Sunteți pe pagina 1din 32

Parcul Natural Balta Mic` a Br`ilei

Parcul Natural Balta Mic` a Br`ilei (PN-BmB) este o zon` umed` de importan\` interna\ional`, declarat` sit Ramsar [n iunie 2001, care conserv` pe o suprafa\` de 205 km2 ultimele complexe de ecosisteme acvatice, terestre ]i mixte [n regim liber de inunda\ie ce au mai r`mas [n urma [ndiguirii b`l\ilor Br`ilei ]i Ialomi\ei (adic` 8% din fosta Delt` Interioar` - 2.413 km2). Localizare PN-BmB ocup` un segment de 62 km din Cursul In-ferior al Dun`rii (Fig. 1), [ntre podul Giurgeni Vadul Oii (km 237 [n amonte) ]i municipiul Br`ila (km 175 [n aval), la cota maxim` de inunda\ie, adic` la nivelul digului dinspre C@mpia B`r`ganului (limita vestic`) ]i a digului ce protejeaz` Insula Mare a Br`ilei (limita estic`). Pe teritoriul PN-BmB nu sunt a]ez`ri umane. {n ordinea importan\ei lor, principalele puncte de acces [n PN-BmB sunt : drumul european 60, Bucure]ti - Constan\a, prin punctul Broscoi Verde situat la piciorul podului Giurgeni - Vadul Oii, acces cu ambarca\iuni fluviale u]oare individuale (caiace ]i canoe) ]i [n grup (ambarca\iuni cu motor), [n aval c`tre PN-BmB, [n special pentru vizitarea cabanei ]i zonei de protec\ie integral` Egreta ; municipiul Br`ila, acces cu ambarca\iuni fluviale pentru vizitarea zonei de coservare special` de protec\ie integral` Fundu Mare ; comuna Gropeni, acces la punctul de trecere cu bacul [n Insula Mare a Br`iei ]i cu ambarca\iuni fluviale pe Dun`rea Navigabil` [n amonte ]i [n aval ]i pe bra\ele V@lciu ]i Calia, [n insula Calia ]i [n Insula Mic` a Br`ilei. Mediul biotic Magnitudinea biodiversit`\ii atinge cote [nalte. Dintr-un total de 847 de specii introduse [n baza de date a Adm. parcului ,72 sunt [nscirse [nscrise [n listele speciale de conservare ale directivelor europene, la care se adaug` alte 244 specii protejate conform altor legi europene ]i rom@ne (Conven\ia de la Berna, Legea 462 din 2001 ]i Lista ro]ie a plantelor din Rom@nia). Preciz`m c` nivelul inventarului biodiversit`\ii completat p@n` [n prezent de administra\ia parcului este deficitar la unele categorii taxonomice (cum ar fi algele care cu siguran\` [n Balta Mic` a Br`ilei sunt reprezentate de mai mult de dou` specii). Valoarea biodiversit`\ii va cre]te pe m`sur` ce vor fi emise noi Directive ale Uniunii Europene pentru nevertebrate. Flora ]i comunit`\ile de plante De]i nu au fost efectuate foarte multe studii despre vegeta\ia din PN-BmB, p@n` [n prezent au fost identificate 216 specii de plante superioare (cormofite), [ncadrate [n 42 de genuri. Dintre acestea, ponderea cea mai mare o au plantele

terestre, fiind studiate un num`r de 184 de specii, dintre care doar 17 specii sunt lemnoase, iar 167 de specii sunt plante ierboase. Dintre plantele superioare acvatice au fost identificate 32 de specii. Dintre plantele inferioare, cel mai bine reprezentate sunt algele, organisme specifice zonelor umede. De]i [n literatura de specialitate sunt men\ionate mai multe genuri, studiate au fost doar 3 specii de alge. De asemenea, tot dintre plantele inferioare, pe teritoriul PN-BmB se [nt@lnesc mai multe specii de ciuperci, fiind studiate doar 2 specii. Vegeta\ia lemnoas` Importan\a p`durii [n aceast` zon` umed` este incontestabil`, arboretele devenind principala component` biosistemic`. Ocup@nd [ntregul profil vertical al complexului de ecosisteme, de la ultimul firicel al sistemului radicelar [nfipt ad@nc [n sol ]i p@n` la partea superioar` a coroanei aflat` [n contact direct cu atmosfera, prin arbore exist` un permanent schimb de materie anorganic`, materie organic`, energie ]i de informa\ie genetic` [ntre sol ]i atmosfera apropiat`, de care beneficiaz` toate verigile biosistemului (Necula, Moisei, 1997). P`tura erbacee Baza de date a parcului cuprinde 167 de specii de plante superioare ierboase, [ncadrate sistematic [n 30 de genuri, cel mai bine reprezentate fiind Poales, Malvales, Caryophillales, Apiales, Asterales, Cruciferales, Scrophulariales. Vegeta\ia acvatic` Dintre plantele superioare acvatice sunt descrise 32 de specii [ncadrate [n 15 ordine (Hydrocharitales, Nympheales, Najadales, Typhales, Myrtales). Fiind zon` umed`, poate par pu\ine specii acvtice, dar fitocenozele b`l\ilor sunt deosebit de bogate [n plante acvatice inferioare, dintre care dominante sunt algele. Sunt [nt@lnite alge verzi, albastre ]i alge silicioase. Fauna Avifauna Dup` interven\ia omului prin [ndiguirea ]i desecarea B`l\ii Br`ilei, Balta Mic` a Br`ilei a r`mas singura zon` [n regim liber de inunda\ie de pe cursul Dun`rii, ceea ce face ca acest teritoriu s` reprezinte, dup` Delta Dun`rii, cel mai important refugiu ornitologic din Rom@nia de pe Dun`re. Pe teritoriul \`rii noastre au fost identificate un num`r de 389 de specii de p`s`ri, [ncadrate sistematic [n 19 ordine ]i 64 de familii. Dintre acestea, pe teritoriul Parcului Natural Balta Mic` a Br`ilei au fost semnalate un num`r de 206 specii de p`s`ri, [ncadrate [n 17 ordine ]i 50 de familii, reprezent@nd 53% din avifauna Rom@niei. Fenologic, avifauna din PN-BmB se [mparte [n dou` mari grupe: - p`s`ri sedentare - 59 de specii, reprezent@nd 29% din avifauna PNBmB;

- p`s`ri migratoare 146 de specii, reprezent@nd 71% din avifauna PNBmB. Fiecare dintre aceste grupe se [mparte [n mai multe subdiviziuni, rezult@nd urm`toarele subgrupe fenologice: - accidentale (AC) 1%; - sedentare (S) 16%; - par\ial migratoare (MP) 13%; - oaspe\i de var` (OV) 30%; - oaspe\i de var` [n pasaj (OV-P) 24%; - oaspe\i de var` [n deplasare de hr`nire (OV-DH) 1%; - oaspe\i de iarn` ]i/sau [n pasaj (OI-P)- 9%; - pasaj (P) 6%; - specii [n pasaj ]i/sau oaspe\i de iarn` ]i/sau oaspe\i de var` (POI-OV) 0.5%. Mamifere Alternan\a [ntre perioadele de inunda\ie ]i perioadele de secet` ]i-a pus amprenta ]i asupra reprezentativit`\ii mamiferelor pe teritoriul PN-BmB, acestea av@nd o prezen\` accidental` ]i aperiodic` [n func\ie de nivelul Dun`rii. P@n` [n prezent au fost observate ]i identificate un num`r de 11 specii de mamifere, [ncadrate sistematic [n 4 ordine ]i 7 familii Toate cele 11 specii de mamifere sunt protejate at@t prin legisla\ia na\ional` (Ordonan\a 57/2007), c@t ]i prin Directiva Habitate, [n anexele c`reia se [nt@lnesc 3 specii prezente pe teritoriul parcului, ]i prin Conven\ia de la Berna (6 specii). Amfibieni ]i reptile Amfibienii ]i reptilele, consumatori de ordinul II, se [nt@lnesc at@t [n cadrul ecosistemelor terstre c@t ]i acvatice, dar ca num`r de specii sunt destul de slab reprezenta\i. P@n` [n prezent au fost identificate 3 specii de reptile ]i 8 specii de amfibieni 4 dintre acesta specii afl@ndu-se pe listele de protec\ie strict` at@t [n legisla\ia na\ional` c@t ]i [n cea european`. Ihtiofauna Componen\a faunei piscicole din PN-BmB cuprinde cca. 60 de specii de pe]ti, dintre care 12 specii se reg`sesc pe anexele directivelor europene, fiind specii strict protejate dintre care men\ion`m: - Alosa pontica scrumbie de Dun`re; - Aspius aspius avat; - Cobitis taenia zv@rlug`; - Gobio alipinnatus porcu]or de nisip; - Gobio kessleri petroc; - Zingel zingel pietrar; - Pelecus cultratus sabi\`; - Gymnocephalus baloni ghibor\ de r@u;

Gymnocephalus schraetzer r`sp`r.

Distribu\ia categoriilor de habitate [n PN-BmB


Specifica\ii Bra\ele Dun`rii Lacuri permanente Mla]tini ]i sm@rcuri P`dure aluvial` P`]uni inundabile Construc\ii TOTAL PN-BmB Km2 53,5 31,6 12,1 107,4 0,8 0,2 205,6 % 26,0 15,4 5,9 52,2 0,4 0,1 100,0

Bra\ele Dun`rii Lacuri permanente Mla]tini, sm@rcuri P`dure aluvial` P`]uni inundabile Fig. 2 Categorii de habitate [n PN-BmB Construc\ii

a) Ecosistemele terestre Se pot grupa [n trei categorii: - p`duri; - tuf`ri]uri; - paji]ti. P~DURILE : Sunt reprezentate de p`duri tipice de z`voi, alc`tuite din esen\e moi, cum ar fi salcia, plopul alb ]i negru, ulmul, frasinul, gl`di\a. Biotopul este alc`tuit din relieful cel mai [nalt, adic` grindurile de mal, de prival ]i interioare, iar solul este de tip aluvionar. Biocenozele sunt destul de s`race, tocmai datorit` regimului insular al acestui teritoriu, precum ]i datorit` regimului de inundabilitate. P`durile din Balta Mic` a Br`ilei se [mpart [n mai multe tipuri: TUF~RI}URILE : Sunt destul de slab reprezentate, f`c@nd parte din structura paji]tilor sau izolate pe suprafe\e restr@nse [n zona malurilor nisipoase. Se [mpart [n dou` tipuri de ecosisteme: - tuf`ri]uri interioare; - tuf`ri]uri de maluri nisipoase. PAJI}TILE : {n PN-BmB ocup` suprafe\e destul de mici, fiind caracteristice dou` tipuri de ecosisteme : - paji]ti de lunc`; - paji]ti de step`. b) Ecosistemele acvatice A]a cum am amintit mai sus, ecosistemele acvatice de pe teritoriul PNBmB sunt direct influen\ate de regimul hidrologic al Dun`rii. Alimentarea cu ap` a b`l\ilor interioare se realizeaz` prin intermediul inunda\iilor sezoniere de prim`var` sau toamn`. Dup` retragerea apelor, nivelul apei din b`l\i poate sc`dea destul de mult, cu excep\ia c@torva b`l\i care au nivel optim de supravie\uire. Totu]i, [n anii foarte seceto]i, chiar ]i aceste b`l\i pot pierde toat` apa, f`c@ndu-se trecerea de la ecositemele acvatice la cele terestre specifice zonei de step`. Ecosistemele acvatice se pot [mp`r\i [n urm`toarele tipuri: - b`l\i; - mla]tini; - zone ml`]tinoase; - privaluri (canale).

Peisaj Spre deosebire de delta fluvial` a Dun`rii unde ecosistemele forestiere reprezint` 3,6% (1,2% p`duri aluviale [n regim inunda\ie, p`duri pe grinduri maritime 1,0% ]i 1,4% p`duri [n incinte [ndiguite), [n Balta Mic` a Br`ilei ecosistemele forestiere reprezint` 52% din suprafa\a total` a ariei protejate. Tocmai din propor\ia diferit` de participare a p`durii aluviale [n cadrul complexelor de ecosisteme acvatice ]i terestre rezult` unicitatea structural` a biodiversit`\ii ]i a peisajului. {n vreme ce Delta impresioneaz` prin nesf@r]irea biotopurilor terestre ]i acvatice acoperite cu stuf (cea mai mare [ntindere stuficol` din lume), atrac\ia B`l\ii Mici a Br`ilei const` [n permanenta varia\ie a priveli]tei datorat` alternan\ei dintre ecosisteme forestiere cu cele acvatice. Categorii de turism permise n PN-BmB Dezvoltarea durabil a sistemelor socio-economice din zona de cooperare presupune aplicarea acelui model de progres care s nu afecteze temelia capitalului natural din PNBmB. Prin Planul de management integrat i a adptativ al PN-BmB, n Balta Mic a Brilei sunt permise urmtoarele categorii de turism : o ecoturismul, o agroturismul, o turismul tiinific, o turismul educaional. n opinia Administraiei PN-BmB, n cadrul categoriei de ecoturism, cea mai rapid dezvoltare pe termen scurt va fi nregistrat de birdwatching i de pescuitul sportiv Deosebit de important este faptul c prin planul de management pescuitul sportiv n PN-BmB este considerat o form de ecoturism i nu o modalitate de utilizare a resurselor regenerabile (ihtiofaun) oferite de capitalul natural. Formele de turism ce pot fi practicate n PN-BmB

Conform Planului de management integrat i adaptativ i Regulamentului parcului n PN-BmB sunt : o turismul nautic practicat att individual (cu caiacul), ct i n grup (cu barca cu rame, sau cu ambarcaiuni cu motor), o turismul ecvestru sau cu atelaje trase de cai ; o cicloturismul, o turismul pedestru. n Regulamentul PN-BmB sunt precizate condiiile n care este reglementat accesul turitilor pe teritoriul ariei protejate, categoriile de mijloace motorizate ce pot fi utilizate n insulelel i ostrovele ce alctuiesc zona tampon, modul n care este permis camparea n parc. Pachet turistic : Iniiere n Balta ascuns a lui Terente, fr cazare la hotel n Brila sau n staiunea Lacu Srat : durat : 830 ore ; pre : 122 /grupul de 5 persoane, compus din urmtoarele tarife percepute de administraia parcului : o 15 /30 minute/ambarcaiune transport cu ambarcaiunea rapid cu motor a administraiei parcului (capacitate maxim 5 persoane) Brila (Baza Nautic) Gura privalului Hogioaia i retur ; o 5 vizitarea turului informativ Hogioaia - 1/persoan (tariful de intrare n parc) ; o 22 /zi tarif ghid de nsoire parc (vorbitor al limbii engleze). Ghidul nsoitor, agentul de teren, barcagiul care face transport cu barca cu rame sau cu ghiondirul este o singur persoan angajat de administraia parcului. o 80 /8 ore/ambarcaiune transport cu barca cu rame sau ghiondir din ce este compus traseul : Baza Nautic Gura Hogioaia stvilar Hogioaia (vizitarea turului informativ Hogioaia) mbarcarea n barca cu rame Privalul Hogioaia Lacul Chiriloaia (pe urmele Chirei Chiralinei) vizitarea coloniei mixte de cormorani, strci i egrete de la Hogioaia birdwatching din turnul de observaie de la Drnea vizitarea ascunztorii lui Terente de la Drnea observarea familiei de vulturi codalbi din observatorul de pe lacul Misila observaii asupra ecosistemelor acvatice i terestre de pe lacul Fundu Mare retur cu barca cu rame (sau ghiondir) la stvilarul Hogioaia.
Trasele turistice din Parcul Natural Balta Mic a Brilei Nr. Felul MarDescrierea traseului Timp Observaii traseu traseului caj ore 1 terestru Traseu principal Nord-Sud : Piscu Fundu Mare - insula 22 Se traverseaz Calia - Piscu Popii - Gura Coitinesei - Stvilar Milea cu barca la TichiCas tradiional Nedeicu Ostrovu Constantin leti i Gropeni 2 terestru Gura Pioasei - Drnea - Gura Pioasei 2 3 terestru Gura Pioasei - obs. Misil - obs. Fundu Mare - Tre2 ctoarea Tichileti 4 pe ap Hogioaia - Chiriloaia - Drnea - Misil (i retur) 8 -

5 6 7 8 9 10

pe ap pe ap terestru terestru terestru pe ap

Tbcaru - }eicua - Tbcaru Nvodari - Cucova - Jepile de Sus - Nvodari Staie autobuz Mrau - |arina Iepii - cabana Egreta Cas tradiional Nedeicu - br. Mnuoaia - Nicoleti br. Cremenea - Stvilar Chirchineu - Gura Coitinesei br. Cremenea - Drumul Jigrii - obs. Jigara - grindul Bejani - br. Mnuoaia stvilar Milea - lacul Lupoiul - Puitoarea Curcubeului Japa Hoilor - cabana Egreta (ziua I-a : 5 ore) - lacul Sbenghiosul - iezerul Dobrele - Desgeii Mari - Cojoacele Mici - prival Iapa - lacul Gsca - stvilar Chirchineu Ostrovu Constantin - La Mrcini stv. Milea - l. Lupoiul - Puitoarea Curcubeului - l. Curcubeul - l. Gsca - stv. Chirchineu cabana Egreta - Sbenghiosu - Dobrele - Cojoacele Mici - Desgeii Mari - Dobrele - cabana Egreta Piscu Crcnel - observator - mal navigabil - P. Crcnel Traseu principal Sud-Nord : Broscoi Verde - Dunrea Navigabil - Vadu Stncuei - br. Cremenea (punct de campare Crcnel1)) - br. Mnuoaia - br. Vlciu (punct de campare La Cotu Frumos2)) - punct de campare Piscu Calieie 3) - Dunrea Navigabil - br. Cravia (punct de campare Paiu 4)) Baza nautic de agrement Brila

2 6 3 5 2 12

inclusiv traversarea br. Vlciu pachet turistic ce include o noapte de cazare la cabana Egreta -

11 12 13 14 15

terestru pe ap pe ap terestru pe ap

1 5

4 14

circuit n jurul cabanei Egreta pentru canotori i caiaciti 1) i 2) legtur cu traseul 12 3) legtur cu traseele 5 i 6 4) legtur cu traseul 4

Tarif infrastructura turistic (n loc de taruf de vizitare) : - 1/pers. Transport barc cu rame - 10 /or mar/ambartcaiune Transport ambarcaiune cu motor - 30 /or mar/ambarcaiune Staionare n barc - 2 /or. Tarif campare - 2 /cort. Tarif ghid nsoire n parc 22 /zi( se percepe la ziua de nsoire pentru grupuri de 1-3 vizitatori peste 3 persoane se percepe n plus cte 3 pe zi pentru fiecare persoan n parte) Tarif de utilizare observator 15 / zi / pers. Tarif pentru utilizarea aparatelor i camerelor fotografice, fotodigitale n scop comercial - Fotografiat : - 100 / zi / pers. - Filmat : - 200 / zi / persoan Tarif excursii cu atelaje trase de cai 50 / zi / pers.

Parcul Natural Balta Mic a Brilei

Parcul Natural Balta Mic a Brilei (PN-BmB) este o zon umed de importan internaional, declarat sit Ramsar n iunie 2001, care conserv pe o suprafa de 205 km2 ultimele complexe de ecosisteme acvatice, terestre i mixte n regim liber de inundaie ce au mai rmas n urma ndiguirii blilor Brilei i Ialomiei (adic 8% din fosta Delt Interioar - 2.413 km2). n Balta Brilei s-au produs profunde transformri cantitative i calitative. ndiguirile, desecrile i despduririle, survenite acum patru decenii, au diminuat cantitativ de 6 ori zona umed Balta Brilei, de la 149 mii ha (Antipa, 1910), la 26 mii ha de lunc inundabil n prezent (Moisei, 2003). nlocuirea brutal a excepionalei biodiversiti deinute de complexele de ecosisteme acvatice i terestre, cu ntinse monoculturi agricole ce ocup 80% din fosta balt n incintele ndiguite, a reprezentat prima mutaie calitativ de proporie. Dar natura nu a fost lsat n pace nici n zonele cu regim hidrologic de inundaie. A doua schimbare major, care a nsemnat lovitura de graie dat biodiversitii, s-a produs n urma substituirii pdurilor aluviale naturale prin culturi uniclonale plopicole i salicicole. n acest mod s-a pierdut un inestimabil tezaur genetic i ecologic (Giurgiu, 1995), stabil i de complex funcionalitate, din pcate prea puin cercetat (Giurgiu, 2004, d). Lucrrile hidrotehnice de amploare executate pe sectorul romnesc al Dunrii n a II-a jumtate a secolului 20 (ndiguirile fostelor bli, barajele de la Porile de Fier 1 i 2 i canalul Dunre-Marea Neagr) au produs : - o transformare a hidrologiei teritoriului Luncii Dunrii n sens geografic ; - o modificare profund a regimului hidrologic al fluviului cu consecine nefaste pentru echilibrul dinamic al biotopului acvatic ; - o lovitur decisiv biodiversitii existente pe cele 149 mii ha de lunc, prin substituirea valoroaselor complexe de ecosisteme acvatice i terestre cu agrobiocenoze i ligniculturi plopicole i salicicole ; - nsemnate modificri climatice n sensul aridizrii climatului adiacent din Cmpia Romn i Podiul Dobrogei ; - importante mutaii sociale n plan fizic, prin strmutri de aezri umane, i calitativ, prin schimbarea modului tradiional de via al locuitorilor. PN-BmB reprezint un ultim eantion din fostele bli dunrene. Pe o suprafa de numai 205 km2, PN-BmB conserv 8% din fosta Delt Interioar (fostele bli ale Brilei i Ialomiei), care ocupau pn n deceniul 6 al secolului trecut 2.413 km2 de zon umed compact pe Cursul Inferior al Dunrii, ntre Silistra i Brila.

Fig. 1. Localizarea PN-BmB

Localizare PN-BmB ocup un segment de 62 km din Cursul In-ferior al Dunrii (Fig. 1), ntre podul Giurgeni Vadul Oii (km 237 n amonte) i municipiul Brila (km 175 n aval), la cota maxim de inundaie, adic la nivelul digului dinspre Cmpia Brganului (limita vestic) i a digului ce protejeaz Insula Mare a Brilei (limita estic). Pe teritoriul PN-BmB nu sunt aezri umane. n ordinea importanei lor, principalele puncte de acces n PN-BmB sunt : drumul european 60, Bucureti - Constana, prin punctul Broscoi Verde situat la piciorul podului Giurgeni - Vadul Oii, acces cu ambarcaiuni fluviale uoare individuale (caiace i canoe) i n grup (ambarcaiuni cu motor), n aval ctre PN-BmB, n special pentru vizitarea cabanei i zonei de protecie integral Egreta ; municipiul Brila, acces cu ambarcaiuni fluviale pentru vizitarea zonei de coservare special de protecie integral Fundu Mare ; comuna Gropeni, acces la punctul de trecere cu bacul n Insula Mare a Briei i cu ambarcaiuni fluviale pe Dunrea Navigabil n amonte i n aval i pe braele Vlciu i Calia, n insula Calia i n Insula Mic a Brilei. Mediul biotic n ultimul secol datorit necesitilor impuse de creterea economic rapid bazat pe principiile economiei neoclasice i datorit lipsei sau nivelului sczut al informaiilor tiinifice necesare nelegerii i evalurii rolului multifuncional al zonelor umede, majoritatea dintre acestea au fost tratate ca suprafee neutilizabile, zone fr importan economic i n consecin complexele de ecosisiteme terestre i acvatice au fost transformate prin lucrri de ndiguire, desecare, drenaj i defriare n agrobiocenoze i culturi lignicole uniclonale, dnduse astfel o lovitur decisiv biodiversitii (Vdineanu et al., 2004 ; Moisei, 2003). S-a creat astfel o nou ordine n sistemul biologic al zonelor umede de pe Dunrea Inferioar (Albu, 2001). Remarcabil ns este faptul c din punct de vedere al biodiversitii, PN-BmB conserv la o scar redus toate tipurile de habitate i ecosisteme caracterisice strii de referin a fostei delte interioare a Dunrii (Vdineanu et al., 2004), parcul reprezentnd totodat ultimul eantion i cel mai puin influenat antropic din fosta delt predeltaic (Stoiculescu,2000). Se evideniaz faptul c mai mult de 50% din constituienii Blii Mici a Brilei sunt ecosisteme naturale, circa 30% sunt ecosisteme seminaturale i doar 20% au fost afectate n totalitate de intervenia omului (Vdineanu et al., 2002). Magnitudinea biodiversitii atinge cote nalte. Dintr-un total de 847 de specii introduse n baza de date a Adm. parcului (Tabelul 1), 72 sunt nscirse nscrise n listele speciale de conservare ale directivelor europene, la care se adaug alte 244 specii protejate conform altor legi europene i romne (Convenia de la Berna, Legea 462 din 2001 i Lista roie a plantelor din Romnia). Precizm c nivelul inventarului biodiversitii completat pn n prezent de administraia parcului este deficitar la unele categorii taxonomice (cum
.

ar fi algele care cu siguran n Balta Mic a Brilei sunt reprezentate de mai mult de dou specii). Valoarea biodiversitii va crete pe msur ce vor fi emise noi Directive ale Uniunii Europene pentru nevertebrate.
Tabelu l 1 Magnitudinea biodiversitii din Parcul Natural Balta Mic a Brilei Specificaii Numrul speciilor total din care cu statut de conservare : directive U.E.* alte legi ** Total numr de specii 848 74 244 Psri 207 61 137 Mamifere 11 1 9 Peti 65 10 9 Amfibieni + Reptile 14 8 1 Nevertebrate total 330 0 0
din care : Bentonice (Gasteropode + Bivalve) Planctonice (Protozoare + Crustacee) Nectonice (Insecte) Terestre (Insecte) 160 120 1 49 0 0 0 0 0 0 0 0

Sursa citat (Onea, 2002) (Vdineanu et al., 2002) (Florea, 1998) (Vdineanu et al., 2002) (Vdineanu et al., 2002)

Plante superioare - total


din care : Plante lemnoase arborescente Plante lemnoase arbustive Plante ierboase terestre Plante ierboase acvatice

215
8 11 37 157

0
0 0 0 0

97
3 0 68 16

(Vdineanu et al., 2002)

Plante inferioare total


din care : Alge Ciuperci

9
3 6

0
0 0

1
1 0

* Anexa 1 din Directivele Psri i Habitate Flor i Faun ale Uniunii Europene ** alte legi - Anexa 2 din Directivele Psri i Habitate Flor i Faun ale Uniunii Europene, Convenia de la wwwwwwwBerna, Legea 462/2001 i Lista roie a plantelor din Romnia

Flora i comunitile de plante Dei nu au fost efectuate foarte multe studii despre vegetaia din PN-BmB, pn n prezent au fost identificate 216 specii de plante superioare (cormofite), ncadrate n 42 de genuri. Dintre acestea, ponderea cea mai mare o au plantele terestre, fiind studiate un numr de 184 de specii, dintre care doar 17 specii sunt lemnoase, iar 167 de specii sunt plante ierboase. Dintre plantele superioare acvatice au fost identificate 32 de specii. Dintre plantele inferioare, cel mai bine reprezentate sunt algele, organisme specifice zonelor umede. Dei n literatura de specialitate sunt menionate mai multe genuri, studiate au fost doar 3 specii de alge. De asemenea, tot dintre plantele inferioare, pe teritoriul PN-BmB se ntlnesc mai multe specii de ciuperci, fiind studiate doar 2 specii. Pn n prezent au fost, de asemenea, identificate 19 asociaii fitosociologice (Tabelul 2), efectuarea unor studii urmnd a completa aceast baz de date.
Tabelul 2

Principalele asociaii fitosociologice ( comuniti de plante ) Nr. crt. Denumirea asociaiei

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Lemnetum minoris, Lemnetum trisulcae, Lemno-Spirodeletum, Wolffietum arrhizae Potamogetonetum perfoliati, Potamogetonetum graminei, Elodeetum canadensis Rumici obtusifoliae - Urticetum dioicae Poetum pratensis, Ranunculo repentis - Alopecuretum pratensis, Agrostideto Festucetum pratensis Salicetum albae - fragilis Fraxino danubialis - ulmetum Bidenti - Polygonetum hydropiperis Calamagrostio - Tamaricetum ramosissimae Agrostietum stoloniferae Myriophyllo - Nupharetum Hydrocharitetum morsus-ranae Salvinio Spirodeletum polyrrhizae Salicetum triandrae Rubo caesii - Salicetum cinereae Salicetum triandrae, subasociaia amorphosum fruticosae Eleocharitetum palustris Oenanthum - Rorippetum Scirpo - Phragmitetum Typhetum angustifoliae, Typhetum latifolie

Vegetaia lemnoas Importana pdurii n aceast zon umed este incontestabil, arboretele devenind principala component biosistemic. Ocupnd ntregul profil vertical al complexului de ecosisteme, de la ultimul firicel al sistemului radicelar nfipt adnc n sol i pn la partea superioar a coroanei aflat n contact direct cu atmosfera, prin arbore exist un permanent schimb de materie anorganic, materie organic, energie i de informaie genetic ntre sol i atmosfera apropiat, de care beneficiaz toate verigile biosistemului (Necula, Moisei, 1997). Astfel, prin capacitatea de a regla echilibrul dinamic i ecologic, arboretul devine un important factor de stabilitate a ntregului complex de ecosisteme acvatice i terestre. Altfel spus, arboretele din Balta Mic a Brilei au o contribuie major la conservarea complexelor de ecosisteme terestre i acvatice i prin arboret ntregul sistem se autoregleaz. De aceea stabilitatea complexului de ecosisteme terestre i acvatice crete cu ct stabilitatea arboretelor este mai mare. i n acest sens arboretul Begu devine un exemplu de referin. i n plan orizontal ecosistemul forestier are o deosebit importan prin faptul c determin o trecere armonioas de la habitatele acvatice caracteristice depresiunilor inundabile, la habitatele cu ierburi xerofite de pe coamele de grind rar inundabile (Necula, Moisei, 1997).

n raport cu formaiile forestiere descrise n amenajamente, ligniculturile de plopi euramericani reprezint 92% din suprafaa mpdurit n cadrul urmtoarelor grupe de tipuri natural-fundamentale de pdure : plopiuri de plop negru, amestecuri de plop alb i negru i zvoaie de plopi indigeni i slcii (Pacovschi,1958 Moisei, 2003). n ceea ce privete formaia slcetelor, proporia arboretelor artificiale este mult mai redus (45%), acestea fiind reprezentate de regul de ligniculturi salicicole ulterioare tierilor de refacere a slcetelor mbtrnite, nscaunate prin ciolpnire, pe parcursul mai multor generaii. Ptura erbacee Baza de date a parcului cuprinde 167 de specii de plante superioare ierboase, ncadrate sistematic n 30 de genuri, cel mai bine reprezentate fiind Poales, Malvales, Caryophillales, Apiales, Asterales, Cruciferales, Scrophulariales. Vegetaia acvatic Dintre plantele superioare acvatice sunt descrise 32 de specii ncadrate n 15 ordine (Hydrocharitales, Nympheales, Najadales, Typhales, Myrtales). Fiind zon umed, poate par puine specii acvtice, dar fitocenozele blilor sunt deosebit de bogate n plante acvatice inferioare, dintre care dominante sunt algele. Sunt ntlnite alge verzi, albastre i alge silicioase.

Fauna Avifauna Dup intervenia omului prin ndiguirea i desecarea Blii Brilei, Balta Mic a Brilei a rmas singura zon n regim liber de inundaie de pe cursul Dunrii, ceea ce face ca acest teritoriu s reprezinte, dup Delta Dunrii, cel mai important refugiu ornitologic din Romnia de pe Dunre. Pe teritoriul rii noastre au fost identificate un numr de 389 de specii de psri, ncadrate sistematic n 19 ordine i 64 de familii. Dintre acestea, pe teritoriul Parcului Natural Balta Mic a Brilei au fost semnalate un numr de 206 specii de psri, ncadrate n 17 ordine i 50 de familii, reprezentnd 53% din avifauna Romniei. Fenologic, avifauna din PN-BmB se mparte n dou mari grupe: - psri sedentare - 59 de specii, reprezentnd 29% din avifauna PNBmB; - psri migratoare 146 de specii, reprezentnd 71% din avifauna PNBmB. Fiecare dintre aceste grupe se mparte n mai multe subdiviziuni, rezultnd urmtoarele subgrupe fenologice: - accidentale (AC) 1%; - sedentare (S) 16%;

- parial migratoare (MP) 13%; - oaspei de var (OV) 30%; - oaspei de var n pasaj (OV-P) 24%; - oaspei de var n deplasare de hrnire (OV-DH) 1%; - oaspei de iarn i/sau n pasaj (OI-P)- 9%; - pasaj (P) 6%; - specii n pasaj i/sau oaspei de iarn i/sau oaspei de var (POI-OV) 0.5%. Datorit specificitii imprimate de prezena ecosistemelor acvatice, ornitofauna din parc poate fi caracterizat i dup apartenena speciilor la unul din cele dou tipuri de mediu: acvtic i terestru. Potrivit cerinelor ecologice ale fiecrei specii n parte, acestea se pot clasifica n: - specii acvatice; - specii terestre. n grupa speciilor acvatice au fost incluse numai acele specii de psri care prin cerinele lor ecologice pot fi observate numai n cadrul unui ecosistem acvatic. Astfel, din numrul total de 206 specii semnalate n parc, din grupa psrilor de ap fac parte un numr de 98 de specii (47%), ncadrate n 10 ordine i 23 de familii, iar din grupa psrilor terestre un numr de 108 specii ncadrate sistematic n 12 ordine i 33 de familii. aa Mamifere Alternana ntre perioadele de inundaie i perioadele de secet i-a pus amprenta i asupra reprezentativitii mamiferelor pe teritoriul PN-BmB, acestea avnd o prezen accidental i aperiodic n funcie de nivelul Dunrii. Pn n prezent au fost observate i identificate un numr de 11 specii de mamifere, ncadrate sistematic n 4 ordine i 7 familii (tabelul 3). Toate cele 11 specii de mamifere sunt protejate att prin legislaia naional (Ordonana 57/2007), ct i prin Directiva Habitate, n anexele creia se ntlnesc 3 specii prezente pe teritoriul parcului, i prin Convenia de la Berna (6 specii). n afara speciilor semiacvatice, cum sunt vidra i bizamul, care gsesc locuri favorabile de hrnire chiar cnd cota Dunrii este crescut, celelalte specii se ntlnesc atunci cnd nivelul apei este mai sczut, ele trecnd not braele Dunrii. Dei ntlnesc condiii destul de favorabile de hrnire i reproducere i n zonele adiacente parcului, atunci cnd nivelul apei le permite, prefer teritoriul parcului pentru reproducere mai ales datorit faptului c aici presiunea de orice fel exercitat asupra lor este extrem de sczut. Iiiiiiiii
Tabelul 3

Nr. crt.

Denumirea tiinific

Denumirea popular

Ordonana 57/2007

Directiva 92/43 EEC

Convenia de la Berna

1. 2.

Sus scrofa Capreolus capreolus

Mistre Cprior

Anexa VB Anexa VB

Felis silvestris Nyctereustes procynoides 5. Lepus europaeus 6. Vulpes vulpes 7. Mustela nivalis 8. Mustela putorius 9. Ondatra zibethica 10. Meles meles 11. Lutra lutra

3. 4.

Pisic slbatic Anexa III Cine enot Anexa VB Iepure de cmp Vulpe Nevstuic Dihor Bizam Bursuc/Viezure Vidr Anexa VB Anexa VB Anexa VB Anexa VA Anexa VB Anexa VB Anexa III

Anexa 4

Anexa 2 Anexa 3

Anexa 5 Anexa 2, 4

Anexa 3 Anexa 3 Anexa 3 Anexa 2

Amfibieni i reptile Amfibienii i reptilele, consumatori de ordinul II, se ntlnesc att n cadrul ecosistemelor terstre ct i acvatice, dar ca numr de specii sunt destul de slab reprezentai. Pn n prezent au fost identificate 3 specii de reptile i 8 specii de amfibieni (tabelul 4), 4 dintre acesta specii aflndu-se pe listele de protecie strict att n legislaia naional ct i n cea european.
Tabelul 4

Reptile
Nr. crt. Denumirea tiinific Denumirea popular Ordonana 57/2007 Directiva 92/43 EEC Convenia de la Berna

1. 2. 3.
Nr. crt.

Natrix natrix Natrix tesselata Emys orbicularis


Denumirea tiinific Rana esculenta Rana ridibunda Hyla arborea Rana dalmatina Pelobates fuscus Bombina bombina Bufo bufo Triturus cristatus

arpe de cas arpe de ap |estoas de ap

Anexa 4A

Anexa 4 3, Anexa 2,4


Directiva 92/43 EEC

Anexa3 Anexa 2 Anexa 2


Convenia de la Berna

Anexa 4A Amfibieni

Denumirea popular Broasca de lac mic Broasca de lac mare Brotcelul Broasca roie de pdure Broasca sptoare

Ordonana 57/2007

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Anexa 5A Anexa 5A Anexa 4A Anexa 4A Anexa 3,4A

Anexa 5 Anexa 5 Anexa 4 Anexa 4 Anexa 2,4 Anexa 2,4 Anexa 2,4

Anexa 3 Anexa 3 Anexa 2 Anexa 2 Anexa 2 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 2

Buhaiul de balt cu Anexa 3,4A burta roie Broasca rioas Anexa 4B brun Triton cu creast Anexa 3,4A

Ihtiofauna Componena faunei piscicole din PN-BmB cuprinde cca. 60 de specii de peti, dintre care 12 specii se regsesc pe anexele directivelor europene, fiind specii strict protejate dintre care menionm: - Alosa pontica scrumbie de Dunre; - Aspius aspius avat; - Cobitis taenia zvrlug; - Gobio alipinnatus porcuor de nisip; - Gobio kessleri petroc; - Zingel zingel pietrar; - Pelecus cultratus sabi; - Gymnocephalus baloni ghibor de ru; - Gymnocephalus schraetzer rspr. Pentru speciile fitofage, vegetaia submers deosebit de bogat constituie o surs de hran inepuizabil. Totodat, o dezvoltare exploziv a vegetaiei n perioadele cnd nivelul hidric este mai sczut, poate constitui un pericol pentru toate vieuitoarele acvatice. Noaptea, n urma respiraiei organismelor vegetale i animale, cantitatea de oxigen din ap scade mult, n timp ce cantitatea de CO 2 crete. Acest lucru, coroborat cu temperaturile mari din timpul verii, poate duce la moartea prin asfixie a organismelor acvatice. Unul dintre factorii care contribuie la meninerea echilibrului ecologic n cadrul populaiilor de peti este dat de prezena speciilor de rpitori. Habitatele din Parcul Natural Balta Mic a Brilei
Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Denumirea habitatului Comuniti danubiene cu Lemna minor, L. trisulca, Spyrodela polyrhiza i Wolffia arrhiza Comuniti danubiene cu Potamogeton perfoliatus, P. gramineus, P. Lucens, Elodea canadensis i Najas marina Comuniti danubiene cu Sparganium erectum, Berula erecta i Sium latifolium Pajiti danubiano-pontice de Poa pratensis, Festuca pratensis i Alopecurus pratensis Pduri daco-getice de plop negru (Poplus nigra) cu Rubus caesius Pduri danubiano-pontice de lunc de Cod Romnia R 2202 R 2206 R 5304 R 3716 R 4405 R 4406 Cod N2000 3150 3150 3150 6510 91E0 92A0 Palearctic 22.411 22.421 53.143 37.263 44.6612 44.6611 Eunis C1.221 C3.243 E2.251 G1.365 G1.365

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Populus alba cu Rubus caesius Pduri danubiene de Salix alba cu Rubus caesius Pduri danubiene joase de Salix alba cu Lycopus exaltatus Pduri danubiano-pontice de lunc mixte de Quercus robur, Fraxinus sp., Ulmus sp. Comuniti ponto-danubiene cu Bidens tripartita, Echinochloa crus-galii i Polygonum hydropiper Tufriuri danubiene de ctin roie (Tamarix ramosissima) Comuniti danubiene cu Nymphaea alba, Trapa natans, Nuphar luteum i Potamogeton natans Pajiti danubian-panonice de Agrostis stolonifera Tufiuri de rchit (Salix triandra) Tufiuri de zlog (Salix cinerea) cu mur (Rubus caesius) Tufriuri de salcm pitic (Amorpha fruticosa) Comuniti danubiene mezo-higrofile cu Eleocharis palustris Comuniti danubiene cu Oenanthe aquatica i Rorippa amphibia Comuniti danubiene cu Typha angustifolia i Typha latifolia

R 4407 R 4408 R4404 R 5312 R 4422 R 2207 R 3715 R 4416 R 4421 R 4423 R 5302 R 5303 R 5305

92A0 92A0 91F0 3270 92D0 3160 -

44162 44.1621 44.434 24.52 44.8141 22.43111 37.263 44.121 44.921 53.14A 53.146 53.13

G1.1142 G1.2234 C3.52 F9.3141 E2.251 F9.121 F9.21 F9.1 C3.511 C.246 C3.231 C3.232

Datorit faptului c teritoriul parcului este supus n fiecare an unor perioade de inundaie i unor perioade de retragere a apelor, cele 2 tipuri de ecosisteme, terestre i acvatice, sunt interdependente, crend un biom specific Dunrii. ntre aceste tipuri de ecosisteme nu exist o delimitare teritorial i temporal strict, existnd o succesiune i nlocuire periodic. Atunci cnd viitura este foarte mare, acolo unde era un ecosistem terestru va apare unul acvatic, iar n perioadele de secet prelungit, ecosistemele acvatice vor fi nlocuite de unele terestre.
Tabelul 5

Bra\ele Dun`rii

Distribuia categoriilor de habitate n PN-BmB


Specificaii Braele Dunrii Lacuri permanente Mlatini i smrcuri Pdure aluvial Puni inundabile Construcii TOTAL PN-BmB PN-BmB Km2 53,5 31,6 12,1 107,4 0,8 0,2 205,6 % 26,0 15,4 5,9 52,2 0,4 0,1 100,0

Lacuri permanente Mla]tini, sm@rcuri P`dure aluvial` P`]uni inundabile Construc\ii Fig. 2 Categorii de habitate n

a) Ecosistemele terestre Se pot grupa n trei categorii: - pduri; - tufriuri; - pajiti. PDURILE : Sunt reprezentate de pduri tipice de zvoi, alctuite din esene moi, cum ar fi salcia, plopul alb i negru, ulmul, frasinul, gldia. Biotopul este alctuit din relieful cel mai nalt, adic grindurile de mal, de prival i interioare, iar solul este de tip aluvionar. Biocenozele sunt destul de srace, tocmai datorit regimului insular al acestui teritoriu, precum i datorit regimului de inundabilitate. Pdurile din Balta Mic a Brilei se mpart n mai multe tipuri: - Pduri de slcii reprezint elementul autohton al fondului forestier din parc. Fitocenoze edificate de specii europene i eurasiatice. Stratul arborilor este compus exclusiv din salcie (Salix alba), sau cu amestec de plesnitoare (Salix fragilis), plop alb (Populus alba) i mai rar plop negru (Populus nigra). Stratul arbutilor este slab dezvoltat sau lipsete complet, mai ales n arboretele tinere. Stratul ierburilor i subarbutilor este dominat de Polygonum hidropiper, Lycopus exaltatus sau Rubus caesius care poate acoperi uneori complet solul. - Pduri de amestec pduri naturale care fac trecerea ntre pdurile de slcii i esurile depresionare. Fitocenoze edificate de specii europene, nemorale. Stratul arborilor este compus din plop alb (Populus alba), plop negru (Populus nigra), ulm (Ulmus foliacea), frasin (Fraxinus angustifolia, F. pallisae), stejar pedunculat (Quercus pedunculiflora), gldia (Gleditsia triacanthos). Stratul arbustiv, dezvoltat variabil, este compus din Cornus sanguinea, Sambucus nigra, Coryllus avelana, Crataegus monogyna, Rosa canina, Amorpha fruticosa. Stratul ierbos i subarbustiv este de regul bine dezvoltat i dominat de Rubus caesius. - Pdurile n regim de plantaie se gsesc pe locurile unde s-au efectuat defriri ale pdurilor naturale. Alturi de speciile indigene au fost introduse specii de plop cu o cretere rapid a masei lemnoase, cum ar fi plopul euroamerican (Populus euramericana) i anumite clone selecionate. Plantaiile de plop n zona malurilor a avut un efect negativ manifestat printr-o puternic eroziune, deoarece sistemul radicular pivotant al plopului nu asigur stabilitatea malurilor fa de salcie, care prezint un sistem radicular mult extins pe orizontal. TUFRIURILE : Sunt destul de slab reprezentate, fcnd parte din structura pajitilor sau izolate pe suprafee restrnse n zona malurilor nisipoase. Se mpart n dou tipuri de ecosisteme: - tufriuri interioare; - tufriuri de maluri nisipoase. - Tufriurile interioare Fitocenoze alctuite din specii mezo-higrofile, mezoterme. Stratul arbustiv este dominat de Tamarix ramosissima n proporie de 90%, alturi de care se mai ntlnesc Rosa canina, Cornus sanguinea. Stratul ierbos este extrem de redus, cel mai frecvent fiind ntlnit Urtica dioica, dar n tufriurile rare dominante sunt gramineele: Cynodon dactylodon, Agrostis stolonifera i Elymus repens. - Tufriurile de amluri nisipoase Fitocenoze difereniate n insule de cteva sute de mp n perimetrul vegetaiei ierboase, de-a lungul canalelor i braelor Dunrii, pn la suprafaa apei. Specii higrofile, higrofite, mezoterme, eu-

mezotrofe. Dominante sunt speciile de Salix: Salix triandra, Salix cinerea, Salix fragilis. Stratul ierbos este dominat de specii iubitoare de ap, Urtica dioica, Artemisia vulgaris, Cirsium arvense, Rubus caesius, Berula erecta. De asemenea se mai ntlnesc tufriuri de salcm pitic (Amorpha fruticosa), care formeaza stratul dominant, avnd tendina s nlocuiasc asociaiile de Salix. Aceste fitocenoze au valoare negativ, fiind un stadiu invaziv. PAJITILE : n PN-BmB ocup suprafee destul de mici, fiind caracteristice dou tipuri de ecosisteme : - pajiti de lunc; - pajiti de step. - Pajiti de lunc - Se gsesc pe anumite poriuni ale esurilor depresionare sau ale grindurilor interioare, la marginea sau ntre pdurile de amestec. Fitocenozele sunt dominate de Agrostis stolonifera, Poa pratensis, Festuca pratensis i Alopecurus pratensis. n amestec cu acestea se dezvolt Poa trivialis, Daucus carota, Lolium perene, Solanum dulcamara, Medicago falcata. - Pajiti de step : Sunt mult mai srace din punct de vedere al compoziiei fitocenozelor i se ntlnesc pe esurile depresionare mai nalte. Aceste ecosisteme sunt ntr-un continuu regres datorit punatului. Sunt formate n principal din Xanthium spinosum (holer), Eryngium campestre (scaiul dracului), Euphorbia palustris (alior), Cynodon dactylon (pir gros), Capsela bursa-pastoris (traista ciobanului). b) Ecosistemele acvatice Aa cum am amintit mai sus, ecosistemele acvatice de pe teritoriul PNBmB sunt direct influenate de regimul hidrologic al Dunrii. Alimentarea cu ap a blilor interioare se realizeaz prin intermediul inundaiilor sezoniere de primvar sau toamn. Dup retragerea apelor, nivelul apei din bli poate scdea destul de mult, cu excepia ctorva bli care au nivel optim de supravieuire. Totui, n anii foarte secetoi, chiar i aceste bli pot pierde toat apa, fcndu-se trecerea de la ecositemele acvatice la cele terestre specifice zonei de step. Ecosistemele acvatice se pot mpri n urmtoarele tipuri: - bli; - mlatini; - zone mltinoase; - privaluri (canale). Aceste tipuri se pot mpri n ecosisteme temporare sau permanente, n funcie de dinamica sezonier i anual a Dunrii, aproape ntotdeauna ecosistemele acvatice transformndu-se n ecosisteme terestre i invers. BL|ILE : n cadrul acestui tip de ecosistem ntlnim bli permanente i bli temporare, diferena ntre acestea fiind faptul c, n condiii hidrice normale, blile permanente i pstreaz integral structura ecologic, n timp ce blile temporare se transform n ecosisteme semiacvatice de tip mlatin, zon mltinoas sau chiar terestre. Adncimea blilor este destul de mic, ceea ce face ca distribuia asociaiilor de organisme s fie relativ uniform, att pe fundul cuvetelor (bentosul), n masa apei (pelagialul), ct i la suprafaa apei

(neustonul). Fitocenozele sunt bine dezvoltate i cuprind att macrofite, ct i microfite. La suprafaa apei se ntlnesc comuniti danubiene cu Lemna minor, Lemna trisulca, Spyrodela polyrhiza, Salvinia natans, Hydrocharis morsus ranae. Asociaiile vegetale ncep s se formeze primvara, n timpul verii atingnd densitatea maxim, de cele mai multe ori acoperind n totalitate luciul apei. Interiorul blilor este de asemenea populat de numeroase specii de plante submerse sau natante. Cel mai adesea stratul natant este alctuit din Nymphaea alba, Trapa natans, Nuphar luteum, Potamogeton natans, P. perfoliatus, P. gramineus, P. lucens, Nymphoides peltata, Elodea canadensis, Najas marina, Utricularia vulgaris, Vallisneria spiralis. De asemenea prezint un apogeu al dezvoltrii n timpul verii, mpreun cu palntele care se dezvolt la suprafaa apei formnd un adevrat hi care mpiedic ptrunderea n interiorul blilor. Cantonate la marginea bazinelor acvatice, ocupnd ape cu adncime mic (0.5 0.8 m), se ntlnesc comuniti cu Typha angustifolia i T. latifolia, nsoite de Oenanthe aquatica, Iris pseudacorus, Alisma plantago-aquatica. Microfitele sunt reprezentate destul de bine, fiind ntlnite alge, ciuperci, bacterii, cele mai numeroase fiind algele. Acestea aparin urmtoarelor grupe sistematice: alge verzi, alge albastre i alge silicioase, cele mai comune fiind: Volvox, Closterium, Spyrogira, Chlamydomonas, Spirulina, Oscillatoria, Cyclotella, Synedra. Pentru blile temporare, structura ecosistemului este aceeai, doar n cazul cnd balta se transform n mlatin sau chiar n ecosistem terestru apar diferene semnificative. Cu toate acestea, n momentul n care condiiile hidrice revin la normal (nivelul apelor Dunrii crete suficient de mult pentru a asigura alimentarea cu ap a blilor), ecosistemele acvatice se instaleaz din nou cu o rapiditate uimitoare. MLATINILE : Sunt ecosisteme acvatice temporare, reprezentnd o etap de tranziie ntre bli i ecosistemele terestre, determinate fie de scderea accentuat a nivelului Dunrii i scurgerea apei din bli, fie de evapotranspiraia intens din timpul verii. n cel de-al doilea caz are loc o concentrare a tuturor substanelor organice i anorganice din ap, ceea ce va duce la schimbri importante n structura biocenozelor care se vor instala pe acel teren. Cea mai important dintre acestea este dezvoltarea exploziv a componentelor vegetale. O problem deosebit de important este fenomenul de eutrofizare al blilor, care se accentueaz n cazul mlatinilor. Acesta se manifest printr-un consum ridicat de oxigen i o acumulare crescut de CO2, ceea ce afecteaz ntregul ecosistem. Unul dintre cele mai importante efecte este colmatarea blilor, ducnd n timp la dispariia acestora, dac nu se iau msuri. ZONELE MLTINOASE : Se ntlnesc la limita dintre uscat i ap, fr s fie precis delimitate, deoarece blile din PN-BmB au o adncime destul de mic iar panta este lin, ceea ce face ca limitele malurilor s varieze n funcie de nivelul apei din bli. Astfel, zonele mltinoase i pot mri sau micora suprafaa n funcie de evoluia blilor pe parcursul unui an. Fitocenozele, la fel

ca i n cazul mlatinilor, sunt caracterizate de prezena unei vegetaii palustre, fcnd parte din structura blii. PRIVALURILE : Acestea sunt canaluri care fac legtura ntre Dunre i bli, fiind modalitatea prin care iezerele sunt alimentate cu ap n timpul viiturilor de primvar sau toamn. i privalurile pot fi mprite n permanente i temporare, cele permanente fiind cele care, atunci cnd nivelul Dunrii scade destul de mult, nc mai pstreaz ap, cele temporare, n aceleai condiii secnd complet. Desigur, n condiii hidrice extreme (ani foarte secetoi), chiar i privalurile considerate permanente pot deveni nefuncionale. n general, n interiorul acestor canale au fost construite stvilare, rolul acestora fiind de a menine un timp mai ndelungat apa n bli, atunci cnd nivelul apei din Dunre scade. Aceste stvilare au i o influen asupra dezvoltrii biocenozelor de pe canale. Astfel, n prima parte a canalului, din punctul de legtur cu Dunrea pn la stvilar, datorit curentului de ap destul de puternic, dezvoltarea biocenozelor este destul de redus, fiind localizat cu precdere n zonele de mal. Dominante sunt lintia (Lemna minor, L. trisulca), ciulinul de balt (Trapa natans), iar pe mal Echinochloa crus-galii, Polygonum hydropiper, Bidens tripartita. n a doua parte a privalurilor, influena curenilor de ap scade semnificativ, fitocenozele avnd o mai mare dezvoltare. Malurile sunt dominate de comuniti de rchit, zlog, salcie alb, cu substrat de mur, iar pe msur ce ne apropiem de bli apar comuniti de stuf i papur. Un alt tip de canale sunt grlele, care fac legtura ntre blile de pe teritoriul parcului. Aceste sunt canale temporare, fiind funcionale mai ales n timpul viiturilor de primvar. Apoi, dup scderea nivelului apelor, se transform pentru o perioad n mlatini, ulterior secnd complet. Din punct de vedere al biocenozelor, prezint caracteristici comune att cu privalurile, n zona de mal, ct i cu blile ntre care fac legtura. Peisaj Spre deosebire de delta fluvial a Dunrii unde ecosistemele forestiere reprezint 3,6% (1,2% pduri aluviale n regim inundaie, pduri pe grinduri maritime 1,0% i 1,4% pduri n incinte ndiguite), n Balta Mic a Brilei ecosistemele forestiere reprezint 52% din suprafaa total a ariei protejate. Tocmai din proporia diferit de participare a pdurii aluviale n cadrul complexelor de ecosisteme acvatice i terestre rezult unicitatea structural a biodiversitii i a peisajului. n vreme ce Delta impresioneaz prin nesfrirea biotopurilor terestre i acvatice acoperite cu stuf (cea mai mare ntindere stuficol din lume), atracia Blii Mici a Brilei const n permanenta variaie a privelitei datorat alternanei dintre ecosisteme forestiere cu cele acvatice. Procese i relaii ecologice n Delt stabilitatea complexelor de ecosisteme este asigurat de ntinderea zonei umede (5.193 km2 la care se adaug vecintatea Mrii Negre) care determin un microclimat i un regim freatic specific. Prin comparaie, Balta Mic a Brilei, datorit suprafaei (de 25 de ori mai mic), a distribuiei puternic nesimetrice a acestei suprafee (PN-BmB are o lungime foarte mare pe axa nord-

sud 62 km fa de o lime maxim de 6-7 km) i n condiiile dispariiei microclimatului de lunc i a aciunii combinate a hazardelor climatice i hidrologice aa cum s-a demonstrat anterior, reprezint un complex de ecosisteme deosebit de fragil. Istorie, cultur, tradiii i activiti specifice Comunitile locale i-au asigurat existena i dezvoltarea n timp, pe baza utilizrii resurselor naturale din Balta Mic a Brilei. Principala resurs exploatat n aceast zon a fost cea piscicol, existnd o mare tradiie n pescuit. Alte ocupaii tradiionale au fost legate de utilizarea resurselor pdurii, precum lemnul i vnatul. Pe teritoriul Parcului Natural Blta Mic a Brilei nu exist localiti.
Activiti permise n parc

n zonele strict protejate, impactul antropic este eliminat sau restrns la acele activiti care ajut la dezvoltarea cunoaterii i la garantarea obiectivelor de conservare a biodiversitii. n zona-tampon, pentru c aceasta are rolul de a ocroti zonele strict protejate de presiunea antropic direct, este permis utilizarea durabil a resurselor n limita capacitii productive i de suport al sistemelor ecologice specifice luncii inundabile a Dunrii, ca de exemplu: pescuitul practicat de populaiile locale cu mijloace tradiionale, silvicultura conform specificaiilor planului de management. Turismul se practic cu respectarea regulilor de vizitare. Alte activiti, cum ar fi vntoarea, sunt strict interzise, conform prevederilor legale n vigoare. Suprafa 24.555 ha (inclusiv Braele Dunrii). Centre de informare i contacte Administraia Parcului Natural Balta Mic a Brilei Brila, strada Goleti nr. 29, cod potal 810 024 Telefon 0239 / 611.837; 615.425 ; Fax 0239 / 615.536 e-mail: parc_bmb@yahoo.com www.bmb.ro

Biol. Anca ANDREI

Egret mare

Iezer acoperit de vegetaie (ciulin de balt)

Iezer n apus

Prival

Cormoran mare

Berze

Strc de noapte

Pescru argintiu

Plutic

Colonie mixt de strci, egrete i cormorani