Sunteți pe pagina 1din 20

_KATA MAUUAIONa

1 III

Biblow genesevw Ihsoy Xristoy yioy Dayid yioy Abraam. 2 Abraam egennhsen ton Isaak, Isaak de egennhsen ton Iakvb, Iakvb de egennhsen ton Ioydan kai toyw adelfoyw aytoy, 3 Ioydaw de egennhsen ton Farew kai ton cZara ek thw Uamar, Farew de egennhsen ton Esrvm, Esrvm de egennhsen ton Aram, 4 Aram de egen nhsen ton Aminadab, Aminadab de egennhsen ton Naas svn, Naassvn de egennhsen ton Salmvn, 5 Salmvn de egennhsen ton cBoew ek thw Raxab, cBoew de egennhsen ton Ivbhd ek thw Royu, Ivbhd de egennhsen ton Iessai, 6 Iessai de egennhsen ton Dayid ton basilea. Dayid de ] egennhsen ton Solomvna ek thw toy Oy rioy, 7 Solomvn de egennhsen ton Roboam, Roboam de egennhsen ton c Abia, c Abia de egennhsen ton d Asaf, 8 d Asaf de egennhsen ton Ivsafat, Ivsafat de egennh sen ton Ivram, Ivram de egennhsen ton Ozian, 9 Oziaw de egennhsen ton Ivauam, Ivauam de egennhsen ton c Axaz, c Axaz de egennhsen ton Ezekian, 10 Ezekiaw de egennhsen ton cManassh, dManasshw de egennhsen ton cAmvw, cAmvw de egennhsen ton Ivsian, 11 Ivsiaw de

Gn 2,4; 5,1 18 9,27!

2-17: L 3,23-38 1Chr 1,34 Gn 25,26; 29,35 3-6a: Rth 4,12.18-22 1Chr 2,4s.9 Gn 38,12-30 4-6a: 1Chr 2,10-12.15

Jos 2,1 H11,31! Rth 4,13-17 1Sm 17,12 6b-11: 1Chr 3,5.10-16 2Sm 11,3s; 12,24

3Esr 1,32

Inscriptio: _ eyaggelion kata Matuaion (Mauuaion W 565) D K W G D f 13 33. 565. 700. 892. 1424 M bo m agion eyaggelion kata Matuaion f 1 (boms) m arxh syn uev toy kata Matuaion eyaggelioy 1241 m ek toy kata Matuaion L m a* B* m txt a1 B1 1,3 c Zare P B mae 5 c bis Booz K L G D f 1.13 565. 700. 892. 1241. 1424. (W 579) M lat m Boow C 33 g1* m txt P a B l 844. l 2211 k co 6 ] o basileyw C K L W D 33. 565. 892. 1241. 1424. l 844. l 2211 M lat syh m txt P a B G f 1.13 579. 700 g1 k vgmss sys.c.p co 7/8 c bis Abioyd f 13 it syhmg l d bis Asa K L W G D 33. 565. 579. 892. 1241. 1424 M (a) f ff1 vg sy m txt Pvid a B C f 1.13 700. l 844. l 2211 it syhmg co 9 c bis Axaw a1 (Axaz Axaw a*) C 1424c g1* (k) q mae boms m txt B K L W G D U f 1.13 33. 565. 700. 892. 1241. 1424*. l 844. l 2211 M lat 10 c Manasshn D 1424. l 844. l 2211 l d Manassh a1 B l c bis Amvn K L W f 13 565. 579. 700. 892. 1241. 1424. l 844. l 2211 M lat sy mae m txt a B C G D U f 1 33 it vgmss sa bo

1,1222

KATA MAUUAION

1Chr 3,17 1Chr 3,19 G Esr 3,2

L1,27 27,17! 11,2! 16,16!

egennhsen ] ton Iexonian kai toyw adelfoyw aytoy epi thw metoikesiaw Babylvnow. 12 Meta de thn metoikesian Babylvnow Iexoniaw egennhsen ton Salauihl, Salauihl de egennhsen ton Zo robabel, 13 Zorobabel de egennhsen ton Abioyd, Abi oyd de egennhsen ton Eliakim, Eliakim de egennhsen ton Azvr, 14 Azvr de egennhsen ton Sadvk, Sadvk de egennhsen ton Axim, Axim de egennhsen ton Elioyd, 15 Elioyd de egennhsen ton Eleazar, Eleazar de egen nhsen ton Matuan, Matuan de egennhsen ton Iakvb, 16 Iakvb de egennhsen ton Ivshf _ton andra Mariaw, ej hw egennhuh Ihsoyw o legomenow Xristowa. 17 Pasai oyn ai geneai apo Abraam evw Dayid geneai dekatessarew, kai apo Dayid evw thw metoikesiaw Ba bylvnow geneai dekatessarew, kai apo thw metoikesiaw Babylvnow evw toy Xristoy geneai dekatessarew. 18 Toy de _Ihsoy Xristoya h cgenesiw oytvw hn. mnhsteyueishw thw mhtrow aytoy Mariaw tv Ivshf, prin h syneluein aytoyw eyreuh en gastri exoysa ek pney matow agioy. 19 Ivshf de o anhr aythw, dikaiow vn kai mh uelvn aythn cdeigmatisai, eboylhuh laura apolysai aythn. 20 tayta de aytoy enuymhuentow idoy aggelow ky rioy kat onar efanh aytv legvn Ivshf yiow Dayid, mh fobhuhw paralabein cMarian thn gynaika soy to gar en ayth gennhuen ek pneymatow estin agioy. 21 tejetai de yion, kai kaleseiw to onoma aytoy Ihsoyn aytow gar svsei ton laon aytoy apo tvn amartivn aytvn. 22 toyto

2 X

18-25: L1,26-38 1

3 V

20

4 X

2,13.19

18 25 L1,31! Ps 130,8 9,2.6; 20,28; 26,28

11 ] ton Ivakim Ivakim de egennhsen U f 1 33 syh**; Irlat vid 16 _ v mnhsteyueisa paruenow ( q), Mariam egennhsen Ihsoyn ton legomenon Xriston U f 13 it (sys) m v mnhsteyueisa hn Mariam paruenow, h eteken Ihsoyn Xriston syc m txt P a B C K L P W G 33. 565. 579. 700. 892. 1241. 1424. l 844. l 2211. ( ton D, Ihsoyw f 1) M aur f ff1 vg syp.h co 18 _ Xristoy Ihsoy B m Ihsoy W l c gennhsiw K L G f 13 33. 565. 700. 892. 1241. 1424. l 844 M; Ir Or m txt P a B C P W Z D U f 1 l 2211 syh; Eus 19 c paradeigmatisai a*.2 C K L P W G D U f 13 33. 565. 579. 700. 892. 1241. 1424. l 844. l 2211 M; Eus m txt a1 B Z f 1 20 c Mariam a C D K P W Z G D U f 13 33. 565. 700. 892. 1424. l 844. l 2211 M syh m txt B L f 1 579. 1241 co

KATA MAUUAION

1,232,7
2,15.17.23; 4,14; 8,17; 12,17; 13,35; 21,4; 26,56; 27,9 Is 7,14 G

5 VII

6 X

de olon gegonen na plhrvuh to rhuen ypo ] kyrioy dia i ^ toy profhtoy legontow 23 idoy h paruenow en gastri ejei kai tejetai yion, kai ckalesoysin to onoma aytoy Emmanoyhl, o estin meuermhneyomenon meu hmvn o ueow. 24 c egerueiw de Yo Ivshf apo toy ypnoy epoihsen vw prosetajen aytv o aggelow kyrioy kai parelaben thn gynaika ay toy, 25 kai oyk eginvsken aythn evw Yoy eteken cyion kai ekalesen to onoma aytoy Ihsoyn. Toy de Ihsoy gennhuentow en Bhuleem thw Ioydaiaw en hmeraiw Hrvdoy toy basilevw, idoy magoi apo anatolvn paregenonto eiw Ierosolyma 2 legontew poy estin o texueiw basileyw tvn Ioydaivn; eidomen gar ay toy ton astera en th anatolh kai hluomen proskynhsai aytv. 3 akoysaw de o basileyw Hrvdhw etaraxuh kai Ypasa Ierosolyma met aytoy, 4 kai synagagvn pantaw toyw arxiereiw kai grammateiw toy laoy epynuaneto Zpar aytvn\T poy o xristow gennataiT. 5 oi de eipan aytv en Bhuleem thw Ioydaiaw oytvw gar gegraptai dia toy profhtoy 6 kai sy Bhuleem_, gh Ioydaa, oydamvw elaxisth ei en toiw hgemosin Ioyda ek soy gar ejeleysetai hgoymenow, ostiw poimanei ton laon moy ton Israhl. 7 Tote Hrvdhw laura kalesaw toyw magoyw hkri bvsen par aytvn ton xronon toy fainomenoy asterow,

Is 8,8.10 G 28,20! 21,6!

21!

L 2,4-7 L1,5

27,11! Nu 24,17 Ap 22,16 11! 21,10

11,2! J 7,42

Mch 5,1.3

2Sm 5,2 1Chr 11,2

22 ] toy K L G 565. 579. 700. 1241. 1424. l 844 M; Eus m txt a B C D W Z D 071 f 1.13 33. 892vid. l 2211 l ^ Hsaioy D it sys.(c).h sams; Irlat pt 23 c (cf Is 7,14) kaleseiw D bomss; Or Eus 24 c diegerueiw C3 D K L W G D 087 f 13 33. 565. 579. 700. 892. 1241. l 844. l 2211 M m txt a B C* Z 071 f 1 l Y a K Z G D f 13 565. 700. 1241 m txt B C D L W f 1 33. 579. 892. l 844. l 2211 M 25 Y B* 579 l c (L 2,7) ton yion aythw ( Dc L d q) ton prvtotokon C D K L N W G D 087. 565. 579. 700. 892. 1241. l 844. l 2211 M aur d f ff1 q vg syp.h m txt a B Zvid 071vid f 1.13 33 it mae sys.c (sa bo) 2,3 Y D 4 Z D G l [T et T ;] 6 _ thw Ioydaiaw D it sys.c.p m gh tvn Ioydaivn ff1 (syh) boms(s)

2,818

KATA MAUUAION

28,8 L 2,10! 2; 8,2; 9,18; 14,33; 15,25; 20,20; 28,9.17 Ps 72,10s Ps 72,15 Is 60,6 Ct 3,6 22 1Rg 13,9s 1,20! 1Rg 11,17.40 2Rg 25,26 Jr 26,21-23 Ap 12,4 21 22; 4,12; 12,15; 14,13; 15,21 1,22! Hos 11,1 Nu 23,22; 24,8 3,17!

7 1,22!

Jr 31,15

8 kai pemcaw aytoyw eiw Bhuleem eipen poreyuentew gejetasate akribvwi peri toy paidioy epan de eyrhte, apaggeilate moi, opvw kagv eluvn proskynhsv aytv. 9 Oi de akoysantew toy basilevw eporeyuhsan kai idoy o asthr, on eidon en th anatolh, prohgen aytoyw, evw eluvn c estauh epanv _oy hn to paidiona. 10 idontew de ton astera exarhsan xaran megalhn sfodra. 11 kai el uontew eiw thn oikian eidon to paidion meta Mariaw thw mhtrow aytoy, kai pesontew prosekynhsan aytv kai an oijantew toyw uhsayroyw aytvn proshnegkan aytv dvra, xryson kai libanon kai smyrnan. 12 Kai xrhma tisuentew kat onar mh anakamcai prow Hrvdhn, di allhw odoy anexvrhsan eiw thn xvran aytvn. 13 Anaxvrhsantvn de aytvn ] idoy aggelow kyrioy _fainetai kat onara tv Ivshf legvn egerueiw paralabe to paidion kai thn mhtera aytoy kai feyge eiw Ai gypton kai sui ekei evw an eipv soi mellei gar Hrvdhw i zhtein to paidion toy apolesai ayto. 14 o de egerueiw parelaben to paidion kai thn mhtera aytoy nyktow kai anexvrhsen eiw Aigypton, 15 kai hn ekei evw thw te leythw Hrvdoy na plhrvuh to rhuen ypo kyrioy dia i toy profhtoy legontow ej Aigyptoy ekalesa ton yion moy. 16 Tote Hrvdhw idvn oti enepaixuh ypo tvn magvn euymvuh lian, kai aposteilaw aneilen pantaw toyw pai daw toyw en Bhuleem kai en pasin toiw orioiw aythw apo _dietoyw kai katvterva, kata ton xronon on hkribvsen para tvn magvn. 17 tote eplhrvuh to rhuen ] dia Ie remioy toy profhtoy legontow 18 fvnh en Rama hkoysuh, ] klayumow kai odyrmow polyw

8 g C3 K L W G D 565. 700. 892. 1241 M syh m txt a B C* D f 1.13 33vid. l 844. l 2211; Eus 9 c esth K L W G D f 13 565. 579. 700. 892. 1241. l 844 M m txt a B C D f 1 33. l 2211 l _ toy paidioy D it 13 ] (12) eiw thn xvran aytvn B l _ (19 v.l.) kat onar fainetai C 16 _ dietiaw kai katv D* K 33. 700. 892 m (1,20) kat onar efanh B 17 ] ypo kyrioy D aur 18 ] (Jr 38,15 G) urhnow kai ( 1241) C D K L W G D f 13 33. 565. 579. 700. 892. 1241. 1424 M sys.c.h m txt a B Z f 1 l 2211 lat syp co; Ju

KATA MAUUAION

2,193,5
Gn 35,19; 48,7

Raxhl klaioysa ta tekna aythw, kai oyk huelen paraklhuhnai, oti oyk eisin. 19 Teleythsantow de toy Hrvdoy idoy aggelow ky rioy gfainetai kat onari tv Ivshf en Aigyptv 20 legvn egerueiw paralabe to paidion kai thn mhtera aytoy kai poreyoy eiw ghn Israhl teunhkasin gar oi zhtoyntew thn cyxhn toy paidioy. 21 o de egerueiw parelaben to paidion kai thn mhtera aytoy kai ceishluen eiw ghn Is rahl. 22 Akoysaw de oti Arxelaow basileyei thw Ioydaiaw anti gtoy patrow aytoy Hrvdoyi efobhuh ekei apeluein xrhmatisueiw de kat onar anexvrhsen eiw ta merh thw Galilaiaw, 23 kai eluvn katvkhsen eiw polin legomenhn cNazaret opvw plhrvuh to rhuen dia tvn profhtvn oti Nazvraiow klhuhsetai.
3
7 III

1,20!

Ex 4,19

14

12 14! 4,13; 21,11 Mc 1,9! 1,22! Jdc 13,5; 16,17 Is 11,1 26,71 L18,37! J18,5! 1-6: Mc 1,2-6 L 3,1-6 J1,6 L1,80 4,17p; 10,7p

8 I

9 VI

En Yde taiw hmeraiw ekeinaiw paraginetai Ivannhw o baptisthw khryssvn en th erhmv thw Ioydaiaw 2 Y[kai] legvn metanoeite hggiken gar h basileia tvn oyranvn. 3 oytow gar estin o rhueiw dia Hsaioy toy profhtoy le gontow fvnh bovntow en th erhmv etoimasate thn odon kyrioy, eyueiaw poieite taw triboyw aytoy. 4 aytow de o Ivannhw eixen to endyma aytoy apo trixvn kamhloy kai zvnhn dermatinhn peri thn osfyn aytoy, h de trofh hn aytoy akridew kai meli agrion. 5 Tote

Is 40,3 G J1,23

2Rg 1,8 Lv 11,21s

19 g C K L W G D 33. 565. 579. 700. 892. 1241. 1424 M m txt a B D Z f 1.13 l 2211 21 c hluen D K L N W G D f 1.13 33. 565. 579. 700. 1241. 1424. l 2211 M syh m txt a B C (bo) 22 g 4 13 C3 D K L N G D f 1.13 33. 565. 579. 700. 1241. 1424. l 2211 M latt; Eus m txt a B C* W 23 c Nazareu C K N W G f 13 565 pm lat co m Nazarau D f 1 m Nazara P70vid; Eus m txt a B D L 33. 700. 892. 1241. 1424. l 2211 pm 3,1 Y D K L Nvid G D 565. 700. l 844. l 2211 pm it sys bopt m txt a B C W f 1.13 33. 892. 1241. 1424 pm lat syp.h sa mae bopt 2 Y a B q co m txt C D K L N W G D f 1.13 565. 579. 700. 892. 1241. 1424. l 844. l 2211 M lat sy

3,616
11,7-10

KATA MAUUAION

7-10: L 3,7-9 16,1! 12,34; 23,33 L 21,23 R1,18! Ap 6,16s L 3,8!

7,19 13,40 11s: Mc 1,7s L 3,15-18 J1,25-28 11,3p; 21,9!p J1,15! Act 13,24! H10,37 Ap 1,4 Jr 13,24 Joel 3,1-5 Am 7,4 Ml 3,19 13,30.40-42

Mc 9,43 13-17: Mc 1,9-11 L 3,21s

1,22!; 5,17; 23,32 5,6. 10.20; 6,1.33; 21,32

ejeporeyeto prow ayton Ierosolyma kai pasa h Ioydaia kai pasa h perixvrow toy Iordanoy, 6 kai ebaptizonto en tv Iordanh Ypotamv yp aytoy ejomologoymenoi taw amartiaw aytvn. 7 Idvn de polloyw tvn Farisaivn kai Saddoykaivn erxomenoyw epi to baptisma Yaytoy eipen aytoiw gennh mata exidnvn, tiw ypedeijen ymin fygein apo thw mel loyshw orghw; 8 poihsate oyn karpon ajion thw metanoi aw 9 kai mh dojhte legein en eaytoiw patera exomen ton Abraam. legv gar ymin oti dynatai o ueow ek tvn liuvn toytvn egeirai tekna tv Abraam. 10 hdh de ] h ajinh prow thn rizan tvn dendrvn keitai pan oyn dendron mh poioyn karpon kalon ekkoptetai kai eiw pyr balletai. 11 Egv men ymaw baptizv en ydati eiw metanoian, o de Zopisv moy\ erxomenow isxyroterow moy estin, oy oyk eimi ikanow ta ypodhmata bastasai aytow ymaw baptisei en pneymati agiv kai pyri 12 oy to ptyon en th xeiri aytoy kai diakauariei thn alvna aytoy kai synajei ton siton _aytoy eiw thn apouhkhna, to de axyron katakay sei pyri asbestv. 13 Tote paraginetai o Ihsoyw apo thw Galilaiaw epi ton Iordanhn prow ton Ivannhn toy baptisuhnai yp ay toy. 14 o de YIvannhw diekvlyen ayton legvn egv xrei an exv ypo soy baptisuhnai, kai sy erxh prow me; 15 apokriueiw de o Ihsoyw eipen _prow aytona afew arti, oytvw gar prepon estin hmin plhrvsai pasan dikaio synhn. tote afihsin ayton ]. 16 baptisueiw de o Ihsoyw

10 V

11 I

12 V

13 X

14 I

6 Y C3 D K L G f 13 565. 700. 892. 1241. l 844 M lat mae m txt a B C* W D f 1 33. 579. 1424. l 2211 q sy sa bo; Or 7 Y a* B sa mae; Or m txt a1 C D K L W G D f 1.13 33. 565. 579. 700. 892. 1241. 1424. l 844. l 2211 M latt sys.c.h bo 10 ] p) kai K L G f 13 33. 565. 579. 1241. 1424. l 844. l 2211 M syh m txt a B C Ds W D f 1 700; Or 11 Z P101 a d samss; Cyp 12 _ 14 1 B W m 24 1 L 892. 1424. l 844. l 2211 b ff1 g1 sy mae m 24 f 13 a q; (Did) m txt a C Ds K G D f 1 33. 565. 579. 700. 1241 M lat sa bo 14 Y a* B sa m txt P96 a1 C Ds K L P W G D f 1.13 33. 565. 700. 892. 1241. 1424. l 844. l 2211 M lat(t) sy mae bo 15 _ aytv P96 B f 13 l 844. l 2211 m txt P64 a C Ds (K) L P W G D f 1 33. 565. 579. 700. 892. 1241. 1424 M syh l ] baptisuhnai sys.c m et cum baptizaretur lumen ingens circumfulsit de aqua, ita ut timerent omnes qui advenerant a (g1)

KATA MAUUAION

3,174,7
Ez 1,1 Is 11,2 J1,32

geyuyw anebhi apo toy ydatow kai idoy hnevxuhsan


Y[aytv] oi oyranoi, kai eiden Y[to] pneyma Y[toy] ueoy _katabainon vseia peristeran Y[kai] erxomenon ep ay ton 17 kai idoy fvnh ek tvn oyranvn legoysa ] _oytow estina o yiow moy o agaphtow, en v eydokhsa. Tote Yo Ihsoyw anhxuh _eiw thn erhmon ypo toy pney matow peirasuhnai ypo toy diaboloya. 2 kai nhstey saw hmeraw tesserakonta _kai nyktaw tesserakontaa, ysteron epeinasen. 3 kai _proseluvn o peirazvn eipen aytva ei yiow ei toy ueoy, eipe na oi liuoi oytoi artoi i genvntai. 4 o de apokriueiw eipen gegraptai oyk ep artv monv zhsetai o anurvpow, all cepi panti rhmati Zekporeyomenv dia stomatow\ ueoy. 5 Tote paralambanei ayton o diabolow eiw thn agian po lin kai c esthsen ayton epi to pterygion toy ieroy 6 kai legei aytv ei yiow ei toy ueoy, bale seayton ] katv gegraptai gar oti toiw aggeloiw aytoy enteleitai peri soy kai epi xeirvn aroysin se, mhpote proskochw prow liuon ton poda soy. 7 efh aytv o Ihsoyw palin gegraptai _oyk ekpeira seiwa kyrion ton ueon soy.

15 II 16 V

J12,28 12,18!; 17,5 Ps 2,7 14,33! 1-11: Mc 1,12s L 4,1-13 Dt 8,2 H 4,15! Ex 34,28 Dt 9,9 1Rg 19,8 Gn 3,1-7 1Th 3,5 6; 27,40; 3,17! Dt 8,3 Sap 16,26

27,53 Ap 11,2! Is 48,2; 52,1 Dn 3,28 G; 9,24 3!

Ps 91,11s

Dt 6,16 G Is 7,12 1K10,9 Act 15,10

16 g C K L P G D f 13 565. 579. 892. 1241. 1424 M d h syh m txt a B Ds W f 1 33vid. 700. l 844. l 2211 lat syp co l Y a* B l 2211 vgmss sys.c sa; Irlat CyrJ m txt a1 C Ds K L P W G D f 1.13 33. 565. 579. 700. 892. 1241. 1424. l 844 M lat syp.h mae bo; Ir l Y bis a B bo; Ir m txt C Ds K L P W G D f 1.13 565. 579. 700. 892. 1241. 1424. l 844. l 2211 M l _ katabainonta ek toy oyranoy vw D it vgmss (syh) l Y a* B lat; Irlat m txt a2 C D K L P W G D f 1.13 33. 565. 579. 700. 892. 1241. 1424. l 844. l 2211 M f l vgcl sys.c; Ir 17 ] prow ayton D a b g1 h sys.c l _ p) sy ei D a sys.c; Ir 4,1 Y B D 700 l _ 46 13 710 a K 892. 1424 sys.(c.p) m txt P101vid B C D L P W G D f 1.13 33vid. 565. 579. 700. 1241 M latt syh sa 2 _ kai tesserakonta nyktaw P101vid a D 892 m p) f 1 syc m txt B C K L P W G D f 13 33. 565. 579. 700. 1241. 1424 M syh 3 _ 1 5 24 C K L P G D 565. 579. 1241. 1424 M f (k) syh m proshluen aytv o peirazvn kai eipen aytv D it sys.c.(p) m txt P101vid a B W f 1.13 33. 700. 892vid aur ff1 l vg mae bo 4 c en C D f 13; Orlat l Z D a b g1 5 c isthsin K L P W G D U f 13 565. 579. 700. 892. 1241. 1424 M syh m txt a B C D Z f 1 33 sys.c.p 6 ] p) enteyuen C* U sys.h bo 7 _ oy peiraseiw D

4,819
Dt 3,27; 34,1-4 Ap 21,10 17,1!p 16,26

KATA MAUUAION

2,11! Dn 3,5.10.15 16,23 Dt 6,13; 10,20; 5,9

1Rg 19,5-7 26,53 H1,6.14 12-17: Mc 1,14s L 4,14s J 4,1-3.43 11,2; 14,3. 13p 2,14! 2,23! 8,5; 9,1; 11,23; 17,24 Mc 1,21!p J 2,12! 1,22!

Is 8,239,1

1Mcc 5,15 L1,79 J1,9 R 2,19

16,21; 26,16 3,2! 18-22: Mc 1,16-20 L 5,1-11 10,2p Mc 1,29 16,18!

2Rg 6,19 13,47 Jr 16,16

8 Palin paralambanei ayton o diabolow eiw orow ych lon lian kai deiknysin aytv pasaw taw basileiaw toy kosmoy kai thn dojan aytvn 9 kai ceipen aytv tayta soi panta dvsv, ean pesvn proskynhshw moi. 10 tote legei aytv o Ihsoyw ypage ], satana gegraptai gar kyrion ton ueon soy proskynhseiw kai aytv monv la treyseiw. 11 Tote afihsin ayton o diabolow, kai idoy aggeloi proshluon kai dihkonoyn aytv. 12 Akoysaw de ] oti Ivannhw paredouh anexvrhsen eiw thn Galilaian. 13 kai katalipvn thn cNazara eluvn katvkhsen eiw dKafarnaoym thn paraualassian en orioiw Zaboylvn kai Nefualim 14 na plhrvuh to rhuen i dia Hsaioy toy profhtoy legontow 15 gh Zaboylvn kai gh Nefualim, odon ualasshwT, peran toy Iordanoy, Galilaia tvn eunvn,T 16 o laow o kauhmenow en cskotei fvw eiden mega, kai toiw kauhmenoiw en xvra kai skia uanatoy fvw aneteilen aytoiw. 17 Apo tote hrjato o Ihsoyw khryssein kai legein metanoeite hggiken gar h basileia tvn oyranvn. 18 cPeripatvn de para thn ualassan thw Galilaiaw eiden dyo adelfoyw, Simvna ton legomenon Petron kai Andrean ton adelfon aytoy, ballontaw amfiblhstron eiw thn ualassan hsan gar alieiw. 19 kai legei aytoiw deyte opisv moy, kai poihsv ymaw ] alieiw anurvpvn.

17 VI 18 IV 19 VII

4
20 VI

21 II

9 c legei K L P W G D U f 1 565. 579. 700. 892. 1241. 1424 M m txt a B C D Z f 13 33 10 ] (16,23 p) opisv moy C2 D L Z G 33. 579c. 892c. 1241. 1424 M b h l* sy(s).c.h samss bomss m retro it; Irarm vid m txt a B C*vid K P W D f 1.13 565. 579*. 700. 892*vid f k vg syp sams mae bo; Irlat vid Or 12 ] o ( 892) Ihsoyw C2 K L P W G D U f 1.13 565. 579. 892. 1424 M it vgcl syc.p.h bopt m txt a B C*vid D Z 33. 700. 1241 ff1 k vgst sys sa mae bopt; Or 13 c Nazaret B2 L G 565. 700. 892. 1241. 1424. l 844. l 2211 pm aur m Nazareu a* D K W U f 1.13 579 pm lat sa bo m Nazarau C P D m txt a1 B* Z 33 k mae l d Kapernaoym C K L P Wc G D (U) f 1.13 565. 579. 700. 892. 1241. 1424. l 844. l 2211 M m txt a B D W* Z 33 lat(t) co 15 [T et T vel .] 16 c skotia a1 B D W; Orpt m txt a* C K L P G D U f 1.13 33. 565. 579. 700. 892. 1241. 1424. l 844. l 2211 M; Orpt 18 c p) paragvn D it sys; Eus 19 ] p) genesuai a1 D 33. l 844. l 2211 lat syp.hmg

KATA MAUUAION

4,205,6
19,27p

22 VI

23 I

20 oi de eyuevw afentew ta diktya ] hkoloyuhsan aytv. 21 Zkai probaw ekeiuen eiden alloyw dyo adelfoyw, Iakvbon ton toy Zebedaioy kai Ivannhn ton adelfon aytoy, en tv ploiv meta Zebedaioy toy patrow aytvn katartizontaw ta diktya aytvn, kai ekalesen aytoyw. 22 oi de eyuevw afentew to ploion kai ton patera aytvn hkoloyuhsan aytv.\ 23 Kai perihgen _en olh th Galilaiaa didaskvn en taiw synagvgaiw aytvn kai khryssvn to eyaggelion thw basileiaw kai uerapeyvn pasan noson kai pasan ma lakian en tv lav. 24 Kai c aphluen h akoh aytoy eiw olhn thn Syrian kai proshnegkan aytv pantaw toyw kakvw exontaw poi kilaiw nosoiw kai basanoiw synexomenoyw Y[kai] daimo nizomenoyw kai selhniazomenoyw kai paralytikoyw, kai euerapeysen aytoyw. 25 kai hkoloyuhsan aytv oxloi polloi apo thw Galilaiaw kai Dekapolevw kai Ieroso lymvn kai Ioydaiaw kai peran toy Iordanoy.

10,2p; 17,1!; 20,20p; 27,56 J 21,2

19,29!p 1Rg 19,19s 23: Mc 1,39 L 4,44 9,35; 11,1 10,17; 12,9; 13,54; 23,34 L 4,15 24,14 10,1 Dt 7,15 24: Mc 3,10s L 6,18s 9,26! Mc 1,28p! 14,35p

17,15 8,6; 9,2p 25: Mc 3,7s L 6,17b.18a Mc 5,20!

5
24 X 25 V

27 V 26 X 28 V

Idvn de toyw oxloyw anebh eiw to orow, kai kauisan tow aytoy proshluan Yaytv oi mauhtai aytoy 2 kai anoijaw to stoma aytoy edidasken aytoyw legvn 3 Makarioi oi ptvxoi tv pneymati, oti aytvn estin h basileia tvn oyranvn. 4 gmakarioi oi penuoyntew ], oti aytoi paraklhuhsontai. 5 makarioi oi praeiw, oti aytoi klhronomhsoysin thn ghn.i 6 makarioi oi peinvntew kai dicvntew thn dikaiosynhn, oti aytoi xortasuhsontai.

c.57: L 6,20-49 4,8; 14,23p; 15,29; 17,1p; 24,3p; 28,16 Mc 3,13p J 6,3! 3-12: L 6,20b-23 11,5p L 4,18 1K1,27s Jc 2,5! Ps 33,19 G Is 57,15; 61,1 Is 61,2s; Sir 48,24 Tob 13,16 Ap 7,17! Ps 36,11 G 11,29! Dt 1,8.21 etc Is 60,21; 65,9 Jr 23,5s; 33,15s 3,15!

20 ] aytvn K W 565 it sys.c.p co 21/22 Z W 33 23 _ o Ihsoyw en olh ( a*) th Galilaia a* C* sys.p.h bo m en olh th Galilaia o Ihsoyw C3 m o Ihsoyw olhn thn Galilaian a1 D f 1 33. 892. 1424. l 844. l 2211 lat; Eus m olhn thn Galilaian o Ihsoyw K W G D f 13 565. 579. 700. 1241 M m txt B (k) syc sa mae 24 c ejhluen a C f 1 33. 892 syhmg l Y B C* (D) f 13 892; Eus m txt a C2 D K W G f 1 33. 565. 579. 700. 1241. 1424. l 844. l 2211 M latt sa mae 5,1 Y B 4/5 g (vss 5/4) D 33 lat syc boms; Or Eus l ] nyn a1 33. 892. l 844 aur vgmss sams bo; Did

5,718
18,33 Jc 2,13! Prv 14,21; 17,5 G Ps 24,3s Ps 73,1 1T1,5 2T 2,22 H12,14 1J 3,2 Ap 22,4! Prv 10,10 G Jc 3,18 H12,14! 45p R 9,26! Jub 1,24s 1P 3,14! 11s.44; 10,23! 3,15! 10,22! Is 51,7 1P 4,14

KATA MAUUAION

10
29 X

1P 4,13 Ap 19,7! Gn 15,1 23,31.37 Jc 5,10 13: L14,34s / Mc 9,50

14-16: L11,33 / Mc 4,21 L 8,16 E 5,8 Ph 2,15 J 8,12! Is 2,2

E 5,8s Ph 2,15 J15,8 1K10,31 Ph 1,11 1P 2,12 E 2,10! 45.48; 6,9 etc 17s: L16,17 R 3,31 9,13p; 10,34sp; 18,11; 20,28p L 5,32! 7,12!; 11,13p L16,16! R 3,21 3,15! R 8,4! 24,35p Bar 4,1

7 makarioi oi elehmonew, oti aytoi elehuhsontai. 8 makarioi oi kauaroi th kardia, oti aytoi ton ueon ocontai. 9 makarioi oi eirhnopoioi, oti Yaytoi yioi ueoy klhuhsontai. 10 makarioi oi dedivgmenoi eneken dikaiosynhw, oti aytvn estin h basileia tvn oyranvn. 11 makarioi este otan goneidisvsin ymaw kai cdivjvsini kai eipv sin g1pan ponhron ] kau ymvni Y[ceydomenoi] eneken d emoy. 12 xairete kai agalliasue, oti o misuow ymvn polyw en toiw oyranoiw oytvw gar edivjan toyw profhtaw toyw pro ymvn ]. 13 Ymeiw este to alaw thw ghw ean de to alaw mv ranuh, en tini alisuhsetai; eiw oyden isxyei Yeti ei mh _blhuen ejva katapateisuai ypo tvn anurvpvn. 14 Ymeiw este to fvw toy kosmoy. oy dynatai poliw krybhnai epanv oroyw keimenh 15 oyde kaioysin ly xnon kai tiueasin ayton ypo ton modion all epi thn ly xnian, kai lampei pasin toiw en th oikia. 16 oytvw lam catv to fvw ymvn emprosuen tvn anurvpvn, opvw dv i sin ymvn ta kala Yerga kai dojasvsin ton patera ymvn ton en toiw oyranoiw. 17 Mh nomishte oti hluon katalysai ton nomon h toyw profhtaw oyk hluon katalysai alla plhrvsai. 18 amhn gar legv ymin evw an pareluh o oyranow kai h gh, ivta en h mia keraia oy mh pareluh apo toy nomoy ], evw Yan

30 V

31 II

32 II

33 X 34 V

9 Y a C D f 13 it vgcl.st syp; Did m txt B K W G D U f 1 33. 565. 579. 700. 892. 1241. 1424. l 844. l 2211 M f k vgww sys.c.h co 11 g 4 2 3 1 (D) 33 h k (syc) mae bo l c divjoysin a D (cf g) W D U f 13 l g1 3 4 1 2 D h k sy(s).c.p l ] rhma C K W G D U f 1.13 33. 565. 579. 700. 892. 1241. 1424. l 844. l 2211 M q syp.h mae; Or m txt a B D (cf g1) lat sys.c sa bo; Tert l Y D it sys; Tert l d dikaiosynhw D it 12 ] yparxontaw D2 (yparxontvn D*) syc bo? 13 Y D W it sys.c.p; Cyp l _ blhuhnai ejv kai D K W G D U f 13 565. 579. 700. 1241. 1424. l 844. l 2211 M m txt P86*.(c) a B C f 1 33. 892 16 Y B* 18 ] kai tvn profhtvn U f 13 565; Irlat l Y B* l 2211

11
35 X

KATA MAUUAION

5,1929
Jc 2,10

36 V

37 X

panta genhtai. ^ 19 ow ean oyn lysh mian tvn entolvn toytvn tvn elaxistvn kai didajh oytvw toyw anurvpoyw, elaxistow klhuhsetai en th basileia tvn oyranvn Zow d an poihsh kai didajh, oytow megaw klhuhsetai en th basileia tvn oyranvn.\ 20 ZLegv gar ymin oti ean mh perisseysh ymvn h di kaiosynh pleion tvn grammatevn kai Farisaivn, oy mh eiseluhte eiw thn basileian tvn oyranvn.\ 21 Hkoysate oti erreuh toiw arxaioiw oy foney seiw ow d an foneysh, enoxow estai th krisei. 22 egv de legv ymin oti paw o orgizomenow tv adelfv aytoy ] eno xow estai th krisei ow d an eiph tv adelfv aytoy c raka, enoxow estai tv synedriv ow d an eiph^ mvre, enoxow estai eiw thn geennan toy pyrow. 23 Ean oyn prosferhw to dvron soy epi to uysiasthrion kakei mnhsuhw oti o adelfow soy exei ti kata soy, 24 afew ekei to dvron soy emprosuen toy uysiasthrioy kai ypageT prvtonT diallaghui tv adelfv soy, kai tote eluvn prosfere to dvron soy. 25 Isui eynovn tv antidikv soy taxy, evw otoy ei gmet aytoy en th odvi, mhpote se paradv o antidikow tv krith kai o krithw ] tv yphreth kai eiw fylakhn blhuhsh 26 amhn legv soi, oy mh ejel uhw ekeiuen, evw c an apodvw ton esxaton kodranthn. 27 Hkoysate oti erreuh ] oy moixeyseiw. 28 egv de legv ymin oti paw o blepvn gynaika prow to epiuymhsai caythn hdh emoixeysen aythn en th kardia aytoy. 29 Ei de o ofualmow soy o dejiow skandalizei se, ejele ayton kai bale apo soy symferei gar soi na apolhtai i

3,15! 12,38; 15,1; 23,2! Mc 2,16! L 5,21! J 8,3 18,3 Ex 20,13 Dt 5,17 19,18p R13,19 Jc 2,11 Ex 21,12 Lv 24,17 E 4,26 Jc 1,19s 1J 3,15

Mc 11,25

25s: L12,57-59

18,34 Ex 20,14 Dt 5,18 19,18p R13,9 Jc 2,11 Ex 20,17 Dt 5,21 Job 31,1 Sir 9,8 2P 2,14 29s: 18,8s Mc 9,43-47

18 ^ (24,35) caelum et terra transibunt, verba autem mea non praeteribunt c 19 Z a* D W 579 boms 20 Z D 22 ] eikh a2 D K L W G D U f 1.13 33. 565. 579. 700. 892. 1241. 1424 M it sy co; Irlat Ormss Cyp Cyr m txt P64 a* B aur vg; Or Hiermss l c raxa a* D W mae; Irlat l ^ tv adelfv aytoy L U f 1.13 700 ff1 sys.c bo; Cyp 24 [T vel T ,] 25 g 35 1 2 K G D U 565. 579. 700. 1241. 1424 M lat syh samss mae; Cl m txt a B D L W 0275 f 1.13 33. 892. l 844 it sys.c.p samss bopt; Did l ] p) se paradv K L W G D U 33. 565. 579. 700. 1241. 1424. l 844 M lat syc.p.h co m se paradvsei D m txt P64vid a B 0275 f 1.13 892 k; Cl 26 c oy L W 1424 m 33 27 ] (21. 33) toiw arxaioiw L D U f 13 33. 579. 892 pm lat syc.h**; Irlat Orlat Eus 28 c aythw a1 f 1 m P64 a*; Tert Cl m txt B D K L W G D U f 13 33. 565. 579. 700. 892. 1241. 1424. l 844 M Irlat vid

5,3041

KATA MAUUAION

12

31s: L16,18 / Mt 19,9 Mc 10,11s Dt 24,1-3 19,7p 1K 7,10s

Lv 19,12 Nu 30,3 Dt 23,22 G Zch 8,17 34-37: Jc 5,12 Sir 23,9-11 23,22 Is 66,1 Ps 11,4; 103,19 Is 66,1 Act 7,49 Ps 48,3 Tob 13,16

2K1,17 6,13! 38-42: L 6,29s Ex 21,24 Lv 24,20 Dt 19,21 R12,19 1P 2,23 1Th 5,15! Prv 20,22; 24,29 Is 50,6 Thr 3,30 J18,22s 29s 1K 6,7

en tvn melvn soy kai mh olon to svma soy cblhuh eiw geennan. 30 Zkai ei _h dejia soy xeira skandalizei se, ekkocon aythn kai bale apo soy symferei gar soi na i apolhtai en tvn melvn soy kai mh olon to svma soy `eiw geennan apeluhb.\ 31 Erreuh de ow an apolysh thn gynaika aytoy, dotv ayth apostasion. 32 egv de legv ymin oti _paw o apolyvna thn gynaika aytoy parektow logoy porneiaw poiei aythn moixeyuhnai, `kai ow ean apolelymenhn gamhsh, moixa b. tai 33 Palin hkoysate oti erreuh toiw arxaioiw oyk epiorkhseiw, apodvseiw de tv kyriv toyw orkoyw soy. 34 egv de legv ymin mh omosai olvw mhte en tv oyranv, oti uronow estin toy ueoy, 35 mhte en th gh, oti ypopo dion estin tvn podvn aytoy, mhte eiw Ierosolyma, oti poliw estin toy megaloy basilevw, 36 mhte en th kefalh soy omoshw, oti oy dynasai _mian trixa leykhn poihsai h melainana. 37 c estv de o logow ymvn _nai nai,a oy oy to de perisson toytvn ek toy ponhroy estin. 38 Hkoysate oti erreuh ofualmon anti ofualmoy Ykai odonta anti odontow. 39 egv de legv ymin mh anti sthnai tv ponhrv all ostiw se c rapizei deiw thn _dejian siagona [soy]a, strecon aytv kai thn allhn 40 kai _tv uelontia soi kriuhnai kai ton xitvna soy labein, afew aytv kai to imation ] 41 kai ostiw se c aggareysei mi

38 V

39 X

29 c p) apeluh D 700mg it sys.c (mae) bo 30 Z D vgms sys boms l _ h ( U) xeir soy h dejia U f 13 l ` (29) blhuh eiw geennan K (L) W G D U f 13 565. 579. 700. 1241. 1424. l 844 M f vgms syh sa m txt a B f 1 33. 892 syc bo (lat mae) 32 _ p) ow an apolysh D 579 pm it sys.c sams bo l ` kai o apolelymenhn gamhsaw moixatai B sa?; Or m D a b k; Ormss m txt a K W D f 1.13 33. 565. 700. 892. 1424. l 844. (L U 579. 1241) M lat? syh sa? mae bo 36 _ 13 5 6 4 K D 565. 579. 1241. 1424. l 844 M syh m 1 2 4 3 5 6 f 13 700 h m poihsai (poiein D*) 2 1 3 5 6 D*.1 m 4 13 5 6 f 1 k; (Cl) m txt a B ( h L) W U 33. 892. l 844 lat 37 c estai B 700 l _ nai nai kai L (b g1 h?) m to nai nai kai to U; Ju Cl Clhom Or Cyr 38 Y D f 13 it mae 39 c rapisei D K L D U f 1.13 565. 579. 892. 1241 M mae bo m txt a B W 33. 700. 1424. l 844 l d p) epi a2 D K L D U f 1.13 33. 565. 579. 700. 892. 1241. 1424 M m txt a* B W l 844 l _ dejian soy siagona K L D U f 13 565. 579. 700. 1424. l 844 pm m dejian siagona a W f 1 33. 892. 1241 pm a f (h); Orlat Cyr m siagona 40 _ o uelvn D l ] soy a 33. 1241. 1424 sys.c.p soy D k sys.c m txt B; Eus 41 c ean eggareysh a m (e)an aggareysh D 33. 892*. (l 844)

13

KATA MAUUAION

5,426,2
Dt 15,7s Sir 29,8s 43-48: L 6,27s.32-36 Lv 19,18 22,39!p Dt 7,1-5 Ps 139,21s Ex 23,4s Prv 24,17; 25,21 Job 31,29s R12,20 L 23,34! R12,14! 1P 3,9 9! E 5,1 22,10!

40 V

41 V

42 X

lion en, ypage met aytoy ] dyo. 42 tv aitoynti se cdow, kai _ton uelonta apo soy danisasuaia mh apostrafhw. 43 Hkoysate oti erreuh agaphseiw ton plhsion soy kai mishseiw ton exuron soy. 44 egv de legv ymin aga pate toyw exuroyw ymvn ] _kai proseyxesue yper tvna divkontvn ymaw, 45 opvw genhsue yioi toy patrow ymvn toy en oyranoiw, oti ton hlion aytoy anatellei epi ponh royw kai agauoyw kai brexei epi dikaioyw kai adikoyw. 46 ean gar agaphshte toyw agapvntaw ymaw, tina misuon exete; oyxi kai oi telvnai _to aytoa poioysin; 47 kai ean aspashsue toyw c adelfoyw ymvn monon, ti perisson poieite; oyxi kai oi d eunikoi _to aytoa poioysin; 48 esesue oyn ymeiw teleioi c vw o pathr ymvn o doyraniow teleiow estin. Prosexete Y[de] thn cdikaiosynhn ymvn mh poiein em prosuen tvn anurvpvn prow to ueauhnai aytoiw ei de mh ge, misuon oyk exete para tv patri ymvn tv en Ytoiw oyranoiw. 2 Otan oyn poihw elehmosynhn, mh sal pishw emprosuen soy, vsper oi ypokritai poioysin en taiw synagvgaiw kai en taiw rymaiw, opvw dojasuvsin

18,17; 21,31!

6,7.32; 18,17 Dt 18,13 Lv 19,2 19,21 1K14,20 Kol 4,12 Jc 1,4 3,15! 5.16; 23,5

5.16; 7,5; 15,7; 22,18; 23,13!; 24,51 J 5,44

41 ] eti alla D it vgcl sys m alla lat syc; Irlat 42 c didoy K L D U f 1 33. 565. 579. 700. 1241. 1424. l 844 M m txt a B D W f 13 892; Cl l _ tv uelonti danisasuai D (k) 44 ] p) eylogeite toyw katarvmenoyw ymaw (ymin D*) kalvw poieite toiw misoysin ymaw D*.1 K L W D U f 13 33. 565. 579. 700. 892. 1241. 1424. l 844 M lat sy(p).h mae; (Athen Cl) Eus m txt a B f 1 k sys.c sa bopt mae; Irlat Or Cyp l _ p) kai ( W; Eus) proseyxesue yper tvn ephreazontvn ymaw (hmaw U*, D; Eus) kai D K L W D U f 13 33. 565. 579. 700. 892. 1241. 1424. l 844 M lat sy(p).h; (Athen Cl) Orpt Eus m txt a B f 1 k sys.c sa bopt mae; (Irlat) Orpt Cyp 46 _ oytvw D Z 33 h k sys.c sa? bo m toyto f 1 lat mae 47 c filoyw K L W D U 33. 565. 579. 700. 1241. l 844 M f h syh m aspazomenoyw ymaw 1424 m txt a B D Z f 1.13 892 lat syc.p co; Cyp l d (46) telvnai K L W D U f 13 565. 579. 700. l 844 M h syp.hmg m txt a B D Z f 1 33. 892. 1241. 1424 lat syc.h co; Bas l _ oytvw K L D U 565. 579. l 844 M h syc.h bo 48 c vsper D K W D U 565. 579 M l d en toiw ( D*) oyranoiw D* K D U 565. 579. 700 pm it; Tert 6,1 Y B D K W D f 13 565. 579. 700 M lat syc mae bomss m txt a L Z U f 1 33. 892. 1241. 1424 g1 syp.h bo l c p) elehmosynhn K L W Z D U f 13 33. 565. 579. 700. 1241. 1424. l 844. l 2211 M f k syp.h mae m dosin a1a syc bo m txt a*.1b B D f 1 892 lat l Y a* D Z f 1 33 m txt a2 B K L W D U f 13 565. 579. 700. 892. 1241. 1424. l 844. l 2211 M

6,310
5.16 R12,8 6.18

KATA MAUUAION

14

2!

1! 2! 2Rg 4,33 Mc 1,35p 4!

1Rg 18,26-29 Eccl 5,1 Sir 7,14 5,47! 32p

9-13: L11,2-4 7,11; 23,9 Is 63,16; 64,7 Sap 2,16 Sir 23,1.4 Jub 1,24s 1P1,17! Ml 1,6 Is 29,23 Ez 36,23 J17,6; 12,28 4,17! 7,21; 12,50p; 18,14; 21,31; 26,42p Act 21,14 1Mcc 3,60

ypo tvn anurvpvn amhn ] legv ymin, apexoysin ton misuon aytvn. 3 soy de poioyntow elehmosynhn mh gnvtv h aristera soy ti poiei h dejia soy, 4 opvw gh soy h elehmosynhi en tv kryptv kai o pathr soy o blepvn en tv kryptv ] apodvsei soi^. 5 Kai otan _proseyxhsue, oyk esesuea vw oi ypokri tai, oti filoysin ] en taiw synagvgaiw kai en taiw gvni aiw tvn plateivn estvtew cproseyxesuai, opvw ^ fanv sin toiw anurvpoiw amhn legv ymin, ]1 apexoysin ton misuon aytvn. 6 sy de otan proseyxh, eiselue eiw to tameion soy kai kleisaw thn uyran soy proseyjai tv patri soy tv en tv kryptv kai o pathr soy o blepvn en tv kryptv apodvsei soi ]. 7 Proseyxomenoi de mh battaloghshte vsper oi c e unikoi, dokoysin gar oti en th polylogia aytvn eis akoysuhsontai. 8 mh oyn omoivuhte aytoiw oiden gar _o pathr ymvna vn xreian exete pro toy ymaw `aithsai ay tonb. 9 Oytvw oyn proseyxesue ymeiw Pater hmvn o en _toiw oyranoiwa agiasuhtv to onoma soy 10 eluetv h basileia soy genhuhtv to uelhma soy, Yvw en oyranv kai epi ] ghw

43 V

2 ] amhn a* 13 4 g 3 2 4 1 a* m 3 4 2 1 D m 1 2 4 D m 14 3 33 m txt a1 B K L W Zvid U f 1.13 565. 579. 700. 892. 1241. 1424. l 844. l 2211 M l ] aytow D W D f 1 565. 579. 1241. (700. l 2211) M h q syp.h m txt a B K L Z U f 13 33. 892. 1424. l 844 lat sys.c; Or l ^ en tv fanerv K L W D U 565. 579. 700. 892. 1241. 1424. l 844. l 2211 M it sys.p.h m txt a B D Z f 1.13 33 aur ff1 k vg syc co; Or 5 _ proseyxh oyk esh (a*) D K L W D U f 13 33. 565. 579. 700. 1241. 1424. l 844. l 2211 M k q syc.p.h m txt a2 B Z f 1 892 lat syhmg co l ] sthnai D it syc.p l c kai ( 13) proseyxomenoi D 13 it l ^ an W D U 565. 579. 700. 1241. l 844 M l ]1 oti K L W D U 565. 579. 1241. 1424. l 844 M f 6 ] (4 v.l.) en tv fanerv K L W D U f 13 33. 565. 579. 700. 892. 1241. 1424. l 844. l 2211 M it syp.h m txt a B D Z f 1 aur ff1 k vg sys.c co; Or Eus 7 c ypokritai B 1424 syc mae 8 _ o ueow o pathr ymvn a1a B sa mae m o pathr ymvn o oyraniow 892c. 1424 syh; (Or)pt m txt a*.1b D K L W Z D U 0170vid f (1).13 33. 565. 579. 700. 892*. 1241. l 844. l 2211 M latt sys.c.p bo; Orpt l ` anoijai to stoma D h 9 _ tv oyranv mae; Didache 10 Y D* a b c k bomss; Tert Cyp l ] thw D K L U f 13 565. 579. 700. 892. 1241. 1424. l 844. l 2211 M m txt a B W Z D f 1

15

KATA MAUUAION

6,1120
Prv 30,8 Prv 3,28; 27,1 Act 7,26! 14s; 18,21-35 Sir 28,2 26,41p Ps 17,30 G; 26,2 Sir 33,1 1K10,13 J1,13s 2P 2,9 5,37; 13,19.38 J17,15 2Th 3,3 2T 4,18 14s: Mc 11,25s 12! Kol 3,13!

44 VI

45 X

46 V

11 ton arton hmvn ton epioysion dow hmin shmeron 12 kai afew hmin _ta ofeilhmataa hmvn, vw kai hmeiw c afhkamen toiw ofeiletaiw hmvn 13 kai mh eisenegkhw hmaw eiw peirasmon, alla rysai hmaw apo toy ponhroy. ] 14 Ean Ygar afhte toiw anurvpoiw ta paraptvmata aytvn, afhsei kai ymin o pathr ymvn o coyraniow 15 ean de mh afhte toiw anurvpoiw ], oyde o pathr _ymvn afhseia ta paraptvmata ymvn. 16 Otan de nhsteyhte, mh ginesue c vw oi ypokritai skyurvpoi, afanizoysin gar ta prosvpa daytvn opvw fanvsin toiw anurvpoiw nhsteyontew amhn legv ymin, ] apexoysin ton misuon aytvn. 17 sy de nhsteyvn aleicai soy thn kefalhn kai to prosvpon soy nicai, 18 opvw mh fanhw gtoiw anurvpoiw nhsteyvni alla tv patri soy tv en _tv kryfaiva kai o pathr soy o blepvn en _tv kry faiva apodvsei soi ]. 19 Mh uhsayrizete ymin uhsayroyw epi thw ghw, opoy shw kai brvsiw afanizei kai opoy kleptai dioryssoysin kai kleptoysin 20 uhsayrizete de ymin uhsayroyw en oyranv, opoy oyte shw oyte brvsiw afanizei kai opoy

4,2; 9,15 Act 13,2s 2K11,27 Is 58,5 L 24,17 1! 2!

4!

19-21: L12,33s Is 51,8 Job 24,16 19,21p 1T 6,19 Sir 29,10s 4Esr 7,77

12 _ thn ofeilhn Didache m ta paraptvmata Or l c afiomen D L W D U 565 co? m afiemen a2 K f 13 579. 700. 1241. 1424. l 844. l 2211 M co?; Didache m txt a* B Z f 1 vgst syp.h 13 ] amhn 17. 30. 288* vgcl m (1Chr 29,11-13) oti soy estin h basileia kai h dynamiw kai h doja eiw toyw aivnaw amhn K L W D U f 13 33. 288c. 565. 579. 700. 892. 1241. 1424. l 844 M f q syh bopt (g1 k syc.p sa) m oti soy estin h dynamiw kai h doja eiw toyw aivnaw Didache m oti soy estin h basileia toy patrow kai toy yioy kai toy agioy pneymatow eiw toyw aivnaw amhn 1253 m txt a B D Z 0170 f 1 l 2211 lat mae bopt; Or 14 Y D* L sams l c p) en toiw oyranoiw U it m p) oyraniow ta paraptvmata ymvn L f 13 l 844 lat samss bo mae; Did 15 ] ta paraptvmata aytvn B K L W D U f 13 33. 565. 579. 700. 892c. 1241. 1424. l 844. l 2211 M (b) f q syc.h sa bopt m txt a D f 1 892* lat syp mae bopt l _ ymin afhsei a (g c syc) m ymvn afhsei ymin D 1241 it vgcl syp.h 16 c vsper K L W G U f 13 33. 565. 579. 700. 1241. 1424. l 844 M m txt a B D D f 1 892. l 2211 l d eaytvn B l ] oti K L W G D U 33. 579. 892. 1241. 1424 M lat m txt a B D f 1.13 565. 700. l 844. l 2211 it 18 g nhsteyvn toiw anurvpoiw B (k) l _ bis tv kryptv K L W G D U f 13 33. 565. 579. 700. 892. 1241. 1424. l 844. l 2211 M m kryfia et kryfaiv D* m bis kryfaiv D1 m txt a B f 1 l ] (4. 6 v.l.) en tv fanerv D 579. 1241. l 2211 pm it

6,2132

KATA MAUUAION

16

22s: L11,34-36

20,15 Mc 7,22 Dt 15,9 Sir 14,10

24: L16,13

L16,9! 25-33: L12,22-31 13,22p

10,29-31p Job 12,7; 38,41 Ps 147,9 PsSal 5,9-11 10,31!

1Rg 10,4-6 2Chr 9,13-28 3Esr 1,4 Ps 90,5s 8,26; 14,31; 16,8; 17,20 L12,28

kleptai oy dioryssoysin _oyde kleptoysina 21 opoy gar estin o uhsayrow csoy, ekei estai Ykai h kardia csoy. 22 O lyxnow toy svmatow estin o ofualmow. ean Yoyn _h o ofualmow soy aploywa, olon to svma soy fvteinon estai 23 ean de go ofualmow soy ponhrow hi, olon to svma soy skoteinon estai. ei oyn to fvw to en soi sko tow estin, to skotow poson. 24 Oydeiw ] dynatai dysi kyrioiw doyleyein h gar ton ena mishsei kai ton eteron agaphsei, h enow anuejetai kai toy eteroy katafronhsei. oy dynasue uev doyley ein kai mamvna. 25 Dia toyto legv ymin mh merimnate th cyxh ymvn ti faghte _[h ti pihte]a, mhde tv svmati ymvn ti endyshsue. oyxi h cyxh pleion estin thw trofhw kai to svma toy endymatow; 26 emblecate eiw ta peteina toy oyranoy oti oy speiroysin oyde uerizoysin oyde synagoysin eiw ] apouhkaw, kai o pathr ymvn o oyraniow trefei ayta oyx ymeiw mallon diaferete aytvn; 27 tiw de ej ymvn me rimnvn dynatai prosueinai epi thn hlikian aytoy phxyn ena; 28 Kai peri endymatow ti merimna katamauete te; ta krina toy agroy pvw _ayjanoysin oy kopivsin oyde nhuoysina 29 legv de ymin oti oyde Solomvn en pash th dojh aytoy periebaleto vw en toytvn. 30 ei de ton xor ton toy agroy shmeron onta kai ayrion eiw klibanon ballomenon o ueow oytvw amfiennysin, oy pollv mallon ymaw, oligopistoi; 31 Mh oyn merimnhshte legontew ti fagvmen; h ti pivmen; h ti peribalvmeua; 32 gpanta

47 V

48 V

49 V

20 _ kai kleptoysin a f 1 l 844 it syc m W k 21 c bis ymvn K L W G D U f 1.13 33. 565. 579. 700. 892. 1241. 1424. l 844. l 2211 M f sy bopt m txt a B lat syhmg co; Bas l Y B boms 22 Y a lat syc mae boms l _ 25 1 K L G D U f 1.13 33. 565. 579. 700. 892. 1241. 1424 M it m 25 l 844. l 2211 m txt a B W lat 23 g (22) 5 14 a* W 33 24 ] p) oikethw L D 1241 25 _ kai ti pihte K L N G D U 565. 579. 700. 1241. 1424. l 844 M syp.h m a f 1 892. l 2211 a b ff1 k l vg syc samss m txt B W f 13 33 it samss mae bo; Or Hiermss 26 ] taw a1 L l 2211 28 _ ayjanei oy kopia oyde nhuei K L Nvid W G D 0281 f 13 565. 579. 700. 892. 1241. 1424. l 844. l 2211 M m ayjanoysin oy nhuoysin oyde kopivsin (a*) U syc m ayjanoysin oy kopioysin oyde nhuoysin B 33 m txt a1 f 1 syp.h; Ath 32 g tayta gar panta a N D U f 13 892. 1241 lat syc; Bas

17

KATA MAUUAION

6,337,10
5,47! 8

50 II 51 V

52 X

53 V

gar taytai ta eunh c epizhtoysin oiden gar o pathr ymvn o oyraniow oti xrhzete toytvn apantvn. 33 zhteite de prvton thn _basileian [toy ueoy] kai thn dikaiosynhna aytoy, kai tayta panta prosteuhsetai ymin. 34 Mh oyn merimnhshte eiw thn ayrion, h gar ayrion merimnhsei c eaythw arketon th hmera h kakia aythw. Mh krinete, na mh kriuhte 2 en v gar krimati kri i nete kriuhsesue, kai en v metrv metreite cmetrhuh setai ymin. 3 Ti de blepeiw to karfow to en tv of ualmv toy adelfoy soy, thn de en tv sv ofualmv dokon oy katanoeiw; 4 h pvw c ereiw tv adelfv soy afew ek balv to karfow d ek toy ofualmoy soy, kai idoy h dokow en tv ofualmv soyT; 5 ypokrita, ekbale prvton gek toy ofualmoy soy thn dokoni, kai tote diableceiw ekbalein to karfow ek toy ofualmoy toy adelfoy soy. 6 Mh dvte to agion toiw kysin mhde balhte toyw mar garitaw ymvn emprosuen tvn xoirvn, mhpote ckatapath soysin aytoyw en toiw posin aytvn kai strafentew rhjv sin ymaw. 7 Aiteite kai douhsetai ymin, zhteite kai eyrhsete, kroyete kai anoighsetai ymin 8 paw gar o aitvn lam banei kai o zhtvn eyriskei kai tv kroyonti c anoighse tai. 9 h tiw Yestin ej ymvn anurvpow, on caithsei o yiow aytoy arton, mh liuon epidvsei aytv; 10 _h kai ixuyn

R14,17 3,15! Mc 10,30 Ps 37,4.25 Sap 7,11 25! Ex 16,19

1-5: L 6,37s.41s R 2,1! Mc 4,24

6,2!

10,11-14p; 15,26p Ex 29,33 Lv 22,10

7-11: L11,9-13 18,19; 21,22p Jc 1,5s Is 58,9 Hos 2,23 Jr 29,12-14 Prv 8,17

32 c epizhtei K L N W D 565. 579. 700. 892. 1241. 1424. l 2211 M m txt a B U f 1.13 33. l 844 33 _ 1 46 a (k) l sa bo; Eus m 6 4 5 1 B m basileian tvn oyranvn kai thn dikaiosynhn Cl m txt K L N W D U f 1.13 33. 565. 579. 700. 892. 1241. 1424. l 844. l 2211 M lat sy mae 34 c aythw B* L co? m ta eaythw K N f 1.13 33. 579. 1241. 1424 pm syh m ta peri aythw D m to eaythw U 565 m eaythn 700 m txt a B2 W 892 pm co? 7,2 c p) antimetrhuhsetai N U f 13 it vgcl; Cyr 4 c legeiw a* U 700 lat mae l d apo K W D U 565. 579. 700 M l [T .] 5 g 5 6 14 K L N W D U f 1.13 33. 565. 579. 700. 892. 1241. 1424. l 844. l 2211 M latt syh; Irlat vid m txt a B Cvid 0281 6 c katapathsvsin a K D 0281 f 1 565. 579. 700. 892. 1241. 1424. l 844. l 2211 M; Cl m txt B C L N W U f 13 33 8 c anoigetai B m anoixuhsetai U 9 Y B* L 565. 1241. 1424 it l c (e)an aithsh a1 K L N W D 0281 f 1.13 33. 565. 579. 700. 892. 1241. 1424. l 844. l 2211 M lat syh m txt a* B C U b syc.p (a c g1 h) 10 _ h kai ean ixuyn aithsh Kc f 13 565 (lat syc) m kai (e)an ixuyn aithsh L N W D U 579. 700. 1424 M syp.h m txt a B C 0281 (f 1) 33. ( kai 892). 1241. l 844. l 2211 (co)

7,1122

KATA MAUUAION

18

6,9! Jc 1,17 12: L 6,31 Tob 4,15 Sir 31,15 22,40!; 5,17!

13s: L13,23s 4Esr 7,6-14

21,32; 22,16 Dt 30,15s Jr 21,8 25,46! 22,14! 15-20: L 6,43s 24,11! 2T 3,5 10,16p 12,33 Sir 27,6 Jc 3,12

12,33 1J 3,9

3,10p! 16! 21-23: L 6,46; 13,26s 26; 21,29 R 2,13 Jc 1,22! 6,10! 1J 2,17

aithseia, mh ofin epidvsei aytv; 11 ei oyn ymeiw ponhroi ontew oidate _domata agauaa didonai toiw teknoiw ymvn, posv mallon o pathr ymvn o en toiw oyranoiw dvsei agaua toiw aitoysin aytonT. 12 Panta Yoyn osa ean uelhte na poivsin ymin oi i anurvpoi, oytvw kai ymeiw poieite aytoiw oytow gar estin o nomow kai oi profhtai. 13 Eiseluate dia thw stenhw pylhw c oti plateia Zh pylh\ kai eyryxvrow h odow h apagoysa eiw thn apv leian kai polloi Yeisin oi eiserxomenoi di aythw 14 cti stenh h pylh kai teulimmenh h odow h apagoysa eiw thn zvhn kai oligoi eisin oi eyriskontew aythn. 15 Prosexete ] apo tvn ceydoprofhtvn, oitinew er xontai prow ymaw en endymasin probatvn, esvuen de ei sin lykoi arpagew. 16 apo tvn karpvn aytvn epignv sesue aytoyw. mhti syllegoysin apo akanuvn cstafylaw h apo tribolvn syka; 17 Oytvw pan dendron agauon karpoyw gkaloyw poieii, to de sapron dendron karpoyw ponhroyw poiei. 18 oy dynatai dendron agauon karpoyw ponhroyw cpoiein oyde dendron sapron karpoyw kaloyw dpoiein. 19 pan ] dendron mh poioyn karpon kalon ek koptetai kai eiw pyr balletai. 20 ara ge apo tvn kar pvn aytvn epignvsesue aytoyw. 21 Oy paw o legvn moi kyrie kyrie, eiseleysetai eiw thn basileian tvn oyranvn, all o poivn to uelhma toy patrow moy toy en Ytoiw oyranoiw. ] 22 polloi eroysin

54 V

55 V

56 X

57 V 58 V

59 III 60 V

11 _ agaua domata f 1 it vgcl m agaua L ff1 l vgst l [T ;] 12 Y a* L 1424 syp bomss 13 c kai ti 118* m ti a b h l q vgmss l Z a* a b c h k; Cl Hipp Orpt Cyp l Y a*; Cl 14 c oti a* 700c samss mae bo m oti de B* samss m ti de B2 m kai 209 m txt a1 C K L N W D U f 1.13 565. 579. 700*. 892. 1241. 1424. l 844 M lat sy 15 ] de C K L W D U 0281 f 1.13 33. 579. 700. 892. 1241. l 844 M f q syh samss bo m txt a B 565. 1424 lat syc.p samss mae 16 c stafylhn C(*).2 K L W D U f 13 565. 579. 700. 1241. 1424. l 844 M m txt a B 0281 f 1 892 lat syh co 17 g B* vgmss 18 c enegkein B; Orpt Ad m txt a C K L W Z D U 0281 f 1.13 33. 565. 579. 700. 892. 1241. 1424. l 844 M latt sy; Orpt l d enegkein a*; Orpt m txt a1 B C K L W Z D U f 1.13 33. 565. 579. 700. 892. 1424. l 844 M lat sy; Orpt 19 ] oyn Cvid L Z f 13 33. 1241 it syc sa mae bomss 21 Y K L W f 13 565. 579. 700. 1241. l 844 M m txt a B C Z D U 0281vid f 1 33. 892. 1424; Did l ] aytow (oytow C2 33. 1241) eiseleysetai eiw thn basileian tvn oyranvn C2 W U 33. 1241 lat syc; Cyp

19

KATA MAUUAION

7,238,3
Jr 14,14; 27,15 10,1p.8 Mc 9,38p

61 V

62 II

moi en ekeinh th hmera kyrie kyrie, oy tv sv onomati eprofhteysamen, kai tv sv onomati daimonia ] ejeba lomen, kai tv sv onomati dynameiw pollaw epoihsamen; 23 kai tote omologhsv aytoiw oti oydepote egnvn ymaw capoxvreite ap emoy ] oi ergazomenoi thn anomian. 24 Paw oyn ostiw akoyei moy toyw logoyw Ytoytoyw kai poiei aytoyw, c omoivuhsetai andri fronimv, ostiw vko domhsen aytoy thn oikian epi thn petran 25 kai katebh h broxh kai hluon oi potamoi kai epneysan oi anemoi kai cprosepesan th oikia ekeinh, kai oyk epesen, teueme livto gar epi thn petran. 26 Kai paw _o akoyvna moy toyw logoyw toytoyw kai mh cpoivn aytoyw omoivuhsetai andri mvrv, ostiw vkodomhsen gaytoy thn oikiani epi thn ammon 27 kai katebh h broxh kai hluon oi potamoi kai epneysan oi anemoi kai cprosekocan th oikia ekei nh, kai epesen kai hn h ptvsiw aythw megalh ]. 28 Kai egeneto ote c etelesen o Ihsoyw toyw logoyw toytoyw, ejeplhssonto _oi oxloia epi th didaxh aytoy 29 hn gar didaskvn aytoyw vw ejoysian exvn kai oyx vw oi grammateiw Yaytvn].

25,12 25,41 Ps 6,9 13,41 1J 3,4 23,28; 24,12 24-27: L 6,47-49 Jc 1,22! 10,16; 24,45; 25,2.4 16,18 Job 1,19

Jc 1,22!

25,2s Is 28,17-19 Ez 13,10-15

28s: Mc 1,21s L 4,31s 11,1; 13,53; 19,1; 26,1 L 7,1 13,54p; 19,25p; 22,33 J 7,46 9,6.8; 10,1; 21,23; 28,18

6
63 II

8_

Katabantow de aytoya apo toy oroyw hkoloyuhsan aytv oxloi polloi. 2 kai idoy leprow cproseluvn prosekynei aytv legvn kyrie, ean uelhw dynasai me kauarisai. 3 kai ekteinaw thn xeira hcato aytoy ] le

5,1! 2-4: Mc 1,40-45 L 5,12-16 10,8; 11,5p 15; 9,29; 17,7; 20,34; 9,20! Mc 1,41! L 5,13!

22 ] polla a* 23 c anaxvreite U f 13 l ] pantew L U f 13 1424 b vgs 24 Y B* 1424 a g1 k mae boms l c omoivsv ayton C K L W D 565. 579. 1424 M f h k q syc.h bo; Cyp m txt a B Z U 0281 f (1).13 33. 700. 892. 1241. l 844 ff1 l vg syp.hmg sa mae; Or Did 25 c prosekroysan W m p) proserrhjan U 579; Eus m prosekocan 1424 26 _ ostiw akoyei U f 13 l c poiei U f 13 l g C K L G D f 13 565. 579. 1424. l 844 M m txt a B W Z (U) f 1 700. 892. 1241 27 c proserrhjan C U f 1 m prosekroysan f 13 l ] sfodra U f 13 33. 1241c mae 28 c synetelesen K L D U 579. 1241. l 844 M m txt a B C W Zvid G f 1.13 33. 565. 700. 892. 1424; Or l _ pantew 998; Eus m pantew oi oxloi D U f 1 (vgms) 29 Y C* L G 565. 700. 1424 M (b) l ] kai oi Farisaioi C* W 33. 1241 lat sy; Euspt 8,1 _ katabanti de aytv ( D) a* K L G D 565. 579. 1241. 1424 M k? 2 c eluvn C K L W G 33. 579. 1241. l 844 M m 1424 3 ] o Ihsoyw C2 K L N W G D U 565. 579. 700. 1241. (1424). l 844. l 2211 M lat syc.p.h sams mae m txt a B C* f 1.13 33. 892 k samss bo; Cyr

8,413

KATA MAUUAION

20

9,30; 12,16p; 16,20p; 17,9p Lv 14,2-32 10,18p; 24,14p 5-13: L 7,1-10 J 4,46-54 4,13! 27,54p 4,24!

3,11p 1K15,9 16

Mc 6,6 15,28 11s: L13,28s Ps 107,3 Is 43,5 Bar 4,37 Is 2,2s; 25,6; 60,3 Jr 3,17 L16,22 22,32p 4Mcc 13,17 13,38 22,13; 25,30 13,42.50; 24,51 Ps 112,10 9,29; 15,28; 9,22!

gvn uelv, kauarisuhti kai eyuevw ekauarisuh aytoy h lepra. 4 kai legei aytv o Ihsoyw ora mhdeni eiphw, all ypage seayton deijon tv ierei kai prosenegkon to dvron o prosetajen Mvyshw, eiw martyrion aytoiw. 5 _Eiseluontow de aytoya eiw Kafarnaoym proshluen aytv c ekatontarxow parakalvn ayton 6 kai legvn Ykyrie, o paiw moy beblhtai en th oikia paralytikow, deinvw basanizomenow. 7 Ykai legei aytv ] egv eluvn uerapeysv aytonT. 8 _kai apokriueiwa o c ekatontarxow efh kyrie, oyk eimi ikanow na moy ypo thn steghn eis i eluhw, alla monon eipe logv, kai iauhsetai Zo paiw moy\. 9 kai gar egv anurvpow eimi ypo ejoysian ], exvn yp emayton strativtaw, kai legv toytv poreyuhti, kai poreyetai, kai allv erxoy, kai erxetai, kai tv doylv moy poihson toyto, kai poiei. 10 akoysaw de o Ihsoyw euaymasen kai eipen toiw akoloyuoysin amhn legv ymin, _par oydeni tosaythn pistin en tv Israhla eyron. 11 Legv de ymin oti polloi apo anatolvn kai dysmvn hjoysin kai anakliuhsontai meta Abraam kai Isaak kai Iakvb en th basileia tvn oyranvn, 12 oi de yioi thw basileiaw c ekblhuhsontai eiw to skotow to ejvteron ekei estai o klayumow kai o brygmow tvn odontvn. 13 kai eipen o Ihsoyw tv c ekatontarxh ypage, ] vw epi

7
64 III

65 V

66 V

5 _ eiseluonti de aytv K L N W G D U 579. 892. 1424. (565. l 844. l 2211) M m eiseluonti tv Ihsoy C3 m txt a B C* Z f 1.13 33. 700. 1241; Or l c xiliarxow sys.hmg; Eus 6 Y a* k sys.c; Hil 7 Y B 700 it vgww syp sa mae bomss m txt a C K L N W G D U f 1.13 33. 565. 579. 892. 1241. 1424. l 844. l 2211 M lat syh bo l ] o Ihsoyw C K L N W G D U f 1.13 33. 565. 579. 700. 1241. 1424. l 844. l 2211 M lat syc.p.h sa mae bomss m txt a B 892 k sys bo l [T ;] 8 _ apokriueiw de a* B 33 sa m txt a1 C K L N W G D U f 1.13 565. 579. 700. 892. 1241. 1424. l 844. l 2211 M lat bo l c xiliarxow sys.hmg; Eus l Z f 1 k sa mae bomss 9 ] p) tassomenow a B it vgcl (sa bo) 10 _ p) oyde en tv Israhl tosaythn pistin a C K L N G D U f 13 33. 565. 579. 700. 1241. 1424. l 844. l 2211 M lat sy(s).p.h m 14 f 1 m txt B W (0281. 892) a (g1) k q sy(c.hmg) co 12 c ejeleysontai a* k sy; Didpt m ibunt it; Irlat 13 c xiliarxv sys; Eus l ] kai C K L N G D U f 1.13 33. 565. 579. 700. 892. 1241. 1424. l 844. l 2211 M lat syh boms m txt a B W 0281 it sys.c.p co; Irlat

S-ar putea să vă placă și