Sunteți pe pagina 1din 52

G

H
I
D
U
L

A
N
G
A
J
A
T
O
R
I
L
O
R
D
O
M
E
N
I
U
L

T
E
H
N
I
C
Job-uri \n cele mai
apreciate companii
13 lucruri esen]iale
pentru CV-ul t`u
Culisele job-ului visat

GHIDUL
ANGAJATORILOR
DOMENIUL TEHNIC
ESTE
o bibliotec de articole de carier,
atent selectate, care sunt menite s
te ajute s-i planifici i conduci cariera
dup principii ale SUCCESULUI,
un ghid cu CELE MAI ACTIVE COMPANII
din domeniul tehnic.
NU ESTE
un instrument de unic folosin.
Articolele i informaiile din ghid i vor
fi utile de cte ori ai nevoie de un sfat
sau informaii despre un angajator.
GHIDUL ANGAJATORILOR este editat
de Catalyst Solutions, singura agenie de
recrutare specializat n recrutarea de
studeni i absolveni. Recrutm cei mai
buni studeni i absolveni din fiecare
generaie pentru companii care apreciaz
talentul i investesc n dezvoltarea lui.
Dac vrei s intri n baza noastr de date,
nscrie-i CV-ul pe www.hipo.ro
Catalyst Solution \]i ofer` [i:
HIPO.ro portal de carier cu joburi
DOAR n cele mai puternice companii
din fiecare industrie.
Angajatori de TOP Cel mai mare
TRG DE CARIER pentru tineri
profesioniti.
O colecie de Ghiduri de carier care
acoper toate domeniile.

02. Capcana primului job Full Time


04. Al patrulea val
Cariera \n domeniul tehnic; Oportunit`]i pe termen mediu [i lung
16. 13 lucruri esen]iale pentru CV-ul t`u
20. Brand You - Lec]ii de credibilitate
27. Site-uri recomandate
28. Drumul mai puin bttorit: Tnr
ntreprinztor
32. Intr` \n culisele job-ului visat
36. Cunoa[te bine cultura organiza]ional`
38. Ob]ine job-ul \n 15 minute
42. F`r` experien]`? Promoveaz`-te bine
44. Management Trainee.
Shortcut c`tre o pozi]ie de management
Companie Pag
Bouygues Construction 6
British American Tobacco 7
Cosmote 8
Impact 9
IPSO 10
Oltchim 11
Renault 12
Siemens VDO 13
Silcotub - Tenaris 14
UPC 15
Companie Pag
Heineken 19
Romtelecom 23
Dacia Groupe Renault 24,25
Vodafone 26
Porsche Romania 29
Holcim 31
Danone 34
Romstal 41
Xerox 46
HP 47
SUMAR
Angajatori
Ghidul Angajatorilor
1
{
i tinerii \mbr`]i[eaz` cu bra]ele din ce \n ce
mai larg deschise aceste oportunit`]i. Unii din
dorin]a de a \[i ocupa timpul [i a face un ban,
unii din nevoia de a avea o surs` de venit, al]ii
pentru c` au \n]eles c` singura cale real` de
a ajunge la un job bine pl`tit, \ntr-o func]ie cu
responsabilitate este pornind de jos [i urc<nd.
Ascensiunea este mai grea. Mul]i tineri, dup` o perioad`
petrecut` \ntr-o pozi]ie de entry-level, precum operator call
center, agent de v<nz`ri sau ofi]er de cont, se simt bloca]i
pentru c` nu reu[esc s` promoveze pe un post mai bun la
care au sperat c<nd s-au angajat.
De unde dificultatea de promovare? Pe de o parte, este
o tr`s`tur` a modelului actual de afaceri. Pozi]iile de
profesioni[ti [i manageri sunt considerabil mai pu]ine dec<t
cele mai accesibile de entry-level. Un manager conduce o
echipa de 5-10 oameni, iar c<nd el va pleca, doar unul \i va
lua locul.
Totu[i, posibilitatea de ascensiune este real`. Nu se
concretizeaz` pentru toat` lumea, dar se poate concretiza
pentru oricine. Angajatorii de top au \nv`]at c` au nevoie s` \[i
creasc` resursele umane, sunt interesa]i s` identifice tinerii
cu poten]ial [i s` \i asiste pentru a deveni \n timp viitoarea
genera]ie de top management.
Detaliul care face diferen]a dintre cei care prind trenul spre
v<rf [i cei care \l pierd ]ine de atitudinile [i comportamentele
lor privind cariera. Indiferent de scuzele creative care pot fi
folosite pentru a justifica plafonarea profesional`, respon-
sabilitatea este una personal`. |n continuare, voi explora cele
mai importante 3 tipuri de diferen]e \ntre cei care promoveaz`
[i cei care nu:
Ascensiunea profesional` este preg`tit` \n primul
r<nd de alegerea carierei. Unele lucruri pot fi
\nv`]ate, altele nu. Talentul natural pentru un
domeniu, urmat de pasiunea pentru un domeniu,
fac parte din a doua categorie. |n recrutare, ca [i \n
promovare, ele sunt mereu atent m`surate [i luate
\n considerare. Dac` \]i alegi un domeniu profesional
pentru care ai pasiune [i talent, ceilal]i le vor vedea
[i vor pune mare pre] pe ele.
Dac` \n schimb alegi un domeniu pentru nivel sala-
rial la care ai auzit c` se poate ajunge, sau pentru
c` e la mod`, dar nu ai compatibilitate natural`
pentru acesta, e[ti ca un p`trat care \ncerc` s` se
potriveasc` \n gaura rotund`. Vei reu[i doar cu mult`
for]` brut`, [i chiar [i atunci ceva nu va fi \n regul`.
Alege-]i o carier` pentru care ai talente naturale [i
pasiune [i ]i se vor deschide multe u[i.
Aplicat` \n carier`, planificarea strategic` \nseamn`
c` \]i alegi o destina]ie \n carier` pe termen lung [i
apoi \]i planifici pa[i intermediari care te ajut` s`
ajungi acolo. De[i sun` simplu, planificarea carierei
este o excep]ie pentru rom<ni. Majoritatea \[i alege
primul job, impulsiv, \n func]ie de oportunitatea ce
apare pe moment sau salariul oferit.
|n planificarea carierei, este vital ca fiecare pas s` te
Planificare strategic`
Angajarea, mai ales c<nd e[ti t<n`r, este u[oar`.
Realitatea actual` este c` pia]a de munc`
rom<neasc` se afl` \ntr-o cre[tere continu` care
aduce cu ea o mul]ime de oportunit`]i de joburi
pentru tineri, studen]i [i proasp`t absolven]i de
facultate.
Companii multina]ionale de prim rang alearg`
dup` tineri cu poten]ial pentru a le deveni angaja]i.
Nu sunt joburi de top, dar multe din ele ofer`
oportunitatea unui venit decent, \ntr-un mediu de
lucru pl`cut, cu posibilit`]i de afirmare [i progres
profesional.
Ghidul Angajatorilor Capcana primului job Full Time
Alegerea Carierei
2
Ghidul Angajatorilor
Discu]iile cu profesioni[ti din domeniu,
activitatea de networking, interviurile
de angajare, prospectarea \n cadrul
t<rgurilor de carier`, prezent`rile
de companii, seminarile pe teme de
carier`, ziarele, revistele [i c`r]ile \n do-
meniu sunt toate oportunit`]i excelente
pentru a ob]ine informa]iile de care ai
nevoie.
Pun<nd informa]iile ob]inute cap la
cap, deciziile tale profesionale vor fi
mult mai complexe [i deseori diferite
de cele ale majorit`]ii. Vei \n]elege de
pild` c`, dac` vrei s` ajungi manager
\ntr-o mare companie, dec<t s` te
angajezi ca operator call center, unde
vizibilitatea ta este redus` [i de unde
cu greu mai ie[i, mai bine te angajezi
pe un job de assistant manager, unde
e[ti mult mai vizibil [i de unde po]i
promova mai u[or.
Ingredientele de mai sus nu fac \ns` de
obicei promovarea s` vin` de la sine, ci
e nevoie [i de un ingredient personal:
caracterul. Degeaba e[ti \ntr-o pozi]ie
cu vizibilitate, \ntr-o companie \n plin`
dezvoltare dac` nu te interesezi de
proiectele noi ale companiei [i nu
te oferi s` te implici \n ele, dac` nu
demonstrezi ini]iativ` [i pasiune pentru
excelen]`, \ncredere \n sine, etic` [i
onestitate. Caracterul asigur` un fun-
dament solid pe care pot fi dezvoltate
abilit`]ile de specialitate. F`r` el po]i
s` ai abilit`]i excelente \n domeniu, dar
s` nu produci rezultate pe m`sur`.
{i av<nd \n vedere c` este mai greu
de format dec<t abilit`]ile, caracterul
reprezint` criteriul ultim prin care
angajatorii separ` angaja]ii pe care \i
vor promova de restul. Deci, investe[te
tip [i energie pentru a te forma ca un
t<n`r un caracter puternic, iar acesta
se va reflecta \n tot ceea ce spui [i \n
tot ceea ce faci. Va reprezenta cheia
care \]i va deschide cele mai multe u[i
\n carier`.
Succes!
Eduard Ezeanu - Career Experts
www.careerexperts.ro
Consiliere \n carier` [i programe de
dezvoltare a carierei
ajute s` \l faci pe urm`torul, fiecare job
s` con]in` oportunitatea de promova-
re. Pentru a te asigura c` acest lucru
se \nt<mpl`, ai nevoie s` faci trecerea
de la mentalitatea tip m` angajez [i
v`d ce fac de acolo la mentalitatea
tip m` angajez pe jobul care serve[te
strategic obiectivele mele pe termen
lung. Angajarea \nseamn` c` ai intrat
\n joc. Pentru a-l juca bine [i a promo-
va, asigur`-te c` \n jobul pe care \l alegi
exist` urm`toarele 3 ingrediente:
|nv`]are. Alege un job care \]i d`
ocazia s` \]i dezvol]i competen]e
cheie la care ai nevoie s` lucrezi, ce
te preg`tesc pentru jobul pe care \l
]inte[ti pe termen lung. Dac` vrei
s` fii manager de v<nz`ri, un job de
agent de v<nz`ri de pild` este un bun
\nceput. |n acest fel, po]i s` porne[ti
de la joburi la care ai acces, strate-
gic alese, [i \nv`]<nd, s` \]i deschizi
accesul spre joburi noi, cu mai multe
responsabilit`]i.
Vizibilitate. Nu po]i promova dac`
nimeni nu vede c<t de bun [i pa-
sionat e[ti de jobul t`u actual. Este
important ca persoane cheie din
organiza]ie s` te cunoasc`, s` \]i de-
scopere calit`]ile [i motiva]iile. Cine
sunt aceste persoane? |n special
managerul t`u direct, managerul de
resurse umane, managerii depar-
tamentelor unde te intereseaz` s`
promovezi, dar lista nu se opre[te
aici. Abilit`]ile tale de a te vinde, de
comunicare [i rela]ionare, atitudi-
nea proactiv` [i curiozitatea \]i vor fi
critice aici.
Posibilitate. Asigur`-te c` organiza]ia
\n care te angajezi este una deschis`
spre formarea [i promovarea
angaja]ilor s`i [i c` din jobul \n care
te angajezi exist` variante concrete
de promovare. Din p`cate, multe
din joburile de entry-level sunt de
tip drum \nfundat, adic` nu duc
nic`ieri. Alege deci atent jobul [i
organiza]ia. |]i recomand \n special
companiile nou intrate pe pia]`,
care au planuri mari de dezvoltare [i
reprezint` o oportunitate de carier`
excelent` din acest punct de vedere.
Probabil c` p<n` \n acest punct,
realizezi c` toate aceste ingrediente
de luat \n considerare cer din partea
ta de]inerea unor informa]ii care acum
\]i sunt str`ine, cum ar fi competen]ele
cerute de un job, planurile de dez-
voltare ale unei companii etc. Aceste
informa]ii nu se dau de obicei ca
flutura[ii pe strad`, ci se ob]in. Este
responsabilitatea ta s` cercetezi [i s`
te documentezi \n acest sens.

Caracterul t`u
Capcana primului job Full Time Ghidul Angajatorilor
Ghidul Angajatorilor
3
AL PATRULEA VAL
CARIERA |N DOMENIUL TEHNIC;
OPORTUNIT~}I PE TERMEN MEDIU {I LUNG
Dac privim puin istoric opiunile de carier n
Romania, se poate spune c` au fost 4 valuri care
au marcat deciziile de educaie i specializare ale
tinerilor romni.
Primul val imediat dup revoluie, a fost o
perioad de incertitudine n care alegerea nu putea
fi bazat pe o predicie a evoluiei economiei.
Alegerea carierei i implicit a specializrii din timpul
studiilor nu a fost dictat sub nici o form de pia,
lucru care a creat dezechilibre majore. Num`rul
de locuri de munc din domeniul tehnic era ntr-o
sc`dere major alternativa pentru candidaii tehnici
fiind joburile din afara ariei lor de specializare.
Al doilea val i primul care a nceput s normal-
izeze piaa, a fost cel n care toat lumea i dorea
studii economice (ASE, ISE). Determinate de o
nevoie real, o diplom de contabil i atracia
salariilor mari din bnci au fost mirajul care a dictat
decizia de specializare undeva pn n anii 2000.
n acel moment a nceput s se simt o inflaie de
absolveni de studii economice care nu toi i mai
gseau un loc pe piaa forei de munc potrivit
studiilor pe care le urmaser.
Al treilea val este cel determinat de explozia
IT-ului. Venirea n Romnia a ctorva nume grele
din industria IT global, ct i dezvoltarea mul-
tor firme locale, ncurajate att de abundena (la
acel moment) de talente n zona programrii i
administrrii de sistem, de salariile relativ mici
comparativ cu pieele vestice i de facilitile
acordate de sistemul fiscal, au fost un semnal
pentru muli tineri c dezvoltarea de software
i cuntinele hardware ofer perspective
promitoare pentru carier. Cu un decalaj de
aproape 5 ani, piaa ncepe ncet, ncet, s se nor-
malizeze i aici, n sensul c numrul de absolveni
ncepe timid s satisfac cererile pieei, dei de-
calajul cerere/oferta de talente IT va mai continua
civa ani buni.
Anticiparea este cheia a 90% dintre carierele care au un
start rapid i o evoluie accelerat. Ce urmeaz pe piaa
forei de munc cu specific industrial i tehnologic, i
cum poi folosi aceste informaii n avantajul tu?
Ghidul Angajatorilor Valul 4. Cariera \n domeniul tehnic
4
Ghidul Angajatorilor
Al patrulea val care a nceput s-i arate primele
semne cam n urm cu an de zile este cel
al cererii de specialiti tehnici. Dezvoltarea
industiriei auto, explozia industriei de construcii,
reactivarea multor fabrici i combinate, precum
i o multitudine de investiii de tip green-field au
dat semnalul dinamizrii sectorului de producie,
pe care pleiada de economiti i cei civa
specialiti IT care erau pe piaa forei de munc,
nu prea aveau cum s o susin.
Este nevoie n acest moment de un numr
considerabil de ingineri i tehnicieni pentru a
satisface nevoia de specialiti n domeniile de
mai sus. Detaliem mai jos cteva repere n acest
sens.
Auto
De la preluarea Dacia n 1999 i pn n prezent,
grupul Renault a investit n Romnia peste 700
de milioane de Euro, urmnd s depeasc
1miliard pn la sfritul anului.
Pe lng achiziionarea fabricii de la Mioveni,
grupul Renault a mai demarat nc 3 proiecte
importante:
n luna septembrie 2006 au fost demarate
lucrrile pentru construcia unui centru de
proiectare i dezvoltare de noi modele auto,
destinate pieelor emergente, valoarea
investiiilor estimate fiind de circa 500 mil.
Euro. Locaia noului centru este la Titu,
n judeul Dmbovia, foarte aproape de
Bucureti.
Tot n 2006, 16 milioane de euro au fost
investite pentru construcia viitoarei uzine
de cutii de viteze, a crei inaugurare este
prevzut pentru anul 2008.
n acest an productorul va deschide n
Bucureti un centru de design auto, destinat
n prim etap viitoarelor modele ce vor fi
create pe platforma Logan. n prim faz,
centrul va angaja apte designeri. Pn la
sfritul anului 2009 numrul angajailor
centrului va crete pn la 30 de persoane,
ce vor realiza lucrri de proiectare i design
pentru modele de autovehicule.
n acelai timp, pentru fosta fabric Daewoo de
la Craiova, discuiile de preluare de ctre Ford
sau General Motors au intrat pe ultima sut de
metri. Intenia ambilor productori este de a
relansa capacitile de producie n special cu
modele destinate pieei din Est.
Toate aceste invesii genereaz sute, chiar mii
de locuri de munc pentru ingineri mecanici,
ingineri electrici, absolveni de Transporturi
sau Tehnologia Construciilor de Maini sau
metalurgiti.
Nu trebuie uitai nici productorii de subans-
amble pentru industria auto care recruteaz
de asemenea n numr foarte mare ingineri i
tehnicieni.

Oportunit`]i pe termen mediu [i lung Ghidul Angajatorilor


Ghidul Angajatorilor
5
Construcii
Plecnd de la valul de investiii n infrastructur deter-
minat de finanarea cu fonduri europene, continund cu
proiectele rezideniale i de birouri pe care fondurile de
investiii le-au demarat n Romnia (n valoare de peste
3mld. Euro), cu ridicarea sau reactivarea fabricilor de ma-
teriale de construcii i terminnd cu dezvoltarea lanurilor
de retail pentru acestea, nevoia de specialiti n construcii
este poate una dintre cele care sufer cel mai mult n acest
domeniu.
Pe fondul migrrii unei importante pri a forei de munc
calificat n afara rii, orientarea tinerilor specialiti ctre
acest domeniu este foarte important.
Poziiile cele mai cutate sunt cele de ingineri construc-
tori, ingineri electrici, dirigini de antier, arhiteci sau
proiectani.
La fel de cutai sunt i specilitii interdisciplinari cum ar fi
agenii de vnzri cu studii tehnice, inginerii de ofertare i
efii de proiect.
Perspectivele pentru candidaii din domeniul tehnic sunt
optimiste. Companii puternice i-au deschis centre n
Romnia (Ex: Nokia, Dacia, Renault, Continental, Siemens,
Alcatel) i aceast` tendin]` va continua.
Prezent n 80 de ri, grupul Bouygues
dispune de o for de munc ce se
ridic la peste 123000 de oameni. n
2006 vnzrile sale totale au atins 26,4
miliarde de euro, din care 7,8 miliarde
euro provin din proiectele dezvoltate n
afara Franei.
Bouygues este un grup industrial
complex, cu o cultur organizaional
puternic. Domeniile sale de activitate
includ: telecomunicaii (Bouygues
Telecom), media (TF1), servicii publice
i construcii, acestea cuprinznd
construcii i lucrri de art (Bouygues
Construction), drumuri (Colas) i
proprieti imobiliare (Bouygues
Immobilier).
Profil companie Ghidul Angajatorilor
Grupul Bouygues
Nume companie Bouygues Romnia
Domeniu
Construcii i geniu
civil
Num`r angaja]i 170
Ora[e Bucureti
Pagin` web www.bouygues-romania.ro
Ritmul rapid n care cretem ne impune s ne extindem echipa. Dac suntei o
persoan dedicat profesiei, dac vrei s fii implicat n acele proiecte care conteaz
cu adevrat i dac dorii s v construii cariera ntr-o companie internaional de
renume, al`turai-v echipei noastre. La Bouygues Romnia valoarea este ntotdeauna
recunoscut.
De ce s` lucrezi la noi?
BOUYGUES ROMANIA, filial a BOUYGUES
BATIMENT INTERNATIONAL, i-a nceput
activitatea n 1991, ceea ce i ofer
avantajul unei experiene solide privind
piaa local. n calitate de promotor i
antreprenor general, BOUYGUES ROM>NIA
a realizat prima mare construcie modern
din Bucureti, World Trade Center din care
face parte Hotelul Sofitel.
Valorile noastre
Spirit inovator pentru a cuceri noi piee i
noi domenii
Gustul marilor provocri tehnice i
umane
Respectarea angajamentelor fa de
clienii nostri, fa de partenerii notri i
fa de colaboratorii no[tri
Etica profesional
Responsabilitatea social i protecia
mediului ambient
Creativitatea, sursa progresului i a
performanei
Spirit de echip i solidaritate, avnd
capacitatea de a forma echipe pluridisciplinare
Respectarea diferitelor culturi
Dorina de a ajuta oamenii s evolueze, prin asumarea rapid de responsabiliti i o
politic ambiioas de formare i promovare

Bouygues Romnia
MEDIA
teleComs
pRopeRty
ConstRuCtion Roads
Cum
po]i
aplica
Nimic mai simplu! Trimite un curriculum vitae \nso]it de
scrisoare de inten]ie pe adresa
office-romania@bouygues-construction.com
6
Ghidul Angajatorilor
Nume companie
British American
Tobacco Operations
Romania
Domeniu Produc]ie ]igarete
Num`r angaja]i 460
Ora[e \n care are
birouri:
Ploie[ti
British American Tobacco Opera-
tions Romania face parte din grupul
interna]ional British American Tobacco
al doilea mare juc`tor mondial listat
la burs` - de pe pia]a tutunului, cu
peste 100 de ani de expertiz` \n
domeniu.
Grupul British American Tobacco are \n
portofoliu peste 300 de m`rci comer-
cializate \n 180 de pie]e. Grupul de]ine
64 de fabrici de ]igarete care produc
\n jur de 678 miliarde ]igarete [i 7 fa-
brici produc`toare de alte produse din
tutun, av<nd - la nivel global - aproape
97.000 de angaja]i.
Din 1997, c<nd fabrica noastr` din
Ploie[ti a \nceput s` produc` British
American Tobacco Operations Romania
ac]ioneaz` sub deviza no.1 for
Everyone! cu scopul declarat de a fi
partenerul preferat al consumatorilor
produselor sale, al furnizorilor [i
clientilor s`i deopotriv`, pentru
autorit`]i [i al]i parteneri de dialog,
dar [i pentru comunitatea \n care i[i
desf`[oar` activitatea.
Cu o cot` de pia]` cantitativ` de
aproximativ 38,5%, \n luna februarie
2007, conform Nielsen Romania,
British American Tobacco Operations
Romania i[i men]ine pozi]ia de lider al
pie]ei rom<ne[ti [i \n toate segmentele
de pia]` strategice pentru afacerea
noastr`.
Fabrica BAT din Ploie[ti este o unitate
de produc]ie modern` [i complex`
care combin` procesarea primar` [i
secundar` a tutunului, depozite pentru
materia prim` [i produse finite precum
[i un lan] de aprovizionare integrat.
|n prezent, investi]ia total` f`cut` \n
Ploie[ti este \n valoare de 140 milioane
USD, iar num`rul de angaja]i care
lucreaz` aici este de aproximativ 460.
Cine suntem?
Productie
achizitii
Planificare
logistica
tehnologia informa]iei
Financiar
Resurse umane

Pozi]ii pentru care recrut`m


British american tobacco operations Romania:
ofera un mediu de lucru profesionist pentru angajatii sai, punand accent pe lucrul in
echipa, comunicare si dezvoltarea continua a cunostintelor si abilitatilor.
ofera angajatilor un pachet salarial motivant, posibilitatea sa-si dezvolte abilitatile
profesionale intr-un mediu de lucru dinamic si in continua dezvoltare, posibilitatea
unei cariere internationale.
Fiindca suntem profesionisti, ambitiosi, talentati ca si tine...

De ce s` lucrezi la noi?
Cum
po]i
aplica
Daca doresti sa te alaturi echipei noastre, poti aplica la urma-
toarea adresa :Ploiesti_recruitment@bat.com sau trimitand un
CV si o scrisoare de intentie la nr.de fax: 0244 - 599.616.
Absolvent de (Liceu/Facultate): Informatica/Economic/ Automatica si calculatoare/
Tehnic
Cunostinte avansate de Engleza si Microsoft Office (Excell, Word, Access)
Buna cunoastere operare/administrare baze: MS Access, SQL Server/SAP/ERP
Buna cunoastere a proceselor de productie, planificare, achizitii
Experienta de lucru in productie

Competen]e tehnice c`utate


Profil companie Ghidul Angajatorilor
Ghidul Angajatorilor
7
Cosmote Romnia, membr a gru-
pului Cosmote, s-a lansat pe piaa
romneasc n decembrie 2005 cu
scopul de a face telefonia mobil
accesibil tuturor romnilor. Grupul
COSMOTE se bucur de cea mai
extins prezen n rile din sud-estul
Europei, unde nregistreaz un numar
total de 11,2 milioane utilizatori.
mprtind valorile Grupului,
COSMOTE Romnia aduce pe piaa
romneasc viziunea, creativitatea,
angajamentul i filozofia orientat
ctre client ale acestuia. nc de la
nceputul activitilor sale comerciale,
COSMOTE Romnia i-a asumat un
plan ambiios de extindere a reelei,
precum i o strategie corespunztoare
pentru a furniza servicii de telefonie
mobil de calitate accesibile tuturor.
Mai mult, COSMOTE a fost primul
operator care a introdus o politic
transparent de tarifare a serviciilor de
voce, fr nscrisuri mici, promovnd
tarifarea unic, fr difereniere ntre
reele. n acelai timp, COSMOTE a
introdus pe pia cele mai accesibile
pachete de servicii pe segmentele
prepltit i postpltit. Astfel, dup
primul an operaional n Romnia,
COSMOTE a nregistrat un num`r de
peste 1,23 milioane de utilizatori i o cot
de pia de peste 7%.
Cine suntem?
Competene tehnice care te vor ajuta s ai o carier de succes n Cosmote:
Absolveni de/ studeni n an terminal la: Electronic/ Telecomunicaii/ Construcii/
Mecanic/ Electrotehnic/Automatic i Calculatoare/ Informatic;
Cunotine avansate despre reele GSM (arhitectur, trafic);
Cunoaterea reelelor de voce , SS7, IP Protocols;
Buna cunoatere Unix (IBM/ HP), SUN Solaris, administrare baze de date (SQL,
Oracle, DB2, Sybase);
Experien de progamare n Java, J2EE; ASP; .NET;MySQL; PLSQL;
Cunotine avansate ale pachetului Office (Word, Excel, Access).

Ce profil c`ut`m?
Cum
po]i
aplica
Cosmote Romnia dorete s i m`reasc echipa de angajai cu
persoane creative, motivate i ambiioase.
Dac doreti s te alturi echipei noastre, o poi face prin
e-mail, trimind un cv i o scrisoare de intenie la
jobs@cosmote.ro sau aplicnd n seciunea special conceput
de pe site-ul www.cosmote.ro.
COSMOTE Romnia este unul dintre cei mai activi angajatori de pe pia,
extinzndu-i echipa cu 75% fa de momentul lansrii, de la 400 de angajai n
decembrie 2005, la 700 n decembrie 2006. COSMOTE Romnia a creat un mediu
de lucru profesionist pentru angajaii si, punnd accent pe inovaie, munca n echip
i mbuntirea continu a cunotinelor, n conformitate cu cele mai moderne
standarde profesionale. Fiind unul dintre primii 5 juctori pe piaa european a
comunicaiilor mobile, oferim angajailor notri posibilitatea s-i dezvolte abilitile
profesionale lucrnd ntr-un mediu dinamic i n continu dezvoltare.
De ce s` lucrezi la noi?
Profil companie Ghidul Angajatorilor
8
Ghidul Angajatorilor
Impact Profil de Companie
Dezvoltator de proiecte imobiliare;
7 proiecte rezideniale terminate
totaliznd 1000 de uniti locative;
o cldire de birouri cu 13.235 mp
8 proiecte n derulare n Bucureti,
Oradea, Constana, Ploieti i Cluj;
In 1995 IMPACT S.A. Developer &
Contractor a introdus pe piaa din
Romania conceptul de ansamblu
rezidenial odat cu demararea
ansamblului ALFA.
Din anul 1996 cotat la Bursa
Romn de Valori Bucureti;
In 2006 aciunile companiei au
promovat la categoria I a Bursei,
devenind primul reprezentant al
sectorului de dezvoltare imobiliar
i construcii;
Investiii pentru urmtorii 8-10 ani
1,8 miliarde euro cu parteneri din
Europa, SUA, Canada;
Generarea a 6000 de locuri de
munc;
Provocarea unor mari dezvoltari:
dealul lomb-Cluj-napoca
205 ha;
5,500 apartamente;
700 case;
120,000 mp spaii comerciale;
80,000 mp spaii destinate birou-
rilor;
Greenfield
623,000 mp;
400 case;
2,580 apartamente;
162,963 sqm spaii comerciale,
birouri, hoteluri; 2 coli; 2 grdinie;
Zone verzi i de agrement;
Ghencea
26 ha;
93,600 mp spaiu logistic;
78,000 mp spaii comerciale i de
birouri;
52,000 mp spaiu rezidenial;

Ce profil c`ut`m?
Compania Impact Developer&Contractor te ateapt s ctigi experien alturi de
echipa sa!
Impact redeschide sezonul stagiilor de practic pentru studenii motivai s se im-
plice n echipe i proiecte provocatoare.
Dac doreti s cunoti mediul de lucru dintr-o companie naional mare, ii reco-
mand s trimii CV-ul tu, nsoit de o scrisoare de motivaie n care poi s povesteti
i despre tine, pe adresa ghid@impactsa.ro cu subiectul INTERNSHIP.
INTERNSHIP IMPACT
Dac eti atras de dome-
niul imobliar, ai atitudine
proactiv i ai o minim
experien ca economist,
proiectant sau n vnzri i
marketing te ateptm s te
alturi echipei noastre!
Valorific cea mai bun
oportunitate de a-i dezvolta
cariera i construiete-i suc-
cesul alturi de Impact!
Oferim mediu de lucru profe-
sionist i provocator.
Oferim posibilitatea de
dezvoltare profesional prin
intermediul programelor de training. Organizm periodic programe de instruire pentru
a contribui la dezvoltarea individual a angajailor. Pentru a consolida relaiile profe-
sionale, fiecare membru al echipei Impact este ncurajat s vin cu idei i soluii de
mbuntire continu a activitii departamentului din care face parte.
Cine suntem?
Nume companie
Impact
Developer&Contractor
Domeniu Dezvoltator imobiliar
Ora[e
Bucureti; Cluj;
Oradea; Ploieti
Pagin` web www.impactsa.ro
Profil companie Ghidul Angajatorilor
Ghidul Angajatorilor
9
IPSO S.A., filial Magellan, societate a
grupului Monnoyeur, este prezent n
Romnia din 1991 i are mai mult de
460 de angajai. Prin echipa noastr
de specialiti desfurm astzi 3 mari
activiti:
activitatea automoBile suntem
concesionar al mrcilor Dacia, Renault
i Nissan, asigurnd prin punctele de
lucru din Bucureti i Ploieti o gam
larg de servicii precum: vnzare de
vehicule noi i de ocazie, soluii de
leasing financiar i operaional, piese
de schimb de origine i accesorii,
nchirieri de autovehicule;
activitatea Camioane asigurm
vnzarea de vehicule noi i second
hand marca Renault precum i service,
depanare i logistic pentru acestea
fiind prezeni n cele dou sedii din
Mogooaia i Timioara;
activitatea aGRiCultuR suntem
importatori de utilaje i echipamente
de agricultur John Deere, Kuhn,
Westfalia asigurnd vnzare i service
pentru ele n sediile din Mogooaia,
Timioara, Feteti precum i n toat
ara prin reprezentani zonali.
De-a lungul anilor IPSO a cunoscut o
dezvoltare continu, lrgindu-i sfera
de activitate i mrindu-i echipa cu
oameni dedicai i dornici s se dezvolte
mpreun cu societatea. Succesul
nostru se datoreaz metodelor de lucru
internaionale, proceselor de activitate
moderne, mediului de lucru specific
unui grup privat european cu valori
puternice, accentului pus pe formarea
profesional continu i pe dezvoltarea
carierei.

Cine suntem?
IPSO face parte dintr-un grup cu valori puternice precum:
satisfacia clientului;
a fi intreprinztor;
integritatea;
respectul persoanelor i angajamentelor;
transparena;
apartenena la grup;
convivialitatea.
Dac simi c valorile noastre sunt i valorile tale, dac ai o motivaie real pe termen
lung, dac ai o atitudine deschis spre nvare, dac poi s dai dovad de implicare
i responsabilitate, dac vrei s creti mpreun cu IPSO, atunci altuR-te eCHipei
noastRe!

Ce profil c`ut`m?
in general recrutm pentru poziii n dou mari domenii:
VnZRi: Consilieri Comerciali, Asisteni Comerciali, Consilieri Finanare, Ageni Livrri.
Acetia asigur aplicarea politicii de vnzri a companiei mpreun cu activitile
conexe acesteia i sunt n general absolveni de studii economice sau tehnice.
seRViCe - ntReineRe: Tehnicieni/Ingineri Service, Consilieri Clieni Service Auto,
Operatori Call Center, Tehnicieni Piese de Schimb, Controlori Calitate. Acetia
desfoar activiti postvnzare specifice i sunt absolveni de studii tehnice, n
special inginerie mecanic i autovehicule rutiere.

Pozi]ii pentru care recrut`m


Cum
po]i
aplica
La IPSO avem o baz de date cu CV-urile candidailor. Este foarte important s te
nregistrezi n aceast baz de date trimind CV-ul tu la adresa de email
recrutare@ipso.ro sau pe fax 021/352 44 77. Deasemenea poi accesa site-ul
nostru www.ipso.ro iar la seciunea Resurse Umane poi completa direct formularul
de nscriere. Mult succes!
Unul dintre angajaii IPSO, rugat sa rspund la ntrebarea ce nseamn pentru el s
lucreze la IPSO spunea: Pentru mine s lucrez la IPSO nseamn:
S fac parte dintr-o societate de renume, n plin dezvoltare pe o pia foarte
dinamic;
S acumulez n fiecare zi cunotine n domeniu;
S fac parte dintr-o echip tnr n care se pune mult accent pe realizarea de
performane.
IPSO pune accent pe dezvoltarea abilitilor individuale prin programe specifice de
formare, pe recunoaterea valorii individuale, pe rspltirea angajailor in funcie de
eforturile depuse.

De ce s` lucrezi la noi?
Profil companie Ghidul Angajatorilor
10
Ghidul Angajatorilor
Profil companie Ghidul Angajatorilor
Oltchim este una dintre cele mai
mari companii de produse chimice
din Romnia i din sud-estul Europei.
Oltchim este certificat ISO 9001 i
ISO 14001 i este ctigtoare a Pre-
miului Romn pentru Calitate JM Juran.
Profilul de fabricaie al companiei
include: produse anorganice, produse
macromoleculare, produse organice
de sintez, produse prelucrate din
mase plastice. Pe parcursul celor peste
40 de ani de existen, Oltchim i-a
construit o reputaie solid n rndul
partnerilor si de afaceri pe piaa
intern i internaional.
Pe piaa intern, Oltchim este unic
productor de PVC, unic productor de
polieteri polioli i asigur peste 50%
din necesarul intern de sod caustic,
iar pe piaa extern deruleaz afaceri
n peste 80 de ri, fiind apreciat ca
un partener de afaceri sigur i de
ncredere.
Cine suntem?
Pentru a i derula Programul de Retehnologizare i Dezvoltare ce se va finaliza n
anul 2010, Oltchim recruteaz studeni n ani terminali i absolveni ai facultilor cu
profil tehnic.
oportuniti curente:
inginer chimist,
inginer mecanic,
inginer constructor,
inginer electrotehnic,
inginer IT i comunicaii.

Oportuniti la Oltchim
Cum
po]i
candida
Scrie-ne pe adresa resurse.umane@oltchim.ro i anexeaz
un CV i o scrisoare de intenie n limba romn sau trimite
candidatura ta pe adresa: Oltchim, Str. Uzinei nr.1, Rmnicu
Vlcea, cod 240050, jud.Vlcea sau la fax 0250-735030.
Pentru c Oltchim a creat un mediu profesionist, la cele mai nalte standarde
tehnice, pentru angajaii si, punnd accent pe munca n echip i dezvoltarea
competenelor acestora prin programe de instruire specifice.
Pentru c la Oltchim poi lucra alturi de o echip de specialiti.
Pentru c la Oltchim ai opiuni de dezvoltare a carierei ntr-o companie dinamic.

De ce s lucrezi la Oltchim?
Absolvent de / Student n an terminal la:
Tehnologie Chimic
Mecanic
Electrotehnic
Electronic
Automatic i Calculatoare
Telecomunicaii

Competene tehnice cutate Pachet de beneficii


Mediu de lucru profesionist
Oportuniti de dezvoltare
profesional
Cursuri de specializare

Nume companie SC OLTCHIM SA


Domeniu Industrie chimic
Num`r angaja]i 4000
Sediu central Rmnicu Vlcea
Pagin` web www.oltchim.ro
Ghidul Angajatorilor
11
Ghidul Angajatorilor Profil companie
Prezent n 118 ri, Grupul Renault este
azi un grup automobil generalist i
multimrci. Dacia i Renault samsung
Motors sunt celelalte dou mrci ale
Grupului. Aliana sa cu nissan i confer
acum o dimensiune internaional.
Echipele Grupului Renault imagineaz,
proiecteaz, fabric i comercializeaz
vehicule atrgtoare, sigure i care
respect mediul nconjurtor. Prima
marc european, singurul construc-
tor care ofer 8 vehicule notate cu
5 stele de ctre EuroNCAP, Campion
mondial al Constructorilor i al Piloilor
de Formula 1 n 2005, Renault i
accelereaz dezvoltarea la nivel
internaional prin lansarea gamei
Logan, care se situeaz acum pe locul
4 n lume ca volum de producie.
Ambiia Grupului Renault este ca
pn n anul 2009 s se poziioneze
durabil ca cel mai rentabil constructor
generalist de automobile din Europa.
Lrgirea gamei Renault i a mrcilor
asociate, mbuntirea continu a
calitii produselor i serviciilor precum
i dezvoltarea pe plan internaional
constituie principalele prghii ale
dezvoltrii sale.
Renault teCHnoloGie Roumanie este
noul centru de inginerie al Grupului
Renault iar crearea lui se nscrie
n politica global de dezvoltare a
Grupului.
n Romnia, Renault teCHnoloGie
Roumanie va angaja peste 1600
de ingineri i tehnicieni pn n
anul 2009, va instala mijloace de
informatic moderne (CAO, calcul), va
crea mijloace de ncercri mecanice i
vehicule (bancuri de prob i piste de
ncercri) i va asigura asistena pentru
ntreg Grupul Renault.
Cine suntem?
Recrutam pentru Bucureti
ingineri i tehnicieni n domeniile:
Proiectare
simulare-calcule
arhitectur vehicul
concepie caroserie
concepie accesorii de
caroserie
concepie sisteme asiu
concepie sisteme electrice i
electronice
concepie motoare i cutii de
vitez
omologri
logistic
analiz costuri
Cumprri
management de proiect

Ce profil c`ut`m?
Deoarece competenele voastre sunt cheia performanelor noastre, v oferim
oportunitatea de a le mbogi pe tot parcursul vieii voastre profesionale. Deoarece
motivaia voastr este cheia succesului nostru v propunem s evoluai ntr-un mediu
caracterizat prin exigen, diversitate i stimulare.
Angajai s asigurm performana ntreprinderii, deschii i pasionai, ne-am unit
talentele pentru a imagina, concepe i produce vehicule.
A fi receptivi, a realiza, a se autodepai, aceasta este ambiia noastr i totodat
trambulina dezvoltrii voastre. mprtii mndria de a face parte din Renault
teCHnoloGie Roumanie, motorul pasiunii colaboratorilor i clienilor si.
De ce s` lucrezi la noi?
Cum
po]i
aplica
Trimitei candidatura dvs la recrutement.rtr@renault.com.
Nume companie
Renault Technologie
Roumanie
Domeniu Activiti de inginerie
Num`r angaja]i 350
Ora[e Bucureti
Pagin` web www.renault.com
12
Ghidul Angajatorilor
Siemens VDO is a leading international
supplier of automotive electronics
and mechatronics. As a development
partner within the automobile indus-
try, we manufacture a comprehensive
spectrum of products relating to the
drivetrain, engine management elec-
tronics and fuel injection that simulta-
neously improve engine performance
and reduce emissions.
Driver comfort is enhanced and driv-
ing is made easier with information
and car communication systems that
include instrumentation, audio and
navigation equipment, telematics and
multimedia applications, up to entire
cockpit designs. Through the use of
our products, such as airbags, ABS or
access control systems, both chassis
and carbody safety is increased. An
in-house sales department markets the
products for retrofitting of passenger
cars and trucks and focuses on fleet
management, audio and navigation
systems.
Mobility shapes our lives moving ahead is our
passion
Mobility sets the pace for our lives and
is a key to the future a future that
we will all help to shape. This is the
responsibility we are ready to take on.
But what really drives us is passion.
Passion for our industry, passion for
automotive technology, and for many
forms of mobility.
siemens Vdo
Driven by automotive passion
We are looking for people who share our passion for automotive technology and want
to experience it with us every day. Our employees enjoy making discoveries and devel-
oping creative ideas, innovations and solutions. They rise to challenges that demand
total commitment. Because alongside our enthusiasm for mobility, we have a shared
desire to achieve demanding objectives.
We are looking for engineering graduates and experienced professionals, with a focus on mechanical
engineering, mechatronics, electrical engineering and IT, where we offer a host of development
and career opportunities. We welcome all those who are not only among the best in
their field, but have also demonstrated the ability to perform successfully as team
players. In addition, we value international experience and knowledge of the automo-
tive industry.
As well as recruiting experienced professionals, we also offer exceptional opportuni-
ties to outstanding, committed students in both technical and economic disciplines.
University students taking courses in mechanical and electrical engineering, mechatronics or IT can apply
and build on the knowledge gained during their studies. Students of physics and
economics will also find that we offer interesting challenges.
Desired profile - Who we are looking for?
Commitment, passion and an entrepreneurial mindset are essential aspects for
achievement. We maintain a continuous, open dialogue with our employees in order
to assist them to turn their ideas into reality and attain their professional goals. We
believe this dialogue is a key contributor to our constructive, harmonious workplace
relationships.
The professional and personal development of our employees is a major priority,
which is why we ensure that their skills are developed and their personal needs taken
into consideration. Planning for individual development starts during the induction
phase. Personal objectives are drawn up based on an interview with the relevant line
manager, and the necessary support measures to be put in place by the company are
defined. The annual achievement review conducted by line managers provides key
pointers for ongoing career development.
Why should you work for us?
Timi[oara
Siemens VDO Automotive S.R.L
Calea Martirilor 1989 nr. 1
300724 Timi[oara
Phone: +40 (256) 25- 2322
Fax: +40 (256) 29 44 51
recruiting.timisoara@siemensvdo.com
Ia[i
Siemens VDO Automotive S.R.L.
B-dul Poitiers no.10
700671 Ia[i
Phone: +40 (232) 30- 7205
Fax: +40 (232) 22 03 31
recruiting.iasi@siemensvdo.com
How can you apply
Interested in working with us? Discover all our open positions on
www.siemensvdo/careers, and send us your application!
Company name Siemens VDO
Domain
Sofware development,
hardware and
mechanical design
No. of employees 1500
Towns Timi[oara, Ia[i
Web page www.siemensvdo.ro
Profil companie Ghidul Angajatorilor
Ghidul Angajatorilor
13
TenarisSilcotub este cel mai important
productor romn de evi fr sudur de
diametre mici utilizate n diverse aplicaii
din industria mecanic, auto-moto, a
petrolului i a gazelor naturale, indu-
stria chimic i petrochimic, industria
energetic.
TenarisSilcotub proiecteaz, produce
i furnizeaz o gam larg de produse
tubulare n conformitate cu specificaiile
clienilor, pentru a face fa celor mai
sofisticate cerine, i asigur asisten
tehnic i dezvoltarea produsului, servi-
cii logistice i livrare n termen, precum
i gestiune personalizat a stocurilor.
Unitile sale de producie se afl la
Zalu i Clrai, Romnia. Unitatea
din Zalu are o capacitate anual de
producie de 180.000 tone de evi fr
sudur i o for de munc de aproxi-
mativ 1.200 de angajai, iar cea din
Clrai are o capacitate anual de
producie de 470.000 tone de oel i o
for de munc de aproximativ 300 de
angajai.
absolveni ai specializrilor: inginerie mecanic, metalurgic, electric, pentru anga-
jare n cadrul Global trainee program
Tenaris i ofer posibilitatea de a-i construi o carier ntr-o companie lider n
producerea de tehnologii tubulare i furnizarea de servicii conexe pentru industriile
petrolier, mecanic i auto-moto.
Alturi de noi poi s-i mbunteti abilitile i competenele profesionale ntr-o
atmosfer dinamic ce i ofer reale oportuniti de dezvoltare, permindu-i s
lucrezi n echipe multiculturale.
Criterii de angajare:
Deschidere la multiculturalitate
Orientare spre munca n echip i rezultate
Iniiativ
Creativitate
studeni pentru programul summer internship
programul summer internship a fost lansat n 2005 i i propune s devin o tradiie
care s v ofere, n perioada vacanei de var, dou luni de continu provocare,
precum i posibilitatea nceperii unei cariere de succes. Programul se adreseaz
studenilor ncepnd cu anul II de studiu, cu specializrile inginerie mecanic,
metalurgic, electric, economie i IT, oferindu-le posibilitatea de a-i testa
abilitile n diferite departamente din cadrul companiei noastre.

Ce profil c`ut`m?
Resursele umane reprezint cea mai important resurs a noastr. Prezentul i
viitorul companiei depind de dezvoltarea profesional i personal a angajailor. Filo-
zofia noastr cu privire la resursele umane se bazeaz pe promovarea flexibilitii, a
muncii n echip i a rotaiei pe post, n cadrul companiei. Cunotinele acumulate la
nivel individual sunt dezvoltate prin instruire, mbuntite sistematic prin cercetare
i dezvoltare i consolidate prin schimburi de experien ntre companiile Tenaris din
ntreaga lume.
Politicile noastre de resurse umane au ca scop selectarea i promovarea oamenilor
pe baza abilitilor lor profesionale, a aptitudinilor de relaionare cu ceilali i a anga-
jamentului lor. Un mediu de lucru care recompenseaz inovaia, iniiativa i munca n
echip consolideaz aceste politici.
De ce s` lucrezi la noi?
Ghidul Angajatorilor Profil companie
Cum po]i aplica?
Cine suntem?
14
Ghidul Angajatorilor
Trimite-ne CV-ul tu la adresa de e-mail: recrutare.selectie@silcotub.ro
date de contact:
Adresa: Zalu, Jud. Slaj, Bd. Mihai Viteazul Nr. 93
Pagina web: www.tenarissilcotub.com
Persoana de contact pentru angajare: Carmen Avramescu,
Responsabil Recrutare i Selecie
Numr de telefon: 0260 603133
UPC Romnia este una dintre cele mai
dinamice companii multinaionale din
industria de comunicaii prin cablu din
ara noastr i i propune s devin,
pentru ct mai muli romni, punctul
unic de acces la informare, divertis-
ment i comunicare. UPC Romnia
face parte din Liberty Global, Inc. (LGI),
unul dintre liderii mondiali n furniza-
rea de servicii de televiziune, voce i
date, cu operaiuni n 16 ri, 10 dintre
acestea din Europa.
n octombrie 2005, Liberty Global, Inc.
a achiziionat Astral Telecom n urma
unei tranzacii n valoare de 407 mil-
ioane USD. Cu peste 500 de milioane
USD investii din 1992, UPC devine cea
mai mare investiie american direct
n Romnia. UPC este pregatit s
ofere servicii moderne n band larg
la nivel naional: televiziune analogic
i digital, internet de mare vitez, ser-
vicii competitive de telefonie digital.
UPC (te) caut!
UPC promoveaz o cultur organizaional n care calitatea serviciilor ctre clieni
reprezint o responsabilitate a fiecrui angajat, fie c este implicat n activiti directe
cu clienii, fie n activiti conexe acestora.
UPC este una dintre cele mai puternice companii din industria de comunicaii datorit
oamenilor si, dar i pentru c:
investete n dezvoltarea celor 2500 de angajai, prin derularea de programe spe-
ciale care pun n valoare potenialul fiecruia
a intrat 2 ani la rnd n Topul celor mai buni angajatori, un studiu independent
efectuat la comanda revistei Capital n anii 2005-2006.

UPC i ofer!
Cum poi aplica pentru o poziie n UPC
Dac vrei s candidezi pentru o poziie n compania noastr ateptm cv i
scrisoare de intenie la adresa cariere@upc.ro; te rugm s menionezi n
subiectul emailului numele postului pentru care candidezi.
Profil companie Ghidul Angajatorilor
In UPC te poi lansa ntr-o carier n telecomunicaii, n domeniul networking, n Call
Center Suport Tehnic, oferind asisten tehnic pe partea de internet i telefonie
clienilor companiei.
Competene tehnice
Cunotine medii de networking, medii de comunicaii - cablu, fibr optic, radio,
cunotine minime de telefonie
Cunotine de sisteme de operare (Windows, Linux), administrare servere de mail,
web, DNS, DHCP
abiliti
Iniiativ, eficien, organizare
Spirit de echip, altruism
Orientare ctre rezolvarea problemelor clienilor
UPC are nevoie de iniiativa ta n derularea noilor proiecte ce au ca scop dezvoltarea
serviciilor sale.

Suntem n compania
liderilor!
Ghidul Angajatorilor
15
CV-ul este cartea ta de vizit` [i
cel mai puternic instrument de
marketing pe care \l folose[ti \n
carier`. CV-ul trebuie s`-i comu-
nice angajatorului clar [i repede
c` po]i face jobul, [i s` scoat` \n
fa]` punctele tale forte.
Un CV conving`tor c<[tig` intere-
sul cititorului \n primele 20-30 de
secunde. Cu un CV conving`tor
\]i po]i promova o imagine credi-
bil` care s` includ`:
nivelul de profesionalism [i
seriozitate,
credibilitatea profesional`,
capacitatea de comunicare,
exemple concrete de rezultate,
ob]inute \n cariera ta.
Pentru a construi un CV
conving`tor trebuie s` lu`m \n
considerare c` recrutorul este
om [i lucrul acesta se traduce
astfel:
nu vrea s` gre[easc` va
chema la interviu candida]ii
care se apropie cel mai mult de
profilul pe care \l caut` [i pen-
tru care rezultatele ob]inute la
jobul anterior sunt o garan]ie.
Candidatul lui ideal este o
persoan` care a f`cut acela[i
job \n acela[i tip de companie
pentru o perioad` suficient de
mare.
timpul lui este limitat dac`
prime[te 200 de CVuri pentru o
pozi]ie va folosi mai \nt<i criterii
pentru a elimina CVuri [i abia
apoi pentru a selecta. Exemple
de criterii de eliminare:
experien]` prea general`, CV
incomplet [i ne\ngrijit, CV prea
lung, greu de citit, CV=Job
description acest tip de CV nu
spune nimic despre candidat.
nefiind scris \ntr-o form`
clar`, simpl`, u[or de \n]eles
recrutorului \i vine greu s`
\n]eleag` care este pozi]ia,
care este perioada \ntre care
a lucrat, care este compania
[i cel mai important care sunt
rezultatele [i responsabilit`]ile
candidatului.
nu ]ine minte totul tot
timpul - e greu s` re]ii numele
candidatului c<nd se pierde
\n CV fiind redactat cu acela[i
font, e greu s` re]ii un CV
din 200 dac` toate sunt \n
exact acela[i format (EX: Cv
European)

13 lucruri
esen]iale pentru
CV-ul t`u
Ghidul Angajatorilor 13 lucruri esen]iale pentru CV-ul t`u
16
Ghidul Angajatorilor
1. SCOATE |N EVIDEN}~ REZULTATELE
|n urma unui studiu realizat pe 600
de Manageri de Recrutare lipsa
eviden]ierii rezultatelor a fost de-
clarat c`lc<iul lui Ahile \n CVurile
candida]ilor.
Descrie activitatea pe care ai facut-o
[i rezultatele ob]inute. Include detalii
despre rezultatele la care ai contribuit
[i pentru a capta aten]ia folose[te
numere [i procente. Ex: Am imple-
mentat o solu]ie de management a
cheltuielilor care a redus costurile cu
10% prin depistarea \n timp util a capi-
tolelor care dep`[esc bugetul alocat.
Sarcinile [i responsabilit`]ile sunt ge-
nerice pentru pozi]ie [i exact acelea[i
cuvinte ar putea fi folosite de prede-
cesorul sau succesorul t`u. Realiz`rile
sunt personale [i demonstreaz`
diferen]a pe care ai f`cut-o c<t timp ai
de]inut pozi]ia. Asta este ce \nc<nt`
ochiul angajatorului.
2. SETEAZ~ OBIECTIVUL CV-ULUI
|NAINTE S~ |NCEPI REDACTAREA LUI.
FII SPECIFIC
Descrie doar calific`rile specifice care
sunt necesare pentru a ob]ine rezul-
tate bune la jobul pentru care aplici.
Recrutorii vor elimina CVurile generale.
Subliniaz` care este denumirea jobului
dorit [i customizeaz` CVul pentru
a con]ine doar experien]a relevant`
pentru acest job.
Sugestie: folose[te CVuri customizate
pentru fiecare tip de JOB la care aplici,
chiar dac` e[ti calificat pentru mai
multe tipuri de pozi]ii (un CV pentru
Trainer, un CV pentru Administrator), [i
subliniaz` informa]ia relevant` pentru
fiecare job specific.
3. FOLOSE{TE CUVINTE CHEIE
Din ce \n ce mai mul]i recrutori folo-
sesc baze de date cu CVuri pe care le
interogheaz` pentru a g`si candida]ii
pentru o anumit` pozi]ie. Include \n
CV cuvinte cheie din domeniul t`u de
interes. Cea mai bun` surs` pentru
cuvintele cheie [i expresiile de care ai
nevoie pentru CV este chiar descrierea
pozi]iei.
4. ELEMENTE TEHNICE
Folose[te doar Microsoft Word, care
este un standard \n domeniu, pentru a
edita CVurile. Folosirea altor programe
de editare text poate crea probleme de
compatibilitate [i ca urmare s-ar putea
s` nu poat` fi deschis CVul pe PCul angajatorului. De asemenea este recomandat s`
nu folosi]i format`ri complexe ale textului, fonturi speciale, imagini [i grafice pentru
c` pot genera erori la deschiderea documentului. Graficile [i imaginile nu sunt reco-
mandate deoarece distrag aten]ia recrutorului de la con]inutul CVului.
Denumeste CVul t`u Prenume_Nume_CV. De cele mai multe ori Cvul este downloa-
dat \ntr-un folder la un loc cu celelalte CVuri [i angajatorii nu au timp s` ghiceasc`
sub ce denumire se ascunde CVul t`u. Nu trimite angajatorilor CVul \n format Zip.
Rar. PDF sau alte tipuri de fi[iere care necesit` instalarea unui software pentru a fi
deschise sau convertirea fi[ierelor pentru a putea fi copiate \n baza de date.
6. CONSTRUIE{TE CV-ul PENTRU A FI U{OR DE CITIT
CVurile primesc \n jur de 20 de secunde de aten]ie, de aceea CVurile concise de 1-2
pagini func]ioneaz` mai bine, indiferent de pozi]ia pentru care se aplic`. Formatarea
CVului trebuie s` fie u[or de citit, simpl` [i profesionist`. Fii sigur c` frazele sunt con-
cise [i c` exist` suficient spa]iu \ntre ele. Este recomandat s` folosi]i un font comun
care se reg`se[te pe orice PC. Ex: Arial, Times New Roman, cu dimensiunea \ntre 10
[i 14 puncte.
Microsoft folose[te fontul Arial cu dimensiunea de 10 puncte \n majoritatea
aplica]iilor sale [i oamenii s-au obi[nuit s`
citeasc` acest font pe monitorul calculatoru-
lui. Pentru titluri (heading) folose[te Arial
12, bold. A doua alegere bun` este Times
New Roman care este folosit la majoritatea
ziarelor [i revistelor printate. La acest font,
spre deosebire de Arial, pentru a putea fi
citit u[or v` recomand`m dimensiunea de
12 puncte.
|nainte de postarea online a CVului
trebuie eliminate format`rile. Multe din
13 lucruri esen]iale pentru CV-ul t`u Ghidul Angajatorilor
Ghidul Angajatorilor
17
solu]iile de postare online a CVurilor elimin` format`ri ca: italic, bold, bullets [i
fonturile speciale.
7. NU MIN}I! |ns` SPUNE ADEVARUL BINE
Angajatorii sus]in c` mai mult de 50% din candida]i \[i exagereaz` abilit`]ile \n
CV, exager`ri care aproape \ntotdeauna sunt descoperite \n timpul interviului [i
la verificarea referin]elor.
McCann Ericsson, una dintre cele mai mari agen]ii de marketing din lume, are
ca motto noi spunem adevarul bine truth well told
Pentru a se promova c<t mai bine, candida]ii au nevoie s`-[i \nsu[easc`
aceea[i abordare f`r` a min]i. Cum se poate realiza: descriind abilit`]ile [i
calific`rile \ntr-o form` pozitiv` dar f`r` s` editezi adev`rul.
8. FOLOSE{TE O DENUMIRE DE JOB CLAR~!
Dac` responsabilit`]ile pozi]iei pe care o ocupi nu sunt clar descrise de denu-
mirea oficial` a pozi]iei, folose[te o denumire care s` descrie corect con]inutul
jobului.
Nu te limita la pozi]ia din cartea ta de munc` sau de cea folosit` intern \n
firm`. Titlul pozi]iei poate fi u[or modificat dac` asta \l face mai u[or \n]eles \n
pia]a de munc` [i de alte companii.
Ex. Din inginer po]i scrie inginer proiectant dac` responsabilit`]ile pot fi
\ncadrate aici.
9. FOLOSE{TE VERBE DE AC}IUNE
|ncepe fiecare fraz` cu un verb de ac]iune cum ar fi : coordonat, organizat,
creat, planificat etc. Acestea ofer` for]` propozi]iei. Nu folosi niciodat` EU \n
CV, doar propozi]ii scurte cu impact. De exemplu: Dezvoltat un sistem de calcu-
lare a costurilor pe proiecte. Propozi]iile complete nu sunt necesare \n scrierea
unui CV, e mai bine s` folose[ti propozi]ii scurte, descriptive.
Folose[te fraze de maxim 2 r<nduri. Acestea sunt u[or de citit [i de \n]eles.
Responsabilit`]ile nu trebuie s` fie descrise \n mai mult de dou` fraze.
Ghidul Angajatorilor 13 lucruri esen]iale pentru CV-ul t`u
10. FII EXACT
Scrie complet numele [colilor, terme-
nilor tehnici f`r` abrevieri sau ac-
ronime (eventual le po]i trece \n paran-
tez`) deoarece recrutorii s-ar putea s`
nu \nteleag` semnifica]ia lor.
11. 100% CORECT
Aceasta este o gre[eal` foarte frecvent
f`cut` \n CVuri.
CVul trebuie s` fie f`r` absolut nici o
gre[eal` [i trebuie verificat atent mai
ales dac` este redactat \n alt` limb`.
Nu te baza doar pe spell checkers
deoarece un cuv<nt cum ar fi sea
este scris corect [i va trece neobservat
de calculator, dar ar fi incorect dac` ai
fi vrut s` scrii see. Trimite-l unui pri-
eten pentru o verificare suplimentar`.
12. NU MEN}IONA SALARIUL DORIT
Mai bine subliniezi realiz`rile pe care
le-ai avut [i las` negocierea salariului
pentru momentul \n care ]i se ofer`
pozi]ia deoarece a[tept`rile tale ar
putea fi mai sc`zute dec<t oferta. La
fel nu ar trebui men]ionat \n CV nici
motivul pentru care ai p`r`sit pozi]iile
anterioare.
13. ACTUALIZEAZ~-L DES
Actualizeaz`-]i periodic CVul pentru a
putea aplica la pozi]iile care te intere-
seaza \ntr-un termen foarte scurt, f`r`
s` pierzi oportunit`]i doar pentru c`
Cvul t`u nu este actualizat.
18
Ghidul Angajatorilor
|n urm` cu 10 ani, credeam [i eu, ca majoritatea tinerilor, c` odat` intrat \n busi-
ness voi intra \ntr-o lume serioas`, unde totul este dominat de puterea [i precizia
sistemelor [i unde procesele de comand` [i control sunt singurele care \]i asigur`
succesul [i performan]a, ca individ sau organiza]ie.
Am descoperit \ns` c`, mai presus de toate, identitatea personal` clar`, preocuparea
pentru \nv`]area continu`, abilitatea de a comunica
cine e[ti [i aspira]iile pe care le ai, reputa]ia pe care
]i-o construie[ti acolo unde lucrezi contribuie mult
mai mult la performan]a personal`! |ntr-un cuv<nt
BrandYou!
Fiind un puternic \ncurajator al tinerei genera]ii, al
inova]iei [i al abord`rilor potrivite ale obiectivelor, mai
degrab` dec<t al sloganului a[a s-au f`cut lucrurile
p<n` acum la noi [i a[a vom continua, iat` mai jos
cele mai importante 10 lec]ii personale cu care mi-am
c<[tigat [i men]inut credibilitatea personal`:
1. Alege cu inima [i nu cu mintea ceea ce vrei s`
faci: pentru un brand personal viu!
Fie c` este vorba de companii mari sau mici, locale
sau multina]ionale, mediul de business solicit` din ce
\n ce mai mult` energie din partea celor care munc-
esc. Mai mult dec<t at<t pentru a reu[i trebuie s`-]i
asumi riscuri, s` ar`]i curaj, mult` disciplin` person-
al` [i mult` transpira]ie! Dac` ceea ce faci nu este
ceea ce \]i dore[ti vei evita s`-]i asumi responsabilit`]i
[i te vei ascunde \n spatele proceduri-
lor [i regulilor din companie.
2. Define[te-]i aspira]iile [i ambi]iile
personale: pentru un brand personal
plin de energie!
Pentru ce vreau s` devin cunoscut?
Nike inoveaz`, Toyota garanteaz`
calitatea, Harley-Davidson \]i red`
libertatea de a fi tu \nsu]i, produsele
[i serviciile acestor companii sunt
consumate \n baza aspira]iilor lor [i a
eforturilor pe care le fac de a ajunge
acolo. Cine dore[ti s` fii \n 2010? Un
specialist recunoscut pentru felul \n
care transform` \n solu]ii informatice
solicit`rile unor colegi de la alte
departamente din aceea[i companie
sau un agent liber \n presa scris`
a c`rui unicitate este simplitatea [i
claritatea cu care surprinde im-
pactul obiceiurilor de consum ale
tinerei genera]ii asupra economiei
rom<ne[ti?
Cred c` anii de liceu, uniforma vi[inie [i num`rul matricol de pe ecuson, al`turi de ceila]i 250 colegi din
genera]ia mea au f`cut ca pe sonetul de absolvent clasa a XII-a s` scrie: Am fost mai altfel [i mai-nu-[tiu-cum.
M` definea un sonet [i \nc`-l mai p`strez pentru un lucru pe care nu vreau s`-l fac uitat, oriunde m-a[ afla
profesorii, colegii de liceu, portarul [i femeile de serviciu, toti [tiau c` sunt Bogdan. Pentru c` eram altfel, [i
a[a mi-am propus s` [i r`m<n. Asta acum nou` ani.
Am urmat o facultate \n care am \ncercat s` stau departe de stimabile student, dumneavoastr` sau regu-
lamentul de fun]ionare. Am evadat \n activit`]i voluntare, \n medii lipsite de formalism, \n grupuri creative, \n
proiecte care s` m` provoace [i s` m` creasc`. Pentru ast`zi.
Ieri. Am c`utat un mediu \n care s` fiu altfel, \n care s` conteze [i s` se pre]uiasc` c` sunt altfel. Altfel - pentru
lipsa de formalism dup` vorb`, dup` port, pentru curajul de a spune lucrurilor pe nume, pentru abilitatea de
a [ti ce vrea [i dom profesor [i tanti de la col], pentru c` cer de la mine s` [tiu de ce m` trezesc \n fiecare
diminea]` [i pentru o echip`, un manager, un furnizor sau un client care s` pre]uiasc` asta.
Sunt trainer ast`zi. Pentru m<ine aspir s` fiu la fel: mai altfel dec<t ast`zi.
Bogdan Pode, Trainer Human Invest
B
r
a
n
d

Y
o
u
Lec]ii de credibilitate
Ghidul Angajatorilor Brand You
Articol realizat de
Viorel Panaite - Partener, Human Invest
Cum s` am o carier` de succes? este o \ntrebare legitim`, pe care mul]i dintre
cei cu v<rste cuprinse \ntre 19 [i 25 de ani o au \n minte! Odat` cu trecerea timpului
se adun` experien]e personale [i, cei mai noroco[i, [tiu s`-[i extrag` cele mai bune
lec]ii care s`-i ajute.
Pentru ce vrei s` devii cunoscut(`)?
20
Ghidul Angajatorilor
3. F` o prioritate strategic` din dez-
voltarea ta personal`: pentru un brand
personal tot mai matur!
Maturizarea profesional` nu se
\nt<mpl` doar \n s`lile de curs! Cele
mai importante lec]ii sunt cele pe care
le \nve]i pe front, prin deciziile pe
care le iei zilnic. Obi[nuie[te-te \ns` s`
te \ntrebi frecvent: Ce pot \nv`]a din
aceast` situa]ie?, Ceea ce voi \nv`]a
\n acest proiect, experien]ele pe care
le voi avea, se aliniaz` planului meu de
dezvoltare personal`? Dac` nu atun-
ci de ce s` m` mai implic?, Care sunt
cele mai importante 10 lec]ii pe care
le-am inv`]at \n ultimul an? |mi sus]in
ele brandul pe care vreau s`-l am \n
aceast` companie?
4. Caut` experien]e diverse pentru a
dob<ndi abilit`]i diverse: pentru un
brand personal plin de culoare!
Majoritatea companiilor, \n lupta pentru
eficien]`, tind s` devin` din ce \n ce
mai conven]ionale [i mai procedurate,
iar de la indivizi se a[teapt` din ce
\n ce mai mult s` se conformeze.
V<neaz` orice oportunitate de a ie[i
din rutina activit`]ii zilnice, chiar dac`
este vorba de voluntariat! Dac` e[ti
invitat s` fii manechin pentru o zi la o
parad` de mod` \n companie sau la un
eveniment caritabil f`-o! Dac` trebuie
s` fii ghidul prin Bucure[ti al unui grup
de [oferi francezi vorb`re]i veni]i la o
Conven]ie a transportatorilor, f`-o! Vei
avea mai multe pove[ti [i mai multe
abilit`]i noi dec<t altcineva!
5. Leadership-ul personal este cea mai
important` unealt`: pentru un brand
personal cu sus]in`tori!
Po]i avea performan]e excelente doar
cu sprijinul celor din jur! [i po]i ob]ine
ceea ce dore[ti ajut<ndu-i onest [i
entuziast pe cei din jurul t`u s` ob]in`
ceea ce doresc ei! Afl` cine sunt cei
din jurul t`u dincolo de rolul de coleg,
\ncurajeaz`-i s`-]i povesteasc` despre
visurile lor, arat`-le cum ac]iunile [i
comportamentele tale se aliniaz`
valorilor tale profunde sau ofer`-le
solu]ii neconven]ionale pentru situa]ii
de rutin`! Aceste lucruri te vor ajuta
s`-i atragi [i s`-i men]ii \n jurul t`u pe
cei mai buni, pe cei mai talenta]i [i pe
cei mai ambi]io[i \mpreun` cu care
po]i promite [i realiza
lucruri extraordinare!
6. F` promisiuni
[i arat` c` te
]ii de ele: pentru
un brand personal de
\ncredere!
Cele mai trainice m`rci de produse sau
servicii \[i datoreaz` rezisten]a \n timp
faptului c` s-au ]inut de promisiunile
f`cute: fanii Real Madrid-ului aleg s`
vin` \n continuare la stadion, chiar
dac` echipa merge prost o vreme, pen-
tru c`, \n timp, \n marea parte a meciu-
rilor Real a promis [i oferit spectacol!
Volvo a promis, a oferit [i continu` s`
ofere siguran]`! Care sunt promisiunile
pe care le faci [i cum te ]ii de ele? Cei
din jurul meu [tiu c` promit s` atrag
\n Human Invest c<t mai mult clien]i
ambi]io[i [i care au aspira]ii \ndr`zne]e
\n ceea ce prive[te compania lor: [i
a[a arat` majoritatea clien]ilor pentru
care livr`m proiecte de consultant` [i
training!
7. Men]ine [i cultiv` rela]ii puternice
de prietenie: pentru un brand personal
deschis!
Copii fiind [tiam imediat de la ga[ca
noastr` de b`ie]i sau de la fete dac`
vreun joc urma s` \nceap` pe strad`
sau cine a primit juc`rii noi!! {tiam ce
se \nt<mpl` \n cartierul vecin sau c`
aveam sigur rezervat un loc la tortul
aniversar al cuiva din grup! Abilit`]ile
sociale de a stabili rapid [i u[or pri-
etenii sunt cruciale
\n business: [tii
pe cine s` suni dac` ai nevoie de o
informa]ie, iar cei din jur [tiu c<nd pot
conta pe tine! Vei fi recomandat rapid
unei persoane care nu te cunoa[te
sau vei fi informat printre primii despre
ultimele nout`]i din companie.
8. Abilit`]ile de v<nzare sunt cruciale:
pentru un brand personal cu impact!
Dac` nu-]i place s` vinzi, las`-]i orice
ambi]ie la o parte! Sunt nenum`rate
cazurile \n care produse excelente au
e[uat datorit` planurilor defectuoase
de marketing sau v<nz`ri! Marmelada
de Kahul a fost superioar` tehnic
multor altor produse existente azi:
natural`, savuroas` [i bogat` \n vita-
mine este \ns` de neg`sit pe rafturi!
Un profesor excelent, de[i viseaz`
s` aib` un impact mai mare \n via]a
elevilor sau s` revolu]ioneze sistemul
Lec]ii de credibilitate Ghidul Angajatorilor
M-am \ntrebat de ce pot face ceea ce fac, \n Rom<nia, la 25 de ani! Dup` 4 ani de voluntariat, o slujb` \n India
pentru jum`tate de an, balet [i schi, c`l`torii cu trenul prin Europa [i cu rucsacul \n spate prin mun]ii Rom<niei.
|ntre o cafea cu cea mai bun` prieten` [i skype cu prieteni de pe 3 continente
Diversitatea m-a inv`]at s` am curaj s` \ncerc lucruri noi, s` nu m` sperie ce nu cunosc, s` \nv`] mereu [i s`
accept c` nu o s` [tiu vreodat` totul! Frecvent, \mi e mult mai u[or s` g`sesc puncte comune cu cei cu care
intru \n contact [i am pove[ti care te pot ]ine conectat. Sunt lucruri vitale pentru succesul meu profesional!
Alexandra Georgescu, Trainer Human Invest
21
Ghidul Angajatorilor
22
Ghidul Angajatorilor
de \nv`]`m<nt, continu` s` aib` succes an de an doar \ntr-o
mic` comunitate, pentru c` nu a [tiut cum s`-i conving` pe
cei care decid c` visul s`u poate fi realitate. Face]i o prioritate
din dob<ndirea abilit`]ilor de v<nzare: nu da]i vina pe nimeni
sau nu fi]i sup`ra]i dac` colegi sau prieteni din jur, v<nz`tori
mai buni \[i ating obiectivele mai repede pur [i simplu a[a
func]ioneaz` sistemul!
9. Calitatea design-ului are un impact mai mare dec<t
performan]a tehnologiei: pentru un brand personal atr`g`tor!
G<ndi]i-v` pentru o clip`: deciziile pe care le lu`m zilnic au la
baz` calitatea design-ului mediului din jur: design-ul ne face
s` respingem sau s` ne dorim un anumit lucru. Respingem
astfel un sistem sofisticat de management al performan]ei
dintr-o companie sau o invita]ie la o [edin]a care urmeaz`
tipare ale eficien]ei datorit` calit`]ii design-ului acestora
(fie te fac s` te sim]i procesat de sistem, fie te irit`). |n con-
secin]` facem orice s` sc`p`m de corvoada lor pentru c` ne
storc de energie! |n acela[i timp, suntem ner`bd`tori s` avem
o \nt<lnire individual` cu un manager care ne d` un feedback
onest privind performan]a individual` sau s` avem o \nt<lnire
de lucru cu un client cu care \]i place s` lucrezi chiar dac`
nu este dintre cei mai profitabili! Dac` ar fi s` v` evalua]i
calitatea design-ului personal, pe o scar` de la 1 la 10, c<t
de atr`g`tor sau energizant sunte]i pentru cei din jur?
10. Formeaz`-]i ambasadori: pentru un brand personal de
r`sunet!
Despre brand-urile de succes se vorbe[te, apar pove[ti [i
legende, consumatorii le promoveaz` altor consumatori, nu-
mele lor este pe buzele tuturor! Ce-i face pe consumatori s` le
recomande [i pe al]ii s` le consume este calitatea experien]ei
personale pe care au avut-o venind \n contact cu acel produs
sau serviciu: o solu]ie rapid` dat` de o banc` atunci c<nd un
client mai avea la dispozi]ie doar o or` pentru o decizie sau
un extra serviciu de calitate oferit de o companie de curierat
unui client la momentul potrivit! Ce experien]e unice ai oferit
Ghidul Angajatorilor Brand You
colegilor t`i de lucru astfel \nc<t s`-i faci
s` vorbeasc` despre tine: le-ai acordat
suficient timp s`-i ascul]i \nainte de a
le oferi solu]ia ta? I-ai surprins pl`cut
ajut<ndu-i s` g<ndeasc` independent?
Ai aflat cine sunt cu adev`rat?
No matter what youre doing today,
there are four things youve got to
measure yourself against. First, youve
got to be a great teammate and a sup-
portive colleague. Second, youve got to
be an exceptional expert at something
that has real value. Third, youve got to
be a broad-gauged visionary -- a leader,
a teacher, a farsighted imagineer.
Fourth, youve got to be a businessper-
son -- youve got to be obsessed with
pragmatic outcomes Tom Peters, The
Brand Called You,
http://www.fastcompany.com/
online/10/brandyou.html
Viorel Panaite
Partner, Human Invest
Leadership-ul personal este cea mai
importanta unealta!
24
Ghidul Angajatorilor
Ghidul Angajatorilor Profil companie
Dacia este a doua marc a Grupului
Renault, care, mpreun cu Nissan,
formeaz din 1999 Aliana, clasndu-
se n rndul primilor patru construc-
tori mondiali de automobile. Dacia
beneficiaz pe deplin de apartenena
la Grupul Renault, bazndu-se pe ex-
pertiza i organizarea companiei-mam
att la nivel industrial, ct i la nivel
comercial.
Din 1999 fabricm i comercializm
produse i servicii tot mai moderne
i mai inovatoare, automobilul Logan
constituind vrful de lance al rennoirii
Dacia.
Dacia a vndut aproximativ 200.000
de vehicule n 2006, realiznd cel mai
bun rezultat comercial din istoria sa.
Peste 88.000 de automobile Dacia au
fost vndute pe pieele externe;
91.000 de colecii CKD au fost expe-
diate ctre uzinele de montaj Logan
din Rusia, Maroc, Columbia, Iran i
India;
Logan se comercializeaz n prezent
n 51 de ri;
La finele anului 2006 volumul
investiiilor a fost de 800 milioane
de Euro.

Cine suntem?
Numai n anul 2007 echipa DACIA groupe RENAULT se va mri cu peste 400 de per-
soane, dintre care 60% vor fi tineri absolveni de studii superioare.
Domeniile pentru care recrutm sunt variate: inginerie, fabricaie, mecanic,
mentenan, calitate, logistic, comercial, financiar, IT, cumprri, comunicare,
juridic, resurse umane, administrativ.
specializ`ri cutate:
TCM, AR, Mecanic, Electrotehnic, Electromecanic, Automatic i Calculatoare,
Inginerie Economic, Finane, Contabilitate, Marketing, Juridic, Socio-Umane.
Dac eti student n anul IV (profil tehnic) sau n anul III (profil socio-economic),TE
PROVOCM s descoperi acest mediu profesionist de lucru ntr-o companie
internaional.
n fiecare an, peste 200 de studeni din ar i din strintate, indiferent de spe-
cializare (inginerie, IT, economic ), au ansa unui stagiu la DACIA sub ndrumarea
specialitilor notri!
Stagiul DACIA presupune 2 etape: 2 sptmni n luna septembrie i 12 saptamni n
lunile martie-aprilie-mai;
i mai multe avantaje: burs, transport zilnic, cazare, mas de prnz, experiena
relevant n domeniu odat cu realizarea lucrrii de licen, ndrumarea unui tutore
pe toat perioada stagiului.
Ce profil c`ut`m?
Cum
po]i
aplica
Contact
Adresa: Str.Uzinei, Nr. 1, Mioveni, 115400, Arge, Romnia (ROMIOPAD 8 65),
E-mail: relatii.universitati@daciagroup.com (pentru stagiu)
resurse.umane@daciagroup.com (pentru angajare)
www.daciagroup.com
Fax: 0248 503918
Pentru c la Dacia te ajutm s i construieti o CARIER DIN PASIUNE N LUMEA
AUTO!
Pentru noii angajai, Dacia pune la dispoziie un Parcurs de Integrare pe o durat de
1 an, care const n:
Modul de primire;
Stagiu n producie;
Seminar lucru n echip;
Seminar strategia ntreprinderii.
DACIA consider c salariaii bine pregtii reprezint garania calitii i a
performanei, de aceea pune accent pe formarea colaboratorilor si:
Formri specifice pe meserii
Formare n management
Cursuri de limbi straine (francez, englez)
Formare IT

De ce s` lucrezi la noi?
eCHipa noastR ateapt s i te altuRi!
Nume companie DACIA GROUPE RENAULT
Num`r angaja]i peste 12.500 angajai
Domenii de activitate
Dacia Groupe Renault are ca domeniu principal de activitate fabricaia
i concepia de automobile, piese de schimb, motoare i cutii de vitez.
Ora[e
arge (Str. Uzinei nr.1, Mioveni),
Aici se desfoar activitile de inginerie, fabricaie, mecanic,
mentenan, calitate, logistic, comercial, financiar, IT, cumprri,
comunicare, juridic, resurse umane, administrativ;
Bucureti (Calea Floreasca nr. 133-137),
Aici se desfoar n principal activitatea comercial i o parte din
activitatea de IT, financiar, juridic, comunicare.
Pagin` web www.daciagroup.ro, www.dacia.ro
25
Ghidul Angajatorilor
angajatori de top cel mai mare
trg de carier din Romnia
continu online pe www.hipo.ro
pn la 31 mai 2007.
Gseti n continuare pe www.hipo.ro:
101 companii, liderii principalelor industrii
35 de companii multinaionale pe care altfel nu ai
cum s le ntlneti
Joburi premium ale angajatorilor prezeni la eveni-
ment
Principalele programe de management trainee dedi-
cate absolvenilor
De la modele de CV-uri, structura recomandat,
lungimea CV-ului, la modul n care i compui CV-ul
chiar i atunci cnd nu ai experien

www.hipo.ro
Ghidul Angajatorilor Site-uri recomandate
www.postuniversitar.ro
Postuniversitar.ro (Postgraduate.ro)
este o resurs de dezvoltare a
carierei pentru absolveni de
toate vrstele, indiferent de
profilul facultii absolvite. Site-
ul cuprinde un ghid orientativ de studii postuniversitare,
articole, diverse oportuniti educaionale ce i vin n
sprijinul dezvoltrii carierei profesionale.
Site-ul prezint oportuniti educaionale i de formare
profesional* (cum ar fi: masterate, studii postuniversita-
re, certificri, cursuri diverse, traininguri pentru angajaii
firmelor, etc) i resurse de carier utile n cutarea, dema-
rarea sau dezvoltarea carierei profesionale.
n seciunea internaional se regsesc studii pentru cei
care sunt interesai s nvee n strintate: UK, Franta,
Italia, Germania, Austria, Elvetia, Spania.
www.academiadeafaceri.ro
AcademiadeAfaceri.ro ofer
cursuri online de nivel Premium
care se desfoar pe durata a
12 sptmni i conin suporturi
de curs, seminarii online, aplicaii
practice, simulri i analize de caz, proiecte i teste finale.
Cursanii beneficiaz de un orar flexibil, metode eficiente
de nvare i fixare a cunotinelor bazate pe aplicaii
practice, discuii libere, analiza de exemple i modele
practice i asistena prompt din partea profesorilor sau
a asistenilor de curs.
Punctul principal de atracie l reprezint bursele de
studii online:
MBA - Business Europe (administrare afaceri)
European Business Communication (comunicare n
afaceri)
European Business Management (managementul
afacerilor)
English for European Business (engleza pentru
afaceri)

www.studentie.ro
Ghidul studentului modern
www.studentcv.ro
Ce este StudentCV.ro
Arhiva Naional` de CV-uri Studeneti este un proiect
naional i internaional realizat de Aliana Naionala
a Organizaiilor Studeneti din Romnia (A.N.O.S.R.)
n parteneriat cu portalul de resurse studeneti www.
onlinestudent.ro . StudentCv.ro este o aciune orientat
spre cariera tinerilor ncurajnd activitatea extracolar,
activitile bazate pe voluntariat i pregtirea pentru
o carier de profesionist. Completeaz-i CV-ul n for-
matul EuroPASS, singurul format recunoscut n Uniunea
European ca standard.
www.onlinestudent.ro
Pune-ti rotiele n micare!

Resurse pentru carier i oportuniti pentru studeni.
Burse
Joburi
Cazare
Admitere
Licen
Referate
Master
Doctorat

Carier
Universiti
Biblioteci
Chefuri
Umor
Sntate
Cultur
tiri

Ghidul Angajatorilor
27
Ghidul Angajatorilor Drumul cel mai pu]in b`t`torit: T<n`rul \ntreprinz`tor
Drumul mai puin bttorit:
Tnr ntreprinztor
Propria afacere. Un concept care
ne fascineaz` pe mul]i dintre noi.
Majoritatea persoanelor tinere pe
care le \ntreb ce vor cu adev`rat s`
fac` profesional, ignor<nd temerile [i
obstacolele, \mi spune c` vor s` aib` o
afacere personal`. Nu [tiu exact \n ce
domeniu, dar sunt atrase de idee.
Ca [i conceptul str`lucitor de manager
\ntr-o multina]ional`, [i cel de t<n`r
\ntreprinz`tor are numeroase benefi-
cii, dar [i costuri care deseori r`m<n
ascunse p<n` c<nd ajungi \n postura
respectiv`. Este important ca \nainte
s` te lansezi \ntr-o afacere, s` le
con[tientizezi pe deplin. |n continuare,
voi discuta dou` aspecte importante
de luat \n considerare:
Este motivul num`rul unu pentru care
\]i po]i dori o afacere personal`: ideea
c` \ntr-o zi, c<nd afacerea este cunos-
cut` [i apreciat`, nu vei depinde de
nimeni [i de nimic.
Tehnic vorbind, independen]a nu
exist`. C<nd e[ti angajat, e[ti legat de
a-]i mul]umi \n primul r<nd [eful prin
ceea ce faci. C<nd e[ti \ntreprinz`tor,
e[ti legat de a-]i mul]umi clien]ii prin
serviciile pe care le oferi. Se schimb`
persoana pe care o serve[ti, dar ea
este mereu acolo. |ntotdeauna e[ti
dependent de ceva pentru venitul t`u,
[i \n afaceri, acel ceva \nseamn` al]i
oameni.
Care este diferen]a? }ine \n principal
de povara acestei dependen]e. Dac`
ai reu[it s` faci din afacerea ta una
cunoscut` [i apreciat`, e[ti dependent
de clien]i, dar nu de un client anume.
Ai op]iunea de a \]i alege clien]ii, de a-i
nemul]umi pe unii, pentru c` a[a cum
se spune, are balta pe[te; cel pu]in
dac` afacerea ta este una de succes,
ajuns` \n stadiul \n care vin clien]ii la
tine [i cer serviciile tale.
Independen]a
28
Ghidul Angajatorilor
30
Ghidul Angajatorilor
Ghidul Angajatorilor Drumul cel mai pu]in b`t`torit: T<n`rul \ntreprinz`tor
\mp`rt`[easc` cu tine.
Din punct de vedere strategic, po]i probabil s` \]i dai deja seama
c` o decizie \n]eleapt` este ca \nainte de a porni propria afacere
\ntr-un domeniu, s` petreci c<]iva ani \ntr-una sau mai multe
companii profesioniste din domeniul respectiv. Altfel, va trebui
s` redescoperi focul. Este o descoperire fascinant`, dar drumul
p<n` la ea este prea dureros pentru mul]i dintre noi.
}in<nd cont de aceste aspecte, decizia de a fi t<n`r
\ntreprinz`tor sau a te angaja, simplific<nd, poate fi redus` la
o decizie ce depinde de personalitatea ta. A fi \ntreprinz`tor
\nseamn` a avea un bagaj de tr`s`turi de personalitate, cu care
s` parcurgi drumul cu succes.
Este important s` fii o persoan` orientat` \n primul r<nd pe
rezultate [i calitate, nu pe imagine, s` ai o dorin]` puternic` de
afirmare [i independen]`, curajul de a risca, \n]elepciunea de a
risca calculat [i optimismul care \]i spune c` din aceste riscuri
vei scoate ceva pozitiv. Av<nd \n vedere c` pentru mul]i dintre
noi, securitatea financiar` [i stabilitatea sunt valori importante,
iar disponibilitatea de a risca este mic`, rezult` c` un viitor de
\ntreprinz`tor este un risc sau un lux pe care nu ni-l vom asuma
niciodat`.
Totu[i, personalitatea nu este ceva fix. Este dificil de modificat,
dar nu imposibil. Fiind con[tient de acest lucru, doar tu e[ti
responsabil pentru decizie: vei fi un angajat, sau vei face efortul
necesar pentru a te dezvolta [i a deveni un bun \ntreprinz`tor?
Succes \n a alege!
Eduard Ezeanu - Career Experts
www.careerexperts.ro
Consiliere \n carier` [i programe de dezvoltare a carierei
Asta creeaz` o impresie destul de puternic` de libertate,
la care de multe ori nu ai acces ca simplu angajat, chiar
atunci c<nd e[ti bun \n ceea ce faci. Este \ns` important
s` iei mereu \n considerare faptul c` aceast` libertate se
cucere[te, prin construirea unei afaceri sustenabile, de o
calitate foarte bun`. {i pentru c` probabil te \ntrebi cum po]i
face asta, s` trecem la al doilea aspect.
Fiecare domeniu de afaceri are regulile sale de succes, mai
mult sau mai pu]in similare cu cele ale altor domenii de
afaceri. Este \n]elept de presupus c` dac` intri pentru prima
oar` \ntr-un domeniu, nu vei cunoa[te aceste reguli, [i le vei
descoperi \n timp. De[i banal, am descoperit c` acest as-
pect este deseori ignorat, \n special de tinerii \ntreprinz`tori.
Mul]i tineri se lanseaz` \n domenii de afacere pe care nu
le cunosc, dar care sun` interesant, [i pleac` la drum cu
a[teptarea s` ofere servicii de calitate din prima, s` aib`
clien]i [i succes din start.
De exemplu, am cunoscut absolven]i de psihologie care la
absolvire [i-au pornit mici firme de consultan]` \n resurse
umane, cu speran]a c` teoria \nv`]at` la facultate le confer`
capacitatea de a face consultan]` de calitate \n mediul de
afaceri.
Veste bun` este c` succesul \n afaceri se \nva]`. Este
important s` \n]elegi [i cum. Dac` experien]a ta \n
domeniu este zero [i nu te \nva]` nimeni, procesul
de \nv`]are va fi unul denumit foarte sugestiv, prin
\ncercare [i eroare. S` ne imagin`m un caz
simplificat: \]i deschizi o firm` care organizeaz`
evenimente. Primul eveniment, intuitiv, \ncerci
s` \l faci \ntr-un fel, care din anumite puncte
de vedere merge, din altele este un e[ec.
|ncerci \n alt fel, care are alte dezavan-
taje. |ncerci din nou [i din nou, p<n`
c<nd g`se[ti modul de organizat
evenimente care func]ioneaz`.
Bine\n]eles, \nv`]area prin \ncercare
[i eroare nu este un dat. Po]i s` o
accelerezi, analiz<nd atent fiecare re-
zultat ob]inut [i \n]eleg<nd ce a dus la
acel rezultat, apoi realiz<nd modific`ri
strategice, sau po]i s` o \ncetine[ti,
f`c<nd lucrurile mereu [i mereu \n acela[i fel, cu speran]a
c` un miracol se va produce, [i apoi d<nd vina pe clien]i, pe
lume, pe via]` pentru c` nu ob]ii succesul.
Un al doilea mod de a \nv`]a, mult mai u[or [i eficient este
cel prin modelare. Acest tip de \nv`]are are loc mai ales
c<nd te angajezi \ntr-o companie profesionist`, care a trecut
deja prin procesul de \nv`]are prin \ncercare [i eroare. Drept
urmare, ea a testat [i dezvoltat \n timp un sistem de a face
lucrurile care func]ioneaz`. |n acest caz, \nv`]area \nseamn`
c` te familiarizezi cu acest sistem [i \l aplici, p<n` c<nd
devine modul t`u natural de a te comporta.
|nv`]area prin modelare este mult mai rapid` pentru c`
te duce direct la re]eta care func]ioneaz`, [i evi]i ciclul
de \ncerc`ri [i erori. |n plus, te salveaz` de multe din
frustr`rile asociate cu e[ecul. Premisa \ns` este aceea c`
respectiva companie chiar este una profesionist`, [i are un
sistem bine pus la punct, o \n]elepciune acumulat` \n timp,
uneori \n zeci de ani [i de ]`ri, pe care este dispus` s` o
Modalitatea de \nv`]are
Tel.: 021-231 17 08/09
Fax: 021-231 77 14/15
Web: www.holcim.ro
E-mail: hr-rom@holcim.com
De ce s` lucrezi la noi?
Compania noastr` ofer` un mediu de lucru modern [i motivant, \n care att
profesioni[tii cu experien]`, ct [i tinerii absolven]i sau debutan]i \n carier` au
oportunitatea s` se dezvolte. Cultur` [i valori. Sus]inem [i construim continuu o
cultur` organiza]ional` care stimuleaz` inova]ia, consolideaz` responsabilitatea
individual` [i urm`re[te performan]a. Provocare. Activitatea noastr` este [i va
fi \ntotdeauna provocatoare, ceea ce se reflect` \n obiectivele fiec`ruia dintre
noi. Dezvoltare. Holcim Romnia ofer` sprijinul pentru dezvoltarea profesional`
prezent` [i viitoare a oamenilor s`i [i crede \n avantajul de a avea omul potrivit la
locul potrivit. Prezen]a global`. F`cnd parte dintr-un grup interna]ional, Holcim
Romnia le ofer` angaja]ilor [i posibilitatea de a \[i extinde cariera dincolo de
grani]ele departamentelor \n care lucreaz`, la nivel interna]ional, \n celelalte
companii ale Grupului Holcim.
|n echipa noastr` sunt oameni care
exceleaz` \n cele mai diverse do-
menii: tehnic (construc]ii, chimie
industrial`, inginerie mecanic` [i
electric`, automatiz`ri), financiar,
vnz`ri, marketing, achizi]ii, logis-
tic`, resurse umane, comunicare,
IT, juridic. |ns` to]i au \n comun
puterea caracterului [i integritatea,
dorin]a de performan]` [i c`utarea
continu` a celor mai bune solu]ii,
pasiunea pentru munca lor.
Ce profil c`ut`m?
Credem \n visele oamenilor, \n pasiunile [i idealurile lor. Le d`m form` [i le preg`tim s` treac` testul timpului.
Acesta este cel mai important lucru pe care oamenii \l a[teapt` de la noi [i este singurul care nu se va schimba
niciodat`.
Cine suntem? Holcim Romnia face parte din grupul Holcim, unul din liderii mondiali n furnizarea de ciment,
betoane, agregate [i servicii conexe. Originar din Elve]ia, grupul Holcim a devenit un juc`tor de talie interna]ional`,
fiind prezent \n peste 70 de ]`ri de pe toate continentele.
Ghidul Angajatorilor Intr` \n culisele job-ului mult visat
Cu siguran]` c` termeni ca: viitor profe-
sional, plan de carier`, jobul visat, aria
de activitate potrivit` sun` atr`g`tor [i
te sim]i matur profesional c<nd po]i
vorbi cu dezinvoltur` despre ei. Dar ce
e de f`cut atunci c<nd aceste concepte
sunt \nc` vagi pentru tine [i tu \nc` nici
nu ai avut primul job? Cum po]i s`-]i
planifici viitoarea carier` dac` nu te-ai
decis ce vei face \n continuare sau
dac` pur [i simplu nu ai avut ocazia
s` afli ce ]i se potrive[te?
|]i propun mai departe unul dintre cele
mai la \ndem<n` [i mai eficiente instru-
mente de preg`tire a carierei: interviul
informa]ional.
Acesta reprezint` o surs` de \ncredere
pentru a afla dac` jobul, compania, do-
meniul \n care \]i dore[ti s` lucrezi este
a[a cum \]i imaginai sau cum ai auzit
\n cercul t`u de cuno[tin]e. Concret,
interviul informa]ional \]i d` [ansa de
a fi tu cel care pune \ntreb`ri, pentru
a cunoa[te reponsabilit`]ile unui job,
tipul de cultur` organiza]ional` a unei
firme preferate [i chiar oportunit`]i de
carier` \n aria ta de interes.
INTR~ IN CULISELE
JOB-ULUI
MULT VISAT
32
Ghidul Angajatorilor
Este important s` re]ii c` atunci c<nd
dore[ti s` te folose[ti de acest instru-
ment, scopul t`u principal este de a
aduna informa]ii care mai t<rziu te vor
ghida c`tre un job potrivit ]ie. |n cadrul
unui interviu informa]ional nu \i ceri
interlocutorului s`-]i dea de munc`,
ci doar informa]ii referitoare la postul
pe care ]i-l dore[ti. De[i, uneori, este
posibil ca persoana intervievat` s`
fie impresionat` de cum te prezin]i [i
s`-]i ofere ponturi referitoare la joburi
disponibile. Mai mult chiar, te sf`tuiesc
s` ai la tine un CV, pentru o astfel de
situa]ie.
Ce urmeaz` dup` ce ai identificat
c<teva posturi care te atrag, \ntr-un
domeniu pe care ]i l-ai ales [i eventual,
[i \ntr-o companie la care visezi?
|n primul r<nd, construie[te-]i o re]ea
de oameni care te pot ajuta s` duci
acest demers la cap`t. Sunt convins`
c` ai cel pu]in c<]iva prieteni care la
r<ndul lor cunosc ni[te persoane care
\]i pot face leg`tura cu oamenii cu care
dore[ti s` ai o discu]ie am`nun]it`.
Cerceteaz` terenul [i vezi dac` nu
cumva persoanele respective sunt mai
aproape de tine dec<t \]i \nchipuiai. Nu
te desparte de ei dec<t un e-mail pe
care s`-l trimi]i sau un apel telefonic pe
care s`-l efectuezi, pentru a-]i stabili o
\nt<lnire cu ace[tia.
Este crucial s` nu te g<nde[ti c`
p`rerea unei singure persoane este de
ajuns pentru o viziune de ansamblu
asupra unui job. Cu c<t mai multe per-
soane intervievate, cu at<t mai multe
argumente pro [i contra unui post sau
a unei companii. De asemeni, nu te
l`sa descurajat de refuzurile pe care
le vei primi. Uneori, scuza despre lipsa
timpului pentru cele 20-30 de minute
de interviu este foarte adev`rat`; \n
plus, multe dintre persoanele pe care
le vei contacta vor fi susceptibile la
cererea ta, a[a c` este indicat s`-]i
prezin]i inten]iile sub o form` c<t mai
diplomatic`.
Mai departe, interviul \n sine va decurge cu \ntreb`ri ale c`ror r`spunsuri \]i sunt de
mare interes [i de care ai nevoie pentru conturul imaginii job-ului t`u viitor. Mai jos ai
o list` cu posibile \ntreb`ri:
Cum a]i ajuns pe aceast` pozi]ie [i \n acest domeniu?
Care este programul unei zile obi[nuite de munc`?
Ce studii sunt necesare pentru acest job?
Ce calit`]i [i abilit`]i ar fi indicat s` aib` un candidat?
Care parte a jobului v` aduce cele mai multe satisfac]ii? Care sunt problemele
\nt<lnite?
Ce oportunit`]i de avansare exist` \n aceast` companie / pe aceast` pozi]ie?
Exist` o cerere de personal \n aceast` companie?
Ce sfaturi i-a]i da unei persoane care dore[te s` \nceap` s` lucreze \n acest dome-
niu?
Ce fel de preg`tire se ofer` unui angajat nou?
Ce p`rere ave]i despre CV-ul meu? M` poate ajuta s` \ncep o carier` \n acest dome-
niu?
Pe cine \mi recomanda]i pentru un alt interviu?
Dup` ce ai reu[it s` discu]i cu mai multe persoane avizate, c<[tigul e de partea ta:
nu numai c` ai [ansa de a explora oportunit`]ile pe care ]i le ofer` o carier`, dar cu
aceast` ocazie \]i setezi [i o ]int` profesional`. |n plus, ob]ii multe informa]ii despre
calit`]ile necesare pentru un job; explorezi dincolo de titulatura pompoas` a unui
post [i vezi, concret, ce presupune acesta [i cum te po]i acomoda cu mediul de lucru.
}ine cont c` odat` ce ai avut contact cu, s` zicem, un manager, acesta poate s` fie
un prim pas al unei rela]ii profesionale.
Foarte important este c` odat` cu informa]iile pe care le afli, ai mari [anse de a
descoperi oportunit`]i de angajare care nu sunt f`cute publice. Chiar mai mult, \]i
identifici propriile plusuri [i minusuri pentru un job.
Lista beneficiilor ar putea continua, dar te las pe tine s` descoperi, prin practic` [i
perseveren]`, c` un interviu informa]ional \]i va deschide u[a c`tre alegerea potrivit`.
Succes!
Daniela Ghimpe]eanu, Career Experts
www.careerexperts.ro
Consiliere \n carier` [i programe de dezvoltare a carierei

Ghidul Angajatorilor Intr` \n culisele job-ului mult visat


33
Ghidul Angajatorilor
Atmosfera de lucru este pl`cut`
Compania investe[te \n dezvoltare profesional` prin programe de instruire adecvate
Pachetul salarial oferit este atractiv (venit+beneficii)
Activitatea \n companie \mi ofer` provoc`ri profesionale
Companiei \i pas` de angaja]i
Managementul companiei este performant / competent
Compania pl`te[te orele suplimentare
Pot promova rapid \n interiorul companiei
Compania ofer` locuri de munc` sigure
Compania este prosper`
Dotarea tehnico-material` este corespunz`toare
Compania are o strategie bine definit` [i clar`
|n companie ai posibilitatea de a desf`[ura activit`]i variate pe temen lung
Compania are o bun` reputa]ie pe pia]`
Compania denot` responsabilitate social`
Programul de lucru este flexibil
Compania are modele (persoane) pe care le pot urma
Compania este lider de pia]`
Sediul este aproape / u[or accesibil
Sediul companiei arat` foarte bine
0 20 40 60 80 100
Ai terminat facultatea recent sau e[ti pe cale s` o termini \n cur<nd.
Poate ai deja ceva experien]` de munc` dob<ndit` pe parcursul
[colii sau nu. Poate te-ai orientat deja c`tre un domeniu profesional
[i c`tre o companie \n care vrei s` te angajezi cu scopul de a-]i
dezvolta serios cariera.
|n aceast` etap`, aspectele esen]iale care sunt luate \n considerare
de tineri \n alegerea locului de munc` conform studiului Cel mai
dorit angajator* organizat de Catalyst Solutions - sunt urm`toarele:
Studiul a fost realizat
\n parteneriat cu
Synergize Consulting,
companie membr` a
grupului Daedalus.
N = 815 (persoane)
baza total`
Scala:
10 - Extrem de
important
1 - Deloc important
Ghidul Angajatorilor Cunoa[te bine cultura organiza]ional`
CUNO{TE BINE
CULTURA
ORGANIZA}IONAL~
83.7%
82.1%
81.3%
80.3%
80.3%
77.5%
70.3%
68.9%
67.1%
66.3%
63.9%
59.6%
52.9%
50.7%
50.5%
46.2%
41.1%
32,2%
25.6%
22%
36
Ghidul Angajatorilor
Din cele 20 puncte de mai sus, 6
aspecte (1, 2, 4, 5, 6, si 8) descriu
cel mai bine cultura organiza]ional`
a companiei. Acest rezultat denot`
importan]a pe care tinerii o acord`
culturii organiza]ionale \n alegerea
companiei pentru a-[i construi cariera
de succes pe care [i-o doresc.
Pentru a reu[i s` evaluezi bine cultura
organiza]ional` trebuie s` te asiguri c`
po]i r`spunde la dou` \ntreb`ri:
Cum st` compania la care vreau s` aplic
la aceste capitole?
Acord suficient` importan]` celor 6
aspecte despre cultura organiza]ional`
\n alegerea mea sau m` las influen]at de
scoruri mari la celelalte aspecte?
Bine\n]eles c` acum r`m<ne s` ob]ii
informa]iile pe baza c`rora s` po]i
r`spunde la cele dou` \ntreb`ri. Aici
intervine cea mai mare problem` \n
procesul de angajare. Sunt pu]ine com-
paniile care \[i comunic` transparent
cultura organiza]ional`. {i mai pu]ine
sunt companiile care \[i comunic` at<t
cultura la care aspir`, c<t [i cultura
tr`it` \n prezent.
Ce r`m<ne de f`cut \n cazul acesta?
R`m<ne s` ne facem tema pe cont
propriu.
Haide]i s` vedem dup` ce ar trebui s`
ne uit`m. Cum putem s` ne d`m sea-
ma dac` cultura organiza]ional` este
una care ne va ajuta s` ne dezvolt`m
pe plan profesional?
Mai jos sunt
listate
c<teva
1.
2.
abord`ri prin care putem desco-
peri informa]ii pe baza c`rora s`
identific`m r`spunsurile la cele dou`
\ntreb`ri de mai sus.
Particip` la prezent`rile companiilor \n
cadrul evenimentului Angajatori de TOP;
Ini]iaz` discu]ii cu prietenii, rudele,
colegii sau cuno[tin]ele acestora care
lucreaz` \n firma care te intereseaz`;
Pune \ntreb`ri concrete s` afli acele as-
pecte care \]i descriu cel mai bine cultura
organiza]ional`. Ex:
Dac` m` angajez \ntr-o pozi]ie de entry
level, c<nd mi s-ar evalua performan]a?
Managerii din compania dumneavoas-
tr` sunt preg`ti]i s` fie coachi [i mentori
pentru angaja]ii tineri?
Pute]i s` \mi explica]i diferen]a \ntre
cultura organiza]ional` tr`it` \n prezent
[i cea spre care v` \ndrepta]i?
C<te zile de training se investesc \n
medie \ntr-un angajat t<n`r?
Cum se comunic` strategia companiei
c`tre angaja]i?
Da]i-mi c<teva exemple cum condu-
cerea companiei demonstreaz` c` \i
pas` de angaja]i?
Da]i-mi un exemplu de angajat t<n`r
care a reu[it s` fie promovat repede \n
carier` pe baz` de merite profesionale?
Prin r`spunsurile la aceste \ntreb`ri \]i
vei da seama \n ce m`sur` compania
este una \n care:
se promoveaz` pe baz` de merite
profesionale;
1.
2.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Cunoa[te bine cultura organiza]ional` Ghidul Angajatorilor


se investe[te \n dezvoltarea man-
agerilor prin experien]a c`rora vei
\nv`]a [i te vei dezvolta [i tu;
atmosfera de lucru este una cole-
gial`, cu spirit de echip`;
comunicarea este una transparent`
[i autentic`.
Odat` ce afli informa]ia relevant`
despre cultura organiza]ional c<t [i
celelalte aspecte e[ti preg`tit pentru a
lua o decizie strategic`. Decizia strate-
gic` este aceea prin care alegi deseori
calea mai dificil` pe termen scurt, dar
cu perspective bune pe termen lung.
Pentru unii dintre noi nu este u[or s`
ne alegem un loc de munc` \n care ni
se evaleaz` performan]a. |ntr-o astfel
de companie ]i se cere [i ]i se exp-
loateaz` c<t mai mult din poten]ialul
t`u. Aceast` cale, mai dificil`, este cea
mai solid` funda]ie pentru dezvoltarea
noastr` personal` [i profesional` pe
termen lung.
Cultura organiza]ional` influen]eaz`
nivelul de profesionalism la care ne
dezvolt`m. Nivelul de profesionalism,
la r<ndul s`u influen]eaz` nivelul mate-
rial [i social la care evolu`m ulterior.
Acum nu \]i r`m<ne dec<t s` alegi ce
ac]iuni vei \ntreprinde \n demersul t`u
de angajare. Vei lua \n considerare
acest aspect important \n alegerea
urm`torului job?
Succes!
Eduard Radu
Eduard Radu este fondatorul primului
centru privat de consiliere \n carier` din
Romania, Career Experts, care ofer`
servicii de coaching profesional
[i dezv`luie atitudinile, ideile [i
aptitudinile necesare unei cariere
de succes. Pentru a afla mai
multe informa]ii vizita]i www.
careerexperts.ro sau scrie]i-ne la
contact@careerexperts.ro.

Ghidul Angajatorilor
37
Ghidul Angajatorilor Ob]ine job-ul \n 15 minute
OB}INE JOB-UL |N
15 MINUTE
De[i poate p`rea surprinz`tor pentru practicile de recrutare cu care suntem obi[nui]i,
participarea la un t<rg de carier` \]i poate aduce jobul dorit \ntr-un timp extrem de
scurt.
Pentru a \ntelege mai bine cum func]ioneaz` lucrurile am stat de vorb` cu Ana Giurc`
[i Drago[ Gheban, doi dintre consultan]ii Catalyst Solutions, firma organizatoare a
t<rgului de carier` Angajatori de TOP.
Organiz`m evenimente de carier` de doi ani de zile, evenimente de carier` care se
bucur` de participarea celor mai activi [i dori]i angajatori din Rom<nia. |n ace[ti doi
ani de zile am fost martorii multor pove[ti de success, care au avut loc la Angajatori
de TOP, [i cred ca ele pot fi replicate \n num`r mult mai mare, dac` candida]ii ar
\n]elege cum trebuie s` se preg`teasc` pentru acest gen de evenimente, spune Ana
Giurc`.
S` analiz`m \mpreun` ce face majoritatea candida]ilor c<nd caut` un job, continu`
consultantul Catalyst Solutions. Ce metode se folosesc? B`nuiesc c` [i tu, la fel
ca mine, ai paria c` este vorba de un CV, un computer [i o conexiune la Internet.
|ntr-adev`r, acestea sunt cele mai folosite [i mai previzibile metode. {i din acest
motiv, au o problem` major`: nu te diferen]iaz` de ceilal]i candida]i, [i nu sunt foarte
eficiente.
peste 90% dintre tinerii afla]i \n c`utarea unui loc de munc`, folosesc doar c<teva metode
pasive de c`utare a unui job, cum ar fi:
Aplicarea la joburile de pe site-uri de recrutare;
Trimiterea CV-ului prin email la companiile unde doresc s` lucreze;
Trimiterea CV-ului prin email la firme de recrutare;
C`utarea de joburi \n pres`;
C`utarea de joburi prin c<teva cuno[tiin]e.
Te invit s` vezi procesul de recrutare [i din cealalt` perspectiv`, cea a recrutorului: ai
pus un anun] de job [i prime[ti sute de CV-uri, din care peste jum`tate nu \ndeplinesc
nici m`car cerin]ele fundamentale ale jobului. Sunt prost structurate, pline de cli[ee,
nu \]i creeaz` o impresie clar` despre profilul persoanei, iar tu ca recrutor e[ti at<t
de ocupat \nc<t nu vei acorda dec<t 30 de secunde fiec`rui CV ca s` te conving`,
spune Drago[ Gheban.
Folosind aceste metode de a-]i manifesta interesul pentru un job, nu faci altceva
dec<t s` te pui \n aceea[i turm` imens` cu restul [i s` speri c` vei fi observat, cu-
noscut [i selectat. Statistic vorbind, [ansele tale, de[i poate e[ti un candidat valoros
sunt la fel de mari (sau mici) ca [i ale unui candidat mediocru, deoarece un CV pe
mail nu spune foarte multe despre tine ca persoan`, cu at<t mai mult, cu c<t probabil
nici nu ai foarte mult` experien]`, adaug` consultantul Catalyst Solutions.
Totu[i, de ce sunt at<t de folosite? Pe de o parte pentru c` mul]i dintre noi nu ne
oprim s` ne g<ndim c<t de bine chiar func]ioneaz`. Pur [i simplu facem ceea ce face
[i restul. Pe de alt` parte, pentru c` fiind metode pasive, nu presupun efort mult, nu
\]i asumi nici-un risc [i nu e nevoie s` ie[i din zona ta de confort.

Am s` \mp`rt`[esc cu voi
c<teva din ideile pe care le-am
auzit repetate de nenum`rate
ori de c`tre companiile partici-
pante la Angajatori de TOP,
spune Ana Giurc`. Lucrul cel
mai de pre] pe care l-ar dori
aceste companii s`-l aud` de
la un candidat ar fi un text de
genul urm`tor: Bun` ziua, m`
numesc,, sunt student
\n ultimul an la,., [i \mi
doresc foarte mult s` lucrez
\n . (domeniul); am obser-
vat c` oferi]i joburi \n acest
domeniu [i mi-ar face pl`cere
s`-mi povesti]i un pic mai mult
despre aceste oportunit`]i.
Dup` ce ai asculta prezen-
tarea f`cuta de c`tre com-
panie nu-]i mai r`m<ne dec<t
s` le spui cu cuvintele tale
de ce \]i dore[ti s` lucrezi \n
acel domeniu [i ce anume te
recomand` pentru asta.
Nici o companie nu vine s` \l
descopere pe Einstein la un
t<rg de carier`. Singura lor
a[teptare este s` \nt<lneasc`
tineri care [tiu ce vor, care
demonstreaz` c` sunt
pasiona]i de acel domeniu
[i care au curiozitatea de a
\n]elege [i a descoperi mai
multe despre compania
respectiv`. Cu toate acestea
este surprinz`tor c<t de pu]ini
candida]i \n]eleg [i aplic`
acest lucru. De mult prea
multe ori, singura \ntrebare
pe care o primesc ca recrutor
este Ce posturi oferi]i? [i
Cu ce se ocup` compania
dumneavoastr`?.
Ghidul Angajatorilor
38
Dac` e[ti bine preg`tit [i [tii ce vrei, un t<rg de carier` poate fi cea
mai scurt` [i eficace cale de a ob]ine jobul dorit \n compania dorit`.
Ob]ine jobul \n 15 minute Ghidul Angajatorilor
{i tocmai aici exist` OPORTUNITATEA pentru cei care \n]eleg cum pot folosi acest
lucru \n avantajul lor. Imagineaz`-]i urm`torul scenariu. E[ti recrutor de la standul
unei companii multina]ionale. }i-au trecut pe la stand 200 de candida]i \n ziua re-
spectiv`. Majoritatea au lasat un CV \n treac`t, unii nici m`car at<t. To]i te-au intrebat
ce posturi oferi, de[i ele erau prezentate pe site-ul [i bro[ura evenimentului. Din to]i
cei 200, au fost totu[i 3 persoane, care au venit la stand, ]i-au spus c` s-au interesat
despre companie pe internet, c` au g`sit una sau dou` din pozi]iile deschise ca fiind
foarte interesante pentru ceea ce [i-ar dori s` fac` pe viitor, ]i-au cerut mai multe
detalii [i apoi a]i avut o conversa]ie pl`cut` de 5-10 minute despre ce au facut p<n`
acum [i de ce consider` c` ar fi persoana potrivit` pentru postul respectiv.
tu dac` ai fi acel recruiter, pe cine ai fi mai degrab` tentat s` invi]i la un interviu?
Din experien]a de p<n` acum, 90% din tinerii profesioni[ti pe care companiile i-au
angajat la t<rgul de carier` Angajatori de TOP au fost candida]i care au procedat
precum cei 3 da]i ca exemplu mai sus, completeaz` Drago[ Gheban, consultant
Catalyst Solutions.
NU UITA companiile particip` la astfel de evenimente cu dou` mari obiective:
Vor s` stea de vorb` personal cu c<t mai mul]i candida]i 1.
Vor s` transmit` un
mesaj coerent despre
oportunit`]ile de carier` pe
care le ofer`.
Tu ar trebui s` ai de asemenea 2
mari obiective:
s` \n]elegi companiile [i
joburile deschise,
s` stai de vorb` pe \ndelete
cu fiecare dintre companiile
care ofer` oportunit`]i din
aria ta de interes [i s` te
asiguri c` le-ai comunicat
\ntr-un mod conving`tor,
profesionist [i c<t se poate
de clar inten]ia ta de a te
al`tura echipei lor.
2.
1.
2.
Ghidul Angajatorilor
39
Ghidul Angajatorilor Ob]ine job-ul \n 15 minute
Ana Giurc`, adaug` G<nde[te-te de c<te ori ai ocazia s` \nt<lne[ti [i s` stai de
vorb` \ntr-un cadru semi-formal cu un HR Manager, un coordonator de departament
sau chiar un CEO, persoane a c`ror p`rere [i impresie poate at<rna greu \n procesul
de selec]ie ulterior. Mul]i candida]i nici m`car nu ajung s` primeasc` un feed-back
dup` ce au aplicat pe un site de recrutare sau au trimis un CV pe e-mail. |n schimb, \n
cadrul unui t<rg de carier` ai ocazia acestui contact direct care poate \nsemna foarte
mult dac` [tii cum s` folose[ti acest` ocazie.
tocmai pentru a fi preg`tit a[a cum trebuie am identificat mai jos c<teva aspecte pe care nu
trebuie s` le ignori:
Asigur`-te c` ]i-ai f`cut temele \nainte de t<rg. Verific` site-ul www.hipo.ro
unde g`se[ti lista tuturor participan]ilor [i dac` identifici companii de care
e[ti interesat asigur`-te c` [tii cu ce se ocup` [i ce pozi]ii au deschise; vei
crea astfel o impresie pozitiv` puternic`; neproced<nd a[a vei ob]ine exact
efectul contrar.
Reprezentan]ii companiilor se a[teapt` de la tine s` te po]i prezenta [i
vinde singur.
Fii \mbr`cat \ntr-o ]inut` \ngrijit`, c<t mai business dac` se poate.
S` ai un num`r suficient de CV-uri cu tine; chiar dac` ai aplicat online, e bine
sa la[i [i o copie fizic`, deoarece recrutori de la standuri \ntotdeauna \[i iau
noti]e pe CV-urile care le primesc.
|ncearc` s` fii relaxat \n timpul discu]iei cu reprezentan]ii companiilor. Un
z<mbet [i contactul vizual conteaz` mult pentru o prim` impresie.
Preg`te[te-te s` r`spunzi la \ntreb`ri despre ce te motiveaz` \n via]a profe-
sional`, \n ce domenii \]i dore[ti s` lucrezi [i ce te atrage la ele. Dac` nu faci
parte din categoria vorbitorilor \n public, ar fi bine s`-]i preg`te[ti de acas`
c<teva idei.
Preg`te[te-]i c<teva \ntreb`ri pe care s` le adresezi companiilor care te
intereseaz`. E important s`-]i ar`]i interesul fa]` de ele, [i vor crea o impresie
pozitiv` \n mintea recrutorului.
Nu aborda direct compania care te intereseaz` cel mai mult. F`-]i inc`lzirea
cu altele care te intereseaz` \ntr-o m`sur` mai mic`, pentru a te familiariza cu
genul de \ntreb`ri care se pun [i de abia apoi arunc`-te \n marea b`t`lie.

Dup` o conversa]ie pl`cut`


cu un reprezentant al com-
paniei \ncearc` s` ob]ii o
carte de vizit` sau o adres`
de email. Este recomandat
s` faci follow-up dup` eve-
niment cu un scurt email \n
care s`-]i reafirmi interesul
pentru pozi]ia [i compania
respectiv`. Te va ajuta prin
a fixa [i mai bine numele
t`u \n mintea recrutorului.
|n final, sorteaz` toat`
informa]ia din bro[urile [i
flyerele pe care le-ai adunat
la t<rg [i trimite CV-ul acolo
unde consideri ca e[ti
interesat. }ine minte c`
paleta de oportunit`]i \n
domeniul ales de tine este
probabil mult mai larg`
dec<t ce ai descoperit la
t<rg. Prin urmare te invit`m
s` verifici \n mod regulat
www.hipo.ro pentru toate
oportunit`]ile la zi de
la cei mai dori]i [i activi
angajatori din economia
rom<neasc`.

Ghidul Angajatorilor
40
42
F`r` experien]`?
pRomoVeaZ~-te Bine
Ghidul Angajatorilor F`r` experien]`?
Esti chemat la interviu, pentru un job pe care ]i-l dore[ti. CV-ul t`u nu are mai mult de
jum`tate de pagin`, experien]a profesional` \]i cam lipse[te, dar, inevitabil, interviul
este programat pentru ziua de m<ine, iar tu nu [tii dac` vei face fa]`.
Singura solu]ie este s` treci de hopul cel mare printr-o abordare optim` a situa]iei.
|nc` o dat`, cele de mai sus sunt doar
c<teva din abilit`]ile transferabile de care
te po]i folosi c<nd vorbe[ti despre calit`]ile
tale \n fa]a unui angajator.
Mai departe, pune accent pe pasiunile
tale, dar [i pe abilit`]ile tale naturale [i pe
cuno[tin]ele dob<ndite p<n` \n momen-
tul respectiv. Odat` ce ai fost chemat la
interviu, cu minimul de experien]` pe care
o de]ii, persoana care te evalueaz` nu se
a[teapt` s` \i poveste[ti c<te \n lun` [i \n
stele despre experien]a ta. Orice angajator,
\n schimb, caut` poten]ialul candidatului,
vrea s` vad` c<t de mult [i de repede ar
putea s` \nve]e acesta s` se integreze \n
compania respectiv`.
|n acest articol vom descrie trei
abord`ri eficiente de a te promova
la interviu chiar dac` nu ai mult`
experien]`. Acestea sunt: demonstra-
rea abilit`]ilor transferabile, setarea [i
comunicarea unui obiectiv profesional
foarte clar [i comunicarea succint` [i
la obiect.
|n primul r<nd, \n timpul interviului,
vorbe[te chiar [i despre cele mai
m`runte activit`]i relevante pentru
jobul pe care \l urm`re[ti. Fie c` ai fost
timp de 6 luni voluntar \ntr-o asocia]ie
studen]easc` unde te-ai specializat
pe training, fie c` \n timpul liceului
ai dat medita]ii elevilor de gimnaziu,
subliniaz` realiz`rile pe care le-ai avut
\n urma acestor activit`]i. Uneori po]i
chiar vorbi despre aspecte care par
a nu avea leg`tur` cu jobul \n cauz`.
M` refer aici la abilit`]ile transferabile.
Acestea reprezint` calit`]i [i \nsu[iri
ale tale care pot fi cu u[urin]` folosite
\n mai multe domenii.
Urm`toarele exemple descriu c<teva
exemple concrete de abilit`]i transfera-
bile:
Abilit`]i de negociere [i persuasiune
(\n concursuri de debate, dar [i \n
rela]ia cu prietenii, c<nd \i convingi s`
cumpere ceva de la tine),
A vorbi \n public f`r` s` resim]i
st<njeneal` (\n fa]a grupului t`u de
amici, dar [i \n cadrul unei organiza]ii
non-profit \n care activezi),
Capacitatea de a supraveghea
(membrii unei echipe, c<nd e[ti team
leader)
A scrie frumos (revista [colii).

Ghidul Angajatorilor
Promoveaz`-te bine Ghidul Angajatorilor
Un alt aspect de care e bine s` ]ii cont, \n afar` de
mesajul pe care \l transmi]i [i de modalitatea de livrare a
acestuia, este cantitatea de cuvinte pe care le folose[ti,
cantitatea comunic`rii pe care tu o realizezi. Less is
more spun americanii [i aceast` deviz` are aplica]ie
[i \n cazul nostru. Comunic`-]i ideile \ntr-o variant` mai
degrab` scurt` dec<t \ntr-una pompoas`, de dragul
conversa]iei. Angajatorii apreciaz` o minte structurat`,
pe care, concret, ei o reg`sesc \ntr-o comunicare con-
cis`, la obiect. Maniera ta de prezentare a ideilor ar fi
bine s` fie una organizat`, f`r` abateri irelevante de la
informa]iile pe care angajatorii doresc s` le aud`.
Andrei este rugat la un interviu pentru un post de pro-
gramator \ntr-o firm` de IT s` se prezinte. R`spunsul
dat de Andrei dureaz` 17 minute, acesta pornind de
la cursurile luate \n facultate p<n` la joburile de care
a fost nemul]umit. Andrei a[teapt` apoi s`pt`m<ni
\ntregi un r`spuns de la acea firm`. Unde a gre[it? A
uitat s` verifice dac` intervievatorul \[i dorea o prezen-
tare succint`, \n c<teva cuvinte, sau una detaliat`.
|n concluzie, pentru a-]i promova o imagine de poten]ial
profesionist \ntr-un domeniu, nu este necesar s` te
prezin]i la un interviu cu un bagaj de 5 ani de experien]`
profesional`. Dac` vei ]ine cont de cele c<teva sfaturi de
mai sus, vei avea [anse s` convingi orice intervievator
c` abilit`]ile [i pasiunile tale, \mpreun` cu minimul de
cuno[tin]e dob<ndite, te recomand` drept un candidat
de valoare, al c`rui poten]ial merit` s` fie exploatat.
Succes!
Daniela Ghimpe]eanu, Career Experts
www.careerexperts.ro
Consiliere \n carier` [i programe de dezvoltare a carierei

Angajatori de TOP 2007


Mihai trebuie s` r`spund` la \ntrebarea: Ce abilit`]i ale tale
te fac diferit de restul candida]ilor? Dup` c<teva secunde de
g<ndire, r`spunsul acestuia este: Consider c` de]in cele mai
importante atuuri pentru acest job (Asistent manager): sunt o
persoan` organizat`, am bune abilit`]i de comunicare [i de
interrela]ionare [i sunt obi[nuit s` fac fa]` cu brio situa]iilor
de criz`. Dup` o zi, Mihai este anun]at c` a postul este al
s`u.
Mai mult dec<t cele enumerate, este important s` dovede[ti c`
ai un obiectiv clar [i bine setat, c` [tii unde vrei s` ajungi sau c`
m`car \ncerci s` afli c`tre ce te \ndrep]i. |n plus, f` tot posibilul
ca din cuvintele tale s` reias` preocuparea pentru viitoarea
carier`, mai degrab` dec<t s` vorbe[ti despre trecut. Cu at<t
mai mult \]i va fi de folos aceast` abordare cu c<t experien]a
anterioar` este un minus pentru tine.
|n timpul interviului, Maria discut` numai despre unica ei
activitate din timpul facult`]ii: experien]a pe care a dob<ndit-o
\n cele 4 luni \n care a fost educatoare la o gr`dini]`, despre
cum se \n]elegea cu copiii [i despre cum i-a \nv`]at s` picteze
[i s` c<nte; intervievatorul nu o \ntrerupe, mai ales c` Maria
\[i g`se[te cu greu cuvintele. Maria aplicase pentru un post \n
Public Relations, unde abilit`]ile de concentrare, de structu-
rare a informa]iei [i abilit`]ile de comunicare sunt esen]iale.
A doua zi, Maria a primit un telefon de la intervievator, care o
anun]a c` postul a fost ocupat de altcineva.

43
Una dintre cele mai puternice tendin]e
care se remarc` pe pia]` este faptul
c` angajatorii din domeniile bancar [i
FMCG (bunuri de larg consum) [i-au
creat programe speciale de recrutare
pentru studen]i [i absolven]i care se
prezint` sub denumiri diferite, cea mai
frecvent` fiind cea de management
trainee.
Vom \ncerca o scurt` defini]ie de[i
programele variaz` destul de mult de
la o companie la alta. Dup` cum o
spune [i denumirea, trainee-ul este o
persoan` care \nva]`, care parcurge un
program de preg`tire management
trainee ar putea fi tradus ca fiind
managerul care \nva]`. {tiu c`
este pu]in for]at` traducerea, dar
pentru multe companii scopul acestor
programe este s` atrag` \n companie
[i s` preg`teasc` tineri talenta]i care
la un moment dat, mai repede sau
mai t<rziu, s` poat` prelua o pozi]ie de
management. Sunt companii cum ar
fi British American Tobacco, Coca Cola
HBC, Credit Europe Bank... [i lista ar
putea continua, \n care o parte dintre
cei care au intrat \n companie pe o
pozi]ie de trainee sunt acum manageri.
Costin M<ndrea (Marketing Manager),
C`t`lin Cr`ciun (National Future
Consumption Key Accounts Manager),
Oana Ciornei (Compensations &
Benefits Manager), Krisztina Toth
(National Business Planning Manager),
Octavian Belu (Senior HR Manager),
Adrian Hu]iu (Area Sales Manager) au
p`[it pragul companiei ca [i Trainee
cu c<]iva ani \n urm`. spune Oltea
Cer`ceanu Recruitment Manager
Coca-Cola HBC fost trainee [i ea.
Toate persoanele care au intrat \n
programul de management trainee
au finalizat programul pe o pozi]ie
de management British American
Tobacco Romania
Din aceast` explica]ie decurg c<teva
aspecte definitorii pentru un astfel de
program:
Num`rul de aplican]i este mai mare
pe pozi]ie [i concuren]a mai puter-
nic`,
Sistemul de selec]ie este mult mai
riguros deoarece atunci c<nd se face
selec]ia de la candida]i se a[teapt`
competen]ele pe care trebuie s` le
aib` un manager,
Programul de preg`tire este mai
bine pus la punct, mai variat [i
oportunit`]ile de care se bucur` un
trainee sunt de multe ori superioare
altor pozi]ii de entry level,

Ghidul Angajatorilor Management trainee


Ghidul Angajatorilor
44
MANAGEMENT
TRAINEE
SHORTCUT C~TRE O POZI}IE DE MANAgEMENT
De cele mai multe ori experien]a anterioar` nu este obligatorie
deoarece companiile urm`resc mai degrab` un set de abilit`]i
[i atitudini,
C<nd vine vorba de aceste abilit`]i [i atitudini a[tept`rile
de la trainee sunt mult mai mari: se a[teapt` proactivitate,
ini]iativ`, orientare puternic` spre \nv`]are, abilit`]i de
interrela]ionare, leadership.
Trainee au obiective clare de \nv`]are [i performan]` \nc`
din prima zi de angajare. spune Oltea Cer`ceanu.
Liviu, Trainee Coca Cola HBC:
Am ales s`-mi \ncep cariera ca Trainee pentru oportunit`]ile de
dezvoltare de aici. Compania \]i pune la dispozi]ie multe p<rghii
\n acest sens. P<n` acum, a[tept`rile mi-au fost dep`[ite, mai
ales \n ceea ce prive[te disponibilitatea managerilor din top de
a ne explica business-ul [i de a ne ajuta s` ne integr`m. |n plus,
programul \]i ofer` ocazia de a fii managerul propriei preg`tiri
profesionale.
Ce nu este un program de management trainee:
Nu este un internship internshipul este pentru o perioad`
scurt`, strict determinat` \n timp, pe c<nd programele de
management trainee sunt majoritatea full time [i sunt consid-
erate de angajatori ca joburi permanente,
Nu este un training astfel de programe includ pachete com-
plexe de preg`tire a trainee-ilor, unul dintre elemente put<nd
fi trainingul \n sala de curs sau la locul activit`]ii (on the job
training) dar nu se opresc aici. Pe l<ng` training este pus \n
mi[care un sistem complex de preg`tire care poate include:
programe de coaching [i mentoring, sisteme de evaluare a
performan]ei, rotirea pe mai multe departamente pentru a
\n]elege \ntreaga activitate a companiei [i corela]iile dintre
departamente.
Procesul de selec]ie poate include:
Formular de aplicare cu 5-10 \ntreb`ri formularul este
primul filtru de selec]ie. Recomandarea noastr` este s` nu
\l completezi pe fug` deoarece \n aceast` faz` de selec]ie
seriozitatea cu care tratezi formularul este la fel de important`
ca experien]` acumulat` anterior. Alege cu aten]ie exemplele
pe care le folose[ti \n r`spunsurile tale pentru a fi sigur c`
ilustreaz` puternic atitudinea [i abilit`]ile tale,
Teste de aptitudini sau de personalitate. Pentru testele
de aptitudini \]i recomand`m s` te preg`te[ti \n avans.
Intereseaz`-te ce tipuri de teste sunt folosite de compania la
care aplici (po]i verifica pe site sau de la persoane care au
aplicat anterior). Multe companii folosesc teste similare cu
GMAT. Pentru exemple viziteaz` www.GMATTutor.com. Pentru
testele de personalitate singura noastr` recomandare este
s` fii sincer. Mul]i candida]i sunt descalifica]i \n aceast` faz`
pentru c` este depistat` inconsisten]a cu care au r`spuns la
\ntreb`ri,
Interviul de grup urm`re[te abilit`]ile tale interpersonale.
|]i recomand`m s` \]i asumi un rol activ \n discu]ie f`r` s`
\ntrerupi ceilal]i candida]i [i f`r` s` monopolizezi discu]ia.
|n aceast` faz` este important s` te po]i deta[a [i s` nu-i
prive[ti pe ceilal]i participan]i ca fiind concuren]i, ci mai
degrab` colegi, \mpreun` cu care construie[ti un r`spuns la
\ntreb`rile intervievatorilor,
Interviuri cu persoane din departamentul de resurse umane
[i/sau din departamentul \n care vei lucra la final. In majori-
tatea cazurilor sunt 3 interviuri: cu departamentul de resurse
umane, cu viitorul manager [i cu o persoan` din manage-
mentul superior, poate chiar cu managerul general.

Shortcut c`tre o pozi]ie de management Ghidul Angajatorilor


Ghidul Angajatorilor
45
Angajatori de TOP
Cel mai mare t<rg de carier` al anului
continu` online pe www.hipo.ro p<na la 31 mai.
dealer autorizat daCia i Renault
Camioane Renault
importator utilaje agricole
recruteaz pentru dezvoltarea sa,
ConsilieRi Clieni seRViCe auto
pentru sediul din Bucureti
inGineRi meCaniCi utilaJe aGRiCole
n toate zonele rii
V rugm s ne trimitei CV-ul dumneavoastr mpreun cu o scrisoare de intenie pe adresa
IPSO S.A., os. Bucureti-Ploieti, Nr. 145, Sector 1, Bucureti,
pe fax n (021) / 352 44 77, sau prin e-mail recrutare@ipso.ro, cu precizarea obligatorie
pe Curriculum Vitae a postului pentru care optai.
Vor fi contactai numai candidaii ce ntrunesc criteriile cerute.
V oferim:
Un cadru de lucru dinamic i profesionist
Posibilitatea formrii profesionale
Oportuniti de evoluie n carier
Salariu atractiv

V cerem:
Absolvent / student an terminal facultate
cu profil tehnic
Experien n lucrul cu clienii - avantaj
Sim tehnic i comercial
Cunotine PC Word, Excel

46
Ghidul Angajatorilor
Ghidul Angajatorilor Profil companie
De cele mai multe ori companiile folosesc mai multe
metode de selec]ie grupate \ntr-un Assesment Center
(Centru de Evaluare) care se poate \ntinde pe parcur-
sul a dou` zile. Pe l<ng` cele enumerate mai sus un
centru de evaluare mai poate include:
Jocuri de rol
Exerci]iu In-Tray
Prezentare
Discu]ii de grup
Instrumente psihometrice
Studii de caz
Competen]ele urm`rite \n procesul de selec]ie
O competen]` se define[te cel mai u[or ca abili-
tatea de a intreprinde activit`]i la standardele
cerute, folosind un mix potrivit de cuno[tin]e, abilit`]i
[i atitudini. Profilul candida]ilor pentru un program
de trainee este definit printr-un set de competen]e.
Intervievatorii / evaluatorii vor \ncerca prin instru-
mentele enumerate mai sus s` evalueze nivelul t`u
pentru fiecare competen]`.
Competen]ele urm`rite cel mai des sunt:
Capacitatea de analiz` - const` \n descompune-
rea, ordonarea, caracterizarea si ierarhizarea
elementelor unui sistem, precum [i abilitatea de a
\n]elege de ce sistemul a ajuns acolo unde este [i
de a previziona evolu]ia acelui sistem \n condi]iile
modific`rii unui element component.
Inovarea este deghizat` de obicei \n cuv<ntul
creativitate. Alteori este chiar EA, inovarea, trecut`
pe lista scurt` a abilit`]ilor. Putem spune c` un
angajator care caut` aceast` competen]` se
a[teapt` s` duci la bun sf<r[it ideiile valoroase pe
care le ai.
Lucrul \n echip` presupune colaborarea cu
ceilal]i, \mp`rt`[irea de cuno[tin]e experien]e [i
informa]ii, sus]inerea celorlal]i membri ai echipei
\n vederea atingerii obiectivelor comune
Proactivitate a fi proactiv \nseamn` a-]i asuma
responsabilitatea lucrurilor care ]i se \nt<mpl`,
\nseamn` s` ai suficien]` determinare pentru a-]i
crea un context favorabil [i a ac]iona pentru a-]i
atinge obiectivele.
Comunicare eficient` s` comunici \ntr-un mod
clar, precis [i bine structurat, cu autoritate [i cu
convingere. S` po]i prezenta \n mod conving`tor o
problem`.
Orientarea spre \nv`]are s` fii con[tient de
punctele forte, dar [i de limitele tale, urm`rind
permanent oportunit`]i de dezvoltare [i \nv`]are.
Pentru mai multe detalii despre competen]e [i modul
\n care le po]i dezvolta la facultate sau la servici
viziteaz` sec]iunea Dezvoltare Personal` pe
www.hipo.ro.

S-ar putea să vă placă și