Sunteți pe pagina 1din 5

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1.Instituia de nvmnt superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplin
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activitilor de curs
2.4.Titularul
activitilor
de
seminar
2.5. Anul de studiu
I

UNIVERSITATEA SPIRU HARET


PSIHOLOGIE I PEDAGOGIE
PSIHOLOGIE I PEDAGOGIE BRAOV
TIINE ALE EDUCAIEI
LICEN
Pedagogia nvmntului primar i precolar
EDUCAIE PENTRU SNTATE
PP/PED/1/1/11/C
Conf.univ.dr. Nadia Mirela FLOREA
2.6.Semestrul

2.7. Tipul de
evaluare

E1

2.8.Regimul
disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
3
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de nvmnt
42
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuia fondului de timp
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat, consultaii
Examinri
Alte activiti: redactarea unui proiect de lecie (schi)
3.7 Total ore studiu individual
58
3.9 Total ore pe semestru
100
3.10 Numr de credite
4
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competene
Cunoaterea, nelegerea conceptelor, teoriilor i metodelor de baz ale domeniului i
ale ariei de specializare; utilizarea lor adecvat n comunicarea profesional

5. Condiii ( acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a
Prelegerile se desfoar n sli cu acces la internet i cu echipament de predare
cursului
multimedia.
5.2. de desfurare a
Seminariile se desfoar n sal prevazut cu acces la internet.
seminarului/laboratorului
6. Competenele specifice acumulate

1
14
ore
15
20
15
2
2
4

Competene profesionale

1 credit: C 5.1 Susinerea /asistarea dezvoltrii individuale a precolarilor /colarilor mici


/elevilor, a competenelor lor sociale i punerea n practic a regulilor de protejare a sntii i
a siguranei fizice i mentale a fiecrui precolar /colar mic/ elev, n mod adecvat.
0,5 credite: C 5.2 Promovarea corectitudinii i a justiiei i adoptarea unor practici
antidiscriminatorii cu privire la gen, ras, vrst, religie i cultur.
0,5 credite: C 5.3. Sesizarea i analizarea problemelor /dificultilor personale ale
precolarilor / colarilor mici /elevilor /altor grupuri i categorii de persoane, privind
dezvoltarea lor social i emoional i dirijarea comportamentului acestora pentru eliminarea
acestor probleme.

transversalCompeten
e
e

1 credit: C 5.4. Utilizarea cunotinelor privind educaia personal, antreprenorial, social i


pentru sntate la un nivel care i stimuleaz pe precolari /colarii mici /elevi i care le ridic
nivelul de adaptare n rezolvarea unor probleme de via.

1 credit: CT1 Aplicarea principiilor i a normelor de deontologie profesional, fundamentate


pe opiuni valorice explicite, specifice specialistului n tiinele educaiei

1. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

- Utilizarea unor noiuni, concepte, legi i principii specifice


educaiei pentru sntate
- Aplicarea-adaptarea cunotinelor n activitile cu copiii/elevii n
grdini/coal
La absolvirea cursului studenii vor fi n msur:
- s precizeze coninuturi i direcii de dezvoltare n educaia pentru
sntate;
- s descrie cel puin dou tehnici de comunicare utilizabile n
educaia pentru sntate;
- s identifice formele educaiei pentru sntate;
- s enumere scopuri ale educaiei pentru sntate;
- s stabileasc metode corespunztoare formelor de organizare a
activitilor specifice educaiei pentru sntate;

- s redacteze schia unei activiti cu copiii/elevii n


grdini/coal;
- s descrie specificul realizrii educaiei pentru sntate n
nvmntul primar, n nvmntul gimnazial, liceal, universitar;
- s enumere programe i propuneri de aciune ale OMS;
-s evalueze nevoile de promovarea a sntii la nivelul
comunitii.

8. Coninuturi
8.1 Curs

Metode de predare

Observaii

1. Perspective de abordare a educaiei pentru sntate n Prelegere


contextul noilor educaii

Notie de
curs;

2. Coninuturi ale educaiei pentru sntate direcii de Prelegere interactiv, cu


oponent
dezvoltare
Prelegere
3. Tehnici de comunicare n educaia pentru sntate

Idem

4. Forme ale educaiei pentru sntate

Dezbatere
Prelegere interactiv

Idem

5. Scopuri ale educaiei pentru sntate

Prelegere

Idem

Idem

6. Principiile educaiei pentru sntate


7. Metode utilizate n realizarea aciunilor de educaie pentru Demonstraie
sntate
8. Forme de organizare a educaiei pentru sntate

Prelegere

Idem

Demonstraie

9. Etapele implementrii unui program de educaie pentru


sntate
idem
10. Organizarea activitii de educaie pentru sntate

idem

11. Specificul realizrii educaiei pentru sntate n


nvmntul primar, n nvmntul gimnazial,
liceal, universitar

idem

idem

12. Dimensiuni ale educaiei pentru sntate: Educaia


stomatologic component a educaiei pentru
sntate. Igiena muncii intelectuale

idem

idem

13. Stil de via sntos i obiceiuri prejudiciabile sntii


14. Organizaia Mondial a Sntii programe i
propuneri de aciune

idem
idem

idem
idem

Bibliografie
1. Bucur, Gh.E., Popescu, O., Educaia pentru sntate n coal.
Manual orientativ, Ed. FiatLux, 1999
2. Pana, B.; Duta, I.; Chiriac, N.D; Moga, C. -Ghid de comunicare i
marketing
social. Instrumente de promovare a comunicrii n sanatate, Ed.
Universitara Carol Davila, Bucuresti, 2003.
3. coala Naional de Sntate Public i Management, Promovarea

Sntii i Educaie pentru Sntate, Editura Public H Press, Bucureti


2006
http://www.snspms.ro/UserFiles/File/ph_press/php_ps_edsan.pdf
4. Videanu, G., Educaia la frontiera dintre milenii, Ed.Politic,
Bucureti, 1989.
Bibliografie facultativ
Kotler, Ph., Roberto, N., Lee, N. Social Marketing. Improving the Quality

of Life. Second Edition. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2002.


Lefebvre, C. Social marketing and health promotion, n volumul Bunton,
R., Macdonald, G. (editors) Health Promotion. Disciplines and Diversity.
London: Routledge, 1992
8.2 Seminar/laborator

Metode de predare

Observaii

Seminar 1
Evaluarea nevoilor de promovarea sntii
la nivelul comunitii

- dezbatere-argumentare

Seminar 2
Teorii i modele cognitiv sociale de schimbarea
comportamentului
Seminar 3
Comunicarea n sntate
Seminar 4
Campanii de promovare a sntii

- dezbatere;
analiz de coninut
conversaia euristic
- dezbatere

Se recomand
consultarea
bibliografiei
indicate
Idem

Seminar 5
Reeaua european de coli care promoveaz
sntatea

Studiu de caz

Seminar 6
Programe de promovarea sntii: exemple.

Metoda proiectului

idem

Studiu de caz, studiul


documentelor de
specialitate

idem

- activiti de grup i
individuale
Joc de rol, aplicaii

Idem
Idem

Recomandri nutriionale. Programe pentru combaterea


obezitii
Seminar 7

Programe pentru combaterea stresului; Programe pentru


corectarea atitudinilor vicioase
Bibliografie:

1. coala Naional de Sntate Public i Management, Promovarea


Sntii i Educaie pentru Sntate, Editura Public H Press, Bucureti
2006
http://www.snspms.ro/UserFiles/File/ph_press/php_ps_edsan.pdf
2. Zamfir, C., Vlsceanu, L.(coordonatori) Dicionar de sociologie.
Bucureti, Editura Babel, 1998.

3. Societatea de Nutriie din Romnia, Recomandri nutriionale, pe:


http://www.ms.gov.ro/documente/5%20recomandari
%20nutritionale_8319_6030.pdf
4. Ghid informativ pentru cadre didactice pe domeniile: Elemente de
anatomie, Igiena personal, Activitate i odihn, Sntatea alimentaiei,
Sntatea mediului, Sntatea mintal, Sntatea reproducerii i a
familiei, Accidente, abuz, violen, valori umanitare. alte Buletine
informative "Educaie pentru sntate", editate de MEN , alte materiale
editate cu avizul MEN.

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,


asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Discuii cu reprezentani ai profesorilor i ai medicilor din judeul Braov pe teme de promovarea a


sntii la nivelul colii / comunitii.

10. Evaluare

Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.4 Curs

Verificarea competenelor
solicitate prin obiectivele
specifice ale disciplinei

Examen pe platforma Blackboard


sau examen scris (itemi obiectivi)

10.5 Seminar/laborator

Descrierea a zece
concepte-cheie specifice
Educaiei pentru sntate,
preciznd bibliografia
utilizat pentru fiecare
concept

Eseu structurat

Realizarea unei schie de


proiect de activitate /lecie
/dirigenie, pe un coninut
care s susin realizarea
educaiei pentru sntate.

10.3 Pondere din


nota final
70%

10%

10%
Metoda lucrrilor practice

10.6 Standard minim de performan

Standard minim de performan pentru evaluarea competenelor C5.1-C5.4.:


Elaborarea unui plan de susinere i de promovare a educaiei pentru sntate n coal, incluznd
strategii concrete de aciune.
Standard minim de performan pentru evaluarea competenei CT1:
Realizarea punctual a sarcinilor de proiectare i de evaluare a activitilor instructiv-educative
specifice n condiii de autonomie restrns i de asisten calificat, respectiv realizeazarea/ schiarea
unei activiti pe un coninut care s susin realizarea educaiei pentru sntate n grdini /coal, la alegere.

Data completrii:

Semntura titularului de curs,

Semntura titularului de seminar,

..

Data avizrii n departament:

Semntura efului de departament,

S-ar putea să vă placă și