Sunteți pe pagina 1din 157

CUPRINS

Capitolul 1. Contabilitate

financiarl

l.1.Contabilitateacapitalurilor................
1.2. Contabilitatea imobiliz6rilor 1.3. Contabilitatea 1.4. Contabilitatea 1.5. Contabilitatea
1
.

............... 7 .................8 ..................29 .................53


................. 81

............ stocurilor.. ter{i1or....... hezoreriei

............... 104

6. Contabilitatea cheltuielilor gi veniturilor............. ..............

l2l

1.7. Situafiile financiare ...............

Analizapebazabilanlului contabil gi a contului de profit qi pierdere ......... 153 ... 161 Bibliografie selectivi.
1.8.

Capitolul 2. Contabilitate de gestiune


2.1. Costurile qi cheltuielile .......... 2.2. Prccedee de calculalie a costurilor 2.3. Contabilitatea de gestiune a cheltuielilor ...........
2.4. Metode de calculatie a costurilor gi de contabilitate de gestiune

163

r64
1,71

181

185

Bibliografie selectivd.

264

Capitolul3. Analizl economico-financiari 3.1 Analizavolumului activitifii de produclie


gi de

.. 265

...... 266 3.2. Analizacheltuielilorintreprinderii.......... ........ 288 3.3. Analiza rentabi1it6tii............ .......... 296 3.4. Analiza structural[ abilanfului.............. ......... 301 3.5. Analiza echilibrului financiar ........ 304 3.6. Analiza gestionSrii resurselor ........-309 Bibliografie selectivi. ... 314

comercializaxe......

-.:

.!'..t ,

,6dhfabflftafe fihmiidrrt
',"r r,i'' ):

{.1. Gontabilitatea capitalurilor


de Problema 1. Se constituie o entitate, pe baza contractului 500'000 de in sum[ societate gi a statutului, cu tlll capital social subscris astfel: 100%' de proporlie iei. Acesta este eliberat in ulterior a. in numerar 25.000lei; b. o clldire evaluat[ la 303'000lei; c. un teren evaluat la 49'000lei;

d. dreptul de utilizare a unui brevet 10'000 lei; e. un mijloc de transport evaluat la 50'000 lei;

f.acfiunireprezentandinteresedeparticipare63'000lei;
subscrierea capitalului social (contract borderoul acliunilor subscrise) : G6 .De"ontdri
cu aclionarii/

de societate $i/sau

statut'

-1011

,sapital subscris nev[rsat"

500.000

asociatii privind capitalul"

fiscale, proces eliberarea/vIrsarea capitalului subscris (chitan{e, facturi verbal de receplie, expetf,tza tehnicl) :

5121 ,,Conturi la blnci in

lef'

456,,Decontdri cu acfionarii/ asocialii privind caPitalul"

212 ,,Construcfii" 2111 ,,Terenuri"

500.000 25.000 303.000

49.000
10.000
9i alte drepturi 9i

205,,Concesiuni, brevete, licen{e,

mirci comerciale

active similare" 2133 ,Mijloace de tansPort" 263 ,,Interese de Participare"

50.000 63.000

subscris asupra celui vdrsat (contract de societate trecerea capitalului -documentele menfionate la aducerea aporturilor) : qi/sau statut,
fOf

f Japital

subscris nevdrsat"

:
-l0l2..Caoital

subscris v[rsat''

500.000

lJlterior unul din aclionari mai subscrie 20.000 $ la un curs de bancar' 3,50 lei/$ care se menline pin6 in momentul depunerii in contul

subscrierea

de capital cu prim6 de aport (borderoul

acliunilor

subscrise):

456 ,Pecont[ri cu acfionariil asociatii privind capitalul"

1011 ,,Capital subscris

nevirsaf'

70;000

. aducerea aportului
5124 ,,Cofiuri la

(extras de cont, ordin de platE):


456 ,,Decontiri cu ac$onarii/ asociatii privind capitaluf '
70.000

b[nci in valut["

o trecerea capitalului subscris asupra celui v[rsat (borderoul acfiunilor subscrise, extras de cont):
1011 ,,Capital subscris

nevlrsat"

1012 ,,Capital subscris virsat"

70.000

S[ se efectueze inregistrdrile contabile in cazul in care cursul dolarului ladatavirsirii capitalului este de: a) 3,40lei /$; b) 3,60 leil$. a) inregistrarea aportului la capitalul social in cazul in care cursul de schimb este de 3,40 lei/$ (extras de cont, ordin de plat6):
%
5124 ,,Conturi la bdnci in valutil'l 665 ,,Cheltuieli din diferen{e de curs

456,,Decont6ri cu acfionarii/ asociafii privind capitalul"

70.000

68.000 '
2.000

valutar"

inregistrarea aportului la capitalul social in cazul tn care cursul de schimb este de 3,60 leii$ (extras de cont, ordin de plat[):
5124 ,,Conturi la bdnci valutd"
?n

b)

o/ /o

72.00,0

456 ,,Decontdri cu asociatii

70.000 2.000

privind capitalul" 765,,Venituri din diferente de curs valutar"

Problema 2.Un ac{ionar subscrie la infiinlarea unei entitdli 3.500 de acfiuni a 100 lei/ac{iune, pentru care aduce ca aport un depozit evaluat
la 360.000 lei.

. subscrierea capitalului social (borderoul ac,tiunilor


456 ,"Decontdri cu

subscrise):

acfionarii/

asociatii privind caDitalul"

1011 ,,Capital subscris

nevIrsat"

350.000

aducerea aportului (factur[ fiscal[, proces verbal de recepfie, raport de

expertizi tehnic[):
212 ,,Construc{ii"

o/o

360.000
350.000 10.000

456 ,pecontliri cu acfionarii/ asociafii privind capitalul"

1043,,Prime de aport"

trecerea capitalului subscris asupra celui


nevirsat"

vlrsat

(documentele

menlionate la aducerea aporfurilor):


1011 ,,Capital subscris

1012 ,,Capital subscris v[rsat"

350.000

Problema 3. Se constituie o societate pe acgiuni cu un capital social de 250.000 lei, divizat in 2.500 de ac{iuni cu o valoare nominalE de I 00 lei/acfiune, astfel: 500 acliuni remunereazl un aport in natur[ constdnd inh-un autoturism; 1.600 acliuni remunereaz[ un aport in naturd reprezentat de o cl[dire care va fi sediul entit6tii care se infiinfeazd; 400 acfiuni in numerar, care remunereaz[ un aport minim legal de 40Yo, restul urmlnd a se depune ln termen de 6 luni.

. subscrierea de capital
acliunilor subscrise)
:

social (contract de societate gi statut, borderoul

lri

456 ,,Decontiri cu ac{ionarii/ asociatii privind capitalul"

1011 ,,Capital subscris nevdrsat"

'il i'l
i.

eliberarea capitalului subscris '(chitanfe, facturi, proces verbal de recepfie, raport de expertiz[ tehnic[):
o/ /o 2133 ,,lr4ijloace de hansport"

456 ,,Decontiri cu aclionarii/


asociafii privind capitalul"

226.000
50.000 160.000 16.000

212 ,,Construclii" 5311 ,,Casa in lei"

trecerea capitalului subscris asupra celui vdrsat (conffact de societate, documentele mentionate la aducerea aporturilor):

'

10

Dupd 6 luni se varsl contravaloarea a 140 acliuni, pentru celelalte 100 de acfiuni vErs6mintele se efectueazd cu o int0rziere de 30 de zile, dobf,nda perceput[ fiind de l|o/olan.

. vlrsarea capitalului social


(chitan!6):
5311 ,,Casa in lei"

(a contravalorii celor 140 acliuni)

in numerar

456 ,,Decontiri cu acfionarii/ asociatii privind capitalul"

14.000

. calculul dobdnzii pentru cele

100 de ac{iuni:

d:

10.000t x30/365

x l51a: l23lei

. inregistrarea vdrs[mintelor
5311 ,,Casa in lei"

efectuate cu int?miere gi a (chitan{6, dispozilie de incasare):


-o/ -/o
456 ,,Decontiri cu acfionarii/

dobinzii incasate

10.t23
10.000

asocialii privind capitalul" 768 ,*A.lte venituri financiare"

t23

trecerea capitalului subscris asupra celui v[rsat (borderoul acfiunilor

subscrise, chitantd):
1011 ,,Capital subscris

nevdxsat"

l0l2

,,Capital subscris v[rsatn'

24.000

Problema 4. tn vederea majorerii capitalului social o entitate emite 1.500 acliuni noi, a c[ror valoare de emisiune este de 125 lei/acfiune, valoarea nominal[ a acestora fiind de 100 leilacfiune. Se vars[ integral capitalul subscris anterior prin depunere in contul de la
bancd.

emisiunea de acliuni cu

prim[ de emisiune (borderoul acfiunilor

subscrise):
456,,Decontdri cu acfonarii/
asociaf ii privind capitalul"

1011 ,,Capital subscris 1041 ,,Prime de

nevirsat" emisiune"

187.500 150.000

37.500

100 actiuni x 100 lei/acfiune = 10.000 lei. 11

depunerea aportului pentru capitalul subscris (ordin de plat6, extras de

cont):
5121 ,,Conturi la binci tn lei"

456,,Decont[ri cu acqionarii/ asociatii privind capitalul"

187.500

. inregistrarea capitalului subscris virsat (borderoul acliunilor


extras de cont):
1011 ,,Capital subscris

subscrise,

nevlrsat"

1012 ,,Capital subscris vlrsat"

150.000

Problema 5. Se hotdrdgte majorarea capitalului social al unei entitAi cu un activ total de 1.000.000 lei gi datorii de 500.000 lei prin emisiunea a 1.000 acliuni noi, a clror valoare de emisiune este egal6 cu valoarea contabill a acfiunilor vechi. Valoarea nominali a acliunilor noi este egal6 cu cea a acfiunilor vechi. Numdrul de acliuni vechi este de 4.000, iar valoarea nominalI a acestora este de 100 lei/acfiune. Se vars[ capitalul prin depunere in contul de la banc[. . determinarea valorii contabile
Activnet vMC=a

actiunilor vechi: datorit 1.000000-500000


=l21leil act

Total activ -Total

Numaractiuni

Numaractiuni

subscrierea de capital cu prim6 de emisiune (borderoul acfiunilor

subscrise):
456 ,,Decontlri cu acfionarii/ asociafii privind capitalul"

=% 1011

,,Capital subscris nevdrsat" 1041 ,,Prime de emisirme"

125.000 100.000 25.000

. aportul valorii acliunilor emise (extras de cont, ordin


5121 ,,Contwi la b[nci in

de

plat[):
125.000

lei"

456 ,,Decontiri cu acfionarii/


asociatii privind capitalul"

. inregisharea capitalului subscris virsat (borderoul ac{iunilor subscrise,


extras de cont):
1011 ,,Capital subscris

nev6rsat"

1012 ..Capital subscris vErsat"

100.000

t2

Problema

6. Se hotirigte majorarea capitalului social,

prin

incorporarea unor elernente de capitaluri proprii, astfel:

profitul net nerepartizat din exercipiul financiar precedent cu


4.000lei;

B profitul net al exercifiului financiar curent in sum6 de 6.000 lei; o incorporarea primelor de emisiune in valoare de 2.000 lei; tr incorporarea altor rezerve tn sumd de 5.0001ei.
majorarea capitalului social prin incorporarea elementelot prezentate mai sus (hotirOrea A.G.A):
o/o

'

L0l2 ,,Capital subscris

vdrsat"

17.000

I 17,,Rezultatul reportat-an precedent" I I T,,Rezultatul reportat-an curent" 1041 ,,Prime de emisiune" 1068 ,uA.lte rezerve"

4.000
6.000

2.000 5.000

Problema 7. Din profitul exerciliului financiar N se repartizeazd, suma de 10.000 lei reprezent0nd prime pentru participarea salarialilor la profit.
. inregistrarea obligaliei fa{d de salariafi (hotdrfirea A.G.A):
I I T,,Repartizarea

profifirlui"

424,Bime reprezentind
participarea personalului la

5.000

profit"

,,

Problema 8. O societate pe acfiuni are un capital social de 350.000 lei format din 3.500 de ac,tiuni cu valoarea nominalr de 100 lei/acliune. Se hotirigte diminuarea capitalului social ca layo astfel: a) rbscumpdrarea de la burs6 a 350 de ac-tiuni gi anularea acestora, preful de rdscumpdrare fiind:
a1) 105 lei/acfiune;

95leilacfiune. b) diminuarea valorii nominale a unei acfiuni gi restituirea sumei cuvenite fieclrui acflonar in numerar
a2)

a) rlscumplrarea gi anularea acf,unilor: a1) 105 lei/acfiune;

. r[scump[rarea ac]iunilor (ordin


109 ,"A.cfiuni

de

plati, extras de cont):


h benci in lei'
36.750

proprii"

5121 ,,Conturi

13

'

diminuarea capitalului social prin anularea acfiunilor rlscump[rate (valoarea de r[scumpfuare > valoarea nominal[ - hotfufuea A.G.A):

l0l2

%
,,Capital subscris virsat"

109 ,"A,cfiuni proprii"

36.750 3s.000
1.750

668 ,,Alte cheltuieli financiare"2

. rdscumplrarea acfiunilor (ordin de platd, extras de cont):


109 ,Acfiuni

u) 95lei /acSune.

proprii"

5121 ,,Conluri la binci in

lei"

33.250

diminuarea capitalului social prin anularea ac{iunilor r[scumpdrate (valoarea de r[scumpdrare < valoarea nominal5 , hotdrArea A.G.A):
1012 ,,Capital subscris vdrsat"
o/

'

/o

35.000

109 ,,Acfiuni proprii" 768 ,,,A,lte venituri financiare"

33.250
1.750

b) diminuarea valorii nominale a unei acfiuni gi restituirea sumei cuvenite fiec[rui aclionar in numerar. . diminuarea capitalului social (hotdrArea A.G.A):
1012 ,,Capital subscris vdrsat"

456 ,,Decontlri cu acfionarii/ asociatii privind capitalul"

35.000

. restituirea citre acfionari a conhavalorii acfiunilor (dispozilie de plat[):


456 ,,Decont[ri cu acfionarii/ asociatii privind capitalul"
5311 ,,Casa in lei" 35.000

Problema 9. O entitate are un capital social de 100.000 lei compus din 1.000 de ac{iuni cu o valoare nominal[ de 100 lei/acfiune. Se hotdrEgte acoperirea unei pierderi anterioare in valoare de 14.000 lei, inregistrat[ in anul N-6, prin reducerea capitalului social cu l}yo, diferenfa de 4.000lei fiind afectatlaltor rezerve.

lnt-o astfel de circumstanp solulia agrcatd de profesorul Mihai Ristea este utilizarea contului 6642 ,piefieri din investifiile pe temren scurt cedate". Vezi in acest sens
contabilitatea financiard a intreprinderir, Edittua universitarl, Bucuregti, 2004, p.357.

t4

o/ /o

T,Rezultatul reportat"

[012 ,,Capital subscris vdrsat"


1068 ,"4.1te rezewe"

14.000 10.000

4.000

Problema 10. Dintr-o entitate se retrage un asociat c6ruia i se restituie cota parte din activul net format din capital social in sum6 de 17.000lei.

inregistrarea obligaliei de platd, a parfii din activul net ce revine asociatului (cerere de retragere, hotlrdrea A.G.A):

l0l2

,,Capital subscris

vdrsat"

456 ,,Decontlri cu actionariil


asocia.tii privind capitalul"

17.000

. plata sumei cuvenite asociatului (dispozifie de plat[):


456 ,Pecont[ri cu acfionariil 17.000

asocialii privind capitalul"

Problema 11. h leg[tur6 primele de emisiune, a c6xor valoare este de 10.000lei, A.G.A. hotlrlqte: - integrarea a 6.000 lei in capitalul social;

hansferul la rezerve a 4.000 lei;


% 1012 ,,Capital subscris virsat" 1068 ."A.lte tezerve" 10.000 5.000 3.000

1041.,,Prime de emisiune"

Problema 12. Se constituie rezerve legale in valoare de 7.000 lei, calculate potrivit prevederilor legislaliei financiar-contabile qi fi scale.
1 2

gr,,Repartizarea profitului"

1061,,R.ezerve legale"

7.000

Problema 13. o entitate are constituite rezerve legale in valoare de 16.000 lei. Din acestea se utirizeazd 12.000 lei pentru acoperirea pierderilor din exerciliile precedente.
Potrivit prurctului 222 (4) din O.M.F.P. 1752/20A5 pentnr aprobarea reglement6rilor contabile conforme cu directivele europene ,,sumele reprezentAnd tezewe constituite din profitul exercitiului financiar curent, inbaza unor prevederi legale se inregistreazi prin articolul contabil 129 :106. Profitul contabil rlmas dupd aceastil repartizare se preia in contul 1 17 de unde urmeazl a fi. repartwatpe celelalte destina$i legale".
15

1061 ,,Rezerve legale"

117 ,,Rezultatul reportat"

12.000

Problema 14. o clldire a cerei valoare de lnregistrare este de 285.000 lei, amortizat[ 165.000 lei este supusd opera{iunii de reevaluare, coeficientul de actualizare fiind 4,6. Se cunoaqte c[ metoda de reevaluare utilizatl" este cea bazat6, pe valori brute (aceasta presupune recalcularea valorii amortizdrii proporlional cu schimbarea valorii contabile brute a activului).
Valoarea reevaluatd a

cl[dirii este 1.311.000 lei (285.000 x 4,6),

aspect ce semnificd o diferenf6 in raport cu valoarea iniliala de 1.026.000 lei. Amortizarea dup[ actualizare este de 759.000 lei (165.000 x 4,6) gi, prin urmare, trebuie inregistratl diferenfa de 594.000 lei.

'

evidenfierea cregterii de valoare

a clidirii in urma operaliunii de

reevaluare:
212 ,,Constucfii"
ti tl

105 ,,Rezerve din

2Sl2,,Lmofiizareaconstrucfiilor"

% 1.026.000 reevaluare" 432.000


594.000

il

Valoarea rlmasd dupd reevaluare 1.311.000 - 759.000:552.000 lei (120.000 valoarea r[masl inilial[ + 432.000 diferenla din reevaluare) va fi amortizat6pe durata de viafl rimas[ a activului fix..

lt t.t
II
i

li,
l. ii

Efectuafi iruegishlrile contabile in cazul in care se utilizeazd, metoda de reevaluare bazatdpe valori nete (aceasta presupune eliminarea din valoarea contabil[ brutl a amortizlrii cumulate gi recalcularea valorii nete la valoarea reevaluat[ a actiwlui.
o/o

105 ,,Rezerve din reevaluare"

432.000
165.000 267.0004

2Sl2,Smortilz;ar:ea

constructiilor"
212 ,,Construcfli"

5S2.000 lei= (2g5.000 lei

lei.

- 165,000 lei) x 4,6, iat 267.0001ei = 552.000 tei - 2g5.000


16

i;.

i"L

Problema 15. La sfrrgitul unui exerciliu financiar o entitate iruegistreazd o pierdere de 9.000 lei asupra cSreia nu se ia nici o decizie. in exerciliul financiar urmltor se rcalizeazd un profit net de
19.000 lei care se repartizeazd astfel:

acoperireapierderiiprecedente; constituirea altor rezerve de 2.000lei; participarea salarialilor la profit 8.000 lei.

. inregistrarea pierderii asupra cdreia nu s-a luat nici o decizie (hotdrfuea A.G.A):
117 ,Rezultatul reportat -

N"

121 ,,Profit qi pierdere"

9.000

. utilizarea
AGA):

profitului net oblinut pe destina{iile men{ionate (hot[rdrea

117 ,,Rezultatul reportat N+1"

:%
117 ,Rezultatul reportat 1068 ,,.4.1te tezele" 42 4,,P rime reprezentdnd participarea personalului la profit"

lf'

19.000

9.000 2.000
8.000

Problema 16. Soldul final creditor al contului 121 ,,Profit gi pierdere" este la sfrrgitul anului de 17.000 lei. SI se inregistreze inchiderea contului dup[ aprobarea bilanfului contabil
121 ..Profit si pierdere"
11

7 ..Rezultatul reportat"

17.000

Problema 17. Se stabilegte prin protocol cu Prim[ria necesitatea unei subvenlii in valoare de 25.000 ldi reprezentend Il3 din valoarea unui obiectiv de investifii reprezentat de o instalafie. Se primegte factura executantului la finalizarea obiectivului de investi,tii in valoare 4e 75.000 lei, TVA 19%. Instalalia este receplionatd in luna urmdtoare gi se amortizeaz[ in 10 ani, dupd metoda liniard de amortizare. . necesitatea subvenliei (contract)
4451,,Subvenfii guvernamentale"
:

l3l,,Subvenqiiguvernamentale 25.000
pentru investitii"

t7

. primirea subven{iei (extras de cont, ordin de plat[):


5121 ,,Conturi la bdnci in lei"

445,,Subv64li"

25.000

. primirea facturii executantului:


% 231 ,,Imobilizlri corporale in curs de execulie" 4426,:lV A deductibild"

404,,Funrizori de imobilizdri"

89.250

75.000
14.250

. receptia instala{iei (proces verbal de receplie):


213l,,Echipamente tehnologice (masini, utilaie si instalatii de lucru)"
231 ,,ImobilizIri corporale curs de executie"

in

75.000

. inregistrarea amortismentului anual (situafie de calcul a amortizlrii):


6811 ,,Chekuieli de exploatare

2Sl2,Amorizuea
echipamentelor tehnologice"

privind amortizarea imobilizirilor"

l31,,Subvenfii guvemamentale
pentru investitif'

7584 ,,Venituri din subvenfii pentru investitii"

2.500

Problema 18. Se constituie un provizion pentru garaln{gii acordate clienfilor in valoare de 5.000 lei. ln perioada de garanlie se efectueaz[ remsdieri in valoare de: a) 3.000lei; b) 5.500lei.
Varianta a)

. constituirea provizionului (not[ contabil[):


6812 ,,Cheltuieli de exploatare

privind provizioanele"

I 5l2,,Provizioane pentru garantii acordate clientilor"

. efectuarea remedierilor in perioada de garanlie (facturd):


628 ,,,{lte cheltuieli cu xecutate de terti'

serviciile

401 ,,Funrizori"

18

atilizareaparfial6

provizionului constituit anterior (notd contabiHj:


7812 ,,Venituri din provizioane" 3.000

l5l2,,Provizioane pentru garanlii acordate clienfilor"

anularea provizionului pentru diferenfa neacoperitd,

la

expirarea

perioadei de garanlie (not6 contabild): l5l2,Brovnioane pentru garantii acordate clientilor"


7812 ,,Venituri din provizioane"

2.000

Varianta b)

. constituirea provizionului (not6 contabil[)


6812 ,,Cheltuieli de exploatare

privind provizioanele"

I 512, F r oitzioane pentru earantii acordate clientilor"

5.000

. efecfuarea remedierilor in perioada de garanfie (factur[ fisca16):


628 ,,Alte cheltuieli cu executate de terti"

serviciile

401 ,,Furnizori"

5.500

, rtilizweaprovizionului pentru
lSl2,Brovaioane pentru garantii acordate clientilor"

acoperirea remedierilor

(not[ contabil[):
5.000

7812 ,,Venituri din provizioane"

Problema 19. Se cumpdr[ o instalafie in valoare de 300.000 lei cu o durat[ de viaf[ utiltr de 10 ani. Pentru anlrl 4 este prevezutd efectuarea unei re,parafii capitale in valoare de 60.000 lei. Factura furnizorului instalaliei include gi TVA. Se inregistreazd"arnortismentul anual.

Anul I: . cumpdrarea instalafiei (facturd fiscal[):

=
l3l,,Echipamente tehnologice (rna$ini, utilaje 9i instalafii de lucru)"
2

404 ,,Furnizori de

imobiliziri"

357.000 300.000
57.000

4426 ..TV A deductibilE"

19

6811 ,,Cheltuieli de

exploatare

2813 ,Amortizaxea instalafiilor,

30.000

privind amortizarea imobiliz6rilor"

mijloacelor de tansport, animalelor $i plantafiilor"

privind provizioanele"

6812 ,,Cheltuieli de

exploatare

1518 ,,,A.lte provizioane"

20.0005

Anii II

gi

. inregistrarea anuitefi (situalie de calcul a amortiz[rii):


6811 ,,Cheltuieli de exploatare

III:

privind amorltzarea imobilizdrilor"

2813,,,{mortizarea instalafiilor, mijloacelor de tansport, animalelor gi

30.000

plantatiilor"

6812 ,,Cheltuieli de exploatare

privind provizioane pentru riscuri si cheltuieli"

1518 ,,.A.lte provizioane pentru riscuri gi cheltuieli"

20.000

AnuI IV:
. inregistrarea amortismentului anual (situalie de calcul a amortiz5rii):
6811 ,,Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea imobilizdrilor"

2813,,,{mortizarea

30.000
de

insklafiilor, mijloacelor
tansport, anirnalelor gi plantatiilor"

. primirea facturii executantului re,paraliei (factw[ fiscall):


611 ,,Cheltuieli de intefinere

gi =

401 ,,Furnizori"

71.400
60.000 11.400

rqlara!ii"
4426 ..TVA deductibill"

1518,d,Ite provizioane"

7812 ,,Venituri din provizioane"

60.000

t 60.000 lei : 3 ani 20.000 lei/an. = 20

Problema 20. O entitate emite 5.000 obliga{iuni cu valoarea nominald de 100 lei/obligaliune, valoarea de emisiune fiind de 90 lei/obligafiune, iar dobAnda anual[ de l0%. Durata creditului obligatar este de 5 ani. Se calculeaz[ gi se plltegte dob0nda pentru primul an. . emisiunea de obligafuni cu primd (borderoul obligaliunilor emise):
%
161 ,,Imprumuhri din emisiuni
de obligaSuni"

46l,,Debitori divergi"
169 ,,Prime privind rarnbursarea obligadunilor"

s00.000 450.000
50.000

5121 ,,Conturi la bdnci in lei

46l,,Debitoridiver$i"

4s0.000

. inregistrarea dobtnzii datorate (grafic de plat[):


666,,Cheltuieli privind
dobAnzile" 1681,"DobAnzi aferente
50.000

imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni"

artoftizarea primelor privind rambursarea obligafiunilor (pe durata utilizdrii creditului) - note contabil[:
6868,,Cheltuieli financiare privind atnortizarea primelor de rambursare obligatiunilor"

=
a

169 ,,Prime privind rambursarea obligafiunilor"

10.000

. plata dobdnzii pentru primul an (extras de cont, ordin de plat[):


I 681,,Dobinzi aferente inprumuturilor din emisiuni de obligatiuni"

5121 ,,Conturi la bdnci in lei"

50.000

Problema 21. Se r[scumpdrl obligaliuni proprii

in valoare

de

10.700 lei, valoarea lor nominal[ fiind de 10.000 lei gi se anu1eaz6.

. riscumpirarea obliga,tiunilor (ordin de platd, extras de cont):


505 ,,Obligafiuni emise gi

5121 ,,Conturi la binci in lei"

10.700

rdscurrp[tate"

2t

anularea obliga{iunilor rlscumpErate (hotdrirea Consiliului de

Administralie):

%
161 ,,iryrumuturi din
de obligafiuni"

emisiuni

505,,Obligafiuni riiscurrylrate"

10.700 10.000 700

668 ,,Alte cheltuieli financiare"

Problema 22. Se hot[rlgte conversia a 2500 obligafiuni cu o valoare de rarnbursare de 101 lei/obligaliune in 2.000 de ac{iuni noi cu o valoare nominali de 100 lei/ac{iune.

r' {

Valoarea obliga{iunilor:>2.500 obliga{iuni

:252.500lei; Valoarea acf,unilor:> 2.000 actiuni x 100 leilactiune = 200.000


lei.

101 leilobligafiune

. majorarea capitalului social prin conversia obliga$unilor


(hotdrArea

in

AGA):
%
1012 ,,Capital subscris vlrsat'' 1044,,Prime de conversie a

505,,Obliga1iuni emise qi

2s2.500
200.000

rdscurylrate"

s2.500

oblieatiunilor in acduni"

. anularea obligatiunilor (hotfuirea AGA):


161 ,jnryrumuturi din emisirmi de obligatiuni"

505 ,,Obfua1iuni emise gi rdscurmiirate"

252.250

Problema 23. O entitate contracteazd in cursul exerciliului financiar N, la data de I mai un credit bancar in valoare de 45.000 lei pe o perioad[ de 5 ani. Dobfuida anuali perceputi pentu creditul confiactat estede 10%.

22

Gralic
Tabelnr.
A,ni

de rambursare a

creditului bancar

l
DobAnda
4.500 3.600 2.700
1.800 900

Anuitate
t3.s00
12.600
1

Ratii (Amortisment)
9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

Valoare

rlmasi
45.000 36.000

I
2
3

1.700

27.000
18.000

4
5

10.800 9.900

9.000

Exercifiul financiar N:
. primirea imprumutului (extras de cont, contract de credit):
5121 ,,Conturi la binci in

lei"

L621 ,,Credite bancare pe teruren

45.000

lung,'

a dob0nzii aferente celor 8 luni r[mase pdn[ la sfhrgitul anului (grafic de rambursare):

. tnregistrarea obliga{iei de platd

o = (+s.ooo.
666,,Cheltuieli privind dobAnzile"

#* #)

= 3.oootei

1682,,Dobinzi aferente creditelor


bancare pe termen lung"

3.000

Exercifiul financiar N+l:

. inregistrarea obligafiei

de platd a dobAnzii aferent6 perioadei 1.01.N+l 1.05.N+1 (grafic de rambursare):

n =( +.soox 120) =t.Sootei

3601

666,,Cheltuieli privind dobAnzile"

1682 ,pob6nzi aferente creditelor


bancare pe termen hmg"

1.500

. plata ratei scadente gi a dobf,nzii (extras de cont, ordin de plat[):

23

5l2l,Contutilabincitnlef'

1621 ,,Credite bancare pe termen

13.500 9.000

lung gi mediu" 1682,,Dob6nzi aferente creditelor


bancare De termen lung"

4.500

Not6: de reguli, societdlile comerciale bancare incaseazd dobinda lunar,


indiferent de termenul de rarnbursare al creditului.

inregistrarea obligafiei de platd a dobinzii 31.12.N+1 (grafic de rambursare):


666,,Cheltuieli privind dobtnzile"

in perioada 1.05.N+1

1682 ,"Dob4nzi aferente


bancare pe termen lung"

creditelor

2.400

Exercifiul financiar N+2:

inregistrarea obligafiei de platd a dobAnzii 1.05.N+2 (grafic de rambursare):

in perioada 1.01.N+2

666,,Cheltuieli privind
dobAnzile"

1682,,Dob0nzi aferente creditelor bancare p termen lung si mediu"

1.200

. plata ratei scadente gi a dobinzii (extras de cont, ordin de platd):


%
1621 ,,Credite bancare pe termen

5l2l

,,Conturi la b[nci in lei"

12.600 9,000 3.600

lung"
1682,,DobAnzi aferente creditelor bancare pe termen

lung"

iruegistrarea obligaliei de platl a dobdnzii 31.12.N+2 (grafic de rambursare):


666,,Cheltuieli privind
dobAnzile"
I

in perioada 1.05.N+2

682,,Dobinzi aferente creditelor

1.800

bancare Pe termen lung"

Exercifiul financiar N+3:

. inregtskarea obligafiei de plat[ a dobdnzii in perioada 1.01.N+3 01.05.N+3 (grafic de rambursare):


666,,Cheltuieli privind
dobdnzile"

1682 ,"Dobdnzi aferente creditelor


bancare pe termen lung"

24

. plata ratei scadente gi a dobAnzii (extras de cont, ordin de platd):


%
1621. ,,Credite bancare pe termen

5121 ,,Conturi la blnci in

lei"

I L700 9.000 2.700

lung"
1682,,Dob4n"i aferente creditelor
bancare pe termen lung"

inregistrarea obligafiei de plati 31.12.N+3 (grafic de rambursare):


666,,Cheltuieli privind dobinzile"

a dobAnzii in perioada 1,05.N+3


t.200

1682,,Dob6nzi aferente creditelor


bancare pe termen lung"

Exercifiul financiar N+4

inregistrarea obligaliei de plat[ 01.05.N+4 (grafic de rambursare):


666,,Cheltuieli privind
dobAnzile"

a dobdnzii in perioada 1.01.N+4

bancare pe terrnen lung"

. plataratei

scadente gi a dobdnzii (extras de cont, ordin de


o/o

plat[):

5121 ,,Conturi la binci in

lei"

10.800

1621 ,,Credite bancare pe termen

9.000
1.800

lung" 1 682*Dob6nzi aferente creditelor bancare pe termen lung"

3 1.

inregistrarea obliga{iei de plat[ a dobdnzii 12.N+4 (grafic de rarnbursare):

in

perioada 1.05.N+4

666,,Cheltuieli privind
dobAnzile"

1682 ,,Dobinzi aferente creditelor


bancare pe termen lung"

Exercifiul financiar N+5:


inregistrarea obliga,tiei de plati 01.05.N+5 (grafic de rarnbursare):
666,,Cheltuieli privind

'

a dobf,nzii in perioada 1.01.N+5

dobinzile"

1682 ,,Dobinzi aferente creditelor bancare pe termen luua"

25

. plata ratei scadente gi a doblnzii (extras de cont, ordin de plat[):

o/o
1621 ,,Credite bancare pe termen

5121 ,,Conturi la blnci in

lei"

e.eQo

9.000 900

lung'
1682 ,Dobinzi aferente creditelor bancare De termen hmg"

Problema 24. Entitatea B de{ine titluri imobilizate la entitatea A (afiliat6), cdreia i se avanseaz[ urm[toarele: a) suma de 100.000 lei; b) 20.000 $ la un curs de schimb 3,50lei/$. Se restituie de cdtre entitatea A datoria c[tre operatorul economic B, cursul de schimb in momentul restihririi fiind: b1) 3,45 lei/$; b2) 3,55 lei/$. S[ se efectueze inregistrtrrile la ambele entiti$.
Entitatea A: . primirea sumelor ?n lei gi valute (extras de cont, ordin de platI, contract de imprumut):
a) 100.000lei
5121 ,,Conttni la blnci in lei"
1661 ,,Datorii fata de entitifile 100.000

afiliate"

b)20.000$x3,50lei/$
5124 ,,Conturi la bdnci

in

1661 ,"Datorii faln de entittrlile

70.000

valutii"

afiliate"

. restituirea sumelor primite (extras de cont, ordin de plati): br)


1661 ,,Datorii fap de entiEfile

=
valutar"

afiliate"

5121 ,,Conturi la b5nci tn 5124 ,,Conturi la binci in 765 ,,Venituri din diferenle de

lei" valuti" curs

170.000 100.000

69.000
1.000

26

bz)

171.000
170.000

% 166 ,,Datorii legate de

o/ /o

5121 ,,Conturi la binci

171:000 100.000 71.000

participafii"

in lei"
5124 ,,Conturi la bdnci

1:000

665 ,,Cheltuieli privind diferenlele de curs

in valutd"

valutar"

Entitatea B:
a)

. acordarea imprumutului (extras de cont, ordin de plat5):


2671 ,,Sume datorate de
o/ /o

entitlfile afiliate"

5121 ,,Conturi la binci in lei" 5124 ,,Conhri la blnci in

170.000 100.000

70.000

valut["

. primirea sumelor imprumutate anterior (extras de cont, ordin de plat[): br)


% 5121 ,,Conturi la binci in lei" 5124 ,,Conturi la bbnci in

2671 ,,Sume datorate de

entitifile afiliate"

170.000 100.000 69.000 1.000

valutl"
665 ,,Cheltuieli din diferenfe de curs valutar"

bz)

171.000

o/ /o

100.000 5121 ,,Conturi la blnci in lei" 71.000 5124 ,,Conturi la blnci in valut["

2671 ,,Sume datorate de

171.000 170.000 1.000

entitilile afiliate"

765 ,,Venituri din


diferente de curs valutar"

Problema 25. O entitate de,tine in patrimoniu in anul N un teren in valoare de 800.000 lei. La sfhrgitul exerci,tiului financiar N*1, valoarea just[ este estimat[ la 1.000.000 lei, iar la 31 decembrie N+2 valoarea just6 este de 700.000lei.

inregistrarea reevalulrii terenului expertizd):


2111 ,,Terenuri"

la finele anului N+l

(raport de

105 ,,Rezerve din reevaluare"

27

inregisharea reevalulrii terenului expertizi):


%
105 ,,Rezsrvc din reevaluare"

la finole anului N+2 (raport

de

2111 ,,Tcre,nni"

300.000 200.000

6813 ,,Cteltuieli de elploahre privind ajus6rile pentnr


dcpreciorea imobiliziirilot''

100.m0

28

.2. Gontabilitatea

imobilizirilor

Problema 1. Pentru tnfiinlarea unei intreprinderi au fost efectuate urmdtoarele cheltuieli : taxe notariale 150 lei; tara de trmatriculare in Registul Comerfului 100 lei; cheltuieli de reclamd pi publicitate l20lei + TVA facfurate de un fumizor; cheltuieli de prospectare a piefei 200 lei, suportate de cltre unul din asociafi.

' -

evidenfierea cheltuielilor de constituire (plltite in numerar gi respectiv

de unul din asociali cu chitan!6):


201 ,,Cheltuieli de constituire"

5311 ,,Casa in 455 ,rA.clionari/asociali curente6"

% lei"

conturi

450 250 200

. inregistrarea cheltuielilor de constituire facturate de fumizor:


o/ /o 201 ,,Cheltuieli de constituire"

401 ,,Furnizori"

142.80 120,00

4426,,TV A deductibild"

22,84

. utilizAnd o formul[ contabild recapitulativ[:

592.80
570

% 201 ,,Cheltuieli de constituire"

%
5311 ,,Casa in lei" 455 ,,Sume datorate

592.80 250,00 200,00


142,80

22,80 4426,:Mdeductibil["

asociafilor" 401 ,,Fumizori"

Problema 2. Pentru oblinerea unei relete noi de fabrica,tie


efectuat urmitoarele cheltuieli

s-au

materiale 800lei; manoper[ 400lei; energie 501ei; apb 101ei.

in lucrarea ,,Contabilitatea financiard romilneascd armonizatd cu Directivele contabile europene, Standardele intemalionale de contabilitate, opneaVl pentru utilizarea in acest scop a contului 462 ,,Creditori divergi".
29

u Atanasiu Pop

ci sunt indeplinite condiliile pentru ca re{eta respectiv[ s[ fie considerat6 inventie.


. evidenlierea cheltuielilor dupd natura acestora:
6xx,,Cheltuieli...."
203 ,,Cheltuieli de dezvoltare"

DupE ftnalizarea cercet[rii .se constati

3xx. 4xx, 401 .,Stocuri'...


721 ,,Venituri din producfia de

t.260 t.260

imobiliznri necorpotale"

trecerea refetei de fabricalie

in categoria brevetelor de invenlie (noti

de

transfer):
205,,Concesiuni, brevete, licente, mirci comerciale, drepturi $i active similare"
203 ,,Cheltuieli de dezvoltare"

t.260

Problema 3. Se inregistreazd reproiectarea tehnologici a unui bun de cltre echipa proprie de lucr[tori in valoare de 1.700 lei. La sfhrgitul perioadei activitatea nu este fina\izatd,. tn perioada de gestiune urm[toare aceasta este finalizatfl, valoarea sa totall fiind de 2.600 lei. Durata de viaf[ util5 a programului este de 4 ani. S[ se evidenlieze 9i amortismentul pentru primul an.
inregistrarea imobilizdrii nefinalizate lucr5ri sau bon de predare):
233 ,,Imobiliziri necorporale tn curs de execufie"

la finele perioadei (situafie

de

721 ,,Venituri dinproducfia de


,

1.700

imobilizdri necorporale"

i
T

. receplia proiectului (proces verbal de recepfie):


203 "Cheltuieli de dezvoltare"
o/ /o

i
I

2.600
900 1.700

721 ,,Venituri din producqia de imobilizlri necorporale"


233 ,,Imobilizlri necorporale in curs de executie"

. amortismentul anual - plan


6811 ,,Cheltuieli de exploatare

de amortizare:
2803,Amortizarea cheltuielilor

privind anortizarea

de dezvoltare"

imobilizirilor"
30

Problema 4. O inheprindere realizeazd, cu fo4e proprii un brevet in valoare de 36.000 lei gi prime$te cu titlu gratuit un brevet in valoare de 23.000 lei. Brevetulrealizat cu forfe proprii se vinde cu 38.500 lei.

oblinerea brevetului prin forle proprii (situafe de lucrdri sau bon de

predare):
205.1,,Concesiuni, brevete,
licenfe, 721 ,,Venituri din producfia de 36.000

mirci comerciale,

imobilizlri necotporale"

drepturi si active similare"

. primirea gratuiti (act de donalie):


205.2,,Concesiuni, brevete, licenfe, mirci comerciale, &epturi si active similare"
131 ,,Donafii pentru investilii" 23.000

vdnzarea brevetului iealizat cu forfe proprii (facturd):

461,,Debitori divergi"

7583,,Venituri dinvdnzarca
activelor gi alte operafii de capital"

38.500

. scoaterea din patrimoniul entitilii (facturd):


6583,,Cheltuieli privind
activele cedate 9i alte operalii de capital" 205.1,,Concesiuni, brevete, licenle, mirci comerciale, drepturi $i active similare"
36.000

Problema 5. Se achizifioneaz[ o clldire in valoare de 150.000 lei care, datoritd faptului c[ este amplasatd pe o strade cu un vad comercial bun, este negociat6 la prefui de 158.000 lei. Ulterior clEdirea este vdndutl cu 135.000 lei + TVA, amortizarea inregistratd pane in momentul virnzddi fiind de 39.000 lei. Operafiunea are loc tntre persoane juridice ambele pl[titoare de TVA:

. cumplrarea clldirii
%

gi evidenlierea fondului comercial (facturl fiscall, conhact de vinzare cump[rare):

404 ,,Fumizori de

imobiliziri"

212 ,,Construcfii" 2071 ,,Fond comercial pozitiv"

1s9.520 150.000 8.000

31

lnregistrarea TVA deductibild concomitent cu pentru valoarea clddiriiT :


4426,:fV A deductibili"
4427

TVA colectat6 numai


28.500

'TVAcolectatd"

6811 ,,Cheltuieli de exploatare

2812,"Lmorizarca
construcfiilor"

39.000

privind amortizarea imobilizXrilor"

vdnzatea

cl[dirii (factur[ fiscald):


7583 ,,Venituri din v6nzarea activelor gi alte operafii de 13s.000

46l,,Debitori divergi"

capital"
4426 ..TV A deductibili"

=
a

4427 ".TVAcolectatii"

25.650

. sc5derea din patrimoniu

clidirii (factura

fisca16):
150.000 39.000

%
2811 ,,,A,mortizarea

212,,Construcfii"

construcfiilor" 6583,,Cheltuieli privind activele


cedate qi alte operafii de capital"

1r0.000

sc[derea din patrimoniu cHdirii (facturd fi scal[):

fondului de comercial odati cu venzarca

Aceaste operafiune poarti denumirea de taxare invers6. ln Legea 57112003 privind Codul fiscal cu modificlrile gi completdrile ulterioare (a se consulta pagina de intemet www.cdep.ro) sunt menlionate bunurile pentru caxe se aplici aceasti misur[ de sirrplificare: - vAnzarea/curnpdrarea degeurilor gi reshrrilor de metale feroase qi neferoase, precum gi materiile prime secundare rezultate din valorificarea acestora; - vinzarea/cunpirarea de terenuti; - vinzarea/currpdrarea de cltrdiri sau pdrfi de cl6dire.

32

6583 ,,Cheltuieli privind cedate gi alte operagii de

activele

2071 ,,Fond comercial pozitiv

8.000

capital"s

Problema 6. O ?ntreprindere realizeaze cu fo4e proprii un program informatic in valoare de 18.000 lei care se amortizeazd, pe o perioad[ de 3 ani. Dup[ 2 ani, datorit[ uzurii morale, este scos din activul patrimonial.

oblinerea programului informatic (situalie de

lucriri sau bon

de

predare):
208,,.A.Ite

imobiliziri

721 ,,Venituri din producfa de

18.000

necorporale"

imobiliziri necorporale"

. inregistrarea anuitl1ii (situalie de calcul a amortizdrii):


6811 ,,Cheltuieli de exploatare privind amortizarea

2808,,Amortizarea altor

6.000

imobiliz[ri necorporale"

imobilizirilor"

scoaterea din activul

unit[tii patrimoniale

(proces verbal de scoatere din

func{iune):
% 2808,,.{mortizarea altor imobiliziri necorporale" 6583,,Chelhrieli privind activele cedate $i alte operatii de capital"
208,,.A.Ite imobiliz6ri

necorporale"

18.000 12.000

6.000

Problema 7. Se cumpdrd un teren de la o persoanl frzicd la un pre! de 15.000 lei, contravaloarea acestuia neachitandu-se imediat. Pentru terenul respectiv entitatea pl6tegte taxe notariale in valoare de 400 lei.

Nu am luat in considerare amortizarea aferentd fondului comercial. Fondul comercial apare, de reguld, in situafiile financiare consolidate. Potrivit OMFP tu. 17 5212A05 fondul comercial se amortizeaz[, deoarece se prectzeazd la punctul 51 din norme urmitoarele: ,durata de amortizare a fondului comercial pozitiv se detemrind de la data achiziliei acfiunilor sau, in cazul tn care achizilia are loc tn doud sau mai multe etape, la data la care entitatea a devenit o filia16". Daci facem recurs la IFRS 3 ,,Combiniri de intreprinderi", fondul comercial nu se amortizeazA, ci se testeaz6 pentru
e

depreciere de valoare.

33

. cumperarea terenului (dispozilie de plat[, borderou de achizilie)lo:


2111 ,,Terentui"

=%
462,,Creditori divergi" 5311 ..Casa in lef'

15.400 15.000 400

Problema 8. Se realizeazd o amenajare de teren in valoare de 45.000 lei din carc 50Yo cu forle proprii gi 50% prin intermediul terfilor, TVA 19%. Se amortizeazl"in 5 ani, regimul de amortizare fiind cel liniar. Dup[ 4 ani se scoate din patrimoniu. Se achitl obligafa fa]6 de furnizor prin contul de la banc[.

evidentierea par{ii din amenajarea de teren realizat[ cu forfe proprii (situa,tie de lucrdri) :
231 ,,Imobiliztrri corporale ln curs de execugie" 722 ,,Venituri din producfia de

22.500

imobiliznri corporale"

evidenlierea pirfii din amenajarea de teren facturatd de te4i (factur[ fiscal[, proces verbal de recepfie):
%
231 ,,Imobilizdri corporale in curs de execugie"ll 4426 ,.TVA deductibilE

404 ,,Furnizori de imobilizdri'

26.775

22.s00
4.275

. receptia actiwlui:
2112 ,,Amenajiri de terenuri"

231 ,"Imobilizdri corporale curc de executie"

in

45.000

. plata facturii furnizorului (extras de cont, ordin de platd):


404 ,,Furnizori de imobiliziri"

5121 ..Conturi la bdnci in

lei"

26.775

in acest caz nu se poate emite facturl fiscald de c6fe persoana fizic[ gi se intocmegte borderou de achizilie de c[te cunplrdtor, iar TVA nu are implicafii asupra operafimii. l1 Considertrm c[ amenaj[rile de terenuri nu sunt supuse taxdrii inverse, deoarece in legislafia fiscalE se prevede aceastil operafiune numai pentu terenuri. 34

l0

inregistrarea amortismentului anual amortizdii\l2


281 de

- anii I-IV (situalie

de calcul

6811 ,,Cheltuieli de exploatare

l,,Amortizarea amenaj[rilor

9.000

privind anrcrtizarea imobilizdrilor"

terenuri"

scoaterea amenajdrii de teren din activul patrimonial (proces verbal de

casare):
o/ /o

2ll2 ,Smenajiri

de terenwi"

1,,.{mortizarea amenajdrilor de terenuri" 6583,,Cheltuieli privind activele cedate $i alte operatii de capital"
281

4s.000 36.000 9.000

Problema 9. Se achizilioneazd o instalalie de la un fumizor extern, astfel: preful inscris in factura furnizorului 10.000 $; factura de transport pe parcurs extem 3.000 $; ta"xa vamal[ 10%; comisionul vamal I%;TYA 19%; cursul de schimb 2,85lei/$. Se achitE taxele varnale, comisionul vamal gi TVA. Se pldtegte, de asemenea, 75% dindatoria fa{[ de furnizorul instalafiei dupd 10 zile laun curs de 2,90 leil$, diferenla achitandu-se dupd 2 luni la un curs de schimb de 2,80lei/$.

. recepfia instalafiei (invoice, declarafie vamald de import, proces verbal


de recepfie):
21

3l,"Echipamente tehnologice

o/ /o

4l.rzs.s0

(nngini, utilaje gi instalalii de lucru)"

404 ,,Funnizori de

imobiliziri'

401 ,,Furnizori"l3 446,Alte ir4pozite, taxe gi virs[minte asimilate" 447 ,,Fonduri speciale - taxe gi virsdminte asimilate"l4

28.500,00 8.550,00 3.705,00


370,50

12

Se calculeaz[ norma de amortizare liniar6:

n =ff

loo%

rco% '*2oo/o. ln

continuare se determinl amortismentul anual: A = Vi x n:45.000 x20Yo = 9.000 lei. 13 Se poate utiliza 9i contul404 ,,Funrizori de imobilizlri'. ra Pot fi utilizate 9i conturile 446,462.

35

Noti

de calcul: Datoria fa{I de tumizorul de imobilizlri (cont 404): 10.000 $ x 2,85 = 28.500lei Datoria fa16 de transportator (cont 401): 3.000 $ x 2.85 = 8.550lei Valoarea in vam6: 37.050 lei Ta:ra vamal[ (cont 446):37.050 x tlTo: 3.705 lei Comisionul vamal (cont M7):37.050 x lYo = 370,501s Taxa pe valoarea adiugatdr6: (37.050 + 3.705 + 370,50) x l9o/o : 7.813,84lei

. plata tanelor vamale, a comisionului vamal gi a TVA (extras de cont,


ordine de plat[):
%

5121 ,,Conturi la b6nci in

lei"

11.889.34

446,Alte impozite, taxe gi


vlrsdminte asimilate" 447 ,,Fonduri speciale - taxe gi vlrslminte asimilate"

3.705,00
370,50

4426,,TVA deductibili"

7.913,84

. plata a 75% dinvaloarea facturii furnizorului extern la cursul de schirnb de 2,90 leil$ (extras de cont, ordin de plat[):
%

5124 ,,Conturi la bdnci in

21.7s0

404,,Furnizori de imobiliz[ri"
665 ,,Cheltuieli din diferenle de
curs valutar"

valutl"

2t.375
375

Noti

Total datorie la cost istoric (rulaj creditor 404: 10.000 $ x 2,85 : 28.500 lei Datoria plltitl la cost istoric (rulaj debitor 404: 10.000 $ x 2,85 x 75o/o: 21.375let
Comisionul vamal reprezintl comisionul perceput pentu prestarea serviciilor vamale gi constituie venit cu destinafie speciali la bugetul de stat. Comisionul de calculeazd la valoarea in vam6 potrivit reglementirilor in vigoare, respectiv Codul vamal (a se consulta legislafia la pagina de internet http:/lwww.customs.ro/). 16 Potrivit Legii m. 571/2003 privind Codul fiscal, baza de impozitare pentu importul de brmuri este constihriti din valoarea tn vamtr a bunurilor la care se adaugi taxele vamale, comisionul varral, accizele gi alte taxe, exclusiv taxa pe valoarea adiugat[, datorate:pentru tryortul de bunuri. Considertrm cE prin modalitatea de stabilire abazei inpozabile privind TVA (,,hx6 la tax6") ?n cazul inryortului de active se demonsteazi inc6 odatl dominanfa fiscalitdfii in Rominia.
15

de calcul:

36

pldtitl (rulaj creditor 5124): 0.000 $ x 2,90 x 7 SYo : 21 .7 50 lei Diferenfe nefavorabile de curs valutar: 21.750 -21.375 :375Iei . stingerea obligaliei de plat6 fald de furnizorul extern la cursul
Suma
1

de

schimb de 2,80 lei/$ (exhas de cont, ordin de platd):


404 ,,Furnizori de

imobiliziri" valuti"

o/ ./o

5124 ,,Connri la bdnci

in

7.125 7.000
125

765 ,,Venituri din diferenfe de


curs valutar"

Not[ de calcul: Datoria de achitat la cost istoric (sold creditor 404: 2.500 $ x 2,85 :

7.I25lei Datoria pldtiti la cost istoric (rulaj debitor 404:2.500 $ x 2,85 = 7 .125 lei
Suma pl1tiffi (rulaj creditor 5124):2.500 $ x 2,80 7.000 lei Diferenle favorabile de curs valutar: 7 .125 - 7.000 I25leI

Problema 10. Pentru amenajarea unui spafiu cumplrat cu 175.000 lei de la o persoanl juridicI plltitoare de TVA s-au consumat materiale de 16.000 lei, manopere de 7.000 lei, energie 450 lei, aceasta nefinalizAndu-se pini la sfhrgitul lunii. In luna urmltoare se mai consuml materiale de 4.000 lei gi manoperl de 2.50Q lei. Dup[ flrl,alizare se ftnalizeaz[ qi se d[ in folosin{l spaliul.
. cumpdrarea spafiului (factur[ fiscal[, contract de vfuuare-cump6rare):
231 ,,Imobiliziri corporale in curs de execufie" 404 ,"Fumizori de imobiliz6ri" 175.000

. inregistrarea TVA deductibil[ concomitent cu TVA colectatS:


TVA deductibild"

4427

,:w[colectati"

33.250

efectuarea lucrdrilor de ame,najare nefinalizate la de lucr[ri):


231 ,,Imobiliz[ri corporale in curs de execufie"

sfirgitul lunii (situafie

722 ,,Venituri din produclia de

23.450t7

imobiliznri cotPorale"

tt 16.000 + 7.000 + 450 23.450lei. Aceastd valoare majorcazlcostul imobilizirii. =


37

w-

ftnalizarea lucr5rii de amenajare gi darea ln folosinti (proces verbal de recep{ie final6):


212 ,,Construcfii" %
231 ,,Imobiliziri corporale in crus de execufie" 722 ,)trenrntri din produclia de

29.9s0 23.450
6.500

imobiliziri corporale"

Problema 11. La un utilaj inregistrat in contabilitate cu valoarea de 13.000 lei, amortisment inregistrat 3.900 lei, se executd de cdtre un te4 specializat lucrlri pentru irnbundt6firea performanfelor estimate inifial. Se primegte factura fisca16 pentru serviciul prestat in valoare de 3.000 lei, TVA 19%. S[ se calculeze amortismentul de inregistrat gtiind ci durata normale de funefionare a utilajului este de 10 de ani.

. calculul normei de amortizare:

rco% rcoo n=-= 10 =laoh


. calculul anuit5,tii (amortismentului anual): A = Vi x

n:

13.000

x 10%:1.300lei

. num6rul de ani pentru care s-a inregistrat amortizarea:

3.900: 1.300:3 ani:)duratar[masd

10-3:7

ani;

. valoarea r[mas[ este de 9.100 lei 9i s-a oblinut astfel:


13.000

3.900 = 9.100 lei

. executarea lucrlrii de modernizarc facfinatl de un ter{:


% 213l,,Echiparnente tehnologice (rna$ini, utilaje qi instalafii de 401 ,,Furnizori" 3.570
3.000

lucru)"

44t6..TVA deductibild"

570

. valoarea dupi amortizare: 9.100 + 3.000 = 12.100lei


38

. calculul normei de amortizare gi anuitd,tii


modemizare:
n
1,00%

dupfl efectuarea

lucrfii

de

--.7

=14,285o/o) A=12.L00 x14,285o/o =1.728,49 lei

. inregistrarea amortizirii anuale (situafie de calcul a amortizirii):


6811 ,,Cheltuieli de exploatare

privind amortizarca

imobilizirilor"

2813,,Amortizarea instalafiilor, mijloacelor de transport, animalelor $i plantatiilor"

1.728,49

Problema 12. Se caseazl o instalafie neamortuzatd integral a cerei valoare de intrare a fost de 250.000 lei, amortizare inregistratd 238.000 lei. Cheltuielile cu casarea facturate de un ter,t sunt in sum6 de 1.500 lei, TVA 19%, iar materialele recuperate de 1.700lei.
scoaterea din pahimoniu a instalaliei casate (proces verbal de scoatere din funcliune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale):
%
2 13

2813,Amortizarea instalafiilor, mijloacelor de tansport, animalelor gi plantafiilor" 6583,,Cheltuieli privind


activele cedate gi alte operalii de capital"

l,,Echipamente tehnolo gice (maqini, utilaje 9i instalalii de

250.000

238.000

lucru)"
12.000

. cheltuielile cu casarea (facturd {iscald):


% 6588 ,,Alte cheltuieli de 401 ,,Fumizori"
1.785

1.500 285

exploatare" 4426 *TV A deductibili"

. ipregistrarea materialelor recuperate (noti contabil[):


302,Materiale consumabile"

'exDloatareo'

7588 ,Alte venituri din

1.700

Problema 13. Se vAnd aparate de mdsur6 gi control a clror valoare de intrare este de 38.000 lei, amortizare inregistrat6 34.000 lei la un pre! negociat de 8.000 lei, TVA 19%.
39

. vetwareaAMc- urilor (factur[ fiscal[):


461,,Debitori diverqi"
%
7583 ,,Venituri din vinzlrea activelor gi alte operaqii de

9.520
8.000

capital" 4427 ,:fVAcolectat6"

1.s20

scoaterea din gestiune (proces verbal de scoatere mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale):
%
281 4,

din func{iune

=
altor

imobiliziri corporale"
6583,,Cheltuieli privind activele
cedate $i alte operatii de capital"

"Amorizarea

2132 ,fiparate qi instala]ii de misurare, contol gi reglare"

38.000 34.000

4.000

Problema 14. Se efectueazd o lucraxe de investifii in regie proprie pentru care s-au inregishat urm6toarele cheltuieli: - materiale 71.000lei; - manoper[ 39.000lei; - energie 2.000,TVA l9%. Se receplioneazd lucrarea de investi{ii. . consumul de materiale (bon de consum):
602 ,,Cheltuieli cu consumabile"

materialele

302 ,Materiale consumabile"

71.000

. manopera (state de salarii, notb contabild):


64. ,,Cheltuieli cu

personalul" =

conturi -42.r43,,,Personal asimilate, asigur[ri sociale, protecfia sociald gi conturi


qi

39.000

asimilate"

. factura fiscall
%

de energie:

401 ,,Furnizori"

605 ,,Cheltuieli privind energia


gi apa"

2.380 2.000 380

4426,:lV A deductibild"

40

t'

receptia

lucr[rii de investifii (not[ de

recep,tie, proces verbal de

recepfie):
212 ,,Construcfii" 722 ,,Vsnlrttxi din produclia de 112.000

imobilizdri"

Problema 15. Se imputb lipsa la inventar a unei aparaturi de biroticl unui salariat al entit6fii, preful de imputare fiind de 4.000 lei,
valoarea de intrare 12.000 lei, atnortizarea inregistrat[ 8.000 lei.

. sc[derea din patrimoniu


%

a aparaturii

birotice (liste de inventar):


12.000 8.000

28l4,"Amor6zarea altor imobilizdri corporale" 6583,,Cheltuieli privind activele


cedate gi alte operalii de

214,Mobilier, apanturd birotic[, echipamente de


protecfie a valorilor materiale gi umane qi alte active corporale"

4.000

capital"l8

. inregistrarea imputa,tiei (proces verbal de imputare):


4282 ,Alte creanfe in legdturd
cu personalul" o/ /o

7588 ,,,A,lte venituri din

4.760 4.000 760

exploatate"

4427,:lV Acolectatl"le

Problema 16. O entitate doneazi aparatur[ birotici in valoare de 9.000 lei gi prime$te cu titlu gratuit un mijloc de transport in valoare de 135.000lei.

. donarea aparaturii de birotic[ (act de donafie):


6582 ,,Donafii qi subvenfii acordate"

2l4,Mobilier, aparaturd biroticd,


echipamente de protecfie a valorilor materiale qi umane gi alte active corporale"

9.000

. evidenlierea TVA suportatd de cltre


l8

entitate2o:

"

Poate fi utilizat gi contul 6588 ,"A,lte cheltuieli de exploatare". Se colecteazd gi TVA pentu preful de imputare. Aceastil formuli contabild se intocmegte numai c6nd donatorul qla dedus TVA pentru activul achizifonat sau produs cu forfe proprii.
re

4l

635 ,,Cheltuieli cu alte taxe si vlrsdminte asimilate"

inpozite,

4427

,Iv[colectata"

1.710

. primirea gratuit6 a mijlocului de hansport (act de donafie):


2133 ,Miiloace de tansport"
133 ,Donatii pentru investifii 135.000

Problema 17. Se vinde un mijloc de transport pentru care cunosc urrrltoarele informa{ii:

se

valoarea de intrare 150.000 lei; amortizarea inregishatd 130.000 lei; pretul de vffnzare 25.000lei, TVA 19%.
de transport (factur[ fiscal[):
%
7583 ,,Venituri din vAnzarea activelor gi alte operalii de

. vdtrzareamijlocului
46l,"Debitori diverqi"

29.7s0 25.000

capital"
4427 ,:fVAcolectatii"

4.750

descdrcarea gestiunii (proces verbal de scoatere mijloacelor fixe/de declasare a unor bunwi materiale):
%

din

functiune

2133 ,Mijloace de transport"

2813,Amortizarea instalafiilor,
mij loacelor de ff ansport,

150.000 130.000

animalelor qi planta{iilor" 6583,,Cheltuieli privind activele cedate $i alte operatii de capitat'

20.000

Problema 18. Se cumplrd 1.000 ac{iuni cu 100 lei/acliune


reprezentdnd jumdtate din capitalul social al unei societd{i nou infiinfate.

vars[ imediat 50% din valoarea acfiunilor, restul urmlnd s[ fie v[rsat la o dat[ ulterioar[. La sfhrqitul anului valoarea unei ac,tiuni este de 99,5 lei. Ulterior valoarea unei ac{iuni deptrgeqte 100 lei/acfune. Se varsl $i restul de 50% din valoarea acliunilor
Se

achizilia acliunilor delinute la entit{ile afiliate (extras de cont, ordin de plat[, contract de societate):

42

261 ,,.A.cfiuni definute la

entitllile afiliate"

% 5121 ,,Conturi la binci in lei" 2691 ,,Virsdminte de efectuat

100.000 50.000 50.000

privind acfirmile definute la entititile afiliate"

6863,,Cheltuieli financiare privind ajustirile pentru pierderea de valoare a imobilizdrilor


fiinanciare"

2961,,,A,justiri pentru pierderea de valoare a acfiunilor definute la entittrfile afiliate"

500

anulaf,ea ajust6rii pentru pierderea de valoare (ca urmare a cretterii valorii titlurilor definute) - not[ contabil[:
2961,,,A,justiri pentru pierderea de valoare a ac,tiunilor delinute la entit6file afiliate"
7863 ,,Venituri financiare din ajustdrile pentru pierderea de valoare a imobilizirilor

financiare"

'

virsaxea diferenlei de 50% din valoarea acliunilor (extras de cont, ordin

de platd):
2691 ,,V6rs[minte de efectuat
5121 ,,Conturi la bdnci in

lei"

privind acliunile delinute la entititile afiliate"

Problema 19. Se achizifioneaze 1.000 de titluri imobilizate la o valoare de 100 lei/titlu din care 30% se pldtesc imediat, iw 70oh ulterior. Se cedeazd titlurile dup[ achitarea valorii reziduale de 70%o la wr pret de cesiune de 110.000 lei. Se incaseazl contravaloarea creanlei cu ordin de plat[.

. cumperarea
265

altor titluri imobilizate (ordin de plat[, extras de cont,


o/

contract de societate): ,/.lte titluri imobilizate"


10

100.000

5121 ,,Conhri la bEnci tn lef' 2693 ,,VIrsiminte de efectuat pentru alte imobilizari

30.000 70.000

financiare"

43

plata datoriei reziduale:


5121 ,,Conturi la bdnci in lei" 70.000

2693 ,,V[rsdminte de efectuat


pentnr alte

imobiliziri

financiate"

. venzatea titlurilor imobilizate:


46l,Debitoi divergi"
7 647,,Y enittni dn imobilizdi financiare cedate"

110.000

. scAderea din gestiune a titlurilor:


6641 ,,Cheltuieli imobilizdrile financiare cedate"

privind

265 ,,Nte titluri imobilizate"

100.000

. incasarea contravalorii titlurilor vdndute (extras de cont, ordin de plat[):


5121 ,,Conturi la binci in lei"

46l ,Debitori diversi"

110.000

Problema 20. Se vhnd acliuni reprezentdnd interese de participare cu 140,000\ei, valoarca contabild a acestolz find de 125.000\ei.

. vinzareatitlurilor imobilizate:
461,,Debitori divergi"
7641 ,,Venituri din financiare cedate"

imobiliziri

140.000

. scederea din activul patrimonial:


6641,,Cheltuieli privind

262 ,,lnterese de participare

"

125.000

imobiliz[rile financiare cedate"

Problema 21. Se frnalizeazd,o lucrare care se facfixeazdunui te{, valoarea totall a facturii fiind de 47.600lei, din care 7.600 lei TVA. Se incaseazd" contravaloarea facturii mai pufin 10o/o care r[mAn drept garanlie de bunl execufie pentru o perioad[ de 3 ani. In perioada de garanfie se efectueaz[ remedieri ln valoare de 1.000 lei. Dup[ trei ani se incaseazi in totalitate contravaloarea garantiei.

44

. facturarea lucrlrii:
4111 ,,Clienfi"
704 ,,Venituri din lucr[n executate gi servicii prestate" 4427 ..TVAcolectat6"

47.600 40.000
7.600

incasarea confravalorii facturii gi evidenlierea creantei pentru suma neincasate (extras de cont, ordin de plat6, conhact):
%
5121 ,,Conturi la bdnci in lei" 2678 .*A,lte ffeante imobilizate"

4111,,ClienS"

47.600 42.840 4.760

. constituirea provizionului pentru suma de 4.000 lei (not[ contabil6)21:


6812 ,,Cheltuieli de

exploatar

privind provizioanele"

1512 ,"Provizioane pentru garantii acordate clientilor"

4.000

. evidenfierea TVA devenit[ neexigibill (not6 contabil[):


4427 ,.TVAcolectat["

4428 ,,TVA neexigibilI"

. evidenlierea cheltuielilor cu remedierile in perioada de garan{ie (bon


consum):
602 ,,Cheltuieli cu materialele

de

302,Materiale consumabile"

1.000

consumabile"

l5l2,Provizioane pentu
garantii acordate clientilor"

7812 ,,Venituri din provizioane"

1.000

. incasarea sumei l[satd drept garan{ie de bun[ ordin de plat[):


5121 ,,Conturi la blnci in lei"

execu,tie (extras de cont,

2678 ,,Alte creanle

4.760

imobilizate"

2l Ragunea pentru care se constituie provizion numai penfu suma de 4.000 lei este faptul ci tratamentul contabil privind TVA este distinct.

45

. inregistrarea TVA devenittr exigibili (noti contabill):


4428 ..TVA neexieibile"
4427 ,TVA colectatii"

anularea provizionului constituit (notb contabild):


I 512,,P r ov izioane pentru garantii acordate clientilor"

tntrucit acesta rimdne fiar[ obiect


3.000

7812 ,,Venituri din provizioane"

Problema 22. O lntreprindere participd la infiinlarea unei intreprinderi noi subscriind 1.000 actiuni din totalul celor 2.000 de acfiuni ale unei intreprinderi nou infiin{ate. Valoarea nominald a ac{iunilor este 100 lei/acfiune. Se plEtegte imediat contravaloarea a jumdtate din acfiuni. La sfargitul exerciliului financiar acliunile intreprinderii emitente sunt cotate pe piald cu 95 lei/acliune. in exerci{iul financiar urm6tor valoarea de piat[ a unei acliuni cregte ajungdnd la 102
leilacfiune.

achizifia acfiunilor cu plata imediatl a unei par,ti din confravaloarea


o/ /o

acestora (extras de cont, ordin de platd, contract de societate):


261 ,/,cfiuni delinute la
100.000 50.000

entiEfile afiliate"

2691 ,,Virsiminte de efectuat privind acfiunile definute la

entitdfile afiliate"
5121 ,,Conturi la binci in

lei"

50.000

. constituirea ajustlrii pentru deprecierea imobilizdrilor financiare (not[


contabild):
6863,,Cheltuieli financiare privind ajustlrile pentru
pierderea de valoare a

2961 ,,Ajustiiri pentru pierderea de valoare a acfiunilor detinute


la entitifile afiliate"

5.000

imobilizdrilor financiare"

. reluarea ajustirii in exerciliul financiar urm[tor (notd contabil6):


296l,,.A.just[ri pentru pierderea de valoare a acliunilor definute la entititile afiliate"
7863

Venitui din

5.000

provizioane"

46

Problema 23. Se importd o instalalie pentru care se cunosc urm[toarele date: valoarea facturii furnizorului extern 8.000 $; cheltuieli de transport pe parcurs extem S00 $; taxe vamale l0o/o; comision vamal 0,5Yo; cheltuieli de transport pe parcurs intem, totalul facturat inclusiv TVA fiind de 595 lei; cursul de schimb 2,80lei/$. Pentru punerea in funcfiune a instalafiei se mai consumd: materiale in valoare de 2.000lei; manoperE1.500lei; energie 500 lei. Recep{ia se efectueazd in perioada de gestiune urmdtoare.

inregistrarea obliga{iei de

platl fald de furnizorul extern


404 ,,Furnizori de imobilizdri"

(factur[

fiscald):
231 ,,Imobilizdri corporale in curs de executie"

=
de

. evidenlierea obligaliei
pe parcurs extern

plat[ fafl de fumizorul serviciilor de transport

(factur[ fiscald):

231 ,,Imobilizlri corporale in curs de executie"

401 ,,Fumizori"

1.400

de plat5 fa![ de pe parcurs intern (factur6 fiscald):


%
231 ,,Imobiliziri corporale in curs de execufie" 4426 ,:wA deductibilE"

. eviden{ierea obligafiei

furnizorul serviciilor de transport

401,,Furnizori"

595 500 95

evidenfierea obligaliei de platd a tanei vamale qi a comisionului vamal (deqlaratia vamal6 de import): 231 ,,Imobilizdri corporale in % 2.499 curs de execufie" 446 ,Alte impozite, taxe gi 2.380 vlrs[minte asimilate"
477,,Fonduri speciale-taxe gi vlrs6minte asimilate"
119

47

. plata TVA (extras de cont, ordin de plat[):


4

426*TV A deductibili"

5121 ,,Conturi la binci in lei"

4.99722

evidenlierea cheltuielilor efectuate pentru punerea instalaliei (situafie de lucrfi):


231 ,,Imobiliziri corporale tn crus de executie"

in funcliune

722 ,Jr/enituri din producgiie de imobilizdri cotpotate"

4.000

. receptia instalaliei in perioada de gestiune urmltoaxe (proces verbal receplie final[):


2

de

13l,,Echipamente tehnologice

(rna$ini, utilaje gi instalafii de

231 ,Jmobiliziri corporale in curs de execugie"

30.799

lucru)"

Pentru un mijloc de transport cu o valoare contabild de 100.000 lei este prev5zut regimul de amortizare degresiv cu influenfa uzurii morale. Durata normale de utilizare a mijlocului de transport este de 15 ani. Se se calculeze 9i sA se inregistreze amortismentul anual.

Problema

24.

duratei de utilizare aferente regimului liniar recalculati ?n func,tie de rata medie anuale de amortizare degresiv[:
Ro

. determinarea

= RoxK =

ry.2,5=16,670/o,

unde: R . - cota medie de amortizare in regim degresiv; fu - rata (cota) medie anual[ de amortizare in regimul liniar.

D.(1.R.=

1=oo

100

Ro

t6,67

= 6ani

determinarea duratei de utilizare arrrcrtizwea integral[ (D.U.I.) :

in cadrul cdreia se rcahzeaze

22

26.299 xLgo/o= 4.997

lei.
48

D.U.I.

: :

D.U.N.23

D.U.R.

L5

- 6:

9 ani;

- determinarea duratei de utilizare tn regim de amortizare degresiv


(D.u.D.): D.U.D. D.U.I.

- D.U.R. :9 - 6:3 - D.U.D. :9 - 3:

wri;

- determinarea duratei de utilizare pentru regimul liniar:

D.U.L.

D.U.I.

6 ani;

Evidentierea amortismentului anual in regim degresiv pentru primii 3 ani (situa{ie de calcul a amortiz6rii): - anul l (100.000 x 16,670/o):
6811 ,,Cheltuieli de exploatare
2813 ,Amortizarea

16.670

privind amortiaarea imobilizdrilor"

instalaliilor, mijloacelor de fransport, animalelor gi

olantatiilor"

- anul tr [(100.000

16.670) xl6,67o/of:

6811 ,,Cheltuieli de exploatare privind arror{tzarea

2813 ,"Amortizarea

13.891

imobilizlrilor"

instalaliilor, mijloacelor de transport, animalelor gi

plantatiilor"

- anul m69.439 x 16,67%o:


6811 ,,Chelfirieli de exploatare 2813 ,,.A,mortizarea

tt.575

privind amortizarea

imobilizdrilor"

instal'afiilor, mijloacelor de tansport, animalelor qi

plantaliilor"

Liniar (6 ani) - anul IV - D(: Valoarea r6mas[ dup[ 3 ani este de 57.864 lei. Anuitatea (amortismentul anual) in regim de amortizare liniar este de 9.644 lei (57.864 lei : 6 ani)

23

Durata de utilizare normall.

49

6811 ,,Cheltuieli de exploatare

2813,$mortizarea
instalaliilor, mijloacelor de tansport, animalelor 9i

9.644

privind amortizarea

imobiliz6rilor"

plantafiilor"

Pentru anii X-XV nu se mai efectueazdinre$strarea amofiizerii, intrucdt ca unnaf,e a utiliz5rii regimului de amortizare cu influenla uzurii morale mijlocul de hansport a fost amortizat integral in primii 9 ani din durata normalI de utilizare.

Problema 25. Un utilaj a cdrui valoare contabilE este de 100.000 lei se amortizeMil accelerat, durata sa nonnale de utilizare fiind de 6 ani. S[ se efectueze inregistr[rile contabile ptiind cE pentnr achizifionarea utilajului s-a primit o subvenfie de 20.000 lei, iar dupi 3 ani acesta este vAndut la un pref negociat de 75.000 lei, TVA 19%.

. evidenfierea amortismentului
amortizdrii)2a:
6811 ,,Cheltuieli de exploatare

pentru primul an (situalie de calcul a

2814 ,/,mortizarea

altor

50.000

privind amortizarea

imobiliznri corporale"

imobilizdrilor"

I 3 l,,Subvenfii guvenramentale pentru investitii"

pentu investitii"

7584 ,,Venituri din subvenfii

10.000

evidenlierea amortismentului pentru anii amortizdrii):


6811 ,,Cheltuieli de exploatare

tr - Itr

(situa{ie de calcul a

2814,,.{mortizarea altor

10.000

privind amortizarea

imobilizdri corpolale"

imobilizdrilor"

l3l,,Subvenfii guvernamentale
penfiu investitii"

7584 ,,Venituri din subven+ii pentnr investitii"

2.000

2o

loo.ooo lei x 5o% = 5o.ooo lei.

50

. venzarea utilajului (facturl


46l,,Debitori divergi"

fi scal6)

% 7583 ,,Venituri din vdnzarea activelor qi alte operafii de

89.250 75.000

capital"
4427 ..TVAcolectatii"

t4.250

scederea din gestiune a


%

utilajului (facturd fiscalE):


2131 ,,Echipamente tehnologice (rna$ini, utilaje qi 100.000

2814,Amortizarea altor imobilizdri corporale" 6583,,Cheltuieli privind


activele cedate gi alte operalii de

70.000 30.000

instalafii de lucru)"

capital"

131,,Subven{ii guvernamentale pentru investifii"

7584 ,,Venituri din subven{ii

6.000

pentu investitii"

Problema 26. S[ se calculeze gi inregistreze amortizarea unei mijloc de transport, folosind regimul de amortizare degresiv, gtiind valoarea de inregistrare de 200.000lei gi durata de viaf[ util6 de 5 ani.
- calculul normei de amortizare:

n' t00% T5
nk-

1000/

=2Ao/o;

nt=tlxk; k=1,5; n'=20Yox1,5=300/o.

norma de amortizare in regim liniar; coeficientul de corectie; n' - norma de amortizare in regim degresiv sau cota amplificati de amortizare.

- calculul gi inregistrarea anuit[1ii (numit6 in literatura de specialitate gi dotaliez)) pentnr primul an de utilizare a mijlocului de transport (situafie de calcul a amortizlrii):

Mihail Epurar\ Valeria Bibeip, Corina Grosu, Contabilitatea sistem contabil Editura de Vest, Timigoara, 1994,p. 144.
51

"

financiard in noul

: V x n : 200.000 x 20%: 40.000 lei An : V x n : 200.000 x 30% : 60.000 lei


Ar

Ao) Al:>
privind amort;aarea imobilizdrilor"

aplicarea regimului de amortizare degresiv


2813,,.{mortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor $i plantatiilor"
60.000

6811 ,,Cheltuieli de exploatare

. calculul gi inregistrarea arnortizdt'ri aferente anului al II- ea (situafie de


calcul a amortizErii):

Ao:
Ap>

Ar:

V,

A1:)

/D.: 140.00014:35.000 lei Vr x n: 140.000 x 30% = 42.000lei


aplicarea regimului de amortizare degresiv

V.- valoarearemas[ a activului D, - durata rlmasd de utilizare


6811 ,,Cheltuieli de exploatare

2813,,,{mortizarea instalagiilor,
mij loacelor de transport,

42.000

privind amortizarea imobilizErilor"

animalelor si plantatiilor"

. calculul

gi inregistraf,ea

amortiz[rii aferente anului al Itr-lea (situafie de

calcul a amortizlrii):

Ar-: V, /D, : 98.00013:32.667 lei


Ao
Ap ( A1:)

Vr x n = 98.000 x 3A%= 29.400 lei


aplicarea regimului de amortizare

liniar
32.667

6811 ,,Cheltuieli de exploatare

= , 2813 ,*{mortizarea instalagiilor,


mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor

privind amor{tzarca
imobilizdrilor"

"

incepdnd cu anul IITI se trece de la regimul de anrortizare degresiv la regimul de amortizare liniar, deoarece anuitatea

Ap < AL

:)

(valoarea anual[ a amortizdrii) rezultati din aplicarea regimului de amortizare degresiv este mai mici decit cea obtinut[ din aplicarea celui liniar.

52

I .3. Gontabilitatea

stocurilor

Problema 1. O entitate dispune la inceputul unei perioade de un stoc de materii prime de 7.000 lei (100 u.m. x 70 lei /u.m.). in cursul perioadei (consideratd, a fi luna calendaristic[) se aprovizioneazd cu materii prime astfel: 250 u.m. x 75 lei /u.m.; - in data de 5 a lunii - in data de 12 a lunii 300 u.m. x 80 lei /u.m.; - in data de 25 a lunii 200 u.m. x 90 lei /a.m.; Se dau in consum o parte din materiile prime achizilionate astfel: - in data de 10 a lunii 200 u.m.; - in data de 15 a lunii 150 u.m.; - in data de 28 a lunii 420 u.m.

a) cumpdrarea materiilor prime, gtiind c[ cele trei facturi de cumpirare conlin gi TVA, iar metoda utilizatd, este cea a inventarului
permanent;

S[

se inregistreze:

consumul de materii prime gtiind c[ pentru evaluarea acestora la iegire se utilizeaz[ urm[toarele metode: br) cMP;
bz)

b)

b) a)

FrFo; LrFo.

inregistrarea obligafiilor de platd aferente celor (factur[ fiscal[, not[ de receplie gi constatare de diferen{e): . prima factur[ fisca16:
% 301 ,,Materii prime" 4426,,TV A deductibili"
401 ,,Furnizori"

trei facturi

22.312.50
18.750,00

3.562,50

. a doua factwd fiscal[:

=
301 ,,Materiiprime"
4426 .:lV A deductibild"

401 ,,Fumizori"

28.560 24.000 4.560

53

r
. atreia factur6 fiscal5:
%

401 ,Junrizori"

21.420
18.000

301 ,Materii prime"


4426

,:Mdeductibil6"

3.420

b)
consum):

consumul de materii prime (bon de consum/fig6 limitd de

b1) costul mediu ponderat (CMP) se poate determina fie la sf*argitul lunii, fie dupd fiecare intrare:
. in primul caz (CMP determinat lunar):

CMP = H n , Lq; i=l '


CMP =
100 x 70

Z.qi" pi

unde

qi = cantitatea

de

materii prime,iar p1 = pretul unitar.

+ 250x75 + 300 x 80 + 200x 90

100+250+300+200

= 79,7058

'

gO

lei/u.m.

Deci in cursul lunii se dau in consum 770 u.m. x 80 lei/u.m.


61.600

. in cel de-al doilea caz (CMP determinat dupd fiecare inhare): CMP =
100x 70 +250x75
100 + 250
se dau

=73,57 xT{leilu.m

in data de 10 a lunii
601 ,,Cheltuieli cu materiile

in consum 200 u.m. x 74lei /u.m.


301 ,Materii prime"

prime"

CMP =

150x74+ 300x 80
150 + 300

= 78lei/u.m

ln data de 15 se dau in consuml50 u.m. x 78 lei /u.m.


601 ,,Cheltuieli cu materiile

prime"

301 ,,Materii prime"

11.700

CMP =

300x 78 + 200x 90
300 + 200

=82,8

ey

83lei/u.m

In data de 28 se dau in consum 420 u.m. x 83 lei /u.m.


601 ,,Cheltuieli cu materiile prime"

301 ,Materii Drime"

34.860

b2) FrFo: ln data de 10 se dau in consum 200 u.m. astfel: 100 u.m. x 70lei /u.m. 100 u.m. x 75lei lu.m.

601 ,,Cheltuieli cu materiile

301 ,,Materii prime"

14.s00

prime"

in data de t5

se dau

in consum 150 u.m. cu 75 lei /u.m.

601 ,,Cheltuieli cu materiile prime"

301 ,Materii prime" 420

11.250

in data de 28 se dau in consum - 300 u.m. x 80lei /u.m. - 120 u.m. x 90 lei /u.m.
601 ,,Cheltuieli cu materiile

u.m.astfel:

prime" :

301 ,Materii prime"

34.800

br) LIFO:

ln data de 10 se consumd 200 u.m. cu 75 lei /u.m.:


601 ,,Cheltuieli cu materiile prime"

301 .Materii prime"

15.000

in data de 15 se consumd 150 u.m. x 80 lei /u.m.


601 ,,Cheltuieli cu materiile prime"

301 .,Materii prime"

12.000

in data de 28 se consuml 420 u.m. astfel: 200 u.m. x 90lei/u.m. 150 u.m. x 80lei/u.m. 50 u.m. x 75 lei/u.m. 20 u.m. x 70leilu.m.

55

601 ,,Cheltuieli cu materiile prime"

301 ,Materii prime"

3s.150

Problema 2. O entitate dispune la inceputul lunii de un stoc de materiale de 4.500 lei. ln cursul perioadei se aprovizioneazd cu materiale

in

valoare de 12.000 lei + TVA, iar stocul final determinat prin inventariere este de 6.000 lei. SE se efectueze tnregistrdrile in cazul
aplicdrii metodei inventarului intermitent. Varianta 1:

. stomarea stocului inifial (not[ contabil[):


302,,Materiale consumabile"
602 ,,Cheltuieli cu materialele

---E[
14.280 12.000

consumabile"

'

cump[rarea de materiale (factur6 fiscal[):


Y.

40L,,Fumizori"

602 ,,Cheltuieli cu materialele

consumabile"
4426

.:M

deductibil["
de inventar):
602'o ,,Cheltuieli cu materialele consumabile"

2.280

. evidentierea stocului final(list[


302,,Materiale consumabile"

6.000

Varianta 2:

. cumpdrarea materialelor (facturd fiscal[):


o/ /o

401 ,,Furnizori"

602 ,,Cheltuieli cu materialele consumabile" 4426,,TV A deductibil6'

14.280 12.000

2.280

26

Considerdm cl prin creditarea unui cont de cheltuieli in alte scopuri decit stabilirea rezultatului nu sunt respectate regulile de funcqionare pentru aceste conturi. Solufa pe care o propunem vizeazl creditarea unui cont de venituri, de pildi 758 ,,Alte venituri din exploatare".

56

. evidentierea stocului final(list6 de inventar):


3

02,,Materiale consumabile"

602 ,,Cheltuieli cu materialele

1.50027

consumabile"

Registrul Cartea Mare pentru contul 302 ,,Mateiale consumabile" (varianta b):
302 4.500
1.500 1.500

sfd

6.000

Problema 3. Se stabilegte pentru materialul consumabil X un pre! standard de 2Tleilu.m. in cursul unei perioade de gestiune se efectueazd urm6toarele opera{iuni : se achizi,tioneazd 500 u.m. cu 18 lei/u.m. gi 300 u.m. cu 21 lei/u.m.; se consumd 600 u.m. in procesul de producfie; Si se inregistreze achtzi[ia gi consumul materialului consumabil X avAnd in vedere faptul c[ factura furnizorului con{ine gi TVA.

achizifionarea materialului la un pre! mai mic decdt preful standard (facturi fiscall, notl de recep{ie gi constatare de diferenle):
401 ,,Furnizori" 10.980 9.000 1.980

302,,Materiale consumabile"

4426,.TVA deductibili"

. diferenlele de pre{:
302,,Materiale consrunabile"
308 ,,Diferenle de prel la materii 1.000

prime

Si

materiale"

, achizilia materialului la un pre! mai mare decdt cel standard (factur[


fiscal5" notl de recepfie gi constatare de diferenfe):

2t

6.000

4.500

1.500 lei.

57

F
% 302,,Matenale consumabile" 308 ,,Diferenle de pret lanurterii prime gi ntateiale" 4426 --TV A deductibilI" 401 .,Furnizori"
7.497 6.000 300

t.197 de consum/figd

. consumul de materiale (bon


602 ,,Cheltuieli cu consumabile"

limiti

de consum):
12.000

materialele =

302 ,Materiale consumabile"

re,partizaxea diferenfelor de pre! asupra iegirilor (situafie de calcul): a) calculul coeficientului de repaxazarc a diferenlelor de pre!:
Soldulinitial al diferentelor
de

/r=

pret

Diferentelede pret aferente

intrarilor

Valoarea stocalui la pret de inregistrare + Yaloarea int rarilor la pret de inregistrare

/,

*,399. = ;7.0.0 = -0,046; = j--l'=oll


0+

9.000+

6.000 15.000

12.000 x (-0,046) -- -552


602 ,,Cheltuieli cu consumabile"

materialele =

308 ,,Diferenle de pre{ la materit prime si materiale"

Problema 4. Se cump[r[ 5 scaune cu 250 lei/scaun care se dau in folosinli integral la cumplrare. Fumizorul nu este pletitor de TVA. . cumpdrarea obiectelor de inventar (factur6 fiscal[, not4 de receptie):
303 ,Materiale de natura obiectelor de inventar"

401 ,,Furnizori"

1.250

. darea in folosinfi (figa de evidenf[


603,,Cheltuieli privind
materialele de natura obiectelor de inventar"

a obiectelor de

inventar):
1.250

303 ,Materiale de natura obiectelor de inventar"

Problema 5. Se obfin din producfie proprie produse finite in valoare de 7.900 lei care sunt relinute de c[fre entitate pentru nevoi proprii (ca materiale de natura obiectelor de inventar). Cu ocazia scoaterii
58

:*J

din folosinlE a unor materiale de natura obiectelor de inventar


recupereilzd materiale in valoare de 300 lei.

se

. ob,tinerea de produse finite din producfia proprie (raport de producfie):


345.Produse finite"
7

ll,,Y

aiatia stocurilor"

7.900

transformarea produselor finite in materiale de natura obiectelor de inventar (proces verbal de predare-transfer-restituire) :
303 ,, Materiale de natura obiectelor de inventat"

701 ,,Venihrri din vf,n"area produselor furite"

7.900

. desclrcarea gestiunii
71 1

de produse finite (facturd fisca16, proces verbal de


:

predare-transfer-restituire)
..Variatia stocurilor"

345 ,,Produse finite"

7.900

. eviden,ta materialelor recuperate:


302,,Materiale consumabile"

7588

,".4,1te

venituri din

300

exploatare"

Problema 6. Se cumpdrd echipament de lucru ln valoare de 19.000 lei + TVA, iar din valoarea acestuia 50% se suport[ de unitate gi 50% de c[tre salaria]i. Salarialii vor achita contravaloarea echipamentului in 4 perioade gestionare, iar unitatea il va include ?n cheltuieli de
exploatare egalonat pe parcursul a 5 perioade de gestiune.

achiziliaechipamentului de lucru (factur[ fisca16, not[ de recep{ie gi


:

constatare de diferenfe)

401 ,,Furnizori" 303 ,Materiale de natura

22.610
19.000

obiectelor de inventar" 4426 ..TV A deductibilb"

3.610

distribuirea echipamentului de lucru gi eviden{ierea unitate (bon de consum):

plrfii suportat[ de

59

% 471 ,,Cheltuieli inregistrate in


avans" 4282 ,"Atlte creanfe in legiturd cu personalul"

303 ,Materiale de natura obiectelor de inventar"

r9.000 9.500 9.500

inregisharea

TVA
legiturl

colectate aferentl

echipamentului distribuit

salariafilor:
4282 ,"FJte creanle in

cu

4427 ,,TYA colectatii"

1.805

personalul"

incasarea (in 4 perioade) a conftavalorii echipamentului de la salariali (dispozifie de incasare) :


5311 ,,Casa in lei"
4282 ,"!Jte creante in legdturi cu personalul" 2.826,25

exploatare echipamentului suportat de unitate (not[ contabil[):


603,,Cheltuieli privind
materialele de natura obiectelor de inventar"

trecerea e$alonat6

pe cheltuielile de =

conhavalorii

471 ,,Cheltuieli inregistrate in


avans"

1.900

Problema 7. Se ob{in gi se predau la mugazie 6.000 u.m. semifabricate la un pret de produclie de 50 leilu.m. Din acestea 5.000 u.m. se vdnd la un prE negociat de 70 leilu.m., TVA l9yo, iar restul se
prelucreaz[ in continuare.

. oblinerea semifabricatelor (raport


341 ,,Semifabricate"

de

producfie):
300.000

711 ,,Variatia stocurilor"

. vAnzarea a 5.000 u.m. semifabricate (factur6 fiscald):


4111,,Clienfi"
o/o

416.500
350.000

702 ,,Venituri din vdnzarea

semifabricatelor"
4427

..TVlcolectati"

66.500

60

. descircarea gestiunii (factura


71

de vdnzare):
341 ,,Semifabricate"

l,,Variafia stocurilor"

contabild):
71

'

prelucrarea

in

continuare

a celor 1.000 u.m.


341 ,,Semifabricate"

semifabricate (notr

l,,Varialia stocurilor"

50.000

Problema

8. Se obfin 10.000 u.m. produse finite care se

inregistreazd la un pre! antecalculat de 45 leilu.m. Din acestea 4.000 u.m. se vAnd la intem cu un pre! de 50 lei/u.m., TVA l9Yo, iar 2.000 u.m. la export cu un pref de 20 euro/u.m, cursul de schimb 3,50 lei/euro. La sfhrgitul perioadei se determinl costul efectiv, m[rimea acestuia fiind: 47lei /u.m.; 42lei /u.m.

a) b)

. obfinerea de produse finite (raport de producfie):


345 ,"Produse finite"
71

I .,Variatia stocurilor"

450.000

. vtnzarea

la intem (factur[ fiscal[):


238.000 200.000

4111 ,,Clientf' 701 ,,Venituri din v6nzarea

produselor finite"
4427

,:w[colectati"

38.000

'

descrrcarea gestiunii cu produsele Jinite v0ndute la intern (factura de

v0nzare):
111 ,i{:arialia

stocurilor"

345 ,,Produse finite"

180.000

. vtnzare la export (INVOICE):


4111 ,,Clienfi"
701 ,,Venituri din vinzarea produselor finite" 140:000

.
7

desclrcarea gestiunii pentru produsele

finite

vdndute

la

export

(TNVOTCE):

tl,,Y

aiatja stocurilor"

345,,Produse finite"

90.000

61

r
inregistrarea diferenlei dintre costul efectiv gi cel prestabilit: a) 47 lei/u.m. . pentru produc,tia obfinutb (situalie de calcul a costului unitar):
348 ,,Diferente de pret la

produse"

711 ,,Variatia stocurilor"

20.000

. pentru producfia vdndutl (situalie de calcul


71

costului unitar):

l,,Variatia stocurilor"

348 ,,Diferente de prel la

produse"

12.000

b) 42 lei /u.m.

. pentru producfia oblinutd (situa{ie de calcul a costului unitar):


71l,,Variatia stocurilor"

= :

348 ,,Diferente de pref la produse"

30.000

. pentru produc{ia vfrndut[ (situafie de calcul a costului unitar):


348 ,,Diferente de pret la

produse"

711 ,,Variatia stocurilor"

18.000

Problema 9. Se finalizeazd4.O00 u.m. produse finite al c[ror cost antecalculat este de 50 lei/u.m. Din acestea 3.500 u.m. se ffansferd la magazinul propriu unde urmeazd a fi vdndute cu 65 lei/u.m. + TVA. La sfhrgitul perioadei de gestiune se determini costul efectiv de:

a) 48 lei/u.m. b) 53 lei/u.m.
. obfinerea produselor finite (raport de producfie):
345 ,,Produse finite"

71l,,Variatia stocurilor"

200.000

'!

transferul Ia magazinul propriu de desfacere (bon de predare-transferrestituire): 371,M[rfuri"


o/ /o

I
!

701 ,,Veninri din vinzarea

270.725 175.000 52.500

produselor finite" 378 ,,Diferenfe de pref la

rnirfiri"

4428,,TVA neexigibili"
{

43.225

62

. sc6derea din gestiune a produselor finite transformate in mirfuri;


71

l,.Variatia stocurilor"

345..Produse finite"

r75.000

lnregisharea diferenfelor dinfe costul efectiv gi cel prestabilit:

a)

48lei/u.m.

. pentru produclia oblinut6 (situafie de calcul a costului unitar):


7

ll,,Y

aria,tia stocurilor"

348 ,Piferenfe de pre! la produse"

8.000

. penku producfia transferati la magazinul propriu


costului unitar):
348 ,,Diferente de pret la produse"

(situafie de calcul

71l,,Variatia stocurilor"

7.000

b)

53lei/u.m.

. pelrtru produclia obfinuti (situafie de calcul a costului unitar):


3{8 ,,Diferente de pret
la

produse"

711 ,,Variatia stocurilor"

r2.000

pentru producfia transferat[ la magazirul propriu (situafie de calcul a costului unitar):


348 ,,Diferenfe de pret la

produse" 7ll ,,Yarialia stocurilor"

Problema 10. O entitate al c[rei obiect de activitate il constituie comerful cu amlnunful se aprovizioneazd cu mlrfuri in cursul unei
perioade de gestiune astfel: valoarea totalE a facturii fumizorului

29.750 lei, din care

4.750Iei TVA;
valoarea totald a facturii fumizoruluiB 22312,50 lei, din care 3.562,501ei TVA; valoarea total[ a facturii furnizorului C 19.337,50 lei, din care

3.087,50lei TVA. M[rfurile provenite de la furnizorul A se inregistreazd cu un adaos comercial de l5o/o, cele cump[rate de la furnizorul B cu un adaos

63

de 20o/o, iar mdrfurile achizifionate de la furnizorul C cu un adaos de


L0%.

Stocul de mdrfuri la inceputul lunii era de 13.923 lei (evidenfa acestuia SnAndu-se la pr4 de vdnzare cu am[nuntul gi TVA), adaosul comercial pentru mdrfirile existente in stoc 2.700 lei, iar TVA neexigibilE 2.223lei. in cursul lunii se vind mdrfuri in valoare de 53.550 lei.

ashizi\ia m6rfurilor de la furnizorii A, B gi C (facturd fiscald)


%

401 Fumizori"

29.750
25.000

371,Merfrri'
4426

.:wA deductibili"
%
401 Funrizori"

4.750

22.3t2.50
18.750,00 3.562,50

371,Mdrfrui' 4 426 ..TV A deductibil["


o/ /o

401Furnizori"

371 ,,Merfird"
4426

19.337.50 16.250,00

.TV|deductibili'

3.087,50

inregisftarea adaosului comercial mlrfurilor (not[ de recepf,e):


371,Merfrui"

gi a TVA neexigibild -

receptia

mErfiri" 4428 ,,TVA neexigibild"


378 ,,Diferenfe de pre! la

9.212.50 3.750,00
5.462,50 8.025.00

371,Merfrri"

,%
378 ,,Diferente de pref la

rnirfirri"

4428,,TVA neexieibild"

3.750,00 4.215,40

371,Mlrfiri"

o/ /o 378 ,,Diferente de pret la mErfiui"

5.02t.25
1.625,00 3.396,25

4428,,TVA neexigibili"

. vinzareamdrfurilor (borderoul incaslrilor zilnice):


5311 ,,Casa in

lei"

o/ /o

707,,Venituri din v6nzarea rnErfirrilor"


4427

53.550.00 45.000,00
8.550,00

.:fV[colectatli"

64

. descdrcarea gestiunii cu mlrfurile v6ndute (facturi fiscal[):

o/o
378 ,Piferenle de pre! la mfufiri" 607,,Cheltuieli privind mirfirile"
4428 ..TVA neexigibilI"

371

,Mirftri"

53.550.00

6.583,80
38.4L6,20 8.550,00

. calculul cotei medii de adaos:


Cma =

+ Rc378 x100= (5i37 t + Rd 37 I) - (Si 4428 + Rc 4428) 2.700+9.t25 xl00=


,St378

(13 .923

+ 82.258,7 5) - (2.223 + t3.133,7 5)

= 11'!?5. ,.1oo rv 14,630


80.825

6.583,80

2.700 3.750 3.750 RC TSC

RD
TSD
SFC

6.583,80

t.625 9.t25
11.825

6.583,80
5.241,20

13.923,00 25.000,00 18.750,00 16.250,00 9.2L2,50 8.025,00

53.550,00

RD
TSD

82.258,75 96.181,75

RC TSC
SFD

53.550,00 53.550,00 42.631,75


C

8.550,00

2.223,00 4.562,50 4.275,00


3.

RD 8.550,00 TSD 8.550,00


SFC 6.806,75

RC TSC

13.133,75 15.356,75

65

SFCrzs

(SFD371

SFCaa2s)

x Cma

(42.631,75

6.806,7 5)

l4,63Yo

+
RD37s

SFC373:5.241,201ei

TSCtzr

SFC373

11.825,00

5.241,20

RD373:6.5g3,go1ei

Pentru a verifica daci cma a fost corect determinat[ se poate utiliza una din urmdtoarele formule :
Cma =

sF378
sF

37t- SF 4428
RD378

loo

nv

35.925,00

j!!]?!"loo = t4,63yo
ggr
45.000,00
100 ny l4,63yo

sau Cma =

RC37T_ RD4428

x 100

nv

Problema 11. Se importi mirfuri in valoare de 35.000 euro la un ctrs de 3,40 lei/euro, cheltuielile de transport pe parcurs extern au fost de 5.000 euro, taxa vamal[ perceput[ l0 yo, comisionul vamal !yo, accize 40%. M5rfurile importate se lnregistreazdcu ult adaos comercial de l5o/o 9i TVA.

'

inregistoarea achizi,tiei mrrfurilor importate (facturi fiscalE, INVOICE, declaralie vamall de import):
371 ,,Mlxfuri"
40

,%
l,"Furnizori-marf b" 40l,,Fumizori-hansp."
446.1 ,$lte irnpozite, taxe gi vdrsdminte asimilate" 447 ,"Fonduri speciale-taxe gi vfusdminte asimilate" 446.2 ,"A.lte impozite, taxe gi vlrslminte asimilate"2s

211.344
119.000 17.000 13.600 1.360 60.384

2' Baza de calcul a


comision vamal.

acgg:ei este obfinutii astfel: valoarea

in vami +

taxe vamale

66

. plata obligaliilor fiscale:


% 446.1 ,"Llte furpozite, taxe 9i vdrslminte asimilate" 447 ,,Fonduri speciale-taxe gi vdrsdminte asimilate" 446,2 ,Alte impozite, taxe gi virslminte asimilate"

'

slzl,,Conturi

la bdnci in

lei"

155.499 13.600 1.360 60.384 40.t552e

4426*TV A deductibild"

inregistrarea adaosului comercial


:

gi a TVA (not6 de
%

receptie $i

constatare de diferen{e)

371,Merfiri"

77.880.26
31.701,60 46.178,66

378 ,"Diferenle de pre! la

m[rfiri"
4428 ..TVA neexisibild"

Problema 12. Se achit6 din contu1 de disponibil de la bancd obligalia de plati fald de un furnizor de materiale de natura obiectelor de inventar, aflate in curs de aprovizionare. Valoarea total[ a facturii fiscale este de 17.850 lei, din care TVA 2.850 lei. Ulterior se primesc bunurile
cumperate gi se efectueazdrecep\ia acestora.

cumpAraxea materialelor de natura obiectelor

de inventar (facturd
17.850 1s.000

fiscal[):
% 401 ,,Furnizori"

351 ,,Materii gi materiale aflate


la terfi"

4426,,TV A deductibili"

2.850

. plata datoriei (exhas de cont, ordin de platl):


401..Fumizori"

5121 ..Conturi la binci in

lei"

17.850

. receptia bunurilor cumpdrate (notd de recepfie):


303 ,,Materiale de natura obiectelor de inventar"
351 ,Materii gi materiale aflate la terti" 15.000

"
*

Baza de calcul a accize.

TVA o reprezint[ valoarea in vami * taxe vamale * comision vamal

67

Problema 13. Se vAnd mirfuri cu plata tn rate in valoare de 17.850 lei, avansul incasat este de 3.570lei, iar dobAnda perceput[ este de 400 lei lunar. Creanfa rlmas[ se incaseazd in 6 rate lunare egale.

, v[nzaream[rfurilor
4111 ,,Clien!i"

cu plata ln rate (factur[ fiscal[):


%
707 ,,Venituri din vAnzarea

20.2s0
3.000 570 14.400
(12.000+2.400)

mirfirrilor" 4427 ,,TV[colectatil"


472 ,,Venituri inregistate ln avans"
4428*66"416o"1 ,,TVA

2.280

neexigibil["

. tncasarea avansului de 3.570lei (chitanfi fiscall):


5311 ,,Casa ln lei"

4111

,,Clienti"

3.570

. in urmltoarele 6 luni:

a)

incasarea ratelor (exftas de cont, ordin de

plat[):
2.7g030

5121 ,,Connri la bdnci tn

lei"

4111 ,,Clienti"

hecerea veniturilor inregistrate in avans la veniturile perioadei (notd curente contabil[) :


472 ,],/eniixi lnregistrate in
avanst'
.

b)

2.400
2.000

707,,Venituri din vAnzarea mtrrfirrilor"


766 ,,Venituri din dobAnzi"

400

c) inregistrarea incasdrii ratelor:


4428-66"6666 ,,TVA neexigibild"

TVA neexigibil[ devenitd exigibil[ pe mlsura

4427 ,,T|Acolectatd"

380

'0 1t+.+00 lei + 2.280 lei) : 6 luni = 2.780 lei/luni.

68

Problema 14. Se primesc in consignaf;e mlrfuri in valoare de 10.000 lei, care ulterior sunt vtndute, comisionul consignatarului fiind de 10%. Se incaseaz[ contravaloarea vlnzdni de c6ke consignatar qi se stinge obligalia de plat[ fafn de deponent. SI se efectueze inregistririle la vinzbtor, in cazul in care deponentul este: a) persoand fizicL; b) persoandjuridicl;

a) persoandfizicd:
. primirea mirfurilor in consignalie (bon de consigna{ie):
Debit 8033 ,,Valori materiale
10.000

primite in p[strare sau custodie"

. vlnzarea mlrfurilor (factur[ fiscal[) :


4111 ,,Clienti"
707 ,,Venituri din vinzarea 4427 ..TVAcolectatil"

mirfurilor"

I 1.190 11.000
190

. ie$irea mdrfurilor din custodie (noti contabill):


Credit 8033 ,,Valori materiale primite in p[stare sau custodie"
10.000

. incasarea contravalorii mlrfirilor (chitan![ fiscal6):


5311 ,,Casa in lei"

:
a

4111

,,Clienti"

I L900

. intrarea scriptic[
371 ,,M6rfuri"

m6rfurilor in patrimoniu (notd de recep{ie):

=%
462,,Creditori divergi" 378 ,,Diferenfe de pre! la mirfiri" 4428 ..TVA neexigibild"

1.190 10.000 1.000


1

190

. desc[rcarea gestiunii mlrfurilor (facturi fiscal5):


% 371 ,Merfrlrf'
1

607,,Cheltuieli privind mirfurile" 378 ,,Diferenfe de pre{ la mErfuri" 4428,,TVA neexigibild"

1.190 10.000 1.000


190

69

. achitarea sumei cuvenite consignatorului (dispozifie


4

de

plat[):
10.000

62,,Cr editori diverqi"

5311 ,,Casa in

lei"

b) persoandjuridicd:
. primirea mdrfurilor in consignalie (bon de consignafie):
Debit 8033 ,,Valori materiale primite in plstrare sau custodie"
10.000

. v tnzarea mirfurilor (factur6


4111 ,,Clien$'

fi scal6)

707 ,,Venituri din vAnzarea m6rfurilor" 4427

13.090 11.000

.:fVAcolectati"

2.094

. ie$irea mdrfurilor din custodie:

Credit 8033 ,,Valori materiale primite in pistare sau custodie"

10.000

. incasarea contravalorii m[rfurilor (chitanfd fisca16):


5311 ..Casa in

lei"

4111 ,,Clienti'

13.090

. intrarea scripticd a mIrfurilor in patrimoniu (not[


371 ,,M6xfirri" %

de rece'p!ie):
13.090 10.000 1.000

401.,fumizori"
378 ,Piferen{e de prel la 4428 ..TVA neexisibil["

mirfiri"

2.090

. inregistrarea TVA:
4426 ..TVA deductibild" 401 ."Furnizorf'
1.900

. desc[rcarea gestiunii mlrfurilor (factur[ fiscal[):


%

371,M[rfiri"

607,,Cheltuieli privind mExfiirile" 378 ,Piferenle de pret la mIrfiri" 4428,,TVA neexigibili"

13.090 10.000 1.000

2.090

70

. achitarea sumei cuvenite consignatorului (deponentului) cu chitanll:


401 ,furnizori"
5311 ,,Casa in lei"

l 1.900

Problema 15. Se cumpdrd de la fumizori animale in valoare de 18.000 lei, sporul de cregtere in greutate fiind de 4.000 lei. Se vand animale vii la o valoare de 25.000 lei. Factura fumizorului include gi TVA.

. achizilia animalelor de la furnizori (facturd


361 ,,Animale gi

fiscald, notd de recepfie):


21.420
18.000

pislri"

401 ,,Fumizori"

4426 ..TV A deductibild"

3.420

. inregistrarea sporului de greutate:


361 ,,Animale $i

pislri"

71

l,,Varialia stocurilor"

4.000

. varzarea animalelor (facturl fiscal[):


4111 ,,Clienfi" % 701 ,,Venituri din vdnzarea

29.750 25.000 4.750

produselor furite"
4427 ,,TVAcolectatd"

. desc[rcarea gestiunii pentru animalele cumpdxate (factur[ fisca16):


606,,Cheltuieli cu animalele qi pis6rile"
361 ,,Animale gi pislri"
r

8.000

desclrcarea gestiunii pentru sporul de cregtere fiscald):


71I ..Variatia stocurilor"
361 ,,.A,nimale gi pisdri"

in

greutate (facturl

4.000

Problema 16. Se obfin din produc,tie proprie produse finite in


valoare de 9.000 lei. Destinaf,a bunurilor obfinute este urmltoarea: produse finite in valoare de 2.000 lei se dau cu titlu gratuit; produse finite in valoare de 1.000 lei .se utilizeazl, pentru protocol in cadrul entit{ii;

7l

produse finite in valoare de 6.000 lei se vAnd unui tert, TVA

t9%;
produse reziduale in valoare de 500 lei.

lei care

se vdnd cu 600

. oblinerea produselor finite (raport


345 ,,Produse finite"

de producfie):

711 ..Variatia stocurilor"

. predarea cu titlu gratuit a produselor finite3r (act de dona{ie):


6582 ,,Donalii qi subvenfii acotdate" 345,,Produse finite" 2.000

. evidentierea TVA

aferent6 donaliei:

635 ,,Cheltuieli cu alte irryozite, taxe $i vdrsiminte asimilate"

4427

,:t\A

colectatii"

380

ntilizarea pentru protocol


:

a produselor finite32 (proces verbal


345,,Produse finite"

de

predare-transfer-restituire)
623 ,,Cheltuieli de protocol,

1.000

reclami $i publicitate"

v dru:area

produselor finite (factur6 fiscal6)

4111 ,,Clienti"
701 ,,Venituri din v6nzarea frroduselor furite" 4427 .:lVAcolectati"

7.140 6.000 r.140

. descdrcarea gestiunii (factura


71l,,Variatia stocurilor"

de vAnzare):
345..Produse finite"

Modalitatea de contabilizue prezentath genereazi dificulHfi in stabilirea soldului inainte de inchidere al conhrlui 711 ,,Variafia stocurilor", necesar pentu intocmirea contului de profit qi pierdere. lnldnuarea acestui neajuns este posibill prin inregistrarea donafiei astfel: 6582 =701, urmati de scbderea din gestiune a produselor furite: 711 =
345.
32

3r

Iderg nota anterioar[.

72

. obtinerea produselor reziduale (raport


346,,Produse reziduale"

de producfie):
s00

711 ,,Variatia stocurilor" fi sc al

. v inzar ea produse lor r eziduale (facturd


4111 ,,Clienfi"

[)

703 ,,Venituri din vdnzarea produselor reziduale"

600

. descdrcarea gestiunii
71l,,Variatia stocurilor"

de produse reziduale (factur6 fisca16):


346,,Produse reziduale"

Problema 17. O factur6 prezint6 urmitoarele elemente: - valoare brut[ a vdnzlrilor 15.000 lei; - reduceri de natur[ comercial[ (bonifica{ii,rabat, risturn) 10%; - reduceri de natur6 financiar[ (scont de decontare) L%. Sd se efectueze inregistririle atit pentru furnizor, ctt gi pentru beneficiarul reducerii mentionate.

Pentru efectuarea inregistrdrilor sunt necesare urmdtoarele


informafii:
- valoarea - valoarea netd comerciall - valoarea netd financiarl - TVA
L a fa rn izo

brut6

15.000 lei 13.500 (15.000- 1.500) lei 13.365 (13.s00- 135) lei 2.539,35 (13.365 x l9%)Iei

r (v dn zdto r) : . vilruaream[rfurilor cu reducerile comerciale (facturd fiscal[):


4lIl,,Clienti"
mirfrrilor"
4427 %

707,,Venituri din vinzarea

16.039.35 13.500,00 2.539,35

,WA

colectatii" a1[)
:

. inre gistrarea reduc erii fi nanciare l% (facturd fisc


667,,Cheltuieli privind
sconturile acordate"

4111 ,,Clienfi"

135

73

La beneticiar (cumpdrdlor) :
cumptrrarea mlrfrrilor cu reducere de pre! receplie gi constatare de diferente):
o/o

(facftr[

fiscaltr, notil de

371,M6rturi'
4426 ..TVA deductibild"

401 ,,Funrizori"

r6.039.35
13.500,00 2.539,35

. inregistrarea scontului de decontare:


401 ,,Funrizori"

767,,Venitud din sconturi


obtinute"

135

Problema 18. Se se efectueze inregistrfuile


. la v0nz6tor:
4111 ,,Clienfi"
o/ /o

in

cazul

in

care

reducerea de la problerna 17 este acordat[ dup6 facturare.

707 Venituri din v6nzarea

mlrfurilor" 4427 ,TVlcolectatlf'

.la cumpdr[tor:
o/o

371,Mlrturi'
4426,:IY A deductibild"

401 ,,Furnizori"

Problema 19. Se cumptrr[ anrbalaje in valoare de 3.570 lei inclusiv TVA. O parte a acestor4 ln valoare de 2.500 lei, este utilizat[ ulteriorpentru protecfia m6rftrilor ce urmeaaE a fi vdndute.
. cumplrarea arnbalajelor (factur[ fiscal[):
o/o

381,3ot6u1"r"" 4426 ..TVA deductibill"

401 ,"Furnizori"

3.570 3.000
570

. utilizarea ambalajelor (bon consum):

381 ,,Ambalaje"

2.500

74

Problema 20. Se cumpErl materiale in valoare de 20.000 lei, factura de cumplrare cuprinzind qi TVA. La receptie se constatl lips[ materiale in valoare de l.000lei, vinovat fiind gdsit:

a) b)

c[r[ugul;
un angajat al

entit{ii.

din vina cdrdugului cump6rarea materialelor gi constatarea lipsei (factur6 fiscald, notd de recepfie gi constatare de diferen{e):

a)

401 ,funrizori"

23.800
19.000

302,Materiale consumabile" M26 ,,TVA deductibili"


6588 ,".A.lte cheltuieli de

3.800
1.000

exploatare"

. inregistrarea creanlei faf6 de clr[ug (proces verbal de imputare):


46l,,Debitori divergi" 7588,Alte veninui din exploatare" 4427 .:fVAcolectatii"
1.190 1.000 190

b) din vina unui angajat: constatarea lipsei la receplia materialelor (facturi fiscal[, receplie gi constatare de diferen{e):

noti

de

401 ,,Furnizori"

23.800
19.000 3.800 1.000

302,Materiale consumabile"
4426,,TY A deductibild" 6588 ,/,lte cheltuieli de exploatare"

. imputarea lipsei (proces verbal de imputare):


4282 ,Alte creanle in leg[tru6
cu personalul"

% 7588 ,Alte venituri din

1.190 1.000

exploatare"

4427 -T|Acolectatii"

r90

Problema 21. Se himit spre prelucrare la terli materii prime in valoare de 3.000 lei gi semifabricate in valoare de 8.000 lei. Costul prelucr[rii acestora, inscris in factura primit6, este de 500 lei pentnr materiale gi 1.000 pentru semifabricate. Factura cuprinde gi TVA 19%.

75

. trimiterea spre preluctare amaterialelor (auiz de inso,tire


351 ,Materii qi materiale
la ter-ti"

m5rfurilor):
3.000

aflate

302 ,Materiale consumabile"

trimiterea spre prelucrare mirfurilor):


354 ,,Produse aflate la tedi"

semifabricatelor (awz de lnsofire a

341 ,,Semifabricate"

. evidenlierea costului prelucr[rilor


%

efectuate de terli (factur6 fiscal[): t.785


500 1.000

401 ,furnizori"

302,Materiale consumabile"
341 ,,Semifabricate" 4426,,TV A deductibild"

28s

. reintoarcerea de la prelucrare
insofire a mlrfurilor):
302 Materiale consumabile"

a celor

doul categorii de stocuri (aviz de

351 ,Materii qi materiale aflate


la terfi"

3.000

341 ,,Semifabricate"

354 ,,Produse aflate la terF'

8.000

Problema 22. Se primesc pentru prelucrare materii pnme m valoare de 4.000 lei. Valoarea operatiunilor de prelucraxe a materiilor prime facturat[ terlilor este de 2.380 lei inclusiv TVA.
. primirea materiilor prime spre prblucrare (not[ contabild):
Debit 8032 ,,Valori materiale 4.000

primite spre prelucrare

sau reparaxe"

. factuarea serviciilor
4111,,Clien!i'

prestate c[tre te4i (factur[ fiscalE):


2.380 2.000
380

704 ,,Venituri din lucriri executate qi servicii prestate" 4427 *TYAcolectatii"

76

. scdderea din gestiune a materiilor prime restituite (notd contabiltr):


Credit 8032 ,,Valori materiale primite
spre prelucrare sau reparare"

4.000

Problema 23. O entitate dispune de urmdtoarele date privind stocurile, pentru care utilizeazd inventarul intermitent: stoc inifial de produse finite 3.500 lei; stoc final de produse finite 3.950lei; stoc inifial al producliei neterminate 2.300 lei; stoc final al producfiei neterminate 2.800 lei.

pentru produse finite: Yarianta I:

a)

, anularea stocului inifial


7

de produse

finite (not[ contabild):

l,,Y

arialia stocurilor"

345 ,,Produse finite"

'

inregistrarea stocului final la sfhrgitul perioadei de gestiune inventariere):


345,,Produse finite"
71

(list[

de

l,,Variaf,a stocurilor"

3.950

Varianta

II:

variafiei de stoc (fhr6 anularea stocului ini{ial) pentru a rczulta stocul final stabilit prin inventariere la finele perioadei (listd de inventariere):
345,,Produse finite"
71

. inregistrarea

l,,Variafia stocurilor"

450

b) pentru produclia in curs de execulie


Varianta

I:
inifial al producliei neterminate (not[ contabild):
71

'

stornarea stocului

331 ,,Produse in curs de execulie"

l,,Variafia stocurilor"

77

. evidentierea stocului final al producliei neterminate (list[ de inventar):


331 ,,Produse in curs de executie"
71

r,Variafia stocurilor"

2.800

Varianta

II:
tnsi
a

inreglstrarea stocului final panfiu producFa neterminate fbrd storna stocul inilial (list[ de inventarierQ:
331 ,,Produse in curs de execufie"

71l,,Variafia stocurilor"

Dac[ stocul final al produc{iei neterminate era de 2.000 lei (ln loc de 2.800) atunci inregistrarea contabil[ ar fi fost, in varianta a II-a:
331 ,,Produse tn curs de xecgtie"

711 ,,Variafia stocurilor"

Problema 24. Se achizi,tioneaz[ m5rfiri de la un fumizor, preful total facturat de acesta fiind de 20.000 lei exclusiv TVA. Transportul mlrfurilor este asigurat de cifre o firmi de profil, valoarea totall a facturii fiind de 595 lei. SE se efectueze inregisfrSrile la intrarea mfufurilor in patrimoniu in condiliile in care evidenta lor se line la pre! prestabilit, pentru m[ifurile cumplrate acesta fiind de 19.000 lei.
. primirea efectivl
o/o

mlrfurilor (facturl fiscal[):

401,,,Furnizorf'

23.800
19.000 1.000

371,Merfuri"
378 ,Pife-ren1e de pref la

1rirfuri""' 4426,:lV A deductibild"

3.800

. evidentierea cheltuielilor de tr

401 ,,Fumizori"

378 ,Piferenle de pret la

595 500 95

trlirfuri"
4426,,TV A deductibili"

33

tn acest context contul 378 ,,Diferente de pr4la mirfuri" este utilizat pentu evidenp diferenfelor dintre prepl prestabilit gi cel efectiv, precum 9i a cheltuielilor de tansport. Menfion6m ci in activitatea practic[ aceasti varianti de contabilizare se intilnegte
extem de rar.

78

Problema 25. Se trimit in vederea vknzdni in consignalie mdrfuri pre{ de vdruarc este de 17.850 lei, costul de achizilie al acestora cdror al fiind de 10.000 lei. ljlterior se vAnd mdrfirile. . kimiterea mirfurilor spre v0nzare in consigna{ie:
357 ,M6rfiri in custodie sau in consignatie la terti" 371

,,Merfiri"

17.850

. vdrlzarea mdrfurilor (factur6


4111 ,,Clienfi"

fi scal6)

707,,Venituri din v dnzarea mdrfurilor"


4427

17.850 15.000 2.850

..TV[colectatil"

. scederea din gestiune a mirfurilor vdndute (factur[ fiscall):


%

357,M6rfuri in custodie
in consignafie la ter,ti"

sau

607,,Cheltuieli privind

17.850 10.000 5.000

mirfurile"
378 ,,Diferenfe de pre! la

m5rfiri"
4428,,TVA neexieibilE"
2.8s0

Problema 26, Se achizifioneazdlapr4 de cumplrare urmdtoarele


active circulante materiale : mdrfiri in valoare de 15.000lei; materii prime in valoare de 10.000 lei; materiale de natura obiectelor de inventar in valoare de 5.000 lei. Cheltuielile de transport aferente bunurilor achizi\ionate, facturate de cltre un ter,t insumeazE 3.000 lei, iar factura cuprinde gi TVA 19%.

, calculul coeficienfului

de repartizare:

k- 3'000. x 1oo = 1o% '30.0000'.'


stabilirea cheltuielilor de transport ce revin fiec[rei categorii de stoc: - penku mirfuri: 15.000 x l0% = 1.500 lei; - pentru materii prime: 10.000 x t0% = 1.000 lei;

79

pentru materiale de natura obiectelor de inventar: 5.000 500lei.

t0o/o =

. stabilirea costului
achizilie

de achizifie pentru fiecare categorie de stoc (costul de pret de cumpirare + cheltuieli de fransport aprovizionare *
:

tane nerecuperabile)34

pentru mlrfuri: 15.000+ 1.500: 16.500lei; pentru materii prime: 10.000 + 1.000 11.000 lei; pentru obiectele de inventar: 5.000 + 500:5.500lei.

. receplia stocurilor achizilionate (facturd fiscal[, notii de recep]ie):

=
371,Merfuii"
301 ,,I\4aterii prime" 303 ,,Materiale de natura obiectelor de inventat"
4426 ..TV A deductibili"

401 ,,Funrizori"

39.270
16.500 11.000 5.500

6.270

3a

in activitatea practicd cei mai mulgi profesionigti contabili inregisteaz6 cheltuielile de transport, de cele mai multe ori, debit6nd un cont de cheltuieli, de reguld 624 ,,Cheltuieli cu tansportul de bunwi gi personal". Aceastl situafie este contard legii, in sensul c6 nu se respectii regula evaluirii la intarea ln patrimoniu la cost de achizifie (prE de cunpirare + cheltuieli de fiansport + taxe nerecuerabile etc.), iar organele de confol abilitate pot sancfiona entitifile pe motivul nerespect[rii normelor de evaluare prevdzute de OMFP w.175212005. Se poate ivi situafa, cdnd tansportul este efectuat de clte o alti entitate gi se factureazl sepmat, de regul[ la sf6rgitul perioadei contabile. Considerbm cd in acest caz se poate aplica procedeul suplimenttrrii de repartizare a cheltuielilor asupm valorii bunurilor cump[rate anterior. 80

1.4. Gontabilitatea terlilor

Problema 1. 56 se inregistreze obligafia de platl a facturii


telefonice in valoare total[ de 1.310lei.

%
626 ,,Cheltuieli poqtale gi taxe de telecomunicafii"

401 ,fumizori"

1.310.00

L100,84

4426,:lV A deductibili"

209,t6

Problema 2. Se cumpirl m6rfuri in valoare de 18.500 lei, TVA 19% Si ambalaje care circule pe principiul restituirii in valoare de 5.000 lei. Ulterior se restituie ambalajele gi se achitd contravaloarea m[rfurilor cumpdrate. Sd se efectueze inregistrdrile atflt la cumpdrdtor cnt gi la v|rudtor (costul mirfurilor in contabilitatea acestuia este de 16.000 lei).
La cumpdrdtor:

inregistrarea obligaliei de platd principiul restituirii (factur[ fiscal[):


% 371 ,,Merfurl' 4426,,7V A deductibili" 409 ,,Fumizori - debitori'

gi a

ambalajelor care circuld pe

401 ,"Furnizori"

27.015
18.500 3.515

5.000

. plata fumizorului (ordin de plat6, extras de cont):


401 ,.Furnizori"

5121 .,Conturi la bdnci in lei"

22.0r5

. restituirea ambalajelor (aviz de insofire


401,,Fumizori"

mdrfurilor):
5.000

409 ..Furnizori - debitori"

Lavdr dtor;
. evidentierea creantei (facturl fiscal6):
4111 ,,Clienfi"

gi a arnbalajelor care circuld

in sistem de restituire

% 707 ,,Venituri din vfusry"u mirfirrilor" 4427 ,:f\r[colectat6" 419 ,,Clienti - creditori"

27.015
18.500 3.515

5.000

8l

I *

. desc[rcarea din gestiune a m[rfurilor vindute:


607,,Chelfirieli privind mfufurile "
371 ,,I\4erfuri' 16.000

. lncasarea crean{ei (exhas de cont, ordin de platd):


5121 ,,Conturi la binci fu

lei"

4111 ,,Clienti"

22.015

. primirea ambalajelor (aviz de insofire a mlrfurilor):


419 ,,Clienfi

creditori"

4111

,,Clienti"

5.000

Problema 3. Pornind de la problema precedentd s[ se efectueze inregistr5rile in cazul in care se restituie arnbalaje tn valoare de 3.000 lei, pentru restul tntocmindu-se factur[ fiscali (la vinz[tor costul istoric al ambalajelor liwate este de 1.500lei).
La cump6r[tor:

restituirea ambalajelor

in

valoare de 3.000

lei (aviz de insofire

mirfurilor):
401.,Furnizori"

409 ,,Furnizori - debitori"

. primirea facturii fiscale pentru diferenfa de 2.000 lei (not[ contabill):


381,/,mbalaie"
409,,Funrizori - debitori' 2.000
380

4426.IYA deductibili"

401.Furnizori"

Lavtrlz;dtor: . primirea ambalajelot (avizde insofire a m[rfurilor):


419 ,,Clienti

creditori'

4111

,,Clienfi"

3.000

82

'

facturarea diferenfei:

419,,Clienf

creditori"

708 ,,Venituri din activit6fi diverse"

2.000

4111 ,,Cliengi"

4427 ,,TV[colectat6"

380

. desclrcarea de gestiune pentru ambalajele v6ndute (factwa fiscal5):


608,,Cheltuieli privind
ambalaiele"
381 ,".A,mbalaje" 1.500

Problema 4. Pentru amenajarea sediului unei entitdli se cumpexE mobilier in valoare de 12.000 lei gi un calculator in valoare de 3.000 lei, facturile de cumpdrare incluzand gi TVA 19%. Se achita ambii fumizori din contul de disponibil de la banc6.

. cumplrarea mobilierului (facturd fiscal[):


% 404 ,,Furnizori de imobilizdri'
de

14.280
12.000

214,,Irdobilier, aparaturl

birotic[, echipamente

proteclie a valorilor umane qi materiale gi alte active corporale" 4426,,TV A deductibili"

2.280

. cumplrarea calculatorului (factur[ fiscald)36:


%
404 ,"Furnizori de
de

imobilizlri"

214,,Mobilier, aparaturi

3.570 3.000

birotic[, echipamente

protecfie a valorilor umane gi materiale gi alte active corporale" 4426,,TY A deductibild"

s70

35

persoane

activitatea pr4ctic6, contabilitatea fumizorilor tebuie organrzat pe categorii de juridice 9i fizice, ceea ce presupune deschiderea de conturi analitice (de exernplu 404 ,,Furnizori de imobiliziri". Mobilier gi 404 ,,Furnizori de imobiliz6ri'. Calculator. 'u S-au intocmit formule contabile diferite, intrucdt gi documentele justificative sunt diferite 9i provin de la furnizori diferifi.

in

83

. plata furnizorilor (extrase de cont, ordine de platd):


% 404 ,,Fun::izori de imobiliziri".
5121 ,,Conhui la binci in

lei"

17.850

t4.280
3.570

Mobilier
404 ,"Furnizori de imobiliz[ri". Calculator

Problema 5. Se vdnd mdrfuri clienlilor pentru care nu s-a intocmit factur[ fiscalE in valoare de 8.000, TVA l9%. Ulterior se intocmegte factura fiscal[, valoarea acesteia fiind de 8'500 lei exclusiv TVA. Costul de achizilie al mdrfurilor vfindute este de 6.500lei.

. vdruareamarfurilor fbr[ facturl (aviz de insolire a m[rfurilor):


418 ,,Clienfi - facturi de
o/_

/o

9.s20
8.000

intocmit"

,,Venittri din vinzarea mirfurilor" 4428 a,,TVA neexigibild" ^


70?

r.520

. intocmirea facturii fiscale:


4111 ,,Clien1i" %
10.1 15

418,,Clienfi - fachni de intocmit" 707,J/enituri dinvinzarea

9.520
500
95

mlrfurilor" 4427 ..TVAcolectat["

. TVA neexigibil[ devine exigibil[:


4428*I.,,TVA neexigibil["

4427

.:fVlcolectatii"

1.520

. desclrcarea de gestiune pentru mlrfurile vdndute:


607,,Cheltuieli privind

371,M6rfurf'

6.500

mirfitrile"

Problema

6. S[ se efectueze

inregistrdiile

in

contabilitatea

cump6retorului utilizAnd informa{iile de la problerna precedent[:

84

. achizitiamdrfurilor fhr[ facturd (aviz


%

de inso]ire a

mirfurilor):
9.520
8.000

371,Mirfirri"
4428,.a.,,TVA neexigibili"

408 ,,Fumizori - facturi nesosite"

1.520

. primirea facturii fiscale:


% 401 ,,Furnizori"
10.1

l5

408 ,,Furnizori
nesosite"

facturi

9.520
500
95

371 ,,Mdrfuri"

4426'7Y A deductibili"

. TVA neexigibilE devenitd exigibil[:


4426 ,TVA deductibill"
4428,6.,,TVA neexigibili"

1.520

Problema 7. Se cump[r6 combustibili in valoare de 3.500 lei pe credit comercial, TYA 19% cu scadenta peste 45 de zile pentru care furnizorul acceptr un bilet la ordin. La scadenf[ furnizorul prezrntd
efectul la banc6 spre decontare, incasdnd contravaloarea acestuia.

achizitiade combustibil pe credit comercial (factur6 fiscal[):


401 ,"Furnizori"

4.t65
3.500
665

3022 ,,Combustibili"
4426 ,TV A deductibild"

. evidenfierea biletului
401,"Fumizori"

la ordin:

403 ,,Efecte de pl6tit"

4.165

. stingerea obligafiei (exhas


403 ,,Efecte de

de cont):

pl[tit"

5121 ,,Conturi la bbnci in

lei"

4.165

Problema 8. Pe baza datelor din problema precedent[ se se inregistririle contabile gi la furnizorul de combustibili gtiind c[ pentru acesta costul mfuftrilor vindute este de 2.800 lei.
efectueze

85

venzarea combustibililor pe credit comercial (facture fiscal[):


o/ /o

4111 ,,Clienli"

4.t65
3.500 665

707 ,,Venituri din v6nzarea

mErfurilor"
4427

.:I\Acolectatii"

. desclrcarea de gestiune pentru mirfurile vdndute:


607,,Cheltuieli privind

371,Mdrfiri"

2.800

mirfilrile"

. acceptarea biletului
413 ,"Efecte de primit"

la ordin:

4111 ,,Clienti"

4.t65

. depunerea la banc6:
5113 ,,Efecte de incasat"

413 ..Efecte de primit"

4.165

. incasaxea conhavalorii efectului de comer,t (exhas de cont):


5121 ,,Conturi la binci in lei"
5113 ,,Efecte de incasat''

4.165

Problema 9. Se acordd un avans furnizorului de materii prime in valoare de 5.950 lei. Se cumpdre ulterior materii prime in valoare de 6.900 lei, TVA 19%. Se deconteaz[ avansul gi se achitl furnizorului diferenla din contul de la banc[.

. acordarea avansului (extras de cont, ordin

de

plat[):
5.950 5.000

%
4091 ,"Furnizori - debitori pentru cunp[r6ri de bunuri de natura

5121 ,,Conturi la binci in lei"

stocurilor"
4426 ..TV A deductibili"

950

. cump[rarea de materii prime (facturd


% 301 ,Materii prime"
4

fisca16):

401 ,,Furnizori"

8.2t1
6.900
1.311

426'TV A deductibild"

86

. decontarea avansului (documentele mentionate anterior):


o/o

=
debitori

401 ,,Furnizori"

4091 ,"Fundzori

pentru cunrp[rnri de bunuri de

E-i5d

@
@

nafira stocurilot"
4426,,TV A deductibili"

. plata diferentei:
401 ,,Furnizori"

5121 ,,Conturi la binci ln

lei"

2.261

acorde avansurile chenzinale. La s{*argitul

Problema 10. Se ridic[ de la bancl suma de 40.000 lei gi se lunii statele de plat6 se prezint[

astfel:

S[

salarii brute 120.000lei; impozit pe salarii 12.000lei; chirii 15.000lei

imputalii 700lei.
se lnregisfreze:

plata avansului chenzinal; refinerile din salarii; confibufia entit[fii la asigurtrrile sociale, proteclia social[ gi asigu5rile sociale de sEn[tate; refinerea comisionului pentru carnetele de muncl.

. ridicarea banilor din contul de la bancd (cec-ridicare numerar, extas


cont):
581 ..Viramente interne"

de

5121 .,Conturi la blnci tn

lei"

40.000

. depunerea sumei in casierie (cec - ridicare numerar):


5311 ,,Casa tn

lei"

581 ,.Viramente interne"

40.000

. plata avansului chenzinal (list6 de avans chenzinal, dispozifie de plat6):


425,"A,vansuxi acordate

5311 ,,Casa in lei"

40.000

personalului"

87

. evidentierea cheltuielilor salariale


641 ,,Che1tuieli cu salariile personalului"

(stat de plat6):

421 ,,Personal

salarii datorate"

120.000

. refinerile din salarii (situafie de calcul):


421 ,"Personal datorate"

salarii
444

,,Iryontul pe venituri de

natura salariilor"

88.100 12.000 11.400

4312,,Contribufia personalului la asigru'arile sociale" (9,5%) 4372,,Contribufia personalului la fondul de gomaj" (1%) 4314,,Contribufia angajalilor
pentnr asiguririle sociale de

1.200

7.800

s6nitate" (6,5%)
425,,.A.vansr:ri acordate

40.000
15.000 700

personalului" 427,,Refineri din salarii datorate ter,tilor" 4282 ,Alte creanfe in legitur6 cu
Dersonalul"

. contribulia entitElii la asigurdrile


645,,Cheltuieli privind asiguririle qi protecfia sociah"

sociale, protectia sociale gi asigurdrile

sociale de sdnltate (situafie de calcul):


o1o

4311 ,,Contribufia unitEfii la asigurdrile sociale" (19,7 5%\

35.100 23.700 8.400

4313,,Contribufia angajatonrlui

fentu asiguririle sociale de s[n[tate" (7%) 4371 ,,Contribufia unitifii la


fondul de lomaj" (2,5%)

3.000

contributia entiti$i

profesionale (0,5%-situa!ie de calcul):


645,,Cheltuieli privind
asieurerile si orotectia sociali"

la fondul pentru accidente de munc6 li =


4311.1 ,,Contribufia

.bpli

unitifii la

600

asiguririle sociale"

88

. conhibufa perrtru concedii gi indemnizalii (0,75o/o-situafie de calcul):

asigur6rile$iprotecfiasociall"
. comisioanele pentru caffretele
622,,C\eltaieliprivind
comisioanele gi onorariile"

645 ,,Cheltuieli

privind

447 ,,Fonduri speciale-taxe gi

900

vdrsiminteasimilate"3T

de

munc[ (0,75%-situafie de calcul):


462,,Creditoridivergi"
900

Problema 11. O intreprindere acordi salariafllor avantaje in nahre reprezentand produse finite evaluate la un pre! de vdnzare de 30.000 lei, iar costul de produc,tie la care au fost evidenliate produsele finite la intrarea in patrimoniu este de 25.000 lei.
. cheltuieli cu salariile (stat
641 ,,Cheltuieli cu salariile personahrlui"

de platil):

421 ,,Personal

salarii datorate"

30.000

. diminuarea datoriilor fa![


(stat de

de salaria{i cu valoarea avantajelor in natur[

platl):

421 ,"Personal

salarii

datorate"

701 ,,Venituri din virzarea produselor finite"

30.000

inregisharea TVA aferentl produselor nedeductibilI (noti contabil[) :


635,,Cheltuieli cu alte inpozite, li vbrsiminte asimilate"

finite ca

gi

cheltuiall

4427

,,T\A colectati"

5.700

ta:re

descircarea gestiunii de produsele acordate ca avantaje ln naturl (notl

contabil[):
711,J/ariatia stocruilor"
345 ,"Produse finite"
25.000

Problema 12. O entitate acord[ unui salariat un avans in valoare de 300 lei. S[ se calculeze gi inregisheze in contabilitate toate operafiile in leg[turd cu salariile gtiind c[ salariul de incadrare este de 700 lei,
37

Consider[m cd se poate utiliza gi un analitic distinct al contului 431

Asiguiri

sociale.

89

sporul de vechime de 85 lei, iar salariatul are in lntrelinere doi copii gi solia. . plata avansului chenzinal (list6 de avans chenzinal, dispozilie de plati):
425 ,Avansuri acordate personalului"

5311 ,,Casa in lei"

. calculul
plat6:

salariului impozabil, a impozitului pe salariu gi a restului de


Determinarea contribufiilor salariale

Tabel nr. 2
Salariul de incadrare Spor de vechime Salariul brut (1+2) Contributia la asisuxerile sociale Contributia la fondul de somai Contribufia la asigurdrile sociale de senitate Deducerea Dersonali B aza irrnozabile (34-5 -6-7) Impozitul pe salariu determinat pe baza srilei de impozitare praentatd anterior Salariul net (34-5-6-9), din care

I
2
3

700.00
85.00

4
5

785.00 785 * 9.5Yo=74.58 700 * lo/o:7,00 785 * 6,5Yo= 51,02 s50.00

6 7
8

toz-40

102,40*l6Yo=16,38
636,02

avarxi acordat rest de olati

l0

300,00 336-02

Cuantumul deducerii personale in funclie de numdrul de persoane ?n inhefinere Tabel nr. 3

Venit lunar brut Qei)

Persoane fo

intretinere
0
1

Cuantumul deducerii Dersonale 2s0.00


350.00 450.00 550.00

pAn[ la 1.000,00

2 3

. evidenlierea cheltuielilor salariale (stat


Gll
,,Cheltuieli cu salariile

de

plati):

personalului'

421 ,Bersonal

salarii datorate"

785

90

. refinerile din salarii (situafie de calcul):


421 ,,Personal - salarii datorate"
%
444

,,Iryozitulpe venituri de

448.98 16,39 74,59

natura salariilor"

4312,,Contribu1ia personalului la asigurlrile sociale" (9,5%) 4372 ,,Confiibufia personalului la fondul de gomaj" (1%) 43 14,,Contribufia angaj afilor

7,0a
51,02

pentu asigurtrrile sociale de


sdnitate" (6,5%)
425,nA,vansuri acordate 300

personalului"

'

contributia entit{ii la asigurErile sociale (situafie de calcul): 785 x 19,750 = 155,03 lei

6451 ,,Contibufia unite$i

4sigurlrile sociale"

4311 ,,Contribufia unit6lii la asigurdrile sociale"

155,03

'

contributia entitefi

h fondul de gomaj (situalie de calcul):

19,63 lei

7g5 x 2,5To =

oes@=
ajutorul de

gomaj"

19,63

fondul de gomaj"

'

785

contribufia entitafii la asigurlrile sociale de srn[tate (situafie de calcul): x 7%o = 54,95 lei
43

6453,,Contibu{ia angajatorului pentru asiguririle sociale de sdnitate"

13,,Contribufia angajatorului
de

54,95

pentu asiguririle sociale sinltate"

contribu,tia entitd,tii la fondul pentru accidente de munc[ profesionale (situalie de calcul): 785 x 0,5o/o = 3,93 lei
6458 ,,Chelruieli

'

gi boli
3,93

asigurdrile$iprotectiasocial["

privind

4311:i ;Conributia uniretii la asiguririlesociale',

91

contribufia pentru concedii gi indemnizalti situa,tie de calcul): 7g5 x 0,75Yo = 5,89lei


645,,Cheltuieli privind asiguririle $i protectia social6"
447 ,,Fonduri speciale-taxe qi v6rsiminte asimilate"
5,89

'

. comisioanele pentru cametele de muncd (situa,tie de calcul): 785 x


0,75oh:5,89lei
622,,Chelfirieli privind
comisioanele si onorariile"

462 ,,Creditori divergi"

5,89

Problema 13. Se cumpdr[ mfufuri in valoare total[ de 11.900 lei, din care 1.900 lei TVA. intrucat m6rfurile au sosit f6ri factur[ receplia acestora se face pebaza avizului de insotire a mirfii. Ulterior se primegte factura de la furnizorul mlrfirilor. . receplia mirfurilor pebazaavizului de insotire a m[rfirilor:
% 301 ,Materii prime'

408 ,,Furnizori - facturi nesosite"

4428,,TVA neexisibili"

11.900 10.000 1.900

. primirea facturii fiscale:


408 ,,Furnizori
nesosite"

facturi

401 ,,Fumizorf'

11.900

. TVA neexigibild devine exigibill (factura fiscalI):


4426'TV A deductibili" 4428,:lV A neexisibil["
1.900

Problema 14. Se v6nd m5rfuri qt aviz de inso{ire ln valoare de 15.700 lei, TVA 19%. Ulterior se intocmegte factura fiscal[, iar costul m[rfurilor v6ndute este de 14.600lei. . vAnzarea m[rfurilor fhri factur[ fiscal[ (aviz de insofire
418 ,,Clienfi a

mirfirilor):
18.683 15.700

intocmit"

facturi de

%
707 ,,Venituri din vinzarea

mirfurilor"
4428,,TVA neexigibili"
2.983

92

. intocmirea facturii fiscale:


4111 ,,ClienS"

418,,Clienf - facturi de
intocmit"

r8.683

. inregisharea TVA devenitd exigibil[ (factura fiscali):


4428 ,,TVA neexigibiln"

=
a

4427 .:lVAcolectatii"

2.983

. descdrcarea din gestiune


607,,Cheltuieli privind

mtrrfurilor (documentele de liware):

mirfurile"

371,,M[xfuri"

14.500

Problema 15. Un asociat pune la dispozifia entitlfii suma de 30.000 lei cu o dobind[ de 25%. Dup[ 3 luni se restituie suma cuvenit[
asociatului.

. creditarea entitafii (dispozi{ie


5311 ,,Casa in lei"

de incasare):
4551,,.A,cfionari/Asociali curente"

conturi

30.000

inregtstrarea dobdnzii pentru prima lund (grafic de rambursare), iar pentru lunile urmltoare se inregistreazi identic:
666,,Cheltuieli privind
dobdnzile" 4558,,,A.cfionari/Asociali - dobtnzi la confuri curente"
6253E

plata dob0nzii lunare aferent[ primei luni (dispozifle de plati), iar

pentru lunile urmbtoare se inregistreaz[ identic:


4558 ,"A.cfionari/Asociafi la conhrri curente"

dobinzi

5311 ,,Casa in

lef'

restituirea imprumutului gi plata dobAnzii dupl trei luni (dispozilie de

platl):

3t

13o.ooo

x25%lr2=

625 lei.

93

%
4551,/.cfionari/Asociafi
curente"
4558,,,A,c,tionari/Asociafi - dobdnzi

5311 ,,Casa in lei"

30.625
30.000 625

conhui

la conturi curente"

Problema 16. Se vinde un calculator unei entitifi la care se delin titluri de participare cu 3.500 lei, TVA 19Yo, valoarea de inregishaf,e 2.800 lei, amortizare imegistratd l.I2A lei.

. vetrzaxea calculatorului (facturd fiscal6):


4511 ,Decontlri

inte entit[file
capital"
4427

o/ /o

4.16s
3.500

afiliate"

7583 ,,Venituri din vinzarea activelor gi alte operalii de

,IVAcolectatii"

665

. descdrcarea gestiunii (factur[ fiscal[):


%

6583,,Cheltuieli privind activele


cedate gi alte operafii de capital" 2814 ,,Amortizarea gi altor

2l4,Jvlobilier, aparaturd birotici, echipamente de


protecfie a valorilor materiale gi unrane gi alte active corporale"

2.800
1.680

imobiliziri corporale"

t.120

Problema 17. Se constat[ lipsa la inventar a unor marTun ln valoare de 5.000 lei, vinovat fiind clr[ugul care a efectuat hansportul
acestora. Se incaseazd creanla in numerar.

. inregistrarea creanfei fafd de clr[ug (proces verbal de imputare):


461,,Debitori divergi"

=%
7588,,,A.lte venitmi

5.950

din

5.000
950

exploatare"
4427 ..TVAcolectatii"

. incasarea creanlei (dispozilie de incasare):


5311 ,,Casa in

lei"

461,,Debitori diver$i"

5.950

94
&

Problema 18. Dividendele cuvenite unei entitfii pentru titlurile lei; entitatea delin[toare a titlurilor nu le lncaseazd insd llsffndu-le la dispozifia entit[Si la care le deline pe o perioad[ de 2 ani.
de participare pe care le define Ia altb entitate sunt de 13.500

. inregistrarea divide,ndelor cuvenite (not6 contabil6):


4511 ,Pecontiri

tnte entitdfile

afiliate'3e

7611 ,,Veninri din titluri de participare definute la entitnfile

13.500

afiliate"

. transferul la creanle imobilizate (hot6r6rea AGA):


2671 ,,Sume datorate de 4511 ,Decontiri

inte entitilile

13.500

entidtile afiliate"

afiliate" este este

Problema 19. O creanf[ a entit{tii in valoare de 11.900 lei

refwatd

la platd de c[tre un client pe motiv ce marfa

necorespunzltoare calitativ. Ulterior se convine c[ bunurile se incadrau intr-o calitate inferioari, valoarea lor fhrl TVA fiind de 8.000 lei. . inregistrarea refuzului la plat[ (not[ contabil[):
4118 ,,Clienfi incerfi sau ln 4111 ,,Clien1i"
11.900

litieiu'

. constituirea ajustErilor pentru


6814 ,,Cheltuieli de

de,precierea crean{ei (notd contabil6):


491 ,/,justiiri penfru deprecierea creanlelor - clienli" 10.000

exploatare

privind ajustiirile pentnr


deprecierea activelor circulante"

. inregistrarea valorii reale


%
4111 ,,Clienfi" 654 ,,Pierderi din crean{e gi

mlrfurilor gi a pierderilor din creanle:

4118 ,,Clienfi incerfi sau in

11.900

litigiu"

9.520 2.000 380

debitori dive4i" 4427 ,TVA colectat5"

3e

Se poate

utiliza 9i contul46l ,,Debitori divergi". 95

. anularea ajustdrii:
491,*A,justiiri pentru deprecierea crean{elor - clienfi"

7814 ,,Venituri din ajustiri pentru deprecierea activelor

10.000

circulante"

Problema 20. Se cumpErd merfuri de la un fumizor extern in valoare de 2.000 euro, in luna noiembrie, cursul de schimb fiind de 3,40 leileuro. in luna decembrie se plItegte furnizorului extern 1.000 euro, la un curs de schimb de 3,45 lei/euro. La sfirgitul anului cursul de schimb este de 3,50 lei/euro. in luna ianuarie anul urm[tor se achiti gi diferenla de 1.000 euro, cursul de schimb fiind de: a) 3,60lei/euro;

b)

3,35 lei/euro
:

. cump[rarea mdrfurilor (INVOICE)


371 ,"Ivfirfirri"

401 .,Furnizori"

6.800

. plata celor I .000 euro la cursul de 3,45 leileuro (extras de cont, ordin de plati):
% 5124 ,,Conhri la b6nci in

3.450
3.400 50

401 ,,Furnizori" 665 ,,Cheltuieli din diferen{e de


curs valutat"

valuti"

la sfhrgitul anului se inregistreaz[ diferenfa de curs valutar (list[

de

inventariere):
665 ,,Chelhrieli din diferente de
curs valutar"

401 ,,Fumizori"

100

. plata diferenfei de 1.000 euro (exhas de cont, ordin de platd):

a)

la 3,60lei/euro:
% 5124 ,,Conturi la bdnci in

3.600
3.500 100

401 ,,Furnizori" 665 ,,Cheltuieli cu diferente de


curs valutar"

valutii"

96

b)

la3,35leileuro:
o/ /o

401 ,"Fumizori"

5124 ,,Conturi la binci in valuti" 765 ,,Venituri din diferenfe de


curs valutar"

3.500 3.350
150

Problema 21. Se vdnd mirfuri in valoare de 5.000 euro (cursul de schimb 3,70 lei/euro) unui client extern in luna decembrie, iar costul mdrfurilor este de 16.000 lei. Se incaseazd 2.500 euro imediat (cursul de schimb 3,70 lei/euro), restul urmdnd s[ se incaseze in exerciliul financiar urm[tor. I-a sfrrgitul exerciliului financiar cursul de schimb este de 3,75 lei/euro. Irr luna februarie din exercitiul financiar urmdtor se incaseazd diferenfa de 2.500 euro, cursul de schimb fiind: a) 3,80lei/euro;

b)

3,55 lei/euro.

. vdruareala export
4111 ,,Clienfi"

(facturl

fi

scalI, INVOICE)

707,,Venifuri din vOnzarea

18.500

mirfruilor"

. desclrcarea din gestiune a m[rfurilor (documentele de liware):


607,,Cheltuieli privind

371,Mdrfrri"

16.000

mirfurile"

. incasarea unei p6rfi


5124 ,,Conturi la bdnci in

a creanlei (extras de cont,


4111 ,,Clienfi"

ordin de plat6):
9.250

valutii"

inregistrarea diferen{ei de curs valutar

la finele anului (listd de


t25

inventar):
4111 ,,Clienfi"

765,,Venituri din diferenfe de curs valutar"

. incasarea diferenlei de creanf[: i

a)

la 3,80 lei/euro (extras de cont, ordin de platl):

97

5124 ,,Conturi la binci in

=%
4111,,Clienfi"
765 ,,Venituri din diferenle de
curs valutar"

9.500

valutii"

9.37s
125

b)

la 3,55 lei/euro (extras de cont, ordin de plat[):

%
5124 ,,Conturi la b6nci in valut6" 665 ,,Cheltuieli din diferenfe de
curs valutar"

4111,,Clienfi'

9:37s
8.875 500

Problema22. O entitate evidenfiaz[ chiria de pl[tit in valoare de 15.000 lei, TVA lg!o, drn cale 1.500 lei aferent[ exerciliului financiar in curs, diferen{a de 13.500 lei fiind aferentd exercifului financiar urm6tor. Se achit[ conhavaloarea chiriei cu chitan{[ fiscald.

. evidentierea chiriei pentru exercifiul tn


o/o

curs (fachun fiscal[):


1.785 1.500
fl

401 ,"Furnizorl'

612 ,,Caeftuieli cu redevenfele, locafiile de gestiuae gi chiriile" 4426 .:wA deductibilI"

]1r

28s

lr

inregistrarea

plIfii chiriei aferente exerciliul financiar curent (chitanl[

fiscal[):
401 ,,Funrizori"

5311 ,,Casa in

lei"

1,785

inregistrarea pH{ii (chitan![ fiscal[):


o/o

pentru exerci{iul financiar urmetor

5311 ,,Casa in

lei"

471 ,,Cheltuieli inregistare in


avans" 4426 .:Mdeductibil6"

16.065 13.500

2.565

redevenfa in valoare de 18.000lei pentru un contract de localie de gestiune tncheiat cu un te{, TVA 19%. Suma respective este datorati penhu luna ianuarie, anul urmdtor.

Problema 23. Se tncaseazl

tn luna decembrie

'-

. incasarea anticipatd
5311 ,,Casa in

a redevenlei (chitan{6 fiscal5):


7o

lei"

2t.420
r8.000 3.420

412 ,yentnxi inregistrate in


avans" 4427 ,TVAcolectatli"

. trecerea la veniturile exorci,tiului la care se refere (notd contabil[):


47

2,,Y enifiii inregistate in

avans"

706 ,,Venituri din lgdeyer4s, locatii de gestiune $i chirii"

18.000

Problema 24. In extrasul de cont de la banc[ apare o


incasat[ de 750 lei pentru care nu exist[ documente justificative.
5121 ,,Conturi la bdnci in

sume

lei"

473 ,"Decontlri din operafii in curs de clarificare"

750

Problema 25. La sfhrgitul unei perioado gestionare situa{ia TVA


se prezintd astfel:

- TVA deductibil[ -

conform jumalului pentru cump[rlri

147.000lei; TVA colectat[ conform jumalului pentru vinzdn 168.000 lei; SumE negativ6 privind TVA (TVA de recuperat) din luna precedentd 9.000 lei. Sl se efectueze decontarea TVA.

. decontarea TVA:
4427

..TV[colectatii"
de plat6:

4426 TVA deductibill"

147.000

. evidenlierea TVA
4427 ,,TVAcolectatd"

4423 ,,TVA de platii"

21.000

. compensarea TVA:
4423 ,,TVAde plat5"

4424 ,,TVAde recuperat"

9.000

Problema 26. Sd se efectueze inregistrdrile in cazul in CArE TVA deductibil[ este de 119.000 lei, TVA colectatd 100.000 lei, TVA de recuperat din luna precedentd 7.000 lei.
99

. decontarea TVA:
4427

,:M

colectat["

4426 TVA deductibili"

100.000

. evidenfierea TVA de recuperat:


4424'TV A
de recuperat" 442 6,,TV A

deductibili"

19.000

Problema 27. Se se efectueze inregistrlrile in cazul in care TVA colectat6 este de 178.000, TVA deductibil[ 159.000, iar prorata
(ponderea operafiilor impozabile tn total operafii) este de 85%.

. determinarea TVA de dedus:


159.000 x85%o = 135.150lei

. decontarea TVA (decont TVA, not[ contabil6):


4427 ..TV{colectatii"

=
de plat6:

4426.Mdeductibill"

135.150

. evidenlierea TVA
4427 .,TY[colectatii"

4423

,:lV[de

platii"

42.8s0

'

suportd pe cheltuieli):

evidenfierea diferentei dinhe TVA deductibili 9i TVA de dedus (se

635 ,,Cheltuieli cu alte impozite, taxe gi virsiminte asimilate"

4426

,,W|deductibil6,'

23.8s0

Problema 28. o entitate urnteazd, sr primeasc6 subven{ii pentru investilii in valoare de 25.000 lei gi subvenfii pentru acoperirea diferenfelor de pref la materii prime in valoare de 12.000 lei.
. necesitatea subventiei:
4452 ,,imprumuturi
nerambursabile cu caracter de

37.000

l32,,tryrumuturi
nerambursabile cu caracter de
subvenf ii pentru

subvenfi"

25.000

investifii"
12.000

7412 ,,Venihri din subvenfii de exploatare pentru materii prime gi materiale consumabile"

100

. primirea subven{iei (extras de cont):


5121 ,,Conturi la binci tn lei" 4452 ,,Inprumuturi nerambursabile cu caracter de

37.000

subvenlii"

Problema 29. O entitate unneazd s[ pl[teascl penalitdli pentru neplata la termen a obligaflilor fiscale in valoare de 3.500 lei. Ulterior se achit[ obligalia din disponibilul de la banc6.
inregistrarea obligafiei de platd a penalit{ilor (situafie de calcul sau comunicarea obligaliei de plat6 din partea organelor fiscale):
6581 ,,Despbgubiri, amenzi gi

penalitati"

4481 ,"Alte datorii fa![ de bueetul statului"

3.500

. plata penalitI,tilor (extras de cont, ordin de platd):


4481 ,,,A.lte datorii fald de bueetul stahrlui"
5121 ,,Conturi la binci in lei"

3.500

Problema 30. Se acorde pe baz6, de facturd fiscali gi ordin de platd un avans in valoare de 59.500 lei (valoare ce include gi TVA) unei entit{i ce presteaz[ servicii de construclii. La terminarea lucr5rilor valoarea totall a prestaliei este de 160.000 lei plus TVA l9%. (Se vor efectua inregish5rile contabile in contabilitatea ambilor parteneri).
La beneficiar: . acordarea avansului (factur[ fiscal[, ordin de platd, extra$ de cont):
5121 ,,Conturi la b[nci in

lei"

232 ,"A.vansuri acordate pentru imobiliziri corporale"


4426

59.500 50.000

,:Mdeductibild"

9.500

S-a dedus TVA intrucdt avansul respectiv a fost acordat pe bazd de factur[ fiscal[ (daci documentul justificativ pe baza cdruia se acorda avansul era numai ordinul de plat[ sau chitan]a atunci nu se efectua deducerea TVA).

r01

. receptia lucrlrii (proces verbal de recepfie):


%

212,,Conskucfi"
4426

,404,,Fumizori de imobilizdri"

.:Mdeductibil6"
gi plata diferen{ei (ordin de
%

190.400 160.000 30.400

. decontarea avansului
180.900 190.400

platI,
%

extrurs de cont):
180.900 50.000

404,"Fumizori de imobilizdri"
4426,:M

232,Avansuri
acordate pentru

E@

imobiliznri
corporale" 5121 ,,Conturi la
130.900

deductibild"

binci in lei"

La executant: . primirea avansului (facturd fiscal[):


5121 ,,Conturi curente la

binci
4 1 9,,Clien{i-creditori"

in lei"

4427

.:M

59.500 50.000

colectatii"

9.500

. facturarea lucririi executate:


4111 ,,Clienfi" %
704 ,,Venituri din lu66ri executate gi servicii prestate" 4427 ,IVlcolectatii" 190.400 160.000

30.400

. decontarea avansului gi incasarea diferenfei


cont):
180.900

(ordin de plat[, extras de

50.000
130.900

% 419,,C1ienfi-creditori" 5121 ,,Conturi la blnci

o/o

4111,,Clienfi'
4427

180.900 190.400

,WA

in lei"

colecta6"

Problema 31. in cursul exerciliului financiar N s-au imegistrat urm[to arele op era,tiuni : creante fa!6 de un client extern de 4.000 $ la un curs de 3,00 teil$; datorii fat[ de un furnizor extern de 5.000 $ la un curs de 3,02 teil$.

102

La sfhrgitul anului N cursul este de 3,15 lei/$. tn cursul exercifiului financiar N+l se efectueazl urmdtoarele operaliuni: - se incaseazh. creanla in intregime, cursul de schimb la data incasirii fiind de 3,10 lei/$; - se achit5 jumitate din datorie la un curs de schimb de 3,18 lei/$. La sfhrgitul exerciliului financiar N+l cursul este de 3,30 lei /$.
La sfflrEitul exercifiului financiar N: . inregistrarea diferenfelor de curs valutar favorabile (notd contabil[):
4111 ,,Clienti" 765 ,,Venituri din diferenle de
curs valutar"

. inregistrarea diferen{elor de curs valutar nefavorabile (notd contabill):


665 ,,Cheltuieli din diferenle de
curs valutat"

401 ,"Furnizori"

650

in cursul exercifiului financiar N+1: . incasarea crean{ei (extras de cont, ordin de platd):
% 5124 ,,Conturi la binci in valutd" 665 ,,Cheltuieli din diferente de
curs valutar"

4111 ,,Clienfi"

12.600

12.400 200

. plata a jumdtate din datoria faf6 de fumizor (extras de cont, ordin de


plat[):
o/ /o

5124 ,,Conturi la bdnci in

401 ,"Furnizori" 665 ,,Cheltuieli din diferente de


cuts valutar"

valutii"

7.950 7.875
75

La sfArgitul exercifiului linanciar N+l: inregistrarea diferenlei de curs valutar nefavorabile aferent[ datoriei

rdmase neachitate (notd contabil6):


665 ,,Cheltuieli din diferenle de
curs valutar"

401 .,Furnizori'

37s

103

.5. Gontabilitatea trezoreriei

Problema 1. Se procurl 300 de acliuni cu 100 lei/acfiune de la entitatea A, in scopuri speculative. Din totalul celor 300 acliuni, 200 sunt emise de entitatea A, iar 100 de acliuni sunt emise de cdtre o alt[ entitate - B. DupI 15 zile se achitd contravaloarea acliunilor cumpirate. Se v0nd ulterior 150 de acliuni cu 115 lei/ac,tiune.

. ashizitiaacfunilor:
501 ,"A,cfiuni defnute la

entitifile afiliate"

509,,V[rsiminte de efectuat
pentru investifiile pe termen

30.000 20.000
10.000

scurt" 462,,Creditori diver$i"

achitarea contravalorii actiunilor cump[rate (extras de cont, ordin de plat6):


%
509 ,,Vlrsiminte de efectuat pentru investifiile pe termen scurttt

5121 ,,Conhri la b6nci in lei"

30.000

20.000
10.000

462 ..Creditori diversi"

, vilnzarea acliunilor (extras de cont, ordin de plat[):


5121 ,,Conturi la binci in lei"

=%
501 ,,,A,cfiuni definute la entititile

17.250
15.000

afi$te"
7642 ,,Ciqtigtri din investilii financiare pe termen scurt cedate"

2.250

Problema 2. Se rbscump5x[ 100 obligaliuni cu 120lei/obliga,tiune gi se anuleaz[ imprumutul aferent acestora.


. r[scumplrarea obligaliunilor (extras de cont, ordin de plat[):
505,,Obliga1iuni ernise qi
5121 ,,Conturi la b[nci in

lei"

12.000

r[scurmfuate"

104

. anularea obligafiunilor rlscumplrate:


161 ,Jmprumuturi din emisiuni
de obligatiuni"

505,,Obligafiuni emise gi
rdscumpirate"

12.000

Problema 3. Se cump1x6200 de obligaliuni a 110lei/obligafiune. Jumltate din obligaliuni se pldtesc imediat din contul de disponibil de la bancd, iar cealalti jumdtate urmeazd, ulterior. Dupd a anumit[ perioadl de timp se vdnd 150 de obligafiuni, prelul de cesiune fiind:

a) b)

105 1ei/obliga.tiune; 115 lei/obligaliune.


de

. cump[rarea obligaliunilor (extras de cont, ordin


506 ,,Obligaliuni"
o/ /o

plat[):
22.000
11.000 11.000

5121 ,,Conturi la bdnci in lei" 509,,Virs[minte de efectuat pentru investitii financiare"

. vanzarea obligaliunilor (exhas de cont, ordin de plat[):

a) cu 105 lei/obligafiune:
%
5121 ,,Conturi la binci in 506 ,,Obligafiuni"

lei"

16.500 15.750

6642,,Pierderi privind investifiile


financiare pe termen scurt cedate"

7s0

b)

cu 115 lei/obligafiune:
lei"
o/ /o

5121 ,,Conturi la binci in

17.250
16.500

506 ,,Obligafiuni" 7642 ,,Ciqtiguri din investif;i finanqiare pe termen scurt cedate"

750

Problema 4. Pentru stingerea unei creante fa![ de un client in valoare de 23.800 lei se accept[ un cec. La scaden{l aeesta este depus la bancd spre incasaf,e. Se incaseaze conbavaloarea men{ionatl in acest
inscris.

. primirea cecului de la client:


5112 ,,Cecuri de

incasat"

4111 ,,Clienti"

23.800

105

. incasarea cecului (extras de cont, ordin de plat[):


5121 ,,Conturi la binci in

lei"

5ll2

,,Cecwi de incasat"

23.800

Problema 5. Se primegte gi se depune la banc[ spre scontare inainte cu 30 de zile de scaden!6, un bilet la ordin in valoare de 27.000
lei. Rata scontului este de 2%.

. acceptarea biletului la ordin (not[ contabil[):


413 ,,Efecte de primit"

4111

,,Clienti"

27.000

. depunerea biletului la ordin la bancl (not[ contabil6):


5113 ,,Efecte de incasat"

=
a

413 ,,Efecte de primit"

27.000

. remiterea spre incasare

biletului la ordin (not6 contabil6):

5114 ..Efecte remise spre scontare"

5113 ."Efecte de incasat"

27.000

. incasarea contravalorii biletului la ordin, mai pu{in taxa de scont (extras de cont, ordin de platd):
o/ /o

5121 ,,Conturi la binci in lei"

5114 ,,Efecte remise spre scontare"

27.000 26.995
45

667,,Cheltuieli privind
sconturile acordate"

- Cxnxr

27.000x30x2o/o
360

= 45lei

unde:
S = sconful; C = valoareanominale abiletului la ordin; n = numlrul de zile dintre data scont5rii pi data scaden{ei; r =tata scontului; N = numlrul de zile dintr-un an.

Problema 6. in exfasul de cont de la banc[ apar urmitoarele operaliuni de incaslri 9i pldfi: incasarea unor creanfe de la clienli ln valoare de 19.000lei; comisioane bancare pldtite in sum[ de 150lei;

o o

106

o incasarea sumei de 2.000 lei pentru care nu existd documente justificative; o incasarea sumei de 500 lei pentru care existi document justificativ, dar care nu este cuvenitd;
o ridicarea sumei de 5.000 lei pentru plata avansului
chenzinal; o dobAnda pentru disponibilul din cont in valoare 300 lei; o plata TVA in sumd de 3.800 lei; o plata unui fumizor de stocuri in valoare de 10.000lei.

evidenla operafiunilor de incas6ri prin bancd (extras de cont, ordin de plat6):


5121 ,,Conturi la bdnci in lei"

'

% 4111 ,,Clien!i" 473 ,,DecontXri din operafii in


curs de clarificare"

21.800
19.000

2.000
500 300

462,,Creditori divergi" 766 ,,Venituri din dobdn"i"

evidenla operafiunilor de pl[!i prin banc[ (extras de cont, ordin de plat[, foaie ridicare numerar) :

'

o/ /o

5121 ,,Conhui la binci in lei"

18.950
150

627 ,,Cheltuieli cu serviciile bancare gi asimilate" 58l.,,Viramente inteme"


4423 ,,TVAde platd"

5.000 3.800
10.000

401 ,,Furnizori"

. depunerea sumei de 5.000lei la casierie (cec ridicare numerar):


5311 ,.Casa in lei" 581,,Viramente interne"
5.000

Problema 7. Pentru ob{inerea a 15.000 euro necesari pentru prata unui mijloc de transport achizilionat din import, o tntreprindere particip[ la licitafia valutar[ cu 53.500 lei, cursul de schimb fiind de 3,50 lei/euro. Comisionul bancar pl[tit este de l% din valoareatranzac\iei.

'

evidenfierea sumei in curs de decontare (exhas de cont, ordin de plat[):


5121 ,,Conturi la bdnci in

5125 ,,Sume in curs de

lei"

53.500

decontare"

t07

. obfinerea valutei necesare (exhas de cont, ordin de plat[):


5124 ,,Conturi la blnci in

valutii"

5125 ,,Sume in curs de decontate"

52.500

evidenlierea sumei ,,neconsumate" gi a comisionului bancar (extras de cont, ordin de platd):


% 627 ,,Cheltuieli cu serviciile bancare gi asimilate" 5121 ,,Conturi la b[nci in lei" 5125 ,,Sume in curs de decontare" 1.000 525 475

Problema 8. Se se efectueze inregistririle contabile in cazul tn care la licitafie se participl cu 10.000 euro in vederea obfinerii de lei, cursul fiind de 3,45 lei/euro, iar comisionul bancar lolo.
evidenlierea sumelor tn curs de decontare (extras de cont, ordin de plat[):
5125 ,$ume in curs de decontare" 5124 ,,Conturi la bdnci in

valutii"

. obtinerea de lei (extras de cont, ordin de plati):


5121 ,,Conturi la bdnci in

lei"

5125 ..Sume in curs de decontare"

. plata comisionului (extras de cont):


627 ,,Cheltuieli cu serviciile bancare gi asimilate" 5121 ,,Conturi la bEnci in lei"

Problema 9. Se obline un credit bancar pe l2luni in valoare de 25.000 lei. Contractarea creditului a fost efectuatdla data de 30.09.N in condiliile unei rate anuale a dobfuizii de l2%. Pentru ranrbursarea trimestriali a creditului se utilizeaz[ metoda amortismentului constant.

108

t
I

Calculul anuitiifilor
Tabel nr. 4

Anuitate
7.000.00 6.8L2,50 6.625,00 6.437.50

Dobindtr
750-00 562.50

Rati
6.250.00 6.250.00 6.250.00 6.250,00

Valoare rtrmasl
25.000,00 18.750,00 12.500.00 6.250.00

375.00 187,50

ln exerciliul financiar N:
. primirea creditului (extras de cont, ordin de plat5, contract de credit):
5121 ,,Conhri la bdnci in

lei"

5191 ,,Credite bancare pe termen scurt"

25.000

evidentierea obligafiei de platd a dobinzii de la 01.10 (25.000x l2Yox 90/360) - grafic de rambursare:
666,,Cheltuieli privind

N la 31.12.N
750,00

dobinzile"

5198 ,,Dob6nzi aferente creditelor bancaxe pe termen

scurt"

. plataratei

scadente gi a dobdnzii (exfras de cont, ordin de platd):


5121 ,,Conturi la bdnci in

% 5191 ,,Credite bancare pe termen scurt"

lef'

7.000.00
6.250,00

5198,,Dobinzi aferente
creditelor bancare pe tennen scurt"

750,00

In exerciliul financiar N+l:

. evidenlierea obliga{iei
(grafic de rambursare):
666,,Cheltuieli privind
dobdnzile"

de

plat[

a dobtuizii de la 01.01.N+1 la 31.03.N+1

5198 ,,Dob6nzi aferente creditelor bancare pe termen

562,50

scurt"

109

. plata ratei scadente gi a dobAnzii (extras de cont, ordin de plat[):


o/o

5121 ,,Conturi la bdnci in lei"

5191 ,,Credite bancare pe tennen scurt" 5198,,Dobinzi aferente creditelor bancaxe pe termen

6.812.50 6.250,00
562,50

scurt"

. eviden{ierea obligafiei
(grafi c de rarnbursare)
666,,Cheltuieli privind
dob0nzile"
:

de platd a dobAnzii de la 01.04.N+1 la

30.06.N+l

98,,DobAnzi aferente creditelor bancare pe termen


51

375,00

scurtt'

plata ratei scadente gi a dobdnzii aferente trimestrului (extras de cont, ordin de platii):
%
5191 ,,Credite bancare pe termen scurt" 5198,,DobAnzi aferente creditelor bancare pe termen

Itr de creditare
6.625.00 6.250,00

5121 ,,Conturi la bEnci in

lei"

375,00

scurt"

. eviden$erea obligaliei de plat[ a dob6nzii


(grafic de rambursare)
666,,Cheltuieli privind
dobdnzile"
:

de la 01.07.N+1 la 30.09.N+1

5198,"Dobinzi aferente
creditelor bancare pe tennen scurt"

187,50

plata ratei scadente $i a dobfuizii aferente trimestrului (extuas de cont, ordin de plat6):
%
5191 ,,Credite bancare pe

IV de creditare
6.437.50 6.250,00
187,50

5121 ,,Conturi la binci in

lei"

temen scurt" 5198,,Dobinzi aferente


creditelor bancare pe termen scurt"

110

Problema 10. Se deschide un acreditiv in valoare de 50.000 euro cursul de schimb 3,40 lei/euro la dispozifia unui furnizor extern. Dup[ ce acesta face dovada cd a liwat marfb in valoare de 48.000 euro la ul curs de schimb de 3,45 lei/euro se acceptd plata din acreditiv. Partea neutilizat[ a acreditivului se transferl in contul curent.

. deschiderea acreditivului (extras de cont, ordin de plat[):


581,,Viramente interne"
5124 ,,Conturi la binci in 170.000

Varianta

I:

valuti"
5412 .J,creditive in valutii"
581 ..Viramente interne" 170.000

. plata furnizorului extem pe se,rma acreditivului deschis (extras de cont,


ordin de platd):
401 .,Furnizori" 5412 ,$creditive in valuti"
165.600

. anularea acreditivului r[mas neutilizat (extras de cont):


58l,,Viramente interne"
5412 .*A,creditive in

valuti"

4.400

. trecerea parlii neutilizate in contul curent (extras de cont):


5124 ,,Conhri la binci in valutii" 581,,Viramente interne" 765,,Venihri din diferente de cuts valutar"
6.900

4.400 2.500

Varianta

. deschiderea acreditivului (exhas de cont):


581 ..Viramente interne"
5412 ,"A,creditive in valutii"

II:

= =

5124 ,,Conturi la binci in valutii" 581 ..Viramente interne"

170.000 170.000

. plata furnizorului extern (extras de cont, ordin de plati):


401 ,"Furnizori" %
5412 ,/.creditive in valufii" 765 ,,Venituri din diferente de curs valutar" 165.600 163.200

2.400

111

. anularea acreditiwlui (extras de cont):


581 ..Viramente interne"
5412 ,,A.creditive in valutii"
6.90040

. trecerea p[rfii neutilizate in contul curent:


5124 ,,Conturi la bdnci in
o/o

valuti"

6.9004r

581,,Viramente interne" 765 ,,Venituri din diferenle de


curs valutar"

6.800
100

Problema 11. Se acordd un avans de trezorerie in valoare de 25.000 lei unui delegat al entit{ii in vederea efectu[rii de pl[!i in contul acesteia. La intoarcerea din deplasare avansul este justificat astfel: p16!i cdtre un fumizori 19.000lei; cheltuieli de transport persoane 1.190 lei; cheltuieli de transport marfE 2.500 lei; diferenfa se depune lacasierie. S[ se efectueze inregistririle contabile gi in cazul in care avansul de trezorerie acordat era de 20.000lei, pl{ile efectuate fiind aceleagi.

o tr tr o

. acordarea avansului de trezorerie (ordin de deplasare, dispozilie


plat[):
542 ,"Avansuri de trezorerie" 5311 ,,Casa in lei"

de

25.000

decontarea avansului de hezorerie (facturi, tichete de cildtorie, ordin de deplasare):


%
401 ,,Furnizori" 625 ,,Cheltuieli cu deplasiri,

'

542,,Avansuri de hezorerie"

22.690
21.500 1.000
190

detagiri qi tansferdri"
4426 ..TVA deductibilI"

'

depunerea la casierie a avansului de trezorerie neutilizat (documentele

anterior menlionate):

53ll
a0 41

,,Casa in

lei"

542 ,/,vansuri de trezorerie"

2.3t0

2.000 euro x 3,40 lei/euro = 6.800 lei. 2.000 euro x 3,45 lei/euro = 6.900 lei.

tt2

Op eraf

ionalizar ea contabil

in

cazul

in

care valoarea avansului

acordat era de 20.000lei.

. acordarea avansului

de trezorerie:
5311 ,,Casa in lei"

542 ,,Avansuri de hezorerie"

20.000

decontarea avansului (facfuri fiscale, chitanle fiscale, tichete de cllEtorie):


22.690 21.500
1.000
190
o/o

%
542 ,,,A,vansuri de

401 ,,Fumizori" 625 ,,Cheltuieli cu deplas[ri, detagiri qi tansferiri"


4426 ..TV A deductibili"

tezorerie"

4281 ,"A,lte datorii in cu personalul"

legdturi

22.690 20.000 2.690

4281 ,,.A.lte datorii in legiturd personalul"

cu

5311 ,,Casa in

lef'

2.690

Problema 12. Se contracteaz[ un credit bancar pe 1 an in valoare de 50.000 euro la un curs valutar de 4,00 lei/euro rambursabil in doul rate semestriale, cu o dob6nd[ anual[ de l0%. La data rambursdrii primei rate cursul de schimb este de 4,05 lei/euro, iar la scadenfa celei de a treia
rate 3,98 lei/euro.

. contractarea creditului (contract de credit, extras de cont):


5124 ,,Conturi la binci in 5191 ,,Credite bancare pe termen

valutl"

scurt"

. evidenlierea dob6nzii (grafic


666,,Cheltuieli privind dobinzile"

de rarnbursare):
51

98,"Dobinzi aferente

10.00042

creditelor bancare pe termen


scurttt

o'?

200.000

*!=10.000/et 100 12
113

10

. rurmbursarea primei rate (extras de cont, ordin de plat[):


%
5191 ,,Credite bancare pe termen scurt" 5124 ,,Conturi la binci in

valutd"

101.250 100.000
1.25043

665 ,,Cheltuieli din diferente de


curs valutar"

plata dobAnzii aferente (extras de cont, ordin de plat6" grafic de


o/o

rambursare):
5124 ,,Conturi la binci in

5198,"Dob6nzi aferente creditelor bancare pe termen scurt" 665 ,,Cheltuieli din diferenle de curs valutar"

valut6"

10.125 10.000 125

. evidenfierea dobdnzii pentru afr-arald (grafic de rambursare):


666,,Cheltuieli privind
51

98,,Dobinzi aferente

5.000

dobinzile"

creditelor bancar pe termen

scurf'

. rambursarea ratei a doua (extras de cont, ordin de plati):


5191 ,,Credite bancare pe termen scurt"

=
cws valutar"

o/o

100.000

5124 ,,Conturi la bdnci in valutii" 765 ,,Venituri din diferente de

99.500
50044

plata dobdnzii aferente (extras rambursare):


5198,,Dob6nzi aferente creditelor bancare pe termen scurt"

de cont, ordin de platL, grafic de


5.000
4.9754s

=%
5124 ,,Conturi la bdnci in valut5" 765 ,,Venituri din diferenle de curs valutat"

25

Problema 13. Se incaseazi in numerar de la un client 10.000 euro

la un curs de schimb de 3,45 leileuro. Jumltate din suma tncasatd se depune la bancI" in aceea.gi zi.I-a sfar$itul exerci,tiului financiar cursul de
schimb este de 3,50 lei/euro
o'0,05
on

leVeuro x 25.000 euro: 1.250 lei. 3,98; x 25.ooo: 5oo lei. os 1.250 euro x 3,98 lei/euro = 4.975lei.
14

114

. incasarea valutei de la client (chitan!d):


5314 ,,Casa in

valutd"

: 4lll ,,Cli"ttfi"

34.500

. depunerea

a 500 euro la banc[ (extras de cont, ordin de plat6):


5314 ,,Casa in

5124 ,,Conturi la b[nci in valut[" sau 581 ,,Viramente interne"

valuti"

l't.zso

inregistrarea diferenfelor financiar:


%
5314 ,,Casa tn valutl" 5124 ,,Conturi la binci in

de curs valutar la sfhrgitul exerciliului


765 ,,Venituri din diferente
de curs valutar"

500

valuti"

250 250

Problema 14. Se fac viramente pentru suma de 6.000 lei din contul deschis la BRD in contul de disponibil de la BCR. ordinul a fost emis in ultima zi a lunii, iar confirmarea apare in prima zi din luna urmltoare.
. inregistrarea virame,lrtului la BRD (extras de cont):
5125 ,,Sume in curs de

decontare"

5121 ,,Conturi

b bnnci in fei.

6.000

. confirmarea sumei IaBCR (extras de cont):


5121 ,,Conturi la blnci in lei" 5125 ,,Sume in curs de decontare" 6.000

Problema 15. se primesc mandate pogtale aferente vanzlrilor anterioare in valoare de 17.000 lei, ins[ suma respectiv[ nu apare incd in extrasul de cont. Ulterior se incaseazd suma.
. primirea mandatelor:
5125 ,,Sume in curs de decontare"

=
=

4111

,,Clienti"

17.000

. incasarea sumei (extras de cont):


5121 ,,Conturi la binci in lei" 5125 ,,Sume in curs de decontare" 17.000

115

Problema 16. Se cumpdr[ bilete de tratament in valoare de 12.000 lei. 50o/o din valoarea biletelor se suportd de salariafi gi jumltate de cdtre entitate. Se achit[ cu ordin de platd contravaloarea biletelor cumpdrate.
. cumplrarea biletelor de tratament (factur6 fiscall):
5322 ,,Bilete de tratament gi 401 ,,Furnizori" 12.000

odihnl"

. plata contravalorii biletelor


401 ,,Fumizori"

cumpdrate (extras de cont, ordin de platd):


5121 ,,Confiri la binci ?n lei" 12.000

. inregistrarea p[rfii suportat[ de unitate:


6458 ,,Alte cheltuieli cu asiguririle $i protectia social6"
5322 ,Bilete de tatament 9i 6.000

odihnd"

. inregistrarea pax,tii suportatl de salariafi:


4282 ,,'tJte creante in legiturd cu personalul" 5322 ,Filete de tratament gi 6.000

odihni"

Problema 17. Se achizilioneaz[ timbre po$tale in valoare de 250 lei, plata contravalorii acestora efectudndu-se in numerar. Se utilizeazi pentru francarea corespondenfei timbre pogtale in valoare de 70 lei.

achizitia timbrelor po$tale (chitan!6)

5321 ,,Timbre fiscale $i

postale"
po$tale
:

5311 ,,Casa in lei"

. utilizarca timbrelor

626 ,,Cheltuieli pogtale qi taxe de telecomunicatii"

5321 ,,Timbre fiscale gi pogtale"

70

Dac[ timbrele erau utilizate pentru timbrarea unor autentific[ri la notariat, inregistrarea contabiH eta de foma omtetoge:
635 ,,Cheltuieli privind impozite, taxe gi virslnrinte asimilate"

alte

5321 ,,Tirnbre fiscale qi pogtale"

116

Problema 18. Se achizifioneazdbilete de crl[torie in valoare de 1.190 lei, care se distribuie gratuit angajafilor.

achizitia biletelor de cf,l[torie (chitanf6)


o/ /o

5311 ,,Casa in lei"

5323 ,,Tichete gi bilete de

1.190 1.000
190

c[l6torie"
4426 ..TV A deductibill"

' distribuirea gratuit[ (contravaloarea acestora este suportatr integral de entitate):


625 ,,Cheltuieli cu deplasdri,

deta$ri

qi

transferiri"

5323 ,,Tichete gi bilete de

1.000

celltorie"

. imputarea TVA pe cheltuieli:


635,,Cheltuieli cu alte impozite, taxe gi v[rs[minte asimilate"

4427 ,,TV[colectati"

190

Problema 19. Se ridic[ de la banci suma de 20.000 euro (cursul de schimb 3,45 leileuro) 9i se acord[ ca avans de trezorerie unui reprezentant al unitrfii pentru deplasarea in strlinitate in vederea incheierii unor conhacte comerciale. La intoarcere se justifici suma de
15.000 euro diferenla fiind depusb la casierie (cursul de schimb de 3,50 lei/ewo). ridicarea valutei de la banc[ gi aducerea in casierie (exf4s de cont, foaie ridicare numerar):

'

581 ..Viramente interne" 5314 ,,Casa in valutit"

= =

5124 ,,Conturi la bdnci in valut6" 581 .,Viramente interne"

69.000 69.000

'

acordarea avansului de hezorerie (decont de cheltuieli pentru deplasrri

externe):
542 ,,.A,vansuri de trezorerie" 5314 ,,Casa in valut6"

69.000

UNIVERSITATEA '1 DCEMBRIE 1918"

ALBA IULIA

lt7

BIBLI

Wo

ro!L

. justificarea avansului (decont de cheltuieli pentru deplasdri externe):


625 ,,Cheltuieli cu deplaslri, detaslri si tansferiri" 542 ,"A.vansuri de tezorerie"
51.75046

. depunerea diferen{ei la casierie:


5314 ,,Casa tn valut6"

%
542 ,,,A,vansuri de tezorerie" 765 ,,Venituri din diferenfe de curs valutar"

fi2ffi
250

17.500

. justificarea avansului gi depunerea diferenlei la casierie se poate


inregistra gi utilizAnd o formul[ contabilI recapitulativ6 astfel:

69.250
51.750 17.500

% 625 ,,Cheltuieli cu deplasdri,


detagdri gi transferiri" 5314 ..Casa in valutii"

o/o

69.250

542 ,,,A,vansuri de trezorerie" 69.000 765 ,Jr'enituri din diferenle de curs valutar"

Problema 20. Se deschide un acreditiv ln valoare de 15.000 $, cursul de schimb 2,80 lei/$, la dispozifia unui furnizor extern. La sfDrgitul exerciliului financiar acreditivul este incl neutilizat cursul de schimb fiind de 2,85 lei/$. in exerciliul financiar urmitor se primegte factura fumizorului in valoare de 15.000 $, cursul de schimb la data primirii facturii fiind de 2,90lei/$.

. deschiderea acreditiwlui (cerere de deschidere acreditiv):


581

Viramente interne"

5124 ,,Conturi la bdnci in valutil"


581 Viramente intenre"

42.000 42.400

5412 .i.creditive in valutii"

. inregistrarea diferen{ei de curs valutar (istd de inventariere):


5412 ,,.A,creditive
?n

valutii"

765 ,,Venituri din diferenfe de curs valutar"

7501.8

n6 n7

15.000 euro x 3,45 lei/erno 51.750lei. 5.000 euro x 3,45 lei/euro = 17.250 lei. o8 750 lei. 12,85 - 2,80) x r5.ooo

118

. liwarea mirfurilor
371 ..M6rfirri"

de

clhe furnizorul extern (INVOICE):

401 ,,Furnizori"

43.500

. plata fumizorului pe se:lma acreditivului


platd):
401 ,,Fumizori"

(extras de cont, ordin de


o/ /o

5412 ,,.{creditive in valuti" 765 ,,Venituri din diferenle de curs valutar"

43.500 42.754 750

Problema 21. O entitate dispune de 1.000 de acliuni reprezentand investilii financiare pe te{men scurt a clror valoare de inregistrare este de 100 lei/acfiune. La sfhrgitul exerciliului financiar N se constat[ cI valoarea de piafd a acliunilor este de 98 lei/acfiune, iar la sfhrgitul exerci,tiului financiar N*l valoarea de pia!6 a actiunilor este:

a) 105 lei/acfiune; b) 95 lei/acfiune.

. constituirea ajustErilor pentru pierderea de valoare a acf;unilor la finele


exerciliului financiar N:
6864,,Cheltuieli financiare privind
ajustdrile pentru pierderea de valoare a activelor citculante"

591 ,".{justdri pentru pierderea valoare a acfiunilor definute la

de

2.000

entitiiti afiliate"

. la sfrrgitul exercifiului financiar N+l:

a.

anularea ajustdrilor pentru pierdere de valoare inregistrate anterior:


7864 ,,Venituri din ajustdri pentru pierderea de valoare a

591 ,,,A.justtrri pentru pierderea de valoare a acfiunilor de{inute

2.000

la entititi afiliate"

activelor circulante"

b.

inregistrarea unei ajustlri suplimentare:


591 ,,.A,justnri pentru pierderea de valoare a acliunilor detinute la entititi afiliate 3.000

6864,,Cheltuieli financiare privind ajustlrile pentru pierderea de


valoare a activelor circulante"

Problema 22. O entitate define investilii financiare pe termen scurt in valoare de 10.000 lei (100 de acliuni x 100 leilaclitrne - valoarea de inregistrare) pentru care sunt evidenliate ajust6ri penku pierdere de valoare de 1.000 lei. La sfhrgitul anului valoarea de piali a titlurilor definute este de 95 lei. in cursul exerci,tiului financiar urmltor se vand
119

jum[tate din investi,tiile financiare pe termen scurt delinute cu


lei/acfiune.

101

diminuarea ajust[rilor pentru pierderea de valoare constituite anterior, respectiv la finele exerciliului financiar N (notd contabil[):
591 ,,.A.just6ri pentru pierderea de valoare a acfiunilor definute la
7864 ,,Venituri din ajustiiri pentru pierderea de valoare a activelor

s00

entitifi afiliate"

circulante"

. vtruarea acliunilor:
5121 ,,Conturi la bdnci in lei"
o/o

501 ,,,A.c!iuni definute la entitdfile

5.050 5.000 50

afiliate"
7642 ,,C69tiguri din investitii Pe termen scurt cedate"

. diminuarea ajustErilor pentru pierdere de valoare in exerciliul financiar N+l ca ulmaxe avAru:dlii de investilii financiare pe termen scurt (not[
contabilS):

@:

de valoare a acfiunilor definute

?864 ,,Venituri din ajustiri pentnr pierderea de valoare a

la entititi afrliate

activelor circulante"

Problema 23. Se cump6r[ tichete de masl de la o entitate distribuitoare in valoare de 19.000 lei, costul imprimatelor fiind de 800 lei, TVA aferent l52lei. Tichetele cumpexate sunt acordate angaja{ilor.

. acltrziliatichetelor
%
5328 ,Alte valorl'

de masd (facturl fiscal[):


401 ,,Fumizori"
19.9,52

19.000

628 ,"A,lte cheltuieli cu serviciile


prestate de terfi"

800
1524e

4426 .,TVA deductibili"

. distribuirea tichetelor de mas[ angajafilor:


642 ,,Cheltuieli cu tichetele de mas[ acordate salariafilor"

5328 ,,.{lte valori"

19.000

ot

TVA

se aplicd

numai la costul inprimatelor.

r20

1.6. Gontabilitatea cheltuielilor gi veniturilor Problema 1. Se cump[ri materii prime in valoare de 15.000 leipre! de cumpdrare, factura furnizorului cuprinzf,nd gi TVA, TVA 19%. Se dau in consum materii prime in valoare de 10.000 lei (metoda inventarului p ermanent).

achizilra de materii prime (facturd fiscal6):


%
401 ,"Fumizori" 17.850 15.000

301 ,Materii prime"

4426"TVA deductibild"

2.850

. consum de materii prime (bon de consum):


601 ,,Cheltuieli cu materiile

prime"

301 ,,Materii prime"

r0.000

Problema 2. Stocul inifial de materiale este de 15.000 lei. ln cursul perioadei se achizilioneazl materiale in valoare de 18.000 lei, TVA l9%. La sfhrpitul perioadei de gestiune stocul final determinat prin inventariere este de 17.000 lei (metoda inventarului intermitent).
Varianta I:

achizi\ia de materiale potrivit metodei inventarului intermitent (factur6 fiscal[):


%
602 ,,Cheltuieli cu materialele

401 "Fumizori"

2t.420
18.000

consumabile"
4426 ..TV A deductibil["

3.42A

. evidenlierea diferenlei de stoc (list[ de inventar):


302,,Materiale consurnabile"

602,,Cheltuieli cu materialele consumabile"

2.000

tzt

Varianta tr:

. anularea stocului ini(ial de materiale:


302,Materiale consumabile"
602 ,,Cheltuieli cu rnaterialele

consumabile"

. achizilia

de materiale consumabile

(factur[ fiscal[):
u.420
18.000

% 602 ,,Cheltuieli cu materialele consumabile" 4426 ..TVA deductibild"

401 "Furnizori"

3.420

. evidentierea stocului final rezultat in urma inventarierii:


302,,Materiale consumabile"

602 ,,Cheltuieli cu materialele

17.000

consumabile"

Problema 3. Pentru a inlocui materialele de natura obiectelor de inventar vzate inheprinderea cumpful o maqind de cur6lat porumb in valoaxe de 6.000 lei, TVA l9o/o care se dA in folosin![ la cumpdrare (metoda inventarului permanent).

. cumperaxe ma$ine de cur6lat porumb (facturl fiscal[):


% 303 ,, Materiale de nafiua obiectelor de inventar" 4426,,TV A deductibill"

401 ,,Furnizori"

7.t40
6.000 1.140

darea

in folosin{[ (bon de consum):

603 ,,Cheltuieli cu materiale de natura obiectele de inventar"

303 ,Materiale de natura obiectelor de inventar"

6.000

Problema 4. Se inregisheazl obligalia de plat[ a facturii de energie electricd a clrei valoare totall inclusiv TVA este de 595 lei, a facturii de ap[ a c[rei valoare totall este de 119 lei, precum gi a facturii de intemet valoarea total[ a acesteia fiind de 1.190 lei.

t22

. inregistrarea obligafiei
telefonicd:

de plat6 a facturilor de energie electricd, apd,

%
605 ,,Cheltuieli privind energia gi apa" 626 ,,Cheltuieli pogtale gi taxe de telecomunicatii" 4426 ..TV A deductibilE"

401 ,,Fumizori"

1.904
600 1.000

304

Problema 5. Stocul inifial de mirfuri este de 17.850 lei (pref de vdruare cu amenuntul gi TVA ). Adaosul comercial aferent m5rfrrrilor cursul perioadei de gestiune au loc aflate in stoc este de 50%. urmdtoarele operaf iuni : - se cumplr[ mirfuri cu doul facturi astfel: a) factura I - valoare totall 28.560 lei (TVA inclus de l9%); b) factura 2 -valoarc totalI 35.700 lei (TVA inclus de l9%); - m5rfirrile cump[rate cu factura 1 se inregistreazd cu un adaos comercial de25o/o, iar cele cumplrate cu factura 2 cu un adaos comercial

de 40o/o;

se vdnd se

mdrfuri in valoare de 59.500lei; descarcl gestiunea de mdrfuri cu m5rfirrile vdndute.

Factura I . inregistrarea obligafiei de platl faf[ de fumizorii mlrfurilor:


%

401

,furnizori"

371,,Merturi" 4426 .:tY A deductibill"

28.560 24.000 4.560

recep,tia diferente):
371,Merturi"

mdrfrrilor cumplrate (not[ de recep{ie gi constatare


o/o

de

1l,700
6.000
5.700

378 ,Piferenfe de pref la

mtrrfiiri" 4428,,TVA neexigibilE"

t23

Factura 2 . inregistrarea obligafiei de platl fa][ de fumizorul mdrfurilor:


o/o

401 ,,Furnizori"

371,Merfrri' 4426 -:Mdeductibild"

35.700 30.000 5.700

receptia

mirfirilor

cumperate

(not[ de recepfie gi

constatare de

diferenfe):

371,Mlrfrid"

6/ /o 378 ,Piferen{e de pref la

19.980 12.000

mtrrfirri"
4428 .TVA neexigibili" 7.980

, vtrzaxea m[rfurilor (facturi


5311 ,,Casa ln

fi scal[)

lei"
mErfirrilor"

o/o

59.500

707 ,,Venituri din v6nzarea

50.000 9.500

U27 .J\I[deductibil["

. scederea din

gestirme (factrm de vAnzare):

o/o

371,Merfui"

607,,Cbeltuieli privind

59.500 35.345 14.65s

mirfirrile"
378 ,Diferenfe de pre{ la

mtrrfuri"

U28,:fV A neexigibilii"
Cma = 7.500 + 18.000 (17.850 + 85.680) x 100 = 29,31o/o

9.500

(2.850 + 13.680)

Sfsta=

(Sfn -

Sfuza)

x Cma = 37.000 x29,3LYo:

10.845 lei

Rdne = Tsca76- Sfsrt: 25.500 - 10.845

14.655 lei

Problema 6. Se primesc ambalaje care circule pe principiul restituirii tn valoare de 4.000 lei (200 buc. x 20 lei/buc.). Ulterior se restituie 150 buc. ambalaje cu 20 lei/buc., restul restituindu-se cu un pref inferior, respectiv 18 leirbuc.

124

. primirea de arnbalaje ce urmeaz6 a fi restituite (facturd fiscal5):


409 ..Furnizori-debitori"

401 ,,Fumizori"

restituirea ambalajelor gi inregistrarea pe cheltuieli a celor degradate (factur[ {iscalS):


% 401 ,"Furnizori"

409,,Fumizori-debitori"

4.000 3.900
100

608,,Cheltuieli privind
ambalaiele"

. inregistrarea TVA aferentl valorii degradate


fiscall):
4

a ambalajelor (factur6
19

426 - -TY A deductibil["

401 ..Fumizori"

Problema 7. Se executl lucriri de reparalii la un utilaj care sunt facturate de un ter!, valoarea total[ a facturii inclusiv TVA fiind de 5.950
lei.

. facturarea lucrlrii
o/o

de reparafii:
401 ,,Furnizori"
5.950 5.000

611 ,,Cheltuieli cu intrefinerea


gi

reparaliile"
950

4426,,TY A deductibild"

Problema 8. Pentru a fase demersurile necesare contractdrii unui credit bancar in valoare de 150.000 lei un angajat este imputemicit de c[tre administrator, onorariul notaxului fiind de 750lei.

. evidentierea cheltuielilor cu onorariul notarului public (chitan![ fiscal6):


622,,Cheltuieli privind comisioanele si onorariile"

5311 ,,Casa inlei"

750

Problema 9. Se acordl suma de 28.000 lei unui delegat al firmei


pentru achizi{ionarea de mlrfuri. La intoarcere acesta prezftfiL documente din care rezulte ce a cheltuit suma de24.034lei, astfel: - 21.000 lei pentru achitarea contravalorii factwii fumizorului de

mlrfuri; t25

- 2.380lei pentru transportul bunurilor de la furnizor; - 654lei pentru deplasare (transport de persoane); Suma neutilizat6 se depune la casierie.

. acordarea avansului plat[):

de trezorerie (ordin de deplasare, dispozifie de

542 ,*{vansuri de trezorerie"

5311 ,Casa in lei"

28.000

. justificarea avansului acordat (ordin de deplasare, facturi fiscale, tichete

transport):
%
401 ,,Fumizori" 542 ,*A,vansuri de tezorerie"

24.034.s0 23.380,00
550,00 104,50

625 ,,Cheltuieli cu deplasiri, detagdri qi transferdri" 4426 ..TVA deductibil5"

. restifuirea sumelor neutilizate:


5311 ,,Casa in lei" 542 ,/,vansuri de tezorerie" 3.965,50

Problema 10. Valoarea comisioanelor bancare relinute de bancd pentru operafiunile efectuate in contul curent sunt de 680 lei, iar a celor re,tinute pentru ridicarea extraselor de cont de 40 lei.

. evidenfierea comisioanelor ref;nute


627,,Cheltuieli cu serviciile
bancare $i asimilate"

de

bancl (exhas de cont):

5121 ,,Conturi la blnci in lei"

Problema 11. Se cumpdrd cadouri pentru copiii angaja{ilor in valoare de 5.000 lei, TVA l9o/o, carc se distribuie acestora.
. cumplrarea gi distribuirea de cadouri angajalilor (facturd fiscal[):
% 6582 ,,Donafii gi subvenlii acordate" 4426 .,W[deductibili' 401 ,,Furnizori" 5.950 5.000

9s0

-\

126

\.

. evidentierea TVA colectatl suportatd pe cheltuieli:


635 ,,Cheltuieli cu alte taxe gi vtrrsdminte asimilate"

impozite,

4427

,,TV[colectatI"

950

Dacd dishibuirea cadourilor se realizadupi o anumit[ perioadi de timp, inregish[rile contabile erau urmItoarele : . cumplrarea cadourilor (facturi fiscald):
% 3028 ,"A,lte materiale consumabile" 4426 ..TY A deductibild" 401 ,,Funrizori' 5.9s0 5.000 950

. distribuirea cadourilor:
6582 ,,Donalii qi subvenlii acordate"

302,Materiale consumabile"

5.000

. evidentierea TVA colectat[ suportat[ pe cheltuieli:


635 ,,Cheltuieli cu alte taxe si virs6minte asimilate"

impozite,

4427

,TyAcolectatii"

950

Problema 12. Se inregistreazl amortismentul lunar astfel: - 500lei pentru cheltuieli de constituire; - 3.500lei pentru cl[diri; - 2.800 lei pentru utilaje; - 1.500 lei pentru mijlocul de transport; - 700 lei pentru un calculator; . evidenlierea amortismentului lunar (situalie de calcul a amortizdrii):
6811 ,,Cheltuieli de exploatare

privind amortizarea

% 2801 ,Amortizarea

9.000
500

imobilizirilor"

cheltuielilor de constituire "

2812,Arrcrdzarea
construcfiilor" 2813 ,Amortizarea instalafiilor, mijloacelor de
fransport, animalelor gi

3.s00
1.500

plantafiilot'' 2814,,,{mortizarea altor imobiliznri comorale..

3.500

t27

Problema 13. Pentru neplata la timp a unor obliga{ii fiscale, firma datoreazh bugetului de stat penalitlfi tn sumb de 950 lei, iar pentru nedepunerea la timp a statelor de plat[ la Inspectoratul Teritorial de Munc6 are de pl[tit o amend[ de 750lei. . evidenlierea penalit{ilor gi amenzii datorate:
6581 ,Pespigubiri, amenzi, gi

penalit6fi"

4481 ,,.A,lte datorii fafd de busetul statului"

1.700

Problema 14. Se vinde un aparat de misurare a cdrui valoare de inregistrare este de 24.000lei, amortizarea inregistratI 19.000 lei. Preful negociat devdnzare este de 7.000lei, TVA 19%.

. vilnzarea aparafului
46l,,Debitori divergi"

de mlsurare (factur[ fiscal[):


o/ /o

8.330

7583 ,,Venitui din vAnzarea activelor gi alte operalii de

7.000

capital"
4427

.:lVAcolectat["

1.330

scdderea din gestiune a aparaturii de m[surare (documentul de vdnzare):

2813 ,, Amortizarea mij loacelor de tansport,

= instalafiilor,

2132

,$pante

9i

instalalii de

misurare, contol gi reglare"

24.000 19.000

animalelor gi plantafiilor" 6583,,Cheltuieli privind activele cedate gi alte operafii de capital"

5.000

Problema 15. Cheltuielile cu primele de asigurare conform contractelor de asigur6ri incheiate slrnt de 11.300 lei, astfel: - asigurarea unei clEdiri proprietatea intreprinderii 5.700 lei; - asigurarea mlrfurilor 3.900 lei; - asigurare $ofer - angajat al firmei penku deplasare in striindtate 1.700lei.
. inregistrarea cheltuielilor cu asigurErile respective (factur[ fisca16):
613 ,,Cheltuieli cu primele de
asigurare" 401 ,,Fumizori" 11.300

t28

Problema 16. Se primegte de la postul local de radio factura fiscal[ reprezentffnd contravaloarea unui spot publicitar difuzat, valoarea total[ a acesteia inclusiv TVA fiind de 1.428 lei.
. inregistrarea cheltuielilor cu reclama (factur6 fiscal[):
401 ,"Fumizori" 623 ,,Cheltuieli de protocol, r eclarth gi publicitate"
4426 ..TY A deductibili"

1.428 1.200 228

un bilet la ordin de la un valoare de 5.400' lei. Deoarece intreprinderea doregte incasarea biletului la ordin inainte de scadenl[, acesta este depus la banci gi se incaseazd, mai pulin agio const0nd din sconturi - 250lei gi comisioane bancare - 50 lei.

Problema 17. Se accept[ gi

client scadent peste 60 zile,

in

se primegte

. acceptarea biletului la ordin:


413 ,,Efecte de

primit"

4111 ,,Clien'fi"

5.400

. depunerea biletului la ordin la banc[:


5113 ,"Efecte de incasat"

413 ,,Efecte de primit"

5.400

. scontarea inainte de scadentd:


5114 ,,Efecte remise spre

scontare" =

5113 ,,Efecte de incasat"

5.400

inregistrarea biletului la ordin intr-un cont exhabilanfier scadenfl:


D 8037,,Efecte scontate
neajunse la scadenfi"

ptui[ la
5.400

. incasarea contravalorii biletului la ordin:


o/o

5121 ,,Conturi la binci tn lei"

5114 ,,Efecte remise spre scontare"

667,,Cheltuieli privind
sconturile acordate" 627 ,,Cheltuieli cu serviciile bancare gi asimilate"

5.400 5.100

250
50

129

. la soadent[:
C 8037,,Efecte

scontate

5.400

neajunse la scadentS"

Problema 18. Se plItegte o datorie de 1.000 euro unui furnizor extern, cursul de schimb in momentul pHfii fiind de 3,70 lei/euro, iar in
momentul naqterii datoriei de 3,65 lei/euro.
o

plata datoriei c[tre fumizorul extern (extras de cont, ordin de plat6):


5124 ,,Conturi la bdnci tn 3.700 3.650 50

% 401 ,,Furnizori" 665 ,,Cheltuieli din diferenfe de


cufs valutar"

valut["

Problema 19. Se incaseazd o creanlE de 1.500 $, cursul de schimb in momentul incaslrii fiind de 2,90 leil$, iar in momentul nagterii creanfei de 3,00lei/$.

I
I

. incasarea crean{ei de la clientul extem (exhas de cont, ordin de plat6):


% 5124 ,,Conturi la bdnci in

4111 ,,Clienfi'

4.500 4.350
150

valutii"
665 ,,Cheltuieli din diferente de
curs valutar"

Problema 20. Se cumplr[ 500 ac{iuni (investi{ii financiare pe termen scurt) cu 100lei/acliune. Ulterior acestea sunt vAndute salariatilor
cu 98 lei /acfiune.

achiziliainvesti,tiilor financiare pe termen scurt (extras de cont, ordin de

plat6):
501 ,,,A.cfiuni de{inute

la

5121 ,,Conturi la bdnci in

lei"

50.000

entit[tile afiliate"

130

. venzatea cltre salariati


o/o

actiunilor:
501 ,/.cfiuni definute la entit6tile afiliate"

5311 ,,Casa in lei" 6642,,Pierderi privind investifiile financiare pe termen


scurt cedate"

50.000 49.000
1.000

Problema 21. Se achizifioneaze 1.000 acfiuni din totalul celor 2.000 acliuni ale unei intreprinderi nou infiinfate cu 101 lei/ac{iune lard a achita imediat contravaloarea acestora. La sfhrgitul exerciliului financiar acfiunile de{inute sunt cotate pe pia![ cu 99 lei/acfiune.

achrzitia titlurilor de participare (fArA plata imediatd, a contravalorii

acestora):
261 ,,Acfiuni definute la entitdfile afiliate"
2691 ,,VIrsdminte de efectuat 101.000

privind ac$unile delinute la entitiitile afiliate"

constituirea ajustirilor pentru deprecierea delinute (notd contabill) :


6863,,Cheltuieli financiare privind ajustirile pentru
pierderea de valoare a

titlwilor

de participare

2961,,,A.justiri pentru
pierderea de valoare a

2.000

acfiunilor delinute la entitiifile

imobilizirilor

fi nanciare"

afiliate"

Problema 22. Se refilzl, plata de cdtre un client a sumei de 5.355 lei. Ulterior creanla respectivd este consideratd irecuperabil[. . trecerea clientului respectiv in categoria celor incer{i (not[ contabil[):
4118 ,,Clienfi incerfi sau in

litigiu"

4111 ,,Clienfi"

5.355

constituirea ajustfuii pentu deprecierea creanfei respective (not[ contabili):


6814,Cheltuieli de exploatare privind ajustirile pentru deprecierea activelor
cAculante"

491 ,,Ajust[ri penfru deprecierea creanfelor-clienfi"

4.500

131

. inregistarea pierderii din creanfe:


654 ,,Pierderi din creanle gi debitori divergi" % 4.500
5.355

4118,,Clienfi incerfi"
4427 ,:lVAcolectatii"

de plitit

Problema 23.La sftrgitul exerciliului financiar intreprinderea are o datorie de 4.000 euro iffegistratd la un curs de schimb de 3,73 lei/euro gi are de incasat o creante de 3.500 euro inregistrat[ la un curs de 3,75 lei/euro. Cursul de schimb la sfhrqitul exerci{iului financiar este de 3,77leilelxo.

. inregistrarea la sfrrgitul exerciliului financiar a diferen{elor nefavorabile de curs valutar aferente datoriei in devize (not[ contabil6):
665 ,,Cheltuieli din diferenle
cuts valutar"

de

401

,furnizori"

160

inregistrarea la sfbrgitul exercifiului financiar a diferen{elor favorabile

de curs valutar aferente crean{ei in devize (not6 contabil[):


4111 ,,ClienS"
765 ,,Venituri din diferen{e de curs valutat"

Problema 24. Se ob{in 2.000 u.m. produse finite cu 11 lei/buc. (cost standard). Din acestea 1.000 buc. se vf,nd la export cu 5 euro/buc. la un curs de schimb de 3,60 lei/buc, 500 buc. se vand la intem cu 12,50 lei/buc., iar 500 buc., se transfer[ la magazinul propriu, unde urmeazdafr vindute cu uR adaos comercial de 50% gi TVA. La sfbrgitul perioadei de gestiune se determinl costul de producfie efectiv de 11,50 lei/buc.

. obtinerea produselor finite (raport


345 ,"Produse finite"

de produclie):
22.0A0

71l,,Variatia stocurilor"

. vdnzarea la export (facturd fiscall, INVOICE):


4111 ,,Clienfi"
701 ,,Venituri din vdnzarea produselor finite" 18.000

t32

venzarea la intern (facturi fiscald):


o/o

4111 ,,Clienfi"

701 ,,Venituri din vdnzarea

7.437.50 6.250,00
1.187,50

produselor finite" 4 427 ..T\I A deductibil["

transferul la magazinul propriu, inregistrarea adaosului comercial $i a TVA aferent[:


371,Merfirri"
% 9.817.50
5.500,00

70l,,Venituri din vinzarca


produselor finite"So 378 ,,Diferenle de pre{ la

2.750,00
1.567,50

mirfirri"
4428,,TVA neexigibild"

sc6derea din gestiune a produselor magazinul propriu (factur[ fi scal6) :


71

finite vdndute

gi ffansferate la

l,,Variatia stoctrrilor"

345 ,,Produse finite"

22.000

. inregistrarea diferenlelor de prel (notii contabili): - pentru produclia obfinutd:


348 ,Piferente de pref la produse"
71

l,,Variafia stocurilor"

1.000

- pentru produsele finite vdndute $i ffansferatelamagazinul propriu (not[ contabilE):


71

l,,Varialia stocurilor"

348 ,Piferenfe de pre! la produse"

1.000

Problema 25. Se ob{in 100 buc6fi semifabricate cu 65 lei/buc. Din acestea se vand 40 bucifi cu 85 lei /buc., TVA lgYo, iar restul se prelucreaz6 in continuare.

in unele cE4i de specialitate este utilizat gi contul 345. Pentru evitarea conrplicaliilor in vederea intocmirii contului de profit gi pierdere se recomandd utilizarea contului 701.
133

50

. oblinerea semifabricatelor (raport


341 ,,Semifabricate"

de producfie):
711 ..Variatia stocurilor" 6.500

. vilnzarea semifabricatelor (factur[ fiscall):


4111 ,,Clienli"
702 ,,Venihri din vinzarea

4.M6
3.400

semifabricatelor"
4427

..TV[colectatii"

646

. sc6derea din gestiune a semifabricatelor vhndute (factur[ fiscall):


71

I ..Variatia

stocurilor"

34l ,,Semifabricate"

2.600

. prelucrarea in continuare a semifabricatelor (noti contabil[):


71

l,,Variafia stocurilor"

34l,,Semifabricate"

3.900

Problema 26. Se finalizeazl gi se factureazd o lucrare pentru un ter!, valoarea total[ a facturii inclusiv TVA fiind de2l.420lei.

. facturarea lucrErii:
4111 ,,Clienfi'
o/ /o

2t.420
18.000

704 ,,Venituri din lucrdri executate gi servicii.prestate" 4427 ,XVA colectatd"

3.420

Problema 27. Se executl iu forfe proprii un sistem de iriga,tii a c[rui valoare total[ este de 30.000 lei (10.000 lei s-au cheltuit i:n perioada de gestiune precedentd), sistem ce urmeazi a fi amortizat in 5 ani. Se recepfioneaz[ sistemul respectiv tn perioada de gestiune curent[. Si se calculeze gi inregisheze amortismentul pentru prima 1un6, gtiind c[ se practic[ regimul liniar de arnortizare. . recep,tia sistemului de iriga{ii (proces verbal de recep{ie):
2112 ,,.{menajiri de terenuri"

=%
231 ,,Imobilizlri corporale in curs de execufie"
722 ,,Venihri dinproduclia de

30.000
10.000 20.000

imobiliznri corporale"

134

6811 ,,Cheltuieli de exploatare

privind anrcrtinarea imobilizErilor"

2811 ,,.A,mortizarea amenaj irilor de terenuri"

s00

i i
I

il

Problema 28. Se realizeazd cu fo4e proprii un program informatic in valoare de 6.000 lei care se amortizeazdin 3 prd. DupA 2 ani acesta este vdndut cu 3.900 lei, TVA 19%. S[ se evidenlieze amortismentul pentru prima lunl gtiind c6 se practic[ regimul liniar de
amortizare.

. obtinerea programului informatic (raport de produc,tie):


208,,,A.Ite imobilizdri

721 ,,Venituri din producfia de

6.000

necorporale"

imobiliziri necorporale"

6811 ,,Cheltuieli de exploatare

privind amortizarea

2808,,,{mortizarea altor imobiliziri necorporale"

167

imobilizirilor"

. venzareaprogramului informatic (factur[ fi scali):


46l,,Debitori divergi"
% 7583 ,,Venitwi din vinzarea activelor gi alte operafii de

4.64r
3.900

capital"
4427

-:Mcolectatii"

741

. sc[derea din gestiune (facturd fiscal[):

o/o
6583,,Cheltuieliprivindactivele
cedate gi alte operafii de capital"

208

,/,lte imobiliziri

necolporale"

6.000 2.000 4.000

2808,"A,mortizarea altor

imobilizdri necorporale"

Problema 29, Se incaseae[ o creanl[ in valoare de 1.200 $ $i se plitegte o datorie in valoare de 800 $ la un curs de schimb de 2,82 lei/$. Cursul de schimb in momentul inregistrdrii creanlei a fost de 2,60 lei/$, iar in momentul eviden{ierii datoriei 2,95lel|.

135

. incasarea creantei de la clientul extern (extras de cont, ordin de platd):


5124 ,,Conturi la bdnci in

%
4111 ,,Clienfi"

3.384

valuti"

3.t20
264

765 ,,Venituri din diferente de


curs valutat"

. platadatoriei c[tre furnizorul extern (extras de cont, ordin.de plat[):


401 ,,Furnizori"
o/o

5124 ,,Conturi la blnci in

2.360 2.256
104

valut6" 765 ,,Venituri dindiferenle de


curs valutat"

Problema 30. Se imputl unui salariat lipsa constatatlla inventar a unor m6rfuri in suml de 1.700 lei (evidenfa m5rfi.rilor este linutl la cost de achizilie).

. imputarea lipsei (proces verbal de imputare):


4282 ,"!Jte creanle in
cu personaluf'

legdhri
exploatare"
4427

o/ /o

2.023
1.700'

7588 ,Alte venituri din

,W[colectati"

323

. constatarea lipsei (listl de inventar):


607,,Cheltuieli privind

371,Merfiri"

1.700

mirfrrile"

Problema 31. La inventarierea genorali constate un plus in casierie de 175 lei.


. inregistrarea plusului constatat (list[ de inventar):
5311 ,,Casa in lei"

patrimoniului

7588,Alte venituri din


exploatare"

t75

Problema 32. Datoria fald de un ter! scadenti peste 60 zile insumeaz[ 25.000 lei. Dupi 25 zile se anunt[ ter,tul ci se va pl[ti tnainte de scadenlE datoria in condifiile beneficierii de un scont. Se acord[ de te4
un scont de reglementare de 2Yo.

136

. evidentierea sconfului de reglernentare


401 ,,Funrizori"

acordat furnizorului:
500

767 ,,Venituri din sconturi obginute"

Problema 33. O creanfe Xn valoare de 4.760 lei de la un client declarat anterior insolvabil este reactivatd ca urmare a posibilitdlii de
incasare a acesteia.

. reactivarea creanfei de la debitorul declarat ar.rterior insolvabil:

4ll1

,,Clien1i"

=%
14,,Venituri din creanle reactivate gi debitori divergi"
7

4.760 4.000 760

4427 ,,TVAcolectatii"

Problema 34. Se facfiireazd chiria ce urmeazi a fi incasatd de la chiria.gi, valoarea total[ a facturii inclusiv TVA fiind de 1.785 lei.

. facturarea chiriei de incasat:


461 ,,Debitori divergi
o/ /o 1.785

706,,Venituri din redevenfe,


locafii de gestiune, chirii" 4421 colectatii"

1.500

.IV

285

Problema 35. Se inregistreaz[ restituirea de cltre salariali a tichetelor de masl neutilizate, la finele lunii in valoare de 1.060 lei.
. restituirea de cltre salaria{i
5328 ,,Alte valori"

a tichetelor nefolosite:
7588,,,A,lte venihri din exploatare 1.060

Problema 36. O microintreprindere obline in primul trimestru,


anul N urm[toarele venituri:

venituri venituri venituri venituri

din din din din

finite 3.500 lei; prestlri servicii 200 lei; vf,nzarea de mtrrfuri 1.500 lei; variafia stocurilor 2.000lei.
vAnzarea de produse

5r

Poate fi utilizat gi contul 4111.

t37

Cheltuielile aferente primului trimestru sunt: cheltuieli cu materiile prime 1.750 lei; cheltuieli cu m[rfurile vfrndute 1.200 lei; cheltuieli cu chiria 300lei. SE se determine gi ?nregisfteze in contabilitate impozitul pe venit.

)
- determinarea veniturilor totale:

3.500lei Venituri din vdnzarea de produse finite 200 lei Venituri din prestdri servicii ... 1.500 lei Venituri din vAnzarea de m5rfuri Venituri din variafia stocurilor. ... .... ..... ... . .. . . 2.000 lei Total venituri.... ...... .7.200Iei

- stabilirea bazei impozabile prin rectificarea veniturilor totale cu


veniturile din varialia stocurilor:

Yi: I"' :

7.200

- 2.000 :

5.200 lei

calculul impozitului pe venit:


5.200 x3o/o: 156 lei

inregistrarea in contabilitate a impozitului pe venit:

698 ,,Cheltuieli cu inpozitui venit gi cu alte impozite care nu apar in elementele de mai sus"

pe

4418 ,,Inpozitul pe venit"

156

Problema 37, O entitate pldtitoare de impozit pe profit prezintd urm[to arele informalii : - primul trimestru: - venituri totale: 80.000lei; - cheltuieli totale, mai pufin impozitul pe profit 50.000 lei. - trimestrul al doilea: - venituri totale: 110.000lei; - cheltuieli totale, mai pufin impozitul pe profit 90.000lei. S[ se stabileasc[ rezultatul contabil, rezultatul impozabil gi impozitul pe profit dac[ este cazul penfu trimestrul I gi pentru trimestrul tr.

138

Trimestrul

I: TC = 80.000

Rc = TV

50.000 = 30.000 lei


0

Ri
Ip

:
: :

Rc + Cn

- Vn = 30.000 + 0 -

: 30.000 lei
lei

Ri

x -

160/o=30.000

160/o= 4.800

Rn
unde:

Rc

IP

30.000

- 4.800 = 25.200 lei

- rezultatul contabil TV - total venituri TC - total cheltuieli Ri - rezultat impozabil Cn - cheltuieli nedeductibile Vn - venituri neimpozabile Ip - impozit pe profit
Rc

Rn-rezultatul net

. inregistrarea obligaf;ei de plati a impozitului pe profit:


691 ,,Cheltuieli cu

iryozitul

profit"

pe =

4411 ,Jrpozitul pe

profit"

4.800

. inchiderea contului 691 ,,Cheltuieli cu impozitul pe profit":


121 ,,Profit gi pierdere"

691 ,,Cheltuieli cu inpozitul


pe

4.800

profit"

139

Trirnestntl II: - varianta

I:

ps = (80.000 + 110.000)

(54.800 + 90.000) = 45.200 lei

Ri = 45.200 + 4.800 = 50.000 lei


Ipcums2

: 50.000 x 160/o: 8.000 lei


- 4.800:
3.200 lei 3.200 :42.000 lei
a

Ip cure,nt: 8.000
Rn = 45.200

. tnregistrarea obligafiei de platd II:


profit''
691 ,,Cheltuieli cu

impozitului pe profit pentnr trimestrul

iryozittrl pe

44ll,Jryozitulpeprofit"

3.200

. lnchiderea contului 691 ,,Cheltuieli cu impozitul pe profit":


121 ,"Profit gi pierdere"

691 ,,Cheltuieli cu
pe Drofit"

iryozitul

3.200

- yarianta.I/.' se vor lua in considerare numai gi numai veniturile gi cheltuielile aferente. trimestrului tr.

R curent

V curente

C curente

= 1 10.000

90.000

20.000 lei

52

lrryozitul pe profit cumrlat 140

Ri = 20.000 + 0 - 0 = 20.000 lei


Ip :20.000 x l6Yo: 3.200 lei

Rn:

Rn trimestrulr + 42.000lei

Rntrimeshul

=25.200 + (20.000- 3.200) =

Problema 38. Se considerd urmdtoarele date: - capitalul social al unei entit{i este de 250.000 lei, iar mErimea rezervelor legale existente 10.000 lei; - pe parcursul exercifiului financiar N s-au inregiskat venituri totale de 1.100.000 lei, din care venituri neimpozabile 20.000 lei, iar cheltuielile totale (altele decit cele cu impozitul pe profit) sunt in sum[ de 800.000 lei, din care cheltuieli nedeductibile fiscal 30.000 lei. Se cere : si se determine mirimea rezervelor legale care se constituie pentru anul N.
Rb

:
:

1.100.000

- 800.000 :
-

300.000 lei

Ri

300.000 + 30.000

20.000

Ri = 310.0001ei

Fondul de rezewdmanim gi deductibil care poate fi constituit din rezultatul impozabil (profitul impozabil) pe parcursul anului N este:

R-:Ri
unde:

xcnoA

R* = rezerva legal[ marciml care poate exerci,tiului fi nanciar;


c;o/o impozabil.

fi constituit[ pe parcursul

= cota prev[zut[ de lege aplicat[ asupra rezultatului


R-:310.000 x 5% = 15.500 lei

Rezervele legale la care trebuie ajutorul relafiei:

si

se ajung[ se pot detennina cu

&,
unde:

Capitalul social x

c"ro/o

rezewalegal[ maximl care poate fi constituitd prin lege pe perioada existenfei intreprinderii ca gi persoan6 juridic6;
141

&,

ccs

= cotaprevea*ade lege aplicat[ a{tupra capitalului social.

&' :

250.00 0

x 20%= 50.000 lei

Rezervele legale care se constituie efectiv determina potrivit urm6tonrlui rationament:


Re unde:

tn

anul

N se pot

min

[Rm;

(&' - R")]

Rs
financiar;

rezervele efectiv constituite pe parcursul exercifiului

R* = rezenrele existente deja tn pafrimoniul

entit{ii'

inlocuind tn relalia de mai sus se obfine:

Re: min [15.500; (50.000- 10.000)]


RB =

min [15.500;40.000] = 15.500 lei

pe Rezervele legale pe care entitatea are dreptul de a le constitui parcursul exercifiului financiar sunt de 15.500lei

Problema 39. O entitate cu capital integral privat dispune de urm[toarele informafii pe parcwsul unei perioade contabile: - venituri totate +OO.O00lei, din care venihri neimpozabile 0lei; - cheltuieli totale, mai pulin cheltuielile cu impozitul pe profit 230.000lei; - cheltuielile cu diuma acordate efectiv pe parcgrsul perioadei contabile sunt de 80 leilzi (pe parcursul a 15 zilQ.
Se cere determinarea rezultatului net.

Rc :400.000

230.000 = 170.000lei

53

Cheltuielile deductibile cu diurna pNltru agcnlii economici Gaxe au obfinut profit nivelul legal stabilit pentu institufiile publice = 2,5 ti' 10,52 = 26,301ei'

Cheltnielile deductibile cu diurna pentu institutiile publice sunt de l0,S?letlzi.

2,5

r42

o o

cheltuielile deductibile cu diurna, pe toati perioada contabild:


15

x26,30 = 394,501ei

cheltuielile cu diuma acordat[ efectiv de parcursul perioadei contabile :


15

clfe

tntreprindere pe

80:

1.200lei

cheltuielile nedeductibile cu diuma:


1.200 (80

- 394,50 :

805,50 lei sau

26,30) x 15 = 805,50 lei

Ri:

170.000 + 805,50

= 170.805,50lei

Ip = 170.805,50 x 16To =

27

.328,88

lei

Rn:
precedente.

170.000 -27.328,88

= 142.671,,12tei
simil3r problemelor

inregistrlrile

in contabilitate se realizeazl'

Problema 40. O entitate dispune de urmdtoarele informatii pe


parcursul unui exerci,tiu financiar:

- venituri totale 350.000 lei, din care venituri

neimpozabile

15.000lei; - cheltuieli totale 230.000 lei (altele decit cele cu impozitul pe profit), din care cheltuieli de protocol20.000lei. Se cere determinarea rezultatului net. - calculul rezultatului contabil:

t43

Rc

: 350.000 - 230.000 :

120.000 lei

Calculul bazei impozabile pentru determinarea cheltuielilor de protocol deductibilesa : Baza impozabil6 = (VT - V*i*p) - (CT - Cip - Cp-)

'

unde:

VT

Vneim'

venituri neimpozabile CT = cheltuieli totale Cio: cheltuieli cu impozitul pe profit Cprot: cheltuieli de protocol

- venituri totale

Baza impozabild: (350.000 125.000lei

15.000)

(230.000

20.000) =

La acelagi rezultat se ajunge dacd rezultatul contabil este corectat cu veniturile neimpozabile pi cheltuielile de protocol:
Baza impozabild,= Rc Vneir,,p

Cip

* Cprot

Baza impozabill= 120.000 Baza impo zablld

- 15.000 + 20.000 e

25.000 lei

Cheltuielile de protocol deductibile sunt:


Cprot ded

Baza iPPo zabill x

2,o/o

Cprotded: 125.000 x2o/o= 2.500lei

Cheltuielile de protocol efectuate de intreprindere pe parcursul exerciliului financiar sunt de 20.000lei, din care:

Y Baza legali o reprezintii art. 21 alin. 3 lit. a din Legea 57t12003 privind Codul fiscal care prevede cdbaza de calcul la care se aplici cota de 2Yo o rcprezintA diferenta dinne veniturile irryozabile gi totalul cheltuielilor aferente veniturilor iryozabile, altele decit cheltuielile de protocol gi cheltuielile cu impozitul pe profit curent qi aminat.

144

Taxa pe valoare ad6ugatd aferentd cheltuielilor de protocol


nedeductibile fiscal este:
17.500

x l9o/o:3.325 lei
:

Calculul rezultatului impozabil

Ri = 120.000

- 15.000 + 17.500 + 3.325

Ri :125.825tei

Ip:125.825 x 16%= 20.l32lei


Determinarea profitului net:

Rn:

120.000

-20.132:99.868 lei

Problema 41. O entitate dispune de urm[toarele informafii: venituri totale 3.980.000lei; cheltuieli totale ({Erd cheltuielile cu impozitul pe profit) 2.7 20.000 lei, din care: cheltuieli inregisfrate in contabilitate care nu au Iabazd documente justificative I 2.000 lei; cheltuieli cu taxa pe valoare ad6ugat[ aferent[ bunurilor acordate salaria{ilor sub forma unor avantaje in naturl 4.930lei, fdr[ ca valoarea bunurilor s[ fi fost impozitatdprin re{inere la surs6; penalit{i prevdzute in cadrul conkactelor economice 2.300lei; amenzi datorate autoritftilor romdne 8.000 lei; Se cere stabilirea impozitului pe profit de plEtit de c[tre entitate.

r .

'

Rc:3.980.000

2.720.00A: 1.260.000 lei

Ri = 1.260.000 + 12.000 + 4.930+ 8.000

Ri = 1.284.930lei

t45

Astfel entitatea va avea de pldtit la sfhrpitul exerciliului financiar un impozit de:


Ip

I .284.%A

x l6Yo= 205.588,80 lei

Problema 42. Determinarea rezultatului net la finele unei perioade de gestiune la o entitate pentru care se cunosc veniturile totale tn sum[ de 3.000.000 lei (din care venituri din dividende de la alte persoane juridice romine 10.000 lei), iar cheltuielile totale in sum[ de 2.700.000 lei (din care lipsuri constate in gestiune neimputabile 3.000 lei, cheltuieli cu ajustdrile pentru deprecierea activelor circulante financiare 1.000 lei, cheltuieli de protocol nedeductibile 26.000 lei). Se cere stabilirea impozitului pe profit, inregistrarea acestuia gi plata din contul de la bancl a obliga{iei fiscale.
Rc

: 3.000.000 - 2.700.000 = 300.000 lei


- 10.000 + 3.57055 + 1.000 + 26.000 :32a.570llei
x
16%

Ri:300.000
Ip

320.57 0

= 51.291,20 lei

. imegistarea obligaliei de plat[ a impozitului pe profit:


691 ,,Cheltuieli 6u imFozitul

pe

4411 ,Jrryozitulpe

profit"

51.29t,20

profit"

. inchiderea contului 691 ,,Cheltuieli cu impozitul pe profit":


121 ,"Profit gi pierdere"

691 ,,Cheltuieli cu
pe

inpozitul

51.291,20

orofit"

. plata obligafiei fiscale: 44tl ,,Iryozihrl


pe

profit"

5121 ,,Conturi la b6nci in

51.291,20

lei"

55

Lipsurile neinputabile reprezintii cheltuieli nedeductibile inclusiv TVA aferentii

acestora.

t46

1,7. Situaliile fi nanciare


Balanfa de verificare a unei entitifi la data de 31.12.N se prezintl astfel: BALANTADE VERIFICARE

-LEISimbol cont D
011

TOTALSUME

SOLD FINAL

c
96.000.0( 92.000.0( 10.500,0(

c
4.000-0( 92.000.0(
10.500.0( 10.168,1,

92.000,0(

072 043

2t
|01 r08

3l .012.8( 734-6:
1.500,0( 55.000.0( 9.510.0( 24.500,0( 2.000.0( 3.800.0( 22.301.7: 3.650,4:
213.21

4r.181.0(
734.6:

500.0{

t2l
131 133

55.000.0( 9.510.0{ 24.500.0( 2.000,0( 3.800.0( 13.146.5( 1.239.6i 213,2( 3.358.0( 620.0( 22.000.0( 1.100,0( 38.464.8' 14.221.5t 3.000-0{ 150.0( 10.586.8: 9.155,2!

14

|31I r0l

i02l
i028

2.4lo.8(

t03

3.358,0(
620.0(

r3l
t45
148

25.000.0(

1.250.fi
27 .877.91

l0t
t03

t4.221-5t
1.78:

t04

1.796,9(

3.581.9( 22.758,0( 16.400.0( 7.000.0( 7.183,5( 700.0( 1.200.0( 1.580.3;


682.42

nl
n3
t21

39.1s8.0( 7.000,0(

2.156.t!
700.0(

5.027.3:

t25

t28t
131l t3

L200,0(
1.580-3', 682.4:
502-81 466.9'.

t3l3
t3 4

502.8i
466.91

t47

..

!-

Simbol cont

TOTALSUME
D

SOLD FINAL

c
2t5,51
63.8(

c
215,5
63,8r
35.g',.

371

t372
1381 1411

35-9t
3.389,31 4.585.34 6.713.34

3.389.31

1424
1426.19o/"

4.585,3r 6.713,3t

t427

2.128.0(

2.r28.0(
242.91 242,91

t44
t46.1 r551.3 1.004.71

48,5:
1.739,31

48.5:

714-6!
5.000.0( 5.734,6:

551.5
1551 156.1 156.2 156.3

5.000,0(
1.004.71

TOTAL

6.739.3( s.000.0( 6.000,0( 24.000.0(


10.000.0(

5.000,0( 9.000,0( 24.000.0( 10.000,0( 48.000.0( 96.000,0(

3.000.0(

56.4 56.5
156

47.000,0( 92.000.0c 1.0s3,8t

1.000,0(

TOTAL

4.000.0(
1.053.81

t62
;12"1

21.054,0( 10.785.0( I1.634,6J 2.700.0( 7.400.0( 13.146.5(


1.239,63

13.42'.t.O(

7.626.94

it24
13l

10.785,0( 10.906.5( 2.700.0( 7.400,0(


I 3.146.5(

728.1

i42
;81 ;01

t.239,64

'021 t03

;028

213.2( 3.358,0( 53.8t


45,6(

2r3.2(
3.358,0(
53.81

i22
i27 i35

45,6( 48.53 7.183,5( 1.580.3;


215,51 502.81

48.5: 7.183,5( 1.580.3i


215.51

A1

i45l
i452
t453 '458
;911

502.8i 35,9i 3.389-3t

35,9t
3.389-38

148

Simbol cont

TOTALSUME
D

SOLDFINAL

c
37.030.0( 26.870,0( 355,0( 26,0( 614.438,8,

f01 11

37.030.0( 26.8?0.0( 355.0(


26,0(

'65
,66

IOTAL

614.438,8r

163.506,1:

163.506,r

Se cere:

finele exerciliului financiar N. La entit6lile care intocmesc bilanful prescurtats6 prezentarea tn forml sintetici a situafiei patrimoniale se efectueazd. utilizAnd ca trepte de detaliere grupa, caf,e structureazd elementele patrimoniale dup6 criterii generale (active imobilizate, active circulante, cheltuieli in avans, datorii, provizioane, capitaluri proprii) Si capitolul (reprezinti o clasificarel sistematizare in cadrul grupei). Spre exemplu in cadrul grupei active imobilizate se intilnesc capitolele imobilizdri necorporale, corporale gi financiare). Bilanful contabil intocmit pe baza datelor din balanfa de verificare redatd anterior se prezint[ astfel:

Bilan{ incheiat la 31.12.N

-leiELEMENTE A
A. ACTIVE MOBILIZATE

Nr.
Rd. B

Sold la:

Inceputul

antlui

Sflrqitul anului
2

I
0

T IMOBILIZARINECORPORALE

0l
02 03 04
05

2.235
94.810 0

II. IMOBILTZARI

CORPORALE

III. IMOBILIZARI FINANCIARE ACTIVE IMOBILZATE-TOTAL (rd. 01 la 03) B. ACTIVE CIRCULANTE

0 0
0

97.04s
15.336 31.985

I.

STOCURI

II. CREANTE III. INVESTITII PE TERMEN SCURT


56

06
07

0 0 0

Este vorba de acele entitiifi care nu depdgesc limitele a doud dintre urmtrtoarele 3 criterii: total active: 3.650.000 euro; cifra de afaceri neti: 7.300.000 euro; numir mediu de salariafi in cursul exercifiului financiar: 50.

t49

ELEMENTE A tV. CASA SI CONTURI LA BANCI


ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 05 la 08) C. CHELTLIIELE IN AVA}{S
D. DATORII CE TREBTIIE PLATITEINTR-O PERIOADA DE PANA LA 1 AN
E.

Nr. Rd.
B
08 09
10

Sold la:

Inceputul anului

Sflrgitul anului
2 19.140 66.461

I
0

0
0

0 46.838

1l

0 0 0 0
0

ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII


1-1

CURENTE NETE (rd. 09+10-1


(rd,. O4+12-17\

8)

t2
13

t9.623
I16.668

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CIjRENTE G. DATORtr: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE IVTN.O PERIOADA MAI I\,TARE DE I

t4 t5

0 0 0 0

AN H. PROVIZOANE I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18). din


- subventii Dentru investitii - venihrri inresistrate in avans

care:

16

t7 l8
19

0 0 0 0
0

0
96.000

CAPITALSIREZERVE I CAPITAL (rd.20la22l. din


J.

care:

- caoital subscris nevlrsat - caoital subscris vdrsat - oatrimoniul resiei

20
21

II. PRIMEDECAPITAL
ITI. REZERVE

22 23

0 0 0
0

4.000 92.000
10.500

DIN

SOLD C

24
25 26 27 28 29 30

REEVALUARE IV. REZERVE V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITTULUI FINANCIAR
Reoartizarea orofitului

SOLDD
SOLD C SOLD D SOLD C SOLD D

3l
32 33 34

0 0 0 0 0 0 0
0

0 0
0

0 0 0
10.168

0
I16.668

CAPITALURI PROPRII - TOTAL Patrimoniul public

0
0

0
I16.668

TOTAL CAPITALURI (rd. 32+33)

consemnat ln bilanful propriu-zis, este prezentat detaliat in conful de profit gi pierdere, pe care il redlm tn continuare:

Modul

in care a fost ge,nerat rezultatul

150

Contul de profit qi pierdere incheiat ta 31.12.N


-

lei-

DEIIUMIREA INDICATORI'LTI
Cifra de afaceri netii (rd. 02 la 04) Productia vAndutl Venitud din vinzarea mirfurilor Venituri din subveqtii de exploatare aferente cifrei de
1.

Nr rd.
01

Exercifiul financiar
Precedent 0 0 0
0

lncheiat
37.030 37.030 0 0

02 03

afaceri nete

o4
05 06 07 08

2.Yaiatta stocurilor
3. Productia imobilizat[ 4. Alte venituri din exploatare

SOLD C SOLD D

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

3.770''
0 0
0

VEMTURI DIN EXPLOATARE.TOTAL


(rd. 0l+05-06+07+08) 5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele Alte cheltuieli materiale b) Alte cheltuieli din afarl (cu enersie si apa) Cheltuieli orivind mirfi rile 66. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16). din care
a) Salarii

09

40.800
14.600 3.358

l0
11

t2
13

0 0
9.518

t4
15

7.t84
2.334
0 0 0

b) Cheltuieli cu asieuririle si orotectia sociali 7.a) Ajustarea valorii imobilizirilor corporale gi


necomorale (rd. l8-19) a.1) Cheltuieli a.2) Venituri b) Aiustarea valorii activelor circulante kd- 21- 22\

16

0 0
0 0

t7

l8
19

20
21

b. 1) Cheltuieli b. 2) Venituri 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.241a26\ 8.1. Cheltuieli orivind orestatiile externe
8.2. Cheltuieli cu alte impozite taxe gi virsiminte asimilate 8.3. Cheltuieli cu desodzubiri. donatii si activele cedate

0 0
0

0 0
0
148

22
23

24
25

0 0
0 0

99

49
0

26
27 28

Aiustlri privind provizioanele ftd. 28-29\


Cheltuieli

0 0
0

0
0 0

Venituri

29 30

CMLT{ITELI DE f, XPLOATARE.TOTAL
(rd. 10 la 14+17+20+23+27\

27,624

REZI]LTATI]L I}IN EXPLOATARE


s7

Din balanla de verificare prezentath anterior au fost utilizate urm[toarele informafii: sfd 331 (620 lei) + sfd 345 (3.000 lei) + Sfd 348 (r50lei) = 3.770 t.t.
l

151

-Profit (rd. 09-30) 'Pierdere (rd.30-09)


9. Venituri din interese de oarticioare -din care. in cadrul erupului 10. Venihri din alte investifii financiare6i creante ce fac parte din activele imobilizate

31

32 33

0 0 0
0

13.176 0
0

34
35

0 0 0 26 0
355
381

0 0 0 0 0 0
0

-din care. in cadrul srupului 11. Venituri din dobAnzi


-din care. in cadrul snrnului Alte venituri financiare

36 37 38 39

YENITURI FINAITCIARE-TOTAL
(rd. 33+35+37+39) 12. Ajustarea valorii imobilizirilor financiare gi a investifiilor financiare definute ca active circulante

40

4l
42
43 44

kd.42-43\
Cheltuieli

Venihri
3.Cheltuieli privind dobdnzile -din care. in cadrul eruoului Alte cheltuieli financiare
1

45 46
47

0 0 0 0 0
0

0 0 0 0 0 0
381

CHELTTIIELI FINAI\CIARE.TOTAL

kd.4l+44+46\
REZT]LTATTJL FINANCIAR - Profit (rd. 40'47)
- Pierdere (rd.474O\
14.

48 49
50

0 0 0 0
0

0
13.557

REZI]LTATT'L CI]RENT
- Profit (rd. 09+40-30-47) - Pierdere (rd. 3Gr47-09-40)

5t
52
53

0
0

5. Venituri extaordinare 1 6. Cheltuieli extaordinare 17. REZTJLTAT EXTRAORDINAR - Profit (rd. 52-53)
I

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0
41.181 27-624

54
55

- Pierdere (rd. 53-52) VEMT{JRI TOTALE (rd. O9+4Gr52) CffiLTUIELI TOTALE (rd. 3Gr-47+53)
18.

56 57
58

REZULTATT]L BRUT
- Profit (rd. 56-57) - Pierdere (rd. 57-56)

t3.557
0
3.389

59

19. Inrnozitul De Drofit

60
64

20. Alte cheltuieli cu irnpozite care nu apar in elementele


de mai sus

21. REZIJLTATUL NET A,L EXERCITTIJLIn

[.INAI\CIAR
- Profit (rd. 58-59-60-64)

- Pierdere (rd. 59+60+6,4-58)

65 66

0 0

10.168

r52

1;8. Analizapebaza bilanlului contabil gi a contului de profit gi pierdere


Existd dou6 prelucriri ale bilanfului contabil, respectiv: A. Bilanful func,tional; B. Bilanful financiar.

Bilanlul funclional reflect6 legltura dintre mijloacele economice gi sursele 1or de finanfare, structurate pe cicluri ale activitdfii economice, astfel:
Bilanful funcfional
Tabel nr. 5
ACTIV
Ciclul de investitie
Ac t iv e"
o
a c iclic e /

A.

Ei

ciclurile activitifii economice


PASIV

stabile

Surse aciclicelstabile (surse


ne--rmnne.nte\ Surs e ciclic e/terfip

Ciclul de
finantare

(invesfi tii oermanente) A ctive ciclic e/temp orare - din exploatare (stocuri, creante, active de

orar e

Ciclul de
exploatare

regularizare) - din afara exploat[rii


(creanle fiscale, rezultate in

- din exploatare (furnizori, creditori, pasive de regularizare) - din afara exploatirii (obligalii fati de bugetul de
stat, bugetele de asigurEri

Ciclul de
exploatare

urma subscrierii gi

nevlrsdrii de capital) Ciclul de


trezorerie

(disponibilit{i

Trezoreie de activ qi investitii


pe termen scurt)

sociale. bueetele locale) Trezorerie de pasiv (imprumuturi pe tsrmen scurt, soldurile creditoare ale conturilor curente)

Ciclul de
trezorerie

in urma gruperii datelor din bilanful ,patrimoniali' dupl criteriile prezentate rczultl unndtorul bilan! funcfional:
Bilant!t functional
Tabel nr. 6

lei
Sume
97.045

ACTIv
L Utiliztui stabile IL Utilizeri de exoloatare III. Trezorerie de activ

PASIV L Surse stabile II. Surse de exnloatare

Sume
116.668

47.321
19.140 163.506

TOTALACTIV

III. Trezorerie de pasiv TOTALPASIV

46.838 0
163.506

tt Avand in vedere

accepfirmea financiard asupm obiectului de studiu al contabilitEfi, activele sunt cunoscute gi sub denumirea de utilizlri.

153

Astfel, sub aspect funclional, bilanlul permite calculul unor indicatori, al clror rol este acela de a balansa nevoile de finantat cu (re)sursele existente. Indicatorii la care ne-arn referit anterior sunt: a) fondul
)

de rulment net global, calculat

dupluna din rela{iile:

FRNG

Capitaluri permanente - Active imobilizate

FRNG = Utilizdri ternporare FRNG

- Surse tetnporare
19.623

16.668

- 97.045 :

lei

Se observ6 c[ dimensiunea acestui indicator este redatd gi prin interrrediul pozifiei bilantiere active circulante nete/datorii curente nete (rAndul 12). Valoarea pozitivd, indicd faptul cd sursele sta6ile sunt suficiente pentru finanfarea activelor fixe, o parte a acestora av0nd ca destina{ie activitatea curentl a entitlfii.

b)
NFft

necesarul defond de rulment se determinl astfel:

Datorii din uploatare/ Stocuri gi creanle din uploatare/ afora *ploatdrii afara uploatdrii

NFR = 47.321- 46.838 = 483 lei

a acestui indicator rqrezintd un indiciu cu privire la faptul cd pentru acoperirea utilizirilor ciclice (care se vor mateializain incaslri) sursele atrase temporar (care se vor materializaln pl{i) sunt insuficiente, fiind necesar apelul la sursele permanente de
Valoarea pozitivd finanlare (avdnd in vedere cuantumul valoric al acestui indicator). trezoreria netd pewite formularea unor aprecieri cu privire la disponibilit{ile de resurse financiare necesare acoperiri nevoilor de aceeaqi naturd pe termen scurt. Formula de calcul este urmdtoarea: TN = Trezoreria de activ (disponibilitdyi bdnegti + investifi pe termen scurt) Trezorefia de pasiv ( tmprumuturi pe terrnen scurt Si conturi bancare creditoare)

c)

TN

19.140- 0 - 19.140 lei

echilibru al frezoreriei, entitatea nu este nevoit[ s[ recurgtr la credite pe termen scurt pentru a evita riscul de neplat6.

TN > 0

:>

t54

Cele trei componente (FRNG, NFR qi TN) informeaz[ asupra echilibrului financiar al entitllii, prin relalia:

FRNG-NFR=TN

TN:

19.623

- 483 :

19.140 lei

Bilanlul financiar misoard capacitatea unei entitdti ^ de a-gi onora datoriile scadente. intocmirea bilanlului financiar necesitd opera,tiuni de retratrri gi reclasificrri ale unor posturi din bilan{ul patrimonial, avdnd in vedere faptul cl"ipoteza construcfiei sale pornegte de la renunf area Iaprincipiul continuit[1ii activit[fii. Operafiunile de ,,ajustare" se refer[ la urmdtoarele aspecte: - activele fixe se prezintl,la valoarea brutd iar amortizarea se va inregistra in pasiv ca sursd proprie de finanlare (in literatura de specialitate se acrediteazd ideea cd bilanful financiar se poate intocmi in valori brute sau nete); noliunea de activ fictiv nu mai este operafional[ (sunt considerate active fictive cheltuielile de constituire, de dezvoltare, precum gi primele de rambursare a obligaliunilor). Eliminarea acestor elemente conduce la diminuarea corespunzdtoare a capitalurilor proprii; - operaliunile in curs de clarificare sunt eliminate, pornind de la premisa inifiald, respectiv suprapunerea exercifiului curent cu ultimul exerciliu din existenla entitdlii; investifiile pe termen scurt sunt excluse din trezorerie gi asimilate creanfelor din afara exploatdrii pentru cE nu au lichiditate imediat6; - cheltuielile ?nregistrate in avans sunt incluse in imobilizdi (dacd sunt aferente exerciliilor viitoare) sau se includ la crean{b din exploatare sau din afara exploat5rii, in funclie de caz; - veniturile inregistrate ln avans se asimileaz[ pasivelor ciclice de exploatare ori din afara exploatlrii sau celor a clror exigibilitate este mai mare de I an; - efectele scontate gi neajunse la scadentI se includ ra crean{e in activul bilanfului financiar gi in pasiv la credite bancare pe termen scurt; provizioanele se separd, de asemene4 pe termene de exigibilitate. Rezultl, astfel, urmltorul bilanf financiar:

B.

155

Bilantt financiar
Tabel

nr.

7
Sume
96.310

lei
I.
Surse

ACTIV L Utiliziri > lan


II. Utilizlri <
1an

PASIV > lan < lan

Sume
115.933

(din care credite bancare De termen mediu si hms)


66.461

II.

Surse

46.838
162.771

TOTALACTIV

t62.77r

TOTAL PASry

Pe baza datelor prezentate se poate calcula ANC (activul net contabil), ce reflecte interesul rezidual al acfionarilor/asocialilor in activele entitlfii dupl ce au fost deduse integral datoriile:

ANC 115.933 lei

: Total utilizfui - Total surse strdine: 162.771 - 46.838 =

Prin analiza pe verticali se oblin informa{ii despre structura financiard a entitdlii, respectiv ponderea fieclrei grupe de active/pasive in totalul acestora, modificfuile intervenite in structura activelor cu lichiditate mai mare de 1 an comparativ cu cele a c[ror lichiditate se sifueazd sub acest nivel, modifictrrile caxe au awt loc ?n structura pasivelor cu exigibilitate mai mare de I an comparativ cu cele a clror
exigibilitate este sub I an. Prin analiza pe orizontal[ se ob,tin informafii referitoare la corelaliile existente inne posturile de activ, posturile de pasiv gi despte echilibrul financiar al entitftii organizatorice. Analiza rentabititd{ii pe baza contului
de

profit

gi

pieflere

Pe baza datelor din contul de profit gi pierdere se pot calcula indicatorii furniza{i de Tabloul Soldurilor Intermediare de Gestiune (TSIG), anume: Soldwile intermediare de gestiune cuprind o serie de indicatori care exprimd rezultatul gestiunii financiare tn cadrul diferitelor hepte de
acumulare, astfel: a) cfra de afaceri reflectd dimensiunea portofoliului de afaceri al unei entitfii, in relaliile sale cu divergi terfi. Este un indicator ce reflect[ latura comerciald gi volumul activit{ii derulate, fiind calculat conform rela{iei:

156

CA = Vnf+ Pvd
unde:

Vmf- vdnzdn de m6rfuri; Pvd - produclia v0ndut6.

CA:

37.030lei

comerciald, reflect[ valoarea nou creatE comer,tului, formula sa de calcul fiind urmdtoarea:

b) marja

in sfera

Marja comerciald (MC) = Vfrnzdti

de

mdrfuri

Costul mddurilor

MC=

c) produclia exerciliului eidenliazd activitatea comercial[ in relalia cu terli (produc{ia vdndutd gi varia}ia producfiei stocate), precum
gi in raport cu sine (produclia de

imobilizdri):

Produclia exerciliului (PE) = Produclia de imobilizdri, vfrndutd,


stocatd PE = 37.03 }se

Destocarea
23.1006r = 40.800 lei

26.87060

d) Valoarea addugatd, in calitate de valoare nou creati intr-o perioad[ de timp se calculeazi potrivit relaliei de mai jos:
de

Valoarea addagatd (VA) = MC + PE la terli

Consumuri cumpdrate

Intre argumentele care justificl importanfa valorii

adbugate

menlion[m: - constifuie sursa principal[ de autofinan{are a rezultatului din exploatare gi a rezultatului net al exerci{iului; - pentru remuneraxea personalului, este unlizatl valoarea ad[ugat[ ca
surs[ de finanfare;

5n u0

Randul 02 din contul de profit gi pierdere prezentat anterior. Din balanla de verificare au fost preluate urmitoarele informafii: TSD 331 (620 lei) + TSD 345 (25.000 lei) + TSD 348 (1.250lei):26.*to t"t.
6r

Din balanla de verilicare au fost preluate urmitoarele informafii: TSC 331 (0 lei) + TSC 345 (22.000lei) + TSC 348 (l.100lei) = 23.tOO tr'.

t57

- gradul de integrare economicd a unei entit6li

este dependent de acest indicator; - constituie sursa de finanlare a obliga$ilor bugetare etc.

VA = 40.800

- 18.05762 :22.743\ei

e) excedentul brut de exploatare rcprezintd ecartul dintre venituri pentru depreciere gi cheltuielile cu anortizarea gi ajustlrile penku depreciere sau pierdere de valoare. in cadrul acestui indicator nu se includ nici alte venituri sau cheltuieli din exploatare, prin urmare este independent de politica economici a entitdfii. Excluderea m6rimilor menlionate anterior din calculul EBE se justific6 prin faptul c[, de regul[, acestea se referi la alte exercitii financiare.

gi cheltuieli, mai pulin veniturile din provizioane gi ajustdri

Excedentul hrut de exploatare (EBE) = VA + SubvenYii de acploatare - Impozite, taxe, vdrsdminte asimilate gi cheltuieli de personal

EBE:

22.743

(4gut + 9.5t864)

13.176 lei

fl

rezultatul exploatdrii

Rezultatal uploatdrii (RE) = EBn +Ahevenituri din uploatare - Amortiziri, provizioane, ajustdri... gi alte chehuieli de uploatare
RE

13.176 + 0 - 0 = 13.176 lei

g) Rezultatul curent al exerciliului

Rezaltatul curent al uercitjului &Cn= RE +VenituriJinanciare CheltuieliJinanciare


RCE

13.176+ 381

-0

= 13.557 lei

Pentru calcularea sumei s-au utilizat informaliile: rAndul 10 din contul de profit gi pierdere + rindul 11 din contul de profit gi pierdere + rAndul 24 din contul de profit gi pierdere 63 Randul 25 dncontul de profit gi pierdere. e Randul 14 din contul de profit gi pierdere.

62

158

h) Rezultatul brut al

exerciliuluifinanciar

Rezultatul brut (RB) C h eltuieli utrao rdinare

= RCE +

Venituri utraordinare

RB = 13.557 + 0 - 0 = 13.557 lei i) Rezultatul net contabil

Rezultatul net contabil (RNC) = RB


RNC

Impozit pe prolir

13.557

3.3896s

= 10.168 lei

Tot pe baza contului de profit gi pierdere se poate determina un alt indicator - Capacitatea de autofinan{are (CAF), care firtizeazd. informalii cu privire la resursele financiare de care ar dispune entitatea in cazul in care nu ar distribui dividende, astfel: CAF = EBE + (Alte venituri din uploatare - Alte chehuieli din xploatare) + (Venitari ftnanciare - Cheltuieti financiare) + + (Venituri ertraordinare - Cheltuieli extraordinare) - Cheltuicli cu impozitul pe proftt
sau

CAF = RNC + Cheltuieli ca amortizdri gi provizioane - Venituri din provizioane - Venituri din cedarea activelor

CAII:

13.176+ 381

3.389

= 10.168 lei

CAF exprimi capacitatea unei entit{i de a finan{a cregterea sa economicd pe seama resurselor proprii, potenlialul finenciar determinat de activitatea rentabill destinat s[ remunereze capitalurile proprii, si finanfeze dezvoltarea viitoare. Este permis[ gi aprecierea asupra me,ntinerii sau reinnoirii activelor fixe. Instrumentul cel mai adecvat de informare cu privire la acest aspect (capacitatea de a genera nrmeraf, gi echivalente de numerar) este

sitaa|ia Jluxurilor de trezorerie. Aceastd component[ a situafiilor financiare, obligatorie numai pentru entitlfile care indeplinesc criteriile de mlrime prev5zute de reglement6rile contabile conforme cu directivele europene, este detaliatE pe cele trei tipuri de activit[]i derulate in cadrul

65

Rendul 60 din contul de profit gi pierdere.

159

unei entit6li, respectiv: de exploatare, de investitie gi de finanfare. Prin urmare, fluxurile de numerar degajate sunt structurate astfel: - fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare; - fluxuri de trezorerie din activitatea de investifii; - fluxuri de trezorerie din activitatea de finan{are. Situafla fluxurilor de trezorerie arat6 ca mai jos utilizAnd metoda
directS:

Situalia fluxurilor de trezorerie pentru anul incheiat la 31 decembrie


Elemente

N66

lei
21.12.N

Fluxuri de trezorerie din activitdti


lncasiri de la clienti Pl6ti cdtre fumizori si ansaiati

de exoloatare

22.3t314.402.01 0 0 0

Dob6nzi ol[tite Irnoozit oe orofit olStit Incas6ri din asigurarea impofiva cutrernurelor Trezorerie nettr din activittrti de exnloatare Fluxuri de trezorerie din aclivitdti de investilie Pl6ti pentru achizitionarea de actiuni PlEti pentru achizitionarea de imobilizdri corporale Incasiri din v0nzarea de imobiliziri corporale Dobforzi tncasate Dividende incasate

7.910.99
0

t.796.9
0 26 0 1.770.90 13.000 0

Trezorerie neti din activitlti de investitie Fluxuri de trezorerie din activitd.ti de /inantare Incas6ri din ernisiunea de actiuni Incasdri din imprumuturi pe termen lung Plata datoriilor aferente leasine-ului financiar
Dividende plEtite Trezorerie nettr din activitlti de linantare Cresterea net6 a trezoreriei si echivalentelor de frezorerie Trezorerie gi echivalente de tezorerie la inceputul exercifiului financiar Trezorerie gi echivalente de trezorerie la sflrqitul

0
0 19.140,09 0 19.140,09

exercltiului financiar

* 22.313 = 14758 (RCort RD4r3) + 1200 (4282) + 5.000 (455)+ 355 (765) ** 14.402,01 = t3.656,41(RD 40r - RD +os) + 700 (425) + 45,6 (627) *** potrivit datelor din registruljurnal

Scopul intocmirii situaliei fluxurilor de trezorerie este acela de a prezenta migcdrile imegistrate de-a lungul perioadei contabile in confurile de numerar gi de echivalente de numerar. La intocmirea acestei situalii se urm5resc exclusiv tranzac,tiile care dau na$tere la incasdri sau

pl[{i
66

pe durata perioadei de raportare.

Potivit modelului exenrplificativ din OMFP L75212005.


160

BIBLIOGRAFIE SELEGTNA

1. Bbtrdncea, Ioan, Raportdri financiare. Evolulii, conlinut, analize, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2006. 2. Cllin, Oprea, Ristea, Mihai, Bazele contabilitdyii, Bucuregti, Editura Genicod,2002. 3. Cilin, Opreq Ristea, Mihai, Bazele contabilitdqii, Bucuregti, Edihra Nafional,2000. 4. Cenar, Iuliana, Todea, Nicolae, Deaconu, Sorin-Constantin, Contabilitate aplicatd la intreprinderile nonfi'nanciare, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2005. 5. Cenar, Iuliana, Todea, Nicolae, Deaconu, Sorin-Constantin, Cont abilit at e practicd, Cluj -Napoca, Editura Risoprint, 2003 .
Cenar, Iuliana, Todea, Nicolae, Bazele contabilitdlii, Alba Iulia, Editura Aetemitas, 2003. 7. Cena1 Iuliana, Todea, Nicolag Contabilitate financiard aplicalii practice, Alba Iulia, Seria Didactrca,200l. 8. Epuran, Mihail, B[beip, Valeria, Grosu, Corina, Contabilitate qi control de gestiune, Bucuregti, Editura Economic6,1999. 9. Feleag[, Niculae, Ionagcu, Ion, Tratat de contabilitate fi.nanciard - vol. 1d Bucuregti, Editura Economici, 1998. 10. Feleag6, Niculae 5.c., Bazele contabilitdlii - o abardare europeand Si interna{ionald, Bucvre$ti, Editura Economicd, 2002. 11. Matig Dumitru (coordonator) 9.c., Bazele contabilitdlii aspecte teoretice qi practice, Cluj-Napoca, Edihra Alma Mater, 2005. 12. P0ntea, Iacob Petru, Gheorghe, Bodea, Contabilitatea romdneascd actualizatd cu legislalia contabild., codul fiscal, Directivele Europene edilia a II-a, Deva, Editura Intelcredo, 2A04. 13. Pop, Atanasiu, Contabilitatea financiard romdneascd artnonizatd cu

6.

directivele contabile europene, standardele internalionale

de

contabilitate, D ev 4 Editura Intelcredo, 2002. 14. Ristea" Mihai, Contabilitatea rezultatului intreprinderii, Editura Bucuregti, Tribuna Economicd, 1.997 . 15. Todea, Nicolae, Contabilitate - aspecte teoretice gi aplicalii practice, Alba Iulia, Editura Aeternitas, 20CI2. 16. Todea, Nicolae, Situaliile financiare ale agenlilor economiei, Alba Iulia, Editura Aetemitas, 2004. curs universitar, Alba 17. Todea Nicolae, Contabilitate financiard Iulia, Editura Aetemitas, 2006.

161

18. OMFP nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementdrilor contabile confurme cu directivele europenq Monitorul Oficial nr. 1080 bis/2005. 19. Hotdrdrea de Guvern nr. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea qi duratele normale de funclionare a mijloacelor fixe, Monitorul Oficial nr. 4612005. 20. Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei nalionale, Monitorul Oficial nr. 66412004. 21. Hotdrdrea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Monitorul Oficial nr. 11212004. 22. Legea nr. 31/1990 privind societdyile comerciale republicatd, Monitorul Oficial nr. 106612004. 23. Ordinul Ministrului Finanlelor Publice nr. 1753/2004 privind organizarea Si efectuarea inventarierii elementelor de activ gi de pasiv, Monitorul Oficial nr. 117 412004. 24. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificdrile qi comp letdrile ulterio are, Monitorul Oficial nr. 927 12003. 25. Legea contabilitdyii republicatd nr. 82/1991, Monitorul Oficial nr.
48/2005. 26. Contabilitatea, expertiza qi auditul afacerilor, coleclia 2001-2006. 27 . Gestiunea gi contabilitatea firmei, coleclia 2001 -20A6. 28.Impozite gi taxe, coleclia 200I-2006. 29. Tribuna economicd, colec{ia 2AU-2006. 3A. Finanle publice g i contabilitat e, coleclia 2001 -2006.
3I.

htp://www.mfinante.ro
:

32. http I I www. cdep.ro 33. http ://www.denominare.ro 34. http ://www.insse.ro 45. http://wwwjust.ro 3 6. http ://www.ceccar.ro

t52