P. 1
Cl X Biologia

Cl X Biologia

|Views: 1,920|Likes:
Published by Victoria Rosca

More info:

Published by: Victoria Rosca on Apr 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/12/2015

pdf

text

original

TEMA: ORIGINEA VIEŢII.

IPOTEZELE DE BAZĂ VIAŢA= forma superioară de existenţă a materiei; mişcare biologică mult mai superiară celor fizică şi chimică, rezultată din activitatea organismelor vii, ce au evoluat sub influienţa luptei pt existenţă, selecţiei naturale; şi care se caracterizează prin metabolism, reproducere, dezvoltare. Ipoteza creaţionistă: (arhiepiscopul Asher) susţine că viaţa a fost creată de o forţă supranaturală. Ipoteza generaţiei spontane (Democrit, Aristotel, Harve) organismele pot lua naştere spontan din materia lipsită de viaţă, ca rezultazt al acţiunii forţelor mecanice ale naturii. Ipoteza panspermiei (Anaxagors Klaez) viaţa e de natură extraterestră, a fost transportată pe pămînt cu ajutororul meteoriţilor pietroşi. Ipoteza contemporană/ Oparin- Holdane/ biogenezei susţine că materia vie e transformată din materie nevie, în trei etape: neorganică= formarea abiogenă a celor mai simple subst org; organică= formarea compuşilor chimici complecşi (aminoacizi, glucide, proteine); biologică= formare primelor sisteme vii din subst proteice şi alţi polimeri, capabili de metabolism !!! Oparin susţine că mai întîi au apărut proteinele, iar Haldane- acizii nucleici. ÎNSUŞIRILE GENARELE ALE ORGANISMELOR VII TEMA: BIOLOGIA - ŞTIINŢA DESPRE VIAŢĂ Biologia (gr. bios - viaţă şi logos - ştiinţă)- totalitatea ştiinţelor despre organismele vii. Termenul biologie a fost propus în 1802 de naturalistul francez J. B. Lamarck şi, în paralel, de botanistul german G. R. Treviranus. Obiectul de studiu: totalitatea manifestărilor vieţii: structura şi funcţiile organismelor vii şi ale comunităţilor lor naturale, originea şi evoluţia lor, legăturile dintre ele şi legătura cu natura nevie. Din istoria biologiei : Apariţia biologiei ca ştiinţă este legată de Egiptul Antic şi Grecia Antică. Cel mai renumit biolog al antichităţiiAristotel. Cunoştinţele biologice se rezumau la descrierea plantelor şi a animalelor. În Evul Mediu, dezvoltarea biologiei era determinată de medicină. Necropsiile erau interzise, de aceea anatomia omului se studia în baza disecţiei porcilor şi a maimuţelor, ceea ce nu a contribuit însă la dezv medicinei; apar primele descrieri ale plantelor medicinale, folosite pe larg în tratarea diferitelor afecţiuni. În Epoca Renaşterii: I-a încercare de clasificare a plantelor în funcţie de struct seminţelor, a florilor şi a fructelor. Anularea interdicţiei necropsiilor a făcut posibilă una din cele mai mari descoperiri ale sec. ai XVII-lea: învăţătura lui Garvei despre circulaţia sângelui în organismul uman; descoperirea celulei şi a majorităţii organitelor celulare de către o pleiadă de microscopişti (R. Hoocke, A. van Leeuwenhoek, A. Malpighi..). În sec. al XVIIIlea, C. Linne publică lucrarea sa fundamentală, „Sistemul naturii", în care propune o clasificare a lumii vii în baza unor criterii artificiale (ex: nr de stamine); J. B. Lamarck promovează ideea evoluţiei lumii vii pe care o explică greşit prin tendinţa spre perfecţiune a viului; M. J.Schleiden şi Th. Schwann formulează teoria celulară. În sec. al XlX-lea succese remarcabile: au fost stabilite particularităţile nutriţiei plantelor; a fost studiată activitatea creierului; au fost descoperite virusurile, bacteriile chemiosintetizatoare. Sec. XlX-lea: teoria evoluţiei lumii vii, expusă de Ch. Darwin şi legităţile transmiterii caracterelor ereditare elaborate de G. Mendel, în baza experimentelor efectuate pe mazăre. Sec. XXlea: genetica a cunoscut o dezvoltare furtunoasă, fiind formulate unele din teoriile de bază ale acesteia: teoria mutaţională, teoria cromozomială a eredităţii. Au fost introduse noţiunile de genă, genotip,fenotip. A fost stabilită structura ADN-ului. Renumitul savant

rus /. Pavlov, a elaborat învăţătura despre activitatea nervoasă superioară a omului, iar B. Vernadsckii - învăţătura despre biosferă; au fost puse bazele ecologiei, a fost descifrat mecanismul fotosintezei... Diversitatea ştiinţelor biologice: în funcţie de obiectul cercetării deosebim următoarele ştiinţe biologice: botanica- ştiinţa despre plante, zoologia -ştiinţa despre animale, micologia ştiinţa despre ciuperci, algalogia- ştiinţa despre alge... Ramuri ale botanicii: briologiaştiinţa despre muşchi, dendrología- ştiinţa despre plantele lemnoase... Zoologia: entomologia- ştiinţa despre insecte; ihtiologiaştiinţa despre peşti; herpetologia- ştiinţa despre reptile şi prin extindere despre amfibii; ornitologia- ştiinţa despre păsări; teriologiaştiinţa despre mamifere... Compartimente şi mai restrânse: coleoptologia -ştiinţa despre gândaci, lepidopterologia- ştiinţa despre fluturi; mirmecologia-ştiinţa despre furnici etc. Diversitatea organismelor vii şi repartizarea lor după grupe- sistematică. Trecutul istoric al lumii organice- paleontologia, alcătuirea internă şi externă a organismelor - anatomia şi morfologia, iar funcţiile organismelor vii fiziologia. Biologia generală studiază proprietăţile şi legităţile generale ale viului, manifestate la diferite niveluri de organizare. Ea reuneşte o serie de ştiinţe biologice particulare, care studiază anumite aspecte ale existenţei şi dezvoltării organismelor vii. Astfel, celula, în calitate de unitate structurală şi funcţională a lumii vii, este studiată de citologie; ţesuturile - de histologie; legităţile generale ale dezv individuale - de embriologie şi biologia dezvoltării. Compoziţia chimică a celulei, structura, funcţiile, repartizarea şi transformările substanţelor chimice în celulăbiochimia şi biologia moleculară; fenomenele fizice şi fizico-chimice din celule şi organismele vii - biofizica; legităţile transmiterii caracterelor urmaşilor şi ale variabilităţii organismelor vii - genetica; dezvoltarea istorică a lumii vii – evoluţionism. Studierea vieţii colective a comunităţilor de organisme viietologia (ştiinţa comportamentului animalelor) şi ecologia (ştiinţa relaţiilor dintre diferite organisme în comunităţile formate şi cu mediul ambiant). Biogeografialegităţile aplicative ale repartizării geografice a organismelor vii pe Terra. In funcţie de domeniul activităţii practice a omului în care sunt folosite cunoştinţele biologice: biotehnologia -totalitatea metodelor industriale ce permit folosirea eficientă a organismelor vii/ a unor părţi ale acestora pt obţinerea unor produse valoroase (antibiotice, vitamine, hormoni...), a preparatelor pu protecţia plantelor contra bolilor şi vătămătorilor şi de combatere a poluării mediului; agrobiología -complexul de ştiinţe despre cultivarea plantelor agricole; selecţia - ştiinţa despre metodele de creare a noi soiuri de plante şi rase de animale, tulpini de microorganisme cu însuşiri necesare omului. Se mai disting: zootehnia, medicina veterinară, biologia medicală, fitopatología.. ℵDe fiecare cetăţean al Terrei depinde astăzi viitorul planetei noastre, de aceea cunoştinţele biologice devin tot mai necesare. Domenii prioritare ale biologiei contemporane sunt genetica, evoluţionismul şi ecologia; au un impact deosebit asupra dezv societăţii umane, determinând schimbări considerabile în medicină (terapia genică) şi agricultură (donarea şi obţinerea organismelor transgenice); cunoaşterea principiilor ecologice ştiinţifice permite asigurarea protecţiei mediului înconjurător.TEMA: IMPORTANŢA BIOLOGIEI CA ŞTIINŢĂ Rolul aplicativ al cunoştinţilor bilogice. Rezultatele cercetărilor bilologice st aplicate pe larg în medicină. Dezvoltarea ingineriei genetice a deschis largi perspective pt

producerea de compuşi biologic activi şi de preparate farmaceutice (în prezent se studiază posibilitatea utilizării organelor porcului în calitate de organe pt transplatarea, acesata avînd mai multe trăsături comune cu organului omului). Se fac cercetări de altoire a animalelor şi a plantelor cu anumite gene. Animale/ plantele ce poartă genele altor specii= transgenice (şoarecii, în genomul cărora a fost introdusă gena creşterii şobolanilor, maimuţe, în genomul cărorameduzei). Acest pocedeu va permite elaborarea unor noi metode de tratare a cancerului, deabetului. De curînd, la Edinburg a fost obţinute găini transgenice, care produc ouă, care conţin proteină din care se pot prepara medicamente pt tratamentul cancerului.... Utilizarea celulelor tronculare (celule care nu-şi pierd capacitatea de dividere, din ele diferenţiindu-se celulele altor ţesuturi), pt cultivarea in vitro a predecesorilor celor mai diferite celule (cardiace, nervoase, hepatice, imune). Acestea pot fi transplantate persoanelor grav bolnave în loc de organe provenite de la „donor". (se aplică cu succes în tratamentul unor afecţiuni cardiovasculare grave; se experimentează utilizarea celulelor tronculare în tratarea unor afecţiuni ale SN), Problema asigurarii populaţiei cu produse alimentare poate fi soluţionată de fitotehnie şi zootehnie în baza realizărilor geneticii şi ale selecţiei (prin crearea unor soiuri de plante agricole şi rase de animale domestice, cu o productivitate înaltă. Creşterea producţiei agricole-- plantele transgenice (rezistente la virusuri, pesticide, boli şi dăunători). Produsele alimentare obţinute din astfel de culturi au calităţi gustative superioare, se păstrează mai bine [ex: prin introducerea în genomul roşiei şi al căpşunului a genelor unor peşti din mările nordice, s-au obţinut plante transgenice rezistente la ger; introducerea în genomul porumbului a unor gene active din veninul şerpilor a sporit rezistenţa acestuia la dăunători] Obţinerea plantelor transgenice se dezv în: obţinerea soiurilor înalt productive; obţinerea culturilor care dau câteva roade pe an; crearea soiurilor rezistente în condiţii climaterice nefavorabile; crearea soiurilor toxice pentru unii dăunători (ex: soiuri de cartofi ale căror frunze st toxice pu gândaculde-Colorado şi larvele lui); crearea soiurilor capabile să sintetizeze unele proteine de origine animală (ex: în China a fost obţinut un soi de tutun ce sintetizează lactoferrina umană). ℵ În prezent nu există dovezi ştiinţifice împotriva folosirii produselor transgenice, însă unii specialişti consideră că acestea prezintă un potenţial pericol pentru sănătatea omului. Cunoştinţele biologice se aplică şi în domeniul tehnic (utilizarea în industrie, în construcţia de maşini, nave maritime şi avioane a principiilor de organizare şi funcţionare ale fiinţelor vii (bionica)) Ecologia contribuie la soluţionarea problemelor de protecţie a naturii, de utilizare raţională a resurselor naturale. Sarcina actuală a ecologiei constă în protecţia biosferei, conservarea biodiversităţii şi asigurarea capacităţii ei de autoregenerare. Rolul cercetărilor biologice fundamentale: cunoştinţele obţinute în cercetările fundamentale pot părea inutile pu viaţa cotidiană a omului, însă ele permit înţelegerea legilor după care se dezvoltă lumea din jurul nostru şi mai devreme sau mai târziu îşi vor găsi şi aplicare practică. TEMA: DEZVOLTAREA ŞTIINŢELOR BIOLOGICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA Centrul ştiinţific al Republicii Moldova este Academia de Ştiinţe, fondată la 10 ianuarie 1961, unde ativează o serie de institute cu profil biologic:►Institutul de Zoologie al AŞ a RM: continuă să inventarieze fauna republicii. Până în prezent au fost confir-

mate 14700 de unităţi taxonomice de animale; au fost elaborate şi aplicate în practică recomandări de reproducere artificială a unor specii de peşti fitofagi (plătica, băbuşca..), de obţinere a puietului timpuriu al unor specii preţioase de peşti (crap, novac); în colaborare cu Inst de Microbiologie, a fost elaborată şi organizată producerea preparatului „APISPIR", folosit în apicultură; a fost elaborată tehnologia de populare şi creştere a kefalului, ce poate asigura o producţie anuală de 250-300 kg/ha, fără hrană suplimentară. ►Institutul de Fiziologie a Plantelor al AŞ a RM: au fost elaborate unele metode de diagnosticare, de estimare şi de pronosticare a rezistenţei la ger, la secetă, salinitate, carenţă nutritivă, stres ecologic ale plantelor de cultură; au fost propuse procedee şi remedii de cultivare a plantelor ce permit obţinerea unor producţii mari în condiţii nefavorabile; din deşeurile complexului agroalimentar au fost obţinute preparate cu acţiune fiziologică şi efect de reglare a creşterii rezistenţei şi productivităţii plantelor cerealiere, pomicule, viticuleFitostim, CMC, Foliarplus. ►Grădina Botanică a AŞ a RM: a fost recomandat sortimentul de plante decorative care pot fi utilizate la amenajarea spaţiilor verzi; a fost creată colecţia de plante medicinale, care numără 228 specii; au fost elaborate extracte de plante utilizate la prepararea unor băuturi răcoritoare; a fost întocmit ierbarul plantelor ce cresc pe teritoriul republicii. ►Institutul de Genetică al AŞ a RM: au fost obţinute 200 forme de plante transgenice de tomate; a fost creată prima tranşă a Băncii Naţionale de Resurse Genetice (colecţii de plante de câmp, tehnice, leguminoase, medicinale de cca 10000 genotipuri); s-au obţinut recombinaţi transgenici de plante cu masă majorată a fructului şi conţinut mărit de substanţe uscate; au fost transmise spre testare 25 soiuri valoroase de culturi agricole; a fost organizată producerea preparatului antiviral „Pacovirin". ►Institutul de Microbiologic al AŞ a RM: direcţia principală de cercetare- sinteza orientată a subst bioactive de către cianobacterii şi microalge şi elaborarea tehnologiilor avansate de obţinere a preparatelor biologice; au fost elaborate 5 tehnologii de obţinere a produselor microbiene pu farmaceutică, cosmetologie; a biostimulatorilor pu avicultura, a preparatelor din drojdiile pigmentate pentru stimularea vitalităţii icrelor de peşte; a preparatelor pentru profilaxia bolilor infecţioase la albine; O a fost creată o colecţie de microorganisme, care numără 300 tulpini. Institute de cercetări ştiinţifice în domeniul fitotehniei ale AŞ: Institutul de Cercetări Ştiinţifice pu Porumb şi Sorg „Porumbeni"; Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia "; Institutul de Cercetări Ştiinţifice şi Construcţii Tehnologice pu Tutun şi Produse din Tutun. Iar Institutul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie şi Institutul de Cercetări Ştiinţifice pentru Pomicultură realizează cercetări în domeniul horticulturii (ştiinţă care se ocupă de cultivarea pomilor, viţei-de-vie..). În republică activează şi Institutul de Cercetări pentru Protecţia Plantelor. TEMA: ÎNSUŞIRILE VIULUI: METABOLISMUL Sursele materialelor de construcţie şi ale energiei pentru organismele vii. Pu creşterea masei celulare, pu repararea structurilor lezate, organismele au nevoie de material de construcţie: proteine, lipide, glucide. Principalul element structural- carbonul. Deosebim autotrofi şi heterotrofi: autotrofii (plantele verzi, algele, unele bacterii) utilizează sursa anorganică de carbon - C02.; heterotrofii (animalele) folosesc surse organice de carbon, adică se hrănesc cu alte animale (animale carnivore)/ cu plante (animale erbivore). In natură se întâlnesc şi organisme (ex: euglena verde) care, în funcţie

de condiţii, pot fi auto- sau heterotrofe= mixotrofi. Autotrofii se împart în: fototrofii (plantele verzi, algele..) folosesc în acest scop energia razelor solare; chemotrofii (bacteriile chemiosintetizatoare) sintetizează subst org (realizează o chemiosinteză) în baza energiei rezultate din scindarea unor compuşi anorg, adică energia legăturilor chimice. Esenţa metabolismului. Totalitatea proceselor interdependente de transformare a substanţelor şi de transportare a energiei în organism reprezintă metabolismul. Procesele metabolice se grupează în procese de sinteză a compuşilor (subst org), formîndu-se subst necesare la construcţia celulei, corpului în întregime; se desfăşoară cu consum de energie, alcătuind anabolismul (metabolismul plastic/ asimilaţia) şi procese de descompunere/ degradare a subst complexe, specifice corpului în subst mai simple, prin producere de energiecatabolismul (metabolismul energetic/ dezasimilaţia). [Reacţiile de sinteză şi descompunere ale metabolismului sunt indisolubil legate între ele: toate reacţiile de sinteză au nevoie de energie, care este pusă la dispoziţie de reacţiile de descompunere. Reacţiile de descompunere, la rândul lor, au loc doar prin participarea fermenţilor, sintetizaţi în procesul de asimilaţie]. Metabolismul plastic la heterotrofi: Etapa iniţială a metabolismului plastic la animalescindarea subst nutritive (proteine, glucide, lipide) conţinute în hrana ingerată până la cele mai mici unităţi structurale (monomeri), proces numit digestie. Apoi, proteinele st scindate până la aminoacizi, polizaharidele până la monozaharide, lipidele - până la acizi graşi şi glicerina. Produsele de scindare (nutrimentele) pătrund în sânge, care le transportă spre celule unde au loc procesele de sinteză a proteinelor, lipidelor, glucidelor: din unirea aminoacizilor rezultă proteine, din unirea glicerinei şi a acizilor graşi rezultă lipide, iar a monozaharidelor - polizaharide. Toate reacţiile de sinteză st însoţite de consum de energie şi decurg cu participarea fermenţilor. Produsele de sinteză st utilizate ca material de construcţie şi ca sursă de energie. Schematic, asimilaţia heterotrofă se reprezintă astfel: Subst nutritive prin digestie> monomerii prin sinteze biologoce> macromoleculele corpului. La autotrofi. Plantele verzi sintetizează subst org din cele anorg în prezenţa luminii solare= fotosinteză. Din produsul rezultat de la prima etapă a fotosintezei - acidul fosfogliceric - după mai multe transformări cu participarea fermenţilor se formează glucoza şi fructoza. Din unirea acestora rezultă zaharoza; iar a mai multor molecule de glucoza – amidonul/ celuloza. In prezenţa sărurilor minerale, anumiţi fermenţi transformă acidul fosfogliceric în monomeri ai lipidelor (glicerina şi acizi graşi) şi ai proteinelor (aminoacizi). Sinteza organică a autochemotrofilor este numită chemiosinteză. In linii generale ea se aseamănă cu una din fazele fotosintezei. Asimilaţia la autotrofI: Subst anorg macromoleculele corpului, prin fotosinteză/ chemiosinteză> manomeri, care prin sinteze biologice>macromoleculele corpului !!! exemple de metabolism plastic: fotosinteza, chemiosinteza, biosinteza proteinelor, respiraţiei, fermentaţiei..Metabolismului energetic: Celulele obţin energie eliberând-o pe cea conţinută în subtraturile energetice (glucide, proteine, lipide). Principalul substrat energetic al celulei îl constituie glucidele. În cazul deficitului de glucide, lipidele/ proteinele pot deveni sursă de energie. Schematic, metabolismul energetic se reprezintă astfel: Compuşi organici + O(2) >CO(2) + Apă + Energie. Energia eliberată este depozitată sub formă de legături macroergice (legături bogate în energie) ale compusului numit ATP (adenozintrifosfat). La ruperea unei astfel de

legături se obţin 40 kJ. Acest compus nu trece dmtr-o celulă în alta, ci este sintetizat şi folosit de celula care are nevoie de energie , (ex: energia necesară pentru contracţia celulelor musculare nu se eliberează din moleculele glucidelor din stomac/ din ficat. Sângele aduce substratul energetic, glucoza, la celulele musculare. Aici glucoza se scindează, iar energia eliberată se depozitează sub formă de ATP care este folosit ca sursă de energie pentru contracţia celulelor musculare. în mod similar se aprovizionează cu energie şi celelalte celule ale corpului). Dintre subst cele mai uşor asimilabile de către organism: glucoza, fructoza. Descompunerea substraturilor energetice decurge în mai multe etape cu participarea fermenţilor şi a O(2). Sursa de oxigen- aerul atmosferic, de aceea respiraţia este numită proces de „ardere fără flacără" a substraturilor energetice în vederea obţinerii energiei. Organismele la care procesele de scindare au loc cu participarea oxigenului sunt numite aerobe. Reacţia sumară a scindării aerobe a glucozei se prezintă astfel: C6H1206+602->6CO2+6H2O+38ATP+1280Kj. Bacteriile, ciupercile microscopice sunt organisme anaerobe, deoarece scindează substraturile energetice în lipsa oxigenului, proces numit fermentaţie. în funcţie de substratul energetic şi de produşii finali, deosebim fermentaţie lactică, acetică, alcoolică... Reacţia sumară a fermentaţiei alcoolice poate fi exprimată prin următoarea ecuaţie C6H1206>2C2H50H+2CO2+2ATP+120 Kj. !!! Intesitatea metabolismului la plante e mai mare în parenchimă. As:totalitate de reacţii chimice, asigură existenţa organismului, menţin starea de echilibru dinamic D: MP produce subst org, ME- susbst anorganică, decurg în diferite organite celulare. RAŢIA ALIMENTARĂ ZILNICĂ: pt10-11ANI: F2500, B-2500; 13-15: F- 2600, B-3200; 16-19: F-2400, B-3800; 20-39: F-2150, B-3000. Produse făinoase: biscuiţi-353, pîinea-271; orez- 353, macaroane-358; legume: morcov50, ceapă-20, roşii-24, cartofi –82; fructe: caise-73, piersici-72, cireşe-45, pere-54, struguri-76, banane-50, portocale-45; carne: de vită-100; de porc- 137, salam-467, peşte-124, de pasăre-188 grăsimi: unt-773, ulei de măsline-901, ulei-617; produse lactate: lapte: 65, brînză de vaci-328, brînză de oi-374, iaurt81, caşcaval-330; băuturi: ceai-93; cafea-100; dulciuri: ciocolată-607; miere de albine-311; zahăr-410, ccao-293. TEMA: ÎNSUŞIRILE VIULUI: REPRODUCEREA ORGANISMELOR VII Reproducerea este capacitatea organismelor vii de a da naştere unei noi generaţii. Reproducerea asigură existenţa în timp a vieţii pe Terra. Se cunosc două tipuri de reproducere: ASEXUATĂ: descendenţii provin de la un singur organism, fiind absolut identici cu acesta. Generaţia provenită de la un părinte= o clonă. Clonarea e răspândită pe larg la plante, bacterii, ciuperci, iar pe cale experimentală a fost aplicată şi la unele animale (broaşte, oi, vaci). [In cazul donării animalelor, nucleul recoltat dintr-o celulă somatică se introduce într-un ovul, al cărui nucleu se înlătură în prealabil. Ovulul se implantează în uterul unei femele-surogat. Puiul dezvoltat din acest ovul este o copie fidelă a „donatorului" de nucleu, obţinîndu-se astfel, prima oaie clonată] Forme de reproducere asexuată: diviziunea directă (pt organismele unicelulare (amiba, parameciul, euglena, bacteriile..)) Celula-corp a acestor organisme se divide longitudinal sau transversal. Iniţial se divide mitotic nucleul, apoi citoplasmă şi membrana, rezultând două celule-fiice, absolut identice cu celula parientală; formarea sporilor: Sporii- o structură reproductivă unicelulară. în funcţie de specia căreia îi aparţin; au forme şi dimensiuni caracteristice; cu o durata a vieţii de la câteva min până la 25 ani la unele ciuperci.

Cele două generaţii formează ciclul vital al uneia şi aceleiaşi plante.SC. de obicei mai simplu organizată decât indivizii adulţi ai aceleiaşi specii. lăcusta. şopărla. la muşchi şi ferigi rezultă un individ diferit de cel matern numit protal. În funcţie de mobilitate. la perfecţionarea şi specializarea indivizilor în explorarea condiţiilor variate de mediu. protozoarele. pielea. cu un cuţit ascuţit. creştere. sporii fiind numiţi sporangiospori şi exospori. sub scoarţă. altoiul se uneşte cu tulpina portaltoiului şi locul unirii se leagă strâns. în funcţie de modul de unire al portaltoiului cu altoiul. pe această porţiune a ramurii se dezvoltă rădăcini adventive. coacăzului. Îmbătrânire (senil/ postgenerativ) . Altoi poate fi: un butaş. Separând ramura de planta-mamă şi plantând-o într-un alt loc.)= o ramură mai lungă a plantei se apleacă la pământ şi se acoperă cu sol umed. cotiledonul. până la dezvoltarea mugurilor. peşti. care prezintă o cavitate (blastocel) delimitată de un strat de celule (blastoderm).. (la orhidee.) Aplicările practice ale înmulţirii vegetative: *pe larg în agricultură prin marcotaj. iar în primăvara următoare din mugure se va dezvolta un lăstar. la stadiul de gastrulă. căci dezv plantelor e genetic programată. Tipuri de altoire: cu butaş se face primăvara. într-o perioadă de vegetaţie. internă. iar spermatiile . în dezvoltarea unei plante lemnoase se disting următoarele faze: germinarea seminţei -> apariţia frunzelor -> dezv lăstarilor floriferi -> înflorirea -> formarea fructelor -> maturizarea seminţelor. mai rezistent la ger. Ciclul de dezvoltare al unei plante cu flori se poate realiza într-ur an. !!! în cadrul morfogenezei plantelor se diferenţiază organe vegetative şi generative. viermi. care se poate dezvolta in afara corpului mamei. altoirea poate fi prin copulaţie. Bienale (ceapa. devenind un organism de sine stătător( la hidră.de la germinarea seminţei până la prima înflorire. tulpiniţa. pt ovipare: ele depun ouă din care în timpul clocirii se dezv un nou organism/ în corpul mameivivipare. iar la angiosperme în sacul embrionar al ovulului florii. numite conidiofori. organismul este supus proceselor de creştere (schimbările cantitative suportate de organism).. păiangenul-cucruce. Înmulţirea plantelor prin cultura de ţesuturi: creşterea plante din celule amplasate într-un mediu nutritiv special. Spermatozoizii se formează în anteridii. la elefant .. crescută din sămânţa acestora. gametofitul şi sporofitul se deosebesc după dimensiuni şi durata vieţii. rădăciniţa. lăsând peţiolul liber. iasomiei. care constă în îmulţire. Altoirea= unirea altoiului cu portaltoiul (pt înmulţirea unor soiuri cu productivitate înaltă şi rezistente la ger) In cazul viţei-de-vie şi a pomilor fructiferi. varză) – plante a căroor ciclu de dezv cuprinde 2ani.pt peşti. Oosfera la muşchi şi ferigi se formează în arhegoane.. nu pot reproduce individul matern. ce rezultă cu creşterea masei celulare. Avantajele reproducerii sexuate: *noul organism preea trăsături de la ambii părinţui *realizarea diversităţii lumii *în cadrul speciei. Sistemul radicular al portaltoiului ei viguros. Dacă altoirea a fost efectuată corect. urmează diviziunea acestuia in progresie geometrică: fiecare din cele două celule rezultate din prima diviziune se supun la rândul lor diviziunii. ginseng ). tenia boului.).în grăunciorul de polen. urmează diferenţierea celulelor în ţesuturi. numită şi ontogeneza= un fenomen complex. organele sexuale. maturizarea sexuală.. ferigi. coacăzului.de la naştere / ieşirea din ou până la atingerea maturităţii sexuale. broaşte.spermatozoizi.)= zigotul rămâne în corpul femelei pînă la dezvoltarea embrionului. algele. şarpele-orh. creşte. Totalitatea fazelor de dezvoltare alcătuiesc un ciclu de dezvoltare. embrionul este format din două straturi de celule (foiţe embrionare): ecto. iar organele larvare st substituite de organe caracteristice adulţilor.. (la mamifere): ele nasc pui vii. gastrulaţia. în despicătură. alge. Din dezvoltarea seminţei rezultă sporofitul. diverse specii de vipere. adăpostită de fruct.gametofit/ generaţie sexuată. organelor.procesul de formare a embrionului bi-/ tristratificat (la spongieri şi celenterate. nu şi înmulţirea. TEMA: ÎNSUŞIRILE VIULUI: CREŞTEREA ŞI DEZVOLTAREA ORGANISMELOR Transformările suportate de un organism de la naştere până la moarte reprezintă dezvoltarea sa individuală.diferiţi după ambele criterii (unele ciuperci. muşchii. mamifere. La majoritatea plantelor se întâlnesc două forme de viaţă sau două faze (generaţii) care se nasc una din alta. iar testiculele . unele alge) înmugurirea= noul individ se formează sub formă de excrescenţă pe corpul formei parientale. pe care se dezvoltă organele înmulţirii sexuate (la muşchi. grâu. din care se formează părţile componente ale embrionului: muguraşul. După origine şi destinaţie sporii pot fi mitotici (rezultă din diviziunea mitotică a celulei-mamă. dezvoltarea unui nou organism din ovul nefecundat (la albine.Perioada postembrionară: începe din momentul naşterii /ieşirii embrionului din ou. Din zigotul muşchilor şi al ferigilor se dezvoltă sporofitul. organele de simţ. Anizogamie. ce prezintă mai multe avantaje: materialul săditor obţinut pe această cale este steril (nu este infectat cu diferite microorganisme patogene). La diferite grupe de plante.). glandele anexe ale tubului digestiv. dar care se comportă în mod diferit. după o perioadă de nutriţie . dând naştere unei plante minuscule. unde se menţine o anumită temperatură. Peste 2-3 ani lăstarul se va transforma într-un copăcel.. butăşire şi altoire. numit ciclu vital. care se plantează în sol umed. viţei-devie.. Se înlătură frunzele lăsându-se-doar peţiolul şi se taie muguri cu un strat subţire de scoarţă. Din fecundare rezultă zigotul.sporangi.sporofit/ generaţia asexuată. numită gestaţie. la om . mai puţin pretenţios faţă de sol. ℵ Perioada embrionară se încheie prin apariţia puiului (la reptile..şi endoderm. stadiul juvenil reducîndu-se la creşterea în dimensiuni. peste 2-3 săptămâni altoiul concreşte cu portaltoiul. distingem spori mobili . Perioada embrionară la plantele cu flori se încheie cu formarea seminţei. Metamorfoza poate fi *incompletă (larva se hrăneşte intens. din astfel de ovule se dezvoltă trântori.ciclul de dezv durează mai mulţi ani. La gimnosperme şi angiosperme din zigot se dezvoltă sămânţa. frunză.)= se pregătesc butaşi de rădăcină. Doar în ciclul vital al muşchilor predomină gametofitul .iau naştere în interiorul unor organe speciale . Unele organisme unicelulare (bacteriile. rizomi). umiditate şi iluminare. Butaşirea (la înmulţirea zmeurului.contopirea celulelor sexuale are loc în corpul femelei (la insecte. la anumite alge) meiotici (iau naştere din diviziunea meiotică a celuleimamă. ea cuprinde trei stadii: Juvenil .majoritatea organelor SR. şopârla-de-munte. Aici dezvoltarea poate fi directă (reptile.. morcov. în condiţii nefavorabile se închistează formând spori de rezistenţă . Marcotajul(la înmulţirea agrişului.. ciuperci muşchi.. care la angiosperme este protejată de fruct. portaltoiul. gametofitul este slab dezv şi de scurtă durată. cartof. După locul formării deosebim endospori. de pe pomul fructifer se taie o ramură de un an. Din germinarea lor. care asigură supravieţuirea în condiţii nefavorabile. Dezvoltarea individuală a plantelor cu flori: Perioada embrionară de dezv începe cu formarea zigotului. anumiteinsecte) şi *completă (larva ieşită din ou. Durata perioadei embrionare. drojdii. la embrion apare şi cel de-al treilea strat – mezodermulanimale triblasterice.de la ultima înflorire până moarte. pe această cale un soi nou poate fi înmulţit efectiv şi în scurt timp SEXUATĂ= participarea a doi indivizi de sex opus: femelă şi mascul. In natură se întâlnesc şi specii ovovivipare (salamandra-de-munte. broaşte.. la dafinii – femele). La celelalte plante. Evoluţia plantelor a avut loc în direcţia reducerii gametofîtului. obţinem o nouă plantă. la hârciog . sfeclă. Izogamie. din mezoderm. mamifere). Celulele rezultate formează blastula (embrion unistratificat).) înmulţirea vegetativă (preponderent la plante) se realizează prin fragmente de organe vegetative (butaşi)/puieţi/ prin organe vegetative specializate (bulbi. diferenţierea celulelor. crustacee. La găină are o durată de 21 zile. zmeurului. Pe tulpina portaltoiului. !!!Din diferite straturi de celule se dezv organe şi sisteme de organe: din ectoderm-SN. Puiul iese din ou imediat după expulzarea acestuia din corpul femelei. Aceste două procese decurg concomitent: pe măsura măririi masei corpului se intensifică procesele de diferenţiere. albiliţa varzei. arbuşti). alge) CariogamieOogamieReproducerea sexuată a plantelor (contopirea celulelor sexuale): celula sexuală feminină este oosfera. Procesul de unire a celulelor sexuale este numit fecundare. de unde şi denumirea lor de conidii. tuberculi.. Sub scoarţă se introduce un mugure.660 zile. indirectă/ prin metamorfoză (insecte.se dezvoltă pe suprafaţa organelor. cu mugure-ochi: în a doua jumătate a verii. steaua-de-mare. iar cea masculină spermatozoidul (la muşchi şi ferigi)/ spermatiile (la gimnosperme şi angiosperme). de obicei în apă.când celulele sexuale st eliminate de ambele sexe în mediul extern. celulele se divid activ. un mugure-ochi al pomului fructifer. broasca de lac.(bacterii. În ontogeneza unui organism se disting două perioade: embrionară şi postembrionară. Partenogeneza. După ce atinge anumite dimensiuni. Una din generaţii produce spori. Maturitate (generativ) . Perene ( arbori. Perioada postembrionară presupune trei stadii: Juvenil (pregenerativ/ virginal)= stadiul de plantulă .276 zile. La celelalte animale.16 zile. peşti). ferigi. În organogeneză se formează organele embrionului în urma diferenţierii structurale şi funcţionale ale celulelor foiţelor embrionare. Alternarea generaţiilor la plante. păsări. tulpină. reprezentat planta propriu-zisă.60 zile. mamifere) /a larvei (la insecte. prin apropiere. cangurul)= puiul născut /ieşit din ou are toate organele caracterisanimalului adult. deeaceea st numite diblasterice. La baza înmulţirii vegetative stă regenerarea= capacitatea organismelor de a-şi restabili părţile pierdute. Pe parcursul ontogenezei. şi de dezvoltare (schimbările calitative= (diferenţierea ţesuturilor. apoi urmează diviziunea fiecărei celule rezultate din această diviziune. acesta se desprinde. Cealaltă produce gameţi.o plantă tânără. endoderm. păsări.zoospori prevăzuţi cu cili/ flageli şi spori imobili aplanospori. astfel de plante fiind numite anuale (porumb. reptile. care în majoritatea cazurilor este haploidă. ce dispun de organe sexuale (ovule la femele şi testicule la masculi) în care se produc celule sexuale (gameţi): ovarele produc ovule. Locul altoirii se leagă strâns. Aceasta poate fi: externă. fasole).de la prima până la ultima înflorire. păsări. În încăperi speciale. gîndacul de Colorado)= din ou iese larva. se secţionează scoarţa în forma literei T şi se îndepărtează. la pescăruş . variază de la specie la specie.contopirea a 2 gameţi identici morfologic şi fiziologic. broaşte..tip particular de reproducere.). liliacului. Dezvoltarea individuală a animalelor: Perioada embrionară cuprinde trei etape: segmentarea= diviziunea în progresie geometrică a zigotului. unde se şi unesc (la peşti. Schimbările externe suportate de o plantă pe parcursul dezvoltării ei din sămânţă sunt desemnate ca faze de dezvoltare.

Rădăcina principală şi tulpina principală sunt orientate în sens opus una faţă de cealaltă. reducerea sensibilităţii organelor simţ. iar rădăcinile principale . Higrotropismele. savantul american R. orientând frunzele spre lumina de intensitate optimă. Este activ noaptea. o clasă reuneşte ordine înrudite. Ivanovsckii. orientând limbul perpendicular pe razele luminii. Două sau mai multe genuri înrudite sunt reunite într-o familie. forţa de gravitaţie (ex: frunzele muscăriţei modificate în capcană sunt sensibile la acţiuni mecanice: la atingere ele se închid. mecanonastii. de păpădie se deschid dimineaţa şi se închid seara). cu atât reacţiile la excitanţi sunt mai prompte şi mai variate. termică. Fototropismul. Potenţialul de repaus. la scăderea turgescenţei celulelor de pe partea inferioară a pulvinului are loc ridicarea frunzelor. deosebim: Geotropisme. care nu reflecta dezvoltarea istorică a lumii vii. In funcţie de natura excitantului. Durata vieţii animalelor din diferite grupe sistematice oscilează în limite mari: de la 10 ani la râmă. până la 100 ani la elefant. Rădăcina principală e un organ ortogeotrop pozitiv.capacitatea organismelor vii de a recepţiona acţiunea factorilor de mediu (excitanţilor): lumina.. Fotonastiile generate de schimbarea intensităţii luminii şi au loc. dereglarea metabolismului calciului. Există mai multe cauze ale îmbătrânirii: reducerea conţinutului de apă în celule. •Este animal vivipar. termonastii. iar Felis leo înseamnă leu. mecanică.reacţii ale organelor plantei faţă de direcţia forţei de gravitaţie a pământului. în celulele somatice se acumulează mutaţii. seismonastii etc. prinzând insecta în capcană. Receptorii transmit informaţia prin căile nervoase în centrii corespunzători din creier. decât pe cea superioară. tipul nutriţiei etc. hife ale ciupercilor). Linne a introdus denumirea latină. sinteza şi compararea informaţiei formarea răspunsului. deosebim fotoreceptori. Îmbătrânire . albine. De regulă. se alătură regnul – Arhebacteriile. o durată de la 2-3 ore la insectele efemere până la câteva zeci de ani la papagali. Lamarc (1774-1829) a împărţit lumea animală în 14 clase amplasate după nivelul lor de dezv în trepte ascendente. în prezent. B. în 1969. iar al doilea.tigru. de regulă. Încercări de clasificare a lumii vii au fost întreprinse de savanţi din cele mai vechi timpuri: Aristotel a împărţit lumea vie în două grupe . mozaicului-tutunului ) şi se autoreproduc. iar creşterea turgescenţei celulelor de pe partea superioară a pulvinului duce la aplecarea frunzei. o încrengătură . In cazul plantelor: diferenţierea corpului în organe. dintre care primul denumeşte genul. Sensibilitatea la animale: Spre deosebire de plante.specia (ex: leul. tulpinile plantelor ies din sol şi se menţin în poziţie verticală chiar şi pe terenuri înclinate. tulpina este ortofototropă. Datorită geotropismului. a propus nomenclatura binară respectată şi astăzi: fiecare specie este desemnată de două cuvinte. In acelaşi mod. mecanică (statoacustică. Fototropismul are o importanţă mare pentru plante. Deschiderea florilor este determinată de modificarea intensităţii creşterii celulelor de pe partea superioară şi inferioară a petalelor sub acţiunea intensităţii diferite a luminii. se disting: fotonastii. Fiecare taxon reprezintă un grup de organisme legate prin relaţii de rudenie şi care se deosebeşte de alte grupe de organisme. La baza fototropismului stă creşterea mai intensă a celulelor prin întindere pe partea opusă luminii. întinsă la pământ.intensă. animalele dispun de organe specializate în recepţionarea excitaţiilor. Însă toate aceste ipoteze analizează mai curând simptomele îmbătrânirii. gameţi) în direcţia de acţiune a unui excitant/ ca răspuns la un stimul extern (ex: unele alge fotosintetizatoare spre sursa de lumină). În acest caz. Determinarea poziţiei sistematice a pisiciisălbatice: •Posedă schelet intern al cărui component principal este coloana vertebrală> aparţine încrengăturii Vertebrata (Vertebrate). Clasificarea lumii vii se face în baza taxonilor. recepţionarea sunetelor de către animale le dă posibilitate să se apere de duşmani. florile de in. cea mai simplă formă de viaţă. iar tulpina principală ortogeotrop negativ . tactilă.caracteristic celulelor asupra cărora nu acţionează stimulii externi. numite receptori. nu consumă hrană şi nu produc . Ghearele sunt de tip retractil> Aparţine familiei Felidae (Felide) •Este de talie mică. iar înspre aerul uscat avem un higrotropism negativ. care este transmis organului efector: muşchilor. Este adaptat la nutriţia carnivoră. dar paralel cu direcţia de acţiune a forţei de gravitaţie a pământului. dînd urmaşi fecunzi. chemoreceptori. sensibilitatea la plante se manifestă sub formă de mişcări ale anumitor organe: Tropisme o reacţie activă a plantelor de orientare la excitant/ sub acţiunea unui stimul prin schimbarea direcţiei de creştere/ a poziţiei organului. familie. Darwin a teoriei evoluţioniste a permis întocmirea primelor sisteme naturale ale lumii vii. iar cele culcate la pământ din anumite motive (pătulirea gramineelor după furtună. I. Sensibilitatea anumalelor depinde de nivelul de dezvoltare al SN.). Criteriile de determinare a poziţiei sistematice a unei fiinte vii. în scurt timp tulpina plantei se va curb spre geam. Pentru animale: tipul simetriei corpului. Maturitate . tuburi polinice. Modificarea turgescenţei celulelor pulvinelor (baza îngroşată a peţiolului) stă la baza seismonastiilor la frunzele de mimoză . diagrama florală etc. Inele negre de aceeaşi grosime pe toată lungimea cozii> Este specia Felis sylvestris (Pisica-sălbatică-europeană) Nomenclatura speciilor.fiind orientată în sens opus.starea de imposibilitate a organismul de a se manifesta calm şi de a se comporta adecvat în anumite situaţii (ex: hidra posedă iritabilitate chimivă.orientări ale organelor plantelor sub influenţa vaporilor de apă. rizoizi. tigrul.plante şi animale. TEMA: PRINCIPIILE DE CLASIFICARE A LUMII VII Din istoria dezvoltării sistematicii. clasă. prezenţa elementelor conducătoare. iar cel inferior. numărul foiţelor embrionare. Sistematica un compartiment al biologiei. (ex. tipul organelor reproductive. termoreceptori etc. 1892 de botanistul rus D.reacţia organelor plantei la direcţia şi sensul razelor de lumină (ex: dacă o plantă se va păstra într-o cameră în care lumina pătrunde printr-un geam mic. viespi. Formularea de către Ch. tipul dezvolt embrionare şi postembrionare. !!! prin rodopsină plantele reacţionează la compoziţia luminii. numit şi nimfă.Taxonul superior este regnul. generând epuizarea lor. Unităţile taxonomice. în timpul vieţii. virus . dar nu se pot încrucişa între ele formează un gen. acelulară (deoarece nu posedă o structură celulară). dimineaţa şi seara. Bazele sistematicii moderne au fost puse de С. şopârle. Linne (17071778).specia.negativ ortofototropi. Carnasierii sunt bine dezvoltaţi> Aparţine ordinului Carnivora (Carnivore) •Maxilarul scurt poartă incivisi scurţi.stadiul reproducerii active. căldura. Procariotele şi Eucariote) şi 5 regnuri. Mecanismele îmbătrânirii sunt studiate de gerontologie. Cu cât acesta mai dezvoltat. Blana cu dungi întunecate şi pete. iar frunzele se vor aşeza perpendicular (sau oblic) faţă de direcţia razelor. descrierea şi repartizarea lor după grupe naturale în baza legăturilor de rudenie. acţiunile mecanice. Felis tigris . termică).).pt fluturi.de la încetarea reproducerii şi până la moartea naturală: Durata vieţii indivizilor este programată genetic. ploi torenţiale) revin la poziţia verticală. ocupând o poziţie limitrofă dintre neviu şi viu. Aşadar. tipul nervaţiunii frunzei. pisica fac parte din genul Felis. Beyerinck. luminoasă etc. Whittaker a propus gruparea organismelor vii în 3 supraregnuri (Virusurile. ceea ce duce la curbarea spre lumină a organului sensibil la acest excitant. Aici. care reflectau evoluţia lumii animale. Trăieşte în arbori> Aparţine genului Felis •Lungimea corpului este de 85 cm. Organe plagiofototrope st frunzele care execută torsiuni şi curburi la nivelul peţiolului. Astfel. Sensibilitatea la plante: Plantele nu au organe specializate în recepţionarea excitaţiilor. caracterul cavităţii corpului.toxină) a fost propus de olandezul M. se distinge şi suprataxoni. TEMA: ÎNSUŞIRILE VIULUI: SENSIBILITATEA ORGANISMELOR VII Sensibilitatea . tulpinile principeale st pozitiv ortofototrope. Iritabilitatea. iar termenul de virus (din lat. Această revenire este posibilă datorită creşterii mai intense prin întindere a celulelor de pe partea inferioară. Puiul este hrănit cu lapte. Acestea perturbează activitatea organelor. prezenţa/ lipsa segmentaţiei.Tactismedeplasarea corpului plantelor libere/ a celulelor (sporii. Din pupă iese individul adult – imago. glande endocrine. Nastiile -mişcări neorientate ale organelor plantelor condiţionate de modificarea în timp a intensităţii unui excitant.. turbării. HIV.proprietatea animalelor de a răspunde prin reacţii specifice la diferiţi stimuli externi şi interni. În cazul curburilor înregistrate înspre aerul umed. în lucrarea Sistemul naturii. Sunt considerate fiinţe vii întrucât dispun de material genetic (ADN= adenoviruşivirusul herpesului sau ARN=riboviruşi. are loc analiza. nu şi cauzele acestui proces complex. mecanoreceptori. ordin. acestea fiind percepute de citoplasmă celulelor. Felis domestica pisică. în acest stadiu organele larvare sunt înlocuite de organe specifice adulţilor.clase înrudite etc. Viteza de reproducere şi număr de urmaşi de asemenea sunt diferite ex: aridele dau 12 generaţii pe depunând într-o pontă până la 300 ouă. naturalist şi medic suedez. hepatitei. avem higrotropism pozitiv (la rădăcini. deoarece se orientează în direcţia acestei forţr. O specie e constituită din indivizi cu acelaşi aspect şi acelaşi comportament.. ROL: stă la baza adaptării organismelor la condiţiile schimbătoare ale mediului (ex: sensibilitatea frunzelor faţă de lumină asigură schmibarea poziţiei lor în vederea unei iluminări optime. forma vitală.gripal. clasigicarea fiind artificială. subtaxoni. Două sau mai multe specii ce se aseamănă. cu sarcină de a atribui denumirilor ştiinţifice pentru organisme. modificarea pereţilor vaselor sangvine. Spre deosebire de celelalte forme de viaţă. potenţial de acţiunemodificări ale permiabilităţii membranei ccelulare sub acţiunea stimulilor externi. de aceea la un moment dat începe îmbătrânirea care se caracterizează рrin stingerea tuturor funcţiilor organismului. În prezent se folosesc următorii taxoni: regn. gen şi specie . Savantul francez J.TEMA: SUPRAREGNUL VIRUSURILE Virusurile au fost descoperite în a. Sistematica contemporană.dar nu redau tabloul real. deci sunt organe ortogeotrope. proteinelor. Corpul este acoperit cu păr> clasa Mammalia (Mamifere) •Caninii sunt transformaţi în colţi. După natura excitanţilor se disting mai multe tipuri: chimică (gustativă şi olfactivă). Excitabilitatea. hrana). ferigi. ceea ce le asigură animalelor o adaptare la condiţiile de viaţă. !!! speciile de plante ce trăiesc în locurile umbrite au internoduri mai mari. acumularea toxinelor în celule. Se vehiculează ipoteza mutaţiilor somatice conform căreia.la scuturare acestea se strâns. care populează un anumit areal şi se încrucişează liber între ei. să-şi găsească partnerul sexual. canini lungi şi un număr redus de carnasieri. trece în stadiul imobil de pupă. încrengătură (filumul la plante şi ciuperci).

prin înmugurire. îmbogăţind solul cu compuşi ai azotului. iar cele filamentoase prin fragmentare. Chroococcus. chemoautotrofe şi chemoheterotrofe. sărutul etc. Preparate de bacteriofagi ai unor bacterii patogene se folosesc pentru profilaxia şi tratarea unor boli ale omului şi animalelor. Aici capsida este distrusă de fermenţii gazdei. de asemenea participă la fenomenele de fermentaţie şi putrefacţie. ADN sau ARN. bacterii în formă de stele. Aceste bacterii sintetizează vitamina K şi componenţii vitaminelor din grupul B.zăcămintele de sulf.poate fi folosită în alimentaţia omului. Populează bazinele de apă dulce. În 1917 savantul francez F. ovală. La contactul cu peretele bacteriei. husa se contractă. Prin contactul fizic direct (strângerea mâinii. solurile umede. Pe o celulă se pot fixa de la câteva zeci până la câteva sute de virioni. a acidului citric. Printre protiste se disting forme cu predominarea caracterelor de plante (Algele). Regnul Protista= cele mai simple eucariote. Odată asamblaţi. herpesul. Apoi virionii pătrund în interiorul celulei animale prin pinocitoză/ fagocitoză. dezinfecţia.formă pluricelulară. perete celular) Mezozomii= invaginări ale membranei plasmatice. roşu (ficoeritrina). În urma epuizării rezervelor se dereglează ireversibil metabolismul celulei infectate. Acesta străpunge peretele bacteriei. în baza acidului nucleic fagal se sintetizează proteinele membranei. formele coloniale . Aici el începe să se autoreproducă. formarea solului şi alte procese importante din biosferă. herpesul. Acidul nucleic este învelit de o membrană proteică protectoare. bacteriofagiTEMA: SUPRAREGNUL PROCARYOTA (PROCARIOTELE) Procariotele. Din aminoacizii gazdei. Virusurile sunt cele mai mici particule vii.energie. ai tuberculozei. Înmulţirea . învelindu-se cu încă un perete celular. Bacteriile parazite provoacă diferite boli prin distrugerea celulei-gazdă/ prin secreţia de toxine. teroid. Virozele la plante sunt însoţite de apariţia pe frunze a petelor gălbui (aşa-numita mozaică a frunzelor)/ de încreţirea lor. Nutriţia. lactoza. în coadă se află un tub cav protejat de o husă din proteine contractile. Fără bacterii ar fi imposibile circuitul elementelor în natură. Fiecare tip de virion se fixează doar de celulele care dispun de receptori pentru ei. include două încrengături: încrengătura Bacteria (Bacteriile)organisme unicelulare. şi cele de putrefacţie. st utilizate în biosinteza industrială. Procesul sexuat la bacterii se reduce la schimbulde material genetic dintre indivizi. solul umed. cilindrică. atacând o nouă celulă/ trecând în forma latentă. Unele specii de bacterii (b de nodozităţi) trăiesc în simbioză cu plantele leguminoase.În sec. Cele simple conţin o moleculă de acid nucleic. Trăieşte în bazine acvatice şi pe sol. pe care le-a numit bacteriofagi/ fagi. de Herelle a descoperit virusurile ce lezează bacteriile. printre ierburi. flageli. vibrioni . gripa aviară. Majoritatea sunt heterotrofe. care descompun glucidele (zaharoza. Bacteriile de fermentaţie permit obţinerea oţetului. Înmulţirea: dividerea directă. maltoza). fiind numite bacterii patogene. solurile inundate. Unele specii pot fixa azotul atmosferic. Regnul Archaebacteria (Arhebacteriile) Arhebacteriile st considerate cele mai vechi procariote. Trăieşte pe soluri sărace în vegetaţie. . conţin glicoproteine şi a doua membrană . fac parte vibrionul holerei. Bacterii chemiosintetizatoare (chemiotrofe) se clasif în: nitrificatoare.). erizipelul la porci. Pe măsura formării componentelor virale are loc autoasamblarea lor. bacili . Mediul de trai. Celula bacteriană se form din: protoplast (compus din nucleotidcromozomul bacterian. polimielita. Placa de la capătul tubului poartă filamente care fixează bacteriofagul de bacterie. Regnul Monera=organisme procariote. scabia. Rivularia. b pluricelulare.) se transmit: trahoma (o afecţiune a ochilor). febra aftoasă la vite. ferobacterii oxidează Fe2+ până la Fe3+. poliedru. În urma activităţii bacteriofagului. izvoarele termale. afecţiunile respiratorii acute. celula-gazdă moare. negii ş. care scindează proteinele. peretele celular conţine polizaharide şi proteine. care sub acţiunea bacteriilorreducători este transformat în săruri minerale. Gloeucapsa. Anabena . encefelita de taiga. Încrengătura Cyanobacteria (Cianobacteriile) Se cunosc circa 2 000 specii de cianobacterii. Spre deosebire de celelalte bacterii. cu funcţie energetică. spiralată/ unicelulare.latentă (extracelulară) şi activă (intracelulară).sindromul imunodeficienţei umane. asigurând trecerea acidului nucleic în citoplasmă bacteriei. Există bacterii heterotrofe şi autotrofe. întruneşte organisme unicelulare. vaccinările. determinând forma capsidei. fusiformă. Urmează asamblarea componentelor fagale. punând în libertate acidul nucleic viral.a. pe lângă capsidă şi acid nucleic. consumând subst org din corpurile moarte (saprofité) sau cele vii {paraziţi). Nutriţia: autotrofă. adică prelucrează ATP-ul. Unele. În condiţii nefavorabile trec în starea inactivă. organismul uman s-a învăţat să lupte cu multe dintre virusuri. Alcătuirea corpului. sulfobacteriile . deoarece pe parcursul evoluţiei omului. Capul se compune dintr-o membrană proteică şi o moleculă de acid nucleic. de reducerea dimensiunilor frunzelor/ a plantei în ansamblu. sporirea imunităţii. Cele fototrofe (verzi şi purpurii) conţin un pigment specific bacterioclorofi-lă. alcool sau temperaturi înalte (80-120 °C). lyngbya. numită capsidă. Diversitatea: Subordinul Virophita cuprinde Ordinul Virales cu trei subordine: fitoviruşi atacă plantele de cultură provocînd fitoviroze: mozaicul tutunului. fermenţi. Printre măsurile de profilaxie a maladiilor bacteriene se numără controlul sanitar al calităţii apei şi al produselor alimentare. a produselor lactate acide. Forma bacteriofagului aminteşte de o navă cosmică şi constă din cap şi coadă cu filamente. Oriunde (apă. fimbrii. coloniale şi pluricelulare al căror corp nu este diferenţiat în ţesuturi şi organe. Un interes deosebit prezintă speciile producătoare de metan. neramificată. Dimensiunile: de la 0. proteine. Culoarea corpului se datorează prezenţei mai multor tipuri de pigmenţi: albastru (ficocianina). Mai întâi are loc fixarea particulei virale pe suprafaţa membranei celulei-gazdă. fenomen incompatibil cu viaţa. în unele ţări se aplică cu succes stropirea pădurilor cu suspensie de poliedre virotice pentru combaterea insectelor. Spirulina. Cele mai răspândite boli virale la om sunt gripa. spirocheţi.până la 500 mii. Împreună cu algele provoacă fenomenul de „înverzire" a apelor. resturi vegetale de către bacteriile de putrefacţie. streptococi. localiz în citoplasmă. descompunerea resturilor org. 1 ml de lapte de calitate superioară . Pentru tratarea bolilor provocate de bacterii se administrează antibiotice. Unele virusuri au utilizări practice. colorându-le în verde-albastru.capabil de a absorbi energia solară. care populează bălţile. Unitatea morfologică a capsidei o constituie capsomerele. Se cunosc circa 40 de specii printre care aerobe şi anaerobe. Virusurile compuse. Alcătuirea virusurilor . apele sărate şi acide.Compoziţia chimică: acizi nucleici. populează bazine cu ape poluate. folosind nucleotidele celuleigazdă. galben (carotinoizi).în formă de bastonaşe. iar în cazul laptelui de calitate bună . Reprezentanţi Oscilatoria specie filamentoasă.molecule mici circulare de ADN. orezului zooviruşi atacă animalele. într-un mod deosebit de celelalte organisme.virusulimunodeficienţei umane (HIV) care provoacă boala SIDA .prin desfacerea coloniei. Multiplicarea virusului decurge într-o celulă vie în câteva etape. Bacteriile de nodozităţi şi unele forme libere de bacterii azotofixatoare fixează azotul atmosferic. antibiotice ş. Bacteriile autotrofe se împart în chemiotrofe şi fototrofe. alteleformează flora normală a intestinului gros la om. bacilii difteriei. în afara celulei există sub formă de particulă infecţioasă inactivă= virion. rujeola. nucleotidele. Bacteriile de putrefacţie asigură formarea humusului. ai dizenteriei. hepatita virală. Peretele celular conţine= peptidoglucan. turbarea. autopurificarea bazinelor de apă. Dintre bacteriile parazite. Ferobacteriile au format zăcămintele de fier. iar pe parcursul vieţii virusurile îl vizitează de cel puţin 200 de ori. negii ş. helerocista TEMA: ALGELE PROTISTE ÎNRUDITE CU PLANTELE/ plante inferioare. nu toate „întâlnirile" se termină cu boală. Pentru distrugerea bacteriilor patogene se folosesc soluţii de formalină. iar în cea vegetală prin leziunile în peretele celular. starcine. provocînd zooviroze: gripa.bacterii în formă de sferă. variola. Rolul bacteriilor în natură şi în viaţa omului. Dimensiunile: de la 20 până la 300 nm. Nostoc . cu rol de păstrare şi transmitere a inform ereditare ribozomi de tip 70S)şi structuri superficiale (capsulă. Astfel.a.formă colonială. Cloroplastele (cromatoforii) lipsesc. la fiecare 20-30 min. Cel mai obişnuit mod de transmitere a virozelor respiratorii este cel prin picături. ce provoacă maladii ale omului. microscopice. dezvelind tubul. vitamine.10-15 mii. Din fericire. microcistisul-algă unicelulară. Unele specii dispun de flageli. Deosebim virusuri simple şi compuse. prin diviziune directă.trăiesc în sol şi oxidează amoniacul rezultat din descompunerea proteinelor din cadavre. Urmează „fabricarea" componentelor viralea proteinelor capsidei şi a acidului nucleic. Fotosinteza bacteriana decurge fără formarea oxigenului atomar şi se numeşte fotoreducere. gheţarii veşnici din Antarctida. talofite-> pt algele plurucelulare. In acest scop sunt folosite materialele (aminoacizii. Saprofite sunt bacteriile de fermentaţie. în 1 cm3 de aer din oraş .a. plasmide. fermenţii). aer. fixează azotul atmosferic. stafilococi. Rolul virusurilor în natură şi în viaţa omului. verde (clorofila). Anual. coloniale şi pluricelulare) şi dimensiuni.2 până la 10 um. Sunt grupate în două regnuri: Arhebacteriile şi Monera. Bacteriofagii. numite nucleoproteice. cu o structură primitivă răspândite pe larg în natură. a murăturilor etc. vibrionul holerii. Forma diversă: : coci . sulfobacteriioxidează hidrogenul sulfurat. fiind folosite împotriva înmulţirii în masă a animalelor dăunătoare.molecule proteice organizate sub formă de spirală. Există sub două forme . fiecare individ face cel puţin două viroze. rubeola.în formă de arc întins. sferă etc. Diversitatea: diplococi. al XX-lea omenirea s-a confruntat cu un nou virus foarte periculos . Într-un gram de sol cernoziomic se conţin 5-6 mlrd de bacterii. Alcătuirea corpului: diferite forme (sferică. Virusurile st paraziţi care provoacă gazdei diferite boli.8 mii. Bacteriile care în procesul activităţii vitale formează compuşi necesari omului (aminoacizi. virionii părăsesc gazda. manifestând proprietăţi de organisme vii doar în forma activă. tomatelor. organitele (ribozomii) şi energia gazdei. spor de rezistenţă. împuparea porumbului.organisme lipsite de un nucleu delimitat de membrană nucleară. apele termale. pesta la păsări. Viroze răspândite la animale sunt mixomatoza la iepuri. provocate de aceste bacterii. cloramina. pigmenţii fiind amplasaţi pe invaginările membranei plasmatice. spirile . fiind numite respectiv ARN-virusuri şi ADN-virusuri. sol).în formă de arc.

de efector. clorofila a şi c. fiecare prezentând organizarea unei clamidomonade. cartinoizi. Importanţa algelor în natură şi în viaţa omului.depuneri de culoare brună. Înmulţirea: asexuată la formele unicelulare se realizează prin dividerea directă a corpului-celulă . încât acesta se aseamănă cu plantele. algele roşii. In citoplasmă se află unul /câteva nuclee. Cele circa 30000 specii de protozoare sunt reunite în patru încrengături: încrengătura Rizopoda (Rizopodele)/Sarconida Majoritatea Rizopodelor sunt organisme microscopice. Din gura situată la baza flagelilor. manitolul şi uneori uleiuri. Substanţa de rezervă o constituie uleiurile. Din regiunea piciorului. st folosite în alimentaţia omului ca produse bogate în vitamine. Excreţia. Reprezentantul tipic al filumului. unde stă în stare latentă până în primăvară. un orificiu mic în membrană. !!!clorelă= algă verde Filumul Rhodophyta (Algele roşii) Se cunosc cca 4 mii de specii de alge roşii ce populează mările tropicale şi subtropicale. Pigmenţii caracteristici: clorofila a şi b .. în condiţii nefavorabile se închistează formând spori de rezistenţă. Alcătuirea corpului algelor.Euglena verde.alge unicelulare cu talul în formă de bastonaşe-bărcuţă. clorofila a şi d. fotoautotrofe D: componenţa pigmenţilor. reticul endoplasmatic. flagelilor sau al cililor. La unele specii se întâlneşte conjugarea. unul/ mai multe nuclee. porfira etc. toxoplasmoza etc. uleiuri tehnice. Zigotul format se înveleşte cu o membrană şi cade la fundul apei. la cele coloniale. Reprezentanţii Algelor verzi pluricelulare: Ulva sau salatade-mare are un tal lamelar cu o lungime de 30150 cm format din două straturi de celule strâns lipite. Are un tal filamentos. Sargassum au tal cilindric puternic ramificat. microelemente etc. cloroplaste (cromatofori). Reprezentanţi:Palmaria. Bolile provocate de protozoare aduc pagube apiculturii. Rolul protozoarelor în natură şi în viaţa omului. Alcătuirea corpului. în funcţie de dispoziţia celulelor. adică deplasarea spre excitant/ în direcţie opusă. inclusiv la om.prin desfacerea coloniilor. Respiraţia are loc prin toată suprafaţa corpului.12). ficocianina. Corpul de formă ovală este protejat de un perete celulozic. Produsul de sinteză este amidonul defloridee. La unele specii. Se întâlnesc şi forme parazitare. Poate fi filamentos. clamidomonada se înmulţeşte asexuat prin diviziune directă sau prin formarea zoosporilor. Indirect. iar resturile solide nedigerate sunt expulzate în exterior printr-un orificiu special (citoproct). Euglenofitele sunt indicatori ai gradului de poluare a apelor. Culoarea talului variază de la măsliniu-gălbui până la brunîntunecat fiind determinată de prezenţa mai multor tipuri de pigmenţi. Cele mai bogate în specii sunt: algele verzi. Reprezentanţi. În prezenţa luminii fotosintetizează datorită prezenţei cromatoforilor în formă de cupă.o algă colonială de apă dulce sub formă de sferă gelatinoasă cu un diametru de cea 0. Produsele lichide ale digestiei trec din vacuola digestivă în citoplasmă. vacuole pulsatile şi digestive. predominând fucoxantina (pigment brun). dar se pot întâlni şi în apele dulci. în sol. Uneori se observă diferenţierea morfologică atât de pronunţată a talului.5 mii specii de alge brune sunt răspândite în apele mărilor. Dezv lor excesivă provoacă înflorirea apei Diversitatea Algelor: în prezent sunt cunoscute 10 filumuri de alge. Citoplasmă adăposteşte organitele celulare tipice: mitocondrii. aparatul Golgi. reticului endoplasmatic. spirală. Algele se hrănesc autotrof. sunt organisme fototrofe. În vecinătatea flagelilor se află o vacuolă. intră în contact. Din depunerile de alge moarte se extrag benzină. Celula algelor este protejată de un perete din celuloză şi pectină. Prezenţa flagelilor le asigură locomoţia. Corpul-celulă al protozoarelor exercită funcţiile de receptor al excitaţiilor şi. Trăiesc în lacuri şi băltoace. Cel anterior constă din celule mari înzestrate cu flageli ce asigură mişcarea înainte. unde formează tufişuri subacvatice. Corpul algelor pluricelulare nu este diferenţiat în ţesuturi şi organe. lamelar sau ramificat. Reprezentanţii Algelor verzi coloniale: Volvoxul. Corpul algelor (talul) poate fi unicelular.Corpul fusiform are o lungime de 0. hrana conţinută în vacuola este prelucrată sub acţiunea sucurilor digestive. hrana trece în faringe. Navicula are capetele mai ascuţite şi de asemenea preferă apele dulci. Întruneşte 500-1500 de indivizi dispuşi la periferia sferei. algele brune. fibrile contractile. colonial/ pluricelular. Corpul-celulă al protozoarelor este delimitat de o membrană lipido-proteică. stea. Pinnularia populează apele dulci curgătoare la fundul cărora formează diatomită . cu o structură asemănătoare glicogenului animalelor. Substanţele de rezervă sunt laminarina. Filumul Bacillariophyta (Algele diatomee) Diatomeele. Filamentele constau din celule cilindrice. Fixarea talului speciilor imobile de substrat se face cu ajutorul rizoizilor. în bălţi şi în şanţuri. dar se întâlnesc şi pe uscat: pe sol şi pietre. unele chiar foarte periculoase: dizenteria amibică. diatomeele şi euglenofitele. lipide.05 mm. servesc drept hrană pentru alte organisme acvatice. iar posterior din celule lipsite de flageli. Sunt răspândite mai ales în apele dulci. vacuole. ulva (salata-de-mare). Sensibilitatea. După ce se umple cu hrană. Majoritatea protozoarelor sunt forme mobile. participând la reproducere. pe copaci etc. Diversitatea Protozoarelor. Nutriţia. Constă din celule prevăzute cu un singur nucleu. Talul gigantic (până la 30 m) în formă de panglică este susţinut la bază de un picior fixat de substrat cu rizoizi. cu excepţia algelor roşii. numărul lor oscilând de la unu (în celulele tinere). La întuneric poate să absoarbă substanţele organice dizolvate în apă. sunt importante şi din punct de vedere economic. anual creşte o lamă nouă. La capătul anterior se află un flagel organul locomotor. până la câteva sute (în cele bătrâne). Depunerile de valve formează mineralul diatomită. Se hrănesc fototrof. când se divide. el poate fi filamentos/ lamelar. Constanţa mediului intern este asigurată de vacuola pulsatilă. Reproducerea sexuată are loc la o insuficienţă de azot în mediul de viaţă şi constă în formarea şi unirea gameţilor proveniţi de la diferiţi indivizi . Produsele de excreţie lichide. dispuse paralel. Vara. mai rar bazinele cu apă dulce şi solul. Pentru spirogira este caracteristic procesul sexuat-conjugarea (fig. provoacă diferite boli la animale. cu lungimi de peste 200m. talul poate atinge o lungime de 30-50 m. ribozomi. lunecoase la pipăit. Substanţa de rezervă este polizaharidul paramilon. dispuse cap la cap. hrănindu-se cu alge unicelulare. liber. iar într-o parte o stigmă roşie „ochiul" . Laminaria formează o vegetaţie abundentă în mările şi oceanele reci şi temperate.una din cele mai răspândite alge de apă dulce. Reacţiile la excitanţi se reduc la cele motorii. plăci cu o lungime de până la 2 m. Nutriţia. În ţările de pe malurile mărilor cu alge sunt hrănite animalele domestice. asemănător cu amidonul. La unele specii are loc alternarea generaţiilor asexuată şi sexuată. sunt eliminate prin membrană. fiind înzestraţi cu flageli. lacuri etc. Se întâlnesc şi specii mixotrofe. Majoritatea sunt forme pluricelulare prezentând fire simple sau ramificate. caratinoizi Reprezentanţii Algelor verzi unicelulare: Clamidomonadao algă unicelulară răspândită în apele dulci.de animale (Protozoarele) de ciuperci (Oomicetele). coloniale şi pluricelulare. As: algele verzi şi roşii: talofite. Se compune din două valve ce se îmbracă una în alta. meningita amibică. Poartă doi flageli care servesc la mişcare. Se întâlneşte în mările subtropicale şi în cele din regiunile temperate (în Marea Neagră). Pectina din peretele celular este cunoscută sub numele de agar-agar. principalii producători de subst org şi de oxigen în bazinele acvatice. Laminaria (varza-de-mare). Vârfurile părţii libere a talului poartă vezicule mari umplute cu gaze îi asigură menţinerea poziţiei verticale. Se înmulţesc şi cu ajutorul sporilor. şi nicidecum heterotrof/ chemotrof. Datorită acestei proprietăţi este utilizată la purificarea bazinelor de apă. Reprezentanţi:. în mări şi mai rar pe solurile umede. iar la cele pluricelulareprin fragmentarea talului. Din unele specii de alge brune şi roşii se obţine agar-agarul folosit în cofetărie şi laboratoarele de microbiologic Din cenuşa unor alge se obţine iod. Se înmulţesc prin diviziunea directă. rezultate din activitatea vitală a organismului. clorofila a. Se înmulţesc prin diviziune directă. Funcţia principală a acesteia constă însă în eliminarea surplusului de apă din organism în vederea menţinerii constantei mediului intern. deplasându-se cu ajutorul pseudopodelor. Se întâlnesc forme unicelulare. organisme heterotrofe. carotinoizi . specific doar algelor roşii. celălalt (mascul) rămânând gol. Formează aglomerări de un verdedeschis. Hrana pătrunde în corp prin gură. Fucusul preferă mările nordice şi apusene ale Europei. Se . Cele care vieţuiesc la adâncimi mai mari (200300 m) au o culoare roşu-aprins. Colonia are doi poli: anterior şi posterior. vacuola digestivă se desprinde de faringe deplasânduse prin citoplasmă ). cu cromatofori în formă de discuri sau lentile mici. care elimină surplusul de apă din organism. iar în lipsa luminii consumă hrană solidăse hrănesc moxotrof. la eliminarea deşeurilor metabolice participă şi vacuola pulsatilă. neramificat. asexuat prin diviziunea directă. iar cele care preferă apele mai puţin adânci au culoarea galben. pisciculturii şi altor ramuri ale creşterii animalelor.5 mm. dar predomină cel roşu –ficoeretrina. Sunt bogate în iod. Majoritatea algelor sunt organisme acvatice. hrană pentru animalele acvatice. Algele sunt introduse şi în sol în calitate de îngrăşăminte. Membrana se dizolvă în locul de contact şi conţinutul celor două celule se contopeşte într-un zigot. legaţi între ei. de exemplu creta. Înmulţirea. produsul de rezervă TEMA: PROTOZOARELE PROTISTE ÎNRUDITE CU ANIMALELE Protozoareleorganisme unicelulare răspândite pe larg în apele dulci şi marine. Filumul Chlorophyta (Algele verzi) numără cca 20 000 specii. Acesta se formează numai într-un faliment (femei).sensibilă la lumină. Este folosită în cercetările de laborator. alungite. Dintre pigmenţi predomină diatomina. Populează apele poluate. glucide. La toate algele. In condiţii nefavorabile se închistează. 2. Filumul Phaeophyta (Algele brune) Cele aproximativ 1. dictiozomi. dând naştere unor noi indivizi. gameţii masculini sunt mobili. În timpul mişcării. resturi vegetale şi animale. panglică. folosind oxigenul din apă. Spirogira sau mătaseabroaştei. Ptilota aminteşte după formă o ramură. importanţa practică. Polysiphonia şi Phyllophora. mitocondrii. Filumul Euglenophyta (Euglenofitele) Se cunosc circa 1000 de specii. bacterii. Celulele din două filamente vecine. care se continuă cu faringe la baza căruia se formează vacuola digestivă. care dă diatomeelor o nuanţă gălbuie sau cafenie. iar de aici în citoplasmă. înmulţirea sexuată presupune formarea gameţilor. Cromatoforii în formă de disc conţin mai multe tipuri de pigmenţi. Cromatoforii pot avea formă de cupă. fiecare celulă nou-formată secretând câte o valvă nouă. iar cele din anul precedent se desprind. Depunerile din cochiliile unor protozoare formează zăcăminte de calcar. unde în jurul ei se formează vacuola digestivă. respectiv.

. se hrăneşte heterotrof. prezentând un organism unic. reînnoindu-se doar informaţia ereditară din nucleu. As amiba şi euglena: protiste. provocând boli grave. Corpul amibelor prezintă un ghem gelatinos acoperit de o membrană subţire formată în urma îndesării stratului de citoplasmă de la suprafaţă. Fiind un mare consumator de bacterii. Un alt habitant al intestinului gros amiba intestinală . halozoic. Opalinele. prezenţa peretelui celular sunt trăsături comune cu ale plantelor. Nu au organe de locomoţie. în alimentaţie sunt folosite pe larg ciupercile cu pălărie. hifele pot fi septate/ neseptate.PROTISTE ÎNRUDITE CU CIUPERCILE Se cunosc circa 300 specii de oomicete. drojdiile sunt utilizate şi ca produs alimentar. vacuole digestive şi pulsatile. pe partea superioară. În citoplasmă se află organitele celulare tipice. Parazitul atacă frunzele. Unele sporozoare provoacă boli atât la om. Chrysomonadina Încrengătura Ciliophora (Ciliatele/ infuzorii) În prezent se cunosc circa 7 000 specii de protozoare ciliate ce populează apele dulci şi sărate. ciupercile se împart în saprofiţi. organisme heterotrofe. Trăsăturile distinctive sunt prezenţa cililor şi a două nuclee: mare vegetativ (macronucleu) şi mic generativ (micronucleu). Înmulţirea : vegetativă prin fragmente de miceliu (cu ajutorul zoosporilor sau a conidiilor) şi sexuat. modul de nutriţie şi de înmulţire. Unul din cele două nuclee rezultate devine nucleu masculin (migrator). Ciupercile-paraziţi îşi duc viaţa pe/ în corpul altor organisme vii. Oomicetele acvatice (Saprolegnia).se compune din fire subţiri numite hife. Balantidium coli parazitează în intestinul gros al omului provocând o formă grea a colitei. Macronucleele celor doi indivizi se dizolvă. prezentând trăsături specifice animalelor şi plantelor. sau parazitând pe plante.de regulă nu aduce daune gazdei. datorită cărui fapt această specie de ciliate este un obiect al cercetărilor genetice.TEMA: REGNUL MYCOTA/FUNGI (CIUPERCILE) Ciupercile.24-1). Trei se resorb.24-2) şi corpul în formă de pâlnie. Alcătuirea corpului. formaţi în sporangii (sporangiospori)/ pe conide (conidiospori)) şi sexuată. lăstarii.3mm. la rândul său. Înmulţirea ciupercilor: asexuată (vegetativ şi prin spori. 2. Suprafaţa cochiliei este străbătută de pori fini prin care ies pseudopodele. la formarea humusului în sol. se observă un puf alb. Ordinul Amibele.haustorii. cu mai multe nuclee.specii parazite. al căror corp este acoperit cu o cochilie. Prezenţa ei în intestin este favorabilă termitelor: acestea se hrănesc cu celuloză. Se hrănesc heterotrof. Viţade-vie este atacată de o altă specie de oomicete . Drept exemplu pot servi Tripanosomele. cilindrică. În funcţie de prezenţa/ lipsa pereţilor despărţitori (septe). această funcţie revenind flagelatelor. doi indivizi se apropie unul de altul. berii.miceliul .picioruşe false formate în urma expansiunii citoplasmei. modul de nutriţie e holozoic. încrengătura Zoomastigina (Flagelate animale) Dimensiunile şi forma corpului acestor protozoare variază în limite foarte mari. însoţită de diaree rebelă şi hemoragii. provocând boala numită amibiază. Apoi indivizii fac schimb de nuclee migratoare prin intermediul punţii citoplasmatlce. Înmulţirea vegetativă se realizează prin fragmente de miceliu/ prin înmugurire. de pe partea inferioară a frunzelor. creşterea pe toată durata vieţii. Un reprezentant tipic al ordinului este Globigerina.deplasează pe fundul bazinelor de apă cu ajutorul pseudopodelor . Fitomonadina. ce pătrund în ţesuturile frunzei prin stomate. Se hrănesc cu alge unicelulare. Înmulţirea are loc prin dividere directă care se repetă pe parcursul mai multor generaţii fiind întreruptă din când în când de procesul sexuat . eliberând în el substanţe toxice. Trypanosoma rhodesiense provoacă boala somnului la om. şi a glicogenului în calitate de substanţă de rezervă.conjuga- re. De animale le apropie modul heterotrof de nutriţie. ciupercile joacă atât rol pozitiv. iar micronucleele sunt supuse diviziunii meiotice din care rezultă patru nuclee. sferă. ca deşeu metabolic. Înmulţirea sexuată se distinge printr-o varietate de forme. În funcţie de substratul nutritiv. Speciile din genul Stylonychia poartă pe partea abdominală nişte cili groşi şi rigizi. Reprezentanţi. motiv pentru care vorbim de proces sexuat şi nu de înmulţire sexuată. Pe marginea petelor. Phytophtora infestans (ciuperca-cartofului) este o oomicetă terestră care parazitează pe frunzele şi tuberculii de cartof (fig. eliberând suprafaţa uscatului de cadavre şi resturi vegetale şi completând rezervele de săruri minerale din sol. jucând un rol important în circuitul substanţelor în natură. Multe specii parazitează în corpul animalelor. oomicetele se aseamănă cu ciupercile. Rol pozitiv au drojdiile. Pe frunze. Alcătuirea corpului. care provoacă boala mildiu. Urmează contopirea nucleului staţionar cu cel migrator şi despărţirea celor doi indivizi. au nucleu D: mod de viaţă. Astfel prada este paralizată. Imobilitatea. Leşmania. Atacând prada. El reprezintă aglomerări de sporangiofori ieşiţi prin stomate sub formă de mănunchiuri. iar micronucleul participă la reproducere. heterotrof. Acestea prezintă cilindri situaţi perpendicular pe suprafaţa corpului şi care adăpostesc câte un fir lung şi elastic . Cu ajutorul lor parazitul absoarbe substanţele nutritive produse de gazdă. Membranele în locul de contact se resorb şi între ei se formează o punte citoplasmatică. sferică. pe care infuzoriile se sprijină şi „aleargă" (fig. inclusiv al omului. Aceştia de asemenea infectează frunzele sănătoase .paraziţi intracelulari. ce descompun substanţele organice complexe. ducând la istovirea profundă a organismului. Nutriţia. La unele specii sunt prezente două vacuole pulsatile.25). cârceii.organisme heterotrofe fixe/ talofite. Cea mai eficientă măsură de combatere a mildiului este stropirea viilor cu zeamă bordoleză de câteva ori în perioada de vegetaţie. Întrucât sunt bogate în proteine şi vitamine. Parazitul pătrunde în sângele omului cu saliva ţânţarului din genul Anofeles molipsit de plasmodii.cu sute de flageli. Reprezentanţi. În timpul conjugării. numite „mucegaiuri acvatice". asigurând constanţa mediului intern. hernia verzei. sporan-gii germinează direct în noi hife. cât şi la animale. care parazitează în sângele vertebratelor. în scurt timp porţiunile afectate pier şi pe frunză apar pete cafenii. tub alungit/ tub răsucit în formă de spirală. Trichonimpha trăieşte în intestinul termitelor. ciliatele înfig firul în corpul acesteia. rîia neagră a cartofului !!!liambliile. deci. ce provoacp boli infecţioase la om. paraziţi şi simbionţi. ex. Reprezentantul tipic al ciliatelor este parameciul). Unele specii parazitează în corpul animalelor. Majoritatea ciliatelor au o formă ovală a corpului cu dimensiunile oscilând între 10 µm . unde duc un mod de viaţă saprofit. Lichenii sunt o simbioză între alge şi ciuperci. cât şi negativ. Reprezentanţi. iar cel de-al patrulea se supune unei diviziuni mitotice. formează pe resturi de plante acvatice şi cadavre de animale o aureolă de păienjeniş alb. în citoplasmă se află două macronuclee şi mai multe micronuclee. Sepa-rându-se de sporangiofori şi ajungând pe suprafaţa frunzelor. numit miceliu. capacitatea de sinteză a vitaminelor. apar pete unsuroase gălbui/ verzui. In lipsa tratamentului boala are sfârşit letal. iar pe cea inferioară un puf alb din conidiofori cu conidii. constă din fire neseptate puternic ramificate (hife). amiba dizenterică se hrăneşte cu eritrocite şi înmulţindu-se intens lezează mucoasa intestinului gros. 2. forma corpului TEMA: OOMICETELE . Bobiţele infectate se zbârcesc şi cad. Ele secretă fermenţi hidrolitici. iar celălalt feminin (staţionar). 2. Astăzi este elaboratun sistem de măsuri de combatere a acestei ciuperci. În condiţii nefavorabile se închistează. Speciile din genul Stentor se disting prin dimensiuni mari (fig. printre care ascosporii. Se cunosc circa 1000 de specii. De exemplu. formarea ureii. care funcţionează alternativ. provoacă boala leişmanioza viscerală . structuri de deplasare. inclusiv al omului. Formarea zoosporilor şi prezenţa centriolilor le deosebeşte de ciuperci. Înmulţirea este destul de complexă şi prezintă o îmbinare a înmulţirii asexuate şi sexuate. vinului. Reprezentanţi. La scurt timp nucleul format se divide formând micro. Nutriţia şi excreţia au loc pe cale osmotică. Parazitul este transmis omului de musca ţeţe care. Digestia ciupercilor este extracelulară. bazidiosporii se obţin în rezultatul meiozei. Nutriţia. Macronucleul reglează procesele metabolice. stimulatori de creştere. care evoluează treptat. Ciupercile participă la circuitul substanţelor în natură. în prezenţa apei sporangii germinează în zoospori.Plasmopara viticola. Ciclul vital este complex şi presupune schimbarea gazdei şi alternarea înmulţirii asexuate cu cea sexua-tă. Însă importanţa . Infectarea se face prin stomate. aprovizionând la rândul său planta cu vitamine. bacterii şi alte organisme unicelulare pe care le încorporează prin fagocitoză. Una din cele mai eficiente măsuri este producerea soiurilor de cartof rezistente la această specie de oomicete. Corpul ciupercilor . Majoritatea trăiesc pe uscat: în sol. Pe extremităţile lor se formează sporangi în formă de lămâie. absorbţia hranei. Ciupercile-simbionţi participă la formarea a două tipuri de relaţii simbiotice: lichenii şi micoriza. în principal organisme marine. pe care nu o pot digera. Ciupercile-saprofiţi se hrănesc cu substanţe organice moarte. parazitează pe amfibieni Încrengătura Fitomastigina (Flagelatele vegetale)Euglena. În activitatea economică a omului. parameciul contribuie la menţinerea condiţiilor favorabile de viaţă pentru organismele conlocuitoare. când acesta înţeapă omul. Infectarea se face prin stomate. Multe ciliate dispun de organe de apărare . ocupă un loc aparte în sistemul lumii vii. Ordinul Foraminiferele. şi absorb produsele de hidroliză cu ajutorul hifelor.trihociste.Încrengătura Sporozoa (Sporozoarele) Se cunosc mai bine de 3 600 de specii de sporozoare ce duc în exclusivitate un mod parazitar de viaţă. Cochiliile de foraminifere sunt partea principală a depunerilor de calcar de pe fundul bazinelor de apă. Peretele hifelor constă în proporţie de 80-90% din chitină. se infectează sugând sânge de la antilope . Au 2 descizături citosom (gura) şi citoproct (anus). cvasului şi în panificaţie. Miceliul se răspândeşte prin spaţiile intercelulare. Deplasarea lor prezintă o „curgere" a corpului dintr-un loc în altul. Importanţa ciupercilor în natură şi în viaţa omului. fructele. După structura corpului. Forma poate fi ovală. Ele asigură mineralizarea resturilor organice. utilizate la obţinerea alcoolului. prezenţa chitinei în alcătuirea peretelui celular. Corpul lor. Micoriza este o asociere între rădăcinile plantei şi hifele ciupercilor: ciuperca obţine de la plante substanţe organice. monocelulare. în scopuri curative şi ca adaos în hrana animalelor. Plasmodiul malariei provoacă malaria la om. Se întâlnesc şi forme acvatice.şi macronucleul. Aceasta este alcătuită dintr-o substanţă organică secretată de citoplasmă şi poate avea forme diferite: sar. în condiţii nefavorabile se închistează. cu excepţia plastidelor. introducând în celulele-gazdă prelungiri speciale . În urma conjugării numărul de indivizi nu creşte.rezervor natural al acestui parazit. Unele specii au trecut la modul parazitar de viaţă.

Sunt adaptate la viaţa pe uscat. Se întâlnesc şi paraziţi ai plantelor. liane. La unele specii ciclul vital prezintă o alternare a înmulţirii asexuate şi sexuate. plante mici. nutriţia. cu predominanţa generaţiei sporofitice. bazidiomicete. cu ajutorul sorediilor/ a izidiilor. ciuperca-degunoi ş. de conidiospori (cu ajutorul _________). ghebele. de zoospori (cu ajutorul animalelor).a. deosebindu-se după localizare: se formează pe suprafaţa crustei lichenului. Cladinia. Se înmulţesc prin înmugurire. amanita-panterei. La etapa finală a procesului sexuat se formează zigotul care momentan se supune diviziunii meiotice. Sunt foarte pretenţioşi în ce priveşte puritatea aerului: nu cresc în locurile unde aerul conţine multă funingine. Populează medii bogate în glucide. la altele din lamele (ciuperci lamelare). Din germinarea bazidiosporului rezultă un miceliu primar slab dezvoltat. unde predomină generaţia gametofitică. Miceliul se dezvoltă în sol. După o perioadă de repaus. pâine.hifele vegetative de lungă durată ale tuturor bazidiomicetelor pe care se dezvoltă corpul de fructificare. As: drojdia de bere şi ciuperca de cîmp: ciuperci. hidrogen sulfurat şi alţi poluanţi. suportând uscăciuni îndelungate. de sporangiospori (cu ajutorul ___________). A. perene. Fiecare component în parte se înmulţeşte sexuat.mai puţin de 1%. Se înmulţesc în principal vegetativ. îndeosebi al secării. din mlaştini. aplicarea practică A: ciuperci şi licheni: eucariote. Filumul Ascomycota(Ascomicetele) Dimensiunile Ascomicetelor variază de la microscopice (drojdii) până la câţiva centimetri (zbârciog). pe medii bogate în glucide. Alcătuirea corpului. hribul. Reprezentanţi. iar uneori provoacă chiar moartea plantelor. Se formează sub crusta lichenului şi ies în afară la ruperea acesteia. Pot trăi pe soluri umede. poate surveni şi moartea. Diversitatea lichenilor.Încrengătura Lichenes (Lichenii) Alcătuirea corpului. în sol. se cunosc plante cu spori. 1 kg de trufe costă cea 1300 dolari. reînviind după ploaie. preparată din făina măcinată din boabe atacate de ciuperci otrăvitoare. muscăriţa. Corpul lor. miceliul D: hifele mucegaiului alb nu st separate Filumul Basidiomycota (Bazidiomicetele) Bazidiomicetele sunt ciuperci cu hife septate. Majoritatea speciilor trăiesc saprofit pe plante ierboase şi lemnoase moarte. Ciuperci necomestibile sunt hribuldracului. La Trufa-neagră (Tuber melanosporum) corpul de fructificare se dezvoltă în sol şi se aseamănă cu un tubercul de cartof. La scurt timp. Talul lor se compune din miceliul ciupercii saprofite şi celule de alge (verzi. scoaţa internă.2-4%. ciupercile provoacă unele boli ale pielii şi ale părului dermatomicoze. In funcţiile ciupercii intră aprovizionarea cu apă şi săruri minerale. iar la Aspergillus cu o umflătură în formă de măciulie. Utilizarea la prepararea pâinii a boabelor afectate de această ciupercă provoacă intoxicaţii grave. buretele-viperei etc. Aspergillus fumigatus şi Aspergillus flavus provoacă micoze la om şi animale. foliacei. nediferenţiate în gameţi. buretele galben. La majoritatea speciilor. iască. Se cunosc trei tipuri morfologice de licheni: crustacei au aspectul unor cruste ce aderă strâns de substrat. Pe miceliu se formează corpul de fructificare. Celula respectivă se umflă devenind bazidie. înmulţirea sexuată lipseşte. transformându-se în bazidiospori. Unele specii de zigomicete provoacă fermentaţia alcoolică (Mucor racemosus). Din bazidiomicete fac parte speciiparaziţi ai plantelor (ruginile cerealelor. Poate atinge o greutate de până la 1 kg. Diferite specii de ciuperci distrug fructele şi legumele în timpul păstrării. efectuează fotosinteza. Reprezentanţi. Cei cu talul heteromeric au o repartizare neomogenă a hifelor miceliulu şi a algelor. Printre ciupercile cu pălărie se întâlnesc specii comestibile şi necomestibile. Nucleele migrează în 4 prelungiri ale bazidiei. Filumul Muşchii cuprinde circa 20 000 de specii. Este obligatorie adresarea la medic. gunoi de grajd etc). Ascomycota şi Basidiomycota. legume. transformându-se într-un zigospor. Bolile plantelor de cultură provocate de diferite specii de ciuperci reduc productivitatea. Înmulţirea sexuată prezintă o somatogamie (contopirea a două celule somatice.: Endomyces albicans provoacă candidoza la nou-născuţi). Preferă locurile umede din păduri. Se întâlneşte şi un număr redus de specii heterotrofe. hifele ciupercilor. Drojdiile sunt organisme unicelulare. După valoarea nutritivă. saprofite. Zbârciogul (Verpa bohemica) este o ciupercă saprofită. Talul lichenilor fruticuloşi constă din fire sau tulpiniţe ramificate-usneea. frunze). Înmulţirea. bazidiospori. fiind practic inseparabile.Filumul Zygomycota (Zigomicetele) Zigomicetele au miceliu format din hife neseparate. Asexuat se înmulţesc prin conidii. Unele specii de Penicillium sunt o sursă de obţinere a antibioticelor. pitarca. mai rar parazite. În sistematica contemporană regnul Plantele este divizat în 10 filumuri dintre care cele mai reprezentative sunt: Muşchii. Procesul sexuat se întâlneşte rar şi acesta nu se îmulţeşte prin conidii. dintre care 1545% nu sunt asimilate de organismul omului. Alga. Dacă nu sunt luate măsuri la timp. din motiv că se obţin în urma dividerii meiotice]Ascele st libere/ adunate într-un corp de fructificare rezultat din împletirea hifelor. întins sub formă de pâslă albă pe substrat. După un anumit timp. La unele specii partea inferioară a pălăriei constă din nenumărate tuburi (ciuperci tubulare). provocând boala cornul secării. Intoxicaţiile pot fi provocate nu doar de consumul nemijlocit de ciuperci otrăvitoare. întruneşte circa 350000 de specii de organisme pluricelulare adaptate la viaţa pe uscat. prezenţa talului.plăci ce se prind în câteva locuri de substrat cu ajutorul hifelor ciupercii-hanthoria . Se cunosc şi multe specii parazitare de drojdii. păstrăvul. sporii. La conifere şi angiosperme gametofitul este foarte redus. În funcţie de forma de viaţă deosebim arbori. Se înmulţesc asexuat şi sexuat. Prin creştere ea dă naştere miceliului secundar .buretele ucigaş. soredii. Majoritatea sunt saprofite. Asexuat se înmulţesc prin conidii. La om. Rezultă opt (uneori patru) celule haploide. acizi. capetele a două micelii primare de sex opus se apropie şi conţinutul ultimelor celule trece din una în cealaltă (somatogamie). Cele mai răspândite sunt drojdia-de-panificaţie sau de bere (Saccharomyces cerevisiae. [ascosporii (cu ajutorul punguţei.filamentul +conidiospori) A: mucegaiul alb (îm desen nu e ramificat) şi mucegaiul albastru-verzui: conidiile. niger este utilizat pe larg la obţinerea acidului citric din trestiade-za-hăr şi sfecla-de-zahăr. mai rar ai animalelor. Pe suprafaţa acesteia sunt dislocate celule cilindrice scurte de la care descind lanţuri de conidii. alge.ascei) se deosebesc de autospori (autodeplasare a sporului). În stare proaspătă acestea conţin 80-90% apă. conidiospori]/ sexuat. tăciunii. albastre-verzui)/ scoarţa externă. Sorediile sunt părţi mici din corpul lichenilor formate din una/ mai multe celule de alge înconjurate de hifele ciupercii. Cele mai bogate în specii sunt filumurile: Zygomycota. apoi mitotice. Acesta se compune din pălărie şi picior constituite din hife ce aderă strâns una de alta. care există numai în cultură) şi drojdia-de-vin (S. ce provoacă boli grave la om şi animale (ex. Diversitatea Ciupercilor: sunt grupate în câteva filumuri. Genurile Penicillium şi Aspergillus sunt cele mai răspândite mucegaiuri. Ciuperci comestibile sunt buretele-cuperucă. Astfel celula devine mononucleară diploidă. După modul de nutriţie sunt organisme autotrofe.alimentară a acestor ciuperci este supraestimată atunci când sunt numite „carne de pădure". care finalizează cu formarea bazidiei cu 4 (2) bazidiospori.ascospori. de pe lângă izvoare. şi la ferigi. în ultima celulă a miceliului secundar are loc cariogamia (contopirea nucleelor). puternic ramificate. rezultând 4 nuclee haploide: 2 de sex feminin şi 2 de sex masculin. măduva. Este o delicatesă gastronomică cultivată pe larg în Franţa. gălbiorii. zigomicete. Consumarea ultimelor se soldează cu intoxicaţii grave. a arborilor din livezi şi din păduri de către ciuperca-de-casă. zgîrciobul. altele parazitează pe insecte (Entomophthora). numite rizine. ce creşte prin păduri. Rezultă o celulă dicarionicâ (celule cu două nuclee haploide). acesta se divide meiotic şi germinează. Fixarea de substrat este asigurată de unele hife. tulpini. Multe ciuperci produc daune omului şi gospodăriei sale.. băutură din abundenţă. ierburi. arbuşti. Coniferele şi Angiospermele.eucariotelle autotrofe. Pălăria este zbârcită şi constă din asce alungite dispuse perpendicular pe suprafaţă. ci şi al pâinii.lichenul renului!!!dacă se cer clasele fungilor: oomicete. precum şi ciupercile cu pălărie. Claviceps purpurea este un parazit al gramineelor. iar cea sexuată prin gamentangiogamie . Muşchii au un corp alcătit din 2generaţii suprapuse şi subordonate: gametofitul dominant (muşchiul propriu-zis) şi sporofitul . pe stânci aride. mânătarcă. şi cu seminţe. Din loc în loc pe miceliu se ridică vertical în sus sporangiofori ce poartă sporangi sferici. Reprezentant tipic al acestui filum este Mucegaiul-alb (Mucor mucedo). pe scoarţa copacilor. ciupercile sunt similare legumelor. proteine .contopirea conţinutului a două organe sexuale (gametangi). până la elemente ale florii. nucleul se supune meiozei.cromofite. heterotrofe D: structura.Lichenii sunt răspândiţi în toate zonele biogeografice. Izidiile au aceeaşi structură ca şi sorediile. întâlnit pe diferite substraturi organice (fructe. se compune din organe vegetative cu funcţii distincte (rădăcini. importanţa practică TEMA: FILUMUL BRYOPHITA (MUŞCHII)=primele plante terestre Regnul Plantele. Înmulţirea sexuată este o gametangiogamie. comestibilă. în condiţii nefavorabile se înmulţesc prin spori [din test: ascospori. !!!Mucegaiul verde-albăstrui se reproduce asexuat prin miceliu. malurile). zigotul transformându-se într-o ască. ierboase. generând fermentaţia alcoolică. La Penicillium conidioforul se termină cu o ramificaţie în formă de periuţă. Penicillium roqueforii şi Penicillium cammemberte sunt folosiţi la prepararea sorturilor de caşcaval „Roquefort" şi „Cammember" cu gust şi aromă specifice. Pierderi importante sunt generate de distrugerea lemnului din construcţii. la rândul său. Se cunosc cca 2 000 specii de licheni. Zigotul format se acoperă cu o membrană groasă. se găsesc în toate zonele geografice D:modul de viaţă. Primul ajutor în caz de intoxicaţii cu ciuperci constă în provocarea repetată a vomei. Înmulţirea asexuată are loc prin spori imobili (conidii/ sporangiospori). Plantele superioare. La momentul potrivit. Hifele sunt separate. numit corm. talofite. Alternanţa de generaţii este evidentă la muşchi.ciuperca-de-cîmp. Ferigile.!!!pt mucegaiul verde-albăstrui e specifică structura: hife+ conidii (conidiofor. îşi păstrează vitalitatea şi în cazul unei suprauscări. Are un miceliu tublar neseparat . Bazidiomicetele duc un mod de viaţă saprofit pe resturi vegetale sau parazitează pe diferite plante. clasa. pe produse alimentare. celulele formate rămânând unite între ele. dând naştere unei hife cu un sporange la capăt ce conţine spori haploizi. ascomicete. de scurtă durată.graphis. ellipsoideus). ghebă. grăsimi .

dau naştere unei noi protoneme şi ciclul se repetă. Gametofitul este diferenţiat în tulpini. participă la circuitul substanţelor şi a fluxului de energie în biosferă. unde nu pot creşte alte plante. Limbul frunzei poartă segmente asimetrice ovale sau rotunde. Nutriţia: autotrofă Înmulţirea: alternarea celor două generaţii: asexuată şi sexuată: Vara. Astfel. Mlaştina este şi mediul de viaţă al multor specii de animale şi plante. datorită proprietăţilor antiseptice. La altele. frunzele au limbul întreg. un rezervor de apă potabilă şi un regulator al regimului hidrologic al teritoriului. cu înălţimea 5-8 cm. La maturitate ei părăsesc sporangii. folosită drept combustibil. La maturizare sporii st diseminaţi. neînchise în fruct. muşchii. Formează o tufă rară de 5-8cm înălţime. este posibilă fecundarea încrucişată dintre diferite protaluri. Coniferele sunt. Ţesutul conducător este slab dezvoltat. La ferigile din zona temperată tulpina este un rizom gros. stânci. erectă. în vârful tulpinii se află un buchet de frunze mari. fac parte din grupul gimnospermelor. de aceea muşchii absorb apa prin toată suprafaţa corpului. care poate fi peren. ci şi pentru om: secarea râurilor. dau naştere sporilor haploizi. de-a lungul drumurilor. marginea drumurilor. Frunzele sunt dublu-. de regulă. nu st acoperite de frucr’te. rareori liane. Equisetophyta ( coada-calului) As: muşchi şi ferigi: plante cu spori. Arhegonul are forma de butelie cu gâtul lung susţinută de un picior scurt. umbroase. Primul strat formează epiderma. deoarece partea inferioară creşte mai repede decât cea superioară. [clasa Muşchi inferiorihepatici. Diversitatea Muşchilor . răşini. rămăşiţe ale frunzelor din anii precedenţi. câmpuri agricole. Preferă crăpăturile din stânci. ferigile dispun de ţesut conducător. Din mugurii formaţi pe protonema se dezvoltă gametofiţiitulpiniţe cu frunze.!!!polenul se găseşte în sacii polenici. plaantă dioică.pe stânci golaşe. folosite şi în medicina tradiţională. bălţi. Spre deosebire de muşchi. Sporofitul constă dintr-o capsulă/sporogon cu un căpăcel. Majoritatea preferă locuri umede. în ea acumulându-se apă. frunze sau prin propagule . La majoritatea speciilor sistemul radicular este pivotant. două funcţii: de fotosinteză şi de sporificaţie. Nearătoşi la exterior. este folosit în medicină ca material de pansament. Rizomul se fixează în sol prin rădăcini adventive. deseori şi în frunze. Preferă arboreturi rare.mărunt.oosfera.550 specii. zona rădăcinilor arborilor. Preferă tulpina arborilor. Atrichum undulatum formează o tufă de 1-8 cm înălţime. pe partea dorsală a frunzelor. pe stânci. transparente. în păduri umbrite. Tulpina principală se ramifică. În cazul sfagnumului.70 specii şi cel mai numeros filum Coniferophyta . se întâlnesc şi forme ce s-au adaptat la viaţa în apă. acoperit cu solzi de culoare brună. Creşte pe sol golaş. fierea-pămîntului. În ciclul vital al ferigilor predomină sporofitul. Frunzele îndeplinesc. balsamuri utilizate la producerea diferitelor produse sintetice. Unele ferigi sunt folosite ca plante medicinale şi decorative. prezenţa capsuleicorpul diferenţiat în organe D: gradul de diferenţiere a corpului. În vârful tulpinii este situată o celulă iniţială care se divide în trei direcţii. prin rizomi. coroana arborilor are formă de con cu baza în jos. formând zigotul. Frunzele sunt. cu rădăcini laterale bine dezvoltate. Gimnospermele actuale sunt reunite în 4 filumuri: Cycadophyta. Pe măsura creşterii. Trăsătura distinctivă a gimnospermelor este formarea seminţei golaşe. pietrele. Datorită faptului că nu sunt pretenţioşi faţă de condiţiile de creştere. Stomatele sunt afundate în mezofilul frunzei. fiind duşi de apă [pt germinare sporii necesită apă]. ierbos. (feriga)predom sporofitul. vârful creşte. sunt amplasate canale rezinifere ce conţin uleiuri eterice.G. Nutriţia: autotrofă Înmulţirea: asexuată şi sexuată. În partea centrală se află un grup de celule mici cu rol de conducere a sevei. Unele ferigi se pot înmulţi vegetativ. Lungimea lor variază între 3-20 cm. Întrucât organele sexuale se formează la un anumit interval de timp. apărând un peţiol şi o lamina dublu penat-sectată..generaţia asexuată.anteridiile. firavă. acoperite de cuticulă. vârful arhegonului se deschide şi anterozoizii. Absorbind ca un burete precipitaţiile din cursul anului. Este o specie decorativă prin forma frunzelor. Se întâlnesc şi ferigi cu frunzuliţe mici (Salvinia natans)/ în formă de panglică (Phllitis scolopendrium). acoperită cu frunzuliţe mărunte. Anteridia are forma unui sac şi este situată pe un picioruş scurt. Muşchiul-de-turbă (Sphagnum acutifolium) are o tulpină destul de înaltă. iar cele de la bază prezintă un „buzunăraş" cu resturi vegetale în putrefacţie. Rolul ferigilor în natură şi în viaţa omului . Homalothecium sericeum (Hedw. frunzele se desfac. Creasta-cocoşului are rizom scurt şi lignificat. În republică se întâlnesc 143 specii de muşchi frunzoşi: Tortula ruralis (Hedw. în care se dezvoltă sporii. Unele specii tropicale şi subtropicale sunt arbori. Gnetophyta . fiind duşi de vânt. Sporofitul se dezvoltă din zigot pe planta-mamă şi se compune dintr-o capsulă susţinută de un peduncul. reducerea nivelului apelor freatice. galbenverzuie. preponderent. Are o tulpină lungă. distrugerea unor ecosisteme întregi. în timp ce partea inferioară piere. Organul înmulţirii sexuate este floarea . protonema. Acest muşchi provoacă înmlăştinirea locurilor unde creşte. printre care: Acul-pământului creşte pe ziduri. Anual se dezvoltă frunze noi. protal.. Din zigotul diploid se dezvoltă un sporofit diploid. Cea mai reprezentativă este clasa Muşchii frunzoşi. D: (muşchi)predominanţa gamofitului . umplute cu apă.inul-cucului (Politrichum commune). de regulă. acesta este diferenţiat în organe: rădăcini adventive. asigurând creşterea în lungime. Importanţa muşchilor . Rolul mlaştinilor nu se reduce la extragerea turbei. Muşchiul-de-turbă. Frunzele pot atinge lungimea de lm. asemeni celorlalte plante. majoritatea frunzelor amintesc de coarnele renului. monoică. Din spor se dezvoltă protonema. Se întâlneşte sub arborii din pădure. iar după desfacerea frunzelor trece la viaţa de sine stătătoare. se întălnesc în locurile umede şi umbroase. se formează grupuri de sporangi. Creşte solitar sau în grupuri. în poieni. iar altele.) Crome formează o tufă deasă. Tufă deasă. prinsă de pământ cu rizoizi şi care prezintă numeroase frunze dispuse spiralat.) B. Formele ierboase lipsesc. arbuşti. În ciclul vital al muşchilor are loc alternarea înmulţirii asexuate şi sexuate. stâcile . bogate în humus. durata gametofitului ☻Ferigile şi muşchii se numesc spermatofite. La vârful tulpinii apar II organele sexuale masculine (anteridia) şi feminine (arhegonul).. proprietăţilor termoizolatoare şi proprietăţii de a absorbi apa. scavuliforme sau aciculare. plante cromofite. frunze şi rizoizi ce înlocuiesc rădăcinile ). Se cunosc în jur de 12000 de specii răspândite pe larg în regiunile tropicale şi temperate. As: dintre feriga comună şi muşchiul de pămînt cicluri vitale complexe. Ginkgophyta cu o singură specie Ginkgo biloba. ea le cedează treptat solului şi izvoarelor. subteran. cilindrică. sub care se află 1-3 straturi de celule cu pereţi groşi. In scoarţă. persistente (cu excepţia a 2-3 specii). St unul din componenţii principali ai vegetaţiei unei mlaştini.mase de celule dislocate în paneraşe în vârful tulpinii.arhegoanele. Clasa Bryopsida sau Muschi (Muşchii frunzoşi) Reprezentant tipic al acestei clase. reprezentat de traheide şi tuburi perforate fără celule anexe. Gmetofitul e reprezentat de planta verde. pe pietre. clasa Muşchi superiori. !!!înrudite cu ferigile. Din zigotul rezultat din unirea gameţilor se dezvoltă sporofitul. păstrând forma cilindrică. populează substraturi sărace.plante cu sămînţă goloaşă. plante cu spori st încrengăturile: Lycopodiophyta (brădişorul). fiind unul din principalii formatori ai turbei. Tulpina lor nu creşte în grosime. De regulă. inul-cucului. Creşterile anuale se prezintă sub formă de inele anuale. care întruneşte 100 specii. ramurile sunt mai scurte. Germinând. tulpină şi frunze. În vârful tulpinii se formează organele de reproducere . Spinarea-lupului preferă solurile cu reacţie bazică. Este cel mai mare muşchi de la noi. Celulele sale conţin substanţa sfagnol cu proprietăţi antiseptice. solurile nisipoase. Limba-cerbului spre deosebire de alte ferigi. iar de la bază triplupenat-sectate. Celulele din capsulă. Tulpina creşte în grosime datorită activităţii cambiului. Din elementele conducătoare sunt prezente traheidele şi tuburile ciuruite lipsite de celule anexe. fixată de substrat prin rizoizi . structura. asigurând frunzelor o rigiditate caracteristică. Pe măsura apropierii de vârf. numite sori. material de construcţie. înguste şi ascuţite la vârf . conţin şi celule moarte. Atât tulpina. ca material termoizolator în construcţii. Desecarea mlaştinilor se soldează cu pierderi mari nu doar pentru natură. Puţine specii de muşchi sunt folosite nemijlocit de om. Muşchii pot fi monoici (anteridiile şi arhegoanele se formează pe aceeaşi plantă) şi doici (pe plante diferite).S. Alcătuirea corpului. datorită căreia e utilizat pentru oprirea hemoragiilor. Din ferigile arboricole străvechi s-au format zăcăminte de cărbune de pământ. răspândit mai ales în păduri. reproducerea prin spori. muşchi de turbă] TEMA: FILUMUL POLYPODIOPHYTA SAU PTEROPHYTA (FERIGILE) Ferigileprimele plante vasculare. Este răspândită pe suprafeţele împădurite. Diversitatea Ferigilor:Clasa Aspidiacee: feriga comună În republică se întâlnesc 16 specii de ferigi. deoarece acestalipseşte.briopsida. Ferigile contemporane sunt răspândite pe larg pe tot globul pământesc. fiind parte componentă a celor mai diverse biotopuri: deserturi. Aici unul din ei se contopeşte cu oosfera. care la unele specii pot atinge 30 m în lungime. Aici se formează anterozoizii (spermatozoizi). Pe el se dezvoltă organele sexuale masculine . care la început depinde de protal. iar mai târziu cele feminine. cât şi frunzele. În structura anatomică a tulpinii şi a frunzelor se disting mai multe ţesuturi. sunt cele mai străvechi plante vasculare. La început ele sunt răsucite în formă de melc. cu pori mari. Alcătuirea corpului. pe frunze cresc noi plante (specii vivipare). pe lângă celule vii. În condiţii favorabile sporii germinează formând protalul (gametofitul. Muşchii se clasifică în trei clase. La exteriorul tulpinii se delimitează 2-3 straturi de celule sclerificate. fiind supuse diviziunii meiotlce. specii arboricole. la baza frunzelor. Preferă solurile umede. o plantă decorativă. TEMA: FILUMUL CONIFEROPHYTA (CONIFERELE) Coniferele. o placă verde în formă de inimă) fixat de sol prin rizoizi.anteridiile şi arhegoanele. aceştea pe bractee Nutriţia: autotrofă Înmulţirea: vegetativă (prin marcotaj şi butăşire) şi sexuată (prin seminţe). În frunzele unor ferigi acvatice (Azolla) se dezvoltă cianobacterii fixatoare de azot. pe malul râpilor etc. Vegetativ se înmulţesc prin fragmente de tulpiniţă. pătrund în arhegon. La unele specii de ferigi tropicale epifite. Ciclul vital al muşchilor. sub care urmează scoarţa ale cărei celule conţin cloroplaste. lung de 20-60 cm. în partea umflată a buteliei se află celula sexuală femininî. materie primă pentru industria chimică. La maturitate. mai rar lemnos. Polytrichum juniperinum (Hedw). În frunze doar partea mediană constă din mai multe straturi de celule.

au nervaţiunea penată sau reticulată. *măduva . Din oosfera fecundată (zigot) se dezvoltă embrionul. Uscându-se. embrionul se hrăneşte din contul endospermului. polenul este dus de vânt pe conurile femeieşti unde este captat de o picătură de lichid dens.Arborele mamut. conţine şi vase prin care transportul subst este mai rapid. spre deosebire de celelalte plante. *Epiderma inferioara conţine printre celulele strîns lipite între ele şi stomate. Particularităţile angiospermelor . care cu timpul sau uscat. Structura: peduncul> receptacol> ovar> pestil= stil +stigmat> stamina= anteră +filament Corola. dispuse în jurul ramurii. cu frunze lăţite. Exemplu. brad. *absoarbe şi conduce seva brută *unele rădăcini depozitează subst nutritive Tipuri: principală= se dezv din rădăcina embrionului. *lemnul sau xilemul conţinevase lemnoase şi celule de susţinere cu pereţii îngroşaţi. care împiedică evaporarea apei din frunză. *frunzele simple. Lemnul coniferelor prezintă importanţă economică. *măduva e formată din celule mari. organul reproductiv care asigură îmulţirea şi răspîndirea !!!!Autohore= îşi răspîndesc fructele (seminţele) prin mijloace proprie. Lemnul de zadă este roşietic şi foarte bogat în răşini.un organ vegetativ ce se dezvoltă. în fabricarea mobilii.conţine celule de plută. !!!După procesul de fecundaţie. angiospermele se grupează în două clase: dicotiledonate şi monocotiledonate. Tipuri: pivotant=format dintr-o rădăcină principală groasă.formaţiune formată din ovul după fecundaţie. lanceolate (la salcie).un arbore de 30-40 m înălţime. În ciclul vital al angiospermelor predomină sporofitul. *peţiol . În republică se cultivă cu succes peste 30 de specii de conifere în calitate de plante decorative şi fâşii forestiere de protecţie. pe lângă traheide.un „con protector" la vîrful rădăciniţei firave. care protejează tulpina. Din ovul se dezv sămînţa.organul vegetativ al plantei. sămânţa este golaşă. iar cel feminin la endospermul ovulului care adăposteşte arhegoane reduse. Ornitofile= cu păsări. câţiva arbori de Ginkgo biloba. în care se realizează fotosinteza. Cei tineri sunt piramidali. Miezul frunzei este străbătut de numeroase fascicule liberiene-lemnoase prin care circulă seva brută şi seva elaborată. Molidul (Picea excelsa are acele în patru muchii. chiparosul de baltă. * bază partea lăţită a peţiolului care se fixează de tulpină în regiunea nodului. Se clasifică în: ovale (la vişin). Nutriţia: autotrofă Rolul: folosite în industria alimentară. zadă. Creşterea tulpinii lemnose în grosime se realizează prin activitatea cambiului.partea superioară a rădăcinii. iar din pereţii lui fructul. Întrucât ovarul lipseşte. *depozitează substanţele nutritive. iar din ovul sămânţa. cu spaţii între ele.micropilul. Unele celule ale epidermei formează perişori absorbanţi. cu spaţii între ele. liniare (la grîu). Rolul coniferelor în natură şi în viaţa omului. Epiderma este acoperită cu o peliculă subţire de ceară numită cuticulă. petalele. Nervurile conţin fascicole conducătoare şi au funcţia de susţinere şi de conducere a sevei. În prezent sunt cunoscute circa 250000 specii de angiosperme care joacă un rol dominant în formarea învelişului vegetal al Terrei. Gametofiţii sunt reduşi la sacul embrionar (gametofitul feminin) şi grăunciorul de polen (gametofitul masculin). tisa. Se formează tubul polenic care creşte în direcţia arhegoanelor. situat între epiderma superioară şi cea inferioară. castanul. în ciclul de dezvoltare predomină sporofitul. gametofitul masculin fiind redus la grăunciorul de polen. Fructul se dezvoltă diri ovar. textilă. Anemohore= cu ajutorul vîntului. pin ş. Prezenţa lor a sporit eficienţa transportării sevei elaborate. *tulpina poate fi ierboasă sau lemnoasă. care facilitează transportarea lor de către vânt. Clase: cicadate (cycas). din una ia naştere tubulpolenic. ovale. Fiecare grăuncior de polen are doi saci aerieni. scoarţa se întrebuinţează ca materie tanantă. formând în unele zone geografice ale Terrei păduri imense.alcătuit din celule vii care se divid. Tuburile ciuruite au primit un suport sub formă de celule anexe. dioxid de carbon şi vaporii de apă dintre organism şi mediul extern. La germinarea seminţelor. Polenizarea se face cu ajutorul vântului. Pe axul conului sunt amplasaţi solzi. deoarece au funcţia de absorbţie a apei şi sărurilor minerale din sol. divizându-se. mai târziu sunt brune şi se apleacă. Zoohore= cu animalele. Regiuniile rădăcinii: *scufia. Arbore verde în permanenţă. rămuros-are rădăcinile secundare aproape la fel de groase ca rădăcina principală. aşezate circular. dând naştere endospermului. dă naştere la două spermatii. subţiri. Scoarţa înconjoară cilindrul central. instrumentelor muzicale Clasa Dicotyledones (Dicotiledonate) Caracteristicile principale ale dicotiledonatelor: *embrionul are două cotiledoane. Diversitatea Coniferelor: Pinul (Pinus silvestris). şi vase liberiene . în perioada caldă a anului celulele cambiului se divid. la baza cărora se află doi saci polenici în care se dezvoltă grăuncioarele de polen (gametofitul masculin). ascuţite la vârf. Alternarea generaţiilor este redusă. pe alocuri dintr-o singură specie: molid. În funcţie de particularităţile anatomomorfologice. în construcţii. care asigură creşterea în lungime a rădăcinii. lungi. Lemnul de molid este utilizat în construcţie şi tâmplărie.-scoarţa.codiţa care susţine limbul şi îl orientează spre lumină. Totalitaztea rădăcinilor unei plante alcătuieşte Sistemul radiucular. ienupărul. La maturizare. Posedă un perete îngroşat al ovarului. după fecundaţie. ca materie primă pentru multe ramuri industriale. -cilindrul central. părţile care şiau îndeplinit funcţia (sepalele. Lemnul şi răşina sunt valoroase pentru economia naţională . (frunze compuse au salcîmul. Conurile sunt erecte. alcătuit din celule cu pereţii mai groşi cu funcţie de protecţie.pericarp. fecundaţia este dublă: o spermatie se uneşte cu oosfera formând zigotul. Alcătuirea corpului: Rădăcina. Frunzele compuse sînt formate din mai multe foliole fixate pe un ax comun. aciculare (la pin).alcătuită din mai multe straturi de celule de formă ovală. Florile sunt adunate în inflorescenţe: conuri bărbăteşti şi femeieşti amplasate pe aceeaşi plantă. Ciclul vital la conifere poate fi urmărit pe exemplul pinulu: în luna mai. Partea centrală a ovulului matur este endospermul haploid (gametofitul femei). ramurile fiind amplasate numai sus. iar spre exterior . mai dur decât cel de brad. *conduce seva brută şi elaborată. Androceu= totalit staminelor. formate din numeroase stamine. iar cealaltă.solzi seminali cu două ovule. Zonele secţiunii transversale a unei tulpini ierboase: *epiderma . zona perişorilor absorbanţi include numeroşi perişori. din lemnul de pin se obţine mătase artificială. Frunzele pot avea limbul cu marginea: întreagă (la liliac). care se închid şi se deschid în! funcţie de umiditate şi temperatură. iar cei maturi sunt ovali sau în formă de umbrelă. Acesta este folosit în calitate de material de construcţie. se alcătuieşte: * limbpartea lăţită şi subţire a frunzei. zona aspră. *scoarţa . *zona de creştere constă din celule ce se divid încontinuu. cu durata vieţii de 3 ani. Xilemul. Caliciu= totalitatea sepalelor. Celulele epidermei la unele plante conţin cloroplaste ce conferă tulpinii culoarea verde. *fasciculele conducătoare (libero-lemnoase) sunt de tip . iar pe receptacol rămîne nulmai ovarul care se măreşte considerabil. În vârful ovulului se află un orificiu . De la polenizare şi până la fecundare trec circa 18 luni. farmaceutică. Conurile bărbăteşti sunt galbene. lipsită de învelişuri florale. Anemofile= polenizate de vînt.o formaţiune ce acoperă ş ia dăposteşte 1/ mai multe seminţe. Tuplina. Laricea/ zada (Larix decidua). Entomofile= de insecte. *cilindrul central . este alcătuit din celule verzi. Perianttotalitatea sepaleor şi petalelor. florile şi fructele. tulpina apare modificată.conţine fascicule de conducere libero-lemnoase. Au un sistem conducător bine dezvoltat. Coniferele emană fitoncide. adventive= cresc pe tulpină. Se întâlnesc toate formele de viaţă începând cu ierburi anuale şi perene şi terminând cu arbori. Frunzele sunt grupate câte 2-3/ 5. prin care circulă seva elaborată. formate între timp. Funcţii: *susţine ramurile.unisexuată. spre oosfere. alungite şi ovale. Stomatele reglează schimbul de oxigen. În republică se mai cultivă pe larg tuia. de regulă. iar cealaltă degenerează. mazărea) o secţiune din frunză: *Epiderma superioara.se află în centrul cilindrului central şi este alcătuită din celule ovale. formînd spre interiorul tulpinii vase lemnoase. iar cealaltă cu nucleul central al sacului embrion. Pe vârfurile altor lăstari ai aceleiaşi plante se formează conuri femeieşti roşietice. Bradul (Abies alba. numiţi absorbanţi. Conurile femeieşti tinere sunt roşii. La angiosperme.tuberculajută la înmulţiree vegetativă) Frunzaprincipalul organ vegetativ al plantei în care are loc fotosinteza. staminele) se veştezesc şi cad. în timp ce cele de jos se usucă. Denumirea de angiosperme are la bază faptul că seminţele sunt închise în fruct (din gr. purpurii şi erecte.conţine fascicule de vase lemnoase şi vase liberiene aşezate alternativ. gynkgoate (gimkgo).hârtie. secunare= cresc pe rădăcina principală.a.totalitatea petalelor unei flori. care au proprietatea de a ucide microorganismele. Prin vasele lemnoase circulă seva brută. Fructul. la baza lăstarilor tineri apar conuri bărbăteşti verzi-gălbui. cu două dungi albe pe faţa inferioară. sperma. iar la subsuoara lor. străbătută de numeroase nervuri. la arborii bătrâni ea devine mai lată. alcătuită dintrun singur strat de celule strîns lipite între ele. Sămînţa. Zonele secţiunii transversale a unei tulpini lemnoase: *scoarţa. Floareaorgan de reproducere.vase liberiene. In interiorul grăunciorului se află două celule: la polenizare. Geniciu= totalit pestilurilor. Coniferele contemporane sunt foarte răspândite. acesta atrage prin micropil polenul în ovul: are loc polenizarea. deasupra solului. ce se găseşte în sol F: *fixează planta în sol. La unele plante ierboase măduva se resoarbe şi tulpina rămîne goală înăuntru (la graminee). Din două celule ale acestuia se dezvoltă două arhegoane.sămânţă). frunzele. dinţată (la tei). *Miezul frunzei. (la cartofi. Seminţele se maturizează în al doilea an de la fecundare.constă din rădăcini adventive de aceeaşi grosime şi lungime care cresc din tulpină.formată dintr-un strat de celule. Pe axul conurilor sunt dislocaţi solzi mărunţi de acoperire. cmgion – cavitate/ înveliş.plante cu sămînţă acoperită. lipsită de perişori absorbanţi. semănând cu nişte amenţi. de aceea plimbările în păduri de conifere sunt benefice pentru sănătate. transportând cele două spermatii. Una din spermatii se uneşte cu oosfera. În primii ani coroana se aseamănă unui con ascuţit. Florile st unisexuate plasate pe aceeaşi plantă.alc dintr-un singur strat de celule strîns lipite între ele. chiparosul. fasciculată. forma unui pivot) şi mai multe rădăcini secundare. lobată (la stejar). iar rădăcina principală este slab dezvoltată sau lipseşte. *cambiu.formată din mai multe straturi de celule de formă ovală. fiecare conţinând câte o oosferă. din cel de brad.un arbore cu o înălţime de până la 50 m. Zonele secţiunii transversale a unei rădăcini tinere -epiderma. gnetate (ephedra) TEMA: FILUMUL ANTOPHYTA SAU MAGNOLIOPHYTA (ANGIOSPERMELE SAU PLANTELE CU FLORI). pinate (pinus).

care include următoarele încrengături: Spongierii.endodermul. cu mod de viaţă sedentar. scaiul. !!!plante monoice-pe floarea cărora pot fi întîlnite organe de reprpducere sau femenine/ masculine(porumbul). cu marginea întreagă şi nervaţiunea paralelă sau arcuită. embrionul lor fiind protejat de o membrană specială (amnion). rapiţa. mai rar unisexuate (la porumb). dar inegale.obişnuiţi> hipospongia eqiuna. golomăţul. iar două laterale. indiferent de temperatura mediului. Petala mediană superioară formează stindardul. Familia Fabaceae (Leguminoase/ Papilionacee). Prezenţa scheletului intern este caracteristică pentru Cordate care întrunesc trei încrengături: Urocordatele. dalacul. Reprezentanţi: fasolea. solitare sau grupate în inflorescenţe la vârful ramurilor. spanacul de grădină. în pământ au adesea rizomi. Rădăcinile poartă mici nodozităţi cu bacterii fixatoare de azot cu care trăiesc în simbioză. roşiile. Au frunze simple sau compuse. vioreaua. uleiuri. mazărea. regina nopţii. ardeiul). Florile sunt adunate în inflorescenţe . Fructul este o achenă. Diversitatea Monocotiledonatelor : st reunite în 65 de familii. obţin energie în principal din mediul extern. mai mici. lobat sau divizat. De aici excesele st eliminate print-un por mare. Viermii plaţi. mazărea. b) ligulată partea inferioară a corolei are formă tubulară. mohorul. cu rol în nutriţie şi respiraţie. trifoiul.în tutun. petunia. Celelalte animale sunt protostomate . puţin mai scurtă decât la cea tubuloasă. Reprezentanţi:bambusul. pecetea-lui-Solomon. CARACTERISTICA GENERALĂ A REGNULUI Regnul Animalele cuprinde 34. Pentru celelalte animale este caracteristică simetria bilaterală . Familia Liliaceae (Liliacee). prevăzute cu teacă. lăcrămioara. gutuiul.mezoglee.calcaroşi> sicandra raphanus. zârna. Familia Asteraceae (Asteracee/ Compzite). fragă). mărul) As: gimnosperme şi angiosperme: plante superioare. Corpul are o simetrie radială. Echinodermele.atriu. porumbul. numite şi homeoterme sau animale cu sânge cald. care formează la maturizare fructul papusul . iar a zecea liberă. adesea cu părţi subterane metamorfozate în rizomi. Petalele sunt libere. datorită energiei produse în procesele metabolice. în principal ierboase. cuprinzând circa 15 000 specii. deseori grupate în două fascicule. Reprezentanţi: mărul. încununată de 5 zimţi.e angoispermă CULCAT)C(05-7) A(0) G(0). Viermii inelaţi. usturoiul. cartoful. pereţii corpului st alc din 2straturi: ectoderm. cu petalele unite într-un tub mai lung sau mai scurt. căci st fixate de substrat. Animalele exoterme. Acesta se termină cu o ligulă cu 5 zimţi. numită celom. Păsările şi mamiferele formează grupul amniotelor. G1. gura acestuia dezvoltându-se din celulele endodermului. Temperatura corpului lor este apropiată de cea a mediului. sparanghelul. fructul silvică/ păstae. Alcătuirea corpului. cu excepţia porumbului şi meiului. Celenteratele. rareori unisexuate. spori) sexuată (gameţi) Rolul celenteratelor în natură şi în viaţa omului întrebuinţate în medicină şi cosmetică CLASE: calcispongia. *prezenţa membranelor la embrion. Familia Poaceae (Graminee/). măzărichea. achenă. loboda Familia Jugladacee (nucul grecesc) Familia Vitacee viţa de vie Clasa Monocotyledones (Monocotiledonate): Caracteristicile principale ale monocotiledonatelor:* embrionul are un singur cotiledon. Formula florii: K(8 !!!fragul. Fructul este o capsulă sau o bacă.5 mln de specii de organisme pluricelulare. Au frunze simple. Prunul. Un număr mare de specii au importanţă economică în calitate de culturi legumicole (cartoful. nicotina. Familia Chenopodiacee sfecla. *sursa de energie. printre care: *simetria corpului. tuberculi/ rizomi. părul. dar niciodată pentameră. Alcătuirea corpului au corpul asemănător unui sac. fiind numite anamniote. dispuse terminal. muşeţelul. ordonate circular. Viermii cilindrici. ardeiul. Alteori poartă o coroană de solzi membranoşi. majoritatea marine. Sepalele florilor de leguminoase sunt parţial unite la bază. salcâmul. *tulpina este ierboasă (deoarece între fasciculele conducătoare lipseşte cambiul) şi neramificată. pirul. Caracteristica acestui grup heterogen de organisme se face în baza mai multor criterii.prin corpul lor poate fi dusă o singură axă de simetrie. mai rar arbuşti şi semiarbuşti. Animale endoterme sunt păsările şi mamiferele. bulbi sau tuberculi. acesta menţine porii deschişi ceea ce permite pătrunderea apei. ciumăfaia. Formula florii: K (8 culcat) C5 A(5) G(2). pelinul. Florile sunt tubulare ca o pâlnie. Înmulţirea: asexuată (prin înmugurire. Particularităţile florilor de asteracee. În unele cazuri constă dintr-o membrană neregulată cu un număr mare de perişori. trestia-de-zahăr. Formula florii: K (8 culcat)C (5)A(5)G(2). învelişurile florale sunt reduse/ în genere lipsesc în legătură cu adaptarea la polenizarea prin vânt. Seminţele sunt lipsite de endosperm. prevăzute cu o teacă ce înconjoară tulpina. rezultat din contopirea în ontogeneză a primordiilor celomului cu cavitatea primară. *originea cavităţii bucale a adultului. In funcţie de sursa principală de energie. aşezate altern. după seminţă şi fecundaţie TEMA: REGNUL ANIMALELE. Acraniatele şi Vertebratele..deschis. fiind prevăzute cu o teacă. Adesea sămânţa este lipsită de endosperm. Diversitatea Dicotiledonatelor include cea 180 mii de specii grupate în 325 familii: Familia Rosaceae (Rozacee). răspândite în ţinuturile temperate şi calde. *sistemul radicular e de tip pivotant. păpădia. Reprezentanţi: leurda. florihermafrodite. Fasciculele conducătoare sunt de tip închis. Formula florii: K5 C5 A5 G(2). vinetele.cavitatea gastrală. măselariţa. Fructul poate fi capsulă. zmeurul. ce secretă latexuri. Formula florii: K 5 C5 A (8 culcat). form din celule diferenţiate şi nediferenţiate. După structura corolei se deosebesc mai multe tipuri de flori: a) tubuloasă. Fructul este o păstaie dehiscentă. Familia Solanaceae (Solanacee) cuprinde specii ierboase şi de arbuşti răspândite în regiunile calde. ele nu st complexe. La Viermii plaţi cavitatea corpului lipseşte. laleaua. Reprezentanţi: tutunul. subst nutritive. Frunzele sunt liniare. drupă/ un fruct fals (poamă. *prezenţa scheletului intern. având în creştet un mănunchi de perişori. umbele sau spice. *frunzele sunt alterne. cu periant mai des dublu.bogată în specii lemnoase şi ierboase. lipsite de cambiu. Tulpina. se înmulţesc prin seminţe D: forme vitale. seminţe lipsite de ednosperm/ bogate în ulei (varza. Celenteratele. frunzele şi rădăcinile sunt prevăzute cu celule tubuliforme izolate sau fuzionate. Staminele sunt în număr de zece. ridichea. La diblasterice (Spongieri. deosebim animale exoterme şi endoterme. unele specii decorative de tutun).gura embrionului este şi gura adultului. Cordate) gura embrionului (blastoporul) devine anusul adultului. *sistemul radicular este de tip fasciculat. *floarea este pentameră sau tetramer. păiuşul. numite şi poikiloterme sau animale cu sînge rece. Echinodermele sunt animale cu simetrie radială a corpului. Cavitatea sacului. Florile sunt bisexuate. actinomorfe. Sămânţa are un en-dosperm cărnos şi cotiledoane mici. murul. cauciuc. brusturele. Acestre straturi st despărţite de o masă gelatinoasă. Acest tip de cavitate are o altă origine decât cea primară şi dispune de pereţi proprii. nouă fiind unite prin filamentele lor. iar la triblasterice (celelalte animale) din trei straturi. rar simplu/ lipsa. Pentru Artropode este specific tipul mixt de cavitate a corpului (mixocel). timoftica. firuţa. La deuterostomate (Echinoderme. La majoritatea animalelor întâlnim cavitatea secundară. prevăzute cu cambiu. altele produc diferiţi alcaloizi: atropina se conţine în mătrăgună. Posedă rădăcini adventive. frunze întregi/ zimţate. Staminele sunt în număr de trei. TEMA: SPONGIERII (PORIFERA)animale acvatice. dar lipsite de peţiol şi de stipele. Corola este formată din 5 petale concrescute. c)floarea in formă de pâlnie are corola lărgită în partea ei superioară. servind la zbor în procesul diseminării. împărţite în noduri şi internoduri neramificate şi cave la interior. mixt sau ramificat. scheletul poate fi sticlos (silicos)/ calcaros/ spongios.din celule flagelate (coanocite) . nici pistil. între ele se află un strat de . dioice – pe foarea cărora pot fi întîlnite atît organe de reproducere femenine cît şi masculine(grîu. podbalul. Un număr mare de specii de asteracee sunt folosite în calitate de plante medicinale. roşiile. deoarece prin el pot fi trasate mai multe axe de simetrie. Majoritatea speciilor populează mările şi oceanele. Plante ierboase. demospongia. hyalospongia.cea mai mare familie de plante dicotiledonate. Animalele endoterme. măceşul fragul. cu periant simplu. urda vacii. Fructul este o cariopsă. ovăzul.plante ierboase sau lemnoase cu frunze compuse.un mănunchi de perişori strânşi sau desfăcuţi ca o paraşută. Florile sunt bisexuate. dintre care mai răspândite sunt Liliaceele şi Gramineele. Florile au o structură specifică şi sunt adunate în inflorescenţa calatidiu. *floarea este trimeră. ceapa. Din acest grup fac parte nevertebratele şi unele cordate. Celelalte două petale inferioare sunt alipite prin marginile externe. daturina. Frunzele sunt dispuse spiralat. cu limbul întreg. negara. crinul. Moluştele.sticloşi> coşuleţul Venerei. plop. pălămida. grîul. puţin îndepărtaţi între ei. zigomorfe cu o structură specifică. vinetele. bisexuate. rareori tetrasau dimeră. pot trăi solitar.oscul. corp diferenţiat în organe. Pentru Viermii cilindrici este caracteristică cavitatea primară care prezintă o rămăşiţă a blastocelului. Florile au periant simplu. dispuse haotic. lintea. alunele de pămînt. orezul. scoruşul. meiul. Celenterate) embrionul este format din două straturi de celule (foiţe embrionare). oxigernului. sunt aripile . Au frunze simple. Unele specii sunt cultivate ca plante ornamentale (petunia. susaiul.ectodermul şi intern. sparceta. uneori chiar concrescute cu vârful ascuţit îndreptat în sus. Antropodele. dimensiunile pot varia de la mm pînă la m. dar cele mai multe formeaz colonii. brânduşa. Reprezentanţi: floarea-soarelui. soia. ce nu e divizat în caliciu şi corolă. mai rar apele dulci. Animalele lipsite de schelet intern formează grupul Nevertebratelor. coroliform şi sunt solitare sau grupate în inflorescenţe raceme. Fiecare floare are un caliciu redus în formă de creastă sau de dungă inelară. In pământ au bulbi. traistaciobanului). Este sterilă nu are stamine. sorbul. G(8 culcat). mătrăguna.este delimitată de pereţi formaţi din două straturi de celule: extern. în cavitatea internă. lucerna. piersicul Familia Brasicaceae (Crucifere) plante ierboase. de la care se ridică tulpini aeriene cilindrice.spic compus (la grâu) sau panicul (la ovăz). îşi menţin temperatura corpului la un nivel relativ constant.TEMA: ÎNCRENGĂTURA COELENTERATA (CELENTERATELE) Celenteratele sunt animale nevertebrate. constituind carena/ luntrea. Fructul este o capsulă dehiscentă longitudinal sau o bacă. Embrionii celorlalte animale nu au o astfel de membrană. lungi şi înguste. Formula florii: (K5 C5 A 9+1.în laur. form din celule epiteliale şi endoderm. păducelul. *numărul de foiţe embrionare. substanţe răşinoase. cu 5 dinţişori egali/ inegali în lungime. *caracterul cavităţii corpului (spaţiul dintre pereţii corpului şi organele interne).

larva fără cili. celulă cu flagel şi pseudopode (digestivă). atoli. de transport al substanţelor. Musculatura. ci se grupează în fascicule longitudinale separate prin epiderm. Indivizii nou formaţi nu se separă de corpul mamei. frunzele umede. cele noi diferenţiindu-se din celulele interstiţiale. La speciile de apă dulce dezvoltarea este directă. Larvele acestui vierme se dezvoltă în organele interne ale vitelor.oceli . plămâni. alcătuind colonii. din ovulele fecundate se dezvoltă noi hidre. Cele din apropierea tălpii dau naştere ovulelor. respiraţia anaerobă. ce generează menuze tinere Clasa Scyphozoa (Meduzele scifoide). Cuticula este o membrană compactă. Adaptări la modul parazitar de viaţă sunt: prezenţa dispozitivelor de fixare de organele interne ale gazdei. Sunt animale unisexuate cu un dimorfism sexual bine exprimat. muşchii. ce comunică cu mediul printr-un orificiu sexual.) cu ajutorul cărora se prinde de organele interne ale gazdei. La om larva se dezvoltă în ficat. Veninul se scurge în interiorul firului şi de acolo în corpul animalului. Clasa Turbellaria (Viermii ciliaţi). gruparea celulelor în ţesut. galbene. Unele celenterate posedă o capacitate imensă de regenerare şi pot forma colonii imense. Aceşti viermi dispun de o cavitate primară umplută cu lichid. înoată strângând şi deschizând umbrela (mişcare reactivă). Prin concreşterea lor apar recife. Tenia-bovinelor: Indivizii adulţi parazitează în intestinul subţire al omului. Celulele celor două straturi sunt diferenţiate în musculare. Această varietate de specii este grupată în trei clase: Viermii ciliaţi. Se înmulţesc asexuat şi sexuat. în prezent se cunosc cca 15000 de specii de viermi cilindrici care pot fi întâlniţi în toate mediile de viaţă. Marginile umbrelei poartă celule fotosensibile. Dezvoltarea sa presupune schimbarea gazdei după următoarea schemă: Ouăle de parazit expulzate cu fecalele oilor. Diversitatea Viermilor plaţi: încrengătura numără circa 13 mii de specii. formând hidroscheletul cu funcţii de susţinere şi de transport al substanţelor nutritive. schimbarea gazdei. Rolul celenteratelor în natură şi în viaţa omului: servesc drept hrană pentru alte animale acvatice. Pereţii prezintă un sac muscular-cutaneu constituit din cuticulă şi hipoderm. Corpul are formă de umbrelă pe marginile căreia sunt amplasate tentaculele. în mezoglee. Rolul viermilor plaţi în natură şi în viaţa omului. Diversitatea Celenteratelor: sunt reprezentate de organisme cu un aspect exterior divers: polipi. Coralii dispun de un schelet calcaros. Reprezentantul tipic al clasei este fasciolaficatului/ viermele de glăbează. Reprezentantul tipic al clasei este planaria albă. ectoderm. în formă de placă sau panglică. Corpul viermilor cilindrici este fusiform cu capetele ascuţite. La mascul este prezent un testicul impar. Scheletul calcaros al coralilor este folosit în filtrele de apă. cu simetrie bilaterală. de regulă.As: pluricelulare. segmentându-se în mai multe discuri. interstiţiale. mezoglee. cârlige. După fecundarea ovulelor. insuficient prelucrată. Viermii adulţi şi larvele lor sunt consumate de alte animale. La atingere. amplasat în interiorul sau în afara corpului. Cisticercul prezintă o veziculă cu lichid în care pluteşte . sub care se află musculatura. Sunt animale unisexuate.[celulele se clasifică după formă şi structură: epitelio-musculare. în endoderm. Înmulţirea: sunt animale hermafrodite. Cavitatea corpului lipseşte. iritabilitate. Viermii mai mari se deplasează prin contractarea musculaturii sacului. longitudinali şi oblici. care se înmulţeşte asexuat. Particularitatea distinctivă a polipilor constă în prezenţa scheletului calcaros sau chitinos. spre deosebire de cea a viermilor plaţi. Corpul este cilindric cu o lungime de 1-1. Poate atinge o lungime de la 0. animale de regulă libere. vomă. reproducereaTEMA: ÎNCRENGĂTURA NEMATHELMINTHES (VIERMII CILINDRICI) Alcătuirea corpului. Proglotele mature sunt eliminate cu materiile fecale. în exclusivitate polipi coloniali . Polipii sunt fixaţi de substrat sau duc un mod de viaţă semimobil. Din zigot se dezvoltă o larvă mobilă plănuia. Clasa Anthozoa (Coralierii). urmat de canalul ejaculator şi vezica seminală ce se deschide în intestinul posterior. care servesc drept adăpost şi loc de reproducere pentru multe organisme marine. unde se găsesc două spicule copulatoare. pentru confecţionarea accesoriilor. iar toamna sexuat. în interiorul lor se află o capsulă cu un lichid veninos şi un fir tubular răsucit în formă de spirală. în alcătuirea corpului se disting 3 regiuni: capul (scolex). cu tot cu tentacule. este acoperit cu un epiteliu lipsit de cili. Ea se fixează pe diferite obiecte subacvatice şi se transformă într-un polip solitar. parazit periculos al omului. în ciclul vital are loc alternarea stadiilor de polip şi respectiv de meduză. Sunt viermi tereştri. Dezvoltarea are loc cu alternarea generaţiilor: înmulţire asexuată (polipul) şi sexuată (meduza). învelişul corpului rezistent la fermenţii digestivi ai gazdei. Corpul acestor viermi este plat. Diametrul acestuia variază de la câţiva centimetri. Celulele sexuale se diferenţiază din cele interstiţiale. de acumulare a rezervelor.tenie adultă. Tot aici se deschide bursa copulatoare pară. ceilalţi populează mările şi apele dulci. capsula aruncă firul. Actinia sau dediţelul-demare trăieşte fixată de stâncile din apropierea ţărmului. Cele din regiunea gâtului sunt mai tinere şi de dimensiuni mai mici decât cele de la capătul posterior. nesegmentat. nu formează un strat muscular continuu. Dezvoltarea are loc prin metamorfoză incompletă cu schimbarea gazdei. de la care descinde un spermiduct. Dimensiunile variază de la submicroscopice până la câteva zeci de centimetri. Fiecare proglotă poartă organe ale sistemului nervos. iar la cele marine indirectă. Pereţii corpului prezintă un sac muscular-cutaneu alcătuit din epiteliu unistratificat sub care sunt amplasate câteva straturi de muşchi inelari. Primăvara. în ectodermul tentaculelor. La femele este alcătuit din ovare pare. care se transformă ulterior în meduze.substanţă acelulară sub formă de placă sau masă gelatinoasă.. iar cei mici cu ajutorul numeroşilor cili purtaţi de celulele epiteliale.TEMA: ÎNCRENGĂTURA PLATHELMINTES (VIERMII PLAŢI) Alcătuirea corpului. insule.chist pe iarbă — stomacul erbivorilor (gazdă definitivă). Echinococul este un vierme de 3-5 mm lungime.care au la bază celule pigmentare şi retiniene legate cu sistemul nervos. Printre gazdele acestor viermi se numără şi omul. Fecundaţia este internă şi încrucişată. Formele parazitare provoacă diferite boli. Sunt animale parazitare. până la 1-2 m. celula urzicătoare. Înmulţirea: asexuat (prin înmugurire) şi sexuat. protejează şi asigură motilitatea. Ciclul vital: ou — stomacul animalelor — larvă — intestinul animalelor — sânge — muşchi — închistarea larvei (numită cisticerc)—stomacul omului — intestinul omului. Clasa Trematoda (Trematodele). iar substanţele nutritive pătrund în corpul gazdei prin difuziune. două oviducte.5 cm. În intestinul omului scolexul se eliberează de membrană şi se fixează cu ventuzele de pereţii lui. Reprezentant al acestei clase este hidra-de-apă-dulce. şi 5-7 mm fără. Aparatul digestiv lipseşte. Vara se înmulţeşte asexuat (prin înmugurire). Cele din ectoderm form învelişul corpului. recepţie. tipul de digestie La veirmii paraziţi st reduse sistemele circulator şi respirator. De la gât încep să se diferenţieze proglotele.mezogleea. trăiesc în ape dulci D:regn. urzicătoare (cnidoblaste). Teniaporcului. meduze şi corali. provocând boala numită gălbează.Se dezv prin metamorfoză. La majoritatea speciilor. La un capăt se află talpa. de apă dulce şi de apă sărată. Ciclul de dezv: presupune alternanţa fazei de meduză cu cea a polipului: aici are loc reproducerea sexuatăcontopirea spermatozoizilor meduzei-mascul şi ovulelor medizei-femelă= ou fecundat> planula. Clasa Hydrozoa (Hidrozoarele) cuprinde polipii şi meduzele cu cea mai primitivă organizare. Rolul viermilor cilindrici în natură şi în viaţa omului. Fecundaţia are loc în cavitatea gastrală sau în apă. Omul se molipseşte de la câini. Este un animal hermafrodit (acelaşi individ poartă organe sexuale masculine şi feminine). apărare şi căutarea hrănii ] Cnidoblastele se localizează. O specie de actinii (Adanesia) trăieşte în simbioză cu racul-diogen. Molipsirea omului se produce la consumul de carne de vită cu cisticerci. înmulţirea asexuată are loc prin înmugurire. Are forma şi dimensiunile unei seminţe de dovleac. chimic rezistentă. Ea îndeplineşte mai multe funcţii: de sprijin. Reprezentanţi. al ovinelor. Omul se molipseşte consumând carne de porc prelucrată termic necorespunzător. dislocându-se pe suprafaţa obiectelor acvatice. paralizându-l. parcurilor. hidra moare. Numărul de proglote oscilează de la 2-5 până la zeci de mii. reproducere. iar la suprafaţă au un fir senzitiv.apă — larvă cu cili — corpul limneii (gazdă intermediară. Cuprinde circa 6 000 de specii.ectoderm. celule nervoase. Formele libere populează fundul mărilor şi al . două utere ce se unesc într-un vagin. Aparatul sexual este de tip tubular. unele preferă solul umed. dintre care 10 000 duc un mod parazitar de viaţă.5 până la 10 m. înzestrat cu ventuze. Principalele clase de celenterate sunt: Hidrozoarele. Tentaculele pot atinge o lungime de circa 10-15 m. cu o simetrie bilaterală . La speciile parazitare ciclurile de dezvoltare sunt complexe şi includ câteva stadii larvare cu schimbarea câtorva gazde. deseori cauzând moartea gazdei. Trematodele şi Cestodele. înmulţire partenogenetică. turtit dorso-ventral. heterotrofe D: tipul de simetrie. Meduzele înoată activ. nervoase şi sexuate. iar cele din apropierea gurii. Cele circa 3 000 specii de cestode sunt viermi parazitari de aceea au o organizare simplificată. Cnidoblastele sunt de unică folosinţă. digestia. Spaţiul dintre pereţii corpului şi organe este umplut cu o masă afânată de celule parenchimatice în care sunt dislocate organele interne. Clasa Cestoda (Cestodele). Coralierii. dureri în epigastru. A: planaria şi parameciul: eucariote.spermatozoizilor. cai. Meduzele scifoide. Masculii sunt mai mici decât femelele şi au capătul posterior îndoit în formă de cârlig. iar la celălalt cavitatea buco-anală înconjurată de 5-12 tentacule. iar cele din endoderm asigură digestia intracelulară. creier. digestive. cu care se fixează de substrat. excretor şi sexual. insomnie. Înmulţirea . glandulare. Se poate afla în intestinul omului 18-20 de ani eliminând permanent produse toxice şi absorbind substanţe nutritive. Celulele glandulare (se pot localiza şi în endoderm) produc fermenţi pe care-i secretă în cavitatea gastrală. Din celulele interstiţiale (în ectoderm)se diferenţiază celelalte tipuri de celule. aceasta e mobilă se deplasează pt căutarea unui habitant favorabil_ polip nou. Se caracterizează printr-o capacitate înaltă de regenerare. Are aspect de flori roşii sau albastre. prolificitatea. oval în secţiune transversală. Unii corali sunt folosiţi pentru decorarea locuinţelor. Sunt meduze de dimensiuni mari care populează apele sărate. lipsa aparatului digestiv. Individul purtător de tenie prezintă greaţă. gameţii. diblastice. Scolexul poartă diferite dispozitive (ventuze. Corpul foliaceu. Din resturile lor s-au format recife. Trăieşte în ficatul bovinelor. Forma adultă parazitează în intestinul câinelui. pentru şlefuirea articolelor din lemn şi metal. gâtul şi proglotele. organizare. scoexul.

din ouă se dezvoltă larvele. Funcţiile celomului sunt variate: hidroschelet. ceea ce e specific viermilor inelaţi. Diversitatea Viermilor inelaţi Cele cca 8000 specii de viermi inelaţi sunt reunite în trei clase: Oligochete. care este crescută în gospodării speciale în vederea obţinerii perlelor. melcul-de-grădină. larva creşte timp de trei luni. mobile. Corpul este protejat de cochilie. La moluştele dulcicole şi formele terestre cu plămâni. la cele marine . trunchi şi picior. în intestinul posterior. Multe specii sunt paraziţi ai omului. caracatiţa. iar la unele specii prezintă un lacăt sub formă de zimţi. organe locomotorii primitive. Populează apele stătătoare sau lin curgătoare. Capetele anterior şi posterior prezintă câte o ventuză. cu o simetrie bilaterală a corpului. calmarul. Cavitatea paleală comunică cu mediul prin două sifoane: prin unul apa pătrunde în cavitate. Rolul moluştelor în natură şi în viaţa omului.CARACTERISTICA GENERALĂ A ÎNCRENGĂTURII Artropodele se deosebesc de celelalte .5 mm până la 2. La unele specii (polichete). are o lungime de până la 15 cm. Hirudinele. nematoda-cartofului. Se întâlnesc şi paraziţi ai plantelor. Rolul viermilor inelaţi în natură şi în viaţa omului. iar la adulţi trichina. iar celălalt deschis. ai animalelor. ce le asigură o viteză de până la 40 km/h. excretor şi ductele organelor genitale. Sunt animale bentonice. Dimensiunile variază de la 2-3 mm până la 60 cm. animale triblastice. care poate fi continuă (la melc) sau bivalva (la scoică) şi este constituită din trei straturi: extern (din substanţă organică cornificată). Printre aceştia se numără şi ascarida. numărând circa 130 000 specii.st paraziţi. mediu (din calcar) şi intern (din sidef). Capul lipseşte. în rest este completat de ţesut conjuctiv. Unele specii se afundă în mâl. dezvoltarea este directă. iar de aici. Sunt animale unisexuate sau hermafrodite. La speciile unisexuate fecundarea este externă. Din secreţia glandei cu cerneală a sepiilor şi calmarilor se prepară tuşul chinezesc. Cele masculine . rolul. cu fructe sau cu legume infectate. Sunt animale unisexuate. hrănindu-se mult timp din aceste rezerve. unisexuate. apele dulci. Coagularea sângelui este prevenită de substanţa anticoagulantă hirudina. acantocefalii. Mucusul secretat de ele facilitează locomoţia în sol şi respiraţia. împreună cu saliva. Fixându-se de substrat succesiv cu ventuzele. servesc drept hrana pentru alte animale. în intestinul omului. aşa-numitele parapodii. Cochilia este răsucită în formă de spirală.oceanelor. celomice. !!!e semnificativ de cunoscut că moluştele nu posedă tentacule.masă viscerală. lipsite de sistem circulator şi respirator. care provoacă boala numită ascaridoza. Pentru oligochete este caracteristică regenerarea: dacă tăiem o râmă în două. Profilaxia ascaridozei presupune respectarea regulilor de igienă personală. Organele sexuale feminine sunt două ovare de la care descind două oviducte. iar cele hermafrodite de o glandă hermafrodită în care se formează atât ovule. Sunt bine dezvoltate organele olfactive şi ochii. de apă dulce şi terestre. Polichete şi Hirudine. nautilusul. s-au redus organele părţii drepte. Dispun de celom care se păstrează doar în jurul inimii şi al gonadelor. aducând mari pagube agriculturii: nematoda-sfeclei. Reprezentanţi: scoica-derâu. branhii şi tentacule. Reprezentant tipic al clasei este râma-de-pământ. Cele parazitare se disting prin dimensiuni ce depăşesc lungimea de 1 m. folosită pentru a se apăra de duşmani. mările. scăderea poftei de mâncare. Respiră prin branhii. în alcătuirea corpului se evidenţiază trei regiuni: cap. calmarii) sunt folosite în alimentaţia omului. bine dezvoltaţi. se deschide glanda cu cerneală. prin el ieşind capul şi trunchiul. octapodul.unul din semnele distinctive ale încrengăturii. împărţit în segmente. transformându-se în adult. Multe specii duc un mod de viaţă saprofit. constituind şi o sursă de hrană pentru multe dintre animalele acvatice. scoica-de-mărgăritar. Alcătuirea corpului. Înmulţirea. iar formele sedentare prin tentaculele de la capătul anterior al corpului. Clasa Oligochaeta (Oligochete). lipitorile se deplasează. Un număr mare de specii populează solul. Înmulţirea . Clasa Hirudinea (Hirudine). secretată de glandele salivare ale lipitorii. Fiecare inel poartă câte 8 cheţi folosiţi la locomoţie. trihocefalul. A: plaţii şi inelaţii: simetrie bilaterală. prin celălalt apa este evacuată . scoicile. deaceea poate avea rolul de plămîn. octapodul). nematoda-grâului. Reprezentanţii acestei clase se întâlnesc în ape dulci şi sărate. dimorfismul sexual este slab exprimat. La polichete apar şi fascicule musculare izolate. Se deplasează încet. Cochilia este alcătuită din două valve unite în partea dorsală printr-un ligament elastic (la scoică). cât şi spermatozoizi. după cochilie. constând din camere închise. Celomul nu este continuu.indirectă. lipitoarea se desprinde de pradă şi se lasă la fundul apei. stridiile şi midiile folosite în alimentaţie. limaxii. au corpul aplatizat. moluşte D: modul de viaţă. viermi D: prezenţa cavităţii secundare. structura A: tenia boului şi rîma: simetrie bilaterală. se fac ghem şi eliminând mucus formează o capsulă de protecţie. ea e puternic vascularizată. Oxigenoterapia s-a dovedit eficientă.un vierme de 5-10 mm. dăunători ai livezilor şi ogoarelor (melcul. eucariote D: mod de viaţă. Lungimea corpului oligochetelor variază de la 0. Se hrănesc cu sânge sau lichid tisular de la diferite animale. unde servesc drept hrană pentru alte animale. Piciorul este o excrescenţă musculară a peretelui ventral al corpului servind la locomoţie şi fixarea de substrat. Se întâlnesc şi specii dăunătoare: limaxul se hrăneşte cu ciuperci şi legume. Unele specii (melcul-de-livadă. Corpul viermilor inelaţi este alungit. !!! trihocefalii. Bivalve (scoica-de-râu) şi Cefalopode (sepia. Viermele-decorabie (moluscă viermiformă) distruge lemnul corăbiilor. Majoritatea sunt erbivori. Pentru cefalopode este caracteristică mişcarea reactivă.organisme triblastice. rolul TEMA: ÎNCRENGĂTURA MOLLUSCA (MOLUŞTELE) Moluştele reprezintă una din cele mai mari încrengături. lângă orificiul anal. îmbogăţesc solul cu aer. fiecare segment prezintă câte o pereche de excrescenţe musculare înzestrate cu perişori rigizi. Sunt nevertebrate marine. fiind duse de torentul sanguin în plămâni de unde se întorc în trahee. În intestinul copiilor „domiciliază" o altă nematodă . Cele care se hrănesc cu sânge au trompă sau maxilare cu dinţi şi stomac cu 10 perechi de pungi. A: gasteropode şi lamelibranhiate: corp moale şi nesegmentat. Din cochilia unor moluşte se confecţionează nasturi. dar nu şi rotatoriile TEMA: ÎNCRENGĂTURA ANNELIDA (VIERMII INELAŢI) Alcătuirea corpului. La unele specii cochilia este redusă. La râmă segmentele poartă cheţi. Unele specii sunt gazde intermediare pentru viermii paraziţi. Migraţia larvelor durează 9-12 zile. ajung din nou în intestin. între corp şi mantie se află cavitatea paleala. Dimensiunile corpului variază de la 2 mm până la 3 m. In timpul iernii se afundă în sol. După ce umple pungile. Rîma se caracterizează printr-un fototaxis negativ şi hidrotaxis pozitiv. unde sunt amplasate organele respiratorii. iar la cele hermafrodite fecundaţia este încrucişată. după aceea pier. în cazul râmelor acvatice se regenerează ambele jumătăţi. limneea-obişnuită Clasa Bivalva sau Lamellibranhiata (Bivalvele) include moluşte marine şi dulcicole ce duc un mod de viaţă puţin activ. numite şi lipitori. în prezent s-au elaborat o serie de metode eficiente de combatere a acestor paraziţi. Aceste specii îmbunătăţesc structura solului. care se rezumă la tratarea seminţelor înainte de semănat cu substanţe ce distrug ouăle. Ajungând a doua oară în intestin. în unele segmente se maturizează gameţii. larvele căreia se închistează în muşchi. fiind prezente doar rudimente ale acesteia (limaxul). Un reprezentant al acestei clase este Lipitoarea medicinală (Hirudo medicinalis) folosită la tratarea unor boli (ex: a hipertensiunii arteriale). Sunt moluşte marine ce pot atinge o lungime de până la 20 m. limneea) Reprezentanţi: limaxul. Majoritatea speciilor preferă apele marine. transportul substanţelor nutritive şi al reziduurilor metabolice. structura. uneori având chiar şi mai mult de 8 m. limneeamică. Diversitatea Viermilor cilindrici: Principala clasă a acestei încrengături este cea a viermilor cilindrici propriu-zişi sau a Nematodelor (Nematoda). Dezvoltarea este directă şi are loc în afara organismului. Reprezentanţi: calmarul. Majoritatea sunt unisexuate. limneea). Un capăt este închis. Masculul atinge o lungime de 15-25 cm. Sunt animale hermafrodite. Printre celulele epidermului sunt dislocate celule glandulare. reduc aciditatea solurilor. Ca urmare a asimetriei corpului. prin metamorfoză incompletă. Cochilia spiralată este destul de spaţioasă: în caz de pericol animalul se poate retrage aici. derivată a tegumentului. tentaculele şi ochii. pe suprafaţa ei fiind vizibile creşterile anuale (inelele anuale). Unele scoici sunt folosite pentru obţinerea perlelor. iar la hermafrodiţi internă. ai omului.celomul înzestrată cu epiteliu propriu. Majoritatea sunt puţin mobile. Printre nematode se întâlnesc forme libere şi parazitare. Cele unisexuate dispun de un ovar sau un testicul. iar femela de 20-10 cm.5 m. melcul-de-livadă. Corpul este acoperit de o cutícula subţire sub care se află un epiderm unistratificat. picior TEMA: ÎNCRENGĂTURA ARTROPODELE. Clasa Cephalopoda (Cefalopodele). curăţă apa de impurităţi. Cochilia creşte odată cu „stăpânul". Se întâlnesc şi răpitori. Fecundarea la speciile hermafrodite este încrucişată. La majoritatea reprezentanţilor cochilia este redusă. Clasa Gastropoda (Gasteropodele) este cea mai numeroasă. apoi în cavitatea bucală. solul. Trunchiul este învelit de o cută pieloasămantia . constând din mai multe segmente identice= segmentare metamerică. reproducerea sexuată. participând la humificarea resturilor organice. solul. Infectarea omului are loc prin înghiţirea ouălor cu apa. Reprezentantul tipic al clasei este Nereida. Dimensiunile corpului variază de la 2-3 mm până la 20 m. iar numărul inelelor. Se reproduc o dată în viaţă. Pentru combaterea acestui parazit se folosesc diferite preparate. Fecundaţia este încrucişată. Sub epiderm se află sacul muscular-cutaneu alcătuit din muşchi longitudinali şi inelari. Capul prezintă gura. înfigând piciorul în mâl şi trăgând corpul după sine. Diversitatea Moluştelor Reprezentanţii Moluştelor se grupează în trei clase: Gasteropode (melcii. corespunzătoare fiecărui segment al corpului. care străpung pereţii intestinelor şi ai venelor. într-un ha de sol se pot conţine 2-3 t de viermi inelaţi. Nematodele parazitează şi pe plante. parapodii. În acest răstimp larva creşte. târându-se pe fund cu parapodiile. Sunt animale unisexuate. Moluştele joacă un rol important în circuitul materiei. Au ochi mari. articole decorative.oxiurul . năpârleşte de câteva ori. ce pun în mişcare parapodiile. de la 30 până la 600. pe uscat. de simţ şi se deschid orificiile anal. Piciorul este transformat în braţe. Clasa Polychaeta (Polichete). Prezenţa ascaridei în corpul omului cauzează dureri abdominale.două testicule urmate de două spermiducte. Nu au cheţi. unde se opresc. partea anterioară a corpului o reface pe cea posterioară. multe specii sunt filtratori tipici şi necrofagi. în interiorul corpului se conturează o cavitate secundară .

gândacul-de-mai. lingător. anexele bucale s-au transformat în maxilare cu funcţia de muşcare şi mărunţire a hranei. Corpul insectelor este protejat de o cuticulă. Pentru multe himenoptere este caracteristic un comportament complex. Se deosebesc câteva tipuri de aparate bucale: rozător. ale cărui larve se hrănesc cu rădăcinile arborilor. corpul la artropode este destul de flexibil. Astfel. Este vorba de insectele sociale (albinele. La insectele zburătoare. ţesuturi de plante) . La exterior se aseamănă cu racul-de-râu. Varietatea modurilor de locomoţie a asigurat o răspândire largă a artropodelor în cele mai diferite medii de viaţă. membrele posterioare de tip săritor. reprezentanţii clasei se împart în Crustacee superioare şi inferioare. Stratul de chitină serveşte şi ca loc de fixare a muşchilor. copepode. Ultimele două segmente formează înotătoarea codală. Ele alcătuiesc planctonul şi servesc drept hrană pentru alte animale acvatice. artropodele au însuşit mai multe moduri de locomoţie: mersul. Se întâlnesc specii care se hrăn esc cu sucul produs de trunchiul arborilor (rădaşcă) sau cu gunoi de grajd (găndacul-debălegar. artropodele dispun de organ bucal de tip sugător sau sugător-înţepător. Ea este secretată de celulele epidermice şi formează la suprafaţa corpului un înveliş protector. care exercită funcţia de schelet extern. Multe specii sunt dăunători ai agriculturii ploşniţa-decămp. puricii). ploşniţa-cerealelor. Dezvoltarea postembrionară poate fi directă şi indirectă. artropode D: mod de viaţă. omarii. Sunt folosite în alimentaţia omului. Insecte ce se dezvoltă prin metamorfoză completă Ordinul Coleoptera (Coleopterele sau Gândacii). funcţia de maxilar. numite membre locomotoare. El protejează corpul de leziuni mecanice. mandibulele. Insectele servesc drept sursă de hrană pentru alte animale. Fiecare segment sau un grup de segmente exercită o anumită funcţie. într-un stol se pot reuni 35 mlrd. unisexuate. abdomenul se termină cu organul copulator. în alcătuirea corpului se disting trei regiuni: cap. săpător. cele posterioare. Aceasta se datorează faptului că stratul de chitină acoperă fiecare segment în parte. Cele 8 segmente ale toracelui prezintă câte o pereche de membre. gărgăriţele. Duşmanul lor principal este octapodul. Buburuzele. Sunt animale unisexuate cu un dimorfism sexual bine exprimat: la femele.maxilipedele servesc la reţinerea şi fărâmiţarea hranei. de aceea racul îşi poate schimba culoarea după substrat. nevertebrate. gândacul-de-mai. Importanţă practică au ihneumonidele. *în pofida învelişului de chitină. Celelalte segmente poartă câte o pereche de membre. De obicei. Tot aici sunt situaţi şi ochii. Se întâlnesc paraziţi externi ai animalelor. aparatul bucal poate avea o structură distinctă. Pe suprafeţele rigide crustaceele se deplasează mergând înainte. gândacul-descoarţă. Aripile posterioare sunt mai mici decât cele anterioare. Se întâlnesc şi paraziţi ai plantelor. cu predilecţie în mediul acvatic. de aceea este numit schelet extern. de la verde până la cafeniu. telenomus. bondarii) contribuie la polenizare. Ordinul Lepidoptera (Lepidopterele sau fluturii). Crustaceele inferioare sunt reprezentate de dafnii.5-1 ha de pădure. torace şi abdomen.chitina. în funcţie de mediul de viaţă. Caracteristice pentru aceste insecte sunt aripile anterioare lungi şi rigide. furnicile. răcuşorii năpârlesc de câteva ori (în primul an de viaţă de 10 ori. corpul şi antenele sunt acoperite cu ghimpi.albiliţa verzii. nevertebrate. Unele insecte (păduchii) au pierdut ambele perechi de aripi. Unele specii participă la formarea solului. Reprezentant tipic al clasei este raculde-râu.scorpionul de apă. furnicile). iar celelalte două.Ciclul de dezv la fluture: ouă fertilizate> larvă (omidă)> pupă> adult (imago) Rolul insectelor în natură şi în viaţa omului. săritor. de regulă. constituind aparatul bucal. de segmentele toracale sunt fixate aripile. Insectele şi Arahnideletoate st unite într. sanitari ai naturii (gândacii-necrofagi.mai fine. s-au modificat unele anexe bucale. aparatul bucal este de tip rozător. deoarece se hrănesc cu rădăcinile plantelor. aparatul bucal din şase piese (buza superioară. Alcătuirea corpului. fluturile de mătase Fluturii au patru aripi acoperite cu solzi. Omul a reuşit să domesticească două specii de insectealbina şi fluturele-de-mătase. Primele 5 poartă câte o pereche de membre antrenate pentru înot. asigurând menţinerea echilibrului corpului în timpul zborului. La muşte şi ţânţari sunt dezvoltate doar aripile anterioare. buza inferioară) şi ochii compuşi. Reprezentanţi ai acestui ordin sunt viespile. spre deosebire de viermii inelaţi. crabii. albiliţa verzei. Cefalotoracele rezultă din unirea imobilă a capului şi toracelui. Diversitatea Crustaceelor După nivelul de dezvoltare. strânse în evantai. viespi şi furnici s-a transformat într-un ac prin care trece ductul glandei cu venin.2 mln de specii. prezenţa crustei. Limita dintre cap şi torace este desemnată de adâncitura din cuticulă (sutură). care la unele artropode sunt unite. Fecundarea este internă. care nu participă la zbor. A: crustacee şi arahnide: corp segmentat. strângând abdomenul sub sine şi vâslind cu înotătoarea codală. la fel şi trihograma. ploşniţele. Până la atingerea maturităţii sexuale. reprezentanţii artropodelor au putut ieşi pe uscat. Capul este prevăzut din 4 segmente concrescute. cosaşii. distrugând în anii dezvoltării lor în masă suprafeţe imense de semănături. Trăiesc 50 de ani şi pot atinge o greutate de 15 kg. cu excepţia celui roşu. Sunt folosite în alimentaţia omului. lăcustele. formând cefalotoracele. între segmente există suturi. înotător. ihneumonidele. rădăcini şi cu sucul plantelor: lăcustele. până la atingerea stadiului adult învelişul se schimbă de câteva ori. săritura. coropişniţa. fiind adăpostit de cefalotorace. Prima pereche prezintă cleşti bine dezvoltaţi cu rolul de a apuca prada şi a o introduce în cavitatea bucală. Majoritatea duc un mod de viaţă terestru. sugător. mai apoi şi a răcuşorilor. musca de casă ) . Lăcustele sunt considerate dăunători ai agriculturii. albinele. Ordinul Heteroptera (Ploşniţele). având un mod parazitar de viaţă. cele posterioare fiind puternic reduse. !!!Lătăuşii tot st crustacei. Crustacee superioare sunt langustele. Se folosesc în alimentaţia omului. gândacii-de-gunoi). coropişniţa. digestia TEMA:CLASA INSECTA (INSECTELE) Insectele formează cea mai numeroasă clasă de animale cuprinzând în jur de 1. De regulă. Crabul are carapacea aplatizată dorso-ventral. racul-de-râu. Aparatul bucal este de tip rozător sau lingător. Insectele sunt animale unisexuate. Drept urmare. Sunt animale nocturne. toţi pigmenţii se distrug. unele specii au ales ca mediu de viaţă solul sau apa. abdomenul este mai lat decât la masculi. Majoritatea lor sunt modificate după funcţia segmentului pe care se află. De aici şi denumirea încrengăturii. Corpul acoperit cu o carapace chitinizată este alcătuit din două regiuni: cefalotorace şi abdomen. fiind unite împreună întro placă mică. mai reprezentative fiind: Crustaceele. transformându-se în elitre. La unele specii sunt prezenţi şi 3-13 ochi simpli. hrănindu-se cu frunze. evaporarea apei. întrucât datorită cuticulei s-au redus pierderile de apă prin tegumente. una din cele două perechi de aripi (cea anterioară) este puternic chitinizată. de lăcuste. Pentru consumul hranei lichide. asigurând unirea mobilă a segmentelor. nu sunt identice. Membrele locomotoare sunt lipsite de cleşti. Următoarele 5 perechi sunt membre locomotoare. *Toate membrele sunt articulate. Datorită membrelor articulate. La mascul. Alcătuirea corpului. Unele specii aduc daune culturilor agricole. Langusta atinge lungimea de 60 cm. înmulţirea. fluturii. Din unirea segmentelor anterioare au rezultat capul şi toracele. Se întâlnesc specii răpitoare şi fitofage. Dezvoltarea are loc prin metamorfoză incompletă (gîndacul de bucătărie) şi completă(albina. Un furnicar poate proteja 0. iar la mascul sunt folosite ca organ copulativ. Dăunează agriculturii. care se hrăneşte cu frunzele cartofului. ciclopi. Se hrănesc cu cadavre. maxilarul. *Corpul artropodelor constă din segmente care. capetele şi aripile posterioare sunt membranoase. bondarul. Preferă mările tropicale şi subtropicale. Diversitatea Insectelor Insecte ce se dezvoltă prin metamorfoză incompletă Ordinul Orthoptera (Ortopterele) include greierii. iar dezvoltarea directă. *De învelişul de chitină ţine şi particularitatea artropodelor de a năpârli: schimbarea învelişului în timpul creşterii şi dezvoltării animalului. Sunt. Omarul. ai animalelor şi ai omului. Insectele ce se hrănesc cu nectarul şi polenul florilor (albinele. Stratul de chitină în regiunea suturilor este foarte subţire. Abdomenul cuprinde 7 segmente. care pot parcurge în zbor o distanţă de 2400 km. Aripile anterioare sunt transformate în élitre. folosite la combaterea insectelor dăunătoare (depun ouăle în corpul acestora). învelişul conţine mai mulţi pigmenţi. Primele 3 perechi . Cele aproximativ 2 mln specii de artropode sunt grupate în mai multe clase. înmulţirea. *Fiecare segment poartă o pereche de membre. furnicile care se hrănesc cu insecte-dăunători ai agriculturii. Abdomenul este scurt. cu funcţie de organe tactile şi olfactive. Produc daune gândacul-de-Colorado. La gândaci. *Apariţia scheletului extern a jucat un rol important în evoluţia artropodelor. Toracele este alcătuit din 3 segmente. inclusiv ai omului (păduchii. creveţii. Coropişniţele duc un mod de viaţă subteran. care la albine. Pentru deplasare servesc membrele de pe segmentele toracale. uneori . Aparatul bucal este de tip înţepător-sugător. acestea pot fi de tip alergător. La temperaturi înalte (de fierbere). în funcţie de specificul hranei. adică sunt formate din mai multe segmente (tuburi cave) unite mobil între ele. a căror structură şi formă diferă de la specie la specie. gîndacul de Colorado. transparente. Sunt animale nocturne. prezintă două aripi membranoase. Pe cap sunt amplasate o pereche de antene segmentate. *Artropodele reprezintă cel mai numeros grup de organisme. aparatul bucal de tip rozător. moale şi elastic. furnicile sunt folosite în lupta cu dăunătorii plantelor agricole. Aripile anterioare sunt tari pe jumătate.o încrengătură fiindcă posedă picoare articulate . iar în doilea de 5 ori).nevertebrate după un şir de caractere: *corpul artropodelor este acoperit de o substanţă dură de origine organică. Prima pereche exercită funcţia de mandibulă. iar în apă înoată înapoi.ovipozitor. La femele. viespile. de aceea furnicarele trebuie ocrotite. Aici e şi buburuza Ordinul Hymenoptera (Himenopterele). Prima pereche de cleşti este mai dezvoltată decât a racilor. fiecare purtând câte o pereche de membre locomotoare. abdomenul se termină cu o prelungire pentru depunerea ouălelor într-un mediu tare (sol. Primul prezintă 2 perechi de antene: una lungă şi una scurtă. *Artropodele se înmulţesc numai sexuat. alergarea. mai stabil. învelişul este continuu doar pe segmentele concrescute ale capului şi toracelui. Este caracteristică prezenţa unor glande odorifere specifice. Fecundaţia este internă. artropodele şi-au diversificat şi sursele de hrană. înotul. Abdomenul este alcătuit din 6-10 segmente delimitate prin incizii. TEMA: CLASA CRUSTACEEA (CRUSTACEELE) Se cunosc circa 20 000 specii de crustacee răspândite în natură. La formele ce consumă hrană solidă. care la femele servesc şi ca loc de fixare a ouălor.

care transmit agenţii patogeni ai multor boli periculoase. depunerea ouălelor. animal unisexuat cu fecundaţie externă. scrumbia. stomac. Pivotul trunchiului este coloana vertebrală alcătuită din două regiuni: toracală şi codală. Peştii decorativi sunt vivipari. Aceasta a indus modificări şi în structura inimii. transparente. Urmează 4 perechi de membre locomotoare. linul. Speciile minuscule de căpuşe populează praful şi. la adult fiind înlocuită de coloana vertebrală. !!!Cordatele se divizează în 3încrengături: *Urocordate/ Tunicatele. tormitul TEMA: CLASA ARACHNIDA (ARAHNIDELE) Se cunosc circa 62 000 specii de arahnide care trăiesc pe uscat. Înotătoarele pare {pectorale şi abdominale) menţin corpul în echilibru şi asigură schimbarea direcţiei de înot. De arcurile inferioare ale vertebrelor regiunii toracale sunt articulate coastele. ex:ascidie. Corpul peştilor este alcătuit din trei regiuni: cap. protejînd organele interne de contuzii. Se întâlnesc şi specii veninoase: tarantula şi caracurtul. Peştii sunt componenţi ai lanţurilor trofice acvatice. unele forme ale tifosului exantematic. acarinafoliculară.sediul encefalului şi al organelor de simţ. Centrele nervoase din puntea Varolio participă la reglarea lacrimaţiei. Poate atinge o lungime de cea 1. sedentar. Pentru a desprinde căpuşa de corpul omului. peştii sunt animale unisexuate. Solzii sunt plăci subţiri. înmulţirea. Corpul arahnidelor este protejat de o cuticulă chitinizată. asemănându-se cu nişte picioruşe scurte. icrele. în creierul intermediar (diencefal) sunt dislocate centrele nervoase ce reglează metabolismul. păianjenul se ascunde în apropiere şi aşteaptă prada. toate vertebratele au acelaşi plan de structură. diferiţi scorpioni a căror muşcătură poate fi periculoasă pentru om. cardiac. Cerebelul este centrul echilibrului. Respiraţia este dublă: prin branhii . La digestia hranei participă sucurile digestive secretate de glande gastrice şi intestinale. Creierul mijlociu (mezencefal) a apărut ca creier vizual primar la peşti. care are coadă în stadiul larvar. ţînţarii. furnica. untura de peşte bogată în vitamina D. trunchiul şi membrele. Abdomenul păianjenilor este mai voluminos decât cefalotoracele. TEMA: SUPRACLASA PISCES (PEŞTII) Supraclasa Peştii cuprinde două clase: Peştii Osoşi şi Peştii Cartilaginoşi. Vertebratele sunt animale unisexuate. Partea ventrală găzduieşte gura. cartilagiul păstrându-se doar între vertebre. pe parcursul întregii vieţi. scheletul membrelor şi al centurilor. Sunt arahnide mici. hermafrodite. Solzii cresc odată cu întregul corp. parazitează pe plante. Ultimul segment al abdomenului este puternic alungit şi se încheie cu un ac la capătul căruia se deschide ductul glandei veninoase. Ordinul Esociformes (Esociformele). Craniate (vertebrate). în alcătuirea corpului se disting 2 regiuni: cefalotorace şi abdomen. fiind numiţi dinţi faringieni. Rolul peştilor în natură şi în viaţa omului. Deosebit de periculoase sunt: căpuşa-câinelui. Unele specii sunt lipsite de vezica înotătoare. Corpul de formă hidrodinamica este acoperit de piele cu solzi. suportul branhiilor. în alcătuirea creierului se disting 5 compartimente. Subclasa Dipnoi (Peştii dipnoi) Prezintă un grup mic de peşti primitivi. pe animale şi om. în alcătuirea corpului vertebratelor se disting clar trei regiuni: capul. amfiox. Reprezentant: Ştiucade-mare. care prin oviducte ajung în afara corpului. Multe specii sunt paraziţi ai plantelor şi ai animalelor. Muştele. întrunind circa 22 mii de specii. Scheletul lor se compune din scheletul înotătoarelor libere şi scheletul centurilor cu o structură simplă. dovadă a originii comune. corpul ca un sac. înmulţirea . hrănindu-se cu frunze. Omizile aduc mari pagube agriculturii. Corpul este protejat de piele ce poartă diferite anexe: solzi. Pentru combaterea omizilor se folosesc metode chimice şi biologice. transportaţi în afara corpului prin spermiducte. Populează apele dulci şi cele sărate. Coloana vertebrală nu este practic dezvoltată. Trăsătură distinctivă: prezenţa a două înotătoare spinale. se reeproduc sexuat şi asexuat. Fecundaţia este externă. Evoluţia plămânilor a avut loc în direcţia măririi suprafeţei metabolismului gazos. Aparatul bucal sugător se transformă în trompă. La celelalte vertebrate această funcţie este readresată diencefalului. iar cele terestre prin plămâni. protecţia. Scheletul este osos şi se compune din scheletul axial (coloana vertebrală). în natură se întâlnesc şi specii de arahnide veninoase: tarantula. TEMA: SUBÎNCRENGĂTURA VERTEBRATELE. Cele mai reprezentative sunt: Scorpionii. Subclasa Crossopterygii (Peştii Crosopterigieni) In prezent este cunoscut un singur reprezentantlatimeria. Doar mamiferele sunt vivipare.cel mai bogat în specii. Vezica înotătoare comunică cu intestinul. caracurtul. La mamifere suprafaţa emisferelor este acoperită de scoarţă . vomei. căpuşa-detaiga. toate segmentele lui fiind concrescute . Ordinul Scorpiones (Scorpionii). în contact cu aerul inspirat. în colonii/ solitar. Coarda se păstrează toată viaţa. El păstrează legătura cu pânza prin firul de semnal. copularea. Fiecare tip are destinaţie precisă: prinderea prăzii.viu colorate. Evacuarea deşeurilor metabolice este asigurată de rinichi care funcţionează în baza principiului filtrării sângelui. Vertebratele acvatice respiră prin branhii. ex: brancheostoma. Diptera. în funcţie de mediul de viaţă. esofag. mişcarea ochilor. starea de veghe-somn. Scheletul neural formează cutia craniană. o greutate de 25-80 kg şi este acoperit cu solzi sub formă de plăci osoase.cordate primitive. faringe. Himenopterme. aceştia localizându-se pe arcul branhial posterior. Diversitatea Peştilor osoşi Subclasa Actinopterygii (Actinopterigienii) Ordinul Perciformes (Perciformele/acantopterigieni.Anoplura-păduchele de cap. Rolul arahnidelor în natură şi în viaţa omului.viespele. plătica. ovipare. craniu. uscată. marine. In cazul larvelor este de tip rozător. Se întâlnesc şi căpuşe-parazit ale omului: sarcoptul-râiei. Pentru unele mamifere mici înţepătura scorpionului poate fi mortală. Ordinul Aranei (Păianjenii). cu fecundaţie internă. formând firişoare subţiri din care cu ajutorul ghearelor membrelor locomotoare păianjenul timp de câteva ore ţese pânză. După terminarea ei. Animalul se desprinde de gazdă numai după ce umple cu sânge excrescenţele oarbe ale intestinului. în telencefal se află centrele de integrare a activităţii nervoase. Scorpionii sunt animale nocturne. Creierul terminal (telencefal) a apărut ca creier olfactiv la peşti. Înotătoarea codală participă la înot. Majoritatea au corpul nesegmentat. Vezica înotătoare participă şi la respiraţie. caracteristică delimitarea a două circuite mare şi mic. Ele sustin pereţii cavităţii abdominale. Alcătuirea corpului. Scheletul visceral cuprinde maxilarele şi arcurile branhiale. masticaţiei. în prezent au fost descoperite 20 de exemplare. *Acraniate/ Cefalocordate= cordate inferioare. Corpul are o lungime de 105-180 cm. cele abdominale sunt reduse. scorpionul înfige acul în ea. Scheletul înotătoarelor impare (spinale Prin acestea se scurge un lichid vâscos produs de glandele sericigene situate în abdomen. La capătul posterior sunt localizate 3 perechi de excrescenţe -filierele . al tusei. constituind ramura progresivă în evoluţia acestora. fiind prezente rudimente ale arcurilor superioare. Reprezentanţi: şalăul. dintre care doar 2 femele. tăiesc fixat/ liber. precum şi centrele vizuale primare. Masculii au o pereche de testicule în care se formează spermatozoizii. iar la om provoacă o stare morbidă uşoară. Ordinul Acari (Căpuşele). trunchi şi coadă. albinele. lichidul se solidifică. ovipare. Au corpul acoperit cu solzi osoşi. Păianjenii şi Căpuşele. Pentru aparatul circulator al vertebratelor este indirectă. Creierul alungit (mielencefal) sau bulbul rahidian este sediul centrilor respirator. de o pereche de chelicere şi una de pedipalpi. Unele specii trăiesc în apă. Capul este alcătuit din scheletul neural şi visceral. Păianjenii ţes mai multe tipuri de „pânză": umedă. Femelele au o pereche de ovare în care se dezvoltă ovulele (icrele). coarda fiind prezentă doar la embrioni şi larve. în vizuini. Sunt peşti răpitori cu dinţi ascuţiţi. Toate arahnidele sunt unisexuate. se întâlnesc şi specii vivipare. cu ajutorul cărora animalul captează şi mărunţeşte hrana.compartimentul superior al sistemului nervos central. Coarda este prezentă doar la embrion. stavridul. ea trebuie unsă cu ulei sau benzină. Aceste specii reprezintă transmiţătorii agenţilor patogeni ai unor boli periculoase: encefalita. Maxilarele sunt lipsite de dinţi. La exterior învelişul de solzi prezintă un epiderm fin. Tetrapodele. Naşte pui vii. uneori microscopice. Evoluţia inimii a mers în direcţia delimitării sângelui arterial de cel venos. bibanul. Dezvoltarea embrionului din oul fecundat este directă. Ordinul Cypriniformes (Cipriniformele) cuprinde peşti osoşi primitivi. Sistemul nervos este de tip tubular şi atinge un grad înalt de dezvoltare în comparaţie cu nevertebratele. Aceasta dă posibilitate arahnidelor să populeze mediile uscate şi foarte calde. Dezvoltarea are loc prin metamorfoză incompletă. secretând veninul. deziderat atins în cazul păsărilor şi al mamiferelor. în apele dulci. Reprezentanţi: babuşca. Omul foloseşte mult în alimentaţie carnea de peşte. în pofida diversităţii. Astfel se acoperă stigma şi în lipsa aerului căpuşa se asfixiază. Alcătuirea corpului. de pancreas. La celelalte vertebrate. Veretebratele se împart în 2supraclase: Peştii. formînd colonii. Ele asigură corpului o poziţie normală. bogat în glande ce secretă mucus. crapul. CARACTERISTICA GENERALĂ A SUBÎNCRENGĂTURI şi anală) este alcătuit din raze externe osoase ce susţin o membrană tegumentară. Membrele au o structură diferită. Lovind prada cu abdomenul. ovipare. adaptate la mediul marin. doar la căpuşe fiind Vertebratele au apărut mai târziu decât alte cordate. Se întâlnesc specii diurne şi nocturne. Creierul posterior (metencefal) este constituit din puntea Varolio şi cerebel. salivaţiei. Pe partea dorsală a cefalotoracelui sunt amplasate patru perechi de ochi simpli numiţi oceli. pene sau păr. Craniul are două regiuni: cerebrală (sediul creierului) şi viscerală (capătul anterior al tubului digestiv). Aparatul bucal e de tip înţepător-sugător. Linia laterală mai poate percepe direcţia şi presiunea apei. păduchele lat. intestin subţire şi intestin gros. aici localizându-se centrele nervoase ce coordonează tonusul muşchilor. Tubul digestiv al vertebratelor are 6 regiuni distincte: cavitatea bucală. Clasa Osteichthyes (Peştii osoşi) Peştii osoşi reprezintă cel mai vechi şi mai numeros grup de animale cordate.5 m şi o greutate de 35 kg. Cel mai mare pericol pentru om îl prezintă speciile de căpuşe care se hrănesc cu sângele animalelor homeoterme. impermeabilă pentru apă. vâscoasă. De regulă.cu foarte multe orificii. provoacă forme grave de alergie la persoanele sensibile. In contact cu aerul. văduviţă. înotătoareleperechi au un peduncul gros. în sol. redresarea poziţiei corpului. carasul. Cea mai mare parte a scheletului este cartilaginos. mărginită de două perechi de membre. Pot atinge lungimea de până la 5 m şi greutatea de 1000 kg. Diversitatea Arahnidelor în prezent sunt cunoscute mai bine de 3600 specii de arahnide reunite în 10 ordine. somonul. Se compune din segmentul central (creierul şi măduva spinării) şi cel periferic (totalitatea nervilor).

trunchi şi membre. Dintre scuamate. Şopârlele sunt animale unisexuate. inima are patru camere. le menţin umede. sacrală şi codală. Ovulul matur ajunge mai întâi în cavitatea corpului. De vertebrele regiunii toracale sunt prinse coastele scurte. Broasca-râioasă este mai puţin legată de mediul acvatic. Din acest ordin mai fac parte buraticul. Cameleonii sunt reptile adaptate la viaţa arboricolă: membrele au gheare lungi. Spre deosebire de amfibii. Coastele primelor 5 vertebre se unesc cu sternul cartilaginos. Specifică pentru păsări este unirea imobilă a vertebrelor regiunii toracale. ceea ce facilitează înghiţirea prăzii de dimensiuni mari. Cu unele excepţii. sunt mai puţin dependente de mediul acvatic întrucât au corpul acoperit cu solzi protectori sau scuturi osoase. în unele ţări din Asia şi America se consumă carnea de şarpe. De arcurile celor 2 vertebre ale regiunii sacrale se articulează bazinul. Scheletul rămâne cartilaginos toată viaţa şi este alcătuit din două regiuni: toracală şi codală. Prima are culoare verde. Corpul reptilelor are o formă alungită şi constă din cele trei regiuni tipice vertebratelor. Reptilele servesc drept sursă de hrană pentru alte animale. lepidosirenul. Femela depune de la 2-5 până la 600-700 de ouă. Coastele lipsesc. Clasa Chondrichthyes (Peştii Cartilaginoşi) Dimensiunile corpului peştilor cartilaginoşi oscilează de la 20 cm până la 1520 m. Se deplasează prin târâre.coloana vertebrală. întrucât se hrănesc cu insecte şi rozătoare mici. Cea de-a doua (epistofelul) se articulează mobil cu prima.cuprinde trei oase (coracoid. Ca urmare a dezvoltării complete a septului ventricular. cutia toracică lipseşte. de formă rotundă. cele lombare şi sacrale şi prima vertebră codală sunt concrescute într-un singur ossacrum. şi embrionul se dezvoltă în lipsa apei. Populează mările şi oceanele din regiunile tropicale. Ordinul Chelonia (Broaşteleţestoase). pisicade-mare). A: peşti şi amfibieni: prezenţa coardei. formând uterul. După alcătuire şi funcţie. Reprezentanţi: broasca-ţestoasă-desupă. Amfibiile sunt animale unisexuate. mai puţin în cele cu climă temperată. râurile limpezi. înmulţirea .este mai diferenţiată şi mai mobilă decât la amfibii. formând o placă elastică. prin spermiducte ajung în cloacă. Ordinul Apodele (Apoda). şarpelede-apă. depun ouăle în cuiburi.pelviană prezintă un os (coracoidul) rezultat din sudarea a 3 oase (ilion. înzestrat cu un cioc îmbrăcat în plăci cornoase. Perii sunt pene de puf lipsite de barbe. care se continuă cu vaginul. le clocesc şi îngrijesc puii. iar acestea în cloacă. iar dezvoltarea are loc prin metamorfoză incompletă. Ordinul Ecaudata (Ecaudatele/ Acaudatele) include amfibii lipsite de coadă în stadiul adult. Corpul este alungit şi acoperit cu solzi placoizi. Scheletul se aseamănă cu al amfibiilor. iar cele ce îmbracă celelalte părţi ale corpului sunt pene de acoperire. gât bine dezvoltat. Membrele sunt alcătuite după tipul membrului pentadactil. antebraţ şi labă. Scheletul axial. ureterul se dilată. bogată în glande cutanate. Larvele ieşite din ou migrează în apă unde îşi continuă dezvoltarea. steag şi rădăcină. Din carapacea broaştelor-ţestoase se confecţionează diferite articole decorative. iar de acolo într-o dilatare în formă de pâlnie a oviductelor perechi ce se deschid în cloacă.Ciclul de dezv a broaştei de lac: ouă fertilizate> embrion> larvă (mormoloc)> adult Rolul amfibienilor în natură şi în viaţa omului. Ovulele din ovar sunt captate de oviducte. sunt de mare folos omului. adaptate susţinerii corpului în cazul căţărării în arbori. Reprezentanţi: Broasca-de-iaz. Ecaudatele şi Apodele. Corpul păsărilor este acoperit cu pene. ca urmare se deplasează pe uscat prin sărituri. membrele posterioare sunt mai lungi şi mai puternice decât cele anterioare. La majoritatea păsărilor sternul prezintă o excrescenţă osoasă. acoperită de nervi. Cel posterior prezintă de asemenea trei regiuni: coapsă. De aceea. care previn pierderile de apă. Pentru şopârle este caracteristic corpul alungit cu o coadă lungă. Pielea este uscată. Veninul şarpelui este folosit în domeniul farmaceutic. mobilă. ovipare. Populează lacurile. Fecundarea este internă. bălţile. Alcătuirea corpului. Centura scapulară a păsărilor se distinge prin unele particularităţi legate de zbor. iar dezvoltarea directă. al căror capăt posterior se dilată. TEMA: CLASA AVES (PĂSĂRILE) Păsările sunt vertebrate homeoterme. crocodil şi broaşte-ţestoase. Coloana vertebrală cuprinde 5 regiuni: cervicală. al căror capăt liber se prinde de sternul osificat. Sunt primele vertebrate ieşite pe uscat dar care au păstrat legătura cu mediul acvatic. Spre deosebire de alte vertebrate ovipare. Ovarele sunt. Clavicula dreaptă şi cea stângă sunt unite formând furca. Acesta se deschide în cloacă printr-un orificiu separat de al ureterelor. vipera-de-stepă. craniate D: structura membrelor. înmulţirea. secretat de glandele veninoase. în unele ţări populaţia consumă carnea de broască. Membrele posterioare sunt mai bine dezvoltate decât cele anterioare. Corpul amfibiilor cuprinde trei regiuni: cap. Coloana vertebrală se compune din 4 regiuni: cervicală. puf şi peri. sporind mobilitatea centurii scapulare. ihtiofisul. în Moldova se întâlnesc: şarpele-de-casă.folosită în alimentaţie. Astfel. Sunt legate între ele prin cârlige. Se cunosc circa 60 specii de amfibii lipsite de membre. Membrele au o structură tipică membrelor pentadactile. deosebim pene de contur. Şerpii sunt reptile lipsite de membre. hrănindu-se cu nevertebrate-dăunători ai plantelor de cultură. care adăposteşte corpul în caz de pericol. cuprinzând aceleaşi patru regiuni. TEMA: CLASA AMPHIBIA (AMFIBIILE) Amfibiile prezintă cel mai puţin numeros grup de vertebrate (2. Spermiductele de la cele două testicule se deschid în uretre. Îşi schimbă culoarea în funcţie de mediu. Membrul anterior se compune din trei regiuni: braţ. broasca testoasăde-baltă. toracală. păstrându-se doar rudimentele a trei degete. Alcătuirea corpului. alcătuirea internă se aseamănă cu cea a peştilor osoşi. Ultima vertebră toracală. broasca-arboricolă. la reptile. în structura şi modul lor de viaţă se deosebesc caractere specifice animalelor terestre şi acvatice. broasca testoasă-de-stepă. Periodic năpârlesc. Şerpii neveninoşi omoară prada prin strangulare sau cu ajutorul dinţilor. înainte de a se deschide în cloacă. Ouăle de broaşteţestoase sunt o delicatesă culinară. gene mobile. broasca-de-lac. Pana de contur se compune din rahis. Reprezentanţi: protopterusul. formând cutia toracică. în scheletul capului predomină elementele cartilaginoase. Animal nocturn. vipera-obişnuită. iar prin intermediul organului copulator. un capăt fiind legat de coracoid. Coastele se unesc mobil între ele prin mijlocirea apofizei unciforme. cele care formează cârma cozii . Insă aşezarea membrelor pe părţile laterale ale corpului nu permit ridicarea lui de la pământ. Centura membrelor posterioare .şi prin plămâni. ischion şi pubis). formând cutia toracică. Alcătuirea corpului. Preferă mediul subteran. toracală. În glandele salivare se form veninul. Rolul reptilelor în natură şi în viaţa omului.carena. Scheletul păsărilor este uşor şi rezistent şi se compune din aceleaşi regiuni specifice tuturor vertebratelor. Oasele aparatului mandibular sunt articulate mobil. Pentru om amfibiile sunt folositoare. Puful este cel mai bine dezvoltat la păsările înotătoare. formând vezica seminală (rezervor temporar pentru spermă). Femelele se încolăcesc în jurul ouălor şi cu ajutorul secreţiei produse de glandele cutanate. ce se ramifică de la rahis în barbule. Cameleonii şi Şerpii. Reprezentanţi: sifonopsul. răspândite pe larg în zonele cu climă aridă. Steagul prezintă o reţea deasă de barbe cornoase. Cei mai cunoscuţi peşti cartilaginoşi sunt rechini. prezentând şi unele distincţii. La şopârle regiunea cervicală numără 8 vertebre. de aceea unele reptile se deplasează prin târâre. Unica vertebră sacrală dispune de proeminenţe de care se articulează oasele bazinului. poikiloterme. Crocodilii şi Broaştele-ţestoase. Au corpul viermiform.rectrice. Coracoizii au o legătură rigidă cu sternul. Unirea mobilă a membrelor de trunchi. Fecundaţia este externă. ovipare. dăunători ai agriculturii şi silviculturii. Ordinul Squamata (Scuamate) cuprinde 6 mii de specii grupate în trei subordine: Şopârlele. lombo-sacrală şi codală. în legătură cu deplasarea prin salturi. gambă şi labă. Capul este de dimensiuni relativ mici. Omoplaţii înguşti şi lungi alunecă liber pe suprafaţa coastelor.sacula. salamandra. de asemenea. Femela depune ouăle pe uscat. Regiunea codală este bine dezvoltată la formele caudate şi redusă la câteva vertebre concrescute la ecaudate. subţiri. mod de trai. Regiunea codaiă numără câteva zeci de vertebre. cea de-a doua gri-închis. Celălalt capăt al claviculelor aderă la unirea coracoidului cu omoplatul. Prima vertebră (atlantul) are formă inelară şi se articulează mobil cu craniul. bipede. La şerpi membrele lipsesc. înotătoarele perechi (pectorale şi abdominale) sunt aşezate orizontal servind ca suprafaţă de sprijin pentru menţinerea echilibrului în apă. Fecundaţia este internă. Forma ciocului este variată şi depinde de tipul hranei şi modul de dobândire a acesteia. Ouăle sunt depuse în vizuini subterane. lombară. pare. fiind alcătuite din regiuni specifice membrelor pentadactile. Majoritatea elementelor sunt concrescute. Salamandra-cu-pete. Din absenţa coastelor. balenele şi batoideii (vulpea-de-mare. Cutia toracică asigură membrelor un sprijin mai solid.sprijin sigur al membrelor posterioare. Diversitatea Reptilelor Reptilele contemporane (6500 specii) se grupează în următoarele ordine: Scuamatele.5 mii specii) răspândite în regiunile umede şi calde. în natură amfibiile sunt verigile a numeroase lanţuri nutritive. Regiunea cervicală prezintă o singură vertebră articulată mobil cu capul. pielea nudă. Diversitatea Amfibiilor Amfibiile sunt grupate în trei ordine: Caudatele. stabilitatea cutiei toracice sporeşte. întâlnită şi la noi. adaptate la zbor. lipsite de barbule din care cauză steagurile lor nu formează o placă).locul de fixare al muşchilor pectorali. Se realizează prin Centuri. Particularităţi se constată şi în . ochii slab dezvoltaţi. respiraţia TEMA: CLASA REPTILIA (REPTILELE) Reptilele sunt vertebrate tetrapode. De ele se articulează coastele. timpanul lipseşte. mărind mobilitatea craniului Regiunea toracală constă din 22 vertebre care poartă coaste. Cei veninoşi folosesc veninul. Penele de contur ce acoperă aripile sunt numite remige. Multe specii prezintă pericol pentru om. Coada este scurtă. Scheletul labei este puternic redus. Trăsătura distinctivă a reprezentanţilor acestui ordin este prezenţa carapacei osoase. subordonate după dimensiuni. Reprezentanţi: Tritonul. Ordinul Caudata (Caudatele) include circa 280 de specii de amfibii cu coadă la care ambele perechi de membre au aceeaşi lungime. omoplat şi claviculă). Spermatozoizii din testicule. Sub penele de contur se situează puful (pene mici şi fine. Membrele anterioare sunt transformate în aripi. Numărul vertebrelor toracale variază de la 7 la cele ecaudate (fără coadă) până la peste 100 la cele apode (fără membre). în căile genitale ale femelei. Cea a membrelor anterioare. Ordinul Crocodilia (Crocodilii) include cele mai evoluate reptile. In primul rând sau redus elementele cartilaginoase.

In timpul dezvoltării embrionului. Nasc pui vii pe care îi hrănesc cu lapte. tigrul. Glandele mamare nu au mameloane. ghepardul. vrăbiile. înaintea cărora se află nişte cute din piele ce amplifică undele sonore. trei fiind orientate înainte şi unul înapoi. Puii ieşiţi din ou sunt hrăniţi cu lapte. Reprezentanţi: lebedele. Ele contribuie la răspândirea fructelor şi seminţelor. Guşa este bine dezvoltată. vrabia. Pielea este acoperită cu blană care diferă de la specie la specie după lungimea firelor de păr. Stomacul are o structură specifică celorlalte mamifere. ascuţiţi. Sunt poligame. Incisivii sunt mici. Scot pui de mai mult de două ori pe an. unele rod scoarţa copacilor din livezi. !!! înmulţirea.este dezvoltat doar degetul 3 (calul. hulubii). homeoterme. cioc alungit. Ordinul Falconiformes (Falconiformele sau Răpitoarele diurne). cangurul). şacalul. văd bine. iar molarii au vârful tăietor ascuţit. animalele se sprijină numai pe degete şi se numesc digitigrade. cele mai evoluate animale. Carnivorii exercită rolul de „sanitari". Ariciul. leu. caşalot. proehidna. Acest ordin cuprinde două subordine: Primatele inferioare (Prosimiae) şi Primatele superioare (Simiae). Degetele sunt prevăzute. încovoiat. Steganopodele.lemurienii. Trăsătura distinctivă a speciilor din acest ordin este subdezvoltarea placentei. rinocerul). protejează culturile agricole. taurul. veveriţa. deoarece membrele anterioare sau transformat în organe de înot Reprezentanţi: pinguinii imperiali. Se înmulţesc prin depunerea ouălor. fiind numite animale plantigrade. rinocerul. oaia. Sunt răspândite pe tot globul pământesc. Ordinul Proboscidieni/ Elefanţii. prepeliţa. Ordinul Pinipede. caninii bine dezvoltaţi. nasc pui la un stadiu timpuriu. elanul. pisică). sunt vertebrate patrupede. monotreme. Ciocănitoarele. Importanţă economică prezintă un număr mare de specii vânate pentru carne sau pentru blană. şoarecele (chiţcan). iar stomacul muscular sudezvoltat. şobolanul. tupaidele . Puii păsărilor nidicole sunt golaşi. ţoii.african. Femelele au un singur ovar. Puii ieşiţi din ou sunt acoperiţi cu puf. zimbrul. capra aleargă şi mai repede. Odinul Gruiformes (Gruiformele/ Ciconiforme sau Cocorii).scheletul membrelor posterioare: gambă alcătuită dintr-un singur os. ehidna. Reprezentanţi: ciocârlia. dar sunt neputincioşi. Ochii sunt slab dezvoltaţi.se sprijină pe degetele 3 şi 4. Craniul este alcătuit dintr-un număr redus de oase ca urmare a concreşterii unora dintre ele. Subclasa Metatheria=mamifere inferioare Ordinul Marsupialia (Marsupialele). celelalte fiind reduse (mistreţul. Ordinul Strigiformes (Strigiformele sau Bufniţele). dropiile). degetele fiind unite cu o membrană înotătoare. iar structura molarilor permite rumegarea hranei înainte de ingerare. Indivizii de sex feminin au şi glande mamare. cocoşul de pădure. grosimea lor. uliul. Este cel mai numeros ordin din clasa păsărilor. Reprezentanţi: cârtiţa. ursul. reducând suprafaţa de sprijin la vârful degetelor protejate de copite.păsări cu structură primitivă. pisica. chiţcan delfin). Mamiferele sunt animale unisexuate cu un dimorfism sexual mai mult sau mai puţin dezvoltat. circa 5 mii de specii. deoarece se sprijină pe toată suprafaţa labei. Rolul păsărilor în natură şi în viaţa omului. erbivore. popândăul. a rezultat scurmuşul. datorită alimentaţiei din placentă (lup. densitate. australieni (cazuari) Supraordinul Pinguini (Impennes). Marginile părţii superioare a ciocului sunt căptuşite cu plăci cornoase. Se divizează în două subordine: nerumegătoare şi rumegătoare. Câinele. Reprezentanţi: cocorii.depun ouă le clocesc. pădurile. liliaculvespertil. Din cauza lipsei claviculei. nutria. Dezvoltarea embrionului are loc în corpul mamei. nefiindu-le caracteristică formarea placentei. Ordinul Carnivora (Răpitoarele sau Carnivorele). deosebiri prezentând numărul vertebrelor şi mobilitatea. Ordinul Anseriformes (Anseriformele). Ciocul este lat. Suprafaţa encefalului este netedă . Puii sunt nidifugi. Ordinul Primates (Primatele). trunchi şi membre. capra. Fecundarea este internă. ondatra. Corpul se compune din trei regiuni: cap. Reprezentanţi: cangurul. Este bine dezvoltat dimorfismul sexual prin coloraţie sau dimensiuni corporale. girafa. cu excepţia degetelor. Sunt păsări relativ mari cu un gât şi picioare lungi.balena-albastră. piţigoiul. de aceea falconiformele sunt considerate păsări nidicole. zebra. Mamiferele joacă un rol esenţial în natură. Caninii sunt puternici. ţistarul. ovipare.ursul de mare. care se hrăneşte cu cartofi. gâştele. clocesc ouăle pe rând. aripi scurte şi rotunde. La cele nidifuge puii sunt acoperiţi cu puf. Aceste animale sunt numite unguligrade sau copitate. părţile laterale ale corpului. jderul. cu gheare. Sunt monogame. La unele specii primul deget nu se opune celorlalte.păsări acvatice. lupul-marsupial. Din acest subordin fac parte: cerbul. vaca. Subclasa Euteria (Euterienele/ Placentare= mamifere superioare) Ordinul Insectivora (Insectivorele) cuprinde cele mai vechi specii de mamifere placentare. Reprezentanţi: calul. ghearele ascuţite şi încovoiate. altele sunt vânate pentru carne. Reprezentanţi: câinele. Cuprinde mai multe ordine. ce se dezv complet în marsupiu (koala. în schimb auzul este foarte fin. Centura pelviană are o structură tipică vertebratelor. iar la unele specii prezintă dinţişori cornoşi. Ordinul Galiformes (Galliformele sau Găinile). bogată în glande sudoripare. Sunt bine dezvoltate pavilioanele auditive. Hrănindu-se cu insecte dăunătoare. La răpitorii de talie mică este deosebit de mobilă. Corpul este acoperit cu piele relativ groasă. Pentru paricopitatele rumegătoare este specific stomacul cu 4 camere. oaia. Capul poate fi rotit la 270°. Sunt adaptate la viaţa arboricolă. marcarea teritoriului ş. păsările se împart în două grupe: nidifuge şi nidicole. turtit dorso-ventral. sticletele. delfinul. desmanul. căprioara. înlăturând animalele bolnave. După gradul de maturitate fiziologică al puilor în momentul eclozionării. Durata sarcinii depinde de specie. Emisferele encefalului sunt mici şi lipsite de circumvoluţiuni. slabe. hiena. măgarul. lemur. ornitorincul. Degetele descind direct de la scurmuş. viermi. Daune mari aduc agriculturii rozătoarele. lupul. de regulă. Scheletul membrelor are un plan structural specific membrului pentadactil. orbeţii. Au un corp compact. ciţcanul.fără placentă. Gazela. Sunt mamifere terestre copitate. Datorită faptului că sutura dintre acestea se osifică târziu. Diversitatea Mamiferelor Subclasa Prototheria (Prototerienele) cuprinde câteva specii de mamifere primitive întâlnite în Australia şi pe insulele din vecinătate. iar cele odorifere sunt folosite în căutarea partenerului sexual. Reprezentanţi: liliacul-urecheat. Diversitatea PăsărilorSupra ordinul Acraniate/ Struţii (Ratitae) . graurii. Păsările sunt animale unisexuate. Ordinul Artiodactyla (Paricopitatele). coadă scurtă. mierla. de talie diferită. Porumbeii TEMA:CLASA MAMMALIA (MAMIFERELE) Mamiferele. ariciul. vulturul. bumnducul. bursucul. o modificare a glandelor sudoripare care asigură alăptarea puilor. care se hrănesc cu produse depozitate în hambare. veveriţă. Clavicula lipseşte.puiul se dezv complet în uterul mamei. Coloana vertebrală cuprinde cinci regiuni caracteristice vertebratelor. Particularităţile structurale ale labei determină viteza de deplasare. adaptate la alergarea rapidă.păsări ce nu pot zbura. înmulţirea. Hrăninduse cu fructe şi cu seminţe. ciorile. în uter se formează un organ special: placenta. răspândite în toate zonele biogeografice ale Terrei. foca Ordinul Cetacea. puful este deosebit de bine dezvoltat. renul) sau imparicopitate . Ordinul Podicipediforme/ Corcodeliii. carena lipseşte. Reprezentanţi: veveriţa. Drept rezultat. se pot deplasa de sine stătător şi pot ciuguli (găinile. mamiferele contribuie la răspândirea plantelor. Sunt răpitori nocturni pentru care sunt caracteristice ciocul în formă de cârlig. Ordinul Perissodactyla (Imparicopitatele). rândunica.sunt mamifere relativ mici cu o coadă lungă. Reprezentanţi: ehidna. antilopa. Sunt păsări adaptate la viaţa terestră. silviile. Din această cauză puii se nasc slabi. buha. membrele posterioare şi coadă serveşte drept aripi. vidra. raţele. Răspândirea seminţelor şi a fructelor se face şi prin intermediul blănii animalelor. ursul. ornitorinc) Rolul mamiferelor în natură şi în viaţa omului. Sunt mamifere copitate la care cel de-al treilea deget este cel mai dezvoltat. ciuful. O trăsătură distinctivă a rozătoarelor este dantura din care lipsesc colţii. Au urechi mari. dar bine adaptate la mediul de viaţă: sternul mic. Labele sunt specifice păsărilor scurmătoare. iar din sudarea oaselor labei. tars scurt şi comprimat lateral Repr: pelicanul roz. permiţând recepţionarea ultrasunetelor. OrdinulChivoptera(Chiropterele) Include mamiferele adaptate la zbor. Reprezentanţi: şoimul. dezvoltarea lor având loc în marsupiul pielos de pe abdomen. Paricopitate nerumegătoare sunt porcii şi hipopotamii. Reprezentanţi: găinile. Ordinul Lagomorfe/ Iepurii. regali Supraordinul Carinatae (Carinatele) Include specii de păsări zburătoare înzestrate cu o carenă bine dezvoltată şi cu penajul adaptat pentru zbor. Al doilea şi al cincilea deget sunt bine dezvoltate. hermelina. leul. şorliţa. Duc un mod de viaţă nocturn. cucuveaua. tigrul.păsăsri mari de apă dulce. Mamiferele pot fi: marsupiale. Ordinul Rozătoarele (Rodentia). indian. Ele pot fi paricopitate. Primatele inferioare. Ordinul Paseriformes (Passeriformele). Penajul este dens. castorul. şoricarul. Cele sudoripare joacă un rol important în termoreglare. Unele specii au fost domesticite. Penajul se compune din pene moi şi foarte dese ce fac zborul silenţios. maimuţa au mersul lent. veveriţa-marsupială. se mişcp prin alergare. Se hrănesc cu insecte. răspândite în bălţi şi stepe.a. Incisivii sunt bine dezvoltaţi. Mobilitatea coloanei vertebrale depinde de modul de viaţă al mamiferelor. Alcătuirea corpului. ghepardul şi-au mărit viteza de alergare datorită amplasării verticale a elementelor labei. Sunt păsări înotătoare. ia puii se hrănesc cu laptele femelei (echidnă. livezile. în primele luni de viaţă puii sunt hrăniţi cu lapte. Au un cioc bine dezvoltat. Reprezentanţi: huhurezul. culoare. raţele. In popor. în timpul mersului membrele se deplasează într-un singur plan. prezentând deosebiri doar elementele labei. acestea putând îndoi spatele în formă de arc (ghepard. Puii sunt nidifugi. vulpea. Claviculele sunt rudimentare sau lipsesc. zburători buni. potârnichea. Membrana pieloasă situată între degetele foarte lungi ale membrelor anterioare. placentare. mistreţul. cârtiţa este confundată cu orbetele. cresc toată viaţa. au picioare scurte. marmota. înotători şi scufundători Repr: corcodelul mare şi cel mijlociu. Păsările sunt răspândite în toate zonele geografice ale Terrei. în timp ce celelalte sunt subdezvoltate sau lipsesc. unele polenizează florile. Penajul este dens. Reprezentanţi: struţi africani/ americani (nadu). în uter. Se hrănesc cu larve de insecte. calul. encefalul nounăscutului are posibilitate să crească în volum. Sternul chiropterelor este înzestrat cu carenă. sebacee şi odorifere. cerbul. cu aripi mari. fazanul. adesea orbi şi neputincioşi (rândunelele. pisica.

Ex: zaharoza=glucoza+fructoza . In celulele animale se contin 15% de glucide. la cereale- răspîndite lipide. celulele muschilor. a tuturor functionala si de vii capabila de autoreproducere. unt. st prezente in toate tipurile de celule(2-90%). în membrană se contin in: lactate. într-un anumit mediu.I. la revenirea la condiţii normale ale mediului.unire a 2 monozaharide. Polimerii se constituie din mai mulţi monomeri identici sau diferiţi : glucidele (hidraţi de C) . par. bacteii. CUATERNARĂcaracteristică doar pt unele proteine.NPO(. fomînd un strat ai adipos ---reglatoare---de regleaza a activitatea multor hormoni.stimulează deschiderea stomatelor b) organica . Glucidele se contin in: mar.la ciuperci şi la cuticula artropodelor ---sintetica. Plantele sintetizează aminoacizii proteinogeni din produsele primare ale fotosintezei . animalele şi omul nu pot sintetiza unii aminoacizi.căci aceştea st derifaţi lipidelor depozitare substanţelor sub formă de grăsimi sau uleiuri ---sursă de apă. Tipuri : dulce.] Malpighi şi Grew. HPO(2. la legume-25-45%. Primatele superioare: cimpanzeul. majoritatea rezultă din unirea acizilor grasi cu glicerina cele mai Tipuri: simple şi NEUTRE/gliceride- Rolul: prezente in organe: ---Ni în pancreas.70%. solubile în apă. prezent în organele interne. brinzeturi. pigmenţilor.care conţin aminoacizi şi grupe prostetice de natură chimică diferită : lipide. mai tîrziu au confirmat structura celulară a plantelor. cu gust Ex:hexozele=glucoza(monomerul fructoza.păstrează căldura. craniate D: mod de viaţă. clorofilei.complexe. Tipuri: SIMPLE-alcătuite globuline.Cr – concentrate in creierul mamiferilor ---Cuelement important in formarea clorofilei la plante. galactoza. Proteinele se contin in : carne.K. hormonilor.Mn.Ca. nu se dizolvă în apă şi nu au gust dulce.simple. Fe(2+)parte Na(+). ionică ex. /cu poteinele= anim. funcţiile.Fe. iar glicogenul în cea animală ---structuralaceluloza este componentul peretelui celulor al celulei vegetale. seminte.pentozele participa la sinteza acizilor nucleici.Zn. celuloza. mica) a fermenţilor. de proprietăţile.Cl 2-3% pentoze=riboza.resturi de acid fosforic. Hooke in 1665. Na(+) . îi este proprie legătura peptidică.Si 0.F. posedă valenţa şi abilitatea de a forma legături covalente mai stabile decît oricare alte elemente. la fotosinteza ---de depozitare e subst de rezervă întîlnită la pl(amidonul). a) Ultramicroelemente Compozitia moleculara: COMPLEXE/proteide. specific pentru fiecare tip de proteină .la oxidarea grăsimilor din organismele animale se elimină apă proteinele . Macroelemente . pot fi solide.baza compusilor organici o constitue atomii de C. omul. bilantului legata termic (4-5%).le revin 98% din toate elementele din celula (elemente biogene.atomi. prezenţa glandelor mamare TEMA : COMPOZIŢIA CHIMICĂ A celulare ( în celulă prevalează ionii de K( +). întrucît nu se comprimă ---solvent pentru substanţele ce pătrund sau sunt evacuate din celulă ---energetică. protejează de leziuni mecanice.S. hidrogenică.hemoglobina. glucide. dacă structura primară nu e distrusă.Zn. ioni de metale. cunoastem compusi organici cu masa moleculara joasa "manomeri" şi înaltă – « polimeri ». Indonezia. Functii: ---de transportator al substantelor ---reglator al (asigura repartizarea uniforma a acesteia prin celulă) ---sinteticaparticipa ca substrat la sinteza biopolimerilor ---mecanica-determina volumul si rigiditatea celulelor. Fiecare proteină. acizilor biliari) localizate in: stratul subcutant al pielii.la scindarea glucidelor obtinem energie. ceară Functii: ---metabolicăacizi biliari ---structuralabiologice la participa fosfolididele+proteine=membrane compozitia macromoleculelor de proteine. K(+). Schleiden si Schwann elaboreaza teoria celulara [totalitatea organismelor sunt organizate din celule]. gorila. organogene) Rolul : ---componente de baza ale celulei ---participa la formarea organelor. e organismelor metabolismul Ca. ce conţin 2grupe funcţionale: amină(-NH2) şi carboxil (-COOH).Mn. ce constituie scheletul membranelor biologice.O. chitina .1% (cantitatea extrem de anorganica : apa H(2)O cel mai raspindit compus anorganic. îi este proprie legătura peptidică. apare la unirea cîtorva molecule cu structura terţiară într-un complex . dacă conţin acizi graşi nesaturaţi (la plante) CERURI. decît prin intermediul hranei. care st numiţi indispensanbili. MONOZAHARIDEsubstante incolore cristaline.P. galbenus.de protectie si termoizolare . Ex: amidonul (constituit din glucoză). kerantină) colagen. legume. Mg(2+) parte componentă a transport transmembranar. influenţînd activ acestora) ---de transport. Majoritatea speciilor sunt animale nocturne. tetroze.stratul protector la pl si anim (în Cl(-) . continut in stare libera (95%). in celulele creierului. utilizat de către mamifere în respiraţia celulară ---împreună cu ultramicroelementele sunt parte componentă vitaminelor . în celulele nerv FOSFOLIPIDEcomplexe. unii hormoni FOSFOLIPIDE . ulterior teoria a fost dezv în lucrările lui Virchow.C. Se întâlnesc în Asia de Sud-Est. dacă conţin acizi graşi saturaţi (la animale) şi lichide. oua. [a descoperit prezenta unor "camarute" pe un dop de pluta şi le-a numit celule.sau striată. in frunze. acizi nucleici) ---reglatoare (ionii metalelor se leaga de fermenti. formînd ţesuturi.au gust dulce. iar in cele vegetale. SECUNDARĂmolecula proteină este răsucită în spirală . orangutanul. hidrofobă. se numesc proteinogeni. componentă K(+)a hemoglobinei . lactoza. paste fainoase sunt localizate in toate tipurile de celule. hidrogenică. ce determină rezistenţa lor mecanică) ---menţine constant mediul interior(HCO3) şi presiunea osmotică (NaCl) ---activează enzimele (Mg 2+) ---participă la respiraţie(Fe. Microelemente le revin Na. form din glicerol şi acizi graşi STEROIZI. participa la respiraţia mamiferilor. ---celulele tuturor organismelor se aseamănă după structură şi compoziţie chimică ---se inmultesc doar prin diviziune ---in organismul pluricelular celulele sunt specializate după funcţii. Aminoacizii se unesc prin legături pepticide doar din histone. o sursă de apă metabolică ---energica. Compozitia atomara: În celulele diferitor organisme s-au descoperit în jur de 70 elemente din sistemul peroidic. are o anumită structură spaţială : structură PRIMARĂ are forma unei catene liniare. Cr. prolamine. Postulatele de bază ale teoriei celurare : unitatea dezvoltare ---unitatea elementara a viului e structurala. iar chitina. este un izolator.prezente in unt. la emulgarea grăsimilor . îi este proprie legătura peptidică. St. disulfidică. fiindcă sint substanţe organice ---Csursa principala de nutritie pentru plante. prezente în hormoni SFINGOLIPIDEcomplexe. Renaturare autorestabilirea structurii naturale a proteinei.ionii unor metale participă la transportul electronilor şi a unor molecule (cationii de Fe(2+) asigura transportarea O) ---mecanica (Ca(2+) . membrele anterioare. trioze.H. Ba. sfecla de zahar. TERŢIARĂ are formă de ghem. Amidonul este rezerva de glucide în celula vegetală. heptoze DIZAHARIDE(oligozaharide). determinîndu-i forma.la oxidarea lipidelor organismul isi face rezerve de energie sub formă de lipide --. hidrogenică. maltoza=glucoză+glucoză POLIZAHARIDE mai multe molecule de monozaharide.compusi organici cu formula generala C(n)H(2n)O(n)/ Cn(H(2)O)m. e parţial reversibilă. Leenwenhoek a descoperit organismele unicelulare. iar în afara celulei (ionii Cl(-) metalelor si Na( +) intra in ---structurala ceara de albină). dezoxiriboza . A: păsăsri şi mamifere: homeoterme. galbenus de ou. de anioni apariţia schimbarea structurii terţiare şi cuaternare a factorilor chimici.in retina ochiului ---Co. în proporţii variate: la om-62% din subst uscată.N . se dizolvă bine în apă. fructe. autoreglare. ciuperci [ !!! glucidele se combină cu lipidele= glicolipide glicoproteine ] lipidele . aminoacizi(albumine. leucina). CELULEI Descoperita de R. Africa.in mucoasa limbii. Cu. dar solubili în solvenţii organici (benzen. proteinei sub Denaturarea influienţa proteinelorfizici. glicogenul .polimerii ai caror monomeri sunt aminoacizii (într-o proteină pot fi 20tipuri de aminoacizi. Mai pot fi clasificate: TRIGLICERIDE. piersica. este unică pentru orice proteină. ex : lizina. miere de albine se localizează in: celulele ficatului. Cu) ---participă la fotosinteză (Mg) ionii. tuberculi Functii: ---energetica. datorită pierderii sau cîştigării unuia sau mai multor electroni Roluri : ---Ca(2+) participă la contracţia musculară . cloroform). făcîndu-l impermiabil pentru apă STERIDE . moleculă sau grupare de atomi cu exces de sarcină electrică (+/-). fructe. în seminţe. valina. lina de oaie. celulozei).serveşte ca donator de electroni în procesul de fotosinteză ---menţine structura celulei ---participă în reacţii de hidroliză şi oxidare a celulei ---asigură transpiraţia ---sursă de oxigen ---mediu pt reacţiile chimice ---reagent chimic sarurile minerale disociată : Functii: cationi se contin sub forma K(+).4) intra in compozitia fosfatului de calciu din oase.compusi organici insolubili in apa. arboricole. carne(ele reprezintă componentul vitaminelor.3) şi în stare legată : CaPO(4) ---bioelectrica ţine diferenţei de potenţial la nivelul membranei . îi este proprie legătura peptidică.hipofiza.Mg.

creştere. ce umple cavitatatea celulei.citozina. Forma şi dimensiunile : dimensiuni variate de la cîţiva microni(la unele bacterii) pînă la 155mm (la oul de struţ) şi forme diverse : celule vegetale =unitatea structurală şi funncţională a plantelor (le este specifică plasmoliza. Aparatul proteinelor . inmultire Alcatuirea celulei eucariote. proteine contractile executa anumite forme de miscare. citoplasma Rol : ---ARNribizomal ribozomilor.timidina. parului. pot fi văzute cu ochiul liber in miezul fructului de pepenele verde. îi st specifice : glicogenul D: vegetala mai are perete celular. spre deosebire de cel agranular. acizi nucl. diviziune. Gguanina. locul sintezei nucleici se gasesc in toate celulele in nucleu. posedînd o permiabilitate selectivă) *participa la unele procese metabolice *receptor: datorită proteinelor-receptori localizate aici. iar animala – proteine. format din celuloză. ioni.adenina. cele 2legăturile dintre resturile de acid fosforic sunt numite macroergice Rol : sursa universală de energie. legături legarea covalente. celule secretorii.pinocitoză. pe cînd proteinele.citoschelet. a celor lichide. Membrana celulei vegetale este protejată de un perete celular rigid. în strictă conformitate cu principiul complementarităţii. Plasmoliză. ---ARNde transport transportă aminoacizii spre locul de sinteză a proteinelor. O nucleotida= o baza azotata( A. permiabil pentru apă. C.uracil)+ un glucid(riboza/ dezoxiriboza) + un radical de acid fosforic Tipuri: DEZOXIRIBONUCLEIC (ADN) constă din 2 catene polipeptidice răsucite în spirală. aceleasi functii: de schimb de substanţe.12% Functii: ---structurala. Functii: *determină forma celulei *asigura legatura dintre organite *asigură transporul intracelular compuşi ORGANITELE permanenţi organite şi cu CELULAREşi funcţii plasmatica/ plasmalemă . Este un compus instabil. iar cele de proteine se afundă în stratul de lipide la diferite adîncimi. citoplasma si unele organite. Membranele canalelor şi cavităţilor REG. proteine-enzime – accelereză şi controlează reactiile chimice din celula. odată ce e pusă în apă. se form o catenă nouă. Rolurile ---energetica: la scindarea de proteine se catalizatorii biologici sunt proteine principale : ---material de constructie pentru organism ---participa la formarea organitelor membranelor importanta si tesuturilor pentru ---cea mai substanta organism ---protejeza corpul datorita productiei de anticorpi. pectina. plastide (cromoplaste +cloroplaste +leucoplaste).care se specializează în fagocitozăpot formînd îngloba care microorganisme fuzionînd cu fagozomii. As: celule eucariote. intră în la componenţa biosinteza participînd lizozomii. TEMA: ALCĂTUIREA CELULEI Fiecare celulă e alc din 2 părţi principale: protoplast şi structuri superficiale. monomerul e sintetizează structură (bicatenară . st polimeri ai caror monomeri sunt nucleotidele. lipidele. ---de protectie : tendoanelor. Deosebiri : informaţia din se nucleu despre spre în structura ribozomi nucleu acizi nucleici. prezintă. Exocitoză. a celor lichide-pinocitoză negativă. cu forma constanta (nervoase. Endocitoza particulelor solidefagocitoză (celule. Evacuarea particulelor solidefagocitoză negativă. activ. tripsina). ligamentelor ADENOZINTRIFOSFAT (ATP) este un *transport (in interior a diferitor substanţe) poate fi: pasiv. lipide. ce constă din faza lichidă= citosol(soluţie coloidală de compuşi organici. poate fi de 2 tipuri: REG(granular=ruguros) si REA (agranular=neted). specific. aflaţi in continuă mişcare. consta din: hialoplasma(matrice) . glucidele. care sunt legate datorită legăturilor de hidrogen dintre bazele azotate ale celor 2 catene. care degajă cea mai mare energie. fiindcă e un proces de pierdere a apei). unele molecule organice. informaţia obligatorii ai majorităţii celulelor cu structură vitale specifice membrana unica : Reticul endoplasmatic(RE) . firele fisului de diviziune. trombina previne hemoragiile ---contractila: actina. U) + trei resturi de acid fosforic se contine: in ribozomi. aceasta fiind functia lor de baza. G. Se clasifică după rol : proteine structurale(actine si tubuline) din: microfilamente. numit glicocalix . aceasta fiind necesară pt desfăşurarea funcţiilor vitale ale organismului (mişcare. decodifică inf genetică ---ARNmesager se sintetizează pe un sector al ADN-ului şi transmite proteinelor Asemănări : nucleotidul. stă la baza formării tuturor organismelor alcatueste (excepţie: din: bacteriile). lignina. alcatuita din lipide si proteine: moleculele de lipide sunt aşejate în 2 rînduri formînd un strat continuu.din regiunea unde concentratia atomilor/moleculelor este mai mare in regiunea unde e mai mica-> dupa gradientul de contractie. T.un fenomen invers endocitozei.din regiunea unde concentratia atomilor/moleculelor e mai mica in regiunea unde e mai mare-> impotriva gr de concentraţie. care se transmite generaţiilor viitoare RIBONUCLEIC (ARN) constă doar dintr-o catenă formată din nucleotide : glucida riboza+ 4 baze azotate(A.centrizom.lungimea depaseste latimea (celule-fibre din tulpina inului. unghiulor.Aici are loc etapa anaerobă a respiraţiei. A-T şi G-C se completează reciproc= baze complementare. Pe fiecare din nucleotidele libere. bazele azotate. glucoza.fenomen. mitocondrii. prin care apa părăseşte celula. C. nucleu. plastide. poartă ribozomi Functii: *participa la sinteza proteinelor (în ribozomii REG). Functii: *delimitarea continutului celulei de mediu extern * unirea celulelor vegetale se relizează prin canale umplute cu citoplasmă şi delimitate de plasmalemăplasmodesme . proprietate de replicare. pentoza din mediu este transmisă citoplasmei compozitia membranelor biologice. Ele se pot desface. Acest proces se numeşte REPLICARE (se obţin 2molecule de ADN absolut identice) ADN se conţine : în nucleu. Setul de proteine şi glucide de la suprafaţa plasmalemei fiecărei celule animale. care se leagă selectiv difuziunea cu anumiţi ioni/ de apă molecule. proteine-hormoni modifică activitatea unor celule specifice (pepsina. decît în alte legături chimice. îi st specifice: celuloza. este. iar la cea animală plasmalema form excrescenţe sau cutedesmodesme *bariera(nu permite majoritatii compuşilor chimici sa patrunda in citoplasmă. amidonul celule animale =unitatea structural-funcţională a celulei animale. volumul vacuolelor. plastide. citoplasmă şi în cantităţi mici în mitocondrii şi plastide Rol : ---cu ajutorul celor 4 baze azotate se înscrie informaţia despre organism. constituind «buletinul de identitate» al acestuia. miozina-microfilomente proteice din muschi ---de transport: leagă şi transportă acizi grasi. U. el leagă organitele între ele şi dă celulei o anumită formă). prezenţa citoplasmei cu organite şi a nucleului. Deplasmolizăproces de restabilire a formei iniţiale a celulei.pelicula subtire care vine in contact nemijlocit cu citoplasma. nu necesită consum de energie şi are loc pe cale difuziunii simple (prin porii formaţi de moleculele proteice/ cu participare componenţilor lipidici ai membranei) sau a difuziei facilitate (asigurată de proteinetransportatoare din membrană. se transf în fagolizozomi). lămiie prozenchimatice. ce străbat citoplasma.predomena in muschilor. A : dintre proteine şi acizi nucleici : prin polimeri. în 2 lanţuri libere. !!!Azotul intră în componenţa acizilor nucleici. printr-o transportîndu-le prin membrană) osmozeimoleculelor membrană semipermiabilă dintr-un mediu în care concentraţia lor e mare spre medii cu concentraţie mică. suscită consum de energie şi este realizat de proteine-transportatoare speciale !!! Transportul moleculelor de dimensiuni mari în stare solidă sau dizolvată celulei prin invaginarea subst ce spre interiorul membranei pătrund în nucleotid alcatuit din : baza azotata-adenina + glucidul-riboza + trei resturi de acid fosforic se contine : in citoplasma. Citoplasma. Acizii monomerilor denaturare şi renaturare D : după monomeri. biosinteza subst) !!!ATP este sintetizat de mitocondrii. iar împreună cu organitele tubulare şi fibrilare formează scheletul citoplasmatic. osoase). !!!Acizii nucleici nu prezintă proprietate de autoreplicare. crestere.sistem coloidal dintre membrana plasmatică şi nucleu. pot fi grupate astfel: cu forma variabila( leucocite.sistem ramificat de canale si cisterne. Moleculele de dimensiuni mari părăsesc celula în rezultatul contopirii veziculelor în care st încorporate cu membrana citoplasmatică. sub acţiunea fermenţilor. citoplasmatice şi formarea unor vezicule care încorporează celulă(proteine. lipidelor(în membranele REA) *substanţe sunt acumulate în el şi transportate spre organite cu ajutorul aparatului Golgi. anticorpii monocatenară).celula cu nucleu delimitat de membrana. anticorpi(imunoglobulina) apara neutralizind substantele straine . urzicii) . hormoni ---reglatoare a activitatii eliberază celulare(proteinele-hormoni) energie ---catolitica : fermenţii. mitocondrii.) se numeşte endocitoză.mediul intern al celulei. se membrana celulara/ (imunoglobulinele) asigiră protectie imuna. nucleu. asigurînd schimbul de substanţe) şi faza solidă(conţine fibre proteice subţiri.lungimea e aproape egală cu lăţimea. corpul. celule musculare). sunt de 2 tipuri : parenchimatice. a citoplasmei se micşorează.

prez nucleului şi a organitelor celulare As: unitate elementară de organizare. plastide. Vacuolevezicule/ cavităţi cu un conţinut lichid. cu componentul de bază. iar pt cele animale-picături de glicogen şi lipide Flageli si cili. contracţie (în cel anim) * asigură rezistenţa plantelor la îngheţ. RE.cîteva mici. *localizarea informatii genetice. care. poate participa la oxidarea subst organicealcooli. unde st concentrate enzimele şi unde are loc fosforilarea oxidativă. cheratina părului şi a unghiilor. Se cunosc circa 2000 de fermenţi. amplasate în cerc cîte 3 Functia: *rol esenţial în formarea citoscheletului si a fusului de diviziune Nucleul . în cele tinere. deoarece înglobează şi degradează subs nutr pătrunse în celulă . prezenţa membranei plasmatice. o soluţie apoasă.solutie coloidala transparenta de proteine si ARN Functia: *sediul nucleolilor si al cromotinei cromatina . ADN.organite enzime descompun/ contractile (actină. În membr tilacoizilor cromoplastelor se conţin grăungiare de pigmenţi rosu. caci *el regleaza intrega activitatea. sferici. pe care se găsesc enzime asociate procesului de respiraţie ---fotisinteza are loc în membranele care conţin pigmenţi respectivi. violet Functia: *depozitarea substanţelor de rezerva leucoplastele se contin in citoplasma celulelor din organele incolore(tulpini. delimentata de membrana interna-matricea. elastina ţesutului conjunctiv. filamentoase. ---formează mezozomi.aici are loc etapa aerobă a respiraţiei. excrescenţe citoplasmatice Perete celular acopera suprafata celulelor vegetale Functia: *ofera forma celulei *protejeaza *sustine continutul. iar unica molecula de ADN are formă de inel şi ocupa nucleoitidul(citopul). *participă la înlăturarea părţilor deterioarate ale celulei. peretele celular e rigid. delimitat de membrana. iar cea internă. amplasate în grupuri şi vezicule. la rîndul ei. st formate fiecare din microtuburi. cu puţine proteine) ---lipsesc mitocondriile.delimitat de membr internămatricea stroma(matricea -asemănătoare mitocondrială)conţine cu lipide. deoarece subunităţile părăsesc nucleul separat.organite ovale. mureina. de funcţia celulei Functia: *de sinteza a ATP-ului(deaceea st numite staţie electrică) *sinteza proteinelor lor pt necesităţi proprii *rol esential in respiratia celulara.cilindri cavi cu pereti din proteina tubulină formarea Functia: participa la Centrul citoscheletului celular(centrozomul) -specific doar celulelor animale. galben. ce st localizate la extremităţile cisternelor. din care se form ribozomii Incluziuni celulareacumulari de subst de rezerva.ADN.conţinutul vacuolelor vegetale. Proteine de transport: Leagă şi transportă molecule specifice şi ionii dintr-un organ în altul: Hemoglobina transportă oxigenul. În celulele vegetale mature există o vacuolă de dimensiuni mari. care sunt constituite din proteine si ARN. cloroplaste. datorită capacităţii de digestie activă (ex: lizozomii digeră celulele cozii mormolocului la transformarea acestuia în broască). la resorbţia celulelor şi chiar a organitelor. acoperit cu membrana dubla si asezat in partea centrala. continutul nucleului. F: participă la fotorespiraţie organite cu membrana dublă: Mitocondrii . cloroplastele se transformă în cromoplaste. componentele nucleului sunt: ---Membrana nucleara /anvelopă nucleară /carolemă se compune din doua foite: ---intina e străbătută de pori prin care se realizează schimbul de substanţe dintre nucleu şi citoplasmă ---exina e o continuare a membranelor RE Functie: *delimiteaza generează apă oxigenată (H202). se autoreproduc. se cunosc 3 tipuri: cloroplastele se contin in organele verzi a plantelor. care aşejaţi unul peste altul formează o grană. mitocondrii. din organici şi minerali compuşi Functia: * participă la ribozomi. Există celule polinucleare. se compune din doua corpusculicentriole st amplasate unul peste latul în sectorul mai dens la citoplasmei din apropierea nucleului. se formează din delatările veziculare ale RE/ AG. lizozomii. unde oxigenul e utilizat în lanţul respirator ca oxidant final.organite de miscare. ce e substituit cu nucleoidul(lipsit de membrană. tilacoizilor se găsesc grăunciarele de clorofilă. lipaza scindează grăsimile Proteine structurale: Component al membranelor celulare. Sucul celular. precum şi mai mulţi nucleoli ---st multe organite celulare ---ribozomii au dimensiuni mai mari ---respiraţia aerobă se realizează prin mitocondrii ---fotosinteza are loc în cloroplast ---nu st capabile de a fixa azotul ---unicelulare. format din molec de ADN. lanţul de transport al electronilor şi ATP-ului. pluricelulare D: după nivelul de organizare. format din din glucoproteidul organite: format din cisterne delimitate de membrane. tilacoizii. ex : tuberculii de cartofi ţinuţi la lumină se înverzesc. mica). intre nucleu -> citop nucleoplasma/ suc nuclear. ARN . amidon. miozină) Functia: motorica a celulei. contin fermenti capabili sa scindeze substanţele nutritive Functia: *participă la digestia intracelulară. Proteine contractile: Asigură deplasarea celulelor. deoarece leucoplatele trec în organite celulare amembranare macromoleculelor. forma organelor ☻la coacerea fructelor/ la schimbarea culorii fruzelor. celulare ale căror peroxizomi. ei se formează în cisternele AG. ribozomi.Golgi(AG)/dictizomi- organit citoplasmatic Conţinutul cloroplastei. Funcţii : Cel mai important organit. glicogen. Celulele animale conţin mai multe vacuole mici. căci produc ATP. Functia: *Sinteza structuri proteinelor fibrilare Microfilamente din formate proteine învelişul nuclear şi conţine material genetic ADN. aici se conţin ribozomi şi ADN inelar(acesta asigură cavitatea interna autoreproducerea).corpuscul rotungit. cili. jucînd un rol important îm metabolismul general al celulelor *Reglarea presiunii osmotice= echilibrul apei din celulă şi din mediul extern. de degradare destinate procesului intracelulară proteine. plastidele. grăunciare de aleuronă. AG ---ribozomii au dimensiuni mici.cu numeroase cute şi excrescenţecriste. ex: Amilaza scindează amidonul până la glucoza. componenţilor intracelulari: Actina şi miozina din fibrele musculare. localizate: pe membranele RE. Plastidele organite specifice doar celulelor vegetale.tonoplas. moleculele de ADN *pastrarea eriditare si se spiralizează. picături de grăsime. albumina de coagulare acizii graşi. frageli. Lizozomi.lipide şi săruri minerale. corpusculi ovali.«sac» membranar hidrolitice. participa la formarea citoscheletului Microtuburile . !!!Citoplasma şi nucleul formează protoplastul. TEMA: BIOSINTEZA PROTEINELOR fagocitoză. cele pulsatice au proprietatea de a elimina surplusul de apă din organism. ---cloroplastele lipsesc ---unele au proprietatea de a fixa azotul ---întrunesc toate însuşirile viului ---st unicelulare sau filamentoase EUCARIOTELE ---nucleul e delimitat de Ribozomi . substanţe de rezervă Functia: *fotosinteza *prezenţa ADN-ului şi ribozomilor asigură sintetizarea proteinelor pt necesităţi proprii cromoplastele se *se sintetizează şi ATP contin in citoplasma celulelor din organele colorate a plantei. st de tipul 80S. din 2 parti (mare. In timpul diviziunii celulare.retea de fibre si granule mici. *depozitarea substanţelor de rezerva. Aici are loc secretarea de enzime şi hormoni asociate cu vezicule Functii: *transportarea produselor de sinteza *la cele vegetale. PROCARIOTE ---lipsite de nucleu individualizat. Proteine alimentare: Alimentează embrionul la stadiile timpurii şi depozitează substanţe biologic active: Cazeina . Membrana plasmatică formează invaginărimezozomi. prezenţa ribozomilor. Exista peretele celular. mici. aici se sintetizează celuloza. radacini) Functia: *depozitarea substanţelor de rezerva A : dintre cloroplastide şi mitocondrii : membr dublă.tilacoizi=sacule discoidale în care se află sistemul fotoreceptor. pt vegetale- Proteine-fermenţi: Catalizează anumite reacţii chimice din organism. nr miticondriilor în celulă depinde de vîrstă(cele tinere au mai multe). alungiti.corpusuli ovali. În membr. membrana externă este netedă. incluziuni(amidon. pe suprafaţa cărora se află fermenţi. vacuolele. al unor organite şi al structurilor de sprijin: Colagenul din componenţa cartilajelor şi a tendoanelor. devenind cromozomi transmiterea nucleoliisectoare nucleului format din proteine. *asigura schimbul de subst. fenoli. ARN si ADN Functia: Sinteza de ARN si proteine.cu invaginări închise. în citoplasmă. ce duce la obţ de 36 molecule ATP. cu enzime se implică în biosinteza reglării a polizaharidelor. asamblarea lor are loc în citoplasmă. Alcatuirea celulei procariote: Lipseste nucleul delimitat de membrana. spaţiul intermembranar D : cristele. se Functia: informatiei sferice al a scurtează. lipide). legate de proteine specifice. deaceeea mai st numite » staţie energetică». st înveliţi într-o membrană externă netedă şi internă. aldehide). digestie.

se sintetizează o nouă catenă. Proteine protectoare: Apără organismul de pătrunderea altor organisme şi de vătămare: Anticorpii produşi de limfocite blochează antigenii străini.ARNm sunt transportaţi aminoacizii. iar terminali. UAG şi UGA) sfârşitul sintezei (stop-codon sau codon nonsens). un triplet numit codon. Cod genetic . altele se consumă. înlocuind în catena afectată nucleotidele necesare. iar nucleotidul C nucleotidului G). informatiei de pe ARNm de la codonul "start" /[procesul de transformare a inform din ARNm într-o secvenţă de aminoacizi a unei catene polipentidice. Sectorul afectat al catenei este "tăiat" cu ajutorul unei enzime speciale. după principiul complementarităţii (nucleotidul A este complementar nucleotidului T. fiziologici şi biochimici. Numărul nucleotidelor din componenţa fiecăreia este variabil şi oscilează în limite mari: de la 500 până la 1500. fib-rinogenul şi trombina previn pierderile masive de sânge. Informaţia despre structura proteinelor ajunge din nucleu în citoplasmă sub formă de se despiralizează cu ARNm. hormonul de creştere reglează creşterea organismelor. Acest tip de replicare a moleculelor de ADN este numit semiconservativ. Astfel. 4)de molecula de ARNm se fixează unul sau mai mulţi ribozomi. Practic nu au fost găsite două organisme de aceeaşi specie. în continuare.AUG . adică de autodublarea moleculelor de ADN. cu excepţia gemenilor univitelini. deci nu ar exista legătură dintre strămoşi şi urmaşi . informaţia nu s-ar transmite de la părinţi la descendenţi. Realizarea informaţiei ereditare în cadrul celulei este posibilă datorită proceselor de replicare a ADN-ului şi de biosinteză a proteinelor. Descifrarea codului genetic este una din cele mai grandioase realizări ale ştiinţei moderne. pauzelor – între codoni nu există spaţii ---e degenerat(un aminoacid poate fi codificat de 2/ mai mulţi codoni) ---tripletic (aminoacizii st determinaţi de 3nucleotizi) ---colinear ---nesuprapunerea/ neacoperirea codonilor (unul şi acelaşi nucleotid nu poate face parte din codonii vecini). Presupunerea că anume proteinele sunt baza materială a individualităţii organismelor s-a dovedit a fi justă. doi oameni. întrucât cele două molecule de ADN nou formate sunt o copie fidelă a moleculei-mamă. Acest proces. Dacă totuşi în timpul replicării din anumite motive s-a încălcat consecu-tivitatea nucleotidelor. Fiecărui aminoacid îi corespunde în molecula de ADN o consecutivitate de 3nucleotide. Apoi o altă enzimă copiază informaţia de pe catena intactă. Pentru citirea informaţiei de pe ARNm. al lui A(ADN) – U(ARN).sistem unic de notare a inform ereditare in moleculele de acizi nucleici sub forme succesiunii nucleotidelor. spre complexul ribozomi . numit reparaţie. REPLICAREA ADNULUI La studierea mitozei aţi putut constata că diviziunea celulei este anticipată de replicarea. al lui C(ADN) – G(ARN). Proteine reglatoare (hormonii): Participă la reglarea activităţii celulei şi organismului: Insulina reglează metabolismul glucozei. Insusirile codului genetic : --caracter univoc(un aminoacid poate fi codificat de mai mulţi codoni) ---caracter universal. oferitina care depozitează fierul în splină. aceiaşi codoni codifică aceiaşi aminoacizi la toate organismele vii [în cazul de neuniversalitate a codului genetic. Particularitatea distinctivă a replicării ADNului este precizia ei înaltă.UGA/UAG. Sectorul de ADN ce conţine informaţia despre alcătuirea unei molecule de proteină reprezintă unitatea structurală a informaţiei ereditare.un proces format din 2 etape: Transcriptie -procesul de " copiere" a consecutivitatii nucleotidelor unei gene de pe ADN in consecutivitatea nucleotidelor ARNm/ [procesul de transcriere a inform genetice de pe una din catenele de ADN pe o moleculă de ARNm] ADN se conţine în nucleu. Uneori însă reparaţia nu este calitativă şi apar mutaţii. unele proteine se distrug.] 6)complexul ARNt – aminoacid se apropie de complexul ribozomi – ARNm. molecula sintetizată de ARNm reprezintă o copie fidelă a genii respective 3)molecula de ARNm părăseşte nucleul prin porii nucleari. Un codon . pe ribozomi. biosintezei ce e complimentar citirea codonului din ARNm) Translatia . fiecare genă îşi are locul său într-un anume cromozom. Iohannsen a propus noţiunea de genă. Unitatea structurală şi funcţională a lumii vii nu exclude individualitatea fiecărei fiinţe după parametrii morfologici. iar sinteza proteinelor are loc în citoplasmă. deasemenea.laptelui. 1)fragmentul de ADN ce conţine gena corespunzătoare participarea unor fermenţi speciali. sintetizată din nou. pentru care în 1909 W. O enzimă specială fixează de “peţiolul frunzei”(catena molecule de ARNt) aminoacidul codificat de tripletul complimentar anticodonului(codonul din finala vîrful a frunzei. decurge astfel. Dacă anticodonul ARNt e complimentar codonului ARNm pe care se află ribozomul. La eucariote informaţia ereditară este codificată de circa 300 000 de gene. gena Deoarece sediul ADN-ului în celulă sunt cromozomii. informaţia ereditară conţinută în celulamamă se transmite celulelorfiice. Practic toate însuşirile celulelor şi ale organismului în ansamblu sunt determinate de proteine. iar 3 (UAA.determină începutul sintezei şi este numit codon de start. în dreptul fiecărei catene din nucleotidele aflate liber în carioplasmă. al lui T(ADN) – A(ARN).Transportarea aminoacizilor: 5)aminoacizii st transportaţi spre complexul ribozomi – ARNm de către ARNt. BIOSINTEZA PROTEINELOR . Cercetările au arătat că pentru fiecare organism este specific un anumit set de proteine. Să analizăm în continuare aceste două procese de importanţă vitală. iar cealaltă este în total 64. în majoritatea cazurilor leziunea se înlătură de sine stătător. 2)pe una din catenele de ADN se sintetizează molecula de ARNm: în dreptul G(ADN) se situează C(ARN). Altă enzimă "coase" noul fragment la locul respectiv: molecula este reparată. sintetizîndu-le. Codonul de iniţiere-AUG. în fiecare din cele două molecule de ADN nou formate. una din catene provine de la moleculamamă. În procesul activităţilor vitale ale celulei. Aşadar. st dintre care 61 codifică anumiţi aminoacizi. la care toate proteinele să fie identice. nu sunt excluse mutaţiile pontane şi neaşteptate] ---lipsa virgulilor. ajungînd în citoplasmă. Replicarea ADN-ului începe prin ruperea sub acţiunea unei enzime a legăturilor de hidrogen dintre bazele azotate ale celor două catene. De aceea accentul în căutarea bazelor materiale ale individualităţii organismelor a fost pus pe studierea compoziţiei proteice a organismelor. Reproducerea lor în generaţiile următoare de celule duce la diferite patologii. fiecare catenă serveşte ca matrice pentru o nouă catenă complementară.etapa proteinelor. deaceea ele trebuie să-şi completeze permanent rezervele. 7)animoacidul se desprinde de .

adunate în fascicule(în tulpini şi rădăcini) şi scleros constă din celule moarte cu membrane puternic îngroşate. uterul. cubice (celule cubice intr-un singur strat). plutire. in rad. din celule alungite cu membrană uniform îngroşată. din celule specializate în realizarea unei anumite funcţii. pt fi : COLENCHIMICE tesut mecanic viu. Cele 17 kg de proteine din corpul omului se reînoiesc timp de 160 zile. ele tapetează cavitatea intestinelor. aşezate cap la cap şi separate prin membrane. c/e asigura existenta si unitatea individului concret. lipsite de clorofilă. nectarinele) senzitive reactioneaza la factorii mecanici (papile sensitive din cîrceii unor plante. din mai multe tipuri. În interiorul celulei se află citoplasma şi o vacuolă mare. cu pereti subtiri. Proteinele sintetizate trec în canalele reticulului endoplasmâtic. ele se întălnesc pe suprafaţa ovarului. intercalare (deasupra nodurilor la graminee). dacă nu. secretoare. conducătoare. esofagul= supraf umede).în citoplasmă. de cambiul. ce trăiesc subţiri sustine într-un mediu apei plantei. stomacului stratificate cheratinizează şi apoi se pot fi exfoliază. a unei anumite functii in organismul pluricelular. cu spaţii pline de aer F:asigura pozitie verticala.comprimarea. !!! după gradul de diferenţiere a celulelor se deosebesc 2 tipuri de ţest veg – meristematice şi definitive(protectoare. parenchimul recăpătat proprietatea includ(cambiu. ex : ţ mecanic. cu membrane subţiri. AEVIFERE. care semnifică sfărşitul genei şi. deseori lignificată. caise . încovoirea ---confera tarie si rezistenta. secretoare. Funcţii: ---alcatuesc carcasa ce ruperea. Sinteza unei molecule proteice durează circa 3-4 s. pereti modificati. care sub presiunea creşterii se desface foarte repede. st dizlocate între lemn şi scoarţă(liber) în tulpinele lemnoase şi în rădăcini.o totalitate de celule cu aceeasi struct.o grupare de tesuturi c/e. asigura exercitarea de catre acesta. glandulare. pot fi: fibros. st caracteristice cilindrului central al rădăcinii Funcţii: ---asigura circulatia subst prin intreg organism. elongarea. Scoarţa se form la arbori şi arbuşti pe locul suberului. TEMA: TESUTURILE VEGETALE Tesutul . acoperă corpul.formate din celule parenchimatice cu pereţi subţiri. dur. acoperă frunzele şi tulpinele. în sinteza în baza ARNm a proteinelor din aminoacizi. complexe. sfărşitul sintezei proteinei. pot fi: PRIMARE. TEMA: TESUTURILE ANIMALE epiteliale e form din celule strins unite intre ele.ARNt. Tipuri de tesuturi vegetale : Formative/ Meristematice /Generative st formate din celule ce păstrează capacitatea de devidere pe tot parcursul vieţii. terminarea D: localizarea procesului. matriţa folosită. alcătuit din celule turtite cu pereţi groşi. neîmpiedicînd creşterea organelor în care se află L: sub epiderma lăstarilor. anucleate. ce ciprinde : tuburi ciuruite (vase liberiene) st celule vii alungite. sunt AERIFERE/ AERENCHIM ☻ARNm este o copie fidelă a unui anumit sector al moleculei de ADN. grupări de celule D: tipul de celule. Pe acelaşi ARNm se pot fixa mai mulţi ribozomi. trahei(vase perfecte /deschise /evoluate) – şiruri de celule tubulare moarte. depozitează subs de rezervă. vacuole voluminoase. conţine straturi de plută. prez în tulp. sisteme de organe. porţiunea superioară a uretrei) pseudostratificate (caile respiratorii). cilindrice=columnar simplu (strat de celule cilindrice.celule mari. fundamentale. subţiri. se clasifică în: apicale(la virf de rad. Cele DE ACOPERIRE st alc din celule dispuse în straturi. în ductul veziculei biliare . origine si functie. în al doilea rând. elementelor florilor. ROLUL: acizilor nucleici în biosinteza proteinelor constă. iar în timpul vieţi. care e şi unicul element mort la acestuia. ex : ţ conducător. dau naştere primelor ţesuturi definitive. După gradul de diferenţiere a celulelor : meristematice. fibre liberieneelementul mecanic al ţesutului liberian. citoplasma abundenta. digestivi. cu citoplasmă bogată în plastide L: raspindite in organele plantei. prezintă celule mari.celulele moarte de la supraf se exfoliază fără a se cheratiniza cilindrice/columiar (peretii vezicii urinare. cireş. cherarinizate(strat superficial al pielii). cu membrane F:imbibarea organele mecanice/de ---impiedica sustinere. si tulp lemnoasa. SECUNDARE parvin din caracteristice organelor submerse ale plantelor acvatice. numite sclereide (sîmbure de vişine. felogenul). Toate etapele biosintezei proteinelor sunt catalizate de fermenţi şi aprovizionate cu energie pe contul scindării ATP. impregnanţi cu suberină.tesut mort. prezintă un ţesut lacunos. alc din celule diferentiate. puse cap la cap. nelignificate. tesuturi. ele căptuşesc vasele sangvine şi limfatice. funcţii celulelor A : dintre ţ meristematic şi ţ conducător : forma şi struct Ţesuturile mai pot fi clasificate astfel : după diversitatea celulară : simple. Pe durata vieţii conţinutul de proteine se reînoieşte de 200 de ori. de acoperire. alungite Funcţie : asigură creşterea ţesutului în grosime De apărare /de protecţie /de acoperire st situate la suprafaţa organelor. elastic. Sinteza moleculelor proteice are loc continuu cu o viteză destul de mare: timp de un minut se sintetizează de la 50 până la 60 mii de legături peptidice. LIBERIAN/floemul Funcţii: asigura circulaţia sevei elaborate alc din vase liberiene-. pot fi : PRIMARE(epiderma) provin din meristemele primare. localizare. schimbul gazos are loc prin formaţiuni speciale – lenticele. unde are loc maturizarea lor. trihome) SECUNDARE generate de meristemele secundare (suberul şi scoarţa) suberul e un ţesut mort. pereţi groşi. punînd începutul moleculei de proteină. pot fi: DE ASIMILARE/ CLOROFILIENE / CLORENCHIMATICE.o grupare de celule. form din celule mici. flexibil. Funcţie: protectie/acoperire a organelor vegetative şi generative fundamentale informaţiei genetice. din celule alungite. senzitive. un ţesut complex. se află între liber şi lemn Funcţie: genereaza in continuu celule noi .celule alungite. !!!catenele antiparalele ale moleculei de ADN st unite prin legături hidrogenice. rău conducător al căldurii. situate în grosimea organelor dînd naştere rădăcinilor secundare şi celor adventive) Funcţia: asigură creşterea în lungime a plantelor. compozitie chimica. formate dintr-un singur tip de celule. ele st /parenchimuri /trofice . conţine stomate. Epiteliile se clasifica in 3 grupe: senzoriale.elemente vii unite cu tuburile circuite prin numeroase liberian plasmodesme. epiderma e situată la suprafaţa frunzelor. cu capete oblice şi membrană lignificată. se formeaza din celule tinere nediferentiate mici. provine din diviziunea celulelor felogenului. iar al doilea . DE DEPOZITARE-ţesuturi incolore adaptate la acumularea substanţelor de rezervă. de a care se şi-au divide /primitive) st celule alungite moarte. membrana acestor celule e foarte rezistentă. definitive. fexibil. căptuşesc organele cavitare şi se clasifica în: simple pot fi pavimentoase=scuamos simplu (strat de celule aplatizate). si tulp. nucleu voluminos şi activitate mitotică sporită. mecanice. asigură o viteză mai mare de circulaţie decît traheidelele. înalte).cedează locul altui ARNt. cu membrane neuniform îngroşate. fundamentale. depozitează subs de rezervă. produsul final. organe. celule anexe(celule-satelit). Organ . Procesul se repetă pînă cînd ribozomul ajunge la codonul «stop». bulbi. se dezvoltă în tuberculi. includ 3 etape: iniţierea. seminţe.formate din celule vii. deoarece aceste legături se form între bazele azotate complementare dintre transcripţie asigură şi translaţie genetice. alcătuind conuri de creştere). pietros. rigid. fibrele lemnoase servesc drept suport pt vasele conducătoare Funcţii: asigura circulaţia sevei brute ☻În trahei viteza e mai mare decît în traheide. activind impreuna . seminţelor. ex :ţ mecanice. ţesut senzitiv de la baza filamentelor staminelor As:dintre ţ conducător şi ţ apărător : ţ vegetale. cu pereti transversali performanti si celule alungite . deosebim : LEMNOS/ xilem asigura circulatia sevei brute şi se alc din: traheide (vase imperfecte/ închise . deci. În organele plantei lemnul şi liberul formează complexe specifice numite fascicule coducătoare / fascicule libero-lemnoase secretoare capabile de a produce subst in exces (perii glandulari.prezente la plante suculente.are loc fotosinteza. Primul proces are loc în nucleu. realizarea As: procese celule tesuturilor definitive. peţiolul frunzelor. formate din celule ce nu-şi pierd capacitatea de devidere . laterale (reprez. care asigură circuitul sevei elaborate de la celulă la celulă. SCLERENCHIMICE . fiindcă acestea sunt superioare. Organism . fructelor ( !!! epiderma frunzei contine celule epidermale de baza. stomate. de apărare. secetos. Jumătate din proteinele corpului omenesc (în total se conţin 17 kg) se înoiesc timp de 80 de zile. parenchimul lemnos singurul element viu. cu capacitate inalta de regenerare. coaja de nucă) conducatoare. Celulele se întind uşor. în traducerea informaţiei genetice codificată sub formă de succesiune a nucleotidelor ADN-ului în structura moleculei de ARNm. a tulpinilor plantelor ierboase. proteinele se reînoîesc de 200 ori. sărăturat. în primul rând. senzitive). impermiabil sau puţin permiabil. formate dintr-un singur strat de celule vii. ele se necheratinizate/ moale(acopera cavit bucala.perete celular dur.

au loc în celulă. ROL : de contracţie. localiz.inveleste capetele oaselor unite mobil (in laringi. provoacă un şir de reacţii de oxidoreducere cu degajare de energie. Aici se desfăşoară Ciclul Calvin. Legatura chimica . patogene) ce obţin energie necesară activităţii vitale. din cauza vătămării protoplasmei celulelor. sangvin) şi de susţinere(fibros. deosebim: compact . amidonul. dens . Intensitatea ei depinde de lumină. care conţin 2pigmenţi verzi(clorofila a şi clorof b). ele elaborează produşi de secreţie. localizarea în celulă. Fotosinteza = obţinerea unui produs chimic (glucozei) din elementele lui componente (subst organice : CO(2). limfatice şi nervi. are loc captarea energiei solare de către grăuncioarele de clorofilă şi transformarea ei în energie chimică a legăturilor ATP. de temp.din fibre musculare cilindrice. Faza de lumină începe cu iluminarea cloroplastului de către lumina vizibilă . care au max de absorbţiei în partea roşie şi albastrăvioletă a spectrului de lumină. energia solară. hrănind epiteliile. deoarece la F participă apa.Aici sursa de energie e: ATP şi alte molecule purtătoare de energie. constituite din miofilamente de actină(subţiri. reticular parte componenta a maduvei roşii a oaselor. de apă. care necesită ATP şi care reprez reacţii în urma cărora se form : acid fosfogliceric. corzi vocale. localiz. mucopolizaharide) Tipuri : PROPRIU-ZIS lax . cu funcţia de transportare a subst. întrucît stă la baza desfăşurării proceselor vitale. Însemnătatea F în plan planetar este neexprimabilă. iar energia rămasă e acumulată în legături macroergice ale moleculei ATP. aranj celulară. ferobacteriile sintetizează subst oranice în baza energiei eliminate la oxidarea diverselor substanţe.cele mai raspindite. H(2)O. zaharoza. funcţii A: ţ musc striat şi ţ epitelial :forma cel. O parte din energia acestor reacţii e utilizată la fotoliza apei. Unele subs ca SO(2). în cadrul fotosintezei se obţine amidon. Faza de întuneric presupune fixarea CO(2) în stroma cloroplastelor cu transformarea lui în hexoze. aldehida 3. Astfel. !!!F e posibilă şi fără eliberarea de Ox în atmosferă. pot fi: monocomponente(din proteine) bicomponente(proteine+ componetne neproteinice-coferment/ procesul natura de coezimă). glucoza. cartilaginos.intra in componenta tendoanelor.celulele osoase st dispuse rarefiat (epifizele oaselor lungi şi celor late). liposolubile si hidrosolubile.procesul de degradare a organitelor sau structurilor celulare bătrîne şi alterate. proces fiziologobiochimic specific pt plantele verzi. bronhii) elastic . mult glicogen şi miofibre cu o structură caracteristică (form discuri clare. ganglionilor limfatici. spinei. sulfobacterii. iar cea aerobă se desfăşoară în mitocondrii şi necesită oxigen. miofibre amplasate liber şi paralel. ozonul înhibă F. iar molecula de clorof pierde un ion de H şi un electron. trahee. elastină) şi substanţă fundamentală (glicoproteine. RESPIRAŢIA CELULARĂ. şi iniţiază fotosinteză metabolism. (epiteliile SENZORIALE. căci e un proces de formare a subst org dun cele anorg.din celule fusiforme unicelulare. eliminînd apa din plantă.glucoză. cu subst fundamentala-plasma. Contracţia-involuntară nervos . poate fi ionica. toate fibrele formeaza o retea unica. Degradarea subs org se As: st de produce în cadrul ciclului Krebs sinteza unor subst. Contracţia muşchiului neted e involuntară şi lentă STRIAT.constituite dintr-un singur strat. enzime = catalizatori biologici de natura proteica. ce asigură susţinere şi rezistenţă. conţine puţine fibre şi multă subst fundamentală. ţesuturi/ organe. Ţesutul conjunctiv se mai poate clasifica : trofic(lax. servind la schimbul de gaze dintre mediu şi plantă. conţinut sporit de microfilamente proteice D: tip de celule (polinucleate. 6CO(2) + 12H(2)S +Q -> C(6)H(12)O(6) + 12(S) + 6H(2)O Termeni biologici : autofagia. polinucleate. ţ musculare. colagen. ţ conjunctive D: tipul de celule. transportul de electroni are loc pe tilacoizi. metalica.complecteaza spatiile dintre organe. osteocite. în jurul unor organe.se gaseste in laringe. se dizolvă în substanţa lichidă. La acest proces participă CO(2). CHEMIOSINTEZA. care cuprinde proteine fibrilare (reticulină. Acest proces are loc în cloroplaste. adipos. produsul său secundar se degajă în atmosferă. OSOSsubst fundamentala este impregnata cu saruri de calciu. produsul final. nimerind în molecula de clorofilă a. are rol de depozit. adipos – form din celule sferice. procese metabolice D: tipul de metabolism.alcatuit din: neuroni. gonadele specializate.condrocite. Fibra are un nucleu situat central. lungi) şi miozină(groase). Fotonul de lumină. Fibra musculară către bacteriile (nitrobacterii.mică deschidere în învelişul frunzei.din fibre polinuclele. asociindu-se cu ţesutul conjunctiv form glande: exocrine-posedă canale prin care se elimină produşii de secreţie endocrinesecretă produşi care gistativ. de ea e legată existenţa vieţii pe pămînt. de formare a limfei. epiglota. ce constă în fizarea energiei solare sub formă de energie a legăturilor chimice. mononucleate). asigură conexiunea dintre celule. covalenta(polara. tip de contracţie (voluntară involuntară) CARDIAC. asigurînd susţinere şi rezistenţă. concentraţia CO(2). corneii. dislocat sub piele. de a lungul vaselor sangvine. nepolara) Fermentaţietransformare chimică a materiei organice în subst cu o constituţie mai simplă prin acţiunea fermenţilor stomată. limfa ae rol de apărare CARTILAGINOS. conţine mai puţină subst fund CU FUNCŢII SPECIALE : elastic . H(2)S. grupări de celule. prelucreza si transmit impulsul nervos şi celule gliale ocupa spatiul dintre neuroni servind drept suport pentru acestea si asigurind nutritia lor. pot fi: vitamine = substanţe fiziologice active de diferita/biocatalizatori. ce conţin miofilamente de actină şi discuri întunecate-de miozină şi actină) Contracţia muşchiului striat e voluntară şi rapidă A :dintre ţ striat şi muscular: ţ anim.se intilneste in ligamente. spongios . e lipsit de vase sangvine. H(2)O) prin acţiunea luminii. organite celulare tipice. celule fibroblaşti. osos) musculare: celula musculara e numita fibră musculara.receptioneaza.de o consistenta semidura. Chemiosinteza – minerali de oxidarea directă a compuşilor adipoase) si matricea.legatura dintre atomi. transforma excitaţiile din mediu în impuls nerv vestibular) conjuctive . de săruri minerale. sprijinit pe o membrană bazală ROL : de protecţie în GLANDULARE-celulele specializate striată conţine un nr mare de nuclee ovoide. TEMA : FOTOSINTEZA. 6CO(2) + 6H(2)O -> C(6)H(12)O(6) +6O(2) Respiraţia celulară -----------. !!!în cadrul F se elimină Oxigen. . deosebim : hialin . trasatura şi distinctiva capacitatea de-a se contracta. ea dispune de membrană (sarcolemă) citoplasmă (sarcoplasmă): NETED. direct au în sînge mixtede a pancreasul. importanţă vitală. F începe la o iluminare slabă şi încetează la o iluminare puternică. Lichid tisular. singele si limfa . sulfobacteriile.anaerobă se desfăşoară în citoplasmă şi nu necesită oxigen.ţesut lichid.celulele osoase amplasate concentric în jurul canalului Harvers. intra in alcatuirea muschilui cardiac. Acest proces= o parte componentă a metabolismul plastic.celule capacitatea auditiv. As: dintre ţ cartilaginos şi ţ osos : ţ animale. pavilioanele urechilor fibros formeaza discurile intervertebrale.spaţiu dintre celule. septul nazal. formeaza musculatura organelor interne. formeaza muschii scheletici si musculatura unor organe interne. Nitrobacteriile. de spălare a celulelor. alcatuite din celule conjuctive (mastocite.

. . .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->