Sunteți pe pagina 1din 204

Dr.ing.

Cornel FLOREA GABRIAN

MANAGEMENTUL DE MEDIU N SOCIETILE COMERCIALE O PROVOCARE N PROCESUL DE INTEGRARE EUROPEAN

BUCURETI-2008

Prefata

Romnia ca ar membr a Uniunii Europene are obliga ia de a implementa prevederile acquis-ului comunitar n scopul protejarii mediului n ntregul su. Prin transpunerea acestor prevederi n legislaia naional se asigur condi iile necesare uniformizrii legislaiei din domeniul proteciei mediului la nivel european singura particularitate pentru statul membru rmnnd modul de implementare a acesteia i atingerea !intelor din programele elaborate la acest nivel. "e asemenea transpunerea n legisla ia na!ional a acquis-ului comunitar de mediu asigur i implementarea lui la nivelul fiecrui stat membru conferindu-le acestora #anse egale de dezvoltare durabil . $copul acestei cr!i este de a fi un instrument pentru cunoa#terea prevederilor legisla!iei de mediu la ea fiind ata#at un %" cu prevederile legisla!iei na!ionale de mediu la nivelul lunii mai &''( #i astfel s se poata ac!iona pentru implementarea #i respectarea acesteia. %artea are drept grup !int societile comerciale dar nu nseamn c ea nu poate fi folosit #i de al!i utilizatori precum) administra ia public central #i local agricultura #i societatea civil. %artea a fost conceput ca un g*id de protec!ia mediului pentru societ!ile comerciale #i este structurat pe ++capitole a cror succesiune este urmtoarea) %apitolul +.,ntroducere - n care se face o prezentare a conceptului nou privind relevan! proiectrii pentru dezvoltarea durabil. -n %apitolul &.- Principalele tendin!e #i perspective ale evolu!iei la nivel comunitar a politicii de mediu . n care se face o scurt prezentare a institu!iilor europene #i a politicii #i strategiilor la nivel de Uniune European precum #i a planurilor de ac!iune n acest domeniu. %apitolul /. - %alitatea aerului - prezint modul de abordare a problematicii n domeniu precum #i cerin!ele legale privind protec!ia calit!ii aerului ambiental. %apitolul 0 . - %alitatea apei - face referiri la sursele de poluare efectele acestora asupra mediului #i snt!ii popula!iei #i mijloacele de protec!ie a resursei naturale. %apitolul 1 - 2anagementului de#eurilor solide cuprinde principiile utilizate n acest domeniu referiri la de#eurile periculoase #i modul de identificare a acestora precum #i mijloace de eliminare a acestora. -n %apitolul (.- %ontrolul polurii . n care se face o prezentare a cerin elor privind implementarea #i a sistemului de raportare conform prevederilor "irectivei privind prevenirea #i controlul integrat al polurii. %apitolul 3. - $istemul de 2anagement de 2ediu- face o prezentare a pa#ilor necesari implementrii acestuia. %apitolul 4. Evaluarea impactului de mediu -prezint pe scurt procedura n acest domeniu. %apitolul +'.- 2anagementul Riscului de 2ediu -se face o prezentare a sistemului #i a modului de implementare.

%5P,678U8 ++. -Programul de 2onitorizare a factorilor de mediu - prezint metodele de msurare sistemul de control al calit!ii #i raportarea n domeniu. %"-ul ata#at cr!ii este structurat n dou volume #i anume) -n 9olumul + este prezentat legisla!ia aferent capitolelor) legisla!ie orizontal #i reglementri: protec!ia atmosferei: controlul polurii #i managementul riscului: conservarea naturii biosecuritate #i managementul de#eurilor. 9olumul & cuprinde legisla!ia pentru capitolele privind) substan!ele c*imice #i managementul apelor. ;iecare capitol al celor dou volume este structurat n acela#i fel #i anume prezint legile #i %onven!iile interna!ionale la care Romnia este parte #i care reglementeaz domeniul. 5poi sunt prezentate actele subsecvente acestora #i anume <otrrile de =uvern #i 7rdine de ministru. 5cest =*id ar trebui s fie pe masa tuturor celor implica!i n activitatea de mediu fiind un instrument util #i necesar pentru desf urarea activit!ii de zi cu zi n domeniu att de comple> al protec!ie mediului n ntregul su. Dr.ing. Cornel FLOREA GABRIAN

Capitolul 1. Relevana proiectrii pentru de voltarea dura!il. ,novarea produsului %ompaniile de pe tot globul #i mresc nevoia de inovare a produselor lor #i a proceselor pentru a putea rezista presiunilor competi!ionale. cre#terii productivit!ii luptei pentru cucerirea pie!ii #i atragerii de investi!ii strine. ,novarea produsului este c*eia strategiei privind op!iunile disponibile unei companii pentru a putea concura ct mai bine cu produsele sale pe lan!ul de vnzare #i pentru a se putea integra n dezvoltarea economic sectorial a industriei. ?eneficiind de avantajele privind informa!ia comunicarea #i infrastructura local #i cunoscd faptul c competitivitatea reprezint o provocare pe pia!a interna!ional companiile trebuie s se adapteze noilor cerin!e ale pie!ii. Produsele #i dezvoltarea durabil Problemele globale de protec!ia mediului #i cre#terea gradului de ngrijorare al popula!ei privind) sc*imbrile climatice poluarea #i dispari!iile de specii precum #i cele sociale privind srcia sntatea condi!iile de munc siguran! #i inec*itate toate acestea au fcut ca impelementarea principiilor dezvoltrii durabile s fie o cerin! pentru industrie. Unul dintre cele mai utilizate instrumente disponibile pentru industrie #i guverne este aplicarea criteriilor privind dezvoltarea durabil n proiectarea produselor pentru a rspunde acestor ngrijorri ale popula!iei. 5ccelerarea procesului de globalizare #i liberalizare a pie!ei sprijinite de informa!iile privind te*nologiile avansate au dus la sc*imbri fundamentale ale sectorului privat n toate sectoarele economice furniznd noi oportunit!i #i provocri n mbunt!irea susteinabilit!ii companiilor mari #i mici #i la eforturi importante ale acestora legate de satisfacerea cerin!elor privind dezvoltarea durabil. 2ulte organiza!ii au dezvoltat instrumente #i concepte care s ajute companiile n regndirea proiectrii #i producerii produselor pentru a.#i mbunt!i profitul a face fa! competitivit!ii #i a reduce impactul activit!ii desf#urate asupra amediului. %a #i rezultat #i innd cont de e>perien!a c#tigat Ecodesign-ul a evoluat spre cuprinderea tuturor acestor cerin!e privind dezvoltarea durabil #i pentru a gsi noi ci pentru satisfacerea nevoilor consumatorului utiliznd cantit!i reduse de resurse naturale. Ecodesign-ul ne ajut s facem @produse verziA fiind un concept acceptat n prezent #i este cea mai bun cale s satisfacem sistematic cerin!ele consumatorului . sociale economice #i de mediu- la un nivel corespunztor. %ei trei piloni ai dezvoltrii durabile Bsocial economic #i mediuC fac de asemenea referire la popula!ie planet #i profit. Ele sunt legate la elementul de inovare a produsului a#a cum este prezentat n figura de mai jos.

P7PU85D,E

PRODUS

PROFIT

PLANE T

Populaie, Planet, Profit i Produs

,novarea produsului pentru a fi susteinabil trebuie s ating provocrile legate de popula!ie planet #i profit: de a#teptrile sociale #i de distribu!ia ec*itabil a valorilor pe lan!ul global al valorii #i munca de inovare trebuie s !in cont de suportabilitatea ecosistemului. Produsele #i aspectele de mediu - implica!iile planetei -n perioada anilor +43'-+44' dezvoltarea durabil a devenit o cerin! a mediului #i ini!ial eforturile te*nologice erau ndreptate spre mbunt!iri realizate la captul conductei. 5ceste abordri au fost sc*imbate mai trziu prin concepte cum ar fi) te*nologii curate produc!ii curate #i eco-eficien!a. Urmtoarea sc*imbare a fost impactul produsului prin aceasta s-a luat n considerare ntregul ciclu de via! al produsului iar %onceptele privind Ecodesign-ul #i Proiectarea pentru protec!ia mediului au fost dezvoltate #i puse n practic. ,mpactul asupra mediului poate fi mpr!it n trei categorii Bvezi tabelul de mai josC #i anume) Pagube pentru mediu: Pericole pentru sntatea popula!iei:#i Epuizarea resurselor. 6ipul impactului Pagube pentru mediu: $c*imbrile climatice "escriere Emisii de gaze cu efect de ser de la) arderea combustibililor fosili agricultur i procese industriale. Efecte) sc*imbrile de temperatur:cre#terea nivelului mrilor: de#ertificarea etc.. "eprecierea stratului de ozon din stratosfer datorat emisiilor de %;% Efecte)cre#terea cantit!ii de raze U9 care duce la cre#terea inciden!ei cancerului reducerea productivit!ii plantelor algelor marine #i a biotei din zonele alpine

"eprecierea stratului de ozon

Ploile acide

Eutrofizarea apei

Utilizarea pmntului

Ecoto>icitatea Pericole pentru sntatea popula!iei $mog-ul #i poluarea aerului

5cidifierea precipita!iilor ca urmare a emisiilor de bio>id de sulf i altor substan!e. Efecte)dizolvarea metalelor grele din sol care devin to>ice pentru plante #i organismele acvatice. 5dugarea de nutrien!i n e>ces n ape dezvoltarea algelor albastre n ape #i scderea nivelului o>igenului dizolvat n ap. Efecte) moartea pe#tilor #i a altor organisme acvatice. 2odificri fizice sau distrugerea *abitatelor natural datorit nevoilor pentru agricultur ci de transport #i dezvoltarea ora#elor. Efect)%auza primar a pierderilor de biodiversitate. E>punerea plantelor #i animalelor la substan!e periculoase. 7 mare varietate de efecte.

$ubstan!ele cancerigene Epuizarea resurselor. %ombustibilii fosili 5pa proaspt

Emisiile de o>izi de azot #i sulf particule 97% #i ioni de metale grele. Efecte)cre#terea inciden!ei de astm bron#ic #i a altor boli. %re#terea inciden!ei bolilor cancerigene. 5ctualul consum de combustibili fosili este mult mai mare dect timpul necesar naturii pentru reumplerea rezervoarelor. %onsumul ridicat de ap de suprafa! sau subteran n unele zone este a#a de ridicat nct apa nu mai are posibilitate s se regenereze. 2inereurile cu un con!inut de metale sunt convertite n metale #i datorit cererilor tot mai mari pe pia!a resusele scad.

2ineralele

%iclul de via! al produsului %iclul de via! al unui produs ncepe cu e>tragerea prelucrarea #i vinderea materiilor prime iar pentru toate aceste faze avem nevoie de energie. El acoper fabricarea produsului distribuirea lui utilizarea B#i posibilitatea de reutilizare #i reciclareC #i n final depozitarea. ,mpactul de mediu al tuturor fazelor ciclului de via! al produsului poate fi evaluat. ;actorii c*eie sunt consumurile de material intrate Bap resurse neregenerabile energia pentru fiecare stadiu al duratei de via! a produsuluiC #i ie#irile din proces Bde#euri ape uzate emisiiC #i factori precum)zgomot vibra!ii radia!ii #i cmp electromagnetic. E>emplu) %iclul de via! al unei cm#i

%ma#a este adesea fcut din amestec de fibre naturale cu fibre sintetice. Pentru a produce fibrele naturale Be>emplu)bumbaculC sau sintetice utilizm energie ngrsminte c*imice ap pesticide #i petrol pentru fibrele sintetice. Urmtorul pas este !eserea #i confec!ionarea cm#ii. Pe durata acestei faze pentru a da cm#ii culoarea i forma necesar se utilizeaz)ap energie #i c*imicale. Produsul finit este mpac*etat #i distribuit magazinelor pentru vnzare. "up ce consumatorul a cumprat cma#a o despac*eteaz arunc ambalajul #i ncepe # utilizeze cma#a. Pe durata acestei faze cma#a este utilizat splat uscat #i clcat de circa +'' ori. ;iecare dintre aceste faze are impact asupra mediului datoratit utilizrii detergen!ilor apei #i energiei. -n final dup ce cma#a s-a rupt ea va fi depozitat ntr-un depozit ecologic. Eu poate fi reciclat u#or datorit amestecului de fibre sintetice cu cele naturale. 5provizionarea cu materii prime #i producerea sunt numai dou stadii n ciclul de via! al produsului. -n multe cazuri fazele de) distribu!ie utilizare #i depozitare au impact semnificativ asupra meiului. Provocarea de mediu a Eco-design-ului este de a proiecta produse care s minimizeze acest impact pe ntreaga durata a ciclului de via! al produsului. "ezvoltarea durabil necesit de asemenea luarea n considerare a nevoilor genera!iilor viitoare aceasta nsemnnd c impactul actual asurpa mediului trebuie redus astfel nct acesta s nu afecteze n viitor genera!iile. Presiunea global asupra mediului este direct legat de numrul de locuitori ai planetei aceasta definind nivelul consumului pe persoan consumul de materiale #i eficien!a energetic pentru a produce fiecare unitate a consumului. Estimarea din prezent arat c presiunea asupra mediului poate fi redus la jumtate dac eficien!a produselor #i proceselor se mbunte#te de 0 ori lund n considerare rata de cre#tere a dezvoltrii economice. "e ce o companie trebuie s aib n vedere Eco-design-ulF -nelegerea modului de integrare a acestor concepte n planul de afaceri poate fi o parte important a succesului afacerii. Presiunea din partea guvernului partenerilor de afaceri 7E=-urilor #i grupurilor civice v va determina s implementa!i cerin!ele dezvoltrii durabile. 2otiva!ia Bsau presiuneaC s implementa!i Eco-"esign-ul pot veni din dou direc!ii diferite #i anume) din interior sau din e>teriorul companiei dar n general presiunea vine din interiorul companiei #i este decisiv pentru implementarea acestui concept.

Capitolul ". #rincipalele tendine i per$pective ale evoluiei la nivel co%unitar a politicii de %ediu Baza legal a politicii de mediu 5parut pe agenda de lucru european la nceputul anilor +4(' preocuparea pentru mediu dobndete un caracter distinct odat cu semnalul dat de Clubul de la Roma privind diminuarea resurselor naturale #i a deteriorrii calit!ii apei aerului #i solului. %rearea politicii comunitare de mediu s-a realizat doi ani mai tarziu B+4(&C dezvoltndu-se ca una dintre cele mai importante politici comunitare. ,mportan a sa se datoreaz faptului c politica de mediu a devenit politic orizontal a Uniunii Europene aspectele de protec!ia mediului fiind considerate obligatorii pentru celelalte politici comunitare. ?aza legal a politicii de mediu a UE este constituit de articolele +(0 - +(G ale Tratatului CE la care se adaug articolele G si 41. Articolul 174 este cel care traseaz obiectivele politicii de mediu #i con!ine scopul acestei politici Basigurarea unui nalt nivel de protecie a mediului !innd cont de diversitatea situa!iilor e>istente n diferite regiunii ale Uniunii.C -n completarea acesteia Articolul 175 identific procedurile legislative corespunzatoare atingerii acestui scop #i stabile#te modul de luare a deciziilor in domeniul politicii de mediu iar Articolul 176 permite statelor membre adoptarea unor standarde mai stricte. Articolul 95 Bo completare a art. +(GC are in vedere armoni area legislaiei referitoare la santate protec!ia mediului #i protec!ia consumatorului n $tatele 2embre Bo clauz de derogare permite acestora s adauge prevederi legislative na!ionale n scopul unei mai bune protejari a mediuluiC. Articolul 6 promoveaz de voltarea durabil! ca politic orizontal a Uniunii Europene #i subliniaz astfel nevoia de a integra cerin!ele de protec!ie a mediului n definirea #i implementarea politicilor europene sectoriale. 5cestora li se adaug peste "&' de directive( regula%ente )i deci ii adoptate care constituie legislaia ori ontal! #i legisltia sectorial! n domeniul protec!iei mediului. 8egisla!ia orizontal cuprinde acele reglementri ce au n vedere transparen!a #i circula!ia informa!iei facilitarea procesului de luare a deciziei dezvoltarea activit!ii #i implicrii societ!ii civile n protec!ia mediului. $pre deosebire de aceasta legisla!ia sectorial se refer la sectoarele ce fac obiectul politicii de mediu Bgestionarea de#eurilor poluarea sonor poluarea apei poluarea aerului conservarea naturii protec!ia solului #i protecia civil - care se regsesc n planurile de ac!iune #i n strategiile elaborateC. Actorii instituionali ai politicii de mediu Politica de mediu a Uniunii Europene este sus!inut de un numr de actori institu!ionali implica!i n pregtirea definirea #i implementarea ei #i care se afl n permanent consultare cu guvernele $atelor 2embre cu diverse organiza!ii patronale #i profesionale organiza!ii neguvernamentale #i grupuri de reflec!ie Bt*inH-tanHuriC. Prin diversele atribu!ii pe care le au acestea contribuie la caracterul sinergic al politicii de mediu #i asigur realizarea obiectivelor Batt la nivel legislativ ct #i la nivel de implementareC. a*Co%i$ia Europeana( Direcia General +ediu.

"irecia =eneral B"=C 2ediu a fost creat n +43+ #i este direct responsabil pentru elaborarea #i asigurarea implementrii politicii de mediu. Rolul su este de a ini!ia #i definitiva noi acte legislative n domeniu #i de a se asigura c msurile astfel adoptate vor fi implementate de $atele 2embre. !*Con$iliul +initrilor +ediului este parte a %onsiliului Uniunii Europene B%UEC #i se reune#te de patru ori pe an n scopul coordonrii politicilor de mediu ale $atelor 2embre. "e regul prima ntlnire care are loc pe perioada unei Pre edin!ii are un caracter informal iar la cea de-a doua ntlnire se iau decizii. "eciziile se adopt pe baz de vot majoritar n co-decizie cu Parlamentul European. 5semenea Parlamentului European %UE a fost creat prin tratatele fondatoare n cursul anilor I1'. %onsiliul Uniunii Europene este principalul organism decizional al UE reprezint $tatele 2embre ale UE #i ia decizii dup avizul Parlamentului sau n procedura de co-decizie cu acesta. 8a ntrunirile %UE ia parte cte un ministru al fiecrui guvern na!ional. 2initrii iau parte la ntrunirile %UE n func!ie de subiectele de pe agend. ;iecare sesiune a %onsiliului const din dou pr!i) deliberrile pe marginea documentelor legislative ale Uniunii #i activit!ile non-legislative. %onsiliul se ntrune#te n #edin! public cnd delibereaz #i cnd voteaz un proiect de act legislativ. -n acest sector %omunitatea Europeana are sarcina de a ncuraja o dezvoltare ar%onioa$( ec,ili!rat )i dura!il a activitilor econo%ice care $ re$pecte nevoia( -n particular( de a a$igura un nivel -nalt de calitate a %ediului. Pentru a atinge aceste obiective reuniunile %onsiliului au scopul de a proteja calitatea mediului santatea uman utilizarea prudent #i ra!ional a resurselor naturale #i promovarea de msuri la nivel internaional #i de a negocia problemele de mediu la nivel comunitar regional sau global. %UE este ajutat n activitatea sa de %omitetul Reprezentan!ilor permanen!i ai statelor membre pe lng UE BC"RE#ER$%%oreper acronimul francez sub care este cunoscut %omitetul Reprezentan!ilor Permanen!i este format din reprezentan!ii permanen!i ai $tatelor 2embre BambasadoriC #i este responsabil cu asistarea %onsiliului Uniunii Europene n rezolvarea unor propuneri sau proiecte de instrumente naintate de %omisie n stadiul care implic negocieri preliminare. El ocup o pozi!ie central n procesul de luare a deciziilor n %omunitate fiind n acela#i timp un forum pentru dialog Bntre reprezentan!ii permanen!i #i ntre ace#tia #i autorit!ile din !ara de origineC dar #i un organism de e>ercitare a controlului politic Bprin faptul ca traseaz linii directoare #i supervizeaz activitatea grupurilor de e>per!iC. %oreper include dou organisme i anume) - %oreper , format din adjunc!ii reprezentan!ilor permanen!i Bse a>eaz pe probleme de mediu ct #i pe probleme economice #i socialeC: - %oreper ,, format din reprezentan!ii permanen!i Bse discut probleme de politic e>tern financiare protecie civilC. c*#arla%entul European - Comitetul de mediu& s!n!tate public! 'i sigurana alimentelor. ,mplicarea Parlamentului European n politica de mediu a Uniunii se relizeaz prin cooperarea acestuia cu celelalte institu!ii #i implicarea n procesul de co-decizie. -n anul +4(/ Parlamentul a infiin!at un Comitet de mediu% Propunerea de act normative este naintat comitetului de mediu care realizeaz un raport con innd o sc*i! de opinie. $c*ia de opinie este dezbtut n plenul Parlamentului iar versiunea final este comunicat dup caz %onsiliului sau %omisiei. 5cest drept de consultare nu are #i putere de decizie. %onsiliul nu este restricionat #i nici %omisia nu este obligat s acorde aten!ie opiniei Parlamentului. 6otu#i n condi!iile n care 6ratatele cer %onsiliului

s consulte Parlamentul nainte de a adopta o lege opinia Parlamentului este important pentru ca un act sa fie adoptat. d*Co%itetul econo%ic $i $ocial are un rol consultativ n procesul de decizie #i ilustreaz generalitatea politicii de mediu. 5cest %omitet a fost creat prin 6ratatul de constituire a %omunit!ii Economice Europene din +41( cu scopul de a reprezenta interesele diverselor grupuri economice #i sociale. Este format din &&& de membri mpri!i n trei grupe) patroni lucratori #i reprezentan!i ai unor domenii de activitate Bfermieri meseria#i profesiuni liberale reprezentan!i ai consumatorilor comunitatea #tiintific #i academic cooperative familii mi cri ecologiste etc.C. 2embrii sunt numi!i pentru o perioad de patru ani pe baza unei decizii adoptate n unanimitate de ctre %onsiliu. %omitetul Economic #i $ocial are trei misiuni fundamentale) - s ofere consultan! celor trei mari institu!ii BParlamentul European %onsiliul Uniunii Europene #i %omisiaC: - s asigure o mai mare implicareJcontribu!ie din partea societ!ii civile la ini!iativa european #i de a edifica #i consolida o Europ apropiat cet!enilor si: - s sporeasc rolul organiza!iilor #i asocia!iilor societ!ii civile n !rile nemembre Bsau grupuri de !riC n scopul de a promova dialogul organizat cu reprezentan!ii acestora #i constituirea unor organisme similare n zonele vizate) Europa %entral #i de Est 6urcia !rile EUR72E"& etc.. 5cest %omitet este consultat nainte de adoptarea unui mare numr de documente #i poate s emit o serie de avize din proprie ini iativ. e*Co%itetul regiunilor a fost instituit prin 6ratatul de la 2aastric*t din +44& iar acum este compus din /+( membri #i un numr egal de suplean!i. 6o!i sunt numi!i pe o perioad de patru ani de ctre %onsiliu pe baza unei propuneri din partea $tatelor 2embre. ;iecare stat #i alege membrii conform propriei proceduri dar delaga!iile reflect ec*ilibrul general de pe plan politic geografic #i regionalJlocal din cadrul $tatului 2embru. 2embrii %omitetului Regiunilor sunt reprezentan!i ale#i sau actoric*eie din cadrul autorit!ilor locale sau regionale din regiunea lor de origine. 5cest %omitet are de asemenea rol consultativ #i asigur implicarea autorit!ilor regionale #i locale n procesul de decizie la nivel comunitar. 5spectele de mediu sunt responsabilitatea %omisiei 0 alturi de planificarea spa!ial #i de problemele referitoare la politica urban #i energie. %omitetul Regiunilor a fost instituit pentru a se ocupa de dou mari probleme) +. 5pro>imativ dou treimi din legisla!ia comunitar este implementat la nivel local sau regional de aceea era logic ca reprezentan!ii autorit!ilor locale #i regionale s aib cuvntul lor de spus n cadrul procesului de elaborare de noi legi comunitare. & Parteneriatul Euro-2editeraneean . alctuit din /1 de state membre B&1 de state membre ale UE si +' state 2editeraneene B5lgeria Egipt ,srael ,ordan 8iban 2aroc Palestina $iria 6unisia #i 6urciaC / =rup de (' de !ri membre din zona 5frica . %araibe - Pacific 5rgentina ?razilia Uruguai #i Paraguai 6ratatele oblig %omisia #i %onsiliul s consulte %omitetul Regiunilor n cazul oricrei propuneri dintr-un domeniu care are repercursiuni pe plan local sau regional. "eciziile actorilor institu!ionali implica!i n politica de protec!ie a mediului se iau n conformitate cu urmtoarele principii stabilite prin 5rticolul +(1 al 6ratatului %E)

- ca regul general deciziile se iau prin votul majorit ii calificate n %onsiliu #i prin cooperarea cu Parlamentul European BPEC: - pentru programele de ac!iune se respect decizia majorit ii calificate n %onsiliu #i n co-decizie cu PE: - decizii n unanimitate n %onsiliu #i la consultarea cu PE pentru aspectele fiscale #i msurile privitoare la planificarea teritorial utilizarea terenului #i managementul resurselor de apa precum #i a msurilor ce afecteaz politica energetic. .*Co%itetele de e/peri $i Grupurile de lucru %omitetele a cror sarcin este de a acorda asisten institu iilor comunitare sunt implicate n toate etapele procesului legislativ. %omisia European se consult n mod regulat cu comitete de e>per!i inainte de a elabora o nou propunere legislativ. 3. Obiectivele si principiile politicii de mediu a UE 7biectivele care stau la baza politicii de mediu a Uniunii Europene sunt clar stipulate de 5rticolul +(0 al 6ratatului %E #i reprezint) conservarea protec!ia #i mbunt!irea calit!ii mediului: protec!ia snt!ii umane: utilizarea ra!ional a resurselor naturale: promovarea de msuri la nivel interna!ional n vederea rezolvrii problemelor de mediu la nivel regional. Politica de mediu a UE s-a cristalizat prin adoptarea unor serii de msuri minime de protec!ie a mediului ce aveau n vedere limitarea polurii n anii K4' parcurgnd un proces care s-a a>at pe identificarea cauzelor acestora precum #i pe nevoia evident de a lua atitudine n vederea stabilirii responsabilit!ii pentru daunele aduse mediului. 5ceasta evolu!ie conduce la delimitarea principiilor de ac iune) principiul (#oluatorul pl!te'te)& prevenirii& precauiei n luarea deci iilor& asigur!rii unui nivel ridicat de protecie a mediului& integr!rii Bintegrarea cerin!elor de protec!ie a mediului n definirea #i implementarea altor politici comunitareC 'i al pro*imit!ii. 4. Programul de aciune pentru mediu "ocumentele care stau la baza politicii de mediu a UE sunt #rogramele de Aciune pentru +ediu BP52C primul dintre ele fiind adoptat de ctre %onsiliul European n +4(&. 5ceste programe de ac!iune sunt o combina!ie de programe pe termen mediu Bcorelate printr-o abordare strategicC #i constau ntr-o tratare vertical #i sectorial a problemelor ecologice. Al 6 lea Program de Aciune pentru !ediu "#$$% #$%$ *( numit #i L Alegerea noastr!& viitorul nostru M este o consecin! a procesului de evaluare global a rezultatelor P52 1 Brealizat n anul &'''C #i stabile#te priorit!ile de mediu pe parcursul perioadei &''+&'+'. 5u fost identificate astfel 0 arii prioritare ce definesc direc!iile de ac!iune ale politicii de mediu) sc,imb!rile climatice protecia naturii 'i biodiversitatea s!n!tatea n raport cu mediul conservarea resurselor naturale 'i gestionarea de'eurilor% "e asemenea P52 G prevede #i dezvoltarea a 7 strategii tematice ce corespund unor aspecte importante ale protec!iei mediului precum) protec!ia solului protec!ia #i conservarea mediului marin utilizarea pesticidelor n conte>tul dezvoltrii durabile poluarea aerului mediul urban reciclarea de#eurilor gestionarea #i utilizarea resurselor n perspectiva dezvoltrii durabile. 5bordarea acestor strategii este una

gradual fiind structurat n dou faze) prima este de descriere a strii de fapt #i de identificare a problemelor: a doua este de prezentare a msurilor propuse pentru rezolvarea acestor probleme. Calitatea aerului . L %lean 5ir for Europe M lansat n martie &''+ $copul principal al acestei strategii este dezvoltarea unei politici strategice integrate #i pe termen lung pentru protec!ia snt!ii umane #i a mediului mpotriva efectelor negative ale polurii aerului. #rotecia solului . primul pas n aceast directie a fost fcut n aprilie &''& %a parte integrant a dezvoltrii unei strategii pentru sol %omisia European coopereaz n strns legatur cu statele membre !rile candidate institu!iile europene re!elele de autorit!i regionale #i locale #i cu o varietate de staHe*olders B7E=-uri sectorul de cercetare organiza!iile profesionale ale industriilorC. Pentru acest scop a fost stabilit un ;orum #i cinci grupuri de lucru n urmtoarele domenii) eroziune materii organice contaminare monitorizare #i cercetare. -n baza mandatului %omisiei Europene aceste grupuri de lucru au realizat n iunie &''0 diferite rapoarte care se refer printre alte subiecte la starea solurilor impactul #i presiunea asupra solului din UE #i de asemenea la recomandrile pentru politicile de sol la nivelul UE. .tili area pesticidelor n conte*tul de volt!rii durabile . strategie ce demareaz n iulie &''& prin comunicarea de ctre %omisie) N C!tre o strategie tematic! pentru utili area pesticidelor n conte*tul de volt!rii durabile A: $trategia are ca scop reducerea riscurilor pe care le comport utilizarea pesticidelor asupra agriculturii mediului #i consumatorilor n men!inerea productivit!ii culturilor. %omunicarea %omisiei con!ine o descriere detaliat a situa iei curente a pesticidelor #i a domeniilor cone>e att n cadrul %omunit!ii ct #i la nivel de stat membru #i de asemenea identific #i analizeaz un numr de obiective #i solu!ii posibile. #rotecia 'i conservarea mediului marin ) aceast strategie este ini!iat prin comunicarea %omisiei din octombrie &''&. $copul acestei strategii este protec!ia mrilor #i oceanelor din Europa #i asigurarea c activit!ile desf#urate pe aceste mri #i oceane se realizeaz ntr-o manier durabil. ,nten!ia este ca strategia marin s cuprind @un pac*et legislativA din care s fac parte #i o directiv cadru. Reciclarea 'i prevenirea de'eurilor . lansat n mai &''/ Primul pas pentru dezvoltarea acestei strategii a fost adoptarea de ctre %omisie a unei %omunicri spre o tematic privind prevenirea generrii de#eurilor #i reciclarea acestora. 5ceast strategie va constitui o recomandare pentru statele membre. -n ceea ce prive#te prevenirea generrii de#eurilor scopul %omunicrii este de a dezvolta o strategie cuprinztoare care include !inte de prevenire respectiv msuri pentru atingerea acestora. Pentru reciclarea de#eurilor %omunicarea @investig*eazA diferite ci pentru promovarea reciclrii pentru beneficiile de mediu suplimentare #i analizeaz op!iunile de atingere a obiectivelor de reciclare ntr-un mod ct mai eficient din punct de vedere al costurilor Binfograma nr. 1G4J3 februarie &''1C. +ediul urban / lansat n februarie &''0 5ceasta strategie are deja identificate patru teme prioritare n sensul dezvoltrii durabile prin influen!a lor asupra evolu!iei mediului n spa iul urban) transportul urban gestionarea urbana durabil domeniul construc!iilor #i urbanismulJ ar*itectura urban.

.tili area durabil! a resurselor %omunicarea %omisiei pentru lansarea acestei strategii a fost adoptat la + octombrie &''/. Publicarea acestei %omunicari a marcat primul pas n dezvoltarea acestei strategii. $copul su este de a lansa o dezbatare privind cadrul utilizrii resurselor care vine n sprijinul obiectivelor $trategiei 8isabona #i a strategiei de dezvoltare durabil. &. In$tru%ente de aplicare a politicii de %ediu Evoluia politicii de mediu #i sc*imbarile nregistrate de aceasta de-a lungul timpului sunt reflectate nu numai de obiectivele #i priorit ile acesteia ci #i de numrul - n continu cre#tere - al instrumentelor sale de implementare. 5stfel se poate vorbi de dezvoltarea a trei tipuri de instrumente) legislative te*nice #i instrumente economicofinanciare la care se adaug un set de Linstrumente ajuttoareM ce rspund mai degrab noilor tendin!e #i strategii de protec!ie a mediului. 5. &nstrumentele legislative creeaz cadrul legal al politicii comunitare de protec!ie a mediului care sunt reprezentate de legisla!ia e>istent n acest domeniu care constituie acquis-ul comunitar Bdirective regulamente #i deciziiC. ?. &nstrumentele te'nice asigur respectarea standardelor de calitate privind mediul #i utilizarea celor mai bune te*nci disponibile. -n categoria instrumentelor te*nice pot fi incluse) standarde #i limite de emisii etc.: cele mai bune te*nici disponibile B?56C: eco-etic*etarea: criteriile aplicabile inspec!iilor de mediu n $tatele 2embre. 5lte dou instrumente sunt reprezentate de reelele de m!sur! 'i control a polu!rii aerului& solului& apei etc. #i de ba ele de date privind nivelul polu!rii& pragurile de alert!& inventarul de emisii de poluani e tc Bmonitorizarea permanent a strii mediului #i ofer informa!iile necesare ini!ierii de ac!iuni cu scop preventiv #i de refacereC. %. &nstrumente (inanciare ale politicii de mediu Principalele instrumente sunt reprezentate de programul 8,;E #i de ;ondurile $tructurale #i de %oeziune. 6. Perspectivele de reglementare ale principalelor sectoare din domeniul proteciei mediului !anagementul apelor 8a %onsiliul European din +433 a fost identificat necesitatea dezvoltrii unei legisla!ii europene corespunztoare n domeniul managementului apelor. 5cest proces a durat aproape +' ani pn cnd %omisia a publicat prima propunere n februarie. Procedura de co-decizie a fost un proces intensiv pn la publicarea "irectivei modificate #i intrarea ei n vigoare n anul &'''. 5tt transpunerea ct #i implementarea "irectivei cadru a apelor BO;"C au ridicat o serie de probleme c*iar #i statelor membre cu o vec*e tradi!ie n domeniul protec!iei mediului B7landa =ermania 2area ?ritanie etcC. "in perspectiva dezvoltrii acquis-ului n acest domeniu #i n scopul atingerii obiectivelor O;" au fost adoptare alte dou propuneri legislative comunitare n ceea ce privete calitatea apei de mbiere #i protec!ia mpotriva polurii apelor subterane. Este evident c asigurarea calitii apelor subterane reprezint o condi!ie e>trem de important pentru furnizarea apei potabile de calitate #i reducerea riscului de mbolnvire a popula!iei. Este important de precizat c poluarea freaticului este cel mai

adesea un fenomen aproape ireversibil #i ca atare depoluarea acestui tip de ap este e>trem de anevoioas dac nu c*iar imposibil #i cu consecin!e grave asupra folosirii la alimentarea n scopuri potabile #i tocmai de aici rezult importan!a reglementrii acestui domeniu.
!anagementul de)eurilor %adrul legislativ comunitar pentru reglementarea managementului de#eurilor l reprezint "irectiva cadru de#euri B"irectiva nr. (1J00&JEE% amendat de "irectiva nr. 4+J+1GJEE% #i abrogat de "irectiva nr. &''GJ+&JEE%C -n luna iunie &''1 %omisia a prezentat %onsiliului propunerea de %omunicare privind * 0trategia tematic! pentru prevenirea gener!rii de'eurilor 'i reciclarea acestora) . Poate cea mai important reglementare din domeniul de#eurilor a fost "irectiva privind managementul de#eurilor rezultate din industria e>tractiv B"irectiva nr. &''GJ&+JEE%C. "irectiva introduce reguli comunitare pentru prevenirea polurii apelor #i solului datorat depozitrii ndelungate n iazuri de decantare sau *aldele de de#euri. $tabilitatea unor astfel de depozite temporare trebuie garantat pentru a reduce posibilele consecin!e de accidente. -mpreun cu "irectiva $E9E$7 ,, revizuit privind controlul accidentelor industriale majore #i documentul ?56 BL 1est Available Tec,ni2uesMC implementarea "irectivei va asigura o gestionare eficiet a de#eurilor din industria e>tractiv n cadrul UE Bprin prevenirea accidentelor #i pagubelor provocate mediului #i snt!ii popula!iei produse de tratarea #i eliminarea de#eurilor miniereC. 5lte reglementri din acest domeniu sunt cele referitoare la modificarea Regulamentului privind controlul transporturilor de#eurilor din #i nspre UE B&''GJ+'+/JE%C #i aprobarea "irectivelor privind bateriile i acumulatorii de#eurile electrice #i electronice #i de#eurile de la ve*iculele uzate.

+ubstane c'imice )i organisme modi(icate genetic Revizuirea politicii europene din domeniul substan!elor c*imice prin introducerea unui nou cadru de reglementare constituie un subiect deosebit de sensibil datorit implica!iilor pe care acesta le poate avea att asupra competitivit!ii industriei #i inova!iei ct #i asupra snt!ii #i mediului nconjurtor. Propunerea %omisiei Europene pentru un nou sistem de reglementare al produselor c*imice - RE5%< are poten!ialul de a crea mbunt!iri reale pentru mediu #i sntatea uman. "rganismele modi3icate genetic B72=C se afl n centrul dezbaterii politice economice #i sociale n Europa. ,ontrolul integrat al polurii -n +4 iunie &''/ %omisia a aprobat comunicarea (C!tre o producie durabila% #rogrese n implementarea 4irectivei 965615CEE privind prevenirea 'i controlul integrat al poluarii6 .%72 B&''/C /10 final. -ncepnd cu +444 Bdata limit pentru transpunerea directivei n legisla!iile na!ionale ale statelor membreC au fost puse n func!iune foarte pu!ine instala!ii noi #i nu au avut loc modificri substaniale la cele e>istente care fac deja obiectul "irectivei. %omisia a invitat statele membre s accelereze procesul de implementare pentru ca instala!iile e>istente s poat fi n conformitate pn la data de /' octombrie &''(. "e asemenea %omunicarea a facut referire #i la anumite aspecte c*eie n ceea ce prive#te problemele ridicate de implementare) - 7bliga!ia de implementare a celor mai bune te*nici B?56C pn la /' octombrie &''( : - "efinirea ?56 : - "efinirea conceptului de instala!ie #i de determinare a capacit!ii instala!iei:

- 8egtura cu "irectiva privind sc*emele de comer! cu emisii BEU E6$C. %omunicarea a lansat #i o consultare public n ceea ce prive#te politicile comunitare n domeniul surselor industriale majore de poluare. Rezultatele acestei consultri sunt in proces de e>aminare #i ar putea conduce la revizuirea "irectivei ,PP%. 5doptat n octombrie &''+ "irectiva privind instala!iile mari de ardere are ca obiectiv reducerea emisiilor de dio>id de sulf B$7 &C o>izi de azot BE7PC #i pulberi de la instala!iile mari de ardere. 5ceasta "irectiva a fost amendat. Pentru mbunt!irea accesului publicului la informa!ia de mediu s-a adoptat Regulamentul privind stabilirea unui registru European coerent integrat #i cuprinztor n vederea furnizrii de date pentru deciden!i #i facilitrii participrii publicului n luarea deciziei de mediu BRegulamentul referitor la stabilirea Registrelor europene de poluan!i emi#i #i transfera!i #i amendarea "irectivei 4+JG34J%EE si 4GJG+J%EEC . Regulamentul nr. +GGJ&''GJE%. ,onservarea biodiversitii Problema unui suport financiar adecvat implementrii re!elei L Eatura &''' M a fost subiectul unei rezolu!ii a %onsiliului #i Parlamentului European. 7biectul dezbaterilor care au avut loc att n %onsiliu ct #i n cadrul Parlamentului sunt legate de op!iunile de co-finanare a re!elei E56UR5 &'''. -n raportul grupului de e>per!i de la nivelul %omisiei sunt propuse trei op!iuni de co-finan are) +. utilizarea fondurilor comunitare e>istente: &. cre#terea fondului 8,;E Eatura: /. crearea unui nou fond dedicat re!elei E56UR5 &'''. +c'imbri climatice Pentru a-#i atinge obiectivele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de ser statele membre trebuie s implementeze toate msurile propuse inclusiv prin implementarea mecanismelor fle>ibile ale Protocolului QRoto Bsc*emele de comer! cu emisiiC. 8a + ianuarie &''1 a intrat n vigoare "irectiva privind sc*emele de comer! cu emisii. Pentru a facilita participarea la acest sistem fiecare stat membru are obliga!ia s prezinte planurile na!ionale de alocare. %onform planurilor na!ionale de alocare fiecare stat membru UE trebuie s *otrasc nivelul de emisii permis pentru ntreprinderile cuprinse n S$c*ema de sc*imb a emisiilorS pentru perioada &''1-&''(. Pentru completarea legislaiei n domeniu s-au adoptat Regulamentul privind anumite gaze cu efect de ser Bgaze fluorurate . ;-gasesC . Regulamentul nr. 30&J&''GJE% i "irectiva privind emisiile de la sistemele de aer condi ionat de la ve*iculele cu motor care amendeaz "irectiva nr. ('J+1GJEE% . "irectiva &''GJ0'JEE%.
+trategia de dezvoltare durabil "+--. %u ocazia relansrii $trategie 8isabona la %onsiliul European din primvara anului &''1 s-a reafirmat faptul c aceast strategie se inscrie n conte>tul e>igen!ei principiilor dezvoltrii durabile. %onsiliul European a adoptat o "eclara ie privind principiile directoare ale dezvoltrii durabile BS"Tclaration sur les principes directeurs du dTveloppement durableS C. 5ceast declara!ie va oferi baza revizuirii strategiei de dezvoltare durabil adoptat de %onsiliul European n &''+ la =Uteborg. Eoua strategie este considerat mai @complet #i mai ambi!ioasA n ceea ce prive#te obiectivele #i indicatorii care vor fi stabili!i. -n opinia unor state membre $"" #i $trategia 8isabona ar trebui modificate pentru a se sprijini reciproc avnd n vedere fuzionarea lor ntr-o strategie ampl nu mai trziu de anul &'+' cu scopul de a promova obiectivul pe termen lung al dezvoltrii durabile.

Capitolul 0. Calitatea Aerului 5tmosfera reprezint c*eia dezvoltrii vie!ii pe 6erra #i este cea mai activ dintre componentele mediului. Ptura de gaze n amestec care inconjoar Pmntul este alctuit din circa) (4 V 5zot &' V 7>igen ' '/G V ?io>id de carbon restul fiind reprezentat de alte gaze. 5tmosfera este mpr!it n patru strate tinnd cont de amestecul de gaze #i propriet!ille lor c*imice func!ie de temperatur. $tratul din apropierea Pmntului se nume#te 6roposfer. 5cesta are n apropiere de Poli o grosime de circa 3 Hm iar in zona ecuatorului ajunge la circa +1 Hm. $tratul de deasupra 6roposferei poart numele de $tratosfer i se ntinde pn la altitudinea de 1' Hm. 2ezosfera se dezvolt pn la altitudinea de 4' Hm. Ultimul strat poart numele de 6*ermosfer sau ,onosfer.

T er!osfera "#$% &!' (e)osfera "*% &!'

Stratul de O)on

Stratosfera "$% &!' Troposfera "+, &!'

P!-ntul

1ropo$.era 6roposfera este primul strat atmosferic #i se ntinde de la suprafa!a Pmntului pn la nl!imea de +0 Hm . Putem spune c virtual toate activit!ile omului se desf#oar n interiorul acestuia. -n acest strat au loc toate sc*imbrile de) temperaturi locale presiune vnturi #i precipita!ii. 2trato$.era "easupra 6roposferei se afl $tratosfera unde circula!ia aerului este cel mai adesea ntr-o singur direcie fcndu-se sc*imburi graduale dinspre 6roposfer spre $tratosfer acestea incepnd de la altitudea de +0 Hm. 6emperatura $tratosferei n stratul inferior este de apro>imativ - 1( ' %. "e remarcat este faptul ca n jumtatea superioar a stratosferei se produce o cre tere brusc a temperaturii odat cu creterea altitudinii astfel nct la altitudinea de circa 0' Hm

temperatura ajunge la +3'% . 5ceast sc*imbare de temperatur este cauzat de cre#terea concentra!iei de ozon care are rolul de a absorbi radia!iile ultraviolete. O onul 7zonul este unul din bodRguarzii atmosferei fiind prezent la o distan! de Pmnt cuprins ntre +1 #i /' Q2. 7zonul este responsabil pentru absorb!ia celei mai mari pr!i ale radia!iilor ultraviolete. Radia!iile ultraviolete cu lungimea de und cuprins ntre &''-0'' nanometri BnmC sunt de obicei clasificate n trei categorii #i anume)
Tipul de !di!"ie UV U.A U.2 U.6 Lu#$i%e! de '#%( ,%%/#0% #0%/0*% 0*%/0%% u#d& E)e*+ul !,up ! -ie"ii Puin peri1uloase Peri1uloase 31an1er de piele, pre1u! 4i alte afe15iuni Foarte peri1uloase, dar !area parte a a1estora este a7sor7it de o)on8

+e o$.era 2ezosfera este stratul de mijloc care separ $tratosfera de stratul inospitalier numit 6ermosfera #i se e>tinde pn la 3'-4' Hm avnd temperatura de circa -+'+ '%. 1er%o$.era 5cest strat poart numele de 6ermosfer deoarece n aceast zon temperaturile pot ajunge pn la +.43& '% aici producandu-se #i 5urorele ?oreale si 5ustrale. #oluarea aerului 5tmosfera cuprinde multe aspecte iar compu#ii poluan!i reprezint n cadrul acesteia un segment ngrijortor. 6ermenul de Poluarea aerului este utilizat pentru descrierea prezen!ei n atmosfer a unuia sau mai multor poluan!i n cantit!i care pot aduce prejudicii snt!ii popula!iei #i mediului. Drile cele mai industrializate se confrunt cu probleme grave privind calitatea aerului ambiental datorit efectelor poluante ale )smog-ului particulelor #i c*imicalelor to>ice provenite din activit!ile umane #i din procesele industriale. %ontaminan!ii aerului sunt mpr!i!i n urmtoarele categorii) particule de materie #i gaze care cuprind #i formele lor asociate.7 substan! nu este identificat ca poluant pentru aer dac este prezent ntr-o concentra!ie care nu poate produce sau contribui la dezvoltarea unor efecte duntoare pentru snatatea popula!iei #iJsau mediului. %ompozi!ia aerului uscat nepoluat este prezentat n tabelul de mai jos. %omponent 5zot 7>igen 5rgon "io>id de carbon Eeon <eliu 2etan Qripton <idrogen Penon "io>id de 5zot %oncentra!ia BppmC (3' 3'' &'4 1'' 4 /'' /+1 ''' +3 ''' 1 &'' + ''W + ''' ' 1'' ' '3' ' '&'

7zon

' '+W

$ursele de poluare a aerului pot fi clasificate ca ) surse sta!ionare surse mobile #i surse fugitive. 0ursele de contaminare a aerului %ontaminan!ii aerului provin de la o diversitate de surse de emisii #i sunt reprezenta!i de o mare varietate de compu#i c*imici cu stri fizice diferite. "iscu!iile se a>eaz pe identificarea contamina!ilor primari ai aerului ace#tia sunt emi#i direct n atmosfer. -n unele cazuri n atmosfer se formeaz contaminan!i secundari prin interac!iunea dintre contaminan!ii primari #i contaminan!ii normali e>isten!i n atmosfer. %ei mai comuni contaminani ai aerului sunt) 2ono>idul de carbon: %lorofluorcarbonul B%;%C: 2etalele grele B5rseniul %romul %admiul Plumbul 2ercurul XinculC: <idrocarbonaii: 7>izii de 5zot: %*imicalele organiceB %ompusii 7rganici 9olatili "io>ineleC: "io>idul de $ulf: Particulele diverse. 2ono>idul de carbon 2ono>idul de carbon nu are culoare miros gust #i apare ca rezultat al arderii incomplete a combustibililor fosili. $ursele sta!ionare majore de emisii de mono>id de carbon sunt reprezentate de termocentrale #i procesele industriale. <idrocarbona!ii %ombinarea carbonului cu *idrogenul d na#tere la *idrocarbona!i care sunt o surs primar de contaminan!i precum) aromaticile olefinele parafinele care provin din procesarea !i!eiul. "erivatele sau contaminan!ii secundari cum ar fi) alde*idele acizii organici se formeaz cnd *idrogenul este nlocuit cu o>igenul *alogeni sau alte grupe substituente. Plumbul Plumbul este unul dintre cele mai to>ice metale grele pentru sntatea popula!iei. 5ctivit!i precum) industria minier metalurgia neferoas incinerarea de#eurilor producerea fontei #i o!elului producerea acumulatorilor sunt surse sta!ionare de emsii de plumb. 7>izii de azot 7>izii de azot reprezint una dintre sursele majore de poluare a aerului. $ursele majore de emisii de o>izi de azot sunt reprezentate de procesele c*imice #i cele de combustie a combustibililor fosili. 7zonul 7>idarea fotoc*imic cazul ozonului se produce n atmosfer prin reac!ia precursorilor precum) *idrocarbona!ii #i o>izii de azot n prezen!a luminii solare. 8a formarea ozonului sunt implicate procesele fizice de dispersie #i transport a precursorilor. Particulele de materie 6ermenul de Particule de materie este utilizat pentru particulele de solide sau lic*ide organice sau anorganice aflate n suspensie ca rezultat al emisiilor pe co# sau fugitive. 2ateriile pot fi formate dintr-un element individual #iJsau compu#i #i pot sau nu s fie emise mpreun cu contaminan!ii gazo#i. 2rimea particulelor poate fi utilizat la clasificarea tipurilor de surse de e>emplu) particulele cu diametrul sub +Ym provin cel mai adesea de la condensare #i ardere iar

particulele cu diametru mai mare de +' Ym rezult de la ac iuni fizice cum ar fi eroziunea eolian sau operaiile de concasare a rocilor. 7>izii de sulf %ei mai importan!i dintre o>izii de sulf sunt dio>idul de sulf #i trio>idul de sulf ace#tia avnd un rol important n poluarea aerului iar sursele majore de emisii sunt reprezentate de) arderea combustibililor fosili ce con in sulf. %el mai semnificativ contaminant secundar este reprezentat de acidul sulfuric. $ursele de poluare sunt prezentate n tabelul de mai jos) 2u$a de poluare automobilele termocentralele industria incinerarea arderea biomasei Co%po iia poluantului 5rderea combustibililor produce mono>id de carbon compu#i organici volatili *idrocarbon o>izi de azot nitrat de pero>iacetilen benzen #i plumb Prin arderea crbunelui a combustibililor lic*izi #i a gazelor naturale se emit o>izi de azot metale grele dio>id de sulf #i particule Emite )particule dio>id de sulf o>izi de azot metale grele fluoride %;% #i dio>ine. 2ono>id de carbon o>izi de azot particule dio>ine #i metale grele 5rderea miri#tilor paielor de cereale de euri agricole combustibili organici #i deeuri din padure duce la emiterea de )sulf metan radon dio>id de carbon o>izi de azot mono>id de carbon #i particule. Emit) o>izi de azot #i *idrocarbon $curgeri de radia!ii scurgeri de c*imicale aprinderea pu!urilor de petrol produce radia!ii o>izi de azot mono>id de carbon sulf metale grele #i particule. %oncasarea rocilor #i procesarea lor produce emisii de )o>izi de azot metale grele particule radioactive #i alte particule. Produce emisii de ) praf particule pesticide uscate #i fertilizan!i. Erup!iile vulcanice #i incendiile de pduri produc) praf #i particule dio>id de sulf mono>id de carbon cloruri o>izi de azot metale grele.

motoarele mici accidentele industriale minele eroziunea natura

E3ectele contaminanilor aerului Efectele contaminan!ilor din aer sunt reprezentate de impactul acestora asupra snt!ii popula!iei vegeta!iei materialelor #iJsau vizibilit!ii. 2oni>idul de carbon %antitatea semnificativ de mono>id de carbon #i efectele ei asupra snt!ii oamenilor #i animalelor sunt majore.;unc!ie de concentra!ie #i timpul de e>punere efectele pot include stress fiziologic #i deficien!e motorii tulburri ale vederii #i pierderea cuno#tin!ei. <idrocarbona!ii Efectele *idrocarbona!ilor depind de varietatea compu#ilor #i derivatele acestora. -n general ei sunt cunoscu!i ca #i promotori ai smog-ului fotoc*imic iar efectele asociate acestuia sunt reprezentate de) iritarea oc*ilor reducerea vizibilit ii #i afectarea plantelor sensibile.

Plumbul E>punerea primar se produce direct n instala!ii iar cea secundar provine de la variatele ci de producere #i ingerare. Plumbul afecteaz sntatea uman la nivel subcelular cellular #i la nivelul organismului iar cteva dintre efectele specifice sunt reprezentate de. anemie deficien!e cognitive simtome de encefalopatie etc. 7>izii de azot Efectele o>izilor de azot sunt n principal legate de disfunc!ionalit!i respiratorii #i n acela#i timp pot cauza coroziunea metalelor. Particulele de materie %teva dintre efectele produse de particulele de materie sunt reprezentate de) iritarea oc*ilor accentuarea astmului bron#ic #i reducerea vizibilit!ii. 7>izii de sulf Efectele o>izilor de sulf se manifest n prezen!a particulelor de materie #i constau n iritarea cilor respirtorii reducerea vizibilit!ii corodarea materialelor #i afectarea zonelor sensibile ale plantelor B e>) zona de cre#tere a plantelorC.

Capitolul 3 . CALI1A1EA A#EI %iclul *idrologic <idrologia este stiin!a care studiaz evenimentele distribu!ia #i mi#carea apei pe n i deasupra Pmntului. "ac apa este regele ciclul *idrologic este regina.
at!osfer a

Precipitaii

precipia!ii

evaporare

p!9nt

5pe curgtoare ap subteran oceane

Ciclul ,idrologic e$te un $i$te% dina%ic 5pa acoper peste (' V din suprafa!a Pmntului #i este stocat pentru perioade diferite de timp n diferite zone a#a cum este prezentat in tabelul de mai jos. $usa de ap 5tmosfer Ruri Umiditatea solului Xpad =*e!eri 8acuri 5p subteran de mic adincime 7ceane 5cvifere #i ap de adncime 6impul n loca!ie 3 zile +1 zile (' zile +0' zile 1' ani +'' ani &'' ani +.''' ani &.''' ani

5pa din atmosfer este nlocuit la fiecare opt zile dar apa din oceane lacuri #i cea subteran se recicleaz mult mai lent. Unele resurse de ap B ca de e>emplu cea din subteranC au nceput s fie consumate de oameni la rate mai mari dect cele de refacere #i atunci cnd acest lucru se ntmpl sursa de ap poart numele de surs neregenerabil.

5pa proaspt este gsit preponderent n g*e!ari #i anume) $ursa 7ceanele 5pa subteran =*eari 8acuri cu ap potabil #i srate mri continentale Ruri #i umiditate atmosferic 9olumul de ap BHm/C +./&3.'''.''' 3.0''.''' &4./''.''' &/'.''' V din total 4& &' ' G& & +1 ' '& V de ap proaspt ' && (& G

+0.'''

' ''+

diferen!a

#oluarea apei Poluarea apei ncepe cu pierderile de ape uzate acestea cauznd sc*imbarea compozi!iei ini!iale. 5pa este utilizat pretutindeni ncepnd cu apa potabil #i pentru uz gospodresc i continuand cu apa penatru adpatul animalelor pentru industrie iriga!ii piscicultur igien #i recreere precum #i n alte domenii. %nd apa devine neutilizabil pentru oricare din scopuri ea este considerat poluat mai mult sau mai pu!in n func!ie de dimensiunea pagubelor pe care le cauzeaz. Apa natural! 5pa pur este complet liber de substan!e dizolvate n ea fiind un produs de laborator. 5ceasta este apa distilat. 5pa natural con!ine gaze #i sruri dizolvate #i func!ie de natura #i cantitatea acestora apa poate fi destinat unor utilizri particulare. 5pa poluat Poluarea apei este cauzat de descrcarea de materiale poluante accidental continuu brusc sau deliberat. 7 list a contaminan!ilor principali ai apelor uzate este prezentat n tabelul de mai jos. Poluant 7i ic 2aterii solide n suspensie "e ce este importantF Este important pentru aspect #i pentru c ele pot duce la dezvoltarea depozitelor de nmol #i la apari!ia condi!iilor anaerobe. $ubstane organice biodegradabile B%ompuii principali ai proteinelor carbo*idra!ii grsimi C sunt msurate cel mai adesea prin ?7" B necesarul de o>igen dizolvatC i %7" B necesarul c*imic de o>igenC. "ac sunt evacuate ape uzate neepurate n apele de suprafa! stabilizarea biologic necesit consum de o>igen dizolvat n ap avnd

C,imic $ubstan!e organice biodegradabile

Eutrien!ii

$ubstan!ele organice persistente

,onii de metale grele $olidele anorganice dizolvate n ap ?iologic Patogenii

ca efect reducerea con!inutului n acestea crendu-se posibilitatea ca ecosistemul acvatic s fie afectat. %arbonul azotul #i fosforul sunt principalii nutrien!i pentru cre#tere. %nd n apele de suprafa! se evacueaz ace#ti nutrien!i ei pot avea ca efect apari!ia procesului de eutrofizare. %nd descrcarea acestora se face pe sol ei pot avea ca efect poluarea cu nutrien!i a apelor freatice. 5ceste substan!e tind s reziste tratamentelor biologice conven!oinale a apelor uzate. -n categoria acestor substan!e intr) pesticidele fenolii s.a.C. Unii ioni de metale grele pot afecta ecosistemul acvatic. Poluan!ii anorganici cum ar fi. %alciul Eatriul #i $ulfa!ii trebuie ndeprta!i dac apa se reutilizeaz. ?olile pot fi transmise prin intermediul patogenilor con!inu!i de apele uzate neepurate evacuate n apele de suprafa!

p<-ul 2surarea p<-ului este important n tratarea apelor uzate nainte de a fi descrcate n ecosistemul acvatic natural. p<-ul apelor naturale poate deveni fie acid fie bazic ca urmare a activit!ilor umane cum ar fi) apele acide de min emisiile de la arderea crbunilor n termocentrale emisiile de la activit!ile industriale traficul rutier etc.. 2aterii solide n suspensie 2aterii solide n suspensie sunt considerate importante deoarece solidele pot crea situa!ii dezagreabile depozite de nmol #i ca urmare cerere de o>igen dizolvat. $ubstan!e organice biodegradabile "up cum s-a prezentat n tabelul de mai sus aceste substan!e se degradeaz n mediul acvatic ceea ce duce la cre#terea consumului de o>igen dizolvat #i pot avea ca efect poten!ial afectarea ecosistemului acvatic. 7>igenul dizolvat 7>igenul intr n componen!a apei prin dizolvare direct din atmosfer sau prin intermediul procesului de fotosintez al platelor acvatice #i algelor. 7>igenul este nlocuit din ap n timpul respira!iei vie!uitoarelor acvatice sau n urma descompunerii materiilor organice. 7>igenul dizolvat n apa rurilor #i lacurilor ntre!ine via!a acvatic. %on!inutul de o>igen din ap scade drastic n zonele poluate major.

Eutrien!ii

7rganisme moarte %ompu#i de 5zot %arbona!i $ulfa!i "eeuri 2oarte Proteine grsimi 9ia!a animalelor Produse ini!iale 5cizi organici %7 & < &$ 5moniac %7& $ulfuri 7& %7& proteine grsimi Plante vii carbo*idra!i 7& %7& 9ia!a plantelor "escompunere

Produse ,ntermediare Produse finale stabilizate 5moniu %7& <umus 2etan $ulfuri

Ciclul anaero!ic al Car!onului( A otului )i 2ul.ului

7rganisme moarte %ompui de 5zot %arbona!i $ulfa!i "e#euri 2oarte Proteine grsimi 9ia!a animalelor Produse ini!iale 5moniac %7 & < &$ Eitri!i %7& $ulf 7& %7& proteine grsimi Plante vii carbo*idra!i 7& %7& 9ia!a plantelor "escompunere

Produse ,ntermediare Produse finale stabilizate 5zota!i %7& $ulfa!i

Ciclul aero!ic al Car!onului( A otului )i 2ul.ului ,onii de metale grele 7rice cation avnd masa atomic mai mare de &/ este considerat metal greu #i apele uzate industriale con!in un mare numr de ioni de metale grele. "eoarece acestea sunt to>ice #i Jsau cancerigene tipul #i con!inutul de metale grele din apele uzate este foarte important s fie cunoscute pentru a evita efectele negative asupra ecosistemului acvatic.

2inereu de Plumb Procesul de prelucrare

Emisii n aer

"e#euri industriale

Produse finite din Plumb

splare de ploi $ol


",$6R,?UD,E

ruri lacuri mri

Plante comestibile ,n*alare Pui carne 7ral de om

5p de but

Ecosistem acvatic

5bsorbie gastro-intestinal $nge

Plasm E.ecte %E$ a$upra $ntii Encefalopatie

Rinic*i "isfunc!ii tubulare E>cre!ii urinare "iverse efecte Endocrine Reproductive

E.ectele #lu%!ului a$upra $ntii i %ediului %ompu#ii organici to>ici 5pele uzate pot con!ine uneori compu#i organici to>ici care pot fi n acela#i timp #i cancerigeni. -n tabelul de mai jos sunt prezentate cteva e>emple de astfel de substan!e. %ompusul %omentariu 0-5minodifenil Un contaminant al difenilaminei ?enzidina ,ngredient al anilinei utilizat la vopsele

?eta-naftalina 5lp*a -naftRlamina

plastice #i cauciuc ,ngredient folosit la vopsele #i pesticide Utilizat la producerea vopselelor erbicidelor coloran!i alimentari #i ca antio>idant

6urbiditatea 6ubiditatea msoar transparen!a apei #i ea este cauzat de particulele n suspensie cum ar fi cele de argil ml #i materie organic. 6urbiditatea poate fi #i rezultat al cre#terii planctonului sau a altor organisme microscopice. 6urbiditatea ridicat poate fi cauzat de eroziunea solului evacurile urbane #i de debitele mari. 6ratarea apelor uzate 6ratarea apelor menajere $ta!iile de epurare municipale sau or#ene#ti utilizeaz un numar de trepte de epurare pornind de la epurarea fizic pn la epurarea c*imic.

Ru
Ap de suprafa (pesticide, materie organic)

Staie de tratare

Ora 4

canalizare ;ntn
Staie de epurare

Btreapt mecanic treapt biologic 6reapt anaerob filtrare clorinareC $c*ema de principiu a alimentrii cu ap i a epurrii apelor menajere 0ursele contaminanilor din apele u ate Poluarea apelor reprezint o situa!ie grav putnd nsemna otrvirea apei de but a celei pentru animale sau conducnd la pierderea diversit!ii biologice de pe ruri #i a ecosistemului acvatic. Ploile acide au ca efect despdurirea dar pot conduce #i la alte consecin!e. 2ulte dintre problemele posibile sau e>istente se datoreaz contaminan!ilor specifici. -n general e>ist patru tipuri de contaminan!i #i anume) organici anorganici radioactivi #i aciziiJbazele.

2ul!i poluan!i intr n ciclul *idrologic pe dou ci ) "irect B sursele punctiformeC- acestea includ efluen!ii cu calit!i variate de la) fabrici rafinrii sta!ii de epurare ape uzate: #i ,ndirect B sursele nepunctiformeC- acestea includ contaminan!ii care intr n ap din solJcurgeri de ape subterane #i din atmosfer ca urmare a precipita!iilor. $olul #i apele subterane con!in ngr minte #i reziduuri de pesticide #i de#euri industriale. %ontaminan!ii atmosferici provin din emisiile de gaze de la automobile industrii i alte surse sta!ionare. %ile indirecte sunt mai pu!in studiate cu toate c ele au o comple>itate apreciabil #i de aceea aspectele legate de dispersia poluan!ilor #i transformrile pe care le sufer necesit o aten!ie deosebit pentru creterea gradului de cunoa#tere n acest domeniu. 7 problem major de poluare cu multe necunoscute #i poten!ial major de poluare o reprezint apele de min care prin poluan!ii con!inu!i pot duce la afectarea apelor subterane pe mii de Hm&. ,nforma!ii referitoare la sursele de diferite ape uzate sunt prezentate n tabelul de mai jos. $urse tipice #i efectele contaminan!ilor din apele uzate =rupa contaminanilor Efectele $urse tipice ?ioo>idabilele e>primate n "ezo>Rgenarea condi!ii %antit!i mari de ?7" anaerobe omorrea carbo*idrai solubili pe#tilor #i mirosuri fabricile de za*r distileriile procesarea laptelui producerea berii producerea celulozei i *rtiei 6o>ici primari) 5s %E %r 7morrea pe#tilor %ur!area metalului %d %u ; <g Pb Xn omorrea planctonului placarea decapri acumulri n pe#ti #i rafinarea bau>itei molu#te producerea de baterii tbcirea pieilor 5cizi i baze 9aria!ii mari ale p<-ului n 5pele de drenare de la afara limitelor pentru minele de crbune dezvoltarea #i men!inerea decaparea oelului te>tile ecosistemului acvatic prelucrri c*imice spalarea lnei. "ezinfectani)%l& <&7& 7morrea selectiv a 5lbirea *rtiei #i a ;ormol ;enol microorganismelor te>tilelor r#ini sintetice mirosuri fabricarea penicilinei producerea vopselelor producerea gazelor cocsului. ;orme ionice );e %a 2g $c*imbarea 2etalurgie producerea 2n %l- $70&caracteristicilor apei cimentului ceramic salinitate colorarea apei sondele de e>trac!ie !itei 5gen!i o>idan!i #i Reduc rapid balan!a de Producerea de gaze #i reductori o>igen din ap favoriznd cocs producerea de )E</ E7& E7/ $ $7/ cre#terea selectiv a ngrminte c*imice microorganismelor producerea de e>plozivi

mirosuri

vopsele #i fibre sintetice producerea de celuloz albirea Reziduri de) detergen!i tanin din industria alimentar #i za*rului cresctorii de psri rafinarea petrolului 5pe uzate de la) abatoare splarea lnii procesarea crnii de pasre de la ciupercrii.

Reducerea transparen!ei apei #i modificarea gustului ei

$pumare plutitori #i materii n suspensie sedimentabile mirosuri depozite anaerobe produse petroliere grsimi #i unsori afectarea pe#tilor ,nfec!ii pentru oameni afectarea snt!ii ecosistemului acvatic contaminarea apelor utilizate la iriga!ii

7rganisme patogene) ? ant*racs 8eptospira ciuperci viru#i

"izolvan!i n ap

5bsorb!ieadsorb!ie

ingerare

purjare

$edimentare reziduuri de materie organic

$edimente de pe fundul albiei

6urbulen!

adsorb!ie

$edimentare prin floculare

sedimentare

?iota

Suspensii 1oloidale sedi!ente

Suspensii de

$c*imb de ioni-fizic dizolvarea complec#ilor organici# #i formarea o>izilor

"izolvare direct B sc*imbare de ioni complec#i organici dizolvare fizicZ n apa intersti!ial

Precipitarea ;e dizolvare ionic

C&ile de + !#,)e .# /id 0,)e & 1i 2i0,)e &

E3ectele contaminanilor din apele u ate Efectele poluan!ilor asupra ecosistemului acvatic depind de cantitatea #i natura contaminan!ilor evacua!i n apele de suprafa! Be>emplu) dac este evacuat o cantitate mic de agent biodegradabil ntr-un ru datorit efectului de dilu!ie calitatea apelor nu este influen!atC. 5tunci cnd nivelul concentra!iei efluentului n contaminan!i biodegradabili este ridicat rata de digestie este #i ea ridicat. Pe msur ce nivelul de *ran scade ca urmare a consumrii unui mare volum de energie ea se transform n produse stabile #i rata de degradare microbiologic scade. Pe durata descompunerii aerobe a alimentelor microbii vor utiliza o>igenul care poate duce atunci cnd ncrcarea nu este compatibil cu capacitatea de asimilare a rului la scderea cantit!ii de o>igen dizolvat n apa rului. -n figurile de mai jos se poate vedea rela!ia ntre azot #i specii.

concentra!ia

$ursa de poluare

5zotJamoniac

5zot organic

5zotJEitra!i

5zozJnitri!i

6impul Bdistan!a n avalC

Reacia tipic a co%pu)ilor de a ot -n aval de $ur$a de poluare

Eumr

organisme

specii $ursa de poluare

6impul Bdistan!a n avalC

Evoluia Diver$itii de #opulaii de $pecii )i organi$%e -n aval de $ur$a de poluare

Caracteri area apei industriale u ate 5pele uzate industriale provin dintr-o diversitate de procese industriale care utilizeaz apa pentru variate scopuri. "e e>emplu n termocentrale procentul de utilizare al apei este aproape de +'' V iar n alte industrii acest procent variaz ntre +' V n industria te>til #i 4'V n industria za*rului. 5pa este impurificat cu poluan!i cum ar fi) nutrien!i particule n suspensie bacterii materii care necesit consum de o>igen #i uneori substan!e periculoase n propor!ie ridicat ca urmare a utilizrii ei n procesele industriale ace#tia ducnd la degradarea calit!ii apei. %ompozi!ia efluen!ilor industriali este egal cu varia!ia debitului #i dependent de gama larg de procese industriale. Un sumar al tipurilor de poluan!i proveni i din industriile majore #i originea lor sunt prezentate n tabelele de mai jos.
,ndustria conserve buturi carne za*ar pe#te farmaceutic 7riginea contaminantului Pregtirea legumelor "istilare fructelor %ompozi!ia #i caracteristicile contaminantului #i %oloizi materii organice dizolvate materii n suspensie 2aterii organice dizolvate amidon

Prepararea mezelurilor #i a 2aterii organice dizolvate snge proteine preparatelor din carne grsimi 2anipularea condens 5pe de pe#telui splare siropului Xa*r dizolvat #i proteine

presarea 2aterii organice miros $uspensii #i 2aterii organice dizolvate

2icelii filtrate ape de splare

te>tile tbcrii acizi detergen!i pesticide fosfor formalde*id celuloz *rtie fotografic siderurgie acoperiri galvanice rafinrii cauciuc

5pe de splare 5pe de la prelucrarea pieilor

$uspensii vopsele apelor uzate

caracterul alcalin al

$uspensii sulfa!i %rom %arbona!i %lorur de $odiu

5pe de splare vrsri de acizi p< sczut Purificarea surfactan!ilor $urfactan!i

5pe de splare procesul de 2aterii organice ?enzen 5cizi foarte to>ici purificare 5pe de splare condensarea 2aterii n suspensie fosfor de#eurilor argil uleiuri p< sczut Reziduuri de la producerea ;ormalde*id r#inilor sintetice #i Rafinare *rtiei splare sitarea 2aterii n suspensie e>treme ale p<-ului 5gen!i alcalini anorganici reductori organici #i silice fluor

Pierderi de revelator #i fi>ator 6opire furnal

ape de insuflare la 5cizi cianuri fenol uleiuri ,oni de metale grele #i acizi %lorur de sodiu sulf fenoli uleiuri

%urare #i acoperire 5pe de la Rafinare

5pe de splare #i de e>tragere 2aterii n suspensie cloruri mirosuri varia!ia a impurit!ilor p<-ului

Parametru
5utomobile ?uturi -ngrsmimte %*imie anorganic %*imie organic

Ramura industrial
Procesare carne ;inisarea metalelor Plastice #i sintetice %eluloz #i *rtie Rafinrii de !i!ei $iderurgie 6e>tile 9opsele

'
%?71 P* 26$ Uleiuri #i grsimi 2etale grele n general %rom %upru Eic*el ;ier Xinc 5rseniu 2ercur Plumb %admiu %alciu ;luor %ianur %loruri $ulfa!i 5moniu Eatriu $iliciu $ulfuri

+ > > >

& > > > >

/ > > >

0 > > >

1 P P P P P

G > > > >

( > > >

3 > > > >

4 > > > > >

+' > > > >

++ > > >

+& > > > > >

+/ > > >

> > > > > >

> > > > > >

> > > P > > > > > >

> > > > >

> > >

>

> > >

P > > > >

P P > >

>

> > > >

> > > >

> > > >

> >

>

5utomobile

?uturi

-ngrsmimte

%*imie anorganic

%*imie organic

Procesare carne

;inisarea metalelor

Plastice #i sintetice

%eluloz #i *rtie

Rafinrii de !i!ei

$iderurgie

6e>tile

9opsele

5zot ;osfor Uree sau azot organic %oloran!i 6otal coliformi %oliformi fecali "e#euri to>ice =radient termic 6urbiditate $pum 2irosuri ;enoli ?enzoat de clor #i aromatice policiclice 2ercaptanJ sulfide

>

> > > > >

>

> >

> > >

> >

> > > > >

> > > >

> > >

> > > > > > > > > >

>

>

>

> > >

> >

> > >

> > >

> >

> > > > >

>

>

>

2ai mult trebuie s punem accent pe ncrcarea cu poluan!i a apei uzate industriale #i prin urmare caracterizarea ei trebuie fcut proces cu proces pentru a avea o imagine corect a calit!ii acestei ape pentru ca s putem s o epurm corespunztor #i conform cu cerin!ele actelor de reglementare. Pentru a putea realiza acest lucru este necesar s facem o analiz a flu>ului de unde provine apa uzat #i s prelevm probe astfel nct s putem s avem la sfr#itul acestor analize o imagine complet a poluan!ilor con!inu!i #i a gradului de ncrcare a acesteia. 0upraveg,erea 0taiei de epurarea "atele privind natura contaminan!ilor #i gradul de ncrcare al apelor uzate industriale ne ajut s cunoa#tem !innd cont de cerin!ele legale n domeniu ce caracteristici trebuie s aib sta!ia de epurare pentru a putea respecta prevederile actelor de reglementare. 7 sta!ie de epurare a apelor industriale trebuie s includ #i urmatoarele cerin e pentru a avea siguran!a c ea realizeaz parametrii de epurare impu#i) Un sistem de control al calittii apelor uzate intrate n sta!ie #i ie ite pentru a putea verifica dac cerinele de epurare sunt respectate: %onservarea resurselor naturale prin reducerea consumului de ap : $epararea re!elei de ape pluviale de cea pentru ape te*nologice uzate. 8a orice sta!ie de epurare a apelor uzate industriale trebuie avute n vedere pe timpul func!ionrii ei urmtoarele aspecte) definirea caracteristicilor fizice ale sta!iei #i cunoa#terea calit!ii apelor sursei de suprafa! amonte de evacuare #i aval de aceasta pentru a #ti care este contribu!ia activit!ii n ceea ce prive#te gradul de ncrcare a resursei de ap. ,n figura de mai jos este prezentat o ilustrare a variatelor aspecte ale procesului de supraveg*ere a apelor uzate industriale. Caracteristicile 3i ice Punctul de pornire a programului de supraveg*ere este reprezentat de realizarea unei sc*i!e a sistemului pentru a avea la dispozi!ie informa!iile disponibile iar dup realizarea acesteia nu trebuie s uita!i ca ea trebuie actualizat periodic. ;iecare faz a procesului trebuie studiat #i analizat pentru a ntelege cum este utilizat apa #i care sunt cile de evacuare a apelor uzate. Urmtorul pas n procesul de supraveg*ere l reprezint verificarea pe teren a datelor ob!inute anterior #i trebuie acordat o aten!ie deosebit zonelor mai pu!in cunoscute. 5ceast faz este foarte important deoarece ne ajut s acoperim cu informa!ii #i zonele necunoscute sau cu informa!ii pu!ine. 7biectivele specifice ale acestei faze sunt) "efinirea complet a caracteristicilor fazei fizice aceasta permitndu-ne s actualizm *r!ile #i diagramele cu debitele: ,dentificarea tuturor surselor de ape uzate de pe amplasament: $tabilirea punctelor de prelevare a probelor inclusiv a celor din amonte #i aval de punctul de descrcare a apelor uzate industriale: "escoperirea bR-pass-urilor: %unoa#terea n detaliu a sistemului de colectare ape uzate #i pluviale. %u ocazia vizitei pe teren s nu uita!i s discuta i cu personalul implicat n activitatea de produc!ie #i cu cei care au responsabilit!i privind re!elele de canalizare #i preluare ape pluviale. "e obicei aceste discu!ii-interviuri ne ajut s n!elegem flu>ul #i s ne mbunt!im gradul de cunoa#tere a acestuia.

$upraveg*rea apelor uzate pe amplasament

5pe uzate menajere

%aracteristicile fizice ale apelor uzate de pe amplasament


-ncrcarea cu poluan!i

$ec!iuni de monitorizare

debite

5ctualizarea diagramei debitelor #i a sistemului de canalizare

,dentificare surselor de producere a apei uzate

9erificri pe teren
,nspectarea condi!iilor facilit!ilor

5nalizarea proceselor

8ocalizati punctele de prelevare #i masurare debite

Program de prelevare probe

"ate de monitorizare e>istente

"ebite de ape uzate

?alan!a apei pe amplasament

5naliza privind utilizarea apei pe amplasament

"escoperirea bR-pass-urilor

5nalize de laborator

-nregistrri e>istente

2surtori pe teren

-nregistrri

Elaborarea de studii

0eciunile de monitori are $tabilirea punctelor de prelevare a probelor #i de msurare a debitelor de ape uzate industriale ne ajut la caracterizarea compozi!iei acestora #i a debitelor influente n sta!ia de epurare. 7 aten!ie deosebit trebuie acordat n stabilirea zonei prelevare a probelor a tipului frecven!ei de prelevare B aceasta trebuie s fie conform cu prevederile legale specifice n domeniuC #i duratei de prelevare. .tilitatea re ultatelor obinute din programul de supraveg,ere Rezultatele ob!inute din Programul de supraveg*ere a apelor uzate industriale ne ajut s elaborm Planul de management al acestora pe amplasament #i s dezvoltm un program de monitorizare continu a acesstora a#a cum este prezentat n figura de mai jos. 5ceste date ne ajut n acela#i timp la reducerea costurilor la ob!inerea de beneficii #i la conservarea resurselor naturale.Eu trebuie utitat faptul c orice emisie de poluant reprezint pierderi de bani pentru unitate #i de aceea nivelele de emisie trebuie men!inute n limite rezonabile cu efecte benefice pentru mediu. 7dat ce situa!ia privind apele uzate industriale de pe amplasament a fost n totalitate definit #i planul de management al acestora a fost elaborat informa!iile ob!inute vor fi transmise organelor de reglementare administra!iei locale #i publicului. Eu trebuie uitat faptul c pentru implementarea planului de management al apelor uzate industriale trebuie asigurate resursele umane #i financiare iar aloca!iile bugetare se vor asigura anual. 6otodat pasul final al Programului de supraveg*ere a apelor uzate industriale este reprezentat de Programul de monitorizare #i control. 5cest program necesit alocarea resurselor financiare pentru implementarea lui #i pentru crearea sistemului de urgen!e n cazul producerii de incidenteJaccidente te*nice. Personalul implicat n aceste activit!i trebuie s fie instruit #i de aceea este necesar ca la nivel de unitate economic s fie elaborat un program de instruire general pentru to i angaja!ii #i instruire specific pentru angaja!ii care sunt implica!i n acest proces. 8a Programul de instruire general trebuie s participe to!i angaja!ii ncepnd cu directorul general #i terminnd cu portarul #i pentru implementarea lui trebuie asigurate resursele finaciare aferente. ,nstruirea personalului se va realiza cu frecven! anual sau dup caz cu frecven!a care este necesar pentru a preveni producerea de incidenteJaccidente. 6rebuie n!eles faptul c $istemul de epurare a apelor uzate industriale #i Programul de monitorizare a calit!ii acestora sunt pr!i componente ale procesului de produc!ie de pe amplasament. =radul de ncrcare a efluentului cu poluan!i trebuie fie utilizat ca indicator de performant pe amplasament #i personalul companiei s cunoasc acest lucru iar retribuirea acestuia s se fac func!ie de respectareaJnerespectarea acestui indicator. 7 aten!ie deosebit trebuie acordat #i sistemului de colectare a apelor uzate industriale deoarece orice pierdere de ape uzate poate duce la poluarea solului #i implicit a apelor subterane. Eu trebuie utitat faptul cci este obligatorie e>pertizarea te*nic periodic a acestui sistem pentru a ne asigura c el func!ioneaz corespunztor. -n finalul analizei trebuie n!eles faptul c sistemul de control al apelor uzate industriale #i dep#irile valorilor limit de emisii nu depind numai de facilit!ile de epurarea #i de performan!a sistemului de monitorizare ci n egal msur depind de grija atitudinea #i preocuparea ntregului personal angajat n unitate.

$upraveg*erea apelor uzate pe amplasament

Planul de gospodrirea apelor uzate

-mbunt!irea rela!iei cu publicul #i a imaginii companiei

%onservarea resurselor

$epararea re!elelor de ap uzat

Proiectarea sistemului de control #i a sta!iilor de epurare ape uzate

Program de monitorizare ape uzate

Respectarea prevederilor actelor de reglementare

Reducerea ncrcrii n poluan!i a apelor uzate

Eliminarea amestecului dintre apele menajere #i cele uzate indu Re!ea separat pentru ape meteorice

%ontrol #i pre-epurri ape uzate industriale $ta!ie de epuare final

Recilarea #i reutilizarea apei

5pa recuperat pe unitatea de produs

4tili area $upraveg,erii apelor u ate indu$triale

Capitolul & +anage%entul De)eurilor 2olide Principii utilizate n managementul de#eurilor Principiile de baz ale politicii de mediu din Romnia n domeniul managementului deeurilor sunt stabilite n conformitate cu prevederile legislative europene #i interna!ionale asigurnd protec!ia #i conservarea naturii a diversit!ii biologice #i utilizarea durabil a componentelor acesteia) protec!iei resurselor primare este formulat n conte>tul mai larg al conceptului de @dezvoltare durabilA #i stabile#te necesitatea de a minimiza #i eficientiza utilizarea resurselor primare n special a celor neregenerabile punnd accentul pe utilizarea materiilor prime secundare. msurilor preliminare corelat cu principiul utilizrii @%elor mai bune te*nici disponibile care nu presupun costuri e>cesiveA stabile#te c pentru orice activitate Binclusiv pentru gestionarea de#eurilorC trebuie s se !in cont de urmtoarele aspecte principale) stadiul curent al dezvoltrii te*nologiilor cerin!ele pentru protec!ia mediului alegerea #i aplicarea acelor msuri fezabile din punct de vedere economic. stabile#te ierar*izarea activit!ilor de gestionare a de#eurilor n ordinea descresctoare a importan!ei care trebuie acordat) evitarea apari!iei minimizarea cantit!ilor tratarea n scopul recuperrii tratarea #i eliminarea n condi!ii de siguran! pentru mediu. poluatorul plte#te corelat cu principiul responsabilit!ii productorului #i cel al responsabilit!ii utilizatorului stabile#te necesitatea crerii unui cadru legislativ #i economic corespunztor astfel nct costurile pentru gestionarea de#eurilor s fie suportate de generatorul acestora. substitu!iei stabile#te necesitatea nlocuirii materiilor prime periculoase cu materii prime nepericuloase evitndu-se astfel apari!ia de#eurilor periculoase. pro>imit!ii corelat cu principiul autonomiei stabile#te c de#eurile trebuie s fie tratate #i eliminate pe ct posibil pe teritoriul na!ional #i ct mai aproape de sursa de generare: n plus e>portul de#eurilor periculoase este acceptat numai ctre acele !ri care dispun de te*nologii adecvate de eliminare #i numai n condi!iile respectrii cerin!elor privind comer!ul interna!ional cu de#euri. subsidiarit!ii Bcorelat #i cu principiul pro>imit!ii #i cu principiul autonomieiC stabile#te acordarea competen!elor astfel nct deciziile n domeniul gestionrii de#eurilor s fie luate la cel mai sczut nivel administrativ fa! de sursa de generare dar pe baza unor criterii uniforme la nivel regional #i na!ional. integrrii stabile#te c activit!ile de gestionare a de#eurilor fac parte integrant din activit!ile social-economice care le genereaz. "e#eurile solide sunt definite ca acele de#euri altele dect cele gazoase #i lic*ide care sunt catalogate de proprietar c nu mai au nici o valoare n proces #i acestea trebuie nlturate. 5ce#ti productori de de#euri poart numele de generatori a acestora iar n concep!ia acestora de#eurile nu sunt purttoare de valoare dar de#eurile pot reprezenta o surs de materii prime secundare purttoare de valoare pentru al!ii pentru recuperare #i reciclare. 0ursa =enerarea de#eurilor poate fi subdivizat func!ie de sursa de producere n reziden!iale #i nereziden!iale. %ele rezident!iale sunt generate de zonele de locuin!e #i poart numele de de#euri domestice iar cele nereziden!iale includ de#eurile

comerciale cele industriale #i alte categorii de de#euri. Eu trebuie s uita!i c a#a zisele de#euri domestice se produc #i n unit!ile industriale ele fiind reprezentate de deeurile provenite de la birouri sli de mese #i cantine. 8enerarea de'eurilor n onele re ideniale =enerarea deeurile n zonele reziden!iale sunt evaluate de obicei n HilogrameJlocuitor iar aceast estimare ajut la dimensionarea depozitelor de de#euri ecologice. Caracteri area de'eurilor solide 7rice sistem de management al deeurilor am dori s implementm el trebuie s fie fle>ibil pentru a se putea adapta tipurilor variate de de#euri. 5ceast varietate a tipurilor de de#euri influen!eaz continuu compozi!ia #i caracterul fizic #i c*imic al materialului. E>ist trei scopuri primare pentru caracterizarea de#eului #i anume) Primul este reprezentat de datele de intrare pentru planificarea analizei economice a proiectrii a managementului #i a opera!iilor de depozitare a de#eurilor sau a facilit!ilor pentru recuperarea energiei din materialele depozitate. 5l doilea este reprezentat de caracterizarea de#eului pentru reabilitare. 5l treilea este reprezentat de analiza pe care trebuie s o fac compania referitor la optimizare monitorizarea emisiilor sau analizele privind depozitarea la ter!i. Este foarte important s elaborm #i s implementm un Program de prelevare a probelor de de#euri pentru caracterizarea acestora acesta ajutndu-ne s conturm constituen!ii majori ai de#eului ca de e>emplu parametri precum umiditatea #i con!inutul de cenu ace#tia avnd importan! n cunoa#terea puterii calorifice a de#eului #i al!i parametri care influen!eaz combustia #i caracterul gazelor emise. Prima grij n caracterizarea deeurilor este alegerea probei mrimea ei #i numrul de probe necesare pentru a avea ncredere c aceast probare #i datele ob!inute sunt reprezentative pentru o cantitate mare de material. Constituenii de'eurilor solide "ou sunt motivele fundamentale pentru sortarea #i probarea de#eurilor solide municipale #i anume) Pentru determinarea constituien!ilor amesteca!i n punctul de colectare #i care pot fi materii prime secundare pentru reutilizare sau reciclare: $ determinm caracterul de#eului privind posibilitatea utilizrii lui ca #i combustibil sau numai la incinerare. -n tabelul de mai jos sunt prezenta!i constituien!ii care se gsesc n de#eurile municipale solide #i care prezint interes pentru valorificare ca materii prime secundare sau ca #i combustibili. %ombustibile <rtia 6e>tile Plastice "eeuri de alimente 8emn "eeuri de gradin Eecombustibile ;ier 5luminiu Eeferoase $ticl %rmizi

-n cele ce urmeaz sunt prezentate cteva e>emple de management al unor categorii de de#euri reciclabile.

Managementul deseurilor De$euri de a%!ala5e


Opti%i area reutili arii $i recicla!ilitatii a%!ala5elor Reali area o!iectivului de valori.icare de &'6 $i de reciclare de 1& 6 pentru pla$tic $i le%n Reali area o!iectivului de reciclare de "& 6 $i de 1& 6 pentru $ticla( ,artie7carton $i %etale Reducerea cantitatii de de$euri de a%!ala5e generate Incura5area .olo$irii %aterialelor $i produ$elor o!tinute din reciclarea de$eurilor de a%!ala5e Crearea $i de voltarea unui $i$te% de colectare e.icient $i e.icace din punct ecologic $i econo%ic ( care o.era un opti% re.eritor la calitatea $i cantitatea de$eurilor colectate 2ta!ilirea unui $i$te% e.icient pentru reutili are 7 colectare $i reciclare 7 valori.icare a a%!ala5elor po$t8con$u% $i a de$eurilor

Cre$terea ponderii a%!ala5elor reutili a!ile din total a%!ala5e Opti%i area %odului de a%!alare $i a .or%ei a%!ala5ului Aplicarea $tandardelor europene ar%oni ate pentru prevenirea .or%arii de$eurilor de a%!ala5e $au dupa ca li%itarea con$u%ului $peci.ic de %aterial7 tip de a%!ala5 $i produ$

dr.ing.Cornel FLOREA GABRIAN - Bucuresti 2007

De$euri de a%!ala5e

+ANAGE+EN14L DE2E4RILOR

>e,icule $coa$e din u


A$igurarea unei retele de colectare a ve,iculelor $coa$e din u uni.or% ra$pandita in teritoriu A$igurarea ca ulti%ul Re$trictionarea utili arii detinator al %etalelor grele la ve,iculului il poate .a!ricarea ve,iculelor preda gratuit unei unitati de colectare7valori.icare Atingerea o!iectivelor de9 8 reutili are $i valori.icare a cel putin :&6 din %a$a ve,iculelor .a!ricate inainte de 1 ianuarie 1;<' 8 reutili are $i valori.icare a cel putin <&6 din %a$a ve,iculelor .a!ricate dupa 1 ianuarie 1;<' 8 reutili are $i reciclare a cel putin :'6 din %a$a ve,iculelor .a!ricate inainte de 1 ianuarie 1;<' 8 reutili are $i reciclare a cel putin <'6 din %a$a ve,iculelor .a!ricate dupa 1 ianuarie 1;<' Crearea unui %ecani$% .inanciar prin care producatorii $i i%portatorii de autove,icule $a $uporte integral $au intr8o %a$ura $e%ni.icativa( co$turile generate de atingerea o!iectivelor de reciclare.

Crearea unei retele de colectare uni.or% ra$pandita in teritoriu( prin care $a $e a$igure preluarea gratuita a ve,iculelor $coa$e din u

2e $olicita o perioada de tran itie pina in "'': pentru aplicarea articolului 1"="* alineatul " privind o!ligativitatea preluarii gratuite a ve,iculelor .a!ricate inainte de 1 iulie "''"

2e $olicita o perioada de tran itie pina in "'': pentru producatorii interni( in aplicarea articolului 3 ="* privind inter icerea punerii pe piata a co%ponentelor $i %aterialelor continand %etale grele

Crearea unui $i$te% de de %e%!rare $i reciclare a ve,iculelor $coa$e din u prin care $a $e a$igure atingerea o!iectivelor de reciclare preva ute in directiva. dr.ing.Cornel FLOREA GABRIAN - Bucuresti 2007

Princip lii ! ctori i"plic ti sunt# per$oanele .i ice autori ate care de$.)oar activiti independente )i per$oanele 5uridice care co%erciali ea !aterii7acu%ulatori pentru autove,icule? [ per$oanele .i ice autori ate $ colecte e( tran$porte( valori.ice( eli%ine( !aterii )i acu%ulatori u ai ? [productorii( repre entanii autori ai i%portatorii

"e#euri de baterii #i acumulatori

crearea unui $i$te% e.icient de colectare acu%ulatorilor u ai porta!ili de la populaie?

!ateriilor

$i

-%!unatirea gradului de colectare a !ateriilor )i acu%ulatorilor u ai din indu$trie? cre)terea gradului de in.or%are )i con)tienti are a pu!licului re.eritor la o!ligaiile de ge$tionare ecologic rational a !ateriilor )i acu%ulatorilor u ai? pregtirea per$onalului pentru ge$tionarea de$eurilor de !ateriilor $i acu%ulatorilor u ati? raportare a datelor ctre autoritile de protecie a %ediului? $ta!ilirea )i i%ple%entarea unui %ecani$% e.icient al re$pectrii prevederilor legi$lative. pentru

MANAGEMENTUL DESEURILOR
)i
controlul

dr.ing.Cornel FLOREA GABRIAN - Bucuresti 2007

productorii si

+ANAGE+EN14L

DE2E4RILOR

DE2E4RI BIODEGRADABILE

Reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile depozitate prin reciclare si procesare Bminimizarea materiei organice pentru reducerea cantitatii de levigat si gaz de *aldaC

%onstructia capacitatilor necesare de tratare


dr.ing.Cornel FLOREA GABRIAN - Bucuresti 2007

,ncurajarea potentialilor investitori pentru realizarea de investitii in vederea reciclarii si procesarii

De)euri periculoa$e De ce ge$tiona% de$eurile periculoa$e@ [ $ protejm snatatea popula!iei #i a mediului [ $ minimizm generarea de de#euri periculoase. [ $ respectm prevederile legisla!iei de mediu n vigoare.

0urs! 'i e3ect 6ermenul de de#euri periculoase este definit mai larg pentru a identifica de#eurile industriale de cele domestice #i comerciale Bcare produc cantit!i nensemnate fa! de industrieC #i pentru c aceast categorie poate afecta sntatea popula!iei #i a mediului. "e#eurile periculoase sunt rezultatul satisfacerii nevoilor societ!ii #i sursa primar de generare a acestora este reprezentat de industrie. %ile prin care mediul este afectat de de#eurile periculoase sunt urmtoarele) o %ontaminarea apelor subterane prin infiltrarea apelor uzate #i a le#iilor din zonele de depozitare: o %ontaminarea apelor de suprafa! ca urmare a scurgerilor sau deversrilor din zonele de depozitare: o Poluarea aerului cu poluan!i datorit arderilor fenomenelor de evaporare #i eroziune eolian: o ,ncendii #i e>plozii: o 7trvirea prin intermediul lan!ului alimentar: o %ontactul uman. Efectele asupra snt!ii popula!iei siguran!ei propriet!ii #i mediului a de#eurilor periculoase variaz considerabil iar sursele de de#euri periculoase sunt foarte numeroase #i de aceea este necesar s se fac caracterizarea de#eului pentru a putea s definim impactul n timp #i severitatea acestuia. 0!natatea "e#eurile periculoase pot cauza efecte asupra sant!ii asupra ntregului corp uman ca urmare a in*alrii aborb!iei prin piele ingerrii sau prin rni iar efectele temporare pot fi) ame!eli migrene #i grea!. "intre efectele permanente enumerm) cancerul incapacitate de munc #i moartea. 5ceste efecte pot fi evidente imediat sau pot aprea dup luni sau ani iar impactul asupra snt!ii depinde de cantitate #i gradul de e>punere la de#euri periuloase. 0igurana =radul de cunoa#tere a procedurilor de securitate este esen!ial pentru personalul implicat n cur!enia de zi cu zi a locurilor de depozitare temporar a de#eurilor periculoase #i a activit!ilor de manipulare a acestora. Prin planul de urgen! este necesar s stabilim politicile #i procedurile pentru a proteja personalul implicat n aceast activitate precum #i publicul pentru pericolele poten!iale n caz de producere a unui accident te*nic pe amplasament. -n 6abelul de mai jos este prezentat con!inutul minim al unui plan de urgen! de mediu iar acesta trebuie reactualizat periodic astfel nct s reflecte sc*imbrile produse pe amplasament. Eumele personalului c*eie care rspunde de securitatea amplasamentului #i a nlocuitorilor acestuia: "escrierea riscurilor asociate fiecrei opera!ii: %onfirmarea faptului ca personalul implicat n managementul de#eurilor periculoase este adecvat instruit s-#i realizeze responsabilit!ile stabilite prin fi#a postului #i s managerieze situa!ii de urgen! aprute n timpul manipulrii

acestora: "escrierea ec*ipamentului de protec!ie a personalului care lucreaz n acest domeniu a ec*ipamentelor #i mijloacelor de interven!ie n caz de urgen!e de mediu: "escrierea asisten!ei medicale specifice necesare pe amplasament n domeniul managementului de#eurilor periculoase: "escrierea programului pentru monitorizare periodic monitorizarea personalului #i a prelevrilor de probe pentru protec!ia mediului: "escrierea ac!iunilor necesare a fi luate pentru reducerea pericolelor pentru a ne asigura c desfurarea activit!ii pe amplasament se realizeaz n condi!ii de risc sczut pentru mediu: "escrie!i msurile de control pe amplasament care trebuie s includ #i *r!ile aferente: Elabora!i proceduri de decontaminare a personalului #i asigura!i ec*ipamentele necesare acestei activit!i: Elabora!i proceduri standard de operare pe amplasament pentru acele activit!i care pot fi standardizate #i unde se va utiliza o list de control pentru verificarea implementrii lor: Elaborati planuri de urgen!e de mediu interne #i e>terne.

#roprietatea Pagubele produse propriet!ii private #i publice precum #i mediului sunt cauzate de incendii #i e>plozii de pe amplasamentele unde sunt stocate de#euri periculoase #i suplimentar de emisiile n atmosfer de poluan!i periculo#i. +ediul Efectele poten!iale adverse asupra factorilor de mediu aer ap #i sol depind de varietatea numrului de de#euri periculoase #i de consecin!ele proastei manipulari a de#eurilor periculoase acestea fiind adesea asociate cu riscurile pentru sntatea popula!iei. -n tabelul de mai jos sunt prezentate cteva recomandri pentru evaluarea performanelor de mediu n acest domeniu. Prevenirea efectelor adverse asupra aerului are n vedere urmtoarele aspecte) 9olumul #i caracteristicile fizice #i c*imice ale facilit!ii pentru depozitarea de#eurilor periculoase inclusiv aspectele legate de volatilizare #i dispersie: %alitatea aerului ambiental !innd cond de toate sursele de poluan!i din zon #i de impactul cumulativ n aer: Riscul poten!ial pentru sntate cauzat ca urmare a e>punerii umane la constituen!ii de#eului periculos: Poten!ialele afectri ale biodiversit!ii din zona de aplasare a facilit!ii pentru depozitarea de#eurilor periculoase: Persisten!a #i permanen!a efectelor poten!iale adverse. Prevenirea efectelor adverse asupra calit!ii apelor de suprafa! 9olumul #i caracteristicile fizice #i c*imice ale facilit!ii pentru depozitarea de#eurilor periculoase: %aracteristicile *idrogeologice ale zonei de amplasare a depozitului de de#euri periculoase incluznd #i topografia zonelor limitrofe acesteia: %alitatea cantitatea #i direc!ia de curgere a apelor subterane din zona de amplasare: %antitatea de precipita!ii czut n zona de amplasare Bmedie anual

precipita!ii ma>ime C: 5propierea depozitului de re!eaua *idrografic din zon: Utilizrile apelor de suprafa! din zon #i standardeleJcategoria de calitate stabilit pentru apele de suprafa!: Riscul poten!ial pentru sntate cauzat ca urmare a e>punerii umane la constituen!ii de#eului periculos: Poten!ialele afectri ale biodiversit!ii din zona de aplasare a facilit!ii pentru depozitarea de#eurilor periculoase: Persisten!a #i permanen!a efectelor poten!iale adverse. Prevenirea efectelor adverse asupra calitii apelor subterane 9olumul #i caracteristicile fizice #i c*imice ale facilit!ii pentru depozitarea de#eurilor periculoase #i poten!ialul de infiltrare prin sol sau straturile de impermeabilizare a poluan!ilor con!inu!i de acestea: %aracteristicile geologice ale zonei de amplasare a depozitului de de#euri periculoase #i a zonelor limitrofe: Poten!ialul de migrare a poluan!ilor con inu!i de acestea n structurile subterane: Poten!ialul de migrare a poluan!ilor con!inu!i de acestea n zonele de cultivare a legumelor fructelor #i cerealelor: Riscul poten!ial pentru sntate cauzat ca urmare a e>punerii umane la constituen!ii de#eului periculos: Poten!ialele afectri ale biodiversit!ii din zona de aplasare a facilit!ii pentru depozitarea de#eurilor periculoase: Persisten!a #i permanen!a efectelor poten!iale adverse. Riscul de a se produce pagube pentru mediu cauzat de de#eurile periculoase poate fi redus prin reducerea #i eliminarea generrii de de#euri reducerea cantit!ii de de#eu sau dezvoltarea de practici privind) modificri te*nologice colectare selectiv reutilizare reciclare #i recuperare a acestora. Caracteri area de'eurilor periculoase Ra!iunile pentru care se face caracterizarea de#eurilor periculoase sunt urmtoarele) %lasificarea de#eurilor Bpericuloase sau nepericuloaseC: "efinirea naturii de#eului pentru determinarea celei mai bune metode de manipulare tratare stocare #iJsau eliminare: "eterminarea naturii de#eului pentru a evalua compatibilitatea cu alte tipuri de de#euri: Evaluarea poten!ialului impact al de#eului asupra snt!ii popula!iei #i mediului: 8istarea de#eurilor periculoase. %aracteristici 7 diagram simpl care prezint pa#ii necesari determinrii dac un de#eu este periculos este prezentat n figura de mai jos.

Sursa:natura de4eului este 1unos1ut;

"a

Eu

Este de4eul listat 9n 1atalo=ul european pentru de4euri

Prele<are de pro7e 4i anali)e de la7orator

"a
(ana=e!ent 1a de4eu peri1ulos

Eu
Are de4eul una din ur!atoarele 1ara1teristi1i3 Infla!a7ilitate> 6oro)i<itate> Rea1ti<itate> To?i1itate Pentru a putea fi asi!ilat 1u de4eurile peri1uloase;

"a

Eu

(ana=e!ent 1a de4eu peri1ulos

(ana=e!ent 1a de4eu neperi1ulos

"ac sursa #i natura de#eului este cunoscut dar de#eul nu este listat n %atalogul European al "e#eurilor iar sursa de material nu este listat ca de#eu periculos stabilirea tipului de deeu trebuie fcut folosind analizele pentru de#eurile periculoase. -n tabelul de mai jos sunt prezentate caracteristicile de#eurilor periculoase #i criteriile utilizate pentru evaluare.

%aracteristica ,nflamabilitate

%orozitate

Reactivitate

6o>icitate

%riterii 8ic*idul care are mai putin de &1 V alcool din volum: 8ic*idul care are punctul de aprimdere mai mic de G'' %: Eelic*idul care cauzeaz foc. 8ic*idele care au p<-ul mai mic de & sau mai mare de +&: 8ic*idele care corodeaz o!elul la o rat mai mare de G /1 mmJan la o temperatur de 11 ' %. $ubstaele c*imice instabile: Reacie violent cu apa: ;orme potenial e>plosive n amestec cu apa: %nd le amestecm cu apa degaj gaze to>ice vapori sau degajari de fum n cantitate suficient s afecteze sntatea uman sau mediul: %ianura sau sulfurile care pot produce gaze to>ice la p< cuprins ntre & 1 i +& 1: $e pot detona sau sunt capabile de reacii e>plozive. 5rsen \ 1 '' mgJl ?ariu \ +'' '' mgJl %admiu \ + '' mgJl %rom \ 1 '' mgJl Plumb \ 1 '' mgJl 2ercur \ ' &' mgJl $eleniu \ + '' mgJl 5rgint \ 1 '' mgJl 8indan \ ' 0' mgJl 2et*o>Rc*lor \+' '' mgJl s.a.

Probarea pstrarea #i manipularea "ou preocupri majore trenuie s avem n vedere atunci cnd prelevm probe din deeurile periculoase acestea fiind foarte importante pentru asigurarea siguran!ei pe timpul desf#urrii oper!iei. "ac sursa #i natura de#eului periculos este cunoscut atunci personalul pentru prelevarea probelor trebuie s cunoasc propriet ile materialului #i s ia urmtoarele msuri de protec!ie) Ec*ipament adecvat: Ec*ipament pentru protec!ia mpotriva in*alrii de fum sau praf: 2suri speciale de manipulare. 5tunci cnd natura de#eului periculos nu este cunoscut ca de e>emplu n cazul amplasamentelor orfane sau abandonate personalul care preleveaz probe trebuie s-#i ia msuri suplimentare de protec!ie pentru contactul direct cu de#eul.

Pentru a determina natura de#eului este important ca probele colectate s fie reprezentative #i apoi s fie analizate. 5ten!ie aceast precau!ie trebuie s fie luat s ne asigurm c natura materialului amestecat nu este un mediu nesigur pentru persoana care preleveaz proba. Rolul prelevrii probelor este de a vedea dac un de eu depozitat este n totalitate de#eu periculos sau numai anumite zone au aceast proprietate. -n situa!ia n care de#eul nu este cunoscut atunci este necesar o analiz complet a acestuia iar poluan!ii con!inu!i este bine s fie mpr!i!i n urmtoarele categorii) 7rganice volatile: 5cizi organici e>tractibili: 7rganice de baz sau neutre: Pesticide #i P%?: 2etale: %ianuri: 5zbest. 7 component important a programului de prelevare este implementarea planului de asigurare #i control al calit!ii acesta dndu-ne garan!ia c de la nceputul prelevrii pn la analizele finale acestea nu au fost contaminate din e>terior. 5nalizele de laborator sunt complicate #i costisitoare iar n cazul de#eurilor necunoscute aceste costuri pot s fie e>trem de ridicate pentru a avea o fotografie clar a tipului de de#eu depozitat. Tratarea de'eurilor -n cele ce urmeaz o s prezint pe scurt cteve metode de tratare a de#eurilor periculoase dar binen!eles nu trebuie s v limita!i numai la acestea) 6ratarea de#eurilor lic*ide 7rice de#eu lic*id periculos este caracterizat prin tip #i concentra!ie sursa de unde provine volum con!inutul de solid. -n general sunt patru procedee de tratare a de#eurilor lic*ide periculoase #i anume) 6ratarea pe amplasament) Pre-tratarea pe amplasament cu evacuarea apelor uzate la sta!ia de epurare: 6ratarea pe amplasament cu ajutorul sta!iilor mobile: 6ratarea la unit!i specializate. 2etodele comune de tratare a de#eurilor lic*ide periculoase sunt) Utilizarea crbunelui activ: $triparea: Procese biologice: Precipitarea c*imic: ;iltrarea: $epararea gravita!ional: $c*imbtorii de ioni: Eeutralizarea: 7>ido-reducerea: 7smoza invers: 5bsorb!ia pe r#ini. 6ratarea de#eurilor periculoase de gaze

2etodele primare de tratare a de#eurilor periculoase gazoase sunt) absorb!ia adsorb!ia flacra #i distrugerea termic. 6ratarea de#eurilor periculoase solide "e#eurile periculoase solide includ #i solul contaminat. aC $epararea solidelor este metoda utilizat pentru separarea #iJsau clasificarea de#eurilor solide #i ea include urmtoarele metode de separare pentru de#eurile solide gsite produse pe amplasament #i alegerea lor depinde de urmtorii factori: 9olume de sol sau sedimente contaminate: %aracteristicile contaminan!ilor: %ompozi!ia acestora. bC"esecarea- obiectivul procesului de desecare este de a reduce cantitatea de ap con!inut de de#eu #i metodele folosite sunt: %entrifugarea: ;iltrarea: Paturi de uscare: Poldere. 9ariabilele de care trebuie s !inem cont la alegerea metodei de desecare sunt urmatoarele) 9olumul de nmol: %oninutul de solid: %oninutul de materii organice volatile: 2rimea particulelor: $uprafa!a de ncrcare a particulelor #i de *idratare) %ompresibilitatea: %ondi!iile de pe amplasament inclusiv suprafa!a disponibil: %ompatibilitatea cu facilit!ile e>istente sau cele planificate: %erin!ele pentru pre-tratare n special dozarea c*imicalelor: %erin!ele pentru tratarea final #i alternativele de depozitare. cC"epozitele de de#euri "e#eurile periculoase solideJlic*ide por fi depozitate n depozite de de#euri ecologice suprafe!e ndiguite sau injectate n subteran. dC $olidificarea #i stabilizarea 2etoda utilizat singular sau n combina!ie este o metod viabil alternativ de tratare pe amplasament sau n afara acestuia #i are ca obiective urmtoarele) o -mbunt!irea manipulrii sau a altor caracteristici fizice: o "escre#terea suprafe!ei active pentru transferul contaminan!ilor sau a pierderilor: o 8imitarea to>icit!ii #i solubilit!ii contaminan!ilor. %ele mai cunoscute metode de solidificare #i stabilizare sunt urmtoarele: o %imentul: o Pozolanitul: o 6ermoplasticile: o Polimerii organici. -n tabelul de mai jos este prezentata o compara!ie ntre metode) 2etoda %imentul "escriere 5vantaje Emolul de de#eu #i %osturi sczute apa sunt amestecate procedeu simplu "ezavantaje $olidele rmn ca o suspensie #i nu

Pozolanitul

6ermoplasticile

Polimerii organici

cu ciment pentru a este accesibil #i este un proces deveni solid pentru metale c*imic de neutralizare fapt ce le transform n surse de le#ii se dubleaz volumul de de#euri incompatibil pentru multe tipuri de de#euri B organice sruri argile crbune etc.C "e#eul reac!ioneaz %osturi sczute "uce la cre#terea cu varul #i particule procedeu simplu volumului de fine de silice este accesibil #i de#euri poate fi Bcenus reziduu de pentru metale subiect de apari!ie la fabricarea de#euri de petrol a le#ierii cerin!e cimentuluiC pentru a #i solven!i suplimentare forma solid. pentru contaminan!ii secundari "e#eul este asecat %re#tere sczut "e#eul trebuie s nclzit #i despersat a volumului fie asecat nainte n mas de plastic comparativ cu de utilizarea nclzit precum: metodele metodei costul bitumul parafina sau prezentate ec*ipamentelor polRetilena anterior este ridicat reducerea costuri ridicate posibilit!ii de pentru energie apari!ie a le#iilor necesit instruirea recomandat personalului este pentru de#eurile incompatibil radioactive #i pentru o>izi unii unele de#euri solven!i #i grsimi industriale unele sruri cerin!e suplimentare pentru contaminan!ii secundari "e#eul este Pretabil pentru Poluanii nu sunt amestecat cu un solidele neutralizai c*imic prepolimer #i un insolubile este poten!ial de catalizator pentru foarte bun n apari!ie a le#iilor formarea unei matrici aplicatii limitate pot necesita spongioase de ec*ipamante #i polimer e>) ureea opera!ii speciale formalde*ida sau unii dintre polimeri de vinRl catalizatorii ester stRren utiliza!i sunt

corozivi pot produce vapori periculoi incompatibili cu o>idan!ii #i unele substan!e organice: unele r#ini sunt biodegradabile #i se descompun n timp. dC "istrugerea termic "itrugerea termic sau conversia de#eurilor periculoase organice lic*ide gazoase #i solide este o metod rapid #i utilizeaz ) o %ombustia: o =azeificarea: o 8ic*efierea: o 7>idarea umed. Cobustia 9!molurile5solidele uscate sunt combustibili utili pentru procesul de combustie al incineratoarelor 'i ga ei3icatoarelor% Cele mai cunoscute te,nologii de incinerare pentru de'eurile periculoase sunt: o Cuptoarele rotativeo Camere singure5in;ecia de lic,id& o <atr! multipl!o #at 3luidi at% =n tabelul de mai ;os este pre entat pe scurt un re umat al proceselor comune de incinerare Tipul #rincipiul procesului 4e'eul este ars n cilindri rotativi c!ptu'ii cu c!r!mid! re3ractar! Aplicare Temperatur Timpul a de necesar combustie >?C$ 65?/1A7? 0ecund e pentru ga e"re pentru lic,ide 'i solide 7?? / 165? ?&1 la 1 s Aerul n e*ces& @ stoc,iometric e 5?/B5?

Cuptoare rotative

"ric!rui de'eu combustib il solid& lic,id& ga os Cic,idele 'i namolurile pot 3i pompate 9!moluri 'i solide

Camere singure5in;eci e de lic,id <atr! multipl!

4e'eul este atomi at la presiune mare de aer 'i ars n suspensie 4e'eul trece peste ni'te

1B? / B5?

76? /9D? +ai multe

B??/ 4??

#at 3luidi at

gr!tare pentru a 3i prenc!l it 'i intr! treptat n ona de combustie 4e'eul este in;ectat pe un pat n agitare al particulelor inerte nc!l ite%C!ldur a este e3icient trans3erat! la de'eu pe durata combustiei

granulate

ore

Cic,ide organice& ga e 'i solide granulate

76? / 11??

0ecund e pentru ga e 'i lic,ide 'i minute pentru solide

1?? / 15?

8a ei3icarea #rocedeul de ga ei3icare produce ga e de energie ;oas! sau medie 'i care pot 3i utili ate ca 'i combustibili% Cic,e3ierea Cic,e3ierea este un tratament termo/c,imic al materialelor ,idrocarbonate pentru a obine combustibil lic,id sau petrol sintetic% "*idarea umed! "*idarea umed! implic! o*idarea de'eurilor organice n absena aerului& dar n pre ena apei& iar te,nologia implic! utili area de temperaturi ridicate cuprinse ntre B??/A5??C 'i presiuni ntre D%A?? 'i 1B%4?? E95m B necesare o*id!rii organicelor 3!r! vapori area apei% Aciuni de remediere #rimul pas n activitatea de remediere este s! de3inim problemele legate de de'eurile periculoase utili Fnd caracteri area de eului& datele privind investigaiile pe amplasament 'i a studiilor anterioare% .rm!torul pas n activitatea de remediere este repre entat de alegerea celei mai bune te,nologii tinnd cont de speci3icitatea amplasamentului% Te,nologiile primare sunt repre entate de controlul apelor de supra3a ! i subterane& a emisiilor de poluani n aer& a sedimentelor 'i a metodeor de tratare pe amplasament% Controlul apelor de supra3a! Tec,nicile de control a apelor de supra3a! sunt categorisite ca avnd urm!toarele 3uncii: o #revenirea scurgerilor 'i interceptarea acestorao #revenirea in3iltraiiloro Controlul ero iuniloro Colectarea 'i trans3erul apeloro 0tocarea 'i desc!rcarea apeloro #rotecia la inundaii% 7unciile 'i te,nologiile comune pentru controlul apelor de supra3a! sunt pre entate n tabelul de mai ;os: Te,nologia
#revenirea sau #revenirea sau

7uncia primar!
Reducere a ero iunii Colectare a 'i #reteci a la Evacuare a apei

interceptare a scurgerilor n 'i din interior

minimi are a in3iltraiilor

trans3erul apelor

inundaii

impermeabili ar e Acoperirile depo itului Remodelarea depo itului 'i canalele de drenare ape revegetarea 4igurile 'i bermele Canalele Terase 'i pla;e Gge,aburi 'i sonde inverse 1a ine de colectare a in3iltraiilor 1a ine de sedimentare Cucr!ri de ap!rare mpotriva inundaiilor

* * * *

* * *

* * * * * * * * * *

* * * *

Controlul apelor subterane #rincipala strategie pentru controlul contamin!rii apelor subterane dup! stoparea sursei de contaminare sau prevenirea 3orm!rii de le'ii% Te,nologiile pentru implementarea acestei strategii sunt urm!toarele: o #omparea apei o 0isteme de drena;o 1ariere subteraneo Tratarea n situ% Controlul poluarii aerului Emisiile de ga e dela depo itele de de'euri periculoase 'i cele 3ugitive de pra3 cau ea ! poluarea aerului dac! nu sunt implementate m!suri de eliminare a acestora% a$Controlul emisiilor de ga e Evaporarea lic,idelor 'i reaciile c,imice 'i biologice sunt primele surse de emisii de ga e periculoase%Ca m!suri de contracarare a acestora se utili ea ! inundarea sau inundarea cu lic,ide imiscibile sau s3ere de polipropilen!& scopul acestora 3iind s! reducem semni3icativ inter3aa aer/lic,id% b$Controlul ga elor Emisiile de ga e din adncime sunt tipic produse ca re ultat al degrad!rii biologice al substanelor organice& dar pot 3i 'i re ultat al evapor!rii lic,idelor organice% Te,nologiile utili ate pentru controlul ga elor sunt pasive sau active%0istemele pasive de control al ga elor utili ea ! straturi cu permeabilitate mare sau sc! ut! care pot 3i utili ate singular sau n cobinaie%0istemele active de control al ga elor

sunt alc!tuite dintr/un sistem de colectare a ga elor utili nd mi;loace mecanice& pentru a alterna gradientul de presiune 'i ast3el s! 3ie e*trase ga ele pentru epurare%

Capitolul :. Controlul #olurii "irectiva ,PP% 4GJG+JEE% B,PP% .prevenirea #i controlul integrat al poluriiC se bazeaz pe principiile #i obiectivele men!ionate n @E>punereaA de la nceputul "irectivei. E>punerea n cazul "irectivelor UE prezint conte>tul n care a fost scris "irectiva."ou elemente specifice din E>punere sunt tratate de sistemul propus al raportrii anuale) Hpa'ii necesari care trebuie 3!cuti de 0tatele +embre pentru a asigura 3aptul c! operatorul activit!ilor industriale mentionate n Ane*a I a 4irectivei respect! principiile generale privind obligaiile de ba !- avFnd n vedere scopul& ar 3i su3icient ca autorit!ile competente s! ia n considerare acele principii generale atunci cFnd stabilesc condiiile autori aiei6 i Hpentru a aborda mai e3icace 'i e3icient problemele privind poluarea& aspectele de mediu trebuie luate n considerare de c!tre operator6 5ceste principii sunt respectate prin trei abordri) +. ?une Practici de 2anagement n unitile economice: &. 5udit #i inspec!ie realizate de 5utorit!i: /. Raportare complet din partea titularilor de autoriza!ii. "irectiva ,PP% prevede conform art. / ca) BaC s fie luate toate msurile adecvate de prevenire a polurii n special prin aplicarea celor mai bune te*nici disponibile: BbC s nu fie cauzat poluare semnificativ: BcCs se evite producerea de de#euri n concordanta cu "irectiva %onsiliului (1J00&JEE% din +1 iulie +4(1 privind de#eurile : acolo unde sunt produse de#euri se recupereaz sau n cazul n care acest lucru este imposibil din punct de vedere te*nic #i economic se elimin cu condi!ia evitrii sau reducerii oricrui impact asupra mediului: BdC s se utilizeze eficient energia: BeC s fie adoptate msurile necesare de prevenire a accidentelor #i de limitare a consecin!elor acestora: BfC s fie adoptate msurile necesare privind ncetarea definitiv a activit!ilor pentru a evita orice risc de poluare #i a readuce amplasamentul ntr-o stare satisfctoare: 5rticolul +1 din "irectiv prevede ca nivelul emisiilor de la agen!ii economici s fie pus la dispozi!ia publicului iar %omisia va trebui s publice la fiecare trei ani un registru al emisiilor de poluan!i pe baza datelor furnizate de $tatele 2embre. 1AT/ CEA +AI 1.9J TEK9ICA 4I0#"9I1ICJ

?56 este definit ca fiind cea mai eficient #i avansat faz n realizarea activit!ilor #i metodelor lor de e>ploatare care indic adecvarea practic a anumitor te*nici n vederea furnizrii n principiu a bazei pentru 98E menite sa previn #i unde nu este posibil s reduc n general emisiile #i impactul asupra mediului luat ca un ntreg. ]6e*niciK includ te*nologia utilizat #i modul n care instala!ia este proiectat construit ntre!inut e>ploatat #i dezafectat. ]"isponibileK nsemn acele te*nici dezvoltate pe o scar menit s permit implementarea n sectorul industrial relevant n condi!ii economice #i te*nice viabile lund n considerare costurile #i beneficiile fie c te*nicile sunt sau nu utilizate sau produse n Romnia astfel nct titularul activit!ii s poata avea acces n condi!ii rezonabile. ]%ele mai buneK nsemn cele mai eficiente n atingerea unui nivel general ridicat de protec!ie a mediului n ntregul su. 8a stabilirea ?56 pentru o activitate trebuie acordat aten!ie la) Utilizarea unei te*nologii care genereaz cantit!i reduse de de#euri: Utilizarea de substan!e mai pu!in periculoase: Recuperare #i reciclare continu a substan elor generate #i utilizate n proces #i a de#eurilor acolo unde este posibil: Proceselor similare facilitile sau metodele de e>ploatare care au fost utilizate cu succes la scar industrial: Progreselor #i sc*imbrilor te*nologice : Eaturii efectelor #i volumului emisiilor : "atelor de punere n func!iune pentru activit!ileJinstalaiile noi #i e>istente: 6impului necesar pentru a implementa cele mai bune te*nici disponibile: %onsumului #i naturii materiilor prime utilizate n proces #i eficien!ei lor energetice: Eevoii de prevenire sau reducere pn la minimum a impactului general al emisiilor asupra mediului #i riscurilor asupra lui: Eevoii de prevenire a accidentelor #i de minimizare a consecinelor pentru mediu si: ,nforma!iilor publicate de %omisia %omunit ii Europene conform sc*imbului de informarii ntre $tatele 2embre #i industriile n cauz cu privire la ?56 monitorizarea asociat #i dezvoltrile din cadrul lor sau prin organiza!ii interna!ionale. %onform 5rticolului +G din "irectiva ,PP% %omisia a organizat un sc*imb de informa!ii ntre $tatele 2embre i industriile n cauz cu privire la ?56 monitorizarea asociat #i dezvoltri ale acestora. 5cest proces se desf#oar n $evilia $pania prin ?iroul European ,PP% iar rezultatele sunt publicate pe internet la adresa *ttp)JJeippcb.jrc.esJ 5ceste rezultate se prezint sub forma documentelor de referint ?56 B?RE;C care trebuie luate n considerare cnd autorittile competente ale $tatelor 2embre stabilesc condi!iile pentru autoriza!iile ,PP%. ,PP% se aplic unui numr mare de activit!i industriale iar obiectivul e>ercitiului de sc*imb de informa!ii este s asiste n implementarea eficient a directivei n ntreaga Uniune Europeana. ?RE; vor informa factorii de decizie relevan!i despre ce poate fi disponibil industriei din punct de vedere te*nic

#i economic pentru a-#i mbunt!i performan!a de mediu #i implicit pentru a proteja mediul ca un ntreg. ?RE;-rile sunt documente complete i detaliate pregtite n limba engleza #i sunt disponibile pe adresele de ^eb) *ttp)JJeippcb.jrc.esJ #i ^^^.mappm.ro. ?RE;-urile nu con!in 98E ci niveluri de emisie care au fost atinse utilizndu-se te*nicile descrise n %apitolul privind ?56. 5ceste concluzii sunt valabile pentru ,nstala!ii Eoi acolo unde nu se aplic restric!iile datorate specificului amplasamanetului.Pentru situa!ii cum ar fi cazul unei instala!ii e>istente unde e>ist restric!ii %apitolul 0 al rapoartelor ?RE; @6e*nici de 8uat n %onsiderare la $tabilirea ?56A reprezint sursa util pentru alegerea unei te*nici poten!iale. 5cest %apitol con!ine e>emple de te*nici eficiente care au fost utilizate n sector fiind furnizate informa!ii despre costuri aplicabilitate aspecte intersectoriale etc.. 0tabilirea <alorilor Cimit! de Emisie ><CE$ $tabilirea 98E pentru o instala!ieJacivitate este un proces comple> #i care cuprinde urmtoarele etape) aC Revizuirea g*idurilor ?56 B ?56- cele mai bune te*nici disponibileC pentru sectorul industrial respectiv #i a condi!iilor instala!iei precum) vec*imea condi!iile locale de mediu etc. bC Pe baza celor de mai sus se define#te o 98E preliminar: cC 5poi se realizeaz o evaluare a impactului pentru a determina impactul emisiilor proiectate asupra mediului nconjurtor din zona de amplasare a instala!iei. dC "ac impactul emisiilor este sub standardele #i normativele n vigoare privind limitele admise atunci 98E preliminar poate fi adoptat ca fiind 98E final pentru amplasament. eC "ac emisiile sunt peste standardele #i normativele n vigoare privind limitele admise atunci 98E preliminar trebuie reconsiderat posibil impunnd conditii mai restrictive dect n ?56 sau trebuie luat n considerare posibilitatea ac!iunii de remediere n alt parte. %onformarea asociat cu 98E trebuie clar definit #i precizat n autoriza!ie astfel nct s se evite ambiguitatea. -n general 98E sunt definite n termeni de concentra!ie de e>emplu) masa pe unitate de volum. Pot fi utiliza!i #i alte tipuri de parametri precum flu>ul masic pe unitatea de timp sau flu>ul masic pe unitatea de produs.-n toate celelalte cazuri este foarte important s se foloseasc unit!i recunoscute pe plan international #i s se precizeze clar condi!iile de referint de e>emplu) temperatura presiunea nivelurile de o>igen etc. 8a specificarea unei perioade de monitorizare trebuie acordat aten!ie tipului instalatiei astfel nct fluctua!iile pe termen scurt s nu fie inutil penalizate. 5te!ie) solicita!ii autorit!ii de reglementare s utilizeze termeni conci#i la specificarea conformrii cu 98E precum) 2onitorizare continu) - nici o valoare medie la &0 de ore nu va dep#i 9aloarea 8imit de Emisie. - 4(V din toate valorile medii la + or msurate continuu pe o perioad de un an nu va dep#i de + & ori 9aloare 8imit de Emisie. - Eici o valoare medie la + or nu va dep#i de & ori 9aloare 8imit de Emisie. -n figura de mai jos sunt prezenta!i pa#ii necesari pentru evaluare ?56.

Re<i)uiti pro1esul si te ni1ile

Sunt ndrumarele BAT disponibile

Nu

Determina5i .LE preli!inare din alte = iduri disponi7ile

@a
Sunt toate tehnicile incluse in Conclu iile !A"#

@a

Procesul este 2AT pentru o instalatie noua

Nu @a
Procesul este !A" pentru o instala%ie e&istent, dar ar putea totu%i necesita un Program de 'oderni are

Sunt toate tehnicile incluse in "ehnicile ce tre$uie luate in considerare#

Nu
Procesul nu este !A" %i necesit o e(aluare mai detaliat )*+ preliminare Sectiunea , Determinati

.LE preli!inare

Evaluarea BA1 Raportul anual ntocmit de Titularului de activitate "atele #i informa!iile furnizate prin raportul anual de agen!ii economici #i datele privind monitorizarea ambientului sunt puse la dispozi!ia publicului #i utilizatorilor na!ionali #i U.E. conform diagramei din figura de mai jos)

Anali)a

6o!pilarea raportului @osarul Pu7li1

Raportul Anual al a=entului e1ono!i1 Al5i a=en5i e1ono!i1i (onitori)area a!7ientului Ageniile locale pentru protecia mediului

@osarul pu7li1

Ageniile regionale pentru protecia mediului

A=en5ia Na5ional pentru Prote15ia (ediului

Autoritatea 6entrala

Rapoartele 5nuale ale 22""

6o!isia E6

AE(

6o!isii Re<i)uire IPP6

EIONet

$tructura Raportului 5nual #i con!inutul general sunt prezentate n cele ce urmeaz) +. "atele de identificare includ) coordonatele companiei persoanele de contact referin!ele la codurile E5%E Bau n vedere codurile activit!ilor comerciale a#a cum sunt utilizate de EUR7$656 potrivit reglementarii /'/(J4'JE%C. &. %onsumuri de materii prime #i materiale /. Emisii Emisiile sunt prezentate ca emisii anuale masice n HgJan #i raportarea se face conform Registrului EPER BRegistrul European pentru Poluan!ii Emi#iC pentru instala!iileJactivit!ile ,PP% .
,nstalatie Proces E7$E-P 6ratarea suprafe!elor metalelor #i plasticului 6ratarea suprafe!elor metalelor #i plasticului 6ratarea suprafe!elor metalelor #i plasticului 6ratarea suprafe!elor metalelor #i plasticului 5lte instala!ii $taia de epurare a apelor uzate de pe amplasament ,nstala!ia ? ,ndustria metalurgic Bprocese caracteristice produc!iei de metale #i produse metalurgiceC Proces de ardere: industria metalurgic: tratarea suprafe!ei metalelor #i plasticului Produc!ia de crbune #i grafit ,nstala!ia % Produc!ia de crbune #i grafit Produc!ia de substante c*imice organice: alte instalatii ,nstalatia " Produc!ia de substan!e c*imice organice: Proces de 5rdere _ 1' 2O Emisie n 5er 6rebuie raportat ca suma a emisiilor de la substanele c*imice organice de baza #i procesul de ardere Emisie in 5er R3 Emsia R.+ R.& Emisie n 5er R./ R.0 R.1 %erinte de raportare 6rebuie raportat si indicat ca emisie indirect n ap 6rebuie raportat si indicat ca emisie direct n ap 6rebuie raportat Eu trebuie inclus n raportul privind emisiile Eu trebuie inclus in raportul privind emisiile $uma R.1 plus R.G trebuie raportat si indicat ca emisie direct n apa 5ctivit!ile care nu sunt incluse n 5ne>a + pot fi e>cluse 6rebuie raportat ca sum a emisiilor de la procesul de ardere industria metalurgic si tratarea suprafe!ei metalelor #i plasticului 6rebuie raportat #i indicat ca emisie indirect n ap 6rebuie raportat 6rebuie raportat #i indicat ca emisie indirect n ap %ontribu!ia de la ]5lte ,nstala!iiK care emit R.3 poate fi e>clus din raportarea instala!iei ". 7bs.

,nstala!ia 5

R.G

Emisie n 5er

R(

,nstalatie

Proces E7$E-P $tatia de epurare a apelor uzate 5lte instalaii

Emsia R+' Emisie in 5er

%erinte de raportare Eu trebuie incluse n raportul privind emisiile

,nstalatia ;

7bs. Este o activitate care nu este inclus in 5ne>a + cu e>cepia cazului n care staia de epurare a apelor uzate face parte dintr-o instala!ie comple> a unui singur operator

Remarca!i e>plicatiile privind emisiile directe #i indirecte n apa precizate mai sus mpreuna cu datele necesare pentru EPER. Remarca!i c trebuie completate cu date relevante toate spa!iile deoarece autoritatea poate cere mai multe date dect datele minime a fi furnizate stabilite n "ecizia EPER.

dC?ilan!ul ?ilan!ul prezint cantitatea de materii prime utilizate anual #i el trebuie s se bazeze pe e>aminarea flu>urilor de materiale.

;lu>uri pentru ?ilan!ul de 2as


Eecontabilizat Emisii F "eseuri 5c*izitionar e $toc
Utilizare

Proces

6ratare Produs Recuperare

"iagrama ;lu>ului ,ndustrial eC"e#euri ,nforma!ii privind cantit!ile de de#euri produse #i codificarea acestora conform %atalogului European al "e#eurilor. fC %odurile E7$E ale surselor de emisie conform "eciziei EPER. $istemul E7$E a fost dezvoltat de Eurostat pentru a facilita descrierea surselor de emisie n rela!ie att cu ramurile Reviziei + E5%E ct #i cu caracteristicile proceselor te*nice prin utilizarea listei de procese E7$E BE7$E-PC care a evoluat de la nomenclatura %orinair $E5P40. gC%odurile EO% B%atalogului European al "e#eurilorC %lasificarea Europeana a "eseurilor este data de Reglementarea %E &'''J1/&. 6oate cele #ase unit!i ale codurilor BcifreC vor trebui utilizate. %odurile " R %odurile " R se refera la Eliminare #i RecuperareJreciclareJreutilizare a#a cum prevede "irectiva (1J00&JE% privind "e#eurile a#a cum este ea amendata. *CE25$ #i $istemele 5sociate ,ntreprinderile care sunt nregistrate pentru E25$ ,$7 +0''+ sau alte sisteme de management sigure au posibilitatea de a elabora raportul anual conform cerin elor sistemului. 5tunci cnd o companie este acreditat acest lucru trebuie specificat n raport. iCRezumatele informative Rezumatele informative trebuie s precizeze trsturile principale ale aspectelor anuale de mediu. 5ceasta sec!iune trebuie s fac referiri #i la datele incluse n ;ormularul de Raportare a "atelor.-n special trebuie declarate toate reclama iile incidentele #i neconformit!ile #i trebuie furnizate informa!ii suplimentare legate de acestea.

6abelul de mai jos prezint un formular model pentru raportarea incidentelor Bincalcari reclamatii accidenteC. ,ncident $curgeri la *ala de ncarcre a solventului care implic 1' lr ,P5 "ata 5ciunea luata 5utoritatea in#tiin!at

$crisoare primit de la Popescu Eicolae care reclam prezen!a unui miros slab in zona reziden!ial "efectarea valvei interne care a determinat inc*iderea scruberului primar avnd drept consecin emisii de <%l n 5tmosfera

Utilizarea garniturilor pentru a retine solventul. && .+&.'( =E2 2odernizarea procedurilor de ncarcare n *ala $crisoare nregistrat cu nr..... 9erificarea interna nu a identificat +0.'3. '( nici o surs pe 58P2 amplasament.$-a rspuns petentului cu adresa nr..... oprirea procesului pentru repara!ii. Programul de nlocuire ++.+' '( 58P2 =E2 a valvei se va realiza n perioada cnd instala!ia este oprit.

Rezultatele auto-monitorizrii #i alte date relevante acumulate pe parcursul anului trebuie prezentate n rezumat.6otodat vor fi prezentate grafice anuale privind emisiile de poluan!i de pe amplasament #i modul de ncadrare n 98E stabilite prin actele de reglementare. jC 7biective #i !inte "eclararea 7biectivelor #i !intelor Programul de 2anagement de 2ediu al agentului economic trebuie stabilit sub form de obiective #i !inte iar acestea sunt ca #i cele prevzute n ,$7 +0''+ sau alte sisteme de management #i au ca scop demonstrarea progresului nregistrat de agen!ii economici n implementarea ?56. $copul acestei cerin!e este ca agentul economic s demonstreze c prin obiectivele propuse protejeaz mediul n ntregul su. 7biectivele #i !intele trebuie cuantificate oriunde acest lucru este posibil pentru a se asigura nregistrarea unui progres real fa! de !inte. 7biectivele #i !intele nu pot fi ntotdeauna atinse ca ceva nou deci va fi implicat inova!ia. -n eventualitatea nerealizrii !intelor este important s se demonstreze clar motivul nerealizrii precum #i modificarea !intei conform e>perientei c#tigate. ,PP% subliniaz prevenirea polurii #i minimizarea de#eurilor la surs mai degrab dect tratarea la captul conductei. Pentru a pstra aceast filozofie ?56 e>ist fle>ibilitate n stabilirea !intelor #i a limitelor de timp asociate Programului de 2anagement de 2ediu BP22C. "aca nu se profit de posibilitatea de verificare a alternativelor Ba#a cum este impus n P22C 5utoritatea de 5utorizare poate decide necesitatea revizuirii autorizatiei pentru a se asigura c sunt respectate anumite standarde. 8a stabilirea obiectivelor #i !intelor titularul autoriza!iei trebuie s ia n considerare conformarea cu toate condi!iile #i programele din autoriza!ia integrat de mediu cerin!ele financiare opera!ionale #i de afaceri. Dintele de mediu trebuie documentate #i

stabilite perioade realiste de timp pentru realizare iar managerii #i personalul trebuie s monitorizeze progresul spre atingerea lor la termen. 7 list par!ial de verificare pentru dezvoltarea obiectivelor #i !intelor adecvate ar s cuprind urmtoarele aspecte) 5!i $tabilit obiective #i !inte prin modernizri realiste #i semnificativeF 5!i utilizat toate informa!iile disponibile pentru stabilirea propriilor obiective #i !inteF Pot fi ele cuantificate adecvatF E>ist zone n care este nevoie de mai multe informa!ii pentru a stabili obiectiveleF Un e>emplu al unui posibil Program privind 7biectivelor #i !intele de 2ediu este prezentat n 6abelul de mai jos. Ref Oa.' + 7biectiv %ontrolul utilizarii apei Dint ,nlocuirea tuturor valvelor de la gura de ie#ire cu valve cu arc ,ntroducerea termostatelor n camere ,mplementarea procedurilor de reducere a consumului de energie de la & 0 =`Jt pe produs pan la + 4 =`Jt 2ontarea instala!iei de congelare: aport redus de incalzire pana la &0 2O<rs Utilizarea %ontainerelor returnabile pentru materialul EE. Reducerea de#eurilor de plastic de la &(HgJt la &/QgJt Responsabilitate "ata 2anager ,un &''3 responsabil cu ntre!inerea 2anager 6e*nic 2anager responsabil E>ploatarea 7ct &''3 ,an &''4 cu

En '+ %onservarea Energiei En '& %onservarea Energiei

En '/ Eficien! energetic Os.'+ 2inimizarea de#eurilor

2anager 6e*nic

,un &''3

2anager responsabil ac*izi!ii

,an &''3 de

Pe lnga tabelul de mai sus fiecare !int trebuie discutat aparte stabilindu-se bazele pentru selectarea !intei mijloacele de atingere a acesteia #i modul de verificare a atingerii ei. .

6ermenele ar trebui rezumate ntr-o diagram =antt dup cum urmeaz) $cop &''3 -nlocuirea tuturor valvelor la gurile de ie#ire ,ntroducerea termostatelor ,mplementarea procedurilor ,nstalatie %<P $pecifica!ii te*nice 8icita!ie 2ontare Punerea n ;unc!iune Utilizarea containerelor returnabile &''3 &''3 &''3 &''4

7biectivele #i !intele trebuie implementate la toate nivelurile companiei. Participarea angaja!ilor la selectarea !intelor #i realizarea lor va consolida puternic Programul de 2anagement de 2ediu al companiei. HCRaportarea fa! de !inte #i 7biective "up primul Raport 5nual obiectivele #i !intele trebuie revizuite cu anumit periodicitate. 7biectivele #i !intele pot fi raportate ca n figura de mai jos
4tili area 2olventului "''& 8 "'':

Re. nnn

O!iectiv . %ontrolul Emisiilor n 5tmosfer

2et*Rlene %*loride

,sopropanol

2et*anol

Re$pon$a!ilitate9

#eful opera!iunilor
2olvent$

Reali ri9 nlocuirea solventului organic folosit la acoperire cu alternative pe baz de ap a reprezentat succesul major de mediu la EEE. Programul este acum completat n cea mai mare parte iar efectul poate fi demonstrat prin reducerea utilizrii de solven!i organici pn n &''( dup cum se vede

6otal

Re. nnn inta -nlocuirea acoperirii pe baza de solven!i BRef /.+.&.+C #i Eliminarea 5coperirii cu $olven!i n Unitatea nnn BRef /.+.&.0C

0'''' /1''' /'''' &1''' Ag7an &'''' +1''' +'''' 1''' '

,nforma!ii %onfiden!iale Raportul anual #i raportul ctre %omisie sunt documente publice #i nici o informa!ie confiden!ial nu trebuie inclus n rapoarte.-n cazul informa!iilor sumare #i a sec!iunilor raportului privind 7biectivele #i !intele informa!iile comerciale sensibile pot fi prezentate prin referirea la coduri precum @$ubstan!a 5A dac natura substan!ei este o informatie sensibil. %ompararea cu limitele prag poate fi utilizat atunci cand cantit!ile sunt sensibile . de e>emplu) @Utilizare de %atalizator 4'V fa! de +''V n anul de referin! &''1A #i astfel nu sunt dezvluite cantit!i absolute. 5sigurarea %alit!ii 5gentul economic care ntocme#te raportul este responsabil pentru calitatea datelor #i informa!iilor transmise. 6ransmiterea de informa!ii false sau gre#ite va fi considerat drept abse! a trimiterii oricrui raport valid #i asta reprezint o nclcare a prevederilor autoriza!iei integrate de mediu. 58P2 va revizui datele #i le poate napoia agentului economic dac are ntrebri sau comentarii. Publicarea Raportului Raportul anual este semnat de directprul general al unit!ii economice #i dup semnare se depune la 5gen!ia 8ocal pentru Protec!ia 2ediului. 5ccesul Public 7 copie a Raportului 5nual de 2ediu va fi pus la dispozi!ia publicului ntr-o loca!ie adecvat stabilit de companie. Rapoartele anuale pot fi afi#ate pe internet dar acest lucru nu este obligatoriu dar este recomandat de buna practic n domeniu. 6rebuie s ave!i n vedere c publicul are acces la rapoarte la sediul operatorului Bregistrul publicC #i la 58P2.

Capitolul <. 2i$te%ul de +anage%ent de +ediu #rincipii( o!iective( pa)i c,eie -n i%ple%entarea $i$te%ului 5gen!ii economici a cror activitate are impact semnificativ asupra mediului #i asupra snt!ii oamenilor pe parcursul ntregului ciclu de via! de la punerea n func!iune pn la nc*idere ei #i reabilitare amplasament trebuie s aib n vedere prevederile legisla!iei de mediu. %a urmare a cre#terii gradului de con#tientizare a popula!iei #i a presiunii e>ercitate de aceasta cu privire la impactul asupra mediului cauzat de activitatea desf#urat agen!ii economici au nceput s ia tot mai mult n considerare problemele de mediu. Progresele recente nregistrate n managementul de mediu inclusiv dezvoltarea unor noi instrumente de management planificare #i operare au demonstrat c este posibil s fie aduse mbunt!iri considerabile performan!elor de mediu ale companiilor industriale #i c aplicarea practic a acestor sisteme de management are efect semnificativ n privin!a reducerii efectelor adverse asupra mediului. -n prezent se accept n general c prin planificare eficient te*nologie modern #i management atent o mare parte din degradarea mediului nconjurtor poate fi evitat #i activitatea poate continua cu un cost de mediu acceptabil. 2anagementul de mediu este o abordare sistematic #i *olisitc a aspectelor de mediu ale unei activit!i care aduce companiei avantaje sporite att n ceea ce prive#te operarea ct #i imaginea sa public. %ompaniile evalueaz din ce n ce mai mult beneficiile implementrii unui sistem de management de mediu precum #i riscurile asociate cu netratarea corespunztoare a aspectelor de mediu. 5ceste riscuri pot include producerea de accidente incapacitatea de a ob!ine credite bancare #i alte fonduri de investi!ii pierderea de teren pe pie!ele de profil etc. %onceptul de $istem de 2anagement de 2ediu B$22C c*iar dac este un sistem voluntar este foarte dezvoltat in statele membre ale Uniunii Europene dar si n !rile dezvoltate de pe celelalte continente. Un $istem de 2anagement de 2ediu este un instrument folosit pe scar tot mai larg care permite companiilor s-#i implementeze propria politic de mediu #i s-#i ating obiectivele ntr-o abordare structurat menit s conduc la mbunt!irea continu a performan!ei de mediu. Pe plan interna!ional e>ist n principiu dou sc*eme de certificare a unui $22 ) ,$7 +0''+ #i E25$ . EU Eco-2anagement and 5udit $c*eme B$c*ema UE de Eco2anagement #i 5uditC care sunt folosite de tot mai multe companii ca recunoa#tere a faptului c sistemul de management de mediu pe care l-au implementat ntrune#te cerin!ele general acceptate ale acestor sc*eme de certificare. "e#i $istemul de 2anagement de 2ediu este un instrument folositor pentru orice companie permi!ndu-i acesteia s abordeze aspectele de mediu cu care se confrunt ntr-un mod sistematic implementarea unui $22 se dovede#te deosebit de important #i util pentru companie dat fiind multitudinea si amploarea provocrilor de mediu cu care aceasta se confrunt. ,mplementarea $istemului de 2anagement de 2ediu presupune e>isten!a unor proceduri specifice pentru monitorizarea evaluarea #i msurarea performan!ei de mediu. 6rebuie men!ionat c sc*emele de certificare interna!ional e>istente ,$7 +0''+ #i E25$ au rolul de a g*ida companiile pe drumul ctre atingerea scopurilor #i obiectivelor propuse #i sunt proiectate astfel nct s ofere suficient fle>ibilitate la implementare pentru companii de orice mrime.

Bene.iciile i%ple%entrii unui 2++ -n activitatea econo%ic E>ist trei beneficii de baz ale implementrii unui $22 ntr-o companie >adaptare dup! 0c,i33man 'i al%& 1997 a+b$ ) -n primul rnd ntr-un $22 angaja!ii companiei pot e>amina mai bine toate procesele #i activit!ile industriale cu privire la impactul poten!ial al acestor activit!i asupra mediului pot identifica cerin!ele legale aplicabile #i pot evalua alternativele #i costurile asociate. 5ltfel spus atunci cnd o companie introduce un $22 se stabile#te politica de mediu a companiei care reflect angajamentul managementului la cel mai nalt nivel privind conformarea cu legisla!ia de mediu n vigoare #i mbunt!irea continuu a performan elor de mediu. 5cest angajament solicit conducerii companiei s identifice toate cerin!ele legislative aplicabile #i s asigure actualizarea permanent a acestora . solicitare care for!eaz conducerea companiei s cunoasc n permanen! legisla!ia aplicabil activit!ilor sale. 7dat ce conducerea unit ii a recunoscut cerin!ele legislative $22 poate fi folosit ca un g*id pentru elaborarea !intelor #i obiectivelor de mediu pentru a asigura ndeplinirea continu a acestor cerin!e legale. 5l doilea beneficiu major const n faptul c un $22 n sectorul idustrial are sens practic pentru afacere #i n ciuda faptului c poate fi costisitor la nceput de obicei se amortizeaz pe termen lung prin reducerea costurilor de operare #i mbunt!irea eficien!ei companiei. Pe scurt prin integrarea tuturor instrumentelor de management ntr-un $22 o companie se va gsi ntr-o pozi!ie mai bun pentru a anticipa problemele privind de#eurile a evita costurile de refacere a terenului #i a amenzilor aplicate de autorit!ile de mediu a reduce evacurile de efluen!i to>ici a evita pierderile finaciare prin volumul de emisi evacuate in factorii de mediu #i a reduce consumul de materii prime. 5l treilea beneficiu major const n faptul c implementarea unui $22 n sectorul industrial permite unei companii s planifice msuri de reducere a impactului de mediu #i s treac de la un mod de abordare reactiv fa! de mediu prin care rspunde continuu la amenzile aplicate de autorit!ile de mediu la un mod proactiv. Pentru companiile industriale o asemenea trecere care adesea necesit un angajament puternic din partea companiei fa! de rezolvarea problemelor de mediu poate avea un rol decisiv n mbunt!irea rela!iilor cu autorit!ile comunitatea local #i al!i factori e>terni interesa!i. 2ai simplu dac o companie demonstreaz c este con#tient de cerin!ele legisla!iei de mediu #i c are stabilite obiective !inte #i planuri de ac!iune pentru a asigura conformarea de mediu e>ist #anse mai pu!ine de a fi perceput ca o companie poluatoare. Poate #i mai important este faptul c astfel pot fi mbunt!ite rela!iile cu comunitatea local. Integrarea -n plani.icarea $trategic $istemul de 2anagement de 2ediu trebuie s fie integrat n activit!ile de planificare strategic. Promovarea spre aprobare a unui proiect pentru activitate industrial nou sau o e>tindere major a acesteia necesit elaborarea unui plan n care s fie detaliate implica!iile pentru zona in care se afla. -n acest plan trebuie incluse #i considera!iile de mediu precum cele cuprinse n $22. %ea mai bun cale de a asigura acest lucru este de a include n grupul de planificare #i persoanele responsabile n companie cu managementul de mediu #i cu asigurarea legturii cu

comunitatea local. Este o metoda de a introduce strategiile de mediu in celelalte strategii de dezvoltare economica si sociala. 7pertatrii vor revizui propunerea de strategie coreloat cu cea a comunit!ii locale privind perspectiva protec!iei mediului acestia avnd rolul de a identifica probleme poten!iale care ar trebui solu!ionate nc din etapa de planificare. ,ntegrarea considera!iilor prvind protectia mediului n planificarea strategic este vital deoarece orice omisiune J neglijen! poate conduce la un impact de mediu e>tins #i implicit la o reac!ie advers din partea comunit!ii locale acestea materilizandu-se in costuri ridicate de remediere. $e #tie c managementul unei companii face ca derularea tuturor activitatilor sa se desfasoare conform programului zilnic dinainte stabilit. "eoarece gama activit!ilor care sunt efectuate este larg #i comple> planurile procedurile #i toate activit!ile asociate trebuie introduse ca parte a sistemului de management general. Principalele componente ale manegementul general sunt urmatoarele) sistemul de management strategic si managementul integrat de mediu care include atat sistemul de management pentru siguran! cat #i pe cel de protec!ie a mediului. I%ple%entarea unui 2++ -n $ectorul indu$trial 5cest subcapitol #i propune s prezinte modul n care poate fi integrat un sistem de management de mediu B$22C n activit!ile industriale modul n care pot contribui %ele mai ?une Practici din domeniu #i ofer linii directoare pentru a facilita implementarea. Un $22 ca parte a sistemului general de management care include proceduri responsabilit!i de mediu #i procese poate ajuta o companie s se conformeze cu cerin!ele legale de mediu s previn riscurile poten!iale s identifice beneficiile te*nice #i economice #i s asigure c politica de mediu este adoptat #i urmat. Un sistem viabil este acela care este proiectat #i dezvoltat pentru fiecare amplasament lund n considerare particularit!ile acestuia. #a)i generici ,mplementarea unui $22 nu este un proces u#or. Eecesit mult pregtire #i efort pentru motivarea #i implicarea conducerii #i a angaja!ilor companiei. Un $22 ar trebui construit pe modelul /Plan0 -o ,'ec10 Act 2 Plani(ic0 E3ecut0 4eri(ic0 Acioneaz5 introdus de $*e^art #i "eming #i care asigur analiza msurarea #i mbunt!irea continu ciclic a performan!ei de mediu. 7 companie poate intra n acest ciclu n orice punct fie planificnd mbunt!irea verificnd un proces e>istent ac!ionnd pentru a implementa performan!a sau pur #i simplu fcnd lucrurile diferit. Elementul esen!ial const n mbunt!irea continua @fr sfr#itA a performan!ei de mediu de-a lungul timpului. %omponentele unui $istem de 2anagement de 2ediu complet proiectat pentru industrie ar trebui s includ urmtoarele elemente a&b) 5ngajamentul companiei la cel mai nalt nivel Politica de mediu a companiei Evaluarea impactului asupra mediului Bnu este ntotdeauna o cerin! standard pentru $22 dar de obicei este inclusC %onsultarea #i implicarea comunit!ii ,ndicatorii de performan! ai companiei Programul de management de mediu "ocumenta!ia #i nregistrrile de sistem

Proceduri opera!ionale #i pentru situa!ii de urgen! $tructura responsabilit!ilor #i modul de raportare ,nstruire con#tientizare #i competen! ,mpactul asupra mediului conformarea cu cerin!ele legale #i auditurile pentru analiza performan!ei de mediu 2onitorizarea #i msurarea emisiilor #i a performan!ei de mediu. Pentru a fi pe deplin eficient un $22 trebuie integrat n activit!ile zilnice ale unei companii industriale. Un $22 necesit revizuire periodic din interior #i e>terior pentru a mbunt!i #i optimiza func!ionarea sa. 5uditurile de sistem de management #i analiza efectuat de managementul companiei sunt pr!i intrinseci dar separate ale sistemului. 5uditurile evalueaz att sistemele de management de mediu ct #i ndeplinirea obiectivelor de mediu. 5uditul intern #i analiza efectuat de management verific continuitatea relevan!ei politicii de mediu actualizeaz evaluarea aspectelor de mediu #i verific eficacitatea auditurilor #i a ac!iunilor de urmrire din precedentele analize. %omponentele reprezentative ale $istemului de 2anagement de 2ediu sunt prezentate n ;igura de mai jos #i detaliate n cele ce urmeaz.

Angajamentul conducerii pentru SMM

I3 P0li+i*! de %ediu I3 P0li+i*! de %ediu +. Politica de 2ediu a +. Politica de 2ediu a companiei companiei II3 Pl!#i)i*! e II3 Pl!#i)i*! e &. 5specte de 2ediu &. 5specte de 2ediu /. %erin!e legaleJalte cerin!e /. %erin!e legaleJalte cerin!e 0. 7biective J Dinte 0. 7biective J Dinte 1. Programe de 1. Programe de 2anagement de 2ediu 2anagement de 2ediu

V3 A#!li4! e)e*+u!+& V3 A#!li4! e)e*+u!+& de de %!#!$e%e#+ %!#!$e%e#+ +(. 5naliza managementului +(. 5naliza managementului

Pl!#i)i* & A*"i0#e! 4&

E5e*u+&

III3 I%ple%e#+! e III3 I%ple%e#+! e G. $tructur c Responsabilit. G. $tructur c Responsabilit. (. ,nstruire con#tientizare c (. ,nstruire con#tientizare c %ompeten! %ompeten! 3. %omunicare 3. %omunicare 4. "ocumenta!ia $22 4. "ocumenta!ia $22 +'. %ontrolul "ocumentelor +'. %ontrolul "ocumentelor ++. %ontrol 7pera!ional ++. %ontrol 7pera!ional +&. Pregtire pentru situa!ii +&. Pregtire pentru situa!ii de urgen! J %ap.de rspuns de urgen! J %ap.de rspuns

Ve i)i*&

IV3 Ve i)i*! e 1i A*"iu#e IV3 Ve i)i*! e 1i A*"iu#e C0 e*+i-& C0 e*+i-& +/. 2onitorizare +/. 2onitorizare +0. Eeconformitate #i ac!iune +0. Eeconformitate #i ac!iune %orectiv c Preventiv %orectiv c Preventiv +1. -nregistrri +1. -nregistrri +G. 5uditul $22 +G. 5uditul $22

!odelul +istemului de !anagement de !ediu

Angajamentul Companiei
5ceasta este ce mai important component a unui $22. Pentru a proiecta #i implementa cu succes un $22 ntr-o companie industrial va trebui ca tot personalul s fie implicat. 5ceast implicare este important #i ea trebuie aplicat ncepnd de la directorul general pn la angaja!ii cu responsabilit!i ierar*ice. 5cest angajament adesea se refer la o sc*imbare n cultura companiei cu privire la mediul nconjurtor. 5ceast sc*imbare este probabil cea mai grea sarcin de nfruntat pentru implementarea cu succes a unui $22. -n lipsa unui astfel de angajament beneficiile poten!iale ale unui $22 pentru companie nu vor putea fi ob!inute. Un $22 necesit angajament pentru a aloca sume de bani pentru instruire materiale servicii #i proceduri de raportare #i rspuns. 5ngajamentul trebuie s vin din partea tuturor angaja!ilor care trebuie s cunoasc ce se urmre#te prin implementarea unui $22 #i s n!eleag motivele. "ac angaja!ii sunt implica!i de la nceput vor fi identificate mai multe aspecte de mediu #i sistemul de mediu va fi ajustat pentru compania respectiv. 2ulte mbunt!iri ale performan!ei de mediu pot fi realizate prin solu!ii 3!r! nici un cost sau cu costuri sc! ute bazate doar pe cre#terea con#tientizrii n rndul personalului #i pe angajamentul ob!inut.

Reco%andri) Este foarte important ca managementul companiei s nu ia doar angajamente dar s #i fie vzut c #i respect angajamentele luate. Este foarte important ca angajamentul companiei s nu rmn pe *rtie ci s fie implememtat.

#olitica de +ediu Alegerea unui Coordonator 2++ Reali area anali ei ele%entelor lip$ ale 2++ #lani.icarea unui !uget )i o!inerea re$ur$elor core$pun toare 2electarea unei ec,ipe de lucru 2++ Ela!orarea unei politici de %ediu Alegerea unui Coordonator al 0++ este foarte important pentru succesul $22. 5ceast persoan va fi responsabil cu elaborarea #i implementarea politicii de mediu #i a $22. 5legerea coordonatorului trebuie sa se realizeze astfel incat sa se asigure c persoana aleas este calificat pentru a face fa! responsabilit!ilor asociate implementrii $22. 5stfel %oordonatorul $22 ar trebui s aib autoritatea necesar o bun cunoa#tere a activit!ilor companiei #i aptitudini de gestionare a unui proiect. 6otu#i responsabilitatea final revine managementului la cel mai nalt nivel al companiei. Este posibil ca ntr-o companie s e>iste deja un sistem de management de mediu sau elemente ale unui sistem. -n acest caz este necesar s se determine ct de mult se conformeaz sistemul e>istent cerin!elor standardului ,$7 +0''+. 7 analiz a elementelor care lipsesc va identifica nu numai elementele lips din sistemJelementele e>istente comparativ cu cerin!ele unui $22 dar ar trebui s determine #i mrimea diferen!elor identificate. 5ceste rezultate vor duce la recomandri #i la identificarea resurselor necesare pentru completarea elementelor lips.

"up efectuarea analizei elementelor lips ale $22 %oordonatorul $22 va elabora un buget care s acopere resursele financiare necesare pentru finalizarea sistemului de management de mediu. Pentru unele companii aceasta poate nsemna stabilirea unui buget pentru ntreg procesul de implementare n timp ce altele ar putea avea nevoie doar de un buget pentru actualizarea unor elemente anume ale sistemului de management e>istent. 2anagementul la cel mai nalt nivel #i %oordonatorul $22 vor selecta o ec*ip de lucru $22 care s ajute la elaborarea #i implementarea sistemului. 2rimea ec*ipei de lucru ar trebui s !in cont de mrimea #i comple>itatea companiei care implementeaz sistemul de management. 5ceast ec*ip ar trebui s fie format din persoane-c*eie din diferite departamente precum #i din zonele de lucru func!ionale ale companiei persoane care sunt familiarizate cu procesele te*nologice #i cu cerin!ele de mediu asociate. "iversitatea membrilor ec*ipei va aduce laolalt un fond comun de e>perien! #i idei prin care se poate elabora #i implementa $22. Ec*ipa de lucru $22 este principala resurs pentru a transmite mesajul ctre oamenii din teren .
Reco%andri)

"up ce au fost selecta!i %oordonatorului $22 #i membrii ec*ipei de lucru $22 ntocmi!i o list cu membri ec*ipei $22 care sunt implica!i n elaborarea $22. Este important ca cei selecta!i s aib abilit!i de comunicare. E>emplu de) 8ist a membrilor ec*ipei de lucru $22 %oordonator $22) dd#opescu Iondddddd

2embrii ec*ipei de lucru $22) Responsabilit!i) Implementea !& gestionea ! 'i menine 0++& reportea ! conducerii cu privire la per3ormanele 0++& 3ace orice modi3ic!ri necesare n 0++% B+C dddIrimie 8,eorg,eLLLLLLLLLLLLLLLLLLL;unc!ia) dddInginer 'e3 producieLLLLLLL Responsabilit!i: ;urnizeaz necesarul de resurse pentru $22 urmre#te #i revizuie#te performan!a $22 gestioneaz instruirea necesar cu privire la $22. B&C ddCiliana +onea dddddddddddddd ;unc!ia) ddMe3 sector materiale 'i materii prime L Responsabilit!i) A;ut! repre entatul 0++ cu implementarea 'i meninerea 0++& n special n sectoarele de depo itare a materiilor prime 'i materialelor% B/C dddddddddddddddddddddddddddddd ;unc!ia) ddddddddddddddddddddddddddddd Responsabilit!i) B0C dddddddddddddddddddddddddddddd;unc!ia) ddddddddddddddddddddddddddddd Responsabilit!i) B1C ddddddddddddddddddddddddddddddd;unc!ia) ddddddddddddddddddddddddddddd

Responsabilit!i) GC dddddddddddddddddddddddddddd;unc!ia) ddddddddddddddddddddddddddddd Responsabilit!i)

#olitica de mediu este o parte esen!ial a sistemului de management de mediu al unei companii. Politica de mediu este o declara!ie public concis cu privire la inten!iile companiei n ceea ce prive#te mediul. Politica trebuie s stabileasc direcia general! a companiei n ceea ce prive#te angajamentul su pentru protejarea mediului. 5ceasta include orice lucru care are un impact asupra mediului nconjurtor precum zgomotul calitatea apei de suprafa! solul aerul calitatea condi!iilor de munc emisiile de#eurile depozitarea produselor influen!a asupra comunit!ii etc. %a urmare politica de mediu va trebui s fie relevant pentru mrimea #i natura companiei #i a impacturile pe care activit!ile sale le are asupra mediului. "eclara!ia de politic nu reprezint doar o bucat de *rtie ci o referin! valoroas pentru companie angaja!ii acesteia #i comunitate #i poate fi un instrument puternic n rela!ia cu comunitatea local. 6o!i angaja!ii companiei ar trebui s! neleag! politica de mediu #i ceea ce se a#teapt de la ei pentru a atinge obiectivele #i !intele de mediu stabilite de companie. 7 companie ar trebui s ia n considerare urmtoarele aspecte n stabilrea politicii de mediu ) - Ce vrea s! obin! companiaN - Ointele 'i obiectivele de mediu pe termen lung 'i scurt - Consultarea comunit!ii locale - +onitori area de mediu - Resursele pe care compania este dispus! s! le dedice per3ormanei sale de mediu - Anga;amentul cu privire la remedierea amplasamentului% Politica ar trebui s nu fie doar o declara!ie general precum @noi vom mbunt!i mediulA nici un angajament de performan! de e>) @vom reduce anul acesta emisiile de %<0 cu /'VA ci ar trebui s fie o declara!ie mai larg a direc!iilor urmrite de companie pentru mbunt!irea mediului #i astfel s permit tuturor departamentelor func!ionale s-#i elaboreze propriile obiective #i !inte de mediu. Politica ar trebui s con!in referin!e cu privire la cteva aspecte care sunt prezentate generic mai jos ) 5ctivit!ile companiei se vor desf#ura ntr-un mod care vor reduce riscul pentru sntatea #i siguran!a public. 2ai mult compania consider c resursele naturale trebuie s fie e>ploatate durabil. %a urmarea recunoa#terea faptului c toate activit!ile asociate cu activitatea productiv produc un impact asupra mediului activit!ile vor fi proiectate #i gestionate pentru a reduce rezonabil riscul #i impacturile negative asupra mediului. %ompania va ncerca s asigure c activit!ile sale sunt desf#urate n conformitate cu cerin!ele legale #i de reglementare n vigoare.
#rincipii6

Utilizarea resurselor naturale este fundamental pentru supravie!uirea #i prosperitatea oricrui organism sau societ!i inclusiv omul #i activit!ile sale. 5ngaja!ii precum #i companiile ar trebui s aib respect #i grij fa! de mediu etiin!a ar trebui s formeze baza evalurii #i reducerii impactului asupra mediului Implementare6 %onformarea cu legile #i reglementrile de mediu #i reducerea impactului de mediu este responsabilitatea companiei. Pentru a implementa Politica companiei n domeniul mediului fiecare entitate organizatoric va furniza instruire de con#tientizare pentru angaja!i va men!ine personalul adecvat pentru a rspunde cerin!elor de mediu #i va evalua periodic eficien!a programului lor de mediu. Reco%andri) 5ngajamentele de mediu asumate deja de compania dvs. precum angajamentul pentru conformarea cu cerin!ele legale #i evitarea incidentelor de mediu semnificative sintetizate sau nu sub forma unei declara!ii de politic de mediu trebui facute cunoscute oficial ca punct de pornire pentru implementarea $22. Politica dvs. trebuie s con!in trei angajamente) mbunt!ire continu prevenirea polurii #i conformarea cu cerin!ele legale #i reglementrile n vigoare Politica de mediu trebui s fie simpl #i u#or de n!eles #i trebuie elaborat lund n considerare cteva aspecte principale precum) !intele preconizate a fi atinse: cele mai bune te*nici pentru a asigura comunicarea cu restul organiza!iei: modalit!i de atingere a !intelor

E/e%plu 8 Declaraie de #olitic -n do%eniul %ediului


Activit!ile Companiei noastre se vor des3!'ura ast3el ncFt riscurile pentru s!n!tatea 'i sigurana populaiei s! 3ie reduse% +ai mult& Compania moastr! consider! c! resursele naturale pot 3i e*ploatate 'i utili ate n concordan! cu gestionarea corespun !toare a mediului% Ca urmare& recunoa'terea 3aptului c! toate activit!ile asociate activit!ii productive au impact asupra mediului& activit!ile noastre vor 3i proiectate 'i gestionate ast3el ncFt s! asigure o reducere re onabil! a riscului 'i impactului negativ asupra mediului% Compania noastr! va ncerca s! se asigure n permanen! c! activit!ile sale sunt des3!'urate n con3ormitate cu cerinele n vigoare ale legislaiei de de mediu% #rincipii: - .tili area raional! a resurselor naturale este 3undamental! pentru supravieuirea 'i prosperitatea oric!rui organism sau societ!i& inclusiv omul 'i activit!ile sale% - 5ngaja!ii companiei vor avea respect #i grij fa! de mediu - etiin!a trebuie s formeze baza evalurii #i reducerii impactului asupra mediului Implementare: %ompania noastr va implementa men!ine #i aplica un $istem de 2anagement de 2ediu conform ,$7 +0''+)&''0.

Con3ormarea cu legile 'i reglement!rile de mediu n vigoare 'i reducerea impacturilor de mediu este responsabilitatea companiei noastre% #entru a implementa #olitica companiei n domeniul mediului & 3iecare entitate organi atoric! va 3urni a instruire de con'tienti are pentru anga;ai& va menine personalul adecvat pentru a r!spunde cerinelor de mediu 'i va evalua periodic e3iciena programului lor de mediu% #entru a reduce riscul pentru mediu& dat! 3iind nevoia de a 3olosi substane c,imice periculoase& va 3i elaborat un plan de r!spuns pentru situaii de urgen! 'i implementat n 3iecare on! unde acestea sunt utili ate% Toate departamentele operaionale vor 3olosi practicile de management care reduc impactul de mediu al activit!ilor lor% Compania va reduce riscurile pentru sigurana public! n ona sa de in3luen! "irector 0emn!tura "ata

Ele%ente de #lani.icare
A$pecte de +ediu Cerine legale )i alte cerine Con$ultarea co%unitii O!iective )i Binte #rogra% de +anage%ent de +ediu A.A$pecte de +ediu A$pectele de %ediu sunt acele elemente ale activit!ii unei companii produse sau servicii care pot avea efecte poten!ial benefice sau duntoare asupra mediului. 5cestea pot include emisiile utilizarea materiilor prime #i a energiei reciclarea de#eurilor etc. I%pactul a$upra %ediului reprezint modificarea care rezult prin apari!ia unui anumit aspect de mediu. $e vor lua n considerare toate efectele ecologice efectele asupra snt!ii oamenilor efectele catastrofice epuizarea resurselor precum #i probabilitatea de apari!ie #i costurile asociate acestei modificri. ,dentificarea impactului poten!ial pe care l va avea o companie prin activit!ile ei asupra mediului pe parcursul duratei sale de via! este un element esen!ial pentru elaborarea strategiilor de control a acestui impact. $22 va ajuta prin procesul de auditare la identificarea controlul #i reducerea impacturilor semnificative asupra mediului e>istente #i poten!iale care ar trebui luate n considerare atunci cnd sunt stabilite obiectivele de mediu #i sunt definite controalele opera!ionale. ,dentificarea a$pectelor de %ediu $e%ni.icative reprezint unul dintre elementele c*eie ale unui $22 . #i poate fi unul dintre cele mai solicitante. 2etodele care pot fi folosite pentru identificarea #i evaluarea importan!ei aspectelor #i impactelor de mediu sunt variate. %ompaniile ar trebui s aleag metoda sau metodele care se potrive#te J potrivesc cel mai bine cu problemele #i specificul activit!ilor desf#urate. $c*ema acestei metodologii de Evaluare a Riscului este prezentat n figura de mai jos.

Identifi1area aspe1telor de !ediu i a i!pa1turilor aso1iate E<aluarea Ris1ului

NU

Ris1 a11epta7il ;

@A

(onitori)ar

I!ple!entare Pro=ra! de a1iune E<aluarea ris1ului

Ni1i o !odifi1are

@A

A11epta7il ;

NU

I!plentea) A Efe1tuea) 6ontrol

0c,ema metodologiei de Evaluare a Riscului Procesul de identificare a aspectelor de mediu semnificative ar trebui s ia n considerare urmtoarele) Emisiile de poluan!i n aer Emisiile de poluan!i n apele de suprafa! #i subterane Emisiile de poluan!i n sol 2anagementul de#eurilor Eficin!a energetic Reabilitarea amplasamentului la o stare care s permit reutilizarea terenului afectat: $iguran!a lucrrilor *idrote*nice: 2ateriile prime Resursele naturale folosite 5lte aspecte de mediu #i comunitare locale

;oarte important este elaborarea #i implementarea procedurii pentru identificarea continu a aspectelor de mediu #i evaluarea continu a impacturilor pe care la au activit!ile produsele #i serviciile unei companii asupra mediului. Procedura trebuie s ia n considerare att activit!ile produsele #i serviciile e>istente ct #i cele care urmeaz s fie aplicate.-n procedur trebuie avute n vedere #i aspectele legate de desfurarea n condi!ii normale-anormale a procesului de produc!ie inclusiv cele legate de punerea n func!iuneJscoaterea din func!iune #i a situa!iilor de urgen!. Pentru determinarea aspectelor de mediu este necesar elaborarea metodologiei cu ajutorul cruia putem identifica acele aspecte care au un impact semnificativ asupra mediului. Reco%andri9 Realizarea unei analize ini!iale de mediu va sta la baza identificrii aspectelor dar trebuie adoptat o metodologie care permite reevaluarea periodic a activit!ilor produselor #i serviciilor companiei dumneavoastr. 5spectele de mediu ale unei activit!i sunt strns legate de procesele de produc!ie aferente astfel nct o descriere #i o sc*em a acestor procese inclusiv bilan!ul materialelor pot constitui un real sprijin n n!elegerea aspectelor de mediu asociate "omeniul de aplicare a legisla!iei relevante n vigoare este un punct de plecare bun pentru identificarea aspectelor #i impactului de mediu asociat dar trebuie de asemenea s ave!i n vedere #i activit!ile care nu intr sub inciden!a cerin!elor legale #i a reglementrilor aplicabile "efinirea corespunztoare a aspectelor de mediu nc din stadiile incipiente de implementare a unui $22 este un aspect important deoarece acestea vor influen!a n continuare n cascad alte elemente ale sistemului Bstabilirea obiectivelor #i !intelor controlul opera!ional monitorizareaC Eu e>ist nici o cerin! specific pentru a alctui un Registru cu toate aspectele #i impacturile de mediu dar este considerat ca fiind esen!ial pentru a demonstra ter!ilor c evaluarea a fost fcut riguros. Este esen!ial ca impacturile de mediu pe care le-a identificat compania dumeavoastr s poat fi evaluate prin prisma mbunt!irilor realizate.

ECE+#L4 #rivind Identi.icarea a$pectelor )i i%pactului de %ediu 0cop: 5ceast procedur acoper metodele de identificare a aspectelor #i impacturilor de mediu. ,dentificarea sistematic a aspectelor de mediu BcauzaC #i a impacturilor BefectulC va permite companiei s abordeze #i s controleze acele aspecte care au cele mai semnficative impacturi asupra mediului 4omeniu de aplicare: 5ceast procedur se aplic activit!ilor serviciilor #i produselor pe care compania le poate controla #i asupra crora este de a#teptat s aib o influen! #i prin evaluarea riscului de mediu s determine acele aspecte care au un impact semnificativ asupra mediului. Responsabilit!i: %oordonatorul $22 este responsabil de supraveg*erea aplicrii acestei proceduri #i implicarea celorlal!i angaja!i n mod corespunztor. Responsabilul de mediu . planific identificarea sistematic a aspectelor #i impacturilor de mediu mpreun cu #efii de departamente #i conducerea. %ola!ioneaz sistematic toate aspectele #i impacturile de mediu identificate pentru a

permite actualizarea cu u#urin! a informa!iilor. 5sigur revizuirea anual a acestor informa!ii sau atunci cnd au loc sc*imbri semnificative ale proceselor etc. eefii de departamente ajut la identificarea aspectelor #i impacturilor de mediu pentru departamentele respective. 4e3iniii: 5spect de mediu - element al activit!ilor produselor #i serviciilor unei companii care poate interac!iona cu mediul. ,mpact asupra mediului . orice modificare a mediului fie duntoare sau benefic care rezult total sau par!ial din activit!ile produsele #i serviciile companiei. #rocedur!: 6oate unit!ile trebuie s identifice #i s documenteze oficial toate aspectele de mediu BcauzeleC #i impacturile BefecteleC legate de activitatea desf#urat. 5ceste informa!ii pot fi furnizate din surse precum cuno#tin!ele e>istente despre amplasament auditurile de mediu anterioare Programele de 2anagement de 2ediu Evalurile ,mpactului de 2ediu etc. 6oate aspectele #i impacturile de mediu - majore #i minore - vor fi n primul rnd identificate #i documentate. 5tunci cnd sunt identificate aspectele ar trebui fcut tot posibilul pentru a determina care este modificarea concret a mediului fie ea pozitiv sau negativ pe care acel aspect l-ar putea cauza. 5cest lucru va facilita evaluarea riscului pentru toate aspectele #i impacturile de mediu e>istente #i posibile. E/e%plu privind Evaluarea ri$cului de %ediu 0cop: $copul acestei proceduri este de a furniza companiei un proces de evaluare a riscului pentru a permite clasificarea eficace a tuturor aspectelor #i impacturilor de mediu identificate. 4omeniu de aplicare) 5ceast procedur stabile#te felul n care organiza!ia va face evalurile riscurilor de mediu la nivel opera!ional. 5ceast procedur va asigura c toate aspectele impacturile #i riscurile de mediu ale companiei sunt evaluate ntr-un mod oficial #i sistematic pe toate amplasamentele opera!ionale. Responsabilit!i: %oordonatorul $22 . ajut Responsabilul cu mediul s fac analiza riscului. Responsabilul de mediu . ;ace analiza riscului cu directorii de departamente relevante. "irectorii de departament ajut la identificarea aspectelor #i impacturilor de mediu pentru departamentele respective. "irectorul te*nic . ajut la determinarea importan!ei aspectelor de mediu #i impacturilor de mediu pe baza nivelului de resurse umane #i financiare ale companiei. 4e3iniii: Eici una #rocedur!: Evaluarea riscurilor de mediu 6oate unit!ile trebuie s evalueze oficial riscul de mediu al tuturor aspectelor #i impacturilor lor de mediu. 6oate unit!ile trebuie s foloseasc aceast procedur pentru procesul lor de evaluarea a riscului. 5cest proces se bazeaz pe trei msuri de risc de mediu #i includ) +. Probabilitatea ca aspectul J impactul de mediu s aib loc &. $everitatea impactului de mediu rezultat din aspectele de mediu

/. Reac!ia negativ J sensibilitatea J percep!ia publicului la apari!ia aspectului de mediu Unit!ile trebuie s asigure c procesul de evaluare a riscului este efectuat ntr-un mod consecvent de ctre personal cu cuno#tin!e temeinice ale activit!ilor #i proceselor te*nologice analizate. Este critic ca procesul de evaluarea a riscului adoptat de companie s fie reproductibil pe parcursul unei perioade lungi de timp. Rezultatele evalurii riscului vor fi documentate clar #i ntr-un mod care permite stocarea informa!iei ntr-un format u#or de actualizat. "eterminarea probabilit!ii ca un aspect sau impact de mediu s aib loc 6oate aspectele #i impacturile de mediu care au fost determinate folosind Procedura de identificare a aspectelor #i impacturilor de mediu vor fi evaluate pentru a determina probabilitatea ca respectivul aspect sau impact s aib loc. Evaluarea probabilit!ii trebuie efectuat n conformitate cu criteriile specificate n 6abelul + al acestei proceduri. 9aloarea &' nseamn c acest criteriu de probabilitate este foarte ridicat pentru acest aspect. 9aloarea + nseamn c acel criteriu este sczut 1a!elul nr. 1 Cla$i.icare 7oarte ridicat Ridicat +ediu 0c! ut 7oarte sc! ut #ro!a!ilitatea ca un a$pect 7 i%pact $ $e -ntD%ple E/plicaie ,mpactul are loc continuu ,mpactul are loc cel pu!in o dat pe zi ,mpactul are loc cel pu!in o dat la /' de zile ,mpactul are loc o dat pe an ,mpactul are loc foarte rar dar a avut loc sau ar putea s aib loc n condi!ii #i circumstan!e gre#ite 2cor &' +' 1 & +

Frecven %ontinuu #i Jsau incert 7 dat pe zi sau de mai multe ori 7 dat pe sptmn J lun 7 dat pe an 7dat n &' de ani sau mai mult

. "eterminarea severit!ii intensit!ii #i duratei unui aspect sau impact de mediu 6oate aspectele #i impacturile de mediu care au fost determinate folosind Procedura de identificare a aspectelor #i impacturilor de mediu vor fi evaluate pentru a determina severitatea intensitatea #i durata aspecului sau impactului care are loc. Evaluarea severit!ii intensit!ii #i duratei trebuie efectuate n conformitate cu criteriile specificate n tabelul & din aceast procedur. 9aloarea &' nseamn c acest criteriu de severitate intensitate #i durat este foarte ridicat pentru acest aspect. 9aloarea + nseamn c acel criteriu este sczut. 1a!elul nr. " Cla$i.icare 7oarte ridicat 2everitatea( inten$itatea )i durata i%pactului E/plicaie ,mpact major 8a scar regional Eecesit refacere pe arii e>tinse Bresurse e>terneC Recuperare de lung durat "istrugerea speciilor locale ,mpact asupra mediului moderat "incolo de limitele amplasamentului 2co r &'

Ridicat

Cla$i.icare

E/plicaie Eforturi considerabile pentru cur!are cu resurse interne #i e>terne "istrugerea *abitatelor locale ,mpact moderat 8imitat la grani!ele perimetrului concesiunii Eecesit resurse de personal Bsau contractoriC necesare pentru refacerea zonei ,mpact dup care mediul se recupereaz pe cale natural ,mpact sczut 8imitat la o anumit zon din amplasament Eecesit cur!area rapid de ctre ec*ipa companiei sau contractori ,mpact foarte sczut 8imitat la o zon foarte mic %ur!are rapid de ctre o singur persoan

2co r +'

+ediu

0c! ut

&

7oarte sc! ut

Evaluarea reac!iei negative a publicului pentru fiecare aspect sau impact de mediu va trebui efectuat n conformitate cu criteriile prezentate n 6abelul nr. / din aceast procedur. 9aloarea &' nseamn c acest criteriu de determinare a reac!iei negative a publicului este foarte ridicat pentru acest aspect. 9aloarea + nseamn c acel criteriu este sczut. 1a!elul nr. 0 Reacia negativ a pu!licului la a$pectul 7 i%pactul re$pectiv

Cla$i.icare E/plicaie 7oarte Reac!ie e>trem de negativ din partea marii majorit!i a ridicat comunit!ii rezultnd o e>punere larg n mass media att n jude!ul n care a avut loc ct #i n alte jude!e Ridicat Reac!ie negativ #i reclama!ii frecvente din partea reziden!ilor locali #iJsau acoperire mass media n ziarele locale +ediu Reac!ie negativ #i reclaman!ii din partea reziden!ilor din vecintatea e>ploatrii 0c! ut Reclama!ii ocazionale dar repetitive din partea unui numr de proprietari de terenuri sau reziden!i locali 7oarte Reclama!ii sporadice sc! ut

2cor &' +'

1 & +

%alcularea riscului de mediu Pentru toate aspectele #i impacturile de mediu care au fost evaluate folosind cele trei criterii de probabilitate severitate #i reac!ie negativ din partea publicului trebuie calculat riscul final folosind urmtoarea ecua!ie) Clasa de risc P #robabilitate * >0everitate Q Reacie$ Un rezumat al scorurilor disponibile pentru toate cele trei criterii sunt prezentate n 6abelul 0.

1a!elul nr. 3 Re u%atul cla$i.icrii $corurilor #ro!a!ilitate 2everitate Reacie 2cor Cla$i.icare 7oarte ridicat &' &' &' Ridicat +' +' +' +ediu 1 1 1 0c! ut & & & 7oarte sc! ut + + + %lasificarea final a riscului de mediu 6oate aspectele #i impacturile de mediu care au fost evaluate folosind cele trei criterii de probabilitate severitate #i reac!ie negativ din partea publicului trebuie clasificate dup clasa de risc J ierar*izate numeric pentru fiecare aspect #i impact de mediu. ,erar*izarea numeric trebuie s fie ntre + #i 3''. %lasificarea final pentru fiecare aspect #i impact de mediu identificat se va face n conformitate cu criteriile specificate n tabelul nr. 1 al acestei proceduri. 1a!elul nr. & 2cor _ZG'' _Z0'' _Z+'' _Z0' _+1 fZ+1 Nivelul .inal de ri$c Cla$i.icarea .inal a ri$cului E>trem ;oarte ridicat Ridicat 2ediu $czut ;oarte sczut

"eterminarea importan!ei 7dat ce procesul de Evaluarea a riscului de mediu este finalizat compania trebuie s determine acele aspecte #i impacturi de mediu care sunt considerate semnificative. Eivelul de importan! la o e>ploatare anume trebuie determinat de unitatea respectiv #i aprobat de "irectorul 6e*nic. Eivelul de importan! va avea la baz orice neconformitate fa! de cerin!ele legale resursele umane #i financiare disponibile gradul de risc de mediu #i comercial #i a#teptrile pr!ilor interesate. Pentru toate aspectele #i impacturile de mediu considerate ca fiind semnificative va fi sc*i!at un Plan de -mbunt!ire a 2ediului. Referin!e) Eici una 8egturi) Programul de 2anagement de 2ediu Procedura de identificare a aspectelor #i impacturilor de mediu

B.Cerine legale )i alte cerine Un prim pas pentru a asigura conformarea unei companii cu cerin!ele legale const n identificarea ntregului set de legi reglementri #i standarde aplicabile activit!ii pe care o desf#oar. %onformarea cu cerin!ele legale este unul dintre elementele principale ale politicii de mediu Bmpreun cu mbunt!irea #i prevenireaC #i este esen!ial pentru evitarea costurilor viitoare privind neconformarea Binclusiv amenzile deteriorarea imaginii publice etc.C. ,dentificarea #i n!elegerea cerin!elor legale aplicabile precum #i luarea n considera!ie a acestor cerin!e n activit!ile zilnice ale companiei trebuie s fie o parte integrant a unui $22 eficace. Procesul prin care cerin!ele legale #i alte cerin!e sun identificate #i accesate este dezvoltat n etapa de planificare a $22 apoi implementat analizat periodic revizuit #i implementat din nou dup caz. 6ermenul de @cerin!e legaleA include toate cerin!ele legislative #i de reglementare privind mediul. 5ceast defini!ie include de asemenea cerin!ele administrative precum avizele #i autoriza!iile registrele rapoartele #i planurile de mediu. "e asemenea Ncerin!e legaleA trebuie s acopere nu numai cerin!ele na!ionale ci #i conven!iile #i acordurile interna!ionale la care Romnia este parte. @5lte cerin!eA cuprind cerin!ele pe care o companie se angajeaz voluntar s le ndeplineasc #i pot include cele mai bune te*nici disponibile- coduri de bun practic cerin!e interne ale companiei Be>) cerin!ele standardului ,$7 4''' specifica!iile furnizorilor #i clien!ilor etc.C sau cerin!e similare la care compania ar putea subscrie. %erin!ele legale aplicabile unei companii pot fi n mare parte stabilite prin trecerea n revist a tuturor impacturilor #i aspectelor de mediu identificate. $copul acestei treceri n revist este de a asigura c se vor lua n considerare nu numai cerin!ele legale dar #i practicile auto-impuse de ctre companie #i cele nereglementate. 2ulte nclcri ale cerin!elor legale #i contractuale sunt rezultatul direct al necunoa#terii acestora. $22 trebuie s stabileasc #i s men!in o procedur de identificare a cerin!elor legale aplicabile pentru companie. Procedura pentru cerin!ele legale #i alte cerin!e ar trebui s rspund la urmtoarele ntrebri) - Cu% acce$ea )i identi.ic co%pania cerinele legale )i alte cerine@ =de$crierea proce$ului e/i$tent( cine anu%e tre!uie $ .i i%plicat -n ace$t proce$ )i ce $ur$e de in.or%aii $unt .olo$ite* - Cu% ur%re)te co%pania apariia cerinelor legale )i altor cerine@ - Cu% ur%re)te co%pania %odi.icrile cerinelor legale )i altor cerine@ Cine e$te re$pon$a!il cu anali area noilor cerine legale $au a celor %odi.icate )i cDt de de$ e$te ace$t lucru .cut@ - Cu% co%unic co%pania in.or%aiile relevante privind cerinele legale )i alte cerine anga5ailor $i@ Eu e>ist nici o cerin! specific pentru companie privind pstrarea unui Registru oficial cu legi de mediu aplicabile. %u toate acestea n lipsa unui astfel de registru este foarte greu de demonstrat c angaja!ii companiei au cuno#tin! de cerin!ele legisla!iei aplicabile #i c acestea au fost implementate. Un e>emplu de Registru cu cerin!ele legale #i alte cerin!e cu care trebuie s se conformeze o companie este prezentat mai jos.

Do%eniul Autori are

Cerine legale 8egea protec!iei mediului nr. &G1J&''G care aprob 7U= nr. +41J&''1

#revederi c,eie "efine#te principalele aspecte ale cadrului de mediu din Romnia. %onform cerin!elor 7U= +41J&''1 ob!inerea 5utoriza!iei de 2ediu este obligatorie att pentru unit!ile industriale noi ct #i pentru cele deja e>istente. 5utoriza!ia de mediu este valabil 1 ani #i poate fi emis numai dup ce au fost ob!inute alte autoriza!ii nso!itoare Binclusiv cele pentru ap de#euri sntate #i siguran! protec!ia mpotriva incendiilor etc.C.

7rdinul nr. 3(GJ&''0 pentru aprobarea procedurii de autorizare a activit!ilor cu impact semnificativ asupra mediului <= nr. +&+/J&''G stabile#te procedura cadru pentru evaluarea impactului asupra mediului BE,2C #i reglementrile subsecvente) - 7rdinul nr. 3G'J&''& Bmodificat de 7rdinul nr. &+'J&''0C pentru aprobarea procedurii E,2 #i de emitere a acordului de mediu - 7rdinul nr. 3G/J&''& privind aprobarea g*idurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului - 7rdinul 3G0J&''& pentru aprobarea procedurii de E,2 #i de participare a publicului la luarea deciziei n cazul proiectelor cu impact transfrontier 7rdinul nr. ++30J&''' privind aprobarea reglementrilor te*nice @=*id metodologic privind elaborarea analizelor de evaluare a impactului asupra mediului ca parte integrant a planurilor de amenajare a teritoriului #i planurilor de urbanism

Prin acest ordin este stabilit o abordare etapizat pentru auditarea unit!ilor industriale ce au un impact semnificativ asupra mediului nconjurtor n cadrul procesului de autorizare. 8ista activit!ilor pentru care E,2 este obligatoriu include despduririle activit!ile miniere la suprafa! diguri canale lungi depozitarea de#eurilor. E,2 identific descrie #i evalueaz impactul direct #i indirect al activit!ii asupra oamenilor flor faun propriet!i patrimoniu cultural #i interac!iunile dintre to!i ace#ti factori.

8egea 30J&''G care aprob #i completeaz 7U= nr. +1&J&''1 transpune "irectiva ,PP% n

$tabile#te cerin!e specifice care s fie urmate n cazul n care o nou activitate va modifica semnificativ planurile locale #i regionale de urbanism. -n astfel de situa!ii titularul activit!iiJproiectului va trebui s fac evaluarea impactului asupra mediului n special datorit faptului c aduce sc*imbri la planul de urbanism #i va trebui s solicite autoriza!ia de mediu conform procedurilor generale de solicitare a autoriza!iei de mediu. -n acest caz E,2 va respecta g*idurile metodologice aprobate prin aceast reglementare. $copul reglementrii este de a aborda ntr-o manier integrat msurile necesare pentru prevenirea reducerea #i controlul polurii precum #i

Do%eniul

Cerine legale legisla!ia romneasc

7rdinul nr. 3+3J&''/ modificat de 7rdinul nr. ++13J&''1 stabile#te Procedura de emitere a autoriza!iei integrate de mediu 8egea nr. 1'J+44+ modificat de 8egea nr. 01/J&''+ #i republicat n &''0 privind autorizarea e>ecutrii lucrrilor de construc!ii #i msurile pentru construc!ia caselor

Con$ultarea pu!lic

8ege a protec!iei mediului nr. &G1J&''G care aprob 7U= nr. +41J&''1 8egea nr. 3GJ&''' privind implementarea %onven!iei 5ar*us <= nr. 3(3J&''1 privind accesul public la informa!ia de mediu

#revederi c,eie msurile pentru emiterea acordului integrat de mediu pentru activit!ile industriale cu impact semnificativ de mediu. Proprietarul unei instala!ii sau al unei activit!i incluse n 5ne>a + a 7U= nr. +1&J&''1 trebuie s solicite o autoriza!ie integrat de mediu. 5ctivit!ile cuprinse n 5ne>a + cuprind #i =estiunea de#eurilor Bcapitolul 1C n special instala!iile pentru eliminarea sau valorificarea de#eurilor periculoase cu o capacitate de peste +' tJzi iar pentru cele nepericuloase cu o capacitate de peste 1'tJzi. 5utoritatea competent pentru aplicarea acestei proceduri este agen!ia regional pentru protec!ia mediului pe raza cruia este localizat activitatea industrial respectiv. 5utoriza!ia de constrcu!ie st la baza autorizrii lucrrilor de construc!ii. $copul autoriza!iei este de a asigura aplicarea cerin!elor legale privind loca!ia proiectarea e>ecu!ia #i e>ploatarea construc!iilor inclusiv pentru activit!ile minere. 5utorizarea intr n atribu!iile %onsiliilor 8ocale sau `ude!ene cu aprobarea organismelor de stat de specialitate la cererea titularului activit!ii. 5utoriza!ia de construc!ie este emis n baza Planului de amenajare a teritoriului #i planului urbanistic care sunt elaborate de autorit!ile administra!iei publice locale n baza <= nr. 1&1J+44G republicat n &''& privind regulamentul de amenajare or#eneasc #i se supun evalurii de mediu #i procedurilor de emitere a autoriza!iei de mediu. 5utoriza!ia de construc!ie este emis numai dup ob!inerea autoriza!iei de mediu. $tipuleaz c publicul trebuie consultat n timpul procesului de luare a deciziilor privind aspectele de mediu fie ca parte a procedurii de autorizare fie la cererea oricrei persoane pentru accesul la informa!ia de mediu cu caracter public. $tabile#te proceduri specifice pentru a fi aplicate n aceast privin!.

#rotecia at%o$.erei

7U= nr. +41J&''1 privind protec!ia mediului 8egea nr. G11J&''+ pentru aprobarea 7U= &0/J&''' privind protec!ia atmosferei

,nclude prevederi generale pentru protec!ia atmosferei. %onform legii G11J&''+ companiile sunt obligate s monitorizeze emisiile atmosferice din propriile surse #i s raporteze autorit!ilor competente rezultatele monitorizrii s pstreze o eviden! strict a emisiilor atmosferice proprii #i s elaboreze planuri #i strategii pentru

Do%eniul

Cerine legale

7rdinul nr. 0G&J+44/ pentru aprobarea %ondi!iilor te*nice privind protec!ia atmosferic #i Eormelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluan!i atmosferici produ#i de surse sta!ionare 7rdinul nr. 14&J&''& aprob Eormativul privind stabilirea valorilor limit a valorilor de prag #i a criteriilor #i metodelor de evaluare a $7& E7& E7> pulberilor n suspensie BP2+' #i P2& 1C plumbului benzenului mono>idului de carbon #i ozonului n aerul nconjurtor 7rdinul nr. (01J&''& stabile#te aglomerrile #i clasificarea aglomerrilor #i zonelor pentru evaluarea calit!ii aerului n Romnia 13GJ&''0 privind nfiin!area #i organizarea $istemului na!ional de evaluare #i punere n aplicare a planurilor #i programelor de gestionare integrat a calit!ii aerului <= nr. 10/J&''0 privind planurile #i programele de gestionare a calit!ii aerului <= nr. (/3J&''0 pentru aprobarea Planului na!ional de ac!iune n domeniul protec!iei atmosferei <= nr. (/+J&''0 pentru aprobarea $trategiei Ea!ionale privind protec!ia atmosferei $65$ +'''4-33) 5custica urban . Eivelurile admise de zgomot. <= nr. /&+J&''1 privind evaluarea #i gestionarea zgomotului ambiental

#revederi c,eie situa!ii de urgen! #i prevenirea accidentelor. 5ctivit!ile care genereaz n mod normal emisii care dep#esc concentra!iile ma>im admise pot primi autoriza!ie de mediu numai dup stabilirea unui program pentru conformare care s cuprind msuri de reducere a polurii aerului. Emisiile atmosferice fac obiectul unei ta>e de mediu contribu!ia fiind pltit la ;ondul pentru 2ediu. $tabile#te valorile limit pentru emisiile atmosferice inclusiv pentru particule

"efinesc criteriile de clasificare a zonelor utilizate n evaluarea #i gestionarea calit!ii aerului ca parte din $istemul Ea!ional ,ntegrat pentru Evaluarea #i =estionarea ,ntegrat a %alit!ii 5erului

Reglementeaz gestionarea #i monitorizarea protec!iei atmosferei

Ego%ot

$tandardul se refer la limitele admise de zgomot n zonele urbane diferen!iate n anumite categorii de zone dup tipul de folosire.

Do%eniul Go$podrirea apei

Cerine legale 8egea apelor nr. +'(J+44G modificat #i completat de 8egea nr. /+'J&''0 #i 8egea nr. ++&J&''G

<= nr. /1&J&''1 completeaz #i modific <= nr. +33J&''& aprob norme privind condi!iile de descrcare a apelor uzate industriale #i menajere n mediul acvatic

8egea nr. 0'0J&''/ privind aprobarea 7U= nr. +'(J&''& privind nfiin!area 5dministra!iei Ea!ionale @5pele RomneA <= nr. /1+J&''1 privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacurilor emisiilor si pierderilor de substan!e prioritar periculoase

#revederi c,eie $tipuleaz drepturile de folosire a resurselor de ap se stabilesc prin autoriza!iile de gospodrire a apelor. 5cestea include #i dreptul de evacuare a apelor uzate n apele de suprafa! a apelor de min sau de zcmnt sau alte evacuri. 8egea apelor stabile#te dreptul de proprietate a corpurilor de ap majoritatea fiind n domeniul public. 5utoriza!ia de gospodrire a apelor sunt emise de ctre "irec!iile de 5pe a 5dministra!iei Ea!ionale @5pele RomneA B5E5RC. 5cestea se emit pe o perioad de cel mult 1 ani de zile. 8imitele privind poluarea sunt stabilite n licen!a de operare #i autoriza!ia de gospodrire a apelor. 5ceste limite se refer la standardele de calitate a apei #i nu la limitele de evacuare) se definesc pentru fiecare poluant prin stabilirea unei concentra!ii ma>ime admise n receptor n func!ie de clasa de calitate a acestuia. 5uto-monitorizarea . efectuat neuniform de ctre agen!ii poluatori sau sub-contractat laboratoarelor "irec!iilor de 5pe ale 5E5R . nu este folosit pentru determinarea conformrii cu limitele incluse n licen! sau autoriza!ie. Procedura de emitere a avizului #i respectiv a autoriza!iei de gospodrire a apelor este similar cu cea de emitere a autoriza!iei de mediu. $e aplic evacurii apelor uzate industriale #i menajere prin stabilirea criteriilor de calitate a efluen!ilor evacua!i att n receptorii naturali ct #i artificiali. Eormativele privind condi!iile de evacuare a apelor uzate sunt stabilite n E6P5 ''+J&''1 respectiv E6P5 ''&J&''1 Bstipuleaz valorile concentra!iilor ma>im admise pentru ncrcarea cu poluan!i a apelor uzate evacuate: operatorul care presteaz servicii de colectare #i epurarare a apelor uzate poate impune condi!ii mai stricte dect E6P5C. Eormativele E6P5 prevd de asemenea pre-tratarea apelor uzate anterior evacurii acestora #i raportare lunar ctre 5gen!ia 8ocal de Protec!ia 2ediului privind calitatea #i cantitatea apelor uzate descrcate. Prevede penalit!ile pentru dep#irea limitelor ma>im admise pentru substan!ele poluante din efluen!ii descrca!i. $tabile#te cadrul legal pentru prevenirea polurii mediului acvatic cu substan!e apar!innd familiilor #i grupelor de substan!e periculoase #i prioritar periculoase din 8istele , #i ,,. "in acest punct de vedere orice descrcare de ape uzate care ar putea con!ine una sau mai multe astfel de substan!e trebuie supus autorizrii. 5utoriza!ia trebuie emis pn la /+.+&.&''G #i trebuie s solicite conformarea cu limitele admisibile

Do%eniul

Cerine legale 7rdinul 22=5 nr. &01J&G.'/.&''1 pentru aprobarea 2etodologiei de evaluare a riscului substan!elor periculoase din 8istele , si ,, si a substan!elor prioritareJprioritar periculoase in mediul acvatic prin modelare matematica si a 2etodologiei de evaluare a impactului substan!elor periculoase din listele , si ,, si a substan!elor prioritareJprioritar periculoase asupra mediului acvatic prin teste ecoto>icologice - alge verzi "afnia pe#ti 8egea nr. /++J&''0 privind calitatea apei potabile care completeaz #i modific 8egea nr. 013J&''&

#revederi c,eie pn la +.'+.&''(. $tabile#te metodologia pentru substan!ele periculoase #i prioritar periculoase

Ge$tiunea de)eurilor $olide

8egea nr. 0&GJ&''+ privind regimul de#eurilor care transpune "irectiva UE privind de#eurile completat #i modificat de 7U= nr. G+J&''G 8egea nr. 0G1J&''+ 7U= nr. +GJ&''+ <= nr. G&+J&''1C <= nr. GG&J&''+ #i <= nr. ++14J&''/ <= nr. &4+J&''1 consolidat <= nr. +&0J&''/ #i <= nr. (/0J&''G <= nr. +'1(J&''+ <= nr. 003J&''1 <= nr. +('J&''0 <= nr. 31GJ&''& privind eviden!a gestiunii de#eurilor #i pentru aprobarea listei cuprinznd de#eurile inclusiv de#eurile periculoase 7rdinul 2inisterial nr. 41J&''1 se refer la

Reglementeaz sistemele publice de alimentare cu ap stabilind criteriile de calitate #i cerin!ele de monitorizare care trebuie respectate de ctre operatorii #iJsau proprietarii acestor sisteme. %riteriile de calitate sunt cuprinse n ane>ele legii monitorizarea fiind obligatorie att n punctul de prelevare ct #i n cel de tratare #i periodic #i la anumi!i clien!i. 7peratorii sistemelor de alimentare cu ap potabil trebuie s-#i informeze periodic clien!ii cu privire la calitatea apei potabile 8egea se refer la gestionarea #i transportul de#eurilor periculoase #i la obliga!iile aferente tuturor celor implica!i n generarea #i gestionarea de#eurilor. 8egea nr. 0&GJ&''+ nu se aplic de#eurilor rezultate din activitatea minier Be>ploatare n subteran #i de suprafa!C 5coper de#euri industriale reciclabile inclusiv produse metalice #i nemetalice sticl plastic *rtie #i materiale te>tile Prevede gestionarea de#eurilor industriale reciclabile 5mbalaje #i de#euri de ambalaje Uleiuri uzate ?ifenili policlorura!i 5zbest ?aterii #i acumulatori uza!i "e#eurile de ec*ipamente electrice #i electronice 5nvelope uzate <otrrea adopt lista european cuprinznd de#eurile. 5gen!ii care genereaz de#euri Bde alt natur dect menajereC trebuie s !in o eviden! a acestora conform formularelor incluse n 5ne>a ,, a <=. ;ormularele din 5ne>a , includ diferite sec!iuni privind de#eurile depozitarea reciclarea eliminarea #i amplasamentele de depozitare

Do%eniul

Cerine legale stabilirea criteriilor de acceptare #i procedurilor preliminare de acceptare a de#eurilor la depozitare #i lista na!ional de de#euri acceptate n fiecare clas de de#euri 7rdin comun al 22=5J26%6J2E% nr. &J&++J++3J&''0 <= nr. /04J&''1 privind depozitarea de#eurilor

#revederi c,eie final.

7rdinul nr. (1(J&''0 aprob Eormativul te*nic pentru depozitarea de#eurilor <= nr. +0('J&''0 aprob $trategia Ea!ional #i Planul Ea!ional de =estionare a "e#eurilor

Ia urile de decantare( !ataluri de $la%uri( etc.

8egea nr. 1'J+44+ privind calitatea n construc!ii 7rdinul nr. +'/J('1J+&4&J&''& aprob Eormele pentru proiectarea e>ecu!ia #i e>ploatarea iazurilor de decantare din industria minier 8egea nr. 0GGJ&''+ aprob 7U= nr. &00J&''' privind siguran!a barajelor

7rdinul prevede Procedura de reglementare #i control al transportului de#eurilor periculoase #i nepericuloase pe teritoriul Romniei $tabile#te cadrul legal privind activitatea de depozitare a de#eurilor precum #i activit!ile de monitorizare nc*idere #i post-nc*idere a depozitelor e>istente lund n considerare protec!ia mediului #i a snt!ii oamenilor. 5rticolul & stipuleaz c aceast *otrre nu se aplic de#eurilor inerte rezultate din activit!ile de prospectare #i e>trac!ie de prepara!ie #i depozitare a resurselor minerale #i din activit!ile de e>ploatare minier de suprafa!. 5prob Eormativul te*nic pentru depozitarea de#eurilor . inclusiv fazele de construc!ie operare monitorizare #i nc*idere a depozitului 5cesta ofer o evaluare a situa!iei e>istente n domeniu n Romnia identific obiectivele #i !intele pe termen lung #i principalele msuri de management #i investi!ie #i programe care sunt necesare pentru a atinge aceste obiective. "e asemenea stabile#te numrul indicativ #i loca!ia depozitelor regionale de de#euri menajere #i ale sta!iilor de transfer precum #i localit!ile deservite de fiecare depozit. 5lte depozite vor trebui s fie aprobate de ctre %onsiliile `ude!ene #i 22=5. 8egea stipuleaz criterii de performan! #i calitate n construc!ii inclusiv pentru iazurile de decantare. Eormele trebuie luate n considerare de ctre toate departamentele de proiectare din domeniu Reglementeaz siguran!a barajelor n timpul e>ploatrii #i dup nc*idere. %onstruc!iaJe>tensia #i e>ploatarea acestora se face n baza autoriza!ieiJlicen!ei de operare emis de 22=5. 5utorit!ile competente sunt 22=5 #i 26%6. 8egea define#te 0 categorii de baraje dup categoria de importan! de la 5 Be>cep!ionalC la " Bcea mai sczutC: dac indicele de risc este mai mare dect + acesta este considerat inacceptabil #i barajul nu poate fi e>ploatat.

7rdinul nr. ++0J&''& pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea #i certificarea corpului de e>per!i pentru evaluarea strii de

Do%eniul

+anage%entul ri$cului )i al pericolelor

Cerine legale siguran! n e>ploatare a barajelor ncadrate n categoriile de importan! 5 #i ? . E68<-'+0 #i a procedurii de avizare a speciali#tilor pentru evaluarea strii de siguran! n e>ploatare a barajelor ncadraten categoriile de importan! % #i " - E68<-'+1 7rdinul nr. ++1JJ&33J&''& pentru aprobarea metodologiei privind stabilirea categoriilor de importan! a barajelor - E6<8-'&+ 7rdinul nr. ++GJJ&34J&''& pentru aprobarea 2etodologiei privind evaluarea strii de siguran! n e>ploatare a barajelor #i lacurilor de acumulare E68<-'&& #i a 2etodologiei privind evaluarea strii de siguran! n e>ploatare a barajelor #i digurilor care realizeaz depozite de de#euri industriale - E68<-'&/ 7rdinul nr. ++(J&''& pentru aprobarea Regulamentului privind certificarea personalului de conducere #i coordonare a activit!ii de urmrire a comportrii n timp a barajelor - E68<-'/+ 7rdinul nr. ++3J&''& pentru aprobarea Procedurii de emitere a acordului #i autoriza!iei de func!ionare n siguran! a barajelor - E6<8-'/& 7rdinul nr. ++4J&''& pentru aprobarea Procedurii de trecere n conservare post-utilizare sau abandonare a barajelor - E6<8-'// 7rdinul nr. +&'J&''& pentru aprobarea Procedurii #i competen!elor de efectuare a controlului privind siguran!a n e>ploatare a barajelor - E6<8-'/0 7rdinul nr. +&+J&''& pentru aprobarea con!inutului ;i#ei de eviden! a barajelor - E68<-'/1 7rdinul nr. +0(J&''& pentru aprobarea Procedurii de declarare public a caracteristicilor generale a categoriei de importan! #i gradului de risc asociat barajelor - E6<8-'/G 8egea nr. /G'J&''/ privind regimul substan!elor c*imice periculoase #i 8egea nr. 0(3J&''/ privind

#revederi c,eie

$tipuleaz luarea unor msuri speciale inclusiv solicitarea unei autoriza!ii asigurarea unor condi!ii de depozitare n siguran!

Do%eniul

Cerine legale regimul materialelor e>plozibile <= nr. 41J&''/ privind controlul activit!ilor care prezint pericole de accidente majore n care sunt implicate substan!e periculoase B$E9E$7C

8egea nr. /+4J&''G privind protec!ia muncii

#revederi c,eie adoptarea #i folosirea unor practici #i proceduri standardizate de manipulare #i folosirea de muncitori cu atestate n domeniu 5re ca scop prevenirea accidentelor majore de acest fel #i limitarea consecin!elor acestora pentru popula!ie #i mediul nconjurtor. "irectiva se aplic amplasamentelor unde anumite substan!e periculoase sunt prezente n cantit!i suficient de mari pentru a e>ista riscul producerii unui accident major. Pe lng faptul c solicit operatorilor unor astfel de amplasamente s ia msuri preventive reglementarea impune autorit!ilor o serie de cerin!e procedurale privind planificarea politica de integrare inspec!ia raportarea #i accesul publicului la informa!ie 8egea stipuleaz obliga!iile conducerii companiei n ceea ce prive#te msurile de protec!ia muncii) de a desemna angaja!ilor atribu!ii #i rspunderi privind protec!ia muncii: de a adopta un regulament intern de protec!ia muncii: de a asigura instruirea personalului: de a evalua riscurile profesionale #i de a !ine eviden!a locurilor de munc cu risc profesional: de asigura permanenta func!ionare a ec*ipamentului de protec!ie msurare #i control. Ec*ipamentul de protec!ie personal trebuie furnizat gratuit personalului angajat. %onducerea companiei trebuie s ob!in autoriza!ia de protec!ia muncii de la ,nspectoratele 6eritoriale de Protec!ia 2uncii #i autoriza!ia sanitar de func!ionare de la "irec!iile de $ntate Public. %u privire la activitatea minier legea prevede folosirea metodelor de e>ploatare adecvate func!ionarea corespunztoare a sistemelor de ventilare conform clasificrii minelor dup emisiile de gaz.

#oluarea $olului )i i%plicit a apei $u!terane

7rdinul nr. 1'3J&''& privind aprobarea Eormelor generale de protec!ia muncii 8egea nr. /'(J&''G privind aprarea mpotriva incendiilor 7rdinul (1GJ+44( privind aprobarea Regulamentului pentru evaluarea polurii de mediu 8egea protec!iei mediului nr. &G1J&''G care aprob 7U= nr. +41J&''1 8egea nr. 0G&J&''+ aprob 7U= nr. &/GJ&'''

Biodiver$itate

,ntroduce pragurile de alarm #i interven!ie privind poluarea solului pentru diferite tipuri de terenuri) sensibile sau mai pu!in sensibile. 9alorile se refer la metale B$b 5g 5s ?e ?i ? %d %o %r %u <g 2o Ei Pb $e $n 6i 9 XnC cianuri *idrocarburi aromatice *idrocarburi poliaromatice compu#i organo-clorura!i #i pesticide %a priorit!i legea prevede protec!ia florei #i faunei slbatice #i a *abitatelor #i impune rspunderea financiar legat de remedierea mediului afectate de un proiecte asupra titularului respectivului proiect Reglementeaz regimul ariilor naturale protejate conservarea

Do%eniul

Cerine legale privind regimul ariilor naturale protejate 8egea nr. 1J&''' privind amenajarea teritoriului . $ec!iunea a ,,,-a zone protejate <= nr. &+1+J&''0 prive#te instituirea regimului de arie natural protejat pentru noi zone 8egea nr. /0(J&''0 . legea muntelui 7rdinul nr. 1'J&''0 privind stabilirea procedurii de organizare #i coordonare a sc*emelor de management de mediu #i audit BE25$C n vederea participrii voluntare a organiza!iilor la aceste sc*eme amendat de 7rdinul nr. 000J&''G

#revederi c,eie *abitatelor naturale a florei #i faunei slbatice. 8egea stabile#te zonele naturale protejate #i identific valorile apar!innd patrimoniului cultural natural care necesit protec!ie. $tipuleaz folosirea durabil a resurselor muntelui #i conservarea peisagistic #i a biodiversit!ii. 7biectivele include implementarea E25$ de ctre organiza!iile care desf#oar activit!i cu impact asupra mediului pentru evaluarea #i mbunt!irea performan!elor de mediu ale organiza!iei #i furnizarea de informa!ii de mediu relevante publicului #i altor factori interesa!i. 7rdinul stipuleaz c @amplasamentulA este ce mai mic unitate din structura unei organiza!ii care poat fi certificat sub E25$: de asemenea stipuleaz condi!iile #i documentele necesare pentru certificare. 5ne>ele include cerin!ele E25$ #i pentru auditul de mediu intern #i pentru raportul de mediu. %ertificarea sub E25$ nu trebuie s afecteze obliga!iile pe care le are organiza!ia conform reglementrilor de mediu n vigoare.

Alte regle%entri de %ediu

7rdinul (4'J&''G pentru aprobarea regulamentului de organizare #i func!ionare a %omitetului consultativ E25$ #i a ?iroului E25$

Reco%andri) Procesul de actualizare legislativ ar trebui s asigure #i anticiparea viitoarelor cerin!e legale pentru a evita costurile viitoare de conformare Este important s ne asigurm c toate cerin!ele legale aplicabile nu numai c sunt identificate #i impactul lor asupra companiei este n!eles corespunztor dar #i c personalul competent din companie precum #i sub-contractorii dac este cazul sunt con#tien!i de acestea #i n special de cele aplicabile anumitor opera!ii n care personalul este implicat Procesul de comunicare #i informare a personalului cu privire la informa!ia legat de cerin!ele legislative ar trebui s fie unul continuu asigurnd c aceast informa!ie este mereu la zi ,dentifica!i din Registrul de cerin!e legale #i alte cerin!e #i ntocmi!i o list Bun formularC cu reglementrile legislative care !in de activit!ile produsele sau serviciile companiei dvs. #i cu aspectele de mediu corespunztoare acestora.

ECE+#L4 Cerine legale )i alte cerine 0cop: Pentru a asigura modul n care %ompania identific are acces la #i evalueaz cerin!ele legale #i cerin!ele interne care se aplic aspectelor de mediu ale activit!ilor produselor #i serviciilor sale. 4omeniul de aplicare: 5ceast procedur va ajuta la asigurarea c toate cerin!ele legale de mediu aplicabile activit!ilor companiei sunt cunoscute #i comunicate managementului cu rspundere ierar*ic angaja!ilor #i contractorilor. Responsabilit!i: "irectorul =eneral va furniza resursele adecvate "epartamentului `uridic pentru a permite identificarea comunicarea implementarea #i men!inerea cerin!elor legale #i a altor cerin!e aplicabile companiei #i pentru a sigura c neconformit!ile sunt rezolvate #i toate obliga!iile e>terne de mediu sunt identificate #i ndeplinite. "epartamentul `uridic rspunde de identificarea cerin!elor legale si ale reglementrilor aplicabile in cadrul companiei. Pune la dispozi!ia solicitan!ilor un e>emplar din documentele legale si de reglementare. Responsabilul cu mediul va asigura c e>ist mijloacele de comunicare a detaliilor legate de cerin!ele legale #i alte cerin!e managementului organiza!iei angaja!ilor #i tuturor persoanelor relevante e>) contractorii sau celor ale cror ac!iuni pot afecta conformarea companiei cu cerin!ele de mediu. 4e3initii: Eici una #rocedura: Registrul cu cerin!e legale va fi revizuit #i actualizat anual de ctre %oordonatorul $22. Responsabilul cu mediul va asigura c are loc revizuirea lunar a cerin!elor legale #i a altor cerin!e aplicabile organiza!iei. -n timpul unor astfel de revizuiri se vor lua n considerare orice legi e>istente #i propuse #i cele mai bune practici. -n baza informa!iilor ob!inute Responsabilul de mediu ntocme#te 8ista cerin!elor legale #i alte cerin!e aplicabile referitoare la aspectele de mediu ale activit!ilor produselor #i serviciilor companiei. Un e>emplar din 8ista cerin!elor legale #i alte cerin!e este transmis n mod controlat de ctre Respondsabilul de mediu la to!i #efii de departamente.

%erin!ele legale #i alte cerin!econstituie criteriul de baz pentru identificarea aspectelor de medie ndeosebi a celor care produc un impact de mediu semnificativ. Responsabilul de mediu va furniza actualizarea situa!iei de mediu ctre managementul organiza!iei #i va include detalii cu privire la) 6oate cerin!ele legale #i alte cerin!e aplicabile noi sau n curs de apari!ie ,nterpretarea rspunsului J ac!iunii necesar din partea companiei "etalii ale cerin!elor legale aplicabile #i msurile necesare pentru a le ndeplini 6oate unit!ile trebuie s identifice celelalte cerin!e cu putere de lege #i voluntare care sunt aplicabile pentru unitatea respectiv. 5ceste angajamente trebuie !inute colectiv #i sistematic #i ntr-un mod care permite accesul cu u#urin! #i monitorizarea eficace a tuturor angajamentelor. 2anagementul companiei mpreun cu implicarea departamentelor posibil a fi afectate vor evalua impactul oricrei sc*imbri legislative #i vor asigura revizuirea #i actualizarea corespunztoare a $22. Re3erine: Eici una Ceg!turi: 8ista cerin!elor legale #i a altor cerin!e C.Con$ultarea co%unitii %onsultarea comunit!ii ar trebui s aib loc nainte n timpul #i dup ncetarea activit!ii unei mine pentru a asigura c preocuprile #i grijile comunit!ii sunt tratate corespunztor. %ontactul continuu dintre comunitate #i companie este esen!ial dac un nivel de ncredere este de asemenea construit ntre cele dou pr!i. 7 consultare de succes poate duce la scderea numrului de critici din partea publicului #i a publicit!ii negative aprobarea mai u#oar a cererilor pentru autoriza!ia J acordul de mediu #i certificatul de urbanism controale mai pu!in prescriptive #i o ncredere mai mare n programul de mediu al companiei. 7rice program de consultare ar trebui s aib ) Un responsabil cu rela!iile publice care poate stabili rela!ii pe termen lung cu comunitatea #i care are autoritate considerabil n companie: ,nformri periodice privind activit!ile organiza!iei: de#euri: efectele emisiilor asupra snt!ii oamenilor #i asupra mediului: politica sistemele programele !intele #i obiectivele de mediu #i performan!a de mediu ob!inut de companie: 5ccesul repezentan!ilor comunit!ii pe amplasament . organizarea @zilelor desc*iseA: Rspunsuri prompte la toate reclama!iile #i ntrebrile comunit!ii prin furnizarea informa!iilor disponibile #i a detaliilor cu privire la modul n care problemele comunit!ii sunt sau vor fi tratate sau de ce aspectul men!ionat nu ar trebui s reprezinte motiv de ngrijorare. Reco%andri) 7 gam larg de mijloace de informare sunt disponibile pentru un program de consultare) persoane de contact din partea comunit!ii scrisori informative din partea companiei ziarele #i posturile de radio locale sau un grup de consultare. 2etoda utilizat trebuie stabilit func!ie de gradul de ngrijorare al comunit!ii locale. Rolul responsabilului cu rela!ia cu comunitatea este vital. 6oate companiile ar trebui s atribuie acest rol unei persoane care are autoritatea s ac!ioneze #i s vorbeasc care va pstra acest rol o perioad ct mai lung cu putin! #i care de preferat locuie#te n zon. 5ceast persoan ar trebui s n!eleag foarte bine

activit!ile desf#urate pe amplasament s fie foarte familiarizat cu emisiile de pe amplasament #i efectul acestora #i ideal s aib e>perin! anterioar n lucrul cu grupurile de interes. D.O!iective )i Binte Evaluarea ,mpactului asupra 2ediului consultarea comunit!ii recomandrile auditului de mediu #i cerin!ele legale vor avea ca rezultat o serie de ac!iuni pe care compania va trebui s le ntreprind. 5ceasta ar trebui s elaboreze o serie de !inte #i obiective pe termen lung pentru a rspunde acestor cerin!e. Dintele pot fi vzute ca pa#i pentru atingerea obiectivelor. 7 companie ar trebui s ntocmeasc o list cu obiectivele pe termen lung sau continue care sunt consecvente cu politica sa de mediu #i dedicate prevenirii polurii. 5cestea ar trebui s includ )
Eivelurile de performan! sau cerin!ele de control specificate n studiul de evaluare a impactului asupra mediului %onformarea cu limitele de emisie stipulate prin legisla!ia n vigoare Reducerea impacturilor asupra mediului %onformarea cu nivelurile interne stabilite pentru generarea de#eurilor Reciclarea de#eurilor 5ccesul u#or al publicului la toate informa!iile relevante ale companiei $atisfac!ia publicului cu privire la rspunsul companiei la preocuprile #i ntrebrile publicului

5ceste obiective vor avea ca rezultat !inte de ac!iune specifice cu responsabilit!i desemnate #i date de finalizare stabilite. Dintele de mediu sunt o secven! de pa#i msurabili prin care sunt atinse obiectivele de mediu. Dintele pot s includ) - -ndeplinirea recomandrilor fcute ntr-un raport de audit complet al amplasamentului sau dintr-o list de control lunar - Elaborarea #i implementarea diferitelor componente ale $22 - Dinte interne specifice . de e>emplu reducerea cantit!ii de de#euri - Dinte pentru economii interne precum reducerea consumului de ap. Dintele stabilte de o companie ar trebui s ndeplineasc urtoarele caracteristici) - s fie solicitante dar realizabile: - s poat fi n!elese #i msurabile: - s se adreseze unui domeniu clar #i relevant: - s fie acceptabile pentru departamentele care trebuie s le implemeteze. Pe scurt Dintele de mediu ar trebui s fie) $25R6 . 2pecific B$pecificeC +easurable B2surabileC Ac*ievable BRealizabileC Realistic BRealisteC 1racHable Bs poat fi UrmriteC. 8a stabilirea 7biectivelor #i Dintelor ar trebui luate n considerare urmtoarele elemente)
POLITICA de %ediu A,pe*+ele de %ediu Ce i#"e le$!le 8 !l+e *e i#"e Pu#*+ele de -ede e !le p& "il0 i#+e e,!+e Op"iu#ile +e/#0l0$i*e Ce i#"ele )i#!#*i! e9 0pe !"i0#!le 1i !l+e *e i#"e *0%e *i!le

O2ie*+i-ele O2ie*+i-ele 6 7i#+ele 6 7i#+ele

P 0$ !%ul de %ediu

7dat stabilite obiectivele #i !intele compania ar trebui s ia n considerare stabilirea unor indicatori de per.or%an BQP,s . HeR performance indicatorsC de mediu msurabili. %a e>emplu urmtoarele ar putea fi luate n considerare)
Nr +. O!iective =ospodrirea #i evacuarea mai eficient a apei Binte 5sigurarea calit!ii apei evacuate conform cerin!elor legislative n vigoare Reducerea consumului de ap pe unitatea de produs F#I$ Rezultatele probelor de ap #i monitorizrii debitului %onformarea cu toate cerin!ele de evacuare prevzute n autoriza!ia de gospodrire a apelor %onsumul de ap pe unitatea de produs comparativ cu anul &''G Rezultatele monitorizrii zgomotului %itirea indicatorilor de zgomot / nop!i pe lun 6endin!a descresctoare a nivelului zgomotului n loca!iile de control ' 1 *a de teren reabilitate pn la sfr#itul trimestrului 0 '( Re$pon$a!il Responsabilul de mediu "irector produc!ie

&.

-ncercarea de mbunt!ire continu prin reducerea zgomotului

,mplementarea msurilor de reducere a zgomotului pe amplasament

Responsabilii cu mediu de la unit!ile respective ,nginerul de mediu

/.

Reabilitarea zonelor afectate de activitate ct de curnd posibil din punct de vedere practic

Reabilitarea a nc unei suprafe!e de + *a afectate de activitatea din trecut. ;inalizarea construc!iei a &'V din terasa circular a minei

Responsabilul de mediu

Reco%andri)

7biectivele #i Dintele sunt mijloacele prin care angajamentele asumate n Politica de 2ediu sunt de fapt transpuse n ac!iuni. $electa!i personalul cel mai corespunztor din companie pentru stabilirea obiectivelor #i !intelor: ace#tia vor deveni astfel motiva!i vor monitoriza n continuare #i vor fi implica!i activ n atingerea !intelor 7biectivele $22 pot fi stabilite fie pentru a men!ine fie pentru a mbunt!i performan!a de mediu a companiei n legtur cu un anumit aspect de mediu identificat 7biectivele stabilite ar trebui s fie suficient de fle>ibile: %omunica!i periodic tuturor angaja!ilor progresul ob!inut n atingerea obiectivelor #i !intelor $22 pentru a v asigura c ace#tia cunosc situa!ia la zi #i sunt motiva!i astfel pentru a merge mai departe Eumrul de obiective #i !inte stabilite de o companie trebuie s fie mai mic la nceput pentru a evita o sarcin prea mare de a le atinge #i apoi numrul poate cre#te n timp construind pe succesul ob!inut anterior 7biectivele #i !intele trebuie s fie realiste #i pa ii fcu!i pentru atingerea acestora trebuie s fie u#or de msurat: Dintele trebuie s poat fi n!elese #i msurabile altfel va fi greu de evaluat progresul: -n multe cazuri !intele vor fi o serie de ac!iuni mai degrab de natur te*nic dect de mediu.

ECE+#L4 8O!iective )i inte 0cop9 $copul acestei proceduri este de a asigura c o companie stabile#te #i men!ine obiective #i !inte de mediu documentate. 4omeniul de aplicare9 5ceast procedur se aplic tuturor activit!ilor produselor #i serviciilor companiei care sunt controlate de legisla!ia n vigoare #i au poten!ialul de a produce un impact asupra mediului. Responsabilit!i 2anagementul la cel mai nalt nivel al companiei rspunde de elaborarea obiectivelor #i !intelor relevante pentru impacturile de mediu ale companiei n fiecare an. Pentru a ini!ia procesul "irectorul general organizeaz o ntlnire cu tot personalul pentru a discuta elaborarea obiectivelor de mediu. ;iecare director de departament rspunde de furnizarea contribu!iei sale cu privire la departamentul de care rspunde Binforma!ii financiare te*nice etc.C Responsabilul de mediu rspunde de furnizarea de informa!ii cu privire la cerin!ele legale #i de reglementare aplicabile la impacturile de mediu semnificative de pe amplasament #i la punctele de vedere ale pr!ilor interesate. 4e3iniii: 7biectiv de mediu . un !el general de mediu n concordan! cu politica de mediu #i care ia n considerare impacturile semnificative de mediu #i cerin!ele legale #i de reglementare aplicabile. 7biectivele sunt cuantificate acolo unde este posibil. Dint de mediu . cerin! detaliat de performan! Bcuantificat acolo unde este posibilC bazat pe un obiectiv de mediu. 7 !int trebuie atins pentru a atinge obiectivul pe care se bazeaz. #rocedur!: 7biectivele #i !intele de mediu sunt !eluri importante care abordeaz priorit!ile de mediu ale companiei. 7biectivele #i !intele de mediu stabilite de companie ar trebui s) "uc la mbunt!irea performan!ei de mediu a companiei 5ib ca rezultat men!inerea conformrii cu cerin!ele legale 5bordeze aspectele cu ce mai mare prioritate precum #i impacturile de mediu $e alinieze cu resursele financiare #i umane #i obiectivele de afaceri ale companiei 8a stabilirea obiectivelor #i !intelor compania trebuie s se asigure c acestea sunt) $pecifice . "epartamentele func!ionale ale companiei trebuie s stabileasc obiective de mediu la niveluri corespunztoare care nu sunt considerate prea largi #i nici prea detaliate. 2surabile . departamentele func!ionale trebuie s poat evalua progresul n compara!ie cu obiectivele #i !intele de mediu. Realizabile . trebuie stabilite n func!ie de timpul #i resursele financiare #i umane disponibile ale companiei. Relevante . trebuie s se ncadreze n capacitatea de realizare a companiei $ poat fi urmrite. Este critic ca obiectivele #i !intele s fie consecvente s se alinieze cu #i s fie un mijloc de implementare a Politicii de 2ediu a %ompaniei. -n mod ideal numrul de obiective #i !inte stabilite de compania noastr nu ar trebui s dep#easc +'-+& #i acestea ar trebui s acopere toate aspectele principale care trebuie abordate de companie. 7dat ce obiectivele #i !intele de mediu au fost stabilite compania va trebui s identifice ,ndicatori %*eie ai Performan!ei BQeR Perormance ,ndicators . QP,sC de

2ediu corespunztori care permit atingerea tuturor obiectivelor #i !intelor individuale msurabile precum) %antitatea de materii prime sau a energie consumate %antitatea de emisii precum cele de %7& %antitatea de de#euri care rezult per cantitatea de produs finit Eficien!a utilizrii materialelor #i energiei consumate Eumrul de incidente de mediu Be>) evacuri neplanificateC Eumrul de reclama!ii de mediu Procentul de de#euri reciclate Eumrul de Hilometri parcur#i de autove*iculele de serviciuJunitatea de produs %antitatea de poluan!i specifici emis e>) E7> $7& %7 97%s %7& ,nvesti!ii pentru protec!ia mediului %ompania trebuie s ia n considerare folosirea QP,s corespunztori e>isten!i care sunt folosi!i eficace pentru raportarea cu privire la mbunt!irile de mediu. 5ce#ti QP,s ar trebui s aib un obiectiv #i o !int de mediu asociate cu fiecare n parte pentru a oferi ndrumare cu privire la ceea ce trebuie realizat. 2surarea fa! de to!i QP,s se va face lunar #i datele vor fi furnizate managementului amplasamentului n rapoartele lunare. Re3erine: ,ndicatorii %*eie ai Performan!ei de 2ediu de pe amplasament Ceg!turi: Politica de 2ediu 8ista cu aspectele #i impacturile de mediu semnificative %erin!ele legale #i alte cerin!e E.#rogra% de +anage%ent de +ediu Programul de management de mediu BP22C stabile#te modul #i termenele la care obiectivele #i !intele stipulate vor fi atinse. Un program eficient de management de mediu ar trebuie proiectat astfel nct s asigure atingerea obiectivelor #i !intelor #i ca urmare ar trebui s includ cel pu!in urmtoarele elemente) - alocarea responsabilit!ilor n rndul angaja!ilor: - alocarea resurselor #i mijloacelor pentru atingerea acestor obiective #i !inte: - programul general #i termenele limit pentru atingerea scopurilor propuse. Programul de management de mediu ar trebui proiectat n mod dinamic pentru a putea fi modificat u#or atunci cnd este necesar de e>emplu cnd) - sunt stabilite obiective #i !inte noi sau sunt modificate cele e>istente: - obiectivele #i !intele ini!iale au fost deja atinse n mare msur: - au loc modificri ale cerin!elor legale aplicabile: - au loc modificri ale opera!iilor proceselor de produc!ie produselor condi!iilor de pe amplasament etc. ale companiei. 5ctualizrile pot include noi !inte sau responsabilit!i modificri #i completri ale cerin!elor legale #i de reglementare. %*iar #i n cele mai bune circumstan!e condi!iile se vor sc*imba #i n aceste situa!ii managementul companiei trebuie s fac planuri strategice pentru a face fa! situa!iilor transformatoare. $22 trebuie s se ocupe de sc*imbrile n planificarea pe termen lung a companiei. 2anagementul trebuie s revad periodic fiecare stadiu al minei de la desc*idere la nc*idere #i s modifice $22 n mod corespunztor. Programul de 2anagement de 2ediu ar trebui proiectat astfel nct s fie o parte integrant a altor planuri #i strategii de management la nivelul companiei inclusiv cele financiare #i nu un program izolat n managementul companiei. "e e>emplu

orice sc*imbare a procesului de produc!ie Be>) materialele folosite produse noiC ar trebui luat n considerare prin prisma sistemului de management de mediu Badic impacturile asupra mediului pe care le pot generaC. Programul ar trebui s fie ct mai u#or cu putin! de folosit pentru utilizatori. Pentru o companie mai mare aceasta s-ar putea s necesite o subdivizare cu o prezentare general. %ompania ar trebui s stabileasc #i s men!in o procedur pentru stabilirea #i revizuirea programelor de management de mediu #i a planurilor de ac!iune asociate. 5ceast procedur va fi revizuit periodic #i reimplementat dac este necesar. -n ;,e5 ( . Procedura pentru Programele de management de mediu este prezentat o procedur care descrie modul n care o companie va stabili #i revizui programele sale de management de mediu #i planurile de ac!iune asociate. Reconandri) Programul de management de mediu care va fi introdus nu trebuie s fie un sistem cu total nou separat de instrumentele de management e>istente ci trebuie s fie o parte integrant a acestora #i s se construiasc pe succesul ob!inut cu aceste instrumente Programul de management de mediu trebuie adus la cuno#tin!a angaja!ilor pentru a se familiariza cu acesta nc din fazele timpurii de implementare #i trebuie implicat personalului nu numai n implementarea ac!iunilor propuse dar de asemenea n proiectarea acestuia pe baza cuno#tin!elor practice ale acestuia cu privire la procesele opera!ionale din companie 7dat ce programul a fost proiectat sarcinile #i responsabilit!ile trebuie communicate clar personalului implicat Programul trebuie s fie clar #i simplu #i trebuie s fie revizuit periodic pentru a permite mbunt!irea continu a acestuia %ompleta!i un formular pentru fiecare obiectiv #i !int de mediu. ECE+#L4 8#rogra%ul de %anage%ent de %ediu G #++ 0cop9 5ceast procedur stipuleaz cerin!ele pentru elaborarea de ctre companie a unor Programe de management de mediu corespunztoare pentru a asigura mbunt!irea continu a performan!ei de mediu. 4omeniu de aplicare9 5ceast procedur se aplic tuturor activit!ilor companiilor care trebuie s elaboreze implementeze men!in #i s actualizeze programele pentru mbunt!irea mediului pentru a implementa Politica companiei a atinge obiectivele #i !intele de mediu #i a mbunt!i performan!a de mediu. Responsabilit!i: Responsabilul de mediu . elaboreaz implementeaz #i men!ine P22 "irectorii de departamente. ajut la elaborarea P22 #i aloc resursele necesare pentru realizarea programelor relevante "irectorul =eneral . aprob P22 pentru fiecare amplasament n conformitate cu resursele umane #i financiare. 4e3iniii: Programul de management de mediu G program individual pentru atingerea unui obiectiv sau a unei !inte de mediu. 6rebuie s specifice sarcinile pentru finalizarea pentru personalul responsabil resursele necesare #i termenele de finalizare a sarcinilor individuale #i a programului. #rocedur!

6oate unit!ile miniere trebuie s elaboreze programe de management de mediu pentru a implementa #i ntruni urmtoarele cerin!e) %erin!ele relevante ale Politicii de mediu 7biectivele #i !intele de mediu ale corpora!iei J organiza!iei #i ale amplasamentului Remedierea oricror neconformit!i ale activit!ilor desf#urate 5bordarea aspectelor #i impacturilor de mediu semnificative. ;iecare departament trebuie s foloseasc acela#i modelul pentru P22. 6oate P22 tre!uie s specifice urmtoarele) Persoana responsabil cu activit!ile incluse n P22. $emntura managerului care a aprobat P22 $arcinile care trebuie finalizate pentru a ndeplini cerin!ele P22 Resursele umane financiare #i alte resurse necesare pentru finalizarea sarcinilor individuale Personalul necesar pentru realizarea #i finalizarea sarcinilor individuale 6ermenele pn la care sarcinile individuale trebuie finalizate %ompania trebuie s se asigure c are competen!a #i resursele de a implementa eficient toate P22 documentate. Planurile de mbunt!ire trebuie de asemenea discutate #i sus!inute de managerii departamentelor respective. 6oate P22 trebuie aprobate de management Bprin semnareC. %ompania trebuie de asemenea s se asigure c termenele pot fi ndeplinite #i au fost discutate cu personalul responsabil pentru sarcinile specificate n P22. Pe msur ce programele individuale sunt finalizate vor trebui conturate programe suplimentare pentru a asigura progresul P22 general al companiei #i mbunt!irea performan!ei de mediu. Re.erine9 2odelul de program de management de mediu Legturi9 Politica de mediu 7biectivele #i !intele de mediu pentru amplasament 5uditul de mediu Eeconformit!i #i incidente #ROGRA+4L DE +ANAGE+EN1 DE +EDI4 G +odel
Departa%ent 9 Locaie 9 +anager 9 #erioad =de7la* 9

Impact semnificativ asupra mediului

Obiective i inte

Aciunea necesar pentru a atinge obiectivele i intele

Responsabil itate pentru aciune

Termenul de finalizare

Comentarii

I%ple%entare )i .uncionare
2tructur )i re$pon$a!iliti In$truire( con)tienti are )i co%peten Co%unicare Docu%entaie Controlul docu%entelor Control operaional #regtire pentru $ituaii de urgen )i capacitate de r$pun$ I.2tructur )i re$pon$a!iliti Pentru a asigura eficacitatea $istemului de 2anagement de 2ediu atribu!iile #i responsabilit!ile trebuie s fie clar definite #i comunicate. %ompaniile trebuie s stabileasc o structur care s aib eficacitate #i s asigure c angaja!ii #i cunosc responsabilit!ile #i raporteaz progresul nregistrat fa! de !intele #i obiectivele $22. 2anagementul la cel mai nalt nivel are un rol c*eie prin asigurarea resurselor necesare pentru implementarea $22. 5stfel managementul la cel mai nalt nivel al companiei ar trebui s numeasc un %oordonator al sistemului de management de mediu B%oordonator $22C cu responsabilit!i n) B+C asigurarea implementrii #i men!inerii $22: B&C raportarea performan!ei $22 ctre conducere: #i B/C colaborarea cu al!i angaja!i pentru modificarea $22 dup necesit!i. %oordonatorul $22 are responsabilit!i generale pentru implementarea cu succes #i ob!inerea performan!ei $22. Eumirea %oordonatorului $22 #i a ec*ipei de lucru $22 ar trebui s fie confirmat n scris de "irectorul =eneral. Este necesar ca responsabilit!ile s fie stabilite n mod oficial pentru a asigura ndeplinirea procedurilor c*eie ) +. ,dentificarea proceselor #i procedurilor care pot afecta mediul care sunt legate de monitorizarea mediului sau genereaz emisii n mediu. 5ceast etap poate fi ncorporat n elaborarea procedurilor pentru amplasament. &. ,dentificarea pozi!iilor de conducere #i opera!ionale cu responsabilit!i pentru activit!ile care pot afecta mediul. 5ceste zone pot consta n ec*ipamente de control al polurii #i ntre!inerea acestora *aldarea materialului din stratul de copert analiza datelor de monitorizare sau responsabilit!i legate de managementul de mediu general pentru amplasament. 5r trebui s fie implicat #i directorul de amplasament care are responsabilitatea final /. "etalierea responsabilit!ilor pentru fiecare din pozi!iile identificate. ;iecare pozi!ie ar trebui s aib asociat o declara!ie scurt dar clar privind responsabilit!ile aferente. 0. 5tribuirea oficial a responsabilit!ilor ctre persoanele relevante pe baza locului de munc tipul de activitate #i abilit!ile necesare. ;iecare persoan ar trebui s de!in o copie a declara!iei de responsabilitate aferent care ar trebui s fie inclus #i n fi#a postului. 1. 6o!i angaja!ii de pe amplasament ar trebui s fie responsabili pentru performan!a de mediu la locurile lor de munc #i s #i n!eleag responsabilit!ile.

Pa#ii + #i & ar trebui s identifice #i s prezinte n mod oficial orice atribu!ii de mediu care ar trebui realizate dar care nu sunt nc sau care sunt desf#urate doar n mod neoficial.

Reco%andri) $tructura organiza!ional a unei companii trebuie s rmn fle>ibil pentru a permite introducerea de modificri pe parcurs n func!ie de necesit!i 6rebuie avut n vedere faptul c Responsabilul de mediu #iJsau %oordonatorul $22 au rolul de a implementa #i de a gestiona sistemul: totu#i responsabilitatea final pentru $22 rmne a managementului la cel mai nalt nivel al companiei 5l!i angaja!i care sunt interesa!i #i motiva!i pot fi foarte dinamici #i eficien!i n stimularea implementrii $22 c*iar dac se afl la un nivel comparativ inferior n cadrul companiei. 6rebuie utilizat la ma>im orice entuziasm pentru mediu observat n rndul angaja!ilor 5ngaja!ii trebuie s fie con#tientiza!i de atribu!iile #i responsabilit!ile lor #i ale colegilor lor n cadrul $22 posibil prin intermediul unei matrice de responsabilit!i. "ocumentele necesare sunt) - $tructura organiza!ional a $22 - $c*ema structurii organiza!ionale a companiei - "ovezi privind comunicarea ctre to!i angaja!ii a structurii organiza!ionale #i a $22 - "efini!ia responsabilit!ilor aferente pozi!iilor din cadrul $22. +atricea re$pon$a!ilitilor
Directorul ad%ini$trativ %onformarea cu 5utoriza!iile J %ondi!iile de utilizare a resurselor Xonele de depozitare . =estionarea substan!elor c*imice 6ransportul substan!elor c*imice 2anagementul de#eurilor Programe de mbunt!ire de mediu 8egi J Reglementri ,mplementarea politicilor #i procedurilor Directorul pentru $igurana %uncii %onformarea cu 5utoriza!iile J %ondi!iile de utilizare a resurselor ,nventarul substan!elor c*imice periculoase #i depozitarea #i controlul acestora 5lertarea privind substan!ele c*imice Programe de mbunt!ire de mediu 8egi J Reglementri Directorul pentru -ntreinere %onformarea cu 5utoriza!iile J %ondi!iile de utilizare a resurselor =estionarea de#eurilor industriale -ntre!inerea pompelor Programe de mbunt!ire de mediu Proiecte de management al energiei 8egi J Reglementri ,mplementarea politicilor #i procedurilor Directorul pentru $igurana %uncii %onformarea cu 5utoriza!iile J %ondi!iile de utilizare a resurselor ,nventarul substan!elor c*imice periculoase #i depozitarea #i controlul acestora 5lertarea privind substan!ele c*imice Programe de mbunt!ire de mediu 8egi J Reglementri ,mplementarea politicilor #i procedurilor Probleme legate de sntate Re$pon$a!ilul cu %anage%entul de)eurilor %onformarea cu 5utoriza!iile J %ondi!iile de utilizare a resurselor %onstruc!ia *aldelor de steril #i a iazurilor de decantare "epozitarea sterilului %ontrolul emisiilor de praf #i al zgomotului %onstruc!ia unui sistem de drenaje Programe de

Directorul de %ediu %onformarea cu 5utoriza!iile J %ondi!iile de utilizare a resurselor 8egtura cu autorit!ile relevante %re#terea gradului de con#tientizare privind problemele de mediu #i culturale pe amplasament =estionarea apei pe amplasament %onsultare Rela!ii cu comunitateaJ publicul 2onitorizare Refacerea mediului Programe de reciclare

,mplementarea politicilor #i procedurilor Probleme legate de sntate

Programe de mbunt!ire de mediu 8egi J Reglementri ,mplementarea politicilor #i procedurilor

management de mediu 8egi J Reglementri ,mplementarea politicilor #i procedurilor.

II.In$truire( con)tienti are )i co%peten 5ngaja!ii unei companii ar trebui s urmeze un curs de con#tientizare privind problemele de mediu #i orice alte cursuri specifice de mediu de care ar putea s aib nevoie pentru ndeplinirea obliga!iilor ce le revin. ,nstruirea reprezint un domeniu c*eie n cadrul unui $22. Principalul motiv pentru care instruirea angaja!ilor n legtur cu managementul de mediu #i cu $22 reprezint o component esen!ial a sistemului este acela c orice angajat poate influen!a performan!a de mediu a companiei fie pozitiv fie negativ. %onducerea trebuie s asigure c to!i angaja!ii Bcare lucreaz cu norm ntreag cu timp par!ial sau temporarC din cadrul organiza!iei sunt con#tien!i de politica de mediu de programul de management de mediu #i de impactul real sau poten!ial asupra mediului al activit!ilor pe care le desf#oar ei. 6o!i angaja!ii care au o contribu!ie semnificativ la performan!a de mediu trebuie s fie instrui!i n mod corespunztor pentru gestionarea aspectelor de mediu din activit!ile pe care le desf#oar. %ompania trebuie s asigure ca ace#ti angaja!i s aib competen!ele necesare pentru ndeplinirea atribu!iilor lor prin studii instruire #iJsau e>perien!. ,nstruirea ar trebui s fie suficient de temeinic pentru a le permite angaja!ilor s integreze aspectele de mediu relevante n informa!iile de lucru de zi cu zi. 5ngaja!ii care trebuie instrui!i se afl la toate nivelurile din cadrul companiei. $unt necesare cursuri de instruire diferite pentru diferite grupuri. -n acest sens se poate distinge a&b) ,nstruirea general %ompaniile ar trebui s asigure instruirea general pentru con#tientizarea problemelor de mediu #i instruire specific bazat pe aptitudini. ,nstruirea pentru con#tientizarea de mediu poate fi util c*iar #i la nivelul conducerii pentru sc*imbarea culturii companiei care n timp va mbunt!i percep!ia publicului asupra credibilit!ii de mediu a companiei. -n mod ideal instruirea general pentru con#tientizarea de mediu ar trebui s fie realizat de persoane care lucreaz n domeniul mediului dar care au #i bune cuno#tin!e practice din industria resurselor minerale sau invers de persoane care lucreaz n aceast industrie #i care au bune cuno#tin!e practice despre problemele #i legisla!ia de mediu. Un curs general de con#tientizare privind problematica de mediu i el ar trebui s acopere urmtoarele ) - Problemele de mediu curente: - $c*imbarea atitudinilor comunit!ii a a#teptrilor #i implicrii acesteia: - Politica de mediu a companiei !intele #i obiectivele: - Efectul poluan!ilor obi#nui!i asupra mediului: - =enerarea emisiilor de pulberi gestionarea apei #i contaminarea solului: - 8egisla!ia de mediu relevant #i responsabilit!ile de mediu conform legisla!iei: - Rolul #i atribu!iile autorit!ilor relevante: - 5naliza bunelor practici de mediu n domenii cum ar fi depozitarea manipularea #i reciclarea: - Eecesitatea unor proceduri oficiale cum ar fi proceduri de func!ionare #i proceduri de rspuns la situa!ii de urgen!: - 2anagementul aspectelor de ecologie #i conservare refacerea mediului pe amplasament. ,nstruirea specific

,nstruirea de mediu specific ar trebui s fie asigurat n func!ie de nevoile identificate. "e e>emplu) - ,nstruire privind rspunsul n caz de scurgeri accidentale: - Utilizarea #i ntre!inerea ec*ipamentelor de control al polurii: - Proceduri pentru depozitarea #i manipularea corespunztoare a substan!elor periculoase: - 5lte proceduri specifice pentru amplasament. Pentru acest tip de instruire este nevoie de e>per!i #i aceste cursuri sunt n mod normal oferite celor care vor utiliza informa!iile n activit!ile lor de zi cu zi. %ursuri de actualizare -n cadrul programului de instruire a angaja!ilor noi ar trebui s fie inclus #i un scurt curs de con#tientizare de mediu mpreun cu instruirea specific pentru func!iile respective. Periodic ar trebui organizate #i cursuri de actualizare. %ompania trebuie s stabileasc s implementeze #i s men!in o procedur Bsau proceduriC pentru con#tientizarea personalului n legtur cu) - ,mportan!a conformit!ii cu politica de mediu etc.: - ,mpacturile semnificative ale activit!ilor pe care le desf#oar: - Efectele benefice pentru mediu aduse de mbunt!irea performan!ei angaja!ilor: - 5tribu!iile #i responsabilit!ile: - %onsecin!ele abaterilor de la procedurile specificate.
Reco%andri)

,nstruirea e>istent specific pentru fiecare activitate acoper deja probabil multe aspecte ale $22 #i nu e nevoie ca acestea s fie duplicate. ,nstruirea suplimentar specific pentru fiecare activitate #i instruirea general de con#tientizare privind $22 pot fi de obicei desf#urate prin intermediului sistemului de instruire e>istent. 5cesta este n mod normal gestionat prin intermediului sistemului de calitate #i include de obicei o analiz a nevoilor de instruire #i a nregistrrilor privind instruirea care pot fi modificate pentru a include #i instruirea specific pentru $22 -nainte de organizarea sesiunilor de instruire pentru to!i angaja!ii este important s se asigure mai nti instruirea corespunztoare pentru responsabilul de mediu #i pentru cei care vor !ine cursurile posibil prin intermediul unor cursuri e>terne certificate. ECE+#L48In$truire( con)tienti are )i co%peten

0cop: $copul acestei proceduri este de a prezenta amplasamentelor opera!ionale ale companiei cerin!ele organiza!iei privind instruirea de mediu pentru a asigura ca to!i angaja!ii s fie con#tien!i de obliga!iile #i responsabilit!ile lor individuale legate de mediu #i c sunt capabili dac este nevoie s ac!ioneze rapid #i eficient pentru reducerea impactului de mediu n situa!ii de urgen!. 4omeniul de aplicare9 ,nstruirea tuturor angaja!ilor #i contractorilor. Responsabilit!i: Responsabilul de mediu . 2onitorizarea continu a performan!ei de mediu pe amplasament pentru a determina zonele unde aceast performan! ar putea fi mbunt!it prin instruirea de mediu. Elaborarea unor programe de instruire de mediu interne n conformitate cu impacturile de mediu semnificative ale activit!ilor #i cu $22. Prezint programele de instruire de mediu. 5sigur pstrarea nregistrrilor privind instruirea. Evalueaz eficacitatea instruirii de mediu. "irectorii de departamente . Evalueaz eficacitatea instruirii de mediu.

"irectorul general . 5sigur alocarea de timp suficient pentru angaja!i pentru a participa la sesiunile de instruire de mediu. 4e3iniii:
Nu e?ist8

#rocedur!: ,dentificarea nevoilor de instruire 6oate activit!ile trebuie s elaboreze o matrice care s identifice nevoile de instruire de mediu pentru angaja!ii #i contractorii de pe amplasament. 5cest lucru se realizeaz n principal prin identificarea capabilit!ilor curente ale angaja!ilor de a-#i ndeplini cu eficacitate atribu!iile #i responsabilit!ile. %a o cerin! minim to!i angaja!ii #i contractan!ii trebuie s participe la cursuri de instruire n domeniul protec!iei mediului la angajare #i orice alte programe generale de con#tientizare derulate n cadrul companiei. 5ceast matrice a nevoilor de instruire presupune n primul rnd identificarea activit!ilor majore desf#urate de Ngrupurile de angaja!iA Bcare efectueaz acelea#i sarciniC #i n al doilea rnd s determine impacturile de mediu semnificative asociate cu sarcinile de lucru ale acestor angaja!i. 5ceste informa!ii vor fi trecute n matricea de instruire. 5lte metode de identificare a necesarului de instruire includ) 7bservarea practicilor de lucru de pe amplasament: 5nalizarea incidentelor de mediu anterioare non-conformit!ilor #i abaterilor: #i ;eed-bacH direct de la angaja!i #i contractori. ,nstruire privind $istemul de 2anagement de 2ediu Pentru a asigura con#tientizarea utilizarea #i acceptarea generalizat a $22 #i a standardelor asociate va trebui ca to!i angaja!ii #i contractorii care vor utiliza sistemul s participe la un scurt program de instruire. ,nstruirea de mediu 7dat ce matricea privind instruirea este completat sesiunile de instruire de mediu vor trebui prioritizate #i elaborate n func!ie de cele mai semnificative impacturi de mediu Badic problemele care au cele mai semnificative impacturi de mediu vor trebui abordate mai ntiC. In$truire( con)tienti are )i co%peten %ompania trebuie s asigure instruirea de mediu doar pentru acei contractan!i #i furnizori care se afl sub controlul su direct. -n plus fa! de instruirea de mediu intern compania poate lua n considerare op!iunea de a trimite angaja!ii la cursuri e>terne specifice legate direct de activit!ile lor de lucru. 5ngaja!ii din departamentul de mediu trebuie s participe la cursuri relevante care s le permit s fie la curent cu practicile curente din industria e>tractiv #i s permit transferul informa!iilor #i te*nologiilor ntre organiza!ii. Evaluarea eficacit!ii instruirii de mediu Este esen!ial s fie analizat eficacitatea programelor de instruire. 6oate departamentele trebuie s evalueze competen!a angaja!ilor #i contractorilor pentru desf#urarea activit!ilor lor n conformitate cu informa!iile prevzute n programele de instruire. 5cest lucru se poate realiza prin) Utilizarea de c*estionare #i teste dup nc*eierea cursurilor de instruire: 7bservarea practicilor de lucru: ,ncluderea cerin!elor de mediu n analizele de performan!. -nregistrrile privind instruirea de mediu

Este foarte important s fie pstrate nregistrrile privind instruirea pentru to!i angaja!ii care particip la cursuri de instruire de mediu interne sau e>terne n scopul auditrii. 5ceste nregistrri ar trebui s fie integrate cu sistemele e>istente de nregistrare a cursurilor de instruire din cadrul companiei. -n cadrul auditurilor compania trebuie de asemenea s arate c s-au pstrat nregistrri privind participarea contractorilor la cursurile de instruire de mediu. Re3erine: 2atricea de instruire. Ceg!turi: 8ista de participare la cursuri. +atrice privind progra%ul de in$truire -n perioada "'887 "'88
1ipul de in$truire Audiena 2cop #rogra%ul propu$ #rogra%ul propu$

III.Co%unicare %omunicarea #i raportarea n cadrul companiei sunt componente esen!iale ale oricrui sistem de management eficient. 7 slab comunicare se va dovedi pgubitoare pentru orice sistem de management. Un management de mediu eficient va necesita o comunicare eficient att intern ct #i e>tern. Raportarea cuprinde n special rezultatele monitorizrii rapoartele privind neconformit!ile rapoartele privind accidentele rezultatele auditurilor de mediu concluziile inspec!iilor interne de mediu #i progresul realizat n implementarea rezultatelor auditului. %omple>itatea sistemului de raportare va depinde de fiecare organiza!ie #i de activit!ile desf#urate. -n companiile mari sistemul de comunicare trebuie s fie amplu deoarece conducerea se afl de multe ori departe de activit!ile de e>ploatare propriu-zise att din punct de vedere geografic ct #i opera!ional. -n companiile mai mici raportarea poate consta din informri sumare prezentate periodic la #edin!ele conducerii. Responsabilit!ile #i sistemele de raportare i ajut pe angaja!i prin definirea clar a responsabilit!ilor acestora #i furnizarea de informa!ii. 5cestea nu ar trebui s obstruc!ioneze activit!ile de produc!ie prin generarea unei birocra!ii inutile. 2en!inerea sistemelor focalizate ar trebui s fie o prioritate la momentul elaborrii acestora iar eficien!a lor ar trebui s fie analizat periodic. Pentru asigurarea unei comunicri interne eficiente n cadrul unei companii ar trebui stabilite flu>uri de informa!ii att de sus n jos ct #i invers precum #i ntre diferite structuri la acela#i nivel. Este important ca astfel de flu>uri de informa!ii s ajung la to!i angaja!ii de la toate nivelurile organiza!ionale permi!nd astfel fiecruia s contribuie cu idei pe baza cuno#tin!elor lor practice asupra proceselor #i activit!ilor pe care le desf#oar. %omunicarea e/tern este de asemenea o component esen!ial a unui $22 corespunztor: aflarea #i luarea n considerare a opiniilor pr!ilor e>terne Bautorit!ile comunit!ile locale clien!ii etc.C ajut la construirea unei imagini publice mai bune a organiza!iei #i la abordarea oricror probleme poten!iale cu pr!ile e>terne interesate nc dintr-o faz timpurie. 5stfel un $22 eficient ar trebui s includ proceduri pentru ) - %omunicarea intern Bntre diferite niveluri #i func!ii din cadrul companieiC #i - $olicitarea primirea documentarea #i rspunsul la comunicrile e>terne.
Reco%andri)

,nforma!i-i pe angaja!i n legtur cu sarcinile #i responsabilit!ile lor #i n acela#i timp #i despre %otivele pentru care aceste sarcini sunt necesare ;lu>urile de informa!ii ctre angaja!i ar trebui s fie simple concise #i precise ,ntroduce!i proceduri de rspuns la solicitri ntr-un mod simplu #i operativ precum #i proceduri de nregistrare #i stocare n ar*ive a documentelor aferente acestor comunicri

EPE2P8U #rocedur pentru co%unicarea intern )i e/tern 0cop: -n concordan! cu aspectele de mediu #i cu sistemul de management de mediu aceast procedur prezint n detaliu sistemul adoptat de companie pentru comunicarea intern #i e>tern cu toate persoanele relevante #i pentru men!inerea unor sisteme de primire documentare #i rspuns la comunicrile relevante din partea pr!ilor interne e>terne sau a altor pr!i interesate. 4omeniul de aplicare9 5ceast procedur trebuie adoptat de to!i angaja!ii n legtur cu activit!ile produsele #i serviciile companiei. Responsabilit!i: %oordonatorul $22 este responsabil pentru asigurarea comunicrii acestei proceduri ctre to!i angaja!ii. %oordonatorul $22 este responsabil pentru men!inerea acestei proceduri. 4e3iniii: Pr!i interesate . Persoane sau grupuri care au un interes n legtur cu impacturile de mediu ale produselor activit!ilor sau serviciilor companiei. 5ce#tia includ autorit!ile locuitorii din zon angaja!ii ac!ionarii asiguratorii clien!ii grupurile de mediu #i publicul larg >adaptat dup! I0" 14??1$. #rocedur!: -n cele ce urmeaz este descris procedura pentru toate comunica!iile att interne ct #i e>terne pe probleme de mediu siguran! #i sntate. 5spectele care pot fi comunicate sunt) rezultatele auditurilor informa!ii privind eventualele emisii bn mediu generarea de de#euri informa!ii privind accidentele contaminarea solului evaluarea riscurilor informa!ii despre controale etc. %omunicarea intern ,nforma!iile privind generarea de de#euri vor fi prezentate trimestrial. Evolu!ia programului de mediu #i alte date actualizate privind mediul vor fi prezentate periodic la panoul cu buletinul de etiri de 2ediu. ,nforma!iile privind accidentele sunt actualizate lunar. 5lte actualizri privind siguran!a #i sntatea muncii vor fi prezentate periodic la panoul cu buletinul de #tiri de protec!ia muncii. ,nforma!iile de mediu de sntatea #i siguran!a muncii vor fi comunicate utiliznd diferite mijloace incluznd dar fr a se limita la) 5nun!uri la panoul de informare: eedin!e de informare: Re!ele locale pe calculator: 2anuale pentru angaja!i: 5fi#e J bannere: "istribu!ie prin e-mail. Co%unicarea e/tern

%omunicarea proactiv este ncurajat pentru a furniza comunit!ii informa!ii privind oricare sau toate din urmtoarele impacturile de mediu poten!iale sau efective) deversri de ape din min sau ape pluviale n receptori locali: pomparea apelor de min #i influen!ele asupra regimului apelor subterane din zon: generarea de pulberi de la activit!ile de e>ploatare #i procesare: generarea de zgomot de la activit!ile de e>ploatare #i procesare: transportul rutier: orice impacturi poten!iale asupra unor situri ar*eologice sau de patrimoniu: impacturi asupra vegeta!iei #i faunei care rezult din e>ploatare: impactul vizual al *aldelor de steril #i iazurilor de decantare. #rimirea 'i procesarea Primirea tuturor comunica!iilor de la pr!ile e>terne interesate. 5naliza #i nregistrarea tuturor comunicrilor relevante. Rspunsul la comunicrile care intr n acest domeniu de responsabilitate. 6ransmiterea mai departe a comunicrilor ctre alte departamente responsabile inclusiv dar nu numai la departamentul central de mediu #i protec!ia muncii. Comunic!ri privind aspectele semni3icative de mediu 'i protecia muncii 6oate comunicrile e>terne privind aspectele semnificative de mediu siguran!a #i protec!ia muncii for fi documentate prin minute. Re3erine: Eu e>ist. Ceg!turi: - 2anagementul de mediu privind performan!a contractorilor: - Planurile de management de mediu: - Politica de mediu: - 7biectivele !intele #i indicatorii c*eie de performan!.
I>.Docu%entaia 2i$te%ului de +anage%ent de +ediu

6oate strategiile politicile responsabilit!ile #i procedurile ar trebui s fie clar documentate. %ompania ar trebui de asemenea s documenteze #i s re!in detaliile privind diferitele programe #i ini!iative desf#urate n cadrul programului $22. "ocumenta!ia reprezint o referin! util att pentru conducere ct #i pentru angaja!i #i este preferabil s fie elaborat ntr-o form care s poat fi prezentat #i pr!ilor e>terne cum ar fi autorit!ile cet!enii interesa!i sau c*iar ac!ionarii companiei ca o dovad a angajamentului companiei pentru managementul de mediu. "ocumenta!ia de $22 poate deveni confuz dac nu este bine structurat. $istemul de documenta!ie recomandat este unul ierar*ic cu mai multe niveluri. Piramida din ;igura 0 ilustreaz abordarea recomandat. ;orma de piramid sugereaz cel mai bine volumul de informa!ii gradul de specificitate #i numrul de pagini incluse n fiecare sec!iune care devin din ce n ce mai mari pe msur ce se nainteaz de la vrful la baza piramidei.
P0li+i* ! M!#u!l SMM P 0*edu i I#,+ u*"iu#i de lu* u # e$i,+ & i de %ediu 1i de SMM

!odel de documentaie +!! ierar'izat "ocumenta!ia $22 const n mod normal din cinci niveluri de documenta!ie) 9ivelul 1 R #olitica de mediu% Politica de mediu reprezint o declara!ie a inten!iilor #i principiilor organiza!iei n legtur cu performan!a sa de mediu. 9ivelul B R +anualul 0++. 5cesta reprezint un AitinerarA sau o descriere care prezint pe scurt modul n care componentele unui $22 mbinate pot constitui un instrument foarte util. Un 2anual de $22 BaC descrie elementele esen!iale ale sistemului B#i modul n care sunt legate unul de altulC #i BbC ofer ndrumri privind documenta!ia asociat. 2anualul ar trebui s con!in) - Politica de mediu: - 8istele de control de la inspec!iile de mediu lunare: - Responsabilit!ile de mediu #i fi#ele de sarcini pentru amplasament sau referin!e la documentele ce con!in fi#ele de sarcini: - $tructura de raportare pentru fiecare raport sau sistem de informa!ie: - Dintele #i obiectivele pentru amplasament: - ;i#e sintetice sub form tabelar pentru !inte obiective #i reglementri: - Procesul de elaborare #i structura planului de management de mediu: - Programul de monitorizare a emisiilor: - Procedurile de sistem opera!ionale #i de urgen!: - 7 list a tuturor registrelor de pe amplasament #i a responsabilit!ilor de pstrare a fiecruia cum ar fi registrul de instruire a angaja!ilor registrul de eviden!a a substan!elor c*imice registrul de sesizri din partea comunit!ii #i rspunsuri la acestea etc. 9ivelul A R #roceduri% 5cesta este clasificat n) BaC proceduri la nivel de amplasament sau proceduri de sistem #i BbC proceduri opera!ionale #i de urgen! proceduri specifice pentru procesele #i activit!ile companiei. 5ceste proceduri definesc autoritatea responsabilit!ile #i rspunderea pentru implementarea #i urmrirea $22. 9ivelul 4 R Instruciunile de lucru pentru 0++% 5ceste instruc!iuni sunt instruc!iuni de lucru detaliate specifice care descriu metodele de atingere a obiectivelor de mediu #i n final de conformare cu politica de mediu. 5ceste instruc!iuni sunt specifice pentru fiecare activit!i #i procese individuale #i se adreseaz nivelului lucrtorilor. 9ivelul 5 R =nregistr!ri% -nregistrrile trebuie men!inute pentru a monitoriza performan!a $22 #i pentru a demonstra organismului de certificare c $22 func!ioneaz. 2ai multe elemente ale sistemului de management de mediu necesit pstrarea nregistrrilor afrente. Reco%andri9 "ocumenta!ie $22 poate fi pstrat fie pe *rtie fie electronic. 5vantajele formatului electronic constau n u#urin!a de actualizare controlul accesului #i asigurarea utilizrii celor mai noi versiuni ale documentelor de ctre to!i utilizatorii "ocumenta!ia pentru $istemul de 2anagement de 2ediu ar trebui s fie astfel elaborat nct s fie simpl #i u#or de utilizat. 2anualul $22 ar trebui s fie

men!inut concis #i sc*ematic #i nu s includ toate documentele de sistem fiind fcute referiri la alte documente pentru detalii. 5r trebui introduse proceduri pentru actualizarea #i mbunt!irea sistemului de cte ori este necesar. "in acest motiv manualul $22 ar trebui s fie men!inut concis pentru a evita actualizarea sa pentru orice astfel de modificri aduse sistemului. EPE2P8U- 2c,i de %odel de +anual 2++ )i de alte docu%ente 2++ +anualul 2++ de !a

H Inde/ 7 I$toricul revi uirilor 7 Li$ta de di$tri!uie H #olitica de %ediu H De$crierea %odului -n care $i$te%ul a!ordea .iecare din ele%entele 2++ =)i legturile dintre ace$te ele%ente* - %um identificm aspectele de mediu semnificative - %um avem acces la #i cum analizm cerin!ele legale #i de alt natur - %um stabilim #i men!inem obiectivele #i !intele - %um suport structura organiza!ional $istemul de 2anagement de 2ediu Bsc*eme cu structura organiza!ional responsabilit!ile-c*eieC - %um i instruim pe angaja!i #i asigurm competen!a - %um comunicm Bintern #i e>ternC - %um controlm documentele $22 - %um identificm procesele c*eie #i elaborm mecanisme de control pentru acestea - %um ne pregtim pentru #i cum rspundem la situa!ii de urgen! - %um monitorizm caracteristicile c*eie ale opera!iilor #i activit!ilor - %um identificm investigm #i corectm neconformit!ile - etc. De$crierea #rogra%ului de +anage%ent de +ediu H O!iective )i inte anuale H #lanuri de aciune =pentru atingerea o!iectivelor )i intelor* H 4r%rirea )i %$urarea progre$ului reali at #rocedurile 2++ H Inde/ 7 I$toricul revi uirilor 7 Li$ta de di$tri!uie H #roceduri la nivel de organi aie =pentru unele ele%ente ale 2++ poate e/i$ta %ia %ult de o procedur* - ,dentificarea aspectelor de mediu - 5ccesul la cerin!ele legale #i de alt natur - ,nstruire con#tientizare #i competen! - %omunicare intern #i e>tern - %ontrolul documentelor - Pregtirea #i rspunsul la situa!ii de urgen! - 2onitorizarea #i msurarea progresului - 5c!iuni corective #i preventive - 2anagementul nregistrrilor - 5uditarea $22 - 5naliza efectuat de management

H #roceduri 7 In$truciuni de lucru pentru operaii $au activiti $peci.ice =#roceduri Operaionale )i de 4rgen* =Acestea sunt doar e3emple* - =estionarea de#eurilor - Epurarea apelor uzate - -nc*iderea #i reabilitarea - etc. Alte docu%ente de 2++ - Planuri de rspuns la situa!ii de urgen! - Registru cu sesizrile din partea comunit!ii #i rspunsurile la acestea etc. >.Controlul docu%entelor Un $22 utilizeaz diferite documente Bproceduri instruc!iuni de lucru formulare sc*i!e #i alteleC. ;r un mecanism de gestionare a acestor documente de $22 organiza!ia nu poate fi sigur c angaja!ii utilizeaz instrumentele corecte. Pentru a asigura utilizarea documentelor corespunztoare de ctre to!i organiza!ia ar trebui s introduc o procedur care s descrie modul n care aceste documente sunt controlate. ,mplementarea acestei proceduri ar trebui s asigure) %a documenta!ia aferent $istemului de 2anagement de 2ediu s fie accesibil pentru angaja!i: %a documenta!ia s fie revizuit periodic pentru a asigura coresponden!a sa permanent cu situa!ia real: "ac au fost aduse modificri documenta!iei versiunile actualizate ar trebui s fie disponibile #i accesibile pentru angaja!i mpreun cu documenta!ia original: "ocumentele care nu mai sunt valabile ar trebui s fie ndeprtate din sistem pentru a evita utilizarea lor din gre#eal de ctre angaja!i. Procedura ar trebui s desemneze responsabilitatea #i autoritatea pentru elaborarea documentelor modificarea #i men!inerea lor la zi. %u alte cuvinte procedura trebuie s specifice clar cine poate efectiv s genereze #i s modifice documentele precum #i procesele respective. Reco%andri9 %are documente $22 ar trebui controlateF 6rebuie luate n considerare urmtoarele) Politica de mediu: 7biectivele #i !intele: 5tribu!iile responsabilit!ile #i autorit!ile: documentul care descrie $22 BN2anualulAC: Procedurile la nivel de sistem: Procedurile opera!inale J instruc!iunile de lucru: Planurile asociate Bcum ar fi planurile de rspuns la situa!ii de urgen!C 5r trebui determinat numrul efectiv de copii ale documentelor $22 necesar #i loca!ia lor optim pentru a asigura accesul cel mai u#or pentru angaja!i 7 op!iune pentru documenta!ia $22 poate consta n elaborarea ei n format electronic n cazul n care compania dispune de o re!ea de calculatoare accesibil pentru to!i angaja!ii. 5ceast variant permite gestionarea #i actualizarea mai u#oar a documentelor #i n acela#i timp este mai Nprietenoas pentru mediuA. 2anualul de $22 ar trebui s includ o list a tuturor documentelor elaborate n cadrul $22 Bun inde> de control al documentelorC inclusiv versiunile lor ulterioare #i actualizrile. -n cazul n care au fost distribuite ctre angaja!i mai multe e>emplare din acela#i document Bn format pe *rtieC se va elabora o list de distribu!ie cu to!i angaja!ii care au primit documentul respectiv.

2odificrile #i actualizrile documentelor $22 ar trebui scose n eviden! Bde e>emplu prin utilizarea literelor ngro#ate sau a culorilorC pentru a permite o citire mai u#oar a actualizrilor.

EPE2P8U #rocedur pentru Controlul Docu%entelor 2++ 0cop: 5ceast procedur introduce un proces de revizuire distribu!ie #i implementare a documentelor care descriu #i controleaz $22 din cadrul %ompaniei. 4omeniul de aplicare: 5ceast procedur se aplic urmtoarelor documente B#i modificrilor acestoraC care trebuie controlate) 2anualul de mediu: Procedurile de sistem: Procedurile opera!ionale #i instruc!iunile de lucru: ;ormularele listele de control sc*i!ele utilizate n scopuri legate de $22. Responsabilit!i: %oordonatorul $22 pstreaz listele de distribu!ie a documentelor #i este responsabil cu ndeprtarea documentelor controlate vec*i din toate punctele de emitere #i utilizare #i cu luarea msurilor care s asigure c modificrile aduse documentelor controlate sunt n!elese distribuite #i comunicate ctre persoanele implicate din cadrul companiei. 4e3iniii: Eu e>ist. #rocedur!: 2anualul $22) +. "ou copii ale 2anualului $22 se afl n biroul %oordonatorului $22. "oar o copie controlat poate prsi biroul su. "istribu!ia 2anualului $22 este responsabilitatea %oordonatorului $22. &. %opiile controlate trebuie s poarte #tampila SE>emplar controlatS cu data distribu!iei. /. 5ngaja!ii care de!in o copie controlat a 2anualului $22 rspund pentru pstrarea sa n siguran!. 0. %oordonatorul $22 poate distribui #i copii necontrolate. 6oate copiile necontrolate trebuie s poarte #tampila SE>emplar necontrolat - doar pentru referin!S. Proceduri $22) +. Procedurile $22 sunt controlate conform Procedurii g #i sunt responsabilitatea %oordonatorului $22 Bsau persoanei numite n acest scopC. &. "istribu!ia Procedurilor $22 este specificat n 8ista de "istribu!ie. /. %oordonatorul $22 este responsabil pentru distribu!ia procedurilor noi #i revizuite. 7 copie a 8istei de "istribu!ie este semnat #i datat. 5ceast copie este pstrat cel pu!in un an. 0. %opiile controlate vor purta #tampila SE>emplar controlatS cu data distribu!iei. 1. 5ngaja!ii care de!in copii controlate are Procedurilor $22 sunt responsabili pentru semnarea 8istei de "istribu!ie #i pentru pstrarea n siguran! a e>emplarelor controlate. G. %ontrolul formularelor listelor de verificare #i sc*i!elor utilizate n scopul $22 urmeaz acela#i proces ca #i cel descris n pa#ii +-1 de mai sus. Proceduri opera!ionale #i instruc!iuni de lucru +. Procedurile opera!ionale #i instruc!iunile de lucru sunt controlate conform Procedurii g #i responsabilitatea pentru acestea revine %oordonatorului $22 Bsau persoanei numite n acest scopC. &. "istribu!ia procedurilor opera!ionale #i a instruc!iunilor de lucru este specificat n 8ista de "istribu!ie. %opiile controlate poart #tampila SE>emplar controlatS cu data de distribu!ie.

/. %oordonatorul $22 este responsabil cu distribu!ia procedurilor #i instruc!iunilor de lucru noi #i revizuite. 7 copie a 8istei de "istribu!ie este semnat #i datat de ctre %oordonatorul $22 #i ini!ializat de fiecare primitor. 5ceast copie este pstrat cel pu!in un an. 0. 2anagerii de departamente sau opera!ii sunt responsabili pentru coordonarea #i punerea n aplicare a procesului de implementare a procedurilor #i instruc!iunilor de lucru n zonele lor de responsabilitate precum #i pentru documentarea eventualelor sesiuni de instruire care rezult. -nregistrrile aferente acestor sesiuni de instruire vor fi pstrate n cadrul nregistrrilor privind instruirea angaja!ilor. Re3erine: - 8ista documentelor controlate - 2odel de procedur standard Ceg!turi: - "ocumentele scoase din uz - %omunicarea privind documentele noi J revizuite. >I.Controlul operaional Pentru a asigura respectarea de ctre %ompanie a angajamentelor din cadrul politicii de mediu unele opera!ii #i activit!i trebuie s fie controlate. -n cazul n care opera!iile sau activit!ile sunt comple>e #iJsau impacturile poten!iale de mediu sunt semnificative msurile de control ar trebui s includ proceduri documentate. Procedurile pot sprijini compania n gestionarea aspectelor sale de mediu semnificative asigurarea conformrii legislative #i atingerea obiectivelor de mediu. "e asemenea procedurile pot avea un rol esen!ial n instruirea angaja!ilor. %ontrolul opera!ional poate fi control defalcat n dou planuri controlul te*nic #i controlul de management.

C0#+ 0l 0pe !"i0#!l S+!2ili e!

M0#i+0 i4! e M0#i+0 i4! e

Ve i)i*! e Ve i)i*! e

A*"iu#i A*"iu#i *0 e*+i-e *0 e*+i-e

:lu5 de i#+ ! e

P 0*e, P 0*e,

:lu5 de ie1i e

+odel de control operaional >0urs!: HT,e ultimate implementation guide 3or S+0 T E+06& Euromines& B??5 U4V$

E>emple de activit!i #i opera!ii care pot necesita control opera!ional)

gestionarea J eliminarea de#eurilor utilizarea e>plozivilor utilizarea cianurilor la minele de aur depozitarea #i manipularea materiilor prime #i substan!elor c*imice ntre!inerea #i repara!iile ec*ipamentelor epurarea apelor uzate
managementul contractorilor.

Procedura BprocedurileC de control opera!ional trebuie s fie elaborate pentru acele activit!i care pot contribui la aspectele semnificative efective sau poten!iale. 5ceste proceduri trebuie) +. $ acopere situa!iile n care absen!a lor ar putea duce la devieri de la politica de mediu de la obiective #i !inte: &. $ stipuleze criterii de operare. /. $ identifice aspectele de mediu semnificative legate de bunurile #i serviciile utilizate de companie #i s comunice procedurile #i cerin!ele relevante furnizorilor #i contractorilor. Procedurile ar trebui s acopere func!ionarea normal func!ionarea n condi!ii deosebite #i situa!iile de urgen!. %lauzele de mediu cuprinse n procedurile opera!ionale de mediu e>istente vor necesita suficient informa!ie pentru a permite personalului care efectueaz aceste sarcini s le identifice pe acelea care au un impact real sau poten!ial asupra mediului. $unt necesare suficiente detalii pentru a permite personalului s ndeplineasc aceste sarcini ntr-un mod care nu are nici un impact sau are impact minim asupra mediului. Reco%andri) $ugestii pentru scrierea procedurilor opera!ionale de mediu BP72C) - 6rebuie mai nti n!eles procesul e>istent. $e va ncepe cu o diagram de proces dac este disponibil. "ac este posibil se va porni de la procedurile neoficiale e>istente. - 5corda!i aten!ie pa#ilor necesari pentru o implementare consistent. - Utiliza!i un format #i o abordare consistente. - 5naliza!i procedurile n variant preliminar cu angaja!ii care urmeaz s le implementeze. B$au #i mai bine solicita!i angaja!ilor s contribuie la elaborarea procedurilorC. - 2en!ine!i procedurile simple #i concise. "etaliile e>cesive nu ofer un control mai bun #i pot duce la confuzia utilizatorului. - E>isten!a procedurilor opera!ionale de mediu relevante trebuie comunicate tuturor angaja!ilor noi #i principalilor contractori n timpul instructajului pe amplasament - -n procesul de instruire a angaja!ilor #i contractorilor cu privire la folosirea P72 este critic de specificat modul n care aceste proceduri sunt denumite #i locul n care pot fi gsite. 5colo unde este posibil P72 trebuie s fie disponibile acolo unde trebuie folosite - Este esen!ial s aib loc revizuirea periodic a clauzelor de mediu din P72 e>istente pentru a evalua dac procedurile sunt urmate de personal #i de contractori #i dac nc se men!in relevante #i eficace. ECE+#L4 8#rocedur de control operaional 0cop: 5ceast procedur stabile#te modurile de control opera!ional pentru acele activit!i care sunt asociate aspectelor de mediu semnificative identificate. ,mplementarea acestei proceduri va !ine sub control situa!iile n care absen!a unor

astfel de proceduri ar putea duce la abateri de la politica de mediu obiectivele #i !intele de mediu #i va asigura un mecanism de stipulare a unor criterii de operare. 4omeniul de aplicare: 5ceast procedur se aplic tuturor companiilor care trebuie s elaboreze s implementeze s men!in #i s actualizeze documenta!ia #i alte cerin!e legate de controlul opera!ional. Responsabilit!i: Responsabilul de 2ediu de pe amplasament. - Elaboreaz #i men!ine Procedurile 7pera!ionale de 2ediu BP72C - 5sigur implementarea P72 #i aplicarea lor de ctre angaja!i #i contractori: "irectorii de departamente - 5sigur ca angaja!ii s fie con#tien!i de #i s aplice P72 - %ontribuie la elaborarea P72. "irectorul =eneral - 5prob P72 pentru amplasament 4e3iniii: Control operaional / Proces de stabilire #i men!inere a unui control asupra opera!iilor problemelor #i impacturilor de mediu prin utilizarea unor proceduri documentate #i asigurarea instruirii corespunztoare a angaja!ilor #i contractorilor etc. #rocedur!: 6oate companiile trebuie s includ clauze de mediu sau cerin!e de mediu n Procedurile 7pera!ionale de 2ediu BP72C sau n ,nstruc!iunile de 8ucru B,8C e>istente. P72 trebuie s fie documentate pentru) - 6oate activit!ile care ar putea avea un impact asupra mediului dac nu sunt desf#urate corect Bde e>. manipularea materialelor periculoaseC: - 6oate activit!ile care trebuie s poat fi repetate pentru a asigura de fiecare dat acela#i nivel de calitate Bde e>. prelevarea probelor de apC: - 6oate aspectele de mediu semnificative pentru amplasament. Unde este posibil planurile opera!ionale de management ar trebui utilizate #i actualizate conform cerin!elor. %lauzele de mediu trebuie s fie introduse de "irectorii de "epartamente respectivi n P72 e>istente pentru a asigura desf#urarea acelor activit!i fr nici un impact sau cu un impact de mediu redus. "irectorii de departamente trebuie s identifice #i s comunice Responsabilului de 2ediu toate procedurile opera!ionale relevante precum #i un program de actualizare a acestora. P72 trebuie s fie simple #i u#or de urmat. P72 trebuie elaborate n colaborare cu angaja!ii care urmeaz s le utilizeze pentru a asigura ca procedurile s fie relevante #i s poat fi puse n practic. E>isten!a P72 trebuie s fie comunicat la toate sesiunile de instruire a noilor angaja!i #i la cele de instruire pe problematic de mediu #i trebuie de asemenea s se men!ioneze locul unde aceste proceduri sunt pstrate. P72 la nivel de departament vor fi pstrate n locurile unde vor fi #i utilizate o copie fiind pstrat n cadrul 2anualului $22. P72 vor fi revizuite periodic pentru a asigura c sunt nc relevante #i c sunt puse n practic. 5cest lucru se va face prin procesul de auditare. 2odificrile vor fi apoi puse n practic printr-un program de mbunt!iri de mediu. Re3erine: - Program de -mbunt!iri de 2ediu - Procedur de monitorizare - Procedur de audit Ceg!turi:

Procedurile 7pera!ionale de 2ediu BP72C. >II.#regtire pentru $ituaii de urgen )i capacitate de r$pun$ 7rict de bine pregtit ar fi o companie e>ist totu#i posibilitatea de apari!ie a unor accidente #i a altor situa!ii de urgen!. 5stfel compania trebuie s evalueze sistematic riscul total legat de poten!ialele situa!ii de urgen! care pot surveni #i apoi s elaboreze planuri #i proceduri care s asigure un rspuns corespunztor al %ompaniei la situa!iile nea#teptate sau accidentale. Pregtirea #i rspunsul eficiente pot duce la scderea accidentrilor la prevenirea sau minimizarea impacturilor de mediu la protec!ia angaja!ilor #i vecinilor la reducerea pagubelor materiale #i minimizarea timpului de nefunc!ionare. -ntr-un conte>t de mediu o situa!ie de urgen! este definit ca un eveniment anormal care duce la o nclcare a cerin!elor legislative de mediu #i la pagube poten!ial semnificative asupra mediului. "in determinarea aspectelor #i impacturilor de mediu ale companiei un proces se poate desf#ura n dou categorii de condi!ii) condi!ii normale #i condi!ii anormale de func!ionare. "ac impacturile de mediu poten!iale n caz de condi!ii anormale de func!ionare sunt semnificative atunci aceste condi!ii anormale se transform ntr-o situa!ie de urgen!. Cau e po$i!ile ale $ituaiilor de urgen =li$ta nu e$te e/,au$tiv* ) Problemele legate de scurgeri pe parcursul desf#urrii activit!ii care pot avea efecte asupra mediului nconjurtor din imediata apropiere. Xonele de pe amplasament afectate de poluarea istoric . %ontaminarea apei subterane =enerarea de de#euri reducerea #i identificarea flu>urilor de de#euri "eterminarea #i monitorizarea calit!ii solului #i a apei subterane Evaluarea solurilor contaminate cu substan!e periculoase 2onitorizarea cuprinztoare a terenurilor unde sunt eliminate de#euri 2onitorizarea c*imic bacteriologic #i radiologic a #lamului #i apelor uzate industriale #i municipale deversate n apele de suprafa! n apa subteran sau pe sol. 5naliza #i controlul emisiilor #i imisiilor atmosferice "eterminarea poluan!ilor din mediul geologic. 2onitorizarea #i controlul zgomotului #i vibra!iilor pe amplasament i n zonele limitrofe. Refacerea #i reabilitarea zonelor de pe amplasament afectate de poluare. 5bordarea optim const n primul rnd n evitarea situa!iilor de urgen! prin minimizarea #anselor apari!iei unui eveniment anormal cu consecin!e e>treme. 7dat minimizate riscurile pe ct posibil urmtoarea etap const n elaborarea unei strategii de abordare a situa!iilor de urgen! Bun plan pentru situa!ii de urgen!C #i a ac!iunilor specifice pentru fiecare situa!ie de urgen! Bprocedurile #i instruc!iunile de lucruC. %ompania ar trebui s stabileasc #i s men!in o procedur care) +. $ identi.ice poten!ialele accidente #i situa!ii de urgen!: &. $ r$pund la accidente #i situa!ii de urgen!: /. $ previn )i $ reduc impacturile de mediu care pot fi asociate cu aceste situa!ii:

0. $ anali e e $ )i revi uia$c( cnd este necesar procedurile de pregtire #i de rspuns la situa!ii de urgen! n special dup apari!ia unui accident sau situa!ie de urgen!. -n elaborarea procedurilor de pregtire #i rspuns la situa!ii de urgen! pentru o companie ar trebui luate n considerare urmtoarele aspecte a0b) - $ubstan!ele lic*ide #i gazele BnaturaleC inflamabile rezervoarele de depozitare gazele sub presiune #i msurile de prevenire a scurgerilor sau deversrilor accidentale. "e asemenea msurile care trebuie luate n cazul survenirii unui astfel de eveniment: - %el mai probabil tip #i dimensiune a situa!iilor de urgen! sau a accidentelor: - 2etoda cea mai corespunztoare pentru a rspunde unui accident sau unei situa!ii de urgen!: - Planuri de comunicare intern #i e>tern: - 5c!iunile necesare pentru reducerea efectelor negative asupra mediului: - 5c!iunile de reducere a impacturilor #i de rspuns care trebuie ntreprinse n cazul diferitelor tipuri de accidente: - Eecesitatea efecturii unor investiga!ii post-accident pentru a permite ini!ierea unor ac!iuni corective #i preventive: - 9erificarea periodic a procedurii de rspuns la situa!ii de urgen!: - ,nstruirea angaja!ilor privind rspunsul la situa!ii de urgen!: - 7 list a personalului c*eie #i a institu!iilor care pot oferi ajutor inclusiv date de contact Bde e>. brigada de pompieri servicii de cur!are a scurgerilor organiza!ii de salvare alte organiza!ii care ofer ajutor autorit!ile locale pentru evacuri sau avertizareC: - %ile de evacuare #i punctele sigure de adunare: - Poten!ialul de apari!ie a unei situa!ii de urgen! la instala!ii aflate n apropiere care pot afecta amplasamentul minei: - Posibilitatea asisten!ei reciproce de la organiza!iile nvecinate. Pot fi ob!inute informa!ii utile din fi#ele de siguran! ale materialelor sc*i!ele instala!iilor diagramele de proces diagramele privind re!elele de conducte #i ec*ipamentele codurile #i standardele de proiectare #i specifica!iile sistemelor de siguran!. -n ;,e5 nr. +1 este prezentat un e>emplu de Procedur de Pregtire #i Rspuns pentru situa!ii de urgen!. Reco%andri) ,nstrui!i angaja!ii pentru r$pun$ul rapid. E>ist trei componente esen!iale ale rspunsului rapid) resursele necesare: un sistem eficace de monitorizare: #i e>erci!ii de instructaj realiste Utiliza!i e>perien!a dobndit #i ac!iunile legate de alte sisteme Bde e>. pentru problemele de sntatea #i siguran!a munciiC A.i)ai copii ale planului pentru situa!ii de urgen! Bsau cel pu!in numele de contact principale #i numerele de telefonC n mai multe locuri de pe amplasament #i n special n zonele unde e>ist pericole semnificative. ,nclude!i numerele de telefon ale coordonatorului pentru situa!ii de urgen! de pe amplasament pe cele de la brigada local de pompieri poli!ie spital ec*ipajele de salvare #i alte organisme dup caz. EPE2P8U- #rocedur de #regtire )i R$pun$ la 2ituaii de 4rgen 0cop : 5ceast procedur prezint activit!ile necesare pentru)

+C Planificarea #i pregtirea pentru o poten!ial urgen! de mediu care poate reprezenta o amenin!are imediat #i semnificativ pentru popula!ie #iJsau pentru mediu. &C 2odul de rspuns la astfel de situa!ii n cazul n care un astfel de eveniment este iminent sau se produce. "e asemenea aceast procedur identific programele #i ndrumarele e>istente pentru sprijinirea acestor activit!i. 4omeniul de aplicare: 5ceast procedur acoper toate activit!ile #i procesele din cadrul companiei. Procedura se aplic la ac!iunile tuturor angaja!ilor din cadrul companiei precum #i serviciilor #i produselor livrate de furnizori #i subcontractori pe perioada n care ace#tia lucreaz pe amplasamentul. Responsabilit!i: %oordonarea ac!iunilor de rspuns la situa!ii de urgen! se va face n conformitate cu Planul de Rspuns la $itua!ii de Urgen! aplicabil. 6o!i angaja!ii de pe amplasament sunt responsabili pentru identificarea poten!ialelor condi!ii practici sau activit!i care ar putea genera o situa!ie de urgen! #i pentru comunicarea acestor observa!ii ctre superiorul lor sau Responsabilul de mediu. 5ngaja!ii vor notifica imediat biroul de control de pe amplasament n legtur cu orice condi!ii de urgen! aprute sau iminente. 4e3iniii: ,ncidentele de urgen! sunt definite ca fiind acele incidente care implic un risc ridicat pentru sntatea #i siguran!a angaja!ilor #i a publicului #i o amenin!are semnificativ pentru mediu. #rocedur! Planificarea #i pregtirea pentru situa!ii de urgen! 5ctivit!ile de planificare #i pregtire pentru situa!ii de urgen! desf#urate de companie includ) - 5ctualizarea planurilor de rspuns la situa!ii de urgen!: - ,nstruirea angaja!ilor: - 5naliza evenimentelor #i accidentelor survenite pe amplasament #i la alte instala!ii similare din cadrul sau din afara companiei. - "erularea de e>erci!ii de simulare: - Efectuarea unor audituri de sntatea #i protec!ia muncii #i de mediu pentru identificarea unor puncte unde sunt necesare ac!iuni corective sau preventive sau mbunt!iri: - %oordonarea cu autorit!ile locale: - %oordonarea cu vecinii. Pericolele de mediu poten!iale sau activit!ile care ar putea genera o situa!ie de urgen! ar trebui s fie identificate n cadrul 5nalizei %onducerii cu implicarea Responsabilului de 2ediu #i a Ec*ipei de $iguran! de pe amplasament. 7 analiz similar ar trebui s aib loc #i n cazul n care survine o modificare major la ec*ipamente sau procese. 7rice modificri ale politicilor procedurilor sau instruc!iunilor pentru reducerea #anselor de apari!ie a unei situa!ii de urgen! vor fi comunicate tuturor angaja!ilor de pe amplasament #i a altor pr!i afectate ct se poate de repede #i de asemenea vor fi ncorporate n programul de instruire de mediu al companiei. 6oate modificrile ar trebui s fie documentate n conformitate cu %ontrolul "ocumentelor. Planuri de Rspuns la $itua!ii de Urgen!

Procedurile curente de rspuns la situa!ii de urgen! includ) - Planul de rspuns la situa!ii de urgen! - 2anualul de rspuns la apari!ia unor scurgeri neprevzute - Procedura de urgen! pentru deversri de substan!e c*imice - $istem de evaluare a pericolelor c*imice - Program de siguran! #i inspec!ii - Plan n caz de func!ionare defectuoas #i pentru reducerea pagubelor - $istem de monitorizare continu a emisiilor #i raportare privind situa!iile de ntrerupere avaria sau func!ionare defectuoas - 2anual de operare privind gestionarea scurgerilor de mercurJ %odul de operare cu cianuri - 2anual de lucru n birouri - siguran! #i securitate 5ceste documente #i planuri vor fi men!inute n conformitate cu cerin!ele legislative #i cu cele e>istente la nivel de companie filial sau amplasament. 6oate ac!iunile de rspuns la situa!ii de urgen! desf#urate de angaja!ii companiei sau de al!i angaja!i vor trebui ntreprinse n limitele nivelurilor de instruire e>istente competen!elor protec!iei personale politicilor #i reglementrilor aplicabile. 5sisten!a e>tern va fi solicitat n conformitate cu planul de rspuns la situa!ii de urgen! corespunztor. Ec*ipamente pentru rspunsul la situa!ii de urgen! Ec*ipamentele de rspuns la situa!ii care ar putea fi necesare n caz de scurgeri sau alte eliminri accidentale se afl pe terenul companiei. 5ceste loca!ii sunt identificate n 2anualele de Rspuns la $curgeri 5ccidentale. 5ceste ec*ipamente vor fi verificate periodic pentru a se asigura c sunt depozitate accesibile #i n stare corespunztoare pentru planurile de rspuns curente #i pentru nevoile poten!iale. Eotificri Eotificrile n caz de urgen! sau n caz de deversare accidental de poluan!i n mediu vor fi raportate conform planului aplicabil. 5cesta va include persoane din cadrul companiei precum #i persoane oficiale din cadrul autorit!ilor inclusiv cele de siguran! public dup caz. -n plus vor fi urmate #i Eotificrile de 2ediu care vor include toat documenta!ia necesar. -n cazul tuturor notificrilor timpul este un element esen!ial. 5naliza incidentelor 6oate ac!iunile de rspuns la situa!ii de urgen! vor fi analizate iar rezultatele vor fi transmise ec*ipei de management de pe amplasament #i Responsabilului de 2ediu. 5ceast analiz va trebui s includ cel pu!in urmtoarele elemente) - "escrierea incidentului inclusiv evenimentele care au dus la apari!ia situa!iei de urgen!: - 5c!iunile de rspuns ntreprinse pe amplasament: - %auza principal: - Posibile disfunc!ionalit!i de sistem sau procedurale: - 5c!iuni corective #i preventive: - 2odificri necesare ale politicilor procedurilor sau instruc!iunilor: - ,nstruire sau comunicare n urma evenimentului. 7rice planificare ulterioar a unor ac!iuni corective #i preventive va trebui s urmeze procedurile #i cerin!ele de documenta!ie identificate n 2anualul $22 Eonconformit!i #i 5c!iuni %orective #i Preventive. 4ocumentaie

6oate ac!iunile de rspuns la situa!ii de urgen! vor fi documentate n conformitate cu planul pentru situa!ii de urgen! cu cerin!ele privind notificrile de mediu prevzute n Procedura aplicabil. -nregistrrile privind aceste evenimente vor fi n conformitate cu 2anualul de 2anagement al -nregistrrilor %ompaniei. Responsabilul de 2ediu va men!ine o list curent cu toate planurile de urgen! #i va lua msurile necesare pentru a asigura c aceste planuri sunt la zi #i disponibile. Re3erine: 8ista "ocumentelor de $22 Planul de Rspuns la $itua!ii de Urgen! 2anual de rspuns n caz de scurgeri accidentale Procedur de urgen! n caz de deversri de substan!e c*imice Ceg!turi: -nregistrrile evenimentelor.

Verificare i Aciuni Corective


onitorizare i msurare !valuarea conformrii "econformiti# Aciuni corective i Aciuni Corective Controlul $nregistrrilor Auditul intern a*+onitori are )i %$urare. Evaluarea con.or%rii 7dat ce au fost identificate impacturile semnificative ale %ompaniei #i au fost ini!iate proiecte n cadrul Programelor de 2anagement pentru mbunt!irea performan!ei de mediu trebuie puse n aplicare procedurile de %ontrol 7pera!ional pentru men!inerea controlului. Urmtoarea sarcin const n monitorizarea n mod regulat a acestei performan!e #i colectarea dovezilor Bdate nregistrri etc.C care s ateste c impactul este sub control. ,ndicatorii de performan! de mediu selecta!i de %ompanie pentru respectarea cerin!elor politicii ar trebui s fie o!iectivi veri.ica!ili #i reproducti!ili) - "biectivi nseamn c indicatorii de performan! trebuie monitoriza!i sau msura!i la intervale de timp definite: - Pentru a fi veri3icabile datele trebuie s fie documentate #i pstrate ntr-un mod simplu #i accesibil. - Pentru a fi reproductibil! metoda trebuie s fie prezentat n scris #i s fie controlat sistematic pentru a asigura introducerea procedurilor corecte. "e multe ori termenii monitori are 'i m!surare genereaz confuzii. %onform unei defini!ii stricte monitorizarea reprezint controlul periodic al strii unui proces sau unei situa!ii. 2surarea produce date cantitative precise #i cu acurate!e privind componentele fizice sau c*imice ale unui proces. 6otu#i n majoritatea cazurilor se accept utilizarea termenului de monitorizare care include #i msurarea. 8a efectuarea monitorizrii #i msurrii urmtoarele aspecte sunt esen!iale) - $electarea parametrilor c*eie #i documentarea msurtorilor care urmeaz a fi efectuate cu specificarea limitelor de control aplicabile: - ,dentificarea te*nicilor corespunztoare de msurare a datelor loca!iilor #i persoanelor care efectueaz msurtorile: - 2en!inerea unor proceduri de control al calit!ii #i asigurarea unor ac!iuni corective pentru rspunsul rapid #i corespunztor la evolu!iile negative ale proceselor:

5sigurarea #i documentarea procedurilor de calibrare #i ntre!inere curent de securitate #i protec!ie a ec*ipamentelor de msurare. 2onitorizarea msurarea #i evaluarea impacturilor semnificative #i a performan!ei de mediu a obiectivelor #i !intelor companiei reprezint primii pa#i n msurarea eficacit!ii unui $22. %ompania trebuie) - s elaboreze proceduri pentru monitorizarea #i msurarea n mod regulat a caracteristicilor c*eie ale opera!iilor #i activit!ilor care pot avea un impact semnificativ asupra mediului inclusiv) nregistrarea de informa!ii pentru urmrirea performan!ei controale opera!ionale relevante #i conformarea cu obiectivele #i !intele sale de mediu: - calibrarea ec*ipamentelor de monitorizare #i pstrarea nregistrrilor aferente acestui proces: - elaborarea unei proceduri de evaluare periodic a conformrii cu cu legisla!ia #i reglementrile de mediu relevante. 5ceast cerin! poate fi completat cu audituri interne #iJsau e>terne sau cu alte metode de monitorizare. ;recven!a monitorizrii ar trebui s depind de gradul de risc de mediu de condi!iile din autoriza!ii etc 7dat stabilite procedurile de control #i mbunt!ire a performan!ei activit!ilor desf#urate este esen!ial s se verifice dac acestea duc la rezultatul dorit. Programele de monitorizare sunt necesare pentru monitorizarea impacturilor de mediu semnificative ale opera!iilor. Unele din principalele puncte care trebuie luate n considerare sunt) %alitatea aerului - emisii din surse punctiforme #i fugitive: %alitatea apei subterane #i de suprafa!: 2onitorizarea n cadrul refacerii mediului: 2onitorizarea florei #i faunei: "e#eurile generate #i eliminarea lor controlat: %onsumul de ap #i de energie. Reco%andri) o 5sigura!i clarificarea diferen!ei dintre Evalurile Performan!ei de 2ediu BEPEC #i audituri. 5uditurile sunt periodice independente presupun culegerea de date #i verific conformitatea. EPE sunt continue frecvente cad n responsabilitatea companiei #i evalueaz performan!a proceselor o 2surtorile trebuie s fie simple #i u#or de n!eles. "e aceea metodele de reprezentare grafic au atta succes - o imagine spune ct o mie de cuvinte o Urmri!i n mod riguros evolu!iile #i indica!i n mod onest progresul realizat. ;i!i pregti!i s accepta!i rezultatele negative dac acestea sunt o reflectare corect a realit!ii. Eu modifica!i msurtorile: modifica!i procesul sistemele produsul. 5cesta este scopul msurrilor - s arate cnd #i unde trebuie aduse mbunt!iri. 2onitorizarea este mai important dect se consider de obicei. 5jut la evaluarea performan!ei ofer un feed-bacH #i reprezint baza unui mecanism de control #i de asemenea ndepline#te dou alte func!ii importante)

ofer un semnal pentru angaja!i c firma ia n serios performan!a de mediu: face parte dintr-o privire mai de ansamblu asupra problematicii de mediu care este n curs de dezvoltare care se poate transforma ntr-o avertizare timpurie pentru companie prin selectarea indicatorilor corespunztori de performan! de mediu pentru a fi monitoriza!i.

EPE2P8U- +onitori are )i %$urare 0cop: 5sigurarea unei proceduri standard pentru monitorizarea #i msurarea n mod regulat a caracteristicilor c*eie ale opera!iilor #i activit!ilor companiei care pot avea un impact de mediu semnificativ. 4omeniu de aplicare: 5ceast procedur detaliaz ac!iunile de monitorizare #i msurare introduse #i responsabilit!ile pentru asigurarea implementrii. 4e3iniii: Eu e>ist. Responsabilit!i: Responsabilul de mediu va monitoriza periodic opera!iile #i activit!ile care pot avea impacturi semnificative asupra mediului. Responsabilul de 2ediu va revizui #i va evalua politica de mediu obiectivele #i !intele n func!ie de performan!a indicat de rezultatele monitorizrii. Responsabilul de 2ediu va solicita departamentelor corespunztoare s ntreprind ac!iuni corective n cazul n care rezultatele monitorizrii indic prezen!a unor neconformit!i. "irectorii de departamente vor asigura implementarea msurilor necesare pentru monitorizare #i msurare n zonele lor de responsabilitate cu frecven!a cerut #i n conformitate cu autoriza!iile sau cu alte cerin!e legale #i c rezultatele sunt publicate. #rocedur! 6oate instala!iile minere trebuie s elaboreze s implementeze s men!in #i s revizuiasc programe de monitorizare a mediului pentru) Respectarea cerin!elor din autoriza!ii #i a altor cerin!e legale: Respectarea angajamentelor de mediu voluntare sau de alt natur: 2onitorizarea impactului de mediu al proceselor #i activit!ilor desf#urate pe amplasament ,mplementarea unor ac!iuni corective pentru toate impacturile de mediu identificate. 2surarea mbunt!irii performan!ei de mediu #i a progresului realizat fa! de obiectivele #i !intele de mediu a#a cum sunt acestea prevzute n $istemul de 2anagement de 2ediu. Programele de monitorizare sunt necesare pentru monitorizarea impacturilor de mediu semnificative ale companiei. Principalele domenii care trebuie luate n considerare dac sunt relevante includ dar nu sunt limitate la) 5pa de suprafa! apa subteran apele de proces #i apele pluviale: %alitatea aerului de la co# #i de la sursele de emisii fugitive: 2onitorizarea refacerii mediului #i zonele unde apar perturba!ii: 2onitorizarea florei #i faunei: %onsumul de energie #i de ap:

9olumele de de#euri solide #i de materiale reciclabile. ;recven!a monitorizrii va trebui s depind de nivelul riscului de mediu de condi!iile din autoriza!ie #i de frecven!a cu care se desf#oar activitatea sau procesul respectiv. 6oate companiile trebuie s elaboreze un Program documentat de 2onitorizare de mediu care s permit implementarea #i derularea cu eficacitate a ac!iunilor de monitorizare n conformitate cu un program prestabilit. Programele de monitorizare trebuie s includ toate cerin!ele de monitorizare prevzute n autoriza!ie precum #i alte cerin!e legislative angajamente voluntare cerin!e la nivel de companie cerin!e specifice legate de proiect #i alte cerin!e impuse de sistemul de management de mediu sau cerin!e de performan!. =radul de acurate!e necesar pentru programele de monitorizare de mediu trebuie s fie determinat de gradul de risc de mediu de varia!iile sezoniere de te*nologia personalul #i resursele disponibile de loca!ia amplasamentului de condi!iile din autoriza!ie etc. Programele de monitorizare implementate pentru respectarea condi!iilor din autoriza!ii trebuie s fie derulate cu un grad de acurate!e care s permit identificarea cu ncredere a situa!iilor de conformare #i de neconformare. %alibrarea ec*ipamentelor de monitorizare -n cazurile n care sunt utilizate ec*ipamente sau instrumente de msurare acestea trebuie ntre!inute reparate #i calibrate periodic conform instruc!iunilor furnizorului. 5ceste informa!ii vor fi incluse n programul de monitorizare pentru a asigura planificarea #i nregistrarea lor corespunztoare. $tocarea datelor de monitorizare 6oate datele de monitorizare de mediu colectate trebuie stocate astfel nct s permit localizarea #i recuperarea cu u#urin! a informa!iilor. 6oate companiile vor trebui s stoc*eze ct mai mult posibil datele de mediu n format electronic. 6oate datele pstrate n format electronic vor trebui s aib #i un duplicat de rezerv pstrat ntr-un loc diferit. %ompaniile unde se colecteaz volume semnificative de date vor trebui s ia n considerare posibilitatea utilizrii unor baze de date rela!ionale pentru stocarea datelor sau n cazul datelor spa!iale posibilitatea utilizrii =,$ B$isteme ,nforma!ionale =eograficeC. 6oate datele de monitorizare trebuie nregistrate ntr-un interval de timp rezonabil de la primirea rezultatelor J datelor din toate sursele interne sau e>terne. 5naliza datelor pentru stabilirea tendin!elor 6oate datele de monitorizare vor fi analizate periodic pentru a stabili tendin!ele de evolu!ie care pot indica mbunt!irea sau deteriorarea impactului de mediu evaluat. -n cazul n care se observ o deteriorare a mediului trebuie luate ac!iunile corective necesare pentru ndreptarea situa!iei. "ac datele de monitorizare indic dep#irea limitelor prevzute n autoriza!ie sau n alte acte legislative atunci este necesar raportarea datelor ob!inute. Raportarea datelor de monitorizare Rapoartele sintetice privind programele de monitorizare de mediu trebuie raportate anual la nivel de companie. ,nforma!iile relevante vor fi incluse n Raportul Public 5nual de 2ediu. Re3erine: $tandardele romne de monitorizare

Ceg!turi: - Programul de monitorizare de mediu pentru amplasament - "atele de monitorizare - Raportarea neconformit!ilor de mediu - Evaluarea #i monitorizarea amplasamentelor contaminate - 2onitorizarea #i prelevarea probelor de aer ap de#euri. bCEeconformit!i ac!iuni corective #i ac!iuni preventive E>presia neconformitate se refer la orice aspecte care nu repsect sau nu sunt conforme cu cerin!ele stabilite n $22 sau n standardul ,$7 +0''+. 5ltfel spus neconformitate nseamn) - sistemul nu respect criteriile $22 Bcum ar fi cele prevzute n standardul ,$7 +0''+C: sau - implementarea nu este consistent cu programele $22. Eeconformit!ile de mediu ar putea fi indicate de urmtoarele surse) -nclcarea condi!iilor din autoriza!iile de func!ionare: Eerespectarea cerin!elor de mediu din procedurile opera!ionale: %onstatrile auditurilor interne #i e>terne: 5nomalii semnificative #i repetate n datele de monitorizare de mediu $ursele care pot identifica neconformit!ile pot include #i procedurile de msurare sau verificare auditurile accidentele analiza elementelor c*eie sau a altor activit!i sugestiile din partea angaja!ilor sau modificrile survenite n opera!iile sau activit!ile companiei. %ontrolul eficace asupra activit!ilor organiza!iei depinde de asigurarea identificrii rapide a oricror neconformit!i de $22 sau alte deficien!e de sistem Bcum ar fi neconformit!ile legislativeC a ac!iunilor de remediere necesare #i a ac!iunilor de prevenire a repetrii acelor situa!ii. 5spectele de neconformitate trebuie analizate n mod sistematic #i structurate pentru a determina cauza problemei #i a demonstra e>isten!a unei legturi ntre ac!iunile corective propuse #i problema respectiv analiza cauzei primordiale. $copul major al unei astfel de analize este detectarea modelelor de evolu!ie sau tendin!elor ceea ce va permite anticiparea #i prevenirea problemelor viitoare un lucru esen!ial pentru men!inerea ncrederii n sistemul de management. %ompania ar trebui s elaboreze proceduri care s asigure mecanismul de abordare a neconformit!ilor #i luarea msurilor necesare pentru prevenirea repetrii acestor situa!ii. 5r trebui acoperite urmtoarele puncte) - "eterminarea cauzei - Elaborarea unui plan de ac!iune care) o s asigure revenirea la starea de conformare ct de repede posibil: o s previn repetarea situa!iei de neconformitate: o s evalueze #i s reduc efectele negative asupra mediului. - 5sigurarea eficacit!ii ac!iunilor de prevenire. - "eterminarea eficacit!ii msurilor luate. - -nregistrarea modificrilor n proceduri care rezult din ac!iunile ntreprinse. $e poate utiliza c*iar o singur procedur pentru o serie de situa!ii de neconformitate indiferent de modul cum pot varia planurile de ac!iune. ,ncidentele #i accidentele majore ar trebui s fie acoperite de planuri #i proceduri pre-determinate care necesit ac!iuni imediate dat fiind riscul mai mare de producere a impacturilor negative de mediu. -n ;,e5 nr. +( - #rocedur! pentru necon3ormitate 'i aciuni corective 'i preventive& este prezentat un e>emplu de procedur Bsau proceduriC de abordare #i corectare a neconformit!ilor #i de prevenire a repetrii acestora n viitor.

EPE2P8U Necon.or%iti )i Aciuni Corective )i #reventive 0cop: 5sigurarea unor proceduri documentate pentru definirea responsabilit!ilor #i autorit!ii pentru abordarea #i investigarea neconformit!ilor cu cerin!ele $22 pentru luarea de ac!iuni de reducere a impactului generat #i pentru ini!ierea #i finalizarea ac!iunilor corective #i preventive. 4omeniul de aplicare: 5ceast procedur prezint n detaliu msurile introduse pentru monitorizare #i msurare #i responsabilit!ile pentru asigurarea implementrii acestora. 4e3iniii: Incident . Un eveniment brusc sau nea#teptat care are ca rezultat un impact de mediu negativ #iJsau o nclcare izolat a cerin!elor legislative de mediu. 9econ3ormitate - Un eveniment repetat care are ca rezultat un impact de mediu negativ #iJsau o nclcare repetat a cerin!elor legislative de mediu. 5ceast situa!ie este nc prezent la sfr#itul lunii. 9econ3ormare - Eerespectarea urmtoarelor Blista nefiind e>*austivC) - "atele !int pentru programele de mbunt!ire de mediu pentru auditare #i pentru obiective #i !inte: - %erin!ele de mediu ale unei Proceduri 7pera!ionale $tandard: - %erin!ele pentru un Plan de 2anagement de 2ediu orice alte cerin!e ale $22. Responsabilit!i: Responsabilul de 2ediu - determin ac!iunile corective #i preventive care trebuie luate completeaz ;ormularul privind Eeconformarea 5ngaja!ii .raporteaz ,ncidenteleJEeconformit!ileJEeconformarea #rocedur!: ;iecare angajat este responsabil s l informeze imediat pe superiorul su direct din linia ierar*ic n cazul apari!iei unui incident opera!ional unei situa!ii de neconformitate sau neconformare #i s completeze ;ormularul de Raportare privind ,ncidenteleJEeconformit!ileJEeconformarea de mediu. -n cazul unui incidente grav va fi aplicat Planul de Rspuns la $itua!ii de Urgen! de 2ediu. 6oate incidentele neconformit!ile #i neconformrile trebuie raportate Responsabilului de 2ediu care la rndul su l va informa pe "irectorul =eneral. Eeconformit!ile pot fi identificate prin programele de monitorizare derulate pe amplasament sau prin intermediul auditurilor interneJe>terne. %a o cerin! minim fiecare instala!ie trebuie s asigure) - 6oate autoriza!iile #i alte acte relevante care cuprind condi!ii de mediu Bde e>. contractul de concesiune autoriza!iile de func!ionare planurile de e>ploatare #i alte angajamente e>terneC sunt sintetizate ntr-o loca!ia centralizat sunt pstrate la zi #i sunt accesibile conform necesit!ilor: - "esf#urarea unor audituri de conformare. 5c!iuni corective #i preventive9 2surile necesare de reducere a impacturilor ac!iunile corective #i preventive responsabilit!ile pentru aceste ac!iuni #i termenele de realizare vor stabilite de comun acord prin consultare ntre Responsabilul de 2ediu #i angaja!ii respectivi. %ompania va elabora o baz de date care s permit nregistrarea #i urmrirea mbunt!irilor de mediu. Re3erine: Planul de rspuns la $itua!ii de Urgen! de 2ediu Ceg!turi:

;ormularul de neconformare ;ormularul de Raportare a 5c!iunilor %orective c*Controlul -nregi$trrilor -nregistrrile sunt necesare pentru a demonstra func!ionarea efectiv a sistemului de management conformarea cu legisla!ia #i politica #i progresul realizat n vederea atingerii obiectivelor #i !intelor de mediu. 7 nregistrare de mediu reprezint o SdovadS. -nregistrrile de mediu nu trebuie neaprat incluse ntr-un sistem de control al documentelor. 7dat ce sunt generate ele nu pot fi modificate sau actualizate. 5ceste nregistrri ofer informa!ii privind starea sistemului la un moment dat. Principalele zone unde sunt necesare sisteme de nregistrare sunt ) -nregistrrile reclama!iilor de la clien!i #i alte pr!i interesate #i ac!iunile ntreprinse BcorectiveJpreventiveC. -nregistrri ale testelor de pregtire pentru situa!ii de urgen! ale e>erci!iilor de simulare #i ale sesiunilor de instruire. Rezultatele auditurilor interne e>terne #i derulate de ter!e pr!i. Rezultatele analizelor periodice efectuate de management. -nregistrri privind monitorizarea proceselor. "ocumenta!ia privind determinarea aspectelor de mediu. -nregistrri privind instruirea la toate nivelurile. -nregistrri privind inspec!iile opera!iile de ntre!inere #i calibrare Ba#a cum sunt acestea definite #i n ,$7 4''+C. -nregistrri cu privire la incidente #i la ac!iunile ntreprinse Bcorective preventiveC. -nregistrri privind cerin!ele legale aplicabile #i modificrile acestora. "ecizii referitoare la comunicrile e>terne. -nregistrri pertinente privind contractan!ii #i furnizorii. -nregistrri privind aspectele de mediu semnificative. -nregistrri privind ntlnirile pe probleme de mediu minute ale #edin!elor etc. ,nforma!ii privind performan!a de mediu. -nregistrri privind conformarea cu cerin!ele legislative. %omunicri cu pr!ile interesate cu comunit!ile locale. Pentru unele companii pstrarea acestor nregistrri poate fi considerat ca birocratic. 6otu#i pentru ca un sistem de management s func!ioneze consistent #i eficient nregistrrile trebuie pstrate. Pentru a asigura func!ionalitatea #i eficien!a unui sistem de nregistrri aceste nregistrri trebuie) - s fie lizibile identificabile #i u#or de urmrit pentru o anumit activitate produs sau serviciu: - s fie stocate #i pstrate astfel nct s fie u#or de gsit #i s fie protejate mpotriva deteriorrii sau pierderii: - $ aib perioade de pstrare stabilite #i nregistrate. -nregistrrile pot fi pstrate fie pe calculator n format electronic fie n copii pe *rtie sau ntr-o combina!ie a acestora conform *otrrii luate n cadrul companiei. 6otu#i ele trebuie s fie disponibile pentru a fi verificate de pr!ile interesate e>terne Bde e>. clien!i organisme de certificare sau publiculC #i de auditorii interni n cadrul procedurii de audit.

%ompania va stabili va implementa #i va men!ine o procedur de identificare stocare protec!ie recuperare pstrare #i eliminare a nregistrrilor. -n ;,e5 nr. +3 este prezentat un e>emplu de astfel de procedur. Reco%andri9 Utiliza!i un formular special pentru eviden!ierea nregistrrilor privind incidentele #i neconformit!ile. Utiliza!i *rtie colorat pentru a scoate n eviden! importan!a acestor informa!ii =ndi!i-v la care nregistrri ar putea necesita msuri suplimentare de siguran!. Este necesar s se restric!ioneze accesul la anumite nregistrriF 5r trebui pstrat o copie de rezerv a nregistrrilor foarte importante la alt loca!ieF EPE2P8U- Inregi$trrile 2++ 0cop: %ontrolul nregistrrilor pentru a demonstra conformarea cu cerin!ele $22. 6oate informa!iile de mediu relevante vor fi nregistrate pentru a asigura implementarea #i func!ionarea cu succes a $22. 4omeniu de aplicare: 5ceast procedur va ajuta la asigurarea elaborrii pstrrii #i men!inerii nregistrrilor de mediu ntr-un mod care s asigure managementul de mediu eficient al companiei. Responsabilit!i: Responsabilul de 2ediu rspunde de identificarea pstrarea #i eliminarea tuturor nregistrrilor de mediu care sunt generate n cadrul companiei #i pentru a asigura ca nregistrrile $22 s fie eficiente. -n plus responsabilitatea pentru men!inerea fiecrei nregistrri de mediu trebuie atribuit membrilor ec*ipei de mediu. 4e3iniii: =nregistrare de mediu Z -nregistrrile de mediu reprezint nregistrri tip SdovadS care nu pot fi modificate sau actualizate #i care nu trebuie neaprat s fac obiectul unui sistem de control al documentelor. #rocedur!: -nregistrrile reprezint dovezi privind func!ionarea continu a $22 #i ar trebui s acopere cel pu!in) %erin!ele legislative #i de reglementare: 5utoriza!iile: 5spectele de mediu #i impacturile asociate acestora: ,nstruirea de mediu: %alibrarea #i ntre!inerea ec*ipamentelor de monitorizare: "atele de monitorizare: Eeconformit!ile de mediu incidentele reclama!iile #i ac!iunile de urmrire: ,nforma!ii privind furnizorii #i contractorii: 5uditurile de mediu: Rapoartele analizelor efectuate de conducere. -n plus fa! de cele de mai sus compania trebuie s identifice toate celelalte informa!ii de care este nevoie pentru a asigura un management eficient. -nregistrrile de mediu trebuie s fie identificabile astfel nct s poat fi u#or de urmrit sau de asociat cu o anumit activitate. "ac nregistrrile de mediu vor fi pstrate n cadrul sistemului general de management al nregistrrilor din cadrul companiei atunci acestea vor trebui s fie u#or de identificat ca #i nregistrri de mediu. 0tocarea 'i #!strarea =nregistr!rilor de +ediu

-nregistrrile de mediu trebuie pstrate att n format electronic ct #i pe suport de *rtie. -nregistrrile pe suport de *rtie trebuie s fie inde>ate #i ndosariate corespunztor pentru a asigura localizarea #i recuperarea u#oar a lor. 6oate nregistrrile pe suport de *rtie trebuie s fie protejate de deteriorri #i pierderi de-a lungul timpului. -nregistrrile n format electronic trebuie s fie asigurate prin copii de rezerv pentru a evita pierderea datelor. 5ceste copii trebuie s fie u#or de gsit n cazul pierderii datelor originale. %ompania trebuie s defineasc o perioad de stocare corespunztoare pentru aceste nregistrri dup care s poat fi #terse sau ar*ivate. Re3erine: Eu e>ist. Ceg!turi: ,nde>ul -nregistrrilor de 2ediu. d*Audit intern Pentru a asigura atingerea !intelor generale ale $22 prevzute n Politica de 2ediu %ompania trebuie s stabileasc proceduri pentru un proces de evaluare #i s numeasc persoane responsabile pentru efectuarea periodic a acestor evaluri. 5stfel auditurile ar trebui s fie o parte integrant a controlului de management #i a bunelor practici de mediu. 5tt E25$ ct #i ,$7 +0''+ solicit companiilor s deruleze un audit al sistemului de management de mediu% 5ceasta nseamn c o companie care a implementat un $22 trebuie s verifice dac sistemul su de management ndepline#te cerin!ele acestor documente. Principalele criterii de auditare pentru un $22 includ) - implementarea #i ntre!inerea $22 pe baza unor nregistrri documentate Bincluznd politica de mediu reglementrile de mediu aspectele J impacturile semnificative obiectivele #i !intele programul de management procedurile nregistrrile #i planurile pentru situa!ii de urgen!C. - evaluarea capacit!ii structurii interne de management de a men!ine un $22 eficient. 5uditurile de $22 pot fi mpr!ite n trei categorii distincte) - 5udituri de prim parte - sunt derulate intern de angaja!ii de pe amplasament n scopul raportrii privind eficacitatea #i conformarea $22: - 5udituril de secund parte sunt derulate intern de un client J furnizor: - 5udituri de ter! parte sunt efectuate de un evaluator independent Bde e>. un organism de certificareC care evalueaz sistemul n compara!ie cu standardul de e>. cu ,$7 +0''+. -n general evalurile de efectueaz cu ajutorul interviurilor verificrii documentelor observrii activit!ilor #i analizei rezultatelor msurtorilor. ;recven!a auditurilor ar trebui s fie determinat de natura activit!ilor desf#urate pe amplasament de riscurile de mediu poten!iale de aspectele de mediu #i impacturile poten!iale ale acestora. "e asemenea la stabilirea frecven!ei ar trebui luat n considerare maturitatea unui $22 #i rezultatele auditurilor anterioare. Este important ca auditul de mediu s aib loc periodic nu doar ca un e>erci!iu izolat. ,ntervalele de audit variaz de obicei de la G luni la / ani. 2surarea progresului realizat n implementarea $22 n timp este important pentru stabilirea mbunt!irii continue a performan!ei de mediu.

#lani.icarea auditului
Eumirea ec*ipei de audit #i a auditorului principal. 5locarea resurselor %olectarea datelor de fond Pregtirea c*estionarului pre-audit

De$.)urarea auditului "esf#urarea auditului Bvizite pe amplasament interviuri analiza documenta!ieiC Evaluarea constatrilor auditului ,dentificarea neconformit!ilor

Activiti po$t8audit Elaborarea raportului de audit Propunerea de ac!iuni pentru abordarea fiecrei constatri 5locarea responsabilit!ilor responsibilitR forcorective pentru ac!iunile 5c!iuni de urmrire

..

Activit!ile de audit de mediu pentru o companie $copul evalurii const n furnizarea de informa!ii pentru analiza efectuat de management #i pentru ini!ierea ac!iunilor corective unde este necesar. ,dentificarea #i raportarea sistematic a deficien!elor $22 ctre managementul companiei ofer posibilitatea de a men!ine aten!ia managementului asupra problematicii de mediu de a mbunt!i $22 #i a asigura eficien!a sa din punctul de vedere al costurilor. Procedura de evaluare ar trebui s descrie) - activit!ile #i zonele care s fie cuprinse n evaluare: - frecven!a evalurilor: - responsabilit!ile asociate cu organizarea #i derularea evalurilor: - comunicarea constatrilor auditului: - competen!a evaluatorilor: #i - modul n care vor fi derulate evalurile. Evalurile pot fi efectuate de angaja!i din cadrul organiza!iei sau de persoane e>terne selectate de organiza!ie. -n oricare din aceste cazuri persoanele care desf#oar evaluarea ar trebui s poat face acest lucru n mod i%parial #i o!iectiv. Un auditor bun ar trebui s fie #i independent Bde activitatea pe care o auditeazC s aib tact #i s fie atent la detalii. Este bine s se urmeze recomandrile din standardul ,$7 +0'+& privind selectarea #i calificarea auditorilor. 5cestea le solicit auditorilor s aib competen!a necesar ceea ce presupune att educa!ie ct #i e>perien! corespunztoare.

Principalele aspecte care trebuie abordate n cadrul unui audit de $22 ar trebui s se focalizeze asupra identificrii sistemelor #i metodelor de control e>istente pentru prevenirea impacturilor de mediu de la min. 5uditul ar trebui de asemenea s determine punctele tari #i slabe ale sistemului #i s identifice pr!ile unde pot fi aduse mbunt!iri. 7dat ce auditul este finalizat rezultatele auditului de $22 trebui raportate managementului. "e fapt dup fiecare audit ar trebui naintat managementului un raport scris oficial al auditului de $22. Raportul de audit va include toate informa!iile relevante referitoare la sfera de cuprindere #i la criteriile de audit stabilite. -n special ar trebui s includ) un rezumat al procesului de audit: referin!e privind sursa de informa!ie pe care se bazeaz rezultatele auditului: un raport privind rezultatele auditului Bcare s includ #i un plan de ac!iune stabilitC. Raportul de audit ar trebui s fie apoi distribuit tuturor angaja!ilor relevan!i inclusiv managementul la cel mai nalt nivel #i directorii departamentelor care pot utiliza rezultatele auditului $22 pentru identificarea tendin!elor sau evolu!iilor legate de deficien!ele $22 #i pentru ini!ierea unor ac!iuni corective documentate. "incolo de cerin!ele $22 scopul unui audit de mediu pentru o companie este #i de a identifica poten!ialele rspunderi #i riscuri #i de a rspunde proactiv la cerin!ele legislative tot mai stricte de protec!ia mediului. ;,e5 nr.+4 cuprinde un e>emplu de procedur pentru desf#urarea auditurilor periodice de $22 #i pentru documentarea rezultatelor auditului.
Reco%andri)

5r trebui s nu a#tepta!i ca sistemul s fie complet documentat pentru a organiza primul audit. "e fapt ec*ipa de audit poate desf#ura aceste evaluri pe msur ce sistemul este implementat. ,nforma!iile #i rezultatele auditului trebuie s fie prezentate conducerii pentru analiz #i dac este cazul pentru a determina ac!iunile corective necesare. Rezultatele documentate ale auditurilor permit monitorizarea progresului realizat cu ac!iunile corective Evaluarea periodic! a aspectelor 'i obiectivelor de mediu este un pas esenial n vederea de volt!rii unui 0++ care s! ating! obiectivul de mbun!t!ire continu! a per3ormanei de mediu% "ac este posibil instrui!i cel pu!in doi angaja!i ca auditori interni de $22. "ac organiza!ia este nregistrat conform ,$7 4''+ gndi!i-v la posibilitatea de a utiliza auditorii interni de calitate ca #i auditori de mediu. %*iar dac s-ar putea s fie nevoie de unele sesiuni suplimentare de instruire pentru auditul de $22 multe din abilit!ile necesare sunt acelea#i.

EPE2P8U- Auditurile de 2++ 0cop: 5uditurile sunt realizate pentru a asigura identificarea #i evaluarea deficien!elor sistemului de management de mediu din cadrul companiei precum #i riscurile de mediu asociate cu func!ionarea companiei. 4omeniul de aplicare: 5ceast procedur prezint modul n care %ompania va organiza auditul #i va respecta obliga!iile legate de auditarea de mediu pentru evaluarea performan!ei de mediu a companiei. 4e3iniii:

Eu e>ist. Tipuri de Audituri 'i Responsabilit!i: 5u fost identificate trei tipuri de audit: programele aferente acestora sunt incluse ntrun Plan de 5udit elaborat de Responsabilul de 2ediu local. 6ipurile de audit sunt) 5uditul structurii con!inutului #i documenta!iei sistemului de management 5ceste audituri compar sistemul cu cerin!ele prevzute n standardul ,$7 +0''+. Ele vor fi realizate de Responsabilul de 2ediu ajutat de persoane cu calificrile corespunztoare #i vor fi desf#urate la intervale de / ani. %onstatrile auditului vor fi documentate #i vor fi ntreprinse ac!iuni corective pentru toate neconformrile identificate. 5uditul controlului opera!ional asupra aspectelor semnificative 5cest audit se va desf#ura conform unui protocol de audit elaborat intern de ctre companie #i va fi realizat de Responsabilul de 2ediu local sau de un alt angajat numit care nu are responsabilit!i directe legate de acel aspect. 8a finalizarea acestor audituri va fi elaborat un raport care va cuprinde #i recomandri de mbunt!ire. ,nstala!iile unde e>ist probleme care se consider c prezint un risc ridicat de mediu sau legal ar trebui s aib n vedere desf#urarea unor audituri detaliate interne sau e>terne asupra acestor aspecte. 5ceste audituri ar trebui s aib ca scop identificarea tuturor riscurilor asociate s ofere recomandri pentru reducerea riscurilor #i s elaboreze planuri de ac!iune. -n func!ie de riscul poten!ial compania poate avea n vedere efectuarea unor audituri specializate privind produsele petroliere #i c*imice de#eurile energia integritatea iazurilor de decantare etc. cu riscuri 5uditul privind conformarea de mediu 5ceste audituri vor fi utilizate pentru evaluarea conformrii instala!iei cu condi!iile din autoriza!ii cu reglementrile de mediu cu planurile de management de mediu. Ele vor fi derulate de angaja!i sau de auditori e>terni cu calificri corespunztoare. #rocedur!: %ompania va derula audituri de mediu detaliate n conformitate cu auditul de protocol intern. Ec*ipele de audit de mediu vor fi conduse preferabil de un auditor principal e>tern #i vor include angaja!i competen!i din cadrul companiei care s lucreze mpreun cu auditorului principal. Urmtoarele documente sunt disponibile pentru a fi utilizate) 2odele de liste de control: 2odel de Raport de audit intern de $22: 2odel de raport privind ac!iunile corective. Rezultatele auditului sunt prezentate ntr-un raport de audit iar problemele sunt eviden!iate fie ca observa!ii fie ca neconformit!i. Responsabilul de mediu local #i superiorul su ierar*ic direct vor stabili ac!iunile corective corespunztoare. +. Rezultatele auditului sunt utilizate pentru a determina eficacitatea unui $22 n cadrul 5nalizei efectuat de management. &. -n cazul n care sunt identificate neconformit!i auditurile vor fi repetate trimestrial pn la corectarea neconformit!ii #i pn cnd aceasta nu se mai repet. "irectorii de departamente vor solicita angaja!ilor din departamentele pe care le conduc s ntreprind ac!iuni corective n caz de apari!ie a neconformit!ilor #i vor informa "epartamentul de mediu n legtur cu acestea. "irectorii de departamente vor raporta rezultatele monitorizrii ctre "irectorul E>ecutiv #i vor solicita departamentelor respective s ntreprind ac!iuni corective

pentru neconformit!i ac!iuni care vor fi verificate #i gestionate n urmtorul program de monitorizare. "irectorul E>ecutiv va analiza anual registrul cu probleme de mediu pentru a se asigura c acesta continu s satisfac cerin!ele comerciale #i legale aplicabile companiei. -nregistrrile privind monitorizarea #i msurarea vor fi men!inute n conformitate cu procedurile relevante. Re3erine: - $tandardele de auditare de mediu - ;ormular intern de audit - 8iste de control pentru auditul opera!ional - Programul auditului opera!ional intern - Programul auditului de $22 intern Ceg!turi: ;ormulare de audit completate Programe de management de mediu Anali a e.ectuat de %anage%ent 2anagementul la cel mai nalt nivel al companiei trebuie s analizeze #i s evalueze sistemul de management de mediu la intervale de timp definite #i pentru a se asigura c sistemul este n permanen! corespunztor #i eficace #i pentru a asigura mbunt!irea continu a acestuia. $fera de cuprindere a acestor evaluri ar trebui s fie cuprinztoare de#i nu este neaprat necesar ca toate elementele unui $22 s fie evaluate deodat procesul de analiz putnd s se deruleze pe o anumit perioad de timp. 5naliza efectuat de management este o oportunitate de a evalua performan!a general a $22) de a determina dac $22 func!ioneaz cu eficacitate #i dac rspunde n continuare scopului pentru care a fost elaborat. 5ceast analiz va ajuta ec*ipa de conducere s determine dac structura ar trebui modificat sau e>tins pentru a acoperi #i alte activit!i opera!ionale. %onstatrile auditului de $22 vor oferi informa!ii pentru a stabili dac au fost atinse sau nu principalele scopuri ale politicii de mediu #i obiectivele #i !intele #i dac impacturile J efectele semnificative asupra mediului sunt abordate. %el mai important analiza efectuat de management ofer posibilitatea de a folosi constatrile auditului ca baz pentru deciziile privind ac!iunile urmtoare menite s asigure mbunt!irea continu a performan!ei de mediu. Procesul de analiz trebuie s asigure colectarea informa!iilor necesare n timp util pentru a permite managementului s efectueze aceast analiz n mod eficient. Punctele importante care ar trebui discutate la ntlnirile pentru aceste analize includ) - minutele de la analizele anterioare efectuate de management: - rezultatele rapoartelor de audit de mediu #i ac!iunile corective care nu au fost nc ndeplinite: - problemele recente de produc!ie sau opera!ionale care ar putea avea un impact de mediu: - modificri ale politicii de mediu obiectivelor #i !intelor: - msura n care au fost atinse obiectivele generale de mediu #i !intele valorice: - cerin!ele privind recrutarea de for! de munc #i de instruire - evaluarea $22 dac este adecvat #i eficient #i posibilele modificri bazate pe) [ acte legislative sau reglementri noi sau propuse:

[ sc*imbri n a#teptrile #i cerin!ele pr!ilor interesate relevante: [ modificri ale activit!ilor produselor #i serviciilor furnizate de organiza!ie: [ modificarea te*nologiilor care reprezint cele mai bune practici: [ sc*imbarea preferin!elor de pia! ale cumprtorilor: [ e>perien!a dobndit din incidentele de mediu: [ raportare #i comunicare. 6oate analizele efectuate de management trebuie s fie documentate. 7bserva!iile concluziile #i recomandrile de ac!iuni viitoare trebuie de asemenea nregistrate. -n cazul n care trebuie luate ac!iuni corective managementul la nivel nalt ar trebui s urmreasc aceste ac!iuni pentru a asigura c sunt efectiv implementate. -n acest sens ec*ipa de lucru $22 va ini!ia ac!iuni corective n conformitate cu Procedura pentru Eeconformit!i 5c!iuni %orective #i Preventive pentru punctele unde sunt identificate pe parcursul analizei mbunt!iri care trebuie aduse $22. Reco%andri9 "e cele mai multe ori analiza efectuat de management se desf#oar sub forma unei #edin!e de management n cadrul creia sunt prezentate rapoartele privind progresul $22 " anali ! de mediu periodic! va permite managementului companiei s! determine ce a;ust!ri ma;ore trebuie aduse 0++% -naintea #edin!ei de management pregti!i o agend de discu!ii care s circule cu cel pu!in zece zile lucrtoare nainte de #edin!. 8a #edin!ele de analiz efectuat de conducere ar trebui s participe acele persoane cu putere de decizie sau cu responsabilit!i specializate pentru $22 de e>. "irectorul =eneral "irectorii de departamente ;recven!a acestor analize depinde de decizia ec*ipei de management 6rebuie asigurat ca rezultatele auditului #i planurile s fie aprobate nainte de #edin! pentru a evita orice dispute Problemele care ar trebui luate n considerare de management includ #i) / #rocedurile de 0++ sunt clare 'i adecvateN Cum ne situ!m n comparaie cu alte companiiN Ar trebui s! elimin!m unele din aceste proceduriN / Ce altceva putem 3ace pentru mbun!t!irea per3ormaneiN $tabili!i un plan de mbunt!ire continu #i verifica!i progresul realizat. "ocumenta!i observa!iile concluziile #i recomandrile pentru ac!iunile necesare. $tabili!i ac!iunile care trebuie urmrite #i programa!i urmtoarea analiz $crie!i o procedur pentru derularea #i raportarea analizei de management. ;,e5 nr. &' con!ine un astfel de e>emplu de Procedur pentru pregtirea derularea #i documentarea analizelor efectuate de conducerea la cel mai nalt nivel.
;EDIN7 PENTRU ANALI<A DE MEDIU E:ECTUAT DE MANAGEMENT Bedina <a a<ea lo1 Luni, 0# Fe7ruarie, la ora +C8%% AGENDA EDINEI %. #. 3. 4. 9. 6. Aciuni rezultate din )edinele anterioare 7ezultatele auditurilor Analiza reclamaiilor 8 problemelor ridicate de prile interesate relevante Accidente0 incidente )i situaii de urgen :ecesarul de instruire )i cursurile o(erite E(icacitatea +istemului de !anagement de !ediu a% #olitica de mediu / poteniale modi3ic!ri sau revi uiri b% "biectivele 'i intele de mediu c% Re ultatele monitori !rii per3ormanei de mediu 5 mbun!t!iri ale per3ormanei de mediu

d% #rocedurile r!mFn adecvate pentru nivelul de control operaional dorit e% +anualul de mediu ;. Orice alte aspecte legate de managementul de mediu a% +odi3ic!ri legislative iminente sau a3late n 3a a de proiect b% Comunicarea privind aspectele de mediu semni3icative c% 4e voltarea companiei d% Aspecte de buget% Di$tri!uie 9 J.

E*emplu de Agend! a unei 'edine pentru anali a e3ectuat! de management

EPE2P8U- #rocedur pentru Anali a e.ectuat de +anage%ent 0cop: 5sigurarea unei proceduri de sistem pentru conducerea la cel mai nalt nivel pentru a analiza sistemul de management de mediu #i a asigura ca sistemul s fie n permanen! corespunztor adecvat #i eficace. 4omeniul de aplicare: 5ceast procedur se aplic tuturor #edin!elor de analiz efectuat de conducere desf#urate n cadrul companiei. Responsabilitate: %onducerea la cel mai nalt nivel va efectua o analiz detaliat a $22 #i va aproba eventualele modificri care ar trebui aduse politicilor #i obiectivelor. 2anagementul la cel mai nalt nivel asigur implementarea deciziilor deliberate n cadrul %omitetului de 5naliz de 2ediu a 2anagementului #i confirm rezultatele. "irectorii vor fi membrii comitetului #i vor discuta agenda rezultat din discu!iile comitetului de analiz de mediu a managementului. %oordonatorul $22 va pregti datele relevante referitoare la $22 pentru analiza de management a ntregului amplasament #i le va prezenta comitetului. "irectorii de departamente vor evalua msura n care au fost atinse !intele #i programul de management de mediu vor ntreprinde ac!iuni corective pentru a le supune deciziei comitetului pe care apoi le vor urmri. 4e3iniii: Eu e>ist. #rocedur!: %oordonatorul $22 va pregti date detaliate privind $22 pentru analiza de mediu #i le va prezenta comitetului. %oordonatorul $22 asigur colectarea datelor necesare #i a altor informa!ii nainte de #edin!. 2anagementul la cel mai nalt nivel va ntruni %omitetul pentru analiz de mediu efectuat de management. eedin!a de 5naliz a 2anagementului va dezbate cel pu!in elementele incluse n 5genda #edin!ei. Pre#edintele #i membrii comitetului vor e>amina $22 pe baza datelor prezentate #i vor lua decizii #i vor ini!ia ac!iunile corective necesare pentru mbunt!irea continu. "epartamentele relevante for stabili #i vor implementa planuri de ac!iuni corective pe care apoi le vor #i urmri. %oordonatorul $22 este responsabil pentru documentarea minutelor #edin!elor de 5naliz a 2anagementului. 2inutele documentate vor include) [ o list a participan!ilor: [ o prezentare sumar a principalelor probleme discutate: [ toate ac!iunile care au rezultat n urma #edin!ei: 6oate nregistrrile referitoare la analiza de management vor fi pstrate n conformitate cu procedurile relevante.

Re3erine: Eu e>ist. Ceg!turi: 2inuta #edin!ei de analiz de mediu. #roceduri operaionale Procedurile opera!ionale includ toate activit!ile derulate de companie pe parcursul dezvoltrii #i derulrii unui proiect legat de resurse minerale de la e>plorare pn la monitorizarea emisiilor post-nc*idere. 7 companie poate elabora n form preliminar o serie de Proceduri 7pera!ionale pentru a implementa #i men!ine controlul eficace asupra aspectelor de mediu semnificative care rezult din procesele #i activit!ile sale. "e e>emplu procedurile opera!ionale ar trebuie s ia n considerare ) - Procesele de produc!ie - 2anipularea #i depozitarea produselor petroliere #i a substan!elor c*imice - Procese legate de evacuarea reziduurilor - Procese care nu !in de rutin - ,ncidente #i pericole poten!iale de mediu - %ontractarea materiilor prime bunurilor principale #i servicii - 5ctivit!ile contractate - %onservarea energiei - =estionarea de#eurilor - 2anipularea materialelor Este foarte important ca toate procedurile opera!ionale care au legtur cu mediul nconjurtor s fie simple #i u#or de urmat. Este recomandabil utilizarea aceluia#i format de scriere pentru a permite identificarea u#oar a acestor proceduri. -n acela#i timp compania ar trebui s identifice procedurile opera!ionale care trebuie sc*i!ate n etapa de planificare a noilor procese asociate cu e>ploatarea sau de modificare a celor e>istente. &nstruirea anga<ailor )i contractorilor cu privire la Procedurile Operaionale Pentru a ma>imiza utilizarea #i implementarea procedurilor opera!ionale de mediu acestea trebuie elaborate n colaborare cu personalul care trebuie s le implementeze #i s le foloseasc. 5ceasta va ajuta la determinarea tipului de proceduri care sunt cele mai probabile s func!ioneze n practic. E>isten!a procedurilor opera!ionale de mediu relevante trebuie comunicate tuturor angaja!ilor noi #i principalilor contractori n timpul instructajului pe amplasament. -n procesul de instruire a angaja!ilor #i contractorilor cu privire la folosirea procedurilor opera!ionale este critic s fie specificat modul n care aceste proceduri sunt denumite #i locul n care pot fi gsite. 7evizuirea Procedurilor Operaionale Revizuirea periodic a clauzelor de mediu din procedurile opera!ionale e>istente este esen!ial pentru a evalua dac procedurile sunt urmate de angaja!i #i contractori #i dac nc sunt relevante #i eficiente. -n cazul n care au loc sc*imbri majore n procesele opera!ionale procedurile legate de aceste procese sau activit!i trebuie revizuite. 2odificrile procedurilor pot fi identificate cel mai bine n timpul auditurilor #i prezentate ca neconformit!i pentru a implementa ac!iunile corective. +tipularea criteriilor de operare 5colo unde este cazul opera!iunile relevante trebuie s stipuleze criterii de operare n procedurile opera!ionale pentru a asigura c limitele #iJsau condi!iile de efectuare a activit!ilor sunt specificate. %u alte cuvinte procedurile opera!ionale scrise ar trebui s includ criterii de performan! care includ rezultate msurabile.

E3emple de proceduri operaionale #rocedura care descrie cerinele pentru a gestiona 'i reduce e3ectele scurgerilor de ape u ate #rocedura care descrie cerinele atunci cFnd sunt comandate 'i e3ectuate anali e iniiale de mediu 'i studii asociate #rocedura care descrie cerinele pentru controlul e3icient al emisiilor de particule #rocedura care descrie cerinele pentru managementul produselor petroliere #rocedura care descrie cerinele pentru toate e*ploat!rile miniere cu privire la managementul apei pluviale& pentru a asigura protecia apelor receptoare din aval #rocedura care descrie cerina ca toate unit!ile s! reduc! riscurile operaionale& de mediu 'i de nc,idere asociate cu amena;!rile pentru depo itarea re iduurilor de procesare 'i s! demonstre e serio itatea cuvenit! n identi3icarea aspectelor 'i impacturilor asociate% #rocedura care descrie cerinele pentru managementul de'eurilor solide& lic,ide 'i ga oase >inclusiv de'eurile periculoase$ pentru a asigura c! toate de'eurile sunt gestionate ntr/un mod responsabil 'i riscurile de mediu sunt reduse #rocedura care descrie cerinele pentru proiectarea 'i implementarea unor programe e3iciente de monitori are a calit!ii apei 'i de prelevare a probelor

Capitolul ;. Evaluarea I%pactului de +ediu -n ultimii ani dezvoltarea durabil a devenit una dintre cele mai importante provocri ale omenirii #i ca urmare au fost introduse o varietate de instrumente care s ne ajute s evalum #i s ne putem pronun!a n cuno#tin! de cauz atunci cnd aprobm desf#urarea unei activit!i iar dintre acestea cel mai important instrument este evaluarea impactului de mediu. $copul evalurii impactului asupra mediului pentru promovarea unui proiect este de a ne asigura s prevenim s minimizm s atenum sau s compensm orice impact advers asupra factorilor social #i mediu. 6rile dezvoltate #i cele din Uniunea European au introdus Evaluarea impactului asupra mediului ca o cerint obligatorie in promovarea noilor proiecte de investi!ii. E>perien!a de pn acum a demonstrat c evaluarea impactului asupra mediului este o activitate adesea benefic. Evaluarea impactului de mediu este un process fle>ibil care face ca considerentele de mediu s fie parte integrant a proiectului #i permite ca cerin!ele de mediu s fie implementate pe timpul derulrii lui #i analiza costbeneficiu s fie fcut att pe durata elaborrii #i implementrii acestuia. Etapa 1 Incadrarea proiectului 5ceast etap are rolul de a defini domeniul de activitate propus prin proiect pentru a cunoa#te dac activitatea se incadreaz sau nu n categoriile de activit!i din ane>ele , #i ,, ale "irectivei E,5 pentru care evaluarea de impact este obligatorie. "ac n urma procesului de ncadrare a proiectului rezult c acesta necesit evaluarea impactului asupra mediului se trece la etapa ,,. Etapa ,, 7dat ce proiectul a fost incadrat este necesar ca s fie identificate cerin!ele c*eie #i termenii de referin! pentru Evaluarea ,mpactului asupra mediului.-n aceast etap este esen!ial s identificm ct mai precis probabilitatea impacturilor asupra mediului #i s definim n acela#i timp zona de influen! a proiectului. %a #i parte a acestui proces informa!iile despre proiect #i probabilele lui efecte trebuie diseminate ctre comunitatea local si 7rganiza!iile Eeguvernamentale urmate de consultri cu reprezentan!ii acestor grupri. $copul acestor consultri este de a respecta cerin!ele cu privire la Evaluarea de impact asupra mediului #i de a cunoa#te ngrijorrile polula!iei locale privind proiectul. Etapa III Elaborarea raportului la studiul de impact "up ce am parcurs cerin!ele etapelor , #i ,, n scopul elaborrii Raportului la studiul de impact este necesar demararea ac!iunii de evaluarea a impactului la scar global.,n general con!inutul unui raport la studiul de impact este urmtorul: 0umarul e*ecutive-n sumarul e>ecutive sunt prezentate succint problemele gsite cu oczia evalurii impactului asupra mediului #i sunt prezintate ac!iunile recomandate pentru
+0'

proiect. Cerinele legale $e face o prezentare a cadrului legal care a stat la baza evalurii impactului asupra mediului #i de asemenea vor fi prezentate cerin!ele legale referitoare la proiect. 4escrierea proiectului Proiectul descrie concis aspectele referitoare la) geografia #i ecologia zonei #i problemele sociale dar nu vor fi uitate referirile privind infrastructura zonei #i anume: drumuri de acces conducte energie alimentarea cu ap spa!ii de cazare materii prime #i depozitarea produc!iei. 4ate de ba !: Pentru atingerea scopul urmrit se vor face evaluri referitoare la descrierea condi!iilor fizice biologice#i socio-economice incluznd orice sc*imbri anticipate nainte de realizarea proiectului #i vor fi prezentate dezvoltrile activit!ilor actuale #i cele propuse prin proiect n zona Evaluarea impactului Evaluarea impactului include identificarea #i evaluarea impactului probabil pozitiv #i negativca rezultat al implementrii proiectului propus precum #i masurile de diminuare #i orice impact negativ rezidual pentru care nu pot fi identificate msuri de diminuare.9or fi intensificate de asemenea e>plorrile pentru oportunit!ile de mediu.$e vor introduce un sistem de control al calit!ii datelor disponibile indicatori c*eie #i vor fi identificate incertitudinile datorate predic!iilor sau estimrilor. 9or fi precizate domeniile care nu necesit aten!ie sporit n viitor. Anali ele privind alternativele 5nalizele privind alternativele investi!ionale reprezint evaluarea lor din perspectiva mediului.5ceasta este c*eia elaborrii propus de evaluarea impactului asupra mediului#i este o cerin! proactiv a acesteia care duce la intensificarea analizei considera!iilor pentru fiecare alternativ aleas n proiectare pentru a atinge cerin!a cu privire la reducerea impactelor adverse pentru mediu.Pentru fiecare alternativ costurile de mediu #i beneficiile vor fi cuantificate ct mai precis posibil pentru ca valoarea economic s poat fi ata#at atunci cnd este fezabil #i s constituie baza pentru selec!ia aternativei. 4iminuarea sau planul de management "iminuarea sau planul de management este setul de msuri necesare a fi luate pe durata implementrii #i operrii pentru a elimina sau compensa impactele adverse asupra mediului sau s le reduc la nivele acceptabile.Planul identific cerin!ele privind fezabilitatea costurile efective ale msurilor #i estimarea poten!ialului lor privind impactul asupra mediului capitalul #i frecven!a costurilor #i cerin!ele referitoare la instruirea personalului monitoring #i institu!ionale. El va arta detaliata programul de munc propus #i programarea necesar s ne asigure c ac!iunile propuse n domeniul protec!iei mediului suntparte integrant a activit!ilor din interiorul proiectului.5tunci cnd masurile de reducere nu sunt fezabile sau sunt costisitoare trebuie avute n vedere msuri compensatorii. #lanul de monitori are a mediului Planul de monitorizare a mediuluiare rolul de a specifica tipul de monitorizare
+0+

cine o face ct cost #i ce fel de instruiri sunt necesare #i cu ce frecven! trebuie realizate.

+0&

Capitolul 1' +anage%entul Ri$cului de +ediu Protec!ia mediului este una din priorit!ile societ!ii noastre. Un rol major al guvernului este promovarea legisla!iei normelor #i standardelor n acest domeniu #i controlarea modului de respectare a acestora n scopul asigurrii unei dezvoltari durabile. !anagementul riscului de mediu 2anagementul riscului de mediu reprezinta o componenta a tuturor activit!ilor desfasurate n mod curent. 2ai mult de att orice ac!iune desf#urat prezint o posibil e>punere la risc. 2anagementul riscului de mediu cuprinde) aplicarea sistematic a politicilor procedurilor #i practicilor de identificare a *azardului: anticiparea *azardelor: consecin!e posibile ale *azardelor: estimarea nivelelor de risc Bcantitative sau calitativeC: elaborarea criteriilor de ierar*izarea a nivelelor de risc pe baza unor criterii #i obiective relevante: luarea deciziilor astfel nct s minimizm riscurile identificate. 2anagementului riscului de mediu presupune o analiz atent a facilit!ilor e>istente #i a opera!iilor necesar a se aplica n oricare dintre situa!iile anticipate n scopul gsirii unor ci de prevenire sauJsi reducere a riscului precum #i de mbunt!ire continu a performan!elor de mediu. -n procesul de aplicare a managementului riscului de mediu este considerat #i aspectul optimizrii resurselor n domeniul activit!ii respective care trebuie s aib ca efect direct protejarea mediului nconjurtor. 4e3inirea elementelor componente ale managementului riscului de mediu Pentru ntelegerea conceptului de management al riscului este necesar att e>plicarea unor termeni specifici ct #i a altor concepte ajuttoare. 2anagementul riscului de mediu analizele de risc pentru mediu #i evaluarea riscului nu pot fi confundate cu analiza ecologic de risc #i cu evaluarea acestuia. Riscul ecologic este o componenta a riscului de mediu si face referire la rela!ia) flora faun #i legatura acestora cu mediul. Ka ardul . reprezinta o ntmplare sau un concurs de mprejurri cu poten!ial pentru vtmare. Ri$cul . este un concept de baz important avnd dou dimensiuni) consecin!ele unui evenimet sau un set de circumstan!e #i probabilit!i ce se pot produce. Anali a de ri$c . utilizarea sistematic a informa!iilor disponibile care s conduc la identificarea unui eventual pericol #i care s dea posibilitatea estimrii calitative sau cantitative a probabilit!ii producerii *azardului precum #i a consecin!elor acestuia.
+0/

Evaluarea ri$cului . evaluarea analizelor de risc compararea procedurilor #i practicilor care au drept scop identificarea pericolului analiza consecin!elor #i probabilit!ile asociate acestor pericole estimarea nivelelor de risc pe baza unor criterii #i obiective relevante luarea deciziilor #i stabilirea modului de ac!iune astfel nct s se reduc nivelul riscului. Ri$cul re idual G nivelul de risc remanent dup implementarea msurilor de control al riscului. #ericol G orice probabilitate de a se produce stricciuni cu efecte asupra popula!iei propriet!ii obiectivelor social-culturale sau mediului. Con$ecin G efectele intermediare sau finale ale unui eveniment sau ale unei situa!ii. #ro!a!ilitate G un termen calitativ care acoper att caracterul ntmpltor posibil de producere a unui eveniment ct #i frecven!a. Frecvena G numrul de producere a unui evenimet n timp. ;recven!a este e>primat ca evenimentJunitate de timp. Eveni%ent periculo$7incident G un evenimentJincident cu poten!ial de a crea un pericol. 1ratarea ri$cului G ansamblul de msuri de selec!ie #i implementare a unor op!iuniJac!iuni sau conduite adecvate menite a se aplica n scopul evitrii riscului. #rincipiile managementului riscului de mediu 2anagementul riscului de mediu trebuie s elimine caracterul ndoielnic de nesigurant #i ignoran! s identifice #i s administreze incertitudinea #i imprevizibilul dup o analiz cuprinztoare n timp pentru a lua n consideratie toate elementele neprevzute care ar putea s apar. $copul acestei analize este ca pe baza cuno#tin!elor dobndite s minimizm probabilitatea producerii unor evenimente #i s evitm pe ct posibil consecin!ele. 2anagementul riscului de mediu trebuie s se bazeze pe urmtoarele principii practice) crearea unei structuri care s se ocupe de aceste probleme: alctuirea unei ec*ipe de lucru cu o pregtire corespunztoare: acoperirea tuturor opera!iilor pe durata e>isten!ei lor: realizarea periodic a unor analize de risc riguroase #i atotcuprinztoare: integrarea managementului riscului de mediu n celelalte sisteme de management de risc: integrarea managementului riscului de mediu n toate sistemele de management: reevaluarea periodic a managementului riscului de mediu. +anagementul riscului de mediu 7pera!iile industriale au impact semnificativ asupra mediului dac nu sunt administrate corespunztor. Ele nu vor avea niciodat impact NzeroA asupra mediului ntotdeauna vor e>ista elemente de incorectitudine n desf#urarea opera!iilor miniere #i posibilit!i de producere a unor evenimente cu impact
+00

asupra mediului nconjurtor. 2anagementul riscului de mediu joac un rol important n desf#urarea acestor opera!ii deoarece probabilitatea apari!iei unor evenimente nu poate fi eliminat n ntregime dect dac se iau msuri te*nice #i economice viabile. 5portul Evalurii Riscului de 2ediu BE.R.2.C este acela de a asigura c riscul de mediu este acceptabil ajustat cu msurile de management control #i de cerin!ele de reglementare care nu impun costuri deosebit de mari inacceptabile. E.R.2. a fost stabilit pentru multe industrii dar n domeniul industrial este relativ nou. -n general e>ist metode de evaluare dar instrumentele #i modelele de aplicare mai au nevoie de dezvoltare #i adaptare pe tipul specific de risc din acest domeniu. 5cest tip de E.R.2. nu a avut pn de curnd aplicarea practica #i o calitate deosebit. Efectele performan!elor legislative care oblig conducerea corpora!iilor la plat pentru daunele aduse mediului s-au resim!it n modul de implementare al managementului riscului de mediu. 2etode #i practici E.R.2. $c*i!e de metode ,lustrativ metodologia procesului de evaluarea a riscului de mediu este prezentat n figura +'.+. aEnvironmental RisH ?est Practice Environmental 2anagement in 2ining Environment 5ustralia . "epartment of Environment and <eritage `une +444 5ustraliab Elementele c*eie sunt) definirea entit!ii ce urmeaz a fi manageriat: definirea scopului studiuluiJlor propuse obiectivele #i entit!ile acoperite: familiarizareaJdescrierea: identificarea pericolului B inclusiv scenarii de dezvoltare C: analizarea posibilelor consecin!e: analizele probabilistice: estimareaJcaracterizarea riscului-inclusiv identificarea contribu!iilor la risc oportunit!ile pentru reducerea riscului: evaluarea riscului comparnd criterii #iJsau obiective: dac criteriileJobiectivele nu sunt atinse atunci sensibilitatea rezultatelor la sc*imbri n ipoteze clasice #i managementul riscurilor suplimentare sunt revizuite iar identificarea pericolului #i analiza stadiilor repetate: dac criteriileJobiectivele sunt cunoscute recomandrile pentru msurile managementului riscului de mediu strategii #i programeJsisteme #i dezvoltarea acestor programeJsisteme sunt finalizate: tratarea riscului-implementarea recomandrilor #i reluarea opera!iilor din programeleJsistemele E.R.2.: continuarea auditului pentru risc monitorizarea revizuirea #i sc*imbarea managementului inclusiv revizuirea pa#ilor de analiz #i ajustarea managementului riscului astfel nct sc*imbrile aprute ca urmare a noilor informa!ii s permit n!elegerea cu u#urin!:
+01

comunicarea riscului - opereaz n paralel cu alte elemente ale procesului in ansamblu. 5stfel dac fiecare din aceste elemente nu se continu cu urmtorul analizele din amonte evaluarea sau managementul riscului de mediu sunt limitate de calitatea #i profunzimea activitatii precedente. Efectele limitate sau inadecvate ale activit!ii n cascad prin studiile subsecvente cu impact asupra calit!ii msurilor de management sunt adesea ca bulgrii de zpad. 5cestea afecteaz direct valabilitatea #i eficienta tuturor studiilor n procesul E.R.2. -n multe cazuri cerin!ele reglementrilor vor conduce la evaluarea #i analiza managementului riscului de mediu pentru noile dezvoltri #i pentru sc*imbri semnificative prin procesele E2. Este foarte important ca n aceste procese studiile de risc s fie fcute cu mult timp nainte astfel nct s e>iste timpul necesar pentru a completa #i analiza efectele impactului nainte ca propunerea s fie transmis la autorit!i. 9aloarea asigurat a E.R.2. acoper att aspectele strategice #i tacticeJopera!ionale ct #i motiva!iile men!ionate. 4e3inirea entit!ii ce urmea ! a 3i manageriat! -n mod ideal fiecare aspect al opera!iilor miniere poate fi un subiect al E.R.2. -n practic acest lucru nu este realizabil #i de aceea sunt necesare e>erci!ii E.R.2. pentru a mri selectivitatea #i a concentra aten!ia asupra aspectelor importante ale proceselor astfel nct atunci cnd se ncepe un astfel de proces s se acorde o aten!ie deosebit definirii scopului obiectivelor #i activit!ii la care se va referi evaluarea.;unc!ie de scopul propus #i de obiective e>erci!iul poate fi e>tins de-alungul ctorva opera!ii sau poate fi limitat la o singur opera!ie minier. %nd e>erci!iul E.R.2. este limitat la o parte a unei organiza!ii opera!ie sau facilitate este necesar s stabilim conte>tul organizatoric sau opera!ional al entit!ii a fi manageriate precum #i limitarea clar a perimetrului acestuia.

+0G

(ETO@OLODIA (ANADE(ENTULUI RIS6ULUI @E (E@IU

@efinirea entitii a fi !ana=eriate

S1opul studiilor

Fa!iliari)area i des1rierea:1ara1teri)area

6o!uni1area ris1ului " interna i e?tern'

Identifi1area peri1olelor Re<i)uirea pre1i)iei re)ultatelor la s1 i!7ri 9n esti!area 1onser<ati< i:sau identifi1area i sele1ia!asuril or supli!entare de !ana=e!ent de ris1 @a1a
1riteriiul nu este 1unos1ut

@e)<oltarea s1enariului Anali)a 1onse1inel or Anali)a pro7a7ilit ii

Esti!area ris1ului:1ara1teri)area in1lusi< identifi1area ris1ului, 1ontri7utorilori redu1erea ris1ului !suri i anali)e de pre1i)ie E<aluarea ris1ului " inainte de sta7ilirea 1riteriilor i o7ie1ti<elor
6riteriu 1unos1ut

Audit: !onitorin=: re<i)uire

Finali)area re1o!andrilor pentru !ana=e!entul ris1ului de !ediu i de)<oltarea siste!elor i pro=ra!elor ER( Pro1esul ris1ului trata!ent:!ana=e !ent

+0(

Fi=8+%8+ (etodolo=ia !ana=e!entului ris1ului de !ediu8 EEn<iron!ental Ris&, 2est Pra1ti1e En<iron!ental (ana=e!ent in (inin= , En<iron!ent Australia F @epart!ent of En<iron!ent and Gerita=e, Hune +*** AustraliaI

$copul analizei riscului Este posibil ca pentru ambientul definit n e>erci!iul de E.R.2 s fie necesar realizarea de studii specifice al caror scop trebuie justificat. 5desea vor apare constrngeri referitoare la timpul #i resursele necesare acestor studii specifice. $copul #i metodele selectate n abordarea studiilor trebuie s !in seama de aceste constrngeri. Este bine cunoscut ns c aceast limitare a studiilor va afecta calitatea #i valoarea rezultatelor. %*iar dac studiul este preliminar sau final el trebuie ntotdeauna s urmreasc scopul. Pentru atingerea scopului studiile trebuie s aib n vedere att aspectele particulare ct #i interac!iunea #i interdependen!a dintre pr!ile specifice ale opera!iilor sau ale sistemului care urmeaz a fi studiat #i celelalte pr!i ale aceluia#i sistem #i sistemele e>terne. 8imitele se vor stabili astfel nct s poat fi lua!i n considerare factorii men!iona!i preocuparea de baz fiind nln!uirea acestora ntr-o sc*em logic. 5nalizele de risc Urmtoarele 1 elemente ale proceselor constituie analize de risc #i sunt prezentate n fig.+'.+. 5naliza sensibilit!ii nseamn identificarea acelor elemente care contribuie la risc #i a op!iunilor de reducere a riscului acestea fcndu-se n procesul de analiz. 5naliza trebuie efectuat dup sau n timpul stadiului de evaluare. ;amiliarizare #i descriere $tadiul de baza al analizei l constituie familiarizarea cunoasterea sistemului #i conte>tul su de mediu #i opera!ional precum #i descrierea acestuia. 9olumul de munc necesar acestui stadiu este n func!ie de modul de abordare al personalului #i de nivelul detaliilor necesare. ;amiliarizarea cu procesul poate fi fcut prin reanalizarea documentelor inclusiv a sc*i!elor *r!ilor a procedurilor a rapoartelor studiilor anterioare #i investiga!iilor ce includ documenta!ia de Evaluare a ,mpactului de 2ediu BE.,.5.C #i rapoarte de audit. Pentru opera!iile e>istente o informa!ie important pentru familiarizare o constituie auditul - tip Ninspec!ieA. Pentru opera!iile propuse #i e>istente este esen!ial organizarea unei inspec!ii a ntregului amplasament. "escrierea sistemului trebuie s fie profund #i complet altfel nu este posibil ca toate pericolele s fie identificate. ,dentificarea pericolelor ,dentificarea pericolelor trebuie s fie un proces structurat care s lucreze sistematic cu elementele facilit!ilor sau sistemului ce a fost studiat B a#a cum au fost identificate n faza de familiarizareJdescriereC.
+03

5cest mod de lucru va lrgi aria de cuprindere a tuturor evenimentelor #i circumstan!elor care pot conduce la rezultate adverse semnificative. Pentru fiecare element al ansamblului instalatiei sau sistemului se va acorda o aten!ie deosebit urmtoarelor aspecte) - posibilelor evenimente sau circumstan!e ini!iale: - consecin!e ale acestor evenimente sau circumstan!e: - disponibilit!ile te*nice opera!ionale sau organizatorice de siguran! sau control: - probabilitatea de producere a unui eveniment sau circumstan!: - probabilitatea transformrii acestora n rezultate adverse semnificative n condi!iile utilizrii supraveg*erii #i controlului. 5ceast logic este prezentat ntr-o diagram ntr-un e>emplu de identificare a pericolului - ane>a +. ,dentificarea pericolului trebuie s cuprind) aspecte ale tuturor pericolelor potentiale care pot s afecteze mediul care s includ dar s nu se limiteze la) o apele de suprafa! #i subterane: o aer B praf fumC) o atmosfer B gazele cu efect de ser sau ozonC ariile naturale flor faun inclusiv speciile vulnerabile: o a#ezrile umane: o pdurile suprafe!ele agricole p#unile mpreun cu animalele aferente #i recoltele acestora: o sol B contaminare eroziune degradareC: o structuri geologice: o ecosistemul acvatic: o activit!i antropice o sntatea omului: o valorile estetice #i culturale. 6oate tipurile de pericole inclusiv) o incendii: o e>plozii: o materiale to>ice sau poluante: o sc*imbri ale regimului de precipita!ii sau ale cursurilor de ap: o introducerea de plante sau specii de animale e>otice sau patogene: o avarierea iazurilor de decantare. -ntregul ciclu de via! al minei inclusiv e>plorarea #i refacerea Bimpactul) apelor acide de min iazurilor de decantare pot avea efecte pe termen lungC: -ntreaga arie sau sistem poten!ial afectat: 6oate opera!iile relevante a#a cum au fost definite : Emisiile continue nu numai cele accidentale: 6oate tipurile de factori cauzatori inclusiv factorii naturali: Pericolele percepute #i problemele controversate:
+04

"e#eurile #i semiprodusele precum #i materialele miniere sau materiale utilizate n opera!iile asociate. Un e>emplu tipic de pericole pentru mediu datorat opera!iilor miniere este prezentat n lista ce urmeaz) "istrugerea vegeta!iei B pierderea de specii rare sau a *abitatului C: 5fectarea solului B eroziunea provocat de vnt ap prafC: 5cidifierea cu sulfa!i a solului: "istrugeri B e>plozii praf #i vibra!iiC: Roci mrun!iteJroci sterile #i #lam B instabilitate ape acide #i prafC: $ubsiden! B impact asupra vestigiilor culturale #i naturale C: $terile radioactive: Poten!ialul to>ic al sterilelor B ape acide ioni de metale grele sruriC: $ruri #i al!i contaminan!i pentru ape proveni!i de la opera!iile miniere: %ontaminarea apelor pluviale: $tocarea manipularea #i transportul produselor petroliere sau a substan!elor c*imice B pierderi prin scurgeri incendii e>plozii C: 5fectarea cursurilor de ap de suprafa! sau subterane: $tocarea #i manipularea e>plozivilor B e>plozii neinten!ionateC: ,ntroducerea de plante sau animale e>otice sau patogene: $urse de aprindere: Procesarea stocarea manipularea #i transportul materialelor miniere #i a celor procesate: Emisii continue n aer #i ap: %ontaminan!i proveni!i din activit!ile asociate Biazuri de decantare bazinele de stocare a apei conducte #i benzi transportoare C: $iguran! inadecvat sabotaje etc B avarii mecanice erori umane accidente etc. C. 5ceast list reprezentativ nu este e>*austiv #i nu poate fi utilizat ca o list de verificare deoarece factorii se pot sc*imba de la un amplasament la altul. "up cum se poate vedea din list e>ist legturi #i interac!iuni ntre ace#tia ntre eveniment #i cauzele pericolelor. $unt disponibile metode variate de identificare #i evaluare a pericolelor #i sunt de asemenea ci diferite de prezentare a informa!iilor. %nd ntr-o diagram se utilizeaz te>t acesta are rolul de a e>plicita aspecte relevante. -n general procesul de identificarea a pericolului poate avea n practic mai multe intrri. 5cestea ar trebui s includ) 7 inspec!ie - tip audit: $esiuni de ntlniri cu pr!ile relevante n procesul de identificare a pericolelor: Reanalizri ale problemelor ce ngrijoreaz comunitatea ale licen!elor #i autoriza!iilor ale condi!iilor ce trebuie respectate a incidentelor a procedurilor de ntre!inere #i de urgen! auditurile #i studiile anterioare.
+1'

-n particular pentru sisteme comple>e procesul necesit utilizarea sc*emei logice a bilan!ului B arbore C pentru a identifica intrrile #i ie#irile precum #i rela!iile dintre ele. $e utilizeaz de asemenea analiza efectelor pentru a identifica consecin!ele. -n unele cazuri sunt utilizate #i alte metode analitice care pot investiga cauzele posibilit!ii producerii unui accident. Este important utilizarea procesului de identificare a pericolelor ca un filtru care s elimine toate aspectele unei opera!ii care nu constituie un risc credibil sau relevant. Pe de alt parte este important s nu se renun!e de la nceput foarte repede la unele aspecte care ar putea constitui o problem serioas atunci cnd se utilizeaz o metoda te*nica rapid de evaluare a riscului. Eu este posibil s e>aminm orice risc posibil cu multitudine de variante ntr-un sistem comple>. 5legerea scenariului se va face cu grij astfel nct cea mai mare parte a riscurilor posibile s fie acoperite de acesta. -n analiza de detaliu a riscului n special cnd riscul poate fi cuantificat n totalitate scenariul ce urmaz a fi dezvoltat este o important parte a analizei. 5cest proces cere mpr!irea pericolului n elementele sale componente astfel nct acestea s poat fi analizate separat. -n aceste cazuri este foarte des utilizat sc*ema logic a#a dup cum se poate vedea n e>emplul din ane>a & . 5ceast mpr!ire poate constitui o metod relevant de analiz n profunzime prin concentrarea asupra fiecrui component al evenimentului. 5naliza consecin!elor 5naliza consecin!elor cuprinde att rezultatele finale ct #i etapele care au condus la aceste rezultate. $pre e>emplu pentru efectul unei furtuni asupra unui iaz de decantare analiza consecin!elor poate acoperi) %onsecin!ele furtunii asupra volumului de ap recep!ionat de iazul de decantare e>tinderea deversrii #i posibilit!ile de avariere: %onsecin!ele contamina!ilor ce pot fi elibera!i #i concentra!iile lorJ durata de recep!ionare n ap dup o sprtur sau deversare: %onsecin!ele acestor concentra!iiJ durata asupra ecosistemului acvatic. Pentru fiecare element trebuie avute n vedere cteva aspecte esen!iale. 5cestea pot include magnitudinea e>tinderea severitatea durata etc. Pentru aceast parte a analizei este tipic n!elegerea efectelor determinate de un eveniment ini!ial. 5naliza consecin!elor este ntotdeauna un amestec de calitate #i cantitate. Unii componen!i vor putea fi msura!i estima!i sau proiecta!i cu o precizie relativ al!ii vor necesita mai multe analize calitative. 8imitele cunoa#terii #i a capacit!ii modelrii se amplific n general de la prima consecin! Bini!ialC la cea final. "e aceea pentru ultimele efecte ale stadiului este necesar o estimare #i o analiz calitativ mai bun. Este #i cazul situa!iilor cnd sunt implicate n aceste evenimente ecosistemele. Prin natura lor analizele de risc sunt multidisciplinare. "isciplinele ce pot contribui la aceste analize sunt) ingineria construc!iilor c*imic *idrologia geologia to>icologia ecologia ecoto>icologia etc. ;iecare din aceste discipline au instrumente de modelare #i analiz specifice.
+1+

5naliza probabilit!ii 5naliza probabilit!ii nseamn probabilitatea fiecrei etape n ntregul eveniment. 5ceste probabilit!i includ) ;recven!a de ini!iere a evenimentului: Probabilit!ile msurilor specifice de siguran! cerute: Probabilitatea ca un eveniment ce cauzeaz o avarie primar s produc #i o avarie important care s afecteze siguran!a: Probabilitatea ca evenimentele s coincid #i s cauzeze fiecare probleme diferite: Probabilitatea erorilor umane #i reac!iile adecvate #i neadecvate: Probabilitatea unor evenimente meteorologice periculoase: %alamit!i. $c*ema logic cuprinde o metod analitic adesea utilizat s dezvolte o apreciere a componentelor intrrilor sau rezultatelor privind evenimentele. 5#a cum s-a artat la identificarea pericolelor #i dezvoltarea scenariului acesta poate fi foarte util n gsirea subsecven!elor reale ale unui eveniment #i n stabilirea rolului #i rela!iei dintre variabilele ce influen!eaz rezultatele. Este important atribuirea de numere acestor variabile #i subsecven!e pentru a testa sensibilitatea lor #i a izola pe cei care contribuie la producerea riscului. 5nalizele cantitative de detaliu e>pliciteaza sistemul n elementele sale componente #i vizeaz ntregul sistem astfel permi!nd o analiz mai profund iar testele de sensibilitate se transform n intrri #i asumri. Estimarea sau caracterizarea riscului Estimarea sau caracterzarea riscului necesit ca probabilit!ile #i consecin!ele analizei rezultatelor s fie combinate astfel nct s fie posibil o estimare sau o indicare a cauzelor ini!iale care pot determina efecte adverse definite . Estimarea riscului este n general aplicat atunci cnd analiza are o component cantitativ substan!ial. %aracterizarea este de obicei aplicat atunci cnd activitatea este substan!ial calitativ. Estimarea riscului este de obicei e>primat ca o probabilitate anual a apari!iei efectelor de e>emplu e>ist o probabilitate de +J+.'''.''' ca o avarie s se produc ntr-o anumit loca!ie. Estimarea cantitativ a riscului poate fi e>primat n mai multe feluri. $e utilizeaz stabilirea criteriilor sau obiectivelor ce se vor folosi la evaluare la nceputul procesului altfel nct indicatorii ce vor rezulta s aib relevan!. "in ra!iuni clare este esen!ial ca aceste criterii #i obiective s fie adoptate cel pu!in n principiu nainte de a declan#a evaluarea. Eivele de risc cuantificate pot fi prezentate grafic n mai multe feluri cum ar fi) ,zolinii de risc: ;orme variate de grafice incluznd curbele de risc. Rezultatele pot fi de asemenea tabelate n special n situa!ia cnd cei ce contribuie la risc sunt identifica!i #i clasifica!i.
+1&

%ea mai potrivit metod este ns folosirea combina!iei te>tJgraficJ tabele care este cea mai e>plicit. ,dentificarea contributorilor la risc Unul dintre cele mai uzuale efecte ale estimrii riscului este identificarea aspectelor sistemului care are contribu!ia cea mai mare la risc. 5ceasta asigur oportunitatea de a clasifica problemele n vederea ac!iunii #i de a identifica costurile efective pentru aplicarea msurilor de management al riscului. ,dentificarea contributorilor la risc #i a costurilor managementului riscului se efectueaz mai u#or dac se folose#te abordarea dezmembrrii #i a cuantificrii. %uantificarea facilit!ilor identificate concentrarea pe cele mai sensibile variabile #i testarea efectelor managementului de risc constituie liniile de baz ale nivelurilor de risc. %ombinarea acestor aspecte cu costul informa!iilor ofer variate op!iuni de management de risc care pot fi clasificate n func!ie de costurile efective. Este de asemenea posibil s identificm cea mai bun combina!ie de costuri efective pentru msuri n loc s fim constrn#i s lucrm separat cu contributorii cei mai mari la risc. ,dentificarea oportunit!ilor pentru reducerea riscului 7portunitatea reducerii riscului poate fi gsit pe tot parcursul analizei. -n procesul de identificare a oportunit!ilor reducerii riscului pot fi luate n considerare) eliminarea pericolelor reducerea poten!ialului consecin!elor #i reducerea probabilit!ii de producere. Reducerea riscului poate fi adesea rezolvat la costuri mici ns n anumite situa!ii poate conduce la costuri opera!ionale sau de capital substan!iale. ,dentificarea oportunit!ilor de reducere a riscului n procesul analitic este legat de posibilit!ile de apari!ie a evenimentului de risc #i de probabilul lor impact n evaluarea nivelului riscului. 5plicarea identificrii oportunit!iilor pentru reducerea riscului reprezinta o parte a ceea ce este @tratamentul risculuiA care va fi discutat la mai trziu. 5nalizele senzitive Este bine s se cunoasc semnifica!ia limitelor #i a modelarii calcularea asumrii bazate pe e>perient care se aplic pe parcursul procesului de analiz. 9alorile asumate #i estimarea lor poate fi necesar a fi utilizat pentru unele variabile n analizele de probabilit!i sau consecin!e. "e#i asumarea conservatoare confer o anumit siguran! c riscul nu va fi ignorat este important s se testeze n ce mod sc*imbarea modului de asumare #i sc*imbarea valorilor pot afecta analiza. 5ceasta poate ncepe cu identificarea pericolului #i continu pe toat perioada analizei fiind de asemenea utilizat la cele mai multe revizii oficiale. ,mplica!iile sc*imbrii asumrilor #i limitelor spre cunoa#tere trebuie luate n considerare n mod constant nc de la nceput. 5stfel de considera!ii trebuie introduse n fiecare etap altfel ceva important poate s nu fie luat n considerare. "ac apare o problem nerezolvat mai trziu iar aceasta implic reluarea analizei va avea ca efect o ntrziere.
+1/

"e#i analiza senzitiv este posibil cnd a fost urmat o abordare calitativ n general este mai dificil #i mai pu!in productiv dect atunci cnd a avut loc o abordare cantitativ. Evaluarea 7dat riscul recunoscut #i analizat e>ist o gam ntreag de rspunsuri la risc.5cesta poate include) acceptarea riscului eliminarea pericolelor sau evitarea riscului reducerea consecin!elor reducerea probabilit!ii riscului sau transferul riscului. Un cadru de obiective #i criterii poate furniza o baz ra!ional #i consisten! pentru evaluarea rspunsurilor. %nd analizele de risc !intesc numai la compararea cazurilor #i la identificarea ultimei op!iuni de risc analiza poate fi restrns nemaifiind necesare #i alte criterii. 7ricum situa!ia poate fi mai complicat datorit diferitelor profile ale riscului. -ntotdeauna beneficiul anticiparii riscului #i considera!iile privind eficacitatea costurilor de prevenire trebuie s devin un criteriu de facto. %riteriile sunt mult utilizate pe toat durata analizei pn la sfr#itul ei dar identificarea selec!ia sau dezvoltarea criteriilor relevante trebuie fcut ct mai devreme posibil. ,dentificarea criteriilor 6rebuie avut n vedere c la acceptarea criteriilor de risc se consider c nu toate riscurile pot fi eliminate #i c un anumit nivel de risc trebuie acceptat sau tolerat. 5cceptabilitatea sau tolerabilitatea riscului variaz n func!ie de beneficiile care decurg din activit!ile generatoare de risc precum #i distribu!ia beneficiului acestora #i costul riscurilor a consecin!elor riscurilor. 7dat acceptat principiul riscului acceptabil sau tolerabil este clar c obiectivul managementului de risc nu este numai simpla minimizare a riscului. 5cest concept este descris uneori ca 585RP B as lo^ as resonablR practicableC sau 585R5 B as lo^ as resonablR ac*ievableC. -ntr-o situa!ie ideal toate criteriile de risc trebuie s se bazeze pe no!iuni clare ale nivelului de acceptabilitateJtolerabilitate #i pe o clar n!elegere a consecin!elor evenimentelor ce le-au ini!iat. -n realitate o n!elegere deplin a impactului final poten!ial al evenimentului care poate genera riscul este adesea imposibil deoarece nu avem suficiente cuno#tin!e despre sistem. $tabilirea unui nivel acceptabil este dificil considernd gradul de incertitudine precum #i n condi!iile unor dificult!i ce urmeaz n evaluarea atributelor n domeniul mediului. %riteriile #i obiectivele cele mai potrivite depid de ceea ce-#i propune analiza. %riteriile pot fi specificate prin cerin!ele reglementrilor politica companiilor standarde na!ionale #i interna!ionale sau printr-o politic special sau cerin! a comunit!ii. Evaluarea riscului fa! de criterii

+10

-n mod simplist evaluarea proceselor nseamn compararea rezultatelor riscului cu criteriile sau obiectivele. -n practic cteva interpretri sunt necesare iar concluziile trebuie documentate. 5colo unde nivelele riscului nu rspund criteriilor este mai bine s se reia analiza #i s se redefineasc criteriile. Elaborarea recomandrilor pentru managementul riscului 7 alt parte a stadiului evalurii procesului este elaborarea recomandrilor pentru managementul riscului de mediu. 5#a cum am artat mai devreme recomandrile pot fi traspuse grafic pentru fiecare stadiu al analizei. -n evaluarea stadiului efectele #i interac!iunile tuturor recomandrilor trebuie considerate n legtur cu criteriile. 5ceasta nseamn gsirea unor msuri de siguran! sau sc*imbri necesare n inten!ia de operare. 2anagementJ6ratare Prin folosirea termenului de @tratareA sunt acoperite ac!iunile de eliminare mic#orare reducere urmrire sau ameliorare a riscului. 2anagementulJtratarea reprezint procesul continuu principal al managementului riscului de mediu odat ce analiza riscului ini!ial #i evaluarea proceselor s-a realizat. 4e voltarea recomand!rilor pentru managementul riscului 7 alt parte a stadiului evalurii procesului este finalizarea dezvoltrii recomandrilor pentru managementul riscului de mediu. 5#a cum s-a prezentat mai devreme recomandrile pot fi reprezentate grafic pentru fiecare stadiu al analizelor. 8a evaluarea stadiului ntotdeauna efectele #i interac!iunile tuturor recomandrilor necesit a fi considerate n lumina e>tinderii n!elegerii vis-a-vis de criterii. 5ceasta nseamn gsirea unei msuri de siguran! sau sc*imbri necesare n inten!ia de operare. Tratarea managementului %uvntul L tratare M este utilizat aici cu scopul de a acoperi ac!iunile ntreprinse s elimine s minimizeze s reduc sau s amelioreze riscul. -ntotdeauna termenul este utilizat ca -tratamentJmanagement- #i este procesul continuu principal al managmentului riscului de mediu att pentru analizele ini!iale de risc ct #i atunci cnd evaluarea procesului este complet. 5#a cum s-a prezentat n sec!iunea +'.&.1. rspunsul la risc poate include un risc acceptabil eliminarea pericolelor sau evitarea riscului reducnd consecin!ele reducnd probabilitatea #i transferul riscului. 2onitoringul auditul #i planurile de urgen! reprezint de asemenea o parte a tratamentuluiJ managementului riscului. Riscul acceptabil 7dat ce riscul este cunoscut compania autorit!ile de reglementare comunitatea sau alte pr!i interesate pot decide dac riscul este acceptabil #i faptul c nu sunt necesare ac!iuni s-l reduc sau s-l minimizeze. Riscul acceptabil este de obicei legat de recunoa#terea beneficiilor activit!ii
+11

generatoare de risc. $tabilirea #i utilizarea criteriilor riscului acceptabil este o form de a accepta riscul. Riscul acceptat este privit #i ca o msur de management atunci cnd riscul este cunoscut n!eles #i acceptat. -n func!ie de conte>tul oper!ional de pericole #i de riscul implicat acceptabilitatea criteriilor poate fi impus din e>terior. Riscul acceptabil nu este la discre!ia companiilor miniere. 6otu#i c*iar #i n cazul criteriilor impuse din e>terior n unele circumstan!e aceste criterii pot fi negociate cu autorit!ile care iau decizia. ReducereaJminimizarea riscului $unt trei componente de reducere minimizare a riscului #i anume ) eliminarea pericolelor reducerea consecin!elor #i reducerea probabilit!ii. Eliminarea Pericolele pot fi eliminate prin neprocesarea activit!ilor generatoare de risc prin sc*imbarea te*nologiei sc*imbarea loca!iei etc %onsecin!ele reduceriiJminimizrii %ele mai severe cazuri de consecin!e pot fi reduse prin acordarea unei aten!ii deosebite la magnitudinea #i severitatea evenimentelor B de e>. diguri micimultiple lacuri cantit!i mici sau foarte mici de materiale periculoaseC sau prin limitarea sau ameliorarea impactului Bcontaminan!i secundari rspuns de urgen! evacuare cur!ire B remediere C. 2onitoringul #i detectarea timpurie #i controlul pot juca un rol important n reducerea poten!ialului de apari!ie a consecin!elor adverse. ReducereaJminimizarea probabilit!ii $istemele pot fi fcute mult mai reale prin utilizarea ec*ipamentelor modelelor matematice instruiri ale personalului etc. $istemele pot fi de asemenea protejate fa! de ini!ierea unor evenimente interne sau e>terne ca de e>emplu protec!ia nainte de cutremur protec!ia prin controlul surselor inflamabile etc. Probabilitatea poate fi influen!at prin controale secundare prin msuri de siguran! monitoring rspuns n caz de urgen!e #i altele. 6ransferul riscului 6ransferul riscului descrie aranjamentele de acordare a responsabilit!ii pentru consecin!ele pericolelor n cazul n care acestea se produc. 6ransferul riscului nu sc*imb probabilitatea sau consecin!ele ci stabile#te cine are responsabilitate. ;orma cea mai comun de transfer a riscului este asigurarea. 5lte forme de transfer al riscului pot include aranjamente contractuale ntre pr!i #i compensa!ii acordate de guvern sau alte pr!i. Pentru riscul de mediu responsabilitatea nu este transferabil iar n caz de consecin!e se aplic amenzi #i penalit!i personalului inclusiv privarea de libertate pentru reprezentan!i ai conducerii. Planificarea urgen!elorJaccidentelor Planurile pentru urgen!eJaccidente acoper toate pericolele de mediu #i pot fi integrate n managementul riscului de mediu. Planurile trebuie s se bazeze pe identificarea riguroas a pericolelor #i a testrii capacit!ii de rspuns. $tudiile de
+1G

analiz a pericolelor pot fi transpuse grafic pentru dezvoltarea sau adaptarea planurilor de urgen! pentru amplasamente. Planurile de urgen! pot include aprovizionarea pentru incidentul raportat #i timpul #i modul de investigare al incidentului. 2onitoringul Performan!ele monitoringului de mediu #i condi!iile #i performan!ele privind sistemul de siguran! sunt cele mai importante componente ale managementului riscului de mediu. Un program de monitorizare al sunetului poate detecta problemele de urgen! sau impactul #i motiveaza oportumitatea interven!iei. 5nalizele de risc de mediu pot face referiri pentru proiectarea programului de monitorizare. %nd sc*ema logic a arborelui a fost utilizat ea poate fi productiv n identificafrea si cuantificarea evenimentului cu un pas sau doi naintea producerii unui incident sau impact #i astfel ace#tia pot fi monitoriza!i naintea producerii. 5uditul 5uditul de mediu este esen!ial pentru integritatea procesului de management al riscului de mediu. 5uditul trebuie s se adreseze ntre altele implementrii recomandrilor din analizele de risc #i altor stadii relevante altor c*ei viitoare a programului managementului riscului de mediu sistemelor de monitoring #i performan!elor legate de aspectele afectate de risc. Procesul de audit trebuie de asemenea s identifice orice sc*imbare semnificativ neconformitate n operare #i s se asigure c aceast sc*imbare va fi acoperit de reevaluarea #i revizuirea analizelor de risc. ProgramulJsistemul managemetului de risc 5ranjamentele continui ale managementului riscului de mediu pot fi incorporate ntr-un program sau sistem de management de mediu. 5cest program sau sistem necesit a fi integrat cu managementul siguran!ei managementul de mediu managementul riscului #i cu toate celelalte sisteme de management. Programul managementului riscului de mediu necesit identificarea clar a rolurilor #i responsabilit!ilor cum #i cnd ac!iunile referitoare la managementul riscului pot fi luate. %omunicarea #i consultarea 5ceasta este partea cea mai dificil a procesului managementului riscului de mediu. $e poate simula ngrijorarea fa! de apari!ia riscului dar fr a asigura protec!ie efectiv a pr!ilor interesante. Este ns mult mai greu s se realizeze un proces de consultare #i comunicare corespunztor. -ntotdeauna efortul depus n procesul de comunicare este foarte util. %omunicarea riscului trebuie vzut ca parte a managementului riscului de mediu #i poate fi introdus ca un proces continuu pe toat durata opera!iilor miniere. Procesul poate implica accesul la informa!ii a celor necunosctori n!elegerea perspectivelor #i prezentarea acestor informa!ii referitoare la opera!iunile desf#urate de companie despre riscuri #i perspectivele de atenuare a efectelor.
+1(

Programul de management al riscului de mediu necesit de asemenea o continu comunicare cu pr!ile interesate. 2odul de percep!ie diferen!iat privind riscul ca o cerin! semnificativ a procesului de comunicare. %redibilitatea analizelor de risc poate influen!a semnificativ acceptarea programului managementului riscului de mediu. Utilizarea unor entit!i independente care s conduc studiile de risc #i auditurile pot de asemenea conduce la cresterea credibilita!ii acestor analize. 2anagementul riscului de mediu #i ciclul minier 2anagementul riscului de mediu este potrivit s fie aplicat tuturor fazelor ciclului minier #i tuturor pr!ilor opera!iilor miniere. Planificarea #i dezvoltarea conceptului %nd o activitate minier sau o opera!ie este dezvoltat sau modificat este important s construim un sistem de management al riscului de mediu n planificarea #i dezvoltarea acesteia. "eciziile fundamentale fcute n acest stadiu ini!ial de dezvoltare pot avea implica!ii semnificative de risc de mediu acestea putnd fi greu de rezolvat mai trziu. 2ateriile de baz ca #i e>ploatarea minereului facilit!ile pentru procesare #i alegerea metodelor miniere #i a te*nologiilor sunt cteva e>emple . 5stfel amplasamentul ne poate indica ce bazin *idrografic va fi afectat de apele contaminate evacuate sau poten!ialul de afectare a unor plante sau animale. 8ocalizrile facilit!ilor de procesare minier sau transportul minereului pentru procesare pot sc*imba pericolele #i riscurile asociate acestor ac!iuni. 5legerea metodei de e>ploatare n carier sau subteran e>emplific diferen!ele n poten!ialul #i clasificarea impactului de risc de mediu la suprafa!. %erin!e precum stabilirea secven!ial a e>ploatrii miniere #i a duratei optime a opera!iilor miniere pot avea de asemenea influen!e asupra riscului de mediu. Este important s n!elegem n cadrul managementului riscului ca #i n cazul evenimentelor care pot fi tolerate dac e>ist o frecven! relativ ridicat ele trebuie justificate. Principiul precau!iei limita cuno#tin!elor n incertitudinile implicate n managementul riscului de mediu au mare relevan! pentru aceasta. E>tinderea muncii de analiz a riscului cerut la acest stadiu poate varia de la caz la caz. 7 revizuire preliminar a riscului poate fi oportun.
E>plorarea

;aza de e>plorare poate fi considerat ca o surs de risc de mediu #i programele de e>plorare trebuie s fie subiectul managementului riscului de mediu. Procesul de e>plorare poate introduce #i mpr#tia germeni patogeni #i ciuperci acestea cauznd mbolnviri ale speciilor e>istente.
Evaluarea impactului de mediu #i procesul de aprobare

Este o cerin! comun s se elaboreze evaluarea de impact de mediuJanaliz de risc de mediu ca parte a procesului de reglementare. $ubiecte importante sunt cteodat inadecvat acoperite n studiile de risc de mediu n procesul de elaborare a evalurii impactului de mediu incluznd )
+13

transportul #i opera!iile de repara!ii #i toate cerin!ele ciclului minier particularit!i pe termen lung aspectele post-nc*idere.
"ezvoltarea #i construc!ia

%teva pericole #i riscuri sunt particulare fazei de construire ele pot avea mare probabilitate de apari!ie #i pot produce consecin!e importante. 5ceste faze pot include modificri majore #i demararea unor activit!i ce trebuie s fie un subiect riguros al managementului riscului de mediu. %erin!ele pentru astfel de analize #i managementul trebuie s fie construite prin sc*imbarea procedurilor de management n sistemul de management de mediu #i a planului managementului riscului de mediu.
7perare

Este important ca managementul riscului de mediu s fie recunoscut ca o activitate continu #i nu o evaluare a procesului n salturi. Este important ca managementul riscului de mediu s fie total integrat cu sistemul de management de mediu #i cu programul managementului de mediu cu auditul de mediu #i cu monitoringul de mediu.
"ezafectarea #i reabilitarea

Riscul de mediu asociat cu impactul opera!iilor miniere dup fiecare faz minier trebuie s fie cuprins n ntregime n managementul riscului de mediu. Pentru minele e>istente faza post-opera!ional trebuie s fie acoperit de managementul riscului de mediu. %osturile necesare pentru lucrrile de nc*idere trebuie s includ #i costurile msurilor legate de managementul riscului #i ele trebuie s fie bine calculate n perioada de operare a minei pentru a acoperi toate necesit!ile ulterioare.
Remedierea amplasamentului minier

Remedierea amaplasamentului minier este un caz special acesta artndu-ne nivelele ridicate de risc de mediu. 6ipic fiecare amplasament poate fi contaminat #i neutilizabil pe viitor dac nu se e>ecut o remediere. 5cesta poate fi contaminat cu ape acide de min ape de suprafa! #i subterane contaminate. Pentru terenuri contaminate analiza de risc pote arta gradul de contaminare #i msurile necesare remedierii pentru a fi adus la un nivel acceptabil de risc n scopul utilizrii lui n viitor.

+14

ANEXA 1

Activitatea sau Posibile iniieri a evenimentului Operaia Stocarea sterilului Perioada prelungit de secet sau de urtuni puternice

Posibile consecine

Disponibilitatea siguranei i comentarii

Avarierea unui dig din amonte al ia#ului Avarierea terasamentelor i canalelor de devierea a apelor

- deversarea digului i poluarea apelor - asigurarea unei proiectri i a unui management - splri posibile ale digului dac capaccare s !in cont de condi !iile e"treme de vreme tatea de evacuare a sondelor inverse - minimi#area intrrilor de ape $n ia# este depit- pierdere de ap i steril - locali#area ia#ului ast el inc$t s minimi#m - impact pe termen scurt i lung unc!ie evacurile accidentale $n b%&% sensibile de remanen!a contaminan!ilor - minimi#area contaminan!ilor relevan!i de a i - pagube i#ice asupra cursurilor de ape i evacua!i n cursuri de ap ar epurare sau a terenurilor limitro e' producere de inun- eliminarea posibilit$!ii de evacuare a apelor da!ii $n cau de rupere a ia#ului u#ate din ia# - deversarea sau avarierea ia#ului - monitori#area stabilit!ii digului din aval cu consecin!ele ce decurg' ca urmare - e"cluderea digului aval din ba#inul &idrogra ic a insu icientei capacit!i disponibile - intrri de ape suplimentare $n ia# - asigurarea unor structuir adecvate de deviere cu posibilitatea apari!iei de deversare i $ntreinerea lor a digurilor cu consecin!e $n aval' ca - monitoring(inspec!ii regulate a acestor structuri urmare a insu icientei capacit!i disponibile
- proceduri clare de operare - monitoring - instruiri - deversarea digurilor i consecin!ele din - monitoringul cotelor digurilor aval + durat (rat de deversare actori - urmrirea capacit!ii disponibile i opriree importan!i $n producerea poluarii activit!ii minei c*nd aceasta este minim - instruiri - eliberarea de ape poluate(steril i e ectele - revi#uirea riguroas a proiectrii i a speci ilor $n aval ca!iilor - control riguros al construc!iei - monitori#area structurii digului la micri - nemen!inerea capacit!ii disponibile proiectate i consecin!ele din aval

Avarii de operare )ontinuarea operrii minei c*nd ia#ul este plin Avarierea par!ial sau total a ia#ului datorit unor greeli de proiectare sau construc!ie

+G'

Activitatea sau Posibile iniieri a evenimentului Operaia Stocarea sterilului Avarierea par!ial sau total a ia#ului datorit cedrii unda!iei )uren!i subterani de ap apru!i in #onele slbite ale ia#ului ,ibra!ii de la e"plo#ii

Posibile consecine
- eliberarea de ap u#at(steril i e ectele produse $n aval

Disponibilitatea siguranei i comentarii

Alunecri

)utremur Evacuri de c&imicale din proces Scurgeri prin unda!ie .nunda!ii cau#ate de apele din ia# Antrenarea de pe supra ata uscat a ia#ului a particulelor de steril ' de catre v*nt

- alegerea amplasamentului ' proiectarea i construirea ia#ului !in$nd cont de condi!iile geote&nice - reali#area unei supraveg&eri geote&nice riguroase - pierderi de contaminan!i din ia# i - monitori#area nivelelor e ectele lor - drenarea(captarea scurgerilor de ape subterane - monitori#area pere!ilor digului - vibra!iile pot cau#a avarii par!iale sau - monitori#area vibra!iilor produse de e"plo#ii totale ale digului - revi#uirea oricrui poten!ial de vibra!ii provenind de la e"plo#ii cu impact asupra stabilit!ii ia#ului - ec&iparea digurilor cu ec&ipamente de monitori#are a micrilor - avarierea par!ial sau total a ia#ului i - amplasarea ia#ului $n #one r alunecri de teren eliberarea de contaminan!i cu e ecte $n aval - isurarea unda!iei i in estarea reaticului - avarierea par!ial a ia#ului cu pierderea - amplasarea ia#ului pe terenuri stabile con!inutului-e ectele produse $n aval - proiectarea i construc!ia trebuie s !in cont de condi!iile geotenice ale #onei - contaminarea cu al!i poluan!i ai apelor - veri icarea amplasamentelor pentru stocarea cantonate $n ia# c&imicalelor - asigurarea ec&ipamentelor necesare neutrali#rii acestora - contaminarea apelor subterane - impermeabili#area unda!iei - monitori#area apelor subterane - interceptarea i epurarea scurgerilor - poluarea #onelor limitro e cu ape u#ate - asigurarea capaci!!ii de preluare' atenuare i provenite din ia# evacuare a undelor de viitur - impactul particulelor de steril antrenate - mentinerea umed a supra e!ei ia#ului de v*nt asupra #onelor limitro e

+G+

Activitatea sau Posibile iniieri a evenimentului Posibile consecine Disponibilitatea siguranei i comentarii Operaia Stocarea sterilului Accesul oamenilor si aunei din - $mpotmolirea sau $nnecul $n m*l - luarea de msuri de siguran! #ona la apa din ia# - in&alarea de substan!e to"ice - instalarea de panouri averti#oare Sabota/e la dig sau la ec&ipamen- - posibile deversri i consecin!ele lor - stabilirea de msuri de securitate adecvate tele asociate - inter eren!a cu managementul activit!ii - reali#area de imspec!ii regulate
i opera!iile miniere

+G&

ANEXA 0
Pri!irea n apele de suprafa a unui <olu! se!nifi1ati< de ape puterni1 1onta!inate de la a<arierea unui ia) de de1antare sa u @e<ersri 1u n1r1are se!nifi1ati< de 1onta!inani

A<arierea di=ului

splare

A<arie stru1tural Su7side n sau 1utre!u r Proie1tarea sau erori 1onstru1ti<e

@e<erri se!nifi1ati<e

In1r1are sufi1ient in 1onta!inani sa u

6apa1itate de e<a1uare depit sau 7lo1at

de<ersare

E<a1uare de ape 1onta!inate din pro1es

Ap de ia) puterni1 1onta!inat

S1ur=erile din ploi depaes11apa1ita tea disponi7il

Intrri din ia)ul din a!onte a<ariat 1apa1itate disponi7il depsit

Intrrile de ap 9n ia) depes1 1apa1itatea disponi7il

@i=ul a!ont e este rupt

S1ur=erile din ploi depes1 1apa1itatea disponi7il 6ondiiile de <re!e 9n afara 1elor proie1tate 6apa1itatea proie1tat ne!eninut

6apa1itatea proie1tat ne!eninut

i E<a1uar e in ia) E<a1uar e far epurare

6ondiiile de <re!e 9n afara 1elor proie1tate


Perioad se1etoas

@i= aproape de 1apa1itatesau plin Pro7le!e de operare

E<a1uare de !ateriale rele<ante

(ina 1ontinu s opere)e pentru lun= durat 6ondiii ale di= nenotifi1at

6ondiii ale di=ului asupr a1rora nu s/a a1tionat

+G/

Evaluarea ri$cului -n conformitate cu defini!ia general acceptat riscul este e>primat ca fiind produsul dintre probabilitatea apari!iei unui eveniment advers #i mrimea consecin!elor care apar dac respectivul eveniment se produce. -n cazul iazurilor de decantare evenimentul advers l constituie formarea unei bre#e n barajul sau digul de contur al iazului #i pierderea rapid #i necontrolat a sterilelor de flota!ie depuse n iaz. %onsecin!ele ruperii pot fi pierderi ale vie!ii omene#ti poluri accidentale cu efecte ecologice majore afectarea snt!ii popula!iei #i mediului pierderi conomice n zona afectat costuri de refacere #i reabilitare a iazului de decantare #i a zonelor afectate afectarea imaginii companiei etc. 2anagementul riscului poate fi definit ca fiind un proces integrat de identificare evaluare #i control al riscului. ,dentificarea riscului #i cuantificarea acestuia reprezint singura cale ra!ional de fundamentare a deciziilor n domeniul siguran!ei iazurilor de decantare. %ontrolul riscului presupune monitorizarea continu a siguran!ei structurale #i o a situa!iei din zonele poten!iale a fi afectate n caz de producere a unui accident te*nic. 2odalitatea practic de realizare a controlului riscului const n urmrirea comportrii construc!iilor. ,nspec!iile vizuale msurtorile la aparatele de msur #i control B52%C #i e>pertizele periodice pot depista #i opri evolu!ia periculoas a unor fenomene care afecteaz siguran!a #i pot declan#a programe de msuri structurale #i nonstructurale corective. Reducerea riscului prin cre#terea siguran!ei structurale trebuie asigurat pe ntreaga durat de e>ploatare dar #i apoi pe perioada de conservare a iazului de decantare. Anali a calitativ! 'i cantitativ! a riscului 5naliza calitativ e>plicit a riscului poate furniza baza ra!ional a msurilor de control #i reducere a riscului. 5naliza calitativ e>plicit este denumit adesea #i analiza modurilor de rupere #i a efectelor acestora. %alea ra!ional de analiz a riscului este bazat pe arborii evenimentelor. Cuanti3icarea riscului prin indici 'i ponderi %uantificarea riguroas a riscului necesit stabilirea probabilit!ilor de apari!ie a unor avarii care provoac pierderea necontrolat a con!inutului iazului de decantare. -n Romnia este utilizat un procedu de evaluare empiric a riscului elaborat B$tematiu %onstantinescu #i 5#man +443C.-n domeniul barajelor dar #i al iazurilor de decantare s-a dezvoltat n ultima perioad o metod de analiz a criticalit!ii modurilor de cedare a efectelor acestora B;ailure 2ode Efects and %riticalitR 5nalzsis . ;2E%5C. -n cadrul acestei metode iazul de decantare este privit ca un sistem. %omponentele iazului de decantare care au implica!ii n declan#area unor mecanisme de cedare sunt identificate. 2sura n care avarierea sau nencadrarea n specifica!iile date ale unei componente poate contribui la ruperea iazului de decantare este caracterizat printr-un indice de gravitate ,=.
+G0

IG = CMxPCxDC

%2 . un indice par!ial care e>prim ponderea defectrii componentei n declan#area ruperii P% . indice par!ial care e>prim probabilitatea de defectare a componentei "% . indice par!ial care e>prim msura n care defectarea componentei poate fi detectat n avans. ;iecare indice par!ial este apreciat pe o scar de la + la 1. Evaluarea indicilor de gravitate permite o ierar*izare a riscului asociat diferitelor componente. "e#i empiric aceast ierar*izare serve#te la stabilirea priorit!ilor lucrrilor de interven!ie a suplimentrii supraveg*erii comportrii #i a sc*imbrii regimului de e>ploatare. Cuanti3icarea probabilit!ii de rupere pe ba a arborelui evenimentelor Probabilitatea de apari!ie a ruperii se determin din sumarea probabilistic a probabilit!ilor par!iale aferente evenimentelor din arborele evenimentelor adverse. $e porne#te de la baza arborelui ctre vrf. 8a fiecare nivel imediat superior probabilitatea de apari!ie a evenimentului este dat de) suma probabilit!ilor evenimentelor atunci cnd acestea sunt independente #i sunt legate prin operatorul logic $5U: produsul probabilit!ilor evenimentelor atunci cnd acestea sunt condi!ionate #i sunt legate prin operatorul e,. -n mod obi#nuit msura riscului este dat de rata anual a riscului #i ca urmare probabili!ile sunt probabilit!i anuale de realizare a evenimentelor. %uantificarea este condi!ionat de definirea probabilit!ii evenimentelor primare. -n cazul digurilor de contur de la iazurilor de #es la evaluarea probabilit!ilor intervine ca element distinct #i lungimea acestora garda plaja suficien!a drenajului panta taluzului aval caracteristicile geomecanice ale materialului de umplutur pot fi diferite de la o sec!iune la alta mai ales atunci cnd digul evolueaz odat cu depunerile. 5precierile privind probabilitatea de formare a bre#ei se fac inerent cu referire la o sec!iune transversal prin dig. %a urmare atribuirea probabilit!ilor anuale ale evenimentelor primare ini!iatoare de tipul celor amintite mai sus se face pentru o sec!iune transversal de referin!. $ec!iunea caracterizeaz o anumit lungime de dig considerat segment de baz. Probabilitatea anual a unui asemenea eveniment primar ini!iator se determin din rela!ia) Padigb Z +- BPasegmentbCn unde n . este raportul dintre lungimea digului #i lungimea segmentului de baz: Padigb . probabilitatea anual de apari!ie a unui eveniment primar ini!iator pentru ntregul dig: Pasegmentb . probabilitatea anual de apari!ie a unui eveniment primar ini!iator pentru segmentul de baz
+G1

-n cazul n care iazul de decantare se nal! spre amonte prin construc!ia unor diguri de nl!are pe plaja etapei precedente segmentul de baz #i raportul nu se trateaz distinct pentru fiecare faz de nl!are n parte. %a regul general trebuie avut n vedere faptul c judecata inginereasc #i apoi cuantificarea sunt cu att mai corect aplicate cu ct evenimentele primare sunt mai bine definite. Cuanti3icarea consecinelor ruperii Pierderea rapid #i necontrolat a con!inutului unui iaz de decantare poate avea urmtoarele categorii de consecin!e) Pierderi de 9ie!i 7mene#ti BP97C: Efecte asupra mediului biologic #i fizic BE2C: Pagube 2ateriale aduse 6er!ilor din zona afectat BP26C: Pagube 2ateriale ale "e!intorului BP2"C: Efecte asupra ,maginii societ!ii BE,C. -n analizele de risc se utilizeaz uneori o apreciere global a amploarei #i gravit!ii consecin!elor prin atribuirea unei valori n cadrul unor scri cu 1 ... +' trepte. "omnul profesor dr. ,ng. "an $6E256,U a propus o nou metodologie de cuantificare global cu detalieri care s permit particularizarea cuantificrii la situa!ia concret a iazului. 2sura global a consecin!elor ruperii se calculeaz cu rela!ia B$tematiu &''+C.
C = CGi Pei i i

B +C

unde) %=i . indicele de gravitate a categoriei de consecin!e i: Pe i . probabilitatea de producere efectiv a categoriei de consecin!e i: i . coeficient de corec!ie care e>prim eficacitatea msurtorilor de limitare a efectelor poten!iale pentru categoria de consecin!e i: - coeficient global de corec!ie care e>prim capacitatea de!intorului de a interveni rapid pentru nc*iderea bre#ei.

Evaluarea consecin!elor conform rela!iei se face n trei etape corespunztoare factorilor implica!i B%=i Pe i #i respectiv C) n prima etap fiecrei categorii de consecin!e dintre cele enumerate anterior i se atribuie un cod numeric %= i care apreciaz gravitatea acesteia n raport cu societatea civil cu popula!ia din zon #i cu de!intorul iazului: a doua etap pentru fiecare din categoriile de consecin!e inventariate se apreciaz probabilitatea Pe i ca acestea s se produc efectiv !innd seama de zona poten!ial afectat #i de situa!ia din zon:
+GG

n a treia etap pornind de la faptul c amploarea consecin!elor este direct dependent de volumul de depuneri scurs din iaz cuantificarea global a consecin!elor este corectat cu un coeficient numeric subunitar care reflect posibilit!ile de interven!ie prompt pentru nc*idere bre#ei. %oeficientul ia valori ntre ' + Binterven!ie imediat #i eficaceC #i + Bcnd nu este organizat nici un plan de interven!ieC. Plaja de valori pentru indicele de cuantificare % din rela!ie este foarte larg ceea ce permite o diferen!iere efectiv a consecin!elor.

Cuanti3icarea riscului pornind de la probabilitatea de rupere 7 cuantificare riguroas a riscului trebuie s !in seama de faptul c ruperea are poten!ial trei categorii de consecin!e distincte) pierderi de vie!i omene#ti BP97C . reprezint consecin!a cea mai grav. Eumrul victimelor depinde de numrul #i de densitatea popula!iei aflat n zona pe care se produce scurgerea *idromasei din iaz de momentul calendaristic de ora din zi la care se produce ruperea #i n mare msur de sistemul de alarmare #i evacuare a popula!iei: pagubele materiale: efectele necuantificabile . sunt cele produse asupra mediului #i asupra popula!iei. 5ceste efecte pot avea n ultim instan! o e>primare valoric dar nu e>ist proceduri acceptate iar cuantificarea are un grad foarte ridicat de subiectivism. Pentru primele dou categorii de risc BP97 #i materialeC n domeniul barajelor pentru acumulri de ap sunt definite c*iar limite ale riscului tolerabil. -n cazul iazurilor de decantare abordarea cantitativ a riscului nu a atins nc acest nivel. -n acest stadiu domnul prof.dr.ing. "an $6E256,U propune pentru analizele comparative #i n special pentru aprecirea efectelor msurilor de punere n siguran! a iazurilor de decantare e>primarea riscului pornite de la msura global a consecin!elor #i anume)
R = Pr C

unde
Pr . este probabilitatea anual de rupere iar % se determin cu rela!ia B +C. 1?%4%6% .tili area evalu!rii riscului n anali a st!rii de siguran! 5naliza calitativ e>plicit a riscului asigur un raport ra!ional pentru deciziile inginere#ti privind msurile de cre#tere a siguran!ei structurale #i de diminuare a consecin!elor poten!iale. 2surile care pot fi att interven!ii constructive ct #i msuri nonstructurale sunt focalizate pe reducerea #i controlul apari!iei evenimentelor primare care pot ini!ia un proces de cedare. %uantificarea empiric a riscului prin indici propor!ionali cu riscul poate servi la stabilirea categoriei de importan! a iazurilor #i la ierar*izarea acestora din punct de vedere al riscului asociat. Pe baza acestei ierar*izri se stabilesc
+G(

priorit!ile privind lucrrile de interven!ie suplimentarea sistemului U.%.%. #i adaptarea regimului de e>ploatare la condi!iile de teren. Prin evaluarea e>plicit a riscului se poate determina eficacitatea sistemului de urmrire a comportrii construc!iei n reducerea riscului #i se pot stabili principalii parametri care trebuie monitoriza!i. Incadrarea ia urilor -n categorii de i%portan Consideraii generale -n marea majoritate a !rilor lumii iazurile de decantare sunt clasificate n categorii sau clase de importan! n func!ie de riscul asociat sau de unul din elementele riscului. ;unc!ie de categoria sau clasa de importan! n care se situeaz iazul de decantare sunt stabilite e>igen!ele de performan!) nivelul solicitrilor e>terne coeficien!ii de siguran! la stabilitate #i rezisten! sistemul de urmrire a comportrii #i nivelul de e>pertizare a strii de siguran!. -ncepnd cu anul +44( n Romnia s-a legiferat clasificarea construc!iilor de orice tip n categorii de importan! avnd drept criteriu de departajare riscul B<.=. nr.(GGJ+44(C. -n domeniul construc!iilor *idrote*nice n rndul crora se nscriu #i iazurile de decantare clasificarea pe categorii de importan! coe>ist cu o clasificare n clase de importan!. -n practica interna!ional delimitarea dintre categoriile de importan! care utilizeaz drept criteriu riscul se face de cele mai multe ori pe baza unor aprecieri calitative utiliznd un sistem par!ial descriptiv. Un astfel de sistem este recomandat de ctre ,%78" B,%78" +43&C care stabile#te asigurarea viiturii de calcul n func!ie de categoria iazului de decantare Bmic mediu mareC #i de gravitatea consecin!elor Bredus moderat mareC. $istemele similare de apreciere calitative se folosesc curent pentru stabilirea e>igen!elor de performan!. Ele au ca neajuns faptul c descrierile sunt inerent vagi #i deci clasificarea are o pronun!at not de subiectivism. 8egisla!ia din Romnia stabile#te o metodologie de clasificare a iazurilor de decantare n categorii de importan! bazat pe cuantificarea empiric a riscului pornind de la un sistem de indici. 0istemul de clasi3icare din RomFnia% ,azurile de decantare sunt clasificate n patru categorii de importan!) 5 . de importan! e>cep!ional: ? . de importan! deosebit: % . de importan! normal: " . de importan! redus. %riteriul de clasificare este riscul e>primat printr-un indice de risc asociat iazului denumit R.B. ,ndicele de risc este definit pe baza formulrii generale. RB = PC AC unde) P% . probabilitatea anual de rupere
+G3

%5 . consecin!ele ruperii

Probabilitatea de rupere este e>primat cantitativ prin indicele numeric P% ob!inut la rndul lui func!ie de doi subindici 1A #i C1
PC = 1 (BA + CB ) B & C

subindicele ?5 se determin n func!ie de caracteristicile iazului de decantare #i de condi!iile din amplasament: subindicele %? se determin n func!ie de starea iazului de decantare. ;iecrui subindice i sunt atribuite valori numerice pe baza punctelor alocate unor criterii par!iale. $ubindicii ?5 #i %? au valori numerice ma>ime B+'' de puncte fiecareC pentru iazul de decantare cel mai sigur. coeficientii #i sunt coeficien!i de pondere care reflect criteriile de proiectare #i respectiv de comportare a depozitului n e>ploatare B poate lua una din valorile ' 0: ' 3: iar poate lua una din valorile ' (: +C. $uma ponderat a indicilor ?5 #i %? din rela!ia B &C define#te de fapt siguran!a iazului. ,nversa sumei este probabilitatea de rupere. %oeficientul de pondere precum #i subindicele %? diferen!iaz iazurile de decantare e>istente. 8a stabilirea categoriei de importan! a unui iaz de decantare nou acestora li se atribuie valorile ma>ime B h Z +: %? Z +'' C. %onsecin!ele unei poten!iale ruperi sunt la rndul lor cuantificate printr-un indice numeric %5. 9aloarea acestuia se determin pe baza punctelor atribuite unor criterii par!iale care permit o apreciere individualizat a efectelor ruperii conturului barat. ,ndicele %5 ia valoarea ma>im de +'' puncte. -n func!ie de valoarea indicelui de risc)

RB =

CA (BA + CB )

se determin categoria de importan! dup cum urmeaz BE68<-'&+C) R? _ ' 3 . iaz de categoria 5 ' 3 R?_ ' '+1 . iaz de categoria ? ' '+1 R? _ ' '1 . iaz de categoria % R? ' '1 . iaz de categoria " Indicele corespun !tor probabilit!ii de rupere $ubindicele ?5 se evalueaz prin sumarea punctelor care cuantific cirteriile par!iale caracteristice n conformitate cu datele din tabelul 0.+. Pentru fiecare criteriu par!ial n func!ie de dimensiunile #i particularit!ile iazului de decantare n cauz se identific coloana care corespunde iazului n cauz. Eumrul de puncte din respectiva coloan devine punctajul criteriului par!ial. -n continuare sunt prezentate criteriile par!iale cu justificarea selec!iei acestora #i a modului de atribuire diferen!iat a numrului de puncte. "imensiunile barajului Bnumr de puncte) +1 iazuri mici 1 pentru iazuri mariC: "ispozi!ia general a iazului: 6erenul de fundare: $esismicitatea amplasamentului:
+G4

"ezvoltarea n eleva!ie a digurilor sau a barajului: %aptarea #i evacuarea apei limpezite din iaz: Utilizarea sau eliminarea apei limpezite: Evacuarea apelor mari. $ubindicele %? . este relevant numai pentru iazurile de decantare aflate n e>ploatare sau n conservare. El se evalueaz prin sumarea punctelor care cuantific criteriile par!iale caracteristice n conformitate cu tabelul 0.1./. -n continuare sunt prezentate criteriile par!iale) ;aza de dezvoltare a iazului: $istemul de supraveg*ere: ;unc!ionarea drenajului: E>filtra!iile produse n afara sistemului de drenaj: $itua!ia ec*ipamentelor asociate evacurii apei limpezite: 8ucrrile de ntre!inere #i starea acceselor.

Indicele corespun !tor consecinelor ruperii ,ndicele %5 care trebuie s reflecte amploarea consecin!elor unei poten!iale ruperi este foarte greu de cuantificat. "in aceast cauz pentru sistemul de clasificare s-a adoptat o scar de la +/ la +'' iar atribuirea valorii se face n func!ie de numrul de puncte alocate pentru 3 criterii par!iale. Prezentarea lor apare n tabelul 0.+. %riteriile par!iale reflect n principal starea zonei poten!ial afectate #i ele sunt) Pierderi de vie!i omene#ti: Eatura materialului: Posibilit!ile de neutralizare operativ a contaminan!ilor: $uprafa!a de rspndire a polurii accidentale: Efectele asupra factorilor de mediu: $istemul de avertizare . alarmare . evacuare: Efectele socio-economice: ,mportan!a iazului pentru func!ionarea utilit!ii Consecinele apartenenei la o anumit! categorie de importan! -ncadrarea barajelor #i a iazurilor de decantare n categorii de importan! serve#te n conformitate cu prevederile legii siguran!ei barajelor B8egea nr.0GGJ&''+C la) stabilirea tipului de urmrire n timp a barajelor #i iazurilor de decantare Bspecial sau curentC: ierar*izarea barajelor #i iazurilor de decantare n vederea stabilirii programelor de evaluare a strii de siguran! n e>ploatare n vederea autorizrii acestora: stabilirea listei cuprinznd barajele cu risc sporit: stabilirea atribu!iilor de verificare #i control a barajelor #i iazurilor de decantare: stabilirea obliga!iilor ce revin de!intorilor de baraje precum #i altor persoane juridice #i fizice privind siguran!a n e>ploatare a acestor tipuri de lucrri #i luarea msurilor corespunztoare de reducere a riscului.
+('

%onsecin!ele clasificrii iazurilor de decantare n clase #i respectiv categorii sunt sistematizate n fig.+'.&. B$tematiu ,onescu #i 2arinescu &''+C.
(ana=e!entul ris1ului aso1iat ia)ului

E?perti)area strii de si=uran

Supra<e= erea 1o!portrii " U66'

6ontrolul statului

Planuri de alar!are/ e<a1uare

Autori)are

6lase de i!portan

6ate=orii de i!portan

STAS/uri " Nor!e'

Le=ea si=uranei 7araJelor

Le=ea apelor

;ig.+'.&. 8egtura dintre sistemele de clasificare #i managementul riscului %ontrolul riscului presupune #i verificarea de ctre de!intor a e>igen!elor prevzute n 8egea nr.0GGJ&''+ a siguran!ei barajelor. 2ic#orarea riscului se poate realiza prin reducerea probabilit!ii de rupere #i respectiv prin reducerea consecin!elor unei poten!iale ruperi. Rela!ia cu categoria de importan! este implicit dat fiind faptul c msurile de reducere a riscului atrag dup ele sc*imbarea categoriei de importan!.

+(+

TABE1 nr%1 )aracteristicile bara/ului i depo#itului i condi!iile de amplasament 2 BA 3 )riteriul par!ial


4 1%9imensiunile bara/ului sau digului de contur a3 b3 depo#it de vale depo#it cu diguri de contur :; 14m i 1;0=m n e"cava!ii pree"istente 15 relativ permenabil' r etanare 10 #ona 9-? 5 cu material de $mprumut i de#voltare spre aval 14; :; 04 m i 0; 1 ; 7 =m )u diguri de contur 12 oarte pu!in permeabil :<04 m i 1< 7=m de versant 10 cu masuri speciale de impermeabili#area a cuvetei 5 #ona B 2 din material depo#itat cu de#voltare spre aval prin &idrociclonare 10 15 12 8 de vale 8 slab 2puternic de ormabil' antrenabil &idrodinamic' lic&e iabil 3 2 #ona A 1 din material depo#itat cu de#voltare spre amonte prin &idrociclonare umplutur mi"t din material depo#itat i material de $mprumut 15 mici :;04 m 1 10 medii 04m;:;74m 0 5 mari : <74m 5 6 7

Puncta/
8

0%9ispo#i!ia general a depo#itului 5%Terenul de undare

6%Seismicitatea amplasamentului P 144 ->0 3 7%9e#voltarea $n eleva!ie a digurilor

7 #ona ) 4 din material depo#itat sau de $mprumut cu de#voltare spre amonte

+(&

4 8%)aptarea i evacuarea apei limpe#ite din depo#it

@%Atili#area limpe#ite 3

eliminarea

apei

1 prin dou sau mai multe sonde inverse sau canale de coast 15 se tratea# i se evacuea# $n aval 5 bara/ de deviere amonte i galerie $n versant 20 sistem independent de captare' tratare i evacuare 20

0 prin canal de coast

5 prin sond invers unic

6 prin si onare

7 prin pompare

B%Evacuarea apelor mari a%depo#ite de vale 2 vale cu aport de ap 3

12 se recircul' iar e"cesul se elimin prin descrctor de siguran! 4 bara/ de deviere amonte i canal sub depo#it 15 acumulare i evacuare $n timp' cu descrctor de siguran! 10

8 se recircul sistem $nc&is

5 $n

0 bara/ de deviere amonte i canal lateral desc&is

cu acumulare temporar i evacuare liber $n aval 8

cu acumulare temporar i evacuare prin sistemul de captare a apei limpe#ite 2

b%depo#ite cu diguri de contur 2 de es 3 sau depo#ite de versant 2 de coast 3

12 acumulare i evacuare $n timp' r descrctor de siguran! 5

PU !"A# "O"A$

+(/

Tabelul nr%0 Starea depo#itului 2 )B 3 )riteriul par!ial


4 1%?a#a de de#voltare 1 $n e"ploatare curent 20 urmrire prin AC)' topogeode#ie i inspec!ii te&nice 10 unc!ionare normal' debitele sunt monitori#ate 15 nu sunt e" iltra!ii 0 $n e"ploatare cu urmrirea comportrii 10 urmrire prin topogeode#ie i inspec!ii te&nice 8 unc!ionea# par!ial' debitele sunt monitori#ate 10 umectri pe paramentul aval 15 cu capacit!i de re#erv 12 0 acceptabil 5 abandonat nesupraveg&eat 0 urmrire inspec!ii reali#ate personalul e"ploatare 6 7

Puncta/
8

0%Sistemul de supraveg&ere 2 A)) 3

prin vi#uale prin de

nu e"ist sistem de urmrire

5%?unc!ionarea drena/ului D

% unc!ionare incert' debitele nu sunt monitori#ate 5 i#voare locale antrenare material

0 este scos unc!iune

din

debitea# suspensii' cu tendin! evolutivDD 0

6%E" iltra!ii $n a ara sistemului de drena/

r de

2 prismul aval este saturat' cu instabilit!i locale 5 cu capacitate sub cea proiectat % 6

e" iltra!ii antrenare material DD 0

cu de

7%Situa!ia ec&ipamentelor de evacuare a apei limpe#ite 4 8%ntre!inerea depo#itului

20 r ec&ipamente 15 1 oarte bun

10 opera!ional' r sisteme redundante 7 5 slab

+(0

@%Starea acceselor' iluminat' supraveg&ere permanant

10 oarte bun 10

5 acceptabil 5

1 de icitar 1 PU !"A# "O"A$

D DD

la lucrri r drena/ se acord @ puncte $n aceast situa!ie puncta/ul total se imparte cu 14

+(1

7E,O!A:-=7& +. 2anagementul riscului de mediu reprezint o componenta a tuturor activit!ilor desf#urate n mod curent iar orice ac!iune desf#urat prezint o posibil e>punere la risc . &. ,n procesul de aplicare a managementului riscului de mediu este considerat #i aspectul optimizrii resurselor n domeniul activitatii respective care trebuie s aib ca efect direct protejarea mediului nconjurtor . /. 2anagementul riscului de mediu cuprinde) aplicarea sistematic a politicilor procedurilor #i practicilor de identificare a *azardului: anticiparea *azardelor: consecin!e posibile ale *azardelor:estimarea nivelelor de risc Bcantitative sau calitativeC: elaborarea criteriilor de ierar*izare a nivelelor de risc pe baza unor criterii #i obiective relevante: luarea deciziilor astfel nct s minimizm riscurile identificate . 0. 2anagementul riscului de mediu trebuie s se bazeze pe urmtoarele principii practice)crearea unei structuri care s se ocupe de aceste probleme: alctuirea unei ec*ipe de lucru cu o pregtire corespunzatoare: acoperirea tuturor opera!iilor pe durata e>isten!ei lor: realizarea periodic a unor analize de risc riguroase #i atotcuprinztoare: integrarea managementului riscului de mediu n celelalte sisteme de management de risc: reevaluarea periodic a managementului riscului de mediu . 1. 7pera!iile industriale au impact semnificativ asupra mediului dac nu sunt administrate corespunztor. Ele nu vor avea niciodat impact NzeroA asupra mediului ntotdeauna vor e>ista elemente de incorectitudine n desf#urarea opera!iilor miniere #i posibilit!i de producere a unor evenimente cu impact asupra mediului nconjurtor. 2anagementul riscului de mediu joac un rol important n desf#urarea acestor opera!ii deoarece probabilitatea aparti!iei unor evenimente nu poate fi eliminat n ntregime dect dac se iau msuri te*nice #i economice viabile. 5portul Evaluarii Riscului de 2ediu BE.R.2.C este acela de a asigura c riscul de mediu este acceptabil ajustat cu msurile de management control #i de cerin!ele de reglementare care nu impun costuri deosebit de mari inacceptabile. G. 2anagementul riscului de mediu trebuie s fie aplicat tuturor fazelor ciclului minier #i tuturor pr!ilor opera!iilor miniere . (. -n conformitate cu defini!ia general acceptat riscul este e>primat ca fiind produsul dintre probabilitatea apari!iei unui eveniment advers #i mrimea consecin!elor care apar dac respectivul eveniment se produce. -n cazul iazurilor de decantare evenimentul advers l constituie formarea unei bre#e n barajul sau digul de contur al iazului #i pierderea rapid #i necontrolat a sterilelor de flota!ie depuse n iaz. %onsecin!ele ruperii pot fi pierderi ale vie!ii omene#ti poluri accidentale cu efecte ecologice majore afectarea snt!ii popula!iei #i mediului pierderi economice n zona afectat costuri de refacere #i reabilitare a iazului de decantare #i a zonelor afectate afectarea imaginii companiei etc.. 3. %uantificarea riguroas a riscului necesit stabilirea probabilit!ilor de apari!ie a unor avarii care provoac pierderea necontrolat a con!inutului iazului de
+(G

decantare. -n Romnia este utilizat un procedu de evaluare empiric a riscului elaborat B$tematiu %onstantinescu #i 5#man +443C. 4. -ncadrarea barajelor #i a iazurilor de decantare n categorii de importan! se face n conformitate cu prevederile legii siguran!ei barajelor B8egea nr.0GGJ&''+C. +'. ,azurile de decantare din Romnia sunt clasificate n patru categorii de importan!)5 . de importan! e>cep!ional: ? . de importan! deosebit:% . de importan! normal: " . de importan! redus .

+((

Capitolul 11 #rogra%ul de +onitori are #R"8RA+.C 4E +"9IT"RIWARE "ocumenta!ia te*nic pentru solicitarea atoriza!ieiJautoriza#iei integrate de mediu trebuie s con!in #i proiectul de program de auto-monitorizare elaborat de titularul de activitate.%ondi!iile de monitorizare ale autorizatiei pot e>tinde scopul programului de auto-monitorizare propus de ctre solicitan!i dac agen!ia pentru protec!ia mediului decide astfel dar numai n baza prevederilor legale. Pentru orice monitorizare suplimentar impus agen!ia pentru protec!ia mediului trebuie s prezinte justificarea legal deoarece monitorizarea suplimentar nseamn costuri suplimentare pentru titularul de activitate. Programul de monitorizare trebuie s cuprind) Punctele de prelevare probe sau de msurare continu #i parametrii monitoriza!i: ;recven!ei monitorizrii: 2etodelor de prelevare #i analiz : ?aza de date: Regimului de raportare 2electarea punctelor )i para%etrilor de %onitori are $electarea punctelor de monitorizare trebuie s ia n considerare sursele punctiforme semnificative punctele adecvate de monitorizare a calit!ii factorilor de mediuB e>) monitorizarea calit!ii apelor de suprafa! amonte #i aval de punctul de evacuare ape uzate epurateC #i monitorizarea parametrilor critici ai procesului. $ursele punctiforme ale emisiilor de poluan!i care sunt considerate semnificative n ceea ce prive#te impactul posibil asupra mediului #i acelea care necesit e>isten!a msurilor de reducere a polurii pentru a respecta nivelurile de emisie acceptabile trebuie monitorizate. Punctele de monitorizare ambiental trebuie determinate lund n considerare rezultatele modelrii dispersiei #i loca!ia receptorilor vulnerabili. Pe lng monitorizarea emisiilor #i imisiiilor programul de monitorizare trebuie s ia n considerare acei parametrii critici ai procesului care pot determina un impact asupra mediului n cazul n care condi!iile de func!ionare ale procesului sunt anormale fapt ce poate duce la dep#iri ale valorilor limit de emisie. Frecvena %onitori rii ;recven!a cu care monitorizarea poate fi necesar pentru a asigura protec!ia mediului poate varia de la monitorizarea continu pn la monitorizarea orar lunar sau anual .;recven!a monitorizrii trebuie determinat n conte>tul vitezei #i dimensiunii impactului factorilor de risc #i resurselor necesare pentru monitorizare #i analiz dar ea trebuie s !in cont de prevederile legale n vigoare din domeniul protec!iei mediului. Tabel : E*emple privind 3recvena de monitori are 2ur$a #ara%etru I%pact7Ri$c
+(3

Frecvena

,nstala!ie de producerea a 5moniac ngr#mintelor c*imice ;erm de pui 5moniac

$ntatea popula!iei "isconfort n comunitate

%ontinuu automat

%o# incinerator Rafinrie 2oar de cereale

"io>ina %76 Praf

Efluentul de la p< %%7 fabric de %?71 produse "ebit farmaceutice

Patrulare l zilnic pentru depistarea mirosului 6emperatura $ntatea furnalului B;EC popula!iei continuu Ru %ontinuu -n timpul func!ionrii 9ecintatea benzii transportoare Xilnic $ta!ia de epurare 6rimestrial or#eneasc %ontinuu

+etode de prelevare )i anali 2etodele de prelevare #i analiz trebuie s fie metode standard sau ec*ivalente validate aprobate prin acte legislative. Personalul trebuie s fie calificat corespunztor iar ntregul scop al activit!ii de prelevare #i analiz s fac subiectul controlului calit!ii. 27E,67R,X5RE5 5ERU8U, Te,nicile manuale 6e*nicile manuale de monitorizare reprezint o component esen!ial pentru controlul emisiilor industriale n aer. Ele sunt utilizate pentru stabilirea conformrii cu limitele de emisie #i pentru validarea datelor furnizate de sistemele de monitorizare continu. 5cest capitol trateaz principiile generale implicate n cele mai utilizate te*nici manuale de monitorizare. E>ist dou tipuri de baz de poluan!i emi#i n cadrul unui proces. 5ce#tia sunt) poluan!i emi#i sub form de particule #i poluan!i care pleac de la surs sub form gazoas. 5numite gaze solubile Bde e>emplu <%,C pot fi emise prin ambele rute dac o surs Bde e>emplu un epurator umed de gazeC genereaz picturi care absorb o parte din gaz nainte de degajarea de la co# Bdin motive de prelevare picturile sunt tratate ca particuleC. 2surarea manual momentan a gazelor de co# implic prelevarea probei stabilizarea probei #i analiza n cadrul laboratorului. "ispozitivele portabile automate pot fi de asemenea utilizate pentru msurtorile momentane. -n figura de mai jos sunt prezentate tipurile principale de te*nici de monitorizare momentan)

+(4

Tehnici manuale de monitorizare momentan 6ole1tarea pro7elor:anali)e de la7orator


Prelevare izochinetic i colectare de particule pe un filtru

(surarea pe a!plasa!ent !ispozitive portabile automate" oferind o citire direct a concentraiei poluantului

Prelevarea i absorbia gazelor prin barbotare ntr-un lichid

Prelevarea i adsorbia gazelor pe un pat solid

Te,nici principale de monitori are momentan! 6e*nicile utilizate pentru prelevarea gazelor sunt total diferite #i mult mai simple dect acelea necesare pentru prelevarea particulelor. 5cest lucru se datoreaz faptului c de obicei gazele con!in un amestec omogen n cadrul co#ului #i este relativ simplu de ob!inut o prob relevant. 7 sond poate fi indrodus n orice pozi!ie n co# fiind utilizat o pomp cu vid pentru prelevarea volumului msurat pe colectorul adecvat. Pot aprea probleme la prelevarea gazelor reactive cnd sunt importante transportul #i stabilizarea probelor. -n contrast particulele formeaz o suspensie eterogen n flu>ul de gaz iar prelevarea trebuie s !in cont de distribu!ia pe mrime a particulelor care va fi n mod normal prezent. Este necesar prelevarea izoc*inetic pentru a asigura ob!inerea unei probe reprezentative. Probele cu particule trebuie prelevate dintr-o anumit pozi!ie n cadrul co#ului pozi!ie care este ferit de sursele de turbulen!e ale flu>ului Bde e>emplu flu>ul laminar este cel mai indicatC. 5cest lucru necesit selec!ia atent a loca!iei de prelevare. Factorii care tre!uie luai -n con$iderare la reali area %$urtorilor %anuale In$talaiile de pe a%pla$a%ent care tre!uie .urni ate pentru prelevarea e.icace )i -n $iguran
5utoriza!iile de mediu cuprind cerin!e privind obliga!ia titularului de activitate de a prevedea locuri adecvate pentru monitorizarea emisiilor eficace #i n siguran!. %ondi!iile te*nice care trebuie asigurate de titularul de activitate includ )

7rificii adecvate de prelevare n loca!ii pozi!ionate corespunztor: 5ccesul sigur la loca!iile de prelevare: 5ccesul la utilit!i Bde e>emplu la sursele de energieC: #i 5ccesul la informa!ia privind procesul.

#relevarea particulelor 2surarea particulelor necesit e>trac!ia gazelor de ardere din co# #i colectarea frac!iunii de particule pe un filtru adecvat. "imensiunea porilor filtrului va determina dimensiunea minim a particulelor colectate. Un gazometru uscat sau un alt dispozitiv
+3'

adecvat msoar volumul gazului prelevat nlturat de pe co#. ;iltrul este pregtit #i cntrit iar concentra!ia particulelor este calculat. 5naliza particulelor prelevate poate furniza date privind emisiile de metale grele sulf #i clor sub form de particule #i o gam de substan!e organice. Pentru ob!inerea probelor reprezentative ele trebuie prelevate folosind te*nicile izoc*inetice de pe o suprafa! valid de prelevare cu o distribuire corect a punctelor de prelevare. #relevarea i oc,inetica 5#a cum am men!ionat deja colectarea unei probe de particule dintr-un flu> de gaz este mai complicat dect colectarea unei probe gazoase. "ac con!inutul de particule al probei trebuie s fie reprezentativ pentru gazul de la co# atunci proba trebuie e>tras izoc*inetic. Prelevarea izoc*inetic nseamn c viteza #i direc!ia gazului care intr n orificiul dispozitivului de prelevare sunt controlate Bde e>emplu prin utilizarea unei pompe cu vid cu vitez variabilC astfel nct s se adapteze viteza #i direc!ia flu>ului de gaz din co#. Prelevarea izoc*inetic este ilustrat n figura de mai jos. "ac rata de prelevare este mai mic dect rata izoc*inetic atunci volumul prelevat va fi mai mic dect ar trebui s fie iar proba va con!ine particule mari ntr-o propor!ie e>agerat de mare. 5cest lucru se datoreaz particulelor mari care au avut impulsul de a-#i men!ine direc!ia la ntlnirea cu flu>ul mai sczut de la intrarea n orificiul dispozitivului de prelevare particulele mici curgnd pur #i simplu n jurul orificiului dispozitivului de prelevare. "ac rata de prelevare este mai mare dect rata izoc*inetic atunci volumul prelevat va fi mai mare dect ar trebui s fie iar distribuirea pe mrimi va ac!iona n sens invers.

#relevarea i oc,inetic! Pentru atingerea unei rate de prelevare izoc*inetic viteza n co# trebuie monitorizat. 9iteza poate fi msurat utiliznd un tub Pitot pozi!ionat aproape de orificiul dispozitivului de prelevare. #o iionarea $upra.eei de prelevare Pozi!ia optim pentru prelevarea de particule este ntr-o zon a conductei n care profilul flu>ului este ct mai aproape posibil de laminar. $uprafa!a de prelevare trebuie ndeprtat de sursele de turbulen! ale flu>ului precum ventilatoare #i conducte cotite. !+u ! $tandardul ,$7 4'4G C0#du*+! cere ca suprafa!aTe%pe de prelevare s fie de cinci diametri *idraulici I#di*!+0 B"<C n aval #i de doi "< n amonte fa! de cea mai apropiat obstruc!ie. -n plus Cupl!= suprafa!a de prelevare trebuie situat la cel pu!in cinci "< deprtare fa! de vrful +e %i * E*! +!%e#+ co#ului. -n practic este posibil ca aceste cerin!e s nu fie ndeplinite de co#urile i#*li#!+ e>istente. 6rebuie adoptat cea mai bun pozi!ie avnd n vedere costul. Eoile co#uri Tu2 Da)o!etr trebuie proiectate !innd cont de cerin!ele de prelevare a particulelor. Un e>emplu al
Pi+0+ u P 02! i#*!l4i+ ! Du4! R!*0d >?? BSP :il+ u Si)0!#e de ,*u $e e

+3+

P0%p !

G!40%e+ u u,*!+

unei suprafe!e adecvate de prelevare pentru o conduct circular este ilustrat n fi*ura de mai jos.
:lu5

&lo'

)onitor

# ( %!

#$%! !

:lu5

&lo'

Cocaia de monitori are a pra3ului ntre curburi ntr/un co' vertical Nu%rul %ini% )i po iia punctelor de prelevare Eumrul punctelor de prelevare ntr-o anumit suprafa! de prelevare trebuie astfel ales nct s ob!inem rezultate reprezentative din punct de vedere statistic. "imensiunile suprafe!ei de prelevare determin numrul minim de puncte de prelevare. Pozi!ia punctelor individuale de prelevare se determin prin mpr!irea suprafe!ei de prelevare n segmente cu suprafe!e egale. Punctele de prelevare cte unul n centrul fiecrui segment sunt pozi!ionate pe unul sau mai multe diametre Blinii de prelevareC. Pentru mai multe detalii consulta!i metodele standard specifice. ;igura de mai jos ilustreaz configurarea punctelor de prelevare pentru o conduct circular.

+3&

1 ( + ,

*d

#o iiile de prelevare n conductele circulare Li$ta de veri.icare pentru prelevarea particulelor -n cele ce urmeaz este prezentat o list de verificare a elementelor de care trebuie s se !in cont pentru asigurarea unei prelevri adecvate a particulelor) 8oca!ia suprafe!ei de prelevare respect cerin!ele curgerii laminare: Eumrul minim de a>e de prelevare pe suprafa!: Eumrul minim de puncte de prelevare pe suprafa!: Punctele de prelevare sunt localizate n centrul segmetelor de suprafa! egal: "imensiunea orificiului dispozitivului de prelevare a fost selectat pe baza profilului termic al vitezei: Ec*ipamentul permite reglarea flu>ului de pomparea la rata izoc*inetic: Este evitat condensarea care cauzeaz depunerea particulelor #i $pecifica!iile filtrului se potrivesc cu mrimea particulelor #i cu propriet!ile gazului de ardere. #relevarea .olo$ind %etode c,i%ice la ud 6e*nicile c*imice la ud folosesc barbotoare pentru absorb!ia poluan!ilor din gazele prelevate. 5ceast te*nic st la baza multor metode standard doar solu!ia de absorb!ie difer n func!ie de poluantul prelevat. Un lan! clasic de prelevare este ilustrat n ;igura de mai jos. =azul de prelevare este scos din co# printr-o sond construit din material inert Bsonda poate fi nclzit pentru a evita condensareaC. =azul este filtrat pentru a ndeprta particulele. =azul filtrat trece prin barbotoare de sticl ctre sisteme de rcire n pat de sticl ce con!in solu!ie c*imic de absorb!ie. =elul de silice este utilizat pentru a usca sticla. 9olumul de gaz prelevat este msurat folosind un

+3/

gazometru uscat. =reutatea poluantului captat n barbotoare este determinat prin analize de laborator #i se calculeaz concentra!ia poluantului.

P 02!
/as flo'

Probe

.eated filter

2%haust &lo' Di,p04i+i control - de device

:il+ u i#*!l4i+

E-!*u! e

:lu5 de $!4
+5 . 7a6.
(6 (

*0#+ 0l !l )lu5ului
Pump

!r3 gas meter

or

2mpt3

4ilica

P0%p !

G!40%e+ u u,*!+

@A B2 O2 ,!u N!OB

0ater 1ath

G0l B!ie de !p!

Sili*e

Diagrama schematic pentru tipurile de gaz acid

#relevarea .olo$ind tu!uri de a!$or!ie pentru $u!$tane organice individuale 6uburile solide de absorb!ie sunt utilizate n mod obi#nuit pentru captarea compu#ilor organici pentru analiz de laborator ulterioar. Un lan! standard de prelevare este ilustrat n ;igura de mai jos. %nd un flu> de gaz ce con!ine compu#i organici este trecut printr-un mediu fin divizat precum carbunele activ compu#ii organici sunt absorbi!i pe suprafa!. Eficien!a acestei absorb!ii depinde de compu#ii organici de mediu #i de prezen!a altor compu#i n gazul prelevat. %ele mai cunoscute metode de desorb!ie sunt) "esorb!ia cu solvent Bde e>emplu folosind disulfur de carbonC #i "esorb!ia termic L!#+ de
u,*! e :il+ u E$!li4!+ 0 !l )lu5ului

D0u! +u2u i de !d,0 2+ie i# ,e ie

P0%p!

G!40%e+ u

De2i+%e+ u

:lu5ul de $!4

+30

;ilter

"rRing train

;lo^ regulator

6^o adsorption tubes in series

Pump

=as meter

;lo^ meter

=as flo^

Asamblarea dispozitivelor pentru prelevarea de la co n tuburi de adsorbie

Ec,ipa%ent porta!il de %onitori are auto%at Ec*ipamentul portabil de monitorizare automat realizeaz msurarea rapid #i comod a emisiilor. 5desea este utilizat pentru selectare pentru identificarea proceselor care necesit msurtori suplimentare folosind metodele manuale standard. Elementele principale care stau la baza acestui tip de ec*ipament sunt similare celor pentru $2%E B$istemele de 2onitorizare %ontinu a EmisiilorC. Ec*ipamentele portabile disponibile sunt prezentate mai jos) "etector de ionizare cu flacr Bcompu#i organiciC: "etector de foto-ionizare Bcompu#i organiciC: 5nalizori de gaze de evacuare pe baz de celule electroc*imice B$7 & E7> %7 #i 7&C. Este important ca mediul de prelevare sau caracteristicile fizice #i c*imice ale gazului msurat s nu afecteze negativ performan!a instrumentului. $,$6E2E8E "E 27E,67R,X5RE %7E6,EUi 5 E2,$,,87R B$2%EC 5tunci cnd este fezabil din punct de vedere te*nic #i economic $2%E trebuie adoptate deoarece prin natura lor ofer un @tablou cuprinztorA asupra unei emisii. %alibrarea $2%E #i validarea datelor pe care le produc necesit msurtori periodice folosind te*nici manuale. 2+CE pentru %onitori area particulelor ,nstrumentele $2%E pentru msurarea particulelor pot folosi att te*nicile n interiorul co#ului ct #i te*nicile e>tractive.6oate dispozitivele sunt la fel de precise #i necesit calibrare periodic .

+31

Anali oare optice 2ulte instrumente de msur a particulelor func!ioneaz pe principiul analizei optice. 5ceste instrumente pot oferi o citire continu a concentra!iei de praf e>primat n mgJm/. 8umina de la o surs trece prin conduct #i este reflectat ntr-o oglind n cealalt parte. Particulele din conduct atenueaz fasciculul de lumina iar reducerea intensit!ii luminii este transformat ntr-un semnal electric care este utilizat pentru msurarea concentra!iei particulelor. "ispozitivele de msurare a concentra!iei de praf sunt calibrate n a#a fel nct concentra!ia de praf e>primat n mgJm / s poat fi msurat. +$urarea atenurii !eta %nd un fascicul de raze beta trece printr-un filtru de *rtie intensitatea fasciculului este atenuat. 5tenuarea este #i mai mare dac *rtia este acoperit cu particule. =azul este scos din conduct la o rat ct mai apropiat posibil de viteza izoc*inetic. Particulele sunt depozitate pe o sec!iune a rolei de *rtie de filtru. Rola avanseaz la o rat predeterminat pentru a permite msurarea atenurii beta. 2onitoarele beta au o gam de & - &.''' mgJm / n func!ie de ratele de prelevare de frecven!a prelevrii #i de perioada de integrare. 2+CE pentru %onitori area poluanilor ga o)i Pentru msurarea continu a gazelor de emisie poate fi utilizat o gam de te*nici diferite. 7ricare dintre aceste te*nici poate sta la baza unit!ii de analiz n sistemul $2%E. "ar n afar de unitatea de analiz e>ist diferite configura!ii posibile pentru proiectarea de ansamblu a $2%E. -n urmtoarele sec!iuni sunt prezentate) 7p!iunile pentru proiectarea sistemului: 6e*nicile utilizate n unitatea de analiz #i 5plicabilitatea te*nicilor la gaze specifice. #roiectarea $i$te%ului 0isteme e*tractive Un sistem e>tractiv cuprinde urmtoarele componente) #relevare) analizoarele vor da rezultate e>acte doar dac proba prelevata din co# este reprezentativ pentru gazele emise. Transport) integritatea probei trebuie men!inut n timp ce gazul este transportat de la co# pn la unitatea de tratare #i analizor. Tratare) orice tratare necesar pentru a face gazul compatibil cu analizorul nu trebuie s nlture nimic din poluantul msurat. 2anevrarea gazului este o component crucial a unui $2%E bazat pe e>trac!ie. Particulele trebuie ndeprtate iar gazele trebuie men!inute la o temperatur peste punctul de condensare. 6ipurile de sisteme de manevrare a gazelor sunt dup cum urmeaz) Cinii nc!l ite) materialul liniei #i temperatura trebuie s fie astfel inct poluantul s nu fie adsorbit absorbit sau sc*imbat din punct de vedere c*imic prin reac!ie nainte de intrarea n unitatea de analiz. Un sistem e>tractiv standard cu linie nclzit este ilustrat n ;igura de mai jos.
+3G

0istemele de diluare) aceste sisteme implic e>trac!ia #i diluarea imediat a probei utiliznd un gaz precum azotul. "iluarea este astfel nct punctele de condensare ale gazelor componente sunt reduse iar condensarea este evitat. =nc!l irea complet!) n acest caz sistemul de manevrare #i analizorul sunt nclzite pentru a men!ine gazele deasupra punctelor lor de condensare. .scarea tubului de p!trundere) acest lucru implic ndeprtarea selectiv a moleculelor de ap.

Linie Kn1l)it

Filtru =rosier

R1itor

Po!p

Us1to r

Filtru fin

Anali)at or

Dur de intrare pentru =a)elle +anevrarea de 1ali7rare

ga ului n sistemele e*tractive utili Fnd linia nc!l it!

0istemele In/situ 2onitoarele ,n-situ utilizeaz te*nicile optice pentru a msura gazele n co# n mod direct. %ele mai importante aspecte ale proiectrii sunt) 2en!inerea curat a ferestrelor #i reflectoarelor astfel nct pe direc!ia razei de monitorizare s nu fie perturbat. "ificult!i la calibrare. 1e,nici analitice utili ate -n 2+CE Elementele principale implicate n fiecare te*nic #i aplicabilitatea lor pentru diferite substan!e c*imice trebuie bine analizate. 6e*nicile comune de analiz sunt prezentate n tabelul de mai jos. $pectrometrie j n infraro#u ;luorescen! j n ultraviolet "etectarea j ionic cu flacr %onductometrie j %romatografia j gazelor %elul j electroc*imic ;otometrie j cu flacr "etectarea j ionic foto
+3(

$pectrometrie j n ultraviolet %*emiluminescen! j %olorimetrie j Poten!iometrie j $pectrometrie j de mas ;luorescen! j n raze P 7>idare j catalitic %mp j de diode vizibile J

ultraviolete Paramagnetism j iar utilizarea lor n $2%E pentru anumi!i poluan!i comuni este prezentat n 6abelul urmtor)
#RINCI#I4L DE DE1ECBIE 1% 1io*id de sul3: E",R e>tractiv E",R ,n situ 2surarea e>tractiv a U9 prin derivata a doua E"U9 e>tractiv U9 vizibile ,n situ ;luorescen! e>tractiv ;otometrie e>tractiv cu flacr Electroc*imie e>tractiv B% "*i i de a ot E",R e>tractiv Bpentru E7 E&7C E",R ,n $itu Electroc*imic %*emiluminescen! A% Kidrocarburi E",R e>tractiv Bdoar %<0C "etector E>tractiv ,onic cu ;lacr B",;C 5l!i compu#i care absorb,R <&7 particule 5lte *idrocarburi: *idrocarburile o>igenate au un rspuns mai sczut. Un rspuns redus se observ cu azot clor #i o>igen ce con!ine *idrocarburi 5bsorb!ia prin al!i compu#i ,R pierderi n cadrul cablului de transmisie cu fibre optice %ompu#i care deterioreaz coloana n timpul separrii gazelor %7 <&7 particule <&7 particule <&$ E</ $7/ %7& <&7 #i posibil E</ %7& %7 E7 E7& $7/ *idrocarburi #i particule <&7 E7& <&7 $7/ <&7 E</ <&$ <&7 %7& %7 E7 E7& $7/ particule <&7 %7& %7 E7 E7& $7& particule IN1ERFERENBE

,R vizibile ,n-situ Boptica fibrelorC

%romatografia gazelor - "etector ",; 7>idare catalitic 4% +ono*id de carbon E",R e>tractiv

+33

,R ,n-$itu Boptica fibrelorC

5l!i compu#i care absorb ,R <&7 particule. Pierderi n cadrul fibrelor optice. 5l!i compu#i care absorb ,R <&7 E& <idrocarburi #i amoniac nesaturat

,R ,n-$itu $pectrometrie de mas e>tractiv Electroc*imic

+34

2+CE pentru u%iditate( te%peratur( pre$iune )i vite "atele produse de un $2%E vor necesita corectarea la condi!iile standard. -n co#urile n care gazele sunt la temperatur ridicat umezeal ridicat sau con!in o>igen n propor!ii foarte diferite fa! de condi!iile de referin! privind 7& atunci factorul de corec!ie va fi mare. 2surarea e>act a acestor parametrii este de importan! egal cu msurarea nivelului poluantilor. -n 6abelul de mai jos sunt enumerate cteva dintre te*nicile utilizate pentru msurarea contuinu a umidit!ii temperaturii presiunii #i vitezei.

#ara%etru Umiditate 6emperatur Presiune BbarometricC Presiune Bn co#C 9itez

1e,nicile 2+CE E",R pentru sistemele in-situ #i sistemele e>tractive 6ermice "e rezisten! 5custice ?arometru aneroid 2anometru lic*id 2anometru piezoelectric Presiune dinamic Principiul ec*ilibrarii Ultrasonice

+ONI1ORIEAREA E+I2IILOR IN A#L +$urarea de!itului 2surarea debitului este de o importan! major pentru calcularea ncrcrilor de poluan!i n apele receptoare. 2surarea debitului depinde de locul unde se realizeaz #i anume) n cazul canalelor desc*ise nl!imea efluentului este n mod normal msurat folosind canalele vitrate sau canalele de msurare a debitelor. %analul panta forma obstacolelor #i tipul de debitmetru utilizat Bsond presiune msurarea nivelului prin air bubbles sau ultrasonicC sunt parametri importan!i care trebuie avu!i n vedere. n cazul canalelor nc*ise abordarea este din nou important fiind preferate zonele de turbulen! pentru asigurarea unei bune amestecri iar tipul de debitmetru poate fi ales Belectromagnetic anafor ultrasonicC. "ebitul apei reziduale trebuie determinat utiliznd metode adecvate de msurare. #relevarea pro!elor de ap u at 8a prelevarea probelor de ap uzat trebuie avute n vedere trei aspecte) metoda de prelevare natura dispozitivului de prelevare #i conservarea probei. 5numi!i parametri trebuie msura!i in-situ deoarece valoarea lor se poate sc*imba n timpul transportului probei la laboratorul de analize.

+4'

!etoda de prelevare E>ist dou metode fundamentale de prelevare) prelevarea momentan #i probele medii alctuite din prelevri momentane.Pentru calcularea ncrcrilor anuale sunt preferate probele medii. Probele medii E>ist dou tipuri de probe medii) propor!ionale cu debitul #i propor!ionale cu timpul. Pentru probele propor!ionale cu debitul se preleveaz o cantitate fi> de probe pentru fiecare volum predefinit. Pentru probele propor!ionale cu timpul se ia o cantiate fi> de probe pentru fiecare unitate de timp. Probele propor!ionale cu debitul sunt preferate deoarece ele sunt mult mai reprezentative pentru emisii. Prelevarea propor!ional cu timpul este relevant doar dac curgerile de ap rezidual sunt constante #i regulate. Este normal prelevarea probelor medii timp de &0 de ore pentru a afla valoare medie zilnic. Prelevarea probele medii se face n general automat. Probele momentane Probele momentane sunt prelevate n momente aleatorii #i nu sunt legate de debit. Probele momentane sunt folosite n urmtoarele situa!ii) dac compozi!ia apei uzate este constant: dac utilizarea unei probe medii zilnice nu este potrivit Bde e>emplu atunci cnd apa con!ine uleiuri minerale sau substan!e volatile sau atunci cnd datorit dezagregrii evaporrii sau coagulrii n probele zilnice au fost msurate procente mai sczute dect sunt deversate n realitateC: pentru verificarea calit!ii apelor uzate deversate ntr-un anumit moment. "e asemenea probele momentane sunt n general utilizate n timpul efectuarii activit!ii de inspes!ie sau control. Locaia de prelevare Probele de ap uzat trebuie prelevate ntr-o zon turbulent a cursului. 8a prelevarea dintr-un sistem nc*is prevzut cu ec*ipament de prelevare @on-lineA punctul de prelevare nu poate fi ntr-o cotitur a conductei sau n locurile n care conducta se ngusteaz. "ac apa uzat este deversat prin pompare punctul de prelevare trebuie situat pe conducta de refulare a pompei.
Kn fun1ie de 1ondiiile din autori)atiei, pro7ele de ap u)at epurat pot fi prele<ate la surs 9nainte de a fi a!este1ate 1u alte ape u)ate "de<ersate 9n siste!ul de 1anali)are' i:sau e<a1uarea 9n r-u8 La lo1urile respe1ti<e de prele<are tre7uie sa e?iste sufi1ient spaiu pentru a instala e1 ipa!entul auto!at de prele<are8

+E1ODE DE #RELE>ARE A DEME4RILOR Pentru de#eurile produse titularul de activitate trebuie s nregistreze #i s pstreze nregistrrile o perioad adecvat de timp privind) aC %ompozi!ia de#eului: bC %antit!ile produse: cC Rutele de eliminare a de#eului: dC %antit!ile trimise pentru valorificare.
+4+

Eona de pe a%pla$a%ent unde de)eurile $unt eli%inate 8a punctele specificate n timpul procesului de eliminare a de#eurilor sunt prelevate cupe BincrementeC de de#euri. 5cestea sunt colectate n recipiente curate drept probe medii #i desemnate drept Nprobe primareA. 2rimea fiecrei cupe instrumentul utilizat #i punctul din care sunt prelevate cupele vor varia n func!ie de volumul de de#euri. Colectarea de pe o !and tra$portoare 7 prob poate fi colectat prin plasarea unui recipient de mrime adecvat Bde e>emplu un vagonetC ntr-un punct corespunztor sub banda transportoare pn cnd se ob#ine o prob de circa +'' Hg .
Kn 1a)ul prele<rii pro7elor 9n ti!pul des1r1rii 9ntr/un <e i1ul sau re)er<or de la un tan1 inter!ediar de 1ole1tare, toate pro7ele tre7uie prele<ate 9n ti!pul des1r1rii i transferului deeurilor din tan1ul de depo)itare 1tre 1a!ionul prestatorului de ser<i1ii8 Pentru deeurile solide +% pro7e 9n Jur de +% &= fie1are tre7uie 1ole1tate de/ a lun=ul 9ntre=ii li!i a 1urentului de des1r1are pe toat durata a1esteia8 Pentru deeurile li1 ide +% pro7e 9n Jur de + litru fie1are tre7uie 1ole1tate de la 1urentul de de<ersare pe par1ursul 9ntre=ii perioade de de<ersare8 A1este pro7e tre7uie plasate 9ntr/un re1ipient ade1<at 1urat8 Odat 1ole1tat a1est a!este1 este dese!nat drept pro7 pri!ar8

Colectarea -n ti%pul de$crcrii -ntr8un %i5loc de tran$port $au ci$terna

Colectarea directa din depo itul de de)euri

Prele<area pro7ei de deeuri din depo)it se reali)ea) 1u <e i1ule dotate 1u 1up , iar prele<area se fa1e din deeul depo)itat re1ent )ona de depo)itare Folosind un <e i1ul !e1 ani1 ade1<at, prele<ai o 1up de deeu re1ent depo)itat "apro?i!ati< +%% de &='8 Pro7a se depo)itea) 9ntr/un re1ipient ade1<at sau pe o folie de plasti18

EGO+O1 MI +IRO2 Ego%ot 2onitorizarea zgomotului poate include monitorizarea de rutin a surselor punctiforme realizarea regulat BanualC a studiilor privind nivelele de zgomot aceast abordare fiind cea mai eficace din punct de vedere al costurilor pentru monitorizarea nivelului de zgomot produs pe un amplasament industrial. %nd este important determinarea contribu!iei unei anumite surse punctiforme la rezultatul total al zgomotului pot fi cerute msurtori comple>e n special dac instala!ia nu poate fi pornit #i oprit pentru repetarea msurtorilor. %teodat o combina!ie de msurtori cu un instrument de msur a nivelului de zgomot realizate n aproapierea unei instala!ii diferite dar identice mpreun cu calculele adecvate pot fi utilizate pentru a estima contribu!iile pe baza analizei frecven!ei. -ntr-o zon aglomerat a instala!iei poate fi utilizat un instrument de msurare a intensit!ii. 5ceast te*nic poate fi util de e>emplu n cazul n care este necesar estimarea efectului atenurii zgomotului unei anumite instala!ii localizat printe celelalte surse de zgomot. 5cest tip de instrument de msur este foarte direc!ional n msura n care contribu!iile de zgomot de la alt instala!ie din zon pot fi eliminate n mod
+4&

virtual. "e#i este n general disponibil acest tip de instrument de msurare este foarte scump #i trebuie utilizat de ctre personal special instruit n acest sens. Precizia rezultatelor va depinde de asemenea de constrngerile practice precum limitarea accesului la instala!ia c*eie ceea ce poate ngreuna realizarea msurtorilor adecvate. 7 te*nic alternativ pentru estimare este de a grupa mpreun activit!ile zgomotoase dac ele acoper o zon relativ mic. Ulterior se pot realiza msurtori sau se pot face estimri. "ac este necesar reducerea emisiilor de zgomot de la grupul de surse atunci poate avea loc o investiga!ie mai detaliat. 5ceast abordare poate reduce volumul de munc din moment ce daca un grup nu cauzeaz o problem n afara amplasamentului iar ?56 este aplicat nu mai este necesar munca suplimentar privind acele surse din cadrul grupului: oricum aceast procedur trebuie utilizat cu aten!ie. +iro$ +$urarea %iro$ului %ondi!iile de autorizare nu permit unei instala!ii s cauzeze probleme de miros n afara limitelor amplasamentului. 5vnd n vedere c mirosul este subiectiv el poate fi cteodat raportat la un parametru msurabil de e>emplu amoniac dar nasul uman rmne cel mai bun instrument pentru evaluarea mirosului. 5cest lucru se datoreaz n principal faptului c nasul este capabil s identifice n pr!i pe miliard care este sub limita minim de detec!ie pentru multe sisteme analitice. Easul uman poate fi antrenat pentru evaluarea mirosului fie prin msurarea concentra!iei Bec*ipe de e>per!i specializa!i n analizarea mirosuluiC sau studii n domeniu B]Patrule pentru detectarea mirosuluiKC. 2etodele au fost dezvoltate pentru a transforma percep!ia uman a mirosului n rezultate recunoscute #tiin!ific #i legal calificri bazate pe metode de analiz statistic. 5ceste metode sunt stabilite n EE +/(&1)&''/ B7lfactometrie dinamicC. Principiul ec*ipei de e>per!i specializa!i n analizarea mirosului func!ioneaz pe baza dilurii unei probe prelevate n recipiente adecvate spre valoare prag Bde e>emplu diluare la care e>ist o probabilitate de detectare a mirosului de 1'VC. Rezultatele sunt raportate drept unit!i de miros unde +'' de unit!i de miros Z o prob ce necesit +'' de dilu!ii nainte ca 1'V dintre e>per!ii specializa!i n detectarea mirosului s nu poat detecta mirosul. 2irosurile sunt comparate cu n-butanolul cu care cantitatea de mirosBuriC care atunci cnd este difuzat ntr-un m / de gaz fr miros n condi!ii standard cauzeaz un rspuns psi*ologic de la o ec*ip Bprag de detectareC ec*ivalent cu cel ob!inut prin 0' ppb B' +&/ mgJEm/C de n-butanol. 2embrii ec*ipei sunt selecta!i pe baza sensibilit!ii la n-butanol #i a consecven!ei lor de reac!ie utiliznd te*nici de selctare similare celor utilizate pentru ec*ipele de degusttori din sectorul alimentar.

+4/

Avanta5e 7biectiv #i mai sensibil dect analiza c*imic. $e coreleaz direct cu efectul de ]neplcereK asupra receptorilor umani. 7 metoda bun n special pentru msurarea surselor cu concentra!ii ridicate Bemisii la co#C nu att de adecvat pentru nivelurile de fond diluate. %u ajutorul modelelor de dispersie rezultatele pot fi utilizate pentru a corela datele din reclama!ii. De avanta5e 8aboratoare specializate #i ec*ipament de prelevare de probe. Probele trebuie analizate n &0 de ore. %osturi moderate pn la ridicate daca este utilizat o firm de e>per!i $erviciul analitic nu este disponibil imediat. Erori de WJ- 0'V.

#atrule de detectare a %iro$ului 5uto-monitorizarea emisiilor de mirosuri poate fi implementat prin utilizarea patrulelor de detectare a mirosului. 5ceast te*nic este descris n g*idul german ]=,R8K privind mirosurile. 5ceast te*nic implic selectarea pe amplasament a personalului care este sensibil la miros si care n general nu este e>pus la emisii n mod direct. Patrula de detectare a mirosului face observa!ii n diferite momente ale zilei #i fiecare membru nregistreaz condi!iile meteo #i pentru fiecare loca!ie dac se detecteaz miros sau nu. 7bserva!iile patrulei sunt compilate ntr-o analiz eliminnd valorile e>treme pe baza procedurii predeterminate. -n mod obi#nuit msurtorile pentru miros se efectueaz de 0-1 ori pe sptmn. 5cest sistem nu necesit ec*ipament scump de prelevare sau utilizarea serviciilor specializate dar necesit o metod riguroas #i aport ridicat de for! de munc. 2CKE+ELE DE A2IG4RARE A CALI1LBII Pentru a asigura un standard suficient de ridicat pentru colectarea #i procesarea datelor orice dat de monitorizare trebuie ntrit printr-un set de proceduri reglementate pentru calibrare verificarea scurgeilor mentena! #i caracter adecvat. 5ceste proceduri sunt cerute pentru a furniza ndrumare privind metodele standard #i pentru a oferi ncredere #i siguran! n rezultatele ob!inute. 5ceste proceduri sunt cunoscute sub denumirea de asigurarea #i controlul calit!ii. $c*emele de asigurare a calit!ii sunt adoptate din ce n ce mai mult de ctre organiza!iile de msurare pentru a spori ncrederea #i siguran!a n rezultatele lor de monitorizare. 5ceste proceduri sporesc calitatea datelor #i ofer un domeniu mai bun pentru e>actitate #i comparabilitate #i sunt a#adar recomandate drept cea mai bun practic n monitorizarea emisiilor. 5r fi de preferat ca laboratoarele care iau parte la monitorizarea emisiilor provenite din activit!ile industriale s-#i stabileasc un sistem de asigurare a calit!ii dac este

+40

posibil acreditat de ctre un organism autorizat sau certificat de ctre un organism independent de certificare. 5sigurarea %alit!ii 5decvate poate permite unui laborator s demonstreze c are instala!ii #i ec*ipamente adecvate pentru a realiza analize c*imice #i c aceste activit!i sunt realizate de personal competent ntr-o manier controlat urmnd o metod validat documentat. Principiile asigurrii calit!ii au fost formalizate ntr-o serie de protocoale #i standarde publicate. %ele mai recunoscute #i folosite pe scar larg n testarea c*imic se impart n trei categorii #i se aplic conform nevoilor fiecrui laborator. %ele trei categorii sunt) k ,$7 4''' #i documentele ec*ivalente na!ionale #i interna!ionale ale acestui standard. 5cestea se refer n primul rand la managementul calit!ii pentru instala!ii de produc!ie sau care furnizeaz servicii inclusiv analize c*imice. k ,$7J,E% =*idul &1 #i standardele derivate na!ionale #i interna!ionale ale acestuia. 5cestea trateaz n special competen!ele te*nice ale laboratoarelor care realizeaz teste specifice. k 7E%" =*id pentru ?una Practic de 8aborator B?P8C #i documentele ec*ivalente la nivel na!ional sau sectorial ale acestuia. 5ceste g*iduri se preocup de condi!iile #i procesele organiza!ionale n cadrul crora se realizeaz studiile de laborator legate de activitatea laboratorului. Eu este surprinztor faptul c cerin!ele principalelor protocoaleJstandarde de calitate au multe elemente comune sau similare. -n plus cu privire la asigurarea calit!ii e>ist abordri privind 2anagementul %alit!ii 6otale B2%6C care pune accent pe mbunt!irea continu. -n centrul acestui g*id st afirma!ia c la nivel te*nic buna practic a asigurrii calit!ii analitice este independent de sistemul de asigurare a calit!ii adoptat formal. 5sigurarea calit!ii descrie msurile generale pe care le utilizeaz un laborator pentru asigurarea calit!ii opera!iunilor sale. -n mod specific aceste msuri ar putea s includ) $istemul calit!ii Personal calificat instruit #i competent Ec*ipament adecvat ntre!inut #i calibrat 2etode documentate #i validate Proceduri de raportare #i control 5udituri interne #i proceduri de revizuire %erin!e pentru rectivi calibran!i standarde de msurare #i materiale de referin! 2ediu de laborator adecvat Proceduri de instruire #i nregistrri %ontrolul calit!ii 6rasabilitate 6estarea eficacit!ii Proceduri privind reclama!iile

+41

Procedura de 5sigurare a %alit!ii trebuie s garanteze c) o o o o o 2surtorile sunt realizate conform unui protocol stabilit E>ist proceduri corecte de control al calit!ii $-a aderat la procedurile de control al calit!ii Procedura de identificare #i direc!ionare a probelor este bine documentat $unt folosite procedurile corecte de raportare

Programul de 5sigurare a %alit!ii trebuie de asemenea s cuprind prevederi pentru inspec!ia procedurilor de msurare a#a cum sunt ele realizate. 5cest lucru este cunoscut sub denumirea de audit al calit!ii. Un audit al calit!ii poate fi definit ca @o e>aminare sistematic #i independent pentru a determina dac activit!ile privind calitatea #i rezultatele asociate sunt sau nu n conformitate cu msurile planificate #i dac aceste aranjamente sunt sau nu implementate efectiv #i sunt adecvate pentru atingerea obiectivelorA B,$7 30'&-+440 /.+'C. 5cest audit al calit!ii poate fi realizat de laboratorul n sine sau de ctre un organism e>tern independent ca parte a procesului de acreditare acest ultim caz find mai cunoscut n mod obi#nuit sub denumirea de evaluare. Un program de 5sigurare a %alit!ii poate fi implementat ntr-o organiza!ie pentru a garanta faptul c toate msurtorile sunt realizate la acela#i standard #i ofer rezultate comparabile. Un laborator poate decide s-#i conceap propriile proceduri de asigurare a calit!ii sau poate urma unul din protocoalele stabilite. CORECBII MI #REL4CRAREA 21A1I21ICL Urmtoarele sec!iuni arat pentru fiecare factor de mediu aspectele importante n mod special precum) msurarea volumului prelevarea probelor cum se proceseaz datele cum se calculeaz media anual media lunar. E%i$iile -n aer 8imitele emisiilor n aer sunt n general e>primate ca o concentra!ie masic Bde e>emplu mgJm/C sau mpreun cu flu>ul volumetric emis ca un flu> al masei Bde e>emplu HgJ*C. %teodat sunt folosite #i limite specifice ale emisiilor Bde e>emplu HgJt de produsC. %oncentra!ia masic a unei emisii este concentra!ia medie a componentei msurate dac este necesar n sec!iunea ncruci#at a canalului gazului rezidual al sursei de emisie ntr-o anumit perioad de timp de referin!. -n mod normal pentru instala!ii cu condi!ii de e>ploatare constante n timp se fac trei msurtori individuale n momentul func!ionrii continue neintrerupte cu emisie ma>im. Pentru instala!iile ale cror condi!ii de e>ploatare variaz n timp msurtorile se fac ntr-un numr suficient Bde e>emplu un minimum de #aseC la momentul n care din e>perien! pot fi cauzate emisii ma>ime. "urata msurtorilor individuale este n general de jumtate de or: rezultatele msurtorilor individuale sunt evaluate #i indicate ca valori medii pe jumtate de or. $unt posibile #i alte perioade de referin! de e>emplu pentru procesele n #arje.
+4G

Prelevarea particulelor dintr-un gaz rezidual care curge trebuie fcut izoc*inetic Bde e>emplu la aceea#i vitez ca cea a gazuluiC pentru a preveni separarea sau perturbarea distribu!iei pe mrimi a particulelor datorit iner!iei particulelor conducnd la falsificarea con!inutului msurat n solide. "ac rata de prelevare este prea ridicat con!inutul de praf msurat va fi prea sczut #i invers. 5cest mecanism depinde de distribu!ia pe mrimi a particulelor. Pentru particule cu diametru aerodinamic f ' 1 mm efectul acestei iner!ii este practic neglijabil. 2onitorizarea continu va fi o cerin! n multe autoriza!ii unde beneficiile de mediu n ceea ce prive#te controlul riscului #i costul monitorizrii justific investi!ia #i costul de e>ploatare. "eterminarea paralel continu a parametrilor de e>ploatare de e>emplu temperatura gazului rezidual debitul gazului rezidual con!inutul de umezeal presiunea sau con!inutul de o>igen permite evaluarea msurtorilor realizate continuu. $e poate renun!a la msurarea continu a acestor parametri dac ace#tia din e>perine! arat doar devia!ii u#oare care sunt neglijabile pentru evaluarea emisiilor sau pot fi determina!i prin alte metode care ofer suficient certitudine. Conver$ia la condiiile $tandard de re.erin "atele de monitorizare pentru emisiile n aer sunt prezentate n mod normal fie n termenii flu>ului real fie n termenii unui flu> @normalizatA. "iferen!a este c datele normalizate sunt standardizate la o anumit temperatur #i presiune care sunt n mod obi#nuit 'l% #i respectiv + atm. 7ricum cteodat referin!ele pot fi &1l% #i respectiv + atm. Urmtoarele condi!ii pot fi folosite la prezentarea datelor) [ m/ - metrul cub real Bla temperatura #i presiunea realC: [ Em/ . normal metru cub Bn mod obi#nuit la +(/lQ #i +'+ / HPaC: #i [ metrul cub standard Bn mod obi#nuit la &43lQ #i +'+ / HPaC Pentru gazele de ardere se face o corec!ie la +1V7 &. Este esen!ial de precizat n ce condi!ii sunt prezentate datele de testare la surs nainte de determinarea estimrilor anuale ale emisiilor. Conver$ia la concentraia de o/igen de re.erin %teodat datele de emisie sunt e>primate la un anumit procent dat de o>igen de e>emplu n procesele de ardere. %on!inutul de o>igen reprezint o valoare de referin! important de la care se pot calcula concentra!iile msurate conform ecua!iei)
&+-7? &+-72

E? Z

> E2

unde) E2 Z emisia msurat E? Z emisia bazat pe con!inutul de o>igen 7 2 Z con!inutul msurat de o>igen 7? Z con!inutul de o>igen de referin!. Calcularea %ediilor 2ediile zilnice sunt n general calculate pe baza mediilor la jumtate de or cu e>cep!ia cazului n care se specific altfel n autoriza!ie.
+4(

Apa u at Calcularea %ediilor pentru ap %oncentra!ia anual medie poate fi determinat dup cum urmeaz) % Z m B%prob or %ziC J numr de probe %prob Z concentra!ia msurat ntr-o perioad mai mic de &0 de ore Bde obicei o prob momentanC %zi Z concentra!ia zilnic msurat ntr-o prob medie la &0 de ore. +i5loace alternative de e$ti%are -n func!ie de informa!iile disponibile datele pot fi calculate n diferite moduri) +. %oncentra!iile msurate pe zi sunt nmul!ite cu cantitatea deversat a apelor uzate n aceea#i perioad de timp. 2edia ncrcrilor zilnice este determinat #i apoi nmul!it cu numrul zilelor de deversare din anul respectiv. Pasul +) ncrcarea zilnic Z concentra!ia > flu>ul zilnic Pasul &) ncrcarea anual Z ncrcarea medie zilnic > numrul de zile de deversare &."ac nu e>ist msurtori sau deversri zilnice se poate defini o anumit zi sau un numr de zile prin consultri cu managerul de calitate a apelor ca fiind reprezentativ pentru o anumit perioad. 5cesta ar fi cazul de e>emplu pentru companiile sezoniere care elimin majoritatea ntr-o perioad scurt n timpul anului. Bde e>emplu perioada de recoltareC. 5ceast metod poate fi aplicat pentru ncrcrile zilnice dar #i acolo unde este relevant pentru concentra!iile zilnice #iJsau flu>urile zilnice. Pasul +) ncrcarea zilnic Z concentra!ia zilnic reprezentativ > flu>ul zilnic reprezentativ Pasul &) ncrcarea anual Z suma ncrcrilor zilnice Bcnd este relevant suma ncrcrilor sptamnaleC /. "oar cnd nu e>ist msurtori continue se poate opta pentru o abordare n care se calculeaz concentra!ia medie n anul relevant #i este nmul!it cu flu>ul anual. 5cesta din urm poate fi determinat ca medie a unui numr de msurtori zilnice ale flu>ului sau determinat n alt mod Bde e>emplu cu capacitatea pompei sau orele de e>ploatare sau n concordan! cu acordulC ca flu> anual. 0. -n anumite cazuri o companie poate determina de asemenea o ncrcare anual corect cu ajutorul unui calcul. 5cest lucru ar putea fi folosit pentru substan!e adugate n cantit!i cunoscute dar pentru care analiza nu este posibil sau este foarte scump. 1. Pentru deversrile relativ mici ale anumitor sectoare particulare ncrcrile de %?7 sau %%7 #i metale Badesea baza pentru limitC sunt determinate folosind coeficien!i baza!i pe cifrele de produc!ie sau pe cantitatea deversatJconsumat de ap. RA#OR1AREA REE4L1A1ELOR A41O8+ONI1ORIELRII

+43

Raportarea rezultatelor de monitorizare implic rezumarea #i prezentarea rezultatelor de monitorizare informa!iilor asociate #i rezultatelor conformrii n mod real. %ea mai bun practic se bazeaz pe luarea n considerare a urmtoarelor aspecte) cerin!ele #i audien!a pentru rapoarte responsabilitatea prducerii rapoartelor categoriile de rapoarte scopul rapoartelor bunele practici de raportare aspecte legale ale raportrii considerente privind calitatea. Cerinele )i audiena Rapoartele de monitorizare sunt solicitate pentru)) - a dovedi c operatorul economic se conformeaz cu prevederile legisla!iei na!ionale #i comunitar #i actele de reglementare: - a demonstra performan!a de mediu a operatorului economic) prin implementarea celor mai bune practici n domeniu utilizarea eficient a resurelor #i contribu!ia la dezvoltarea durabil: - -pentru a furniza date pe care autorit!ile de reglementare s le poat folosi ca dovad a conformit!ii sau neconformit!ii n situa!ii judiciare Bde e>emplu acuza!ii recursuriC - -inventare de emisii: - -comercializarea emisiilor) pentru a furniza date cu privire la emisiile de poluan!i pentru negocierea #i tranzac!ionarea cotelor admise de emisii Bde e>emplu ntre instala!ii sectoarele industriale statele membreC - -ta>ele de mediu - -informarea publicului. 5ceast list dovede#te c e>ist o serie de utilizatori sau @audien!A pentru rapoartele de monitorizare Bde e>emplu legislatori procurori autorit!i de reglementare operatori speciali#ti n inventare organisme de certificare #i acreditare autorit!i fiscale comercian!i de permise #i publicC. Re$pon$a!ilitatea raportrii -n statele membre ale U.E. e>ist tendin!a general de a transfera mai mult responsabilitate operatorilor. %ondi!iile de autorizare cer ca o copie a rapoartelor de monitorizare #i a coresponden!ei cu autorit!ile s fie pstrat pe amplasamentul operatorului #i s fie disponibile pentru activita!ile de inspec!ia #i control. -n conformitate cu prevederile %onven!iei 5ar*us la care Romnia este parte operatorii trebuie s furnizeze informa!iilor publice privind mediul #i s elaboreze rapoarte non-te*nice care s fie disponibile pentru public pe pagina de ^eb a companiei la punctul de informare documentare #i la agen!ia local pentru protec!ia mediului. -n acest fel dezinformarea poate fi controlat iar operatorul poate s-#i prezinte realizrile sale n domeniul protejrii mediului n ntregul su. 2copul rapoartelor
+44

$copul rapoartelor de monitorizare este de a prezenta autorit!ilor de reglementare autorit!ilor locale #i publicului dovezi privind modul de func!ionare a activit!iiJinstala!iei #i impactul acesteia asupra mediului. 8a elaborarea raportului de monitorizare se au n vedere trei aspecte principale #i anume) 1ipul $ituaiei %ea mai bun practic implic definirea #i luarea n considerare a situa!ieiBlorC care conduc la cerin!e pentru monitorizare precum) - punerea n func!iune a unei instala!ii: - sc*imbri suferite de un proces e>istent prin) utilizarea unui nou tip de combustibil materii prime etc.: - reclama!ii sau dovezi ale efectelor duntoare - condi!iile din actele de reglementare privind raportarea periodic: - condi!iile de calificare pentru o sc*em de certificare de mediu: - un audit pentru verificarea corectitudinii monitorizrii de rutin: - parte a unei analize generale a performan!ei instala!iei Bde e>emplu analiza ciclului de via! sau analiza cost-beneficiuC. #erioada de ti%p %ea mai bun practic implic definirea #i tratarea perioadelor de timp specificate n autoriza!iile de mediu #i ape #i a celor necesare pentru evaluarea conformrii #iJsau a impactului de mediu. 5ceasta include aspecte precum) o perioada total considerat: o frecven!a prelevrii probelor sau a citirilor de-a lungul perioadei: o timpul de rspuns al instrumentelor utilizate: o perioada de timp n care datele sunt acumulate #i pentru care se calculeaz media: Locaia Rapoartele trebuie s acopere toate loca!iile de interes pentru obiectivul de monitorizare. %ea mai bun practic include detalii de raportare ale) - amplasrii punctelor de monitorizare) de e>emplu)coordonate motivarea alegerii loca!iei frecven!a msurrtorilor etc.: - mediilor de recep!ie)e>)ap aer sol. Bunele practici de raportare
E>ist trei etape n raportarea informa!iei privind monitorizarea) +. %olectarea datelor &. =estionarea datelor /. Prezentarea rezultatelor.

&''

Colectarea datelor 5ceasta implic colectarea de msurtori #i date de baz dela sistemul de automonitorizare. %ea mai bun practic n colectarea datelor pentru raportare prevede parcurgerea urmtoarelor etape)

- programul) trebuie verificat ca autoriza!iile de mediu #i ape s con!in program de monitorizare aprobat #i care s specifice clar )cum cnd #i ctre cine vor fi raportate datele #i ce tipuri de date sunt acceptate. / formularele) trebuie folosite formulare standard pentru colectarea datelor astfel nct valorile s fie u#or de comparat cu valorile limit de emisie stabilite prin actele de reglementare iar lipsurile #i anomaliile n func!ionare pot s fie u#or identificate: / baza de date) formularele completate #i msurtorile continue se pstreaz n baza de date constituit la nivel de agent economic.5ceast va cuprinde #i datele privind standardele utilizate pentru msurtori. - conte>tul opera!ional) datele colectate vor include msurtori ale parametrilor de func!ionare a instala!iei #iJsau condi!iilor de mediu Bde e>emplu) calitatea combustibilului utilizat a materiilor prime canti!tile de de#euri functionarea ec*ipamentelorJinstala!iilor de depoluare condi!ii meteorologice date *idrologice etc.C. Ge$tionarea datelor 5ceasta implic organizarea datelor #i transformarea lor n informa!ii. %ea mai bun practic n gestionarea datelor pentru raportare poate lua n considerare urmtoarele aspecte) - transferurile #i bazele de date) autoriza!iile trebuie s precizeze modul n care vor fi transferate datele #i s defineasc structura bazei de date care va fi utilizat: - procesarea) procesarea datelor trebuie fcut n etape astfel nct datele recente s fie disponibile ntr-o form detaliat iar datele mai vec*i ntr-o form mai rezumativ. ;iecare operator este n primul rnd rspunztor pentru condensarea datelor pentru instala!ia sa #i pentru pregtirea rapoartelor n fiecare etap: - rezultate care nu pot fi detectate) abordarea pentru estimarea acestor rezultate trebuie e>plicat - ar*ivarea) datele trebuie ar*ivate sistematic astfel nct nregistrrile performa!elor din trecut s fie disponibile. #re entarea re ultatelor 5ceasta implic transmiterea informa!iilor ctre utilizatori ntr-o form clar #i utilizabil. %ea mai bun practic n prezentarea rezultatelor pentru raportare implic poate lua n considerare urmtoarele aspecte)

&'+

programul) autoriza!iile trebuie s specifice ctre ce institu!ii care vor fi transmise rapoartele #i cu ce freven!. Eu trebuie uitat faptul c o sintez a raportelor trebuie pus la dispozi#ia publicului #i administra#iei locale: tendin!e #i compara!ii) rapoartele vor con!ine grafice cu evolu!iia ale indicatorilor de calitate ai factorilor de mediu comparativ cu valorile limit de emisii: importan!a statistic) rapoartele pot indica dac dep#irile sau sc*imbrile sunt importante atunci cnd sunt comparate cu incertitudinile msurtorilor #i cu parametrii procesului performan!ele interimare) rapoartele interimare pot oferi statistici privind performan!a pn la anual curent rezumate non-te*nice) rapoartele pot fi pregtite pentru public folosind limbajul non-te*nic u#or n!eles de ctre nespeciali#ti %onsiderente privind calitatea n raportare

;urnizorii de date #i autorii pentru a avea siguran!a privind calitatea #i e>actitatea rapoartelor trebuie s respecte urmtorii pa#i la ntocmirea #i transmiterea acestora) o controlul calit!ii) 6rebuie introdus un sistem de control calit!ii datelor furnizate pentru elaborarea raportului: o competen!a) Rapoartele trebuie pregtite #i ntocmite de ec*ipe competente #i cu e>perien! n domeniu: o msuriJreglementri privind mprejurrile neprevzute) 6rebuie s e>iste msuri speciale cu privire la mprejurrile neprevzute pentru raportarea rapid a evenimentelor anormale de func!ionare inclusiv a condi!iilor offscale #i defectarea ec*ipamentului de monitorizare: o transmiterea rapoartelor) Responsabilul de mediu din unitatea economic trebuie s aib responsabilitatea stabilit prin fi#a postului s verifice #i s autentifice calitatea informa!iilor din fiecare raport iar acesta trebuie semnat de directorul generalJdirectorul unit!ii: pstrarea datelor) 7peratorul trebuie s pstreze datele privind monitorizarea iar raportarea periodic ctre autorit!ile de mediu #i ape s fie fcut conform prevederilor din actule de reglementare.

&'&

?ibliografie +.EE9,R7E2EE658 $cience-8inda ". Oilliams -&''1: &. $tandard <andbooH of Environmental Engineering-Robert 5. %orbit . 2c=R5O PU?8,$<,E= %72P5En . &''': /. .9E# and 4el3t .niversitX o3 Tec,nologX publication on 4esign 3or 0ustainabilitX / B??6: 0. Environmental management sRstem implementation in t*e mining industrR) a HeR to ac*ieving cleaner production =avin <ilson 9is*al EaRee - &''' 1. Environmental 2anagement $Rstems - Environment 5ustralia ?est Practice Environmental 2anagement in 2ining series +444. G.Environmental RisH ?est Practice Environmental 2anagement in 2ining Environment 5ustralia . "epartment of Environment and <eritage `une +444 5ustraliab (. Environmental 2anagement $Rstem . =uidance 2anual . ,mplementing ,$7 +0''+ U$ 5rmR 3. Environmental management tools for $2Es) a *andbooH . EE5 +443 4. ,ntegrated Environmental 2anagement $Rstems - ,mplementation =uide U$ EP5 &''' +'. ,$7 +0''+ =uidance 2anual "r. RaRmond 2artin Eational %enter for Environmental "ecision-2aHing Researc* +443 ++.. Environmental 2anagement $Rstems =uide UQ +443 +&. ,$7 0''+ . =uidance for use &''0 +/. Environmental 2anagement 6ools for $2Es) 5 <andbooH Edited for t*e EE5 bR Ric*ard $tarHeR 6*e %entre for %orporate Environmental 2anagement B%%E2C +443 +0. ,ndustrR and Environment . Environmental 2anagement 6ools - United Eations Environment Programme BUEEPC 9ol. 3 Eo &-/ +441. <ardcopR onlR - 7rder ;orm BP";C. +1. 6ec*nical OorHbooH on Environmental 2anagement 6ools for "ecision 5nalRsis United Eations Environment Programme BUEEPC ,E6% 6ec*nical Publication $eries

&'/

+G &'''. 6*e OorHbooH can be vie^ed on t*e ,E6% ^ebsite at) a*ttp)JJ^^^.unep.or.jpJietcJPublicationsJ6ec*PublicationsJ6ec*Pub-+0Jinde>.aspb +(. ,ndustrR Environmental %ompliance) 6raining 2anual - UEEP +44G. +3. 2ine Planning for Environmental Performance - Environment Protection 5gencR ?est Practice Environmental 2anagement in 2ining series +441. +4. 2anagement of ,ndustrial 5ccidents Prevention and Preparedness - UEEP +44G. &'. Environmental ,mpact 5ssessment) ,ssues 6rends and Practice - UEEP &''+. &+. Environmental ,mpact 5ssessment 6raining Resource 2anual - Ed. bR ?arrR $adler and 2arR 2c%abe. 6*e ,nstitute of Environmental 2anagement and 5ssessment) %entre for Environmental 5ssessment and 2anagement and Environment 5ustralia. UEEP-"6,E Economic and 6rade ?ranc* &nd Edition &''&.

&'0