Sunteți pe pagina 1din 98

Filip Vladimir Edu

E-urile
MIC ENCICLOPEDIE

CUPRINS 1. 2. 3. . Cuvnt nainte............................................................5 Norme privind utilizarea aditivilor alimentari .........7 Glosar de termeni.................................................... 11 !ista al"a#eti$% a denumirilor $omer$iale ale aditivilor alimentari .................................................15 5. &ditivii alimentari permi'i n Rom(nia 'i n Uniunea )uropean% * des$riere su$$int%.............33 +. ,i#lio-ra"ie .............................................................1..

Cuv(nt nainte Industria alimentar% a $unos$ut n ultimul se$ol o evolu/ie spe$ta$uloas%0 $a r%spuns la marea provo$are de a satis"a$e $erin/ele unei popula/ii n $ontinu% $re'tere numeri$%0 $u -usturi tot mai ra"inate0 a"lat% mereu n $riz% de timp0 dar supus%0 totu'i0 nevoii #iolo-i$e de a se 1r%ni de mai multe ori pe zi. )ste vor#a0 #inen/eles de a$ea popula/ie $are nu su"er% de "oame 'i $are are mi2loa$ele de a3'i pro$ura alimentele ne$esare. 4n $ondi/iile -lo#aliz%rii s$1im#urilor $omer$iale0 a $on"runt%rii $onsumatorului $u o avalan'% de produse0 $are mai de $are mai atr%-%toare 'i e5oti$e0 dar 'i 6misterioase70 a devenit imperios ne$esar $a a$esta s% "ie $(t mai #ine in"ormat $u privire la alimentele pe $are d% #anii 'i pe $are le $onsum%. &st"el0 mul/i $ump%r%tori0 pro#a#il dup% unele e5perien/e nepl%$ute0 au 3

do#(ndit #unul o#i$ei de a $iti eti$1etele alimentelor0 nainte de a le $ump%ra. )ste -estul minim pe $are "ie$are dintre noi l poate "a$e0 de'i adesea "%r% prea mare "olos0 da$% nu avem in"orma/ii despre su#stan/ele n'iruite a$olo. S$opul a$estei lu$r%ri este a$ela de a veni n nt(mpinarea $onsumatorului0 a dorin/ei 'i nevoii a$estuia de a se in"orma n privin/a a'a3numitelor 6)73uri0 adi$% a a$elor su#stan/e $are apar al%turi de in-rediente0 n num%r mai mare sau mai mi$0 n aproape ori$e produs alimentar 'i $are poart% denumirea de aditivi alimentari. Noile re-lement%ri n privin/a eti$1et%rii alimentelor prev%d o#li-a/ia produ$%torului de a ns$rie denumirea $omer$ial% a aditivilor0 iar nu $odul numeri$ al a$estora0 pre$edat de litera 6)70 sim#ol al "aptului $% respe$tivele su#stan/e sunt a$$eptate a se "olosi n Uniunea )uropean%. &$est lu$ru are un e"e$t psi1olo-i$ lini'titor asupra $onsumatorului0 $are l interpreteaz% drept o dovad% de transparen/%. Su#stan/ele au un nume0 nu se as$und su# o denumire $odi"i$at% 'i pot "i0 de$i0 $unos$ute. 8a0 dar $um 9 8e unde 9 R%spunsurile se a"l% n a$east% 6mi$% en$i$lopedie7 $are $uprinde des$rierea su$$int% a $elor peste 3:: de aditivi permi'i a "i utiliza/i n alimente la ora a$tual%. )ste prezentat% provenien/a lor0 $antit%/ile n $are pot "i "olosi/i n alimente 'i eventualele e"e$te pe $are le au asupra s%n%t%/ii0 n $azul n $are dozele admise sunt dep%'ite. &$east% lu$rare nu are $ara$ter a$ademi$ 'i nu $on/ine $er$et%ri sau opinii personale. )a nu se adreseaz% spe$iali'tilor0 $i se dore'te a "i sursa minim% de in"orma/ii0 util% 'i ne$esar% $onsumatorului interesat 'i preo$upat de $alitatea 'i si-uran/a alimentelor pe $are le $onsum% el 'i "amilia sa. &ditivii alimentari au0 n -eneral0 o reputa/ie proast%0 datorit% a$elor $azuri $(nd unii dintre ei au "ost utiliza/i "%r% dis$enrn%m(nt0 e5$esiv0 pentru "alsi"i$area alimentelor sau pentru mas$area $alit%/ii ndoielni$e n s$opul n'el%rii $onsumatorilor0 "%r% s% "i "ost ndea2uns $unos$ute e"e$tele lor asupra s%n%t%/ii0 $t 'i e"e$tele siner-i$e ale $om#ina/iilor de su#stan/e. &$est lu$ru nu tre#uie s% $ondu$% la o atitudine e5trem%0 de respin-ere0 deoare$e mul/i dintre aditivi sunt ino"ensivi sau au $1iar un rol #ene"i$0 dar0 $a ori$e alt% su#stan/%0 pot deveni otr%vuri. ;otul depinde de doz%.

Norme privind utilizarea aditivilor alimentari Prelu$rarea0 p%strarea 'i $omer$ializarea alimentelor sunt a$tivit%/i umane milenare0 $are au tre#uit s% "ie re-lementate0 pentru a se asi-ura e$1ili#rul 2ust ntre interesul $onsumatorilor 'i $el al produ$%torilor 'i $omer$ian/ilor. <esti-ii asiriene sau e-iptene vor#es$ despre preo$uparea oamenilor de a sta#ili re-uli 'i norme n domeniul alimentar. &st"el de re-lement%ri0 mai mult sau mai pu/in pre$ise0 au "ost instituite de mai toate popoarele0 de3a lun-ul istoriei. Un set de re-uli "oarte pre$ise0 $unos$ut su# numele de 6Code5 &limentarius &ustria$us7 a ap%rut n 1=.7 n Imperiul &ustro3Un-ar0 servind drept model 'i surs% de inspira/ie pentru ulterioarele re-lement%ri interna/ionale. 4n a$eea'i perioad% de s"(r'it de se$ol0 $1imia alimentar% $ap%t% $redi#ilitate 'i o importan/% din $e n $e mai mare0 deoare$e "urniza nu doar metodele de prelu$rare 'i preparare a alimentelor0 $i 'i mi2loa$ele de a le depista pe $ele $ontra"%$ute0 to5i$e sau ne$orespunz%toare $alitativ. 4n 1. 5 ia na'tere >r-aniza/ia pentru &-ri$ultur% 'i &limenta/ie?>&&@0 iar n 1. =0 >r-aniza/ia Aondial% a S%n%t%/ii?>AS@0 am#ele "iind or-anisme n $adrul >r-aniza/iei Na/iunilor Unite. Ca urmare a presiunilor e5er$itate de di"erite aso$ia/ii de produ$%tori 'i $omer$ian/i0 >&& 'i >AS 'i intensi"i$% demersurile pentru instituirea0 n statele mem#re0 a unor norme 'i re-uli $omune de "a#ri$a/ie0 $are s% "a$iliteze $omer/ul $u produse alimentare. Preo$up%rile privind aditivii alimentari0 n-ri2orarea pentru "aptul $% erau "olosi/i "%r% a "i "ost "oarte #ine $unos$ute e"e$tele lor asupra s%n%t%/ii0 s3au $on$retizat n 1.550 $u o$azia $on"erin/ei $omune a >&& 'i >AS0 prin

n"iin/area Comisiei de )5per/i n &ditivi &limentari0 $omisie $are0 de atun$i se reune'te din doi n doi ani0 av(nd drept o#ie$tiv0 sta#ilirea0 pe #aza rezultatelor $er$et%rilor de la#orator0 a -radului de peri$ulozitate 'i a re-ulilor de "olosire ale a$estora. 4n 1.+3 ia na'tere Comisia Code5 &limentarius0 or-anism de re-lementare la nivel mondial0 ns%r$inat $u ela#orarea unei $ole$/ii de standarde0 -1iduri0 ndrum%ri 'i re$omand%ri privind $alitatea alimentelor0 modul de eti$1etare 'i de am#alare0 normele de i-ien%0 utilizarea aditivilor alimentari0 $on/inutul de su#stan/e $ontaminante0 reziduuri de pesti$ide sau medi$amente de uz veterinar et$. Comisia Code5 &limentarius are n $omponen/% mai multe $omisii de e5per/i0 printre $are 'i Comisia de )5per/i n &ditivi &limentari. &$tualmente0 ..B din popula/ia -lo#ului este reprezentat% n Comisia Code5 &limentarius prin reprezentan/ii $elor 17 de /%ri mem#re0 plus Uniunea )uropean%0 n >NU. 4n a"ara a$estui or-anism0 $reat din ne$esit%/i stri$t e$onomi$e0 $et%/enii Uniunii )uropene se #u$ur% de o prote$/ie suplimentar%0 $el pu/in din pun$t de vedere "ormal0 prin n"iin/area0 n ianuarie 2::20 a &utorit%/ii )uropene pentru Si-uran/a &limentar% ?)CS&@0 al $%rei s$op de$larat este de a a$/iona n interes pu#li$. &$east% &utoritate este "inan/at% de la #u-etul Uniunii )uropene0 dar opereaz% separat de Comisia )uropean%0 de Parlamentul )uropean 'i de ori$e -uvern al statelor mem#re. &$tivitatea sa se #azeaz% pe $ola#orarea $u e5per/i 'i oameni de 'tiin/% din statele mem#re0 $u a2utorul $%rora e"e$tueaz% studii independente privind toate aspe$tele si-uran/ei alimentare0 in$lusiv $ele re"eritoare la #un%starea 'i s%n%tatea plantelor 'i animalelor. 4n #aza a$estor studii sunt emise dire$tive0 avertiz%ri 'i re$omand%ri $%tre /%rile mem#re. 4n privin/a si-uran/ei alimentare0 p(n% n 2::2 n Rom(nia a "ost n vi-oare >rdinul Ainistrului S%n%t%/ii nr. .75D1+.12.1..=. &$est a$t normativ0 n spiritul preo$up%rii pentru s%n%tatea popula/iei0 era mai restri$tiv n privin/a "olosirii aditivilor alimentari0 at(t n $e prive'te num%rul lor0 $(t 'i alimentele n $are erau permi'i 'i $antit%/ile $e se puteau utiliza. 4n prezent0 la nivel na/ional0 sar$ina si-uran/ei salimentare a popula/iei este asumat% simultan de Ainisterul S%n%t%/ii 'i Camiliei0 Ainisterul &-ri$ulturii0 P%durilor 'i 8ezvolt%rii Rurale 'i &utoritatea Na/ional% Sanitar3<eterinar% 'i pentru Si-uran/a &limentelor. 4n s$opul armoniz%rii le-isla/iei Rom(niei $u $ea a Uniunii )uropene0 n vederea "a$ilit%rii s$1im#urilor $omer$iale0 $ele trei entit%/i responsa#ile0 ASC0 A&P8R 'i &NS<S&0 emit >rdine $omune $e transpun $u "idelitate nomativele europene. &st"el0 "olosirea aditivilor alimentari n Rom(nia este re-lementat% prin >rdinul $omun al Ainisterului S%n%t%/ii 'i Ainisterului &-ri$ulturii nr. 3=D2.5D1=.:+.2::2 pu#li$at n Aonitorul >"i$ial0 Partea I nr. 722 din :3.1:.2::20 $u modi"i$%rile 'i $omplet%rile ulterioare. &$esta sta#ile'te $are sunt aditivii permi'i0 $ate-oriile de alimente 'i $antit%/ile ma5ime n $are pot "i utiliza/i. 8e asemeni0 sunt sta#ilite $riteriile de puritate pe $are aditivii tre#uie s% le ndeplineas$%0 $on/inutul ma5im de arsen0 plum#0 $admiu0 mer$ur sau alte metale -rele $e sunt prezente n a$e'tia0 $t 'i metodele 'i pro$edeele prin $are se eviden/iaz% 'i $uanti"i$% prezen/a lor n alimente. 8e'i sunt nsu'ite 'i le-i"erate0 a$este ultime prevederi au0 pentru Rom(nia0 un $ara$ter pur teoreti$0 deoare$e lipses$ mi2loa$ele ade$vate0 adi$% la#oratoarele dotate $orespunz%tor pentru e"e$tuarea analizelor. Con"orm normelor rom(ne'ti 'i europene0 utilizarea aditivilor alimentari poate "i autorizat% numai da$% se demonstreaz% de $%tre produ$%tor $% utilizarea propus% a a$estora $omport% avanta2e demonstra#ile n #ene"i$iul $onsumatorului. Produ$%torul tre#uie s% "a$% dovada 6ne$esit%/ii7 aditivilor 'i a "aptului $% numai prin utilizarea lor se pot o#/ine produse alimentare $u anumite $ara$teristi$i. Utilizarea aditivilor alimentari tre#uie s% serveas$% unuia sau mai multora din urm%toarele o#ie$tiveE s% $onserve $alitatea nutritiv% a produsului alimentar. 8iminuarea deli#erat% a $alit%/ii nutritive a produsului alimentar se 2usti"i$% numai da$% a$esta nu $onstituie un element important ntr3un re-im normal.

s% $ontri#uie la produ$erea alimentelor destinate -rupurilor de $onsumatori $u ne$esit%/i nutri/ionale spe$ialeF s% m#un%t%/eas$% $onservarea sau sta#ilitatea unui aliment sau s%3i m#un%t%/eas$% propriet%/ile or-anolepti$e0 $u $ondi/ia de a nu altera natura0 su#stan/a sau $alitatea alimentului n s$opul n'el%rii $onsumatorulF s% a2ute la "a#ri$area0 prelu$rarea0 prepararea0 tratamentul0 am#alarea0 transportul sau depozitarea alimentelor0 $u $ondi/ia $a aditivul s% nu "ie "olosit pentru a mas$a utilizarea unor materii prime ne$orespunz%toare0 sau a metodelor 'i te1nolo-iilor $e n$al$% #unele pra$ti$i pe par$ursul ori$%reia din a$este a$tivit%/i. ;estarea e"e$telor "ie$%rui aditiv asupra s%n%t%/ii 'i sta#ilirea dozelor admise se "a$e n $adrul unor studii de durat% mai s$urt% sau mai lun-% asupra unor animale de la#orator. Uneori a$urate/ea a$estor studii0 $(t 'i pro#itatea interpret%rilor sunt ndoielni$e0 pentru a nu mai pune la so$oteal% "aptul $% nu sunt $unos$ute e"e$tele $om#inate ale aditivilor 4n $ondi/iile n $are0 pra$ti$0 nu e5ista ni$iun aliment n $are s% nu "ie "olosi/i aditivi0 interesele e$onomi$e 'i $omer$iale sunt adesea puse naintea intereselor 'i si-uran/ei $onsumatorului0 iar mi2loa$ele pentru depistarea su#stan/elor lipses$0 nu r%m(ne de$(t s% ...$itim $u aten/ie eti$1etele.

Glosar de termeni Aditiv alimentar 3 ori$e su#stan/% $are0 n mod normal0 nu este $onsumat% $a aliment n sine 'i $are nu este in-redient alimentar $ara$teristi$. &ditivii alimentari pot sau nu s% ai#% o valoare nutritiv%0 iar prin ad%u-area lor inten/ionat% la produsele alimentare n s$opuri te1nolo-i$e0 n de$ursul pro$esului de "a#ri$are0 prelu$rare0 preparare0 tratament 'i am#alare0 devin $omponente ale a$estor produse alimentare. Acidifiant * su#stan/% $are m%re'te a$iditatea unui produs alimentar0 $on"erindu3i un -ust a$ru. Agent antiaglomerant su#stan/% $are redu$e tendin/a de a-lomerare a parti$ulelor unui produs0 de re-ul% su# "orm% de pul#ere sau -ranule. Agent anti!pumant * su#stan/% $are redu$e tendin/a de "ormare a spumei. Agent de af"nare 3 su#stan/% sau $om#ina/ie de su#stan/e $are0 odat% n$orporat%0 d% na'tere unei rea$/ii $1imi$e n urma $%reia sunt eli#erate -aze $are m%res$ ast"el volumul. Agent de aglomerare * su#stan/% $are permite "ormarea -ranulelor0 ta#letelor sau $omprimatelor din di"erite pudre. Agent de gelificare 3 su#stan/% $are $on"er% produsului alimentar $onsisten/% prin "ormarea unui -el. Agent de gla#urare su#stan/% $are "ormeaz% o peli$ul% de$orativ% sau prote$toare la supra"a/a unui produs alimentar. Agent de $ngro%are * su#stan/% $are m%re'te v(s$ozitatea 'i volumul unui produs alimentar. )ste0 de re-ul%0 o su#stan/% $are adu$e un aport de mas%0 de $antitate0 "%r% a adu$e 'i aport ener-eti$ $orespunz%tor. Agent de $nt&rire 3 su#stan/% $are permite men/inerea "ermit%/ii /esuturilor "ru$telor 'i le-umelor sau $are n $onta$t $u -eli"ian/ii "ormeaz% sau nt%re'te un -el. +

Agent de !ec'e!trare 3 su#stan/% $are "ormeaz% $ompu'i $1imi$i sta#ili $u ioni metali$i. Agent de !pumare * su#stan/% $are permite "ormarea unei dispersii omo-ene a unei "aze -azoase ntr3un produs alimentar li$1id sau solid. Ameliorator de f&in& 3 su#stan/% $are0 ad%u-at% la "%in% sau aluat0 m#un%t%/e'te $alit%/ile de prelu$rare ale a$estora. Antio(idant - su#stan/% $are prelun-e'te perioada de p%strare a alimentelor prin prote2are mpotriva o5id%rii0 adi$% a de-rad%rilor provo$are de $onta$tul $u o5i-enul atmos"eri$?de e5empluE r(n$ezirea -r%similor0 s$1im#area $ulorii "ru$telor 'i le-umelor prelu$rate et$.@ Colorant * su#stan/% $are $on"er% $uloare sau a$$entueaz% $uloarea natural% a alimentelor. Coloran/ii pot "i naturali sau sinteti$i. Captul $% un $olorant ?sau ori$e alt% su#stan/%@ este natural nu -aranteaz% lipsa sa de to5i$itate. Colorant a#oic su#stan/% sinteti$% $e $on/ine -ruparea 6azo70 a $%rei #az% este azotul. )ste un $ompus $u poten/ial to5i$ ridi$at pentru or-anismul uman. Con!ervant 3 su#stan/% $are prelun-e'te durata de p%strare a produselor alimentare0 prote2(ndu3le mpotriva alter%rii $auzate de mi$roor-anisme. &$east% prote$/ie se "a$e "ie prin distru-erea mi$roor-anismelor0 "ie prin a$eea $% alimentul devine imposi#il de $onsumat de $%tre a$estea. Corector )regulator* de aciditate 3 su#stan/% $are modi"i$% sau limiteaz% a$iditatea sau al$alinitatea unui produs alimentar. Emulgator 3 su#stan/% $are permite "ormarea sau men/inerea unui ameste$ omo-en de dou% sau mai multe "aze nemis$i#ile $um ar "i uleiul 'i apa din produsele alimentare. +a#e de am,alare 3 -aze0 altele de$(t aerul0 $are sunt introduse ntr3un re$ipient nainte0 pe par$ursul sau dup% introdu$erea produsului alimentar n a$el re$ipient. +a#e propul!oare 3 -aze0 altele de$(t aerul0 $are au $a e"e$t e5pulzarea unui produs alimentar dintr3un re$ipient0 pe par$ursul pro$esului te1nolo-i$ de prelu$rare sau am#alare. -ndulcitori 3 su#stan/e ?altele de$(t za1%rul@ $are se utilizeaz% pentru a da -ust dul$e alimentelor sau pentru a nlo$ui za1%rul. Sunt su#stan/e naturale sau sinteti$e $u putere de ndul$ire de p(n% la 1=:: de ori mai mare de$(t a za1%rului0 al $%ror aport ener-eti$ este nul sau nensemnat. 8e asemeni0 nu sunt $ario-eni0 prote2(nd ast"el dantura. Ini/ial au "ost destina/i e5$lusiv dia#eti$ilor. &poi au "ost "olosi/i pentru $% nu au $alorii 'i pentru $% sunt mult mai ie"tini de$(t za1%rul. )i nu produ$ $re'terea -li$emiei0 dar de$lan'eaz% produ$erea insulinei de $%tre pan$reasul endo$rin. Prin me$anismele 1ormonale impli$ate0 utilizarea "re$vent% a ndul$itorilor arti"i$iali poate s% du$% la dia#et 'i o#ezitate. Poten.iatorii de arom& su#stan/e $are suplimenteaz%0 a$$entueaz% sau modi"i$% -ustul sau aroma ori-inal% a alimentelor0 dar ei0 n sine0 nu au un -ust sau o arom% $ara$teristi$% proprie. /&ruri de topire 3 su#stan/e $are disperseaz% proteinele din #r(nzeturi 'i distri#uie ast"el omo-en -r%simile 'i alte $omponente. /ta,ili#ator 3 su#stan/% $are permite men/inerea st%rii "izi$o3$1imi$e a unui produs alimentar. Sta#ilizatorii $on/in su#stan/e $are permit men/inerea unei dispersii omo-ene a dou% sau mai multe 7

su#stan/e nemis$i#ile ntr3un produs alimentar0 $are sta#ilizeaz%0 $onserv% sau intensi"i$% $uloarea e5istent% a unui produs alimentar0 'i su#stan/e $are $res$ $apa$itatea de le-are a unui produs alimentar prin "ormarea de le-%turi n$ru$i'ate ntre proteine0 permi/(nd le-area $omponentelor alimentare n alimentele re$onstituite. /u,!tan.&-tampon su#stan/% $are permite re-larea 'i men/inerea pG3ului spe$i"i$ alimentului.

/u,!tan.e-!uport0 !olven.i purt&tori 3 su#stan/e utilizate pentru a dizolva0 a dilua0 a dispersa sau a modi"i$a "izi$ n alt "el un aditiv ori o arom% alimentar% "%r% a altera "un$/iile a$estuiaDa$esteia ?'i "%r% a avea un e"e$t te1nolo-i$ ele nsele@0 pentru a "a$ilita manipularea0 apli$area sau utilizarea sa. 1mectant - su#stan/% $are previne us$area produselor alimentare0 $ompens(nd e"e$tul unei umidit%/i atmos"eri$e s$%zute0 sau "avorizeaz% dizolvarea unui pra" ntr3un mediu apos.

!ista al"a#eti$% a denumirilor $omer$iale ale aditivilor alimentari

A
3Ge5ilresor$inol 3 ) 5=+ 5H3 ri#onu$leotide disodi$e 3 ) +35 5H3ri#onu$leotide de $al$iu 3 ) +3 &$e I 3 ) .5: &$esul"am I 3 ) .5: &$esul"am potasiu 3 ) .5: &$etat de $al$iu ) 2+3 &$etat de potasiu ) 2+1?i@ &$etat de sodiu ) 2+2?i@ &$etat de zin$ 3 ) +5: Acetat i#o,utirat de #a'aro#& - E 222 Acetogliceride - E 234a &$id a$eti$ 3 ) 2+: &$id adipi$ 3 ) 355 &$id al-ini$ 3 ) :: &$id as$or#i$ 3 ) 3:: &$id #enzoi$ ) 21: &$id #ori$ ) 2= &$id $armini$ 3 ) 12: &$id $i$lami$ 'i s%rurile sale de sodiu 'i $al$iu 3 ) .52 &$id $itri$ 3 ) 33: &$id $lor1idri$ 3 ) 5:7 &$id erJt1or#i$ 3 ) 315 &$id "os"ori$ 3 ) 33= &$id "umari$ 3 ) 2.7 &$id -lu$oni$ 3 ) 57 &$id -lutami$ 3 ) +2: &$id -uanili$ 3 ) +2+ &$id inozini$ 3 ) +3: =

&$id izoas$or#i$ 3 ) 315 &$id la$ti$ ) 27: &$id mali$ 3 ) 2.+ &$id metatartri$ 3 ) 353 &$id muriati$ 3 ) 5:7 &$id orto"os"ori$ 3 ) 33= &$id propioni$ ) 2=: &$id sor#i$ ) 2:: &$id steari$ 3 ) 57: &$id su$$ini$ 3 ) 3+3 &$id sul"uri$ 3 ) 513 &$id tartari$ 3 ) 33 &$izi -ra'i 3 ) 57: &dipat de diamidon a$etilat 3 ) 1 22 &dipat de potasiu 3 ) 357 &dipat de sodiu 3 ) 35+ &-ar3a-ar 3 ) :+ Al,a!tru 5riliant - E 677 &l#astru Patent < 3 ) 131 &l$ool #enzili$ ) 151. &l"a to$o"erol 3 ) 3:7 &l"a3$aroten ) 1+:a &l-e )u$1ema trans"ormate 3 ) :7a &l-inat de amoniu 3 ) :3 &l-inat de potasiu 3 ) :2 &l-inat de propilen-li$ol 3 ) :5 &l-inat de sodiu 3 ) :1 &luminiu ) 173 &lura Red 3 ) 12. &marant 3 ) 123 &midon a$etilat 3 ) 1 2: &midon 1idro5ipropili$ 3 ) 1 : &midon o5idat a$etilat 3 ) 1 51 &midon o5idat 3) 1 : &nnato 3 ) 1+:# &nto$iani 3 ) 1+3 &r-int ) 17 &r-on 3 ) .3= &s$or#at de $al$iu 3 ) 3:2 &s$or#at de sodiu 3 ) 3:1 &spartam 3 ) .51 &ur ) 175 &zoru#in% 3 ) 122 &zot 3 ) . 1

5
,entonit% 3 ) 55= ,enzoat de $al$iu ) 213 ,enzoat de potasiu ) 212 ,enzoat de sodiu ) 211 ,eta3apo3=K3$arotenal 3 ) 1+:e .

,eta3$aroten ) 1+:a 5eta-ciclode(trin& E 289 ,etain% 3 ) 1+2 ,G& 3 ) 32: ,G; 3 ) 321 ,i$ar#onat de amoniu 3 ) 5:3?ii@ ,i$ar#onat de dimetil 3 ) 2 2 ,i$ar#onat de ma-neziu 3 ) 5: ?ii@ ,i$ar#onat de potasiu 3 ) 5:1?ii@ ,io5id de titan 3 ) 171 ,i5ina 3) 1+:# ,ora5 ) 2=5 ,rilliant ,la$L PN 3) 151 5rilliant 5lue FCF - E 677 5run :; - E 688 ,run CI 3 ) 15 ,utan 3 ) . 3a ,util 1idro5ianisol 3 ) 32: ,util 1idro5itoluen 3 ) 321

C
Canta5antina 3 ) 1+1Caolin 3 ) 55. Capsantina 3 ) 1+:$ Capsoru#ina 3 ) 1+:$ Cara-enan 3 ) :7 Caramel amonia$al 3 ) 15: $ Caramel $u sul"it amonia$al 3 ) 15: d Caramel $u sul"it de amoniu 3 ) 15: d Caramel de sul"it sodi$ 3 ) 15: # Caramel simplu 3 ) 15: a Caramel3pro$edeul $u amonia$ ) 15: $ Caramel3pro$edeul $u sul"it $austi$ ?sodiu0 potasiu@ 3 ) 15: # Car#amid% 3 ) .27# Car#onat a$id de $al$iu 3 ) 17:?ii@ Car#onat a$id de sodiu ) 5::?ii@ Car#onat de amoniu 3 ) 5:3 sau ) 5:3?i@ Car#onat de $al$iu 3 ) 17: ?i@ Car#onat de ma-neziu 3 ) 5: sau ) 5: ?i@ Car#onat de potasiu 3 ) 5:1sau ) 5:1?i@ Car#onat de sodiu 3 ) 5:: sau ) 5::?i@ Car,o(imetil celulo#& de !odiu E 2<= Car,o(imetil celulo#& E 2<< Car,o(imetil celulo#& 'idroli#at& en#imatic - E 2<9 C%r#une ve-etal 3) 153 Carmin 3 ) 12: Carmoizin% 3 ) 122 Cear% Candelilla 3 ) .:2 Cear% Carnau#a 3 ) .:3 Cear% de al#ine 3 ) .:1 Cear% de polietilen% o5idat% 3 ) .1 1:

Cear% mi$ro$ristalin% 3 ) .:5 Celulo#& cri!talin& - E 2<>)i* Celulo#& E 2<> Celulo#& modificat& - E 2<7 Celulo#& pul,ere - E 2<>)ii* Cianidina 3 ) 1+3a Ci$lamat * ) .52 Citrana5antina 3 ) 1+11 Citrat triamoni$ 3 ) 3=: Citrat #ia$id de sodiu 3 )331?i@ Citrat de $al$iu 3 ) 333 Citrat de potasiu 3 ) 332 Citrat de sodiu 3 ) 331 Citrat de trietil 3 ) 15:5 Citrat di$al$i$ 3 ) 333?ii@ Citrat monoa$id de sodiu 3 )331?ii@ Citrat mono$al$i$ 3 ) 333?i@ Citrat monopotasi$ 3 )332?i@ Citrat tri$al$i$ 3 ) 333?iii@ Citrat tripotasi$ 3 )332?ii@ Citrat trisodi$ 3 )331?iii@ CI;?EM -E 234c Citrogliceride - E 234c Cloro"il% 3 ) 1 : Clorur% de $al$iu 3 ) 5:. Clorur% de ma-neziu 3 ) 511 Clorur% de potasiu 3 ) 5:= Clorur% stanoas% 3 ) 512 Comple$'i de $upru ai $loro"ilelor 'i $loro"ilinelor 3 ) 1 1 Con$entrat to$o"erol 3 ) 3:+ Co'enil% 3 ) 12: Cripto5antina 3) 1+1$ Cupru "eo"itin% 3 ) 1 1?i@ Cur$umin% 3 ) 1::

D
DA;EM - E 234e 8el"inidina 3 ) 1+3# 8elta to$o"erol 3 ) 3:. 8ia$etat de -li$eril 3 ) 1517 8ia$etat de potasiu ) 2+1?ii@ 8ia$etat de sodiu ) 2+2?ii@ 8ia$etin% 3 ) 1517 8i$ar#onat de dimetil 3 ) 2 2 8i"enil ) 23: Difo!fat ,iacid de calciu - E 28>)vii* Difo!fat dicalcic - E 28>)vi* Difo!fat dimagne#ic - E 28>)viii* Difo!fat dipota!ic - E 28>)iv* Difo!fat di!odic - E 28>)i* Difo!fat tetrapota!ic - E 28>)v* 11

Difo!fat tetra!odic - E 28>)iii* Difo!fat tri!odic - E 28>)ii* Difo!fa.i E 28> 8i-lutamat de $al$iu 3 ) +23 8i-lutamat de ma-neziu 3 ) +25 8imetil piro$ar#onat 3 ) 2 2 8imetil polisilo5an 3 ) .:: 8io5id de sili$iu 3 ) 551 8io5id de sul" 3 ) 22: 8A8C 3 ) 2 2

E
)8;& 3 ) 3=5 )ritritol 3 ) .+= )ritrozin% 3 ) 127 E!teri acetici %i tartrici com,ina.i ai mono- %i digliceridelor cu aci#i gra%i - E 234f )steri ai a$idului montani$ 3 ) .12 E!teri ai propilenglicolului cu aci#i gra%i - E 233 E!teri glicerici ai r&%inilor lemnoa!e - E 228 E!teri mono- %i diacetiltartici ai mono- %i digliceridelor cu aci#i gra%i - E 234e E!teri poligliceridici ai aci#ilor gra%i - E 238 E!terii acetici ai mono- %i digliceridelor cu aci#i gra%i - E 234a E!terii citrici ai mono- %i digliceridelor cu aci#i gra%i - E 234c E!terii lactici ai mono- %i digliceridelor cu aci#i gra%i - E 234, E!terii tartrici ai mono- %i digliceridelor cu aci#i gra%i - E 234d )sterul etili$ al a$idului #eta3apo3=K3$arotenal 3 ) 1+:" Etil celulo#& - E 2<4 )tilen diamin% tetra a$etat 3 ) 3=5 )tilpara#en * ) 21 Etilmetilcelulo#& E 2<8 )5tra$t de ardei ro'u 3 ) 1+:$ )5tra$t de $oa$%ze 3 ) 1+3?iii@ )5tra$t de Muillaia 3 ) ... )5tra$t din pieli/a stru-urilor 3 ) 1+3?i@

F
Cero$ianur% de $al$iu 3 ) 53= Cero$ianur% de potasiu 3 ) 53+ Cero$ianur% de sodiu 3 ) 535 Clavo5antina 3 ) 1+1a Cos"at monoamidoni$ 3 ) 1 1: Cos"at de aluminiu sodi$ a$id 3 ) 5 1?i@ Cos"at de $al$iu 3 ) 3 1 Cos"at de diamidon 3 ) 1 12 Cos"at de diamidon a$etilat 3 ) 1 1 Cos"at de diamidon "os"atat 3 ) 1 13 Cos"at de diamidon 1idro5ipropili$ 3 ) 1 Cos"at de ma-neziu 3 ) 3 3 Cos"at de potasiu 3 ) 3 : Cos"at de sodiu 3 ) 33.

12

Cos"at di$al$i$ 3 )3 1?ii@ Cos"at dima-nezi$ 3 ) 3 3?ii@ Cos"at dipotasi$ 3 )3 :?ii@ Cos"at disodi$ 3 ) 33.?ii@ Cos"at mono$al$i$ 3 )3 1?i@ Cos"at monoma-nezi$ 3 ) 3 3?i@ Cos"at monopotasi$ * ) 3 :?i@ Cos"at monosodi$ 3 ) 33.?i@ Cos"at tri$al$i$ 3 )3 1?iii@ Cos"at tripotasi$ 3 )3 :?iii@ Cos"at trisodi$ 3 )33.?iii@ Fo!fa.i de de amoniu - E 224

+
Galat de dode$il 3 ) 312 Galat de o$til 3 ) 311 Galat de propil 3 ) 31: Gal#en de Nuinolein% 3 ) 1: Gal#en sunset CCC 3 ) 11: Gamma to$o"erol 3 ) 3:= Gamma3$aroten ) 1+:a G8! 3 ) 575 +liceril monooleat - E 236 +liceril monopalmitat - E 236 +liceril mono!tearat - E 236 Gli$erin% 3 ) 22 Gli$erol 3 ) 22 Gli$ina 'i sarea sa de sodiu 3 ) + : Glu$omanan de Lon2aL 3 ) 25?ii@ Glu$onat de $al$iu 3 ) 57= Glu$onat de "ier 3 ) 57. Glu$onat de potasiu 3 ) 577 Glu$onat de sodiu 3 ) 57+ Glu$ono38elta3!a$ton% 3 ) 575 Glutamat monoamoni$ 3 ) +2 Glutamat monopotasi$ 3 ) +22 Glutamat monosodi$ 3 ) +21 Guanilat disodi$ 3 ) +27 Guanilat de $al$iu 3 ) +2. Guanilat dipotasi$ 3 ) +2= Gum% &dra-ante 3 ) 13 Gum% ara#i$% 3 ) 1 Guma de a$a$ia 3 ) 1 Gum% de Carru#a 3 ) 1: +um& de celulo#& E 2<= Gum% de Lon2aL 3 ) 25?i@ Gum% -ellan 3 ) 1= Gum% Guar 3 ) 12 Gum% LaraJa 3 ) 1+ Gum% ;ara 3 ) 17 Gum% ;ra-a$ante 3 ) 13 13

Gum% 5antan 3 ) 15

:
Geliu 3 ) .3. Gemi$eluloz% din soia 3 ) 2+ Ge5ametilen tetra amin% ) 23. Ge5ilresor$inol 3 ) 5=+ Gidro-en 3 ) . . Gidro5id de amoniu 3 ) 527 Gidro5id de $al$iu 3 ) 52+ Gidro5id de ma-neziu 3 ) 52= Gidro5id de potasiu 3 ) 525 Gidro5id de sodiu 3 ) 52 :idro(ipropil celulo#& - E 2<7 :idro(ipropilmetil celulo#& E 2<2

I
Indi-o $armin 3 ) 132 Indi-otin% 3 ) 132 Inozinat de $al$iu 3 ) +33 Inozinat dipotasi$ 3 ) +32 Inozinat disodi$ 3 ) +31 Invertaz% 3 ) 11:3 Isomalt 3 ) .53 Isomaltitol 3 ) .53 Izoas$or#at de sodiu 3 ) 31+ Izo3#utan 3 ) . 3#

L
!a$tat de "ier 3 ) 5=5 !a$titol 3 ) .++ Lactogliceride - E 234, !3$istein% 3 ) .2: !e$itin% 3 ) 322 !i$open 3 ) 1+:d !isozim 3 ) 11:5 !itolru#ina ) 1=: !uteina 3 ) 1+1#

M
Aalat a$id de $al$iu 3 ) 352?i@ Aalat a$id de potasiu * ) 351?i@ Aalat a$id de sodiu * ) 35:?i@ Aalat de $al$iu 3 ) 352 sau )352?ii@ Aalat de potasiu 3 ) 351 sau ) 351?ii@ Aalat de sodiu 3 ) 35: sau )35:?ii@ Aaltitol 3 ).+5?i@ Aalvidina 3 ) 1+3$ 1

Aanitol 3 ) 21 Aeta#isul"it de $al$iu ) 227 Aeta#isul"it de potasiu ) 22 Aeta#isul"it de sodiu 3 ) 223 Metil celulo#& - E 2<6 Aetil diol 3 ) 152: Aetilpara#en * ) 21= Ai5tur% anto$ian 3 ) 1+3?ii@ Mono- %i digliceridele aci#ilor gra%i - E 236 Monoolein - E 236 Monopalmitin - E 236 Mono!tearat de !or,itan - E 296 Mono!tearin - E 236 ASG 3 ) +21

N
Natami$in% ) 235 Ne-ru ,riliant ,N 3) 151 Ne-ru PN 3 ) 151 Neo1esperidina 8C 3 ) .5. Nitrat de potasiu 3 ) 252 Nitrat de sodiu 3 ) 251 Nitrit de potasiu 3 ) 2 . Nitrit de sodiu 3 ) 25: Nizin% ) 23 Nor#i5ina 3 ) 1+:#

O
>$tenil su$$inat de amidon aluminiu 3 ) 1 52 >$tenil su$$inat de amidon sodi$ 3 ) 1 5: >rto"enil "enol ) 231 Ortofenilfenol de !odiu E 474 >/et 3 ) 2+: >5id de $al$iu 3 ) 52. >5id de ma-neziu 3 ) 53: >5id -al#en de "ier 3 ) 172?iii@ >5id ne-ru de "ier 3 ) 172?i@ >5id ro'u de "ier 3 ) 172?ii@ >5i-en 3 ) . = >5izi de "ier 3 ) 172

P
Palmitat de as$or#il 3 ) 3: ?i@ Para"in% 3 ) .:5 Para1idro5i#enzoat de etil 3 ) 21 Para1idro5i#enzoatul de metil 3 ) 21= 15

Pectat de amoniu E 22>)iv* Pectat de pota!iu E 22>)iii* Pectat de !odiu E 22>)ii* Pectina - E 22> !au E 22>)i* Pectin& amidic& E 22>, Pelar-onidina 3 ) 1+3d Peonidina 3 ) 1+3e Petunidina 3 ) 1+3" p31idro5i#enzoat de etil 3 ) 21 p31idro5i#enzoatul de metil 3 ) 21= Pimari$in% ) 235 Poli313de$en% 1idro-enat% 3 ) .:7 Polide5troz% 3 ) 12:: Polidimetilsilo5an 3 ) .:: Polifo!fat de amoniu E 284)v* Polifo!fat de calciu E 284)iv* Polifo!fat de !odiu %i calciu E 284)iii* Polifo!fat pota!ic E 284)ii* Polifo!fat !odic E 284)i* Polifo!fa.i E 284 Polio(ietilen !or,itan monolaurat - E 274 Polio(ietilen !or,itan monooleat - E 277 Polio(ietilen !or,itan monopalmitat - E 272 Polio(ietilen !or,itan mono!tearat - E 278 Polio(ietilen !or,itan tri!tearat - E 27< Poliricinoleat de poliglicerin& - E 23< Poli!or,at 4> - E 274 Poli!or,at 2> - E 272 Poli!or,at <> - E 278 Poli!or,at <8 - E 27< Poli!or,at => - E 277 Polivinilpirolidon% 3 ) 12:1 Polivinilpolipirolidon% 3 ) 12:2 Pon$eau R 3 ) 12 Povidone 3 ) 12:1 Propan 3 ) . Propan 1023diol 3 ) 152: Propilen -li$ol 3 ) 152: Propionat de $al$iu ) 2=2 Propionat de potasiu ) 2=3 Propionat de sodiu ) 2=1 Proto5id de azot 3 ) . 2 Pululan 3 ) 12: P<P 3 ) 12:1 P<PP 3 ) 12:2

?
Ri#o"lavin353sodiu "os"at 3 )1:1?ii@ sau ) 1:+ Ri#o"lavin% 3 ) 1:1?i@ Ri#onu$leotide de $al$iu 3 ) +3 Ri#onu$leotide disodi$e 3 ) +35 1+

Rodo5antina 3 ) 1+1" Ro'u &llura &C 3 ) 12. Ro'u Co'enil% & 3 ) 12 Ro'u 2G * ) 12= Ru#i5antina 3 ) 1+1d

/
Salpetru 3 ) 252 Salpetru de C1ile 3 ) 251 Sare de aspartam3a$esul"am 3 ) .+2 Sarea de sodiu a para1idro5i#enzoatului de etil 3 ) 215 Sarea de sodiu a para1idro5i#enzoatului de metil 3 ) 21. S%ruri de $al$iu ale a$izilor -ra'i 3 ) 7:a?iii@ S%ruri de potasiu ale a$izilor -ra'i 3 ) 7:a?ii@ S%ruri de sodiu ale a$izilor -ra'i 3 ) 7:a?i@ S%ruri de sodiu sau potasiu ale $omple$'ilor $loro"ilin%3$upru 3 ) 1 1?ii@ /&ruri de !odiu0 pota!iu %i calciu ale aci#ilor gra%i - E 23>a S%rurile de ma-neziu ale a$izilor -ra'i 3 ) 7:# SesNi$ar#onat de sodiu 3 ) 5::?iii@ S1ella$ 3 ) .: Sili$at alumino3$al$i$ 3 ) 55+ Sili$at alumino3potasi$ 3 ) 555 Sili$at alumino3sodi$ 3 ) 55 Sili$at de aluminiu 3 ) 55. Sili$at de $al$iu 3 ) 552 Sili$at de ma-neziu 3 ) 553a?i@ Sili$a/i de ma-neziu 3 ) 553a Sirop de maltitol 3 ).+5?ii@ Sirop de sor#itol 3 ) 2:?ii@ Sor#at de $al$iu ) 2:3 Sor#at de potasiu ) 2:2 /or,itan monolaurat - E 297 /or,itan monooleat E 292 /or,itan monopalmitat - E 298 /or,itan mono!tearat - E 296 /or,itan tri!tearat - E 294 Sor#itol 3 ) 2: sau ) 2:?i@ /PAN 4> - E 297 /PAN 2> - E 298 /PAN <> - E 296 /PAN <8 - E 294 /PAN => E 292 Stearat de as$or#il 3 ) 3: ?ii@ sau )3:5 /tearat de polio(ietilen& 2> - E 276 /tearoil 4 lactilat de calciu - E 2=4 /tearoil 4 lactilat de !odiu - E 2=6 /tearoil tartrat - E 2=7 Su$raloza 3 ) .55 /ucroe!teri - E 237 /ucrogliceride - E 232 /ucro#& acetat i#o,utirat - E 222 17

Sul"at a$id de potasiu 3 ) 515?ii@ Sul"at a$id de sodiu 3 ) 51 ?ii@ Sul"at an1idru 3 ) 22: Sul"at de aluminiu 3 ) 52: Sul"at de aluminiu amonia$al 3 ) 523 Sul"at de aluminiu potasi$ 3 ) 522 Sul"at de aluminiu sodi$ 3 ) 521 Sul"at de amoniu 3 ) 517 Sul"at de $al$iu 3 ) 51+ Sul"at de potasiu 3 ) 515?i@ Sul"at de sodiu 3 ) 51 ?i@ Sul"a/i de potasiu 3 ) 515 Sul"a/i de sodiu 3 ) 51 Sul"it a$id de $al$iu ) 227 Sul"it a$id de potasiu ) 22= Sul"it a$id de sodiu 3 ) 222 Sul"it de $al$iu ) 22+ Sul"it de sodiu 3 ) 221 Sunset JelloO * ) 11:

;
;al$ 3 ) 553# ;aninuri ) 1=1 ;artrat de $al$iu 3 ) 35 ;artrat de potasiu 3 ) 33+ ;artrat de sodiu 3 ) 335 ;artrat de !tearoil - E 2=7 ;artrat du#lu de potasiu 'i sodiu 3 ) 337 ;artrazin% 3 ) 1:2 ;aumatina 3 ) .57 ;,GM 3 ) 31. ;er/#util1idro$1inon% 3 ) 31. ;etra#orat de sodiu 3 ) 2=5 ;GS 3 ) .55 ;ia,enda#ol 3 ) 233 ;O/OM - E 239, ;ra-a$ant 3 ) 13 ;ria$etat de -li$eril 3 ) 151= ;ria$etin% 3 ) 151= ;ri$loro-ala$tosu$roz% 3 ) .55 ;rifo!fat pentapota!ic - E 286)ii* ;rifo!fat penta!odic - E 286 )i* ;rifo!fa.i - E 286 ;risili$at de ma-neziu 3 ) 553a?ii@

1
1lei de !oia o(idat termic cu mono-%i digliceride ale aci#ilor gra%i - E 239, Uree 3 ) .27#

1=

V
<erde ,riliant 3 ) 1 2 <erde S 3 ) 1 2 <iola5antina 3 ) 1+1e

@
Pilitol 3 ) .+7

A
Aa'arina %i !&rurile !ale de !odiu0 pota!iu %i calciu - E 982

ADI;IVII ALIMEN;A?I PE?MIBI -N ?OMCNIA BI -N 1NI1NEA E1?OPEAN De!criere !uccint& E 6>> C1?C1MIN &ditiv alimentar din $ate-oria $oloran/ilor naturali. Con"er% $uloarea -al#en oran2 'i este admis a se "olosi n ori$e tip de aliment ?#%uturi al$ooli$e 'i neal$ooli$e0 produse din $arne0 lapte0 ou%0 le-ume0 "ru$te0 $ereale0 dul$iuri et$.@ $u e5$ep/ia $elor pentru su-ari 'i $opii mi$i0 $on"orm $antit%/ilor prev%zute de re/ete. 4n alimente se poate nt(lni aditivul )1::?i@3Cur$umina sau aditivul )1::?ii@3;urmeri$. &m#ii sunt $oloran/i naturali0 o#/inu/i din r%d%$inile 'i tulpinile plantelor Curcuma longa 'i Curcuma domestica. Cur$umina este e5tra$tul #rut0 n timp $e turmeri$ este $ompusul puri"i$at. &$est $olorant este -reu solu#il n ap%0 iar $uloarea o#/inut% variaz% de la -al#en la ro'u0 n "un$/ie de pG3ul alimentului n $are se adau-%. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 6mgDEg corp pentru curcumin& %i >07 mgDEg corp pentru turmeric . Nu se $unos$ e"e$te se$undare pentru $on$entra/iile utilizate n alimente E 6>6 ?I5OFLAVIN &ditiv alimentar din $ate-oria $oloran/ilor naturali. Con"er% $uloarea -al#en% 'i este admis a se "olosi n ori$e tip de aliment ?#%uturi al$ooli$e 'i neal$ooli$e0 produse din $arne0 lapte0 ou%0 le-ume0 "ru$te0 $ereale0 dul$iuri et$.@0 $on"orm $antit%/ilor prev%zute de re/ete. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. 4n alimente se poate nt(lni aditivul )1:1?i@3Ri#o"lavina0 sau aditivul )1:1?ii@3Ri#o"lavin353 sodiu "os"at0 $are apare uneori $a ) 1:+. Ri#o"lavina sau <itamina ,2 este prezent% n mod natural n alimente pre$um laptele0 ou%le0 "i$atul 'i ve-etalele. Preparatul $omer$ial se o#/ine din dro2dii0 dar poate "i o#/inut 'i pe $ale sinteti$%. )ste un $olorant alimentar -al#en0 -reu solu#il n ap%0 "apt $e i restr(n-e utiliz%rile. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman de ri,oflavin& e!te de p"n& la >08mgDEg corp. Nu se $unos$ e"e$te se$undare pentru $on$entra/iile utilizate n alimente. E 6>4 ;A?;?AAIN &ditiv alimentar din $ate-oria $oloran/ilor sinteti$i azoi$i. Con"er% $uloarea -al#en 'i este admis a se "olosi n ori$e tip de aliment ?#%uturi al$ooli$e 'i neal$ooli$e0 produse din $arne0 lapte0 ou%0 le-ume0 "ru$te0 $ereale0 dul$iuri et$.@0 $u e5$ep/ia $elor pentru su-ari 'i $opii mi$i. Cantit%/ile utilizate pot "i de la 5:m-DL- n unele produse dieteti$e0 p(n% la 5:: m-DL- n unele sosuri 'i $ondimente0 surimi sau su#stituen/i de somon. Se poate "olosi sin-ur sau n $om#ina/ie $u al/i $oloran/i0 n $antit%/ile sus3men/ionate. 1.

;artrazina este un $olorant azoi$0 "oarte solu#il n ap%. Unele studii a"irm% $% nu se $unos$ e"e$te se$undare pentru tartrazina pur%0 e5$ep/ie "%$(nd persoanele $are prezint% intoleran/% la sali$ila/i ?aspirin%0 "ru$te de p%dure0 "ru$te@. 4n $azul a$estor persoane tartrazina indu$e simptome de intoleran/%. 4n $om#ina/ie $u #enzoa/ii ?)21:3215@0 tartrazina este impli$at% ntr3un pro$ent mare de $azuri de sindrom de 1ipera$tivitate ?&8G8@ la $opii. &stmati$ii0 de asemenea0 pot prezenta simptome n urma $onsumului de tartrazin%0 deoare$e este $unos$ut% $a a-ent $are eli#ereaz% 1istamina. Unele studii atri#uie tartrazinei un puterni$ e"e$t $an$eri-en0 n spe$ial la nivelul -landei tiroide. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman de tartra#in& e!te de p"n& la 308mgDEg corp0 doz% $e poate "i u'or dep%'it% prin $onsum $umulat. Se re$omand% $itirea $u aten/ie a eti$1etelor alimentelor. E 6>2 +AL5EN DE F1INOLEIN &ditiv alimentar din $ate-oria $oloran/ilor sinteti$i non3azoi$i. Con"er% $uloarea verde3 -al#en 'i este admis a se "olosi n ori$e tip de aliment ?#%uturi al$ooli$e 'i neal$ooli$e0 produse din $arne0 lapte0 ou%0 le-ume0 "ru$te0 $ereale0 dul$iuri et$.@0 $u e5$ep/ia $elor pentru su-ari 'i $opii mi$i. Cantit%/ile utilizate pot "i de la 5: m-DL- n unele produse dieteti$e0 p(n% la 5:: m-DL- n unele sosuri 'i $ondimente0 surimi sau su#stituen/i de somon. Se poate "olosi sin-ur sau n $om#ina/ie $u al/i $oloran/i0 n $antit%/ile sus3men/ionate. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 6> mgDEg corp . Nu se $unos$ e"e$te se$undare n $on$entra/iile utilizate0 de'i )1: poate a$/iona $a eli#erator de 1istamin%. )ste un $ompus pe #az% de iod0 $are poate provo$a tul#ur%ri la nivelul -landei tiroide. 8e asemeni0 doza zilni$% poate "i destul de u'or de dep%'it prin $umularea $antit%/ii de aditiv n-lo#at% n diverse produse. E 66> +AL5EN /1N/E; FCF )/un!et GelloH* &ditiv alimentar din $ate-oria $oloran/ilor sinteti$i azoi$i. Con"er% $uloarea -al#en 'i este admis a se "olosi n ori$e tip de aliment ?#%uturi al$ooli$e 'i neal$ooli$e0 produse din $arne0 lapte0 ou%0 le-ume0 "ru$te0 $ereale0 dul$iuri et$.@0 $u e5$ep/ia $elor pentru su-ari 'i $opii mi$i. Cantitatea $e poate "i utilizat% este de ma5im5: m-DL- sau 5: m-Dl0 indi"erent de produs0 datorit% poten/ialului to5i$ re$unos$ut. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 408 mgDEg corp 0 doz% "oarte mi$%0 $e poate "i "oarte u'or dep%'it%0 mai ales de $%tre $opii. 8e asemeni0 n unele produse se pot "olosi $om#ina/ii de $oloran/i0 "apt $e n-reuneaz% un eventual $al$ul al dozei. Ciind un $olorant azoi$0 poate produ$e aler-ii 'i intoleran/% la persoanele sensi#ile la sali$ila/i. Ca eli#erator de 1istamin%0 poate intensi"i$a simptomele $ara$teristi$e astmului. 4n $om#ina/ie $u #enzoa/ii ?) 21:3215@ "avorizeaz% 1ipera$tivitatea la $opii ?sindromul &8G8@. Se re$omand% $itirea $u aten/ie a eti$1etelor alimentelor. E 64> COBENIL )Acid carminic0 Carmin* &ditiv alimentar din $ate-oria $oloran/ilor naturali de ori-ine animal%. Con"er% $uloarea ro'ie 'i este admis a se "olosi n ori$e tip de aliment ?#%uturi al$ooli$e 'i neal$ooli$e0 produse din $arne0 lapte0 ou%0 le-ume0 "ru$te0 $ereale0 dul$iuri et$.@0 $u e5$ep/ia $elor pentru su-ari 'i $opii mi$i0 n $antit%/ile prev%zute de re/ete. )ste un $olorant "oarte solu#il n ap%0 izolat din inse$ta Coccus cacti0 $are tr%ie'te pe di"erite spe$ii de plante su$ulente. Se poate "olosi sin-ur sau n $om#ina/ie $u al/i $oloran/i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 8 mgDEg corp. Nu se $unos$ e"e$te se$undare la $on$entra/iile utilizate n alimente. S3a $onstatat o $re'tere a 1ipera$tivit%/ii n $(teva $azuri. &ler-ia de $onta$t este #ine $unos$ut% n $azul utiliz%rii n produse $osmeti$e. E 644 AAO?15IN )Carmoi#in&*

2:

&ditiv alimentar din $ate-oria $oloran/ilor sinteti$i azoi$i. Con"er% $uloarea ro'ie este "oarte solu#il n ap% 'i este admis a se "olosi n ori$e tip de aliment ?#%uturi al$ooli$e 'i neal$ooli$e0 produse din $arne0 lapte0 ou%0 le-ume0 "ru$te0 $ereale0 dul$iuri et$.@0 $u e5$ep/ia $elor pentru su-ari 'i $opii mi$i. Cantitatea $e poate "i utilizat% este de ma5im 5: m-DL- sau 5: m-Dl0 indi"erent de produs0 datorit% poten/ialului to5i$ re$unos$ut. 4n unele produse se pot "olosi $om#ina/ii de $oloran/i0 "apt $e n-reuneaz% un eventual $al$ul al dozei. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman de a#oru,in& e!te de p"n& la 2 mgDEg corp0 doz% "oarte mi$%0 $e poate "i "oarte u'or de dep%'it. Ciind un $olorant azoi$0 poate produ$e aler-ii 'i intoleran/% la persoanele sensi#ile la sali$ila/i. Ca eli#erator de 1istamin%0 poate intensi"i$a simptomele $ara$teristi$e astmului. 4n $om#ina/ie $u #enzoa/ii ?) 21:3215@ "avorizeaz% 1ipera$tivitatea la $opii ?sindromul &8G8@. Se re$omand% $itirea $u aten/ie a eti$1etelor alimentelor. E 647 AMA?AN; &ditiv alimentar din $ate-oria $oloran/ilor sinteti$i azoi$i. Con"er% $uloarea ro'ie 'i se utilizeaz% numai n i$re de pe'te0 #%uturi spirtoase 'i vinuri aperitive n $antitate de 3: m-DL- sau 3: m-Dl. 8atorit% to5i$it%/ii0 do#a #ilnic& admi!& pentru con!um uman e!te de numai >08 mgDEg corpI Ciind un $olorant azoi$0 produ$e intoleran/% la persoanele sensi#ile la sali$ila/i. Ca eli#erator de 1istamin%0 intensi"i$% simptomele $ara$teristi$e astmului. 4n $om#ina/ie $u #enzoa/ii ?) 21:3215@ $auzeaz% 1ipera$tivitatea la $opii. & "ost sta#ilit% o $one5iune ntre tumori 'i amarant0 "apt pentru $are a "ost interzis n SU& 'i "ostele state sovieti$e. P(n% n 2::2 nu a "ost permis n Rom(nia0 dar a "ost introdus $a urmare a alinierii le-isla/iei la $ea european%. E 642 PONCEA1 2? )?o%u Co%enil& A* &ditiv alimentar din $ate-oria $oloran/ilor sinteti$i azoi$i. Con"er% $uloarea ro'ie 'i este admis a se "olosi n $antit%/ile prev%zute de re/ete n unele #%uturi al$ooli$e tip #itter sau Q&meri$ano7. Se adau-% n $antitate de 2::325: m-DL- n spe$ialit%/i de mezel%rie ?$(rna/i C1orizo0 Sal$1i$1on0 So#rasada@0 iar n -emuri0 2eleuri 'i marmelade sau alte produse similare din "ru$te se adau-% 1:: m-DL-. 4n toate $elelalte produse0 $um sunt #%uturile neal$ooli$e0 produsele de $o"et%rie0 #rut%rie0 patiserie0 sna$Lsuri0 sosuri0 $ondimente0 $onserve din le-ume0 "ru$te0 pe'te0 deserturi diverse0 in$lusiv pe #az% de lapte0n #r(nz% topit% et$.0 este permis% "olosirea unei $antit%/i de ma5im 5: m-DL-. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 2 mgDEg corp0 doz% "oarte mi$%0 $e poate "i "oarte u'or dep%'it%0 mai ales de $%tre $opii. 8e asemeni0 n unele produse se pot "olosi $om#ina/ii de $oloran/i ?de e5emplu QSo#rasada7 $on/ine 135m-DL- ) 11:3Gal#en Sunset 'i 2:: m-DL- )12 3Pon$eau R0 de$i 335 m- de $oloran/i azoi$i pe Lilo-ram de produs @. Ciind un $olorant azoi$0 $u poten/ial to5i$ re$unos$ut0 poate produ$e intoleran/% la persoanele sensi#ile la sali$ila/i. Ca eli#erator de 1istamin%0 poate intensi"i$a simptomele $ara$teristi$e astmului. 4n $om#ina/ie $u #enzoa/ii ?) 21:3215@ "avorizeaz% 1ipera$tivitatea la $opii ?sindromul &8G8@. 8enumirea $omer$ial% de QRo'u Co'enil% &7 poate indu$e $onsumatorul n eroare0 a$esta put(nd s%3l $on"unde $u )12:3Co'enil%0 $are este tot un $olorant ro'u0 dar nu la "el de to5i$. E?I;?OAIN &ditiv alimentar din $ate-oria $oloran/ilor sinteti$i pe #az% de iod. Con"er% $uloarea ro'ie 'i este admis a se "olosi n $antit%/i de 15:32:: m-DL- la $ire'e $on"iate0 $ire'e n sirop sau $ire'e pentru $o$Ltail. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la >06 mgDEg corp 0 doz% "oarte mi$%0 $e poate "i "oarte u'or dep%'it%. &u "ost $onsemnate $azuri de e"e$te se$undareE 1ipera$tivitate0 $(t 'i o $orela/ie $u unele e"e$te muta-ene. )ritrozina produ$e $re'terea "otosensi#ilit%/ii0 dere-larea me$anismelor 1ormonale tiroidiene 'i deoare$e -landa tiroid% 21 E 643

reprezint% o veri-% important% n $adrul lan/ului 1ormonal0 tul#ur%rile se r%s"r(n- 'i asupra "un$/ion%rii altor -lande ?"i$at0 1ipotalamus et$.@. E 64= ?OB1 4+ &ditiv alimentar din $ate-oria $oloran/ilor sinteti$i azoi$i. Con"er% $uloare ro'ie0 dar0 datorit% to5i$it%/ii unanim re$unos$ute0 a "ost interzis% "olosirea sa in Uniunea )uropean% n$ep(nd din 2::=. 4n Rom(nia nu a "ost permis nainte de 2::20 $(nd0 din ra/ionamente politi$o3e$onomi$e0 a "ost introdus pentru a "i "olosit la $olorarea 1am#ur-erilor 'i a unor $(rna/i pentru mi$ul de2un. &$tualmente este interzis 'i n Rom(nia. E 649 AL1?A ?ED )?o%u Allura AC* &ditiv alimentar din $ate-oria $oloran/ilor sinteti$i azoi$i. Con"er% $uloarea ro'i 'i este admis a se "olosi n $antit%/i $uprinse ntre 5: 'i 5:: m-DL- sau m-Dl ntr3o -am% divers% de produse0 $um suntE #%uturile al$ooli$e 'i neal$ooli$e0 produse $onservate din "ru$te 'i le-ume0 deserturi pe #az% de -r%simi0 "ru$te sau lapte0 pr%2ituri0 #is$ui/i0 napolitane0 sna$Lsuri0 produse de $o"et%rie0 preparate 'i $onserve din pe'te0 #r(nz% topit%0 sosuri0 $ondimente0 mu'tar0 suplimente alimentare 'i preparate dieteti$e et$. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. 8eoare$e este un $olorant azoi$0 $u poten/ial to5i$ re$unos$ut0 poate produ$e intoleran/% la persoanele sensi#ile la sali$ila/i. Ca eli#erator de 1istamin%0 poate intensi"i$a simptomele $ara$teristi$e astmului. 4n $om#ina/ie $u #enzoa/ii ?) 21:3215@ "avorizeaz% 1ipera$tivitatea la $opii. Unul dintre produ'ii s%i de des$ompunere poate du$e la apari/ia leu$emiei0 $(nd este prezent n $antit%/i ridi$ate. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 3 mgDEg corp 0 put(nd "i "oarte u'or dep%'it% prin $onsum $umulat. 8e asemeni0 n unele produse se pot "olosi $om#ina/ii de $oloran/i0 "apt $e n-reuneaz% un eventual $al$ul al dozei. E 676 AL5A/;?1 PA;EN; V &ditiv alimentar din $ate-oria $oloran/ilor sinteti$i. Con"er% $uloarea al#astr%0 'i este admis a se "olosi n $antit%/i $uprinse ntre 5: 'i 5:: m-DL- sau m-Dl0 sin-ur sau n $om#ina/ie $u al/i $oloran/i0 ntr3o -am% divers% de produse0 $um suntE #%uturile al$ooli$e 'i neal$ooli$e0 produse $onservate din "ru$te 'i le-ume0 deserturi pe #az% de -r%simi0 "ru$te sau lapte0 pr%2ituri0 #is$ui/i0 napolitane0 sna$Lsuri0 produse de $o"et%rie0 preparate 'i $onserve din pe'te0 #r(nz% topit%0 sosuri0 $ondimente0 mu'tar0 suplimente alimentare 'i preparate dieteti$e et$. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 68 mgDEg corp. Con$entra/iile utilizate n alimente du$ rar la rea$/ii aler-i$e0 ns% a$est $olorant "oarte solu#il n ap% poate "un$/iona 'i $a eli#erator de 1istamin%0 intensi"i$(nd simptomele $ara$teristi$e astmului. E 674 INDI+O;IN )Indigo carmin* &ditiv alimentar din $ate-oria $oloran/ilor sinteti$i. Con"er% $uloarea al#astr% 'i este admis a se "olosi n $antit%/i $uprinse ntre 5: 'i 5:: m-DL- sau m-Dl0 sin-ur sau n $om#ina/ie $u al/i $oloran/i0 ntr3o -am% divers% de produse0 $um suntE #%uturile al$ooli$e 'i neal$ooli$e0 produse din "ru$te 'i le-ume $onservate0 deserturi pe #az% de -r%simi0 "ru$te sau lapte0 pr%2ituri0 #is$ui/i0 napolitane0 sna$Lsuri0 produse de $o"et%rie0 preparate 'i $onserve din pe'te0 #r(nz% topit%0 sosuri0 $ondimente0 mu'tar0 suplimente alimentare 'i preparate dieteti$e et$. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 8 mgDEg corp . )ste un $ompus pe #az% de iod0 $are poate provo$a tul#ur%ri la nivelul -landei tiroide. Con$entra/iile utilizate n alimente du$ rar la rea$/ii aler-i$e0 ns% a$est $olorant "oarte solu#il n ap% poate "un$/iona 'i $a eli#erator de 1istamin%0 intensi"i$(nd simptomele $ara$teristi$e astmului. 4n plus0 doza zilni$% "iind "oarte mi$%0 poate "i dep%'it% $u u'urin/%. 22

E 677

AL5A/;?1 5?ILIAN; )5rilliant 5lue FCF* &ditiv alimentar din $ate-oria $oloran/ilor sinteti$i o#/inut din -udron de 1uil%. Con"er% $uloarea al#astr% 'i este admis a se "olosi n $antit%/i $uprinse ntre 5: 'i 5:: m-DL- sau m-Dl0 sin-ur sau n $om#ina/ie $u al/i $oloran/i0 ntr3o -am% divers% de produse0 $um suntE #%uturile al$ooli$e 'i neal$ooli$e0 produse $onservate din "ru$te 'i le-ume0 deserturi pe #az% de -r%simi0 "ru$te sau lapte0 pr%2ituri0 #is$ui/i0 napolitane0 sna$Lsuri0 produse de $o"et%rie0 preparate 'i $onserve din pe'te0 #r(nz% topit%0 sosuri0 $ondimente0 mu'tar0 suplimente alimentare 'i preparate dieteti$e et$. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 6408 mgDEg corp .&$est $olorant a "ost interzis n unele /%ri din )uropa0 pentru $a n prezent Comitetul Rtiin/i"i$ pentru &limenta/ie al Comisiei )uropene s% l $onsidere si-ur 'i s% permit% "olosirea lui. ;otu'i0 unele persoane a$uz% rea$/ii aler-i$e0 ne"iind re$omandat ni$i $opiilor 1ipera$tivi. E 62> CLO?OFIL &ditiv alimentar din $ate-oria $oloran/ilor naturali. Con"er% $uloare verde 'i este admis a se "olosi n ori$e tip de aliment0 $u e5$ep/ia $elor pentru su-ari 'i $opii mi$i0 $on"orm $antit%/ilor prev%zute de re/ete. )ste un $olorant solu#il n ap%0 o#/inut din urzi$i0 iar#% 'i al"al"a0 $are nu produ$e e"e$te se$undare. E 626 COMPLECBI DE C1P?1 AI CLO?OFILELO? BI CLO?OFILINELO? &ditiv alimentar din $ate-oria $oloran/ilor naturali. Con"er% $uloare verde 'i este admis a se "olosi n ori$e tip de aliment0 $u e5$ep/ia $elor pentru su-ari 'i $opii mi$i0 $on"orm $antit%/ilor prev%zute de re/ete. &$est $olorant poate "i nt(lnit n varianta ) 1 1 ?i@ 3 Cupru "eo"itin%0 solu#il n ap% sau ) 1 1?ii@ 3 S%ruri de sodiu sau potasiu ale $omple$'ilor $loro"ilin%3$upru0 solu#il n ulei. &$esta este utilizat n produse supuse tratamentului termi$0 pro$edur% prin $are $uprul este eli#erat. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 68 mgDEg corpI Nu au "ost semnalate e"e$te se$undare0 iar $on$entra/ia de $upru din a$e'ti $ompu'i nu atin-e nivele to5i$e. E 624 VE?DE 5?ILIAN; )Verde /* &ditiv alimentar din $ate-oria $oloran/ilor sinteti$i0 o#/inut din -udron de 1uil%. Con"er% $uloare verde 'i este admis a se "olosi n ori$e tip de aliment0 $u e5$ep/ia $elor pentru su-ari 'i $opii mi$i. Cantit%/ile utilizate pot "i de la 5:m-DL- p(n% la 5:: m-DL-0 ad%u-(ndu3se sin-ur sau n $om#ina/ie $u al/i $oloran/i0 ntr3o -am% divers% de produse0 $um suntE #%uturile al$ooli$e 'i neal$ooli$e0 produse $onservate din "ru$te 'i le-ume0 deserturi pe #az% de -r%simi0 "ru$te sau lapte0 pr%2ituri0 #is$ui/i0 napolitane0 sna$Lsuri0 produse de $o"et%rie0 preparate 'i $onserve din pe'te0 #r(nz% topit%0 sosuri0 $ondimente0 mu'tar0 suplimente alimentare 'i preparate dieteti$e et$. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 8 mgDEg corp. &$est $olorant solu#il n ap% 'i insolu#il n solu/ii a$ide sau al$aline0 $are mai poart% 'i denumirea de <erde S este interzis n SU&0 Canada0 Saponia 'i Norve-ia0 "iind $onsiderat to5i$ 'i $auzator de e"e$te se$undare0 printre $are aler-iile 'i 1ipera$tivitatea la $opii ?sindromul &8G8@. E 68> a CA?AMEL )Caramel !implu* E 68> , CA?AMEL procedeul cu !ulfit cau!tic )!odiu0 pota!iu* )Caramel de !ulfit !odic* E 68> c CA?AMEL procedeul cu amoniac)Caramel amoniacal* E 68> d CA?AMEL cu !ulfit amoniacal )Caramel cu !ulfit de amoniu* &ditivi alimentari din $ate-oria $oloran/ilor arti"i$iali. Con"er% $uloare de la #run la ne-ru 'i sunt admi'i a se "olosi n ori$e tip de aliment0 $u e5$ep/ia $elor pentru su-ari 'i $opii mi$i0 23

$on"orm $antit%/ilor prev%zute de re/ete. Pot "i nt(lni/i n unele sosuri de soia $ontra"%$ute0 unde0 da$% prezen/a $aramelului nu este ns$ris% pe eti$1et%0 ea se poate o#serva prin in"iltrarea $ulorii pe pere/ii sti$lei0 deasupra nivelului li$1idului. Sunt o#/inu/i prin n$%lzirea 'i arderea p(n% la $ar#onizare a unor za1aruri ?-lu$oz%0 "ru$toz%@ ameste$ate sau nu $u su#stan/e a$ide sau al$aline. &rderea za1arurilor are lo$ n a#sen/a sau n prezen/a amonia$ului0 sul"i/ilor de sodiu sau potasiu sau $om#ina/ii ale a$estora. Prezen/a amonia$ului sau sul"i/ilor du$e la a$$entuarea 'i intensi"i$area $ulorii. Sunt solu#ili n ap% 'i au -ust spe$i"i$0 uneori amar. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 6<> mgDEg corp pentru E 68>, %i de 4>> mgDEg corp pentru E 68>c %i E 68>d0 $are pot provo$a tul#ur%ri intestinale n $azul $onsumului unor $antit%/i mari. Pentru ) 15:a nu s3a sta#ilit doza ma5im%0 dar se e"e$tueaz% n $ontinuare teste to5i$olo-i$e pentru determinarea eventualei no$ivit%/i n $azul tuturor $elor patru aditivi. E 686 NE+?1 5?ILIAN; 5N )Negru PN0 5rilliant 5lacE PN* &ditiv alimentar din $ate-oria $oloran/ilor sinteti$i azoi$i. Con"er% $uloare nea-r% 'i este admis a se "olosi n ori$e tip de aliment0 $u e5$ep/ia $elor pentru su-ari 'i $opii mi$i. Se prezint% su# "orm% de pul#ere sau -ranule0 "iind solu#il n ap%. Cantit%/ile utilizate pot "i de la 5:m-DL- n unele produse dieteti$e0 p(n% la 5:: m-DL- n produse 'i preparate din $arne0 pe'te0 molu'te 'i $rusta$ee0 $onserve de le-ume0 produse de $o"et%rie0 paste din "ru$te0 -emuri0 2eleuri0 marmelade0 toppin-uri0 dressin-uri0 sosuri0 $ondimente et$. Se poate "olosi sin-ur sau n $om#ina/ie $u al/i $oloran/i0 n $antit%/ile sus3men/ionate. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 6mgDEg corp 0 doz% "oarte mi$%0 $e poate "i "oarte u'or dep%'it%0 mai ales de $%tre $opii. 8eoare$e este un $olorant azoi$0 poate produ$e aler-ii 'i intoleran/% la persoanele sensi#ile la sali$ila/i. Ca eli#erator de 1istamin%0 poate intensi"i$a simptomele $ara$teristi$e astmului. 4n $om#ina/ie $u #enzoa/ii ?) 21:3215@ "avorizeaz% 1ipera$tivitatea la $opii. 4n plus0 prin pro$esul di-estiei0 a$est $olorant se des$ompune n produ'i no$ivi. )ste interzis n SU&0 Canada0 Norve-ia0 Cinlanda 'i Saponia. E 687 C?51NE VE+E;AL &ditiv alimentar din $ate-oria $oloran/ilor naturali. Con"er% $uloare nea-r% 'i este admis a se "olosi n ori$e tip de aliment0 $u e5$ep/ia $elor pentru su-ari 'i $opii mi$i 0$on"orm re/etei. Se o#/ine prin $ar#onizarea materiilor ve-etale. 8eoare$e este insolu#il0 utilizarea lui n produsele alimentare este limitat%. )ste "olosit n pro$esul te1nolo-i$ $a a-ent de "iltrare 'i n s$opuri medi$ale $a antidiarei$0 antito5i$ 'i deto5i"iant. E 682 5?1N FJ &ditiv alimentar din $ate-oria $oloran/ilor sinteti$i azoi$i. Con"er% $uloare #run% 'i este permis a se utiliza doar la s$rum#ii a"umate QLippers7 n $antitate de ma5im 2: m-DL-. Ciind un ameste$ de $ompu'i sinteti$i azoi$i0 poate produ$e intoleran/% la persoanele sensi#ile la sali$ila/i. Ca eli#erator de 1istamin%0 poate intensi"i$a simptomele $ara$teristi$e astmului. 4n $om#ina/ie $u #enzoa/ii ?) 21:3215@ "avorizeaz% 1ipera$tivitatea la $opii. 8e asemeni prezint% ris$ muta-eni$.P(n% n 2::2 nu a "ost permis n Rom(nia0 dar a "ost introdus $a urmare a alinierii le-isla/iei la $ea european%. 8atorit% to5i$it%/ii re$unos$ute0 utilizarea lui a "ost restr(ns%0 dar nu a "ost sta#ilit% doza zilni$% admis% pentru $onsumul uman. E 688 5?1N :; &ditiv alimentar din $ate-oria $oloran/ilor sinteti$i azoi$i. Con"er% $uloare #run% 'i este admis a se "olosi ntr3o -am% divers% de produse0 $um suntE #%uturile al$ooli$e 'i neal$ooli$e0 produse $onservate din "ru$te 'i le-ume0 deserturi pe #az% de -r%simi0 "ru$te sau lapte0 pr%2ituri0 #is$ui/i0 napolitane0 sna$Lsuri0 produse de $o"et%rie0 preparate 'i $onserve din pe'te0 #r(nz% topit%0 sosuri0 $ondimente0 mu'tar0 suplimente alimentare 'i preparate dieteti$e et$. 0 n $antitate de ma5im 2

5: m-DL- sau 5: m-Dl0 datorit% poten/ialului to5i$ re$unos$ut. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 608 mgDEg corp 0 doz% "oarte mi$%0 $e poate "i "oarte u'or dep%'it%. 8eoare$e este un $olorant azoi$0 poate produ$e aler-ii 'i intoleran/% la persoanele sensi#ile la sali$ila/i. Ca eli#erator de 1istamin%0 poate intensi"i$a simptomele $ara$teristi$e astmului. 4n $om#ina/ie $u #enzoa/ii ?) 21:3215@ "avorizeaz% 1ipera$tivitatea la $opii. E 6<>a - ALFA-0 5E;A- %i +AMMA- CA?O;EN &ditivi alimentari din $ate-oria $oloran/ilor naturali0 o#/inu/i din mor$ovi. Sunt insolu#ili n ap%0 iar -ama de $ulori variaz% de la -al#en la oran20 n "un$/ie de solventul utilizat la e5tra$/ie. )ste permis% utilizarea n toate tipurile de produse alimentare0 $on"orm $antit%/ilor prev%zute de re/ete0 $u e5$ep/ia $elor destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 8 mgDEg corp . Nu se $unos$ e"e$te se$undare la $on$entra/iile "olosite n alimente. Carotenul este o surs% de vitamina & ?2 p%r/i $aroten e-al o parte vitamina &@. Con$entra/ii superioare dozei zilni$e admise pot du$e la o $olora/ie -al#en% a te-umentelor0 la us$%$iunea #uzelor0 mu$oasei nazale 'i o$1ilor0 iar administrarea timp ndelun-at de doze mari de$lan'eaz% simptomatolo-ia spe$i"i$% 1ipervitaminozei & ?a"e$tiuni ale pielii 'i "i$atului0 la $opii $%derea p%rului0 a"e$tarea oaselor0 dureri de $ap0 vomismente 'i diplopie0 iar la "emeile -ravide poate provo$a mal"orma/ii ale "%tului0 a"e$t(nd n spe$ial sistemul nervos al a$estuia@. E 6<>, - ANNA;O0 5I@INA0 NO?5I@INA &ditivi alimentari din $ate-oria $oloran/ilor naturali0 o#/inu/i din semin/ele $opa$ului anatto ?Bixa orellana @. &nnatto este numele e5tra$tului #rut0 n timp $e #i5ina este $olorantul solu#il n -r%simi0 iar nor#i5ina este $olorantul solu#il n ap%. Gama de $ulori este de la ro'u la #run0 n "un$/ie de solventul utilizat pentru e5tra$/ie.Se utilizeaz% n #r(nzeturi maturate 'i topite ?1535: m-DL-@0 mar-arine 'i alte -r%simi emulsionate ?1: m-DL-@0 $ereale pentru mi$ul de2un ?25 m-DL-@0 sna$Lsuri ?2: m-DL-@0 deserturi 'i produse "ine de #rut%rie ?1: m-DL-@0 ornamente pentru $o"et%rie ?2: m-DL-@ 'i n unele li$1ioruri ?1: m-DL-@. &$e'ti aditivi nu sunt permi'i n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 64 mgDEg corp pentru ,i(in& %i >0< mgDEg corp pentru nor,i(in& . &nnato poate produ$e aler-ii 'i e$zeme datorate unui $omponent deo$amdat% ne$unos$ut. E 6<>c CAP/AN;INA )Cap!oru,ina0 E(tract de ardei ro%u* &ditiv alimentar din $ate-oria $oloran/ilor naturali0 o#/inut din ardei ro'u 3 Capsicum annuum. Con"er% $uloare ro'u n$1is0 "iind utilizat at(t pentru "un$/ia de $olorant0 $(t 'i pentru $ea de aromatizant0 n dozele prev%zute de re/ete. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Nu a "ost semnalat ni$iun e"e$t se$undar nedorit. E 6<>d LICOPEN &ditiv alimentar din $ate-oria $oloran/ilor naturali0 o#/inut din tomate0 dar $are se poate sintetiza 'i pe $ale $1imi$%. Con"er% $uloare ro'u n$1is0 "iind utilizat at(t pentru "un$/ia de $olorant0 $(t 'i pentru $ea de aromatizant0 n dozele prev%zute de re/ete. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Nu a "ost semnalat ni$iun e"e$t se$undar nedorit. E 6<>e 5eta-apo-=K-carotenal &ditiv alimentar din $ate-oria $oloran/ilor naturali0 o#/inut din $aroten sau izolat din plante. )ste solu#il numai n ulei 'i $on"er% o $uloare ro'u n$1is0 put(nd "i utilizat n toate -rupele de alimente0 $on"orm re/etei0 $u e5$ep/ia $elor destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. 25

Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 408 mgDEg corp . 8ozele mai mari pot du$e la o $olora/ie -al#en% a te-umentelor0 la us$%$iunea #uzelor0 mu$oasei nazale 'i o$1ilor0 iar administrarea timp ndelun-at de doze mari de$lan'eaz% simptomatolo-ia spe$i"i$% 1ipervitaminozei & ?a"e$tiuni ale pielii 'i "i$atului0 la $opii $%derea p%rului0 a"e$tarea oaselor0 dureri de $ap0 vomismente 'i diplopie0 iar la "emei -ravide poate provo$a mal"orma/ii ale "%tului0 a"e$t(nd n spe$ial sistemul nervos al a$estuia@. E 6<>f - E!terul etilic al acidului ,eta-apo-=K-carotenal &ditiv alimentar din $ate-oria $oloran/ilor naturali0 o#/inut din aditivul )1+:e sau izolat din plante. )ste pu/in solu#il n ap% 'i $on"er% $uloare ro'ie. Utilizarea este permis% n toate tipurile de produse alimentare0 $on"orm $antit%/ilor prev%zute de re/ete0 $u e5$ep/ia $elor destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 8 mgDEg corp. Nu au "ost semnalate e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n alimente. E 6<6a 3FLAVO@AN;INA &ditiv alimentar din $ate-oria $oloran/ilor naturali0 o#/inut din #uton auriu ?Ranunculus sp.), care nu face parte din li!ta aditivilor permi%i $n ?om"niaI )ste u'or solu#il n ap%0 "iind utilizat doar n produse de $o"et%rie. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 8 mgDEg corp . Nu au "ost semnalate e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n alimente. E 6<6, 3 L1;EINA &ditiv alimentar din $ate-oria $oloran/ilor naturali0 o#/inut din spe$ii de iar#%0 urzi$i 'i $r%i/e. )ste u'or solu#il n ap%0 $on"er% o $uloare -al#en% 'i poate "i "olosit n toate tipurile de produse alimentare0 $on"orm re/etei0 $u e5$ep/ia $elor destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Nu au "ost semnalate e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n alimente 'i nu s3a sta#ilit o doz% zilni$% ma5im%. E 6<6c - Cripto(antina &ditiv alimentar din $ate-oria $oloran/ilor naturali0 prezent n multe plante0 care nu face parte din li!ta aditivilor permi%i $n ?om"niaI Pentru uz $omer$ial se o#/ine din spe$ii de Physalis. )ste -al#en0 u'or solu#il n ap% 'i se utilizeaz% rar0 numai n produse de $o"et%rie. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 8 mgDEg corp . Nu au "ost semnalate e"e$te se$undare la $antit%/ile din n alimente. &$/ioneaz% similar vitaminei &. E 6<6d -?u,i(antina &ditiv alimentar din $ate-oria $oloran/ilor naturali0 prezent n multe plante care nu face parte din li!ta aditivilor permi%i $n ?om"niaI . Pentru uz $omer$ial se o#/ine din spe$ii de Rosa ?tranda"ir@. )ste -al#en0 u'or solu#il n ap% 'i rar "olosit. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 8 mgDEg corp . Nu au "ost semnalate e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n alimente. E 6<6e -Viola(antina &ditiv alimentar din $ate-oria $oloran/ilor naturali0 prezent n multe plante0 care nu face parte din li!ta aditivilor permi%i $n ?om"niaI . Pentru uz $omer$ial se o#/ine din spe$ii de Viola. )ste -al#en0 u'or solu#il n ap% 'i rar "olosit. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 8 mgDEg corp . Nu au "ost semnalate e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n alimente. 2+

E 6<6f - ?odo(antina &ditiv alimentar din $ate-oria $oloran/ilor naturali0 prezent n multe plante 'i n penele unor p%s%ri0 care nu face parte din li!ta aditivilor permi%i $n ?om"niaI . Pentru uz $omer$ial se o#/ine din di"erite spe$ii de plante. )ste -al#en0 u'or solu#il n ap% 'i rar "olosit. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 8 mgDEg corp. Nu au "ost semnalate e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n alimente. E 6<6g - Canta(antina &ditiv alimentar din $ate-oria $oloran/ilor naturali. Su#sta/a este prezent% n multe plante 'i n penele unor p%s%ri. Pentru uz $omer$ial se o#/ine din catharelles ?$iuper$i@ sau pene de "lamin-o. Pe $ale sinteti$% este o#/inut din $aroten. )ste u'or solu#il n ap%0 are $uloare oran2 'i se utilizeaz% n Q$(rn%$iorii de Stras#our-7 n $antitate de 15 m-DL-. Se mai utilizeaz% 'i n 1rana somonului 'i p%str%vului de $res$%torie 'i a -%inilor ou%toare ?pentru a se o#/ine o $olora/ie mai intens% a -%l#enu'ului@. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la >0>7 mgDEg corp. 8ozele mari pot produ$e pro#leme o$ulare. E 6<6' - Citrana(antina &ditiv alimentar din $ate-oria $oloran/ilor naturali0 prezent n multe plante 'i n penele unor p%s%ri0 care nu face parte din li!ta aditivilor permi%i $n ?om"nia . Pentru uz $omer$ial0 se o#/ine din $(teva spe$ii de plante us$ate. )ste -al#en0 u'or solu#il n ap% 'i rar "olosit. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la >02 mgDEg corp . Nu au "ost semnalate e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n alimente. E 6<4 5E;AIN &ditiv alimentar din $ate-oria $oloran/ilor naturali0 o#/inut din s"e$l% ro'ie. )ste utilizat pe s$ar% lar-%0 $on"orm nevoilor prev%zute de re/ete0 dar $uloarea este destul de insta#il%. 8oza zilni$% nu este limitat%. Nu se $unos$ e"e$te se$undare0 dar nu este permis n alimentele destinate su-arilor sau $opiilor mi$i. Se elimin% pe $ale urinar%0 ntr3o "orm% nemodi"i$at%. E 6<7 AN;OCIANI &nto$ianinele 'i anto$ianidinele reprezint% o -rup% lar-% de $oloran/i naturali. Culoarea ma2orit%/ii "ru$telor0 "lorilor 'i "ru$telor de p%dure este rezultatul unei $om#ina/ii de anto$ianine 'i anto$ianidine. Compu'ii individuali sunt izola/i din di"erite spe$ii de plante. Se pot nt(lni urm%torii $oloran/iE E 6<7a Cianidina ?ro'u@ E 6<7, Delfinidina ?al#astru@ E 6<7c Malvidina ?violet@ E 6<7d Pelargonidina ?oran2@ E 6<7e Peonidina ?ro'u3#run@ E 6<7f Petunidina ?ro'u n$1is@ E 6<7)i* E(tract din pieli.a !trugurilor E 6<7)ii* Mi(tur& antocian E 6<7)iii* E(tract de coac&#e &ditivii ) 1+3 ?i@3?iii@ sunt mi5turi. Sunt utiliza/i pe s$ar% lar-%0 dar $oloran/ii sunt insta#ili0 "iind in"luen/a/i de temperatur%0 lumin% 'i pG. Nu sunt permi'i n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i.

27

Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman nu a "ost determinat% de$(t pentru ) 1+3?ii@0 pentru a$esta "iind de p(n% la 205 m-DL- $orp. Nu au "ost semnalate e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n alimente. E 63> - CA?5ONA; DE CALCI1 &ditiv alimentar $u "un$/ii multiple. )ste re-ulator de a$iditate0 a-ent de antia-lomerare0 emul-ator0 sta#ilizator 'i $olorant. Ca$e parte din $ate-oria aditivilor naturali de ori-ine mineral% ?$ret%@0 $e poate "i nt(lnit su# "orma ) 17:?i@3Car#onat de $al$iu0 sau ) 17:?ii@3Car#onat a$id de $al$iu. Pentru industria alimentar% 'i "arma$euti$%0 se o#/ine de o#i$ei din marmur%. )ste utilizat pe s$ar% lar-% $a 'i $olorant de supra"a/%0 a-ent mpotriva us$%rii0 sta#ilizator pentru "ru$te $onservate0 iar n "arma$ie $a a-ent de umplere. Constituie o surs% de $al$iu0 "iind n$orporat n unele suplimente alimentare. &re 'i rol de neutralizare a 1ipera$idit%/ii -astri$e. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Nu s3a sta#ilit o doz% zilni$% ma5im% pentru $onsumul uman0 "iind "olosit $on"orm re/etelor 'i $erin/elor te1nolo-i$e. Consumul $antit%/ilor prea mari poate $auza 1iper$al$emie0 mani"estat% prin vom%0 dureri a#dominale0 stare mental% alterat%0 iar pe termen lun- prin pro#leme renale. E 636 5IO@ID DE ;I;AN &ditiv alimentar din $ate-oria $oloran/ilor naturali de ori-ine mineral%. Se prezint% su# "orma unui pra" al#. Utilizat n spe$ial $a 'i $olorant de supra"a/% 'i pentru separarea straturilor n produse0 este admis a se "olosi $on"orm re/etelor n toate $ate-oriile de produse alimentare0 $u e5$ep/ia $elor pentru su-ari 'i $opii mi$i. Se utilizeaz% 'i n pasta de din/i0 $a a-ent de al#ire. Nu s3a sta#ilit o doz% zilni$% admis% pentru $onsumul uman 'i nu s3au semnalat e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n alimente. E 634 O@IAI DE FIE? &ditivi alimentari din $ate-oria $oloran/ilor naturali de ori-ine mineral%0 $e pot "i re-%si/i su# "orma ) 172?i@ 3 >5id ne-ru de "ier0 ) 172?ii@ 3 >5id ro'u de "ier 'i ) 172?iii@ 3 >5id -al#en de "ier. Se o#/in din pul#ere de "ier 'i se utilizeaz% numai pentru a$operiri de supra"a/%. Nu sunt permi'i n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la >08 mgDEg corp. Nu au "ost semnalate e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n alimente. E 637- AL1MINI1 &ditiv alimentar din $ate-oria $oloran/ilor de supra"a/%. Con"er% o $uloare -ri3ar-intie0 put(nd "i "olosit $on"orm re/etelor la di"erite ornamente pentru produse de $o"et%rie 'i patiserie. Nu se $unos$ e"e$te se$undare $(nd este utilizat $a aditiv. Se $onsider% $% doza zilni$% de aluminiu din alte surse alimentare ? prin utilizarea "oliilor 'i vaselor de aluminiu et$.@ este mai mare de$(t $ea in-erat% $a aditiv. Con$entra/iile mari de aluminiu pot $auza e"e$te se$undare -rave la om ?deterior%ri ireversi#ile la nivelul sistemului nervos et$.@ E 632 - A?+IN; &ditiv alimentar din $ate-oria $oloran/ilor de supra"a/%. Con"er% o $uloare -ri ar-intiu0 put(nd "i "olosit $on"orm re/etelor la di"erite ornamente pentru produse de $o"et%rie 'i patiserie0 la ornamente de $io$olat% 'i n unele li$1ioruri. Nu se $unos$ e"e$te se$undare $(nd este utilizat $a aditiv. E 638 A1? &ditiv alimentar din $ate-oria $oloran/ilor de supra"a/%. Con"er% o $uloare aurie0 put(nd "i "olosit $on"orm re/etelor la di"erite ornamente pentru produse de $o"et%rie 'i patiserie0 la ornamente de $io$olat% 'i n unele li$1ioruri. Nu se $unos$ e"e$te se$undare $(nd este utilizat $a aditiv.

2=

LI;OL?15INA &ditiv alimentar din $ate-oria $oloran/ilor sinteti$i azoi$i. Con/ine ioni de aluminiu 'i $al$iu0 este un $olorant ro'u 'i se "olose'te numai pentru $olorarea de supra"a/% a unor sortimente de #r(nz%. 4n mod normal nu este in-erat. ;otu'i0 do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 608 mgDEg corp. Nu se $unos$ e"e$te se$undare $(nd este utilizat $a aditiv. E 6=6 - ;ANIN1?I &ditivi alimentari din $ate-oria $oloran/ilor 'i aromatizan/ilor. Se o#/in din -1inde0 dar 'i pe $ale sinteti$%. Con"er% o $uloare -%l#uie0 dar se "oloses$ n spe$ial $a aromatizan/i ?aroma de unt0 de nu$i@. Nu se $unos$ e"e$te se$undare $(nd sunt utiliza/i $a aditivi. Nu !unt cuprin%i $n li!ta aditivilor permi%i $n ?om"niaI E 4>> ACID /O?5IC &ditiv alimentar din $ate-oria $onservan/ilor0 $e se re-%se'te n "ru$tele ar#ustului Sorbus aucuparia. Pentru uz industrial se o#/ine prin pro$edee $1imi$e. )ste #un $onservant0 n spe$ial "a/% de mu$e-aiuri 'i dro2dii0 ne"iind e"i$ient mpotriva #a$teriilor. Prezint% a$tivitate optim% la pG mai mi$ de +05 ?produse a$ide 'i u'or a$ide@. )ste admis a se "olosi n cantiti cuprinse ntre !"" mg#$g %i !""" mg#$g n aproape toate tipurile de produse alimentare. &u este permis n produse pentru sugari %i copii mici. Cantitatea maxim, de !""" mg#$g se 'olose%te la br(n) topit, aluat de carto'i %i 'elii de carto'i pre*pr+ite, p(ine 'eliat %i alte produse de pani'icaie %i patiserie, aluaturi, sosuri emulsionate, nlocuitori de carne, pe%te sau br(n) pe ba) de proteine, la produse din raci, crustacee %i molu%te. Sorbaii se mai utili)ea) %i n combinaie cu ben)oaii n produse precum buturile aromate nealcoolice ,rcoritoare), buturi alcoolice slabe, concentrate lichide de ceai ,utili)ate la do)atoare), unele produse conser-ate din 'ructe %i legume, gemuri %i +eleuri cu coninut sc)ut de )ahr, msline %i produse pe ba) de msline, produse din pe%te, crustacee, cre-ei, molu%te, sosuri emulsionate %i neemulsionate, condimente, mirodenii, mu%tar, salate preparate, deserturi pe ba) de produse lactate netratate termic, la conser-area oulor n stare lichid, n alimente dietetice pentru scopuri medicale speciale, suplimente alimentare lichide %i gum de mestecat. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman cumulat de acid !or,ic %i !&rurile !ale de pota!iu %i calciu e!te de p"n& la 48 mgDEg corp 0 doz% la $are nu au "ost semnalate e"e$te se$undare. )ste o doz% mi$%0 $e poate "i u'or dep%'it%0 mai ales prin $onsumul mare de p(ine ?5::p(ine $on/in 1::: m- sor#a/i0 doza ma5im% pentru o persoan% $are $(nt%re'te : L-@. &$idul sor#i$ nu este un produs to5i$0 dar unele persoane pot prezenta rea$/ii aler-i$e. E 4>4 /O?5A; DE PO;A/I1 &ditiv alimentar din $ate-oria $onservan/ilor. Pentru uz industrial se o#/ine prin pro$edee $1imi$e0 "iind sarea de potasiu a a$idului sor#i$ ) 2::. )ste #un $onservant n spe$ial "a/% de mu$e-aiuri 'i dro2dii0 ne"iind e"i$ient mpotriva #a$teriilor. Prezint% a$tivitate optim% la pG mai mi$ de +05 ?produse a$ide 'i u'or a$ide@. )ste admis a se "olosi n $antit%/i cuprinse ntre !"" mg#$g %i !""" mg#$g, n aproape toate tipurile de produse alimentare. &u este permis n produse pentru sugari %i copii mici. Cantitatea maxim, de !""" mg#$g se 'olose%te la br(n) topit, aluat de carto'i %i 'elii de carto'i pre*pr+ite, p(ine 'eliata %i alte produse de pani'icaie %i patiserie, aluaturi, sosuri emulsionate, nlocuitori de carne, pe%te, br(n) pe ba) de proteine, la produse din raci, crustacee %i molu%te. Sorbaii se mai utili)ea) %i n combinaie cu ben)oaii n produse precum buturile aromate nealcoolice ,rcoritoare), buturi alcoolice slabe, concentrate lichide de ceai ,utili)ate la do)atoare), unele produse din 'ructe %i legume conser-ate, gemuri %i +eleuri cu coninut sc)ut de )ahr, msline %i produse pe ba) de msline, produse din pe%te, crustacee, cre-ei, molu%te, sosuri emulsionate %i neemulsionate, condimente, mirodenii, mu%tar, salate preparate, deserturi pe ba)

E 6=>

2.

de produse lactate netratate termic, la conser-area oulor n stare lichid, n alimente dietetice pentru scopuri medicale speciale, suplimente alimentare lichide %i gum de mestecat. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman cumulat de acid !or,ic %i !&rurile !ale de pota!iu %i calciu e!te de p"n& la 48 mgDEg corp 0 doz% la $are nu au "ost semnalate e"e$te se$undare. )ste o doz% mi$%0 $e poate "i u'or dep%'it%0 mai ales prin $onsumul mare de p(ine ?5::p(ine $on/in 1::: m- sor#a/i0 doza ma5im% pentru o persoan% $are $(nt%re'te : L-@. Sor#atul de potasiu nu este un produs to5i$0 dar unele persoane pot prezenta rea$/ii aler-i$e. /O?5A; DE CALCI1 &ditiv alimentar din $ate-oria $onservan/ilor. Pentru uz industrial se o#/ine prin pro$edee $1imi$e0 "iind sarea de $al$iu a a$idului sor#i$ ) 2::. )ste #un $onservant0 n spe$ial "a/% de mu$e-aiuri 'i dro2dii0 ne"iind e"i$ient mpotriva #a$teriilor. Prezint% a$tivitate optim% la pG mai mi$ de +05 ?produse a$ide 'i u'or a$ide@. )ste admis a se "olosi n $antit%/i cuprinse ntre !"" mg#$g %i !""" mg#$g n aproape toate tipurile de produse alimentare. &u este permis n produse pentru sugari %i copii mici. Cantitatea maxim, de !""" mg#$g se 'olose%te la br(n) topit, aluat de carto'i %i 'elii de carto'i pre*pr+ite, p(ine 'eliata %i alte produse de pani'icaie %i patiserie, aluaturi, sosuri emulsionate, nlocuitori de carne, pe%te, br(n) pe ba) de proteine, la produse din raci, crustacee %i molu%te. Sorbaii se mai utili)ea) %i n combinaie cu ben)oaii n produse precum buturile aromate nealcoolice ,rcoritoare), buturi alcoolice slabe, concentrate lichide de ceai ,utili)ate la do)atoare), unele produse conser-ate din 'ructe %i legume, gemuri %i +eleuri cu coninut sc)ut de )ahr, msline %i produse pe ba) de msline, produse din pe%te, crustacee, cre-ei, molu%te, sosuri emulsionate %i neemulsionate, condimente, mirodenii, mu%tar, salate preparate, deserturi pe ba) de produse lactate netratate termic, la conser-area oulor n stare lichid, n alimente dietetice pentru scopuri medicale speciale, suplimente alimentare lichide %i gum de mestecat. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman cumulat de acid !or,ic %i !&rurile !ale de pota!iu %i calciu e!te de p"n& la 48 mgDEg corp 0 doz% la $are nu au "ost semnalate e"e$te se$undare. )ste o doz% mi$%0 $e poate "i u'or dep%'it%0 mai ales prin $onsumul mare de p(ine ?5::p(ine $on/in 1::: m- sor#a/i0 doza ma5im% pentru o persoan% $are $(nt%re'te : L-@. Sor#atul de $al$iu nu este un produs to5i$0 dar unele persoane pot prezenta rea$/ii aler-i$e. E 46> ACID 5ENAOIC &ditiv alimentar din $ate-oria $onservan/ilor $1imi$i0 prezent n mod natural n "ru$tele su# "orm% de #oa#e0 $iuper$i0 s$or/i'oar%0 $ui'oare et$. Pentru uz industrial0 se o#/ine prin pro$edee $1imi$e din toluen. &$idul #enzoi$ 'i #enzoa/ii sunt utiliza/i n $alitate de $onservan/i mpotriva dro2diilor 'i mu$e-aiurilor0 n produsele a$ide. Nu sunt "oarte e"i$ien/i mpotriva #a$teriilor 'i ine"i$ien/i n produse $u pG mai mare de 5 ?u'or a$ide sau neutre@. 8ozele prea mari $on"er% un -ust a$ru e5a-erat. )ste admis a se "olosi n $antit%/i de la 15: m-DL- sau 15: m-Dl0 p(n% la 2::: m-DL- ?n s"e$la ro'ie preparat%@. Se utilizeaz% n #%uturi aromate neal$ooli$e sau sla# al$oolizate0 #ere "%r% al$ool la #utoia'0 $rusta$ee 'i molu'te tratate termi$0 sosuri emulsionate0 aspi$0 deserturi pe #az% de $ereale0 ou%0 "ru$te sau -r%simi0 n produse de $o"et%rie et$. &u este permis n produse pentru sugari %i copii mici. Ben)oaii se mai utili)ea) %i n combinaie cu sorbaii n produse precum buturile aromate nealcoolice ,rcoritoare), buturi alcoolice slabe, concentrate lichide de ceai ,utili)ate la do)atoare), unele produse conser-ate din 'ructe %i legume, gemuri %i +eleuri cu coninut sc)ut de )ahr, msline %i produse pe ba) de msline, produse din pe%te, crustacee, cre-ei, molu%te, sosuri emulsionate %i neemulsionate, condimente, mirodenii, mu%tar, salate preparate, deserturi pe ba) de produse lactate netratate termic, la conser-area oulor n stare lichid, n alimente dietetice pentru scopuri medicale speciale, suplimente alimentare lichide %i gum de mestecat. .dat ingerat, acidul ben)oic este absorbit n tractul digesti- %i apoi metaboli)at n 'icat, re)ult(nd acid hipuric, care se elimin pe cale urinar. E 4>7

3:

Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 8 mgDEg corp. !a unele persoane mai sensi#ile0 a$idul #enzoi$ 'i #enzoa/ii pot s% produ$% rea$/ii aler-i$e0 iar la astmati$i a$$entueaz% simptomele $ara$teristi$e. 8ozele mari 'i $onsumul ndelun-at pot produ$e irita/ie -astri$%0 anore5ie0 vom%0 a"e$tarea "i$atului 'i a rini$1ilor. 4n $om#ina/ie $u $oloran/ii alimentari azoi$i "avorizeaz% 1ipera$tivitatea la $opii ?sindromul &8G8@. E 466 5ENAOA; DE /ODI1 &ditiv alimentar din $ate-oria $onservan/ilor $1imi$i0 prezent n mod natural n "ru$tele su# "orm% de #oa#e0 $iuper$i0 s$or/i'oar%0 $ui'oare et$. Pentru uz industrial0 se o#/ine prin pro$edee $1imi$e din toluen. &$idul #enzoi$ 'i #enzoa/ii sunt utiliza/i n $alitate de $onservan/i mpotriva dro2diilor 'i mu$e-aiurilor0 n produsele a$ide. Nu sunt "oarte e"i$ien/i mpotriva #a$teriilor 'i ine"i$ien/i n produse $u pG mai mare de 5 ?u'or a$ide sau neutre@. 8ozele prea mari $on"er% un -ust a$ru e5a-erat. )ste admis a se "olosi n $antit%/i de la 15: m-DL- sau 15: m-Dl0 p(n% la 2::: m-DL- ?n s"e$la ro'ie preparat%@. Se utilizeaz% n #%uturi aromate neal$ooli$e sau sla# al$oolizate0 #ere "%r% al$ool la #utoia'0 $rusta$ee 'i molu'te tratate termi$0 sosuri emulsionate0 aspi$0 deserturi pe #az% de $ereale0 ou%0 "ru$te0 -r%simi0 produse de $o"et%rie et$. &u este permis n produse pentru sugari %i copii mici. Ben)oaii se mai utili)ea) %i n combinaie cu sorbaii n produse precum buturile aromate nealcoolice ,rcoritoare), buturi alcoolice slabe, concentrate lichide de ceai ,utili)ate la do)atoare), unele produse conser-ate din 'ructe %i legume, gemuri %i +eleuri cu coninut sc)ut de )ahr, msline %i produse pe ba) de msline, produse din pe%te, crustacee, cre-ei, molu%te, sosuri emulsionate %i neemulsionate, condimente, mirodenii, mu%tar, salate preparate, deserturi pe ba) de produse lactate netratate termic, la conser-area oulor n stare lichid, n alimente dietetice pentru scopuri medicale speciale, suplimente alimentare lichide %i gum de mestecat. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 8 mgDEg corp . !a unele persoane mai sensi#ile0 a$idul #enzoi$ 'i #enzoa/ii pot s% produ$% rea$/ii aler-i$e0 iar la astmati$i a$$entueaz% simptomele $ara$teristi$e. 8ozele mari 'i $onsumul ndelun-at pot produ$e irita/ie -astri$%0 anore5ie0 vom%0 a"e$tarea "i$atului 'i a rini$1ilor. 4n $om#ina/ie $u $oloran/ii alimentari azoi$i "avorizeaz% 1ipera$tivitatea la $opii ?sindromul &8G8@. Pentru #enzoatul de sodiu0 studiile de la#orator au relevat 'i un posi#il e"e$t -enoto5i$. E 464 5ENAOA; DE PO;A/I1 &ditiv alimentar din $ate-oria $onservan/ilor $1imi$i0 prezent n mod natural n "ru$te su# "orm% de #oa#e0 $iuper$i0 s$or/i'oar%0 $ui'oare et$. Pentru uz industrial0 se o#/ine prin pro$edee chimice din toluen. &$idul #enzoi$ 'i #enzoa/ii sunt utiliza/i n $alitate de $onservan/i mpotriva dro2diilor 'i mu$e-aiurilor0 n produsele a$ide. Nu sunt "oarte e"i$ien/i mpotriva #a$teriilor 'i ine"i$ien/i n produse $u pG mai mare de 5 ?u'or a$ide sau neutre@. 8ozele prea mari $on"er% un -ust a$ru e5a-erat. )ste admis a se "olosi n $antit%/i de la 15: m-DL- sau 15: m-Dl0 p(n% la 2::: m-DL- ?n s"e$la ro'ie preparat%@. Se utilizeaz% n #%uturi aromate neal$ooli$e sau sla# al$oolizate0 #ere "%r% al$ool la #utoia'0 $rusta$ee 'i molu'te tratate termi$0 sosuri emulsionate0 aspi$0 deserturi pe #az% de $ereale0 ou%0 "ru$te0 -r%simi0 produse de $o"et%rie et$. &u este permis n produse pentru sugari %i copii mici. Ben)oaii se mai utili)ea) %i n combinaie cu sorbaii n produse precum buturile aromate nealcoolice ,rcoritoare), buturi alcoolice slabe, concentrate lichide de ceai ,utili)ate la do)atoare), unele produse conser-ate din 'ructe %i legume, gemuri %i +eleuri cu coninut sc)ut de )ahr, msline %i produse pe ba) de msline, produse din pe%te, crustacee, cre-ei, molu%te, sosuri emulsionate %i neemulsionate, condimente, mirodenii, mu%tar, salate preparate, deserturi pe ba) de produse lactate netratate termic, la conser-area oulor n stare lichid, n alimente dietetice pentru scopuri medicale speciale, suplimente alimentare lichide %i gum de mestecat. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 8 mgDEg corp. !a unele persoane mai sensi#ile0 a$idul #enzoi$ 'i #enzoa/ii pot s% produ$% rea$/ii aler-i$e0 iar la astmati$i 31

a$$entueaz% simptomele $ara$teristi$e. 8ozele mari 'i $onsumul ndelun-at pot produ$e irita/ie -astri$%0 anore5ie0 vom%0 a"e$tarea "i$atului 'i rini$1ilor. 4n $om#ina/ie $u $oloran/ii alimentari azoi$i0 "avorizeaz% 1ipera$tivitatea la $opii ?sindromul &8G8@. E 467 5ENAOA; DE CALCI1 &ditiv alimentar din $ate-oria $onservan/ilor $1imi$i0 prezent n mod natural n "ru$te su# "orm% de #oa#e0 $iuper$i0 s$or/i'oar%0 $ui'oare et$. Pentru uz industrial se o#/ine prin p rocedee chimice din toluen. &$idul #enzoi$ 'i #enzoa/ii sunt utiliza/i n $alitate de $onservan/i mpotriva dro2diilor 'i mu$e-aiurilor0 n produsele a$ide. Nu sunt "oarte e"i$ien/i mpotriva #a$teriilor 'i ine"i$ien/i n produse $u pG mai mare de 5 ?u'or a$ide sau neutre@. 8ozele prea mari $on"er% un -ust a$ru e5a-erat. )ste admis a se "olosi n $antit%/i de la 15: m-DL- sau 15: m-Dl0 p(n% la 2::: m-DL- ?n s"e$la ro'ie preparat%@. Se utilizeaz% n #%uturi aromate neal$ooli$e sau sla# al$oolizate0 #ere "%r% al$ool la #utoia'0 $rusta$ee 'i molu'te tratate termi$0 sosuri emulsionate0 aspi$0 deserturi pe #az% de $ereale0ou%0 "ru$te0 -r%simi0 produse de $o"et%rie et$. &u este permis n produse pentru sugari %i copii mici. ,enzoa/ii se mai utilizeaz% 'i n $om#ina/ie $u sor#a/ii n produse pre$um #%uturile aromate neal$ooli$e ?r%$oritoare@0 #%uturi al$ooli$e sla#e0 $on$entrate li$1ide de $eai ?utilizate la dozatoare@0 unele produse $onservate din "ru$te 'i le-ume0 -emuri 'i 2eleuri $u $on/inut s$%zut de za1%r0 m%sline 'i produse pe #az% de m%sline0 produse din pe'te0 $rusta$ee0 $reve/i0 molu'te0 sosuri emulsionate 'i neemulsionate0 $ondimente0 mirodenii0 mu'tar0 salate preparate0 deserturi pe #az% de produse la$tate netratate termi$0 la $onservarea ou%lor n stare li$1id%0 n alimente dieteti$e pentru s$opuri medi$ale spe$iale0 suplimente alimentare li$1ide 'i -um% de meste$at. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 8 mgDEg corpI !a unele persoane mai sensi#ile0 a$idul #enzoi$ 'i #enzoa/ii pot s% produ$% rea$/ii aler-i$e0 iar la astmati$i s% a$$entueze simptomele $ara$teristi$e. 8ozele mari 'i $onsumul ndelun-at pot produ$e irita/ie -astri$%0 anore5ie0 vom%0 a"e$tarea "i$atului 'i rini$1ilor. 4n $om#ina/ie $u $oloran/ii alimentari azoi$i "avorizeaz% 1ipera$tivitatea la $opii ?sindromul &8G8@. E 462 - PA?A:ID?O@I5ENAOA; DE E;IL )etilpara,en0 p-'idro(i,en#oat de etil* &ditiv alimentar din $ate-oria $onservan/ilor $1imi$i. )ste un derivat al a$idului #enzoi$ ) 21:. )ste -reu solu#il0 "iind totu'i re-%sit n multe produse alimentare 'i $osmeti$e. Utilizat drept $onservant mpotriva dro2diilor 'i mu$e-aiurilor0 dar pu/in e"i$ient "a/% de #a$terii0 a$tivitatea lui nu este in"luen/at% de a$iditatea alimentului. )ste admis a se "olosi n $antit%/i de p(n% la 3:: m-DL- n produse de $o"et%rie 'i sna$Lsuri0 dar se poate utiliza 'i n $om#ina/ie $u sor#a/ii 'i #enzoa/ii. )ste interzis n alimentele pentru su-ari 'i $opii mi$i 'i n suplimentele alimentare dieteti$e li$1ide. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 6> mgDEg corp . Nu au "ost semnalate e"e$te se$undare la $antit%/ile utilizate n alimente. !a unele persoane0 #enzoa/ii pot s% produ$% rea$/ii aler-i$e. 8e asemeni0 para#enii ?) 21 0 ) 2150 ) 21=0 ) 21.@ par a avea e"e$t estro-eni$ ?de $re'tere a produ$erii de estro-en@. 4n $om#ina/ie $u $oloran/ii alimentari azoi$i "avorizeaz% 1ipera$tivitatea la $opii ?sindromul &8G8@. E 468 - /A?EA DE /ODI1 A PA?A:ID?O@I5ENAOA;1L1I DE E;IL )Derivat !odic al e!terului etilic al acidului p-'idro(i,en#oic* &ditiv alimentar din $ate-oria $onservan/ilor $1imi$i. )ste un derivat al a$idului #enzoi$ ) 21:. )ste -reu solu#il0 "iind totu'i re-%sit n multe produse alimentare 'i $osmeti$e. Utilizat drept $onservant mpotriva dro2diilor 'i mu$e-aiurilor0 dar pu/in e"i$ient "a/% de #a$terii. &$tivitatea lui nu este in"luen/at% de a$iditatea alimentului. )ste admis a se "olosi n $antit%/i de p(n% la 3:: m-DLn produse de $o"et%rie 'i sna$Lsuri0 dar se poate utiliza 'i n $om#ina/ie $u sor#a/ii 'i #enzoa/ii. )ste interzis n alimentele pentru su-ari 'i $opii mi$i 'i n suplimentele alimentare dieteti$e li$1ide.

32

Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 6> mgDEg corp . Nu au "ost semnalate e"e$te se$undare la $antit%/ile utilizate n alimente. !a unele persoane0 #enzoa/ii pot s% produ$% u'oare rea$/ii pseudoaler-i$e. 8e asemeni0 para#enii ?) 21 0 ) 2150 ) 21=0 ) 21.@ par a avea e"e$t estro-eni$ ?de $re'tere a produ$erii de estro-en@. 4n $om#ina/ie $u $oloran/ii alimentari azoi$i "avorizeaz% 1ipera$tivitatea la $opii ?sindromul &8G8@. E 46= - PARAHIDROXIBENZOATUL DE METIL )metilpara,en0 p-'idro(i,en#oat de metil* &ditiv alimentar din $ate-oria $onservan/ilor $1imi$i. )ste un derivat al a$idului #enzoi$ ) 21:. )ste -reu solu#il0 "iind totu'i re-%sit n multe produse alimentare 'i $osmeti$e. Utilizat drept $onservant mpotriva dro2diilor 'i mu$e-aiurilor0 dar pu/in e"i$ient "a/% de #a$terii. &$tivitatea lui nu este in"luen/at% de a$iditatea alimentului. )ste admis a se "olosi n $antit%/i de p(n% la 3:: m-DLn produse de $o"et%rie 'i sna$Lsuri0 dar se poate utiliza 'i n $om#ina/ie $u sor#a/ii 'i #enzoa/ii. )ste interzis n alimentele pentru su-ari 'i $opii mi$i 'i n suplimentele alimentar e dietetice lichide . Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 6> mgDEg corp . Nu au "ost semnalate e"e$te se$undare la $antit%/ile utilizate n alimente. !a unele persoane0 #enzoa/ii pot s% produ$% rea$/ii aler-i$e. 8e asemeni0 para#enii ?) 21 0 ) 2150 ) 21=0 ) 21.@ par a avea e"e$t estro-eni$ ?de $re'tere a produ$erii de estro-en@. 4n $om#ina/ie $u $oloran/ii alimentari azoi$i "avorizeaz% 1ipera$tivitatea la $opii ?sindromul &8G8@. E 469 /A?EA DE /ODI1 A PA?A:ID?O@I5ENAOA;1L1I DE ME;IL )Derivat !odic al e!terului metilic al acidului p-'idro(i,en#oic* &ditiv alimentar din $ate-oria $onservan/ilor $1imi$i. )ste un derivat al a$idului #enzoi$ ) 21:. )ste -reu solu#il0 "iind totu'i re-%sit n multe produse alimentare 'i $osmeti$e. Utilizat drept $onservant mpotriva dro2diilor 'i mu$e-aiurilor0 dar pu/in e"i$ient "a/% de #a$terii. &$tivitatea lui nu este in"luen/at% de a$iditatea alimentului. )ste admis a se "olosi n $antit%/i de p(n% la 3:: m-DLn produse de $o"et%rie 'i sna$Lsuri0 dar se poate utiliza 'i n $om#ina/ie $u sor#a/ii 'i #enzoa/ii. )ste interzis n alimentele pentru su-ari 'i $opii mi$i 'i n suplimentele alimentare dieteti$e li$1ide. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 6> mgDEg corp . Nu au "ost semnalate e"e$te se$undare la $antit%/ile utilizate n alimente. !a unele persoane0 #enzoa/ii pot s% produ$% rea$/ii aler-i$e. 8e asemeni0 para#enii ?) 21 0 ) 2150 ) 21=0 ) 21.@ par a avea e"e$t estro-eni$ ?de $re'tere a produ$erii de estro-en@.4n $om#ina/ie $u $oloran/ii alimentari azoi$i "avorizeaz% 1ipera$tivitatea la $opii ?sindromul &8G8@. E 44> DIO@ID DE /1LF )/1LFA; AN:ID?1* &ditiv alimentar din $ate-oria $onservan/ilor naturali0 utilizat n$% din $ele mai ve$1i timpuri n imperiul Roman 'i )-iptul anti$. )ste un -az in$olor0 o#/inut prin arderea sul"ului. &$est -az se dizolv% n "aza apoas% a alimentului supus $onserv%rii 'i "ormeaz% a-entul rea$tiv0 $u $ondi/ia $a alimentul s% ai#% pG a$id ?mai mi$ de$(t 7@. &st"el se previn de-rad%rile enzimati$e 'i #a$teriene. Ciind o5idant0 se mai utilizeaz% 'i $a a-ent de al#ire pentru "%in%0 dar0 n -eneral el modi"i$% ?o5ideaz%@ $uloarea natural% a alimentelor 'i redu$e $antitatea de vitamine din a$estea . Se "olose'te n $antit%/i $uprinse ntre 1: 'i 2::: m-DL- sau m-Dl ntr3o -am% de produse e5trem de variat%. Ca$ e5$ep/ie doar $arnea 'i produsele din $arne de pas%re 'i mami"ere0 $(t 'i produsele pentru su-ari 'i $opii mi$i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la >03 mgDEg corp 0 doz% $e poate "i u'or dep%'it% prin $onsum $umulat de produse $e $on/in $onservan/i deriva/i de sul". Prin n$%lzirea alimentului0 aditivul se elimin% su# "orm% de -az. C(nd este in-erat0 se des$ompune n "i$at n sul"a/i ino"ensivi 'i este eliminat prin urin%. !a persoanele astmati$e poate provo$a pro#leme respiratorii. Poate $auza aler-ii 'i pro#leme di-estive n doze mari.

33

E 446

/1LFI; DE /ODI1 &ditiv alimentar din $ate-oria $onservan/ilor $1imi$i. )ste o sare de sodiu a a$idului sul"uros0 $are se prezint% su# "orma unei pul#eri al#e0 insta#ile0 $e rea$/ioneaz% $u o5i-enul pentru a "orma sul"at. 4n $ondi/ii a$ide "ormeaz% a$idul sul"uros0 $are are propriet%/i $onservante0 o5idante 'i de al#ire0 dar 'i de redu$ere a $antit%/ii de vitamine din alimente. Se "olose'te n $antit%/i $uprinse ntre 1: 'i 2::: m-DL- sau m-Dl ntr3o -am% de produse e5trem de variat%. Ca$ e5$ep/ie doar $arnea 'i produsele din $arne de pas%re 'i mami"ere0 $(t 'i produsele pentru su-ari 'i $opii mi$i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la >03 mgDEg corp0 doz% $e poate "i u'or dep%'it% prin $onsum $umulat de produse $e $on/in $onservan/i deriva/i de sul". 4n mod nepermis ?ile-al@0 a$est $onservant poate "i "olosit pentru a mas$a de-rad%rile #a$teriene ale $%rnii. !a persoanele astmati$e poate provo$a pro#leme respiratorii. Poate $auza aler-ii 'i pro#leme di-estive n doze mari.4n $om#ina/ie $u al$oolul poate a$$entua mani"est%rile ma1murelii. E 444 /1LFI; ACID DE /ODI1 &ditiv alimentar din $ate-oria $onservan/ilor $1imi$i. )ste o sare de sodiu a a$idului sul"uros0 $are se prezint% su# "orma unei pul#eri al#e0 insta#ile0 $e rea$/ioneaz% $u o5i-enul pentru a "orma sul"at. 4n $ondi/ii a$ide0 "ormeaz% a$idul sul"uros0 $are are propriet%/i $onservante0 o5idante 'i de al#ire0 dar 'i de redu$ere a $antit%/ii de vitamine din alimente. Se "olose'te n $antit%/i $uprinse ntre 1: 'i 2::: m-DL- sau m-Dl0 ntr3o -am% de produse e5trem de variat%. Ca$ e5$ep/ie doar $arnea 'i produsele din $arne de pas%re 'i mami"ere0 $(t 'i produsele pentru su-ari 'i $opii mi$i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la >03 mgDEg corp 0 doz% $e poate "i u'or dep%'it% prin $onsum $umulat de produse $e $on/in $onservan/i deriva/i de sul". !a persoanele astmati$e poate provo$a pro#leme respiratorii. Poate $auza aler-ii 'i pro#leme di-estive n doze mari. E 447 ME;A5I/1LFI; DE /ODI1 &ditiv alimentar din $ate-oria $onservan/ilor $1imi$i. )ste o sare de sodiu a a$idului sul"uros0 $are se prezint% su# "orma unei pul#eri al#e0 insta#ile0 $e rea$/ioneaz% $u o5i-enul pentru a "orma sul"at de sodiu. 4n $ondi/ii a$ide0 "ormeaz% a$idul sul"uros0 $are are propriet%/i $onservante0 o5idante 'i de al#ire0 dar 'i de redu$ere a $antit%/ii de vitamine din alimente. Se "olose'te n $antit%/i $uprinse ntre 1: 'i 2::: m-DL- sau m-Dl ntr3o -am% de produse e5trem de variat%. Ca$ e5$ep/ie doar $arnea 'i produsele din $arne de pas%re 'i mami"ere0 $(t 'i produsele pentru su-ari 'i $opii mi$i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la >03 mgDEg corp0 doz% $e poate "i u'or dep%'it% prin $onsum $umulat de produse $e $on/in $onservan/i deriva/i de sul". !a persoanele astmati$e poate provo$a pro#leme respiratorii. Poate $auza aler-ii 'i pro#leme di-estive n doze mari. E 442 ME;A5I/1LFI; DE PO;A/I1 &ditiv alimentar din $ate-oria $onservan/ilor $1imi$i. )ste o sare de potasiu a a$idului sul"uros0 $are se prezint% su# "orma unei pul#eri al#e0 insta#ile0 $e rea$/ioneaz% $u o5i-enul pentru a "orma sul"at de potasiu. 4n $ondi/ii a$ide0 "ormeaz% a$idul sul"uros0 $are are propriet%/i $onservante0 o5idante 'i de al#ire0 dar 'i de redu$ere a $antit%/ii de vitamine din alimente. Se "olose'te n $antit%/i $uprinse ntre 1: 'i 2::: m-DL- sau m-Dl ntr3o -am% de produse e5trem de variat%. Ca$ e5$ep/ie doar $arnea 'i produsele din $arne de pas%re 'i mami"ere0 $(t 'i produsele pentru su-ari 'i $opii mi$i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la >03 mgDEg corp 0 doz% in"im%0 $e poate "i "oarte u'or dep%'it% prin $onsum $umulat de produse $e $on/in $onservan/i deriva/i de sul".

!a persoanele astmati$e poate provo$a pro#leme respiratorii. Poate $auza aler-ii 'i pro#leme di-estive n doze mari. E 44< /1LFI; DE CALCI1 &ditiv alimentar din $ate-oria $onservan/ilor $1imi$i. )ste o sare de $al$iu a a$idului sul"uros0 $are se prezint% su# "orma unei pul#eri al#e0 insta#ile0 $e rea$/ioneaz% $u o5i-enul pentru a "orma sul"at de $al$iu. 4n $ondi/ii a$ide0 "ormeaz% a$idul sul"uros0 $are are propriet%/i $onservante0 o5idante 'i de al#ire0 dar 'i de redu$ere a $antit%/ii de vitamine din alimente. Se "olose'te n $antit%/i $uprinse ntre 1: 'i 2::: m-DL- sau m-Dl ntr3o -am% de produse e5trem de variat%. Ca$ e5$ep/ie doar $arnea 'i produsele din $arne de pas%re 'i mami"ere0 $(t 'i produsele pentru su-ari 'i $opii mi$i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la >03 mgDEg corp 0 doz% in"im%0 $e poate "i "oarte u'or dep%'it% prin $onsum $umulat de produse $e $on/in $onservan/i deriva/i de sul". !a persoanele astmati$e poate provo$a pro#leme respiratorii. Poate $auza aler-ii 'i pro#leme di-estive n doze mari. E 443 /1LFI; ACID DE CALCI1 )Meta,i!ulfit de calciu* &ditiv alimentar din $ate-oria $onservan/ilor $1imi$i. )ste o sare de $al$iu a a$idului sul"uros0 $are se prezint% su# "orma unui li$1id verzui0 $e rea$/ioneaz% $u o5i-enul pentru a "orma sul"it de $al$iu. 4n $ondi/ii a$ide0 "ormeaz% a$idul sul"uros0 $are are propriet%/i $onservante0 m%rind totodat% "ermitatea produselor ve-etale. Se "olose'te n $antit%/i $uprinse ntre 1: 'i 2::: m-DLsau m-Dl ntr3o -am% de produse e5trem de variat%. Ca$ e5$ep/ie doar $arnea 'i produsele din $arne de pas%re 'i mami"ere0 $(t 'i produsele pentru su-ari 'i $opii mi$i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la >03 mgDEg corp 0 doz% $e poate "i u'or dep%'it% prin $onsum $umulat de produse $e $on/in $onservan/i deriva/i de sul". !a persoanele astmati$e poate provo$a pro#leme respiratorii. Poate $auza aler-ii 'i pro#leme di-estive n doze mari. E 44= /1LFI; ACID DE PO;A/I1 &ditiv alimentar din $ate-oria $onservan/ilor $1imi$i. )ste o sare de potasiu a a$idului sul"uros0 $are se prezint% su# "orma unei pul#eri al#e0 insta#ile0 $e rea$/ioneaz% $u o5i-enul pentru a "orma sul"at de potasiu. 4n $ondi/ii a$ide "ormeaz% a$idul sul"uros0 $are are propriet%/i $onservante0 o5idante 'i de al#ire0 dar 'i de redu$ere a $antit%/ii de vitamine din alimente. Se "olose'te n $antit%/i $uprinse ntre 1: 'i 2::: m-DL- sau m-Dl ntr3o -am% de produse e5trem de variat%. Ca$ e5$ep/ie doar $arnea 'i produsele din $arne de pas%re 'i mami"ere0 $(t 'i produsele pentru su-ari 'i $opii mi$i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la >03 mgDEg corp 0 doz% $e poate "i u'or dep%'it% prin $onsum $umulat de produse $e $on/in $onservan/i deriva/i de sul". !a persoanele astmati$e poate provo$a pro#leme respiratorii. Poate $auza aler-ii 'i pro#leme di-estive n doze mari. E 47> - DIFENIL &ditiv alimentar din $ate-oria $onservan/ilor $1imi$i utilizat pentru tratamentul de supra"a/% al $itri$elor0 "iind e"i$ient mpotriva mu$e-aiurilor din "amilia Peni$illium. Se prezint% su# "orma unui pra" al#0 insolu#il n ap%. &$esta penetreaz% uneori $oa2a0 put(nd "i re-%sit 'i n "ru$t. Se "olose'te n $antitate stri$t limitat% de ma5imum 7: m-DL-. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la >0>8 mgDEg corp . )ste e5$retat netrans"ormat pe $ale urinar%. )"e$te se$undare su# "orma a"e$/iunilor dermatolo-i$e au "ost semnalate la mun$itorii $are manipuleaz% mari $antit%/i de $itri$e.

35

) 231 * >R;>C)NI! C)N>! &ditiv alimentar din $ate-oria $onservan/ilor $1imi$i0 utilizat pentru tratamentul de supra"a/% al $itri$elor0 merelor 'i perelor0 "iind e"i$ient mpotriva mu$e-aiurilor din "amilia Peni$illium. Se prezint% su# "orma unui pra" al#0 insolu#il n ap%. &$esta penetreaz% uneori $oa2a0 put(nd "i re-%sit 'i n "ru$t. Se "olose'te n $antitate stri$t limitat% de ma5imum 12 m-DL-. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la >04 mgDEg corp . )ste e5$retat netrans"ormat pe $ale urinar%. ) 232 * >R;>C)NI!C)N>! 8) S>8IU &ditiv alimentar din $ate-oria $onservan/ilor $1imi$i0 utilizat pentru tratamentul de supra"a/% al $itri$elor0 merelor 'i perelor0 "iind e"i$ient mpotriva mu$e-aiurilor din "amilia Peni$illium. Se prezint% su# "orma unui pra" al#0 "oarte solu#il n ap%. ;ratamentul se apli$% prin imersare sau pulverizare $u solu/ie0 $are penetreaz% uneori $oa2a0 put(nd "i re-%sit% 'i n "ru$t. Se "olose'te n $antitate stri$t limitat% de ma5imum 12 m-DL-. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la >04 mgDEg corpI )ste e5$retat netrans"ormat pe $ale urinar%. Nu e!te cuprin! $n li!ta aditivilor permi%i $n ?om"niaI E 477 ;:IA5ENDAAOL &ditiv alimentar din $ate-oria $onservan/ilor $1imi$i0 utilizat pentru tratamentul de supra"a/% al "ru$telor0 "iind e"i$ient mpotriva mu$e-aiurilor. Se prezint% su# "orma unui pra" al#0 "oarte solu#il n ap%. ;ratamentul se apli$% prin imersare sau pulverizare $u solu/ie0 $are penetreaz% uneori $oa2a0 put(nd "i re-%sit% 'i n "ru$t. Se "olose'te n $antitate stri$t limitat% de ma5imum + m-DL- la $itri$e 'i 3 m-DL- la #anane. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la >06 mgDEg corp . )ste e5$retat netrans"ormat pe $ale urinar%. Ace!t aditiv a fo!t con!iderat periculo!0 $n 4>>= fiind !co! de pe li!ta aditivilor permi%i $n 1niunea European&I E 472 - NIAIN &ditiv alimentar din $ate-oria $onservan/ilor naturali. )ste un anti#ioti$ a$tiv "a/% de #a$teriile -ram3pozitive d%un%toare. )ste produs de #a$teria /actococcus lactis0 utilizat% n mod normal la "a#ri$area #r(nzeturilor. Se "olose'te n $antitate de ma5imum 1205 m-DL- la di"erite sortimente de #r(nzeturi 'i n #udin$i ?3 m-DL-@.. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la >07mgDEg corp. Nu este to5i$% 'i nu are e"e$te se$undare. E 478 NA;AMICIN ) PIMA?ICIN* &ditiv alimentar din $ate-oria $onservan/ilor naturali0 "iind produs de unele #a$terii din "amilia Streptomyces. )ste un anti#ioti$ a$tiv "a/% de "un-i. Se utilizeaz% pentru tratamentul de supra"a/% al unor sortimente de #r(nzeturi 'i $rna/i us$a/i0 a"uma/i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la >07mgDEg corp . Nu este to5i$% 'i nu are e"e$te se$undare. E 479 :E@AME;ILEN ;E;?A AMIN &ditiv alimentar din $ate-oria $onservan/ilor $1imi$i0 o#/inut din "ormalde1id% 'i amonia$. Se "olose'te $a 'i $onservant mpotriva de-rad%rilor produse de "un-i la unele #r(nzeturi ?#r(nza Provolone3 25 m-DL-@. &re o utilizare limitat% datorit% -ustului pe $are l $on"er%. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la >068mgDEg corp. 8ozele $res$ute pot produ$e e"e$te se$undare serioase.

3+

E 424

DICA?5ONA; DE DIME;IL )DMDC0 5icar,onat de dimetil0 Dimetil pirocar,onat* &ditiv alimentar $u rol de $onservant0 utilizat pentru sterilizarea la re$e a #%uturilor neal$ooli$e aromate ?#%uturi r%$oritoare0 $eaiuri0 vin "%r% al$ool0 $a"ea sau su#stitute de $a"ea preparate0 #%uturi ener-izante@. 4n $adrul pro$esului te1nolo-i$ de sterilizare0 .+B din a$est aditiv se des$ompune n dio5id de $ar#on 'i metanol0 elimin(ndu3se. Se poate ad%u-a n $antitate de ma5im 25: m-Dl n #%uturile sus3men/ionate. )ste $onsiderat un aditiv si-ur0 "apt pentru $are nu s3a sta#ilit o doz% ma5im% admisi#il%. Produsul n sine este "oarte to5i$0 dar $antitatea r%mas% n alimente se $onsider% a "i ino"ensiv%. E 429 NI;?I; DE PO;A/I1 &ditiv alimentar din $ate-oria $onservan/ilor0 produs prin pro$edee $1imi$e din azotatul de potasiu sau e5tras din z%$%minte naturale0 deoare$e se prezint% 'i $a mineral natural. )ste o pul#ere de $uloare al#%0 e"i$ient% mpotriva #a$teriei Clostridium botulinum. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i.Se "olose'te n $antitate de ma5imum 15: m-DL- la produse din $arne. 4n unele produse se pot "olosi ameste$uri de nitra/i 'i nitri/i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la >0><mgDEg corp 0 adi$% 102 m- pentru o persoan% $are $(nt%re'te 2: L-. Cantitatea de 102 m- nitrit de potasiu se poate re-%si n = -rame de preparat din $arne. 4n stoma$0 n prezen/a proteinelor0 nitri/ii "ormeaz% nitrozamine0 su#stan/e $u poten/ial $an$eri-en. 8e asemeni0 ei rea$/ioneaz% $u 1emo-lo#ina0 distru-(nd3o. Gemo-lo#ina $opiilor0 n $ompara/ie $u 1emo-lo#ina adul/ilor este mult mai sensi#il% "a/% de nitri/i0 motiv pentru $are $opiii nu ar tre#ui s% $onsume produse $on/in(nd a$est aditiv. Se re$omand% $itirea $u aten/ie a eti$1etelor de pe alimente. E 48> NI;?I; DE /ODI1 &ditiv alimentar din $ate-oria $onservan/ilor0 produs prin pro$edee $1imi$e din azotatul de sodiu sau e5tras din z%$%minte naturale0 deoare$e se prezint% 'i $a mineral natural. )ste o pul#ere de $uloare al#%0 e"i$ient% mpotriva #a$teriei Clostridium botulinum. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Se "olose'te n $antitate $uprins% ntre 1:: m-DL- 'i 1=: m-DL- la produsele din $arne $onservate prin sterilizare0 s%rare0 us$are sau a"umare. 4n unele produse se pot "olosi ameste$uri de nitra/i 'i nitri/i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la >0><mgDEg corp 0 adi$% 102 m- pentru o persoan% $are $(nt%re'te 2: L-. Cantitatea de 102 m- nitrit de potasiu se poate re-%si n + 3 12 -rame de preparat din $arne. 4n stoma$0 n prezen/a proteinelor0 nitri/ii "ormeaz% nitrozamine0 su#stan/e $u poten/ial $an$eri-en. 8e asemeni0 ei rea$/ioneaz% $u 1emo-lo#ina0 distru-(nd3o. Gemo-lo#ina $opiilor0 n $ompara/ie $u 1emo-lo#ina adul/ilor este mult mai sensi#il% "a/% de nitri/i0 motiv pentru $are $opiii nu ar tre#ui s% $onsume produse $on/in(nd a$est aditiv. Se re$omand% $itirea $u aten/ie a eti$1etelor de pe alimente. E 486 NI;?A; DE /ODI1 )/alpetru de C'ile* &ditiv alimentar din $ate-oria $onservan/ilor0 produs prin pro$edee $1imi$e din azotatul de sodiu sau e5tras din z%$%minte naturale0 deoare$e se prezint% 'i $a mineral natural. )ste o pul#ere de $uloare al#%0 utilizat mpotriva de$olor%rii produselor. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Se "olose'te n $antitate de ma5im 15: m-DL- la produse din $arne netratate termi$. 4n unele produse se pot "olosi ameste$uri de nitra/i 'i nitri/i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 703mgDEg corp. Nitra/ii0 de'i ino"ensivi0 n stoma$0 n prezen/a proteinelor0 "ormeaz% nitri/i0 $are apoi se trans"orm% n nitrozamine0 su#stan/e $u poten/ial $an$eri-en. 8e asemeni0 ei rea$/ioneaz% $u 1emo-lo#ina0 distru-(nd3o. Gemo-lo#ina $opiilor0 n $ompara/ie $u 1emo-lo#ina adul/ilor este 37

mult mai sensi#il% "a/% de nitri/i0 motiv pentru $are $opiii nu ar tre#ui s% $onsume produse $on/in(nd a$est aditiv. Se re$omand% $itirea $u aten/ie a eti$1etelor de pe alimente. E 484 NI;?A; DE PO;A/I1 )/alpetru* &ditiv alimentar din $ate-oria $onservan/ilor0 produs prin pro$edee $1imi$e din azotatul de potasiu sau e5tras din z%$%minte naturale0 deoare$e se prezint% 'i $a mineral natural. )ste o pul#ere de $uloare al#%0 utilizat mpotriva de$olor%rii produselor. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Se "olose'te n $antitate de ma5im 3:: m-DL- la produse din $arne $onservate prin us$are0 s%rare sau a"umare0 la unele #r(nzeturi sau nlo$uitori de #r(nz% pe #az% de produse la$tate ?15: m-DL-@0 $t 'i la 1erin- marinat 'i 'prot n $antitate de 5:: m-DL-. !a unele produse se pot "olosi ameste$uri de nitra/i 'i nitri/i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 703mgDEg corpI Nitra/ii0 de'i ino"ensivi0 n stoma$0 n prezen/a proteinelor0 "ormeaz% nitri/i0 $are apoi se trans"orm% n nitrozamine0 su#stan/e $u poten/ial $an$eri-en. 8e asemeni0 ei rea$/ioneaz% $u 1emo-lo#ina0 distru-(nd3o. Gemo-lo#ina $opiilor0 n $ompara/ie $u 1emo-lo#ina adul/ilor este mult mai sensi#il% "a/% de nitri/i0 motiv pentru $are $opiii nu ar tre#ui s% $onsume produse $on/in(nd a$est aditiv. Se re$omand% $itirea $u aten/ie a eti$1etelor de pe alimente. E 4<> ACID ACE;IC )O.et* &ditiv alimentar din $ate-oria $onservan/ilor naturali0 dar "olosit 'i $a aromatizant0 o#/inut prin "ermentarea za1%rului0 melasei sau al$oolului0 ori prin sintez% $1imi$% din alde1id% a$eti$%. &d%u-at n maionez%0 ina$tiveaz% #a$teria Salmonella. Se utilizeaz% n $antit%/ile prev%zute de re/ete. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. 8oza zilni$% admis% pentru $onsumul uman nu este limitat%. Nu produ$e e"e$te se$undare de$(t n rare $azuri de intoleran/% la o/et. E 4<6)i* ACE;A; DE PO;A/I10 E 4<6)ii* - DIACE;A; DE PO;A/I1 &ditivi alimentari din $ate-oria $onservan/ilor naturali0 o#/inu/i din a$idul a$eti$ ?o/et@0 prin "ermenta/ie #a$terian%. Se utilizeaz% n $antit%/ile prev%zute de re/ete. Nu sunt permi'i n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. 8oza zilni$% admis% pentru $onsumul uman nu este limitat%. Nu produ$ e"e$te se$undare de$(t n rare $azuri de intoleran/% la o/et. E 4<4)i* ACE;A; DE /ODI10 E 4<4)ii* - DIACE;A; DE /ODI1 &ditivi alimentari din $ate-oria $onservan/ilor naturali0 o#/inu/i din a$idul a$eti$0 prin "ermenta/ie #a$terian%. Se utilizeaz% n $antit%/ile prev%zute de re/ete. Nu sunt permi'i n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 68 mgDEg corp . Nu produ$ e"e$te se$undare de$(t n rare $azuri de intoleran/% la o/et. E 4<7 ACE;A; DE CALCI1 &ditiv alimentar din $ate-oria $onservan/ilor naturali0 o#/inut din a$idul a$eti$0 prin "ermenta/ie #a$terian%. Se utilizeaz% n spe$ial n pani"i$a/ie mpotriva or-anismelor produ$%toare de spori. Nu produ$e ni$i un "el de e"e$te se$undare0 iar doza zilni$% pentru $onsumul uman nu este limitat%. E 43> ACID LAC;IC &ditiv alimentar din $ate-oria $onservan/ilor naturali0 o#/inut din amidon 'i melas%0 prin "ermenta/ie #a$terian%. Se utilizeaz% mpotriva dro2diilor 'i "un-ilor0 $(t 'i pentru $re'terea sta#ilit%/ii unor produse0 n $antit%/ile prev%zute de re/ete. Se "olose'te0 de asemeni 'i pentru 3=

prepararea laptelui a$idi"iat 'i pentru in1i#area dezvolt%rii #a$teriilor pre$um ).Coli0 Salmonella0 CampJlo#a$ter 'i !isteria pe $ar$asele de vit%0 por$ sau pas%re n timpul sa$ri"i$%rii. &limentele $on/innd a$id la$ti$ nu tre#uie date $opiilor mi$i0 deoare$e a$e'tia nu sunt $apa#ili s%3l meta#olizeze. 8oza zilni$% admis% nu este limitat% 'i nu produ$e e"e$te se$undare la dozele utilizate n alimente. E 4=> ACID P?OPIONIC &ditiv alimentar din $ate-oria $onservan/ilor naturali0 o#/inut prin "ermenta/ie #a$terian%. Se utilizeaz% mpotriva dro2diilor 'i "un-ilor0 $(t 'i mpotriva de-rad%rilor provo$ate de unele mi$roor-anisme. 8atorit% mirosului s%u puterni$0 se "olose'te ntr3o -am% restr(ns% de produse ?p(ine "eliat% pream#alat% 'i pine de se$ar%@0 n $antit%/i de pn% la 3::: m-DL-. 8oza zilni$% admis% nu este limitat% 'i nu produ$e e"e$te se$undare la $antit%/ile utilizate n alimente. E 4=6 P?OPIONA; DE /ODI1 &ditiv alimentar din $ate-oria $onservan/ilor naturali0 o#/inut prin "ermenta/ie #a$terian%. Se utilizeaz% n spe$ial mpotriva dro2diilor 'i "un-ilor. Se "olose'te ntr3o -am% restr(ns% de produse ?p(ine $u valoare ener-eti$% redus%@0 n $antit%/i de p(n% la 3::: m-DL- e$1ivalent a$id propioni$. 8oza zilni$% admis% nu este limitat% 'i nu produ$e e"e$te se$undare la $antit%/ile utilizate n alimente. E 4=4 P?OPIONA; DE CALCI1 &ditiv alimentar din $ate-oria $onservan/ilor naturali0 o#/inut prin "ermenta/ie #a$terian%. Se utilizeaz% n spe$ial mpotriva dro2diilor 'i "un-ilor. Se "olose'te ntr3o -am% restr(ns% de produse ?p(ine $u valoare ener-eti$% redus%@0 n $antit%/i de p(n% la 3::: m-DL- e$1ivalent a$id propioni$. 8oza zilni$% admis% nu este limitat% 'i nu produ$e e"e$te se$undare la $antit%/ile utilizate n alimente. E 4=7 P?OPIONA; DE PO;A/I1 &ditiv alimentar din $ate-oria $onservan/ilor naturali0 o#/inut prin "ermenta/ie #a$terian%. Se utilizeaz% n spe$ial mpotriva dro2diilor 'i "un-ilor. Se "olose'te ntr3o -am% restr(ns% de produse de pani"i$a/ie 'i patiserie0 n $antit%/i de p(n% la 2::: m-DL- e$1ivalent a$id propioni$. 8oza zilni$% admis% nu este limitat% 'i nu produ$e e"e$te se$undare la $antit%/ile utilizate n alimente. E 4=2 ACID 5O?IC &ditiv alimentar $u rol de su#stan/%3tampon0 pentru a $ontrola a$iditatea. Se utilizeaz% numai la i$rele de sturion ?$aviar@0 n $antitate de ma5im ::: m-DL-. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la >06mgDEg corpI E 4=8 5O?A@ );etra,orat de !odiu* &ditiv alimentar $u rol de su#stan/%3tampon0 pentru a $ontrola a$iditatea. Se utilizeaz% numai la i$rele de sturion ?$aviar@0 n $antitate de ma5im ::: m-DL-. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la >06mgDEg corpI

3.

E 49<

ACID MALIC &ditiv alimentar $u rol de $onservant0 sta#ilizator 'i aromatizant0 prezent n mod natural n ma2oritatea "ru$telor 'i le-umelor. Pentru uz industrial0 se o#/ine prin sintez% $1imi$%. Se utilizeaz% $on"orm $antit%/ilor prev%zute de re/ete n su$uri0 ne$taruri0 -emuri0 2eleuri 'i marmelade din "ru$te. 8oza zilni$% admis% nu este limitat% 'i nu produ$e e"e$te se$undare0 dar nu sunt permise dozele prea mari n alimentele destinate $opiilor mi$i0 deoare$e a$e'tia au $apa$it%/i reduse de meta#olizare a a$idului mali$. E 493 ACID F1MA?IC &ditiv alimentar $u rol de re-ulator de a$iditate 'i sta#ilizator. Poate "i o#/inut din a$id mali$ prin n$%lzire0 prin o5idarea $ataliti$% a #enzenului sau prin "ermenta/ia #a$terian% a -lu$ozei. Se -%se'te n mod natural n unele plante0 "iind esen/ial n respira/ia $elular% a /esuturilor animale 'i ve-etale. Se utilizeaz% n alimente la "el $a 'i a$idul tartri$ ) 33 0 "iind un su#stituent al a$estuia. Cantit%/ile n$orporate variaz% de la 1::: m-DL-0 p(n% la ::: m-DL-. Se "olose'te n vinuri0 produse "ine de $o"et%rie 'i patiserie0 deserturi $u aspe$t de 2eleu0 pra"uri instant pentru $eaiuri 'i #%uturi $u arom% de "ru$te0 umpluturi 'i -lazuri pentru produse de patiserie et$. 8oza zilni$% admis% nu este limitat% 'i nu produ$e e"e$te se$undare. E 7>> ACID A/CO?5IC &ditiv alimentar din $ate-oria antio5idan/ilor0 re-%sit n mod natural n ma2oritatea "ru$telor 'i le-umelor 'i $unos$ut su# denumirea de <itamina C. Ciind un $omponent natural al alimentelor0 a$idul as$or#i$ are un rol de nenlo$uit n #una des"%'urare a tuturor pro$eselor #io$1imi$e $are au lo$ la nivelul or-anismului uman0 rol pe $are0 din p%$ate0 aditivul ) 3:: nu l poate nlo$ui. &$esta este un produs industrial sintetizat prin "ermenta/ia -lu$ozei0 urmat% de o o5idare $1imi$%0 $e nu poate "i utilizat drept supliment vitamini$. 8atorit% propriet%/ilor antio5idante 'i lipsei de to5i$itate0 aditivul ) 3:: se adau-% $on"orm $antit%/ilor prev%zute n re/ete ntr3o -am% "oarte variat% de produse . Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. 8oza zilni$% pentru $onsumul uman nu este limitat% 'i nu produ$e e"e$te se$undare n $antit%/ile utilizate n alimente. E 7>6 A/CO?5A; DE /ODI1 &ditiv alimentar din $ate-oria antio5idan/ilor0 av(nd 'i propriet%/i de sta#ilizare a $ulorii produselor. )ste sarea de sodiu a a$idului as$or#i$ ) 3::0 ad%u-(ndu3se $on"orm $antit%/ilor prev%zute n re/ete n lapte par/ial sau total des1idratat0 n le-ume 'i "ru$te re"ri-erate0 $on-elate sau $onservate0 n produse de pani"i$a/ie 'i paste "%inoase0 n preparate din $arne to$at% proasp%t%0 n #ere0 su$uri0 ne$taruri 'i $on$entrate din "ru$te. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. 8oza zilni$% pentru $onsumul uman nu este limitat% 'i nu produ$e e"e$te se$undare n $antit%/ile utilizate n alimente. E 7>4 A/CO?5A; DE CALCI1 &ditiv alimentar din $ate-oria antio5idan/ilor. )ste sarea de $al$iu a a$idului as$or#i$ ) 3::0 ad%u-(ndu3se $on"orm $antit%/ilor prev%zute n re/ete re/ete n lapte par/ial sau total des1idratat0 n le-ume 'i "ru$te re"ri-erate0 $on-elate sau $onservate0 n produse de pani"i$a/ie 'i paste "%inoase0 n preparate din $arne to$at% proasp%t%0 n #ere0 su$uri0 ne$taruri 'i $on$entrate din "ru$te. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. 8oza zilni$% pentru $onsumul uman nu este limitat% 'i nu produ$e e"e$te se$undare n $antit%/ile utilizate n alimente.

E 7>2)i* PALMI;A; DE A/CO?5IL &ditiv alimentar din $ate-oria antio5idan/ilor0 o#/inut din $om#ina/ia a$idului -ras palmiti$ $u a$idul as$or#i$. )ste utilizat pentru prevenirea r(n$ezirii produselor $e $on/in uleiuri $u mul/i a$izi -ra'i nesatura/i0 ad%u-ndu3se n $antit%/i de ma5imum 1::: m-DL- n produsele pentru adul/i $um ar "i produsele de patiserie0 deserturi pe #az% de lapte sau "ru$te0 $ereale pentru mi$ul de2un0 "ru$te us$ate0 produse de $o"et%rie0 $ondimente0 sosuri0 -r%simi emulsionate tartina#ile0 pe'te $on-elat0 mem#rane $omesti#ile0 suplimente alimentare0 #%uturi r%$oritoare et$. 'i n $antitate de 1: m-Dl sau 1: m-DL- n produse pentru su-ari 'i $opii mi$i s%n%to'i. Se mai "olose'te tot $a antio5idant 'i la "a#ri$area $oloran/ilor din -rupele ) 1+: 'i ) 1+1. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 6048 mgDEg corp . Nu s3au semnalat e"e$te se$undare. 8eoare$e a$idul palmiti$ se o#/ine n prin$ipal din -r%simi ve-etale0 dar poate proveni 'i din -r%simi animale0 ve-etarienii sau $ei $e $ultiv% anumite $redin/e 'i valori ar tre#ui s% evite produsele $e $on/in ) 3: ?i@. E 7>2)ii* /;EA?A; DE A/CO?5IL E 7>8 &ditiv alimentar din $ate-oria antio5idan/ilor0 o#/inut din $om#ina/ia a$idului -ras palmiti$ $u a$idul as$or#i$. )ste utilizat pentru prevenirea r(n$ezirii produselor $e $on/in uleiuri $u mul/i a$izi -ra'i nesatura/i0 ad%u-ndu3se n $antit%/i de ma5imum1::: m-DL- n produsele pentru adul/i $um ar "i produsele de patiserie0 deserturi pe #az% de lapte sau "ru$te0 $ereale pentru mi$ul de2un0 "ru$te us$ate0produse de $o"et%rie0 $ondimente0 sosuri0 -r%simi emulsionate tartina#ile0 pe'te $on-elat0 mem#rane $omesti#ile0 suplimente alimentare0 #%uturi r%$oritoare et$. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 6048 mgDEg corp . Nu s3au semnalat e"e$te se$undare. 8eoare$e a$idul palmiti$ se o#/ine n prin$ipal din -r%simi ve-etale0 dar poate proveni 'i din -r%simi animale0 ve-etarienii sau $ei $e $ultiv% anumite $redin/e 'i valori ar tre#ui s% evite produsele $e $on/in ) 3: ?ii@. E 7>< CONCEN;?A; ;OCOFE?OL &ditiv alimentar din $ate-oria antio5idan/ilor0 re-%sit n mod natural n semin/ele plantelor olea-inoase0 $unos$ut 'i su# denumirea de vitamina ). Se e5tra-e din uleiuri ve-etale #o-ate n vitamina )0 dar poate "i o#/inut 'i pe $ale sinteti$%. 8atorit% aromei intense0 se "olose'te n $antit%/i limitate de p(n% la 1: m-DL- sau 1: m-Dl n produse destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i s%n%to'i0 $t 'i n uleiuri 'i -r%simi sau produse $e $on/in uleiuri 'i -r%simi0 pentru prevenirea r(n$ezirii a$estora. 8oza zilni$% admis% pentru $onsumul uman este de p(n% la 2 m-DL- $orp. Nu s3au semnalat e"e$te se$undare la dozele $on/inute n alimente. E 7>3 ALFA ;OCOFE?OL &ditiv alimentar din $ate-oria antio5idan/ilor0 re-%sit n mod natural n semin/ele plantelor olea-inoase0 $unos$ut 'i su# denumirea de vitamina ). Se e5tra-e din uleiuri ve-etale #o-ate n vitamina )0 dar poate "i o#/inut 'i pe $ale sinteti$%. 8atorit% aromei intense0 se "olose'te n $antit%/i limitate de p(n% la 1: m-DL- sau 1: m-Dl n produse destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i s%n%to'i0 $t 'i n uleiuri 'i -r%simi sau produse $e $on/in uleiuri 'i -r%simi0 pentru prevenirea r(n$ezirii a$estora. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 4 mgDEg corp . Nu s3au semnalat e"e$te se$undare la dozele $on/inute n alimente. E 7>= +AMMA ;OCOFE?OL &ditiv alimentar din $ate-oria antio5idan/ilor0 re-%sit n mod natural n semin/ele plantelor olea-inoase0 $unos$ut 'i su# denumirea de vitamina ). Se e5tra-e din uleiuri ve-etale #o-ate n vitamina )0 dar poate "i o#/inut 'i pe $ale sinteti$%. 8atorit% aromei intense0 se "olose'te n $antit%/i limitate de p(n% la 1: m-DL- sau 1: m-Dl n produse destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i s%n%to'i0 $t 'i n uleiuri 'i -r%simi sau produse $e $on/in uleiuri 'i -r%simi0 pentru prevenirea r(n$ezirii a$estora.

Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 4 mgDEg corp . Nu s3au semnalat e"e$te se$undare la dozele $on/inute n alimente. E 7>9 DEL;A ;OCOFE?OL &ditiv alimentar din $ate-oria antio5idan/ilor0 re-%sit n mod natural n semin/ele plantelor olea-inoase0 $unos$ut 'i su# denumirea de vitamina ). Se e5tra-e din uleiuri ve-etale #o-ate n vitamina )0 dar poate "i o#/inut 'i pe $ale sinteti$%. 8atorit% aromei intense0 se "olose'te n $antit%/i limitate de p(n% la 1: m-DL- sau 1: m-Dl n produse destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i s%n%to'i0 $t 'i n uleiuri 'i -r%simi sau produse $e $on/in uleiuri 'i -r%simi0 pentru prevenirea r(n$ezirii a$estora. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 4 mgDEg corp . Nu s3au semnalat e"e$te se$undare la dozele $on/inute n alimente. E 76> +ALA; DE P?OPIL &ditiv alimentar din $ate-oria antio5idan/ilor0 o#/inut pe $ale $1imi$% din propanol 'i a$id -ali$0 "olosit at(t n industria produselor $osmeti$e0 $(t 'i n produ$/ia alimentar%. Utilizat $a antio5idant mpotriva r(n$ezirii -r%similor din alimente0 se adau-% n $antit%/i $uprinse ntre 1:: 'i 2:: m-DL-0 individual sau n $om#ina/ie $u al/i -ala/i sau #utila/i ?) 31. 3 321@0 n diverse -r%simi animale sau ve-etale0 $(t 'i n ameste$uri pentru patiserie0 sna$Lsuri0 supe 'i $ior#e instant0 sosuri0 "ru$te pro$esate0 $ereale0 mirodenii0 produse din $arne0 $arto"i des1idrata/i0 arome 'i lapte pra" pentru distri#uitoarele automate. 4n -uma de meste$at se adau-% n $antitate de :: m-DL-0 iar n uleiuri esen/iale 1::: m-DL-. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 602 mgDEg corp. 4n tu#ul di-estiv0 a$est aditiv se des$ompune n $omponentele ini/iale0 adi$% propanol 'i a$id -ali$. &$esta din urm% este responsa#il de unele e"e$te se$undare $um ar "iE e$zeme $utanate0 a"e$/iuni -astri$e 'i 1ipera$tivitate. Se re$omand% $itirea $u aten/ie a eti$1etelor alimentelor. E 766 +ALA; DE OC;IL &ditiv alimentar din $ate-oria antio5idan/ilor0 o#/inut pe $ale $1imi$% din o$tanol 'i a$id -ali$. Utilizat $a 'i antio5idant mpotriva r(n$ezirii -r%similor din alimente0 se adau-% n $antit%/i $uprinse ntre 1:: 'i 2:: m-DL-0 individual sau n $om#ina/ie $u al/i -ala/i sau #utila/i ?) 31. 3 321@0 n diverse -r%simi animale sau ve-etale0 $(t 'i n ameste$uri pentru patiserie0 sna$Lsuri0 supe 'i $ior#e instant0 sosuri0 "ru$te pro$esate0 $ereale0 mirodenii0 produse din $arne0 $arto"i des1idrata/i0 arome 'i lapte pra" pentru distri#uitoarele automate. 4n -uma de meste$at se adau-% n $antitate de :: m-DL-0 iar n uleiuri esen/iale 1::: m-DL-. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la >08 mgDEg corp 0 doz% "oarte mi$%0 $e poate "i "oarte u'or dep%'it%. 4n tu#ul di-estiv0 a$est aditiv se des$ompune n $omponentele ini/iale0 adi$% o$tanol 'i a$id -ali$. &$esta din urm% este responsa#il de unele e"e$te se$undare $um ar "iE e$zeme $utanate0 a"e$/iuni -astri$e 'i 1ipera$tivitate. Se re$omand% $itirea $u aten/ie a eti$1etelor alimentelor. E 764 +ALA; DE DODECIL &ditiv alimentar din $ate-oria antio5idan/ilor0 o#/inut pe $ale $1imi$% din al$ool lauri$ 'i a$id -ali$. Utilizat $a antio5idant mpotriva r(n$ezirii -r%similor din alimente0 se adau-% n $antit%/i $uprinse ntre 1:: 'i 2:: m-DL-0 individual sau n $om#ina/ie $u al/i -ala/i sau #utila/i ?) 31. 3 321@0 n diverse -r%simi animale sau ve-etale0 $(t 'i n ameste$uri pentru patiserie0 sna$Lsuri0 supe 'i $ior#e instant0 sosuri0 "ru$te pro$esate0 $ereale0 mirodenii0 produse din $arne0 $arto"i des1idrata/i0 arome 'i lapte pra" pentru distri#uitoarele automate. 4n -uma de meste$at se adau-% n $antitate de :: m-DL-0 iar n uleiuri esen/iale 1::: m-DL-. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la >0>8 mgDEg corp 0 doz% "oarte mi$%0 $e poate "i "oarte u'or dep%'it%0 mai ales de $%tre $opii. 4n tu#ul di-estiv0 a$est aditiv se 2

des$ompune n $omponentele ini/iale0 adi$% al$ool lauri$ 'i a$id -ali$. &$esta din urm% este responsa#il de unele e"e$te se$undare $um ar "iE e$zeme $utanate0 a"e$/iuni -astri$e 'i 1ipera$tivitate. 4n plus0 al$oolul lauri$ poate "i o#/inut din -r%simi animale0 "apt pentru $are ve-etarienii sau $ei $e $ultiv% anumite $redin/e 'i valori ar tre#ui s% evite produsele $e $on/in ) 312. Se re$omand% $itirea $u aten/ie a eti$1etelor alimentelor. E 768 ACID E?L;:O?5IC )ACID IAOA/CO?5IC* &ditiv alimentar din $ate-oria antio5idan/ilor0 o#/inut prin izomerizare din a$idul as$or#i$. Se utilizeaz% n $antitate de 5:: m-DL- la produse din $arne s%rate sau $onservate 'i la produse din pe'te $onservate0 semi$onservate0 re"ri-erate sau $on-elate n $antitate de 15:: m-DL-. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. 8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu s3au semnalat e"e$te se$undare. E 76< IAOA/CO?5A; DE /ODI1 &ditiv alimentar din $ate-oria antio5idan/ilor0 reprezent(nd sarea de sodiu a a$idului as$or#i$. Se utilizeaz% n $antitate de 5:: m-DL- la produse din $arne s%rate sau $onservate 'i la pe'te 'i produse din pe'te $onservate0 semi$onservate0 re"ri-erate sau $on-elate n $antitate de 15:: m-DL-. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. 8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu s3au semnalat e"e$te se$undare. E 769 ;E?M51;IL:ID?OC:INON ) ;5:F* &ditiv alimentar din $ate-oria antio5idan/ilor sinteti$i0 $u rol n prevenirea r(n$ezirii -r%similor. Se utilizeaz% individual sau n $om#ina/ie $u al/i #utila/i sau -ala/i ?) 31: 3 312@0 n $antit%/i $uprinse ntre 1:: 'i 2:: m-DL- n diverse -r%simi animale sau ve-etale0 $(t 'i n ameste$uri pentru patiserie0 sna$Lsuri0 supe 'i $ior#e instant0 sosuri0 "ru$te pro$esate0 $ereale preparate0 suplimente nutritive0 mirodenii0 produse din $arne0 $arto"i des1idrata/i0 arome 'i lapte pra" pentru distri#uitoarele automate. 4n -uma de meste$at se adau-% n $antitate de :: m-DL-0 iar n uleiuri esen/iale 1::: m-DL-. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la >04 mgDEg corp0 o doz% "oarte mi$%0 $e poate "i "oarte u'or dep%'it%. &$est aditiv are e"e$t $an$eri-en $ert la animalele de la#orator0 iar la om este responsa#il de e"e$te se$undare serioase0 printre $are rea$/iile aler-i$e0 leziunile la nivel $elular0 in$lusiv la nivelul &8N3ului0 de$lan'area unor pro$ese tumorale -astri$e et$.0 motiv pentru $are se pre$onizeaz% limitarea mai stri$t% a utiliz%rii sale n Uniunea )uropean%. 4n Rom(nia0 a$est aditiv nu a "ost permis p(n% n 2::70$(nd0 din ra/ionamente politi$o3e$onomi$e a "ost introdus. Se re$omand% $itirea $u aten/ie a eti$1etelor alimentelor. E 74> 51;IL :ID?O@IANI/OL )5:A* &ditiv alimentar din $ate-oria antio5idan/ilor sinteti$i0 $u rol n prevenirea r(n$ezirii -r%similor. Se utilizeaz% individual sau n $om#ina/ie $u al/i #utila/i sau -ala/i ?) 31: 3 312@ n $antit%/i $uprinse ntre 1:: 'i 2:: m-DL- n diverse -r%simi animale sau ve-etale0 $(t 'i n ameste$uri pentru patiserie0 sna$Lsuri0 supe 'i $ior#e instant0 sosuri0 "ru$te pro$esate0 $ereale preparate0 suplimente nutritive0 mirodenii0 produse din $arne0 $arto"i des1idrata/i0 arome 'i lapte pra" pentru distri#uitoarele automate. 4n -uma de meste$at se adau-% n $antitate de :: m-DL-0 iar n uleiuri esen/iale 1::: m-DL-. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la >04 mgDEg corp0 o doz% "oarte mi$%0 $e poate "i "oarte u'or dep%'it%. &$est aditiv are e"e$t $an$eri-en $ert la animalele de la#orator0 iar la om este responsa#il de e"e$te se$undare serioase0 printre $are rea$/iile aler-i$e0 leziunile la nivel $elular0 in$lusiv la nivelul &8N3ului0 de$lan'area unor pro$ese tumorale -astri$e et$.0 motiv pentru $are se pre$onizeaz% limitarea mai stri$t% a utiliz%rii sale n Uniunea )uropean%. Se re$omand% $itirea $u aten/ie a eti$1etelor alimentelor. E 746 51;IL :ID?O@I;OL1EN )5:;* 3

&ditiv alimentar din $ate-oria antio5idan/ilor sinteti$i0 $u rol n prevenirea r(n$ezirii -r%similor. Se utilizeaz% individual sau n $om#ina/ie $u al/i #utila/i sau -ala/i ?) 31: 3 312@ n $antit%/i $uprinse ntre 1:: 'i 2:: m-DL- n diverse -r%simi animale sau ve-etale0 $(t 'i n ameste$uri pentru patiserie0 sna$Lsuri0 supe 'i $ior#e instant0 sosuri0 "ru$te pro$esate0 $ereale preparate0 suplimente nutritive0 mirodenii0 produse din $arne0 $arto"i des1idrata/i0 arome 'i lapte pra" pentru distri#uitoarele automate. 4n -uma de meste$at se adau-% n $antitate de :: m-DL-0 iar n uleiuri esen/iale 1::: m-DL-. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la >0648 mgDEg corp 0 o doz% "oarte mi$%0 $e poate "i "oarte u'or dep%'it%0 mai ales de $%tre $opii. &$est aditiv produ$e e"e$te se$undare serioase0 printre $are rea$/iile aler-i$e0 leziunile la nivel $elular 1epati$0 in$lusiv la nivelul &8N3ului0 $rize mi-renoase0 $re'terea $olesterolemiei0 distru-erea vitaminei I0 responsa#il% de $oa-ularea s(n-elui et$.0 motiv pentru $are se pre$onizeaz% limitarea mai stri$t% a utiliz%rii sale n Uniunea )uropean%. Se re$omand% $itirea $u aten/ie a eti$1etelor alimentelor 'i evitarea ori$%rui e5$es. E 744 LECI;IN &ditiv alimentar din $ate-oria antio5idan/ilor0 emul-atorilor 'i sta#ilizatorilor. )ste un $ompus $are se re-%se'te n stru$tura mem#ranei $elulare a ori$%rui or-anism viu. Pentru uz industrial ?alimentar 'i "arma$euti$@ se o#/ine n spe$ial din #oa#e de soia sau -%l#enu' de ou. Se utilizeaz% n toate tipurile de produse alimentare0 n $antit%/ile prev%zute de re/ete0 in$lusiv n $ele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i0 unde doza este de 1::: m-Dl. 8oza zilni$% admis% nu este limitat% 'i nu produ$e e"e$te se$undare ni$i m%$ar persoanelor aler-i$e la soia sau ou%. E 77> ACID CI;?IC &ditiv alimentar din $ate-oria re-ulatorilor de a$iditate0 "iind utilizat 'i $a aromatizant. Poten/eaz% e"e$tul antio5idan/ilor 'i -eli"i$an/ilor 'i $ontri#uie la "ormarea emulsiilor. 4n mod natural0 a$idul $itri$ se -%se'te n "ie$are $elul% vie. Pentru uz industrial se o#/ine prin "ermentarea melasei sau za1%rului n prezen/a mu$e-aiului 0spergillus niger.Se utilizeaz% n $antit%/ile prev%zute de re/ete n produse pe #az% de "ru$te0 le-ume0 lapte0 n uleiuri 'i -r%simi neemulsionate 'i emulsionate0 produse de pani"i$a/ie0 patiserie0 $o"et%rie et$.0 $(t 'i n produse destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i s%n%to'i0 n $antit%/i prev%zute de re/ete. 8oza zilni$% admis% nu este limitat% 'i nu produ$e e"e$te se$undare n $antit%/ile $on/inute de alimente0 "iind lipsit de to5i$itate. &desea este $on"undat $u Qsarea de l%m(ie7 $are este 0 de "apt0 a$idul tartri$ ) 33 'i $are are0 ntr3adev%r0 un anumit -rad de to5i$itate. E 776 CI;?A; DE /ODI1 &ditiv alimentar din $ate-oria antio5idan/ilor0 av(nd de asemeni 'i "un$/ii de re-ulator de a$iditate0 $onservant0 aromatizant 'i se$1estrant. Se prezint% su# "orma ) 331?i@ 3 Citrat #ia$id de sodiu0 ) 331?ii@ 3 Citrat monoa$id de sodiu sau ) 331?iii@ 3 Citrat trisodi$0 toate a$estea "iind s%ruri de sodiu ale a$idului $itri$. Se utilizeaz% n $antit%/ile prev%zute de re/ete n produse pe #az% de lapte0 le-ume0 "ru$te0 n uleiuri 'i -r%simi de ori-ine animal% sau ve-etal% emulsionate sau neemulsionate0 lapte par/ial sau total des1idratat0 n preparate din $arne to$at% proasp%t%0 $(t 'i n produse destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i s%n%to'i0 n $antit%/i de 2::: m-Dl. 8oza zilni$% admis% nu este limitat% 'i nu produ$e e"e$te se$undare n $antit%/ile $on/inute de alimente. E 774 CI;?A; DE PO;A/I1 &ditiv alimentar din $ate-oria antio5idan/ilor0 av(nd de asemeni 'i "un$/ii de re-ulator de a$iditate0 $onservant0 aromatizant 'i se$1estrant. Se prezint% su# "orma ) 332?i@ 3 Citrat monopotasi$ sau ) 332?ii@ 3 Citrat tripotasi$0 a$estea "iind s%ruri de potasiu ale a$idului $itri$.

Se utilizeaz% n $antit%/ile prev%zute de re/ete n produse pe #az% de lapte0 le-ume0 "ru$te0 n uleiuri 'i -r%simi de ori-ine animal% sau ve-etal% emulsionate sau neemulsionate0 lapte par/ial sau total des1idratat0 n preparate din $arne to$at% proasp%t%0 $(t 'i n produse destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i s%n%to'i0 n $antit%/i de 2::: m-Dl. 8oza zilni$% admis% nu este limitat% 'i nu produ$e e"e$te se$undare n $antit%/ile $on/inute de alimente. E 777 CI;?A; DE CALCI1 &ditiv alimentar din $ate-oria antio5idan/ilor0 av(nd de asemeni 'i "un$/ii de re-ulator de a$iditate0 $onservant0 aromatizant 'i de dedurizare a apei. Se prezint% su# "ormele ) 333?i@3 Citrat mono$al$i$0 ) 333?ii@ * Citrat di$al$i$ sau ) 333?iii@ * Citrat tri$al$i$0 a$estea "iind s%ruri de $al$iu ale a$idului $itri$. Se utilizeaz% n $antit%/ile prev%zute de re/ete n produse pe #az% de lapte0 $arne0 pe'te0 "ru$te0 le-ume0 -r%simi0 n produse de pani"i$a/ie0 patiserie0 $o"et%rie0 sosuri0 $ondimente et$.0 'i n unele suplimente alimentare destinate persoanelor $u pro#leme -astri$e sau $u de"i$it de $al$iu. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. 8oza zilni$% admis% nu este limitat% 'i nu produ$e e"e$te se$undare n $antit%/ile $on/inute de alimente. E 772 ACID ;A?;?IC &ditiv alimentar din $ate-oria re-ulatorilor de a$iditate0 re-%sit n mod natural n "ru$te 'i $u predile$/ie n mustul de stru-uri. Corma utilizat% n industria alimentar%0 dar 'i n $ea "arma$euti$% 'i te5til% ?la vopsirea /es%turilor@ este $ea $ristalizat%0 $unos$ut% su# denumirea de Qsare de l%m(ie70 o#/inut% pe $ale $1imi$%. Se utilizeaz% n $antit%/ile prev%zute de re/ete n produse pe #az% de $io$olat% 'i $a$ao0 n -emuri0 2eleuri0 marmelade0 su$uri 'i ne$taruri din "ru$te sau $on$entrate de su$uri 'i ne$taruri0 -um% de meste$at et$. . Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 7> mgDEg corp. 8ozele mari 'i repetate pot produ$e tul#ur%ri -astrointestinale0 1ipera$iditate0 -rea/%0 v%rs%turi0 a"e$/iuni ale -urii0 ale rini$1ilor0 tul#ur%ri respiratorii0 $onvulsii0 somnolen/%0 dureri mus$ulare. &$idul tartri$ este un to5i$ pentru sistemul mus$ular0 put(nd du$e $1iar la paralizie0 dar dozele utilizate n alimente nu pot produ$e ast"el de e"e$te. E 778 ;A?;?A; DE /ODI1 &ditiv alimentar din $ate-oria emul-atorilor 'i a-en/ilor de n-ro'are0 deoare$e $ristalele sale au $apa$itatea de a re/ine apa. )ste sarea de sodiu a a$idului tartri$ 'i se utilizeaz% $on"orm $antit%/ilor spe$i"i$ate n re/ete la produsele pe baz de ciocolat i cacao, n gemuri, jeleuri, marmelade, sucuri i nectaruri din fructe sau concentrate de sucuri i nectaruri, gum de mestecat etc. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman cumulat de tartra.i e!te de p"n& la 7> mgDEg corp. 8ozele mari au e"e$t la5ativ0 produ$ tul#ur%ri -astrointestinale0 -rea/%0 vom%0 $rampe 'i a"e$/iuni renale.)ste mult mai pu/in to5i$ de$(t a$idul tartri$ ) 33 . E 77< ;A?;?A; DE PO;A/I1 &ditiv alimentar din $ate-oria emul-atorilor 'i a-en/ilor de n-ro'are0 deoare$e $ristalele sale au $apa$itatea de a re/ine apa 'i par/ial de a rea$/iona $u a$easta. )ste o sare de potasiu a a$idului tartri$ $are are 'i rol de re-ulator de a$iditate. Se utilizeaz% $on"orm $antit%/ilor spe$i"i$ate n re/ete la produse pe baz de ciocolat i cacao, n gemuri, jeleuri, marmelade, sucuri i nectaruri din fructe sau concentrate de sucuri i nectaruri, gum de mestecat etc. . Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. 5

Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman cumulat de tartra.i e!te de p"n& la 7> mgDEg corp. 8ozele mari produ$ tul#ur%ri -astrointestinale0 av(nd e"e$t la5ativ 'i diureti$. )ste mult mai pu/in to5i$ de$(t a$idul tartri$ ) 33 . E 337 TARTRAT DUBLU DE POTASIU I SODIU Aditiv alimentar din categoria antioxidanilor, regulatorilor de aciditate, ce funcioneaz i ca emulgator, cunoscut i sub denumirea de sare Seignette sau sare !oc"elle . Se utilizeaz% $on"orm $antit%/ilor spe$i"i$ate n re/ete la produsele pe baz de ciocolat i cacao, n gemuri, jeleuri, marmelade, sucuri i nectaruri din fructe sau concentrate de sucuri i nectaruri, gum de mestecat etc . Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman cumulat de tartra.i e!te de p"n& la 7> mgDEg corp. 8ozele mari produ$ tul#ur%ri -astrointestinale0 av(nd e"e$t la5ativ 'i diureti$. )ste mult mai pu/in to5i$ de$(t a$idul tartri$ ) 33 . E 338 ACID FOSFORIC (Acid ortofosforic) Aditiv alimentar din categoria acidifianilor, sec"estranilor i poteniator pentru antioxidani, conferind totodat i o arom specific. #ste un acid puternic, care se utilizeaz n sucuri i nectaruri sau concentrate de sucuri i nectaruri din fructe n cantitate de $%% mg&l, n laptele '() n cantitate de *%%% mg&l i n preparate din fructe i fructe confiate n cantitate de +%% mg&,g. #ste permis n produsele destinate sugarilor i copiilor mici n cantitate de *%%% mg&l. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman cumulat de fo!for e!te de p"n& la 3> mgDEg corp. Cantit%/ile prea mari de "os"a/i pot $auza tul#ur%ri meta#oli$e. E 779 FO/FA; DE /ODI1 &ditiv alimentar $u "un$/ii de re-ulator de a$iditate0 emul-ator0 se$1estrant0 ume$tant 'i sta#ilizator ?de re/inere a apei 'i de n-ro'are@0 $are se prezint% su# "ormele ) 33.?i@ 3 Cos"at monosodi$0 ) 33.?ii@ 3 Cos"at disodi$ 'i ) 33.?iii@ 3 Cos"at trisodi$. Se adau-% n $antitate de 13105 -DL- n laptele par/ial des1idratat0 n $antitate de 205 -DLn laptele pra" inte-ral sau de-resat0 n sm(nt(n% UG; 'i "ri'$% n $antitate de 5-Dl 'i n #r(nza proasp%t% n $antitate de 2-DL-. #ste permis n produsele destinate sugarilor i copiilor mici n cantitate de *%%% mg&l. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman cumulat de fo!for e!te de p"n& la 3> mgDEg corp. Cantit%/ile prea mari de "os"a/i pot $auza tul#ur%ri meta#oli$e. E 72> FO/FA; DE PO;A/I1 &ditiv alimentar $u "un$/ii de re-ulator de a$iditate0 emul-ator0 se$1estrant0 ume$tant 'i sta#ilizator ?de re/inere a apei 'i de n-ro'are@0 $are se prezint% su# "ormele ) 3 :?i@ 3 Cos"at monopotasi$0 ) 3 :?ii@ 3 Cos"at dipotasi$ 'i ) 3 :?iii@ 3 Cos"at tripotasi$. Se utilizeaz% n #r(nz% topit% ?2: -DL-@0 produse din $arne ?5-DL-@0 n #%uturi ener-izante 'i ape de mas% preparate ?5::m-DL-@0 n #%uturi din proteine ve-etale ?2: -Dl@0 n sare 'i nlo$uitori de sare ?1:-DL-@ 'i n suplimente alimentare0 $on"orm $antit%/ilor prev%zute de re/ete. Se utilizeaz% 'i n produse destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i n $antitate de 1-Dl. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman cumulat de fo!for e!te de p"n& la 3> mgDEg corp. Cantit%/ile prea mari de "os"a/i pot $auza tul#ur%ri meta#oli$e. E 726 FO/FA; DE CALCI1

&ditiv alimentar $u "un$/ii de re-ulator de a$iditate0 emul-ator0 se$1estrant0 ume$tant 'i sta#ilizator ?de re/inere a apei 'i de n-ro'are@0 $are se prezint% su# "ormele ) 3 1?i@ 3 Cos"at mono$al$i$0 ) 3 1?ii@ 3 Cos"at di$al$i$ 'i ) 3 1?iii@ 3 Cos"at tri$al$i$. Cos"atul mono$al$i$ nu este0 de "apt0 un aditiv alimentar0 $i o su#stan/% "olosit% la sp%larea instala/iilor dozatoarelor automate $are livreaz% #%uturi de tip $eai0 $a"ea instant0 su$ et$. Cos"atul di$al$i$ se "olose'te n $antitate de 1-DL- la -1ea/a alimentar%0 iar "os"atil tri$al$i$ se adau-% n $antitate de ma5im 3-DL- n unele deserturi 'i n ameste$uri de pra"uri pentru deserturi. Cos"a/ii de $al$iu nu sunt permi'i n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman cumulat de fo!for e!te de p"n& la 3> mgDEg corp. Cantit%/ile prea mari de "os"a/i pot $auza tul#ur%ri meta#oli$e. E 727 FO/FA; DE MA+NEAI1 &ditiv alimentar $u "un$/ii de re-ulator de a$iditate0 emul-ator0 se$1estrant0 ume$tant 'i sta#ilizator ?de re/inere a apei 'i de n-ro'are@0 $are se prezint% su# "ormele ) 3 3?i@ 3 Cos"at monoma-nezi$ sau ) 3 3?ii@ 3 Cos"at dima-nezi$. Se utilizeaz% n $antitate de 205-DL- $a n%l#itor n "%in% sau n $antitate de 2:-DL- n "%ina de pani"i$a/ie0 $are $on/ine a-en/i de a"(nare. Se mai "olose'te 'i n unele sosuri sau emulsii. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman cumulat de fo!for e!te de p"n& la 3> mgDEg corpI Cantit%/ile prea mari de "os"a/i pot $auza tul#ur%ri meta#oli$e. E 350 MALAT DE SODIU &ditiv alimentar din $ate-oria re-ulatorilor de a$iditate 'i ume$tan/ilor. )ste sarea de sodiu a a$idului mali$. Se prezint% su# "orma ) 35:?i@ 3 Aalat a$id de sodiu sau ) 35:?ii@ 3 Aalat de sodiu. Se utilizeaz% n $antit%/ile prev%zute de re/ete n produse la$tate0 #r(nzeturi 'i nlo$uitori de #r(nz%0 -r%simi tartina#ile0 sosuri0 supe 'i $ior#e instant0 $ondimente0 produse din "ru$te0 le-ume0 pe'te0 $arne0 ou%0 $ereale0 #%uturi al$ooli$e si neal$ooli$e0 dul$iuri0 n-1e/at% et$. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Nu s3au semnalat e"e$te se$undare la $antit%/ile n$orporate n alimente 'i nu s3a sta#ilit o doz% ma5im% admis%. E 786 MALA; DE PO;A/I1 &ditiv alimentar din $ate-oria re-ulatorilor de a$iditate 'i ume$tan/ilor. )ste sarea de potasiu a a$idului mali$. Se prezint% su# "orma )351?i@ 3 Aalat a$id de potasiu sau )351?ii@ 3Aalat de potasiu. Se utilizeaz% n $antit%/ile prev%zute de re/ete n produse la$tate0 #r(nzeturi 'i nlo$uitori de #r(nz%0 -r%simi tartina#ile0 sosuri0 supe 'i $ior#e instant0 $ondimente0 produse din "ru$te0 le-ume0 pe'te0 $arne0 ou%0 $ereale0 #%uturi al$ooli$e si neal$ooli$e0 dul$iuri0 n-1e/at% et$. . Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Nu s3au semnalat e"e$te se$undare la $antit%/ile n$orporate n alimente 'i nu s3a sta#ilit o doz% ma5im% admis%. E 784 MALA; DE CALCI1 &ditiv alimentar din $ate-oria re-ulatorilor de a$iditate 'i ume$tan/ilor. )ste sarea de $al$iu a a$idului mali$. Se prezint% su# "orma ) 352?i@ 3 Aalat a$id de $al$iu sau )352?ii@ 3Aalat de $al$iu. Se utilizeaz% n $antit%/ile prev%zute de re/ete n produse la$tate0 #r(nzeturi 'i nlo$uitori de #r(nz%0 -r%simi tartina#ile0 sosuri0 supe 'i $ior#e instant0 $ondimente0 produse din "ru$te0 le-ume0 pe'te0 $arne0 ou%0 $ereale0 #%uturi al$ooli$e si neal$ooli$e0 dul$iuri0 n-1e/at% et$. . Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Nu s3au semnalat e"e$te se$undare la $antit%/ile n$orporate n alimente 'i nu s3a sta#ilit o doz% ma5im% admis%. 7

E 787

ACID ME;A;A?;?IC &ditiv alimentar $u rol de re-ulator de a$iditate 'i de le-are a ionilor metali$i0 pe $are i elimin% ast"el. )ste un a$id natural0 prezent n "ru$te0 dar o#/inut pentru uz industrial prin "ermentarea -lu$ozei. &re a$elea'i propriet%/i $a 'i a$idul tartri$0 "iind o "orm% mai $on$entrat% a a$estuia Se utilizeaz% n vinuri 'i su$uri de "ru$te n $antitate de ma5im 1:: m-Dl. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman de tartra.i e!te de p"n& la 7> mgDEg corpI 8ozele mari 'i repetate pot produ$e tul#ur%ri -astrointestinale0 1ipera$iditate0 -rea/%0 v%rs%turi0 a"e$/iuni ale -urii0 ale rini$1ilor0 tul#ur%ri respiratorii0 $onvulsii0 somnolen/%0 dureri mus$ulare. E 782 ;A?;?A; DE CALCI1 &ditiv alimentar $u rol de re-ulator de a$iditate 'i $onservant. )ste sarea de $al$iu a a$idului tartri$. Se utilizeaz% la produse din pe'te0 al-e sau "ru$te $onservate n $antit%/ile prev%zute de re/ete. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman de tartra.i e!te de p"n& la 7> mgDEg corpI 8ozele mari pot produ$e irita/ie -astri$%. E 788 ACID ADIPIC &ditiv alimentar $u "un$/ii de re-ulator de a$iditate0 a-ent de nt%rire0 a"(n%tor 'i aromatizant. )ste un $ompus $1imi$ utilizat n $reme0 umpluturi 'i -lazuri pentru produse "ine de patiserie 'i #rut%rie0 n $antitate de 2:::m-DL-. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 8 mgDEg corp . )ste $onsiderat un aditiv peri$ulos0 $u poten/ial $an$eri-en. &dipa/ii sunt0 de asemeni $onsidera/i $ontaminan/i ai apei0 aerului 'i solului0 proveni/i din arderea de'eurilor mena2ere ur#ane0 din ape industriale uzate et$.0 $are prezint% 'i dezavanta2ul $% se des$ompun "oarte -reu. E 78< ADIPA; DE /ODI1 &ditiv alimentar $u "un$/ii de re-ulator de a$iditate0 a-ent de nt%rire0 a"(n%tor 'i aromatizant. )ste un $ompus $1imi$ utilizat n diverse pra"uri pentru prepararea unor deserturi sau #%uturi0 n deserturi $u arom% de "ru$te sau $u aspe$t de 2eleu0 n $antit%/i de p(n% la +-DL-. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 8 mgDEg corp . )ste $onsiderat un aditiv peri$ulos0 $u poten/ial $an$eri-en. &dipa/ii sunt0 de asemeni $onsidera/i $ontaminan/i ai apei0 aerului 'i solului0 proveni/i din arderea de'eurilor mena2ere ur#ane0 din ape industriale uzate et$.0 $are prezint% 'i dezavanta2ul $% se des$ompun "oarte -reu. E 783 ADIPA; DE PO;A/I1 &ditiv alimentar $u "un$/ii de re-ulator de a$iditate0 a-entde nt%rire0 a"(n%tor 'i aromatizant. )ste un $ompus $1imi$ utilizat n diverse pra"uri pentru prepararea unor deserturi sau #%uturi0 n deserturi $u arom% de "ru$te sau $u aspe$t de 2eleu0 n $antit%/i de p(n% la +-DL-. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 8 mgDEg corp . )ste $onsiderat un aditiv peri$ulos0 $u poten/ial $an$eri-en. &dipa/ii sunt0 de asemeni $onsidera/i $ontaminan/i ai apei0 aerului 'i solului0 proveni/i din arderea de'eurilor mena2ere ur#ane0 din ape industriale uzate et$.0 $are prezint% 'i dezavanta2ul $% se des$ompun "oarte -reu. E 7<7 ACID /1CCINIC =

&ditiv alimentar $u rol de re-ulator de a$iditate 'i aromatizant. 4n mod natural este prezent n "ru$te0 le-ume0 vin. Pentru uz industrial se o#/ine din a$id a$eti$. Se utilizeaz% n $antit%/i de p(n% la +-DL- n deserturi0 supe 'i $ior#e0 pra"uri pentru prepararea de $as% a #%uturilor r%$oritoare0 dar 'i $a supliment alimentar. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. 8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu produ$e e"e$te se$undare. E 7=> CI;?A; ;?IAMONIC

&ditiv alimentar $u rol de re-ulator de a$iditate0 su#stan/%3tampon 'i emul-ator0 $u lar-% utilizare n produse la$tate0 din "ru$te 'i le-ume0 pe'te0 $ondimente0 supe 'i sosuri instant0 produse dieteti$e0 suplimente alimentare et$. )ste o sare de amoniu a a$idului $itri$. 8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu s3au semnalat e"e$te se$undare. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. E 7=8 E;ILEN DIAMIN ;E;?A ACE;A; )ED;A* &ditiv alimentar $u "un$/ie de antio5idant0 emul-ator0 se$1estrant 'i $onservant. Se utilizeaz% n $antit%/i de p(n% la =:: m-DL- ntr3o -am% "oarte variat% de produse. Se re-%se'te n #%uturi al$ooli$e 'i neal$ooli$e0 n produse din le-ume0 "ru$te0 pe'te0 $arne0 ou%0 -r%simi emulsionate 'i neemulsionate0 n produse $onservate prin "ermentare0 $on-elare sau us$are0 n sosuri0 $ondimente0 $on$entrate pentru #%uturi preparate de dozatoare automate0 -emuri0 2eleuri0 $reme0 -lazuri 'i umpluturi pentru produse de patiserie0 "ru$te us$ate0 deserturi pe #az% de $ereale sau amidon et$. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. &$est $ompus sinteti$ nu se meta#olizeaz%0 "iind e5$retat prin urin%. &re utiliz%ri industriale "oarte variate0 datorit% propriet%/ii sale de a "orma $ompu'i sta#ili $u ionii metali$i0 $um sunt $ei de $al$iu0 ma-neziu0 man-an0 $upru0 plum#0 "ier0 mer$ur et$. . &$eea'i a$/iune are lo$ 'i la nivelul or-anismului uman0 "iind utilizat n medi$in% pentru tratarea 1iper$al$emiei0 a into5i$a/iilor $u mer$ur sau plum#0 a t1alasemiei ?e5$esul de "ier@. Pentru persoanele s%n%toase0 )8;& $onstituie un a-ent to5i$ la nivel $elular0 $are poate spolia or-anismul de elemente importante $um sunt $al$iul0 ma-neziul0 "ierul0 av(nd totodat% 'i un e"e$t anti$oa-ulant. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 408 mgDEg corp 0 doz% $e poate "i "oarte u'or de dep%'it prin $onsum $umulat0 mai ales de $%tre $opii. &$est aditiv nu a "ost permis n Romnia p(n% n anul 2::20 $nd a "ost introdus $a e"e$t al alinierii la normele europene. Se re$omand% $itirea $u aten/ie a eti$1etelor alimentelor. E 2>> ACID AL+INIC &ditiv alimentar $u rol de emul-ator0 sta#ilizator0 a-ent de n-ro'are 'i de a-lomerare. )ste un produs natural o#/inut din mai multe spe$ii de al-e #rune. Se utilizeaz% n $antit%/ile prev%zute de re/ete n toate produsele la$tate0 n dul$iuri0 $reme0 -r%simi emulsionate tartina#ile $u sau "%r% arome0 sosuri0 n-1e/ate0 "ru$te 'i le-ume prelu$rate0 $onservate0 produse din $arne et$. &l-ina/ii sunt permi'i n preparate destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i0 dar numai n #udin$i 'i deserturi pe #az% de $ereale prelu$rate0 n $antitate de ma5im 5:: m-DL-. Se utilizeaz% 'i $a su#stan/% 3 suport pentru al/i aditivi alimentari. Nu au "ost semnalate e"e$te se$undare 'i nu s3a sta#ilit o doz% zilni$% ma5im% admis%. E 2>6 AL+INA; DE /ODI1 &ditiv alimentar $u rol de emul-ator0 sta#ilizator0 a-ent de n-ro'are 'i de a-lomerare. )ste sarea de sodiu a a$idului al-ini$. Se utilizeaz% n $antit%/ile prev%zute de re/ete n toate produsele la$tate0 n dul$iuri0 $reme0 -r%simi emulsionate tartina#ile $u sau "%r% arome0 sosuri0 n-1e/ate0 "ru$te 'i le-ume prelu$rate0 $onservate0 produse din $arne0 suplimente alimentare et$. &l-ina/ii sunt permi'i n preparate .

destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i0 dar numai n #udin$i 'i deserturi pe #az% de $ereale prelu$rate0 n $antitate de ma5im 5:: m-DL-. Se utilizeaz% 'i $a su#stan/%3suport pentru al/i aditivi alimentari. Nu au "ost semnalate e"e$te se$undare 'i nu s3a sta#ilit o doz% zilni$% ma5im% admis%. ;otu'i0 $antit%/ile prea mari pot du$e la anemie0 prin eliminarea masiv% a "ierului din or-anism. E 2>4 AL+INA; DE PO;A/I1 &ditiv alimentar $u rol de emul-ator0 sta#ilizator0 a-ent de n-ro'are 'i de a-lomerare. )ste sarea de potasiu a a$idului al-ini$. Se utilizeaz% n $antit%/ile prev%zute de re/ete n toate produsele la$tate0 n dul$iuri0 $reme0 -r%simi emulsionate tartina#ile $u sau "%r% arome0 sosuri0 n-1e/ate0 "ru$te 'i le-ume prelu$rate0 $onservate0 produse din $arne0 suplimente alimentare et$. &l-ina/ii sunt permi'i n preparate destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i0 dar numai n #udin$i 'i deserturi pe #az% de $ereale prelu$rate0 n $antitate de ma5im 5:: m-DL-. Se utilizeaz% 'i $a su#stan/% 3 suport pentru al/i aditivi alimentari. Nu au "ost semnalate e"e$te se$undare 'i nu s3a sta#ilit o doz% zilni$% ma5im% admis%. ;otu'i0 $antit%/ile prea mari pot du$e la anemie0 prin eliminarea masiv% a "ierului din or-anism. E 2>7 AL+INA; DE AMONI1 &ditiv alimentar $u rol de emul-ator0 sta#ilizator 'i a-ent de n-ro'are. )ste sarea de amoniu a a$idului al-ini$. Se utilizeaz% n $antit%/ile prev%zute de re/ete n toate produsele la$tate0 n dul$iuri0 $reme0 -r%simi emulsionate tartina#ile $u sau "%r% arome0 sosuri0 n-1e/ate0 "ru$te 'i le-ume prelu$rate0 $onservate0 produse din $arne0 suplimente alimentare et$. &l-inatul de amoniu nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Se utilizeaz% 'i $a su#stan/%3suport pentru al/i aditivi alimentari. Nu au "ost semnalate e"e$te se$undare 'i nu s3a sta#ilit o doz% zilni$% ma5im% admis%. ;otu'i0 $antit%/ile prea mari pot du$e la anemie0 prin eliminarea masiv% a "ierului din or-anism. E 2>2 AL+INA; DE CALCI1 &ditiv alimentar $u rol de emul-ator0 sta#ilizator0 antispumant0 a-ent de n-ro'are 'i de a-lomerare. )ste sarea de $al$iu a a$idului al-ini$. Se utilizeaz% n $antit%/ile prev%zute de re/ete n toate produsele la$tate0 n dul$iuri0 $reme0 -r%simi emulsionate tartina#ile $u sau "%r% arome0 sosuri0 n-1e/ate0 "ru$te 'i le-ume prelu$rate0 $onservate0 produse din $arne0 suplimente alimentare et$. &l-ina/ii sunt permi'i n preparate destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i0 dar numai n #udin$i 'i deserturi pe #az% de $ereale prelu$rate0 n $antitate de ma5im 5:: m-DL-. Se utilizeaz% 'i $a su#stan/%3suport pentru al/i aditivi alimentari. Nu au "ost semnalate e"e$te se$undare 'i nu s3a sta#ilit o doz% zilni$% ma5im% admis%. ;otu'i0 $antit%/ile prea mari pot du$e la anemie0 prin eliminarea masiv% a "ierului din or-anism. E 2>8 AL+INA; DE P?OPILEN+LICOL )P+A* &ditiv alimentar $u rol de emul-ator0 sta#ilizator0 ume$tant0 aromatizant0 a-ent de n-ro'are0 de a-lomerare 'i de spumare0 "%$(nd $a spuma #erii s% "ie mai a#undent% 'i dura#il%. )ste un derivat al a$idului al-ini$. Se utilizeaz% n $antitate de 233-DL- n produse "ine de #rut%rie0 $reme0 -lazuri0 dressin-uri0 toppin-uri0 umpluturi0 emulsii0 n #ere0 li$1ioruri0 #%uturi r%$oritoare0-1ea/% alimentar%0 produse de $o"et%rie0 sna$Lsuri0 suplimente alimentare et$. &l-inatul de propilen-li$ol nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Se utilizeaz% 'i $a su#stan/%3suport pentru al/i aditivi alimentari. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 3> mgDEg corp . &$east% doz% este limitat% datorit% "aptului $% aditivul are n $ompozi/ie $ir$a 3+B propilen-li$ol0 su#stan/% $u poten/ial to5i$. E 2>< A+A?-A+A? 5:

&ditiv alimentar $u rol de emul-ator0 sta#ilizator0 a-ent de n-ro'are0 de umplere 'i de a-lomerare. )ste un produs natural0 o#/inut din anumite spe$ii de al-e. Se utilizeaz% n $antit%/ile prev%zute de re/ete n produse la$tate0 n dul$iuri0 $reme0 -r%simi emulsionate tartina#ile $u sau "%r% arome0 sosuri0 n-1e/ate0 "ru$te 'i le-ume prelu$rate0 $onservate0 produse din $arne0 pe'te0 ou%0 $ondimente0 supe0 $ior#e0 mem#rane $omesti#ile0 produse din proteine ve-etale0 suplimente nutritive et$. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Se utilizeaz% 'i $a su#stan/%3suport pentru al/i aditivi alimentari. Nu s3au semnalat e"e$te se$undare 'i nu s3a sta#ilit o doz% ma5im% admis%0 dar $onsumul n $antit%/i prea mari poate produ$e #alonare 'i "latulen/%. E 2>3 CA?A+ENAN &ditiv alimentar $u rol de emul-ator0 sta#ilizator0 a-ent de n-ro'are0 de umplere 'i de a-lomerare. )ste un produs natural0 o#/inut din anumite spe$ii de al-e. Se utilizeaz% n $antit%/ile prev%zute de re/ete n produse la$tate0 n dul$iuri0 $reme0 -r%simi emulsionate tartina#ile $u sau "%r% arome0 sosuri0 toppin-uri0 dressin-uri0 n-1e/ate0 "ru$te 'i le-ume prelu$rate0 $onservate0 produse din $arne0pe'te0 ou%0 $ondimente0 supe0 $ior#e0 mem#rane $omesti#ile0 produse din proteine ve-etale0 suplimente nutritive et$. )ste permis n alimentele destinate $opiilor mi$i n $antitate de 3:: m-Dl. Se utilizeaz% 'i $a su#stan/% 3 suport pentru al/i aditivi alimentari. Nu s3au semnalat e"e$te se$undare 'i nu s3a sta#ilit o doz% ma5im% admisi#il%0 dar $onsumul n $antit%/i prea mari poate produ$e #alonare 'i "latulen/%. E 2>3a - AL+E E1C:EMA ;?AN/FO?MA;E &ditiv alimentar $u rol de emul-ator0 sta#ilizator0 a-ent de n-ro'are0 de umplere 'i de a-lomerare. )ste un produs natural0 o#/inut din al-a 1uchema. Se utilizeaz% n $antit%/ile prev%zute de re/ete n produse la$tate0 n dul$iuri0 $reme0 -r%simi emulsionate tartina#ile $u sau "%r% arome0 sosuri0 toppin-uri0 dressin-uri0 n-1e/ate0 "ru$te 'i le-ume prelu$rate0 $onservate0 produse din $arne0pe'te0 ou%0 $ondimente0 supe0 $ior#e0 mem#rane $omesti#ile0 produse din proteine ve-etale0 suplimente nutritive et$. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Nu s3au semnalat e"e$te se$undare 'i nu s3a sta#ilit o doz% ma5im% admis%0 dar $onsumul n $antit%/i prea mari poate produ$e #alonare 'i "latulen/%. E 26> +1M DE CA??15A &ditiv alimentar $u rol de emul-ator0 sta#ilizator0 a-ent de n-ro'are0 de umplere 'i de a-lomerare. )ste un produs natural0 o#/inut din ar#orele de ro'$ov. Se utilizeaz% n $antit%/ile prev%zute de re/ete n produse la$tate0 n dul$iuri0 $reme0 -r%simi emulsionate tartina#ile $u sau "%r% arome0 sosuri0 toppin-uri0 dressin-uri0 n-1e/ate0 "ru$te 'i le-ume prelu$rate0 $onservate0 produse din $arne0 pe'te0 ou%0 $ondimente0 supe0 $ior#e0 mem#rane $omesti#ile0 produse din proteine ve-etale0 suplimente nutritive et$. )ste permis n alimentele destinate $opiilor mi$i n $antitate de ma5im 1::: m-Dl. Se utilizeaz% 'i $a su#stan/% 3 suport pentru al/i aditivi alimentari. Nu s3au semnalat e"e$te se$undare 'i nu s3a sta#ilit o doz% ma5im% admis%0 dar $onsumul n $antit%/i prea mari poate produ$e #alonare 'i "latulen/%. E 264 +1M +1A? &ditiv alimentar $u rol de emul-ator0 sta#ilizator0 a-ent de n-ro'are0 de umplere 'i de a-lomerare. )ste un produs natural0 o#/inut din ar#ustul de Guar. Se utilizeaz% n $antit%/ile prev%zute de re/ete n produse la$tate0 n dul$iuri0 $reme0 -r%simi emulsionate tartina#ile $u sau "%r% arome0 sosuri0 toppin-uri0 dressin-uri0 n-1e/ate0 "ru$te 'i le-ume prelu$rate0 $onservate0 produse din $arne0 pe'te0 ou%0 $ondimente0 supe0 $ior#e0 mem#rane $omesti#ile0 produse din proteine ve-etale0 suplimente nutritive et$. . )ste permis n alimentele 51

destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i n $antitate de ma5im 1::: m-Dl. Se utilizeaz% 'i $a su#stan/% 3 suport pentru al/i aditivi alimentari. Nu s3au semnalat e"e$te se$undare 'i nu s3a sta#ilit o doz% ma5im% admis%0 dar $onsumul n $antit%/i prea mari poate produ$e #alonare 'i "latulen/%. E 267 ;?A+ACAN;0 +1M AD?A+AN;E )+um& ;ragacante* &ditiv alimentar $u rol de emul-ator0 sta#ilizator0 a-ent de n-ro'are0 de umplere 'i de a-lomerare. )ste un produs natural0 o#/inut din ar#orele 0stralagus gummi'er. Se utilizeaz% n $antit%/ile prev%zute de re/ete n produse la$tate0 n dul$iuri0 $reme0 -r%simi emulsionate tartina#ile $u sau "%r% arome0 sosuri0 toppin-uri0 dressin-uri0 n-1e/ate0 "ru$te 'i le-ume prelu$rate0 $onservate0 produse din $arne0pe'te0 ou%0 $ondimente0 supe0 $ior#e0 mem#rane $omesti#ile0 produse din proteine ve-etale0 suplimente nutritive et$. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Se utilizeaz% 'i $a su#stan/% 3 suport pentru al/i aditivi alimentari. Nu s3au semnalat e"e$te se$undare 'i nu s3a sta#ilit o doz% ma5im% admis%0 dar $onsumul n $antit%/i prea mari poate produ$e #alonare 'i "latulen/%. E 262 +1MA DE ACACIA0 +1M A?A5IC &ditiv alimentar $u rol de emul-ator0 sta#ilizator0 a-ent de n-ro'are0 de umplere 'i de a-lomerare. )ste un produs natural0 o#/inut din ar#orele 0cacia senegal. Se utilizeaz% n $antit%/ile prev%zute de re/ete n produse la$tate0 n dul$iuri0 $reme0 -r%simi emulsionate tartina#ile $u sau "%r% arome0 sosuri0 toppin-uri0 dressin-uri0 n-1e/ate0 "ru$te 'i le-ume prelu$rate0 $onservate0 produse din $arne0pe'te0 ou%0 $ondimente0 supe0 $ior#e0 mem#rane $omesti#ile0 produse din proteine ve-etale0 suplimente nutritive et$. )ste permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i n $antitate de 1:::32::: m-Dl. Se utilizeaz% 'i $a su#stan/%3 suport pentru al/i aditivi alimentari. Nu s3au semnalat e"e$te se$undare 'i nu s3a sta#ilit o doz% ma5im% admis%0 dar $onsumul n $antit%/i prea mari poate produ$e #alonare 'i "latulen/%. E 268 +1M @AN;AN &ditiv alimentar $u rol de emul-ator0 sta#ilizator0 a-ent de n-ro'are0 de umplere 'i de a-lomerare. )ste un produs natural0 o#/inut prin "ermentarea za1%rului sau melasei0 n prezen/a #a$teriei 2anthomonas campestris. Se utilizeaz% n $antit%/ile prev%zute de re/ete n produse la$tate0 n dul$iuri0 $reme0 -r%simi emulsionate tartina#ile $u sau "%r% arome0 sosuri0 toppin-uri0 dressin-uri0 sna$Lsuri0 n-1e/ate0 "ru$te 'i le-ume prelu$rate0 $onservate0 produse din $arne0 pe'te0 ou%0 $ondimente0 supe0 $ior#e0 mem#rane $omesti#ile0 produse din proteine ve-etale0 suplimente nutritive et$. . )ste permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i n $antitate de 1:::32:::m-DL-. Se utilizeaz% 'i $a su#stan/% 3 suport pentru al/i aditivi alimentari. Nu s3au semnalat e"e$te se$undare 'i nu s3a sta#ilit o doz% ma5im% admis%0 dar $onsumul n $antit%/i prea mari poate produ$e #alonare 'i "latulen/%. E 26< +1M JA?ALA &ditiv alimentar de ori-ine ve-etal%0 $u rol de sta#ilizator 'i a-ent de n-ro'are. Se utilizeaz% n $antitate de 531: -DL- n produse "ine de pani"i$a/ie 'i de patiserie0 $reme0 umpluturi dul$i0 -lazuri0 diverse deserturi0 li$1ior de ou%0 -um% de meste$at. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Nu s3au semnalat e"e$te se$undare 'i nu s3a sta#ilit o doz% ma5im% admis%0 dar $onsumul n $antit%/i prea mari are e"e$t la5ativ 'i poate produ$e #alonare 'i "latulen/%. E 263 +1M ;A?A &ditiv alimentar de ori-ine ve-etal%0 $u rol de sta#ilizator 'i a-ent de n-ro'are. 52

Se utilizeaz% n $antit%/ile prev%zute de re/ete n produse la$tate0 n dul$iuri0 $reme0 -r%simi emulsionate tartina#ile $u sau "%r% arome0 sosuri0 toppin-uri0 dressin-uri0 n-1e/ate0 "ru$te 'i le-ume prelu$rate0 $onservate0 produse din $arne0 pe'te0 ou%0 $ondimente0 supe0 $ior#e0 mem#rane $omesti#ile0 produse din proteine ve-etale0 suplimente nutritive et$. . Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Nu s3au semnalat e"e$te se$undare 'i nu s3a sta#ilit o doz% ma5im% admis%0 dar $onsumul n $antit%/i prea mari poate produ$e #alonare 'i "latulen/%. E 26= +1M +ELLAN &ditiv alimentar $u rol de emul-ator0 sta#ilizator 'i a-ent de n-ro'are0 o#/inut prin "ermentarea amidonului. Se utilizeaz% n $antit%/ile prev%zute de re/ete n produse la$tate0 n dul$iuri0 $reme0 -r%simi emulsionate tartina#ile $u sau "%r% arome0 sosuri0 toppin-uri0 dressin-uri0 n-1e/ate0 "ru$te 'i le-ume prelu$rate0 $onservate0 produse din $arne0pe'te0 ou%0 $ondimente0 supe0 $ior#e0 mem#rane $omesti#ile0 produse din proteine ve-etale0 suplimente nutritive et$. . Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Nu s3au semnalat e"e$te se$undare 'i nu s3a sta#ilit o doz% ma5im% admis%0 dar $onsumul n $antit%/i prea mari poate produ$e #alonare 'i "latulen/%. E 24> /O?5I;OL &ditiv alimentar $u rol de ndul$itor 1ipo$alori$0 sta#ilizator0 ume$tant0 sare emul-atoare ?se$1estrant@0 a-ent de volum 'i de n-ro'are0 prezent n mod natural n "ru$te0 dar o#/inut pentru uz industrial din de5troz%. Se prezint% su# "orma ) 2:?i@ 3 Sor#itol sau ) 2:?ii@ 3 Sirop de sor#itol. Se utilizeaz% $on"orm $antit%/ilor prev%zute n re/ete n produse 1ipo$alori$e de $o"et%rie 'i patiserie0 deserturi pe #az% de $ereale0 "ru$te0 le-ume0 -r%simi0 ou%0 $a$ao0 lapte0 n sosuri0 mu'tar0 -um% de meste$at et$. . Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i0 $%rora poate s% le produ$% tul#ur%ri -astri$e. Se utilizeaz% 'i $a su#stan/% 3suport pentru al/i aditivi alimentari. Nu s3au semnalat e"e$te se$undare la $antit%/ile din alimente 'i doza zilni$% nu este limitat%0 dar $onsumul e5a-erat produ$e #alonare 'i "latulen/% la adul/i. E 246 MANI;OL &ditiv alimentar $u rol de ndul$itor 1ipo$alori$0 sta#ilizator0 ume$tant0 sare emul-atoare ?se$1estrant@0 a-ent de volum0 antia-lomerant 'i de n-ro'are0 prezent n mod natural n multe plante0 dar o#/inut pentru uz industrial din de5troz%. Se utilizeaz% $on"orm $antit%/ilor prev%zute n re/ete n produse 1ipo$alori$e de $o"et%rie 'i patiserie0 deserturi pe #az% de $ereale0 "ru$te0 le-ume0 -r%simi0 ou%0 $a$ao0 lapte0 n sosuri0 toppin-uri0 dressin-uri0 n-1e/at%0 mu'tar0 -um% de meste$at et$. . Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i0 $%rora poate s% le produ$% dis"un$/ii renale 'i diaree sever%. Se utilizeaz% 'i $a su#stan/% 3 suport pentru al/i aditivi alimentari. Nu s3au semnalat e"e$te se$undare la dozele din alimente0 dar $onsumul e5a-erat produ$e #alonare 'i "latulen/% la adul/i. E 244 +LICE?IN )+LICE?OL* &ditiv alimentar $u rol de ndul$itor0 sta#ilizator0 ume$tant0 emul-ator0 a-ent de n-ro'are 'i de umplere0 prezent n mod natural n s(n-e 'i n toate -r%simile0 dar o#/inut pentru uz industrial din propan sau din za1aruri prin "ermenta/ie #a$terian%. Se utilizeaz% $on"orm $antit%/ilor prev%zute de re/ete n produse la$tate0 n dul$iuri0 $reme0 -r%simi emulsionate tartina#ile $u sau "%r% arome0 sosuri0 sna$Lsuri0 n-1e/ate0 "ru$te 'i le-ume prelu$rate0 $onservate0 produse din $arne0 pe'te0 ou%0 $ondimente0 supe0 $ior#e0 mem#rane $omesti#ile0 produse din proteine ve-etale0 suplimente nutritive0 $ondimente0 mu'tar0 #%uturi al$ooli$e 'i nel$ooli$e0 produse dieteti$e et$. . Se utilizeaz% 'i $a su#stan/%3suport pentru al/i aditivi alimentari. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. 53

Nu s3au semnalat e"e$te se$undare la dozele din alimente. Gli$erolul nu $re'te -li$emia 'i nu "avorizeaz% apari/ia $ariilor. ;otu'i0 $anti%/ile prea mari pot provo$a dureri de $ap0 -rea/%0 sete a$$entuat%. )ste meta#olizat de or-anism0 $onstituind o surs% de ener-ie. E 248 -+1M JONNAC &ditiv alimentar $u rol de emul-ator0 sta#ilizator 'i a-ent de n-ro'are0 utilizat n produse la$tate0 "ru$te 'i le-ume pro$esate0 diverse emulsii tip ap% 3 ulei0 preparate din $arne0 pe'te0 $ereale et$. 0 n $antit%/i de p(n% la 1:-DL-. Se prezint% su# "ormele ) 25?i@3Gum% de Lon2aL sau ) 25?ii@ * Glu$omanan de Lon2aL. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Nu s3au semnalat e"e$te se$undare la dozele din alimente0 dar $onsumul e5a-erat produ$e #alonare 'i "latulen/%. E 24< :EMICEL1LOA DIN /OIA &ditiv alimentar $u rol de emul-ator0 sta#ilizator0 a-ent de antia-lomerare 'i de n-ro'are. Se o#/ine din #oa#e de soia. Se utilizeaz% n $antit%/i de p(n% la 3:-DL- n unele produse de pani"i$a/ie0 paste "%inoase0 orez0 $arto"i0 deserturi pe #az% de iaurt sau de 2eleuri0 sosuri emulsionate0 $(t 'i $a a-ent antia-lomerant n unele produse $on-elate 'i suplimente alimentare. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. 8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu s3au semnalat e"e$te se$undare la $antit%/ile din alimente. 8eoare$e a$est aditiv poate provo$a rea$/ii aler-i$e persoanelor $are nu tolereaz% soia0 prezen/a lui tre#uie ins$rip/ionat% o#li-atoriu pe alimente. E 276 /;EA?A; DE POLIO@IE;ILEN 2> &ditiv alimentar sinteti$ $u rol de emul-ator 'i aromatizant. Se utilizeaz% numai n unele vinuri0 n $antitate de ma5im 1=m-Dl. Nu este re$omandat ve-etarienilor0 deoare$e poate proveni din -r%simi animale.Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman cumulat de aditivi din grupul E 276-27< e!te de p"n& la 48 mgDEg corpI Persoanele $u intoleran/% la propilen-li$ol tre#uie s% evite alimentele $e $on/in a$est aditiv. E 274 POLI/O?5A; 4> )Polio(ietilen !or,itan monolaurat* &ditiv alimentar sinteti$ $u rol de emul-ator 'i aromatizant. Se utilizeaz% 'i $a solvent pentru al/i aditivi alimentari. Se "olose'te n $antit%/i $uprinse ntre 1 'i 1:-DL- n produse "ine de pani"i$a/ie0 sosuri0 deserturi0 produse de $o"et%rie0 emulsii -rase pentru patiserie0 supe instant0 -1ea/% alimentar%0 produse dieteti$e pentru $ontrolul -reut%/ii $orporale. Nu este re$omandat ve-etarienilor0 deoare$e poate proveni din -r%simi animale. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman cumulat de aditivi din grupul E 276-27< e!te de p"n& la 48 mgDEg corpI Persoanele $u intoleran/% la propilen-li$ol tre#uie s% evite alimentele $e $on/in a$est aditiv. E 277 POLI/O?5A; => )Polio(ietilen !or,itan monooleat* &ditiv alimentar sinteti$ $u rol de emul-ator 'i aromatizant. Se utilizeaz% 'i $a solvent pentru al/i aditivi alimentari. Se "olose'te n $antit%/i $uprinse ntre 1 'i 1:-DL- n produse "ine de pani"i$a/ie0 sosuri0 deserturi0 produse de o"et%rie0 emulsii -rase pentru patiserie0 supe instant0 -1ea/% alimentar%0 produse dieteti$e pentru $ontrolul -reut%/ii $orporale. Nu este re$omandat ve-etarienilor0 deoare$e poate proveni din -r%simi animale. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i.

Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman cumulat de aditivi din grupul E 276-27< e!te de p"n& la 48 mgDEg corpI Persoanele $u intoleran/% la propilen-li$ol tre#uie s% evite alimentele $e $on/in a$est aditiv. E 272 POLI/O?5A; 2> )Polio(ietilen !or,itan monopalmitat* &ditiv alimentar sinteti$ $u rol de emul-ator 'i aromatizant. Se utilizeaz% 'i $a solvent pentru al/i aditivi alimentari. Se "olose'te n $antit%/i $uprinse ntre 1 'i 1:-DL- n produse "ine de pani"i$a/ie0 sosuri0 deserturi0 produse de o"et%rie0 emulsii -rase pentru patiserie0 supe instant0 -1ea/% alimentar%0 produse dieteti$e pentru $ontrolul -reut%/ii $orporale. Nu este re$omandat ve-etarienilor0 deoare$e poate proveni din -r%simi animale. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman cumulat de aditivi din grupul E 276-27< e!te de p"n& la 48 mgDEg corpI Persoanele $u intoleran/% la propilen-li$ol tre#uie s% evite alimentele $e $on/in a$est aditiv. E 278 POLI/O?5A; <> )Polio(ietilen !or,itan mono!tearat* &ditiv alimentar sinteti$ $u rol de emul-ator 'i aromatizant. Se utilizeaz% 'i $a solvent pentru al/i aditivi alimentari. Se "olose'te n $antit%/i $uprinse ntre 1 'i 1:-DL- n produse "ine de pani"i$a/ie0 sosuri0 deserturi0 produse de o"et%rie0 emulsii -rase pentru patiserie0 supe instant0 -1ea/% alimentar%0 produse dieteti$e pentru $ontrolul -reut%/ii $orporale. Nu este re$omandat ve-etarienilor0 deoare$e poate proveni din -r%simi animale.Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#a #ilnic& admi!i,il& pentru con!umul uman cumulat de aditivi din grupul E 27627< e!te de p"n& la 48 mgDEg corpI Persoanele $u intoleran/% la propilen-li$ol tre#uie s% evite alimentele $e $on/in a$est aditiv. E 27< POLI/O?5A; <8 )Polio(ietilen !or,itan tri!tearat* &ditiv alimentar sinteti$ $u rol de emul-ator 'i aromatizant. Se utilizeaz% 'i $a solvent pentru al/i aditivi alimentari. Se "olose'te n $antit%/i $uprinse ntre 1 'i 1:-DL- n produse "ine de pani"i$a/ie0 sosuri0 deserturi0 produse de o"et%rie0 emulsii -rase pentru patiserie0 supe instant0 -1ea/% alimentar%0 produse dieteti$e pentru $ontrolul -reut%/ii $orporale. Nu este re$omandat ve-etarienilor0 deoare$e poate proveni din -r%simi animale.Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman cumulat de aditivi din grupul E 276-27< e!te de p"n& la 48 mgDEg corpI Persoanele $u intoleran/% la propilen-li$ol tre#uie s% evite alimentele $e $on/in a$est aditiv. E 22> PEC;IN &ditiv alimentar $u rol de emul-ator0 sta#ilizator 'i a-ent de n-ro'are0 prezent n mod natural n "ru$te0 n spe$ial n mere0 porto$ale 'i -utui. Pentru uz industrial0 pe$tinele se o#/in din mere 'i porto$ale. Se prezint% su# "orma ) :?i@3Pe$tina0 ) :?ii@3Pe$tat de sodiu0 ) :?iii@3Pe$tat de potasiu0 ) :?iv@3Pe$tat de amoniu sau ) :#3 Pe$tin% amidi$%. Se utilizeaz% $on"orm $antit%/ilor prev%zute de re/ete n spe$ial n produse din "ru$teE su$uri0 ne$taruri0 $on$entrate0 -emuri0 2eleuri0 marmelade. Se utilizeaz% 'i $a solvent pentru al/i aditivi alimentari. Pe$tina este permis% n alimente destinate $opiilor mi$i n $antitate de p(n% la 5-Dl. 8oza zilni$% admis% nu este limitat% 'i nu s3au semnalat e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n alimente. E 224 FO/FA;I DE DE AMONI1 55

&ditiv alimentar $u rol de emul-ator 'i sta#ilizator0 o#/inut din amonia$ 'i a$izi -ra'i "os"orila/i0 utilizat n spe$ial n produse de $o"et%rie 'i patiserie pe #az% de $io$olat% 'i $a$ao n $antit%/i de p(n% la 1:-DL-. Nu s3a sta#ilit o doz% zilni$% ma5im% admis% 'i nu au "ost semnalate e"e$te se$undare la $antit%/ile utilizate n alimente. Se utilizeaz% 'i $a solvent pentru al/i aditivi alimentari. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. E 444 ACETAT IZO UTIRAT DE ZA!AROZ" (SUCROZ" ACETAT IZO UTIRAT) &ditiv alimentar $u rol de re-ulator de a$iditate0 sta#ilizator 'i emul-ator0 utilizat n #%uturi neal$ooli$e aromatizate ener-izante 'i n #%uturi al$ooli$e tul#uri aromatizate0 $u $on/inut de al$ool mai mi$ de 15B0 n $antit%/i de p(n% la 3::m-Dl. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#$ #i%&ic' $d(is' )*&tr+ co&s+(+% +($& *st* d* ),&' %$ -0 (./0. cor)1 -uturile care conin acest aditiv nu sunt recomandate copiilor. .ozele mari produc "iper,inezie, insomnie, ta"icardie. /0n n anul 1%%1 aceast substan nu a fost permis n !om0nia, fiind introdus ca urmare a alinierii la legislaia european. E 445 ESTERI 2LICERICI AI R"3I4ILOR LEM4OASE Aditiv alimentar cu rol de agent de ngroare, emulgator, stabilizator, adjuvant i aromatizant, utilizat n cantiti de p0n la 2% mg&,g la tratamentul de suprafa al fructelor i legumelor proaspete i n cantiti de p0n la *%% mg&,g n buturi nealcoolice aromatizate energizante i n buturi alcoolice tulburi aromatizate, cu coninut de alcool mai mic de *23. 4onstituie de asemeni materie de baz pentru guma de mestecat. 5u este permis n alimentele destinate sugarilor i copiilor mici. Do#$ #i%&ic' $d(is' )*&tr+ co&s+(+% +($& *st* d* ),&' %$ -5 (./0. cor)1 -uturile care conin acest aditiv nu sunt recomandate copiilor. .ozele mari produc "iper,inezie, insomnie, ta"icardie. /0n n anul 1%%1 aceast substan nu a fost permis n !om0nia, fiind introdus ca urmare a alinierii la legislaia european. E 450 DIFOSFA5I Aditivi alimentari din categoria emulgatorilor i substanelor tampon. Sunt sruri de sodiu, potasiu, calciu sau magneziu ale acidului fosforic. Se prezint sub formele6 # 72%8i9 : .ifosfat disodic, # 72%8ii9 : .ifosfat trisodic, # 72%8iii9 : .ifosfat tetrasodic, # 72%8iv9: .ifosfat dipotasic, # 72%8v9 : .ifosfat tetrapotasic, # 72%8vi9 : .ifosfat dicalcic, # 72%8vii9 : .ifosfat biacid de calciu i # 72%8viii9 : .ifosfat dimagnezic. Se utilizeaz n cantiti de p0n la *%g&,g n produse alimentare sub form de praf i n cantiti de p0n la 2 g&,g n snac,suri, cereale pentru micul dejun, buturi din ciocolat i mal pe baz de lapte, supe, ciorbe, buturi alcoolice. 5u se folosesc n bere sau vin i nu sunt permii n alimentele destinate sugarilor i copiilor mici. Do#$ #i%&ic' $d(is' )*&tr+ co&s+(+% +($& c+(+%$t d* fosfor *st* d* ),&' %$ 60 (./0. cor)1 ;osforul este un element important n cadrul metabolismului general, iar cantitile mari pot produce tulburri.

5+

E 457 8 TRIFOSFA5I Aditivi alimentari cu rol de af0ntori, emulgatori i stabilizatori. Sunt sruri de sodiu sau potasiu ale acidului fosforic. Se prezint sub formele6 # 72* 8i9: )rifosfat pentasodic sau # 72*8ii9: )rifosfat pentapotasic. Se utilizeaz n cantitate de p0n la <:2g&,g n siropuri, glazuri i toppinguri, n preparate dietetice speciale i n membrane comestibile. 5u sunt permii n alimentele destinate sugarilor i copiilor mici. Do#$ #i%&ic' $d(is' )*&tr+ co&s+(+% +($& c+(+%$t d* fosfor *st* d* ),&' %$ 60 (./0. cor)1 ;osforul este un element important n cadrul metabolismului general, iar cantitile mari pot produce tulburri. E 45- 9OLIFOSFA5I Aditivi alimentari din categoria sec"estranilor, emulgatorilor i substanelor tampon. Sunt sruri de sodiu, potasiu, calciu sau amoniu ale acidului fosforic. Se prezint sub formele6 # 7218i9: /olifosfat sodic, # 7218ii9: /olifosfat potasic, # 7218iii9: /olifosfat de sodiu i calciu, # 7218iv9: /olifosfat de calciu, # 7218v9: /olifosfat de amoniu. Se utilizeaz n cantitate de *%g&,g n za"rul pentru glazuri i n cantiti de pn la 2 g&,g n produse din pete, crustacee i molute proaspete, congelate, refrigerate sau conservate, n aluaturi, paste finoase, buturi pe baz de cafea pentru dozatoarele automate. 5u sunt permii n alimentele destinate sugarilor i copiilor mici. Do#$ #i%&ic' $d(is' )*&tr+ co&s+(+% +($& c+(+%$t d* fosfor *st* d* ),&' %$ 60 (./0. cor)1 ;osforul este un element important n cadrul metabolismului general, iar cantitile mari pot produce tulburri. E 45: ETA8CICLODE;TRI4" Aditiv alimentar cu rol de sec"estrant pentru ali aditivi, vitamine sau arome. Se utilizeaz n guma de mestecat, n snac,suri pe baz de cartofi, cereale, amidon i finuri diverse, c0t i n unele buturi aromatizate energizante, n cantiti cuprinse ntre 2%% i *%%% mg&,g. Se mai folosete n cantitile prevzute de reete la produse alimentare sub form de tablete sau drajeuri. 5u este permis n alimentele destinate sugarilor i copiilor mici. =n privina eventualelor efecte toxice, sunt n curs de desfurare mai multe studii. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 8 mgDEg corpI E 2<> CEL1LOA &ditiv alimentar $u rol de a-ent de n-ro'are0 de umplere0 antia-lomerant 'i emul-ator. Celuloza este un $onstituent natural al tuturor "i#relor ve-etale. Pentru uz industrial se o#/ine din lemn0 #um#a$ et$. Se prezint% su# "orma ) +:?i@3Celuloz% $ristalin% sau ) +:?ii@3$eluloz% pul#ere. Se utilizeaz% n $antit%/ile prev%zute de re/ete la produse la$tate0 n dul$iuri0 $reme0 -r%simi emulsionate tartina#ile $u sau "%r% arome0 sosuri0 sna$Lsuri0 n-1e/ate0 "ru$te 'i le-ume prelu$rate0 $onservate0 produse din $arne0 pe'te0 ou%0 $ondimente0 supe0 $ior#e0 mem#rane $omesti#ile0 produse din proteine ve-etale0 suplimente nutritive0 $ondimente0 mu'tar0 #%uturi al$ooli$e 'i nel$ooli$e0 57

produse dieteti$e et$.Se utilizeaz% 'i $a su#stan/%3suport pentru al/i aditivi alimentari. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i.8oza zilni$% nu este limitat%. Celuloza nu este solu#il% 'i nu se di-er%0 av(nd un rol deto5i"iant pentru tu#ul di-estiv0 dar $antit%/ile prea mari pot du$e la #alonare0 $onstipa/ie0 diaree0 iar pe termen lun- la pro#leme ale $olonului. E 2<6 ME;IL CEL1LOA &ditiv alimentar semisinteti$0 $u rol de emul-ator0 sta#ilizator 'i a-ent de n-ro'are0 o#/inut din $eluloz%. )ste o pul#ere 1i-ros$opi$%0 insolu#il%0 $are se utilizeaz% n $antit%/ile prev%zute de re/ete la produse la$tate0 n dul$iuri0 $reme0 -r%simi emulsionate tartina#ile $u sau "%r% arome0 sosuri0 sna$Lsuri0 n-1e/ate0 "ru$te 'i le-ume prelu$rate0 $onservate0 produse din $arne0 pe'te0 ou%0 $ondimente0 supe0 $ior#e0 mem#rane $omesti#ile0 produse din proteine ve-etale0 suplimente nutritive0 $ondimente0 mu'tar0 #%uturi al$ooli$e 'i nel$ooli$e0 produse dieteti$e et$. . Se utilizeaz% 'i $a su#stan/% 3 suport pentru al/i aditivi alimentari. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#a #ilnic& nu e!te limitat&I Metil - celulo#a nu e!te !olu,il& %i nu !e diger&0 av"nd un rol deto(ifiant pentru tu,ul dige!tiv0 dar cantit&.ile prea mari pot duce la ,alonare0 con!tipa.ie0 diaree0 iar pe termen lung la pro,leme ale colonuluiI E 2<4 E;IL CEL1LOA &ditiv alimentar semisinteti$0 $u rol de emul-ator0 sta#ilizator0 diluant pentru al/i $oloran/i 'i aditivi alimentari 'i a-ent de n-ro'are0 o#/inut din $eluloz%. )ste o pul#ere insolu#il% n ap%0 dar solu#il% n anumi/i solven/i or-ani$i0 $are se utilizeaz% n $antit%/ile prev%zute de re/ete la produse la$tate0 n dul$iuri0 $reme0 -r%simi emulsionate tartina#ile $u sau "%r% arome0 sosuri0 sna$Lsuri0 n-1e/ate0 "ru$te 'i le-ume prelu$rate0 $onservate0 produse din $arne0 pe'te0 ou%0 $ondimente0 supe0 $ior#e0 salate0 mem#rane $omesti#ile0 produse din proteine ve-etale0 suplimente nutritive0 $ondimente0 mu'tar0 #%uturi al$ooli$e 'i nel$ooli$e0 produse dieteti$e et$. . Se utilizeaz% 'i $a su#stan/%3suport pentru al/i aditivi alimentari. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#a #ilnic& nu e!te limitat&I Etil - celulo#a nu e!te !olu,il& %i nu !e diger&0 av"nd un rol deto(ifiant pentru tu,ul dige!tiv0 dar cantit&.ile prea mari pot duce la ,alonare0 con!tipa.ie0 diaree0 iar pe termen lung la pro,leme ale colonuluiI E 2<7 :ID?O@IP?OPIL CEL1LOA )Celulo#& modificat&* &ditiv alimentar semisinteti$ $u rol de emul-ator0 sta#ilizator0 a-ent de n-ro'are0 de a$operire 'i de "ormare a suspensiilor0 o#/inut din $eluloz%. )ste o pul#ere u'or 1i-ros$opi$%0 insolu#il% $are se utilizeaz% n $antit%/ile prev%zute de re/ete la produse la$tate0 n dul$iuri0 $reme0 -r%simi emulsionate tartina#ile $u sau "%r% arome0 sosuri0 sna$Lsuri0 n-1e/ate0 "ru$te 'i le-ume prelu$rate0 $onservate0 produse din $arne0 pe'te0 ou%0 $ondimente0 supe0 $ior#e0 salate0 mem#rane $omesti#ile0 produse din proteine ve-etale0 suplimente nutritive0 $ondimente0 mu'tar0 #%uturi al$ooli$e 'i nel$ooli$e0 produse dieteti$e et$. Se utilizeaz% 'i $a su#stan/%3suport pentru al/i aditivi alimentari. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#a #ilnic& nu e!te limitat&I Celulo#a modificat& nu e!te !olu,il& %i nu !e diger&0 av"nd un rol deto(ifiant pentru tu,ul dige!tiv0 dar cantit&.ile prea mari pot duce la ,alonare0 con!tipa.ie0 diaree iar pe termen lung la pro,leme ale colonuluiI E 2<2 :ID?O@IP?OPILME;IL CEL1LOA &ditiv alimentar semisinteti$0 $u rol de emul-ator0 sta#ilizator0 a-ent de n-ro'are 'i de "ormare a suspensiilor0 o#/inut din $eluloz%. )ste o pul#ere 1i-ros$opi$%0 insolu#il% $are se utilizeaz% n $antit%/ile prev%zute de re/ete la produse la$tate0 n dul$iuri0 $reme0 -r%simi emulsionate tartina#ile $u sau "%r% arome0 sosuri0 5=

sna$Lsuri0 n-1e/ate0 "ru$te 'i le-ume prelu$rate0 $onservate0 produse din $arne0pe'te0 ou%0 $ondimente0 supe0 $ior#e0 salate0 mem#rane $omesti#ile0 produse din proteine ve-etale0 suplimente nutritive0 $ondimente0 mu'tar0 #%uturi al$ooli$e 'i nel$ooli$e0 produse dieteti$e et$. Se utilizeaz% 'i $a su#stan/% 3 suport pentru al/i aditivi alimentari. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#a #ilnic& nu e!te limitat&I :idro(ipropilmetil - celulo#a nu e!te !olu,il& %i nu !e diger&0 av"nd un rol deto(ifiant pentru tu,ul dige!tiv0 dar cantit&.ile prea mari pot duce la ,alonare0 con!tipa.ie0 diaree0 iar pe termen lung la pro,leme ale colonuluiI E 2<8 E;ILME;ILCEL1LOA &ditiv alimentar semisinteti$0 $u rol de emul-ator0 sta#ilizator0 a-ent de n-ro'are 'i de spumare0 o#/inut din $eluloz%. )ste o pul#ere 1i-ros$opi$%0 insolu#il% $are se utilizeaz% n $antit%/ile prev%zute de re/ete la produse la$tate0 n dul$iuri0 $reme0 -r%simi emulsionate tartina#ile $u sau "%r% arome0 sosuri0 sna$Lsuri0 n-1e/ate0 "ru$te 'i le-ume prelu$rate0 $onservate0 produse din $arne0 pe'te0 ou%0 $ondimente0 supe0 $ior#e0 salate0 mem#rane $omesti#ile0 produse din proteine ve-etale0 suplimente nutritive0 $ondimente0 mu'tar0 #%uturi al$ooli$e 'i nel$ooli$e0 produse dieteti$e et$. Se utilizeaz% 'i $a su#stan/%3suport pentru al/i aditivi alimentari. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#a #ilnic& nu e!te limitat&I Etilmetil - celulo#a nu e!te !olu,il& %i nu !e diger&0 av"nd un rol deto(ifiant pentru tu,ul dige!tiv0 dar cantit&.ile prea mari pot duce la ,alonare0 con!tipa.ie0 diaree0 iar pe termen lung la pro,leme ale colonuluiI E 2<< CA?5O@IME;IL CEL1LOA &ditiv alimentar semisinteti$ $u rol de emul-ator0 sta#ilizator 'i a-ent de n-ro'are0 o#/inut din $eluloz%. )ste o pul#ere solu#il% n ap%0 $are se utilizeaz% n $antit%/ile prev%zute de re/ete la produse la$tate0 n dul$iuri0 $reme0 -r%simi emulsionate tartina#ile $u sau "%r% arome0 sosuri0 sna$Lsuri0 n-1e/ate0 "ru$te 'i le-ume prelu$rate0 $onservate0 produse din $arne0 pe'te0 ou%0 $ondimente0 supe0 $ior#e0 salate0 mem#rane $omesti#ile0 produse din proteine ve-etale0 suplimente nutritive0 $ondimente0 mu'tar0 #%uturi al$ooli$e 'i nel$ooli$e0 produse dieteti$e et$. . Se utilizeaz% 'i $a su#stan/% 3 suport pentru al/i aditivi alimentari. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#a #ilnic& nu e!te limitat&I Car,o(imetil - celulo#a fermentea#& $n inte!tin0 iar cantit&.ile prea mari pot duce la ,alonare0 con!tipa.ie0 diareeI Are un rol deto(ifiant pentru tu,ul dige!tiv %i contri,uie la !c&derea cole!terolului din !"ngeI E 2<= CA?5O@IME;IL CEL1LOA DE /ODI1 )+um& de celulo#&* Aditiv alimentar !emi!intetic0 cu rol de agent de $ngro%are %i aglomerare )la confec.ionarea produ!elor !u, form& de ta,let&*0 o,.inut din celulo#&I E!te o pul,ere 'igro!copic&0 !olu,il& $n ap&I Prin $nc&l#irea !olu.iei0 aditivul !e tran!form& $n !ediment gelatino!I /e utili#ea#& $n cantit&.ile prev&#ute de re.ete $n produ!e lactate0 ,r"n#eturi0 $ng'e.at&0 produ!e din fructe %i legume0 carne0 cereale0 condimente0 !o!uri0 ,&uturi alcoolice %i nonalcoolice0 preparate dietetice %i !uplimente alimentareI Do#a #ilnic& nu e!te limitat&I E 2<9 CA?5O@IME;IL CEL1LOA :ID?OLIAA; ENAIMA;IC Aditiv alimentar !emi!intetic o,.inut din celulo#&0 cu rol de emulgator0 !ta,ili#ator0 agent de $ngro%are0 de acoperire )gla#urare* %i !ec'e!trant pentru al.i aditiviI 5.

E!te !olu,il $n ap& %i !e utili#ea#& $n cantit&.ile prev&#ute de re.ete $n alimente %i ,&uturi dietetice0 ca !u,!tituent al gr&!imilorI Do#a #ilnic& nu e!te limitat&0 dar cantit&.ile prea mari pot duce la ,alonare0 con!tipa.ie0 diareeI E 23>a - /?1?ILE DE /ODI10 PO;A/I1 BI CALCI1 ALE ACIAILO? +?ABI +rup de aditivi !emi!intetici cu rol de emulgatori %i !ta,ili#atoriI &$izii -ra'i sunt ameste$uri de a$id steari$0 olei$0 palmiti$ 'i miristi$0 $are "ormeaz% s%ruri0 put(nd "i o#/inu/i din -r%simi animale sau ve-etale. Se prezint% su# "ormeleE ) 7:a?i@3 S%ruri de sodiu ale a$izilor -ra'i0 ) 7:a?i@3 S%ruri de potasiu ale a$izilor -ra'i 'i ) 7:a?iii@3 S%ruri de $al$iu ale a$izilor -ra'i. Se utilizeaz% n $antit%/ile prev%zute de re/ete n produse la$tate0 deserturi pe #az% de -r%simi emulsionate0 lapte sau "ru$te0 produse din le-ume 'i "ru$te0 $onserve de le-ume n o/et0 produse de $o"et%rie0 n-1e/at%0 paste "%inoase0 orez0 deserturi pe #az% de $ereale 'iDsau amidon0 produse din pe'te0 $arne0 ou%0 sosuri0 $ondimente0 supe0 produse dieteti$e0 #%uturi al$ooli$e 'i neal$ooli$e et$. 8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu s3au semnalat e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n alimente. E 23>, /?1?ILE DE MA+NEAI1 ALE ACIAILO? +?ABI +rup de aditivi !emi!intetici0 cu rol de emulgatori %i !ta,ili#atoriI &$izii -ra'i sunt ameste$uri de a$id steari$0 olei$0 palmiti$ 'i miristi$0 $are "ormeaz% s%ruri $u ma-neziul0 put(nd "i o#/inu/i din -r%simi animale sau ve-etale. Se utilizeaz% n $antit%/ile prev%zute de re/ete n produse la$tate0 deserturi pe #az% de -r%simi emulsionate0 lapte sau "ru$te0 produse din le-ume 'i "ru$te0 $onserve de le-ume n o/et0 produse de $o"et%rie 'i patiserie0 n-1e/at%0 paste "%inoase0 orez0 deserturi pe #az% de $ereale 'iDsau amidon0 produse din pe'te0 $arne0 ou%0 sosuri0 $ondimente0 supe0 salate0 produse dieteti$e0 #%uturi al$ooli$e 'i neal$ooli$e et$. &$e'ti aditivi nu sunt permi'i n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. 8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu s3au semnalat e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n alimente. E 236 MONO- BI DI+LICE?IDELE ACIAILO? +?ABI )+liceril monooleat0 +liceril monopalmitat0 +liceril mono!tearat0 Monoolein0 Mono!tearin0 Monopalmitin* Aditivi alimentari cu rol de agen.i de $ngro%are0 emulgatori0 !ta,ili#atori0 agen.i de aglomerare %i anti!puman.iI /e o,.in din gr&!imi animale !au vegetale %i !e utili#ea#& n $antit%/ile prev%zute de re/ete n produse la$tate0 deserturi pe #az% de -r%simi emulsionate0 lapte sau "ru$te0 produse din le-ume 'i "ru$te0 $onserve de le-ume n o/et0 produse de $o"et%rie 'i patiserie0 n-1e/at%0 paste "%inoase0 orez0 deserturi pe #az% de $ereale 'iDsau amidon0 produse din pe'te0 ou%0 sosuri0 $ondimente0 supe0 salate0 produse dieteti$e0 suplimente alimentare0 #%uturi al$ooli$e 'i neal$ooli$e et$. . Se utilizeaz% 'i n alimente destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i n $antitate de ma5im -Dl. Do#a #ilnic& nu e!te limitat&I /e diger& la fel ca %i gr&!imile %i nu !-au !emnalat efecte !ecundare la do#ele din alimenteI E 234a - E/;E?II ACE;ICI AI MONO- BI DI+LICE?IDELO? C1 ACIAI +?ABI )Acetogliceride* Aditivi alimentari cu rol de !ta,ili#atori0 !ec'e!tran.i %i emulgatoriI /e o,.in din gr&!imi animale !au vegetale %i !e utili#ea#& $n cantit&.ile prev&#ute de re.ete $n produ!e pe ,a#& de lapte )iaurturi aromate !au nu0 !m"nt"n&0 ,r"n#eturi0 lapte praf*0 produ!e de pati!erie0 cofet&rie0 $ng'e.at&0 de!erturi pe ,a#& de ou&0 cereale0 amidon !au fructe0 legume %i fructe con!ervate $n o.et !au pa!teuri#ate0 produ!e din carne0 pe%te0 !o!uri0 !upe0 cior,e0 condimente0 !alate0 margarine0 maione#e %i alte gr&!imi emul!ionate0 aluaturi0 preparate +:

dietetice0 !uplimente alimentare0 ,&uturi r&coritoare aromati#ate0 ,ere0 cidru0 vinuri din fructe %i alte ,&uturi alcooliceI Nu !unt permi%i n alimente destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#a #ilnic& nu e!te limitat&I /e diger& la fel ca %i gr&!imile %i nu !-au !emnalat efecte !ecundare la do#ele din alimenteI E 234, - E/;E?II LAC;ICI AI MONO- BI DI+LICE?IDELO? C1 ACIAI +?ABI )Lactogliceride* Aditivi alimentari cu rol de !ta,ili#atori0 !ec'e!tran.i %i emulgatoriI/e o,.in din gr&!imi animale !au vegetale %i !e utili#ea#& $n cantit&.ile prev&#ute de re.ete $n produ!e pe ,a#& de lapte )iaurturi aromate !au nu0 !m"nt"n&0 ,r"n#eturi0 lapte praf*0 produ!e de pati!erie0 cofet&rie0 $ng'e.at&0 de!erturi pe ,a#& de ou&0 cereale0 amidon !au fructe0 legume %i fructe con!ervate $n o.et !au pa!teuri#ate0 produ!e din carne0 pe%te0 !o!uri0 !upe0 cior,e0 condimente0 !alate0 margarine0 maione#e %i alte gr&!imi emul!ionate0 aluaturi0 preparate dietetice0 !uplimente alimentare0 ,&uturi r&coritoare aromati#ate0 ,ere0 cidru0 vinuri din fructe %i alte ,&uturi alcooliceI Nu !unt permi%i n alimente destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#a #ilnic& nu e!te limitat&I /e diger& la fel ca %i gr&!imile %i nu !-au !emnalat efecte !ecundare la do#ele din alimenteI E 234c - E/;E?II CI;?ICI AI MONO- BI DI+LICE?IDELO? C1 ACIAI +?ABI )Citrogliceride0 CI;?EM* Aditivi alimentari cu rol de !ta,ili#atori0 !ec'e!tran.i0 antio(idan.i0 agen.i de $ngro%are %i emulgatoriI /e o,.in din gr&!imi animale !au vegetale %i !e utili#ea#& $n cantit&.ile prev&#ute de re.ete $n produ!e pe ,a#& de lapte )iaurturi aromate !au nu0 !m"nt"n&0 ,r"n#eturi0 lapte praf*0 produ!e de pati!erie0 cofet&rie0 $ng'e.at&0 de!erturi pe ,a#& de ou&0 cereale0 amidon !au fructe0 legume %i fructe con!ervate $n o.et !au pa!teuri#ate0 produ!e din carne0 pe%te0 !o!uri0 !upe0 cior,e0 condimente0 !alate0 margarine0 maione#e %i alte gr&!imi emul!ionate0 aluaturi0 preparate dietetice0 !uplimente alimentare0 ,&uturi r&coritoare aromati#ate0 ,ere0 cidru0 vinuri din fructe %i alte ,&uturi alcooliceI Se utilizeaz% 'i n alimente destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i n $antitate de p(n% la .-Dl. Do#a #ilnic& nu e!te limitat&I /e diger& la fel ca %i gr&!imile %i nu !-au !emnalat efecte !ecundare la do#ele din alimenteI E 234d - E/;E?II ;A?;?ICI AI MONO- BI DI+LICE?IDELO? C1 ACIAI +?ABI Aditivi alimentari cu rol de !ta,ili#atori0 !ec'e!tran.i %i emulgatoriI /e o,.in din gr&!imi animale !au vegetale %i !e utili#ea#& $n cantit&.ile prev&#ute de re.ete $n produ!e pe ,a#& de lapte )iaurturi aromate !au nu0 !m"nt"n&0 ,r"n#eturi0 lapte praf*0 produ!e de pati!erie0 cofet&rie0 $ng'e.at&0 de!erturi pe ,a#& de ou&0 cereale0 amidon !au fructe0 legume %i fructe con!ervate $n o.et !au pa!teuri#ate0 produ!e din carne0 pe%te0 !o!uri0 !upe0 cior,e0 condimente0 !alate0 margarine0 maione#e %i alte gr&!imi emul!ionate0 aluaturi0 preparate dietetice0 !uplimente alimentare0 ,&uturi r&coritoare aromati#ate0 ,ere0 cidru0 vinuri din fructe %i alte ,&uturi alcooliceI Nu !unt permi%i n alimente destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 7> mgDEg corp0 datorit& pre#en.ei tartra.ilor0 care au poten.ial to(icI /e diger& la fel ca %i gr&!imile %i nu !-au !emnalat efecte !ecundare la do#ele din alimenteI E 234e - E/;E?I MONO- BI DIACE;IL;A?;ICI AI MONO- BI DI+LICE?IDELO? C1 ACIAI +?ABI )DA;EM* Aditivi alimentari cu rol de !ta,ili#atori0 !ec'e!tran.i %i emulgatoriI /e o,.in din gr&!imi animale !au vegetale %i !e utili#ea#& $n cantit&.ile prev&#ute de re.ete $n produ!e pe ,a#& de lapte )iaurturi aromate !au nu0 !m"nt"n&0 ,r"n#eturi0 lapte praf*0 produ!e de pati!erie0 cofet&rie0 $ng'e.at&0 de!erturi pe ,a#& de ou&0 cereale0 amidon0 fructe0 legume %i fructe con!ervate $n o.et !au pa!teuri#ate0 produ!e din carne0 pe%te0 !o!uri0 !upe0 cior,e0 condimente0 !alate0 margarine0 maione#e %i alte gr&!imi emul!ionate0 aluaturi0 preparate +1

dietetice0 !uplimente alimentare0 ,&uturi r&coritoare aromati#ate0 ,ere0 cidru0 vinuri din fructe %i alte ,&uturi alcooliceI Nu !unt permi%i n alimente destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 7> mgDEg corp datorit& pre#en.ei tartra.ilor0 care au poten.ial to(icI/e diger& la fel ca %i gr&!imile %i nu !-au !emnalat efecte !ecundare la do#ele din alimenteI E 234f E/;E?I ACE;ICI BI ;A?;?ICI COM5INAMI AI MONO- BI DI+LICE?IDELO? C1 ACIAI +?ABI Aditivi alimentari cu rol de !ta,ili#atori0 !ec'e!tran.i %i emulgatoriI /e o,.in din gr&!imi animale !au vegetale %i !e utili#ea#& $n cantit&.ile prev&#ute de re.ete $n produ!e pe ,a#& de lapte )iaurturi aromate !au nu0 !m"nt"n&0 ,r"n#eturi0 lapte praf*0 produ!e de pati!erie0 cofet&rie0 $ng'e.at&0 de!erturi pe ,a#& de ou&0 cereale0 amidon0 fructe0 legume %i fructe con!ervate $n o.et !au pa!teuri#ate0 produ!e din carne0 pe%te0 !o!uri0 !upe0 cior,e0 condimente0 !alate0 margarine0 maione#e %i alte gr&!imi emul!ionate0 aluaturi0 preparate dietetice0 !uplimente alimentare0 ,&uturi r&coritoare aromati#ate0 ,ere0 cidru0 vinuri din fructe %i alte ,&uturi alcooliceI Nu !unt permi%i n alimente destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 7> mgDEg corp datorit& pre#en.ei tartra.ilor0 care au poten.ial to(icI/e diger& la fel ca %i gr&!imile %i nu !-au !emnalat efecte !ecundare la do#ele din alimenteI E 237 /1C?OE/;E?I Aditivi alimentari cu rol de !ta,ili#atori0 agen.i de $ngro%are %i emulgatoriI /e o,.in din gr&!imi animale !au vegetale %i #a'aruri %i !e utili#ea#& ca aditiv $n cafeaua lic'id& am,alat&0 $n cantitate de 6gDlI /unt permi%i n alimente destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i n $antitate de 12:m-Dl. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman cumulat de !ucroe!teri %i !ucrogliceride e!te de p"n& la 7> mgDEg corp0 do#& ce poate fi foarte u%or de dep&%it0 mai ale! de c&tre copiiI E 232 - /1C?O+LICE?IDE Aditivi alimentari cu rol de !ta,ili#atori0 agen.i de $ngro%are %i emulgatoriI /e o,.in din gr&!imi animale !au vegetale %i #a'aruri %i !e utili#ea#& $n cantitate 4gDEg $n !upe %i cior,e %i $n cantitate de 8 gDEg $n produ!e din carne tratate termic0 g'ea.& alimentar&0 !o!uri0 de!erturi0 produ!e de cofet&rie pe ,a#& de #a'&r0 $n !m"nt"n& %i $nlocuitori de !m"nt"n&0 unele preparate dietetice0 ,&uturi r&coritoare %i alcooliceI -n cantitate de 6>gDEg !e adaug& $n produ!e fine de panifica.ie %i pati!erie0 prafuri pentru ,&uturi aromate in!tant0 preparate dietetice pentru !l&,ire0 gum& de me!tecatI 1nele ,&uturi r&coritoare )opale!cente0 de culoare al,&* pot con.ine o cantitate de 4> gDlI Nu !unt permi%i n alimente destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman cumulat de !ucroe!teri %i !ucrogliceride e!te de p"n& la 7> mgDEg corp0 do#& ce poate fi foarte u%or de dep&%it0 mai ale! de c&tre copiiI E 238 E/;E?I POLI+LICE?IDICI AI ACIAILO? +?ABI Aditivi alimentari cu rol de !ta,ili#atori0 agen.i de $ngro%are0 in'i,itori de cri!tali#are %i emulgatoriI /e o,.in din gr&!imi animale !au vegetale %i #a'aruri0 !e com,in& ,ine at"t cu apa0 c"t %i cu gr&!imile %i !e utili#ea#& $n ,&uturi ca agent de clarificare $n cantitate de 8>> mgDl0 $n de!erturi %i produ!e de cofet&rie0 produ!e dietetice0 emul!ii gra!e0 !m"nt"n& %i $nlocuitori0 lic'ioruri $n cantitate de 8gDEg %i $n produ!e fine de panifica.ie %i cereale tip +ranola pentru micul deOun $n cantitate de 6>gDEgI Nu !unt permi%i n alimente destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i.

+2

Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 48 mgDEg corp0 do#& ce poate fi foarte u%or de dep&%it0 mai ale! de c&tre copiiI E 23< POLI?ICINOLEA; DE POLI+LICE?IN Aditiv alimentar cu rol de !ta,ili#ator %i emulgator0 o,.inut din poliglicerol %i ulei din ar,orele de ricinI /e utili#ea#& $n !pecial $n produ!e de cofet&rie pe ,a#& de cacao %i ciocolat& $n cantitate de 8gDEg %i $n emul!ii %i pa!te tartina,ile cu con.inut de p"n& la 26Pgr&!ime %i $n !o!uri pentru !alate0 $n cantitate de 2gDlI Nu e!te permi! n alimente destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 308 mgDEg corp0 do#& ce poate fi foarte u%or de dep&%it0 mai ale! de c&tre copiiI E 233 E/;E?I AI P?OPILEN+LICOL1L1I C1 ACIAI +?ABI Aditivi alimentari cu rol de !ta,ili#atori %i emulgatoriI /e o,.in prin !inte#& c'imic& din gr&!imi animale !au vegetale %i !e utili#ea#& $n cantit&.i de 6-8gDEg $n produ!e fine de pati!erie0 de!erturi0 produ!e de cofet&rie pe ,a#& de #a'&r0 g'ea.& alimentar&0 ca agent de clarificare a ,&uturilor r&coritoare0 $n produ!e dietetice %i $n cantitate de 7>gDEg $n gla#uri dulciI Nu !unt permi%i n alimente destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 48 mgDEg corp0 do#& ce poate fi foarte u%or de dep&%it0 mai ale! de c&tre copiiI E 239, 1lei de !oia o(idat termic cu mono-%i digliceride ale aci#ilor gra%i );O/OM* Aditiv alimentar !emi!intetic0 cu rol de emulgator %i agent anti$mpro%care0 utili#at la fa,ricarea gr&!imilor !peciale pentru pr&Oit $n cantitate de ma(im 8>>> mgDEgI Nu e!te permi! n alimente destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 48 mgDEg corpI Ace!t aditiv nu a fo!t permi! $n ?om"nia p"n& $n anul 4>>40 fiind introdu! $n !copul alinierii la normele europeneI E 2=6 /;EA?OIL 4 LAC;ILA; DE /ODI1 Aditiv alimentar !emi!intetic0 cu rol de emulgator %i !ta,ili#atorI /e utili#ea#& $n cantit&.i de 4-8 gDEg $n cereale0 !nacE!uri0 de!erturi0 produ!e de cofet&rie pe ,a#& de #a'&r0 $n produ!e fine de panifica.ie0 produ!e din carne $n con!erv&0 produ!e dietetice0 ca agent de clarificare a ,&uturilor0 $n unele !ortimente de p"ineI -n cantit&.i de =-6> gDEg !e adaug& $n unele lic'ioruri %i $n unele emul!ii gra!eI Nu e!te permi! n alimente destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 4> mgDEg corpI E 2=4 /;EA?OIL 4 LAC;ILA; DE CALCI1 Aditiv alimentar !emi!intetic0 cu rol de emulgator %i !ta,ili#atorI /e utili#ea#& $n cantit&.i de 4-8 gDEg $n cereale0 !nacE!uri0 de!erturi0 produ!e de cofet&rie pe ,a#& de #a'&r0 $n produ!e fine de panifica.ie0 produ!e din carne $n con!erv&0 produ!e dietetice0 ca agent de clarificare a ,&uturilor0 $n unele !ortimente de p"ineI -n cantit&.i de =-6> gDEg !e adaug& $n unele lic'ioruri %i $n unele emul!ii gra!eI Nu e!te permi! n alimente destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 4> mgDEg corpI E 2=7 ;A?;?A; DE /;EA?OIL )/tearoil tartrat* Aditiv alimentar !emi!intetic0 cu rol de emulgator %i agent de tratare a f&inii0 care !e folo!e%te $n cantitate de ma(im 8>>> mgDEg $n unele de!erturi %i produ!e fine de panifica.ieI Nu e!te permi! n alimente destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. +3

Do#a #ilnic& admi!i,il& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 4> mgDEg corp0 do#& ce poate fi foarte u%or de dep&%itIAditivul con.ine tartrat0 care are poten.ial to(icI E 296 MONO/;EA?A; DE /O?5I;AN0 /O?5I;AN MONO/;EA?A; )/pan <>* Aditiv alimentar !emi!intetic0 cu rol de emulgator %i !ta,ili#atorI /e utili#ea#& $n cantitate de 8-6>gDEg $n produ!e fine de panifica.ie0 de!erturi0 produ!e de cofet&rie pe ,a#& de #a'&r0 cacao %i ciocolat&0 gla#uri0 marmelade tip Oeleu0 creme0 prafuri pentru ,&uturi in!tant0 vin0 droOdie de panifica.ie0 produ!e dietetice etcI I Nu e!te permi! n alimente destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 48 mgDEg corpI Do#ele mari produc irita.ie ga!tric&I La animalele de la,orator au fo!t $nregi!trate efecte adver!e a!upra !i!temului de reproducereI Ace!t aditiv nu a fo!t permi! $n ?om"nia p"n& $n anul 4>>40 fiind introdu! $n !copul alinierii la normele europeneI E 294 /O?5I;AN ;?I/;EA?A; )/pan <8* Aditiv alimentar !emi!intetic0 cu rol de emulgator %i !ta,ili#atorI /e utili#ea#& $n cantitate de 8-6>gDEg $n produ!e fine de panifica.ie0 de!erturi0 produ!e de cofet&rie pe ,a#& de #a'&r0 cacao %i ciocolat&0 gla#uri0 marmelade tip Oeleu0 creme0 prafuri pentru ,&uturi in!tant0 droOdie de panifica.ie0 produ!e dietetice0 g'ea.& alimentar& etcI I Nu e!te permi! n alimente destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 48 mgDEg corpI Do#ele mari produc irita.ie ga!tric&I La animalele de la,orator au fo!t $nregi!trate efecte adver!e a!upra !i!temului de reproducereI Ace!t aditiv nu a fo!t permi! $n ?om"nia p"n& $n anul 4>>40 fiind introdu! $n !copul alinierii la normele europeneI E 297 /O?5I;AN MONOLA1?A; )/pan 4>* Aditiv alimentar !emi!intetic0 cu rol de emulgator %i !ta,ili#atorI /e utili#ea#& $n cantitate de 8-6>gDEg $n produ!e fine de panifica.ie0 de!erturi0 produ!e de cofet&rie pe ,a#& de #a'&r0 cacao %i ciocolat&0 gla#uri0 marmelade tip Oeleu0 creme0 prafuri pentru ,&uturi in!tant0 droOdie de panifica.ie0 produ!e dietetice0 g'ea.& alimentar& etcI Nu e!te permi! n alimente destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#a #ilnic& admi!i,il& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 48 mgDEg corpI Do#ele mari produc irita.ie ga!tric&I La animalele de la,orator au fo!t $nregi!trate efecte adver!e a!upra !i!temului de reproducereI Ace!t aditiv nu a fo!t permi! $n ?om"nia p"n& $n anul 4>>40 fiind introdu! $n !copul alinierii la normele europeneI E 292 /O?5I;AN MONOOLEA; )/pan =>* Aditiv alimentar !emi!intetic0 cu rol de emulgator %i !ta,ili#atorI /e utili#ea#& $n cantitate de 8-6>gDEg $n produ!e fine de panifica.ie0 de!erturi0 produ!e de cofet&rie pe ,a#& de #a'&r0 cacao %i ciocolat&0 gla#uri0 marmelade tip Oeleu0 creme0 prafuri pentru ,&uturi in!tant0 droOdie de panifica.ie0 produ!e dietetice0 g'ea.& alimentar& etcI I Nu e!te permi! n alimente destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 48 mgDEg corpI Do#ele mari produc irita.ie ga!tric&I La animalele de la,orator au fo!t $nregi!trate efecte adver!e a!upra !i!temului de reproducereI Ace!t aditiv nu a fo!t permi! $n ?om"nia p"n& $n anul 4>>40 fiind introdu! $n !copul alinierii la normele europeneI E 298 /O?5I;AN MONOPALMI;A; )/pan 2>* Aditiv alimentar !emi!intetic0 cu rol de emulgator %i !ta,ili#atorI /e utili#ea#& $n cantitate de 8-6>gDEg $n produ!e fine de panifica.ie0 de!erturi0 produ!e de cofet&rie pe ,a#& de #a'&r0 cacao %i ciocolat&0 gla#uri0 marmelade tip Oeleu0 creme0 prafuri pentru ,&uturi in!tant0

droOdie de panifica.ie0 produ!e dietetice0 g'ea.& alimentar& etc I Nu e!te permi! n alimente destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 48 mgDEg corpI Do#ele mari produc irita.ie ga!tric&I La animalele de la,orator au fo!t $nregi!trate efecte adver!e a!upra !i!temului de reproducereI Ace!t aditiv nu a fo!t permi! $n ?om"nia p"n& $n anul 4>>40 fiind introdu! $n !copul alinierii la normele europeneI CA?5ONA; DE /ODI1 &ditiv alimentar $u rol de sta#ilizator0 re-ulator de a$iditate0 a-ent de a"(nare ?$re'tere@0 antia-lomerant 'i #az%0 o#/inut din sare sau ap% de mare. Se prezint% su# "orma ) 5::?i@ 3 Car#onat de sodiu0 ) 5::?ii@ 3 Car#onat a$id de sodiu sau ) 5::?iii@ * SesNi$ar#onat de sodiu. Se adau-% n $antit%/ile prev%zute de re/ete n produse la$tate0 #r(nzeturi0 deserturi pe #az% de lapte0 n-1e/at%0 -r%simi emulsionate tartina#ile0 produse din le-ume0 "ru$te0 $arne0 pe'te0 ou%0 $ereale0 n paste "%inoase0 aluaturi0 produse de patiserie0 $o"et%rie 'i #rut%rie0 sosuri0 salate0 suplimente alimentare0 #%uturi al$ooli$e 'i neal$ooli$e et$. Se utilizeaz% 'i n alimente preparate din $ereale0 destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i s%n%to'i. 8oza zilni$% admis% nu este limitat% 'i nu s3au semnalat e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n alimente. E 8>6 CA?5ONA; DE PO;A/I1 &ditiv alimentar $u rol de sta#ilizator 'i re-ulator de a$iditate0 o#/inut din sare sau ap% de mare. Se prezint% su# "orma ) 5:1?i@ 3 Car#onat de potasiu 'i ) 5:1?ii@ 3 ,i$ar#onat de potasiu. Se adau-% n $antit%/ile prev%zute de re/ete n produse la$tate0 #r(nzeturi0 deserturi pe #az% de lapte0 n-1e/at%0 -r%simi emulsionate tartina#ile0 produse din le-ume0 "ru$te0 $arne0 pe'te0 ou%0 $ereale0 n paste "%inoase0 aluaturi0 produse de patiserie0 $o"et%rie 'i #rut%rie0 sosuri0 $ondimente0 salate0 supe0 $ior#e0 produse dieteti$e0 suplimente alimentare0 #%uturi al$ooli$e 'i neal$ooli$e et$. Se "olose'te 'i $a suport pentru al/i aditivi. Se utilizeaz% 'i n alimente preparate din $ereale0 destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i s%n%to'i. 8oza zilni$% admis% nu este limitat% 'i nu s3au semnalat e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n alimente. E 8>7 CA?5ONA; DE AMONI1 &ditiv alimentar $u rol de sta#ilizator0 re-ulator de a$iditate 'i a-ent de a"(nare ?$re'tere@0 o#/inut din sul"at de amoniu 'i $ar#onat de $al$iu0 $are sunt minerale naturale. Se prezint% su# "orma ) 5:3?i@ 3 Car#onat de amoniu 'i ) 5:3?ii@ 3 ,i$ar#onat de amoniu. Se adau-% n $antit%/ile prev%zute de re/ete n produse la$tate0 #r(nzeturi0 deserturi pe #az% de lapte0 n-1e/at%0 -r%simi emulsionate tartina#ile0 produse din le-ume0 "ru$te0 $arne0 pe'te0 ou%0 $ereale0 n paste "%inoase0 aluaturi0 produse de patiserie0 $o"et%rie 'i #rut%rie0 sosuri0 $ondimente0 salate0 supe0 $ior#e0 produse dieteti$e0 suplimente alimentare0 #%uturi al$ooli$e 'i neal$ooli$e et$. Se utilizeaz% 'i n alimente preparate din $ereale0 destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i s%n%to'i. 8oza zilni$% admisi#il% nu este limitat% 'i nu s3au semnalat e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n alimente. E 8>2 CA?5ONA; DE MA+NEAI1 &ditiv alimentar $u rol de sta#ilizator0 re-ulator de a$iditate 'i antia-lomerant0 o#/inut din 1idro5id de ma-neziu. Se prezint% su# "orma ) 5: ?i@ 3 Car#onat de ma-neziu 'i ) 5: ?ii@3 ,i$ar#onat de ma-neziu. Se adau-% n produse din zer des1idratat0 n sare0 za1%r pudr%0 $t 'i n produse la$tate0 #r(nzeturi0 deserturi pe #az% de lapte0 n-1e/at%0 -r%simi emulsionate tartina#ile0 produse din le-ume0 "ru$te0 $arne0 pe'te0 ou%0 $ereale0 n paste "%inoase0 aluaturi0 produse de patiserie0 $o"et%rie 'i #rut%rie0 sosuri0 $ondimente0 salate0 supe0 $ior#e0 produse dieteti$e0 suplimente alimentare0 #%uturi al$ooli$e 'i neal$ooli$e et$. Se "olose'te 'i $a suport pentru al/i aditivi. Nu este permis n +5 E 8>>

alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. 8oza zilni$% admis% nu este limitat% 'i nu s3au semnalat e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n alimente. E 8>3 ACID CLO?:ID?IC )Acid muriatic* &ditiv alimentar $u rol de re-ulator de a$iditate0 o#/inut din sare 'i a$id sul"uri$. &$idul $lor1idri$ este prezent n mod normal n stoma$. Se utilizeaz% n produse la$tate0 #r(nzeturi maturate0 nematurate sau pro$esate0 produse din zer0 n-1e/at%0 -r%simi tartina#ile0 emulsii tip ap% 3 ulei0 $reme dul$i0 produse din le-ume0 "ru$te0 $arne0 pe'te0 ou%0 $ereale0 produse de patiserie0 $o"et%rie0 paste "%inoase0 $ereale pentru mi$ul de2un0 #ere0 vin 'i alte #%uturi al$ooli$e 'i neal$ooli$e0 suplimente nutritive0 produse dieteti$e0 sosuri0 $ondimente0 salate et$. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. 8oza zilni$% admis% nu este limitat% 'i nu s3au semnalat e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n alimente. E 8>= CLO?1? DE PO;A/I1 &ditiv alimentar $u rol de sta#ilizator0 a-ent de n-ro'are 'i nlo$uitor de sare. Se utilizeaz% n $antit%/ile prev%zute de re/ete n produse la$tate0 #r(nzeturi0 deserturi pe #az% de lapte0 n-1e/at%0 -r%simi emulsionate tartina#ile0 produse din le-ume0 "ru$te0 $arne0 pe'te0 ou%0 $ereale0 n paste "%inoase0 aluaturi0 produse de patiserie0 $o"et%rie 'i #rut%rie0 sosuri0 $ondimente0 salate0 supe0 $ior#e0 suplimente alimentare0 #%uturi al$ooli$e 'i neal$ooli$e et$.0 $(t 'i n toate produsele dieteti$e "%r% sodiu sau "%r% sare. Se "olose'te 'i $a suport pentru al/i aditivi. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. 8oza zilni$% admis% nu este limitat% 'i nu s3au semnalat e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n alimente. E 8>9 CLO?1? DE CALCI1 &ditiv alimentar $u rol de sta#ilizator0 a-ent de n-ro'are 'i de nt%rire0 $(t 'i de se$1estrant pentru ioni metali$i. )ste un $omponent natural al s%rii de mare. Se utilizeaz% n produse la$tate0 #r(nzeturi maturate0 nematurate sau pro$esate0 produse din zer0 n-1e/at%0 -r%simi tartina#ile0 emulsii tip ap% 3 ulei0 $reme dul$i0 produse din le-ume0 "ru$te0 $arne0 pe'te0 ou%0 $ereale0 produse de patiserie0 $o"et%rie0 paste "%inoase0 $ereale pentru mi$ul de2un0 #ere0 vin 'i alte #%uturi al$ooli$e 'i neal$ooli$e0 suplimente nutritive0 produse dieteti$e0 sosuri0 $ondimente0 salate et$. Se "olose'te 'i $a suport pentru al/i aditivi. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. 8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu s3au semnalat e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n alimente. E 866 CLO?1? DE MA+NEAI1 &ditiv alimentar $u rol de sta#ilizator de $uloare 'i a-ent de nt%rire0 $are se re-%se'te n mod natural $a un $omponent al s%rii marine. Se utilizeaz% n produse la$tate0 #r(nzeturi maturate0 nematurate sau pro$esate0 produse din zer0 n-1e/at%0 -r%simi tartina#ile0 emulsii tip ap% 3 ulei0 $reme dul$i0 #udin$i0 produse din le-ume 'i "ru$te pro$esate0 $onservate n diverse moduri0 produse din $arne0 pe'te0 ou%0 $ereale0 produse de patiserie0 $o"et%rie0 paste "%inoase0 $ereale pentru mi$ul de2un0 #ere0 vin 'i alte #%uturi al$ooli$e 'i neal$ooli$e0 suplimente nutritive0 produse dieteti$e0 sosuri0 $ondimente0 salate et$. Se "olose'te 'i $a suport pentru al/i aditivi. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. 8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu s3au semnalat e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n alimente. E 864 CLO?1? /;ANOA/ &ditiv alimentar $u rol de sta#ilizator de $uloare0 se$1estrant0 antio5idant 'i $onservant0 o#/inut din minereu de staniu 'i a$id $lor1idri$. Se utilizeaz% n $antitate de 2:325 m-DL- la $onserve din le-ume 'i "ru$te0 $(t 'i la unele #%uturi ener-izante. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. ++

Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 4 mgDEg corp . !a dozele din alimente nu s3au semnalat e"e$te se$undare. E 867 ACID /1LF1?IC &ditiv alimentar $u rol de re-ulator de a$iditate0 "olosit n $antit%/ile prev%zute de re/ete la prepararea #erii 'i a unor sortimente de #r(nzeturi. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. 8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu s3au semnalat e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n alimente. E 862 /1LFAMI DE /ODI1 &ditiv alimntar $u rol de re-ulator de a$iditate0 o#/inu/i din sare 'i a$id sul"uri$. Se prezint% su# "ormele ) 51 ?i@ 3 Sul"at de sodiu 'i ) 51 ?ii@ 3 Sul"at a$id de sodiu. Se utilizeaz% $on"orm $antit%/ilor prev%zute de re/ete n produse la$tate0 #r(nzeturi maturate0 nematurate sau pro$esate0 produse din zer0 n-1e/at%0 -r%simi tartina#ile0 emulsii tip ap%3ulei0 $reme dul$i0 #udin$i0 produse din le-ume 'i "ru$te pro$esate0 $onservate n diverse moduri0 produse din $arne0 pe'te0 ou%0 $ereale0 produse de patiserie0 $o"et%rie0 paste "%inoase0 $ereale pentru mi$ul de2un0 #ere0 vin 'i alte #%uturi al$ooli$e'i neal$ooli$e0 suplimente nutritive0 produse dieteti$e0 sosuri0 $ondimente0 salate et$. Se "oloses$ 'i $a suport pentru al/i aditivi. Nu sunt permi'i n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. 8oza zilni$% admis% nu este limitat% 'i nu s3au semnalat e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n alimente. E 868 /1LFAMI DE PO;A/I1 &ditivi alimentari $u rol de re-ulatori de a$iditate 'i nlo$uitori de sare0 o#/inu/i din s%ruri de potasiu 'i a$id sul"uri$. Se prezint% su# "ormele ) 515?i@ 3 Sul"at de potasiu 'i ) 515?ii@ 3 Sul"at a$id de potasiu. Se utilizeaz% $on"orm $antit%/ilor pev%zute de re/ete n produse la$tate0 #r(nzeturi maturate0 nematurate sau pro$esate0 produse din zer0 n-1e/at%0 -r%simi tartina#ile0 emulsii tip ap%3ulei0 $reme dul$i0 #udin$i0 produse din le-ume 'i "ru$te pro$esate0 $onservate n diverse moduri0 produse din $arne0 pe'te0 ou%0 $ereale0 produse de patiserie0 $o"et%rie0 paste "%inoase0 $ereale pentru mi$ul de2un0 #ere0 vin 'i alte #%uturi al$ooli$e'i neal$ooli$e0 suplimente nutritive0 produse dieteti$e0 sosuri0 $ondimente0 salate et$. Se "oloses$ 'i $a suport pentru al/i aditivi. Nu sunt permi'i n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. 8oza zilni$% admis% nu este limitat% 'i nu s3au semnalat e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n alimente. E 86< /1LFA; DE CALCI1 &ditiv alimentar $u rol de re-ulator de a$iditate0 sta#ilizator0 a-ent de n-ro'are0 de a-lomerare 'i de nt%rire 'i se$1estrant0 o#/inut din s%ruri de $al$iu 'i a$id sul"uri$0 $e se re-%se'te n natur% su# "orm% de mineral. Se utilizeaz% $on"orm $antit%/ilor pev%zute de re/ete n produse la$tate0 #r(nzeturi maturate0 nematurate sau pro$esate0 produse din zer0 n-1e/at%0 -r%simi tartina#ile0 emulsii tip ap% 3 ulei0 $reme dul$i0 #udin$i0 produse din le-ume 'i "ru$te pro$esate0 $onservate n diverse moduri0 produse din $arne0 pe'te0 ou%0 $ereale0 produse de patiserie0 $o"et%rie0 paste "%inoase0 $ereale pentru mi$ul de2un0 #ere0 vin 'i alte #%uturi al$ooli$e 'i neal$ooli$e0 suplimente nutritive0 produse dieteti$e0 sosuri0 $ondimente0 salate et$. Se "olose'te 'i $a suport pentru al/i aditivi. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. 8oza zilni$% admis% nu este limitat% 'i nu s3au semnalat e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n alimente. E 863 /1LFA; DE AMONI1 &ditiv alimentar $u rol de sta#ilizator 0 su#stan/% tampon ?suport pentru al/i aditivi@ 'i a"(n%tor. )ste un mineral natural rezultat din $om#ina/ia s%rurilor de amoniu $u a$idul sul"uri$. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. +7

Se utilizeaz% n spe$ial la produse de pani"i$a/ie 'i patiserie. 8oza zilni$% admis% nu este limitat% 'i nu s3au semnalat e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n alimente. E 84> /1LFA; DE AL1MINI1 &ditiv alimentar $u rol de sta#ilizator0 a-ent de nt%rire 'i de a"(nare0 utilizat n $antitate de 2::33:: m-DL- la "ru$te 'i le-ume $on"iate0 $ristalizate 'i -lasate0 la preparate pe #az% de ou% 'i la preparate din pe'te0 molu'te0 $rusta$ee. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#$ #i%&ic' $d(is' )*&tr+ co&s+(+% +($& *st* d* ),&' %$ 0<= (./0. cor). #ste cunoscut efectul toxic al aluminiului asupra organismului, n special asupra sistemului nervos, c0t i aciunea sa de in"ibitor al asimilrii calciului, iodului, vitaminelor din grupa -. E 846 /1LFA; DE AL1MINI1 /ODIC &ditiv alimentar $u rol de sta#ilizator0 a-ent de nt%rire 'i de a"(nare0 utilizat n $antitate de 2::33:: m-DL- la "ru$te 'i le-ume $on"iate0 $ristalizate 'i -lasate0 la preparate pe #az% de ou% 'i la preparate din pe'te0 molu'te0 $rusta$ee. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#$ #i%&ic' $d(is' )*&tr+ co&s+(+% +($& *st* d* ),&' %$ 0<= (./0. cor). #ste cunoscut efectul toxic al aluminiului asupra organismului, n special asupra sistemului nervos, c0t i aciunea sa de in"ibitor al asimilrii calciului, iodului, vitaminelor din grupa -. E 844 /1LFA; DE AL1MINI1 PO;A/IC &ditiv alimentar $u rol de sta#ilizator0 a-ent de nt%rire 'i de a"(nare0 utilizat n $antitate de 2::33:: m-DL- la "ru$te 'i le-ume $on"iate0 $ristalizate 'i -lasate0 la preparate pe #az% de ou% 'i la preparate din pe'te0 molu'te0 $rusta$ei. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#$ #i%&ic' $d(is' )*&tr+ co&s+(+% +($& *st* d* ),&' %$ 0<= (./0. cor)1 #ste cunoscut efectul toxic al aluminiului asupra organismului, n special asupra sistemului nervos, c0t i aciunea sa de in"ibitor al asimilrii calciului, iodului, vitaminelor din grupa -. E 847 /1LFA; DE AL1MINI1 AMONIACAL &ditiv alimentar $u rol de sta#ilizator0 a-ent de nt%rire 'i de a"(nare0 utilizat n $antitate de 2::33:: m-DL- la "ru$te 'i le-ume $on"iate0 $ristalizate 'i -lasate0 la preparate pe #az% de ou% 'i la preparate din pe'te0 molu'te0 $rusta$ei. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Do#$ #i%&ic' $d(is' )*&tr+ co&s+(+% +($& *st* d* ),&' %$ 0<= (./0. cor). #ste cunoscut efectul toxic al aluminiului asupra organismului, n special asupra sistemului nervos, c0t i aciunea sa de in"ibitor al asimilrii calciului, iodului, vitaminelor din grupa -.

+=

E 842 :ID?O@ID DE /ODI1 Aditiv alimentar cu rol de regulator de aciditateI Mai e!te cuno!cut %i !u, denumirea de !od& cau!tic&I /e utili#ea#& $n cantit&.ile prev&#ute de re.ete $n produ!e lactate0 ,r"n#eturi0 ,udinci0 lapte conden!at !au praf0 $n unt %i produ!e din #er de!'idratat0 $n gr&!imi tartina,ile0 emul!ii diver!e0 creme dulci0 $ng'e.at&0 fructe proce!ate %i con!ervate0 produ!e din legume0 carne0 pe%te0 ou&0 !upe0 cior,e0 !o!uri0 !alate0 produ!e de panifica.ie0 pati!erie %i cofet&rie0 ore# %i pa!te f&inoa!e prefierte0 condimente0 !uplimente alimentare0 produ!e dietetice0 ,&uturi alcoolice %i nealcoolice etcI E!te permi! %i $n produ!e din cereale de!tinate !ugarilor %i copiilor mici0 $n cantit&.ile prev&#ute de re.eteI 8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu s3au semnalat e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n alimente. E 848 :ID?O@ID DE PO;A/I1 Aditiv alimentar cu rol de regulator de aciditate0 !ta,ili#ator %i agent de $ngro%are )legare*I /e utili#ea#& $n cantit&.ile prev&#ute de re.ete $n produ!e lactate0 ,r"n#eturi0 ,udinci0 lapte conden!at !au praf0 gr&!imi tartina,ile0 emul!ii diver!e0 creme dulci0 $ng'e.at&0 fructe proce!ate %i con!ervate0 produ!e din legume0 carne0 pe%te0 ou&0 !upe0 cior,e0 !o!uri0 !alate0 produ!e de panifica.ie0 pati!erie %i cofet&rie0 ore# %i pa!te f&inoa!e prefierte0 condimente0 !uplimente alimentare0 produ!e dietetice0 ,&uturi alcoolice %i nealcoolice etcI E!te permi! %i $n produ!e din cereale de!tinate !ugarilor %i copiilor mici0 $n cantit&.ile prev&#ute de re.eteI Do#a #ilnic& nu e!te limitat& %i nu !-au !emnalat efecte !ecundare la cantit&.ile folo!ite $n alimenteI E 84< :ID?O@ID DE CALCI1 &ditiv alimentar $u rol de re-ulator de a$iditate 'i sta#ilizator ?a-ent de nt%rire@. /e utili#ea#& $n cantit&.ile prev&#ute de re.ete $n produ!e lactate0 ,r"n#eturi0 ,udinci0 lapte conden!at !au praf0 $n unt %i produ!e din #er de!'idratat0 $n gr&!imi tartina,ile0 emul!ii diver!e0 creme dulci0 $ng'e.at&0 fructe proce!ate %i con!ervate0 produ!e din legume0 carne0 pe%te0 ou&0 !upe0 cior,e0 !o!uri0 !alate0 produ!e de panifica.ie0 pati!erie %i cofet&rie0 ore# %i pa!te f&inoa!e prefierte0 condimente0 !uplimente alimentare0 produ!e dietetice0 ,&uturi alcoolice %i nealcoolice etcI E!te permi! %i $n produ!e din cereale de!tinate !ugarilor %i copiilor mici0 $n cantit&.ile prev&#ute de re.eteI 8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu s3au semnalat e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n alimente. E 843 :ID?O@ID DE AMONI1 &ditiv alimentar $u rol de re-ulator de a$iditate. Se utilizeaz% n $antit%/ile prev%zute de re/ete n produse la$tate0 #r(nzeturi0 #udin$i0 lapte $ondensat sau pra"0 n unt 'i produse din zer des1idratat0 n -r%simi tartina#ile0 emulsii diverse0 $reme dul$i0 n-1e/at%0 "ru$te pro$esate 'i $onservate0 produse din le-ume0 $arne0 pe'te0 ou%0 supe0 $ior#e0 sosuri0 salate0 produse de pani"i$a/ie0 patiserie 'i $o"et%rie0 orez 'i paste "%inoase pre"ierte0 $ondimente0 suplimente alimentare0 produse dieteti$e0 #%uturi al$ooli$e 'i neal$ooli$e et$. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. 8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu s3au semnalat e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n alimente. E 84= :ID?O@ID DE MA+NEAI1 &ditiv alimentar $u rol de re-ulator de a$iditate0 sta#ilizator 'i a-ent de $onservare a $ulorii. Se utilizeaz% n $antit%/ile prev%zute de re/ete n produse la$tate0 #r(nzeturi0 #udin$i0 lapte $ondensat sau pra"0 n unt 'i produse din zer des1idratat0 n -r%simi tartina#ile0 emulsii diverse0 $reme dul$i0 n-1e/at%0 "ru$te pro$esate 'i $onservate0 produse din le-ume0 $arne0 pe'te0 ou%0 supe0 $ior#e0 sosuri0 salate0 produse de pani"i$a/ie0 patiserie 'i $o"et%rie0 orez 'i paste "%inoase pre"ierte0 +.

$ondimente0 suplimente alimentare0 produse dieteti$e0 #%uturi al$ooli$e 'i neal$ooli$e et$. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. 8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu s3au semnalat e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n alimente. E 849 O@ID DE CALCI1 Aditiv alimentar cu rol de regulator de aciditateI /e utili#ea#& $n cantit&.ile prev&#ute de re.ete $n produ!e lactate0 ,r"n#eturi0 ,udinci0 lapte conden!at !au praf0 $n unt %i produ!e din #er de!'idratat0 $n gr&!imi tartina,ile0 emul!ii diver!e0 creme dulci0 $ng'e.at&0 fructe proce!ate %i con!ervate0 produ!e din legume0 carne0 pe%te0 ou&0 !upe0 cior,e0 !o!uri0 !alate0 produ!e de panifica.ie0 pati!erie %i cofet&rie0 ore# %i pa!te f&inoa!e prefierte0 condimente0 !uplimente alimentare0 produ!e dietetice0 ,&uturi alcoolice %i nealcoolice etcI /e mai utili#ea#& %i la tratarea f&iniiI Nu e!te permi! $n alimentele de!tinate !ugarilor %i copiilor miciI 8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu s3au semnalat e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n alimente. E 87> O@ID DE MA+NEAI1 Aditiv alimentar cu rol de agent antiaglomerantI /e utili#ea#& $n cantit&.ile prev&#ute de re.ete $n produ!e lactate0 ,r"n#eturi0 ,udinci0 lapte conden!at !au praf0 $n unt %i produ!e din #er de!'idratat0 $n gr&!imi tartina,ile0 emul!ii diver!e0 creme dulci0 $ng'e.at&0 fructe proce!ate %i con!ervate0 produ!e din legume0 carne0 pe%te0 ou&0 !upe0 cior,e0 !o!uri0 !alate0 produ!e de panifica.ie0 pati!erie %i cofet&rie0 ore# %i pa!te f&inoa!e prefierte0 condimente0 !uplimente alimentare0 produ!e dietetice0 ,&uturi alcoolice %i nealcoolice etcI /e folo!e%te0 de a!emeni0 $n !are0 #er praf %i alte pudre alimentareI Nu e!te permi! $n alimentele de!tinate !ugarilor %i copiilor miciI Do#a #ilnic& nu e!te limitat& %i nu !-au !emnalat efecte !ecundare la cantit&.ile folo!ite $n alimenteI E 878 FE?OCIAN1? DE /ODI1 &ditiv alimentar $u rol de a-ent antia-lomerant0 utilizat n sare0 su#stituen/i de sare 'i $ondimente0 n $antitate de ma5im 2: m-DL-0 separat sau n $om#ina/ie $u "ero$ianuri de potasiu sau $al$iu. Nu e!te permi! $n alimentele de!tinate !ugarilor %i copiilor miciI Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 48 mgDEg corp . Nu s3au semnalat e"e$te se$undare la dozele utilizate n alimente. Utilizarea este limitat% 'i datorit% $ulorii -al#en intens a aditivului. E 87< FE?OCIAN1? DE PO;A/I1 &ditiv alimentar $u rol de a-ent antia-lomerant0 utilizat n sare0 su#stituen/i de sare 'i $ondimente0 n $antitate de ma5im 2: m-DL-0 separat sau n $om#ina/ie $u "ero$ianuri de sodiu sau $al$iu. Nu e!te permi! $n alimentele de!tinate !ugarilor %i copiilor miciI Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 48 mgDEg corp . Nu s3au semnalat e"e$te se$undare la dozele din produse. E 87= FE?OCIAN1? DE CALCI1 &ditiv alimentar $u rol de a-ent antia-lomerant0 utilizat n sare0 su#stituen/i de sare 'i $ondimente0 n $antitate de ma5im 2: m-DL-0 separat sau n $om#ina/ie $u "ero$ianuri de sodiu sau potasiu. Nu e!te permi! $n alimentele de!tinate !ugarilor %i copiilor miciI Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 48 mgDEg corp . Nu s3au semnalat e"e$te se$undare la dozele din produse.

7:

E 826)i*- FO/FA; DE AL1MINI1 /ODIC ACID Aditiv alimentar cu rol de agent de af"nare0 utili#at numai $n produ!e fine de pati!erie $n cantitate de 6gDEgI Nu e!te permi! $n alimentele de!tinate !ugarilor %i copiilor miciI Do#$ #i%&ic' $d(is' )*&tr+ co&s+(+% +($& *st* d* ),&' %$ 0<= (./0. cor). #ste cunoscut efectul toxic al aluminiului asupra organismului, n special asupra sistemului nervos, c0t i aciunea sa de in"ibitor al asimilrii calciului, iodului, vitaminelor din grupa -. E 886 DIO@ID DE /ILICI1 &ditiv alimentar $u rol de antia-lomerant. )ste un mineral natural $are se adau-% n $antitate de 1:-DL- n sare 'i nlo$uitorii s%i0 n za1%rul pudr%0 n de5troz%0 n zer pudr% 'i preparate din zer pudr%0 n #r(nza "eliat% $u past% moale0 tare sau topit%. Se adau-% n $antitate de 3:-DL- n $ondimente 'i n -r%simile "olosite la un-erea t%vilor 'i ti-%ilor. Se mai "olose'te0 de asemeni0 n toate produsele alimentare pe #az% de lapte0 $arne0 ou%0 pe'te0 $ereale0 za1%r0 le-ume0 "ru$te0 n #%uturi al$ooli$e 'i neal$ooli$e0 n produse dieteti$e 'i suplimente alimentare0 n produse su# "orm% de ta#lete sau pul#ere0 sau doar pentru tratament de supra"a/%0 $on"orm te1nolo-iilor 'i $antit%/ilor prev%zute de re/ete. Se "olose'te 'i $a su#stan/%3suport pentru al/i aditivi. )ste permis n produsele din $ereale des1idratate0 destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i0 n $antitate de 2-DL-. 8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu s3au semnalat e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n produsele alimentare. E 884 /ILICA; DE CALCI1 &ditiv alimentar $u rol de antia-lomerant. )ste un mineral natural $are se adau-% n $antitate de 1:-DL- n sare 'i nlo$uitorii s%i0 n za1%rul pudr%0 n de5troz%0 n zer pudr% 'i preparate din zer pudr%0 n #r(nza "eliat% $u past% moale0 tare sau topit%. Se adau-% n $antitate de 3:-DL- n $ondimente 'i n -r%simile "olosite la un-erea t%vilor 'i ti-%ilor. Se mai "olose'te0 de asemeni0 n toate produsele alimentare pe #az% de lapte0 $arne0 ou%0 pe'te0 $ereale0 za1%r0 le-ume0 "ru$te0 n #%uturi al$ooli$e 'i neal$ooli$e0 n produse dieteti$e 'i suplimente alimentare0 n produse su# "orm% de ta#lete sau pul#ere sau doar pentru tratament de supra"a/%0 $on"orm te1nolo-iilor 'i $antit%/ilor prev%zute de re/ete. Se "olose'te 'i $a suport pentru al/i aditivi. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. 8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu s3au semnalat e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n alimente. E 887a - /ILICAMI DE MA+NEAI1 &ditivi alimentari $u rol de antia-lomeran/i. Se prezint% su# "orma ) 553a?i@ * Sili$at de ma-neziu sau ) 553a?ii@ 3 ;risili$at de ma-neziu. Se adau-% n $antitate de 1:-DL- n sare 'i nlo$uitorii s%i0 n za1%rul pudr%0 n de5troz%0 n zer pudr% 'i preparate din zer pudr%0 n #r(nza "eliat% $u past% moale0 tare sau topit%. Se adau-% n $antitate de 3:-DL- n $ondimente 'i n -r%simile "olosite la un-erea t%vilor 'i ti-%ilor. Se mai "oloses$0 de asemeni0 n toate produsele alimentare pe #az% de lapte0 $arne0 ou%0 pe'te0 $ereale0 za1%r0 le-ume0 "ru$te0 n #%uturi al$ooli$e 'i neal$ooli$e0 n produse dieteti$e 'i suplimente alimentare0 n produse su# "orm% de ta#lete sau pul#ere0 sau doar pentru tratament de supra"a/%0 $on"orm te1nolo-iilor 'i $antit%/ilor prev%zute de re/ete. Nu sunt permi'i n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. 8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu s3au semnalat e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n alimente. E 887, ;ALC 71

&ditiv alimentar $u rol de antia-lomerant. )ste un mineral natural $are se adau-% n $antitate de 1:-DL- n zer des1idratat 'i produse din zer des1idratat. Se mai poate "olosi0 de asemeni0 n toate produsele alimentare pe #az% de lapte0 $arne0 ou%0 pe'te0 $ereale0 za1%r0 le-ume0 "ru$te0 n #%uturi al$ooli$e 'i neal$ooli$e0 n produse dieteti$e 'i suplimente alimentare0 n spe$ial n produse su# "orm% de ta#lete sau pul#ere sau doar pentru tratament de supra"a/%0 $on"orm te1nolo-iilor 'i $antit%/ilor prev%zute de re/ete. Se "olose'te 'i $a su#stan/%3suport pentru al/i aditivi. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. 8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu s3au semnalat e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n produsele alimentare. E 882 /ILICA; AL1MINO-/ODIC Aditiv alimentar cu rol de antiaglomerantI E!te un mineral natural care !e adaug& $n cantitate de 6>gDEg $n !are %i $nlocuitorii !&i0 $n #a'&rul pudr&0 $n de(tro#&0 $n #er pudr& %i preparate din #er pudr&0 $n ,r"n#a feliat& cu pa!t& moale0 tare !au topit&I /e adaug& $n cantitate de 7>gDEg $n condimente %i $n gr&!imile folo!ite la ungerea t&vilor %i tig&ilorI /e mai folo!e%te0 de a!emeni0 $n toate produ!ele alimentare pe ,a#& de lapte0 carne0 ou&0 pe%te0 cereale0 #a'&r0 legume0 fructe0 $n ,&uturi alcoolice %i nealcoolice0 $n produ!e dietetice %i !uplimente alimentare0 $n produ!e !u, form& de ta,lete !au pul,ere0 !au doar pentru tratament de !uprafa.&0 conform te'nologiilor %i cantit&.ilor prev&#ute de re.eteI Nu e!te permi! $n alimentele de!tinate !ugarilor %i copiilor miciI 8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu s3au semnalat e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n alimente. E 888 /ILICA; AL1MINO-PO;A/IC &ditiv alimentar $u rol de antia-lomerant. )ste un mineral natural $are se adau-% n $antitate de 1:-DL- n sare 'i nlo$uitorii s%i0 n za1%rul pudr%0 n de5troz%0 n zer pudr% 'i preparate din zer pudr%0 n #r(nza "eliat% $u past% moale0 tare sau topit%. Se adau-% n $antitate de 3:-DL- n $ondimente 'i n -r%simile "olosite la un-erea t%vilor 'i ti-%ilor. Se mai "olose'te0 de asemeni0 n toate produsele alimentare pe #az% de lapte0 $arne0 ou%0 pe'te0 $ereale0 za1%r0 le-ume0 "ru$te0 n #%uturi al$ooli$e 'i neal$ooli$e0 n produse dieteti$e 'i suplimente alimentare0 n produse su# "orm% de ta#lete sau pul#ere0 sau doar pentru tratament de supra"a/%0 $on"orm te1nolo-iilor 'i $antit%/ilor prev%zute de re/ete.Se utilizeaz% 'i $a su#stan/%3suport pentru al/i aditivi. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. 8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu s3au semnalat e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n alimente. E 88< /ILICA; AL1MINO-CALCIC Aditiv alimentar cu rol de antiaglomerantI E!te un mineral natural care !e adaug& $n cantitate de 6>gDEg $n !are %i $nlocuitorii !&i0 $n #a'&rul pudr&0 $n de(tro#&0 $n #er pudr& %i preparate din #er pudr&0 $n ,r"n#a feliat& cu pa!t& moale0 tare !au topit&I /e adaug& $n cantitate de 7>gDEg $n condimente %i $n gr&!imile folo!ite la ungerea t&vilor %i tig&ilorI /e mai folo!e%te0 de a!emeni0 $n toate produ!ele alimentare pe ,a#& de lapte0 carne0 ou&0 pe%te0 cereale0 #a'&r0 legume0 fructe0 $n ,&uturi alcoolice %i nealcoolice0 $n produ!e dietetice %i !uplimente alimentare0 $n produ!e !u, form& de ta,lete !au pul,ere0 !au doar pentru tratament de !uprafa.&0 conform te'nologiilor %i cantit&.ilor prev&#ute de re.eteI Nu e!te permi! $n alimentele de!tinate !ugarilor %i copiilor miciI 8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu s3au semnalat e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n alimente.

72

E 88= - 5EN;ONI; Aditiv alimentar cu rol de antiaglomerant %i emulgatorI E!te un mineral natural de origine vulcanic&I /e utili#ea#& ca agent de clarificare pentru !ucurile de fructe0 dar %i ca !u,!tan.& - !uport pentru al.i aditivi )arome*I Nu e!te permi! $n alimentele de!tinate !ugarilor %i copiilor miciI 8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu s3au semnalat e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n alimente. E 889 /ILICA; DE AL1MINI1 )Caolin* Aditiv alimentar cu rol de antiaglomerantI E!te un mineral natural care !e adaug& $n cantitate de 6>gDEg $n !are %i $nlocuitorii !&i0 $n #a'&rul pudr&0 $n de(tro#&0 $n #er pudr& %i preparate din #er pudr&0 $n ,r"n#a feliat& cu pa!t& moale0 tare !au topit&I /e adaug& $n cantitate de 7>gDEg $n condimente %i $n gr&!imile folo!ite la ungerea t&vilor %i tig&ilorI /e mai folo!e%te0 de a!emeni0 $n toate produ!ele alimentare pe ,a#& de lapte0 carne0 ou&0 pe%te0 cereale0 #a'&r0 legume0 fructe0 $n ,&uturi alcoolice %i nealcoolice0 $n produ!e dietetice %i !uplimente alimentare0 $n produ!e !u, form& de ta,lete !au pul,ere0 !au doar pentru tratament de !uprafa.&0 conform te'nologiilor %i cantit&.ilor prev&#ute de re.eteI /e folo!e%te %i ca !u,!tan.&-!uport pentru al.i aditiviINu e!te permi! $n alimentele de!tinate !ugarilor %i copiilor miciI 8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu s3au semnalat e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n produsele alimentare. E 83> ACIAI +?ABI )Acid !tearic* &ditiv alimentar $u rol de antia-lomerant0 plasti$izant pentru -uma de meste$at 'i $ompus de arom%0 utilizat 'i n produse de patiserie0 $on"erind arom% de unt. Se utilizeaz% 'i $a su#stan/%3 suport pentru al/i aditivi0 sau $onstituent al altor aditivi. &$idul steari$ este o $omponent% normal% a ori$%rei -r%simi. Pentru uz industrial se o#/ine din -r%simi animale sau ve-etale. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. 8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu s3au semnalat e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n alimente. E 832 ACID +L1CONIC &ditiv alimentar $u rol de se$1estrant ?"ormeaz% le-%turi sta#ile $u ioni metali$i@.Se utilizeaz% n su$uri 'i 2eleuri din "ru$te0 n $antit%/ile prev%zute de re/ete. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 8> mgDEg corp. E 838 +L1CONO-DEL;A-LAC;ON )+DL* Aditiv alimentar cu rol de regulator de aciditate0 !ec'e!trant %i af"n&tor )agent de cre%tere*I /e utili#ea#& $n cantit&.ile prev&#ute de re.ete $n produ!e lactate0 ,r"n#eturi0 ,udinci0 lapte conden!at !au praf0 $n unt %i produ!e din #er0 $n gr&!imi tartina,ile0 emul!ii diver!e0 creme dulci0 $ng'e.at&0 fructe proce!ate %i con!ervate0 produ!e din legume0 carne0 pe%te0 ou&0 !upe0 cior,e0 !o!uri0 !alate0 produ!e de panifica.ie0 pati!erie %i cofet&rie0 ore# %i pa!te f&inoa!e prefierte0 condimente0 !uplimente alimentare0 produ!e dietetice0 ,&uturi alcoolice %i nealcoolice etcI E!te permi! %i $n produ!e din cereale de!tinate !ugarilor %i copiilor mici0 $n cantit&.ile prev&#ute de re.eteI Do#a #ilnic& nu e!te limitat& %i nu !-au !emnalat efecte !ecundare la cantit&.ile folo!ite $n alimenteI E 83< +L1CONA; DE /ODI1 73

Aditiv alimentar cu rol de emulgator !ec'e!trantI /e utili#ea#& $n cantit&.ile prev&#ute de re.ete $n produ!e lactate0 ,r"n#eturi proa!pete0 maturate !au proce!ate0 ,udinci0 lapte conden!at !au praf0 $n unt %i produ!e din #er0 $n gr&!imi tartina,ile0 emul!ii diver!e0 creme dulci0 $ng'e.at&0 fructe proce!ate %i con!ervate0 produ!e din legume0 carne0 pe%te0 ou&0 !upe0 cior,e0 !o!uri0 !alate0 produ!e de panifica.ie0 pati!erie %i cofet&rie0 ore# %i pa!te f&inoa!e prefierte0 condimente0 !uplimente alimentare0 produ!e dietetice0 ,&uturi alcoolice %i nealcoolice etcI E!te permi! %i $n produ!e din cereale de!tinate !ugarilor %i copiilor mici0 $n cantit&.ile prev&#ute de re.eteI Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 8> mgDEg corp . Nu s3au semnalat e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n alimente. E 833 +L1CONA; DE PO;A/I1 Aditiv alimentar cu rol de antio(idant0 !ec'e!trant0 c$t %i !u,!tan.&-!uport pentru al.i aditiviI /e utili#ea#& $n cantit&.ile prev&#ute de re.ete $n produ!e lactate0 ,r"n#eturi proa!pete0 maturate !au proce!ate0 ,udinci0 lapte conden!at !au praf0 $n unt %i produ!e din #er0 $n gr&!imi tartina,ile0 emul!ii diver!e0 creme dulci0 $ng'e.at&0 fructe proce!ate %i con!ervate0 produ!e din legume0 carne0 pe%te0 ou&0 !upe0 cior,e0 !o!uri0 !alate0 produ!e de panifica.ie0 pati!erie %i cofet&rie0 ore# %i pa!te f&inoa!e prefierte0 condimente0 !uplimente alimentare0 produ!e dietetice0 ,&uturi alcoolice %i nealcoolice etcI E!te permi! %i $n produ!e din cereale de!tinate !ugarilor %i copiilor mici0 $n cantit&.ile prev&#ute de re.eteI Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 8> mgDEg corp . Nu s3au semnalat e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n alimente. E 83= +L1CONA; DE CALCI1 Aditiv alimentar cu rol de antio(idant0 !ta,ili#ator0 agent de $nt&rire %i de $ngro%areI /e utili#ea#& $n cantit&.ile prev&#ute de re.ete $n produ!e lactate0 ,r"n#eturi proa!pete0 maturate !au proce!ate0 ,udinci0 lapte conden!at !au praf0 $n unt %i produ!e din #er0 $n gr&!imi tartina,ile0 emul!ii diver!e0 creme dulci0 $ng'e.at&0 fructe proce!ate %i con!ervate0 produ!e din legume0 carne0 pe%te0 ou&0 !upe0 cior,e0 !o!uri0 !alate0 produ!e de panifica.ie0 pati!erie %i cofet&rie0 ore# %i pa!te f&inoa!e prefierte0 condimente0 !uplimente alimentare0 produ!e dietetice0 ,&uturi alcoolice %i nealcoolice etcI E!te permi! %i $n produ!e din cereale de!tinate !ugarilor %i copiilor mici0 $n cantit&.ile prev&#ute de re.eteI Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la 8> mgDEg corp . Nu s3au semnalat e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n alimente. E 839 +L1CONA; DE FIE? &ditiv alimentar $u rol de $onservant0 re-ulator de a$iditate 'i "i5ator de $uloare0 utilizat la nne-rirea m%slinelor. )ste sarea de "ier a a$idului -lu$oni$. Se adau-% n $antitate de 15:m-DL- n unele produse din le-ume $onservate n o/et0 saramur%0 ulei sau sos de soia. Se mai "olose'te 'i n unele suplimente alimentare0 deoare$e reprezint% o surs% de "ier. Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la >0= mgDEg corp . )5$esul de "ier produ$e tul#ur%ri -astri$e. Nu s3au semnalat e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n alimente. E 8=8 LAC;A; DE FIE? &ditiv alimentar $u rol de re-ulator de a$iditate 'i "i5ator de $uloare0 utilizat la nne-rirea m%slinelor. )ste sarea de "ier a a$idului la$ti$. Se adau-% n $antitate de 15:m-DL- n unele produse din le-ume $onservate n o/et0 saramur%0 ulei sau sos de soia. Se mai "olose'te 'i n unele suplimente alimentare0 deoare$e reprezint% o surs% de "ier. 7

Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la >0= mgDEg corp . )5$esul de "ier produ$e tul#ur%ri -astri$e. Nu s3au semnalat e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n alimente. E 8=< 2-:E@IL?E/O?CINOL &ditiv alimentar $u rol de $onservant0 utilizat n $antitate de 2 m-DL- la $rusta$ee proaspete0 re"ri-erate sau $on-elate. &re0 de asemeni0 propriet%/i antisepti$e 'i antio5idate0 "iind utilizat 'i n produse "arma$euti$e 'i $osmeti$e. Nu produ$e e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n alimente. E <4> ACID +L1;AMIC &ditiv alimentar $u "un$/ie de poten/iator de arom%. )ste un a$id natural0 prezent n toate proteinele. Pentru uz industrial0 se o#/ine din materii ve-etale. &$idul -lutami$ este un aminoa$id produs de $orpul uman0 a$esta neav(nd nevoie de surse din e5terior. )ste "olosit de $reier $a neurotransmi/%tor 'i de intestine $a surs% de ener-ie. Unele studii au eviden/iat un poten/ial neuroto5i$ al -lutama/ilor asupra $opiilor 'i $1iar asupra adul/ilor0 n timp $e alte studii0 nu. Cu toate a$estea0 poten/ialul neuroto5i$ este real0 deoare$e -lutamatul ?$a 'i aspartatul din &spartam@ este un neurotransmi/%tor0 iar #ariera san-vin% $ere#ral%0 $are asi-ur% prote$/ia $reierului de to5ine 'i neurotransmi/%tori n e5$es nu este su"i$ient dezvoltat% la $opii0 iar la adul/i poate s% nu prote2eze toate zonele $ere#rale sau s% "ie deteriorat%. &st"el0 -lutamatul se trans"orm% ntr3o a'a3numit% e5$itoto5in%0 $are stimuleaz% e5$esiv neuronii0 distru-(ndu3i ireversi#il. &$idul -lutami$ 'i -lutama/ii reprezint% $ei mai importan/i 'i intens "olosi/i aditivi n #u$%t%ria 2aponez% 'i $1inez%. Se utilizeaz% pentru a a$$entua aroma 'i -ustul natural al alimentelor. )i $on"er% -ustul 6umami7 ?delicios n 2aponez%@0 $onsiderat $a "iind al $in$ilea -ust de #az%0 al%turi de $el dul$e0 a$ru0 s%rat 'i amar. Se pot ast"el ad%u-a n ori$e aliment0 in$lusiv n #%uturi al$ooli$e sau neal$ooli$e n propor/ie de p(n% la 1B0 permi/(nd ast"el mi$'orarea $antit%/ii ne$esare de sare. > propor/ie mai mare de 1B nu va putea a$$entua mai mult -ustul0 dar poate s%3l denatureze0 $eea $e0 ns%0 nu va mpiedi$a e5$esul. Nu sunt permi'i n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. 8oza zilni$% nu este limitat%. 4n -eneral0 nu se produ$ e"e$te se$undare0 aditivul "iind $onsiderat si-ur de $%tre Comisia $omun% a e5per/ilor >r-aniza/iei Aondiale a S%n%t%/ii 'i >r-aniza/iei pentru &-ri$ultur% 'i &limenta/ie. Sunt ns% unele persoane $are a$uz% amor/eal%0 sl%#i$iune0tremur%turi0 ame/eli0 dureri de $ap 'i palpita/ii ?6Sindromul restaurantului $1inezes$7@0 sau $1iar pro#leme respiratorii0 ata$uri de pani$%0 s$1im#%ri #ru'te de dispozi/ie0 1ipera$tivitate0 -rea/% et$. 8e asemeni0 unii $er$et%tori 2aponezi $oreleaz% $onsumul e5$esiv 'i ndelun-at de -lutama/i $u unele #oli de-enerative ale $reierului 'i o$1ilor. E <46 +L1;AMA; MONO/ODIC )M/+* &ditiv alimentar $u "un$/ie de poten/iator de arom%. )ste sarea de sodiu a a$idului -lutami$. Pentru uz industrial0 se o#/ine prin "ermenta/ie #a$terian% din melas%. Glutamatul monosodi$ se utilizeaz% pentru a a$$entua aroma 'i -ustul natural al alimentelor. Glutama/ii $on"er% -ustul 6umami70 $onsiderat $a "iind al $in$ilea -ust de #az%0 al%turi de $el dul$e0 a$ru0 s%rat 'i amar. Se poate ad%u-a n ori$e aliment0 in$lusiv n #%uturi al$ooli$e sau neal$ooli$e n propor/ie de p(n% la 1B0 permi/(nd ast"el mi$'orarea $antit%/ii ne$esare de sare. > propor/ie mai mare de 1B nu va putea a$$entua mai mult -ustul0 dar poate s%3l denatureze. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Unele studii au eviden/iat un poten/ial neuroto5i$ al -lutama/ilor asupra $opiilor 'i $1iar asupra adul/ilor0 n timp $e alte studii nu. ;otu'i0 poten/ialul neuroto5i$ este real0 deoare$e -lutamatul ?$a 'i aspartatul din &spartam@ este un neurotransmi/%tor0 iar #ariera san-vin% $ere#ral%0 $are asi-ur% prote$/ia $reierului de to5ine 'i neurotransmi/%tori n e5$es nu este su"i$ient dezvoltat% la $opii0 iar la adul/i poate s% nu prote2eze toate zonele $ere#rale sau s% "ie deteriorat%. &st"el0 75

-lutamatul se trans"orm% ntr3o a'a3numit% e5$itoto5in%0 $are stimuleaz% e5$esiv neuronii0 distru-(ndu3i. 8oza zilni$% nu este limitat%. 4n -eneral nu se produ$ e"e$te se$undare0 aditivul "iind $onsiderat si-ur de $%tre Comisia $omun% a e5per/ilor >r-aniza/iei Aondiale a S%n%t%/ii 'i >r-aniza/iei pentru &-ri$ultur% 'i &limenta/ie. Sunt ns% unele persoane $are a$uz% amor/eal%0 sl%#i$iune0 tremur%turi0 ame/eli0 dureri de $ap 'i palpita/ii ?6Sindromul restaurantului $1inezes$7@0 sau $1iar pro#leme respiratorii0 ata$uri de pani$%0 s$1im#%ri #ru'te de dispozi/ie0 1ipera$tivitate0 -rea/% et$. 8e asemeni0 unii $er$et%tori 2aponezi $oreleaz% $onsumul e5$esiv 'i ndelun-at de -lutama/i $u unele #oli de-enerative ale $reierului 'i o$1ilor. E <44 +L1;AMA; MONOPO;A/IC &ditiv alimentar $u "un$/ie de poten/iator de arom%. )ste sarea de potasiu a a$idului -lutami$. Pentru uz industrial0 se o#/ine prin "ermenta/ie #a$terian% din melas%. Glutamatul monopotasi$ se utilizeaz% pentru a a$$entua aroma 'i -ustul natural al alimentelor. Glutama/ii $on"er% -ustul 6umami70 $onsiderat $a "iind al $in$ilea -ust de #az%0 al%turi de $el dul$e0 a$ru0 s%rat 'i amar. Se poate ad%u-a n ori$e aliment0 in$lusiv n #%uturi al$ooli$e sau neal$ooli$e n propor/ie de p(n% la 1B0 permi/(nd ast"el mi$'orarea $antit%/ii ne$esare de sare. > propor/ie mai mare de 1B nu va putea a$$entua mai mult -ustul0 dar poate s%3l denatureze. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Unele studii au eviden/iat un poten/ial neuroto5i$ al -lutama/ilor asupra $opiilor 'i $1iar asupra adul/ilor0 n timp $e alte studii nu. ;otu'i0 poten/ialul neuroto5i$ este real0 deoare$e -lutamatul ?$a 'i aspartatul din &spartam@ este un neurotransmi/%tor0 iar #ariera san-vin% $ere#ral%0 $are asi-ur% prote$/ia $reierului de to5ine 'i neurotransmi/%tori n e5$es nu este su"i$ient dezvoltat% la $opii0 iar la adul/i poate s% nu prote2eze toate zonele $ere#rale sau s% "ie deteriorat%. &st"el0 -lutamatul se trans"orm% ntr3o a'a3numit% e5$itoto5in%0 $are stimuleaz% e5$esiv neuronii0 distru-(ndu3i. 8oza zilni$% nu este limitat%. 4n -eneral nu se produ$ e"e$te se$undare0 aditivul "iind $onsiderat si-ur de $%tre Comisia $omun% a e5per/ilor >r-aniza/iei Aondiale a S%n%t%/ii 'i >r-aniza/iei pentru &-ri$ultur% 'i &limenta/ie. Sunt ns% unele persoane $are a$uz% amor/eal%0 sl%#i$iune0 tremur%turi0 ame/eli0 dureri de $ap 'i palpita/ii ?6Sindromul restaurantului $1inezes$7@0 sau $1iar pro#leme respiratorii0 ata$uri de pani$%0 s$1im#%ri #ru'te de dispozi/ie0 1ipera$tivitate0 -rea/% et$. 8e asemeni0 unii $er$et%tori 2aponezi $oreleaz% $onsumul e5$esiv 'i ndelun-at de -lutama/i $u unele #oli de-enerative ale $reierului 'i o$1ilor. E <47 DI+L1;AMA; DE CALCI1 &ditiv alimentar $u "un$/ie de poten/iator de arom%. )ste sarea de $al$iu a a$idului -lutami$. Pentru uz industrial0 se o#/ine prin "ermenta/ie #a$terian% din melas%. 8i-lutamatul de $al$iu se utilizeaz% pentru a a$$entua aroma 'i -ustul natural al alimentelor. Glutama/ii $on"er% -ustul 6umami70 $onsiderat $a "iind al $in$ilea -ust de #az%0 al%turi de $el dul$e0 a$ru0 s%rat 'i amar. Se poate ast"el ad%u-a n ori$e aliment0 in$lusiv n #%uturi al$ooli$e sau neal$ooli$e n propor/ie de p(n% la 1B0 permi/(nd ast"el mi$'orarea $antit%/ii ne$esare de sare. > propor/ie mai mare de 1B nu va putea a$$entua mai mult -ustul0 dar poate s%3l denatureze. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Unele studii au eviden/iat un poten/ial neuroto5i$ al -lutama/ilor asupra $opiilor 'i $1iar asupra adul/ilor0 n timp $e alte studii nu. ;otu'i0 poten/ialul neuroto5i$ este real0 deoare$e -lutamatul ?$a 'i aspartatul din &spartam@ este un neurotransmi/%tor0 iar #ariera san-vin% $ere#ral%0 $are asi-ur% prote$/ia $reierului de to5ine 'i neurotransmi/%tori n e5$es nu este su"i$ient dezvoltat% la $opii0 iar la adul/i poate s% nu prote2eze toate zonele $ere#rale sau s% "ie deteriorat%. &st"el0 -lutamatul se trans"orm% ntr3o a'a3numit% e5$itoto5in%0 $are stimuleaz% e5$esiv neuronii0 distru-(ndu3i. 8oza zilni$% nu este limitat%. 4n -eneral nu se produ$ e"e$te se$undare0 aditivul "iind $onsiderat si-ur de $%tre Comisia $omun% a e5per/ilor >r-aniza/iei Aondiale a S%n%t%/ii 'i 7+

>r-aniza/iei pentru &-ri$ultur% 'i &limenta/ie. Sunt ns% unele persoane $are a$uz% amor/eal%0 sl%#i$iune0 tremur%turi0 ame/eli0 dureri de $ap 'i palpita/ii ?6Sindromul restaurantului $1inezes$7@0 sau $1iar pro#leme respiratorii0 ata$uri de pani$%0 s$1im#%ri #ru'te de dispozi/ie0 1ipera$tivitate0 -rea/% et$. 8e asemeni0 unii $er$et%tori 2aponezi $oreleaz% $onsumul e5$esiv 'i ndelun-at de -lutama/i $u unele #oli de-enerative ale $reierului 'i o$1ilor. E <42 +L1;AMA; MONOAMONIC &ditiv alimentar $u "un$/ie de poten/iator de arom%. )ste sarea de amoniu a a$idului -lutami$. Pentru uz industrial0 se o#/ine prin "ermenta/ie #a$terian% din melas%. Glutamatul monoamoni$ se utilizeaz% pentru a a$$entua aroma 'i -ustul natural al alimentelor. Glutama/ii $on"er% -ustul 6umami70 re$unos$ut $a "iind al $in$ilea -ust de #az%0 al%turi de $el dul$e0 a$ru0 s%rat 'i amar. Se poate ast"el ad%u-a n ori$e aliment0 in$lusiv n #%uturi al$ooli$e sau neal$ooli$e n propor/ie de p(n% la 1B0 permi/(nd ast"el mi$'orarea $antit%/ii ne$esare de sare. > propor/ie mai mare de 1B nu va putea a$$entua mai mult -ustul0 dar poate s%3l denatureze. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Unele studii au eviden/iat un poten/ial neuroto5i$ al -lutama/ilor asupra $opiilor 'i $1iar asupra adul/ilor0 n timp $e alte studii nu. ;otu'i0 poten/ialul neuroto5i$ este real0 deoare$e -lutamatul ?$a 'i aspartatul din &spartam@ este un neurotransmi/%tor0 iar #ariera san-vin% $ere#ral%0 $are asi-ur% prote$/ia $reierului de to5ine 'i neurotransmi/%tori n e5$es nu este su"i$ient dezvoltat% la $opii0 iar la adul/i poate s% nu prote2eze toate zonele $ere#rale sau s% "ie deteriorat%. &st"el0 -lutamatul se trans"orm% ntr3o a'a3numit% e5$itoto5in%0 $are stimuleaz% e5$esiv neuronii0 distru-(ndu3i. 8oza zilni$% nu este limitat%. 4n -eneral nu se produ$ e"e$te se$undare0 aditivul "iind $onsiderat si-ur de $%tre Comisia $omun% a e5per/ilor >r-aniza/iei Aondiale a S%n%t%/ii 'i >r-aniza/iei pentru &-ri$ultur% 'i &limenta/ie. Sunt ns% unele persoane $are a$uz% amor/eal%0 sl%#i$iune0 tremur%turi0 ame/eli0dureri de $ap 'i palpita/ii ?6Sindromul restaurantului $1inezes$7@0 sau $1iar pro#leme respiratorii0 ata$uri de pani$%0 s$1im#%ri #ru'te de dispozi/ie0 1ipera$tivitate0 -rea/% et$. . 8e asemeni0 unii $er$et%tori 2aponezi $oreleaz% $onsumul e5$esiv 'i ndelun-at de -lutama/i $u unele #oli de-enerative ale $reierului 'i o$1ilor. E <48 DI+L1;AMA; DE MA+NEAI1 &ditiv alimentar $u "un$/ie de poten/iator de arom%. )ste sarea de ma-neziu a a$idului -lutami$. Pentru uz industrial0 se o#/ine prin "ermenta/ie #a$terian% din melas%. 8i-lutamatul de ma-neziu se utilizeaz% pentru a a$$entua aroma 'i -ustul natural al alimentelor. Glutama/ii $on"er% -ustul 6umami70 $onsiderat $a "iind al $in$ilea -ust de #az%0 al%turi de $el dul$e0 a$ru0 s%rat 'i amar. Se poate ast"el ad%u-a n ori$e aliment0 in$lusiv n #%uturi al$ooli$e sau neal$ooli$e n propor/ie de p(n% la 1B0 permi/(nd ast"el mi$'orarea $antit%/ii ne$esare de sare. > propor/ie mai mare de 1B nu va putea a$$entua mai mult -ustul0 dar poate s%3l denatureze. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. Unele studii au eviden/iat un poten/ial neuroto5i$ al -lutama/ilor asupra $opiilor 'i $1iar asupra adul/ilor0 n timp $e alte studii nu. ;otu'i0 poten/ialul neuroto5i$ este real0 deoare$e -lutamatul ?$a 'i aspartatul din &spartam@ este un neurotransmi/%tor0 iar #ariera san-vin% $ere#ral%0 $are asi-ur% prote$/ia $reierului de to5ine 'i neurotransmi/%tori n e5$es nu este su"i$ient dezvoltat% la $opii0 iar la adul/i poate s% nu prote2eze toate zonele $ere#rale sau s% "ie deteriorat%. &st"el0 -lutamatul se trans"orm% ntr3o a'a3numit% e5$itoto5in%0 $are stimuleaz% e5$esiv neuronii0 distru-(ndu3i. 8oza zilni$% nu este limitat%. 4n -eneral nu se produ$ e"e$te se$undare0 aditivul "iind $onsiderat si-ur de $%tre Comisia $omun% a e5per/ilor >r-aniza/iei Aondiale a S%n%t%/ii 'i >r-aniza/iei pentru &-ri$ultur% 'i &limenta/ie. Sunt ns% unele persoane $are a$uz% amor/eal%0 sl%#i$iune0 tremur%turi0 ame/eli0 dureri de $ap 'i palpita/ii ?6Sindromul restaurantului $1inezes$7@0 sau $1iar pro#leme respiratorii0 ata$uri de pani$%0 s$1im#%ri #ru'te de dispozi/ie0 1ipera$tivitate0

77

-rea/% et$. . 8e asemeni0 unii $er$et%tori 2aponezi $oreleaz% $onsumul e5$esiv 'i ndelun-at de -lutama/i $u unele #oli de-enerative ale $reierului 'i o$1ilor. E <4< ACID +1ANILIC &ditiv alimentar $u rol de poten/iator de arom%. )ste un a$id natural0 $omponent al a$idului ri#onu$lei$. Pentru uz industrial0 se o#/ine din dro2die sau din sardine0 put(nd avea de$i ori-ine ve-etal% sau animal%. &$idul -uanili$ 'i -uanila/ii nu $on"er% -ustul 6umami7 spe$i"i$ -lutama/ilor0 dar au $apa$itatea de a poten/a multe arome 'i -usturi naturale0 permi/(nd ast"el mi$'orarea $antit%/ii ne$esare de sare. Se utilizeaz% n $antit%/ile prev%zute de re/ete n toate tipurile de produse alimentare0 in$lusiv n #%uturi al$ooli$e 'i neal$ooli$e. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. 8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu s3au semnalat e"e$te se$undare0 dar persoanele astmati$e 'i $ele su"erinde de -ut%0 reumatism0 $al$uli renali sau #iliari ar tre#ui s% evite a$est aditiv0 $are se des$ompune n purine0 su#stan/e pre$ursoare ale a$idului uri$. E <43 +1ANILA; DI/ODIC &ditiv alimentar $u rol de poten/iator de arom%. )ste sarea de sodiu a a$idului -uanili$0 un a$id natural0 $omponent al a$idului ri#onu$lei$. Pentru uz industrial0 se o#/ine din dro2die sau din sardine0 put(nd avea de$i ori-ine ve-etal% sau animal%. Guanila/ii nu $on"er% -ustul 6umami7 spe$i"i$ -lutama/ilor0 dar au $apa$itatea de a poten/a multe arome 'i -usturi naturale0 permi/(nd ast"el mi$'orarea $antit%/ii ne$esare de sare. Se utilizeaz% n $antit%/ile prev%zute de re/ete n toate tipurile de produse alimentare0 in$lusiv n #%uturi al$ooli$e 'i neal$ooli$e. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. 8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu s3au semnalat e"e$te se$undare0 dar persoanele astmati$e 'i $ele su"erinde de -ut%0 reumatism0 $al$uli renali sau #iliari ar tre#ui s% evite a$est aditiv0 $are se des$ompune n purine0 su#stan/e pre$ursoare ale a$idului uri$. E <4= +1ANILA; DIPO;A/IC &ditiv alimentar $u rol de poten/iator de arom%. )ste sarea de potasiu a a$idului -uanili$0 un a$id natural0 $omponent al a$idului ri#onu$lei$. Pentru uz industrial0 se o#/ine din dro2die sau din sardine0 put(nd avea de$i ori-ine ve-etal% sau animal%. Guanila/ii nu $on"er% -ustul 6umami7 spe$i"i$ -lutama/ilor0 dar au $apa$itatea de a poten/a multe arome 'i -usturi naturale0 permi/(nd ast"el mi$'orarea $antit%/ii ne$esare de sare. Se utilizeaz% n $antit%/ile prev%zute de re/ete n toate tipurile de produse alimentare0 in$lusiv n #%uturi al$ooli$e 'i neal$ooli$e. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. 8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu s3au semnalat e"e$te se$undare0 dar persoanele astmati$e 'i $ele su"erinde de -ut%0 reumatism0 $al$uli renali sau #iliari ar tre#ui s% evite a$est aditiv0 $are se des$ompune n purine0 su#stan/e pre$ursoare ale a$idului uri$. E <49 +1ANILA; DE CALCI1 &ditiv alimentar $u rol de poten/iator de arom%. )ste sarea de $al$iu a a$idului -uanili$0 un a$id natural0 $omponent al a$idului ri#onu$lei$. Pentru uz industrial0 se o#/ine din dro2die sau din sardine0 put(nd avea de$i ori-ine ve-etal% sau animal%. Guanila/ii nu $on"er% -ustul 6umami7 spe$i"i$ -lutama/ilor0 dar au $apa$itatea de a poten/a multe arome 'i -usturi naturale0 permi/(nd ast"el mi$'orarea $antit%/ii ne$esare de sare. Se utilizeaz% n $antit%/ile prev%zute de re/ete n toate tipurile de produse alimentare0 in$lusiv n #%uturi al$ooli$e 'i neal$ooli$e. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. 8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu s3au semnalat e"e$te se$undare0 dar persoanele astmati$e 'i $ele su"erinde de -ut%0 reumatism0 $al$uli renali sau #iliari ar tre#ui s% evite a$est aditiv0 $are se des$ompune n purine0 su#stan/e pre$ursoare ale a$idului uri$. E <7> ACID INOAINIC 7=

&ditiv alimentar $u rol de poten/iator de arom%. )ste un a$id natural. Pentru uz industrial0 se o#/ine prin "ermenta/ia #a$terian% a za1arurilor sau din $arne sau sardine0 put(nd avea de$i ori-ine ve-etal% sau animal%. &$idul inozini$ 'i inozina/ii nu $on"er% -ustul 6umami7 spe$i"i$ -lutama/ilor0 dar au $apa$itatea de a poten/a multe arome 'i -usturi naturale0 permi/(nd ast"el mi$'orarea $antit%/ii ne$esare de sare. Se utilizeaz% n $antit%/ile prev%zute de re/ete n toate tipurile de produse alimentare0 in$lusiv n #%uturi al$ooli$e 'i neal$ooli$e. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. 8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu s3au semnalat e"e$te se$undare0 dar persoanele astmati$e 'i $ele su"erinde de -ut%0 reumatism0 $al$uli renali sau #iliari ar tre#ui s% evite a$est aditiv0 $are se des$ompune n purine0 su#stan/e pre$ursoare ale a$idului uri$. E <76 INOAINA; DI/ODIC &ditiv alimentar $u rol de poten/iator de arom%. )ste sarea de sodiu a a$idului inozini$. Pentru uz industrial0 se o#/ine prin "ermenta/ia #a$terian% a za1arurilor sau din $arne sau sardine0 put(nd avea de$i ori-ine ve-etal% sau animal%. Inozina/ii nu $on"er% -ustul 6umami7 spe$i"i$ -lutama/ilor0 dar au $apa$itatea de a poten/a multe arome 'i -usturi naturale0 permi/(nd ast"el mi$'orarea $antit%/ii ne$esare de sare. Se utilizeaz% n $antit%/ile prev%zute de re/ete n toate tipurile de produse alimentare0 in$lusiv n #%uturi al$ooli$e 'i neal$ooli$e. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. 8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu s3au semnalat e"e$te se$undare0 dar persoanele astmati$e 'i $ele su"erinde de -ut%0 reumatism0 $al$uli renali sau #iliari ar tre#ui s% evite a$est aditiv0 $are se des$ompune n purine0 su#stan/e pre$ursoare ale a$idului uri$. E <74 INOAINA; DIPO;A/IC &ditiv alimentar $u rol de poten/iator de arom%. )ste sarea de potasiu a a$idului inozini$. Pentru uz industrial0 se o#/ine prin "ermenta/ia #a$terian% a za1arurilor sau din $arne sau sardine0 put(nd avea de$i ori-ine ve-etal% sau animal%. Inozina/ii nu $on"er% -ustul 6umami7 spe$i"i$ -lutama/ilor0 dar au $apa$itatea de a poten/a multe arome 'i -usturi naturale0 permi/(nd ast"el mi$'orarea $antit%/ii ne$esare de sare. Se utilizeaz% n $antit%/ile prev%zute de re/ete n toate tipurile de produse alimentare0 in$lusiv n #%uturi al$ooli$e 'i neal$ooli$e. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. 8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu s3au semnalat e"e$te se$undare0 dar persoanele astmati$e 'i $ele su"erinde de -ut%0 reumatism0 $al$uli renali sau #iliari ar tre#ui s% evite a$est aditiv0 $are se des$ompune n purine0 su#stan/e pre$ursoare ale a$idului uri$. E <77 INOAINA; DE CALCI1 &ditiv alimentar $u rol de poten/iator de arom%. )ste sarea de $al$iu a a$idului inozini$. Pentru uz industrial de o#/ine prin "ermenta/ia #a$terian% a za1arurilor sau din $arne sau sardine0 put(nd avea de$i ori-ine ve-etal% sau animal%. Inozina/ii nu $on"er% -ustul 6umami7 spe$i"i$ -lutama/ilor0 dar au $apa$itatea de a poten/a multe arome 'i -usturi naturale0 permi/(nd ast"el mi$'orarea $antit%/ii ne$esare de sare. Se utilizeaz% n $antit%/ile prev%zute de re/ete n toate tipurile de produse alimentare0 in$lusiv n #%uturi al$ooli$e 'i neal$ooli$e. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. 8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu s3au semnalat e"e$te se$undare0 dar persoanele astmati$e 'i $ele su"erinde de -ut%0 reumatism0 $al$uli renali sau #iliari ar tre#ui s% evite a$est aditiv0 $are se des$ompune n purine0 su#stan/e pre$ursoare ale a$idului uri$. E <72 8Q-ri,onucleotide de calciu )?i,onucleotide de calciu* &ditiv alimentar $u rol de poten/iator de arom%. )ste ameste$ul s%rurilor de $al$iu ale a$idului -uanili$ 'i a$idului inozini$. Pentru uz industrial0 se o#/ine prin "ermenta/ia #a$terian% a za1arurilor sau din $arne sau sardine0 put(nd avea 7.

de$i ori-ine ve-etal% sau animal%. Inozina/ii 'i -uanila/ii nu $on"er% -ustul 6umami7 spe$i"i$ -lutama/ilor0 dar au $apa$itatea de a poten/a multe arome 'i -usturi naturale0 permi/(nd ast"el mi$'orarea $antit%/ii ne$esare de sare. Se utilizeaz% n $antit%/ile prev%zute de re/ete n toate tipurile de produse alimentare0 in$lusiv n #%uturi al$ooli$e 'i neal$ooli$e. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. 8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu s3au semnalat e"e$te se$undare0 dar persoanele astmati$e 'i $ele su"erinde de -ut%0 reumatism0 $al$uli renali sau #iliari ar tre#ui s% evite a$est aditiv0 $are se des$ompune n purine0 su#stan/e pre$ursoare ale a$idului uri$. E <78 8Q- ri,onucleotide di!odice )?i,onucleotide di!odice* &ditiv alimentar $u rol de poten/iator de arom%. )ste ameste$ul s%rurilor de sodiu ale a$idului -uanili$ 'i a$idului inozini$. Pentru uz industrial0 se o#/ine prin "ermenta/ia #a$terian% a za1arurilor sau din $arne sau sardine0 put(nd avea de$i ori-ine ve-etal% sau animal%. Inozina/ii 'i -uanila/ii nu $on"er% -ustul 6umami7 spe$i"i$ -lutama/ilor0 dar au $apa$itatea de a poten/a multe arome 'i -usturi naturale0 permi/(nd ast"el mi$'orarea $antit%/ii ne$esare de sare. Se utilizeaz% n $antit%/ile prev%zute de re/ete n toate tipurile de produse alimentare0 in$lusiv n #%uturi al$ooli$e 'i neal$ooli$e. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. 8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu s3au semnalat e"e$te se$undare0 dar persoanele astmati$e 'i $ele su"erinde de -ut%0 reumatism0 $al$uli renali sau #iliari ar tre#ui s% evite a$est aditiv0 $are se des$ompune n purine0 su#stan/e pre$ursoare ale a$idului uri$. E <2> +LICINA BI /A?EA /A DE /ODI1 &ditiv alimentar $u rol de poten/iator de arom% ?modi"i$ator de arom%@ 0 o#/inut din trestie de za1%r0 din -elatin% sau pe $ale sinteti$%. Gli$ina este un aminoa$id $onstituent natural al proteinelor. Corpul uman l sintetizeaz%0 "%r% a avea nevoie de o surs% spe$ial% din e5terior. Se "olose'te n spe$ial $a nutrient pentru dro2dia de pani"i$a/ie0 $a a"(n%tor pentru p(ine 'i n unele suplimente dieteti$e. 8oza zilni$% admisi#il% nu este limitat%. Nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. E <8> ACE;A; DE AINC &ditiv alimentar $u rol de poten/iator de arom%0 utilizat n $antitate de ma5im 1::: m-DL- n -uma de meste$at. Se adau-%0 de asemeni 'i n unele suplimente alimentare. E 9>> DIME;IL POLI/ILO@AN )Polidimetil!ilo(an* &ditiv alimentar $u rol de a-ent antia-lomerant 'i a-ent antispumant0 dar 'i su#stan/% 3suport pentru al/i aditivi. )ste un polimer sinteti$0 utilizat n numeroase s$opuri medi$ale0 dar 'i n alimente0 dup% $um urmeaz%E n $antitate de 1: m-DL- n #%uturi al$ooli$e aromate0 #ere0 $idru0 produse "ermentate din le-ume 'i "ru$te0 produse de $o"et%rie0 su#stitute de $io$olat%0 $onserve din le-ume 'i "ru$te n saramur%0 o/et sau ulei0 -r%simi animale 'i ve-etale0 paste tartina#ile pe #az% de -r%simi sau "ru$te0 pireuri 'i paste din le-ume0 al-e0 semin/e0 alune et$F n $antitate de 2: m-DL- n #%uturi r%$oritoare ener-izante 'i 3: m-DL- n -emuri0 2eleuri 'i marmelade. Cantit%/i de 5: m-DL- se adau-% n produse 'i preparate dieteti$e pentru sl%#it0 n suplimente alimentare 'i n paste "%inoase pre"ierte. Cantit%/i de 1::311: m-DL- se re-%ses$ n deserturi pe #az% de "ru$te ?$ompoturi@ 'i n -uma de meste$at. &$est aditiv nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i.

=:

Do#a #ilnic& admi!& pentru con!umul uman e!te de p"n& la >0= mgDEg corp0 doz% in"im%0 $e poate "i "oarte u'or de dep%'it. Nu s3au semnalat e"e$te se$undare la $antit%/ile din alimente0 aditivul "iind $onsiderat si-ur. E 9>6 CEA? DE AL5INE &ditiv alimentar utilizat $a a-ent de -lazurare0 av(nd ns% 'i "un$/ii de emul-ator0 a-ent antia-lomerant0 a-ent de n-ro'are0 su#stan/%3suport pentru $oloran/i 'i sta#ilizator. )ste un polimer natural produs de al#ine. Ca aditiv se prezint% su# "ormele ) .:1?i@ 3 Cear% al#% de al#ine sau ) .:1?ii@ 3 Cear% -al#en% de al#ine. Se "olose'te n $antit%/i $uprinse ntre 2:: 'i 5:: m-DL- la a$operirea de supra"a/% a unor produse din $io$olat%0 a produselor de $o"et%rie 'i patiserie -lazurate $u $io$olat%0 a #oa#elor de $a"ea0 a $itri$elor 'i altor "ru$te proaspete0 $(t 'i n -uma de meste$at0 n $antitate de 12:: m-DL-. &$est aditiv nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i.8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu s3au semnalat e"e$te se$undare la $antit%/ile din alimente. E 9>4 CEA? CANDELILLA &ditiv alimentar utilizat $a a-ent de -lazurare0 av(nd ns% 'i "un$/ii de emul-ator0 a-ent antia-lomerant0 a-ent de n-ro'are 'i sta#ilizator. )ste un polimer natural produs de unele spe$ii de ar#ori. Se "olose'te n $antit%/i $uprinse ntre 2:: 'i 5:: m-DL- la a$operirea de supra"a/% a unor produse din $io$olat%0 a produselor de $o"et%rie 'i patiserie -lazurate $u $io$olat%0 a #oa#elor de $a"ea0 a $itri$elor 'i altor "ru$te proaspete0 $(t 'i n -uma de meste$at0 n $antitate de 12:: m-DL-. &$est aditiv nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. 8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu s3au semnalat e"e$te se$undare la $antit%/ile din alimente. E 9>7 CEA? CA?NA15A &ditiv alimentar utilizat $a a-ent de -lazurare0 av(nd ns% 'i "un$/ii de emul-ator0 a-ent antia-lomerant0 a-ent de n-ro'are 'i sta#ilizator. )ste un polimer natural produs de unele spe$ii de palmieri. Se "olose'te n $antit%/i $uprinse ntre 2:: 'i 5:: m-DL- la a$operirea de supra"a/% a unor produse din $io$olat%0 a produselor de $o"et%rie 'i patiserie -lazurate $u $io$olat%0 a #oa#elor de $a"ea0 a $itri$elor 'i altor "ru$te proaspete0 $(t 'i n -uma de meste$at0 n $antitate de 12:: m-DL-. &$est aditiv nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. 8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu s3au semnalat e"e$te se$undare la $antit%/ile din alimente. E 9>2 - /:ELLAC &ditiv alimentar utilizat $a a-ent de -lazurare0 av(nd ns% 'i "un$/ii de emul-ator0 a-ent antia-lomerant0 a-ent de n-ro'are 'i sta#ilizator. )ste un polimer natural produs de unele spe$ii de inse$te. Se "olose'te n $antit%/i $uprinse ntre 2:: 'i 5:: m-DL- la a$operirea de supra"a/% a unor produse din $io$olat%0 a produselor de $o"et%rie 'i patiserie -lazurate $u $io$olat%0 a #oa#elor de $a"ea0 a $itri$elor 'i a altor "ru$te proaspete0 $(t 'i n -uma de meste$at0 n $antitate de 12:: m-DL-. &$est aditiv nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i.8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu au "ost semnalate e"e$te se$undare la $antit%/ile din alimente. E 9>8 CEA? MIC?OC?I/;ALIN )Parafin&* &ditiv alimentar $u rol de a-ent de a$operire. Se o#/ine din 1idro$ar#uri 'i se utilizeaz% pentru prote$/ia 'i $onservarea $itri$elor0 pepenilor0 ananasului 'i a altor "ru$te proaspete e5oti$e0 $(t 'i la tratamentul de supra"a/% al -umei de meste$at 'i al unor produse de $o"et%rie. 8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu s3au semnalat e"e$te se$undare la $antit%/ile din alimente. ;otu'i0 $antit%/ile prea mari in1i#% a#sor#/ia -r%similor 'i a vitaminelor liposolu#ile0 unii $er$et%tori

=1

-%sind 'i o $orela/ie ntre $onsumul de para"in% 'i tumorile intestinale. &$est aditiv nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. E 9>3 POLI-6-DECEN :ID?O+ENA; &ditiv alimentar $u rol de a-ent de -lazurare0 utilizat n $antitate de ma5im 2-DL- la -lazurarea unor "ru$te us$ate 'i produse de $o"et%rie. 8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu s3au semnalat e"e$te se$undare la $antit%/ile din alimente. &$est aditiv nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. E 964 E/;E?I AI ACID1L1I MON;ANIC &ditiv alimentar $u rol de a-ent de a$operire. Se o#/ine prin e5tra$/ie din li-nit 'i se utilizeaz% pentru prote$/ia 'i $onservarea $itri$elor0 pepenilor0 ananasului 'i a altor "ru$te proaspete e5oti$e. 8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu s3au semnalat e"e$te se$undare la $antit%/ile din alimente. &$est aditiv nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. E 962 CEA? DE POLIE;ILEN O@IDA; &ditiv alimentar $u rol de a-ent de a$operire. Se o#/ine prin sintez% $1imi$% 'i se utilizeaz% pentru prote$/ia 'i $onservarea $itri$elor0 pepenilor0 ananasului 'i a altor "ru$te proaspete e5oti$e. 8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu s3au semnalat e"e$te se$undare la $antit%/ile din alimente. &$est aditiv nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. E 94> L-CI/;EIN &ditiv alimentar $u rol de ameliorator pentru "%in%. )ste un aminoa$id neesen/ial ?$orpul uman l produ$e0 neav(nd nevoie de surse din e5terior@0 $antit%/i mai mari "iind #ene"i$e 'i ne$esare $opiilor 'i #%tr(nilor . &re un rol important n deto5i"ierea or-anismului0 $a urmare a "umatului sau a $onsumului de al$ool. Se o#/ine din proteine de ori-ine animal%0 din p%r ?animal sau de om@ 'i din pene 'i se adau-% n "%ina de pani"i$a/ie0 m#un%t%/ind $alit%/ile aluatului0 u'ur(nd prelu$rarea 'i sta#iliz(nd stru$tura p(inii. &$est aditiv nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. 8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu s3au semnalat e"e$te se$undare la $antit%/ile din alimente. E 943, CA?5AMID )1ree* &ditiv alimentar ad%u-at n -uma de meste$at "%r% za1%r n $antitate de 3:-DL- . 8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu s3au semnalat e"e$te se$undare la $antit%/ile din alimente. &$est aditiv nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. E 97= A?+ON &ditiv alimentar $u rol de -az propulsor0 utilizat n industria alimentar% pentru introdu$erea unor preparate n diverse re$ipiente ?#or$ane0 $utii de $onserv% et$.@ )ste un -az natural inert0 $are nu are e"e$te asupra alimentelor. E 979 :ELI1 &ditiv alimentar $u rol de -az propulsor0 utilizat n industria alimentar% pentru introdu$erea unor preparate n diverse re$ipiente ?#or$ane0 $utii de $onserv% et$.@ )ste un -az natural inert0 $are nu are e"e$te asupra alimentelor. E 926 AAO; &ditiv alimentar $u rol de -az propulsor0 utilizat n industria alimentar% la spraJurile pro"esionale $u ulei pentru uns ti-%ile. Nu are e"e$te asupra alimentelor.

=2

E 924

P?O;O@ID DE AAO; &ditiv alimentar $u rol de -az propulsor0 utilizat n industria alimentar% la spraJurile pro"esionale $u ulei pentru uns ti-%ile. Nu are e"e$te asupra alimentelor. E 927a 51;AN &ditiv alimentar $u rol de -az propulsor0 utilizat n industria alimentar% la spraJurile pro"esionale $u ulei pentru uns ti-%ile. Nu are e"e$te asupra alimentelor. E 927, IAO-51;AN &ditiv alimentar $u rol de -az propulsor0 utilizat n industria alimentar% la spraJurile pro"esionale $u ulei pentru uns ti-%ile. Nu are e"e$te asupra alimentelor. E 922 - P?OPAN &ditiv alimentar $u rol de -az propulsor0 utilizat n industria alimentar% la spraJurile pro"esionale $u ulei pentru uns ti-%ile. Nu are e"e$te asupra alimentelor. E 92= O@I+EN &ditiv alimentar $u rol de -az propulsor0 utilizat n industria alimentar% pentru introdu$erea produselor ve-etale n am#ala2e n atmos"er% $ontrolat%0 n s$opul p%str%rii 'i $onserv%rii propriet%/ilor alimentelor. E 929 :ID?O+EN &ditiv alimentar $u rol de -az propulsor0 utilizat n industria alimentar% pentru introdu$erea produselor ve-etale n am#ala2e n atmos"er% $ontrolat%0 n s$opul p%str%rii 'i $onserv%rii propriet%/ilor alimentelor. E 98> ACE/1LFAM J )Ace J0 /Heet One0 Ace!ulfam pota!iu0 /unett* &ditiv alimentar sinteti$ $u rol de ndul$itor. )ste de $ir$a 2:: de ori mai dul$e de$(t za1%rul0 $ompar(nd $antit%/i e-ale din $ele dou% produse. & "ost des$operit nt(mpl%tor de un $1imist -erman n 1.+70 dar utilizarea lui a n$eput n )uropa n 1.=30 iar n SU& n 1.==. Produ$erea ndul$itorilor arti"i$iali a devenit o industrie e5trem de pro"ita#il%0 $are a "%$ut $a industria alimentar% s% devin% 'i mai pro"ita#il%. &$esul"am I este un $ompus $1imi$ sta#il la temperaturi nalte 'i n medii a$ide0 $eea $e i spore'te posi#ilit%/ile de utilizare0 $omparativ $u al/i ndul$itori arti"i$iali. Nu $on/ine $alorii 'i0 de'i nu este un -lu$id0 de$lan'eaz% #rus$ a$tivitatea pan$reasului. &$esta produ$e insulin% n $antit%/i propor/ionale $u intensitatea senza/iei de dul$e per$eput%. 8eoare$e insulina nu re-%se'te n s(n-e za1arurile pe $are s% le meta#olizeze0 de$lan'eaz% senza/ia de "oame0 pentru a primi -lu$idele $e3i sunt ne$esare pentru a se neutraliza. 8eze$1ili#rul 1ormonal ast"el $reat se rezolv% prin $onsum alimetar. &$est me$anism de a$/iune poate "i o e5pli$a/ie pentru pro$entul n $ontinu% $re'tere al popula/iei supraponderale sau o#eze0 $(t 'i a lipsei de rezultate a multor diete pentru sl%#ire. Studiile privind e"e$tele $onsumului de a$esul"am I asupra animalelor de la#orator0 $are $on$luzionau $% produsul este si-ur0 au "ost $atalo-ate de importante personalit%/i sau $omunit%/i 'tiin/i"i$e drept lipsite de a$urate/e 'i0 n $onse$in/%0 ne$on$ludente. Unele studii relevau $1iar un posi#il poten/ial $an$eri-en0 $are ns% a "ost pus pe seama altor "a$tori. 8e asemeni0 nu s3au realizat studii privind eventualele e"e$te ale $onsumului de lun-% durat% ale a$estui ndul$itor 'i ni$i ale $om#ina/iilor sale $u al/i ndul$itori sau aditivi0 prezen/i n mod o#i'nuit n alimente. >r-anisme mondiale pre$um Comisia Code5 &limentarius0 $(t 'i Comitetul Rtiin/i"i$ pentru &limenta/ie al Comisiei )uropene $onsider% drept lipsit de peri$ol $onsumul a$estui aditiv0 $are se elimin% nemodi"i$at pe $ale urinar%. S3au sta#ilit ast"el do#a #ilnic& admi!& de p"n& la 68mgDEg corp0 $(t 'i limitele $antit%/ilor $e pot "i "olosite n alimente I 4n #%uturi aromate al$ooli$e 'i neal$ooli$e ?#ere $u sau "%r% al$ool0 $idru0 ra$1iuri0 r%$oritoare pe #az% de ap%0 "ru$te sau lapte@0 n =3

deserturi pe #az% de ap%0 lapte0 -r%simi0 "ru$te0 ou% sau $ereale0 n sosuri0 mu'tar0 salate din le-ume sau paste "%inoase $u sau "%r% $arne 'i $u diverse sosuri ?6CeinLostsalat7@0 $(t 'i n $onserve din "ru$te 'i le-ume0 n $onserve de pe'te0 $rusta$ee 'i molu'te 'i n sna$Lsuri se adau-% o $antitate de 35:m-DL- sau 35:m-Dl. &$esul"am I se adau-% n $antit%/i $uprinse ntre 5:: 'i 25:: m-DL- n alimentele "%r% adaos de za1%r0 $um suntE produse de $o"et%rie pe #az% de $a$ao0 "ru$te us$ate sau amidon0 n paste tartina#ile pe #az% de $a$ao0 lapte0 "ru$te us$ate sau -r%simi0 n dropsurile pentru mprosp%tarea respira/iei0 n $erealele pentru mi$ul de2un0 n unele produse "ine de pani"i$a/ie0 $(t 'i n toate produsele dieteti$e pentru sl%#it sau destinate dia#eti$ilor. 4n -uma de meste$at se adau-% p(n% la 5::: m-DL-. 4n raport de $antit%/ile utilizate n alimente0 doza zilni$% poate "i "oarte u'or de dep%'it0 mai ales de $%tre $opii. 8eoare$e a$est ndul$itor o"er% imediat senza/ia de dul$e0 dar $on"er% un -ust remanent nepl%$ut0 pentru utilizarea n alimente se $om#in% $u al/i ndul$itori0 $um ar "i aspartamul0 $are nu este per$eput imediat $a dul$e0 dar $on"er% -ustul remanent de dul$e. &st"el0 se elimin% in$onvenientul -ustului remanent nepl%$ut0 o#/in(ndu3se 'i o $apa$itate de ndul$ire mult mai mare0 deoare$e ndul$itorii sinteti$i a$/ioneaz% siner-i$0 poten/(ndu3se re$ipro$. &$est aditiv nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. E 986 A/PA?;AM )Canderel0 Nutra!Heet0 ERual* &ditiv alimentar sinteti$0 $u rol de ndul$itor 'i poten/iator de arom%. )ste de $ir$a 2:: de ori mai dul$e de$(t za1%rul0 $ompar(nd $antit%/i e-ale din $ele dou% su#stan/e. Nu $on/ine $alorii 'i nu este $ario-en.& "ost des$operit nt(mpl%tor de un $1imist ameri$an n 1.+50 dar apro#at pentru $onsum n 1.=131.=20 at(t n )uropa0 $(t 'i n SU&. Produ$erea ndul$itorilor arti"i$iali a devenit o industrie e5trem de pro"ita#il%0 $are a "%$ut $a industria alimentar% s% devin% 'i mai pro"ita#il%. &spartamul este un $ompus $1imi$ relativ insta#il la temperaturi de peste 3::C 'i la pG mai mare de 05. Nu este utilizat n produse $e vor "i tratate termi$0 $are nu sunt su"i$ient de a$ide sau $are tre#uie s% ai#% o perioad% de vala#ilitate mare. Prin in-estie0 dar 'i $a urmare a depozit%rii alimentelor la temperaturi de peste 3::C0 el se des$ompune n $onstituen/ii s%i0 adi$% a$id asparti$0 "enilalanin% 'i metanol. &$idul asparti$ este un aminoa$id neesen/ial ?$orpul l produ$e n $antit%/ile $e3i sunt ne$esare0 "%r% a avea nevoie de surse din e5terior@0 $u rol de neurotransmi/%tor. &$idul asparti$ in-erat suplimentar p%trunde n $ir$ula/ia san-vin% 'i apoi a2un-e la $reier0 unde #ariera san-vin% $ere#ral% n$ear$% s% opreas$% p%trunderea to5inelor 'i a neurotransmi/%torilor n e5$es. &$east% #arier% natural% nu este su"i$ient dezvoltat% la $opii0 iar la adul/i poate s% "ie par/ial deteriorat% sau s% nu "a$% "a/%. &$idul asparti$ n e5$es devine ast"el o a'a3numit% e5$itoto5in%0 $are suprastimuleaz% neuronii0 p(n% la epuizare 'i distru-ere. 8eoare$e unele por/iuni ale s$oar/ei $ere#rale pot prelua "un$/iile altor por/iuni nve$inate0 $are au "ost distruse0 apari/ia simptomelor unor #oli are lo$ dup% $e deterior%rile sunt de2a avansate. &st"el0 pe seama $onsumului ndelun-at de aspartam sunt puse simptome pre$um mi-renele0 ame/elile0 sl%#irea memoriei0 di"i$ult%/ile de $on$entrare 'i men/inere a aten/iei0 o#oseala $roni$%0 pro#lemele o$ulare0 s$%derea a$uit%/ii senzoriale ?miros0 -ust0 pip%it0 sensi#ilitate la durere@. 8e asemeni0 #oli pre$um s$leroza multipl%0 epilepsia0 tumorile $ere#rale0 #oala &lz1eimer0 #oala ParLinson0 dia#etul sau tul#ur%rile neuroendo$rine se pot de$lan'a sau a-rava $a urmare a $onsumului de aspartam. Un alt $omponent $u poten/ial to5i$ este metanolul0 $are se -%se'te n propor/ie de 1:311B n aspartam0 "iind eli#erat prin n$%lzire la 3: :C. Aetanolul se des$ompune n a$id "ormi$ 'i "ormalde1id%0 am#ele "iind su#stan/e $u -rad ridi$at de to5i$itate0 iar "ormalde1ida "iind $ert $an$eri-en%0 muta-en% 'i terato-en%. Cenilalanina este al treilea $omponent0 $are produ$e $elor su"erinzi de "enil$etonurie simptome -rave0 motiv pentru $are a devenit o#li-atorie ins$rip/ionarea pe produsele $e $on/in aspartam0 a "aptului $% reprezint% o 6surs% de "enilalanin%7. Cu toate $% or-anisme mondiale pre$um >r-aniza/ia Aondial% a S%n%t%/ii 'i >r-aniza/ia pentru &-ri$ultur% 'i &limenta/ie prin Comisia Code5 &limentarius0 $onsider% drept lipsit de peri$ol $onsumul a$estui aditiv0 s3au sta#ilit totu'i o do#& ma(im& admi!& de 2>mgDEg corp0 $(t 'i =

limitele $antit%/ilor $e pot "i "olosite n alimente I &st"el0 n #%uturi aromate al$ooli$e 'i neal$ooli$e?#ere $u sau "%r% al$ool0 $idru0 ra$1iuri0 r%$oritoare pe #az% de ap%0 "ru$te sau lapte@ se adau-% o $antitate de +:: m-Dl. 4n sosuri0 mu'tar0 salate din le-ume sau paste "%inoase $u sau "%r% $arne 'i $u diverse sosuri ?6CeinLostsalat7@0 $(t 'i n $onserve din "ru$te 'i le-ume0 n $onserve de pe'te0 $rusta$ee 'i molu'te se adau-% o $antitate de 35:m-DL- sau 35:m-Dl. Sna$Lsurile pot $on/ine 5::m-DL-0 iar $antit%/i $uprinse ntre =::32::: m-DL- se pot re-%si n deserturi pe #az% de ap%0 lapte0 -r%simi0 "ru$te0 ou% sau $ereale0 n -1ea/a alimentar%0 n alimentele "%r% adaos de za1%r $um suntE produse de $o"et%rie pe #az% de $a$ao0 "ru$te us$ate sau amidon0 n paste tartina#ile pe #az% de $a$ao0 lapte0 "ru$te us$ate sau -r%simi0 n dropsurile 'i pastilele aromate pentru mprosp%tarea respira/iei0 n $erealele pentru mi$ul de2un0 n unele produse "ine de pani"i$a/ie0 $(t 'i n toate produsele dieteti$e pentru sl%#it sau destinate dia#eti$ilor. 4n -uma de meste$at se adau-% p(n% la 55:: m-DL-. 4n raport de $antit%/ile utilizate n alimente0 doza zilni$% poate "i "oarte u'or de dep%'it0 mai ales de $%tre $opii. 8eoare$e a$est ndul$itor o"er% un -ust dul$e $are nu seam%n% prea #ine $u $el al za1%rului0 pentru utilizarea n alimente se $om#in% $u al/i ndul$itori0 $um ar "i a$esul"am I sau za1arin%. &st"el se elimin% in$onvenientul -ustului nenatural0 o#/in(ndu3se 'i o $apa$itate de ndul$ire mult mai mare0 deoare$e ndul$itorii sinteti$i a$/ioneaz% siner-i$0 poten/(ndu3se re$ipro$. &$est aditiv nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. ;re#uie men/ionat "aptul $% standardele Comisiei Code5 &limentarius sunt mult mai permisive 'i -eneroase n privin/a $antit%/ilor 'i a $ate-oriilor de alimente n $are este a$$eptat% "olosirea aspartamului0 $omparativ $u standardele Uniunii )uropene. E 984 ACID CICLAMIC BI /?1?ILE /ALE DE /ODI1 BI CALCI1 &ditivi alimentari sinteti$i0 $u rol de ndul$itori. Sunt de $ir$a 3:35: de ori mai dul$i de$(t za1%rul0 $ompar(nd $antit%/i e-ale din $ele dou% su#stan/e. Ci$lamatul a "ost des$operit nt(mpl%tor de un $1imist ameri$an n 1.370 dar apro#at pentru $onsum n SU& n 1.5=. 4n 1.7:0 $a urmare a unor studii privind poten/ialul $an$eri-en al $i$lamatului0 $are se "olosea n $om#ina/ie $u za1arina0 a$esta a "ost interzis n SU&0 dar n alte /%ri a $ontinuat s% "ie "olosit. Produ$erea ndul$itorilor arti"i$iali a devenit o industrie e5trem de pro"ita#il%0 $are a "%$ut $a industria alimentar% s% devin% 'i mai pro"ita#il%. &$idul $i$lami$ 'i s%rurile sale de sodiu 'i de $al$iu sunt $ompu'i $1imi$i a $%ror $apa$itate de ndul$ire este relativ sla#%0 $omparativ $u al/i ndul$itori sinteti$i. 8e a$eea0 ei au "ost "olosi/i0 n -eneral0 n $om#ina/ie $u za1arina n propor/ie de 1:E10 o#/in(ndu3se ast"el 'i un -ust mai apropiat de al za1%rului 'i o mai mare $apa$itate de ndul$ire. Ci$lama/ii sunt sta#ili la temperaturi nalte0 nu $on/in $alorii 'i nu sunt $ario-eni. )i se utilizeaz% n $antitate de 25: m-Dl n #%uturi aromate al$ooli$e sau neal$ooli$e 'i n preparate dieteti$e din le-ume 'i "ru$te. 4n produse de $o"et%rie "%r% adaos de za1%r0 pe #az% de $a$ao0 "ru$te sau amidon se adau-% 5:: m-DL-0 iar $antit%/i de p(n% la 15:: m-DL- se pot "olosi n produse "ine de pani"i$a/ie 'i n produse dieteti$e din "ru$te $onservate0 n -emuri0 2eleuri 'i marmelade0 $(t 'i n -uma de meste$at. 8ropsurile pentru mprosp%tarea respira/iei pot $on/ine p(n% la 25:: m-DL-. Studii privind to5i$itatea 'i eventualele e"e$te se$undare s3au des"%'urat 'i se des"%'oar% n $ontinuare0 deoare$e datele o#/inute nu au p%rut $on$ludente. ;otu'i0 pe #aza a$estora0 doza zilni$% s3a redus mereu0 pentru a se evita la om e"e$tele o#servate la animalele de la#orator ?tumori mali-ne 'i #eni-ne $u lo$aliz%ri diverse 'i atro"ii testi$ulare@. &st"el0 do#a #ilnic& ma(im& admi!& e!te de numai 3mgDEg corp0 n opinia Comitetului 'tiin/i"i$ pentru alimenta/ie al Comisiei )uropene0 n timp $e Comisia Code5 &limentarius este de p%rere $% doza zilni$% poate "i de 11 m-DL-. &$est aditiv nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. E 987 I/OMAL; )I/OMAL;I;OL*

=5

&ditiv alimentar $u "un$/ii multiple. )ste un produs natural $u rol de a-ent antia-lomerant0 dar 'i a-ent de n-ro'are0 emul-ator0 a-ent de a$operire ?-lazurare@ 'i su#stan/% 3 suport pentru al/i aditivi 'i ndul$itor. Isomaltul este un poliol $are se $ompune din 5:B -lu$oz%0 25B sor#itol 'i 25B manitol. 4n pro$esul di-estiei0 isomaltul se des$ompune n a$id la$ti$0 a$izi -ra'i volatili 'i -aze. &portul ener-eti$ al isomaltului este de $ir$a .:B3 13:B din $el al za1%rului0 iar $apa$itatea de ndul$ire este de 5B 3 +5B din $ea a za1%rului. 8e a$eea0 a$est ndul$itor se $om#in% $u mi$i $antit%/i de al/i ndul$itori $u mare putere de ndul$ire0 o#/in(ndu3se ast"el produse "oarte asem%n%toare $u $ele preparate $u za1%r. 8atorit% sta#ilit%/ii la temperaturi ridi$ate0 a$est ndul$itor se "olose'te $u su$$es n produse tratate termi$. &st"el0 se poate utiliza n $antit%/ile prev%zute de re/ete n produse de $o"er%rie0 patiserie0 #rut%rie0 n produse din "ru$te $onservate0 n deserturi diverse pe #az% de $a$ao0 -r%simi0 lapte0 "ru$te0 amidon0 n $ereale pentru mi$ul de2un0 n produse dieteti$e 'i suplimente alimentare et$. . 8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu s3au semnalat e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n alimente. Ciind un poliol0 este o#li-atorie ins$rip/ionarea pe produsele $e $on/in isomalt $% Qpoate avea e"e$t la5ativ70 deoare$e a$esta este e"e$tul $onsumului de $antit%/i mari. &$est aditiv nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. E 982 AA:A?INA BI /?1?ILE /ALE DE /ODI10 PO;A/I1 BI CALCI1 &ditiv alimentar $u rol de ndul$itor arti"i$ial0 des$operit nt(mpl%tor n 1=7. de un $1imist ameri$an $are "%$ea $er$et%ri asupra -udronului de 1uil%0 n$er$(nd s% o#/in% noi produse. & reu'it ast"el s% o#/in% za1arin% din toluen0 mai t(rziu pun(ndu3se la pun$t 'i un pro$edeu $e are $a materie prim% an1idrida "tali$%. 8e'i are un -ust remanent nepl%$ut0 am%rui metali$0 za1arina a "ost "olosit% pe s$ar% lar-%0 at(t de dia#eti$i0 $(t 'i n industria alimentar%0 "iind de 3::35:: de ori mai dul$e de$(t za1%rul. Cer$et%ri dat(nd n$% din 1.+: au ar%tat poten/ialul $an$eri-en al za1arinei asupra animalelor de la#orator0 lo$alizat n spe$ial la vezi$a urinar% 'i tra$tul urinar0 "apt $e a determinat interzi$erea utiliz%rii ei de $%tre -uvernele unor /%ri. &lte /%ri0 ns%0 au permis n $ontinuare "olosirea za1arinei0 dar do#a #ilnic& ma(im& admi!& e!te de numai 8mgDEg corpI &-en/ia Interna/ional% de Cer$etare a Can$erului0 parte a >r-aniza/iei Aondiale a S%n%t%/ii0 sus/ine $% za1arina nu este $an$eri-en% pentru oameni0 deoare$e ea nu a$/ioneaz% la nivelul &8N3ului0 iar me$anismul prin $are se produ$e $an$er la 'oare$ii de la#orator /ine de parti$ularit%/ile spe$iei 'i nu este apli$a#il oamenilor. Ciind un ndul$itor intens 'i "%r% $alorii0 $are nu produ$e $arii dentare0 se adau-% n #%uturi al$ooli$e 'i neal$ooli$e aromate n $antitate de =:31:: m-DL-0 $(t 'i n sna$Lsuri 'i deserturi $u valoare ener-eti$% redus%0 "%r% adaos de za1%r0 pe #az% de ap%0 lapte0 amidon0 $a$ao0 -r%simi0 ou%0 $ereale sau "ru$te. 4n $antit%/i de 3::3=:: m-DL-0 se adau-% n produse de $o"et%rie $u valoare ener-eti$% s$%zut% 'i "%r% adaos de za1%r0 iar n $antit%/i de 15:32:: m-DL- se utilizeaz% n $onserve din le-ume sau "ru$te0 -emuri0 2eleuri0 marmelade0 alte paste tartina#ile0 n sosuri0 mu'tar0 salate0 supe0 $onserve 'i semi$onserve de pe'te0 $rusta$ee sau molu'te0 produse "ine de #rut%rie et$.. 4n raport de $antit%/ile "olosite n alimente0 doza zilni$% se poate dep%'i "oarte u'or. ;otu'i0 nu s3au semnalat e"e$te se$undare la a$este $antit%/i. Pentru mas$area -ustului remanent nepl%$ut0 za1arina se $om#in% $u al/i ndul$itori sinteti$i. &$est aditiv nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. E 988 /1C?ALOAA )/ucraPlu!0 /plenda0 ;+/0 ;riclorogalacto!ucro#&* &ditiv alimentar $u rol de ndul$itor0 o#/inut prin pro$edee $1imi$e din za1%rul o#i'nuit. & "ost des$operit n 1.7+ de un -rup de $1imi'ti londonezi0 dar introdus pe pia/% a#ia n 1..1 n Canada. &poi a $u$erit ntrea-a lume 'i mai ales pia/a ndul$itorilor0 "iind de +:: de ori mai dul$e =+

de$(t za1%rul0 "oarte sta#il% la ori$e pG 'i la temperaturi nalte0 $(t 'i n timp0 permi/(nd ast"el utilizarea ei ntr3o -am% "oarte variat% de produse alimentare0 $u termen de vala#ilitate mare. 8e asemeni0 -ustul su$ralozei este identi$ $u $el al za1%rului ?e5$ept(nd o tent% r%$oritoare0 mentolat%@0 neav(nd nevoie s% "ie $om#inat% $u al/i ndul$itori. )ste totodat% un ndul$itor "%r% $alorii0 dar0 deoare$e are o $apa$itate de ndul$ire "oarte mare0 pentru a putea "i utilizat% $a nlo$uitor de za1%r pentru uzul $urent ?n pli$ule/e predozate@0 ea se ameste$% $u de5trin% sau maltode5trin%0 $omponente $are adu$ un aport $alori$ destul de nsemnat 'i nedorit de $ei $e urmeaz% diete 1ipo$alori$e. Pe pia/a european%0 su$raloza a p%truns a#ia n 2:: 0 "iind permis% utilizarea ei n #erea $u valoare ener-eti$% s$%zut% n $antitate de 1: m-Dl0 n supe $on$entrate n $antitate de 5: m-DL-0 n #%uturi al$ooli$e 'i neal$ooli$e aromate n $antitate de 25:33:: m-Dl. 4n preparate 'i deserturi pe #az% de lapte0 ou%0 -r%simi0 $ereale sau "ru$te0 n $onserve din "ru$te0 -emuri0 2eleuri0 paste tartina#ile0 preparate dieteti$e se poate ad%u-a n $antitate de :: m-DL-0 iar n produse de $o"et%rie0 diverse ta#lete pentru mprosp%tarea respira/iei sau pentru -(t 'i n -uma de meste$at0 n $antit%/i $uprinse ntre 1::: 'i 3::: m-DL-. Numeroasele teste de la#orator des"%'urate pe animale n ultimele dou% de$enii nu au relevat $u $ertitudine vreun poten/ial to5i$0 $an$eri-en0 muta-en sau terato-en al su$ralozei. ;otu'i0 datorit% unor suspi$iuni $% a$easta produ$e modi"i$%ri la nivelul timusului0 splinei 'i al lim"o$itelor0 $er$et%rile $ontinu%. ;ot testele de la#orator au ar%tat $% su$raloza este meta#olizat% de or-anism "oarte lent 'i ntr3o propor/ie "oarte mi$%0 datorit% stru$turii ei $1imi$e "oarte sta#ile0 ast"el $% $ea mai mare parte se elimin% nemodi"i$at%0 r%m(n(nd la "el0 mult timp 'i n mediul n$on2ur%tor. ,a$teriile din $avitatea #u$al% nu o pot des$ompune0 ast"el $% su$raloza nu a"e$teaz% dantura. S3a sta#ilit $% do#a #ilnic& ma(im& admi!& pentru con!umul uman e!te de 68mgDEg corpI &$est aditiv nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. E 983 ;A1MA;INA &ditiv alimentar $u rol de poten/iator de arom% 'i ndul$itor. )ste un produs natural0 o#/inut din $o2ile semin/elor "ru$tul Latem"e al ar#ustului 3haumatococcus daniellii0 $are $re'te n <estul &"ri$ii. ;aumatina este0 de "apt0 un $ompus de proteine $are se "ormeaz% n "ru$t n momentul $(nd a$esta su"er% ata$ul unor d%un%tori. &$este "ru$te erau "olosite de lo$alni$i $a aromatizant 'i poten/iator de arom% 'i mai pu/in $a ndul$itor. )5tra-erea taumatinei a n$eput n 1.7:0 iar n urm%toarele dou% de$enii s3au "%$ut multiple $er$et%ri asupra propriet%/ilor 'i $alit%/ilor ei. Ca ndul$itor0 taumatina este de 2::: de ori mai dul$e de$(t za1%rul0 dar dul$ea/a ei are un alt -ust0 nu este per$eput% imediat 'i are o persisten/% "oarte ndelun-at%. ,a$teriile din $avitatea #u$al% nu o pot des$ompune0 ast"el $% taumatina nu a"e$teaz% dantura. )ste "oarte sta#il% la temperaturi nalte 'i la ori$e a$iditate 'i nu are $alorii. Se "olose'te n $antit%/i de 5:m-DL- n produse de $o"et%rie pe #az% de $a$ao sau "ru$te "%r% adaos de za1%r0 n -1ea/a alimentar% 'i n $antitate de :: m-DL- n suplimente alimentare dieteti$e pe #az% de vitamine sau minerale. Se mai "olose'te n mi$i $antit%/i 'i $a poten/iator de arom% n #%uturi aromate pe #az% de ap% 'i n diverse deserturi. Pentru $ore$tarea -ustului0 taumatina se $om#in% $u al/i ndul$itori. 8oza zilni$% nu este limitat% iar $antit%/ile din alimente nu produ$0 de re-ul%0 e"e$te se$undare. )5ist% totu'i persoane $are sunt aler-i$e la taumatin%. &$est aditiv nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. E 989 NEO:E/PE?IDINA DC &ditiv alimentar $u rol de poten/iator de arom% 'i ndul$itor. Se o#/ine prin pro$edee $1imi$e din neo1esperidin%0 $are este un $ompus natural ?"lavonoid@0 $e se re-%se'te n porto$alele amare ?Citrus aurantium) . ,a$teriile din $avitatea #u$al% nu o pot des$ompune0 ast"el $% neo1esperidina 8C nu a"e$teaz% dantura.

=7

4n 1.==0 Comitetul Rtiin/i"i$ pentru &limenta/ie al Comisiei )uropene a $on"irmat $% neo1esperidina 8C este un aditiv si-ur0 $are nu produ$e e"e$te se$undare asupra or-anismului uman. &$easta este0 n "un$/ie de $on$entra/ia su#stan/ei0 de :: p(n% la 1=:: de ori mai dul$e de$(t za1%rul. Pentru uz alimentar0 se "oloses$ de o#i$ei preparate $u $apa$itate de ndul$ire de ::3 +:: de ori0 adesea n $om#ina/ie $u al/i ndul$itori0 $u $are a$/ioneaz% siner-i$. Neo1esperidina 8C este "olosit% "re$vent 'i n medi$amente0 deoare$e are $apa$itate de a redu$e -ustul amar. 4n alimente este apre$iat% 'i pentru "aptul $% poten/eaz% 'i modi"i$% aromele naturale 'i este sta#il% la temperaturi nalte 'i la pG s$%zut. &st"el0 se adau-% n $antitate de 3: m-Dl n #%uturi neal$ooli$e pe #az% de ap%0 lapte sau su$uri de "ru$te0 iar n #ere 'i alte #%uturi al$ooli$e n $antitate de 1: m-DL-. Cantita/i de 5: m-DL- sunt "olosite n deserturi pe #az% de $a$ao0 lapte0 ou%0 -r%simi0 $ereale0 "ru$te0 n produse de $o"et%rie0 patiserie0 #rut%rie0 n produse $onservate din "ru$te0 n supe0 sosuri0 salate0 mu'tar et$. 4n produsele spe$iale pentru $ontrolul -reut%/ii0 n preparate destinate administr%rii su# suprave-1ere medi$al% 'i n unele suplimente nutritive0 neo1esperidina 8C se adau-% n $antitate de 1:: m-DL-0 iar -uma de meste$at 'i dropsurile pot $on/ine :: m-DL-. Do#a #ilnic& ma(im& admi!i,il& e!te de 8mgDEg corp 'i nu au "ost semnalate e"e$te se$undare la $antit%/ile din alimente. &$est aditiv se meta#olizeaz% doar n mi$% parte0 $ompu'ii rezulta/i nu sunt no$ivi0 iar restul se elimin% nemodi"i$at. ;otu'i0 nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. E 9<4 /A?E DE A/PA?;AM-ACE/1LFAM &ditiv alimentar sinteti$0 $u rol de ndul$itor 'i poten/iator de arom%. Se o#/ine prin pro$edee $1imi$e dintr3un ameste$ de aspartam 'i a$esul"am I n propor/ie de 2E1. 4n a$est "el0 rezult% un $ompus mai sta#il la temperaturi ridi$ate de$(t aspartamul0 $u o putere de ndul$ire de 35: de ori mai mare de$(t a za1%rului0 din $are este eliminat potasiul ?din a$esul"am@. Se utilizeaz% ntr3o -am% la "el de variat% de produse0 $a 'i a$esul"am I sau aspartam ?).5: 'i ).51@0 $antit%/ile ad%u-ate n alimente "iind $al$ulate $a e$1ivalent0 "ie de aspartam0 "ie de a$esul"am I. Noul aditiv0 intrat pe pia/a european% n 2::30 reu'e'te s% elimine o parte din in$onvenientele "ie$%ruia dintre $omponente0 "%r% ns% a adu$e avanta2e deose#ite $onsumatorilor. Do#a #ilnic& ma(im& admi!& e!te propor.ional& cu cantitatea de a!partam %i ace!ulfam din compu!0 $n raport cu do#ele admi!i,ile pentru fiecare $n parte0 adic& circa 7308 mgDEg corpI Com#ina/ia a$estor ndul$itori nu reu'e'te s% ani1ileze posi#ilele e"e$te ne-ative pe $are le are "ie$are n parte. P(n% n anul 2::5 a$est aditiv nu a "ost permis n Rom(nia0 el "iind introdus $a urmare a alinierii le-isla/iei la $ea european%. E 9<8 MAL;I;OL &ditiv alimentar $u "un$/ii de a-ent de a-lomerare0 a-ent de le-are0 sta#ilizator0 emul-ator0 su#stan/% 3 suport pentru al/i aditivi 'i ndul$itor. )ste un poliol o#/inut prin 1idro-enarea maltozei din amidon. !a a$eea'i $antitate0 maltitolul are .:B din dul$ea/a za1%rului0 dar numai 2um%tate din $aloriile a$estuia. ,a$teriile din $avitatea #u$al% nu l pot des$ompune0 ast"el $% maltitolul nu a"e$teaz% dantura. 4n $adrul te1nolo-iei de "a#ri$a/ie a alimentelor0 are a$elea'i propriet%/i $a 'i za1%rul0 mai pu/in a$eea de a putea "i $aramelizat. Se prezint% su# "ormele ).+5?i@ * Aaltitol0 sau ).+5?ii@3 Sirop de maltitol. 8atorit% solu#ilit%/ii 'i sta#ilit%/ii la temperaturi ridi$ate0 a$est ndul$itor se "olose'te $u su$$es n produse tratate termi$. &st"el0 se poate utiliza n $antit%/ile prev%zute de re/ete n produse de $o"er%rie0 patiserie0 #rut%rie0 n produse din "ru$te $onservate0 n deserturi diverse pe #az% de $a$ao0 -r%simi0 lapte0 "ru$te0 amidon0 n $ereale pentru mi$ul de2un0 n produse dieteti$e 'i suplimente alimentare et$. Aaltitolul se meta#olizeaz% "oarte n$et0 "apt $e $ondu$e la eliminarea sa n mare parte0 nemodi"i$at. 8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu s3au semnalat e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n alimente. Ciind un poliol0 este o#li-atorie ins$rip/ionarea pe produsele $e $on/in maltitol $% Qpoate ==

avea e"e$t la5ativ70 deoare$e a$esta este e"e$tul $onsumului de $antit%/i mari. &$est aditiv nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. E 9<< LAC;I;OL &ditiv alimentar $u "un$/ii de a-ent de a-lomerare0 a-ent de le-are0 sta#ilizator0 emul-ator0 su#stan/%3suport pentru al/i aditivi 'i ndul$itor.)ste un poliol o#/inut din la$toz%0 $are se e5tra-e din zer. !a a$eea'i $antitate0 la$titolul are :B din dul$ea/a za1%rului 'i +:B din $aloriile a$estuia. ,a$teriile din $avitatea #u$al% nu l pot des$ompune0 ast"el $% la$titolul nu a"e$teaz% dantura. 8atorit% solu#ilit%/ii 'i sta#ilit%/ii la temperaturi ridi$ate0 a$est ndul$itor se "olose'te $u su$$es n produse tratate termi$0 mai ales n $ele $oapte. &st"el0 se poate utiliza n $antit%/ile prev%zute de re/ete n produse de $o"er%rie0 patiserie0 #rut%rie0 n produse din "ru$te $onservate0 n deserturi diverse pe #az% de $a$ao0 -r%simi0 lapte0 "ru$te0 amidon0 n $ereale pentru mi$ul de2un0 n produse dieteti$e 'i suplimente alimentare et$. !a$titolul se meta#olizeaz% n totalitate0 av(nd 'i un e"e$t #ene"i$ asupra tu#ului di-estiv0 n spe$ial asupra $olonului. 8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu s3au semnalat e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n alimente. Ciind un poliol0 este o#li-atorie ins$rip/ionarea pe produsele $e $on/in la$titol $% Qpoate avea e"e$t la5ativ70 deoare$e a$esta este e"e$tul $onsumului de $antit%/i mari. 8e asemeni0 persoanele $u intoleran/% la la$toz% tre#uie s% evite produsele $e $on/in la$titol. &$est aditiv nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. E 9<3 @ILI;OL &ditiv alimentar $u "un$/ii de a-ent de a-lomerare0 a-ent de le-are0 sta#ilizator0 ume$tant0 emul-ator0 su#stan/% 3 suport pentru al/i aditivi 'i ndul$itor.)ste un poliol $are a "ost o#/inut prima dat% n Cinlanda0 din lemn de mestea$%n0 "iind apoi popularizat n )uropa drept un ndul$itor si-ur pentru to/i $onsumatorii 'i "oarte potrivit pentru dia#eti$i0 deoare$e nu produ$e $re'terea -li$emiei. Aai t(rziu s3au pus la pun$t pro$edee de o#/inere din porum# sau din lemn de esen/% tare. !a a$eea'i $antitate0 "%r% a $on/ine -lu$ide0 5ilitolul este la "el de dul$e $a 'i za1%rul0 dar are doar + B din $aloriile a$estuia. Gustul 5ilitolului este "oarte asem%n%tor $u al za1%rului0 dar are 'i o tent% r%$oritoare0 mentolat%. 8atorit% solu#ilit%/ii 'i sta#ilit%/ii la temperaturi ridi$ate0 a$est ndul$itor se "olose'te $u su$$es n produse tratate termi$. &st"el0 se poate utiliza n $antit%/ile prev%zute de re/ete n produse de $o"er%rie0 patiserie0 #rut%rie0 n produse din "ru$te $onservate0 n deserturi diverse pe #az% de $a$ao0 -r%simi0 lapte0 "ru$te0 amidon0 n $ereale pentru mi$ul de2un0 n produse dieteti$e 'i suplimente alimentare0 n -uma de meste$at et$. Nu poate "i utilizat n produse $are $on/in dro2dii0 deoare$e le distru-e. Cer$et%rile asupra 5ilitolului au ar%tat $% a$esta are propriet%/i anti"un-i$e0 #a$teri$ide 'i #a$teriostati$e la nivelul $avit%/ii #u$ale0 al ure$1ii medii 'i al "arin-elui0 stimul(nd totodat% 'i sistemul imunitar. &st"el0 el distru-e 'i nu permite nmul/irea -ermenilor $are provoa$% rinite0 "arin-ite0 otite0 ami-dalite0 a"te0 $andidoze #u$ale0 pla$a #a$terian% responsa#il% de $%derea din/ilor. 8e asemeni0 este "olosit n prevenirea 'i $om#aterea osteoporozei0 av(nd un rol #ene"i$ n meta#olismul $al$iului. Prin "aptul $% se meta#olizeaz% mult mai n$et de$(t za1%rul0 nu produ$e $re'terea -li$emiei0 "iind totodat% 'i 1ipo$alori$. 8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu s3au semnalat e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n alimente. Ciind un poliol0 este o#li-atorie ins$rip/ionarea pe produsele $e $on/in 5ilitol $% Qpoate avea e"e$t la5ativ70 deoare$e a$esta este e"e$tul $onsumului de $antit%/i mari. &$est aditiv nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. E 9<= - E?I;?I;OL &ditiv alimentar $u rol de ndul$itor 'i su#stan/%3suport pentru al/i aditivi. )ste un poliol $are se o#/ine din -lu$oz% prin "ermenta/ie0 n prezen/a unei dro2dii. Capa$itatea sa de ndul$ire este de $ir$a 7:B din $ea a za1%rului0 dar $on/ine doar 5B din $aloriile a$estuia.. 4n )uropa a "ost introdus a#ia n 2:: 0 iar n Rom(nia n 2::5 =.

)ritritolul este a#sor#it n intestinul su#/ire0 tre$(nd n s(n-e0 de unde este eliminat pe $ale renal%0 n $ea mai mare parte nemodi"i$at. &st"el0 el nu a2un-e n intestinul -ros 'i nu poate provo$a tul#ur%ri la a$est nivel0 de$(t da$% este $onsumat n $antit%/i "oarte mari. ,a$teriile din $avitatea #u$al% nu l pot des$ompune0 ast"el $% eritritolul nu a"e$teaz% dantura. Gustul este asem%n%tor $u al za1%rului0 dar are 'i o tent% r%$oritoare0 mentolat%. )l nu este la "el de solu#il $a za1%rul0 av(nd n plus 'i tendin/a de a se $ristaliza. 8e a$eea0 se "oloses$ di"erite su#stan/e antia-lomerante0 $are au rolul de a mpiedi$a $ristalizarea0 dar 'i de a mas$a -ustul mentolat0 $um ar "i inulina0 isomaltul sau -li$erina. 8atorit% sta#ilit%/ii la temperaturi ridi$ate0 a$est ndul$itor se "olose'te $u su$$es n ori$e tip de produse0 in$lusiv n $ele tratate termi$. &st"el0 se poate utiliza n $antit%/ile prev%zute de re/ete n produse de $o"er%rie0 patiserie0 #rut%rie0 n produse din "ru$te $onservate0 n deserturi diverse pe #az% de $a$ao0 -r%simi0 lapte0 "ru$te sau amidon0 n $ereale pentru mi$ul de2un0 n produse dieteti$e 'i suplimente alimentare0 n -uma de meste$at et$. 8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu s3au semnalat e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n alimente. Ciind un poliol0 este o#li-atorie ins$rip/ionarea pe produsele $e $on/in eritritol $% Qpoate avea e"e$t la5ativ70 deoare$e a$esta este e"e$tul $onsumului de $antit%/i mari. &$est aditiv nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. E 999 E@;?AC; DE F1ILLAIA &ditiv alimentar $u rol de a-ent de spumare. )ste un e5tra$t natural din s$oar/a unui ar#ore0 utilizat n $antitate de ma5im 5: m-Dl n #%uturi aromatizate0 pe #az% de ap%0 de tip Qsport70 Qener-izant70 $u aport de ele$troli/i sau alte #%uturi spe$iale. Do#a #ilnic& admi!& e!te de p"n& la 6 mgDEg corpI &$est aditiv nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. E 66>7 INVE?;AA &ditiv alimentar $u rol de sta#ilizator 'i a-ent de le-are. )ste o enzim% $are produ$e des$ompunerea za1%rului ?su$rozei@ n "ru$toz% 'i -lu$oz%0 de o#i$ei su# "orm% de sirop de za1%r invertit. 4n mod natural0 invertaza este sintetizat% de al#ine0 $are o "oloses$ pentru a produ$e mierea din ne$tar. Pentru uz alimentar0 invertaza se o#/ine din dro2dii. Se utilizeaz% n unele produse "ine de $io$olat%0 $(t 'i n unele produse "ine de $o"et%rie sau patiserie0 $on"orm $antit%/ilor prev%zute de re/ete. 8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu s3au semnalat e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n alimente. &$est aditiv nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. E 66>8 LIAOAIM &ditiv alimentar $u rol de $onservant. Se utilizeaz% $on"orm $antit%/ilor prev%zute de re/ete numai n vin 'i n #r(nzeturi maturate. )ste o enzim% $are se -%se'te n mod natural n sistemul imunitar uman0 n saliv%0 la$rimi sau n al#u'ul de ou. &$/iunea $onservant% se #azeaz% pe $apa$itatea sa de a distru-e peretele $elular al unor #a$terii $um ar "i Salmonella, 1.Coli sau Pseudomonas. Pentru uz alimentar se o#/ine din al#u' de ou. 8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu produ$e e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n alimente. E 64>> POLIDE@;?OA &ditiv alimentar $u rol de sta#ilizator0 a-ent de n-ro'are0 a-ent de a-lomerare0 ume$tant 'i su#stan/% 3 suport pentru ndul$itori. Pentru uz alimentar0 se o#/ine din de5troz%0 iar datorit% solu#ilit%/ii sale 'i a $on/inutului de "i#re este utilizat% pe s$ar% lar-% pentru a nlo$ui o parte din -r%simi0 za1%r sau amidon n produse de $o"et%rie0 patiserie 'i #rut%rie0 n preparate pe #az% de lapte0 $arne0 "ru$te0 ou%0 $ereale0 sau n #%uturi diverse. Se poate "olosi n $antit%/ile prev%zute de re/ete n toate tipurile de produse. 8oza .:

zilni$% nu este limitat% 'i nu produ$e e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n alimente. &$est aditiv nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. E 64>6 POLIVINILPI?OLIDON )Povidone0 PVP* &ditiv alimentar $u rol de emul-ator0 sta#ilizator0 su#stan/% 3 suport pentru al/i aditivi0 a-ent de n-ro'are 'i a-ent de -lazurare. )ste un $ompus sinteti$ de ori-ine mineral%0 $are0 la momentul des$operirii sale0 n 1.3.0 a "ost utilizat $a su#stitut de plasm% uman%0 $(t 'i n multe alte apli$a/ii medi$ale0 "arma$euti$e sau $osmeti$e. 4n industria alimentar%0 se "olose'te $a a-ent de limpezire a unor #%uturi0 pentru a$operirea de supra"a/% a "ru$telot proaspete 'i n suplimente alimentare su# "orm% de ta#lete sau dra2euri. 8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu produ$e e"e$te se$undare0 aditivul "iind a#solut si-ur 'i ned%un%tor. &$est aditiv nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. E 64>4 POLIVINILPOLIPI?OLIDON )PVPP* &ditiv alimentar $u rol de sta#ilizator0 a-ent de re/inere a $ulorii 'i su#stan/% 3 suport pentru al/i aditivi. )ste un $ompus sinteti$ de ori-ine mineral%0 $u lar-% apli$a/ie n medi$in%0 "arma$ie0 $osmeti$% et$. 4n industria alimentar%0 se "olose'te $a a-ent de limpezire a unor #%uturi0 "iind insolu#il 'i av(nd $alitatea de a $apta taninul0 elimin(ndu3l. Se utilizeaz% de asemeni n suplimente alimentare su# "orm% de ta#lete sau dra2euri. 8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu produ$e e"e$te se$undare0 aditivul "iind a#solut si-ur 'i ned%un%tor. &$est aditiv nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. E 64>2 P1L1LAN &ditiv alimentar $u rol de a-ent de -lazurare. )ste un poliza1arid o#/inut din amidon0 lipsit de -ust0 $are are proprietatea de a "orma un "ilm prote$tor0 o peli$ul%. Se "olose'te n $antit%/ile prev%zute de re/ete pentru a$operirea $apsulelor sau ta#letelor de suplimente alimentare. &$est aditiv nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. E 62>2 AMIDON O@IDA; &ditiv alimentar $u rol de a-ent de a-lomerare0 a-ent de n-ro'are0 sta#ilizator0 emul-ator 'i su#stan/% 3 suport pentru al/i aditivi. )ste un a'a3numit Qamidon modi"i$at70 adi$% un amidon supus unui anumit pro$edeu $1imi$ al $%rui s$op este m#un%t%/irea 'i adaptarea propriet%/ilor sale la anumite $erin/e0 $um ar "iE $re'terea sta#ilit%/ii la temperaturi "oarte nalte sau "oarte s$%zute0 n medii a$ide sau al$aline0 lun-irea sau s$urtarea timpului de $oa-ulare sau -eli"i$are0 $apa$itatea de a $oa-ula la re$e0 modi"i$area te5turii et$. . &midonul modi"i$at are o mai mare $apa$itate de a a#sor#i apa0 de a su#stitui par/ial -r%simile0 de a "orma emulsii0 "iind utilizat n produse pe #az% de lapte0 $arne0 ou%0 -r%simi0 $ereale0 n produse de $o"et%rie0 #rut%rie0 patiserie0 la $onserve din "ru$te0 le-ume0 pe'te0 n sosuri0 $ondimente0 supe $on$entrate0 $reme0 #udin$i0 deserturi diverse0 n #%uturi aromate al$ooli$e 'i neal$ooli$e et$. Se utilizeaz%0 de asemeni0 n $antitate de 5:-Dl n alimente pentru n/%r$are0 destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. 8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu produ$e e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n alimente. ;otu'i0 $antit%/ile prea mari pot produ$e tul#ur%ri -astrointestinale. E 626> FO/FA; MONOAMIDONIC &ditiv alimentar $u rol de a-ent de a-lomerare0 a-ent de n-ro'are0 sta#ilizator0 emul-ator 'i su#stan/% 3 suport pentru al/i aditivi. )ste un a'a3numit Qamidon modi"i$at70 adi$% un amidon supus unui anumit pro$edeu $1imi$ al $%rui s$op este m#un%t%/irea 'i adaptarea propriet%/ilor sale la anumite $erin/e0 $um ar "iE $re'terea sta#ilit%/ii la temperaturi "oarte nalte sau "oarte s$%zute0 n medii a$ide sau al$aline0

.1

lun-irea sau s$urtarea timpului de $oa-ulare sau -eli"i$are0 $apa$itatea de a $oa-ula la re$e0 modi"i$area te5turii et$. . &midonul modi"i$at are o mai mare $apa$itate de a a#sor#i apa0 de a su#stitui par/ial -r%simile0 de a "orma emulsii0 "iind utilizat n produse pe #az% de lapte0 $arne0 ou%0 -r%simi0 $ereale0 n produse de $o"et%rie0 #rut%rie0 patiserie0 la $onserve din "ru$te0 le-ume0 pe'te0 n sosuri0 $ondimente0 supe $on$entrate0 $reme0 #udin$i0 deserturi diverse0 n #%uturi aromate al$ooli$e 'i neal$ooli$e et$. . Se utilizeaz%0 de asemeni0 n $antitate de 5:-Dl n alimente pentru n/%r$are0 destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. 8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu produ$e e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n alimente. ;otu'i0 $antit%/ile prea mari pot produ$e tul#ur%ri -astrointestinale. E 6264 FO/FA; DE DIAMIDON &ditiv alimentar $u rol de a-ent de a-lomerare0 a-ent de n-ro'are0 sta#ilizator0 emul-ator 'i su#stan/% 3 suport pentru al/i aditivi. )ste un a'a3numit Qamidon modi"i$at70 adi$% un amidon supus unui anumit pro$edeu $1imi$ al $%rui s$op este m#un%t%/irea 'i adaptarea propriet%/ilor sale la anumite $erin/e0 $um ar "iE $re'terea sta#ilit%/ii la temperaturi "oarte nalte sau "oarte s$%zute0 n medii a$ide sau al$aline0 lun-irea sau s$urtarea timpului de $oa-ulare sau -eli"i$are0 $apa$itatea de a $oa-ula la re$e0 modi"i$area te5turii et$.. &midonul modi"i$at are o mai mare $apa$itate de a a#sor#i apa0 de a su#stitui par/ial -r%simile0 de a "orma emulsii0 "iind utilizat n produse pe #az% de lapte0 $arne0 ou%0 -r%simi0 $ereale0 n produse de $o"et%rie0 #rut%rie0 patiserie0 la $onserve din "ru$te0 le-ume0 pe'te0 n sosuri0 $ondimente0 supe $on$entrate0 $reme0 #udin$i0 deserturi diverse0 n #%uturi aromate al$ooli$e 'i neal$ooli$e et$. . Se utilizeaz%0 de asemeni0 n $antitate de 5:-Dl n alimente pentru n/%r$are0 destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. 8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu produ$e e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n alimente. ;otu'i0 $antit%/ile prea mari pot produ$e tul#ur%ri -astro3intestinale. E 6267 FO/FA; DE DIAMIDON FO/FA;A; &ditiv alimentar $u rol de a-ent de a-lomerare0 a-ent de n-ro'are0 sta#ilizator0 emul-ator 'i su#stan/% 3 suport pentru al/i aditivi. )ste un a'a3numit Qamidon modi"i$at70 adi$% un amidon supus unui anumit pro$edeu $1imi$ al $%rui s$op este m#un%t%/irea 'i adaptarea propriet%/ilor sale la anumite $erin/e0 $um ar "iE $re'terea sta#ilit%/ii la temperaturi "oarte nalte sau "oarte s$%zute0 n medii a$ide sau al$aline0 lun-irea sau s$urtarea timpului de $oa-ulare sau -eli"i$are0 $apa$itatea de a $oa-ula la re$e0 modi"i$area te5turii et$. &midonul modi"i$at are o mai mare $apa$itate de a a#sor#i apa0 de a su#stitui par/ial -r%simile0 de a "orma emulsii0 "iind utilizat n produse pe #az% de lapte0 $arne0 ou%0 -r%simi0 $ereale0 n produse de $o"et%rie0 #rut%rie0 patiserie0 la $onserve din "ru$te0 le-ume0 pe'te0 n sosuri0 $ondimente0 supe $on$entrate0 $reme0 #udin$i0 deserturi diverse0 n #%uturi aromate al$ooli$e 'i neal$ooli$e et$. Se utilizeaz%0 de asemeni0 n $antitate de 5:-Dl n alimente pentru n/%r$are0 destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. 8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu produ$e e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n alimente. ;otu'i0 $antit%/ile prea mari pot produ$e tul#ur%ri -astrointestinale. E 6262 FO/FA; DE DIAMIDON ACE;ILA; &ditiv alimentar $u rol de a-ent de a-lomerare0 a-ent de n-ro'are0 sta#ilizator0 emul-ator 'i su#stan/% 3 suport pentru al/i aditivi. )ste un a'a3numit Qamidon modi"i$at70 adi$% un amidon supus unui anumit pro$edeu $1imi$ al $%rui s$op este m#un%t%/irea 'i adaptarea propriet%/ilor sale la anumite $erin/e0 $um ar "iE $re'terea sta#ilit%/ii la temperaturi "oarte nalte sau "oarte s$%zute0 n medii a$ide sau al$aline0 lun-irea sau s$urtarea timpului de $oa-ulare sau -eli"i$are0 $apa$itatea de a $oa-ula la re$e0 modi"i$area te5turii et$. . .2

&midonul modi"i$at are o mai mare $apa$itate de a a#sor#i apa0 de a su#stitui par/ial -r%simile0 de a "orma emulsii0 "iind utilizat n produse pe #az% de lapte0 $arne0 ou%0 -r%simi0 $ereale0 n produse de $o"et%rie0 #rut%rie0 patiserie0 la $onserve din "ru$te0 le-ume0 pe'te0 n sosuri0 $ondimente0 supe $on$entrate0 $reme0 #udin$i0 deserturi diverse0 n #%uturi aromate al$ooli$e 'i neal$ooli$e et$. . Se utilizeaz%0 de asemeni0 n $antitate de 5:-Dl n alimente pentru n/%r$are0 destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. 8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu produ$e e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n alimente. ;otu'i0 $antit%/ile prea mari pot produ$e tul#ur%ri -astrointestinale. E 624> AMIDON ACE;ILA; &ditiv alimentar $u rol de a-ent de a-lomerare0 a-ent de n-ro'are0 sta#ilizator0 emul-ator 'i su#stan/% 3 suport pentru al/i aditivi. )ste un a'a3numit Qamidon modi"i$at70 adi$% un amidon supus unui anumit pro$edeu $1imi$ al $%rui s$op este m#un%t%/irea 'i adaptarea propriet%/ilor sale la anumite $erin/e0 $um ar "iE $re'terea sta#ilit%/ii la temperaturi "oarte nalte sau "oarte s$%zute0 n medii a$ide sau al$aline0 lun-irea sau s$urtarea timpului de $oa-ulare sau -eli"i$are0 $apa$itatea de a $oa-ula la re$e0 modi"i$area te5turii et$. &midonul modi"i$at are o mai mare $apa$itate de a a#sor#i apa0 de a su#stitui par/ial -r%simile0 de a "orma emulsii0 "iind utilizat n produse pe #az% de lapte0 $arne0 ou%0 -r%simi0 $ereale0 n produse de $o"et%rie0 #rut%rie0 patiserie0 la $onserve din "ru$te0 le-ume0 pe'te0 n sosuri0 $ondimente0 supe $on$entrate0 $reme0 #udin$i0 deserturi diverse0 n #%uturi aromate al$ooli$e 'i neal$ooli$e et$. Se utilizeaz%0 de asemeni0 n $antitate de 5:-Dl n alimente pentru n/%r$are0 destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. 8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu produ$e e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n alimente. ;otu'i0 $antit%/ile prea mari pot produ$e tul#ur%ri -astrointestinale. E 6244 ADIPA; DE DIAMIDON ACE;ILA; &ditiv alimentar $u rol de a-ent de a-lomerare0 a-ent de n-ro'are0 sta#ilizator0 emul-ator 'i su#stan/% 3 suport pentru al/i aditivi. )ste un a'a3numit Qamidon modi"i$at70 adi$% un amidon supus unui anumit pro$edeu $1imi$ al $%rui s$op este m#un%t%/irea 'i adaptarea propriet%/ilor sale la anumite $erin/e0 $um ar "iE $re'terea sta#ilit%/ii la temperaturi "oarte nalte sau "oarte s$%zute0 n medii a$ide sau al$aline0 lun-irea sau s$urtarea timpului de $oa-ulare sau -eli"i$are0 $apa$itatea de a $oa-ula la re$e0 modi"i$area te5turii et$. . &midonul modi"i$at are o mai mare $apa$itate de a a#sor#i apa0 de a su#stitui par/ial -r%simile0 de a "orma emulsii0 "iind utilizat n produse pe #az% de lapte0 $arne0 ou%0 -r%simi0 $ereale0 n produse de $o"et%rie0 #rut%rie0 patiserie0 la $onserve din "ru$te0 le-ume0 pe'te0 n sosuri0 $ondimente0 supe $on$entrate0 $reme0 #udin$i0 deserturi diverse0 n #%uturi aromate al$ooli$e 'i neal$ooli$e et$. Se utilizeaz%0 de asemeni0 n $antitate de 5:-Dl n alimente pentru n/%r$are0 destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. 8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu produ$e e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n alimente. ;otu'i0 $antit%/ile prea mari pot produ$e tul#ur%ri -astrointestinale. E 622> AMIDON :ID?O@IP?OPILIC &ditiv alimentar $u rol de a-ent de a-lomerare0 a-ent de n-ro'are0 sta#ilizator0 emul-ator 'i su#stan/% 3 suport pentru al/i aditivi. )ste un a'a3numit Qamidon modi"i$at70 adi$% un amidon supus unui anumit pro$edeu $1imi$ al $%rui s$op este m#un%t%/irea 'i adaptarea propriet%/ilor sale la anumite $erin/e0 $um ar "iE $re'terea sta#ilit%/ii la temperaturi "oarte nalte sau "oarte s$%zute0 n medii a$ide sau al$aline0 lun-irea sau s$urtarea timpului de $oa-ulare sau -eli"i$are0 $apa$itatea de a $oa-ula la re$e0 modi"i$area te5turii et$. .

.3

&midonul modi"i$at are o mai mare are $apa$itate de a a#sor#i apa0 de a su#stitui par/ial -r%simile0 de a "orma emulsii0 "iind utilizat n produse pe #az% de lapte0 $arne0 ou%0 -r%simi0 $ereale0 n produse de $o"et%rie0 #rut%rie0 patiserie0 la $onserve din "ru$te0 le-ume0 pe'te0 n sosuri0 $ondimente0 supe $on$entrate0 $reme0 #udin$i0 deserturi diverse0 n #%uturi aromate al$ooli$e 'i neal$ooli$e et$. Se utilizeaz%0 de asemeni0 n $antitate de 5:-Dl n alimente pentru n/%r$are0 destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. 8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu produ$e e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n alimente. ;otu'i0 $antit%/ile prea mari pot produ$e tul#ur%ri -astrointestinale. E 6224 FO/FA; DE DIAMIDON :ID?O@IP?OPILIC &ditiv alimentar $u rol de a-ent de a-lomerare0 a-ent de n-ro'are0 sta#ilizator0 emul-ator 'i su#stan/% 3 suport pentru al/i aditivi. )ste un a'a3numit Qamidon modi"i$at70 adi$% un amidon supus unui anumit pro$edeu $1imi$ al $%rui s$op este m#un%t%/irea 'i adaptarea propriet%/ilor sale la anumite $erin/e0 $um ar "iE $re'terea sta#ilit%/ii la temperaturi "oarte nalte sau "oarte s$%zute0 n medii a$ide sau al$aline0 lun-irea sau s$urtarea timpului de $oa-ulare sau -eli"i$are0 $apa$itatea de a $oa-ula la re$e0 modi"i$area te5turii et$. . &midonul modi"i$at are o mai mare are $apa$itate de a a#sor#i apa0 de a su#stitui par/ial -r%simile0 de a "orma emulsii0 "iind utilizat n produse pe #az% de lapte0 $arne0 ou%0 -r%simi0 $ereale0 n produse de $o"et%rie0 #rut%rie0 patiserie0 la $onserve din "ru$te0 le-ume0 pe'te0 n sosuri0 $ondimente0 supe $on$entrate0 $reme0 #udin$i0 deserturi diverse0 n #%uturi aromate al$ooli$e 'i neal$ooli$e et$. . Se utilizeaz%0 de asemeni0 n $antitate de 5:-Dl n alimente pentru n/%r$are0 destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. 8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu produ$e e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n alimente. ;otu'i0 $antit%/ile prea mari pot produ$e tul#ur%ri -astrointestinale. E 628> OC;ENIL /1CCINA; DE AMIDON /ODIC &ditiv alimentar $u rol de a-ent de a-lomerare0 a-ent de n-ro'are0 sta#ilizator0 emul-ator 'i su#stan/% 3 suport pentru al/i aditivi. )ste un a'a3numit Qamidon modi"i$at70 adi$% un amidon supus unui anumit pro$edeu $1imi$ al $%rui s$op este m#un%t%/irea 'i adaptarea propriet%/ilor sale la anumite $erin/e0 $um ar "iE $re'terea sta#ilit%/ii la temperaturi "oarte nalte sau "oarte s$%zute0 n medii a$ide sau al$aline0 lun-irea sau s$urtarea timpului de $oa-ulare sau -eli"i$are0 $apa$itatea de a $oa-ula la re$e0 modi"i$area te5turii et$. &midonul modi"i$at are o mai mare are $apa$itate de a a#sor#i apa0 de a su#stitui par/ial -r%simile0 de a "orma emulsii0 "iind utilizat n produse pe #az% de lapte0 $arne0 ou%0 -r%simi0 $ereale0 n produse de $o"et%rie0 #rut%rie0 patiserie0 la $onserve din "ru$te0 le-ume0 pe'te0 n sosuri0 $ondimente0 supe $on$entrate0 $reme0 #udin$i0 deserturi diverse0 n #%uturi aromate al$ooli$e 'i neal$ooli$e et$. Se utilizeaz%0 de asemeni0 n $antitate de 5:-Dl n alimente pentru n/%r$are0 destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. 8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu produ$e e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n alimente. ;otu'i0 $antit%/ile prea mari pot produ$e tul#ur%ri -astrointestinale. E 6286 AMIDON O@IDA; ACE;ILA; &ditiv alimentar $u rol de a-ent de a-lomerare0 a-ent de n-ro'are0 sta#ilizator0 emul-ator 'i su#stan/% 3 suport pentru al/i aditivi. )ste un a'a3numit Qamidon modi"i$at70 adi$% un amidon supus unui anumit pro$edeu $1imi$ al $%rui s$op este m#un%t%/irea 'i adaptarea propriet%/ilor sale la anumite $erin/e0 $um ar "iE $re'terea sta#ilit%/ii la temperaturi "oarte nalte sau "oarte s$%zute0 n medii a$ide sau al$aline0 lun-irea sau s$urtarea timpului de $oa-ulare sau -eli"i$are0 $apa$itatea de a $oa-ula la re$e0 modi"i$area te5turii et$. .

&midonul modi"i$at are o mai mare are $apa$itate de a a#sor#i apa0 de a su#stitui par/ial -r%simile0 de a "orma emulsii0 "iind utilizat n produse pe #az% de lapte0 $arne0 ou%0 -r%simi0 $ereale0 n produse de $o"et%rie0 #rut%rie0 patiserie0 la $onserve din "ru$te0 le-ume0 pe'te0 n sosuri0 $ondimente0 supe $on$entrate0 $reme0 #udin$i0 deserturi diverse0 n #%uturi aromate al$ooli$e 'i neal$ooli$e et$. Se utilizeaz%0 de asemeni0 n $antitate de 5:-Dl n alimente pentru n/%r$are0 destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. 8oza zilni$% nu este limitat% 'i nu produ$e e"e$te se$undare la $antit%/ile "olosite n alimente. ;otu'i0 $antit%/ile prea mari pot produ$e tul#ur%ri -astrointestinale. E 6284 OC;ENIL /1CCINA; DE AMIDON AL1MINI1 &ditiv alimentar $u rol de a-ent de a-lomerare0 a-ent de n-ro'are0 sta#ilizator0 emul-ator 'i su#stan/% 3 suport pentru al/i aditivi. Se utilizeaz% n $antitate de 35-DL- numai n preparate de vitamine n suplimente alimentare su# "orm% de $apsule. &$est aditiv nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. E 68>8 CI;?A; DE ;?IE;IL &ditiv alimentar $u rol de sta#ilizator0 a-ent antispumant0 se$1estrant 'i su#stan/%3suport pentru arome. Se o#/ine din a$id $itri$0 "iind un li$1id uleios0 inodor 'i in$olor0 utilizat pentru sta#ilizarea spumei din al#u' de ou n $antitatea prev%zut% de re/et% 'i $a solvent pentru arome. 4n alimente -ata pentru $onsum nu este permis s% se re-%seas$% o $antitate mai mare de 3-DL-0 iar n #%uturi nu este permis% o $antitate mai mare de 1-Dl. Do#a #ilnic& ma(im& admi!& e!te de p"n& la 6>mgDEg corpI Consumul ndelun-at 'i dozele mari pot $auza ame/eli0 sl%#i$iune0 pierderi de e$1ili#ru 'i $1iar a"e$tarea "i$atului. &$est aditiv nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. E 6863 DIACE;A; DE +LICE?IL )Diacetin&* &ditiv alimentar $u rol de solvent pentru al/i aditivi0 n spe$ial arome. Se o#/ine din a$id a$eti$ 'i -li$erol. 8oza zilni$% nu este limitat%0 nu este to5i$ 'i nu produ$e e"e$te se$undare. E 686= ;?IACE;A; DE +LICE?IL );riacetin&* &ditiv alimentar $u rol de solvent pentru al/i aditivi0 n spe$ial arome. Se o#/ine din a$id a$eti$ 'i -li$erol. 8oza zilni$% nu este limitat%0 nu este to5i$ 'i nu produ$e e"e$te se$undare. &$est aditiv nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. E 6869 ALCOOL 5ENAILIC &ditiv alimentar $u rol de solvent pentru al/i aditivi0 n spe$ial arome. )ste un $ompus or-ani$ prezent n mod natural n multe "ru$te 'i $eaiuri0 $(t 'i n "lori0 pre$um iasomia sau Jlan-3 Jlan-. Se utilizeaz% la arome pentru li$1ioruri0 vinuri aromatizate0 #%uturi aromatizate pe #az% de vin 'i $o$Ltailuri aromatizate pe #az% de vin n $antitate de 1:: m-Dl0 $(t 'i la produse de $o"et%rie0 in$lusiv $io$olat% 'i produse "ine de pani"i$a/ie n $antitate de 25: m-DL-. 8oza zilni$% nu este limitat%0 nu este to5i$ 'i nu produ$e e"e$te se$undare. &$est aditiv nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i. E 684> P?OPAN 604-DIOL )Propilen glicol0 Metil diol* &ditiv alimentar $u rol de sta#ilizator0 solvent pentru arome0 ume$tant0 a-ent antia-lomerant0 a-ent antispumant0 emul-ator 'i a-ent de n-ro'are. )ste un $ompus or-ani$0 $are

.5

se prezint% su# "orma unui li$1id u'or v(s$os0 $u -ust dul$ea- 'i "%r% miros0 $unos$ut 'i su# denumirea de anti-el. Se utilizeaz% n industria tutunului0 a produselor $osmeti$e0 n apli$a/ii medi$ale0 dar $a aditiv este "olosit n spe$ial $a solvent pentru arome 'i $oloran/i. 4n alimentele -ata pentru $onsum nu este permis s% se re-%seas$% o $antitate mai mare de 3-DL-0 iar n #%uturi nu este permis% o $antitate mai mare de 1-Dl. Aai poate "i -%sit n $omer/ n $ompozi/ia esen/elor de rom0 vanilie0 l%m(ie et$.0 unde este "olosit $a solvent al respe$tivelor arome Do#a #ilnic& ma(im& admi!& e!te de p"n& la 48mgDEg corpI 8e'i au propriet%/i "izi$e asem%n%toare0 propilen 3 -li$olul ?)152:@ nu tre#uie $on"undat $u etilen 3 -li$olul0 $are nu se "olose'te n alimente 'i poate "i in-erat doar a$$idental0 provo$(nd into5i$a/ii -rave. 4n pro$esul di-estiei0 propilen 3 -li$olul se des$ompune n a$id piruvi$0 $are este un meta#olit normal0 rezultat din des$ompunerea -lu$idelor0 n timp $e etilen 3 -li$olul se des$ompune n a$id o5ali$0 $are este "oarte to5i$0 a"e$t(nd n spe$ial rini$1ii. &ditivul propilen 3 -li$ol este $onsiderat si-ur da$% nu se dep%'e'te doza zilni$% admis%0 av(nd to5i$itate redus%. &$est aditiv nu este permis n alimentele destinate su-arilor 'i $opiilor mi$i.

,I,!I>GR&CI) 1. Code5 &limentarius * General Standard "or Cood &dditives 3 OOO.$ode5alimentarius.net 2. )uropean Cood Sa"etJ &ut1oritJ 3 OOO.e"sa.europa.eu .+

3. Soint C&>DTG> )5pert Committee on Cood &dditives Aono-rap1s1.5+32::=. . International Pro-ramme on C1emi$al Sa"etJ * OOO.in$1em.or5. >rdin nr. 13 7 din :3D:=D2::7 Pu#li$at n Aonitorul >"i$ial0 Partea I nr. =:+ din 27D11D2::7 pentru modi"i$area 'i $ompletarea Normelor privind aditivii alimentari destina/i utiliz%rii n produsele alimentare pentru $onsum uman0 apro#ate prin >rdinul ministrului s%n%t%/ii 'i "amiliei 'i al ministrului a-ri$ulturii0 alimenta/iei 'i p%durilor nr. 3=D2.5D2::2. +. >rdin nr. 15 din :3D:3D2::5 Pu#li$at n Aonitorul >"i$ial0 Partea I nr. 75 din :+D:+D2::5 pentru modi"i$area 'i $ompletarea >rdinului ministrului s%n%t%/ii 'i "amiliei 'i al ministrului a-ri$ulturii0 alimenta/iei 'i p%durilor nr. 3=D2.5D2::2 pentru apro#area Normelor privind aditivii alimentari destina/i utiliz%rii n produsele alimentare pentru $onsum uman. 7. >rdin nr. 21+= din 2 D12D2::7 Pu#li$at n Aonitorul >"i$ial0 Partea I nr. .. din :=D:2D2::= privind modi"i$area >rdinului ministrului s%n%t%/ii 'i "amiliei 'i al ministrului a-ri$ulturii0 alimenta/iei 'i p%durilor nr. 3=D2.5D2::2 pentru apro#area Normelor privind aditivii alimentari destina/i utiliz%rii n produsele alimentare pentru $onsum uman. =. >rdin nr. 3=D2.5D2::2 din 45#"6#!""! pentru apro#area Normelor privind aditivii alimentari destina/i utiliz%rii n produsele alimentare pentru $onsum uman Publicat in 7onitorul .'icial, Partea 8 nr. 9!! din ":#4"#!""!. .. >rdin nr. +2 din 27D:1D2:: Pu#li$at n Aonitorul >"i$ial0 Partea I nr. 3:2 din :+D: D2:: privind modi"i$area 'i $ompletarea >rdinului ministrului s%n%t%/ii 'i "amiliei 'i al ministrului a-ri$ulturii0 alimenta/iei 'i p%durilor nr. 3=D2.5D2::2 pentru apro#area Normelor privind aditivii alimentari destina/i utiliz%rii n produsele alimentare pentru $onsumul uman 1:. >rdin nr. +.2 din 23D: D2::7. Pu#li$at n Aonitorul >"i$ial0 Partea I nr. 3.: din :=D:+D2::7 privind modi"i$area 'i $ompletarea ane5ei la >rdinul ministrului s%n%t%/ii 'i "amiliei 'i al ministrului a-ri$ulturii0 alimenta/iei 'i p%durilor nr. 3=D2.5D2::2 pentru apro#area Normelor privind aditivii alimentari destina/i utiliz%rii n produsele alimentare pentru $onsum uman. 11. >rdin nr. .75D1+.12.1..= al Ainistrului S%n%t%/ii privind Normele i-ieni$o3sanitare pentru alimente. 12. R(peanu A.8.0 ;o5i$e 'i to5ine din alimente 'i "ura2e0 )ditura Ceres0 ,u$ure'ti0 1.75 13. So$ietJ o" ;o5i$olo-J3Reston0 <ir-inia OOO. to5s$i.o5"ord2ournals.or1 . Ta-enin-en UniversitJ * Net1erlands OOO."ood3in"o.net 15. OOO.OiLipedia.or-

.7

.=

S-ar putea să vă placă și