Sunteți pe pagina 1din 18

Capitolul 1

INTRODUCERE N SINERGETIC

Moto: Totul este n toate i toate sunt un tot

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Conceptul de sinergetic Sinergia cuno tin elor din diferite domenii Modele de sinergie Sinergia i informa ia Principiile sistemelor tehnico-economice sinergice Nevoia abord rii sinergice a problemelor dezvoltare durabil 1.7 Conceptul de sistem tehnico-economic i antreprenorial sinergic 1.8 Sinergia sistemelor tehnico-economice 1.9 Modele sinergice cu aplica ii n economie (STEA)

1.1 Conceptul de sinergetic Conceptul de sinergie este un concept introdus de Buckminster Fuller, un inventator arhitect cu scopul de a scoate n eviden necesitatea unei abord ri sistemice la rezolvarea problemelor fie c acestea sunt de natur tehnic , economic , social sau ecologic . De aceea sinergetica este o tiin relativ nou cu un profund fundament i caracter transdisciplinar. i reg se te reprezentarea n discipline exacte cum ar fi matematic , fizic , chimie, astronomie, astrofizic , inginere ti dar i n disciplinele social umane de tipul economie, sociologie, psihologie, filozofie sau anatomie.

Sinergetica sistemelor tehnico-economice de eco-management i capital intelectual

Buckminster Fuller n c r ile sale Synergetics (Sinergetica) volumele 1, 2 i 3 arat c Sinergia i tiin a omonim - Sinergetica au ca punct de plecare teoria lui Albert Einstein privind teoria cmpului unificat. Extrapolnd n alte domenii tiin ifice (inginerie, economie, sociologie viziunea lui Einstein din domeniul fizicii n ceea ce prive te importan a studierii nu numai a elementelor constituente a sistemelor privite ca sisteme unitare ci i prin prisma leg turilor, rela iilor, interdependen elor dintre ele, Buckminster Fuller demonstreaz utilitatea conceptului de sinergie. Stuart Brand, referindu-se la conceptul de sinergie atribuit lui Buckminster Fuller arata c abordarea sistemic este preferabil unei abord ri nguste n proiectarea a orice de la unelte simple sau construc ii la comunit i umane. Sinergia a a cum este men ionat i n dic ionare1, semnific asocierea mai multor elemente pentru ndeplinirea unei func ii unitare sau scop comun. Acest concept i are originea n limba greac prin asocierea cuvintelor syn (interior sau mpreun cu) i ergos (energie). Sinergetica este o tiin interdisciplinar i reprezint tiin a studierii sinergiei adic a elementelor prin prisma leg turilor, conexiunilor, rela iilor i interdependen elor lor. De remarcat c ntre leg turi diferen e semantice dup cum urmeaz : i conexiuni pot exista anumite

Leg turi = uniunea ntre dou elemente este stabil i inflexibil i care se face prin continuitate (rela ie de continuitate) propriet ile primului element se continu cu propriet ile celui de-al doilea element. Conexiuni = uniunea se face prin contiguitate (rela ie de complementaritate), leg tura este flexibila i se poate schimba. De exemplu conectarea la Internet a unor sisteme informatice ale unor firme diferite.

Dic ionarul Explicativ al Limbii Romne- Sinergia

Introducere n sinergetic

1.2 Sinergia cuno tin elor din diferite domenii n matematic , fizic , chimie, astronomie i tiin ele rezultate din combinarea acestor discipline cum ar fi astrofizica exist utilizarea termenului de sinergie la descrierea unor modele geometrice complexe. 1.3 Modele de sinergie Modelele de sinergie se reg sesc n via a noastr de zi cu zi. Spre exemplu, n anatomie termenul de sinergie se utilizat cnd se face referire la mu chi sinergici afla i la membre care lucreaz antagonic dar care se completeaz reciproc, i a c ror func ionare este posibil doar prin asocierea acestora. Amy Edmondson2 n lucrarea sa, A Fuller Explanation, arat c Synergetics, reprezint studiul complexit ii spa iale i care poate avea aplica ii n tiin e considerate de avangard (astrofizic , cosmogonie etc. dar i n arhitectura, construc ii pe p mnt sau n spa iu. Un model geometric de reprezentare sinergic este prezentat n figura 1.1 (dup viziunea p rintelui sinergeticii Buckminster Fuller).

Figura 1.1 O reprezentare a geometric a unui model sinergic cu aplica ii n astrofizic , arhitectur , construc ii, matematic , fizic , chimie
2

referin de pe Internet pentru cuvntul synergetic

Sinergetica sistemelor tehnico-economice de eco-management i capital intelectual

ntr-o viziune abstract , din punctul de vedere al matematicienilor sistemele sinergice sunt optim economic, omni-ra ionale n concordan cu natura a a cum ar ta Lordul Snow la Conferin a de la Boston din 1971.

Prin sinergetic se pot g si solu ii att la probleme tehnice inginere ti dar i la probleme economice derivate din efectele negative ale polu rii i deple iei resurselor asupra mediului natural i implicit uman.

Motivul principal este c sinergetica permite abordarea unor fapte, acte, elemente prin intermediul corela iilor dintre ele ducnd la rezolvarea problemelor de pe o pozi ie sistemic .

1.4 Sinergia i informa ia Evolu ia tehnologic din domeniul informaticii i al telecomunica iilor din ultima decad a secolului XX a scos n eviden cre terea n importan n orice activitate a resurselor timp i informa ie n raport cu cele clasice (materiale, umane, financiare). Rapiditatea recept rii, analizei, stoc rii si transmiterii informa iei computerizate depind de leg turile informatice. La rndul lor, leg turile informatice dezvolta rela iile si creeaz interdependente intre indivizi, firme, institu ii. O dat cu apari ia Internetului i dezvoltarea tehnologiilor telematice a fost posibil ca leg turile ntre oameni, firme, institu ii, state s aib cu totul i cu totul alte dimensiuni fa de nu mai mult de un deceniu n urm . Conexiunile informatizate continui de tip timp real (real time) ntre firme, indivizi, institu ii, tehnologii sunt acum o prezen fireasc n via a de zi cu zi eficientiznd activit i care n trecut erau mari consumatoare de timp i resurse.

Introducere n sinergetic

Activit i noi cum ar fi comer ul electronic (e - commerce), turismul virtual, brokerajul electronic, asistarea informatizat a transporturilor au dus la crearea de noi firme i chiar noi domenii de specialitate. Toate aceste activit i se bazeaz pe leg turi n timp real, rela ii i interdependen e create prin sistemele informatice.

1.5 Principiile sistemelor tehnico-economice sinergice Economia durabil i antreprenorial ce este compatibil cu cerin ele Mileniului III poate fi realizat numai prin efectul sinergic al sistemelor tehnico-economice, antreprenoriale i de mediu. O astfel de economie ar avea la baza: principiul responsabilit ii fa de viitoarele genera ii printr-o grij deosebit fa de mediul ambiant i de preocupare pentru dezvoltarea uman ; principiul concuren ei i al liberei ini iative n desf urarea activit ilor economice; principiul eficien ei i eficacit ii tehnico - economice n exploatarea resurselor; principiul inova iei i al utiliz rii eficiente al capitalului intelectual. 1.6 Nevoia abord rii sinergice a problemelor de dezvoltare durabil n acest nou Mileniu, dezvoltarea economic , tehnic i social uman pentru a ndeplinii condi iile unei dezvolt ri durabile trebuie s in seama de c iva factori importan i cum sunt: utilizarea eficient i efectiv a resurselor naturale de energie i materii prime; accesul la resursele financiare i existen a unui climat favorabil investi ional;

Sinergetica sistemelor tehnico-economice de eco-management i capital intelectual

accesul la resursele informatice i existen a unei infrastructuri telematice performante; protec ia mediului natural prin dezvoltarea tehnologiilor ecologice n toate domeniile de activitate fie c este vorba de industrie, construc ii, transporturi, agricultur sau turism. Ace ti factori sunt esen iali n crearea unei economii s n toase, competitive n care cunoa terea, ini iativa antreprenorial i informa ia joac un rol foarte important. Complexitatea problemelor cu un efect pozitiv pe termen scurt (produc ie m rit pentru un anumit produs) se poate constitui ntr-un efect negativ pe termen lung (cre terea polu rii), impun ca abordarea lor s se fac de o manier sinergic . Abordarea sinergic devine util i plauzibil n contextul n care este evident tendin a pe plan mondial, dar i n Romnia, a unui acces tot mai mare al indivizilor, firmelor i institu iilor, la resursele globale de informa ii prin magistralele Internet si World Wide Web. Quandt (2000) arat c ns i no iunea de dezvoltare este asociat n zilele noastre cu accesul larg la resursele informatice, formarea capitalului intelectual specializat, inova ia continu , modul i rapiditatea difuziei noilor tehnologii n societate. Revolu ia micro - electronicii i n special a Internetului i a World - Wide Web-ului au permis oportunit i ne mai ntlnite n domeniul schimbului rapid de informa ii i al cunoa terii. Aceste elemente sunt esen iale n crearea unei societ i bazate pe cunoa tere (knowledge- based society) care s aib anse de reu it ntr-un climat interna ional tot mai competitiv. Re elele informatice sunt identificate ca avnd un rol n schimbarea social i n crearea unui nou tip de n care informa ia, creativitatea i cunoa terea joac un rol tot mai important i care deschide noi perspective cercet rii cu efecte pozitive n educa ie, tiin , cultur , afaceri. Ele pot fi

Introducere n sinergetic

considerate ca avnd un rol unificator i putem vorbi chiar de o sinergie a sistemelor informatice cu un scop final: optimizarea comunica iilor cu efecte vizibile n cre terea eficien ei i efectivit ii activit ilor, reducerea polu rii. n multe cazuri dezvoltarea unor noi activit i a fost influen at de dezvoltarea re elelor informatice. Spre exemplu, exist chiar o firm de nivel mondial denumit Synergy Brands Inc. cu sediul n SUA i a c rei cifr de afaceri anual este de cteva miliarde de dolari, cu activitate n domeniul comer ului electronic (e-commerce) i a c rei strategie de afaceri const n: afaceri orientate c tre consumator (B2C- Business to consumer) afaceri cu scopul de identificarea de noi afaceri (B2B- Business to business); aplica ii service pentru providerii (furnizorii de servicii) Internet (ASP); securizarea on - line a re elelor Internet; optimizarea lu rii deciziilor prin agregarea datelor confiden iale n timp real; rela ionarea datelor; achizi ii, transport i depozitarea cu oportunit i de economisire a logisticii. Dup cum reiese i din exemplul men ionat anterior, firmele au o nou dimensiune: aceea a afacerilor cu ajutorul mijloacelor informatice. Specializate pe afaceri pe Internet sau nu, firmele din zilele noastre folosesc tot mai mult re elele informatice pentru o multitudine de servicii ce in att de organizarea interna ct i de rela iile cu clien ii, furnizorii i institutele de finan are. Aceste leg turi le mbun t esc i eficientizeaz performan ele i le ajut s fac fa unor probleme diferite fie c sunt de natur economic , tehnologic , ecologic sau social uman . Sinergetica ca tiin a asocierii cuno tin elor din mai multe domenii poate oferi solu ii n analiza i rezolvarea unor probleme complexe n care

Sinergetica sistemelor tehnico-economice de eco-management i capital intelectual

aspectele economice, manageriale, tehnice, de comunicare, de calitate i de mediu ale unei firme nu-si g sesc solu ia pe alte cai. ntre dezvoltarea sinergeticii ca tiin i noile tendin e de dezvoltare ale societ ii moderne bazat pe cunoa tere, acces la informa ie i inova ie ce se pot constitui in factori de dezvoltare economic , tehnologic , informatic , social-uman i ecologic , exist o strns leg tur . 1.7 Conceptul de sistem tehnico-economic i antreprenorial sinergic Prin excelen un concept de larg generalitate, termenul de sistem poate semnifica orice mul ime finit de elemente (obiecte), identificabile, m rginite de un domeniu nchis ntre care exist interdependen e (starea fiec rui element depinde de starea altor elemente i/sau a mediului) formnd un ntreg organizat. Poate s nsemne de asemenea un ansamblu alc tuit din p r i componente fizice sau virtuale, sau din metode, principii, reguli, informa ii. Un sistem poate s fie alc tuit din sub-sisteme. n via a de zi cu zi termenul de sistem are o larg circula ie. Putem men iona doar cteva din multitudinea de tipuri: sisteme economice macroeconomice (capitalist, socialist) sisteme economice de firm (management, economico - financiar, contabil, management de mediu etc.) sisteme tehnice (mecanice, electrice, electronice, nucleare, informatice etc.) sisteme de mediu (biologice, industriale, geologice etc.), sisteme informa ionale, sisteme sociale, sisteme dinamice ( i schimb propriet ile n timp), sisteme statice (nu- i schimb propriet ile n timp), sisteme antreprenoriale etc. 1.7.1 Conceptul de sistem tehnico-economic sinergic Abordarea sistemelor tehnico-economice se poate face: la nivel de firm ; la nivel de economie regional ;

Introducere n sinergetic

la nivel de cluster (grup de institu ii i firme legate prin rela ii de afaceri i avantaj mutual); la nivel de economie na ional . Sistemul tehnico-economic sinergic este caracterizat de existen a unor elemente ce au deopotriv caracteristici tehnice (pot fi descrise prin parametrii constructivi i de performan ) i economice (li se pot atribui elemente de cost si se caracterizeaz prin valoare). Ca i conceptul de sistem, conceptul de sistem tehnico-economic poate avea mai multe sensuri n func ie de contextul n care este analizat. Astfel, un sistem tehnico-economic sinergic poate avea sensul de: O firm , institu ie sau orice alta organiza ie ale c ror activit i au un impact minim asupra mediului i a c rei activitate se desf oar pe o baz inovativ de utilizare maximal a capitalului intelectual. Un produs, o tehnologie modern , utilaj, echipament proiectat dup principiile de Eco-design3 Mai multe firme i institu ii legate prin conexiuni, rela ii i interdependente ce se pot constitui ntr-un sistem inova ional tehnico-economic de tip cluster care s promoveze tehnologii avansate din punct de vedere tiin ific dar care au un impact minim asupra mediului. n ultima perioad , conceptul de sistem tehnico-economic sinergic este perceput ca fiind in strns leg tur cu Sistemele Na ionale de Inova ie (SNI)4.

eco-design termen ce define te proiectarea i execu ia unui produs care s aib consumuri minime de energie i resurse cu efecte de poluare minim la fabrica ie i n exploatare i care s fie u or reciclabil. 4 Anthony Bartzokas

Sinergetica sistemelor tehnico-economice de eco-management i capital intelectual

Astfel, Freeman i Dosi n anii 1980 au definit conceptul de sistem tehnico-economic sinergic ca fiind sistemul ce asigur progresul unei organiza ii pornind de la baza tehnic i mijloacele financiare ale acestuia i care se bazeaz pe spiritul antreprenorial i inovativ al managementului i al angaja ilor firmei i care au n vedere promovarea solu iilor economic ecologice n dezvoltarea tehnologic . Teoreticienii economiei evolutive cum ar fi Passineti (1990) i de curnd expertul ONU Anthony Bartzokas (1999; 2000) arat c din punct de vedere conceptual sistemele tehnico-economice sinergice sunt percepute de cercet torii economi ti din statele dezvoltate ca fiind premerg toare Sistemelor Na ionale de Inova ie (Na ional Innovation Systems) sau Clusterele5 tehnico-economice. Baza de formare a Sistemelor Na ionale de Inova ie (SNI) o constituie realizarea de parcuri tiin ifice i tehnologice. Acest lucru a fost deja realizat n statele dezvoltate i este n dezvoltare n Romnia (de exemplu: parcurile tiin ifice de la Timi oara, Gala i, Plopeni Prahova i urmeaz la Bucure ti i n alte mari centre industriale). 1.7.2 Dar ce sunt Sistemele Tehnico Economice ale Inova iei? Sistemele tehnico-economice ale inova iei (SNI)6 sau clusterele se bazeaz pe aranjamentele institu ionale, incluznd reguli i agen ii ce emit reguli care creeaz cadrul interac iei dinamice de-a lungul grani elor economice ale unui sistem economic pornind de la: nevoia de schimbare; dinamica inova iei; condi iile impuse de pia a (local , regional , interna ional , mondial ) n ceea ce prive te cererea/oferta de bunuri i servicii.

Cluster (eng)- m nunchi, roi, fascicol, sistem alc tuit din subsisteme- termen utilizat n informatic , economie, inginerie, astronomie, fizic , matematic 6 Anthony Bartzokas

Introducere n sinergetic

n consecin , un sistem tehnico-economic elementar are urm toarele caracteristici: posibilitatea de a fi descompus in elemente ce ndeplinesc diverse func iuni cu caracter tehnic; elementele pot fi dimensionate, parametrizate din punct de vedere tehnic; elementele prezint relevan a economic ; inova ia continu ca motor al dezvolt rii. Un sistem tehnico-economic sinergic poate parcurge urm torul ciclu de via : Creare; Rela ionare la mediul natural i uman; Evolu ie; Adaptare la nevoile de dezvoltare uman ; Inovare; Schimbare. 1.7.3 Conceptul de sistem antreprenorial ca sistem sinergic Un alt concept dezb tut n acest curs este conceptul de sistem antreprenorial. Mult vreme n Romnia, acest concept a fost perceput ca fiind un termen caracteristic activit ii din construc ii, antreprenorul de construc ii reprezentnd o firm , organiza ie cu capital privat i/sau public ce- i atribuie responsabilitatea execu iei unor lucr ri de construc ii pe baza unui contract i a unei comenzi ferme ob inute n urma unei licita ii. Totu i sensul corect al termenului de antreprenor (entrepreneur n limbile englez i francez ) este echivalent n limba romn cu cel de ntreprinz tor adic a unei persoane sau organiza ii care are ini iativa i i asum riscul de a porni / dezvolta o afacere sau o activitate bazat

Sinergetica sistemelor tehnico-economice de eco-management i capital intelectual

pe inova ie fie c aceasta este de natur tehnic , economic , uman - social sau ecologic . De-a lungul timpului o serie de oameni de tiin din domeniul economic (J. B. Say (1800), Schumpeter (1911) i mai recent Peter Drucker (1984) au dat diverse defini ii conceptelor de antreprenor, sistem antreprenorial, management antreprenorial, economie antreprenorial . Astfel, Peter Drucker, unul dintre cei mai reputa i speciali ti n domeniul managementului, eviden ia n 1984 n lucrarea sa Inova ia i Sistemul Antreprenorial c la baza succesului economic al Statelor Unite i al altor state dezvoltate st sistemul antreprenorial ce a dat na tere unei economii antreprenoriale. Inova ia, schimbarea, incongruen a i neprev zutul erau considerate de Drucker ca fiind elementele cre rii i dezvolt rii unui sistem antreprenorial n care rolul principal l are individul (antreprenorul) sau organiza ia care i asum riscul de a realiza ceva durabil. 1.8 Sinergia sistemelor tehnico-economice Ce leg tur exist ntre sistemele de capital intelectual, sistemele antreprenoriale, sistemele de Eco-management i conceptul de sinergie? ntre cele trei elemente exist o leg tur natural , organic ca i cea dintre idee / ini iativ ; inova ie / schimbare n direc ia unui impact minim asupra mediului i modalit ile de realizare efectiv cu ajutorul informa iei, al cunoa terii i al sistemelor ce permit rela ionarea informatic dintre ele pentru rezolvarea problemelor dezvolt rii economic-ecologice f r a neglija nevoia de schimbare tehnologic continu i progres.

Introducere n sinergetic

n figura urm toare este prezentat o schem care s ilustreze ideea ce st la baza abord rii sinergice a sistemelor tehnico-economice. SINERGIA SISTEMELOR TEHNICO-ECONOMICE DE ECO-MANAGEMENT, CAPITAL INTELECTUAL I ANTREPRENORIALE

SISTEM ANTREPRENORIAL idee - initia iv - asumare risc

SISTEM DE CAPITAL INTELECTUAL informa ie - inova ie-conectivitate

SISTEM DE MANAGEMENT DE MEDIU (ECO-MANAGEMENT) organizare - proiectare-produc ie produse ecologice Figura 1.2 Sinergia sistemelor tehnico-economice de mediu i capital intelectual Dup cum reiese i din schema din figura 1.2, produsele i activit ile prezentului i viitorului se bazeaz i se vor baza tot mai mult pe elementul antreprenorial ca factor de ini iativ i progres economic, elementul de capital intelectual evolutiv ca factor de dezvoltare continu i pe elementul mediu ca factor de surse i resurse pentru o dezvoltare durabil (sustenabil ). 1.9 Modele sinergice cu aplica ii n economie (STEA)

1.9.1 Modelul structurii unui parc tiin ific i tehnologic clusterul- Sistem Tehnico-Economic Avansat (STEA) Clusterul denumit i tehnopol sau sistem tehnico-economic avansat (STEA) reprezint o asocia ie strategic ntre universit i, institute de cercetare-dezvoltare, firme mici (IMM-uri) cu poten ial inovativ, firme cu poten ial aplicativ, institu iile guvernamentale i institutele finan atoare

Sinergetica sistemelor tehnico-economice de eco-management i capital intelectual

cu scopul de a utiliza rezultatele activit ii de inova ie i cercetare tiin ific n economie (figura 1.3). Clusterele au un rol deosebit de important n promovarea progresului tehnic prin difuzia rapid a cuno tin elor i rezultatelor cercet rii avansate n toate domeniile de activitate. INSTITU II GUVERNAMENTALE /NEGUVERNAMENTALE fixeaz obiectivele de dezvoltare n consonan cu priorit ile politice, strategice, de dezvoltare economic , tehnologic i social la nivel na ional sau regional; ini iaz i creeaz cadrul legislativ care s stimuleze apari ia clusterelor STEA regionale sau STEA virtuale; dezvolt programe suport.

FIRME APLICATIVE aplic i r spndesc pe pia a na ional / interna ional rezultatele cercet rii.

B NCI finan eaz activit ile desf urate prin programe.

UNIVERSIT I LABORATOARE DE CERCETARE creeaz incubatoare de afaceri i tehnologii pentru IMM-uri; efectueaz activit i de cercetare i inova ie pentru firmele mari; stimuleaz inova ia printr-o educa ie orientat spre formarea capitalului intelectual.

FIRME (IMM-uri) INOVATOARE/ ANTREPRENORIALE furnizeaz capitalul intelectual; promoveaz inova ia continu n raport cu cererea de pe pia a na ional / interna ional ; i asum riscul aferent inova iei.

Figura 1.3 Sistem tehnico-economic avansat (STEA) sau cluster sau tehnopol regional (s ge ile reprezint conexiunile informatice ntre parteneri)

Introducere n sinergetic

La baza form rii unui cluster stau cei 3 C: Cointeresare pentru ob inerea de profit i avantaj strategic pe pia a na ional sau mondial ; Colaborare reciproc avantajoasa ntre parteneri; Comunicare rapida cu ajutorul mijloacelor informatice. 1.9.2 Clasificarea sistemelor tehnico-economice avansate (STEA) denumite i parcuri tiin ifice i tehnologice sau industriale O prim clasificare ar putea fi n func ie de domeniul c ruia se adreseaz . Deosebim astfel trei categorii importante: STEA industriale sau clustere tehnologice denumite i tehnopolisuri specializate pe tehnologii de vrf i cele cerute de pia n industrie transporturi, construc ii, chimie, bio-chimie, energie i resurse; STEA agricole sau clustere agricole denumite i agropolisuri specializate pe tehnologii n agricultur , piscicultur , horticultur ; STEA ecologice sau clustere ecologice denumite i Eco-polisuri specializate n turism i prezervarea mediului n ceea ce prive te calitatea aerului, apei, solului, p durilor, i a biosistemului. Dup pozi ia lor clusterele sau STEA sau tehnopolisurile pot fi: Clustere delimitate geografic (Tehnopolis regionali) de exemplu Silicon Valley n SUA; Clustere (tehnopoli, STEA) virtuali. Clusterele delimitate geografic sau tehnopolii regionali (STEA regional) se caracterizeaz prin proximitatea geografica a actorilor participan i (universit i, institute de cercetare, firme inovatoare, firme cu poten ial de aplicare pe scar larg , b nci). Acest tip de clustere au un caracter na ional i reflect interesul unui stat de a dezvolta cercetarea pe un anumit domeniu care s -i ofere un avantaj strategic. Tehnopolisul regional este un cluster delimitat geografic n care produc torii de tehnologie, firmele

Sinergetica sistemelor tehnico-economice de eco-management i capital intelectual

inovatoare, institutele de cercetare, consultan ii, universit ile i institutele coordonatoare publice sau private colaboreaz pe principiul avantajului reciproc. Ele mai sunt recunoscute sub denumirea sisteme tehnico economice avansate (STEA) regionale, de parcuri tehnologice, parcuri tiin ifice, ora e tiin ifice, tehnopoluri sau tehno regiuni. Clusterele virtuale (STEA virtual), tehnopoli virtuali se caracterizeaz prin faptul ca apropierea geografic a actorilor participan i nu mai are importan datorit conexiunilor virtuale (informatice) dintre ele. Acest tip de clustere au un caracter interna ional, se bazeaz pe cooperare i reflect interesul dintre diferi i participan i (state, corpora ii transna ionale, firme i institu ii de pe glob) de a rezolva o problem de interes mutual dintr-un anumit domeniu. Apari ia unor astfel de clustere a fost posibil ca urmare a dezvolt rii Tehnologiilor de Informatizare i Comunicare (ICT7) sau mai specific a Internetului i a World Wide Web (Bartzokas, 1999, 2000). Problema care se pune la astfel de clustere virtuale este ndeplinirea condi iilor de compatibilitate ntre participan i, al complementarit ii, al coordon rii i sincroniz rii eforturilor. Decalajul tehnologic de acces al participan ilor la un STEA virtual la re eaua informatic se poate constitui uneori ntr-un handicap ce poate fi dep it doar printr-un proces continuu de nv are i adaptare al participan ilor unii la nevoile celorlal i. 1.9.3 Sisteme tehnico-economice avansate (STEA) pe plan mondial Apari ia i dezvoltarea clusterelor n statele dezvoltate este ncurajat de guvernele statelor respective prin m suri legislative i fiscale. Spre exemplu state dezvoltate cum sunt: SUA, Japonia, Germania, Marea Britanie, Fran a, Canada i Australia au ncurajat printr-un sistem fiscal stimulativ apari ia i dezvoltarea unor astfel de sisteme tehnico economice avansate (STEA). Spre exemplu, SUA a ncurajat dezvoltarea
7

ICT- Information and Communication Technologies (abrev. limba englez ) - Tehnologii Informatice de Comunicare (limba romn )

Introducere n sinergetic

unor astfel de clustere sau sisteme tehnico-economice avansate (STEA) n Silicon Valey (regiunea celebr prin existen a unor firme renumite produc toare de microprocesoare (Intel), calculatoare (Appel, IBM, Compaq, Dell) i programe de calculator (Microsoft) sau Route 128 Boston (pentru Bio-tehnologii). Marea Britanie a procedat identic n ora e ca Cambridge, Southmpton. Surrey, Japonia n Tokyo, Osaka, Yokohama, Fran a n Paris, Grenoble, Rouen. De asemenea Rusia, Canada, Australia, Israel au stimulat apari ia clusterelor pe domenii de specializare considerate prioritare pentru economiile lor. Statele avansate men ionate sunt urmate de state n curs de dezvoltare cum ar fi Brazilia, China sau Malaezia care prin politici guvernamentale si masuri fiscale preferen iale ncurajeaz crearea de parcuri industriale i tiin ifice, incubatoare, zone de procesare pentru export i tehnopoli. 1.9.4 Sisteme tehnico-economice (STEA) avansate in Romnia n momentul de fa nu putem s spunem c n Romnia ar exista clustere de tipul i puterea celor existente n statele dezvoltate. Lipsa resurselor financiare au ntrziat proiectele ambi ioase n acest domeniu chiar dac exist o legisla ie stimulativ n ceea ce prive te realizarea de parcuri tiin ifice de tip cluster. Pentru dezvoltarea de ansamblu a Romniei ar fi util apari ia i dezvoltarea unor sisteme tehnico-economice avansate (STEA) care s fructifice capitalul intelectual existent pe domenii pentru care exist interes pe pia a na ional i interna ional (informatic , bio-chimie, fizic , realizarea de materiale cu propriet i deosebite, produse alimentare ecologice, calitatea mediului i utilizarea resurselor reciclate etc.). Un prim pas ar putea fi f cut prin crearea de incubatoare de afaceri i tehnologii n universit i asociate cu institutele de cercetare specializate care s ac ioneze ca un catalizator de poten ial inovativ n realizarea unui cluster format din IMM-uri, firme romane ti i str ine, institu ii de finan are, organiza ii guvernamentale i non - guvernamentale.

Sinergetica sistemelor tehnico-economice de eco-management i capital intelectual

Concluzii Sinergia are rolul unui concept unificator a a cum rezult i din defini iile men ionate n curs, asocierea mai multor elemente pentru ndeplinirea unei func ii unitare. Sinergia este complementar conceptului de sistem n general i conceptelor de sistem tehnico-economic i sistem antreprenorial n particular. Defini ia de sistem tehnico-economic se poate referi la oricare din urm toarele: organiza ie sub orice form (firm , institu ie public etc.); tehnologie, utilaj, lucrare de construc ii sau rezultatul ei (construc ia n sine); asociere de organiza ii (universit i, firme, b nci, institu ii administrative) cu un scop comun - clustere sau sisteme tehnicoeconomice avansate (STEA) apropiate geografic sau virtual; ansamblul activelor, activit ilor i al capitalului uman i intelectual al unei organiza ii (firme), grup de firme sau economii. Sistemele antreprenoariale i sistemele tehnico-economice avansate au un efect sinergic unul semnificnd ideea, ini iativa, asumarea riscului, iar cel lalt semnificnd promovarea ideii, inova ia i transpunerea ei n practic . ntreb ri recapitulative 1. Ce este sinergetica? 2. Cine sunt fondatorii acestei tiin e? 3. Explica i utilitatea unei abord ri sinergice a problemelor economice. Exemplifica i la o situa ie din via a real . 4. Ce este un cluster? i care sunt alte denumiri?