Sunteți pe pagina 1din 21

Fiabilitate

Noțiuni generale

Sursa celei mai mari părți a informației prezentate:


http://www.usv.ro/updoc/Fiabilitate%20curs
%20sintetic%20Alexandru%20POTORAC.pdf
Cuprins
Definiții și indicatori
Fiabilitatea
Indicatori de fiabilitate
Mentenabilitatea
Aplicație la fiabilitatea şi mentenabilitatea sistemelor
Estimarea fiabilității (exemple)

2
Definiții şi indicatori
Calitatea este definită de standardul ISO 8402/1995, adoptat şi în România, ca un ansamblu
de caracteristici ale unei entități care îi conferă acesteia aptitudinea de a satisface necesități
exprimate şi implicite.

Disponibilitatea reprezintă capacitatea unui produs de a-şi îndeplini funcția specifică sub
aspectele combinate de fiabilitate şi mentenabilitate, într-un interval de timp specificat. Se
defineşte coeficientul de disponibilitate K D:

MTBF
MTR = media timpilor de reparație KD 
MTBF  MTR
MTBF = timpul mediu între defectări (eng: mean time between failures)

Coeficientul de utilizare este:


TE este timpul calendaristic de utilizare MTBF
KI 
TE

Defectul este nesatisfacerea unei condiții sau a unei aşteptări rezonabile referitoare la o
utilizare prevăzută, inclusiv de securitate.

3
•  Definiții şi indicatori
Timpul mediu de bună funcționare, MTBF = m, sau timpul mediu între defectări
reprezintă media duratelor de bună funcționare pentru populația statică luată în considerare.

Duratele de funcționare ale produselor dintr-un lot


4
Fiabilitatea
a) Calitativ, fiabilitatea reprezintă capacitatea unui sistem sau
produs de a funcționa fără defecțiuni, pe o perioadă de timp dată,
în condiții date de exploatare.
b) Cantitativ, fiabilitatea reprezintă probabilitatea ca un sistem sau
produs să funcționeze fără defecțiuni, într-un interval dat, în
condiții date de exploatare.

Pe scurt: fiabilitatea = calitatea în timp

5
Indicatori de fiabilitate
Indicatorii de fiabilitate sunt mărimi care exprimă
calitativ şi cantitativ, fiabilitatea produselor. Ei se mai
numesc şi caracteristici de fiabilitate. Aceştia sunt,
[Pa82], [Că83], [Ba88], [Tâ89], [Fe96]:
- probabilitatea de bună funcționare R(t);
- probabilitatea de defectare F(t);
- funcția de frecvență sau f(t);
- rata (intensitatea) căderilor z(t).
De menționat că toate acestea sunt funcții a căror
variabilă este timpul. Ca indicatori suplimentari se mai
definesc:
- durata medie (timpul mediu) de bună funcționare;
- dispersia distribuției

6
Indicatori de fiabilitate
Fiabilitatea R(t) în sens cantitativ este probabilitatea ca sistemul să-şi îndeplinească corect
funcțiunile prevăzute pe o durată de timp dată, în condiții de exploatare specificate.

N0  n
R (ti ) 
N0
N0 - populația statistică,
n- numărul de defecte
Probabilitatea de defectare F(ti) este:
n
F (ti ) 
N0
Aşa încât R(ti) + F(ti) = 1
Indicatorii de fiabilitate sunt folosiți pentru a compara fiabilitatea elementelor dintr-un
sistem.
Funcția de frecvență:
ni
f (ti ) 
ti .N 0
ni este numărul de defectări în timpul ti

7
Indicatori de fiabilitate
Rata defectărilor:
ni
z (ti ) 
ti .( N 0  n)

Un indicator sugestiv al fiabilității este media timpilor de


bună funcționare MTBF, definită ca:
No

t i
MTBF  i 1

N0

ti - durata de funcționare a unui element i din populația


statistică N0

8
Indicatori de fiabilitate
Variația numărului de defecte în timp -
Distribuția exponențială

Număr de
Nu prezintă importanță
defecte pentru echipamentele
Rodaj, garanție, vicii electronice
interne de fabricație

t
Perioada de Perioada de exploatare Perioada de
uzură
tinerețe

9
Mentenabilitatea
Mentenabilitatea este capacitatea unui produs de a fi menținut sau restabilit (repus în
funcțiune) la starea de funcționare. Un indicator al mentenabilității este media timpilor de
reparație, MTR: r

t i
MTR  i 1

r
r - numărul de defecte
ti - timpul afectat fiecărei repuneri în funcțiune
Din punct de vedere al mentenabilității, produsele se împart:
-produse cu funcție unică (simplă), la care prima defectare constituie şi finalul duratei lor de
viață. Elementele din structura calculatorului cu funcție unică sunt: placa de bază, memoria,
unitatea de hard disc;
-produse cu funcție repetată (cu reînnoire, restabilire), cum sunt, monitorul, imprimanta etc.
Tendința tehnologică este integrarea cât mai largă a plăcilor, ceea ce a dus în ultimii ani (şi
evoluează încă) la migrarea elementelor din categoria celor cu restabilire în categoria celor
cu funcție unică. Această tendință are ca şi urmare micşorarea cheltuielilor de mentenanță.
Asociat cu scăderea continuă a prețurilor elementelor calculatorului, bazată pe integrarea
mai largă, se poate aprecia că pentru menținerea în funcțiune a unui calculator ca şi sistem
costurile mentenanței scad, chiar prin schimbarea elementelor cu funcție unică din structura
lui.

10
Mentenabilitatea
Mentenabilitatea reprezintă calitativ
aptitudinea, cantitativ proprietatea ca un sistem
să fie repus în funcțiune prin acțiuni de
mentenanță care se efectuează în condiții
precizate şi într-un timp dat, iar mentenența
reprezintă ansamblul măsurilor tehnico-
organizatorice efectuate în scopul menținerii
unui sistem în starea necesară îndeplinirii
funcției cerute.

Locul fiabilității şi a mentenabilității în inginerie


Din punct de vedere economic, cu cât un
echipament prezintă o fiabilitate mai ridicată, în
condiții tehnologice date, costul de investiție Cî
este mai ridicat; costurile de mentenanță CM
sunt însă mici întrucât defecțiunile sunt rare şi
de intensitate redusă. Invers, un echipament Curba globală a costurilor
ieftin şi puțin fiabil implică nişte costuri de
mentenanță mai mari. Curba globală CD=Cî+CM
reprezintă costul deținerii echipamentului în
stare de disponibilitate, Figura 1, [Pa82], [Ba88],
[Fe96].

11
Mentenabilitatea
Metode de evaluare și optimizare previzională a mentenabilității
Una din cele mai uzuale metode de evaluare si optimizare previzionala a
timpilor de reparatie este metoda arborilor de mentenanta. Conform acestei
metode, din
analiza unei operatii de mentenanta, se desprind trei faze principale:
a) faza localizarii defectului: contine o succesiune de masuratori, facute într-o
ordine logica si eficace pentru localizarea cât mai rapida a defectului (ca sediu
si natura
a acestuia).
b) faza de reparatie: consta uzual în înlocuirea efectiva a elementului defect.
c) faza de etalonaj si control: consta în verificarea echipamentului si stabilirea
conformitatii cu caracteristicile initiale, dupa remedierea defectiunii.

12
Mentenabilitatea

Mentenanța reprezinta totalitatea operatiilor efectuate în scopul


mentinerii unui sistem în stare de functionare
Operatiile de mentenanta se împart în doua categorii, [Pa82]:
• Mentenanța corectivă (curativă) – reprezentând interventiile
necesare în urma unor defectări accidentale care au drept
obiectiv restabilirea capacitatii de functionare a utilajelor;
• Mentenanța preventivă (profilactică) – reprezentând
interventiile sistematice, care au loc la intervale regulate în
vederea asigurarii unei functionari corecte a dispozitivului.

13
Aplicație la fiabilitatea şi
mentenabilitatea sistemelor
• Sisteme serie
Un sistem este de tip serie dacă funcționarea sa necesită funcționarea tuturor
celor n subansamble ale sale (sistemul va fi în pană dacă un singur element
este în pană)
n
La o schemă de tip serie, fiabilitatea
RS (t )  sistemului
 Ri (t ) RS(t) este:
i 1

n
1 a defectelor,
În ipoteza distribuției exponențiale 1 MTBF pentru sistem va fi:
MTBFS
  MTBF
i 1 i

R1(t) R2(t) Rn(t)


MTBFS este mai mic decât MTBF pentru fiecare subansamblu.

Rs(t)

14
Aplicație la fiabilitatea şi
mentenabilitatea sistemelor
• Sisteme paralel
Un sistem este de tip paralel dacă funcționarea unui
singur component este suficientă pentru funcționarea F1(t)
sistemului, Figura 3.
Un astfel de sistem se numeşte redundanță (montaj F2(t)

redundant), iar probabilitatea de supraviețuire


satisface relația: R>Ri, ∀i, adică fiabilitatea unui Fn(t)
astfel de sistem este mai mare decât fiabilitatea
elementului celui mai fiabil.
În acest caz, sistemul va fi în pană (defect) dacă toate Fs(t)

elementele sunt defecte.


n
Fs(t )   Fi(t )
i 1

n
Rs(t )  1  Fs(t )  1   (1  Ri(t ))
ia
15
Estimarea fiabilității
Încercarea de determinare a fiabilității are drept scop stabilirea valorii unor
indicatori de fiabilitate pentru un produs nou, indicatorii fiind informativi.
Încercarea de conformitate are drept scop stabilirea dacă valoarea unor
indicatori de fiabilitate este conformă cu valoarea prescrisă.
Încercările pot fi:
-în condiții de exploatare
-încercarea de anduranță, produsul ţ funcționează în condiții speciale de
exploatare, la solicitări maxime
-încercarea la oboseală sau accelerată în care solicitările sunt peste limita
maximă
-încercarea în trepte, în care produsul este supus unor creşteri ale nivelului
de solicitare, pe diferite perioade de timp.
Se poate realiza de exemplu o metodă de testare automată a surselor de
alimentare într-un regim de încercări de anduranță. Sursa de alimentare
supusă testului este încercată la variația tensiunii de alimentare, a sarcinii
şi a temperaturii, în cicluri succesive. Testul este condus de un calculator.
16
Estimarea fiabilității (exemplu)

Prin interfaţa CENTRONICS calculatorul comută diferite tensiuni de alimentare la intrarea


sursei printr-un autotransformator. Sarcina este modificată de la zero la încărcare maximă
printr-un canal Digital/ Analogic al unei plăci de achiziţii de date. Temperatura este
modificată cu aer cald produs de un ventilator şi o rezistenţă de încălzire comandate tot
prin interfaţa CENTRONICS. Tensiunile de ieşire sunt urmărite cu două canale Analog/
Digitale ale plăcii de achiziţie. Calculatorul conduce acest test în întregime, desenând
curbele de variaţie ale tensiunii de ieşire funcţie de tensiunea de intrare, sarcină şi
temperatură.
17
Estimarea fiabilității (exemplu)
220V
Filtru de UUT
ac
reţea


PC-AT DCD
Comanda
tensiunii de Generator de
C 4:16
E alimentare întreruperi
N
T
R BIT de Start
O Generator de
supratensiuni
N
I ţ
C BIT de Start
S

BIT de Eroare

O altă variantă de aparat generează supratensiuni scurte prin


descărcarea unui condensator şi întreruperi ale alimentării cu
durata programabilă digital prin intermediul unui triac.

18
Estimarea fiabilității (exemplu)

Cameră de testare termică accelerată

19
Estimarea fiabilității (exemplu
numeric)
No=100 calculatoare, n=3 s-au defectat, perioada de urmărire 1an= 250 zile de lucru a 8 ore = 2000 ore
Fiabilitate R(ti)= (100-3)/100=97%
Defectare F(ti)=3/100=3%
MTBF=(2000+2000+…..+1000+0)/100=1970 ore
-unul dintre calculatoare s-a defectat şi nu a mai putut fi reparat, iar unul a fost reparat în 100 ore
MTR=100 ore
KD=0,95
 
Schema de fiabilitate serie: ţ
Considerăm un calculator format din 4 elemente serie- placa de bază, HDD, monitor, memorie, fiecare cu
MTBF=100.000 ore
MTBFs=25.000 ore
Dacă se echipează sistemul cu 2 HDD în structură RAID schema de fiabilitate va fi mixtă:
 Pentru cele 2 HDD:
R(t)=1-(1- RHDD1)(1- RHDD2)= RHDD1+ RHDD2 dacă se neglijează produsul RHDD1x RHDD2
Cu datele numerice din exemplul precedent MTBF pentru grupul de hard discuri devine 200.000 iar MTBF pentru
sistem aproximativ 30.000 ore.
RHDD1(t)
R1(t) R2(t) R3(t)
RHDD2(t)

20
Rs(t)
Fiabilitate

Noțiuni generale

Sursa celei mai mari părți a informației prezentate:


http://www.usv.ro/updoc/Fiabilitate%20curs
%20sintetic%20Alexandru%20POTORAC.pdf