Sunteți pe pagina 1din 15

TESTE LA GUVERNANTA CORPORATIVA

=FACUTE LA CURSURI=

1) Necesitatea privind guvernanata corporativa este determinata de : a) hotararea AGA b) decizia consiliului de administrati c) fenomenul globalizarii 2 Necesitatea privind guvernanata corporativa este determinata de : a) diversificarea sferei serviciilor din domeniile: contabilitate,financiar,audit financiar si statutar,audit si control financiar b) introducerea unei tehnologii noi de IT c) activitatea de schimbare a capitalului ! Necesitatea privind guvernanata corporativa este determinata de : a) identificare in repetate randuri a unor lipsuri de inventar b) e"istenta unor scandaluri financiare c) asigurarea platilor salariilor #! $aderea marilor companii,cunoscute de public reprezinta : a) esecuri ale guvernantei corporative b) modalitati noi de e"ercitare a managementului cu grad mare de risc c) implementarea unui cadru de management fara evaluarea riscurilor

%! Implementarea unor standarde adecvate de guvernanta corporativa se reflecta in: a) crearea cadrului pentru un mar&eting de criza b) activitatea actionarilor privind deciziile de buna functionare ale guv!corp c) activitatea economica respectiva in modul efeicient de utilizare a resurselor,a scaderii costurilor neeconomicoase,a reducerii actelor de coruptie 6 Aplicarea codurilor si politicilor corporative inseamna :

a) implementarea deciziilor AGA b) recomandari privind unele sarcini de management c) respectarea conformitatii si a performantei

' ("istenta,dar si functionarea guvernantei corporative presupune a) !!!!!!!!problemelor de relatii publice b) organizarea si desfasurarea auditului intern! c) functionarea departamentului de resurse umane ) In limba romana termenul de guvernanta corporativa poate avea mai multe intelesuri a) cuprinderea aspectelor esentiale la achizitie b) asigurarea indeplinirii indicatorilor financiari c) conducere,administrare care se refera la managementul de administrare

9 Sintagma de guvernanta corporativa are un inteles mai larg incluzand si : a) solutionarea conflictelor sindicale b) semnificatia de ansamblu,organizatie,unitate,intreg c)relevarea principalelor aspecte comerciale

1* +rincipalele aspecte caracteristice ale Guvernantei corporative ca principii fundamentale : a) raspunderea b) sinceritate c) onestitate

11! +rincipalele aspecte caracteristice ale guvernantei corporative se refera : a) functionarea comitetului de remunerare b) organizarea activitatii de supraveghere c) imbunantatirea managementului

12 +rincipalele aspecte caracteristice al guvernantei corporative se refera : a) !!!!!!! b) transparenta c)creativitatea

1 +rincipalele aspecte caracteristice ale guvernantei corporative se refera : a) absenta incompatibilitatilor b) ine"istenta conflictelor de interese c) preventia! 1# +rincipalele aspecte caracteristice ale guvernantei corporative se refera : a) integritate si incredere b) pregatirea profesionala c) competenta profesionala

1% +rocesul de anga,are a raspunderii necesita o serie de etape vizand : a) solutionarea aspectelor de achizitii publice b) rezolvarea relatiilor de contaractare c) clasificarea responsabilitatilor 1+rocesul de anga,are a raspunderii necesita o serie de etape vizand : a) identificarea locului de munca b) stabilirea modului de raportare a personalului pe niveluri ierarhice c) realizarea fisei postului

1' +rocesul de anga,are a raspunderii necesita o serie de etape vizand : a) crearea cadrului prin care cel care primeste informatii sa posede capacitatea de a le aprecia ca fiind suficiente si adevarate b) adoptarea rapoartelor c) cunoasterea proceselor.verbale de constatare 1) +rocesul de anga,are a raspunderii necesita o serie de etape vizand : a) infiintarea unor structuri de desfacere adecvate b) prevederea atributiilor de serviciu ale persoanelor din achizitii c) sistemul de raportare este necesar sa fie evaluat prin auditul intern 1/ Guvernanta este!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!care se aplica tot mai serios prin el obtinandu.se o serie de avanta,e a) un principiu b) o valoare etica c) un atribut 2* !!!!!!!!!!!!!!!!!!!asigura ca entitatea nu ascunde informatii , ca acestea sunt conforme cu reglementarile ca datele sunt reale : a) transparenta b) sinceritatea contabililor c) onestitatea auditorilor 21 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!poate fi un principiu pretios mai ales in relatia dintre creditori si investitori

a) controlul intern b) auditul e"tern c) preventia

22 !!!!!!!!!!!!!!!!este un principiu dezvoltat pentru entitatile cu adresabilitate publica 0!!!) : a) indulgenta b) integritatea c) generozitatea 2 !!!!!!!!!!!!!!!!!investitorilor in pietele financiare creste pe masura ce globalizarea devine pregnanta : a) increderea b) indiferenta c) ingerinta 2# $ele - prioritati din ghid 0 al guvernantei corporative ) sunt urmatoarele : a) implementarea unor reguli privind organizarea si functionarea directiei de contabilitate b) atragerea de specialisti in finantarea unei unitati economice c) cresterea capacitatii autoritatilor de reglementare de a imbunatati implementarea si aplicarea cadrului de reglementare 2% $ele - prioritati din ghid 0 al guvernantei corporative ) sunt urmatoarele : a) reasezarea responsabilitatii actionarilor in legatura cu pregatirea profesionala continua

b) ma,orarea participatiilor unor actionari ma,oritari c) cresterea anga,arii sectorului privat in domeniul reformelor privind guvernanta corporativa

2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!a,uta la luarea deciziilor de catre consiliul de administratie privin asigurarea unor informatii standardizate,verificabile,credibile : a) auditul intern b) auditul e"tern c) guvernanta corporativa 2' $ele - prioritati din ghid 0 al guvernantei corporative ) sunt urmatoarele : a) organizarea de cursuri de pregatire pentru toate partile si profesiunile care sunt implicate in elaborarea unor bune practici b) adoptarea unor structuri de lucru performante c) responsabilitatea pentru strategia entitatii 2) $ele - prioritati din ghid 0 al guvernantei corporative ) sunt urmatoarele : a) anga,area de personal strict calificat in posturile cu competente certificate b) prevederea atributiilor tuturor compartimentelor c) prote,area actionarilor minoritari impotriva abuzurilor 2/ $ele - prioritati din ghid 0 al guvernantei corporative ) sunt urmatoarele : a) consilii de administratie informate b) comitet director numit pe o perioada mica

c) directori e"ecutivi performanti

* (conomiile moderne au adoptat !!!!!!!!!!!!!!!!!!si care reprezinta o forma de corectare si de a putea intra in relatii de colaborare cu orice companie de pe glob: a) legea contabilitatii b) codul comercial c) I123.urile 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!a pus temelia primului cod de guvernanta corporativa in (uropa , care contine principii si reguli de baza pentru administrarea unei companii : a) 4iennoit b) 3ir 2ichael c) 3ir $adbur5 2 !!!!!!!!!!!!!!!!!!privind principiu invocat de 3ir $adbur5 ne spune ca informatiile publice reprezinta increderea in afaceri 0!!!) a) confidentialitatea b) comunicarea c) transparenta

!!!!!!!!!!!!!!!!!un alt principiu fundamental pentru companii in sensul intocmirii in sens onest si potrivit realitatii situatiilor financiare

a) e"igenta b) respectul valorilor c) integritatea

# !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!apartine e"clusiv consiliului de administratie si se manifesta prin calitatea rapoartelor puse la dispozitia actionarilor : a) revizuirea b) observarea c) resposabilitatea % +rincipalele recomandari din codul celor mai bune practici au avut in vedere !!!!!!!!!!!!!!!!!la nivel de management : a) departa,area remuneratiilor b) parta,area raspunderii c) asigurarea fiselor de post +rincipalele recomandari din codul celor mai bune practici au avut in vedere includerea in consiliul de administratie si !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!care sa reprezinte interesele actionarilor : a) auditorii statutari b) controlori specializati c) directori none"ecutivi ' +rincipalele recomandari ale codului celor mai bune practici au avut in vedere numirea !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pentru un mandat cu evaluare anuala a :

a) directorilor e"ecutivi b) directorilor de subsidiare c) directorilor de departamente

) +rincipalele recomandari ale codului celor mai bune practici au avut in vedere faptul ca !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!auditorilor este elementul fundamental pentru asigurarea controlului eficient al administrarii patrimoniale : a) e"igenta b) profesionalismul c) independenta / In 1ranta au operat si se aplica doua modele de guvernanta corporativa : a) dualist b) monoist c) ambele #* In anul 2**1 s.a produs o schimbare ma,ora in guvernanta corporativa !Noua lege privind companiile introducand obligativitatea publicarii!!!!!!!!!!!!!!!!! la toate tipurile de societati , cotate si necotate : a) salariile managerilor b) situatiilor contabile c) darilor de seama #1 +rincipala preocupare a 1orumului (uropean privind guvernanta corporativa a fost!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

a) regulamente internationale b) codului de etica c) coduri de guvernanta corporativa

#2 6irectiva 2**-7# 7$( privind auditul statutar al conturilor anuale si al conturilor consolidate are ca obiectiv la nivel inalt a cerintelor de audit statutar : a) armonizarea b) unificarea c) diversificarea # Auditorul statutar necesita cunostinte adecvate despre aspecte legate de dreptul societatilor comerciale,!!!!!!!!!!!!!!!!!,si dreptul muncii : a) dreptul fiscal b) dreptul penal c) dreptul comercial ## +e linia guvernantei corporative au atributii autoritati reglementare si supraveghere : a) 8!N!2! b) $omitetul 8asel c) 8anca $entral.(uropeana #% +e linia guvernantei corporative au atributii autoritati reglementare si supraveghere : a) 8ursa de 4alori 8ucuresti publice de publice de

b) $omisia Nationala a 4alorilor 9obiliare c) $omitetul de audit

#+e linia guvernantei corporative au atributii autoritati reglementare si supraveghere : a) $onsiliul de supraveghere a auditului statutar b) 8ursa de 4alori 8ucuresti c) $omisia de supraveghere a asigurarilor #' $adrul legislativ din 2omania privind guvernanta corporativa se compune din : a) lg 171//* 0 a societatilor comerciale ) b) lg )27 1//1 0 a contabilitatii ) c) lg %**7 2**2 0 a finantelor publice ) #) $adrul legislativ din 2omania privind guvernanta corporativa se compune din : a) legislatia privind auditul statutar b) legislatia privind controlul intern c) legislatia privind auditul intern #/ +rincipalele caracteristici ale guvernantei corporative aplicata de societatile de asigurare sunt legate de e"istenta : a) unui sistem eficace de gestionare a riscurilor publice de

b) unui sistem economic de pastrare a valorilor c) unui sistem eficient de urmarire a inregistrarilor contabile %* +rincipalele caracteristici ale guvernantei corporative aplicata de societatile de asigurare sunt legate de e"istenta : a) unui sistem de referinta privind inventarierea b) unui sistem agreat referitor la relatiile cu A!G!A! c) unui sistem eficae de control intern %1 +rincipiile care se regasesc in codul de guvernanta corporativa al 8!4!8! se refera la cateva aspecte esentiale , cum ar fi : a) organizarea si functionarea departamentului financiar b) modelarea de ciziilor economice c) structura A!G!A %2 +rincipiile care se regasesc in codul de guvernanta corporativa al 8!4!8! se refera la cateva aspecte esentiale , cum ar fi : a) numirea membrilor consiliului de administratie b) recrutarea membrilor din comisia de inventariere c) selectarea si promovarea sefilor de departamente % +rincipiile care se regasesc in codul de guvernanta corporativa al 8!4!8! se refera la cateva aspecte esentiale , cum ar fi : a) responsabilitatile financiare a le administratorilor b) remunerarea consiliului de administratie c) remunerarea personalului pe principii de performanta

%# +rincipiile care se regasesc in codul de guvernanta corporativa al 8!4!8! se refera la cateva aspecte esentiale , cum ar fi : a) organizarea si functionarea contabilitatii b) publicarea principiilor si politicilor contabile c) transparenta , raportarea financiara,controlul intern si ::::::::::::: %% +rincipiile care se regasesc in codul de guvernanta corporativa al 8!4!8! se refera la cateva aspecte esentiale , cum ar fi : a) conflicte de interese si tranzactiile cu sine b) incompatibilitatile din sectorul contabil c) conflictele de interese aferente relatiilor cu actionarii %+rincipiile care se regasesc in codul de guvernanta corporativa al 8!4!8! se refera la cateva aspecte esentiale , cum ar fi : a) regimul informatiilor corporative b) regimul pastrarii confidentialitatii c) regimul transparentei contabile %' +rincipiile care se regasesc in codul de guvernanta corporativa al 8!4!8! se refera la cateva aspecte esentiale , cum ar fi : a) responsabilitatea sociala a emitentului b) responsabilitatea economica fata de salariati c) responsabilitatea investitionala

%) +rincipiile care se regasesc in codul de guvernanta corporativa al 8!4!8! se refera la cateva aspecte esentiale , cum ar fi : a) sistemul de relatii publice b) sistemul de tehnologia informatiei c) sistemul de administrare %/ In cadrul practicilor de guvernanta corporativa societatile de asigurare au in vedere functii semnificative : a) functia de management b) functia de asigurare a conformitatii c) functia de relatii sociale -* In cadrul practicilor de guvernanta corporativa societatile de asigurare au in vedere functii semnificative : a) functia de audit intern b) functia de monitorizare c) functia de control intern

S-ar putea să vă placă și