Sunteți pe pagina 1din 30

PRIMELE MANUSCRISE

de pe teritoriul tarii noastre

MANUSCRISE

Unde? Cand? Cine?

DESCOPERIREA H+RTIEI Unde? China Cand? 105 d.Hr. Cine? TAI LUN
tai-hou-dja (hartia nobilului Tai).

TEHNICA
PRODUCERII H+RTIEI Materii prime: coaj de pomi (trestie, bambus, dud) i pnza de in, cnep, matase i bumbac Procese tehnologice de tiere, amestecare, fierbere i uscare.

Intemeierea statelor medievale romanesti


1359

1320

Apar principalele institutii: DOMNIA si BISERICA

1. INFLUENTA CULTURII BIZANTINE

2. INFLUENTA CULTURII SLAVE


insula latina intr-o mare slava

Din cauza ocupatiei turcesti multi clerici si carturari se refugiaza la N de Dunare, aducand cu ei numeroase

SFIN}II CHIRIL SI METODIE Apostoli ai slavilor


11 mai

- frati calugari, de origine greaca - in sec. IX-X au tradus primele texte bisericesti din limba greaca in limba vorbita de catre bulgari - au alcatuit alfabetul glagolitic pe baza minusculei greceti, la care a adugat unele semne de origine oriental (ebraic, copt\). - scrierile lor au ajutat la raspandirea crestinismului la popoarele slave

ALFABETUL GLAGOLITIC / SLAVA SACRA

Az

Buki

Cherv Dobro Dzelo Dzherv Fert Glagol

Izhe

Izhitsa

Jat

Jer

Jerj

Jery

Jest

Jo

Ju

Jus"E Jus"Je"

Jus"Jo

Jus "O Kako Kher

Ljudi

Mislete Nash

Oht

On

Pokoj

Rtsi

Sha

Shta

Slovo

Thita

Tsi

Tverdo

Uk

Vedi

Zemlja

Zhivete

are 40 de semne slave, unele au si valoare numerica

- Alfabetul glagolitic, modificat

de ucenicii celor doi `nv\]a]i s-a numit, chirilic (43 semne, 27 [i cu valoare numeric\) ALFABETUL CHIRILIC ROM+NESC - adaptat la structura fonetic\ a limbii noastre a fost utilizat din sec. XIV-XV, [i p=n\ `n 1881 - (din 1780 alfabetul latin este promovat de {c. Ardelean\)

Cuviosul Nicodim (1320-1406)


+ 26 decembrie - de neam macedoromn - se clugrete `n Mnstirea Hilandar (Athos) - 1365 se refugiaz\ `n ara Romneasc [i reorganizeaz\ via]a monahal\ - ntemeiaz cu ajutorul lui Vlaicu Vod (1364-1377) [i Radu I (1377-1383), M\nstirea Vodia (in 1369) i Tismana (ante 1377), Prislop (la sf. sec. al XIVlea)

- printre primii copi[ti [i miniaturi[ti de manuscrise


- caligrafiaz\ un Tetraevangheliar (1404-1405)

M|N|STIRILE CENTRE DE CULTUR|

M\n\stirea Tismana
sfinit la 15 august 1378

1. MANUSCRISE SLAVONE{TI

Tetraevangheliarul de la Tismana
- caligrafiat de c\lug\rul Nicodim

1404-1405

Tetraevangheliarul de la Tismana (1404-1405)


- ferecat n argint aurit - ast\zi: Muzeul de Art\ al Rom=niei

M\n\stirea Neam]
Ctitor: Petru I Musat (1375-1391)

M\n\stirea Putna
Ctitor: {tefan cel Mare 1466

Tetraevangheliar, 1429 M\n\stirea Neam]

Caligrafie, miniaturi: Gavril Uric

Ast\zi: Bodleian Library, Oxford

Tetraevangheliarul de la Humor 1473, iunie 17 - manuscrisul i miniaturile 1487, noiembrie 20 - ferectura. 278 file pergament
Provenien: scris i miniat din porunca lui tefan cel Mare, de ctre ieromonahul Nicodim, la Mnstirea Putna, pentru Mnstirea Humorului

MINIATURI Tetraevangheliarul de la Humor

Tetraevangheliarul de la Humor

la fila 266 verso - este zugrvit faimosul portret votiv al lui tefan cel Mare, considerat drept cea mai veridic imagine a marelui voievod. Reprezentat n postur de donator, ngenunchiat la picioarele Fecioarei, care troneaz, alturi de fiul ei, pe un jil de lemn sculptat, voievodul i ofer lui Iisus, cu amndou minile, Tetraevanghelul executat din porunca sa.

MANUSCRISE SLAVONE Biblioteca Academiei Rom=ne


alcatuiesc 860 de volume, cea mai mare colectie din tara. - adevarate opere de arta caligrafica si ornamentala, prezentand miniaturi si frontispicii policrome realizate cu multa finete si impodobite cu pretioase legaturi, executate la porunca unor mari domnitori romani - unul dintre reprezentantii de seama ai artei picturale romanesti din epoca medievala, Anastasie Crimca, excelent miniaturist si caligraf, este copistul multora dintre manuscrisele din secolul al XVII lea - manuscrisele slavone cuprind numeroase insemnari de mare autenticitate ale carturarilor vremii, adevarate file de istorie.

Liturghier, 1673
Mrea Secu slava bisericeasc\ Ini]iale, titluri, miniaturi `n culori [i foi]\ de aur.

MINIATURI sec. al XVII-lea

MINIATURI (Sec. XVII)

Matei Basarab, domn al }arii Rom=ne[ti (1632-1654) [i doamna Elena

2. MANUSCRISE ROM+NE{TI sec. XVI


1. Codicele Vorone]ean, descoperit de prof. I. Cre]u, `n 1871 la M\n\stirea
Vorone], a fost publicat `n 1885, de G. Sbiera. Manuscrisul cuprinde c\r]i din NT: Faptele Apostolilor [i 3 epistole: Epistola Sf. Iacob [i dou\ Epistole ale Sf. Apostol Petru. Manuscrisul este incomplet.

2. Psaltirea {cheian\ `[i are numele de la c\rturarul Sturdza {cheianu, care `l avea
`n biblioteca sa din {chei. Cuprinsul e format din Psalmii lui David [i c=teva c=nt\ri
3. Psaltirea Vorone]ean\, descoperit\ de S. Fl. Marian, M\n\stirea Vorone], `n 1882.
- primele traduceri rom=ne[ti ale c\r]ilor de slujb\ (redactate in scriptio

continua) - texte maramure[ene (locul unde se presupune c\ au fost scrise) sau texte rotacizante (dup\ o particularitate fonetic\ `nt=lnit\ [i ast\zi `n aceast\ zon\: n intervocalic devine r; ex. cire / cine, bire / bine) - manuscrise transmise `n copii, dat=nd din sec. XVI - texte, intitulate dupa locul `n care au fost descoperite

Scrisoarea lui Neacu din Cmpulung ctre judele Braovului


Cea mai veche scriere rom=neasc\

1521

- redactat probabil n 29 - 30 iunie 1521 la Dlgopole (numele slav al oraului Cmpulung-Muscel). Nu este menionat data, stabilirea acesteia fcndu-se pe baza evenimentelor istorice descrise i a persoanelor implicate - 175 din totalul de 190 de cuvinte romneti folosite n text au origine latin

Scrisoarea lui Neacu din Cmpulung ctre judele Braovului 1521


Mudromu I fa I bogom darovanomu jupan Han Bengner ot Braov mnogo zdravie ot Ncu ot Dlgopole. (Preaneleptului i cinstitului, i de Dumnezeu druitului jupn Han Bengner din Braov mult sntate din partea lui Neacu din Cmpulung). I pak (=i iari) dau tire domnie tale za (=despre) lucrul turcilor, cum am auzit eu c mpratul au eit den Sofiia, i aimintrea nu e, i se-au dus n sus pre Dunre. I pak s tii domniia ta c au venit un om de la Nicopole de miie me-au spus c au vzut cu ochii lor c au trecut ciale corbii ce tii i domniia ta pre Dunre n sus. I pak s tii c bag den toate oraele cte 50 de omin s fie de ajutor n corbii. I pak s tii cumu se-au prins nete meter(i) den arigrad cum vor treace ceale corbii la locul cela strimtul ce tii i domniia ta. I pak spui domniie tale de lucrul lui Mahamet beg, cum am auzit de boiari ce sunt megiia(i) i de generemiiu Negre, cum i-au dat mpratul sloboziie lui Mahamet beg, pe io-i va fi voia, pren eara Rumneasc, iar el s treac. I pak s tii domniia ta c are fric mare i Bsrab de acel lotru de Mahamet beg, mai vrtos de domniile voastre. I pak spui domniietale ca mai marele miu, de ce am neles i eu. Eu spui domniietale iar domniiata eti nelept i aceste cuvinte s ii domniiata la tine, s nu tie umin muli, i domniile vostre s v pzii cum tii mai bine. I bog te veselit. Amin."(=i Dumnezeu s te bucure. Amin)

- Transcrierea textului cu litere latine

~nv\]\turile lui Neagoe Basarab c\tre fiul s\u Teodosie (sec. XVI-XVII)

Neagoe Basarab (1512 1521) [i fiul s\u pictur\ de la M-rea Dionisiou - scrise n slavonete, dar traduse de cineva i n romnete (exist numeroase versiuni) - `nv\]\turi [i sfaturi cu caracter religios [i politic

PRIMELE MANUSCRISE
de pe teritoriul ]\rii noastre MANUSCRISE Unde? m\n\stiri lb. slavon\

C=nd?
Cine?

1405 - Tetraevangheliarul de la Tismana, Nicodim


1473 - Tetraevangheliarul de la Humor

Primele texte scrise `n limba rom=n\:


1. Scrisoarea lui Neac[u din C=mpulung c\tre judele Bra[ovului 1521 (cel mai vechi text rom=nesc cunoscut) 2. ~nv\]\turile lui Neagoe Basarab c\tre fiul s\u Teodosie 3. Codicele vorone]ean, Psaltirea {cheian\, Psaltirea vorone]ean\ - texte rotacizante

{TIA}I C|.

Codex Purpureus Rossanensi


- cel mai vechi evangheliar ilustrat pstrat pn azi - executat n sec. al VI-lea probabil la Alexandria

- in lb. greaca
- pergament extra fin purpuriu, scris cu litere de argint -18 picturi n culori -188 foi - cuprinde Ev. Matei si Marcu - descoperit in 1879 la Abatia Rossano, Calabria

BIBLIOGRAFIE
Pr.Prof. Dr. Mircea P\curariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Rom=ne, vol. I, Ed.IBMBOR Bucure[ti, 1992 Nicolae Cartojan, Istoria Literaturii Rom=ne Vechi, Ed. Funda]iei Culturale Rom=ne, Bucure[ti, 1996 http://www.unibuc.ro/eBooks/istorie/arhivistica/6capI.htm www.calabria.org.uk/calabria/arte-cultura/CodexPurpureusRossanensis http://www.putna.ro/arta/tetra.htm http://www.itcnet.ro/folk_festival/folk.htm http://perso.orange.fr/monique.vincent/histoire/histoire_chine/invention_papier.htm http://www.lexilogos.com/manuscrits.htm http://image.ox.ac.uk/ http://prodigi.bl.uk/treasures/gutenberg/search.asp http://www.cimec.ro/Carte/cartev/cuvantinainte.htm http://www.bodley.ox.ac.uk/dept/scwmss

material realizat de prof. niculina filat


n_filat@yahoo.com Colegiul National Iulia Hasdeu - Bucuresti