Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE LECŢIE

Unitatea școlară: Colegiul Economic Buzău Obiectul de învăţământ: FIZICĂ Clasa: a X-a Unitatea de învățare:

Tema lecţiei: Intensitatea curentului electric. Tensiunea electrică Tipul lecţiei: Lecţie de însuşire şi fixare de cunoştinţe Profesor: Serenella Liliana DINU Data: 18-19 februarie 2014

Obiective de referință:

C 1 : Definirea intensității curentului electric și a tensiunii electrice; C 2 : Scoaterea în evidență a faptului că intensitatea curentului electric este o mărime fizică fundamentală și că tensiunea electrică este o mărime fizică derivată; C 3 : Simbolizarea unui ampermetru și voltmetru și modul de utilizare a acestora în practică; C 4 : Rezolvarea de probleme folosind formula de calcul pentru intensitatea curentului electric și tensiunea electrică.

Obiective operationale:

O 1 : să definească intensitatea curentului electric și tensiunea electrică; O 2 : să recunoască intensitatea curentului electric ca și mărime fizică fundamentală; O 3 : să cunoască denumirea aparatului cu care se determină mărimea intensității curentului electric și a tensiunii electrice; O 4 : să măsoare intensitatea curentului electric în diferite puncte ale unui circuit; O 5 : să rezolve probleme ce implică cunoștințe de bază de electricitate (sarcină electrică, intensitate a curentului electric, tensiunea electrică);

Strategii didactice:

a. mijloace de învăţământ:

schema de învățare, fișă de lucru, manual, culegeri, tablă, cretă.

b. metode de învăţământ:

expunerea; conversația de verificare; conversația euristică; rezolvarea de probleme;

conversaţia de fixare-sistematizare, algoritmizarea.

c. forme de activitate:

Frontal, pentru reactualizarea cunoştinţelor. Individual, pentru rezolvarea problemelor. d. metode de evaluare:

-inițială: verificare curentă orală -continuă: observarea sistematică a elevilor -finală: temă pentru acasă; Bibliografie:

Manual de fizică, clasa a X-a, Editura LVS Crepuscul

1

Desfășurarea lecției

Etapele lectiei

Ob.

Activitatea profesorului

Activitatea elevilor

Metode și

(timpul)

op.

procedee de

învățare și

evaluare

1. Moment

 

Verifică prezența elevilor și Disponibilitatea clasei pentru începerea lecției.

Se pregătesc de lecție.

 

organizatoric.

(2 min)

 

2.Reactualizarea

O

1

Propune spre rezolvare rebusul de la

Rezolvă problema propusă paralel cu elevul de la tablă.

Conversația

cunoștințelor

O

5

Anexa 1

Explicația

asimilate

O

6

anterior

 

(10 min)

 

3.Fixarea cunoștintelor. Rezolvarea de exerciții și situații problematizate la tema studiată. (25 min)

O

2

Profesorul anunță subiectul lecției

obiectivele lecției la nivelul elevilor, conform Anexei 2.

și

Elevii notează tema în caiete. Ascultă atent. Notează în caiet noțiunile predate.

Conversația

O

3

O

5

Explicația

O

6

Algoritmizarea

   

Rezolvarea

Rezolvă problema propusă paralel cu elevul de la tablă.

situațiilor

 

porblemă

4. Asigurarea retenției și a feedback-ului (10 min)

O

3

Profesorul propune spre rezolvare

Rezolvă problema propusă paralel cu elevul de la tablă.

Conversația

O

4

probleme de la Anexa 3.

O

5

Explicația

 

O

6

Algoritmizarea

5. Încheierea activității. (3 min)

 

Profesorul notează elevii.

   

Profesorul

anunță tema pentru acasă

 

conform Anexei 4.

2

Anexa 1

Rebus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1.

Mărime fizică fundamentală ce are ca unitate de măsură secunda.

2.

Mărime fizică fundamentală ce are ca unitate de măsură Kelvinul.

3.

Transformă o energie oarecare în energie electrică.

4.

Mărime fizică ce se măsoară în Coulomb.

5.

Efectul ce apare la trecerea curentului electric printr-o soluție de electrolit la electrodul negativ se depune o anumită cantitate de substanță.

6.

Pilă care transformă energia de legătură a nucleelor atomice în energie electrică.

7.

Efectul ce constă în apariția unui câmp magnetic în jurul unui conductor, când acesta este străbătut de un curent electric.

8.

Efectul ce apare atunci când curentul electric încălzește conductorii prin care trece.

9.

Unitate de măsură pentru capacitatea unui condensator.

10.

Transformă energia termică în energie electrică.

11.

Unitate de măsură pentru sarcina electrică.

12.

Transformă energia luminoasă în energie electrică.

13.

Transformă energia chimică în energia electrică.

14.

Transformă energia mecanică în energie electrică.

15.

Ansamblul format din consumator, generator electric și cordoane de legătură.

16.

Ramură a fizicii ce se ocupă cu studiul fenomenelor ce au loc în prezenta curentului electric.

17.

Deplasarea ordonată a purtătorilor de sarcină prin secțiunea transversală a unui conductor.

18.

Mărime fizică fundamentală ce se măsoară în Amper. AB: Una din mărimile fizice ce caracterizează un circuit electric, ce are ca unitate de măsură

voltul.

3

Rebus

1

T

I

M

P

 

2

T

E

M

P

E

R

A

T

U

R

A

 

3

G

E

N

E

R

A

T

O

R

4

S

A

R

C

I

N

A

5

C

H

I

M

I

C

 

6

N

U

C

L

E

A

R

A

 

7

M

A

G

N

E

T

I

C

 

8

T

E

R

M

I

C

9

F

A

R

A

D

 

10

T

E

R

M

O

E

L

E

M

E

N

T

E

 

11

C

O

U

L

O

M

B

 

12

F

O

T

O

E

L

E

M

E

N

T

E

 

13

A

C

U

M

U

L

A

T

O

A

R

E

14

A

L

T

E

R

N

A

T

O

A

R

E

 

15

C

I

R

C

U

I

T

 

16

E

L

E

C

T

R

I

C

I

T

A

T

E

 

17

C

U

R

E

N

T

 

18

I

N

T

E

S

I

T

A

T

E

 
 

4

Anexa 2

Intensitatea curentului electric:

Experiența arată că efectele curentului electric pot fi mai mari sau mai mici, după cum curentul electric care le produce este mai intens sau mai slab. Spunem despre un curent electric că este mai intens sau mai puțin intens, dacă sarcina transportată de purtătorii de sarcină (electronii) printr-o secțiune transversală, într-un interval de timp , este mai mare sau mai mică. Mărimea fizică ce caracterizează curentul electric este intensitatea.

Definiție: Intensitatea curentului electric reprezintă sarcina electrică transportată prin secțiunea transversală a unui conductor într-un interval de timp.

Formula matematică:

I = Δq/ Δt

I = Q/t

În SI, unitatea de măsură a intensității curentului electric este Amperul.

Definiția Amperului

1 Amper reprezintă intensitatea curentului electric ce apare prin secțiunea transversală a unui conductor la trecerea unui sarcini electrice de 1 Coulomb în timp de o secundă.

unui sarcini electrice de 1 Coulomb în timp de o secundă. Instrumentul de măsură este ampermetrul

Instrumentul de măsură este ampermetrul care se conectează în serie cu consumatorii, în oricare porțiune a circuitului respectiv.

în oricare porțiune a circuitului respectiv. Tensiunea electrică Porțiunea de circuit situată în

Tensiunea electrică

Porțiunea de circuit situată în afara generatorului se numește circuit exterior, iar cea aflată în interior se numește circuit interior.

Tensiunea la borne (U) este egală cu raportul dintre energia furnizată de generator circuitului exterior (W), într-un interval de timp oarecare și sarcina electricp Q ce trece prin circuit în acel interval de timp.

5

=

Tensiunea interioară (u) este egală cu raportul dintre energia furnizată de generator circuitului interior într-un interval de timp oarecare și sarcina electricp Q ce trece prin circuit în acel interval de timp.

=

Tensiunea electromotoare reprezintă raportul dintre energia furnizată de generator ăntregului circuit Wgen într-un interval de timp oarecare și sarcina Q.

=

Tensiunea electromotoare reprezintă mărimea fizică scalară egală cu raportul dintre lucrul total efectuat de câmpul electric pentru a transporta sarcina electrică pe întregul circuit și mărimea sarcinii electrice.

unde:

=

E - tensiune electromotoare;

L - lucrul forței electrice;

q - sarcina electrică. Tensiunea electrică între două puncte ale unui circuit electric este diferența de potențial între cele două puncte și este proporțională cu energia necesară deplasării de la un punct la celălalt a unei sarcini electrice. Căderea de tensiune interioară a generatorului (u) este numeric egală cu lucrul mecanic egectuat de generatorul electric pentru a deplasa unitatea de sarcină electrică în interiorul generatorului.

u =

Lext

q

În Sistem Internațional unitatea de măsură a tensiunii este Voltul.

1 Volt reprezintă diferența de potențial sau tensiunea electrică între 2 puncte ale unui câmp electric între care se efectuează un lucru mecanic de 1 Joule pentru a deplasa o sarcină electrică de 1 Coulomb.

1 Joule pentru a deplasa o sarcină electrică de 1 Coulomb. Instrumentul pentru măsurarea tensiunii electrice

Instrumentul pentru măsurarea tensiunii electrice este voltmetrul, care se conectează întotdeauna în paralel la bornele elementului de circuit a cărui tensiune

trebuie măsurată.

, care se conectează întotdeauna în paralel la bornele elementului de circuit a cărui tensiune trebuie

6

Anexa 3

Aplicații:

1. Să se calculeze numărul de sarcini elementare ce străbat canalul unui trăznet de 60 kA care durează 3x10 -7 s, știind că sarcina electronului este 1,6x10 -19 C.

I

= 60 kA

t

= 3x10 -7 s

e

- = 1,6x10 -19 C.

n e =?

I = Q/t

Q = ne → n=Q/e → n= 3x10 -3 C/1,6x10 -19 C → n= 2x10 16 electroni

→ Q = Ixt → Q = 10 x10 3 x 3x10 -7 → Q = 3x10 -3 C

2. Un bec de lanternă funcționează timp de 5 minute. Cunoscând intensitatea curentului electric 0,1 A, să se calculeze numărul de electroni care au străbătut secțiunea filamentului, știind că sarcina electronului este 1,6x10 -19 C.

7

Anexa 4

Temă pentru acasă

1. Un corp electrizat pozitiv are sarcina electrică q = - 16 . 10 -19 C. a) Corpul are exces sau deficit de electroni?

b) Câți electrioni au părăsit corpul respectiv?

2. În atomul de azot nucleul are sarcina electrică q n = 11,2 C.

a) Câți electroni se găsesc în învelișul electronic al atomului de azot?

b) Ce tip de ion devine un atom de azot dacă pierde 3 electroni, și ce sarcină electrică va avea acest ion?

3. Printr-o secțiune transversală a unui fir metalic trec în t =10 s un număr n = 10 21 electroni.

a) Ce sarcină electrică străbate secțiunea transversală a firului în cele 10 secunde?

b) Ce sarcină electrică străbate aceeași secțiune într-o secundă?

4. Intensitatea unui curent electric ce străbate un conductor electric este I = 2 A. Câți electroni vor străbate secțiunea respectivă în intervalul t = 1 minut?

5. Un ampermetru este străbătut în t = 5 s de 10 20 electroni. Ce valoare a intensității curentului electric este indicată de ampermetru?

6. Acul unui ampermetru cu diviziunea 0 la mijloc, înainte de a fi introdus în circuit

indică diviziunea 2 A în stânga valorii 0, iar atunci când este introdus în circuit arată diviziunea 3 A în dreapta diviziunii 0.

a) Care este valoarea intensității curentului ce străbate circuitul respectiv?

b) Câți electroni traversează ampermetrul în fiecare secundă?

8