Sunteți pe pagina 1din 16

MI

Subiecte examen
1. Introducere. Definitii
Management industrial = managementul productiei= management operational
Management= stiinta conducerii si reusitei, vine din limba engleza to manage= a
reusi.
Managementul se dezvolta pe masura ce creste societatea.
Managementul se considera stiinta si arta. Arta deoarece presupune talent in lucrul cu
oamenii.
Manager= persoana care este cea mai importanta din organizatie.
2. Locul si rolul managerului
Manager= persoana care este cea mai importanta din organizatie, car Manager= persoana
care este cea mai importanta din organizatie, care planifica, organizeaza, comanda ,
coordoneaza si controleaza.
Managerul trebuie sa aiba grija ca randamentul procesului de transformare sa fie >
Materii prime produse
! "orta de munca servicii #
$nergie deseuri
%nformatie
&=#'x >
in jurul firmei sunt ( grupede interese)
* Actionari(finantatori)- vor castig +profit, toate c-eltuielile din firma sa fie cat
mai mici.
* Salariati* vor salarii, contract de munca pe termen lung, dezvoltare personala.
* Furnizorii* sunt cei care dau intrarile, iar acestia vor plata la timp, contracte pe
termen lung, prin colaborare cu firma pot sa*si dezvolte un SM./
* Clientii* vor calitate dar si raport calitate*pret/
* Comunitatea locala vrea ca f irma sa aibe mai multe locuri de munca pe zona,
impact pozitiv in zona/
* Statul si societatea) taxe si impozite, respectarea legii/
Managerul trebuie sa concilieze cele ( grupe de interese ca sa poata sa*si dezvolte
activitatea in firma. $l realizeaza acest lucru prin functiile manageriale/

0roces de
transformare
+0.1.,
3. Functiile manageriale
2olurile managerului se realizeaza prin functiile manageriale. Managerul trebuie sa
concilieze cele ( grupuri de interese.
"unctiile manageriale "unctiile firmei
. 0lanificare
3. 4rganizare
5. .onducere' coordonare
6. .ontrol
. .ercetare' dezvoltare
3. 0roductia +cea mai importanta,
5. "inanciar' contabila
6. .omerciala
7. Administrativa si de personal
(. .alitate
lanificarea 8 presupune alocarea de resurse financiare, umane, de timp, pt a atrage
obiectivele/
!rganizarea " presupune punerea in practica, organizarea organigramei, fisa postului/
Conducere# coordonare- cum vste motivat sice are de facut fiecare lalocul sau de
munca/
Control "are rol de feed*bac9 pt ,3,5. :erfica daca performanta firmei este conform cu
cea planificata.
$. Functiile firmei
Cercetare#dez%oltare* uneori poate s alipseasca sau sa fie externalizata/
&roductia* este cea mai importanta functie a firmei/
financiara#conta'ila* cei care au grija de traseul banilor prin firma +bani obtinuti din
vanzari, cei c-eltuiti pt salariimaterii prime, investitii, daune,/
comerciala* se ocupa cu relatiile cu mediul extern , desfacerea si aprovizionarea.
Administrati%a si de &ersonal* mentenanta, intretinerea utilajelor, cladirilor/
0entru fiecare activitate poate sa existe un post de rector, sef etc...
(. Acti%itatile managementului o&erational
. 0eriodice ) * selectionarea +produse, procese, ec-ipamente, forte de munca,
* 0roiectarea
* 2evizia
3. .ontinue ) controlul *nivelul productiei
*planificarea productiei si firmei
*managementul sistemelor
*asigurarea calitatii +A;,
<ivelul de productie este stabilit in raport de vanzari. $ste legat de contractele inc-eiate cu
clientii.
3
). *%aluarea si selectia &rodusului ce urmeaza a fi fa'ricat+
.riterii)=oportunitatea te-nica/
=competitivitatea ce face fata concurentei/
=volumul de vanzari/
=acesibilitatea materialelor+materii prime,energie,/
=valoarea adaugata sau plus valoarea/
=efectul asupra produselor existente.
St=sansa de succes te-nic
Sc=sansa de succes comercial
:a=volumul anual de vanzari
0=profit
>v=durata totala de viata
:p=
.erintele consumatorului %dei solutionarea ideilor si ierar-izarea
Analiza pietei, Selectarea produsului Alegerea carct. produsului
Analiza economica,
"iabilitate
$valuarea alternativelor
0roiectare * fiabilitate 0roiect preliminar Solutionare proiect
* mentenabilitate
>ezvoltare prototip 0roiect final *specificatii finale
0rocese si simulare *desen ansamblu
*formulare
*proceduri
%nstalatii existente %nstalatii noi
$valuare alternative te-nici Selectare produs Selectii te-nologice
$c-ipament flux te-nologic
>ecizii de productie
* Amplasare flux te-nologic
* 0lanificare productie
5
?. ,etode moderne de &roiectare (conce&t design- design for en%ironment- design for
reuse- design for manufacturing- design for maintenance,.
>atorit@ tendinAei de automatizare a proceselor de afaceri distribuite Bi complexe,
organizaAiile trebuie s@*Bi integreze sistemele informatice pentru a permite interconectarea
proceselor de afaceri. 0entru a veni Cn CntDmpinarea acestei provoc@ri au fost dezvoltate o serie de
abord@ri, metode, te-nici Bi te-nologii Cn ceea ce priveBte dezvoltarea Bi integrarea sistemelor
informatice. Articolul prezint@ informaAii referitoare la strategii, metode, modele dedicate
proiect@rii sistemelor informatice.
Cu%inte c.eie) Strategie ameliorativ@, strategie inovatoare, strategie adaptiv@,
metod@ structurat@, metod@ sistemic@, metod@ orientat@ spre obiecte, model infologic,
model datalogic, model te-nic, model de ansamblu, model de detaliu.
/. Determinarea &oliticii de &roductie
=.ompetitivitate+care sunt competitorii,ce resurse au,
=posibilitatile firmei
=strategia firmei
=sarcini pentru productie
=factori economici+structura costurilor,industriala,flexibilitatea costurilor,
=te-nologia
=evaluarea firmei
=politica firmei+procese,ec-ipamente,sisteme de control,sisteme manageriale,
=cerinte pt productie
=proceduri de prelucrare
=controlul prelucrarilor
=operatii
=rezultate
=sc-imbari in strategie
=Analize si revizii pt operatii si politici.
10. Decizii in fa'ricatie
"abrica si utilaje)
. 0roces
.3 Marimea fabriciii
.5 Amplasarea fabricii
.6 %nvestitii
.7 Alegerea ec-ipamentului+ec-ipament universal si ec-ipament special,
.( Scule +temporale,in sectie specializata numita scularie,.
0lanificarea si controlul productiei)
3. "recventa utilizarii stocurilor/
6
3.3 Marimea stocurilor/
3.5 .ontrolul stocurilor/
3.6 .e controlam la stocuri/
3.7 .ontrol te-nic calitate +.1.,
3.( Standarde
Munca si personalul)
5.0osturi de munca specializate/
5.3 Supervizarea
5.5 Sistemul de salarizare+regie,acord,premiere,
5.6 %ngineri in productie.
11. roiectarea sistemului de fa'ricatie
$tape in proiectarea produsului
Activitati rezultate +iesiri,
.erinte consumator idei selectionarea si
:ariante ierar-izarea ideilor
Analiza pietei selectare algerea caract.
Analiza econ. produs produsului
"ezabilitate
$valauare activ. proiect selectionare
0roiectare preliminar proiect
"iab, ment,;
>ezv. testare proiect specificatii finale
prototip final desen ansamblu
procese si simulare formulare procese
proceduri
instalatii existente instalatii noi
$valuarea activ. Selectionare selectia te-nologica
1e-nologice procese ec-ip.flux te-nologic
>ecizii de
0roductie
* amplasare instalatii flux
* planificarea productiei
7
>ecizii te-nologice
* poate fi produsul fabricatE 8 potentialul procesului de transformare
* alegerea procedeului optim 8 constrangeri ) ecologice,financiare,ec-ipamente
* alegerea ec-ipamanetelor
* alegerea fluxului te-nologic
extractie minereu 8 prepareare minereu 8 rafinare 8 turnare 8 degrosare 8 finisare 8 testare'sortare
8 asamblare componente 8 montaj general
.riterii in alegerea ec-ipamentelor
* felxibilitate
* accesibilitatea pieselor de sc-imb si a sculelor
* asistenta furnizorului instalatiilor
* calificarea'instruirea muncitorilor
* intretinere'reparare
* siguranta ec-ipamentelor
Fradul de automatizare
* la fabricarea materiei prime+metalurgie,agricultura,
* la formare si asamblare +automobile,
* logistica si trafic +expeditie,depozitare,transport,
* servicii +sanatate,educatie,posta,
* prelucrarea informatiilor
12. Am&lasareasistemului de &roductie
* trebuiesaasigurevolumul de productiedorit
* asigurareafortei de munca
* costuriredusepntrustocuri
* optimizareacosturilor de regie
* optimizareacosturilorcuec-impamantulneutilizat
* asigurarea unei productii stabile
* asigurarea desfasurarii proceselor te-nologice
* capacitatea dorita pt. productie
* capacitatea disponibila pt. productie
* adaptabilitate* instalatii independenta,constructii speciale
Sistemul de productie se poate amplasa)
* dupa produs 8 industria auto,alimentare.etc
* dupa porces 8 ateliere, magazine,spitale
* amplasare fixa 8 santiere navale, fabrici de avioane,depozite,mar9eting
13.Am&lasareautila1elor
(
.aprovizionaresidesfacere
3.mase plastic
5.metal
6.confectii
7.asamblarejucariimici
(.asmblarejucariimari
G.vopsitorie
?.mecanisme,montaj d#namic
3 5 6
7 ( G ?
1$. Ca&acitatea de &roductie
.apacitatea de productie este o caracteristica a unei unitati de productie care exprima potentialul
de productie sau este productia maxima pt structura si calitate+un anumit tip de produse care se
poate realiza de catre o unitate de productie intr*un interval de timp,
.=AH1H%
. 8 capacitate de productie
A 8 caractersiticidimensionale+nr de utilaje, suprafata de fabricatie,
% 8 consumulpeunitatea de produs 8 se exprima in ore' produs
.apacitatesectiei de productie se face pe )
* grupe de masini
* grupaprincipala de masini
* balantacapacitatiipegrupe de masini
Frupe de masini
a, productieomogena
b, productieeterogena
a, .
ti
=
I ' J an buc
t
F
ti
ti
.
ti
8 capacitate te-nica
"
ti
8 fondul de timp te-nic
i 8 grupa de utilaje
t
ti
8 consumul de timp'produs*timpte-nic
.
ri
=
I ' J an buc k
t
F
i
ri
di

.
ri
* capacitatea regimului
9
i
8 coef mediu de indeplinire a normei de timp
t
ri
8 consumul de timp normat
"
t
= +K
c
* 2
9
,H 36 8 2
c
Jore'anI
K
c
* zilecalendaristince
2
9
8 zile de reparatiicapitale
2
c
8 ore de reparatiicurente
"
d
= +K
e
* 2
9
,H - 8 2
c
8 G Jore'anI
"
d
8 fonduldisponibil
G
K
e
8 zile effective
- 8 ore pe sc-imb
G 8 ore reparatii programate
b, . =
tci
ti
t
F
, t
tci
8 timp' unitate de timpconventionala
t
tci
= j ij
a t
,
t
ij
8 timpul pt operati i a produsului j
a
j
8 coeficient de ponderare
a
j
=

j
j
j
N
N
, <
j
8 cantitatea de produseprogramateanual
.
ri
= i
nci
di
k
t
F

1
nci
=


j
j nij
a t
, n* timpul normat
Frupa principala de masini
a
i
=

i
ni
ni
t
t
* productie omogena
a
i
=

i j
nij j
nj j
t N
t N
* productie eterogena
b
i
8 ponderea nr. de utilaje i din grupa'total utilaje
b
i
=

i
i
i
n
n
c
i
8 ponderea valorii masinii din valoarea toatala
c
i
=

i
i
i
v
v
grupa principala La
i
, b
i
, c
i
M
maxime
Nalantacapacitatiipegrupe de masini
?
1(. &rogramarea &roductiei
>etalierea pe locuri de munca si executanti a activitatilor care trebuie sa se desfasoare pt
realizarea al termen si in cele mai bune conditii a unei lucrari
0rincipii )
* programare initiala in timp relativ
* programare in timp calendaristic
* paralelismul 8 activitati simultane
* proportionalitate 8 consumuri'durate
* obiectiv central 8 eficienta economica..aracter preventiv.:ariante multiple
0utemaveaprocese continue la care ne intereseazagradul de utilizare al capacitatii de
productiesauprocese discontinue la care ne
intereseazaeficientaeconomica+consum,amortizare,c-eltuieli,
>iagramaFantt+F, este un instrument important CnanalizaBiplanificareaunorproiectecomplexe.
Ajut@ la planificareasarcinilorcetrebuieduse la bun sfDrBit.
OntocmeBteun program referitor la perioadaCn care acestesarcinivorfi Cndeplinite.
0lanific@distribuirearesurselornecesareproiectului.
Ajut@ la dep@Bireamomentelorcritice ale unuiproiect, atuncicDndacestatrebuiefinalizatpDn@ la o
anumit@dat@.Ontimpuldesf@Bur@riiunuiproiect, diagrama Fantt ajut@ la monitorizarea
proiectuluirespectivBiarat@dac@acesta se Cncadreaz@Cn plan.
12.Determinarea stocurilor.Stocuri inde&endente
Scopul existentei stocurilor)
8 mentinerea independentei operatiilor
P
* absorbirea variatiei cererii
* permite flexibilitatea in programarea productiei
* amortizeaza intarzierile si fluctuatiile in livrarea materiei prime
* scaderea c-eltuielilor de transport si expeditie prin livrarea unor loturi mari
.-eltuieli cu stocurile
* c-eluieli de depozitare,manipulare,asigurare,uzare morala,depreciere
* c-eltuieli aferente sc-imbarii productiei
* c-eltuieli pt intocmirea actelor de comanda
* c-eltuieli de asteptare al terminarea stocului
.ontrolul stocurilor
* calculul
* comanda
* receptia
* administrarea
Stocuri independente
* completarea stocului la atingerea unui volum critic de piese* 2
.aracteristici )
* cerere fixa,stabila
* timp raspuns 8 cst.
* pret'buc 8 cst.
* c-eltuieli stoc medii 8 depozitare
* c-eltuieli reglaje 8 cst.
* toate cererile sunt satisfacute
t
r
= cst
.
A
= >
A
H0Q
S CR
A
C
Q
C
Q
D
3
+
t
r
8 timp de raspuns
.
A
8 costul anual total
>
A
8 cererea anuala
0* pret
; 8 cantitatea ceruta
.
.2
8 c-eltuieli cerere,reglaje
2 8 cantitate minima reaprovizionare
.
S
8 c-eltuieli stocare
1).Stocuri de&endente ,3
R
Avantaje )
* crestereavanzarilor
* reducereapreturilor
* reducereastocurilor
* imb. service client
* imbraspunsuluicatrepiata
* reducereacosturilor cu reglajele
* reducereatimpilornefolositi
2apoarteprimare
* planificarelivrari
* instructiunipentruexecutiacomenzilor
* modificari ale datelorscadente
* anularisaususpendari ale comenzilor
* date desprestocuri
14. Ar.itectura unui sistem informatic &t managementul o&erational
%. 4rgSare)modelul de organizare a intreprinderii
$nterprise modeler
$nterprise reference models
0erformance manager
$nterprise implementer
%%. >es9top ) se ocupa cu interfetelecatreutilizator
0tbirouri, proiectare, sectie
%%%. %nternet) comunicareintrecompanii
$>%)sc-imbul electronic de date

%:. Applications
. .ommon ) date generale
.. 1abele, date financiaresilogistica
.3. >ate generale)despre clienti, furnizori,contacte,tranzactii
.5. 0arametrii)adaptarea sistemului la cerintele utilizatorilor
.6. 2estauraredperori
.7. Trmarireaperformantelorsistemului
.(. Managementulcalitatii
3. Manufacturing+productie,
3.. Structuraproduse
3.3. 1e-nologii
3.5. .alculatiecosturi
3.6. "abricatie
3.7. $vident lucrare
3.(. Nugete
3.G. 0roiectarete-nica
3.?. 0lan director de productie M0S
3.P. 0lanificareamaterialelor M20
3.R. 0lanificareacapacitatii .20
3.. 0roiecte
3.3. "abricatia in flux
3.5. .onfigurareproduse
3.6. .lasificareproduse +familii prod.,
5. >istribution+distributie,
5.. Aprovizionare
3
5.3. >esfacere
5.5. Festiunestocuri
5.6. :anzaresi mar9eting
5.7. >epozite
5.(. Festiuneloturi
5.G. .omenzi transfer
5.?. 0lanificarecomercializare >20
5.P. $>%
6. Service
6.. 1abelesv
6.3. $videntainstalarii
6.5. .ontracte
6.6. .omenzi
6.7. Analizaactivitatilor de S:
7. "inante
7.. .ontabilitategenerala
7.3. .onturifurnizori
7.5. .onturi client
7.6. Festiuneatrezoreriei
7.7. .entre de cost
7.(. Nugete
7.G. 2apoartefinanciare'contabile
7.?. %mobilizari
(. 1ransport
(.. >ate generale
5
(.3. Angajati
(.5. Adreselivrare
(.6. Mijloace de transport
(.7. .ombustibili
(.(. .-eltuieli
(.G. .omenzi
(.?. "acturare
G. Managementul de proiecte
G.. $stimaripreliminare
G.3. >efinireproiecte
G.5. Antecalculatii
G.6. 0lanificare
G.7. .erere
G.(. Trmarireproiecte
G.G. "acturare
?. 0rocese continue
?.. 0roduse derivate
?.3. 2etete
?.5. 1estare
?.6. Festiuneloturi
P. $xtensii
P.. Automobile +ind auto,
P.3. $lectronice+indelectr.,
P.5. Apararesiaerospatial +ind aero,
P.6. %ndustrii de proiect
6
P.7. Uanturi de aprovizionare
1/.5o' design
Manning t-e s#stem
.ine*forta de munca
.e* sarcini de sv
Tnde* localizare geografica, organigrama, loc de munca
.and* momentul zilei, pozitiape flux
>e ce* motivarea lucratorului, ratiunile organizatiei
.um* metode si performante
Fradul de specializare
da# dream on t-e job
Vob rotation
Vob enlagement 8orizontal*sarcinimulte
*vertical* functiimanag.+job enric-ement,
Wor9er participation
Specializarea
Avantaje >ezavantaje
. 0tconducere
a. initiererapida
b. selectieusoara
c. salariimici
d. control usor al fluxuluisi al serviciului
.-eltuieliascunse cu insatisfactialucratorului)
*
Absenteeism,profit,intarzieri,revendicari,interruperi
intentionate.
>ificultatea controlului X. / nimeni nu e responsabil
pt intreg produsul.
3. 0t. salariati
3a. responsabilitateredusaptrezultat
3b. efort mental redus
3c. intuireredusa
a.monotoniamuncii repetitive
b.satisfactieredusa a muncii
c.controlredusasupraritmuluimuncii
d.posibilitatireduse de promovare
e.posibilitatireduse de initiative
f.obosealafizica
Abordare socio*te-nica
*sistemte-ni
*sistem social
.erinte)
. 0osibilitatea de instruire
3. %mplicareagandiriisidecizieisalariatului
5. 2ecunoasteresisprijin social
7
6. Uegaturamuncii cu viatasociala
7. Motivatie de viitor
2ecomandari)
. :arietateamuncii)alternantamuncii de rutina cu muncaperformanta
3. %nterdependentasarcinii de serviciu. cu lucratorul
5. >urataciclului de munca
6. Standarde de munca .feedbac9 pt cunoasterea rezultatelor
7. Activitati auxiliare de pregatire incluse in sarcina de sv
.resterearesponsabilitatiilucratorului
(. %dentificareausoara a contributieisalariatului la satisfactiaclientului
G. .ontract social la locul de munca
?. .ombatereastresuluiprin contact social
(