Sunteți pe pagina 1din 80

0\,

fi/ )

({,P

\

H

V7

\

qJ

q)

u

.a

ia

DEREK ROWNTREE

Licenliot in giiin{e (economice)'

ni. tO" profesor), Lector

Certificot pedogo-

universitor principol' lnsti-

ir*f'a" tehnologie

(fost lector

educofionold' Universitoteo liberd

universitor principol pentru inv6!dmintul

p.gro.ot, lnsl'r.tglul Pedogogic Brighton)'

a-

--

-r-

-

--

r-;^

-

r-&r

-t',

-r.\,

-i'-a-a- f-

--

--

lntroducere Programate

in tehnica studlului e{lcient

Troducere de CONSTANTIN FRIMU

EDlTuir . *,'lACi'lCA

h?{3ft'

't+F.::;ll,

+I'

.:

. aj- -l-i

AfI

, ,"

i

li* ?t

i'@g

. ri.

*-

lr PEDAGOGICA, BUCURE$TI - 1e8o

-***

B{UL 1010

.

0l

'fraducerea a fost fEcut[ d'uPd

LeaYn h'ozu to stutlY

A

Prograrrunetl

t" Bet{er

Introduction

Stu<lv Techniques

DERIIK ROWNTRI'E

B Sc (lrc'rrr) Cert Ilrl

Senior

Lccturer' Institrrle t't

"

l.,tJhnology

'ltre OPen lhrivetsitY

(forrneilY
i,"u"'it'g,

4rr Derek

Senior Lecturer rn

Brigirton College oI

Rt)wntrec 1970

1970

1972

t9Z?

1974

b-rima edilic

A

A

doua edilie

A

treia

edilie

Patra ertifie

Mac<lonald & Co (Editori)

(9-

50 Polanrl stteet

Loldra' W' l '

Eclucati<,nal

Programmetl

Education)

Ltd

hot lla,

'

i'd

L.--Y i

\J

-1,

---/

Redactor: Ileana Mihalacl@

'Iehn,ore'ciactor: Ana fimP5u

Cop,er.ta: Octavia f,ar6lungd

Cuprins

Prefa{i 5

De ce sd inve{i cum s[ inve{i? 11 Problema 11

i

I

I

Ce inse,amnd a invdla? 17

invdiare,a considerate ca

-munc6 serioasd 21

intreibdri reoapitulative 27

Cum sd-{i organizezi munca de inv6{are 30

Cit tirnp sd inveli? 31

lnrtocmirea unui orar 34

Cum sd-!i foloseqti

Cum sd-!i revizuieEti orarul 45

orarul 43

Cum sd-ii orgal\zez\,,gddin1e1e

intrebdri rec,apitulative 55

de studiu(( 48

Cum s5 consulli o carte 59 RSsfoire 62

lntrebdrite 70

Citire 75

Aducere arninte 79

RecapiLulare B4 Intrebdri rrecapitulative BB

Cum sd intocmeqti o lucrare personale 9l Im,portanla lucrdrii personale 91 Precizarea temei 92

Stringerea materialului 93

3

lntocmeEte o sche'md 98

S-""i"*"'t"crdrii Personale 101

Rescrierea 102

intrebdri recaPitulative 105

Cum si citeqti rmai bine Ei mai rapid 108

Citire mai bun'5 108 Citire mai raPidS

6il;i

""r"Ui

Intne,beri

de a

120

imbunatili citirea 126

l

recaPitula'tive 138

6 Cum sd iei noti{e

14L

Tmoortanta notitelor 141

d"'ir-- ." Pdstreazd

Redactarea

notile'le 142

notilelor 143

i,""".t

Ia Prelegeri 161

""tiie'lor

it-rt"uUa.i

recaPitulative 167

7 Cum si te comPor{i

la examene 171

examene rIZ

Presdtirea Pentru ZiuI examenului 181

t"rratr."u din examene 1BZ

i"t."'fra.i recaPitulative L89

Bibliogratie 194

Pre{al5

Te rog si o citegti lo incePut

Aceastd carte este scrisd pentru tofi cei care

invala. Ea te va ajuta cu sigurantd dacd eqti

student la o facultate,

pentru elevii din Ecoala

tei

care urmeazd

cd te apropii

de

rizare, iar;-

;;;iil

va

i

dar va fi folositoare qi

ca Ei t'entru

generald,

fdrd

cursuri

sfirqitul

frecvenfa' Fie

unui ciclu de gcola-

fie cd eqti

sigur

ori eqti

consumat

abia l-ai

gindi

la

inceput,

de tine sau eEti anxios,

predispus la

nereuqitS,

fie

pulinui timp

cd ai succes

a te

pfoblema

cum sd inveti

fi Pe dePlin rdsPldtit'

Capacitatea

de inv6lare nu este- ceva cu care

(aqa cum este insuqirea

de

de a res-

care

deprinderi

,re-urn'ndscut

ci

oira).

tr"U,ii"

s-au

este un ansamblu

sd se invefe.

Totuqi pulini dintre noi

inveti( ;i mai

Sindit la ,,a

aceia

invdta cum sd

putini sint

'iiiet".

cum sa

an cu an' multimea celor

din ce in ce rnai stdruitor un

care au fost inudfafi

despre

cursuri

despre

mai multe

Acum ins5,

oare flnva(d cere

Lndrumdtor oarecare

cum se abordeazd

Unel-e institute de

ui""ti" problema invdldr1i.

invdldmint

se inveie. S-au

organizeazd

scris

cum sd

cdrli despre

,

tehnicil6 de studiu. AceastS carte

este o incercare de a te familiariza

,,programatd'(

cu citeva

ceva mai re-

tehnici

pede

fundamentale de invdtare,

decit s-ar putea face

printr-un curs in

nota cu o literd fi.ecare raspuns (ca

corespunzetor vei duce sd

mai jos) qi'

raspunsului pe care Lai ales, te

citeEti unul sau altul dintre para-

litere din chenarul urmd-

grafele notate cu

Lor'.

De ce crezi ca o carte programati ili pune me- reu intrebdri?

Ca sa caute si te

Ci

sa

te ajute

Ca sa

incurce

si inveli

A

R

C

te verifice

urmdtor paragraful cu li-

care corespunde raspunsului pe care 1-ai

(Cauta

tera

,1"

in chenarul 5

).

:

5 De ce cirteqti

"" a, s

tu,

unut'dintre

i;t

;"

se

i

"

paragraful

uEi

rdspunsuri.

acesta? Nu este not'at

cu nici

sa oblii

incit nu corespunde

Dacd doreEti

program (sau

poate dirt.-,l.t

despre

te

din orice

;itd-;"p;ere

"utiif"

nu-!i

Lare

sa

a"

acel subiect),

sd eui[i.

cautd indi-

sI

h-o-

ajute

Altminteri

materialul ce

vei irosi o groazd

este necesar'

trebui

ii-p.

Te r.og sd revii Ia chenarul 4 Ei

"rrJdir,t."

sd-l

ilraqli-p"

tere va

paragrafele notate cu 1i-

citeqti.

A. Md bucur sd-li spun, cd ai

,o"ta "a

ioit"

nu uoi'i.rucirca

intrebdril,e mele

Daci

ii

i"proii" an ii""or"

it"itii

i"ii to chenartil

uorba.

gre;it-' Cu sigu-

sa-!^i in'tind o cursd'

uor ti absol'ut cin'stite'

te ginde;ti ta inJorma'tiile ce-[i sint date'

datd. Intrebdril'e

ir"n"i sa iii i'n stqre sd' le rdsputt'zi corect

au insd

.un scop toarte important' Te rog s(t re-

5 ,si sd cercetezi

despre ce este

B. Intr-adeudr, acesta este

scopul. Dacd cite;ti

ea sd rdspunzi la intrebd.ri, intrebdrile te uor

$ine uigilent, te aor ajuta

sd. te concentrezi, ili

uor indrepta aten{ia spre ideile cele rnai impor-

tante ;i te uor tace sd-ii

dai seama cit de bine

le-ai i.nfeles. Pe scurt, intreb.rile te uor ajuta

sd inueli. Treci, te rog, la chenarul 6.

C. Verificarea nu este

bdrile si.nt uerificd.ri doar

scopul adeudrat. Intre-

in sensul cd. ele te

ajutd sd ererci{i un control al propriului tdu

progres: nimeni qltcineaa nu trebuie sd ;tie re-

zultatele pe care le-ai ob,tinut. Nu, i,ntrebdrile

dintr-un prograrn au LLn

portant. Te rog sd

rol

cu mult mai im-

reuii la chenarul 4 ;i sd sta-

bile;ti core este acelu.

6 Dupd

fugd

curn vei fi observat, dacd te-ai uitat in Ia mai multe paragrafe din cheparui pre-

Ia o intrebare de fe-

cedent, un r-spuns gie;it

la o noud discutare a subiec-

tului Ei poate cd atunci !i se va cere sd incerci

din nou.

lntrucit toate aceste intrebdri sint destinate

sa te ajute sd invefi, este important sd Ie tra-

lu1 acesta te duce

. tezi corespunzdtor:

N. B. intotdequno sd-!i stobilegti rdspunsul ino-

inte de o-l confrunto cu chenorul urmdtor.

cel corect, indicot in

Te rog incearcd

de a

sd-ti infringi tentalia de a citi

cd fdcind astfel nu vei in-

mai departe, pentru

vdla tot aqa de

bine. Cea mai buni solulie este

acoperi pagina at o toaie de hirtie pe

care sd o tragi

cu mina in josul paginii, desco-

perind pe rind doar cite un chenar nou' Nu des-

coperi

chenarul urmdtor inainte de a

fi stabilit

rdspunsul pentru cel Precedent.

putea afla rdspunsul

AEidar, clacd vei urma sfatul rneu, {uei/nu aei? )

corect Ia aceasta intrebare

chiar in clipa de fat5.

nu uei (Deoarece rdspunsul ar fi fost acoperit.)

10

Cidseqte

deci o fo'aie de hirtie sau de cari"on Ei

foloseqte-o ca si acoperi chenarul care urnea-

za

dupa acela de care

Iata

alte citeva

te

ocuPi.

indicalii Ei sugestii ca si ob-

{ii

1.

cit mai

mult din aceastd

carte:

CiteEte capitoleie in

ordinea in care le-am

numerotat. 2. Fa o pauza intre un capitol.

3. Nu citi mai mult de doud

t-

gura zr.

9i

ceI ut'rndtor.

capitole intr-o sin-

necesard pentru

sd nu incepi

4. Eu ardt durata aproximativd

fiecare cap tol qi este

un capitof nou

timp.

intelept

dacd nu dispui cam de acel

in curstll unui

5. Dacd trebuie si te intrerupi

capitol,

ai

atunci inainte de a continua de uncle reciteEte chenarele anterioare pen-

-rdmas,

tru a-!i reimProsPdta memoria.

6. Pentru eficacitate maximd,

le programului cu

discuta subiecte-

profesorii Ei cu colegii'

ori de cite ori ai ocazia.

1.1

1. De ce se

I

cum sa

ln

inveli

veti?

q:ry:i:Y'"'"r'""5'rn)

Problemo

De ce, ai

putea foarte bine sd intrebi' ar fi de

citind Ei gindind

!i-ai

pe-

viat6 in-

;Ei"pt.;d 55-1i petreci timpul

il.f;;

cum

.Lrecut oare

"atl"al-

si invefi? In definitiv,,nu

cea

*ui

rn",u

parte din

ca e aga'

daf

care l-ai

.eEti

ptate

oare, sigur cd

i&i

;;;r";t va da

t'u lt ate ?

A. a invdla pe

practicat pina -in

e';ti 1a fa-

cum

reiultate acum cind

De exemplu,

iat,i citeva declaratii despre

se inva!5,

denii:

iacute recent de un grup

de stu-

ore in gir Ia masa de lucru, dar cu

cd pierct prea mult timp cu unele

tot amin mereu't(

dai seama ce merita

,,Stau

foarte Putin folos'(

,,Mi

discipline

t"'prt"

9i nu destul cu altele'((

greu sa incep;

,,1*i'"*tu

,,eifu

utit ie dificil sa-ii

lli

J:$;-eri

cl

constat fie ca nu iau deloc no-

iitru,'fi"

scriu toate cuvintele pe care Ie

md Pot fixa mult timP

subiect.(

ca sd pun totul la punct""

rostegte conferentiarul.(

,,Mi se

asupra

;,N;

Pare

unui

c5 nu

"* destul timp

11

i

F-.*+E.€lc:-::

1.2 ---

Acestea sint doar citeva exemptre ,ou."t" declaralii asemdnitoaie'

ili;;

dintre n'ume-

(Poate

ci

vei

chiar sd idaugi unul sau doud din expe-

iientra proPrie.) Ci{i dintre aceqti studenli par sa fie incr-ezdtori

t"'"",

Ni,ci uttul, clintre ace;ti' stuclenli nu pare

toitu sigur de el in priuin!.a inudfdrii'

"nu

coyr,stituie ceua neobi;rruit

:.d fie.

($i nici

prin asta') i

- \--

Standarde rnai ridicate

Cum se face ca atit de numeroEi elevi trec prin

Ecoald fdrd prea

multd b-taie de cap' qentru

ca

ia facultate'sd se afle in incurcdturS? In pa-rte'

i.tceasta se lntimplS

pentru

cd aici standardele

sint mult mat riaicite' Acela care a fost unul

&;i"; cei mai buni elevi in Ecoald poate consta-

ta r:ii acum este sub medie,

i-* ti asigurat gradul A

ii-1 "tig"".e

doir gradui

Ilentru a obline acelagi

.""u

mu,lt?)

--€

'sd

inveli

"""oie

decit la Ecoa15.

printre colegi care

sint tot atit de buni sau

cf*, p" scurt, munca depusd,-care odinioari

mai buni decit e1' AEa-

sau B4, acum poate

sau D-1-'*

--- C-

succes la facultate vei

puiin, tot atit' mai

'(mai

'

mai, mult

+ 1p

Ia

,{,nglia

n'u se dau note curente ci numal

cxemenul final (Nota trad') Vezi qi J a me s

fnt. tt

E.D.I)

yne, Etami'narea eleaLlor, Bucureqti'

1978.

t.b:

peci

standardele mai ridicate te vor antrena Ia

decit in

C"'

-9coa15'

volum' cr

l?ul:

$r

oe

*ui rnlliii-i"+at*"

ace$tea nu este

fetut

vorba numai de

i"""ti' care trebuie sd se schimbe"

Ecoala

toata activitatea

c" siguranld cd ai avut:

ili

i b"t

a.-"" "r," ;;"i!'

I er. org",'1'uia'

1) orar comPlet;

2)

Iectii obligatorii in clasS;

51 pe.ioaae Je ,,pregdt!re

+j i*tii

individuald(';

.pecials de facut acasd, ln cele

multe seri.

mal

Pe linga toate astea, Etiai

5) iti ior urmdri

;i ;;t';;pittu

in urma;

7)

probabil cd,profesorii:

zilnic;

cu atenfie progresul

Ei "o'""ta imediat

cu

orice rdminere

se vor oferi chiar

bundvointa s5 te me- risc de a cddea 1a

airJ"'a"J-""r.tu ,t"tt"

examen.

Pe

scurt, nu trebuia sa te preocupi- prea mult

de-modul cum si-!i folose;ti timpul^de lucru

;i ud;i;;

moment

ptot".otii

ai

se vor asigura in fiecare

dacd

invdtat'

Ai putea spune cd toate acestea sint valabile qi

la facultate?

-'^

1.4

:.

cd lo Jacultate, actititatea i"i

Nu, cu siguraruld

este orgaiizuld altl el'

Eqti risPunzdtPr

Acum !i s-a dat mult

i""et

e.

Petreci Lu

mai multd

mult mai

rdspundere

pulin timp

in

la '

cursuri qi este greu cte crezut ch orarul la fa-

13

',

ri

;JF

cuitate iti poate sugera

veli acasd.

Poti

s--ii

cind ar trebui sd in-

fie

l'iber

s5'

cu

itt-

destrrl de mul-

foloseqti timpul

orii

mult spor pet tr., lucru Ei odihnd,

segti nLfdcind

lumitor. Ji se

pa{iile. ProfesoL'ii pot

sd faci o lucrire

nimic care sd

cere s5-!i programezi singur ocu-

s5-!i clea citeva saptdmini

personald srrisd

qi

cum te descurci' fi

ca

probabil cd

preda nici unul

se

de

si

bibliografie noua

se spund cd

ti

pina in ziua fixaia pentru a o

verifica sa vada

va

.,u

,u

indica un volum amplu

fdra

sd

cle consultat, probabil

anumite texte

mitd ordine.

trebuie

Clt de

aceste

anu-

conEtiincios te ocupi de

fie citite intr-o

probleme cle studiu te priveEte personal'

Pe scut't, dacd reuEeqti

in

sau nu reuEeEti sd in-

A'

ve[i, faptul depinde

d"

bine Pofi

cit de bine pot

"it

primul rind de:

sir inveli?

s i pledea

profesorii? B'

F

1.5 A. ProJesorii pot contribui la crearea unui me-

cli,tt stimulatoi pentru inud"fare

e tot urt(t cu

a

te

inud{u

-:

trelttLi sd-{i

:

sd-!,i

strtbile;ti

priirl tau

l;i chiar

-

dar asta nu

cum sd studiezi' Va

creezi tehnici proprii de inudfare'

obiectiue

\roprii

Si

sd tii pro-

te uor spriiini

insd

la

rdspu'n-

chenct-

indrumdtor. Profesorii

i[i

pot stimula eforturil'e,

ili

apprfine'

,lr,rea l,nuafdrii

rttl

7 .6.

Treci

B. Dacr intr-atleudr crezi Q$a ceDa,

<truncd cle pe

gati

sa luii

"*tntrrt

acurn prosopul, sau

ln

mai bine

attminteri fii

inud{d-

corect occenttt!'

<t cotiturd iotdritoare'

in

mocl loarte

slLperior,

se pune pe studentul care

inuafd, m'ai curtnd

' .cleci't pe profesorul

eq;;g;;t"i

departe.

i

care prgd'd'

preced'ent inainte

Te rog

::t7t.?,

m'az

de a trece

-----:1-

Cum inve{i?

tr.6 Pentru

tual

a te

ajuta

sd-!i dai-seam'a

de modul 'ac-

de invSlare]iaia'""

atenlie

chestionar rapid-' Exa-

fiecare intr.ebare 9i rdspun-

mineaza cu

Iu-"i"itit', scriind .,tla(' sau "nu'('

'

,

Iti faci un orar pentru ceea ce vei invdta

-b

a

in fiecare zil)

e aEa'

de obicei te lii de

e1?''

'';

u"ufuqi

te

e gtul' sa d"

"a

Perioadei

timP

1.

2. Dac t

3. lnveli a" oUiJ"i"i"

+. Cat"qti

loc,intotrieauna? ; "i

apu:i"

de

htcru

1a

i

incePutul

Termini la

"'TYlllr"L

scrl:l'

5.

tl. ,lncerci te

7.

lucrarea

ia

i;;^it;i;

discuiiile din clasd?h

t'

^dl:"ttji

u

doar

ai

si

fdcind

Dacd intimpin'i

de obicei

dificultdli in muncd'

piol:tema cu un profesor-?

sa-!i analizezi munca

B. Cauli vreodatd

ca sd-!i

dificultali?

9. Obiqnuieqti

o trecere

d;-;;;"'unc1e s-ar Putea

t't

-

si

risfoieqti-.un capitol'

fieliminarh

i''"t"ul*t'

?

r':

\

unei citiri

amdnunlite

10. Treci

11.

deseoli peste tabele 9i grafice atunci

in

text? -

s

intilneqti

cauli

un cuvint

in

de obicei

pe. care

dictio-

constituie cel

in-

cinrl dai de ele Cind in lecturd

"":f

nar?

""""."ti,

.\

l{

il

Esti de

;r";i

12.

pdrere cd

I

-factor

memorarea

;ffi;"1

.a

Pentru cei care

va!a?

15

b

13.

Iei notife lntr-o formd

o serie de cuvinte-cheie

i

prescurtata Gdica

gi de frazsruin les

/

de text continuu)?

4

74. La prelegeri,

iei de obicei notife. dtit de re-

pede cit poti sa scrii? r\

15.

Pastrezi Ia un loc toate notileie referitoare

la o disciplina? Ii

/

intentionat crno'E1inlele dobindi-

curs pentru ca s,r te ajute la un

1fi. Folosegti

te la un

alt curs? h

17. Cind treltuie sd

obicei sd realizezi

memorezi ceva, cauti de

acest lucru intr-o sin-

'gurd gedintd de lucru? s

18. Gdsegti cd e greu s5-ji exprimi parerile in

scris? \

19. Daca eEti supus pe

neaEteptate unui exa-

I

l

men sau unui tesi, capetri o nota mic5?

20. Stai -tirz,iu

sd inveti in noaptea dinaintea

exarnenului? \

Scrie

rdspunsurile inainte de a trece 1a chena-

rul urmitor.

1.7 Cliestionarul Ia care ai

zeazd.

rlspuns acum se tra-

pe acela care a fost incercat cu un mare

merituogi, mult

numdr de studenfi. Studenlii

mai des decit cei slabi, au avut tendinla sa dea

rAspunsurile urmdtoare :

1. Da 5. Da

2. Dan (\. Da -

'.). Dafi 7. Ddb

4.

9. Da it

10. yd*

13. Oal4fi.

Nti'

74. ydbry./Nu

19. "tr{u

Nu

71. Dq'tj, 15. Dat'

NrA B.'DaP 12. )tkil,.\ 16. Dol20.

aceste rdspun-

suri, poate vei cdpdta o idee despre modul de

Daca recite;ti intrebarile, ca Ei

invSlare care duce la succes. Dacd aceste rds-

punsuri se deosebesc mult de cele pe care Ie-ai

Eat, vei

*putea

vedea cum trebuie sd-ji modi-

fi'bi deprinderile de invdtare.

Ce inileomnd o invdfo

Inainte insd de a

lor de invdtare Ei ce se

simplifica, mai bine vom incerca sd ne punem

incepe discutarea proUteme-

poate face pentru a le

de acord

Poate cA invSlarea o practici de atit de mult

timp, incit nu te-ai mai gindit sd-i dai o defi-

nitie. Ei bine, incearcd acum:

cu privire ia ce inseamnd a invdta.

Ce inseamnd a inudta?

Scrie o definitie inainte de a trece Ia chena- rul urmitor

1.8 Din pdcate, nu pot spune

care este definilia pe

o poti compara cu d5r-

finiliile urmdtoare. Cu care dintre aceste de-

finifii a1e invdlarii eEti cel mai mult de acord?

Sd audiezi o serie de prelegeri Ei sd te

care a-i dat-o. Totuqi

arpuci de lucru.

A

Sd ti se predea tot ce trebuie sd Etii des- pre un subiect.

B

Sd memorezi temele Princip,sls dificile.

C

Sd urm6reEti sistematic intelegerea. Sd pregdteqti treoerea unui examen di-

D

ficil.

2 -.lnvala cum s& invefi

t?

Se-ti dedici toate gindurile Ei forlele

.

pentru a invS{a.

'N;

pot

fi de

'acord cu nici una dintre' i'

uolst. definilii.

,,,/

,/ F

^

G

1.9 A. In

pa'

siud. A urmdri un curs constituie deseori o

purte

bacd erai d.estul. d"e hotdrit ca s';-{i alegi pro-

acest caz cti luat o atitudine,'5arecllnx

a inud.{drii, tnsd nu

- o

tnud{at ;i

pultg necesara'

priile obiectiue d'e

'iit't"

tlimeni

s(t reuii

sd stabile;t;i mo-

urmat pe

a;a? l'e roE

sd" eraminezi cele-

cure sd le realizezi, nu ai ti

;i

totu;i ai li inud['at' Cum

la

cltenarul 1.8

;i

Lulte detinilii.

B. Credeam cd ne-am in[el'es:

pt.,,nclerea inui[drii.

I,i se

preda toiul.:

'!;dmtntul

acum por{i rds-

Renun[d la pr.etenfia -de

cr

timpul

acela a trecut' fu-u1:

in mare n'Lasu'rLl sa

nrl il inud'

obligd'

superior te te i,escurci'singur.

,tat

ureodatd

,,{ot

'sibiect.l

Te r'og

(In ptus, nimeni

ce trebuie sd

;tie"

sd" te reintorci -la

despre utt'

chenurrt) 7'8

;i catttd o delinilie ceua mai realist(t'

C. Aceasta este mai

ct:til(t'( decit

curi,nd deJini[ia

penlr-tt

"to'

pentru inudlare' Nu

e;ti un burete

tmt doar ca id sugd lapie ;i cifre' EEti o tiin[d

,|meneascd

ideile.

te putem

cu insu;irea a.e a gindi ;i a in[eleg.e

I'oate inJormaliile de care auenl neDote

pdstra in cdrtri, pe tilme, i'n calcula-

este de a in-

toire el,ectronice: rolul omului' nu

magazina in!<trmafiile,

ci de a te tolosi in mod

onil,iti" Si consttuctiu. Va trebui ca metodele pe

care le

aplici pentru a inud{a sd reflecte aceastd

accentuare. Te rog sd reuii la chenarul, 1.8 ;i si

cauli o detini{ie mai bund.

D. Aceastd defini,tie pare sd Jie

tlintre toate (d.e;i poate cd nu

ca aceed pe care

cea mai bund

tot atit de bund

ai dat-o tu). Ea-euidenfiazd'

(mai curind decit o sim- Indicd rolul actiu aL stu'

i.mportan{a in{etegerii

plei aduceri aminte).

tl.entului: acela de a urmd.ri sittgur realizarea,

obiectiuelor de studiu in loc sd se lase condus.

Introduce cuuintul

,,sistematic",

care implicd o

un

apreciere

siop

chibzuiti

a mijl,oacelor de a atinge

speciticat. Treci, te rog,

la chenarul 1.10.

E. Este un lucru bun sd ai scopuri

nite, insd

mai mult decit sd-[i permitd.

inud[area trebuie sd-{i

,,in

u;or sd

u.numit erarlen. Inr-'d{arect

nului.6 poate foarte

bine deti-

ser'"-eascd la

doar sd treci un

uederea exarrle-

se trqrlsforme in

taceald". iirt este clestul numai sd inghi{i infor-

matiite pe care sd le poli reudrsa mai lirziu in

sala de erarrlen. Inu.larea ua trebui sd te antre-

neze l.a a te gindi

;i

a in{elege subiectul, iar

rezultat auri-

reuSita l.a eramen ua fi doar un

li.ar crl acestor actiuitd.{i. Te rog sd te inapoiezi

la chenarul l.8 ,si sd

cauli o defini{ie mai bund.

F.

Ei

bine, ai euiden[iat mdcar gindirea ;i

elortului, insd am impresia

fo-

'losirea

nxdsuro.

cd depd;e;ti

Ar ti un fel toarte chinuitor ;i sdrdcd'

plstra nici un

cios cle a inudla.dacd nu fi-ai

gtnd sau o rezerad de energie

uitd{i omene;ti, de exemplu

pentru alte acti,-

pentru distrac.tie ;i

odihnd. Te rog sd reuii la chenarul I'8 ;i sd

raufi o deJinifie

ceua mai pu{in totalitard.

ffijtti;;-;;.

B.

Poate cd. ai ctreptate intr'o anumitd mdsurd'

eficiente

de

studiu

i{i

uor pe.rmite si,

mai scurt

pulin stre-

eu cred cd'

greu'

in-sd cu

mai bune i'ntr-an timp

posibil

sd te simfi mai

Cu toate acestea,

lucrind

din

ob{ii rezultate' Cite;te

i"niin"

oblii rezultate

;i'"ste

loarte

sat cleci,t

li

uui

inaiite.

simfi totu;i

de

incurajarea

paragraful

C. lr/ici uorbd cle aqa ceua. Inudfarea cere o gin-

a';ti cd'

D mai ios.

;i

dire criticd

ii

iii"tuoota;

i^ru

dd

aceasta implicd

giea

totdeauna o m'un*

nu-este intotdeaun*

;i

atunci'

eticiente' in

ocupafie, est-e de a

ta

incordatd nu

gruo. Totuqi, nl.unca

poate

fi i'nitrumat.d.gre;it-

Scopul tehnicilor

rezuliate.

i'nad$:are ca ;i i,n oricare attd'

procura

Lste inutild.

""rtitud'in"a

Poate

rsa cle

iii

,ui"tioiu.

'sd ategi un rdsPuns

cd munca

cd ua trebui sd munce;ti tot

ob'

sd reuii la chenarul 1'L1 ;i'

cd

qreu, insd uei auea increderea

Te

rog

mai bun'

D. Tehtticile

producliud.

eJiciente uor Jace nl"unca grca mai

Aciica pent-ru un u.olum dat de naun-

mai-multe<