Sunteți pe pagina 1din 170

1.

AC}ION|RI HIDRAULICE
1.1. GENERALIT|}I
Sistemele hidraulice de ac]ionare [i automatizare cunosc `n ultimul timp o
dezvoltare deosebit\, ele `ntlnindu-se la ma[ini-unelte, autovehicule [i tractoare,
nave, avia]ie, `n minerit etc.
Utilizarea pe scar\ larg\ a ac]ion\rilor hidraulice se datore[te avantajelor
indiscutabile ale acestora [i anume [14, 23, 27]:
posibilitatea de amplasare a motoarelor `n orice pozi]ie fa]\ de ma[ina de
lucru;
eforturi mici pentru ac]ionarea elementelor de comand\;
posibilitatea regl\rii continue [i `n limite largi a vitezelor de lucru, for]elor,
cuplurilor sau pozi]iei elementelor ac]ionate;
caracteristica motoarelor hidraulice prezint\ o sc\dere a vitezei odat\ cu
cre[terea momentului rezistent, ceea ce asigur\ o pozi]ionare precis\ a
elementului comandat;
prin m\rirea presiunii de lucru se poate m\ri cuplul dezvoltat de c\tre
motoarele hidraulice, singurele limit\ri fiind dictate de evitarea dep\[irii
eforturilor maxime admisibile pentru materialele utilizate; `n prezent, presiuni
de lucru de ordinul a 400 daN/cm2 se utilizeaz\ `n mod curent;
exist\ posibilitatea amplific\rii `n limite largi a for]ei, vitezei etc.;
schimbarea sensului de deplasare a elmentului ac]ionat se realizeaz\ u[or;
`n timpul func]ion\rii sistemului, nivelul [ocurilor [i vibra]iilor este redus;
datorit\ propriet\]ilor de ungere ale fluidului de lucru, sistemele hidraulice au
durabilitate mare; se apreciaz\ c\ aproximativ 80% din defecte se datoreaz\
modific\rilor propriet\]ilor fluidului de lucru;
posibilitatea tipiz\rii elementelor componente, avnd drept consecin]\
reducerea corespunz\toare a pre]ului acestora.
Dintre dezavantajele pe care le implic\ utilizarea ac]ion\rilor hidraulice
se pot men]iona:
viteza de circula]ie a lichidului de lucru prin conducte este limitat\ de
pierderile hidraulice;
odat\ cu modificarea temperaturii, lichidul de lucru `[i modific\ propriet\]ile,
ceea ce afecteaz\ `n sens negativ parametrii de lucru ai instala]iei la
temperaturi reduse;
motoarele [i generatoarele hidraulice func]ioneaz\ cu pierderi hidraulice
relativ mari;
asigurarea unor viteze mici [i foarte mici ale elementelor de execu]ie se
realizeaz\ cu dificultate;
la presiuni mari de lucru, compresibilitatea lichidului de lucru conduce la
modificarea legii de deplasare a elementului de execu]ie;
pierderile hidraulice pe conducte limiteaz\ lungimea acestora;
7

`n cazul apari]iei unor neetan[eit\]i `n sistem se formeaz\ cea]\ de lichid care


este inflamabil\, ceea ce creaz\ pericolul de incendiu;
contaminarea lichidului de lucru cu impurit\]i conduce la scoaterea rapid\ din
func]iune a sistemului;
`ntre]inerea, depanarea [i repararea sistemelor hidraulice necesit\ personal
calificat.
1.2. DEFINIREA {I CLASIFICAREA
AC}IONARE HIDRAULIC|

SISTEMELOR

DE

Prin sistem de ac]ionare hidraulic\ se `n]elege un ansamblu format din


elemente care realizeaz\ transformarea energiei mecanice `n energie hidraulic\,
energie ce este transmis\ la locul de utilizare, unde aceasta se transform\ din nou
`n energie mecanic\ [14, 23, 24, 27].
Transformarea energiei mecanice `n energie hidraulic\ se realizeaz\ prin
intermediul unei pompe, `n timp ce transformarea energiei hidraulice `n energie
mecanic\ se realizeaz\ prin intermediul unui motor hidraulic. Transmiterea
energiei hidraulice de la pomp\ la motor se realizeaz\ prin intermediul unui
lichid de lucru (de cele mai multe ori se folose[te uleiul mineral special).
Clasificarea sistemelor hidraulice de ac]ionare se poate realiza dup\:
modul `n care se realizeaz\ circula]ia lichidului `n sistem;
energia hidraulic\ preponderent\ a lichidului de lucru;
tipul pompei hidraulice;
tipul motorului hidraulic;
tipul mi[c\rii elementului de execu]ie (liniar\, de rota]ie);
modul de ac]ionare al elementelor de comand\ (manual, mecanic, electric,
hidraulic).
Dup\ modul `n care se realizeaz\ circula]ia uleiului, sistemele
hidraulice pot fi:
deschise (fig. 1.1a);
`nchise (fig. 1.1b).
La sistemele hidraulice deschise, pompa (2) aspir\ lichidul de lucru din
rezervorul (3), iar lichidul refulat de c\tre motorul hidraulic (5) se `ntoarce de
asemenea `n rezervorul (3).
La sistemele hidraulice `nchise, pompa (2) aspir\ uleiul refulat de c\tre
motorul (5), pe care `l trimite din nou `n motor.
~n func]ie de energia preponderent\ a fluidului de lucru, sistemele
hidraulice de ac]ionare pot fi:
hidrostatice, la care energia fluidului de lucru este preponderent de
presiune;
hidrodinamice, la care energia preponderent\ a fluidului de lucru este
cinetic\.

6 1

b)

a)

Fig. 1.1 - Tipuri de sisteme hidraulice.

a-deschise; b-`nchise;
1-motor de antrenare; 2-pomp\ hidraulic\; 3-rezervor; 4-aparatur\ de distribu]ie, reglare [i control;
5-motor hidraulic; 6-organ de execu]ie.

S\ consider\m un sistem hidraulic avnd schema de principiu din fig. 1.2;


acesta este format din pomp\, motor [i echipamentul de comand\ [i reglare (EC).
F
F
2

ds

ds

EC
Fig. 1.2 - Schema de principiu a unui sistem hidraulic.
Sub ac]iune for]ei F1, pistonul pompei se deplaseaz\ pe distan]a dS1. De la
pomp\, prin conducte [i echipamentul de comand\ [i reglare (EC), lichidul ajunge
la pistonul motorului hidraulic, care `nvinge for]a rezistent\ F2 [i se deplaseaz\ pe
distan]a dS2.
Elementul de lichid de mas\ dm, cuprins `n volumul

dV = A1 dS1 =

D12
4

dS1 , are energia poten]ial\:

dE p1 = h1 g dm = h1 g dV .

El prime[te de la piston energia hidrostatic\:

dE h1 = F1 dS1 = p1 A1 dS1 = p1 dV ,

precum [i energia cinetic\:

dm v12 dV v12
dE c1 =
=
,
2
2
unde v1 este viteza de deplasare a pistonului, iar p1 este presiunea din pomp\.
Energia total\ elementului de volum dV este:
dE1 = dEp1 + dEh1 + dEc1.
Acela[i element de volum dV, aflat `n fa]a pistonului motorului hidraulic,
9

va avea energia total\:


dE2 = dEp2 + dEh2 + dEc2.
Considernd c\ nu exist\ pierderi de energie `n sistem, putem scrie:
dE1 = dE2 = dE, sau:

dE = h1 g dV + p1 dV +

dV v12
2

= h2 g dV + p2 dV +

dV v 22
2

sau:

h1 g + p1 +

v12
2

= h2 g + p2 +

v 22
2

= const . ,

unde termenul hg reprezint\ presiunea de pozi]ie, p1 este presiunea static\, iar


(v2)/2 reprezint\ presiunea dinamic\.
Cum la sistemele hidraulice elementele componente se g\sesc la
proximativ aceea[i `n\l]ime, putem considera c\ h1 = h2 [i deci ob]inem:

p1 +

v12
2

= p2 +

v 22
2

= const .

Din aceast\ rela]ie rezult\ modul de clasificare al sistemelor hidraulice `n


func]ie de energia preponderent\ `n sistem:
sisteme hidrostatice, la care energia energia hidraulic\ preponderent\ este cea
datorat\ presiunii statice. ~n acest caz `n sistem se folosesc pompe [i motoare
hidraulice volumice alternative (care func]ioneaz\ pe baza varia]iei volumului
ocupat de c\tre lichidul de lucru).
sisteme hidrodinamice, la care energia preponderent\ este cea cinetic\,
datorat\ presiunii dinamice. ~n acest caz se folosesc pompe centrifuge [i
turbine hidraulice.
1.3. LICHIDE FOLOSITE ~N SISTEMELE HIDRAULICE DE
AC}IONARE
Lichidele vehiculate `n sistemele hidraulice de ac]ionare sufer\ ciclic
varia]ii importante de pesiune, vitez\ [i temperatur\. Condi]iile dificile de
utilizare inpun acestor lichide urm\toarele cerin]e specifice [10, 14, 23]:
propriet\]i bune de ungere;
vscozitate optim\ pe toat\ plaja temperaturilor de utilizare;
stabilitate `n timp a propriet\]ilor fizice [i chimice;
rezisten]\ mecanic\ ridicat\ a peliculei;
punct de inflamabilitate ridicat;
compatibilitate cu materialele din componen]a sistemului hidraulic (`n special
cu elementele de etan[are);
compresibilitate [i tendin]\ de spumare reduse.
Vscozitatea reprezint\ proprietatea lichidului de a se opune deplas\rilor
relative dintre straturile de fluid. Vscozitatea dinamic\ se calculeaz\ cu rela]ia:
10

F/A
du / dn

N s
m 2 ,

unde:
F este for]a necesar\ deplas\rii stratului de fluid de arie A;
du/dn este gradientul vitezei dup\ normala la direc]ia de curgere.
Ca unitate de m\sur\ a vscozit\]ii dinamice se mai folose[te [i Poise [P]:

N s
3
2 = 10 P = 10 cP .
m

Raportul dintre vscozitatea dinamic\ [i densitatea lichidului se nume[te


vscozitate cinematic\:

m2
s .

De multe ori, vscozitatea cinematic\ se exprim\ [i `n Stokes [St]:


1 St = 1 cm2/s;
1 cSt = 1mm2/s.
Este uzual\ [i exprimarea vscozit\]ii unui lichid prin compara]ie cu cea
apei; `n acest caz se m\soar\ timpul necesar curgerii unui anumit volum din
lichidul `ncercat printr-un orificiu calibrat, valoare ce se raporteaz\ la timpul
necesar scurgerii aceleia[i cantit\]i de ap\ distilat\. Se ob]ine astfel vscozitatea
exprimat\ `n grade Engler [0E]. ~ntre vscozitatea exprimat\ `n grade Engler [i
vscozitatea dinamic\ exist\ urm\toarea rela]ie de transformare:
[m2/s] 7,410-6 [0E] .
Vscozitatea scade odat\ cu cre[terea temperaturii. Din acest motiv,
vscozitatea ridicat\ la temperaturi joase conduce la pierderi de sarcin\ [i creaz\
dificult\]i la aspira]ia lichidului `n pomp\, `nso]ite de sc\derea randamentului
pompei. La temperaturi ridicate, sc\derea vscozit\]ii conduce de asemenea la
sc\derea randamentului pompei; `n plus, sc\derea capacit\]ii portante a peliculei
de lichid poate conduce la griparea unor elemente componente ale sistemului
hidraulic.
La presiunea atmosferic\, varia]ia vscozit\]ii cu temperatura poate fi
aproximat\ de rela]ia:
T = T0e-(T-T0),
unde este o constant\ specific\ fiec\rui lichid, T este temperatura mediului, iar
T0 este temperatura standard .
Influen]a presiunii asupra vscozit\]ii poate fi considerat\ liniar\, pentru
presiuni de pn\ la 500 daN/cm2:
p = p0(1 + pkv),
unde coeficientul kv depinde de vscozitatea lichidului.
Compresibilitatea se apreciaz\ prin intermediul modulului de elasticitate
. Pentru majoritatea uleiurilor folosite `n sistemele de ac]ionare hidraulic\ =
1700018000 daN/cm2. Modulul de elasticitate cre[te liniar cu presiunea, dup\ o
rela]ie de forma:
p = p0 + pk.
11

Pentru uleiurile minerale coeficientul k12.


Datorit\ valorilor ridicate ale modulului de elasticitate, se poate considera
c\ la presiuni de pn\ la 200 daN/cm2, lichidele utilizate `n sistemele hidraulice
sunt incompresibile. Situa]ia se schimb\ dramatic atunci cnd `n masa de lichid se
g\se[te aer nedizolvat, caz `n care modulul de elasticitate scade foarte mult, cu
influen]e negative asupra func]ion\rii sistemului.
~n ceea ce prive[te compatibilitatea cu materialele sistemului, trebuie
men]ionat c\ principalele materiale afectate de c\tre lichidele hidraulice sunt
elastomerii folosi]i `n realizarea elementelor de etan[are [i a racordurilor elastice.
Utilizarea elastomerilor a fost impus\ de `nlocuirea uleiurilor vegetale cu
uleiurile minerale, deoarece uleiurile minerale dizolv\ cauciucul natural, folosit
anterior pentru realizarea elementelor de etan[are.
~n ceea ce prive[te materialele metalice, majoritatea lichidelor utilizate `n
instala]iile hidraulice sunt compatibile cu acestea.
1.3.1. Tipuri de lichide utilizate `n sistemele hidraulice
Cele mai utilizate tipuri sunt urm\toarele:
Lichide pe baz\ vegetal\
Un exemplu de acest tip este uleiul de ricin, diluat `n vederea sc\derii
vscozit\]ii.
Lichide pe baz\ mineral\
Aceste uleiuri sunt fabricate pe baz\ de petrol, fiind standardizate
conform STAS 9506-74 [i 9691-80. Se simbolizeaz\ cu litera H, urmat\ de o cifr\
care reprezint\ vscozitatea cinematic\ la 500C, in cSt.
Lichide neinflamabile pe baz\ de ap\
Datorit\ unor propriet\]i fizice total necorespunz\toare (vscozitate
redus\, propriet\]i de ungere necorespunz\toare), aceste lichide se utilizeaz\ doar
pentru ac]ionarea unor utilaje calde, mari consumatoare de lichid (prese
hidraulice). Se folosesc emulsii de ulei `n ap\ (110% ulei mineral), ap\ `n ulei
(5060% ulei) sau poliglicoli `n ap\ (3565% ap\).
Lichide sintetice
Acestea au ap\rut din necesitatea cre[terii siguran]ei `n exploatare a
sistemelor hidraulice [i a m\ririi tempeaturii maxime de func]ionare. Dintre
lichidele utilizate (cu prec\dere `n avia]ie), se pot men]iona:
compu[ii organici halogena]i;
siliconii (ce se pot utiliza la temperaturi de pn\ la 3150C);
esterii fosfatici;
silica]ii.
~n tab. 1.1 sunt prezentate unele caracteristici fizice pentru cteva tipuri
de uleiuri romne[ti folosite `n instala]iile hidraulice.
12

Tabelul 1.1
Caracteristici fizice ale unor uleiuri minerale
Tipul uleiului
Caracteristica
H191
H571
H122
H382
H9
EP3
Vscozitate ci- 19
57
nematic\
la
23
65
12
38
9
500C, mm2/s
7,5 22,3 4,9 1,2
Vscozitate la 2,8
3,2
8,5
5,4
1,5
500C, 0E
Densitate relativ\ maxim\, la 0,89
0,9
0,9
0,905
150C
Presiune maxim\ de utilizare,
50
50
300
300
bar
-20
-12
-35
-25
-40
Punct de curgere maxim, 0C

T75
EP14
40
47

T80
EP24

5,5
6,5

7,9

0,91

0,91

-25

-20

60

1 - solicit\ri u[oare; 2 - solicit\ri medii; 3 - solicit\ri mari; 4 - cnd uleiul din transmisie este folosit
[i pentru ac]ionare hidraulic\.

1.4. POMPE UTILIZATE ~N SISTEMELE DE AC}IONARE


HIDRAULIC|
Sistemele hidrostatice folosesc pompe volumice, la care cre[terea
presiunii lichidului de lucru se realizeaz\ prin modificarea volumului ocupat de
c\tre acesta. Aceste pompe sunt caracterizate prin trecerea discontinu\ a lichidului
din racordul de aspira]ie `n cel de refulare, lichidul trecnd printr-o camer\ de
volum variabil. ~n faza de aspira]ie, aceast\ camer\ este pus\ `n leg\tur\ cu
racordul de aspira]ie, volumul camerei crescnd `n timp ce presiunea scade. Cnd
volumul camerei devine maxim, aceasta este `nchis\ (prin mijloace mecanice),
fiind apoi conectat\ la racordul de refulare. ~n continuare, volumul camerei scade,
realizndu-se astfel suprapresiunea necesar\ evacu\rii lichidului `n racordul de
refulare. Presiunea minim\ din camer\ este limitat\ (teoretic) doar de presiunea
de vaporizare a lichidului la temperatura de lucru a pompei; presiunea maxim\
este limitat\ doar de rezisten]a mecanic\ a organelor pompei.
Utilizarea unei singure camere conduce la o aspira]ie [i refulare
intermitente; prin utilizarea mai multor camere, care func]ioneaz\ defazat,
neuniformitatea debit\rii lichidului scade.
Teoretic, o camer\ aspir\ [i refuleaz\, `n cadrul unui ciclu, un volum de
lichid egal cu diferen]a dintre volumul s\u maxim [i cel minim:
V = Vmax - Vmin.
Debitul teoretic mediu de lichid refulat este dat de rela]ia:
13

Qtm = V

n
60

m3
s ,

unde n este tura]ia arborelui pompei.


1.4.1. Pompe cu pistoane [8, 10, 16, 23, 24, 31]
Schema de principiu a unei pompe cu piston este prezentat\ `n fig. 1.3.
2

Fig. 1.3 - Pompa cu


piston

8
7
V

S
PMI

1-cilindru;
2-piston;
3-biel\;
4-arbore cotit;
5-racord de aspira]ie;
6-supap\ de aspira]ie;
7-supap\ de refulare;
8-racord de refulare;
S-cursa pistonului;
D-diametrul pistonului.

PME

La aceast\ pomp\, camera de volum variabil este reprezentat\ de spa]iul


din stnga pistonului; volumul acestei camere este dat de rela]ia:

V=

D2
4

x + V0 ,

unde x este deplasarea pistonului fa]\ de punctul mort interior (PMI), iar V0 este
volumul spa]iului mort.
Debitul teoretic instantaneu este:

Qt =

dV dV d dV
=

=
,
dt
d dt
d

unde este unghiul de rota]ie al manivelei arborelui cotit, iar este viteza sa
unghiular\.
Pentru exprimarea volumului `n func]ie de unghiul de rota]ie, se observ\
din figur\ c\:
x = r + l - lcos - r cos,
unde l este lungimea bielei, r este raza manivelei arborelui cotit, iar este unghiul
de `nclinare al bielei.
Din considerente geometrice putem scrie:
rsin = lsin,
de unde rezult\:

r
sin = sin
l

sau sin = sin ,


14

unde este raportul dintre raza manivelei [i lungimea bielei.


Avnd `n vedere cele de mai sus, rezult\:

cos = 1 2 sin 2 ,
iar deplasarea pistonului devine:
1

x = r + l r cos + (1 2 sin 2 ) 2

Dezvoltnd `n serie termenul (1-2sin2)1/2 [i re]innd doar primii doi


termeni (restul termenilor avnd valori mici, se pot neglija) rezult\:
x = r + l - [rcos + 1 - 0,52sin2].
}innd cont c\ sin 2 =
rela]ia:

1 cos 2
, rezult\ pentru deplasarea pistonului
2

x = r (1 cos ) + (1 cos 2 ) .
4

Debitul teoretic al pompei va fi:

Qt =

d
D 2 dx
D2

=
r
4
4
d
d

1 cos + 4 (1 cos 2 ) .

Rezult\ legea de varia]ie a debitului:

Qt =

D2
4

r sin + sin 2
2

Graficul de varia]ie a debitului instantaneu este prezentat `n fig. 1.4a.


Datorit\ prezen]ei supapelor, curgerea invers\ a lichidului nu este posibil\, astfel
`nct legea de varia]ie a debitului, prin racordul de admisie, este aceea din fig.
1.4b. Se observ\ `n aceast\ figur\ caracterul discontinuu al curgerii lichidului.
6
5

Q( ) 0

Q( )

5
0

120

a)

240

360

120

b)

240

Fig. 1.4 - Legea de varia]ie a debitului instantaneu.


15

360

Debitul mediu al pompei va fi exprimat prin rela]ia:

Qtm =

1 D2

r sin + sin 2 d .

2 0 4
2

Dup\ prelucrare, rela]ia debitului mediu devine:

Qtm =

D2
4

, sau Qtm =

D2
4

n
.
60

~n mod uzual, distribu]ia este asigurat\ de supape


de sens unic
(necomandate), dar exist\ [i solu]ii constructive care utilizeaz\ distribuitoare
comandate.
Se define[te gradul de neuniformitate al debit\rii prin raportul:

Qt max Qt min
.
Qtm

Pentru pompa cu piston rezult\ un grad de neuniformitate = .


Reducerea gradului de neuniformitate al acestei pompe se poate reduce, `ntre
anumite limite, prin utilizarea hidrofoarelor pe racordurile de admisie [i refulare.
O alt\ posibilitate de reducere a gradului de neuniformitate const\ `n
utilizarea pompei cu dublu efect, la care ambele fe]e ale pistonului sunt active
(fig. 1.5).
Debitul volumic mediu al pompei cu piston cu dublu efect este dat de
rela]ia:

n
Qtm = l ( 2 D d )
4
60
2

m3
s .

Se observ\ c\ pompa din fig. 1.5c este prev\zut\ cu dou\ pistoane, care
func]ioneaz\ `n opozi]ie de faz\, fiind ac]ionate prin intermediul unui excentric.
Cea mai utilizat\ modalitate de reducere a neuniformit\]ii debit\rii const\
`n utilizarea pompelor policilindrice. ~n func]ie de solu]ia constructiv\ adoptat\,
aceste pompe pot fi:
cu cilindri imobili;
cu cilindri avnd mi[care de rota]ie.
~n func]ie de pozi]ia axelor cilindrilor fa]\ de axa arborelui de antrenare,
pompele cu cilindri imobili pot fi:
cu cilindri `n linie, la care axele cilindrilor se g\sesc `ntr-un plan care con]ine
[i axa arborelui de antrenare;
cu axele cilindrilor dispuse concentric `n jurul axei arborelui de antrenare [i
paralele cu aceasta (cu pistoane axiale);
cu cilindri `n stea, la care axele cilindrilor sunt dispuse radial fa]\ de axa
arborelui de antrenare (cu cilindri radiali).
Aplicnd acela[i criteriu de clasificare [i `n cazul pompelor cu cilindri mobili,
ob]inem urm\toarele tipuri de pompe:
cu axele cilindrilor dispuse radial fa]\ de axa arborelui de antrenare;
cu axele cilindrilor concentrice cu axa arborelui de antrenare (cu disc
16

`nclinat);
cu axele cilindrilor dispuse `nclinat fa]\ de axa arborelui de antrenare (cu
bloc `nclinat).

Qt

/2
l

3/2

b)

a)
Fig. 1.5 - Pompa cu piston cu dublu
efect.
a-schema de principiu;
b-diagrama de varia]ie a debitului;
c-sec]iune prin pomp\;
D-diametrul pistonului;
d-diametrul tijei;
l-cursa pistonului.

c)
1.4.1.1. Pompe cu cilindri `n linie
Aceste pompe au cilindrii dispu[i `ntr-un plan ce con]ine [i axa arborelui
de antrenare. Ac]ionarea pistoanelor se realizeaz\ prin intermediul unor biele [i a
unui arbore cotit ale c\rui coturi sunt decalate unghiular `n func]ie de num\rul de
cilindri.
1.4.1.2. Pompe cu cilindri imobili [i pistoane axiale (cu disc fulant)
Construc]ia acestui tip de pomp\ este prezentat\ `n fig. 1.6. Se observ\ c\
cilindrii sunt dispu[i `n blocul (4), pe un cerc concencentric cu axa arborelui de
antrenare. Blocul cilindrilor este fix, `n timp ce discul fulant (7) se rote[te odat\
cu arborele, asigurnd astfel deplasarea pistoanelor (5) `n cilindri. Cursa unui
piston este dat\ de rela]ia:
S = Dtg ,
unde D este diametrul cercului pe care se g\sesc axele cilindrilor, iar este
unghiul de `nclinare al discului fulant fa]\ de vertical\.
17

Fig. 1.6 - Pompa cu disc fulant.


1-racord de aspira]ie; 2-racord refulare; 3-supap\ aspira]ie; 4-blocul cilindrilor; 5-piston; 6-disc
fulant; 7, 8-rulmen]i.

Debitul mediu teoretic al pompei este dat de rela]ia:

Qtm =

d2
4

z D

n
tg ,
60

unde d este diametrul unui piston, iar z este num\rul de cilindri.


Distribu]ia este realizat\ prin intermediul unor supape de sens unic.
Contactul dintre pistoane [i discul fulant este asigurat de arcuri; ca urmare, cursa
de aspira]ie este realizat\ datorit\ arcurilor, `n timp ce cursa de refulare are loc
datorit\ discului fulant.
1.4.1.3. Pompe cu cilindri radiali, imobili
Schema de principiu a unei astfel de pompe este prezentat\ `n fig. 1.7.
Pistoanele, dispuse radial, execut\ cursa de admisie (deplasare c\tre axa pompei)
datorit\ arcurilor ce se g\sesc `n spatele lor, `n timp ce cursa de refulare are loc
sub ac]iunea excentricului (10); acesta este decalat cu distan]a e fa]\ de centrul
carcasei pompei.Uleiul este aspirat prin racordul (1), ajungnd `n spa]iul de
aspira]ie (9); de aici, lichidul p\trunde `n cilindru (trecnd prin canalele executate
`n tachet [i piston) `n momentul `n care fanta de aspira]ie (7) ajunge `n dreptul
tachetului (6). ~n timpul cursei de refulare uleiul trece pe lng\ supapa de refulare
(4), ajunge `n canalul de refulare (3) [i de aici `n racordul de refulare (2).
Debitul teoretic mediu al pompei se determin\ cu ajutorul rela]iei:

18

Qtm =

d2
4

2ez

n
60

m3
s ,

`n care d este diametrul unui piston, z este num\rul de cilindri, n este tura]ia
pompei, iar e este excentricitatea.

Fig. 1.7 - Pompa cu cilindri radiali imobili.


1-racord de admisie; 2-racord de refulare; 3-canal de refulare; 4-supap\ de refulare; 5-piston; 6tachet; 7-fant\ de aspira]ie; 8-carcas\; 9-spa]iu de aspira]ie; 10-excentric.

1.4.1.4. Pompe cu cilindri radiali, mobili


Schema de principiu a unei pompe cu cilindri radiali mobili este
prezentat\ `n fig. 1.8. Aceasta este format\ dintr-o carcas\ cilindric\ (1), fix\, `n
interiorul c\reia se g\se[te amplasat excentric blocul cilindrilor (2), care se
g\se[te `n mi[care de rota]ie. Datorit\ dispunerii excentrice a blocului cilindrilor,
pistoanele (3) se deplaseaz\ radial, realiznd pomparea uleiului. Admisia [i
refularea au loc prin canalele (4) [i (5), distribuitorul fix (6) realiznd separarea
celor dou\ spa]ii.
Debitul mediu teoretic al pompei este dat de rela]ia:

Qtm =

d2
4

n
2ez
60

m3
s ,

`n care z este num\rul de cilindri, iar e este excentricitatea.


19

Fig. 1.8 -Pompa cu cilindri radiali mobili.


1-carcas\; 2-blocul cilindrilor; 3-piston; 4-racord de aspira]ie; 5-racord de refulare; 6-distribuitor.

1.4.1.5. Pompa cu cilindri axiali rotativi (cu disc `nclinat)


~n fig. 1.9 este prezentat\ schema de principiu a unei pompe cu disc
`nclinat.

a)
Fig. 1.9 Pompa cu disc `nclinat.

b)

a-construc]ia pompei; b-distribuitorul plan


1-arbore de antrenare; 2-blocul cilindrilor; 3-distribuitor plan (rotit cu 900); 4-piston; 5-disc `nclinat;
6-rulment; 7-lag\r axial; 8-fant\ de refulare; 9-fant\ de admisie

La acest tip de pomp\, blocul cilindrilor (2) este montat pe arborele de


antrenare (1), rotindu-se odat\ cu acesta. Cilindrii sunt dispu[i pe un cerc,
concentric cu axa arborelui de antrenare.
Pistoanele (4) sunt montate pe discul `nclinat fix (5), prin intermediul
unui lag\r axial (7), care permite rotirea pistoanelor odat\ cu blocul cilindrilor.
20

Deplasarea pistoanelor `n interiorul cilindrilor are loc datorit\ `nclin\rii discului


(5); prin reglarea unghiului de `nclinare , se modific\ cursa pistoanelor [i deci [i
cantitatea de ulei refulat\.
Distribu]ia uleiului c\tre cilindri se realizeaz\ prin intermediul
distribuitorului plan (3), prev\zut cu fante de aspira]ie [i refulare (8 [i 9, fig.
1.9b). Cilindrii sunt `n leg\tur\ cu fanta de aspira]ie atunci cnd pistoanele se
retrag din cilindri; leg\tura dintre cilindri [i fanta de refulare se stabile[te pe
por]iunea de curs\ `n care are loc intrarea pistoanelor `n cilindri.
Debitul teoretic mediu al pompei se calculeaz\ cu ajutorul rela]iei:

Qtm =

d 2
4

z D

n
tg [m3/s],
60

unde d este diametrul unui piston, z este num\rul de cilindri, D este diametrul
cercului pe care se g\sesc axele cilindrilor, n este tura]ia arborelui pompei, iar
este unghiul de `nclinare al discului.
1.4.1.6. Pompe rotoalternative cu bloc `nclinat
Aceste pompe sunt tot de tipul cu cilindri mobili, dar se caracterizeaz\
prin faptul c\ axele cilindrilor sunt dispuse `nclinat fa]\ de axa arborelui de
antrenare. Construc]ia unei astfel de pompe este prezentat\ `n fig. 1.10 [i 1.11.

Fig. 1.10 Pomp\ cu bloc `nclinat.


1-arbore de antrenare; 2-disc de antrenare a pistoanelor; 3-blocul cilindrilor; 4-piston; 5-distribuitor
plan; 6-capac cu racorduri; 7, 8-racorduri; 9-carcas\; 10-rulmen]i; 11-plac\ de re]inere a
pistoanelor.

Blocul cilindrilor (3, fig. 1.10) este `nclinat fa]\ de axa arborelui de antrenare (1),
fiind antrenat `n mi[care de rota]ie de c\tre pistoanele (4); acestea sunt articulate
de discul (2), montat pe arborele de antrenare.
La rotirea arborelui (1) au loc urm\toarele fenomene:
prin rotirea blocului cilindrilor (3), fiecare cilindru este pus `n leg\tur\ (prin
21

intermediul distribuitorului plan 5), pe rnd, cu racordul de admisie [i cu cel


de refulare;
pistoanele se deplaseaz\ `n cilindri, realiznd aspira]ia [i refularea uleiului (fig.
1.11).

Fig. 1.11 Blocul cilindrilor [i


pistoanele pompei cu bloc `nclinat.

Distribu]ia (fig. 1.12) se realizeaz\ prin intermediul fantelor (2) practicate


`n blocul cilindrilor (1) [i a distribuitorului plan (3), prev\zut cu ferestrele de
distribu]ie (4).
PMI

a)

b)

c)

Fig. 1.12 Distribu]ia la pompa cu bloc `nclinat.


a-sec]iune longitudinal\ a blocului cilindrilor; b-vedere a suprafe]ei de distribu]ie a blocului
cilindrilor; c-distribuitorul plan;
1-blocul cilindrilor; 2-fant\ de distribu]ie; 3-distribuitor plan; 4-fereastr\ de distribu]ie.

Se observ\ c\ distribuitorul (3) asigur\ `nchiderea ermetic\ a cilindrilor


`n apropierea punctelor moarte, evitndu-se astfel trecerea uleiului din fereastra de
refulare `n cea de aspira]ie.
Debitul mediu teoretic al pompei poate fi determinat cu ajutorul rela]iei:
n
d2
3
Qtm =
z D sin [m /s],
4
60
unde este unghiul dintre axa arborelui de antrenare [i axa blocului cilindrilor.
Din rela]ia de calcul a debitului rezult\ c\ este posibil\ reglarea debitului
prin modificarea unghiului de `nclinare al blocului cilindrilor; `n fig. 1.13 este
prezentat\ o pomp\ cu posibilit\]i de reglare a `nclin\rii blocului cilindrilor.
22

Fig. 1.13 Reglarea debitului la pompa cu bloc `nclinabil.


1-rulmen]i; 2-biel\; 3-plac\ de re]inere a bielelor; 4, 11, 12 -arcuri; 5-arbore de ghidare a blocului
cilindrilor; 6-piston; 7-plac\ de distribu]ie oscilant\; 8-limitator; 9, 15 -buc[e; 10-sertar; 13-prghie;
14-piston pentru rotirea pl\cii de distribu]ie; 16-blocul cilindrilor.

La aceast\ pomp\, reglarea unghiului de `nclinare al blocului cilindrilor


(16) se realizeaz\ prin deplasarea pl\cii de distribu]ie oscilante (7), cu ajutorul
pistonului (14). Pentru comanda acestui piston se utilizeaz\ racordul (X), care se
alimenteaz\ cu ulei sub presiune.
1.4.2. Pompe cu palete culisante [16, 23, 27, 31]
O pomp\ cu palete culisante este format\ (fig. 1.14) dintr-o carcas\ (1),
`nchis\ lateral cu dou\ capace, `n interiorul c\reia se g\se[te un rotor cilindric (2),
prev\zut cu degaj\ri `n care se g\sesc paletele culisante (3). La pompele cu
simpl\ ac]iune (fig. 1.14a), carcasa (1) are form\ cilindric\, iar rotorul este
excentric fa]\ de carcas\. La pompele cu dublu efect, carcasa are form\
cvasieliptic\. Contactul dintre paletele (3) [i carcasa (1) se datore[te for]elor
centrifuge ce ac]ioneaz\ asupra paletelor; la unele solu]ii constructive se
utilizeaz\ arcuri, care apas\ paletele pe suprafa]a interoar\ a carcasei.
Admisia [i refularea uleiului au loc prin ferestrele (4) [i (5), practicate `n
carcas\, fiind datorate modific\rii volumului camerelor. Fiecare camer\ de volum
variabil este delimitat\ de cte dou\ palete, carcas\, rotor [i cele dou\ capace
laterale. La pompa cu simplu efect, varia]ia volumului camerei se datoreaz\
amplas\rii excentrice a rotorului fa]\ de carcas\, `n timp ce la pompa cu dublu
efect varia]ia volumului are loc datorit\ formei carcasei.
Astfel, la pompa cu simplu efect (fig. 1.14a), `n partea superioar\ a
pompei are loc cre[terea volumului dintre palete, lichidul fiind aspirat prin
fereastra (4); urmeaz\ apoi faza de refulare (`n partea inferioar\ a pompei),
lichidul fiind refulat datorit\ sc\derii volumului spa]iului dintre palete.
Pentru determinarea debitului mediu teoretic al pompei cu simplu efect
23

se poate folosi schema din fig. 1.15.

b)

a)
Fig. 1.14 Pompe cu palete culisante.

a-cu simplu efect; b-cu dublu efect;


1-carcas\; 2-rotor; 3-palet\; 4-fereastr\ de aspira]ie; 5-fereastr\ de refulare.

/z

O1 centrul carcasei;
O2 centrul rotorului;
R raza interioar\ a carcasaei;
r raza exterioar\ a rotorului;
e excentricitatea;
- unghiul de rota]ie al rotorului;
- distan]a dintre centrul rotorului [i
carcas\.

M
O1

O2

Fig. 1.15 Schema pentru


determinarea debitului mediu
al pompei cu palete culisante.

Distan]a dintre centrul rotorului [i carcas\ este:


= O2M + MA
Din triunghiul O2MO1 rezult\:
O2M = e cos .
Din triunghiul O1MA rezult\:
MA = Rcos.
Deci distan]a dintre cenrul rotorului [i carcas\ va fi:
= e cos + Rcos.
Din acelea[i dou\ triunghiuri men]ionate mai sus rezult\:
MO1 = e sin
24

[i
MO1 = Rsin .
Ca urmare, putem scrie c\ sin =

e
sin .
R

Avnd `n vedere cele de mai sus [i notnd = e/R, rezult\ distan]a ca


fiind:

= R cos + 1 2 sin 2 .
Dezvoltnd radicalul dup\ binomul lui Newton [i lund `n considera]ie
doar primii doi termeni rezult\:

(1

sin ) 2 1

2
2

sin 2 ,

iar pentru distan]a dintre centrul rotorului [i carcas\ ob]inem:

2
= R 1 + cos sin 2 .
2

Volumul spa]iului dintre dou\ palete succesive va fi:


+

V ( ) = L

+r
L
( r ) 2 d = 2 (

r 2 ) d .

Rezolvnd integrala, ob]inem:

2
r2
2

V ( ) = L R 2 1 2 + 2 sin cos + sin


cos .
z
z
R
2
z

Dup\ cum s- men]ionat anterior, varia]ia de volum este: V = Vmax Vmin.


Volumul maxim se ob]ine pentru = 0 [i se calculeaz] cu rela]ia:
2

r2
2

V ( ) max = L R 2 1 2 + 2 sin + sin
.
z 2
z
R
z

Volumul minim se ob]ine pentru = 1800, rezultnd din rela]ia:


2

r2
2

V ( ) min = L R 2 1 2 2 sin sin

z 2
z
R
z

Varia]ia de volum va fi:

V = 4 L z R 2 sin .
z

Dac\ num\rul de palete este suficient de mare putem presupune c\ sin (/z)
/z [i rezult\:
V = 4 L e R ,
iar debitul teoretic mediu va fi:
25

Qtm = V

n n
=
De L
60
30

O alt\ modalitate de determinare a debitului teoretic mediu utilizeaz\


schema din fig. 1.16.
A

B
O1
r

R-e

O
R

e
R+e

Fig. 1.16 Schema pentru


determinarea debitului mediu al
pompei cu palete culisante.
O centrul carcasei;
O1 centrul rotorului;
R raza interioar\ a carcasei;
r raza exterioar\ a rotorului;
e excentricitatea;

Debitul de lichid refulat de c\tre pomp\ se poate exprima ca fiind:


Qtm = QA QB,
unde QA este debitul prin sec]iunea A, iar QB este debitul prin sec]iunea B.
Se [tie c\:
QA = SAvA,
QB = SBvB,
unde SA [i SB sunt ariile sec]iunilor respective, iar vA [i vB sunt vitezele medii ale
lichidului prin sec]iuni.
Din considerente geometrice SA = (R + e r) L [i SA = (R - e r) L,
unde L este l\]imea rotorului.
Vitezele medii se determin\ cu rela]iile:
R + e r
R+e+r

vA = r +
,
=

2
2
.
R e r
Re+r

vB = r +
=

2
2
Folosind rela]iile de mai sus, rezult\ debitul mediu:
m3
n
Qtm =
De L ,
30
s
unde D = 2R este diametrul interior al carcasei.
Dac\ se ]ine cont [i de grosimea a a paletelor, debitul mediu teoretic
devine:

Qtm = L e n
2 a z ,
30

z fiind num\rul de palete.


Din rela]iile de mai sus rezult\ c\ debitul teoretic este propor]ional cu
26

excentricitatea rotorului fa]\ de carcas\; ca urmare, prin modificarea


excentricit\]ii e se poate modifica debitul de lichid refulat. De obicei, acest lucru
se realizeaz\ prin deplasarea carcasei (2) fa]\ de rotorul (3) (fig. 1.17).
Fig. 1.17 Pomp\ cu
palete cu debit reglabil.
1, 6 pistoane;
2-carcas\;
3-rotor;
4-ghidaj;
5-palet\;
7-dispozitiv de reglare.

~n mod uzual, aceste pompe au 415 palete, cre[terea num\rului de


palete ducnd la sc\derea gradului de neuniformitate al debit\rii.
La pompele cu simplu efect, rezultanta for]elor de presiune care
ac]ioneaz\ asupra rotorului `n zona de refulare `ncarc\ lag\rele propor]ional cu
presiunea, ceea ce limiteaz\ presiunea maxim\ la 100175 bari. La pompele cu
dublu efect, datorit\ simetriei carcasei [i num\rului par de palete, for]ele de
presiune se echilibreaz\ reciproc, astfel `nct aceste pompe pot func]iona la
presiuni mai ridicate (175210 bari).
1.4.3. Pompe cu angrenaje cilindrice [16, 23, 27, 31]
Principial, o astfel de pomp\ este format\ din dou\ ro]i din]ate, aflate `n
angrenare, acestea fiind amplasate `ntr-o carcas\ `nchis\ cu dou\ capace laterale.
Unul din pinioane este conduc\tor, `n timp ce al doilea este condus. ~n func]ie de
tipul angren\rii, pompele cu ro]i din]ate pot fi:
cu angrenare exterioar\ (fig. 1.18 a);
cu angrenare interioar\ (fig. 1.18b).
Dantura pinioanelor utilizate poate fi dreapt\, `nclinat\ etc.
La pompele cu angrenaje camerele de volum variabil se formeaz\ `n zona
de intrare `n angrenare, respectiv de ie[ire din angrenare, `ntre din]ii ro]ilor,
carcas\ [i capacele laterale. Astfel, la ie[irea din]ilor din angrenare, datorit\
cre[terii volumului disponibil pentru lichid, se formeaz\ o depresiune, ceea ce
asigur\ aspira]ia uleiului prin racordul de aspira]ie (A). Uleiul este apoi
transportat `n golurile dintre din]i [i pere]ii laterali ai carcasei. ~n zona de intrare
`n angrenare, volumul scade, iar lichidul este evacuat prin racordul de refulare.
Zona de contact dintre din]ii celor dou\ pinioane se comport\ ca o etan[are
mobil\, care separ\ zona de `nalt\ presiune (racordul de refulare) de cea de joas\
presiune (racordul de aspira]ie).
27

a)
b)
Fig. 1.18 Pompe cu angrenaje cilindrice.
a-cu angrenare exterioar\; b-cu angrenare interioar\;
1-carcas\; 2, 3-ro]i din]ate; 4-segment de etan[are; A-racord de aspira]ie; R-racord de refulare.

La pompele cu angrenare interioar\ (fig. 1.18b), separarea zonelor de


refulare [i aspira]ie este realizat\ prin intermediul unui segment (4) `n form\ de
semilun\. Distribu]ia lichidului se realizeaz\ prin ferestre executate `n capacele
laterale ale pompei.
Pierderile de ulei dinspre zona de `nalt\ presiune spre cea de joas\
presiune sunt limitate de jocurile foarte mici existente `ntre carcas\, capace [i
ro]ile din]ate. Pe m\sura folosirii pompei, jocul dintre capacele laterale [i
suprafe]ele frontale ale ro]ilor din]ate cre[te, ceea ce conduce la sc\derea
randamentului pompei. Pentru evitarea acestui fenomen se utilizeaz\ un sistem de
compensare automat\ a jocului (fig. 1.19). La acest sistem, buc[ele (1) [i (2) sunt
`n acela[i timp [i lag\rele ro]ilor din]ate (3) [i (4). Spa]iul (p) dintre buc[e [i
corpul pompei este pus `n leg\tur\ cu racordul de refulare al pompei. Din acest
motiv, presiunea uleiului este acea care, ac]ionnd asupra buc[elor, anuleaz\ jocul
frontal.
~n timpul func]ion\rii pompei, distribu]ia presiunii radiale este
neuniform\, valorile maxime `nregistrndu-se `n zona camerei de refulare (fig.
1.20a). Se ajunge astfel la o solicitare [i uzur\ neuniforme ale lag\relor [i
arborilor ro]ilor. O oarecare uniformizare a distribu]iei presiunii radiale se poate
ob]ine prin executarea `n corpul pompei a unor canale (fig. 1.20b), care au rolul
de m\ri presiunea `n zona de aspira]ie [i de a o mic[ora `n zona de refulare.
Debitul teoretic al pompei cu ro]i din]ate se determin\ considernd c\
volumul golurilor dintre din]i este egal cu volumul din]ilor. Ca urmare, volumul
golurilor dintre din]ii celor dou\ ro]i se poate considera ca fiind egal cu volumul
coroanei din]ate a uneia din ro]i:
V = DdhL,
unde:
- Dd diametrul de divizare al ro]iii;
- h - `n\l]imea din]ilor;
- L l\]imea ro]ilor din]ate.
28

Fig. 1.19 Compensarea jocului


frontal.
1, 2 buc[e;
3, 4 ro]i din]ate;

a)

b)
Fig. 1.20 Uniformizarea presiunii radiale.

a-distribu]ia presiunii radiale; b-uniformizarea presiunii radiale prin utilizarea canalelor interioare.

Conform celor men]ionate anterior, debitul teoretic mediu va fi:

n
Qtm = Dd h L
60

m3
s .

}innd cont c\:


Dd = mz (unde m este modulul ro]ii, iar z este num\rul de din]i);
h = a + b,
a = fm - `n\l]imea capului dintelui (f coeficient de `n\l]ime al din]ilor),
b = a + c - `n\l]imea piciorului dintelui (c jocul la baza din]ilor),
rezult\ c\ h = 2fm + c 2fm.
~n acela[i timp, L = m, unde este coeficientul de `n\l]ime al din]ilor.
Cu aceste nota]ii, debitul mediu teoretic devine:

Qtm = 2 m3 z f

n
60

m3
s .

Se observ\ c\ debitul depinde de puterea a treia a modulului. Din acest


motiv, pompele cu ro]i din]ate se construiesc cu un num\r relativ mic de din]i (z =
720), dar cu modul relativ mare (m = 35 mm).
29

Fig. 1.21 Pomp\ cu ro]i din]ate.

1.5. MOTOARE HIDRAULICE VOLUMICE ROTATIVE


~n principiu, `n cazul motoarelor hidraulice, fluidul de lucru este introdus
la presiune relativ ridicat\, producnd lucru mecanic. Fluidul este evacuat din
motor la o presiune redus\, fiind trimis c\tre rezervorul sistemului. Pompele
volumice prezentate anterior pot fi utilizate [i ca motoare hidraulice, transformnd
energia hidraulic\ `n lucru mecanic. Avnd `n vedere c\ una din cele mai
importante caracteristici a unui motor hidraulic este stabilitatea `n func]ionare la
tura]ii mici, motoarele hidraulice se `mpart `n [14, 16, 23, 24, 27]:
motoare lente, la care tura]ia minim\ stabil\ este de 110 rot/min;
motoare semirapide, a c\ror tura]ie minim\ este de 1050 rot/min;
motoare rapide, pentru care tura]ia minim\ de func]ionare stabil\ este de
50400 rot/min.
1.5.1. Motoare hidraulice rapide

Ca motoare hidraulice volumice rapide se utilizeaz\:


motoare cu pistoane axiale [i bloc `nclinat (identice din punct de vedere
constructiv cu pompele corespunz\toare); acestea pot fi prev\zute cu
dispozitive care permit modificarea unghiului de `nclinare al blocului de
cilindri `ntre 7 [i 250; se asigur\ astfel reglarea tura]iei motorului pentru o
anumit\ presiune de lucru (constant\). Comanda se realizeaz\ hidraulic sau
electromagnetic. Acest tip de motoare au tura]ii minime de func]ionare stabil\
cuprinse `ntre 100200 rot/min [i pot atinge tura]ii maxime de 20003000
rot/min.
motoare cu pistoane axiale [i disc `nclinat (fig. 1.22), care au tura]ii minime
de 25100 rot/min.
motoare cu disc fulant, asem\n\toare pompelor corespunz\toare; `n locul
distribuitorului plan se poate folosi [i solu]ia utiliz\rii pistoanelor ca sertare de
distribu]ie (fig. 1.23).
30

motoare cu ro]i din]ate, care au dezavantajul unei tura]ii minime destul de


ridicate (400500 rot/min).

Fig. 1.22 Motor cu pistoane axiale [i disc `nclinat.

Fig. 1.23 Utilizarea pistoanelor ca sertare de distribu]ie la motorul cu disc


fulant.
1.5.2. Motoare hidraulice semirapide

Principalele tipuri de motoare hidraulice volumice semirapide sunt:


motoare cu palete culisante, care asigur\ tura]ii minime de func]ionare
stabil\ de 50200 rot/min [i tura]ii maxime de 18002800 rot/min. Au o
construc]ie asem\n\toare pompelor cu palete cu dublu efect; spre deosebire de
acestea, la motoarele hidraulice se folosesc arcuri care asigur\ contactul dintre
palete [i suprafa]a interioar\ a carcasei. Arcurile utilizate pot fi elicoidale sau
de tip balansoar. ~n primul caz, arcurile sunt montate sub palete, iar `n cel de
al doilea caz se folose[te solu]ia din fig. 1.24. Arcurile (3) sunt realizate din
srm\ de o]el aliat, fiind articulate pe bol]ul (2). Fiecare arc sprijin\ cte dou\
palete, decalate `ntre ele cu 900. Astfel, cnd o palet\ aflat\ `n faza de refulare
p\trunde `n rotor, cea de a doua palet\ iese din rotor, pentru faza de admisie.
Arcurile oscileaz\ `n jurul bol]urilor, f\r\ a suferi `ncovoieri suplimentare fa]\
31

de cele de la montaj.
Fig. 1.24 Utilizarea arcurilor de tip
balansoar la motorul cu palete
culisante.
1-palet\;
2-bol];
3-arc;
4-rotor;
5-carcas\.

motoare cu pistoane radiale (fig. 1.25, 1.26), care au tura]ii minime de


func]ionare stabil\ de 520 rot/min, tura]ia maxim\ putnd atinge 2000
rot/min. La aceste motoare, pistoanele (2) sunt dispuse radial (pe unul sau
dou\ rnduri), `ntr-o carcas\ `n care sunt monta]i cilindrii (1), ac]ionnd
asupra arborelui motor prin intermediul bielelor (3) [i a excentricului (4).
Bielele se monteaz\ pe excentric fie prin intermediul unui rulment (5), fie prin
intermediul unor lag\re hidrostatice.
Distribu]ia uleiului c\tre cilindri se realizeaz\ fie cu ajutorul unui
distribuitor rotativ plan sau cilindric, fie prin intermediul unor sertare, comanda
fiind asigurat\ de mi[carea de rota]ie a arborelui motorului.
Randamentul maxim al acestui tip de hidromotor poate atinge 9197%.
Blocarea arborelui motorului la `ntreruperea aliment\rii cu ulei (impus\
de unele aplica]ii) se realizeaz\ prin incorporarea `n construc]ia motorului a unei
frne cu band\ sau cu discuri.
Cuplul dezvoltat de c\tre hidromotor poate fi m\rit prin utilizarea unui
reductor planetar.
1.5.3. Motoare hidraulice lente

Cele mai utilizate tipuri de motoare hidraulice volumice lente sunt:


motoare cu pistoane axiale;
motoare cu pistoane radiale;
motoare cu pistoane rotative;
motoare cu angrenaje orbitale.
Motoare hidraulice cu pistoane axiale

Motoarele cu pistoane axiale folosesc came frontale multiple [i pistoane


ale c\ror axe sunt paralele cu axa arborelui motorului. Aceste motoare se `ntlnesc
att `n varianta cu arbore mobil [i carcas\ fix\, ct [i `n varianta cu arbore fix [i
carcas\ mobil\. ~n fig. 1.27 se prezint\ un motor cu pistoane axiale [i carcas\
mobil\.
32

Fig. 1.25 Motor cu pistoane radiale.


1-cilindru; 2-piston; 3-biel\; 4-excentric; 5-rulment.

Fig. 1.26 Hidromotor cu


pistoane radiale.

Din figur\ se observ\ c\ cele dou\ came frontale axiale (1) sunt solidare
cu arborele motorului; acesta este fix [i este prev\zut [i cu distribuitorul cilindric
fix (4). Pistoanele (3) gliseaz\ `n cilindrii (2), alimenta]i cu ulei sub presiune prin
intermediul distribuitorului (4). Rotirea carcasei are loc datorit\ deplas\rii
pistoanelor sub ac]iunea presiunii uleiului prcum [i datorit\ profilului camelor
axiale.
Tura]ia minim\ realizat\ de aceste motoare este de 57 rot/min.
Motoare hidraulice cu pistoane radiale
Schema de principiu a unui astfel de motor este prezentat\ `n fig. 1.28.
Mi[carea alternativ\ a pistoanelor (4) este transformat\ `n mi[care de
rota]ie a arborelui (1) prin intermediul camei exterioare (2), contactul dintre cam\
[i pistoane fiind realizat prin intermediul rolelor (3). Se folose[te [i solu]ia
33

constructiv\ de hidromotor cu came interioare.

Fig. 1.27 Motor lent cu


pistoane axiale.
1-cam\ axial\ multipl\;
2-blocul cilindrilor;
3-piston;
4-distribuitor cilindric;
5-carcas\.

Fig. 1.28 Motor hidraulic


cu pistoane radiale.
1-arbore motor;
2-cam\;
4 3-rol\;
4-piston;
5-cilindru.

1
2

Distribu]ia uleiului se poate realiza cu ajutorul pistoanelor, care au [i rol


de sertare.
Acest tip de hidromotor poate realiza tura]ii minime stabile de func]ionare
sub 1 rot/min, `n timp ce tura]ia maxim\ poate atinge 35350 rot/min.
Motoare hidraulice cu pistoane rotative
Acest tip de motoare folose[te angrenaje cu un num\r minim de din]i, `n
fig. 1.29 fiind prezentate dou\ variante constructive. Motorul este format (fig.
1.29a) din dou\ rotoare, dintre care rotorul (1) este prev\zut cu o degajare, `n timp
ce rotorul (2) este prev\zut cu un dinte; rotirea complet\ a rotorului (2) este
permis\ de existen]a degaj\rii din rotorul (1). Mi[carea celor dou\ rotoare este
sincronizat\ prin intermediul angrenajului format din ro]ile din]ate (3) (raport de
34

transmisie 1:1). Rotorul (2) este for]at s\ se roteasc\ de diferen]a de presiune


existent\ `ntre racordul de admisie (4) [i racordul de refulare (5).
~n fig. 1.29b este prezentat\ o construc]ie simetric\, ce utilizeaz\ trei
rotoare.
Motoarele cu pistoane rotative func]ioneaz\ stabil la tura]ii cuprinse `ntre
1 [i 1350 rot/min.

Fig. 1.29 Hidromotoare


cu pistoane rotative.
a-principiul de func]ionare;
b-construc]ie simetric\;
1-rotor cu degajare;
2-rotor cu dinte;
3-ro]i din]ate;
4-racord de aspira]ie;
5-racord de refulare;
6-carcas\.

a)

b)
Motoare hidraulice orbitale
Sunt motoare cu angrenare interioar\, la care roata exterioar\ este fix\
(fig. 1.30a). Num\rul de din]i ai statorului (1) este cu unul mai mare dect
num\rul de din]i ai rotorului (2). Rotorul (2) este montat pe arborele (3), excentric
fa]\ de stator, centrul rotorului rotindu-se `n jurul axei statorului. Admisia [i
evacuarea lichidului din camerele de volum variabil se realizeaz\ prin intermediul
unui distribuitor frontal, cilindric sau rotativ.
Volumul unei camere este maxim atunci cnd doi din]i adiacen]i ai
rotorului sunt plasa]i simetric fa]\ de doi din]i adiacen]i ai rotorului ( fig. 1.30b).
Motoarele orbitale au tura]ii minime stabile de func]ionare de 510
rot/min, `n timp ce tura]ia maxim\ variaz\ `ntre 200800 rot/min, `n func]ie de
capacitatea motorului.
35

b)
a)
Fig. 1.30 Motor hidraulic orbital.
a-construc]ie; b-camer\ de volum variabil;
1-stator; 2-rotor; 3-arbore.

1.6. PRINCIPALII PARAMETRI AI POMPELOR {I


MOTOARELOR HIDRAULICE ROTATIVE
Debitul real (efectiv) al unei pompe hidraulice este mai mic dect debitul
teoretic, rezultat din calcul, ca efect al urm\toarelor fenomene:
trecerea unei p\r]i din lichidul refulat din zonele de `nalt\ presiune c\tre cele
de joas\ presiune prin neetan[eit\]ile pompei;
umplerea incomplet\ a spa]iilor de lucru, datorit\ vscozit\]ii mari a uleiului,
timpului insuficient avut la dispozi]ie pentru umplere, ne`nchiderii etan[e a
supapelor etc.
Raportul dintre debitul real [i cel teoretic determin\ randamentul volumetric
al pompei [14,16, 23, 24]:

Vp =

Qr
.
Qt

La motoarele hidraulice, randamentul volumetric se define[te ca fiind:

Vp =

Qt
.
Qr

~n acest caz, debitul de ulei efectiv introdus `n motor (Qr) este mai mare
dect debitul de ulei (Qt), dat de volumul spa]iilor de lucru ale motorului.
Puterea necesar\ antren\rii pompei se determin\ cu ajutorul rela]iei:

Pa =

Qe p

tp

[W ] ,

unde:
Qe debitul efectiv [m3/s];
p diferen]a dintre presiunea uleiului la ie[irea din pomp\ [i cea de
la intrarea `n pomp\ [N/m2];
- tp randamentul total al pompei (randamentul efectiv).
Randamentul total al pompei este dat de rela]ia:
36

tp = Vp m,
unde m este randamentul mecanic al pompei. Acesta ]ine cont de frec\rile dintre
piesele aflate `n mi[care de rota]ie, de rezisten]a datorat\ vscozit\]ii lichidului [i
iner]iei coloanei de lichid, de rezisten]ele hidraulice din pomp\. Randamentul
mecanic al pompei se poate determina cu ajutorul rela]iei:

m =

Pta Qt p
=
,
Pa
Pa

unde Pta este puterea teoretic\ necesar\ antren\rii pompei, iar Qt este debitul
teoretic al pompei.
Pentru un motor hidraulic, puterea dezvoltat\ la arborele motorului
este dat de rela]ia:
Pe = Qe p tm,
unde tm este randamentul total al motorului hidraulic, acesta fiind produsul dintre
randamentul volumetric al motorului [i randamentul s\u mecanic.
Momentul necesar antren\rii pompei sau cuplul dezvoltat la arborele
motorului este:

Ma =

Pa

30 Pa
n

[ N m] ,

unde n este tura]ia arborelui pompei sau motorului, `n rot/min.


1.7. MOTOARE HIDRAULICE VOLUMICE LINIARE
{I OSCILANTE
1.7.1. Motoare volumice liniare (cilindri hidraulici) [14, 16, 20, 23, 24]
Motoarele hidraulice liniare (cilindrii hidraulici) transform\ energia
hidraulic\ a lichidului de lucru `n energie mecanic\ de transla]ie.
~n func]ie de modul `n care are loc deplasarea pistonului, cilindrii
hidraulici pot fi:
cu simp\ ac]iune, la care pistonul se deplaseaz\ `ntr-unul din sensuri datorit\
presiunii lichidului, iar deplasarea `n sens invers are loc datorit\ unui arc sau a
greut\]ii elementului ac]ionat;
cu dubl\ ac]iune, la care deplasarea pistonului `n ambele sensuri are loc
datorit\ presiunii lichidului de lucru.
~n fig. 1.31 sunt prezentate principalele tipuri de cilindri utilizate `n
ac]ion\rile hidraulice.
Prin reducerea diametrului pistonului pn\ la cel al tijei se ob]ine
cilindrul hidraulic cu plunjer (fig. 1.31e).
Cilindrii telescopici (fig. 1.31 f) au avantajul de realizare a unei curse
mari la gabarite mici. Ace[tia sunt forma]i din tuburi cilindrice concentrice,
ac]ionate succesiv, `ncepnd cu cilindrul de diametru maxim [i sfr[ind cu
plunjerul.
Pentru cilindrii hidraulici cu dublu efect [i tij\ unilateral\ (fig. 1.31 a, b),
for]ele teoretice dezvoltate de c\tre ace[tia, pentru cele dou\ sensuri de deplasare
37

ale pistonului, sunt:

F1 = S1 p =

D2

p,
4
,
(D 2 d 2 )
F2 = S 2 p =
p
4
unde D este diametrul pistonului, iar d este diametrul tijei cilindrului.
4

S1

S2

F1

F2
6

a)

b)

F1
F2

F1

F2
5

d)

c)
S
F
e)

f)

Fig. 1.31 Tipuri de cilindri hidraulici.


a-cu dubl\ ac]iune, tij\ unilateral\, piston mobil; b-cu dubl\ ac]iune, tij\ unilateral\, piston fix; c-cu
dubl\ ac]iune, tij\ bilateral\, piston mobil; d-cu simpl\ ac]iune, tij\ unilateral\, piston mobil, arc de
revenire; e-cu simpl\ ac]iune [i plunjer mobil; f-cilindru telescopic cu simpl\ ac]iune;
1-cilindru; 2-piston; 3-tij\; 4-ochiuri de prindere; 5-arc; 6-racord.

Pentru cilindrii cu dubl\ ac]iune [i tij\ bilateral\ (fig. 1.31 c), for]ele
dezvoltate sunt egale pentru ambele sensuri de deplasare:

F1 = F2 =

(D2 d 2 )
4

p.

La cilindrul cu simpl\ ac]iune din fig. 1.31 d (cu arc pentru readucerea
pistonului), for]ele dezvoltate sunt:

F1 =

D2
4

p k x , F2 = k x ,

unde k este constanta elastic\ a arcului, iar x este deplasarea pistonului.


Pentru cilindrul cu simpl\ ac]iune cu plunjer (fig. 1.31 e), for]a dezvoltat\
de c\tre acesta este:

38

F=

d2
4

p,

unde d este diametrul plunjerului.


Construc]ia unui cilindru hidraulic cu dubl\ ac]iune [i tij\ unilateral\ este
prezentat\ `n fig. 1.32. Aceast\ solu]ie constructiv\ permite realizarea
urm\toarelor etan[\ri:
a pistonului `n cilindrul (10), prin intermediul garnituilor (6) [i (7); se
folosesc garnituri din elastomeri (cauciuc), materiale termoplastice (teflon)
sau segmen]i metalici de presiune constant\, realiza]i din font\ special\
(solu]ie nerecomandat\ `n cazul cilindrilor lungi, deoarece impun prelucr\ri
de precizie ridicat\ pe lungimi mari);
etan[area pistonului fa]\ de tija (11), prin intermediul inelului O (9);
etan[area tijei (11) fa]\ de capacul (14), prin intermediul garniturilor (16) [i
(17);
etan[area capacului (14) fa]\ de c\ma[a cilindrului (10), prin intermediul
garniturii (13);
etan[area interiorului cilindrului fa]\ de praful din mediul exterior, realizat\
cu ajutorul r\zuitorului (20), care cur\]\ tija cilindrului de impurit\]i.

Fig. 1.32 Construc]ia unui cilindru hidraulic.


1, 21-urechi de prindere; 2, 22-buc[e antifrici]iune; 3-racord alimentare; 4-inel de ghidare a
pistonului; 5-inel din teflon; 6, 7-garniturile de etan[are ale pistonului `n cilindru; 8, 18-distan]ier;
9-inel O; 10-c\ma[a cilindrului; 11-tija pistonului; 12-buc[\ de ghidare a tijei; 13-sistem de etan[are
a capacului; 14-capacul cilindrului; 15-piuli]\ de fixare a capacului; 16, 17-garnituri de etan[are a
tijei `n capac; 19-capac; 20-r\zuitor.

Ghidarea pistonului `n cilindru este realizat\ cu ajutorul inelului (4),


39

prev\zut cu inelul din teflon (5), solu]ie care `mpiedic\ uzarea cilindrului de c\tre
inelul de ghidare; buc[a (12) asigur\ ghidarea tijei pistonului `n capac.
Prinderea cilindrului este realizat\ prin intermediul buc[elor (2) [i (22),
montate `n urechile (1) [i (21).
Construc]ia unui cilindru hidraulic telescopic este prezentat\ `n fig. 1.33

Fig. 1.33 Cilindru hidraulic


telescopic, cu simplu efect.
1-plunjer;
2-buc[\ de ghidare;
3-piston tubular;
4-[urub de fixare;
5-c\ma[a cilindrului;
6-etan[are;
7-capac;
8-garnitur\.

Randamentul mecanic al cilindrilor hidraulic este cuprins `ntre 0,85 [i


0,92, `n timp ce randamentul volumetric este de 0,970,98.
Una din principalele solicit\ri ale tijei cilindrului este cea de flambaj.
Sarcina critic\ la care apare flambajul fiind dat\ de rela]ia [5, 6]:

Fcr =

2 E I
l 2f

unde:
-

E = 2,1106 daN/cm2 (modulul de elasticitate);

I=

d4
64

(momentul de iner]ie) [cm4];

- d diametrul tijei pistonului [cm];


lf lungimea de flambaj, determinat\ `n func]ie de schema de prindere a
cilindrului (fig. 1.34) [cm].
Avnd `n vedere c\ cilindrul se monteaz\ articulat, cea mai utilizat\
schem\ de calcul a lungimii de flambaj pentru tija pistonului este cea din fig.
1.34d, astfel `nct rela]ia de calcul a for]ei critice de flambaj devine:

Fcr = 2,07 10 7

d4
l2

unde l este lungimea tijei cilindrului, `n cm.


40

[N] ,

F
Fig. 1.34 Schema pentru determinarea
lungimii de flambaj.
a) lf = l;
b) lf = 2l;
c) lf = l/2;
d) lf = 0,7l;
l lungimea tijei cilindrului

a)

b)

c)

d)

Calculul la flambaj al tijei cilindrului se desf\[oar\ `n urm\toarele etape:


se determin\ raza de iner]ie a sec]iunii tijei:
I
,
i=
A
unde A este sec]iunea tijei, `n cm2;
se calculeaz\ coeficientul de zvelte]e:

lf
i

se compar\ coeficientul de zvelte]e cu valoarea critic\ a acestuia 0 (pentru


o]el 0 = 55105 tabelul 1.3);
dac\ 0, flambajul are loc `n domeniul elastic [i se determin\ coeficientul
de siguran]\ la flambaj ca fiind:

c=

Fcr
,
F

unde F este for]a care solicit\ tija cilindrului. Coeficientul de siguran]\ trebuie s\
se `ncadreze `ntre limitele prezentate `n tabelul 1.2.
Tabelul 1.2
Valori ale coeficientului de siguran]\ la flambaj (tija pistonului)
Specificare
c
Elemente ac]ionate cu un cilindru hidraulic
812
Elemente ac]ionate cu doi cilindri
48

dac\ <0, flambajul are loc `n domeniul plastic, caz `n care se determin\
tensiunea critic\ cu rela]ia:
cr = a - b.
Valorile coeficien]ilor a [i b sunt prezentate `n tabelul 1.3.
~n cazul `n care <1, se consider\ ca flambajul nu mai are loc, calculul
41

tijei f\cndu-se pentru compresiune simpl\ (<a,).


se calculeaz\ tensiunea de compresiune simpl\:

F
;
A

Tabelul 1.3
Valorile coeficien]ilor de calcul a tensiunii critice de flambaj
Materialul
a
b
0
1
2
304
1,12
105
60
O]el OL 37 (c = 240 daN/mm )
460
2,57
100
60
O]el (r = 480 daN/mm2, c = 310 daN/mm2)
2
2
577
3,74
100
0
O]el (r = 520 daN/mm , c = 360 daN/mm )
O]el cu 5% nichel
461
2,25
86
0
O]el crom-molibden
980
5,3
55
0
Duraluminiu
372
2,14
50
0

se calculeaz\ coeficientul de siguran]\ la flambaj:

c=

cr
.

Coeficientul de siguran]\ trebuie s\ se `ncadreze `ntre limitele din tabelul


1.2.
1.7.2. Motoare volumice oscilante
Aceste motoare se folosesc atunci cnd elementul ac]ionat trebuie s\
execute o mi[care de rota]ie incomplet\, alternativ\. ~n fig. 1.35 sunt prezentate
cteva tipuri de motoare volumice oscilante.
Motorul cu palet\ simpl\ (fig. 1.35a) este format din carcasa (3), `n
interiorul c\reia se poate roti paleta (1), montat\ pe arborele (2). Rotirea paletei
are loc sub ac]iunea diferen]ei de presiune dintre racordul de admisie [i cel de
refulare.
Unghiul maxim de rota]ie al arborelui (2) este de aproximativ 3000.
Principalul dezavantaj al motorului cu palet\ simpl\ este legat de dezechilibrul
introdus de prezen]a paletei. Acest dezavantaj poate fi eliminat prin utilizarea a
dou\ sau trei palete, ceea ce duce `ns\ la mic[orarea unghiului maxim de rota]ie al
arborelui. Astfel, pentru motorul cu palet\ dubl\ (fig. 1.35b), unghiul maxim de
rota]ie este de aprox. 1000, `n timp ce la motorul cu trei palete (fig. 1.35c) acest
unghi scade pn\ la 720.
Momentul teoretic dezvoltat de un motor cu palet\ este:

Mt = b

Dd
D+d b
p
= ( D 2 d 2 ) p ,
2
4
8

unde:

b l\]imea paletei [m];


D diametrul interior al carcasei [m];
d diametrul arborelui motorului [m];
42

p c\derea de presiune pe hidromotor [N/m2].

a)

b)

c)

d)

e)
Fig. 1.35 Motoare hidraulice oscilante.
a-motor cu o palet\; 1-palet\; 2-arbore; 3-carcas\;
b-motor cu dou\ palete; c-motor cu trei palete;
d-motor cu piston [i cremalier\; 1-piston; 2-cremalier\; 3-roat\ din]at\; 4-arbore;
e-motor cu piston [i [urub; 1-piston; 2-[urub; 3-tij\ de ghidare; 4,5-racorduri.

43

Din motive legate de fiabilitatea etan[\rilor fixe [i mobile, presiunea


maxim\ de lucru a motoarelor cu palete este de 100 bari.
Motorul cu piston [i cremalier\ (fig. 1.35d) poate realiza unghiuri de
rota]ie ale arborelui mai mari de 3600. Acesta este format dintr-un cilindru, `n
interiorul c\ruia se pot deplasa dou\ pistoane (1), solidarizate `ntre ele prin
intermediul cremalierei (2). Cremaliera se g\se[te `n angrenare cu roata din]at\
(3), montat\ pe arborele (4).
Diferen]a de presiune dintre cele dou\ racorduri ale motorului produce
deplasarea pistoanelor [i cremalierei, ceea ce duce la rotirea ro]ii din]ate (3) [i a
arborelui (4) pe care aceasta este montat\.
Cuplul teoretic al unui motor cu piston [i cremalier\ este dat de rela]ia:
D2
Mt =
h p ,
4
unde D este diametrul pistoanelor, iar h este distan]a dintre centrul ro]ii din]ate [i
cremalier\.
Presiunile maxime de lucru ale motoarelor cu piston [i cremalier\ sunt de
160180 bari.
La motorul cu piston [i [urub (fig. 1.35e), pe arborele motorului este
executat [urubul (2), pe care se poate deplasa, sub ac]iunea uleiului sub presiune,
pistonul (1), prev\zut cu piuli]\. Datorit\ faptului c\ rotirea pistonului este
`mpiedicat\ de tija de ghidare (3), deplasarea pistonului produce rotirea [urubului
(1) [i a arborelui motorului.
1.8. APARATURA DE DISTRIBU}IE, COMAND| {I CONTROL
1.8.1. Supape [8, 10, 23, 31]
Supapele au rolul de deschide sau `nchide trecerea lichidului de lucru
`ntre dou\ conducte, cavit\]i, echipamente etc., fiind comandate de presiunea
uleiului sau din exterior. Supapele se folosesc pentru:
protejarea sistemului hidraulic;
reglarea presiunii;
dirijarea uleiului pe anumite circuite;
asigurarea trecerii uleiului `ntr-un singur sens pe anumite circuite.
~n func]ie de rolul func]ional pe care `l au, supapele se `mpart `n:
supape de sens unic (de re]inere);
supape de trecere;
supape de presiune;
supape diferen]iale;
supape de cuplare.
1.8.1.1. Supape de sens unic
Acestea permit trecerea lichidului `ntr-un singur sens prin circuitul
respectiv. Supapele de sens unic se pot monta:
44

pe conducta de aspira]ie sau refulare a pompei, pentru a `mpiedica golirea


sistemului cnd pompa nu func]ioneaz\;
pe conductele de alimentare ale organelor de execu]ie (cilindri hidraulici),
pentru a se evita ie[irea uleiului din cilindru (din motive de siguran]\); la
cilindrii cu simplu efect, montarea unei supape cu sens unic permite separarea
circuitului de umplere al cilindrului de cel de golire.
Supapele de sens unic se `mpart `n:
supape nedeblocabile, care asigur\ trecerea uleiului `ntr-un singur sens;
supape deblocabile (pilotate), care pot permite trecerea uleiului [i `n sens
invers, `n urma unei comenzi exterioare.
~n fig. 1.36 sunt prezentate cteva tipuri de supape de trecere.
Supapele nepilotate pot fi cu etan[are cu bil\ (fig. 1.36a), pe con (fig.
1.36b) sau pe suprafa]\ plan\. Sensul de trecere al uleiului este de la racordul
(A) c\tre racordul (A1); trecerea uleiului `n sens invers nu este posibil\, supapa
fiind men]inut\ `nchis\ att de c\tre arcul s\u, ct [i de presiunea uleiului.
Supapa pilotat\ simpl\ (fig. 1.36c) este prev\zut\ cu racordul (C), la care
se aplic\ presiunea de comand\. Att timp ct acest racord este `n leg\tur\ cu
rezervorul, supapa se comport\ ca una nepilotat\, trecerea uleiului fiind posibil\
doar de la racordul (P) c\tre racordul (A). Trecerea uleiului prin supap\ `n sens
invers (de la A c\tre P) este posibil\ doar `n cazul `n care la racordul (C) se
trimite ulei sub presiune. Ca urmare, pistonul (2) se ridic\ [i prin intermediul tijei
(3) comand\ ridicarea elementului de etan[are (1) de pe sediul s\u; astfel supapa
este deschis\.
Supapa pilotat\ dubl\ (fig. 1.36d) se folose[te la ac]ionarea cilindrilor
hidraulici cu dubl\ ac]iune, oprind ie[irea uleiului din fa]a [i din spatele
pistonului; astfel, acesta poate fi men]inut `ntr-o anumit\ pozi]ie timp `ndelungat.
Aceast\ supap\ nu este prev\zut\ cu un racord special de comand\. Func]ionarea
sa are loc astfel:
atunci cnd uleiul sub presiune este trimis prin racordul (A), presiunea
uleiului ridic\ elementul de etan[are (1) de pe sediul s\u, iar uleiul este refulat
prin racordul (A1);
`n acela[i timp, presiunea lichidului de lucru deplaseaz\ `n jos pistonul (5),
care deschide supapa (4); astfel, uleiul refulat din cilindrul hidraulic c\tre
racordul (B1) poate trece pe lng\ supapa (4), ie[ind din supap\ prin racordul
(B).
1.8.1.2. Supape de trecere [8, 10, 20, 22, 23, 31]
Aceste supape permit trecerea lichidului sub presiune dintr-un circuit `n
altul, ca urmare a unei comenzi date din exterior. De obicei, aceste supape se utili
zeaz\ pentru conectarea circuitului de refulare al pompei la rezervorul de ulei,
`ntr-o anumit\ pozi]ie a distribuitorului hidraulic de comand\; de obicei, aceste
supape sunt incluse `n construc]ia distribuitorului. Schema de principiu a unei
supape de trecere este prezentat\ `n fig. 1.37.
Lichidul sub presiune p\trunde `n supap\ prin racordul (P) [i iese prin racordul
45

(A). Att timp ct racordul de comand\ (X) este obturat, supapa (4) r\mne
`nchis\, datorit\ arcului (3). Dac\ racordul (X) este pus `n leg\tur\ cu rezervorul,
diferen]a de presiune de pe cele dou\ fe]e ale pistonului (1) ridic\ pistonul; ca
urmare, supapa (4), rigidizat\ de piston prin intermediul tijei (2), se ridic\ de pe
sediu, uleiul sub presiune sosit prin racordul (P) fiind trimis c\tre rezervor prin
racordul (Rz).

b)

a)

c)
d)
Fig. 1.36 Supape de sens unic.
a-supap\ nepilotat\, cu etan[are cu bil\; b-supap\ nepilotat\, cu etan[are pe con;
c-supap\ pilotat\ simpl\; 1-element de etan[are; 2-piston; 3-tij\;
d-supap\ pilotat\ dubl\; 1,2-elemente de etan[are; 3,4-supape; 5-piston.

1.8.1.3. Supape de presiune (de siguran]\) [8, 10, 23, 31]


Aceste supape se folosesc pentru reglarea [i limitarea presiunii din
instala]iile hidraulice.
~n func]ie de modul `n care se face limitarea presiunii, supapele de
presiune pot fi:
normal deschise;
46

normal `nchise.
~n func]ie de modul `n care se realizeaz\ comanda, supapele de presiune
pot fi:
cu comand\ direct\;
pilotate.

Fig. 1.37 Supap\ de trecere.


1-piston;
2-tij\ de leg\tur\;
3-arc;
4-supap\.

Dup\ tipul elementului de etan[are, supapele de presiune pot fi:


cu `nchidere pe suprafa]\ plan\;
cu `nchidere pe suprafa]\ conic\;
cu `nchidere pe suprafa]\ sferic\.
~n fig. 1.37 sunt prezentate dou\ variante de supape de reglare a presiunii,
normal `nchise.
La ambele supape elementul de etan[are este men]inut `n pozi]ia `nchis de
c\tre arcul (4). Supapa se deschide `n momentul `n care for]a datorat\ presiunii
lichidului de lucru dep\[e[te for]a elastic\ a arcului (4). Pretensionarea arcului
poate fi reglat\ fie prin intermediul unor [aibe (5 - fig. 1.37a), fie cu ajutorul unui
[urub (8 - fig. 1.37b). ~n momentul deschiderii supapei, uleiul sub presiune din
racordul (6) trece c\tre racordul (7), pus `n leg\tur\ cu rezervorul.
Supapa cu etan[are conic\ (fig. 1.37a) este prev\zut\ cu un amortizor
hidraulic de vibra]ii, format din pistonul (2), solidar cu elementul de etan[are (1),
care gliseaz\ `n cilindrul (3); astfel se mic[oreaz\ zgomotul produs la intrarea `n
func]iune a supapei. ~n unele aplica]ii, zgomotul produs de supap\ nu este
amortizat, el avnd rolul de a avertiza operatorul.
1.8.1.4. Supape diferen]iale [8, 10, 23, 31]
Aceste supape se utilizeaz\ pentru men]inerea constant\ a diferen]ei de
presiune dintre dou\ circuite ale unui sistem hidraulic. Diferen]a de presiune
47

dintre cele dou\ circuite este realizat\ cu ajutorul unei rezisten]e hidraulice
reglabile (drosel). Schema de principiu a unei supape diferen]iale este prezentat\
`n fig. 1.38. Se observ\ c\ circuitul (I) este alimentat direct cu uleiul refulat de
c\tre pomp\, `n timp ce presiunea din circuitul (II) este mai mic\, acesta fiind
alimentat prin intermediul rezisten]ei hidraulice (Rh). Pozi]ia pistonului (1)
depinde de diferen]a de presiune existent\ `ntre spa]iul (A) [i spa]iul (B), deci de
diferen]a de presiune dintre cele dou\ circuite.

c)
a)

b)
Fig. 1.37 Supape de presiune.
a-cu etan[are pe con;
b-cu etan[are cu bil\;
c-simbol;
1-element de etan[are;
2-piston;
3-cilindru;
4-arc;
5-[aibe de reglaj;
6-racord de `nalt\ presiune;
7-racord de leg\tur\ cu rezervorul;
8-[urub de reglaj.

Fig. 1.38 Supap\ diferen]ial\.


1-piston;
2-corp;
3-[urub limitator;
4-supap\ de siguran]\ (de presiune);
Rh-rezisten]\ hidraulic\ reglabil\.

48

Dac\ presiunea din circuitul (II) scade, presiunea din spa]iul (A) face ca
pistonul s\ coboare; ca urmare, sec]iunea de trecere a uleiului din canalul (a) c\tre
racordul (Rz) cre[te, iar presiunea din camera (A) scade. Astfel se realizeaz\
men]inerea constant\ a diferen]ei de presiune p = pA - pB.
1.8.1.5. Supape de cuplare[8, 10, 23, 31]
Supapele de cuplare (fig. 1.39) se folosesc pentru cuplarea racordurilor
flexibile la prizele hidraulice ale sistemului, fiind de fapt perechi de supape de
trecere cu bil\ (una pe racordul elastic, una pe conducta metalic\). Una din cele
dou\ supape, (2), este prev\zut\ cu un sistem de re]inere cu bile (3) [i un man[on
glisant (4), `n timp ce a doua supap\, (1), este prev\zut\ cu un canal. La
`mbinarea celor dou\ elemente, bilele (3) intr\ `n canalul de pe supapa (1), fiind
ap\sate `n canal de c\tre man[onul (4), aflat sub ac]iunea arcului (5). Datorit\
contactului, cele dou\ supape cu bil\ se deschid, permi]nd trecerea uleiului.
Decuplarea este posibil\ dup\ ce man[onul (4) este deplasat c\tre stnga, ceea ce
are ca efect eliberarea bilelor de blocare (3); supapa (1) poate fi acum extras\ din
supapa (2). Cele dou\ supape cu bil\ `mpiedic\ pierderea uleiului.

Fig. 1.39 Supap\ de cuplare.


1, 2- corp; 3-bil\; 4-man[on glisant; 5-arc.

1.8.1.6.Determinarea `n\l]imii de ridicare a unei supape


~n\l]imea de ridicare a unei supape se determin\ din condi]ia men]inerii
constante a sec]iunii de trecere.
La supapele cu etan[are pe suprafa]\ plan\ (fig. 1.40a), condi]ia mai sus
men]ionat\ conduce la:

d 02
4

= d0 h h =

d0
.
4

La supapa cu etan[are pe suprafa]\ conic\ (fig. 1.40b), sec]iunea de


trecere pe lng\ supap\ este:
S = Dm OA .
Din triunghiul OAB rezult\:
OA = h sin .
~n acela[i timp, diametrul mediu Dm este:
49

Dm =

d0 + d
2

unde

d = d 0 + 2 OC .

Fig. 1.40 Schema pentru determinarea `n\l]imii de ridicare a supapelor.


a-supap\ cu etan[are pe suprafa]\ plan\; b-supap\ cu etan[are pe suprafa]\ conic\.

Din triunghiul OAC rezult\: OC = OA cos = h sin cos .


Ob]inem diametrul mediu ca fiind Dm = d0 + hsincos.
Condi]ia egalit\]ii sec]iunilor de trecere ne conduce la:
d20
= h sin d 0 + h sin cos
4

4 h 2 sin 2 cos + 4 h d 0 sin d 02 = 0 h =

d 0 + d 0 1 + cos
2 cos

1.8.2. Rezisten]e hidraulice [23, 24]


Rezisten]ele hidraulice sunt utilizate pentru modificarea debitului
lichidului de lucru, `n scopul regl\rii vitezei de deplasare a elementelor de
execu]ie. Datorit\ c\derii de presiune pe rezisten]ele hidraulice, acestea se pot
folosi, `n unele aplica]ii, `n scopul reducerii presiunii, caz `n care acestea trebuie
utilizate `mpreun\ cu o supap\ diferen]ial\, care s\ men]in\ constant\ diferen]a de
presiune `ntre cele dou\ circuite.
Rezisten]ele hidraulice func]ioneaz\ pe baza mic[or\rii sec]iunii de
trecere [i pot fi:
fixe;
reglabile (drosele).
Rezisten]ele hidraulice fixe se realizeaz\ cu ajutorul diafragmelor,
montate pe conducta de trecere a uleiului. Cu ct orificiul diafragmei este mai
mic, cu att rezisten]a hidraulic\ are valoare mai mare. Pentru ob]inerea unei
valori mari a rezisten]ei hidraulice, se pot monta mai multe diafragme, una dup\
alta; `n acest caz, pozi]ia acestora se va alege astfel `nct direc]ia jetului de lichid
s\ se modifice permanent.
Rezisten]ele hidraulice reglabile (droselele) dau posibilitatea modific\rii
sec]iunii de trecere a lichidului; `n fig. 1.41 sunt prezentate cteva tipuri de
50

drosele.
Droselul cu din fig. 1.41d este prev\zut [i cu supap\ de sens. Astfel,
atunci cnd lichidul curge dinspre (A) spre (B), acesta intr\ `n sertarul (1), trece
prin orifciile (O1), trece prin sec]iunea (S) disponibil\ `ntre sertar [i man[onul
exterior [i intr\ din nou `n sertar prin orificiile (O2). Rezisten]a droselului se
regleaz\ prin rotirea man[onului exterior (`nfiletat pe sertar), ceea ce conduce la
modificarea sec]iunii de trecere (S). Atunci cnd uleiul curge dinspre (B) c\tre
(A), supapa de sens (2) se deschide, iar uleiul ocole[te sec]iunea `ngustat\ a
droselului. Acest tip de drosel se utilizeaz\ atunci cnd se urm\re[te ca elementul
comandat s\ efectueze cursa de lucru cu vitez\ mic\, reglabil\, `n timp ce
revenirea la pozi]ia ini]ial\ se realizeaz\ cu vitez\ ridicat\.

a)

b)

c)
d)
Fig. 1.41 Rezisten]e hidraulice reglabile.
a-cu obturator conic; b-cu obturator plan; c-cu obturator cu fante triunghiulare; d-cu sertar cilindric
[i supap\ de sens; 1-sertar; 2-supap\ de sens; O1, O2-orificii; S-sec]iunea de trecere.

1.8.3. Distribuitoare hidraulice [14, 20, 23, 31]


Distribuitoarele au rolul de a dirija lichidul de lucru pe diferite circuite,
c\tre diferite elemente de execu]ie, de a schimba sensul de deplasare sau de
rota]ie a elementului de execu]ie etc.
~n func]ie de tipul organului utilizat pentru dirijarea uleiului,
distribuitoarele pot fi:
cu sertare (cu mi[care de transla]ie sau de rota]ie);
cu supape;
combinate (cu sertare [i supape).
~n func]ie de num\rul de pozi]ii pe care le poate ocupa organul de dirijare
a lichidului de lucru, distribuitoarele se `mpart `n:
distribuitoare cu dou\ pozi]ii;
distribuitoare cu trei pozi]ii;
distribuitoare cu patru pozi]ii.
51

Dup\ num\rul de c\i `ntre care se stabilesc leg\turile necesare


func]ion\rii sistemului hidraulic, distribuitoarele pot fi:
cu dou\ c\i;
cu trei c\i;
cu patru sau mai multe c\i.
~n func]ie de modul de comand\, distribuitoarele pot fi:
cu comand\ mecanic\ (prin prghii, came, palpatoare etc.);
cu comand\ hidraulic\;
cu comand\ electromagnetic\.
4

A 3

a)

b)

c)

d)

Fig. 1.42 Distribuitor cu sertar cu mi[care de transla]ie


a-pozi]ia neutru, b,c-pozi]ii func]ionale; d-simbol; 1-corp; 2-umeri de etan[are; 3-sertar; 4-trepte
cilindrice; 5-arc; 6-manet\ de comand\; P-orificiu de alimentare cu ulei sub presiune; T-orificii de
leg\tur\ cu rezervorul; A, B-orificii de leg\tur\ cu motorul hidraulic.

1.8.3.1. Distribuitoare cu sertare


~n fig. 1.42 sunt prezentate construc]ia [i modul de func]ionare pentru un
distribuitor cu sertar avnd mi[care de transla]ie, cu patru c\i [i trei pozi]ii de
func]ionare, comandat manual, prin prghie. Distribuitorul este format (fig. 1.42a)
52

din corpul (1), prev\zut cu orificiul (P) de leg\tur\ cu pompa hidraulic\, orificiile
(T) de leg\tur\ cu rezervorul [i orificiile (A) [i (B) pentru alimentarea motorului
hidraulic. ~n corp este executat un alezaj cilindric, prev\zut cu umerii de etan[are
(2). Sertarul cilindric (3) este prev\zut cu treptele cilindrice de etan[are (4);
sertarul poate fi deplasat stnga dreapta prin intemediul prghiei (6). ~n pozi]ia
neutru (fig. 1.42a), toate orificiile distribuitorului sunt obturate.
La deplasarea sertarului (3) c\tre stnga (fig. 1.42b), introdus prin
racordul (P) este trimis c\tre racordul (B), realizndu-se astfel alimentarea
motorului hidraulic cu ulei sub presiune; uleiul refulat de c\tre motor ajunge la
racordul (A), care este pus `n leg\tur\ (datorit\ pozi]iei sertarului) cu unul din
orificiile (T) de leg\tur\ cu rezervorul.
Atunci cnd sertarul este deplasat c\tre dreapta (fig. 1.42c), se realizeaz\,
pe de o parte, leg\tura dintre orificiul (P) [i (A), iar pe de alt\ parte se pun `n
leg\tur\ orificiile (B) [i (T).
Readucerea sertarului `n pozi]ia neutru este asigurat\ de arcurile (5).
Dup\ cum se va ar\ta mai departe, unele distribuitoare sunt prev\zute cu
dispozitive care asigur\ z\vorrea sertarului `n oricare din pozi]iile de lucru;
revenirea la pozi]ia neutru se poate realiza manual, prin ac]ionarea prghiei de
comand\, sau automat, la apari]ia unei suprasarcini `n sistemul hidraulic.
Atunci cnd este necesar\ comanda mai multor motoare hidraulice,
distribuitoarele se prev\d cu mai multe sertare, montate `ntr-un corp comun sau `n
corpuri separate. ~n cazul celei de-a doua variante, distribuitorului i se pot ad\uga
sau scoate sec]iuni de lucru, `n func]ie de necesit\]i. Conectarea sec]iunilor de
lucru se poate realiza:
`n paralel (fig. 1.43a);
`n serie (fig. 1.43b);
cu blocare (fig. 1.43c).
Montarea `n paralel a distribuitoarelor (fig. 1.43a) presupune utilizarea
unei supape de trecere (St). Atunci cnd toate sertarele sunt `n pozi]ia neutru,
racordul de comand\ al supapei de trecere este conectat la circuitul (T) de
leg\tur\ cu rezervorul. Ca urmare, racordurile (a) [i (b) ale supapei de trecere sunt
puse `n leg\tur\, astfel `nct uleiul refulat de c\tre pomp\ (pe circuitul P) este
trimis `n rezervor. La ac]ionarea unui sertar, racordul de comand\ al supapei de
trecere este obturat, supapa se `nchide [i astfel uleiul sub presiune ajunge la
distribuitorul respectiv. Este de remarcat faptul c\ acest mod de conectare a
distribuitoarelor permite comanda simultan\ a ambelor motoare hidraulice,
conectate la prizele (PH).
Montarea `n serie a distribuitoarelor (fig. 1.43b) impune conectarea
circuitului de presiune (P) la circuitul suplimentar al distribuitoarelor; astfel,
atunci cnd toate sertarele sunt `n pozi]ia neutru, lichidul sub presiune din
circuitul (P) este trimis `n rezervor prin circuitul (T). La ac]ionarea sertarului
distribuitorului (D1), se `ntrerupe leg\tura dintre circuitul (P) [i circuitul (T), iar
distribuitorul este alimentat cu ulei sub presiune prin supapa de sens (S1). Uleiul
refulat de c\tre motorul hidraulic trece prin circuitul (a) [i ajunge apoi `n rezervor
prin circuitul suplimentar al distribuitorului (D2). ~n cazul `n care ambele sertare
sunt ac]ionate simultan, distribuitorul (D2) este alimentat cu uleiul refulat de c\tre
53

motorul comandat de distribuitorul (D1). Acest mod de lucru se folose[te cnd


este necesar\ sincronizarea func]ion\rii celor dou\ motoare hidraulice.
Conectarea distribuitoarelor cu blocare (fig. 1.43c) nu permite ac]ionarea
simultan\ a mai multor motoare hidraulice. Astfel, la ac]ionarea sertarului
distribuitorului (D1), acesta se alimenteaz\ cu lichid sub presiune prin supapa de
sens (S1), `n timp ce alimentarea cu ulei a celui de al doilea distribuitor este
`ntrerupt\.
Se observ\ c\ montajul `n serie [i cel cu blocare nu necesit\ utilizarea
unei supape de trecere (ca `n cazul conect\rii `n paralel), datorit\ faptului c\ `n
pozi]ia neutru, circuitul suplimentar al distribuitoarelor asigur\ trimiterea c\tre
rezervor a uleiului sub presiune refulat de c\tre pomp\.
D1 PH

D2 PH

St
b

a
a)

P
T
D1 PH

S1

D2 PH

S2
b)

Ss

T
D1 PH
Ss

S1

D2 PH

S2

c)
P
T

Fig. 1.43 Scheme de conectare a distribuitoarelor.


a-`n paralel; b-`n serie; c-cu blocare; D1, D2-distribuitoare; PH-prize hidraulice; Ss-supap\ de
siguran]\; St-supap\ de trecere; S1, S2-supape de sens.

54

~n cazul ac]ion\rii electromagnetice a distribuitorului (fig. 1.44), sertarul


acestuia este deplasat cu ajutorul a doi electromagne]i (cte unul pentru fiecare
sens de deplasare a sertarului).
Comanda hidraulic\ a distribuitoarelor presupune deplasarea sertarului
sub ac]iunea lichidului sub presiune, trimis prin orificii speciale. Aceast\ solu]ie
este utilizat\, de obicei, la comanda unor distribuitoare de dimensiuni mari, a
c\ror ac]ionare mecanic\ sau electric\ ar necesita for]e mari. ~n acest caz, se
folose[te un distribuitor de comand\ (pilot), de dimensiuni mai mici, ac]ionat
mecanic sau electromagmetic (fig. 1.45).

Fig. 1.44 Distribuitor ac]ionat


electromagnetic.

Fig. 1.45 Pilotarea distribuitoarelor


hidraulice.
1 distribuitor de comand\ (pilot);
2 - distribuitor principal (de lucru);
3 motor hidraulic.

~n fig. 1.46 sunt prezentate cteva tipuri de distribuitoare cu sertare avnd


mi[care de rota]ie.

Fig. 1.46 Distribuitoare cu sertare rotative.


A, B-racorduri de alimentare a motorului hidraulic; P-racord de presiune; T-racord de leg\tur\ cu
rezervorul; 1-corp; 2-sertar.

55

La aceste distribuitoare, dirijarea uleiului este realizat\ cu ajutorul


sertarului (2), care poate fi rotit stnga dreapta prin intermediul unei prghii de
comand\. Dup\ cum se va ar\ta mai departe, la unele instala]ii hidraulice, `ntre
sertarul rotativ [i elementul de execu]ie exist\ o leg\tur\ mecanic\ (prin prghii),
ceea ce asigur\ o deplasare a elementului de execu]ie propor]ional\ cu unghiul de
rotire al sertarului.
1.8.3.2. Distribuitoare cu supape
Aceste distribuitoare realizeaz\ dirijarea lichidului de lucru prin
deschiderea [i `nchiderea unor supape. ~n fig. 1.47 se prezint\ un exemplu de
distribuitor cu supape, cu trei pozi]ii [i trei c\i, ac]ionat mecanic. Acesta este
format dintr-o carcas\ (3), `n care sunt montate supapele (1) [i (2), precum [i
supapa de sens unic (4). Ac]ionarea distribuitorului se realizeaz\ prin intermediul
manetei (5). Se observ\ c\, `n pozi]ia neutru, att supapa (1) ct [i supapa (2)
sunt `nchise, toate racordurile distribuitorului fiind obturate.

Fig. 1.47 Distribuitor cu supape.


1, 2-supape;
3-carcas\;
4-supap\ de sens unic;
5-manet\ de comnad\.

La rotirea c\tre stnga a manetei de comand\, supapa (2) este deschis\,


stabilindu-se astfel leg\tura dintre racordul (A) [i racordul (T). La rotirea c\tre
dreapta a manetei de comand\, se realizeaz\ leg\tura dintre racordul (P) [i
racordul (A).
Supapa de sens unic (4) are rolul de `mpiedica deschiderea supapei (1)
sub ac]iunea presiunii lichidului din racordul (A).
1.8.3.3. Servovalve
Servovalvele sunt distribuitoare cu sertare, comandate de obicei electric,
56

care furnizeaz\ la ie[ire un debit de lichid propor]ional cu m\rimea semnalului


electric de comand\ (spre deosebire de distribuitoarele clasice, care nu permit
modificarea debitului de lichid). Acestea se realizeaz\ cu unul, dou\ sau trei etaje
hidraulice de amplificare, ceea ce permite ob]inerea unor debite de pn\ la 1000
l/min, presiunea de lucru putnd atinge 320 daN/cm2. Schema de principiu a unei
servovalve cu un etaj de amplificare este prezentat\ `n fig. 1.48.
Servovalva este format\ din distribuitorul (7), amplificatorul hidraulic
(10) [i electromagnetul polarizat (8). Electromagnetul este format din piesele
polare (3), `ntre care se poate roti miezul (4), pe care este montat\ clapeta (5).
Att timp ct electromagnetul nu este alimentat cu energie electric\, miezul (4)
ocup\ o pozi]ie de mijloc `ntre cele dou\ piese polare (magne]i permanen]i). La
alimentarea cu energie electric\ a bobinei, `n func]ie de sensul [i intensitatea
curentului electric, miezul se va roti mai mult sau mai pu]in `ntre piesele polare.
Pe miezul (4) este montat\ clapeta (5), care se g\se[te `ntre cele dou\
ajutaje (1) [i (2). Acestea sunt alimentate cu ulei sub presiune din racordul (P),
prin canalele (C), (C1) [i (C2). Canalele (C1) [i (C2) comunic\ [i cu spa]iile (11) [i
(12), care asigur\ ac]ionarea hidraulic\ a sertarului (6).

Fig. 1.48 Servovalv\.


1,2 ajutaje;
3-piese polare;
4-miez;
5-clapet\;
6-sertar;
7-distribuitor;
8-electromagnet;
9-filtru;
10-amplificator;
11, 12-camere de comand\ a sertarului.

Att timp ct clapeta (5) se g\se[te la egal\ distan]\ fa]\ de ajutajele (1) [i
(2) bobina electromagnetului nealimentat\ cu energie electric\ - debitele de ulei
care ies prin cele dou\ ajutate sunt egale, presiunile din canalele (C1) [i (C2) fiind
egale; sertarul (6) ocup\ pozi]ia median\ (neutr\). Atunci cnd pozi]ia clapetei (5)
se modific\ datorit\ aliment\rii electromagnetului cu energie electric\, aceasta se
va apropia de unul din ajutaje [i se va `ndep\rta de cel de al doilea; ca urmare,
debitele de lichid care trec prin cele dou\ ajutate se modific\, astfel `nct `n cele
dou\ camere (11) [i (12) presiunile vor fi diferite. Sub ac]iunea diferen]ei de
presiune dintre cele dou\ camere, sertarul (6) se va deplasa. De exemplu, dac\
57

clapeta se apropie de ajutajul (1), debitul prin acest ajutaj scade, iar debitul prin
ajutajul (2) cre[te; astfel presiunea din camera (11) devine mai mare dect
presiunea din camera (12), iar sertarul (6) se deplaseaz\ c\tre dreapta. Cursa
sertarului este propor]ional\ cu diferen]a de presiune, deci cu distan]a dintre
clapeta (5) [i ajutaj [i prin urmare cu intensitatea curentului electric ce parcurge
bobina electromagnetului.
~n func]ie de cursa sertarului (6) se modific\ sec]iunile de trecere a
lichidului de lucru c\tre racordurile (A) [i (B), realizndu-se astfel modificarea
debitului de lichid trimis c\tre motorul hidraulic.
1.8.4. Acumulatoare hidraulice
Acumulatoarele hidraulice au rolul de a acumula energia hidraulic\, pe
care o pot apoi ceda `napoi sistemului. Acumulatoarele hidrtaulice se folosesc
pentru:
men]inerea unei presiuni relativ constante `n sistem atunci cnd pistoanele
motoarelor hidraulice `[i modific\ pozi]ia;
amortizarea pulsa]iilor de debit ale pompei;
atenuarea vrfurilor de presiune din sistem;
compensarea varia]iilor de volum ale lichidului la modificarea presiunii sau
temperaturii din sistem;
compensarea (`ntre anumite limite) a pierderilor de ulei;
realizarea unor elemente elastice (`n locul arcurilor).

Fig. 1.49 Servovalv\.

~n func]ie de principiul de func]ionare, acumulatoarele hidraulice pot fi:


mecanice;
pneumatice.
~n fig. 1.50 sunt prezentate principalele tipuri de acumulatoare utilizate `n
sistemele hidraulice.
Acumulatorul mecanic (fig. 1.50a) este format dintr-o carcas\ (2),
montat\ `n deriva]ie pe conducta cu lichid sub presiune (1), `n interiorul c\reia se
g\se[te un piston (3); pe o fa]\ a pistonului ac]ioneaz\ presiunea uleiului, `n timp
ce pe fa]a opus\ ac]ioneaz\ for]a elastic\ a arcului (4). Pozi]ia pistonului este dat\
58

de echilibrul dintre for]a datorat\ presiunii lichidului de lucru [i for]a elastic\ de


pretensionare a arcului. La cre[terea presiunii, pistonul se ridic\, tensionnd
suplimentar arcul (4), pn\ la refacerea echilibrului de for]e; la sc\derea presiunii,
arcul `mpinge pistonul `n jos, energia acumulat\ `n arc fiind cedat\ sistemului.
La acumulatoarele hidro-pneumatice (fig. 1.50 b, c [i d), acumulatorul
este format din dou\ volume distincte, `ntr-unul din spa]ii g\sindu-se gaz sub
presiune (de obicei azot), cel de al doilea volum fiind ocupat de lichidul de lucru
din sistemul hidraulic. Datorit\ compresibilit\]ii gazului din acumulator, volumul
ocupat de gaz are rolul de element elastic. Atunci cnd cele dou\ spa]ii sunt
separate prin intermediul unei membrane (fig. 1.50 c) sau a unui burduf (fig.
1.50d), pentru a `mpiedica ie[irea membranei sau burdufului prin racordul de
leg\tur\ cu circuitul de lichid se utilizeaz\ o pastil\ metalic\ (9). Acumulatorul
hidro-pneumatic cu piston (fig. 1.50 b) este mai rar utilizat deoarece necesit\
sisteme complicate de etan[are a pistonului (3) `n corpul acumulatorului.

4
3

7
3

a)
9

b)
7

10

2
5
1

c)

d)

Fig. 1.50 Tipuri de acumulatoare hidraulice.


a-mecanic; b-pneumatic, cu piston; c-pneumatic, cu membran\; d-pneumatic, cu burduf;
1-conduct\ de alimentare cu ulei; 2-carcasa acumulatorului; 3-piston; 4-arc; 5, 6-semicarcase; 7volum cu gaz sub presiune; 8-membran\ elastic\; 9-pastil\ metalic\; 10-burduf elastic.

Pentru calculul simplificat al volumului acumulatorului se porne[te de la


schemele din fig. 1.51a, b (volumul pistonului se neglijeaz\).
Se observ\ c\ prin intrarea lichidului `n acumulator, parametrii gazului
din acumulator se modific\ de la presiunea p1 [i volumul V1, la presiunea p2 [i
volumul V2. Din considerente geometrice, rezult\ c\ Vu = V1 V2. Considernd
c\ aceast\ transformare este izoterm\, putem scrie:
59

p1 V1 = p2 V2 V2 = V1
Vu = V1 V2

p1

p1

p2 Vu = V1 1 ,
p2

unde:
V1 = Vt volumul total ocupat de c\tre gazul din acumulator;
p1 = pi presiunea ini]ial\ a gazului;
p2 = pmax presiunea maxim\ a lichidului din sistem.
-

p1 , V1

p2 , V2

V1 -Vr
pm i n

Vu
a)

b)

Vr , pm

in

c)

Fig. 1.51 Schem\ pentru calculul volumului acumulatorului hidraulic.


a-situa]ia ini]ial\; b-sub ac]iunea presiunii lichidului; c- situa]ia real\.

Ca urmare, rezult\:

p
Vu = Vt 1 i .
pmax

Dac\ ciclurile de `nc\rcare desc\rcare a acumulatorului sunt dese, se


consider\ c\ gazul sufer\ o transformare politropic\, astfel `nct pentru
determinarea volumului util al acumulatorului se poate utiliza rela]ia:
1

p
i

.
Vu = Vt 1
pmax

~n general, presiunea ini]ial\ a gazului depinde de presiunea minim\ din


sistemul hidraulic: pi = (0,80,9)pmin.
~n realitate, desc\rcarea acumulatorului hidraulic nu are loc complet; la
presiunea minim\ admisibil\ a lichidului din sistem, pmin, `n acumulator r\mne o
rezerv\ de ulei Vr (fig. 1.51c). Dac\ presupunem c\ [i comprimarea gazului de la
starea V1, pi la starea V1 Vr , pmin este de asemenea izoterm\, se poate scrie:

p
V1 pi = (V1 Vr ) pmin Vr = V1 1 i ,
pmin

sau, avnd `n vedere cele men]ionate mai sus:

pi
.
Vr = Vt 1
p min

Volumul util al acumulatorului devine:


60

p
p

Vu' = Vu Vr = Vt 1 i Vt 1
pmax
pmin

p
p
Vu' = Vt i i
pmin pmax

Considernd transformarea politropic\, rezult\:


1
1

n
n

p
p
i
i

'
.

Vu = Vt
p
p
max
min

a)

b)
c)
Fig. 1.51 Acumulatoare hidro-pneumatice.

a-acumulator cu piston; b-acumulator cu membran\; c-acumulator cu burduf.

Umplerea cu gaz a acumulatoarelor hidro-pneumatice (fig. 1.52) se


realizeaz\ prin intermediul supapei (4) de la partea superioar\ a acumulatorului,
folosindu-se un dispozitiv adecvat, prev\zut cu racordul (1) de cuplare la butelia
de gaz comprimat, robinetul de trecere (2) [i manometrul (3).

Fig. 1.52 Dispozitiv pentru `nc\rcarea


acumulatoarelor hidro-pneumatice.
1-racord de cuplare la butelia de gaz comprimat;
2-robinet;
3-manometru;
4-supap\ de `nc\rcare

1.8.5. Filtre
Filtrele au rolul de a separa [i re]ine impurit\]ile din lichidul de lucru.
61

Impurit\]ile provin din mediul exterior (praf), din interiorul sistemului (particule
metalice desprinse ca urmare a uz\rii elementelor componente) sau din oxidarea
lichidului hidraulic. ~n func]ie de diametrul particulelor re]inute, filtrele se pot
clasifica `n:
grosiere diametrul impurit\]ilor mai mare de 100 m;
normale d > 10 m;
fine d > 5 m;
foarte fine d > 1 m.
Fig. 1.52 prezint\ principalele solu]ii de montare a filtrelor hidraulice.

2
2

1
a)

1
b)

c)

Fig. 1.52 Solu]ii de montare a filtrelor hidraulice.


a-pe aspira]ia pompei; b-pe refularea pompei; c-pe circuitul de retur;
1-rezervor; 2-filtru; 3-pomp\ hidraulic\; 4-sistem hidraulic.

Montarea filtrului pe aspira]ia pompei (fig. 1.52a) prezint\ avantajul de a


nu supune filtrul la solicit\ri mecanice mari; pe de alt\ parte, aceast\ variant\
`nr\ut\]e[te umplerea pompei (`n special la temperaturi sc\zute), conducnd la
sc\derea randamentului acesteia. Solu]ia nu poate fi aplicat\ la filtrele fine [i
foarte fine, care au rezisten]e hidraulice relativ mari.
Principalul dezavantaj al mont\rii filtrului pe refularea pompei (fig.
1.52b) este legat de faptul c\ pompa aspir\ ulei nefiltrat, ceea ce conduce la o
uzur\ mai rapid\ acesteia. ~n acela[i timp, filtrul trebuie s\ reziste solicit\rilor
mecanice impuse de presiunea ridicat\ a lichidului refulat de c\tre pomp\.
Aceast\ solu]ie are avantajul de a putea fi utilizat\ `n cazul filtrelor fine; `n acest
caz, pentru a se evita colmatarea rapid\ a filtrului fin, doar o parte din debitul de
ulei refulat de c\tre pomp\ este dirijat c\tre filtru (de obicei aprox. o treime), `n
timp ce filtrarea brut\ este asigurat\ prin intermediul unui filtru montat pe
aspira]ia pompei.
Cea de a treia variant\ - filtru montat pe circuitul de `ntoarcere a
lichidului `n rezervor (fig. 1.52c) are dou\ avantaje:
`n rezervor se g\se[te ulei filtrat;
umplerea pompei nu este afectat\ de prezen]a filtrului.
~n acest caz, rezisten]a hidraulic\ a filtrului nu trebuie s\ dep\[easc\
62

1,52,5 daN/cm2.
Ca element filtrant se folosesc:
site metalice cu dimensiunea ochiurilor de 0,040,1 mm;
lamele metalice, amplasate la o distan]\ de 0,080,18 mm `ntre ele;
]es\tur\ textil\ sau din fibre sintetice;
hrtie poroas\;
materiale ceramice poroase.
~n majoritatea cazurilor, sistemul se prevede [i cu un element magnetic de
filtrare, care are rolul de a re]ine impurit\]ile fieroase.
Capacitatea de filtrare a unui filtru (debitul maxim de ulei prin filtru)este
dat\ de rela]ia:

Q = q0 F

l
s ,

unde:
- q0 capacitatea specific\ de filtrare a elementului filtrant [l/cm2];
- F suprafa]a total\ de filtrare [cm2];
- p c\derea de presiune pe filtru [N/m2];
- - vscozitatea dinamic\ a lichidului de lucru [Ns/m2].
Tabelul 1.4 prezint\ capacitatea specific\ de filtare a unor materiale
utilizate `n mod curent pentru realizarea elementelor filtrante.
Tabelul 1.4
Capacitatea specific\ de filtrare
Material
Capacitate de filtrare, l/cm2
Hrtie
0,0150,03
Carton filtrant
0,012
Lamele metalice
0,08
Site metalice
1,1611,24
C\derea de presiune pe filtru nu trebuie s\ dep\[easc\ 0,10,2 daN/cm2
atunci cnd filtrul se monteaz\ pe aspira]ia pompei [i 1,52,5 daN/cm2 pentru
celelalte solu]ii de montare.
1.8.6. Rezervoare de lichid
Rezervorul are rolul de a stoca uleiul necesar func]ion\rii sistemului
hidraulic. ~n acela[i timp, rezervorul asigur\ [i separarea prin decantare a apei [i
altor impurit\]i prezente `n lichidul hidraulic. ~n mod uzual, rezervorul este
realizat din tabl\ de o]el, `n fig. 1.54 fiind prezentat\ construc]ia unui rezervor de
ulei.
Gura de umplere (1) este prev\zut\ cu un filtru, care asigur\ filtrarea
preliminar\ a uleiului. La unele construc]ii, umperea se realizeaz\ prin filtrul (6),
care este prev\zut cu un capac deta[abil.
Aerisitorul (2) asigur\ leg\tura rezervorului cu atmosfera, astfel `nct
lichidul din rezervor s\ se g\seasc\ la presiune atmosferic\.
63

a)
b)
Fig. 1.53 Filtru de ulei.
a-elementul filtrant; b-filtrul ansamblat.

Fig. 1.54 Rezervorul de ulei.


1-gur\ de umplere;
2-aerisitor;
3-conduct\ de aspira]ie;
4-conduct\ de retur;
5-perete desp\r]itor;
6-filtru.

Cap\tul conductei de aspira]ie (3) a pompei se g\se[te la `n\l]imea ha fa]\


de fundul rezervorului, evitndu-se astfel aspira]ia impurit\]ilor sedimentate la
partea inferioar\ a rezervorului.; de regul\, ha > 2d0.
Cap\tul inferior al conductei de retur (4) se g\se[te sub cota de nivel
minim a lichidului, astfel ca acesta s\ nu intre `n contact cu aerul. Conducta de
retur se amplaseaz\ la o distan]\ ct mai mare de conducta de aspira]ie, pentru ca
bulele de aer evacuate din conducta de retur s\ nu fie aspirate de c\tre pomp\; la
unele construc]ii, `ntre cele dou\ conducte se g\se[te un perete desp\r]itor (5).
Capacitatea rezervorului se determin\ din calculul la `nc\lzire al
sistemului hidraulic, considerndu-se c\ schimbul de c\ldur\ se realizeaz\ doar
prin suprafa]a rezervorului. Cantitatea de c\ldur\ degajat\ `n timpul func]ion\rii
sistemului se consider\ c\ este:
Qc = 3600 (1-t) P [kJ/h],
unde P este puterea pompei, `n kW, iar t este randamentul total al pompei.
Dup\ o perioad\ `ndelungat\ de func]ionare, temperatura lichidului din
sistem va fi dat\ de rela]ia:
64

= 0 +

Qc
,
S

unde 0 este temperatura mediului, este coeficientul de convec]ie, `n kJ/m2h0C,


iar S este suprafa]a rezervorului, `n m2.
Cunoscnd temperatura maxim\ admis\ ( = 55600C), temperatura
mediului (0 = 300C), = 15 kJ/m2h0C, se poate determina suprafa]a
rezervorului. Pentru formele uzuale de rezervoare se poate considera c\

S = 6,5 3 V 2 , de unde rezult\ volumul V al rezervorului, `n m3.


Avnd `n vedere c\ majoritatea instala]iilor hidraulice func]ioneaz\
intermitent, valoarea volumului, ob]inut\ dup\ metodologia prezentat\, poate fi
mic[orat\ cu 1520%.
1.8.7. Conducte [i elemente de etan[are
Conductele asigur\ circula]ia lichidului de lucru de la pomp\ la diferitele
componente ale sistemului hidraulic precum [i `ntoarcerea lichidului `n rezervor.
Conductele pot fi rigide sau flexibile.
Conductele rigide sunt ]evi metalice, prev\zute la capete cu racorduri
(fig. 1.55) care permit cuplarea elementelor sistemului hidraulic; etan[area se
realizeaz\ fie cu ajutorul unor suprafe]e conice, fie prin intermediul unor
garnituri. Diametrul interior al acestor conducte este de 432 mm, grosimea
pere]ilor conductei fiind cuprins\ `ntre 1,5 [i 4 mm.
Fig.
1.55

~mbinarea
conductelor metalice.
1-conduct\;
2-racord;
3-buc[\;
4-piuli]\;
5-element hidraulic.

Conductele flexibile se utilizeaz\ pentru realizarea leg\turilor la


elementele hidraulice aflate `n mi[care. Se folosesc furtunuri din cauciuc, cu
inser]ii textile [i/sau metalice pentru cre[terea rezisten]ei mecanice. Racordurile
flexibile sunt prev\zute la capete cu elemente metalice de cuplare la sistemul
hidraulic (de exemplu supape de cuplare).
Elementele de etan[are au rolul de a asigura etan[area `mbin\rilor dintre
diferitele componente ale sistemului hidraulic, `mpiedicnd astfel pierderile de
lichid. Ca elemente de etan[are se folosesc garnituri executate din cauciuc,
materiale termoplastice, piele etc. Pentru presiuni mari de lucru se folosesc
garnituri din cupru sau aluminiu. ~n fig. 1.56 sunt prezentate cteva din cele mai
utilizate tipuri de elemente de etan[are.
Garniturile inelare (inele 0) au `n sec]iune form\ circular\, diametrul
65

interior fiind cuprins `ntre 2,6 [i 287,6 mm, dismetrul sec]iunii fiind de 1,87
mm. Aceste inele se monteaz\ `n loca[uri standardizate, jocul dintre cele dou\
elemente conjugate `ntre care se realizeaz\ etan[area fiind de 25500 m, `n
func]ie de presiunea de lucru.

a)

b)
Fig. 1.56 Elemente de etan[are.

c)

a-inel 0;
b-man[et\ tip L;
c, d, e-ma[ete tip U.

d)

e)
Pentru etan[area pistoanelor motoarelor [i pompelor hidraulice se
folosesc segmen]i, inele O sau man[ete de etan[are tip L sau U. Deoarece
man[etele tip L [i U asigur\ etan[area pentru un singur sens de deplasare, la
cilindrii cu dubl\ ac]iune se utilizeaz\ cte dou\ man[ete, montate `n sensuri
opuse.

66

2. AC}ION|RI PNEUMATICE
2.1. INTRODUCERE
Ac]ion\rile pneumatice se folosesc atunci cnd nu sunt necesare for]e de
ac]ionare foarte mari; `n acela[i timp, vscozitatea sc\zut\ a aerului permite
ob]inerea unor tura]ii ridicate ale arborilor motoarelor pneumatice.
Ac]ion\rile pneumatice prezint\ o serie de avantaje:
greutate redus\ a elementelor componente;
suprasarcinile ap\rute `n timpul func]ion\rii nu conduc la avarierea sistemului
(`n cel mai r\u caz motorul pneumatic se opre[te);
nu polueaz\ mediul;
`ntre]inerea este relativ u[oar\.
Dintre dezavantajele ce apar la utilizarea ac]ion\rilor pneumatice se pot
men]iona:
destinderea aerului `n motorul pneumatic duce la sc\derea temperaturii
acestuia, formarea de condens [i corodarea elementelor componente;
producerea, stocarea, transportul [i utilizarea aerului comprimat se realizeaz\
cu pierderi relativ mari (`n compara]ie cu sistemele hidraulice);
la utilizarea unor conducte lungi, cu multe coturi, pierderile de presiune sunt
mari.
Un sistem de ac]ionare hidraulic\ este format din [9, 14, 20, 24, 27]:
sursa de aer comprimat;
elementele de ac]ionare;
aparatura de comand\, reglare [i control;
conducte;
elemente auxiliare.
2.2. SURSA DE AER COMPRIMAT (COMPRESORUL)
Compresorul transform\ energia electric\ sau termic\ a motorului de
antrenare `n energie de presiune a aerului comprimat. Sistemele de ac]ionare
pneumatic\ utilizeaz\ compresoare volumice, la care cre[terea presiunii are loc
prin reducerea volumului ocupat de c\tre aer.
Compresoarele utilizate pentru ac]ion\rile pneumatice pot fi:
cu mi[care de transla]ie (cu piston);
cu mi[care de rota]ie (cu lamele culisante, rotoare profilate etc.).
Compresorul cu piston este utilizat pe scar\ larg\ pentru producerea
aerului comprimat. Utilizarea unuii compresor cu piston presupune [i folosirea
unor dispozitive complementare, schema complet\ a unui sistem de producere a
aerului comprimat fiind prezentat\ `n fig. 2.1. Se observ\ c\ sistemul este
prev\zut cu un robinet (2) de reglare a debitului de aer, montat pe aspira]ia
compresorului (3), care lamineaz\ aspira]ia atunci cnd consumul de aer scade [i
presiunea aerului din rezervorul (7) cre[te.
67

10

13
7

11

12

4
Fig. 2.1 Schema sistemului de producere a aerului comprimat.
1-filtru; 2-dispozitiv de reglare a debitului prin laminarea aspira]iei; 3-compresor; 4-motor de
antrenare; 5-r\citor; 6-supap\ de sens unic; 7-rezervor tampon; 8-manometru; 9-supap\ de
siguran]\; 10-separator de ap\ [i ulei; 11, 12, 13-robinete.

R\citorul (5) are rolul de a r\ci aerul, `nc\lzit `n urma procesului de


comprimare. Deoarece utilizarea aerului cald la ac]ion\ri pneumatice este
avantajoas\ (din motive legate de evitarea producerii condensului), r\citorul poate
lipsi sau poate fi simplificat, fiind realizat ca o simpl\ conduct\ metalic\ spiralat\.
Compresorul (3) poate fi prev\zut cu supape libere (necomandate) sau cu
supape comandate [i ferestre; schema de principiu [i diagrama indicat\ a
compresorului sunt prezentate `n fig. 2.2.
Curba a-b a diagramei indicate reprezint\ procesul de comprimare, `n
timpul c\ruia pistonul `ncepe s\ se deplaseze de la PME c\tre PMI. Acesta `ncepe
`n punctul a, `n momentul `n care presiunea din cilindrul (1) de[i este mai mic\
dect presiunea pA din colectorul de admisie (5), este insuficient\ pentru a
men]ine deschis\ supapa de aspira]ie (6). ~n punctul b, presiunea din cilindru este
suficient de mare (`n compara]ie cu presiunea pB din colectorul de refulare (8))
pentru a realiza deschiderea supapei de refulare (7).
Curba b-c reprezint\ refularea aerului din cilindru, pistonul terminndu-[i
deplasarea c\tre PMI; aceasta are loc pn\ cnd presiunea din cilindru, de[i mai
mare dect aceea din colectorul de refulare, nu mai este suficient\ pentru a
men]ine deschis\ supapa de refulare.
Pe por]iunea c-d a diagramei indicate are loc destinderea aerului r\mas `n
volumul Vm al spa]iului mort al compresorului; pistonul se deplaseaz\ de la PMI
c\tre PME.
~n punctul d, depresiunea creat\ de deplasarea pistonului c\tre PME este
suficient de mare pentru a asigura deschiderea supapei de aspira]ie; curba d-a
reprezint\ procesul de aspira]ie a aerului proasp\t `n cilindru.
Debitul teoretic de aer este dat de rela]ia:

Qt = VS

n
60

m3
s ,

unde VS este cilindreea, iar n este tura]ia arborelui compresorului.


68

8
7
D

6
5

S
PMI

PME

Fig. 2.2 Construc]ia [i diagrama indicat\ a compresorului.


1-cilindru; 2-piston; 3-biel\; 4-arbore cotit; 5-racord de aspira]ie; 6-supap\ de aspira]ie; 7supap\ de refulare; 8-racord de refulare; S-cursa pistonului; Vm-volumul spa]iului mort; VScilindreea.

Pentru realizarea unor rapoarte de comprimare ridicate (C = pR/pA) se


folosesc compresoare `n mai multe trepte. Acest lucru este impus de dezavantajele
pe care le prezint\, `n acest caz, comprimarea `ntr-o singur\ treapt\:
prelungirea fazei de destindere a aerului din spa]iul mort, datorat\ presiunii
ridicate din cilindru la sfr[itul reful\rii, cu scurtarea corespunz\toare a fazei
de aspira]ie; ca urmare, randamentul [i debitul compresorului scad;
temperatur\ ridicat\ a aerului la sfr[itul comprim\rii (peste 1800C), cu
influen]e negative asupra ungerii compresorului;
cre[terea consumului de energie pentru comprimare.
La utilizarea compresoarelor cu mai multe trepte, cilindrea treptelor
succesive este din ce `n ce mai mic\, deoarece volumul de aer vehiculat scade prin
comprimare; aceast\ cerin]\ se traduce prin diametre din ce `n ce mai mici ale
cilindrilor compresorului.
69

Num\rul treptelor de comprimare depinde de presiunea de refulare a


compresorului:
pentru pR < 7 bari o singur\ treapt\ de comprimare;
5 < pR 30 bari 2 trepte de comprimare;
pR > 30 bari trei trepte de comprimare.
~n scopul ob]inerii unor debite mari de aer, se poate adopta solu]ia unui
compresor policilindric.
Dispunerea cilindrilor compresorului se poate face `n linie, `n V etc. ~n
fig. 2.3. se prezint\ un compresor cu doi cilindri dispu[i `n V, cu o singur\ treapt\
de comprimare, antrenat cu motor electric

Fig. 2.3 Compresor policilindric.


Compresorul cu piston fiind o ma[in\ volumic\ refularea aerului are
caracter pulsator. Reducerea pulsa]iilor de debit c\tre sistemul pneumatic se
realizeaz\ prin introducerea rezervorului tampon. Acesta mai are [i rolul de a
stoca gazul sub presiune `n perioadele `n care consumul de aer este redus,
eliberndu-l atunci cnd cerin]ele de consum dep\[esc debitul compresorului.
Volumul rezervorului tampon depinde de debitul compresorului, de procedeul de
reglare a debitului refulat, de consumul de aer etc.
Reglarea debitului compresorului se poate realiza prin:
modificarea tura]iei motorului de antrenare, solu]ie adoptat\ mai ales atunci
cnd se folose[te un motor termic pentru antrenarea compresorului;
prin pornirea [i oprirea intermitent\ a compresorului;
prin men]inerea deschis\ a supapelor de aspira]ie;
70

prin laminarea aspira]iei;


prin refularea `n atmosfer\ a surplusului de aer din rezervorul tampon.
~n general, `n cazul compresoarelor ac]ionate de motoare electrice (de
puteri relativ mici), se prefer\ reglarea debitului prin pornirea [i oprirea
compresorului, `n func]ie de presiunea reglat\ pentru rezervorul tampon.
2.3. TRATAREA AERULUI COMPRIMAT
Utilizarea aerului pentru diferite ac]ion\ri pneumatice presupune tratarea
sa prealabil\, astfel `nct acesta s\ corespund\ cerin]elor instala]iei. Principalele
opera]iuni de tratare a aerului sunt [9, 14, 20, 24, 27]:
uscarea;
filtrarea;
lubrifierea.
2.3.1. Uscarea aerului

Aceast\ opera]iune urm\re[te `ndep\rtarea vaporilor de ap\ care, prin


condensare, ar favoriza coroziunea, formarea de ghea]\ etc.
Uscarea se poate realiza prin urm\toarele metode:
r\cire;
`nc\lzire;
cu substan]e higroscopice.
~n fig. 2.4 este prezentat un r\citor pentru aer comprimat. Se observ\ c\
r\cirea are loc `n dou\ etape (fig. 2.4a): `n prima faz\, aerul ce intr\ prin racordul
(1) este r\cit de c\tre aerul ce iese din r\citor prin racordul (2), prin intermediul
schimb\torului de c\ldur\ aer aer (3); `n cea de a doua faz\, aerul este r\cit `n
schimb\torul de c\ldur\ (4) cu ajutorul unei instala]ii de r\cire format\ din
compresorul (7), condensatorul (8) [i vaporizatorul (4).
~n fig. 2.5 prezint\ o instala]ie pentru `nc\lzirea aerului comprimat `n
vederea elimin\rii umidit\]ii, folosit\ `n sistemele industriale de producere a
aerului comprimat.
2.3.2. Filtrarea aerului
~n zonele industriale, aerul aspirat `n compresor poate con]ine pn\ la
23 g particule solide/100 m3 aer; aceste particule sunt, `n marea majoritate,
abrazive [i conduc la uzura rapid\ a suprafe]elor aflate `n frecare. Rezult\ de aici
necesitatea filtr\rii aerului vehiculat prin instala]ia de ac]ionare pneumatic\;
filtrarea are loc `n trei etape:
filtrarea preliminar\ a aerului, la aspira]ia compresorului;
filtrarea intermediar\, `nainte [i dup\ uscarea aerului comprimat;
filtrarea final\, la elementele pneumatice de execu]ie.

71

a)

b)
Fig. 2.4 R\citor pentru aer comprimat.

a-schema de principiu; b-unitatea de r\cire;


1-racord intrare aer comprimat; 2-racord ie[ire aer comprimat; 3-schimb\tor de c\ldur\ aer-aer;
4-schimb\tor de c\ldur\ agent de r\cire-aer; 5-separator de condens; 6-evacuare condens; 7compresor; 8-condensator.

Fig. 2.5 Instala]ie de `nc\lzire a


aerului comprimat.

Filtrarea preliminar\ utilizeaz\ filtre cu site metalice, ]es\tur\ din bumbac


etc. [i asigur\ re]inerea impurit\]ilor cu diametrul peste 0,1 mm.
Filtrarea intermediar\ se realizeaz\ la ie[irea din rezervorul tampon, cu ajutorul
cicloanelor separatoare (filtrare centrifugal\), a sitelor din alam\, a filtrelor cu
pl\ci, cu saci sau cu elemente din bronz sinterizat. Diametrul particulelor re]inute
variaz\ `ntre 3040 m [i 34 m, `n func]ie de tipul elementului filtrant;
evident, odat\ cu cre[terea fine]ei de filtrare, cre[te [i c\derea de presiune pe
filtru. ~n fig. 2.6 este prezentat\ construc]ia unui filtru cu element de filtrare din
bronz sinterizat. Acesta realizeaz\ [i separarea prin iner]ie a impurit\]ilor [i apei,
datorit\ schimb\rii direc]iei curentului de aer; urmeaz\ apoi filtrarea propriuzis\, realizat\ de c\tre elementul filtrant (3). Apa [i impurit\]ile sedimentate `n
paharul (2) se evacueaz\ prin deschiderea robinetului (4).
Filtrarea final\ are rolul de a proteja consumatorul fa]\ de impurit\]ile
antrenate din re]eaua de alimentare. Se folosesc filtre iner]ionale umede, cu
element filtrant din plas\ de srm\ sau din metale sinterizate. ~n func]ie de tipul
72

elementului filtrant, diametrul particulelor re]inute este cuprins `ntre 5 [i 70 m.

b)

c)

a)
Fig. 2.6 Filtru de aer.

a-construc]ia filtrului; b-element de filtrare din bronz sinterizate; c-filtru ansamblat;


i-racord de intrare; e-racord de ie[ire; 1-capac; 2-pahar; 3-element filtrant din bronz sinterizat;
4-robinet pentru eliminarea apei [i impurit\]ilor.

2.3.3. Lubrifierea aerului comprimat


Reducerea uzurii elementelor pneumatice de execu]ie se realizeaz\ prin
pulverizarea, `n curentul de aer, a unor lichide cu care `mbun\t\]esc calitatea
aerului comprimat (alcool, glicerin\, ulei).
Alcoolul [i glicerina se amestec\ cu vaporii de ap\ din aerul comprimat,
formndu-se astfel un amestec care nu `nghea]\ pn\ la 100C, evitndu-se astfel
obturarea conductelor; `n acela[i timp, glicerina protejeaz\ interiorul conductelor
[i elementelor pneumatice contra coroziunii. Din aceste motive, pulverizatoarele
de alcool [i glicerin\ se monteaz\ la ie[irea din instala]ia de preparare a aerului.
Pentru ungerea unor piese aflate `n mi[care `n interiorul diferitelor
elemente pneumatice de execu]ie, `n curentul de aer se pulverizeaz\ ulei.
Deoarece uleiul `mpreun\ cu praful din aer formeaz\ o past\ care `mbcse[te
filtrele [i atac\ garniturile din cauciuc, pulverizatoarele de ulei se monteaz\
imediat `naintea consumatorului. ~n fig. 2.7 se prezint\ construc]ia unui ung\tor
utilizat `n instala]iile de aer comprimat. Acesta este prev\zut cu un capac `n care
se afl\ racordul de intrare (1) [i racordul de ie[ire (e). ~ntre cele dou\ racorduri se
g\se[te un o zon\ de sc]iune redus\, formnd un tub Venturi. Racordul de intrare
este pus `n leg\tur\ cu paharul (4) `n care, la partea inferioar\, se g\se[te uleiul
73

pentru ungere. Camera de acumulare (3) este `n leg\tur\ cu zona `ngustat\ a


tubului Venturi. Datorit\ sc\derii presiunii pe tubul Venturi (presiune mai mare `n
amonte fa]\ de aval), uleiul din pahar este aspirat prin conducta (5) [i ajunge `n
camera (3), prin canalul (6); de aici, uleiul ajunge, sub form\ de pic\turi, `n
fluxul de aer.

Fig. 2.7 Ung\tor pentru aer


comprimat.
1-tub Venturi;
2, 6-canale;
3-camer\ de acumulare;
4-pahar;
5-conduct\;
i-racord de intrare;
e-racord de ie[ire.

Avnd `n vedere c\ acest tip de ung\tor realizeaz\ dimensiuni relativ mari


ale pic\turilor (45 m), distan]a maxim\ dintre ung\tor [i elementul de
execu]ie este de 810 m; dac\ distan]a este mai mare, particulele de ulei se
depun pe pere]ii conductei, `n loc s\ ajung\ la elementul pneumatic. Prin
separarea din fluxul de aer a particulelor mai mari de 23 m, se poate asigura
transportul ce]ii de ulei pe distan]e de pn\ la 1020 m.
~n mod uzual, filtrul [i ung\torul se g\sesc `ntr-un ansamblu, care mai
con]ine regulatorul de presiune [i un manometru (fig. 2.8).
2.4. REGULATOARE DE PRESIUNE
Func]ionarea corect\ a unei instala]ii de ac]ionare pneumatic\ este
condi]ionat\ de men]inerea constant\ a presiunii aerului. Astfel, la presiuni prea
mici, elementul de execu]ie nu poate dezvolta for]a sau cuplul necesar `n timp ce
o presiune prea mare poate conduce la cre[terea uzurii elementelor pneumatice
sau chiar la deteriorarea instala]iei. Regulatorul de presiune are rolul de a reduce
74

presiunea aerului la valoarea necesar\ [i de a o men]ine constant\, indiferent de


varia]iile de presiune la intrarea `n regulator [i de varia]iile consumului de aer.

Fig. 2.8 Ansamblu de preparare a aerului.


1-filtru; 2-regulator de presiune; 3-ung\tor.

Regulatoarele de presiune pneumatice pot fi:


cu piston;
cu membran\.
Datorit\ for]elor de frecare relativ mari dintre piston [i cilindru,
sensibilitatea regulatoarelor cu piston este destul de mic\, motiv pentru care
acestea se utilizeaz\ mai rar.
~n func]ie de sistemul de comand\, regulatoarele de presiune pot fi:
cu reglare manual\;
cu reglare automat\.
~n fig. 2.9 se prezint\ un regulator de presiune cu membran\, cu reglare
manual\.
Regulatorul este format din dou\ semicarcase, separate de c\tre
membrana elastic\ (1). ~n timpul func]ion\rii regulatorului, membrana ocup\ o
pozi]ie care rezult\ din echilibrul ce se stabile[te `ntre presiunea aerului ce
ac]ioneaz\ pe partea superioar\ a membranei [i for]a elastic\ arcului principal
(2). ~n momentul `n carese reduce consumul de aer, presiunea din racordul de
ie[ire cre[te. Ca urmare, este `nvins\ for]a elastic\ a arcului (2), iar membrana (1)
se deplaseaz\ `n jos, antrennd [i supapa (6). Astfel, sec]iunea de trecere dintre
supapa (6) [i scaunul s\u (4) scade, iar debitul de aer c\tre racordul de ie[ire
scade, sc\znd [i presiunea aerului la ie[ire. Acela[i fenomen are loc [i atunci
cnd apare o cre[tere a presiunii `n amontele regulatorului. La cre[terea
consumului de aer sau sc\derea presiunii `n amontele regulatorului, fenomenele
descrise au loc `n sens invers.
De fapt, `n timpul func]ion\rii regulatorului, membrana oscileaz\
permanent `n scopul men]inerii constante a presiunii. Reglarea presiunii la ie[irea
din regulator se realizeaz\ prin modificarea for]ei elastice a arcului (2) cu ajutorul
[urubului (3) prin tensionarea arcului, presiunea cre[te.
Pentru debite mari de aer, se folosesc regulatoare pilotate pneumatic (fig.

75

2.10); la acestea, pe fa]a superioar\ a membranei (m) se aplic\ presiunea de


comand\, reglat\ cu ajutorul unui regulator ac]ionat manual.

Fig. 2.9 Regulator de presiune


cu membran\.
1-membran\ elastic\;
2, 5-arcuri;
3-[urub de reglaj;
4-sediul supapei;
7-supap\;
i-racord de intrare;
e-racord de ie[ire.

Fig. 2.10 Regulator de presiune


pilotat pneumatic.
i-racord de intrare;
e-racord de ie[ire;
z-racord pentru presiunea de comand\;
m-membran\.

Dup\ cum s-a men]ionat anterior, regulatorul de presiune este `ncorporat


`ntr-un ansamblu care mai con]ine filtrul de aer, ung\torul [i cel pu]in un
manometru, pentru controlul presiunii la ie[irea din regulator.
2.5. REGULATOARE DE DEBIT
Regulatoarele de debit [9, 14, 20, 24, 27] au rolul de a regla debitul de aer
care ajunge la un consumator, modificndu-se astfel viteza elementului de
execu]ie. Reglarea debitului se realizeaz\ prin modificarea sec]iunii de trecere.
Regulatoarele de debit pot fi:
cu rezisten]\ fix\;
cu rezisten]\ reglabil\ manual (drosele).
~n func]ie de dependen]a dintre c\derea de presiune [i debit, rezisten]ele
76

pneumatice pot fi:


liniare;
neliniare.
~n func]ie de caracterul curgerii aerului, regulatoarele de debit pot fi:
cu curgere laminar\;
cu curgere turbulent\.
Rezisten]e pneumatice liniare fixe sunt caracterizate de un raport l/d
mare (l fiind lungimea orificiului calibrat, iar d diametrul acestuia). Curgerea
aerului poate fi considerat\ laminar\, debitul fiind propor]ional cu c\derea de
presiune. Fig. 2.11 prezint\ cteva tipuri de rezisten]e pneumatice liniare fixe.

Fig. 2.11 Rezisten]e pneumatice liniare, fixe.


Rezisten]ele pneumatice neliniare fixe sunt caracterizate printr-un
raport l/d mic, `n fig. 2.12 fiind prezentate cteva solu]ii constructive.

Fig. 2.12 Rezisten]e pneumatice neliniare, fixe.


Rezisten]ele pneumatice reglabile (droselele) func]ioneaz\ pe baza
modific\rii sec]iunii de trecere [i pot fi bidirec]ionale sau unidirec]ionale. Cteva
variante constructive de drosele sunt prezentate `n fig. 2.13.
Droselul unidirec]ional din fig. 2.13e este prev\zut\ cu supapa de sens
(4). Datorit\ acesteia, droselul ac]ioneaz\ doar pentru cazul `n care aerul trece de
la racordul (1) c\tre racordul (2); pentru sensul invers, supapa de sens se deschide,
droselul fiind astfel ocolit.
Dup\ cum se va ar\ta mai departe, `n unele situa]ii se folosesc drosele de
frnare, care au rolul de mic[ora viteza tijei unui cilindru pneumatic la sfr[itul
cursei, evitndu-se aplicarea cu [oc a pistonului pe capacul cilindrului. Unele
solu]ii constructive folosesc un obturator care este ac]ionat de c\tre tija pistonului,
prin intermediul unei came; la capetele de curs\, aceasta comand\ reducerea
sec]iunii de trecere [i mic[orarea vitezei pistonului. Alte solu]ii constructive
folosesc rezisten]e pneumatice fixe [i un cilindru de construc]ie special\.
2.6. DISTRIBUITOARE
Din punct de vedere constructiv [i func]ional, distribuitoarele pneumatice
77

sunt asem\n\toare cu distribuitoarele hidraulice.

Fig. 2.13 Rezisten]e


pneumatice neliniare,
reglabile.
a, b, c, d-bidirec]ionale;
e-unidirec]ional\;
1, 2-racorduri;
3-obturator;
4-supap\ de sens unic;
5-[urub de reglaj.

Dup\ func]ia `ndeplinit\, orificiile de leg\tur\ ale distribuitoarelor


pneumatice pot fi [9, 14, 20, 24, 27]:
de alimentare, notate cu 1 sau P, prin care aerul sub presiune intr\ `n
distribuitor;
de consumator, notate cu 2, 4 sau C, C1, C2 etc., prin care aerul trece c\tre
elementul de execu]ie;
de desc\rcare, notate cu 3, 5 sau A, prin care se descarc\ `n atmosfer\ aerul
utilizat de c\tre elementul de excu]ie;
de comand\, notate cu X, X1, X2 sau Z, Z1, Z2 etc., folosite la distribuitoarele
cu comand\ pneumatic\, pentru comutarea sertarului.
Distribuitoarele de dimensiuni mari sunt comandate pneumatic sau
electric, `n timp ce distribuitoarele de dimensiuni mai mici pot fi comandate
manual, mecanic, electric sau pneumatic.
Comanda mecanic\ a distribuitoarelor se poate realiza cu prghie [i rol\,
cu levier ac]ionat manual sau cu pedal\. ~n fig. 2.14 se prezint\ un exemplu de
distribuitor cu sertar avnd mi[care de transla]ie, comandat manual.
Se observ\ c\ etan[area sertarului (1) `n alezajul corpului (2) se realizeaz\
prin intermediul unor inelelor de etan[are din cauciuc (3).
Mic[orarea for]ei necesare ac]ion\rii manuale a distribuitorului poate fi
realizat\ prin pilotarea pneumatic\ a distribuitorului (fig. 2.16).
La acest distribuitor, prghia (1) ac]ioneaz\ asupra supapei (2); datorit\
diametrului mic al acestei supape, for]a necesar\ deschiderii ei este mic\. Prin
deschiderea supapei (2), aerul sub presiune, sosit prin racordul (P), ac]ioneaz\
asupra membranei (3), deformnd-o `n jos. Aceasta apas\ asupra sertarului (4), pe
care `l deplaseaz\ `n jos; se stabile[te astfel leg\tura dintre racordul (P) [i racordul
(C) de leg\tur\ cu consumatorul.
~n fig. 2.17 se prezint\ un alt exemplu de comand\ pneumatic\ a unui
distribuitor. Presiunea de comand\ se aplic\ racordului (Z), m\rimea acesteia
depinznd doar de frec\rile dintre sertarul (1) [i corpul (2), precum [i de for]a
78

elastic\ a arcului sertarului. ~n mod obi[nuit, presiunea de comand\ este circa


0,40,6 din presiunea de lucru.

Fig. 2.14 Distribuitor pneumatic ac]ionat


manual.
1-sertar;
2-corp;
3-garnitur\ de etan[are.

b)
a)
Fig. 2.15 Distribuitoare ac]ionate mecanic.
a-cu pedal\; b-cu levier.

Fig. 2.16 Pilotarea distribuitorului.


1-prghie de ac]ionare;
2-supap\;
3-membran\;
4-sertar.

Comanda electric\ a distribuitorului se utilizeaz\ `n cazul `n care exist\


distan]e mari `ntre punctul de comand\ [i distribuitor (1015 m), precum [i
atunci cnd sunt necesari timpi scur]i de r\spuns. Distribuitoarele pot fi
comandate direct (`n general pentru diametre nominale sub 4 mm), sau se poate
adopta solu]ia pilot\rii penumatice a distribuitorului. Fig. 2.18 prezint\ un
distribuitor comandat electric, direct. Acesta este format din bobina (2), `n
interiorul c\reia se poate deplasa miezul (1). Att timp ct bobina (2) nu este
79

alimentat\ cu energie electric\, arcul (5) asigur\ obturarea racordului (P) de c\tre
garnitura (4); `n acela[i timp, racordul (C) este pus `n leg\tur\ cu racordul (A). La
alimentarea bobinei, cmpul magnetic creat de c\tre aceasta atrage miezul (1),
care, prin intermediul garniturii (3), obtureaz\ racordul (A) [i `n acela[i timp
stabile[te leg\tura `ntre racordul (P) [i racordul de consumator (C).

Fig. 2.17 Comanda pneumatic\ a


distribuitorului.
1-sertar;
2-corp;
Z-racord pentru presiunea de comand\.

Fig. 2.18 Distribuitor pneumatic


comandat electric.
1-miez magnetic;
2-bobin\;
3, 4-garnituri;
5-arc.

Fig. 2.19 Distribuitor pneumatic


comandat electric, pilotat, cu dou\
sec]iuni de lucru [i supap\ de reglare a
presiunii.

80

2.6. ELEMENTE PNEUMATICE DE EXECU}IE


Elementele pneumatice de excu]ie (motoarele pneumatice) transform\
energia aerului comprimat `n lucru mecanic.
Motoarele pneumatice pot fi [9, 14, 20, 24, 27]:
cu mi[care rectilinie (cilindri pneumatici cu piston,camere cu membran\,
burdufuri ondulate elastice);
cu mi[care de rota]ie (cu palete culisante, cu pistoane dispuse axial sau radial
etc.).
2.6.1. Cilindri pneumatici cu piston
Cilindrii pneumatici sunt asem\n\tori celor utiliza]i `n ac]ion\rile
hidraulice, fiind valabile acelea[i criterii de clasificare [i variante constructive. La
cilindrii pneumatici etan[area pistonului `n cilindru este realizat\ prin intermediul
garniturilor de tip O, L sau U, neutilizndu-se etan[area cu segmen]i. Fig. 2.20 [i
2.21 prezint\ dou\ tipuri de cilndri penumatici (cu dubl\ ac]iune [i respectiv cu
simpl\ ac]iune).

Fig. 2.20 Cilindru pneumatic cu dubl\ ac]iune.


1, 11-capace; 2, 7, 13, 14-garnituri; 3-cilindru; 4-piston; 5-siguran]\; 6-buc[\ de ghidare;
8, 15-[uruburi; 9-canal; 10-tija pistonului; 12-buc[\ de ghidare a tijei.

Fig. 2.21 Cilindru pneumatic cu simpl\ ac]iune.


1-arc; 2-limitator de curs\; 3-garnitur\; 4-capac.

81

Pentru un cilindru pneumatic cu dubl\ ac]iune [i tij\ unilateral\, for]a


maxim\ este dezvoltat\ atunci cnd aerul sub presiune se aplic\ pe fa]a f\r\ tij\ a
pistonului [i poate fi determinat\ cu ajutorul rela]iei:

Fmax =

D 2 p1 ( D 2 d 2 ) p2 R p Rt ,

unde:
D diametrul pistonului;
d diametrul tijei;
p1 presiunea aerului comprimat;
p2 contrapresiunea din camera din care se evacueaz\ aerul ( 0,5
daN/cm2);
- Rp for]a de frecare dintre garniturile pistonului [i cilindru;
Rt for]a de frecare dintre garniturile de etan[are [i tija pistonului.
For]a de frecare datorat\ prezen]ei garniturilor se determin\ cu rela]ia:
R = d1bp,
unde:
- d1 diametrul exterior (sau interior) al garniturii;
- b l\]imea man[etei sau inelului de etan[are;
- - coeficientul de frecare (pentru man[ete de cauciuc pe o]el =
0,080,2);
- p presiunea ce ac]ioneaz\ asupra garniturii (egal\ cu presiunea de
lucru la care se adug\ presiunea de contact datorat\ strngerii pe care
o realizeaz\ garnitura de ordinul a 0,50,6 daN/cm2).
Randamentul unui cilindru pneumatic ( =100Ftmax/Fmax, unde Ftmax =
D2p1/4) este de 8092%.
~n cazul cilindrilor cu simpl\ ac]iune, for]a rezistent\ a arcului care
asigur\ revenirea pistonului `n pozi]ia ini]ial\ este cuprins\ `ntre 2 [i 37 daN, `n
func]ie de dimensiunile cilindrului.
Atunci cnd pistonul are vitez\ ridicat\ [i masa elementelor legate de tija
pistonului este mare, contactul pistonului cu [oc pe capacele cilindrului, la
capetele de curs\, poate provoca deteriorarea cilindrului. Este deci necesar\
frnarea pistonului la cap\t de curs\, solu]ia constructiv\ fiind prezentat\ `n fig.
2.22.
-

Fig. 2.22 Frnarea pistonului la cap\t


de curs\.
1-cilindru;
2-piston;
3-um\r;
4-capac;
5-rezisten]\ pneumatic\;
6-supap\ de sens unic.

82

~n acest caz, pistonul (2) este prev\zut cu umerii (3), care intr\ `n alezaje
realizate `n capacele (4) ale cilindrului atunci cnd pistonul se apropie de cap\tul
cursei. Evacuarea aerului din fa]a um\rului (3) nu se poate realiza dect prin
rezisten]a pneumatic\ (5), ceea ce conduce la mic[orarea vitezei pistonului. La
deplasarea pistonului `n sens invers, aerul sub presiune deschide supapa de sens
unic (6), rezisten]a pneumatic\ (5) este astfel ocolit\, iar viteza de deplasarecre[te
din nou.
Cre[terea vitezei de deplasare a tijei cilindrului poate fi ob]inut\ prin
montarea unei supape de desc\rcare rapid\ (fig. 2.23).

Fig. 2.23 Supap\ de desc\rcare rapid\.


a, b func]ionarea supapei; c-schema de utilizare.

Alimentnd racordul (P) al supapei cu aer comprimat, aceasta permite


trecerea aerului sub presiune c\tre cilindru (fig. 2.23a). La dispari]ia semnalului
de presiune (fig. 2.23b), racordul (C) al supapei este pus `n leg\tur cu atmosfera,
asigurnd astfel o evacuare mai rapid\ a aerului de pe fa]a din dreapta a pistonului
(fig. 2.23c) fa]\ de situa]ia `n care evacuarea s-ar realiza prin distribuitor; viteza
pistonului poate cre[te (datorit\ sc\derii contrapresiunii) cu pn\ la 1520%.

Fig. 2.24 Supape de desc\rcare


rapid\.

2.6.2. Camere cu membran\


Fa]\ de motoarele pneumatice cu piston, camerele cu membran\ prezint\
urm\toarele avantaje:
sensibilitate mai mare, datorit\ iner]iei mai mici;
construc]ie mai simpl\ [i mai ieftin\;
greutate mai mic\;
83

durat\ de serviciu mai mare.


Dintre dezavantajele camerelor cu membran\ se pot men]iona:
for]a dezvoltat\ este variabil\, aceasta sc\znd odat\ cu cre[terea cursei;
cursa de lucru este limitat\ la aproximativ 1/3 din diametrul membranei,
valoarea maxim\ fiind de aproximativ 60 mm.
Construc]ia unei camere cu membran\ cu simpl\ ac]iune este prezentat\
`n fig. 2.25, iar fig. 2.26 prezint\ o camer\ cu membran\ cu dubl\ ac]iune.
La camera cu simpl\ ac]iune (fig. 2.25), deplasarea membranei `n jos este
datorat\ presiunii aerului, `n timp ce revenirea `n pozi]ia ini]ial\ are loc sub
ac]iunea arcului (4). La camera cu dubl\ ac]iune (fig. 2.26), deplasarea
membranei (1) `n ambele sensuri are loc sub ac]iunea aerului comprimat. La
ambele tipuri de camere se observ\ c\ membrana este fixat\ `ntre discuri metalice
de rigidizare, al c\ror diametru este 0,70,9 din diametrul de `ncastrare al
membranei. La camera cu simpl\ ac]iune (fig. 2.25), membrana ac]ioneaz\ asupra
tijei prin intermediul talerului (3).
~n fig. 2.27 sunt prezentate cteva variante constructive de camere cu
membran\.
Membranele camerelor pot fi (fig. 2.28):
plate;
tronconice (fig. 2.28c);
cilindrice (fig. 2.28d).

Fig. 2.25 Camer\ cu membran\


cu simpl\ ac]iune.
1, 5-semicarcase;
2-disc de rigidizare;
3-taler;
4-arc.

Fig. 2.26 Camer\ cu membran\


cu dubl\ ac]iune.
1-membran\;
2-capac;
3-carcas\;
4-tij\;
5-disc de rigidizare;
6-piuli]\;
7- buc[\ de ghidare;
8,9-garnituri;
10-[uruburi.

84

a)

b)
c)
d)
Fig. 2.27 Tipuri de camere cu membran\.

e)

a-cu tij\ unilateral\ [i simpl\ ac]iune; b-cu tij\ unilateral\ [i dubl\ ac]iune; c-cu tij\ bilateral\ [i
simpl\ ac]iune; d-cu tij\ bilateral\ [i dubl\ ac]iune; e-rotitoare, cu tij\ unilateral\[i dubl\ ac]iune.

La rndul lor, membranele plate pot fi:


plane (fig. 2.28a);
gofrate (fig. 2.28b).
La membranele plane cursa se realizeaz\ doar pe baza `ntinderii
materialului membranei, acestea asigurnd cele mai mici deplas\ri ale tijei.
Membranele gofrate realizeaz\ curse mai mari dect cele plane, iar for]a
dezvoltat\ r\mne aproximativ constant\. Cele mai mari curse sunt ob]inute la
utilizarea membranelor tronconice [i cilindrice, la care de asemenea for]a
dezvoltat\ r\mne aproximativ constant\.
Membrana se realizeaz\ din cauciuc cu inser]ie din ]es\tur\ sintetic\, cu o
rezisten]\ la rupere la trac]iune de circa 100 daN/cm2. Sec]iunea membranei poate
fi constant\ sau poate fi `ngro[at\ c\tre zona de fixare dintre carcase; grosimea
membranei este de 0,56 mm, membranele plane fiind `n general mai groase
dect cele gofrate.

Fig. 2.28 Tipuri de membrane.


a-plane;
b-gofrate;
c-tronconice;
d-cilindrice.

For]a teoretic\ dezvoltat\ de camera cu membran\ este dat\ de rela]ia:


85

Ft =

p
12

( D2 + D d + d 2 ) ,

unde p este presiunea aerului, D este diametrul de `ncastrare al membranei, iar d


este diametrul discului de rigidizare. Randamentul unei camere cu membran\ este
cuprins `ntre 0,55 [i 0,7, `n func]ie de tipul [i dimensiunile camerei.
Cursa maxim\ a tijei camerei depinde de tipul membranei:
la membranele plane, cursa este 0,080,12 din diametrul de `ncastrare;
la membranele tronconice, cursa este 0,20,25 din diametrul de `ncastrare;
la membranele cilindrice, cursa este 0,81,25 din diametrul de `ncastrare.
2.6.3. Burdufuri ondulate elastice
Burdufurile se realizeaz\ din bronz cu beriliu; deformarea are loc sub
ac]iunea presiunii aerului comprimat. M\rirea rigidit\]ii burdufului poate fi
ob]inut\ prin montarea unui arc (fig. 2.29).

Fig. 2.29 Burdufuri elastice.


1-burduf;
2-racord pentru aer;
3-arc.

2.6. AMORTIZOARE DE ZGOMOT {I CONDUCTE


Amortizoarele de zgomot au rolul de a atenua zgomotele produse de
evacuarea aerului `n atmosfer\. Ele se amplaseaz\ pe orificiile de ie[ire `n
atmosfer\ ale distribuitoarelor. ~n mod obi[nuit, amortizoarele de zgomot sunt
buc[e din bronz sinterizat (fig. 2.30), montate `n piese speciale, `nfiletate pe
orificiile de evacuare. Granulele de bronz sinterizat au dimensiuni de 0,08-0,3
mm. C\derea de presiune produs\ pe amortizoarele de acest tip are valori maxime
de 0,5=0,6 daN/cm2.
Conductele utilizate `n ac]ion\rile pneumatice pot fi:
rigide, realizate din ]evi de o]el, cupru sau alam\;
flexibile, realizate din cauciuc sau materiale plastice, cu inser]ii textile.
~n cazul conductelor rigide, grosimea pere]ilor variaz\ `ntre minimum 0,5
mm (pentru conductele din o]el) [i 2 mm (pentru conductele din cupru sau alam\).
Conductele din cupru sau alam\ au propriet\]i plastice deosebite, ceea ce permite
montarea lor rapid\, mai ales `n spa]ii restrnse.
Conductele flexibile se folosesc atunci cnd cilindrii penumatici nu au o
pozi]ie fix\ `n timpul lucrului. Acestea rezist\ la presiuni de maximum 10
86

daN/cm2 [i se utilizeaz\ la temperaturi ale mediului cuprinse `ntre 200C [i 800C.


Conductele din cauciuc se folosesc pentru debite de aer mijlocii [i mari, avnd
diametre interioare `ntre 16 [i 32 mm; conductele din materiale plastice se
folosesc pentru debite mici de aer, avnd diametre interioare de 310 mm.

Fig. 2.30 Amortizoare de zgomot.


1-pies\ de fixare; 2,3-buc[e din bronz sinterizat; 4-piuli]\.

87

3. UTILAJE PENTRU S|PAT {I TRANSPORTAT


UTILIZATE LA CONSTRUC}IA C|ILOR RUTIERE
3.1. ~NC|RC|TOARE FRONTALE [17, 18, 26, 29]
3.1.1. Destina]ie [i construc]ie
~nc\rc\torul frontal este destinat execut\rii unor opera]ii de `nc\rcare,
manipulare [i transport a unor materiale `n vrac, precum [i pentru efectuarea unor
lucr\ri de construc]ii, `ntre]inere de drumuri etc. De asemenea, poate fi prev\zut
cu echipamente speciale pentru `nc\rcarea bu[tenilor sau a materialelor `n buc\]i.

In fig. 3.2. este prezentat\


construc]ia generala\ a unui
`nc\rc\tor cu [asiu articulat;
acesta este format din [asiul fa]\ (1),
pe care se g\se[te echipamentul de
lucru [i din [asiul spate (2), pe care
sunt montate motorul, transmisia,
cabina etc. Cele dou\ [asie sunt
articulate unul fa]\ de altul (fig. 3.3).
Prin rotirea lor `n plan orizontal cu
ajutorul cilindrilor hidraulici (C1) [i
(C2) se asigur\ executarea virajelor.

Fig. 3.1 - ~nc\rc\tor frontal.

Fig. 3.2 Principalele elemente componente ale `nc\rc\torului frontal.

1-[asiu fa]\; 2-[asiu spate; 3-bol]; 4-cilindru hidraulic al servodirec]iei; 5-motor+transmisie; 6cabin\; 7-bra] de ridicare; 8-cup\; 9-cilindri pentru ac]ionarea bra]ului; 10-cilindri hidraulici pentru
`nclinarea cupei.

88

Cupa inc\rc\torului este montat\ pe un sistem de bare articulate, prin


intermediul c\ruia se execut\ ridicarea-coborrea cupei, precum [i rotirea
acesteia, `n scopul `nc\rc\rii cu material, deplas\rii sau desc\rc\rii materialului.
Ac]ionarea (bascularea) cupei se realizeaz\ prin intermediul unor cilindri
hidraulici cu dubl\ ac]iune; unele tipuri de mecanisme de ac]ionare a cupei sunt
prezentate `n fig. 3.4.
C2
PF

Fig. 3.3 Mecanismul de direc]ie al


`nc\rc\torului frontal.

PS
O
C1
SD

P
F

SS

PF-punte fa]\;
PS-punte spate
C1, C2-cilindri hidraulici;
O-punct de articula]ie;
SD-servodirec]ie ORBITROL
P-pomp\ hidraulic\;
F-filtru;
Ss-supap\ de siguran]\;
R-rezervor.

Fig. 3.4 Sisteme de ac]ionare a cupei.

1-cup\; 2, 5-bra]e de ac]ionare; 3, 4-cilindri hidraulici.

~n fig. 3.5 este prezentat\ schema de principiu a instala]iei hidraulice a


`nc\rc\torului frontal IF 80. Aceasta este prev\zut\ cu pompa hidraulic\ dubl\
(P1), utilizat\ de sistemul de propulsie [i de bra]ele de ac]ionare ale cupei, precum
[i cu pompa (P2), destinat\ ac]ion\rii servodirec]iei. Distribuitoarele hidraulice
(D1)(D3) sunt pilotate hidraulic, fiind comandate de c\tre distribuitoarele de
telecomand\ (DT1)(DT6), alimentate cu ulei la presiune redus\ (40 bar); aceste
distribuitoare sunt prev\zute cu supapele de trecere (St1) [i (St2), care asigur\
trecerea uleiului refulat de pompe c\tre rezervor att timp ct distribuitoarele nu
sunt ac]ionate.
Distribuitorul (D3) permite schimbarea sensului de rota]ie al
hidromotorului (M), ce ac]ioneaz\ cutia de viteze. Supapele de siguran]\ (Ss4) [i
89

(Ss5) protejeaz\ instala]ia hidraulic\ `n cazul apari]iei unor suprasarcini `n timpul


deplas\rii utilajului.
Alimentarea cu ulei sub presiune a distribuitoarelor de comand\ se face
prin intermediul reductorului de presiune (R1).
Pompa dubl\ (P1) [i hidromotorul (M) sunt de tipul cu pistoane axiale [i
bloc `nclinat; pompa (P2) este de tipul cu ro]i din]ate cu angrenare exterioar\.
S t2
D 1
P2

95 bar

S s2

C 3

C 1
C 2

SD

D 2
C 4

280 bar

S s1

P1

C 5

S t1

350 bar

D 3
S s3

40 bar

R1

S s4

S s5
C V

DT1

DT2

DT3

DT4

DT5

DT6

Fig. 3.5 Schema instala]iei hidraulice a `nc\rc\torului frontal.

R-rezervor; F-filtru; P1, P2-pompe; D1 D3-distribuitoare; C1, C2-cilindrii hidraulici ai


servodirec]iei; C3, C4-cilindrii hidraulici de ac]ionare a bra]ului; C5-cilindrul hidraulic de ac]ionare a
cupei; DT1DT6-distribuitoare de telecomand\; M-hidromotor; CV-cutie de viteze; St1, St2-supape
de trecere; Ss1 Ss5-supape de siguran]\; R1-reductor de presiune.

~nc\rc\torul IF 80 este prev\zut cu o transmisie mecano-hidraulic\ 44


(fig. 3.6): motorul Diesel ac]ioneaz\ o pomp\ hidraulic\, care trimite uleiul sub
presiune spre hidromotorul (11), montat pe cutia de viteze (2). Cutia de viteze
asigur\ dou\ rapoarte de transmitere (1,947, pentru deplasarea pe [osea [i 7,981,
pentru lucru); fiecare roat\ motoare este prev\zut\ cu un reductor final cu ro]i
din]ate cilindrice (i = 3,1). Diferen]ialul fiec\rei pun]i poate fi blocat, pentru
90

m\rirea capacit\]ii de trecere. Schimbarea sensului de deplasare al utilajului se


realizeaz\ prin schimbarea sensului de rota]ie al hidromotorului de ac]ionare.

Fig. 3.6 Transmisia `nc\rc\torului frontal

1-hidromotor; 2-cutie de viteze; 3, 4-arbori cardanici; 5-punte fa]\; 6-punte spate; 7-cilindri
pneumatici de frn\.

Instala]ia pneumatic\ a `nc\rc\torului IF 80 asigur\:


selectarea treptei de vitez\;
blocarea diferen]ialelor celor dou\ pun]i;
ac]ionarea sistemului de frnare.
Schema instala]iei pneumatice este prezentat\ `n fig. 3.7. Compresorul
(C) este antrenat de c\tre motorul termic al utilajului; se observ\ existen]a a dou\
circuite de aer comprimat. Presiunea maxim\ pe fiecare circuit este reglat\ cu
ajutorul supapelor de siguran]\ (Ss1) [i (Ss2).
Distribuitorul (D1), ac]ionat manual, este utilizat pentru comanda cutiei de
viteze (cu ajutorul cilindrului pneumatic C1), `n vederea schimb\rii treptei;
distribuitorul (D2), ac]ionat electromagnetic, are rolul de a comanda blocarea
diferen]ialelor celor dou\ pun]i motoare, cu ajutorul cilindrilor pneumatici (C1) [i
(C2).
C3

Rz1

C
Rg
R

7,5 bar

C2

D2

SS 1

C1
Rz2

5,5 bar
D1

SS 2
Spre sistemul
de fr`nare

Fig. 3.7 Schema instala]iei pneumatice a `nc\rc\torului frontal

M-motor termic; C-compresor; R-r\citor; Rg-regulator de presiune cu filtru; Rz1, Rz2-rezervoare de


aer comprimat; Ss1, Ss2-supape de siguran]\; D1, D2-distribuitoare pneumatice; C1C3-cilindri
pneumatici.

91

3.1.2. Parametrii de lucru ai `nc\rc\toarelor frontale


3.1.2.1. Capacitatea de lucru

Capacitatea de lucru a `nc\rc\torului frontal se determin\ cu rela]ia:


m3
Vc k u k e
Q0 =
,
T ka
h
unde:
-

Vc - capacitatea cupei [m3];


T - durata totala a ciclului de lucru [h];
ku = 0,71,2 coeficient de umplere a cupei;
ka coeficient de afnare;
ke = 0,80,85 coeficient de exploatare.
Durata ciclului de lucru se calculeaz\ cu rela]ia:
T = t1 + t 2 + t 3 + t 4 + t 5 ,
`n care t1 este durata de umplere a cupei, t2 este durata transportului cu cupa
`nc\rcat\, t3 este timpul necesar desc\rc\rii cupei, t4 este timpul necesar revenirii
`n pozi]ia de `nc\rcare, iar t5 este timpul aferent opera]iilor de strngere a
materialului `n gr\mezi.
3.1.2.2. Dimensiunile cupei
L\]imea cupei `nc\rc\torului se determin\ astfel `nct s\ satisfac\
simultan urm\toarele condi]ii:

Bc =

Fi
, B c = E + 0,1, B c < B i
qi

[ m] ,

unde Bc este l\]imea exterioar\ a cupei, Fi este for]a necesar\ pentru `naintarea
cupei `n masa de material la `nc\rcare [N], qi este rezisten]a specific\ la `naintare
`n masa de material [N/m], E este l\]imea de gabarit a ma[inii da baz\ [m], iar Bi
este deschiderea interioar\ dintre pere]ii laterali ai mijlocului de transport care se
`ncarc\ [m].
Rezisten]a specific\ la `naintare a cupei are valori cuprinse `ntre 18 [i 40
kN/m, `n func]ie de sarcina nominal\ a cupei [i natura materialului.
L\]imea interioar\ a cupei B0 se calculeaz\ din rela]ia:
B 0 = B c (0,02...0,08) [m ] .
Aria lateral\ util\ a peretelui lateral al cupei rezult\ din rela]ia:

Al =

Vc
[m2],
B0

iar volumul nominal al cupei se poate calcula `n func]ie de greutatea


`nc\rc\torului Gi:
G i = (76...75) Vc
[N ] .
92

3.1.2.3. Capacitatea nominal\ de ridicare a cupei


Capacitatea nominal\ de ridicare a cupei se determin\ din condi]ia de
stabilitate a `nc\rc\torului avnd cupa plin\, la deschiderea maxim\ (fig. 3.8):

Qn =

G i r2 G e r1
k s r3

[N] .

Fig. 3.8 Schem\ pentru determinarea capacit\]ii nominale de `nc\rcare a cupei.

Gi-greutatea `nc\rc\torului; Ge-greutatea cupei [i bra]elor de ac]ionare; Qn-capacitatea nominal\ de


`nc\rcare

Coeficientul de siguran]\ ks ]ine cont de deplasarea `nc\rc\torului; de


obicei ks = 2.
Capacitatea cupei se determin\ `n func]ie de capacitatea nominal\ de
`nc\rcare:

Vc =

Qn
ku

[m ],
3

unde este greutatea specific\ a materialului [N/m3], iar ku este coeficientul de


umplere al cupei.
3.1.2.4. Calculul sistemului de ac]ionare al cupei
Sistemul de ac]ionare al cupei este format din bra]ul de ridicare al cupei,
bra]ul de basculare (`nclinare) [i cilindrii hidraulici corespunz\tori.
Pentru determinarea principalelor dimensiuni ale bra]ului de ridicare se
utilizeaz\ schema din fig. 3.9.
Pentru calculul `n\l]imii de ridicare a cupei (Hd) se folose[te rela]ia:
Hd = hm + hs,
`n care hm este `n\l]imea la care se g\se[te marginea superioar\ a benei mijlocului
de transport ce trebuie `nc\rcat, iar hs ]ine cont de `nc\rcarea cu vrf a benei si de
93

denivel\rile terenului (uzual, hs = 0,20,7 m).

Fig. 3.9 Schem\ pentru determinarea dimensiunilor bra]ului.


Lungimea de desc\rcare (Ld) se determin\ cu ajutorul rela]iei:
Ld = 0,5Bm + Bs,
unde Bm este l\]imea benei mijlocului de transport, iar Bs este distan]a de
siguran]\ dintre `nc\rc\tor [i mijlocul de transport (Bs = 0,20,4 m).
Cu nota]iile din fig. 3.9, lungimea (lb) a bra]ului cupei se calculeaz\ cu
rela]ia:

lb =

(L d + L 0 R 0 cos 'd )2 + (H d H 0 + R 0 sin 'd 2 ). ,

avind `n vedere urm\toarele:


pozi]ia punctului (O) pe [asiul `nc\rc\torului [i respectiv dimensiunile
(H0) [i (L0) rezult\ din condi]ia asigur\rii unei vizibilit\]i optime a
frontului de lucru de la postul de conducere.
d = d + 1;
d = 42460 (unghi de desc\rcare);

1 =

h0
.
R0

For]ele ce ac]ioneaz\ asupra cilindrilor hidraulici ai mecanismului de


ridicare se determin\ pentru urm\toarele situa]ii:
ridicarea cupei atunci cnd aceasta p\trunde `n masa de material;
cupa este ridicat\ `n pozi]ia maxim\, pentru desc\rcare `n mijlocul de
transport.
Pentru primul caz, folosind nota]iile din fig. 3.10, ob]inem:
94

Pr =

R 1 rR + G e r ' e
r b
; Pbc = R 1 5 .
rpr
r6 a

Fig. 3.10 Schema de calcul


pentru cazul ridic\rii cupei
din material.
1-cilindru hidraulic pentru ridicarea
cupei;
2-cilindru hidraulic pentru
bascularea cupei.

Reac]iunea R1 se determin\ din ecua]ia de echilibru de momente fa]\ de


punctul de sprijin:

R1 =

G i r2 G e r1
.
r4

Pentru cel de al doilea caz, cu nota]iile din fig. 3.11, rezult\:

P' r =

(Q n + G c ) rQ + G e re
r ' pr

; P' bc = (Q n + G c )

l1 l 3
.
l2 l4

Fig. 3.11 -Schema de calcul


pentru cupa ridicat\ `n pozi]ie
maxim\.

95

3.2. BULDOZERE [15, 17, 18, 26, 29]


3.2.1. Destina]ie [i construc]ie
Buldozerele sunt destinate s\patului [i transportul p\mntului, utiliznd
`n acest scop o lam\, montat\ `n partea fa]\ a tractorului.
~n func]ie de tipul sistemului de
rulare, buldozerele pot fi:
pe ro]i cu pneuri;
pe [enile.
~n func]ie de posibilit\]ile de
mi[care ale lamei, buldozerele pot fi:
cu lam\ avnd pozi]ie fix\,
aceasta fiind perpendicular\ pe
direc]ia de `naintare (buldozere
propriu-zise);
cu lam\ care a c\rei pozi]ie
fa]\ de direc]ia de deplasare
poate
fi
modificat\
Fig. 3.12 Buldozer.
(angledozere);
cu lam\ la care se poate modifica att pozi]ia fa]\ de direc]ia de `naintare,
ct [i unghiul acesteia fa]\ de un plan orizontal (varidozere).
Buldozerele se pot clasifica [i `n func]ie de puterea tractorului [i l\]imea
de lucru (buldozere u[oare, mijlocii etc.).
Principalele elemente componente ale unui buldozer sunt prezentate `n
fig. 3.13; se observ\ utilizarea, pentru acest model, a solu]iei avnd cadru
articulat. Pe cadrul posterior (1') este montat sistemul de propulsie (motorul,
transmisia etc.), `n timp ce echipamentul de lucru este montat pe cadrul anterior
(1).
Fig.
3.13
Construc]ia
buldozerului.

1-cadru anterior;
1'-cadru posterior;
2-lam\;
3-ram\;
4, 5-cilindri hidraulici;
6-articula]ie.

Lama (2) este montat\ articulat pe cadrul (3) care este [i el articulat la
cadrul anterior (articula]ia 6); aceasta poate fi `nclinat\ fa]\ de vertical\ cu
ajutorul cilindrului hidraulic (4), iar ridicarea [i coborrea lamei se realizeaz\ cu
ajutorul cilindrului (5).
Dup\ cum s-a men]ionat anterior, angledozerele au posibilitatea
modific\rii unghiului de `nclinare al lamei fa]\ de direc]ia de `naintare. ~n acest
96

scop, lama (2, fig. 3.14) este montat\ pe cadru prin intermediul articula]iei sferice
(8). Cilindrii hidraulici (9) permit modificarea unghiului () al lamei.

Fig. 3.14 Angledozer.

1-tractor; 2-lam\; 3, 9-cilindri hidraulici; 4-distribuitor; 5-articula]ie; 6-pozi]ia `nclinat\ a lamei; 7scarificator; 8-articula]ie sferic\; 10-cu]ite.

Lama (1, fig. 3.15) este concav\, raza de curbur\ a acesteia putnd fi
constant\ sau variabil\. Lama este fixat\ pe suportul (2), iar la partea inferioar\
este prev\zut\ cu cu]itele (3), care realizeaz\ t\ierea solului; cu]itele sunt
demontabile, fiind montate pe lam\ cu ajutorul [uruburilor (4). Pentru prinderea
lamei de cadrul buldozerului se utilizeaz\ diferite mecanisme articulate (fig.
3.16), care permit ridicare/coborrea lamei [i, eventual, rotirea acesteia `n plan
orizontal [i vertical (prin modificarea pozi]iei de prindere a tirantului 9).
~n fig. 3.17 este prezentat\ schema instala]iei hidraulice a unui buldozer
care realizeaz\ doar ridicarea [i coborrea lamei; aceasta este prev\zut\ cu dou\
circuite: unul pentru servodirec]ie [i al doilea pentru ac]ionarea lamei.
Supapele de siguran]\ (7) protejeaz\ instala]ia hidraulic\ `n cazul apari]iei
unor suprasarcini la ridicarea-coborrea lamei, `n timp ce supapele (5) [i (6)
limiteaz\ presiunea `n cele dou\ circuite hidraulice.
Instala]ia hidraulic\ a buldozerului A 3602L (fig. 3.18) este de tipul cu
servocomand\, distribuitoarele principale din blocul (4) fiind comandate (pilotate
hidraulic) de c\tre distribuitoarele (5) [i (6), ac]ionate manual. Cilindrii hidraulici
97

(9) asigur\ ridicarea-coborrea lamei, cilindrul hidraulic (10) asigur\ modificarea


unghiului de atac al lamei, iar cilindrii (11) permit `nclinarea lamei fa]\-spate
(modificarea unghiului de s\pare).

Fig. 3.15 - Lama buldozerului.


1-lam\;
2-suport;
3-cu]it
4-[uruburi de prindere a lamei.

Fig. 3.16 Mecanisme de prindere a lamei.

1-lam\; 2-cu]it; 3-bra]; 4-cilindru hidraulic; 5-suport vertical; 6-mecanism paralelogram deformabil;
7-aricula]ie rotire lam\; 8-orificii reglare pozi]ie; 9-tirant fix sau cilindru hidraulic; 10-suport.

Unele buldozere sunt prev\zute, la partea din spate, cu organe active


pentru afnarea solului (scarificatoare - 7, fig. 3.14). Acestea, `n num\r de 15,
sunt fixate pe un cadru comun, articulat de tractor, ce poate fi ridicat sau cobort
cu ajutorul unor cilindri hidraulici.
~n func]ie de forma organelor active (fig. 3.19), adncimea de lucru a
scarificatoarelor este cuprins\ `ntre 40 [i 80 cm.
3.2.2. Parametrii de lucru ai buldozerelor
3.2.2.1. Capacitatea de lucru
La s\parea [i deplasarea pamntului, capacitatea de lucru a buldozerului
se determin\ cu ajutorul rela]iei:

V k k
Q = ef 1 2
Tc
98

m3
,
h

Fig. 3.17 - Schema hidraulic\ a unui buldozer.

1-rezervor; 2-filtru; 3,4-pompe; 5, 6, 7-supape de siguran]\; 8-distribuitor; 9-cilindru hidraulic


pentru ridicarea lamei; 10-servodirec]ie; 11-cilindrii hidraulici ai servodirec]iei.

Fig. 3.18 - Instala]ia hidraulic\ a buldozerului A3602.

1-pomp\; 2-filtru; 3-rezervor; 4-bloc principal distribuitorare hidraulice; 5, 6-distribuitoare


hidraulice de comand\; 7-supap\; 8-bloca reglare presiune; 9, 10, 11-cilindri hidraulici; 12 filtru fin.

99

Fig. 3.19 - Organele


scarificatoarelor.

unde:

active

ale

Vef volumul prismei de p\mnt aflate `n fa]a lamei [m3];


k1 coeficient de folosire a timpului;
k2 coeficient ce ]ine cont de panta terenului (k2=0,53 pentru pante de
315%);
Tc durata unui ciclu de lucru [h].
Pentru determinarea duratei ciclului de lucru se utilizeaz\ rela]ia:

Tc =

lt
ld
l
+
+ i + tc + t0 + 2 ts ,
k t v t k d vd k i vi

`n care lt, ld, li sunt distan]ele parcurse `n timpul t\ierii, deplas\rii [i respectiv
revenirii `n pozi]ia ini]ial\, vt, vd, vi sunt vitezele corespunz\toare de deplasare, kt,
kd, ki sunt coeficien]i de corec]ie care ]in cont de varia]ia vitezei pe parcursul
curselor respective, tc este timpul necesar cupl\rii treptelor de vitez\, t0 este
timpul necesar pentru `ntoarceri, iar ts este timpul necesar manevr\rii lamei.
3.2.2.2. Parametrii lamei
Folosind nota]iile din fig. 3.20, se pot defini urm\torii parametri
geometrici ai lamei buldozerului:
lungimea (L);
`n\l]imea (H);
unghiul de s\pare ();
unghiul de atac ();
unghiul de a[ezare `n plan vertical ();
unghiul posterior ();
unghiul de ascu]ire al cu]itului lamei (i)*.
Lungimea (L) a lamei trebuie s\ dep\[easc\ cu cel pu]in 100 mm l\]imea
buldozerului, pe fiecare parte, atunci cnd este `nclinat\ la unghiul de atac maxim;
de obicei L = (2,83) H.
~n\l]imea (H) a lamei se determin\ `n func]ie de for]a de trac]iune a
buldozerului, ob]inut\ din condi]ia de aderen]\:
Ft = (G e + G ) [N ] ,
unde este coeficientul de aderen]\ dintre ro]ile motoare ([enile) [i sol, Ge este
*

= +i.

100

greutatea echipamentului montat pe buldozer, iar G este sarcina vertical\ pe


puntea motoare (la buldozerele pe ro]i) sau greutatea buldozerului (la buldozerele
pe [enile).

Fig. 3.20 Parametrii geometrici ai lamei.


Pentru determinarea `n\l]imii lamei se utilizeaz\ rela]iile:

H = 0,208 3 Ft - pentru lame orientabile cu supra`n\l]\tor;

H = 450 3 0,1 Ft 0,5 Ft - pentru lame orientabile f\r\ supra`n\l]\tor;

H = 0,232 3 Ft - pentru lame fixe cu supra`n\l]\tor;

H = 500 3 0,1 Ft 0,5 Ft - pentru lame fixe f\r\ supra`n\l]\tor.

Supra`n\l]area lamei (h1) [i l\]imea cu]itului (a) se calculeaz\ cu rela]iile:


h1 = (0,10,25) H; a = (0,180,2) H.
Din motive de simplificare a construc]iei, de multe ori lamele au raz\ de
curbur\ (R) fix\:

R=

H a sin
.
cos + cos

~n mod uzual lamele fixe au H = R, iar pentru lamele orientabile R =


0,8H, pentru = 70750.
Pentru lamele fixe, unghiul de s\pare are valoarea de 500, iar pentru
buldozerele cu lam\ orientabil\ = 50550.
Pentru celelalte unghiuri, valorile uzuale sunt:
i = 30350;
= 45500;
= 5 0.
3.2.2.3. Rezisten]ele la lucrul cu lama
Pentru determinarea rezisten]ei la s\pat a solului se utilizeaz\ schema din
fig. 3.21.
Rezisten]a la s\pat a solului este dat\ de rela]ia:
Rs = Rt + Rdp + Rf1 + Rf2,
unde:
101

Fig. 3.21 Schem\ pentru determinarea rezisten]ei la s\pat.

rezisten]a la t\iere a solului R t = k t L h m sin (rezisten]a specific\


la t\iere kt are valori cuprinse `ntre 0,25 [i 1,2 daN/cm2, `n func]ie de tipul
de sol, iar hm este `n\l]imea medie a brazdei s\pate);
rezisten]a la deplasare a prismei de sol R dp = G p sin ( este
coeficientul de frecare dintre prisma de sol [i teren, Gp este greutatea
prismei de sol, G p =

(H h m )2 L p g
2 tg

, iar p este densitatea

solului);
frecarea ce apare ca urmare a deplas\rii materialului `n lungul lamei
R f 1 = G p sin 1 cos (1 = 0,40,6 coeficientul de frecare

dintre sol [i lam\);


frecarea ce apare ca urmare a urc\rii materialului de-a lungul lamei
R f 2 = G p sin 1 cos cos .

Avnd `n vedere cele de mai sus, rezisten]a total\ la deplasarea


buldozerului va fi:
R = R mg + R u + R s ,
`n care:
rezisten]a la mersul `n gol R mg = (G tr + G e ) (f cos sin ) (f =
0,120,25 -coeficientul de rezisten]\ la deplasare);
rezisten]a dat\ de uzura t\i[ului R u = k t 1 S u (Su aria proiec]iei pe
orizontal\ a suprafe]ei uzate a cu]itului).
Evident, deplasarea buldozerului are loc doar dac\ rezisten]a ce se opune
deplas\rii buldozerului este mai mic\ dect for]a de trac]iune dezvoltat\ de c\tre
acesta.
~n cazul `n care buldozerul realizeaz\ afnarea solului cu ajutorul
scarificatoarelor, rezisten]a opus\ de aceste organe active se poate determina cu
ajutorul rela]iei:
102

90 0
R st = C y c1,35 (1 + 0,1 s 0 ) 1
0 + R f
180 0

[daN] ,

unde:
Cy - rezisten]a la penetrare [daN];
c - adncimea de s\pare [cm];
so - grosimea organului de sapare [cm];
- unghiul de t\iere (unghiul format cu orizontala de c\tre fa]a superioar\ a
organului activ [0] ;
b0 - coeficient care ]ine seama de influen]a unghiului la vrf al organului activ
(b0 = 0,81 pentru = 150 550 );
Rf - rezisten]a datorat\ frec\rii organului de lucru de sol [daN].
3.2.2.4. Stabilitatea buldozerului `n timpul lucrului
~n fig. 3.22 este prezentat\ schema for]elor ce ac]ioneaz\ asupra
buldozerului la ridicarea lamei din sol.

Fig. 3.22 Schem\ pentru determinarea stabilit\]ii buldozerului.


Din echilibrul de momente fa]\ de punctul de sprijin (A) rezult\:
G tr l tr + G s l s = G e l e + R c l c + G p l1 cos t + G p l sin t + G p l 2 sin t ,
de unde rezult\ m\rimea sarcinii suplimentare Gs ce trebuie ad\ugat\ pentru a se
evita r\sturnarea utilajului:
G e l e + R c l c + G p l1 cos t + G p l sin t + G p l 2 sin t G tr l tr
.
Gs =
ls
3.2.2.5.Tehnologii de execu]ie a lucr\rilor cu ajutorul buldozerelor
Executarea lucr\rilor cu ajutorul buldozerului se poate realiza prin
103

deplasarea longitudinal\ sau transversal\ a acestuia, cea mai mare productivitate


ob]inndu-se `n cazul deplas\rii transversale. ~n acest caz, schemele de lucru
utilizate sunt (fig. 3.23):
schema dus-`ntors, f\r\ `ntoarcere la capete, pentru distan]e de 1030 m
(fig. 3.23a);
schema cu `ntoarcere de 1800 la capete [i depozitarea solului pe o singura
parte (fig. 3.23b), utilizat\ pentru distan]e de 50100 m;
schema cu `ntoarcere la 1800 la capete [i depozitarea solului pe ambele
p\r]i (fig. 3.23c), utilizat\ mai ales pentru decopert\ri.

Fig. 3.23 Scheme de lucru


cu buldozerul.
a-dus-`ntors, cu depozitarea
p\mntului pe o singur\ parte;
b-cu `ntoarcere de 1800 la capete [i
depozitarea p\mntului pe o
singur\ parte;
c- cu `ntoarcere de 1800 la capete [i
depozitarea p\mntului pe ambele
p\r]i.

3.3. EXCAVATOARE [17, 18, 26, 29]


3.3.1. Destina]ie [i clasificare
Excavatoarele sunt utilaje de s\pat [i `nc\rcat; ele se utilizeaz\ pentru
executarea de canale, funda]ii etc., `nc\rcarea materialelor `n mijloacele de
transport, executarea de construc]ii de p\mnt etc.
Excavatoarele pot fi cu o cup\ sau cu mai multe cupe; procesul de lucru
al excavatoarelor cu o cup\ este discontinuu, `n timp excavatoarele cu mai multe
cupe au o ac]iune continu\.
~n func]ie de echipamentul de lucru utilizat, excavatoarele pot fi:
cu cup\ dreapt\ (fig. 3.25a);
cu cup\ invers\ (fig. 3.25b);
cu cup\ tras\ (draglin\ - fig. 3.25c);
104

cu cup\ cu gheare
(greifer - fig. 3.25d).
Excavatoarele
echipate cu primele dou\
tipuri de cupe sunt
prev\zute
cu
bra]e
articulate; celelalte dou\
echipamente de lucru sunt
ac]ionate prin cabluri.

Fig. 3.24 Excavatorul.

a)

c)

b)

Fig. 3.25 - Tipuri de excavatoare.

d)

a-cu cup\ dreapt\; b-cu cup\ invers\; c-cu draglin\; d-cu graif\r;
1, 2, 4-bra]e; 3-cup\; 5, 7, 8-cabluri; 6-draglin\; 9-cupele graif\rului.

105

Excavatoarele universale pot fi echipate cu oricare din echipamentele de


lucru mai sus men]ionate; de asemenea, pot fi prev\zute [i cu alte echipamente:
macara cu crlig, sonet\ etc (fig. 3.26).

Fig. 3.26 Echipamente de lucru pentru excavatoare universale.

1, 2-cupe drepte; 3, 4, 5, 6-cupe pentru `nc\rcare; 715-cupe `ntoarse; 16-organ activ de


scarificare; 1730-cupe graifer; 31-crlig de macara; 32-echipament de forare

Ac]ionarea bra]elor [i a organului activ se poate realiza prin cabluri (cu


troliuri) sau hidraulic. ~n fig. 3.27 este prezentat\ schema cinematic\ a unui
excavator care utilizeaz\ troliuri pentru ac]ionarea organelor active. Sursa
energetic\ o constituie motorul termic (1), care ac]ioneaz\ (prin curele, lan]uri,
ro]i din]ate, ambreiaje):
mecanismul de rotire (5) al platformei excavatorului (prin intermediul
inversorului 3);
troliurile (4) [i (7), care realizeaz\ ridicarea cupei [i `mpingerea acesteia;
sistemul de rulare (6) al excavatorului (cu ro]i sau [enile).
Excavatorul din fig. 3.28 este de tipul cu ac]ionare hidraulic\, fiind
prev\zut cu cilindrii (3), (5) [i (7) care asigur\:
`nclinarea bra]ului primar (2) de c\tre cilindrul hidraulic (7);
rotirea bra]ului secundar (4) - de c\tre cilindrul (3);
bascularea cupei (6) - de c\tre cilindrul (5).
Excavatorul din fig. 3.29 este de asemenea ac]ionat hidraulic, cupa (3)
fiind `ns\ montat\ pe un bra] telescopic (1).
Dup\ tipul sistemului de rulare, excavatoarele pot fi pe ro]i (fig. 3.30)
sau pe [enile (fig. 3.25, 3.28). Excavatoarele destinate execut\rii unor lucr\ri de
`mbun\t\]iri funciare se pot deplasa pe calea ferat\ sau pot fi montate pe vase
106

plutitoare.

Fig. 3.27 - Schema


cinematic\ a
excavatorului ac]ionat cu
troliuri.
1-motor termic;
2-transmisie prin curele;
3-inversor;
4, 7-troliuri;
5-mecanism de
rotire
platformei;
6-sistem de propulsie.

Fig. 3.28 - Excavator


cu ac]ionare
hidraulic\ a
organului de lucru.
1-platform\;
2, 4-bra]e;
3, 5, 7-cilindri hidraulici;
6-cup\.

~n fig. 3.31 este prezentat un excavator cu ac]iune continu\, pe [enile,


pentru s\pare longitudinal\; se remarc\ utilizarea unei benzi transportoare (6)
pentru preluarea [i desc\rcarea materialului s\pat de c\tre rotorul cu cupe (11).
107

Fig. 3.29 Excavator cu bra] telescopic.

1-bra] telescopic; 2-bra] pivotant; 3-cup\; 4-[enile; 5-platform\; 6-contragreutate.

Fig. 3.30 Excavator montat pe un tractor pe ro]i.

1, 2-echipament de buldozer; 3-rezervor; 4-motor; 5-cabin\; 6, 8, 10-cilindri hidraulici; 7-tij\


ac]ionare cup\ (mnerul cupei); 9-cup\; 11-bra]; 12-mecanism de rotire; 13-dispozitive de calare;
14-cadru; 15-filtru.

3.3.2. Excavatoare mecanice cu func]ionare discontinu\


3.3.2.1. Construc]ie
Aceste excavatoare sunt prev\zute cu o singur\ cup\ [i pot executa
lucr\ri de s\pare deasupra [i dedesubtul planului de sprijin al utilajului. Durata
s\p\rii propriu-zise reprezint\ pn\ la 1530% din durata ciclului de lucru.
Dup\ cum s-a men]ionat anterior, aceste excavatoare pot fi echipate cu
cupe drepte sau `ntoarse; de regul\, excavatoarele avnd cup\ dreapt\ realizeaz\
s\parea deasupra planului de sprijin al utilajului, `n timp ce excavatoarele cu cup\
`ntoars\ realizeaz\ s\parea sub planul de sprijin.
~n principiu, aceste excavatoare sunt formate din urm\toarele
subansambluri (fig. 3.32):
platforma inferioar\ (7), prev\zut\ cu echipamentul de rulare;
108

platforma superioar\ (6), care se sprijin\ pe platforma inferioar\ prin


intermediul unui mecanism de rotire [i pe care se g\sesc echipamentul de
lucru, mecanismele de ac]ionare [i cabina de comand\;

Fig. 3.31 Excavator cu ac]iune continu\.

1-tractor; 2-cilindru hidarulic; 3,7, 10-cadre; 4, 8-supor]i; 5-transmisii prin lan]; 6-transportor cu
band\; 9-roat\ de sprijin; 11-rotor cu cupe; 12-mecanism de ac]ionare a rotorului.

Fig. 3.32 Elementele componente ale unui excavator mecanic.

1, 2, 8-mecanism de ac]ionare; 3-mner; 4-cup\; 5-bra]; 6-platform\ superioar\; 7-platform\


inferioar\.

echipamentul de lucru, format din bra]ul (5), mnerul (3) [i cupa (4).
109

Mecanismul ce asigur\ sprijinirea platformei superioare pe cea inferioar\


[i rotirea are o construc]ie asem\n\toare celui utilizat la automacarale (vezi 4.2.3).
Bra]ul echipamentului de lucru este o construc]ie sudat\; la partea
inferioar\ este prev\zut cu articula]iile (1) pentru prinderea de platform\ (fig.
3.33), la partea superioar\ sunt montate ro]ile de cablu (4), iar `n zona median\ se
g\se[te mecanismul (2) de ghidare al mnerului cupei.
Fig. 3.33-Bra]ul
echipamentului de
lucru.
1-lag\re inferioare;
2-sistem de ghidare al
mnerului;
3-siguran]\ pentru cablu;
4-ro]i de cablu;
5-talp\ de sprijin pe
platform\.

Mnerul cupei are o construc]ie asem\n\toare cu aceea a bra]ulului, fiind


prev\zut cu o cremalier\ pentru deplasarea `nainte-`napoi a cupei.
Cupa este fixat\ rigid de mner [i poate fi cu desc\rcare brusc\ sau cu
desc\rcare `n trepte.
~n cazul cupei cu desc\rcare brusc\ (fig. 3.34), deschiderea capacului (7)
se realizeaz\ prin ac]ionarea z\vorului (3) de c\tre lan]ul (6); capacul se deschide
sub ac]iunea greut\]ii materialului din cup\. Materialul din cup\ este eliberat
imediat, iar caroseria [i suspensia mijlocului de transport sunt supuse unor [ocuri
importante.

Fig. 3.34 Cup\ cu desc\rcare brusc\.


1-l\ca[ pentru z\vor; 2, 4-ghidaje; 3-z\vor; 5prghie; 6-lan]; 7-capac rabatabil.

Fig. 3.35 Cup\ cu desc\rcare `n trepte.


1, 5-articula]ii; 2-capac; 3-suportul cablului; 4perete rabatabil; 6-cablu.

La cupa cu desc\rcare `n trepte (fig. 3.35), `n prima faz\ are loc rabatarea
capacului (2), prin rotire `n jurul articula]iei (1), cu ajutorul cablului (6); pe
m\sur\ ce capacul (2) se rote[te c\tre pozi]ia limit\ superioar\, peretele rabatabil
(4) se deschide, rotindu-se `n jurul articula]iei (5). Astfel desc\rcarea cupei se
realizeaz\ treptat, evitndu-se producerea de [ocuri.
110

Cupele sunt prev\zute cu din]i deta[abili, care asigur\ intrarea cupei `n


masa de material; `n func]ie de solul `n care se face s\parea [i de solu]ia
constructiv\ adoptat\, din]ii pot avea diferite forme [i unghiuri la vrf (fig. 3.36).

Fig. 3.36 Diferite forme


de din]i pentru cupe de
excavator.

Pentru ac]ionarea echipamentului de lucru se utilizeaz\ mecanisme cu


cabluri. Acestea pot fi:
dependente (fig. 3.37 a, b);
independente (fig. 3.37 c, d, e);
combinate (fig. 3.37 f, g, h).

Fig. 3.37 - Mecanisme de ac]ionare prin cablu a echipamentului de lucru.

a, b-dependente; c, d, e-dependente; f, g, h-combinate; 1-cablu de ridicare; 2-cablu de retragere a


mnerului; 3-cablu de `mpingere a mnerului; 4-transmisie prin lan].

La mecanismele dependente, viteza de ridicare a cupei depinde de viteza


de `mpingere a acesteia, iar for]a de `mpingere este dependent\ de for]a de
111

ridicare. La mecansimele independente, cele dou\ mi[c\ri (de ridicare a cupei [i


de `mpingere a acesteia) sunt complet independente.
3.3.2.2. Elemente de calcul
Calculul mecanismelor de ridicare [i `mpingere se realizeaz\ pentru
pozi]ia cupei `n care din]ii acesteia sunt la nivelul articula]iei de sprijin a
mnerului pe bra] (pozi]ia II, fig. 3.38).

Fig. 3.38 Schema de calcul a mecanismelor de ridicare [i `mpingere.


Rezisten]a la s\pare se determin\ cu rela]ia:

R s = k l b a max

unde:

[kN ] ,

kl rezisten]a specific\ la s\pat, cu valori cuprinse `ntre 16 [i 360 kN/m2,


`n func]ie de natura solului [i tipul cupei;
b l\]imea cupei [m];
amax adncimea maxim\ de s\pare [m].
Din ecua]ia de echilibru de momente fa]\ de punctul (O), pentru for]ele ce
ac]ioneaz\ asupra ansamblului cup\-mner, rezult\ for]a din cablul de ridicare a
cupei:
R s d s + G cp d cp + G m d m
,
Fr =
dr
`n care:
Gcp greutatea cupei [i a p\mntului din cup\;
Gm greutatea mnerului;
ds, dcp, dm, dr bra]ele for]elor respective.
Din ecua]ia de echilibru a for]elor ce ac]ioneaz\ pe direc]ia axului
mnerului rezult\ for]a de `mpingere a acestuia:
Fi = R n cos + Fr cos R s sin ,
112

rela]ie `n care Rn 0,1Rs .


Cuplul necesar rotirii platformei superioare se determin\ pentru perioada
de demaraj, precum [i pentru perioada rotirii cu vitez\ constant\:
Mrd = Ms + Md la demaraj;
Mrd = Ms la rotirea cu vitez\ unghiular\ constant\.
Cuplul static ( Ms) necesar rotirii platformei este dat de rela]ia:
M s = M 0 + M a,
unde:
Qr f
M0 - momentul datorat frec\rilor din lag\r: M 0 = 0,02
[daN m] ;
d
Q sarcina vertical\ [N];
r raza medie a mecanismului de rotire [cm];
f rezisten]a la rulare a rolelor pe inel (f = 0,050,1);
d diametrul rolelor [cm];
Ma momentul rezistent produs de rezisten]a aerului.
Momentul dinamic (Md) ce apare la demaraj se determin\ cu rela]ia
clasic\:
Md = I,
`n care I este momentul de iner]ie al sistemului, iar este accelera]ia unghiular\.
3.3.3. Excavatoare hidraulice cu func]ionare discontinu\
3.3.3.1. Construc]ie
Ac]ionarea hidraulic\ prezint\ avantajul simplific\rii comenzilor [i a
cre[terii gradului de universalitate [i se utilizeaz\ la excavatoare cu o capacitate a
cupei de pn\ la 5 m3.
Excavatoarele hidraulice sunt formate, `n principiu, din acelea[i elemente
ca [i excavatoarele cu ac]ionare mecanic\:
platforma inferioar\, prev\zut\ cu echipamentul de rulare;
platforma superioar\, care se sprijin\ pe platforma inferioar\ prin
intermediul unui mecanism de rotire [i pe care se g\sesc echipamentul de
lucru, mecanismele de ac]ionare [i cabina de comand\;
echipamentul de lucru.
Echipamentul de lucru este format (fig. 3.39) din: bra]ul oscilant (1),
articulat pe platforma superioar\ a excavatorului, bra]ul principal (2), mnerul (3)
[i cupa (4); ac]ionarea acestor elemente `n scopul execut\rii procesului de lucru se
realizeaz\ prin intermediul unor cilindri hidraulici, de regul\ cu dublu efect.
Mnerul (3) [i cupa (4) pot fi `nlocuite, `n vederea execut\rii diferitelor lucr\ri.
~n func]ie de capacitatea cupei, instala]ia hidraulic\ de ac]ionare poate fi
de medie presiune (pn\ la 150 bar) sau de presiune `nalt\ (200350 bar).
Instala]iile de presiune medie utilizeaz\ distribuitoare hidraulice comandate
manual, `n timp ce la instala]iile de `nalt\ presiune distribuitoarele hidraulice sunt
ac]ionate prin servocomand\.
113

~n fig. 3.40 este prezentat\ schema de principiu a unei instala]ii hidraulice


de medie presiune, cu distribuitoare comandate manual.

Fig. 3.39 Echipamente de lucru pentru excavatoare hidraulice.

1-bra] oscilant; 2-bra] principal; 3-mner; 4-cup\; a-cup\ dreapt\ pentru s\pare [i `nc\rcare; b-cup\
pentru drenaj; c-cup\ pentru cur\]irea [an]urilor; d-cup\ pentru s\pare la adncime; e- cup\ pentru
s\pare la adncime [i drenaj; f-scarificator; g-cup\ pentru profilat [an]uri.

Fig. 3.40 Instala]ie hidraulic\ de medie presiune.

D1D6 distribuitoare; K-supape de sens unic; P1, P2 pompe; S2-supape pilotate.

114

Se observ\ c\ to]i cilindrii hidraulici sunt comanda]i prin intermediul


unor supape pilotate, din motive de siguran]\; `n cazul spargerii unui furtun,
supapa pilotat\ `mpiedic\ ie[irea lichidului din cilindrul hidraulic.
Transmisia excavatorului este de tipul hidro-mecanic: motorul termic
ac]ioneaz\ pompele (P1) [i (P2), cu debit reglabil, iar transmisia mecanic\
prime[te mi[carea de la un hidromotor; modificarea debitului de ulei refulat de
c\tre pompe permite modificarea vitezei de deplasare.
~n fig. 3.41 este prezentat\ schema unei instala]ii hidraulice cu
servocomand\.

Fig. 3.41 Instala]ie hidraulic\ cu servocomand\.

1-rezervor; 2, 10-filtre; 3,4 pompe cu debit variabil; 5-pomp\ pentru servocomenzi; 6, 33, 34ansamblu servodirec]ie hidraulic\; 7-hidromotor ventilator motor termic; 8-reductor de presiune; 9acumulator hidropneumatic; 11, 14, 17, 20, 23, 26, 30-distribuitoare servocomand\ (ac]ionate
manual); 12, 15, 18, 21, 24, 27, 28, 31-distribuitoare hidraulice principale; 13, 16, 19, 25, 32, 34cilindri hidraulici; 29-hidromotor transmisie.

Distribuitoarele pentru servocomenzi (11, 14, 17, 20, 23, 26, 30) sunt
115

ac]ionate manual de c\tre operator [i sunt alimentate cu ulei de c\tre pompa (5).
Aceste distribuitoare asigur\ pilotarea distribuitoarelor principale (12, 15, 18, 21,
24, 27, 28, 31), care comand\ cilindrii hidraulici corespunz\tori. Sistemul
hidraulic al distribuitoarelor de servocomand\ func]ioneaz\ la presiuni de 2040
bar, `n timp ce sistemul hidraulic pentru ac]ionarea organelor de lucru [i deplasare
func]ioneaz\ la 250300 bar.
Unele excavatoare sunt prev\zute cu un bra] telescopic (fig. 3.42), format
din tronsoanele (4) [i (5); bra]ul se poate roti `n plan vertical (cu ajutorul
cilindrului hidraulic 9) precum [i `n plan orizontal, odat\ cu platforma superioar\
(2).

Fig. 3.42- Excavator hidraulic cu bra] telescopic.

1-platform\ inferioar\; 2-platform\ superioar\; 3-contragreutate; 4-tronson de baz\; 5-tronson de


vrf; 6-cup\; 7-cilindrul hidraulic de ac]ionare a cupei; 8-cilindru hidraulic pentru ac]ionarea
bra]ului telescopic; 9-cilindru hidraulic pentru ridicarea bra]ului telescopic.

Cilindrul hidraulic (8) asigur\ deplasarea axial\ a tronsonului (5) fa]\ de


tronsonul (4); astfel se realizeaz\ modificarea lungimii bra]ului telescopic al
excavatorului.
La cap\tul bra]ului telescopic se pot monta diferite organe de lucru (pe
lng\ cel de tip cup\), pentru executarea diferitelor lucr\ri de `mbun\t\]iri
funciare.
3.3.3.2. Elemente de calcul
Pentru calculul for]elor dezvoltate de c\tre cilindrii hidraulici ai
116

echipamentului de lucru se are `n vedere faza de sfr[it a procesului de s\pare


(pozi]ia II, fig. 3.43), cnd grosimea brazdei s\pate este maxim\.

Fig. 3.43 Scheme pentru calculul for]elor dezvoltate de cilindrii hidraulici.


a-pentru ac]ionarea mnerului; b-pentru ac]ionarea cupei.

Din ecua]ia de echilibru a momentelor care ac]ioneaz\ asupra mnerului,


scris\ fa]\ de punctul de articula]ie (O2), rezult\ for]a dezvoltat\ de c\tre cilindrul
hidraulic (fig. 3.43a):
R v d r + G cp d cp + G m d m
,
Fm =
df
`n care Fm este for]a dezvoltat\ de c\tre cilindrul hidraulic, Rv este for]a de
rezisten]\ la s\pare, Gm este greutatea mnerului, Gcp este greutatea cupei cu
p\mnt, iar df, dcp, dm, dr sunt bra]ele for]elor respective.
~n mod similar, for]a (Fb) din cilindrul (cilindrii) de ridicare a bra]ului se
determin\ din ecua]ia de echilibru de momente fa]\ de punctul (O1):
R v d ' r + G cp d ' cp +G m d ' m + G b d 'b
,
Fm =
d' f
unde Gb este greutatea bra]ului.
For]a din cilindrul de ac]ionare a cupei (fig. 3.43b) se calculeaz\ de
asemenea din ecua]ia de echilibru de momente.
3.3.4. Tehnologii de lucru cu excavatoare cu func]ionare discontinu\
Principalele scheme de lucru pentru excavatoare cu cup\ cu ac]iune
discontinu\ sunt:
excavarea longitudinal\ - excavatorul se deplaseaz\ pe axul canalului,
spre `napoi, iar materialul este `nc\rcat `n mijlocul de transport sau depus
pe una sau pe ambele p\r]i;
excavarea transversal\ - excavatorul este plasat pe una din p\r]ile
canalului [i `ncarc\ materialul excavat `n mijlocul de transport sau pe
partea respectiv\ a canalului;
117

metoda mixt\ - ini]ial canalul este excavat dup\ metoda longitudunal\, iar
l\rgirea acestuia pn\ la dimensiunile finale se realizeaz\ dup\ metoda
transversal\.

3.3.5. Capacitatea de lucru a excavatoarelor cu cup\ cu func]ionare


discontinu\
Capacitatea de lucru a excavatoarelor cu cup\ se determin\ cu rela]ia:

Q=

q ku ka kf
Tc

m3
,
h

`n care:
ku = 0,81,28 coeficientul de umplere a cupei;
ka = 1,11,3 coeficient de afnare;
kf = 0,850,88 coeficient de utilizare a timpului de lucru;
Tc = ts + tr + td + trf durata ciclului de lucru [h];
ts durata s\p\rii;
tr timpul necesar ridic\rii cupei;
td timpul necesar desc\rc\rii cupei;
trf timpul necesar revenirii `n pozi]ia ini]ial\.
3.4. TRACTORUL ~NC|RC|TOR HIDRAULIC TIH-445
Tractorul `nc\rc\tor hidraulic (fig. 3.44) este destinat execut\rii
urm\toarelor lucr\ri:
s\parea de [an]uri, funda]ii, gropi, excav\ri, transport [i manipulare;
montarea stlpilor de telecomunica]ii [i pentru sisteme de transport a energiei
electrice;
manipularea materialului lemnos [i a altor materiale.
Tractorul este ac]ionat de un motor Diesel cu injec]ie direct\, cu trei
cilindri `n linie (45 CP la 2400 rot/min) [i este echipat cu o transmisie mecanic\
cu reductor [i cutie de viteze ce are trei trepte de mers `nainte [i una de mers
`napoi.
Principalele caracteristici ale tractorului `nc\rc\tor sunt:
`n\l]imea maxim\ de ridicare a bra]ului secundar: 6 m;
adncimea maxim\ de s\pare: 3 m;
cmpul de rotire a bra]ului: 2250, pe o raz\ de aproximativ 6 m;
sarcina maxim\ ridicat\: 6001800 daN (`n func]ie de pozi]ia bra]elor);
viteza medie de rotire a platformei: 300/s;
viteza medie de ridicare: 0,8 m/s;
viteza medie de coborre: 1 m/s.
Mecanismul de ridicare (fig. 3.45) este format din dou\ bra]e (2) [i (3),
montate pe platforma rotitoare (1) [i ac]ionate de cilindrii hidraulici (5) [i (6). ~n
timpul manevr\rii sarcinii, tractorul se sprijin\ pe sol prin intermediul picioarelor
118

(7).

Fig. 3.44 Tractorul `nc\rc\tor hidraulic.

Fig. 3.45 Mecanismul de ridicare al tractorului `nc\rc\tor.

1-platform\ rotitoare; 2-bra] principal; 3-bra] secundar; 4-suport organ activ; 5, 6-cilindri hidraulici;
7-picior de sprijin.

Majoritatea organelor active se fixeaz\ pe un cadru (fig. 3.46), montat la


rndul s\u pe suportul (4 fig. 3.45). Cadrul este prev\zut cu doi supor]i (2) pe
care se fixeaz\ organele active; cei doi supor]i pot fi ac]iona]i cu ajutorul
cilindrilor hidraulici (3).
~n fig. 3.47 sunt prezentate principalele organe active ce pot echipa
tractorul `nc\rc\tor.
119

Fig. 3.46 Cadrul pentru organe


active.
1-dispozitiv de prindere pe bra]ul
secundar;
2-suport organ activ;
3-cilindru hidraulic.

a)

b)

d)

c)

e)

f)
Fig. 3.47 Organe active.

a-cupe cu bare; b-cupe cu gheare; c-cupe pentru materiale `n vrac; d-cupe pentru r\d\cinoase; egraifer pentru s\pat [an]uri [i funda]ii; f-cle[te pentru stlpi [i lingouri.

120

Instala]ia hidraulic\ a tractorului `nc\rc\tor permite realizarea


urm\toarelor comenzi:
rotirea dispozitivului de ridicare;
ac]ionarea bra]ului principal [i a celui secundar;
rotirea organului activ [i deschiderea - `nchiderea acestuia;
ac]ionarea picioarelor de sprijin.
Amplasarea pe tractor a elementelor componente ale instala]iei hidraulice
este prezentat\ `n fig. 3.48.

Fig. 3.48 Amplasarea elementelor componente ale instala]iei hidraulice.

R-rezervor; F-filtru; R1-robinet cu trei c\i; P1, P2-pompe; S1, S2-supape de siguran]\; Sr1- supap\ de
re]inere; Srd1, Srd2-supape de re]inere cu drosel; Ar1, Ar2-articula]ii rotative; C1-cilindrul bra]ului
principal; C2-cilindrul bra]ului secundar; Cps1, Cps2-cilindrii picioarelor de sprijin; D1, D2distribuitoare; T1T16-racorduri flexibile.

Se observ\ c\ instala]ia hidraulic\ este prev\zut\ cu dou\ pompe (de tipul


cu ro]i din]ate):
pompa P1 (tip PH 14) este montat\ pe carterul transmisiei [i este antrenat\ de
la motor prin intermediul unui ambreiaj [i a unei mufe de cuplare (care
permite decuplarea pompei);
pompa P2 (tip CX 22) este montat\ pe capacul distribu]iei motorului, fiind
antrenat\ de la o roat\ din]at\ a distribu]iei prin intermediul unui cuplaj
frontal cu gheare.
Rezervorul de ulei (R) este montat pe partea lateral\ stng\ a tractorului,
fiind utilizat [i de c\tre servodirec]ia hidraulic\.
Schema instala]iei hidraulice este prezentat\ `n fig. 3.49. Instala]ia
cuprinde dou\ circuite, deservite de dou\ distribuitoare:
121

C r

C 4
C 2

Sr1

C 1

Sc

Sc

Sr2

C 3

Sc

S r2

S t1

D 12

Sc

D r1

D r2

D 21

D 13

D 22

C 6

S rs2

S rs1

S t2

D 11

C 5

D 23

D 24

R1

P1

P2
F
R

Fig. 3.49 Schema hidraulic\ a tractorului `nc\rc\tor.

R-rezervor de ulei; R1-robinet cu trei c\i; P1, P2-pompe; C1-cilindrul hidraulic al piciorului de sprijin din stnga; C2-cilindrul hidraulic pentru rotirea
dispozitivului de ridicare; C3-cilindrul hidraulic al organului activ; C4-cilindrul hidraulic al bra]ului principal; C5-cilindrul hidraulic al bra]ului secundar; C6cilindrul hidraulic al piciorului de sprijin din dreapta; Dr1, Dr2-drosele; Sr1Sr3-supape de sens unic, duble, pilotate; Srs1, Srs2-supape de sens unic, simple,
pilotate; Sc-supape de cuplare; St1, St2-supape de trecere; Cr-hidromotor pentru rotirea sculei; D11D13-sec]iunilede lucru ale primului distribuitor;
D21D24-sec]iunile de lucru ale celui de al doilea distribuitor.

122

unul din circuite (deservit de distribuitorul D1, cu trei sec]iuni de lucru)


asigur\ ac]ionarea piciorului de sprijin din stnga, rotirea dispozitivului de
ridicare [i rotirea sculei de lucru (dac\ este cazul);
cel de al doilea circuit (deservit de distribuitorul D2, cu patru sec]iuni de
lucru) realizeaz\ ac]ionarea piciorului de sprijin din dreapta, a
cilindrilorhidraulici ai bra]ului principal [i secundar precum [i deschiderea `nchiderea organului de lucru.
Pentru a se asigura men]inerea tractorului pe picioarele de sprijin chiar [i
`n cazul spargerii unui racord hidraulic flexibil, cilindrii hidraulici (C1) [i (C6) sunt
ac]iona]i prin intermediul unor supape de siguran]\ duble, pilotate (Sr1) [i (Sr3).
Rotirea dispozitivului de ridicare este realizat\ de c\tre cilindrul hidraulic
(C2, fig. 3.49), prin intermediul unui mecanism cu cremalier\ (fig. 3.50); roata
din]at\ (3, fig. 3.50) este solidar\ cu axul platformei pe care se g\se[te
mecanismul de ridicare. Acest cilindru este de asemenea alimentat prin
intermediul unei supape de sens unic, duble, pilotate (Sr2, fig. 3.49).

Fig. 3.50 Sistemul


mecanismului de ridicare.

de

rotire

1-cilindru hidraulic;
2-cremalier\;
3-roat\ din]at\.

Pentru limitarea vitezei de coborre sub sarcin\ a bra]ului principal [i a


celui secundar, acestea sunt prev\zute cu droselele (Dr1) [i respectiv (Dr2, fig.
3.49). Din motive legate de protec]ia muncii (evitarea c\derii sarcinii `n cazul
spargerii unuia din racordurile flexibile ce alimenteaz\ cilindrii hidraulici ai
bra]elor mecanismului de ridicare), cilindrii (C4) [i (C5) sunt prev\zu]i cu
supapele de sens unic, simple, pilotate, (Srs1) [i (Srs2), montate pe racordurile
inferioare ale acestor cilindri. Aceste supape `mpiedic\ ie[irea uleiului din cilindri
`n cazul spargerii unuia din racordurile flexibile.
Distribuitoarele hidraulice sunt prev\zute cu supape de trecere (St1) [i
(St2). Att timp ct nici o sec]iune a vreunui distribuitor nu este ac]ionat\, aceste
supape asigur\ dirijarea c\tre rezervor a a uleiului refulat de c\tre pompe.
Filtrarea uleiului din sistem este realizat\ cu ajutorul filtrului (F), montat
pe circuitul de `ntoarcere a uleiului `n rezervor.
Toate elementele hidraulice alimentate de c\tre pompa (P2) montat\ pe
motor pot fi scoase din func]iune de c\tre robinetul (R1), uleiul refulat de c\tre
pomp\ fiind trimis `n rezervor.
123

4. AUTOMACARALE
4.1. DESTINA}IE
Automacaralele sunt autovehicule speciale, echipate cu instala]ii de
ridicat. Ac]ionarea instala]iei de ridicat se poate face mecanic, electromecanic sau
hidrostatic [1, 17, 18].

Fig. 4.1 Automacara.

Automacaralele sunt echipate cu urm\toarele mecanisme [i dispozitive:


sistemul de propulsie;
mecanismul de ridicare a sarcinii;
mecanismul de rotire al macaralei;
mecanismul de basculare sau telescopare a bra]ului;
mecanismul de sprijinire a automacaralei pe sol;
dispozitivele de siguran]\.

Fig. 4.2 Elementele componente ale automacaralei.

1-platform\ rotitoare; 2-troliu; 3-bra] telescopic; 4-mufl\; 5-cilindrul hidraulic al bra]ului; 6-picior
de sprijin.

124

4.2. CONSTRUC}IA AUTOMACARALELOR; ELEMENTE DE


CALCUL
4.2.1. Sistemul de propulsie
Automacaralele sunt prev\zute cu dou\ sau trei pun]i, utilizndu-se toate
variantele de trac]iune (24, 44 sau 46). La automacaralele cu dou\ pun]i,
ambele pun]i pot fi de direc]ie, sau doar puntea din fa]\; la solu]iile cu trei pun]i,
de regul\ puntea fa]\ este punte directoare.
Drept surs\ de energie se folose[te un motor termic (Diesel), ac]ionarea
ro]ilor motoare putnd realizat\ prin:
transmisie mecanic\, cutia de viteze fiind prev\zut\ cu 24 trepte de mers
`nainte [i un dispozitiv de inversare a sensului de deplasare;
transmisie mecanic\ [i hidromotor;
convertizor hidraulic de cuplu [i transmisie hidromecanic\.
Primele dou\ tipuri de transmisii se utilizeaz\ la automacarale cu sarcina
util\ de pn\ la 12,516 tf.
La automacaralele mici [i mijlocii, avnd sarcina util\ de pn\ la 35 tf,
motorul Diesel care asigur\ propulsia se folose[te [i pentru ac]ionarea
mecanismelor macaralei propriu-zise. La modelele mai mari, macaraua are montat
pe platforma rotitoare un motor propriu pentru antrenarea sistemului de ridicare a
sarcinii.
~n fig. 4.3 este prezentat\ schema cinematic\ a unei automacarale cu
transmisie mecanic\, la care motorul antreneaz\ [i sistemul de ridicare.
Mi[carea este preluat\ de la motorul termic (1) prin intermediul
ambreiajului (2) [i a cutiei de viteze (3), fiind transmis\ prin arborele cardanic (4)
la cutia de distribu]ie (5), care permite selectarea modului de lucru al
automacaralei:
deplasare - `n acest caz mi[carea se transmite prin arborele cardanic (6) c\tre
ro]ile motoare;
ridicare coborre a sarcinii mi[carea fiind preluat\ prin arborele cardanic
(7) [i reductorul conic (8).
Se observ\ c\ macaraua poate lucra doar `n regim sta]ionar, `n acest caz
transmiterea mi[c\rii c\tre ro]ile motoare fiind `ntrerupt\.
Ac]ionarea mecanismelor macaralei se realizeaz\ prin intermediul cutiei
de inversare [i distribu]ie (10), care se g\se[te pe platforma rotiroare a macaralei.
Astfel, ambreiajele (C1) [i (C2) asigur\ ac]ionarea dispozitivelor de ridicare a
sarcinii [i bra]ului macaralei, iar ambreiajele (C3) [i (C4) sunt utilizate pentru a
asigura rotirea macaralei. ~n acest scop, mi[carea preluat\ de la reductorul conic
(8) este transmis\ prin arborele (9) ro]ilor din]ate (10.1), ac]ionnd ro]ile (10.2) [i
(10.3). Pentru rotirea platformei macaralei, mi[carea se transmite prin reductorul
melcat (23) la pinionul (24); acesta angreneaz\ cu roata din]at\ cu dantur\
interioar\ (25), fixat\ pe [asiul automacaralei. Frna cu band\ (26) asigur\
imobilizarea platformei `n pozi]ia dorit\.
125

Fig. 4.3 Schema cinematic\ a unei automacarale cu transmisie mecanic\.

1-motor termic; 2-ambreiaj; 3-cutie de viteze; 4, 6, 7-arbori cardanici; 5-cutie de distribu]ie; 8-reductor conic; 9, 11, 12, 14-arbori; 10-cutie de inversare
[i distribu]ie; 13, 23-reductoare melcate; 15-angrenaj; 16, 17-tamburi; 18, 19-ambreiaje pneumatice cu burduf; 20, 21, 22, 26-frne cu band\; 24-pinion
de antrenare; 25-roat\ din]at\ fix\; C1C4-ambreiaje polidisc.

126

Pentru ac]ionarea mecanismului de basculare al bra]ului macaralei,


mi[carea se transmite prin intermediul arborelui (11) la reductorul melcat (13) [i
de aici la arborele (14). Ambreiajul pneumatic cu burduf (18) asigur\ punerea `n
mi[care a tamburului (16) al troliului mecanismului de basculare a bra]ului;
frnele cu band\ (20) realizeaz\ imobilizarea tamburului (16).
Tamburul (17) al troliului de ridicare al sarcinii este ac]ionat prin
intermediul transmisiei cu ro]i din]ate (15) [i a ambreiajului cu burduf (19); frna
cu band\ (21) asigur\ imobilizarea tamburului (17).
Frnele cu band\ (22) sunt comandate `n sensul defrn\rii la cuplarea
unuia din ambreiajele (C1) sau (C2).
4.2.2.Troliuri [i mecanisme de ridicare
Troliurile sunt mecanisme cu tambur [i cablu flexibil, utilizate pentru
ridicarea [i tractarea sarcinilor. Ansamblul format din troliu, transmisie prin
cablu, palan [i dispozitiv de suspendare a sarcinii formeaz\ mecanismul de
ridicare a sarcinii
Dup\ modul de ac]ionare, troliurile pot fi:
manuale;
mecanice.
~n func]ie de posibilitatea de inversare a sensului de antrenare a
tamburului, troliurile pot fi:
reversibile;
nereversibile.
~n func]ie de num\rul vitezelor de `nf\[urare a cablului se disting:
troliuri cu o singur\ vitez\;
troliuri cu mai multe viteze;
troliuri cu varia]ie continu\ a vitezei.
Indiferent de tipul troliului, transmiterea mi[c\rii se realizeaz\ prin
intermediul unui reductor melcat sau planetar. ~n fig. 4.4 se prezint\ schema
cinematic\ a unui mecanism planetar pentru ac]ionarea troliului. Mi[carea se
transmite de la moto-reductorul (1) la pinionul (5), care angreneaz\ cu sateli]ii
(6); ace[tia sunt `n angrenare [i cu roata din]at\ cu dantur\ interioar\ (7).
Tamburul (2) al troliului este solidar cu platoul port-sateli]i. Atunci cnd frna (3)
frneaz\ tamburul (2), frna (4) este decuplat\, astfel `nct mi[carea de rota]ie a
motorului se transmite pinionului (7).
Fig. 4.4 Mecanismul planetar pentru
ac]ionarea troliului.
1-motor de antrenare [i reductor;
2-tambur;
3, 4-frne;
5-pinion central;
6-satelit;
7-pinion cu dantur\ interioar\.

127

Pentru ridicarea sau coborrea sarcinii se sl\be[te frna (3), `n timp ce


prin frna (4) se frneaz\ pinionul (7). Raportul de transmitere a mi[c\rii de la
motor la tambur este dat de rela]ia:

i = 1+

z7
,
z5

unde z7 [i z5 reprezint\ num\rul din]ilor ro]ilor respective.


Puterea necesar\ antren\rii tamburului troliului se determin\ cu rela]ia:

P=

(Q + q) v

60 1000

[ kW ] ,

unde:
Q sarcina de ridicat [N];
q greutatea total\ a cablului, palanului [i dispozitivului de prindere
a sarcinii [N];
- v viteza de ridicare a sarcinii [m/min];
- - randamentul troliului.
Pentru oprirea deplas\rii sarcinii, troliul este prev\zut cu frne. ~n func]ie
de rolul func]ional, frnele pot fi:
de oprire;
de coborre, utilizate pentru coborrea sarcinii cu vitez\ constant\.
~n func]ie de modul de comand\, frnele utilizate la macarale sunt:
comandate, care sunt ac]ionate de c\tre operator prin manete sau pedale;
semiautomate, care sunt declan[ate de c\tre operator odat\ cu `ntreruperea
ac]ion\rii mecanismului de ridicare, dup\ care operatorul nu mai poate
interveni asupra duratei sau intensit\]ii frn\rii;
automate, care intr\ `n func]iune automat, `n func]ie de m\rimea sarcinii sau
de viteza de coborre a acesteia.
Dup\ pozi]ia organelor de frnare `n stare neac]ionat\, frnele pot fi:
normal `nchise, la care elementul mobil este frnat;
normal deschise, la care elementul mobil nu este frnat.
Majoritatea mecansimelor automacaralelor folosesc frne de oprire,
semiautomate, normal `nchise.
~n func]ie de principiul de func]ionare, frnele pot fi:
cu sabo]i (exteriori sau interiori);
cu band\;
cu discuri.
Ac]ionarea frnelor se poate face mecanic, pneumatic, electric sau
hidraulic.
~n fig. 4.5 se prezint\ schema de principiu a unei frne cu sabo]i exteriori,
comandat\ hidraulic sau pneumatic.
Att timp ct frna nu este ac]ionat\, arcul (7) men]ine sabo]ii (2) [i (2)
ap\sa]i pe tamburul (1); la alimentarea cilindrului (6) cu aer comprimat (sau cu
ulei sub presiune), pistonul cilindrului se ridic\, iar prin intermediul triunghiului
de comand\ (4), a tijei reglabile (5) [i a prghiilor (3) [i (3) sabo]ii sunt
128
-

`ndep\rta]i de tambur.
Fig. 4.5 Frn\ de oprire cu sabo]i.
1-tambur de frn\;
2, 2-sabo]i;
3, 3-prghii de ac]ionare;
4-triunghi de comand\;
5-tij\ reglabil\;
6-cilindru;
7-arc.

Palanele cu cablu sunt destinate amplific\rii for]ei de ac]ionare; uneori,


acestea sunt utilizate pentru m\rirea cursei sau a vitezei dispozitivului de prindere
a sarcinii.
~n general, palanele sunt formate din dou\ grupuri de role [i un cablu care
le `nf\[oar\ alternativ. Unul din grupurile de role este fix, `n timp ce al doilea
grup, de care este ata[at\ sarcina, este mobil. ~n func]ie de num\rul ramurilor de
cablu ac]ionate de c\tre troliu, palanele pot fi:
simple, la care doar una din ramuri este ac]ionat\, fiind fixat\ de tamburul
troliului (fig. 4.6a);
duble, la care ambele ramuri ale cablului sunt fixate pe tamburul troliului (fig.
4.6b).
Suspendarea sarcinii se realizeaz\ cu ajutorul crligelor [i oche]ilor.
Crligele pot fi simple sau duble, forjate sau lamelare. Crligele lamelare,
ob]inute prin suprapunerea mai multor tole, au avantajul unei rezisten]e mecanice

a)

Fig. 4.6 Tipuri de palane.

b)

a-palan simplu; b-palan dublu;


1-role fixe; 2-role mobile; 3-tamburul troliului; 4-dispozitiv de prindere a sarcinii.

mai ridicate dect crligele ob]inute prin forjare. Prinderea crligului de grupul de
role mobile se realizeaz\ prin intermediul unui ansamblu denumit mufl\ (fig.4.7),
care se poate roti `n jurul unei axe verticale, precum [i rotirea cu un anumit unghi
fa]\ de o ax\ orizontal\, u[urnd astfel opera]ia de prindere a sarcinii.
129

Fig. 4.7 Mufl\.


1-rulment axial;
2-rol\;
3-crlig;
4-ap\r\toare.

Diametrul cablului se determin\ cu rela]ia:

d k S

[mm],

unde S este efortul `n ramura cea mai `nc\rcat\ a cablului, `n daN, iar k este un
coeficient ce ]ine cont de construc]ia cablului, tipul macaralei etc.
4.2.3. Mecanismul de rotire al macaralei
Mecanismul de rotire al macaralei asigur\ rotirea acesteia `n jurul unui ax
vertical. Se asigur\ astfel:
orientarea bra]ului spre punctul de preluare sau de depunere a sarcinii;
deplasarea bra]ului `n plan orizontal, dup\ o traiectorie circular\.
Sistemul de rotire este format din:
mecanismul de ac]ionare;
un ansamblu de organe prin care partea rotitoare se sprijin\ pe partea
nerotitoare (sistem de sprijin [i rotire).
La automacarale, cel mai utilizat sistem de sprijin [i rotire este cel cu
platform\ rulant\, la care partea rotitoare se sprijin\ pe partea nerotitoare prin
intermediul unor corpuri de rulare, dispuse pe circumferin]\; centrarea celor dou\
elemente este asigurat\ de un pivot central (fig.4.8). Corpurile de rulare pot fi ro]i,
role conice sau role cilindrice. Sistemele cu ro]i sunt mai simple, necesitnd o
singur\ cale de rulare; sistemele cu role asigur\ solicit\ri de contact mai mici [i
conduc la uzuri mai reduse ale c\ilor [i corpurilor de rulare.
Mecanismele de ac]ionare sunt formate din:
grup de ac]ionare (motor, reductor de tura]ie, frn\);
transmisie final\ (pinion [i coroan\ din]at\ cu dantur\ interioar\ sau
exterioar\).
130

Fig. 4.8 Sistemul de sprijin [i rotire.

a-cu pivot `nc\rcat [i ro]i; b-cu pivot `nc\rcat [i role cilindrice; c-cu pivot `nc\rcat [i role conice; dcu pivot desc\rcat, ro]i conice [i contrarole; e-cu pivot desc\rcat, role cilindrice [i contrarole; f-cu
pivot desc\rcat, role conice [i contrarole; 1-platform\ rotitoare; 2-pivot; 3-platform\ nerotitoare; 4corpuri de rulare; 5-cale de rulare; 6-contrarole; 7-colivie.

Grupul de ac]ionare se a[eaz\ pe platforma rotitoare a macaralei, decalat


cu 900 fa]\ de axa bra]ului. Pentru ac]ionare se folosesc motoare termice, electrice
sau hidraulice. Deoarece rotirea macaralei trebuie s\ se realizeze cu tura]ie mic\
(0,52,5 rot/min), rezult\ rapoarte de transmisie mari, ce pot fi ob]inute cu
ajutorul reductoarelor melcate sau planetare, cu dou\ sau trei trepte.
~n timpul func]ion\rii, asupra platformei rulante ac]ioneaz\ (fig. 4.9):
for]a axial\ A = QC + GR;
for]a radial\ H = Qh + Hr + Tcos Nsin;
momentul My = QCR + QhH - GRx + HrxH.
Cuplul necesar rotirii macaralei este dat de rela]ia:
M y = M r + M P + M V,
unde Mr este momentul rezistent dat de frec\rile din sistemul de rotire, MP este
momentul rezistent ap\rut din cauza abaterii de la vertical\ a p\r]ii rotitoare a
macaralei, iar MV este momentul rezistent datorat ac]iunii vntului.
Abaterea de la vertical\ a p\r]ii rotitoare a macaralei apare din cauza
pantei terenului, jocurilor din organele de reazem [i deforma]iei elastice a
structurii macaralei. Folosind schema de calcul din fig. 4.10, momentul rezistent
datorat abaterii de la vertical\ se determin\ cu rela]ia:
MP = (Gr + QC) e sin sin,
unde este unghiul de rotire al p\r]ii rotitoare a macaralei.
Momentul rezistent datorat ac]iunii vntului este dat de rela]ia:
MV = FV e sin.
131

Fig. 4.9 Solicit\ri asupra platformei rulante.

GR-greutatea proprie a platformei; QC greutatea sarcinii;


Qh-rezultanta for]elor centrifuge [i a vntului asupra
sarcinii; Hr-rezultanta for]elor centrifuge [i a vntului
asupra p\r]ii rotitoare; N, T-for]ele din transmisia final\.

Fig. 4.10 Momentul rezistent


datorat abaterii de la vertical\.

4.2.4. Mecanismul de basculare a bra]ului


~nclinarea bra]ului macaralei poate fi mi[care de lucru (pentru schimbarea
pozi]iei sarcinei pe orizontal\) sau poate folosi doar pentru a corela raza de
ac]iune cu m\rimea sarcinii, pentru a se evita r\sturnarea macaralei. ~nclinarea
bra]ului se poate ob]ine cu ajutorul unui palan cu cablu (fig. 4.11a) sau cu ajutorul
unui cilindru hidraulic (fig. 4.11b).

a)
b)
Fig. 4.11 Sisteme de `nclinare a bra]ului.

a-cu palan cu cablu; b-cu cilindru hidraulic


1-platform\ rotitoare; 2-troliul pentru ridicarea sarcinii; 3-bra]; 4-troliul pentru `nclinarea bra]ului;
5-palan cu cablu; 6-tirant; 7-cilindru hidraulic.

Atunci cnd `nclinarea bra]ului este realizat\ hidraulic, din cauza lungimii
132

limitate a cilindrului (cilindrilor), cap\tul superior al bra]ului se va g\si `n


consol\, ceea ce limiteaz\ lungimea total\ a acestuia [i m\rimea sarcinii maxime
ce poate fi ridicat\. ~n func]ie de m\rimea sarcinii [i de construc]ia bra]ului,
pentru `nclinarea acestuia se pot folosi unul sau doi cilindri hidraulic. Atunci cnd
se utilizeaz\ doi cilindri hidraulici de ac]ionare, se impune adoptarea unei solu]ii
constructive care s\ asigure `nc\rc\ri egale ale cilindrilor.
Pentru calculul mecanismului de `nclinare cu cablu se utilizeaz\ schema
din fig. 4.12.
Scriind ecua]ia de echilibru de momente fa]\ de punctul de articula]ie al
bra]ului rezult\:
Gblb + Fvbhb + (Q+Gm) lq + Fvqhq - Stdt - Tdc = 0.
Dar lb = Lb cos, lq = L cos, hb = Lb sin, hq = L sin.
Rezult\ tensiunea din tirantul de `nclinare:

St =

L b (G b cos + Fvb sin ) + L[(Q + G m ) cos + Fvq sin ] T d c

dt
Tensiunea (T) din cablul de ridicare a sarcinii se determin\ cu rela]ia:

T=

(Q + G )
m

+ Fvq2

i p p r

unde p este randamentul palanului (care depinde de tipul de palan utilizat), iar r
este randamentul rolei de la cap\tul bra]ului (r = 0,940,98).

Fig. 4.12 Schema de `nc\rcare a bra]ului sistemul de `nclinare cu cablu.

Fvb-for]a vntului asupra bra]ului; Fvq-for]a vntului asupra sarcinii; Gb-greutatea bra]ului; Gmgreutatea dispozitivului de suspendare; Q-sarcina; St-tensiunea din tirantul de `nclinare a bra]ului; Ttensiunea din cablul de ridicare a sarcinii.

133

Raportul de transmitere al palanului sarcinii (ip)


raportul:

ip =

np

este exprimat prin

na

unde np este num\rul de ramuri de cablu portante, iar na este num\rul de ramuri
ac]ionate (pentru palan simplu na = 1, iar pentru palanul dublu na = 2).
Puterea necesar\ bascul\rii bra]ului se calculeaz\ cu rela]ia:

P=

St v b
60000

[kW ] ,

unde vb este viteza de deplasare a grupului mobil de role ale palanului de


`nclinare, `n m/min, iar este randamentul total al sistemului de basculare.
Pentru sistemele de `nclinare cu cilindru hidraulic se folose[te schema de
`nc\rcare din fig. 4.13.
Din ecua]ia de echilibru de momente fa]\ de articula]ia bra]ului rezult\
for]a (Fc) pe care cilindrul hidraulic o exercit\ asupra bra]ului:

Fc =

Lb (Gb cos Fvb sin ) + (Q + Gm ) cos Fv sin L T d


Lc cos( + )

Determinarea for]ei datorate ac]iunii vntului se face `n func]ie de viteza


vntului la nivelul centrului de presiune, cunoscndu-se viteza la `n\l]imea de
referin]\ (de obicei 6 m); `n acest scop se folose[te rela]ia:
p

H
v = vr ,
Hr
unde:
v viteza vntului la `n\l]imea H a centrului de presiune;
vr viteza m\surat\ la `n\l]imea de referin]\ Hr;
p coeficient ce ]ine cont de vr (pentru vr pn\ la 32 km/h, p=0,17, iar pentru
vr pn\ la 80 km/h, p=0,25).
La unele automacarale, deplasarea sarcinii pe orizontal\ este realizat\
prin utilizarea unui bra] telescopic, ceea ce permite m\rirea razei de ac]iune a
macaralei. Telescoparea tronsoanelor bra]ului poate fi realizat\ prin:
transmisie mecanic\, cu cablu;
cilindri hidraulici (fig. 4.14);
sisteme mixte (cablu + cilindri hidraulici).
4.2.5. Mecanismul de sprijinire a automacaralei pe sol (de calare)
~nainte de `nceperea lucrului cu automacaraua, aceasta trebuie sprijinit\
pe sol prin intermediul unor supor]i; se evit\ astfel `nc\rcarea pneurilor
autovehicolului peste sarcina nominal\.
Mecanismul este format din patru supor]i, monta]i `n cele patru col]uri ale
134

cadrului autovehiculului; ac]ionarea acestor supor]i este realizat\ cu ajutorul unor


cilindri hidraulici (fig. 4.15), prev\zu]i cu supape de re]inere, care asigur\
blocarea supor]ilor `n pozi]ia cobort chiar [i dup\ `ntreruperea aliment\rii
cilindrilor cu ulei sub presiune.

Fig. 4.13 Schema


de `nc\rcare a
bra]ului la sistemul
de `nclinare cu
cilindru hidraulic.
Fvb-for]a vntului
asupra bra]ului;
Fvq-for]a vntului
asupra sarcinii;
Fc for]a cilindrului
hidraulic;
Gb-greutatea bra]ului;
Gm-greutatea
dispozitivului de
suspendare;
Q-sarcina;
T-tensiunea din cablul
de ridicare a sarcinii.

Fig. 4.14 Automacara


cu bra] telescopic.
1, 2, 3-tronsoane telescopice;
4-cablu ridicare;
5-cilindru hidraulic ridicare
bra];
6-articula]ie;
7-crlig;
8-ro]i de cablu.

4.2.6. Dispozitive de siguran]\


Au rolul de a opri func]ionarea unor subansambluri ale automacaralei `n
cazul dep\[irii anumitor valori maxime ale sarcinii sau cuplului sau `n cazul
135

apari]iei unor defec]iuni ce pot conduce la accidente.


Fig. 4.15 Mecanismul de calare.
1-cadru;
2-picior;
3-talp\ de sprijin;
4-cilindru hidraulic.

~n fig. 4.16 sunt prezentate dou\ tipuri de limitatoare de sarcin\ utilizate


la automacarale. La dep\[irea sarcinii maxime admise, arcul (2) este comprimat,
`ntrerup\torul (3) este ac]ionat, iar acesta pune `n func]iune un avertizor sonor
[i/sau opre[te alimentarea motorului electric al troliului de ridicare.

Fig. 4.16 Limitatoare de


sarcin\.
a-cu prghie;

b-montat pe cablu
1, 4-role;
2-arc;
3-`ntrerup\tor

Limitatorul de sarcin\ cu prghie intr\ `n func]iune `n momentul `n care


este `ndeplinit\ condi]ia:

b
k x ,
a

unde k este constanta elastic\ a arcului (2), iar x este cursa `ntrerup\torului (3).
Limitatorul de sarcin\ montat pe cablu intr\ `n func]iune atunci cnd este
`ndeplinit\ condi]ia:

k
cos

x ,

unde T este tensiunea din cablu, iar este unghiul format `ntre cele dou\ ramuri
ale cablului la trecerea peste rola (4).

136

5. AUTOVEHICULE PENTRU INTERVEN}II LA


RE}ELELE ELECTRICE
5.1. AUTOSPECIALE CU PLATFORM|
Aceste autovehicule se utilizeaz\ pentru interven]ii la re]eaua de contact a
liniilor de troleibuz [i tramvai. Schema de principiu a unui astfel de autovehciul
este prezentat\ `n fig. 5.1.

Fig. 5.1 Autospecial\ cu platform\.

1-cadru; 2-cabin\ de lucru; 3-cilindru hidraulic; 4-platform\ `ntermediar\; 5-platform\ superioar\;


6-picior de calare; 7-glisiere; 8-izolatori din cauciuc; 9-sistem de deplasare lateral\ a platformei
superioare; 10-mecanism telescopic cu bare articulate.

Autovehiculul este prev\zut cu o platform\ de lucru (5), pe care se urc\


muncitorii, izolat\ fa]\ de restul autovehiculului [i fa]\ de sol prin intermediul
izolatorilor (8) [i a unui covor de cauciuc ce se g\se[te pe platform\. Ridicarea
platformei pn\ la nivelul re]elei de contact se realizeaz\ prin intermediul unui
mecanism telescopic cu bare articulate (10), ac]ionat de c\tre cilindrul hidraulic
(3).
Platforma superioar\ (5) se poate deplasa lateral fa]\ de axa longitudinal\
a autovehiculului prin intermediul unui mecanism cu cremalier\ (9).
Pe timpul lucrului, autovehciulul este calat (sprijinit pe sol) prin
intermediul picioarelor (6).
Schema instala]iei hidraulice este prezentat\ `n fig. 5.2. Pompa (P) este
antranat\ de c\tre motorul termic al autovehiculului. Distribuitorul (D1) asigur\
comanda cilindrului hidraulic de ridicare (C1) prin intermediul unei supape
137

pilotate duble (Sd), care `mpiedic\ desc\rcarea cilindrului `n cazul spargerii


racordurilor elastice de leg\tur\. Droselul (D) limiteaz\ viteza de coborre a
platformei. Distribuitorul (D2) asigur\ ac]ionare picioarelor de calare, prin
intermediul cilindrilor hidraulici (C2); pe circuitul hidraulic sunt de asemenea
intercalate supape pilotate duble, din motive de securitate. Distribuitorul (D3)
comand\ hidromotorul (M) care, prin intermediul unui mecanism cu cremalier\,
asigur\ deplasarea lateral\ a platformei de lucru.

Fig. 5.2 Schema hidraulic\ a autospecialei cu platform\.

P-pomp\ hidraulic\; Ss-supap\ de limitare a presiunii; St supap\ de trecere; D1D3-distribuitoare;


S-supap\ de sens unic; Sd-supape duble pilotate; D-drosel; C1, C2-cilindri hidraulici; M-hidromotor.

~n\l]imea platformei de lucru fa]\ de sol poate fi reglat\ `ntre 3,8 [i 5,6 m.
5.2. PLATFORMA RIDIC|TOARE CU BRA}E
Utilajul este destinat interven]iilor la `n\l]ime asupra re]elei de distribu]ie
a energiei electrice; fiind format din urm\toare subansambluri principale (fig.
5.3):
platforma de lucru (9);
sistemul de ridicare, format din bra]ele (4) [i (5), montat pe turela (2),
care se poate roti fa]\ de autovehicul;
sistemul de verticalizare a platformei de lucru, format barele (6), (7) [i
(8);
sistemul hidraulic de ac]ionare, format din cilindrii (10) [i (11);
sistemul de calare, prev\zut cu picioarele (12).
La unele tipuri de platforme ridic\toare, bra]ul de ridicare (5) este
telescopic, permi]nd astfel o pozi]ionare mai precis\ a platformei de lucru `n
raport cu stlpul.
Sistemul de verticalizare format din barele (6), (7) [i (8) asigur\
men]inerea pozi]iei verticale a platformei, indiferent de pozi]ia `n care se g\sesc
bra]ele de ridicare.
Cilindrii hidraulici (10) [i (11) sunt comanda]i de c\tre distribuitoare prin
138

intermediul unor supape duble pilotate, care au rolul de `mpiedica coborrea


accidental\ a platformei, `n cazul spargerii unui furtun. Viteza de coborre a
platformei este limitat\ prin intercalarea unor drosele pe circuitul hidraulic.

Fig. 5.3 Platforma ridic\toare cu bra]e.

1-cadrul autovehiculului; 2-turel\; 3-postamentul turelei; 4, 5-bra]e de ridicare; 6, 7, 8-sistem de


verticalizare; 9-platform\ de lucru; 10, 11-cilindri hidraulici; 12-picioare de calare; 13-suport pentru
bra].

Rotirea `n plan orizontal a turelei (2) este realizat\ prin intermediul unui
sistem cu angrenaj melc-roat\ melcat\ (4, 5 - fig. 5.4), antrenat de c\tre
hidromotorul (6).
Fig. 5.4 Mecansimul de rotire a
turelei.
1-turel\;
2, 3-ro]i din]ate cilindrice;
4-roat\ melcat\;
5-melc;
6-hidromotor.

Toate circuitele hidraulice (cu excep]ia celui ce asigur\ calarea


autovehiculului) sunt comandate de pe platforma de lucru.

139

6. AUTOVEHICULE PENTRU ~NTRE}INEREA {I


REPARAREA DRUMURILOR
6.1. MA{INI PENTRU CUR|}AT Z|PADA [4, 15, 25]
6.1.1. Func]ionare [i construc]ie
Pentru degajarea drumurilor acoperite de z\pad\se se utilizeaz\:
utilaje cu lam\ (gredere, buldozere, tractoare sau autocamioane cu lam\),
care se pot folosi atunci cnd grosimea stratului de z\pad\ nu dep\[e[te
40 cm fig. 6.1a;
autofreze, care asigur\ aruncarea lateral\ a z\pezii la distan]\ mare fa]\
de drum fig. 6.1b;
utilaje cu perie cilindric\, care se folosesc dup\ ce, `n urma ac]iunii
celorlalte utilaje, pe carosabil a mai r\mas un strat sub]ire de z\pad\ - fig.
6.1c.
Frezele de z\pad\ sunt autovehicule speciale la care echipamentul pentru
`ndep\rtarea z\pezii este montat `n partea din fa]\ a autovehiculului (care poate fi
pe ro]i sau pe [enile).

a)
b)

Fig. 6.1 Utilaje pentru `ndep\rtarea


z\pezii.
c)
Echipamentul pentru `ndep\rtarea z\pezii este format din transportoarele
elicoidale (2, fig. 6.2), dispuse perpendicular pe axul drumului, care au rolul de a
prelua z\pada [i de a o transporta c\tre fereastra de aspira]ie (5) a ventilatorului
(3). Z\pada este refulat\ de c\tre ventilator odat\ cu aerul prin conducta de
refulare (4), fiind aruncat\ `n afara zonei carosabile.
Utilajul poate fi prev\zut cu unul sau dou\ transportoare, montate unul sub
140

cel\lat; `n acest caz, prezen]a transportorului superior permite abordarea unor


straturi groase de z\pad\.

Fig. 6.2 Echipamentul de lucru al autofrezei.

1-carcas\; 2-transportoare elicoidale; 3-ventilator; 4-conduct\ refulare; 5-fereastra de aspira]ie.

~n
func]ie
de
tipul
utilajului, l\]imea de lucru variaz\
de la 50..70 cm la 34 m.
Rotorul
transportorului
poate fi sub form\ de spir\
elicoidal\ (fig. 6.2a), cu band\
elicoidal\ cu un `nceput (fig. 6.2b)
sau cu dou\ `nceputuri (fig. 6.2c),
cu band\ elicoidal\ cu margini
zim]ate (fig. 6.2 d, e). Exist\ [i
variante la care pe banda elicoidal\
sunt montate cu]ite cu t\i[ drept sau
zim]at, care asigur\ spargerea ghe]ii
sau a z\pezii `nghe]ate.
Ventilatorul,
de
tip
centrifugal, are un efect combinat,
de aruncare-ventilare: particulele
u[oare sunt antrenate, `n principal,
de curentul de aer creat de
ventilator, `n timp ce pentru
particulele grele (ghea]\), efectul
principal al rotorului ventilatorului
Fig. 6.3 Rotoare de transportor.
este cel de aruncare. La solu]ia din
a-spir\ elicoidal\ cu un singur `nceput; b-band\
fig. 6.4, paletele (4) sunt fixate cu
elicoidal\, cu un singur `nceput; c-band\ elicoidal\,
ajutorul [uruburilor (5) pe discul (3)
cu dou\ `nceputuri; d,e-band\ elicoidal\ cu margini
al rotorului; rotorul montat (cu
zim]ate.
palete) se echilibreaz\ dinamic.
~n func]ie de dimensiunile [i productivitatea echipamentului de lucru,
acesta poate fi ac]ionat de c\tre motorul termic al autovehiculului sau de un motor
141

suplimentar.

Fig. 6.4 Ventilator.

1-g\uri echilibrare; 2-arbore; 3-discul ventilatorului; 4-palete; 5-[uruburi fixare.

~n fig. 6.5 este prezentat\ schema cinematic\ a unei autofreze la care


motorul termic (1) este folosit att pentru deplasare, ct [i pentru antrenarea
echipamentului de lucru.

Fig. 6.5 Schema cinematic\ a autofrezei.

1-motor termic; 2,8-casete de distribu]ie; 3, 13-arbori cardanici; 4-ventilator; 5-transportor melcat;


6-ambreiaj; 7-cutie de viteze; 9, 10, 11-transmisii principale; 12-angrenaj cu ro]i din]ate conice; 14transmisie cu lan].

142

Caseta de distribu]ie (2) permite cuplarea transmisiei mi[c\rii c\re


echipamentul de lucru: prin intermediul arborelui cardanic (3) este antrenat
ventilatorul (4), iar prin intermediul angrenajului cu ro]i din]ate conice (12), a
arborelui cardanic (13) [i a transmisiei cu lan] (14) mi[carea este transmis\
transportorului (5).
Instala]ia hidraulic\ (fig. 6.6) permite ridicarea-coborrea echipamentului
de lucru (cu ajutorul cilindrilor hidraulici 4) precum [i rotirea gurii de refulare a
ventilatorului `n scopul modific\rii pozi]iei acesteia cu ajutorul cilindrului
hidraulic 6, ceea ce are ca efect modificarea distan]ei laterale de aruncare a
z\pezii.

Fig. 6.6 Schema instala]iei hidraulice


a autofrezei.
1-pomp\;
2-manometru;
3-distribuitoare;
4-cilindri hidraulici pentru ridicarea-coborrea
echipamentului de lucru;
5-drosel;
6-cilindru hidraulic pentru rotirea gurii de
refulare a ventilatorului;
7-filtru;
8-rezervor.

6.1.2. Elemente de calcul


Debitul unui transportor elicoidal se determin\ cu rela]ia:

Q=

D2
kg
S ,
4
s

`n care:
D diametrul transportorului [m];
S pasul spirei melcului [m];
viteza unghiular\ a transportorului [s-1];
- densitatea materialului [kg/m3];
- coeficient de umplere.
Pentru ob]inerea unui randament maxim debitul total al transportorului
trebuie corelat cu viteza de `naintare a ma[inii, conform rela]iei:
Q = B H vm ,
143

unde B este l\]imea de lucru a agregatului [m], H este `n\l]imea stratului de


z\pad\ [m], vm este viteza medie de deplasare a utilajului [m/s], iar este
densitatea materialului [kg/m3].
Folosind nota]iile din fig. 6.7, debitul ventilatorului se determin\ cu
rela]ia:
2
kg / h
(
R r ) b z v p (tg tg 0 )
Qv =

ku
,
R
4

unde vp este viteza periferic\ a rotorului [m/s], z este num\rul de palete, b este
`n\l]imea unei palete (l\]imea carcasei ventilatorului), iar ku este coeficientul de
umplere.

Fig. 6.7 Schem\ pentru determinarea


debitului ventilatorului.
0 unghiul de taluz natural;
- unghiul de `nclinare al paletei.

Fig. 6.8 - Schem\ pentru determinarea


distan]ei de aruncare.
Ha in\l]imea la care se g\se[te por]iunea
curb\ a conductei de refulare;
2 unghiul la centru corespunz\tor por]iunii
curbe a conductei de refulare;
La distan]a de aruncare a materialului.

Distan]a de aruncare a materialului (fig. 6.8) se determin\ cu ajutorul


rela]iei:

L a = R 1 sin + v 2

cos

[v

2
2

sin 2 + 2 g (H a + R 1 cos ) v 2 sin ,

`n care:

v 2 = k 'v1 e 2 ;
k coeficient de corec]ie;
2 k
;
v1 = v 2p 2 g H
+1
vp viteza periferic\ a rotorului;
144

H - `n\l]imea sec]iunii 1 (fig. 6.8) fa]\ de centrul rotorului ventilatorului;


= 0,40,5 randamentul ventilatorului;
k coeficient de vitez\;

H
- coeficient de pierderi prin frecare;
d

0,011 - coeficient de rezisten]\;


d
d-di.ametrul conductei de transport.
Impunnd distan]a la care trebuie aruncat materialul, din rela]ia de mai
sus rezult\ viteza (v2) [i apoi viteza periferic\ a rotorului (vp), respectiv tura]ia
acestuia.

= 0,125 +

6.2.
MA{INI
PENTRU
ANTIDERAPANT [4, 7, 15, 25]

~MPR|{TIAT

MATERIAL

6.2.1. Destina]ie [i construc]ie


Aplicarea materialelor antiderapante [i degivrante pe suprafa]a drumului
se realizeaz\ prin intermediul ma[inilor tractate, purtate sau autopropulsate.
Indiferent de tipul constructiv, echipamentul pentru `mpr\[tierea
materialelor antiderapante sunt formate `n principiu din urm\toarele
subansambluri:
bunc\r;
transportor;
dispozitivul de `mpr\[tiere;
transmisie.
Ma[inile tractate deriv\
constructiv din cele utilizate `n
agricultur\ pentru `mpr\[tierea
`ngr\[\mintelor
[i
amendamentelor (MA - 3,5; MA
6).
Schema de principiu a unei
ma[ini de `mpr\[tiere purtate
este prezentat\ `n fig. 6.9.
Aceasta este antrenat\ prin
intermediul arborelui cardanic
(10) [i a transmisiei cu ro]i
din]ate conice (11). Materialul
Fig. 6.9 Ma[in\ purtat\ pentru `mpr\[tiat
din bunc\rul (1) cade prin plnia
materiale antiderapante.
(8) pe discul de `mpr\[tiere (9),
1-bunc\r; 2-capac; 3-sit\; 4-manet\ reglare debit; 5aflat `n mi[care de rota]ie.
articula]ie; 6-cadru; 7-dozator; 8-plnie alimentare; 9Dozatorul
(7)
modific\
disc de `mp\[tiere; 10-arbore cardanic; 11-reductor; 12sec]iunea de trecere a materialubra].
145

lui, permi]nd astfel reglarea debitului de material `mpr\[tiat. Bunc\rul (1) este
montat articulat pe cadrul (6), acesta fiind vibrat (prin intermediul unui excentric
aflat pe discul 9 [i a bra]ului 12) pentru a u[ura curgerea materialului din bunc\r
c\tre discul de `mpr\[tiere.
~n fig. 6.10 este prezentat\ o ma[in\ autopropulsat\ pentru `mpr\[tierea
materialelor antiderapante; aceasta este format\ din [asiul de autocamion (1), pe
care este montat utilajul de `mpr\[tiere propriu-zis, format din bunc\rul (2) [i
aparatul de `mpr\[tiere centrifugal (6).

Fig. 6.10 Ma[in\ autopurtat\ pentru `mpr\[tiat materiale antiderapante.

1-autovehicul; 2-bunc\r; 3-transportor elicoidal; 4-agitator; 5-transmisie; 6-aparat de `mpr\[tiere.

Fig. 6.11 - Echipamentul de `mpr\[tiere.

1-bunc\r; 2-transportor melcat; 3-agitator; 4-transmisie [i bloc de automatizare; 5-conduct\


alimentare a aparatului de `mp\[tiere; 6-motor hidraulic pentru antrenarea discului; 7-jgheab; 8-scut;
9-disc de `mpr\[tiere.

Bunc\rul este prev\zut la partea inferioar\ cu un transportor elicoidal (2,


146

fig. 6.11), care deplaseaz\ materialul din bunc\r c\tre conducta de alimentare (5).
Agitatorul cu palete (3), aflat `n mi[care de rota]ie, are rolul de a asigura curgera
u[oar\ a materialului din bunc\r c\tre transportor. Jgheabul (7) dirijeaz\
materialul c\tre discul de `mpr\[tiere (9), modul de repartizare a materialului pe
disc fiind controlat cu ajutorul scutului (8); astfel, materialul va fi `mpr\[tiat de
c\tre disc spre partea stng\ a ma[inii, la un unghi de 900 fa]\ de axa
longitudinal\ a ma[inii.

Fig. 6.12 Schema de ac]ionare [i automatizare.

1-bunc\r; 2-transportor; 3-agitator; 4-hidromotor ac]ionare transportor [i agitator; 5-coroan\ pentru


m\run]irea bulg\rilor; 6-conduct\; 7-jgheab; 8-scut; 9-disc de `mpr\[tiere; 10-hidromotor pentru
ac]ionarea discului; 11-servovalve; 12-pompe; 13-motor termic de antrenare; 14-supap\ de
distribu]ie a uleiului; 15-generator de impulsuri; 16-roat\ autovehicul; 17-bloc electronic.

Ac]ionarea transportorului (5, fig. 6.12) [i a agitatorului (3) este asigurat\


147

de c\tre hidromotorul (4), `n timp ce discul de `mpr\[tiere (9) este ac]ionat de


c\tre hidromotorul (10). Servovalvele (11) permit modificarea debitului de ulei
trimis c\tre hidromotoare, modificndu-se astfel debitul de material `mpr\[tiat;
acesta este corelat cu viteza de deplasare a ma[inii, generatorul (15) furniznd un
semnal a c\rui frecven]\ este propor]ional\ cu viteza unghiular\ a ro]ii (16).
6.2.2. Elemente de calcul
~n cazul `n care transportul materialului dn bunc\r este asigurat cu
ajutorul unui tarnsportor cu band\, antrenat prin intermediul tamburului (3 fig.
6.13) de la roata de sprijin (5), debitul de material ce trece prin fereastra (2) este
dat de rela]ia:

Q = Bt h vm
unde:

rt
i kv
rr

kg
s ,

vm viteza de deplasare a ma[inii [m/s];


rt raza tamburului de antrenare a transportorului [m];
rr raza de rulare a ro]ii [m];
i raportul de transmitere a mi[c\rii de la roata (5) la tamburul (3);
- coeficient de umplere;
- densityatea materialului [kg/m3];
kv = 0,60,9 coeficient ce ]ine cont de alunecarea materialului fa]\ de
transportor.
Fig. 6.13 Schem\ pentru calculul
debitului de material `mpr\[tiat.
1-[ib\r;
2fereastra de trecere a materialului;
3-tambur de antrenare;
4-transmisie;
5- roat\.

Cunoscnd norma de material (N) ce trebuie `mpr\[tiat\ [kg/m2] rezult\


debitul de material ca fiind:
Q = N Bm v m ,
`n care (Bm) este l\]imea de lucru a ma[inii.
Din egalitatea celor dou\ rela]ii de mai sus se poate determina fie raportul
de transmitere (i), fie `n\l]imea (h) de ridicare a [ib\rului (1).
Atunci cnd antrenarea transportorului se face independent (de exemplu
cu ajutorul unui hidromotor), debitul este dat de rela]ia:

Q = Bt h v t k v
148

kg
s ,

unde vt este viteza benzii de transport. Egalnd rela]iile de debit ob]inem:


N Bm v m = Bt h v t k v ,
de unde rezult\ fie viteza benzii de transport (vt), fie `n\l]imea (h) de ridicare a
[ib\rului.
Dac\ preluarea materialului se realizeaz\ cu ajutorul unui transportor
elicoidal, debitul de material este:

D2
kg
Q=
S ,
4
s
`n care:
D diametrul transportorului [m];
S pasul spirei melcului [m];
viteza unghiular\ a transportorului [s-1];
- densitatea materialului [kg/m3];
- coeficient de umplere.
}innd cont de norma de material, rezult\ viteza unghiular\ a
transportorului elicoidal:

4 N v m Bm
.
D2 S

Pozi]ia tubului de desc\rcare a materialului fa]\ de discul de `mpr\[tiere


(determinat\ prin raza r la care se g\se[te axa tubului de desc\rcare) se determin\
din condi]ia ca for]a centrifug\ ce ac]ioneaz\ asupra acestuia s\ fie mai mare
dect cea de frecare (fig. 6.14), ceea ce ne conduce la:

r > rlim =

g
,
2

unde este coeficientul de frecare dintre material [i disc.

Fig. 6.14 Schem\ pentru determinarea


pozi]iei tubului de desc\rcare.

6.3. AUTOPERII COLECTOARE [4, 25, 28, 32, 36]


6.3.1. Destina]ie [i construc]ie
Autoperiile sunt destinate colect\rii reziduurilor de pe partea carosabil\ a
str\zilor. ~n principiu, ele pot fi purtate sau autopropulsate, acestea din urm\ fiind
utilizate pe scar\ larg\.
Schema de principiu a unei autoperii este prezentat\ `n fig. 6.15. Organele
active sunt reprezentate de peria cilindric\ transverdsal\ (4) [i de peria rotativ\
149

(5), ac]ionate de hidromotoare.

Fig. 6.15 Autoperie.

1-[asiu autopropulsat; 2-bunc\r de sedimentare; 3-capac rabatabil; 4-perie cilindric\ transversal\; 5perie disc rotativ\; 6-carcas\; 7, 11-conducte aspira]ie; 8-roat\ de copiere a terenului; 9-hidromotor;
10-duze de pulverizare; 12-exhaustor; 13-rezervor de ap\; 14-motor de ac]ionare a organelor active.

Periile (4) [i (5) asigur\ strngerea materialului c\tre axa ma[inii, de unde
acesta este aspirat prin conducta (7), odat\ cu aerul aspirat de c\tre exhaustorul
(12). ~n bunc\rul (2) materialul aspirat se sedimenteaz\ (datorit\ cre[terii sec]iunii
de trecere, viteza curentului de aer devine mai mic\ dect viteza de plutire a
particulelor [i acetea se depun `n bunc\r). Pentru a se evita ridicarea prafului, prin
duzele (10) se trimite ap\, care strope[te zona periilor.
Pentru a `mbun\t\]i colectarea, utilajul poat fi prev\zut cu dou\ perii
cilindrice scurte (4, fig. 6.16), care strng materialul din zona dintre peria
transversal\ (2) [i periile disc rotative (3).

Fig. 6.16 Utilizarea


periilor cilindrice
scurte.
1-auto[asiu;
2-perie cilindric\
transversal\;
3-perii disc rotative;
4-perii cilindrice scurte;
5-guri de aspira]ie.

Periile cilindrice [i tubulatura de aspira]ie sunt montate pe mecansime


150

prev\zute cu ro]i de copiere (fig. 6.17); astfel, distan]ele acestor elemente fa]\ de
cale de rulare r\mn constante, f\r\ a fi influen]ate de prezen]a denivel\rilor.

Fig. 6.17 Mecanisme de fixare a periei [i conductei de aspira]ie.

1-conduct\ de aspira]ie; 2-perie; 3-roat\ de copiere; 4-cilindri hidraulici; 5-sistem de reglare a


distan]ei periei fa]\ de calea de rulare; 6-prghii; 7-crlig de fixare `n pozi]ia de transport.

Fig. 6.18 - Mecanisme de prindere pentru periile disc.

1-perie disc; 2, 12-hidromotoare; 3-mecanism paralelogram deformabil; 4, 7-cilindri hidraulici


(pneumatici); 5-arcuri; 6-ax; 8-ghidaj orizontal; 9-duze de stropire; 10-conduct\ aspira]ie; 11-roat\
de copiere a terenului.

Periile disc sunt montate pe mecanisme de tip paralelogram deformabil


(fig. 6.18), care asigur\ p\strarea unghiului corect de `nclinare al acestora,
indiferent de pozi]ia pe vertical\. Ap\sarea pe drum a periei disc este asigurat\ de
151

c\tre un cilindru hidraulic sau pneumatic (4). La unele solu]ii (fig. 6.18b, e),
cilindrul (7) permite oscila]ia `n pan orizontal a periei; la solu]ia din fig. 6.18e,
hidromotorul (12) deplaseaz\ peria `n lateral, `n afara gabaritului ma[inii.
~n timpul lucrului, peria cilindric\ [i conducta de aspira]ie trebuie s\ fie
pozi]ionate fa]\ de calea de rulare conform indica]iilor din fig. 6.19.

a)
b)
Fig. 6.19 Pozi]ia periilor [i a conductei de aspira]ie.

a-vedere lateral\; b-vedere de sus; 1-perie cilindric\ transversal\; 2-ap\r\toare de praf; 3-conduct\
de aspira]ie; 4-conduct\ de ap\; 5-perie disc.

Periile disc trebuie s\ fie `nclinate fa]\ de orizontal\ astfel `nct acestea
s\ fie `n contact cu calea de rulare pe o zon\ unghiular\ de aproximativ 1500 (fig.
6.19b).
~n fig. 6.20 este prezentat\ schema instala]iei hidraulice a unei autoperii.

Fig. 6.20 Schema hidraulic\ a unei autoperii.

1-rezervor; 2, 3-pompe; 4, 5, 6-distribuitoare; 7-hidromotoare; 8, 9-drosele; 10-supape de trecere;


11-prize hidraulice; 12-filtru

152

Se observ\ c\ antrenarea periei cilindrice [i a celei disc este realizat\ de


c\tre hidromotoarele (7); acestea sunt alimentate cu ulei de c\tre pompa (3),
antrenat\ de un motor termic auxiliar.
Motorul termic principal (care asigur\ [i deplasarea autoperiei)
antreneaz\ pompa (2), utilizat\ pentru comenzile de basculare a benei [i
deschidere a capacului acesteia.
Droselul reglabil (8), aflat la postul de conducere, permite modificarea
tura]iei periei disc.
6.3.2. Elemente de calcul
Peria cilindric\ are firele (metalice sau din plastic) dispuse paralel cu
generatoarea cilindrului, pe rnduri de corespund unghiului la centru (), precum
[i pe cercuri paralele,aflate la distan]a (a) unele de altele (fig. 6.21a). ~n acela[i
timp, peria este `nclinat\ cu unghiul () fa]\ de perpendiculara pe direc]ia de
`naintare a ma[inii (fig. 6.21b).
Cu nota]iile din fig. 6.21, viteza unghiular\ optim\ a periei cilindrice se
determin\ cu rela]ia:
v ( ) cos ,
= m

2 R sin
2
`n care = 2 arccos

Rh
.
R

a)

b)
Fig. 6.21 Elemente pentru calculul
periei cilindrice.
vm viteza de `naintare a ma[inii.

c)
L\]imea unui m\nunchi de fire al periei disc (fig. 6.22) se determin\ cu
rela]ia:

b = k ds ,
153

unde (ds) este diametrul m\nunchiului `n zona de prindere pe discul suport al


periei, iar (ks) este coeficientul de evazare.

Fig. 6.22 Schem\ pentru calculul


periei disc.

Punnd condi]ia ob]inerii unui proces optim de lucru al periei rezult\


viteza optim\ de `naintare a ma[inii:

vm =

znb
60

m
s ,

`n care:
z num\rul de m\nunchiuri de fire;
n tura]ia periei [rot/min].
6.4. AUTOSTROPITORI [4, 25, 36]
Autostropitorile sunt utilizate pentru salubrizarea drumurilor pietruite sau
asfaltate, pe timp de var\, prin stropire [i sp\lare; `n unele situa]ii, atunci cnd
sunt echipate cu perie ele pot asigura umectarea [i apoi m\turarea gunoiului `n
vederea colect\rii sale (pe timp de var\), precum [i cur\]area z\pezii afnate (pe
timp de iarn\).

Fig. 6.23 Autostropitoare.

1-auto[asiu; 2-rezervor ap\; 3-perie; 4-caset\ de distribu]ie pentru antrenarea pompei; 5-supraplin [i
capac; 6-suport rezervor; 7-ramp\ de stropit.

Apa din rezervorul (2, fig. 6.23) este preluat\ de o pompa centrifug\,
antrenat\ de c\tre motorul termic prin intermediul casetei de distribu]ie (4); apa
este trimis\ c\tre duzele de stropit (7), debitul fiind reglat prin intermediul
154

robinetelor intercalate pe circuitul hidraulic. Peria cilindric\ (3) este antrenat\


prin intermediul unui hidromotor.
Rezervorul este prev\zut cu pere]i interiori, care asigur\ rigidizarea
acestuia mic[oreaz\ balansul lichidului `n timpul transportului.
Schema hidraulic\ a unui sistem de stropire este prezentat\ `n fig. 6.24.
Se observ\ c\ acesta este prev\zut cu:
rampele montate `n partea din fa]\ (10), respectiv `n partea din spate a
ma[inii (13), prev\zute cu duze;
duza (9) pentru sp\larea str\zii (denumit\ [i gur\ de broasc\), care se
poate roti `n plan orizontal datorit\ prezen]ei articula]iei (8), asigur\ astfel
acoperirea `ntregii l\]imi a carosabilului;
lancea pentru pulverizare (4), purtat\ de un muncitor (utilizat\ pentru
stopirea rondurilor de flori sau a zonelor mai `ndep\rtate de zona de
sta]ionare a ma[inii).

Fig. 6.24 Schema instala]iei de stropire [i sp\lare.

1-rezervor; 2-pomp\; 3-supap\ de siguran]\; 4-lance pentru stropire; 5-furtun; 6filtru; 7-cupl\; 8articula]ie; 9-ajutaj pentru sp\larea str\zii; 10-ramp\ stropire fa]\; 11, 14-robinete; 12-racord de
umplere-golire; 13-ramp\ stropire spate; 15-dom cu capac.

6.5. AUTOGUDRONATOARE
Sunt destinate transportului [i distribuirii de lian]i bitumino[i `n stare
cald\, precum [i a emulsiilor bituminoase reci. Autovehiculul poate efectua
urm\toarele opera]ii:
`nc\rcarea cisternei cu lina]i, prin c\dere liber\ sau cu ajutorul pompei;
`nc\lzirea lina]ilor din cistern\, cu ajutorul unei instala]ii speciale;
transportul lian]ilor;
repartizarea lian]ilor pe suprafa]a de lucru, `n cantitatea stabilit\ de
procvesul tehnologic, prin intermediul unei rampe.
Cisterna (1, fig. 6.25) este izolat\ cu vat\ mineral\, pentru reducera
pierderilor de c\ldur\. ~n interiorul cistenei sunt montate conductele de `nc\lzire
155

(4), prin care circul\ gaze de ardere provenite de la arz\torul (3), asigurnd astfel
men]inerea `n stare topit\ a materialului din cistern\.

Fig. 6.25 Autogudronator.

1-cistern\; 2-gur\ de umplere; 3-arz\tor; 4-conducte de `nc\lzire; 5-agitator; 6, 7- motoare


hidraulice; 8-pomp\ de bitum; 9-ramp\ de pulverizare; 10-auto[asiu.

Uniformizarea materialului din cistern\ este realizat\ de c\tre agitatorul


elicoidal (5), antrenat `n mi[care de rota]ie (aprox. 10 rot/min) de c\tre
hidromotorul (6).
Interiorul cisternei este compartimenta, umplerea acesteia putndu-se
realiza fie prin gura de umplere (2), fie cu ajutorul pompei (8). Aceea[i pomp\,
ac]ionat\ de hidromotorul (7), este folosit\ [i pentru preluarea materialului din
cistern\ [i trimiterea lui c\tre rampa (9).
Fig. 6.26 Arz\torul.
1-rezervor combustibil;
2-filtru;
3-pomp\;
4-motor antrenare;
5-ventilator;
6-injector.

Arz\torul (fig. 6.26) este alimenat cu ccombustibil din rezervorul (1).


Pompa (3) trimite combustibilul c\tre injectorul (6), care pulverizeaz\
combustibilul `n curentul de aer creat de ventilatorul (5). Gazele de ardere
rezultate sunt evacuate prin intermediul conductelor din cistern\, asigurnd astfel
`nc\lzirea materialului.
Instala]ia de pulverizare (fig. 6.27) pulverizeaz\ materialul din cistern\ pe
suprafa]a drumului; materialul este preluat de c\tre pompa de bitum (PB); acesta
este trimis, prin intermediul valvelor (V1V3), comandate de servomecanisme
pneumatice cu membran\, c\tre rampele de stopire.
Robinetul (R) este de tipul cu trei c\i, fiind utilizat att pentru golirea
cisternei, `n timpul func]ion\rii normale, ct [i pentru umplerea acesteia.
~ntreruperea pulveriz\rii materialului pe suprafa]a drumului se realizeaz\
156

prin `nchiderea supapelor (V1V3) [i deschiderea supapei (V4); astfel, materialul


este recirculat `n cistern\.
Fig. 6.27 Schema instala]iei de
pulverizare
C cistern\;
PB pomp\ bitum;
R robinet cu trei c\i;

V1V4 supape.

6.6. MA{INA DE REPARTIZAT CRIBLUR|


Aceast\ ma[in\ se utilizeaz\ pentru `mpr\[tierea uniform\ a materialului
granular (criblur\) pe suprafa]a drumului. ~mpr\[tierea criblurii se realizeaz\
imediat dup\ aplicarea lian]ilor, ulterior fiind necesar\ compactarea acesteia.
Schema de principiu a ma[inii este cea din fig. 6.28.

Fig. 6.28 Ma[ina de `mp\[tiat criblur\.

1-bunc\r spate; 2-band\ transportoare; 3-bunc\r fa]\ (de repartizare a materialului pe l\]imea de
lucru); 4-[ub\r; 5-tambur `mpr\[tiere; 6-post de conducere; 7-[asiu; 8-cupl\ pentru tractarea
remorcii.

Bunc\rul spate (1) este prev\zut cu pere]i laterali rabatabili, care se


`nclin\ pe m\sur\ ce acesta se gole[te; se asigur\ astfel curgerea uniform\ a
criblurii c\tre gura de ie[ire din bunc\r.
Materialul este preluat de banda transportoare (2), care `l trimite c\tre
bunc\rul fa]\ (3), care repartizeaz\ materialul venit pe banda (2) pe `ntreaga
l\]ime de lucru a ma[inii. Tamburul (5) repartizeaz\ materialul pe suprafa]a
drumului, grosimea stratului de criblur\ fiind reglat\ cu ajutorul [ub\rului (4).
Tamburul (5) [i banda transportoare (2) sunt ac]ionate de hidromotoare;
iar [ub\rele (4), aflate de o parte [i de alta a postului de conducere, sunt
comandate de cilindri hidraulici.
157

7. AUTOVEHICULE PENTRU COLECTAREA {I


TRANSPORTUL REZIDUURILOR
7.1. DESTINA}IE {I SCHEME DE PRINCIPIU
Aceste autovehicule [4, 11, 25, 30, 36] sunt destinate colect\rii [i
transportului reziduurilor menajere. Condi]ia esen]ial\ pentru eficinetizarea
opera]iunii de transport este compactarea materialului `nc\rcat; ca urmare, se
definesc urm\toarele m\rimi caracteristice:

Mu
, `n care Mu este capacitatea
Vu g

factorul util al autovehiculului f u =

de `nc\rcare [kg], Vu este volumul util [m3], iar g este densitatea


materialuloui `nc\rcat [kg/m3]; calculul se realizeaz\ pentru g = 100
kg/m3.
factorul de compactare a materialului `n bena autovehiculului,

f u 100
.
g

Autovehiculele pentru colectarea [i transportul reziduurilor pot fi:


cu `nc\rcare etan[\, la care de[eurile sunt desc\rcate `n bena ma[inii, care
este etan[at\ fa]\ de mediul exterior;
cu `nc\rcare neetan[\, care transport\ containere `n care se g\sesc
reziduurile.
~n func]ie de principiul utilizat pentru compactarea materialului `n ben\,
ma[inile cu `nc\rcare etan[\ pot fi:
cu compactare rotativ\;
cu compactare hidraulic\;
cu alte sisteme de compactare.
~n fig. 7.1 este prezentat un autovehicul ce utilizeaz\ un cilindru
compactor rotativ. De[eurile sunt desc\rcate `n bunc\rul (10), dup\ care acesta
este ridicat [i con]inutul s\u este golit `n toba rotativ\ (2), prev\zut\ `n interior cu
o spir\ elicoidal\ care, datorit\ mi[c\rii de rota]ie a tobei, asigur\ transportul
de[eurilor c\tre cap\tul din stnga. Mi[carea de rota]ie a tobei este preluat\ de la
reductorul (4) [i este transmis\ prin arborele cardanic (9) c\tre coroana din]at\
(7), montat\ pe suprafa]a exterioar\ a tobei. Por]iunea tronconic\ (11) este
prev\zut\ cu nervuri interioare, ce asigur\ f\rmi]area materialului [i transportul
s\u c\tre partea cilindric\ a tobei.
Desc\rcarea se realizeaz\ prin deschiderea capacului (12) [i rotirea `n
sens invers a tobei (2).
La solu]ia din fig. 7.2 se utilizeaz\ dou\ suprafe]e tronconice `n zona de
`nc\rcare; suprafa]a (4) este solidarizat\ de capacul rabatabil (7), `n timp ce a
doua suprafa]\ face parte din toba rotativ\ (2).
158

Fig. 7.1 Autovehicul pentru transportul de[eurilor, cu cilindru compactor


rotativ.

1-caroseria autocamionului; 2-cilindru rotativ; 3-cabin\; 4-reductor; 5-spire pentru transport; 6-cale
de rulare; 7-coroan\ din]at\; 8-por]iunea tronconic\ a tobei; 9-arbore cardanic; 10-bunc\r pentru
`nc\rcare manual\; 11-plac\ de `nchidere; 12-capac rabatabil; 13-manta exterioar\.

Fig. 7.2 - Autovehicul pentru transportul de[eurilor, cu zon\ de `nc\rcare dublu


tronconic\.

1-caroserie; 2-cilindru rotativ; 3-cale de rulare; 4-parte tronconic\ fix\; 5-spir\ elicoidal\; 6-gur\ de
`nc\rcare; 7-capac rabatabil.

De[eurile sunt `nc\rcare prin gura (6), ajungnd `n zona inferioar\ dintre
cele dou\ suprafe]e tronconice; datorit\ mi[c\rii de rota]ie a cilindrului (2) [i a
prezen]ei spirei (5), materialele sunt ridicate c\tre partea superioar\, f\rmi]ate [i
compactate (datorit\ distan]ei mai mici dintre cele dou\ zone la partea
superioar\).
Ma[ina din fig. 7.3 este de tipul cu compactare hidraulic\. Reziduurile
sunt desc\rcate `n gura de alimentare (6); antrenarea c\tre bunc\rul (1) se face
prin deplasarea pistonului de `nc\rcare (5), capacul (4) fiind ridicat. Odat\
pistonul (5) ajuns `n pozi]ia extrema, capacul (4) coboar\ [i introduce reziduurile
`n bena (1).
Golirea se realizeaz\ de c\tre placa (3), dup\ ridicarea capacului (2).
159

Fig. 7.3 Ma[in\ de colectare a reziduurilor [i compactare hidraulic\.

1-ben\; 2, 4-capace; 3-plac\ de golire; 5-piston de umplere; 6-gur\ de `nc\rcare; 7-jgheab.

Fig. 7.4 - Ma[in\ de colectare a reziduurilor [i compactare hidraulic\.

1-caroserie autocamion; 2-ben\; 3-plac\ de golire; 4-role; 5-plac\ rabatabil\ de compactare; 6-plac\
cu mi[care de transla]ie; 7-suport fix; 8, 9, 10-cilindri hidraulici; 11-capac; 12-gur\ de umplere.

La varianta din fig. 7.3, materialul este introdus prin gura de umplere (12)
atunci cnd placa (5) este ridicat\, iar placa (6) este ridicat\ `n pozi]ia superioar\.
Dup\ umplerea spa]iului (12), placa (6) este translat\ `n jos de c\tre cilindrul (9),
iar placa (5) este cobort\ (prin extinderea cilindrului 8). Apoi cilindrul hidraulic
(9) retrage placa (6), iar materialul este intodus `m bena (2). Golirea benei se
realizeaz\ prin ridicarea capacului (11) cu ajutorul cilindrului hidraulic (10), `n
timp ce placa de golire (3) este deplasat\ c\tre partea din spate.
La ma[ina din fig. 7.4, materialul desc\rcat `n bunc\rul de alimentare (3)
este intodus `n bena (2) cu ajutorul rotoarelor (4) [i (5).
~n fig. 7.6 se prezint\ o ma[in\ pentru transportul reziduurilor la care
`nc\rcarea bunc\rului (2) se realizeaz\ cu ajutorul transportoarelor (6) [i (7).
Materialul desc\rcat `n gura de alimentare (4) este preluat de transportorul cu
cupe interioare (7), pus `n mi[care de rota]ie de c\tre roata din]at\ (8); ajuns c\tre
partea superioar\ a acestui transportor, materialul cade `n transportorul elicoidal
160

(6), care `l repartizeaz\ `n `ntregul volum al benei (2).

Fig. 7.5 - Ma[in\ de colectare a reziduurilor [i compactare hidraulic\ [i rotoare de


alimentare a benei.
1-[asiu autocamion; 2-ben\; 3-bunc\r alimentare; 4, 5-rotoare de alimentare; 6-suport pentru
muncitor.

Fig. 7.6 - Ma[in\ de colectare a reziduurilor cu transportor orizontal.

1-caroserie autocamion; 2-ben\; 3-capac;4-gur\ de umplere; 5-transportor tip roat\ cu cupe


interioare; 6-transportor elicoidal; 7-plac\ `nchidere; 8-roat\ din]at\.

Fig. 7.7 Mecansim de manipulare a pubelelor.


1-pubel\;
2, 3-bra]e articulate;
4, 4-cilindri hidraulici;
5-sistem de prindere;
6-suport;
7-bunc\r.

161

~n zonele `n care colectarea gunoiului menajer se face `n pubele


standardizate, ma[inile pentru colectarea reziduurilor sunt dotate cu sisteme
hidraulice pentru preluarea [i desc\rcarea acestora `n bena mijlocului de transport.
Un astfel de sistem este cel din fig. 7.7, prev\zut cu un sistem de bra]e articulate
(2, 3), ac]ionate de cilindrii hidraulici (4, 4). Pubela este prins\ cu ajutorul
sistemului de prindere (5) [i sprijinit\ pe suportul (6), fiind apoi ridicat\ [i
desc\rcat\ `n bunc\rul (7) al utiliajului de transport.
Schema unui sistem de desc\rcare a containerelor, montat `n partea din
fa]\ a autovehiculului, este prezentat\ `n fig. 7.8; acesta este de asemenea ac]ionat
hidraulic.

Fig. 7.8 Sistem pentru


desc\rcarea containerelor.
1-container;
2-urechi de prindere; 3-[asiu
autocamion;
4-ben\;
5- gur\ desc\rcare.

7.2. ELEMENTE DE CONSTRUC}IE {I CALCUL


Unele elemente constructive referitoare la cilindrul compactor rotativ sunt
prezentate `n fig. 7.9.

Fig. 7.9 Construc]ia


cilindrului rotativ
1-palete;
2-spir\ transport;
3-cilindru compactor;
4-lag\r;
5-coroan\ din]at\;
6-cale de rulare;
7- zon\ tronconic\.

162

Zona frontal\ tronconic\ (7) este prev\zut\ cu paletele (1) de dirijare [i


m\run]ire a materialului, `nclinate cu unghiul fa]\ de generatoarea conului (fig.
7.9a) [i cu unghiul fa]\ de direc]ia radial\. Paletele au `n\l]ime mai mare la
cap\tul din fa]\ dect la cel dinspre cilindrul compactor (fig. 7.9c).
Pentru utilajele la care `nc\rcarea materialului `n bunc\r se face prin
ac]iunea de `mpingere a unui piston (5, fig. 7.3), materialul fiind deplasat printrun jgheab cu sec]iune dreptunghiular\, for]a de `mpingere a pistonului (P, fig.
7.10) se determin\ cu rela]ia:
P = c 0 m g (sin + cos ) + a h 2 k m g ,
unde:
c0 = 1,51,8 coeficient ce ]ine cont de rezisten]ele ce apar din cauza
frec\rii pistonului cu pere]ii [i de suprasarcini;
- coeficientul de frecare dintre material [i jgheab;
km coeficient de mobilitate a materialului, care poate fi calculat cu
ajutorul formulei:

km =

1 sin
,
1 + sin

`n care este unghiul de frecare intern\ al materialului (unghiul de taluz


natural).

Fig. 7.11- Schem\ pentru determinarea


for]ei de `mpingere a pistonului.

Pentru cazul `n care `nc\rcarea materialului `n ben\ se utilizeaz\ un


transportor elicoidal, debitul acestuia este:

Q=

(D 2 d 2 )
p k u c ,
4

`n care d este diametrul arborelui pe care se g\se[te elicea transportorului, D este


diametrul exterior al spirei elicoidale, p este pasul spirei, este vitez unghiular\ a
stransportorului, este densitatea materiallui, ku este factorul de umplere a
transportorului, iar c este un coeficient ce ]ine cont de umplerea incomplet\ a
volumului dintre dou\ spire succesive, ca urmare a `nclin\rii transportorului.

163

8. AUTOFRIGORIFICE
Autofrigorificele sunt autovehicule echipate cu agregate frigorifice care
menin o temperatur adecvat transportului unor produse alimentare perisabile n
interiorul unor camere frigorifice montate pe un asiu auto. Agregatele frigorifice
cele mai utilizate pe autovehiculele de fabricaie indigen sunt:
- Thermo King tip NWD-30;
- Thermo King tip XKW-30;
- Thermo King tip XRW-30;
- TNT-10D, TNP-10 i TNP-20D;
- BJS-31-67 care echipeaz remorcile ALKA-N12.
Schema funcional a agregatului frigorific Thermo King tip NWD-30
este prezentat n fig. 8.1. Volumul interior al camerei frigorice este de 55 65
m3, iar coeficientul global de transfer de cldur al caroseriei izolate este 0,35
kcal/m2hC. Agregatul poate asigura meninerea n interior a unei temperaturi
constante de pn la -30C. Principalele pri componente ale agregatului sunt:
- motorul cu ardere intern;
- compresorul frigorific;
- instalaia frigorific;
- instalaia electric.
Compresorul agregatului este acionat prin intermediul unui cuplaj de
ctre un motor Diesel care asigur simultan i antrenarea a dou ventilatoare; unul
dintre ventilatoare realizeaz rcirea condensatorului instalaiei frigorifice, iar cel
de al doilea este destinat circulaiei aerului peste vaporizator, asigurnd astfel
rcirea camerei frigorifice. Funcionarea motorului cu aprindere prin comprimare
se poate face n regim de turaie redus, la cca.1400 rot/min, sau n regim de
turaie nominal de 2200 rot/min Compresorul instalaiei frigorifice este cu patru
cilindri n V, carter din aluminiu, cilindri amovibili din font i pistoane fr
segmeni. Pentru a se preveni depirea presiunii admisibile a freonului din
instalaie, care are valoarea de 21 daN/cm2, pe colectorul de refulare al
compresorului se monteaz un ntreruptor presostatic care asigur oprirea
motorului termic de antrenare prin ntreruperea alimentrii acestuia cu
combustibil. Acest ntreruptor restabilete circuitul de alimentare a motorului
numai la scderea presiunii agentului frigorific din instalaie sub valoarea de 16
daN/cm2.
Agentul frigorific utilizat n instalaie este freon 12, refrigerent 12 sau,
prescurtat, R12. Pentru realizarea unei izolaii termice corespunztoare n
construcia camerei frigorifice se folosesc panouri de tip sandwich, formate din
foi de tabl din aluminiu ntre care se gsete spum poliuretanic sau polistiren
expandat, mbinate prin nituire. Meninerea temperaturii comandate se face prin
acionarea instalaiei frigorifice comandat de instalaia electric.
Agregatul frigorific poate funciona n urmtoarele regimuri:
- regimul de rcire;
- regimul de nclzire;
164

regimul de dezgheare.

Fig. 8.1 Schema funcional a agregatului frigorific Thermo King tip NWD-30
1-compresor; 2-ventil de refulare; 3-racord flexibil de refulare; 4-conduct de refulare; 5-tripl valv;
6-condensator; 7-supap nchidere; 8-rezervor freon; 9-vizor; 10-ventil golire; 11-conduct lichid; 12filtru deshidrator; 13-schimbtorul intern de cldur; 14-valva de expansiune; 15-bulbul sensibil al
valvei de expansiune; 16-conduct de egalizare; 17-distribuitor; 18-evaporator; 19-conduct de
aspiraie; 20-acumulator de lichid; 21-racord flexibil; 22-ventil aspiraie; 23-bloc aspiraie; 24serpentin de dezgheare; 25-conduct gaze calde; 26-solenoid; 27-ventil de siguran; 28-ventil de
nchidere; 29-clapet de congelare.

8.1. REGIMUL DE RCIRE


Agregatul funcioneaz n regim de rcire atunci cnd temperatura
165

mediului ambiant este mai mare dect temperatura reglat de termostatul


instalaiei frigorifice. Elementele componente ale instalaiei sunt prezentate n fig.
8.1. n care este redat circulaia freonului n acest regim.
Freonul, nclzit i aflat n stare de vapori, este refulat de ctre
compresorul (1) prin ventilul de refulare (2), furtunul flexibil (3) i conducta (4),
spre tripla valv (5). Acest circuit al freonului, de la compresor pn la tripla
valv, este identic n toate cele trei regimuri de funcionare.
n regim de rcire, pistonaul din interiorul triplei valve (5) este deplasat
spre stnga sub aciunea unui arc, freonul n stare gazoas fiind astfel obligat s
ias din tripla valv prin racordul superior din dreapta i s ajung n
condensatorul (6). n condensator are loc condensarea agentului frigorific, cu
cedare de cldur ctre mediul exterior. Freonul lichid trece, dup ieirea din
condensator, prin supapa de sens unic (7) i ajunge n rezervorul de freon (8),
prevzut cu un vizor (9) pentru observarea nivelului.
Atunci cnd sunt necesare intervenii asupra instalaiei frigorifice, cea mai
mare parte a freonului poate fi depozitat n condensator i rezervorul de freon,
prin nchiderea ventilului (10), evitndu-se astfel pierderile de agent frigorific.
Din rezervorul (8) freonul lichid iese prin conducta (11) i ajunge la filtrul
usctor (12), care are rolul de reinere a umiditii din sistem n vederea evitrii
obturrii instalaiei prin ngheare. Din acest filtru freonul ajunge printr-o
conduct la subrcitorul (13), aflat n interiorul caroseriei. n interiorul acestuia
freonul este subrcit, cednd cldur vaporilor de freon care circul n sens opus
prin mantaua schimbtorului, dinspre vaporizator ctre compresor.
n continuare agentul frigorific n stare lichid ajunge la valva de
expansiune (14), care regleaz cantitatea de freon care ptrunde n vaporizatorul
(18) n funcie de temperatura vaporilor la ieirea din vaporizator. n acest scop,
valva de expansiune este legat printr-un tub capilar cu bulbul sensibil (15),
montat pe conducta (19) de ieire din vaporizator. Debitul de freon este reglat
prin aciunea unei membrane asupra unui cui poantou. Partea din stnga a
membranei este n legtur cu bulbul sensibil prin tubul capilar n timp ce partea
din dreapta este legat prin intermediul conductei de egalizare (16) de conducta
(19) de ieire din condensator. Dac temperatura vaporilor care ies din
condensator este prea mare (debit mic de agent frigorific), gazul din bulbul (15) se
nclzete i acioneaz membrana, care va deplaseaz cuiul poantou i asigur
astfel trecerea unei cantiti suplimentare de freon lichid spre vaporizator.
Creterea presiunii vaporilor de agent frigorific din conducta (19) acioneaz
membrana n sens contrar, prin conducta de egalizare (16), nchiznd cuiul
poantou. Astfel se realizeaz un echilibru n sistem prin autoreglarea cantitii de
freon din vaporizator n funcie de presiunea i temperatura agentului la ieirea
din serpentina acestuia.
Dup trecerea din valva de expansiune (14), n care freonul ajunge sub
form lichid la presiune ridicat, acesta trece n distribuitorul (17) care,
alimenteaz vaporizatorul. n vaporizator, datorit presiunii sczute, are loc
vaporizarea agentului frigorific, nsoit de absorbie de cldur.
166

Dup vaporizarea freonului acesta prsete vaporizatorul prin colectorul


de aspiraie (19). De aici vaporii ajung la subrcitorul (13), n mantaua acestuia,
unde dat fiind presiunea lor mic, preiau cldura de la freonul lichid care trece
prin conducta interioar spre valva de expansiune, mrind astfel randamentul
frigorific al instalaiei. Din mantaua schimbtorului intern de cldur freonul
ajunge n acumulatorul de lichid (20), aflat n exteriorul caroseriei, iar de aici, prin
furtunul flexibil de aspiraie (21), agentul frigorific trece spre ventilul de aspiraie
(22), ajunge la regulatorul de presiune (23) i apoi la compresor.
Furtunul flexibil de aspiraie (21), la fel ca i furtunul de refulare (3),
mpiedic transmiterea vibraiilor de la grupul motopropulsor la instalaia
frigorific. Ventilul de aspiraie (22) este prevzut cu un racord pentru montarea
unui manometru sau a unui furtun pentru ncrcarea instalaiei cu agent frigorific.
Regulatorul de presiune (23) regleaz presiunea de aspiraie a compresorului i
astfel limiteaz debitul de agent frigorific vehiculat la temperaturi ridicate de
vaporizare.
Dac freonul circul prin instalaie numai n baza circuitului descris mai
sus instalaia realizeaz o rcire continu, temperatura cobornd fr a se face
limitarea acesteia la o anumit valoare. n timpul exploatrii, motorul termic al
agregatului frigorific funcioneaz la turaia ridicat de 2200 rot/min pn la
atingerea unei temperaturi situate n apropierea temperaturii reglate (cu 2 3C
mai mare dect valoarea dorit), acesta trecnd apoi n regim de funcionare la
turaia joas de 1400 rot/min. Funcionarea instalaiei n regim de rcire este
semnalizat prin aprinderea unui bec de control cu nscrisul COOL.
Temperatura n interiorul caroseriei se poate citit n orice moment cu ajutorul unui
termometru montat de asemenea pe panoul de comand.
8.2. REGIMUL DE NCLZIRE
n acest regim freonul nu mai circul prin condensator pentru a fi rcit;
din compresor, trecnd prin tripla valv, agentul frigorific ajunge cald n
vaporizator, pentru a realiza astfel nclzirea aerului din interiorul caroseriei.
Comanda acestui circuit se face prin intermediul unui ventil acionat de
solenoidul (26), care se gsete montat pe o conduct ce face legtura ntre
captul anterior al triplei valve (5) i regulatorul de aspiraie (23). Cnd bobina
solenoidului nu este alimentat cu energie electric, ventilul de nchidere
comandat de acesta este nchis. La alimentarea solenoidului, ventilul se deschide
i permite realizarea legturii dintre aspiraia compresorului i tripla valv, ceea
ce face ca pistonaul acesteia s fie deplasat spre dreapta prin aciunea depresiunii
create la aspiraie. Astfel, freonul ajuns la tripla valv va iei prin racordul
superior din stnga, racordul spre condensator fiind nchis de ctre piston.
Solenoidul (26) este alimentat de la un microntreruptor al termostatului atunci
cnd agregatul funcioneaz n regim de nclzire, sau de la releul de decongelare
n regimul de dezgheare.
Agentul frigorific cald, refulat de compresor n stare de vapori prin
167

ventilul de refulare (2) i furtunul flexibil (3), ajunge la tripla valv (5) i iese din
aceasta prin racordul superior din stnga, intrnd n conducta (25), ramificat n
dou conducte cu diametre diferite.
Prin conducta cu diametru mic agentul frigorific ajunge la rezervorul de
freon (8), antrennd freonul lichid aflat aici i mrind astfel randamentul astfel
randamentul de nclzire. n aceast situaie, supapa de sens unic (7) este nchis
i nu permite trecerea freonului spre condensator. De la rezervorul (8) freonul
circul n instalaie la fel ca n regimul de rcire.
Prin conducta cu diametru mai mare freonul ptrunde n interiorul
caroseriei i strbate serpentina de dezgheare (24), amplasat pe fundul carcasei
vaporizatorului cu scopul de a topi gheaa format din apa condensat i pentru a
preveni nghearea apei care se scurge pe evile i aripioarele vaporizatorului la
funcionarea agregatului n regim de nclzire sau de dezgheare, iar temperatura
iniial n incinta frigorific are valori negative.
La ieirea din serpentina (24), freonul intr n distribuitorul (17), iar de
aici n vaporizatorul (18), pe care l nclzete; astfel aerul vehiculat de
ventilatorul vaporizatorului se va nclzi. Din vaporizator freonul ajunge n
mantaua schimbtorului subrcitorului (13), trece n acumulatorul (separatorul) de
lichid (20) i apoi la compresor. Datorit freonului cald care trece prin conducta
(19), bulbul termosensibil (15) al valvei de expansiune (14) va comanda
deplasarea membranei spre dreapta i va deschide cuiul poantou, permind
freonului ajuns aici de la rezervorul (8) s circule n instalaie, mrind
randamentul de funcionare n regim de nclzire.
Funcionarea instalaiei n regim de nclzire este semnalizat prin
aprinderea unui bec de control cu nscrisul HEAT. n situaia cnd temperatura
comandat este mult peste valoarea temperaturii mediului exterior, agregatul va
funciona n regim de turaie ridicat la 2200 rot/min, pn la apropierea cu 2-3 C
de valoarea reglat a temperaturii; apoi motorul cu ardere intern trece la regimul
de turaie mic de 1400 rot/min. Meninerea temperaturii comandate se face din
acest moment printr-o succesiune de regimuri de rcire i nclzire la turaie mic.
8.3. REGIMUL DE DEZGHEARE
Agregatul este programat din construcie ca la obturarea cu ghea a
peste 50 60 % din seciunea de trecere pentru aer a vaporizatorului s se
comande automat funcionarea n regim de dezgheare. Acest regim nu este
altceva de ct un regim de nclzire cu turaie ridicat la care, n plus, se comand
de ctre un electromagnet nchiderea clapetei (29), care astfel nu mai permite
trecerea aerului vehiculat de ctre ventilatorul vaporizatorului spre camera
frigorific.
n regim de dezgheare freonul are acelai circuit ca n regimul de
nclzire, astfel c de la tripla valv (5) agentul frigorific ajunge n serpentina de
decongelare (24) i apoi la distribuitorul (17), ocolind valva de expansiune (14);
agentul frigorific intr n vaporizatorul (18), unde topete gheaa depus pe evile
168

i lamelele acestuia, precum i gheaa din tava de sub vaporizator. Apa rezultat
din topirea brumei i a gheii este evacuat spre exterior din tav prin dou tuburi
de cauciuc, pe lng peretele frontal al caroseriei.
Funcionarea n regim de dezgheare este semnalizat pe panoul de
control prin aprinderea becului marcat DEFROST.
Atunci cnd agregatul trebuie s asigure o anumit temperatur
comandat de la termostat, la atingerea temperaturii regimul de funcionare se
schimb din rcire n nclzire i invers n jurul valorii comandate, acest lucru
fiind vizibil i prin semnalizarea luminoas aferent celor dou regimuri,
alternana luminilor fiind i un semn de bun funcionare a instalaiei.

169

ANEX
Simboluri grafice pentru sisteme hidraulice i pneumatice
(conform DIN ISO 1219)
Simbol
0

Descriere
1
Pompe hidraulice cu
debit fix
cu refulare ntr-un
singur sens
cu refulare n
ambele sensuri
Pompe hidraulice cu
debit reglabil
cu refulare ntr-un
singur sens;
cu refulare n
ambele sensuri

Descriere
3
Motoare pneumatice
cu un singur sens
de alimentare
cu alimentare n
ambele sensuri
Motoare oscilante
hidraulice

pneumatice

Unitate
pomphidromotor, cu debit
fix

Compresor
Hidromotor
cu un singur sens
de alimentare
cu alimentare n
ambele sensuri
Motor
hidraulic
reglabil
cu refulare ntr-un
singur sens;
cu
refulare
n
ambele sensuri
Hidromotoare cu
turaie reglabil

Cilindri hidraulici cu
simpl aciune

Cilindri hidraulici cu
dubl aciune

Supap diferenial
Supap de siguran
nepilotat

Cilindri hidraulici
telescopici
cu simpl aciune

Simbol
2

cu dubl aciune
170

pilotat

(continuare)

1
Distribuitor
cu
dou ci
acionat manual

acionat
prin
presiune i arc
Distribuitor cu trei
ci
acionat
hidraulic
n
ambele sensuri
acionat
cu
solenoid i arc

Distribuitor pilotat
cu patru ci

3
Supape de sens
unic
fr arc

cu arc

pilotat

cu drosel

Drosel

Conduct de lucru
Conduct
pilotare

pentru

Conducte
interconectate

Racorduri de retur

Motor electric de
antrenare

Supap de cuplare

Motor termic de
antrenare

Amortizor
de
zgomot
Separatoare de ap
cu
golire
manual

Rezervor deschis

Acumulator

cu
golire
automat
Rezervor
presurizat

Filtru
171

(continuare)

Usctor pentru
aer
Ungtor
aer

pentru

3
Filtru cu
separator de ap

Unitate de tratare
a aerului

Rcitoare

Comand
manual
generic

Comand
mecanic
curc

prin buton

prin prghie

prin pedal

cu rol

Comand
electric prin
solenoid

Comand prin
presiune
la aplicarea
presiunii
la anularea
presiunii

Comand
combinat, prin
solenoid i pilot
hidraulic sau
pneumatic

Manometru

Termometru

Debitmetru

Contact
manometric

172

BIBLIOGRAFIE
1. Almoreanu, M.., Coman, L., Nicolescu, {., 1996 - Maini de ridicat. Edit.
Tehnic, Bucureti.
2. Alexandru, I. .a., 1997 - Alegerea i utilizarea materialelor metalice. Edit.
Didactica i Pedagogic, Bucureti.
3. Babiciu, P. .a., 1984 - Sistemele hidraulice ale tractoarelor i mainilor
agricole. Edit. Ceres, Bucureti.
4. Bularda, Gh. .a., 1992 Reziduuri menajere, stradale i industriale. Edit.
Tehnic, Bucureti.
5. Buzdugan, Gh., 1986 - Rezistena materialelor. Edit. Academiei R.S.R.,
Bucureti.
6. Buzdugan, Gh., 1998 - Proiectarea de rezisten n construcia de maini.
Edit. Academiei Romne, Bucureti.
7. Cproiu, M., Chelemen, I. .a., 1982 Maini i instalaii zootehnice.
Edit. Didactic i Pedagogic, Bucureti.
8. Ceauu, I., 1990 Funcionarea, ntreinerea i repararea sistemelor
hidraulice i pneumatice ale mainilor, utilajelor i instalaiilor. OIDT,
Bucureti
9. Cosoroab, V. .a., 1974 - Acionri pneumatice. Edit. Tehnic, Bucureti.
10. Ftu, D., 1991 - ndrumtor de exploatare i ntreinere a echipamentelor
hidraulice. Edit. Tehnic, Bucureti.
11. Feher, G., 1982 Evacuare i valorificarea reziduurilor menajere. Edit.
Tehnic, Bucureti.
12. Gafianu, M. .a., 1981 - Organe de maini, vol. I. Edit. Tehnic, Bucureti.
13. Gafianu, M. .a., 1983 - Organe de maini, vol II. Edit. Tehnic, Bucureti.
14. Ionescu, FI. .a., 1980 - Mecanica fluidelor i acionri hidraulice i
pneumatice. Edit. Didactic i Pedagogic, Bucureti.
15. Jercan S., 1980 - Suprastructura i ntreinerea drumurilor. Editura
Didactic i Pedagogic, Bucureti.
16. Mazilu, I., Marin, V., 1982 - Sisteme hidraulice automate. Edit. Academiei
R.S.R., Bucureti.
17. Mihilescu St., 1983 - Maini de construcii i pentru prelucrarea
agregatelor, Edit. Didactic i Pedagogic, Bucureti.
18. Mihilescu St., 1983 - Maini de construcii, vol.2. Edit. Tehnic,
Bucureti
19. Nstsoiu, S. .a., 1983 - Tractoare. Edit. Didactic i Pedagogic, Bucureti..
20. Neagu T., .a.,1982 - Tractoare i maini horticole. Edit. Didactic i
Pedagogic, Bucureti.
21. Neculiasa V., Dnil I., 1995 - Procese de lucru i maini agricole de
recoltat. Ed. A92, Iai.
22. Niescu Gh., 1973 Mecanica tractoarelor. Edit. Tehnic, Bucureti.
23. Oprean, A. .a., 1989 Acionri i automatizri hidraulice. Edit. Tehnic,
Bucureti.
24. Pal, C., 1986 Echipamente hidraulice i pneumatice de automatizare.
Rotaprint Universitatea Tehnic Iai.
25. Punescu I., Voicu, Gh., 2002 Proces i utilaje pentru ecologizarea
localitilor. Edit. MatrixRom, Bucureti.
26. Ro V., 1991 - Maini pentru mbuntiri funciare. Edit. Ceres, Bucureti.
173

27. Roca, R., Vlcu, V., 2000 Acionri hidraulice i pneumatice. Edit. Ion
Ionescu de la Brad, Iai.
28. Tchobanoglous G., .a., 1998 - Integrated solid waste management.
Engineering principles and management issues. McGraw Hill
International editions civil engineering series.
29. enu, I., 2002- Maini pentru mbuntiri funciare. Edit. Gh. Asachi,
Iai.
30. Ursu D.P.,1982 - Valorificarea gunoaielor menajere, importanta surs
economic, Edit. Tehnic, Bucureti.
31. Vasiliu, N., Catan, I., 1988 Transmisii hidraulice i electronice. Edit.
Tehnic, Bucureti.
32. Voicu Gh., 2002 - Consideraii asupra procesului de lucru al autoperiilor
colectoare. Sesiunea de comunicri tiinifice ISBTeh2002, Univ.
Politehnica Bucureti.
33. ***, 1992 S.A.E. Handbook. Society of Automotive Engineers, Inc.,
Warrendale, PA, U.S.A.
34. ***, 1997 Cartea tehnic a autoperiei colectoare KM 21 D. Germania.
35. *** Prospecte de autoperii colectoare IFA, Iseki i Krcher Germania,
Brillant 6000 Media, M1 Ploieti.
36. *** Prospecte i cri tehnice pentru utilaje MTD (Bronto Comprod
Cluj-Napoca), VEST METAL - Oradea, KRAMER GmbH,
Automecanica Media, UBEMAR Ploieti, ISEKI - Austria,
KOMATSU - Belgia, BOMAG GmbH, IMAIA Arad, METAMAR
Baia Mare, TOLLENSE GmbH, INMA Bucureti, STIGA SUA,
WEISSER - Germania, CPCP-ISLGC Bucureti, DULEVO Italia,
OTTO GmbH, FORTSCHRITT GmbH, FAUN Germania, BTE
Germania.

174

CUPRINS
1. ACIONRI HIDRAULICE ........................................................................................... 7
1.1. Generaliti ...................................................................................................... 7
1.2. Definirea i clasificarea sistemelor de acionare hidraulic ............................. 8
1.3. Lichide folosite n sistemele hidraulice de acionare ....................................... 10
1.3.1. Tipuri de lichide utilizate n sistemele hidraulice .............................. 12
1.4. Pompe utilizate n sistemele de acionare hidraulic ....................................... 13
1.4.1. Pompe cu pistoane ............................................................................. 14
1.4.2. Pompe cu palete culisante.................................................................. 23
1.4.3. Pompe cu angrenaje cilindrice........................................................... 27
1.5. Motoare hidraulice rotative.............................................................................. 30
1.5.1. Motoare hidraulice rapide.................................................................. 30
1.5.2. Motoare hidraulice semirapide .......................................................... 31
1.5.3. Motoare hidraulice lente .................................................................... 32
1.6. Principalii parametri ai pompelor i motoarelor hidraulice rotative ................ 36
1.7. Motoare hidraulice volumice liniare i oscilante ............................................. 37
1.7.1. Motoare volumice liniare (cilindri hidraulici) ................................... 37
1.7.2. Motoare volumice oscilante............................................................... 42
1.8. Aparatura de distribuie, comand i control ................................................... 44
1.8.1. Supape ............................................................................................... 44
1.8.2. Rezistene hidraulice.......................................................................... 50
1.8.3. Distribuitoare hidraulice .................................................................... 51
1.8.4. Acumulatoare hidraulice.................................................................... 58
1.8.5. Filtre .................................................................................................. 61
1.8.6. Rezervoare de lichid .......................................................................... 63
1.8.7. Conducte i elemente de etanare ...................................................... 65
2. ACIONRI PNEUMATICE.......................................................................................... 67
2.1. Introducere....................................................................................................... 67
2.2. Sursa de aer comprimat (compresorul) ............................................................ 67
2.3. Tratarea aerului comprimat.............................................................................. 71
2.3.1. Uscarea aerului .................................................................................. 71
2.3.2. Filtrarea aerului ................................................................................. 71
2.3.3. Lubrifierea aerului comprimat........................................................... 73
2.4. Regulatoare de presiune................................................................................... 74
2.5. Regulatoare de debit ........................................................................................ 76
2.6. Distribuitoare ................................................................................................... 77
2.7. Elemente pneumatice de execuie .................................................................... 81
2.7.1. Cilindri pneumatici cu piston............................................................. 81
2.7.2. Camere cu membran ........................................................................ 83
2.7.3. Burdufuri elastice .............................................................................. 86
2.8. Amortizoare de zgomot i conducte................................................................. 86
3. UTILAJE PENTRU SPAT {I TRANSPORTAT UTILIZATE LA
CONSTRUCIA CILOR RUTIERE........................................................................... 88
3.1. ncrctoare frontale ........................................................................................ 88
3.1.1. Destinaie i construcie..................................................................... 88
3.1.2. Parametrii de lucru ai ncrctoarelor frontale................................... 92
3.2. Buldozere......................................................................................................... 96
3.2.1. Destinaie i construcie..................................................................... 96
3.2.2. Parametrii de lucru ai buldozerelor.................................................... 98

3.3. Excavatoare...................................................................................................... 104


3.3.1. Destinaie i clasificare ...................................................................... 104
3.3.2. Excavatoare mecanice cu funcionare discontinu ............................ 108
3.3.3. Excavatoare hidraulice cu funcionare discontinu ........................... 113
3.3.4. Tehnologii de lucru cu excavatoare
cu funcionare discontinu................................................................ 117
3.3.5. Capacitatea de lucru a excavatoarelor cu cup,
cu funcionare discontinu................................................................ 118
3.4. Tractorul ncrctor hidraulic TIH-445............................................................ 118
4. AUTOMACARALE .......................................................................................................... 124
4.1. Destinaie ......................................................................................................... 124
4.2. Construcia automacaralelor; elemente de calcul............................................. 125
4.2.1. Sistemul de propulsie......................................................................... 125
4.2.2. Troliuri i mecanisme de ridicare ...................................................... 127
4.2.3. Mecanismul de rotire al macaralei..................................................... 130
4.2.2. Mecanismul de basculare a braului................................................... 132
4.2.5. Mecanismul de sprijinire a automacaralei pe sol............................... 134
4.2.6. Dispozitive de siguran .................................................................... 135
5. AUTOVEHICULE PENTRU INTERVENII LA REELELE ELECTRICE .......... 137
5.1. Autospeciale cu platform ............................................................................... 137
5.2. Platforma ridictoare cu brae.......................................................................... 138
6. AUTOVEHICULE PENTRU NTREINEREA {I REPARAREA
DRUMURILOR................................................................................................................. 140
6.1. Maini pentru curat zpada ........................................................................... 140
6.1.1. Funcionare i construcie .................................................................. 140
6.1.2. Elemente de calcul............................................................................. 143
6.2. Maini pentru mprtiat material antiderapant................................................ 145
6.2.1. Destinaie i construcie..................................................................... 145
6.2.2. Elemente de calcul............................................................................. 148
6.3. Autoperii colectoare......................................................................................... 149
6.3.1. Destinaie i construcie..................................................................... 149
6.3.2. Elemente de calcul............................................................................. 153
6.4. Autostropitori................................................................................................... 154
6.5. Autogudronatoare ............................................................................................ 155
6.6. Maina de repartizat criblur ........................................................................... 157
7. AUTOVEHICULE PENTRU COLECTAREA {I TRANSPORTUL
REZIDUURILOR.............................................................................................................. 158
7.1. Destinaie i scheme de principiu..................................................................... 158
7.2. Elemente de construcie i calcul ..................................................................... 162
8. AUTOFRIGORIFICE....................................................................................................... 164
8.1. Regimul de rcire............................................................................................. 165
8.2. Regimul de nclzire ........................................................................................ 167
8.3. Regimul de dezgeare................................................................................168
ANEX................................................................................................................................... 170
BIBLIOGRAFIE ................................................................................................................... 173