P. 1
Indici Climatici de Baza Pentru Reprezentarea Grafica Si Cartografica

Indici Climatici de Baza Pentru Reprezentarea Grafica Si Cartografica

|Views: 120|Likes:
Published by Ana Maria C

More info:

Published by: Ana Maria C on May 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/20/2014

pdf

text

original

e!

4€

.

INDICICLIMATICI DE BAZA PENTHU REPREZENTAREA GRAFICA SICARTOGRAFICA, SPECIFICUL HEPREZENTARII DE BAZA DE GRAFICE SIHARTICLIMATICE

STATISTICA, SCARILE DE MASURARE SI REPREZENTARE

Statistica reprezintd un proces inductiv, unde prin argumentare se trag concluzii, la care se adaugd esiimarea prin
cuantificare a expnmdrii gi probabilitdlii viitoare a fenomenelor. Acuratelea cercetdrii influenleazd extrapoldrile gi rezultatul concluziilor.Structura naturald (forma, rezistenta la schimbare, energia, timpul) poate fi reprezentati extrem de divers prin numere, combinalii simbolic-numerice, formule gi scdri diferite. Scara de mdsurare 9i reprezentare depinde de mdrimea valoricd a cantitSlii de informafie care trebuie preluatd in ordine ierarhicd. Ea cuprinde mai multe trepte: de la prezenla sau nu, a unui parametru gi pAnd la participarea sa proporlionald fald de alli pararnetri (de exemplu, 1110,11100,.....pe4ipe milion). Timpul trebuie cuantificat gi reprezentat ca un parametru distinct in situaliaefectudrii unor mdsurdtori multisezoniere sau a necesitdlii de urmdrire, printr-un program obligatoriu, a fenomenelor/proceselor gi efectelor acestora in succesiunea lor. ln situalia in care timpul nu trebuie evidenfiat, sunt prelucrate datele care descriu fenomenul. Valorile rezultate in urma mdsurdrii se mediazd, deoarece sunt posibile erori introduse de acfiunea operatorilor gi a instrumentarului. Orice prezentare statisticd presupune, de fapt, o "cartare" a datelor de referinld gi, implicit, o reprezentare graficd adecvatd. Aceasta nu urmeazd a fi limitati doar la tabele, ci trebuie completatd cu un material fle suslinere vizualS: diagrame, cartograme, piramide, harti, etc.

,/

PRINCIPII IN REPREZENTAREA CARTOGRAFICA

Cartografierea, reprezentarea propriu-zisd a informaliei obfinute din cercetarea directd de teren sau din consultarea materialuluibibliografic, poate fi inleleasd sub doud aspecte: o transpunere primard a datelor care sd acopere o etapd de cercetare, activitate efectuatd de celicei care au caftat, gi etapa realizdrii materialului cartografic final, o succesiune de operaliuni desfdgurate de cdtre caftograf, sub supravegherea directd a specialigtilor. Cadograful nu mai trebuie confundat cu desenatorul, el fiind un specialist cu atribulii bine determinate din sfera complexd a vizualului (desen, graficd, realizare foto, realizare pe calculator). Principiile de bazd in coordonarea muncii cartografice se referd la: Alegerea unei sciri optime subordonate scopului Realizarea unei baze de lucru monocrome Redarea topografiei general e 9i a unor cote altimeirice Reprezentarea proiecfiei orizontale a obiectelor gi a suprafelei de pe teren Alegerea unor semne conventionale ugor de desenat. sugestive, clare gi simple. Alegerea mdrimii optime a semnelor folosite in funclie de scard, incAt acestea sd poatd fi cu ugurinld identificate pe hartd. Cu cAt obiectul reprezentat este mai important, cu atAt semnul convenfional urmeazd a fi redat mai pronunlat, prin linii mai groase, cAt gi invers, obiecte mai pufin semnificative sunt reprezentate prin linii mai subliri. Redarea semnelor convenlionale pe hdrli nu trebuie sd ingreuneze citirea acestora prin supraincdrcare sau

. . ' '

' ' '

suprapunere,

Scrierea datelor caracteristice gi explicative se realizeazd dupd anumite reguli prevdzute in atlasele de semne convenlionale.
CATEGORII DE MATEHIALE GRAFICE SICARTOGRAFICE

,/

Cunoagterea si cercetarea climaticd a unui spafiu geografic se bazeazd pe elaborarea mai multor categorii de materiale grafice gi cartografice, in mdsurd sd analizeze gi sd sintetizeze datele rezultate din mdsurdtori Jfectuate asupra ci€mcnielerelimatree.

-

Utilizarea datelor rezultate din observaliile meteorologice si concretizarea acestora sub Jormi de reprezentari are ca punct de plecare cunoagterea si folosirea unor baze metodice generale. Reprezentarea climaticS folosegte numeroase principii care se aplicd la prelucrarea valorilor diferitelor componente climatice (temperaturd, presiune atmosfericd, umezeala aerului, nebulozitate, precipitalii, fenomene atmosferice deosebite etc.). Exista un numdr mare de indici
climaiici, in funclie de care este posibild intocmirea graficelor de, analizd si corelatii pe hdrlile climatice.

./

lndici climatici

de bazd pentru reprezentarea graficd

gi cartografic5

trebuie cunoscute temeinic si interpretate corespunzdtor o serie de caracterisliciclimatice regionale gi rmi strict iocale anumite condi$i specifice reliefului. De exemplu. cartodiagramelor gi a inscrierii valorilor (cifrelor) pe hartd. o serie de condi$i fizico-geografice regionale. configuralia reliefului. influenlele marilor lanluri montane de pe suprafala Pdmantului. Pentru tras3rga corectd a izoliniilor.blor climatice trebuie sd se bazeze pe datele certe provenite din observatiile de la stafiile meteorologice. pe locul unde existd staliile meteorologice de la care provin valorile parametrului clirnatic. Valoareia stiintificd a confinutului reprezentat pe hdsle climatice depind de calitatea obseruafiilor meteorologice. ca varofi efect\r-e.temperatura aerului. Ca urmare. Mdnmea interualelor iacare se traseazd izoliniile pe hd$le climatice. caracteristicile componentei climatice. precizia prelucrdrii 9i interpretirii rezultatelor. folosind valorile indicate de acesta linii cartografice. condi$oneazd gradul de ciaritate al reprezentdrilor gi ugurinla determineriiparametrului respeciiv. Pe bazd de mdsurdtori gi calcule. cu cit refeaua de stalii meteorologice este mai deasd. emisferd. izokerauns. Pentru asigurarea confinutului gtiinlific pe aceste hdrfi este necesari o anumitd omogenitate siduratd a girurilor de observalii.Valorile medii ale diferitelor elemente gi componente climatice rezultate din prelucrarea gi calcularea datelor de la de lungi duratd efectuate la stalr-ile meteorologice. etc. minime. pe izoliniilor ---nlerpolare. constituie categoria indicilor climatici cei mai simpli. Hd(ile climatice cu izolinii nu se intocmesc pentru reprez€ntarea schimbdrilor accidentale. Valorile de frecvenld (frecvenfa) exprimd numdrul de cazuri (situa!'i). linandu-se seama de necesitatea cunoagterii in detaliu a caracterisiisilorelementului climatic reprezentat. analiza si intepretarea regimului elementelor meteorologice pentru o duratd mai lungd. un semestru. varia$a de latitudine. cu atit mai detaliate 9i exacie vor fi sistemele de izoiinii care se traseaza pe hdrlile climatice. si Hd(ile climatice ilustreazd sinteze asupra caracteristicilor condiliilor climatice deduse din prelucrarea. prin intermediul cdruia se indicd repetarea in timp si spaliu a manifestdrilor de un anumit gen ale elementelor gi componentelor climatice. De exemplu. aga cum sunt maximele gi minimele absolute pentru. densitatea relelei de stalii meteorologice de la care se folosesc datele pentru interpolare. in reprezentdrile grafice gi cartografice se pot utiliza valoriale amplitudinilor mediisivalori ale amplitudinilorabsolute. vegetalie. Graficele (diagramele) sunt foarle diversificate ca mod de realizare si exprimare a trdsdturilor specifice pentru componentele elementele climatologice. grafrcele si diagramele prezintd aspecte extrem de variate. a particularitdfilor factorilor fizico-geografici care influenleazi etc. tipul de vegetatie. in cazul hd$lor care conlin reprezentarea repartiliei unui element climatic pe o suprafald cu extindere ioafie mare (continent. numarul indicilor sau parametrilor care pafticipa. se determind operativ valoarea gradientului in raport de care se produce varialia in indicd frecvenfa tunetelor. Ele dau o imagine expresivd gi reald asupra repartilieiin timp gi spaliu a valorilor parametrilor climatici. desfdgurare continud $i vanatie gradatd in spafiu a parametrilor meteorologici gi climatologici. Reprezentarea prin grafice gi diagrame se realizeazd la scard de proporlie. cartografierea pe hdrfile climatce solicitd obligatoriu ornogenizarea -si aducerea la aceeagi perioadd plurianuald a datelor obtinute din observaliile de la mai multe stalii meteorologice. Dacd hdr{ile reprezintd o regiune mai micA se acordd atenfie deosebitd condiliilor fizico-geografice locale. Elaborarea hd$lor climatice cu izolinii se folosegte in vederea exprimdrii caracteristicilor de mdrime. Valorile amplitudinilor reprezintd indici climatici de o anumitd complexitate. cunoagterea reald a influentelor exercitaie de factorii fizico-geografici asupra diferitelor componente gi elemente climatice etc.tilor climatice se utilizeazd foafte frecvent reprezentarea cu aiutorul izoliniilor. Dintre acestea pot fi citate particularitilile circulaliei generale a atmosferei. sincronizirii. se line seama de influenla unor factori la scari mare. expozilia versanfilor. pentru perioade de o lund. un anotimp. interpretarea si reprezentarea caracteristicilor componentelor gi elementelor meteorologice si climatologice se folosesc pe scard largd numeroase tipuri de grafice gi hd(i. lzoliniile se traseazd folosindu-se in principal datele nurnspe inscrise pe hadd. cantitative gi calitative dovedite de componentele si elementele climatice. intAmpldtoare gi nespecifice. ale parametrului reprezentat etc. diferenlierii etc.). influenla suprafelelor acopeite cu ap5. Caracterul gradat al schimbdrilor inregistrate de parametrii climatici permite folosirea procedeului de obfhandu-se valori intermediargincadrat-e. Din punct de vedere'al formei. maxime. Pentru alcdtuirea hdr. intre care au importanld altitudinea. sistemul de reprezentare grafica ales. in funclie de sisteme de coordonate si prin transpunerea in desen a unor valori corespunzdtoare indicilor cantitativi caracteristici prqceselor 9i fenomenelor meteorologice si climatologice./ Specificul reprezentdrii pe bazd de grafice-gi hi(i climatice Pentru analiza. ele rezultand prin diferenfa dintre valorile maxime gi minime. Ele dau posibilitatea coreldrii. agezdri Trasarea--- . intensitate. se pot ob{ne valori extreme medii gi valorile extreme absolute. hafta se face pentru anumite intervale de valori. etc. a fenomenelor meteorologice gi climatologice. Frecvenlele pot fi redate prin valori medii. Gradul de complexitate al reprezeniarilor de tipul graficelor si al diagramelor este in functie de o serie de factori si conditii (caracterul fenomenului. un an etc. Alegerea metodei de caftografiere depinde de scopul urmdrit.. pe h5(ile cu izolinii din grad in I rad. compardrii. Elaborarea hdr. pe hdr! vor apArea aspecte eronate cu pnvire la repartilia geograflcd a valorilor parametrilor climatici reprezentafi. natura solului etc.inlre cele proveRite-de-la stafiFe-reper. Vaiorile extreme (minime gi maxime) constituie indici specifici prin intermediul cdrora se remarcd anumite limite (praguri) de manifestare ale regimului elementelor gi componentelor climatice. sx ajutorul cdrora se carleazd frecvenla orajelor (furtunilor) etc. tipului de analiza sicorelatie a valorilor inscrise pe grafic. lmportanla practicd deosebitd a valorilor medii constd in faptul cd acestea ne permit analiza si compararea particularitdlilor climatice ce caracleizeazd diferite regiuni. ln situa$a folosirii unor giruri neomogene apa(inand la perioade de timp diferite. . planiglob). diferenlele de regim termic Ai deplasare a maselor de aer dintre bazinele acvatice gi uscat. de prelucrare climatologicd.

maxime anuale gi lunare. luna.stratdezEpadEretc. nebulozitate.)..3' . construindu-se grafice denumite roze. Hd{ile climatice cu inscrierea datelor numerice pe ele sunt destinate cartografierii componentelor. Valori medii pentru lunile caracteristice (ianuarie gi iulie). Temperatura aerului (' C): . . posibilitdlile de diversificare cromaticd vor fi mai numeroase. minime anuale gi lunare. etc. ori alt tip de scriere). Dacd hdrlile climatice se elaboreazi policrom. in oricare punct gi pozifie din teritoriul caftografiat. vant etc. Minima absoluti lunard gi anual6. data producerii fenomenului (ziua. direclia gi viteza vantului. Dinamica unor elemente gi componente climatice se preteazd.). '/ Principalele categorii de hdrJi climatice gi reprezentdri grafice Cerinlele de ordin teoretic si practic au condus ?n decursul unei perioade de timp de experien!5 in cercetarea meteorologicd si climatologicd. N um Valori Valori Valori Valori - i rul-de zi l-e effieniperalu*n-maimd -- Numirulde zile cu temperatura maximd > 3O'C (tropicale). in continuarea cdreia se inscriu disiinct (eventual cu altd culoare. prezenla suprafefelor acoperite cu pddure. lntocmirea hdrlilor climatice prin intermediul cartodiagramelor constd in amplasarea graficelor de corelafie de tipul diagramelor pe locurile unde sunt marcate poziliile staliilor meteorologice care au efectuat observaliile gi mdsurdtorile parametrilor climatici respectivi (temperaturd. Procedeul cailografierii consti in transcrierea directd pe hartd a unor categorii de cifre reprezentand valori ale unor parametrii climaiici ce reflectd caracteristici speciale (temperaturi maxime gi minime absolute. Cea rnai ridicatd minimd lunard gi anuald. constituie alte situalii in care se aplicd reprezentarea pe bazd de cartodiagrame.primagiultimazicuninsoare. la reprezentarea cu ajutorul cartodiagramelor. medii pentru fiecare lund consideraid separat. Pentru indicarea pe hdrli a valorilor elementelor meteorologice de tipuri distincte se folosesc cifre scrise in culori diferenliate (de exemplu: rogu pentru temperaturile maxime si albastru pentru temperaturile minime. Cartodiagramele meteorologice gi climato-logice se ublizeazd pentru reprezentarea intensitdlii prin care se manifestd regimul proceselor gi fenomenelor atmosferice. medii pentru anotimpuri. Dacd spaliul de pe hartd este limitat pe o direclie. De exemplu.primagiultimazicuinghe!lasol. umiditate.78 etc). maron etc. tensiunea vaporilor de apd. histogramele giizoliniile. folosindu-se histograme. Datoritd volumului mare de aspecte de acest gen. dar ale cdror valori sunt evident influenlate de condilile locale variabile (de exemplu.). precipitalii atmosferice. combinandu-se. pentru mai mulli ani in gir. Valori medii. in desenul de pe hartd diagramele. anul). grupdrile de cifre se inscriu pe doud randuri. vom prezenta o sintezd care exprimd categoiite de reprezentai grafice gi caftog rafice cel mai frecvent folasite. conlinutul elementelor caftografiate devenind complex./d: Umezeala relativd medie anuald. in func! e de elementel e cli matice. care poate fi verde. medii lunare in decursulintregului an. cu specific de rdspandire relativ continud.).active operativd gi exactd pentru determinarea valorilor componentei climatice. elementelor gi parametrilor climatici caracterizat prin existenla gi manifestarea lor izolatd. Valori ale celei mai mari gi celei mai mici medii anuale gi lunare. scrierea categoriilor de cifre se face in rind pe aceeagi linie ( -24. Frecventa medie a umezelii relative (% din numdrul zileior dintr-o luna sau dintr=un an). Nebulozitatea (C-10) (zecimi): - Nebulozitatea rnedie anuald. Reprezentdnle prin cartodiagrame sunt utile gi atunci cand se urmdregte cartografierea simultand a doud sau mai multe componente climatice. menlionand data inregistrdrii fenomenului meteorologic sub valoarea care exprimd rezultatul rndsurdiorii acestuia. Maxirna absolutd lunari Ei anuald. dimensiunile lor corespunzand valorilor parametrului reprezentat. de asemenea. fdrd a se produce eventuale confuzii. mlagtinietc. atunci intervine posibilitatea folosirii celei de a treia culori. Numdrul de zile cu temperatura maximd S 0"C (de iamd). Valori medii. de exemplu.------ medii anuale.3'-0402-1978 sau -24. lnfiecaregrupdde cifre indicatd pe harta climaticd se includ urmdtoarele informafii: valoarea rezultatd din mdsurarea la staJia meteorologicd a elementului climatic in cauzd. Umezeala relativd medie lunard. particulard sau ocazionald in timp gi spaliu. daci se noleazd si amplitudinea termicd. Cea mai coboratd maximd lunard gi anuald. insulard. formele de relief accidentate. regimul anual al precipitaliilor atmosferice. Umezeala aerului(.04-02. De obicei. Desenarea diagramelor se face la scard. la intuirea gi conceperea unei game bogate gi diversificate de hd(i si tipuri de reprezentdri grafice. Numirul de zile cu temperatura minimd S 0"C (de inghe!). cantitili maxime de precipitalii atmosferice care au cdzutin24deore.

Ordonarea si gruparea ciatelor se realizeazd prin metode specifice. ca gi la colectivit6ti dintr-o populale mai cuprinzdtoare.Data medie a a primuluigi ultimului strat de zdpadd. -Valori Valori medii pentru lunile caracteristice (ianuarie gi iulie) 9"u mai mare gi cea mai micd dintre cantitdlile lunare. Numarul zilor cu vanttare (v > 1 1 nr/s si v > 16 m/s). Numdrul rnediu al zilelor cu cer noros (nebulozitatea medie 3. Frecventa medie pe directii (%). orlTatr€lcTiTmfieeDatele oblinute din studiul elementelor de mediu.Data medie primei gi ultimei ninsori. identificate pe teren sau pnn intepretare din documentatii. mediu al zilelor cu viscol. mediipentru fiecare lund consideratd separat. Presiunea minimd absolutd lunard. Cantitatea maximd in 24 de ore. Numdrul rnediu al zilelor cu cer acoperit (nebulozitatea medie 7. dacd existd un volum . Presiunea atmosferici (mm): Presiunea medie anuala. . Fenomene atmosferice (anual si lunar): Numarulrnediu alzilelorcu bruma. Cea mai mare si cea mai mica viteza medie lunara(m/s). Presiunea maximd absolutd anuald. a 3 . rnediu al zilelor cu grindina. Se pot practica inregistrdri succesive asupra rezultatului fenomenului respectiy gilsau asupra condiliilor in care se desfSgoard.5). Durata de strilucire a soarelui (ore gi zecimi): Media anuald. anuale gi anotimpuale. Precipitalii atmosferice (mm): Cantitatea medie anuald Cantitatea medie pe anotimpuri. la efectul lor. Cea mai mare si cea mai mica viteza medie anuala (m/s). Frecventa maxima pe directii (%).2). mediu al zilelor cu ceata. mediu al zildor cu fenomene orajoase. . mediu al zilelor cu seceta. . noros (nebulozitate pentru lunile ianuarie gi iulie.Nebulozitatea Frecven. Numarul Numarul Numarul Numarul Numarul Numarul mediu al zilelor cu chiciura.6-10).medie lunard. Media grosimilor maxime decadice ale stratului de zdpadd (cm). pot fi reprezentate in formd cantitativd. Observa$a gidiferitele metode de anchetd se cuantificd in date care se referd la fenomene gi piocese. numericd. Rezultatul este un ansamblu de date. - Grosimea medie decadicd a stratului de zdpadd (cm). Grosimea maximd absolutd decadicd a stratului de zdpadd (cm). .Ploi torenfiale excepf onale. . pentru o perioadd de mai mulli ani in gir.Numdrul mediu al zilelor cu ninsoare. Valorile respective sunt considerate variabile 9i pot fi prelucrate it"tis6. acoperit (nebulozitatea - Numdrul mediu al zilelor cu cer senin (nebulozitatea medie 0-3. Viteza medie anuala (m/s). Viteza medie lunara (m/s). Presiunea maximd absolutd lunard. care se considerd un egantion din mulfmea de mdsurdtori posibile. --: Numdrul mediu alzilelorcu strat de zdpadd. Valori medii lunare in decursul intregului an.7).a medie a cazurilor cu cer senin (nebulozilatea 0 . inregistrarea fdcuta pe un astfel de egantion constituie un ansamblu statistic ai permite exprimares unor prime concluzii.. Vantul: Frecventa (%) si viteza'medie (mis) pe directii. Media lunard. Presiunea minimd absolutd anuald. Numdrul mediu alzilelorfdrd soare.6-25). Presiunea medie lunard.

cu cifre pare sau impare (cum ne propunem). intrucAt pe acelagi sistem de axe se repreiintd doud sau mai multe reprezentdrile grafice. intrucdt indlfimea coloanelor presupune indllimeaioloanei de apd (mm) care srar acumuia in urma cdderii ploilor dacd. concluziile sunt apropiate de realitate.T"yor. baroizoplete Diagramele rectangulare simple seruesc la reprezentarea frecvenfei sau evolufiei in timp a elementelor gi fenomenelor. putem stabili. helioizoplete pentru cele de insolalie. din aproape in aproape.. pentru presiunea atmosfericd. zilele lunii sau orele zilei). uniid punctele cu aceeagiuu'ioare a Lmperaturii. de unde pot fi folosite pentru interpretiri d9 ordin giiinlific practic. Curbele elementare sunt reprezentdrile cele mai des folosite. H-Gaussen. Pentru construirea acestor Jiagrame se pleaca de la un sistem de doua axe rectangulare pe care se reprezinta simultan trei variabile: pe abscisa se trei lunile anului sau zilele lunii. se vor trasa. nu s-ar scurge. coloane. calitdlii sau dinamicii elementelor gi fenomenelor. Plasarea reprezentdrilor grafice pe hdr. au completat si modificat tehnica de intocmire a lor. ele se vor numi: termoizoplete in cazul temperaturii. de cele mai multe ori. curbe cumulate. vom nota pe abscisd timpul (lunile anului. H'Walter./ REPREZENTABEA GRAFICA A ELEMENTELOR SI FENOMENELOR CLIAMTICE Datele privind elementele gifenomenele climatice rezultate din prelucrdri sunt inscrise imediat in tabele.precum gilimitele posibile (amplitudinea) intre care poate varia elementul reprezentat. Diagramele construite in acest mod au diferite denumiri in funcfie de elementul reprezentat. Histograma este o reprezentare graficd sub forma unei'succesiuni de coloanJ (dreptunghiuri) aldturate a cdror Folosind o asemenea reprezentare graficd. de . 6. Pot fi utilizate pentru reprezentarea graficd a tuturor elementelor gi fenomenelor.suficient de mare de valori inregistrate. W. O astfel de climcgramd se construiegte in felul urmitor: se inscriu pe aOscisa valorile iemperaturii medii lunare (potrivit scdrii alese) iar pe ordonati sumele lunare ale cantitdtilor de precipiLtji sau umezeata aerului' Se ridicd perpendiculare din dreptul valorilor lunare pentru fiecare element iar la intersec$a ior se marcheazd cele 12 puncte insotite de inifialele sau numhrul de ordine al lunilor corespunzdtoare. cele ale lunii februarie cu ale lunii martie. forma ideald de reprezentare folositd in analiza simultanS. rdmAnAnd ca in ultimul rAnd sd se uneasca valorile lunii decembrie cu cele ale lunii ianuarie. indllme corespunde cu valoarea elementului sau cu valoarea frecvenfei. bineinleles. Punctele de intersectie a valorilor lunare a celor doud elernente reprezentate pe grafic se unesc printr-o linie frAntd. pe acelagi sistem de coordonate.Peguy care.ln continuare. cur'be. Din aceastd categorie fac parte reprezentdnle sub formd de curbe elementare. AplicAnd aceastS metodd. la orice nivel in aer ori in sol. studiate.Peguyesteo_reprc-zentargTectangolaracompleXacaIestabilestecore|atiffirr't@ sunt cunoscute sub denumirea de climograme (climagrame sau climaiograme). eiementului analizat in orice moment din an gi din zi sau. respectiv.ti conduce la obfinerea cartodiairamelor.tipCh. Aceste date prezentate sub formA de ai tabele constituie materialul de bazd pe seama analizei cdruia se trag importante concluziicu privire. Dupd forma de reprezentare (linii. inchizAnd o suprafalA mai muit sau mai pulin regulatd care poate fi mai alungitd sau mai globular!. de asemenea. iar pe ordonatd nivelul deasupra solului pentru care s-a mdsui'at temperatura aerului ori adAncimea din sol. lzogramele Jau diagramele izopletare au fost introduse in literatura de specialitate de catre Kari Troll in anul 1943.. pitrate. Aceste oLgra. folosind metoda intepolarii grafice (determinarea unor valori intermediare dupd valorile cunoscute. Se inscriu apoi valorile de temperaturd corespunzitoare lunii. oferd insd. ne putem forma o imagine clari 9i corectd asupra reparliliei simultane a Diagramele rectangulare complexe. a temperaturiiaerului sau a temperaturii solului pe vefticald.Koppen. putem reprezenta grafic givarialia. nu s-ar evapora sau infiltra in sol. grosimea stratului de zapada (cm) acumulata pe suprafata solului' Se intelege ca un asemenea grafic este extrem de sugJstv si permite o evaluare si o comparare a valorilor elementului mai usoara si in acelasi tmp mai precisa. De Martonne. anemoizoplete in cazul ieprezentdrii vitezei vAntului. lmaginate pentru prir" i"ta de italianul Filippo Eredia au fost utilizate ulterior.izoplete . prin inierpolare graficd.si om. cercuri) diagramele se clasificd. denumite aga. La intersectia celor doau axe se noteaza vaioarea elementului reprezentat. nefoizoplete pentru valorile de nebulozitate. adicd.atingerea maximului giminimului. . '--efim9gr-arna-. Sunt reprezentdri grafice care rezultd in urma asocierii a doui sau mai multor elemente climatice (cu rol hotdrAtor pentru ansamblul proceselor ituoiate. de exemplu. de numerogi cercetatori intre care imintim p". din grad in grad sau din doud in doud grade. inscrise pe grafic) se unesc prin curbe . momentele critice ale variateiin timp . de asemenea. in functie de numdrul elementelor reprezentate pe unul gi acelagi sistem de axe de coordonate.punctele cu aceeagi valoarea a elementului. elemente care actioneaza concomitent asupra proceselor fiziologice la plante. mai deparie. de exemplu. Astfel. deoarece pe sistemul de axe se reprezintd un singur etemeni sau fenomen climatic gi diagrame complexe. La aceasti formd de reprezentare graficd se preteazd cel maibine precipitaliile atmosferice lichide gi solide. animale . de obicei. mai sugestivd asupra cantitdfii. reprezentdrile se O imagine cu mult mai clard. alSturi de tabele existd gi grafice de diferite tipuri. in urma acestei operalii se obfine un grafic cu o formd poligonald. iar ldlimea cu intervalul de timp sau cu clasa de frecvenld. in aer la diferite indlfimisau in sol la diferite adAncimi. Reprezentdrile gralice se pot grupa dupd numdrul elementelor trecute pe sistemui de coordonate gi dupd forma pe care o au.e complexe Ch. CAnd climogrami"este orientatd. etc.simple. se unesc valorile lunii ianuarie cu cele ale lunii februarie. De aceea. histograme giirogram". la regimul. iar pe ordonata cele 24 ore. aerului si precipitatii ori intre temperatura si umezeala aerului. diferite de primele. zilei sau orei gi. in cazulin care se dispune de un numdr cAt mai mare de valori gi dacd metodele de prelucrare sunt cele adecvate scopului. in doud grupe: diagrame rectiangulare gi diagrame polare. cu timpul. comparative a varialiilor in timp gi spatiu a elementeloigi fenomenelor irnpad in diagrame . Astfel. etc. se coreleazd intre ele sub diferite aspecte. Ele se prezintd sub forma unor curbe sau liiii frAnte carJ unesc valorile medii sau extreme ale elementului sau mijlocul clasei frecventelor. frecventa oriabaterile fald de normald (multianuald) inregistrate de diferitele elemente sau fenomene. elemente clirnatice care. in cazul acesta. respectiv.

anotimpuale ori anuale a elementelor de temperatura. iar precipitaliile la scara 1i3 printr-o curbd intreruptd. incepand de la o directie de origine 0' trigonometric sau 0" iopografic. lunile in care curba precipitatiilor se situeaza deasupra curbei de temperatura. se traseaza cele doua curbe. anuale sau multianaule) ca si rozele de temperatura. Diagramele polare servesc pentru reprezentarea grafica a variatiei zilnice. perioada din care provin datele de temperaturd si precipitalr-i. de exemplu.unile in care temperatura coboara sub 0'C. ea trddeazd existenla unui climat temperat-continental. Pentru a realiaza o astfel de reprezentare.metoda se obtin rtozele de frecventa si viteza vantului pe directii (lunare. 4r dar mai subfire. climograma are un aspect mai regulat. redau pe verticald intensitatea.Walter si H. dacd este posibil pentru intreaga perioadd luatd in studiu sau pe un grup de ani ori climograme de sondaj 6a. maxima absolutd a temperaturii. de obicei in centrul cercului se vor inscrie. aga cum se intAlnegte bundoard in climatultropical-musonic. adica la 10" temperatura sa corespunda pe ordonata 20 mm precipitatii. iar pe ordonata temperatura aerului si precipitatiile atmosferice in raportul 1' l2mm precipitatii. pe baza a numeroase calcule si incercdri de reprezentare a datelor climatice din diferite regiuni ale globului a construit un triunghi. minima absolutd de iemperaturd. hagurate veftical. Dupa criteriul adoptat de acesta sunt considerate luni secetoase lunile in care curba temperaturii se afla deasupra celei de precipitatii si luni umede. iar pe orizontalS durata fenomenului. ln cazulin care climatul regiunii unde se afld localitatea este mai moderat. pe care se mai traseaza cercul temperaturii medii lunare sau plurianuale si a celei de 0'C. H. care suprapus pe climograma. Unind aceste valori prin linii continue. cum ar fi: denumirea staliei. iar suprafala delimitatd de acestea este innegritS. se impafte. valorile elementului care se reprezinta. climogramd mai este insoft5 gi de alte date climatice imporiante. atunci cAnd lunile cele mai reci sunt gi cele mai uscate. triunghi. 1 an fiind egala cu 360. seruegte la stabilirea caracterului climatic dominant al lunilor. Aceste ullrrne diagrame circulare polare care rezulta din asocierea unui elem. Aceste suprafele. ca gi valoarea corespunzdtoare numdrului mediu de zile fdrd inghet. aSa cum este cazul cu localitdlile situate in regiunea cu climat temperatoceanic. Apoi. . atunci cAnd curbele precipitalr-ilor se afld deasupra curbei de temperaturd (hagurate cu linii verticale). folosind datele medii multianuale de temperaturd gi precipitalii in cele mai frecvente cazuri nu se pun in evidenld cele trei stdri atmosferice (umede. potrivit scarii alese. intrerupte sau punctate (marcate la legenda) se obtine graficul de temperatura. linAnd seama de anumite puncte. sus se noteazd media anuald de temperaturd gide precipitafii atmosferice. pentru a avea o imagine corecti asupra climei din diferitele regiuni. la care scara timpului se reprezinta pe circumferinta cercului perioada totala. care exisid in realitate la foarle multe sta{i. maxima medie zilnicd a lunii celei mai calde. una pentru temperatura si una pentru precipitatii. Apoi..8 sectoare pentru cele 8 directii principale pe care se masoara frecventa si viteza vantului. Tot prin aceasta. CantitSgle de precipitalii mai mari de 100 mm sunt redate la scara 1/10. anotimpuale. / 3 mm precipitatii. Astfel. in. nebulozitate. perioadele de uscdciune. Sub abscisd autorii trec lunile cu temperatun minimd Ai absolutd <0"C gi cu temperatura medie <0oC.Gaussen se reprezinta pe abscisa timpul. precum gi asupra perioadLlor secetoase gi ploioase din cursul anului. Climogramele tip H. CAnd este orientatd in lungul ordonatei ca indicd existenfa unor mari contraste de precipitalt-iin timpul anului. in variatia celor doud elemente asociate. Acesta este gi motivul peniru care climogramele sunt folosite in studierea gi in clasificarea climatelor. Dupa plasarea tuturor valorilor pentru cele 12 luni ale anului. caracterizat prin absenla contrastelor de temperaturd si precipitafii. circumferin'a in atatea sectoare corespunzatoare celor i2 luni drn an. precipitatii atunci cand se asociaza respectivul element cu vantul pe directii.Peguy. md globular. ceea ce din punct de vedere practic prezintd o mare insemndtate. autorii redau pe grafic temperatura printr-o curtd continud groasd. minima medie zilnicd a lunii celei mai reci. precipitatii.*_ exemplu. nebulozitate ori freceventa si viteza vantului pe directii sub forma unor sectoare de cerc sau a unor cercuri. De aceea.Lieth au preluat acesta metoda si au completat-o reprezentand pe acelasi sistem de axe siprecipitatiile in raportul de 1. Ulterior. de exemplu. forma climogramei oferd indica$i asupra tipului de climd. AdoptAnd aceste sistem de reprezentare. precipitalr-e in scara 1/2 tot printr-o curbd continud. pentru a intregi tabloul climatic. cu scopul de a evidentia abaierile inregistrate fata de medie sau I. in dreapta climogramei. Deci.ent cu vantul pe direciii se incadreaza in categoria diagramelor complexe. iunur". pe razele vectoare orientate spre polul diagramei situat. delimitate de curbele precipitaliilor in scara 112 gi 113 (suprafafa cu haguri orizontale intrerupte) gi perioadele secetoase localizate intre curba temperaturii (situatd deasupra curbei precipitaliilor) 9i cea a precipitalr-ilor (suprafala punctatd). Walter gi Lieth au separat pe climogramd perioadele umede din an. de exemplu. autorii recomandd construirea de climograme anuale. dupd bisectoarea unghiuluiformat de sistemul de axe. orizontal-intrerupt ori punctate. dupi cum arunci cAnd se desfdgoard de-a lungul abscisei marcheazd diferenle mari de temperaturd gi reduse de precipitafii. pentru anii deosebit de cdldurogi gisecetogi. Menliondrn faptul cd. de uscdciune 9i secetoase). altitudinea. respectiv. considerate de cdtre acesta critice. in fuctie de raportul in care se afla una fata de cealalta se apreciaza care sunt lunile secetoase si umede. Tot Ch.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->