Sunteți pe pagina 1din 29

Teste de evaluare 1.C.S. Molarii unu temporali erup n jurul vrstei de: A) 24 luni B) 6 luni C) 30 luni ) 12 luni !

) "1# luni 2.C.S. $ndi%ele &a%ial se %al%ulea'( dup( m(surarea distan)elor: A) *&+ ,n -i Au+ Au B) .+ ,n -i ,o+ ,o C) *&+ /0 -i Au+ Au ) 1r+ ,n -i 23+ 23 !) ".+ ,n -i 23+ 23 3. C.S.4a %opil5 etajele &e)ei se m(soar( de la: A) 1r+ *&6 *&+ Sn6 Sn+ /0 B) 1r+ .6 .+ Sn6 Sn+ /0 C) 1r+ *&6 *&+ Sn6 Sn+ ,n ) "1r+ .6 .+ Sn6 Sn+ ,n !) 1r+ *&6 *&+ St6 St+ ,n 4.C.S. Cre-terea %ondilian( re'idual( se termin( n jurul vrstei de: A) 10+12 ani B) 14+16 ani C) "1#+21 ani ) 12+14 ani !) 6+# ani 7. C.S. e0luti)ia in&antil( se ntlne-te la vrsta de: A) 6+8 ani B) "0+6 luni C) 4+6 ani ) 7+6 ani !) 12+14 ani 6. C.S.1estul de retropulsie a mandi9ulei se &a%e pentru a sta9ili dia0nosti%ul de: A) retro0na)ie mandi9ular( B) "pro0na)ie mandi9ular( C) latero0na)ie mandi9ular( ) o%lu'ie adn%( adev(rat( !) endo0na)ie ma:ilar( ;. C.S.<ipotoni%itatea mu-%=ilor pteri0oidieni e:terni apare n: A) "o%lu'ia distali'at( B) o%lu'ia des%=is( C) o%lu'ia me'iali'at( ) laterodevia)ia mandi9ular( !) o%lu'ia invers( 9ilateral( 1

#.C.S. e0luti)ia de tip adult se instalea'( n mod normal dup( vrsta de: A) 1 an B) ; ani C) "2+3 ani ) 6 luni !) 1# luni 8.C.S. A%%entuarea -an)ului la9io+mentonier apare n: A) o%lu'ia des%=is( B) "etaj in&erior al &e)ei mi%-orat C) an0renaj invers &rontal ) etaj in&erior al &e)ei m(rit !) asimetrii &a%iale 10. C.S.1reapta la9ial( inversat( apare n: A) "o%lu'ia invers( &rontal( B) o%lu'ia des%=is( C) o%lu'ia adn%( adev(rat( ) o%lu'ia invers( lateral( !) o%lu'ia lin0uali'at( 11. C.S.>a%iesul adenoidian apare n anomalia dento+ma:ilar(: A) %lasa $ B) %lasa a $$$+a anatomi%( C) "%lasa $$?1 ) %lasa a $$$+a &un%)ional( !) %lasa $$?2 12.C.S. Simetria ma:ilar( se apre%ia'( %lini% dup(: A) %=eia lui An0le B) linia interin%isiv( C) linia &renului lin0ual ) "linia &renurilor la9iale !) suprao%lu'ia &rontal( 13.C.S. 1ipul de rota)ie &a%ial( anterioar( are un pro0nosti% &avora9il n anomalia dento+ ma:ilar(: A) %lasa $$?2 B) "%lasa $$?1 C) %lasa a $$$+a anatomi%( ) %lasa $ !) %lasa a $$$+a &un%)ional( 14. C.M. inami%a mandi9ular( este 9lo%at( n: A) "an0renaje inverse &rontale B) "an0renaje inverse laterale C) o%lu'ia des%=is( &rontal( ) "o%lu'ia invers( &rontal( !) ino%lu'ia sa0ital( po'itiv(

17.C.M. $nter&eren)ele o%lu'ale apar n: A) "pre'en)a o9tura)iilor o%lu'ale de&e%tuoase B) "erup)ia anormal( a din)ilor C) "9lo%(ri ale dinami%ii mandi9ulare ) "9ru:ism !) "nonatri)ia %aninilor temporali 16. C.S.@n vederea amprent(rii %opilului se utili'ea'( urm(toarele anestesi%e: A) :ilina B) lido%aina C) i'o&luranul ) "nu de utili'ea'( anestesi%e !) =alot=anul 1;.C.S. 4a %opil se amprentea'( mai nti: A) ar%ada ma:ilar( B) 9olta palatin( C) "ar%ada mandi9ular( ) =emiar%ada dreapt( !) =emiar%ada stn0( 1#.C.S. /entru a prelun0i timpul de pri'( al 0=ipsului se adau0(: A) "%itrat de sodiu B) sul&at de sodiu C) sare de 9u%(t(rie ) sul&at de potasiu !) eo'in( 18.C.S. up( %t timp apare &enomenul de sinere'( a al0inatului: A) 1 minut B) 40 minute C) 7 minute ) 60 minute !) "10 minute 20.C.M. Amprenta ma:ilar( tre9uie s( %uprind(: A) "&renul 9u'ei B) "-an)ul vesti9ular

A. C) "9olta palatin(
) -an)ul paralin0ual !) "ar%ada dentar( 21. C.S.Sutura medio+palatin este a%tiv( pAn( la vArsta de A. 12 ani B. 17 ani C. 1# ani . "21 ani !. 30 ani

22. C.S.Mu0urele molarului de -ase ani n%epe s( se de'volte A. @n s(pt(mAna a #+a a perioadei intrauterine B. @n s(pt(mAna a 10+a a perioadei intrauterine C. "@n luna a 4+a a vie)ii intrauterine . @n primul an de via)( !. 4a vArsta de 3+7 ani 23. C.M.@n malo%lu'ia de %lasa $$?1 An0le %au'at( de dere0l(ri respiratorii este pre'ent A. "su9de'voltarea mu-%=iului or9i%ular B. Su9de'voltarea mu-%=iului maseter C. <ipotonusul mu-%ilor mentonieri . e'voltarea n e:%es a or9i%ularului !. "/rotru'ia in%isivilor superiori %u pre'en)a tremelor -i diastemei 24. C.M.>a%torii etiolo0i%i al malo%lu'iei de %lasa $$$5 &orma &un%)ional( sunt A. ere0l(ri respiratorii B. "Conta%te dentare premature C. >ren s%urt al 9u'ei superioare . Ba=iti'm 7. "*9i%ei de su0ere a 9u'ei superioare 27. C.M.@n0=esuirea din)ilor la ar%ada superioar( este pre'ent( n %adrul A. Malo%lu'iei de %lasa $$$ An0le5 &orma adev(rat( B. "Malo%lu'iei de %lasa $$$ An0le5 &orma &als( C. Malo%lu'iei de %lasa $$$ An0le5 &orma &un%)ional( . "Malo%lu'iei de %lasa $$?2 An0le !. .i%i un r(spuns nu e%ore%t 26. C.M./re'en)a &antei sa0itale este un simptom al A. "Malo%lu'iei de %lasa $$$ An0le5 &orma adev(rat( B. Malo%lu'iei de %lasa $$?2 An0le %. . $no%li'iei verti%ale !. "Malo%lu'iei de %lasa $$?1 An0le 2;. C.M.@n malo%lu'ia de %lasa $$?2 An0le ar%adele dentare pot avea &orm( de A. 4itera CDC ii. "1rape'( C. "4iteraCMC . a !. 4itera CEC 2#.Cau'ele %onta%teloe premature a din)ilor sunt A. "Cuspi'i nea9ra'ia -i a %aninilor B. A9ra'iunea patolo0i%( uni&orm( a din)ilor C. "/rote'e dentare %on&e%)ionate in%ore%t . "*9tura)ii prost modelate !. "Anomalii de po'i)ie a din)ilor 28. Semnele %lini%e al malo%u'iei de %lasa $$$ An0le5 &orma adev(rat( sunt A. /re'en)a n0=esuirii dentare la ar%ada superioar( B. "@n%lina)ie oral( a din)ilor &rontali in&eriori 4 Malolu'iilor trasversale

C. "1reme -i diastem( la ar%ada in&erioar( . "Ma%ro0losie !. 1oate r(spunsurile sunt %ore%te 30.@n %adrul malo%lu'iei de %lasa $$$ An0le5 &orm( &un%)ional( e ne%esar de ntreprins urm(toarele m(suri A. "/lastia &renului s%urt al lim9ii B. "Fle&uirea %uspi'ilor nea9ra'ia -i a %aninilor C. Stimularea %re-terii ma:ilarului superior . "Bemodelarea o9tura)iilor in%ore%te !. /lastia &renului 9u'ei superioare 31.C.M. @n pro0natismul mandi9ular sunt m(rite valorile un0=iurilor: A. S.A B. "S.B C. .A/0 . "id. M !. ",o 32. C.S. @n se%)ia de ortodon)ie pentru un &otoliu se re'ervea'( nu mai pu)in de: A. 10 mG B. 12 mG C. 14 mG . "; mG 7. 7 mG 33. C.S. Be0imul de sterili'are a instrumentelor n %a9inetul de ortodon)ie este: A. 1 120H 2 ore B.1 100H 257 ore C."1 1#0H 60 min . 1 200H 30 min !.1 1#0H 30 min 34. C.M. S(lile de 9a'( a la9oratorului de te=ni%( dentar( este: A. "sal( de modelare B.0ardero9( C.9aia . "sal( de sudare !."sal( de 0ipsare 37. C.M. Cau'ele apari)iei diastemei pot &i A. "$nser)ia joas( a &renului 9u'ei superioare B. "Me'iodensul C. Ma%rodon)ie . ere0l(ri de respira)ie !. e0luti)ie in&antil(. 36. C.M. /entru tratamentul diastemei superioare sunt ne%esare urm(toarele m(suri A. ">renuloplastia 9u'ei superioare B. !:tra%)ia din)ilor 1.4 -i 2.4 7

C. !:pansiunea ma:ilarului superior . "@nl(turarea dintelui supranumerar !. Alun0irea se0mentului in%isiv. 3;. C.M. @n tratamentul diastemei se pot &olosi urm(toarele aparate ortodonti%e A. "Aparat ortodonti% &i: B. "Aparat mo9ili'a9il %u ar%uri n diapa'on C. Be0ulatorul &un%)iilor >renIel . Bionatorul Balters !. Aparat mo9ili'a9il %u ar%uri 3#. C.S. Ce perioad( de timp o%up( or0ano0ene'a: A. primele 2 s(pt(mni de via)( intrauterin( B. "primele 3 luni ale ve)ii intrauterine C. prima lun( de via)( e:trauterin( . prima s(pt(mn( de via)( e:trauterin( !. prima lun( de via)( intrauterin( 38. C.S. Ce perioad( de timp o%up( mor&o0ene'a: A. de la 2 p(n( la 6 luni de via)( intrauterin( B. de la 1 lun( de via)( intrauterin( p(n( la maturitate C. de la 2 s(pt(mni p(n( la 8 luni de via)( intrauterin( . de la na-tere p(n( la 12 ani de via)( !. "de la 3 luni de via)( intrauterin( p(n( la maturitate 40.C.S .umi)i varietatea de o%lu'ie &i'iolo0i%( din %ele enumerate: A. o%lu'ie me'iali'at( B. ino%lu'ie verti%al( C. " o%lu'ie orto0nati%( . o%lu'ie distali'at( !. o%lu'ie n%rustat( 41. C. M. !numera)i perioadele de n(l)are &i'iolo0i%( a o%lu'iei: A. %u erup)ia din)ilor temporari B. dup( erup)ia in%isivilor temporari C. "dup( erup)ia molarilor temporari . "dup( erup)ia molarului de -ase ani !. "dup( erup)ia %aninului -i molarului doi permanent 42. CS. Anomalia de o%lu'ie %eea mai &re%vent nt(lnit(: A. malo%lu'ia de %lasa $$?$$ An0le B. o%lu'ia ad(n%( C. "malo%lu'ia de %lasa $$?$ An0le . o%lu'ie n%rustat( !. ino%lu'ie verti%al( 43 C.S. Care poate &i %au'a re%esiei 0in0ivale A. respira)ia 9u%al( B. 9.de0luti)ie in&antil( C. "inser)ie nalt( a 9u'ei in&erioare . o9i%eiuri vi%ioase !. i0iena in%ore%t( a %avit()ii 9u%ale 6

44. C.S. Studiul diametrelor transversale ale ar%adelor dentare se e&e%tuia'( dup( metoda A. Sna0=ina B. Dan der 4inder C. 1Jeed+ Meri&eld anali'a spa)iului total . KorI=aus !. "/ont 47.C.S. Care este pro&ilul &a%ial n malo%lu'ia de %lasa $$?$5 &orma 0nati%( A. "pro&il %onve: B. pro&il %on%av C. pro&il re%tiliniu . pro&il pu)in %on%av !. pro&il pu)in %onve: 46. C.M. Metodele 9iometri%e %are pot &i &olosite la depistarea %ompresiei de ma:ilar: A. "metoda 4inder L<art= B. metoda ,=erla%= C. indi%ele Bolton . "metoda /ont !. metoda KorI=aus 4;. C.M. Metodele radiolo0i%e &olosite n anomaliile de o%lu'ie n sens sa0ital: A. "*rtopantomo0ra&ia B. 1omo0ra&ia A1M C. "Ce&alometria de pro&il . Badio0ra&ia n &ilm mu-%at !. Beo0ra&ia 4#. C.M. @n anali'a %e&alometri%( n %a'ul malo%lu'iei de %lasa $$?$ se depistea'(. A. "%re-tere &a%ial( de tip anterior B. mi%-orarea n(l)imii posterioare a &e)ei C. "un0=i 0onia% mi%-orat . "un0=i S.B mi%-orat !. un0=i S.A mi%-orat 48. C.M. Semnele %lini%e in respira)ia oral(: A. "n repaos 9u'ele &ormea'( o &ant( des%=is( B. "9u'e us%ate -i &isurate C. "ma:ilarul in&erior o%up( o retropo'i)ie . de0luti)ie in&antil( !. &ren s%urt lin0ual 70.C.S. Ce studia'( ele%tromio0ra&ia: A. este o metoda de studiere a mis%arii mandi9ulei in timpul &un%tiei de masti%atie. B. studierea starii arti%ulatiei dupa sunetele %e aparin timpul unei &un%tii C. studierea starii %ir%ulatiei san0uine a A1M . metoda de studiu al tonusului mus%ular in timpul %ontra%tiei !." +este inre0istrarea 9iopotentialului mus%=ilor in timpul %ontra%tiei. este o metoda de studiu al starii mus%=ilor masti%atori.

71. C.M.Semnele %lini%e %e %ara%teri'ea'( de'voltarea in%omplet( a mu-%=iului or9i%ular: A. "&anta la9ial( interdes%=is( n repaos B. "%uplarea 9u'elor &or)at( C. pli%a na'o+la9ial( e:primat( . "pli%a mentonier( nivelat( !. de0luti)ie in&antil( 72. C.M. Care pot &i %au'ele malo%lu'iei de %lasa $$$5 &orma &als( A. "%uspi'i nea9ra'ia)i a %aninilor temporari B. inser)ie nalt( al &renului 9u'ei in&erioare C. pierderea pre%o%e a din)ilor laterali . "prote'e %on&e%)ionate in%ore%t !. dere0l(ri de &ona)ie 73. C.M. Aparate ortodonti%e &olosite n malo%lu'ia de %lasa $$$ %u de%alaj &rontal invers5 &orma &als( A. "aparatul Bru%Il+Bei%=en9a%= B. "-le&uirea sele%tiv( a %uspi'ilor nea9ra'ia)i C. e:tra%)ie dentar( seriat( . Be0ulatorul &un%)iilor >renIel5 tip $$ !. men)in(tor de spa)iu 74. C.M. Metodele de %reare a spa)iului n ar%ada dentar( n %a'ul malo%lu'iei de %lasa $ An0le A. " eplas(ri me'io+distale a din)ilor B. -le&uirea sele%tiv( a %uspi'ilor nea9ra'ia)i C. "!:pansiune de ma:ilar . e:tra%)ii dentare n %a'ul insu&i%ien)ei de spa)iu p(n( la 4 mm !. mio0imnasti%a 77. C.M. ere0l(rile pro%esului de erup)ie sunt A. Ma%rodon)ia B. Desti9uloversia C. "in%lu'ia dentar( . "din)i natali !. =ipodon)ie 76. C.M. !num(ra)i anomaliile de de'voltare a din)ilor A. transpo'i)ie B. "ma%rodon)ie C. "aden)ie . e%topie dentar( !. entopie dentar( 7;. C.M. /rin%ipiile de tratament n %a'ul pierderii pre%o%e a din)ilor temporari A. "men)inerea spa)iului pe ar%ada dentar( B. "prote' mo9il par)ial %u din)i arti&i%iali C. "pun)i proteti%e demonta9ile . pun)i proteti%e &i:e !. tratament ortodonti% dup( erup)ia din)ilor permanen)i 7#. C.S. 1ranspo'i)ia este o anomalie %e se %ara%teri'ea'( prin A. rota)ia dintelui n jurul a:ului lon0itudinal #

B. C. . !.

deplasarea me'ial( a unui dinte deplasarea me'ial( a 0rupului lateral de din)i dere0lare de erup)ie dentar( "s%=im9area din)ilor ve%ini %u lo%ul s(u pe ar%ada dentar(.

78. C.S. <ipodon)ie este o anomalie %e se %ara%teri'e'( prin A. pre'en)a din)ilor supranumerari B. anomalie de &orm( a dintelui C. "redu%erea numeri%( a din)ilor de pe ar%ada dentar( . "se ntAlne-te atAt n denti)ia temporar(5 %At -i %ea permanent( !. anomalia 0rupului in%isiv n sens verti%al 60. C.S. Criteriul de determinare a ma%rodon)iei A. suma me'io+distal( a 4 in%isivi superiori de la 2# p(n( la 32 mm B. "suma me'ioLdistal( a 4 in%isivi superiori de la 32 mm -i mai mult C. suma me'ioLdistal( a 4 in%isivi in&eriori p(n( la 37 mm . %orela)ia dintre in%isivii superiori -i %ei in&eriori !. suma me'io+distal( a 4 in%isivi superiori mai pu)in de 2# mm 61. C.M. Semnele %lini%e %ara%teristi%e pentru e%topia de %anini superiori A. "mi%-orarea spa)iului pentru din)ii 13 -i 23 pe ar%ada dentar( B. dere0l(ri de de0luti)ie C. inser)ie joas( a &renului 9u'ei superioare . "nivelarea pli%ei na'o+la9iale !. "lo%ali'area din)ilor 13 -i 23 n a&ara ar%adei dentare 62. C.M. Semnele %lini%e %ara%teristi%e pentru malo%lu'ia de %lasa MM 1 An0le: A. "%ompresiune de ma:ilar B. "protru'ia 0rupului &rontal C. "rela)ia molar( distali'at( . "m(rirea etajului in&erior !. " 9a'a api%al( mai mi%( de%(t %oronar( 63. C.M. 1ratamentul malo%lu'iei MM 1 An0le n denti)ia permanent(: A. tratamentul pro&ila%ti% B. "apli%area aparatelor mo9ili'a9ile %u a%)iune &un%)ional( C. "a%tivatorul Nndere'en+<aupl . re0ulatorul &un%)ional &ren%=el tip $$$ !. "apli%area te=ni%ii &i:e moderne. 64. C.M. Sele%ta)i &a%torii etiolo0iei %are pot interveni n apari)ia malo%lu'iei de %lasa MMM An0le: A. "ereditatea B. "de'voltarea n e:%es a ma:ilarului in&erior C. "=ipopla'ia ma:ilarului superior . ra=itismul+ tul9urarea meta9olismului %al%iului !. tul9ur(rile de de'voltarea primului ar% 9ron=ial Omaladia >ran%es%=etti) 67.C.M. Semnele %lini%e %ara%teristi%e pentru malo%lu'ia de %lasa MMM An0le: A. "rela)ia molar( me'iali'at( B. pro&ilul &e)ei %onve:. C. "pro&ilul %on%av5 treapta 9u'elor inversat( . "rela)ia invers( &rontal( 8

!. rela)ia molar( neutr( 66. C.M. Sele%ta)i metodele de dia0nosti% apli%ate pentru anomaliile de o%lu'ie n sens sa0ital. A. "ortopantomo0ra&ia ma:ilarelor B. "teleradio0ra&ia de pro&il C. teleradio0ra&ia n &a%e . teleradio0ra&ia a:ial( !. "e:amenul 9iometri% al modelelor de 0ips Ometoda /ont5 KorI=aau'5 ,=erla%=) 6;. C.M. Metodele de tratament apli%ate n %a'ul malo%lu'iei de %lasa MMM An0le pentru denti)ia permanent(: A. apli%area aparatelor ortodonti%e mo9ili'a9ile %u a%)iune me%ani%( B. aparatul Bru%Il+Bei%=en9a%= C. "dispo'itiv e:o&a%ial de tip elaire . "te=ni%a ade'iv(+!d0eJise+te=niPue !. mio0imnasti%a 6#. C.M. Sindromul de o%lu'ie adn%( are -i alte denumiri5 sele%ta)ile: A. sindromul de supraapre%iere in%isiv( B. "termenii de 55over 9ite55 -i 55deep 9ite55 C. sindromul pro0eni% . latero0na)ia mandi9ular( !. "supraalveolodon)ie in%isiv( -i in&raalveolie molar( 68. C.M. Sele%ta)i &a%torii etiolo0iei %are pot interveni n apari)ia sindromului de o%lu'ie ad(n%( A. "&a%torul 0eneti% B. "o9i%eiurile vi%ioase Orespira)ia oral(5 de0luti)ia in&antil(5 su0erea 9u'ei in&erioare -i a lim9ii) C. "%aria dentar( -i %onse%in)ele ei5 n spe%ial edenta)ia n 'onele leterale . ma%ro0losia !. ma%ro0na)ia ma:ilarului in&erior ;0. C.M. Care din %au'ele date pot interveni n apari-ia o%lu'iei ad(n%i 55n a%operi-55 A. "&a%torul 0eneti% B. "o9i%eiuri vi%ioase Orespira)ie oral(5 de0luti)ie in&antil(5 su0erea lim9ii) C. de'voltarea n e:%es a ma:ilarului in&erior . pro0na)ia ma:ilarului in&erior !. %aria dentar( -i %onse%in)ele ei ;1. C.M. Ale0e)i metodele de dia0nosti% pentru studiul sindromului de o%lu'ie ad(n%(: A. "ortopantomo0ra&ia ma:ilarelor B. "teleradio0ra&ia n pro&il C. "studiul 9iometri% al modelelor de 0ips . spirometria !. radio0ra&ia %u 55&ilm mu-%at55 ;2. C.M. $ndi%a)i tratamentul ne%esar pentru denti)ia permanent( n %a'ul sindromului de o%lu'ie ad(n%(: A. mio0imnasti%a B. re0ulatorul &un%)iilor >ren%=el tip MM C. " aparate ortodonti%e &i:e . aparatul BruIl+Bei%=ein9a%= 10

!. "aparate ortodonti%e mo9ile %u platou retroin%isival ;3.C.M. Semnele %lini%e %ara%teristi%e pentru ino%lu'ia verti%al(: A. "rela)ia molar( neutr( B. "&anta la9ial( intredes%=is( C. "pro&ilul &e)ei re%tiliniu . etajul in&erior mi%-orat !. a%operirea in%isiv( 1?3 %u persisten)a %ontra%tului in%isivo+tu9erial ;4. C.M. Semnele %lini%e %ara%teri%ti%e pentru sindromul de ino%lu'ie des%=is(5 &orma adev(rat(: A. de'voltarea n e:%es a ma:ilarului in&erior B. "s%urtarea dento+alveolar( n re0iunea &rontal( C. "alun0irea dento+alveolar( n re0iunea lateral( . "pro&ilul &e)ei drepr !. "persisten)a ino%lu'iei verti%ale5 %uplarea &or)at( a 9u'elor ;7. C.M. Sele%ta)i metodele de dia0nosti% apli%ate n %a'ul sindromului de ino%lu'ie verti%al(: A. "studiul antropometri% B. "studiul 9iometri% al modelelor de 0ips C. "ortopantomo0ra&ia ma:ilarelor . "teleradio0rama n &a)( !. teleradio0rama n pro&il. ;6. C.M. Metodele de tratament indi%ate pentru ino%lu'ia des%=is(: A. re0ulator >ran%Iel $$ B. "aparate ortodonti%e mo9ili'a9ile %u 0utier( mo9ili'a9il( C. "aparate ortodonti%e &i:e . "9ionatorul Balters tip MM !. 9ionatorul Balters tip M ;;. C.M. Sele%ta)i varit()ile de anomalii de o%lu'ie n sens transversal: A. malo%lu'ia de %lasa a MMM An0le B. "laterodevia)ia mandi9ular( C. "latero0na)ia . sindromul de o%lu'ie adn%( !. sindromul de ino%lu'ie des%=s( ;#. C.M. Sele%ta)i &a%torii etiolo0iei %are pot interveni n apari)ia anomaliilor de o%lu'ie n sens transversal: A. "de'voltarea ne%on%ordant( a %elor dou( =emiar%ade B. malpo'i)ii dentare i'olate C. "de'voltarea n e:%es unilateral( a mandi9ulei . de0luti)ia in&antil( !. respira)ia oral( ;8.C.M. Semne %ara%teristi%e pentru latero0na)ia mandi9ular(: A. "asimetria &a%ial( %u devierea mentonului B. retru'ia la9io+mentonier( C. rela)ia molar( neutr( . "devia)ia liniei &renurilor -i a liniei interin%isivilor !. "su9de'voltarea a unei jum(t()i a mandi9ulei 11

#0. C.M. Metode de dia0nosti% apli%ate pentru studiul anomaliilor de o%lu'ie n sens transversal: A. "ortopantomo0ra&ia ma:ilarelor B. "teleradio0ra&ia On &a%e) &a%ial( C. teleradio0ra&ia a:ial( . radio0ra&ia %u &ilm 55mu-%at55 !. "studiul antropometri% #1. C.S. Aparate ortodonti%e n %a'ul latero0na)iei mandi9ulare: A. "aparate ortodonti%e mo9ili'a9ile %u plan n%linat n re0iunea lateral( B. aparate ortodonti%e mo9ili'a9ile %u a%)iune me%ani%( C. aparate ortodonti%e &i:e . 9ionatorul Balters tip MMM !. mio0imnasti%a #2. C.M. Compli%a)iile depistate n %ursul tratamentului ortodonti% sunt: A. "re'or9)ii radi%ulare B. =iper%emento'a C. "re'or9)ia lateral( la nivelul r(d(%inilor . re'or9)ia radi%ular( a din)ilor temporari !. %ur9uri radi%ulare #3 C.M. @n %e se%toare vor avea lo% trans&orm(ri tisulare n %adrul nl(tur(rii %ompresiei ar%adei dentare superioare: A. A1M B. "1rans&orm(ri de tipul deplas(rii ori'ontale n re0iunea din)ilor laterali C. @n re0iunea din)ilor &rontali in&eriori . "4(r0irea suturii palatine !. "@ntinderea -i aplati'area 9ol)ii palatine #4. C.S. Care dintre elementele numite are at(t &un%)ie de an%orare5 %(t -i de retru'are a din)ilor: A. %ro-etul Adams B. "ar%ul vesti9ular C. ar%ul n %iuper%( . %ro-etul Fta=l !. ar%ul n 55S55 #7. C.M. !lementele de an%orare ale aparatelor ortodonti%e mo9ili'a9ile sunt: A. ar%ul Co&&in B. "%ro-etul Adams C. "0utierele . "%ro-etul Fta=l !. "%ro-etul S%=Jar' #6. C.S. Ar%ul vesti9ular este &ormat din: A. "%ur9ura %entral(5 2 9u%le5 'onele de reten)ie B. %ur9ura %entral(5 'onele de reten)ie C. dintr+o por)iune li9er( asem(n(toare %u un diapa'on . ans(5 9u%l(5 'on( de reten)ie !. por)iune %entral(5 9u%le n 55S55 'ona de reten)ie

12

#;. C.S. Be0ulatorul &un%)ional >renQel de tipul MMM este indi%at n tratamentul: A. malo%lu'iilor de %lasa M An0le B. "malo%lu'iei de %lasa MM$ An0le C. malo%lu'iei de %lasa MM 2 An0le . malo%lu'iei de %lasa MM 1 An0le !. o%lu'iei n%ru%i-ate ##. C.S. Bionatorul Balters tip MM se &olose-te n tratamentul: A. malo%lu'iei de %lasa MM 1 An0le B. o%lu'iei n%ru%i-ate C. "ino%lu'iei verti%ale . o%lu'iei ad(n%i !. malo%lu'iei de %lasa MMM An0le #8. C.M. A%tivatorul Andre'en+<aupl are urm(toarele p(r)i %omponente: A. "pla%a palatinal( B. ar%uri n 55%iuper%(55 C. "masa a%rili%( intero%lu'al( . "pla%a la ar%ada in&erioar( !. "ar% vesti9ular 80. C.M. e'avantajele a%tivatorului Andre'en+<aupl sunt: A. "este un aparat voluminos B. "nu permite e:er%itatea &un%)iilor de 9a'( C. "nu a%)ionea'( la nivelul 9a'elor osoase . este &oarte s%ump !. ne%esit( o i0ien( &oarte ri0uroas( a %avit()ii 9u%ale 81. C.M. Care din aparatele &un%)ionale se &olose-te n tratamentul malo%lu'iei de %lasa MM? 2 A. re0ulatorul >renQel tip MMM B. "a%tivatorul Andre'en+<aupl C. re0ulatorul >ren%=el tip M . "re0ulatorul >ren%=el tip MM !. 9ionatorul Baltres tip MM 82. C.S. Care din elementele re0ulatorului &un%)ional >ranIel va stimula %re-terea sa0ital( a ar%adelor dentare: A. ar%ul vesti9ular B. "pelotele la9iale C. s%uturile laterale . ar%ul palatal !. %(rli0ile pe din)i %anini 83. C.M. Care din elementele re0ulatorului &un%)ional >renIel vor stimula %re-terea transversal( a ar%adelor: A. ar%ul vesti9ular B. "ar%ul palatal C. "s%uturile laterale . ar%ul lin0ual !. pelotele la9iale

13

84. C.S. Aparatele ortodonti%e &i:e sunt aparate: A. %u a%)iune &un%)ional( B. %u a%)iune mi:t( C. "%u a%)iune me%ani%( . aparat tip 0utier( !. aparat re%ipro%

87. C.S.>orma &un%)ional( a malo%lu'iei de %lasa $$$ An0le este nso)it( de A. e'volt(rii n e:%es a mandi9ulei B. e'volt(rii n e:%es a ma:ilei C. Su9de'volt(rii ma:ilarului in&erior . Suprade'volt(rii ma:ilarului superior !. eplas(rii mandi9ulei spre anterior" 86. C.S.An0le separ( malo%lu'iile de %lasa $$ n dou( su9divi'iuni n dependen)( de A. Baportul %aninilor B. Baportul din)ilor &rontali" C. Baportul molarilor de -ase ani . Baportul molarilor de lapte !. Baportul premolarilor n plan transversal 8;. C.S.@n etiolo0ia malo%lu'iei de %lasa $$?2 An0le se poate eviden)ia A. ere0l(ri respiratorii B. Ba=iti'm C. e0luti)ie in&antil( . /ierderea pre%o%e a din)ilor de lapte !. Cara%terul eriditar al patolo0iei" 8#. C.S./re'en)a &antei sa0itale ne0ative este un simptom al A. Malo%lu'iei de %lasa $$$ An0le &orma adev(rat(" B.Malo%lu'iei de %lasa $$?2 An0le C.Malolu'iilor trasversale .$no%li'iei verti%ale !.Malo%lu'iei de %lasa $$?1 An0le

88. C.S.Ena din sar%inile tratamentului malo%lu'iei de %lasa $$$ An0le5 &orma &un%)ional( este A. Stimularea %re-terii ar%adei dentare superioare B. !:pansiunea ard%adei superioare C. eplasarea mandi9ulei spre poserior n po'i)ie %ore%t(" . Stimularea %re-terii ar%adei in&erioare !. .i%i un r(spuns nu este %ore%t

14

100. C.S.1ratamentul malo%lu'iei de %lasa $$$ An0le &orma adev(rat( se e&e%tuia'( A /rin aparat &un%)ional B./rin metoda ortodonti%o+%=irur0i%al(" C./rin mio0imnasti%( .Cu aparat %u ar% e:traoral !. .i%i un r(spuns nu este %ore%t 101.C.S. in malo%lu'iile sa0itale %el mai des poate re%idiva dup( tratament A Malo%lu'iei de %lasa $$?1 An0le B Malo%lu'ia $$?2 An0le" C Malo%lu'iei de %lasa $$$ An0le &orma &als( Malo%lu'iei de %lasa $$$ An0le &orma &un%)ional( !..i%i un r(spuns nu este %ore%t
102. C.S. ispi%(turile la9io+ma:ilo+&a%iale sunt: A. "tul9ur(ri de em9rio0ene'( ale aparatului dento+ma:ilar B. tul9ur(ri ale pro%esului de erup)ie C. tul9ur(ri de po'i)ie a ma:ilarelor . tul9ur(ri de dimensiuni -i &orm( a ma:ilarelor !. tul9ur(ri &un%)ionale 103. C.M. Daria)iile de mal&orma)ii %on0enitale a &e)ei sunt: A. "despi%(tura o9li%( a &e)ei B. "despi%(tura transversal( a &e)ei C. "despi%(tura la9io+ma:ilo+palatin( . erup)ia tardiv( !. erup)ia pre%o%e 104 C.M. $ndi%a)i %are %ola9oratori interdis%iplinari tre9ue s( %onsulte %opiii %u sindromul /ier+ Bo9en: A. "%=irur0 B. "ortodont C. "pediatru . "neurolo0 !. "lo0oped 107. C.M. Semnele %lini%e ale despi%aturilor la9io+ma:ilo+palatine: A. "9re-a la9ial( B. "asimetrie &a%ial( C. "9re-a ma:ilo+palatinal( . propor)ionalitatea p(strat( !. ma%ro0losie 106. C.M. Dariet()ile de tratament ortodonti% la diverse v(rste pentru %opiii purt(tori de despi%(turi la9io+ma:ilo+palatinal(: A. "tratament ortodonti% pre%o%e B. "tratament ortodonti% tardiv C. tratament pro&ila%ti% . "tratament ortodonti% 9iome%ani% !. "mio0imnasti%a 17

10;. C.S. 1ratamentul prote'i% la %opii este indi%at: A. mi%rodon)ie B. "anodon)ia par)ial( sau total( C. erup)ia pre%o%e . po'i)ia la9io+9u%al( a dintelui 12 !. mi%ro0na)ie ma:ilar( 10#.C.M. /rote'ele mo9ile par)iale sunt indi%ate n %a'ul: A. "anodon)iei par)iale sau totale B. "e:tra%)ie pre%o%e a din)ilor temporari C. "stimulatoare pentru erup)ie dentar( . aparate ortodonti%ee %u a%)iune me%ani%( !. =iperdentiei 108. C.S. Care este metoda de tratament apli%at( la %opii n anodon)ii: A. apli%area pun)ilor proteti%e B. "prote'e mo9ile par)iale C. din)i %u pivot . aparat ortodonti% mo9ili'a9il !. se las( a-a p(n( la v(rsta de 12 ani 110. C.S. C(t de des se s%=im9( prote'ele mo9ile par-iale la %opii: A. "o dat( n 6+# luni B. o dat( n 2 ani C. o dat( n 3 ani . o dat( n 2 luni !. o dat( n 7 ani 111. C.S. /erioada de %onten)ie n ortodon)ie este: A. perioada tratamentului terapeuti% B. perioada tratamentului %=irur0i%al C. perioada tratamentului ortodonti% propriu+'is . "perioada de sta9ili'are a re'ultatelor tratamentului a%tiv !. tratamentul pro&ila%ti% 112. C.M. Sele%ta)i 0re-elile -i %ompli%a)iile ap(rute n urma tratamentului ortodonti%: A. "re%idiva anomaliei B. tratamentul anomaliei s%=eletale %u aparate ortodonti%e mo9ili'a9ile C. "dere0larea de masti%a)ie La9sen)a inter%uspid(rii dentare . tratament ortodonti% %u ajutorul mono9lo%urilor !. apli%area te=ni%ii &i:e n denti)ia permanent( 113. C.S. urata perioadei de %onten)ie pentru te=ni%a ade'iv( &i:( este: A. "e0al( %u durata tratamentului ortodonti% B. e0al( %u R din durata tratamentului ortodonti% C. e0al( %u o lun( . e0al( %u 3 luni !. e0al( %u 4 luni

16

114. C.S. urata perioadei de %onten)ie pentru aparatele ortodonti%e mo9ili'a9ile %u a%)iune mi:t( este: A. e0al( %u durata tratamentului ortodonti% B. "e0al( %u R din durata tratamentului ortodonti% C. e0al( %u 1 an . e0al( %u 2 ani !. e0al( %u 3 ani 117. C.M. Sindromul de %ompresie de ma:ilar pre'int( A. lipsa semnelor &a%iale B. "n &orm( de protru'ie5 aliniere dentar( C. "n &orm( %u protru'ie5 n0=esuiri dentare . "n &orm( %u protru'ie5 spa)ieri dentare !. "o%lu'ie distali'at( &re%vent 116. C.S. /o'i)ia %apului l(sat pe spate n timpul somnului poate provo%a A. ino%lu'ie verti%al( B. "o%lu'ie distal( C. o%lu'ie adn%( . o%lu'ie me'ial( !. o%lu'ie n%ru%i-at( 11;. C.M. Bespira)ia oral( este %onsiderat( o9i%ei vi%ios n situa)iile A. "lipsa s%=im9(rilor patolo0i%e a aparatului respiratoriu B. "dup( sanarea aparatului respirator C. pre'en)a s%=im9(rilor patolo0i%ea aparatului respiratoriu . depistarea adenoi'ilor !. lipse-te r(spunsul %ore%t 11#. C.S. A%)iunea no%iv( n perioada prenatal( poate provo%a A. "anomalii de de'voltare a din)ilor5 ma:ilarelor5 vi%ii de sistem B. dispropor)ia ntre dimensiuni de ma:ilar -i din)i C. anomalii a ar%adelor dentare -i de o%lu'ie . dere0l(ri de respira)ie !. dere0l(ri de de0luti)ie 118. C.M. Anomalia de inser)ie al &renului lin0ual poate provo%a A. "n%lina)ia oral( a 0rupului in%isiv in&erior B. "diastema C. n%lina)ia vesti9ular( a 0rupului in%isiv in&erior . retropo'i)ia ma:ilarului superior !. pro0na)ia ma:ilarului in&erior 120. C.M. e0luti)ia in&antil( poate de'volta A. "protru'ia 0rupului in%isiv B. "ino%lu'ie verti%al( C. dere0l(ri de erup)ie a din)ilor permanen)i . transpo'i)ie dentar( !. tortopo'i)ie dentar(

1;

121. C.M. !:er%i)ii de antrenament pentru mu-%=ii propulsori al ma:ilarului in&erior sunt indi%ate n A. %ompresiune de ma:ilar B. retropo'i)ia ma:ilarului superior C. "retropo'i)ia ma:ilarului in&erior . "o%lu'ie adn%( aso%iat( %u =ipopla'ie mandi9ular( !. laterodevia)ie mandi9ular( 122. C.M. Aparatele ortodonti%e pro&ila%ti%e sunt A. aparate &olosite n tratamentul anomaliilor de o%lu'ie B. "aparate %e previn &ormarea anomaliilor dento+ma:ilare C. aparate &olosite la sta9ili'area re'ultatelor o9)inute . aparate &olosite n tratamentul anomaliilor din)ilor i'ola)i !. "aparatele &olosite n urma pierderii pre%o%e a din)ilor temporari 123. C.S. Aparatele de %onten)ie sunt A. men)in(toare de spa)iu B. aparate &olosite n tratamentul malo%lu'iilor C. aparate %e previn &ormarea anomaliilor dento+ma:ilare . aparate de nl(turare a deprinderilor vi%ioase !. "aparate &olosite la sta9ili'area re'ultatelor o9)inute 124 C.S. !ste o mi-%are de pivot n jurul a:ului radi%ular A. mi-%are de versiune B. 0resiune C. in0resie . "rota)ie !. deplasare %orporal( 127. C.S. eplasarea r(d(%inii dintelui n plan vesti9ulo+oral A. "mi-%area de tor0ue B. rota)ie C. deplasare %orporal( . 0resiune !. intru'ie 126. C.S. !lement %e se &olose-te la n%linarea oral( a 0rupului in%isiv A. "ar%ul vesti9ular de retra%)ie B. ar%ul Co&&in C. Furu9ul ortodonti% . 0utiere o%lu'ale !. %ro-ete 12;. C.M. !lement de e:pansiune ma:ilar( A. "-uru9ul ortodonti% B. "ar%ul Co&&in C. ar%ul vesti9ular de retra%tie . ar%ul in &orma de %iuper%a !. ar%ul in diapa'on

1#

12# C.S. !lementul %are se &i:ea'( pe supra&a)a vesti9ular( a dintelui la un anumit nivel de la supra&a)a in%isiv( A. inele ortodonti%e B. resorturi C. "9ra%Iet . 9utoni !. tu9uri ortodonti%e 128. C.M. Sele%ta)i aparatele ortodonti%e n tratamentul n %a'ul e%topiilor dentare A. %apelina %u tra%)iune e:traoral( B. "te=ni%a ade'iv( Osistem+ 9ra%Iet) C. "aparate ortodonti%e mo9ili'a9ile . aparate ortodonti%e mo9ile &un%)ionale) !. men)in(toare de spa)iu 130. C.M. Sele%ta)i aparatele ortodonti%e &olosite in %a'ul malo%lu'iilor n sens sa0ital A. "te=ni%a ade'iv( O 9ra%Iet+sistem) B. "re0ulatorul &un%)iilor >renIel5tip $$ C. 9ionatorul Balters5 tip $$ . men)in(tore de spa)iu !. "aparate ortodonti%e mo9ili'a9ile 131. C.M. >a%torii etiolo0i%i5 %are pot interveni n apari)ia despi%(turilor la9io+ma:ilo+palatine A. "&a%torii 0eneti%i B. "radia)ii C. &a%tori lo%ali . deprinderi vi%ioase n perioda postnatal( !. "a%)iuni no%ive n perioda prenatal( 132. C.S. ispo'itivul ortodonti% &olosit la %opii %u mal&orma)ii %on0enitale n perioada de nou+ n(s%ut A. aparat ortodonti% mo9ili'a9il B. apatarat ortodonti% mo9il C. men)in(tor de spa)iu . "o9turator !. ar%ul Co&&in 133. C.S. *9turatoarele sunt s%=im9ate n termen de A. 4 luni B. 6 luni C. "2 luni . 12 luni !. 10 luni 134. C.M. Sele%ta)i p(r)ile %omponente ale prote'elor mo9ile A. 9ra%Iet B. "9a'a din a%rilat C. "din)i arti&i%iali . 0utiere o%lu'ale !. "Cro-ete 18

137 C.M. @n %a'ul anodon)iei se%undare par)iale n denti)ia mi:t( sunt &olosite A. prote'ele mo9ile totale B. din)i %u pivot C. "prote'e mo9ile par)iale . "men)in(toare de spa)iu !. aparate ortodonti%e &i:e 136. C.M. /rote'ele mo9ile par)iale sunt indi%ate n %a'ul A. "pierderii pre%o%e a din)ilor temporari B. "stimularea erup)iei din)ilor permanen)i C. resta9ilirii oslu'iei patolo0i%e . normali'area %ur9ei o%lu'ale Spee !. "anodon)ii par)iale 13;. C.M. Ce metode de dia0nosti% sunt indi%ate n anodon)iile par)iale primare A. "ortopantomo0ra&ia ma:ilarelor B. studiul 9iometri% C. %e&alometria a:ial( . studiul antropometri% !. "radio0ra&ie de %onta%t 17;. C.S. Be%idiva se nume-te A. perioda de sta9ili'are a re'ultatelor tratamentului ortodonti% a%tiv B. %ompli%a)ie n perioda tratamentulu ortodonti% a%tiv C. apari)ia mo9ilit()ii patolo0i%e a din)ilor . "de'e%=ili9rul dintre &orm( -i &un%)ie ap(rut dup( &inali'area tratamentului ortodonti% !. dere0lare &n%)ional( 13#. C.S. urata periodei de %onten)ie n %a'ul utili'rii aparatului ortodonti% &i: este A. "e0al( %u durata perioadei de tratament ortodonti% a%tiv B. e0al( %u jumate din durata tratamentului a%tiv C. 6 luni . 1 lun( !. 2 luni 138. C.S. Apari)ia mo9ilit()ii patolo0i%e dentare se nume-te A. re%idiv( B. %onten)ie C. "%ompli%a)ie . 0re-eli !. dere0l(ri &un%)ionale 140. C.M. !num(ra)i %ompli%a)iile nt(lnite n urma apli%(rii &or)ele e:%esive A. sta9ilirea in%ore%t( a dia0no'ei B. "apari)ia mo9ilit()ii patolo0i%e dentare C. "re'or9)ii radi%ulare . sta9ilirea in%ore%t( a planului de tratament !. "a&e%)iuni ale periodon)iului 141. C.M. *%lu'ia distali'at( se nso)e-te de: A. "pro&il %onve: B. "su9na'ale naintea planului na'o+&rontal 20

C. treapta la9ial( a%%entuat( . devierea liniei interin%isive in&erioare !. "pre'en)a sau a9sen)a ino%lu'iei sa0itale 142. C.M. @n sindromul de %ompresie5 ar%adele pot &i: A. "n0ustate simetri% B. l(r0ite anterior C. "alun0ite . s%urtate !. "n0ustate asimetri% 143. C.M. @n tratamentul pro&ila%ti% al sindromului de %ompresie se re%omand(: A. la su0arul alimentat arti&i%ial5 &olosirea lin0uri)ei pentru a asi0ura o alimenta)ie %omplet( B. "reedu%area rSspira)iei na'ale dup( adenoide%tomie C. "de%ondi)ionarea su0erii de0etului prin %oaserea mni%ii de la pijama . "p(strarea inte0rit()ii 'onei de sprijin -i re&a%erea ei %(t mai %ore%t( !. e:tra%)ia dirijat( 144. C.M. @n pro&ila:ia %ompresiei de ma:ilar se in%lude: A. asi0urarea unei alimenta)ii ra)ionale a mamei n timpul sar%inii B. "de%ondi)ionarea tuturor o9i%eiurilor vi%ioase C. diversi&i%area alimenta)iei %(t mai pre%o%e n primul an de via)( . "eli9erarea pasajului aerian na'o+&arin0ian !. prevenirea me'iopo'i)iei 0enerali'ate 147. C.M. isjun%)ia interma:ilar(: A. "se reali'a'( la nivelul am9elor ma:ilare B. "se reali'a'( la nivelul ar%adei superioare C. "%onst( n des&a%erea suturii medio+palatine -i in%isivo+%anine . "se utili'ea'( &or)e medii -i mari5 %u aparate mo9ile !. "este o9li0atorie o perioad( de %onten)ie minim de 47 de 'ile 146. C.M. isjun%)ia interma:ilar( este indi%at( n: A. "%ompresia de ma:ilar5 &orm( %u protru'ie -i spa)iere dentare a%%entuat( B. "n0ustarea &oarte mare a ar%adei superioare -i a 9ol)ii palatine C. ar%ada in&erioar( de'voltat( normal . pa%ien)i %are ne%esit( o terapie rapid( !. "la pa%ien)ii tineri5 ntre #+12 ani5 %u %ompresie de ma:il( 14;. C.M. Mijloa%ele ortodonti%e ale aparaturii mo9ile de n(l)area de&initiv( a o%lu'iei sunt: A. s%utul lin0ual B. %ro-etul S%Jart' C. platoul retroin%isiv . "0utiera unilateral( !. "0utierele 9ilaterale 14#. C.S. En0=iul A.B poate &i m(rit n: A. retro0na)ia mandi9ular( B. pro0na)ia ma:ilar( C. "pro0na)ia 9ima:ilar( . retro0na)ia 9ima:ilar( !. mi%ro0na)ia mandi9ular( 21

148. C.M. @n tratamentul pro&ila%ti% al anomaliilor din 0rupa pro0na)iilor mandi9ulare se urm(re-te: A. "prevenirea apari)iei -i des&iin)area %onta%telor premature o%lu'ale B. "dispen'ari'area %opiilor %e provin din &amilii %u pro0na)ii mandi9ulare C. " saltul arti%ular . "antrenamentul mus%ulaturii o9ra'ului !. "de%ondi)ionarea tipului de propulsie 170. C.M. /lanul postla%teal poate &i patolo0ie: A. "n treapta distali'at( B. "n treapta dreapt( C. n prima &a'( a erup)iei molarilor de 6 ani . n treapta u-or me'ial( !. totdeauna evoluSa'( spre normal odat( %u %re-terea 171. C.S iastema -i tremele de p(n( la 2 mm la %opii de 4+7 ani pre'int(: A. "%re-terea &i'iolo0i%( n sens sa0ital B. anomalie de de'voltare a din)ilor C. distali'area din)ilor anteriori . me'iali'area din)ilor laterali !. &a%tor de ris% 172. C.S /lanul postla%teal n treapt( dreapt( la vrsta de 6 ani este pro0nosti%ul &orm(rii: A. "o%lu'ie distali'at( B. o%lu'ie me'iali'at( C. o%lu'ie des%=is( . o%lu'ie ad(n%( !. o%lu'ie (n%ru%i-at( 173. C.S Bela)ia molar( neutr( se sta9ili'ea'( atun%i %(nd planul postla%teal este: A. n treapt( dreapt( B. %u treapt( distal( C. "%u treapt( me'ial(+2mm . %u treapt( %u mult me'iali'at( !. %u treapt( %u mult distali'at( 174. C.S Bela)ia molar( distali'at( se sta9ili'ea'( atun%i %(nd planul postla%teal este: A. n treapt( dreapt( B. "%u treapt( distali'at C. %u treapt( me'ial(+2mm . %u treapt( %u mult me'iali'at( !. %u treapt( %u mult distali'at( 177. C.S Bela)ia molar( me'ial( se sta9ili'ea'( atun%i %(nd planul postla%teal este: A n treapt( dreapt( B. %u treapt( distal( C. %u treapt( me'ial(+2mm . "%u treapt( %u mult me'iali'at( !. toate r(spunsurile sunt %ore%te 22

176. C.S. >ie%are dinte %onta%tea'( %u 2 anta0oni-ti n e:%lusivitate este in%isiv in&erior %entral -i ultimul molar superior n denti)ia: A. temporar(5 perioad( deja &ormat( B. mi:t(5 prima perioad( C. "permanent(5 perioad( &inal( . mi:t(5 perioada a doua T toate r(spunsurile sunt %ore%te 17;. C.M. imensiunea etajului in&erior este redus( n: A. o%lu'ia ad(n%( n a%operiB. "o%lu'ia Ud(n%( pr(9u-ut( C. o%lu'ia invers( lateral( . o%lu'ia lin0uali'at( 9ilateral( !. "supraa%operirea &rontal( 2?3 17#. C.M. Semnele orale ale pro0na)iei mandi9ulare %u ma%ro0na)ie: A. "diasteme mari n denti)ia temporar( la ar%ada in&erioar( B. diso%iere a ritmului de erup)ie ntre din)ii superiori -i in&eriori C. din)ii in&eriori erup mai 0reu . "distan)e mari ntre 0ermenii din)ilor su%%esionali in&eriori !. "9a'a api%al( la nivelul ar%adei superioare mi%-orat( n sens sa0ital 178. C.M. @n pseudopro0na)ia mandi9ular( Oretro0na)ia superioar() avem: A. "pro&il %on%av B. "su9na'ale posterior planului na'o+&rontal C. 0nat=ion anterior planului or9ito+&rontal . pro%=eilie superioar( !. etaj in&erior m(rit 160. C.M. @n plan verti%al5 n re0iunea &rontal(5 putem nt(lni: A. ino%lu'ie sa0ital( B. "supraa%operire in%isiv( 1?3 C. "ino%lu'ie verti%al( . devierea %entrului esteti% !. "de%olaj &rontal invers 161. C.M. Anodon)ia de in%isiv este: A. de %ele mai multe ori simetri%( B. "se nso)e-te de nanismul dintelui omolo0 C. "se transmite ntodeuna ereditar . "se nso)e-te de modi&i%(ri de volum ale %elorlal)i din)i !. se nt(lne-te doar la din)ii temporari 162. C.S. @n anodon)ia unilateral( de in%isiv lateral: A. "din)ii temporari persist( timp ndelun0at pe ar%ad( B. este indi%at( e:tra%)ia din)ilor temporari %(t mai devreme C. mi0rarea me'ial( se reali'ea'( la or%e v(rst(5 %u ma:im( u-urin)( . nu este o9li0atorie e:tra%)ia in%isivului lateral de partea opus( !. se re%omand( e:tra%)ii dirijate n s%op ortodonti%

23

163 C.M. @n plan transversal o%lu'ia se anali'ea'(: A. la nivelul molarului de 6 ani B. la nivelul premolarilor C. "la nivelul de in%isiv %u devierea %entrului esteti% . "la nivelul 0rupului lateral !. la nivelul molarilor de minte 164. C.M. @n plan sa0ital n 'ona &rontal( putem nt(lni: A. "ino%lu'ie sa0ital( B. ino%lu'ie verti%al( C. devierea %entrului esteti% . "o%lu'ie invers( !. supraa%operire &rontal( 167. C.M. *%lu'ia distali'at( se nt(lne-te n: A. "%ompresiunea de ma:ilar B. pseudopro0na)ia mandi9ular( C. retro0na)ia ma:ilar( . "o%lu'ia ad(n%( a%operit( !. "retro0na)ia mandi9ular( 166. C.M. 1ratamentul %urativ n pro0na)ia mandi9ular( urm(re-te: A. "&r(narea %re-terii mandi9ulare B. stimularea de'volt(rii am9elor ma:ilare C. "deplasarea mandi9ulei distal . "e&e%tuarea saltului arti%ular !. asi0urarea unei suprao%lu'ii in%isive 1?3 16;. C.S. in)ii supranumerari pot determina: A. tul9ur(ri nervoase sen'itive de tip nevral0i&orm B. tul9ur(ri nervoase motorii sau ve0etative Ovasomotorii) C. "tul9ur(ri de erup)ie . tul9ur(ri de de'voltare !. &orma)iuni tumorale mali0ne 16#. C.V. in)ii supranumerari se pot de'volta: A. "%a &orma)iuni total independente B. "WU un dinte din seria normal( C. doar n denti)ia temporar( . doar n denti)ia permanent( !. "n am9ele denti)ii 168. C.M.Suma in%isiv( pentru a apre%ierea de'volt(rii transversale a ar%adelor repre'int(: A. suma %elor 4 in%isivi superiori n denti)ia temporar( B. "suma %elor 4 in%isivi superiori permanenti C. nu poate &i &(%ut( %nd nu sunt to)i in%isivii pe ar%ad( . "este n limite normale ntre 2#+32 mm !. la ar%ada in&erioar( suma %elor 4 in%isivi 1;0. C.M. En0=i S.A6S.B pot &i m(rit n: A. retro0na)ia mandi9ular( B. "pro0na)ia ma:ilar( 24

C. "pro0na)ia mandi9ular( . retro0na)ia ma:ilar( !. mi%ro0na)ie mandi9ular( 1;1. C.S.Me'iodensul este: A. anomalie de po'i)ie B. "anomalie de num(r C anomalie de &orm( . anomalie de dimensiuni !. anomalie de o%lu'ie 1;2.C.S.>orma &als( a malo%lu'iei de %lasa $$$ An0le e o %onse%in)( a A. eplas(rii mandi9ulei spre anterior B. "Su9de'volt(rii ma:ilarului superior C. Su9de'volt(rii ma:ilarului in&erior . e'volt(rii n e:%es a ma:ilei !. e'volt(rii n e:%es a mandi9ulei 1;3.C.S.>orma &un%)ional( a malo%lu'iei de %lasa $$$ An0le este nso)it( de A. e'volt(rii n e:%es a mandi9ulei B. e'volt(rii n e:%es a ma:ilei C.Su9de'volt(rii ma:ilarului in&erior .Suprade'volt(rii ma:ilarului superior !." eplas(rii mandi9ulei spre anterior 1;4.An0le separ( malo%lu'iile de %lasa $$ n dou( su9divi'iuni n dependen)( de A.Baportul %aninilor B."Baportul din)ilor &rontali C.Baportul molarilor de -ase ani .Baportul molarilor de lapte !.Baportul premolarilor n plan transversal 1;7.C.S.@n etiolo0ia malo%lu'iei de %lasa $$?2 An0le se poate eviden)ia A. ere0l(ri respiratorii B.Ba=iti'm C. e0luti)ie in&antil( ./ierderea pre%o%e a din)ilor de lapte !."Cara%terul eriditar al patolo0iei 1;6./re'en)a &antei sa0itale ne0ative este un simptom al A. "Malo%lu'iei de %lasa $$$ An0le &orma adev(rat( B.Malo%lu'iei de %lasa $$?2 An0le C.Malolu'iilor trasversale .$no%li'iei verti%ale A. Malo%lu'iei de %lasa $$?1 An0le 1;;.Ena din sar%inile tratamentului malo%lu'iei de %lasa $$$ An0le5 &orma &un%)ional( este A.Stimularea %re-terii ar%adei dentare superioare B.!:pansiunea ard%adei superioare C." eplasarea mandi9ulei spre poserior n po'i)ie %ore%t( .Stimularea %re-terii ar%adei in&erioare 27

!..i%i un r(spuns nu este %ore%t 1;#.1ratamentul malo%lu'iei de %lasa $$$ An0le &orma adev(rat( se e&e%tuia'( A./rin aparat &un%)ional B."/rin metoda ortodonti%o+%=irur0i%al( C./rin mio0omnasti%( .Cu aparat %u ar% e:traoral !. .i%i un r(spuns nu este %ore%t 1;8. in malo%lu'iile sa0itale %el mai des poate re%idiva dup( tratament A. Malo%lu'iei de %lasa $$?1 An0le B."Malo%lu'ia $$?2 An0le C.Malo%lu'iei de %lasa $$$ An0le &orma &als( .Malo%lu'iei de %lasa $$$ An0le &orma &un%)ional( !.i%i un r(spuns nu este %ore%t 1#0.Cau'ele %onta%telor premature a din)ilor sunt A"Cuspi'i nea9ra'iati a %aninilor BA9ra'iunea patolo0i%( uni&orm( a din)ilor C"/rote'e dentare %on&e%)ionate in%ore%t "*9tura)ii prost modelate !"Anomalii de po'i)ie a din)ilor 1#1.C.M.Semnele %lini%e al malo%u'iei de %lasa $$$ An0le5 &orma adev(rat( sunt A/re'en)a n0=esuirii dentare la ar%ada superioar( B"@n%lina)ie oral( a din)ilor &rontali in&eriori C"1reme -i diastem( la ar%ada in&erioar( "Ma%ro0losie !1oate r(spunsurile sunt %ore%te

1#2.C.M.@n %adrul malo%lu'iei de %lasa $$$ An0le5 &orm( &un%)ional( e ne%esar de ntreprins urm(toarel m(suri A"/lastia &renului s%urt al lim9ii B"Fle&uirea %uspi'ilor nea9ra'iati a %aninilor CStimularea %re-terii ma:ilarului superior "Bemodelarea o9tura)iilor in%ore%te !. /lastia &renului 9u'ei superioare 1#3. iametrele transversale ale ar%adelor dentare sunt mi%-orate n %adrul A..Malo%lu'iei de %lasa $$$ An0le5 &orma adev(rat( B."Malo%lu'iei de %lasa $$$ An0le5 &orma &als( C.Malo'iei de %lasa $$$ An0le5 &orma &un%)ional( ."Malo%lu'iei de %lasa $$?1 An0le !..i%i un r(spuns nu e%ore%t 1#4.C.M.Sar%inile tratamentului malo%lu'iei de %lasa $$$ An0le5 &orma &als( sunt A. >renuloplastia lim9ii B. Fle&uirea %uspi'ilor nea9ra'ia -i a %aninilor temporari C. "Stimularea %re-terii ma:ilarului superior . Bemodelarea o9tura)iilor in%ore%te !. "@nl(turarea pre%o%e a %au'ei patolo0iei 26

1#7.C.M.Sar%inile tratamentului malo%lu'iei $$?1 An0le A. Stimularea %re-terii ma:ilarului superior B. ".ormali'area respira)iei na'ale X. "Ale0erea unui %ople: de e:er%i)ii de mio0imnasti%( pentru stimularea de'volt(rii mu-%=iului or9i%ular al 9u'elor . !:tra%)ie dirijat( dup( <ot' !."$nstalarea mandi9ulei n raport de %lasa $ 1#6. C.S. Bionatorul Balters se indi%(: A. denti)ie temporal( B. denti)ie mi:t( timpurie C. denti)ie mi:t( tardiv( . "denti)ie permanent( !. di&erite perioade de &ormare a o%lu'iei 1#;. C.S. $ndi%a)iile re0latorului >ranIel tip.$: A. raport distali'at B "raport distali'at %u protru'ia in%isivilor superiori C. o%lu'ie mediali'at( . o%lu'ie n%ru%i-at( !. o%lu'ie dreapt( 1##. C.S. $ndi%a)iile re0latorului >ranIel tip.$$: A. raport distali'at B raport distali'at %u protru'ia in%isivilor superiori C. o%lu'ie mediali'at( ." o%lu'ie n%ru%i-at( !. o%lu'ie dreapt( 1#8.C.S. $ndi%a)iile re0latorului >ranIel tip.$$$: A. raport distali'at B raport distali'at %u protru'ia in%isivilor superiori C. "o%lu'ie mediali'at( . o%lu'ie n%ru%i-at( !. o%lu'ie des%=is( 180.C.S. 4a re0latorul de &un%)ie >ranIel tip.$ pelotele laterale sunt plasate: A. se intind la pro%esele alveolare superior -i in&erior n 'onele laterale B.se intind la pro%esele alveolare superior -i o%oles% pro%esul alveolar in&erior C."se intind la pro%esele alveolare in&erior -i o%oles% pro%esul alveolar superoir . o%oles% am9ele pro%ese alveolare !. nu au ni%i o nsemn(tate 181 C.S. Bionatorul Balters se indi%(: A. denti)ie temporal( B. "denti)ie mi:t( timpurie C. denti)ie mi:t( tardiv( . denti)ie permanent( 2;

!. di&erite perioade de &ormare a o%lu'iei 182 C.S.$ndi%a)iile re0latorului >ranIel tip.$: A. raport distali'at B "raport distali'at %u protru'ia in%isivilor superiori C. o%lu'ie mediali'at( . o%lu'ie n%ru%i-at( !. o%lu'ie dreapt( 183 C.S. $ndi%a)iile re0latorului >ranIel tip.$$: A. "raport distali'at B raport distali'at %u protru'ia in%isivilor superiori C. o%lu'ie mediali'at( . o%lu'ie n%ru%i-at( !. o%lu'ie dreapt( 184 C.S. $ndi%a)iile re0latorului >ranIel tip.$$$: A. raport distali'at B raport distali'at %u protru'ia in%isivilor superiori C. "o%lu'ie mediali'at( . o%lu'ie n%ru%i-at( !. o%lu'ie des%=is( 187 C.S. A%tivatorul Andresen+<aupl se re&er( la: A. aparate me%ani%e B. aparate &un%)ionale C. "aparate &un%)ionale de dire%)ie . aparate e:o9u%ale !. mono9lo% %u a%)iune mi:t( 186 C.S. A%tivatorul Andresen+<aupl a%)ionea'(: A. plan sa0ital B. plan transversal C. plan verti%al . "n trei planuri !. n dou( planuri 18;. C.S. Be0ulatorul &un%)ional >renQel de tipul MMM este indi%at n tratamentul: A.malo%lu'iilor de %lasa M An0le B"malo%lu'iei de %lasa MM$ An0le Cmalo%lu'iei de %lasa MM 2 An0le .malo%lu'iei de %lasa MM 1 An0le !.o%lu'iei n%ru%i-ate 18# C.S. Bionatorul Balters tip MM se &olose-te n tratamentul: A.malo%lu'iei de %lasa MM 1 An0le B.o%lu'iei n%ru%i-ate C. ino%lu'iei verti%ale . "o%lu'iei ad(n%i !. malo%lu'iei de %lasa MMM An0le 2#

188 C.M. A%tivatorul Andre'en+<aupl are urm(toarele p(r)i %omponente: A. "pla%a palatinal(

B. C. . !.

ar%uri n 55%iuper%(55 "masa a%rili%( intero%lu'al( "pla%a la ar%ada in&erioar( "ar% vesti9ular

200 C.M. .eajunsurile a%tivatorului Andre'en+<aupl sunt: A. "este un aparat voluminos B."nu permite e:er%itatea &un%)iilor de 9a'( C."nu a%)ionea'( la nivelul 9a'elor osoase .este &oarte s%ump !.ne%esit( o i0ien( &oarte ri0uroas( a %avit()ii 9u%ale

28