Sunteți pe pagina 1din 18

Grile AUDIT INTERN 1) Practicile de audit intern se diferentiaza in functie de: a)scopul, marimea si structura entitatii economice b)scopul,

, structura si domeniul de activitate al entitatii c)scopul, marimea, structura si domeniul de activitate ale entitatii d)marimea, structura si domeniul de activitate ale entitatii e)scopul, nr de salariati si domeniul de activitate ale entitati 2) Functiile auditului intern sunt: a)functia de control si functia de consiliere b)functia de consiliere si functia de de asigurare c)functia de control si functia de asigurare d)functia de evaluare si functia de control e)functia de monitorizare si functia de evaluare 3) Activitatea desfasurata de auditorii interni, menita sa aduca plusvaloare si sa imbunatateasca administrarea entitatii publice, gestiunea riscului si a controlului intern, fara ca auditorul sa-si asume responsabilitati manageriale reprezinta: a)consilierea b)auditul intern c)controlul intern d)evaluarea interna e)nici un raspuns corect 4) n obiectiv al auditului intern este: a)asigurarea obiectiva destinata sa imbunatateasca sistemele si activitatea entitatii publice! b)evaluarea entitatii publice! c)spri"inirea indeplinirii obiectivelor entitatii publice printr-o abordare sistematica si metodica! d)controlul entitatii publice! e)identifica si evalueaza riscurile nesemnificative si contibuie la imbunatatirea sistemelor de management a riscurilor! #) Auditul public intern are ca obiectiv: a)asigurarea obiectiva si consilierea destinate sa imbunatateasca sistemele si activitatile entitatii publice! b)controlul entitatii publice! c)evaluarea sistemului de management a riscurilor! d)prote"area patrimoniului entitatii! e)a"uta entitatea publica se mentina un sistem de control adevat printr-o evaluare sistematica si metodica! $) %fera auditului intern cuprinde: a)constituirea veniturilor publice precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora! b)patrimoniul entitatii publice c)sistemele de management financiar si control, inclusiv contabilitatea si sistemele informatice aferente!

d)activitatile economice desfasurate de entitatea publica! e)sistemele informatice si cele de contabilitate& ')(n sfera auditului intern intra: a)activitatile financiare desfasurate de entitateapublica din momentul constituirii anga"amentelor pana la utilizarea fondurilor de catre beneficiarii finali! b)constituirea veniturilor publice, respectiv autorizarea si stabilirea titlurilor de creanta, precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora! c)sistemele de management si cele informatice d) sistemele de management si cele de contabilitate precum si sistemele informatice aferente! e)administrarea patrimoniului entitatii publice& )) *a urmare a atingerii obiectivelor auditul intern duce la: a)reducerea riscului b)incetarea dezvoltarii c)cresterea c+eltuielilor d)progresul controlului e,tern e)nici un raspuns corect -) Auditul intern are caracter: a)progresiv b)represiv c)regresiv d)intern e)nici un raspuns corect 1.) Auditul intern are caracter: a)progresiv b)preventiv c)regresiv d)intern e)nici un raspuns corect 11)Auditul intern scoate la iveala erorile, fraudele si deturnarile de fonduri datorita caracterului: a)preventiv b)represiv c)progresiv d)regresiv e) nici un raspuns corect 12) Auditul public intern pune accentul pe recomandari care permit managerilor sa progreseze cu a"utorul unui sistem de control intern mai bun asupra activitatilor si a responsabilitatii datorita caracterului: a)represiv b)preventiv c)progresiv d)regresiv e)nici un raspuns corect

13) /in literatura de specialitate, cat si din legislatia romaneasca auditul intern poate fi clasificat in: a)audit de regularitate sau audit de conformitate b)audit regresiv sau audit preventiv c)audit de eficacitate sau audit de conformitate d)audit de sistem sau audit preventiv e)audit de regularitate sau audit de sistem 14) Auditul intern poate fi clasificat astfel: a)audit de eficacitate sau audit de performanta b)audit represiv sau audit de sistem c)audit de eficacitate sau audit de conformitate d)audit de regularitate sau audit al performantei e)nici un raspuns corect 1#) *ompara regula si realitatea, ceea ce ar trebui sa fie cu ceea ce este, pe baza unui sistem de referinta, care este reprezentat de reglementarile in vigoare aferente domeniului: a)auditul de regularitate sau de conformitate b)auditul de sistem c)auditul de eficacitate d)auditul performantei e)nici un raspuns corect 1$) 0,amineaza corectitudinea criteriilor stabilite pentru implementarea obiectivelor si sarcinilor entitatii publice, evalueaza rezultatele si apreciaza daca rezultatele sunt conforme cu obiectivele auditului: a)auditul performantei b)auditul de sistem c)auditul de conformitate d)auditul de regularitate e)auditul financiar 1') (n practica se mai intalneste si sub denumirea de audit al managementului: a)auditul performantei b)auditul de sistem c)auditul de conformitate d)auditul financiar e)auditul de regularitate 1)) %e refera la indeplinirea obiectivelor entitatii audiate si auditul impactului efectiv al activitatii entitatii in comparatie cu impactul planificat al acesteia: a)auditul de conformitate b)auditul eficacitatii c)auditul financiar d)auditul de sistem e)auditul de regularitate

1-) 1eprezinta o evaluare de profunzime a sistemului de conducere si control intern, cu scopul de a stabili daca acestea functioneaza in conditii de economicitate, eficacitate si eficienta: a)auditul economicitatii b)auditul de performanta c) auditul de sistem d) auditul managementului e) auditul eficacitatii 2.) *u prile"ul unei misiuni de audit de sistem, audiorii trebuie sa urmareasca: a)conformitatea cu politicile entitatii publice b)regularitatea tranzactiilor si etica comportamentala c)atingerea obiectivelor, scopurilor, tintelor respectand politica practicata de entitatea publica d)utilizarea resurselor si eficienta ac+izitiilor e)nici un raspuns corect 21) (n 1omania auditul public intern este organizat in: a) nitatea *entral2 de Armonizare pentru Auditul public intern3 *AAP() si *omitetul pentru audit public intern3*AP()! b) nitatea *entral2 de Armonizare pentru Auditul public intern3 *AAP(), *omitetul pentru audit public intern3*AP() si *ompartimentele de Audit public intern c) nitatea *entral2 de Armonizare pentru Auditul public intern3 *AAP() si *ompartimentele de Audit public intern d) *omitetul pentru audit public intern3*AP() si *ompartimentele de Audit public intern e) nitatea *entral2 de Armonizare pentru Auditul public intern3 *AAP(), *omitetul pentru audit public intern3*AP() si *ompartimentele de Amornizare a Auditului Public (ntern 22) Are atributii de coordonare, evaluare, sinteza in domeniul activitatii de audit public intern la nivel national, care efectueaz2 4i misiuni de audit public intern de interes na5ional cu implica5ii multisectoriale: a) nitatea *entral2 de Armonizare pentru Auditul public intern3 *AAP() b) *omitetul pentru audit public intern3*AP() c) *ompartimentele de Audit public intern d) *ompartimentele de Amornizare a Auditului Public (ntern e) nici un raspuns corect 23) *onform legilor ce reglementeaz2 auditul public intern,pentru realizarea obiectivelor sale *AAP( are urm2toarele atribu5ii principale: a) dezbate 4i emite o opinie asupra raporturilor de audit public intern de interes na5ional cu implica5ii multisectoriale! b) elaboreaz2,conduce 4i aplic2 o strategie unitar2 6n domeniul audituluipublic intern 4i monitorizeaz2 la nivel na5ional aceast2 activitate! c) asimilarea,actualizarea 4i publicarea %tandardelor (nterna5ionale de Audit (ntern, denumite %tandarde de Audit (ntern! d) avizeaz2 planurile misiunilor de audit public intern de interes na5ional cu implica5ii multisectoriale e) dezbate 4i avizeaz2 raportul anual privind activitatea de audit public intern 4i-l prezint2 guvernului

24) 7rganismul cu caracter consultativ care spri"in2 *AAP( din 8inisterul Finan5elor Publice pentru definirea strategiei 4i 6mbun2t25irii activit25ii de audit intern 6n sectorul public este: a) nitatea *entral2 de Armonizare pentru Auditul public intern3 *AAP() b) *omitetul pentru audit public intern3*AP() c) *ompartimentele de Audit public intern d) *ompartimentele de Amornizare a Auditului Public (ntern e)nici un raspuns corect 2#) na din atributiile care ii revine *omitetului de Audit Public (ntern este: a) avizeaz2 normele metodologice specifice diferitelor sectoare de activitate 6n domeniul auditului public intern! b) dezvolt2 cadrul normativ 6n domeniul auditului public intern! c) dezbate planurile strategice de dezvoltare 6n domeniul auditului public intern 4i emite o opinie asupra direc5iilor de dezvoltare a acestuia& d) efectueaz2 misiuni de audit public intern de interes na5ional cu implica5ii multisectoriale! e) asigurarea dezvolt2rii rela5iilor interna5ionale 4i consolidarea acestora 6n domeniul Auditului (ntern! 2$) *omitetul de Audit Public (ntern are una din urmatoarele atributii: a) elaboreaz2 *odul privind conduita etic2 a auditorului intern! b) dezbate 4i avizeaz2 raportul anual privind activitatea de audit public intern 4i-l prezint2 guvernului& c) dezvolt2 metodologiile 6n domeniul riscului managerial! d) coopereaz2 cu autorit25ile 4i organiza5iile de control financiar public din alte state! e) alte atribu5ii stabilite de *onsiliul 4i 9iroul Permanent ale *amerei Auditorilor Financiari din 1om:nia& 2') /epartamentul de audit intern are, 6n principal, una din urm2toarele atribu5ii: a) elaborarea 4i publicarea ;ormelor Profesionale de Audit (ntern b) avizeaz2 numirea 4i revocarea directorului general al *AAP( c) dezbate 4i emite o opinie asupra actului normativ elaborat de *AAP( 6n domeniul auditului public intern& d) avizeaz2 normele metodologice specifice diferitelor sectoare de activitate 6n domeniul auditului public intern! e) avizeaz2 numirea<destituirea 4efilor compartimentelor de audit public intern din entit25ile publice! 2)) Promovarea unei culturi privind realizarea managementului eficient in cadrul entitatii publice revine: a) *omitetul pentru audit public intern3*AP() b) nitatea *entral2 de Armonizare pentru Auditul public intern3 *AAP() c) *ompartimentele de Amornizare a Auditului Public (ntern d)*ompartimentul de audit public intern e) /epartamentul de audit intern 2-) *ompartimentul de audit public intern are ca obiectiv s2 a"ute entitatea public2 6n ansamblu 4i structurile sale prin intermediul opiniilor 4i recomand2rilor: a) coordonarea 4i monitorizarea activit25ii de Audit (ntern

b) asimilarea,actualizarea 4i publicarea %tandardelor (nterna5ionale de Audit (ntern, denumite %tandarde de Audit (ntern! c) dezvolt2 cadrul normativ 6n domeniul auditului public intern d) dezvolt2 4i implementeaz2 proceduri 4i metodologii uniforme,bazate pe standardele interna5ionale,inclusiv manualele de audit intern! e) s2 gestioneze mai bine riscurile! 3.) *ompartimentul de audit public intern are ca obiectiv s2 a"ute entitatea public2 6n ansamblu 4i structurile sale prin intermediul opiniilor 4i recomand2rilor: a) asimilarea,actualizarea 4i publicarea *adrului =eneral al %tandardelor (nterna5ionale de Audit (ntern,denumit *adrul =eneral al %tandardelor de Audit (ntern! b) dezbate 4i emite o opinie asupra raporturilor de audit public intern de interes na5ional cu implica5ii multisectoriale c) dezvolt2 sistemul de raportare a rezultatelor activit25ii de audit public intern 4i elaboreaz2 raportul anual,precum 4i sinteze,pe baza rapoartelor primite! d) s2 asigure o eviden52 contabil2 4i un management informatic fiabile 4i corect! e) supraveg+erea regularit25ii sistemelor de func5ionare a deciziilor, planificare, programarea, organizarea, coordonarea, urm2rirea 4i controlul 6ndeplinirii deciziilor& 31) na din atributiile *ompartimentului de audit public intern este: a) s2 asigure o mai bun2 administrare 4i p2strare a patrimoniului! b) s2 6mbun2t25easc2 eficien5a 4i eficacitatea opera5iilor! c) certificarea trimestrial2 4i anual2,6nso5it2 de raport de audit,a bilan5ului contabil 4i contului de e,ecu5ie bugetar2 la institu5iile publice& d) coordonarea 4i monitorizarea activit25ii de Audit (ntern! e) asimilarea,actualizarea 4i publicarea %tandardelor (nterna5ionale de Audit (ntern, denumite %tandarde de Audit (ntern 32) *ompartimentui de audit public intern are ca si atributii: a) s2 asigure o mai bun2 monitorizare a conformit25ii cu regulile 4i procedurile e,istente! b) asimilarea, actualizarea 4i publicarea %tandardelor (nterna5ionale de Audit (ntern, denumite %tandarde de Audit (ntern c) s2 gestioneze mai bine riscurile! d) evaluarea economicit25ii, eficacit25ii 4i eficien5ei utiliz2rii resurselor financiare umane 4i materiale& e) avizeaz2 normele metodologice specifice diferitelor sectoare de activitate 6n domeniul auditului public intern! 33) nul din cazurile in care entitatile publice nu elaboreaza norme proprii este: a) 0ntit25ile publice cu numar minim de salariati de #.. b) >n cazul 6n care la entit25ile subordonate s-a +ot2r:t 6nfiin5area compartimentului de audit public intern& c) (nstitu5iile publice mici care nu sunt subordonate altor entit25i publice d) (nstitu5iile publice mici care sunt subordonate altor entit25i publice e) 0ntit25ile publice subordonate pentru care entitatea public2 de la nivelul ierar+ic imediat superior a decis c2 organizarea compartimentului de audit public intern cu obliga5ia elabor2rii de norme proprii&

34) %arcina de a efectua activit25i de audit public intern pentru a evalua dac2 sistemele de management financiar 4i control al entit25ii publice sunt transparente 4i sunt conforme cu normele de legalitate,regularitate,economicitate,eficien5a 4i eficacitate ii revine: a) *omitetului pentru audit public intern3*AP() b) nitatea *entral2 de Armonizare pentru Auditul public intern3 *AAP() c) *ompartimentelor de Amornizare a Auditului Public (ntern d) *ompartimentului de audit public intern e) /epartamentului de audit intern 3#) 0ste responsabil pentru auditul intern,respectiv ocup2 postul de nivelul cel mai 6nalt 6n cadrul unei entit25i conducatorul: a) *omitetului pentru audit public intern3*AP() b) nitatea *entral2 de Armonizare pentru Auditul public intern3 *AAP() c) *ompartimentelor de Amornizare a Auditului Public (ntern d) *ompartimentului de audit public intern e) /epartamentului de audit intern 3$) 0,ponentul pe plan interna5ional al auditorilor interni 4i al structurilor organizatorice 4i func5ionale ale auditului intern este: a) *ompartimentului de audit public intern b) nitatea *entral2 de Armonizare pentru Auditul public intern3 *AAP() c) (nstitutul Auditorilor (nterni d) *ompartimentelor de Amornizare a Auditului Public (ntern e) *omitetului pentru audit public intern3*AP() 3') na din principalele direc5ii de ac5iune ale (nstitutului Auditorilor (nterni este: a) certificarea trimestrial2 4i anual2, 6nso5it2 de raport de audit, a bilan5ului contabil 4i contului de e,ecu5ie bugetar2 la institu5iile publice& b) serve4te pe membrii s2i 6n auditul intern, conducere 4i control, auditul sistemelor informatice, 6nv252m:nt 4i securitate! c) elaborarea 4i publicarea ;ormelor Profesionale de Audit (ntern d) avizeaz2 normele metodologice specifice diferitelor sectoare de activitate 6n domeniul auditului public intern! e) dezvolt2 cadrul normativ 6n domeniul auditului public intern 3)) na din principalele direc5ii de ac5iune ale (nstitutului Auditorilor (nterni este: a) organizeaz2 conferin5e 4i seminarii pentru dezvoltarea profesional2 4i realizarea de produse la v:rf 6n domeniul educa5ional! b) elaborarea 4i publicarea ;ormelor Profesionale de Audit (ntern c) avizeaz2 normele metodologice specifice diferitelor sectoare de activitate 6n domeniul auditului public intern d) evaluarea economicit25ii,eficacit25ii 4i eficien5ei utiliz2rii resurselor financiare umane 4i materiale e) s2 asigure o mai bun2 administrare 4i p2strare a patrimoniului 3-) *ea mai importanta sarcina a (nstitutului Auditorilor (nterni a fost sa: a) realizeze proiecte de cercetare 6n domeniu prin Funda5ia de *ercetare b) elaboreze standardele de audit intern

c) elaboreze *adrul =eneral pentru practica profesional2 d) evalueze economicit25ii,eficacit25ii 4i eficien5ei utiliz2rii resurselor financiare umane 4i materiale e) elaboreze 4i publice;ormelor Profesionale de Audit (ntern 4.) *adru =eneral elaborat de (nstitutul Auditorilor (nterni cuprinde: a) *odul de 0tica si %tandardele b) defini5ia auditului intern, *odul de 0tica, %tandardele 4i alte 6ndrum2ri& c) *odul de 0tica d) defini5ia auditului intern si %tandardele e) defini5ia auditului intern si *odul de 0tica 41) ?Furnizeaza o asigurare cu privire la e,istenta unui sistem solid de control intern, care sporeste increderea in informatiile financiare e,terne ale anga"atorului&?: a) directorii financiari b) e,pertii fiscali c) auditorii interni d) auditorii independenti e) consultantii in management 42) Persoanele care au calitatea de auditor intern ; trebuie: a) sa evite conflictul de interese b) sa aiba o atitudine impartiala c) sa fie obiectiv si independent d) sa aiba pre"udecati e) sa-si indeplineasca atributiile cu profesinalism si integritate 43) *are dintre urmatoarele ; reprezinta obiectiv al profesiei de auditor intern@ a) neincrederea b) profesionalismul c) calitatea serviciilor d) performanta e) conduita 44) *are dintre urmatoarele ; reprezinta obiectiv al profesiei de auditor intern@ a) calitatea serviciilor b) integritatea c) performanta d) increderea e) credibilitatea 4#) *are dintre urmatoarele ; reprezinta obiectiv al profesiei de auditor intern@ a) performanta b) competenta profesionala c) calitatea serviciilor d) increderea e) profesionalismul

4$& Aa care dintre obiectivele profesiei de auditor intern face referire urmatoarea afirmatie: ?Boate serviciile obtinute de la un auditor intern sunt efectuate la cel mai inalt standard de performanta&?@ a) performanta b) profesionalismul c) calitatea serviciilor d) increderea e) credibilitatea 4'& Aa care dintre obiectivele profesiei de auditor intern face referire urmatoarea afirmatie: ?/esfasurarea unei activitati la cei mai inalti parametri, in scopul indeplinirii cerintelor interesului public, in conditii de economicitate, eficienta si eficacitate&?@ a) performanta b) profesionalismul c) calitatea serviciilor d) conduita e) credibilitatea 4)& Aa care dintre obiectivele profesiei de auditor intern face referire urmatoarea afirmatie: ?(nformatiile furnizate de rapoartele si opiniile auditului intern trebuie sa fie fidele realitatii si de incredere&?@ a) conduita b) credibilitatea c) increderea d) performanta e) profesionalismul 4-& *are dintre urmatoarele ; reprezinta un principiu ce trebuie respectat de auditorii interni@ a) integritatea b) confidentialitatea c) credibilitatea d) neutralitatea politica e) obiectivitatea #.& *are dintre urmatoarele ; reprezinta un principiu ce trebuie respectat de auditorii interni@ a) integritatea b) confidentialitatea c) neutralitatea politica d) competenta profesionala e) profesionalismul #1& Principiul integritatii presupune: a) respectarea legii si actionarea in conformitate cu cerintele profesiei b) e,primarea unei opinii fara a fi afectata de influente care pot compromite rationamentul profesional c) capacitatea auditorilor interni de a manifesta obiectivitate si impartialitate in redactarea precisa si obiectiva a rapoartelor de audit d) capacitatea auditorilor interni de a respecta valoarea informatiilor pe care le primesc si de a nu dezvalui informatiile

e) aplicarea tuturor cunostintelor, aptitudinilor si e,perienta necesare in e,ercitarea serviciilor de audit intern #2& Principiul confidentialitatii presupune: a) respectarea legii si actionarea in conformitate cu cerintele profesiei b) e,primarea unei opinii fara a fi afectata de influente care pot compromite rationamentul profesional c) capacitatea auditorilor interni de a manifesta obiectivitate si impartialitate in redactarea precisa si obiectiva a rapoartelor de audit d) capacitatea auditorilor interni de a respecta valoarea informatiilor pe care le primesc si de a nu dezvalui informatiile e) aplicarea tuturor cunostintelor, aptitudinilor si e,perienta necesare in e,ercitarea serviciilor de audit intern #3& Principiul competentei profesionale presupune: a) e,primarea unei opinii fara a fi afectata de influente care pot compromite rationamentul profesional b) respectarea legii si actionarea in conformitate cu cerintele profesiei c) capacitatea auditorilor interni de a respecta valoarea informatiilor pe care le primesc si de a nu dezvalui informatiile d) capacitatea auditorilor interni de a manifesta obiectivitate si impartialitate in redactarea precisa si obiectiva a rapoartelor de audit e)aplicarea tuturor cunostintelor, aptitudinilor si e,perienta necesare in e,ercitarea serviciilor de audit intern #4& *arui principiu fundamental, ce trebuie respectat de auditorii interni, se atribuie urmatoarea regula de conduita: ?0,ercitarea profesiei cu buna-credinta si responsabilitate?@ a) independenta b) obiectivitatea c) integritatea d) confidentialitatea e) competenta profesionala ##& *arui principiu fundamental, ce trebuie respectat de auditorii interni, se atribuie urmatoarea regula de conduita: ?%e interzice folosirea de catre auditorii interni a informatiilor obtinute in cursul activitatii lor in scop personal sau intr-o maniera care poate fi contrara legii&?@ a) obiectivitatea b) independenta c) competenta profesionala d) integritatea e) confidentialitatea #$& *arui principiu fundamental, ce trebuie respectat de auditorii interni, se atribuie urmatoarea regula de conduita: ?%e interzice auditorilor interni sa-si depaseasca atributiile de serviciu&?@ a) competenta profesionala b) integritatea c) confidentialitatea d) neutralitatea politica

e) obiectivitatea #'& *arui principiu fundamental, ce trebuie respectat de auditorii interni, se atribuie urmatoarea regula de conduita: ?%a se anga"eze numai in acele misiuni in care au cunostintele, aptitudinile si e,perienta necesare&?@ a) obiectivitatea b) integritatea c) confidentialitatea d) competenta profesionala e) neutralitatea politica #)& *onform regulii de conduita, aferente principiului competentei profesionale, auditorii interni sunt obligati: a) sa prezinte in rapoartele lor orice documente sau fapte cunoscute de ei care, in caz contrar, ar afecta activitatea structurii auditate b) sa pastreze confidentialitatea in legatura cu faptele, informatiile sau documentele despre care iau cunostinta in e,ercitarea atributiilor lor c) sa fie neutri din punct de vedere politic d) sa respecte legiile si sa actioneze in conformitate cu cerintele profesiei e) sa-si imbunatateasca in mod continuu cunostintele, eficienta si calitatea activitatii lor #-& *onform regulii de conduita, aferente principiului idependentei si obiectivitatii, auditorii interni sunt obligati: a) sa respecte legiile 4i s2 ac5ioneze 6n conformitate cu cerin5ele profesiei b) sa utilizeze metode si practici de cea mai buna calitate in activitatile pe care le realizeaza c) sa 6ndeplineasca atributiile de serviciu cu profesionalism, competenta, impartialitate d) sa nu se implice in activitati sau in relatii care ar putea sa fie in conflict cu interesele entitatii publice si care ar putea afecta o evaluare obiectiva e) s2 fie neutri din punct de vedere politic $.& *onform principiului de conduit2 C*ompeten52 profesional2C auditorii interni sunt obliga5i: a& s2 p2streze confiden5ialitatea 6n leg2tur2 cu faptele, informa5iile sau documentele despre care iau cuno4tin52 6n e,ercitarea atribu5iilor lor b& 6ndeplineasc2 atribu5iile de serviciu cu profesionalism, competen52, impar5ialitate c& s2 fie neutri din punct de vedere politic, 6n scopul 6ndeplinirii 6n mod impar5ial a activit25ilor d& s2 respecte legiile 4i s2 ac5ioneze 6n conformitate cu cerin5ele profesiei e& nici un r2spuns corect& $1& *onform principiului de conduit2 C;eutralitate politic2C auditorii interni sunt obliga5i: a& s2 utilizeze metode 4i practici de cea mai bun2 calitate 6n activit25ile pe care le realizeaz2 b& s2 p2streze confiden5ialitatea 6n leg2tur2 cu faptele, informa5iile sau documentele despre care iau cuno4tin52 6n e,ercitarea atribu5iilor lor c& 6ndeplineasc2 atribu5iile de serviciu cu profesionalism, competen52, impar5ialitate d& s2 fie neutri din punct de vedere politic, 6n scopul 6ndeplinirii 6n mod impar5ial a activit25ilor e& s2 respecte legiile 4i s2 ac5ioneze 6n conformitate cu cerin5ele profesiei

$2& 0tapele derul2rii unei misiunii de audit intern: a& pregatirea misiunii de audit!interven5ia la fata locului! raportul de audit intern! urm2rirea recomand2rilor& b& pregatirea misiunii de audit, interven5ia la fata locului, urm2rirea recomand2rilor& c& interven5ia la fata locului, urm2rirea recomand2rilor& d& interven5ia la fata locului! raportul de audit intern! urm2rirea recomand2rilor& e& pregatirea misiunii de audit! raportul de audit intern! urm2rirea recomand2rilor& $3& Prima etapa a misiunii de audit intern DPregatirea misiunii de auditC presupune: a& (ni5ierea auditului, elaborarea programului de audit public intern, desc+iderea 4edintei b& *olectarea 4i prelucrarea informa5iilor c& (ni5ierea auditului! colectarea 4i prelucrarea informa5iilor! analiza riscurilor! elaborarea programului de audit public intern! desc+iderea 4edin5ei d& 0laborarea programului de audit public intern e& /esc+iderea 4edin5ei $4& A doua etapa a misiunii de auditC (nterven5ia la fa5a loculuiC presupune: a& *olectarea dovezilor! constatarea 4i raportarea iregularit25ilor b& *olectarea dovezilor! revizuirea documentelor de lucru c& *olectarea dovezilor, constatarea 4i raportarea iregularit25ilor! 6nc+iderea sediului d& *onstatarea 4i raportarea iregularit25ilor! 6nc+iderea sediului e& *olectarea dovezilor, constatarea 4i raportarea iregularit25ilor! revizuirea documentelor de lucru! 6nc+iderea sediulu& $#& 0tapa a treia a misiunii de audit D1aportul de audit internC presupune: a& 0laborarea 4i transmiterea raportului de audit intern! reuniunea de conciliere! raportul final! supervizarea!difuzarea raportului b& *olectarea dovezilor, constatarea 4i raportarea iregularit25ilor! 6nc+iderea sediului c& (ni5ierea auditului! colectarea 4i prelucrarea informa5iilor! analiza riscurilor! elaborarea programului de audit public intern! desc+iderea 4edin5ei d& 0laborarea 4i transmiterea raportului de audit intern! reuniunea de conciliere! e& ;ici un r2spuns corect $$& 7rdinul de serviciu se 6ntocme4te de c2tre: a& Auditori interni! b& *ompartimetul de audit public intern! c& Eeful compartimetului de audit public intern! d& *onduc2torul entit25ii publice! e& ;ici un r2spun corect& $'& 7biectul auditabil reprezint2: a& 0ntitatea public2 ce urmeaz2 a fi auditat2 b& Activitatea elementar2 a domeniului auditat,ale c2rei caracteristici pot fi definite teoretic 4i comparate cu realitatea practic2 c& /etalierea fiec2rei activit25i 6n opera5ii succesive descriind procesul de la realizarea acestei activit25i pana la 6nregistrarea ei 3circuitul auditului)! d& /etalierea opera5iunilor din circuitul auditului! e& ;ici un r2spuns correct&

$)& *ategorii de riscuri e,istente 6n activitatea de audit intern: a& 1iscuri financiare, riscuri opera5ionale, riscuri generate de sc+imb2rile legislative, structurale, manageriale! b& 1iscuri opera5ionale, riscuri de organizare! c& 1iscuri financiare, riscuri opera5ionale, riscuri de organizare! d& 1iscuri de organizare, riscuri opera5ionale, riscuri financiare, riscuri generate de sc+imb2rile legislative, structurale, manageriale! e& 1iscuri financiare, riscuri opera5ionale& $-& *ompomentele riscurilor din activitatea de audit intern: a& Probabilitatea de apari5ie, gradul de influen52! b& ;ivelul impactului! c& =ravitatea consecin5elor 4i durata acestora d& Probabilitatea de apari5ie, nivelul impactului! e& Probabilitatea de apari5ie, nivelul impactului, respectiv gravitatea consecin5elor 4i durata acestora& '.& Probabilitatea de apari5ie a riscului este e,primat2 pe o scara de valori pe trei nivele: a& probabilitate mic2, medie,mare! b& probabilitate redusa,medie! c& probabilitate mic2, mare! d& probalilitatea redus2, medie, ridicat2, e& ;ici un r2spuns corect& '1& *riteriile utilizate pentru m2surarea probabilit25ii de apari5ie a riscului sunt: a& aprecierea vulnerabilit25ii entit25ii! b& aprecierea controlului intern c& aprecierea vulnerabilit25ii entit25ii, aprecierea controlului intern d& aprecierea comple,it25ii prelucr2rii opera5iilor! e& aprecierea vulnerabilit25ii entit25ii, aprecierea comple,it25ii prelucr2rii opera5iilor! '2& Programul de audit public intern este: a& un document intern de lucru al compartimentului de audit public intern! b& un document intern de lucru al auditorilor publici interni! c& un program intern de lucru al compartimentului de audit public intern! d& un program intern de lucru al de auditorilor publici interni! e& nici un r2spun correct '3& A doua etapa a misiunii de auditC (nterven5ia la fa5a loculuiC const2 6n: a& *olectarea 4i analiza documentelor! b& *olectarea 4i prelucrarea documentelor! c& Analiza 4i evaluarea documentelor! d& *olectarea, prelucrarea 4i evaluarea documentelor! e& *olectarea, analiza 4i evaluarea documentelor& '4& (ntervierea personalului auditat se realizeaz2 de c2tre: a& *ompartimentul de audit public intern,

b& c& d& e&

Auditorii interni! Personalul de conducere al entit25ii audiate *ompartiemtul de conducere al entit25ii audiate! ;ici un r2spuns corect&

'#& *+estionarul cuprinde 6ntreb2rile pe care le formuleaz2 auditorii interni& Bipurile de c+estionare sunt: a& c+estionarul de luare la cuno4tin52 3*A*)! b& c+estionarul de control intern 3**()! c& c+estionarul-lista de verificare 3*AF.)! d& c+estionarul de luare la cuno4tin52 3*A*),c+estionarul de control intern 3**(),c+estionarul-lista de verificare 3*AF) e& c+estionarul de luare la cuno4tin52 3*A*),c+estionarul de control intern 3**()& '$& /osarele de audit public intern asigur2: a& legatura 6ntre sarcina de audit, interven5ia la fata locului 4i raportul de audit public intern, b& leg2tura 6ntre sarcina de audit 4i rapotul de audit public intern! c& leg2tura 6ntre sarcina de audit 4i interven5ia la fa5a locului! d& leg2tura 6ntre sarcina de audit, interven5ia la fa5a locului 4i conluziile auditorilor interni! e& leg2tura 6ntre sarcina de audit 4i conluziile auditorilor interni& ''& /osarele de audit public intern: a& %unt proprietatea auditorilor interni 4i sunt confiden5iale! b& %unt proprietatea entit25ii publice 4i sunt confiden5iale! c& %unt proprietatea entit25ii publice 4i sunt publice! d& %unt proprietatea auditorilor interni 4i sunt publice! e& ;ici un r2spuns corect& ')& Auditorii interni organizeaz2 reuniunea de conciliere cu structura auditat2: a& >n termen de 2. zile de la primirea punctelor de vedere! b& >n termen de 1# zile de la primirea punctelor de vedere! c& >n termen de 1. zile de la primirea punctelor de vedere! d& >n termen de 1' zile de la primirea punctelor de vedere! e& ;ici un r2spuns corect& '-& Al cui este scopul de a repartiza sarcinile de serviciu pe auditori interni, astfel 6nc:t ace4tia sa poat2 demara misiunea de audit public intern @ a& ordinului de serviciu b& declaratiei de independenta c& minutei sedintei de desc+idere d& minutei sedintei de inc+idere e& colectarii informatiilor ).& /ac2 6n timpul misiunii apare o incompatibilitate real2 sau presupusa, auditorii sunt obligati sa informeze de urgenta : a& seviciul de secretariat b& conducerea

c& conducatorul compartimentului financiar d& conducatorul compartimentului de resurse umane e& conducatorul compartimentului de relatii publice )1& *ine verifica declaratia de independenta a auditorilor interni @ a& serviciul de secretariat b& seful de serviciu c& conducatorul compartimentului financiar d& conducatorul compartimentului de resurse umane e& conducatorul compartimentului de relatii publice )2& ;otificarea privind declansarea misiunii de audit intern are scopul: a& %a informeze entitatea<structura auditat2 de declan4area misiunii de audit public intern& b& /e a demonstra independenta auditorilor fata de entitatea<structura auditata& c& /e a repartiza sarcinile de serviciu pe auditori interni, astfel 6nc:t ace4tia sa poat2 demara misiunea de audit public intern& d& /e a asigura ca obiectivele misiunii de audit public intern au fost atinse 6n condi5ii de calitate e& /e acceptare a constat2rilor 4i a recomand2rilor formulate de c2tre auditori 6n Proiectul raportului de audit public intern 4i de prezentare a calendarului de implementare a recomand2rilor )3& (dentificarea pericolelor din entitatea<structura auditat2, dac2 controalele interne sau procedurile entit25ii<structurii auditate pot preveni, elimina sau minimiza pericolele, evaluarea structurii<evolu5iei controlului intern al entit25ii<structurii auditate sunt scopurile : a& ;otificarii privind declansarea misiunii de audit intern b& Analizei riscurilor c& colectarea 4i prelucrarea informa5iilor d& declar2rii independen5ei e& difuz2rii raportului de audit public intern )4& *ine avizeaza Babelul puncte tari si puncte slabe 4i Fisele de constatare 4i Analiz2 a Problemelor ini5iale pentru fiecare control poten5ial @ a& *onduc2torul compartimentului de audit public intern b& serviciul de secretariat c& conducatorul compartimentului financiar d& conducatorul compartimentului de resurse umane e& conducatorul compartimentului de relatii publice )#& GGGGG are scopul de a asigura conduc2torul *ompartimentului de audit public intern ca au fost luate 6n considerare toate aspectele referitoare la obiectivele misiunii de audit public intern 4i asigura repartizarea sarcinilor 4i planificarea activit25ilor, de c2tre supervizor& a& sedinta de desc+idere b& sedinta de inc+idere c& completarea Babelului puincte tari si puncte slabe d& elaborarea programului de audit e& colectarea 4i prelucrarea informa5iilor )$& 7rdinea se zi a sedintei de desc+idere nu va cuprinde :

a& prezentarea auditorilor! b& prezentarea obiectivelor misiunii de audit! c& stabilirea termenelor de raportare a stadiului verific2rilor! d& acceptarea calendarului 6nt:lnirilor e& colectarea documentelor necesare pentru toata misiunea de audit )'& *olecteaza documente pentru toata misiunea de audit : a& serviciul de secretariat b& conducatorul institutiei publice auditate c& auditorii d& conducatorul compartimentului de resurse umane e& conducatorul compartimentului de relatii publice ))& *:nd auditorii a"ung la concluzia, bazat2 pe F(AP-uri, ca s-a comis o iregularitate, ei vor trebui sa raporteze, cel mai t:rziu a doua zi, GGG prin transmiterea Formularului de constatare 4i raportare a iregularit25ilor& a& serviciului de secretariat b& conduc2torului *ompartimentului de audit public intern c& conducatorului institutiei publice auditate d& *AAP( e& *AF1 )-& (n cadrul procedurii pentru constatarea 4i raportarea iregularit25ilor conduc2torul *ompartimentului de audit public intern informeaz2 6n termen de GGG conduc2torul entit25ii publice si structura de control abilitata pentru continuarea verific2rilor& a& 3 zile b& ' zile c& 1. zile d& 1# zile e& 3. zile -.& GGG permite prezentarea c2tre entitatea<structura auditat2 a opiniei auditorilor interni, a recomand2rilor finale din Proiectul raportului de audit public intern& a& analiza riscurilor b& colectarea informatiilor c& sedinta de desc+idere d& sedinta de inc+idere e& colectarea 4i prelucrarea informa5iilor -1& Auditorii fac rezumatul discu5iilor purtate cu ocazia sedintei de inc+idere : a& in termen de 3. zile de la data acesteia b& in termen de ' zile de la data acesteia c& intr-o 8inuta a sedintei de desc+idere d& intr-o 8inuta a sedintei de inc+idere e& f2r2 a trece lista participantilor la aceasta sedin52

-2& GGG auditorul foloseste dovezile de audit raportate 6n Fi4ele de (dentificare 4i Analiza a Problemelor 4i 6n Formularul de constatare 4i raportare a iregularit25ilor& a& >n elaborarea 1aportului de audit public intern b& >n analiza riscurilor c& Aa colectarea informa5iilor d& >n sedinta de inc+idere e& Aunar -3& Auditorul trebuie sa se pronun5e asupra obiectivelor de audit 6n ordinea 6n care au fost stabilite GGG & a& 6n Programul de audit& b& de catre seful compartimentului financiar contabil al institutiei auditate c& de catre serviciul de secretariat d& in fisa postului e& de catre conducatorul institutiei publice auditate -4& *oncluziile ec+ipei de audit sunt elaborate pe baza constat2rilor f2cute, av:nd : a& avizul conducatorului institutiei publice auditate b& acceptul serviciului de secretariat pentru a putea fi transmise c& un caracter orientativ d& un caracter fundamentat e& un caracter subiectiv -#& 1ecomand2rile din 1aportul de audit trebuie sa fie GGG 4i sa aib2 un grad de semnifica5ie important 6n ceea ce prive4te efectul previzibil asupra entit25ii<structurii auditate& a& fezabile 4i economice b& subiective c& ineficiente d& elaborate de catre serviciul de secretariat e& transmise serviciului de secretariat pentru avizare -$& Auditorii preg2tesc, 6n termen de GGGG de la primirea punctului de vedere de la entitatea<structura auditat2, 1euniunea de conciliere& a& 1. zile b& 3. zile c& $. zile d& -. zile e& 12. zile -'& 1aportul de audit este semnat de c2tre fiecare membru al ec+ipei de auditori a& doar pe prima pagina a acestuia b& doar pe ultima pagina a acestuia c& pe fiecare pagina a acestuia&& d& doar pe prima si ultima pagina a acestuia e& pe toate paginile mai putin pe prima si pe ultima dintre ele&

-)& 7biectivele de audit prezentate in 1aportul de audit public intern coincid cu cele inscrise in : a& 8inuta sedintei de inc+eiere b& /eclaratia de independenta c& 9ugetul de venituri si c+eltuieli aprobat de puterea legislativa d& Proiectul de reorganizare e& Programul de audit --& Auditorul trebuie sa se pronunte asupra obiectivelor de audit GGG & a& *onform /eclaratiei de independenta b& in ordinea in care au fost stabilite in Programul de audit c& in ordinea in care au fost stabilite in Fisele de constatare si Analiza a Problemelor initiale d& in termen de 3. de zile de la inc+iderea e,ercitiului financiar auditat e& conform Formularului de constatare si raportare a iregularitatilor& 1..& GGGG are scopul de a asigura ca obiectivele misiunii de audit public intern au fost atinse 6n condi5ii de calitate& a& 1euniunea de conciliere b& %upervizarea c& %edinta de desc+idere d& Analiza riscurilor e& /eclaratia de independenta

S-ar putea să vă placă și