Sunteți pe pagina 1din 46

GAffiilAffiffi

!aB

* F S

wDg

ffinspcmffi

mmrywr

CUPRINS

Prefa Lista tabelelor Lista figurilor

5 7 9

PARTEA I INTEGRAREA EUROPEAN PARTEA I INTEGRAREA EUROPEAN Capitolul 1 PROCESUL DE INTEGRARE EUROPEAN I EXTINDEREA UNIUNII EUROPENE 1-1 Concepte i teorii ale integrrii 1-2 Integrarea economic n U.E.: adncirea, lrgirea i extinderea Capitolul 2 COEZIUNEA ECONOMICO-SOCIAL EXPRESIE A ECHITII N PROCESUL DE INTEGRARE 2-1 Dimensiunea orizontal a coeziunii economico-sociale. Problema convergenei n creterea economic regional 2-2 Modele privind consecinele creterii economice regionale. Convergen versus divergen 2-3 Convergena real 2-4 Coeziunea economico-social i politica regional 2-5 Rolul instrumentelor structurale

13 13 21 33

35

42 51 54 58

PARTEA II STRATEGIILE I POLITICILE REGIONALE PARTEA II STRATEGIILE I POLITICILE REGIONALE Capitolul 3 POLITICA REGIONAL A UNIUNII EUROPENE 3-1 Disparitile regionale n U.E. 3-2 Coninutul politicii regionale a U.E. 3-2-1 Obiective 3-2-2 Instrumente de programare 3-2-3 Sistemul instrumentelor financiare Capitolul ROMNIEI 4-1 Strategia de dezvoltare a Romniei 4-2 Dispariti regionale n Romnia 4-3 Politica regional a Romniei 4-3-1 Obiectivele politicii regionale n Romnia 4-3-2 Actorii instituionali ai politicii regionale n Romnia 4-3-3 Instrumentele politicii regionale n Romnia 4-3-3-1 Instrumentele de programare 2007 - 2013: C.N.S.R.; P.N.D.; P.O.R. 4-3-3-1 Instrumentele financiare Bibliografie Lista lucrrilor publicate de autor 4 STRATEGIA I POLITICA REGIONAL A 61 63 67 67 70 79 96 96 102 115 115 118 126 131 140 156 178

CONTENT

Preface List of tables List of figures PART I EUROPEAN INTEGRATION PART I EUROPEAN INTEGRATION Chapter 1 THE PROCESS OF EUROPEAN INTEGRATION AND EUROPEAN UNION ENLARGEMENT 1-1 Concepts and theories of integration 1-2 EU economic integration: deepening, widening and

6 8 11

13 13 21

enlargement Chapter 2 ECONOMIC AND SOCIAL COHESION EXPRESSION OF EQUITY IN THE EUROPEAN INTEGRATION PROCESS 2-1 The horizontal dimension of the economic and social cohesion. The convergence problem in the regional economic growth 2-2 Models regarding the consequences of regional economic growth. Convergence versus divergence 2-3 Real convergence 2-4 Economic and social cohesion and regional policy 2-5 The role of structural instruments

33

35

42 51 54 58

PART II STRATEGIES AND REGIONAL POLITICS PART II STRATEGIES AND REGIONAL POLITICS Chapter 3 REGIONAL POLICY OF EUROPEAN UNION 3-1 Regional disparities in EU 3-2 EU regional policy subject matter 3-2-1 Objectives 3-2-2 Programming instruments 3-2-3 The system of financial instruments Chapter 4 THE REGIONAL STRATEGY AND POLICY OF ROMANIA 4-1 The national development strategy of Romania 4-2 Regional disparities in Romania 4-3 The regional policy of Romania 4-3-1 The objectives of Romanian regional policy 4-3-2 The institutional framework of Romanian regional policy 4-3-3 The instruments of regional policy in Romania 4-3-3-1 Programming instruments for 2007 - 2013: N.S.R.F.; N.D.P.; R.O.P. 4-3-3-1 Financial instruments Bibliography List of published work 61 63 67 67 70 79 96 96 102 115 115 118 126 131 140 156 178

PREFA
Integrarea n Uniunea European este un proces dinamic ce se desfoar n dimensiuni distincte, aflate ntro permanent transformare i interaciune reciproc, definite n literatura de specialitatedePelkmans(2006):adncire,lrgireiextindere. Complexitatea, dinamica i diversitatea sunt atribute eseniale aleprocesuluideintegrareeuropeaniarexperienelestatelormembre dea lungul acestui proces de adaptare la valorile europene constituie unbunexempluipentruRomnia. Prezenta lucrare i propune s rspund la o serie de ntrebri precum: Care este specificul modelului european? Cum afecteaz extinderea Uniunii Europene procesul deintegrareeuropean?Careeste msura optim de atingere a coeziunii economicosociale? Cum este privit i ce rol joac politicaregionalncontextulintegrriieuropene?Cuminflueneazprocesul de extindere elaborarea i implementarea strategiilor i politicilor regionale? Care sunt strategiile de dezvoltare ale Romniei, n calitate de stat membru U.E.?Ctdepregtitestearanoastrnadoptareamodeluluieuropean? n acest demers, am ncercat s v ofer, pe baza unei documentaiifoarteampleideultimoroanalizechilibratasupra strategiei i politicii regionale din Romnia n contextul integrrii europene. Dedicaceastcartecelorcaremiaufostalturipetotparcursul stagiuluidepregtiredoctoral. 5

Gabriela Marchis

PREFACE
The integration into European Union is a dynamic process that takes place in distinct dimensions which are in a permanent transformationandreciprocalinteractiondefinedbyPelkmans(2006)in thespecializedliterature:deepening,wideningandenlargement. The complexity, progress and diversity are essential characteristicsofthe Europeanintegrationprocess, andtheexperience of member states over this adjusting period to the European values representsagoodexampleforRomaniatoo. Thistextbookintendstoansweranumberofquestions,suchas: What is specific for the European model? How does the European Union enlargementaffecttheprocessofEuropeanintegration?Whichistheoptimum measure of reaching the socioeconomic cohesion? How it is considered and whatroledoesthelocalpoliticsinthecontextofEuropeanintegration?How doestheenlargementprocessinfluencetheelaborationandimplementationof localstrategiesandpolitics?WhatareRomaniasdevelopmentstrategies,inits qualityofE.U.member?HowpreparedisourcountrytoadopttheEuropean model? Inthisapproach,Itriedtoofferyou,onthebasesofaverylarge andrecentdocumentation,abalancedanalysisofregionalstrategyand policyofRomaniainthecontextofEuropeanintegration. Idedicatethisbooktothosewhohavebeenclosebymeduring thetrainingperiodofmyPhD.

Gabriela Marchis
6

TABELE

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Complexitatea formelor atinse de integrarea economic prezentareschematic StateleMembreU.E. SPAR RepartizareaadministrativteritorialaRomniei Clasamentul regiunilor europene n funcie nivelul PIBului regional/locuitor Indiciaidisparitilorregionale Disparitiinterregionaleprivindrataomajului Disparitiinterregionaleestimatepentru20082010 Dispariti interregionale privind ritmul de dezvoltare al sectoruluiindustrial Legturadintredocumentelestrategicedeprogramare CNSRalocareaanual Romnia proiecte aprobate pentru finanare I.S.P.A. 2000 2003 Romnia instrumente financiare ale politicii de dezvoltare regional

16 26 97 103 105 106 108 113 114 132 137 152 155

TABLES

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

The complexity of economic integration forms schematic presentation EUMemberStates SPAR Romanianadministrativeandterritorialallocation The classification of European regions accordingly with regionalGDPpercapita Regionaldisparitiesindex Unemploymentinterregionaldisparities The estimation level of interregional disparities for 2008 2010period Interregional disparities regarding the development rhythm oftheindustrialsector Thelinkbetweenstrategicprogrammingdocuments NSRFannualallocation Romania approved projects under I.S.P.A. financial assistancein20002003period Romania financial instruments of regional development policy

16 26 97 103 105 106 108 113 114 132 137 152 155

FIGURI

1 Procesul de integrare economic n U.E. abordarea trivalent 2 HartaUniuniiEuropenencontextulprocesuluideextindere 3 HartaZoneiEuro 4 CriteriulprivindnivelulinflaieinRomnianperioada2004 2008 5 Criteriulprivindpoziiabugetar(procentdinPIB) 6 CretereaanualaPIBnperioada19972006 7 PIB/locuitornanul2006 8 Corelaiadintre(Y/L)i(K/L) 9 Influena progresuluitehnic asupraoutputuluipelucrtor la nivelregional 10 Mobilitateainterregionalafactorilordeproducie 11 Efectul de feedback al creterii regionale asupra competitivitiisectoruluideexport 12 PIBregional/locuitornanul2005 13 DistribuiaregiunilornfunciedePIB/locuitor,mediaanilor 20032005 14 Disparitile interregionale n statele membre n funcie de PIB/locuitor(pps.),anul2005 15 Descentralizareapoliticiiregionale 16 IPAcadrulfinanciarmultianual:alocriperi(mil.euro)

24 29 31 37 38 40 41 44 46 48 49 56 64 66 75 90

17 IPA cadrul financiar multianual: alocri pe componente (mil.euro) 18 IEVP cadrul financiar multianual 2007 2010: alocri pe componente(mil.euro) 19 RegiunilededezvoltaredinRomnianN.U.T.S.alU.E. 20 PIB/locuitorlanivelregionalnanul2008 21 RegiunilededezvoltareanalizaCluster 22 IerarhizareajudeelorconformanalizeiCluster 23 ProcesuldeelaborareaPlanurilorRegionaledeDezvoltare 24 SistemuldeimplementareaProgramelorOperaionale 25 FinanareaP.O.R. 26 AsistenafinanciareuropeandestinatRomniei 27 FacilitateadeTranziie 28 AlocareafondurilorI.S.P.A.nperioada20002003

90 92 104 107 110 111 136 138 140 141 148 150

10

FIGURES

1 TheEUprocessofeconomicintegrationtrivalentapproach 2 The European Union map in the context of the enlargement process 3 TheEurozonemap 4 ThecriteriaregardingtheinflationlevelinRomaniain2004 2008period 5 Thecriteriaregardingbudgetaryposition(%ofGDP) 6 TheannualincreaserateofGDPin19972006period 7 GDPpercapitain2006 8 Correlationbetween(Y/L)and(K/L) 9 Theinfluenceoftechnicalprogressovertheoutputperlabour atregionallevel 10 Interregionalmobilityofproductionfactors 11 The feedback effect of regional growth over the competitive levelofexportsector 12 RegionalGDPpercapitain2005 13 Distribution of regions accordingly with the GDP per capita, averagelevelof20032005period 14 Interregional disparities in EU member states regarding the GDPpercapita(pps.),2005 15 Regionalpolicydecentralization 16 IPAmultiannualfinancialframework:allocationbycountry (mil.euro)

24 29 31 37 38 40 41 44 46 48 49 56 64 66 75 90

11

17 IPA multi annual financial framework: allocation by components(mil.euro) 18 IEVP multi annual financial framework 2007 2010: allocationbycomponents(mil.euro) 19 Romanian development regions accordingly to EU NUTS system 20 RegionalGDPpercapitain2008 21 DevelopmentregionsClusteranalysis 22 The hierarchical system of counties accordingly with Cluster analysis 23 TheelaborationprocessofRegionalDevelopmentPlans 24 TheimplementationsystemofOperationalPrograms 25 ThefinancialmechanismofR.O.P. 26 EuropeanfinancialassistancetoRomania 27 TransitionFacilityInstrument 28 I.S.P.A.allocationin20002003period

90 92 104 107 110 111 136 138 140 141 148 150

12

BIBLIOGRAFIE

1. AbrahamJ.,VostaM.(2006)NewMemberStatesoftheEU:CurrentTrendsin
Regional Disparities, 46th Congress of the European Regional Science Association,Volos,Greece,August30September3.

2. Ailenei D., Jula D., Grbovean A. et al. (2002) Fundamentarea msurilor


privind gestionarea situaiilor de criz datorate dezechilibrelor regionale, EdituraA.S.E.,Bucureti.

3. AlbuL.L.(2008)TrendsinStructuralChangesandConvergenceinEUn
Romanian Journal of Economic Forecasting, vol.9, nr.1, Institutul Naional de PrognozEconomic.

4. Amato G., Batt J. (1999) The LongTerm Implications of EU Enlargement The


NatureofNewBorderTheRobertSchumanCenterforAdvancedStudies.

5. AndreasP.(2000)RegionalcohesioninanenlargedEuropeanUnionan
analysisofinterregionalspecializationandIntegration,CornettUniversity ofSouthernDenmark,ERSAConference.

6. Angelis A. V., Gaki E., Antivachis N. (2006) Regions, Regional Problems


and Regional Policy in the Enlarged EU n Shaping EU Regional Policy: Economic, Social and Political Pressures, Conference Leuven, Belgium, 8th9th June.

7. Antonescu D. (2003) Dezvoltarea regional n Romnia concept, mecanisme,


instituii,EdituraOscarPrint,Bucureti.

8. AntonescuD.(2005)TheEuropeanUnionsRegionalandCohesionPolicy
in 20072013 n Romanian Journal of Economic Forecasting, vol.6, nr.1, InstitutulNaionaldePrognozEconomic.

9. Armstrong H. (1995) An appraisal of the evidence from crosssectional


analysis of the regional growth process within the European Union. In: Armstrong H., Vickerman R. (eds.), Convergence and Divergence among EuropeanUnion,Pion,London.

10. Armstrong H., Taylor J. (1993) Regional Economics and Policy, Second
Edition,HarvesterWheatsheaf.

156

11. Bachtler J. (2002) Reflections on the Reform of the Structural Funds n


Evaluation and EU Regional Policy: New Questions and New Challenges, RSA InternationalConference,AixenProvence,31stMayand1stJune.

12. Bachtler J. (2000) Regional policy in Europe. Which way forward? n:


Coffey, P. (ed.), Europe Toward the Next Enlargement, International Handbooks on Economic Integration, Kluwer Academic Publishers, Boston/Dordrecht/London.

13. Bachtler J., Wishlade F. (2004) Searching for Consensus: the Debate on
Reforming EU Cohesion Policy, European Policy Research Centre, Glasgow, UnitedKingdom.

14. Bachtler J., Wishlade F., Yuill (2003) Regional Policies after 2006:
Complementary or Conflict, European Policy Research Centre, Glasgow, UnitedKingdom.

15. BachtlerJ.,YuillD.(2001)PoliciesandStrategiesforRegionalDevelopment:A
Shift in Paradigme?, European Policy Research Centre, Glasgow, United Kingdom.

16. Bahr C. (2006) How does subnational autonomy affect the effectiveness of
Structural Funds? , 46th Congress of the European Regional Science Association,Volos,Greece,August30September3.

17. Bal A., Luas M., Jora O., Topan V. (2007) Scenarii privind evoluiile
comunitarendomeniulcompetitivitii,politiciidecoeziuneipoliticiide dezvoltare regional, Studiul nr.1 din Colecia Studii de strategie i politici (SPOS2007),InstitutulEuropeandinRomnia,Bucureti.

18. Barbaso F.(2005) 2004 Annual Activity Report and Annual Declaration, AAR
2004DGELARG.

19. BasileR.,deNadisS.,GirardiA(2001)RegionalInequalitiesandCohesion
PoliciesintheEuropeanUnion,WorkingPaper,ISAE.

20. BauerM.W.(2001)ACreepingTransformation?TheEuropeanCommissionand
theManagementofStructuralFundsinGermany,LibraryofPublicPolicyand PublicAdministration,Kluwer.

21. BayarA.(2007)EconomicImpactsofConvergenceInterventions(20072013),
EuropeanWeekofRegionsandCities,October811.

22. Brsan M. (1999) Integrarea economic european Vol. II Uniunea Europeana


relaiieconomicecualtezone,EdituraFundaieiCDIMM,Maramure.

23. Boldrin M., Canova F. (2001) Europes Regions: Income Disparities and
RegionalPolicies,inEconomicPolicy.

157

24. Boldrin M., Canova F. (2001). Inequality and Convergence in Europes


Regions:reconsideringEuropeanRegionalPoliciesinEconomicPolicy,32.

25. Bradley J., Morgenroth E.(2004) A study of the macroeconomic impact of the
reform of EU Cohesion policy, The Economic and Social Research Institute, Ireland.

26. Braudel F. (1981) The Perspective of the World, vol.3, Harper&Row, New
York.

27. BretonPaul(2001)Whatarethelimitstoeconomicintegration?,Working
documentno.177,CentreforEuropeanPolicyStudies,articoldisponibilon linelaadresa:http://www.ceps.be

28. Camera de Comer, Industrie, Navigaie i Agricultur Constana,


INFORMEST Centrul de Servicii si Documentare pentru Cooperare EconomicInternaional(2003)FondurileStructuralenU.E.Ghidulactorilor dezvoltrii regionale Euro Info Centre RO822 n parteneriat cu Euro Info CentreIT388.

29. CappelenA.,CastellacciF.,FagerbergJ.,VerspagenB.(2003)TheImpact
of EU Regional Support on Growth and Convergence in the European UnioninJournalofCommonMarketStudies,41.

30. Centrul Romn pentru Promovarea Comerului (2005) Jurnalul Afacerilor


Sptmnaldeinformarecomercialideafaceri,nr.728,anulXI.

31. Chilian M. N., Iordan M. (2005) Aspects of Regional Competitiveness in


RomanianRomanianJournalofEconomicForecasting,vol.6,nr.4,Institutul NaionaldePrognozEconomic.

32. Ciupagea C. (coord.) (2004) Evaluarea costurilor i beneficiilor aderrii


Romniei la U.E. Studii de Impact privind preaderarea studiul 12, Bucureti:InstitutulEuropeandinRomnia.

33. Ciupagea C., Atanasiu I., Cmpeanu V., urlea G. (2006) Analiza i
evaluarea evoluiilor n plan economic, social, legislativ i instituional n cazulnoilorstatemembrealeUniuniiEuropene,studiulnr.9dincolecia StudiideimpactIII,InstitutulEuropeandinRomnia.

34. Cojanu V. (coord.) (2004) Cerine specifice ale gestionrii instrumentelor


structurale i implicaiile pentru Romnia Studii de Impact privind pre aderareastudiul6,Bucureti:InstitutulEuropeandinRomnia.

35. Comisia Comunitilor Europene (2001)Guvernarea European Carta Alb


COM(2001)428final(iulie)Bruxelles.

158

36. ComisiaComunitilorEuropene(2007)RecomandareaConsiliuluicuprivire
laactualizarean2008aorientrilorgeneralealepoliticiloreconomicealestatelor membreialeComunitiiicuprivirelaaplicareapoliticilorstatelormembrede ocupareaforeidemunc,COM(2007)XXXParteaIV,Bruxelles.

37. ComisiaComunitilorEuropene(2007)RaportstrategiccuprivirelaStrategia
delaLisabonarennoitpentrucretereilocuridemunc:lansareanouluiciclu (20082010),COM(2007)803finalParteaI,Bruxelles.

38. Commission of the European Communities (2002) Communication from the


CommissiontotheCouncilandtotheEuropeanParlamentRoadmapsforBulgaria andRomaniaCOM(2002)624final.

39. Commission of the European Communities (2002) Compendium Romania


ExPost Evaluation of Phare country support in 1997 and 1998 in Romania, Brussels.

40. Commission of the European Communities (2003) Report from the


Commission Annual Reportof the Instrument for Structural Policy for pre accessionCOM(2003)655final(october)Brussels.

41. Commission of the European Communities (2004) Communication from the


CommissiontotheCouncilandtheEuropeanParliamentFinancialPerspectives 20072013COM(2004)487final(iulie)Brussels.

42. Commission of the European Communities (2005) Communication from the


Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committe of the Regions SAPARD Annual Report Year 2003COM(2004)851finalBrussels.

43. Commission of the European Communities (2005) Report from the


CommissiontotheEuropeanParliamentandtheCouncil,GeneralReportonPre Accession Assistance (Phare ISPA S.A.P.A.R.D.) in 2003 COM (2005) 178 finalBrussels.

44. Commission of the European Communities (2005) Report from the


CommissiontotheEuropeanParliamentandtheCouncil,GeneralReportonPre Accession Assistance (Phare ISPA S.A.P.A.R.D.) in 2003 COM (2005) 178 finalBrussels.

45. CommissionoftheEuropeanCommunities(2005)CohesionPolicyandcities:
theurbancontributiontogrowthandjobsintheregions,Brussels.

46. Comunidades Europeas (2007) La politica de cohesion 2007 2013,


Comentarios y textos oficiales, Guia, Luxemburgo: Oficina de Publicaciones OficialesdelasComunidadesEuropeas.

159

47. Constantin D. L. (2002) An Institutional and Cultural Perspective on


Romanian Regional Development Policy n Fischer M., Atalik G. (eds) Regional Development Reconsidered, BerlinHeidelbergNew York, Springer Verlag.

48. Constantin D. L. (2004) Strategia i politica regional n Romnia n


revistaAdministraieimanagementpublic,nr.2.

49. ConstantinD.L.(2004)Elementefundamentaledeeconomieregional,Editura
A.S.E.,Bucureti.

50. Constantin D. L. (2005) Regional Development Policy in Romania:


InstitutionalTransformationsandFutureChallengesnDobreA.,Martins Gistelinck M., Polacek R., Hunink R. (editors), Handbook on EU Affairs, EuropeanCommission,EuropeanInstituteUniversityofLeuven.

51. Constantin D. L. (2005) Integration of the Central and East European


Countriesinto the European and Global Network Economy,n Romanian Journal of Economic Forecasting, vol.6, nr.1, Institutul Naional de Prognoz Economic.

52. ConstantinD.L.(2006)RomaniansRegionalPolicyfromtheperspective
of Accession to the European Union in Roca E. (coord.) Dezvoltarea regional n contextul integrrii n Uniunea European, Editura Economic, Bucureti.

53. Constantin D. L. (2006) Challenges to Romanias Regional Policy in the


Perspective of Accession to the European Union n Shaping EU Regional Policy:Economic,SocialandPoliticalPressures,ConferenceLeuven,Belgium, 8th9thJune.

54. ConstantinD.L.(2006)InstitutionalChallengestoRomaniasRegionalPolicy
in the Perspective of Accession to the European Union, 46th Congress of the European Regional Science Association, Volos, Greece, August 30 September3.

55. ConstantinD.L.,FrentzG.,RducuA.,FolescuA.,VoineaM.J.R.(2007),
Coeziunea economicosocial i politica regional. Contribuia Fondurilor Europenelafinanareaprogramelor,EdituraA.S.E.,Bucureti.

56. Corpul Consilierilor de Integrare (2005) Consilier european Ministerul


IntegrriiEuropene,nr.1Bucureti.

57. CrescenziR.(2006)EUdevelopmentpoliciesandthesocioeconomicdisadvantage
of European regions, 46th Congress of the European Regional Science Association,Volos,Greece,August30September3.

160

58. Dianu D. (2006) Economia romneasc ce este de urmrit n 2006? n


Raportdeanaliziprognozanual2006,SocietateaAcademicdinRomnia, Bucureti.

59. Delegation of the European Commission in Slovak Republic (2002) Phare


Ispa Sapard From Eu preaccession Instruments to EU Structural Funds in the SlovakRepublic,Bratislava.

60. Dinu M., Socol C., Marina M. (2004) Economie European. O prezentare
sinoptic,EdituraEconomic,Bucureti.

61. DobreI.,AlexandruA.(2007)Scenariiprivindevoluiarateiomajuluin
Romnia n perioada 2006 2009, n revista Studii i cercetri de calcul economic i cibernetic economic, nr.2, articol disponibil online la adresa: http://www.revcib.ase.ro.

62. DrganG.,AtanasiuI.(2003)Compatibilitintrecadrulromnescalpoliticii
regionale i reglementrile U.E. privind ajutorul de stat Studii de Impact privind preaderarea studiul 8, Bucureti: Institutul European din Romnia.

63. EderveenS.J.,GorterR.,deMooij,NahuisR.(2002)FundsandGames.The
EconomicsofEuropeanCohesionPolicy,CPBSpecialPublicationNo.41.

64. EderveenS.,deGrootH.,NahuisR.(2006)FertileSoilforStructuralFunds?
A Panel Data Analysis of the Conditional Effectiveness of European Cohesion Policy,Kyklos,59(1).

65. ElAgraaA.M.(2001)TheEuropeanUnion,PrentinceHall,London. 66. ErnD.,LeventeK.(2002)Paictreintegrareaeuropean,InstitutulNaional


deCercetriEconomice,Bucureti.

67. EuropeanCommission(2000)ThebudgetoftheEuropeanUnion:howisyour
money spent?, DirectorateGeneral for Education and Culture, Office for OfficialPublicationsoftheEuropeanCommunities,Luxembourg.

68. European Commission (2003) How the European Union works A citizens
guide to the EU institutions, DirectorateGeneral for Press and Communication Publications, Office for Official Publications of the EuropeanCommunities,Luxembourg.

69. European Commission (2004) A new partnership for cohesion convergence


competitiveness cooperation Third Report on Economic and Social Cohesion, OfficeforOfficialPublicationsoftheEuropeanCommunities,Luxembourg.

70. European Commission (2004) Regular Report on Romanias progress towards


accession,Brussels.

161

71. European Commission (2004) The Instrument for Structural Policy for Pre
Accession(ISPA)in2002,AnnualReport,OfficeforOfficialPublicationsof theEuropeanCommunities,Luxembourg.

72. European Commission (2004) Working for the regions, Office for Official
PublicationsoftheEuropeanCommunities,Luxembourg.

73. European Commission (2005) Draft Working Paper on Ex Ante


Evaluation, n The New Programming Period 20072013 Methodological WorkingPapers,DGRegionalPolicy.

74. European Commission (2005) Panorama of the European Union, Directorate


GeneralforPressandCommunicationPublications,Brussels.

75. European Commission (2008) Working for the regions, EU Regional Policy
20072013,DGREGIO,Brussels.

76. EuropeanCommunities(2006)Enlargement,twoyearsafter:aneconomic
evaluation,OccasionalPapers,no.24,BureauofEuropeanPolicyAdvisers andtheDirectorateGeneralforEconomicandFinancialAffairs.

77. European Communities (2007) Cohesion Policy 200713 National Strategic


Reference Frameworks, Luxembourg: Office for Official Publications of the EuropeanCommunities.

78. European Communities (2007) Growing Regions, growing Europe, Fourth


report on economic and social cohesion, Luxembourg: Office for Official PublicationsoftheEuropeanCommunities.

79. European Communities (2007) Eurostat regional yearbook 2007, Eurostat


Statistical Books, Luxembourg: Office for Official Publications of the EuropeanCommunities.

80. European Communities (2008) Eurostat regional yearbook 2008, Eurostat


Statistical Books, Luxembourg: Office for Official Publications of the EuropeanCommunities.

81. European Communities (2008) Europe in figures Eurostat yearbook 2008,


Eurostat Statistical Books, Luxembourg: Office for Official Publications of theEuropeanCommunities.

82. EuropeanCommunities(2008)CohesionPolicy20072013NationalStrategic
Reference Frameworks, Luxembourg: Office for Official Publications of the EuropeanCommunities.

83. European Parliament (1998) EU Structural Policy Indicators for the


Identification of Problem Regions, Regional Policy Series REGI 104 En, DirectorateGeneralforResearch.

162

84. European University Institute (2001) The Political Dimension of EU


Enlargement: Looking towards postaccession Report of Reflection Group of PolicyAdvisors,Italy.

85. European University Institute (2003) Enlarging the European Union


Achivements and Challenges Report of Wim Kok to the European Commission,Belgium.

86. EverittB.,ClusterAnalisys,EdwardArnold,1993. 87. FagerbergJ.,SrholecM.(2007)TheRoleofCapabilitiesinDevelopment:Why


some countries Manage to Catch Up While Others Stay Poor, DIME Working Paper2007.08.

88. Fayolle J., Lecuyer A. (2000) Croissance Regionale, Appartenance


Nationale et Fonds Structurels Europeens: Un Bilan detape, Revue de lOFCE.

89. Feilmayr W., Multivariate Methods of Regional Science: Factor Analysis,


CambridgeUniversityPress,Cambridge,2000.

90. Florax R. J. G. M., de Groot H. L. F., Heijungs R. (2002) The empirical


economic growth literature: robustness, significance and size, Tingergen Institute,Rotterdam.

91. FontaineP.(2004)Europein12lessons,OfficeforOfficialPublicationsofthe
EuropeanCommunities,Luxembourg.

92. Frentz G. (2004) Planul Naional de Dezvoltare instrument pentru


realizarea coeziunii economice i sociale n Romnia n Ailenei D., Constantin D.L., Jula D. (coord) Avantaje competitive i dezvoltare regional, LucrrileceluidealTreileaSimpozionNaionalalAsociaieiRomnede tiineRegionale,Bucureti:EdituraOscarPrint.

93. GanevG.,PrimatarovaA.(2007)RegionalPolicy:Actors,Institutionsand
PolicyMakingStructuresinBulgariainRelationtoEUMembershippaper presentedatInternationalConference:RegionsinFocus,Lisbon,Aprilie3 5.

94. GhizdeanuI.,apuD.I.(2008)RealconvergenceofRomanianeconomy,paper
presented at the Fourth International Conference of Applied Statistics, Bucharest.

95. Gripaiosetall(2006)ImpactofObjectiveOneareview,46thCongressofthe
European Regional Science Association, Volos, Greece, August 30 September3.

163

96. Gripaios P. (2007) Growth in European Countries and Regions 1995


2003:SomelessonstobelearnedfortheLisbonAgenda?paperpresented atEuropeanRegionalStudiesConference,Lisbon,1st6thAprilie.

97. GuisanC.,CanceloT.,DiazR.(1998)Evaluationoftheeffectsofeuropean
regional policy in the diminution of regional disparities, University of SantiagodeCompostelaSpain,ERSAConference.

98. Haberler G. (1964) Integration and growth in the world economy in


historicalperspective,inAmericanEconomicReview,vol.54.

99. HainingR.(1990)Spatialdataanalysisinthesocialandenvironmentalscience,
CambridgeUniversityPress,Cambridge.

100. Hallet M. (1997) National and Regional Development in Central and


EasternEurope,EconomicPapers,EuropeanCommissionBrussels.

101. Hoover E.M., Giarratani F. (1984) Introduction to Regional Economics, 3rd


Edition,AlfredAKnophInc.,NewYork.

102. HorvatA.,MaierG.(2005)Regionaldevelopment,Absorptionproblemsandthe
EUStructuralFunds;Someaspectsregardingadministrativeabsorbtioncapacity intheCzechRepublic,Estonia,Hungary,SlovakiaandSlovenia,Winterseminar oftheGermanSectionoftheERSA,2128februarie,Austria.

103. Hbner D. (2006) A new Cohesion Policy for a revitalized Europe n


ShapingEURegionalPolicy:Economic,SocialandPoliticalPressures,Regional StudiesAssociation,ConferenceLeuven,Belgium,8th9thJune.

104. Hbner D. (2008) EU regional policy in 2008: Achievements, next steps


and aspects of the future debate, Speech to staff of DG REGIO, 3 March 2008,Charlemagnebuilding,salleGASP.

105. Iancu A. (2003) Dezvoltarea economic a Romniei Competitivitatea i


integrareanUniuneaEuropean,InstitutulNaionaldeCercetriEconomice, Bucureti.

106. Iancu A. (2007) The Question of Economic Convergence n Romanian


JournalofEconomicForecasting,vol.8,nr.34,InstitutulNaionaldePrognoz Economic.

107. IancuA.(2008)RealConvergenceandIntegrationnRomanianJournalof
Economic Forecasting, vol.9, nr.1, Institutul Naional de Prognoz Economic.

108. Iancu A. (2008) The Question of Economic Convergence n Review of


EconomicandBusinessStudies,nr.1,Iai,FEAA;UAIC.

164

109. Institutul European din Romnia (2003) Politica agricol Seria


Micromonografii Politici Europene. Bucureti: Editura Blueprint International.

110. InstitutulEuropeandinRomnia(2003)PoliticadeDezvoltareRegionalSeria
Micromonografii Politici Europene. Bucureti: Editura Blueprint International.

111. Institutul European din Romnia (2003) Politica de mediu Seria


Micromonografii Politici Europene. Bucureti: Editura Blueprint International.

112. InstitutulEuropeandinRomnia(2003)UniuneaEuropean:istoric,instituii,
procese de decizie Seria Micromonografii Politici Europene. Bucureti: EdituraBlueprintInternational.

113. Ionescu R. V. (2004) Economie European. Tratat, Editura Didactic i


Pedagogic,Bucureti.

114. Ionescu R. V., Marchis G. (2006) Teoria integrrii economice comunitare,


editura: Fundaia Academic Danubius, Galai, 188 pag., ISBN: 978973 8409811.

115. IonescuR.V.,MarchisG.(2006)Strategiidedezvoltarecomunitariregional,
editura: Fundaia Academic Danubius, Galai, 193 pag., ISBN: 978973 8409804.

116. Ionescu R. V., Marchis G. (2006) UNIUNEA EUROPEAN prezent i


perspectiveTRATAT,EdituraDidacticiPedagogic,Bucureti,578pag., ISBN:9789733016601.

117. Ionescu R. V. (2008) Dezvoltarea regional, Editura Didactic i Pedagogic,


Bucureti.

118. Ionescu R. V., Marchis G. (2008) Economie european, editura: Universitar


Danubius,Galai,156pag.,ISBN:9789731746791.

119. IoniS.(2006)EUFundsAbsorbtion:InstitutionalandBugetaryStrainsin
CEE Case Study Romania n Shaping EU Regional Policy: Economic, SocialandPoliticalPressures,ConferenceLeuven,Belgium,8th9thJune.

120. Ioni S., (2006) Absorbia fondurilor U.E. o msur a capacitii


administraiei i sectorului privat n Raport de analiz i prognoz anual 2006,SocietateaAcademicdinRomnia,Bucureti.

121. Isard W. (1960) Methods of Regional Analysis: An Introduction to Regional


Science,M.I.T.Press,Cambridge.

165

122. Isrescu M. (2007) Romnia trecerea la euro n Forumul Financiar Sud


EstEuropean,BancaNaionalaRomniei,Bucureti,17mai.

123. JabaE.(2002)Statistica,ediiaatreia,EdituraEconomic,Bucureti. 124. Jaba E., Grama A. (2004) Analiza statistic cu S.P.S.S. sub Windows, Editura
Polirom,Iai.

125. Jambu M., Lebeaux M. (1983) Cluster analisys and data analisys, North
Holland.

126. Kok W. (2003) Enlarging the European Union, Achievements and Challenges,
ReportofWimKoktotheEuropeanCommission,RobertSchumanCentre forAdvancedStudies,EuropeanUniversityInstitute,26March.

127. KriegerBoden C. (2000) Globalization, Integration and Regional


Specialization,KielWorkingPaperNo.1009.

128. KuznetsS.(1959)SixLecturesonEconomicGrowth,FreePress,NewYork. 129. Le Gallo J., Ertur C. (2003) Exploratory Spatial Data Analysis of the
distribution of regional per capita GDP in Europe, 19801995, Papers in RegionalScience,82,No.2,75201.

130. LpezBazo E., Vay E., Mora A.J., Suriach J. (1999) Regional economic
dynamics and convergence in the European Union, Annals of Regional Science,33,343370.

131. LpezBazo E.; Vay E.; Arts M. (2004) Regional Externalities and
Growth:EvidenceFromEuropeanRegions,JournalofRegionalScience,44, No.1,4373.

132. Lua M. (1999) Integrarea economic european. Bucureti: Editura


Economic.

133. Marchis G. (2008) Romanian interregional disparities in 2008, in the


contextofachievingtheEuropeanstandardsofliving,AnaleleUniversitii Constantin Brncui, TrguJiu, Nr.3, ISSN: 18424856, publicaie clasificatcategoriaCdeCNCSIS.

166

134.

Marchis G. (2008) Romanian development strategies in the context of beinginlinewithEUstandards,AnaleleUniversitiiConstantinBrncui, TrguJiu, Nr.3, ISSN: 18424856, publicaie clasificat categoria C de CNCSIS. Marchis G. (2008) Cohsion conomique et sociale: expression duniformit,danslecontexteduprocdeeuropendintgration,Analele Universitii Constantin Brncui, TrguJiu, Nr.1, ISSN: 18424856, publicaieclasificatcategoriaCdeCNCSIS. Marchis G. (2008) Towards a competitive Europe through the new financial framework 20072013, Analele Universitii Constantin Brncui, TrguJiu, Nr.1, ISSN: 18424856, publicaie clasificat categoria C de CNCSIS. contextual procesului de globalizare n Pusca B. (Coord.) Conferinta Internationala:IntegrareEuropeanarealitatisiperspective,EdituraDidacticasi Pedagogic,ISNB:9789733020493.

135.

136.

137. Marchis G. (2007) Problematica integrrii economice europene n

138.

MarchisG.(2007)CohesionpolicyperspectiveinthecontextofEuropean integration.BenchmarksforRomania,TheSixthInternationalSymposium of the Romanian Regional Science Association: The Impact of Romanias AccessiontotheEUonRegionalStructures,theRomanianRegionalScience Association and the 1 Decembrie 1918 University of AlbaIulia, the Research Centre for Territorial Development and Regional Development AgencyAlba,89June,http://www.rrsa.ro TheEuropeanJournalofComparativeEconomics,vol.4,no.2,articoldisponibil onlinelaadresa:http://eaces.liuc.it

139. MarelliE.(2007)SpecialisationandConvergenceofEuropeanRegions,in

140. Marin D., Socol C., Marina M. (2004) Economie european: o prezentare
sinoptic,edituraEconomic,Bucureti.

141. Martinico G. (2007) The impact of the cohesion policies on the Form of
Union: for a constitutional language of the integrative regionalism in Regions in Focus?, Regional studies Association, Lisbon, Portugal, 2nd 5th April.

142. McDonald F., Dearden St. (2005) European Economic Integration 4th Edition,
FTPrenticeHall.

143. MidelfartKnarvik K.H., Overman H.G. (2002) Delocation and European


Integration:IsStructuralSpendingJustified?,inEconomicPolicy.

167

144. MihailN.(2007)Modelareapoliticilormacroeconomice,nrevistaStudii
i cercetri de calcul economic i cibernetic economic, nr.1, articol disponibil onlinelaadresa:http://www.revcib.ase.ro.

145. Mihailovic K. (1972) Regional Development Experiences and Prospects in


EasternEurope,FreePress,NewYork.

146. MironD.(2002)EconomiaUniuniiEuropeneBucureti:EdituraLuceafrul. 147. Molle W. (2006) Evaluating the EU cohesion policy n Shaping EU
Regional Policy: Economic, Social and Political Pressures, Conference Leuven, Belgium,8th9thJune.

148. Mora T. (2006) Explaning withincountry regional GDPpc inequality in the


European Union, 46th Congress of the European Regional Science Association,Volos,Greece,August30September3.

149. NicaN.A.(2001)Politicadedezvoltareregionalntrenecesitateinterni
cerin extern (Filozofia sprijinului european pentru dezvoltare regional) n Constantin D.L. Probleme actuale ale dezvoltrii regionale n Romnia, Lucrrile primului simpozion naional al Asociaiei Romne de tiineRegionale,edituraOscarPrint,Bucureti.

150. PaasT.,SchilitteF.(2006)Regionalincomeinequalityandconvergenceprocesses
in the EU25, 46th Congress of the European Regional Science Association, Volos,Greece,August30September3.

151. PatridgeM.D.,RickmanD.S.(2003)Doweknoweconomicdevelopment
whenweseeit?inTheReviewofRegionalStudies,vol.33,no.1.

152. PascariuG.,IhomelE.,StnculescuM.,JulaD.,LuaM.(2002)Impactul
politiciidecoeziuneasupradezvoltriieconomicesocialelanivelregional nRomnia,PreAccessionImpactStudiesnr.8,InstitutulEuropeanRomn.

153. PascaruM.,ConstantinD.L.(2007),TheImpactofRomaniasAccessiontothe
EUonRegionalStructures,EdituraAeternitas,AlbaIulia.

154. Prlog C., Ionescu V.R., Tua E. (coord.) (2004) Dezvoltarea regional i
echilibrul structural al economiei naionale Lucrrile celui deal Patrulea SimpozionNaionalalAsociaieiRomnedetiineRegionale,Bucureti: EdituraOscarPrint.

155. Prlog C., Bnic G. C. (2006) Programarea regional i integrarea


europeaninRocaE.(coord.)Dezvoltarearegionalncontextulintegrriin UniuneaEuropean,EdituraEconomic,Bucureti.

156. PascariuG.(2001)PoliticadedezvoltareregionalnU.E.inStateleMembre,
Bucureti:InstitutulEuropeandinRomnia.

168

157. Pascariu G. (2005) Contribuiile politicilor comunitare la realizarea


coeziunii, ca principiu de baz n integrarea european n Lucrrile Conferinei Economice Internaionale: Binomul SrcieBogie i integrarea Romniei n Uniunea European, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu, 2021 mai.

158. Pascariu G. (coord) (2002) Impactul politicii de coeziune social asupra


dezvoltrii economicosociale la nivel regional n Romnia Studii de Impact privind preaderarea studiul 9, Bucureti: Institutul European din Romnia.

159. PunaC.B.,DumitrescuI.(2005)TheinfluenceofRegionalDisparitiesof
RomaniaonAttractingForeignDirectInvestmentsnRomanianJournalof Economic Forecasting, vol.6, nr.1, Institutul Naional de Prognoz Economic.

160. PelinescuE.(2007)Romaniainthecontextofglobalization,regionalization
andconvergencenRomanianJournalofEuropeanAffairs,Vol.7,No.1.

161. PelkmansJ.(2003)Integrareaeuropean:MetodeiAnalizEconomic.(trad.F.
Gdiu)Bucureti:InstitutulEuropeandinRomnia.

162. Puwak H. (2004) Managementul extinderii Uniunii Europene, etape, obiective,


strategii,InstitutulNaionaldeCercetriEconomice,Bucureti.

163. PylakC.(2007)IntelligentRegionManagement=IntelligentAbsorbtionof
EU funds, The Journal of the Romanian Regional Science Association, vol.1, no.1.

164. Radu L., Constantin D. L. (2007) Reelele teritoriale suport pentru


conceperea i implementarea politicii regionale. Rolul parteneriatelor n revista Studii i cercetri de calcul economic i cibernetic economic, nr.4, volumul41,articoldisponibilonlinelaadresa:http://www.revcib.ase.ro.

165. ReyS.J.,MontouriB.D.(1999)U.S.regionalincomeconvergence:aspatial
econometricperspective,RegionalStudies,33,145156.

166. Rinderu P., Iova C. (2006) Reforma politicii de coeziune a Uniunii


Europene pentru intervalul 2007 2013, n Jurnalul Economic, anul IX, nr.22.

167. RobsonP(1985)TheEconomicsofInternationalIntegration,Allen&Unwin. 168. Rodrik D. (2000) Can integration into the world economy substitute for a
development strategy? lucrare prezentat n cadrul Conferinei Bncii Mondiale,2628iunie,Paris.

169

169. RomanescuS.(2005)ProvocrialepoliticiiregionaleaUniuniiEuropene,
nConsiliereuropean,nr.1/2005,MinisterulIntegrriiEuropene.

170. RocaE.(coord.)(2006)DezvoltarearegionalncontextulintegrriinUniunea
European,EdituraEconomic,Bucureti.

171. SalaiMartin X. (2003) Convergence and divergence theoretical


underpinnings n Tumpel Gugerell G., Mooslechner P. (eds) Economic ConvergenceandDivergenceinEurope:GrowthandRegionalDevelopmentinan EnlargedEuropeanUnion,EdwardElgarPublishing.

172. Scott A. (1998) Regions and the World Economy. The Coming Shapeof Global
Production,CompetitionandPoliticalOrder,OxfordUniversityPress,Oxford.

173. SeposA.(2005)DifferentialIntegrationintheEU:ThePositionofSmallMember
States European University Institute, Working Paper RSCAS No.2005/17, RobertSchumanCentreforAdvancedStudies.

174. Sinnott R. (2004) Assesing the implication of EU Enlargement for the Existing
MemberStates:ThePublicOpinionPerspective,EuropeanUniversityInstitute WorkingPaperRSCASNo.2004/11,RobertSchumanCentreforAdvanced Studies.

175. Stokovic I. (2006) Transition process in South East Europe compared to the
CentralEuropeantransitioncountries,46thCongressoftheEuropeanRegional ScienceAssociation,Volos,Greece,August30September3.

176. SthrW.,TdtlingF.(1977)SpatialEquitySomeAntiThesestoCurrent
RegionalDevelopmentDoctrineinPapersoftheRegionalScienceAssociation, vol.38.

177. Tnsescu E.S., Dordea A.C. (2004) Politica regional i coordonarea


instrumentelor structurale Centrul de Resurse Juridice, Bucureti: Pipera Dacris.

178. TempleM.(1994)RegionalEconomics,St.MartinsPress,NewYork. 179. TheofanisM.(2005)TheEuropeanUnion,theEnlargmentandtheSouth


EasternEuropenJournalofEuropeanAffairsvol.5,no.2,EuropeanInstitute ofRomania.

180. TinbergenJ.(1954)InternationalEconomicIntegration,Elsevier. 181. TdtlingSchonhoferH.,ColganP.,MartinosH.,SanchesB.(2003)AStudy


of the Efficiency of the Implementation Methods for Structural Funds, Final Report,OIRinassociationwithLRDPandIDOM,EuropeanCommission, DGRegionalPolicy.

170

182. WallanceW.(1990)TheDynamicsofEuropeanIntegration,TheRoyalInstitute
ofInternationalAffairs,London.

183. WestC.T.(2003)TheStatusofEvaluatingAccuracyofRegionalForecasts,The
ReviewofRegionalStudies,vol.33,no.1.

184. WishladeF.,YuillD.,MendezC.(2003)RegionalPolicyintheEU:APassing
Phase of Europeanisation or Complex case of Policy Transfer? European Policy ResearchCentre,Glasgow,UnitedKingdom.

185. Ying, Long G. (2000) Measuring the spillover effects: some Chinese
evidence,PapersinRegionalScience,79,7589.

186. Yuill D., Wishlade F. (2001) Regional Policy Developments in the Member
States:AComparativeOverviewofChange,EuropeanPolicyResearchCentre, Glasgow,UnitedKingdom.

187. ***FraudecufonduriU.E.,nziarulZiua,8iunie2006. 188. ***LocalSustainableDevelopmentnNationalHumanDevelopmentReport,


Romania20033004,CenterforUrbanandRegionalSociology,2004.

189. ***Special Report No.4/2006 concerning Phare investment project in


BulgariaandRomania,togetherwiththerepliesoftheCommission,Court ofAuditors,nOfficialJournaloftheEuropeanUnion,26.07.2006.

190. ***The Update of the Mid Term Evaluation of Structural Fund


Interventions, The 20002006 Programming Period: Methodological Working Papers,Workingpaperno.9,DocumentoftheCommissionServices(DGfor RegionalPolicy).

191. ***ActualizareaEvaluriiIntermediareaProgramuluiS.A.P.A.R.D.nRomnia,
nperioada20002005,RaportulfinalAgrotech,24martie2006.

192. ***AnuarulStatisticalRomniei,ComisiaNaionaldeStatistic,Bucureti,
ediiile2001,2002i2003.

193. ***Buletinul de Integrare European, Camera de Comer i Industrie a


Romniei i a Municipiului Bucureti, Direcia de Integrare European i EuroInfoCentreBucureti,nr.30,15iunie2005.

194. ***CadrulStrategicNaionaldeReferin20072013(CNSR20072013). 195. ***Cadrul macroeconomic al politicii economice, Capitolul 2, Programul


EconomicdePreaderare,ComisiaNaionaldePrognoz,2005.

196. ***CARTEA VERDE Politica de dezvoltare regional n Romnia, Guvernul


RomnieiiComisiaEuropean,1997.

171

197. ***Catchingup, growth and convergence of the new member states, Comisia
European,martie2005.

198. ***Cum s obii finanare de la Uniunea European 2005, Delegaia Comisiei


EuropenenRomnia,aprilie2005.

199. ***CumselucreazcuPhare,Ispa,S.A.P.A.R.D.,DelegaiaComisieiEuropene
nRomnia,februarie2004.

200. ***Dispariti regionale la orizontul anului 2008, Comisia Naional de


Prognoz,noiembrie2008.

201. ***Euroart2000,DelegaiaComisieiEuropenenRomnia,august2003. 202. ***European Commission, Third Report on Economic and Social Cohesion,
OfficialPublicationOffice,Luxembourg,2004.

203. ***EuropeanStructuralFundsinWales(20002006)MonitoringandEvaluation
Strategy,StrategyDocumentWEFOCPSD6,19/09/02.

204. ***Exerciiu pentru SAPARD, Delegaia Comisiei Europene n Romnia,


octombrie2002.

205. ***GDPperinhabitantintheMemberStatesrangedfrom37%to280%of
theEU27averagein2006inNewsrelease197/2007,Eurostat.

206. ***GDP per inhabitant in 2005 ranged from 24% of the EU27 average in
NordEst Romania to 303% in Inner London in News release 19/2008, Eurostat.

207. ***Ghidul pentru evaluarea intermediar a programelor de dezvoltare rural


finanatedeProgramulS.A.P.A.R.D.20002006,Doc.DGAGRI09/2002;

208. ***Ghidulpentruevaluareaprogramelordedezvoltarerural20002006finanate
de Fondul European de Orientare i Garantare Agricol, Doc. DG AGRI IV/8865/1999;

209. ***GhidulpentruevaluareaprogramelordedezvoltareruralfinanatedeFondul
EuropeandeOrientareiGarantareAgricol,Doc.STARVI/43517/2002.

210. ***Guide to the Cohesion Fund 20002006, European Commission, February


2000.

211. ***H.G. nr.1179/ 2004 pentru modificarea i completarea Hotrrii Guvernului


nr.497/2004 privind stabilirea cadrului instituional pentru coordonarea, implementarea i gestionarea instrumentelor structurale, Guvernul Romniei, MonitorulOficialnr.690din30iulie2004.

172

212. ***H.G.nr.497/2004privindstabilireacadruluiinstituionalpentrucoordonarea,
implementarea i gestionarea instrumentelor structurale, Guvernul Romniei, M.O.nr.346din20aprilie2004.

213. ***H.G.nr.1200/2004pentruconstituirea,organizareaifuncionareaComitetului
naionale de coordonare a procesului de pregtire pentru gestionarea instrumentelorstructurale,GuvernulRomniei.

214. ***H.G. nr.1115/ 2004 privind elaborarea n parteneriat a Planului Naional de


dezvoltare,GuvernulRomniei.

215. ***Human Development Report 2004, United Nations Development


Programme,NewYork.

216. ***info europa buletin, Centrul de Informare al Comisiei Europene n


Romnia,nr.35,iunie2005.

217. ***infoRegional,nr.3/2mai2007. 218. ***infoRegional,nr.1/ianuarie2008. 219. ***Informative brochure Bulgaria and Romania, I.S.P.A. Management
Committee,D.G.RegioI.S.P.A.,Brussels,28octombrie,2004.

220. ***Instrumentele structurale ale Uniunii Europene: Fondurile Structurale i


FonduldeCoeziune,Suportdecursrealizatncadrulproiectuluidenfrire instituional RO03/IB/OT/01 ntrirea capacitii UCRAP i a reelei naionaledemodernizatori.

221. ***Jurnal Euroinfo Reeaua Centrelor Euro Info Romnia, nr.9, februarie
2005.

222. ***Key Indicators for Candidate Countries to Effectively Manage the Structural
Funds.PrincipalReport,NEIRegionalandUrbanDevelopment,Rotterdam, February,2002.

223. ***Legea nr.315/2004 privind dezvoltarea regional n Romnia, Parlamentul,


MonitorulOficialnr.577din29iunie2004.

224. ***Metodologie privind dezvoltarea analizei economice n profil spaial,


URBANPROIECT,Bucureti,2002.

225. ***O.G. nr.101/ 2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanare PHARE


dintre Guvernul Romniei i Comisia European referitor la Programul de cooperare transfrontalier dintre Romnia i Ungaria RO9912, semnat la Bucuretila30decembrie1999,GuvernulRomniei,MonitorulOficialnr.441 din3septembrie2000.

173

226. ***O.G. nr.118/ 2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanare PHARE


dintre Guvernul Romniei i Comisia European referitor la Programul de cooperare transfrontalier dintre Romnia i Bulgaria RO9911, semnat la Bucuretila30decembrie1999,GuvernulRomniei,MonitorulOficialnr.440 din3septembrie2000.

227. ***PlanulNaionaldeDezvoltarealRomniei20022005,MinisterulDezvoltrii
iPrognozei.

228. ***PlanulNaionaldeDezvoltarealRomniei20042006,MinisterulIntegrrii
Europene.

229. ***PlanulNaionaldeDezvoltarealRomniei20072013,MinisterulFinanelor
Publice.

230. ***PresidencyConclusions,BrusselsEuropeanCouncil,1617December2004. 231. ***ProgramulOperaionalRegional20072013,ScurtGhidPractic,Ministerul


Dezvoltrii,LucrrilorPubliceiLocuinelor,mai2007.

232. ***Programul Operaional de Asisten Tehnic 2007 2013, Guvernul


Romnie,aprilie2006.

233. ***Programul Phare Access 2000, Fundaia pentru Dezvoltarea Societii


Civile(F.D.S.C.),martie2004.

234. ***ProgramulNaionaldeReforme20072010,GuvernulRomniei,iulie2007. 235. ***Programul Naional de Reforme Raport de Implementare, Guvernul


Romniei,octombrie2007.

236. ***Proiectul de nfrire Ro00/IB/SPP/02 ntre Agenia de Dezvoltare Regional


SudEstiAgeniaElendeDezvoltareRegionaliAdministraiaLocal.

237. ***Raportul naional al dezvoltrii umane, Romnia 20012002, Programul


NaiunilorUnitepentruDezvoltare,Romnia.

238. ***Raportul Anual de Analiz i Prognoz 2007, Societatea Academic din


Romnia.

239. ***Regionalunemployment rates in the EU27 ranged from 2.6%to 28.5%


in2006inNewsrelease197/2007,Eurostat.

240. ***RICOP Active Employment Measures Component, Unitatea de


ImplementareaProgramuluiRICOP,MinisterulFinanelorPublice,aprilie 2004.

241. ***RICOPSocialResponseMeasuresComponent,UnitateadeImplementarea
ProgramuluiRICOP,MinisterulFinanelorPublice,aprilie2004.

174

242. ***Romania Draft Regional Operational Programme Regional Development


20072013,MinistryOfEuropeanIntegration,November2005.

243. ***Romania2007Policywarningreport,RomanianAcademicSociety. 244. ***RuralFinanceLeaderdevelopmentProgram,Romania,2005AnnualReport,


CenterforInternationalAgriculturalFinance,Braov.

245. ***StrategiaPostAderareaRomniei,GuvernulRomniei,2007. 246. ***Studii de impact PAIS II, Institutul European din Romnia, Bucureti,
2004.

247. ***ThePhareProgramme,AnnualReport2000. 248. ***Tratatul de aderare aBulgariei i Romniei la Uniunea European Bruxelles,
31martie2005.

249. http://ec.europa.eu/economy_finance/index_en.htm 250. http://ec.europa.eu/regional_policy 251. http://econ.worldbank.org/docs/999.pdf 252. http://europa.eu.int/comm/economy_finance 253. http://europa.eu.int/comm/enlargement/financial_assistance.htm 254. http://europa.eu.int/comm/regional_policy/funds/ispa/ispa_en.htm 255. http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/3
cr/macro_impact.pdf

256. http://fonduriue.mfinante.ro/wps/portal 257. http://www.apmbm.ro/docs/POSMediu_mai_2006.pdf 258. http://www.bursa.ro/on


line/s=international&articol=15566&editie_precedenta=20070830.html

259. http://www.cnp.ro/user/repository/173eb73d5500c38082a3.pdf 260. http://www.cnp.ro/user/repository/831a64f5953b930a9d25.pdf 261. http://www.cnp.ro/user/repository/831a64f5953b930a9d25.pdf 262. http://www.cnp.ro/user/repository/a4bbdbfe7f08371a6804.pdf 263. http://www.dae.gov.ro/index.php?pag=articol&pid=3&sid=17 264. http://www.doingbusiness.ro/business_news.php?newsid=4622 265. http://www.eprc.strath.ac.uk/eprc/PDF_files/R45ERIOverview.pdf 175

266. http://www.eprc.strath.ac.uk/eprc/PDF_files/R46PoliciesandStrategiesforRe
gionalDevelopment.pdf

267. http://www.ersa.org/ersaconfs/ersa02/cdrom/papers 268. http://www.guv.ro/presa/integrare/afisdoc.php?idpresa=314 269. http://www.ibeurope.comm/Data/064gdp.htm 270. http://www.iro.ie/EUstructuralfunds.html 271. http://www.mfinante.ro/contribuabili/inf_publice/FINAL25ianuarie.pdf 272. http://www.mie.ro/_documente/POR/POR_august_07.pdf 273. http://www.minind.ro/fonduri_structurale/POS_CCE_final_2_15_12_06.pdf 274. http://www.mt.ro/dgrfe/post/engleza/POS_Transport_final_EN.pdf 275. http://www.standard.ro/articles/multicol/32061 276. www.adrse.ro 277. www.caravanaFS.ccina.ro 278. www.eea.eu.int 279. www.eic.ro 280. www.eprc.strath.ac.uk/eprc 281. www.esri.ie 282. www.euref.ro 283. www.euref.ro 284. www.euroactiv.ro 285. www.europa.eu.int 286. www.europa.eu.int/comm./regional_policy 287. www.eurotrans.org.ro 288. www.finanare.ro 289. www.ier.ro 290. www.infoeuropa.ro 291. www.inforegio.org 292. www.insse.ro

176

293. www.mfinantare.ro 294. www.mie.ro 295. www.recsa.ro 296. www.rgic.ro 297. www.rogateway.ro 298. www.sapard.ro 299. www.sar.org.ro 300. www.technopolisgroup.com

177

LISTA LUCRRILOR PUBLICATE CRI PUBLICATE N DIVERSE EDITURI


1. MarchisG.(2009)Analizafonduriloreuropenepreipostaderaren Romnia, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, ISBN: 978973 3024613. 2. Ionescu R. V., Marchis G. (2009) Mediul de afaceri european, editura:UniversitarDanubius,Galai,120pag.,ISBN:9789731746 951. 3. Ionescu R. V., Marchis G. (2008) Economie european, editura: UniversitarDanubius,Galai,156pag.,ISBN:9789731746791. 4. Ionescu R. V., Marchis G. (2006) Teoria integrrii economice comunitare, editura: Fundaia Academic Danubius, Galai, 188 pag., ISBN:9789738409811. 5. IonescuR.V.,MarchisG.(2006)Strategiidedezvoltarecomunitar i regional, editura:FundaiaAcademic Danubius,Galai, 193 pag., ISBN:9789738409804. 6. Ionescu R. V., Marchis G. (2006) UNIUNEA EUROPEAN prezent i perspective TRATAT, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti,578pag.,ISBN:9789733016601.

REVISTE DE SPECIALITATE DIN ROMNIA


1. IonescuR.V.,MarchisG.(2006)UniuneaEuropeancelmai semnificativ proiect de integrare economic, Dezvoltarea regional n

178

contextul integrrii U.E., Societatea Romn de Statistic, ISBN: 978 9737092946. 2. Ionescu R. V., Marchis G. (2006) Stadiul actual al cercetrii n domeniul instrumentelor politicii regionale, Dezvoltarea regional n contextul integrrii U.E., Societatea Romn de Statistic, ISBN: 978 9737092946. 3. Marchis G. (2005) Cadrul instituional al dezvoltrii regionale n Romnia n contextul procesului de integrare european, Euro Economica,Galai,nr.16,ISSN:15828859. 4. Marchis G. (2005) Rolul instrumentelor financiare asupra politiciidemediu,EuroEconomica,Galai,nr.15,ISSN:15828859. 5. Marchis G. (2005) Reflecii asupra importanei politicii regionalenprocesuldeintegrareeuropean,EuroEconomica,Galai, nr.13,ISSN:15828859. 6. MarchisG.(2005)Tehniciimetodeutilizatenprevizionarea indicatorilor dezvoltrii regionale, Euro Economica, Galai, nr.12, ISSN:15828859. 7. Marchis G. (2004) Convergena i divergena: versiuni ale dezvoltrii regionale, Euro Economica, Galai, nr.11, ISSN: 1582 8859. 8. Marchis G. (2004) Interpretarea disparitilor interregionale din perspectiva principalilor factori de influen ai sistemului economicregional,EuroEconomica,Galai,nr.11,ISSN:15828859. 9. Chebac N., Marchis G. (2004) Importana dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii n condiiile economiei contemporane,EuroEconomica,Galai,nr.9,ISSN:15828859. 10. Marchis G. (2003) Construcia Europei comunitare, Euro Economica,Galai,nr.8,ISSN:15828859. 179

11. Marchis G. (2003) Zonarea teritorial a Romniei msur impus de politica de dezvoltare regional, Euro Economica, Galai, nr.7,ISSN:15828859. 12. Marchis G. (2003) Integrarea economic la nivel mondial, EuroEconomica,Galai,nr.6,ISSN:15828859. 13. MarchisG.(2002)RomniaiperspectivaintegrriinUniunea European,EuroEconomica,Galai,nr.5,ISSN:15828859. 14. IonescuR.V.,MarchisG.(2002)Integrareaeconomicncazul rilor foste comuniste, Euro Economica, Galai, nr.4, ISSN: 1582 8859. 15. Ionescu R. V., Marchis G. (2002) Direcii noi n teoria uniunii vamale,EuroEconomica,Galai,nr.4,ISSN:15828859. 16. IonescuR.V.,MarchisG.(2002)Posibileavantajeobinutedin integrareaeconomic,EuroEconomica,Galai,nr.4,ISSN:15828859. 17. Ionescu R.V., Marchis G. (2002) Previziunile privind evoluia inflaiei i curba Phillips, Euro Economica, Galai, nr.4, ISSN: 1582 8859. 18. Ionescu R. V., Marchis G. (2002) Modelarea impactului progresului tehnic asupra creterii economice, Euro Economica, Galai,nr.1,ISSN:15828859.

ANALELE UNIVERSITILOR DIN AR I STRINTATE


1. Marchis G. (2008) Romanian interregional disparities in 2008, inthecontextofachievingtheEuropeanstandardsofliving,Analele Universitii Constantin Brncui, TrguJiu, Nr.3, ISSN: 18424856, publicaieclasificatcategoriaCdeCNCSIS. 180

2. Marchis G. (2008) Romanian development strategies in the context of being in line with EU standards, Analele Universitii Constantin Brncui, TrguJiu, Nr.3, ISSN: 18424856, publicaie clasificatcategoriaCdeCNCSIS. 3. MarchisG.(2008)Cohsionconomiqueetsociale:expression duniformit, dans le contexte du procde europen dintgration, Analele Universitii Constantin Brncui, TrguJiu, Nr.1, ISSN: 18424856,publicaieclasificatcategoriaCdeCNCSIS. 4. Marchis G. (2008) Towards a competitive Europe through the newfinancialframework20072013,AnaleleUniversitiiConstantin Brncui, TrguJiu, Nr.1, ISSN: 18424856, publicaie clasificat categoriaCdeCNCSIS. 5. Marchis G. (2007) Fundamentals of Business Incubator development n Puc B. (Coord.) Conferina Internaional: Integrare Europeana realiti si perspective, Editura Didactica si Pedagogic, ISNB:9789733020493. 6. MarchisG.(2007)Problematicaintegrriieconomiceeuropene n contextual procesului de globalizare n Puc B. (Coord.) Conferina Internaional: Integrare Europeana realiti si perspective, EdituraDidacticasiPedagogic,ISNB:9789733020493. 7. Marchis G. (2005) Transformations of European financial instrumentsinthecontextofEuropeanenlargementprocess,Analele UniversitiiDanubiusGalai,ISBN:9738558786. 8. Marchis G. (2004) Analiza discrepanelor n dezvoltarea regional a Romniei, Analele Universitii Danubius Galai, ISBN: 9738558786. 9. Marchis G. (2004) Indicatorii statisticomatematici utilizai n analizadezvoltriiregionale,AnaleleUniversitiiDanubiusGalai, ISBN:9738558786.

181

10. MarchisG.(2004)Distribuiaspaialaactivitiieconomicela nivel regional i impactul asupra dezvoltrii regionale, Analele UniversitiiDanubiusGalai,ISBN:9738558786. 11. Marchis G. (2004) Small and Medium Entreprises development between neccesity and possibility case research: the regionno.2ofRomaniaSouthEast,TheAnnalsofUniversityofSplit, FacultyofEconomicsISBN:9536024640. 12. Marchis G. (2004) Rolul asistenei financiare europene asupra coeziunii economice i sociale, Analele Universitii Constantin BrncuTg.Jiu,ISBN:9738436974. 13. Chebac N., Marchis G. (2004) Dezvoltarea i consolidarea sectoruluideI.M.M.uridinRomniancontextuladerriilaUniunea European, Sesiunea de comunicri tiinifice, Universitatea 1 Decembrie1918AlbaIulia,78mai,nAnnalesUniversitiesApulensis, series OECONOMICA, nr.6, volumul I, ISSN 14549409, publicaie clasificatcategoriaDdeCNCSIS. 14. Marchis G. (2003) Analiza cererii agregate din perspectiva teoriei economice actuale, Analele Universitii Danubius Galai, ISBN:9738558786. 15. MarchisG.(2003)U.E.25iposibileledimensiunieconomice, AnaleleUniversitiiDanubiusGalai,ISBN:9738558786. 16. MarchisG.(2002)nceputulprocesuluideaderareavantajele i dezavantajele aderrii, Analele Universitii Danubius Galai, ISBN:9738558786.

COMUNICRI TIINIFICE
1. MarchisG.(2008)RomanianRegionalPolicyintheContextof the New Pattern of European Union, Conferina tiinific

182

Internaional ECONOPHYSICS, NEW ECONOMICS & COMPLEXITY ENEC2008, Universitatea Hyperion i Institutul de CercetareDezvoltare Hyperion, Bucureti, 1416 mai, articol disponibilonline: http://www.hyperion.ro/module/cursuri/cache/files/marchis.pdf 2. Marchis G. (2007) Structural Funds the Main Mechanism of Responding to European Integration Challenges, Simpozion Internaional Strategii economice alternative: Romnia i provocrile integrrii europene, Universitatea Romn de tiine i Arte GheorgheCristea,Bucureti,28noiembrie. 3. MarchisG.(2007)Cohesionpolicyperspectiveinthecontextof European integration. Benchmarks for Romania, The Sixth International Symposium of the Romanian Regional Science Association: The Impact of Romanias Accession to the EU on Regional Structures, the Romanian Regional Science Association and the 1 Decembrie 1918 University of AlbaIulia, the Research Centre for TerritorialDevelopmentandRegionalDevelopmentAgencyAlba,8 9June,http://www.rrsa.ro 4. Ionescu R. V., Marchis G. (2006) Comparative analysis of the Europeanindustrialdevelopmentonthebasisofaddedvaluetrend, Simpozionul internaional Statistica n spaiul soluiilor, Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatic Economic din cadru A.S.E. BucuretincolaborarecuInstitutulNaionaldeStatistic,Bucureti, 1618noiembrie. 5. Ionescu R. V., Marchis G. (2006) The impact of CAP over European and world economies, Simpozionul internaional Statistica n spaiul soluiilor, Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatic Economic din cadru A.S.E. Bucureti n colaborare cu InstitutulNaionaldeStatistic,Bucureti,1618noiembrie. 6. Ionescu R. V., Marchis G. (2006) Impactul bugetului Uniunii Europene asupra evoluiei economicosociale pe perioada 2006 183

2013,SimpoziontiinificinternaionalRomniaiUniuneaEuropean calitateaintegrrii,AcademiadeStudiiEconomiceBucureti,26mai, ISBN9789733015123. 7. Ionescu R. V., Marchis G. (2006) S.A.P.A.R.D. sprijin pentru aderareaRomnieila Uniunea European,ZileleAcademice Ardene, UniversitateadeVestVasileGoldiediiaaXVIa,Arad,1214mai, disponibilonline: http://www.uvvg.ro/acad/2006/participanti.php?page=8&limit=10&or der=sectiunea 8. Ionescu R. V., Marchis G. (2006) Pro sau contra extinderii Uniunii Europene, Sesiunea Naional de Comunicri tiinifice TERRA DACICA ROMNIA MILENIULUI TREI Academia ForelorAerieneHenriCoandBraov,56mai,nReviewoftheAir ForceAcademynr.1,ISSN:15838889,revistclasificatcategoriaBde CNCSIS. 9. Ionescu R. V., Marchis G. (2006) Impactul ultimei extinderi a Uniunii Europene asupra economiei Romniei, Sesiunea Naional de Comunicri tiinifice TERRA DACICA ROMNIA MILENIULUI TREI, Academia Forelor Aeriene Henri Coand Braov, 56 mai n Review of the Air Force Academy nr.1, ISSN: 1583 8889,revistclasificatcategoriaBdeCNCSIS. 10. Ionescu R. V., Marchis G. (2006) Particularitile derulrii tranzaciilor comerciale n cadrul pieei unice europene, A XVIa Sesiune tiinific Internaional Economia cunoaterii i globalizarea, UniversitateaPetreAndreiIai,1820mai,ISBN:9789733711759. 11. Ionescu R. V., Marchis G. (2006) Integrarea economic contemporan, A XVIa Sesiune tiinific Internaional Economia cunoateriiiglobalizarea,UniversitateaPetreAndreiIai,1820mai, ISBN:9789733711759.

184

12. IonescuR.V.,MarchisG.(2006)Mainchallengesencountedby the European Union, Conferina Economic Internaional Pre conferina la Congresul mondial de economie i istorie economic (Helsinki,2125august2006)Sesiunea44Identity,Globalisationand UniversalityinEasternandCentralEuropeanEconomicAreaEvolutions and Involutions in the Modern and Contemporary Period. Exeperiences, Meanings, Lessons, Universitatea Lucian Blaga Sibiu, 04 05 mai, EdituraUniversitiiLucianBlagadinSibiu,ISBN(10)973739259 0,(13)9789737392596. 13. MarchisG.(2005)Romanianinterregionaleconomicandsocial disparities analysis, The Fifth International Symposium of the Romanian Regional Science Association: Partnership for regional development, West University of Timioara, Faculty of Economic SciencesandWestRegionalDevelopmentAgencyTimioara,1011 June,articoldisponibilonline:http://www.rrsa.ro 14. Marchis G. (2005) Cuantificarea disparitilor economico socialeintraregionalecazulregiunii2SudEst,AXIXasesiunede comunicri tiinifice cu participare internaional Nav*Mar*Edu, Academia Naval Mircea cel Btrn Constana 0204 iunie, ISBN: 9738303613. 15. Marchis G. (2005) Unele aspecte privind teoria localizrii n contextul integrrii economice, Sesiunea tiinific internaional Economiaromneasc:prezentiperspective,ediiaaVIa,Facultateade tiine Economice i Administraie Public, Universitatea tefan cel MareSuceava,2728mai,ISBN:9736661644. 16. Marchis G. (2005) Abordarea problemei disparitilor interregionale sub aspectul principalilor factori de influen ai sistemului economic regional, Sesiunea tiinific internaional Economiaromneasc:prezentiperspective,ediiaaVIa,Facultateade tiine Economice i Administraie Public, Universitatea tefan cel MareSuceava,2728mai,ISBN:9736661644.

185

17. Marchis G. (2005) The importance of gravity models in reflecting interregional disparities, Conferina economic internaionalBinomulsrciebogieiintegrareaRomnieinUniunea European, Universitatea Lucian Blaga Facultatea de tiine EconomiceSibiu2021mai,ISBN:9737391012. 18. Marchis G. (2005) European Union financial assistance to Romania in sight of accession, University Transilvania of Braov, Faculty of Economic Sciences International Economic Conference 25 years of higher economic education in Braov, May 2021, Braov; ISBN: 9738204720. 19. Marchis G. (2005) Redefining the European regional policy instruments in sight of E.U. enlargement process, Sesiunea de comunicri tiinifice Dreptul romnesc i integrarea european, UniversitateaDanubiusGalai,1314mai. 20. Marchis G. (2004) Small and Medium Entreprises development between neccesity and possibility case research: the region no.2 of Romania SouthEast, The 17th European Advanced Studies Institute in Regional Science, Faculty of Economics Split, Croaia, 28 iunie 4 iulie, http://www.zg.hgk.hr/ersa institute2004/programme.htm 21. Marchis G. (2004) Rolul asistenei financiare europene asupra coeziuniieconomiceisociale,ConferinaInternaionalEconomiei Globalizare,UniversitateaConstantinBrncui,TrguJiu,45iunie, ISBN:9738436974. 22. Marchis G. (2004) Coeziunea economic i social, cea mai mare provocare a procesului de extindere a Uniunii Europene, SimpozionulNaionalalA.R.S.R.,cuparticipareinternaional,2728 mai, Galai, n Prlog C., Ionescu R.V., Tua E. (2004) Dezvoltarea regional i echilibrul structural al economiei naionale, editura Oscar Print,Bucureti,ISBN:9736680738.

186

23. Marchis G. (2004) The Benefits of the Integration into the EuropeanUnion,The5thBiennialInternationalSymposiumSIMPEC 2004,UniversitateaTransilvaniaBraov,1415mai,ISBN9738204 569;ISBN9738204577. 24. Ionescu R. V., Marchis G. (2003) Analiza cererii agregate din perspectiva teoriei economice actuale, Sesiunea tiinific internaionalEconomiaromneasc:prezentiperspective,ediiaaVa, UniversitateatefancelMareSuceava,2728iunie,ISSN15826554. 25. Ionescu R. V., Marchis G. (2003) Problematica echilibrului macroeconomic n cazul unei economii deschise, A XIIIa Sesiune tiinific Echilibrul n economia romneasc actual, Universitatea PetreAndreiIai,3031mai,edituraJunimea. 26. Marchis G. (2003) Pregtirea firmelor din rile candidate pentru aoperapePiaaUnic European,SimpozionulNaionalal A.R.S.R., 2223 mai, n Ailenei D., Constantin D.L., Jula D. (2004) Avantajele competitiva i dezvoltarea regional, Editura Oscar Print, BucuretiISBN:9736680479. 27. Marchis G. (2003) Analiza impactului modificrii ratei dobnzii ca instrument de politic economic, Universitatea Al. I. Cuza Iai Simpozionul naional Adaptarea mecanismelor financiar bancarelacerineleintegrriiRomnieinUniuneaEuropean,910mai.

187

Interesul pentru problematica integrdrii RomAniei in Uniunea Europeani este unul imens in perioada actuali de evolulie a economiei romAneqtiqi in contextul mondiale. crizei economice Atingerea unui nivel de dezvoltare economico-sociali apropiat de media comun;ftrri reprezinti dezideratul prilciffil al

l'ii#:"?,ii#;:&l Sll"lli I
in fala unor provociri adoptarea modelului euro provociri generateatAt de fafi de nivelul mediu de d european dar qi interna{ional. lr Starea econon{iei ln plan regional de t r q a zd diferenIe semnifidEtive in dezvoltarea economico-sociali gi deterrrini traseul pe care RomAnia trebuie si il parcurgi pe calea integririi europene.

The interest for the integration issuesof Romaniainto the European Union is a one during the current the Romanian economv ntext of global econom of economic and t near closeto the ity's ge represents the. d um of our PFI to the mania is facing in adopting challenges gap confronted by

tbut
an and

Romanian plan shows ignif t repancres 1n and development and d6termines direction tlat Romania has to foTlow towards Europeanintegration.

tional state of the

Lectordoctor Ia Uniuersitatea Danubius Galati, wttw.unia-danub s.ro iu Membru AsocialieiRomdne $tiin[e Regionale A.R.S.R.. aI de MembruaI European RegionalScience Assoeiation- E.R.S.A.. Membrual Relelei Multiplicatorilot de Infgrmalig Europeand din cadrulRepirsprnson ti'Comisiei Europenti Romarua, in zpww,dae,soa.ro Multiplicator de Informa{ie Europeandde Onoare, titlu acordal tn 2007deReprezentanla Comisiei Europene Romhnia, in www.infoeuropa.ro Coordonatoral Centruluide Documentare Europeand E-urolnfoGhid Galali,in subordinea Comisiei Europene: DG COMM. Bruxelles.

tsBN 978-973-30-2460-6