P. 1
teoria multimilor

teoria multimilor

|Views: 218|Likes:
Published by Viorica Calin

More info:

Published by: Viorica Calin on Oct 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2015

pdf

text

original

Partea a II-a Elemente de teoria mulţimilor şi aplicaţii

Cuprins
I. Logică, mulţimi, axiome .................................................................................................. 2
I.1. Mulţimi, teorie naivă. Paradoxuri şi necesitatea axiomatizării................................................ 2 I.2. Principiile axiomaticii Zermelo-Fraenkel................................................................................ 4 I.3. Limbajul formal al teoriei axiomatice ZF a mulţimilor........................................................... 5 I.4. Axiomele extensionalităţii, reuniunii, mulţimii părţilor ........................................................ 10 I.5. Axioma-schemă a selecţiei. Axioma perechii ....................................................................... 12 Exerciţii........................................................................................................................................ 14 I.6. Relaţii, funcţii ........................................................................................................................ 15 I.7. Relaţii de ordine şi relaţii de echivalenţă............................................................................... 20 Exerciţii........................................................................................................................................ 23 I.8. Axioma infinităţii. Mulţimea numerelor naturale. Inducţie................................................... 24 I.9. Comentarii şi completări privind axiomatica mulţimilor ...................................................... 27 Exerciţii........................................................................................................................................ 34

Index ................................................................................................................................... 36 Bibliografie......................................................................................................................... 39

I. Logică, mulţimi, axiome

I.1. Mulţimi, teorie naivă. Paradoxuri şi necesitatea axiomatizării
Teoria modernă a mulţimilor începe odată cu lucrarea „Teoria raţională a infinităţii” a lui Georg Cantor1, în care se manevrează liber mulţimile infinite şi se dezvoltă o tehnică de măsurare a lor (teoria cardinalelor). Pînă la Cantor, matematicienii adoptau punctul de vedere al filozofilor Greciei antice: există noţiunea de infinit actual (o infinitate de obiecte concepute ca existînd simultan) şi cea de infinit potenţial (o mulţime sau o mărime finită, dar care se poate mări oricît de mult). Filozoful Zenon, prin faimoasele sale aporii (paradoxuri) a atras atenţia asupra consecinţelor absurde care par să apară introducînd infinitul actual în raţionamente. Se considera de aceea că infinitul actual nu este accesibil intuiţiei şi doar infinitul potenţial poate fi folosit în gîndirea matematică. Cantor are meritul de a fi spart această barieră mentală şi de a fi încercat să „numere infinitul”. El a avut ideea de a compara mulţimile (finite sau nu) cu ajutorul funcţiilor bijective: două mulţimi sînt „la fel de mari” (echipotente) dacă există o bijecţie între ele. Cantor a obţinut rezultate precum: N este echipotent cu Q şi cu mulţimea numerelor algebrice (numerele complexe care sînt rădăcini ale unui polinom nenul cu coeficienţi raţionali). Deja aceste afirmaţii nu sînt în acord cu percepţia obişnuită şi arată că uneori „partea este la fel de mare ca şi întregul”. A mai arătat că N nu este echipotent cu R şi că, în general, o mulţime A nu este echipotentă cu mulţimea părţilor sale P(A). Există, deci, mai multe tipuri de infinitate. Alte rezultate contrazic şi mai mult simţul comun: există tot atîtea puncte pe un segment cîte sînt pe o dreaptă sau în întregul plan (sau chiar în întregul spaţiu)! Astfel, în cazul mulţimilor infinite poate fi contrazis principiul „partea este mai mică decît întregul”: există cazuri cînd „partea este la fel de mare ca întregul”.

1

Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor (1845-1918), matematician german.

I.1. Mulţimi, teorie naivă. Paradoxuri şi necesitatea axiomatizării

3

În cadrul teoriei lui Cantor a mulţimilor (astăzi numită „teoria naivă a mulţimilor”), prin mulţime se înţelege o colecţie (un ansamblu, un set) de obiecte distincte (elementele mulţimii), bine determinată şi considerată ca o entitate. Georg Cantor spunea „Unter eine Menge verstehen wir jede Zusammenfassung M von bestimmten Wohlunterschiedenen Objekten m unseres Denkens zu einem Ganzen“: „Prin mulţime înţelegem orice grupare într-un tot M a unor obiecte distincte şi bine determinate m ale gîndirii noastre”. Însă teoria mulţimilor în forma descrisă de Cantor conducea la paradoxuri care provin din „definiţia” foarte permisivă şi vagă a conceptului de mulţime. Însuşi Cantor în 1895 observă că nu se poate vorbi de „mulţimea tuturor ordinalelor” (paradox publicat de Burali-Forti în 1897); mai tîrziu, s-a constatat că există şi alte „mulţimi contradictorii”: „mulţimea tuturor cardinalilor”, „mulţimea tuturor mulţimilor”, „mulţimea mulţimilor care nu se conţin ca element” (paradoxul lui Russel2). Prezentăm acest paradox: presupunem că există mulţimea mulţimilor care nu se conţin ca element şi o notăm cu C (în notaţie modernă, C = {A | A ∉ A}). Evident, are loc: sau C ∈ C, sau C ∉ C. Dacă C ∈ C, atunci C ∉ C din definiţia lui C, contradicţie. Dacă C ∉ C, atunci C nu satisface condiţia de definiţie a lui C, deci C ∈ C, contradicţie. Aceste paradoxuri au putut fi eliminate de teoria axiomatică a mulţimilor, care, printre altele, nu permite existenţa mulţimilor „foarte mari”, care apar mai sus. O primă axiomatizare a fost dată de Zermelo3 în 1908. Una din axiomele sale (care evită apariţia paradoxurilor de tipul de mai sus) este Axioma selecţiei (sau a specificării), care în esenţă spune că, dată o „proprietate” 4 P şi o mulţime A, există mulţimea elementelor din A care satisfac proprietatea P. Cu alte cuvinte, o proprietate nu determină o mulţime (ca în definiţia originală a lui Cantor), ci, dată o mulţime A, se poate vorbi doar de existenţa submulţimii lui A formată din elementele lui A care satisfac P. În 1905 Richard construieşte un paradox de alt tip (simplificat ulterior de Berry şi publicat de Russel în 1906). Să considerăm următorul concept: „cel mai mic număr natural care nu poate fi definit cu mai puţin de 17 cuvinte”. Dacă acest număr ar exista, atunci el poate fi definit cu 16 cuvinte, chiar de enunţul anterior (care are 16 cuvinte, număraţi). Contradicţia obţinută arată că nu există un astfel de număr. Pe de altă parte, mulţimea numerelor naturale care pot fi definite cu cel mult 16 cuvinte este finită (căci mulţimea frazelor cu cel mult 16 cuvinte care definesc un număr natural este finită) şi deci există numere naturale care nu pot fi definite cu mai puţin de 17 cuvinte. Cel mai mic dintre acestea este un număr… care nu poate exista, conform celor de mai sus!

2 3

Bertrand Russel (1872-1970), matematician şi filozof britanic. Ernst Friedrich Ferdinand Zermelo (1871-1953), matematician german. 4 Mai precis, este vorba de un predicat cu o variabilă liberă.

Lista axiomelor este de fapt o listă de propoziţii (din limbajul formal al teoriei mulţimilor.2. toate elementele unei mulţimi sînt tot mulţimi!). este vorba de un limbaj semi-formal. Aceste noţiuni satisfac un set de axiome (care. orice alte obiecte vor fi definite pornind de la noţiunile primare. Prezentăm cîteva elemente din teoria axiomatică Zermelo-Fraenkel-Skolem (ZFS) a mulţimilor. Altfel spus. presupuse cunoscute. Principiile axiomaticii Zermelo-Fraenkel În teoria axiomatică a mulţimilor (axiomatizarea Zermelo-Fraenkel-Skolem. Aceste scopuri sînt realizate de un limbaj formal. trebuie restrîns limbajul natural la cîteva modalităţi bine precizate şi simple de exprimare. axioma alegerii etc. În acelaşi timp. într-un anumit sens. trebuie să considerăm în cele din urmă noţiuni care nu se definesc (noţiuni primare). în plus. I. Cu această ocazie. Logică. noţiunile de mulţime şi de relaţie de apartenenţă se consideră noţiuni primare (nu se definesc).). prezentat intuitiv. Toate obiectele teoriei sînt mulţimi (în particular. Orice altă . Vom prezenta un astfel de limbaj (de fapt. Aceste obiecte „cunoscute” trebuie la rîndul lor definite… Se vede că acest proces nu poate continua la infinit. mulţimi. dacă ne gîndim că o mulţime poate fi element al altei mulţimi. pe lîngă o axiomatizare a teoriei mulţimilor. Aşadar. şi anume ambiguitatea limbajului natural.4 I. obişnuit. nu ne interesază ce sînt mulţimile. o prezentare riguroasă a unui limbaj formal depăşeşte cu mult cadrul şi scopurile noastre). Această idee este la baza oricărei teorii axiomatice. o teorie axiomatică trebuie să pornească de la un minim de noţiuni primare şi distincţia între element şi mulţime ar complica lucrurile inutil. În axiomatizarea teoriei mulţimilor. Acest punct de vedere este firesc. axiome Paradoxul de mai sus are altă sursă. Axiomele stabilesc regulile care se aplică obiectelor abstracte numite mulţimi şi relaţiei de apartenenţă. pe care îl vom descrie) care sînt declarate şi acceptate ca adevărate. cardinali. vom sublinia anumite aspecte de logică matematică. definesc obiectele respective). posibilităţile trebuie să fie suficient de permisive pentru a putea formula orice enunţ matematic. vezi SCORPAN [1996]. Pentru o tratare mai detaliată. incluzînd multe teme interesante (ordinali. nu se face distincţie între conceptele „element” şi „mulţime”. ci cum se comportă unele faţă de altele şi faţă de relaţia de apartenenţă. acceptată în cvasitotalitatea matematicii moderne) toate obiectele sînt mulţimi. Ce înseamnă exact a defini un număr natural? Din consideraţiile de mai sus rezultă că. Nu putem defini un obiect fără a face referire la alte obiecte. Altfel spus.

vom adopta (pe cît posibil). se garantează existenţa unei noi mulţimi cu anumite proprietăţi (construită cu ajutorul mulţimilor iniţiale). …. pentru a nu crea confuzii cititorului. vom nota mulţimile cu majuscule: A. scriem a ∉ A.I. avem nevoie de prezentarea (intuitivă) a limbajului formal al acestei teorii. În acest mod se deduc toate proprietăţile „uzuale” ale teoriei mulţimilor. Limbajul formal al teoriei axiomatice ZF a mulţimilor Această secţiune poate fi omisă la o primă lectură. se descriu explicit regulile de formare a unui expresii a limbajului formal. Limbajul formal al teoriei axiomatice ZF a mulţimilor 5 afirmaţie despre mulţimi trebuie demonstrată pornind de la axiome. . după cum am spus. atunci scriem a ∈ A (citit „a aparţine lui A” sau „A conţine pe a”). …. Subliniem că nu este vorba de o formalizare propriu-zisă. distincţia tradiţională în notaţie: în general. iar elementele mulţimilor cu minuscule: a. unde x şi y numesc mulţimi.3. Axiomele teoriei (cu excepţia Axiomei extensionalităţii) sînt toate de următorul tip: fiind date una sau mai multe mulţimi. Dacă A este o mulţime şi a este un element al lui A. Axiomele teoriei sînt enunţuri ale limbajului formal care sînt declarate adevărate (vezi secţiunea următoare). B. Intuitiv. o expresie a limbajului formal este o expresie logică. Un limbaj formal prezentat riguros ar ocupa zeci de pagini (un exemplu de astfel de formalizare. De exemplu. în teoria axiomatică elementele unei mulţimi sînt tot mulţimi. conţinînd operatori logici şi cuantificatori. poate fi găsit în REGHIŞ [1981]). în cadrul axiomatizării Gödel-Bernays a teoriei mulţimilor. Cu alte cuvinte. Dacă a nu este element al mulţimii A. În esenţă. prin precizarea clară a regulilor de construcţie de noi mulţimi. I. Se regăseşte astfel motivul pentru care a fost creată teoria: evitarea paradoxurilor generate de construcţii de mulţimi „prea mari”. folosind operatori logici şi cuantificatori) din enunţuri de forma x ∈ y şi x = y. Mai întîi descriem sintaxa limbajului (regulile după care putem forma expresii corecte ale limbajului formal). Deşi. (∀A) (∀B){[(∀x) (x ∈ A ↔ x ∈ B)] → A = B} este o expresie a limbajului formal. axiomele descriu construcţii permise în cadrul teoriei. Cititorul care cunoaşte regulile de manipulare a expresiilor logice formale. adică a unui enunţ privitor la mulţimi („sintaxa limbajului”) şi care este sensul acestor enunţuri („semantica limbajului”).3. b. poate trece direct la secţiunea următoare. Pentru a putea enunţa axiomele teoriei mulţimilor. construită (conform regulilor cunoscute de la Logică.

B. Numele sînt de două feluri: nume constante (pe scurt. Din punct de vedere intuitiv. care se referă la un obiect bine precizat. Cu ajutorul cuantificatorilor (numiţi uneori şi cuantori) se precizează dacă. variabile). Logică. atunci următoarele şiruri de simboluri sînt expresii ale limbajului formal: x = y (citit „x este egal cu y”). şi relaţia de apartenenţă. descrise mai jos. iii) Conectorii (sau operatorii) logici sînt simboluri care se folosesc pentru a exprima proprietăţi mai complexe. E este adevărată”). constante). y sînt nume (constante sau variabile). „şi”). neprecizat). x ∈ y (citit „x aparţine lui y” sau „x este element al lui y” sau „y conţine pe x”). nume variabile (pe scurt. a. care denumesc mulţimi (acestea sînt singurele obiecte pe care le considerăm!).1 Definiţie. y. ii) Există simbolurile care notează relaţii: relaţia de egalitate. ¬ (negaţia. ¬E (citită „non E”). Dacă E este o expresie a limbajului şi x este o variabilă. format după anumite reguli. într-o expresie. axiome 3. care notează un obiect generic (arbitrar. pentru a combina mai multe expresii într-una nouă. „non”) Dacă E. Descriem acum tipurile de simboluri şi regulile de construcţie a expresiilor limbajului formal (adică sintaxa limbajului): i) Există simboluri de tip nume (pe scurt. Se presupune că avem la dispoziţie o colecţie suficient de mare de nume constante şi variabile. . (∃x)E este expresie (citită „există x astfel încît are loc E” sau „există x astfel încît E este adevărată”). notată cu simbolul = . E ∨ F (citită „E sau F”). A. „sau”). Exemple de nume: x. iv) Cuantificatorii logici sînt următoarele simboluri: ∀ (numit cuantificatorul universal şi citit „oricare”). în cazul nostru). atunci: (∀x)E este expresie (citită „pentru orice x are loc E” sau „pentru orice x. atunci sînt expresii şi următoarele şiruri de simboluri: E ∧ F (citită „E şi F”). Dacă x. ∨ (disjuncţia. nume). c. o variabilă se referă la toate obiectele sau măcar la un obiect.6 I. Operatorii logici sînt: ∧ (conjuncţia.…. Un enunţ al limbajului formal (numit şi expresie a limbajului formal) este un şir finit de simboluri. un enunţ exprimă un fapt bine determinat despre obiectele la care se referă (adică despre mulţimi. notată cu simbolul ∈ . F sînt expresii (deja construite). mulţimi. ∃ (numit cuantificatorul existenţial şi citit „există”). b.

intuitiv. xn sînt toate variabilele libere din E. …. ) au rolul de a elimina ambiguităţile. Reamintim că o expresie care nu conţine variabile libere se numeşte propoziţie. după regulile descrise mai jos. pentru un plus de claritate. (∀z)(∃y)(x ∈ y). a ∈ b este adevărată dacă şi numai dacă mulţimea numită a este un element al mulţimii numită b. acest lucru este descris de axiome (în paragraful următor). ii) Valoarea de adevăr a propoziţiilor de forma a ∈ b nu poate fi precizată acum. b constante şi x. Să trecem acum la interpretarea sensului expresiilor (adică semantica limbajului). …. Fie a. 3. Limbajul formal al teoriei axiomatice ZF a mulţimilor 7 v) Parantezele rotunde ( . …. …. şi 1 (sau adevărat). O propoziţie cu valoarea de adevăr 0 se numeşte propoziţie falsă. Variabilele unei expresii pot fi libere sau legate.3. …. Valorile de adevăr sînt: 0 (sau fals). dar E nu conţine nici o cuantificare a lui x (adică nici ∀x. z sînt variabile şi a. Oricărei propoziţii i se asociază o unică valoare de adevăr. Care sînt variabilele libere din fiecare? Şirurile de simboluri: x(∀y). Descriem acum regulile de determinare a valorii de adevăr a unei propoziţii date. Spunem că variabila x este legată în E dacă E conţine un subşir de simboluri de forma (∀x)F sau (∃x)F (unde F este o expresie). în construcţiile precedente. xn. (∀x)(x ∈ y). Arătaţi că următoarele şiruri de simboluri sînt expresii: x ∈ y. Fiind date constantele c1. nici ∃x nu apar în E). Spunem că variabila x este liberă în expresia E dacă x apare în E. O propoziţie nu poate fi simultan falsă şi adevărată. Astfel. Evident. x = ∈ . cn). atunci E(c1. notată cu E(c1. cn) este o propoziţie (adică o expresie care nu are variabile libere). a lui xn cu cn se obţine o nouă expresie. ¬((a ∈ b) ∧ (x = y)). după regulile uzuale cunoscute. y variabile. Presupunem că x. o propoziţie cu valoarea de adevăr 1 se numeşte propoziţie adevărată. y. b sînt constante. se pot folosi şi parantezele pătrate [ ] sau acoladele { }. …. ∀y nu sînt expresii corecte ale limbajului formal (de ce?). …. prin înlocuirea peste tot în E a variabilei x1 cu c1.2 Exemple. xn). sau (∀x)(E) în loc de (∀x)E dacă pot apărea confuzii. . i) Propoziţiile de forma a = b sînt adevărate exact atunci cînd a şi b denumesc acelaşi obiect. (a ∈ b) ∧ (x = y). Singurele expresii (enunţuri) admise ale limbajului formal sînt cele construite respectînd regulile precedente. Dacă expresia E conţine variabilele libere x1. cn. Dacă x1. O expresie care are variabile libere se mai numeşte predicat. a lui x2 cu c2. se scrie de exemplu (E) ∧ (F) în loc de E ∧ F. Uneori. vom sublinia uneori acest lucru scriind E(x1.I.

sau atît E cît şi F sînt adevărate). Iată tabelul de adevăr pentru E ∨ F. F şi G sînt expresii. linia 3 a tabelului spune. 3.orice variabilă care este liberă în E este liberă în F. 3. xn). (distributivitatea lui ∧ faţă de ∨ ) ¬((∀x)E) ≡ (∃x)(¬E).E şi F conţin aceleaşi constante şi aceleaşi variabile (fie x1. …. ¬((∃x)E) ≡ (∀x)(¬E) (legile de negare a cuantificatorilor). evidenţiind variabilele libere. v) O propoziţie de forma ¬E este adevărată dacă şi numai dacă propoziţia E este falsă. b) Definiţia se poate extinde la expresii oarecare. (distributivitatea lui ∨ faţă de ∧ ) (E ∨ F) ∧ G ≡ (E ∧ G) ∨ (F ∧ G). atunci au loc echivalenţele : ¬(E ∧ F) ≡ (¬E) ∨ (¬F). construit după regula iv): E 1 1 0 0 F 1 0 1 0 E∨F 1 1 1 0 S-au scris pe linii toate combinaţiile posibile de valori de adevăr pentru E şi F. xn) ≡ F(x1. dacă E are valoarea de adevăr 0. xn) şi (∀x1)(∀x2)…(∀xn)F(x1. Tabelul se citeşte pe linii: de exemplu. vii) O propoziţie de forma (∃x)E(x) (unde variabila x este liberă în E) este adevărată dacă şi numai dacă există măcar un obiect c astfel încît propoziţia E(c) să fie adevărată. . iar F are valoarea de adevăr 1. Valoarea de adevăr a propoziţiilor de tipul E ∧ F. vi) O propoziţie de forma (∀x)E(x) (unde variabila x este liberă în E) este adevărată dacă şi numai dacă pentru orice obiect c propoziţia E(c) este adevărată. ¬(E ∨ F) ≡ (¬E) ∧ (¬F). Scriem atunci E ≡ F sau E(x1. axiome iii) O propoziţie de forma E ∧ F (unde E şi F sînt propoziţii) este adevărată dacă şi numai dacă E şi F sînt ambele adevărate. E ∨ F se poate defini prin tabele de adevăr. Logică. atunci E ∨ F are valoarea de adevăr 1. Dacă E. xn) au aceeaşi valoare de adevăr. 3. iv) O propoziţie de forma E ∨ F este adevărată dacă şi numai dacă măcar una din propoziţiile E şi F este adevărată (adică sau E.3 Observaţie. xn variabilele din E şi F). . .5 Exerciţiu. mulţimi. ….8 I. Două expresii E şi F sînt numite echivalente dacă: . …. ….propoziţiile (∀x1)(∀x2)…(∀xn)E(x1. Scriem aceasta sub forma E ≡ F.4 Definiţie. …. şi reciproc. (legile lui DeMorgan) (E ∧ F) ∨ G ≡ (E ∨ G) ∧ (F ∨ G). a) Două propoziţii E şi F se numesc echivalente dacă au aceeaşi valoare de adevăr. că. sau F.

E ↔ F este adevărată dacă şi numai dacă E şi F au aceeaşi valoare de adevăr.3. de exemplu x ≠ y pentru ¬ (x = y) sau x ∉ y în loc de ¬ (x ∈ y). Atunci scriem: E → F în loc de (¬E) ∨ F şi citim „E implică F” sau „dacă E. Scrieţi tabelele de adevăr pentru conectorii → şi ↔. Altfel spus. Limbajul formal al teoriei axiomatice ZF a mulţimilor 9 De exemplu.I.6 Definiţie. 3. Pentru a face scrierea mai inteligibilă. concluziile bazate pe un calcul logic formal trebuie totdeauna interpretate intuitiv. Legile lui DeMorgan arată că am fi putut reduce setul de conectori logici şi cuantificatori. Insistăm asupra implicaţiei. ¬(E ∧ F) ≡ (¬E) ∨ (¬F) se poate demonstra cu următorul tabel de adevăr: E 1 1 0 0 F 1 0 1 0 E∧F 1 0 0 0 ¬(E ∧ F) 0 1 1 1 ¬E 0 0 1 1 ¬F 0 1 0 1 (¬E) ∨ (¬F) 0 1 1 1 Identitatea coloanelor ¬(E ∧ F) şi (¬E) ∨ (¬F) demonstrează echivalenţa cerută. Se justifică intuitiv că E → F este acelaşi lucru cu (¬E) ∨ F. utilă mai ales cînd trebuie negată o implicaţie (lucru care intervine frecvent. atunci F este adevărată". Această interpretare este conformă cu intuiţia („bunul-simţ”). introducem următoarele prescurtări uzuale. ∧. Vom mai folosi şi alte prescurtări. pe scurt. E ↔ F în loc de (E → F) ∧ (E → F) şi citim „E este echivalent cu F”. Este important de conştientizat această echivalenţă logică. de exemplu în cazul demonstraţiilor prin reducere la absurd). De altfel. sau E este falsă (adică are loc ¬E). de exemplu la ∀.7 Exerciţiu. vom scrie E ⇒ F dacă E → F este adevărată E ⇔ F dacă E ↔ F este adevărată. 3. . atunci F”. proces absolut necesar în înţelegerea unor demonstraţii (sau în găsirea unor soluţii la o problemă dată). faptul că E → F este falsă înseamnă că are loc (E → F) ≡ ¬(¬E) ∨ F) ≡ E ∧ (¬F) (ipoteza este adevărată şi totuşi concluzia este falsă). sau E este adevărată şi atunci automat F este adevărată (adică are loc F). ¬. Toate regulile de calcul cu expresii logice şi toate tautologiile demonstrate la partea de Logică rămîn valabile pentru expresii ale limbajului formal al teoriei mulţimilor. Astfel. F expresii. Fie E. →. (¬E) ∨ F. Dacă E şi F sînt propoziţii. Ca şi la partea de logică. astfel: "E → F" înseamnă "dacă E este adevărată. larg utilizate.

Pentru o tratare mai detaliată. Dacă A este o mulţime şi a este un element al lui A. Observăm că are loc şi implicaţia inversă: dacă A = B. Deşi. Axiomele extensionalităţii. B. trebuie să considerăm în cele din urmă noţiuni care nu se definesc (noţiuni primare).). după cum am spus. atunci scriem a ∈ A (citit „a aparţine lui A” sau „A conţine pe a”). pentru a nu crea confuzii cititorului. în teoria axiomatică elementele unei mulţimi sînt tot mulţimi. Acest fapt este evident: A şi B denumesc acelaşi obiect. axioma alegerii etc. Aşadar. Lista axiomelor este de fapt o listă de propoziţii (din limbajul formal construit anterior) care sînt declarate şi acceptate ca adevărate. cardinali. se notează mulţimile cu majuscule (A. Altfel spus. În axiomatizarea teoriei mulţimilor. presupuse cunoscute. . Aceste noţiuni satisfac un set de axiome (care. cu ajutorul lor vom putea defini alte obiecte.4. vezi SCORPAN [1996]. Mai riguros spus. mulţimii părţilor Prezentăm cîteva elemente din teoria axiomatică Zermelo-Fraenkel-Skolem (ZFS) a mulţimilor. ci cum se comportă unele faţă de altele şi faţă de relaţia de apartenenţă. …). reuniunii. Cu alte cuvinte. În acest mod se deduc toate proprietăţile „uzuale” ale teoriei mulţimilor. axiome I.1 Axioma extensionalităţii (sau a extensiei): Pentru orice două mulţimi A şi B. deci orice enunţ referitor la A este adevărat şi pentru B (şi reciproc). iar elementele mulţimilor cu minuscule (a. atunci mulţimile coincid. Orice altă afirmaţie despre mulţimi trebuie demonstrată pornind de la axiome. Aceste obiecte "cunoscute" trebuie la rîndul lor definite… Se vede că acest proces nu poate continua la infinit. Această axiomă nu spune decît că o mulţime este determinată de elementele sale. distincţia tradiţională în notaţie: în general. vom adopta (pe cît posibil). atunci orice element a care aparţine lui A aparţine şi lui B. propoziţia următoare este adevărată: (∀A) (∀B) {[(∀a) (a ∈ A ↔ a ∈ B)] → A = B}. definesc obiectele respective). mulţimi. …). b. într-un anumit sens. noţiunile de mulţime şi de relaţie de apartenenţă se consideră noţiuni primare (nu se definesc) şi toate obiectele teoriei sînt mulţimi (în particular. dacă două mulţimi au aceleaşi elemente. avem : [(∀a) (a ∈ A ↔ a ∈ B)] → A = B. Aceasta este un principiu de bază în orice teorie axiomatică. nu ne interesază ce sînt mulţimile. scriem a ∉ A. Axiomele stabilesc regulile care se aplică obiectelor abstracte numite mulţimi şi relaţiei de apartenenţă. Logică. Nu putem defini un obiect fără a face referire la alte obiecte.10 I. toate elementele unei mulţimi sînt tot mulţimi!). 4. Dacă a nu este element al mulţimii A. incluzînd multe teme interesante (ordinali.

Atenţie la folosirea cuvintelor include şi conţine: . Din axioma extensionalităţii obţinem că P = Q. există o mulţime P astfel încît elementele lui P sînt exact submulţimile lui M. Într-adevăr.I. Axioma de mai sus nu face decît să postuleze existenţa reuniunii acestei familii de mulţimi. o dreaptă este inclusă într-un plan. cu anumite proprietăţi (construită cu ajutorul mulţimilor iniţiale). este util să privim A ca pe o familie de mulţimi. Mulţimea U – a cărei existenţă este garantată de axiomă – este unic determinată de A (demonstraţi!) şi se notează ∪A sau ∪x ∈ A x sau ∪{x | x ∈ A}. vom scrie A ⊆ B (şi citim A inclus în B sau A este submulţime a lui B sau B include pe A) dacă orice element al lui A aparţine şi lui B: (∀a) [(a ∈ A) → (a ∈ B)]. Pe această proprietate se bazează majoritatea demonstraţiilor de egalitate de mulţimi.2 Observaţie importantă. avem: (∀A) (∀B) [ (A = B) ↔ (A ⊆ B ∧ B ⊆ A)]. axiomele descriu construcţii permise în cadrul teoriei. Se regăseşte astfel motivul pentru care a fost construită teoria: evitarea paradoxurilor generate de construcţii de mulţimi „prea mari”. pentru orice mulţime x: x ∈ Q ↔ x ⊆ M ↔ x ∈ P. reuniunii. notăm A ⊄ B. Evident. se garantează existenţa unei noi mulţimi.4. .„x include pe y” înseamnă că „y este o submulţime a mulţimii x” (adică orice element al lui x este şi element al lui y). în timp ce un punct este conţinut în plan. (∀M) (∃P) ((∀A)(A ∈ P ↔ A ⊆ M)). Cu această notaţie. sensurile sînt diferite! De exemplu. Axiomele extensionalităţii. Cu alte cuvinte. Pentru înţelegerea acestei axiome.4 Axioma reuniunii. 4. Axiomele care urmează sînt toate de următorul tip: fiind date una sau mai multe mulţimi. atunci avem. În caz contrar. mulţimii părţilor 11 Dacă A şi B sînt două mulţimi. Această situaţie evidenţiază din nou futilitatea distincţiei dintre element şi mulţime. dacă şi Q satisface condiţia (∀A (A ∈ Q ↔ A ⊆ M)).3 Axioma mulţimii părţilor unei mulţimi.„x conţine pe y” înseamnă că „y este un element al mulţimii x”. 4. . În cuvinte: fiind dată o mulţime M. adică: (∀A) (∃U) (∀x) [(x ∈ U) ↔ (∃a) (a ∈ A ∧ x ∈ a)]. Mulţimea P a cărei existenţă este postulată mai sus este unic determinată de mulţimea M. se admite existenţa unei mulţimi ale cărei elemente sînt elementele mulţimilor din A. Pentru orice mulţime A (subînţeles: avînd ca elemente tot mulţimi). Notaţia tradiţională pentru P este P(M) (mulţimea părţilor lui M). 4.

5 Axioma extensionalităţii asigură că A şi P(x) determină unic mulţimea B din enunţ. ci o schemă de axiome. căci ¬(x ∈ ∅) este adevărată. Aşadar. Pentru orice x. ci o expresie.12 I.3 Propoziţie. Dacă se presupune că există măcar o mulţime6 A. deoarece acesta nu este o expresie a limbajului formal (vezi definiţia expresiilor limbajului formal): P nu denumeşte un obiect legitim (o mulţime). există ∅ := {x ∈ A | x ≠ x}. numită mulţimea vidă şi notată cu ∅. de tipul (∀E expresie cu o variabilă liberă)(∀A)(∃B)(∀x)[x ∈ B ↔ (x ∈ A ∧ P(x))]. 5. Dar expresia (x ∈ ∅ → x ∈ M) este. . Subliniem din nou că se obţine cîte o axiomă pentru fiecare alegere a unei expresii P cu o variabilă liberă. Mai precis. 5. (∀A)(∃B)(∀x)[x ∈ B ↔ (x ∈ A ∧ P(x))]. 7 Nu este litera grecească majusculă phi. ci un simbol matematic derivat dintr-o literă norvegiană. avem x ∉ ∅ (dacă x ∈ ∅. Logică. Demonstraţie. care este adevărată. Axioma-schemă a selecţiei. Această mulţime se notează tradiţional: {x ∈ A | P(x)} (citit „mulţimea elementelor din A care satisfac P”). există submulţimea elementelor din A pentru care P este adevărată. 5. pentru ! 5 6 În axiomatizarea lui Zermelo din 1908. Conform definiţiei.1 Axioma-schemă de comprehensiune (a selecţiei. enunţată mai jos. Notăm deci ∅ := {x ∈ A | x ≠ x}. Pentru orice mulţime A şi pentru orice expresie cu o variabilă liberă P(x). fie P(x) : "x ≠ x". Nu se pot condensa toate aceste enunţuri într-unul singur. Mulţimea vidă este submulţime a oricărei mulţimi. conform definiţiei. pentru orice expresie cu o variabilă liberă a limbajului formal se obţine o axiomă.2 Observaţie. Acest fapt este postulat de axioma infinităţii. Φ. mulţimi. acest rezultat era enunţat ca axiomă şi era numit Axioma selecţiei. avem de a face cu o infinitate de axiome. Din schema de comprehensiune. Axioma perechii Axioma-schemă a selecţiei (numită şi Axioma-schemă a specificării sau Schema de comprehensiune) nu este o simplă axiomă. Unicitatea lui ∅ este o consecinţă a axiomei extensionalităţii (demonstraţi!). axiome I.7 Într-adevăr. a specificării). Formal. axioma de mai sus asigură existenţa unei (unice) mulţimi ce nu conţine nici un element. o prescurtare ¬(x ∈ ∅) ∨ (x ∈ M). avem ∅ ⊆ M dacă şi numai dacă (∀x) (x ∈ ∅ → x ∈ M). Ø. atunci x ≠ x. Formal (∀M)(∅ ⊆ M).5. absurd).

5 Axioma perechii. Fie a şi b mulţimi. schema de comprehensiune restrînge această modalitate doar la posibilitatea următoare: pentru orice mulţime dată M şi orice „proprietate” P.7 Exerciţiu. duce la paradoxuri. Această mulţime se notează {a. există o unică mulţime c care are drept element pe a şi numai pe el. există mulţimile: A∩B := {x ∈ A | x ∈ B} (numită intersecţia lui A şi B) A \ B := {x ∈ A | x ∉ B} (numită diferenţa lui A şi B).I. Aplicînd axioma reuniunii mulţimii {a. b} ↔ [(y = a)∨(y = b)]. 5. Termenul de comprehensiune descrie modalitatea de a preciza o mulţime prin enunţarea unei proprietăţi pe care o au doar elementele mulţimii şi numai ele. deducem că are loc.4 Observaţie. S-a văzut că această modalitate. are loc (x ∈ U) ↔ (∃y)[(y ∈ {a. b. ! 5. pentru orice două mulţimi A şi B. Formal. adică unica mulţime T cu ∀x[(x ∈ T) ↔ (x = a ∨ x = b ∨ x = c)]. mulţimea c de mai sus este unic determinată de a şi b (demonstraţi!). . b}. b}. Demonstraţi că A∩B = B∩A. folosind schema de comprehensiune. există {a. (∀a)(∃c)(∀x) [(x ∈ c) ↔ (x = a)] Această mulţime se notează cu {a} şi se citeşte „mulţimea formată din elementul a”. există submulţimea elementelor lui M care satisfac P. b.6 Observaţie. aplicînd axioma perechii mulţimilor a şi a. a = b? Dată a o mulţime. A \ B ≠ B \ A. 8 Sensul cuvîntului „pereche” este aici de „pereche neordonată”. Formal: (∀a)(∀b)(∃c)(∀x) [(x ∈ c) ↔ (x = a ∨ x = b)] Din axioma de extensionalitate. 5. Axioma perechii 13 5. pentru orice x: (x ∈ U) ↔ (x ∈ a)∨(x ∈ b)]. Putem acum defini şi alte „operaţii cu mulţimi”. b} şi se citeşte „mulţimea formată din elementele a şi b”. c}.8 Exerciţiu. Ce se întîmplă dacă. în general. Astfel. Fie a. b})∧(x ∈ y)] Cum y ∈ {a. c mulţimi. pentru orice x. 5. Arătaţi că. Atunci există o mulţime c care are drept elemente pe a şi pe b şi numai pe ele.8 Fie a şi b două mulţimi. Axioma-schemă a selecţiei. în axioma de mai sus. care a stat la baza teoriei naive a mulţimilor. Demonstraţi că există reuniunea lor a ∪ b (adică unica mulţime cu proprietatea ∀x[(x ∈ a ∪ b) ↔ (x ∈ a ∨ x ∈ b)]).5. Din axioma perechii. Demonstraţie. există o mulţime U cu proprietatea că. Demonstraţi că există mulţimea {a.

!A este tot o submulţime a lui M.10 Propoziţie. b}. o mulţime se mai poate preciza prin extensiune. Fie A. Celelalte relaţii sînt propuse ca exerciţiu. Complementara lui A se notează !A sau !M A dacă există pericol de confuzie. diferenţa simetrică a mulţimilor A şi B este mulţimea A∆B := (A \ B) ∪ (B \ A). există {a. 5. pentru orice x: (x ∈ T) ↔ [(x ∈ {a. adică (x ∈ T) ↔ [x = a ∨ x = b ∨ x = c]. B ∈ P(M). xn. aplicată mulţimilor a şi b. ii) A∩B ⊆ A. adică A aparţine mulţimii părţilor lui M. d) A conţine cel mult un element. B ⊆ A∪B.9 Definiţie. . …. Însă ştim de la logică formula p∧(q∨r) ≡ (p∧q)∨(p∧r) (distributivitatea lui ∧ faţă de ∨). fiind date elementele x1. b}∪{c} =: T. B mulţimi. Din axioma perechii. au loc relaţiile: i) ∅∩A = ∅. Dacă A ⊆ M. P(M).14 I. v) A∩(B∪C) = {x ∈ A | x ∈ B∪C} = {x ∈ A | x ∈ B ∨ x ∈ C}. există {a. Pentru orice mulţimi A. Scrierea X = {x1. definim complementara lui A (faţă de M) ca fiind mulţimea M \ A. Logică. ! Pe lîngă comprehensiune. Scrieţi o expresie a limbajului formal care să semnifice că: a) Mulţimea A nu este inclusă în mulţimea B. …. C. 5. b})∨(x ∈ {c})]. v) A∩(B∪C) = (A∩B)∪(A∩C). Dacă. xn. Fie M o mulţime. A \ ∅ = A. …. A ⊆ A∪B. A \ A = ∅. c) A conţine măcar un element. ! Exerciţii 1. axiome Demonstraţie. A. vi) A∪A = A = A∩A. pentru orice x: x ∈ A∩(B∪C) ⇔ x ∈ A ∧ (x ∈ B ∨ x ∈ C). B. există {c}. A∪(B∪C) = (A∪B)∪C. mulţimi. A∩B ⊆ B. xn} este o prescurtare a scrierii (∀x)(x ∈ X ↔ (x = x1 ∨ x = x2 ∨ … ∨ x = xn)). Avem deci. e) A este submulţime a oricărei mulţimi. Aplicînd aceeaşi axiomă mulţimii c. Avem. A∪B = B∪A. Astfel. Evident. b) A ≠ B (folosiţi doar relaţia de apartenenţă). Demonstraţie. x ∈ A ∧ (x ∈ B ∨ x ∈ C) ⇔ (x ∈ A ∧ x ∈ B) ∨ (x ∈ A ∧ x ∈ C) ⇔ x ∈ A∩B ∨ x ∈ A∩C ⇔ x ∈ (A∩B)∪ (A∩C). Din exerciţiul precedent. adică prin enumerarea tuturor elementelor sale. Astfel. ∅∪A = A. iii) A∩B = B∩A. A∪(B∩C) = (A∪B)∩(A∪C). iv) A∩(B∩C) = (A∩B)∩C. există mulţimea X ale cărei elemente sînt exact x1.

atunci (a. b) ≠ (b. b}}. Această idee de introducere a noţiunii de cuplu este atribuită lui Kuratowski. Intuitiv. noţiunea de cuplu (pereche ordonată) format(ă) de elementele a şi b diferă de mulţimea {a. Atunci au loc: a) !(A∪B) = (!A) ∩ (!B). a). negaţi enunţul respectiv şi scrieţi negaţia în limbaj natural şi în limbaj formal. ! Astfel. b') ⇔ a = a' şi b = b'. iar b este al doilea. există şi {a. Are loc întotdeauna ∪A ⊆ A? Dar ∪A ⊇ A? Justificaţi. spre deosebire de mulţimea {a. Aplicînd axioma perechii mulţimilor a şi a. Fie a. 4.6. g) A∆(B∪C) = (A∆B)∪(A∆C). Fie M o mulţime şi A. b) !(A∩B) = (!A) ∪ (!B). Avînd definită noţiunea de cuplu. f) A∆∅ = A. {a.2 Propoziţie. prin faptul că avem o „ordine”: a este primul. B. care se notează cu (a. Observaţi că. atunci (a. c) A \ B = A ∩ !B. b) contează ordinea elementelor a şi b. b}. b) = {{a}}. Relaţii. Relaţii. b. g) B ⊆ ∪A. Aplicînd din nou axioma. Atunci are loc: (a. anume la cel de funcţie. a}. d) A∆B = B∆A = (A∪B) \ (A∩B). Are loc proprietatea fundamentală următoare (demonstraţi!): 6. funcţii Să trecem la un alt concept fundamental. 5. dacă a ≠ b. b' mulţimi. pentru orice două mulţimi A. însă {a. dacă a = b. Pentru aceasta. b} = {b. C ∈ P(M). 2. I. Cîte astfel de mulţimi există? 3. Demonstraţi că. există mulţimea {a}.6. b}. în cuplul (a.1 Definiţie. definim noţiunea de triplet: . există mulţimea {{a}. b) şi se numeşte perechea ordonată (cuplul) format de a şi b. e) (A∆B)∆C = A∆(B∆C). B.I. are loc: A ⊆ B ⇔ A∪B = B ⇔ A∩B = A. Pentru fiecare enunţ de mai sus. a'. b) = (a'. avem nevoie de noţiunea de cuplu (pereche ordonată). Fie a şi b mulţimi. b}. Această distincţie între a şi b se realizează prin: 6. funcţii 15 f) A este element al oricărei mulţimi. Daţi exemplu de mulţime A cu proprietatea A ≠ ∅ şi ∪A = ∅.

b}} ∈ P(P(A∪B)).3 Definiţie. se spune. unde ρ ⊆ A × B. c) şi. se subînţelege că pentru orice funcţie se poate descrie un procedeu (algoritm) de obţinere a imaginii oricărui element prin funcţia dată. prin care oricărui element din A i se asociază un unic element din B”. b} ∈ P(A∪B). în loc de (x. Adeseori. Începem cu alte două noţiuni. b}}. ∀n ≥ 3 (a1. Fie A şi B mulţimi. . Uneori vom exprima acest fapt sub forma „ρ este o relaţie între A şi B”. simplu. …. respectînd schema de comprehensiune: A × B := {c ∈ P(P(A∪B)) | (∃a)(∃b)[c = (a. „relaţia ρ” în loc de (A. mulţimi. bn) ↔ a1 = b1 ∧ … ∧ an = bn. …. b) ∈ f]} ∧ (∀a)(∀b)(∀b'){(a ∈ A) ∧ (b ∈ B) ∧ (b' ∈ B) ∧ (a. prin recurenţă. În manualele de liceu (şi în multe alte cărţi de matematică). care să conţină toate perechile de forma (a. an). Avem dreptul de a defini o astfel de mulţime? Ar trebui să arătăm că ne încadrăm în schema de comprehensiune. o funcţie definită pe o mulţime A cu valori într-o mulţime B este „definită” (mai bine spus descrisă) ca fiind „un procedeu (lege). b) = {{a}. an−1). Fie A şi B două mulţimi. b). Folosind produsul cartezian putem defini noţiunile de relaţie şi de funcţie: 6. Formal: ( f ⊆ A×B) ∧ (∀a){(a ∈ A) → (∃b)[(b ∈ B) ∧ (a. scriem (A. Astfel. Are loc: (a1. a) Numim relaţie binară între A şi B (sau de la A la B) orice triplet de forma (A. ρ).4 Definiţie. f (a)) | a ∈ A}. b) ∧ a ∈ A ∧ b ∈ B]}. Observăm că avem {a} ∈ P(A∪B) şi {a. descrierea este corectă (dar vagă. şi ele fundamentale: 6. an) := ((a1. Dacă sînt subînţelese mulţimile A şi B. b) | a ∈ A ∧ b ∈ B}. adică de mulţimea cuplurilor {(a. b) ∈ f ∧ (a. Dar (a. {a. Logică. y) ∈ ρ se scrie xρy. an) = (b1. adică să indicăm o mulţime a cărei existenţă este certă. al cărui nume latinizat era Cartesius. b) ∈ f. deci {{a}. b) O relaţie binară f de la A la B se numeşte funcţie (sau aplicaţie) definită pe A cu valori în B dacă pentru orice a ∈ A există un unic b ∈ B astfel încît (a. ρ) şi spunem că ρ este o relaţie pe A. B.16 I. …. Se observă însă că o funcţie f : A → B este perfect determinată de graficul său. n-uplu. b) cu a ∈ A şi b ∈ B. Numim produsul cartezian9 al mulţimilor A şi B mulţimea A × B := {(a. Acest lucru nu este necesar şi în matematică se întîlnesc exemple de funcţii pentru care acest fapt nu are loc. b. B. …. b) ∈ f. c) := ((a. b') ∈ f → (b = b')} Deoarece pentru orice a ∈ A există un unic b ∈ B astfel încît (a. Aceasta este şi ideea definiţiei conceptului de funcţie în cadrul unei tratări riguroase. ρ). putem defini. axiome (a. Dacă A = B. deoarece foloseşte noţiunea nedefinită de procedeu (lege)). se scrie: (*) 9 În onoarea lui René Descartes (1596-1650). Intuitiv. în plus. {a.

se notează cu B mulţimea funcţiilor definite pe A cu valori în B: A B := {f ⊆ A×B | f este funcţie}. unde M este o mulţime. funcţii 17 „f(a) = b” în loc de „(a. mai puţin formalizat: ( f ⊆ A×B) şi ∀a ∈ A. ascunde o capcană: o implicaţie.I. 6. b) ∈ f şi (a. b se numeşte valoarea funcţiei f în a sau imaginea lui a prin f. B2}. lucru care nu este clar din scrierea prescurtată (dar este destul de clar din punct de vedere intuitiv). Pentru mulţimile A şi B. se numeşte familie de mulţimi indexată după I. Astfel. Intersecţia familiei {Bi}i∈I este. Această convenţie.7 Definiţie. {Bi}i∈I = {B1. idA(a) = a. larg răspîndită. Se mai spune „f este o funcţie (aplicaţie) de la A la B” şi se notează aceasta prin f : A → B ⎯→ sau A ⎯ f B . ∀a ∈ A. Relaţii. b) ∈ f şi ∀a ∈ A. notaţia f : A → B nu este decît o prescurtare a expresiei (*). Orice element a din domeniul lui f se numeşte argument al funcţiei f. 6. Observăm că. b) ∈ f ”. Din punct de vedere formal. Dacă (Bi)i ∈ I este o familie de mulţimi ca mai sus. reuniunea familiei (Bi)i∈I este reuniunea imaginii funcţiei b: ∪ A = ∪i∈I Bi := {x ∈ M | ∃i ∈ I astfel încît x ∈ Bi}. Dacă adoptăm punctul de vedere naiv: o funcţie f : A → B este o „lege de corespondenţă” prin care oricărui element a din A i se asociază un unic element f(a) din B. 2}. mai ales cînd apare necesitatea negării unei astfel de expresii: negaţia ei este (∃a){(a ∈ A) ∧ ¬P(a)}. x ∈ Bi}. şirurile de forma "(∀a)(a ∈ A)" se scriu adesea prescurtat "∀a ∈ A". f(a)) | a ∈ A} ⊆ A × B se numeşte graficul lui f. se scrie adesea "∀a ∈ A. Fie A o mulţime. B2} = ∪i∈I Bi = B1∪B2. (a. prin definiţie: ∩i∈I Bi := {x ∈ M | ∀i ∈ I. dacă I = {1. P(a)". b' ∈ B. la fel. b') ∈ f implică b = b'. notăm cu 1A sau cu idA funcţia identitate a mulţimii A. ∀b. B2} = ∩i∈I Bi = B1∩B2. în expresii. atunci mulţimea {(a.5 Observaţie.6 Exerciţiu. Dacă a ∈ A şi b ∈ B astfel încît f(a) = b. sau {Bi | i ∈ I}.b) identifică o funcţie cu graficul ei. Trebuie conştientizat acest fapt. Notaţii tradiţionale pentru această noţiune: (Bi)i ∈ I (unde Bi := b(i)). Cîte funcţii ϕ : ∅ → A (respectiv ϕ : A → ∅) există? 6. B se numeşte codomeniul lui f. O funcţie b : I → M. anume: idA : A → A. ∃ b ∈ B astfel încît (a. Mulţimea A se numeşte domeniul funcţiei f . Pentru orice mulţime A. Fie I o mulţime (interpretată ca „mulţime de indici”). A . definiţia 6. ∩{B1. de genul (∀a)[(a ∈ A) → P(a)]. ∪{B1. în care implicaţia → nu apare explicit.4.6. Condiţia (*) se scrie. De exemplu.

au loc relaţiile: i) f [∪i∈I Ai] = ∪i∈I f [Ai]. Demonstraţie. ∃xi ∈ Ai astfel încît y = f(xi). Se numeşte inversă a unei relaţii (A.13). ∀i ∈ I. −1 −1 iv)) f (∪j∈J Bj) = ∪j∈J f (Bj). Dar y ∈ f [∩i∈I Ai] înseamnă că ∃x ∈ ∩i∈I Ai astfel încît f(x) = y. Fie relaţiile (A. Avem de arătat că y ∈ ∩i∈I f [Ai].8 Propoziţie. mai puţin riguros. y ∈ ∩i∈I f [Ai] dacă şi numai dacă. Pe de altă parte. b) ∈ ρ} ⊆ B × A. Totuşi. Relaţia (A.18 I. C. τ). pentru că C poate fi simultan submulţime a lui A şi element al lui A (puteţi da exemplu de un astfel de caz?) şi este foarte posibil ca f(C) (valoarea în C a lui f ) să difere de f [C] (imaginea submulţimii C prin f ). Notaţia tradiţională pentru imaginea lui C prin f este f(C). Pentru orice funcţie f : A → B. Am aplicat schema de comprehensiune. Dacă C ⊆ A. astfel de situaţii apar rar în „matematica uzuală” şi se scrie în majoritatea cazurilor f(C) pentru imaginea submulţimii C prin funcţia f. ρ) relaţia (B. C. iii) f (∩j∈J Bj) = ∩j∈J f (Bj). Uneori se scrie. 6. Pentru orice familie de mulţimi (Bi)i ∈ I şi orice mulţime A. Se notează Im f = f [A] (imaginea mulţimii A prin funcţia f) şi se numeşte imaginea funcţiei f. ρ −1) unde ρ −1 = {(b. B. ! 6. A. orice familii de mulţimi (Ai)i ∈ I. Logică. ii) f [∩i∈I Ai] ⊆ ∩i∈I f [Ai]. cu Ai ⊆ A şi (Bj)i ∈ J. ρ) şi (B.9 Definiţie. căci ∃x ∈ ∩i∈I Ai astfel încît f(x) = y. definim contraimaginea lui D prin f: −1 f (D) = {x ∈ A | f(x) ∈ D)}. unde −1 −1 . ii) Fie y ∈ f [∩i∈I Ai]. ! 6. −1 −1 ar fi 6. Acest lucru este adevărat. au loc relaţiile: i) A∩(∪i∈IBi) = ∪i∈I(A∩Bi) ii) A∪(∩i∈IBi) = ∩i∈I(A∪Bi) Demonstraţie. a) | (a. B. f [C] = {f(x) | x ∈ C}. nu se poate folosi o astfel de notaţie în teoria axiomatică a mulţimilor. axiome Se spune că reuniunea familiei {Bi}i∈I este disjunctă dacă {Bi}i∈I sînt disjuncte două cîte două: pentru orice i. τ ◦ρ).10 Propoziţie. cu Bj ⊆ B. j ∈ I. Exerciţiu. Folosirea notaţiei f nu înseamnă în nici un caz că funcţia f este inversabilă şi că f inversa lui f (vezi definiţia 6. Dacă D ⊆ B.11 Definiţie. se defineşte imaginea lui C prin f ca fiind f [C] = {y ∈ B | (∃x)(x ∈ C ∧ f(x) = y)}. Fie f : A → B o funcţie. i ≠ j implică Bi∩Bj = ∅. mulţimi.

ρ). f(x) = f(y) ⇒ x = y. Relaţii. Notînd. (C. 6. C. avem b = b'. 10 În această ordine! De fapt. f◦g = 1B. Atunci: a) Funcţia f este inversabilă ⇔ f este bijectivă. c) ∈ v◦u. şi.12 Propoziţie. pentru o mulţime M. b') ∈ u şi (b'. ∃ x ∈ A astfel încît f(x) = y.15 Definiţie. Fie c. funcţii 19 τ ◦ρ = {(a. B. Demonstraţie. Cum u este funcţie. c) ∈ v◦u.6. notată şi cu idM sau id). (B. iii) funcţie bijectivă dacă este injectivă şi surjectivă. c) ∈ A × C | (∃b)(b ∈ B ∧ aρb ∧ bτ c)} este numită compusa (sau compunerea) relaţiilor τ şi ρ. există c ∈ C astfel încît (b. prin 1M : M → M funcţia 1M(x) = x. inversa lui f se notează f . . Arătăm unicitatea lui c ∈ C cu proprietatea că (a. d ∈ C astfel încît (a. mai general. b) ∈ u şi (b. avem (η ◦τ)◦ρ = η ◦(τ ◦ρ) (compunerea relaţiilor este asociativă). a) Fiind date funcţiile u : A → B. v◦u : A → C. τ).13 Definiţie. d) ∈ v. avem c = d. 6. la o familie oarecare de mulţimi: 6. a) Avem de arătat că v◦u este funcţie. are loc: (v◦u)(a) = v(u(a)). (a. c) Funcţia g◦f este bijectivă ⇒ g este surjectivă şi f este injectivă. b) Pentru orice relaţii (A. sau. A3 10. c) ∈ v◦u şi (a. În particular. D. a) Fiind date mulţimile A1. Spunem că f este: i) funcţie injectivă dacă: ∀x. ∀y ∈ B. definim produsul lor cartezian: A1 × A2 × A3 := (A1 × A2) × A3. Atunci există b ∈ B astfel încît (a. se dă o familie de mulţimi indexată după {1. Fie f : A → B o funcţie. ∀a ∈ A. c) ∈ v. y ∈ A. ∀x ∈ M (numită şi funcţia identitate a lui M.2. ! Definiţia produsului cartezian poate fi extinsă la o familie de trei sau mai multe mulţimi. b) ∈ u. Fie a ∈ A.14 Propoziţie.3}. v : B → C. ii) funcţie surjectivă dacă: ∀y ∈ B. compunerea funcţiilor este asociativă. Cum v este funcţie şi b ∈ B.η).I. c) ∈ v◦u şi există b' ∈ B astfel încît (a. d) ∈ v◦u. ! Se disting următoarele tipuri remarcabile de funcţii: 6. b)Compunerea a două funcţii injective (surjective) este funcţie injectivă (surjectivă). condiţiile ce definesc funcţiile inversabile pot fi −1 rescrise în modul următor: g◦f = 1A. ∀x ∈ A şi ( f◦g)(y) = y. Cum v este funcţie. Deci există b ∈ B astfel încît (a. A2. Fie f : A → B şi g : B → C funcţii. iv) funcţie inversabilă dacă există g : B → A (numită inversa lui f ) astfel încît (g◦f )(x) = x. Dacă există. compusa v◦u este tot o funcţie. Din definiţia compunerii relaţiilor.

3.ireflexivă dacă ∀a ∈ A. . ∀i ∈ I}. . se notează ((a1. A × A ×…× A (de n ori) se notează cu An. …. …. mai simplu. Fie o mulţime nevidă A şi ρ o relaţie pe A. a ∼ b în loc de aρb. Logică. b. nu este exact acelaşi cu cel definit la a) şi b) şi la 6. I. . Relaţii de ordine şi relaţii de echivalenţă Relaţiile de ordine şi de echivalenţă sînt deosebit de importante în toată matematica şi este esenţială o bună cunoaştere a proprietăţilor lor.2. 11 Folosim o accepţie intuitivă a noţiunii de definiţie prin recurenţă. a2. ∀a1 ∈ A1. a2. ∀a2 ∈ A2. notăm ((a1. indexată după o mulţime de indici I. An.7. 6. Pentru relaţii de echivalenţă se folosesc notaţii de tipul a ≡ b. ϕ(2)). Dacă ∀i ∈ {1. b ∈ A. Produsul cartezian definit ca la c). cu (a1. . a2. . (aρb şi bρa) → a = b. ∀a3 ∈ A3.simetrică dacă ∀a.antisimetrică dacă ∀a.16 Observaţie. n}. 2}. b ∈ A. an − 1). avem funcţia bijectivă β. c) Este necesară şi o definiţie în cazul general al unei familii oarecare de mulţimi (Ai)i∈I. ∀a ∈ A. ….asimetrică dacă ∀a. A1 × A2 ×…× An se mai notează cu n ∏ Ai i =1 n sau ∏1≤ i ≤ n Ai. b) Pentru orice n ≥ 3 şi orice familie de n mulţimi A1. în cazul unei familii finite de mulţimi. …. Există însă o bijecţie naturală între mulţimile obţinute prin cele două definiţii. ai ∈ Ai. dacă I = {1. ∀i ∈ I} cu valori în A1 × A2. Formal: (∀a)(a ∈ A → aρa). definită pe {ϕ : {1. nu are loc aρa. a3). aρb → ¬bρa. 2} → A1 ∪ A2 | ϕ(i) ∈ Ai. mulţimi. . n } În cazul A1 = A2 = … = An = A. an) | ai ∈ Ai. simetrică şi tranzitivă. dată de β(ϕ) = (ϕ(1). b ∈ A. i =1 A1 × A2 ×…× An = {(a1. A2. …. aρb şi bρc → aρc. aρb → bρa. an). axiome Astfel. Definim următoarele tipuri remarcabile de relaţii pe o mulţime: 7. a2). De exemplu. c ∈ A. a3).1 Definiţie. Spunem că relaţia ρ este: . an) ∈ ∏ Ai cu (a1.tranzitivă dacă ∀a. definim (prin recurenţă11): A1 × A2 ×…× An := (A1 × A2 ×…× An − 1) × An.relaţie de echivalenţă dacă este reflexivă. Astfel. Se pot astfel identifica noţiunile de produs cartezian definite mai sus. Se defineşte produsul cartezian ∏i∈I Ai: ∏i∈I Ai := {ϕ : I → ∪i∈I Ai | ϕ(i) ∈ Ai. i = 1.reflexivă dacă aρa. a2.20 I. .

Dacă B conţine un minorant m pentru B.3 Observaţie. dacă ≤ este o relaţie de ordine pe A. Dacă ≤ este o relaţie de ordine pe A. acesta este unic: ∀m' ∈ B. De exemplu. dată de: ∀a. relaţie de ordine strictă dacă este ireflexivă şi tranzitivă. ∀b ∈ B. scriem (A. Un element m ∈ A se numeşte minorant al lui B dacă m ≤ b. se spune relaţie de ordine parţială. există o bijecţie între relaţiile de ordine pe A şi relaţiile de ordine strictă pe A. 7. definită prin: x < y ↔ (x ≤ y ∧ x ≠ y) este o relaţie de ordine strictă pe A. ≤) o mulţime ordonată şi B o submulţime a lui A. ∀b ∈ B. ultimul element al lui B este unic (dacă există). Dacă B conţine un majorant M pentru B. atunci relaţia < pe A. Pentru relaţii de ordine strictă se folosesc în general notaţii de tipul a < b în loc de aρb. La fel. b ∈ N (a|b ⇔ ∃c ∈ N astfel încît b = ac) . Relaţii de ordine şi relaţii de echivalenţă 21 - relaţie de preordine dacă este reflexivă şi tranzitivă. În loc de a ≤ b se scrie şi b ≥ a. 7. Submulţimea B se numeşte minorată (resp.I. ρ este reflexivă înseamnă că idA ⊆ ρ . Un element M ∈ A se numeşte majorant al lui B dacă b ≤ M. deci m = m' din antisimetrie. avem m ≤ m' (m este prim element) şi m' ≤ m.7. ρ este −1 simetrică înseamnă că ρ ⊆ ρ. atunci ≥ este tot o relaţie de ordine. Exprimaţi definiţiile de mai sus în termeni de incluziuni şi compuneri de relaţii (şi eventual de inverse). spunem că m este cel mai mic element (sau primul element) al lui B.2 Exerciţiu.4 Definiţie. ≤) şi spunem că (A. Uneori. orice definiţie sau rezultat aplicabil unei relaţii de ordine se aplică şi relaţiei de ordine strictă asociate (şi reciproc). Fie (A. Pentru relaţii de (pre)ordine se folosesc în general notaţii de tipul a ≤ b în loc de aρb. tranzitivă şi antisimetrică. Ca exerciţiu. Verificaţi! Aşadar. Dacă ≤ este o relaţie de ordine pe A. Dacă B are un prim element m ∈ B. 7. M se numeşte cel mai mare element (sau ultimul element) al lui B. b ∈ A avem a ≤ b sau b ≤ a. Reciproc. Relaţia de divizibilitate "|" pe N. atunci. De aceea. exprimaţi definiţiile şi proprietăţile de mai sus (date pentru relaţii de ordine) pentru relaţii de ordine strictă. majorant). majorată) dacă are un minorant (resp. ≤) este mulţime ordonată. ≤) se numeşte mulţime total ordonată (sau lanţ) şi relaţia ≤ se numeşte relaţie de ordine totală. definind x ≤ y ⇔ (x < y ∨ x = y) se obţine o relaţie de ordine pe A. Dacă pentru orice a. atunci (A. Se observă că. dacă < este o ordine strictă pe A. 7. relaţie de ordine dacă este reflexivă.5 Exemplu. pentru a sublinia că o anumită relaţie de ordine nu este totală.

7 Definiţie. dacă ar 2 2 2 exista r ∈ Q. B ∈ P(M). ≤). în mulţimea ordonată N \ {0. Pentru orice A. ≤). B} = A∪B şi inf{A. ordonată cu ordinea uzuală. . |) este o latice. 0 este primul element al lui (N. Un element m se numeşte element minimal al lui A dacă. rezultă c ≤ c' (c este mai mic decît orice alt majorant c' al lui B). se poate proceda astfel. De exemplu. Intuitiv.∀b ∈ B. Fie Maj(B) mulţimea majoranţilor lui B. Orice mulţime bine ordonată este total ordonată (demonstraţi!). mulţimea P(M) a părţilor lui M este ordonată de relaţia de incluziune. mulţimi.∀c' ∈ A astfel încît ∀b ∈ B. A se numeşte latice completă. axiome este o relaţie de ordine. Într-adevăr. Un element m al unei mulţimi ordonate (A. 1} cu divizibilitatea. Date numerele naturale a. adică satisface condiţiile: . acest element se numeşte supremumul (sau marginea superioară a) lui B şi se notează sup B. există sup{A. nici 3|2). 7. Dacă există cel mai mic element al lui Maj(B). Dacă există sup B = c. „Dual” (considerînd relaţia de ordine ≥) se obţine noţiunea de infimum (sau margine inferioară) al submulţimii B a lui (A.8 Exemple. Care sînt toate elementele sale minimale? Această mulţime nu are elemente maximale (de ce?). ∀b ∈ A cu b ≤ m rezultă m = b. b ≤ c (c este majorant al lui B). O mulţime (A. d) Nu orice submulţime nevidă majorată a lui Q are supremum. mulţimea 2 A = {x ∈ Q | x < 2} este majorată (de exemplu de 2) şi nu are supremum. ∀b ∈ A cu m ≤ b rezultă m = b. sup A există în R şi este 2 . 7. r = sup A. atunci c este „cel mai mic majorant al lui B”. B} = A∩B. 2 este element minimal. esenţială în Analiză). b. b) (N. care nu este număr raţional (deci nu există sup A în Q). |). avem două posibilităţi: ori r < 2. b ≤ c'. ori r > 2 (căci r = 2 este .22 I. ⊆) este chiar o latice completă. ≤) se numeşte element maximal al lui A dacă. nu există ultimul element al lui (N. |) şi 1 este primul element al lui (N. ≤) o mulţime ordonată şi B o submulţime a sa. ≤) cu proprietatea că orice submulţime cu două elemente a sa are supremum şi infimum se numeşte latice. Dacă orice submulţime a lui A are sup şi inf. ≤) cu proprietatea că orice submulţime nevidă B a lui A are un prim element se numeşte mulţime bine ordonată (caz în care relaţia ≤ pe A se numeşte relaţie de bună ordine). cine este inf {a. Apoi. ≤). Logică. 7. orice submulţime nevidă majorată are supremum (aceasta este o proprietate fundamentală a lui R. b}? c) În mulţimea numerelor reale R. 0 este ultimul element al lui (N. a) Pentru o mulţime nevidă oarecare M. Fie (A. Pentru o demonstraţie riguroasă. (P(M). care nu este totală (nu are loc nici 2|3. Relaţia uzuală de ordine "≤" pe N este totală. O mulţime ordonată (A. b} şi sup {a. Mulţimile bine ordonate sînt foarte importante: pe o mulţime bine ordonată se poate aplica un raţionament prin inducţie. notat (dacă există!) cu inf B.6 Definiţie. Mai întîi se arată că 2 ∉ Q.

e) ρ∩ρ ⊆ idA. Definim: f∗: P(A) → P(B). B C B C e) A ∪ şi A ×A . dacă r > 2. se găseşte un număr 2 raţional r2 astfel încît 0 < r2 < r şi r2 > 2. B mulţimi finite. b) (A×B)×C şi A×(B×C). Fie (A. ∀X ∈ P(A). Să se arate că: a) f este injectivă ⇔ ∀C. Relaţii de ordine şi relaţii de echivalenţă 2 2 23 imposibil). f : P(B) → P(A). Exerciţii 1. Arătaţi că există o funcţie bijectivă între mulţimile: a) A×B şi B×A. are loc f [C] = ∅ ⇔ C = ∅. ceea 2 ce contrazice faptul că r = sup A (r1 ∈ A şi r < r1). Fie f : A → B o funcţie. Analog. Arătaţi că (A∪B)×C = (A×C)∪(B×C) şi că (A∩B)×(C∩D) = (A×C)∩(A∩B)×(B∩D). dacă B∩C = ∅. are loc f [C∩D] = f [C]∩ f [D]. Fie f : A → B o funcţie. d) ρ∪ρ = A×A. c) f∗ este surjectivă. 3. ceea ce contrazice faptul că r este sup A (am găsit un majorant r2 pentru A cu r2 < r). D ⊆ A. 4. a) Cîte elemente are A×B? b) Cîte relaţii binare de la A la B există? c) Cîte funcţii definite pe A cu valori în B există? d) Cîte funcţii injective definite pe A cu valori în B există? 5. d) !f [X] ⊆ f [!X]. respectiv n elemente. ∀C ∈ P(A). să se arate că următoarele afimaţii sînt echivalente: −1 −1 −1 . Cu aceleaşi notaţii ca în exerciţiul precedent. c) ρ ⊆ ρ . atunci (σ◦ρ) = ρ ◦σ . ρ) o relaţie pe mulţimea A. f) idA∩ρ = ∅. C C C d) (A×B) şi A × B . Dacă r < 2. Să se arate că următoarele afimaţii sînt echivalente: a) f este surjectivă. C mulţimi.I. ∗ b) f este injectivă. B. Fie A. Fie A. C. B. 6. f∗(C) = f[C] (imaginea submulţimii C ∗ ∗ −1 prin f). ∀D ∈ P(B). 2. σ) sînt relaţii. atunci se găseşte un număr raţional r1 astfel încît r < r1 şi r1 < 2. f (D) = f (D). 7. D mulţimi. C. Fie A. ρ) şi (B. b) ∀C ⊆ A. Dacă (A. 8. Ce înseamnă că: −1 −1 −1 a) idA ⊆ ρ. B×C B C c) (A) şi (A ) . cu m elemente. b) ρ◦ρ ⊆ ρ. B.7.

(Axioma inducţiei) Pentru orice predicat cu o variabilă A(n) are loc: [A(0) ∧ (∀n)(A(n) → A(n )] → (∀m)A(m). Logică. + + 3. adică numere naturale.24 I. este adevărat însă că în modelul pe care îl construim. Orice două numere naturale cu acelaşi succesor sînt egale: (∀m)(∀n)(m = n → m = n). Pentru orice număr natural n. funcţia succesor nu este a priori o funcţie în sensul teoriei mulţimilor (ci este o noţiune primară). există un număr natural unic determinat. constante. Introducerea operaţiilor cu numere naturale.simbolul 0 (notează un număr natural privilegiat fixat). Noţiunile primare sînt cele de număr natural şi funcţie succesor12. numit succesorul + + lui n şi notat s(n) sau n : (∀n)(∃n ). 2. ∗ b) f este surjectivă. a relaţiei de ordine şi deducerea principalelor proprietăţi ale acestora folosind axiomatica Dedekind-Peano sînt interesante şi instructive. . Axiomele acestei teorii sînt: 1.simbolul = (notează egalitatea a două obiecte). d) f [!X] ⊆ !f [X]. ∀X ∈ P(A). 5. . Observăm că axioma 5 (binecunoscutul principiu de demonstraţie prin inducţie) este de fapt o schemă de axiome. de a axiomatiza N). Axioma infinităţii. Vom arăta că se poate da o construcţie satisfăcătoare a lui N în cadrul teoriei axiomatice a mulţimilor. O modalitate de introducere a lui N este dată de binecunoscuta axiomatica DedekindPeano.8. cu deosebirea că numele denumesc acum obiectele acestei teorii. c) f∗ este injectivă.nume variabile. conectorii logici (ca la limbajul teoriei axiomatice a mulţimilor). . rolul funcţiei succesor va fi jucat de o funcţie în sens uzual. 12 + Întrucît este vorba de o teorie axiomatică. Mulţimea numerelor naturale. Există un număr natural notat 0. mulţimi. 0 nu este succesorul nici unui număr natural: (∀n)(n ≠ 0). Se pune problema unui mod de a construi această mulţime (sau. axiome a) f este injectivă. + 4. întrucît este vorba de un concept care poate apărea drept primar. Inducţie În toată matematica este esenţială mulţimea numerelor naturale N. I. Limbajul acestei teorii axiomatice este format din: .

acest model se expune în general. Faptul că există o mulţime care conţine toţi termenii şirului (1) este asigurat de o nouă axiomă: 8.3 Propoziţie. cînd se vorbeşte de axiomatica Peano).d. Apoi se demonstrează că toate aceste obiecte satisfac axiomele Dedekind-Peano.1 Axioma infinităţii. Inducţie 25 Aceste aspecte fiind însă destul de cunoscute (vezi de ex. ∅ să joace rolul lui 0. rezultă că P(n) este adevărată. pentru fiecare termen x al şirului. Instrumentele oferite pînă acum de axiomele teoriei mulţimilor permit considerarea următorului „şir de mulţimi”: ∅. orice submulţime nevidă a lui N are un prim element. Apar două probleme: definirea riguroasă a „mulţimii tuturor termenilor şirului (1)” şi garantarea existenţei unei astfel de mulţimi. că se poate modela sistemul axiomatic de mai sus în cadrul teoriei mulţimilor.8. Ar fi tentant să considerăm drept mulţime a numerelor naturale „mulţimea tuturor termenilor acestui şir”. dacă P(k) este adevărată pentru orice k < n. în schimb. {∅}. Nu intrăm în detaliile acestei abordări (vezi SCORPAN [1995]). BECHEANU et al. {∅. {∅. este clar că axioma de mai sus garantează existenţa unei mulţimi M care conţine toate mulţimile şirului (1). s(n) = n . dacă mai introducem o axiomă (de fapt. ca fiind mulţimea acelor elemente din M (dată de axioma infinităţii) care sînt în plus ordinale finite. vom construi o mulţime + N. Mai întîi dăm un rezultat denumit uneori ca o „variantă a principiului de inducţie”: 8. nu insistăm în această direcţie. Mulţimea numerelor naturale N este bine ordonată în raport cu relaţia de ordine uzuală. {∅}}}. al doilea are 1 element ş.2 Teoremă. {∅}. se adoptă următoarea strategie: se defineşte riguros clasa mulţimilor din şirul (1) (aceasta va fi clasa ordinalelor finite).I. Mulţimea numerelor naturale. … (1) Se observă că. iar funcţia succesor să fie s(x) = x ∪{x}. Primul termen are 0 elemente. Fie P(x) un predicat cu proprietatea că. În teoria axiomatică a mulţimilor. care stă la baza raţionamentelor prin inducţie: 8. următorul termen este x ∪{x}. pentru orice număr natural n. Este deosebit de importantă următoarea teoremă.a. (∃M) [∅ ∈ M ∧ (∀y)(y ∈ M → y ∪ {y} ∈ M)]. care să satisfacă axiomele de mai sus. Altfel spus. {∅. are loc (subînţelegem că toate variabilele sînt în N): . un element 0 ∈ N şi o funcţie (în sens uzual) s : N → N. {∅}}. Mai precis. Intuitiv. Axioma infinităţii. Vom arăta. Atunci P(n) este adevărată pentru orice număr natural n. aceasta nu înseamnă că M conţine doar aceste mulţimi. atunci mulţimea N a numerelor naturale va fi obţinută prin comprehensiune. [1983]).m. Mai precis. Considerăm utile cîteva remarci şi rezultate privind tehnica de demonstraţie prin inducţie. Nu demonstrăm acest enunţ (pentru că nu am construit riguros N …).

∀k ∈ N. Deci are loc P(a − b): ∃q. luînd q = 0. r = a. în condiţiile din enunţ. ! Este remarcabil faptul că acest rezultat are loc în orice mulţime bine ordonată. Propunem cititorului să reia ideea demonstraţiei de mai sus pentru a arăta : 8. 13 Presupunem prin absurd că există n ∈ N astfel încît P(n) să fie falsă. r ∈ N astfel încît a = bq + r şi r = 0 sau r < b (q se numeşte cîtul iar r restul împărţirii lui a la b). P(0) este adevărată. rezultă că P(n) adevărată. Într-adevăr. Fie (A. Deci P(0) adevărată. k ∈ A. Mai întîi observăm că. Cum a ≥ b avem a − b ∈ N şi a − b < a. pentru orice n ∈ A. cu r < b. Atunci mulţimea nevidă {n ∈ N | P(n) falsă} are un prim element a. Mai precis. Prezentăm o proprietate foarte importantă a lui N. deoarece k < 0 este falsă pentru orice k ∈ N (o expresie de forma p → q este adevărată dacă p este falsă!). există q. adică a = b(q + 1) + r. cu ordinea lexicografică).4 Propoziţie. pentru n = 0 are loc implicaţia: [∀k(k < 0 → P(k)] → P(0). b. Mai precis. Pentru orice a < b. Să demonstrăm P(a). are loc (subînţelegem că toate variabilele sînt în A): {∀n [(∀k (k < n → P(k)) → P(n)]} → (∀n)(P(n)). Dar ∀k(k < 0 → P(k)) este adevărată. Cum are loc implicaţia (∀k(k < a → P(k)) → P(a).3. Se presupun cunoscute operaţiile de adunare şi înmulţire în N şi proprietăţile lor. Demonstraţie. 13 Aşadar.26 I. Deci P(k) este adevărată. axiome {∀n[(∀k (k < n → P(k)) → P(n)]} → (∀m)(P(m)). Pentru orice numere naturale a. (Aici mulţimea bine ordonată este N . din modul de alegere a lui a. ∀k < a. nu are rost să se arate că P(0) este adevărată cînd se foloseşte acest raţionament prin inducţie! . aplicînd 8. În plus.5 Teoremă (Teorema împărţirii cu rest în N). Demonstrăm prin inducţie după a. k < a. ≤) o mulţime bine ordonată şi fie P(x) un predicat cu proprietatea că. considerăm P(a): ∃q ∃r (q ∈ N ∧ r ∈ N ∧ a = bq + r ∧ r < b). Logică. a cărei demonstraţie ilustrează principiul de demonstraţie prin inducţie. mulţimi. absurd. ! Un exemplu de aplicare a acestei propoziţii este demonstraţia teoremei polinoamelor simetrice: Orice polinom simetric de n nedeterminate este polinom de polionoamele simetrice n fundamentale. cu b ≠ 0. Demonstraţie. Fie b ≠ 0 fixat. q şi r sînt unic determinate cu aceste proprietăţi. Atunci P(n) adevărată pentru orice n ∈ A. 8. rezultă că P(a) este adevărată. Presupunem acum că a ≥ b şi P(k) este adevărată. P(a) este adevărată. r astfel încît a − b = bq + r şi r < b. dacă P(k) este adevărată pentru orice k < n.

cu r < b şi s < b. de unde obţinem q − t = 0 şi s − r = 0. ci este privită ea însăşi ca o entitate şi o numim clasă. atunci. Observăm că orice mulţime a defineşte o clasă. Teoria astfel dezvoltată este însă considerabil mai complicată decît ZFS 14. Comentarii şi completări privind axiomatica mulţimilor 27 Unicitatea: presupunem că a = bq + r = bt + s. anume „x ∈ a”. Abuzînd de limbajul de la mulţimi. fie aceasta A. ar exista şi mulţimea C = {B ∈ A | B ∉ B}. clasa este noţiune primară (nu se defineşte clasa. De exemplu.I. se poate arăta că orice enunţ despre mulţimi. În teoria ZFS. acest predicat defineşte „clasa tuturor mulţimilor”. . fie q ≥ t. conform schemei de comprehensiune. prin clasă se înţelege o expresie cu o variabilă liberă (un predicat cu o variabilă)15. Această interpretare pentru clase a fost prezentată de W. Cu alte cuvinte. căci acest concept conduce la paradoxuri. Astfel de colecţii „foarte mari” de obiecte apar însă frecvent în matematică (dorim de exemplu să vorbim de o proprietate pe care o au „toate” grupurile) şi este necesară precizarea unui cadru riguros pentru aceste situaţii. Astfel. comentariul de la axioma-schemă a substituţiei). ci este dat un set de axiome referitoare la clase. Pentru detalii. Quine în 1963. O clasă nu este un obiect al teoriei ZFS. se spune „x aparţine clasei P” sau „x este un element al clasei P”. Dacă ar exista mulţimea tuturor mulţimilor. se pot consulta lucrări precum SCORPAN [1996]. rezultă că s − r < b. Clase Nu există o „mulţime a tuturor mulţimilor”. demonstrabil în GB. Cum s < b.9. În cadrul teoriei Gödel-Bernays (GB). MANIN [1977]. 14 15 În plus. este demonstrabil în ZFS. O primă aplicaţie a ei este reprezentarea numerelor naturale într-o bază dată (vezi Exerciţii).9. predicatul P(x) : „x = x” este evident satisfăcut de orice mulţime x. Pentru a face o alegere. ci o expresie a limbajului formal (cf. adică q − t ≥ 0. mulţimile vor fi un tip particular de clase – cele care sînt elemente ale altor clase). Atunci b(q − t) = s − r. fiind dată o clasă P(x). b(q − t) < b. O rezolvare rezonabilă este dată de conceptul de clasă. Se vede că regăsim paradoxul lui Russel. I. în loc să se spună ca un anumit x satisface P sau „P(x) este adevărată”. Comentarii şi completări privind axiomatica mulţimilor În această secţiune vom discuta cu titlu informativ anumite aspecte ale teoriei axiomatice a mulţimilor. ! Teorema împărţirii cu rest este de o importanţă covîrşitoare în matematică. o proprietate nu mai defineşte o mulţime de obiecte.

clasa tuturor mulţimilor nu corespunde unei mulţimi. are un caracter neconstructiv care i-a atras multe critici. Cum s-ar defini diferenţa lor? Dar faptul că clasa P este inclusă în clasa Q? În această terminologie. mulţimi. o exprimare corectă fiind „clasa tuturor grupurilor”. Iată cîteva: Principiul bunei ordonări (Zermelo 1904). Produsul cartezian al unei familii de mulţimi nevide este nevid. schema de comprehensiune nu spune altceva decît că intersecţia dintre o clasă şi o mulţime este o mulţime. Există multe enunţuri echivalente cu această axiomă. În majoritatea matematicilor contemporane. dacă P(x) şi Q(x) sînt clase. spunem că o clasă P(x) corespunde unei mulţimi M dacă are loc ∀x (P(x) ↔ x ∈ M): obiectele care satisfac P sînt exact elementele lui M. definim reuniunea claselor P şi Q ca fiind clasa P(x) ∨ Q(x). Orice mulţime nevidă A poate fi bine ordonată (există o relaţie de bună ordine pe A). În formularea lui Zermelo. Uneori spunem în acest caz chiar că P este o mulţime. AC se enunţă: Pentru orice mulţime A în care elementele sînt disjuncte două cîte două 17. există o mulţime care conţine exact cîte un element din fiecare mulţime nevidă din A : (∀A)[(∀x)(∀y)(x ∈ A ∧ y ∈ A ∧ x ≠ y) → x∩y = ∅] → (∃c)[(∀x)(x ∈ A ∧ x ≠ ∅) → (∃z)(c∩x = {z}]. Astfel. . Controversele privind această axiomă provin şi din faptul că unii matematicieni consideră că existenţa unei astfel de mulţimi implică şi existenţa unui „procedeu de alegere” a unui element dintr-o mulţime nevidă. are un enunţ aparent „evident”. datorită faptului că. Noţiunea de clasă este esenţială în teoria categoriilor. în sistemul numit ZFC. Axioma alegerii Axioma alegerii (AC) este o nouă axiomă care joacă un rol deosebit în matematică.28 I. 16 16 17 Acronimul expresiei Axiom of Choice. AC este acceptată alături de ZF. pe de o parte. Reamintim că elementele lui A sînt tot mulţimi. putem „alege” cîte un element din fiecare mulţime nevidă din A şi forma cu ele o nouă mulţime. prin analogie cu cele de la mulţimi. axiome Reciproc. Logică. Altfel spus. intersecţia lor este clasa P(x) ∧ Q(x). În 1963 s-a demonstrat că AC nu poate fi dedusă din ZF. În acest sens. pe de altă parte. Există numeroase enunţuri echivalente cu Axioma Alegerii. Demonstraţia a fost dată chiar la începutul acestui paragraf! Se pot defini şi operaţii cu clase. Apare acum destul de clar că exprimări de genul „mulţimea tuturor grupurilor” nu sînt legitime.

existenţa închiderii algebrice a unui corp comutativ. c) Dacă A ∼ B şi B ∼ C. n}| =: n. adică nu există funcţii bijective (mai precis surjective) de la A la B. putem spune că relaţia de echipotenţă " ∼ " este o relaţie de echivalenţă pe clasa mulţimilor. 18 Pentru orice funcţie surjectivă ϕ : E → F există ψ : F → E astfel încît ϕψ = idF. B. SCORPAN. Nu putem vorbi de "mulţimea tuturor mulţimilor echipotente cu A". funcţia f "alege" cîte un element f(x) din fiecare mulţime nevidă x ∈ a. Pentru orice mulţimi A. dar | A | ≠ | B |. Spunem că A şi B sînt echipotente (sau că sînt cardinal echivalente.6 Definiţie. există o funcţie de alegere f : a → ∪a (adică f are proprietatea că. . sau că au acelaşi cardinal) dacă există o bijecţie f : A → B. C are loc: 18 19 Altfel spus. Fie (A. n} şi atunci notăm | A | = |{1. ∀x ∈ a. ≤) o mulţime ordonată nevidă în care orice submulţime total ordonată este majorată (mulţime „inductiv ordonată”). Spunem că A este o mulţime finită cu n elemente (n ∈ N) dacă A ∼ {1. Observăm că | A | ≤ | B | dacă: există o funcţie injectivă ϕ : A → B. atunci există o există o funcţie injectivă ϕ' : A' → B' (demonstraţi!). Clasa19 tuturor mulţimilor echipotente cu o mulţime dată A se numeşte cardinalul mulţimii A şi se notează card A sau | A |. Scriem atunci A ∼ B sau | A | = | B |. B. existenţa idealelor maximale într-un inel. pentru orice mulţimi A. Comentarii şi completări privind axiomatica mulţimilor 29 Pentru orice mulţime a.I. b) Dacă A ∼ B. Dacă | A | = | N |. spunem că A este o mulţime numărabilă. Astfel. Atunci există un element maximal al lui A. NĂSTĂSESCU [1974]. …. vezi MIRON. atunci A ∼ C (tranzitivitate). Lema lui Zorn. x ≠ ∅ → f(x) ∈ x).9. O mulţime care nu este finită se numeşte infinită. Se verifică imediat că. B ∼ B' şi există o funcţie injectivă ϕ : A → B. Se poate demonstra că: mulţimea A este infinită ⇔ există o funcţie injectivă ϕ : A → A care nu este surjectivă ⇔ există o funcţie injectivă ψ : N → A. au loc: a) A ∼ A (reflexivitate). 9. …. Lema lui Zorn este folosită în Algebră în demonstrarea unor teoreme importante: existenţa unei baze într-un spaţiu vectorial oarecare. C. Se introduce o relaţie de ordine între cardinali: spunem că | A | ≤ | B | dacă există o funcţie injectivă ϕ : A → B. Cardinali În continuare prezentăm cîteva noţiuni de teoria cardinalilor. Pentru o tratare mai în detaliu. Definiţia este corectă: dacă A ∼ A'. atunci B ∼ A (simetrie). Fie A şi B două mulţimi.

care arată că ≤ este şi antisimetrică (deci are într-adevăr aceleaşi proprietăţi ca o relaţie de ordine). Definim M := {E ⊆ A | E ⊆ ϕ(E)}. Deci D ⊆ ϕ(D). de exemplu. Logică. y) cu exact două variabile libere x şi y se numeşte relaţie funcţională dacă pentru orice x există cel mult un y astfel încît E(x. ! Lăsăm cititorului verificarea faptului că α este bijecţie. definim ϕ : P(A) → P(A). b) | A | ≤ | B | şi | B | ≤ | C | implică | A | ≤ | C | (tranzitivitate). ϕ(E) := A \ g(B \ f(E)). y) să aibă loc. dată de: ⎧ f (a ) dacă a ∈ D α (a ) = ⎨ −1 ⎩ g (a ) dacă a ∉ D să fie o bijecţie (faceţi un desen!). y) să fie adevărată: (∀x)(∀y)(∀z) ((E(x. Demonstraţie. Noi căutăm un D cu ϕ(D) = D. atunci ϕ(E) ⊆ ϕ(F). Intuitiv. ∅ ∈ M. Relaţia de ordine ≤ este şi totală (demonstraţia face apel la Axioma Alegerii): 9. D = ∪{E | E ∈ M} ⊇ ϕ(D). Să arătăm că ϕ(D) = D. Idee: să găsim D ⊆ A astfel încît A \ D ⊆ Img şi α : A → B.8 Teoremă. Se arată uşor că ϕ este crescătoare: dacă E ⊆ F. anume de Axioma-schemă a substituţiei. Avem ϕ(D) = ϕ(∪{E | E ∈ M}) = ∪{ϕ(E) | E ∈ M} ⊇ ∪{E | E ∈ M} = D. Axiomatica ZFS ! Sistemul axiomatic ZFS (Zermelo-Fraenkel-Skolem) propriu-zis conţine 4 axiome şi o schemă de axiome: axioma extensionalităţii. are loc | A | ≤ | B | sau | B | ≤ | A |. ϕ(D) = D. axiome a) | A | ≤ | A | (reflexivitate). Astfel. Oricare ar fi două mulţimi A.1 Definiţie. Această ultimă proprietate este chiar echivalentă cu Axioma Alegerii. O expresie E(x. Evident. adică D = A \ g(B \ f(D)). obţinem ϕ(D) ⊆ ϕ(ϕ(D)) adică ϕ(D) ∈ M. Are loc următoarea teoremă importantă. putem privi o relaţie funcţională ca pe o „funcţie parţial definită pe clasa mulţimilor”: pentru anumiţi x există un unic y astfel încît E(x. Trebuie să avem atunci A \ D = g(B \ f(D)). Fie D := ∪M (scrisă şi ∪{E | E ∈ M}). axioma mulţimii părţilor. Pentru enunţarea acestei axiome avem nevoie de o definiţie. M este nevidă căci. se notează uneori . (Cantor-Schröder-Bernstein) Fie A şi B două mulţimi. ∀E ∈ P(A). De aici. 9. B. în sistemul axiomatic ZFS diferenţa este că axioma-schemă de comprehensiune şi axioma perechii sînt înlocuite de un enunţ mai puternic. atunci | A | = | B |. y) ∧ E(x. Pentru a găsi D ca mai sus. z)) → y = z).7 Teoremă. mulţimi. axioma reuniunii. 9. axioma-schemă a substituţiei şi axioma infinităţii.30 I. Aplicînd ϕ acestei incluziuni. Dacă | A | ≤ | B | şi | B | ≤ | A |. Faţă de prezentarea adoptată de noi.

Formal. a specificării) este în acest cadru o teoremă. Atunci x = y şi x = z. fie x. y) dacă „elementele lui b sînt de forma E (x).y) şi E(x.z) adevărate. 20 În axiomatizarea lui Zermelo din 1908. adică y ∈ B ↔ (∃x)(x ∈ A ∧ (x = y) ∧ P(y)). y)). y))]. are loc: (∀a)(∃b)(∀y)[y ∈ b ↔ (∃x)(x ∈ a ∧ E(x.2 Definiţie. Într-adevăr. y))]. cu x ∈ a”. acest rezultat era enunţat ca axiomă şi era numit Axioma selecţiei. axioma-schemă a substituţiei afirmă că: Pentru orice relaţie funcţională E(x. de tipul (∀E relaţie funcţională)(∀a)(∃b)(∀y)[y ∈ b ↔ (∃x)(x ∈ a ∧ E(x. Spunem că mulţimea b este imaginea mulţimii a prin relaţia funcţională ~ E(x. Folosind axioma extensionalităţii. Subliniem din nou că se obţine cîte o axiomă pentru fiecare alegere a unei relaţii funcţionale E. există „imaginea prin E a mulţimii a”. se demonstrează imediat că imaginea unei mulţimi printr-o relaţie funcţională este unic determinată (mulţimea b a cărei existenţă este garantată de axioma schemă a substituţiei este unic determinată de E şi a). În termeni mai puţin formali. Observăm că nu este neapărat adevărat că (∀x)(∃y)E(x. y). există imaginea prin E a mulţimii a. În cuvinte: Pentru orice relaţie funcţională E(x. ceea ce revine la a spune că y ∈ B ↔ (y ∈ A ! ∧ P(y)). (∀A)(∃B)(∀x)[x ∈ B ↔ (x ∈ A ∧ P(x))]. consecinţă a axiomei-schemă a substituţiei: 9. adică: (∀y)[y ∈ b ↔ (∃x)(x ∈ a ∧ E(x. există submulţimea elementelor din A pentru care P este adevărată. Axioma-schemă a substituţiei este: pentru orice relaţie funcţională E(x. deci y = z. y). y) şi pentru orice mulţime a.20 Demonstraţie. y = E (x) în loc de E(x. y) (pentru orice x să existe un y astfel încît E(x. Conform axiomei-schemă a substituţiei. y))]. Fie expresia E(x.I. Pentru orice mulţime A şi pentru orice expresie cu o variabilă liberă P(x). 9.3 Teoremă (Schema de comprehensiune). Pentru demonstraţie. Afirmăm că E este o relaţie funcţională. y))]. z cu E(x. ceea ce trebuia demonstrat. y. Comentarii şi completări privind axiomatica mulţimilor 31 ~ chiar „funcţional”.y) : "(x = y) ∧ P(y)". Nu se pot condensa toate aceste enunţuri într-unul singur. Axioma-schemă a comprehensiunii (a selecţiei.9. ci o expresie. Evident. y) şi pentru orice mulţime a. . trebuie să definim riguros conceptul de „imagine a unei mulţimi printr-o relaţie funcţională”. căutăm o relaţie funcţională şi aplicăm axioma-schemă a substituţiei. deoarece acesta nu este o expresie a limbajului formal (vezi definiţia expresiilor limbajului formal): E nu denumeşte un obiect legitim (o mulţime). pentru mulţimea A există o mulţime B astfel încît: (∀y)[y ∈ B ↔ (∃x)(x ∈ A ∧ E(x.

Reciproca este adevărată? Consistenţă. atunci q este adevărată. Construim (cu axioma mulţimii părţilor) mulţimea P(∅). Pentru orice relaţie R(x.4. atunci orice propoziţie q este adevărată (ceea ce elimină orice interes în stabilirea adevărului unei propoziţii). y) : "x ∈ A ∧ y = f(x)". această relaţie este funcţie (în sensul definiţiei 6. dacă clasele DR şi IR sînt mulţimi. b}. deci P({∅})} = {∅. deci ∅ ∈ P(∅). ! Unicitatea lui c rezultă din axioma extensionalităţii. Demonstraţi că. b} ca imaginea lui D printr-o relaţie funcţională bine aleasă. y): "(x = ∅ ∧ y = a) ∨ (x = {∅} ∧ y = b)" (verificaţi că este o relaţie funcţională). iar p → q este ¬p ∨ q. O teorie care nu este consistentă nu are nici o valoare ştiinţifică: dacă există o propoziţie p astfel încît p şi ¬p sînt adevărate. Unicele mulţimi incluse în {∅} sînt ∅ şi {∅}. Demonstraţie. ρ := {(x. Însă p e adevărată din ipoteză. y) adevărată}. Imaginea prin E a lui P({∅}) este chiar mulţimea căutată c.5 Observaţie. ∅ este chiar unicul element al lui P(∅). Formal: (∀a)(∀b)(∃c)(∀x) [(x ∈ c) ↔ (x = a ∨ x = b)] Mulţimea c de mai sus este unic determinată de a şi b şi se notează {a. modele Este de dorit ca orice teorie axiomatică (deci şi ZFS) să satisfacă următoarele proprietăţi: Consistenţa (sau necontradictorietatea) teoriei: din axiomele teoriei nu se poate deduce simultan o propoziţie şi negaţia ei (adică nu se poate obţine o contradicţie). care are un element (avem ∅ ⊆ ∅. deci P(∅) = {∅}). este clar că. dacă p şi p → q sînt adevărate.b) dacă şi numai dacă R este relaţie funcţională. axioma perechii este tot o teoremă: 9. axiome De asemenea. atunci relaţiei R(x. Cum ∅ nu are nici un element. unei funcţii f : A → B i se asociază o relaţie funcţională F(x. Într-adevăr. Fie E(x. dacă R este relaţie funcţională şi DR este mulţime.a). y) i se asociază o relaţie ρ între DR şi IR (în sensul definiţiei 6. Ştim că există mulţimea vidă ∅. O expresie cu exact două variabile libere se numeşte relaţie. Invers. 9. . Mai mult. adevărată căci ¬p este adevărată. {∅}} are două elemente (cum am dorit). Logică. mulţimi. y) putem defini "domeniul" DR şi "imaginea" IR ca fiind clasele: DR(x): "(∃y)R(x. aplicînd axioma substituţiei. independenţă. deducem că P(∅) ≠ ∅. y)" Demonstraţi că. atunci IR este mulţime. Fie a şi b două mulţimi. y)" IR(y): "(∃x)R(x. y) ∈ DR × IR | R(x. Ideea este de a construi o mulţime cu două elemente D şi de a obţine {a.4. Construim acum P(P(∅)) = P({∅}).4 Propoziţie (Teorema perechii). Atunci există o mulţime c care are ca elemente pe a şi pe b şi numai pe ele.32 I.

acuzată de redundanţă). Se vede că această cale nu conduce la o demonstraţie a consistenţei teoriei ZF. Aşadar. Are loc următorul rezultat: o teorie axiomatică este consistentă dacă şi numai dacă are un model. pe de altă parte.d. un eventual model pentru ZF (care i-ar demonstra consistenţa) nu ar putea fi construit decît într-o teorie mai largă.a. O teoremă a lui Gödel afirmă. La fel. Se observă că. într-o exprimare neriguroasă. Însă ZF este suficient de cuprinzătoare pentru a putea servi drept fundament al întregii matematici. un model pentru axiomele inelului este (Z. Se pot da exemple numeroase: un model al axiomelor geometriei plane este R×R. care depind în mică măsură de formalismele alese pentru a le descrie. x1.9. Orice mulţime nevidă conţine un element de care este disjunctă: (∀a)[a ≠ ∅ → (∃b)(b ∈ a ∧ b∩a = ∅)]. în exemplele de mai sus.I. Problemele stabilirii consistenţei şi independenţei unui sistem axiomatic sînt dificile şi profunde. verificarea consistenţei unei ipotetice teorii mai largi revine la construcţia unei teorii şi mai largi ş. O teorie în care axiomele nu sînt independente nu este însă lipsită de interes (poate fi. Se numeşte model al unei teorii axiomatice o structură de obiecte care satisfac axiomele teoriei. Mai mult. …. dimpotrivă. că un model pentru o teorie axiomatică poate fi construit doar într-o teorie mai largă. Într-adevăr. nu poate exista un şir (xn)n ∈ ω astfel încît .m. am văzut că a fost creată tocmai pentru a elimina contradicţiile apărute în teoria naivă a mulţimilor). cum s-a întîmplat de mai multe ori în trecut. modelele teoriilor sînt obiecte construite în cadrul teoriei (axiomatice) a mulţimilor (care este mai largă decît teoriile respective). dar nu ar conduce la falimentul lor. Dacă ar exista un asemenea lanţ. ar servi doar la clarificarea. rafinarea şi poate reconstrucţia unor anumite idei. Comentarii şi completări privind axiomatica mulţimilor 33 Independenţa axiomelor: nici o axiomă nu este o consecinţă a celorlalte. este grăitor următorul citat din MANIN [1977]. xn} contrazice AF (de ce?). axioma fundării. au deschis în faţa noastră bogata lume a matematicilor clasice şi moderne. atunci {x} contrazice axioma fundării: singurul element al lui {x} este x şi avem x∩x nevidă. dacă avem o mulţime x astfel încît x ∈ x. cu excepţia cazului cînd o eventuală inconsistenţă formală este demonstrată. +. · ) etc. nu există „lanţuri de mulţimi” de forma x0 ∈ x1 ∈ x2 ∈ … ∈ xn ∈ x0. cel mult. Se poate doar presupune că teoria ZF nu conduce la apariţia de contradicţii (de fapt. Să exemplificăm aceasta pe cazul unei noi axiome. p. În acest sens. O descoperire a unei contradicţii în oricare din diversele formalisme. 102: Problema consistenţei formale a axiomelor Zermelo-Fraenkel trebuie să rămînă o chestiune de credinţă. chiar dacă ar apărea. Pînă acum toate demonstraţiile bazate pe aceste axiome nu au dus niciodată la o contradicţie. Independenţa axiomelor are şi ea legătură cu consistenţa. căci conţine pe x. Acest enunţ implică: Nici o mulţime nu este element al ei însăşi. atunci mulţimea {x0. Strîns legată de problema consistenţei este modelarea unui sistem axiomatic. Această lume are o anumită realitate şi o viaţă proprii. Axioma fundării (AF).

Arătăm că orice funcţie f : A → P(A) nu este surjectivă. 3. Cum se poate ieşi din acest (aparent) cerc vicios? 4. pentru orice mulţime A. (0. Deduceţi o formulă generală pentru locul în şir al lui (a. a cărei existenţă rezultă din existenţa măcar a unei mulţimi. Axioma infinităţii face referire la mulţimea vidă ∅. într-un şir.1). …. Exerciţii 1.2). are loc |A| < | P(A) |. Logică. (0.) c) |Q| = |N|. (Ind. d) |R| > |N|. dacă acceptăm că ZF este consistentă. 21 . Un alt rezultat în această direcţie este demonstrarea independenţei axiomei infinităţii faţă de restul axiomelor ZF. AF îşi datorează numele faptului că. pentru orice mulţime x. atunci ZF + AF (sistemul ZF la care se adaugă AF) nu conduce la contradicţii. 95-102). printr-un procedeu asemănător în principiu cu cel de mai sus. Arătaţi că. cu a. (1. Această probare a consistenţei relative a AF s-a realizat prin construirea unui model (în cadrul ZF) care satisface ZF + AF. b). Demonstraţia revine la a aranja perechile de forma (a. orice lanţ de forma x ! x0 ! x1 ! … ! xn ! … este finit şi se termină cu ∅: ∃n astfel încît x ! x0 ! x1 ! … ! xn ! ∅. cn − 1 ∈ {0.21 S-a demonstrat că. b ∈ N. ….1). ∀a ∈ N. (Reprezentarea unui număr în baza b) Fie b un număr natural nenul fixat (numit bază de * numeraţie). există şi sînt unice n ∈ N şi c0. adică orice şir descrescător (faţă de relaţia ∈) este finit şi „fundat” pe ∅. întregul univers descris de ZF şi AF este "creat" pornind de la ∅ (universul "von Neumann".0). ∀n ∈ ω. s-a construit un alt model (tot în cadrul ZF) care satisface ZF şi negaţia AF. Arătaţi că: a) | Z | = |N| b) | N×N | = |N|. Atunci B nu este în imaginea lui f.34 I. În plus. (Ind. astfel încît a = cn − 1b n−1 + … + c1b + c0 (R) Astfel.) 2. O posibilitate este dată de şirul: (0. (1. Dar acest lucru este asigurat de axioma infinităţii. (2. axiome xn + 1 ∈ xn. b) şi definiţi cu ajutorul ei o funcţie bijectivă de la N×N la N. Demonstraţi că. b − 1}. Din aceste două rezultate se vede că AF este independentă de ZF (nu poate fi dedusă din axiomele ZF). mulţimi. Fie B = {x ∈ A | x ∉ f (x)}.0). p. …. 1. vezi MANIN [1977].0).

2. 1057 = 5410. De exemplu. ∃! q.9. se mai specifică baza b. 1. se mai scrie a = cn − 1…c1c0. Pentru unicitate. b − 1 se numesc cifre22 în baza b (pentru scrierea concretă se dau b simboluri care reprezintă aceste cifre şi nu se foloseşte bara superioară. 7. 5. Din teorema împărţirii cu rest aplicată lui a şi b. 3. ….I. 1. B pe 11 etc. cifrele în baza 16 (sistem hexadecimal) sînt 0. B. 9. 16. Scrieţi în bazele 2. 8. 12123. C. în notaţie. 7. F. D. 115210. (Ind. mai riguros. 4. r ∈ N astfel încît a = bq + r. 5. Se pune c0 = r şi se repetă procedeul pentru q – sau. Numerele naturale 0. scriere numită reprezentarea lui a în baza b. ca indice. De exemplu. E. 6. Uneori. Comentarii şi completări privind axiomatica mulţimilor 35 ⎯ În cazul în care are loc egalitatea (R) de mai sus. unde A îl reprezintă pe 10 (scris în baza zece). 22 . Reprezentaţi în baza 10 numerele 10112. se aplică o inducţie după a. A. se observă că c0 este restul împărţirii lui a la b şi se aplică o inducţie după cel mai mic număr de cifre dintr-o reprezentare a lui a în baza b). A se remarca distincţia între număr şi cifră (într-o bază fixată). scrisă aici pentru a evita confuzia cu produsul cn − 1…c1c0). numerele 12910.

19 inversabilă. 33 inducţiei. 6 cuantori. 6 constantă. 24 C diferenţa simetrică. 14 F cardinal.Index A D apartenenţă. 14 diferenţă. 13 axioma-schemă a substituţiei. 6 enunţ. 17 funcţia identică. 13 disjuncţia. 19 surjectivă. 6 expresie. 18 cuantificatori. 4. 19 identitate. 16 bijectivă. 31 infimum. 6 contraimagine. 15 familie de mulţimi. 6 cuplu. 14 compunerea a două relaţii. 6 aplicaţie. 19 G graficul unei funcţii. 19 conectori. 11 reuniunii. 18 imagine printr-o relaţie funcţională. 6 expresii echivalente. 10 axiomele Dedekind-Peano. 27 codomeniul unei funcţii. 10 fundării. 11 axioma perechii. 30. 17 I imagine. 17 funcţie. 17 complementara. 6 domeniul unei funcţii. 22 . 31 axiome. 24 infinităţii. 6 conjuncţia. 8 extensiune. 19 injectivă. 28 extensionalităţii. 25 mulţimii părţilor. 17 axioma alegerii. 16 argument. 29 clasă. 17 E egalitate.

12. 6 submulţime. 21 latice. 29 echipotente. 20 relaţie (clasă). 21 ireflexivă. 21 mulţimea vidă. 20 simetrică. 4. 20 de bună ordine. 7 primul element. 29 ordonată. 32 . 3 bine ordonată. 7 R majorant. 10 nume constant. 20 de ordine. 6 nume variabil. 22 finită. 21 de ordine totală. 17 inversa unei relaţii. 32 relaţie binară. 12 mulţimi cardinal echivalente. 19 L P lanţ. 11 supremum. 18 S negaţia. 13 a unei familii. 29 M pereche ordonată. 21 Principiul bunei ordonări. 21 minorată (submulţime). 17 disjunctă. 18 inversa unei funcţii. 28 produs cartezian. 35 reuniune a unei familii. 29 inductiv ordonată. 6 noţiuni primare. 21 maximal (element). 22 T teorema perechii. 22 de echivalenţă. 21 model. 29 N relaţie antisimetrică. 30 reprezentarea unui număr într-o bază. 22 minorant. 22 completă. 15 predicat. 22 Lema lui Zorn. 21 total ordonată. 29 infinită. 16 relaţie funcţională. 20 reflexivă. 16 propoziţie. 29 numărabilă. 21 de ordine strictă. 31 simbol. 21 de preordine. 33 mulţime. 6 schema de comprehensiune. 21 majorată (submulţime). 20 tranzitivă.37 intersecţie.

6 Zermelo. 3 ZFS. 10 . 7 Z valoare de adevăr. 21 V variabilă legată.38 U ultimul element. 7 variabilă liberă. 7 variabilă. 4.

.L.S. 2. Bucureşti. Didactică şi pedagogică.. N. M. NĂSTĂSESCU. SCORPAN. Timişoara. C.D. Probleme de teoria mulţimilor şi logică matematică. Algebră pentru perfecţionarea profesorilor. C. didactică şi pedagogică. 11.D. SPIRCU.. 5. A Course in Mathematical Logic. I. Boston. Ed. a first course in mathematics. [2000]. N. BECHEANU.A. Proofs and fundamentals. [1981] Elemente de teoria mulţimilor şi logică matematică.. [1974] Probleme de structuri algebrice. Bucureşti. Ed. D. Ed. [1981a] Algebra. Didactică şi pedagogică. Academiei R. C. New York. I. Didactică şi pedagogică. Ed. Bucureşti..D. 10. Ed. RADU.. [1983]. Bucureşti.. 12. 8.. NĂSTĂSESCU. [1977]. NIŢĂ.. [1981b] Probleme de algebră. Bucureşti. A. Ed. ION. I. T. Springer Verlag. Birkhäuser. Bucureşti. NIŢĂ. Ed. Ed. POPESCU. MAKSIMOVA. Ed. Bucureşti. L. et al. Limbajul logicii matematice. Tehnică. Facla. [1973]. YU. [1974] Introducere în teoria mulţimilor. Bucureşti. C. ION. H. RADU. 4. I. Tehnică. Tehnică. E. BLOCH.R. FREUDENTHAL. 7. [1996] Introducere în teoria axiomatică a mulţimilor. MANIN.Bibliografie 1. 3. Bucureşti 1974. 6. [1983] Teoria dimensiunii în algebra necomutativă. REGHIŞ. Ed. LAVROV. 2000. 9. Universităţii Bucureşti. M.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->