GERARD MAJAX

Magicienii
Les faiseurs de miracles
1992
CUPRIN
Prefaţă
I ÎN CĂUTAREA PIETREI FILOSOFALE
1 Nicolas Flamel şi trasm!tarea "l!m#!l!i $ a!r
% Cateria &e 'e&ici şi &eca"itat!l (or#itor
! Casao(a şi ţec)iii *ia(ol!l!i
+ Ca,liostro şi "!terile fatasma,oriei
- Cotele &e Sait./ermai şi miracol!l &iamatelor
II 'AE0TRII OCULTIS'ULUI
1 'esmer şi ca&a (i&ecătoare
2 3ictor 4!,o şi mesele rotitoare
5 *!,las 4ome şi le(itaţia !maă
9 E"a C# şi (i6itele !ei ecto"lasme
1$ Ras%u&in sau %u&erea magne&ismului
11 Coa *o7le şi mesa8!l s"iritist
III 3RĂ9ITORII ANULUI %:::
12 M'(a)* sau &radi%rac&icianul "am%ir
1; A<#ar sa! (ră8itor!l c! f!ii
1+ ,ang%a* sau c-irurgul cu m inile g*ale
1. Uri Geller sau maes&rul &ele)ine/iei
11 Ro#ert =a(ri şi com!icarea c! morţii
12 *oama '!sse şi "o(estea fermei #>t!ite &e fatome
15 ?assam şi a"ariţia !t&elem!l!i sf>t
1@ Raşi& şi materiali6area sacră
PREFAAĂ
Să &e"lase6i ! o#iect la &istaţă &oar "ri "!terea
,>&!l!iB să te ri&ici $ aer mişcat &e o forţă "si)icăB
să &ai la o "arte "ielea şi carea !!i #ola( "etr! a.l
o"era &oar c! m>iileB fără ici ! istr!metC a&eseori
am (isat la asemeea fa"teD '.am "!s aşa&ar "e citit (reo
s!tă &e l!crări &e oc!ltism şi "ara"si)olo,ieB fasciat &e
&escrierea a tot fel!l &e miracole şi 0 ca at>ţia alţii 0
,ata să cre& $ eleD
N!mai căB $ &ec!rs!l călătoriilor mele &e t>ăr
st!&etB am a(!t "rile8!l să $t>lesc mai m!lţi maeştrii
ai #i6ar!l!i $&răci& 0 &acă.mi este $,ă&!it să s"! aşa
01 &e se&!cători şi carismaticiB "rice"!ţi $ c>te(a
scamatoriiB &ar ica"a#ili să re"ro&!că $ faţa mea
miracolele "ri care $şi c!ceriseră faimaD AlţiiB ce
trişa! $ c)i" fla,ratB mi.a! a"ăr!t ca işte şarlatai
lacomi &e #aiD Am a8!s &eci la o &!#lă cocl!6ieC "e &e
o "arteB (oiam să $ţele, ,ee6a !or le,e&e mirac!loaseB
&re"t care tre#!ia să st!&ie6 "si)osociolo,iaB "e &e altă
"arteB $ faţa oricăr!i EmiracolF a"aretB se im"!ea o
a!mită eacre&ere şi tre#!ia să &e(i ca"a#il &e a
&esco"eri orice e(et!ală trişerieD Am !rmat aşa&ar
c!rs!rile Istit!t!l!i &e Psi)olo,ie &e la Sor#oa şi
toto&atăB &i "lăcereB m.am eGersat $ "resti&i,itaţieD
Tre"tatB arta ma,iei m.a aca"arat şi c! toate că "si)o.
lo,iaB s!# toate as"ectele eiB a rămas "etr! mie o
"asi!eB am &e(eit il!6ioistD
Pro&!c>&!.mă $ l!mea $trea,ăB am coti!at să.i
(i6ite6 "e ma,icieiB "e (ră8itori şi "e m!lţi alţi
ta!mat!r,i cele#riD Am &esco"erit că ! s!t imic altce(a
&ec>t işte fasciaţi scamatoriD Artişti taletaţiB ei
s!t şi mari "rofesioişti ai #l!f!l!iB ştii& să "re6ite
EmiracoleleF ca işte a&e(ăraţi maeştrii ai com!icării
A&eseoriB "roce&eele lor se &o(e&ea! a fi foarte s!#tileB
"!erea $ sceă ţiea &e ,ei!B iar co&iţioarea
"si)olo,ică a s"ectatorilor era at>t &e #ie reali6atăB
$c>t ">ă şi s"irit!l cel mai carte6ia se "!tea lăsa
$şelatD
Feome!l ! este o!D Îcă &i 6orii omeirii
"ersoa8e ieşite &i com! 0 şi "lie &e $&ră6eală 0
s"ec!lea6ă e(oia &e mirac!los ieretă oricărei fă"t!ri
!mae 6ă(or>te $ coti,et!l (ieţii coti&ieeD Cititor!l
(a face c!oştiţă $ această carte c! o $trea,ă ,alerie
&e astfel &e "ersoa8e c!m ! se "oate mai "itoreşti şi
care s.a! maifestat c! $ce"ere &i e(!l me&i! şi ">ă $
6ilele oastreD Petr! a &esco"eri secret!l teatralelor
lor $şelătoriiB mi.am "roiectat meto&ele &e i(esti,are
$ istorieD Tim" &e &oi aiB am cola#orat $ acest sco" c!
"riete!l me! Emma!el 4a7maB scriitor şi istoricD *e
fiecare &ată c>& costr!iam o teorie &es"re faţa asc!să
a (re!!i miracol relatat &e croicari sa! trasmis "ri
tra&iţieB Emma!el cerceta c! &e.amă!t!l coteGt!l
e"ociiD AstfelB am "!t!t recostit!i ,eialele "re,ătiri
ale alc)imiei me&ie(aleB escamota8ele er!şiate ale
(ră8itorilor.cosilieri re,ali &i secolele ce.a! !rmatB
"rec!m şi feericele escroc)erii ale marilor ca(aleri ai
l!mii i(i6i#il!l!i
Fiecare e"ocă a(>&!.şi mo&a sa "araormală şi e(ei.
metele sale mirac!loase s"ecificeB (e&em c!mB $că &e la
sf>rşit!l secol!l!i al H3III.leaB că!tarea "ietrei
filosofale este a#a&oată $ fa(oarea #iefacerilor
ma,etism!l!iB a "!terilor )i"otice eGercitate &e oile
emieţe ce!şii a l!mii &e &icoloB accesi#ilă "ri
mi8locirea meselor rotitoareD S"iritism!l şi oc!ltism!l
i(a&ea6ă saloaeleB &ar is"iră toto&atăB e a&e(ăratB şi
că!tări me&ie(ale mai serioaseD AstfelB &!"ă ce 3ictor
4!,o l.a a!6it "e S)a<es"eare (or#i&!.i "ri "icioarele
mesei iar Coa *o7le re!ţa la al să! S)erloc< 4olmes
"etr! a se cosacra !or el!c!#raţii e6otericeB Si,m!&
Fre!& !tili6ea6ă )i"o6a $ sco"!ri me&icaleD
0tiiţa "ro,res>&B s.ar fi "!t!t cre&e $ mo& lo,ic
că secol!l al HH.lea !.i (a mai $m#o,ăţi "e făcătorii &e
miracoleD EroareI C! fiecare sf>rşit &e milei!B oameii
$şi re,ăsesc temerile acestrale şi a! e(oie &e "rofeţiB
fie ei şi micioşiD *ar ac!m ! tre#!ie să mai răsfoieşti
stră(ec)i cărţi &e (ră8itorieC e"oca act!ală mi.a oferit
fr!moase şi teri#ile cofr!tări c! aceşti e,!ţători &e
il!6iiB &eşi &iscreţia şi "r!&eţa m.a! o#li,at să sc)im#B
$ această carteB c>te(a !me &e "ersoae şi loc!riD
0i tot!şiB $ "a,iile ce !rmea6ăB $i &emistificăm c!
se(eritate "e aceşti fa#ricaţi &e (ise &oar c>& ei riscă
să "!ă $ "ericol săătatea fi6ică şi "si)ică a celor
cre&!liB "reti6>& că a! "!teri mai mari &ec>t orice
me&ic sa! a!reol>&!.se c! (irt!ţile ri,orii ştiiţificeD
*e"arte &e oi ,>&!l &e a afirma s!s şi tare că mister!l
! eGistăB iar &acă $tr.o #!ă 6i mi s.ar "ro"!e !
feome ieG"lica#il a"ăr!t fără ici ! tr!ca8B aş fi
"rim!l care aş cre&e $ elB aşa c!m mi s.a $t>m"lat $
tiereţea meaD N! &emistificarea e im"ortată $ această
carteB ciB &im"otri(ăB mistificareaC ci!&ata ifl!eţă a
t!t!ror acestor fa#!loşi actori ai iraţioal!l!iB &esti!l
lor romaescB $s"ăim>tătoarea şi !eori "rime8&ioasa lor
"!tereB "rec!m şi &elir!l m!lţimilor $ faţa eiB &e la cel
mai cre&!l mic.#!r,)e6B ">ă la cei mai &e seamă "oeţiB
oamei "olitici şi c)iarB !eoriB sa(aţiD *ar !.i şi
ăsta ! miracolJ
G rard Ma2a3
I
ÎN CĂUTAREA PIETREI FILOSOFALE
1
NIC4LA 5LAMEL
şi
,RANMU,AREA PLUM(ULUI N AUR
Picăt!ra &e merc!r se &es"ri&e $cet &e "e cioc!l
alam#ic!l!i şi ca&eB ,reaD Ea se amal,amea6ă "e &ată c!
#!căţica &e metal aflată "e f!&!l (as!l!iB &>&!.i
scli"iri ar,itiiD *om!l Cramois7 "are fasciatD Această
trasm!tare alc)imică i se "ărea ">ă ac!m o le,e&ă şi
imic mai m!ltD
Ne aflăm $ a!l 1;55 şi re,ele Carol al 3I.leaB a8!s
la ma8oratB (rea să ia $ m>ă fr>iele ,!(erăriiB să "!ă
"!tiă or&ie $ stat şi să c!rmeB $ sf>rşitB
eor>&!iala şi cor!"ţiaD El a or&oatB $tre alteleB să
se cercete6e ori,iea a(erii (estit!l!i Nicolas FlamelB !
s!"!s ci!&atB care c)elt!ieşte a&e(ărate a(eri "etr!
costr!irea &e #iserici şi a8!torarea săracilorD *e !&e
are at>ţia #aiJ Primi& $sărciarea &e a &esco"eri c>t
mai re"e&e s!rsa acestei comori ie"!i6a#ileB o#il!l
Cramois7 !.şi $c)i"!ise că (a "!tea asista la o
ceremoie taiicăD P>ă at!ciB f!cţia sa &e ra"ortor
!.i $,ă&!ise &ec>t să se c!f!&e $ &osare !riaşeB să
asc!lte "l>,eri şi să facă l!miă $ tot fel!l &e afaceri
e,!storeşti "le&ate $ faţa C!rţiiD
Persoa8!l ce se află $ fata sa şi care face ac!m tot
fel!l &e mae(re ci!&ate "etr! a fa#rica a!r c! si,!r!l
sco" &e a !ş!ra efericirea semeilor săi .a stat ici o
cli"ă "e ,>&!riC l.a i(itat $ casa sa &e "e stra&a
'ari(a!sB s"re a asista la miracolD Alc)imist!l i.a cer!t
&oar să (iă $tr.o seară c! l!ă "liăB "etr! ca
re6!ltat!l eG"erieţei să fie c>t mai #!D
D*mnului Cramois7 $i trec "ri mite o m!lţime &e
$tre#ăriB &ar ! $&ră6eşte să $trer!"ă rit!al!l
"ios!l!i sa(atD El acce"tă $tr! tot!l cele c>te(a
eG"licaţii &ate &e maestr!B ale căr!i lăm!riri s!tB &e
altfelB sc!rte şi la"i&areD Î tim" ce face &iferite
o"eraţii fi6ice i&is"esa#ileB Nicolas Flamel "reci6ea6ă
tot!şi că alc)imia ! re"re6ită "etr! el că!tarea
(!l,ară a mi8loc!l!i &e a face a!r şi &e a se $m#o,ăţiD
Petr! ! s"irit ele(atB a ,ăsi "iatra filosofală $seamă
a &esco"eri taia eseţială a at!riiB a !ităţii şi a
le,ilor saleD Îseamă a &eţie $ţele"ci!ea &esă(>rşităD
A $temeia s"italeB a face cimitireB a.i a8!ta "e cei
săraci $ toate $m"re8!rările s!t fa"te la $&em>a
oric!i a &esco"erit această taiăB &ar sco"!l s!"erior
este c! tot!l alt!lC e em!rireaB ce "oate fi c!cerită
"ri tri!mf!l s"irit!l!i as!"ra materieiB "ri
trasm!tarea a ceea ce este omeesc n ceea ce es&e di"in#
Nicolas Flamei se $trer!"e &i (or#ire şiB "etr! a
răci cele o"t #!căţele &e metal aflate $ ti"ar!l lorB
"!e $ mişcare işte foaleD O"eraţia "are a fi i6#!titB
căci alc)imist!l are o fi,!ră ra&ioasăB el aşa6ă c! ,ri8ă
#!căţelele &e metal $tr.! (as &e "iatră şi le "resară c!
! fel &e "ilit!ră scli"itoareB ! "raf &e "rotecţieB
i&is"esa#il ceremoial!l!iD A"oi scoate ti"ar!l &i (as
şi ia #!căţelele &e metal ar,itateB !a c>te !aB "etr!
a le "!e $tr.! cre!6et &e l!t arsD El $i atra,e ateţia
&om!l!i Cramois7 as!"ra ecesităţii &e a itro&!ce "e
&ată reci"iet!l $ c!"tor!l aşe6at la "icioarele lorD
Alc)imist!l $i "ro"!e (i6itator!l!i să ia el $s!şi
cre!6et!l c! ! cleşte metalic şi să.l aşe6e $ c!"torD
Ra"ortor!lB foarte emoţioatB e6ităD *arB făc>& astaB !
elimiă oare "osi#ilitatea oricărei $şelăci!iJ 0i &om!l
Cramois7 eGec!tă ,est!rile ri&uale#
K N! (om a(ea "rea m!lt &e aşte"tatB "reci6ea6ă
Nicolas FlamelD A"oi ia o carte (ec)e şi citeşte &i eaB
c! (oce tareB c>te(a "asa8e scrise $tr.o lim#ă
e$ţeleasăD
*om!l Cramois7 (a afla mai t>r6i! că f!sese ! teGt e.
#raicD El se $trea#ă &acă această lect!ră costit!ie !
im"erati( ma,ic sa! !.i &ec>t reca"it!larea !!i m*dus
*%erandi# Profită &e acest răstim" ca să.l st!&ie6e "e
maestr!D Arăt>& şi mai $alt $ ateri!l &e "osta( as"r!
"e care l.a $m#răcat la $ce"erea eG"erieţeiB c! c)i"!l
rot!& şi trăsăt!rile fieB c! "ăr!l al#B acest #ăr#at
misterios ce (or#eşte c! o (oce at>t &e ,ra(ă i.ar fi
"ăr!t a fi ! (ră8itor "rime8&ios &acă ! i.ar fi c!osc!t
cre&iţa şi fa"tele "ioaseD Fi6ioomia l!i eG"rimă
iteli,eţă şi #!ătateB &ar "ri(irea.i "are ei,maticăD
*eo&atăB Nicolas Flamel ia cleşteleB $l $ti&e
&om!l!i Cramois7 şi.i cere să scoată cre!6et!l &i
c!"torD Trimis!l re,el!iB 8!c>&!.şi c!m tre#!ia rol!l &e
asistetB se eGec!tăD Aşa6ă cre!6et!l "e 8os şi "ri(eşteC
$ el se află ! lic)i& a!ri! $ c!rs &e soli&ificareB ce
seamăă a a!rI 'aestr!l a&!ce ! ti"ar &e lemB a"!că
cre!6et!l fier#ite c! cleştele şi (arsă lic)i&!l
mirac!los $ formele rot!8ite ale ti"ar!l!iD A"oi $i cere
oas"etel!i să răcească metal!l c! a8!tor!l foalelorD Ître
tim"B Nicolas Flamel ar!că a"ă "e 8ăratic!l &i c!"tor şi
"!e la loc!l lor &iferitele !stesile folositeD EG"e.
rieţa s.a sf>rşitD
*om!l Cramois7 "are e"!i6atD Nicolas Flamel se
$toarce s"re el şi.i "ro"!e să ia acele moe&e &e a!r c!
feţe ete&eD Ra"ortor!l este t!l#!ratD E6ităB căci se teme
să ! se ar&ă c>& (a ati,e metal!lD Alc)imist!l "!e
&e,et!l "e o moe&ăC !.i ici o "rime8&ieD At!ci &om!l
Cramois7 a"!că cele o"t moe&e şi le cercetea6ăB $că
e$cre6ătorD Nicolas Flamei sc)iţea6ă ! s!r>s ră!tăcios
şi.i s"!e că le "oate l!a c! elD I le &ă $ &arB c! &o!ă
co&iţiiD PrimaC să "ăstre6e secret!l as!"ra &etaliilor
eG"erieţei şi să ! le s"!ă ici re,el!i şi ici
altc!i(aD CăciB &acă se (a şti c!m "roce&ea6ăB l!mea (a
(ei &e "ret!ti&ei să.i ceară să "resc)im#e metalele $
a!rD OrB &i taiice moti(e alc)imiceB el ! "oate re"eta
&es această trasm!tareD A &o!aC să folosească acea mică
a(ere "etr! a face #ie oameilorD *om!l Cramois7 e !
om &e calitate şi $ţele,e toate !aţele !!i asemeea
a(ertismetD Î(>rti& $ m>ii moe&ele &e a!rB el
fă,ă&!ieşte că (a res"ecta acele o#ile recoma&ăriD
Tot!şiB $&ră6eşte să.şi eG"rime c!rio6itatea c! "ri(ire
la s!rsa c!oştiţelor l!i &e alc)imieDDD
Nic*las 5lamel face un ,est şi.şi i(ită (i6itator!l
să ia loc "e ! fotoli! &i c!rele $m"letiteB $ tim" ce
elB şter,>&!.şi fr!tea as!&ată &e s!&oare &i "ricia
căl&!rii c!"toarelorB se aşa6ă "e ! mo&est sca! &e lemD
AfarăB (iaţă clocoteşteB i&iferetăD U e,!stor &e a"ă
trece "e stra&ăB (esel şi ,ălă,iosB o căr!ţă $cărcată c!
le,!me )!r&!căie "e "ietrele &esfăc!te ale cal&ar>m!l!iB
$ tim" ce clo"otele #isericii &i a"ro"iere #at orele c!
o mootoie eliiştitoareD A"oi se face a!6ită (ocea
#ătr>!l!i maestr! şi a,itaţia (ieţii &e 6i c! 6i &e(ie
&itr.o &ată e$sematăD C! liiştita certit!&ie a !!i
s!flet seiB Nicolas Flamel $i "o(esteşte &r!m!lB
$semat "ri tot fel!l &e $t>m"lări şi semeB "ri
că!tări şi teacitateB care l.a co&!s s"re misterele
sacre ale "ietrei filosofaleD El (or#eşte la $ce"!t "e !
to scă6!tB a"roa"e e6itatB a"oi et!6iasm!l şi cre&iţa
"ar a.l trasfi,!raD Flamel ,ăseşte $ el "!teri oiL $şi
retrăieşte o"ţile &e (e,)e "e care le.a "etrec!t st>&
a"lecat "este cărţile &e ma,ieB călătoriile $ $&e"ărtata
S"aieB eG"erieţele &i faţa alam#icelor $şirate &e.a
l!,!l "eretel!i "i(iţei #oltite a casei saleB
istoriseşte toate aceste $cercări "e care le.a făc!t $
si,!rătateB $soţit &oar &e #l>&a $cre&ere a &oamei
PerelleB soţia saD Î c!(ite sim"le şi a&e(ărateB el $i
"re6ită o e"o"ee fa#!loasăB ! (>rte8 fe#ril $ care a
fost t>r>t &oar &e "!terea !!i (is re(elatorD Trec!t!l
iese la i(ealăB ca"ătă formă şi l!miea6ă "re6et!lD
666
,*&ul a 7nce%u& 7n 1!.81 c9nd Nic*las Flamel a(ea
&o!ă6eci şi şa"te &e aiD Î căs!ţa sa &e l>,ă #iserica
Sait.9acM!es.&e.la.?o!c)erieB care.şi $ălţa s"re cer
t!r!l c! ,or,oe iferaleB el $şi făcea meseria &e
co"istD Reco"ia o"ere istoriceB cărţi sfite sa! ,lose
reli,ioase "etr! st!&eţii &e la !i(ersitate şi "etr!
o#ilii literaţiD *!cea o (iaţă liiştită şi o#sc!răB
fii& $co8!rat &e ma!scriseB s!l!ri &e )>rtie şi
"er,ameteD Se mi!a c>& trascria fa"tele măreţe &i
tim"!l cr!cia&elorB "re&icile "reoţilor &e la Sor#oaB
eGtra"olările s"le&i&e ale filosofilor atic)ităţiiD *i
c>& $ c>&B "eiţa i se o"rea &i scrisB scr>şet!l ei
"e )>rtie se $trer!"ea şi mitea l!i Nicolas e(a&a
$tr.! !i(ers )imericD Î acele mometeB $ el &ăţ!ia!
c!(ite latie şi !me e#raiceB armatele re,ilor Fraţei
se &esfăş!ra! $tr.! corte,i! estă(ilit sa! $i (e&ea "e
A"ostolii l!i Iis!s a&!aţi la CiăB !eori i se "ărea că
rătăceşte "e coliele I!&eiiB !&e o&iioară *!me6e! s.a
$făţişat s!# formă omeeascăDDD *ar c!r>& $şi rel!a
l!cr!lB a"!c>&!.se &e (reo miiat!răB literele &e(eea!
ima,ie şi "ri&ea! (iaţăD
n&r:* n*a%&e1 Nic*las a a"u& un "is# Dar f*s&:a oare
! (is sa! o a"ariţie i(ită "e c>& a#ia aţi"iseB o
maifestare "al"a#ilă a &esti!l!iJ U $,er c! faţa
l!mioasă se afla aiciB la "icioarele "at!l!iL ari"ile
sale al#e !m"lea! cămăr!ţa şi oc!"a! tot s"aţi!lD ÎcetB
serafim!l $şi &esc)ise #raţeleB ţiea $ m>ii o carte c!
co"erte străl!citoare &e aramăB cer!l se &esc)isese "etr!
a lăsa să co#oare "e "ăm>t acest s"irit l!miosB &eo&ată
se a!6i o (oce ca o melo&ie &e "e cealaltă l!meC
K Pri(eşte #ie această carteD Ai se "are ec!osc!tăB
ţieB ca şi t!t!ror celorlalţi oameiB &ar $tr.o 6i (ei
(e&ea $ ea ceea ce tre#!ie să (e6i şi (ei şti ceea ce
imei alt!l ! ştie###
Nicolas $tise m>a "etr! a l!a cartea cea
ei,maticăB &ar forma &is"ăr! $tr.! or ce se risi"i
c!r>&D Im"resioatB mişcat ">ă $ străf!&!l fiiţei
saleB co"ist!l se aşe6ă "e "atD Camera era rece şi
$t!ecoasăD C! &e,etele trem!rătoareB a"rise o l!m>areL
flăcăr!ia ">l">iB cercetă "ereţii &e "iatră ca şi c!m ar
fi că!tat $căB $ 8!r!l l!iB !rma (is!l!iD *ar ! ,ăsi
imic şiB $ &e"ărtareB se a!6ea &oar ,las!l "a6ic!l!i &e
oa"teC E*ormiţiB oamei #!iDDD &ormiţiDDDF
C9&e"a /ile mai &9r/iuB Nicolas Flamel se afla $
ma,)eriţa saB ca &e o#iceiB a"lecat as!"ra mesei &e l!cr!
şi reco"ii& c! mare ,ri8ă ! "asa8 &i Cartea c!(itelor
sfite şi a fa"telor #!e să(>rşite &e "reasf>t!l ostr!
re,e L!&o(icB de d*mnul de J*in"ille### 4 mie *%& s!te &e
(ase "lecaseră s"re Le(atB (>t!l s!fla şi !mfla
">6eleDDD Co"ist!l $şi ri&ică "ri(irea şi 6ări $ faţa
l!i ! #ăr#at "e care !.l a!6ise itr>&D O#ra6!l
(i6itator!l!i "ărea ars &e soareB )aiele $i era! "răf!ite
&e "e &r!m şi "ărea sf>rşit &e o#osealăD Nicolas se !ită
la el c! #!ă(oiţăB $i s!r>se şi $l $tre#ă c!
ama#ilitateB "e ! to #l>&B fără să.l re"ea&ăC
K N!.i aşa că (ii &e &e"arteJ O&i)eşte.te "!ţi "e
#acăD PrieteeB ai (ă6!t (reo&ată mareaJ
*ar se (e&ea #ie că #ăr#at!l ! $ţele,ea &eloc lim#a
frace6ăD *esc)ise !şaB &ar ! rosti &ec>t c!(ite
scr>şiteB &e e$ţelesD Pri(i c! teamă $ 8!r!l l!i şi
a"oiB liiştitB $şi &esc)ise &esa,a şi scoase &i eaB c!
foarte mare ,ri8ăB ! o#iect &re"t!,)i!larB $(elit $
f>şii &e ">6ăD *esfăc! c! $cetieală f>şiile &e ">6ă şi
scoase la i(eală o carteD L!i Nicolas $i (ei să leşie &e
emoţieD CarteaDDD şi le,ăt!ra astaDDD le mai (ă6!seDDD
tot!l i se arătase $ (is!l "e care $l a(!sese c! o oa"te
$ !rmăL $,er!l $i $tisese aceeaşi carteI Pli &e
er(o6itateB Nicolas l!ă cartea $ m>ăB "arc!rse re"e&e
cele &o!ă6eci şi !a &e foi făc!te &itr.! "a"ir!s fi şi
rarL se !ită c! ateţie la caracterele misterioase şi la
&eseele ale,oriceB (i! colorateD Pe "rima "a,iăB el citi
!rmătoarea iscri"ţieB scrisă c! litere mari şi a!riteC
A?RA4A' 9I*O3UL1 PRINAB PREOTB LE3ITB ASTROLO/ 0I FILOSOFB
CĂTRE POPORUL IU*EUB Î'PRĂ0TIAT PRIN ' NIA LUI DUMNE;EU
PRIN,RE GALI# ALU,# D# I#
Străi!l $l făc! "e co"ist să $ţelea,ă că &orea să
sca"e &e această carteB acce"ta să i.o lase $ sc)im#!l
&oar a &oi floriiD Nicolas $i &ă&! #aii fără să mai
&isc!teD ?ăr#at!l #ă,ă #aii $ #!6!arB "arcă !ş!ratB şi
"lecă $ tăcereB aşa c!m (eiseD
666
K Cel care mi.a (>&!t această carte ! ştia c>t (alo.
rea6ăB ca şi mieB &e altfelB at!ci c>& am c!m"ărat.oD
Cre& că a fost f!rată &e la 8i&o(iB !&e(aB $ (ec)ile lor
loc!ri &e #aştiăDDD eG"lică FlamelB ri&ic>& "ri(irea
s"re &om!l Cramois7B care $l asc!ltă eclitit tem>&!.se
să ! $trer!"ă "o(estirea "ri (reo (or#ă elaloc!l ei
sa! "ri (re! ,est $tre#ătorD
666
*!"ă "lecarea ,ră#ită a ec!osc!t!l!iB Nicolas rămase
si,!r $ faţa cărţiiD 0tia că (iaţa sa l!ase o o!ă
$torsăt!răD A"ariţia oct!ră f!sese &eci ! sem al
Pro(i&eţeiB ! sem că a fost alesB această l!crare $i
era &estiată l!i şi el tre#!ia să.i &escifre6e ei,meleD
L!i Nicolas i se făc! fricăD *ar &acă această carte &e
ma,ie era a *ia(ol!l!iJDDD 0i &acă ?el6e#!t l!ase
$făţişarea $,erească "etr! a.l $şelaJ OB *oameB arată
#iet!l!i tă! ser(itor calea cea a&e(ăratăDDD C! iima
#ăt>& &e emoţieB Nicolas $toarse c! $cetieală "a,iile
cărţiiD Citi c! s"aimă C!(>t!l către cititoriB $ care
era ameiţată c! mari eorociri şi c! #lesteme orice
"ersoaă care ar $&ră6i să.şi ar!ce "ri(irea "e aceste
foiB &acă ! era sacrificator sa! scri#D Nicolas era !
fel &e scri#B căci el ! făcea !mai m!că &e co"ist
ser(ilB citise o"erele filosofilor şi ale istoricilorB
a(ea c!oştiţe ştiiţifice şi s.ar fi "rice"!t să.şi
$s!şească c! $ţele"ci!e $(ăţămitele l!i A#ra)am
9i&o(!lD
Tot!şiB el costată "e &ată că o #!ă "arte &i
l!crare $i răm>ea iaccesi#ilăD O ,rafie ec!osc!tă K
"oate ,reacăB ,>&i el K se amestecaB se coto"ea c!
literele latieB "e "a,ii se mai afla! şi &esee c! ses
asc!sD Tot!şiB a!mite "asa8e &i teGt "!tea! fi !şor
$ţeleseC a!tor!l $şi cosola "o"or!l co&amat la eGilB
$i sfăt!ia să se ferească &e i&olatrie şi să aşte"te c!
ră#&are (eirea l!i 'esia eli#erator!lD 'ai &e"arteB
A#ra)am (oia să.şi a8!te aţia ca"ti(ă să "lătească
$m"ăraţilor romai tri#!t!l şi se stră&!ia să o $(eţe
trasm!tarea "l!m#!l!i $ a!rD *e &ata astaB Nicolas se
clătiă &e emoţie şi simţi ca o să,eată care $i stră"!,ea
"ie"t!lC &eci această carte c!"ri&ea mister!l misterelorB
taia (ec)e a alc)imieiD El $ţelese că acela ce (a i6#!ti
să &escifre6e aceste "a,ii (a o#ţie #o,ăţia şi
$ţele"ci!eaB se (a $t>li c! marii iiţiaţi care a!
făc!t omeireaB (a "!tea răs">&i $ 8!r!l l!i fa"te #!eB
(a !ş!ra efericirile şi.l (a ,lorifica "e *!me6e!D *aB
această carte (eea &i CerB căci alc)imia este o ştiiţă
&i(iăD
666
Nicolas a&ă!,ă a"oi "etr! &om!l Cramois7C
K N! (ă (oi $făţişa ceea ce era scris $tr.o fr!moasă
şi foarte iteli,i#ilă latiă $ toate celelalte foiB
*!me6e! m.ar "e&e"siB căci aş face ! "ăcat şi mai mare
&ec>t cel careB c!m se s"!eB ar &ori ca toţi oameii &i
l!me să ! ai#ă &ec>t ! ca"B "e care el să.l "oată tăia
&itr.o si,!ră lo(it!răD
ceea ce "ri(eşte &eseeleB Nicolas e mai (or#ăreţ şi
$i "re6ită (i6itator!l!i să!B $ &etali!B ima,ii al
căror ses asc!s sca"ă "ri(itor!l!i eistr!itD El face
!rmătoarea &escriere amă!ţităC
K Foaia a "atra re"re6ită ! #ăr#at t>ărB c! ari"i
la călc>ieB ţi>& $ m>ă ! #ăţ $ 8!r!l căr!ia se
$colăcesc &oi şer"iB #ăţ c! care lo(eşte coif!l ce.i
aco"eră ca"!lD *!"ă "ărerea meaB el "are a fi 6e!l 'erc!r
al "a,iilorD *i "artea o"!să (ieB aler,>& şi 6#!r>&
c! ari"ile &esfăc!teB ! #ătr> ce "oartă "e ca" !
orolo,i! şi $ m>ii K ca şi 'oartea K o coasă c! careB
f!rios şi $s"ăim>tătorB (rea să.i taie l!i 'erc!r
"icioareleD
Pe cealaltă "arte a foii a "atraB este $făţişată o
floare fr!moasă aflată "e (>rf!l !!i m!te foarte $altB
m!te "e care cri(ăţ!l s!flă c! "!tereDDD
Pe f*aia a cincea es&e desena& un &randafir 7floritB
aflat $ mi8loc!l !ei ,ră&ii fr!moaseB l>,ă ! ste8ar
scor#!rosB la "oalele căr!ia #ol#oroseşte ! i6(or c! a"ă
foarte lim"e&eB care se a6(>rle $ a&>c!riB &!"ă ceB mai
$t>iB trece "este m>iile a o m!lţime &e oamei ce
scormoesc $ "ăm>tD##
Pe cealaltă "arte a celei &e.a cicea foiB se află !
re,e ce "oartă $ m>ă ! sat>rB c! care (rea să.i "!ă "e
sol&aţi să căsă"eascăB $ faţa saB o m!lţime &e co"ilaşiB
ale căror mame "l>, la "icioarele ecr!ţătorilor oamei
$armaţiDDD
D*mnul Cram*is7 $ce"e să &ea seme &e eră#&areDDD La
ce "oate folosi &escrierea at>t &e amă!ţită a !or
&esee a căror semificaţie ! o "oate $ţele,eJ
Alc)imist!l reia fir!l "o(estiriiDDD
666
Afl>&!.se $ "osesia cărţii l!i A#ra)amB ale cărei
"!teri !riaşe ! le c!oştea $că "rea #ieB Nicolas
Flamel se stră&!i c! ! 6el eo#osit să.i "ătr!&ă
taieleD *e ac!m $aiteB toate lect!rileB st!&iile şi
me&itaţiile $i era! le,ate &e im"erioasa &oriţă &e a
$ţele,e secret!l acestei cărţi &e ma,ieD Tim" &e mai #ie
&e &o!ă6eci &e aiB st>& retras $ si,!rătatea camerei
saleB el $şi $tre#ă cartea n fiecare /i#
Tim" &e mai #ie &e &o!ă6eci &e aiB el $cercă c!
$(erş!are să "ătr!&ă sim#olistica ima,iilor şi
metafora c!(itelorD Se im"re,ă &e ştiiţa )ermeticilor
şiB &e la Plato şi AristotelB află temei!rile materiei şi
rol!l celor "atr! elemeteL &atorită l!i A(iceaB me&ic
ara# &i secol!l al HI.leaB şi Na##alei i!&aiceB el
&esco"eri sim#olistica a!r!l!iB sem a#sol!t al "!rităţii
şi al ele(aţiei s!fleteştiD Nicolas $şi $s!şi lecţiile
t!t!ror marilor alc)imişti ai trec!t!l!i şi asc!ltă $tr!
tot!l &e "or!cile teolo,!l!i ,erma Al#ert cel 'areB &ate
celor care $cerca! să "resc)im#e "l!m#!l $ a!rB alc)i.
mist!l tre#!ie să fie &iscret şi tăc!tB el ! (a &e6(ăl!i
imă!i re6!ltat!l o"eraţiilor făc!teL (a loc!i &e"arte &e
oameiB $tr.o casă !&e (or fi &o!ă sa! trei camere
&estiate eG"erieţelorB (a tre#!i să fie &est!l &e #o,at
"etr! a "!tea face faţă c)elt!ielilor cer!te &e
eG"erieţele &e la#oratorB (a tre#!i să se ferească &e
orice le,ăt!ră c! "riţii şi o#iliiDDD
666
Cramois7 $şi arată !imireaC Oare cele a!6ite ! re"re.
6ită tocmai "ortret!l l!i Nicolas FlamelJ Co"ist!l
"ari6ia se stră&!ieB $tr.a&e(ărB să ! s!fle ici !
c!(>t &es"re cercetările sale şi !.şi $m"ărtăşeşte
s"eraţele &ec>t &oamei PerelleD El stă si,!ratic $
casa sa şi ! i(ită "e imeiB icio&atăB să "ătr!&ă $
$că"erile !&e s!t a&!ate l!crările sa(ateD '!ca sa
&e co"ist $i a&!ce ! (eit &est!l &e mare ca să "oată
să.şi "roc!re fără ,re!tate c!"toareleB foalele şi
metalele ecesare "etr! cercetăriD
666
*!"ă l!,i ic!rsi!i $tr.! &omei! al c!oaşterii
"e care !.l stă">eaB Nicolas a8!se la cocl!6ia că
!mai $(ăţaţii e(rei ar "!tea să.i &esc)i&ă "orţile
ştiiţeiD N!mai eiB se ,>&ea elB &eţiea! (ec)ea
$ţele"ci!e $ totalitate şi !mai ei era! $ stare să o
trasmităD *ar !&e i.ar "!tea $t>li "e aceşti $(ăţaţiJ
E(reimea "ari6iaăB efericită şi eG"rimatăB s!"!să la
e$cetate "ersec!ţiiB !eori toleratăB a&eseori
eG"!l6atăB mere! 8ef!ită &e e&ictele re,aleB ! mai este
alcăt!ită &ec>t &itr.o "o"!laţie sărmaă şi temătoareB
căci cei "!terici a! "ărăsit &em!lt mal!rile e"rimitoare
ale SeeiD Tre#!ie să mer,i ">ă foarte &e"arteB &icolo
&e PirieiB $ iima S"aiei catoliceB "etr! a &esco"eriB
s!# marm!ra măiestrit sc!l"tatăB s!# coloa&ele şi #olţile
&e
"iatră ale som"t!oaselor sia,o,iB $trea,a (italitate a
!ei filosofii ale cărei ră&ăcii se af!&ă $ a&>c!rile
istoriei omeiriiD
*!"ă ce a stat m!ltă (reme "e ,>&!riB am>>&!.şi
)otăr>reaB Nicolas Flamel se &eciseB $ sf>rşitB să
$m#race matia &e "eleri şi să se alăt!re e(la(ioşilor
care mer,ea! $ "rocesi!eB stră#ăt>& c>m"ii şi &r!m!riB
">ă la Sait.9acM!es.&e.Com"ostelleD Acest l!, "eri"l!
$i (a $,ă&!iB fără $&oialăB să $t>lească ! $(ăţat $
stare să "ătr!&ă taiele cărţii l!i A#ra)amD
Aşa se face că $tr.o #!ă 6i a a!l!i &e ,raţie 1;2@B
c! "!ţi $aite &e PaşteB Nicolas se alăt!ră celor careB
&e &ra,!l cre&iţeiB "oriseră $ această l!,ă călătorieD
Îarmat c! o &esa,ă şi c! ! #astoB el stră#ăt! toată
FraţaB mer,>& &i )a $ )aD C! "icioarele !mflateB c!
&e,etele $s>,erateB el se $&re"ta s"re loc!l !&e $l
m>a soartaD A8!seră $ S"aia şi ! &!"ă m!lt tim" era!
la Com"ostelle !&e $şi "!t!ră a,ăţa la "ălărie coc)iliaB
seme ale cre&iţei lor &e e6&r!ciat $ sf>t!l
$,ro"at $ acel locD Nicolas se "!se "e &ată să ca!te "e
!!l &itre !meroşii me&ici e(rei &i oraşB s"re a.i
arăta c>te(a "a,ii &i carteB "e care le ţiea c!s!te c!
,ri8ă $ "!l"aa )aieiD *i efericireB la $tre#ările
sale ! răs"!&ea! &ec>t oamei c! fete #ă!itoareL la
e(ocarea cărţii l!i A#ra)amB ,!rile am!ţea!DDD 0i (eise
(remea c>& tre#!ia să "orească "e &r!m!l &e
$toarcereDDD
'er,>& &i oraş $ oraşB Nicolas "!ea $tre#ăriB
cerşea şi im"lora răs"!s!ri şiB ">ă la !rmăB oroc!l $i
s!r>seD La LeoB ! e,!stor (eit &i ?o!lo,e.s!r.'er
"etr! afaceri $i s"!se că ştie ! $(ăţatB ! om $ţele"t
şi res"ectatB a căr!i ştiiţă este esf>rşităD I se s"!ea
maestr!l Cac)es şi era ! me&ic e(re! co(ertit la
catolicismB o fiiţă &e.o mare #!ătateB care se &e&icase
$,ri8irii ,rat!ite a săracilor &i oraşB fără $&oială că
acest om (a "rimi să se "!ă $ ser(ici!l !!i #ăr#at at>t
de res%ec&a<il %recum era e"la"i*sul 5lamei#
,ro6itor &e sla#B c! faţa #ră6&ată &e 6#>rcit!ri
a&>ci şi c! "ri(irea (ieB Cac)es $şi "rimi (i6itator!l
(eit at>t &e &e"arteB $l lăsă să "o(estească (is!l "e
care $l a(!sese şi $t>m"larea $ !rma căreia se afla $
"osesia taiicelor "a,ii şi tresări c>& a!6i
"ro!ţ>&!.se !mele l!i A#ra)amD *aB ştia &i #ătr>i &e
eGisteta acestei l!crăriB &em!lt "ier&!tăI A!6i&
acesteaB Nicolas $şi sf>şie că"t!şeala "eleriei şi i
arătă #ăr#at!l!i sf>t cele c>te(a "a,ii "!rtate c! el
&e.a l!,!l călătorieiD
K 0tiţi !&e se află cartea &i care "ro(i aceste
"a,iiJ $l $tre#ă me&ic!lD
K Nă&ă8&!iesc că.i (oi &a (esti #!e cel!i care ar
i6#!ti să &escifre6e aceste ei,meB răs"!se Nicolas la
fel &e e(a6i(D
Cu%ris &e #!c!ria acestei &esco"eririB maestr!l Cac)es
$i &e6(ăl!i o!l!i să! "riete ses!l asc!s al mis.
terioaselor semeD Petr! NicolasB tot!l &e(ei &itr.o
&ată clarC coasa ce tăia "icioarele !ei &i(iităţi era
Sat!r O"l!m#!lPB care fiGa merc!r!lB masacr!l co"iilor
i&ica eGtracţia s!lf!l!i acti( &i merc!r!l "asi( aflat
$ metalele o#iş!iteDDD Co(is "e &ată &e marea
$ti&ere a c!oştiţelor l!i Cac)esB Flamel $i s"!se că
"ose&ă toată l!crarea şi $i "ro"!se să.l co&!că "e
$(ăţat ">ă la ParisB !&e acesta "!teaB $ liişteB să
cos!lteB să tra&!că şi să iter"rete6e cartea l!i A#ra)am
n &*&ali&a&ea sa#
ci!&a (>rstei sale $aitateB Cac)es "rimi să:l
$soţească "e Ni.colas FlamelB fără să stea "e ,>&!ri
ici o cli"ăD *ar era c! e"!tiţă ca el să facă toată
această călătorie "e 8osD Petr! a.i cr!ţa #ătr>!l!i
"!terile se $m#arcară "e (as c! &estiaţia ?or&ea!GD *e
aici tre#!ia să mear,ă la ParisB Nicolas şi Cac)es
stră#ăt!ră re,i!i $tre,i &i Fraţa (or#i& &es"re
alc)imie şi e(oc>& $fricoşătoarele taie trasmise &e
$(ăţaţii e(rei $că &e "e (remea faraoilor E,i"t!l!iD
?ătr>!l mer,ea (oiiceşte "e &r!m!riB "!rtat &e ,>&!l
căB $ c!r>&B (a ţie $ m>ii cartea "ier&!tăB &ar
această eG"e&iţie fără sf>rşit $i măcia "!terileD Slă#iB
&e(ei "ali&B forţele "ărea! a.l "ărăsiD A8!s la Orl asB
at>t &e a"roa"e &e ţităB maestr!l Cac)es (omităB că6! la
"at $tr:! )a şi $ce"! să &elire6eD Îl c)ema fără
$cetare "e NicolasB $i era frică să ! fie "ărăsit &e
to(arăş!l să! &e &r!m1 $l ţiea &e m>ăDDD CarteaDDD car:
teaDDD aceste c!(ite re(eea! fără $cetareD Îaite &e a
m!ri şi a "ărăsi acest "ăm>t "etr! a c!oaşte "acea
(eşicăB el (oia să cos!lte carteaB să o ati,ăB să:i
iter"rete6e &eseeleB să a8!,ăB $ sf>rşitB să afle
toate taiele artei alc)imiceD *ar (oiţa m!ri#!&!l!i
a8!sese la ca"ăt!l ei şi acesta ! mai "!tea l!"ta
$m"otri(a #olii care.l co"leşeaB $ mite i se amesteca
tot!lB Paris!l şi S"aiaB $,er!l &i (isB A#ra)am
9i&o(!lB "l!m#!l o"ri& f!,a l!i 'erc!rDDD 'ai "omei o
!ltimă oară &e carteB a"oi "ri(irea $i &e(ei fiGăB ca"!l
i se rosto,oli "e aşter!t şi NicolasB c! e(la(ieB $i
$c)ise oc)iiD
A8!s acasăB co"ist!l rel!ăB !a c>te !aB foile
l!crăriiD 'aestr!l Cac)es $i &esc)isese căi "e care
si,!r ici ! le "!tea măcar #ă!iB ac!m se simţea &est!l
&e isc!sit $ arta sacră "etr! a iter"reta mesa8!l l!i
A#ra)amD C!"toarele &i "i(iţă ar&ea! 6ilicB to"ea
metal!lB amesteca elemetele şi alam#icele sc!i"a!
"icăt!rile "e care alc)imist!l le cercetaB c! iima "liă
&e s"eraţă şi cre&iţăD Tim" &e &oi aiB el $şi "!se
toate "!terile $ sl!8#a acest!i sco"B tim" &e &oi aiB
$cercăB $ fiecare 6iB marea trasm!tareB a(>& mere! $
străf!&!l s!flet!l!i amitirea "rieteoasă şi $ acelaşi
tim" &!reroasă a maestr!l!i Cac)esD
cele &i !rmăB că!tările sale f!ră $c!!ate &e
i6#>&ăD Îşi (a amiti $tot&ea!a &e acea cli"ă mi!ată
&i 6i!a &e %- a"rilie 1;5%B "!ţi &!"ă ora cici searaD
Î acea 6i şi $ acel mometB stra&a fremăta &e t!m!lt!l
"o"or!l!i ce se re(oltase $m"otri(a taGelor mari im"!se &e
&!cele &e A8o!B re,et!l re,at!l!iD Î tim"!l ăstaB
Nicolas !rmărea c! eGactitate şi "as c! "as i&icaţiile
cărţiiD Făcea &i o! ,est!rile &e at>tea ori re"etateB
rel!a amestec!rileB (aria catităţile &e "raf şi tim"!l
&ecocţiilorD *!"ă ce f!sese &e m!lte ori a"roa"e &e
a&e(ărB ac!mB $ sf>rşitB a8!sese la el şi reali6ase
"etr! "rima oară trasm!tarea la care &om!l Cramois7
a(ea să asiste mai t>r6i!B fii& !!l &itre "!ţiii
martoriD
666
Ac!m casa este c!f!&ată $ $t!ericB căci oa"tea
s.a lăsat &em!lt as!"ra Paris!l!iD *oama Perelle a&!ce o
l!m>are care ar!că "e "ereţi !m#re trem!rătoareD /ra(!l
ra"ortor este t!l#!ratD Po(estireaB eG"erieţaB
co(i,erea l!i FlamelB "ioasele sale fa"te ! alcăt!iesc
ici&ec!m "ortret!l !!i om lacomD Flamel trăieşte mo&estL
#o,ăţiile sale s!t "!seB $ $tre,imeB $ sl!8#a fa"telor
#!e şi a reli,ieiD N! eGistă om $ Paris care să !.i
c!oască ,eero6itateaC a costr!it "e c)elt!iala sa !
"ortal o! la Cimitir!l IoceţilorB a $6estrat
"ais"re6ece s"italeB a $ălţat trei ca"eleB a făc!t &aii
la şa"te #isericiB iar casele c!m"ărate &e el $ Paris
a&ă"ostesc familii săraceB care a! &oar &atoria &e a s"!e
6ilic c>te(a r!,ăci!i $ !mele "ro"rietar!l!iD Acest om
tre#!ie lăsat să coti!e a răs">&i $ 8!r!l l!i cre&iţa
şi #!ătateaB Cramois7 $l (a co(i,e "e re,e şi &e ac!m
$coloB $l (a cr!ţa "e #!!l Flamel &e orice i(esti,aţieD
c)i6>& !şa &!"ă "lecarea (i6itator!l!i să!B Nicolas
scoase ! s!s"i &e !ş!rareD Î tim"!l $tre,ii eG"erieţe
se tem!se &e $tre#ările "rea "recise ale trimis!l!i
re,el!iD Era $,ro6it la ,>&!l că l:ar %u&ea "edea
s&rig9nd= ,*&ul nu:i &ec>t o im"ost!răB şi "or!ci&
sol&aţilor să:l &!că la $c)is*area C-9&ele&# Nu:i era
teamă "etr! sieB la cei a"roa"e şai6eci şi cici &e ai
ai săiB ! mai s"era "rea m!lt &e la (iaţăB &ar se ,>&ea
la toţi efericiţii care:i mai aşte"ta! $că a8!tor!lD *i
fericireB ra"ortor!l se lăsase c!cerit &e alc)imieD
Nicolas şi &oama Perelle (or "!tea aşa&ar coti!a să
facă fa"te #!e#
Ei tre#!ise să.şi ăscocească ! trec!t alc)imicB să
&escrie l!,a că!tareB "resărată c! seme ma,ice şi c! "er.
soa8e misterioaseB a !ei călătorii iiţiaticeD Î
meseria sa &e co"istB Nicolas citise l!crări care făcea!
al!6ie la alc)imieB $şi amitea &e teGte ce "omeea! &e !
(estit ca#alist &i S"aiaB mort c! &o!ă s!te &e ai $
!rmăD A#ra)am #e E6raB !mit $ teGtele latie A#ra)am
I!&ae!sD Aceste "!ţie c!oştiţe i.a! fost &e.a8!s ca
să.l ima,ie6e "e EI!&e!l A#ra)amF şi cartea sa &e
iiţiereD Alc)imia (a fi s!rsa #o,ăţiilor saleB iar şir!l
&e s!"erstiţii şi temeri ce $co8oară misterioasele.i
"ractici $i (a $&e"ărta "e c!rioşi şi cle(etitoriD *e
fa"tB a!r!l "e care el $l $m"arte săracilor este le,at tot.
&ea!a &e o $t>m"lare foarte &!reroasăDDD
666
seara 6ilei &e %- a"rilie 1;5% K cli"ă fati&ică $
care mo&est!l co"ist &e(ei "!tre& &e #o,at K "atr! mii &e
oamei m>ioşi $aita! s"re "rimărieD Im"o"!lar!l &!ce &e
A8o!B !!l &itre re,eţii re,at!l!i ">ă la ma8orat!l
l!i Carol al 3I.leaB im"!sese oi &ări !!i "o"or co"leşit
&e şir!l &e im"o6ite meite să fiaţe6e ră6#oi!l
$m"otri(a A,lieiD '!lţimea "ră&ă clă&irea şi "!se
stă">ire "e ciocaele &e lem &e"o6itate aici $ (e&erea
!!i e(et!al ase&i!D Îarmaţi astfelB răsc!laţii K
#ote6aţi c!r>& ciocăari K $l că!ta! "e cel (io(atD
S"ectr!l mi6eriei o#se&a s"iritele şi măcia s!fleteleD
Tre#!ia ,ăsit ! ţa" is"ăşitor "etr! ,reşelile
re,et!l!iD Cie "!tea fi răs"!6ător &e eorocirile &i
acea (remeJ Cie sărăcea ţaraJ
0 Jid*"ii> Jid*"ii>
3!iet!l stră#ătea Paris!lB se am"lificaB măt!ra
icertit!&iileD Peste totB #ăr#aţii se a&!a! $ ,r!"!ri
şi cei mai f!rioşi &itre ei le s"!ea! celor e)otăr>ţi
că e(reii $şi
s!şesc #!!rile re,at!l!i şi $i af!&ă $ eorocire
"e creştiii e(oiaşiD Se alcăt!ia! mici ,r!"!ri &e oamei
ce mer,ea! $armaţi c! ciocaeB &ar şi c! #>teB măci!ci şi
tot ce "!tea lo(iB i6#iB !ci&eD
'>ia "o"!lară se $&re"ta $că o &ată s"re stra&a
RosiersB !&e trăia această com!itate (io(atăD 3io(ată
că era &iferită &e celelalteD Î Paris!l &i e(!l me&i!B
im"re,at &e o a&>că cre&iţă creştiăB e(re!lB costr>s
&e a!torităţi să eGercite !mai meserii le,ate &e #aiB
era om!l ce tre#!ia &etestatD O $trea,ă icoo,rafie
sim"listă şi $treţi!tă c! ,ri8ă &e cei iteresaţi $l
$făţişa ca "e !ci,aş!l l!i *!me6e!B ca "e cel ce.i
$fometea6ă "e ceilalţiB ca "e fiiţa &emoică şi c!
o#icei!ri ci!&ateB &e care te temiB &ar "e careB toto&atăB
o &eteştiD
Pe !licioarele &i cartier!l e(reiescB m!lte firme ce
a(ea! "e ele o "asăre semala! eGisteţa caselor &e
amaetD Aici se a&!a! #o,ăţiile familiilor creştie
aflate la str>mtoare şi acest sim#ol &e(ei re"e&e ţita
răsc!laţilor c!"rişi &e f!rieD '!lţimea &is"eratăB
aţ>ţatăB se re(ărsa "e stră6ile liiştiteB !rl>&!.şi !raD
E(reiiB o#iş!iţi c! accesele &e f!rie ale "o"oarelorB se
#arica&a! $ case şi stătea! asc!şi ">ă trecea f!rt!aD
*ar "orţile "ră(ălioarelor era! s"arte c! "icioarele şi c!
lo(it!ri &e sec!reD Îce"ea 8af!lD *e "ret!ti&ei (eea!
)aite $s!fleţite &e.o sf>tă m>ieD Aceste corte,ii 6,o.
motoase era! $c)eiate &e femeiB ele "!rta! sticle c! (iB
meite să aţ>ţe f!ria #ăr#aţilor şi să le &ea c!ra8!l să
să(>rşească marea is"ra(ă &e a &e(asta c>te(a cocioa#e
loc!ite &e o "o"!laţie terori6ată şi li"sită &e a"ărareD
'!lţimea trec! &e.a l!,!l #isericii
Sait.9acM!es.&e.la.?o!c)erieD St>& $ "ra,!l !şiiB
Nicolas o !rmări c!m se re(arsă şi fără să #a,e &e seamăB
se tre6i l!at &e această maree oarec!m ameiţătoareD 3oia
să se ţiă &eo"arteB &ar era $m"is &e m!lţimeD Nicolas
"ri(ea c! ateţie şi iima $i s>,eraD 3ă6! ! e(re! c! o
#ar#ă l!,ă şi al#ăB ce $cerca să se o"!ă (a&alilorB
efericit!l $cerca să le (or#eascăB &ar o lo(it!ră &e
#>tă $i cră"ă crai!lL m!lţimea (eselă coti!ă să
&e(aste6e tot!lB $ tim" ce răit!lB ce ,emea $tis la
"ăm>tB $şi "ier&ea s>,eleD Nicolas se a"ro"ie &e elB c!
si,!raţă că om!l (a m!riB oare mai a(ea tim" să.i (iă $
a8!torJ Nicolas $i s"ri8ii ca"!l şi rosti c>te(a c!(ite
&e m>,>iereDDD
K Prea t>r6i!DDD m!rm!ră #ătr>!l ra#iB "rea
t>r6i!DDD *ar &!meata "ari a fi ! om #!DDD
c>te(a c!(iteB m!ri#!&!l $i &e6(ăl!i loc!l !&e
$şi ţiea asc!să comoaraD AcoloB $ s"atele !!i lam#ri!
&e lemn c! mecaism secretB se afla! toate #o,ăţiile saleB
el $i cer! ec!osc!t!l!i să le ia c! sieB "etr! ca !
c!m(a să a8!,ă $ m>iile acestei )oar&e crimialeB $
sc)im#B Nicolas tre#!i să.i fă,ă&!iască că (a folosi tot
a!r!l "etr! a face #ie oameilorD N! tre#!ia să "rofite
&e a(ere "etr! el $s!şiB ! tre#!ia să &!că (iaţă &e
mare seiorB a(ea $ sc)im# &atoria să c)elt!iască ">ă la
!ltim!l #aB "etr! a răs">&i $ 8!r!l l!i fericirea şi a
!ş!ra $tr.o oarecare măs!ră ,relele s!feriţe ale
semeilor l!iD Fără să stea ici o cli"ă "e ,>&!riB
Nicolas $şi &ă&! c!(>t!l că (a face aşa c!m i se cer!seD
*o!ă s!flete e(la(ioaseB cel al creşti!l!i şi cel al
e(re!l!iB se $t>lea!B se $ţele,ea!B (eea! $ ati,ere
!!l c! celălaltD
n 7ngr*/i&*area de/*rdie ce 6&r!cia Paris!lB imei
! se miră c>& (ă6! o mata)ală &e omB c! c)i"!l s">B
t>r>& &!"ă elB &e.a l!,!l stră6ilorB ! c!făr c!
icr!staţii &e lem "reţios şi ferecăt!riD N! eraB
&esi,!rB &ec>t ! alt 8ef!itorD
Nicolas $ţelese foarte re"e&e că misi!ea ce.i f!sese
$cre&iţată &e m!ri#!& ! era &eloc !şor &e $&e"liitD
*acă $ce"ea să $m"artă săracilor #!!rile e(re!l!i
asasiatB c!r>& ar fi fost $tre#at &e !&e "ro(i aceste
#o,ăţiiB a"ăr!te "e eaşte"tateD Ce "!tea răs"!&e la o
asemeea $tre#areJ Armata re,ală $i că!ta $ tot oraş!l
"e ciocăarii ră6(rătiţiB &!"ă o 8!&ecată s!marăB trei
s!te &e #!r,)e6i f!ră s">6!raţi "etr! că "artici"aseră
la aceste mişcăriB $&re"tate mai $t>i $m"otri(a
e&ictelor re,eţeiD *acă (oia să res"ecte (oiţa sacră a
m!ri#!&!l!iB tre#!ia mai $t>i să "oată eG"lica s!rsa
acestei $m#o,ăţiri ra"i&eB tre#!ia să "oată face faţă
c!rio6ităţii şi 6(o!rilorDDD A(ea e(oie &e ! ca&r!
"etr! a!ra sa &e alc)imistB tre#!ia să "!ă la "!ct
s!#stit!ireaB care ar "ărea astfel ca o trasm!tareD
Nicolas $şi a&!se amite &e o (i6ită "e care o făc!se !!i
sa(at #ătr> ce că!ta "iatra filosofală &e mai #ie &e
"atr!6eci &e aiD Î 6i!a aceeaB &i ,reşealăB #ătr>!l
(ărsă o sare &e merc!r "e o moe&ă &e a!r şi moe&a că"ătă
$făţişarea ar,it!l!iD Nicolas FlameiB iteresat &e acest
feomeB l!ă moe&a şi $i &ă&! $ loc!l ei !a itactăD
A8!s acasăB a(! i&eea &e a aşe6a moe&a ar,itată $tr.!
cre!6et şi &e a "!e cre!6et!l $tr.! c!"torD A!r!l a(!
iar c!loarea &e la $ce"!tD Aşa a a8!s Nicolas să se
folosească &e acest "roce&e! "etr! a.i face "e oamei să
crea&ă $ "!terea l!i &e a reali6a trasm!tarea metalelorD
Petr! ca o moe&ă &e a!r Ec!retăF să ! "oată fi
rec!osc!tăB era &e a8!s caB $ "reala#ilB să ştear,ă
efi,ia re,el!i &e "e o faţă şi floarea &e cri &e "e
cealaltăB şlef!i& moe&a ">ă c>& &e(eea "erfect
ete&ăB &e asemeeaB tre#!ia şlef!ite mar,iile moe&eiB
">ă c>& acestea l!a! forma mar,iilor ,rămă8oarelor &e
merc!r o#ţi!te la ieşirea &i alam#icD
A"oiB "etr! ca aceste moe&e ete&e &e a!r să semee
c! ,rămă8oarele &e merc!r at>t &e #ie $c>t să te "oţi
$şelaB Nicolas le freca c! sare &e merc!rD *!"ă ceB "ri
acest "roce&e!B moe&ele &e a!r a8!,ea! să ai#ă c!loarea
ar,itie a merc!r!l!iB el le aşe6a $tr.o formă &e lem
i&etică c! cea folosită "etr! ,rămă8oarele &e merc!rD
nce% & &i acel mometB ,re! era &oar a sc)im#a "e
eo#ser(ate forma ce coţiea "lăciţelele &e merc!r c!
forma 7n care se aflau m*nedele de aur ac*%eri&e cu
mercur# ?n acest sco"B f!&!l c!(ei &e "iatră a(ea o
&es"ărţit!ră secretă $ careB $aite &e $ce"erea
eG"erieţeiB era asc!să forma c! moe&e &e a!rD PreteGt!l
folosit "etr! a "!e $ c!(ă forma c! "lăciţelele &e
merc!r era că acestea tre#!ia! "resărate c! ! E"raf &e
"roiectareF O&e fa"tB o "!l#ere metalică o#iş!ităP ce
"artici"a la trasm!tare şi "e care c!(a $l $m"ie&ica să
se risi"eascăD
C>& #ă,a m>a $ c!(ă ca să "!ă forma Emerc!rFB
Nicolas Flamel scotea "e eo#ser(ate "res!"!sa formă Ea!rF
&i lăcaş!l ei taiicB "etr! a o asc!&e $ loc!l
acesteia "e "rimaD A"oi alc)imist!l scotea forma c! moe&e
&e a!r ar,itate şi i.o arăta (i6itator!l!i să!B aco"erită
c! "ilit!ră metalicăD
L!i Nicolas !.i mai răm>ea &ec>t să o "!ă $
c!"torD ECoacereaF "!tea fi s!"ra(e,)eată "ri
&esc)i6ăt!răB asist>&!.se astfel la a"areta trasformare
a merc!r!l!i $ a!rC $ realitateB s!"rafaţa ar,itată se
to"ea s!# ifl!eţa căl&!rii şiB &e &e&es!#tB $şi făcea!
a"ariţia moe&ele &e a!rD
0i "etr! ca acest miracol alc)imic să fie şi mai
cre&i#ilB cel!i care.l făc!se !.i mai răm>ea &ec>t să
re!ţe c! e"ăsare la "!m!l &e moe&e &e a!r o#ţi!te c!
at>ta !ş!riţăDDD
666
C! tim"!lB Nicolas Flamel (a &esă(>rşi "ro"ria.i
ima,ieB el (a citi şi reciti teGtele alc)imiştilor şi se
(a "ătr!&e &e eleB ">ă c>& $şi (a fă!ri o le,e&ă
"erfectăD *!"ă (i6ita &om!l!i Cramois7B imei ! se mai
$&oieşte &e "!terile.i !riaşeB oameii $i #at la "oartă
fără $cetareB ei (i să.i ceară să le trasmită
$ţele"ci!ea saB să.i "!ă $tre#ări &es"re &esco"eririle
saleB iar re!mele l!i se $ti&e c!r>& ">ă la ,raiţele
re,at!l!iD *ar el ştie şi "resimte căB $tr.o #!ă 6iB (a
fi &esco"eritB şi că arcaşii re,el!i $l (or s">6!ra la
'otfa!coD Tre#!ie să f!,ăB să "ărăsească Paris!lB să.şi
"iar&ă !rma $ (re! ţi!t $&e"ărtatD Petr! a c!rma
orice cercetare şi "etr! a sti,e 6el!l &isci"olilor săiB
se )otărăşte să se &ea &re"t mortD At>t el c>t şi soţia
s!t #ătr>i şi moartea lor s!#ită ! (a mira "e imeiD
Aşa se face că $ &imieaţa 6ilei &e 11 se"tem#rie
1;@2B o (este $,ro6itoare stră#ate c! i!ţeală tot
cartier!l 'araisB &oama Perelle a m!ritD Oameii (i $
"rocesi!e la #iet!l NicolasB care "are sf>rşit &e &!rereD
Cei c>ţi(a "rietei a"ro"iaţi ce &efilea6ă "ri faţa
sicri!l!i aşe6at "e trei "ro"tele "ri(esc c! &!rere fota
li(i&ă a &oamei PerelleD Nimic ! arată că ea ar mai fi
$ (iaţăD *ro,!l "e care i.l &ă&!se Nicolas $ seara &i
a8! a(!sese ! efect s"ectac!losD *i cercetările sale
reieşea că acele "late f!seseră folosite $că &e "e
(remea E,i"t!l!i atic &e către marii "reoţi care le
!tili6a! "etr! ca a"oi să E$(ieF morţiiD Ri,i&itatea
tr!"!l!i este at>t &e mare $c>t c)iar şi ciocl!l e
$şelatD C>&B &!"ă c!m e o#icei!lB el m!şcă &e,et!l mare
&e la "icior!l st>, al moarteiB ici o reacţie !
tră&ea6ă $şelăci!eaD
Sicri!l este #ăt!t $ c!ie şi aco"erit c! flori $
(e&erea $)!măriiB care !rmea6ă să ai#ă loc a &o!ă 6i
&imieaţăB $ 6oriD La că&erea o"ţiiB Nicolas se a"ro"ieB
se co(i,e că $ casă ! se află imei şi scoate c!
,ri8ă c>te(a c!ie care "ri& o sc>&!ră &e "e o lat!ră a
coşci!,!l!iD La l!mia sla#ă a l!m>ăriiB 6ăreşte o#ra6!l
&oamei PerelleD Iima $ce"e să.i #ată c! "!tereD 0i
&acă &ro,!l a omor>t.o c! a&e(ăratJ Nicolas scoate &i
#!6!ar ! mic flacoaş &e sticlă şi $l &est!"ăD *i el se
răs">&eşte ! miros acr! şi "!tericD Nicolas Flamel
a"ro"ie flaco!l &e ările &oamei Perelle şi se roa,ă
l!i *!me6e! să o "oată a&!ce la (iaţăD *!"ă c>te(a
mi!teB ea $(ie $cetB $că fasciată &e această
călătorie "e "ra,!l eat!l!iD Nicolas o a8!tă să se
ri&ice şi o &!ce s"re !şa &e &i &osB ce &ă $ stră&!ţa
ScriitorilorD AiciB $tr.o trăs!rică trasă &e ! mă,arB $l
aştea"tă ! "rieteD *!"ă ce se $m#răţişea6ă "etr! !ltima
oară c! &ra,!l ei soţB &oama Perelle "leacă $ oa"teD
Nicolas se $toarce la sicri!B "!e $ el "atr!
#!t!r!,i ,rele scoase &i so#ă şi $c)i&e sicri!lB #ăt>&
$ c!ie sc>&!ră c! "riciaD Această E$(iereF a &oamei
Perelle esteB $tr.! felB cea &e.a &o!a trasm!tare
făc!tă &e Nic*las 5lamel#
*!"ă $morm>tarea &e la Cimitir!l IoceţilorB soţ!l
"!e să se facă o sl!8#ăB a"ri&e trei6eci &e l!m>ări şi
$m"arte tot at>tea ">ii al#eD Î tim"!l acestaB "e
esimţiteB &oama Perelle "leacă $ El(eţiaB !&e este
"rimită &e cre&icioşii a&e"ţi ai alc)imieiB oamei
)otăr>ţi să o asc!&ă &e oc)ii l!mii "e falsa &ef!ctăD
Tot!l e "re,ătit c! mare ,ri8ăB &!"ă c>te(a l!i sa! "oate
&!"ă c>ţi(a aiB Nicolas (a (ei &!"ă eaB ! $aite &e a
fi 8!cat şi el !ltima come&ie a morţiiD
Dar aces& %la mi!ţios ela#orat "are a &a ,reşD Tim"
&e mai #ie &e &o!ă6eci &e aiB Nicolas trăieşte
si,!ratic şi foarte oc!"atB $ căs!ţa sa &e "e stra&a
'ari(a!sD Ce se $t>m"lăJ *e ce ! "leacă s.o $t>lească
"e &oama Perelle care.l aştea"tăJ
Petr! căB &!"ă ce a 8!cat at>ta tim" rol!l &e
alc)imistB a &o#>&it o mare ştiiţă $ această artă
)ermeticăD Ac!m el cre&e că "oateB c! a&e(ăratB să
"resc)im#e "l!m#!l $ a!rD *oama Perelle tre#!ie să ai#ă
$că "!ţiă ră#&areB c!r>& (a &eţie secret!l a#sol!tD
C!"toareleB alam#ic!rile şi (asele &e sticlă !.i mai
sl!8esc &oar să.i "ăcălească "e c!rioşiB Nicolas $cearcăB
c! a&e(ăratB să să(>rşească marea trasm!tareD Aii trec
şi Flamel este a"roa"e &e c!oaşterea a#sol!tăB c!r>& $şi
(a "!tea ati,e ţita fialăB (a a8!,e să &omie
metaleleD *ar el !.şi cosacră tot tim"!l st!&i!l!i
materieiB $aite &e a &is"ăreaB (rea să lase o mărt!rie
"etr! secolele (iitoareL Nicolas scrie $ termei
e6oterici re6!ltat!l &esco"eririlor sale şi cei care $şi
(or fi $s!şit c!oştiţele (ec)i (or "!teaB fără
,re!tateB să $ţelea,ă ses!l asc!s al o"erei saleB
itit!lată umar fil*s*fic=
A"a c! Foc!l se #ateB iar $m"otri(ă.i
Foc!.şi $alţă f!l,ere şi lăciiD
0i c! "!tere l!"tăB
Stră"!,eB i6,oeşte. mare 6#!ci!mD
Iar &acă. (e,)e ştii să staiB
@edea:"ei < n&uind %rin aer
O s!flare (eioasăB
O "!tre&ă &!)oareDDD
*!"ă ce.şi termiă l!crareaB Nicolas Flamel "oate să
&is"ară &itre cotem"oraiD El !rmea6ă calea &oamei
Perelle şi itră $ le,e&ăD
De acum 7nc*l*1 d*ar /"*nurileB am"lificate c! o
mitolo,ie s"ecifică e(!l!i me&i!B e $,ă&!ie să &ăm &e
!rmele l!i Nicolas şi ale &oamei PerelleD 4otăr>& să
"ărăsească re,at!l Fraţei $ 6i!a &e %1 martie 1+15
"etr! a se &!ce să.şi re,ăsească soţiaB #ătr>!l
alc)imist lasă $ !rma l!i le,e&a !!i om care ! !mai
că a ,ăsit taia "ietrei filosofaleB &ar care a şi &omiat
toate misterele (eite &i străf!&!l (rem!rilorD El a
şti!t să fie o (eri,ă i&is"esa#ilă $tre marii ma,iciei
ai E,i"t!l!i faraoilor şi oameii &e ştiiţă ai
(iitor!l!iD 0iB "ritre $fricoşătoarele taie "e care le
&eţieaB se află şi cea a lo,e(ităţiiB form!la tiereţii
"rel!,iteB taia care $ţi $,ă&!ie să trăieşti o mie &e
ai fii& $ "!terea (>rstei şi care $&e"ărtea6ă moarteaB
acest o#stacol $ calea c!oaşteriiD Nimei ! mai ştie
form!la şi tot!şi Nicolas o c!oşteaD *acă !B c!m se face
că 'ar,otB ser(itoarea saB l.a (ă6!t f!,i& "ri Paris $
seara 6ilei c>& era $morm>tatJ 0i c!m se eG"lică fa"t!l
că t>l)arii ce.a! scotocit "ri morm>t!l l!i .a! ,ăsit
aici &ec>t işte #!căţi &e lemJ
Î I&iiB Nicolas $cearcă să se facă !itatD *ar
alc)imiştii şti! că el &eţie marile taie şi a&eseoriB $i
,ăsesc !rma şi se &!c la el să.i ceară $(ăţăt!ră sa!
(re! c!(>t $ţele"tD Nicolas răs"!&e $tot&ea!a celor
care (i să.l $tre#eD N!mai că tre#!ie să ştii să.i
asc!lţi s"!sele şi să.i iter"rete6i lim#a8!l metaforicD
Călători& $ Oriet "etr! re,ele L!&o(ic al HI3.leaB
"e la 121: K &!"ă a"roa"e trei secole &e la "res!"!sa
moarte a l!i Flamei K Pa!l L!cas $t>leşte $ oraş!l
t!rcesc ?r!sa ! &er(iş care.i (or#eşte &es"re alc)imie şi
filosofieD
K A&e(ăraţii filosofi c!osc taia &e a.şi "rel!,i
eGisteţa ">ă la o mie &e ai şi &e a se feri &e toate
#olileD
K *ar il!str!l FlamelJ $trea#ă frace6!lD *eşi a &es.
co"erit "iatra filosofalăB el a m!rit s!# toate formeleDDD
*er(iş!l i6#!ceşte $tr.! )o)ot &e r>sB a"oi
coti!ă c! (oce şo"tităB făc>&!.i această ci!&ată
mărt!risireC
K N!B !B (ă $şelaţiI Flamei e (i!D Nici el şi ici
soţia sa ! şti! $că ce $seamă moarteaD N! s.a!
$m"liit trei ai &e c>& i.am lăsatB şi "e !!l şi "e
celălaltB $ I&iiL el este !!l &itre "rieteii mei
cre&icioşiD
Acest t!rc face "arte &itr.! mic ,r!" &e $ţele"ţi
care călătoreşte "ri l!me şi se &!ce "erio&ic 7n Indii
%en&ru a se 7nfru%&a din cu"9n&ul lui 5lamel#
Fără $&oială că şi astă6i eGistă #ăr#aţi şi femei
care ca!tă "iatra filosofală şi c!oaşterea a#sol!tă
!rmări& "ri $trea,a l!me "e iiţiaţii care &eţi
această c!oaştere şi a! meirea să o trasmită celor ce
s!t ,ata să o "rimeascăD Ei se $&rea"tă !eori s"re /oaB
!&eB $ cel mai fr!mos oraş &e "e melea,!rile i&ieeB
trăieşte o "erec)e &e oamei $tre &o!ă (>rsteB sim"atici
şi #l>6iD ?ăr#at!l $i "rimeşte $tot&ea!a "e (i6itatori
c! "rieteieB ! răs"!&e &irect la $tre#ările ce i se
"!B &ar searaB $ faţa mării ce!şiiB el le s"!e "o(eşti
eGtraor&iareB $ care se coto"esc &ra,oiB form!le
c)imice şi o cre&iţă sim"lă $tr.! *!me6e! !i(ersalD
Desig!r că imei .a $&ră6it (reo&ată $ faţa
acest!i "ersoa8 c!lti(at şi ori,ial să facă (reo al!6ie
la (ec)ea le,e&ă a l!i FlamelD *e altfelB acest #ăr#at
(i,!rosB c! faţa tă#ăcităB ce (or#eşte c! ,re! frace6aB
! seamăă &eloc c! ima,iea "e care l!mea o "ăstrea6ă
&es"re alc)imist!l "ari6iaD *ar l!cr! ci!&atB el $şi
"lăteşte toate &atoriile c! moe&e ete&e şi rot!&e &i
a!r c!ratDDDQ
2
CA,ERINA DE MEDICI
0I
DECAPI,A,UL @4R(I,4R
Cateria &e 'e&ici $şi trece m>iileB materB "este
!merii c!"rişi &e fe#ră ai re,el!i Carol al IH.leaB
efericit!l ei fi!D C! ! ,est liiştitorB ma,icia!l
Cosimo R!,,ieri le s"!e să răm>ă $ colţ!l $t!ecat al
ca"eleiD 'ama şi re,esc!l ei moşteitor sta! emişcaţiB
s!t amorţiţi &e fri,B iar liiştea "arcă $cărcată &e
s"aimă le măreşte emoţiaD P!ţi mai &e"arteB arlec)i
l!mios $(ăl!it &e ra6ele soarel!i filtrate "ri
(itrali!l m!lticolorB mic!ţ!l e(re! "ri(eşte c! oc)ii
măriţi &e !imireD Este #!imacC a fost l!at şi a&!s aici şi
&esco"eră &ecor!l l!,!#r! c! o teamă ce.l face să "resimtă
că ar "!tea fi (ictima !ei ele,i!iriD *acă ! ar fi
$co8!rat &e ra6ele soarel!iB i s.ar "!tea (e&ea cămaşa
&e ! al# imac!lat şi faţa "ali&ă ca (ar!lD
Altar!l a fost or>&!it c! mare ,ri8ăC masa sf>tă
este aco"erită c! o ">6ă ea,ră şiB $ faţa
ta#eracol!l!iB "atr! l!m>ări K aşe6ate $ cele "atr!
colţ!ri K $ca&rea6ă "ecetea l!i SolomoD Î mi8locB se
află ! "otir &e metal e,r! c! s>,e $c)e,atL "e
lic)i&!l (>scos şi $t!ecat este aşe6ată o ostie al#ăD O
altă ostieB &e &ata aceasta ea,răB se află "e o ta(ă &e
ar,itD Îtr.o s!"er#ă sticl!ţă &e cristalB se ,ăseşte !
lic)i& &e c!loarea r!#i!l!iD
tim" ce m!rm!ră c!(ite ma,iceB R!,,ieri &eseea6ă
c! cretaB "e "ăm>tB trei cerc!riB a"oi a"!că "!mal!l c!
m>er $ formă &e cr!ce "e care $l "oartă la ci,ătoare
şi:l $fi,e c! (ioleţă $ altarB stri,>& &ia#olica
aa,ramă a sf>t!l!i !me al FecioareiC AiramD Toate
l!m>ările se sti, &itr:o &atăB "arcă s!flate &e o
"!tere ec!osc!tăD Pe altar ! mai străl!ceşte &ec>t
lic)i&!l fl!orescet &i sticl!ţa &e cristalD Co"il!l a
$m"ietrit &e fricăD Îsăşi Cateria &e 'e&ici $ce"e să
trem!reD Re,eleB măciat &e fti6ieB ,eme !şor şi "are
i&iferet la scea ce se &esfăşoară s!# "ri(irile saleD
acea cli"ăB itră "reot!l1 $m#răcat &i ca" ">ă:n
%icioare $ e,r!D E ! căl!,ăr iaco#iB caterisitD El
a"!că cr!cea $fi"tă $ lem!l altar!l!iB o ar!că "e 8osB
o răstoară şi o calcă $ "icioareB #ol#orosi& tot fel!l
&e (or#e ele,i!iteD A"oiB "reot!l "!e m>a "e co"ilD La
l!cirea sla#ă a sticl!ţei &e cristalB se "oate (e&ea c!m
mic!ţ!lB amorţit &e s"aimăB !:i o"!e o "rea mare
re6isteţăD Preot!l $l o#li,ă să $,)ită ostia şi $i
$c)i&e ,!raB c! forţaB "etr! a:l $m"ie&ica să sc!i"e
&i(ia s!#staţăD E o meto&ă &ia#olică &e a sili carea
(ie a '>t!itor!l!i să "artici"e la s!"lici!B $ acest
felB 4ristos s!feră fi6ic $ tr!"!l mic!l!i martirD
Co"il!l se 6#ate c! &is"erareB &ar 6a&aricD R!,,ieri
&esc)i&e ! c!făr ,re!B făc!t &i !ieleL "reot!l "!e
co"il!l $ c!făr şi $c)i&e ca"ac!lB lăs>&!.i ca"!l
afaraD Toată l!mea "ri(eşte ca )i"oti6ată s"re #ăiat!l
ce.i a"roa"e ştra,!lat &e ca"ac!l c!făr!l!i "e care
iaco#i!l $l a"asă c! toată "!tereaB #ăiat!l ar!că
"ri(iri $s"ăim>tate şi res"iră ,re!B făc>& să răs!e
s!# #olţile &e "iatră $,ro6itoarele.i ,emeteD
R!,,ieri ia "!mal!l şiB c! ! ,est ra"i& şi "recisB
$l $fi,e $ ,>t!l #ăiat!l!iD 3al!l &e s>,e ce ţ>şeşte
stro"eşte faţa &e masă &e "e altar şi cr!cea răst!rată "e
tre"teD A8!tat &e "reotB ma,icia!l "ri&e ca"!l c! m>aB
$l taie #r!sc şi ţi>&!.l &e "ăr!l ce şiroieşte &e s>,eB
$l roteşte s"re cei ce "ri(escB "etr! ca fiecare să.l
"oată (e&eaD A"oi se $&rea"tă re"e&e s"re altar şi $l
aşa6ă "e ostia ea,ră &e "e ta(ăD *!"ă aceeaB c!
"atrafir!l "ătat şi c! m>iile roşii &e s>,eB a&resea6ă
Sataei o i(ocaţie solemăB "or!ci&!.i să răs"!&ăB
"ri iterme&i!l ca"!l!i tăiatB la $tre#ările re,el!iD
A"oi se $toarce s"re Carol al IH.lea şi a&a!,ăC
K 3or#eşte şi a&oră.l "e SataaI Fă.l să te asc!lteI
Car*l1 7ngro6it &e această maca#ră ceremoieB răm>e
m!tD Fe#ra $l mist!ie şi ! ştie ce să ,>&ească &es"re
&răcesc!l s"ectacol la care a fost o#li,at sa asisteD *arB
&eo&atăB oc)ii 1 se )ol#ea6ă &e !imireL !B ! &elirea6ăB
ca"!l tăiat se mişcăI Oc)ii se &esc)i& şi se $c)i&B iar
#!6ele se $&e"ărtea6ă !şor !a &e cealaltăB lăs>& să
c!r,ă ! firişor &e s>,eD Freamătă şi rostesc $cet
c>te(a (or#eB la $ce"!t ! se $ţele,e imicB căci
(or#ele se "ier& $tr.! fel &e ,>l,>it e&esl!şitB &ar
a"oi se &isti, c!(i&ele=
K 'oartea (ie să te (i&eceDDD Cateria (a sal(a
FraţaDDD
S!r"ris şi toto&ată $s"ăim>tat &e această sceă
s!"raat!rală şi res"i,ătoareB Carol $şi $fr>,e starea
&e letar,ie şi stri,ă $ liiştea ca"eleiC
K L!aţi &i faţa mea acest ca"I L!aţi:l>
R!,,ieri şi Cateria $l s"ri8iă "e re,e şi "ărăsesc
c>t "ot &e re"e&e t!r!l castel!l!i 3iceesD Î acea 6i
&e %- mai 1-2+B ei se ,ră#esc să.l co&!că "e Carol la
L!(r!B itr>& $ fortăreaţa &e "e mal!rile Seei "ritr.o
trecere secretăB "etr! a asc!&e &e "ri(irile m!lţimii
ci!&ata eG"e&iţie a s!(era!l!i m!ri#!&D
Carol al IH.lea mai trăieşte $că cici 6ileB (e,)eat
&e &oică şi a,oi6>& $ "at!l să!D C>& se a"leacă s"re
elB &oica $l a!&e (or#i& $ &elir &es"re fatoma !!i
co"il e(re! &eca"itat şi &es"re fatomele )!,)eoţilor
masacraţiB &e a căror moarte ! coteeşte să se căiascăD
&imieaţa 6ilei &e ;: maiB #oala "are a se &omoli "e
eaşte"tate şi re,ele $şi reca"ătă c!oştiţaD Îl c)eamă
,ra#ic la că"ăt>i!l să! "e &!cele &QAle o şi "e re,ele
Na(areiB "etr! a &a acestor im"ortate "ersoalităţi ale
re,at!l!i c>te(a or&ie "reciseB $ aşte"tarea $toarcerii
fratel!i să! careB "etr! mometB &omeşte $ $&e"ărtata
PoloieB re,eţa $i (a fi $cre&iţată mamei saleD Oare el
$şi &ă seama că asc!ltă &e "or!cile ca"!l!i tăiatJ C!
s!flet!l !ş!ratB secăt!it &e "!teriB Carol c)eamă !
"reotD *!"ă ce se mărt!riseşte şi se m>t!ie &e tort!rile
ia&!l!iB $şi aştea"tă moarteaD Ea $şi (esteşte sosirea
"ri işte &!reri $,ro6itoare ce.i sfre&elesc "ie"t!lB "e
la ora "atr! &!"ă.amia6ăB moartea (ie să.l eli#ere6e &e
s!feriţe şi rem!şcăriD Pe &atăB Cateria &e 'e&ici "!e
m>a "e toată "!terea la care.i &ă &re"t!l re,eţaC
eG"erieţa &răcească făc!tă $ T!r!l *ia(ol!l!i &i
castel!l 3icees şi.a adus r*adele#
666
R!,,ieriB ma,icia!l "referat al am#iţioasei CateriaB
ima,iase &e m!lt tim" acest s"ectacol $fricoşătorB &ar
$l "ăstra "etr! o $m"re8!rare $ care tre#!ia să
im"resioe6e "!teric s"iriteleD *ar a(ea e(oie să.şi
"re,ătească #ie tr!c!rile şiB mai alesB să ,ăsească
actorii care să 8oace $ această &ramăD
"ri(iţa "reot!l!iB R!,,ieri era liiştitD A(ea m!lt
(isat!l "rile8 &e a se co(i,e &e rec!oştiţa !!i
iaco#i tra&iţioalistB caterisit &e "a"aB căr!ia $i
sal(ase (iata (or#i&!.iB la (remeB &es"re o eG"e&iţie a
,ăr6ii re,aleB foarte )otăr>tă să.i "e&e"sească "e "reoţii
ră6(rătiţiD Î sc)im#B $ "ri(iţa co"il!l!iB l!cr!rile
era! mai &ificileD Se )otăr$ să ră"ească ! co"il &e "e
stră6ile Paris!l!i şi să.l costr>,ă "e mic!l "ri6oier
să 8oace scea iferalăDDD
Plim< ndu:se %e s&rada La"andi resB R!,,ieri o#ser(ase
"ră(ălioara !!i e,!stor $ care se 8!ca ! co"il ce
"ărea a fi săătos şi iteli,etD 'a,icia!l $l "ri(i c!
at>ta ateţie1 ic>t mama #ăiat!l!iB #ă!itoareB a&resă
trecător!l!i ec!osc!t (or#e &e ocară şi $i cer! să
"ărăsească loc!lD Tatăl #ăiat!l!i ri&ică &i !meriB
#o&o,ăi&D Era mirat că.şi (e&e soţia al!,>& !
e(et!al clietD R!,,ieri ! s"!se imic şi "lecăD El
(or#i c! &oi sol&aţi care.l aşte"ta!B le &ă&! or&ie şi se
$toarse &iscret la L!(r!D C>& co"il!l ieşi &i "ră(ălie
"etr! a.şi $t>li to(arăşii &e 8oacăB sol&aţii $l
$şfăcară şi.l ar!cară $tr.o trăs!ră care "ori $ mare
,oaă s"re 3iceesD R!,,ieri a(ea să (iă şi el "e &atăB
s"re a $ce"e re"etiţiileD
Ca "etr! ! s"ectacol &e ma,ieB el "re,ătise c>te(a
accesorii tr!cate ce trasforma! ca"ela &i t!r $tr.!
a&e(ărat &ecor &e teatr!D 'ai tre#!ia să.l co(i,ă "e
t>ăr!l Isaac să 8oace rol!l şi să asc!lte &e or&ieD
I6#!tiB făc>&!.i tot fel!l &e "romisi!i liiştitoareD Ca
! #! o#ser(ator ce eraB R!,,ieri ! se $şelase $
"ri(iţa calităţilor şi iteli,etei #ăiat!l!iD Ca să
re!şeascăB $şelătoria cerea ! 8oc "erfectD Î cli"a c>&
co"il!l era #ă,at $ c!făr!l &e !iele şi se "refăcea că
se o"!eB &!"ă ce.şi &ă&!se oc)ii "este ca" şi ,>f>ise c>t
"!t!se mai tareB R!,,ieri $i a"ăsa ca"!l $ f!&!l
c!făr!l!iB "etr! a.l face ime&iat să iasă afarăD *ar
ca"!l ce ieşea &i c!făr ! era &ec>t o co"ie făc!tă &i
cearăB ce coţieaB $ ,>tB ! mic re6er(or c! s>,eD
R!,,ieri se "refăcea că taie ca"!lB $l rotea c! m>&rieB
c>te(a sec!&eB s"re re,e şi s"re re,ia.mamă şi a"oi $l
&!cea la altarD Îtorc>&!.se c! s"atele s"re cei &e faţăB
el aco"erea scea c! tr!"!l şi asc!&ea ca"!l "e care
"reti&ea că.l tăiaseB răstim" $ care "reot!l $m"i,ea
c!făr!l $ s"atele altar!l!i şi &esc)i&ea ca"ac!lD Co"il!l
ieşea re"e&e şi se aşe6a s!# masăB fii& asc!s &e ">6a
ea,ră ce.o aco"ereaD R!,,ieri &est!"a ,a!ra făc!tă $
ta(ă şi ar!ca "ri ea ca"!l falsD Co"il!l $l "ri&ea şi
$şi m>8ea faţa c! s>,ele ce coti!a să c!r,ăD A"oiB $şi
scotea ca"!l "ri orifici!l taiicB $ acest tim"B
R!,,ieri a"ro"ia &e ,>t!l co"il!l!i c>te(a &atele "etr!
a a#sor#i !rmele &e s>,e şi mai ales "etr! a asc!&e c>t
mai #ie mar,iile ,ă!riiD Rest!l ! era &ec>t o l!,!#ră
come&ieD
666
C>& re,ele şi re,ia s.a! $tors la Paris $
to(ărăşia l!i R!,,ieriB "reot!l #lestemat ! a stat "e
,>&!ri ici o cli"ă şi a tăiatB &e &ata aceasta c!
a&e(ăratB ,>t!l co"il!l!iD As!"ra taielor ceremoiei
tre#!ia să &omească ! secret a#sol!tD
tim"!l acestaB "ăriţii mic!ţ!l!i Isaac aler,a! &i
casă $ casăB $şi alarma! (eciii şi #ătea! la !şile
t!t!ror "ră(ăliilorD 0i c! c>t că!ta! mai m!ltB c! at>t le
creştea teamaD Stri,ătele şi )o)otele lor &e "l>s se
amesteca! c! t!m!lt!l oameilor ieşiţi &e "ri caseD
Co"il!l &is"ăr!seB că6>& "ra&ă (re!!ia &itre t>l)arii
ce se $m!lţiseră $ oraş $ acele (rem!ri t!l#!riD *ar
it!iţia mamei $i s"!ea acesteia că (io(at &e crimă este
#ăr#at!l $ e,r! care &ă&!se t>rcoale "ri 8!r!l căs!ţei
lorD 3r! să se &!că s.o im"lore "e &oama Cateria să
"or!cească să.i fie că!tat co"il!lB e"!t>&!.şi $c)i"!i
că la ori,iea &ramei s.ar afla c)iar aceastaD *ar c!m ar
fi "!t!t fi "rimită &e mama re,el!i eaB o #iată e(reicăJ
0i femeia tre#!i să se m!lţ!mească să.şi "l>,ă fi!l
&is"ăr!tD
666
Petr! Cateria &e 'e&iciB ceremoia secretă &i T!r.
!l *ia(ol!l!i ! era &ec>t !rmarea firească şi
ie(ita#ilă a "asi!ii şi cre&iţei sale $ "!terile
oc!lteD *i fra,e&ă tiereţe ea că!tase a8!tor!l
(ră8itorilor şi al ,)icitorilorD UeoriB (iitor!l $i
f!sese "re6is c! o "reci6ie $fricoşătoareD
@es&i&ul N*s&radamus i:a g-ici&1 n 1...1 m*ar&ea
regelui Aenric al II:lea# Pa&ru ani mai & r/iu1 aces&
e"enimen& s:a %r*dus n &*a&e de&aliile %re/ise#
'a,icia!l să! "referat răm>e tot!şi R!,,ieriD Acesta
! e6ită să rec!r,ă la mari $sceăriB "!>& !eori $
8oc o $trea,ă tr!"ă &e com"liciD Aşa a făc!t $ 1-1:
c>&B la castel!l C)a!motB a "re6isB $tr.o o,li&ă &e
oţelB &esti!l &iastiei 3alois şi (iitor!l FraţeiD
Acest miracol a cer!t cici să"tăm>i &e "re,ătireD
R!,,ieri stătea $c)is $ ca#iet!l să! &e alc)imistB $
care imeiB ici c)iar CateriaB ! a(ea (oie să itreD
Această $că"ere era $t!ecoasăB căci l!mia "ătr!&ea c!
,re! "ri ,eam!rile (er6!iD Pe trei mese mari stătea!
clo&irele şi flacoaele ecesare com#iaţiilor alc)imiceD
Î coş!l so#ei se afla a&an*rul1 c!"tor!l ar&erilor
alc)imiceB o!l filosofalB cre!6ete şi alam#ic!riD U (as
c! a"ăB aşe6at $tr.! colţB folosea "etr! "!rificăriD
Parc)et!l era "resărat c! tot fel!l &e cărţi &e farmece şi
c! s!l!ri &e "er,ametD Î atmosferă se simţea ! miros &e
metă şi &e rici $căl6iteB aceste miros!ri ,rele
tre#!ia! să i6,oească s"iritele malefice şi să &istr!,ă
lar(ele "e care "!terile &!şmăoase le.ar fi "!t!t creaD
Pe (ec)ii "ereţi (ăr!iţi se "!tea! citi c>te(a form!le &e
e$ţelesB $ faţa ferestreiB ! astrola# era meit să
&etermie "o6iţia aştrilor şi o !riaşă cle"si&ră măs!ra
tim"!lD
R!,,ieri (erifică "etr! !ltima oară f!cţioarea
(estitei sale o,li6i &e oţel şi "!se $ mişcare
i,eios!l tr!ca8 c! care $l $6estrase ! foarte "rice"!t
lăcăt!şL "artea cetrală a o,li6ii se &esc)i&ea ca !
storB lăs>& &esco"erită o fereastră &re"t!,)i!larăD
?!c!ros să costate că tot!l era im"eca#il "re,ătitB
ma,icia!l $aită s"re cămi şi #ăt! &e trei ori $ 6i&!l
&e &eas!"raD Î $(eliş!l &e marm!ră a"ăr! o ,a!ră K
i&etică c! cea &i o,li&ă K şi $ această &esc)i6ăt!ră
e#ă!ită se i(i ! c)i" eliiştitD
0 ce"emJ $tre#ă om!l#
K N!B răs"!se R!,,ieriD N! (rea! &ec>t să cotrole6
&acă accesoriile s!t #ie aşe6ateD P!e la m!iat &o!ă
"er,ameteB "etr! a le face tras"areteL ele (or
re"re6eta o,li&a c>& o (om fi escamotatD Ume6eşte
ier#!rile &e la torţeB "etr! ca f!m!l să fie şi mai ,rosD
Îcearcă t!#!l ac!stic ce &ă $ cămiDDD
*i s"atele 6i&!l!iB fi,!rat!l făc! ce i se cer!seL
$ #!rla se a!6iB răs!>& şi am"lific>&!.seB o (oce ca
! (aierD
0 (ine1 /ise RuggieriD 3erifică şi cost!m!l
8!cătorilorD La #aii "e care li.i "lătescB acesta tre#!ie
să fie rol!l (ieţii lorI Fiţi ,ataB toţiB mă &!c s.o c)em
"e &oamaD Ast!"ă c! ,ri8ă ,a!raDDD
R!,,ieri stră#ăt! liiştit ,aleria ce &!cea s"re
oratori!l !&eB $,e!c)eată $ faţa altar!l!iB aşte"ta
CateriaD *esc)ise $cet !şa şi s"!seC
K A sosit cli"aB &oamăD Cer!l e este fa(ora#ilD
3eiţiD
Ea $l !rmăB foarte emoţioatăD C>& a8!seră $ mic!l
la#orator &e alc)imieB R!,,ieri $i arătă o "eriţă "!să "e
8os şi $i 6iseC
0 ,e!c)eaţi>
acea cămăr!ţă ! mai eGista ici re,iă şi ici
s!"!sB ci ! om ce oficia şi o #iată femeie ce:i cerea
ser(iciileD Cateria $,e!c)eD Î semi$t!eric!l
$că"eriiB ea ">&ea c! teamă ">ă şi cel mai mic ,est al
l!i R!,,ieri#
'aestr!l l!ă o "aă "e care o m!ie $tr.! "a)ar "li
c! ! lic)i& &e c!loarea s>,el!iD Pe "laca &e oţel a
o,li6iiB scrise c! litere e#raice cele "atr! litere
ma,iceC Ie)o(aB 'itratoB Elo)imB A&oaiDDD A"oi aşe6ă
o,li&a "e "artea &e &eas!"ra so#eiB la "ereteD Ar!că "e
foc "!ţi şofraB flacăra ">l">iB $m"răştii& ! miros
"!teric şi $ţe"ătorD R!,,ieri l!ă o cr!ce &e lem şi o
$&re"tă c! (>rf!l s"re focB cr!cea se $roşi şi $ce"! să
ar&ăB &ar ma,icia!l o scoase &i foc şiB folosi& ca"ăt!l
$e,ritB &eseă "e "ăm>t ! cerc &!#i!D
acest felB el crea ! c>m" ma,eticB aici $şi "!se
accesoriile i&is"esa#ile icataţiei saleC ! crai!
omeescB o ti#ieB o lam"ă c! flacăra "ali&ă şi ! mota
(i!B &ar a&ormit "ritr:o (ra8ă sa! &e (reo s!#staţă
ec!osc!tăB filtr! "!tericB căci mota!l $şi "ăstra $
som la#ele ţe"ee şi "ăr!l 6#!rlitD
R!,,ieri a&resă Cer!l!i r!,ăci!i $&el!,iD *ar ! se
$t>m"la imicD 'a,icia!l c>ta c>&B &eo&atăB &i
o,li&ă $ce"! să iasă ! or ,ros &e f!mD R!,,ieri ar!că
"e 8ăratic $că o m>ă &e şofraB &i foc ţ>şi o flacără
"ortocalieD Iscri"ţiile scrise "e o,li&ă &is"ăr!serăB
s!"rafaţa &e oţel l!str!it era mai clară &ec>t $aite şi
foarte străl!citoareD Cateria "ri(ea c! ateţie s"re a !
"ier&e imic &i această trasformare alc)imicăB (r! să se
a"ro"ieB &ar R!,,ieri $i făc! sem să ! se mişteD Cetr!l
o,li6ii &e(ei (a"oros şiB "ri f!mB $ce"! să se (a&ă !
s"ectacol ci!&atD
Cateria $şi rec!osc!B mai $t>iB "ro"rii co"iiD
Fracisc al II.leaB re,eleB făc! o rotire şi &is"ăr!D *!"ă
el !rmă CarolB care se $(>rti &e "ais"re6ece ori a"oiB c!
faţa sc)imoosită &e ,roa6ăB "ăr! că al!,ă c! #raţele o
fatomă i(i6i#ilăD Cateria se $toarse s"re ma,icia
s"re a cere o eG"licaţieB el $i s"!se că fiecare rotire
re"re6eta ! a &e &omieDDD Carol &is"ăr!D Re,ia $şi
rec!osc! a"oi "referat!lC "e A8o!B &ar aii "ărea! să fi
trec!t ca "ri mi!eB căci acesta &e(eise ! #ăr#at $
toată fireaD Îm#răcat $tr.! cost!m foarte $m"o&o#it şi
aco"erit &e #i8!teriiB el făc! cicis"re6ece rotiriD A"oi
se o"ri şi "ăr! că "ri(eşte o formă i(i6i#ilă ce 6ăcea "e
"ăm>tB c! &e,et!l arătător K "e care străl!cea ! iel
$m"o&o#it c! ! r!#i !riaş K $&re"tat s"re ce(a ce !
eGistaD Î acea cli"ă se a!6i ! (aietB ce se trasformă
$tr.! )orcăit siistr!D F!m!l &e(ei şi mai ,ros şi
tot!l "ieriD
ci!&a acestor "re(estiri siistreB Cateria &e
'e&ici ! "!t! să:şi $ă#!şe ! s!s"i &e m!lţ!mireD
*atorită Cer!l!iB &iastia &e 3alois ! a(ea să se sti,ă
$căD Pri(i (iitorul cu mai m!ltă seiătate şi se ,>&i
să facă "ace $tre "rotestaţi şi catoliciB "!>& astfel
ca"ăt !or l!"te fără rost#
*ar f! tre6ită &i (is!rile sale &e o,li&a ce $ce"!
&i o! să (i#re6eD Î or!l &e f!mB $şi făc! a"ariţia !
#ăr#atB "e careB la $ce"!tB Cateria !.l rec!osc!D
Pri(i&!.l c! mai m!ltă ateţieB $i o#ser(ă tr!"!l $&esat
şi ro#!stB aco"erit c! o "latoşă $cisă c! o eşarfă &e
mătase al#ăD Pri(irea.i (ieB ,!ra.i #at8ocoritoareB as!l
ca ! cioc &e (!lt!rB toate aceste &etalii 1 se "otri(ea!
l!i 4eric &e ?o!r#oB )!,)eot!l ră6(rătitD O &ată c!
acea a"ariţieB aatema $&e"ărtată &e Coroaă "etr! o
cli"ă a"ăsa &i o! as!"ra Fraţei şi soarta re,at!l!i
"ărea să se le,e &e această ram!ră "e care o !ra &e
moarteD 4eric &e ?o!r#o se rotiB (eselB &e &o!ă6eci şi
!! &e oriI Cateria $c)ise oc)iiB e"!t>& să mai "ri.
(ească această sceă teri#ilăD R!,,ieri făc! c>te(a
,est!ri liiştitoare şi $i cer! &oamei să.şi re,ăsească
stă">irea &e sieD Cateria o#ser(ă că o,li&a $şi
recă"ătase cosisteţa iiţialăD Iscri"ţiile e#raice
rea"ăr!serăL a"oi mota!l se tre6i şi $ce"! să mia!e
at>t &e ci!&atB $c>t Cateria &e 'e&ici tresăriD
O,li&a &e la C)a!mot ! miţiseD R!,,ieriB $ acea
6iB ! făc!se &ec>t să il!stre6e şi să com"lete6e
"rofeţiile "riete!l!i să!Nostra&am!sD Fracisc al II.lea
a(ea să moară &!"ă c>te(a să"tăm>iB $ 6i!a &e +
&ecem#rie a a!l!i 1-1:D Carol al IH.lea (a &e(ei re,eB
&ar Cateria (a ţie $ m>ii fr>iele re,at!l!iD Prea
i!#it!l ei A8o! $i (a !rma la "!tere s!# !mele &e 4eric
al III.leaB a"oi coroaa (a trece la m!lt )!liţii ?o!r#oi
şi 4eric al I3.lea se (a !rca "e troD
C>& o,li&a tăc! iarB R!,,ieriB c! o (oce ca(eroasăB
c! ! ,est am"l! şi c! oc)ii fiGaţi s"re cerB făc! o
!ltimă "rofeţieC
K Feriţi.(ă &e Sait./ermaiB el (ă (a a&!ce moarteaI
Cateria &e 'e&ici ! !ită icio&ată ici o,li&a
ma,ică şi ici "re6icerea ce i se făc!seD Ea $şi coti!ă
(iaţa a(et!roasăB &ar se feri &e L!(r!B "etr! a ! se
a"ro"ia &e #iserica Sait./ermai.lQA!GerroisD *e
asemeeaB ea "ărăsi castel!l Sait./ermaiB &i a"ro"ierea
Paris!l!iD La #ătr>eţeB se cre6!B $ sf>rşitB eli#erată
&e ameiţarea "e care o c!"ri&ea! aceste c!(iteL
cosi&era că a i6#!tit să &e6mită !ltima "rofeţie a
astrolo,!l!iB feri&!.se c! ,ri8ă &e l*curile ce %ur&au
numele mul& &emu&#
1-5@B fii& foarte #ola(ăB Cateria &e 'e&ici
socoti că e #ie să se "re,ătească "etr! ! sf>rşit
creştiescD Afl>&!:se la castel!l să! &e la ?loisB ea a
trimis &!"ă "reot!l la care se mărt!risea &e o#iceiD *i
efericire1 aces&a nu fu ,ăsit şiB $ loc!l l!iB $i f!
a&!s "rim!l "reot $t>lit "e cori&oarele "alat!l!iD *!"ă
ce o asc!ltăB "reot!l $i &ă&! $m"ărtăşaiaL at!ci ea $l
$tre#ă cie esteC
0 un& a<a&ele de C-a<lis###
K *ar c!m (ă !miţiJ
0 Julien de ain&:Germain###
Cateria scoase ! s!s"i "rel!, şiB c! o (oce
liiştităB m!rm!răC
K At!ci s!t "ier&!tăDDD
C>te(a ore mai t>r6i!B $şi &ă&ea !ltima s!flareD
Pre(estirile ma,icia!l!i o !rmăriseră ">ă $ !ltimele
cli"e &e (iaţăD
R!,,ieri şi.a eGercitat $că m!lţi ai meseria &e
astrolo,B !6>& &e "rotecţia l!i 4eric al II.lea şi a"oi
&e cea a mareşal!l!i CociiD Că6!t mai t>r6i! $
&i6,raţie "etr! că se com"romisese n&r:un c*m%l*&
m%*&ri"a lui Aenric al III:leaB el f! co&amat la ,alere
şi a"oi iertatD *!"ă ,raţiereB $şi "ărăsi rol!l "rime8&ios
&e ma,iciaB "etr! a a8!,e ! #ătr> c!mseca&e care
făcea almaa)!ri şi "re6icea (iitor!l s!# !mele &e 9ea
R!er#er!sD Îaite &e a m!riB $l i6,oi "e "reot!l ce
(eise să.l $m"ărtăşească şi ref!6ă să se mărt!riseascăD
Îtr.o $fricoşătoare oa"te a a!l!i 111-B (eciii l.a!
a!6it scoţ>& işte stri,ăte ,roa6ice şi &imieaţa l.a!
,ăsit fără (iaţăD S.a s"!s că f!sese s!,r!mat &e *ia(olD
BB ! BB
CAAN4@A
0l
AEC4INII *IA3OLULUI
'>a l!,ăB fiă şi rasată a l!i Casao(a se "ier&e $
"ăr!l mătăsos şi e,r! al 9a(otteiB &e,etele $i $oa&ă şi
&e6oa&ă #!cleleD T>ăr!l "are c! tot!l a#sor#it &e acest
8oc c>&B &eo&atăB $m"ietreşteB &esc)i&e oc)ii mariB $şi
"ri(eşte m>a şi !.şi "oate stă">i ! stri,ăt &e !imireD
9a(otte $toarse ca"!lB ş!(iţele.i &es"letite "ar a c!r,e
"e &e,etele fr!mos!l!i ca(alerB la $ce"!t ! (e&e imicB
&arB &eo&atăB 6ăreşte c!m &i "ăr!l ei a"are ce(a ,al#e
şi sc>teietorD Este ! #a &e a!rB ! #a a&e(ăratB ce
"oate fi "i"ăitD
0 Este al tă!B căci (ie &e la tieDDD 6ice Casao(aB
$ti6>&!.i #a!l c! scli"iri mi!ateD
Ul!ită şi fasciatăB 9a(otte ia re"e&e moe&aB o &!ce
la ,!ră şi m!şcă 6&ra(ă &i ea s"re a se co(i,e că.i a.
&e(ăratăD N!B !.i ici o il!6ieD '!lţ!mităB sc)iţea6ă !
s!r>s &e rec!oştiţă şi "!e #a!l &e a!r $tr.o "!,ă &e
"e sca!DA"oiB !it>&!.se fiGB c! o "ri(ire ar6ătoare la
Casao(aB $i s"!e c! (oce esi,!răC
K 3ra8a ta e !l!itoareD Poţi re"eta acest miracol ori
&e c>te ori (reiJ
Casao(a $i arată că ! are imic $ m>iiD A"oi $şi
ri&ică m>a st>,ă s"re o#ra6!l 9a(otteiL $şi mişcă
&e,etele ca şi c!m ar !rma să mai a"ară o moe&ăL &ar !
se mai "etrece imicD Casao(a $şi "ri&e m>a st>,ă c!
m>a &rea"tă care ">ă at!ci se s"ri8iea "e mar,iea
"at!l!iD Urmea6ă ! fermecător #alet al &e,etelorB &!"ă
care &i "ăr!l 9a(ottei se i(eşte o o!ă moe&ă &e a!rDDD
C!m ar "!tea 9a(otte să re6iste !!i #ăr#at ce.i $
stare să facă o asemeea mi!eJ Casao(a "are că a !itat
ci!&ata a"ariţie a moe&ei şiB fericitB se lasă "!rtat &e
farmecele 9a(otteiD *i c>& $ c>&B fata $şi f!rişea6ă
m>a $ ş!(iţele.i &e "ăr şi tra,e &e ele c! ! mic ,est
er(osB &ar 6a&aricB #!clele răm> ster"eD Î căl&!ra
(erii italieeB ea se s!"!e &e #!ă (oie t!t!ror
ca"riciilor Ema,icianuluiC# Casan*"a are ,ri8ă să !
$m"i,ă 8oc!l "rea &e"arteB fata este $că (ir,iă şi
acest te6a!r &e "!ritate tre#!ie "ăstratD
K *ra,a mea 9a(otteB ! c!m(a 8oc!l ostr! te e.
m!lţ!meşteJ
K *im"otri(ăB răs"!&e ea s!"!săB $mi face m!ltă
"lăcereD
0 De ac!m $aiteB te (ei c!lca $ fiecare oa"te $
camera meaB căci tre#!ie să mă co(i, e! $s!mi căB $
oa"tea marii o"eraţi!i ma,iceB te (ei afla $ starea $
care tre#!ie să fiiDDD
'area o"eraţi!e ma,icăDDD Casao(a a se&!s.o "e
această &omişoară $ !mele ştiiţelor e6otericeB el s.a
$fr!"tat &i tiereţea ei $ !mele s"iritelor asc!se $
$t!ericD Era $ a!l 12+@B la $ce"!t!l (eriiB şi
Casao(a sosise le C s ne de c &e"a /ile# Cu au&*ri&a&ea
demiurgului a&*&%u&ernic1 el se in&r*dusese n casa l!i
/eor,io Fra6iaB ! ţăra #o,at ce cre&ea că stă">eşte o
comoară asc!să !&e(aB $ a&>c!rile "ro"rietăţii saleD
Casao(a $l asi,!ră că o ceremoie misterioasăB a cărei
taiă !mai el o ştieB (a o#li,a forţele $t!eric!l!i
să.i &e6(ăl!ie loc!l !&e se află comoaraD 0i iată că
tatăl fetei a8!,e la c)erem!l ca"riciilor l!i Casao(aD
'a,icia!l se istalea6ă coforta#il $ casa om!l!iC
&eclar>&!.se iter"ret!l "!terilor $t!eric!l!iB el cere
o cameră c! &o!ă "at!ri şi o aticameră c! s"ălătorD E
)otăr>t să o s!"!ă "e fata cea mare a "rea ai(ei sale
,a6&e t!t!ror ca"riciilor sale amoroaseC
K Am ea"ărată e(oie &e o c!sătoreasă (ir,iăB $
(>rstă &e "ais"re6ece ">ă la o"ts"re6ece aiB m &ar
această fată tre#!ie să "ăstre6e taiaB ca şi toţi
ceilalţi &i casăD
Casao(a s"!e aceste (or#e ca "e o ameiţareC &acă
fata (a s!fla (re! c!(>tB $trea,a o"eraţi!e (a &a
,reşB &racii care scormoesc "ri $t!eric se (or ri&icaB
#eţi &e m>ieB şi comoara asc!să $şi (a "ăstra "e
(eşicie taiaB !rm>& să ! mai fie (ă6!tă icio&ată &e
oc)ii m!ritorilorD N!.i e(oie să s"!ă mai m!ltC Fra6iaB
$e#!it la ,>&!l că ar "!tea să "iar&ă comoaraB o
"ro"!e &re"t c!sătoreasă c)iar "e fiica l!iB 9a(otteD
A(>& cosimţăm>t!l tatăl!i şi $ "ro"ria.i casăB
a(et!rier!l se lasă $ (oia firii l!iB s!"!>&.o "e fată
la toate 8oc!rile "er(erse ale ima,iaţiei sale
&esfr>ateD
Pen&ru a:i da de lucru tim"!l 6ileiB Casao(a o
"!e "e 9a(otte să l!cre6e o cămaşă &e $B c! m>eci lar,i
şi c! ,l!,ăB a"oi $i "or!ceşte să coasă la ! loc şa"te
"er,ameteB "e care &eseea6ăB la imerealăB cot!r!ri
ci!&ate şi litere i&escifra#ileB s"!>& că &e toate
acestea are a#sol!tă e(oie "etr! i(ocarea s"iritelorD
*!"ă ce face aceste "re"arati(eB ca(aler!l $şi "etrece
tim"!lB $ c)i" "lăc!tB $ &!lcea to(ărăşie a 9a(otteiD *e
altfelB fata !.şi mai asc!&e #!c!riaB ea este
$&ră,ostită &e atotşti!tor!l ei iiţiatorC
K *acă e c!lcăm $m"re!ăB stricăm ce(aJ $tre#ă eaB
c! falsă e(io(ăţieD
K N!B &ra,a meaB c! co&iţia ca t! să fii (ir,iă $
6i!a marii o"eraţi!iB ăsta e si,!r!l l!cr! ce tre#!ie
res"ectatD
*e ac!m $coloB 9a(otte şi Casao(a ! se mai "ărăsesc
ici o cli"ă şi.şi "etrec o"ţile c!osc>& "lăcerile
e#!eşti ale simţ!rilorD *eşi &e"ra(at şi li"sit &e
scr!"!leB Casao(a ! (rea să o com"romită $ c)i"
ireme&ia#il "e 9a(otte şi se "oartă ca ! ,etilomD Îşi
"lim#ă m>iile &i#ace "e tr!"!l feteiB fără $să să treacă
&e ,raiţa care ar face &i ea o femeieD *i &e,etele
a#ile ale l!i Casao(a a"are $că o &ată o moe&ă &e a!rB
fata $şi asc!&e comoara $ "!,ăB fără să 6ică imic şi
fără ca măcar să tresarăC miracol!l a &e(eit "etr! ea !
l!cr! o#iş!itD
*ar c!m tatăl "are a fi eliiştitB 9a(otte tre#!ie să
se "refacă a se iteresa &e &ra,a l!i casetăD Ca sem
cocret al !ei "re6eţe oc!lteB &i "i(iţă se a!& $
fiecare oa"te lo(it!ri $ă#!şiteD
S!t s"iri&!şii $sărciaţi să (e,)e6e as!"ra comoriiB
$şi s"!e #iet!l Fra6iaD
Ai>& $ m>ă o lam"ăB Casao(a se aşa6ă l>,ă !şa ce
&!ce $ "i(iţă şi aştea"tă c! )otăr>re ca "!terile
&răceşti să se facă simţiteD Acest li#er.c!,etător ştie
"rea #ie că ! (a a"ărea imeiB fa"tele &e "e cealaltă
l!me !.l "reoc!"ă &elocB &arB &itr.o &atăB a!&e işte
6,omote (ei& &i a&>c!riL s!t lo(it!ri re,!lateB ca
acelea "e care le.ar face ! "istil !riaşB m>!it c!
"!tere $tr.! ,i,atic mo8ar &e #ro6D *ar iată că !şa se
&esc)i&e $cetB sc>rţ>ie &i ţ>ţ>i şi se $c)i&e #r!sc c!
! 6,omot secD Casao(a face o sărit!răB &esc)i&e !şa şi
ri&ică lam"aB c! ,>&!l că (a &esco"eri (re! tr!cD Nimic
s!s"ectD 3e&eB "ri $t!ericB işte forme care se &!c şi
(i $tr.! #alet tăc!tD *e"arteB "e c>m"B flăcările &a.
sea6ăB alcăt!i& ! s"ectacol ma,icD *ar Iată.l "e
Fra6iaB care (ie să.şi $t>lească #iefăcător!lD
K S!t s"iri&!şii ce "ă6esc comoaraB s"!e Casao(aD
siea l!i el este $să foarte t!l#!rat şi $cearcă
să &e6lege firele enigmei#
Flăcăr!ile $i s!t c!osc!teD A (ă6! acest feome
climatic a&eseori K şi $ toată ItaliaD *ar oare ce să fie
c! lo(it!rile ce se a!& &i "i(iţă şi c! !şa care se
&esc)i&e şi se $c)i&e si,!răJ Cie sa! ce $şi face
simţită "re6eţa $ acest felJ Oare el $s!şi a că6!t
(ictimă (re!!i "!,aşJ N! c!m(a s"iritele (or c! a&e(ărat
să.şi #ată 8oc &e ! ecre&icios şi ! &e6măţat c!m e elJ
N! c!m(a $i trimit seme ameiţătoareB meite să.l
silească să re!ţe la şarlataieJ La ,>&!l ăstaB
Casao(a ri&ică &i !meri şi "ri(irea i se $ăs"reşteD
*acă eGistă c!m(a s"iriteB at!ci să facă #ie să trem!re
şi să am!ţeascăB &emoii să ca&ă $ "ră"astieB &ia(olii să
se $toarcă $ asc!6ătoarea lorB căci elB ele,i!it!lB
$şi (a #ate 8oc &e toţiB c)em>&!.i la o ceremoie cara.
,)ioasăB !mai #!ă să.i "ăcălească "e "rostăaciI
C! c>te(a 6ile mai $aiteB Casao(a $i s"!sese
ţăra!l!i că (ra8a ! are "!tere &ec>t $tr.o seară c!
l!ă "liăD Î oa"tea aceea (eise momet!l să.l c)eme "e
?el6e#!t şi "e ciracii săiD 9a(otte tre#ăl!ise toată 6i!aC
tre#!ise să coasă $ cerc (reo trei6eci &e foi &e )>rtieB
orametate c! fi,!ri ei,maticeD Iată căB $ sf>rşitB se
lasă $t!eric!lD Casao(a $aitea6ă $ c!rteB ţi>& $
m>ii o #a,)etă ma,ică făc!tă &itr.o ram!ră &e măsliD
Păr!l &es"letit $i ca&e "e !meri $ ş!(iţe c>rlioţateL
aşe6ate "e ca"!l să!B "er,ametele c!s!te &e m>a "!ră a
fetei formea6ă ! fel &e coroaăB iar ateri!l al#B c!s!t
$ (e&erea acest!i ceremoialB $i aco"eră $m#răcămitea
"rofaăD Î(eşm>tat $ cămaşa.i imac!latăB Casao(a
seamăă c! ! a&e(ărat "reot al !!i c!lt ci!&atB c!
"re&icator!l !ei cre&iţe $fricoşătoareD Cerc!l &e
)>rtie e aşe6at "e &alele ce aco"eră c!rteaD Casao(a se
a"ro"ie &e el c! "aşi $ceţiD *e "e #alcoB Fra6ia $l
"ri(eşte atetB c! iima #ăt>& &e emoţieD C!r>&B
s"iri&!şii $şi (or face a"ariţia şi.i (or &a comoaraD Căci
Casao(a are &ar!l să com!ice c! fiiţele imaterialeB
&eo&atăB (ră8itor!l $ce"e să (or#ească şi s"!e că (e&eB
&icolo &e 6i&!ri şi &e mormaele &e "ăm>tB EcasetaF c!
comoara $,ro"atăB &iamateleB r!#ieleB smaral&ele şi o
s!tă &e mii &e li(re &e "!l#ere &e a!rDDD A"oiB $co8oară
cerc!l &e trei oriB rosti& c!(ite &e e$ţelesB această
melo"ee $l $tăreşte "e Fra6ia $ cre&iţa l!iC Casao(a
esteB c! a&e(ăratB ! mare maestr! al ştiiţelor oc!lteL
ce fericire că a $t>lit ! asemeea iiţiatI
Casan*"a sare a%*i 7n mi2l*cul cercului1 se ,)em!ieşte
şi răm>e emişcatD P>ă şi cer!l "are că a $cremeitC !
or e,r! se o"reşte &i &r!m!l l!i c)iar &eas!"ra
(ră8itor!l!iB f!l,erele s"itecă $t!eric!l c! l!mia lor
trecătoare şi se "oreşte o "loaie toreţialăD Casao(a
simte că.şi "ier&e "!terileB f!l,erele ca& "ret!ti&eiB
t!etele #!#!ie m>ioaseD El ştie "rea #ie că cerc!l
ma,ic !.i &ec>t ! 8oc şi că toate acestea !.s făc!te
&ec>t ca să.l &!că &e as "e ! "rostăacD 0i tot!şiB &acă
l!cr!rile s!t a&e(ărateJ *acă "!terile $t!eric!l!i a!
fost c! a&e(ărat aţ>ţateJ 0i &acă ! *!me6e! atot"!teric
$şi $&rea"tă $m"otri(a l!iB eretic!lB m>ia Sa
emăr,iităJ Casao(a ! mai $&ră6eşte să iasă &i
cerc!l ma,ic "e care el $s!şi $l ima,iaseD Răm>e acoloB
$ţe"eitB ">ă c>& f!rt!a se "otoleşteD N!mai at!ci
c!tea6ă să se &!că să se $căl6ească $ casăB !&e
9a(otteB c! ,est!rile.i &ră,ăstoaseB $i re&ă "!tereaD
C)iar a &o!a 6i &imieaţaB Casao(a se )otărăşte să
"ărăsească acele loc!ri #>t!ite &e at>tea taie
eliiştitoareD *arB $aite &e a "lecaB tre#!ia să.i
(or#ească l!i Fra6iaB care.i foarte &e6amă,it că .a "!s
m>a "e comoarăD Se&!cător!l i(etea6ă o "o(este la care
tatăl 9a(ottei (a (isa tot rest!l (ieţiiD
K Cei şa"te &răc!şori ce "ă6esc comoara mi.a! s"!s c!
&e.amă!t!l ce să facB 6ice elB &ar am fost e(oit să ca&
c! ei la o $ţele,ere şi să ! mai &e6,ro" "reţioasa
comoarăB "e care s!t $sărciaţi s.o "ă6eascăD Ca
mărt!rie a #!ei lor cre&iţeB mi.a! lăsat (reo 6ece
moe&e &e a!rD
Fra6iaB !l!itB le ia c! ,ri8ăB ca şi c!m ar fi
sfiteD 9a(otte "l>,eB (ă6>& că a sosit ora &es"ărţiriiL
Casao(a o m>,>ie "e o#ra8iB sfăt!i&.o să se mărite c>t
mai re"e&e c! ! #ăiat c!mseca&eB căci ! mai e e(oie &e
(ir,iitatea ei "etr! (ră8iDDD Ea str>,e la "ie"t "!,a
$ care s!ă moe&ele &e a!r ăsc!te &i căl&!ra
$m#răţişărilorD *!"ă ce.i &ă o !ltimă săr!tare frăţească
"e fr!te şi.i face c! m>a ! sem &e rămas.#!B
a(et!rier!l o "oreşte la &r!mB fă,ă&!i& că se (a
$toarce c!r>&B a&ică &e $&ată ce &răc!şorii i.o (or
$,ă&!iD *ar mai s!t at>tea femei ce tre#!ie i!#ite şi
at>ţia ai(i care tre#!ie "ăcăliţiDDD
666
Casao(a $şi s!#8!,ă amatele c! moe&ele sale
E(ră8iteFB făc!te &i a!rD *ar c!m a(et!rile sale s!t e.
!mărateB el tre#!ie să.şi "roc!re această #o,ăţie &e
!&e(aD Ce meto&ă "oate fi mai #!ă &ec>t să 8oci cărţi şi
să fii si,!r că (ei c>şti,aJ *arB #ie$ţelesB oroc!l
tre#!ie ! "ic a8!tatD 4a6ar&!l i.a &at "rile8!l s.o facă
$ tim"!l călătoriei sale la ParisB $ 12-:D C!rio6itatea
l!i mere! trea6ă l.a $&emat să frec(ete6e cele#r!l
tri"o! al l!i 9ea L)omoierB aflat $ a"ro"iere &e Palais
Ro7alD Î 6i!a $ care Casao(a "ătr!&ea "etr! "rima
oară $ acest locB (reo trei6eci &e #ăr#aţi $şi măs!ra!
"!terile 8!c>& cărţiDU!l &itre ei $i reţie ateţiaB
om!l se !meşte &o Pe&roB Casao(a este fasciat "e &ată
&e fel!l c!m acest com"atriot al să! ştie să ţiă cărţileD
*o Pe&ro face "e "rost!lB eG"resie ce.i s"oreşte !r>ţeia
şi o#oseala feţeiD *ar are m>ii s!"er#e şi toate
mişcările sale "ar armoioase şi "erfect cotrolateD
Casao(a simte că s!# această "!rtare (oit "rimiti(ă se
asc!&e o $şelăci!eB şi tot!şiB imicB &ar a#sol!t imic
! arată că s!# oc)ii l!i se "etrece (reo coţcărieD
Casao(a &e(ie foarte c!r>& ! o#iş!it al ta(erei
&e l>,ă Palais Ro7alB el $i o#ser(ă c! ateţie "e toţi
cei &i 8!r şi $cearcă să afle tot!lB co(is că m>i
&e(reme sa! mai t>r6i! (a &esco"eri taia l!i &o Pe&roD
Îtr.o searăB c>& (reo 6ece 8!cători se ră6#oia! $tre
eiB r!i>&!.seB &o Pe&ro este &at $ (ilea, &e
a&(ersar!l să!B căr!ia $i (ie $ ,>& să !mere cărţileB
la sf>rşit!l "arti&eiD S!t 6ece cărţi $ "l!sD Pă,!#aş!l
$şelat (e&e roş! &e m>ieB c!"ris &e o mare f!rieB $l
ameiţă "e trişor şi.i cereB !rl>& la elB să.i &ea
$a"oi #aii "ier&!ţi $ a8!D *o Pe&roB #ie$ţelesB !
are &e !&e să.i "lăteascăD Casao(a "ri&e &i 6#or mo.
met!lB iter(ie şi ,eerosB se oferă să.l &es"ă,!#ească
&i "li "e "ă,!#aşD La isisteţele "atro!l!iB
eliiştit la ,>&!l că sca&al!l (a $tia re"!taţia
local!l!iB 8!cător!l "rimeşte acea &es"ă,!#ire (eită &e
la ! ec!osc!tD 0i $ tim" ce efericit!l "ă,!#aşB !
"ic mai $seiat la faţăB $şi !mără #aiiB Casao(a $i
&!ce "e &o Pe&ro &e"arte &e acel loc &e "ier6aieD
*i rec!oştiţă şi "etr! a satisface c!rio6itatea
o!l!i să! "rieteB &o Pe&ro $i &e6(ăl!ie secretele artei
sale &e trişorD El esteB $ "rim!l r>&B ! mare maestr!
$ ale filăriiB mişcare ce costă $ $m"ărţirea cărţilor
$tr.! a!me felC $ loc &e "rima carte i se &ă
8!cător!l!i a &o!aD ?ie$ţeles că această şmec)erie !.i
folositoare &ec>t &acă ştii ce cărţi ai $m"ărţit &i
"ac)etD Petr! astaB &o Pe&ro a&!ă cărţile &e "e masă c!
m>a &rea"tăB $ tim" ce ri&ică "ac)et!lB "e care.l ţie
$ cealaltă m>ăD *e,etele &e la m>a st>,ă &esfac
&iscret "rimele trei sa! "atr! cărţiB "etr! a le re"eraD
A"oi str>,e c! ,ri8ă "ac)et!l &e cărţiB $ tim" ce m>a
&rea"tă "!e cărţileB c! feţele asc!seB &i o! "e masăD
*o Pe&ro "reci6ea6ă căB a&eseoriB aşa6ă &eas!"ra
cărţilor &e 8oc alteleB &iaite "re,ătite şi #ie$ţelesB
i&etice c! cele folosite $ "arti&a 8!catăD Petr! a le
"ăstra &eas!"ra "ac)et!l!iB el rec!r,e c! s!cces la falsa
lor amestecare şi tăiereD
Petr! a reali6a falsa amestecareB &o Pe&ro ia
"ac)et!l c! m>a st>,ă şi ţie cărţile "e care (rea să le
a&a!,e c! &rea"taB $tre &e,et!l mare şi arătătorB a"oi
"!e tot rest!l "ac)et!l!iB carte c! carteB !a &eas!"ra
şi alta &e&es!#t!l cărţilor c!osc!teB fără să le "iar&ă
&i oc)i ici o c!"ăD *eci cărţile c!osc!te se află la
mi8loc!l "ac)et!l!iD Petr! a le a&!ce &eas!"raB el "!e
cărţile care le aco"eră &e&es!#tD A"oi mai e şi tr!c!l
care costă $ a $&oi "!ţi a!mite cărţi &e 8ocD Ai>&
"ac)et!l $ m>a st>,ăB &o Pe&ro $&oaie m>i m!lte cărţi
&i cărţile &e &eas!"raB str>,>&!.le mar,iea $tre
&e,et!l mare şi &e,etele o"!se ale m>iii &re"teD AstfelB
&!"ă tăierea cărţilorB "e mar,iea lor se "oate (e&ea o
mică fis!răD
Lu & "ac)et!l &e cărţi $ m>a st>,ăB &o Pe&ro se
"reface că taie cărţileB mişcare care costă $ a $toarce
"ac)et!l c! "artea &e 8os $ s!sD *e,et!l mic &e la m>a
st>,ă ser(eşte &re"t ">r,)ie fiGată $ loc!l !&e cartea
e !şor fis!ratăB ">r,)ie c! care se ri&ică 8!mătatea &e
s!s a "ac)et!l!iB $ tim" ce &e,etele m>iii &re"te $alţă
s"re m>a st>,ă 8!mătatea &e 8osD 9!mătatea &e s!s se
aşa6ă "e "alma st>,ăB cea &e 8os a8!,>& &eas!"raD
Pe Casao(a $l "asioea6ă aceste mişcări a#ileD El le
re"etăB "etr! "ro"ria.i "lăcereB ">ă c>& i6#!teşte să
le eGec!te "erfectB socoti& că $tr.o #!ă 6i $i (or fi
de f*l*s#
Fii& ! sim"l! ca(aler italia $că ec!osc!tB el
tre#!ie să $cerce c! orice "reţ să "ătr!&ă $ l!mea
ele,ată a celor &e la C!rteD S"re a i6#!tiB ştie că
tre#!ie să.i !imeascăB să.i s!r"ri&ă şi să.i farmeceD
La 7nce%u&1 se im%une ca u oracol ca"a#il să stea &e
(or#ă c! s"iriteleB ca ! "re6icător a căr!i "ri(ire (e&e
&icolo &e l!mea (i6i#ilăD Îtr.! salo !&e se află
a&!ată cea mai $altă societateB el oc)eşte la $t>m"lare
! #ăr#atB i se a&resea6ă foarte "oliticos şi $i s"!e
să.şi "ri(ească cei şase l!&o(ici "e care.i are la elB
asc!şi la "ie"t!.i &e #ătr> a(arD L!mea e !imităB
femeile $ce" să ş!şotească şi să isiste ca #ăr#at!l
să.şi ,olească "!,aL acesta stă "e ,>&!riB &ar ">ă la
!rmăB la isisteţele celor &e faţăB face ce i se cereD C!
"ărere &e ră!B $şi răstoară "!,a "e o măs!ţăDDD *i ea
se rosto,olesc şase l!&o(iciB st>ri& eGclamaţii &e
et!6iasmD Nimei ! (ă6!seB &esi,!rB c!m Casao(a se
a"ro"iase &e #ătr>!l marc)i6B se a"lecase s"re el şiB $
tim" ce acesta "ri(ea ai!reaB $i l!ase "!,aB se &!sese
$tr.! colţ retrasB !mărase #aiiB se $torsese şiB
$m"i,>&!.şi (ictima ca &i ,reşealăB "!sese la loc "!,a
f!ratăB c! ! ,est ra"i& şi a#ilD Tot rest!l ! (a mai fi
&ec>t o "!ere $ sceăD
As&fel1 &re%&a&1 oameii a8!, să crea&ă &es"re
Casao(a că este ! is $6estrat c! &ar!ri eGce"ţioaleD
E &est!l să &esc)i&ă ,!raB ca t!t!ror celor &e faţă să li
se "ară că a!& rosti&!.se c!(ite s!"raat!raleD Acest!i
mare $(ăţatB acest!i s"irit s!"eriorB i se cer sfat!ri şi
"re6iceriD3ie să.l cos!lte &!cesa &e C)artresDPri
mi8locirea l!iB ea se "l>,e s"iritelorB (or#i&!.le
&es"re &i6,raţioasele coş!ri ce.i aco"eră faţaB
asc!6>&!.i fr!m!seţeaD Casao(a se lea,ăă "e ! sca!
a!ritB c! oc)ii "e 8!mătate $c)işiB ca şi c!m ar asc!lta
o (oce lă!tricăD ?r!scB se ri&icăB $şi "iroeşte "ri(irea
"e o "irami&ă &e c!#!ri ri&icată "e masă şiB c! o (oce
ca(eroasăB ca şi c!m c!(itele i.ar (ei &e &icolo &e
morm>tB $i arătă &!cesei c!#!rile "e care tre#!ie să le
iaC
K L!aţi.l "e "rim!l &i r>&!l al &oileaDDD Pe
!rmător!l &aţi.l la o "arteDDD Pe al treilea "ăstraţi.lDDD
sc!rt tim"B "irami&a ri&icată c! ,ri8ă se &ăr>măB "e
masă ! mai s!t &ec>t &o!ă ,răme6i &e c!#!riB !a ce
tre#!ie $&e"ărtată şi alta ce (a &a răs"!s!l s"iritelorD
At!ciB Casao(aB aşe6>& c!#!rile la r>&B !!l c>te
!!lB şi citi& cifrele &e "e fiecare &i eleB se "oreşte
să facă tot fel!l &e calc!le com"licateD
K N!măr!l trei &i r>&!l al &oilea tre#!ie $m!lţit
c! !măr!l şase &i r>&!l !rmătorD O#ţiem astfel !măr!l
o"ts"re6eceB a o"ts"re6ecea literă &i alfa#et este erD
răs"!s!l $ce"e c! această literăDDD
E e(oie &e m!lte ore ca să tălmăceşti mesa8!l
s"iritelor "ri acest "roce&e!B răstim" $ care s"aima se
măreşteB iar mister!l creşteB ">ă c>&B ca $tr.o
a"oteo6ăB sol!ţia a"areB lim"e&e şi e(i&etăD Casao(aB
care a $(ăţat această ca#ală !merică &i (ec)i cărţi &e
(ră8itorieB $şi "resară fra6ele c! termei (oit o#sc!riB
l!aţi &i tratatele &e alc)imie sa! astrolo,ie la care se
a&a"ă 6ilicD El a a&!at $ "ere,riările sale c>te(a
oţi!i &e me&iciă ce.i s!t &e mare folos $ această
sit!aţie &e om "e care le ştie "e toateD Îşi a&!ce amite
că o&iioară a s!ferit şi el &e #oala astaD S"iri&!şii $i
s!flă &!cesei la !rec)e form!la alifiilor care.i (or re&a
fr!m!seţeaD Oracol!l are ,ri8ăB &e asemeeaB să.i "rescrie
! re,im se(er şi să se s"ele 6ilic c! a"ă &e ro6eD
*!cesa face tot ce i se s"!eB şiB &!"ă o"t 6ileB a"are la
O"eră c! faţa ete&ă şi c! "ielea ca "iersicaD
Din cli%a aceastaB $ saloaele "ari6iee !m#lă 6(o!l
că &rac!l &e italia are "!teri s!"raat!rale şi fiecare
se ,ră#eşte să.şi ofere "lăcerea &e a.l i(ita şi &e a.i
"!e $tre#ăriD Casao(a i6#!teşte astfel să itre $
!i(ers!l at>t &e $c)is al mi!atei societăţi "ari6ieeB
&e(ei& o fi,!ră le,e&arăD Este (ă6!t "ret!ti&eiB
fermec>& feteleB (ră8i&!.le "e mame şi am!6>&!.i "e
taţiD
*ar fr!mos!l ca(aler ! răm>e icio&ată "rea m!lt $
acelaşi locB el are e(oie &e s"aţii (asteB &e a(et!ri şi
&e mişcareD Îtors la 3eeţiaB află că ! local "e care
altă&ată $l frec(eta &i c>& $ c>& s.a trasformat $
tri"o!D Iată cel mai #! "rile8 &e a "!e $ "ractică
$(ăţăt!ra "rimită &e la &o Pe&roI Casao(a este "rimit
at>t &e #ieB $c>t ! $&ră6eşte să trişe6eB &ar
c!oştiţele &o#>&ite $i $,ă&!ie să se ferească &e
escroc)eriile a &oi trişori "e care $i &esco"eră ime&iatD
Î acea seară 8oacă "!ţiB &ar "ri(eşte $ 8!r atet şi
m!ltD Se am!6ă &i "li &e mae(rele l!i Al#ertoD Al#erto
a&!ce "ac)etele &e cărţi şi ser(eşte #ă!t!rileD
A"lec>&!.se "este meseB "ritre 8!cătoriB el şter"eleşte
! ţec)i &e a!r &i ,răme6ile ce se $alţă $ faţa
fiecăr!iaD C! o $&em>are &ia#olicăB asc!&e #a!lB
coti!>& să a&!că "a)areleD Casao(a $l tra,e &e.o "arte
şi ca să.i c>şti,e $cre&ereaB ia ! "ac)et &e cărţi şi $i
arată c>te(a fi,!riD P>ă la !rmăB $i "ro"!e să.l ia $
sl!8#a l!iB s"!>&!.i că !rmea6ă să.l a8!te să &!că la
#! sf>rşit o trea#ă ce se (a &o(e&i foarte "rofita#ilă
"etr! am>&oiD Atras &e c>şti, şi &e a(et!răB Al#erto
acce"tă c! et!6iasmD
A! trec!t &oi ai &e c>& cotesa ?elliiB o fostă
amată a l!i Casao(aB a termiat &e risi"it a(erea
ră"osat!l!i ei soţ şi trăieşte "e c)elt!iala il!str!l!i ei
se&!cătorD *ar $ l!Goasa.i casă ! se mai &a! ser#ările
&e o&iioarăB (iaţa ei e tristă şi si,!raticăD *e aceeaB
c>& Casao(a $i "ro"!e să or,ai6e6e c>te(a "arti&e &e
farao şi &e alte 8oc!riB ea acce"tăB foarte fericită că
astfel (a &a &i o! rece"ţiiB ca altă&atăD Cotesa are
&e"liă $cre&ere $ Casao(a şi.l lasă să or,ai6e6e
seratele &!"ă c!m (rea elD 9oc!l &e oroc fii& $ acea
(reme o a&e(ărată "atimă $ toate strat!rile societăţiiB
toţi se ,ră#esc să (iă $ saloaele cotesei s"re a.şi
risca &e #!ă (oieB c! ! "lăc!t fior &e teamaB $trea,a
a(ereD Casao(a "re,ăteşte c! ,ri8ă lo(it!ri im"ara#ileD
La ! sem al să!B Al#erto a&!ce ! "ac)et &e cărţi
$semateB ceea ce.i $,ă&!ie trişor!l!i să ştie c!loarea
cărţilorB fără să le $toarcăD *eseele com"licateB
re"re6et>& flori $lăţ!iteB cam!flea6ă "erfect micile
seme $ relief făc!te $aiteD Casao(a l.a $(ăţat "e
cre&icios!l să! Al#erto să $ţe"e &oar cărţile c! ! acB
o"eraţie $ !rma căreiaB "e &os!l cărţii &e 8oc a"are o
ri&icăt!ră im"erce"ti#ilăD Casao(a se eGersase să
rec!oască aceste mici ri&icăt!ri fără să le "ri(eascăB
&oar "i"ăi&!.le c! &e,et!l mare c>& $m"ărţea cărţileD
*ecarii şi fi,!rile ! a(ea! semeB as!l era $ţe"at
&iscret la mi8locB cele marcate c! !măr!l &oi $ cele
&o!ă flori &i colţ!riB cele c! !măr!l treiB $ cele trei
floriB "ătrariiB $ &o!ă colţ!ri o"!seB cele marcate c!
ciciB $ "atr! colţ!riB cele c! şaseB $tr.o floare i.
6olată şi $tr.!a alăt!ratăB cele c! o"tB $ cele trei
flori alăt!rate şi cele c! o!ăB $ floarea i6olată şi $
cele &o!ă flori a"ro"iateD
Petr! a a&ă!,a la "ac)et!l &e cărţi o serie s!"lime.
tarăB Casao(a i(etea6ă o strata,emă care să.l sc!tească
&e ser(iciile l!i Al#ertoD Ser(itorii ce.i asistă "e
8!cători s!t tot mai s!s"ectaţi &e com"licitate c!
trişoriiB &re"t care iter(eţiile lor tre#!ie limitate
c>t mai m!lt c! "!tiţăD Iată &e ce cotesa ?ellii
a&ă"ostea $tr.! salo retrasB $că &e la $ce"!t!l
"etreceriiB &oi com"liciD La ! sem al l!i Al#ertoB !!l
&itre ei a"are $ sala &e 8ocB ca şi c!m at!ci ar fi
itrat $ casăB se &!ce &e.a &re"t!l s"re Casao(a şi.i
str>,e m>aD /est!l ! miră "e imeiB iar com"licele "ro.
fită ca să.i strecoare ca(aler!l!i cărţile &e 8oc ce.i (or
$,ă&!i să &ea lo(it!raD Al#erto !rmea6ă să "re,ătească c!
isc!siţă tere!l "si)olo,icB at>t &e im"ortat $
trişarea la cărţiD Îcă &e la (eirea "rimilor 8!cători şi
c! m!lt $aite &e sosirea l!i Casao(aB el le (or#ise
&es"re stă">!l să! şi &es"re ,)iioaele "e care
,etilom!l le a(!sese $ "arti&a &i a8!B ceea ce.i
făc!se "e oas"eţi să "res!"!ă că acesta (a fi $tr.o
&is"o6iţie morocăoasăD OrB Casao(a se i(i c! s!r>s!l "e
#!6e şi "li &e ama#ilitateB ceea ce "ro&!se o se6aţie
,eerală &e !ş!rareD El trişă &e c>te(a oriB s"re a.i face
"e efericiţii ce "ier&!seră ">ă at!ci să rec>şti,e
c>te(a moe&eB "etr! caB "lec>& m!lţ!miţiB să mai (iă
şi $ altă searăD Casao(a folosi "rile8!l s"re a le s"!e
t!t!ror că e ,)iioist la cărţiB ceea ce al!,ă &i
mitea (iitoarelor (ictime orice #ă!ialăC sosise cli"a să
&ea l*"i&ura>
666
*ar marea şmec)erie a l!i Casao(a răm>ea ,ăsirea
moe&elor &e a!r $ "ăr!l sa! "e tr!"!l fr!moaselor l!i
"rieteeD El $(ăţase acest E!mărF &e la Al#ertoD La
foarte sc!rt tim" &!"ă "rima lor $t>lireB Casao(aB care
a&mirase at>t &e m!lt "rice"erea acest!i #ăiatB $i cer!
să.l atree6e şi "e elB ">ă (a şti să asc!&ă la fel &e
#ie ţec)iiiD N! "etr! a.şi f!ra "arteerii &e 8ocB ci
!mai "etr! a.şi s!#8!,a i!#iteleB aşa c!m (a face c!
ai(a 9a(otteD 'eto&a folosită era foarte sim"lăB &ar
ecesita m!lte re"etiţiiD Era e(oie &e m!lt eGerciţi! ca
să.ţi &e6(olţi m!şc)ii "almei &re"te s"re a "!tea ţie
asc!să $ ea o moe&ă &e a!rB fără ca mişcarea (re!!i
&e,et să.i tră&e6e "re6eţaD Petr! ca moe&a să Ea"arăFB
e &e.a8!s să o laşi să ca&ă "e &e,etele $&oite şi a"oi
s.o $m"i,i s"re (>rf!l lor c! a8!tor!l &e,et!l!i cel
mareD Tot!şiB e #ie ca $ tim"!l acesta să $&re"ţi
ateţia celei ce "ri(eşte s"re o mişcare i!tilă a m>iii
st>,iB $ tim" ce m>a &rea"tă ia o moe&ă aşe6ată &i
tim" "e mar,iea salteleiB &e eGem"l!D Î fel!l acestaB
Casao(a făcea să a"ară &i s!#ţiorile sa! &i "ăr!l
a&ora#ilelor sale i!#ite moe&e &e 6ece ţec)iiB ,est!rile
l!i era! at>t &e fireşti $c>t "etr! ele această fa"tă !
"!tea fi &ec>t eG"resia cocretă a !ei "!teri ma,iceD *e
fiecare &atăB Casao(a le cerea să "ăstre6e cea mai mare
taiă c! "ri(ire la aceste moe&e ale *ia(ol!l!iD *acă
s.ar (or#i &es"re astaB re"!taţia l!i &e se&!cător ar fi
!m#rităD Tre#!ie să s"!em căB o &ată c! trecerea ailorB
farmec!l şi is"ră(ile amoroase ale l!i Casao(a ! mai
era! at>t &e mari ca altă&ată şi că a"ariţia moe&elor &e
a!r cotri#!ia şi ea la fi&elitatea risi"itoarelor l!i
amateD Casao(a crea astfel ! cicl! &iscret E#ai K
&ra,osteFB ce.şi af!&ă ră&ăciile 7n&r:* magie
%urifica&*are#
666
C! trecerea tim"!l!iB s.a "ro&!s tot!şi ! feome
ci!&atD Casao(a a re!ţat c! tot!l să trişe6eB &ar
coti!ă să c>şti,eD Oare ! c!m(a $i a8!tă fatomele
i(ocate &e el &e at>tea ori $ ca&r!l !or ceremoii
#!rleştiJ /!rile rele s"! c)iar căB !eoriB "ac)et!l &e
cărţi "!s "e masă $ faţa l!i Casao(a se taie si,!rB
făc>& ! salt ra"i& şi a#ia "erce"ti#ilB ceea ce &!ceB $
c)i" ma,icB la o $m"ărţire a cărţilor ce.i este
fa(ora#ilăD *ar cei care s"! asta s!t a&eseori tocmai
st>8eitorii soţi ai a&oratoarelor fr!mos!l!i ca(alerD
Iar cele ce s!s"iă c>& trece misterios!l (eeţia
mai (isea6ă $că la a!r!l ma,icB c! "!teri at>t &e
t!l#!rătoareDDD
+
CAGLI4,R4
0i
PU,ERILE 5AN,AMAG4RIEI
C*n&ele de Cagli*s&r* şi soţia sa Lore6a $l $t>m"iă
"e car&ial!l &e Ro)a c! toate oor!rile &atorate
ra,!l!i să! şi se ,ră#esc să.l istale6e "e acel oas"ete
&e seamă $ salo!l cel mareD L!&o(ic &e Ro)a se află
"etr! "rima oară $ faţa cele#r!l!i ,)icitorB el "ri(eşte
c! mare c!rio6itate s"re #ăr#at!l mic şi $&esatB c! faţa
#r!ă şi c! fr!tea &e6,olităB ce.i $soţit mere! &e
#l>&a Lore6aB cea c! "ăr #lo& lăsat $ casca&ă "e
!meriD
Astă6iB Ca,liostro "are er(os şi o#ositB el
mărt!riseşte c! mare sim"litate că.i $că im"resioat &e
(i6ita oct!ră a fatomei l!i I!li!s Ce6ar şi "reci6ea6ă
căB &e altfelB el l.a frec(etat o&iioară "e &omitor!l
$cărcat &e ,lorieD Eer(at &e aceste (or#e iraţioaleB
car&ial!l $i face sem să treacă la fa"teB căci ! a
(eit &ec>t "etr! astaD Ca,liostro tace şi $şi a8!tă
soţia să facă !ltimele "re,ătiriB tra, "er&elele "etr! a
face $t!ericB aşa6ă sca!eleB "resară tăm>ie "e o so#iţă
c! 8ăraticD *e $&ată iese ! or ,ros &e f!mB c! miros
acr! şi "ersistetB ce i(a&ea6ă $că"ereaD Car&ial!lB
itri,atB se !ită la Ca,liostroB ce se aşa6ă $ faţa
soţiei saleB ei fac c! #raţele ! cerc $ 8!r!l so#iţei c!
8ăratic şi recită c!(ite ca#alisticeB &e e$ţelesB
mi!tele trecB &ar ! se $t>m"lă imicD Car&ial!l $ce"e
să &ea seme &e eră#&areD Pri(irea i se $ăs"reşte şi
s!r>&e #at8ocoritor şi sce"ticD Eer(atB el (rea să se
ri&iceB &ar $ faţa eG"resiei r!,ătoare a l!i Ca,liostro
acce"tă să !rmărească eG"erieţaD Î tim" ce fiGea6ă f!m!l
al#B mitea $i )oiăreşte ai!reaD *arB &eo&ată este tre6it
&i tor"oare &e o formă "e care o 6ăreşte "ri f!mDDD
Îtr.a&e(ărB (e&e o fi,!răB fi,!ra 9eaei &e La 'otteB
t>ăra sa amatăL i.ar "!tea rec!oaşte &itr.o mie "ăr!l
castai! şi fiB oc)ii &e ! al#astr! ites şi ,!ra roşie
c! #!6e lacomeD Trăsăt!rile se &eseea6ă c! claritate şi
"ar a se aşte &i rotocoalele &e f!mD N!.i (ie să.şi
crea&ă oc)ilor căciB c! o cli"ă $aiteB ,>&!rile $l
&!seseră tocmai la 9eaeDDD L!&o(ic &e Ro)a se ri&ică şi
(rea să ati,ă forma t!l#!rătoareB Lore6a (rea să.l
o"reascăB &ar el o &ă la o "arte şi $aitea6ă c! #raţ!l
$tisD Ci!&ata (i6i!e &is"areD
Ca,liostro "are eGte!atD Car&ial!l e c! tot!l &es.
c!m"ăitD El "!e c>te(a $tre#ări &es"re at!ra acest!i
s!r"ri6ător feomeD Stă">!l caseiB $ lim#a8!l să!B $
care c!(itele fraţ!6eşti se amestecă c! cele italieeşti
şi latieştiB "reci6ea6ăB c! m!ltă at!raleţeB că.i (or#a
&e o "ractică alc)imicăB mai "!ţi o#iş!ităB "e care a
a8!s să o stă">ească &!"ă 6ece ai &e cercetareD
Car&ial!l ! mai ştie ce să crea&ăC co(i,erile $i s!t
6&r!ciateD Ce tre#!ie să ,>&ească &es"re (ieţile
aterioare ale l!i Ca,liostroB &es"re "!terile sale &e
(i&ecătorB &es"re &ar!rile sale &e "re6icătorJ 0i &acă
tot!şi aceste icre&i#ile s"!se s!t a&e(ărateJ
n&r:a&e(ăr $ acea toamă a a!l!i 125:B loc!itorii
oraş!l!i Stras#o!r, s!t "rof!& t!l#!raţiD Toţi se află
s!# farmec!l acest!i ci!&at "ersoa8 carismaticB ce are
"!teri esf>rşire şi care $şi s"!e cotele Alessa&ro &i
Ca,liostroD Î loc!iţele #o,ate ca şi $ cocioa#ele &i
cartierele săraceB ! se mai (or#eşte &ec>t &es"re
(i&ecările mirac!loase ale ma,icia!l!iB se (or#eşte c!
(oce scă6!tă &es"re a!r!l "e care.l fa#rică $ taiă $
la#oratoarele sale şi &e em!rirea &o#>&ită "ri
mi8locirea !or #ă!t!ri misterioaseD Re"!taţia acest!i
făcător &e mi!i a8!sese ">ă la "!teric!l car&ial &e
Ro)aB &ar "relat!l ! era om!l care să &ea cre6are
"o(eştilor răs">&ite &e o "o"!laţie ai(ăB el (oi să (a&ă
c! oc)ii l!i mi!ile ce se s"!ea! &es"re acest &emi!r,
ăsc!t &i $t!ericD
Ca,liostro se ,ră#i să $m"liească (oia car&ial!l!i
şi.l i(ită să.l (i6ite6e $ loc!iţa sa &i Piaţa
ArmelorB $ iima oraş!l!iD L!&o(ic &e Ro)a ! cre&ea
&eloc $ c)emarea s"iritelorB reali6ată c! re,!laritate &e
către ma,iciaB $ cămăr!ţa saD Se &!se tot!şi la coteB
)otăr>t să ! se lase ifl!eţat &e ici ! "roce&e! &e
s!,estioareD
*ar car&ial!l ! o#ser(aseB $ momet!l a"ariţiei c)i.
"!l!i amatei saleB trasformarea ce se "ro&!sese $tr.o
ramă &e ta#lo! a,ăţată "e "ereteB la &oi metri &e so#iţa
c! 8ăraticD /ra(!ra &is"ăr!se #r!scB "etr! a lăsa loc
orifici!l!i !ei latere ma,ice $&re"tate s"re or!l &e
f!mD Îtr.o cameră secretă $(eciatăB ! sl!8itor foarte
#ie istr!it "otri(eşte "laca &e sticlă "e care este
&eseat c)i"!lD La semal!l &iaite )otăr>t el &esco"eră
letila laterei şi a"oi mişcă $cet "lacaB "etr! ca
"roiecţia să "ară mai (ieD Ra6ele l!m>ării l!miea6ă
or!l &e f!m ce ser(eşte &re"t ecra şi ima,iea "lăcii
a"are mărită şi !şor &eformatăB ce s"oreşte mister!lD
Ca,liostro a "!s la $&oială această strata,emă &!"ă ce
$cercase &e mai m!lte ori să "roiecte6e ima,iea !ei
"ersoae reale c! a8!tor!l !!i i,eios şi com"licat 8oc
&e o,li6iB &ar acest "roce&e! ecesita o mi!ţioasă $sce.
are şiB mai alesB o &esc)i&ere "rea mare $ "artea &e s!s
a "eretel!iB care ar fi "!t!t fi !şor re"erată &e
"ri(itorD
Car&ial!l era c! at>t mai !imitB c! c>t el cre&ea că
imei ! ştie &e le,ăt!ra sa c! fr!moasa 9eaeB &ar
Ca,liostro era ţi!t la c!ret c! &e.amă!t!l &e către
marc)i6a &e ?o!lai(illiersD *e mai m!lţi ai marc)i6a o
"rote8a "e t>ăra femeie ca "e "ro"ria.i fiăD Î&!ioşată
&e soarta acest!i co"il ăsc!t &itr.! tată ce &esci&ea
&i 4eric al II.leaB &ar care era c! &esă(>rşire r!iatB
marc)i6a o c!lesese &e "e &r!m!ri "e c>& fetiţaB
$m#răcată $ 6&reţeB )oiărea "e stră6ile &i Pass7B
s"!>&!.şi trista "o(esteC
K Fie.(ă milă &e o mic!ţă cerşetoare &esce&etă &i
Casa &e 3aloisI
Fetei i s.a asi,!rat o e&!caţie "erfectăB &!"ă care a
fost măritată c! cotele 'arc.Atoie &e la 'otteB !
o#il fermecătorB cam sla# &i fire şi care se (a lăsa
&omiat &e am#iţioasa.i soţieD
*oama &e ?o!lai(illiers se &!ce la Stras#o!r, "etr!
a.l cos!lta "e cele#r!l Ca,liostroD 'ăciată &e tot fel!l
&e #oliB ea ă&ă8&!ieşte să.şi ,ăsească aliarea la acest
"racticia "rice"!tB ale căr!i merite era! at>t &e m!lt
lă!&ateD 9eae o $soţeşte $ călătoria sa şi $ tim" ce
marc)i6a $,)ite c! coştiicio6itate leac!rile "rescrise
&e ma,icia şi se s!"!e "aselor sale ma,eticeB fia ei
"rofită &e ori,iea.i o#ilă "etr! a frec(eta casa
car&ial!l!iD La cei "atr!6eci şi şase &eai ai săiB
L!&o(ic &e Ro)a se arată foarte sesi#il la famecele
străl!citoarei şi tri!mfătoarei 9eaeB ici e(olic!l
soţ şi ici se(era ?o!lai(illiers ! se o"! acestei
le,ăt!riB care le mă,!leşte at>t &e m!lt or,oli!lD C!
oarecare m>&rieB aşa $i mărt!riseşte fa"tele l!i
Ca,liostroB care c!oaşte astfel toate taiele acestei
i!#iriD

Asu%ra cardinalului de R*-an latera ma,ică şi.a
făc!t efect!l $ c)i" &esă(>rşitD Prelat!l ! se mai
,>&eşte să.şi #ată 8oc &e "!terile l!i Ca,liostroB el a
$ţeles că acest om "oate "ătr!&e $ l!mi i(i6i#ile şi
că &eţie taiele !or (ec)i ştiiţeD
'a,icia!l $i eG"lică $ c)i" &oct că s.a #!c!rat &e
fa(oarea &e a fi a&mis $ faţa Nem!ritor!l!iB "rec!m 'oise
$ tim"!rile #i#liceD Toate "ărerile "recoce"!te ale
car&ial!l!i se "ră#!şescB el ! !mai că.l i(ită "e
Ca,liostro $ castel!l să! &i Sa(ereB &ar $i şi "!e la
&is"o6iţie ! la#orator $ care acesta se retra,e "etr!
marea trasm!tareD A!r!l "are să c!r,ă &i alam#ic!rile
saleB iar L!&o(ic &e Ro)aB care are at>ta e(oie &e
#o,ăţie "etr! a.şi &!ce (iaţa l!Goasă &e mare seiorB
cre&e că ma,icia!l (a face &i el cel mai #o,at "riţ &i
E!ro"aD Pri fatasma,oria saB Ca,liostro şti! să.l
c!cerească "e car&ial careB ">ă mai ieri $căB $şi #ătea
8ocB $ "!#licB &e toate şarlataiile alc)imisteD C! a8!.
tor!l !!i cre!6et c! f!& &!#l!B el făc! să a"ară !
s"le&i& #riliatL Ro)a se lă!&a t!t!ror c! iel!l să!B
s"!>&C
K El l.a făc!tB (ă &aţi seamaJ L.a creat &i imicD
L.am (ă6!t c! oc)ii meiB eram &e faţăB c! "ri(irile
aţitite "e cre!6etB am asistat la toată această o"eraţieD
N.o să.mi s"!eţi că mă "ăcăleşte şi că mă eG"loatea6ăD
Tre#!ie să rec!oaşteţi că ! om ce face asemeea &ar!ri
ar fi ! "!,aş tare ci!&atD
Co"leşit &e rec!oştiţăB car&ial!l "!e să se
sc!l"te6e #!st!l ma,icia!l!i şi cere ca "e socl!l stat!ii
să fie ,ra(ateB c! litere &e a!rB c!(iteleC E*i(i!l
Ca,liostroFD El re"etăB fără $cetareB o!l să! cre6C
K Este om!l cel mai eGtraor&iar şi cel mai s!#limB
ştiiţa sa !.i e,alată &ec>t &e "ro"ria.i #!ătateI
n&r:a&e(ărB Ca,liostro "oate fi (ă6!t aler,>& &i
s"ital $ s"ital "etr! a:şi "!e c!oştiţele la
&is"o6iţia celor mai eorociţi &itre oameiL "asea6ă
răileB $m"arte leac!ri şi a&!ce s"eraţa $ s!fletele
celor ce.a! atis limitele s!feriţeiD Nimei ! se mai
$&oieşte că acest om &e #ie &eţie secret!l (i&ecării
#olilor şi ale "re6icerilor şi că este iiţiat $ taiele
oc!lteB $ 8!r!l l!i se aşte o mi!ată le,e&ăD
Realitatea şi "o(estea se $m#iă !a c! cealaltăB fără ca
cie(a să "oatăB (reo&atăB să le &eose#eascăD *e altfelB
asta ! are ici o $semătate "etr! omeirea $
s!feriţăB si,!r!l l!cr! im"ortat este &e(otamet!l fără
mar,ii al (estit!l!i Ca,liostroD El ştie să "re"are
leac!ri care aliă #olile cele mai ă"rasice şi tratea6ă
"lă,ile a"lic>& "e ele com"rese c! "!teri liiştitoareD
Î fiecare 6iB casa sa este asaltată &e s!te &e oameiC
#ătr>iB #o,aţiB săraciB femei $sărciate $i im"loră
a8!tor!lD ?ola(ii se a,aţă &e el c! &is"erareB căci
$trea,a sa fiiţă emaă #l>&eţe şi #!ătateC !ică
licărire $ oa"tea efericirii lorD Cei ce a8!, să.şi
$(i,ă #oala &e(i a"ărătorii $(erş!aţi ai cotel!iB
fii& co(işi că ştiiţa sa (ie &itr.o (ec)e
$ţele"ci!eD
666
Ocrotit &e car&ial!l &e Ro)aB oma,iat &e societatea
$altăB a&!lat &e oameii &e 8osB cotele &e Ca,liostro se
află "e c!lmile "!terii şi ale ,lorieiD Tot!şiB !eoriB el
$şi a&!ce amite c! oarecare ostal,ie &e $ce"!t!rile
,rele ale (ieţii saleB c>& ! era &ec>t ! #iet t>ăr
sicilia şi $că se mai !mea 9ose") ?alsamoD Î
a&olesceţăB f!sese e(oit să f!,ă &i PalermoB oraş!l să!
&e #aştiăB &!"ă ce storsese şai6eci &e !cii &e a!r &e la
! #i8!tierB făc>&!.l să crea&ă că se (a folosi &e "!teri
s!"raomeeşti "etr! a.şi atra,e fa(or!rile !or s"irite
&răceşti $sărciate să "ă6ească o comoară $,ro"ată
$tr.o "eşterăI 'omit &e c>şti,B #i8!tier!l i.a &at
t>ăr!l!i ?alsamo tot a!r!l "e care.l a(eaD Socotea că
aceste s"irite s!t cam lacomeB &ar "ers"ecti(a &e a "!e
m>a "e comoară $l a&emeea şi.l făcea să.şi "iar&ă şi
"!ţia 8!&ecată "e care o mai a(eaD Î cele &i !rmăB
$ţelese că f!sese "rea ai( şi "!se "oliţia "e !rmele
ştre,ar!l!i ce.l 8ef!iseD *ar tot!l f! 6a&aricD
*!"ă işte $ce"!t!ri at>t &e "romiţătoareB acest
"!,aş "li &e ima,iaţie a(ea &re"t!l să s"ere la oriceD
A8!se ">ă $ ţi!t!rile $&e"ărtate ale Ara#iei şi
PersieiD AiciB $t>li filosofi &e la care l!ă lecţiiB &ar
! i6#!ti $că să.şi folosească $(ăţăt!ra "etr! a se
ri&ica &eas!"ra oameilor &e r>&D Petr! a "!tea
s!"ra(ieţ!iB (i&ea "e c>ţi(a #ă!ţi işte s!#staţe
c)imice meite să meţiă o tiereţe (eşică şi să alie
&!rerile "rici!ite &e ,!tă sa! efectele e!rasteieiD
Toate acestea era! mici coţcării fără !rmăriL #ola(ii !
s!ferea! &i "ricia lorB iar im"ro(i6at!l farmacist !.şi
afla aici #o,ăţiaD Căsătoria saB la RomaB c! i!#itoarea
Lore6aB !.i sc)im#ă &esti!lB &oar căB !eoriB c>&
sărăcia &e(eea "rea cr!&ăB fr!moasa femeie se "rice"eaB
"ri "!rtările ei timi&eB &ar $m#ietoareB să scoată c>ţi(a
sc!6i &e la (re! #ătr> &om $ cri6ă amoroasăDDD
A"oiB $tr.o seară &i l!a mai a a!l!i 121@B
7n&9m%larea 7i aduse lui (alsam* 7n cale un ca"aler care:i
%*"es&i (iaţa sa a(et!roasăD La #irt!l Trei *elfii &i
AiG.e.Pro(eceB !&e 9ose") şi Lore6a a8!seseră m>aţi
&e (iaţa lor a(et!roasăB $ faţa cla"oilor ,raşi ce se
fri,ea! $ c!"toareB t>ăra "erec)e sc)im#ă c>te(a (or#e
c! acel #ăr#at "li &e "restaţă ce "!rta "er!că "!&rată
şi cămaşă c! 8a#o!D C!r>&B ec!osc!t!l $şi s"!se !meleC
era (estit!l Casao(aD C! "ri(irea.i ar6ătoareB el o fiGa
"e #lo&a Lore6aD Ca(aler!l era fasciat &e această
t>ără timi&ăB c! c)i" &elicat şi "li &e farmecB era
$&!ioşat şi &e soţB la care &esco"eri im"et!o6itatea ce.l
$s!fleţise o&iioară şi "e elD Ca şi elB t>ăr!l era
italiaB asemeea l!iB că!ta fa"te mari şi f!,ea &e
certit!&iile liiştiteB ca şi elB (e&ea $ eGisteţă !
mare teatr!B !&e im"ortat era să &eţii rol!l cel mai
străl!citD
9ose") ?alsamo stră#ătea "e at!ci E!ro"aB si,!r că.şi
(a ,ăsi ,loria şi #o,ăţiaD *i "ăcateB $ aşte"tarea marii
re(elaţiiB el $şi &!cea (iaţa &e a6i "e m>ieB fii& mere!
$ că!tarea !or eG"e&ieteD Această (iaţă &e )oiar $i
st>ri l!i Casao(a &!reroase amitiriD Î tiereţeB
$aite &e a fi c!cerit "ri farmec!l şi mister!l să! cea
mai $altă societateB c!osc!se şi el toate aceste
$&oieli şi temeriD
Se lăsase oa"teaD Trec!se m!lt tim" &e c>& ceilalţi
mesei "lecaserăD Î marea sală a c>rci!miiB ! mai
rămăseseră &ec>t cei trei oi "rieteiB foc!l ">l">ia $
so#ăB ar!c>& as!"ra meseilor l!ciri roşiaticeD Casao(a
$ce"! să (or#eascăB "o(esti&!.şi c! "lăcere a(et!rileB
ca(aler!l era $ (er(ăD Pre6eţa fr!moasei şi #lo&ei
Lore6a $l eGalta şi t!l#!raD L!i ?alsamo i se &e6(ăl!i o
l!me e#ă!ităL $ faţa sa se $tre&esc)ise ! $tre,
!i(ers "o"!lat c! )imere şi fa"te $&ră6eţe şi i se
arătară căi oi $ care se amesteca! (ră8itoria c!
$sceareaB "re6icerile c! il!6iaD Î acea oa"teB el
$ţelese marea "!tere a a"areţelorB forţa co(i,eriiB
esăt!la "oftă &e mirac!los şi icre&i#ila ai(itate a
oameilorD Această $t>lire &atorată )a6ar&!l!i f! !a
&i acelea ce mo&ifică ! &estiD Î #irt!l &i
AiG.e.Pro(eceB t>ăr!l italia şi soţia saB fasciaţiB
asc!ltară $&el!, s"!sele ca(aler!l!iD Casao(a $şi
,ăsise ! &isci"olD El $i arătă com"atriot!l!i să!B $că
săracB căile $m#o,ăţiriiD
Dar drumul (a fi l!,C ?alsamo (a tre#!i să.şi "ără.
sească )aia &e a(et!rierB "etr! a $m#răca o o!ă "erso.
alitateB el (a tre#!i să facă $&el!,i cercetăriB să
"ătr!&ă taiele !or (ec)i cărţi &e (ră8itorieB să itre
$ societăţile secreteB să &e(iăB la r>&u:i1 un *rac*l#
666
Us"re6ece ai mai t>r6i!B 9ose") ?alsamo $şi
c!cereşte ,loria la Stras#o!r,D El este ! om #o,atB
(eerat $ toată E!ro"aD 'ic!l a(et!rier &e o&iioară !
mai eGistăL &e ac!m $aite el este cotele &e Ca,liostro
şi c>& cie(aB $ faţa l!iB emite (reo (or#ă &e $&oială
c! "ri(irea la ori,iea.i o#ilăB răs"!&e c! m>&rieC
K Titl!l me! &e o#leţe ! se &atorea6ă ori,iii meleB ci
c!oştiţelor mele oc!lteD
Ca,liostro a"are ca ! iiţiatC se s"!e că stă">eşte
ştiiţele )ermetice ca"a#ile să $,ri8ească tr!"!rile şi
s!fleteleD Î tim"!l călătoriilor sale $&e"ărtateB el a
"ătr!s $ societăţile secrete cele mai $c)ise şi marele
maestr! al Or&i!l!i Tem"l!l!i l.a ales "etr! a.i re(ela
c!oaştereaD Î ca&r!l !ei ceremoiiB a "rimit atri#!tele
oii sale stăriD Tem"l!l Or&i!l!i $şi $alţă faţa&a al#ă
!&e(a $ ţi!t!l ,ermaicC eofit!l a fost co&!s aici
"etr! a fi itro&!sB $ c)i" solemB $ Or&iD Î
iteriorB "ereţii era! aco"eriţi c! catifea roşieB iar "e
! altar ar&ea o ca&elă aşe6ată $ mi8loc!l !ei cr!ciD
No(iceleB $(eşm>tat $tr.o to,ă al#ă şi "!rt>& $ m>ă
o torţă ea,răB era $soţit &e &oi "reoţi $m#răcaţi $
s!tae (ioleteB care i.a! "!s $tre#area rit!alăC
K Eşti )otăr>t să răm>i cre&icios Or&i!l!i ostr!B
8ertfi&!.ţi (iaţa &acă mai marii oştri o cerJ
Ca,liostro &e"!se 8!răm>t!l "e E"ang-elie1 &!"ă care
a fost co&!s $tr.o s!#teraăB !&e torţele l!mia! işte
sc)eleteB era ! loc &e me&itaţieB !&e c!,etă la
&eşertăci!ea t!t!ror l!cr!rilorD Se $toarse a"oi &i o!
la tem"l!B ţi>& $ m>ăB &e această &atăB o torţă al#ăD
0i $ tim" ce toţi cei &e faţă c>ta! "salmiB o!l iiţiat
$m#răcaB la r>&!.iB ro#a (ioletăD
*ar Ca,liostro ! se "oate m!lţ!mi c! ! rol &e
sl!8itor s!"!s a!torităţii !ei ierar)iiC el ! (rea să
fie ! sim"l! cleric aoimB "ier&!t $ tetac!lele !!i
or&i "!tericD S!ccesele &o#>&ite la Stras#o!r, $i &a!
$&ră6eala &e a $temeia ! ritB $ care (a fi si,!r!l
mare maestr!D Petr! această străl!cită acţi!eB el alese
oraş!l L7oB ca"itala il!miiştilorB $ care se
cocetrea6ă &isci"olii t!t!ror c!retelor e6otericeD
tra&iţiile )ermetism!l!iB E,i"t!l răm>e lea,ă!l
ştiiţelor şi lăcaş!l $ţele"ci!iiD Cel mai #! l!cr! era
&eci să re$(ie (ec)i!l c!lt al faraoilorB c!
ceremoial!l ma,ic al l!i Isis şi mit!l em!ritor!l!i
OsirisB şi să.şi as!me f!cţia marel!i "reot $sărciat să
&esc)i&ă "orţile Cer!l!iD Ca,liostro &e(ie marele co"tB
iiţiat!l s!"rem care a (ă6!t faţa l!i *!me6e!D Oameii
se "rosterea6ă $ faţa acest!i om care este "etr!
a&e"ţii săi ! fel &e semi6e!B ! s"irit "!r co#or>t "e
"ăm>t "etr! a !ş!ra s!feriţele oameilorD
K E! ! m.am ăsc!t &i carea şi (oiţa om!l!iB ci
&i s"iritB s"!e elD
La L7oB Ca,liostro &ă (iaţa rit!rilor atice ce se
&esfăş!ra! $ iima taiică a marii "irami&eD No!a sa
cre&iţă se $temeia6ă "e e(ocarea s"iritelor şi "e
"ractica &i(iaţieiB marele co"t le "romite a&e"ţilor săi
starea &e #eatit!&ieB "ara&is!l eter şi c!oaşterea
a#sol!tăD Toate "ersoaele im"ortate &i oraş se ,ră#esc
să (iă şi să facă act &e s!"!ere faţă &e &i(i!l
Ca,liostroD S!# oc)ii lorB marele maestr! i(ocă
s"iriteleB "re6ice (iitor!l şi o#ţie (i&ecări ce s!t
"ri(ite ca a&e(ărate miracoleD Îşi $temeia6ă rit!l "e
"rici"iile fracmasoerieiB "e care o c!oaşte #ieB şi
iată.l s!(era a#sol!t al lo8ei $ţele"ci!ii
tri!mfătoareD P!e să se costr!iască ! tem"l! l!GosB
care are trei săliB !a "etr! şe&iţele &e !ceicieB o
altaB "ictată c! l!i al#e şi c! sori străl!citoriB "etr!
a&e"ţii cofirmaţiB şi o a treiaB !mită camera &i mi8loc
K $ care troea6ă la loc &e ciste #!st!l l!i Ca,liostro
c! faţa ri&icată s"re #olta cerească K $că"ere &estiată
celor care a! fericirea să ati,ă i(el!l cel mai ri&icat
al Or&i!l!iD
Ca,liostro şi soţia sa răm> la L7o mai m!lţi aiC
aici se simte el #ieD *isci"olii săi $l (eerea6ă şi el
&omeşte "este s!fleteD
l!a ia!arie a a!l!i 125-B Ca,liostro "ărăseşte
tot!şi mal!rile Ro!l!i şi "leacă la ParisD /loria
"ro(icială !:i mai a2unge1 sim&e e(oia să fie
rec!osc!t şi $ Ca"italăB !&e el ştie că are &e8a !
re!meD Aici $l $t>leşte "e car&ial!l &e Ro)aB care
"ărăsise oraş!l Stras#o!r, "etr! a se istala la
3ersaillesD '!lt tim" $ &i6,raţie şi &is"reţ!it &e re,ia
'aria.AtoaetaB care.i re"roşea6ă (iaţa sa &e &e6măţB
Ro)a cre&e că (a re&o#>&i fa(oarea tro!l!i "ri
mi8locirea 9eaei &e la 'otteB (ec)ea sa amatăB aceasta
$i &ă toate asi,!rările că re,ia i.a iertat toate
"ăcateleD C>& 9eae $i a&!ce ! #ilet &i "artea
'ariei.AtoaetaB "relat!l este $ c!lmea fericiriiD Pe
#ilet!l ce "oartă em#lema Casei re,ale K florile &e cri K
re,ia a #ie(oit să scrie !rmătoarele c!(iteC EÎmi "are
foarte #ie că ! (ă mai socotesc (io(atD N! "ot $că să
(ă acor& a!&ieţa "e care o &oriţiD C>& $m"re8!rările
mi.o (or $,ă&!iB (ă (oi com!icaD Fiţi &iscretDF
*!"ă ! oarecare tim"B c! s!flet!l t!l#!rat şi c!
iima "liă &e s"eraţăB Ro)a $i arată #ilet!l l!i
Ca,liostroB care $l citeşteB $l aşa6ă res"ect!os "e masă
şi $i "re6ice car&ial!l!i ! (iitor măreţD Ro)a ! se
$&oieşte &e cele s"!se şi se (e&e &e8a "e "ost &e
miistr!D Uit>&!.se &e 8!r.$m"re8!r ca să (a&ă &acă !
c!m(a (reo !rec)e i&iscretă stă la ">&ăB el $i
mărt!riseşte ma,icia!l!i o!a sa taiăC $ tim"!l o"ţiiB
a $t>lit.o "e re,iă "e o alee &i ,ră&iile "alat!l!i
3ersaillesB $ faţa f>t>ii &i #osc)et!l l!i 3e!sB s!#
!lmii com"liciDDD 9eae or,ai6ase tot!lL a"ro"ii&!.seB
el săr!tase "oala roc)iei re,iei şi asc!ltase c!(itele
ei cosolatoareC
K Poţi ă&ă8&!i că trec!t!l (a fi !itatD
A"oi tre#!i să f!,ăB căci tocmai (eea! işte oamei
şi re,ia ţiea foarte m!lt ca această $tre(e&ere să
răm>ă $(ăl!ită $ cea mai mare taiăD *i acel mometB
car&ial!l e c!cerit &e 'aria.AtoaetaB "e care o
(eerea6ăB este ,ata să.i asc!lte toate "or!cile şi ar&e
&e &oriţa &e a.i &o(e&i &e(otamet!l să! emăr,iitD
Tocmai at!ciB maiestatea sa are #!ătatea să facă a"el la
el $tr.o afacere &elicatăC ea (rea să c!m"ereB fără ca
oameii &e la C!rte să ştieB ! colier "e care &oi
#i8!tieri $cearcă să i.l (>&ă &e 6ece aiB o "ar!ră &e
&iamate a cărei (aloare &e ! milio şase s!te &e mii &e
li(re "oate să.i $s"ăim>te "e m!ritorii &e r>&B &ar
care ! "oate să o im"resioe6e "e o re,iă a FraţeiB
c)iar &acă ea e,alea6ă "reţ!l !!i (as &e ră6#oiD 9eae
$l a!ţă "e Ro)a că a fost ales să sl!8ească &e
mi8locitor şi această &o(a&ă &e $cre&ere $l t!l#!răD
n a2unul s*sirii lui Cagli*s&r* la Paris1 cardinalul a
semat o $ţele,ere c! ?asse,e şi ? -mer1 cei d*i
<i2u&ieri# Colier!l (a fi "lătit $ tim" &e &oi aiB &i
şase $ şase l!iB "rima "arte &i s!măB &e "atr! s!te &e
mii &e li(reB tre#!i& să fie ac)itată &e re,iă $ 6i!a
&e 1 a!,!stD Ro)a semea6ă )>rtiile şi &e(ie ,arat!l
$tre,ii o"eraţi!iD OareB $ !ltima cli"ăB $l c!"ri&e
$&oialaJ El o im"loră "e re,iă să &ea o semăt!ră şi
9eae i.o a&!ceD Pe cotract!l semat &e Ro)a şi &e
#i8!tieri se "!e "arafaC E'aria.Atoaeta a FraţeiFD
K Re,iaB care acţioea6ă fără ştirea re,el!iB căr!ia
!.i "lace firea ei c)elt!itoareB a isistat să ! lase
)>rtia aceasta &i m>ăD N! o arăta imă!iD
*e #!c!rieB Ro)a este $ al o!ălea cerD
Com"licitatea c! re,ia $l face fericitD Tot!şiB el $i
arată )>rtia l!i Ca,liostroB care a"ri&e l!m>ărileB
i(ocă "!terile e,i"tee şi asc!ltă s"iriteleD Ca,liostro
$şi s"!e (er&ict!lC &aB t>r,!l este &em &e $cre&ereB el
se (a $c)eia c! s!cces şi (a a&!ce c! sie acea 6i
mi!ată $ care se (or (ă&iB s"re #iele Fraţei şi al
l!mii $tre,iB rarele talete ale &om!l!i car&ialD
n 6i!a &e 1 fe#r!arieB ?asse,e se $făţişea6ă la casa
l!i Ro)a să.i &ea colier!lD Re,ia $şi eG"rimase &oriţa
să.l "oarte c>t mai re"e&e c! "!tiţă şi fă,ă&!ise că se
(a $m"o&o#i c! el c)iar &e.a &o!a 6iB a&ică &e
Ît>m"iarea *om!l!iD Ro)a $i arată #i8!tier!l!i
semăt!raDDD 'aria.Atoaeta a FraţeiDDD Ce ,araţie
"!tea fi mai #!ăJ Car&ial!l ia c!tiaB $l sal!tă "e
#i8!tier şi "leacăB se !rcă $ trăs!ră şi se $&rea"tă
s"re "iaţa *a!")ieB !&e loc!ieşte 9eae &e la 'otteD
Car&ial!l se strecoară $ casăB #ate la !şă şi &ă #i8!.
teria i!#itoarei sale "rieteeD *!"ă c>te(a cli"eB "e
scara &e lem se a!& "aşiB !şa se &esc)i&e şi $şi face
a"ariţia ! #ăr#atC
0 @in din %ar&ea reginei>
El $ti&e ! #iletC e ! or&i &e la re,iăD Colier!l
tre#!ie &at a&!cător!l!i &e"eşeiD Fără să s"!ă (re!
c!(>tB ec!osc!t!l ia c!tia şi "leacă $ oa"teB ca o
!m#ră tăc!tăD
*arB (aiI A &o!a 6i re,ia a"are la "etrecere fără
colierD Car&ial!l se t!l#!răD 9eae $l liişteşteC
re,ia ! şi.a "!s colier!l &i "r!&eţăD Ră#&areDDD *ar
să"tăm>ile trec şi re,ia tot ! a"are c! "reţioasa ei
"o&oa#ăD Plăţile "! şi ele "ro#lemeC s!t mere! am>ateD
?i8!tierii &a! seme &e er(o6itate şi ref!6ă să mai
aşte"teD At!ci 9eae $i c)eamă la ea şi le mărt!riseşte
tot!lC
K Aţi fost $şelaţiC act!l &e ,araţie "e care.l are
car&ial!l "oartă o semăt!ră falsăB &ar el este #o,at şi
(a "lătiD 'er,eţi şi.l că!taţiDDD
Dar ( )mer ! se &!ce la car&ialB ci se ,ră#eşte să
mear,ă la 3ersaillesD El ! "oate fi "rimit &e re,iăB &ar
i6#!teşte tot!şi să a8!,ă la &oama &e com"aie a
re,ieiB care ! $ţele,e imic &i toată "o(estea asta şi
$c)eie s"!>&C
K S!teţi (ictima !ei escroc)eriiB re,ia ! a "rimit
ici ! colierD
La C!rteB $t>m"larea ia "ro"orţii şi l!mea se
$trea#ă !&e este (estit!l colierD Oare 'aria.Atoaeta
$l are şi.l ţie tăi!itJ N! c!m(a a fost f!rat &e (re!
t>l)ar sa! l!at &e Ro)aJ 'ister!l este &e e"ătr!sD
666
n&r:o &imieaţăB &oi $alţi &emitari &e la C!rte (i
la Ca,liostroB "e stra&a Sait:Claude1 c*n(işi că !mai
el "oate &e6le,a taiaD *e"arte &e a fi oorat &e această
o#ilă (i6ităB marele co"t se simte foarte $c!rcat la
,>&!l $tre#ărilor ce i se (or "!eD El şi soţia sa $i
co&!c "e cei &oi #ăr#aţi $ ca#iet!l &e astrolo,ieB $i
i(ită să ia loc şi $ce" să facă "re,ătirile ecesareD Ei
aşa6ă )ărţile cer!l!iB ta"is>& "ereţii c! coor&oatele
6ileiD *!"ă ce termiă aceste "re,ătiri i&is"esa#ileB
Ca,liostro ia ! "er,amet efolositB $l "!e "e !
şe(alet &e lem şi &eseea6ăB c! ră#&areB ! "etacl! $
cocor&aţă c! "o6iţia "laetelorD Cei &oi marc)i6iB
im"resioaţi &e acest rit!alB "ăstrea6ă o liişte
reli,ioasăD
Urmat &e Lore6aB ce ţie $ m>ă ! sfeşic c! şa"te
#raţeB Ca,liostro $i $ti&e cel!i mai (>rstic &itre
(i6itatori "er,amet!l şi o "aă &e ,>scăD Acesta scrie "e
elB l>,ă sim#ol!l ca#alisticB $tre#area care.i ar&e
#!6eleC E'aiestatea sa re,ia a "rimit sa! ! colier!lJF
*eşi Ca,liostro se aşte"ta la o asemeea $tre#areB el !
lasă să i se (a&ă "e faţă ici ! fel &e e&!merireB
&>&!.şi seama că cei &oi #ăr#aţi s!t trimişi &e re,eD El
$i cere iterloc!tor!l!i să! să.şi "!ă semăt!ra s!#
$tre#areB &ar #ăr#at!l e6ităB &e teama că această )>rtie
se (a "ăstra şiB $tr.o 6iB (a &e(ei com"romiţătoareD
'aestr!l $l liişteşteC
K 4>rtia (a fi arsă "este c>te(a cli"e s!# oc)ii
(oştriDDD
Aşa şi faceD Ca,liostro $&oaie "er,amet!l $ &o!ă şi
cere cel!ilalt (i6itator să.l seme6e şi elD *!"ă ce
&oc!met!l este $m"ăt!rit $ "atr!B Ca,liostro $şi "!e şi
el "arafaD Ître tim"B Lore6a a a"ris o so#iţă aşe6ată
"e o măs!ţă rot!&ă &e fier for8atD Ca,liostro (ie la ea
şi $i $ti&e "er,amet!lD 3i6itatorii ! o#ser(ă căB $
tim" ce făcea cei c>ţi(a "aşi care.l &es"ărţea! &e soţia
saB Ca,liostro a sc)im#at "e e(ă6!te "er,amet!l $&oit
c! ! alt!l i&eticB ce "!rta şi elB "e "artea (i6i#ilăB
semăt!ra saD Lore6a ţie )>rtia &eas!"ra flăcărilorB $
tim" ce "salmo&ia6ă ci!&ate c!(ite ma,iceD Ca,liostro se
a"ro"ie &e Lore6a şi se foloseşte &e acest momet "etr!
a.i strec!ra "e eo#ser(ate $ #!6!ar "er,amet!l
a!teticD Î "rel!,irea aceleiaşi mişcăriB o ico8oară
c! #raţeleB ca şi c!m ar &ori să a&a!,e fl!i&!l să! la
acela al "reoteseiD La r>&!.iB Ca,liostro rosteşte c>te(a
c!(ite ma,iceD Î realitateB ei com!ică $tr.o lim#ă &e
e$ţelesC "etr! a.i "rice"eB oas"eţii ar tre#!i să
c!oască c!(itele &e #a6ă &i ara#ă şi siciliaăD
Ca,liostro se afla $ faţa !ei &ilemeC &acă răs"!&e
că re,ia are colier!l şi &acă mai t>r6i! a"ar &o(e6i care
&emostrea6ă că 'aria.Atoaeta se află la ori,iea
acestei afaceriB tot!l se (a sf>rşi c! #ie şi re,ele $i
(a fiB &esi,!rB rec!oscătorB &ar &acă se &o(e&eşte că
re,ia ! este amestecată $ (re! fel $ această
efericită $t>m"lareB (a a(ea "arte &e &i6,raţie şi
&ecă&ereD *acă răs"!&e că re,ia ! are colier!lB s!t
"osi#ile &o!ă i"ote6eC fie că re,ia este e(io(ată şi
Ca,liostro (a ieşi &i această istorie şi mai res"ectat
$căB fie că re,ia este (io(ată şiB $ acest ca6B
,)icitor!l (a trece &re"t ! e"rice"!tD *eci răs"!s!l
să! tre#!ie să fie &est!l &e ermetic "etr! a e(ita toate
ca"caeleD
Folosi& c!(ite e$ţelese &e oas"eţiB el $i
trasmite Lore6ei sol!ţia sa la această "ro#lemă
s"ioasăD Femeia lasă "er,amet!l fals să ca&ă $ foc!l
"!rificator şiB $ tim" ce Ca,liostro face c>te(a "ase
ma,ice &eas!"ra "er,amet!l!i mist!it &e focB Lore6a
&is"are &iscretD A8!să $ camera saB ea &esc)i&e #ilet!l
şi se ,ră#eşte să ote6e "e el răs"!s!l &ictat c! "!ţi
tim" $aiteL "aa 6,>rie "er,amet!l şi ! miros ci!&at
$ce"e să se răs">&eascăL Lore6a scrie c! o cereală
sim"atică "re"arată &itr.! amestec s!#til &e lăm>iţă şi
&e 6eamă &e cea"ăD *!"ă ce r>&!rile scrise se !s!căB ea
$&oaie "er,amet!l şi $l răs!ceşte $ aşa fel $c>t să.l
"oată itro&!ce $tr.! t!# &e lem ast!"at c! ! &o"D
A"oi &esc)i&e $ liişte o coli(ie circ!lară &i care iese
! s!"er# "or!m#elD C! a8!tor!l !ei "a,lici ro6B lea,ă
t!#!l &e ,)earele "ăsării şiB ţi>&.o la "ie"tB se
$&rea"tă s"re ! mic #!&oar $(eciat c! la#orator!l &e
astrolo,ieD A"oi &esc)i&e fără 6,omot o tra"ă secretăD
3i6itatoriiB aflaţi c! s"ateleB ! (ă& imicB mai ales că
s!t fasciaţi &e icataţiile maestr!l!iD Lore6a &ă
&r!m!l "or!m#el!l!i $ &irecţia lor şi $c)i&e "e &ată
tra"aD S,omot!l ari"ilor $i face "e cei &oi marc)i6i să
tresarăL ei !rmăresc c! "ri(irea "or!m#el!l ce 6#oară &e
colo.coloB $cărcat c! ci!&ata.i "o(arăD Pasărea ca&e 8osB
&ar Ca,liostro răm>e emişcat şi cere (i6itatorilor să
&esc)i&ă t!#!lD S"re marea lor mirareB ,ăsescB refăc!tB
"er,amet!l ce f!sese ars s!# oc)ii lorD Îl &esc)i& c!
$fri,!rareB &ar ! (ă& ici ! răs"!sB şi asta fii&căB
"etr! a s"ori mister!lB tot!l f!sese scris c! cereală
sim"aticăD *ar $aite &e a a(ea ră,a6!l să.şi arate
&ece"ţiaB Ca,liostro le "or!ceşte să treacă foaia "e
&eas!"ra flăcărilor şi să re"eteB &!"ă elB !rmătoarele
trei c!(iteC
0 En*c- 0 Passa) 0 @*rgei###
Răs"!s!l m!lt aşte"tat se i(eşte $cetB s!# "etacl!B
literele "ar a se aşte &i eatB la $ce"!tB s!t a#ia
(i6i#ileB a"oi se &eseea6ă ca o liie &e c!loarea
ce!şiiD Pe "er,amet "oate fi citită !rmătoarea fra6ăB al
căr!i ses este &itr! $ce"!t e&esl!şitC E*iamatele cer
s>,ele re,ilorFD Aceste c!(ite &esc)i& toate "orţileD
ES>,ele re,ilorF "oate face al!6ie la 'aria.AtoaetaB
&ar se "ot la fel &e #ie referi la 9eae &e La 'otteB
care este o a!tetică &esce&etă a Casei &e 3aloisD *ar
&acă e (or#a &e o "rofeţieJ At!ci această fra6ă ar
"re6ice mari t!l#!răriB e(eimete "ritre care afacerea
colier!l!i şi sca&al!rile ce (or i6(or$ &i ea ! s!t
&ec>t 6orii "ali6iB "re(estitori &e fa"te $fricoşătoareB
ai 6ilei c>& moar)ia (a fi $ecată $ s>,ele l!i
L!&o(ic al H3I.leaD
666
Acest mo& &e a ieşi &i $c!rcăt!răB &eşi foarte #ie
re,i6atB a fost marea ,reşeală a l!i Ca,liostroD Re,ele şi
at!ra8!l să! a! cre6!t că ma,icia!l ref!6a să.şi
folosească "!terile "etr! a &e6(ăl!i a&e(ăr!lD *e aici şi
">ă la a ,>&i că f!sese "ărtaş la &is"ariţia #i8!terieiB
! mai era &ec>t ! "as şi &!şmaii săi se ,ră#iră să.l
facăD *e aici i se trase "ieireaD
C!r>& cercetările a(ea! să &esco"ere com"lot!l $
care f!sese t>r>t m!lt "rea ai(!l car&ial &e Ro)aD
Re,ia "e care o (ă6!se $ ,ră&iile &i 3ersailles era &e
fa"t o "rostit!ată ce semăa (a, c! 'aria.Atoaeta şi
care 8!case acel rol "etr! #aiB semăt!rile era! fals!ri
,rosolaeB Etrimis!lF re,ieiB cel care l!ase c!tiaB era
! com"liceD 9eae &e La 'otte se folosise &e farmec!l ei
şi &e ai(itatea fost!l!i ei amat "etr! a să(>rşi acea
mare escroc)erieD Ea &emotă colier!l şi tăie &i o!
"ietrele "etr! a le (i&eB o "arte la Paris şi o "arte la
Lo&raD Pla!l f!sese #!B 9eae $l c!oştea #ie "e
car&ialB "etr! a e(ita sca&al!lB el ar fi "lătit
&iscret colier!lB &acă #i8!tieriiB $s"ăim>taţiB ! s.ar
fi &!s să s"!ă tot!l la 3ersaillesD
*oama &e La 'otte f! arestată $ 6i!a &e 12 a!,!stD
*!"ă c>te(a 6ileB o mică tr!"ă (ie la Ca,liostroD
Îe#!it &e fricăB acesta tocmai se "re,ătea să se a"ere
c! o #ară &e fierB &ar ofiţer!l $i s"!e sc!rt că orice
re6isteţă este i!tilăC
K *om!leB (i &i or&i!l re,el!iD Am c! mie 6ece
oamei #ie $armaţi şi care ! se tem &e (ră8itoriD
Urmaţi.măI
*!s la ?astiliaB Ca,liostro $şi "etrec! aici o"t l!i
&e 6ileB $c)is $tr.o cel!lă şi fără să (a&ă o fiiţă
(ieD Soţia sa f! $c)isă $tr.o altă ari"ă a fortăreţeiD
A#ia $ l!a mai a a!l!i !rmător cotele &e Ca,liostro
a(ea să fie "!s faţă $ faţă c! 8!&ecătorii săiD N! i se
"!t! a&!ce ici o $(i!ire $ afară &e aceea &e a fi
făc!t c>te(a "rofeţii im"r!&eteD F! &eclarat e(io(atL
re,ele $i &ă&! tot!şi or&i să "ărăsească Paris!l $
&o!ă6eci şi "atr! &e ore şi re,at!l $ trei să"tăm>iB
iter6ic>&!.i să se mai $toarcă (reo&ată $ ţarăD
*iamatele ! a! mai fost ,ăsite icio&ată şiB $ !rma
acestei $t>m"lăriB #i8!tierii a! fost $ "ra,!l r!ieiD
Car&ial!l &e Ro)a f! trimis la măăstirea La C)aise.*ie!
&i A!(er,eB "rostit!ata care 8!case rol!l re,iei ,ăsiB
la ieşirea &i $c)isoareB o m!lţime &e "rete&eţi şi se
căsători c! ! ofiţer al re,el!iB 9eae &e La 'otte f!
#ici!ită $ "iaţa "!#licăB $semată c! fier!l roş! "e
!mărB c! 4B care.i &esema "e )oţiB şi $c)isă la Sal"
triereB !&e rămase a"roa"e &oi aiB &!"ă care i6#!ti să
e(a&e6e şi să se $m#arce s"re A,liaD Această $t>m"lare
6,!&!ise moar)ia &i temeliiB imei ! (oia să crea&ă $
e(io(ăţia re,iei şi o mare !ră se &e6lăţ!i $m"otri(a
celei "e care "o"or!l o !mea c! &is"reţ A!striacaD
Re(ol!ţia era "e cale să i6#!ceascăC E*iamatele cer
s>,ele re,ilorFB "re6isese Ca,liostroD
666
*!"ă ce cer!ră 6a&aric a!torităţilor o s!tă &e mii &e
li(re ca &es"ă,!#ire "etr! casa lor "ră&ată $ tim"!l c>t
f!seseră $c)işiB Ca,liostro şi Lore6a "ărăsiră Fraţa
"etr! tot&ea!aD A! $cercat să.şi refacă a(erea
$fiiţ>& lo8a e,i"teaă &e la RomaD *ar tri#!al!l
Ic)i6iţiei (e,)eaD Arestat ca il!miat şi fracmasoB
cosi&erat ereticB Ca,liostro a fost co&amat la moarte
$ a!l 12@1D Făc>&!.i.se o
fa(oare s"ecialăB "e&ea"sa i se com!tă $ $c)isoare "e
(iaţăB sf>rşit &e "!teri şi săt!l &e toateB cotele m!ri
la (>rsta &e cici6eci şi &oi &e aiB &!"ă şase ai
"etrec!ţi $&ărăt!l 6i&!rilor $alte ale !!i castel &i
$m"re8!rimile Oraş!l!i EterD *ar $ E!ro"a s!fla ! (>t
o! şi tri#!alele reli,ioase $şi trăia! !ltimele cli"e
ale "!teriiD Ele a(ea! să &is"ară c!r>&B relic(e ale !or
re,im!ri #lestemateD
12@1B ele mai făcea! $că ra(a,iiD Iar forţa sa
ma,ică ! l:a $m"ie&icat "e Ca,liostro să fie cea &i !rmă
(ictimă a Ic)i6iţiei#
0 . 0
C4N,ELE DE AIN,:GERMAIN
0I
MIRAC4LUL DIAMAN,EL4R
K *om!leB s"!se re,eleB iată cele şase &iamate mici
&es"re care (.am (or#itD P!teţiB $ faţa meaB să le faceţi
mai mariJ
Cotele &e Sait./ermai ia c! &elicateţe cele şase
"ietricele sc!m"e &i m>a re,el!i şi le $şir!ie "e !
co(oraş &e catifea al#astrăD A"oi se !ită la ele c! mare
ateţieB "etr! a se co(i,e &e lim"e6imea lor
&esă(>rşităL m!lţ!mit &e ce (e&eB &ă c! ,ra(itate &i ca"
şi $ce"e să şo"tească işte form!le alc)imice c!
e"!tiţa &e $ţelesD
Re,ele se foloseşte &e acea cli"ă "etr! a "ri(i
8!r.$m"re8!r "ri $că"ereD El $i &ăr!ise cotel!i acest
a"artamet $ !rmă c! ! aB &ar ">ă at!ci ! (eise
icio&ată să.l (a&ăD Tre#!ie să s"!em că era &est!l &e
,re! "etr! L!&o(ic al H3.lea să "lece &i castel!l
C)am#or& "etr! a (ei $ această &e"e&iţă fără să.şi
itri,e s!ita şi să "ro(oace o a&e(ărată răst!rare a
"rotocol!l!iD *ar c!rio6itatea $(iseseB căci (oia să
ştie c!m arată loc!iţa !!i alc)imist ce se #!c!ra &e
faima &e a fi em!ritorD Re,ele se !ită atetD N! (e&e
c!"tor!l tra&iţioalI Nici alam#ic!l şi ici (reo retortăD
Ce &ece"ţieI I.o com!ică &om!l!i &e Sait./ermaiD
Acesta s!r>&e c! fieţe şi $i &ă !rmătoarea eG"licaţieC a
l!crat m!lte secole &e.a r>&!lB $ m!lte la#oratoare&e
alc)imieB şi şi.a "ăstrat metalele şi s!#staţele c!
"!teri mirac!loase "re"arate &e el o&iioarăD Aşa se faceB
s"!e coteleB că acele (reo &o!ă6eci &e c!ti!ţe aşe6ate
"e masa l!i &e l!cr! şi "e eta8ere coţi "ro&!se
alc)imice c! efecte ma,ice şi misterioaseD Îsoţi&!.şi
(or#a c! fa"taB cotele a"!că la $t>m"lare !a &i
caseteB făc!tă &i lem sc!l"tatB o &esc)i&e şi $i arată
'aiestăţii sale ce c!"ri&eD Re,ele se a"leacăB se !ită şi
o#ser(ă "e f!&!l ei o "!l#ere metalică foarte
străl!citoareC
0 E un %raf de %r*&ecţie c! "ro"rietăţi s"ecialeB
acţioea6ă la rece şi $lăt!ră ! !mai toate ea8!s!rile
"e care le are ! cre!6et (>r>t $tr.! c!"torB &ar şi
toate celelalte o"eraţi!i la cal& ecesare trasm!tării
"l!m#!l!i $ a!rD
Re,ele asc!ltă aceste eG"!eri teoreticeB &ar aştea"tă
mai ales &emostraţia "racticăD *om!l &e Sait./ermai
&esc)i&e o altă c!tie K &itr.! metal &e c!loare
$t!ecată K şi scoate &i ea o c!ti!ţă rot!&ăB "arcă &i
lem &e merişorD Ri&ică c! ,ri8ă ca"ac!l "lat al c!tiei şi
"!e $ ea cele şase &iamate ale re,el!iD Presară
&eas!"ra lor "ilit!ra metalică ar,itieB aco"eră c!tia c!
ca"ac!l şi o sc!t!ră "!teric tim" &e (reo &o!ă mi!teD
A"oi &esc)i&e &i o! c!tia şi se !ită atet $ă!tr!l eiD
C! faţa l!miată &e ! s!r>sB se $toarce s"re re,al!l să!
oas"eteD 'aiestatea sa ar!că $ă!tr! o "ri(ire şi
&esco"eră ! si,!r &iamatB es"!s &e fr!mos şi mare c>t
cele şase "ietre "e care le $cre&iţase cotel!i l!ate
laolaltăD Re,ele ! $&ră6eşte să.l ati,ăB ca şi c!m
s.ar teme că o să &is"arăB &ar Sait./ermai $l $c!.
ra8ea6ăC
K Este &iamat!l (ostr!B SireC s!t cele şase &iamate
!ite $tre eleD
Re,ele ia $ m>ă mi!at!l &iamatB $l a&miră c! oc)i
&e eG"ert forma şi c!loarea şi se &eclară $c>tatD
0 ţi m!lţ!mescB &om!le &e Sait./ermaiB această
"iatră este mal "otri(ită ca "o&oa#ă "etr! corsa8!l &oam.
ei &e Pom"a&o!rD
Cotele se $cliă c! res"ect şi taceD Re,ele tace şi
elB cercet>& &iamat!l $ ra6ele soarel!i care itră "ri
fereastrăD Se ,>&eşte la miracolD El ! cre&e $ această
o"eraţie ma,icăD C!ti!ţa &i lem &e merişor seamăă
$tocmai c! cea folosită la C!rteB a!l trec!tB &e !
scamator "rice"!tD Artist!l #ie(oise să.i arate re,el!i
tot mecaism!lD U ca"ac c! f!& &!#l! $i $,ă&!ia să
cam!fle6e micile o#iecte aşe6ate $ c!tie şi să &esco"ere
! o#iect mai mareB asc!s $aite $ iterior!l eiD
Artist!l $i !imise "e c!rteiB trasform>& astfel #oa#ele
&e ,r>! $ "erleD L!&o(ic al H3.lea este co(is că şi
cotele foloseşte aceeaşi meto&ăD Îl a&miră m!lt "e &om!l
&e Sait./ermai "etr! (astele l!i c!oştiţe şi "etr!
#!a sa &is"o6iţieB &ar ! cre&e $ "!terile.i oc!lteD
R!">& tăcereaB $i "!e cotel!i !rmătoare $tre#are
isi&ioasăC
K *ar !&e aţi ,ăsit ! &iamat at>t &e fr!mosJ
K SireB &!"ă c!m (.am mai s"!sB el !.i &ec>t s!ma
celor şase &iamate ale (oastreB $i răs"!&e Sait./ermai
fără să se t!l#!reD
K AţţţDDD ţtţţDDD a&a!,ă L!&o(ic al H3.leaB $tr.o
#!ă 6iB tot $mi (ei &e6(ăl!i ori,iea a(erii &!mitaleD
Oric!mB şti! că o foloseşti c! ,eero6itateD Asta mi.ar fi
&e a8!sB &acă .aş fi at>t &e c!riosDDD Nă&ă8&!iescB
aşa&arB că $tr.o #!ă 6iDDD
0i re,ele $l co&!se "rieteeşte "e &om!l &e
Sait./ermai s"re a"artametele re,ale !&e $i aşte"ta!
c!rteiiD
666
n anul 18E$ se m%linesc /ece ani de c9nd $trea,a
Fraţă e fasciată &e cotele &e Sait./ermaiD Nimei !
ştie cie este elD Si,!r e că !.i ici cote şi ici &i
familia Sait./ermaiB ! i se c!oaşte ici măcar
"re!meleB &es"re misterioasa sa "ersoalitate circ!lă
cele mai ăstr!şice 6(o!riD 3or#eşte "erfect frace6aB
&ar c! ! !şor accet străiB şi se eG"rimă c! aceeaşi
!ş!riţă $ e,le6ăB ,ermaăB italiaăB s"aiolă şi
"ort!,)e6ăD Este cosi&erat r>& "e r>& fi!l #astar& al
!ei re,ie s"aioleB ! ie6!it "ort!,)e6B ! s"io ,erma
sa! ! e(re! &i ?or&ea!GD 0iB "etr! că imei !.i
c!oaşte a&e(ărata i&etitateB este s!"ra!mit Om!l
'iracolelorD Căci s.ar "ărea că &eţie taie stră(ec)i şi
că este em!ritorD Îi e(ocă "e re,ii &i trec!t ca şi c!m
i.ar fi c!osc!t şi re$(ie istoria c! at>ta "reci6ie
$c>t imei ! "!e la $&oială "!terea l!i &e a stră#ate
secolele şi &e a fi (eşic t>ărD 'arc)i6a &e Pom"a&o!r !
se mai sat!ră $tre#>&!.l &es"re oameii &e altă&atăC
0 Cum era 5rancisc IF E ! re,e "e care l.aş fi
i!#itDDD
0 Era foarte #ie(oitorB $i răs"!&e Sait./ermaiB
"ăcat că era "rea "ătimaşD I.aş fi &at c! &ra,ă iimă !
sfat care l.ar fi ferit &e toate eorocirileDDD &ar !
l.ar fi !rmatDDD
0 Cur&ea lui 5rancisc I era c! a&e(ărat fast!oasăJ mai
$trea#ă fa(oritaD
0 *aB &ar cea a e"oţilor l!i o $trecea c! m!ltB iar
"e (remea 'ariei St!art şi a 'ar,aretei &e 3alois era !
loc $c>tătorB ! tem"l! al t!t!ror "lăcerilorB căci $ţi
"!teai &esfăta aici şi s"irit!lD Cele &o!ă re,ie era!
foarte $(ăţateB făcea! (ers!ri şi era o fericire să le
asc!lţiDDD
K 3or#iţi &e "arcă aţi fi (ă6!t toate acestea c!
"ro"rii &!mea(oastră oc)iB eGclamăB "liă &e et!6iasmB
fr!moasa marc)i6ăD
*ar Sait./ermai se la!&ă arareori c! em!rirea l!iD
*im"otri(ăB !eori el o ea,ă c! străşicieB &ar c! at>ta
!miliţă şi c! o l!cire at>t &e iroică $ "ri(iriB $c>t
e,aţiile sale s!t l!ate mai c!r>& &re"t o mărt!risire
asc!săB &re"t o taiă $fricoşătoare ce i.a fost sm!lsă
fără (oieD
K Am o foarte #!ă memorie şi am citit m!ltă istorie >
FraţeiB s"!e el c! mo&estieD Ueori mă &istre6 lăs>& să
se crea&ă că am trăit $ (rem!ri stră(ec)iDDD
Cotele &e Sait./ermai trăieşte &i mister şi se
$co8oară c! ei,meD Î aceasta costă a&e(ărat!l să!
,ei!D El $şi eG"rimă ştiiţa $ (ers!ri şiB $
o#sc!ritatea "oemelor sale se &esl!şeşte "ecetea
alc)imist!l!iC
Cercetător c!rios al $tre,ii at!riB
Am c!osc!t $ce"!t!l şi sf>rşit!l 'arel!i Ître,D
Am (ă6!t a!r!l $ miăB
I.am $ţeles materia şi i.am s!r"ris săm>ţaD
,*a&e &e3&ele scrise1 &oate c!(itele rostiteB toate
,est!rile făc!te &e el s!t "lie &e s!#$ţeles!riB
ci!&at!l şi (esel!l om "are că "ăstrea6ă c! ,re! o taiă
ce.l a"asă at>t &e m!lt $c>tB fără să (reaB $ s"!sele
sale mai sca"ă !ele l!cr!ri ce &a! &e #ă!itDDD N! &!ce
(iaţa l!Goasă a !!i mare seiorB &ar e "li &e &iamateB
le "oartă "e )aieB "e "ălărieB la ielele &e "e &e,etele
sale l!,i şi fieB "ret!ti&eiD ?ie$ţelesB imei !
se mirăB &oar s!t fa#ricate &e elD
L!&o(ic al H3.lea $l i(ită a&eseori "e Sait./ermai
la s!"e!rile itime "e care $i "lace să le &eaB $
com"aia &oamei &e Pom"a&o!rB la 'ic!l TriaoD Cotele
! se ati,e &e (i!ri şi a#ia &acă ci!,!leşte &i
fel!rile &e m>careB s"!e că ţie ! re,im şi #ea c! mare
"lăcere ! amestec "e care.l !meşte ceai!l să! &e (iaţă
l!,ăB făc!t &i fr!6e &e simiic)ieB semiţe &e mărar şi
lem &e satalD 'ă>că "!ţiB &ar $s!fleţeşte $trea,a
a&!are istorisi&!.şi amitirile şi toţi $i asc!ltă
"o(eştile $ cea mai &e"liă liişteD *ar L!&o(ic al
H3.lea se tot $trea#ă &e !&e are cotele asemeea
#o,ăţii şi &ă "or!că să se facă o cercetare secretăD
Neştii& imic &e toate acesteaB Sait./ermai coti!ă
să.i !imească şi să.i t!l#!re "e cei ce.l asc!ltăD Po.
(estirile sale "ar a &esc)i&e o fereastră s"re o l!me
"aralelăD AstfelB $i "lace să.şi a&!că amite &e ! t>ăr
o#il &itr.! oraş &i or&B care "reti&ea că a(!sese
at>t &e m!lte femei $c>t se săt!rase &e ele şi că!ta oi
emoţiiC
K 'i.ar tre#!i o fă"t!ră s!"raat!ralăD Îmi (oi
"etrece oa"tea $ cimitir şi (oi c)ema morţiiB le s"!sese
el "rieteilorD
Aceştia l.a! im"lorat să re!ţe la "la!l l!i
esă#!itB &ar el ! (r! să.i asc!lte şiB "e la mie6!l
o"ţiiB se &!se $ cimitir!l oraş!l!iB se $co8!ră c! !
cerc ma,ic şiB "ri im"recaţii $fricoşătoareB $cercă să
t!l#!re som!l morţilorD *eo&atăB $ liiştea &e "e c>m"B
t>ăr!l a!6i o (oce &e femeie care c>ta &!me6eieşteD
FermecatB se ri&ică şi f!,i s"re fr!moasa creat!răB o ,ăsi
şiB "li &e $&ră6eală şi "atimăB (r! să o $m#răţişe6eC
0 Eu nu %*& a"arţie &ec>t !!i soţB s"!se eaD
K Foarte #ieB te ia! &e soţieB răs"!se t!l#!rat
t>ăr!lB iată iel!l me! şi &ă.mi.l "e al tă!B (om fi
lo,o&iciD
0i cei &oi i!#iţi a! rămas $m"re!ăB !iţi "e !
morm>t ">ă la i(irea 6orilorD C>& soarele se arătă ia
ori6ot se &es"ărţirăB fă,ă&!i&!.şi că se (or $t>li &i
o! $ acelaşi locB $ oa"tea !rmătoareD *ar t>ăr!l $şi
satisfăc!se ca"rici!l şi !ită &e 8!răm>tD C>& se lăsă
searaB se &!se acasă şi se c!lcăD Pe la mie6!l o"ţiiB
a!6i c!m !şa camerei se &esc)i&e şi simţi o formă
$,)eţată itr>& $ "at şi c!lc>&!.se l>,ă elD
*e.at!ciB ! mai a(! liişteD Ori!&e se &!ceaB fatoma
$l !rmăreaD
0 t>m"larea a făc!t să:l $t>lescB "o(esteşte
cotele &e Sait:Germain# I:am s"!s t>ăr!l!i o#il să
m!lţ!mească l!i *!me6e! că m.a c!osc!t şi i.am "or!cit
să se roa,e ">ă la mie6!l o"ţiiD La &o!ăs"re6ece fără !
sfertB am &eseat "e "o&ea ! tri!,)i solarB l.am stro"it
c! "arf!m!ri şi a"oi l.am aşe6at $ mi8loc "e im"r!&et!l
lo,o&icB iter6ic>&!.i să iasă &i tri!,)iB orice s.ar
$t>m"laD ?ăt! mie6!l o"ţiiD Uşa se $tre&esc)ise şi
fatoma $aită ">ă la mar,iile tri!,)i!l!iD
K Este soţ!l me!B s"!se fatomaD
K Pri $şelăci!eI Căci t! ! eşti ! loc!itor al
l!mii acesteiaD *ă.i $a"oi iel!lI
0 Nu1 nu aici1 ci ac*l* unde mi l:a da&#
K FieI 3om mer,e acolo $m"re!ăD
Toţi cei &i 8!r!l mesei $ce"!ră să trem!re asc!lt>&
"o(estirea l!i Sait./ermaiC
K N! (ă (oi (or#i &es"re l!"ta "e care a tre#!it s.o
&a!D P>ă la !rmăB am ieşit (ictoriosD T>ăr!l ar!că
iel!l "e morm>t!l "e care stăt!se c! fatomaD Fatoma $i
$a"oie iel!l "rimit şi a"oi am rămas si,!riD A &o!a 6iB
c>& m.am tre6itB mi s.a a&!s o scrisoare &i "artea
t>ăr!l!i o#ilD *!"ă ce m.a "ărăsitB $ loc să se &!că la
el acasăB #ăt!se la "oarta !ei m>ăstiriB ce f!sese s!#
"rotecţia stră#!ilor săiD S"!se că (eise să $m#race
)aia moa)alăD A m!rit &!"ă trei6eci şi cici &e aiB
$co8!rat &e cele sfiteD
Tot!l ar fi "!t!t coti!a astfel la esf>rşitB
cotele t!l#!r>&!.şi oas"eţii şi $s"ăim>t>&!.i c!
"o(eştile sale &e &icolo &e morm>tB &acă re,ele ! ar fi
"rimit $ cele &i !rmă ra"ort!l secret al "oliţiei c!
"ri(ire la Sait./ermai şi la a(erea saD Re,ele f! foarte
t!l#!ratD Îtr.o searăB "lec>& &e la masăB el se $toarse
s"re Sait./ermai şi $i "!se !rmătoarea $tre#areB $
a"areţă e(io(atăC
K *om!leB &!meata care ştii at>tea l!cr!ri &es"re l!.
mea aceasta şi &es"re cea &e &icoloB .ai "!tea c!m(a
să.mi s"!i !&e se află maestr!l *!masJ
ain&:Germain1 care de *<icei era "or#ăreţ şi se
simţea $ lar,!l l!iB !.şi "!t! asc!&e t!l#!rareaB "ăli
şi am!ţiD
acea (remeB a"roa"e toată l!mea c!oştea mister!l
maestr!l!i *!masD Tot!şiB "ritre c!rteii cei mai tieri
se mai afla! şi alţii care ! a!6iseră imic &es"re
această $t>m"lare ci!&atăD U #ătr> istorio,raf o
"o(esti "etr! eiD
t>m"larea a(!sese loc c! o 8!mătate &e secol $ !rmăB
$ a!l 12::D U #ătr> &e o!ă6eci &e aiB "!tre& &e
#o,atB fost "roc!ror la C)>teletB loc!ia "e stra&a
4iro&elleD 3eciii $l #ă!ia! că se oc!"ă c! ma,iaB ceea
ce era "ro#a#il a&e(ăratB &e (reme ce "!sese să i se
costr!iascăB "e casa l!i l!GoasăB ! t!r!leţ foarte
asemăător c! cel "e care:l folosea o&iioară Nostra&am!sB
"etr! a cerceta astreleD ?ătr>!l se $c)i&ea aici c!
cărţi &e (ră8itorie şi "er,ameteB &esc>ta #ă!t!ri şi
făcea farmeceB &esea )oroscoa"e şi citea (iitor!l $
steleD
3iaţa l!i era "ro,ramată c! "reci6ia !ei cle"si&reD
Î fiecare (ieriB la ora trei &!"ă.amia6ăB se $c)i&ea $
$că"erea sa taiicăD 0i tot at!ciB &e fiecare &atăB "e
cal&ar>m!l stră6ii răs!a 6,omot &e co"iteD U cat>r !riaş
şi ! călăreţ $alt &e stat!ră se i(ea!B o"ri&!.se $
faţa casei maestr!l!i *!masD '>&r! şi c! "ri(irea receB
#ăr#at!l $şi lăsa cat>r!l $ c!rte şiB fără să #ată la
"oartă sa! să se a!ţe $ (re! felB itra $ casăB !rca
tre"tele şi "ătr!&ea $ la#orator!l a căr!i !şă se
$tre&esc)i&ea &oar "etr! o cli"ăD Aceste fa"te se re.
"eta! &e m!lţi ai $ şirD Nec!osc!t!l şi cat>r!l l!i
răs">&ea! ,roa6a $ cei &i (eciătateB căci aimal!l
a(ea $ coaste o raă &esc)isăB s>,er>&ă şi "liă &e
"!roiB iar călăreţ!l "!rta "e fr!te trei cicatrice at>t
&e roşii $c>t femeilor li se "ărea că (ă& trei căr#!i
a"rişi $cr!staţi $ careD 3i6itator!l răm>ea c!
maestr!l *!mas cam o orăB &!"ă care "leca aşa c!m (eiseD
Î c>te(a r>&!ri c>ţi(a #ăr#aţi c!ra8oşi $cercaseră să
!rmărească acel cat>rB &ar $tot&ea!a $i "ier&!seră !rma
"ri $m"re8!rimile Cimitir!l!i IoceţilorD *răcesc!l
cat>r şi ci!&at!l călăreţ &e(eiseră s!#iect!l "referat &e
&isc!ţie al celor &i cartierB oameii $şi "!ea! tot
fel!l &e $tre#ări c! "ri(ire la misterios!l "ersoa8 şi
sc)im#a! "ăreri &es"re !imitoarea tiereţe a #ătr>!l!iB
"e a căr!i faţă ! se (e&ea ici o 6#>rcit!ră care să
arate că tim"!l trec!se şi "es&e el###
n&r:o #!ă 6i $săB acel rit!al ce "ărea că (a tie o
(eşicie l!ă sf>rşitD Î 6i!a &e ;1 &ecem#rie a a!l!i
12::B cat>r!l se i(i $ ca"ăt!l stră6ii 4iro&elleD Era o
mierc!riB la orele 6ece &imieaţaD Călăreţ!l !rcă scărileB
&arB c>& itră $ la#oratorB maestr!l *!mas scoase !
stri,ăt teri#ilB ce f! a!6it &e toată l!meaD A"oi
călăreţ!l "lecăD Cat>r!l aler,a la tra" şi "ărea că.l &!ce
şi mai re"e&e &ec>t altă&atăD C>& s"re seară maestr!l
*!mas (ei la ciăB fi!l şi fiica l!i a"roa"e că !.l mai
rec!osc!răC era $&oit &e s"ateB "icioarele.i #ătr>e $i
trem!ra!B "e faţă i se $ti"ărise "ecetea morţii şi
"ri(irea i se stiseseD S"!se celor &oi co"ii ai săi că !
(a l!a masa c! ei şi că (rea să !rce &i o! $ cămăr!ţa
sa &e s!sD 0i c!m ! i6#!teaB scăriţa fii& $,!stă şi
a#r!"tăB tre#!iră să.l &!că &e s!#s!ori ">ă la !şa
la#orator!l!iD C>& fi!l să! $i s"!se că ! (a re!şi să
co#oare si,!rB maestr!l *!mas "or!ci ca la ora "atr! să
(iă cie(a să.l iaB căci a(ea $t>lire c! ! ma,istratB
"riete c! elD La ora )otăr>tăB (i6itator!l (ei şi !rcăB
$m"re!ă c! fi!l l!i *!masB "etr! a.l a8!ta "e #ătr>D
*esc)iseră !şa şi itrară $ $că"erea secretăB &ar camera
era ,oalăC maestr!l *!mas &is"ăr!seD
?ătr>!l "roc!ror f! că!tat tim" &e mai m!lte
să"tăm>iB a! fost c)emaţi i,ieri şi 6i&ari care
cercetară 6i&!rileD Se făc!ră toate i(esti,aţiile
"osi#ileB călăreţ!l şi cat>r!l să! e,r! a! fost şi ei
că!taţi "ret!ti&eiDDD &ar tot!l "ărea a fi &is"ăr!t ca
"ri mi!eDDD 9!stiţia $i ac!6ă "e co"iiB careB s"re a.şi
&o(e&i e(io(ăţiaB a tre#!it să.şi c)elt!iască o mare
"arte &i a(ere "e ! l!, şir &e "roceseD Aii trec!răB
co"iii a! m!rit şi mister!l răm>ea &e e"ătr!sD
La m!ltă (reme &!"ă această $t>m"lareB $ 12+;B a
sosit "etr! "rima oară la Paris cotele &e Sait./ermaiD
'areşal!l &e ?elle.Isle $l $t>lise la Fra<f!rtB !&e
era am#asa&orB şi f!sese fermecat &e acest t>ăr iiţiat
ce "ărea a şti toate marile taie ale creaţieiD Foarte
atras &e (ră8itoriile &e orice felB mareşal!l $l i(ită "e
cote să (iă c! el la Paris şi $l istalea6ă $ casa l!iB
&i cartier!l Sait.AtoieD AiciB cotele $şi amea8ea6ă
! la#orator şi $ce"e să facă tot fel!l &e eG"erieţe
as!"ra reflecţiei l!miiiB $m#i>& ştiiţa c!
e/*&erismul# Prin 2*curi de *glin6iB Sait./ermai
i6#!teşte să.l co(i,ă "e mareşal că el "oate să s!scite
ima,iea !or l!cr!ri sa! fiiţe &i Uimea cealaltăD
Îcre6ător $ "!terile acest!i ta!mat!r,B ?elle.Isle $l
&!ce la că"ăt>i!l &!cesei 'arie.Ae &e C)>tea!ro!GB "e
at!ci fa(orita re,el!iB careB la cei &o!ă6eci şi şa"te &e
ai ai eiB 6ăcea "e "at!l &e moarteB otră(ităB fără
$&oială fii&că m>case işte ci!"erciD Toţi era!
co(işi ca Sait./ermai o (a sal(a "e t>ăra amată a
re,el!iB &ar acestaB &!"ă ce o eGamiea6ă c &e"a cli%e1
s%une=
K E "rea t>r6i!B m!lt "rea t>r6i!D *oama &e C)>tea.
!ro!G se (a $făţişa l!i *!me6e!DDD
Ea m!riB $tr.a&e(ărB &!"ă c>te(a 6ileD *ar acest eşec
!.l &iscre&ită "e misterios!l Sait./ermai careB
et!l#!ratB &ă&! !rmătoarea eG"licaţieC
0 Nu %u&eam s.o (i&ecD *acă aş fi făc!t.oB m.aş fi
"!s $ "rime8&ieC &e fiecare &ată c>& cie(a s.ar fi
otră(itB familia m.ar fi somat să fac o mi!e şi ar fi
fost (ai şi amar &e mie &acă (reo&ată .aş fi i6#!titD
Era o eG"licaţie ci!&atăB &ar care a m!lţ!mit "e toată
l!meaD Poate că moartea fr!moasei &!cese !.i &is"lăcea
$tr! tot!l s!(era!l!iB care se săt!rase &e această
le,ăt!răD
'areşal!l &e ?elle.Isle este at>t &e co(is &e
"!terile "riete!l!i să! $c>t $i s"!e "o(estea
maestr!l!i *!masD Foarte atras &e acest misterB
Sait./ermai c!le,e c>t mai m!lte iformaţii şi $cearcă
să &e6le,e taiaD Petr! a isca miracol!lB el i(ocase
at>t &e &es forţele $t!eric!l!i şi folosise &e at>tea
ori !şi asc!se şi c!loare taiiceB $c>t "resimţi că aici
e (or#a &e ! s!#terf!,i!D Îtr.o oa"teB se &!ce "e
asc!s $ casa "ărăsită &e "e stra&a 4iro&elleD Forţea6ă
$c)i6ătoarea şi trece "ra,!l $că"erii &e s!sB ce era &e
m!ltă (reme ,oalăD *!"ă ce ore $tre,i cercetea6ă "ereţii
şi "arc)et!lB &esco"eră ! mecaism asc!s $ "o&eaD P!e
$ f!cţi!e mica maşiărie şi $ faţa l!i a"are o scară
care co#oară ">ă $ s!#solB $tr.o "arte asc!să a caseiD
AcoloB $tr.o "i(iţă #oltităB $t!ecată ca ! c!"tor şi
colcăi& &e (iermiB Sait./ermai 6ăreşte "e 8osB la
l!mia !ei torţeB leş!l "!tre6it al #ătr>!l!i *!masD
L>,ă elB cio#!rile !ei c!"e &e a,at şi c>te(a a"arate &e
astrolo,ieB al#ite &e "raf şi aco"erite &e ">6e &e
"ăia8eB "ar a "ăstra taiele &eri6orii ale !ei ştiiţe
oc!lteD Sait./ermai ar!că o "ri(ire $ 8!r şi se
o"reşte la o casetă &e a#aosD *esc)i&e c! !ş!riţă
lăcăţel!l şiB $ faţa oc)ilor săi $mărm!riţiB a"ar o
,răma&ă &e &iamate scli"itoareD Ra6ele ,al#ee ale
făcliei &asea6ă "e "ietrele ce ar!că mii şi mii &e
sc>teieriDDD Sait./ermai $c)i&e re"e&e caseta şi o ia
c! elB a(>& ,ri8ă să 6ă(orască $ !rma l!i trecerea
secretă "ri care "ătr!sese $ $că"ereD *e.ac!m $aite
este ! om #o,atB &ar care tre#!ie sa asc!&ă #ie
"ro(eieţa a(erii saleD Îm"ărţi& c>te(a &iamate celor
"!tericiB $i (a fi !şor să.i co(i,ă că "oate să facă
oric>te (reaD *ar!rile ,eeroase ale re,el!iB meite să.i
$,ă&!ie să.şi coti!e EeG"erieţeleFB $i (or asi,!raB
tim" &e mai m!lţi aiB o (iaţă $m#elş!,ată la C!rtea
FraţeiD
*ar iată că tot acest eşafo&a8 "are a se "ră#!şi $
cli"a c>& re,ele $i "!e $tre#areaC
K N!.mi "!teţi s"!e !&e se află maestr!l *!masJ
Oare c!rio6itatea re,el!i este e(io(ată sa! asc!&e
(reo ca"caăJ Să fie oare #ă!it că a 8ef!it ca&a(r!l
#ătr>!l!iJ La $ce"!tB Sait./ermai se #>l#>ieD E "etr!
"rima oară c>& marea l!i si,!raţă &e sie "are a.l
"ărăsiC
K 3e&eţiDDD as "!teaDDD SireDDD &arDDD
K *ar ceJ $l $trer!"se &oama &e Pom"a&o!rB eer(ată
&e şo(ăirile l!iD
K *ar mi.e foarte teamă căB &acă &e6(ăl!i ceea ce şti!
&es"re această teri#ilă "o(esteB o eG"! "e 'aiestatea
(oastră la mari "rime8&iiDDD 0i "e &!mea(oastrăB &oamăD
n c9&e"a cli%e ain&:/ermai şi:a recă"ătat si,!raţa
&e sieD El "!e $ (or#ele sale o &o6ă at>t &e mare &e
ermetismB &e ma,ie şi &e s!m#re al!6iiB $c>t $i
&esc!ra8ea6ă ">ă şi "e cei mai $&ră6eţiB făc>&!.i să
re!ţe la coti!area i(esti,aţiilorD Tot!şiB la
$ce"!tB &oama &e Pom"a&o!r &ă &i !meri şi $i cere
isistet cotel!i să &e6(ăl!ie tot ce ştie &es"re
tee#roasa $t>m"lareC
0 ,*a&e as&ea s!t "rostiiI 3or#iţiB &om!le coteB (ă
ro,I
K 3or#iţiB &om!le &e Sait./ermaiB (ă r!,ămB isistă
re,eleD
*!"ă ce se "reface că se rec!le,e c>te(a cli"eB
cotele le s"!eB &e "arcă s.ar fi )otăr>t să $fr!te o
mare "rime8&ieC
K SireB fie &!"ă c!m (ă este (oiaD Î,ă&!iţi.mi &oar
să $&e"liesc $ faţa (oastră cele ecesare "etr! a
$&!"leca "!terile &i l!mea &e &icoloD
Sait./ermai cere o foaie &e )>rtie şi tra,e "e ea
işte liii &re"te $tretăiate &e seme ci!&ate şi &e
fi,!ri astrolo,iceD Se cocetrea6ă a"oi as!"ra acestor
ima,iiB rosti& c!(ite &e e$ţelesDDD Re,ele şi
fa(orita sa $l "ri(esc la $ce"!t am!6aţiB a"oi
eliiştiţiD E &oar (or#a &e a &esc)i&e căi ec!osc!te şi
&e a "ătr!&e $ l!mi taiiceD *!"ă (reo 6ece mi!teB
Sait./ermai $şi $alţă ca"!lB $l "ri(eşte "e re,e $
oc)i şi $şi eG"!e re(elaţiileC
K SireB fie că l!crătorii şi i,ierii ce l.a! că!tat
"e "roc!ror!l *!mas era! tocmiţi &e oamei iteresaţi ca
această cercetare să ! a8!,ă icio&ată la ca"ătB fie că
ei !.şi c!oştea! #ie meseriaD Iată ce s.a "etrec!tC
$tr.! colţ al $că"eriiB a"roa"e &e !şa &e la itrareB
eGistă o #!cată &e "arc)et mo#ilăD Ea aco"eră o scară ce
co#oară stră#ăt>& toate "laşeele şi 6i&!rileD La ca"ăt!l
scării se află ! ca(o!D E loc!l !&e s.a retras
"roc!ror!l *!masB &!"ă ce a #ă!t o licoare care i.a re&at
"!terile şi l.a a8!tat să "oată co#or$D A"oi a $,)iţit !
arcotic "!teric şi ! s.a mai tre6itD
Re,ele !.i $să m!lţ!mit $tr! tot!l &e această
eG"licaţie te)icăD El $i mai "!e o n&re<are=
0 Cel care:l "i/i&a era deci Dia"*lulF
K SireB &acă 'aiestatea (oastră itră $ Or&i!l
Rose.CroiGB mă (oi ,ră#i să ri&ic şi !ltim!l (ăl ce
aco"eră $că acest misterD *ar ac!m $mi este c! e"!tiţă
să răs"!& la $tre#areB căci m.aş eG"!ne la cele mai mari
%rime2dii#
Sait./ermai ! s"!se că făcea "arte &i or&i!l
secret Rose.CroiGB căciB &!"ă c!m #ie se ştieB mem#rilor
acestei lo8i ! le este $,ă&!it icio&ată să.şi &e6(ăl!ie
a"arteeţaD El lăsă să "lae6e o $&oialăB folosi& $
mo& străl!cit isi!ările şi "omei& acel !me misteriosB
&ă&! să se $ţelea,ă că taia maestr!l!i *!mas era le,ată
&e marile ei,me ale !i(ers!l!i e6otericD Nimei ! mai
$&ră6i să.i "!ă cotel!i (reo $tre#are &es"re *!masD
*ar &oama &e Pom"a&o!rB &orică să (erifice s"!sele
"re6icător!l!iB $i "or!ci &om!l!i &e SartieB locoteet
,eeral &e "oliţieB să cercete6e casa &i stra&a
4iro&elleD Îtr.a&e(ărB oameii locoteet!l!i ,ăsesc la
re"e6eală #!cata mo#ilă &e "arc)etB scaraB ca(o!l şi
tr!"!l maes&rului Dumas#
Po(estea "are termiată aiciB şi tot!şiB la "!ţiă
(reme &!"ă astaB Sait./ermai &is"areD El "ărăseşte
Fraţa şi "leacă la Lo&raD Pr!&et &i fireB $ţelesese
că marea c!rio6itate a re,el!i "etr! trista "o(este >
maestr!l!i *!mas "!tea să &!că la re&esc)i&erea &osar!l!i
şiB cie ştieB c)iar la "!erea l!i s!# ac!6areD N!
tre#!ia să se $crea&ă "rea m!lt $ ai(itatea
cotem"orailor săiD El ! se (a $toarce icio&ată $
FraţaB &ar $şi (a folosi &i "li le,e&a s"re a $c!rca
iţeleD *!"ă A,liaB este (ă6!t $ R!sia şi a"oi $ c>te(a
re,ate ,ermaeD Arată #ie şiB $ ci!&a (>rsteiB "are că
! $m#ătr>eşte icio&atăB ceea ce a&a!,ă le,e&ei sale o
a!ră &e a&e(ărD Toţi $l cosi&eră em!ritorD El $s!şi
"o(esteşte c!m i.a c!osc!t "e 4omer şi "e AleGa&r!
'ace&oB "e Ioaa &QArc şi "e 4eric al I3.leaD Î toate
ţările E!ro"eiB are a&e"ţi fer(eţi ce.l (eerea6ăB
"ractic>& ! fel &e c!lt o#sc!rD Î cele &i !rmăB se
retra,e $ &!cat!l &ae6 Sc)lesTi,B !&e $şi &!ce (iaţa $
"rea8ma o!l!i să! "rotectorB la&,raf!l Carol &e 4esseB
căr!ia $i oferă 6ilic &o6a &e mister şi &e astrolo,ie &e
care acesta are at>ta e(oie "etr! a trăi şi a (isaD
Sait./ermai e fericit că şi.a ,ăsit ! loc !&e se
simte la a&ă"ostD Căci $ toată E!ro"a $ce"!se "ersec!ţia
$m"otri(a acestor il!miaţi şi l!i Sait./ermai $i este
foarte teamă ca (>t!l raţi!ii să !.l măt!reD E"oca
raţioalism!l!i a8!,e la a"o,e!l ei $ 122+B c>& la
Lei"6i, se $cearcă "e&e"sirea !!i escroc !mit
Sc)re"ferD *e c>ţi(a aiB acest fost "atro &e ca#aret
răs">&ea 6(o!l că st!&i!l ecromaţiei $i $,ă&!ia să
com!ice c! s!fletele morţilorD El or,ai6ea6ă $ local!l
să! şe&iţe la care se itră c! #ai şi $ tim"!l cărora
se i(esc s"iritele morţilorD Se #!c!ră &e $cre&erea !or
oamei &e seamăB ca &!cele &e C)artres şi &!cele &e
?r!sTic<B fracmasoi care l.a! $sărciat să or,ai6e6e
coto"irea $tre lo8ele secrete şi Societatea l!i Iis!sB
&i6ol(ată &e "a"ăD Sc)re"fer a!ţă că &eţie te6a!r!l
ie6!iţilor şi fă,ă&!ieşte c>te(a milioae &e taleri celor
care.l (or a8!taD ?ac)erii &i Lei"6i, $i &a! s!me
im"ortateB $ s"eraţa că (or o#ţie marea recom"esă
"romisăD Folosi&!.se &e aceşti #aiB c>şti,aţi at>t &e
!şorB fals!l ma,icia &!ce o (iaţă &e mare seiorD Îcet!l
c! $cet!lB #ac)erii itră la #ă!ială şi.i cer
ma,icia!l!i &o(e6iD El le $m>ea6ă ! "lic si,ilatB c!
"or!ca să !.l &esc)i&ăB şi le &ă $t>lire #i.
efăcătorilor săi $tr.o #acă &i Fra<f!rt !&eB
6ice.seB era &e"!s te6a!r!lD ?ie$ţelesB Sc)re"fer !
a"ăr! la ora fiGatăD ?ac)erii &esc)i& "lic!l şi costată
că ! coţie &ec>t işte foi al#eDDD
tim"!l ăstaB la Lei"6i, Sc)re"fer $şi a&!ă !ltimii
a&e"ţi=
K La oa"te ! e (om c!lcaB le s"!e elB căci m>ie
$ 6oriB $aite &e răsărit!l soarel!iB (ă (oi face să
(e&eţi ce(a ce .aţi mai (ă6!tD
Oameii se "! "e c)ef!it şiB c>& se i(esc 6orileB se
$&rea"tă s"re ! "arc aflat la itrarea $ oraşD Pe &r!mB
ma,icia!l scoate &i #!6!ar ! "istol şi s"!eC
0 l (oi folosi $ sl!8#a cele#rităţii mele# 3eţi (e&ea
că ! s!t ! farsor###
Sc)re"fer se o"reşte $tr.! loc "!sti!B &ă "or!că a.
&e"ţilor săi să !.l !rme6e şi &is"are &!"ă c>ţi(a
ar#!ştiD Îsoţitorii l!i tacB "ri(i& $tr.acoloB s"re a
! "ier&e imic &i miracol!l ce le f!sese a!ţatD
*eo&ată se a!&e o $m"!şcăt!răD Toţi se ă"!stesc s"re
loc!l c! "ricia şi.l ,ăsesc "e escroc mortB c! ! ,lote
$ t>m"lăD Ca să sca"e &e 8!&ecată şi &e ri&icolB $şi
re,i6ase "ro"ria moarteD
*i acea 6iB "!teric im"resioat &e sf>rşit!l
&ramatic al l!i Sc)re"ferB Sait./ermai se (a m!lţ!mi să
facă "re6iceri &oar $ folos!l !ltimilor săi a&e"ţiD
666
152-B are loc ! e(eimet ce !l!ieşte "e toată
l!meaC em!ritor!l cote moareI Este $,ro"at $ orăşel!l
Ec<erfGerd# Pre*&ul scrie 7n re,istr!l să!C ECel ce:şi
&ă&ea !mele &e cote &e Sait:/ermai şi &es"re care !
a(em alte iformaţiiB a fost $morm>tatB &!"ă o sl!8#ăB
la #iserica &i oraş!l ostr!FD Î mo& ci!&atB &!"ă c>te(a
să"tăm>iB &i or&i!l fost!l!i să! "rotectorB Carol &e
4esseB ca&a(r!l este &e6,ro"atD 4esse s"!e că (rea să.l
$,roa"e $ cimitir!l &i Sc)lesTi,DDD &ar ca&a(r!l
&is"areD Î a!l !rmătorB Sait./ermaiB (i! şi e(ătămatB
este "re6et $ /ermaiaB $m"re!ă c! Ca,liostroB la o
mare a&!are > fracmasoilor e!ro"eiD Această a"ariţie
$i $tăreşte "e a&e"ţii l!i $ cre&iţa lorC &eci ! a
&is"ăr!tB ci s.a &!s &oar să se re,eere6e $ (re!
"ara&is &e &icolo &e l!mea (i6i#ilăD
*!"ă $că (reo trei aiB este $t>lit la 3ieaI
?aro!l Li&e şi "riete!l să! R!&olf /rafferB "asioaţi
&e oc!ltismB se &!cB $tr.o #!ă 6iB la la#orator!l $
care #aro!l $şi face eG"erieţeleD *esc)i& !şa şi răm>
$cremeiţiC $ faţa lorB la o masăB se află
Sait./ermaiB răsfoi& o carteD El lasă liiştit cartea
&i m>ăB se ri&ică şi rosteşte !rmătoarele c!(iteC
K 0tiam că (eţi (ei aici am>&oiB la această orăD
?aro!l se ,ră#eşte să facă oficiile &e ,a6&ăB "!e
tac>m!rile "e o măs!ţă 8oasăB oferă il!str!l!i să! oas"ete
"ră8it!ri şi se &!ce $ "i(iţă să ca!te &o!ă sticle &e
(i #!B &ar Sait./ermai s!r>&e şi s"!eC
K 3ă $tre# &acă cie(a m.a (ă6!tB (reo&atăB m>c>&
sa! #>&DDD
n&r:a&e(ărB cotele ! mă>că icio&atăD Se s"!e că
el se m!lţ!meşte să se c!reţe c! co8i &e simiic)ie şi că
asta $i &ă em!rirea#
ain&:Germain s%!e că (rea să scrie şi i se a&!ce o
foaie &e )>rtieB &o!ă "ee şi o călimarăD 'a,icia!l r!"e
foaia &e )>rtie $ &o!ăB aşa6ă cele &o!ă 8!mătăţi "e masăB
!a l>,ă cealaltăB şi ia c>te o "aă $ fiecare m>ăD
Um"le cele &o!ă coliB semea6ă şi se $toarce s%re <ar*n
s%un9nd=
K *om!leB şti! că faceţi colecţie &e a!to,rafeD
Ale,eţi !a &i foiB "e oricareB căci coţi!t!l lor este
i&eticD
K E o a&e(ărată mi!eI stri,ă cei &oi (iee6iD Cele
&o!ă scris!ri se "otri(esc lii!ţă c! lii!ţăD Aşa ce(a !
s.a mai (ă6!tI
Sait./ermai taceB "!e cele &o!ă coli !a "este alta
şi le a"lică "e ,eamB "etr! a le face tras"areteC
scris!rile se s!"ra"! "erfectB ca şi c!m .ar fi &ec>t o
si,!ră foaieD *ar Om!l 'iracolelor lasă &i m>ă foileB
căci el a (eit aici "etr! o c! tot!l altă re(elaţieC
K 3ă "ărăsescB ! mai (eiţi să mă (e&eţiB ! mă mai
că!taţiB (oi "ărăsi E!ro"a şi (oi "leca $ 4imalaiaD 'ă
(oi o&i)iB tre#!ie să mă o&i)escD Ne (om re(e&ea &!"ă
o"t6eci şi cici &e aiB $ aceeaşi 6iD Răm>eţi c! #ieB
(ă iu<esc#
La "or!ca em!ritor!l!iB cei &oi "rietei "ărăsesc la.
#orator!lD *ar $&ată &!"ă ieşirea lor se "oreşte o
f!rt!ă "!tericăD Cei &oi se $torcB "etr! a se
a&ă"ostiD *ar c>& &esc)i& !şaB costată ca Sait./ermai
se făc!se e(ă6!tD
E*!"ă o"t6eci şi cici &e aiFB s"!sese coteleDDD
asta $sema $ 152-D Re$toarcerea Om!l!i 'iracolelor
este aşte"tată &e cel "!ţi o fiiţăC &e $m"ărat!l
Na"oleo al III.leaD El le.a cer!t ar)i(arilor şi
istoricilor să alcăt!iască ! &osar c! toate )>rtiile
"ri(itoare la ciuda&ul ain&:Germain şi "ăstrea6ă aceste
&oc!mete $ #i#lioteca sa "artic!lară &i "alat!l
T!ileriesD Îtr.o c!tie &e carto (er&e sta! $,)es!ite
tot fel!l &e scrisoriB mărt!rii şi &o(e6iD Na"oleo al
III:lea ă&ă8&!ieşte că (a asista la re$toarcerea
cotel!i &e Sait./ermaiD *ar că&erea Cel!i &e.al *oilea
Im"eri!B eGil!l şi a"oi moartea $i (or sfăr>ma acest (isD
Î 1521B com!ar6iiB "lii &e f!rieB &a! foc "alat!l!i şi
#i#lioteca $m"ărat!l!i ar&e $ $tre,imeD Iar $ flăcările
ce $roşesc cer!l Paris!l!i "ier misterioasele ar)i(e care
ar fi "!t!t &e6(ăl!i taiele !!i ec!osc!t al căr!i !me
a făc! să (ise6e at>tea ,eeraţii $ şirC cotele &e
Sait./ermaiD
II
'AE0TRII OCULTIS'ULUI
E
MEMER
0I
CA*A 3IN*ECĂTOARE
U stri,ăt $,ro6itor &es"ică atmosfera $cor&atăD O
femeie leşiăB "l>,e $ )o)oteB !rlăB se rosto,oleşte "e
8os şi (omităD Ca o &ia#olică &>ră &e "rafB trasa trece
la celelalte &oameC !ele s!t c!"rise &e e"!i6are şi
m!rm!ră r!,i e$ţeleseB altele i6#!cesc $tr.! r>s
er(osD Cele mai a,itate s!t &!se "e &atăB &e către
ser(itoriB $ camere i6olate şi c! "ereţii ca"itoaţiB
!&e $şi (or "!tea &esfăş!ra tot &elir!lD
A&e"ţii l!i 'esmer s!t !meroşiB ei se $,rămă&esc $
marele salo al !!i "alat &i "iaţa 3e& me# Per&elele
s!t traseB soarele "rimă(ăratic şi străl!citor ar!că $
$că"ere o l!miă &if!6ăD Pe "ereţiB o,li6ile (eeţiee
$m!lţesc la esf>rşit ima,iea femeilor ce "oartă roc)ii
c! malacof şi "ălării c! "ee şi care se $,)es!ie să
a&mire şi să ati,ă c! m>a (estita ca&ă a
ma,eti6ator!l!i ,erma Ato 'esmerD
O#iect!l acestei c!rio6ităţi este o ca&ă rot!&ă &i
lem &e ste8arB c! &iametr!l &e a"roGimati( ! metr!
cici6eci şi c! o a&>cime cam &e trei6eci &e cetimetriB
$c)isă c! ! ca"ac ,ă!ritB "ri care ies (reo trei6eci &e
ti8e &e fier răs!cite şi mo#ileB i&is"esa#ile $
"roces!l &e trasmitere a fl!i&!l!iD Iiţiaţii şti! că $
iterior!l că6ii se află ! strat &e isi" amestecat c!
"ilit!ră &e fier şi sticlă "isatăB strat "e care se
s"ri8iă o costr!cţie făc!tă &i sticle ma,eti6ate
aşe6ate $ ra6e cocetriceB tot!l fii& sc!f!&at $ a"ăD
?ola(ii K $ ma8oritate femei K $şi a"lică c! ,ra(itate
ca"ăt!l ti8elor metalice "e "artea #ola(ăD C! faţa
cocetrată şi se(erăB !ele $şi freacă coştiicios
fr!teaB altele şi.a! "!s #ara ri,i&ă &e fier "e "ie"t sa!
"e ">tecD Cei &e faţă tre#!ie să ai#ă ,ri8ă să ! r!"ă
laţ!l !ma format $m"re8!r!l că6iiB si,!ra ,araţie a
#!ei &if!6ări a ma,etism!l!i (i&ecătorD *oamele se ţi
&e m>ă şi ,e!c)ii li se ati,B &arB "etr! a ! risca
să se "ro&!că (reo $trer!"ere a laţ!l!i ma,etic şi &eci
a trasmisiei ma,iceB 'esmer a $tis ! fir &e metal
careB fiGat &e ca&ă c! ! ielB $lăţ!ie "icioarele
fiecărei #ola(eD Toată l!mea "ăstrea6ă o tăcere
reli,ioasă şi asc!ltă &!lcea m!6ică c>tată la armoică şi
la cla(eci &e işte m!6icaţi asc!şi $ $t!ericD
Îm#răcat $tr.o )aiă (ioletă c! m>eci &e &atelăB 'esmer
co&!ce ceremoial!l ţi>& $ m>ă o #a,)etă &e metalB c!
care $şi ati,e "acietele ferici&e de:un asemenea
*magiu###
A"oi 'esmer se &!ce $ $că"erile i6olateB !&e $şi
(i6itea6ă "acietele itrate $ cri6ăB !ele &!"ă alteleD
Le "ri(eşte fiGB c! oc)ii săi foarte al#aştriB şi $şi
"lim#ă #a,)eta şi a"oi m>a "e tr!"!rile lor c!"rise &e
co(!lsiiD C! s"atele $tors s"re or& "etr! a se
coforma le,ilor "olarităţii !i(ersaleB el sta#ileşte
cotact!l ma,ic ati,>& #ola(a c! ,e!c)i!l şi
"icior!lB a"oiB c! "ri(irea il!miatăB $şi efect!ea6ă
"asele ma,etice ţi>& &e,etele $ tri!,)i#
K Fac aceste mişcări ">ă c>& #ola(a leşiă &e
&!rere sa! &e "lăcereB &o!ă se6aţii la fel &e sal!tareB
"reci6ea6ă elD
n&r:a&e(ărB aceste mişcări "ar #eeficeB stările &e
$cor&are se "otolescB )o)otele &e "l>s $cetea6ăB
#ola(ele a&ormB calmate şi seieD C>& se (or tre6iB
&oamele se (or simţi (i&ecateB ci!&ata "!tere a că6ii
şi.a făc!t efect!lD
a!l 1225B la ParisB ca&a l!i 'esmer se #!c!ră &e !
s!cces eGtraor&iarC $ "iaţa 3e& me se formea6ă şir!ri
l!,i &e oamei care aştea"tă să le (iă r>&!lD
Ele,atele oraş!l!i s!t ,ata să stea ră#&ătoare la coa&ă
ore $tre,iB ca să se #!c!re &e #iefacerile acestei
misterioase me&icieD Salo!l "alat!l!i &e(ie
e$că"ătorB 'esmer $şi face mici că6i "ortati(eB "etr! o
si,!ră "ersoaăB şi se &e"lasea6ă c! ele "e la caseB
astfel că #o,aţii s!t trataţi la &omicili!D *ar şi cei
săraci (or să se #!c!re &e #iefacerile acestei ştiiţeB
"etr! eiB ,eeros!l &octor ma,eti6ea6ă ! co"ac &e la
"oarta Sait.'artiD Le J*urnal de Paris scrie cu un en&u:
/iasm fără mar,iiC E'ai m!lt &e o s!tă &e "ersoae s.a!
#!c!rat &e efect!l ma,etism!l!i c)iar &i cli"a c>& a!
$m#răţişat co"ac!lFD Uii a&e"ţiB cosi&er>& că ma,etis.
m!l ! se "oate eGti&e s!ficiet "ri aceste mi8loaceB $i
"ro"! l!i 'esmer să ma,eti6e6e re6er(oarele &e a"ă &i
C)aillotB "etr! a răs">&i miracol!l ma,etism!l!i la
toată "o"!laţia Paris!l!iI
Aceste s!ccese $i a&!c l!i 'esmer m!lţi &!şmaiD UiiB
mai sarcasticiB ricaea6ăC
K S!t "ractici atră,ătoareB c! &!lci m>,>ieriDDD
Dar1 %e P*n&.Ne!fB m!6icaţii c>tă $ (ers!ri !riaşa
,lorie a eamţ!l!iC
Ne!măraţi oamei )aii a! $cercat
Să.ţi facă ră!B &ar .a! i6#!titD
Mesmer1 %rin ngri2irile &ale1
?olile oastre.a! "ierit şi omeirea res"iră !ş!ratăD
Urmea6ă.ţi ţel!rile ,lorioase
C)iar &acă i(i&ia !ora te !m"le &e.ocarăL
C>t e &e #ie şi &e o#il să fii i(i&iat
Să a&!ci fericire $ l!meI
Ca să.şi eG"lice s!cceseleB 'esmer &e6(oltă o teorie
atră,ătoare as!"ra ma,etism!l!i aimalB acest c!(>t
fii& folosit aici $ ses!l să! etim*l*gic de anima1
s!fletD *!"ă "ărerea l!i 'esmerB la ori,iea fiecărei
eer,ii se află ! fl!i& care face să crească "latele şi
să trăiască oameiiD ?oala ! se &atorea6ă &ec>t #locării
şi "roastei circ!laţii a acest!i fl!i&D Petr! ca om!l
să.şi &o#>&ească &i o! săătateaB este &e.a8!s să se
resta#ilească #!!l să! circ!itD 'a,etism!l trasmis &e
ca&a l!i 'esmer are tocmai acest sco"D
*e fa"tB &acă a"licarea acest!i tratametB $soţit &e
m!lte &eclaraţii 6,omotoaseB este ori,ialăB teoriile
afişate &e maestr! c! o e(i&etă satisfacţie &e sie !
s!t c! a&e(ărat oiD Petr! a.şi ela#ora teoriaD 'esmer a
st!&iatB "li &e r>(ăB ştiiţa $aitaşilor săiD Îcă &i
secol!l al H3I.leaB el(eţia!l Paracels!s &esco"erise
eGisteţa !!i ma,etism !ma com"ara#il c! acela al
ma,et!l!iC &!"ă elB ! om aşe6at "e o #arcă !şoară aflată
$ mi8loc!l (al!rilor liiştite (a costata că faţa i se
$toarce mere! s"re or&D Î aceeaşi (remeB italia!l
Pom"oace scrie !rmătoareleC EEGistă oamei care a!
"!terice "ro"rietăţi #eeficeL aceste "ro"rietăţi &e(i
(ii "ri forţa ima,iaţiei şi a &oriţeiL ele s!t $m"ise
$ afară "ritr.! fel &e e(a"orare şi a! efecte mariD
S!flet!l acestor oamei $şi eGercită &omiaţia "ri işte
(a"ori foarte s"eciali "e care $i trimite #ola(ilorDF Se
ia! &re"t certe &o!ă elemete care (or $,ă&!i ela#orarea
"rici"i!l!i mesmeriaC ma,etism!l at!ral K ca #a6ă
ştiiţifică K şi fl!i&!l misterios K "etr! "ractica
tera"e!ticăD
Îaite &e a a8!,e la ParisB !&e (a c!oaşte ,loriaB
'esmer se &!ceB $ 122+B la 3ieaB e aflăm "e (remea c>&
"lăcile ma,eti6ate ale !!i oarecare căl!,ăr 4ell
atră,ea! "e toţi #ola(ii &i oraşD 'esmer &eclară că
"oate o#ţie aceleaşi efecteB folosi& &oar Emarea "!tere
ma,etică "e care 1 "ose&ă toate fiiţele $s!fleţite D
Petr! a.şi &esă(>rşi ima,iea &e ta!mat!r,B el afirmăB
s!s şi tareB că &eţie "!terea &e a fiGa !&e (rea
fl!i&!lB cosi&erat a fi marele elemet #iefăcător ce
re,lea6ă toate f!cţiile or,aism!l!iD
*ar 'esmer ! se m!lţ!meşte c! s!cces!l &e "!#licB el
ţie să fie rec!osc!t &e l!mea ştiiţificăD Î acest
sco"B a&resea6ă com!icări t!t!ror sa(aţilor şi t!t!ror
aca&emiilor &i E!ro"aD *ar el!c!#raţiile sale s!t
$t>m"iate c! o tăcere &e ,)eaţăD 'esmer se )otărăşte să
călătorească $ toată l!mea "etr! a.şi răs">&i i&eile şi
"e &r!m "rofită &e $(ăţăt!rile c>tor(a maeştriD Î
/ermaiaB $t>leşte ! "reotB !mit 9ea.9ose") /asserB
care tratea6ă oameii "ri eGorcismD Pri aşe6area
m>iilor şi "ri a&>cimea "ri(iriiB căl!,ăr!l face ca
#ola(ii săi să itre $ stare &e co(!lsieC at!ci el
i6,oeşte &ia(ol!l ce.i "ara6itea6ăD 'esmer costatăB
mirat şi (ră8itB căB la ieşirea &i aceste cri6eB #ola(!l
s!"!s ma,iei se simteB $ ,eeralB (i&ecatD
'esmer ! cre&e $ &emoiB &ar $ţele,e acţi!ea "o6i.
ti(ă a !!i şoc "ro(ocatD *!"ă i6,oirea &ia(ol!l!iB (a
!rma meto&a că6iiD Petr! a "ro(oca cri6aB tre#!ie a!lată
com"let re6isteţa #ola(!l!iL orB ca să se ati,ă acest
efect "!r "si)olo,icB este &e.a8!s ca $ "eisa8!l 6ilic
să a"ară ! elemet s!"raat!ralB foarte im"resioatD
AstfelB ! mic im"!ls electricB eliiştitor şi
ieG"lica#il "oateB "ri caracter!l să! misteriosB să
"ro&!că o stare &e eGaltare şi &e s"aimăD Acesta este
rol!l că6ii l!i 'esmerD
Cam cu &rei/eci de ani 7nain&e &e a"licaţiile
mesmerieeB trei sa(aţi ola&e6i i(etaseră ! fel &e
re6er(or electric #ote6at E#!telia &e Le7&aFB format
&itr.! (as "li c! a"ă şi $c)is c! ! &o" stră#ăt!t &e
o ti8ă &e fier $ formă &e c>rli,D Le,ată la o maşiă
electricăB #!telia $ma,a6ia eer,ieD P!ţi tim" &!"ă
aceeaB s.a &emostrat căB folosi& ! reci"iet aco"erit
$ eGterior c! o folie &e stai! şi !tili6>& a"ă
amestecată c! "ilit!ră metalicăB se o#ţi re6!ltate şi mai
s"ectac!loaseD
Lucrurile sun& clare= cada lui Mesmer1 $cărcată c!
electricitateB folosi& o maşiă electrică $aite &e
fiecare şe&iţăB este o #aterie r!&imetarăI *e altfelB
cele#r!l eamţ ! face &ec>t să !tili6e6eB $ folos!l să!B
işte c!oştiţe ce.i "asioea6ă "e cei &i e"oca saD
'a,etism!l şi electricitatea st>riseră c!rio6itatea
oameilorC la măăstirea C)artre!G &i ParisB căl!,ării se
lea,ă $tre ei "ritr.! fir metalicD Îi &istrea6ă !şoara
sc!t!răt!ră "e care o simt at!ci c>& "ri fir trece
c!ret!l electric "ro&!s &e o #!telie &e Le7&aD Iar
c)imist!l Atoie &e La(oisier ! se &ă $ lăt!ri să se
oc!"e c! m!ltă serio6itate &e feomeele &e ma,etismD
E a&e(ărat că #ola(ii l!i 'esmer simt ca o m>cărime
la ati,erea ti8ei ieşite &i ca&ăB &ar aceasta ! "oate
trata ici cea mai !şoară #oalăD Ea $&e"lieşte &oar
rol!l &ia(ol!l!i l!i /asser şi creea6ă o atmosfera
misterioasăB "ro"ice &eclaşării cri6elorD AstfelB "lec>&
&e la o teorie oarec!m #i6ară &es"re ma,etism!l aimal şi
!tili6>&B &e altfelB ! tr!ca8 e(i&etB 'esmer i6#!teşte
să.şi trate6e !ele "acieteD Este a&e(ărat că altele "ar
c! tot!l refractare la "racticile me&ic!l!iB &ar aceste
eşec!ri ici ! cotea6ă faţă &e străl!citele re!şite
tr>m#iţate "ret!ti&eiD
*acă Aca&emia &e 0tiiţe răm>e ostilă t!t!ror s"ec!.
laţiilor l!i 'esmerB $ sc)im#B !!l &itre &ecaii
Fac!ltăţii &e 'e&iciăB &octor!l *esloB este et!6iasmat
&e această meto&ă tera"e!tică şi a"licăB la r>&!.iB
"rici"iile că6iiD El clarifică oarec!m teoriile
is"irator!l!i să!B &efii& ma,etism!l astfelC EEste
acţi!ea "e care ! om o eGercită as!"ra !!i alt omB fie
"ri cotact emi8locitB fie la o oarecare &istaţăFD *e
ac!m $coloB #ola(ii se $m"art $ mesmeriei şi
&esloieiB &ar Ui(ersitatea coti!ă să &e6a"ro#e aceste
(e&eri şi $i ia &octor!l!i *esloB "e tim" &e ! aB
&re"t!l &e a (or#i $ a&!ăriD Î ci!&a acest!i fa"tB la
ParisB &isci"olii eamţ!l!i se $m!lţesc şi ma,eti6area
se "ractică "ret!ti&eiD Fiecare $şi are s"ecialitatea
saC s!lfB electricitateB ma,etB "ilit!ră &e fierB toate
s!t #!e "etr! a crea oi că6iD Această coc!reţă $i
$,ro6eşte "e a&e"ţii mesmerism!l!i "!rD Petr! a.şi
"rote8a maestr!lB ei se ,r!"ea6ă $tr.o societate secretă
care ia !mele &e Prieteii ArmoieiB şi $şi "ro"! să
l!"te "etr! rec!oaşterea oficială a #iefacerilor
si,!rei că6i a&e(ărateI Re,ia 'aria.AtoaetaB i.
fl!eţată &e mem#rii acestei secteB $l &etermiă "e re,ele
L!&o(ic al H3I.lea să.i ofere maestr!l!i ,erma co&iţii
&e l!cr! c! a&e(ărat eGce"ţioaleC o retă &e &o!ă s!te &e
mii &e li(re şi 6ece mii &e li(re s!"limetare "etr! a.şi
sta#ili cliica $ Ca"itala re,at!l!iD 'esmer se $f!rieB
cosi&er>& că aceste "ro"!eri s!t e&eme &e !riaşele
sale "!teriD El $i scrie re,iei !rmătoareleC E*oamăB e!
ca!t o stă">ire care să.şi &ea seama că ! tre#!ie să
treacă c! !ş!riţă "este itro&!cerea $ l!me a !!i
a&e(ăr careB "ri ifl!eţa sa as!"ra fi6icii oameilorB
"oate o"era sc)im#ări "e careB $că &e la aşterea lorB
$ţele"ci!ea şi "!terea tre#!ie să le $&re"te "e ! &r!m
şi s"re o ţită sal!tarăD C>& e (or#a &e o ca!6ă ce
iteresea6ă !maitatea $ cel mai $alt ,ra&B #aii !
tre#!ie să fie &ec>t ! ar,!met sec!&arD Petr!
'aiestatea (oastrăB "atr! sa! cici mii &e fraci mai m!lt
sa! mai "!ţi ! $seamă imicD *esco"erirea mea tre<uie
să fie "rimită şi e! tre#!ie să fi! recom"esat c! o mări.
imie &emă &e moar)!l "e l>,ă care (oi staDF
Tra6acţiile se o"resc aiciD 3i&ecările o#ţi!te "arB
tot!şiB &est!l &e s"ectac!loaseC re,ele or&oă sa(aţilor
săi să facă cercetări as!"ra ma,etism!l!i aimalD
La(oisier este $sărciat să co&!că o comisie formată &i
&octori şi er!&iţi &e la Aca&emia &e 0tiiţe şi &e la
Fac!ltatea &e 'e&iciăD Toată itelect!alitatea Fraţei
l!crea6ă &i ,re! "etr! a &esco"eri taia că6ii l!i
'esmerB mem#rii comisiei ! e6ită să se lase ma,eti6aţiB
asistă la şe&iţeB itero,)ea6ă #ola(iiD Cocl!6iile s!t
$m"ărţite şi esi,!reD Uii ea,ăB "!r şi sim"l!B
eGisteţa fl!i&!l!i şi s"! că tot!l se "etrece $ mitea
"acieţilorC EÎ alcăt!irea că6iiB ! eGistă ici ! a,et
fi6ic ca"a#il să cotri#!ie la efectele a!ţateL efectele
"retis!l!i fl!i& "ro(i &i ati,ere şi ima,iaţieL cri.
6ele s!t "rime8&ioase at>t "etr! săătate c>t şi "etr!
#!ele mora(!riFL alţii acce"tă teoria fl!i&!l!iB &ar
res"i, clar i&eea mesmeriaă a !!i fl!i& atot"!tericD
Toţi cercetătorii co&amă i&eile ,lo#ale şi
cosmo,oice ale l!i 'esmerD *oar sa(at!l La!ret 9!ssie!
s!sţie căB $ ci!&a ,reşelilor şi a rătăcirilorB 'esmer a
&esc)is o cale o!ă s"re ! a&e(ăr fec!&D
Ra%*rt!l cercetărilorB făc!t "!#licB 6&r!ciă
"!teric co(i,erile a&e"ţilor că6ii mesmerieeD Îce">&
&i 125+B clieţii l!i 'esmer &e(i mai rariL &oar
Prieteii Armoiei coti!ă să.şi a"ere maestr!lD Petr! a
im"!eB scoţ>& la l!miăB &o,ma mesmeriaăB ei alcăt!iesc
o societate care c!m"ără K foarte sc!m" K taia
i(etator!l!iD *ar ce le "oate (i&e 'esmerJ Tr!ca8!l
electric al că6iiJ Sa! işte teoriiB $că a"roGimati(eB
&es"re "!terea icoştiet!l!iJ El se m!lţ!meşte să le
"re6ite ai(ilor săi a&e"ţi o ,răma&ă &e i&ei cof!6e
&es"re ma,etism!l aimal co&!s &e ! fl!i&B ma,etism
care re,lea6ă toate f!cţiile (italeD C!m"ărătorii s!t
&e6amă,iţiL ei se socotesc $şelaţi şi ca!tă să.şi facă
&re"tate c! a8!tor!l tri#!alelorD 'esmerB "e care l!mea
$l cosi&eră ac!m escrocB f!,e $ străiătateD 'o&a că6ii
(i&ecătoare trec!seD 'esmer (a m!ri $ /ermaiaB &!"ă
trei6eci &e aiB $ 151-B !itat &e toată l!meaD
666
0i tot!şiB c! toate $şelăci!ile şi a#eraţiile saleB
Ato 'esmer a &esc)is calea s"re c!oaşterea
icoştiet!l!iD
Petr! ca aceste coce"ţii oi să se im"!ăB (a tre#!i
$să să mai treacă a"roa"e ! secol şi 8!mătateD
125-B ime&iat &!"ă "lecarea ,ră#ită a l!i 'esmerB
!!l &itre &isci"olii săiB marc)i6!l Arma& C)asteet &e
P!7s gur1 ce:şi face eG"erimetările $ casa sa &i
?!6ac7B $ Ar&eiB &esco"eră ! fa"t t!l#!rătorC $ tim"
ce.şi făcea "asele "e !!l &itre ţăraii (eiţi să.l
cos!lteB el $l (e&e că6>&B fără co(!lsii şi fără (reo
cri6ăB $tr.o a&>că toro"eală artificialăD Î tim"!l
acest!i som ma,eticB ţăra!l $şi sc)im#ă "ersoalitateaB
&>& &o(a&ă &e ! s"irit ele(at şi fiB ca şi c!m
altcie(a ar (or#i "ri ,!ra l!iD *i acel mometB (ec)ile
teorii $ce" să se clatieDN! se (or#eşte $că &e )i"o6ăB
ci &e somam#!lism "ro(ocatD C!(itele ! sc)im#ă
sit!aţiaC că6ile şi ti8ele ma,eti6ate s!t lăsate $
"ărăsireD Cri6a (ioletă s"re care se ti&ea altă&atăB
este cosi&erată (ătămătoareL &oar som!l liiştit "oate
a&!ce !ş!rarea şi (i&ecareaD
Marc-i/ul a&rage %e d*meniul să! o m!lţime &e #ola(i
&orici să #eeficie6e &e acest tratametD Petr! a cores.
"!&e aşte"tărilor m!lţimii &is"erateB el $şi amiteşte &e
"racticile maestr!l!i să!C la r>&!l l!iB ma,eti6ea6ă şi
el ! co"acD L!mea (ie &e &e"arte ca să "!ă m>a "e
ste8ar!l fermecatI C>ţi(a oamei &e ştiiţă c!rioşi
ima,iea6ă o eG"erieţă ori,ialăB ei lea,ă "acieţii la
oc)i şi $i &!c să ati,ă ! co"ac ma,eti6atD S!r"ri6ăB
efect!l este acelaşiB #ola(ii itră $ trasăB ca şi c!m
s.ar afla c! a&e(ărat $ cotact c! fl!i&!l trasmis &e
marc)i6D Este o &esco"erire !l!itoareB c! care sa(aţii !
şti! ce să facăD Petr! mometB a&e"ţii ma,etism!l!i a!
alte ,ri8iB ei se $m"art $ ,r!"!ri ce se com#at !ele "e
alteleC !ele ,r!"!ri a"ără "rici"i!l fl!i&icB altele "!
tot!l "e seama căl&!rii aimaleB iar s"irit!aliştii acor&ă
$t>ietate as"ect!l!i reli,iosB "ro"!>& tratamete c!
r!,ăci!iL !ii oamei &e ştiiţă ela#orea6ă o teorie
$&ră6eaţă as!"ra electricităţii aimaleB al cărei eGces
ar fi "ricia t!t!ror #olilor#
'!lţi ai $ şirB oameii &e ştiiţă se (or certa
$tre ei "e i&eile rămase &e la 'esmerD Î 15%-B &octor!l
Froissac cere Aca&emiei să re(iă as!"ra ra"ort!l!i &i
125+C el se &eclară co(is &e #iefacerile
somam#!lism!l!i "ro(ocatD Făc>& o o!ă eroareB acest om
"asioat &e ma,etism (e&e $ somam#!li işte (i&ecători
$6estraţi c! &ar!ri &e eGce"ţieC EP!>& s!ccesi( m>a "e
ca"!lB "ie"t!l şi a#&ome!l !!i ec!osc!tB somam#!lii
$i &esco"eră ime&iat #olileB s"! &acă (i&ecarea e
"osi#ilăB !şoară sa! ,rea şi care s!t mi8loacele ce
tre#!ie folosite "etr! a se a8!,e la acest re6!ltatFD O
o!ă comisie se oc!"ă &e aceste feomee tim" &e cici
aiD S"re mirarea m!ltor oamei &e ştiiţăB ea rec!oaşte
$ cele &i !rmă eGisteţa ma,etism!l!i aimal şi acce"tă
i&eea !ei stări somam#!lice care ar &e6(olta
clar(i6i!ea şi it!iţiaB fac!ltăţi a&eseori mascate &e
starea coştietăD *ar ra"ort!l este am#i,!!C "o6iţiile !
s!t #ie "reci6ate şi lasă loc "rea m!ltor iter"retări
cotra&ictoriiD Se formea6ă o a treia comisie care a"ărăB
&e &ata aceastaB at>t som!l )i"otic c>t şi ma,etism!lD
U mem#r! al Aca&emieiB &ori& să "!ă ca"ăt &e6#aterilorB
oferă ! "remi! &e trei mii &e fraci "ersoaei careB
a&ormite sa! !B (a fi $ stare să citească ! teGt aşe6at
$ afara ra6ei sale (i6!aleC ar fi &o(a&a &e etă,ă&!it a
citirii ma,eticeD Această "ro"!ere a#s!r&ă atra,e tot
fel!l &e şmec)eri &e "e toate melea,!rileB fiecare (ie c!
tr!c!l să!B $cerc>& să "!ă m>a "e marea s!mă &e #aiD
Iiţiati(a aceasta se &o(e&eşte a fi ! eşec total şi
"ro"!erea este re"e&e a!latăD
fa"tB mesmerism!l se eGtiseseB $că &e m!ltB $
afara aca&emiilor oficialeB ce era! "rise $ cotra&icţii
şi $ &e6<a&eri s&erile# ?n 1H1!1 a<a&ele 5aria1 "eni& din
Indiile %*r&!,)e6eB &esc)i&e la Paris ! ca#iet &e
ma,etismD El este "rim!l care $cearcăB c! a&e(ăratB să
facă eG"erieţe "ri(itoare la som şi s!,estieD
Îfăţişarea sa &e #ra)ma misticB (ocea.i $ceată şi
,ra(ăB "ri(irea.i f!l,erătoare $l a8!tă să.şi &omie
"acieţii c>& $ti&e m>a şi o aşa6ă $ faţa oc)ilor
#ola(!l!i "etr! a.l a&ormiD Faria itro&!ce ma,etism!l
$ ştiiţa mo&erăB &eclar>&C EN! $ţele, c!m s"eţa !maă
a fost at>t &e li"sită &e it!iţie $c>t să ca!te "ricia
acest!i feome $ "!terea !ei că6iB $tr.o (oiţă
eGterioarăB $tr.! fl!i& ma,eticB $ căl&!ra aimală şi
$ e!mărate alte teorii eGtra(a,ateB c>& acest ,e &e
som este com! $tre,ii at!ri !mae şi t!t!ror
i&i(i6ilor care se scoalăB mer, şi (or#esc &ormi&FD
Ec*ul aces&*r eG"erieţe $l fasciea6ă "e t>ăr!l
istit!tor &i L7oB 4i""ol7te Ri(ailD Î&ră,ostit &e
c)imie şi &e me&iciăB Ri(ail it!ieşte $ mo& e&esl!şit
că ma,etism!l şi somam#!lism!l asc!& l!mi e#ă!iteD El
ca!tă ! răs"!s ştiiţific la aceste "ro#leme ">ă $
6i!a c>&B a8!s la (>rsta &e cici6eci &e aiB asistă la
o şe&iţă $ care se fac &emostraţii c! mese rotitoareD
Ac!mB "etr! Ri(ailB toate misterele se &e6(ăl!ieC
s"iritism!l este răs"!s!l coeret la ma,etismD *i acel
mometB 4i""ol7te Ri(ail ia numele l!i Alla Nar&ecB !
&r!i& &i atic)itate $ care "reti&e că s.a re$caratD
S!# acest "se!&oimB (ec)i!l istit!tor &e(ie şef!l
mişcării s"iritiste frace6eD Petr! elB fl!i&!l moşteit
&i mesmerism este "erfect eG"lica#ilD Nar&ecism!lB a
căr!i ifl!eţă ! a &is"ăr!t $că total ici astă6iB
&e6(oltă i&eile mesmeriee şi cosi&eră căB $ omB eGistă
trei elemete f!&ametaleC cor"!l materialB s"irit!l şi
"eris"irit!lB care asi,!ră o le,ăt!ră fl!i&ică $tre
celelalte &o!ă elemete &e #a6ă ale fiiţei !maeD Î
cli"a morţiiB "eris"irit!l se &es"ri&e &e cor"!l material
şi ia c! el s"irit!lD Pri iterme&i!l fl!i&!l!i emis &e
"eris"iritB s"irit!l K sa! s!flet!l K "oate com!ica c!
cei (iiDDD
Cercetările a#atel!i Faria ! s!t si,!rele "e care
se (a $temeia s"iritism!lD Î ca&r!l Ui(ersităţii &i
Nac7B "rofesor!l 4i""ol7te ?er)eimB ifl!eţat "!teric
&e l!crările l!i FariaB se cosacră st!&i!l!i a"rof!&at
al )i"o6ei şi s!,estieiB ceea ce $i a&!ce critici m!lte
şi (iolete &i "artea ma8orităţii cofraţilor săiD Î
155@B el este (i6itat &e ! t>ăr me&ic (iee6 aflat $
&r!m s"re ParisB !&e se ţie "rim!l co,res iteraţioal
&e )i"otism eG"erimetal şi tera"e!ticC &octor!l Si,m!&
Fre!&D Fre!& c!oaşte #ie cercetările efect!ate la Nac7
şi tocmai termiase &e tra&!s $ ,ermaă l!crarea l!i
?er)eim *es"re s!,estie şi a"licaţiile ei $ tera"e!ticăD
El ştie că "rofesor!lB s!# ifl!eţa $&e"ărtată a l!i
'esmerB a "racticat altă&ată ma,etotera"iaL ca şi
?er)eimB se o"!e teoriilor "ari6ia!l!i 9ea.'arti
C)arcotB care "reti&e că )i"o6a ! este altce(a &ec>t !
sim"tom al isterieiD *!"ă "ărerea l!i ?er)eimB )i"o6a
&e6(ăl!ie taiiţele secrete ale "ersoalităţii !mae şi
"oate fi a"licată fiecăr!iaD Tim" &e şase 6ileB Fre!& se
familiari6ea6ă c! "racticile cole,!l!i să!D C>& ia &i
o! tre!l s"re ParisB el este co(is &e eGisteţa
icoştiet!l!iD Naşterea "si)aali6ei ! este "rea
&e"arteD
666
Ato 'esmer este eGem"l!l "erfect al acelor făcători
&e mi!iB ! "rea cistiţiB &ar toto&ată siceriB care a!
folosit o ştiiţă şo(ăielică $ sco"!l foarte real &e a
!ş!ra &!rerile şi s!feriţele cotem"orailor lorD N!mai
l!i $i re(ie ,loria &e a fi fost "oate i&irect şiB c!
si,!raţăB fără să (reaB iiţiator!l a &o!ă mişcări care
a(ea! să re(ol!ţioe6e "etr! m!ltă (reme mo&!l &e
a#or&are "si)olo,ică a om!l!iD S!t &o!ă mişcări $
a"areţă ele,ate $tre eleC s"iritism!lB c! folclor!l să!
&e s"irite ce #>t!ie "ri l!meB şi "si)aali6aB c! a!ra
sa ştiiţifică şi me&icalăD Fără să ştieB 'esmer &eşte"ta
la #ola(ii săi icoştiet!l "e 8!mătate a&ormitD 'esele
rotitoare ale s"irit!l!i şi &i(aele "si)aaliştilor (or
face acelaşi l!cr!D
0 8 0 @IC,4R AUG4
0I
MEELE R4,I,4ARE
JerseI1 28 a%rilie 1H.+
al*nul es&e scufunda& 7n semi$t!ericD Î faţa
ferăstr!icii l!miate sla# &e "ali&ele ra6e &e l!ăB &e
&esl!şeşte o costr!cţie ci!&ată ce se "rofilea6ă ca o
!m#ră c)ie6eascăC o măs!ţă !şoarăB c! ! si,!r "icior
termiat "ri trei ,)eare &e aramă ce.i asi,!ră o oarecare
sta#ilitateB este aşe6ată "e o masă masi(ă &e lemD *oi
#ăr#aţi sta! $ "icioareB c! m>iile $tise "e măs!ţăD
RetrasăB aşe6ată la #iro!B o fiiţă stă emişcatăB c! "aa
$ m>ăD Î f!&!l $că"eriiB "roiect>&!.se "e "eretele
l!miatB ! mic ,r!" &e oamei aştea"tă $ liişte
$fricoşătoarele e(eimete a!ţateD
K Eşti aiciJDDD 3rei să e (or#eştiJDDD Eşti
aiciJDDD$trea#ă fără $trer!"ere o (oce ce trem!ră &e
emoţieD
tre $tre#ăriB o liişte o"acă &omiă $că"ereaB
imei ! $&ră6eşte să facă (reo mişcareD *eo&ată se a!&
&o!ă lo(it!ri $ă#!şiteB cei &e faţă tresarD Este semal!l
aşte"tatB răs"!s!l !!i s"irit ce "rimeşte să "oarte
&ialo,!lD
K Cie eştiJ s!ă $tre#areaB "!să c! eliişte şi
c!rio6itateD
Lo(it!rile $ce" &i o!D S!t !mărate c! ,ri8ăC !aB
&o!ăB treiB 6eceB o!ăs"re6eceDDD şi tăcerea se aştere
iarăşiD La #iro!l să!B #ăr#at!l scrie ! SB care este a
o!ăs"re6ecea literă a alfa#et!l!iD Îtrer!"t "etr! o
cli"ăB #alet!l &e lo(it!ri i(ite &i eat re$ce"e şi
literele !rmea6ă !ele &!"ă alteleD AstfelB $cetB se
formea6ă ! !meC S)a<es"eareDDD
seara aceastaB s"irit!l marel!i a!tor elisa#eta
#>t!ie "ri casăB el s:a $tors "e "ăm>t &!"ă mai m!lt
&e &o!ă secole &e tăcereD S)a<es"eare şi:a ales f*ar&e
<ine in&erl*cu&*rii= *mul cu %anaB ,refier!l acestei
şe&iţe &e s"iritism este $s!şi 3ictor 4!,oB care are
sarcia să ote6e atet (or#ele (eite &e &icoloD Î fata
măs!ţeiB "oate fi rec!osc!t C)arles 4!,oB fi!l mai mare
al scriitor!l!iB şi om!l &e litere A!,!ste 3acM!erieD 'ai
$ s"a&e s&au1 %lini de res%ec&1 cei ce.l $co8oară "e
3ictor 4!,oC soţia saB A& le1 5ranJ*is:3ictorB celălalt
fi!B şi c>ţi(a "rietei itimiD 9!liette *ro!etB #!a l!i
"rieteăB ! este aiciB ea !treşte ! setimet &e ,roa6ă
faţă &e aceste El!cr!ri &răceştiC şi $i re"roşea6ă l!i
Totor al ei că E"esc!ieşte "eştii morţiB "e care s"iritele
&e "e cealaltă l!me le a,aţă $ !&iţele saleC#
0e&iţa se "rel!,eşte ">ă oa"tea t>r6i!L fiecare
c!(>t cere ! tim" esf>rşit "etr! a fi com!icat "ri
lo(it!riDDD 0i ce talmeş.#almeşD Literele alfa#et!l!i
&efilea6ăB fără "!ct!aţie şi fără ici ! sem &e
&es"ărţire $tre c!(iteD Se $cercase "erfecţioarea
sistem!l!iD Se i(etase ! ca&ra care a(ea scrise "e elB
&e 8!r.$m"re8!rB cele &o!ă6eci şi şase &e litereL se cerea
s"iritelor să #ie(oiască a o"ri ac!l rotitor $ &re"t!l
literei aleseL meto&a s.a &o(e&it $să total ifr!ct!oasă
şiB &!"ă sc!rt tim"B s.a re(eit la meto&a clasică a
ciocăit!rilor $ măs!ţăD C>tă o#osealăB &ar şi ce
fericire să "oţi (or#i c! cele mai mari "ersoalităţi ale
trec!t!l!iI
?ătăile (i ac!m $ a(alaşăD 3ictor 4!,o otea6ă
tot!l şi s"!e &itr.o s!flareC
K S)a<es"eare (rea să.mi &icte6e o "iesă &e teatr! "e
care ! a a(!t tim" s.o scrie c>& era $ (iaţăD Să fim
foarte ateţiB ! tre#!ie să scă"ăm imicD
?ătăile se fac a!6ite tim" &e "atr! oreB toată l!mea e
sf>rşită &e o#osealăD C>& $cetea6ăB 3ictor 4!,o se
,ră#eşte să se &!că $ camera sa "etr! a trascrie "iesa
il!str!l!i &ramat!r,D El se retra,e şiB aşe6at la #iro!B
l!crea6ă c! fe#rilitateB foarte emoţioat că trascrie o
asemeea ca"o&o"erăD Este a&e(ărat că a!mite moolo,!ri
s!t &e o mare fr!m!seţeC E?ăr#at!l trăieşte $ acest
iferB ! "etr! a.l face mai #!B ci mai ră!D Toate
fa"tele sale s!t işte ele,i!iriD S.ar 6ice că !!l &i
m!şc)ii săi este crimaD 'er,eC crimăD Se o"reşteC crimăD
Se scoalăC crimăD Se c!lcăC crimăD Co"il fii&B omoară
"ăsărileD A8!s la (>rsta #ăr#ăţieiB ă"ăst!ieşte femeileL
la #ătr>eţeB &istr!,e i&eile ce se ascD Lea,ă!l să!
este ! c!i# &e #!fiţeB !&e oa"tea aşte 6i!aB !&e
moartea aşte (iaţaD *oica omeirii are &o!ă mameleC
sărăcia şi i,orataD No!.ăsc!t!l este $făţişat $
sc!tecele $t!eric!l!iD Ei s!,e i!#irea &i !răB cre&iţa
&i iroieB #iele &i ră! şi (iaţaB m!şc>&!.l "e
*!me6e!D 9!mătate &i societatea omeească este &efiită
"ri e,oismB cealaltă 8!mătate "ri i(i&ieD 3>rf!l ei
este mocirlaB #a6a este s>,eleD Re"tila mostr!oasă se
$colăceşte $ 8!r!l coloaei tem"l!l!i şi ş!ieră s"re
#olta $stelatăD Poeţii $i c>tă "e re,iB &!"ă ce &oama
&e Pom"a&o!r sf>rşeşte &e săr!tat răile l!i L!&o(ic al
H3.leaB 3oltaire (ie să.i cerşească s!r>s!l acestor
săr!t!riD 0tiiţa cre&e că "oate &esco"eri leac!riB &ar
&esco"eră #oliD Fra<li cre&e că &esco"eră "aratrăset!lB
&ar m>ie f!l,er!lD F!lto cre&e că &esco"eră a#!r!lB &ar
&esco"eră eG"lo6iileD /!te#er, cre&e că &esco"eră
ti"ar!lB &ar &esco"eră ră6#oaiele ci(ile şi re(ol!ţiileD
Ră!l se c!i#ăreşte $ #ieDF
faţa !!i teGt &e o asemeea forţăB a(em tot &re"t!l
să e "!em $tre#areaC oare este &ictatB c! a&e(ăratB &e
s"iri&ul lui -a)es%eare sau nu:i a"arţie &ec>t l!i
3ictor 4!,oJ Tre#!ie să aflăm a&e(ăr!l#
666
3ictor 4!,o a a8!s la 9erse7 $ (ara a!l!i 15-%B
f!,i& &i Fraţa l!i L!&o(ic ?oa"arteB careB "ritr.o
lo(it!ră &e statB a meţi!t "ri forţă şi teroare o
"!tere aticostit!ţioalăD Poet!l a ales să se eGile6e $
această is!lăB &e !&e se (e&eB $ &e"ărtareB coasta
6&reţ!ită a "atriei saleD S.a sta#ilit $tr.o casă
mo)or>tăB c! "ereţi al#i şi liii &re"teB scăl&ată &e
eco!l e$trer!"t al (al!rilor măriiD *e "e această st>că
i6olatăB el este )otăr>t să.şi coti!e o"eraB să.şi scrie
"oemele şi să ar!ce l!mii $ faţă "amflete meite să
sti,mati6e6e crimele l!i Na"oleo cel 'icD
Aici1 %*e&ul "a &rece "ri a(et!ra sa s"iritistăD La
! a &!"ă sosirea saB sim"atica "oetesă *el")ie &e
/irar&i &e#arcă la 9erse7 "etr! a.l (i6ita "e maestr!D
Ime&iat &!"ă sosireB ea $cearcă să co(ertească mic!l
,r!" &e eGilaţi frace6i la o!a ei cre&iţăC s"iritism!lD
La ParisB s!t la mo&ă aşa.!mitele Emese rotitoareFD
C!rios să ştie tot!lB 4!,o "rimeşte să facă eG"erieţaC
c!r>& se $cearcă itero,area măs!ţei &i saloD *i
"ăcateB $ ci!&a solicitărilor et!6iastei *el")ieB
măs!ţa răm>e m!tăD L!mea o ia $ r>s "etr! eer,ia "e
care o c)elt!ieşte $ 6a&ar şi "etr! maia ei &e a &oriB
c! orice "reţB să &ialo,)e6e c! meseleD *el")ie se s!"ără
şi eG"lică c! &e"liă co(i,ereC
K S"iritele ! s!t ca işte cai &e trăs!ră care.i
aştea"tăB c! ră#&areB "e #!rg-e/i>
*oama &e /irar&i este "erse(eretăD Î ci!&a eşec!ri.
lor re"etateB ea or,ai6ea6ă $ fiecare seară oi şe&iţeC
$trea,a familie 4!,o şi c>ţi(a oamei &e "e is!lă ia!
o#icei!l să se $tr!ească $ liişteB $ 8!r!l măs!ţeiB
"etr! a itra $ le,ăt!ră c! s"iriteleB &ar $cercările
lor s!t 6a&ariceD Î sf>rşitB $ 6i!a &e 11 se"tem#rie
15-;B cotact!l c! l!mea &e &icolo "are sta#ilitD Petr!
"rima oară se a!& #ătăi ce răs"!& la $tre#ăriD U s"irit
"laea6ă as!"ra salo!l!iC *el")ie $i cere să.şi s"!ă
!meleD
K FiicaDDD moartăDDD s"!eB c! sim"litateB masaD
@ic&*r Aug* in&er"ine=
K Eşti fericităJ
'ăs!ţa #ateB s"!e &a şi "reci6ea6ă că se află $
l!miăD
K Ce tre#!ie să fac ca să (i la tieJ $tre#ă 4!,oB
foarte emoţioatD Se a!& #ătăiDDD se face calc!l!lD
IU?E0TED
EFiica moartăFB a s"!s s"irit!lB şi cei &e faţă se
,>&esc la L o"ol&ieB fiica "oet!l!iB care m!rise $ecată
c! 6ece ai $ !rmăD Toată l!me "l>,eD 3ictor 4!,o este
t!l#!rat#
*i acel mometB măs!ţa (a c!(>ta &e fiecare &atăD Î
ci!&a "lecării l!i *el")ieB care se (a $toarce $ Fraţa
a &o!a 6i &!"ă această "rimă re!şităB "icioarele mesei (or
&e(ei (or#ăreţeD *ar icio&ată L o"ol&ie ! (a mai (ei
să t!l#!re s!flet!l loc!itorilor &i 9erse7D Î sc)im#B (a
a(ea loc o &efilare coti!ă a celor mai im"ortate fi,!ri
&i istorieD Se (or "!rta &isc!ţii "lăc!te c! C) nier1
Dan&e1 Esc-il1 Galilei1 Ma-*med1 M*ise1 M*li reB PlatoB
Socrate şi Iis!s 4ristos sa! c! fi,!ri sim#olice "rec!m
'oarteaB Poe6ia sa! Um#ra 'orm>t!l!iD Îs!şi Na%*le*n I
(a (ei să:şi stri,e &is"erarea &e a:şi (e&ea tro!l
oc!"at &e ! a(et!rierD 3ictor 4!,o ! (a e6ita să:l
7n&re<e=
0 Ce cre/i des%re car&ea mea Na%*le*n cel MicF
0i marele $m"ărat (a răs"!&e c! #!ă(oiţăC
K U !riaş a&e(ărB ! #ote6 al tră&ăt*rului###
C!r>&B la 9erse7B c)iar şi cei mai sce"tici a8!, să
rec!oască eGisteţa s"iritelorD A!,!st 3acM!erie careB la
$ce"!tB se arătase c! tot!l e$cre6ătorB a&mite ac!m
realitatea acestor feomeeD El $i scrie "riete!l!i să!
&e la ParisB romacier!l!i Pa!l 'e!riceB !rmătoareleC EN!
c!oşti si,!r!l l!cr! "etr! care merită să trăieştiFD
casa &i 9erse7B toată l!mea este co(isă &e
eGisteţa s"iritelorB ici o $&oială ! !m#reşte "erfecta
&esfăş!rare a co(ersaţiilor c! maii stră#!ilor morţiD
*arB l!cr! ci!&atB ceremoiile s"iritiste ! se "ot
&esfăş!ra &ec>t $ "re6eta l!i C)arles 4!,oD 3ec)i
secretar al l!i LamartieB scriitor şi 8!ralistB acesta
şi.a !rmat tatăl $ eGil şi şi.a &esco"erit aici
calităţile sale &e me&i!mC c>& este o#ositB masa ref!6ă
să (or#eascăD Petr! ca s"iritele să "rimească să "oarte
&ialo,!lB tre#!ie ca el să fie "re6etB c! m>iile aşe6ate
"e măs!ţăD 3acM!erie scrieC EC)arles este si,!r!l care
are ! toret &e fl!i&D 0i ştii c>t &e re"e&e se sat!ră el
&e toa&e>
Tim" &e o să"tăm>ăB ! am făc!t &ec>t astaB 6i şi
oa"teD *!"ă şe&iţe s.a! "!rtat &isc!ţii şi s.a! $cercat
eG"licaţiiC e.am $m"ărţit &!"ă o"iiiL a"oi C)arles a a
o#ositD *i acel momet tot!l a itrat $ emişcareB
$tr.o liişte mootoăB $ i&ifereţăDF
C>& C)arles $şi "ărăseşte "ost!lB masa mişcătoare stă
$m#!fată c>te(a să"tăm>i $ şirL a"oi tot!l se reia c!
et!6iasmD Co(ersaţiile &itre 3ictor 4!,o şi marii "oeţi
ai trec!t!l!i s!t ci!&ateDDD S)a<es"eare afirmă s!s şi
tare că E"etr! "oe6ieB lim#a e,le6ă este iferioară
lim#ii frace6eFB *ateB $ "ara&is!l să!B l.a citit "e
4!,oC C) ier $l cosacră "e "oetB !mi&!:l Eari"ă a
e"re(ă6!t!l!iB "asăre a t!t!ror cer!rilorB c>tec al
o"ţiiB "it!lice a a!roreiB "escăr!ş al f!rt!ii şi (!lt!r
m>ios al si,!rătăţilorC#
Se (e&e #ie că C) ierB S)a<es"eare sa! Na"oleo se
eG"rimă c! emfa6a l!i 3ictor 4!,oD Acest l!cr! ! "are
să:i mire "e "artici"aţii la şe&iţele &e la 9erse7D
Im"re,aţi &e romatismB ei !:şi ima,iea6ă că marile
,eii ale &recu&ului ar %u&ea f*l*si un al& lim<a2#
La 9erse7B C)arles (a face să (or#ească măs!ţa &i
salo a"roa"e &oi ai &e 6ileD L!i 3ictor 4!,o $i "lace să
co(erse6e c! s"iriteleB el se $m"rieteeşte c! &oama
?lac)eB o ifatici&ă co&amată să rătăcească oa"tea "e
"la8ăB şi $i $c)iă !rmătoarele (ers!riC
mi s"!i &e &e"arte că mă i!#eşti1
0i că oa"teaB la ori6otB
Pe ţărm!rile "ale (ii să (e6i
Fatoma al#ă a casei meleDDD
n&r:o #!ă 6iB &oama ?lac)e $i &ă $t>lire l!i
3ictor 4!,o= se "*r "edea n*a%&ea1 la *ra &rei#
?n&r:a&e(ărB "oet!l este tre6it &i som &e ! clic)et &e
clo"oţelD 3ictor 4!,o ia c!tia &e c)i#rit!ri şi freacă
6a&aric &e "erete trei #eţeC $ sf>rşitB al "atr!lea se
a"ri&eD La l!mia l!m>ăriiB $şi "ri(eşte ceas!l= e ora
trei şi cici mi!teI Se scoală şi se &!ce la fereastrăC
marea e liiştităB tot!l "are a&ormitB ţărm!l e "!sti!D
Sti,e l!m>area şi se c!lcă &i o!B &arB $ $t!ericB
(e&e "e "erete !rmele fosforescete ale c)i#ritelor care
lasă o &>ră l!mioasăD 0i &acă aceste !rme s!t ! semalJ
*acă această "!l#ere ira&iată este ! sem (eit &i
"artea s"iritelorJ A &o!a 6iB la mic!l &e8!B 3ictor 4!,o
(or#eşte &es"re E(e&eiaF saB &ar imei ! a!6ise s!et!l
&e clo"oţelL &oama ?lac)e !.şi făc!se simţită "re6eţa
&ec>t faţă &e elD L!i 3ictor 4!,o i.a fost &e.a8!s să
(ise6e la o formă e(aescetă ce se "lim#ă "e ţărmDDD
C)arles 4!,o f!sese foarte t!l#!rat &e "rima şe&iţă
&e s"iritism co&!să &e &oama &e /irar&iD N! ştia &acă
"oetesa c)emase c! a&e(ărat "!terile &i l!mea cealaltă
sa! &acă tot!l ! f!sese &ec>t o $şelătorieD Fa"t!l !
a(ea "rea mare $semătate "etr! elD Im"ortat era căB
făc>& să rească amitirea L o"ol&ieiB masa fr>sese
iima $m"ietrită a tatăl!i să! şi risca să:l &ul<ure
7n&r.at>t $c>t să.l o#li,e să.şi $trer!"ă m!caD
Scrierea roma!l!i Pede%sele1 urmarea r*manului
Mi/era<ilii K o"eră !riaşăB a&eseori "ărăsită şi mere!
rel!ată K ca şi l!"ta $m"otri(a o!l!i re,im im"erial &e
la ParisB $i cerea! l!i 3ictor 4!,o o acti(itate
s!sţi!tăB &acă s.ar fi lăsat "ra&ă &is"erăriiB toate
aceste "roiecte ar fi "!t!t fi com"romiseD
Icoştiet şi i(ol!tarB tatăl şi fi!l ri&ica!B
$m"re!ă c! marile s"irite ale trec!t!l!iB ! 6i& ce
iter6iceaB &e ac!m $coloB orice "osi#ilitate a e(ocării
L *%*ldinei1 a&9& de iu#ită &e eiD AstfelB s"iritism!l $l
acora "e "oet $ m!ca 6ilicăB $l $s!fleţea şi $i &ă&ea
"!teriD 'arile fi,!ri i6(or>te &i istorie ! (eea! "e
"ăm>t &ec>t "etr! a:l s!sţie "e 3ictor 4!,oL ele $l
$c!ra8a! $ o"o6iţia sa "olitică faţă &e Na"oleo al
III.lea şi $i recoma&a! c! căl&!ră să coti!e ela#orarea
o"erei sale romaeştiD L o"ol&ie ! a mai fost e(ocată
icio&atăL şi &e c>te ori se $cerca &ialo,!l c! (reo
fiiţă &ra,ă &is"ăr!tăB masa răm>eaB c! $că"ăţ>are1
m!tă#
Tot!şiB şe&iţele coti!ăDDD *ar $ octom#rie 15--B
9!les AlliGB ! eGilat frace6 care asistă la ele c!
re,!laritateB are o cri6ă &e e#!ieC el se re"e&e la
C)arles 4!,o şi la A!,!ste 3acM!erie ca să.i omoareB
e#!!l f!rios este le,at fe&eleş şi &!"ă "!ţi tim"B
iterat $ s"italD Î casa &i 9erse7B acest fa"t este
cosi&erat ! a(ertismet &at &e forţele e(ă6!teC ele $i
"re(i căB &acă &e"ăşesc a!mite limiteB $şi "ot "ier&e
raţi!eaD C!r>&B 3ictor 4!,o re!ţă la acest 8oc &e
teama &e a ! călca re,!li ec!osc!teD 0i a"oiB mesele $l
&e6amă,iserăC ele (estiseră moartea a"ro"iată a l!i
Na"oleo al III.lea şi ista!rarea !ei re"!#lici
!i(ersaleB orB ici !a &i aceste "re6iceri ! se
reali6aD La ce #! să coti!i să (or#eşti c! işte mese
ce min& cu a&9&a sfrun&areF
L!a !rmătoareB s!# "reteGt!l !ei #roş!ri "!#licate
$ 9erse7 $m"otri(a re,iei 3ictoriaB toţi eGilaţii
frace6i s!t eG"!l6aţiD 3ictor 4!,o şi familia sa $şi
"ărăsesc casa lor al#ă "etr! a se &!ce la /!erese7D
'ăs!ţa l!i C)arles este lăsată la 9erse7D 'esele ! se (or
mai roti icio&atăD
Paris1 1$ mai 1992
PrimescB la ParisB (i6ita &om!l!i 4eri ?e!(roB
istit!tor la C)artresB &ar care mi se recoma&ăB $
"rim!l r>&B ca me&i!mD *e la ! "riete com!B el
c!oaşte at!ra cercetărilor mele şi $mi $ti&e ! teGt
&actilo,rafiatB s"! ndu:mi cu *arecare m ndrie=
K Ca $ fiecare l!iB $ 6i!a &e %2 a"rilieB la
C)artresB "atr! "rietei &e.ai mei şi c! mie am făc!t să
(or#ească o masăD S"irit!l care e.a (i6itat a fost cel al
l!i Alla Nar&ecB maestr! al s"iritism!l!i frace6B mort
$ 151@D Tim" &e &o!ă oreB el e.a &ictat o eG"licaţie a
cele#relor şe&iţe &e s"iritism făc!te &e 3ictor 4!,oD 3ă
iteresea6ăJ
*re"t răs"!sB ia! cele c>te(a foi "e care le "arc!r,
"e &ată c! o "ri(ire lacomăD Trascri! aici teGt!l a&!s &e
acest me&i!mC
EE! s!t s"irit!l l!i Alla Nar&ec şi (ă (oi &e6(ăl!i
tot a&e(ăr!l c! "ri(ire la mesa8ele s"iritiste ale l!i
3ictor 4!,oD Îaite &e oriceB tre#!ie să s"! că ! e
(or#a &e eG"rimarea s"iritelor ce.l (i6ita!D N!B la 9erse7
masa se mişca &atorită acţi!ii !!i "rici"i!
"si)ofi6iolo,ic "e care (rea! să (i.l eG"licD
C>& te ,>&eşti ites la o acţi!eB fără ca tot!şi
să o faciB tr!"!l are te&iţa să o reali6e6eD Pritr.!
circ!it metal com"leGB $ mo& foarte s!r"ri6ătorB "oate
să iter(iă ! ,est al căr!i cotrol răm>e icoştietD
Acest fa"t foloseşte eorm $ &emostraţiile &e )i"o6ăD
*acăB &e eGem"l!B stai $ "icioareB &estisB şi &acăB $
!rma s!,estiilor )i"oti6ator!l!iB te cocetre6i "e i&eea
&e a că&ea "e s"ateB &eşi $ţi cotrole6i coştiet
ec)ili#r!lB mişcarea &e că&ere (a ti&e să se "ro&!căB
a"aret $m"otri(a "ro"riei tale (oiţeD Fa"t!l $i face "e
s"ectatori să $cremeească &e !imire sa! să r>&ăB căci
"ersoaa c! "ricia "are foarte s!r"risă &e această
mişcare $m"otri(a căreia cre&ea că se a"ărăD
ca6!l meselor t!rateB "artici"aţii $şi "!
m>iile "e masăB ati,>&!:şi &e,eteleB $ aşa:!mita
"o6iţie a tem"lierilorD 'a8oritatea măs!ţelor folosite a!
trei "icioareD *acă a"eşiB c)iar !şorB "e mar,iea
măs!ţeiB "icior!l o"!s se ri&ică $tot&ea!aD *acă mai
m!lţi "artici"aţi a"asă &i c>& $ c>& "e mar,iea
măs!ţeiB se (a "ro&!ce o rotaţie a acesteiaD Aceste
mişcări m!sc!lare icoştiete "ot &a c)iar il!6ia că masa
se (a ri&ica $ aerB $ sit!aţia c>& ea răm>e $
ec)ili#r! "e ! si,!r "iciorD 0i #ie$ţelesB &e fiecare
&ată c>& măs!ţa se reaşa6ăB această că&ere "ro&!ce !
6,omot ce seamăă c! ! ciocăit $ masăD *e"arte &e orice
$şelătorie or,ai6atăB ca &e eGem"l! folosirea !or ti8e
&e metal ce ies &i m>ecile "artici"aţilor sa! a !or
electroma,eţi aşe6aţi la i(el!l sol!l!iB şe&iţele &e
s"iritism &e la 9erse7 s.a! #a6at $ eGcl!si(itate "e
acest "rici"i! "si)ofi6iolo,icD Atmosfera $cor&ată şi
im"re,ată &e teamă care "laea6ă $tot&ea!a as!"ra
acestor eG"erieţeB fa(ori6ea6ă a"ariţia ecotrolată şi
icoştietă a acest!i feomeD
*ar mai e e(oie ca cie(a să ote6e !măr!l ciocăit!.
rilor "ro&!se şi să le tălmăcească semificaţiaD E o m!că
"lictisitoare şi ,reaB care cere o mare ateţieB căci
lo(it!rile se s!cce& c! foarte mare ra"i&itateB !eori
c)iar fără "a!6ă $tre litereB la ! momet &atB #ătăile
se o"resc #r!sc şi fără moti(B "etr! ca a"oi să $cea"ă
&i o! $tr.! ritm acceleratB "!>& la grea 7ncercare
ner"ii cel*r "ii#
La 9erse7B re6!ltat!l era &e cele mai m!lte ori &e o
$altă calitate literarăD OrB &!"ă c!m ştimB &itre
"artici"aţiB !mai 3ictor 4!,o a(ea c!lt!raB ima,iaţia
şi talet!l ecesareD Cie alt!l ar fi $&ră6it să &ea
,las Um#rei 'orm>t!l!i sa! 'arel!i Îm"ăratJ Poet!l asista
la ma8oritatea şe&iţelorB &ar ! "!ea m>iile "e masăD
Î sc)im#B el ota !măr!l #ătăilorD A"oiB c)iar $ acea
oa"te sa! $ 6i!a !rmătoareB $şi rel!a otele şi re&acta
clar mesa8eleD U calc!l sim"l! e aratăB &e eGem"l!B căB
"etr! teGt!l ce re6!lta $ !rma !ei şe&iţe &e
a"roGimati( trei oreB ar fi fost e(oieB $ me&ieB &e trei
#ătăi "e sec!&ăB fără să ţiem seama &e s"iritele şi &e
res"iraţiile i&is"esa#ileI Literat!ra s"iritistă "ro&!să
astfel tim" &e &oi ai ar fi "res!"!s o cota#ilitate &e.a
&re"t!l i!maăD Oare 3ictor 4!,o ota c! a&e(ărat !măr!l
#ătăilorJ Î tim" ce făcea &escifrareaB "oet!l a trişatB
&ar $tr.! mo& c! tot!l icoştietB aşa c!m se $t>m"lă
$ ca6!l scrierii a!tomateD El era cistit faţă &e el
$s!şiB &arB $ acele mometeB trăia ! "roces &e
&e&!#lare a "ersoalităţiiD Îşi "ro"!e să &eco&ifice
mesa8ele s"iritisteB &arB &e fa"tB re&acta işte teGte
mi!ateB scrise $ stil!l să! o#iş!itD
C>te(a şe&iţe a! fost reali6ate $ a#seţa saB &ar
re6!ltatele a! fost &e6amă,itoareD Persoalităţii
celorlalţi "artici"aţi $i cores"!&ea! mai #ie fra6ele
sc!rteB coţi>& c!(ite sim"leD Icoştiet!l lor !
eG"rima &ec>t ,>&!ri &e o tristă #aalitateB c!rete $
şe&iţele s"iritiste clasiceD *ar C)arles 4!,o a tras"!s
ciocăit!rile $ (ers!ri alcăt!ite $ stil!l tatăl!i să!B
&ar fără m!lt taletD
EG"rim>&!.şi &elir!l me,alomaicB 3ictor 4!,o a8!,ea
să (or#ească &e la e,al la e,al c! 'oiseB 'a)ome& sa!
Iis!s 4ristosD I se "ărea foarte firesc să fie ales &e cei
mai $semaţi morţi ai omeirii "etr! a "!rta c! ei
o#ile &isc!ţiiD N!.i im"ortat &acă această com"ortare
este rele(ată mai m!lt "etr! ! &e6ec)ili#r! mital
&ec>t "etr! o eG"erieţă s"iritistăC ea i.a $,ă&!it
"oet!l!i să.şi coti!e c! seiătate m!ca şi să &ea la
i(eală o"ere &e o rară is"iraţie !i(ersalăDF
Aşa se $c)eie l!,a com!icare a l!i Alla Nar&ecD
*om!l 4eri ?e!(roB care mi.a a&!s acest teGt ci!&atB
o#ser(ă reacţia mea şiB c>& s!r>&B "are că tri!mfăD Îl &e.
6amă,esc "e locB "!>&!.i c! #r!talitate această
$tre#areC
K *ar "e &!meata te.a (i6itat c! a&e(ărat s"irit!l
l!i Alla Nar&ec sa! asta !.i &ec>t teoria &!mitale
&es"re mesele rotitoare ale l!i 3ictor 4!,oJ
Iterloc!tor!l me! "are 8i,it &e eacre&erea şi &e
$&oielile meleD Îmi "ro"!e să "artici" la şe&iţele sale
&e s"iritism şi mă asi,!ră că mă (oi co(i,e &e
a!teticitatea lorD ?ieaţelesB "rimesc "e loc această
ofertăD
C-ar&res1 19 iulie 1992
De cici &!miici mă &!c la C)artres la &omicili!l &om.
!l!i ?e!(roD 'ă "rimeşte c! mare căl&!răD *e fiecare
&ată l!ăm masa $tr.o atmosferă "lăc!tăB &!"ă care trecem
$ salo "etr! a c)ema s"iriteleD Trei "rietei &e.ai
săiB el şi c! mie e aşe6ăm $ 8!r!l !ei măs!ţeD Soţia
sa stă "e ! fotoli! şi ia oteB iar oi aşte"tămD N! se
$t>m"lă imicD Tre#!ie să s"! că le.am recoma&at să !
a"ese masa c! m>iileB l!cr! "e careB &e altfelB $l
(erific tot tim"!lD *ar $ coti!are ! se $t>m"lă
imicDDD 0i &acă tot!şi &om!l ?e!(ro s.a $şelat şi
eG"licaţia sa c! "ri(ire la şe&iţele &e s"iritism ale l!i
3ictor 4!,o ! (eea &e la s"irit!l l!i Alla Nar&ecB ci
&i "ro"ria.i mite şi $ !rma !or #ătăi $ masăB el a
trascris o iter"retare icoştietăJ Se s"!e $să că
s"iritele s!t !eori s!"ărate şi ! răs"!& ici la
c)emările me&i!m!rilorB $făţiş>&!.se &oar c>& a! c)efD
*e aceea tre#!ie să coti!ămDDD
0i "oate că $tr.o seară #ătăile (or mişca măs!ţa &i
C)artres şi $mi (or &e6(ăl!i a&e(ăr!lB a&e(ăr!lDD#
0 H 0
DUNGLA A4ME
0I
LE3ITAAIA U'ANĂ
K Tra,eţi "er&eleleI
*!,las 4ome &ă acest or&i c! (ocea sa "rof!&ă şi (i.
#ratăB a cărei ci!&ăţeie este s"orită &e ! "!teric
accet scoţiaD Pe &atăB ! (alet se ,ră#eşte să tra,ă
&ra"eriile ,rele şi semiat!eric!l i(a&ea6ă mic!l salo
al#astr! &i "alat!l T!ileriesD Pe "ereţiB co#alt!lB
!ltramari!lB al#astr!l a6!ri! şi al#astr!l &e Pr!sia $şi
sti, străl!cireaL "e mese se 6ăresc c! ,re! tot fel!l &e
#i#elo!riB &e (ase &e S (resB sfeşiceB #ro6!riB
stat!eteB toate $tr.o &e6or&ie sa(atăD *oar o lam"ă
mică c! ,a6 ar!că $ $că"ere o l!miă ,ăl#!ie şi
trem!rătoareD I(itaţii la ceremoia s"iritistă sta!
emişcaţi şi m!ţi $ aşte"tarea miracol!l!iB c>ţi(a
ofiţeri $ ţi!tă re,ală şi c>te(a &oame $ crioliă
$co8oarăB "lii &e res"ectB o t>ără femeie $m#răcată $
e,r!B este $m"ărăteasa E!,eiaD Ea a ţi!t să asiste la
miracol!l a!ţatD
K Tr!"!l me!B acest $(eliş &e care ce asc!&e
"ri(irilor o realitate c! m!lt mai "!tericăB şi a!me
aceea a s"irit!l!iB (a &e(ei e(aescetB se (a
&emateriali6a şi se (a trasforma $tr.o #oare &e aerB
"etr! a se !i c! lim#!rile şi a se to"i $ eter!l
!i(ers!rilor e(a"orateDDD
Rosti& aceste c!(iteB 4ome se aşa6ă $tr.! colţ al
$că"eriiB $ faţa s"ectatorilorD Toată l!mea stă c!
"ri(irile aţitite s"re #ăr#at!l ce "oartă ! cost!m!l
ele,atB &esc)is la c!loareB şi o cra(ată al#ăD Faţa sa
ci!&ată şi sla#ăB foarte "ali&ăB c! "ăr!l a"roa"e roş!B c!
o m!staţă &easăB este il!miată &e o "ri(ire ar6ătoareD
*!,las 4ome "are că se cocetrea6ăB că se $toarce s"re
sieB că se &es"arte &e mic!l să! "!#lic ce.i !rmăreşte c!
ateţieB $tr.o liişte reli,ioasăB ">ă şi cel mai mic
,estD *eo&ată tr!"!l să! tresare ca sc!t!rat &e ce(a
e(ă6!t şi "icioarele !.i mai ati, "arc)et!lD ÎcetB el
se ri&ică &e la "ăm>t şi se $alţă $ aerD Toţi cei &e
faţă $şi ţi res"iraţiaD C!r>&B ri&ic>&!.şi m>aB i6.
#!teşte să ati,ă ta(a!l $altD Tim" &e c>te(a mi!teB
răm>e emişcat $ aerL $trea,a asisteţă "ri(eşte c!
res"ect s"re #ăr#at!l ce.i $ stare să facă o asemeea
mi!eD C)iar şi cei mai eacre6ători s!t co(işi că
trăiesc ! momet eo#iş!it şi că asistă la ! miracolD
C!m s.ar "!tea $&oiJ L!cr!rile s!t e(i&eteB căci se
&esfăşoară $ faţa oc)ilor lorD Le,ile fi6ice care e ţi
le,aţi &e "ăm>t ! s!t făc!te "etr! ! s"irit "!r ca
acela al l!i *!,las 4omeD
'a,icia!l co#oară "e esimţiteB ca şi c!m i.ar "ărea
ră! că se $toarce $ !i(ers!l ostr! coti&ia şi
materialD Î cli"a c>& "icioarele sale ati, "arc)et!lB
"ro(oc>& ! mic 6,omot ce.i face "e toţi să tresarăB 4ome
"are că se tre6eşteL oc)ii săi "ri& (iată şi c)i"!l i se
$s!fleţeşte &i o!B ca şi c!m ar fi "ărăsit o l!me
misterioasăB c!osc!tă !mai &e elD
E!,eia este mai "ali&ă ca oric>& şi #!6ele $i
trem!răD EGta6iatăB ea str>,e m>a maestr!l!iB fără să
i6#!tească a rosti (re! c!( n&#
'istică şi "lia &e r>(ăB $m"ărăteasa se lasă "!rtată
&e o cre&iţă ai(ăB $ care se amestecă &e.a (alma
sfiţii şi &emoii co"ilăriei sale s"aioleD Ea ştie că
!ele fiiţe is"irateB ce se află $ com!icare c!
"!terile &i l!mea cealaltăB "ot mo&ela &!"ă (oia lor
le,ile fi6ice ale !i(ers!l!iB &esc)i6>& o "oartă s"re
tăr>m!ri e#ă!iteD *e mai m!lte l!i &e 6ile este
fasciată &e acest me&i!m scoţiaB $ care are o $cre&ere
oar#ăD *!,las 4ome se im"!sese la C!rtea &e la T!ileries
i6#!ti& să com!ice c! s"iriteleB &arB $ seara astaB
re!şita sa e ! miracol şi mai mareD *e ac!m $coloB el
"oate fi si,!r că (a 8!ca "e li,ă c!"l!l im"erial rol!l
&e "rofetB $&r!mător şi is"iratorD
0i tot!şiB &acă $că"erea ar fi l!miatăB s.ar (e&ea
că le(itaţia l!i 4ome !.i &ec>t o &i#ace scamatorie &e
circD Îtr.a&e(ărB "rici"i!l acestei &emostraţii ce se
(rea s!"raat!rală este at>t &e sim"l! $c>tB "etr! a
$şela işte s"ectatori il!ştriB e e(oie &e o $trea,ă
"!ere $ sceăD
Secret!l este !rmător!lC &!"ă ce se face semi$t!eric
$ $că"ereB ! asistetB $m#răcat $ e,r! &i ca" ">ă
$ "icioareB se f!rişea6ă $ cameră $tr.! fel &iaite
"!s la cale $ (e&erea eG"erieţeiD 4ome c!oaşte "erfect
"rici"i!l Eteatr!l!i e,r!F !tili6at $ acea e"ocă $
c)i" remarca#il la teatr!l Ro#ert.4o!&iD El ştie căB la o
l!miă foarte sla#ăB ! se &isti, &ec>t cost!mele şi
o#iectele &e c!loare &esc)isăC tot ce este $c)is la
c!loare &is"areD Î aceste co&iţiiB sil!eta !!i #ăr#at
ce "oartă ! cost!m e,r! şi o mască ! se mai (e&e "e
fo&!l &e ">6ă ea,ră $tisă $ s"atele l!iD Petr! ca
să "ară că se ri&ică $ aerB l!i *!,las 4ome !.i răm>e
&ec>t să se !rce "e s"atele i(i6i#il!l!i să! com"liceB ce
stă in&ins %e 2*s# C nd asis&en&ul e,r! se ri&ică $
"atr! la#eB 4ome "are că.şi ia 6#or!lB el $şi mişcă
,raţios #raţeleB ceea ce $i $,ă&!ieB &e fa"tB să.şi
"ăstre6e ec)ili#r!lD Ca ! a&e(ărat acro#atB 4ome coti!ă
să se !rce "e s"atele acolit!l!i să!B ce se ri&ică $cet
$ "icioareB ma,icia!l a8!,e "e !merii com"licel!i să!B
"etr! ec)ili#r!B el se s"ri8iă c! m>a &rea"tă &e #raţ!l
ri&icat al #ăr#at!l!i $ e,r!D A"oi 4ome $şi ri&ică
#raţ!l st>,B "refăc>&!.se că lo(eşte "lafo!lL ! efect
o"tic &atorat $t!eric!l!i &ă im"resia că $l ati,eB
c)iar &acăB $ realitateB el se află $că &e"arte &e $al.
tele #olţi ale "alat!l!iD Acest tr!ca8 este &e mare efect
şi "ro(oacă $tot&ea!a sicera !imire a s"ectatorilorD
Petr! a se $toarce "e "ăm>tB 4ome foloseşte aceeaşi
meto&ăB &ar $ ses i(ersB asistet!l să! se ,ră#eşte să
&is"ară "ri !şa $tre&esc)isă şi să se $m#race re"e&e $
ţi!ta &e (alet "e care o "!rtase c! "!ţi tim" $aiteB
at!ci c>& $şi $soţise maestr!l $ (ă6!l t!t!rorD
666
C! m!lt $aite &e a se lasa $ fata Îm"ărătesei $
această s"le&i&ă &emostraţieB *!,las 4ome $i co(isese
"e mai marii im"eri!l!i &e &ar!rile sale &eose#iteB $ ca.
&r!l !or t!l#!rătoare şe&iţe &e s"iritismD Acest me&i!m
foarte si,!r "e sie afirmă c! (ocea sa ca(eroasă că
"oate să "ro(oace a"ariţia !or s"irite &i cealaltă l!meL
folosi& c!(ite mariB el iter6ice să se (or#ească &es"re
moarteC
K N! eGistă morţiD N! eGistă &ec>t oamei care a!
&is"ăr!t "etr! "ri(irile oastre terestreD Ei trăiescB
&ar $ alte sfereDDD
S!# im"!ls!l acest!i om carismaticB Îm"ărăteasa $şi
$trea#ă măs!ţă toată (ara a!l!i 151%C ! laţ &e m>ii
face t!r!l măs!ţei şi !eori s"iritele acce"tă să răs"!&ă
la $tre#ările celor (iiD Ciocăit!rileB scrierea
a!tomatăB &e"lasarea !or o#iecte mişcate &e o forţă
ec!osc!tă s!t mi8loacele "ri care se itră $
com!icare c! l!mea cealaltăD 'eto&a cea mai răs">&ită
esteB e(i&etB aceea a mesei (or#itoareB !şor &e reali6atD
Îs!şi Îm"ărat!l "artici"ă !eori la acest rit!al
$fricoşător şi se &eclară foarte im"resioatB mai ales $
6i!a $ care o m>ăB ce "are că (ie &i eatB ia o "aă
şi &eseea6ă "e )>rtieB fără să e6iteB cele#ra "arafă a
l!i Na"oleo ID
m"ărat!l $i relatea6ă istoric!l!i Alfre& 'a!r7 !a &i
aceste şe&iţe &e s"iritismB s"!>&C
K Iată la ce am asistatD L.am (ă6!t "e &om!l 4ome
&>& or&i ca o masă să (iă s"re mie şi ea a (eitD S!#
o altă masă se afla o ,oarăD I.am cer!t &om!l!i 4ome să
o facă să s!eB am a!6it "erfect c!m s!aDDD 0i icio&ată
$ (iaţă ! am a(!t )al!ciaţiiI '.am re"e6it la ,oarăB
&ar .am (ă6!t imic s!s"ectDDD Î toate astea tre#!ie să
fie ce(a c! tot!l eo#iş!itDDD
UeoriB ma,icia!l scoţia )i"oti6ea6ă ! (ol!tar şi
c>& acesta a"roa"e a a&ormitB $i "!e $tre#ăriD Îtr.o
searăB se află s!# "!terea me&i!m!l!i cotele FeliG ?accio.
c)iB şam#ela!l Îm"ărat!l!iL c! oc)ii "e 8!mătate $c)işiB
el se 6#ateB ,emeB tras"iră şi "l>,eDDD
K S!feriJ $l $tre#ă 4omeD
0 41 da> Mul&#
0 Ce &e d*areF
0 Inima#
0 Nu d*rmi <ine aiciF
0 Nu#
K U&e ai &ori să te afliJ
aite ca FeliG ?accioc)i să sc)iţe6e $ce"!t!l !!i
răs"!sB E!,eia se ,ră#eşte să iter(iăB im"erati(ele
l!mii reale "rec!m"ăi& &itr:o &ată as!"ra ştiiţelor
oc!lte=
0 Nu:i %une această $tre#areB "or!ceşte Îm"ărăteasaD
Ueori s"!e "rostiiDDD
această societate "asioată &e l!mea &e &icoloB
fiecare "ine cu &*& felul de cancanuri i/"*r9&e din
edenurile ne#!loase $ care se a(et!rea6ă ima,iar!lD
0e&iţele &e la T!ileries s!t foarte cometateB se s"!ea
că la "alat se "etrec tot fel!l &e l!cr!ri ci!&ateB
astfelB o&ată Îm"ărăteasa ţiea $ m>ă ! clo"oţel şi s!#
"ri(irea "ătr!6ătoare a l!i *!,las 4omeB mic!l o#iect a
f!,it &i m>iile s!(eraeiB "etr! a (ei si,!r să se
c!i#ărească $ cele ale Îm"ărat!l!iD Altă&atăB la ora
!s"re6eceB Îm"ărat!l s"!eC
K 3rea! ca orolo,i!l să #ată ora treiDDD
4ome "!e m>a "e "e&!lă şi &eo&ată se fac a!6ite
trei #ătăiD S"irit!l a!ţăC
K Co(oraş!l ce aco"eră această masă se (a mişca &e
"arcă ar fi sc!t!rat !şor &e o m>ăDDD
0iB $tr.a&e(ărB faţa &e masă se ri&ică şi se
!&!ieşteD Îm"ărat!l $cearcă să ,ăsească ce "ro&!ce
mişcareaB &ar ! (e&e imicD
E!,eia se $f!rie c>& cotele AleGa&re =aleTs<iB mi.
istr!l Afacerilor EGtereB ricaea6ă c! &is"reţ şi
(or#eşte &e $şelătorieB căci toate &oamele &e la "alat
s!t foarte im"resioate &e aceste miracoleD
n&r:o searăB (ă&!(a ,eeral!l!i Fr d ric de L*urmel 7i
cere mediumului fa"*area de a:l c)ema "e &ef!ct!l ei soţB
omor>t $ CrimeeaD Se sti, l!miile şi "artici"aţii se
aşa6ă $ faţa măs!ţeiB c! m>iile #ie $tise "e
tă#lieDDD *eo&ată se a!&e ! 6,omotB ! scă!el a!rit &e
lem $ce"e să $aite6eB se $m"ie&ică &e co(orB "are că
e6ităB coti!ă să al!ece şi a"oi se lea,ăă &i faţă
s"re s"ateD *oama &e Lo!rmelB t!l#!ratăB eGclamă că soţ!l
ei a(ea o&iioară o#icei!l să se le,ee astfelD 4ome face
liişteB afirmă că.l (e&e "e ,eeralB $l &escrie şi
(or#eşte &es"re răile sale &e la ca" şi "ie"tB &oama &e
Lo!rmel scoate ! ţi"ăt şi leşiăD
=aleTs<i i6#!ceşte $ r>sD El $l cosi&eră "e
ma,icia ! E)istrioB ! scamatorB ! a(et!rierFB iar
acestaB "li &e &is"reţB ref!6ă să "olemi6e6e c! !
Eecre&icios ic!ra#ilFD
Priţesa Pa!lie &e 'etteric)B soţia am#asa&or!l!i
A!strieiB ! "ersoa8 cetral la C!rtea "ari6iaăB (reaB
şi eaB să "artici"e la această cele#rare a l!mii &e
&icoloD Soţ!l ei $şi #ate 8oc &e aceste cre&iţe
"rosteştiB &ar ea se a#ţie să emită (reo "ărereC ! (rea
&ec>t să (a&ă miracol!l c! oc)ii eiD Alţii ! a! &ec>t să
se "iar&ă $ tot fel!l &e eG"licaţii com"licateB să
(or#ească &es"re (eşica rătăcire a s"iritelor sa! să
&emostre6e că tot!l e o $şelătorieL "riţesa ! cere
imic altce(a &ec>t să asiste la o şe&iţăB să se a"ro"ie
&e feomeele s!"raat!raleD
Priţ!l 9oac)im '!ratB ! "artici"at "asioat la şe.
&iţele &e s"iritism &e la T!ileriesB o i(ită "e "riţesă
la o astfel &e eG"erieţă co&!să &e *!,las 4omeD Î
sf>rşitB ea (a "!tea l!a "arte la ! s"ectacol &e &a<le
m*"ing1 cum i se s%une %en&ru a fi la m*&ăD
*!,las 4ome soseşteB se aşa6ă $tr.! fotoli! şi $şi
&ă ca"!l "e s"ateD Pare at>t &e "ali&DDD *eo&ată stri,ă !
!meC
K ?r7aDDD ?r7aB eşti aiciJ
aceeaşi cli"ăB &e s!# masa $ 8!r!l căreia se află
mica societateB se a!& &o!ă lo(it!ri seci şi lim%e/i#
0 (rIan "ine a%r*a%e n&*&deauna c nd l c-em1 era cel
mai <un %rie&en al meu#
n&r:a&e(ărB la ParisB toată l!mea ştie &e "rieteia
&itre ?r7a şi 4omeB "rieteie care coti!ă şi &icolo
&e moarteD 'e&i!m!l a "o(estit &e e!mărate ori c!mB la
(>rsta &e treis"re6ece aiB el şi "riete!l l!i a! 8!rat
solem că cel ce (a m!ri "rim!l i se (a arăta &!"ă moarte
cel!i care (a răm>e $ (iaţăD *!"ă c>te(a l!iB mic!ţ!l
4ome (ă6! a"ăr>& $ faţa l!i o formăB acest s"irit (or#ea
şi $l $tre#a &acă $l rec!oaşteDDD ÎfricoşatB *!,las !
"!t! să.i &ea ici ! răs"!sB a &o!a 6iB află (estea că
"riete!l să! m!riseD *e at!ciB ?r7a $şi $soţeşte
"riete!l &e altă&ată "ret!ti&ei şi $tot&ea!aL astă6i
&oama &e 'etteric) (e&e c!m l!strele &e cristal se
clatiă şi c!m ! sca! (ie &i f!&!l $că"erii şi
$aitea6ăB mişcat &e o "!tere ire6isti#ilăD Cei &e faţă
$şi ţi răs!flareaB $cremeiţiD 4ome se a,ită şi stri,ăC
K A! (eitB e $co8oarăI Se (or maifesta şi fiecare
se (a "!tea co(i,e &e "re6eţa l*r>
EÎ acea cli"ăB (a relata "riţesaB am simţit că o
m>ă &e fier mă a"!că &e ,le6ă şi am scos ! ţi"ătD Alţii
a! simţit cotact!l c! această m>ă &e fier "e ceafă sa!
"e #raţeD Str>,erea ei !.ţi făcea ici ! ră!B &oar că
simţeai a"ăsarea &e,etelorDF Î acelaşi tim"B faţa &e masă
se ri&icăB am#asa&or!l A!striei se re"e&eB a"!că ">6aB
&ar $ m>iile sale forma "iereB se to"eşte "arcă şi
&is"areD Priţ!l face tot ce se "oate ca să &esco"ere
e(et!al!l şiretlicB cercetea6ă c! ateţie masa "e toate
"ărţileB ca!tă ! l!cr! c>t &e mic &e care să se le,eB
oriceD S"re marea sa &ece"ţieB ! i6#!teşte să &ea $
(ilea, (reo $şelătorieD Î seara astaB foarte si,!r "e
sieB $ ci!&a $&oielilor eG"rimate &e !iiB 4ome se lasă
&!s &e foc!l &e artificii al taletelor saleC s"iritele
"ar &e6lăţ!iteB ! #!c)et &e (iolete stră#ate $că"ereaB
! acor&eo ţi!t &e "riţesă $ce"e să c>te si,!rDDD
?ie$ţelesB tot!l se "etrece $tr.! $t!eric a"roa"e
a#sol!tD
*!"ă c>te(a 6ileB "riţesa a!striacă este i(itată la
o o!ă şe&iţăB ce (a a(ea loc la T!ileriesB $ "re6eţa
Îm"ărăteseiD *ar s"iritele s!t morocăoase şi ! (or să
cola#ore6e c! măs!ţeleB m!lţ!mi&!.se să le silească să
ritme6e #ătaia to#elor !!i re,imet &e ,ar&ă care
stră#ate ,ră&iileD 'ai s!t şi 6ileB ca aceastaB $ care
fatomele !.s $ formăD
*!"ă aceste &o!ă $t>liriB *!,las 4ome şi Pa!lie &e
'etteric) a! "rile8!l &e a se mai (e&ea &e c>te(a oriD 'e.
&i!m!l $i face o (i6ită "riţeseiB $ c)i" ci!&atB $
8!r!l l!i se a!& işte lo(it!ri $ă#!şite ce "ar a (ei
&itr.! eat foarte a"ro"iatD
K N! (ă s"eriaţiB eG"lică elB sc!6>&!.seD ECie(aF
$şi face simţită "re6eţa $ "rea8ma meaD A"roa"e
$tot&ea!a mi se $t>m"lă aşaB ori!&e mă afl!B EeleF mă
!rmea6ă şi rareori mă lasă. "aceD
Dar1 cur>&B 4ome ! se mai m!lţ!meşte c! aceste a"a.
riţii efemere şi se a"!că &e "re6iceriD El ca!tă astfel
să.şi asi,!re ! asce&et as!"ra s!(erailorD 4ome
$&ră6eşte să.i "re6ică Îm"ărătesei E!,eia că&erea
&iastiei şi #iata femeieB care $şi "!ea toate s"eraţele
$ &omia ,lorioasă a mic!l!i "riţB este c!"risă &e
&e6ă&e8&eD
666
Et!6iasm!l eGa,erat "e care $l arată $m"ărăteasa
E!,eia şi cei &i at!ra8!l să! faţă &e s"iritism !
tre#!ie să e mireB e aflăm $tr.o e"ocă ce (i#rea6ă la
!iso la această mo&ă (eită &i Statele Uite al
AmericiiD *esco"erirea acest!i feome este "re6etată "e
lar, $ 6iarele (remiiC l!mea (e&e $ el ! fel &e
ca!ţi!e s"irit!ală la ceea ce esteB $ acelaşi tim"B
reli,ie o!ăB ştiiţă e6oterică şi 8oc &e societateD
Tot!l a $ce"!t $ martie 15+5 la 47&e(illeB ! săt!c
&i stat!l NeT Uor<DDD 'em#rii familiei FoGB o familie
meto&istăB loc!iesc &e mai m!lte l!i &e 6ile $tr.o casă
mo&estă &e lemB ! loc #aal şi sărăcăciosB &ar (i6itat
&e forţe ci!&ate şi misterioaseD Î căs!ţă se a!& !eori
ciocăit!ri ieG"lica#ile şi $tr.o searăB cei ce loc!iesc
aici itră $ cotact c! s"irit!lD Cele &o!ă feteB
'ar,aretB &e "ais"re6ece aiB şi NateB &e !s"re6ece aiB
$cearcă să stea &e (or#ă c! fiiţa i(i6i#ilăD Petr! a
com!icaB se "!e la "!ct ! co& foarte sim"l!C e
&e.a8!s să "lim#i &e,et!l "e literele alfa#et!l!i şi
s"irit!l ale,e litera "ritr.! ciocăitD Toţi află astfel
!mele ,om!l!iC C)arles RosaB (>6ător am#!latB
asasiatD 3estea se răs">&eşte c! (ite6a f!l,er!l!i $
toată re,i!ea şi l!mea se ,ră#eşte să (iă $ căs!ţa
familiei FoGB "etr! a asc!lta "l>,erile cel!i ce f!sese
!cisD UeoriB a"roa"e cici s!te &e "ersoae se $,)es!ie
$tr.o cameră micăB $ #!cătărieB $ "o& şi $ ,ră&iăB ca
să a!&ă ce s"! s"iriteleD Lea)B sora mai mare a celor
&o!ă fetiteB le (ie $ a8!torD Ea are (reo &o!ă6eci &e
ai mai m!lt &ec>t s!rorile ei şi (a &e(ei marea
"reoteasă a c!lt!l!i s"iritistD
C!r>&B $trea,a Americă este c!"risă &e o !riaşă "a.
si!eC să com!ice c! s"iriteleD S!rorile FoG a8!, re"e&e
cele#reB or,ai6ea6ă s"ectacole $ teatrele &i cele mai
mari oraşe şiB $ 15-%B la !mai "atr! ai &!"ă "rimele
com!icări c! s"irit!l l!i RosaB oraş!l Cle(ela& este
,a6&a "rim!l!i co,res &e s"iritismD Î acel mometB $
Statele Uite eGistă mai m!lt &e 6ece mii &e me&i!m!ri $
acti(itateI Lea) şi cele &o!ă s!rori ale ei trăiesc $
#elş!, &atorită (eit!rilor a&!se &e s"iritismC la NeT
Uor<B ele "rimesc 6ilic clieţi ,eeroşiB &orici să
c)eme o fiiţă &ra,ăB &is"ăr!tă "rea &e tim"!ri!D Această
mo&ă tra(ersea6ă re"e&e Atlatic!l şi i(a&ea6ă E!ro"aD Î
FraţaB oameii c)eamă s"iriteleB $trea#ă meseleB
mo#ilele se mişcă şi a"ar fatomeD T) *%-ile Gau&ier1
@ic&*rien ard*u1 Mau%assan& sun& %asioaţi &e &ialo,!l
c! morţiiD Uii oamei &e ştiiţă foarte serioşi $cearcă
să ,ăsească eG"licaţia acest!i feomeB astroom!l Camille
Flammario &eclară că e (or#a &e o eer,ie ieretă
at!rii omeeştiB Efl!i&ică şi "si)icăB ca"a#ilă să
acţioe6e la &istaţăFD
?n &a&ele UiteB s!rorile FoG $şi coti!ă cariera
străl!cităD S"ectatorii ce (i la s-*K:!rile s"iritiste se
$m"art $ trei ,r!"!riC cei ce s!t aimaţi &e o cre&iţă
oar#ăB sce"ticii ce a&mit că me&i!m!rile "ro&!c efecte s!#
im"eri!l !ei stări &e semia&ormire er(oasă şi cei care
! cre& şi $cearcă să &esco"ere tr!ca8!lD Il!6ioist!l
St!art C!m#erla& reali6ea6ă ciocăit!rile c! &e,etele
mari &e la "icioareB ce im"rimă m!şc)ilor "eroieri
laterali o cotracţie "!tericăL alţii (or#esc &es"re o
mişcare a m!şc)ilor ,e!c)i!l!iD Î 1555B cele &o!ă
s!rori FoG "! ca"ăt "olemicii &e6(ăl!i& şmec)eriaC la %+
se"tem#rieB Nate &eclară 6iar!l!i NeK L*r) -erald
!rmătoareleC ES"iritism!l este o $şelătorie &e la !
ca"ăt la celălaltC e cea mai mare şmec)erie a secol!l!iFD
*!"ă o l!ăB la Aca&emia &e '!6ică &i NeT Uor<B 'ar,aret
faceB $ sf>rşitB mărt!risireaC
K N! eGistă o maifestare a s"iritelorD '!lţi &itre
(oi şti! că am fost "rici"al!l istr!met ai
s"iritism!l!iB "e care l.am "racticat "e seama !!i "!#lic
"rea $cre6ătorD Este marele re,ret al (ieţii meleD Astă6i
e "rea t>r6i! ca să s"! a&e(ăr!lB c! a8!tor!l l!i
*!me6e!B s!t tot!şi ,ata să o facDDD C>& am $ce"!t
acest trist 8ocB eram "rea t>ără ca să "ot &eose#i #iele
&e ră!D Nă&ă8&!iesc că *!me6e! mă (a iertaB &!"ă c!m $i
(a ierta şi "e cei care a! a(!t ai(itatea să crea&ă $
s"iritismD
0i 'ar,aret face o &emostraţieC cei &e faţă a!& işte
ciocăit!ri $ă#!şiteB (eite "arcă &e icăieriB ca $
tim"!rile &e ,lorie al miracolelorD *ar &e &ata aceasta ea
s"!e căB "etr! a.i $şela "e ai(iB s.a folosit &e
&e,et!l mare &e la "iciorD Nate "o(esteşte c!mB c>& era
micăB "etr! a.şi s"eria "ăriţiiB at>ra ! măr &e o
sforicică şi.l lăsa să ca&ă la "o&eaB $ tim" ce se
"refăcea că &oarmeD Era ! 8oc e(io(atL fetele ! s.a!
,>&it la fatome &ec>t $ 6i!a $ care mama lorB
$fricoşatăB a stri,atC
K Oare ! c!m(a (reo fatomă a "!s stă">ire "e fe.
tiţele mele &ra,iJ
C! tim"!lB te)ica lor a e(ol!atB &!"ă tr!c!l c! măr!l
a! !rmat "!eri $ sceă mai ela#orateB &ar "rici"i!l a
rămas mere! acelaşiC a tr!ca "etr! a "ro(oca mister!l şi
teamaD
*!"ă aceste mărt!risiri "!#liceB &es"re cele &o!ă
s!rori FoG ! se mai (or#eşte ici $tr.! felD Sărace şi
efericiteB ele $cearcă să !ite &e 8alica lor eGisteţă
"ri #ă!t!răD Î 15@%B Nate este ,ăsită moartă "e stra&ăB
'ar,aret o (a !rma $ re,at!l !m#relor &oar &!"ă c>te(a
l!iD La morm>t!l l!i 'ar,aretB ! s"irit citeşte !
mesa8 (eit &e "e l!mea cealaltăB e ! !ltim sem &at &e
Lea)B sora lor mai mareB moartă c! m!lţi ai $aiteD
Trista cocl!6ie a $t$m"lării &i 47&es(ille !
fr>ea6ă $săB ici&ec!mB et!6iasm!l a&e"ţilor
s"iritism!l!iD Raţioaliştii cosi&eră că a! tri!mfatB &ar
oc!ltiştii trec !şor "este mărt!risirile s!rorilor FoG sa!
(ă& $ ele sim"le răf!ieli $tre cele &o!ă s!rori mai mici
şi sora mai mareB care a şti!t să eG"loate6e s"iritism!l
c! a#ilitateB $ folos!l ei "ersoalD Pro#ele a&!ateB
mărt!riileB &emostraţiile ! folosesc la imicB mesele
rotitoare a! $ce"!t să (or#ească şi ! (or tăcea "rea
c!r>&D *e ac!m $aiteB "are că s.a sta#ilit le,ăt!ra c!
cealaltă "arte a o,li6iiB "otoli& s!fletele eliiştiteD
Uii fac $să )a6 &e &ialo,!rile c! cei &e &icolo &e
morm>tB "rec!m s"irit!al!l critic Pa!l &e Sait.3ictorB
care s"!eB folosi& o form!lă la"i&arăC
K Să te $torci &e "e l!mea cealaltă $ işte "icioare
&e masăC iată ! fa"t ce te "oate &e6,!sta &e em!rirea
s!flet!l!iI
666
*!,las 4ome $s!şi ia $ r>s asemeea (or#eD C>& i
se re"roşea6ă că.şi ţie şe&iţele &e s"iritism &oar
"etr! societatea $altăB ri&ică &i !meri &is"reţ!itorD
Iar c>& i se (or#eşte &es"re s!rorile FoGB ricaea6ăB
afirm>& că a c!osc!t realitatea s"iritelor c! m!lt
$aite &e cele#rele americaceD 4ome "o(esteşte că
$trea,a sa co"ilărieB "etrec!tă $ ScoţiaB a fost
#>t!ită &e fatomeB că lea,ă!l să! era &eseori clătiat
&e o m>ă e(ă6!tă (eită &itr.o altă l!me şi căB la
(>rsta &e "atr! aiB a a(!t "rimele (i6i!iD
FraţaB "!ţii s!t cei ce se $&oiesc &e
atot"!tericia acest!i me&i!m &e eGce"ţieD Nimic ! "oate
să o"rească ascesi!ea l!i *!,las 4omeL el c!oaşte
,loriaB #o,ăţia şi oor!rileD Îm"ărăteasa $i ia $ serios
toate "re6icerile şi $s!şi Îm"ărat!l ! e6ită să.l
cos!lteD Cei &i at!ra8!l l!i Na"oleo al III.lea s!t
t!l#!raţi &e teri#ila ifl!eţă "e care 4ome o are la
C!rte şi se )otărăsc să.i ,ră#ească &i6,raţiaD
'e&i!m!l este ireme&ia#il &emascat la ?iarrit6B $ fr!.
moasa (ilă E!,eiaB !&e s!(erailor le "lace să se
retra,ă "etr! a scă"a &e costr>,erile şi &e a,itaţia
&i Ca"italăD 4ome $soţeşte c!"l!l im"erial şiB c!m aici
l!mea are mai m!lt tim" li#er &ec>t la T!ileriesB
şe&iţele &e s"iritism se s!cce& e$trer!"tD Î 6i!a c!
"riciaB $ 8!r!l meseiB l>,ă 4ome se află Îm"ărăteasaB
Îm"ărat!lB ! mareşal al C!rţii şi ! &emitar !mit
'orioD Acesta &i !rmăB care are sarcia să sti,ă l!miaB
$toarce mica maetă a lăm"ii c! ,a6 ">ă se face
$t!ericD Î acest mometB feomeele oc!lte $ce" să se
ţiă laţB clo"oţel!l aşe6at s!# masă se mişcă şi s!ăB o
"!tere e(ă6!tă o tra,e "e Îm"ărăteasă &e roc)ieB o m>ă
c! mă!şă &e mătase a"are $ $t!ericL e i(i6i#ilăB &ar
i se simte "re6eţaD E!,eia o ati,e şiB c!"risă &e !
fior &e s"aimă m!rm!răC
0 Es&e m na &a&ei###
La r>&!l să!B Îm"ărat!l ati,e o#iect!l strai! şi se
m!lţ!meşte să costateC
0 E rece>
*ar 'orio şi.a "re,ătit c! ,ri8ă iter(eţiaD Aie
lam"a l>,ă el şiB &eo&atăB c! o mişcare "e care imei !
o "oate o#ser(a $ $t!ericB face #r!sc l!miăD Toate
(isele mistice ale E!,eiei se s"!l#erăC 4ome este
s!r"ris $ "liă acţi!eD Aşe6atB c! m>iile "!se "e
masăB el ţie "icior!l ri&icat s"re o#ra6!l Îm"ărăteseiI
Costerare ,eeralăI Îşelătoria e e(i&etăC me&i!m!l are
,)etele &est!l &e mari "etr! a le "!tea scoate c!
!ş!riţăB iar ciora"!l este tăiat $ aşa fel $c>t să lase
&e,etele mari li#ereD C! mare a#ilitateB 4ome i6#!tiseB c!
acelaşi "iciorB at>t să mişte clo"oţel!l c>t şi să m>,>ie
o#ra6!l $m"ărăteseiD F!rios că a fost "ăcălitB Îm"ărat!l
&ă ime&iat or&i ca fals!l ma,icia să fie al!,atD
*!,las 4ome "leacăB &!c>&!.şi c! el le,e&a "e alte me.
lea,!riD Îl (e&em tri!mf>& la C!rtea R!siei şi a"oi
fermec>& o#ilimea #ritaicăD *ar se $toarce să moară $
FraţaB m!lt &!"ă că&erea cel!i &e.al *oilea Im"eri!B $
1551B la (>rsta &e cici6eci şi trei &e aiB ros &e
t!#erc!lo6ăD A&e"ţii "e care.i mai are $ l!me afirmă K
"oetic K că l.a e"!i6at eGersarea coti!ă a
me&i!mităţiiD
*icolo &e moarteB *!,las 4ome e.a lăsat tot!şi !
mesa8D Îaite &e a m!riB a făc!t mărt!risiri !!ia &itre
cei mai a"ro"iaţi "rietei ai săiB P)ili" *a(isB căr!ia
i.a "or!cit să ! le "!#lice &ec>t &!"ă ce el (a fi
trec!t E$tr.o altă (iaţăFD Îtr.o searăB c>& era foarte
o#ositB slă#it &e #oală şi săt!l &e toateB 4ome şi.a
aşe6at m>iile "e o masă şi a m!rm!rat ca "etr! el
$s!şiC
K 3rea! să (ă& c>t tim" mă mai lasă s"iritele $
(iaţăD
'asa s.a "!s ime&iat $ mişcareD 4ome a sc)iţat !
s!r>s trist şi.a retras m>iile şi a făc!t !rmătoarea
reflecţie &e &e6amă,ireC
0 Nu1 un medium nu %*a&e crede 7n s%iriteI Este si.
,!r!l om care ! "oate icio&ată să crea&ă $ eleDDD
0 9 0 E@A C#
0I
@I;I,ELE UNEI EC,4PLAME
?ătr>!l #ac)er şi soţia sa sta! emişcaţi "e
sca!ele lorB c! oc)ii măriţi &e cocetrareD O #o,ată
moşteitoare a !or filat!ri &i Nor&B fată #ătr>ăB are
o#ra8ii $roşiţi &e emoţieD T>ăr!l me&icB $ cost!m
ele,atB face efort!ri mari "etr! a "ărea e"ăsătorD
O#ra6!l foto,raf!l!i &is"are s!# ">6a ea,ră a a"arat!l!i
motat "e tre"ie&D
9!liette ?isso cere i(itaţilor săi să c>te ! "salm
"etr! a o $c!ra8a "e E(a CB me&i!m!l care stă $ faţa
lor "e ! mic fotoli! &e "aiD Toţi "ri(esc c! ateţie s"re
această t>ără femeie ce ! a $m"liit $că trei6eci &e
aiB are "ielea arsă &e soareB o#ra6!l as"r! &e ţăracă
"!terică şi oc)ii reci şi i&ifereţiD Toţi sta!
emişcaţiB &ar &oama ?isso se "lim#ă &e colo.coloB
atră,>& ateţia as!"ra ,ăleţii "lie c! a"ă cal&ă şi c!
"arafiă to"ităB aşe6ată l>,ă me&i!mC
K Acest amestecB s"!e eaB e (a $,ă&!i c!r>& să
l!ăm m!la8!l s"irit!l!i materiali6at#
Se sti, l!miile şiB $ $t!eric!l a#sol!tB se a!&e
c>tec!l sacr!B ce &omoleşteB $tr.o oarecare măs!răB
s"aima (i6itatorilorD La $ce"!tB ei fre&oea6ă $cetB c!
(ocea stra,!lată &e emoţieD C!m să ! fii t!l#!rat $
faţa miracol!l!i ce se a!ţăJ A"oiB c!m imic ! se
$t>m"lăB cei &e faţă "ri& c!ra8 şi c>tec!l &e(ie mai
"!teric şi mai armoiosD *itr.o &ată se a!& ,emeteB
me&i!m!l "are că se 6#ateDDD Se face liişteD
K E sem #!B e ca"tatăB şo"teşte &oama ?issoD
C>& e Eca"tatăFB a&ică $ cli"a c>& se află $
com!icare &irectă c! s"iriteleB E(a este ca"a#ilă &e cele
mai mari miracoleD A (eit momet!l să se a"ri&ă &i o!
l!miaB &oama ?isso $toarce #!to!l !ei lăm"iţe
aco"erite c! o ">6ă roşieD Îcă"erea este sc!f!&ată
$tr.o l!miă &if!6ă şi ro6D
/)em!ită $ fotoli!l eiB E(a CD "are că &oarmeB &arB
&eas!"ra eiB ca şi c!m i.ar ţ>şi &i ca"B a"are o formă
al#ăB e(aescetă şi ,a6oasăB toată l!mea am!ţeşte &e
emoţieC miracol!l se reali6ea6ăB o formă scă"ată &i eat
se materiali6ea6ăB o ecto"lasmă se arată "ri(irilor celor
(iiD *oama ?isso $ti&e m>aB ea (rea să ati,ă această
a"ariţieB să se asi,!re &e realitatea feome!l!iB să (iă
$ cotact c! e#!loasa sosită &i l!mea cealaltăD Această
mişcare sim"lă t!l#!ră #r!sc som!l E(eiB ea stri,ă şi
ţi"ăB ">ă c>& (io(ata re!ţă la ,est!l eiB ! e
$,ă&!it să ati,i s"iriteleD
4are cercarea efericită a &oamei ?isso a al!,at
ecto"lasmaJ Nimei ! "oate s"!e ce s.a $t>m"latB &arB
&itr.o &atăB tot!l a &is"ăr!tD Ateţia martorilor se
cocetrea6ă ac!m "e me&i!mL &i ,!ra E(ei c!r,e o
s!#staţă ci!&atăB ce i se răs">&eşte "e "ie"tB e !
lic)i& (>scos şi ce!şi! careB tre"tatB "are că se
$tăreşteB ia formă şi lasă să a"arăB foarte lim"e&eB !
c)i" &e #ăr#at ce "oartă m!stăţiD 'oşteitoarea
filat!rilor se simte ră! şi res"iră "!tericB #ătr>!l
#ac)er str>,e m>a soţiei saleB &e "arcă ar (rea să se
a,aţe &e o realitate si,!răB me&ic!l ia ote c! free6ieB
iar foto,raf!l a"asă "e &eclaşator!l a"arat!l!iB o
străf!l,erare &e ma,e6i! fiGea6ă "etr! eteritate o
"ro#ă i&isc!ta#ilă a materiali6ării s"iritelorD
0e&iţa s.a termiatD E(a se tre6eşte $cetB
i&iferetă la toate cometariile a&mirati(eD
Tri!mfătoareB &oama ?isso cercetea6ă ,ăleata aflată
l>,ă me&i!m $ tim"!l eG"erieţeiD Parafia s.a $tărit
şi s!"rafaţa ei este ete&ăB fără (reo !rmăB &acă
ecto"lasma a #ie(oitB forma m>iii sale se află im"rimată
$ cetr!l acelei materiiD Se face o mică ,a!ra $ "ara.
fiăB se itro&!ce i"sosB se aştea"tă c>te(a mi!te "etr!
a.l lăsa să se $tărească şi a"oi se "roce&ea6ă la
ră6!irea "arafieiB $ă!tr! a"are forma !ei m>iiD
Nimei ! a "!t!t să #a,e m>a $ căl&areB să.şi "!ă
am"reta şi a"oi să.şi scoată m>aB fără să lase o !rmă "e
s!"rafaţăD Si,!ra care a "!t!t să.şi sc!f!&e m>a şi s.o
&emateriali6e6e $ iterior!l ,ăleţiiB "arafia &e la
s!"rafaţă form>& &i o! ! strat "erfectB fără (reo
!rmăB a fost o ecto"lasmăD
Foto,rafia făc!tă $ c!rs!l şe&iţei este &e(elo"ată
ime&iatB s!cces!l e &e"liD Pe "ie"t!l E(ei CD se (e&e
clar c)i"!l !!i #ăr#atD Aceste &o(e6i 6&ro#itoare
i6#!tesc să.i co(i,ă &efiiti( "e i(itaţii &oamei
?issoB care ">ă ac!m era! sce"ticiB &ar al căror
raţioalism este "!teric 6&r!ciat &e t!l#!rătoarea
&emostraţieD ?ac)er!l ar &ori să.i m!lţ!mească
me&i!m!l!iB &ar E(a "leacă "e esimţiteB me&ic!l &ă &i
ca" şi $şi "resară &isc!rs!l $c>lcit c! ! (oca#!lar
ştiiţific &i care imei ! $ţele,e imicD N!mai
#ătr>a &omişoară stă tăc!tă şi se mai !ită $căB atetB
la &ra"eria $ faţa căreia a"ăr!se ecto"lasma misterioasăD
Î acea &!"ă.amia6ă &i l!a ia!arie a a!l!i 1@1;B
9!liette ?isso se "oate cosi&era m!lţ!mităD Î a"artame.
t!l ei #o,atB c! &ra"erii ,ăl#!i şi c! mo#ile &e c!loare
$c)isăB ea a i6#!tit $că o &ată să &ea cor" s"iritelorB
"ri mi8locirea E(eiB m!lt $&ră,ita ei "rote8atăD 3ă&!(a
l!i AleGa&re ?issoB cele#r!l scriitor &e (o&e(il!riB
trăieşte liiştităB $co8!rată &e amitirea &ef!ct!l!i
ei soţL "e "ereţi s!t eG"!se afişele s!cceselor &e
altă&atăB !ltimele mărt!rii ale "ieselor ce a! fostB tim"
&e c>te(a sta,i!iB ,loria teatrelor &e #!le(ar&D N!.i
"asioată c! a&e(ărat &ec>t &e s"iritism şi $şi "etrece
cea mai mare "arte &i tim" $ ceea ce !meşteB c!
oarecare m>&rieB Eca#iet!l ei me&i!micFD *e fa"tB acest
ca#iet !.i &ec>t o sim"lă $că"ere c! stor!rile a&eseori
traseB li"sită &e orice &ecoraţie şi care are &re"t
mo#ilier &oar o masă şi c>te(a sca!eD Î f!&!l
$că"eriiB o "er&ea masc)ea6ă itrarea $tr.o mică
aticameră &estiată materiali6ării s%iri&el*r#
*e fa"tB &oama ?isso $tre"ri&e $ e"ocă o
a&e(ărată cr!cia&ă $m"otri(a materialism!l!i şi şe&iţele
sale a! &re"t sco" să $c)i&ă ,!ra celor ce ! cre& $
s"iriteD '!la8!l Emirac!losF este arătat "este totB
foto,rafiile s!t "!#licate $ 6iare şi a"oi $tr.o
l!crare &es"re Aşa.6isele feomee &e materiali6areB
semată &e 9!liette ?issoD Î !rma acestor icotesta#ile
re!şiteB a&e"ţii oc!ltism!l!i (or face &i E(a CD o fi,!ră
&e a(a,ar&ă a mişcării s"iritisteD
666
?ie$ţeles că et!6iasta &oamă ?isso şi i(itaţii
ei ! ştia! că şe&iţa f!sese $ $tre,ime tr!catăD Cea
mai s!#tilă mai"!lare era cea le,ată &e reali6area
m!la8!l!iD Petr! a face această &emostraţie
im"resioatăB E(a CD folosea o m>ă sc!l"tată $tr.o
#!cată &e ,)eaţăB "ăstrată c! ,ri8ăB ">ă $ momet!l
şe&iţeiB $tr.! răcitorD C>& t>ăra femeie itra $
ca#iet!l me&i!micB ea ţiea m>a &e ,)eaţă asc!să s!#
roc)ieB $tr.! #!6!ar făc!t a!me "etr! astaD Î
$t!eric!l "e care.l cerea "etr! a reali6a o mai #!ă
cocetrare şi o mai eficace i(ocare a "!terilor
$t!eric!l!iB ea scotea #!cata &e ,)eaţă &i loc!l !&e o
asc!sese şi o c!f!&a re"e&e $ amestec!l &e a"ă cal&ă şi
"arafiăD C>tecele a(ea! &re"t sco" să aco"ere 6,omot!l
făc!t c! "rile8!l acestei mae(reD *!"ă cel m!lt o orăB
eG"erieţa l!a sf>rşitB miracol!l fii& reali6atC s!#
efect!l răceliiB "arafia se soli&ificaB lăs>&B $ mie6!l
materieiB m!la8!l m>iii &e ,)eaţă care se to"ise şi &i
care ! mai rămăsese imicD E(a ! miţea c>& &eclara că
m>a ! se &emateriali6aseD
Ecto"lasma era $că şi mai !şor &e reali6atD
Acest mic "ersoa8B cofecţioat &i #!m#acB &i (ată
şi &i (oal era asc!s $ s"atele "er&elelor şi mişcat
"rec!m o marioetăB c! a8!tor!l !ei ti8e mai"!late c!
"rice"ere &e E(aD L!mia sla#ăB &!rata sc!rtă a a"ariţieiB
"!erea $ sceăB t!l#!rătoare şi im"resioatăB $i
$,ă&!ia! E(ei să a#!6e6e c! !ş!riţă &e ai(itatea
s"ectatorilorD Petr! a reali6a acest s"ectacol ma,icB
me&i!m!l (omita o s!#staţă misterioasăD E(a ţiea $tre
coa"se toate l!cr!rile &e care a(ea e(oieB "ritre care
(oal!l fi şi $m"ăt!ritB "e care era &e.a8!s să.l scoată
la momet!l "otri(itD Ea i6#!teaB $ acelaşi tim"B să
&esfacă o foaie &e )>rtie K "e care era re"re6etată o
fi,!ră K "ăstrată $ m>ă &e la $ce"!t!l eG"erieţeiL
aceasta este eG"licaţia a"ariţiei acel!i c)i"D 'ai t>r6i!B
foto,rafia făc!tă c! acest "rile8 a $,ă&!it &e6(ăl!irea
tr!ca8!l!iC ecto"lasma era "ortret!l "reşe&itel!i
america =ilsoB "!#licat "e co"erta re(istei Mir*ir din 2
oiem#rie 1@1%I *!"ă reali6area a"ariţiilorB E(a $,)iţea
tot!lB (oal şi )>rtieB "etr! a ! lăsa ici o !rmăD
666
Tr!ca8ele facileB &o(e&ite &e materialiştii co(işiB
ar fi tre#!it să o &iscre&ite6e re"e&e "e E(a CD *ar !
s.a $t>m"lat aşaD P!terea sa &e s!,estie era at>t &e mare
şi a!ra ei at>t &e "!tericăB $c>t c)iar şi $ asta
oameii a! (ă6!t &o(a&a !riaşelor sale "osi#ilităţi
eGtraormaleD Îtr.a&e(ărB s"re &eose#ire &e o eG"erieţă
"!r ştiiţifică ce "oate fi re"etată la esf>rşitB o
şe&iţă me&i!mică are re"!taţia &e a fi aleatorieD Petr!
a re!şiB este e(oie să coeGiste !meroşi "arametri
icotrola#iliC me&i!m!l tre#!ie să fie rece"ti(B s"iri.
tele "re6eteB martorii "o6iti(iD Pri !rmareB e ormai
caB a&eseoriB aceste şe&iţe să &ea ,reş $ c)i"
lameta#ilD *ar c!m să mărt!riseşti ! asemeea eşec $
faţa !!i "!#lic aimat &e s"eraţăJ *e aceeaB c>&
s"iritele $t>r6ie să se maifesteB me&i!m!l are te&iţa
să tr!c)e6e eG"erieţaB "etr! a fi "e "lac!l
s"ectatorilorD Îşelăci!ea ieşită astfel la i(eală
&e(ieB a c*n&rari*1 $săşi &o(a&a realităţii altor s!c.
ceseB $ care mistificarea ! este &esco"erităD
tot ca6!lB aceasta e eG"licaţia &atăB $ 1@%%B &e
sa(aţii &e la La#orator!l &e Fi6iolo,ie &e la Sor#oaB
care:i cer E(ei CD să #ie(oiască a se s!"!e la o serie
&e eG"erieţeB s!# cel mai strict cotrolD 'e&i!m!l
"rimeşte şi &e la %: martie şi ">ă la %; i!ieB
"rofesorii /eor,es *!masB Lo!is La"icM!eB 4eri Pi ro şi
4eri La!,ier se oc!"ă $ c)i"!l cel mai serios &e ca6!l
acestei femei ca"a#ile să materiali6e6e s"iriteleD C!r>&
$cercările lor s!t c!osc!te şi "resa (e&e $ "atroa8!l
"resti,ios al acestor oamei &e ştiiţă rec!oaşterea
oficială a s"iritism!l!iD At>ta tim" c>t re6!ltat!l
acest!i st!&i! este $că ec!osc!tB oc!ltiştii se
cosi&eră tri!mfătoriD Î l!a i!ieB NeK L*r) Aerald
"!#lică "e &o!ă "a,ii articol!l 'i!ea care i.a !l!it "e
sa(aţii &e la Sor#oaD Articol!lB semat &e *rD
R!ac<e#osB s"ecialist $ ştiiţe "si)iceB s"!e K şi !
$ &er>&ere K că me&i!m!l a i6#!tit să materiali6e6e o
mică femeie (ieB &e &o!ă6eci &e cetimetri $ălţime şiB
&re"t cometari! al acestei ştiri se6aţioaleB a!tor!l
scrieC ENe aflămB $ sf>rşitB $ faţa re(elării l!mii &e
&icoloIF
La ci&irea aces&*r r9nduri deliran&e1 *amenii &e
ştiiţă "ari6iei ri&ică &i !meriD Ra"ort!l lorB făc!t
"!#lic &!"ă o l!ă &e la Ere(elaţiileF 6iar!l!i americaB
$i &e6amă,eşte "e a&e"ţii s"iritism!l!iD *i cicis"re6ece
şe&iţeB !mai &e &o!ă ori E(a CD a i6#!tit să "ro&!că o
s!#staţă "re6etată &re"t ecto"lasmă şi &e fiecare &atăB
această formă a ieşit &i ,!ra me&i!m!l!i şi a fost
ime&iat resor#ităB orice aali6ă fii& im"osi#ilăD
Sa(aţii a! "!t!t costata &oar că era (or#a &e Eo materie
&est!l &e asemăătoare ca as"ect c! o folie &e ca!ci!cFD
Ei a! a8!s la cocl!6ia că ! eGistă ici ! feome ce
ar "!tea fi cosi&erat ca "araormalC ESe costată a.
"ariţia !ei s!#staţe "e care me&i!m!l o scoate &i ,!ră
$ !rma !or efort!ri "rel!,ite ce ! "ot fi iter"retate
&i "!ct &e (e&ere fi6iolo,ic &ec>t ca işte efort!ri &e
a (omitaB e o s!#staţă li"sită &e mo#ilitate "ro"rie şi
"e care me&i!m!l o $,)ite ime&iat &i o!L acestea s!t
fa"tele la care am asistat $ &o!ă r>&!riB "etr! ! tim"
foarte sc!rt şi $ co&iţii &e il!miare is!ficietăF#
O eG"erieţă i&eticăB or,ai6ată la Lo&ra &e Societ7
for Ps7c)ical Researc)B (a &a aceleaşi re6!ltateD Î !rma
!or eşec!ri at>t &e răs!ătoareB E(a CD (a &is"ărea &i
!i(ers!l "si)ic şiB c! "r!&eţăB (a face să fie &ată
!ităriiD
666
Pe %lan %ur &eatralB "!tem re,reta retra,erea E(ei CB
căci această femeie i(eti(ă a creatB ea si,!răB o o!ă
ram!ră s"ectac!loasă a oc!ltism!l!iD Ea şi.a $ce"!t
ci!&ata sa carieră $ Al,erB "e (remea c>& o c)ema 'art)e
? ra!& şi !:şi alesese $că "se!&oim!l careB mai t>r6i!B
o (a face cele#răD
Aici1 n "ila l*r1 generalul N* l şi soţia sa
Carmecita a! &e mai m!lt tim" o#icei!l să c)eme
s"iriteleD Î 8!r!l lorB o co)ortă &e me&i!m!ri
fa(ori6ea6ă a"ariţiile s"iritelorC o c)iromatăB o
actriţăB #!cătăreasa1 "i/i&iul1 care im%r*"i6ea6ăB c!m
"otB rol!rile fatomelorD Ceea ce !:i "rea ,re!B căci
s"iritele a"ar $ c)i" (a, şi e&efiitD *oama ,eeral
are o fire eGaltată şiB a&eseoriB s!# ifl!eţa
&iferitelor &ro,!riB cof!&ă realitatea c! &elir!rile
ima,iaţiei sale $fier#>tateD 'art)e (a itra $ această
familie eGcetrică "ri iterme&i!l fi!l!iB c! care se (a
lo,o&i $aite ca acesta să moară $ Co,o &e.o #oală
ic!ra#ilăD Î 8oacăB ea ia "arte la şe&iţele ce a! loc
$ casăD 'art)e (rea ca astfel s.o liiştească "e &oama
No l1 care sim&e ne"*ia aces&*r e3%erieţe &e s"iritism#
K *oama ,eeralB mărt!riseşte t>ăra fatăB este o
#iată &etracată care are a#sol!tă e(oie să (a&ă fatomeD
C>& fatomele ! se aratăB ea e #ola(ăB ! mai mă>că
şi ia o &o6ă mare &e morfiăD
C>& $ce"e să 8oace rol!l &e me&i!mB 'art)e ? ra!& !
are mai m!lt &e şais"re6ece aiC c!r>&B ea arată că este
$6estrată c! &ar!ri eGce"ţioaleD Î "re6eţa eiB formele
"ar a "ri&e (iaţăD 'art)e face să se i(ească &i eat o
fr!m*asă i&iaăB $tr.o roc)ie foarte &ecoltatăB ce
răs"!&e la &!lcele !me &e ?er,oliaD *oama ,eeral
mărt!riseşte celor care (or s.o asc!lte !rmătoareleC
K Fatoma m.a r!,at să.mi "lim# m>a "e "icior!l eiB
&e s!s ">ă 8osB ca să mă co(i, că este făc!t &i care
şi oaseB $ tim" ce fetele )o)otea! &e r>sB am făc!t ce mi
se cer!se şi am costatat că formele s"irit!l!i era! &eme
să fie re"ro&!se &e &alta !!i mare sc!l"torD
Casa &i Al,er este (i6itată &e o $trea,ă armată &e
s"iriteD U i&ia #ătr>B ?ie.?oaB (or#eşte &es"re (iaţa
l!i trec!tăB a"oi $şi fac a"ariţiaB "e r>&B o că"eteie
militară care a trăit "e (remea l!i Ra#elaisB "reoteasa
!!i tem"l! e,i"tea şi $săşi Ioaa &QArcB (eită $tr.o
sc!rtă (i6ităD Loc!itorii &i Al,er ia! $ &er>&ere
fatomele &i (ilăB &ar maestr!l 'arsa!ltB a(ocat la
C!rtea &e a"elB se )otărăşteB &i c!rio6itateB să asiste
la c>te(a şe&iţeD Îtr.o searăB c>& se afla la familia
No lB 'art)e $i şo"ti la sf>rşit!l mesei=
K 3rei să te &istre6iJ 0tiiB c! ?er,olia te "oţi
&istra #ieDDD
A(ocat!l acce"tă 8oc!lL mai t>r6i! el (a "o(esti !rmă.
toareleC ELam"a &i sticlă roşie răs">&ea o l!miă foarte
sla#ăB &ar s!ficietă "etr! a &esl!şi sil!etele şi mai
ales to!rile al#eD *eşi &e.a#ia se aşe6ase la masăB
&omişoara 'art)e $şi ţi! fă,ă&!ialaD Se ri&ică şi itră
$ ca#iet!l me&i!m!l!iL &e aiciB ieşi $făş!rată $tr.!
şal !şorB ce.i aco"erea ca"!l şi !meriiD Se "lim#ă "ri
salăB feri&!.se c! ,ri8ă &e loc!rile cele mai l!miate şi
răs"!6>& $ fraţ!6eşte la $tre#ările "e care i le
"!ea &oama No l1 des%re (ien:(*a1 a%*i1 la cererea
d*amnei N* lB ea ăscoci ! lim#a8 oarecareB &es"re care
s"!se că e lim#a )i&i#
Toate astea ar fi fost o sim"lă &istracţie şi ar fi
"!t!t răm>e $ ca&r!l familial şi itim al (ilei &i
Al,erB &acă eco!l eG"erieţelor ! ar fi a8!s ">ă la
Paris şi ! ar fi st>rit c!rio6itatea "rofesor!l!i
C)arles Ric)etB (iitor!l me&aliat c! Premi!l No#el "etr!
me&iciăD Profesor!l ! e6ită să (iă la Al,er "etr! a
costata de "isu ma&eriali/area s"iritelorD Îtrea,a.i
(iaţăB sa(at!l (a a(ea faţă &e aceste feomee o ci!&ată
atit!&ie &e res"i,ere şiB toto&atăB &e atracţieD Pe
foto,rafiile făc!te $ Al,erB se "oate &isti,eB foarte
clarB ! amă!t im"ortatC !a &i m>ecile 'art)ei este
lar,ăB ceea ce.i $,ă&!ie me&i!m!l!i să.şi eli#ere6e
#raţ!l s!# roc)ie şi să acţioe6e o marioetă sa! să ia
material!l ecesar "etr! sim!larea a"ariţiei fatomeiD
Comet>& clişeeleB "rofesor!l &eclară tot!şiB $m"otri(a
oricăror e(i&eţeC EN! mă feresc să s"! că această m>ecă
lar,ă şi ,oalăB &e"arte &e a &o(e&i fra!&aB sta#ileşteB
&im"otri(ăB că ! e ici o $şelăci!e şi "are să
(or#ească $ fa(oarea !!i fel &e &e6ite,rare a
me&i!m!l!i "e care me&i!m!l ! "!tea s.o #ă!iascăFD *arB
$ acelaşi tim"B el afirmă c! (e)emeţăC ES"iritiştii a!
costr!it o teorie foarte coeretăB foarte iteresatăB
&ar care com"ortă at>tea i"ote6e e(erosimile $c>t $mi
iter6ic $ mo& a#sol!t să o a&mitFD
Profesor!l Ric)et (a &e!mi Eecto"lasmeF aceste
"roiecţii f!,iti(e şi (a"oroaseB &>& astfelB cel "!ţi
"ri "!terea c!(itelorB o realitate feome!l!iD C>t o
"ri(eşte "e 'art)e ? ra!&B ea ! se (a m!lţ!mi să:i $şele
!mai "e ai(ii &i (ila &i Al,erD C!r>& se (a &!ce la
Paris şi o (a c!ceri "e #o,ata &oamă ?issoD Petr!
această o!ă e"o"eeB t>ăra fată (a r!"eB "r!&etB c! !
trec!t "rea c!osc!t şi "rea m!lt &isc!tatD *e ac!m
$coloB ea (a a"ărea s!# !mele misterios &e E(a CD
666
O&ată făc!t $ce"!t!lB "roiecţia ecto"lasmică (a &a
străl!cire m!ltor şe&iţe &e s"iritismD C)iar foto,rafiaB
at>t &e "reţ!ită &e E(a CB "ro#ă EştiiţificăF
i&isc!ta#ilăB &e(ie re"e&e s!rsa !or a#ile escroc)eriiD
U oarecare ?!,!et se s"eciali6ea6ă $ e(ocarea "e clişe!
a !m#relor fiiţelor &ra,i &is"ăr!teD El ia foto,rafia
ai(!l!i solicitatB cer>&!.i să se ,>&ească ites la o
fiiţă i!#ităDDD La &e(elo"areB mare s!r"ri6ăI Î s"atele
"ortret!l!i cliet!l!iB a"are o formăB o fatomă
$co8!rată $tr.! ,i!l,i! al#I A&eseoriB cliet!l
rec!oaşte fiiţa &ra,ăB eGistă $să şi oamei
em!lţ!miţiB ce se "l>, la tri#!alL &e aici &ec!r,e !
"roces re(elatorD Tot!şi m!lţi martori (i la #ară ca să
8!re că "!terile foto,raf!l!i s!t realeD U!l &itre ei
afirmă că $şi rec!oaşte sora $tr.! )alo! fiGat "e "lacă
c)iar &eas!"ra "ro"ri!l!i ca%#
K *ar (i s.a arătat ca"!l &ec!"at c! a8!tor!l căr!ia
s.a o#ţi!t această ima,ieB se $flăcărea6ă s!#stit!it!l
"roc!ror!l!i ,eeralD
K Petr! mie asta ! $seamă imicD Asemăarea este
icotesta#ilăB s!t co(is &e realitatea "ortret!l!iB
răs"!&e clien&ul#
U alt martor face !rmătoarea &e"o6iţieC
K Ima,iea este &!#lăD E! $s!mi a(eam ! ca" &e mort
"e ,e!c)i şi l>,ă mie se afla soţia mea moartăD A.
semăarea era at>t &e mare $c>t (erişoara mea (ă6>&
ima,iea a scos ! ţi"ăt &e mirare şi a&miraţieD Co"iii a!
stri,atC VE mamaIWF
Foto,raf!l rosteşte cocl!6ia şi cometea6ă fa"tele
s!r>6>&C
K *acă această asemăare eGistăB ea se &atorea6ă )a.
6ar&!l!iD Ca"!l &e mort "e care l.a (ă6!t &om!l !.i
&ec>t ima,iea cof!6ă "ro&!să &e o c!tă a (oal!lui#
Petr! a materiali6a "res!"!sa ima,ie a
ecto"lasmelorB s!t folosite toate mi8loacele oferite &e
te)icăC o#iecte tr!cate ce "ermit falsificarea ima,iiiB
"lăci sesi#ile im"resioate $ "reala#il &e o ima,ie
fatomaticăB materiale im"re,ate c! s!#staţe
fosforesceteB motarea a &o!ă clişee etcD
*ar E(a CD ! face şcoală !mai $ &omei!l
foto,raficD Pe !rmele ei a"ar alte me&i!m!ri ce
mo#ili6ea6ă "!#lic!lD Se "! la "!ct &iferitele (ariate
s!#tile ale eG"erieţelor făc!te &e &oama ?issoD C)arles
?aile7 reali6ea6ă ! s"ectacol &eose#it &e co(i,ătorC el
se af!&ăB $ stare me&i!micăB $tr.! $t!eric a#sol!t
şi c>& se a"ri&e &i o! l!mia $şi face a"ariţia o
"ăsărică ce $ce"e să 6#oare "ri $că"ereD Această
"ăsăricăB foarte realăB este K #ie$ţeles K "roiecţia
s!"raat!rală a s"iritelor c)emate &e icoştiet!l
s"ectatorilorD
C)arles ?aile7 $şi &e6(oltă şi mai m!lt &ar!rile
"araormaleC el "oate face să a"ară &o!ă "ăsări şiB $
cele &i !rmăB c)iar ! c!i#B aşe6at "e ca"!l să!D *i
"ăcateB !eori "ăsările s!t cam "ră"ă&iteL ele se 6#at "e
"o&eaB c! o ari"ă r!"tăB sa! se lasă "e o "arteB a(>& o
,)eară 6&ro#ităD
Starea aceasta a "ăsărilor arată că #ieţii morţi s!t
efericiţiB eG"lică me&i!m!lB fără să.şi "iar&ă &eloc
c!m"ăt!lD Oameii ! #ă!iesc ici ! fel &e tr!ca8B
"etr! că ?aile7 este &e acor& c! toate cotroaleleB
$aite &e eG"erieţe ca#iet!l să! este cercetat c! ,ri8ă
şiB &acă i se cereB me&i!m!l acce"tă să se &e6#race ">ă
la "ieleB "etr! a &emostra că )aiele sale ! a! ici !
#!6!ar $ care s.ar "!tea afla (reo asc!6ătoareD Tot!şiB
tr!c!l să! Ocăci eGistă ! tr!cP este ">ă la !rmă
&esco"eritB $aite &e &emostraţieB ?aile7 asc!&e cele
&o!ă "ăsări şi c!i#!l $tr.! t!# "e care.l itro&!ce $
"artea cea mai itimă a tr!"!l!i să!D Este o "erformaţă
remarca#ilă şi !mai o cercetare c! a&e(ărat mi!ţioasă (a
i6#!tiB $tr.o #!ă 6iB să &ea $ (ilea, $şelătoriaD
Ecto"lasma $,ă&!ie toate &elir!rile şi toate
fate6iile şiB &e aceeaB $ acest &omei! al
s"iritism!l!iB ima,iaţia im"ostorilor se &o(e&eşte a fi
cea mai ăstr!şicăD U oarecare 'illerB ăsc!t la Nac7B
&ar &>&!.se &re"t americaB i6#!teşte să.l $şele "e L o
*eisB "rofet!l s"iritism!l!i frace6 şi moşteitor!l
s"irit!al al l!i Alla Nar&ecD Îsoţit &e &oi s"iritişti
fer(eţiB /a#riel *elae şi coma&at!l 'atiB L o
*eis "artici"ă la o şe&iţă a l!i 'illerD Î
semiat!eric a"are o formă care $ce"e să (or#ească "e e:
,le6eşteB ea s"!e că se !meşte Lil7 Ro#ertsB fr!moasa
&i cealaltă l!me $i cere l!i *eis să.i "!ă m>a "e
s>iC
K C>t e &e fr!moasăB s!s"iă s"iritist!lD Am simţit
#ie că mi.a l!at m>a şi că şi.a a"ăsat.o "e s>D Am
simţit carea cal&ă şi !me&ă şi forma s>!l!iD C>t a fost
&e mi!atI '!lţ!mescB i!#ite s"iritI
La r9ndul l*r1 ceilalţi s"ectatori a! şi ei ooarea şi
fericirea să ati,ă s>ii fatomeiD Toţi s!t foarte
t!l#!raţiD
K A)I Căl&!ra şi rot!8imea mi!ată > acestei
formeDDD &eclară $ eGta6 /a#riel *elaeD
Coma&at!l 'ati ! 6ice imicB &ar se ,>&eşte că
ecto"lasma este m!lt "rea !maăD *i acel mometB cei trei
#ăr#aţi (i c! asi&!itate la şe&iţele l!i 'iller şi se
eGta6ia6ă la &!lcea ati,ere a s>ilor &ră,ălaşei Lil7D
Asta se $t>m"lă ">ă $tr.o #!ă 6i c>& L o *eis
$ţele,e că 'iller foloseşte ! tr!cD Îtr.a&e(ărB $
tim"!l şe&iţelorB me&i!m!l $şi scoate $călţărileB se
$făşoară $ (ăl!ri fosforescete &e mătase fiă şi $i
"!e "e &ocţii săi s"ectatori să.i ati,ă "ie"t!l &est!l
&e &!r&!li! "etr! a le "!tea &a il!6ia !!i s>D Ce
&e6amă,ireI Coma&at!l 'ati şi L o *eis &e6(ăl!ie
"!#lic $şelăci!eaD *ar /a#riel *elae ref!6ă "etr! tot:
&ea!a iacce"ta#il!lD El s!sţie că e si,!r că a ţi!t $
m>ă s>!l "al"it>& al !ei &oame &e "e l!mea cealaltă
şi că asta $l (a face să (ise6e la ea m!lt tim" &e aici
$aiteD ?ătr> $&ră,ostitB el (a coti!a să s!s"ie
&!"ă o fr!moasă făc!tă &i "!ţiă mătase şi fă!rită &e
ima,iaţia sa#
0 1$ 0
RAPU,IN
AU
PU,EREA MAGNE,IMULUI
'artie 1@1;D Î #!&oar!l "alat!l!i im"erial &e la
Aars<oe SeloB ţaria AleGa&raB )i"oti6ată şi eGaltatăB
$l asc!ltă "e /ri,ori Ras"!tiB care.i (or#eşte &es"re
căile Pro(i&eţeiD C! #ar#a ră(ăşită şi "ăr!l l!,B
ma,icia!l (or#eşteB c! (oce $ă#!şită şi a&>căB &es"re
semele "e care Cer!l #ie(oieşte să i le trimită at!ci
c>& (reo "rime8&ie &e moarte $i ameiţă "e cei &ra,iD
Aa 3$r!#o(a &omişoara &e ooare a $m"ărăteseiB stă
l>,ă stă">a sa şi a"ro#ă seteţios re(elaţiile
,)icitor!l!iD
?r!scB Ras"!ti se ri&ică $ "icioare şi oc)ii săi
ar!că flăcări eliiştitoareB cercetea6ă atet fiecare
colţ al $că"erii şi "ri(irea sa il!miată "are că ar (rea
să treacă "ri 6i&!ri şi să iasă s"re $ti&eri mai (asteD
*eo&ată ,las!l i se sc)im#ăB &e(ei& $s"ăim>tatB
$fricoşat &e o "rime8&ie foarte a"ro"iatăD C! (ocea
stra,!lată &e emoţieB Ras"!ti $trea#ăC
0 Unde es&e Ale3ei Nic*lae"iciF
'ic!l ţare(ici se 8oacă $ s"aţios!l salo al#astr!B
$(eciat c! a"artametele mamei saleD Are aici ! #iliar&
e,le6esc şi $şi "etrece &!"ă.amie6ile $m"i,>& micile
sfere &e fil&eş "e co(or!l (er&eD
K Se &istrea6ă $ salo!l al#astr!B aşa cre&DDD Aaria
are "!terea să artic!le6e aceste c!(iteB &eşi e t!l#!rată
&e s"aima "e care o citeşte "e faţa l!i Ras"!tiD
K Să &ăm f!,a şi să $cercăm să a8!,em la tim" ca
să.l sal(ămI
n tim" ce rosteşte aceste c!(iteB ma,icia!l se
$&rea"tă $ ,oaă s"re saloB !rmat &e Îm"ărăteasăD Î sa.
loB mic!l "riţ se 8oacă liiştitB "re,ăti&!.se să
lo(ească o #ilă şi să o trimită $tr.!a &i ,ă!rile
aflate la ca"ăt!l meseiDDD Ras"!ti se re"e&eB $l ia $
#raţele l!i "!terice şiB &i c>ţi(a "aşiB a8!,e c! el $
cealaltă "arte a salo!l!iD Î această cli"ăB l!stra
at>rată eGact &eas!"ra #iliar&!l!i se "ră#!şeşte c!
6,omot as!r6itor &e lem r!"t şi &e sticlă s"artăB făc>&
6o# mo#ila s!# ,re!tatea eiD AariaB ă!cităB răm>e ca
"arali6atăD Fără iter(eţia l!i /ri,oriB fi!l ei ar fi
fostB c! si,!raţăB 6&ro#itI 4otăr>t l!cr!B acest om sf>t
este o "ro(i&eţă "etr! &iastie şiB "ri elB s!t
eG"rimate )otăr>rile &i(ieD Afl>& &es"re această
$t>m"lareB ţar!l $s!şi (rea să.şi arate c! ,eero6itate
rec!oştiţa faţă &e sal(ator!l fi!l!i să! şi $i oferă !
&iamat mi!atB ce.i f!sese &at o&iioarăB c! "rile8!l
$coroăriiB &e către o#ilimea r!săD O sc!rtă ac)etă
făc!tă &e ser(iciile &e "a6ă ale "alat!l!i &!ce re"e&e la
!rmătoarea cocl!6ieC EU6!ra &atorată tim"!l!i a "ro&!s o
cră"ăt!ră $ ,ri6ile ce s!sţiea! l!stra şi aceasta a
ce&at #r!scD Tot!l a fost re"arat $ aceeaşi 6iDF
666
Pe mometB imei ! a a(!t $&ră6eala să "!ă la
$&oială it!iţiile is"irate ale ma,icia!l!i si#eriaD
Tot!şiB &!"ă re(ol!ţia &i 1@12B ! (alet &i Aar<oe Selo
a(! c!ra8!l să (or#eascăL el făc! o serie &e &e6(ăl!iri
care a! eG"licat acest ici&et c! tot!l altfelD L!stra
era at>rată &e o ti8ă &e fierB care era a,ăţată &e o
,ri&ă asc!să $ st!cat!rile ta(a!l!iD Aa 3$r!#o(aB
&omişoara &e ooare a ţarieiB şi &e m!ltă (reme
com"licea l!i Ras"!tiB tr!case "lafo!l salo!l!i
al#astr! ca "etr! ! s"ectacol &e il!6ioismC #>ra
f!sese tăiată c! fierăstră!lB lăs>& astfel li#er !
s"aţi! care.i $,ă&!ia lac)e!l!i "lătit să &ea &r!m!l K la
momet!l "ro"ice K ti8ei &e fier "ri ,ol!l făc!t $
,ri&ăD Astfel &es"risăB l!stra s.a "ră#!şit şi s.a s"art
"este #iliar& tocmai $ cli"a $ care ţare(ici!l era sm!ls
&e la 8oc!l l!i "etr! a fi sal(atD A fost o "!ere $
sceă !şor &e reali6at şi care ! com"orta ici o
"rime8&ieB &at fii& că lac)e!l ce stătea asc!s aşte"ta
c! ră#&are 6,omot!l "aşilor fals!l!i ma,icia ce aler,a c!
co"il!l $ #raţeB &!c>&!.l c>& mai de%ar&e de <iliard#
666
*ar $ acea (reme ţaria AleGa&ra cre&ea &i tot
s!flet!l ei ai( $ atot"!tericia l!i Ras"!tiD *e
altfelB a că!tat $tot&ea!a să atra,ă forţele
$t!eric!l!i $ sl!8#a Coroaei r!seD Î această R!sie "e
cale &e "ră#!şire şi $ care se simteB a"roa"e cocretB
c!m o"o6iţia re(ol!ţioară creşte "e 6i ce treceB ea
acor&ă o $cre&ere oar#ă celor mai eGtra(a,aţi (ră8itori
"e cărei $t>leşte $ caleD C!rtea im"erială &e la
Sa<t.Peters#!r, "rimeşte c! re,!laritate tot fel!l &e
,)icitori ci!&aţiB (eiţi &i cele mai $&e"ărtate colţ!ri
ale Im"eri!l!iB (ră8itori isoliţi ce &omiăB c>te(a
să"tăm>i sa! c>te(a l!iB $alta societate r!săD Coform
tra&iţiei orto&oGeB ifirmii şi e,)io#ii reali6ea6ă cea
mai #!ă le,ăt!ră c! cer!lB şi tarele lorB at>t &e
(i6i#ileB ! s!t &ec>t o reflectare a "re6eţei l!i
*!me6e!D Aşa se face că ! cocoşat a"roa"e or# şi c!
#raţele atrofiate ca &o!ă ciot!ri &e(ie "etr! ţariă şi
c)iar "etr! Nicolae al II.lea ! fel &e cosilier oc!ltD
E"ile"tic şi "e 8!mătate m!tB el ca&e a&eseori $ cri6e &e
catale"sieB $ tim"!l cărora scoate ! fel &e
sc)elălăit!ri &e e$ţelesD ?iet!l om e $soţit
$tot&ea!a &e ! căl!,ăr care Etra&!ceF "etr! c!"l!l
im"erial s!etele eartic!late ale efericit!l!iDDD A"oi
l!mea se sat!ră &e "re6icerile acest!i trist e,)io# şi la
C!rte este c)emată o fată fără mite ce se #!c!ră ! tim"
&e ,lorieB a(>& fr!moasa re"!taţie că al!,ă &eoc)i!lI
C>& o a"!ca e#!iaB ea &ă&ea &r!m!l la (al!ri
e$trer!"te &e $8!răt!ri şi &e o#sceităţiB ce era!
otate c! mare ,ri8ă &e iter"reţi care a(ea! meirea să
eGtra,ă &i "oto"!l &e isaităţi forţa sim#olică şi să
&escifre6e mesa8!l &i(iD
tim"!l !ei călătorii $ FraţaB ţaria AleGa&ra a
fost et!6iasmată &e "ersoalitatea unui *arecare P-ili%%e
@ac-*&1 un magne&i/a&*r din C*m%i gne care i/<u&i s:o
co(i,ă "e Îm"ărăteasă că "!terea sa ma,etică şi r!,ile
sale (or &!ce la aştereaB at>t &e m!lt aşte"tatăB a
moşteitor!l!i tro!l!i Romao(ilorD P)ili""e 3ac)ot $i
&ă&! Îm"ărătesei işte flori !scate "e careB &!"ă c!m
s"!ea elB le atisese $s!şi *!me6e! şi o icoaă ma,ică
ce a(ea s.o ocrotească &e "rime8&ii şi să.i $,ă&!ie să.şi
reali6e6e &oriţeleD Îtr.a&e(ărB Îm"ărăteasa $l ăsc!
c!r>& "e fi!l m!lt aşte"tat &e toată R!siaD *i acel
mometB &om!l P)ili""e călători foarte &es la
Sa<t.Peters#!r,L AleGa&ra $i asc!lta sfat!rileB co(isă
&e marea ştiiţă a ma,icia!l!iB şi ref!6a c! $că"ăţ>are
să tiă seama &e ra"oartele ser(iciilor secrete ale
im"eri!l!iB care &esco"eriseră că $ s"atele (i.
&ecător!l!i se află ! fost măcelarD P)ili""e s.ar fi
"!t!t "lim#a m!lt tim" "e la C!rte &acă moartea ! l.ar fi
sm!ls &i $(eliş!l să! caral "etr! a.l co&!ce (i! K
aşa c!m s"!ea! a&e"ţii săi K li,ă Tatăl cel 3eşicB &!"ă
ce $şi &e"liise misi!ea "e acest "ăm>tD Îaite &e a
&is"ăreaB el $i "re6ise Aariei că $ c!r>& (a ,ăsi !
alt "riete care:i "a "*r<i des%re Dumne/eu#
*e aceeaB $ 1@:-B c>& Ras"!ti soseşte la C!rte
"etr! "rima oarăB (eirea l!i este oarec!m aşte"tatăB
at>t &e ţaria AleGa&raB mistică il!miatăB c>t şi &e
ţar!l Nicolae al II.leaB ! om foarte sla# şi fericit să
,ăsească "e cie(a care să ,>&ească $ loc!l l!iD C!m să
! (e6i $ acest om a!reolat &e o ,lorie s!"raat!rală
sem!l e(i&et al &esti!l!iJ *es"re Ras"!ti se s"!ea că
$i $,ri8eşte "e m!ri#!6iB că ,)iceşte (iitor!l şi că
a&e"ţilor l!i cre&icioşi le oferă $m"ărăţia cer!l!iD
Tot!şiB $ taiăB !ii $şi #ătea! 8oc &e elB căci
"re6icerile sale era! !eori at>t &e (a,i $c>t "ermitea!
toate iter"retărileD AstfelB !ei mame care.l $trea#ă
&acă tre#!ie să.şi mărite fiicaB el $i răs"!&e
e&esl!şitC
K U altoi #! $tiereşte ! co"ac #ătr>DDD
U!i e,!stor care (ie să.l $tre#e &es"re şasele &e
re!şită ale !ei afaceri im"ortateB Ras"!ti $i &ă
!rmător!l răs"!s metaforicC
0 aite &e a trece r>!lB tre#!ie să (e6i &acă (a&!l
! şi:a sc-im<a& l*cul###
Poate că tre#!ie să ştii să.i iter"rete6i corect
c!(itele şi să ! te laşi $şelat &e "rim!l sesDDD
AstfelB !!i escroc (eit să.i "!ă $tre#ări $ le,ăt!ră
c! (iitor!l să!B Ras"!ti $i "re6iceC
0 @ei a2unge cel mai sus###
P!,aş!lB liiştit &e (or#ele l!i Ras"!tiB coti!ă
să.şi facă afacerile ecistiteB &ar f! c!r>& arestatB
8!&ecat şi co&amat la s">6!rătoareD Trec>& "e s!#
s">6!rătoareB Ras"!ti $şi ri&ică oc)ii s"re co&amat şi
m!rm!ră c! sim"litateC
K Am s"!s e! că (ei a8!,e s!sI
Dar Ras%u&in es&e aite &e toate ! mare
)i"oti6atorD El "ose&ă &e la at!ră arta s!,estieiB &!"ă
c!m eGistă ,eii ce "ot să c>te s"ota sa! să &esee6e
fără să fi st!&iat (reo&atăD Ras"!ti ştie c!m să calme6e
! #ola( (or#i&!.i #l>&B &ar fermB $tr.! ritm a&ec(at
a8!tor!l!i "e care "aciet!l $l aştea"tă &e la elD Se
foloseşte m!lt &e "ri(ireB care.i im"resioea6ă "e
iterloc!torii săi ">ă la a.i "arali6aD Utili6ea6ă mai
ales c>te(a "artic!larităţi fi6iolo,iceB "!ţi c!osc!teB
care.i $,ă&!ie să &ea im"resia că are o foarte mare
"!tereD AstfelB el cere !!i ,r!" &e cici.şase "ersoae
să $m"i,ă $m"re!ă ! #asto "e care.l ţie ori6otalB
$tre m>iiL ri&ică ! "icior şiB $ ci!&a acest!i
ec)ili#r! "recarB ,r!"!l &e oamei care i se o"!e !
i6#!teşte icio&ată să.l &o#oareD *e fa"tB Ras"!ti
&is"ersea6ă forţele ce i se o"!B eGec!t>& o foarte
!şoară tracţi!e a #astoului s%re %ar&ea de sus#
0i (ai &e cei care ar $&ră6i să se $&oiască &e
"!terea saD Ras"!ti este c!"ris &e.o m>ie $,ro6itoare
şi ră6#!area $i lo(eşte "e ecre&icioşi fără milăD El
stri,ă s!s şi tareC
K Cei care ! cre& $ mie (or fi #lestemaţi căci am
"!tere caB im"!>&!.mă fă"t!rilorB să le a&!c $ stare &e
rece"ti(itate maGimăD
Ras"!ti tratea6ă ! #ăiat şi "reti&e că l.a sm!ls
&i ,)earele morţiiB altă &atăB calmea6ă &!rerile
re!matice ale !!i #ătr>D Petr! a"roa"e toată l!meaB
acestea s!t maifestări reale ale esf>rşitei sale
"!teriB &ar "riţ!l Lit(io( i6#!ceşte $ r>s şi re"etă
&e c>te ori are "rile8!lC
K ?ăiat!l "e care l.a (i&ecat ! m!rise $căB iar
&!rerile re!matice ale #ătr>ilor (i şi trec c! fiecare
o! aotim"DDD 4alal mirac*le>
*!"ă &o!ă 6ileB trei armăsari mi!aţi &i ,ra8&!rile
"riţ!l!i mor &e ră"ci!,ăD Se ştie cie a otră(it caiiB
&ar c!m să $&ră6eşti să ac!6i &esc)is ! om sf n&F
Li&"in*" s%une cu furie=
0 Aici e m na aces&ui c ine <les&ema&>
C>& ţar!l Nicolae şi ţaria AleGa&ra $l (ă& "e
Ras"!ti "etr! "rima oarăB s!t !imiţi &e $făţişarea
ci!&ată a acest!i ţăra &i Si#eriaB &i #ar#a şi "ăr!l
ce.i aco"eră faţa iese ! as mare şi ci!"it &e (ărsatB
iar oc)ii săiB mici şi a"ro"iaţiB ar!ca f!l,ereD Ras"!ti
"oartă işte ci6me "răf!iteB "ataloi #!faţi şi o #l!6ă
&e ">6ă str>să $ talie c! o cet!ră &e "ieleD *ar
s!(eraii s!t co(işi că s!# această $făţişare
"rimiti(ă se asc!&e ! om al l!i *!me6e!D Ras"!tiB
&eloc itimi&atB $m#răţişea6ă "e ţar şi "e soţia saB $i
!meşte familiar Etăic!ţăF şi Emăic!ţăF şi se 8oacă c!
mic!ţ!l ţare(ici şi c! s!rorile saleD
K Fă ! miracolI $i cere Nicolae "e 8!mătate r>6>&B
"e 8!mătate seriosD
Ras"!ti se $toarce s"re Îm"ărăteasă şi o fiGea6ă c!
"ri(irea sa ar6ătoareC
K Iată o c!tie &e c)i#rit!riD O aşe6 "e 8osD Afirm că
'aiestatea sa AleGa&ra ! (a "!tea să o ri&ice &e 8osB
căciB &acă (rea!B ea c>tăreşte mai m!lt &e.o toăDDD
Nicolae i6#!ceşte $tr.! )o)ot &e r>sD *ar Ras"!ti
se "reface că ! a!&e imic şi isistăC
K Ce 6ic e! o toăIDDD *o!ăB trei toeB şi $că şi mai
m!ltDDD ÎcercaţiI
Aaria $ti&e m>a şi (rea să ri&ice o#iect!lB &ar !
i6#!teşteB ca şi c!m mi!sc!la c!tie &e c)i#rit!ri ar fi
&e(eit ngr*/i&*r de grea###
K E c! a&e(ărat ! ales al l!i *!me6e!DDD eGclamă $
eGta6 o &oamă &i s!ita im"erialăD
*e fa"tB Ras"!tiB "asioat &e efecte ma,iceB $şi
a&!sese &e la Paris ! tr!ca8 !imitorB !tili6at ai $ şir
"e sceăD 'arele il!6ioist Ro#ert 4o!&i $l crease "etr!
teatr!l să! &e "e ?o!le(ar& &es ItaliesB a"lic>& receta
&esco"erire a electroma,et!l!i şi "rofit>& &e fa"t!l că
"!#lic!l ! o c!oşteaD U!l &itre asisteţii teatr!l!iB
Emile ?o,ra&B se ,>&ise să (>&ă mecaism!lB "e care.l
"ăstra c! ,ri8ă $tr.o (ali6ăB co(is că ! ta!mat!r,B
$tr.o #!ă 6iB (a fi iteresat &e această eG"erieţăD U
emisar al l!i Ras"!ti $l a!6i "e Carol7B ma,icia şi
(estit fa#ricat &e accesorii tr!cateB (or#i& &es"re
acest mecaismD Ne,ocierea f! ra"i&ă şi ?o,ra& acce"tă
ca &is"o6iti(!l să fie &!s la Sa<t.Peters#!r,D *!"ă ce
cercetă el $s!şi a"artamet!l Aei 3$r!#o(aB &ă&! sfat!l
ca &is"o6iti(!l să fie aşe6at s!# "arc)et!l &i salo!l
cel mareD Partici"ă la l!crările &e istalareB "etr! ca
ici ! martor să ! "oată &esco"eri $şelăci!eaD Î tim"
ce Ras"!ti "re6eta miracol!lB &oama 3$r!#o(a a"ăsă $
taiă "e ! #!to aşe6at $ s"atele !ei &ra"erii şi
electroma,et!l ţiea "arcă li"ită &e "o&ea c!tia &e
c)i#rit!ri ce era "re(ă6!tă la #a6ă c! o "lacă &e metal
ma,eti6atăD
666
L!i Ras"!ti $i "lac la e#!ie aceste &emostraţii ce
o co(i, "e Aariă &e "!terile l!i !riaşeD El foloseşte
orice "rile8 ca să le facăD O&atăB $ tim" ce se "lim#a c!
ţaria AleGa&ra "ri "arc!rile "alat!l!iB se a"leacăB ia
! #!l,ăre &e "ăm>tB s!flă &eas!"ra şi $ m>iile sale
a"areB $tr.o cli"ăB ! #!c)et &e flori m!lticoloreD
Petr! a o#ţie acest fr!mos efectB Ras"!ti se
foloseşte &e lăr,imea m>ecilorB aşa c!m fac il!6ioiştii
clasiciD El asc!&e #!c)et!l $ m>a st>,ăB fiG>&
ca"ăt!l co6ilor $ "artea &e &iă!tr! a ate#raţ!l!iB c!
a8!tor!l !ei sforicele răs!cite $ 8!r!l $c)eiet!riiD
Corolele florilor se află la i(el!l $c)eiet!rii
m>iii şi s!t asc!se &e m>ecile lar,i ale cămăşiiD Î
cli"a c>& ia #!l,ărele &e "ăm>t c! m>a st>,ă şi i.l
arată Îm"ărăteseiB c! m>a &rea"tă &esfaceB "e e(ă6!teB
sforicica ce lea,ă florile şi le tra,e #r!sc s"re
#!l,ărele &e "ăm>tB ca şi c!m florile s.ar aşte &i "ăm
n&1 de/agreg ndu:l#
Petr! a fi "e "lac!l ţarieiB ce este foarte "ătr!să
&e a&e(ăr!rile E"ang-eliei1 Ras"!ti s"!e că se "rice"e
să trasforme a"a $ (iD Î tim"!l !ei mese itime la
care "artici"ă c>ţi(a c!rtei &i a"ro"ierea Îm"ărat!l!iB
Ras"!tiB c! faţa $t!ecatăB mişcările lete şi "ri(irea
fiGăB trasformă a"a lim"e&e &i !rcior $ (i ro6I
Oas"eţii a"la!&ă (eseliB &ar ţaria AleGa&ra ! r>&eB
căci ea (e&e $ asta ! a&e(ărat miracolB ce seamăă c!
acela reali6at &e 4ristosB o&iioarăB "e mal!l lac!l!i
/)ee6aretD
Petr! a o#ţie acest efect miticB Ras"!ti se
foloseşte &e ! s!c &e afie "roas"ete "e care.l "!e "e
f!&!l !or "a)are mariB #o,at orametateB $ aşa fel
$c>t să ! se (a&ă &e la c>ţi(a metriD El $i i(ită "e
mesei să cercete6e caa "liă c! a"ă şi (arsă $cet a"a
lim"e&e $ fiecare "a)arD Colorarea a"ei "ro&!c>&!.se
istatae!B s"ectatorii răm> $mărm!riţiD Ras"!ti ia
cele trei "a)are şiB s!# "reteGt că le arată t!t!rorB face
$co8!r!l salo!l!iD Profită &e asta şiB trec>& "ri
s"atele !ei mo#ileB le sc)im#ă c! alte trei "a)are
i&eticeB "lie c! (iD A"oi se $toarce la loc!l !&e
"lecase şi aşa6ă "a)areleB aşte"t>& c! seiătate să i se
"!ă $tre#area ie(ita#ilăC
0 Pu&em gus&aF
Ras"!ti se face că e6ităB ceea ce "ro(oacă s!r>s!l
celor sce"ticiB &arB ">ă la !rmăB el le oferă meseilorB
c! ,eero6itateB #ă!t!ra ma,icăD Uimirea "ri(itorilor !
mai c!oaşte mar,iiD
?ie$ţelesB aceste &emostraţii s!t meite &oar să
cree6e o a!mită atmosferăD Ras"!ti (a acţioa c! m!lt
mai "!tericB "reti6>& că.l fereşte "e ţare(ici!l AleGei
&e $,ro6itoarele "rime8&ii ale #olii &e care s!ferăB $
acest felB el (a i6#!ti să &omie c!"l!l im"erialD
Îtr.a&e(ărB mic!l "riţ este )emofilicD Î,ro6itoarea
#oală ere&itară face &i el o fiiţă fra,ilăB or,aism!l
l!i ! mai are "!tere &e cicatri6are şl orice raăB ">ă
şi cea mai micăB $i "oate fi fatalăD Îtr.o oa"teB
moşteitor!l tro!l!i stă c!lcat "e "atB (ictimă a !ei
oi )emora,iiD Aar!l şi Aaria se află la că"ăt>i!l să!B
ei şti! că ici c)iar cei mai mari me&ici ! "ot o"ri
s>,ele să c!r,ă &i tr!"!l mic!ţ!l!iD Aaria AleGa&ra
"l>,eB ţar!l NicolaeB c! oc)ii $roşiţi &e lacrimiB
str>,e &i "!miD ?ăiat!l simte că se sf>rşeşte şi
im"lorăB rosti&!.şi !ltima r!,ăC
0 C & tot!l se (a termiaB $,ro"aţi.mă $ "arcB s!#
! co"acDDD
A!ţat la tim"B Ras"!ti (ieB itră $ "alat
"ritr.o "oartă taiicăB !rcă eta8eleB stră#ate c!loareleD
Pătr!&e $ $că"ere şiB fără să s"!ă ici ! c!(>tB
$,e!c)ea6ă l>,ă "at!l ţare(ici!l!i şi $ce"e să se
roa,e fier#iteL a"oi se a&resea6ă mic!l!i #ola( c! (or#e
#l>&eB $i s"!e "o(eşti si#erieeB $ care reii s!t
"refăc!ţi $ ,>şte al#e şi "riţii călăresc "e aimale
miticeDDD Tre"tatB ţare(ici!l "are că se tre6eşte &itr.!
&!reros coşmarL trăsăt!rile feţei i se liiştescB &esc)i&e
oc)iiB s!r>&eB se s"ri8iă "e "ereB s"!e că.i e foame şi
că (rea să se 8oaceD Raa i s.a $c)isB s>,ele ! mai
c!r,eDDD
*e ac!m $aiteB ori &e c>te ori "riţ!l (a a(ea o
)emora,ieB (a fi c)emat ERas"!tiB si,!r!l care i6#!teşte
să.l sal(e6e "e ţare(iciD Îm"ărăteasaB $ &!rerea ei &e
mamăB $i "oartă o esf>rşită rec!oştiţăB cosi&er>& că
acest om c! $făţişare ,rosolaă este $cararea (ie a
"!terii &i(ieD
Este &e la sie $ţeles că ifl!eţa "e care Ras"!ti
a8!,e să o ai#ă as!"ra Aar!l!i $i a&!ce m!lţi #aiD
'e&icii $l i(i&ia6ăB $l !răsc şi răs">&esc tot fel!l &e
(or#e rele "e seama saD Ei 6ic că (i&ecarea mirac!loasă a
mic!l!i "riţ s.ar &atora !or mai"!lări ci!&ateD Se
s"!e că Aa 3$r!#o(a i.ar &a #iet!l!i ţare(ici să
$,)ită licori "roc!rate &e la ! a&e"t al ştiiţei
ti#etaeB &ia#olic!l tratamet este $trer!"t c! "!ţi
$aite &e sosirea l!i Ras"!ti şi ma,icia!l $şi face
a"ariţia tocmai $ momet!l $ care s>,erarea $cetea6ăD
*ar ţaria ! tie seamă &e aceste eG"licaţiiB c)iar şi
at!ci c>& me&icii i6#!tesc să ca!teri6e6e răile
ţare(ici!l!iB ţaria AleGa&ra cosi&eră că (i&ecarea
este re6!ltat!l r!,ăci!ilor carismatic!l!i si#eriaD
foarte sc!rt tim"B Ras"!ti a8!,e să fie !!l
&itre oameii cei mai "!terici &i Im"eri!l r!sD El
&omeşte "e faţăB s"!>&!.şi "ărerile şi &>& sfat!ri
c)iar şi Tar!l!iD Ras"!ti este ac!6atB "e r>&B că se
află $ ser(ici!l /ermaieiB că sl!8eşte işte ,r!"ări
ca"italiste sa! că l!crea6ă "etr! re(ol!ţieD *e fa"tB el
! face &ec>t să $cerce să.l sesi#ili6e6e "e ţar faţă &e
,re!tăţile $ care trăiesc oameii sărmaiB "e care $i
c!oaşte #ieB cre6>& că astfel "oate sal(a moar)iaD
Îm"otri(a (oiţei miiştrilor şi a o#ilimiiB el se
stră&!ie să o#ţiă !ele reformeB care ar "!tea sc)im#a
ima,iea cosoli&ată &e $m"ărat a!tocratD
K *acă faci ce(a "etr! R!siaB !.ţi $tre#a miteaB
ci iimaD Iima e mai &rea"tă &ec>t miteaB re"etă el la
esf>rşitDDD
C>&B $ 1@1+B Im"eri!l itră $ ră6#oiB ma,icia!l
$ce"e o cam"aie "acifistăB ce eş!ea6ă $săD *i acel mo.
metB toate a"ariţiileB "rofeţiile şi (i6i!ile sale a!
&re"t ţită să o#ţiă &e la Aar o "ace se"arată c!
/ermaiaD Ras"!ti "resimteB ca at>ţia alţiiB că re,im!l
! (a s!"ra(ieţ!i $cercării ră6#oi!l!iB "etr! că sărăcia
ţărailor creşte o &ată c! restricţiile şi ră6meriţele
&e(i tot mai (ioleteD /ri,ori Ras"!ti este co(is că
!mai o "ace ime&iată "oate să mai asi,!re sta#ilitatea
Im"eri!l!iD El se &!ce la cartier!l ,eeral al armatei
r!seB !&e e "rimit &e marele &!ce Nicolae Nicolae(iciB
!c)i!l ţar!l!iB căr!ia $i ţie !rmător!l &isc!rs "li &e
eGaltareC
K 3rea! să.ţi $m"ărtăşesc şi ţieB Nicolae Nicolae(iciB
cele ce mi.a s"!s Fecioara oa"tea trec!tăD Ea mi.a
"or!cit să (i la tie şi să.ţi 6ic că (rea ca ră6#oi!l
să se sf>rşească c>t mai re"e&e şi căB &e ! te (ei
stră&!iB te (a #lestemaB at>t "e tie c>t şi "e !rmaşii
tăiD
*ar marele &!ce ! se lasă im"resioat &e (or#ele ma,i.
cia!l!iB "e care.l c!oaşte #ie şi "e care.l
&is"reţ!ieşte &e m!ltă (remeB $l i6,oeşteB re"lic>&!.i
"e acelaşi toC
0 0i mieB m!8ic!leB mi s.a arătat Fecioara oa"tea
trec!tăB ca să.mi s"!ă că ! ticălos &e (ră8itorB
im"ostor şi "rostăac (a (ei astă6i să mă (a&ă şi că aş
face #ie să.i &a! o ciomă,eală şi să.l i6,oesc &e aici
ca "e ! c>ieI
UmilitB m!8ic!l se ,ră#eşte să &is"arăB &arB &!"ă
c>te(a 6ileB marele &!ce este a!ţat că a că6!t $
&i6,raţie şi că e trimis să coma&e o ,ari6oaă !&e(a
&e"arteB $ Ca!ca6D
Petr! a o#ţie "aceaB Ras"!ti !tili6ea6ă şi "roce&ee
mai "!ţi ,rosolaeD El rec!r,e la o a&e(ărată $sceareB
a"el>& ia tot fel!l &e com"lici şi &e iformatoriB care
să o im"resioe6e "!teric "e AariăD AstfelB $
se"tem#rie 1@1-B ţaria AleGa&ra este c)emată la o
eG"erieţă me&i!micăC "rea#!!l /ri,ori (a $cerca să
materiali6e6e s"ectr!l ,eeral!l!i Orlo(B asasiat &e
c!r>& la CairoD AleGa&ra este foarte t!l#!ratăB o
"rieteie amoroasă a le,at.o o&iioară &e ,eeralB c! care
a a(!t o cores"o&eţă $flăcăratăD EGilat "etr! a e(ita
sca&al!lB ,eeral!l s.a sta#ilit $ E,i"tB !&e a fost
omor>tB $ co&iţii rămase ec!osc!teB &!"ă c>te(a l!i
&e la sosireD U l!cr! este $că si,!rC "ritre )>rtiile
sale ! s.a! ,ăsit scrisorile AarieiD
Ras"!ti o "rimeşte "e Îm"ărăteasăB ce.i $soţită
$tot&ea!a &e &oama 3$r!#o(aD I(itatele ia! loc "e
sca!eB "er&elele s!t lăsate şiB $ $t!eric!l "ro"ice
maifestării s"iritelorB ma,icia!l $şi $ce"e
icataţiileD U f!m al# "are că iese &i "ăm>t şi se
ri&ică s"re "lafoD Tre"tatB &i f!m se i(eşte o formă
omeeascăL cot!r!rile se &isti, (a,B &ar /ri,ori s"!e
că e (or#a &e ,eeral!l Orlo(D U s!et e&esl!şit "are
a (ei &is"re această fatomăB &ar imei ! $ţele,e
ses!l (or#elor &e.a#ia m!rm!rateD *i fericireB /ri,ori
$ţele,e "erfect c!(itele şi le re"etă &ocil "etr!
oas"eţii săiD /eeral!l "o(esteşte mai $t>i c!m a fost
omor>t &e &oi #ăr#aţi mascaţi i(iţi "e eaşte"tate $
camera sa &e la )otel!l &i CairoB el &escrie s!feriţele
atroce ale a,oiei sale solitareB "ri care a tre#!it să
treacă fără ici ! a8!tor şi at>t &e &e"arte &e ţara
saDDD A"oiB "etr! a arăta c>t &e fi&el răm>e i!#irii
sale taiiceB $ "ofi&a morţii şi a ailorB el recită
"a,ii $tre,i &i scrisorile "e care i!#ita sa i le.a
a&resat o&iioarăD A!6i& c!(itele "e care le scrisese &e.
m!ltB Îm"ărăteasa scoate ! stri,ăt &e mirareB e c>t "e ce
să leşiB &oama 3$r!#o(a tre#!ie s.o s"ri8ie "etr! a o
$m"ie&ica să ca&ăD
C>& Aaria $şi mai re(ie &i emoţieB ,eeral!l $şi
$,ă&!ie să facă o aali6ă "olitică a e(eimetelor ce
frăm$tă E!ro"aD ERă6#oi!l este o r!şie "etr! omeireIF
stri,ă el K "ri ,!ra l!i Ras"!ti K şi &escrie $ c!(ite
t!l#!rătoare &!rerea mamelor ce.şi "ier& co"iii "e frot
şi eorocirea micilor orfaiB care !.şi (or c!oaşte
icio&ată tatăl &is"ăr!t $ tim"!l (re!ei eG"e&iţiiB
!&e(aB $ a"ro"iere &e ,raiţele occi&etaleD
K AleGa&raB (ei face tot ce &e"i&e &e tie "etr! a
c!rma acest &e6,!stător măcelI
Aaria tresare şi (rea să "!ă $tre#ări fatomeiC
trem!r>&B ea $trea#ă ce ,>&eşte *!me6e! &es"re
atit!&iea R!sieiD /eeral!l &eclară că Fiiţa S!"remă $l
(a ocroti "e "riţ!l AleGei şi $i (a acor&a etera sa
#!ă(oiţăB &acă R!sia se (a ,ră#i să $c)eie "aceaD C! o
(oce sla#ă şi itimi&atăB Îm"ărăteasa fă,ă&!ieşte că (a
iter(ei "e l>,ă Aar şi se (a stră&!i să.l co(i,ăD
666
Ras%!ti "ăstra această im"resioată "!ere $ sceă
"etr! marile oca6iiD C! c>ţi(a ai $aiteB el a(!sese
ic!rcăt!ri c! Sf>t!l Sio& K Cosili!l S!"rem al
?isericii r!se K "etr! că l!ase &o!ă s!te şa"te6eci &e
mii &e r!#le K o s!mă mare K &e la o #ătr>ă #aroaă &i
Sa<t.Peters#!r,D 3eise la #aroaă &>&!.se &re"t
re$cararea soţ!l!i ei mort c! (reo "atr!6eci &e ai $
!rmă şi or,ai6ase o şe&iţă &e s"iritism $ care 4ristos
a"ăr!se $ care şi oase "etr! a.i "or!ci (ă&!(ei să.i
$cre&iţe6e Ales!l!i l!i *!me6e! $trea,a a(ere lic)i&ă
&e care &is"!eaD ?ătr>a s.a lăsat "ăcălităB &arB a"oiB
&>&!.şi seama că e $şelatăB a a!ţat a!torităţile
ecle6iasticeD Î !rma ac)eteiB a fost i&etificat !
!mai com"licele $sărciat să 8oace rol!l l!i Iis!sB ci
şi florar!l care făc!se coroaa &e s"iiD Î ci!&a
"ro#elor 6&ro#itoareB afacerea a fost re"e&e $ă#!şităB
a&e"ţii ma,icia!l!i (ă6>& $ această $t>m"lare !
com"lot or,ai6at &e "o"iB ce se o"!ea! "!tericei
ifl!eţeB tot mai mariB a acest!i ţăra c! $făţişare &e
căl!,ărD
*e altfelB "etr! a str>,e a(ereB Ras"!ti era ,ata
să facă cele mai ci!&ate com#iaţiiD *!"ă ce s.a &at "este
ca" să.l !mească e"isco" &e To#ols< "e ?ara#e!B !!l
&itre "rieteii săiB el se a"!că să cree6e ! sf>tD Î
R!sia ţaristăB oii sfiţi "ro(oca! ! et!6iasm
"rofita#ilB căci se #!c!ra! &e re"!taţia &e a a(ea mai
m!ltă ifl!eţă as!"ra &esti!l!i &ec>t (ec)ii sfiţi
solicitaţi &e "rea m!ltă (remeD C>& "e cer!l
sactificării a"ărea o o!ă steaB "o"or!l se ă"!stea &i
toate "ărţileB oferi& r!#le şi #i8!terii #isericii
acest!iaD La sfat!rile l!i Ras"!tiB ?ara#e! a ,ăsit $
ar)i(ele e"isco"iei !mele !!i #ra( mitro"olit &i
trec!tB care şi.a &!s (iaţa $ sărăcieB r!,ăci!e şi
milosteieD Fără ici o ,re!tateB AleGa&ra o#ţi! &e la
soţ!l ei a"ro#area &e a.l sactificaB &ar Sf>t!l Sio&B
săt!l &e eGtra(a,aţele l!i Ras"!tiB ref!6ă c! )otăr>re
această cocesi!eD /ri,ori trec! "este acest ref!6 şi.i
tele,rafie e"isco"!l!i &e To#ols<C ECaoi6ea6ă.lB
tot!şiIF
Itelect!aliiB ca şi cei &i ta,ma reli,ioasăB a!
i6#!cit $tr.! !riaş )o)ot &e r>s &is"reţ!itorD *ar
oameii &e la ţară a! făc!t o a&e(ărată "asi!e "etr!
o!l sf>tD '!lţimile s.a! ă"!stit s"re ca"ela costr!ită
$ ,ra#ă şi calea ferată ce &eser(ea To#ols<!l f! asaltată
6ilic &e corte,iile &e cre&icioşi (eiţi !eori &e
&e"arte ca să se $c)ie $ aceste loc!ri sfiteD *!"ă
&oar c>te(a 6ileB ?ara#e! şi
Ras"!ti a(ea! să.şi $m"artă $tre ei mai m!lt &e &o!ă
s!te &e mii &e r!#leB c>şti,ate "e seama ai(ităţii
"o"or!l!iD
666
Săt!lă &e acţi!ile $&oielice ale l!i Ras"!ti şi
eliiştită &e fa"t!l că ma,icia!l a(ea tot mai m!ltă
a!toritate as!"ra s!(erailorB o "arte &i o#ilime i se
o"!e "e fatăD C!r>&B cei mai $&ră6eţi (or "!e la cale
asasiarea saD Î oa"tea &e 11 s"re 12 &ecem#rieB "riţ!l
FeliG I!s!"o( $l atra,e "e "rime8&ios!l /ri,ori $ "alat!l
să! &e "e mal!rile Ne(eiD Î (e&erea fa"telor ce (or !rmaB
salo!l f!sese m!tat $tr.o "i(iţă #oltităL $ acest loc
se (a &esfăş!ra eGec!ţiaD S!s aştea"tă a&e"ţii "riţ!l!iB
o m>ă &e o#iliB c>ţi(a "oliticiei coser(atori ,r!"aţi
$ 8!r!l marel!i &!ce *imitri Pa(lo(ici şi me&ic!l militar
La6o(ertB care $şi as!mase sarcia &e a a&!ce otra(a ce
a(ea să.i facă &e "etrecaie "rea"!teric!l!i m!8icD C!
a8!tor!l !ei seri,iB itro&!se miGt!ra asasiă $
f!rsec!ri şi $ (iC
K Am "!s otra(ă ca "etr! mai m!lţi oameiB s"!se
me&ic!lB m!lţ!mitD
Priţ!l I!s!"o( $i oferi l!i Ras"!ti "ră8it!rile
otră(iteB &ar acesta le ref!6ăD
0 Nu "reau1 sun& %rea dulci###
A"oiB ia !a şi o mă>căB mai ia $că !aD I!s!"o(
stă $cremeitB el aştea"tă să.şi (a&ă &!şma!l
"ră#!şi&!.se &itr.o cli"ă $ altaD *ar ! se $t>m"lă
imicB Ras"!ti coti!ă să $,)ită &!lci!rile fără să
"ară că simte ce(aD A"oiB cere (i &e 'a&era şi.l #ea fără
să cli"eascăD I!s!"o( este &esc!m"ăitB el &is"are c>te(a
cli"e s"re a aler,a la com"licii săiB ce aşte"ta! s!sD
K Ce se $t>m"lăJ A m!ritJ $trea#ă aceştiaD
0 4&ra"a n:a a"u& nici un efec&>
K N!.i c! "!tiţăI stri,ă marele &!ceD
K 0i tot!şiB &o6a e !riaşăI
K A $,)iţit.o toatăJ
K ToatăI răs"!&e I!s!"o(B $s"ăim>tatB
Oare ce l.a a"ărat "e ma,iciaJ Costit!ţia sa
ro#!stăJ S"iritele "rotectoareJ O "asă ma,icăJ Im"ortat e
că o"era $tre"risă &e &ra,!l sfitei R!sii tre#!ie &!să
la #! sf>rşitD 'arele &!ce $i $ti&e l!i I!s!"o( !
re(ol(er şi "riţ!l se ă"!steşte $ $că"ereB !&e $şi
$t>leşte (ictimaB ce.i "ro"!e să mear,ă la o "etrecere
c! ţi,aiD 0iB $ tim" ce Ras"!ti "ri(eşte $ liişte !
cr!cifiG a&9rna& %e %ere&e1
asasi!l $şi scoate arma şi.i tra,e ! ,lote $ iimăD Se
a!&e ! ţi"ăt $,ro6itorB a"oi ! )orcăit şi ma,icia!l se
"ră#!şeşte "e o #laă &e !rsD Co8!raţii se ă"!stesc s"re
elB &ar răit!l se ri&ică şi $cearcă să.şi s!,r!me
a,resor!lD Oc)ii săiB "arcă ieşiţi &i or#iteB străl!cesc
c! o flacără e#!eascăL $cearcă să f!,ăB s"ar,e o !şă şi
alear,ă $ ,ră&iăD Î oa"teB se a!& foc!ri &e re(ol(erL
Ras"!ti se clatiă şi ca&e $ 6ă"a&ăD
Acest sf>rşit tra,ic $tăreşte şi mai m!lt mit!l
m!8ic!l!i &e e$(isD Otră(it c! "ră8it!ri şi (iB
stră"!s &e ,loaţeB acest om a mai ,ăsit "!terea să se
o"!ă !ci,aş!l!i să! şi să $cerce să f!,ăI
Dar *are nu cum"a d*c&*rul La/*"er& a e/i&a& !ltima
cli"ă să "!ă otra(aJ N! c!m(aB &e frica "e&e"sei şi a
!rmărilorB me&ic!l a "!s $ "ră8it!ri şi $ #ă!t!ră !
lic)i& iofesi(J
*acă.i aşaB !ltima $şelătorie a $c!!at le,e&a l!i
Ras"!tiB trasform>&!.l $tr.! "ersoa8 s!"raat!ralB
$tr.! sf>t ocrotit &e forţe ec!osc!teB $tr.o fiiţă
mirac!loasă careB $ acea oa"teB a a(!t mai m!lte (ieţiD
0 11 0
C4NAN D4LLE
0I
MEAJUL PIRI,I,
?ăr#at!l careB $ această 6i &e a"rilie a a!l!i 1@%%B
se $&rea"tă s"re o clă&ire $altă &i 'a)attaB ,ră#eşte
"as!lB eră#&ător să a8!,ă la loc!l &e $t>lireD
Cost!m!l să! &e tTee& c! croială "erfectă şi m!staţa.i
mare şi al#ă e $,ă&!ie să &e&!cem că este ! e,le6D
Acest aoim "ier&!t $ m!lţime e scriitor (estit $
$trea,a l!meD Se !meşte Art)!r Coa *o7le şi "ersoa8!l
să!B S)erloc< 4olmesB a itrat $ le,e&a em!ritoarelor
creaţii literareD
Astă6iB il!6ioist!l 4arr7 4o!&ii l.a i(itat să
asiste la o eG"erieţă c! tot!l o!ăD Coa *o7leB
"asioat &e s"iritism &e m!ltă (remeB este a(i& să afle
tot ceea ce (ie $ ati,ere c! ştiiţele oc!lte şi "etr!
imic $ l!me ! ar re!ţa la această i(itaţieD /a6&a sa
$l co&!ce $ salo şi i.l "re6ită "e ?erar& ErstB
"reşe&itele Societăţii 'a,icieilor AmericaiB care este
foarte c!rios să "artici"e la această şe&iţă ieşită &i
com!D
4o!&ii le arată &o!ă "lăciD Cei &e faţă le cercetea6ă
şi le $torc "e toate "ărţileC ! se (e&e ici ! fel &e
tr!ca8D A"oiB cele &o!ă "lăci "rise !a &e alta s!t
at>rate &e ! fir $ mi8loc!l $că"eriiD 'a,icia!l $i
arată scriitor!l!i cici &o"!ri &e "l!tăD Ale,eB la
$t>m"lareB !!l &i ele şi $l taie $ &o!ă "etr! a
&emostra că ici aici ! e imic s!s"ectD U alt &o" este
$m!iat $tr.o sticlă c! (o"sea al#ă şi #ă,at $tre cele
&o!ă "lăci "rise !a &e cealaltăD
A*udini 7i cere lui C*nan D*Ile să se retra,ă la o
oarecare &istaţă şi să scrieB "e o foaie &e )>rtieB la
$t>m"lareB c>te(a c!(ite sa! o fra6ăD Ca să e(ite orice
tr!c ce ar fi "!t!t fi "re,ătit &iaite $ loc!iţăB
Coa *o7le iese $ stra&ăB o "oreşte "e trot!ar şiB c>&
se află &est!l &e &e"arte &e casa il!6ioist!l!iB $şi ia
caret!l &e $semări şi scrie "e el o fra6ăD R!"e foaiaB
o $&oaie c! ,ri8ă şi o aşa6ă $ "ortofelD Se $toarce şi
$i ,ăseşte "e 4o!&ii şi "e Erst aşte"t>&!.l c! ră#&areD
De acum 7nc*l*1 C*nan D*Ile urmea6ă c! eGactitate i.
&icaţiile ma,icia!l!iD El &es"ri&e "lăcile şi le aşa6ă
"e masăD A"oi &es"ăt!reşte foaia &e )>rtie şi citeşte c!
(oce tare iscri"ţia secretăB care e ! (erset eGtras &i
(i<lie= MMene1 mene &e)el u%-arsin# A*udini 7i duce %e
C*nan D*Ile şi "e Erst l>,ă o lam"ă &i saloB "etr! ca
să "oată (erifica mai #ie ,rafia acestor c!(ite ci!&ateD
A"oiB toţi trei se $torc l>,ă masăD Coa *o7le ia
"lăcile şi le &e"ărtea6ă !a &e cealaltă c! fe#rilitateD
*o"!l ca&eD Pe !a &i "lăci "ot fi ci&i&e cu"in&ele Mene1
mene &e)el u%-arsin1 scrise c! (o"sea al#ăD Petr! a mări
&ific!ltatea şi făc>& al!6ie la s"iritismB Coa *o7le a
ales aceste c!(ite aramaiceB scrise &e o m>ă e(ă6!tă $
faţa re,el!i ?alta6ar NDaniel1 @1 2.OD ele %*& fi &raduse
"riC EN!măratB !măratB c>tărit şi $m"ărţitFL este o
"rofeţie le,ată &e că&erea re,at!l!i ?a#ilo!l!iD
Coa *o7le (erifică &o"!l folosit "etr! eG"erieţăD
N! eGistă ici o $&oialăB e făc!t &i "l!taD Il!6ioist
&e "rofesieB ?erar& Erst a&miră (irt!o6itatea maestr!l!i
şi.l roa,ă să.i &e6(ăl!ie tr!c!lD 9!ră că (a "ăstra taia
&oar "etr! elB ">ă la moarteB şi că ! (a s!fla &es"re
asta icio&atăB imă!iB ici ! c!(>tD 4o!&ii s!r>&eB
&ar ref!6ăD Erst se $f!rieB s"!>& că această
$că"ăţ$ată tăcere face 8oc!l societăţilor s"iritisteB
ce se $m!lţesc tot mai m!lt $ Statele UiteD
Îtr.a&e(ărB "rim!l careB fii& "ătr!s &e coce"ţiile
s"iritisteB "reti&e că $ţele,e c!m s.a "etrec!t
feome!lB este c)iar Coa *o7leC
0 Ai f*s& a2u&a& de %u&eri "si)iceDDDB m!rm!ră el &>&
&i ca"D
4o!&ii $i lasă "e cei &oi s"ectatori să se cotra6ică
$ iter"retarea acestei ei,meB fără să ia "arte la
&isc!ţieB ca şi c!m această s"le&i&ă &emostraţie !.l
mai "ri(eşteD Petr! a mări mister!lB el ! (a mai reface
icio&ată această eG"erieţăD
Coa *o7le este si,!r "e co(i,erile saleC 4o!&ii
este ! s"iritistB ! me&i!m eGtraor&iar ce com!ică c!
l!mea &e &icoloD *i moti(e "rofesioaleB el "referă să
treacă $ oc)ii l!mii &re"t il!6ioistB &ar secretele sale
! ţi &e l!mea oastrăD
666
0i tot!şiB $ ci!&a co(i,erilor scriitor!l!iB
s"iritele era! c! tot!l străie &e această &emostraţieD
4o!&ii ţiea at>t &e m!lt ca eG"erieţa să se &esfăşoare
$ a"artamet!l să!B "etr! că te)ica !tili6ată cerea o
&eose#ită "re,ătireD 'asa &i salo era aşe6ată &eas!"ra
!ei tra"e ce se "!tea &esc)i&e fără 6,omotD Tăiet!ra
făc!tă $ co(or!l "ersa era asc!să &e ara#esc!rile ce.l
$m"o&o#ea!D U!l &itre asisteţii fi&eli ai l!i 4o!&ii
stătea asc!s s!# tra"ăB ,ata să iter(iăB a(>& la
$&em>ă &o"!l şi sticla c! (o"sea al#ăD
*!"ă ce Coa *o7le &es"ri&ea şi "!ea "e masă cele
&o!ă "lăciB 4o!&ii $i cerea scriitor!l!i să citească c!
(oce tare #ilet!l scris $ taiăD Î asc!6ătoarea saB
asistet!l scria re"e&e c!(itele a!6ite "e o "lacă
i&etică c! acelea "!se "e masăD 4o!&ii $i co&!cea a"oi
"e cei &oi s"ectatori l>,ă o lam"ă aşe6ată $tr.! colt
al $că"eriiB această mişcare a(>& &re"t sco" să lase
&r!m li#er asistet!l!iD Î tim" ce 4o!&ii "ri(ea
iscri"ţia misterioasăB la c>ţi(a metri &e masăB
com"licele să! &esc)i&ea tra"aB l!a cele &o!ă "lăci şi
$loc!ia !a &i ele c! "laca "e care era scrisă fra6a
c!osc!tăD A"oi "!ea cele &o!ă "lăci "e masăB itra $
asc!6ătoare şi $c)i&ea tra"aD Tot!l ! &!ra mai m!lt &e
cici sec!&eB &arB "etr! ca $loc!irea să se "oată face
at>t &e re"e&e şi fără ici ! 6,omotB era! ecesare m!lte
re"etiţii şi o croometrare "recisă a fiecăr!i ,estD
Să m!ceşti at>ta "etr! o si,!ră şe&iţăI Ar "!tea
să "ară a#s!r&B &ar 4o!&ii "reţ!ia $tot&ea!a caracter!l
efemer al &emostraţieiD Îtrea,a sa carieră a fost
"resărată c! fa"te !iceB care i.a! a&!s re"!taţia &e
il!6ioist fără &e seamăD
666
P>ă la moartea l!i 4o!&iiB care a a(!t loc &!"ă
"atr! ai &e la eG"erieţa eT7or<e6ăB $ 1@%1B
il!6ioist!l şi Coa *o7le (or $treţie relaţii #a6ate
"e ! Pui %r*Pu*# Prim!l (a afirma s!s şi tare că se
"rice"e #ie la tr!ca8eB $ tim" ce al &oilea se (a
$că"ăţ>a să.l cosi&ere ! mare me&i!mD C>& 4o!&ii
face ! t!re! $ 'area ?ritaieB Coa *o7le $şi &!ce
co"iii la ?ri,)to să (a&ă s"ectacol!l ma,icia!l!iD Toată
l!mea se eGta6ia6ă $ faţa !!i !măr care i.a a&!s
america!l!i cele#ritateaC 4o!&ii este le,at $ laţ!ri
şi $c)is $tr.! c!făr ce e sc!f!&at a"oi $tr.!
re6er(or c! a"ăD Trece ! mi!tDDD s"ectatorii s!t
,>t!iţi &e emoţieDDD &ar 4o!&ii a"areB fără laţ!riB şi
sal!tă "!#lic!lI
K Ai.am &esco"erit secret!lI &eclară Coa *o7le $
lo8a ma,icia!l!iD
4o!&ii face oc)ii mari &e mirare şi iterloc!tor!l
să!1 f*ar&e sigur %e el1 7i s%une=
K L!cre6i "ri &emateriali6areD Pri &ar!rile tale "si.
)iceB i6#!teşti să te &emateriali6e6iB "etr! caB &!"ă
c>te(a sec!&eB să te materiali6e6i &i o!DDD
4o!&ii "rotestea6ă $ 6a&arB Co"a *o7le ! (rea să
re!ţe la i&eea saD P>ă la !rmăB o#osit &e i&eea fiGă a
scriitor!l!iB ce (e&e $ toate mae(rele sale işte
miracoleB il!6ioist!l emite as!"ra creator!l!i l!i
S)erloc< 4olmes !rmătoarea "ărereC EEste sim"aticB foarte
iteli,etB &ar o#se&at &e s"iritismD Fii&că !.i iiţiat
$ l!mea mister!l!i şi ! c!oaşte imic &i artificiile
"resti&i,itaţieiB este foarte !şor să.i c>şti,i $cre&erea
şi să.l $şeliDF
666
Art)!r Coa *o7le este "asioat &e s"iritism &e la
(>rsta &e &o!ă6eci şi o"t &e aiD Asta $seamă că şi.a
cosacrat o mare "arte &i (iaţă $cerc>& să "ătr!&ă
taiele l!mii &e &icoloD
1551B t>ăr!l &octor Art)!r Coa *o7le termiase
re&actarea "rimei a(et!ri a &etecti(!l!i să!B &ar ici !
e&itor ! a(ea $că $&ră6eala să i:o "!#liceD Î
aşte"tarea s!cces!l!iB Coa *o7le $şi eGercită "rofesia
&e me&ic la So!t)seaB o ma)ala &i Portsmo!t)D U!l &itre
clieţii săiB ,eeral!l.maior *ra7soB $i (or#eşte "etr!
"rima oară &e s"iritismD Ca şi Coa *o7leB *ra7so este
! om &e ştiiţă şi t>ăr!l este t!l#!rat c>& $l a!&e "e
serios!l astroomB ce se #!c!ra &e o mare re"!taţieB
lă!&>& meritele !or eG"erieţe at>t &e em"irice şi &e
esi,!reB c!m ar fi &ialo,!l c! morţiiD *ar ,eeral!l
isistăB s!sţi>& că el $s!şi a itrat $ le,ăt!ră c!
fratele să! mortC
K EGisteţa (ieţii &e &!"ă moarte ! e !mai ! fa"tB
ea "oate fi &o(e&ităB &eclară *ra7so c! "atimăD
Această certit!&ieB afişată c! at>ta seiătateB $l
t!l#!ră "e Coa *o7leB căci ea $şi ,ăseşte eco!l $
"ro"riile sale $tre#ări referitoare la cre&iţăD El este
se&!s &e i&eea s"iritism!l!i căciB &acă e a&e(ăratăB
em!rirea s!flet!l!i este &emostratăD *i această cli"ăB
c)iar $aite &e a fi asistat la (reo şe&iţă &e
s"iritismB Coa *o7le citeşte c! ar&oare $trea,a
literat!ra s"iritistă care.i ca&e $ m>ă şiB tre"tatB
cosi&eră că "oate să.şi facă o 8!&ecată o#iecti(ă as!"ra
fa"telorD Î realitateB acest st!&i! ştiiţific şi meto&ic
asc!&e o co(i,ere ce era &e8a $ră&ăciată $ mitea
saB iar eG"erieţele "e care le (a $cerca ! (or face
&ec>t să.i cofirme o!a cre&iţăD
ce">& &i ia!arie 1552B Coa *o7le or,ai6ea6ă şe:
&iţe &e s"iritism $ casa sa &e la So!t)seaD 0ase seri la
r>& ! se $t>m"lă imicD Oare ar tre#!i să re!ţeJ
*ra7so i "ine n a2u&*r=
0 A face "si)ism fără me&i!mB este ca şi c!m ai face
astroomie fără telesco"I &eclară elD
Coa *o7le ca!tă ! me&i!m şi $l ,ăseşte $ "ersoaa
!!i #ăr#at sim"atic şi a"roa"e c)elB ce itră re"e&e $
trasăD Pe 8!mătate a&ormitB me&i!m!l artic!lea6ă c>te(a
cu"in&e=
K 3ă& s"irit!l !!i #ătr> c! "ăr ar,iti!B c! fr!tea
$altăB c! #!6ele s!#ţiriB c! o mare (oiţă şi care mă
"ri(eşte fiGDDD
Creio!l &i m>a me&i!m!l!i se mişcă şi $ce"e să
tra,ă liiiB a&res>& c>te ! mesa8 fiecărei "ersoae ce
este &e faţăD C!(itele scrise "etr! Coa *o7le s!tC
EAcest om are "!terea &e a (i&ecaD S"!e.i să citească
cartea l!i Lei,) 4!tDF
*e c!r>&B Coa *o7le $şi "!sese $tre#area &acă tre.
#!ia sa! ! să citească l!crarea acest!i (estit "oetB
itit!lată Au&*rii c*mici ai Resta!raţieiB &ar $făţişarea
o#sceă a cărţii $l făc!se să stea "e ,>&!riD F!ri#!&!l
sfat (eit &i l!mea cealaltă $l !imeşteB el ! (or#ise
&es"re acest l!cr! c! imeiD *e ac!m $coloB co(i,erea
sa e şi mai "!tericăD
*arB &eşi ma8oritatea a&e"ţilor s"iritism!l!i
"artici"ă la şe&iţe c! sco"!l &e a sta &e (or#ă c!
fiiţele &ra,i &is"ăr!teB Coa *o7le ! $cearcă
icio&ată să itre $ com!icare c! stră#!ii săiD
Practica me&i!mică ! "re6ită "etr! el &ec>t ! si,!r
iteresC acela &e a $c)i&e ,!ra materialiştilor "!ri şi
se(eri şi &e a a&!ce &o(a&a 6&ro#itoare a em!ririi
s!flet!l!iD
Tot!şiB "etr! mometB t>ăr!l me&ic &i So!t)sea !
are ră,a6!l să.şi cosacre oii sale cre&iţe tot tim"!l
"e care l.ar &oriD 3reme &e trei6eci &e aiB el (a fi
a#sor#it c! tot!l &e s!cces!l să! literarD Cicl!l S)erloc<
4olmesB romaele istoriceB "o(estirile &e a(et!ri (or
alcăt!i o o"eră !riaşăB "rimită $tot&ea!a c! et!6iasm
&e ! "!#lic careB c! trecerea tim"!l!iB (a fi &i ce n ce
mai numer*s#
Dar $ 1@11B $ "li ră6#oi mo&ialB "rof!&
im"resioat &e ,roa6ic!l măcel care &istr!,ea E!ro"aB
Art)!r Coa *o7leB &e(eit !!l &itre scriitorii cei mai
cele#ri &i (remea saB ca!tă $ s"iritism o cosolare şi o
8!stificareB c! o mare ac!itateB el află aici certit!&iea
cre&iţeiC EPartea o#iecti(ă a $cetat să mă iterese6e
căciB )otăr>& că aici e a&e(ăr!lB ! mai e imic &e
&isc!tatD Partea reli,ioasă este &e o im"ortaţă ifiit
mai mareDF
O#se&at &e i&eea !ei cre&iţe eli#erate &e reli,iile
sta#iliteB !tri& o cre&iţă ce se a&resea6ă !mai
raţi!ii şi care "oate fi &emostrată ştiiţificB Coa
*o7le ,ăseşte $ mesele rotitoare şi $ scrierea a!tomată
răs"!s!l la toate "reoc!"ările saleD El &e(ie ! 6elos
"ro"a,a&ist al s"iritism!l!iB ! taletat "re&icator al
o!l!i a&e(ărD Scriitor!l (rea să.şi răs">&ească
co(i,erile şi să co(i,ă $trea,a "laetăD EPot (or#i
&es"re l!mea &e &icolo c! a!toritatea c!oscător!l!iFB
scrie elD *e fa"tB Art)!r Coa *o7le ! are ici ! fel
&e c!oştiţe $ &omei!l s"iritism!l!i şi al
il!6ioism!l!iB el $şi &eclară ştiiţa ca "e o aGiomăB &ar
se lasă $şelatB c! !ş!riţăB &e tot fel!l &e şarlatai
"rice"!ţiD UeoriB $ or#irea saB &ă &o(a&ă &e o !imitoare
ai(itateD C>& toată A,lia este et!6iasmată &e işte
foto,rafii &es"re care se s"!e că a! fost reali6ate &e
işte fetiţeB Coa *o7le afirmă "e &ată că ele s!t
a!teticeB "etr! că a! fost făc!te &e co"iiB fiiţe care
! şti! să $şele şi să mităD 'ai m!lt $căB făli&!.se
c! o $&el!,ă cola#orare la (ri&is- J*urnal *f
P-*&*gra%-I1 el &eclarăB $m"otri(a t!t!ror eG"erţilorB că
"e clişee !.i ici ! fel &e tr!ca8 şi $i co"leşeşte c!
E&is"reţ!l să! receF "e cei ce ! cre&D *ar (aiB ">ă la
!rmă se &emostrea6ă că E6>eleF ce a"ar "e foto,rafii a!
fost l!ate &itr.o "!#licaţie ce lă!&a (irt!ţile !ei
lăm"iI
*ar eşec!rile !.l &esc!ra8ea6ă "e acest at>t &e
$focat a&e"t al s"iritism!l!i şi $ce">& &i 1@12B Coa
*o7le $tre"ri&e t!ree şi ţie coferiţe $ toată
A,liaB $ Statele UiteB $ FraţaB !&e "artici"ă la
şe&iţe &e s"iritismB a8!,>& ">ă $ A!straliaD S"!sele
sale se #!c!ră &e ! s!cces eGtraor&iarB l!mea se
$,)es!ie să.l a!&ă "e #ătr>!l scriitor c!m $şi "roclamă
cre6!lB !eoriB sala este at>t &e "liă $c>t oameii &e
or&ieB erec!osc>&!.lB (or să.i iter6ică itrareaB s!#
"reteGt că toate loc!rile s!t oc!"ateD
tot acest tim"B "ăritele l!i S)erloc< 4olmes
re!ţă $ "arte la cariera sa literarăB ca să "!#lice
teGte &es"re s"iri&ism# ?n scrierile sale1 C*nan D*Ile
nu:şi "ro"!e să &o(e&ească ce(aL "etr! elB &ialo,!l c!
morţii este at>t &e e(i&et $c>t ! ecesită ici o
&emostraţieD Îşi "ro"!e &oar să s!#liie6e im"ortaţa
feome!l!iD Aceste "!#licaţii $l costă sc!m"B căci
e&itoriiB ,ata să &ea a(eri "etr! a o#ţie o mică
"o(estire &i cicl!l S)erloc< 4olmesB ! (or să
$(estească ici ! "e7 $ re(eriile sale s"iritisteD
Art)!r Coa
*o7leB scriitor $ "liă ,lorieB cosi&erat a fi
romacier!l cel mai #ie "lătit &i acea (remeB se (e&e
o#li,at să.şi "!#lice o"erele "e c)elt!iala saD El
ti"ăreşte "e #aii l!i c>te(a cărţ!lii &e "ro"a,a&ă c!
titl!ri s!,esti(eB caC No!a Re(elaţie şi Mesa2ul @i&al#
Coa *o7le "roclama c! $focareC E*e c>ţi(a aiB amB &i
s!rsă &i(iăB o No!ă Re(elaţieB c! m!lt mai im"ortată
&ec>t cele mai mari e(eimete reli,ioase s!r(eite &!"ă
moartea l!i 4ristosFD
Cre&iţa sa mi!ată ca!tă $ eG"erieţele s"iritiste
! s"ri8i şi ! a8!torD *e cele mai m!lte oriB Coa
*o7le asistă la şe&iţele &e &ictare a!tomatăB c>&
creio!l se mişcă si,!r $ m>a me&i!m!l!i şi scrie
mesa8!l (eit &i cealaltă l!meD C>& i se (or#eşte &es"re
#aalitatea com!icării c! l!mea morţilorB a!tor!l
răs"!&e că s"iriteleB a&res>&!.se !ei ,eeraţii
a#r!ti6ateB se sit!ea6ă (oit la i(el!l ei me&iocr!D
Re6!ltat!l acestei mi6atro"ii afişate este !rmător!lC
"rieteii $i $torc s"ateleB scriitori ca 9erome ND 9erome
$l e(ită c! ,ri8ăB iar cole,!l să!B &octor!l E&mo&
Locar&B ricaea6ăC
K 3ă6!tă s!# acest as"ect al &as!l!i mo#ilelorB l!mea
&e &icolo a"are ca o creşă sau ca un a/il#
co8!rat &e s"iriteB Coa *o7le esteB $ (iaţăB !
om si,!rD El $şi coti!ăB fără $cetareB l!"ta $ce"!tăD
Cosi&eră că oc!ltism!l "oate fi !til $ ac)etele
8!&iciare şi "rimeşte să se trasforme $tr:un fel de
-erl*c) A*lmes s%iri&istB făc>& "ro"a,a&ă "etr!
"si)ometrieB ştiiţă ce "reti&e că măsoară feomeele
"si)iceD C>& &is"are ! t>ărB Coa *o7le a!ţă că $l
(a ,ăsi a! a8!tor!l s"iritelor s"eciali6ateD *ar are &e
$fr!tat ! trist eşecC "e&!leleB aali6eleB a"el!rile
la s"irite se &o(e&esc efolositoare şi cel &is"ăr!t este
,ăsit &e Scotla& Uar&B "ri cele mai clasice meto&eD Fără
să se &esc!ra8e6eB Coa *o7le re$oieşte im"r!&etele
sale &eclaraţii c! "rile8!l misterioasei &is"ariţii a
romacierei A,at)a C)ristieD Ea (a a"ărea &i o!B c)iar
$aite ca maeştrii "si)ometriei să "oată face ca6 &e
cocl!6iile lorD
La Lo&raB "oliţia este eGas"erată &e item"esti(ele
&eclaraţii ale scriitor!l!i şi ! $alt f!cţioar &i
"oliţie &eclară c! #r!talitateC E n <ir*urile mele nu:i
l*c %en&ru ne<uniC#
ceea ce o "ri(eşte "e A,at)a C)ristieB ea s!r>&eB
(ă6>& et!6iasm!l cofratel!i eiC EE o a&e(ărată 6>ă &e
"e melea,!rile oastre#C
Coa *o7le ! asc!ltă (or#ele &e #at8oc!ră şi a&!ă o
&oc!metaţie !riaşăB &e care K &e altfel K se foloseşte $
romaele saleD S"iritism!l $i is"iră oi o"ere &e
ficţi!eB &ar &oc!metaţia $i foloseşte mai ales ca să.şi
ia &e aici &o(e6ile 6&ro#itoare ale a&e(ăr!l!i să!D
AstfelB l!i Coa *o7le $i "lace să relate6e mere! o
"o(este s"!să $ Statele Uite &e ! oarecare E&Tar& CD
Ra&allB $focat a&e"t al s"iritism!l!iDDD Ra&all
"reti&ea că (or#ise c! tatăl să! mort şi că acesta (eise
să.i s"!ă ! amă!t ec!osc!t &es"re moşteirea "e care
i.o lăsaseD
K Am m!cit "rea &i ,re! să a&! #ai şi ! (rea! ca
#aii să se "iar&ăB eGistă o a(ere "e care .ai
&esco"erit.oD a s"!s (ocea "ăriteascăD
K *acă e aşaB a răs"!s fi!lB &ă.mi amă!teD
At!ci s"irit!l $ce"! să (or#eascăD Îi s"!se că
$m"r!m!tase o mică s!mă &e #ai !ei &oame ce loc!ia "e
at!ci la ErieB $ Pes7l(aiaB şi că istaţele &e
8!&ecată "!seseră i"otecă "e casa celei ce $m"r!m!tase
#aiiD
K *acă te &!ci la ,refier!l &i ErieB (ei ,ăsi
setiţa $re,istratăDDD Ai m!lt să rec!"ere6i aceşti
#aiD##
0i martor!l com!icării "reci6aC EIformaţiaB (eită
"e ! asemeea caalB m.a s!r"ris eormD Am cer!t o co"ie
&!"ă setiţăB ea f!sese $re,istrată $ 6i!a &e %1
octom#rie 15@1 şiB folosi&!.mă &e ea şi &e &o(a&a
&atorieiB am o#ţi!t &e la &e#itor şa"te6eci &e &olariB la
care s.a! a&ă!,at &o#>6ileD Îmi "! o $tre#areC OareB $
afară &e sematarii act!l!i şi &e ,refier!l &i ErieB mai
era cie(a care să ştie &e această tra6acţieJ E!B $ tot
ca6!lB ! ştiam &e eaD N! a(eam ici ! moti( să #ă!iesc
eGisteţa eiD Am rec!osc!t "erfect (ocea tatăl!i me!D *a!
acest eGem"l! "etr! cei care măsoară tot!l "ri "risma
#ailorDF
&oc!metaţia a&!ată &e Coa *o7leB se află şi &es:
crierea !or eG"erieţe ci!&ate făc!te &e &octor!l
=ic<la& &i Los A,eles= M&octor!l şi eroica sa soţie a!
făc!t o m!că ce merită cea mai mare ateţie &i "artea
t!t!ror me&icilor "si)iatriFB s"!e a!tor!l $ cometari!l
să!D Î ce costă această m!căJ 'e&ic!l america a făc!t
o &esco"erire !l!itoareC &!"ă "ărerea saB m!lte ca6!ri &e
e#!ie ar fi &atorate !!i s"irit ce oc!"ăB "e e&re"tB
tr!"!l !!i om (i!D*octor!l =ic<la& $şi aşa6ă #ola(ii "e
! sca! $cărcat c! electricitate staticăB ce are
"ro"rietatea &e a ! face ici ! ră! om!l!i (i!B &ar care
al!,ă Es"irit!l "ara6itFB ce se ref!,ia6ă $ tr!"!l
&oamei =ic<la&D 'e&ic!l $ce"e să.i (or#ească
s"irit!l!iB $l ceartă 6&ra(ă şi $i cere să se căiască
iaite &e a fi trimis $ tim"!rile ifiiteD Coa *o7le
mărt!riseşte că el !.i &e acor& c! toate !aţele
ar,!metaţiei me&ic!l!i &i Los A,elesD EPetr! sa(at!l
care !.i familiari6at c! "ro#lemele "si)iceB o
ar,!metare ca aceasta "are esă#!ităB e! $s!mi ! "ot
s"!e c! si,!raţă că &octor!l =ic<la& şi.a &o(e&it
teoriaFD Coa *o7le termiă tot!şi şi c! o certit!&ieC
EAcest om a (i&ecatB c! a&e(ăratB ca6!ri &is"erateFD
Toate aceste eGem"le (i &i Statele UiteB lea,ă!l
s"iritism!l!iD Călătoria l!i Coa *o7le "e Coasta &e EstB
$ 1@%%B $i $,ă&!ie să.şi "re6ite cre&iţa $ faţa a
trei mii &e "ersoae a&!ate la Care,ie 4allD Le,e&a
s"!e că elociţa sa c>& (or#ea &es"re l!mea &e &icolo
era at>t &e mare $c>tB la NeT Uor<B &!"ă coferiţele
saleB s.a &eclaşat ! (al &e si!ci&eriD *ar asta ! l.a
$m"ie&icat "e scriitor să.şi coti!e t!re!l $ m!lte
alte oraşeD Pritre altele K căci l!cr!l acesta este
"etr! el mai im"ortat &ec>t Ecr!cia&aF "e care o
$tre"risese KB Coa *o7le "rofită &e "re6eta sa "e
acest "ăm>t #iec!(>tat &e maifestările celor &e
&icolo &e morm>tB "etr! a $t>li cele mai "!terice
me&i!m!ri &i AmericaD Î afară &e eG"erieţa critică &i
a"artamet!l l!i 4o!&iiB el se &!ce la toţi cei ce "rofe.
sea6ă s"iritism!lD
AstfelB e "rimit &e Nio PecoraroB ! italia care l!.
crea6ă la NeT Uor< şi se s"eciali6ea6ă $ materiali6area
s"iritelorD Îcă"erea $ care acesta oficia6ă este
c!f!&ată $ $t!ericB &itr.o &ată a"are o formă al#ăB
ce $m"răştie o l!miă "ali&ăD Fatoma $ce"e să (or#ească
şi $şi s"!e !meleC E!sa"ia Palla&ioD Coa *o7le
c!oaşte re"!taţia acestei femei moarte c! "atr! ai
$aiteD E!sa"ia K ţăracă &i A#r!66i K a fost o&iioară
! me&i!m cele#r! $ toată l!meaD O serie &e sa(aţi &e
mare re"!taţieB ca E&o!ar& ?ral7B 4eri ?er,so sa! 'arie
C!rie a! st!&iatB ştiiţificB feomeele "araormale
create &e E!sa"iaD S.a! or,ai6at şe&iţe s!# cotrolB
&arB (aiB me&i!m!l a fost s!r"ris $ fla,rat &elict &e
$şelătorieC a"leca "lata!l !ei mici #alaţe c! a8!tor!l
!!i fir &e "ăr $tis $ secretB a"ăsa &iscretB c! (>rf!l
&e,etelorB tă#lia mesei &es"re care cei &e fată cre&ea! că
se ri&ică "ri "!terea s"irit!l!i eiB folosea (ăl!ri
s!#ţiri "etr! a &a il!6ia a"ariţiei s"iritelorD Î faţa
l!i Coa *o7leB E!sa"ia se $toarce &i $m"ărăţia
morţilor ca să.şi &eclare &e"lia ei #!ă cre&iţă şi să.i
$cre&iţe6e ia&!l!i "e toţi ecre&icioşiiD Coa *o7le
este s!#8!,atC el &eţie "ro#a &efiiti(ă a a&e(ăr!l!i
s"iritistD
0e&erea sa $ Statele Uite $i $,ă&!ie să $t>lească
şi ! alt me&i!m ce face eG"erieţe )otăr>toareD
Re(ere&!l T)om"so şi soţia sa E(aB $temeietorii
?isericii s"iritiste &i NeT Uor<B meite să Ereo(e6e
creştiism!lFB $şi &esfăşoarăB $ fata (estit!l!i scriitor
e,le6B toate taleteleD Îcă o &atăB ai(!l Coa *o7le
&eclară $ "!#licB s!s şi tareB că este co(is &e
realitatea acelor feomeeD *ar !mele soţilor T)om"so (a
fi re"e&e şters &e "e lista me&i!m!rilor căciB eGact la
trei 6ile &!"ă ce a a#!6at &e ai(itatea l!i Coa *o7leB
c!"l!l (a fi &emascat &e &oi a,eţi ai "oliţiei eT7or<e6e
eer(aţi &e ă6#>tiile acestor Efăcători &e miracoleF
li"siţi &e scr!"!leD O femeie &e la "oliţieB
"re6et>&!.se &re"t o a&e"tă a s"iritism!l!iB $i cere
&oamei T)om"so să #ie(oiască s.o materiali6e6e "e
măt!şa eiB EmmaB &arB c>& a"are o formă $ $t!ericB
"oliţista se re"e&e la fatomă şi o lea,ăB $ tim" ce
cole,!l ei a"ri&e l!miaD As!"ra &oamei T)om"so s!t
,ăsite toate accesoriile ecesare tr!ca8elorC o matie &e
mătase ea,ră folosită "etr! a"ariţiile masc!lieB
ast!ri fosforesceţi c! care s!t reali6ate l!ciri
eliiştitoareB ! "ia &es"re care se cre&e că ar c>ta
si,!rB &ar care e "re(ă6!t c! ! mecaism i,eiosD *!"ă
! "roces ra"i&B soţii T)om"so s!t co&amaţi la o
ame&ă &e o s!tă &e &olari fiecareD
Petr! a c!oaşte a&e(ăr!l &es"re PecoraroB l!mea (a
tre#!i să aşte"te ! tim" mai $&el!,atD *!"ă o!ă ai &e
la şe&iţele or,ai6ate "etr! Coa *o7leB el se (a
)otăr$ să re!ţe la s"iritism şi $şi (a &e6(ăl!i toate
tr!c!rileD Î 6iar!l NeK L*r) ,imes1 din 9 a%rilie 19!11
es&e %u<lica& ar&ic*lul in&i&ula&= U me&i!m ale căr!i
şe&iţe i.a! $şelat "e sa(aţi $şi "ărăseşte "rofesiaB
mărt!risi& că este ! im"ostorD Pecoraro co(ocase "resa
şi a!ţaseC
K N.am (ă6!t icio&ată (reo fatomă şi ! cre& că ci.
e(a a (ă6!t (reo&ată (re!aD S!t #ola( şi o#osit &e
at>tea şe&iţe &e "e !rma cărora "rofită alţiiD Fatoma ce
a"ărea era c)iar Nio PecoraroD
666
C>& a(ea loc această mărt!risireB se $m"liise eGact
! a &e c>& Art)!r Coa *o7le trec!se "etr! tot&ea!a
$ l!mea s"iritelorD Familia saB a&e"tă a teoriilor
s"iritisteB ref!6ă să "oarte &oli!B căci $m"ărăţia
morţilor este a&e(ărata $m"ărăţie a celor (iiD La
$morm>tareB se or,ai6ea6ă ! ,ar&e."art7B co&!s &e
(ă&!(a scriitor!l!iB $m#răcată $tr.o roc)ie $floratăDDD
La această ceremoie ia "arte o asisteţă !meroasăB
scriitoriB 6iariştiB a&e"ţi ai s"iritism!l!i şi c>te(a
me&i!m!riD U!l &itre eleB c! fi,!ra eGtaticăB stri,ă
&eo&atăB ca is"irat &e o re(elaţieC
0 El es&e aici1 %rin&re n*i###
III
3RĂ9ITORII ANULUI %:::
0 12 0
M' (AQ4
AU
,RADIPRAC,ICIANUL @AMPIR
'Q?a<o mi.a "!s m>a "e !mărD Stă $ faţa mea şi c!
m>a cealaltă $mi "lim#ă $ s"ate o o,li&ăL $mi
cercetea6ă "ie"t!l ca şi c!m ar i6#!ti să (a&ă $
iterior!l tr!"!l!iD Este ra&io,rafia (ră8itorilorDDD
iertareB a tra&i"racticieilorB "etr! că re,im!l marGist
&i Co,o $i !meşteB &e ac!m $coloB $ acest felD 9os c!
(ră8itoriiB trăiască tra&i"racticieiiI Această &e!mireB
&ată oarec!m la $t>m"lareB esteB &e altfelB si,!r!l
l!cr! care s.a sc)im#at $ eGercitarea f!cţiei lorD Cre.
&iţele şi ma,iile se meţi la loc &e ciste şi $şi #at
8oc &e "ro,resele me&iciei şi &e cercetările ştiiţificeD
O,li&a co#oară &e.a l!,!l coloaei mele (erte#raleC
'Q?a<o $mi cercetea6ă ac!m iterior!l ">tec!l!iD '!lţ!mit
&e eGame!l făc!tB &ar &oric să $m"i,ă mai &e"arte i(es.
ti,aţiaB "!e o,li&a "e ! ta#!ret şi.mi cere să mă aşe6
&eas!"raD ÎcetB "reci6ea6ă elB şi c! "r!&eţăD Îmi s"!e
să.mi a"lec ca"!l s"re s"ate şi.mi "or!ceşte să &esc)i&
,!raB mă eGec!t c! &ocilitateB iar el "are a se !ita $
,!ra mea c! cea mai mare ateţieD Îmi (ie foarte ,re! să
! i6#!cesc $tr.! )o)ot &e r>sD Sc)im# o sc!rtă "ri(ire
com"lice c! / rar& N!iaB cola#orator!l me!B care a fost
a!tori6at să mă $soţească#
Oare e #ie c.am (eit $ (i6ită la acest
(ră8itor.tra&i"racticia cosi&erat a fi !!l &itre cei
mai #!i &i AfricaJ Petr! a 8!stifica această
cos!ltaţieB i.am (or#it &oar &es"re frec(etele mele
&!reri &e ca"D *e altfelB .am s"!s ici o mici!ăB căci
s!fărB $tr.a&e(ărB &e o cefalee croicăD
'Q?a<o $mi cere să mă ri&ic şi să mă aşe6 iar "e loc!l
me!D 'ă &!c fără să $&ră6esc să $tre# care e re6!ltat!l
eG"lorării făc!te c! o,li&aD Ceilalţi "acieţi mă "ri(esc
c! i(i&ieB căci cei mai m!lţi ! s.a! #!c!rat $că &e
acest eGame foarte s"ecialD 'Q?a<o "ractică tera"ia &e
,r!"C fiecare (ie şi $şi s"!e "ăs!rile $ faţa
celorlalţiD Tra&i"racticia!l asc!ltă atet "l>,erile
#ola(ilor şi a"ro#ă $tr!aB (r>& "arcă să s"!ă că
#oala &e care s!feră (i6itator!l să! nu are secre&e %en&ru
el# Dar M'(a)* nu in&er"ine tot&ea!a ime&iatC !eori e
e(oie ca #ola(!l să re(iă &e mai m!lte ori $aite &e a
fi EtratatFD N!.i o mae(ră ecistităC la sf>rşit!l
iter(eţieiB fiecare $i lasă c>t (rea sa! c>t "oateD
Această aşte"tare ! are alt sco" &ec>t să mărească
im"ortaţa act!l!i ma,icD
S!t c!rios să (ă& &acă astă6iB $ faţa meaB (a
"ractica eli#erarea &e (ră8i căciB &!"ă &ia,osticele
saleB ca!6ele ma8orităţii t!l#!rărilor costa! $
farmecele făc!te &e &!şmaiD
M'(a<o se o"reşte $ faţa fiecăr!i "acietB $i "!e
c>te(a $tre#ări şi $i cere să s"!ă &acă #oala a e(ol!at
şi $ ce felD C>& are ! cliet o!B $l s!"!e la !
c)estioar amă!ţitB ce e $,ă&!ie să.i c!oaştem
$trea,a (iaţăL care $i e meseriaB sit!aţia &e familieB
"ro#lemele seG!aleD P>ă la sf>rşitB "aciet!l
mărt!riseşte c)iar şi setimetele "e care le !treşte
faţă &e soacrăD Urmea6ă ! răstim" &e aşte"tareD Iată că
a! trec!t mai m!lt &e &o!ă ore &e c>& / rar& şi c! mie
aşte"tămB st>& c! ră#&are $ s!focata $t!ecime a
acestei căs!ţe să"ate $ "ăm>tD Ca şi ceilalţiB stăm
liiştiţi şi "lii &e res"ectB aşte"t>& să se maifeste
&esti!lB a&ică #!ă(oiţa atot"!teric!l!i
tra&i"racticia#
Se "are că momet!l fa(ora#il "etr! iter(eţia
ma,ică a sositD 'Q?a<o $i cere !!ia &itre "acieţi să se
ri&ice şi să se &e6#race ">ă la #r>!D C! "ri(irea fiGă şi
$m"ăie8eită &e o frică emărt!risităB "aciet!l $i &ă
asc!ltareD Tra&i"racticia!l eGamiea6ă c! metic!lo6itate
tors!l "aciet!l!iB ia &e "e masă o lamă &e ras şi $i face
"e "ie"t o !şoară tăiet!răB #ola(!l stă emişcatB c!
$făţişarea resemată a sacrificat!l!iD 'Q?a<o $i cere să
se $toarcă şiB &e &ata aceastaB face să.i ţ>şească !
firicel s!#ţire &e s>,e &i "artea &e s!s a s"atel!iD
'Q?a<o ia o sticlă c! (i şi #ea c>te(a ,!ri &e.a &re"t!l
&i sticlăD A"oi se a"ro"ie &e oi şiB "!>&!.şi ! &e,et
"e #!6eB e roa,ă să e !ităm atet $ ,!ra l!iB ! (e&em
imic &eose#itI Pleacă să mai #ea $că o ,!ră &e (iB &ar
costată că sticla e ,oalăD Se &!ce $ s"atele !ei
"er&el!ţe at>rate $ f!&!l $că"erii şi (ie c! o sticlă
"liăB o &est!"ă şi #ea $ faţa oastră mai #ie &e o
8!mătate &e litr!D *!"ă ce face astaB ia re"e&e o cratiţă
smălţ!ită şi se $toarce la "aciet!l să!B care stă ca
"arali6atD 'Q?a<o $şi "!e #!6ele "e mica tăiet!ră &e "e
"ie"t!l #ola(!l!i şi as"iră "!tericDDD A"oi sc!i"ă $
cratiţă (i roş! c! (iişoare &e s>,e careB tre"tatB se
amestecă c! (i!lD Face aceeaşi mae(ră şi "e s"atele #ol.
a(!l!iD A"oi sc!i"ăD *e &ata astaB se a!&e ! 6,omot secB
! o#iect a lo(it f!&!l cratiţeiD Tra&i"racticia!l a"!că
!şor o#iect!l şi.l arată t!t!rorC este ! &ite &e aimal
săl#aticB &e leo"ar& sa! &e le!D
K Iată ca!6a #oliiD *e.ac!m $aite (ei fi săătosD
S!t si,!r că ştii cie ţi.a făc!t farmeceB $m"acă.te c!
acea "ersoaăI Ea (a costata astfel că ai fost mai
"!teric &ec>t ră!l "e care ţi l.a trimis şiB $ (iitorB
te (a res"ectaD *!.teDDD
tim" ce se $m#racăB om!l s!r>&eB "are (i&ecatD La
"lecareB ! !ită să:şi &ea o#ol!l cel!i care l.a eli#erat
&e (ra8a maleficăD
Ceilalţi "acieţi se ri&icăB $ţele,em că şe&iţa a
l!at sf>rşitD Tra&i"racticia!l ! l!crea6ă &ec>t o
si,!ră &ată "e 6iD Plecăm şi oiB c>& e $t>lim c! o
&oamă #ătr>ăB 'Q?a<o e face sem să ! s!flăm ici !
c!(>t &es"re cele (ă6!teD
Aşte"t>&!.lB mă ,>&esc la &itele sc!i"atDDD 'Q?a<o
a a(!t tot tim"!l să şi.l "!ă $ ,!ră $ cele c>te(a
sec!&e c>t a stat asc!s &!"ă "er&ea $ că!tarea sticlei
c! (iD Tr!c!l esteB &e fa"tB ,rosolaB &ar $ acea
am#iaţă "liă &e res"ect imei ! se ,>&eşte să.l
o#ser(eD 0i a"oiB tre#!ie să rec!oaştem K acest tr!ca8
facil are !eori efecte #eeficeD ?ola(ii ce s!feră
a&eseori &e o #oală "si)osomatică s!"ortă acest şoc ma,ic
ca "e o reală eli#erareB a!tos!,estia &ă re6!ltate şi ei
se simt mai #ieD
n&*rc ndu:se s"re mieB 'Q?a<o mă $cre&iţea6ă !!ia
&itre tierii săi &isci"oliB ca să mă $soţească la
"iaţăB &e !&e !rmea6ă să c!m"ăr "latele ce mă (or scă"a
&e mi,reăD 'ă &!c c! "lăcereB căci acest #a6ar colorat mă
$c>tă şi mă tras"ortă $tr.o altă e"ocăB &e"arte &e
am#ala8ele oastre &e "lasticDDD /ăsim "lata c! "riciaL
! s"! imicB &ar mi se "are că !.i imic altce(a &ec>t
măcrişD Ne $toarcem c! "reţioasa c!m"ărăt!ră la căs!ţa
tra&i"racticia!l!iD U alt &isci"ol &e.al să!B care face
ofici!l &e er#oristB ia "lataB o aşa6ă $tr.! (as şi o
6&ro#eşte c! a8!tor!l !!i "isălo,D Se o#ţie ! fel &e
m>6,ă roşiaticăB 'Q?a<o $mi i&ică c!m tre#!ie să o
folosescC &i această "astă (a tre#!i să fac işte
cocoloaşe &e mărimea !ei al!eB "e care le (oi itro&!ceB
c! re,!laritateB c>te !!lB $ fiecare arăB a"oi (oi
as"ira c! "!tereD 3rea! să.mi fac tratamet!l "e locB &ar
(ră8itor!l mă o"reşte c! ! ,estB căci ! tre#!ie să $ce"
c!ra &ec>t &!"ă ce am a8!s la )otelD 0i 'Q?a<o mă
"re(ieC Tratamet!l "oate să se &o(e&ească foarte
o#ositorD Îi m!lţ!mescB &>&!.i o#ol!l aşte"tatD
A8!s $ camera meaB $cerc ci!&at!l me&icametD Cie
ştieJ Reacţia e ime&iată şi (ioletăL !.mi amitesc să
mai fi s!ferit (reo&ată at>t &e m!ltC #iet!l me! crai!
"arcă e sfre&elit &e ! #!r,)i!I ?lestemat (ră8itorI Oare
şi.a #ăt!t 8oc &e mie sa! "oate oiB #ieţi şi fra,ili
e!ro"eiB s!tem "rea &elicaţi şi ! "!tem s!"orta
tratametele &e şoc ale tra&iţiei co,ole6eJ
G rard Qunian1 %en&ru care %lan&ele nu au &aine1 ia
7nfricoşător!l "re"arat şiB $ aceeaşi searăB $mi oferă o
m>care &e "eşte c! ! sos care are ! &elicios ,!st &e
măcrişD Se ştie că $ #!cătărieB arta costă $ a folosi
c!m tre#!ie rest!rile#
666
tim"!l şe&erii oastre $ Co,oB am "!t!t c!le,e !.
meroase "o(estiri &es"re "racticile (ră8itorieiD *ar oare
le "!tem &a (reo cre6areJ O m!lţime &e "o(esti ma,ice s!t
at>t &e im"re,ate &e tra&iţia şi &e c!lt!ra focală $c>t
! "oţi &eose#i itre realitate şi le,e&ăD Si,!r!l
mi8loc este să asişti la miracolB aşa c!m am făc!t e! c!
'Q?a<oD C)iar c>& $şelătoria este foarte e(i&eţăB
răm>e iteres!l "si)olo,ic şi sociolo,ic al eG"erieţeiD
0i e &est!lD
*itre "o(eştile c! (ră8itorii ce mi.a! fost s"!seB
!a m.a $s"ăim>tat c! a&e(ărat şi coti!ă să mă t!l#!re
şi ac!mD 'ă aflam la ?ra66a(ille "etr! săr#ătorile &e
sf>rşit &e aD Peste tot se (or#ea că &is"ăr!seră (reo
&o!ă6eci &e co"iiB aşa c!m se $t>m"lăB $ acea "erioa&ăB
$ fiecare aD Poliţia ! &esco"erise ici o "istă şi
ac)eta sta,aD 0i tot!şiB fiecare cre&ea că ştie ce se
$t>m"lase c! aceşti co"iiD Se şo"tea c! ,roa6ă că
f!seseră omor>ţi coform !!i rit!al şi ,oliţi &e s>,ele
meit să !m"le că6ile $ care trei #ăr#aţi c! ra, $alt
$ stat se (or sc!f!&aB "etr! a fi "rote8aţi tot a!l
$m"otri(a s"iritelor ră!făcătoareD Toată fiiţa mea se
re(olta la ,>&!l acestei "ractici o&ioase şiB $că şi
a6iB ! "ot să &a! cre6are !or asemeea (or#eD Am ref!6at
să cre& c)iar şi &!"ă ce s.a &esco"eritB la o mar,ie a
oraş!l!i ?ra66a(illeB o ,ro"iţă $ care se afla! (reo
&o!ă6eci &e tr!"!ri &e co"iiB !scate ca şi c!mB $aite &e
$)!mareB ar fi fost ,olite &e s>,eD Tot!şiB ! "ot să !
mă ,>&esc că !ele coici&eţe s!t !eori
t!l#!rătoareDDD
666
*!"ă &oi ai &e la această călătorieB am a(!t "rile8!l
să.l re(ă&B la ParisB "e er#orist!l l!i 'Q?a<o $ işte
$m"re8!rări &eme &e o a&e(ărată i(esti,aţie "oliţistaD
N! mă mai ,>&eam &eloc la tra&i"racticiei şi $trea,a
eer,ie mi.o c*nsumam %en&ru *rgani/area unui SDODSD
ParaormalB ser(ici! &estiat să &ea a8!tor (ictimelor
!or escroci ce "reti& că a! "!teri s!"raat!raleD E
&est!l să "rimesc ! telefo şi "e &ată "oresc să.i
&esco"ărD Î 6i!a aceeaB mă &!sesem să fac cercetări
"ri(itoare la ! (ră8itor africa ce (i&ea la "reţ!ri
eGor#itate am!lete !or #ieţi oamei &e6orietaţiD Am
"lecat &e acasă mac)iatB c! o #ar#ă falsă şi c! oc)elari
c! letile rot!&eD Eram &e erec!osc!tC ici c)iar
"ortăreasa .a şti!t cie s!t şi m.a a"ostrofat fără me.
a8ameteB $tre#>&!.mă ce ca!t $ imo#ilI
Am a8!s la a&resa (ră8itor!l!iB $ aro&ismet!l al
H3III.leaB şi am "ătr!s $tr.o casă (ec)eB mărt!rie
"ără,iită a Paris!l!i "o"!lar &e la $ce"!t!l secol!l!iD
O iscri"ţie scrisă &e m>ă "e o #!cată &e carto $mi
arată &r!m!lD Urc "e scările &ără"ăate şi a8!, $ faţa
!ei !şi (o"site $ roş!D Pe !şă e a,ăţată o "acartă "e
care scrieC E?alta6arB marele (ră8itorFD O (oce ,ra(ă mă
i(ită să itr!D Îm"i, !şa şi &esco"ăr o mică $că"ere
$m"o&o#ită c! ţesăt!ri #ălţateL ! or ,ros şi $ecăcios
&e tăm>ie creea6ă o atmosferă ce!şie şi (a,ăD 3ră8itor!lB
$m#răcat $tr.! )alat al#B mă i(ită să ia! loc şi mă
$trea#ă care.mi este Es!"ărareaFD Î tim" ce.i s"! că
soţia mea a "lecat &e acasăB l!$&!.mi toţi #aiiB $l
"ri(esc c! ateţie şi rec!osc $ el "e om!l ce mi.a &at
leac!l c! măcrişD E(i&etB e! fii& &e,)i6atB ! m.a
rec!osc!tD
?alta6ar $mi &eclară că mai $t>i tre#!ie să (erifice
&acă fl!i&!l să! ma,ic acţioea6ă $ mo& eficace as!"ra
meaD *esc)i&e ! "ac)et &e ţi,ăriB scoate )>rtia metalică
şi o frăm>tăB ">ă face &i ea ! mic cocoloşD 'i.l "!e
$ m>ă şi.mi s"!eC
0 ţi $ţele, s!"ărarea şi te (oi a8!ta c! toată
"!terea meaD Simţi căl&!ra "e care o "ro&!ce cocoloş!l &e
)>rtieF
'i se (or#ise &es"re această eG"erieţăB aşa că $mi
"re,ătisem ri"ostaD Sc)im# "e esimţite cocoloş!l &at &e
(ră8itor c! alt!l i&eticB "e care $l ţi!sem asc!s $
cealaltă m>ă $că &e la sosireD Cocoloş!l me! esteB
a"aretB acelaşiB &ar ! coţie "icăt!ra &e "ro&!s c)imic
"e care ?alta6ar a "!s.o "e )>rtie $aite &e a o face
,)emotocD F!sese o mae(ră &iscretăB &ar care ! scă"ase
ateţiei meleD N.am miţit c>& i.am s"!sB c! cea mai mare
siceritateC
0 Nu1 nu sim& nimic#
Foarte miratB (ră8itor!l mă "!e să &esc)i& "!m!l şi
costată el $s!şi că ,)emotoc!l este iertD Oarec!m t!l#!.
ratB $mi "ro"!e să re"etăm eG"erieţaB &ar $l $trer!"
şiB $ tim" ce.i arăt ,)emotoc!lB $i &eclarB "refăc>&!.mă
ă!c şi !imitC
K Ac!m "arcă simt ce(aDDD ca şi c!m ,)emotoc!l s.ar
trasformaDDD
?alta6arB &i ce $ ce mai itri,atB $mi "ri(eşte
atet m>aD Fac "ase $ faţa l!i şiB &itr.o &atăB
,)emotoc!l &is"areB iar $tre &e,etele mele se i(eşte !
&iamat mare OfalsB #ie$ţelesPD Este ! tr!c clasic &e
il!6ioistB &ar careB $ aceste $m"re8!răriB &e(ie
im"ortat şiB &acă ! mă $şelB $l $s"ăim$tă oarec!m "e
(ră8itorD Pri(esc "iatra şi mă "refac că citesc $
iterior!l eiB ca $tr.o #!lă &e cristalC
K T! ai $(ăţat tot!l &e la ! (ră8itorDDD care se
!meşte 'Q?aDDD <oDDD t!DDD trişe6iDDD şi &acă ! re!ţi
şi mai "rofiţi &e #ieţii oamei care.ţi acor&ă $cre&ereaB
(ei sf>rşi la $c)isoareDDD
?alta6ar cli"eşte &i oc)i şi faţa i se face ce!şieD
Se (e&e că e $,ro6itD Îmi 8!ră că mă (a asc!lta şi (a
"ărăsi Paris!lD
?alta6ar şi.a ţi!t fă,ă&!ialaD Ac!m $i escroc)ea6ă "e
ai(ii &i L7oD 0ti! asta &e la Aca&emia &e 'a,ieB &e
!&e coti!ă să.şi c!m"ere "reţios!l "ro&!s c)imic care.i
$,ă&!ie să.şi $şele clieţiiI A)I Fără $&oială că ma,ia
ea,ră ! mai e ce.a fost o&atăI
0 1! 0
AQ(AR
AU
@RĂ9ITORUL CU FUNII
C! faţa #ră6&ată &e c!te a&>ciB c! #ar#a al#ăB c! !
t!r#a e,r!B c! mişcări s!"le şi ra"i&eB fac)ir!l A<#ar
este !!l &itre acele "ersoa8e fasciate "e care
clocotitoarea şi mistica I&ie ştie să le 6ămislească &e
secoleD 3reo "atr!6eci &e "ersoae s.a! str>s $ 8!r!l
l!iC e săr#ătoareD *as!l rit!alB ma,ia loc!l!iB c!lorile
(ii şi armoioase ale sari!rilor cotri#!ie la mister!l
acestei seriD '!ţii ce e $co8oară trasformă
cre"!sc!l!l $tr.! s"ectacol feericB casele sat!l!i $şi
$ti& !m#rele ca "etr! a c)ema oa"teaD Ca să facă
"!ţiă l!miă $ $t!eric!l ce se (a trasforma c!r>& $
#e6ă a&>căB oameii a! &at foc !!i #!ştea şi ar& tot
fel!l &e ier#!ri misterioase ce trosesc şi $m"răştie !
miros "ătr!6ătorL mai &e"arteB c>te(a torţe sc!i"ă lim#i
&e foc şi f!m!l lor acr! e $(ăl!ieD
A<#ar cere să se facă liişteD *acă ceea ce "reti&e e
a&e(ăratB &acă "oate fă"t!i c! a&e(ărat ceea ce s"!eB
călătoria mea $ re,i!ea 4ai&era#a& ! este
efolositoareB &arB &!"ă at>tea &ece"ţii "rici!ite &e tot
fel!l &e ma,iciei e"rice"!ţiB s!t sce"ticD
A<#ar e arată o f!ie al#ă şi l!,ă care se termiă
la !!l &i ca"ete c! o #ilă mare &e lemD O ar!că $
aerB &ar f!ia ca&eD Re"etă ar!carea &e trei ori la r>&B
&ar 6a&aricB (ă6>& că ! re!şeşteB fac)ir!l face c>te(a
"ase ma,iceD *i acel mometB tot!l se sc)im#ăB f!ia se
$alţă re"e&e şi ca"ăt!l ei c! #ilă &is"are $ or!l &e
f!m "ro&!s &e torţele ce e l!miea6ăD St>& foarte
&rea"tă şi a"roa"e emişcatăB f!ia seamăă c! o "ră8iă
s!#ţireB i(ită &i eatB ce se lea,ăă $ aer!l seriiD
A<#ar $i "or!ceşte !!i #ăiat ce stă l>,ă el să se
caţere "e eaD Făc>& ,est!ri &e6or&oateB &ar eloc(eteB
c! "ri(irea $,ro6ităB #ăiat!l ref!6ă şi (rea să f!,ăD *ar
alăt!ri &e el se află trei asisteţiB care (e,)ea6ă ca "o.
r!cile maestr!l!i să fie eGec!tateD Aceştia $aitea6ă şi
fără ! c!(>tB c! feţele e$&!"lecateB $l ri&ică "e
#ăiat şi.l aşa6ă "e f!ieD ?ăiat!l se "ri&e &e f!ia
ma,ică şi $ţele,e că tre#!ie să se )otărască să !rceD Se
ri&ică şiB tre"tatB "ier&!t $ f!mB ! se mai (e&e &ec>t
ca o formă e&esl!şităL (or#eşteB &ar (ocea sa este !
m!rm!r sla#B ce "are că (ie &e foarte &e"arteD
A<#ar $i stri,ă #ăiat!l!i să co#oareD N! "rimeşte ici
! răs"!s şi ici ! semD F!rios că #ăiat!l !.l
asc!ltăB fac)ir!l ia "!mal!l asc!s la ci,ătoareB $i
a"!că lama $tre &iţi şi se caţără "e sfoarăD C!r>&B
&is"are $ f!mD Toată l!mea "ri(eşte c! ateţie s"re cer!l
o"acB "e care flăcările torţelor ! i6#!tesc să.l
l!mie6eD *eo&ată se a!& 6,omote &e l!"ta şi stri,ăteL
a"oi tăcereDDD Ce(a ca&e "e "ăm>tDDD L!mea se ,ră#eşte să
(a&ă ce s.a $t>m"latDDD
Ce s"ectacol $,ro6itorI *e 8!r.$m"re8!r!l ostr!B
ca&B 6&ro#i&!.se &e "ăm>tB #!căţi $s>,erate &e careB
"ritre ele se &isti, f>şii &i )aiele #ăiat!l!iL a"oiB
la "icioarele mele se rosto,oleşte ! crai! aco"erit c!
"ărD Toată l!mea "are co"leşită &e emoţie şi !imireD E!
$cerc ! setimet &e a&miraţieD Ceea ce (ă& re"re6ită
s!# toate as"ectele reali6area miracol!l!i &e care (or#esc
(ec)ile teGte i&ieeB miracol!l &es"re care cre6!sem că
! "oate fi &ec>t o sim"lă le,e&ăD
Fac)ir!l co#oară &e "e f!ieB c! faţa şi m>iile "lie
&e s>,eD Cei trei asisteţi ai săi a&!ă re"e&e
rămăşiţele $s>,erate ale co"il!l!i şi le "! laolaltăD
A<#ar rosteşte c>te(a c!(ite ma,iceB ! &!"ă m!lt tim"B
&i această ,răma&ă &e căr!riB cal&e $căB co"il!l "ri&e
&i o! (iaţă şi se ri&ică $ "icioareB s!r>6>&D Tot
at!ciB f!ia ca&eB ca moartăD
Această &emostraţie !l!itoare este at>t &e coformă
c! le,e&a $c>t ! "ot să ! fi! im"resioat (ă6>& c>t
&e #ie s.a "ăstrat tra&iţia $ această re,i!eD Tot!şiB
am o $&oialăC şi &acă Cl!#!l 'a,icieilor &i ?om#a7 K
care mi.a recoma&at această ser#are K mi.a făc!t o farsăB
or,ai6>& o foarte i6#!tită recostit!ire a !ei (ec)i
tra&iţiiJ Căci tr!ca8!l e e(i&et şi am "!t!t să.i
!rmăresc toate &etaliileD
Ca să &esco"eri tr!c!lB tre#!ie să cercete6i
$tot&ea!a toate elemetele acel!i %u//leD c)iar şi "e
cele care "arB la "rima (e&ereB accesorii sa! &atorate
)a6ar&!l!iD Î ca6!l &e faţăB sol!ţia e este &ată &e
"eisa8!l acestei re,i!i &i I&iaD Ca"ăt!l sat!l!i se
află $tre &o!ă "o(>riş!ri "ietroaseD Ître (>rf!rile &e
st>căB a fost $tis ori6otal ! ca#l! i(i6i#ilL &e
fa"t e ! ca#l! foarte fi căciB "e $serate şi ">ă la
acea $ălţimeB e c! e"!tiţă să.l 6ăreştiD
Am (ă6!t $să !şor sfoara co#or>tă &iscret &i
$ălţime ">ă alăt!ri &e A<#arD Era trec!tă "e &eas!"ra
ca#l!l!iB !!l &i ca"ete fii& tras &e ! com"liceB ce
stătea #ie asc!sD Î #ila &e lem c! care se termia
f!ia cea ,roasăB am o#ser(at c>te(a ,ă!ri miciD Î tim"!l
"aselor ma,iceB A<#ar fiGa ! mic c>rli, la ca"ăt!l sforii
c! #ila &e lemD
4c-iul meu1 e3ersa& 7n *<ser"area aces&ui gen de
de&alii1 a %u&u& re%ede să recostit!ie tr!c!lB &ar
ceilalţi s"ectatori a! rămas c! ,!ra căscată $ faţa !ei
asemeea mi!iD Tot!şiB &acă s.ar fi !itat mai #ieB ar
fi "!t!t şi ei să $ţelea,ăB ca şi mieB tot "roce&e!lB şi
ar fi a&mirat a#ilitatea eGec!ţiilorD
666
Pu<licul f!sese aşe6at astfel $c>t să ai#ă (e&ere
s"re o mare st>că ce asc!&ea ca#l!l &e s!s"esie şi
sfoaraD La semal!l &at &e A<#arB com"licele tră,ea sfoara
a,ăţată &e #ila &e lemD Î acest mometB s"ectatorii
(e&ea! f!ia cea ,roasă şi al#ă $ălţ>&!.se $ aer ">ă
la (reo cicis"re6ece metriD Ier#!rileB sa(at &o6ateB
"!se $ material!l torţelor şi "e foc!l &e lemeB &ă&ea!
! f!m ce forma ! fel &e ecra ce asc!&ea ca#l!l
ori6otalD Co"il!lB com"lice şi elB !rca re"e&e şiB a8!s
$ (>rfB tre#!ia să fiGe/e <ila de lemn de ca<lul de
sus%ensie#
Coform $ţele,erii $tre A<#ar şi #ăiatB fac)ir!l se
!rca şi el "e sfoarăD A8!s la #ăiatB ei se "refăcea! că
se #atB făc>& tot fel!l &e 6,omote &e l!"tăB astfel $c>t
să.i $,ro6ească şi mai m!lt "e s"ectatorii foarte
im"resioaţi &e această eaşte"tată &emostraţieD A"oiB
A<#ar tre#!ia să scoată &e s!# )aiă #!căţi &e care şi
işte 6&reţe ce "ărea! a "ro(ei &i cămaşa #ăiat!l!iL
era &e.a8!s să le ar!ce "e "ăm>tB c!rio6itatea
"!#lic!l!i se trasforma $tr.! setimet m!t &e ,roa6ăD
Î tim" ce A<#ar co#oraB asisteţii săi a&!a! c!
sfiţeie #!căţile &e careD Î acest tim"B co"il!l mer,ea
"e ca#l! ca ! ec)ili#rist şi co#ora "ri s"atele coliei
st>coase "e careB ca să a8!,ă la oiB tre#!ia să o
$co8oareD *e altfelB am i6#!tit să.l 6ăresc $ momet!l
c>& se asc!&ea s!# (eşmitele lar,i ale asisteţilor
(eiţi să.l a8!te "e A<#ar să $(ie co"il!l cio">rţitD
Asisteţii se "itea! şi asc!&ea! #!căţile &e care s!#
(eşmiteB #ă,>&!.le $ işte #!6!are secrete făc!te
"etr! asemeea ori,ială folosiţăD ?ăiat!l "rofita &e
această mişcare "etr! a se $ti&e "e 8osB asc!s &e
tr!"!rile com"licilorL a"oi a8!toarele l!i A<#ar se
$&e"ărta! #r!scB c>& maestr!l făcea ,est!l ma,ic ce
is!fla (iaţaI Î cli"a !rmătoareB ! alt com"liceB aşe6at
&e cealaltă "arte a st>ciiB &es"ri&ea f!iaB ce că&ea
&i o! "e "ăm>tD
666
Tot!l se &esfăş!ra at>t &e #ie $c>t m.am 8eat să.i
s"! l!i A<#ar că i.am $ţeles tr!c!lD *arB "e &e altă
"arteB ! "!team să.l las să crea&ă că mă $şelaseD Aşa
căB &!"ă şe&iţăB c>& e.am aşe6at $ 8!r!l foc!l!iB am
atacat acest s!#iect "e to!l !!i "rofesioistD Îl
felicit c! căl&!răB isist>& as!"ra m!ltor &etalii ce
arată că mae(ra $mi este c!osc!tă şi s!#liie6 calitatea
ritm!l!iB ce.l $m"ie&ică "e s"ectator să răs!fle şi să
reflecte6eD A<#ar ! !mai că ! "rotestea6ăB &ar are
iteli,eţa să s!r>&ă şi să.mi m!lţ!mească "etr!
com"limetele făc!teD Im"asi#ilitatea l!i $mi &ă c!ra8!l
să mer, mai &e"arte şi să.l $tre# &acă $ tim"!rile mai
(ec)i fac)irii folosea! aceeaşi te)icăDDD ca#l!rile
eeGist>& &itot&ea!aD A<#ar s!r>&e &i o! şi "etr! că
$i $ţelesesem tr!c!lB acce"tă să.mi (or#ească &es"re el
$ mo& &esc)isD Preci6ea6ă căB "etr! s!s"esia
ori6otalăB este &e.a8!s să ai o sim"lă f!ieL sforicica
fiă ecesară "etr! a ri&ica f!ia cea al#ă era făc!tăB
"e (rem!riB &i fire &e "ăr $m"letiteD Rest!l K a&ică
&etaliile &e eGec!ţie K &e"i&ea &e a&a"tarea la tere şi
&e "ersoalitatea ma,icieilorD *e eGem"l!B m!lţi &itre
ei se folosea! &e.! coş mareB ce $,ă&!ia !şor să se
sc)im#e #!căţile &e care c! #ăiat!l Erecostit!itF a.
&eseoriB $ acest sco"B era folosit ! frate ,eamă al
cel!i E&is"ăr!tF "e f!ieD
Î sc)im#!l acestor cofi&eţeB $i eG"lic l!i A<#ar
c>te(a tr!ca8e folosite "e sceele teatrelor &e m!sic.)all
"etr! a se o#ţie efecte asemăătoareB el se arată foarte
iteresat &e aceste &e6(ăl!iri "ri(itoare la arta ma,ică
occi&etală şiB c!cerit &e siceritatea meaB mă co&!ce
">ă la ! )am#ar aflat $ a"ro"iereB !&e $şi "ăstrea6ă
rec!6itaD
A8!s aiciB A<#ar scoate &itr.! c!făr &e răc)ită o
mică estra&ă &e a"roGimati( ! metr! &o!ă6eci "e "atr!6eci
&e cetimetri şi $altă &e maGim!m trei6eci &e cetimetriD
A"oi eGtra,e &i morma!l &e o#iecte ! fel &e sca!
metalicB "e care şi.l "ri&e s!# (eşm>tD Îmi atra,e
ateţia as!"ra !ei ti8e artic!late care trece "ri m>eca
sa &rea"tăD A"oi se a"leacă &i o! s"re c!făr şi scoate
! t!# metalic &e a"roGimati( ! metr! l!,imeB #ie
cam!flat $ #am#!sD
5alsul <am<us este fiGat (erticalB iser>&!.se $tr.o
,a!ră a micii estra&eD
ţele, !&e (rea să a8!,ăD Am a!6it (or#i&!:se ade:
sea &es"re această te)ică il!6ioistăB &ar :am asis&a&
nicio&ată la eaC $ faţa meaB $ acest )am#ar &itr:un sa&
indian1 fac-irul se (a ri&ica $ aerB &ar arăt>&!.mi
i,eioasele sale tr!ca8eI A<#ar $mi s"!e căB &e o#iceiB
$l a8!tă să se $alţe &oi asisteţiL ac!m el are e(oie &e
o f!ieB mi.o arată c! "ri(ireaB i.o a&!c şiB la "or!ca
l!iB o trec "este o ,ri&ă aşe6ată c)iar &eas!"ra oastrăD
A<#ar a"!că cele &o!ă ca"ete ale f!iei şi se ri&ică "ri
forţa #raţelorD A8!s la ! metr! &eas!"ra estra&eiB
itro&!ce ca"ăt!l ti8ei &i m>eca &rea"tă $tr.o ,a!ră a
#am#!s!l!iD Tot acest ara8amet este &est!l &e
a"roGimati(B &ar f!cţioea6ăI A<#ar "are că stă s!s"e&at
$ aer &eas!"ra estra&eiB fără ca cie(a să "oată #ă!i
eGisteţa &is"o6iti(elor metalice ce.l s!sţiD Îl a"la!&B
s"otaB şi.l a8!t să se eli#ere6e &i a"arat!l &e
le(itaţieD
tre A<#ar şi mie se aşte o a&e(ărată stimă
"rofesioală şi o mare "rieteieB el $mi mărt!riseşte că a
fost cotactat &e !!l &itre "rieteii mei ma,iciei &i
?om#a7B care l.a! r!,at să mă "rimească aşa c!m tre#!ieB
rei(et>& "etr! mie miracolele le,e&are ale f!iei
i&ieeD Ce ateţie &elicatăI
Pasioat &e "erformaţele acest!i "resti&i,itator c!
$făţişare &e fac)irB răm> c! el mai m!lte 6ileB tim" $
care $mi (or#eşte &es"re $ce"!t!l carierei sale şi &es"re
(iata sa &e ma,icia $ această ţară misterioasă şi $
care toate limitele s!t &e"ăşiteD Ca m!lţi &itre
cofraţii săi &i s!#cotiet!l i&iaB A<#ar a $ce"!t
să.şi eGerse6e taletele $ ca#aretele &i oraşele mariB
imit>&!.i ser(il "e il!6ioiştii e!ro"eiD Îm#răcat $
fracB scotea "or!m#ei fl!t!r>& #atic!ri m!lticoloreD
C!r>&B a $ţeles că $ acest ,e ! se mai "!tea face
imic o! şi că era "rea mare coc!reţaD Î sc)im#B &i
&is"reţ sa! s!"erstiţieB ici !!l &itre ri(alii săi
i&iei ! rel!ase "roce&eele il!6ioiste tra&iţioaleB
care.i fac "e sătei să aler,e la ser#ările "o"!lare sa!
$i atra, "e t!riştii ce (i &e la mari &e"ărtări ca să
asiste la aceste miracoleD
A<#ar $mi s"!e o m!lţime &e amă!te &es"re "roce.
&eele il!6ioiste tra&iţioale &i ţara saD Îmi arată cea
mai #!ă meto&ă "etr! a reali6a E,ermiaţia s"otaăFD
Acest miracol foarte im"resioat $ce"e "ri "re6etarea
!ei oale "lie c! "ăm>tB aşe6ată "e ! scă!elD Fac)ir!l
$i "!e "e cei &e faţă să cercete6e #ie o săm>ţăB "e
care o $fi,e a"oi $ "ăm>t!l &i oalăD Aco"eră oala c! o
">6ă ,roasă şi s"!e c>te(a c!(ite ma,iceD A"oi &ă la o
"arte ">6aC &i "ăm>t a a"ăr!t o t!l"iă $altă &e
c>ţi(a cetimetriB ce are "e ea &o!ă.trei fr!6eD A<#ar
reia o"eraţia &e la $ce"!tC &e &ata astaB &i "ăm>t se
$alţă ! a&e(ărat co"ăcelD Cei &e faţă s!t !l!iţiD 0i
tot!şiB !.i (or#a &ec>t &e o ram!ră &e ma,)ierB "e care
ma,icia!lB mascat o cli"ă "ri mai"!larea ">6eiB o
scoate c! a#ilitate &i ci,ătoare şi o $m"l>tă re"e&e $
"ăm>t!l &i oalăD *acă această mae(ră este #ie făc!tăB
il!6ia e "erfectăD
c!făr!l &e răc)ităB A<#ar ţie şi o s!"er#ă sc>&!ră
"liă &e c!ieB "e care $să ! o mai foloseşteD Acest
!măr ! mai are ici o că!tare &e c>& toată l!mea sa!
a"roa"e toată l!mea ştie că ,re!tatea cor"!l!i se
re"arti6ea6ăB $ c)i" firescB "e toate c!ieleB aşa&arB
c>& c!iele s!t !meroaseB (>rf!l lor se af!&ă $ "ielea
fac)ir!l!i &oar foarte "!ţiD *emostraţia ar &e(ei
"rime8&ioasă &acă sc>&!ră ! ar a(ea "e ea &ec>t
6ece:&o!ăs"re6ece c!ieD O sc>&!ră o#iş!ităB $ care s!t
#ăt!te !ele l>,ă altele foarte m!lte c!ieB $i "oate
$,ă&!i eGec!tat!l!i să s!sţiă "e ">tec!l să! ,re!tatea
!!i s"ectator ce stă $ "icioareD Căci ,re!tatea
s!"limetară ! se cocetrea6ă $tr.! si,!r "!ctB ci
se re"arti6ea6ă "e toată s!"rafaţa tr!"!l!i l!,it "e
sc>&!răD Păcat că această &emostraţieB ce.i
im"resioea6ă $tot&ea!a "e s"ectatoriB este tre"tat
"ărăsităB "ri ea &is"are $că ! sim#ol ma,icD
'ers!l "e 8ăratec coti!ă să fie ! s"ectacol foarte
a"reciat &e s"ectatoriD A<#ar $i c!oaşte toate
s!#tilităţile şi $mi "ro"!e să $cerc e! $s!mi această
"erformaţăD Primesc c! et!6iasmD A8!tat &e asisteţii
săiB fac)ir!l sa"ă ! şaţ l!, &e &oi metri şi 8!mătateB
lat &e ! metr! şi a&>c cam &e &o!ă6eci &e cetimetriD
A"oiB tim" &e o 8!mătate &e 6iB "re,ăteşte 8ăratec!lB
ar6>& ! amestec sa(at &e leme &e &iferite &iametreD
C>& &r!m!l ica&escet este ,ataB A<#ar $mi face
!ltimele recoma&ăriD
"rim!l r>&B s"!e elB tre#!ie să am ,ri8ă să !
"ăşesc "e 8ăratec mai m!lt &e &o!ă ori c! acelaşi "icior
şi să (e,)e6 caB &e fiecare &atăB să răm> $ cotact c!
8ăratec!l mai "!ţi &e ! sfert &e sec!&ăD Î fel!l
acestaB la#a "icior!l!i "oate să a#soar#ă o "arte &i
căl&!ra coţi!tă $ 8ăratec $aite ca lem!l
ica&escet să com"ese6e această "ier&ere caloricăD
A<#ar se !ită c! ateţie la "icioarele mele şi le şter,e
c! ,ri8ăB "etr! ca ! c!m(aB &atorită tras"iraţieiB să
mi se li"ească &e "iele (reo aşc)i!ţă careB l!>& focB
să.mi "ro&!că (reo ars!răD Î tim" ce face aceste
"re,ătiri i&is"esa#ileB el $mi s"!e că re,retă că
la#ele "icioarelor mele ! a! o "iele #ătătorită şi
8e,oasăB ca a fac)irilor ce "ractică mers!l c! "icioarele
,oaleD Aceasta costit!ie o i6olaţie at!rală s!.
"limetarăD Î for!l me! iteriorB re,ret că "ort
$călţămiteB ca orăşeiiB şi $mi frec c! s"aimă "ielea
ete&ă şi sesi#ilă a "icioarelorD
9ăratec!l este aco"erit &e ! strat &e ce!şăB care
are rol!l &e a ate!a ars!ra foc!l!iD A<#ar $mi cere să
re"et $ mite ,est!rile "e care le (oi face şi.mi
"or!ceşte să.mi al!, &i ,>& orice teamăD *e fa"tB !
mă simt &eloc $ si,!raţăD Tre#!ie să mer, re"e&eB
res"ir>& "!teric şi s!r>6>& ca şi c!m m.aş &e"lasa "e o
f>şie &e "ăm>tD S!t ,ataD A<#ar se arată at>t &e
$cre6ătorB $c>t calm!l şi si,!raţa sa $mi "otolesc
$&oielileD Îaite6 şi fac cei "atr! "aşi ca "ri (isD N!
simt imicD Am i6#!titI
i m!lţ!mesc &i tot s!flet!l ,)i&!l!i me! "etr! a:
ceastă &emostraţie reali6ată fără ici ! tr!ca8 şi răm>
,>&itor $ faţa eGtraor&iarei rec!"erări a acest!i
feome "!r fi6ic &e către !ii escroci &i &omei!l
"araormal!l!iB care.l "re6ită ca "e ! miracol c! tot!l
&eose#itD 'ai m!lte secte şi ,!r!.!l lor l.a! ales c)iar
ca "ro#ă iiţiaticăD
666
La sf>rşit!l călătoriei mele $ I&iaB am a(!t
"rile8!l să (ă& c>ţi(a fac)iri ce.şi făcea! &emostraţiile
$ ca&r!l !ei ser#ări reli,ioaseD U!l &itre ei tră,ea o
trăs!ră c! a8!tor!l a (reo 6ece sforicele "rise &e "ielea
s"atel!i c! işte c>rli,eD N! se (e&ea ici ! sem &e
&!rereD *ar cel mai m!lt m.a !imit o &emostraţie ce.i
foarte o#iş!ită "e aceste melea,!riC ! fac)ir stătea o
6i $trea,ă $ "o6iţia Elot!sFD C>& se &!cea să.şi facă
a#l!ţi!ileB $şi "ărăsea "o6iţia sim#olică şi se ri&ica c!
!ş!riţăB fără să simtă ici cea mai mică &!rere şi fără
să se $m"leticeascăD *eşi ac!m "ot mer,e "e 8ăratec sa! mă
"ot $ălţa $ aer ca A<#arB ! (oi fi icio&ată $ stare
să am s!"leţea acest!i fac)ir ec!osc!tD Petr! mieB
această &emostraţie temerară este mai !l!itoare &ec>t
f!ia !rcătoareD Fiecare c! miracolele sale###
0 1+ 0
,ANGPA4
AU
CAIRURGUL CU M INILE G4ALE
Priete!l me! C)arles Peille trem!ră &e emoţieD *!"ă
at>tea s"eraţe $şelateB e6ităriB $&oieliB iată.lB $
sf>rşitB $ sala &e o"eraţie a l!i Ta,"aoB $ "li cetr!
al oraş!l!i 'ailaD Folosi& &re"t "reteGt starea sa &e
o#osealăB am ţi!t să.l $soţescB $ realitateB el are
e(oie &e s"ri8i!l me! mai m!lt &i "!ct &e (e&ere moral
&ec>t fi6icD Cacer!l &e "acreas &e care s!feră $seamă
"etr! el "ră#!şirea t!t!ror "roiectelor "rofesioaleB
fără să mai (or#im &e s!feriţele fi6ice le,ate &e această
#oalăD *i fericireB C)arlesB care este ! 6iarist
străl!citB face "arte &itre #ola(ii ce (or să l!"teB
ref!6>& i&eea !!i sf>rşit ireme&ia#ilD 0i tot!şiB
!ltim!l scaer făc!t la Paris es&e descura2an&#
*ar C)arles are $cre&ere $ (i&ecătorii fili"ie6iD
C! &oi ai $aiteB sosise aici să facă ! re"orta8 &es"re
a(ioaele c! #ola(i (eiţi &i l!mea $trea,ă să ,ăsească
la aceşti c)ir!r,i mirac!loşi o !ş!rare şi "oate c)iar
(i&ecareaD At!ciB C)arlesB 6iarist!l &omiat &e raţi!eB
"rimise ! "!teric soc emoţioalD Asist>& la o"eraţiile
"racticate &e c)ir!r,ii fili"ie6i fără ici ! istr!met
asc!ţitB ci &oar c! m>iileB tot sistem!l să! lo,ic s.a
"ră#!şitD C)arles s.a co(is că aceşti c)ir!r,i ci!&aţi
a(ea! "!terea să.şi af!&e m>iile $ tr!"B trec>& "ri
"ieleB ca să scoată t!moarea sa! "iatra şi să $c)i&ă
"la,a $ aşa fel $c>t să ! răm>ă &ec>t o cicatrice
foarte micăB a#ia (i6i#ilăD C)arles $mi c!oaşte
sce"ticism!l faţă &e feomeele "araormaleB &arB &i oes.
titate itelect!ală ţie să mă &!că să asist la o"eraţia
sa şi să afle care e "ărerea mea &e il!6ioistD Î cele
c>te(a $t>liri ale oastre e.am le,at $tr.! fel careB
&ate fii& tristele $m"re8!rări &e ac!mB mi se "are $că
şi mai emoţioatD ?ie$ţelesB m.am stră&!it să.l co(i,
să ! $tre"ri&ă această călătorieB tem>&!.mă &e o
o#oseală i!tilăD *ar tot!l a fost 6a&aricD Iată.mă &eci
aiciB o#ser(>& ce se "etreceD
O ifirmieră $m#răcată $ al# termiă &e "re,ătit masa
&e o"eraţieD *>&!.şi m!ltă im"ortaţăB ea $ti&e "e masă
! cearşaf imac!lat fiGat c! elasticeD Tot!l este &e o
c!răţeie im"eca#ilăD Aceeaşi atmosferă &e foarte mare
c!răţeie &omeşte &e altfel şi $ )otel!l !&e am &escis
ac!m trei 6ileD Acest )otel c! "atr! stele a"arţie
c)ir!r,!l!i Ta,"aoD Aici se mă>că #ie şi "ersoal!l e
foarte stilatD /ră&iile &i 8!r s!t "lie &e "oe6ieD
Toate aceste co&iţii "ar a fi cotri#!it la ameliorarea
săătăţii l!i C)arles şi !riaşa sa s"eraţă $i &ă "!teri
oiD Are aer!l că se simte mai #ie şi şi.a eG"rimat
&oriţa &e a face c>te(a "lim#ări "ri "arcB i.a re(eit
"ofta &e m>care ceB la ParisB $l "ărăsiseD 0iB mai alesB
(or#eşte &es"re !ele "roiecteB ,>&i&!.se &i o! la
(iitorD
Stăm şi aşte"tăm $ sala l!mioasă $ care c!r>& se
(a &esfăş!ra o"eraţiaD Iată că itră Ta,"aoB !rmat &e !
asistetD 3estit!l (i&ecător e $m#răcat $tr.o cămaşă
al#ăD 'ic şi ,rasB $ (>rstă cam &e şai6eci &e aiB el
afişea6ă o #oomie care.ţi &ă $cre&ereD C! s!r>s!l "e
#!6eB Ta,"ao (ie să e str>,ă m>a şi $l co&!ce "e
C)arles s"re masa &e o"eraţieD Asistet!l $l a8!tă "e
"riete!l me! sa se &e6#race ">ă la #r>! şi să se $ti&ă
"e s"ateD Î tim"!l acestaB Ta,"ao cos!ltă &osar!l
me&ical al #ola(!l!i ca "etr! a.şi (erifica "ro"ri!l
&ia,osticD Ta,"ao şi asistet!l să! se aşa6ă $ s"atele
l!i C)arles $ aşa fel $c>tB &i loc!l !&e mă afl!B !
mai (ă& &ec>t 8!mătatea &e s!s a tr!"!rilor lorB rest!l
fii& asc!s &e masă şi &e cearşaf!l ce co#oară ">ă $
"odea#
Ta,"ao $ti&e m>iile &eas!"ra !!i li,)eaşB
asistet!l ia o sticlă &e "lastic şi $i toară "e m>ii !
lic)i& icolorB eB &esi,!rB alcool "etr! &e6ifectareD
C)arles !rmăreşte toate aceste "re,ătiri c! mare iteresB
$ ceea ce mă "ri(eşteB sta! emişcatB &ar ! sca" &i
oc)i ici ! ,est al (i&ecător!l!i şi al asistet!l!i
să!B a(>& toto&ată aer!l !l!it al t!rist!l!i care cre&e
$ miracoleD
Ta,"ao eG"lorea6ă c! m>iile ">tec!l l!i C)arlesD El
$şi "lim#ă &e,etele făc>& mici mişcări saca&ateB ca
"etr! a simţi mai #ie "artea ce tre#!ie tratatăD Faţa $i
este "liă &e ,ra(itateD *eo&atăB &itr.o si,!ră mişcareB
m>a st>,ă "are că se af!&ă a&>c $ ">tec!l
"riete!l!i me!B m>a &rea"tă se a"ro"ie &e cea st>,ăB
cele &o!ă m>ii "ar a se l!"ta $ iterior!l căr!rilorD
?r!sc ţ>şeşte s>,ele ce c!r,e "e "iele şi se răs">&eşte
"este totB a8!,>& la cearşafD Ta,"ao eGtra,e &i "artea
$s>,erată ! fel &e maţ #ălosB l!, &e (reo 6ece
cetimetriB &ar ! "are m!lţ!mitB "!e maţ!l $tr.! (as
şi $şi (>ră &i o! m>iile $ "la,ăD C)arlesB stoicB
&esc)i&e oc)ii mariB ca "etr! a.şi $c!ra8a (i&ecător!lD
*!"ă "!ţi tim"B c)i"!l l!i Ta,"ao se l!miea6ăC ac!m el
ţie c! (>rf!l &e,etelor &e la m>a st>,ă o mică sferă &e
care $c)isă la c!loare "e care o aşa6ă $ (as c! ! aer
&e &e"liă m!lţ!mireD Oc)ii l!i C)arles sc>teia6ăD
Asistet!l se ,ră#eşte să tam"oe6e s>,ele şi să ştear,ă
coştiicios ">tecele $s>,erat al "riete!l!i me!D
Ta,"ao $şi ţie m>iile "e &esc)i&erea mirac!loasă făc!tă
$ tr!"B str>m#>&!.se ca şi c!m ar &e"!e ! efort !riaşD
A"oi $cet $şi ri&ică m>iile &e "e "artea o"eratăD Pe
"iele se 6ăreşte o mică tăiet!ră l!,ă a#ia &e cici sa!
şase cetimetriD O"eraţia s.a termiatD 3i&ecător!l $l
a8!tă "e o!l să! o"erat să se ri&ice şi mă ia &re"t
martorC o"eraţia a re!şit &i "liD C)arlesB $fricoşat şi
c!riosB $mi ">&eşte atit!&ieaD S!r>& şi $l felicit "e
Ta,"aoL C)arles "are ac!m foarte #!c!rosD El $i
m!lţ!meşte c)ir!r,!l!i c! et!6iasmB se $m#racă &i o! şi
mă co&!ce s"re ieşireD
Iată ! ca6 &e coştiiţăD Oare ce tre#!ie să facJ Să
s"! a&e(ăr!lJ Tot!l ! e &ec>t o $şelătorieDDD 0i $că
cea mai cr!&ă $şelătorieC aceea care &ă s"eraţe &eşarte
şi "rofită &e sesi#ilitatea #ola(!l!iD Ta,"ao este la
fel &e #! "resti&i,itator ca şi cei mai mari artişti ai
,e!l!iD Am !rmărit #ie toate &etaliile te)ice ale
"retisei o"eraţiiD *arB &acă l.aş fi &emascat $ "li
fla,rat &elict &e $şelătorieB ar fi !rmat ! sca&al
$,ro6itor şi mai ales aş fi s"!l#erat !ltimele s"eraţe
ale l!i C)arlesD Am "referat să ! s"! imicB căci $
me&iciă s!t #iec!osc!te efectele mirac!loase ale "la.
ce#o.!l!iC a!tos!,estia "o6iti(ă a&ă!,ată la ! tratamet
$ care #ola(!l cre&e c! tărie "oate "ro&!ce (i&ecareaD
Am (ă6!t foarte #ie mae(ra efect!ată &e Ta,"aoD
*!"ă ce şi.a arătat m>iile ,oale $ momet!l c>& cerceta
6oa afectatăB el a "!s m>a st>,ă "e ">tec!l l!i
C)arlesB "refăc>&!.se că $cearcă să treacă "ri "ieleD
Toată ateţia sa "ărea că se cocetrea6ă as!"ra acestei
mişcăriB &arB $ tim"!l ăstaB el l!a $cet m>a &rea"tă &e
"e a#&ome!l #ola(!l!i şi se a"leca $cet $ s"atele
meseiD Î acest mometB asistet!l se a"ro"ia &e maestr!
li"i&!.şi #raţ!l st>, &e #raţ!l &re"t al l!iD Părea
foarte atet la mişcările c)ir!r,!l!iB &arB $ realitateB
"rofita &e această "o6iţie "etr! a "!e $ m>a
(i&ecător!l!i ! ,)emotoc ci!&atB alcăt!it &itr.! maţ
&e aimal ce a(ea $ el s>,e &e #o! şi o "i"otă &e raţăB
tot!l le,at "erfect c! ! fir re6istetD *e fa"tB e!
c!oşteam &iaite acest accesori! secret căciB la ParisB
c! ! a $ !rmă &ă&!sem $ (ilea, mae(rele !!i
(i&ecător fili"ie6 (eit să facă o &emostraţie "!#lică
asemăătoareB i6#!tisem să.l "ri& $ fla,rat &elict &e
$şelăci!e $ momet!l c9nd lua un as&fel de ,)emotocD
'i.a fost &e.a8!s să.l a"!c &e m>ă $aite &e a "!e
,)emotoc!l "e ">tecele #ola(!l!iD
Ta,"ao are o at>t &e mare eG"erieţă şi $&em>are
$c>t ! i.am &esco"erit mae(ra &ec>t &atorită !ei
foarte !şoare cris"ări a &e,et!l!i mic &e la m>a &rea"tăB
si,!r!l elemet ce tră&a "re6eţa !!i o#iect asc!s $
"almăD A aşe6at ,)emotoc!l "e ">tec!l l!i C)arlesB am
(ă6!t c!mB &!"ă aceeaB &e,etele m>iii st>,i i.a!
al!ecat s!# m>a &rea"tăB s"ăr,>& c! o !,)ie asc!ţită
mic!l maţ !m"l!t c! s>,eD P>tec!l #ola(!l!iB a"ăsat c!
toată "!terea &e m>iile (i&ecător!l!iB forma ! fel &e
li,)eaş at!ral "li &e s>,e şi c! celelalte i,re&iete
coţi!te &e ,)emotocD A fost &e.a8!s ca Ta,"ao să.şi
af!&e &e,eţele $ elB $&oi&!.leB "etr! a &a il!6ia
!ei "ătr!&eri ma,ice $ a&>cimeD A a(!t (icleia să
scoată mai $t>i maţ!lB ca şi c!m ar fi fost (or#a &e !
li,amet alteratB "i"ota aco"erită &e s>,eB scoasă c! a
&o!ă mişcareB "!tea foarte #ie să treacă &re"t t!moarea
ce "ro&!sese #oalaD Îaite ca asistet!l să tam"oe6e
s>,eleB Ta,"ao şi.a a"ăsat c! "!tere !,)ia asc!ţită "e
"ielea #ola(!l!iB $tr.o mişcare &e &!.te.(ioB făc>& o
6,>riet!ră "e o l!,ime &e (reo cici cetimetriD
Nai(itatea s"ectatorilor &esă(>rşea il!6iaD
*!"ă Eo"eraţieFB C)arles s.a simţit c! a&e(ărat $tr.o
formă mai #!ăD Era co(is că e (i&ecat şiB &!"ă trei
6ileB e.am $tors $ FraţaD C!m am a8!sB am telefoat
!!i "riete c)ir!r, s"eciali6at $ cacerB care a rămas
!l!it &e "o(estirea meaD *!"ă "ărerea l!iB C)arles
"ier&!se ! tim" "reţios ref!6>& c! "atr! l!i $aite
c)imiotera"ia şi ira&iereaB &ar mai "!tea fi sal(atB &acă
acţioa re"e&eD *ar cre&iţa #ola(!l!i $ (i&ecările
fili"ie6e era at>t &e "!tericăDDD *!"ă trei l!iB am
aflat &e moartea l!i C)arles Peille#
666
Eram )otăr>t mai m!lt ca oric>& să &emasc şarlataia
(i&ecătorilor fili"ie6iD Am or,ai6at ! cicl! &e cofe.
riţe.s"ectacol itit!lat De la ilu/ie la %ara%si-*l*gie#
Îcercam să &emostre6 "!terea &e s!,estie a $şelătorilor
&i &omei!l "araormal!l!iC o#iecte răs!cite sa!
&e"lasateB mese rotitoareB (i6i!i eGtraretiieeB
tele"atie şi mai ales c)ir!r,ie făc!tă fără istr!meteB
c! m>iile ,oaleD *!"ă o &emostraţie s"ectac!loasă &e
o"eraţie $ maiera fili"ie6ăB eG"licam s"ectatorilor
toată mae(ra şi &esc)i&eam &e6#aterileD Nă&ă8&!iam căB $
acest felB (oi i6#!ti să co(i, ! !măr c>t mai mare &e
oamei să ai#ă $cre&ere $ me&icia oficialăD
U!l &itre cei mai im"ortaţi re"re6etaţi ai săiB
"rofesor!l 3ilaiB şef!l ser(ici!l!i &e c)ir!r,ie
re"aratorie &e la s"ital!l ?o!cica!t &i ParisB a (eit să
mă (a&ă şi să mă felicite "etr! eer,icele mele l!ări &e
"o6iţie "ri(itoare la s!#iectele "araormaleD Ne.am
$m"rieteit şi am )otăr>t să cola#orămB asocii&
ree&!carea m>iii c! "resti&i,itaţia &e #a6ăD *!"ă c>te(a
l!iB 9acM!es C)acel l.a ales "e "rofesor!l 3ilai ca
i(itat &e ooare la emisi!ea sa 'arele Eşic)ierD Am>&oi
$mi "ro"!ea! să arătB "etr! "rima oară la tele(i6i!e $
gr*s %lan1 o o"eraţie făc!tă fără istr!meteB c! m>iile
,oaleB eGact c!m o "ractică (i&ecătorii fili"ie6iD
Petr! ca il!6ia să fie c>t mai mareB am )otăr>t să mă
mac)ie6 $ aşa fel $c>t să ! fi! rec!osc!tD
Il!6ioist!l 4eri 'a7ol a "rimit să.mi ser(ească &re"t
asistetB fii& şi el mascat şi la fel &e ,re! &e
rec!osc!t ca şi mieD Emisi!ea a(ea loc $ &irect şi !
era $,ă&!ită ici o ,reşealăD Oficiam $tr.! &ecor ti"ic
asiatic şi "rofesor!l 3ilai cometa Eo"eraţiaFB
itro&!c>& o otă &e !mor meită să &esti&ă atmosferaD
Re6!ltat!l e.a &e"ăşit s"eraţeleB ! e.a rec!osc!t i.
mei şi toată l!mea a cre6!t $ realitatea fa"telorD
?ie$ţeles că ">ă la sf>rşit am &e6(ăl!it $şelătoriaD
E(i&etB această emisi!e a "!s ca"ăt 6#or!rilor "e care
le făcea! $ Fili"ie a(ioaele "lie c! caceroşi ce se
lăsa! $şelaţi &e (i&ecătorii &e aiciD
A! trec!t trei aiD Profesor!l 3ilai a m!ritB $tr.o
6iB s!ccesorii săi a! "rimit (i6ita !!i #ăr#at rot!8or
şi mic &e stat!răB foarte afa#ilB ce (eise la Paris să se
o"ere6e &e mala&ia l!i *!"!7treB #oală $,ro6itoare ce
afectea6ă m>iile şi ecesită o o"eraţie &e secţioare a
!or li,ameteB si,!ra meto&ă "ri care &e,etele $şi "ot
recă"ăta mo#ilitateaD Acest #ăr#at c! &e,etele $ţe"eite
era Ta,"aoD Petr! a re&a "reţioaselor sale m>ii
s!"leţeaB el a "referat să a"ele6e la c)ir!r,ia clasicăD
Ta,"ao a "!t!t coti!a astfel să.şi "ractice liiştit
reta#ila meserieD
Astă6iB (i&ecătorii fili"ie6i s!t mai &iscreţiD
Îcre&erea &e care se #!c!ra! a scă6!tD Î sc)im#B l!mea a
$ce"!t să (or#ească &i ce $ ce mai &es &es"re
(i&ecările mirac!loase o#ţi!te &e !ii (ră8itori
meGicaiD U!l &itre eiB EriM!eB foloseşte o te)ică
foarte im"resioatăC el "reti&e că $&e"ărtea6ă "ielea
&e "e s"ate şi că sc)im#ă o (erte#ră #ola(ă c! !a $
"erfectă stareI S7l(ie 'arolleB o
6iaristă (eită să mă c)estioe6e c! "ri(ire la acest
s!#iectB !.mi asc!ltăB &e fa"tB cometariile şi s!r>&e
c>& a!&e că e, "osi#ilitatea !ei asemeea o"eraţiiD Ea
e co(isă că EriM!e ! foloseşte ici ! tr!cB &e
altfelB recetB ea $săşi a fost o"erată &e elD *!"ă
o"eraţie se simte m!lt mai #ieD Cicl!l iferal ! se
o"reşte $căDDD
0 1. 0
URI GELLER
AU
MAE,RUL ,ELEQINE;IEI
Pe masă s!t $,rămă&ite o m!lţime &e li,!riB
f!rc!liţeB c!ţite şi c)eiD *esco"ăr re"e&e o li,!riţă c!
as"ect &iferitB "ier&!tă "ritre celelalteC $ "artea cea
mai fiă a co6ii are o !mflăt!ră aormalăB este eGact
,e!l &e &eformare ce se o#ţie &!"ă ce ai răs!cit !
o#iect metalic &e mai m!lte oriB ">ă a"roa"e să.l r!"iD
N! m.aş mira &acă Uri /eller (a l!a "etr! &emostraţie
tocmai această li,!riţăB &ar mae(ra ar fi "rea
,rosolaaI 0iB $ acest ca6B c!m (oi reacţioaJ
Sit!aţia mea e &elicatăD Îtr.a&e(ărB ! im"resar
(estit m.a i(itat să asist la această "rimă &emostraţie
făc!tă &e ma,icia!l israelo.america $ FraţaB
im"resar!l "ari6ia ţie să c!oască "ărerea meaB &ar mi.a
cer!t să fi! &iscretB i.am fă,ă&!it că ! (oi reacţioa
ime&iat şi că.mi (oi s"!e "ărerea mai t>r6i!B c>& (om fi
fără martoriD Am "rimit "etr! că #ă!iam că (oi "artici"a
la o şe&iţă itimăB aşa că mare mi.a fost !imirea c>& am
costatatB la sosireB "re6eţa !ei ec)i"e &e re"orta8
(i&eo $sărciate să filme6e mi!ile a!ţateD *acă (oi
costata (reo $şelătorie şi ! (oi s"!e imicB "re6eţa
mea (a acre&ita "retisa "!tere a l!i Uri /ellerD *acă $mi
(oi arăta &e6a"ro#areaB $mi (oi fi tră&at fă,ă&!ialaDDD
tim" ce "ri mite $mi trec asemeea ,>&!riB /eller
eG"lică celor (reo 6ece s"ectatori "re6eţi mo&!l $ care
a fost testat &e cei mai mari oamei &e ştiiţă americaiD
Tim" &e trei sfert!ri &e orăB $şi tot la!&ă "!terileB
s"!e că ! a $cetat să se $tre#e care e ori,iea
ca"acităţilor sale tele<ie6iceDDD c!(>t sa(at ce
&esemea6ă fiiţele ca"a#ile să mişte o#iectele la
&istaţă fără să le ati,ăD
/eller se )otărăşte să facă o eG"erieţăD Îmi cere să
ale, o li,!riţăD Ia! !a &i ar,it masi(B a#sol!t
itactă şi $mi s"! căB &acă i6#!teşte să l!cre6e c!
aceastaB "erformaţa sa mă (a im"resioa c! a&e(ăratD S"re
!imirea meaB /eller o acce"tă şi $mi cere să ţi &e "artea
sco#ită a li,!riţei $ tim" ce el o a"!că &e celălalt
ca"ătD Frec>& !şor metal!lB /eller coti!ă să.şi
"o(estească is"ră(ileC
K U!l &itre "rieteii mei cosmoa!ţi a !itat o ca.
meră "e l!ă şi $mi "ro"!e caB "ri "!terile meleB s.o
rea&!c "e "ăm>tDDD
ci!&a acestei eormităţiB a!&itori!l taceB fasciat
&e asemeea si,!raţăD Î ceea ce "ri(eşte li,!riţaB ea
! "re6ită ici ! fel &e sc)im#areD ?r!scB /eller o
ar!că "e masă şi &eclară=
0 Nu * sim& <ine %e aceas&a1 "*i ncerca cu al&a>
0i ia li,!riţa &eformată "e care o remarcasem la
$ce"!tI S!t e#! &e m>ie la ,>&!l că am 8!rat să
răm> m!tD Am c)ef să eG"lo&e6 şi să s"! t!t!ror că
li,!riţa aleasă este a"roa"e r!"tă &iaiteD 4otărăscB
tot!şiB să aşte"t sf>rşit!l &emostraţieiD
Ec)i"a &e la tele(i6i!e e filmea6ăD /eller şi c!
mie ţiem li,!riţa ca şi "e cea &e &iaiteB ma,icia!l
lasă $cet $ 8os ca"ăt!l a"!cat c! m>a &rea"tăB trec>&
!şor m>a st>,ă "este cetr!l li,!riţeiD Ceea ce am
"re(ă6!tB se $t>m"lăC li,!riţa se r!"e $ &o!ăD
K 3e&eţiB s"!e /ellerB s.a &e6ite,ratB fără să
&e,a8e căl&!răB "!teţi s.o ati,eţiB !.i &eloc cal&ăI
*acă ! ri"oste6B mă trasform $ com"liceD
K *aB fără să &e,a8e căl&!răB a(eţi &re"tateB e foarte
firesc să se $t>m"le astfel c! o li,!riţă ce era &e8a
$&oităD '.aş fi mirat foarte să se &e,a8e căl&!răD
Uri /eller mă stră"!,e c! "ri(ireaB iar !!l &itre
"rieteii săi a&a!,ăC
K *ar a făc!t ! l!cr! eGtraor&iarB căci ici măcar
.a atis.oI
0 Nu &eat!raţi fa"teleB s"! e!D *om!l /eller a
ţi!t li,!riţa c! m>a &rea"tă şi c!m a (r!tD E a&e(ărat
că &e.a#ia a atis.o c! m>a st>,ăB &ar oric!m această
m>ă ! a(ea alt rol &ec>t să a#ată ateţia "ri(itorilorD
Uri /eller sca"ără &e f!rieD *emistificarea mea $i
arată că s!t ! sce"tic co(isD Ac!m "ot să.mi ar!c
masca şi o fac $ c)i"!l cel mai s"ectac!losD P! m>a
&rea"tă "e cele &o!ă #!căţi &e li,!riţă rămase "e masă şi
s"!C
K 0i e! "ot să &e6ite,re6 metal!lB &ar s!t mai "!ter.
ic &ec>t tieD Ca să r!"i această li,!riţă "re,ătită
&iaiteB ai a(!t e(oie &e cicis"re6ece mi!teL mie $mi
a8!, trei sec!&e ca s.o fac să &is"ară c! tot!lDDD
n&r:a&e(ărB cele &o!ă #!căţi &e li,!riţă a!
&is"ăr!tD Uri /eller eGclamă=
K Eşti il!6ioistB ! am e(oie &e &!meata aiciI
Scoateţi.l afarăI
Stă">!l casei mă roa,ă isistet să ies şi $mi
re"roşea6ă că ! mi.am ţi!t fă,ă&!ialaD Îi atra, ateţia
că $mi s"!sese că e (or#a &e o mică $tr!ire itimăB
camerele &e tele(i6i!e efii& "re(ă6!te $ "ro,ramI
666
A!l !rmătorB /eller itră $ cotact c! c>te(a
"ersoalităţi im"ortate &e la tele(i6i!ea frace6ăD Pri
&emostraţii E!l!itoareFB el le co(i,e să.l "re6ite
$tre,ii Fraţe $ c!rs!l !ei emisi!i $ &irectD
Fără $&oială că aceasta (a fi seara $ care se (or
s"!e şi se (or scrie cele mai m!lte "rostii &i toată
istoria a!&io(i6!al!l!i )eGa,oalDDD C)eile &e la maşiă
se răs!cesc fără să le ati,iDDD U ceas stricat $ce"e să
f!cţioe6eDDD Seci &e mii &e teles"ectatori o#ţi acelaşi
re6!ltat la &istaţăDDD E &e.a &re"t!l mirac!losI
că o &atăB Ele,e&aF trasformă tot!lB &ar realitatea
este c! tot!l altaD *e fa"tB ce s:a n& m%la&F
Te)ica &e răs!cire a !ei c)ei ! cere "rea m!ltă
a#ilitateC este &e.a8!s să a#aţi "ri(irea s"ectatorilorB
$&re"t>&.o s"re ! ,est c! tot!l ao&iD *acă ţi se &a!
mai m!lte tr!se &e c)eiB te "refaci că e6iţi să re"ere6i o
c)eie ce are o ,a!ră &est!l &e mare ca să.ţi "ermită să
itro&!ci $ ea ca"ăt!l !ei alte c)eiB care să acţioe6e
ca o ">r,)ieD Iei c)eia &itr.o altă tr!să şi o itro&!ci
!şor $ ,a!răB "ri(i& către o a treia tr!să "e care o ţii
$ m>a st>,ăD C! m>a &rea"tă li"ită &e tr!" răs!ceşti
c)eiaB $ tim" ce c! m>a st>,ă arăţi teles"ectatorilor o
c)eie itactăD Aceste mişcări ! ecesită &ec>t c>te(a
sec!&eD Păstre6i $ m>a &rea"tă tr!sa $ care se află
c)eia răs!cită şi arăţi "!#lic!l!i c)eia "erfect &rea"tăD
Re(ii a"oi la c)eia &i m!ia st>,ăD Î tim"!l ăstaB iei
c! m>a &rea"tă c)eia răs!cită şi o arăţi s"ectatorilorD
P!i ! &e,et &e la m>a st>,ă "este "artea răs!cită şi o
freci !şorD Îtorci $cet c)eiaD 3ă6!tă &itr.o "arteB ea
"are că se răs!ceşteD O "!i "e masă sa! $ m>a !!i
s"ectator s"!>&C
K Pri(eşteB c)eia coti!ă să se răs!ceascăDDD
S"ectatorii $şi fiGea6ă "ri(irea "e c)eieD Tot
"ri(i&B li se "are că &isti, o mişcare &e răs!cire şi
această il!6ie o"tică facilitea6ă a!tos!,estiaDDD
*acă eşti isesi#il la co&iţioarea "si)olo,ică şiB
$că şi mai m!ltB la ritm!l &emostraţieiB "etr! că t!
$s!ţi foloseşti aceste "roce&eeB (e6i l!cr!rile aşa c!m
s!t $ realitateD E (or#a &e o mică mae(ră şi de m!ltă
şmec)erieD Asemeea &emostraţii ar tre#!i să răm>ă $
&omei!l !mor!l!i şi al s"ectacol!l!iD
Uri /ellerB $că &e la itrarea sa $ st!&io!l &e
tele(i6i!eB cere să se istale6eB $ faţa l!iB !
rece"tor martorB ceea ce $i $,ă&!ie să (erifice
"rim."la!rileD /eller cercetea6ă l!cr!rile "re,ătite "e
masăD Asta $i &ă tim" să răs!cească "e asc!s o c)eie &e
maşiă şi ! c!ier &e metalB "e care le asc!&e s!# o
,răma&ă &e alte o#iecteD A"oi !.i mai răm>e &ec>t caB la
momet!l "otri(itB să le alea,ă &i ,răma&ăD
această searăB Uri /eller ! se m!lţ!meşte să răs!:
cească c)eiD El ia !!l &i ceas!rile ce i s:a! a&!sB !
ceas (ec)iB care ! mai mer,e &e m!ltC $l ţie $ m>ă şiB
miracolI ceas!l $ce"e să mear,ăD Teles"ectatorii .a! &e
!&e să să ştie că ceas!l ! este com"let scos &i !6 şi
că "oate f!cţioa &i o!B tim" &e &o!ă sa! trei mi!teB
&acă ,răsimea c! care este !s mecaism!l se $căl6eşte la
cotact!l c! m>aD *i efericireB ceas!l se o"reşte
re"e&eB ca şi ceas!rile teles"ectatorilor ce s.a! ,ră#it
să telefoe6e şi să a!ţe tele(i6i!ea că /eller
i6#!tiseB "ri mic!l ecraB să le "!ă ceas!l $ stare &e
f!cţioareI Ceasoricarii eG"erţi &eclară cate,oric că
m!lte ceas!ri (ec)i "ot f!cţioa &i o!B "etr! ! tim"
foarte sc!rtB &acăB "ri mai"!lareB ,răsimea ce !,e meca.
ism!l ceas!l!i se $căl6eşteD
n %lus1 %rin 2*cul legii numerel*r mari1 s:a
&emostrat $că &e m!lt căB &i cele &o!ăs"re6ece sa!
cicis"re6ece milioae &e teles"ectatori "re6eţi $ faţa
tele(i6oarelorB cel "!ţi &o!ă s!te &e "ersoae "ot să
costate tocmai at!ci că ! ceas cosi&erat stricat a
$ce"!t să mear,ă sa! că ! o#iect metalic "ersoal este
răs!citB fa"te ce ! f!seseră o#ser(ate mai $aiteD Ac!mB
a(alaşa &e a"el!ri telefoice creşte şi &i alte
moti(eDDD
Ea se &atorea6ă i6olării "si)olo,ice a at>tor oamei
şi !ei &oriţeB !eori im"erioaseB &e a face să se
(or#ească &es"re tieD
ceea ce "ri(eşte ceas!rileB orice ma,icia se
foloseşte şi &e o altă şmec)erieD Asc!lt>& #ătăile !!i
ceas (ec)iB el (erifică mai $t>i &acă acesta "oate fi
făc!t să mear,ă &i o!B "etr! c>te(a mi!teD *acă
re6!ltat!l e "o6iti(B el aşa6ă ceas!l "e ! iel tr!cat
"re(ă6!t c! o "lăc!ţă ma,eti6atăB care #loc)ea6ă mişcarea
acelor ceasoric!l!iD 'a,icia!l $i "!e "e s"ectatori să
costate că ceas!l ! mer,eD A"oi scoate ma,et!l
sc)im#>& "o6iţia &e,etelorB eGec!tă c>te(a "ase
Ema,eticeF şi &ă ceas!l !!i s"ectatorD Tr!c!l a re!şitB
ceas!l a $ce"!t &i o! să mear,ăI Această &emostraţie
este foarte s"ectac!loasăD
666
n 198+1 tim"!l "erioa&ei sale &e l!cr! $ FraţaB
Uri /eller $şi m!lti"licăB folosi& toate "rile8!rileB
im"resioatele sale eG"erieţeD Pre6etat !!i 6iarist
sa! !ei "ersoalităţi &i s)oT.#i6B el $i cere c)eile &e
la maşiă sa! &e la a"artamet şi le răs!ceşte "ri meto&a
eG"!să mai $aiteD *acă efericit!l ! are alte c)ei şi
! "oate să.şi "orească maşia sa! să itre $ casăB
/eller e m!lţ!mitC $c!rcăt!ra $ care se află E(ictimaF
sa este "etr! el cea mai #!ă reclamăD A &o!a 6i tot
Paris!l (a fi la c!ret c! cele $t>m"lateD Î6estrat c!
! simţ asc!ţit al im"ro(i6aţiei şi c! ! a"lom#
remarca#ilB Uri /eller ştie să "rofite &e toate
sit!aţiileD
Dar a "eni& &im%ul ca l!mea să reacţioe6e şi m!lţi
6iarişti $şi "ro"! să &ea $ (ilea, "roce&eele folosite
&e Uri /ellerD La "ost!l E!ro"e NX 1B Fierre ?ellemare $şi
arată $că o &ată oestitatea itelect!ală reali6>& o
emisi!e $ tim"!l căreia ! "retis me&i!m face să se
s"ar,ă la &istaţă lăm"ile electriceD Re6!ltatele s!t
!l!itoareC !meroase a"el!ri telefoice mărt!risesc
re!şita eG"erieţeiD S!# im"!ls!l me&i!m!l!iB s!te &e
#ec!ri se s"ar, la &istaţăD Pierre ?ellemare &e6(ăl!ie
tr!c!lC e o mistificareB me&i!m!l să! ! are ici o
"!tereD S.a &o(e&it că &acă a!ţi ce(aB orice şi oric!iB
o#ţii $tot&ea!a c>te(a re!şiteD EG"licaţiile acest!i fe.
ome s!t !meroase şi ţi &e &omei!l &e acti(itate al
"si)olo,ilor şi al "si)iatrilorD
La r>&!l să!B P)ili""e ?o!(ar& $l i(ită "e Uri
/eller la emisi!ea sa coti&iaă &e la RDTDLD şi mă c)eamă
să asist şi e!D C>& a8!, $ st!&ioB (ă& c!m cole,!l me!
se m!ceşte să &il!e6e işte leşie "!să $tr.! li,)eaşD
Co(is că Uri /eller foloseşte ! "ro&!s c)imic s"ecialB
el cre&e că $l "oate cotracaraB o#li,>&!.l să se s"ele
"e m>ii c! acest amestecD Cola#oratorii l!i ?o!(ar& $şi
mai a&!c amite şi ac!m c>t &e ,re! mi.a fost să.l co(i,
că te)ica !tili6ată &e "retis!l ma,icia era c! tot!l
alta şi m!lt mai sim"lăD
Tot!şiB $ c!rs!l acelei emisi!i /eller ! i6#!teşte
să răs!cească !!l &i o#iectele metalice "re6etateD
P)ili""e
?o!(ar& mă $trea#ă &acă s!t $ stare să fac o
asemeea răs!cireD Ra7mo& *e(osB !!l &itre
i(itaţii.(e&etă &i acea 6iB ale,e o mică c)eie &e maşiă
şi mi.o &ăD Fac c! m>a &rea"tă c>te(a mişcări &eas!"ra ei
şi c)eia a"are răs!cităD Ai m>a st>,ă $c)isăD Uri
/eller ca&e $ c!rsă şi $mi cere să &esc)i& "!m!lD E ,olD
*e fa"tB această mişcare costit!ie o meto&ă foarte
eficietă &e a a#ate ateţia "ri(itorilor $ sco"!l &e a
mă "!tea &e#arasaB c! cealaltă m>ăB &e accesori!l secret
folosit $ "resti&i,itaţie "etr! a o#ţie asemeea
răs!ciriD Uri /eller se $f!rieD P)ili""e ?o!(ar&
8!#ilea6ăD
/eller sc)im#ă &omei!l şi "ro"!e c>te(a eG"erieţe
&e tele"atie folosi& &esee sim"leD P)ili""e ?o!(ar&
c)eamă ! Es!"ra(e,)etorFD Î le,ăt!ră c! astaB tre#!ie să
costat că $ aceste $m"re8!rări se face a"el la
"ersoa8ele cele mai &!#ioaseD Î sc)im#!l !ei s!me &e
#aiB aceşti oamei K sim#ol!ri ale oestităţii K &e"!
mărt!rie că .a! o#ser(at ici ! fel &e tr!ca8D *ar oare
"ot ei să &esco"ere &acă cie(a trişea6ăJ Ei ! a! ici
c!oştiţele şi ici eG"erieţa ecesare "etr! a "!tea
o#ser(a ce(a s!s"ectD Ei costată ceea ce E(ă&C
re6!ltat!lB ! tr!ca8!lD 0i astfelB c! s!flet!l $m"ăcatB
acre&itea6ă a&eseori tot fel!l &e "o(eşti le,ate &e
"ara"si)olo,ic
ES!"ra(e,)etor!lF c)emat ac!m face ! &ese "e o foaie
"e care o ţie $ m>ă $ aşa fel $c>t /eller să ! "oată
(e&ea a#sol!t imicD Acesta re!şeşte tot!şi să re"ro&!că
&ese!lD Toată l!mea e !l!ităD NimeiB e(i&etB ! s.a
,>&it la ceea ce se $t>m"la $ s"atele
Es!"ra(e,)etor!l!iFD Î ca#iet!l te)icieilorB &es"ărţit
&e oi "ritr.o !şă c! ,eam!riB se află ! i&i(i& $
(estă &e "ieleB străi &e ec)i"a &e la RDTDLDB (eit c!
Uri /ellerD *i loc!l $ care se aflăB el (e&e c! !ş!riţă
&ese!l făc!t &e Es!"ra(e,)etorF şi "oate trasmite
"riete!l!i să! iformaţiaB folosi& ! co& &e ,est!ri
&iaite co(eitD Le atra, ateţia celor ce asistă la emi.
si!e şi res"ecti(!l &om este somat să iasă afarăD
P)ili""e ?o!(ar& cere să facă el $s!şi eG"erieţa şi
la sfat!rile mele &eseea6ă ţi>& foaia s!# masăD *e &ata
astaB Uri /eller se $şală com"let şi ref!6ă c!
#r!talitate să coti!e eG"erieţeleB s"!>& că
e$cre&erea oastră este ia&misi#ilăD
/eller ! re!ţă la &emostraţiile sale "!#liceB care
! se #!c!răB &e altfelB &e ! "rea mare s!ccesD
Im"resarii ma,icia!l!iB al căr!i se&i! se află la
/ee(aB or,ai6ea6ă coferiţe.&emostraţii "e scee mariB
ca "atioar!l &i acest oraşD Re6!ltat!l eG"erieţelor
este me&iocr! şi ! face &ec>t să.i $tărească "e
cotestatari $ cre&iţa lorDDD
La ParisB Uri /eller &ă &o!ă s"ectacole la r>& la T)
&re de l'Eur*% eB &i "iaţa Clic)7D *ar s"ectacolele s!t
&e"arte &e a fi ! tri!mfD Î fiecare seară sala e "e
8!mătate ,oalăD L!mea aştea"tă răs!cirea !or o#iecte &e
metalB &ar acest !măr ! se află $ "ro,ramD 0e&iţa
$ce"e "ri "roiectarea !!i film ce la!&ă meritele
maestr!l!iD A"oi /eller face c>te(a &emostraţii &e
"se!&otele"atie c! &eseeB folosi&!.se &e ! com"lice
aşe6at $ "rimele r>&!ri care.i com!ică forma acestor
&esee "ri "o6iţia m>iilorD 'ă a"ro"ii &e acest i&i(i&
şi $i &esco"ăr !şor mae(releD
/eller "re6ită a"oi o altă eG"erieţăC se lea,ă la
oc)i şi $i cere !ei &oame să se !rce "e sceăD Răm>>&
le,at la oc)iB el $şi "ro"!e să s"!ă ce c!loare a!
)aiele acestei s"ectatoareB aşe6ată $ s"atele l!iB $
f!&!l sceeiD *ar ! i6#!teşteD Face o o!ă $cercare c!
o altă "ersoaăB &ar &ă ,reş şi &e această &atăD Stă "e
,>&!ri &acă tre#!ie să mai coti!e şi $ cele &i !rmă
&eclară că (a $cerca această (i6i!e eGtraretiiaă
"etr! !ltima oarăD Îmi s"! că &!"ă toată această
te(at!ră ar fi momet!l să re!şeascăB &ar mă $tre# c!m (a
faceB căci ! "oate să com!ice c! com"licele să!D Î
acest mometB el $şi scoate #r!sc le,ăt!ra &e "e oc)i şi
s"!eC
K N!B ! merită să mai $cercB ! (oi i6#!tiI Sa!
"oateDDD
/eller $şi "!e &i o! le,ăt!ra "e oc)iB sim!lea6ă !
!ltim efort şi s"!e corect care e c!loarea )aielorD Sala
e et!6iasmatăD
ceea ce mă "ri(eşteB a&mir fel!l $ care şi:a scos
le,ăt!ra &e "e oc)i tim" &e c>te(a sec!&e "etr! a re"era
,est!rile com"licel!i să!B &>& $ acelaşi tim" im"resia
că a #eeficiat &e ,raţia !ei #r!şte (i6i!iD Î 8!r!l
me!B ma8oritatea s"ectatorilor afirmă că ! şi:a scos
le,ăt!ra &e "e oc)i ici o cli"ăD Ce "!#lic mi!at>
P!#lic!l israelia ! (a a(ea această ai(itateD
Ultima sa re"re6etaţie $tr.! teatr! se (a sol&a "ri
"lecarea masi(ă a s"ectatorilor $ tim"!l s"ectacol!l!iD I
s.a itetat c)iar şi ! "roces &e escroc)erie "e care l.a
"ier&!t şi a tre#!it să ram#!rse6e "reţ!l #iletelorD
Tre#!ie să s"!em că israelieii şti! c! cie a! &e.a
faceB căci /eller a $(ăţat ma8oritatea tr!c!rilor
frec(et>& c! asi&!itate cerc!l &e "resti&i,itaţie &e la
Tel A(i(I Preşe&itele cerc!l!iB Eita AialloB a trimis
către ma8oritatea 6iarelor mari &i l!me o scrisoare
l!,ăB $ care s"!ea c>t era &e şocat &e folosirea
ecistită a tr!c!rilor "e care le &e6(ăl!ise ele(!l!i să!
ai $ şirD Această iformaţie s.a a&ă!,at altor
sca&al!ri "ro(ocate &e acest ,ei! al #l!f!l!i
"ara"si)olo,icD
666
*itre toţi 6iariştii care l.a! &emascat "e Uri
/ellerB P)ili""e (*u"ard es&e cel care "a e3%rima cel mai
<ine l*gica 7nd*ielil*r sale %rin&r:un manifes& 7n
*%&s%re/ece %unc&e1 %u<lica& la 22 n*iem<rie 198+ 7n
5rance:*ir=
EYA "ro(ocat la &istaţă !ele feomee semalate "ri
telefo O&ar ecotrolatePD
RA %us 7n funcţi!e c>te(a ceas!ri (ec)iB
str>,>&!.le $ m>ii Ofeome c!retB "ro(ocat "ri
#r!sca $căl6ire a !soriiPD
YA făc!t eG"erieţe tele"atice mai m!lt sa! mai "!ţi
re!şiteB c!m am făc!t şi oi toţiD
YA &eclaşat !ele feomee care a! coti!at a"oi si.
,!re OJP m!lt tim" &!"ă $ce"!t!l eG"erieţeiD
YS.a arătat foarte eer(at ori &e c>te ori i se cerea
să se lase cotrolat &e ! "ortărel sa! &e ! sa(atD
YLa fiecare $tre#are care.l "!ea $ $c!rcăt!răB a
răs"!s "ri clasica form!lă &e &esc!ra8areC V*acă ! mă
cre&eţiB $tre#aţi.l "e &om!l X din IdneIS Nsau de la
L*ndra sau din Aus&*nO#
Y'er,e &itr.o ţară $ alta s!sţi>& că $ ţara $
care a fost $aite a a(!t ! s!cces !riaşD OÎ A,liaB a
(or#it &es"re o &emostraţie făc!tă la Sor#oaIP
R ?n tim"!l !ei &emostraţii re!şite &e răs!cireB
făc!tă s!# oc)ii !!i 6iaristB a folosit ! "roce&e! &e
&i(ersi!e #ie c!osc!t &e il!6ioiştiB "roce&e! ce
costă $ a cere ! al &oilea o#iect $ tim" ce.l
mai"!le6i "e "rim!lD
Y*is"!e &e toate a,ilităţile ma!aleB "rec!m şi &e
toată "rice"erea "resti&i,itatorilor "rofesioiştiD
YN! se &!ce icăieriB icio&atăB fără ! ,r!" al căr!i
et!6iasm iteresat este eer(at şi a căr!i "re6eţă este
!eori s!s"ectăD
YCie ştie &acă ! c!m(a a!miţi V$soţitoriW !.l
iformea6ă "ri !&e sc!rte sa! "ritr.! "roce&e! &eri(at
&i cel folosit c! s!ccesB tim" $&el!,atB &e '7r şi
'iros<aJ
YFeomeele a!ţate se "ro&!c foarte rar şi icio&ată
at>t &e com"let şi &e co(i,ător c!m s.a s"!sD Pream#!l!l
făc!t &e Uri /eller "etr! a a(erti6a "!#lic!l că ! este
$tot&ea!a $ stare &e ,raţie şi că sce"ticism!l celor
&i 8!r $i &imi!ea6ă "!tereaB arată &i "li fra,ilitatea
&emostraţieiD EsteB &e altfelB ! cerc (iciosD N! ai
&re"t!l să te $&oieştiD *acă te $&oieştiB &ar!l să!
&is"areD *acă &ar!l să! &is"areB ! (e6i imicD 0i &acă !
(e6i imicB te $&oieştiDDD
YComerciali6area a(asată a feome!l!i OcărţiB
&isc!ri etcDP $l "lasea6ă "e Uri /eller $ cate,oria
"esioarilor l!i ?ar!m ZDDD[D
YLa Uri /eller şi la oameii ce.l $soţesc am o#ser(at
o teamă şi o "aică $ fata cotra6icerilor K mai ales a
celor (eite &i "artea il!6ioiştilor "rofesioişti KB ce
! se "oate eG"lica &ec>t "ri frica &e a !.şi "ier&e
$aite &e (reme o mare s!rsă &e (eit!riD
Y*acă !eori răs!cirea li,!rilor se reali6ea6ăB
eGistă tot!şiB $tot&ea!aB o e"otri(ire $tre i(el!l
ri&icat al am#iţiilor şi caracter!l &eri6ori! al
reacţiilor "si)olo,ice ale l!i /eller şi ale oameilor
săiD
Y*e ce oare "!terea sa se eGercită mere! !mai as!"ra
aceloraşi o#iecteJ Nici ! "oate fi (or#a &e #ile &e metal
mişcătoareB &e (ali6e ce (i si,!re &e la NeT Uor< sa! &e
&ar!l !#ic!ităţiiI
Y*e ce oare ieriB $aite c)iar ca el să se fi ,>&it
să.şi lase6e a"el!l "e !&ele RDTDLDB işte
Vcores"o&eţiW a! telefoat ca să &eclare că ceas!rile
lor (ec)i a! $ce"!t &itr.o &ată să mear,ăJ
YÎ meci!l &itre Fraţa şi /ermaia a &at !
"roostic care s.a &o(e&it a fi c! &esă(>rşire fals ZDDD[F
PăcatB căci /eller e ! om sim"aticD *e ce oare (rea
să treacă &re"t ! me&i!mB c>& este ! at>t &e #!
ma,iciaJ *e ce ! i se s"!e că $cre&erea şi ai(itatea
a!B ca şi ştiiţaB limitele lorJ
*!"ă at>tea &emistificăriB Uri /eller "ărăseşte
FraţaD *isc!l să!B &e8a im"rimatB ! mai e comerciali6atD
Recita c!(ite #i#lice "e fo& &e coralăD Asc!lt>&!.l
atetB #ola(ii !rma! să.şi re,ăsească săătateaDDD
666
Aii trecD Uri /eller $şi coti!ă s"ectacolele "ri
l!meD Î m!lte ţări el trece &re"t ! il!6ioist oestB
&ar $ m!lte altele este cosi&erat maestr!l tele<ie6iei
şi al tele"atieiD *e aici &ec!r,e (>6area masi(ă a
cărţilor sale şi a(alaşa &e cos!ltaţii "ri(ateD Uri
/eller face a(ereD
C! toate asteaB cosi&eram că $ Fraţa el este
&efiiti( &iscre&itat şi $mi ima,iam că (o,a sa e !
feome $&e"ărtatB ce ! e mai "oate im"resioaD Aşa că
răm> !l!it c>&B $ 1@52B 'ic)el Polac $mi telefoea6ă ca
să.mi "ro"!ă să "artici" la !a &i !ltimele sale
emisi!i tele(i6ateB *re"t!l la răs"!sB $ care (rea să
cosacre o l!,ă sec(eţă l!i Uri /ellerD Iată că PolacB
careB "etr! mieB este ! cam"io al &emistificăriiB
cre&e $ /ellerI El $mi "o(esteşte c!mB c! c>ţi(a ai $
!rmăB a rămas fasciat &e o &emostraţie a maestr!l!iD Îmi
s"!e că o li,!ră s.a răs!cit s!# oc)ii l!iB fără ca
imic să o a"eseDDD
C! oca6ia lasării !ei oi cărţiB Uri /eller i.a
"ro"!s l!i 'ic)el Polac să (iă să facă o serie &e
&emostraţii $ &irectD I.am eG"licat l!i Polac "!ct!l
me! &e (e&ere şi risc!rile &e a fi ri&icolD Sa&aricI
'ic)el Polac (reaB $că o &atăB să costate de "isu
"!terile l!i /ellerD Îmi "ro"!e să ! iter(i &ec>t la
sf>rşit!l emisi!iiB "re6eţa mea "!t>& să 8ee6e forţa
me&i!mică a i(itat!l!i să!D Î tim"!l &emostraţieiB (oi
sta asc!s $tr.o $că"ere retrasă şi (oi !rmări
eG"erieţele "e ! tele(i6orD S!t &e acor&B &ar ii &a!
&om!l!i Polac c>te(a sfat!ri "etr! ca tetati(a sa să
fie mai cre&i#ilăC să.i s"!ă l!i Uri /eller să se
&e6#race $aite &e emisi!eB să.i cercete6e )aiele şi să
iter6ică "re6eţa "rieteilor sa! a "a6icilor săi "e
"lato!D *om!l Polac !.mi (a !rma ici !!l &i sfat!riD
6ilele &e &iaitea emisi!iiB 'ic)el Polac "oartă o
l!,ă co(ersaţie telefoică c! Alai C!iotB "reşe&itele
Asociaţiei 0tiiţă şi Il!6ioism şi mare cotestatar al
"araormal!l!iD 'ic)el Polac ref!6ă c! $că"ăţ>are să.l
ai#ă "ritre i(itaţii săiB &eoarece ! (e&e la ce ar
"!tea folosi "re6eţa saB &at fii& că elB 'ic)el PolacB
este $ stare să &esco"ere si,!r o e(et!ală escroc)erieD
Îcă o &atăB !!i re&actor &e tele(i6i!e $i este frică să
! &imi!e6e "!terile O$ măs!ra $ care ele "ot eGistaP
i(itat!l!i să! (e&etă "ri "re6eţa !or sce"tici
otoriiD Î sc)im#B "oteţialii i&i(i6i cre&!li s!t
#ie(eiţiD 0i a"oiB tre#!ie să se ,>&ească la a!&ieţă#
De al&fel1 d*mnul P*lac 7i s%une lui Alain Cuni*&=
K 3om face eG"erieţeB $cerc>& ca ele să re!şeascăB
"etr! că s!t foarte s"ectac!loaseD
Cu &rei /ile aite &e faimoasa emisi!e *re"t!l la
răs"!sB !a &itre secretarele l!i Polac $mi telefoea6ă
şi:mi mărt!riseşte că este m>)ită &e meţierea acestei
emisi!iD Ea ! cre&e a#sol!t &eloc $ tele<ie6ia
"racticată &e Uri /eller şi (rea să.mi &ea o iformaţieC a
(i6ioat ! re"orta8B filmat $ 9a"oiaB $ care /eller
r!"e $ &o!ă o crosă &e ,olfD Ea $mi s"!e că "e ecra !
se (e&e &ec>t că a"!că crosa aşe6ată "e o masă "ritre
alte 6eci &e o#iecte metaliceB că o ţie #ie c! m>iile
şi că o mişcă &e s!s $ 8osD *eo&ată crosa se r!"e şi cele
&o!ă #!căţi ca& "e masăD /eller are "reteţia că a r!"t
crosa $ &o!ă "ri "!terile saleD Această &emostraţie a
fost reali6ată "etr! ! s"ectacol tele(i6atB fără să se
facă ici cea mai mică (erificare ştiiţifică şi este c!
e"!tiţă să (e6i "e ecra &acă crosa era &e8a tăiată sa!
!D Sce"tica secretară $mi mai s"!e că !!l &itre
i(itaţi (a fi ! "asioat 8!cător &e ,olfC 6iarist!l
La&islas &e 4o7osB care $şi (a a&!ce croseleD Îi m!lţ!mesc
&omişoarei "etr! aceste iformaţii "reţioase şi mă
,ră#esc să ia! măs!rile ce se im"!D
l c*n&ac&e/ imedia& %e Ge*rges Pro!stB "reşe&itele
Aca&emiei &e 'a,ieB societate "ari6iaă ce fa#rică im"re.
sioate a"arate &e "resti&i,itaţie şi tot fel!l &e
accesorii c! efecte s"eciale folosite $ teatr! şi
ciemato,rafieD /eor,es mi.a fost cole, &e st!&eţie şi
mi.a &e(eit c! tim"!l ! foarte #! "rieteB el acce"tă
să $cea"ă "e &ată fa#ricaţiaB "etr! a reali6a la tim"
,a&,et!l &e care am e(oieC o crosă &e ,olf care se r!"e
$cetB fără ici ! tr!ca8 a"aretDDD
&imieaţa emisi!iiB /eor,es $mi a&!ce crosaD Ce mi.
!at o#iectD Este &e.a8!s să a"eşi "e ! #!to secret şi
(e6i c!m ti8a cetrală se &eformea6ă c! $cet!lB ">ă c>&
a8!,e să forme6e ! !,)i &e trei6eci &e ,ra&eD Îmi (a fi
&e folosD
Ca n&r:un film de s%i*na21 in&ru 7n s&udi*urile
(u&&es:C-aum*n& %rin&r:* %*artă asc!să şi.l $t>lesc "e
asistet!l $sărciat să mă "rimeascăB acesta mă co&!ce
re"e&e şi &iscret $tr.! salo !&e (a tre#!i să aşte"t
">ă c>& (a (ei momet!l iter(eţiei meleD
Iată că $ce"e ,eeric!lD A"oiB emisi!eaD Pri(esc
ecra!lD *eşi a! trec!t at>ţia aiB Uri /eller ! s.a
sc)im#at &elocC (or#ele şi tr!c!rile sale a! rămas
aceleaşiD Ne "rosteşte iar c! (ec)ile sale mici!iD
'ic)el Polac $i cere fa"teD Î afară &e "re6etarea
film!l!i 8a"oe6B $ care r!"e crosa &e ,olfB /eller face
&o!ă eG"erieţeD Aşe6at la o masăB el "!e $ mişcare ac!l
!ei #!soleD Este ! fleac "etr! cie are "e ,e!c)i !
ma,etB &ar c!m imei .a cercetat )aiele l!i Uri
/ellerDDD A"oi ia o li,!riţă şi se aşa6ă $ mi8loc!l !!i
gru% de c*%ii# ?n s%a&ele %ara(a!l!i alcăt!it &e micile
ca"ete #lo&eB "oate trişa c!m (reaD Este c! a&e(ărat ca o
,l!măD Se $toarce s"re 'ic)el Polac şi $&ră6eşte să.i
arate li,!riţa !şor răs!cităD Reali6ator!l emisi!ii se
m!lţ!meşte să remarce că torsi!ea este !şoară şi că eG"e.
rieţa ! este foarte semificati(ăB &ar ! ifirmă &emo.
straţiaD
asc!6ătoarea meaB fier# &e m>ieD Emisi!ea se
a"ro"ie &e sf>rşit şi 'ic)el Polac tot !:mi cere să
iter(iD U!l &itre asisteţi a!ţă c! (oce tare că mă
afl! $ camera &e aşte"tareD Polac mi se a&resea6ăB
s"!>&!.miC
K A)I 'a8aGI N!.i e(oie să (iiB "etr! că /eller ! a
făc!t mare l!cr!D
La aceste c!(iteB mă re"e&B $i &a! la o "arte "e cei
&oi asisteţi care (or să mă o"rească să itr! $ st!&ioB
ia! microfo!l ce.mi este $tis &e i,ier!l &e s!et şi
a8!, "e "lato! ca ! &ia(ol ce ţ>şeşte &i asc!6ătoarea
saD
n &rei minu&e1 e3%lic care sun& dedesu<&urile aces&ei
mascara&e şi $mi il!stre6 (or#ele "ri fa"teD 'ai $t>iB
mă aşe6 $ faţa mesei "e care se află #!sola şi fac să
&e(ie6e ac!lB aşa c!m făc!se /ellerD Pritre alte
accesoriiB a&!sesem &i fericire şi ! ma,etD /eller (e&e
roş! &e m>ieD Îce"e să stri,e că folosesc ! ma,etB
#ie$ţeles că &acă ar fi fost cotrolat $ acest momet
al emisi!iiB ! s.ar mai fi ,ăsit imic as!"ra l!iD A"oiB
cer !!i s"ectator să $m"r!m!te o crosă &e ,olf &e la
La&islas &e 4o7os şi să mi.o a&!căD OTre#!ie să "reci6e6
că $aitea emisi!ii secretara cea #ie(oitoare acce"tase
să se &!că să "!ă crosa mea tr!cată "ritre cele ale
6iarist!l!iB iar e! i.o arătasem acest!i s"ectatorB
s"!>&!.i să mi.o a&!că c>& (oi cere !a la $t>m"lareDP
Reali6e6 r!"erea croseiD Uri /eller a"recia6ă această
&emostraţie $ calitate &e eG"ertD Î tim" ce Polac
cometea6ă cotro(ersaB /eller se a"ro"ie &e mie şi $mi
şo"teşte e,le6eşteC
K Ce formi&a#ilă crosă &e ,olfI Cie a făc!t.oJ
i răs"!& c! iroie=
K S!t si,!r că (ă iteresea6ăB (.ar "!tea folosiDDD
/eller se "reface că ! a!&e şi a&a!,ăC
K 0tiţi care e &ifereţa &itre &!mea(oastră şi mineF
C!m ri&ic &i !meriB Uri /eller "reci6ea6ăC
0 Cinci/eci de mili*ane de d*lari>
i răs"!&=
K *aB &ar ! a(em aceiaşi "rieteiD C!m $&ră6iţi
să.i co(i,eţi "e oamei că "!teţi acţioa la &istaţă
as!"ra cel!lelor caceroase şi să "rimiţi #ai "en&ru
as&aF
n&r:a&e(ărB $tr:! ca"itol &i o!a sa carte se
(or#eşte &es"re această "retisă "!tereD /eller se
m!lţ!meşte să s!r>&ă şi ! s"!e imic#
La termiarea emisi!iiB 'ic)el Polac "ăstrea6ă ostal.
,ia li,!rii r!"te "e (rem!ri s!# oc)ii l!iD 'itea sa
raţioalistă "are că mai este $că $s!fleţită &e (is!l
tele<ie6ieiD Fără $&oialăB aceasta e lat!ra sa
"racticăDDD
666
*!"ă acest e"iso&B am lasatB $m"re!ă c! 4eri ?roc)B
"rofesor &e fi6ică la Ui(ersitatea &i NisaB o "ro(ocare
"ri miitel O;1D1-B co& S E TB $ ser(ici!l oficial al
Ui(ersităţii &i NisaPB oferi& ! milio &e fraci Os!mă
"ro"!să &e 9acM!es T) o&orB cercetător la Ui(ersitatea
&i ?r!GellesP oricărei "ersoae ca"a#ile să &o(e&ească
cea mai mică "!tere "araormalăD *eocam&atăB $ ci!&a
6ecilor &e &osare "re6etate şi a m!ltor eG"erieţe
reali6ate $ la#oratorB milio!l este $ coti!are
&is"oi#ilD *acă Uri /eller (rea să coc!re6e este
#ie(eitD
Sa! "oate că !.i "asă &e aceşti #aiJ El "rofită $
coti!are &e "e !rma cre&!lilor &i toată l!meaD C>şti,ă
at>t &e m!lţi #ai $c>t $şi "ermite să facă "rocese
costisitoare celor care.l cotra6icB "reti6>& că aceştia
$i #area6ă &r!m!lD Aşa s.a $t>m"lat $ Statele Uite c!
9ames Ra&iB ! il!6ioist care a a(!t c!ra8!l să scrie
a&e(ăr!l &es"re Uri /ellerD Sistem!l 8!&iciar america
$,ă&!ie $să !!i reclamat #o,at să "!ă "ie&ici "ărţii
a&(erse mai "!ţi #o,ateB c)iar &acă aceasta are &re"tateD
Î FraţaB climat!l e alt!lC 8!ris&icţia oastră $l o#li,ă
să &o(e&ească a!te&ici&a&ea %u&eril*r sale#
Aşa st>& l!cr!rileB a(et!rile 8!&iciare ale
maestr!l!i tele<ie6iei e re6er(ă s!r"ri6e "itoreştiD Î
*aemarcaB &e eGem"l!B o oarecare Elsa LorreiB &i
Co"e)a,aB l.a &at $ 8!&ecatăD Elsa a &eclarat
8!&ecător!l!i &i ţara sa că $ momet!l $ care la
tele(i6or se "re6eta &emostraţia ma,icia!l!i ea făcea
&ra,oste c! amat!l eiD *eo&ată a a!6it că se a!ţăC
EAteţieI U o#iect metalic ce se ,ăseşte as!"ra
&!mea(oastră se (a r!"eDDDF
0i Elsa s!sţieaB c! a(ocaţi şi &osareB că sterilet!l
&e metal s.a &eformat #r!sc s!# forţa c!(itelor ma,iceD
C>& şi.a &at seama &e astaB era "rea t>r6i!C &!"ă c>te(a
să"tăm>i &e la ici&etB me&ic!l ei i.a cofirmat că este
$sărciatăD *omişoara Lorrei a făc!t reclamaţie
$m"otri(a si,!rei "ersoae careB &!"ă "ărerea saB era
răs"!6ătoare &e această $t>m"lareC Uri /ellerD *ar
tri#!al!l i.a res"is "l>,ereaB cosi&er>& că "ro#a
care ar &o(e&i le,ăt!ra &itre ca!6ă şi efect ! a fost
f!ri6atăD
*e ce să ! ţiem seamă "etr! (iitor &e remarca#il!l
eGem"l! &e lo,ică iraţioală &at &e această &ae6ăJ *!"ă
a"ariţiile sale $ "!#licB Uri /eller ar "!tea fi ac!6at
că a "ro(ocat toate &eformările "e care le s!feră
o#iectele &e metalC acci&ete &e m!căB maşii $ "aăB
"ră#!şirea !ei sc)ele sa! a tri#!elor &e "e sta&ioaeDDD
La !rma !rmeiB &acă are c! a&e(ărat aceste "!teri
eo#iş!iteB tre#!ie să.şi as!me şi coseciţeleDDD
0 1E 0
R4(ER, TA@RIN
0l
CO'UNICAREA CU 'ORAII
Ca fiecare să"tăm>ăB &a! o raită "e la #iro!l
SDODSD ParaormalD Trie6 scrisorileB ote6 !merele &e
telefo la care tre#!ie să s! şiB mai alesB cercete6
&osarele cele mai iteresateB acelea "etr! care mă (oi
&e"lasa la faţa loc!l!iD *e &ata astaB mă aştea"tă o
casetă (i&eoD Ea a fost &e"!să &e ! oarecare Ro#ert
=a(riB care şi.a lăsat şi cartea &e (i6ităB "e care s!t
scriseB c! ştersăt!ri ce &eotă o mare er(o6itateB
!rmătoarele c!(iteC E*ra,ă &om!leB aceste ima,ii mă
!m"l! &e s"aimăD Aş &ori să şti! care e "ărerea &!mea.
(oastrăDDDF Fa"t!l mă itri,ă şiB c!m &is"! &e "!ţi tim"
li#erB "! ime&iat caseta $ ma,etosco"D
Tim" &e c>te(a mi!teB ecra!l răm>e e,r!D 'ă $tre#
&acă ! c!m(a e o farsăD *eo&atăB a"are ! fel &e "ată ro.
t!&ă şi al#ăD Ea se &eformea6ă $cetB $soţită &e !
m!rm!r ci!&at şi s!r&D Cam &!"ă ! mi!tB "ata se
micşorea6ă &i ce $ ce mai m!ltB ">ă ce &is"are c!
tot!lD O &iscoti!itate a ima,iiiB ra"i&ăB &ar foarte
(i6i#ilăB mă face să mă ,>&esc că e (or#a &e ! mota8D
*!"ă c>te(a mi!teB a"are o fi,!ră al#ă şi sla# cot!ratăD
/!ra i se mişcă şi a!& o (oce ca(eroasăC
K N!.ţi fie teamăDDD 3rea! să.ţi s"! &oar că mă simt
foarte #ie aiciDDD Î 6i!a $ care mă (ei $t>liB (ei
c!oaşte şi t! această fericireDDD
'aca#ra "ro"a,a&ă "etr! fericirile "ara&is!l!i mă
face să $ţele, "e loc ce re"re6ită această $re,istrare
(i&eoDDD E (or#a &e o trascom!icareC o!ă (oca#!lă a
s"iritism!l!i mo&er "etr! a &efii relaţia cato&ică c!
s"iriteleD
Prim!l 6iar care a făc!t ! re"orta8 il!strat c!
foto,rafii as!"ra acest!i s!#iect la mo&ă es&e @##D#
Caseta (i6ioată le f!sese "re6etată &e "ăritele
Fra\ois ?r!eB ! a"ostol foarte me&iatic al acestei
cre&iţeD Î foto,rafiiB se (e&ea! $ c)i" clar "ersoae
"retis &is"ăr!te &>& sfat!ri mem#rilor (ii ai familiei
lorD Fra *is i gel1 direc&*rul @##D#.!l!iB $cercase la
! momet &at să mă co(i,ă să (i6ite6 la#orator!l (i&eo
K sit!at la L!Gem#o!r, K !&e f!seseră reali6ate
$re,istrărileD *ar 6a&aricB căci a&e"ţii acestei
cre&iţe ref!6aseră cate,oric orice (i6ită şi a f*r&i*ri
%e aceea a !!i il!6ioist &emistificatorI E(i&etB
atit!&iea lor ! era &e at!ră să mă $tărească $ i&eea
!ei reale com!icări c! morţii "ri iterme&i!l !!i
ma,etosco"D
,elef*n &!.i l!i Ro#ert =a(riB $i "o(estesc toate
acesteaB ca să.l fac să $ţelea,ă #ie eGi,eţele mele c!
"ri(ire la cotrol!l ri,!ros al co&iţiilor &e
$re,istrareD Iterloc!tor!l me! "are 8eat şiB ">ă la
sf>rşitB $mi mărt!riseşte că această casetă i.a fost
$cre&iţată &e ! "rieteD Am>&oi fac "arte &itr.!
,r!" &e cercetare ce se oc!"ă &e acest s!#iectB ,r!" ce se
re!eşte c! re,!laritate "etr! a (i6ioa re6!ltat!l
l!crărilorD
Te)ica a"licată mi se "are sim"lăC oa"tea t>r6i!B
c>& caalele &e tele(i6i!e $şi $cetea6ă emisi!eaB
ecraele &e(eite e,re s!t $re,istrateD Fiecare (ie la
$tr!ire c! o casetă ce c!"ri&e mota8!l ima,iilor "e
care s"!e că le.a (ă6!t a"ăr>& $ ceaţa electroicăD
Acest fel &e a "roce&a $m"ie&ică orice (erificareB $
oricare fa6ă a "roces!l!i "!t>& iter(ei ! tr!cD Sa!B
"etr! (erificareB ar fi e(oie &e o ec)i"ă &e cotrol
care să s!"ra(e,)e6e "e fiecare mem#r! al ,r!"!l!i
&o!ă6eci şi "atr! &e ore &i &o!ă6eci şi "atr!D
Re6er(elor meleB Ro#ert =a(ri le o"!e siceritatea
"rieteilor săiD Este ! ar,!met iataca#ilD Petr! a.mi
$lăt!ra #ă!ielileB $mi s"!e că a "rimit o casetă
eGtraor&iarăB "e care o "ot (e&ea "e 'arl e *ietric)B
&ece&ată &e c!r>&D Este &e acor& să mi:o arateD Isist
să:i 7n&9lnesc %rieteiiD Sa&aricD Îmi s"!e că ei ţi
să:şi "ăstre6e aoimat!lD PăcatI 4otăr>m tot!şi să e
$t>lim la mieB să"tăm>a !rmătoareD
Foarte "!ct!alB Ro#ert =a(riB ! #ăr#at $alt şi
#ăr#osB (ie la ora )otăr>tăD Îmi s"!e că este &e
"rofesie iformaticiaL fără alt "ream#!lB $i cer (estita
casetăB "e care o strecor $ fata ma,etosco"!l!iD Tim"
&e c>te(a mi!teB ecra!l răm>e e,r!D *eo&atăB $(ăl!ită
$tr.! )alo! &e l!miă al#astră a"are foarte clar o
fi,!ră ra&ioasăC 'arl e *ietric)L este t>ără şi c)i"!l
ei seamăă c! celB "o"!lari6at &e ciemato,rafB &i (remea
ei &e ,lorieD Îce"e să (or#ească c! o (oce calmă şi
&est!l &e ,ra(ăC
K 'i.am re,ăsit aici fr!m!seţeaD S!t mai fericită
&ec>t $ tim"!l (ieţii mele "e "ăm>tD Să !.ţi fie teamă
&e moartea terestrăD E mi!atB &!"ăDDD
O"resc a"arat!l şi.l "ri(esc "e Ro#ert =a(rin dre%& 7n
*c-i=
K Fără să fi! ! mare ciefilB am rec!osc!t o ima,ie
&i ngerul al<as&ru# N! s!t sc)im#ate &ec>t (ocea şi
c!(iteleD
*om!l =a(ri ! "are &esc!m"ăit şi "reci6ea6ăC
K '.am ,>&it şi e! la astaD 'arl e *ietric) a (r!t
să i se arate s!# cea mai fr!moasă $făţişare a saD
Acesta este "etr! ea şi cel mai #! mi8loc &e a se face
!şor rec!osc!tăDDD
Ar,!met!l e iataca#ilB c)iar &acă escroc)eria este
"etr! mie e(i&etăD P! &i o! ma,etosco"!l $
f!cţi!e ca să (ă& ce !rmea6ăB &ar Ro#ert =a(ri face !
,est "etr! a.l $c)i&e şi s"!e că ! mai e imic &e
(ă6!tD IsistD N! se ştie icio&atăDDD
Urmea6ă cici mi!te &e ecra e,r!D Ro#ert =a(ri
"are er(osL "ri(eşte la ceasD S!t &e acor& că (a tre#!i
să "!em ca"ăt eG"erieţeiL &eo&atăB "e ecraB a"are o
sil!etă al#ă şi se a!&e o (oce ră,!şităC
K ?!ă 6i!aB Ro#ertB s!t e!B #!ic!l tă!B 4eri
=a(riDDD S!t trist că.mi (ă& casa &istr!săB &ar ! s!t
s!"ărat "e tie şi te aşte"tDDD aiciB (ei fi fericitDDD
*ar ! cre&e $ "rieteii tăi care com!ică c! morţiiDDD
Ei trişea6ă şi te $şealăDDD N!.i mai frec(etaDDD A&ioB
Ro#ertIDDD
S"ecialist!l me! $ trascom!icare este şocatD S.a
făc!t al# ca (ar!l şi faţa i.a $cremeit $tr.o ,rimasă
&e st!"oareD Îi ofer ! $tăritor şi.l $tre# care s!t
moti(ele acestei s"aimeB &e (reme ce cre&e $
trascom!icareD Îmi s"!e că a (>&!t &e c!r>& casa
"ăritească &e la Iss7.les.'o!liea!G !ei societăţi
imo#iliare care o (a &ăr>ma ca să costr!iască ! mic
imo#ilD A stat m!lt "e ,>&!ri $aite &e a ce&a casa care
$i amitea at>tea l!cr!ri &i co"ilărieD 3or#ele #!ic!l!i
să! $l t!l#!răD Î orice ca6B este )otăr>t să ! mai
frec(ete6e ,r!"!l &e st!&ii ce se oc!"ă c!
trascom!icareaI Ne &es"ărţim şi Ro#ert "leacă foarte
emoţioatD
66 6
Petr! cele c>te(a "re,ătiri ce se im"!ea! $aitea
(i6itei l!i Ro#ert =a(riB o să"tăm>ă mi.a a8!s &i
"liD '.am mascat "!>&!.mi o "er!că şi işte oc)elari
mari şi m.am &!s să fac cercetări $ cartier!l
cores"o&et!l!i me!D N! mi.a fost ,re! să c!le, cele
c>te(a iformaţii ecesareD A"oi am reali6at mic!l
mota8.miracol $tr.! st!&io (i&eo !&e am o#icei!l să
l!cre6D Lo!isB electroist!l &e la SDODSD ParaormalB mi.a
motat istalaţia (i&eo $ aşa fel $c>tB c! a8!tor!l !!i
#!to secretB să "ot "!e $ f!cţi!e ! al &oilea
ma,etosco"B asc!sD EGista ! si,!r ico(eietC c>&
Ro#ert =a(ri (a (i6ioa &i o! caseta la el acasăB
mesa8!l tr!cat ! (a mai a"ăreaDDD *ar $ &omei!l
trascom!icăriiB m!lte mistere mai &ăi!ie $căDDD
0 18 0 D4AMNA MUE
0I
P4@E,EA 5ERMEI ( N,UI,E DE 5AN,4ME
*e s!sB se a!& (reo 6ece lo(it!riD S,omot!l este
$ă#!şit &e ,rosimea ta(a!l!iB &ar fără $&oială e (or#a
&e ! feome realD 'ă re"e& s"re scara &e lem sit!ată $
f!&!l s!fra,eriei şi !rc tre"tele &o!ă c>te &o!ăD A8!,
$ camera &oamei '!sseD N!.i imeiD *esc)i& &!la"!rileD
NimicD Trec $ camera &oicei sale şi fac aceleaşi
cercetăriD Nici aici ! &esco"ăr imicD 'ă $torc $c!rcat
şi ,>&itorD *oama '!sseB aşe6ată la masăB $şi ţie ca"!l
$ m>ii şi "are foarte t!l#!rată &e acest feome soor
ce ! are ici o eG"licaţieD
Această femeie sim"aticăB &e (reo cici6eci &e aiB
$mi s"!e că ferma $i &ă m!lt &e l!cr! şi că ! are e(oie
&e o s!"ărare s!"limetarăD Ea ! cre&e $ fatomeB &ar
6,omotele astea s!t "rea eliiştitoareD N! mai ştie ce
să crea&ă şiB $ !rma !!i re"orta8 tele(i6at ce "re6eta
cercetările mele c! "ri(ire la s!#iecte cosi&erate
"araormaleB s.a )otăr>t să ia le,ăt!ra c! mieD Îcă !.i
(ie să crea&ă că mă (e&e acasă la eaD *eclară că este c!
at>t mai m!lţ!mită c! c>tB ac!mB am a!6it şi e! faimoasele
6,omote care.i "ro&!c at>ta teamăD E liiştită cel "!ţi
$tr.o "ri(iţăC ! (a trece $ oc)ii mei &re"t o e#!ăD
De la ce"erea acti(ităţii ser(ici!l!i SDODSD
ParaormalB la ParisB este "rima &ată c>&B &e"las>&!.mă
$ loc!rile &es"re care se s"!e că s!t #>t!ite &e
fatomeB costat realitatea feome!l!i a!ţatD *i
6ecile &e a"el!ri ce (or#esc &es"re fatome şi
"olter,eişti K terme cosacrat "etr! a &efii s"iritele
ce (i să e t!l#!re liişteaB &oar şase i s.a! "ăr!t
&eme &e cre6areD Î ca6!l "rimelor ciciB $ ci!&a
(i6itelor oastre "rel!,ite şi a folosirii !or a"arate
sofisticate &e cotrolB cola#oratorii mei şi c! mie ! am
(ă6!t şi ! am a!6it imic aormalD *e aceeaB c>& &oama
'!sse mi.a "ro"!s să (i să.i cercete6 ferma !&e se
"ro&!cea!B &!"ă s"!sele saleB 6,omote ci!&ate şi &e"lasări
ieG"lica#ile &e o#iecteB $trea,a mea ec)i"ă a emis
a!mite $&oieliD Am "rofitat tot!şi &e o &e"lasare la
C)>tea!ro!G "etr! a trece "ri sat!l 3illee!(e şi a
$cerca să fac o (i6ită "e eaşte"tate la ferma #>t!ită
&e fatomeD
tim" ce #iata femeie $şi re(ie &i emoţieB $i "!
c>te(a $tre#ăriD Îmi s"!e că trăieşte aici c! NicoleB
fiica saB "lecată $ acea &imieaţă să l!cre6e $ oraşD La
fermă mai loc!ieşte şi ! ţăra #ătr>B ce s.a &!s la c>m"
$că &i 6oriD *oama '!sse este (ă&!(ăB soţ!l ei a m!rit
$ Al,eria şi ea şi.a cresc!t fiica si,!răB c! a8!tor!l
(eit!rilor &e la fermă şi a "esiei &e (ă&!(ă &e ră6#oiD
Im"resioat &e siceritatea şi &e c!ra8!l acestei femeiB
$i fă,ă&!iesc că (oi re(ei la sf>rşit!l să"tăm>ii
!rmătoare c! tot ec)i"amet!l ecesar "etr! o cercetare
ri,!roasăD
n&*rs la Paris1 &rec %e la <ir*ul #4## Paran*rmal
%en&ru a 7m%rumu&a de aici ma,etofoaele şi camerele
(i&eo ecesareB ţi>& seamaB la ale,erea lorB &e
sfat!rile l!i Lo!iseB electroist!l ,r!"!l!iD Îi eG"lic
strate,ia mea l!i ArletteB secretara oastrăD Ea ! !mai
că ! este s!r"risă &e 6,omotele "ro&!se &e fatomeB ci
"are c)iar fericită că mă (e&e at>t &e im"resioatD E &e
ecre6!tB "ro"ria mea cola#oratoare (isea6ă la feomee
"araormaleI 0ti! că i se $t>m"lă să ,)icească $ cărţi
!or "rieteiD Se 8oacă sa! s"eră c! a&e(ărat că "oate
,)ici (iitor!lJ Cre& că la eaB ca la m!lţi alţiiB este
(or#a &e o e(a&are &i (iaţa &e r!tiă şi &i
im"laca#ilele ,ri8i materiale 6iliceD
S>m#ăta !rmătoareB "e la ora !s"re6eceB sosesc la
ferma &oamei '!sseD S!t "rimit &e NicoleB fiica
stă">eiB o s!"er#ă t>ără #lo&ă şi c! oc)ii al#aştriD Ea
$i aratăB &e $&atăB m!ltă sim"atie l!i S7l(aiB
cola#orator!l şi "riete!l me!B care ! mai re,retă că
şi.a cosacrat Tee<.e&.!l fatomelorD
tim" ce S7l(ai şi Nicole scot material!l &i
maşiăB e! itr! $ casăB !&e o ,ăsesc "e &oama '!sse
&>& istr!cţi!i l!i EmileB ! #ăr#at &e (reo şai6eci &e
aiB $altB a&!s &e s"ate şi c! o#ra6!l ars &e soareD
Emile mă sal!tă re"e&e şi "leacăL (oi afla mai t>r6i! că
s.a &!s $ oraşB "etr! o 6iB s"re a face c>te(a c!rse şi
a.şi (i6ita familiaD
*oama '!sse $mi s"!e că şi $ alte seri a a!6it 6,o.
mote ieG"lica#ileD Îmi arată c! &e,et!l ! mic ta#lo! ce
că6!se &e "e "erete $ tim" ce ea "ri(ea la tele(i6orL
ta#lo!l a fost lăsat acolo !&e că6!se ca să "ot costata
feome!lD Cercete6 loc!rileD C!i!l este itactB sfoaraB
fiGată "e s"atele rameiB "are soli&ăD Pe "eretele &e
c!loare &esc)isă remarc tot!şiB c)iar s!# c!iB o !şoară
!rmă ce!şie &e forma !!i e(atai $torsD Oare aceasta
"oate fi o "istăJ 3om (e&eaD
P! $ f!cţi!e a"aratele &e cotrolD Î $că"erile
&e s!s a"ri& &o!ă camere (i&eo c! ra6e ifraroşiiB
ca"a#ile să se &eclaşe6e la cel mai mic 6,omotD La
"arterB istale6 &o!ă ma,etofoae &e $altă te)olo,ie ce
f!cţioea6ă costatD
Orele trecD N! se $t>m"lă imicD Profit &e acest
ră,a6 ca să eG"lore6 $m"re8!rimile fermeiB să so&e6
6i&!rile şi să &esco"ăr !rmeleDDD Pe sc!rtB s.o fac "e
&etecti(!lD S7l(ai află c! "ărere &e ră! că Nicole este
lo,o&ităD El (ie să.mi s"!ă că &omişoara '!sse ! cre&e
$ fatomeL ea e &e "ărere că mama sa este "!ţi e(ro6ată
&e la moartea soţ!l!i ei şi că se a!tos!,estioea6ă că
&ef!ct!l (ie şi.şi maifestă "re6eţa $ acest mo&
6,omotosD
SearaB &oama '!sse e oferă o masă sa(!roasăD Îmi
"lace m!lt #!cătăria ţărăeascăB sim"lă şi folosi&
"ro&!se at!raleD *!"ă c!m i se s"!eB &e"lasările &e
o#iecte şi lo(it!rile misterioase se "ro&!c c!
re,!laritate $tre orele o!ă şi 6eceD *e aceeaB masa
l!>& sf>rşit "e la ora o"t şi 8!mătateB e )otăr>m să
aşte"tăm c! ră#&are şi $ cea m>i mare liişteD 'i!tele
trecDDD *oama '!sse tricotea6ă ! "!lo(er ,al#e şi fiica
ei citeşte o re(istăB s"ri8ii&!.se c! coatele "e masăD
Î faţa eiB S7l(ai se "reface că citeşte o carte scoasă
&itr.o mică #i#liotecăB &ar o mă>că &i oc)i "e
fr!moasa NicoleD Iar e! mă ,>&esc la această ci!&ată si.
t!aţieD C>t tim" "ier&!t c! crearea ser(ici!l!i SDODSD
ParaormalI 3i s!te &e a"el!ri telefoice $ care i se
cere a&resa !ei Ea&e(ărateF ,)icitoare sa! a !!i
Ea!teticF (i&ecătorD *esi,!rB mesa8!l ostr!
&emistificator a fost "rost rece"ţioatD 0i tot!şiB mi se
"are cistit să.mi coti!i acţi!eaD *o(a&aC această
fermăD *acă ar "!tea fi $re,istrat "e (i&eo ! feome
"araormal ar fi o mare "remierăI *esi,!rB ! ar fi
eGcl!să o "osi#ilă escroc)erieB &ar cel "!ţi s.ar (e&ea
ce(aDDD
?r!scB s!t tre6it &i re(erie &e işte lo(it!ri &ate
$tr.o !şă &e la "rim!l eta8D A"roGimati( 6ece lo(it!riD
Pri(esc ceas!lC este ora o!ă şi "atr!6eci şi şa"te &e
mi!teD Roti&!.mi "ri(irea &e 8!r.$m"re8!r!l me!B ">&esc
cea mai mică mişcareD N! a"!c #ie să (ă& c!m se clatiă
! (as &e "orţela aşe6at "e #!fetB că acesta ca&e "e 8osB
s"ăr,>&!.se $ mii &e cio#!riD *oama '!sse ţi"ăB o
liiştesc şi $i "or!cescB ca şi fiicei saleB să ! se
mişteD Îi cer l!i S7l(ai să le s!"ra(e,)e6e atet şi mă
re"e& "e scarăD La eta8B aşa c!m #ă!iamB !.i imeiD
O"resc cele &o!ă camere (i&eoB &a! #e6ile ia"oi şi le
(i6ioe6D Se a!& clar lo(it!rileB &ar ! se (e&e imicD
Co#or &i o! $ s!fra,erie şiB &eo&atăB am o it!iţie#
K NicoleB (io să (e6i ce(a $ camera taDDD
Nicole răm>e emişcatăB ca şi c!m ! m.ar fi a!6itD
'ă a"ro"ii &e eaB o "ri(esc &re"t $ oc)i şi isistC
K Ri&ică.te şi !rcă $aitea meaB este a#sol!tă
e(oieDDD
Ea se su%une cu cetiealăD 'ama ei e !rmăreşte c!
"ri(irea şi "are t!l#!ratăD O liiştesc c! ! ,est şi $i
cer să e aşte"teD C>& itrăm $ camerăB o#ser( că Nicole
ţie "!m!l st>, $c)isD Pre,ătesc "e eo#ser(ateB $
#!6!ar!l &re"tB ! mic a"arat ce "ro&!ce 8er#e &e
sc>teiB a"arat "e care.l ia! a&eseori c! mie $ asemeea
oca6iiD Îi cer l!i NicoleB c! ,las #l>&B să $ti&ă
#raţele $aite ca să.mi s"!ă &acă simte şi ea
electricitatea statică &i $că"ereD Ea ri&ică #raţele c!
teamăD Fac o mică mişcare ra"i&ă s!# #raţ!l ei st>, şi
sc>teile i6#!cescD Nicole tresare şiB $ sf>rşitB $şi
&esc)i&e "!m!l st>,D Pe 8os ca&e ! ,)em &e fire e,reD
Iată &o(a&a $şelătorieiD Nicole i6#!ceşte $ )o)ote &e
"l>sD Îm"i, !şa c! &iscreţieB "etr! ca mama ei să ! e
a!&ăD Î tim" ce o liiştescB mă ,>&esc la &etaliile
te)ice ale tr!c!l!iD Urma "e care o o#ser(asem c! "!ţi
tim" $aite s!# c!i!l ta#lo!l!i $mi s!,erase folosirea
!!i fir !tili6at "etr! a strica ! ec)ili#r! "recar #ie
"re,ătit &iaiteD Era &e.a8!s caB a"oiB să tra,i fir!lB
"etr! ca &o(e6ile $şelăci!ii să &is"ară şi să fie
$lăt!rateD Î ca6!l (as!l!iB fir!l tre#!ia să $co8oare
&e mai m!lte ori #a6a l!iB să treacă "ri s"atele
#!fet!l!iB să se &esfăşoare &e.a l!,!l "eretel!i şiB
$aite &e.a a8!,e s!# masăB $ m>a st>,ă a NicoleiB să
&ea $co8!r !ei (ec)i "e&!leD Nicole "!tea să tra,ă
!şor fir!l ">ă c>& o#iect!l că&ea şi a"oi să.l
rec!"ere6e $ $tre,imeD ?ă!iam că ! a(!sese tim" să
ar!ce fir!lB tem>&!.se că mă (oi !ita "e 8osB ea $l
"ăstrase $ m>ăD
Nic*le1 "ă6>& că mă "ort "rieteosB se mai
liişteşteD Este ,ata să.mi &e6(ăl!ie tot!l &acă !.i s"!
imic mamei eiD Îi fă,ă&!iescD *esc)i& !şa "etr! c>te(a
sec!&e şi o liiştesc "e &oama '!sseB căreia $i s"!
&oar că mai am $că e(oie &e NicoleB ca să "ri&
fan&*ma###
*!"ă ce.am $c)is !şaB Nicole $mi s"!e că lo,o&ic!l
eiB ReeB "e care l.a $t>lit "e tim"!l (acaţei $
Camar,!eB la işte (eri $&e"ărtaţiB este me&ic la
'ot"ellierD Ea ! mai s!"ortă (iaţa &e la fermăB &ar $
acelaşi tim" ! "oate să se $m"ace c! ,>&!l &e a.şi
"ărăsi mamaD I&eea casei #>t!ite &e fatome i.a (eit
&!"ă ce a citit $tr.o re(istă ! articol "e această temăD
S.a ,>&it căB &acă mama eiB t!l#!rată &e aceste
maifestări ieG"lica#ileB (a fi c!"risă &e teamăB se (a
)otăr$ să (>&ă ferma şi să mear,ă c! ea la t>ăr!l me&ic
&i 'ot"ellierD Î ceea ce.l "ri(eşte "e EmileB el o ştie
"e Nicole &e c>& s.a ăsc!tD Afecţi!ea l!i "etr! Nicole
este at>t &e mare $c>t e ,ata sa facă orice &e &ra,!l eiD
'ai ales că şi el ar (rea să "ărăsească loc!l şi să iasă
la "esieB &ar ! $&ră6eşte să o lase "e &oama '!sse
si,!ră $ această fermă care cere at>ta m!căD El i.a
&e6(ăl!it l!i Nicole loc!l taiic &i f!&!l &!la"!l!i &i
"erete aflat $ $că"erea &e la eta8C o !şă cam!flată ce
&!ce $tr.o cămăr!ţă !&e se asc!&ea! cei &i Re6isteţă
$ tim"!l ră6#oi!l!iD *e aiciB "ritr.! cori&or $,!stB
se a8!,ea $ ma,a6ia &i s"atele caseiL această ieşire
este asc!să &e m!ltă (reme &e işte #!toaie şi &e clăi &e
f>D La orele )otăr>te &e NicoleB Emile (eea $ $că"ereB
mer,>& c! "aşi a"ăsaţi şi &is"ărea "ri ieşirea cea
taiicăD Î seara astaB el a "roce&at altfelD 0tii& &e
motarea camerelor (i&eoB a rămas $ &!la"!l &i "erete şi
s.a m!lţ!mit să #ată $ !şăD
faţa iteli,eţei Ocam &ia#oliceP a l!i NicoleB a
"asi!ii sale emoţioale "etr! Re 1 a com"licităţii ei
a"roa"e filiale c! Emile şi a fel!l!i $ care era c>t "e
ce să mă $şeleB )otăr>rea mea e l!atăD O (oi a8!taD N!B
!:i (oi &e6(ăl!i mamei ei a&e(ăr!lD S!t co(is că
"roce&>& astfel o (oi sc!ti "e &oama '!sse &e o
#ătr>eţe solitară $ această fermă i6olatăD Îi s"!
Nicolei iteţia mea şi ea $mi m!lţ!meşte c! o căl&!ră
emoţioatăD Îi &a! o #atistă &e )>rtie ca să.şi ştear,ă
lacrimile şi co#or m la %ar&er#
Im%r*"i/e/ 7 faţa &oamei '!sse ! &isc!rs $fri.
coşător &es"re acest ca6 $ careB c! a&e(ăratB este (or#a
&e stafiiD Îi s"! că fa6a cea mai "rime8&ioasă (a !rmaD
S7l(ai 6,>ieşte işte oc)i $ faţa acest!i &isc!rs
scăl&at $tr.! sos "araormalD Îi a&rese6 c>te(a oc)ea&e
&iscreteB "etr! a.l liiştiD *oama '!sse "are ,ata să.şi
reor,ai6e6e (iaţaD
K Petr! mie şi fiica mea !.i ,ra(D Noi am "!tea să
trăim $ S!&B asta $l (a face fericit "e Re # E ! om
tare c!mseca&eD *ar ce (a face Emile fără oiF
Ca 7n&r:un "o&e(il #ie făc!tB #ătr>!l itră $ acel
momet $ $că"ere O"oate asc!lta la !şăDDDPD Nicole $l
$trea#ăC
K EmileB ce (ei face &acă oi "ărăsim fermaJ
Emile s!r>&eD A $ţeles tot!lD Răs"!&e "laci&C K 'ă
(oi &!ce la e"oţii meiB la C)>tea!ro!GD Îi i!#esc foarte
m!lt şi ei mă aştea"tă c! mare &ra,D
Toată l!mea e &e acor&D S7l(ai mă a8!tă să.mi str>,
a"aratele ceB $că o &atăB s.a! &o(e&it efolositoareD
*!"ă ! căl&!ros rămas #!B "orim la &r!mD
666
La a"ariţia acestei cărţiB &oama '!sse (a afla
a&e(ăr!lC $şelătoria l!i NicoleB com"licitatea l!i Emile
şi eG"licaţiile mele micioaseD *ar s!t co(is că !.mi
(a "!rta "icăB fii&că şti! &e la fiica eiB ac!m
căsătorităB că se simte fericită $ casa ,ierel!iD *e
altfelB c)iar Nicole care.mi &ă&ea (eşti &i c>& $ c>&
"ri telefo m.a $&emat să scri! această "o(esteD
Secret!l $că emărt!risit o a"asă "e coştiiţăD
Po(estirea mea (a fi cel mai #! mi8loc &e a.i &e6(ăl!i
tot!l &oamei '!sseD Ea (a $ţele,e că fericirea ei
"ersoală ca şi cea a fiicei sale se &atorea6ă !!i mic
miracolC cel al fermei (i6itate &e fatomeD
0 1H 0
(AAM
0I
APARIAIA UNT*ELE'NULUI SF]NT
Casa l!i 'ic)el 'er)e8B om &e afaceri siriaB este &e
! tim" teatr!l !!i miracol care.i atra,e şi $i
fasciea6ă "e cei ce cre& $ miracole şi "e 8!raliştii
&i l!mea $trea,ăD Făcător!l &e miracole este ?assam
AssafB ! a,a8at al &om!l!i 'er)e8D C! o $făţişare
#l>&ă şi #ie(oitoareB ?assam "rimeşte astă6i &oi
6iarişti &e la Frace PresseB $ faţa cărora se "re,ăteşte
să refacă miracol!lD 'ai $t>i $i i(ită "e oas"eţi să.i
cercete6e m>iileC imic ! "are s!s"ectD A"oi le cere să
stră#ată s"aţios!l salo al casei ">ă la "rimele tre"te
ale !ei scări iterioare $ s"iralăD Aici se &escalţăB le
s"!e celor &oi 6iarişti să facă la fel şi să.l !rme6e "e
scarăD
La 8!mătatea scăriiB toţi trei "ătr!& $tr.o ca"elă
mi!sc!lăD ?assam $,e!c)ea6ă $ faţa !ei stat!i a
Fecioarei şi se roa,ăB c! m>iile $m"re!ateD Cei &oi
6iarişti res"ectă c! sfiţeie liiştea &i ca"elăD *!"ă
(reo trei mi!teB ?assam $şi $&e"ărtea6ă m>iile şi $şi
arată "alma &rea"tăD Ea străl!ceşteD Este sem!l că astă6i
Fecioara (a răs"!&e &i o! r!,ii fi&el!l!i ei s!"!sD
A"oi ?assam $şi $m"re!ea6ă m>iile &i o!D 'ai trec $că
&o!ă mi!teD ?assam $şi arată am>&o!ă "almeleC ele s!t
aco"erite c! !t&elem sf>tD U!l &itre 6iarişti c!le,e
c>te(a "icăt!ri $tr.o e"r!#etă a&!să $ acest sco"D Ca şi
$ ca6!l miracol!l!i "rece&etB se (a costata &!"ă
aali6ă că e !t&elem &e măslieD
666
Unul din&re /iariştii ce s!t martori la sceă $mi
face această sc!rtă relatare c! &!#l!l sco" &e a mă
iforma as!"ra &etaliilor icre&i#il!l!i feome şi &e a
mă co(i,e să (i să asist la elB c! #iec!osc!t!l me!
oc)i criticD Îi a&rese6 cici6eci &e $tre#ări "ri(itoare
la co&iţiile fi6ice şi "si)olo,ice ce "rece&ă a"ariţia
!t&elem!l!iD Î l!mia "reci6ărilor saleB $&ră6esc să
"! &ia,ostic!lD *!"ă "ărerea mea e * escr*c-erie# De
al&fel1 fen*menul secre&arii magice a uleiului sf n& es&e
cun*scu& 7n 4rien&ul Mi8loci!B !&e am a(!t "rile8!l să mă
cofr!t c! el $ &o!ă r>&!riD Escroc)eria era e(i&etă
$ am>&o!ă ca6!rileD
Primesc să 8oc rol!l &e EcotrolorFB costr!i& o
$trea,ă teorie &es"re tr!c!l folositD Siarist!l $mi s"!e
căB $ afară &e mieB (or mai fi şi alţi martori "ritre
care ! Es!"ra(e,)etorFD N!.i mai răm>e &ec>t să o#ţiă
"ermisi!ea stă">!l!i caseiC 'ic)el 'er)e8D Acesta "!e
c>te(a co&iţii &e &etali!B foarte acce"ta#ileB aşa că
toată l!mea ca&e &e acor& să e $t>lim $ 6i!a fiGatăD
n /i!a sta#ilităB mă $t>lesc c! o mică ec)i"ă
formată &i cores"o&et!l me! &e la ADFDPDB ! foto,raf
&e la 5rance:*ir1 &oi me&ici e&ocriolo,iB &rD Le#lac
&e la s"ital!l Sait.Lo!is şi &rD Simmerma &e la 4
&el:Dieu1 %rec!m şi *omiiM!e PolletB ! Es!"ra(e,)etorF
c)ematB aşa c!m se c!(ieB c)iar &e &om!l 'er)e8D *!"ă ce
se fac "re6etărileB e $&re"tăm $m"re!ă s"re s!"er#a
casă !&e are loc ci!&at!l feomeD A"recie6 coştiiţa
"rofesioală a 6iariştilor care a! cer!t să fie &e faţă
&oi e&ocriolo,iB &ar $i "re(i căB &!"ă "ărerea meaB
ori,iea !lei!l!i ! are ici o le,ăt!ră c! (reo
"artic!laritate fi6iolo,ică eo#iş!ităD *e altfel me&icii
s!t &e aceeaşi "ărere c! mie şi "reci6ea6ă căB $
i"ote6a că m>iile ar "ro&!ce c! a&e(ărat ! !leiB la aa.
li6ă ar tre#!i să se &esco"ere $ el !rme &e cel!le şi &e
s>,e omeescB l!cr! ce ! s.a $t>m"lat icio&ată ">ă
ac!mD
S!tem $t>m"iaţi &e c>ţi(a #ăr#aţiD 9!&ec>& &!"ă
$făţişarea lor m!sc!loasă şi mai ales &!"ă fa"t!l că
"oartă $ c)i" &est!l &e ostetati( o armă ce se (e&e &e
s!# (estăB &e&!c că s!t oamei &e "a6ăD
S!tem itro&!şi foarte "oliticos $tr.! mic salo
!&e &om!l 'er)e8 e "rimeşteB $soţit &e ! ec!osc!t
"e care i.l "re6ită ca f!& a(ocat!l să! "ersoalD
Stă">!l caseiB ! om 8o(ial şi cor"oletB se arată "li
&e ama#ilitateD Ne oferă #ă!t!ri şi a"oi $mi $ti&e o
foaie &e )>rtie &actilo,rafiatăB cer>&!.mi să o seme6D O
citesc c! ateţieD Î )>rtie se sti"!lea6ă că am (eit
"etr! a costata că !.i (or#a &e ici ! tr!c şi că mă
a,a8e6 să !.l )i"oti6e6 "e ?assamD *!"ă o sc!rtă
&isc!ţieB &om!l 'er)e8 şi a(ocat!l să! acce"tă rec.
tificările meleD *eclar că (i să (ă& &acă ! c!m(a e
(or#a &e (re! tr!c şi căB e"ractic>& )i"o6aB mă
a,a8e6 c! &ra,ă iimă să ! o !tili6e6I 0i seme6D A"oi
trecem $ salo!l cel mareD
Ca să !ş!re6 $ţele,erea o"eraţi!ilor ce a! !rmatB
tre#!ie să fac o s!mară &escriere a loc!l!iD Îcă"erea
mare $ care e aflăm este &re"t!,)i!larăD Ua &i lat!ri
are ferestre aco"erite c! &ra"erii ,releD La ! ca"ăt se
,ăseşte o mică aeGă $ care s!t toaletele şi la(a#o!lB
iar la celălalt ca"ăt se află scara ce &!ce la ca"elăD Î
salo s!t a&!ate (reo &o!ă6eci &e "ersoaeL oi s!tem
"re6etaţi &re"t "rietei ai familieiD Pritre cei &e faţă
se află o căl!,ăriţăB cici.şase #ăr#aţi $armaţi K ,ar&a
&e cor" K şi c>ţi(a cre&icioşiB ce m!rm!ră r!,ăci!iB c!
mătăiile $ m>ăD
Trecem $ sala &e #aieD *!"ă ce ?assam se &e6#racăB me.
&icii $l eGamiea6ă atet şi costată că sistem!l să!
,a,lioar este ormalD A"oi ?assam $şi "!e &i o!
cămaşaB "ataloii şi "atofiiD Ne mai arată $că o &ată
m>iileB &!"ă care itrăm $ saloD ?assam $şi ţie
#raţele $tiseB c! "almele $ s!sB ca "etr! a e asi,!ra
că ! tre#!ie să e temem &e escroc)erieD
A8!s l>,ă scara ce &!ce la ca"elăB se o"reşteB se
$toarce s"re oi şi.l aştea"tă "e &om!l 'er)e8 care (ie
şi s"!e căB $ ca"elă fii& foarte "!ţi locB ! "ot
itra mai m!lt &e cici "ersoaeD 4otăr>m să !rce la eta8
Es!"ra(e,)etor!lFB 6iarist!lB ! me&icB foto,raf!l şi c!
mieD ?assam e "reci6ea6ă $ e,le6eşte căB $aite &e a
!rca scaraB tre#!ie să e scoatem $călţărileD Î momet!l
c>& se "re,ătea să.şi scoată al &oilea "atofB se
s"ri8ii !şor c! m>a st>,ă &e cla(iat!ra !!i "ia c!
coa&ăD Pri mite $mi trece ! ,>&C "oate că ?assam
trişea6ă c)iar $aite &e $ce"!t!l r!,ăci!iiB $tr.!
momet ca acestaB c>& imei ! se ,>&eşte $că să.l
s!s"ecte6eDDD ?ă!ielile mele crescB căci ?assam $şi
ri&ică #raţele c! o mişcare efirească "ri care $şi
asc!&e "almele m>iilorD 'işcarea efii& &est!l &e
ra"i&ăB "e mar,iea "almei &e la m>a.i st>,ă 6ăresc o
străl!cire aormalăD ComitB "e locB o #lasfemieB c>&
a"aret ! se "ro&!sese $că imicB c>& mai m!lte
"ersoae se r!,a! c! (oce tare şi c>& imei $ afară &e
mie ! o#ser(ase acea mişcare ec)i(ocăB $trer!"
ceremoial!l stri,>&C EO"riţiIF
Toţi mă "ri(esc miraţi la c!lmeD Urmarea se &esfăşoară
foarte re"e&eD ?assam stă emişcat şi ţieB $ coti!areB
#raţele ri&icateD Îi cer să e arate "alma m>iii st>,iD
Se face că ! $ţele,eD Îl cos!ltă &i "ri(ire "e &om!l
'er)e8D AcestaB c!"ris &e f!rieB mă $trea#ă &e ce !
aşte"t "!ţiD IsistD *om!l 'er)e8 $8!ră $ ara#ăB !
$ţele, imicB &ar "oate că.i mai #ie aşaD ?assam $şi
&esface ci,ătoarea şi $şi lasă $ 8os "ataloiiB
şter,>&!.şi &e ei "alma st>,ăD *om!l 'er)e8 e s"!e că
"rote8at!l să! ! a asc!s imic şi că "!tem să.l
cotrolămD Răs"!& că !.l #ă!iesc că ar fi asc!s (re!
o#iect $ c!tele "ataloilorD *om!l 'er)e8 $i (or#eşte
l!i ?assam $ ara#ăD *oi #ăieţi &i ,ar&a &e cor" se !ită
la mie c! ateţie şi &!şmăieD /a6&a oastră mă $trea#ă
&acă $&ră6esc să s!s"ecte6 &e escroc)erie "e !!l &itre
fi&elii l!i sl!8#aşiD E! $i răs"!& că &aB &ar a&a!, căB
fără $&oialăB om!l l!i face tot ce "oate "etr! a.şi
sl!8i stă">!l $ o#il!l sco" &e a a&!ce "acea "e "ăm>tB
mo#ili6>& #!ă(oiţa semeilor săiD
*isc!rs!l me! im"ro(i6at "are să.l liiştească $tr.o
oarecare măs!ră "e 'er)e8B care $mi cere să.mi "reci6e6
#ă!ielileD Îi (or#esc &es"re m>a "e care ?assam a "!s.o
"e "iaB &es"re l!cirea !leioasăDDD *om!l 'er)e8 "are
foarte mirat şi.mi "ro"!e să cercete6 tot!lC "ia!lB
)aieleB m>a Efăcător!l!i &e miracoleFD *ar la ce.ar mai
folosiJ Î tim"!l altercaţiei $ $că"ere a fost !
asemeea &!.te.(io $c>t s!t co(is că ac!m ! (oi mai
,ăsi icăieri imic s!s"ectD
Pro"! altă sol!ţieB care ar "!tea să.mi $&e"ărte6e
#ă!ielileC să refacem eG"erieţaD *e &ata asta scot e!
$s!mi "atofii &i "icioarele l!i ?assam şi cer să !rc
scara $aitea l!iB mer,>& &e.a.&oaseleaB $ aşa fel
$c>t să.i "ot (e&ea tot tim"!l "almele m>iilorD Î acest
felB orice "osi#ilitate &e $şelătorie este $lăt!ratăD
?assam se roa,ăD N! se $t>m"lă imicD Palmele $i
răm> !scateB co#or>m scaraD *om!l 'er)e8 este
&ece"ţioatD Căl!,ăriţa e "ro"!e să iter(iă c! "!terea
r!,ăci!ilor sale şi să facem o o!ă $cercareD Ne !rcăm
$ ca"elăD S!"ra(e,)e6 c! ateţie m>iile l!i ?assamL $i
!rmăresc fiecare ,estD
?assam $şi s"!e $ şoa"tă r!,ăci!eaD Căl!,ăriţaB
$,e!c)eată $ s"atele l!iB se roa,ă Fecioarei c! ,las
tareD Aşte"tămD *!"ă c>te(a mi!teB ?assam $şi a"ro"ie
ca"!l &e m>iile.i $m"re!ateB a"oi le $&e"ărtea6ă şi $şi
s"ri8iă fr!tea "e "alme $tr.! ela &e cre&iţăD Atra,
ateţia 6iarist!l!iB me&ic!l!i şi Es!"ra(e,)etor!l!iF
as!"ra acelei mişcăriDDD Li"sit &e simţ!l ri&icol!l!iB
?assam e arată "almele !me6ite &e s!&oarea &e "e fr!teD
'e&ic!l le ati,e şi costată că e (or#a &e s!&oare şi !
&e !t&elemD Căl!,ăriţa e stră"!,e c! "ri(irea#
Co#or>m $ salo şi ?assamB tri!mfătorB trece "e la
toţi i(itaţiiB arăt>&!.şi m>iile ce străl!cesc !şorI
Uii ! e6ită să s"!ă că miracol!l a a(!t loc şi
r!,ăci!ile &e(i şi mai fier#iţiD Potolesc acest
et!6iasm ,ră#it şi arăt că m>iile lui (assam l!cesc &oar
&i "ricia s!&orii &e "e fr!teD Căl!,ăriţa mă $trer!"e
şi 8!ră $ faţa t!t!ror că ?assam ! şi.a atis icio&ată
fr!tea c! m>iile $ tim"!l r!,ăci!iiD Toţi martorii
(eiţi c! mie $ ca"elă s!t !l!iţi &e ! asemeea t!"e!D
N! e6it să a&rese6 căl!,ăriţei c>te(a (or#e &e &o8aăB
s"!>&!.i că mite $ faţa a "atr! martoriDDD *om!l
'er)e8 eer(at "ro"!e o o!ă $cercareB la care (a (ei
şi elB "etr! caB "ri starea sa &e rec!le,ereB să
s"ri8ie r!,ile l!i ?assamD
Ne &!cem $că o &ată $ ca"elăD ?assam K "e care.l s!.
"ra(e,)e6 tot tim"!l c! ateţie K $,e!c)ea6ă şi recităB
c! (oce scă6!tăB o r!,ăci!eD Î s"atele l!iB $ "icioareB
&om!l 'er)e8 se roa,ă şi elD *!"ă cici mi!teB tot
imicD Î sf>rşit e $toarcem $ saloD *esc!m"ăitB
?assam le arată i(itaţilor m>iile "e care ! l!ceşte
ici ! stro" &e !t&elemD *om!l 'er)e8 "reci6ea6ă ca
este "etr! "rima oară c>& miracol!l ! se "ro&!ceD Î
tim" ce (or#im c! el &es"re o"ort!itatea !ei oi (i6iteB
costat că ?assam a &is"ăr!tD Rea"are c!r>&B
$ti6>&!.şi tri!mfător m>iile aco"erite &e !t&elemI
I6#!cesc $ r>sD Siarist!l &eclară că !.i l!cr! seriosD
*om!l 'er)e8 este &e aceeaşi "ărere şi e "ro"!e să
re(eim $ altă 6iD S"! căB $ "rici"i!B s!t &e acor&
c! o o!ă eG"erieţăB &ar co(i,erea mea e &efiiti(ăC
?assam trişea6ă şi $i eG"loatea6ă "e &om!l 'er)e8 şi "e
"rieteii săiD
A d*ua /i1 5rance:*ir "!#lică "e "rima "a,iă o mare
foto,rafie a l!i ?assam şi a meaB aşe6aţi faţă. faţăB
a(>& &eas!"ra !rmător!l &i&lu=
C! 'a8aGB !lei!l sf>t se trasformă $ oţetD 3or !rma
articole &e acest fel $ toată "resaB &ar $ ci!&a
o#ser(aţiilor mele miracol!l !t&elem!l!i (a coti!a
să.i atra,ă "e ai(ii &i l!mea $trea,ăD ?assam $i (a
co(i,e "e !ii &oatori ,eeroşiB "ritre care şi "e
'ic)el 'er)e8B să.l a8!te c! s!me mari &e #ai $ &r!m!l
să! s"re sfiţeieD
666
*oi ai mai t>r6i!B afl! &i 6iare că ?assam a fost
$c)is "etr! escroc)erie şi &et!rare &e fo&!riB $ !rma
!ei "l>,eri făc!te m%*&ri"a lui c-iar de Mic-el Mer-e2#
9!&ecata a a(!t loc la ParisB $ 6i!a &e %% mai 1@@%D
?assam a fost co&amat la trei6eci şi &o!ă &e l!i &e
$c)isoareB &e asemeeaB tre#!ia să ram#!rse6e fost!l!i
să! "atro fr!moasa s!mă &e ! milio şase s!te &e mii &e
&olariD Pe&e"sit &e oameiB $i răm>e să o#ţiă iertarea
FecioareiB &ar !mai &acă re!ţă "etr! tot&ea!a la
escroc)eriiB căci coti!>& a să(>rşi asemeea miracole
.ar face &ec>t să "!ă !t&elem "e focD
19
RA0I*
0I
'ATERIALISAREA SACRĂ
K Sc!i"aţi %es&e aces&e sl*"e ale C*ranului1
"or!ceşte Raşi&D
?lasfemia mă !l!ieşteD Oare (rea c! a&e(ărat să
">,ărească aceste teGte sacre sa! mă s!"!e la o
$cercareJ Cei ce asistă la sceă s!t la fel &e #!imăciţi
ca şi mieD Sta! %e g nduri# Aces& mara<u& sc)eleticB
$(eşm>tat $tr.o &8ela#a al#ăB $mi im"!e res"ect "ri
faţa sa ascetică $m"o&o#ită &e o fr!moasă #ar#ă al#ă şi &e
! t!r#a c! a"e sc)im#ătoareD Ca #! il!6ioist ce s!tB
şti! că "or!ca sa eaşte"tată !.i &ec>t o meto&ă &e a
a#ate ateţia s"ectatorilorB meto&ă c! at>t mai eficace c!
c>t $cărcăt!ra sa afecti(ă este mai mareD 0i Raşi& !
e6ită s.o foloseascăI Este o "ro(ocareD C! toate astea mă
eGec!tB !rmări&!.i $să atet ">ă şi cea mai mică
mişcareD Ceea ce #ă!iam se "ro&!ceC Raşi& trişea6ăD Sta!
emişcat şi aşte"t sf>rşit!l !măr!l!iDDD sa!B mai #ie
6isB al "retis!l!i miracolD
Raşi& $i cere AiteiB (ecia mea care.i a&resase o
$tre#are $ scrisB să aco"ere ta(a &e aramă "e care
"!sese )>rtia c! ! ca"ac &e răc)ită $ formă &e clo"otD
*!"ă ce face ce i se s"!seseB ea &!ce c! ,ri8ă ta(a
aco"erită la cici metri &e oi şi o aşa6ă "e "ăm>t!l
#ătătoritB $ cetr!l $că"erii care K &acă e să 8!&ecăm
&!"ă miros!l im"re,at $ 6i&!ri K foloseşte "ro#a#il
&re"t sta!lD A"oi se $toarce s"re oi şi răm>e $
"icioareD Raşi&B $ ,e!c)iB s"!e c>te(a r!,ăci!i ce !
"ot fi $ţeleseB a"oiB ca $tr.! s"ectacol &e "resti&i,i.
taţieB $aite &e a se "ro&!ce efect!l fialB
reca"it!lea6ă fa"teleB ,)i&!l ostr! tra&!ce c! eGactitate
toate c!(itele rostite &e ,a6&ăD
*!"ă itrarea oastră $ $că"ereB mara#!t!l ! s.a
atis &e imic Osa! a"roa"e &e imicPD Am (erificat tot
material!l folositC ta(a &e aramă ci6elată şi ca"ac!l &i
răc)ită $m"letităD Am aşe6at "e o ta(ă "aşa"ort!l AiteiB
trei foi &e )>rtie făc!te s!lB &ate &e Raşi&B "e care se
&esl!şesc r>&!ri scrise c! litere ara#e Oi se s"!e că
ar fi işte (ersete &i C*ran1 &ar ele a! "ro#a#il o
semificaţie aoimăP şi o altă foaie &e )>rtieB "e care
Aita şi.a eG"!s "ro#lema itimă "etr! a cărei re6ol(are
cere a8!tor!l l!i Raşi&D Prima &ată ta(a f!sese aco"erită
c! clo"ot!l &e răc)ită şi &!să $ mi8loc!l $că"erii &e
către Ro#ertB ! mem#r! ai cl!#!l!i &e (acaţăB (eit să
asiste la miracol o &ată c! mic!l ostr! ,r!"D
*!"ă c>te(a cli"eB mara#!t!l $i făc! sem l!i Ro#ert
să a&!că ta(a şi să o &esco"ereB $m"i,>& "!ţi ca"ac!lD
Pe ta(ă ! a"ăr!se imic o!D Acesta a fost momet!l c>&
Raşi& şi.a eG"rimat &oriţa im"erioasă &e a mă (e&ea
sc!i">& "e "er,ametele c! cootaţie sf>tăL &!"ă astaB
el a rel!at tot ceremoial!lB s"!>&!.i Aitei să aco"ere
ta(a şi să o &!că $ mi8loc!l camereiD
Aita ia a"oi ta(a &i mi8loc!l camerei şi o
&esco"erăD S"re marea ei mirare (e&e "e ta(ă ! "ac)eţel
al#I Era ! o#iect l!,!ieţ $făş!rat $ f>şii fie &e
">6ă al#ăD Coform i&icaţiilor "rimiteB Aita &esface
"ac)eţel!lD Î iterior se află ! amestec ci!&at &e oase
&e "!iB smoc!ri &e "ărB c>te(a "ietre şi &o!ă #!căţi &e
lemD
/)i&!l e tra&!ce c! ,re! iter"retarea ma,ică a
acestor o#iecte a"ăr!te $ c)i" mirac!losD S"!e că e
(or#a &e trasm!tarea !or elemete (ătămătoare careB ">ă
ac!mB o $m"ie&icaseră "e Aita să fie fericităD *e ac!m
$aiteB &atorită acestei materiali6ăriB "rieteei oastre
tot!l $i (a mer,e m!lt mai #ieD T!riştii s!t
im"resioaţi şi mă $trea#ă &i "ri(iriD S!t c!rioşi să
ştie care este "ărerea mea &es"re acest miracolD /)i&!l
săr!tă c! res"ect m>a mara#!t!l!iD Aita ă&ă8&!ieşte că
&oriţele sale taiice se (or $m"lii şi &esc)i&e
"ortofel!l ca să.şi &ea o#ol!lD
ceea ce mă "ri(eşteB $mi &a! seama că a &emasca im.
"ost!ra l!i Raşi& ar $sema să sărăcesc sat!lI *e la !
"rieteB farmacist $ 'arra<ec)B şti! că &i &ar!rile
lăsate acest!i Eom sf>tF &e t!riştii ,eeroşi şi
&e6ă&ă8&!iţi trăiesc (reo cici6eci &e "ersoaeD 'ai m!lt
$căB &acă t!riştii s!t &est!l &e ai(i ca să crea&ă
$tr.o asemeea materiali6areB acest fa"t $i (a $tări
$tr.o atit!&ie "o6iti(ăB fa(ora#ilă $&e"liirii (iselor
lor 6iliceD *e aceea $i las să $ţelea,ă că le (oi (or#i
mai t>r6i!D /)i&!l $i tra&!ce mara#!t!l!i (or#ele oastre
&e siceră a&miraţieD *e fiecare &ată c>& i se $ti&
#aiB Raşi& ref!6a să se ati,ă &e ei şi face ! sem c!
m>a să fie "!şi "e ta(a miracol!l!iD
A (eit (remea să e $toarcem acasăD *!"ă ce e l!ăm
! solem rămas.#!B e !rcăm $ micro#!6 şi e $toarcem
la cl!# "e ! fermecător &r!mea, "li &e floriDDD
Fr!m!seţea "eisa8!l!i maroca a&a!,ă ! a!me farmec
caracter!l!i eo#iş!it al (i6itei oastreD
666
Ce fr!moasă &emostraţie e.a făc!t Raşi&I E si,!ra
"e care o "racticăB &ar c! c>tă măiestrie l!crea6ăI
Cosi&er că ! am &re"t!l să.l &emascB cel "!ţi $ faţa
celor &i ,r!"!l "e care.l $soţescD Aceşti oamei (eiţi
$ (acaţă s!t amatori &e eGotismB li se oferă !
miracolD Ce şi.ar &ori mai m!ltJ Î sc)im#B 'ic)elB
il!6ioist!l cl!#!l!iB şi S ")iraB co&!cătoarea ta#ereiB
tre#!ie să c!oască a&e(ăr!lD Îmi "ro"! să li:l com!ic
"e &atăD *est!l m:a! tratat &re"t Esce"tic &e meserieFL a
(eit (remea să le &esc)i& oc)iiD 'ic)el $mi s"!e că &!"ă
(reo 6ece (i6ite făc!te la Raşi& se co(isese că ! era
la mi8loc ici ! tr!c şi că a(eam să (ă& asta Ec! "ro"rii
mei oc)iFD
A8!s la cl!#B mă &!c la #!cătărie şi ia! o ta(ă &e
metal şi ! coş &e răc)ită $m"letită ce "oate ser(i &re"t
ca"acD A"oi mă strecor $ camera mea ca să cofecţioe6
aşa.!mita Emateriali6areFB c! a8!tor!l !ei şosete "e
care o !m"l! c! #atiste şi o "ri& c! ! ac &e si,!raţăD
Tot!l e ,ataD *!"ă ce trec "e la "ră(ălie ca să $m"r!m!t o
&8ela#a roşieB mă &!c la 'ic)el şi S %-ira1 care cred a& &
de mul& $ miracol!l l!i Raşi&#
")ira şi 'ic)el s!t oc!"aţi c! "rimirea !!i o!
,r!" &e t!riştiD Aşte"t c! ră#&are sa termie c!
"oliteţ!rile &e ri,oare şi $i a"ostrofe6 c! (eselie=
K 3eiţiB (ă (oi arăta tr!c!l folosit &e Raşi&D
Cei d*i %rie&eni ai mei s!t !imiţi at>t &e si,!raţa
c! care le (or#escB c>t şi &e acea &8ela#a "e care o "ortB
e! careB &e o#iceiB ref!6 &e,)i6ărileDDD Le cer să stea c!
"icioarele $cr!cişate s!# eiD 'ă aşe6 $ ,e!c)i şi
$ce" să imit rit!al!l &i &emostraţia l!i Raşi&D 'ic)el
şi S %-ira1 &em9ndu:se &e (re! tr!cB $mi !rmăresc c!
ateţie ">ă şi cel mai mic ,estD N! remarcă imic s!s"ect
şi tot!şiB la !rmăB şoseta !m"l!tă c! #atiste a"are "e
ta(ăD 'ic)el "are oarec!m s!"ărat că s:a lăsat "ăcălitD S
%-ira1 mai fair:%la7B rec!oaşte că &emostraţia mea este
i&etică c! acea a l!i Raşi& şi re,retă că ">ă ac!m a &at
&o(a&ă &e at>ta ai(itateD Petr! a.i co(i,e "e &e"liB
mă &eci& să le eG"lic &etaliile tr!c!l!iD
momet!l $ care $i "or!cesc l!i 'ic)el să sc!i"e
"este "er,ametB coş!l &e răc)ită răst!rat &eas!"ra tă(ii
aco"eră o c!tă a &8ela#ei meleB c!tă aflată $ &re"t!l
,e!c)ilorB ce asc!&e şoseta !m"l!tă c! #atisteD A"oi mă
$&e"ărte6 !şorB făc>& mici mişcări c! "icioareleB $ aşa
fel ca şoseta să ca&ă &i &8ela#a "e ta(ăD Nici !!l
&itre "ri(itori ! #ă!ieşte că acesta este momet!l c>&
"ac)eţel!l a"are "e ta(ăB căci ! se a!&e ici ! 6,omot
s!s"ectQL &e altfelB ici o m>ă !.i &est!l &e mare ca
să.l "oată asc!&eD C! m>a st>,ăB ţi>& $ s!s "alma şi
&e,et!l mareB a"!c &e mar,iea coş!l!i şi $l $m"i,
&eas!"ra tă(iiB fără ca cie(a să "oată (e&ea c!mB c!
celelalte "atr! &e,eteB a"!c şoseta şi o "otri(esc să stea
s!# ca"ac!l &e răc)ităD Scamatoria e ,ataD
")ira şi 'ic)el răm> "e ,>&!riB căci ei trimit $
fiecare 6i ! coti,et &e t!rişti să asiste la acest
miracolDDD Ce.i &e făc!tJ />&i&!.mă că e si,!ra s!rsă
&e (eit!ri a l!i Raşi&B $i sfăt!iesc să coti!e să.şi
trimită t!riştii să (a&ă Emiracol!lFB &ar să.i "re(iă să
tot!l se $temeia6ă %e un &ruc# 4ricum1 "*m a"ea %ar&e de
un s%ec&ac*l ins*li& ")ira $mi mărt!riseşte că i:a
"lătit l!i Raşi& o s!mă fr!m!şică &e #ai "etr! o
E#răţară "rotectoareQQ &i aramăD 0i aici o fi (reo
$şelătorieJ Să mai ia #răţara sa! !J 'ă ,>&esc &i o!
la Raşi& şi la oameii "e care.i $treţie $ acest satD
P>ă la !rmăB &acă se m!lţ!meşte c! comerţ!l &e am!leteDDD
Îi s"! S ")irei să ia #răţaraD Cie ştieJ Poate $i (a
"!rta orocD At>tea "si)otera"ii se #a6ea6ă "e meto&a
Cos###
666
Părăsesc cl!#!l şi mă &!c să.mi $t>lesc "rieteii la
)otel!l 'aso!rL tra(erse6 "iaţa *8emaa El.Fa sit!ată
c)iar $ iima oraş!l!i 'arra<ec) şi răm> $că o &ată
fasciat &e aimaţia care &omeşte aiciD 'ă las le,ăat &e
6,omot!l m!lţimiiD *esl!şesc c! ,re! #ătăile to#elor şi
c>tecele #er#ereD C>te(a tr!"e &e acro#aţi $mi atra,
"ri(irile "ri )aiele lor al#e ce "! $ (aloare
eGerciţiile "e care le eGec!tăD *ar ma8oritatea
atracţiilor K $ orice ca6 acelea ce aţ>ţă c!rio6itatea
celor mai m!lţi ,!ră.cască K s!t cele le,a&e de mis&erele
magiei#
Cei mai s"ectac!loşi s!t $m#l>6itorii &e şer"iD Î
ma8oritate foarte #ătr>iB ei s!t !şor &e rec!osc!t "ri
fa"t!l că le li"seşte ! oc)i sa! ! &e,etB tri#!t cr!&
&at !ei meserii ce "re6ită $tot&ea!a foarte mari
risc!riD Îsoţiţi &e &!lcea melo&ie a fla!t!l!iB şer"ii !
fac cie ştie ce mari is"ră(iB &ar fa"t!l că $şi lea,ăă
ca"!l !mflat la c>ţi(a cetimetri &oar &e oc)ii stă">!l!i
$i im"resioea6ă "!teric "e "ri(itoriD ?ie$ţelesB
aceştia ! şti! că $ "reala#il colţii "!rtători &e (ei
a! fost scoşi şi că re"tila se mişcă &oar &atorită
(i#raţiilor to#ei şi ale fla!t!l!iD 0ar"ele &asea6ă $
ritm!l m!6iciiB ca şi c!m $m#l>6itor!l ar eGercita as!"ra
l!i o a&e(ărată "!tere )i"oticăD Tot!şiB cea mai
im"ortată amitire a t!rist!l!i răm>e cea le,ată &e
momet!l m!lt aşte"tat şi tem!tB c>& $m#l>6itor!l $şi
trece şar"ele $ 8!r!l ,>t!l!iD 'işcările &e ref!6 şi
,rimasele &e ,roa6ă s!t imortali6ate "e locB $
foto,rafii ce (or fi mai t>r6i! &o(e6ile cocrete ale
a(et!ros!l!i să! "eri"l!DDD Tre#!ie să s"!em tot!şi căB
"etr! $m#l>6itor!l &e şer"i care ! s!"ra(e,)ea6ă c!
re,!laritate ,!ra re"tilelorB $&e"ărtarea K a&eseori
ra"i&ă K a colţilor (eioşiB "oate fi ! a&e(ărat
"ericolB !eori mortalD
La a&ă"ost!l !m#relelor m!lticoloreB ,)icitoarele $i o.
"resc "e trecătoriD Sta! ,)em!ite şi folosesc cărţi &e 8oc
s"aioleD 3or#esc ,re! fraţ!6eşteD Le fac t!t!ror
clieţilor aceleaşi "re6iceriC că (or călătoriB cel "!ţi
">ă la Casa#lacaB că (or "rimi #aiB cel "!ţi &o!ă s!te
&e fraciB şi că (or a(ea &oi co"iiD Ne (ie să s!r>&emB
&ar #aii "e care.i cer s!t at>t &e "!ţii $c>tB fără
$&oialăB această "re6icere a (iitor!l!i "oate fi socotită
o mică ,l!măD
La mar,iea "ieţeiB $l 6ăresc "e "riete!l me!
'!stafaB ma,icia &e "rofesieD Îco8!rat &e (reo
cici6eci &e a&miratoriB el $şi &e#itea6ă &isc!rs!lB
cit>&!.l mere! "e Ala)D 'ă a"ro"iiD 'ă (e&e şi $mi ar!că
o "ri(ire "rieteoasăD Îl c!osc!sem c! c>ţi(a ai $ !rmă
şi.l im"resioasemB "e (remea aceeaB "ri c>te(a tr!c!ri
ăscocite &e mieD *i sim"atieB $mi &e6(ăl!ise tr!c!rile
ce se "ractică c!ret $ acest locB ca şi "e acelea
folosite &e $m#l>6itorii &e şer"iD 'eto&a "ri care
!rmărea să.i co(i,ă "e s"ectatori &e "!terile sale era
r!&imetarăB &ar eficaceD Ale,eaB a"aret la $t>m"lareB
&oi s"ectatori şi s"!eaB $ faţa l!miiB amă!te &i
(iaţa lorD Aceştia a(ea! aer!l că $cremeesc &e
!imireD?ă!iamB &esi,!rB că e (or#a &e &oi com"liciB &ar
i.am &eclarat l!i '!stafa că.i a&mir memoria care "oate
reţie at>tea amă!te &i (iaţa com"licilor săiB mai ales
că aceştia tre#!ia! sc)im#aţi la fiecare &emostraţieD
'a,icia!lB am!6atB mi.a mărt!risit că trea#a era m!lt mai
sim"lăC im"ro(i6a c>te ce(a &e fiecare &ată şi com"licii
a(ea! or&i să.i a"ro#e toate Ere(elaţiileFD
Astă6iB el e arată o c!ti!ţă &e lem "e care ! o
(ă6!sem ">ă at!ci icio&atăD E(i&etB &i moolo,!l l!i
rostit $ ara#ă ! $ţele, ici ! c!(>tD '!stafa face
"arte &itre cei c>ţi(a scamatori &i "iaţă ce l!crea6ă
!mai "etr! marocaiB ma8oritatea (eiţi la oraş să (>&ă
aimale sa! le,!meD 3ă& c!m ! s"ectator $i $ti&e o
)>rtie &e 6ece &ir)amiD '!stafa &esc)i&e sertar!l c!ti!ţei
şi "!e #aii $ elD A"oi $c)i&e sertar!lB $toarce
c!tiaB o fiGea6ă ites c! "ri(irea şi rosteşte &e mai
m!lte Ori o form!lă ma,icăD *esc)i&e c!tia &i o!D 4>rtia
&e 6ece &ir)ami a &is"ăr!tD Î loc!l ei se află o #!căţică
&e ">6ă "ătratăD '!stafa o $ti&e cliet!l!iB s"!>&!.i
că )>rtia &e 6ece &ir)ami s.a trasformat $ acest
"orte.#o)e!r "e care (a tre#!i să.l ai#ă tot&ea!a
as!"ra l!iD Îcă &e "e ac!m om!l "are mai fericitD Iată
c!m această c!ti!ţă $ care se "etrece o trasformare al
cărei tr!c este c!osc!t &e toţi il!6ioiştii "oate &!ce
la efecte "si)olo,ice e#ă!iteD
*!"ă ce asisteţa s.a $m"răştiatB mă a"ro"ii &e
'!stafa şi.l felicit "etr! fel!l 8!&icios $ care a
folosit c!ti!ţa sa c! sertarD '>&r! &e com"limet!l me!B
mi.o $ti&eD C!rios să.i &escifre6 form!la ma,icăB o
$torc şi &esco"ăr !rmătoarele "atr! c!(ite c! "!tere
esf>rşităC E'a&e $ 4o, No,FD
*ar să ! (ă lăsaţi $şelaţiC ! al &oilea sertarB
care răm>e mere! secretB $,ă&!ie sc)im#area #ailor c!
am!letaD Acest sertar ! se &esc)i&e &ec>t &acă a"eşi "e
! mic #!toB #ie asc!s $ &ecoraţia c!tieiD
666
Aşa se $t>m"lă c! toate feomeele mirac!loaseC
eGistă &o!ă sertareD *acă (reţi să cre&eţi $ "!terile
"araormale sa! c)iar s!"raat!raleB !.l &esc)i&eţi &ec>t
"e "rim!lD *acă $l (eţi &esc)i&e "e al &oileaB aşa c!m am
făc!t e!B eG"lic>& $ &etali! miracolele "re6etate $
această carteB mi!ile (or fi mai rareB &ar (eţi risca
mai "!ţie &ece"ţiiD Feriţi.(ă &e momeliI Ca toate
mira8eleB ele e atra, "e "iste falseD A&e(ărat!l miracol
este acţi!ea &e &esă(>rşire a om!l!iC $ realitateD
666666666666666666666666666666666666666666666666666666
666666666666666666666::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful