Sunteți pe pagina 1din 12

Lucrare practică la

“Sisteme Informatice în Contabilitate”


tema “Studiul şi Analiza Sistemului Informaţional Existent”
Cuprins
Pag
1. Obiectivele lucrării. Mersul lucrării. 2
2. Indicaţii metodice. 2
3. I. Definirea caracteristicilor globale ale unităţii economice existente. 3
4. II. Studiul activităţii de baza a unităţii economice. 3
5. III. Studiul sistemului de conducere. 5
6. IV. Studiul sistemului informaţional. 6
7. V. Identificarea metodelor şi tehnicilor utilizate în unitatea economică 7
8. Concluzii. Argumentări. 8
9. Bibliografie. 8

Obiectivele lucrării
1.Aprofundarea cunoştinţelor toretice.

2
2. Atribuirea şi dezvoltarea deprinderilor practice pentru realizarea activităţii în cadrul
I etape de realizare a sistemului informatic.

Mersul lucrării
I. Definirea caracteristicilor globale ale unităţii economice existente.
II. Studiul activităţii de baza a unităţii economice.
III. Studiul sistemului de conducere.
IV. Studiul sistemului informaţional.
V. Identificarea metodelor şi tehnicilor utilizate în unitatea economică.
VI. Concluzii. Argumentări.
Bibliografie.

Indicaţii metodice
Lucrarea practică se efectuează de elev în timpul extraşcolar şi trebuie să fie
prezentată la urmatoarea lecţie sau peste o săptămînă. Elevul alege o unitate
economică (firma, intreprindere etc.) existentă sau virtuală din domeniul contabilitaţii
sau aferenta contabilitatii.
Elevul folosind cunoştinţe teoretice (1-5 din mersul lucrării), efectuează
studiul unităţii economice şi defineşte punctele pozitive şi cele critice, argumentîndu-
le pentru a realiza sistemul informatic în cadrul acestui obiect economic. Elevul va
aplica cunoştinţele şi deprinderile practice însuşite la alte cursuri de ore (management,
contabilitate, analiza economică etc.).
Lucrarea practică se materializează la calculator pe foi A4 conform cerinţelor
prestabilite.

I. Definirea caracteristicilor globale ale unităţii economice existente


SA „ZORILE”, cu numărul de înregistrare 1002600001349, are un capital
statutar în valoare de 19.767.645 lei, inclusiv cota statului de 11.911.500 lei.

3
SA „ZORILE” are o structură de producţie bazată pe aplicarea unui gen de
activitate. Genul de activitate îl reprezintă producţia încălţămintei pentru bărbaţi,
femei şi copii pentru toate vîrstele şi toate anotimpurile.
Practic nici una din întreprinderile Moldovei, utilizînd diverse tehnologii nu
produce toată gama sortimentală. În această privinţă, SA „ZORILE” ocupă poziţia de
lider, avînd o pondere de 63% în cadrul pieţei locale.
Numărul scriptic de angajaţi în cadrul SA „ZORILE” este de 1.335 persoane.
În momentul înfiinţării, firma producea o gamă restrînsă de sortimente,
urmînd ca pe parcursul anilor şi cucerirea pieţei să-şi lărgească gama de produse,
ajungîndu-se în momentul de faţă la un numar variat de sortimente.
SA „ZORILE” a înregistrat pe parcursul anului 2005-2006 venituri din vînzări
în valoare de 61.226.931 lei iar costul vînzărilor şi cheltuielile comerciale atingînd
suma de 41.789.857 lei.
Întreprinderea dispune de secţie mecanică, electrică şi aburi comprimaţi, secţie
de transport, secţie de calapoade, depozite de producţie gata şi materiale.
SA „ZORILE” dispunea la finele anului 2006 de 2.196.405 acţiuni.

II. Studiul activităţii de bază a unităţii economice


SA „ZORILE” produce încalţăminte. Pentru realizarea acestui lucru, ea
trebuie să-şi asigure resursele de producţie necesare: capitalul tehnic fix
(echipamentele de producţie) materii prime şi materiale, mîna de lucru. Acesta este
primul studiu al fluxului său material şi financiar, după care urmează combinarea
factorilor în cadrul procesului nemijlocit de producţie (producerea şi ambalarea) şi
apoi transportul la unităţile de comercializare.
În scopul asigurării întreprinderii cu materialele de bază şi auxiliare, SA
„ZORILE” colaborează cu firme străine din Italia, România, Polonia, de asemenea şi

4
Rusia de unde sunt achiziţionate chirza, furnitura, materiale pentru staif şi bombeu.
Din Ucraina sunt importate iufţi, poliuretan şi calapoade.
Evidenţa livrărilor este organizată pe beneficiar şi decade în cadrul ficărei
luni. Principalii beneficiari sunt: magazinele proprii ale firmei şi terţi (consumatori
privaţi).
Funcţiunile SA „ZORILE” pot fi prezentate astfel:
1. Funcţiunea de cercetare-dezvoltare. La SA „ZORILE” funcţiunea de
cercetare-dezvoltare se manifesta în domeniile: management, probleme de organizare
şi economice ş.a. Activităţile acestei funcţiuni sunt: cercetarea ştiinţifică, inginerie
tehnologică, introducerea progresului tehnic, investiţii, construcţii, organizarea
managerială şi a muncii.
2. Funcţiunea de producţie. La SA „ZORILE” această funcţiune cuprinde:
fabricarea sau exploatarea, controlul tehnic de calitate, întreţinerea şi repararea
utilajelor şi producţia auxiliară.
3. Funcţiunea comercială în cadrul SA „ZORILE” cuprinde activităţile:
aprovizionarea tehnico-materială, vînzarea şi marketingul.
4. Funcţiunea financiar-contabilă în cadrul SA „ZORILE” se manifestă ca
ansamblul activităţilor prin care se obţin şi se folosesc mijloacele financiare, precum
şi înregistrarea şi evidenţa fenomenelor economice ale organizaţiei, sub forma
valorică.
5. Funcţiunea de personal. Principalele activităţi ale SA „ZORILE” cuprinse
în funcţiunea de personal se referă la: planificarea, recrutarea, selecţia, încadrarea,
formarea, perfecţionarea, motivarea, promovarea, retribuirea şi protecţia personalului.

5
III.

6
7
Director

general

Şef Contabil Compartim


şef Comparti Director
ent
ment de
administr resurse
aţie juridic umane producţie

Compartime
Şef Compartime
Director nt Aproviziona
serviciu contabilitat
nt
comercial re
tehnic e - financiar salarizare

Transportu Controlul
Utilaje Desfacere
ri calităţii

Protecţia
Magazin 1 Magazin 2
muncii

Baza de
producţie

8
Organele de conducere ale SA „ZORILE” sunt :
∗ adunarea generală a acţionarilor;
∗ directorul general;
∗ cenzorul;
∗ consiliul societăţii.
IV. Studiul sistemului informaţional
Prin sistemul informaţional se înţelege ansamblul datelor, informaţiilor,
circuitelor informaţionale, fluxurilor informaţionale, procedurilor şi mijloacelor de
tratare a informaţiilor, care au drept scop să contribuie la fundamentarea, stabilirea şi
realizarea obiectivelor întreprinderii.
Rolul sistemului informaţional este de a transmite informaţia între diferite
elemente. La SA „ZORILE” rolul sistemului informaţional este de a asigura
persoanele din conducere cu informaţii necesare pentru luarea diferitelor decizii
economice sau de altă natură.
În sistemul informaţional se regăsesc: informaţia vehiculată, documentele
purtătoare de informaţii, personalul, mijloace de comunicare, sisteme de prelucrare a
informaţiei. Printre activităţile desfaşurate în acest sistem, pot fi enumerate:
achiziţionarea de informaţii din sistemul de bază, completarea documentelor şi
transferul acestora între diferite compartimente, centralizarea datelor, etc.
Fluxul informaţional în cadrul SA „ZORILE” se realizează astfel:
Documente primare

Casieria

Registere analitice (borderouri,


fise de evidenta analitica, note Registre sintetice si/sau mixte
contabile etc.) (jurnale, balante de verificare a
conturilor sintetice etc.)

Fisierul activelor pe Cartea mare


termen lung
9
Cartea (balanta)
Rapoarte financiare
soldurilor stocurilor
Fig. 2 Fluxul informaţional la SA „ZORILE”
V. Identificarea metodelor şi tehnicilor utilizate în unitatea economică
Avînd în vedere că cerinţa de bază care stă în faţa oricărui sistem informatic
este de a asigura informarea corectă în timp util a tuturor factorilor de decizie dintr-o
societate comercială, activitatea de realizare a sistemelor informatice acceptată de SA
„ZORILE” are loc prin prisma utilizării tehnicii de calcul pe două planuri:
• Utilizarea calculatoarelor electronice ca instrumente de lucru în activitatea
de fundamentare a deciziilor;
• Folosirea echipamentelor de calcul ca instrumente de lucru în cadrul
componentelor informatice ale sistemelor informaţionale.
SA „ZORILE” se caracterizează prin satisfacerea necesităţilor cerute de
viziunea integratoare care trebuie avută asupra activităţii unei firme. În acest sens, SA
„ZORILE” dispune de 2 calculatoare (procesor Intel Pentium 4, placa de bază ASUS,
HDD 160GB; monitor Samsung, rezoluţie 1280x1024 pixeli. Software: Windows XP
Professional dotat cu programul de contabilitate 1C) şi 2 imprimante matriciale
(Epson LQ590, viteza de tipărire de 529 linii pe minut) în oficiul contabilului-şef şi 8
calculatoare şi 3 imprimante matriciale în oficiul contabililor a căror activitate ţine de
calculul salariului, evidenţa producţiei etc.
Funcţia Computerizare Funcţia Computerizare
Contabil – şef + Casir −
Contabil – adjunct + Contabil pe producţia +
gata
Contabil pe materiale + Finansist +
(2 persoane)

10
Contabil responsabil de + Contabil pentru +
remunerarea muncii servicii
(3 persoane)
Tab. 1 Prezenţa computerizării la SA „ZORILE”
Dacă analizăm tabelul de mai sus, observăm că la SA „ZORILE” majoritatea
proceselor sunt supuse computerizării, astfel informaţia este înregistrată şi prelucrată
mai rapid.
Concluzii. Argumentări
La SA „ZORILE” sistemul informaţional, tinde spre creşterea ponderii
sistemului informatic, asigurînd întreprinderea cu informaţia necesară pentru
realizarea corespunzătoare a proceselor de management şi de execuţie. La SA
„ZORILE” sistemul informaţional, îndeplineşte funcţiile: decizională, operaţională şi
de documentare. Pentru ca sistemul informaţional să funcţioneze în condiţii bune
trebuie asigurată prevenirea unor deficienţe care pot apărea în timpul culegerii,
prelucrării şi transmiterii informaţiilor de la emiţător la destinatar, aşa ca:
distorsiunea, filtrajul, supraîncărcarea, prin raţionalizarea acestora, ţinand seama de o
serie de principii: corelarea sistemului informaţional cu obiectivele organizaţiei, cu
funcţiunile organizaţiei şi cu structura organizatorică, concentrarea informaţiilor
asupra domeniilor cheie şi eficienţa.
În timp ce sistemul informaţional este mult mai cuprinzător, sistemul
informatic se rezumă, la culegerea, transmiterea şi prelucrarea cu mijloace
automatizate a informaţiilor. Astfel, în cadrul SA „ZORILE”, se poate spune că
sistemul informatic îndeplineşte cerinţele formulate de către conducere, cu ajutorul
acestui sistem putîndu-se obţine balanţa de verificare, registrul analitic şi sintetic, fişa
de cont. Rezultatele se obţin rapid, întrucît, la elaborarea sistemului s-a ţinut cont de
logica specifică contabilului.

11
Deci, la SA „ZORILE” sistemul informaţional existent îndeplineşte toate
cerinţele atît din punct de vedere al necesităţilor informaţionale, cît şi din punctul de
vedere al securităţii şi uşurinţei în exploatare.

Bibliografie:

1
Bordean, Ioan Management Editura "Danubius", Bucureşti, 2005
.
2
Sandu, Petru Management Editura Economică, Bucuresti, 1997
.

12

S-ar putea să vă placă și