pe temen mediugi runggenereaza cre$tgrea accelerati. costuror a mentenanlei; D Strateg.ia . l! restAr.lgerl a activitdlii de mentenanli (a supraviepirii) reducerea drasticia bugetului, careconduce fapt la amAnarea suprimarea sau activit5lilorde mentenanla pianificate anterior; o strategie este periculoasd, consecinle cu gruu"pa tarrnao mediu lung; qi D Strategia de concentrare a activitdlii de mentenanld - urmere$te onentarea catre activitdti specifice de intrelinere gi reparaJii, oblinindu-se experienli in domen gi o eficienp ju ridicat5 a intervenfiilor,in paralel cu stabilizarea (chiarreducerea) bugetului b Strategia _ .de dlv9rsrficare. activitdlilor desJdsurate implici prestarea activitelispecifice mentenantd .it ulte -a de de gi firmedin oomenlusau conexe;se valorificl astfelpotenlialulneutilizaf " al compartimenhllui, know_how_ului a acumulat, transferul acestuia, perfeclionarea activitelii dar 9i creqterea cifrei de afaceri9i a beneficiului finnei; 7 Strategia Mentenanlei Bazate Fiabilitate_ constiin identificarea pe punctelor critice ale funcliondrii sistemelor de produclie. direcliondnd resursele scopulasigurdriifiabiliElii maximeale in . acestofa; '> Strlt7Siautilajelornol presupune utilizarea exclusivf, utilajelor a noi, in de garanlie;este cea mai costisitoare srrategle, _termenul pulinefime avdndputerea financiard a o aplicadar,avantajele de suntlegate nivelultehnicai tehnologic de careva fi intotdeauna la vdtfpeplanmondial;
Sn.arcgii combinate mentenantrd. de Varietatea acestor strategiimotiveul gi oporh:nitatea cercetirilorin domeniu. asemenea De corelarea economieigi a-intreprinderilor romAneqtj cu existentulla nivelul UE justifica in momentulde fr1a, odata in plus. rponunitatea acestor cercet5ri. I pe tennenmediu gi lung;

)1

Managemen I mentenanleiechipamentelor tu tehnologice

industriale

CAPITOI,VL2
TEROT,EHNICAJ.LOCUL MENTENANTEI iN TEROTEHNOLOGIE
.oldit]g ,,sine non,'petru qua realizarea producliei modritmic, in ^9 chelh:ieli.minime fi.rnctionaiiauune ei este ln conaifit ::T::j:lji:jicat5
cu cosh.rricdt mai reduse,pentru

a muloacelor ftxe din dotarea unit5liloreconomi


urvuerrilz4rcperrlranenl' ln rump mmlm

$i a face fa!d,cerinlelor tunclionare p;r-rtrii;l;;ilAj:' de h

TranspunereapracticA acestor in a deziderate presuDune: , > prolectareatehnolbgiilor montarea doUrii iehnice. de astfelca acesreasa tuncFoneze nonnaIgi la parametrii prescri5i; elaborarea msTruclruntror pr]nerein functiune_ d: seama de findndu-se utilajelor, regimul lucrupi alli factori de specifici; * _::Tpl:",tut.a p prolectarea instrucliunilor reglarein parametrii de normali de lucru; D prescrierea instrucliuni de pentruproteclie, rodaj gi exploatarea dot6rii: F proiectarea .pieselor schimb, a schemelor ungere a de de 9i instrucliunilor intrelinere reparare mijloacelor de a 9i fixe.

De ansamblul tuturor. acestor activite1 privind; proiectarea, tontT,"a qI":"" inlocuirea .l funcliune, intrelinerea,..p"*t magnrlor, utllaJelor instdlafiilor, organizarea feed-back gi ", de unui eficienr conceplia tehnictr+ehnologicdrealizare menlinere de si :.,i::1fj,',t-!:lfu de a drsponrbrlrtaJ ji:nclionare dotdriise ocup6gtiinla a multidiscipiin ara numrti terotehnictr, opreazd ce prin disciplineie speciirc.cunoscute sub denumirilede:fiabiliiate, mentenabilitate, iribotehn'icd, ecologiamediului, design-ul ergonomia mecano-energeticd. Si

22

Managementul mentenanleechip i amentelor tehno logice industriale

2.1.Mentenabilitatea funcfiea disponibilitifii mijloacelorfixe presupuneproiectarea Mentenabilitatea maginilor, utilajelor 9i instalaliilor a$anahrreinc6t sd fie posibil6orice intervenlie timp de in rninim, printr-o demontare, schimbaregi montareupoari a oricdror presupune componente. Aceasta totodatA pregetire o anticipatlbun[ gi o rcdizarcBropriu-zisia intervenliilorcu cheltuielimici gi productivitate riaxima. Ifl acestfel, se m[regtedisponibilitatea maginilor,utilajelorgi instalaliilor,scizAnd intervenliilecu caracteraccidental, intrucAtprin qi gi instrucliuni exploatare instrucliuni intrelinere reparaliise evitd de de comand5, conectare, care conduc 1a avarii gi frlegelile de manevrare, scoaterea funcliune. din ln tabelul2.1. se prezntAelementele bazd alementenabilitdlii; de practicd mentenabilitalii, pomegte la proiectare. realizarea a se de irentru ProiectanJii trebuie fie informaliasupra sd elementelor intrelinere de si efectulpe careil produce anumitl defecJiune o in ;i reparare, cunoasci sistem; dacd defectare componentei o a sistemului intrerupe va funclionarea maqinii,acegtia trebuie s[-gi dea seamadin proiectelede dificultatea repaririicomponentei, punAndu-qi problema accesabilitelii pies[,in timp la minim, in scopul demonteriiqi a reparlrii sau inlocuirii, in condiliiie gi tirlosirii unorscule universale a unuinivel deinderndnare minim.Aceasta proiectanlii areloc numaiafuncicAnd cunosc clar obiectivele le aude ce qi proiectat estimeazd unit5li de timp mentenabilirarea, cum se in aga - lrezintA fie.2.1. in O
Mentenabi litatea(tnenten an

Ceeste mentenabilitatea?

mentenance slsteme.) Tab.2.l. pe F Proprietatea care trebuie si o aibd o maginl, utilaj sauinstalaJie toati durata pe de viali, pentru menlinerea in stare de funclionare,prm intrelinere. revizii gi reparatiisimolesi de realizat.

o Mentenabilitatea simpli 9i ugoar[ inseanma fiabilitate mare?

Mentenabilitatea misoari in unitdli de se timp deintrefinere, reparare, decursul de in vielii maginii, utilajuluisauinstalaliei cu gi, cat acesta mai mic, cu atatfiabilitatea este

z)

Managementul mentenanlei echipamentelor tehnologice industridle

este mai mare $i deci disponibilitatea de utilizare. Mentenabilitatea )Daprinint f f i permite evaluarea iar Dcl pentru cd Ty>O 5i, in disponibilit6{ii? D=---ji--, lF + lM cazuri totul deosebire, cu Tu=0 gi deciD aproximativ unde: 1 D reprezintd disponibilitatea rnaginilor a gi ._ utilajelor TFreprezinta timpuldefunc;ionare TMreprezintA dmpuldementenanta ' Disponibilitatea are o imDortanla economicddeosebita. Ea constlruie o obligaliede prim ordina fumizorului fat5 de beneficiar in ceea ce privegie 'nominalizatea acesteia, cu condiliaca qi beneficiarului efectueze timp si de se la calitate operaliile intreginere de gi reparalii. Din punctdevedere economic necesar este caunutilaj,magind instalalie aibi un sau sd timp de imobilizarepentru revizii 1i reparatii trai redus aca$fa obtine, cdt se $i prinproiectare, doud gianume: pe cii . pnn acces ugorla piesele inlocuitsau de dereglat; o prin inlocuire sau reglare u$oari cu consum minim detimo. In expoatare, utilizatori,;e lntamtle c" la produselesi se defectezedin diferite cauze; aceea, necesar seorevadl oe este s6 o posibilitateugoardde pitrunderela pieselecomponente un timp minim de gi inlocuire acestora oricemoment. a in

24

triale lo tehno gice indus echipamentelor mentenanlei Managementul

sunt: mentenabilitdlii Parametrii de 1. Un parametru timp care s[ exprime duratain care un produs trebuie repusin functie, exprimatprin timpul maxim de intrerupere; 2. Un parametru de. probabilitate,adic6 si ca.un sistemdefectat fie orobabilitatea parametrii, la in iepus. funcfionare, aceiagi intr-un interval specificat, atunci cdnd in de operalii1e intreiinerese efectueaz6 conditiideterminate. potentiall,poatefi menllrut Oriceutilaj, cu un nivel de fiabilitate ,,
:.:

poatd diferitl l5l frg'2.2. fi tehnicd timp T, starea La .mentenan!6. acelagi


a Timpdelocalizare defectului Tiolpdepregitire pentru intervenlie
Tinrpde slabilirea cauzelor defecliunilor

de Timplogistic nefunclionare, timpul inclusiv detrecerein te7&r',/e

Timpactiv
a TiNp de procurare pieselor schimb de

Timpde inactivitate a utilajului

mentenanla

Timpdalorita deficien lelor aton organE ce TiDp pentru incarc&i probe li

penfu utilaj, timpuluidementenanF Structura Fig.2.1. sau magina instalatie

25

Managementul mentenanyei echipamentelor tehnologice industriale

Organizarea elementelor. mentenabilitegii intreprindere g,2.3.) in (fi se face pomind de la stabilireaobiectiveiorspecifice,cuantificarea parametrilor continudnd aplicarea gi cu mdsurilorin compartimentele de proiectare, fabricaliegi service.De precizateste gi faptul c6,realizarrea obiectivelor in vedere are metode instrucliuni upli"ar",adaptate gi de fipului -toare de intrelinere, felului utilajului, categoriei complexitdlii site, 9l 9i acestea corelatecu unrn activelor,felul acesteia, modui de aclionare gi formedeinldturare.

Nirsl fi6iiErriideEl dB

Hivel It! lth rPsdlfir c!

pslenlslS f\jrei lladlliet cz.


U

oepralerua iiabilitilii in e\dfirttrr dttoiitlur{r.ti


C!c hirBlle,Ecr{ri.

blltill d'lo'ld uruliicd Tntr$' o

ou#c.l
neconu-

F4t rlle

Ploltdtir !oers E ' pundl,oE ttlr{4t, DEpreri+rer f alillr{ii lor@l' (,{ mutcti+a $ trto' duorlElqudlqr o lq' I lrslrffi ntto|tgunrilofft dP dq*r. iehdcimEnb!8 Crarto r4ionnlS
Fnr{lo0ii{im

ir +F
i t

.tt

3 .s

!=F

;g z\

tl'

Fig.2.2.Desfigurarea timp a fazelor in stbriitehnice a unuiutilaj

industriale tehnobgice echipamentelor tul mentenanlei

Stabltlrg. oblecll, crr*italiv laelor

AFllctrcr fitiurilar

P[dlqii l. proietart xlrapdareacompor' t{di prqduselor 6chlvelAnis


etc4lo Prddiclll16

.#-_-'...-|

i
FltB btorloo dE cqr portale e aParlol componeiteala produ.slui lproduselri

Eltustiotlplica r trPgtclor

lnrxPbarn

l
I I

ir compontoli Slluatla I---------:---------.....xplott|tc d-JFllrdtr.'."tl I

F_
I

27

Managementur mentenanrei echiparnenteror tehno Iogiceindustriare 2.2. Locul mentena ilitnfii bilitifii Ei a mentenanfei _ .l-...-..-.'.-..-...-rerotehnologie "i " '-^_.^_' in terotehnici si Deficienlele fi.rnc in

;"'!;#*ri*:#:{f:^1fr;}iH'.",H ll,?':u,
prolectarea di de

,fi ,!i;oy,xi*$gt"*tritm;u
"ilir-.""

*0,#lj"Jfl'#;.ii#:##*"ru rry*q. hidrosta,i*, a|'l "" i: gh.idaje :19i:. $i


respectarei iehnologiilor a 9i

.r: n areise ec fie gl*J;; ::l'l1fi i:i.,H.ffi corectd de mo ''!rif "mecanice' electrice' trtttto"lt",-'.u respectarea**r,ntuJt
dimensiunilor oi1"!!:'-!:i't

i:ll];,.;;;:iii'il?iiTl"';,,1.ili:,:::
p : '';':|#"i''#,3: "f !" :t:: :: " * resi re arare'prrzcunoae a tere "
"a."**l acest cu men{inere. *riiirii"i"Ti}i,l';*3.tu''impune rucru, -

J' a"i,i^ ffi':":H#' cu *''-"t-ai i'# '"ru:'"; ;T:"T:" A.M.C._uri S.D.V._r.i qi modemizarea dor-

sup.aso i",H,.,lilJill;,:.,rjffi. ricitarlof h.Tffi ,:JJi:*l

jiil::'ilTffi:rffi ffir$:ti:'""-Fe snic1fi9e,:i,.;li,'r::ff sraDrlrte. activitdli lucrlri. il'iliiT; prin pi r"o.'i.."J*l"grrle utilizate racand pan-e
-".ii".ff::t"T,'J: terctehnic.J"-;#ft;2:;:itn'
$iactivitalile menren.anla de pj tne.i.a. j-.-,,,,", ':^_ '.'";-:: srntetic, locul
mentenantei ;" t ,_ schema generaliL sistemurui a

ilf lif; ,JTif ::,,ffi : tri"",L,1xffi ilr;:,#.,.1:;j*T::i:x,flin cerc a$a surit cum prezenate. deurmeazd. p""*

J1 gntq ,,u",,,1'oTi.o3l1"i;,:ffif;:'"::':""i. sistemere unui anumit

28

Managementul mentenanlei echipammtelor tehnolosiceindustriale tTll. E { J

ti:,i^

l ,| rt. l i l fi IE a| IE P I Itr3l
I EE I

ilF t gE s
lle o r6tE

lE I l:61 'r'

tt ! |

itd

r# Fi
.,9

+li ggTg$g E$*1


tEs
t6 E

ilEl fri *a r ra s3 g .Et i CEFFAI :rE!, EE4fiE


lrI
g

* t

tr 3 -l lt |
IEI

lr E

lt i I
l! ! |

FE I

t+E!

ta! t.d p' lg !r. z


t, g.

lE.i 3
I,i t

EE

6,!,

lf { , ,+l

*g 9*

t#r

l 9E

t,f e

* {

EI

o 6l sI

l;;ill t!'iitl
t,:I Ftl

lTgil

i $ ,5E

qE rr6

:ui;s ?rlttBJo 9: ut

EE=p

i
5*
'it

6E

5
FT

s
=og

E.: !-8
ag

.EEg
I Y iG

E.E ]

EA

s
'E

eg

:i. !

;f, o ,]! Eii

H-;EIF s's EE F $#$Eg$EE EF i. E! iEE *'*E ; i-sf f,E8r E+E aE is $ei; EF$ !irEE$figE
g i!
3
: .' i

i ;-* $ r-

E+ i E e g E-' 68 * ei i =t i g E * d-e ! E Ei n EJE


,gE
pE

8r*;3 rE
iE,Eu"; "i;
+ F *8 .- E!E
ri * g " t 6 d#E

9 E+ E S E n s ' g ;..9 E

E'EfiI

29

triale o mentenaileiechipamentelortehn logiceindus Managementul

Fluxul activittrfilor de qi lntrefinere repara$i indrumarea (conducerea) de activitatilor intrelinere gireparalii


Noul concept sistemic

Iegiridin sistem

conceptului orgatizatg de a Modificarea in activitalilor intretinere reparalii de ti vederea cresterii mentenantei

exterioare sistemului Informaliidin surse

Factorialeaiori

genemld sistemului terotehnic a Fig.2.5. Schema pentru realizarea actlvitA{iide managerialtr 2.3. Organtzarea comerciale mentenanfila fivelul unei societtrfi pome$te in a managerialdactivitdliidementenanp Organizarea generale mentenanle, cu de corelate funcliile de modobligator 1aatribuliile prezentate tab.2.2. in gi a$a intreprinderii aleconducerii, cum sereg6sesc sunt de: Principalele functiialeconducerii celelegate - cercetare-dezvoltarei - produclie; - comercial; - financiar-contabil; - personal. antrenare, Funciiile intreprinderiisunt: previziune, organizate, gi coordonare control.

30

Ie Io tehno gice industria amentelor echip mentenanlei Managementul

el
d

z, E
a q

H
2

glifia,a$etisga, leeg,aBg,r, itE$,EtEif,* iliet,ttiseeEi l:c ,t is$i gaE gEi' iFi BeeEr$fu i BEEEaig E IEAFg Ee$E AE IEEffi Es?lsffigi tTgis,
t
5

aF

'F t5

i$ ; ' LEg E"

'$E c' I
.8i.8

T 481, E

E:i;E

EtcxEaEEe${ i*s*Ei,Eiiee?a
.E

Etcari i" t $ Eee

31

tr'lanagementul mentenanleiechipamente tehnologice industriale lor

z o

z o I

!!

s{s$$E, Esg$ Efi,ElgEir Fe$;EEE Fusa gE $*c3E g$essEfe$Eg FieiEFE$ *iiafi iEgrcr i{ $ gffiffc FE+FEiEstiFe [ifefEE*
r E E,, r
*E;r,i EE. Es f

iEEi,E$ gss!ffi,gigEtr url$EE $E*EE$$s


$ :l#93 Esi
gi
d
5

*ErH it

l*

* E;!, if*

irr ,?-

f3

.!

JZ

Monagementul mentenanlei echipamentelor tehnologice industriale

Astfel,structura generald organizare de manageriald pentru . reaiizarea activitdliidementenanld niveluluneisocie-tlli la comerciale (IMM) poate structurate in frs.2.6. fi ca
Structur! dOotgant!|rr a co.rp!r rna|'lulUl D!ntru r.rllzrnr rgttvliltlor d! hlr{ln"rr rt n3'i.|rrl nb;0ri:n
irffgdl.t

mnalllt lan

{ tld.rfinlr I I techlrrt I
trii4iil:i

in, I prsnururcs i I :ret'nrru L_ j",!!4i


$eiulpDr!!

Oritr\!i dd,irildtt!t

riex$tanFuDUi
: ; . jit iio4G ,

lstt o :!9A}lr! 6tlsg hrlc

irpundd l! noutn r8ndll

axlbrliitor

*clM!iF. SJ l|'?lrla runt ROFo.xFlic,t Ertti p.re-

lt FO:,u' aesii s Dftlad.leor-

I FUAlrt lr !'t

lErc-na

ILuitr ]| r.oi. lntnne irll


g(j-

l{ztlllt ]l' in nEl !,1drhl

rronsEblllt6ll

librti tr" r. lo.|ll!fua

Fig.2.6.Structr-rra organizare de managerialb nivelul unei societf,ti la

JJ

Managenentulmentenanlei echipamentelor tehno logiceindustriale

CAPITOLUL3
METODE DEMENTENANTA
3.1,Clasilicareametodelor mentenanftr de Avdnd in vederelimitele.sistemelor traditionale infielinere de gi reparati.r,mutaliiie 9i . noile obiective ale menL,nanpi ce derivtr din extrem de durd in care sunr ^ngajatr aola :oTl_-.l4iu ,intemalionala unlralue mdustnate laranoastr6, dm fiecare dintreacestea po$eoptapcn&l unasaualtadintreurmdtoarele metode mentenantI de (fig.3.1.)

Fig, 3.1.Clasificarea metodelor mentenanli de

D seaplicdechipamealsl.r .dr.r avarie angajcazi r nu secuntatea persoanelor nu antreDeaz! gi cosAri ridicafecrr indisponibilitatea echipamentelor; 34

Managementul mentenanlei echipamentelor tehnologice industriale

F sepoate aplicala toatecategoriile echipamente toata de pe durata garanlie de prevdzutE constructor indeosebi de si in perioada punere funcliune de in (perioada probe); de . > este necesare estimarea corecta costurilor a ,,caderiiot', (costul direct-necesar repunerii funcfiune costul in $i indirect costll consecinlelor indisponibili_tate de care rezultd); ) avdnd in vedere conlinutul nou al acesteimetode de mgntenanle, comparativ sistemul intrelinere reparatii cu de $i dupenecesitati cunoscut, impunindeplinirea ."nni" se uno, inainte, timpul9i dup6aparitiidefectiunilor: in inainteaapariliei defecyiuni : lor - instrucliuni precise privind exploatarea echipamentelor, scopulpreveniriiunor cideri in accidentale datorate exploatdrii necorespunzAtoare: - instrucliuni.metode, tehnici 5i mijloace de diagnosticare rapid6 defecfi a unilor; - documentalie tehnicd depanare, de rapidaccesibild la zi; 9i tinuti - identificarea pieselor de schimb necesare, aproviziofiareastocarea corespunzatoare: lor 6i - definirea modalitdlilorde intervenrieasupra echipamentelor deplinn in securitate; - bunacalificare personalului interventie: a de in timpulaparilieidefecliunii; - diagnosticul efectuat trebuie fie precis: sI - echipele rnentenanld de rebuiesaaiba comDetenta necesard penmr remedierea defecfiunii, aiesdnd acest lucru; dupd inldturarea defec i i : Tiun - intocmirea de ,,Figei analiz|a defectului; cldere o accidental[ o anomalie, este cauza trebuind fie ei sa cuoscutapentrua putea misuri deinlituraregi lua decregtere fiabilitilii echipamentului; a

35

Managementul mentenanlei echipamentelor tehno logiceindustriale

completarea istoricea echipamentului" care ,,Figei cuprindetoate interventiilecorectivesuferitede echipament, punerea in funcliune: dupl sa efectuarea acliunilor corective necesarg: completareastocurilor de piese de schimb, imbundtdfirea instrucfunilor de depanare, modificari documentaliile in existente, etc.; mlsuri de perfeclionare echipamentelor a pentru evitareareparaliei defecliuniisau, minimizarea efectelor sale.
)

Mentenan(a preventivi. sistematictr este menrenanF prevdzutd, pregdtit[ 9i programatlinainteadatei probabilede


7 obiectivele e\ stnI..

mdrirea fiabiliElii echipamentului, prin diminuarea cdderilor, avdnddreptconsecinld reducerea costurilor dementenantA; o mdrirea duratei via{6a unui echiparnent; de o imbunitalirea calitdliiproducliei; . imbunitdlirea activitbliideplanificare programare; gi o imbundtIfireasecurit[fi rnuncii (a echiparnentului a $i personalului); . imbundt6tirea relaliilorintreproduclie mentenanp; gi Pentru aplicarea metodei mentenantei sistematice necesara: este - clasificarea echipamentelor,patrucategorii: in o categoria utilaje a cbror oprire provoacloprirca A: totalA producliei; a categoriaB: utilaje a ciror oprire determinbo incetinire a ritmului produeliei sau o degradare a caLit6lii productiei; categoriaC: utilaje pentru care sunt solulii de inlocuire;oprireanu joac6 un rol importantasupra

36

Managementul mentenanlei echipamentelor tehnologice industriale

cantitdlii fabricate dar, afecteazd costurile de mentenanta: . categoriaD: utilaje care nu trebuie urmirite pnn mentenanla preventiv6; - definirea pentru fiecare echipament a ,parametrului utilizdrii" (oremagind, ione,etc.), proceddnd la: apoi . descompunerea echipamentului in organe sau subansamble; o definirca penfu fiecare organa punctelor viziu qi a de operatiilor efectuat, de parametrii mdsurat, de aparatele demisur[ necesare, periodicitatea vizitelor: o clasamentul punctelorde vizitat gi a operaliilorde 'de pe pentrudefinirea numirului game 9f"..h,,1t, grupe, tip deintervenlii mentenanla de preventivd sistem;ica. . ) ntetodele tenantei met preventive iistematice sunt: c telesupraveghelea utlljzeazdmijloace de control nedistructive mljloacede transmitere informatrei gi a existente concerplia in echipamentuluil . vizite sistematice_ fird oprirea echipamentului (,mentenan!6 rond,'), de prin supravegherea regulatia utilajului in scopulevitlrii defecfiunilor minoie ca.", in timp pot devenimajore gi constauin: lubrifiere, controlul presiunii,.temperaturii, cotelor, vibraliilor. examene senzoriale, teste, intervenrii minore, reglaje; _ cu oprirea utilajului: {larb demontare, demontare cu totale; o reamplasdri _ sistematice la lansarea unei operatiide mentenanlI gtie apriori ce se va inlocui o piesa, se organ subansamblu sau complet, oricare fi starea ar sa. ) existl 5 nivelede meitenant[ preventive sistematice: o de.nivelul I - cuprindelucrSriefectuate asupra unui echipament func{ionare disponibil in sau pentru oprire: . de.nivelul II - cuprinde lucrdriefectuate asupra unui echipament sauin stare func{ionarel oprit de

Managementu mentenanleiechipamente tehnologice industriale I lor

denivelulIII - cuprinde lucr6riefectuate numaiasupra unuiechipament dupi un anumit oprit numtrr orgde de funcfionare:verificarea, reparareasau inlocuirea anumitor subansambleansamble gi componente; de nivelul IV - cuprinde lucrdriefectuate asuora unui echipament oprit. dupl un anumitnumarde ore de funclionare: verificarea" repax.trea sau inlocuirea tuturcr componentelor echipamentului dupi demontare; o de nivelul V - cuprinde lucrlri complexe de mentenanld, scopul modemizlrii echipamentului cu
resDectlv.

Aceastd metoda preint6mpin6 aparilia unorsurse suplimentare de avarie urmare unordemoldri ca a inutile alementenantei preventiv sistematice, ftcdndu-se momentr.rl mai favorabil ea in printr_o cel unnirire continui echipamentelor a in serviciu. F operaliile controlgi celede diagnostic cazulacestei de in metode sunt: o controlul calitate cursulrealiztrrii de in lor; . controlul recepJie, la inaintea puneriiin functiune; . controale vizitereglementate, prescrise tirnpul in 9i duratei vialda echipamentului; de o controlul urmErirea gi stdriiechipaurentului qi supravegherea evolulieiincepun-rlui anornalti; unei o controlul calitilii lucrerilor mentenan![ de efectuate; Urmdrind timpuldereaclie vitezadegradlriisepoate un gi fixa .,prag alarmd" de inaintea ,praguluiadmisibif'(fig.3.2.) tl0l ) mijloacele practice detectare anomaliilor de a sunt:

38

Managementrl mentenanlei echipamentelor tehno gice industriale lo prin detectarea om:operatorii echipamenteior, suficient instruiligi motivali; detectarea ajutorul cu echipamentelor control: de aparate de modeme -.pin6 la metode 9i instrumente metodologie decontrolnedistructiv.

Fr:galal?d

,adldribil

Fig.3.2, prevende Mentenanla conditiona6

Managementulmentenanyei chipamente e lor tehnologice indus le tria

caz . Nu sejustific[ in acesr aplicareaunei mentenanfe prevenltve, totu$itrebuieurmaritecheltuielile oe mentenanli pentu a nu se deoisi costul unuiechipament nou. Implementarea acestei metode poate se face: o in bloc (,,chirurgie,,) _ prin restrucfirarea comp artimentului intrelinere reparalii de ; . progrestv[ (,,homeopatie") 9i selectarea unui echipament ,,critic,,$i aplicarea unui ptun ae menteou"ra oli*",i" sistematicb,

dupi care tp""i.'j"Uirrr"ur" "ondiflonuia caresepreteazd).

D Obiectivele generale T.p.M. sunt: ale o obtinerea randament unui globalmaximal echipamentului; o stabilirea.unui global sistem dementenanF productivi petoate duatadevialda echipamennrlui; . lmpttcarea tuturorcompartimentelor: conceDtie lcercetare_proiectare), de productie dementenante; $i . implicarea toate Ia nivelele ierarhice. la rnanageri de pan6la muncitori; o utilizarea mijlocdemotivare ca a activitelilor autonome alepersonalului, regmpat cercuri. in D Indicatorii specifrci metodei u T.p.M.sunt(fig.3.3.) [10]:

40

ementul mentenanlei echipamentelor tehnologice industriale deutilizare a Catze opriri Indicatori intgrgcdiari

Cdderi accidental
Reglaje

Coeficient brut = de firnctionare B/A

Mersin gol,mici
Timpnetde clionare

Coeficient & = glg Pcrfonnanp

Coeficient de calit*e = D/C

Rebuturi

Fig.3.3. Indicatorii metodei T.p.M. C9lecinci calitdtialeT.p.M.asigurtr oblinerea curn{cnbi echipamentelora unitdtiloriildustriale ansamblu lr 9i r SEIRI- aranjare, eliminarea hicrurilor inutile: o SEITON- ordine, metode; o SEISSO inspecfie, contol;
(metoda,,5S"): it: :i ':: '

4I

Managementulmentenanleiechipamente lor tehnologice industriale

.
,

SEIKETSTJ - curIlenie;
SHITHSUKE- disciplin[, educalie moral6,respect fa@

ceamaimare panea muncrtorilor nu partlcrpa direct procesul producfie. la de

a muncii de proceselor de l:!1o.?n unde, impusd automatizarei produclie


Aceastapresupune transferarea anumitorsarcinide menEnanla

Automentenanfa un.on..pr .[ffr*Iiil - este n*,

catre. operatorii producfle, de degrevdnd serviciul ."ri""*ra de unere a" repetitive, rurind, de pentru seorienta prectrdere celede a cu pe :::t"rrjat,
) Obiectivele automentenantei sunt: o aplicarea plansuficient unui dementenanli preventivE; o urmirireafuncliondrii utilajelor9i instalaiiiior, crearea \jl utilizarea uneibazededatj ,,istoii..,,,priuinJ'inAi.uior,, tehnici9i economici specifici; . adaprarea mijloacelor de_producfecondi!iile la tehnice pr demediu care in sunt utilizate; r irrplicareaoperatorilorde produclie la efeetuarea de reglaje intervenlii mictrdificultate: de 9i . recurgerea'la mentenoricalificaii pentruoperafiunile de mentenantd dificile; mai
lmportanla automentenantei consti in: . previne _._deregldrilece pot conduce la uegterea cheltuielilorde automentenanta: o evitd deplasarile inutile ale menenorilor pcnru rnterventiiminore: . asigurd ansamblu sarcini un de de mentenanre preventivA simplela nivelul utilizatorilormijtou".fo, a" pioJu.1i.. -

42

Managementul mentenanyei echip ammtelor tehno losice industriale

:_ .
,

3.2.Metodede organizare lucrdrilor de mentenante a

:'

, Organizarea activit{ilor specifice , r , ,_:. revinecompartimentului de mentenanle, c[rui sarcini fi grupate patrucatJgorii ale pot in principale: . mentinerea potenfialuluide producfie: - diagnosticul permanent stEriiechipamenteloq al - repararea repunerea in stare functionare; gi lor de - realizarea noi activiteli: de constuc{ii,probe tehnologice: - modemizarea echipamentelor produclie soopul de in cre$terii capacitelii, calit[1iigi automatizirii producliei ; - asigurarea gestiunii pieselor schimb; de o exploatareainfrastructuriitehiice: . protecfiamediuluiambiant; . securitatea persoinelor a bunurilor. gi de este {activitn}ilor) mentenanlE datiiin fig.3.4. cuprinde: 9i

Fig.3.4.Variante organizare activittrfilor mentenant[ de a de


45

Managementu mentenanleiechipamente tehnologiceindustriale I lor

3.2.1, Organizarea forfe proprii cu Sefolosegte majoritatea in unit{ilor industriale, acestea cAnd dispun mijloacele de necesare efectutrrii tuturorlucrdrilor mentcnantrS. de o avantaje: - posibilitateainterventieirapidein cazulunor de&cqiur accidentaleechipamentelor; a d - durata redusi de scoaterea echipamentelor procesul productie; de al de - confol riguros cosh:rilor mentenanle; gi intreproductie mentenan,tl. - bunl corelare o dezavantaje: - costuri ridicate legate organizarea de compartimentek propriidementenanle, gestilrnea materialelor ;i pieselor schimb; de - personal utilizatneralional urmare neuniformizir ca a in timp a lucr5rilor mentenanti; de (metod - imposibilitatea aplicdrii unormetode modeme in flux) in organizatea activitllii dementenan{d. Celetrei metode carepoate organizattr in fi mentenantaforle cu proprii potfi,caracterizate astfel:

. avantaje:-

promptitudinea calitatea gi asigura lucrlrilorefestuat< prin crearea echipelor specializate; o maibundgestionarepersonalului mentenanlA: a de optimizarea utilizdriimijloacelor mentenanle, de qi maginile utilajele dotare; din o maibunl standardizare a echipamentelor; o mpibun6cunoagterecosturilor mentenanp; a de o maibuni uniformizare procedurilor, a codificbrilor organiziriisistemelor gestiune; de o maibuni circulafie informatiei. a

Managementul mentenanlei echipamentelor tehnologice industriale

dezavantaje: - centralizarea mentenanlei solicitd compartimentele uneon pentrulucrariminore;in cazulin careaparderanjamente; - unitilile nu vor putea acoperi toatenivelele personal cu cu special ridicatd izare (polivalenta tehnice); - surse informare de limitate, impiediclrezolvarea ce cu promptitudine lucr[rilor. a Structura organizatoricecompartimentului mentenanl5, cazul a de in acestei metode, poate urmiriti in fig.3.5. fi [10].

Manager

Mentenant6

Metode Mentenanle

Realizare (execu!ie)

SURSE DE INFORMATII

Fig.3.5. Organigrama compartimentului mentenantdmetoda _ de centralizati,; Cr, ...Ce- compartimente execulie de mentenantrl 45

Managementur mentenanreichipamente r e Io tehno rogiceindustria re


,

avantaje: - muncitorii de mentenan;a verig[ de product:ie oe bazt se specializeazd ^omtr-o tn mentenanla utilajelordiu sectiarespectiv6

;:*"""'ff,lx:J:,"#o,foere dar $i motivaria

ii,Jr;'ffi;:,J::T:".::iili:ffmen,en ,1"
folosirea neralionalEa

aezavantaje:

##11.::1. fiiiffi:"trfi:"Hfl: ffj;:,'

rnecanlzare sc1zut[ intervengiilor; a gesuonarea nerationalE materialelor mntena!$A a de $r a pieselor schimb. de

liffi f;ffi ,' ;;il :"'.'::l?Ji:,1:'3 f,f ""llXTilT:,", *tfi:,ffi i"ffiX.:T:,,:ff

de menrenanr in ;i'ffiffi: ffJ:ffi:':."#?:"'rurui

*'ff i:Td:f;fl l,'"1'"T'#i1l*',"'::#

:ruo.r,.uitiui.',.2

Descentralizarea fi : poate parliald: cdndsunt implanta

uniiapord;;;l;;tiifi ;:L',:T:",f.H?,-JJ.;:,.:: de, piese de schimb;centralj,wea


r".*A.i' ii,"rillJ,r, managementului mentenanp, de conform*fr"i".i O" iig.3.o IIu]:

baza. unui adeverat a compattiment *lntunin$ o ia*, a" -----'""i* e vsr! structure prezentatd este
in ng.:.2. ftOt;

kttald: echiu.aleazd crearea cu in cadrul unitIgii de produclie oe

46

tul mentenanlei echipamentelor tehnologice industriale

Er EzE: E+ polivalente Echipe de mentenanla nivelul la unitalilordeproduc{ie

M2P2 R2

M3 P3R3

P EI E2 E3

Fie.3.7. Descentralizare totalx


47

Managementul mentenanlei echipamentelor tehno logiceindustriale

sarcml:,

Estenecesar acest un birou tehniccentral msntenant6 in caz de (BTEM),compus specialigti din divergi (ingineri t"h"iGi),i;;;;; $i
o definirea caietelor sarcini de generale mentenanli; de o informarea asupra evolulieitehniciiin domeniul mentenanpl gi difuzarea informaliilorprintre specialigti; . consilier/expert tehnic pe ldng6 sectoarele pi . comparhmentele mentenantA; de . trebuie consultat in cazul modificnrii echipamentelor industriale; . define$telparticipd definireaprogramelor la de instruirea personalului uentenante de

_ mutarea personalului execu{ie mntenarlei de a intrs verigilede producfegi compartimentele eentrale de mentenanla; - aglomerarea lipsa de personal sau calificatpentru anumite lucrlri suntoperativ-rezolvate; - schimb experienld de intre muncitoriidementenanra 'secliilede producliegi cei din compartimeutul din central. prin unittr{ispecializate _ 3,2.2.Organizarea inexistenti lara noastr5 lipsa intreprinderilor in din . _. Este aproape speciali".ate mntenanle in (except6nd transporturiie auto, automatiziri, rnecanicifind, calculatoare);ea insdimpusE cerinleie este de gi actuale de perspectivi (integarea UE) a intreprinderiloi industriale pra noastra din 9, constd anume din: 48

rn sene; o modemizarea utilajelor pe bazd de procese tip de

o deglevarea unitdlilorindustriaie executia de lucrdrilor de mentenanla, ele fiind diferite de specificul 1or de produclie; . cregterea nivelului de conceplietehnicI a executiei lucrarilgrde mentenant[ a confecflonlriipieselor rucrantor mentenanla confbcflonlrii 9r 9i de schim( la nivelul exigenlelor organizdrii pmducfiei lor

o reducerea cosfurilorde mentenan{6. Aplicarea acesteimetodeeste

:rnentenante; specializarea persorialului mentenanli; de

tlecit celenecesare execuliei in unitdlilecaiele exploateaza lor (rel.3. ): I +Cr Cnr- (Cns + Cr,l) 0 > ( 3. 1 ) unde: - costul CRE mentenanlei unitatea exploatare: ?n de Cp5 costul mentenanleiunitatea in specializatd; C1- costultranspottului echipamentului; CM- costuldemontdrii montdrii gi echipamentului loculde la ,::ip atare. io Varianta optim[ este ceabare minirnizeazl relalia 3.2:

O,

: SrKr 16*r(Kr+ P{K)]ic*, + P,)

tr.zl

unde: E(K) - efectul economic al execuliei mentenanreiin unitlfi specializate ,,K";

CRS(K) - coshllmentenanlei unitatea in specializatd ,,K,; * profitul afereniproduclieice s-ar ollin" -in penoada P(K) de imobilizare,in cazul mentenantei unitatea in de explo atare.

3,2.3. Organizarea mod combinat in Secaracteri zeaz6 pin faptulc6anumite lucriri dementenanta sunt exeoutate forle proprii, iar alteleprin colaboiare cu (cooperare) uniteti cu

49

Managementulmentenanleiechipamen telor tehnologice industridIe

dezvortati in rirle ::ffi:H[#"#.i:T#*.$Pda-'-este putemic gi strategice.


i_F^L:_r- i

I Cetrebuieexecutat cooperare? prin z. Lar rrebule executat cooperare? prin r. Lum trebule executatS cooperarea? 4. Cu cinese coopereazd2 Apelul la cooperare trebuie corespundd sI unei: c motivaliisociale: _ evltarea crearii unui focardetensiuni sociale; * dificultdliin evolulia de carieri a anun:itor categonl depersonal; dificulrdfi orarii; de dificultdti recrutare, de etc. . motivaliieconomice: _ :oop9rare pentru activi?iri de revizii, punere ln funclie, pentru care alte *ita1i inaort iuf" sunt nvll specializate; _ cooperue pentru anumite activitati foarte specializate, ..*: lu permit utilizareamfiloacelo. propriialeintreprinderii. . motivalii strategice: - pentru diminuareaconsecinlelor de conyunconi, unitateanu doregte asigure insegi s[ ea ansarnblul activitdfilor mentenanti_ de
o motivayii tehnice:

le9,al,economice intrlua.le o.t i"li"iritp,iil,ii l#l,fil"io,**ra r" acesre "*" metode. sunt:

unitateador 9r. ca mterventia personalului fie s1 inutt .ulifi.,ata pentru a obtine o garan{iede funcfionare. o motivalii legalesau reglementate: - pers-onalul trebuie sd fie abilitat penlru exeeuua lucraglor,penru contolul lor, in specialcele de securitate.

50

Managemen mentenanlei chipamentelor tul e tehnologice indus triale

3.3.Metode executare lucrtrrilorde mentenante de a Normelede reparaliiprevdd ca in cadrul acestuisistemse se . sccute umetoarele caregorii activiteli: de 7 Revizia tehnicd - seexecuti la loculde functionare maSinii, R, al de cdtre echipe specializate. cuprinde ansamblulde operatii Ea executate periodicpentruverificarea, inlocuirea pieselor cu-uzuie avansate eliminarea unor defecliuni reclamdlucrlri de micl ce 9i amploare.Revizia tehnicdare in vederementinerea funcfionirii . utilajului pdnd la prima reparalieplanificatl. Ea reprezntAo operalie intermediar[ intredoud reparalii O In cadrul activitalilor sunt cuprinse: reglareamecanismelor; iniocuireaunor pirli care au un grad de fiabilitate redus (gamituri, rulnenti);curelirea suprafelelor schimb cllduri; verificarea de de orEanelor fluidelor din sistemulde ungere;verificarea ;i organelor proteclie. de . siguranld de automatizare. 9i ) R.eparal.ia curentd gradulI,(RC) - areloc la loculde funciionare de al maSinii qi asiguri funclionarea normald a masinii nih6 la reparaJia urmetoare. constdin inlocuireasau recondilionarea Ea pieselor uzurdrapidd(piese etangare, cu de bucge, ruhnenfi); Confinutulactivitililor cuprinde : verificareagi se eliminarea jocurilor intrepiese; controlul circuitelor cornandl deungere; de gi vopstrca .rnticorosivi a suprafelelor afectate; . Reparalii curentd de gradul II (RC)- arc loc in atelierul O de reparalii in seclie.Conlinutul sau activitetilor unnltorul : este - seinlocuiesc reconditioneazd deuzuri rapiddgi mijlocie; sau piese - sefactoatereparatiile RC1; din / Reparalia capitald(RK)- - areloc in atelierul mecanic central sau in seclie.Este ansamblu operalii un de executate scopul cu readucerii utilajuluiicatmai aproape caracteristicile de tehnrce, constructtve si functionale iniliale. In cadrul auloc urmdtoarele ei activititi: sedemonteaze complet utilajulgi severific6fiecare piesA parte; in - se verifici gi alte piesecarenu sunt supuse uzurii dar au fost solicitate gocuri la (mecanice, termice etc.):

)l

Managementulmentenanleiechipamente lor tehnologice industriale

*r*^"ir"j, i.U"netatiri modemizdri, condiliaca vatoarea i cu -O:r,"0 totalI a reparaliei nu dep6geasc * sI 60%o valoarca inlocuire utilajului din ' de a respectirr t;i.-' Literatura specialitate de recomand[ aplicarea uneia a mai sau multormetode dintreceleindicate fig.3.g.: in

Cu ocazia reparatiei c^ll,*

- severificd scheletul masinii: serecondilioneazi je iniocuiesc sau majoritatea pieselor. - serestabilegte starea buntr de funclioare utitaiuil_,i" a

Fig.3.8. Clasificarea metodelor executare lucrdrilor de a deme enanfa 3.3.1. Metodaindividualtr mentenanttr de SeaplicE pentu echipamentele unicat sau,.care gfl$esc numdr . ^ se in redus dotarea in unitltii. r' C-aracteri ii stica nrincipah:dupd. operaliile demonmre, de curilue, ,l_ .recondifionare, piesele'se .";;; pe acelaei ::L!:l echtpament,lucrdrile de mentenanri inclusiv,lonfecrionarea preselor schimb (carenu auputut de noi , fi procurate) {bcdndu-se in timpul reparafiei. . avantaje: _ permrte pfgftir.ea din timp a documentafiei tehnice de mentenanp, inaintecaechipamentele de oprite: si

52

Managementul mentenanlei echipamente tehno gice indus lor lo triale permite confecfionarea prealabil a pieselor de in schimb gi necesare constituirea stocderezervd; unui permite asigurarea timp a SDV_urilor din necesare.

o dezavantaje:

durati mai mare de imobilizarea echipamentului. necesar5. recondilionirii (confeclionlrii) iieselor de schimb; - calitatea lucririlor de mentenanld relativscAzuta, este 'ele fiind executate echipe de universale; rcdusd cauzatide varietatea - productivitate oieselor ce trebuie recondilionate (confectionate); - incdrcare instabili a locurilorde munceca unnarea rareirepetdri aceloragi a piesegi operatii. 3.3.2, Metodade mentenan{i subansambluri pe Seaplici in unitaliindustriale dotate mai multeechipamente cu de ,:ciaptip. i / Caracteristica principald:pentru o gn:pl de echipamente ei de acela5i se creeaz[un stocde rezervd subansambluri tip de oentru inlocuireacelor demontate, care se vor reparain paraiel in aompartimente specializate mentenanta, de urmand ca ele si se includd stoculderezervl. in
o avantaje:

durata totall a imobilizlrii echipamentelor mult este mai redusd de primametodtr fala (estecompu.s6 din: timp diagnosticare, demontare, montare timp timp $i eventual, timp reparare unelepieseindependente); productivitatea muncii este ridicate, echipelede mentenanli fiind alcdtuite muncitorispeiialjzati. din pe tipuri deoperalii; gradul de utilizare extinsl a echipamentelor este crescut, conducdnd reducerea la ponderiicoshrilor fixe gi a costului unitar.

53

Managementulmentenanleiechipamente tehnolo lor gice indus triale

333, Metoda.dementenanfi prin folosireaechipamntelor de rezervl

Serecomandl cazulunor lucrtrride mentenanti Doc$itg in care timpidestalionare pentuexecutarea mari lor.

O
: .t,,:--.. 1r .'. l :::.. . .

.:,

r' Caracteristica principalE : echipamentuldemonrarefiE ei hansportat intr-un loc specialpentru efectuarea lucrlrilor de mentenanld, locullui mont6ndu-se echipament renwl. in un de . avantaje: - duratd redus[ a imobilizlrii echipamentelor in mentenanli (este necesar numai timp pentru demontarea lor gi pentru montareacelor qoi^ I inlocuitoare); c dezavantaje: - necesitatea existen,tei echipamente rezewide unor de acelaqi tip; - existenla unor cal oe acces penrru deDlasarea echipamentelor; - dotareacu mijloace de transportadecvate pentru tansferulechipamenGlor gi de la cbmpartimentele la dementenantE; - costul ridicatal sumeiacestor operalii, 3.3.4, Metodadementenan{i flux in

Se bazeazd un inalt gradde specializare locurilorde munci pe a undeseexecutilucrdrile mentenantA. de r' Caracteristica principalS:otganizarea linii de mentenantl ei de in flux pentru repaft[eapieselorde schimbgi a subansarnblurilor componente echipamentelor. a1e . avantaje: - reducerea drastic5 a timpilor de oprire a hniei necesartr mentenanlei gi echipamentelor ca unnare a tipizlrii tipurilor de piese de schimb ii oe subansambluri necesare;

;1,,'; '':,:;,. ':

, i. ',, ' :

54

. Managementul mentenanlei echipamentelor tehnoloeice industriale

' .

flexibilitatea liniilor deflux; specializarea liniilor pe cdteva sortimente piese de de schimbcu simiLitudini constructive funclionale 5i tehnolo sice dezavantaje: pierderi timp la schimbarea de programelor delucriri.
\

3.3,5. Metodagrafelor
l

succesiunilucririlor dementenant5 s6asigure final a _ _ _ _ ------,_--.-"i _ O.irii aceiei careeE l 5rS urw in uu4r tu -*.v Jprl'nizarea subraDort Ior raport economic. Principalele metode, bazate teoria pe grafelor, sunt: pERT @rogram 1. Metoda Evaluation ReviewTehnisue and Program evaluare contol tehnic):bazatb estimeri de qi p
'

critic):bazatd folosirea pe unui timp determinat realizare ile a activitdlilor mentenante de avantaje: - asigure optimizarea duratei imobilizare echipamentelor de a in mentenante; - evidenfiazd sub formE de arce activitdgile(operaliile)de mentenan{e, legeturile de zuccesiune; cu lor - favoizeazd identificarea activit{ilor ,pritice" oare influenleazd negativ timpii de imobilizare; - evidenliaziactivitAlile ,pecritice"carepot fi amdnate a fdrl afecta durata totalade efectuare lucrdrilotdementenanrl. a

ctl cu cara.fer probabilistico /l,,-r^l^caracternr hchilictin a duratelor ^^.:..:.*.,'^- de activiteilor ,mentenanle (PREJ/TIMp pRE!COST); sau .pathMethod: Metoda 2. MetodaCPM (Critical drumului

3.4, Metode de planificare .9i programare. a lucrtrrilor de mentenanti O clasificare acestora redat[in fie.3.9.: a este

55

Managemewulmentenanlei . _. t", ecl -".. cL/upamenklor tehnolog ice industria le

Fig.3.9. Clasificarea metodelor programare de a lucrdrilor menfena.nri de 3.4.1.Forme de planificare a activitifii de meltenanfil tn cadrulactivitdtiide 9i reparare oeplanlticare anume: gi pe ,.#t:lTt:" pe temren se intilnesc&ei.fofln{r nenlung; mediu; pe rermen scun. b planificarea ,"*"r p" a oecomptexitare r,uu::,:e recomandd se aplicala instalatii no""r:-.a^:

.',lttijjl;i:_Tff;X;:[:ff ,f,T::y:;;;#h;;"j:Lff p' p"iluai ,il;' * r*"


ti,lill,,lJii'"ru materii I de *qi,r".riE';il"J.'ffi;I!' pri,'e. * planiJicarea pe krmen 11 >
#-'^t]ltt reviiii 9i r.o.*"',.

ff '.H:*"*'T:':*11:::ln'r"'pr*;;;;?p?rioace tipuride i"n-""tli-r."itt-t.'isc: naturaintervenfiibr, ':ff durata pe lor


Se sabilesc: ptanul de

lr1Tt"ib, ;;;*d;,,

u *u,.,iul"lo,.

i:W:::;::,:"d:{#:,::.1::universale "

o.,n unru

erectuarea lucrrrilor.ll,i|l *nldt'. detaliiasupra modului dc-

rucru; aprovizionareamateriale cu ti pi.* Oir.f,*j.,rl

l::1 {fii;; : ;ffi ,,1H'U';;:;, : :I*' :'; ;:":X l{{i


56

Managementu I mentenanleechipamentelor i tehno gice indus lo triale

3.4.2. Surse de informafii cu privire la utilajele supuse artivitifii de mentenan{i Pentru realiza plan de intrelinere reparatii a un qi corect, febuie sa .. sedispund o serieintreagE informatiidespre de de utilajeledin dotare, care vor fi supuse activitalilorde mentenanle.la]. fig.3.t0. sunrprezentate in aceste surse.
Starea utilajelor existente
Daci6unt binr intelinttte Dace sunt noi Dacl sunt complexe Dac!auungradmare sutornatizare de Daci firnclioneaz! flux continuu id Dacii funqioncaz! discontinuu( Dauzc cu pentru intretinere)

o
Moduldefolosire a utilajului

Dactr folosite sunl intcnsiv cxtrnsiv sau Cumsuniintetinutc?

Cond4iide scoatere din folosinfia unor utilaje

Gradul actual deprecizie accstora al Productivlelil, urilajelor Calitata pis.lor obfjnutepe aceste urilaje Tipurideutilaje Condilii irtrclinere acesror de r utilaie E$alonarealimp a dotarilor in D6ce exista doextinderc pc ac plan ti perioadi Sarcinile compartimentuluiinlr$ifl dc ere
Nominali?area pieselor zabile l^ fiec re u de

Dotarea viitor in

Extinderea intreprin derii

Aprovizionarea li execu(ia pieselor de schimb

utilaj Dac!piesele schimb incluse platul de sun! in deaprovj onarc zi

Fig.3.10. Surse informaliinecesare de intocmiriiplanurilor menrenanta de 57

lutanagemenu I mentenanleichwmentelor tehno e logicei 3.43. Metodede dirhenslonare necesarului forftr a de Dimensionarea acestui necesarse efectueazidi categorii: - personalde execulie. activit{ilor de mentenan!6: a ingineri, tehnicieni;

o pentrumuncitorii careexecuta lucrdride ments bazl denormedetimp sepoate utilizarelalia3.3

N^=#,
unde: Nmi = neiesarul muncitori meseria: de cu i = volumul Vmti totaldemunc6, ore-om. in neces
lucrdrilor de mentenanld corespunzAto are

.Fp' = fonduldetimp delucruplanificat, unui al = coeficientul K,, planificat indeplinire no de a = l+t = tipuriledemeserii i necesare.

o pentru muncitorii cupringi in corifec$onarea p schimb recondilionarea necesarul sir sau lor, se
bazarel4iei 3.4: , 4t Fe. x K, = unde:N,no necesarul muncitori de pentru efectuarea mecanlce; N-^ =

a
58

Managementul mentenanlei echipammtelor tehno logiceindus triale = F"rp timpul totalnecesar efectudrii prelucrdrilor mecanrce, in ore-om. o pentrumuncitorii carelucreazl baz6denorme pe de servire, necesarul determind relalia3.5: se cu
^t N. xK'
/? 5\

nrediu, unitateade timp a agteptdrii, gi cheltuielileaferente pe cdt echipelor dementenanje (salarii),rel. 3,6:

unde: = numlrul muncitorilor N," pe carelucreazd baz6denorme deservire; N" : numdrulde echipamente trebuieservite acesti ce de muncitori; K. : coeficientul humdrului schimburi; de = ooffra de servire a echipamentelor (numir Ns echipamente servite un muncitor). de ) tn cazulmetodei mentenanlei corectiye a mentenanlei paliative, Si se urmdre$te cre$terea gradului de ocuparea muncitorilorde mentenanlagi reducereaduratei de remedierea defectfuilor accideltale scopul in reducerii imobilizirii echipamentului. Funcliaeconomicd cdreiminimizare urmeregte a se exprimi costul

C(M ) = c x g( m ) + Sx M

(3.6)

C(M) : coshrlmediupe unitatea timp gi reprezintinefolosirea de maginiidatoritdavarieigi salariulmuncitorilor echipa din dementenante; c = costulindisponibiliEtii echipamentului unitatea timp; pe de - = num5rul muncitori echipa M de din dementenan{e; S = salariul mediu unitatea timppemuncitor; pe de g(M) = probabilitatea echipamentele nu fie folosite. ca s[ Numdruloptim de muncitoriestedat de valoarea ,,M" pentru lui . care C(M) este minim,adicd primaderivate anuleazd. se rel.3.7: c'(M)= - - c x g' ( m ) + S: 0 {3.7) 59

Managementulmentenanleiechipamente tehnologice lor industia le

Probabilitiifile sistemul fie una din stdrilei= ca si . 0,1,2,... N in careechipamentele nefolosite sunt sunt:po,pr, pz,.... p" in acest g(Uti caz sepoate determina rel,3.8: cu

c(M)= LtxPt

(3.8)

SimulAnd numirul de muncitoridin echipade mentenanlA (M) $i calculdnd probabilititilede nefolosire_a echipamentelor sistem'g1M;, in se po-ate calculanum[ru] de muncitoridin echipade mentenanlA gi in final mdrimea optime echipei. a 3.4.4. Metoda de dimensionarea stocurilor de piese de schimtr . {ycesarul depiesede schimbtrebuies6 fie stabilitc6tmai apr.oape de nevoilereale.El depinde duratade n n.lionur.-u-firselor, de adicl de gradulde uzurdal acestora. pieselese vor hlocui .ana'ui-uog la aSa-zisa uzuracriticd. in mod normalproducitorul a""iii"i. ,r-"iiigafia s[ indice in catalogul maginii piesele schimb duratele de n n.jronur.. de lor 9i Executiapieselorde schimbse bazeaz|de obiceipe .. cooperarea atelierului propriucu inheprinderi specializate. Pentrustabilirea mdrimii optimea lotului de piesede*chirnb se oc comande necesar seimpartd este sA aceste piese douaenroe: in ,} piesecare se inlocuiesc datoritauijriioq ele purfdnd _sistemaiic denumirea depre se"de schimb: NumdrulN depiesede schimb rezerve de pentruun anumit repere, se poate calcula orientativ relatia[3.9]:
N. h . T 'p xr -' ^ /t --- --.,A ,i .1l D ' ,.

1t g\

unde: - numdrul N,, maginilor acelaqi in funciiune; de tip no- numirul depiese identice dintr_o masinn:

60

Managementulmentenanleiechipamente tehnolopice lor industriale

Probabilitdlile sistemul fie una din stlrile i= ca s[ . 0,12, ... N in careechipamentele nefolosite sunt sunt:po,pt,p2,..., F" in acest g(M) caz sepoate determina rel,3.8: cu

c(M)=

> tx p.

(3.8)

SimulAnd numirul de muncitoridin echipade mentenanlI (M) $i calculdnd probabilitifilede nefolosire_a echipamentelor sistem'g1tU;j inse po_ate calculanum[ru] de muncitoridin echipade mentenanlA gi in final rndrimea optime echipei. a 3.4.4. Metoda de dimensionarea stocurilor de piese de schimtr . {ycesarul depiesede schimbtrebuiesI fie stabilitc6tmai apr.oape de nevoilereale.El depinde duratade n n.lionur.-u de de fi.selor, adicA gradulde uzurdal acestora. Piesele vor hlocui .ana'ui'ung aga-zisa se La uzuracriticd. in mod normalproducitorula."tif":, ,.-"[iig"S; J;il; in catalogul maginii piesele schimb duratele de n n.!ronur.. de l& 9i Execuliapieselorde schimbse bazeaz|de obiceipe .. cooperarea atelierului propriucu inheprinderi specializate. Pentrustabilirea mdrimii optimea lotului de piesede sshinrb se ce comandieste necesar seimpartd sA aceste piese douaeruoe: in ) piesecare se inlocuiesc sistemaiic datoritauiariior, eb pur$nd denumirea depre se"de schimb; NumdrulN depiesede schimb rezervA de pentru anumit un repere, se poate calcula orientativ relatia[3.9]: " -+' K^
x l -' n

N 'n^.7

Ko

(3 .e )

unde: - numdrul N,, maginilor acelaqi in funcliune; de tip r numirul depiese no identice dintr_o magin{

60

Managetnen I mentenanlei tu echipamentelor tehno gice indus lo triale

T - timpul pentrucaretrebuiecreat1. rezeva(ega1 timpulpentru cu intocmirea comenzii executarea gi pieselor), luni; in 77- durata funclionare pieselor de a respective, luni; in K,agiKp - coeficienli in tabelele mai ios. dali de Valorilecoeficienhrlui K^
K,I

6-10 0,9

Tab.3.1 .
t6-20
o1

l t-tl

0,8

2L-25 0,6

26-30

Valodle coeficienhrlui Kp

N,,
Kn I

Tab.3.2

2 0,8

)1

7-8
0,6 0,5

0,7

9- 10 t1-12 o1 0,4

Piesele schimb depozit de in suntlinutein eviden,tE ajutorul.,/i{el cu deevidenla .3.3.). (tab Formular de
FISADE EVIDEN

de eviden

A PIESEI SCHIMB DE
Nr.piesei schimb de

Nr.buc5ri o la

Date despre piesa schimb de

a,

Diversitatea rnarea formelorgi dimensiunilor impuneexistenla in fiecareatelier de reparalii a unui nomenclator piese de schimb. de Identificarea urmdrirea gi operativl a pieselor schimbse Doate de rearlza printr-o codificare adecvatd acestora. a Nomenclatorul ofen: va - codul gi denumirea pieselor,numirul desenului, greutatea $l materialul piesei; - numirul depiese funcliune in precum necesanrl un an; qi pe 61

Managemen I mentenanlei tu echipamentelor tehno gice indus lo triale

T - timpul pentrucaretrebuiecreatl. rezew^(ega1 timpulpentru cu intocmirea comenzii executarea gi pieselor), luni; in 77- durata funclionare pieselor de a respective, luni; in K,agi Kp - coeficienli in tabelele mai ios. dali de Valorilecoeficientului K^
6-10
K,I

11-15

Tab.3.. I
l6:20 0,7
t 1- ) <

0,9

0,8

25-30

0,6

N,,
Kn

Valorilecoefi'cientului Ko I 2 34 5-6 I 0,8 0,7 0,6

Tab.3.2 7-8 0,5 9- 10 t1-12 n? 0,4

Piesele schimb depozit de in suntlinutein evidenlicu ajutorul.ffel deevidenld .3.3.). (tab Formular de
FISADE EVIDEN

de eviden

A PIESEI SCHIMB DE
Nr,piesei schimb de

Nr.buc5ti o la

Datedespre piesa schimb de

Diversitatea rnarea formelorgi dimensiunilor impuneexistenla in fiecareatelier de reparalii a unui nomenclator piese de schimb. de Identificarea urmdrirea gi operativi a pieselor schimbse poaterearlza de printr-o codificare adecvatd acestora. a Nomenclatorul ofen: va - codul 9i denumirea qieselor,numirul desenului, greutatea $i materialul piesei; - numdrul piese funcliune de in precum necesarul un an; gi pe 61

Managemen I menten let:ech:ip anteb r tehno gice indus ia!e tu an ani lo tr

- stocul minim; unitar; . .. .:".. - preful - utilaju$laicarc,ise folosegte;'lt l, - eventral.uriitaGa cdfe:ilproduce. > piT:,,!9.e.te..Tl9cligt9 * (la RK, ln urma aqariilor accidentelor) a: cdror_ dar lirezentpin stocul de lcuervd necesard penru pievenirea opririi lndelungate; piese accete se numipiesederezewd.

E"-L(s" -r)-;unde:

S.

e-'n'

(3.lol

de el

E a = )(r-s " )

(3.r) l

(ut/ oar oe rel.J.l l:

M6rimeaoptimda btoculuise obfiae dci minirnir.aad o65tulfotal

62

cs = cosbildestocare; . = costulc[derii sau;a.i C"

(picrdri
a unul

v af it oto

(3.r3)

(3.14)
Mqmentrl

'erm prima

ivarlaluie8(r) (3.15)

Managementu I mentenanleichipomer,klor tehna gice indus le e lo tria

sau:

l 9 l2l =o *
Lt J

=o 14-e'q@ +v0 l t L J
{3.15}

adic6:

+ ,e"lr q' 1t1 rplql v @- v' @= o +

' Y In ipoteza care9 (t) $i V(t) suntlineare: in o g (t) esteo functielinear[ds$crescetoarc, valoarea ay&td I pentruF0 9i 0 pentruFTo (momenfirlofod acftiFmotul graficul lui E (t) ce* dd 3afg. estecompletdepreciat); 1 3 .1 . Rezultl c6: toft\'=t -i-

,,,,:it
::t:,,:

To

.t

e (t)

I0

Fig.3.ll

graficA funclieiE (t) Reprezentarea a

64

nagementu mentenanleiechipammtelor tehnob gice industriale I

o in aceeaSi ipotez6, funclia este fun4ielinearl Y(t) o cresc[toare V(0)= 0,profilulacesteia datde cu find graficul ftg.3.12.: din

Fig.3.12. Reprezentarea gmficA funclieiy(t) a Ecualia Y(t) este: lui V(t)= a . t : ,,a' = coeficientul unghiulai dreptei. al pe costul mediu unitatca pe de _ Inlocuind I (t) cu V(t) in rel.3.l6,

e ,tn=ll,n,-o[,-+)."]
C-kl= : 2+ a T DerivAnd rezulte : [C-" , = 0 oricare fi ..t". (r)l ce ar
/

(3.1 7)

(3.r 8)

65

Managementulmentenan1ei chipamentelortehnologice i ndustriale e

Deci,costulmediupeunitatea timp este de qi constant drnacest ct devedere, momentul.optim inlocuire de poatefi alesoric&nd. 7 in ipotezain care9 (t) esteexponenlialA y(t) estelinear6, 9i ecualiile celordoudfunctiivor fi:

e-,, eQ)=
v\t)= ot
de: )" : coeficientulc6derilor. pvafi:

(3.1e) (3.20)

pe Inlocuind I (t) gi Y(t) in rel:3.16, costulmediupeunitatea de


lr r

C^lt)=:lA" - A^e-u+ atl t'"

(32r)

{3.22)
Studiullui [C"(r] arate el nu seanuleazd cd pentru niciovaloarc C, un , Oeci, (r) nu admite punctdeminim,deunderezultic6ia acsasttr alieexistd pdstrdrii interesul echipamennrlui mai mult posr'bil. cdt 7 in ipoteza carerp(t) 9i,Y(t)suntexponentiale: in YO esteo functie crescatoare condilia ca y(t=0p (cottrl cu mentenanlei prmerea funcliune echipamentului rero), la in gstc a ecualia fiind datd rel.3.23: ei de
'(

vQ)=o("0'-r)

(3.23)

'66

'anagementul mentenanleiechipamenlelortehnologice industria le

pe coshrlmediupe unitatea de Inlocuind g (t) cu Y(t) in re1.3.16,


lr \' l

-lA" - Aoe-"+ a\e"'-l)) "(t)= t'" ,

(3.24])

rezultd: calculele Derivdndrelalia gi efechrdnd

t- /.\t _ \,
t\- s ,l

{3.25}

calculele Pundnd condilia:td,oij = 0 si efectuAnd rezult6


3 .26 '.

1- e!'$- ltt) _ An (t- At) d t- etu

(3.26)

poate mult uguratii pe eirezolvare fi utilizdnd program calculator. un gi de de PotExista alte ipoteze lucru,in funcliede legea fiabilitate gi pamentr:lui funcliadereparti{ie costurilor mentenanp. a de ale 3.5,Metodede management activitifii de ryrenteneng a metode es O clasXcare sinteticd acestor
METODE DE MANAGEMENT

: tatSin fig.3.13.

ig. 3.13.CIas careametodelor de


6t

t a mentedantl

logieei:industriale

ENA

o
a t

in toate atelierele de

decdtcel al unei

4.I.I. RecondifionarealDl Metoda cond

suprafelelor uzate,fbrei prelucreazd po4iunii'ii pe i-se totodataforma gddl totodate toleranlelel.d ,.dimensiune repard de reparalie". Dacd piesa sb

ndilioneazd mai muite ori, ea-va fi de

88

Mana geme tuI mentenanle n

( 4.1 )

'.;:lt' ....]

, "$

(4.2)
dN,du-

(4.3)
Dacd s9

coefcientul

(4.4)

:ri] ..i:'i iir,it.rt: I . jr

deplasat?l o cu '.c) areze\. . i anumitii excentric itale (Ku=0,5.-.1) .

on

Managem ntul.mentenanle e i

industriale

a uzuriiarboriior
reparalie,

(4.7)

piiti - pentru cuptfigfllf$

anleideulei; a$orilor;

iinbindrilecu parl

4.1.2, Recondifionarea restabilirea prin dimensiunii inifiale(nominale) Aceasti metoddare drept scop readucerea pieselor suprafelelor uzate dimensiunile la iniliale.in practicd existd urmdtoarele posibilit5li:

cazuripiesele defecte cu suntreformqlg'$i inlocuiesc piese se cu l',, , , noi;


de

t I t
I

$
l
;

incarc[ prin depuneri


mlcr $r

pot fi lncfucate pulberiprin cu

sudare

92

industriale mentenanlei echipamentehr tehnologice Managementul

materialului procedeului incdrcare de depindergi natura de Alegerea pieseledin neferoaselgi fonta se incarci aproape piesei.Spreexemplu, prin cu intotdeauna sudare gaze. uzatesunt cude Inaintede incdrcare material,' aport.suprafelele 'la'formelegeometriceicorespunzatoar.e:prin: de aqchiere prelucrdri readuse tehrologice dacdeste, neces{r:Jli aplic6,r$ir procedee se.r alte: 9i dup6:caz, (sablare, rugozititii pentrua oferi o aderenlI filetare)cu scopulcregterii depus.(meuilizare). bunea stratului si in modincdtsE Grosimea stratului deous:trebuie sedetermine asa iniliale,adic6 oblineriidimensiunii va de contin[adaosul prelucrarg.necesar * de fi formatdin grosimea stratului.uzat adaosul prelucrare.
de de

prtn tnlocutreaparqlor uzale. Je apllca aruncl cano pleselese

, ,.]:.- ,.

rnai disproporlional mult pe uneleportiuni solicitate de. uzeazd prin a se din muit.Reconditionare4fac.g inldturarea pies5 pirlii ce inlocuirea cu o partenouaidentice ei nu mai poatefi folosita.$i inlocuitli la dimensiunile dar ini$aie. cu cea prin recondi1ionarea refacerea .integritdlii. Seaplicl la piesele. proeedee sau de care din anumite mbtiveiunt fisurate rupte,Prin intbgritatea acestora. sau se sudare lipirecu adezivi reface

93

..r

11.

rediirildifionareprin prin sudare a a unur

zbnasuduriiestediferiti de ceaa

94

Managementul tenanleiechipamentelor men tehno gice industriale lo

.de carbon. 0,3% gi cu rezultate, sub satisficdtoare celecu 0,36...045oh. ::r:,'' peste ofelurile cu 0,4%C suntgreusudabile.
\t a) Incdrcareaprin sudareelectricd sub s*at deflux se aplicdde obiceipieselor tip arbore, a pieselor suprafele de sau cu plane. . Schema lucrueste d6 prezentatlinfi9.4.21121.

La sudarea stratde flux, calitatea sub stratului estebuntr, grosirnea .lui fiind uniformd, datoritd automatizlrii procesului.productivitafea . procedeului destul mare(decca2'..,4. mai maredec6t sudarea este de oi la in arc descoperit). inconvenient Un majoril reprezintifaptulcd nu pot fi incircatepiesecu diametre 40 mm gi lungimi mari,datorite sub incElzirii puternice pieselor tendintei spre a gi lor deforrnare. Procedeele modeme incdrcare:i5ub de, stdfde flux , a ciror scheme sunt prezentate in fig.4.3., permit cresteri importante de productivitate.Existd procedee der,inclrcare:prin sudaxe stratde flux sub careutilizeazisuplimentar; in:timpulprocesului pulbere adaos. gi,o de de

95

r":

,'i'rifl:':"1i1

Managbmentu nibi an Itihb


.:. ::: i..'

feroaliaje; fapt,ce,,contribi la cregterea duritdtiirsul termic,

i,

serie; cu doudarce' belectrod;1- pie5add

sauferoaliaj

96

Managementul mentenanlei echiparnmtelor tgftnologice industriale .de PentruincdrcareirpQate .fi .utilizatt. instalalia sudare ASF-3. tip produsd intreprindetea de "Electrotehnica"-Bucuregti. b).Incdrcarea prin sudaye..: electricd cu: arc electric vibrator. Procedeulconsti in depunereal,iunei';sdrme-electrod (neacoperitii), cu yqpjqt;, realizatprinr, ajutorultwlui arc electric. periodicecu contacte suprafala seincarc[.Sc_he.malucruesteprezentata fig.4.4. ce de in Sdrmaelectrodexecuteo migcare, cu rvibratorie, o. aoumiteamplitudine o 9i .de anumitdfrecvenld, concomitent cu'o.rmitcare avansin lungul axeiei. penfu a cohpensa topirilerealizate,lq.fi scurtcircuitare. ecare Depunerile insolite,de sunt rAciri, pieseigi a1e ale stratului depus. Se jehrri de aer, de CO2,abw,saucombinatii in acesat sens sau .folosesc din
aceaste fluide.

97

Managementulmentenan1e i echipamentelor tehnologice industriale

3 mm.

f .IC2H7

98

Managemen I mentenanp i echipamentelor. tu tehnologice indu,striale

,::?rp,i;;;#J';,",*I.,"':ff j,{iiX:"y"X :ftrl",illi*Tjill ,{1"._K;K.rnert Gaz), cazur in in;;;;;;ffi;ilir


se consuma, find
'd o

j::1r*:"r orin sudarein sazprotector ? pentru evitarea pEtunderli nl bala. metal $i a hidrogenului de topitsunt.utilizate"*:;ffiil,;otulur meaii-protecioare, ,*r, .irt

,,nnu,oT!:il7r[;r,_ff;;"36!,A*oz;Hz,H:+Aretc,;proce
roto'it" cere rorosesc sunt care coz Oq,..^lt!t#.;:;1ffl'#11-T:i instalafiei'de in mdiu $i sudare e u: tip de
SACO-1. SACo-rn" prod'ucti de uclreromineasb6 migcdrile pi -,-r,,^"i,1i9"^jchema capufui sudare. Ae

::ll:.:i,i'.r;-Ji,i#".J,,1.fli**l1.,f"li'o1*yJ,T .-grf ;;
;;::il11 :lt'Jj*'f i: Xffi 'ircuit apd:
l 3-tub de "t',o."r.j! ilt8,
99

ae l;* sudare il::ffi 3#i1T;j#':":l::apuIui sffi i uj de ;

Schema instalafil *dg: in rnediu . Fig.4.6. deCO2, SACO_l tip l"

.u ; lq'" ;;;;;,!-iu,.ri.co, I 1-cdblu alimentare de refea; l


2-

ManagementulmentenanleiechipamentelortehnoIogice indus triale

Diametrul sdrmei-electrod variazdinte 1,2 gi 2,4mm, fiind in , stransA legAturA intensitatea cu curentuluifolosit la incfucare;In timpul suddrii, pistoletr:lse inclind la 70...800 de orizontald.DiStantle iiintrd fap dlzd elec_tod piesl depindde intensitatea qi curentului, protectia de care ., trebuie realzata etc. dl incdrcareaprin sudarecaplasmd La incircarea prin.acest procedeu utilizatematerialer_de sult adaos -coroziune care,prin depunere realizeazd stratcu rezistentl.mare. un la si uzare.Materialulde adaos,sub formi de pulberi sau sirmE,'este topit simultan metalul cu piese, procesul fiind binecontrolat. Depunerile efectuate, dup[ schema fig.4.7sepot realiza doud din in moduri: - in arc stalionar, corspunzator curenlilormici, de densitate enrgetic5 mare, - in atc rotitor, la care curenful are valori mai mari, dar densitatea energeticd mai redus6. este Pentruo p5trundere buni, se recomandI primul stmtse se mai ca execute arc stationar, celelalte, arc rotitor[l9]. Lalimea An iar in depunerii variaziintre25 9i 30 mm

ab l tg.4./. Scheme depunere materialului ajutorul de a cu plasmei a- cu sdrmd electrod; b-cupulbere

100

Managementu mentenan echjpamentelor tehnologice I lei industriale

4.2.2. Tehnologii9i echipamentede recondifionare prin pulverizaretermicX a materialelorde adaos Cunoscut sub denumire de metalizare,'procedeul gi a depunerii de metale pulverizare prin termicd unul .dintre este rtui uiitirut" procedee ".ti suprafefelor.prin putvelizge termicd'a rnltureto,pot n l:-.:::Oj::,^ pe 5 'prafele lemn, ::lY.^:]]:.1",.etale, 1ari, de naturddiferira:melale, s cta. ceramlca in straturi grosimi etc, de cuprinse 0,1Si5 mm. intre

a ::llT:ll:;f pulvenzanli

suprafelelor nu vor n iupuie ce depunerea strafului; prelucrarea suprafelelor acopente;controlul final.

,*_^_l:i111lEli -1.o"gili9"6rii cuprindeur-itoar"I" operalii *C.trea suprafelelor;izolarea

suprafeyelor urmeazd. se acoperiestede ce a mare , ,t)!-r:Sdr*a lmportanle.De calitatea pregdtirii depinde aderenta shatulu i. Aderen{a sfaruluisepoate obline doui cai: pe - in mod mecanic,prin particulelorpulverizate ^pdtrunderea printreasperitl1ile suprafelei pregdtite anterior; - prin folosirea intermediare metalesaualiaje, de :tratyri -unor carerealizeazd releade micropuncte sudare pi"rr,J. o de au bizA, combinat aderenla naturd cu de rnecanica. Pregetirea suprafetelor cuprinde doua _ faze importante:

-- pretuct:a,ea'r,r""ri"i"-rri*iiri';;;';.,r"
.

I
I I

grosimiistratuluimetalizat Stmtuldepus ia aveao grcslme ; suficientd pentruse realizao anurnita'r"zisten mecanic| e \a acestuia, gi un adaos dar minirndeprelucrare, penru a putea li oblinutd preciziala prelucrarea ulterioare.fn fig.+.b. ,unt prezentate unelesoluliidepregetirc.

asrsurarca

I I

La piesede tip arbore vor practica se umeri,pentrurealizarea unei lcgdhrri buneintre stratuldepus pield (fig.4.g.a); suprafelefe gi ia cu,t.,poi fi implantate stifturi,careau rolul ie u,uliiu o f.gat:Jir"a a stratului cu s,uprafa].l piesei(fig.4.8.b);la piesele planese lror-"*".utu canale form6 in decoadd rdndunice de (fig.4.g.c)

101

Managementul mentenanlei echipamentelor tehno gice industriale Io

Modalitelidepregtrtire suprafelelor a pentru metalizare _ Fig.4.8. a-pregdtirea arborilor;b-pregdlirea suprafelelor curbe; pregdtirea c_ suprafelelor planede cip[t :, - pregdtirea pentra qsigurarea aderenyeistatului metalizal Penfru realizareaacestui.qgop,pentru pieselede ievolulie , existl urmdtoarele'posibiliiIfi: . executarea unor canaleelicoidalecu un pas, a c6rui m[rime depinde solicit[rileulterioare stratului.Spre de ale pentru exemplu, solicit5ri mici gi medii,pasulfitetuluiuafi0,5..0,7, pentru iar *ti.itari mari,pasul va ti de L . .1,25mm (fig.4.9,a); pery.u o mai bun6 aderentd recomand5: se filetarea incruciqatd : (filet stingadrapata) filerului(fig.4.9.b); ;turtirea aplicareapeste suprabla , filetatd uneistrieri;execulia a unuifilet dinli de fieiAstrAu.

ab Fig.4.9.Pregltireasuprafelelor revoluliepentruo bundaderen{6 de

102

amen lelor tehno gice indus lo triale Managemen mentenanlei tul echip . sablarea utilizeazA toatecazurile, in chiardacl suprafa.tafost a se prin pregAtite filetare.Operalia execute alicesaunisip.Serealb.eaz'a se cu oxizilor,cat$i o asperitate ridicate; atatindepArtarea o incircarea sudurd pe electricd, o inllfimede0,i .. .0,8mmpoate cu piesei; cu bunl a stratului suprafala oferio legdturd o pulverizarea unor materiale sinteticese aplici atunci cind nu gi este supusiunorefodurireduse. existi posibilitiji de sablare qindpiesa s b) Tehn ologia metalizdrii(pulvdrizdieatratului) pieseld metalizare, .'suntinstalatein dispozitiveadec\tate, Pentru. pentrua seasigura pozilii favorabile direcfieide pulverizare.In privegte ce recomanddri: tehnologia metalizdrii dauurmdtoarele se . temperatura predncdlzire pieseiva fi cuprins5 intre 120qi de a 150"c; o pentrua seproduce efectde sudare pulveizatva un corect,metalul mai din motivpresiunea aerului, aveao temperaturl ridicatd; acest (max 30 N/cm'), iar distanla de pentrupulverizare, fi redusd va pulverizare fie micdla prirnulstrat(50...60mm), la celelalte iar sd de .200mmr starturi 125.. . unghiulde pulverizaqe fi de 900,darpoateajunge pdnl la 450, va in special primul strat(v.fig.4.9.a); la o grosimea primuluistratestede 0,05...0,1 mm. Daci la prima operaliase repeti in trecere au rdmas porfiuni neacoperite, aceleagi condilii ; o la rnetalizarea capetelor.de arboreseincepecu acoperirea zonei ajetuluide45"; racordate, o direclie cu . pentrua preinlAmpina incdlzirea excesivd piesei,se a recomandl cu de unor efechrarea pulveriziriintermitente, pauze r6cire; . alegerea vitezei de deplasare pulverizatorului a trebuie fbcuta oblineriiunui strat corect.O vitez[ mice creazi posibilitatea fi'agil,cu tensiuniinteme.La vitezemari se oblineo porozitate dese rapide. ridicatl.Un stratuniformseoblineprin transl6ri 5i tehnologic de pulverizare este dependentde Echipamenh,rl picdturilor metaltopit. pentmobfinrea principiul careseutilizeazd de pistolet. cu Procedeul constiin antenarea un numit "electrometalicare in zator"(fig.4.10.) doul simidmetalice, setopesc arculintermitent. a 103

industr.iale echipamentelor tehnologice Managementul mentenanlei creatin fala unei duze de.'rier,comprimatiElectrometalizatoarele 'utilizate etc),pot (MA-IOBICPTT;METAGON;MeIco; EM-3lEM4;Electrospray prelucrdri: des.tinat acestor pe fi montate cAruciorul'unui'strung

a a : I - scut de protectie a jetulpi de metal topit; 2 - schi de suspendare pistoletului;3 - gurub de reglare;4 - turbind de aer; 5 - corpul 7; 6de electrometalizatorului; mdner; qon{uctd ryr comprimSt.

3 -miner.4 - dvza& b: 1-turbind;2 - corpril'gazometalizatorului; pentru furtun; 6 pulverizare;- manet5; - record 5 104

Managemen mentenanlei tul echipamentelor tehnologice industriale

c : I - inductor 2 - bucA6 dgconducereaerului a ; comprimat impreunicr: conril3 ;4 - mecanism antrenare;5 intrareaercomprimat co.p de fO_ camer[ inelar[. Fig.4.l0.Tipuri depulverizatoare utilizate metalizarea ia suprafefelor: a-pentru topirein arcelecfic; b-pentutopireoxigaz; c-pentnr iopirein Ctr 4.2.3. Tehnologii echipamente recondifionare depunere gi de 9i galvanictr materialelor adaos a de , suprafala uzat[ a piesleor. , Avantajulacestor procedee, raport cu cele anteriorprezentale in . . sunt: - stratul depus uniform9i precis este controlat; catacteristicile gi - nu semodificd mecanice stmctura metalului nieselor: depus o duritate o bunl rezistenl[ uzare. are . - stratul la Si Inconvenientele procedeului sunt legate durata de marea depunerii. consumul relativ mare de energie, 'precum gi costul ridicat al echiodmdntului .
Procedeul constA ln oepunerea electrohtlcA unor metale oe a

105

*@ enanlet n itfanageme tuI ment --;*rnett. pieselor de lln in'goducerla se tealizeazd *-anice iare' "1;;;;i;;; in operit acoperit bal specrale' ;i ac inb6ispec i"se ;{1*:,;t:'^:::h:ffi '::ttf ifi# "' recondilionfi se utilizeaz': a . metaluluice urmeaza cuprarea mairarnicheittu' ... ---,^.^ 9r fierarea, cromarea, raze: "' "^^^*. cuprinde-urmatoarele de-recondilionare iJh*rogia mecanicd; prin suprafelelor prelucrare pregAtirea '
chimictr; . degresarea o decaParea;

poater,""i..rurittoil:ryi'^',T.i,11;:ru:an:' f lt";H: unui Jet de ele prin trimiterea


(fig.a.12.).

galvanici; o dePunerea cu dePuneri; ,P61u'"u ' "Ptafelelor .indeptrrtareaStratuluiizol;tordepesuprafelelecunus-au incdrcdrii' suPus onrelucrdrifinalealesuprafefei.cudepunereelectroliticl, 'plnt* tturitareapreciziei qtt]ut*1t: 9t ^.^ ^., ca aceasta ptopfu-iill' :t qoale,1Jata ce privegteo"pon""ga In

care suprafefelor 1u sevor acopen; frotejarea

cromare penmr rinei l Fig'4'1 ' Schema instalalii at 1continuu; at-;;n"lutot bar6#dj; "tttnt anodicl;BC3- gurd BA-bard tof, d" utt comprimat; sementinide incilzire '"";;iA-5-reazem
izolator: venrilatie;4-

106

Managementul mentenanlei echbamentelor tehnologice industriale

Fig.4.12. Schema instalalii acoperire unei . de in.jetdeelectrolit a-pompd electrolit; anodl3- vaspentruelecnorig de 24-cuva electrolitici; 5- inc6lzitor pentruelectrolit 4.3.Tehnologiide recondj{ionare folosindpieseintermediare (compensatoare uzare) de Procedeul constpin introducerea piesesuplimentare, unei carsA compenseze uzurarezultatd timpul funcfionnrii, acbpere in se spargerile, s6

mecanice, vederea in oblinerii preciziei prelucrare de initiale. sunt .. . Compensatoarele ulilizate la recondilionarea gaunlor din bu[cii rolilor dinfate, ro]ilor de clichet,al .lii;'6;;;4 at at discurilor este urilizatgi la compensarea uzuriipronunlate :j";::ffT.Ti-p-rocedeut rarusunle unoraxe-

porliuni ale a" "l"le :lo.111T_:t,, necesar org-anului ,irai"a?u,, u. *igurc marenatul adaos de preiucr6riloer

107

Managementu mentenanleiechipamentelor tehnologice industriale I

Tehno logia recondiyiondriicupiade fazeleurmdtoare: o pregdtirea piesei uzate,.prin prelucrareamecanic[, Se realizeazd acest in mod o form6geometricd corespunzZtoare gi la o precizie necesari mont[rii compensatorului; . executarea compensatorului,prin prelucrare mecanicI la precizia necesartr asambllrii cu piesa pregltite anbrior, Dimensiunile pieseicompensatoare fi calculate vor astfel inc6i sA.permitd, prelucrarea stareaspmbaltd piesa, la in cu precizia inilialda suprafelei resjrective. . . montarea compensatoruluisepoatefaceprinpresare (ajustaj cu stringere),filetare,sudare,lipire. Alegerea procedeului asamblare este I'egat[ de forma 9i destinatiapiesei, de solicitdrile acesteia timpulfuncfionlriiei. in . prelucrarea compensatorului stare asamblatitrebuiesI in asigure preciziade fi:nctionare suprafelei cereuuzurea a a fosteliminatS. Fig.4.13.prezintd exemplede pieserecondilionate rnetoda prin courp sato lor deuzare. en are

Fig.4.l3.Exemple pieserecondilionate intermediul de prin unor pieseintennediare; d- recondifionarea gduri;b, c-recondifionarea a, unor unorarbori I -piesa; 2-compensator ; 108

industriale tehnologice echipamentelor mentenanlei Managementul motiv pentrucareopefafa au Compensatoarele formaunor bucge' de,"buc;are"' lttlrlurrrerv uv numele maipoat6 sunru ttlizale

plane,in calitatede compensatoare Pentrusuprafelele oldci , fixateprin guruburicu capinecat' prin urmatoarele Orificiile filetate, deteri'oiie, se pot recondiliona metode:

gaura seexecut5lnfilet mlt li? 9i semereste o piesl aiametrulgaurii filateate9i se inhoduce se mfue$te fi letatl la interior; compeniatoare, _Se intfo du ce un ar c elic oidalc us ec liunes pec iall 'c a r e s e micaoradimensiunile in infileteazd u"ttttu spirl qi care va Helifi letului(Procedeul Coi l)'

'

pi.."ro,'""*"",",,,"-l*f ?#J1f-1 l;nffi J::1:';;;.,':TXfi ;';ff rnodderezolvare a unei pieseestePutemlcuzata eficientl singurul
i,j iri,i"i", i..'"a;iup*"
(fig.4.14') problemei
rt

prin inlocuireaplrfilor uzate 4.4.Tehnologiide recondi$oare pe4ilor uzate se aplicd ' Metoda recondilionariiprin iniocuirea

"u

fiind

fi dinte'dantrrapoate In cazulin carela o roati dinlati s-arupt.un : tehnologice variante prin recondilionatd urmdtoarele undea fost - dup6ce s-a curilat prin prelucrare lecanili-fcut in n pt' s" rii"J'a prin filet unul saumai multeEtifturi aiit"t" se iedeu de sudare incarci Stifturile' . corpulrolii f nnir-un:p'ro t1:]li:l o. fo*u AinLtui'careva avea dimensiune refbcdndu-se 1ui' si se astgure lnare, penru ca,' dup6 dantLlrarea danturii; funcJionalitatea -incazulincaremodululestemaimic,sepracticf,,|afostabazla qi de coadd randunicd deincarclprintr-un dinteluirupt,un canal dinteleobtinut lupa r[cire se dantureaza sud-are il;il; Prinincdrcare'

109

Managemen mentenanleiechipamente tehn tul lor ologice industriale

?ti

5 215"

o
Fig.4.14. Exemple recondilionare inlocuirea de prin pldilor uzate a- inlocuire uneicoroane unbiocaerogi a la ainpte;b_ini*uo.u un.i - po4iunidin butuculrolii ; c-inlocuirea fusuiui*ui urtor" 4.5.Tehnologii de recbnditionare prin refacerea integritAfii pieselor situalii.in care pieseleunor utilaje sau echipamente se -- I*irta serup,din cauza -rnecanrce nsureMa sau "^ unorsuprasolicitari sar tmice,In asernena cazuri refacerea eficientda funclionalitllii aee$gr orgalade

recondilionarea ,u,i*.r. ,* liiire cu pito :Tjl ._"^,^^l.lrezint6, de a se.rupe, in-timpui exploatirii aupijsele o d,in 1"^11t11.,:r:ouol,rtarea materiale fragitate cu li rna
masele plastice.

i rioicaia r#;1 ,-oi;: :

"ii.:"'i."'"'irllir'iiil

D Teh:ologiy recondiliondriin sudare irnpune parcurgerea . umAtoarelor faze: pregatirea pentru recondilioi:are; recgndilionarea propriu-zis[; opera]ii finale de curi]ire a sorooanelor Sudura. de

110

tri tehno echipamentelor logiceindus ale mentenanlei Managementul pentra recondilionare. a) Pregdtirea de . pregdtireapieselorJisurateFig.4.l5' prezintl modalitdfi din la fisurate, piesele font6' pregAtire zonelor a .
At

J;"-*l
trh | 'r", r0l

L*.----)

fisurate font[ din a recondifionarepieselor Pregltireapentru Fig.4.15. rmui in fisurii;b-realizarea canal 1uilgul unor a- executarea g6urila capetele fisurii cazuri, uneori, recondilionareaconstA numai in In asemenea fisurii. de unor executarea gduricu diametru 2. ..4.mmla capetele ' de In alte sihralii,pe lingdpracticarea g5uri,in lungulfisurii,pot fi in agrafedin s6nn6de o!el, dispuse zig zag, carevof fi apoi introduse prin acoperite sudare. . Un alt mod de pregdtire unui in constA executarea canal, in lungul fisurii folosindun disc abraziv.In timpul recondilionlrii,canalulva fi tooit. umDlut material cu c porliunile rupte ale pieselor din fontd vor fi pregititela Modalitdlide pregitiresuntprezentate parteacu ruptur6. po4iunii in fig.4.16.PregAtireadepindede grosimea la o se rupte.- toatecazurile practica prelucrare unghiul ln stifturiderezistentd de45u9i sevor implanta 111

industriale lehnologiee echipamentelor mentenanlei Managemenlul

6 -lCtt\tft

10'3.0n{r
,*

lt-J0n,T
ds& 4

P j|mn'

ruptedin fonte a prin Recondilionarea sudare pieselor Fig.4.16. de a de bloculuide sudare; modalitafi executare cordoanelor a- pregdtirJa sudurd a prin Trebuiemenlionatc[ refacerea sudare b) Recondilionarea. din rupte Dartilor -de sauisurate, alepieseior font[, se executlin rnoddi&rit' piesa' din materialului careesteexecutatl in func1ie grosimea un Sttdareala rece este procedeurispdndit, datoritesimpligtii lui

: recomandlri dau tehnologice.Se urmdtoarele din zoneitopitesi fie cdt mai micl (maximum,2l3 - adincirnea srosimeacordonuluide sudur6); ' incAt - depunereasf, se fac[ pe porliuni scurte, in aga mod sd contrac{ia fie cdt mai mic[; s6 electrozilor fie de max' 4 mm: - diametrul si curentului fie sub 110A; - intensitatea

tlz

industriale tehnologice echipamentelor mentenanlei Managemenlul

6-lCtmr

hs

' 1,,lds '1l.,5

10'20ntr
,*

lt-J0n,?
d5V 4

? i|mft'

ruptedin fonte a prin Recondilionarea sudare pieselor Fig.4.16. de a bloculuide sudare; modalitaide executare cordoanelor a- pregdtirJa sudurd prin sudarea b) Recondilionarea.Trebuiemenlionat c[ refacerea din rupte,uu frrorut",alepieseior font6,se executlin rnoddi&rit' Darlilor piesa' din materialului careesteexecutati de in func1ie grosimea un Stdarea la rece este procedeurispdndit, datorit6simplit5lii lui

: recomandlri dau tehnologice.Se urmdtoarele din zoneitopitesi fie cdt mai micl (maximum,2l3 - adincirnea srosimeacordonuluide sudur6); ' sA depunerea se facd pe porliuni scurte,in aga mod incAt

sA contraclia fie cdtmai micS; sa electrozilor fie demax'4 mm: diametrul sd curentr-r1uifie sub 110A; intensitatea

t12

Managementulmentenanleiechipamentelor tehnoIogice industriale

intervalul dintre cordoanele vecine s[ fie de 10-15 mm (val.minim[); cordonului sudur6 nu depd.geascl mm. de sA 50 - lungimea Variantedereconditionare: c Prin metoda cordoanelor recoacere se recondi{ioneazl de pe piesecu grcsime mice.Se bazeazd depunerea cordon unui La de referinld, carearerolul de a incdlzipiesa. cca 12 mm de marginile fisurii se depun cordoanepe lungimi de se dou5straturi). Dup[ rlcire acestea aproximativ mm (cAte 50 prin altecordoane sudur6. acest nu de In modcrepetura . unesc ei este sudati; deasupra se formeazl o punte de legltur6 rezistenti compacta. $i o Sudarea execut6 cordoane de fisurilor gi a pdrlilor rupte.Se p6ndseumpletoatl zona pregatitl celalalt, sudurl, unul lAngd . (v.fig.4.16. Elechoziifolosili suntEF-M (Mone1) 60% cu b). bazic Ni 9i 25%Cu. Potfi utilizate vergele fontl cuinveliq de (EF-Fe). Acegtia din urmd au avantajul c[ sudura nu la fisureazl..Electrpziide tip EF-B se rttlizeazl 1asudarea calda fontei. piesei,la o temperature Sudarea cald includepreincdizirea la de . - -^n^ gi apoitopirea, loculde imbinare, vergelei fonti, ce la a din 650...750'C trecerea are un conlinutsporit de siliciu.Siliciulare rolul de a facilitata carbonului grafit. in Sudarea pieselor din olel poatefi aplicatdfird restric{ii Ia ce,l.e do (OL 32-OL 38) STAS 500-80, precumqi celede calitatesub uz general 0,22%C{OLC 10- OLC 20) STAS 8809-79,care se sudeazl bine F5rtr prin preincdlzire, utilizarea electrozilor ET-38qi EL-38. in In cazulin care,conlinutul carbondepiqegte 0,370 necesara este o preincilzire obligatorie la i50-350"C. In timpul incdrclrii fisurilor pa4ial, cordoanelor sudurd vor suprapune de se pentru Electrozii inveligslUlire10,tS...0,55 suntutiliza{i cu mm) (supuse obiceila sarcinistatice). pieselormai pulin solicitate de sudarea din suntutiliza{ila Cei cu inveliggros (0,2...0,3)d diametrulelectrodului pieselorsupuse regimuri gele de lucru, la frecrri 9i la recondilionarea sarcini mari. 113

.Vanagementu I mentenanlei echipamente tehno lor Iogiceindustriale

D Recondisionarea lipire cu adezivi prin sinteticipoatefi aplicat6 cu succes crdpaturi sp6rturialecarcaselor, Ia sau etc. rezervoarelor Procesul tehnologic din conste executarea urmdtoarelor operatii: - curilirea de murddrie,ruginI, arsuri ale zonei defecte,prin pietrelor folosirea abrazive, a solvenlilor; sau fisurilor, la fel ca la operafiile - execuliade gduri la capetele de pentrulimitarea sudare, propagdrii fisurii; - ap)icarea unui strat sublirepreg[titor, de pasteepoxidicl de 0.15...1. 0mm: .,*.:ut1.u unor petice din materialeadecvate asemAnetoare . , ,- . oe merarurul Daza ornfibrddesticll; sau unui strat de adezivat6t pe petic, cit 9i pe piesi pi - aplicarea presarea peticuluila locul defecirlui.Selasds5seintireasc6 putin24de cel ore. prin deformareplasticl 4.6.Tehnologiide recondifioare pe Procedeul bazeazd proprietatea se materialeor a-gi schimba de tbnnagi dimensiunile lor atuncicindasupra aclioneazd fo46exterioard. o In principiu,tehnologia recondiqionarii implicl parcurgereadoui a tbze: - modificareaformei qi dimensiunilor piesei,prin deformare plasticS; pieseila dimensiuni finale. - preiucrarea Pentru recondilionare mult utilizate sunt: refularea,intinderea, indreptarea o Recondilionarea prin refulare se utilizeazdla pieseledin pentrua li semicgora bronzde tip bucq6, diametul glurii . centralegi mdri diametrulexterior,pe seama micgorlrii lungimiilor (fig.4.17.a); c Recondilionarea prin tntinderepoate fi aplicatl rolilor dinlatedin o!el, a ciror danh:rd uzatuniform,Metoda s-a care folose$te matrilE o special5, preseazd materialul,

7t4

echipamentelor tehnologice industriale Managementul mentenanlei

mdrind diametrul din cdtre deplasddu-l zonacentra16, periferie, sectorului dinlat' (fi9.4.17.b). DupA intindere are loc gi pdrgiicu danturd prelucrarea ,mai intAi prin strunjire apoi orin danfurare.

prin plastic[la rece . Fi9.4.17Posibilitlii derecondilionare deformare plasticd poatefi aplicati !i la arboriicanelali, caror Deformarea a unei defonntrri un poanson caneluiris-auuzat uniform.Prin aplicarea cu poate fi oblinut[ o mdrirea hlimii asculitsau cu o ro16(v.fig,4.17.c) prin gi Dup[ deformare aplicdo prelucrare agchiere sereface se canelurii. iniliald acesteia. a lilimea . Recondilionarea lndreptare aplicd prin pieselor revolulie se de (tip arbore, osiiloretc.)qi pirghiilor, careau o dimensiune rnult mai maredecitcelelalte.Operaliapoate se efectua rece la piesei, folosind saula cald,in functiede secliunea dispozitive in sau adecvate. funi1ie de naturasolicitlrii (incovoiere piesei i risucire).Intotdeuna deformate seva aplica solicitare o in sens inversceleicarea orodus defectul. prin schimbarea poziliei 4.7, Tehnologiide recondifionare piesei ansamblul carefaceparte din in ln timpul funcfion[rii piesele pot uza numaiparfial,in anumite se piesele pot zone.In asemena zone. rdmdnAnd intacte celelalte in cazuri, mai 115

industriale tehnologice echipamenElor mentenanlei Managementul din fi utilizatedacdli se schimbl pozitia,in cadrulansamblului carc&c fi pozifieipoate rcatu'adl pieiei,schimbarea pate. ln func1ie configuralia de de 18 iu saufdrtrprelucrtrrimecanice.'.Fig.4' prezintl exemple rqti dit{ate a sitrafii ceror dantuid s-a uzat numai parlial, la partea frontale. Asemena initiali a sd cu permit,ca prin intoarcere 1800 se refacdcompletsituafia ro0i. operaliilor care suprafelele au fost supuse Inaintede a fi prelucrate un a plasticdla rece,estenecesar se efectua sau de incdrcare deformare a se nedishuctive'Controlul impune prin metode operatii, controlal acestor sau intreagapies6 a fost readuslla se efectua9i dupi ce suprafata , paramefiidecalitate iniiiali.
,:. _16.-,= lJz'r/a"1

aD

de_ Fig.4.l8.Exemple piese !3atepa4ial,.cepot fi recondilionate :., i ^ -^^n^ pozitieilor cu 180'in ansandmblul carefacparte. din nrin schimbarea
'

iri
' ..tl''

lr: '

116

'i :':,

SUBIECTEDE EXAMEN
MPp - an I master (TAF, MTp) 1. Conceptulde menlenanta: definire, istoric si obiective 2. Caructeizarcamanagementuluimentenanteiindustriale; cele 12 domenii din chestionarul managementului mentenantei 3. Analim diagnostic a managementuluimentenaltei, procentul mediu de mentenanta, diagrama "radar" a profilului managementului mentenar;i 4. Necesitatea si oporhrnitatea managementului mentenantei, shategiile utilizate in managementul menlenantei 5. Mentenabilitatea echipamentelor tehnologice:definire, locul ei in terotehnica 6. Metodede mentenanta: clasificaregenerala, mentenanta corectiva 7. Mentenanta preventiva:clasihcare,definitii, exemplificari 8. Mentenanla paliati!a.M.P.T..automentenanta: deiLnitii, caracterjzari 9. Metodede organizare lucrarilor de mentenanta: a clasificaregenerala 10.organizareaactivitatii de mentenanta forte proprii: clasifi-care, cu avantajelesi dezavantajel metodelor I l. Organizarea activitatii de mentenanta unitati specializate: prin caractedzare generala 12. Organizarea activitatii de mentenanta mod combinat:caracterizare in senerala -activitati 13.Metode de executarea lucrarilor de mentenanta; categorii de de reparatii, caracterizari; clasificaxea generala metodelorde executare lucrarilor de mentenanta a a 14.Caracterizarea celor 5 metodede executare lucradlor de mentenanta a 15.Metode de planificare si programare a lucrarilor de mentenanta:clasificare, forme de planificarea activitatii I 6. Metodadimensionariinecesarului forta de munca de 17.Metodologia dimensionarii stocurilor piese schimb de de 18.Determinarea momenrului optimdeinlocuire unuiechipament a 19.Metoda mentenantei corective pieselor a uzate prinpreluirarea trepte reparatii la de 20. Metoda mentenantei corective pieselor a pdn restabilirea uzate dimensiunii initiale 2 I . Tehnologiisi echipamente rcconditionare de prin depunere materialelorde adaos (sudare) a 22. Tehnologiisi echipamente reconditionaxe pulverizaretemica a materialelorde adaos de prin 23. Tehnologiisi echipamente reconditionare de prin depunere galvanicaa matedalelorde adaos 24. Tehnologiide reconditionare folosind compensatoaxe uzura de 25.Tehnologiide reconditionare prin inlocuireapartilor uzatesau prin refacerea integritatii pieselor 26.Tehnologii reconditionare deformare de prin plastica 27.Tehnologii reconditionare schimbarea de pdn pozitieipiesei.

Titular disciplin4 Prol'.dr. ing. O. Lupescu