Sunteți pe pagina 1din 15

NTEMEIEREA

PATRIARHIEI
RMNE

Prof. Cristian
Nicolcea
Scoala Gimnaziala
Autocefalia, termen a cărui
provenienţă etimologică se regăseşte prin reunirea
cuvintelor din limba greacă, „autos“- (prin sine)
însuşi şi „kefali“ - cap, desemnează, în viaţa
bisericească, independenţa unei unităţi bisericeşti
constituită la nivel sinodal în cadrul Ortodoxiei
ecumenice, faţă de o altă unitate bisericească, de
acelaşi nivel organizatoric, independenţă înţeleasă
în plan jurisdicţional, administrativ, şi nu în planul
învăţăturii de credinţă, unde se păstrează în mod
firesc şi ferm o unitate între toate Bisericile
Ortodoxe surori.
De reţinut:
După realizarea Unirii Principatelor Române, în viaţa Bisericii
au apărut schimbări profunde:
 03.12.1865: Decretul organic pentru înfiinţarea unei autorităţi
sinodale locale
 1865: acordarea titlului de mitropolit primat al României
mitropolitului Nifon al Ungrovlahiei
 09.03.1882: proiect de lege pentru ridicarea mitropoliei la rang de
patriarhie
 25.03.1882: sfinţirea Sfântului şi Marelui Mir pentru prima dată în
România, în Catedrala Mitropolitană de la Bucureşti – episcopul
Melchisedec al Romanului a întocmit un memoriu admis de Sfântul
Sinod ca act oficial sub titlul de Act sinodal care cuprinde
autocefalia Bisericii Ortodoxe Române
AUTOCEFALIA
După demersurile
Statului şi ale Bisericii
Ortodoxe Române, la 25
aprilie 1885, Patriarhul
Ecumenic şi alţi 10
membri ai Sinodului
Patriarhal semnează
Tomosul de autocefalie,
comunicând apoi
tuturor Bisericilor
Ortodoxe surori.
ALEGEREA CA MITROPOLIT PRIMAT

La 31 decembrie 1919,


în scaunul de mitropolit
primat al Bisericii
Ortodoxe Române a fost
ales episcopul de
Caransebeş – Miron
Episcopul Miron Cristea (în centrul Cristea (înscăunat la 1
imaginii) ascultând, împreună cu ceilalți
participanți la Marea Adunare Națională ianuarie 1920).
de la Alba Iulia, Declarația de Unire citită
de episcopul Iuliu Hossu
RIDICAREA LA RANG DE
PATRIARHIE

Sfântul Sinod
hotărăşte în şedinţa
din
4 februarie 1925
înfiinţarea
Patriarhiei Române
prin ridicarea
Mitropoliei la rang
Alegerea primului patriarh al Bisericii Ortodoxe
de Patriarhie. Romane
PATRIARHUL
MIRON CRISTEA
(1925-1939)
În calitate de întâistătător al Bisericii Ortodoxe
Române, el a desfășurat o intensă activitate cultural-
misionară:
revigorarea revistei Biserica Ortodoxă Română;
înființarea la București a publicației
eparhiale Apostolul, acest exemplu generalizându-se și
la alte eparhii și chiar în unele parohii, care au scos foi
parohiale;
a stăruit asupra importanței predicii și a determinat
publicarea unor părți din Sfânta Scriptură cu explicații
pentru credincioși, precum și tipărirea și răspândirea
unor broșuri cu cuprins religios și moral;
a susținut intensificarea învățământului religios în
școlile secundare, iar în privința pregătirii clerului, încă
puțin numeros în raport cu cerințele timpului, a
reînființat seminarii și a pus bazele altora noi.
a sprijinit activitatea filantropică prin
crearea Fondului Milelor, ajutorarea tinerilor teologi la
studii în străinătate etc.
edificarea a două biserici românești la Ierusalim și
la Iordan;
înființarea Episcopiei Ortodoxe Române în Statele
Unite și Canada (1934)
PATRIARHUL
NICODIM MUNTEANU
(1939-1948)

a înființat un Seminar monahal la Neamț (1925-1928) -


mutat apoi la Cernica - si o scoală pentru frații din
manastire (1928-1937), mai târziu un Seminar de muzica
bisericeasca (1937).
 a ridicat, tot la Neamț, palatul mitropolitan si actuala
clădire a seminarului teologic; in tipografia reutilata de la
Neamț s-au imprimat peste o suta de lucrări.
In 1927 - delegat de Sf. Sinod la Marele sobor de la
Moscova care a hotărât reînființarea Patriarhiei Ortodoxe
Ruse.
Este unul din traducătorii Bibliei romanești; a tradus si
prelucrat din rusește peste o suta de lucrări teologice, carti
de predici sau broșuri religioase (dupa arhiepiscopii Sergiu
al Valdimirului si Inocentiu al Odessei, preotii Constantin
Stratilatov, Grigorie Petrov si Serghei Cetfericov, profesorul
A. P. Lopuhin, Lev Tolstoi, teologul englez F. V. Farrar - tot
din limba rusa s. a.); citeva lucrari teologice originale, mai
ales de zidire sufleteasca pentru credinciosi, cuvantari,
pastorale, carti de rugăciuni s. a.
PATRIARHUL
JUSTINIAN MARINA
(1948-1977)
La 19-20 octombrie 1948 Sf. Sinod a votat Statutul pentru
organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, Patriarhia
având acum numai 5 mitropolii, cu 13 eparhii sufragane, la care se
adaugă două eparhii românești în "diaspora".
În anul 1950 Sf. Sinod a hotărât - pentru prima oară - trecerea
unor ierarhi, călugări și credincioși români în rândul sfinților și
generalizarea cultului unor sfinți ale căror moaște se găsesc în țara
noastră, iar canonizarea lor solemnă s-a făcut în anul 1955.
A creat așezăminte de asistență socială pentru preoți și călugări
bătrâni (Dealu), pentru călugărițe și preotese bătâne (Viforâta). În
anul 1948 s-a procedat la reorganizarea învățământului teologic
ortodox; de atunci și până în anul 1989 au funcționat două Institute
teologice cu grad universitar (București și Sibiu) și șase Seminarii
teologice (București, Buzău,Mănăstirea
Neamț, Cluj, Craiova și Caransebeș).
S-au reeditat: "Biblia sinodală", în două ediții (1968 și 1975);
"Noul Testament"; toate cărțile de cult, fiecare în mai multe ediții,
aproape toate manualele necesare pentru învățământul teologic
superior și seminarial, o serie de lucrări cu caracter teologic, istoric,
scrise de ierarhi, profesori de teologie, preoți, sau teze de doctorat.
În perioada de păstorire a Patriarhului Justinian s-au construit din
temelie 302 biserici, au fost reparate sau restaurate alte 2345
biserici, dintre care monumente istorice 999, iar dintre acestea 128
mânăstiri, schituri și alte așezăminte monahale. Pe lângă bisericile
nou construite care au fost împodobite cu pictură, în alte 271 de
biserici pictura a fost restaurată.
PATRIARHUL
IUSTIN MOISESCU
(1977-1986)
În calitate de patriarh, a acordat o atenție deosebită
activității editoriale. A inițiat marea colecție intitulată
"Părinți și scriitori bisericești", proiectată în 90 de
volume, precum și colecția "Arta creștină în România", în
6 volume. S-a tipărit o nouă ediție sinodală a Sf. Scripturi
(1982), o nouă ediție a Noului Testament (1979), manuale
pentru învățământul teologic superior și pentru
seminariile teologice, teze de doctorat, cărți de cult. Și-au
continuat apariția revistele centrale bisericești și cele
mitropolitane, ca și buletinele, comunităților ortodoxe
române de peste hotare. Prin bogata sa activitate
cărturărească, ecumenică și pastorală, patriarhul Iustin își
înscrie numele în rândul ierarhilor de mare prestigiu ai
întregii Ortodoxii.
A contribuit la restaurarea marilor noastre monumente
bisericești, reluându-și la București vechea osteneală de la
Iași, din Moldova și Bucovina. Stau mărturie mănăstirile:
Curtea de Argeș, Cheia, Zamfira, Viforâta, Dealu,
Cernica, Pasărea, Tigănești, Caldărușani, Sfântul Spiridon
Nou, Sfântul Gheorghe și însăși Catedrala patriarhală, și
altele.
PATRIARHUL
TEOCTIST ARĂPAŞU
(1986-2007)
Ca patriarh s-a remarcat prin sprijinul pe care l-a
acordat teologiei românești. Nici chiar în Grecia,
țară aflată în afara lagărului comunist, Biserica
Ortodoxă locală nu a putut tipări atâtea titluri câte
s-au tipărit în perioada păstoririi patriarhului
Teoctist în România. De asemenea, a avut o
permanentă activitate pentru unitatea ortodoxă, ca
și în domeniul ecumenismului. A obținut situarea
Bisericii Ortodoxe Române la un nivel mai înalt în
relațiile cu celelalte culte decât în trecut. Deși a
fost nevoit să accepte demolarea a 7 biserici
ortodoxe monument-istoric în București, a ridicat
în schimb, în aceeași perioadă, peste 100 de
biserici în țară. A făcut mari eforturi, mergând pe
urmele Patriarhului Justinian Marina, pentru a
ocroti ortodocșii intrați "în vizorul" autorităților
comuniste din motive de credință. S-a folosit
pentru aceasta și de stabilirea de relații prietenești
cu acestea, ca și de influența externă obținută.
PATRIARHUL
DANIEL CIOBOTEA
(2007-prezent)
S-a născut la data de 22 iulie 1951, din părinții Alexe și Stela Ciobotea, în satul
Dobrești, comuna Bara, județul Timiș. La Botez a primit numele Dan-Ilie.
A fondat institutii precum: Centrul de Presă Basilica al Patriarhiei Române, care
cuprinde Radio Trinitas, TV Trinitas, Ziarul Lumina, Agenția de știri Basilica și
Biroul de presă Centrul de Pelerinaj „Sfântul Apostol Pavel”, Editurile Basilica și
Trinitas, Inițierea, susținerea și supervizarea lucrărilor de construire a Catedralei
Mântuirii Neamului; Casa Memorială „Arhimandrit Arsenie Papacioc” de la
Mănăstirea „Sfânta Maria” – Techirghiol, Stavropighie patriarhală (2011) s.a.;
A inițiat, sprijinit și coordonat programe culturale, educaționale și sociale.
 29 noiembrie 2007 – a pus piatra de temelie pentru Catedrala Mântuirii
Neamului, cu hramurile Sfântul Apostol Andrei și Înălțarea Domnului;
mai–octombrie 2008 – restaurarea Catedralei patriarhale Sfinții Împărați
Constantin și Elena; 2008–2011 – ample lucrări de restaurare a Reședinței
patriarhale și construirea unui zid de incintă (1.000 metri);
2009 – ridicarea a șase episcopii la rangul de arhiepiscopie (Arad, Argeș, Buzău,
Galați, Râmnic și Roman); Reorganizarea Diasporei ortodoxe românești, prin
înființarea de noi eparhii (Episcopia Ortodoxă Română a Australiei, Italiei, Spaniei
și Portugaliei si a Europei de Nord), sau înființarea unor parohii în țări mai
îndepărtate, unde românii au ajuns în număr mai mare în ultimii ani (Japonia,
Siria), înființarea Episcopiei Devei și Hunedoarei, cu reședința în municipiul Deva
și cu jurisdicția în județul Hunedoara;
Proclamarea canonizării Sfinților Martiri și Mărturisitori Năsăudeni, a Sfinților:
Cuviosul Dionisie Exiguul, Voievodul Neagoe Basarab și Mitropolitul Iachint al
Tării Românești, a sfinților nemțeni: Cuviosul Ioan de la Râșca și Secu, Simeon și
Amfilohie de la Pângărați, Rafael și Partenie de la Agapia Veche, Iosif și Chiriac
de la Bisericani, Chiriac de la Tazlău, Iosif de la Văratec, a Sfântului Cuvios
Irodion de la Lainici, a Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei
si a Sfântului Ierarh Simeon Ștefan, Mitropolitul Transilvaniei.
PATRIARHIA ROMÂNĂ

Catedrala patriarhala Bucuresti

Preafericitul Patriarh Daniel


Arhiepiscopul Bucurestilor,
Mitropolitul Munteniei si Dobrogei,
Loctiitor al tronului Cezareei Capadociei si
Catedrala Mantuirii Neamului Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane
SFÂNTUL SINOD AL
BISERICII ORTODOXE ROMÂNE