Sunteți pe pagina 1din 7

Zile binecuvântate la B i oara

de Radu Boti | Iunie 6, 2008

În zilele de 24-25 mai (sâmb t i duminic ), comuna B i oara, jude ul Cluj a fost gazda
ac iunilor desf urate în cadrul proiectului de parteneriat educa ional ,,Credin a- Glas
Comun’’ (Gr. c. Ind. Dr. Florian Ulmeanu, Ulmeni, jude ul Maramure – c. cu clasele
I-VIII B i oara, jude ul Cluj ).

Grupul de elevi maramure eni, înso i i de dasc lii


lor, profesor Sas imon Magdalena, profesor Lup e Simona, profesor Boti Sorina, preot
Boti Radu, au plecat de la Ulmeni pentru aceast întâlnire sâmb t diminea a – prima
oprire fiind la Salina Turda, jude ul Cluj. Frumuse ea ora ului Turda a bucurat întregul
grup în trecere prin aceste locuri înc rcate de istorie; continuarea drumului pe Valea
Arie ului, delectând privirea prin frumuse ea locurilor c tre B i oara.

În jurul orelor 15 ajun i la coala din localitate a


avut loc întâlnirea propriu zis cu elevii i profesorii b i eni, directorul colii prof. Luca
Mircea, preotul paroh Bucur Daniel, precum i primarul comunei Luca Minodora.
Oficiile de întâmpinare i prezentare fiind f cute, a fost vizitat coala, comuna, biserica
local , recent construit .
Dup amiaza zilei de sâmb t a continuat cu un meci de fotbal între elevii celor dou
coli partenere în proiect. Seara, la C minul Cultural a avut loc un concurs de pr jituri,
spre deliciul tuturor, apoi muzic i dans. Cazarea elevilor s-a f cut în trei pensiuni
agroturistice locale.
Duminic diminea a programul a continuat prin deplasarea la m n stirea ,,Sfântul
Prooroc Ilie Tesviteanul’’ - B i oara, cu participarea la Sfânta Liturghie. Corul ,,Simbol’’
din ora ul Turda veni i împreun cu fondatorul acestui cor, preotul stavrofor Ion Baie u a
sus inut un adev rat regal prin întreg repertoriul concertistic oferit. Un grup de eleve de la
Grupul colar Industrial Dr. Florian Ulmeanu au interpretat cânt ri religioase.

Sfânta Liturghie a fost oficiat de c tre stare ul


ieromonah Scarlat Emanuel, preot stavrofor Bâie u Ioan (Turda) i preot stavrofor Boti
Radu (Arduzel, Maramure ).
În incinta bisericii aceleea i m n stiri a fost prezentat proiectul Credin a – Glas Comun,
cu teme preg tite i prezentate în concursul ,,Cea mai reu it fotografie i prezentare’’, de
c tre elevii claselor a VI-a din cele doua coli:
Proorocul Moise – Ghib Alexandra - coala cu clasele I-VIII B i oara,

Marea Porunc a Iubirii - Costin Larisa Anca -


Gr. c. Ind. ,,Dr. Florian Ulmeanu’’ Ulmeni,
Na terea Maicii Domnului - Zai Sonia Anamaria - coala cu clasele I-VIII B i oara
Intrarea în Biseric a Maicii Domnului - Zai Larisa Andreea - coala cu clasele I-VIII
B i oara,
Buna Vestire – Tehei Simina Larisa – coala cu clasele I-VIII B i oara,
Na terea Domnului Iisus Hristos - Costin Gabriel - Gr. c. Ind. ,,Dr. Florian Ulmeanu’’
Ulmeni
Întâmpinarea Domnului Iisus Hristos - Sucala Cristina - coala cu dlasele I-VIII
B i oara,
Botezul Domnului Iisus Hristos - Cirebea Valerica - coala cu clasele I-VIII B i oara,
Minunea Din Cana Galileii - Adam Ioana Rozalia - coala cu clasele I-VIII B i oara,

Rug ciunea Domneasc –Tat l Nostru – Cir iu


Denis - Gr. c. Ind. ,,Dr. Florian Ulmeanu’’ Ulmeni,
Fericirile - Smoljanovic Ina - Gr. c. Ind. ,,Dr. Florian Ulmeanu’’ Ulmeni,
Înmul irea pâinilor i a pe tilor - Corpodean Liliana Alexandra – c. cu clasele I-VIII
B i oara,
Pilda Fiului Risipitor – Tegla Bogdan - Gr. c. Ind. ,,Dr. Florian Ulmeanu’’ Ulmeni,
Pilda Neghinei - Topan Bianca - Gr. c. Ind. ,,Dr. Florian Ulmeanu’’ Ulmeni
Schimbarea la fa a Domnului Iisus - Duma Rafael Claudiu - c.cu clasele I-VIII
B i oara,
Intrarea Domnului în Ierusalim – Coroian Alexandru - Gr. c. Ind. ,,Dr.Florian
Ulmeanu’’ Ulmeni,
Cina cea de Tain - Covaciu Anda - Gr. c. Ind. ,,Dr. Florian Ulmeanu’’ Ulmeni,
Rug ciunea din Gr dina Ghetsimani - Lemnean Alexandru - Gr. c. Ind. ,,Dr. Florian
Ulmeanu’’ Ulmeni,
Judecarea Domnului Iisus Hristos - Grec Olimpiu Claudiu – coala cu clasele I-VIII
B i oara,
Patimile Domnului Iisus Hristos - ipo Mihaela Ioana - coala cu clasele I-VIII
B i oara,

R stignirea Domnului Iisus - Mure an Lavinia


Ioana - Gr. c. Ind. ,,Dr. Florian Ulmeanu’’ Ulmeni,
Punerea în Mormânt a Domnului Iisus - Vasilescu Roxana – c. cu clasele I-VIII
B i oara,
Învierea Domnului Iisus Hristos - Bârsan Roxana Nicoleta - Gr. c. Ind. ,,Dr. Florian
Ulmeanu’’ Ulmeni,
În l area la cer a Domnului Iisus Hristos - Mate an Simina - Gr. c.Ind.,,Dr.Florian
Ulmeanu’’ Ulmeni
Pogorârea Sfântului Duh peste Apostoli - Popa Denisa Alexandra - c. cu clasele I-VIII
B i oara
Adormirea Maicii Domnului - Târnavean Alexandru Aurelian - c. cu clasele I-VIII
B i oara
Sfântul Apostol Andrei - Covaciu Flaviu Andrei - coala cu clasele I-VIII B i oara
Sfin ii Apostoli Petru i Pavel - Pintilescu Ana Maria Paula - coala cu clasele I-VIII
B i oara
Sfântul Mucenic Gheorghe - Târnavean Marian - coala Cu Clasele I-VIII B i oara
Sfin ii Împ ra i Constantin i Elena - Costin Ionu - Gr. c. Ind. ,,Dr. Florian Ulmeanu’’
Ulmeni
Sfântul Stelian - Petric Florina Augusta - coala cu clasele I-VIII B i oara
Sfântul Nicolae - Magyari Norbert Levente - coala cu clasele I-VIII B i oara
Biserica Ortodox Român B i oara - Tehei Cecilia Bianca - c. cu clasele I-VIII
B i oara
Sfânta Tain a Spovedaniei - Costin Larisa Anca - Gr. c.Ind.,,Dr. Florian Ulmeanu’’
Ulmeni
Sfânta Tain a Împ rt aniei - Orzei Luca Daniel Hora iu Ionu - c. cu clasele I-VIII
B i oara
Biserica monument istoric Arduzel - Uveghe Alexandra - Gr. c. Ind. ,,Dr. F. Ulmeanu’’
Ulmeni
Biserica M n stirii ,,Sfântului Prooroc Ilie’’ Rosta Salinca – c. Cu Clasele I-VIII
B i oara.
Aceste teme au alc tuit o frumoas expozi ie de
fotografie religioas .
Eleva Boti Andreia Roxana a interpretat pricesnele ,,Iisus e ve nic c l tor’’ i ,,Maic
pururea fecioar ’’.
Referiri la proiect i aprecieri au fost f cute de c tre doamna primar Luca Minodora,
director Luca Mircea, cei doi profesori coordonatori, stare ul m n stirii, elevi i p rin i.

Au fost transmise mesaje de salut din partea


reprezentan ilor publica iilor Revistei Interna ionale ,,Starpress’’, Revistei ,,Biruin a’’
Serbia i Revista Cultural Cre tin ,,Glas comun’’. Reproduc integral mesajul doamnei
Diaconescu Ligya, din partea publica iei interna ionale STARPRESS:
24 mai 2008
STIMA I PROFESORI, IUBI I ELEVI,
PREA-ÎNALTE FE E BISERICE TI,
DISTINS AUDITORIU

Exprimandu-ne regretul c în aceast important zi nu suntem


prezen i fizic al turi de domniile-voastre (deschiderea unei noi redac ii a Revistei
Interna ionale STARPRESS www.valcea-turism.ro în Montreal - Canada, desf urarea
alegerilor electorale i alte activit i împiedicându-ne s ajungem la manifest ri), v
asigur m c spiritual suntem al turi i v sus inem în INTERESANTUL PROIECT
EDUCA IONAL PRIN CORESPONDEN , ini iat de GRUPUL COLAR
INDUSTRIAL ,,DOCTOR FLORIAN ULMEANU’’ ULMENI - MARAMURE
i COALA CU CLASELE I - VIII B I OARA - CLUJ, denumit ,,CREDIN A - GLAS
COMUN”.
Felicitând cu aceast ocazie, profesorii dirigin i SORINA BOTI I ANI OARA
LUCA, directorii coordonatori LUCA MIRCEA ( C. B I OARA) - CLUJ i LETA
CARMEN i PU CA AURORA (GRUPUL COLAR INDUSTRIAL DOCTOR
FLORIAN ULMEANU - ULMENI) MARAMURE , i totodat elevii celor dou coli,
principalii actori ai acestui proiect, v asigur m de deplina noastr considera ie i v
anun m i pe aceast cale c , prin intermediul Revistei pe care o conduc, atât proiectul
cât i str duin a domniilor voastre, elevi i cadre didactice, deopotriva, au fost cunoscute
pe toate meridianele lumii, din Australia pân în Canada, din Japonia pân în Noua
Zeeland , din Germania în Egipt, etc., i de ce nu, în viitoarele proiecte ve i putea implica
i alte coli române ti din lume în realizarea unor asemenea proiecte interesante?

V asigur m de tot sprijinul nostru i pentru c , unul din principalele obiective este
COMNUNICAREA, v vom putea sprijini s intra i în leg tur cu al i elevi de vârsta
voastr , din întreaga lume, cu care ve i putea comunica, cu care v ve i putea împrieteni,
cu care ve i putea realiza alte interesante proiecte, culturale, religioase, etc. Un mare
merit în derularea acestui proiect, implicit în cunoa terea lui în lume îl are P RINTELE
RADU BOTI , partenerul nostru i în media, inimosul, sufletistul liant al nostru, care ne
ine la curent cu desf urarea etapelor proiectului i care se bucur asemenea unui prunc
de fiecare pas pe care voi, iubi i copii îl face i , al turi de mentorii vo tri i care v vor fi
de un real folos în via . Cu siguran , proiectul nu s-ar fi putut desf ura în asemenea
perametri f r sprijinul acordat de Parohia ortodox român Ulmeni, Parohia ortodox
B i oara, M n stirea Sf. Prooroc Ilie - B i oara, Prim ria Ulmeni, Prim ria B i oara.
Acum, când al i copii de vârsta voastr mor în lume din cauza cutermurelor, a
taifunurilor, a inunda iilor, al ii, r pu i de cancer sau alte boli nemiloase, când unii copii
se afl sub cupola r ut ilor de toate felurile, r pu i de droguri, de arme albe sau arme de
foc, pe voi v-a luminat BUNUL DUMNEZEU s face i cel mai pl cut lucru Lui i nou ,
s v ruga i i prin truda voastr s înv a i i pe al ii s se roage, pentru c doar astfel
ve i putea avea succese i realiz ri, de i Dumnezeu ne încearc deseori credin a, pentru
c orice dorin nerealizabil , este tot în folosul nostru i cu siguran Dumnezeu are
preg tite alte planuri pentru noi.
Voi sunte i deja… lumin , radia i lumin i cu blânde ea, inocen a, credin a i realiz rile
voastre le d rui i i celor din jur, câte o raz , chiar dac ace tia gre esc cu bun tiin
uneori, ca i noi to i! Important este s nu p r si i niciodat calea credin ei, nici când ve i
avea propriile familii, al i colegi de scoal , de munc , al i dasc li. Doar ducând pân la
cap t ceea ce a i început va pl cea Domnului nostru IISUS HRISTOS i MAICII SALE,
DUMNEZEU, cel care S-A JERTFIT PENTRU NOI! ÎMPR TIIND CREDIN A,
VE I DEVENI MAI BUNI I VI SE VOR ÎNDEPLINI TOATE DORIN ELE, MAI
MULT, BUNUL DUMNEZEU V VA D RUI MAI MULT DECÂT CERE I, DECÂT
SPERA I! TALAN II PREG TI I PENTRU VOI, IUBI I COPII, SE VOR
ÎNMUL I! VE I PUTEA AJUTA ASTFEL CHIAR I PE P RIN II, FRA II,
COLEGII NECREDINCIO I! S V FERI I ÎNTOTDEAUNA S PIERDE I
TALAN II, TALENTELE VOASTRE! Voi a i fost ale i de DUMNEZEU, iubi i elevi,
s face i parte dintre persoanele care ridica moralul, care pot schimba vie i. Câteva mici
sfaturi v putem da, pentru a deveni pe deplin înving tori:
1. S nu p r si i niciodat credin a i în m sura în care pute i, s o r spândi i.
2. S accepta i oamenii a a cum sunt.
3. S face i ca rela iile voastre s fie înfloritoare.
4. S v în elege i cu persoanele dificile.
5. S aborda i eficient conflictele.
6. S manifesta i un interes sincer în privin a celorlal i.
7. S construi i pornind de la calit ile pozitive ale oamenilor.
8. S uita i faptele care v-au f cut s suferi i.
9. S -i ajuta i pe ceilal i s se simt încuraja i i motiva i pentru a- i valorifica la
maximum poten ialul.
10. S deveni i genul de om a c rui prezen îi bucur pe cei din jur.
Pentru c oriunde mergem, orice facem, indiferent ce profesie ne-am ales sau de ce
anume ne ocup m exista un numitor comun… oamenii, comunicarea.
Nu putem tr i f r ei i uneori este greu s tr im cu ei. Rela iile pot fi o sursa
extraordinar de împlinire, de satisfac ie i de bucurie în via , tot a a cum pot fi i o
mare pacoste. Exist permanent o diferen între cum ar vrea s fie rela iile noastre i
cum sunt ele de fapt. DRUMURI SPRE FERICIRE. DESCOPERIREA BUCURIEI ÎN
RELA IILE DE ZI CU ZI se refer tocmai la aceste simple i atât de des uitate lucruri
m runte care contribuie la cl direa rela iilor cu semenii, dup dorin a noastr . Toate
acestea se vor împlini prin CREDIN i RUG CIUNE… SFÂNTUL DUH se va afla
permanent în noi.

Ur m în continuare mult succes în realizarea proiectului, tuturor factorilor implica i i


mai ales vou , iubi i copii, viitorul nostru de mâine.

Cu deosebit considera ie,


REDACTIA REVISTEI INTERNA IONALE STARPRESS www.valcea-turism.ro

Director General
LIGYA DIACONESCU

,,Har i binecuvântare vou dragi copii…”- se spune în mesajul preotului protopop Petru
Dr ghicescu - revista Biruin a-Serbia, împreun cu alese i deosebite cuvinte de suflet.
Acela i mesaj de suflet a fost transmis i din partea revistei cultural-crestine Glas Comun.
La final au fost oferite diplome i cupe inscrip ionate cu titlul proiectului elevilor
participan i, p rin ilor implica i în buna desf urare a acestor ac iuni deosebite, tuturor
partenerilor.
S-au acordat urm toarele premii:
Locul I: Sfânta Tain a Împ rt aniei - Orzei Luca Daniel Hora iu Ionu - c. cu clasele
I-VIII B i oara i Rug ciunea Domneasc – Tat l Nostru – Cir iu Denis-
Gr. c.Ind.,,Dr.Florian Ulmeanu’’ Ulmeni
Locul II: Patimile Domnului Iisus Hristos - ipo Mihaela Ioana - coala cu clasele I-
VIII B i oara i Sfânta Tain a Spovedaniei - Costin Larisa Anca - Gr. c.Ind.,,Dr.
Florian Ulmeanu’’ Ulmeni
Locul III: Biserica M n stirii,,Sfântului Prooroc Ilie’’Rosta Salinca – c. Cu Clasele I-
VIII B i oara i Pilda Fiului Risipitor –Tegla Bogdan - Gr. c.Ind. ,,Dr.FlorianUlmeanu’’
Ulmeni.
Men iune: Biserica Ortodox Român B i oara-Tehei Cecilia Bianca- c. cu clasele I-
VIII B i oara i Biserica monument istoric Arduzel- Uveghe Alexandra -
Gr. c.Ind.,,Dr.F.Ulmeanu’’ Ulmeni.
Din partea prim riei i a colii din B i oara a fost oferit o icoan reprezentând chipul
Maicii Domnului, cu dedica ie pentru Gr. c. Ind. ,,Dr. Florian Ulmeanu’’ Ulmeni
Funda ia World Vision România a oferit elevilor implica i în proiect, rechizite fiind
adresate din partea reprezentantului acestei funda ii cuvinte de laud tuturor factorilor
implica i în proiect.
La C minul Cultural B i oara ansamblul
folcloric B i ana în costume populare de o deosebit frumuse e, a prezentat un program
artistic de dansuri populare, adevarati p stratori ai valorilor stramosesti de foloclor
autentic local. S-a alaturat proiectului educational Credinta-Glas Comun i publica ia
religioas Foaia Govindarului, Re ita (în calitate de partener media) al c rei mentor este
preotul stavrofor Petru Berbentia i Radio Transsylvania Interna ional (Germania) prin
Eugen Emeric Chvala dimpreun cu oameni deosebi i de acolo.

Urm toarea întâlnire a elevilor va avea loc in cursul anului 2009 la Ulmeni, dar în tot
acest timp, multiple ac iuni comune se vor derula prin coresponden , conform
specificului acestui proiect educa ional.
Desp r irea de frumosul inut al mun ilor Apuseni, parc mai aproape de cer, cu lini tea i
modestia unor oameni deosebi i, cu locuri binecuvintate i frumuse i unice, va r mâne
mult vreme în sufletul i amintirea noastr , a tuturor celor prezen i.

Gând Bun pentru reîntâlnirea din anul 2009.

pr. stavrofor. Radu Boti , revista cultural-cre tin Glas Comun.

Topice: Reportaje | Edit |

Un r spuns to “Zile binecuvântate la B i oara”

1. Pr. B ie Octavian spune:


14 Iunie 2008 la 23:02 editare

Stimat Doamn Preoteas , drag P rinte, Flicit ri pentru întreaga activitate i


pentru artiocolul-reportaj.
Ferice de acele coli i elevi care se preocup de aceste aspecte spirituale, care î i
vor pune amprenta pe devenirea lor.
Cu stim i… recuno tinta, preot Octavian B ie din Turda.