Sunteți pe pagina 1din 5

Castiguri sau pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii

In conformitate cu prevederile pct. 203 alin. (1) din Reglement a rile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunit at ilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, ac t iunile proprii r a scump a rate, potrivit legii, sunt prezentate i n bilan t ca o corec t ie a capitalului propriu. Actiunile proprii rascumparate se evidentiaza cu ajutorul contului 109 Actiuni proprii. Acest cont functioneaza incepand cu 1 ianuarie 2006, la data intrarii in vigoare a reglementarilor contabile mentionate mai sus, preluand soldurile a 2 conturi si anume: 502 Actiuni proprii (1091 Actiuni proprii detinute pe termen scurt) si 2677 Actiuni proprii (1092 Actiuni proprii detinute pe termen lung). Prevederi referitoare la reflectarea in contabilitate a operatiunilor economico-financiare legate de actiunile proprii ale unei entitati se regasesc la pct. 203 alin. (2) (7) din reglementarile contabile mentionate, astfel: Castigurile sau pierderile legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii ale entitatii (actiuni, parti sociale) nu vor fi recunoscute in contul de profit si pierdere. Contravaloarea primita sau platita in urma unor astfel de operatiuni este recunoscuta direct in capitalurile proprii si se prezinta distinct in bilant, respectiv Situatia modificarilor capitalului propriu, astfel: castigurile sunt reflectate in contul 141 Castiguri legate de vanzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii; pierderile sunt reflectate in contul 149 Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.

Castigurile legate de instrumentele de capitaluri proprii se determina ca diferenta intre pretul de vanzare al instrumentelor de capitaluri proprii si valoarea lor de rascumparare, respectiv intre valoarea nominala a instrumentelor anulate si valoarea lor de rascumparare. Pierderile legate de instrumentele de capitaluri proprii se determina ca diferenta intre valoarea de rascumparare a instrumentelor de capitaluri proprii si pretul lor de vanzare, respectiv intre valoarea de rascumparare a instrumentelor anulate si valoarea lor nominala. Cheltuielile legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii sunt reflectate direct in capitalurile proprii (cont 149 Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii), atunci cand nu sunt indeplinite conditiile pentru recunoasterea lor ca imobilizari necorporale (cont 201 Cheltuieli de constituire). Soldul creditor al contului 141 Castiguri legate de vanzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, respectiv soldul debitor al contului 149 Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, poate majora, respectiv diminua suma altor rezerve (cont 1068 Alte rezerve). In notele explicative trebuie cuprinse informatii referitoare la operatiunile care au afectat instrumentele de capitaluri proprii ale entitatii. EXEMPLU

O entitate detine un capital social in suma de 600.000 lei, reprezentand 200.000 actiuni, cu o valoare nominala de 3,00 lei/actiune. Legat de instrumentele de capital propriu (actiuni proprii), de-a lungul timpului entitatea desfasoara mai multe operatiuni, astfel: A) La 1 februarie anul N, entitatea rascumpara 3.000 de actiuni in vederea anularii, la un pret de rascumparare unitar de 2,00 lei/actiune. Tot in acest an urmeaza sa se reduca capitalul social cu valoarea actiunilor rascumparate. Reflectarea in contabilitate Rascumpararea actiunilor proprii la valoarea de rascumparare (3.000 actiuni x 2,00 lei/actiune = 6.000 lei): 109 = 5121 6.000 Actiuni proprii Conturi la banci in lei Anularea actiunilor rascumparate la valoarea nominala a acestora (3.000 actiuni x 3,00 lei/actiune = 9.000 lei) si inregistrarea castigului rezultat din anulare: 1012 = % 9.000 Capital subscris varsat 109 6.000 Actiuni proprii 141 3.000 Castiguri legate de vanzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii Transferarea castigurilor obtinute din anularea actiunilor, la rezerve: 141 = 1068 3.000 Castiguri legate de vanzarea Alte rezerve sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii B) La 1 martie anul N+1, e ntitatea rascumpara 3.000 de actiuni in vederea anularii, la un pret de rascumparare unitar de 3,50 lei/actiune. In acelasi exercitiu urmeaza sa se reduca capitalul social cu valoarea actiunilor rascumparate. Reflectarea in contabilitate Rascumpararea actiunilor proprii la valoarea de rascumparare (3.000 actiuni x 3,5 lei/actiune = 10.500 lei): 109 = 5121 10.500 Actiuni proprii Conturi la banci in lei Anularea actiunilor rascumparate la valoarea nominala a acestora (3.000 actiuni x 3,00 lei/actiune = 9.000 lei) si inregistrarea pierderii rezultate din anulare: % = 109 10.500 Actiuni proprii 1012 9.000 Capital subscris varsat 149 1.500

Pierderi legate de emitere, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii Acoperirea din rezerve a piederilor inregistrate: 1068 = 149 1.500 Alte rezerve Pierderi legate de emitere, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii C) In anul N+2, entitatea inregistreaza pierderi legate de emiterea instrumentelor de capital propriu, precum si din cedarea acestora. Reflectarea in contabilitate S-au efectuat cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capital propriu in suma de 5.000 lei. Aceste cheltuieli nu au indeplinit conditiile de recunoastere la imobilizari necorporale in contul 201 Cheltuieli de constituire, motiv pentru care se vor inregistra in contul 149 Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.

149 = 512 5.000 Pierderi legate de emitere, Conturi la banci in lei rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii S-au rascumparat 2.000 actiuni cu o valoare de rascumparare de 3,10 lei/actiune, din care 1.000 de actiuni au fost cedate cu titlu gratuit, iar restul de 1.000 de actiuni au fost vandute cu o valoare de vanzare de 2,90 lei/actiune. Rascumpararea celor 2.000 de actiuni la o valoare de rascumparare de 3,10 lei/actiune: 109 = 5121 6.200 Actiuni proprii Conturi la banci in lei Cesiunea celor 2.000 de actiuni rascumparate se inregistreaza dupa cum urmeaza: Cesiunea cu titlul gratuit a 1.000 de actiuni la valoarea de rascumparare (1.000 actiuni x 3, 10 lei/actiune = 3.100 lei): 149 = 109 3.100 Pierderi legate de emitere, Actiuni propii rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii Cesiunea cu titlul oneros a 1.000 de actiuni la valoarea de cesiune (1.000 actiuni x 2,90 lei/actiune = 2.900 lei) si inregistrarea pierderii din cesiune in valoare de 200 lei (diferenta intre pretul de cesiune si valoarea de rascumparare, (2,90-3,10) x 1.000 actiuni = 200 lei se inregistreaza dupa cum urmeaza. Vanzarea de actiuni la pretul de cesiune: % = 109 3.100

461 Actiuni propii 2.900 Debitori diversi 149 200 Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii Incasarea contravalorii actiunilor vandute: 5121 = 461 2.900 Conturi curente la banci Debitori diversi Diminuarea rezervelor cu pierderile inregistrate in contul 149 Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii in anul N+2 (5.000 + 3.100 + 200 = 8.300): 1068 = 149 8.300 Alte rezerve Pierderi legate de emitere, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii D) In anul N+3 s-au rascumparat 1.000 actiuni cu o valoare de rascumparare de 3,30 lei/actiuni si ulterior au fost vandute cu o valoare de vanzare de 3,50 lei/actiune. Reflectarea in contabilitate Rascumpararea celor 1.000 de actiuni la o valoare de rascumparare de 3,30 lei/actiune, in contabilitate se inregistreaza, astfel:

109 = 5121 3.300 Actiuni proprii Conturi la banci in lei Din cesiunea cu titlul oneros a celor 1.000 de actiuni la valoarea de cesiune de 3,50 lei/actiune (1.000 actiuni x 3,50 lei/actiune = 3.500 lei) se inregistreaza un castig in valoare de 200 lei, (diferenta intre pretul de cesiune si valoarea de rascumparare, (3,5-3,3) x1.000 actiuni= 200 lei. Inregistrarea in contabilitate Vanzarea de actiuni la pretul de cesiune:

461 = % 3.500 Debitori diversi 109 3.300 Actiuni propii 141 200 Castiguri legate de vanzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii Incasarea contravalorii actiunilor vandute: 5121 = 461 3.500 Conturi curente la banci Debitori diversi Transferarea castigurilor obtinute din vanzarea actiunilor, la rezerve: 141 = 1068 200

Castiguri legate de vanzarea Alte rezerve sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii