Sunteți pe pagina 1din 5

PatriarhulTeoctistArapasu

PatriarhulBisericiiOrtodoxeRomanePreaFericitulParinteTEOCTIST
1915,7februarieavazutluminazileiinsatulTocileni,judetulBotosani,dinparintiagricultori
DumitrusiMarghioalaArapasu,caalzeceleafiudinceiunsprezececopiiaiacestora,primindla
boteznumeledeToader;
19211926aurmatsiabsolvitscoalaprimaradinsatulnatal;
1928inDuminicaTomeiaintratcafratelaSchitulSihastria,siapoiinManastireaVoronadin
JudetulBotosani;
1934,14septembrieafostrepartizatlaSeminarulMonahalin
randulfratilorelevi,dinManastireaNeamt;
1932 a fost admis la Seminarul Monahal de la Manastirea
CernicaBucuresti;
1940aobtinutDiplomadeabsolvireaSeminarului;
19401944 a urmat cursurile Facultatii de Teologie a
UniversitatiidinBucuresti,intimpulstudiilorlocuindincaminul
dinManastireaAntimsiininternatulteologicRaduVoda;
1945 a obtinut Diploma de Licenta in Teologie, primind
calificativul "Magna cum laudae", pentru lucrarea sustinuta in
cadrul catedrei de Liturgica, sub conducerea Preotului Prof. dr.
PetreVintilescu;
19461948afrecventatcursurileFacultatiideLiteresiFilozofie
aUniversitatiidinIasi;
1949aurmatcursurilepastoralepreotesti;
Trepteierarhicesiresponsabilitati
1935,6augustadepusvoturilemonahalelaManastireaBistrita
dinJudetulNeamt,primindlacalugarienumeledeTeoctist
1937,4ianuarieafosthirotonitintreaptadeierodiacon.La
recomandareaconducerii ManastiriiBistrita,MitropolitulPimenalMoldoveiaaprobathirotonia
monahuluiTeoctistintreaptadeierodiacon;afosthirotonitdeArhiereulIlarionBacaoanul,in
bisericaPrecistadinRoman,peseamaManastiriiBistrita
1943,1augustafostnumitdiaconlaCatedralaPatriarhieidinBucuresti;
1945,1martieafosttransferat,lacerere,inpostuldepreotlaCatedralaMitropolieiMoldovei
dinIasi
1945,25martieafosthirotonitieromonarhdeValeriuBotoseneanul(Moglan),ArhiereuVicaral
MitropolieiMoldovei
19451950 a indeplinit succesiv functiile administrative: Mare Eclesiarh (Sef al Catedralei
Mitropolitane),ExarhalmanastirilorsiVicaradministrativalArhiepiscopieiIasilor
1950,28februarieafostalesdecatreSfantulSinodalBisericiiOrtodoxeRomaneEpiscopVicar
alPatriarhiei,lapropunereaPatriarhuluiJustinian,fiindexaminatcanonicdeComisiacanonico

juridicaaSfantuluiSinod,subpresedentiaMitropolituluiArdealului,Dr.NicolaeBalan
1950,5martieafosthirotonitintreaptadearhiereudecatrePatriarhulJustinian,inconjuratde
MitropolitulFirmilianalOltenieisideEpiscopulChesariealDunariideJosGalati,in Biserica
SfantulSpiridonNoudinBucuresti
INSLUJBAEVANGHELIEISIAPOPORULUI
Cuvantarerostitadevredniculintrupomenire,PatriarhulJustinianMarina,inbisericaSf.Spiridon
Nou, din Capitala, la 5 Martie 1950, cu prilejul hirotonirii intru Arhiereu a P.S. Teoctist
Botosaneanu.
19501954afunctionatcaRectorlaInstitutulTeologicdegradUniversitardinBucuresti,avand
inacelasitimpsiatributiiledeSecretaralSfintuluiSinodsideVicaralArhiepiscopieiBucurestilor
19541962aconduscancelariaArhiepiscopieiBucurestilor
1962,28iulieafostalesEpiscopalEparhieiAradului,IenopeleisiHalmagiuluisiinstalatla16
septembrie
1963afostpropusepiscopalromanilordinEprhia OrtodoxaRomana dinStateleUnitesi
Canada
decembrie19691970SfantulSinodiaincredintatsuplinireaEpiscopieiOradiei
1973,28ianuarieafostalesArhiepiscopalCraioveisiMitropolitalOlteniei
1977,25septembrieafostalesArhiepiscopalIasilorsiMitropolitalMoldoveisiSucevei
iulie1980ianuarie1982afostdelegatlaSfantulSinodsasuplineascaMitropoliaArdealului
1986,9noiembrieafostalesdecatreMaritul ColegiuElectoralBisericesc,Arhiepiscopal
Bucurestilor,MitropolitalMuntenieisiDobrogeisiPatriarhalBisericiiOrtodoxeRomane
1986,19noiembrieafostinstalatpotrivitranduielilor,inCatedralaPatriarhalaSfintiiImparati
ConstantinsiElenadecatreMitropolitiitarii:AntoniealTransilvaniei,NestoralOltenieisiNicolae
al Banatului, in prezenta membrilor Sfantului Sinod, a reprezentantilor de Stat, a Patriarhilor
IerusalimuluisiBulgariei,adelegatiilor BisericilorOrtodoxe Surori,aVaticanului,aBisericilor
anglicane, VechiCatolice, Protestante din lume, a reprezentantilor Consiliului Ecumenic al
Bisericilor,aConferinteiBisericilorEuropene,aBisericilorsiCultelordinRomania,acleruluisia
credinciosilorBisericiiOrtodoxeRomanedintarasidepestehotare
19861990acondussiMitropoliaMoldoveisiSucevei,intrucatnuseobtinuseaprobareade
ocupareascaunuluiramasvacant
Dupa Revolutia din decembrie 1989 intelegand contestatiile de ordin politic, in legatura cu
demolareaunorbisericiinBucurestidecatreregimuldedictatura,lasedintaSfantuluiSinoddin10
ianuarie1990 PatriarhulTeoctist acerutinscrisretragereadinslujireasa,insemndepocainta.
Primindcereridintoatataradinparteacredinciosilor,acleruluidelaparohiisimanastiri,pentru
revenireaPatriarhului,precumsiaunorscrisoridinparteaPatriarhilorBisericilorOrtodoxelocale,
SfantulSinodinsedintasadinaprilieahotaratchemareaPatriarhuluilaloculsau.Dandascultare
SfantuluiSinod,PatriarhulTeoctistsiareluatslujireasapentrucareafostalesinnoiembrie1986.
Biserica,institutiefundamentalainviatatarii,subconducereasineobositastradanieaPatriarhului
Teoctist,isireiaacumlocul,rolulsisarcinilecuveniteinsocietatearomaneasca,dupaoperioadade
patrudeceniidemarginalizaresiingradiri.
Activitateapastoralmisionara
Incadelainceput,celdealcincilea PatriarhalBisericiiOrtodoxeRomane afostpreocupatde

implinirea nevoilor spirituale ale credinciosilor. Dupa 1989 asistenta religioasa a fost prezenta
oriundeafostnevoie,pentruamangaiasuferintaumanasipentruavesticuvantulluiDumnezeu,in
spitale,ininchisorisauinunitatimilitare.
InceipestesaizecideanideslujireaBisericii54caepiscopsipeoariegeograficacuprinzatoare
delocurisidetreptealeslujiriibisericesti,PatriarhulTeoctistadesfasuratdelaintrareasape
portilemanastiriisicelealeSf.Altaroactivitatestatornicadeslujireliturgica,predicatoriala,a
scrisuluibisericescsidegospodarireainstitutiilorsieparhiilorincredintatespreraspundere.A
mentinutcontactuldirectcucredinciosiiprinintermediulPastoraleloradresatecuocazia
sarbatorilorNasteriiDomnului,DuminicaOrtodoxieisiaInvierii.
Apromovatinvatamantulreligiosdupa1989,infiintandnoiseminariiteologice,scolimediide
cantaretibisericesti,depregatireaasistentilorsociali,baietisifete,derestauratoridemonumente
istoricesiaorganizatobtinereadeburseinstrainatatepentrustudentiidornicidestudiu.In
invatamantulgeneraldetoategradelesiprofilurileafostintrodusinvatamantulreligios.
Ca si initiativele de mai sus, impreuna cu Sfantul Sinod a infiintat eparhii noi, a reactivat
mitropoliile si episcopiile desfiintate de dictatura comunista, a intreprins demersurile pentru
canonizareaunorsfintiromani,areorganizatBisericaRomanadepestehotareprinorganizareaunor
noiepiscopiisialegereaunuinumarcorespunzatordeierarhidintretineriiteologicustudiiintarasi
instrainatatesidintreceicaresaudistinsprincunoastereavietiibisericestisimonahale.
Activitateapublicisticasieditoriala
Intre1982panain2006apublicatpeste17devolumedepredici,cuvantarisimeditatii,cutitlul
generalPetrepteleslujiriicrestinesiunvolumcutitlulSlujindAltarulstrabun,carecuprindpeste
7000depagini,cuaproximativ1500titluri
PeTrepteleSlujiriiCrestine,volumulXVIIICuprins
PeTrepteleSlujiriiCrestine,volumulXVIICuprins
PeTrepteleSlujiriiCrestine,volumulXVICuprins
PeTrepteleSlujiriiCrestine,volumulXVCuprins
PeTrepteleSlujiriiCrestine,volumulXIVCuprins
PeTrepteleSlujiriiCrestine,volumulXIIICuprins
PeTrepteleSlujiriiCrestine,volumulXIICuprins
Ainitiatobogatasifructuoasaactivitateculturalasistiintifica,promovandpermanentactiunicare
aucontribuitlacrestereaprestigiuluiBisericii.Intimpulacesteiperioade,schimbulderevistesi
cartidespecialitatecucelesimilaredinstrainatateasporit,organizanduse,totodata,Simpozioane
siColocviicutemedeactualitatesideinterespentruviataBisericii.
UMBLATINEINCETATINADEVAR
EdituraArhiepiscopieiBucurestilor,2004
Areorganizatsipromovatactivitateaeditorialabisericeasca.Apublicatmultearticole,predici,
cuvantarisistudiicaresuntcunoscuteatatintaracatsiinstrainatate.
Aufostretiparite,cutextdiortosit,siprefatatedecatrePreaFericireaSatoatecartiledeslujba,
precumsimajoritateamanualelordestudiupentruinvatamantulteologicseminarialsiuniversitar.
Apublicatmonografiile:
"MitropolitulIacobPutneanul",cuoeditieinlimbaengleza,
"SfantulVasilecelMareinevlaviacredinciosilorortodocsiromani"

"MitropolitulDosoftei,ctitorallimbajuluiliturgicromanesc"
Aeditatintransliterare:
"DumnezeiascaLiturghie"aMitropolituluiDosoftei(1679),Iasi,1980.
Atipariteditiajubiliaradin1988a"BiblieidelaBucuresti"(1688),sisaingrijitdetiparirea
Bibliei,editiejubiliaraaSfantuluiSinod(2002),redactatasiadnotatadeI.P.S.BartolomeuAnania.
Ascrisprefatamultorcartisimonografiialeunor manastirisibiserici dincadrul Patriarhiei
Romane.
Distinctiisidecoratii
I sau conferit ordine bisericesti de catre Patriarhia Ecumenica, Patriarhiile Antiohiei,
Ierusalimului, Moscovei, Serbiei si de catre Arhiepiscopiile Greciei, Ciprului, Cehoslovaciei,
Finlandeietc.
La11iulie1991isaacordatPremiulTimoteiCipariualAcademieiRomanepentrutiparireain
1988aeditieijubiliareaBiblieidelaBucuresti(1688),fiindalesMembrudeOnoarealAcademiei
Romane,inanul1999.
La2iunie1995isaconferittitlulacademicde"DoctorHonorisCausa"alUniversitatiidin
Oradea.
La25octombrie1995isaconferittitlulacademicde"DoctorHonorisCausa"alUniversitatiidin
Bucuresti.
La21Mai1999isaconferitdinparteaStatuluiRomanOrdinulSteauaRomanieiingraddeMare
Cruce.
Noiembrie2000isaconferittitluldeCetateandeOnoarealmunicipiilorGalatisiBraila.
La7noiembrie2000isaconferittitlulacademicde"DoctorHonorisCausa"alUniversitatii
CatolicedinLublinPolonia.
La7octombrie2001isaconferittitluldeCetateandeOnoarealorasuluiPetrosani.
La7octombrie2001isaconferittiltlulacademicde"DoctorHonorisCausa"alUniversitatiidin
Petrosani.
La12octombrie2001isaconferittiltlulacademicde"DoctorHonorisCausa"alUniversitatii
DunareadeJosGalati.
La27martie2002isaconferitMedaliaJubiliaraaFundatieiGojdu.
La11decembrie2002isaconferittitluldeCetateandeOnoarealJudetuluiHunedoara
La11decembrie2002isaconferitDiplomadeRecunostintaaPrefecturiiMun.Bucuresti.
La15ianuarie2003isaconferitDiplomadeExcelentasiMedaliaJubiliaraemisedeConsiliul
JudeteanIlfov,prilejuitedeaniversareanasteriipoetuluiMihaiEminescu.
La24februarie2003isaconferitMedaliaAnului2002decatreAsociatiaGeorgeC.Marshall
Romania"pentrumodulincareasustinutintegrareaeuroatlanticaaRomaniei".
La27martie2003isaconferitDiplomaStarofRomaniadecatreForumulDezvoltariiDurabile
RomaniaOrizont 2002"ca recunoastere a activitatii desfasurate pentru sustinerea dezvoltarii
durabileaRomaniei"
La30mai2003isaconferittitlulacademicde"DoctorHonorisCausa"AlUniversitatiicrestine
DimitrieCantemirdinBucuresti:

La9septembrie2003isaconferittitluldeCetateandeOnoarealorasuluiBaiaMare.
La17septembrie2003isaconferitDiplomadeExcelentaaFundatieiDr.WilhelmFielderman
pentru"contributiadeexceptieladezvoltarearelatiilorderespectreciprocintreromanisievrei".
La21octombrie2004isaconferittitlulacademicde"DoctorHonorisCausa"alUniversitatii
"Ovidius"dinConstanta.
La13octombrie2005isaconferittitlulacademicde"DoctorHonorisCausa"alUniversitatii
"AlexandruIoanCuza"dinIasi:
RelatiilecuBisericileOrtodoxesurori
1521 mai 2004 La invitatia Sanctitatii Sale Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al
Constantinopolului,sadesfasuratvizitadelegatieiBisericiiOrtodoxeRomane,condusade Prea
FericitulPatriarhTeoctistlaIstanbulsiCapadocia.
1521octombrie2004LainvitatiaPreaFericituluiPatriarhTeoctistsadesfasuratceadeasasea
vizitainRomaniaaSanctitatiiSaleBartolomeu,PatriarhulEcumenicalConstantinopolului.
AfacutpartesauacondusdelegatiialeBisericiiOrtodoxeRomanelaIerusalimsiConstantinopol,
Rusia,Bulgaria,Serbia,Armenia,Turcia,(ConstantinopolsiCapadocia),India,Greciaetc.
AprimitlaPatriarhiaRomanavizitelefratestialeIntaistatatorilordeBisericiOrtodoxe.
AfacutvizitecanonicelaParohiileortodoxeromanedinAustria,Germania,Suedia,Venezuela,
Italia,Canada,Ungariaetc
Activitateaecumenica
AluatpartelalucrarileInstitutiilorEcumenice,laConsiliulEcumenicalBisericilorsiConferinta
BisericilorEuropene,fiindalesinanul1970inComitetulConsultativalKEK.
AbinecuvantatsauafostprezentlaSesiuniledeDialogTeologicale BisericilorOrtodoxecu
BisericaRomanoCatolica,cuVechiiCatoliciaiUniuniidelaUtrecht,cuBisericaAnglicana,cu
BisericaEvanghelicadinGermania,cuFederatiaMondialaLuterana,etc.
AfacutpartesauacondusdelegatiialeBisericiiOrtodoxeRomane,inArmenia,Ungaria,Austria,
Germania,Finlanda,Suedia,Elvetia,Venezuela,India,Vaticanetc
79 mai 1999 La invitatia Patriarhului Teoctist sa desfasurat vizita istorica in Romania a
SanctitatiiSalePapaIoanPaulII(primavizitaaunuiPapaintrotaramajoritarortodoxa).
714octombrie2002LainvitatiaSanctitatiiSalePapaIoanPaulalIIleasadesfasuratvizita
uneidelegatiiaBisericiiOrtodoxecondusedePreaFericitulParinteTeoctist,laVatican.
Ainitiatcontactesirelatiicupersonalitatiremarcabilealelumiicontemporane,cusefidestatesi
deguverne,intarindsidezvoltandastfelrelatiileinternationalealeBisericiiOrtodoxeRomane.
Sursa:Patriarh.ro;crestinortodox.ro

RacasanRadu
AnIIsemI
TeologiePastorala
IstoriaBisericiiOrtodoxeRomane
FacultateadeTeologieOrtodoxaSfantaMucenitaFilofteia,Pitesti,Arges