Sunteți pe pagina 1din 266

BIBLIOGRAFIA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE ALE MEMBRILOR INSTITUTULUI DE GEOGRAFIE

1995-2014

EDITOR: SORIN GEACU

ACADEMIA ROMÂNĂ INSTITUTUL DE GEOGRAFIE

BIBLIOGRAFIA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE ALE MEMBRILOR INSTITUTULUI DE GEOGRAFIE 1995 2014

EDITOR: SORIN GEACU

EDITURA UNIVERSITARĂ BUCUREŞTI 2014

Referenţi ştiinţifici: Prof. univ. dr. Octavia Bogdan C.S. I dr. Monica Dumitraşcu

Coperta: Gheorghe Kucsicsa

Tehnoredactare: Gheorghe Kucsicsa Laura Lepădatu Mihaela Persu Havriş Loredana-Elena

Descrierea CIP

ISBN

CUPRINS

PREFAŢĂ

7

CUVÂNTUL EDITORULUI

9

I.

CĂRŢI ŞI DICŢIONARE

11

II. CAPITOLE ÎN VOLUME

22

III. ARTICOLE ÎN PUBLICAŢII PERIODICE ŞI VOLUME

61

IV. LUCRĂRI PUBLICATE ÎN VOLUME DE REZUMATE

189

V. HĂRŢI ŞI GHIDURI

200

VI. ANIVERSĂRI, COMEMORĂRI, EVOCĂRI

213

VII. DIVERSE

227

INDEXUL AUTORILOR

250

5

LISTA ABREVIERILOR REVISTELOR

BG = Buletin Geografic, Bucureşti. CG = Comunicări de Geografie, Bucureşti. FG = Forum Geografic, Craiova. RC = Riscuri şi Catastrofe, Cluj-Napoca. RG = Revista Geografică, Bucureşti. RRG = Revue Roumaine de Géographie, Bucureşti, SCG = Studii şi Cercetări de Geografie, Bucureşti. TM = Terra Magazin, Bucureşti.

ALTE ABREVIERI

- abstr. = rezumat în limba engleză - coord. = coordonator - Edit. = Editura

- fig. = figuri

- foto = fotografii

- nr. = numărul

- pl. = planşe

- pp. = pagina

- ser. = seria

- tab. = tabelul

- res. = rezumat în limba franceză

- rez. = rezumat

- zfs. = rezumat în limba germană

6

PREFAŢĂ

Această bibliografie tematică este o oglindă vie a realizărilor cercetătorilor din Institutul de Geografie din ultimele două decenii şi a procesului complex de formare a unei generaţii noi de geografi. Din succesiunea firească a lucrărilor publicate se poate descifra o mare diversitate de preocupări ştiinţifice care îmbină continuarea unor lucrări de tradiţie cu unele abordări reprezentând direcţii noi, interdisciplinare, de cercetare. Cea mai mare parte a lor reprezintă rezultatele unor proiecte finanţate de Academia Română, de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi de diferite structuri internaţionale, cum sunt Programele Cadru 6 şi 7 şi NATO, la care se adaugă unele colaborări bilaterale cu Marea Britanie, Franţa, Bulgaria şi Turcia. Bibliografia reflectă vocaţia institutului, încă de la înfiinţarea sa în 1944, pentru lucrări fundamentale cum sunt Tratatul de Geografie a României (vol. V), Atlasul Istorico-Geografic (ediţia a 2-a), ediţia bilingvă a lucrării România. Spaţiu, societate, mediu, cele 7 volume de Geomorfologie Regională şi nu în ultimul rând Dicţionarul toponimic al României, realizat în concordanţă cu recomandările Grupului de Experţi al Naţiunilor Unite pentru Standardizarea Denumirilor Geografice. La acestea se adaugă numeroase lucrări, teze de doctorat publicate, unele fiind distinse cu diferite premii ale Academiei Române (Simion Mehedinţi, Gheorghe Murgoci, Ştefan Hepites şi Grigore Antipa). Pentru elaborarea majorităţii lucrărilor au fost utilizate Sisteme Geografice Informaţionale (GIS) şi tehnici moderne de teledetecţie şi analiză spaţială. Cea mai mare parte a lucrărilor cuprinse în această bibliografie sunt în strânsă legătură cu necesităţile societăţii româneşti din perioada post-comunistă şi se referă la studiul relaţiilor om-mediu, în diferite regiuni şi la nivelul ţării, la dezvoltarea durabilă şi la riscurile naturale şi tehnologice. Sunt incluse studii integrate ale geosistemelor în strânsă legătură cu politicile şi acţiunile de protejare a mediului şi studii geografice asupra componentelor mediului.

7

O parte semnificativă a lucrărilor cuprinde rezultatele unor cercetări asupra dinamicii sistemelor teritoriale (aşezări rurale, urbane şi arii metropolitane) şi evaluarea impactului schimbărilor economice şi sociale asupra mediului şi societăţii. În acest context, sunt puse în evidenţă decalajele de dezvoltare la nivel local şi regional. Lucrările incluse în acest volum reflectă şi interesul deosebit acordat de cercetătorii din institut problematicii impactului schimbărilor şi variabilităţii climatice asupra societăţii, resurselor de apă, agriculturii, biodiversităţii şi degradării terenurilor. Numeroase articole au fost publicate în reviste internaţionale, în volume ale unor manifestări ştiinţifice de prestigiu şi reflectă progresele înregistrate de şcoala geografică din Institutul de Geografie. Ansamblul celor 3567 de lucrări incluse în bibliografie sugerează o îmbinare armonioasă a activităţii unor cercetători cu experienţă cu eforturile unei generaţii noi de geografi pentru dezvoltarea unor direcţii moderne din geografia internaţională. Structura valoroasă a acestei bibliografii a fost concepută şi realizată de dr. Sorin Geacu, care, cu profesionalism, migală şi consecvenţă, a reuşit să asigure unitatea necesară reflectării activităţii ştiinţifice a Institutului de Geografie din ultimele două decenii.

Acad. Dan Bălteanu

8

CUVÂNTUL EDITORULUI

Alcătuirea şi publicarea de sinteze bibliografice constituie deja o tradiţie a geografiei din ţara noastră. În primul rând notăm pe cea alcătuită de Vintilă Mihăilescu la împlinirea a jumătate de veac de la înfiinţarea Societăţii de Geografie, publicată în Buletinul acesteia din 1925. Se cuvine să amintim şi realizarea de către Teodor Onişor a volumului

intitulat „Bibliografia geografică a României în 1929 şi 1930” publicată la Cluj în

1936

D. A. Vasilescu a alcătuit „Bibliografia geografică a anului 1936” pe care a inserat-o în Revista Geografică Română în 1938. Sub egida Societăţii de Ştiinţe Naturale şi Geografie din România apare „Bibliografia geografică 1944-1964”, alcătuită de Vasile Cucu şi Alexandru Roşu (1964), care include şi lucrări ale cercetătorilor din Institutul de Geografie. Demn de menţionat este faptul că, la scurt timp după înfiinţarea Institutului de Geografie, este publicată în 1947 „Bibliografia geografică sumară a României” (209 pagini) realizată de Victor Tufescu şi Ana Toşa. În anul 1984 s-a alcătuit şi publicat, la Bucureşti, volumul intitulat Bibliografiile cadrelor didactice de la Catedra de Geografie şi ale cercetătorilor de la Institutul de Geografie” care însumează 377 pagini, pe jumătate dintre acestea fiind reprezentate contribuţiile ştiinţifice ale cercetătorilor din Institutul de Geografie. După aniversarea semicentenarului Institutului de Geografie, s-au publicat bibliografiile membrilor celor două secţii de atunci ale acestei instituţii : pentru cea de Geografie Umană în 1997 şi pentru cea de Geografie Fizică în 1999. Ambele au fost tipărite în revista „Buletin Geografic”. Acum, cu ocazia aniversării a 70 de ani de la înfiinţarea Institutului de Geografie, s-a alcătuit o nouă bibliografie care reuneşte rezultatele de cercetare din ultimii 20 de ani.

9

Bibliografia include 3567 titluri, publicate în ordinea alfabetică a autorilor, respectându-se totodată şi principiul cronologic. Acestea au fost grupate în 7 capitole: I. Cărţi şi dicţionare; II. Capitole în volume; III. Articole în publicaţii periodice şi volume; IV. Lucrări publicate în volume de rezumate; V. Hărţi şi ghiduri; VI. Aniversări, Comemorări, Evocări; VII. Diverse. La final a fost inserat un index al autorilor. Cronicile şi recenziile nu au fost incluse. Deşi s-a avut în vedere o perioadă nu prea lungă, rezultatele ştiinţifice publicate de membrii Institutului de Geografie sunt remarcabile. S-au abordat aspecte din toate ramurile geografiei: geomorfologie, climatologie, hidrologie, fitogeografie, zoogeografie, geografia solurilor, geografia mediului, toponimie, geografie istorică, geografia populaţiei, geografia aşezărilor umane, geografie economică, geografia turismului, geografie teoretică, istoria geografiei, cartografie, geopolitică. Acest volum, instrument eficient de lucru, are nu numai valoare de tradiţie şi continuitate, dar el constituie şi o necesitate firească în condiţiile exploziei informaţionale actuale. Lucrarea este utilă nu doar geografilor ci şi tuturor celor care activează în alte domenii ştiinţifice cu care geografia are strânse legături - ştiinţele naturale, cele socio-umane, dar şi cele inginereşti. Totodată, ea reprezintă o sursă de informaţie pentru corpul didactic, studenţi şi doctoranzi.

10

Dr. Sorin Geacu

I. CĂRŢI ŞI DICŢIONARE

1. ANTAL, Cornel, BÂRSAN, Simona, BOCOCI, Dana, DUMITRICĂ, Cristina, ENCIU, Petru, GAVRILESCU, Ovidiu, MAGHIAR, Teodor, ROŞCA, Marcel, SETEL, Aurel, VANCEA, Cristian (2010), Energia geotermală din România. Edit. Universităţii din Oradea, 222 p., 54 fig., 13 tab., abstr.

2. BABOIANU, Grigore, GÂŞTESCU, Petre, SIMION, G., STARAŞ, M., SĂVULESCU, V., BOTA, Diana, MAXIM, Elena, UŢANU, I., CONSTANTIN, N. (1995), Obiectivele de management pentru conservarea biodiversităţii şi dezvoltarea durabilă în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, Romania (Management objectives for biodiversity conservation and sustainable development in the Danube Delta Biosphere Reserve, Romania), Information Press, Oxford, U.K., 59 p., 28 fig., 4 tab., abstr.

3. BADEA, Lucian (coord.) (2001), Unităţile de relief ale României, I, Carpaţii Meridionali şi Munţii Banatului, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, 151 p., 44 fig.

4. BADEA, Lucian (coord.) (2006), Unităţile de relief ale României, II, Munţii Apuseni şi Podişul Transilvaniei, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, 192 p., 37 fig.

5. BADEA, Lucian (2007), Depresiunea Loviştei. Studiu de geografie, Edit. Universitaria, Craiova, 206 p., 37 fig., res., abstr.

6. BADEA, Lucian (coord.) (2008) Unităţile de relief ale României, III, Dealurile Pericarpatice - Dealurile Crişanei şi Banatului, Subcarpaţii, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, 143 p., 38 fig.

7. BADEA, Lucian (2009), Relieful României şi neotectonica, Edit. Universitaria, Craiova, 159 p., 23 fig.

8. BADEA, Lucian (2010), Destăinuiri şi opinii geografice, Edit. Universitaria, Craiova, 195 p.

9. BADEA, Lucian, SANDU, Maria (coord.) (2010) Unităţile de relief ale României, IV, Podişul Mehedinţiului, Piemontul Getic, Podişul Moldovei, Podişul Dobrogei, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, 153 p., 47 fig.

10. BADEA, Lucian, BUZA, Mircea (coord.) (2011), Unităţile de relief ale României, V, Câmpiile pericarpatice. Câmpia Banatului şi Crişanei, Câmpia Română, Lunca Dunării, Delta Dunării şi Câmpia Litorală, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, 157 p., 47 fig.

11. BADEA, Lucian (2011), Drumeţie şi cercetare cu Profesorul Ion Conea, Edit. Universitaria, Craiova, 209 p., 11 fig.

12. BADEA, Lucian (coord.) (2014), Unităţile de relief ale României, VI, Carpaţii Orientali. Carpaţii Maramureşului şi ai Bucovinei, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, 105 p., 18 fig.

13. BADEA, Lucian (coord.) (2014), Unităţile de relief ale României, VII, Carpaţii Orientali. Carpaţii Moldo-Transilvani, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, 137 p., 39 fig.

14. BADEA, Lucian (2014), Dicţionarul unităţilor de relief ale României, Edit. Universitaria, Craiova, 181 p., 1 fig.

11

15. BĂLTEANU, Dan, IELENICZ, Mihai, POPESCU, Nicolae (editori) (1998), Abstract of papers, Carpatho-Balcanic Conference of Geomorphology, Bucharest, 56 p.

16. BĂLTEANU, Dan (editor) (1999), Third International Workshop DOMODIS, ICSU SC/IDNDR Project on Mountain Disasters Field Guide- Book, Institutul de Geografie, Bucureşti, 69 p., 21 fig., 10 foto.

17. BĂLTEANU, Dan, IELENICZ, Mihai, POPESCU, Nicolae (editori) (2000), Geomorfology of the Carpatho-Balcan region, Proceedings of the Carpatho- Balcan Conference, Băile Herculane, Orşova, Drobeta-Turnu Severin, România, Edit. Corint, Bucureşti, 238 p.

18. BĂLTEANU, Dan (editor) (2002), Documentation of mountain disasters, Proceedings of the Third International DOMODIS Workshop Bucharest, Romania, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, 114 p.

19. BĂLTEANU, Dan, NEGUŢ, Silviu, BRAN, Florina, POPESCU, Claudia (editori) (2002), Modificările globale ale mediului – contribuţii ştiinţifice româneşti, Edit. ASE, Bucureşti, 232 p.

20. BĂLTEANU, Dan (2003), Elements of Physical Geography and Geomorphology, University of Molisse, Italia, 120 p.

21. BĂLTEANU, Dan (2003), Geografia hazardelor naturale şi antropice, Edit. Ars Docendi, Universitatea „Valahia” Tâgovişte, 130 p.

22. BĂLTEANU, Dan, ŞERBAN, Mihaela (2004), Modificările globale ale mediului (ediţia a II-a), Universitatea din Bucureşti, Departamentul de Învăţământ la Distanţă, Edit. CREDIS, Bucureşti, 95 p.

23. BĂLTEANU, Dan, STAN-SION, Aurora, CHEVAL, Sorin, TRANDAFIR, Petre, DOBRE, Bebe, RÂMNICEANU, Viile, DRAGNE, Dana, MICU, Mihai, DAMIAN, Nicoleta, COSTACHE, Andra (2004), Tornada de la Făcăeni, 12.08.2002. Cauze, consecinţe, percepţie şi management, Edit. Telegrafia, Bucureşti, 55 p., 26 fig., 5 tab.

24. BĂLTEANU, Dan, ŞERBAN, Mihaela (2005), Modificările globale ale mediului. O evaluare interdisciplinară a incertitudinilor, Edit. Coresi, Bucureşti, 231 p., 84 fig., 16 tab., 28 planşe.

25. BĂLTEANU, Dan, IELENICZ, Mihai, GRIGORESCU, Ines (2005), Doctoratul în Geografie. România, Edit. Universitară, Bucureşti, 91 p.

26. BĂLTEANU, Dan, BADEA, Lucian, BUZA, Mircea, NICULESCU, Gheorghe, POPESCU, Claudia, DUMITRAŞCU, Monica (editori) (2005), România. Spaţiu, societate, mediu, Edit. Academiei Române, Bucureşti, 419 p., 227 fig., 37 tab.

27. BĂLTEANU, Dan, BADEA, Lucian, BUZA, Mircea, NICULESCU, Gheorghe, POPESCU, Claudia, DUMITRAŞCU, Monica (editori) (2006), Romania. Space, society, environment, The Publishing House of the Romanian Academy, Bucharest, 384 p., 226 fig., 37 tab.

28. BĂLTEANU, Dan, ŞERBAN, Mihaela (2007), Modificările globale ale mediului. Hazarde naturale şi tehnologic (ediţia a V-a), Universitatea din Bucuresti, Departamentul de Învăţământ la Distanţă, Edit. CREDIS, Bucureşti, 137 p., 42 fig., 12 tab.

29. BĂLTEANU, Dan (editor) (2008), IAG Regional Conference on Geomorphology, Landslides, Floods and global Environmental Change in

12

Mountain Regions, Field guidebook, Braşov, University Publishing House, Bucureşti, 114 p.

30. BĂLTEANU, Dan, JURCHESCU, Marta (2008), IAG Regional Conference on Geomorphology, Landslides, Floods and global Environmental Change in Mountain Regions, Book of abstracts, University Publishing House, Bucureşti, 121 p.

31. BĂLTEANU, Dan, SIMA, Mihaela (editori) (2013), Evaluarea şi prevenirea hazardelor din Lunca Dunării (sectorul Calafat-Vidin Turnu Măgurele-Nikopol), Ghid tehnic, Edit. Universitaria, Craiova, 247 p., 143 fig., 47 tab.

32. BODEA, Cornelia, CONSTANTINESCU, Liviu, PASCU, Ştefan, ŞTEFĂNESCU, Ştefan, TREBICI, Vladimir, TUFESCU, Victor, BĂLTEANU, Dan, BUGĂ, Dragoş, DOBRE, Silvia, DRAGOMIRESCU, Şerban, IANOŞ, Ioan, NICULESCU, Gheorghe, ROTARU, Marian (editori) (1996), România. Atlas Istorico-Geografic, Edit. Academiei Române, Bucureşti, 157 p., 41 hărţi.

33. BODEA, Cornelia, SĂNDULESCU, M.I., ŞTEFĂNESCU, Ştefan, BĂLTEANU, Dan, BUGĂ, Dragoş, DOBRE, Silvia, DRAGOMIRESCU, Şerban, IANOŞ, Ioan, NICULESCU, Gheorghe, ROTARU, Marian (2007), România. Atlas istorico-geografic, Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Edit. Academiei Române, Bucureşti, 227 p., 49 planşe.

34. BOGDAN, Octavia, NICULESCU, Elena (1999), Riscurile climatice din România, Edit. Compania Sega-Internaţional, Bucureşti, 280 p., 89 fig., 55 tab., res., abstr.

35. BOGDAN, Octavia, VLAD, Sorina (2003), Elena Niculescu în Geografia Românească, Academia Română, Institutul de Geografie, Bucureşti, 160 p., 30 pl.

36. BOGDAN, Octavia, CÂMPEAN, Ioana (2006), Bazele metodologice ale Meteorologiei, Edit. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 257 p., 70 fig., 27 tab.

37. BOGDAN, Octavia, MARINICĂ, Ion (2007), Hazardele meteo-climatice din zona temperată. Geneză şi vulnerabilitate cu aplicaţii la România, Edit. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 422 p., 29 fig., 33 tab.

38. BOGDAN, Octavia (editor) (2008), Carpaţii Meridionali. Clima, hazardele meteo-climatice şi impactul lor asupra turismului, Edit. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 324 p., 127 fig., 46 tab.

39. BOGDAN, Octavia (2009), Bazele teoretice ale Meteorologiei, Edit. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 433 p., 23 tab., 220 fig.

40. BOGDAN, Octavia (2012), O viaţă pentru o idee, Edit. Universitară, Bucureşti, 342 p., 25 fig.

41. BOGDAN, Octavia (2012), Meteorologie. Impactul fenomenelor meteo- climatice asupra turismului, Edit. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 309 p., 16 tab., 145 fig.

42. BOGDAN, Octavia, COSTEA, Sanda (2012), Climatologie Generală, Edit. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 305 p., 112 fig., 15 tab.

13

43. BREŢCAN, Petre (editor) (2011), Petre Gâştescu, volum omagial, sub egida Institutului de Geografie, Edit.Transversal, Târgovişte, Colecţia «Personalităţi contemporane», 342 p.

44. BUGĂ, Dragoş, SUCIU, Maria, DOBRE, Silvia, NANCU, Daniela, POPESCU, Gheorghe (2002), Dicţionar geografic al judeţului Gorj, Edit. CD Press, Bucureşti, 288 p., 1 tab.

45. BUGĂ, Dragoş (2005), Oraşele dintre Carpaţi şi Dunăre în secolele XIX şi XX- Repartiţie teritorială şi evoluţie demografică, Edit. Semne, Bucureşti, 172 p., 74 fig., 16 tab.

46. BUZA, Mircea (2000), Munţii Cindrelului. Studiu geoecologic, Edit. Universităţii “Lucian Blaga” Sibiu, 134 p., 36 fig., 8 tab., abstr.

47. BUZA, Mircea, (2002), Toponimie geografică românească, Edit. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 169 p., 13 fig.

48. BUZA, Mircea, BADEA, Lucian, DRAGOMIRESCU, Şerban (coord.) (2008), Dicţionarul Geografic al României, vol. I (AL), Edit. Academiei Române, București, 662 p.

49. BUZA, Mircea, BADEA, Lucian, DRAGOMIRESCU, Şerban (coord.) (2009), Dicţionarul Geografic al României, vol. II (MZ), Edit. Academiei Române, București, 637 p.

50. CÂNDEA, Melinda, SIMON, Tamara, CIMPOERU, Irina, SIMION, Gabriel (2004), Zone defavorizate în România. Concepte, Caracteristici, Studii de caz, Premise de dezvoltare, Edit. Universitară, Bucureşti, 246 p.

51. CHENDEŞ, Viorel (2011), Resursele de apă din Subcarpaţii de la Curbură. Evaluări geospaţiale, Edit. Academiei Române, Bucureşti, 339 p., 230 fig., 54 tab.

52. CHEVAL, Sorin (editor) (2003), Indici şi metode cantitative utilizate în climatologie Edit. Universităţii din Oradea, 120 p.

53. CIOACĂ, Adrian (2002), Munţii Perşani. Studiu geomorfologic, Edit. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 148 p., 45 hărţi, 5 foto.

54. CONEA, Ion, BADEA, Lucian (2004), Munţii Mărginimii Sibiului. Cadrul antropogeografic, Edit. Universitaria, Craiova, 115 p., 17 fig.

55. CONEA, Ion, BADEA, Lucian (2006), Toponimia din Valea Dunării Româneşti, Edit. Universitaria, Craiova, 142 p. 12 fig.

56. CONECINI, Ion, FRUMUŞELU, Doina, BOGDAN, Octavia (2009), Dicţionar Explicativ. Electroenergetica geografică. Reţele electrice – Mediu. Edit. AGIR, Bucureşti, volum biling român-englez, 510 p., 13 pl., 88 fig.

57. CONSTANTIN, Mihaela (2010), Landslide control. A japanese approach, Bucureşti, 64 p.

58. CUCU, Vasile, MUICĂ, Cristina, POPOVA, Ana (2009), Mediu. Problemă contemporană fundamentală. Evoluţii şi tipologii. Edit. Transversal, Bucureşti, 150 p., 15 fig., 8 tab.

59. DAMIAN, Nicoleta (2013), Mediul geografic şi factorii de risc social din Delta Dunării, Edit. Universitară, Bucureşti, 264 p., 82 fig., 30 tab.

60. DINU, Mihaela (1999), Subcarpaţii dintre Topolog şi Bistriţa Vâlcii. Procese actuale de modelare a reliefului, Edit. Academiei Române, Bucureşti, 212 p, 102 fig., abstr.

14

61. DINU, Mihaela (2002), Ecoturismul. Coduri etice şi norme de conduită, Edit. CD Press, Bucureşti, 96 p., 1 tab.

62. DINU, Mihaela (2002), Geografia turismului, Edit. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 316 p., 24 fig., 16 tab.

63. DINU Mihaela, PEŢAN, Ioana (2002), Geografia turismului în Romania. Teme pentru seminar, excursia tematică, bibliografia selectivă, Edit. Sylvi, Bucureşti, 246 p., 44 fig.

64. DOGARU, Diana (2013), Analiza spaţială a presiunii antropice în geosistemele din Dobrogea, Edit. Academiei Române, Bucureşti, 174 p., 13 tab., 48 fig., 7 pl., abstr.

65. DRAGOMIRESCU, Şerban, SĂGEATĂ, Radu (2011), Statele lumii contemporane, Edit. Corint, Bucureşti, 384 p.

66. DRAGOTĂ, Carmen (2006), Precipitaţiile excedentare în România, Edit. Academiei Române, Bucureşti, 174 p., 57 fig., 53 tab.

67. DRAGOTĂ, Carmen-Sofia, GRIGORESCU, Ines (2010), Climatic hazards in the Bucharest Metropolitan Area. The assessment of the main extreme climatic phenomena in the Bucharest municipality and its surroundings, LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrucken, 108 p., 41 fig., 14 tab.

68. DRĂGULESCU, Constantin, BUZA, Mircea (2000), Rezervaţii şi monumente ale naturii, Facultatea de Geografia Turismului, Sibiu, 160 p., 24 fig., 6 tab.

69. DRIGA, Basarab (2004), Delta Dunării. Sistemul circulaţiei apei, Edit. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 256 p., 76 fig., 51 tab.

70. DRIGA, Basarab (editor) (2007), Riscurile naturale din judeţul Satu Mare, Edit. Arvin Press, Bucureşti, 206 p., 65 fig.

71. DRUGESCU, Constantin (2003), Compendiu de zoogeografie generală, Edit. Granada, Bucureşti, 184 p., 77 fig., 1 tab.

72. DUMITRAŞCU, Monica (2006), Les modifications du paysage dans la Plaine de l’Oltenie, Edit. Universitară, Bucureşti, 215 p., 167 fig., 5 tab.

73. DUMITRAŞCU, Monica (2007), Les modifications actuelles du paysage dans la Plaine de l’Oltenie (Roumanie), Lille Theses, 1 microfiche, 49039, 105 x 148 mm.

74. DUMITRAŞCU, Monica (2007), Modificări ale peisajului în Câmpia Olteniei, Edit. Academiei Române, Bucureşti, 229 p., 172 fig., 6 tab.

75. DUMITRESCU (MITRICĂ), Bianca (2008), Oraşele monoindustriale din România. Între industrializare forţată şi declin economic, Edit. Universitară, Bucureşti, 301 p., 65 fig., 7 tab.

76. ENCIU, Petru (2007), Pliocenul şi Cuaternarul din vestul Bazinului Dacic. Stratigrafie şi Evoluţie Paleogeografică. Edit. Academiei Române, Bucureşti, 228 p., 5 pl., 5 tab., 61 fig., abstr.

77. ENCIU, Petru (2009), Pliocene and Quaternary of the western part of the Dacian Basin. Stratigraphy and Paleogeographical Evolution. Edit. Academiei Române Bucureşti, 251 p., 5 pl., 5 tab., 61 fig., abstr.

78. FLOREA, Nicolae, BUZA, Mircea (2004), Pedogeografie cu noţiuni de pedologie, (Compendiu), Edit. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 335 p., 68 fig.

15

79. GÂŞTESCU, Petre (1998), Limnologie şi Oceanografie, Edit. H.G.A. Bucureşti, 214 p, 84 fig., 19 tab.

80. GÂŞTESCU, Petre (1998), Hidrologie, Edit. Roza Vânturilor, Târgovişte, 320 p., 112 fig., 34 tab.

81. GÂŞTESCU, Petre (1998), Ecologia aşezărilor umane, Edit. Universităţii Bucureşti, 141 p., 17 fig., 8 tab., 6 anexe.

82. GÂŞTESCU, Petre (2000), Dicţionar de limnologie, Edit. H.G.A. Bucureşti, 53 p.,14 fig., 2 tab.

83. GÂŞTESCU, Petre (2001), Managementul mediului, Edit. Sfinx 2000, Târgovişte, 106 p., 10 fig., 6.tab.

84. GÂŞTESCU, Petre (2001), Trepte şi realizări în geografie, Edit. Sfinx 2000, Târgovişte, 128 p., 25 foto.

85. GÂŞTESCU, Petre (2002), Lacurile Terrei, Edit. CD Press, Bucureşti (ediţie revăzută, completată), 256 p., 29 fig., 3 tab.

86. GÂŞTESCU, Petre (2002), Fluviile Terrei, Edit. Transveral, Târgovişte, 243 p. (ediţie completată).

87. GÂŞTESCU, Petre (2003), Hidrologie continentală, Edit. Transversal, Târgovişte, 250 p., 156 fig., 33 tab.

88. GÂŞTESCU, Petre (2006), Lacurile Terrei, Edit. CD Press, Bucureşti (ediţie completată), 264 p., 40 fig., 4 tab.

89. GÂŞTESCU, Petre (2008), Lacurile Terrei, Edit. CD Press, Bucureşti (ediţie completată), 264 p., 40 fig., 4 tab., 30 foto color.

90. GÂŞTESCU, Petre, ŞTIUCĂ, Romulus (editori) (2008), Delta Dunării – Rezervaţie a Biosferei, Edit. CD Press, Bucureşti, 400 p.

91. GÂŞTESCU, Petre (2010), Fluviile Terrei, Edit. CD Press, Bucureşti, 267 p., 2 fig., 6 tab., 36 foto color.

92. GÂŞTESCU, Petre (2013), Insulele Terrei, Edit. CD Press, Bucureşti, ediţia a III-a, 358 p.

93. GEACU, Sorin (1997), Dicţionar geografic al judetului Ialomiţa, Edit. Enciclopedică, Bucureşti, 208 p., 72 foto, 17 fig.

94. GEACU, Sorin, MATEI, Constantin, ALEXANDRESCU, Ion, SIMION, Victor, UZUNĂ, Nicolae (1997), Monografia comunei Jilavele (Ialomiţa), Edit. Prahova, Ploieşti, 240 p., 42 tab., 5 foto, 31 fig.

95. GEACU, Sorin (1998), Smulţi (jud. Galaţi) - Studiu de geografie fizică şi umană, Edit. Prahova, Ploieşti, 320 p., 114 fig., 47 tab., 50 foto.

96. GEACU, Sorin, MATEI, Constantin, COCIOC, Paul (1998), Armăşeşti (jud. Ialomiţa) - Studii de istorie şi geografie, Edit. Semne, Bucureşti, 420 p., 53 fig., 103 tab., 52 foto.

97. GEACU, Sorin (1999), Ion Gugiuman (1909-1990), Viaţa şi opera, Edit. Semne, Bucureşti, 175 p., 43 fig., 21 foto.

98. GEACU, Sorin (2001), Sălciile (Prahova) – Studiu geografic, Edit. Premier, Ploieşti, 268 p., 101 fig., 67 tab., 57 foto.

99. GEACU, Sorin (2002), Colinele Covurluiului – Potenţial ecologic. Comunităţi biologice. Modificarea antropică a peisajului geografic, Edit. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 338 p., 110 fig., 92 tab.

100. GEACU, Sorin (2007), Judeţul Galaţi. Dicţionar de geografie fizică, Edit. CD Press, Bucureşti, 303 p., 2 fig.

16

101. GEACU, Sorin (2010), Mircea Buza. Retrospectiva unui destin geografic, Edit. Universitară, Bucureşti, 148 p., 71 fig.

102. GEACU, Sorin (2010), Cristina Muică. Împliniri în geografie, Edit. Universitară, Bucureşti, 98 p., 27 fig.

103. GEACU, Sorin (2011), Dinamica populaţiilor de cervide şi bovide din fauna României, Edit. Academiei Române, Bucureşti, 321 p., 81 fig., 123 tab.

104. GEACU, Sorin (2012), Cerbul lopătar în România, Edit. Academiei Române, Bucureşti, 387 p., 117 fig., 261 tab., XXXII pl. color.

105. GRECU, Florina, MĂRCULEŢ, Ioan, MĂRCULEŢ, Cătălina, DOBRE, Robert (2008), Podişul Transilvaniei de sud şi unităţile limitrofe. Repere geografice, Edit. Universităţii Bucureşti, volum bilingv român-englez, 67 p., 2 fig., 1 tab., 16 foto, 1 pl.

106. GRIGORESCU, Ines (2010), Modificările mediului în Aria Metropolitană a Municipiului Bucureşti, Edit. Academiei Române, Bucureşti, 228 p., 113 fig., 28 tab.

107. GURAN, Liliana (coord.), NANCU, Daniela, SĂGEATĂ Radu, FLORIAN, Violeta, RUSU, Maria, TUDOR, Monica (2004), Rolul diversificării activităţilor economice în revitalizarea aşezărilor rurale din Bucovina, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, 168 p., 39 fig., 15 tab.

108. IANOŞ, Ioan, VELCEA, Valeria, POPESCU, Claudia, Rodica, TĂLÂNGĂ, Cristian, BERZA, Victoria, Marinela, IACOB, Gheorghe, SĂGEATĂ, Radu, GURAN, Liliana, CHIVOIU, Nicolae, DOBRACA, Lucian (1998), A Guide to Field Trips, IGU Commission Conference on Urban Development and Urban Life, Institutul de Geografie, Bucureşti, 70 p.

109. IANOŞ, Ioan (2000), Sisteme teritoriale. O abordare geografică, Edit. Tehnică, Bucuresti, 197 p., 78 fig., 3 tab.

110. IANOŞ, Ioan, HUMEAU, Jean-Baptiste (2000), Teoria sistemelor de aşezări. Studiu introductiv, Edit. Tehnică, Bucuresti, 174 p.

111. IELENICZ, Mihai, ENE, Marian, IONAC, Nicoleta, OSACI-COSTACHE, Gabriela, VLAD, Sorina, COMĂNESCU, Laura, CENAC-MEHEDINŢI, Marta, GHEORGHILAŞ, Aurel, GHINCEA, Mioara, SIMION, Bianca, SUDITU, Bogdan, TIŞCOVSCHI, Adrian, ZAMFIR, Daniela, SĂGEATĂ, Radu, OPREA, Răzvan (2000), Un secol de învăţământ geografic la Universitatea din Bucureşti, Edit. Eficient, Bucureşti, 409 p.

112. IELENICZ, Mihai, BĂLTEANU, Dan, ATALAY, Ibrahim (editori) (2007), Environment and Society Present-Day Diversity and Dynamics, Proceedings of the 4th Romanian-Turkish Geographical Seminar, Galaţi, 2006, Edit. Universitară, Bucureşti, 247 p.

113. IELENICZ, Mihai, BĂLTEANU, Dan, ATALAY, Ibrahim (editori) (2007), Ecology and Environment, From Carpathians to Taurus Mountains, The 5 th Turkey-Romanian Geographical Academic Seminar, Proceedings, 2007, Antalya-Turkey, 224 p.

114. KUCSICSA, Gheorghe (2013), Parcul Naţional Munţii Rodnei. Relaţii om – mediu, Edit. Universitară, Bucureşti, 168 p., 108 fig., 7 tab.

115. MATEI, Constantin, GEACU, Sorin, BULEANDRĂ, Alexandru, BARBU, Ion (1996), Monografia municipiului Urziceni, Edit. "Tipografia" Slobozia, 332 p., 29 fig., 14 tab., 87 foto.

17

116. MĂRCULEŢ, Ioan, MĂRCULEŢ, Cătălina (2003), Dealurile Lopadei – utilizarea şi degradarea terenurilor, Biblioteca Municipală „Şcoala Ardeleană“, Blaj, 62 p., 13 fig., 8 tab.

117. MĂRCULEŢ, Ioan, MĂRCULEŢ, Cătălina, MĂRCULEŢ, Vasile (2003), Peţelca (Judeţul Alba). Natură–istoriesocietate, Blaj, 62 p., 10 fig., 8 tab., 3 foto, res.

118. MĂRCULEŢ, Ioan, MĂRCULEŢ, Cătălina, MARCU, Daniela, MĂRCULEŢ, Vasile (2010), Superlativele României. Mică enciclopedie, Edit. Meronia, Bucureşti, 317 pag.

119. MĂRCULEŢ, Vasile, MĂRCULEŢ, Ioan, MĂRCULEŢ, Cătălina (2002), Mediaş - scurtă prezentare monografică, Biblioteca Municipală Mediaş, 72 p., 7 fig., 12 foto.

120. MĂRCULEŢ, Vasile, MĂRCULEŢ, Ioan, MĂRCULEŢ, Cătălina (2005), Biserica Română Unită cu Roma (Greco-Catolică) din regiunea Mediaşului. 1700-2005, Bucureşti, 97 p., 5 fig., 4 tab., 5 foto.

121. MĂRCULEŢ, Vasile, MĂRCULEŢ, Cătălina, MĂRCULEŢ, Ioan (2011), Districtul protopopesc Greco-Catolic Mediaş. Enciclopedie istorică şi geografică, Edit. Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 109 p., 7 fig., 4 tab.

122. MIHĂILESCU, Vintilă (2003), Evoluţia geografică a unui oraş - Bucureşti, Ediţie îngrijită de Şerban Dragomirescu şi Gheorghe Niculescu, Edit. Paideia, Bucureşti, 234 p., 28 fig., 36 foto.

123. MOCANU, Irena (2008), Şomajul din România. Dinamică şi diferenţieri geografice, Edit. Universitară, Bucureşti, 350 p., 76 fig., 6 tab.

124. MOCANU, Irena (2010), Piaţa muncii din România. Discontinuităţi temporale şi teritoriale, Edit. Universitară, Bucureşti, 150 p., 57 fig., 1 tab.

125. MUICĂ, Cristina (1995), Munţii Vâlcanului. Structura şi evoluţia peisajului. Edit. Academiei Române, Bucureşti, 158 p., 18 fig., 3 tab., abstr.

126. MUICĂ, Cristina, SENCOVICI, Mihaela, DUMITRAŞCU, Costin (2004), Biogeografie. Îndrumător pentru lucrări de laborator şi practică de teren, Edit. Transversal, Târgovişte, 92 p., 98 fig., 2 tab.

127. MUICĂ, Cristina, GEACU, Sorin, SENCOVICI, Mihaela (2006), Biogeografie generală, Edit. Transversal, Bucureşti, 314 p., 215 fig., 2 tab.

128. MUICĂ, Cristina, BUZA, Mircea, SENCOVICI, Mihaela (2009), Biogeografie. Compendiu, Edit. Universitară, Bucureşti, 203 p., 120 fig., 1 tab.

129. MUICĂ, Cristina, MUICĂ, Ileana (2011), Factorii naturali de risc în activitatea turistică, Edit. Universitară, Bucureşti, 142 p., 60 fig., 2 tab.

130. MURARIU, Dumitru, GEACU, Sorin (2008), Bibliographia Mammalogica Romaniae, Edit. Academiei Române, Bucureşti, 342 p.

131. NEAMU, Gheorghe (1999), Clima Olteniei deluroase, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, 178 p., 26 tab., 25 fig.

132. NICULESCU, Gheorghe (2008), Subcarpaţii dintre Prahova şi Buzău. Studiu geomorfologic sintetic, Edit. Academiei Române, Bucureşti, 90 p., 22 fig.

133. PARTENIE, Alin, Constantin, SCĂRLĂTESCU, Adrian, Lucian, GEACU, Sorin (2014), Boteni, judeţul Ialomiţa – Cronica unui sat renăscut, Edit. Destine, Bucureşti, 192 p., 58 fig., 8 tab.

18

134. PĂLTINEANU, Cristian, SECELEANU, Ion, MIHĂILESCU, Ion-Florin, DRAGOTĂ, Carmen-Sofia, VASENCIUC, Felicia (2007), Ariditatea, seceta, evapotranspiraţia şi cerinţele de apă ale culturilor agricole în România, Edit. Ovidius University Press, Constanţa, 319 p., 313 fig., 6 tab., abstr.

135. PEHOIU, Gica, MUICĂ, Cristina, SENCOVICI, Mihaela (2006), Geografia mediului cu elemente de ecologie, Edit. Transversal, Târgovişte, 182 p., 28 fig., 5 tab.

136. PERSU, Mihaela Rodica (2012), Depresiunile subcarpatice oltene dintre Jiu şi Bistriţa Vâlcii. Geografie umană, Edit. Universitară, Bucureşti, 242 p., 82 fig., 50 foto., 5 tab.

137. POPESCU, Claudia (2000), Industria României în secolul XX. Analiză geografică, Edit. Oscar Print, Bucuresti, 280 p.

138. POPESCU, Claudia (2001), Industria mondială în era globalizării, Edit. Oscar Print, Bucureşti, 283 p.

139. POPESCU, Claudia (coord.), SĂGEATĂ, Radu, NANCU, Daniela, MOCANU, Irena, DUMITRESCU, Bianca, SIMION, Gabriel, DAMIAN, Nicoleta, BORTO, Gabriela, GURAN, Liliana, PERSU, Mihaela, DOGARU, Diana (2004), Disparităţi regionale în dezvoltarea economico- socială a României, Edit. Meteor Press, Bucureşti, 264 p., 56 fig., 20 tab.

140. POPESCU, Nicolae, BĂLTEANU, Dan, IELENICZ, Mihai, ROATĂ, Sorin (editori) (1998), Field Guidebook, Carpatho-Balcanic Conference of Geomorphology, Bucharest, 52 p., 17 fig.

141. POPOVICI, Elena-Ana (2010), Piemontul Cotmeana. Dinamica utilizării terenurilor şi calitatea mediului, Edit. Academiei Române, Bucureşti, 218 p., 98 fig., 18 tab.

142. POSEA, Grigore, CIOACĂ, Adrian (2002), Cartografierea geomorfologică, Edit. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 198 p., 85 fig.

143. POSEA, Grigore, BOGDAN, Octavia, ZĂVOIANU, Ion (coordonatori), (2005), Geografia României, vol. V, Edit. Academiei Române, Bucureşti, 967 p.

144. SANDU, Maria (1998), Culoarul depresionar Sibiu-Apold. Studiu geomorfologic, Edit. Academiei Române, Bucureşti, 176 p., 85 fig.

145. SANDU, Maria, BĂLTEANU, Dan (editori) (2005), Hazardele naturale din Carpaţii şi Subcarpaţii dintre Trotuş şi Teleajen. Studiu geografic, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, 219 p., 78 fig., 30 tab.

146. SĂGEATĂ, Radu (2004), Modele de regionare politico-administrativă, Edit. Top Form, Bucureşti, 160 p., 39 fig., 35 tab., abstr., res.

147. SĂGEATĂ, Radu, BAROIU, Dragoş (2004), Graniţele de stat ale României între tratatele internaţionale şi dictatele de forţă / Les frontières d’etat de la Roumanie entre les traités internationaux et les diktats de force (ediţie bilingvă), Princeps Edit, Iaşi, 278 p., 22 fig., 17 tab.

148. SĂGEATĂ, Radu, GURAN, Liliana, DUMITRESCU (MITRICĂ), Bianca, DAMIAN Nicoleta, BAROIU, Dragoş (2004), Soluţii de optimizare a organizării administrativ-teritoriale a României în perspectiva aderării la Uniunea Europeană, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, 128 p., 20 fig., 13 tab., 3 anexe, res.

19

149. SĂGEATĂ, Radu (2006), Anexe, Dicţionarul Limbii Române (DLR), Ser. nouă, tom I, partea a 3-a, litera D, Edit. Academiei Române, Bucureşti.

150. SĂGEATĂ, Radu (2006), Deciziile politico-administrative şi organizarea teritoriului. Studiu geografic cu aplicare la România, Edit. Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Edit. Top Form, Bucureşti, 393 p., 122 fig., 54 tab., 1 pl., abstr.

151. SĂGEATĂ, Radu (2008), Regiunile Europei. Metodologie de analiză regională, Edit. Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 196 p., 42 fig.,

42 tab., anexă.

152. SĂGEATĂ, Radu (2008), Geopolitică, Edit. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 300 p., 31 fig., 29 tab.

153. SĂGEATĂ, Radu (2008), Organizarea şi amenajarea spaţiului geografic,

Edit. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 285 p., 86 fig., 50 tab.

154. SĂGEATĂ, Radu (2009), Globalizare culturală şi cultură globală. Global

şi local în geografia culturală, Edit. Universitară, Bucureşti, 256 p., 32 fig.,

24 tab., anexă, abstr.

155. SĂGEATĂ, Radu (2010), Geografie urbană, Edit. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 266 p., 31 fig., 32 tab.

156. SĂGEATĂ, Radu (2010), Regional Development in Romania. Geographical Studies, Edit. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 161 p., 56 fig., 20 tab.

157. SĂGEATĂ, Radu, STĂNESCU, Daniela (2012), Geografie urbană. Lucrări practice, Edit. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 109 p., 54 fig., 14 tab.

158. SĂGEATĂ, Radu (2013), Organizarea administrativ-teritorială a României. Evoluţie. Propuneri de optimizare, Bucureşti, 43 p., 28 fig., 3 tab.

159. SĂGEATĂ, Radu (coord.), NANCU, Daniela, MITRICĂ, Bianca, DAMIAN, Nicoleta, PERSU, Mihaela, MOCANU, Irena, GRIGORESCU, Ines, GURAN, Liliana, ŞERBAN, Paul, BAROIU, Dragoş (2014), Euroregiunile de cooperare transfrontalieră din bazinul inferior al Dunării. Studiu geografic, Edit. Academiei Române, Bucureşti, 315 p., 130 fig., 48 tab.

160. SIMILEANU, Vasile, SĂGEATĂ, Radu (2009), Geopolitica României, Edit. Top Form, Bucureşti, 466 p., 139 fig., 84 tab., 10 anexe.

161. STAN, Corneliu, Ion, GEACU, Sorin, SCĂRLĂTESCU, Adrian, Lucian (2003), Manasia (Ialomiţa). Contribuţii monografice, Edit. Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, Slobozia, 228 p., 9 tab., 40 fig., 58 foto.

162. TĂLÂNGĂ, Cristian (2000), Transporturile şi sistemele de aşezări din România, Edit. Tehnică, Bucureşti, 192 p.

163. URUCU, Veselina (2000), Victor Tufescu, Institutul de Geografie, Tipogr. Agrovet’96, Bucureşti, 73 p., 10 fig.

164. VELCEA, Amelia-Valeria, BOGDAN, Octavia (2008), Geografia Mediului, Edit. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 199 p.

165. VELCEA, Ion, VELCEA, Valeria, BOGDAN, Octavia, ILINCA, Nicolae, CIOBANU, Rodica, VLAD, Sorina, BUZA, Mircea, COSTEA, Marioara, GHERASIM, Virginia, CONTOR, Mariana (2004), Habitatul rural subcarpatic. Studiu de caz: Cornu (judeţul Prahova), Edit. Univ. „Lucian Blaga”, Sibiu, 319 p.

20

166. VELCEA, Ion, BOGDAN, Octavia (editori) (2005), Sorina Vlad–Rădulescu. Pe acelaşi drum al geografiei. In memoriam. Edit. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 166 p.

167. VELCEA, Ion, BOGDAN, Octavia editori (2010), Prof. univ. dr. Valeria Amelia Velcea, Edit. Universitară, Bucureşti, 428 p.

168. VLAD, Sorina, GEACU, Sorin, SĂGEATĂ, Radu (1999), Figuri de geografi ieşeni, Edit. Corson, Iaşi, 86 p., 25 foto.

169. VLAD, Sorina, SĂGEATĂ, Radu, GEACU, Sorin (2000), Geografi români, Edit. Semne, Bucureşti, 424 p.

170. VLAD, Sorina (2001), Geografia resurselor naturale, Edit. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 111 p.

171. VLĂSCEANU, Gheorghe, IANOŞ, Ioan (1995), Oraşele României – mică enciclopedie, Edit. Odeon, Bucureşti, 493 p.

172. ZĂVOIANU, Ion, WALLING, D.E., ŞERBAN, Petre (editori) (1999), Vegetation, Land use and Erosion Processes, Symposium proceedings, Institute of Geography, Bucharest, 152 p.

173. ZĂVOIANU, Ion (1999), Hidrologie, Edit. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 319 p., 113 fig., 12 tab.

174. ZĂVOIANU, Ion (2002), Hidrologie, Ediţia a II-a, Edit. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 283 p., 107 fig.

175. ZĂVOIANU, Ion (2007), Prelucrarea datelor hidrometeorologice, Edit. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 135 p. 37 fig., 35 tab.

176. * * * (2012), Ion Zăvoianu, volum omagial, sub egida Institutului de Geografie, Edit.Transversal, Târgovişte, Colecţia «Personalităţi contemporane», 202 p.

21

II. CAPITOLE ÎN VOLUME

177. ALEXANDRESCU, Maria – Ilinca, CHEVEREŞAN, Bogdan, DROBOT, Radu, CHENDEŞ, Viorel, BOCIOACĂ, Mihai, SIMOTA, Marinela, CATANĂ, Simona, GEICU, Anton, NISTORAN, Daniela, IONESCU, Cristina-Sorana, SĂGEATĂ, Radu (2008), Bază de date în mediu G.I.S. în vederea gestiunii inundaţiilor în zone urbane, în URBWATER Manual de bune practici. Sistem suport de decizie în gestiunea situaţiilor de criză generate de apă în zonele urbane, Edit. Conspress, Bucureşti, pp. 21-36, 10 fig., 2 tab.

178. BADEA, Lucian (2001), Carpaţii Meridionali, în Unităţile de relief ale României, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, vol. I, pp. 7-11, 1 fig.

179. BADEA, Lucian (2001), Defileul Dunării, în Unităţile de relief ale României, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, vol. I, pp. 146-150, 1 fig.

180. BADEA, Lucian (2001), Munţii Făgăraşului (Făgăraş-Iezer), în Unităţile de relief ale României, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, vol. I, pp. 24-56, 9 fig.

181. BADEA, Lucian (2006), Carpaţii Apuseni, în Unităţile de relief ale României, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, vol. II, pp. 7-9, 1 fig.

182. BADEA, Lucian (2006), Podişul Transilvaniei, în Unităţile de relief ale României, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, vol. II, pp. 81-85, 1 fig.

183. BADEA, Lucian, BUZA, Mircea. (2006), Dealurile Feleacului şi Culoarul Turda-Alba Iulia, în Unităţile de relief ale României, vol. II, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, pp. 155-169, 5 fig.

184. BADEA, Lucian, SCHREIBER, Wilfried (2006), Munţii Metaliferi, în Unităţile de relief ale României, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, vol. II, pp. 51-65, 6 fig.

185. BADEA, Lucian, SCHREIBER, Wilfried (2006), Podişul Someşan, în Unităţile de relief ale României, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, vol. II, pp. 85-105, 1 fig.

186. BADEA, Lucian, SCHREIBER, Wilfried, KADAR, A. (2006), Depresiunile Arieşului, în Unităţile de relief ale României, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, vol. II, pp. 35-42, 4 fig.

187. BADEA, Lucian, SCHREIBER, Wilfried, KADAR, A. (2006), Munţii Codru-Moma, în Unităţile de relief ale României, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, vol. II, pp. 42-44, 1 fig.

188. BADEA, Lucian, SCHREIBER, Wilfried, KADAR, A. (2006), Munţii Gilău-Muntele Mare în Unităţile de relief ale României, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, vol. II, pp. 28-34, 2 fig.

189. BADEA, Lucian, SCHREIBER, Wilfried, KADAR, A. (2006), Munţii Meseş, în Unităţile de relief ale României, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, vol. II, pp. 12-14, 1 fig.

190. BADEA, Lucian, SCHREIBER, Wilfried, KADAR, A. (2006), Munţii Pădurea Craiului, în Unităţile de relief ale României, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, vol. II, pp. 14-16, 1 fig.

22

191. BADEA, Lucian, SCHREIBER, Wilfried, KADAR, A. (2006), Munţii Plopişului (Muntele Şes), în Unităţile de relief ale României, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, vol. II, pp. 10-12, 1 fig.

192. BADEA, Lucian, SCHREIBER, Wilfried, KADAR, A. (2006), Munţii Vlădesei, în Unităţile de relief ale României, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, vol. II, pp. 16-21, 1 fig.

193. BADEA, Lucian, SCHREIBER, Wilfried, KADAR, A. (2006), Munţii Zarandului, în Unităţile de relief ale României, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, vol. II, pp. 44-48, 1 fig.

194. BADEA, Lucian (2008), Dealurile Banatului. Dealurile Lipovei, Dealurile Lăpugiului şi Lugojului, Depresiunea Făgetului, în Unităţile de relief ale României, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, vol. III, pp. 50-65, 6 fig.

195. BADEA, Lucian (2008), Dealurile Crişanei şi Banatului, în Unităţile de relief ale României, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, vol. III, pp. 7-8.

196. BADEA, Lucian (2008), Dealurile Crişanei. Dealurile Silvano-Someşene, în Unităţile de relief ale României, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, vol. III, pp. 8- 25, 6 fig.

197. BADEA, Lucian (2008), Dealurile Crişurilor, în Unităţile de relief ale României, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, vol. III, pp. 26-29.

198. BADEA, Lucian (2008), Dealurile Dognecei şi Oraviţei, în Unităţile de relief ale României, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, vol. III, pp. 70-80, 3 fig.

199. BADEA, Lucian (2008), Dealurile şi Depresiunile Crişului Repede, în Unităţile de relief ale României, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, vol. III, pp. 30-35, 2 fig.

200. BADEA, Lucian (2008), Subcarpaţii de la Curbură, în Unităţile de relief ale României, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, vol. III, pp. 108-111, 1 fig.

201. BADEA, Lucian (2008), Subcarpaţii. Subcarpaţii Getici, Subcarpaţii Gorjului, Subcarpaţii Vâlcii, în Unităţile de relief ale României, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, vol. III, pp. 81-103, 6 fig.

202. BADEA, Lucian (2010), Culmea Siretului Bour-Dealul Mare. Culoarul Siretului. Culoarul Prutului, în Unităţile de relief ale României, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, vol. IV, pp. 106-113, 11 fig.

203. BADEA, Lucian (2010), Culoarul Piemontan al Oltului, în Unităţile de relief ale României, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, vol. IV, pp. 44-47, 2 fig.

204. BADEA, Lucian (2010), Gruiurile Jiului. Culoarul Piemontan al Jiului, în Unităţile de relief ale României, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, vol. IV, pp. 30-39, 4 fig.

205. BADEA, Lucian (2010), Piemontul Getic. Piemontul Motrului. Piemontul Bălăciţei, în Unităţile de relief ale României, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, vol. IV, pp. 11-30, 5 fig.

206. BADEA, Lucian (2010), Podişul Mehedinţiului, în Unităţile de relief ale României, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, vol. IV, pp. 7-10, 1 fig.

207. BADEA, Lucian (2010), Podişul Moldovei, în Unităţile de relief ale României, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, vol. IV, pp. 59-62, 1 fig.

208. BADEA, Lucian (2011), Câmpia Banatului şi Crişanei. Câmpia Crişanei, în Unităţile de relief ale României, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, vol. V, pp. 7- 13, 2 fig.

23

209. BADEA, Lucian (2011), Câmpia Banatului. Câmpia Mureşului. Câmpia Vingăi, în Unităţile de relief ale României, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, vol. V, pp. 27-37, 4 fig.

210. BADEA, Lucian (2011), Câmpia Buzău-Siret, în Unităţile de relief ale României, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, vol. V, pp. 117-128, 5 fig.

211. BADEA, Lucian (2011), Câmpia Română. Câmpia Olteniei, în Unităţile de relief ale României, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, vol. V, pp. 47-70, 5 fig.

212. BADEA, Lucian, NICULESCU, Gheorghe (2011), Cursul şi Lunca (Balta) Dunării. Lunca Dunării Turnu-Severin-Călăraşi, Bălţile Dunării, în Unităţile de relief ale României, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, vol. V, pp. 129-147, 8 fig.

213. BADEA, Lucian (2012), Carpaţii Orientali. Carpaţii Maramureşului şi Bucovinei, în Unităţile de relief ale României, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, vol. VI, pp. 7-17, 2 fig.

214. BADEA, Lucian (2012), Culoarul Bârgău-Depresiunea Dornelor, în Unităţile de relief ale României, Edit. Ars Docendi, vol. VI, pp. 95-105, 2 fig.

215. BADEA, Lucian (2012), Culoarul Câmpulung-Păltinoasa, în Unităţile de relief ale României, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, vol. VI, pp. 92-94, 1 fig.

216. BADEA, Lucian (2012), Depresiunea Maramureşului, în Unităţile de relief ale României, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, vol. VI, pp. 36-42, 1 fig.

217. BADEA, Lucian (2012), Munţii Vulcanici de Nord, în Unităţile de relief ale României, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, vol. VI, pp. 17-36, 3 fig.

218. BADEA, Lucian (2012), Obcinele Bucovinei. Culoarul Moldova-Sadova. Culoarul Moldoviţei. Obcinele Brodinei, în Unităţile de relief ale României, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, vol. VI, pp. 67-70, 83-84, 89-92, 6 fig.

219. BADEA, Lucian, DRAGOMIRESCU, Șerban, CÂNDEA, Ionel (2013), Brăila - Repere fizico-geografice/Geographische Daten, în Atlas Istoric al Orașelor din România/Städtegeschichteatlas Rumänien, ser. B, Țara Românească/Walachei, 3, Academia Română, Muzeul Brăilei, Edit. Istros, Brăila, pp. I – IV.

220. BADEA, Lucian (2014), Carpaţii Moldavo-Transilvani. Munţii Vulcanici de Sud, în Unităţile de relief ale României, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, vol. VII, pp. 7-15, 2 fig.

221. BADEA, Lucian (2014), Culoarul Bistriţei. Munţii Trotuşului, în Unităţile de relief ale României, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, vol. VII, pp. 93-100, 2 fig.

222. BADEA, Lucian (2014), Culoarul Depresionar Giurgeu (Gheorgheni) – Ciuc. Munţii Bistriţei, în Unităţile de relief ale României, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, vol. VII, pp. 28-31, 40-43, 2 fig.

223. BADEA, Lucian (2014), Culoarul Trotuşului, în Unităţile de relief ale României, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, vol. VII, pp. 111-115, 1 fig.

224. BADEA, Lucian (2014), Munţii Bistricioarei. Culoarul Bistricioarei, în Unităţile de relief ale României, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, vol. VII, pp. 50-68, 9 fig.

24

225. BADEA, Lucian, CĂLIN, Dănuţ (2014), Munţii Giumalău-Rarău, în Unităţile de relief ale României, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, vol. VII, pp. 43-49, 2 fig.

226. BADEA, Lucian, CĂLIN, Dănuţ (2014), Munţii Stânişoarei, în Unităţile de relief ale României, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, vol. VII, pp. 69-76, 4 fig.

227. BADEA, Lucian, ROATĂ, Sorin (2014), Munţii Bicazului, în Unităţile de relief ale României, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, vol. VII, pp. 80-92, 4 fig.

228. BAROIU, Dragoş (2002), Amenajarea teritoriului, atribut principal al spaţiului geografic, în Gestiunea durabilă a peisajelor prin organizare şi amenajare teritorială, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, pp. 98-119.

229. BAROIU, Dragoş (2002), Geopolitica ecologiei globale, în Cercetarea integrată a mediului şi dezvoltarea durabilă, Edit. Ars Docendi, Bucureşti,

pp.117-120.

230. BAROIU, Dragoş (2004), Analiza multicriterială a potenţialului şi organizării spaţiului intravilan al Municipiului Bucureşti, în Soluţii de optimizare a organizării administrativ-teritoriale a României în perspectiva aderării la Uniunea Europeană, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, pp.63-77, 1 tab.

231. BAROIU, Dragoş (2007), Organizarea şi amenajarea peisajelor montane, în Gestiunea durabilă a peisajelor prin organizare şi amenajare teritorială, ed. a-II-a, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, pp. 56-60.

232. BASARABEANU, Nicolae, ENCIU, Petru (2005), Podişul Dobrogei de Sud. Structura geologică şi evoluţia paleogeografică, în Geografia României, Edit. Academiei Române, Bucureşti, vol. V, pp. 759-760.

233. BASARABEANU, Nicolae, BORDÂNC, Floarea, VLĂSCEANU, Gheorghe (2005), Câmpia Burnasului, în Geografia României, Edit. Academiei Române, Bucureşti, vol. V, pp. 243-249, 1 fig.

234. BĂLTEANU, Dan, CHENDEŞ, Viorel, CHEVAL, Sorin (2001), Sistem Informaţional Geografic (GIS) pentru studiul dezastrelor naturale, în Societatea Informaţională – Societatea Cunoaşterii. Concepte, soluţii şi strategii pentru România, Edit. Expert, Bucureşti, pp. 515-520.

235. BĂLTEANU, Dan, ENCIU, Petru (2002) „The Intra-mountainous Depressions“, în Field Trip Guide of the Romanian-Italian Workshop, Bucureşti, pp. 36-39.

236. BĂLTEANU, Dan, ENCIU, Petru, NICULESCU, Gheorghe, POPESCU, Dan, Cristian, MICU, Mihai (2002), The relief and the Upper Pleistocene Formations within Bucharest City, în Proceedings of the International Conference “Earthquake Loss Estimation and Risk Reduction”, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 295-301, 4 fig., abstr.

237. BĂLTEANU, Dan, POPESCU, Marin, URŞANU, Ana Elena (2003), Land Tenure and Land Relations in Romania, în An International Encyclopedia of Land Tenure Relations for the nations of the world, IV, Edwin Mellen Edit., New York, pp. 357-453, 19 tab., abstr.

238. BĂLTEANU, Dan, POPESCU, Claudia, PRAPUGICU, Nicoleta, BORTO, Gabriela (2003), Geographical Issues Related to Cross-border Co-operation and Tourism within the Black Sea Lower Danube Basin, în The First Meeting of the Council of the Presidents of the National Academies of

25

Sciences of the BSEC Member States Documents and Reports, Kiev, pp. 85-108, 2 fig.

239. BĂLTEANU, Dan, CHEVAL, Sorin, ŞERBAN, Mihaela (2004), Evaluarea şi cartografierea hazardelor naturale şi tehnologice la nivel local şi naţional. Studii de caz, în “Fenomene şi procese cu risc major la scară naţională”, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 393-414, 13 fig., 3 tab., abstr.

240. BĂLTEANU, Dan, ENCIU, Petru, POPESCU, Dan, NICULESCU, Gheorghe, MICU, Mihai (2004), The Relief and the Upper Pleistocene Formations within Bucharest City, în Proceedings of the International Conference Earthquake Loss Estimation and Risk Reduction, Bucharest, Romania, pp. 295-303, Bucureşti.

241. BĂLTEANU, Dan (2005), Dezvoltarea durabilă în context global, în Geografia României, vol. V, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 877-

878.

242. BĂLTEANU, Dan (2005), Istoria cunoaşterii geografice româneşti, în “România. Spaţiu, societate, mediu”, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 37-43.

243. BĂLTEANU, Dan (2005), Sistemul terestru global, într-o etapă nouă de cercetare, în „Pădurea şi modificările de mediu”, IV A, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 43-49, abstr.

244. BĂLTEANU, Dan (2005), Unităţile pericarpatice româneşti, în România. Spaţiu, societate, mediu, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 71-83.

245. BĂLTEANU, Dan, ENCIU, Petru (2005), Relieful şi substratul geologic, în Transelectrica. Sucursala de transport Constanţa. Monografie tehnică. Edit. Historia, Bucureşti, pp. 13-24, 6 fig.

246. BĂLTEANU, Dan, POPOVICI, Elena-Ana (2005), Agricultura, în România, Spaţiu, Societate, Mediu, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 245-255, 8 fig., 3 tab.

247. BĂLTEANU, Dan, ŞERBAN, Mihaela (2005), Perspectivele dezvoltării durabile în România şi protecţia mediului, Geografia României, Edit. Academiei Române, Bucureşti, vol. V, pp. 878-881, 2 fig., 2 tab.

248. BĂLTEANU, Dan, SIMA (ŞERBAN), Mihaela (2005), Emisia gazelor cu efect de seră şi poluarea mediului, în România. Spaţiu, societate, mediu, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 351-353, 2 fig.

249. BĂLTEANU, Dan, SANDU, Maria, CIOACĂ, Adrian (2005), Unităţile de relief, în Hazardele naturale din Carpaţii şi Subcarpaţii dintre Trotuş şi Teleajen. Studiu geografic, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, pp. 28-36, 1 fig.

250. BĂLTEANU, Dan, SANDU, Maria, ŞERBAN, Mihaela (2005), Hazarde naturale şi tehnologice, în “România. Spaţiu, societate, mediu”, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 367-376, 8 fig.

251. BĂLTEANU, Dan, DUMITRAŞCU, Monica, CIUPITU, Daniel, GEACU, Sorin (2005), Ariile naturale protejate, în “România. Spaţiu, societate, mediu”, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 354-366, 9 fig.

252. BĂLTEANU, Dan (2006), Case Studies of Land Degradation in the Carpathian Mountains (Romania), în Changing Social Conditions and their Impacts on the Geoecology Transhumance Regions of Romania and Slovenia, Hosei University, pp. 10-43, 8 fig., 11 tab.

26

253. BĂLTEANU, Dan (2006), Pericarpathian Regions in Romania, în “Romania. Space, society, environment, The Publishing House of the Romanian Academy, Bucharest, pp. 69-81, 9 fig.

254. BĂLTEANU, Dan (2006), Romanian geography. An overview, în “Romania. Space, society, environment”, The Publishing House of the Romanian Academy, Bucharest, pp. 36-42.

255. BĂLTEANU, Dan, SIMA (ŞERBAN), Mihaela (2006), Case studies of land degradation in the Carpathian Mountains (Romania), în Changing Social Conditions and their impacts on the Geoecology. Transhumance regions of Romania and Slovenia, Hosei University, Japan, pp. 10-43.

256. BĂLTEANU, Dan, SIMA (ŞERBAN), Mihaela (2006), Degradarea terenurilor şi solurilor. Hazarde geomorfologice şi tehnologice, în Monografie tehnică. Sucursala de transport Transelectrica Constanţa, Edit. Historia, Bucureşti, pp. 82-89, 2 fig.

257. BĂLTEANU, Dan, SIMA (ŞERBAN), Mihaela (2006), Greenhouse gas emissions and environmental pollution, în Romania. Space, society, environment, Publishing House of the Romanian Academy, Bucureşti, pp. 325-327, 2 fig.

258. BĂLTEANU, Dan, SIMA (ŞERBAN), Mihaela (2006), Umwelsituation, în Rumänien. Raum und Bevölkerung. Geschichte und Geschichtsbilder. Kultur. Gesellschaft und Politik heute. Wirtschaft. Recht und Verfassung. Historische Regionen. Österreichische Osthefte, 48, pp. 131-149, 3 fig., zfs.

259. BĂLTEANU, Dan, POPESCU, Marin, POPOVICI, Ana (2006), Agriculture, în “Romania. Space, society, environment”, The Publishing House of the Romanian Academy, Bucharest, pp. 228-235, 8 fig., 3 tab.

260. BĂLTEANU, Dan, SANDU, Maria, SIMA (ŞERBAN), Mihaela (2006), Natural and technological hazards, în Romania. Space, society, environment, Publishing House of the Romanian Academy, pp. 340-348, 8 fig.

261. BĂLTEANU, Dan, DUMITRAŞCU, Monica, CIUPITU, Daniel, GEACU, Sorin (2006), Protected natural areas, în “Romania. Space, society, environment”, The Publishing House of the Romanian Academy, Bucharest, pp. 328-339, 11 fig.

262. BĂLTEANU, Dan (2007), Human Influences in the Carpathians, în Carpathians Environment Outlook, Edit. United Nations Environment Programme, Geneva, pp. 29-36, 6 fig.

263. BĂLTEANU, Dan (2007), Main Geographical Features, în Carpathians Environment Outlook, Edit. United Nations Environment Programme, Geneva, pp. 22-28, 3 fig., 1 tab.

264. BĂLTEANU, Dan (2007), Modern-day Impacts on Environment and Current Responses, în Carpathians Envirnment Outlook, Edit. United Nations Environment Programme, Geneva, pp. 37-41.

265. BĂLTEANU, Dan, MICU, Mihai (2009), Landslide investigation: from morphodynamic mapping to hazard assessment. A case-study in the Romanian Subcarpathians: Muscel Catchment, în Landslide processes: from geomorphologic mapping to dynamic modeling, CERG Editions, Strasbourg, pp. 235-241, 6 fig., 1 tab.

27

266. BĂLTEANU, Dan, GRIGORESCU, Ines, POPOVICI, Ana (2010), Buying, expert and rout market în Changing Social Conditions and their Impacts on Sheep Transhumance in Romania and Bulgaria, Department of Geography, Hosei University, Japan, pp. 61-65, 4 fig., 1 tab.

267. BĂLTEANU, Dan, DOGARU, Diana, MICU, Dana, DUMITRAŞCU, Monica, DRAGOTĂ, Carmen-Sofia, DINCĂ, Ana-Irina, SURUGIU, Camelia (2010), Vulnerability of Winter and Summer Tourism in Romania to Climate Change, în Present-Day Environmental Changes in Romania and Turkey, Proceedings of the 6th Romanian-Turkish Geographical Seminar, Bucureşti, pp. 41-48, 3 fig., abstr.

268. BĂLTEANU, Dan, FELCIUC, Mihaela, DUMITRAŞCU, Monica, GRIGORESCU, Ines (2011), Human pressure upon the environment in the “Munţii Maramureşului” Natural Park, în Sustainable Development in Mountain Regions, 4, Edit. Springer Science-Business Media, pp. 255-269, 11 fig., 2 tab.

269. BĂLTEANU, Dan, JURCHESCU, Marta, SURDEANU, Virgil, IONIŢĂ, Ion, GORAN, Crisrian, URDEA, Petru, RĂDOANE, Maria, RĂDOANE, Nicolae, SIMA, Mihaela (2012), Recent landform evolution in the Romanian Carpathians and Pericarpathian regions, în Recent Landform Evolution. The Carpatho-Balkan-Dinaric Region, Edit. Springer, pp. 249-286, 16 fig., 1 tab.

270. BĂLTEANU, Dan, DUMITRAŞCU, Monica (2013), Unităţi de mediu şi arii naturale protejate/Landscape units and protected areas, în Evaluarea şi prevenirea hazardelor din Lunca Dunării (sectorul Calafat-Vidin Turnu Măgurele-Nikopol). Ghid tehnic, Edit. Universitaria, Craiova, pp. 36-46, 6 fig., 1 tab.

271. BĂLTEANU, Dan, POPOVICI, Elena-Ana (2013), Utilizarea terenurilor agricole în România, în Agricultura. Domeniu strategic pentru securitatea şi siguranţa alimentară, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 255-271, 7 fig., 4 tab., abstr.

272. BĂLTEANU, Dan, SIMA, Mihaela (2013), Hazardele naturale şi tehnologice aspecte teoretice (Natural and technological hazards theoretical aspects), în Evaluarea şi prevenirea hazardelor din Lunca Dunării (sectorul Calafat-Vidin – Turnu Măgurele-Nikopol). Ghid tehnic, Edit. Universitaria, Bucureşti, pp. 20-24.

273. BĂLTEANU, Dan, SIMA, Mihaela (2013), Introducere, în Evaluarea şi prevenirea hazardelor din Lunca Dunării (sectorul Calafat-Vidin Turnu Măgurele-Nikopol). Ghid tehnic, Edit. Universitaria, Craiova, pp. 11-12.

274. BĂLTEANU, Dan, DOGARU, Diana, ZHELEZOV, Georgi, KULOV, Boian (2013), Descrierea arealului studiat, în Evaluarea şi prevenirea hazardelor din Lunca Dunării (sectorul Calafat-Vidin – Turnu Măgurele- Nikopol). Ghid tehnic, Edit. Universitaria, Craiova, pp. 13-20, 1 fig.

275. BĂLTEANU, Dan, SIMA, Mihaela, MICLEAN, Mihaela, NIKOLOVA, Maryana, DUMITRAŞCU, Monica (2013), Managementul şi atenuarea efectelor hazardelor/ Hazards management and mitigation, în Evaluarea şi prevenirea hazardelor din Lunca Dunării (sectorul Calafat-Vidin Turnu Măgurele-Nikopol). Ghid tehnic, Edit. Universitaria, Craiova, pp. 227-235.

28

276. BĂLTEANU, Dan, DOGARU, Diana, ZHELEZOV, Georgi, KULOV, B. (2013), Geographic characteristics of the region Calafat-Vidin-Turnu Măgurele-Nikopol, in Hazard assessment and mitigation in the Danube Floodplain (Calafat-Vidin – Turnu Măgurele-Nikopol Sector)”, Technical Guide, in the framework of Robuhaz-Dun project, TebApt Publishing House, Sofia, Bulgaria, pp. 11-23.

277. BĂLTEANU, Dan, GRIGORESCU, Ines, MICU, Mihai, POPOVICI, Elena- Ana, CĂLIN, Dănuţ (2013), Sheep transhumance in the Romanian Carpathians. From tradition to modern challenges, Department of Geography, Hosei University, Japan, pp. 43-57, 10 fig., 3 tab.

278. BĂLTEANU, Dan, GRIGORESCU, Ines, MICU, Mihai, POPOVICI, Elena- Ana, CĂLIN, Dănuţ (2013), Historical landmarks of sheep transhumance and environment in Romania, Department of Geography, Hosei University, Japan, pp. 91-92.

279. BIRD, Graham, MACKLIN, Mark, BREWER, Paul, BĂLTEANU, Dan, DRIGA, Basarab, ZAHARIA, Sorin, SIMA (ŞERBAN), Mihaela (2004), The environmental impacts of metal mining in Romania, în Proceedings of the International Conference „The environmental and socio-economic impact of industrial tailing ponds”, Edit. Universităţii din Oradea, pp. 87-96, 6 fig., 2 tab., abstr.

280. BOGDAN, Octavia (2003-2009), Probleme de climatologie turistică, în Sinteze de geografie generală şi regională, Edit. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, pp. 306-341, 4 fig., 7 tab.

281. BOGDAN, Octavia (2004), Bioclima. Elemente de favorabilitate şi restricţii, în Habitatul rural subcarpatic, Cornu (jud. Prahova), Edit. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, pp. 105-132, 14 fig., 1 tab.

282. BOGDAN, Octavia, NICULESCU, Elena (2004), Aspecte climatice specifice ale depresiunilor Giurgeu-Ciuc-Braşov, în Factori şi procese pedogenetice din zona temperată, Iaşi, pp. 3-115, 39 fig., 12 tab., abstr.

283. BOGDAN, Octavia (2005), Câmpia Bărăganului – Clima, în Geografia României, Edit. Academiei Române, Bucureşti, vol. V, pp. 346-351, 3 fig.

284. BOGDAN, Octavia (2005), Câmpia Buzău-Siret Clima, în Geografia României, Edit. Academiei Române, Bucureşti, vol V, pp. 422-427, 3 fig.

285. BOGDAN, Octavia (2005), Câmpia Ialomiţei – Clima, în Geografia României, Edit. Academiei Române, Bucureşti, vol. V, pp. 256-260, 2 fig.

286. BOGDAN, Octavia (2005), Câmpia Română – Clima, în Geografia României, Edit. Academiei Române, Bucureşti, vol. V, pp. 47-64, 8 fig.

287. BOGDAN, Octavia (2005), Clima, hazarde şi riscuri climatice, în Sucursala de Transport Constanţa. Monografie Tehnică, Edit. Historia, Bucureşti, pp. 25-48, 7 hărţi, 1 foto.

288. BOGDAN, Octavia (2005), Clima, hazarde şi riscuri climatice, în Sucursala de Transport Craiova. Monografie Tehnică, Edit. Historia, Bucureşti, pp. 26-51, 7 hărţi, 2 fig.

289. BOGDAN, Octavia (2005), Clima, hazarde şi riscuri climatice, în Sucursala de Transport Sibiu. Monografie Tehnică, Edit. AGIR, Bucureşti, pp. 39-60, 7 hărţi, 3 fig.

29

290. BOGDAN, Octavia (2005), Clima, în Hazardele naturale din Carpaţii şi Subcarpaţii dintre Trotuş şi Teleajen. Studiu geografic, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, pp. 40-46.

291. BOGDAN, Octavia (2005), Delta Dunării şi Complexul Razim-Sinoe – Clima şi topoclima, în Geografia României, Edit. Academiei Române, Bucureşti, vol. V, pp. 592-603, 7 fig.

292. BOGDAN, Octavia (2005), Dunărea. Sectorul Călăraşi-Pătlăgeanca – Clima, în Geografia României, Edit. Academiei Române, Bucureşti, vol. V, pp. 569-571, 2 fig.

293. BOGDAN, Octavia (2005), Dunărea. Sectorul Gura Văii-Călăraşi – Clima, în Geografia României, Edit. Academiei Române, Bucureşti, vol. V, pp. 554-557, 2 fig.

294. BOGDAN, Octavia (2005), Hazardele climatice în Hazardele naturale din Carpaţii şi Subcarpaţii dintre Trotuş şi Teleajen. Studiu geografic, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, pp. 141-176, 8 fig., 6 tab.

295. BOGDAN, Octavia (2005), Podişul Dobrogei – Clima, în Geografia României, Edit. Academiei Române, Bucureşti, vol. V, pp. 654-667, 7 fig.

296. BOGDAN, Octavia (2005), Podişul Dobrogei de Sud – Clima, în Geografia României, Edit. Academiei Române, Bucureşti, vol. V, pp. 762-765, 1 fig.

297. BOGDAN, Octavia (2005), Valea Dunării – Clima, în Geografia României, Edit. Academiei Române, Bucureşti, vol. V, pp. 497-502.

298. BOGDAN, Octavia, GRIGORE, Mihai (2005), Litoralul românesc al Mării Negre Clima, în Geografia României, Edit. Academiei Române, Bucureşti, vol. V, pp. 801-813, 7 fig.

299. BOGDAN, Octavia, GRIGORE, Mihai (2005), Sectorul Buziaş-Gura Văii (Porţile de Fier) – Clima, în Geografia României, Edit. Academiei Române, Bucureşti, vol. V, pp. 544-548, 1 fig.

300. BOGDAN, Octavia, ILIE, Ion (2005), Podişul Dobrogei Centrale – Clima, în Geografia României, Edit. Academiei Române, Bucureşti, vol. V, pp. 734- 736, 1 fig.

301. BOGDAN, Octavia, MĂRCULEŢ, Cătălina (2005), Hazarde eoliene, în Hazardele naturale din Carpaţii şi Subcarpaţii dintre Trotuş şi Teleajen. Studiu geografic, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, pp. 170-176, 5 fig.

302. BOGDAN, OCTAVIA, NICULESCU, Elena (2005), Clima în România. Spaţiu, Societate, Mediu, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 84-106, 6 fig.

303. BOGDAN, Octavia, IANOŞ, Ioan, BARANOVSKY, Niculina (2005), Bărăganul Central în Geografia României, Edit. Academiei Române, Bucureşti, vol. V, pp. 382-396, 3 fig., 4 tab.

304. BOGDAN, Octavia, IANOŞ, Ioan, BARANOVSKY, Niculina (2005), Bărăganul de Sud în Geografia României, Edit. Academiei Române, Bucureşti, vol. V, pp. 396-406, 2 fig.

305. BOGDAN, Octavia, ILIE, Ion (2005), Podişul Dobrogei Centrale – Clima, în Geografia României, Edit. Academiei Române, Bucureşti, vol. V, pp. 734- 736, 1 fig.

30

306. BOGDAN, Octavia, ŞTEFĂNESCU, Ioana, VLAD, Sorina (2005), Câmpia Siretului Inferior, în Geografia României, Edit. Academiei Române, Bucureşti, vol. V, pp. 461-464, 1 fig.

307. BOGDAN, Octavia (2006), Caracteristici ale hazardelor / riscurilor climatice din România, în Hidrologie aplicată, Edit. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, pp. 181-204, 9 fig.

308. BOGDAN, Octavia (2006), Clima, în Delta Dunării, rezervaţie a biosferei, Edit. Dobrogea, Constanţa, pp. 85-93, 3 fig., 1 tab.

309. BOGDAN, Octavia, NICULESCU, Elena (2006), The climate, în Romania. Space, Society, Environment, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 82- 102, 2 hărţi, 3 fig.

310. BOGDAN, Octavia, MARINICĂ, Ion (2008), Caracteristici ale valurilor de căldură din Carpaţii Meridionali, în Carpaţii Meridionali. Clima, hazardele meteo-climatice şi impactul lor asupra turismului, Edit. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, pp. 89-99.

311. BOGDAN, Octavia (2008), Caracteristicile suprafeţei active, în Carpaţii Meridionali. Clima, hazardele meteo-climatice şi impactul lor asupra turismului, Edit. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, pp. 23-25.

312. BOGDAN, Octavia (2008), Circulaţia generală a atmosferei, în Carpaţii Meridionali. Clima, hazardele meteo-climatice şi impactul lor asupra turismului, Edit. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, pp. 21-23.

313. BOGDAN, Octavia (2008), Concluzii la inversiunile de temperatură, în Carpaţii Meridionali. Clima, hazardele meteo-climatice şi impactul lor asupra turismului, Edit. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, pp. 67-68, 1 fig.

314. BOGDAN, Octavia (2008), Concluzii, în Carpaţii Meridionali. Clima, hazardele meteo-climatice şi impactul lor asupra turismului, Edit. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, p. 291.

315. BOGDAN, Octavia (2008), Etajele morfo-climatice, în Carpaţii Meridionali. Clima, hazardele meteo-climatice şi impactul lor asupra turismului, Edit. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, pp. 221-226, 1 fig., 1 tab.

316. BOGDAN, Octavia (2008), File de istorie în cercetarea climei Carpaţilor Meridionali, în Carpaţii Meridionali. Clima, hazardele meteo-climatice şi impactul lor asupra turismului, Edit. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, pp.

7-12.

317. BOGDAN, Octavia (2008), Hazardele nivale, în Carpaţii Meridionali. Clima, hazardele meteo-climatice şi impactul lor asupra turismului, Edit. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, pp. 188-192, 1 fig., 1 tab.

318. BOGDAN, Octavia (2008), Hazardele pluviale, în Carpaţii Meridionali. Clima, hazardele meteo-climatice şi impactul lor asupra turismului, Edit. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, pp. 157-162, 1 fig., 2 tab.

319. BOGDAN, Octavia (2008) Introducere, în Carpaţii Meridionali. Clima, hazardele meteo-climatice şi impactul lor asupra turismului, Edit. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, pp. 3-5.

320. BOGDAN, Octavia (2008), Îngheţul, în Carpaţii Meridionali. Clima, hazardele meteo-climatice şi impactul lor asupra turismului, Edit. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, pp. 75-86, 7 fig., 1 tab.

31

321. BOGDAN, Octavia (2008), Precipitaţiile atmosferice, în Carpaţii Meridionali. Clima, hazardele meteo-climatice şi impactul lor asupra turismului, Edit. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, pp. 134-147, 5 fig., 4 tab.

322. BOGDAN, Octavia (2008), Repere de climatologie turistică în Carpaţii Meridionali, în Carpaţii Meridionali. Clima, hazardele meteo-climatice şi impactul lor asupra turismului, Edit. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, pp. 240-285, 4 fig., 2 tab.

323. BOGDAN, Octavia (2008), Temperatura aerului, în Carpaţii Meridionali. Clima, hazardele meteo-climatice şi impactul lor asupra turismului, Edit. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, pp. 26-37.

324. BOGDAN, Octavia (2008), Valurile de căldură şi singularităţile termice pozitive, în Carpaţii Meridionali. Clima, hazardele meteo-climatice şi impactul lor asupra turismului, Edit. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, pp. 87-89, 1 fig.

325. BOGDAN, Octavia (2008), Valurile de frig şi singularităţile termice negative, în Carpaţii Meridionali. Clima, hazardele meteo-climatice şi impactul lor asupra turismului, Edit. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, pp. 42-45, 2 fig., 1 tab.

326. BOGDAN, Octavia, COSTEA, Sanda (2008), Etajarea hazardelor/riscurilor meteo-climatice, în Carpaţii Meridionali. Clima, hazardele meteo-climatice şi impactul lor asupra turismului, Edit. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, pp. 288-290, 2 fig.

327. BOGDAN, Octavia, COSTEA, Sanda (2008), Sinteza hazardelor/riscurilor meteo-climatice din spaţiul montan şi influenţa lor asupra organismului, în Carpaţii Meridionali. Clima, hazardele meteo-climatice şi impactul lor asupra turismului, Edit. Universiăţii „Lucian Blaga”, Sibiu, pp. 285-287, 2 fig.

328. BOGDAN, Octavia, MĂRCULEŢ, Cătălina (2008), Frecvenţa zilelor cu cantităţi de precipitaţii ≥ 0.1 mm, în Carpaţii Meridionali. Clima, hazardele meteo-climatice şi impactul lor asupra turismului, Edit. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, pp. 148-149, 2 fig., 1 tab.

329. BOGDAN, Octavia, MĂRCULEŢ, Cătălina (2008), Hazardele eoliene, în Carpaţii Meridionali. Clima, hazardele meteo-climatice şi impactul lor asupra turismului, Edit. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, pp. 201-212, 9 fig., 1 tab.

330. BOGDAN, Octavia, MIC, Loredana-Elena (2008), Inversiunile de temperatură, în Carpaţii Meridionali. Clima, hazardele meteo-climatice şi impactul lor asupra turismului, Edit. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, pp. 47-63, 11 fig.

331. BOGDAN, Octavia, MICU, Dana (2008), Nebulozitatea atmosferică, în Carpaţii Meridionali. Clima, hazardele meteo-climatice şi impactul lor asupra turismului, Edit. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, p. 119-133.

332. BOGDAN, Octavia, NICULESCU, Elena (2008), Factorii genetici ai climei şi riscurile climatice – Radiaţia solară, în Carpaţii Meridionali. Clima, hazardele meteo – climatice şi impactul lor asupra turismului, Edit. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, pp. 13-20, 4 fig., 2 tab.

32

333. BOGDAN, Octavia, NICULESCU, Elena (2008), Ninsoarea şi stratul de zăpadă, în Carpaţii Meridionali. Clima, hazardele meteo-climatice şi impactul lor asupra turismului, Edit. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, pp. 181-187, 4 fig., 3 tab.

334. BOGDAN, Octavia, NICULESCU, Elena (2008), Radiţia solară, în Carpaţii Meridionali. Clima, hazardele meteo-climatice şi impactul lor asupra turismului, Edit. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, pp. 13-20, 4 fig., 1 tab.

335. BOGDAN, Octavia, MICU, Dana, MĂRCULEŢ, Cătălina (2008), Umezeala relativă a aerului, în Carpaţii Meridionali. Clima, hazardele meteo-climatice şi impactul lor asupra turismului, Edit. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, pp. 107-110.

336. BOGDAN, Octavia (2011), Consecinţele încălzirii climei asupra turismului, în Turismul şi dezvoltarea regională, Edit. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, pp. 106-111, 1 fig.

337. BORDÂNC, Floarea, GURAN-NICA, Liliana, DOBRACA, Lucian (2005), Podişul Dobrogei Centrale. Populaţia, în Geografia României, Edit. Academiei Române, Bucureşti, vol. V, pp. 743-747, 2 fig.

338. BORDÂNC, Floarea, GURAN-NICA, Liliana, DOBRACA, Lucian (2005), Podişul Dobrogei Centrale. Aşezările umane, în Geografia României, Edit. Academiei Române, Bucureşti, vol. V, pp. 747-749.

339. BORDÂNC, Floarea, GURAN-NICA, Liliana, DOBRACA, Lucian (2005), Podişul Dobrogei Centrale. Caracteritstici generale ale economiei, în Geografia României, Edit. Academiei Române, Bucureşti, vol. V, pp. 749-

753.

340. BORTO (NECŞULIU), Gabriela (2003), Factori de favorabilitate şi de restrictivitate în dezvoltarea durabilă a peisajului rural din Câmpia Brăilei, în Cercetarea integrată a mediului şi dezvoltarea durabilă, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, pp. 121-130, 8 fig., 3 tab.

341. BORTO, Gabriela, POPOVICI (URŞANU), Elena-Ana, (2003), Application Of Land Cover Classification System And Remote Sensing Imagery For The Romanian Territory, în Proceedings of the First International Conference on Environmental Research and Assessment, București, pp. 545-560, 4 fig., abstr.

342. BREWER, Paul, MACKLIN, Mark, BĂLTEANU, Dan, COULTHARD, Tom, DRIGA, Basarab, HOWARD, Andrew, BIRD, Graham, ZAHARIA, Sorin, SIMA (ŞERBAN), Mihaela (2002), The January and March tailings dam failures in Maramures county, Romania and their transboundary impacts on the river systems, în Proceedings of Advanced Research Workshop Approaches to handling environmental problems in the mining and metallurgical regions of NIS counties (editors: W.L. Filho, M.

Butorina), Mariupol, NATO science ser., IV, Earth and Environmental sciences, vol. 20, Kluwer Academic Publishers, pp. 56-64, 7 fig., 2 tab., abstr.

343. BUGĂ, Dragoş, DOBRE, Silvia (2005), Podişul Dobrogei. Agricultura, în Geografia României, Edit. Academiei Române, Bucureşti, vol. V, pp. 683-

684.

33

344. BUGĂ, Dragoş, DOBRE, Silvia (2005), Podişul Dobrogei. Aşezările umane, în Geografia României, Edit. Academiei Române, Bucureşti, vol. V, pp.

682-683.

345. BUGĂ, Dragoş, DOBRE, Silvia (2005), Podişul Dobrogei. Industria, în Geografia României, Edit. Academiei Române, Bucureşti, vol. V, pp. 684-

685.

346. BUGĂ, Dragoş, DOBRE, Silvia (2005), Podişul Dobrogei. Populaţia, în Geografia României, Edit. Academiei Române, Bucureşti, vol. V, pp. 677- 682, 4 fig., 1 tab.

347. BUGĂ, Dragoş, DOBRE, Silvia (2005), Podişul Dobrogei. Reţeaua de transport, în Geografia României, Edit. Academiei Române, Bucureşti, vol. V, pp. 685.

348. BUGĂ, Dragoş, DOBRE, Silvia (2005), Podişul Dobrogei. Turismul, în Geografia României, Edit. Academiei Române, Bucureşti, vol. V, pp. 685- 687, 1 fig.

349. BUGĂ, Dragoş, TĂLÂNGĂ, Cristian, SĂGEATĂ, Radu, (2005), Caracterizare generală a Văii Dunării, Populaţia şi aşezările umane, în Geografia României, Edit. Academiei Române, Bucureşti, vol. V, pp. 514-

521.

350. BUGĂ, Dragoş, TĂLÂNGĂ, Cristian, GHENOVICI, Alexandra, SĂGEATĂ, Radu (2005), Sectorul Gura Văii – Călăraşi. Populaţia şi aşezările, în Geografia României, Edit. Academiei Române, Bucureşti, vol. V, pp. 559-562, 2 fig.

351. BUGĂ, Dragoş, TĂLĂNGĂ, Cristian, GHENOVICI, Alexandra, SĂGEATĂ, Radu (2005), Sectorul Gura Văii – Călăraşi, Aspecte economice, în Geografia României, Edit. Academiei Române, Bucureşti, vol. V, pp. 563-564.

352. BUZA, Mircea (2003), Vegetaţia şi fauna. Zonalitate şi etajare. Utilizare şi potenţial turistic. Exemplificări din România, în Sinteze de geografie generală, Edit. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, ediţia I, pp. 352-368, 6 fig., 2 tab.

353. BUZA, Mircea (2004), Toponimia, în Habitatul Rural Subcarpatic. Studiu

de caz: Cornu (judeţul Prahova), Facultatea de Geografia Turismului, Sibiu, pp. 181-184.

354. BUZA, Mircea (2004), Vegetaţia, fauna şi solurile – componente fidele ale mediului geografic în Habitatul Rural Subcarpatic. Studiu de caz: Cornu (judeţul Prahova), Facultatea de Geografia Turismului, Sibiu, pp. 157-168, 2 fig. 4 foto.

355. BUZA, Mircea (2005), Câmpia Bărăganului. Solurile, în Geografia României, vol. V, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 356-358, 1 fig.

356. BUZA, Mircea (2005), Câmpia Ialomiţei. Rezervaţiile naturale, în Geografia României, vol. V, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 265-266.

357. BUZA, Mircea (2005), Câmpia Ialomiţei. Solurile, în Geografia României, vol. V, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 264-265, 1 fig.

358. BUZA, Mircea (2005), Câmpia Română. Caracterizare generală. Solurile, în Geografia României, vol. V, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 81–88, 1 fig.

34

359. BUZA, Mircea (2005), Câmpia Română. Caracterizare generală, Rezervaţiile naturale, în Geografia României, vol. V, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 88-90, 1 fig.

360. BUZA, Mircea (2005), Câmpia Teleormanului. Rezervaţiile naturale, în Geografia României, vol. V, Edit. Academiei Române, Bucureşti, p. 204.

361. BUZA, Mircea (2005), Câmpia Teleormanului. Solurile, în Geografia României, vol. V, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 202-204, 1 fig.

362. BUZA, Mircea (2005), Câmpia Teleormanului. Vegetaţia şi fauna, în Geografia României, vol. V, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 200- 202, 1 fig.

363. BUZA, Mircea (2005), Dunărea, Caracterizare generală, Solurile, în Geografia României, vol. V, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 511-

512.

364. BUZA, Mircea (2005), Dunărea, Sectorul Baziaş – Gura Văii (Defileul Porţile de Fier). Solurile, în Geografia României, vol. V, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 549-550.

365. BUZA, Mircea (2005), Dunărea, Sectorul Călăraşi – Pătlăgeanca. Solurile,

în Geografia României, vol. V, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp.

573-574.

366. BUZA, Mircea (2005), Dunărea, Sectorul Gura Văii – Călăraşi. Solurile, în Geografia României, vol. V, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 559-

560.

367. BUZA, Mircea (2005), Podişul Dobrogei Centrale. Solurile, în Geografia României, vol. V, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 740-741, 1 fig.

368. BUZA, Mircea (2005), Podişul Dobrogei de Nord. Solurile, în Geografia României, vol. V, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 703-705, 1 fig.

369. BUZA, Mircea (2005), Podişul Dobrogei de Sud, Caracterizare generală. Solurile, în Geografia României, vol. V, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 770-772, 1 fig.

370. BUZA, Mircea (2005), Podişul Dobrogei. Caracterizare generală. Solurile, în Geografia României, vol. V, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 674- 677, 1 fig.

371. BUZA, Mircea (2005), Solurile, în Hazardele naturale din Carpaţii şi Subcarpaţii dintre Trotuş şi Teleajen. Studiu geografic, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, pp. 89-95, 1 fig.

372. BUZA, Mircea (2005), Solurile, în România. Spaţiu, Societate, Mediu, coord. D. Bălteanu et. al., Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 153-164, 8 fig.

373. BUZA, Mircea (2005), Solurile, în Transelectrica, Sucursala de Transport Constanţa, Monografie tehnică (volum bilingv român-englez), Edit. Historia, Bucureşti, pp. 75-78, 1 fig.

374. BUZA, Mircea (2005), Solurile, în Transelectrica, Sucursala de Transport Craiova, Monografie tehnică (volum bilingv român-englez), Edit. Historia, Bucureşti, pp. 80-84, 1 fig.

375. BUZA, Mircea, BORDÂNC, Florica (2005), Podişul Dobrogei Centrale, Unităţile geografice, în Geografia României, vol. V, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 753-757.

35

376. BUZA, Mircea, DOBRE, Silvia (2005), Podişul Dobrogei Centrale. Caracterizare generală, în Geografia României, vol. V, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 729-730.

377. BUZA, Mircea, GEACU, Sorin (2005), Podişul Dobrogei Centrale. Rezervaţiile naturale, în Geografia României, vol. V, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 742-743.

378. BUZA, Mircea, GEACU, Sorin (2005), Podişul Dobrogei Centrale. Vegetaţia şi fauna, în Geografia României, vol. V, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 738-740.

379. BUZA, Mircea, GEACU, Sorin (2005), Podişul Dobrogei de Nord. Rezervaţiile naturale, în Geografia României, vol. V, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 705-706.

380. BUZA, Mircea, GEACU, Sorin (2005), Podişul Dobrogei de Sud, Caracterizare generală. Vegetaţia şi fauna, în Geografia României, vol. V, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 768-769.

381. BUZA, Mircea, GEACU, Sorin (2005), Podişul Dobrogei de Sud, Caracterizare generală, Rezervaţiile naturale, în Geografia României, vol. V, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 772-774.

382. BUZA, Mircea, GEACU, Sorin (2005), Podişul Dobrogei de Sud. Vegetaţia şi fauna, în Geografia României, vol. V, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 768-770.

383. BUZA, Mircea, GEACU, Sorin (2005), Podişul Dobrogei. Caracterizare generală. Rezervaţii naturale, în Geografia României, vol. V, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 677-678, 1 fig.

384. BUZA, Mircea, CALOIANU, Nicolae, NANCU, Daniela (2005), Câmpia Piteştiului, în Geografia României, Edit. Academiei Române, Bucureşti, vol. V, pp. 222-226, 1 fig.

385. BUZA, Mircea, CALOIANU, Nicolae, NANCU, Daniela (2005), Câmpia Teleormanului. Câmpia Piteştiului, în Geografia României, vol. V, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 222-226, 1 fig.

386. BUZA, Mircea, SCHREIBER, Wilfried (2006, ediţia I-a şi 2008 ediţia a II- a), Grundzüge der räumlichen Struktur Rumäniens, în vol. Rumänien, Raum und Bevölkerung, Geschichte und Gesichchtsbilder, Kultur, Gesellschaft und Politik heute, Wirschaft, Recht und Verfassung, Historische Regionen, Österreichische Osthefte, 48, Wien, pp. 25-38, 2 fig.

387. BUZA, Mircea (2006), Arealele naturale protejate, în Transelectrica, Sucursala de Transport Sibiu, Monografie tehnică (volum bilingv român- englez), Edit. AGIR, Bucureşti, pp. 74-77.

388. BUZA, Mircea (2006), Câmpia Transilvaniei, în Unităţile de relief ale României, vol. II, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, pp. 106-116, 3 fig.

389. BUZA, Mircea (2006), Munţii Vinţului, în Unităţile de relief ale României, vol. II, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, pp. 64-66, 1 fig.

390. BUZA, Mircea (2006), Podişul Târnavelor, în Unităţile de relief ale României, vol. II, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, pp. 115-132, 6 fig.

391. BUZA, Mircea (2006), Subcarpaţii Transilvaniei, în Unităţile de relief ale României, vol. II, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, pp. 170-191, 8 fig.

36

392. BUZA, Mircea (2006), Vegetaţia şi fauna. Zonalitate şi etajare. Utilizare şi potenţial turistic. Exemplificări din România, în Sinteze de geografie generală, Edit. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, ediţia a II-a, pp. 453- 451, 6 fig., 2 tab.

393. BUZA, Mircea. (2006), Soils, în Romania, Space, Society, Environment, Edit. Academiei Române, Bucureşti, p.151-162, 8 fig.

394. BUZA, Mircea (2010), Podişul Dobrogei Centrale, în Unităţile de relief ale României, vol. IV, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, pp.127-138, 3 fig.

395. BUZA, Mircea (2010), Podişul Dobrogei de Sud, în Unităţile de relief ale României, vol. IV, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, pp.139-153, 5 fig.

396. BUZA, Mircea (2011), Câmpia Bărăganului, în Unităţile de relief ale României, vol. V, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, pp.105-116, 4 fig.

397. BUZA, Mircea (2012), Aşezarea, limitele şi vecinii, în Valea Sasului. O lume de odinioară, Edit. Reîntregirea, Alba Iulia, pp. 9-12, 2 fig.

398. BUZA, Mircea (2012), Cadrul geografic, în Valea Sasului. O lume de odinioară, Edit. Reîntregirea, Alba Iulia, pp. 19-28, 3 fig.

399. BUZA, Mircea (2012), Numele satului şi toponimia locală, în Valea Sasului. O lume de odinioară, Edit. Reîntregirea, Alba Iulia, pp. 13-18, 1 fig.

400. CHENDEŞ, Viorel (2005), Scurgerea de aluviuni în suspensie, în Hazardele naturale din Carpaţii şi Subcarpaţii dintre Trotuş şi Teleajen. Studiu Geografic, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, pp. 54-57, 2 fig., 1 tab.

401. CHENDEŞ, Viorel, SIMA, Mihaela, BĂLTEANU, Dan (2007), Flood Events in the Curvature Subcarpathians (Romania), în Proceedings Ecology and Environment, From Carpathians to Taurus Mountains, The 5 th Turkey- Romanian Geographical Academic Seminar, Antalya-Turkey, pp. 141-151, 10 fig., abstr.

402. CHENDEŞ, Viorel, SIMA, Mihaela (2008), Flood events in the Curvature Subcarpathians, în Landslides, floods and global environmental change in mountain regions, IAG Regional Conference on Geomorphology field guidebook, pp. 92-97.

403. CHENDEŞ, Viorel (2013), Hydrological hazards in the Romanian sector, în Hazard assessment and mitigation in the Danube Floodplain (Calafat-Vidin –Turnu Măgurele-Nikopol sector). Technical guide, Edit. Universitaria, Craiova, pp. 47-69, 20 fig., 6 tab.

404. CHEVAL, Sorin, DRAGNE, Dana (2003), Deviaţia standard, în Indici şi metode cantitative utilizate în climatologie, Edit. Universităţii din Oradea, Oradea, pp. 109-113, 3 tab.

405. CIOACĂ, Adrian, DINU, Mihaela (1998), Studii de caz pe valea Bâsca Rozilei, în Geomorphological hazards in the Romanian Subcarpathians, Institutul de Geografie, Bucureşti, pp. 18 - 22, 3 fig.

406. CIOACĂ, Adrian, DINU, Mihaela (1999), Landslides in the village of Telega-Meliceşti, în Science and implementation, Third international workshop DOMODIS - Project on Mountain Disaster, Field guide-book, Institutul de Geografie, Bucureşti, pp. 29-36, 4 foto, 2 hărţi.

407. CIOACĂ, Adrian, DINU, Mihaela (2000), Telega-Meliceşti landslides în Geomorfological processes in the tectonic active areas, The Fifth

37

Romanian-Italian Workshop on geomorphology, Field guide-book, Institutul de Geografie Bucureşti, pp. 13-19, 2 foto, 2 hărţi.

408. CIULACHE, Sterie, DOBRACA, Lucian, CÂNDEA, Melinda (2005), Câmpia Găvanu-Burdea, în Geografia României, Edit. Academiei Române, Bucureşti, vol. V, pp. 226-237, 4 fig.

409. CIUPITU, Daniel, DRIGA, Basarab (2007), Elaborarea hărţii de risc la alunecări de teren în Riscurile naturale din Judeţul Satu Mare, Edit. Arvin Press, Bucureşti, pp. 59-65, 1 fig., 3 tab.

410. CIUPITU, Daniel, KUCSICSA, Gheorghe, NEDKOV, Stoyan (2013), Baza de date GIS − o componentă importantă în evaluarea hazardelor, în Evaluarea şi prevenirea hazardelor din Lunca Dunării (sectorul Calafat- Vidin–Turnu Măgurele-Nikopol) ghid tehnic, Edit. Universitaria, Craiova, pp. 24-35, 11 fig., 1 tab.

411. CONSTANTIN, Mihaela, BEDNARIK, Martin, JURCHESCU, Marta- Cristina, ISHIDA, Koji, HIGUCHI, Kei (2013), Regional and Local Approaches on Landslide Susceptibility Assessment in the Region Located Between the Buzău and the Slănicul Buzăului Valleys, Romania, în Landslide Science and Practice, I, Landslide Inventory and Susceptibility and Hazard Zoning, Edit. Springer, Berlin-Heidelberg, pp. 499-504, 9 fig., abstr.

412. CORBU, Alina, DOGARU, Diana (2013), People perception on hazards, in “Hazard assessment and mitigation in the Danube Floodplain (Calafat-Vidin – Turnu Măgurele-Nikopol Sector)”, Technical Guide, in the framework of Robuhaz-Dun project, TebApt Publishing House, Sofia, Bulgaria, pp. 215- 227, 4 fig., 2 tab.

413. CORBUŞ, Ciprian, CHENDEŞ, Viorel, TROCEA, Ionel (2008), Viituri provenite din amonte de zonele urbane. Studiu de caz, în URBWATER – Manual de bune practici. Sistem suport de decizie în gestiunea situaţiilor de criză generate de apă în zonele urbane, Edit. Conspress, Bucureşti, pp. 67- 86, 17 fig., 2 tab.

414. CREŢAN, Remus, GURAN-NICA, Liliana, PLATON, D., TURNOCK, David (2005), Foreign Direct Investment and Social Risk in Romania:

Progress in Less-Favoured Areas, în „Foreign Direct Investment and Regional Development in East Central Europe and the Former Soviet Union“, University of Leicester, UK, pp. 305-348, 2 tab.

415. CUCULEANU, Vasile, BĂLTEANU, Dan (2005), Modificarea climei în România în context global, în Pădurea şi modificările de mediu, IV A, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 50-56, abstr.

416. DAMIAN, Nicoleta, PERSU, Mihaela (2003), Disparităţi regionale ale procesului de terţiarizare a economiei, în Disparităţi regionale în dezvoltarea economico-socială a României, Edit. Meteor Press, Bucureşti, pp. 175-192, 6 fig.

417. DAMIAN, Nicoleta (2004), Analiza multicriterială a potenţialului şi organizarea spaţiului intravilan al Municipiului Bucureşti, în Soluţii de optimizare a organizării administrativ-teritoriale a României în perspectiva aderării la Uniunea Europeană, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, pp. 63-77, 1 tab.

38

418. DAMIAN, Nicoleta, DOBRACA, Lucian, DOBRE, Silvia, MILAN, M. (2008), Aşezările umane, în Delta Dunării-Rezervaţie a Biosferei, Edit. CD Press, Bucureşti, pp. 212-228, 5 fig.

419. DAMIAN, Nicoleta, DOBRACA, Lucian, NICHERSU, Iulian, DOBRE, Silvia (2008), Populaţia, în Delta Dunării-Rezervaţie a Biosferei, Edit. CD Press, Bucureşti, pp. 199-211, 10 fig., 3 tab.

420. DAMIAN, Nicoleta, DOBRACA, Lucian, NICHERSU, Iulian, DOBRE, Silvia (2008), Istoricul activităţilor economice, în Delta Dunării-Rezervaţie a Biosferei, Edit. CD Press, Bucureşti, pp. 250-251.

421. DAMIAN, Nicoleta, NICHERSU, Iulian, IACOVICI, Eugenia (2008), Învăţământ, cultură, sănătate, sport, în Delta Dunării-Rezervaţie a Biosferei, Edit. CD Press, Bucureşti, pp. 236-250, 1 fig., 7 tab.

422. DEICĂ, Petre, SĂGEATĂ, Radu (2005), Rolul geopolitic al Dunării, în Geografia României, Edit. Academiei Române, Bucureşti, vol. V, pp. 531-

537.

423. DINCĂ, Ana-Irina (2009), Resorts of National Interest in the Romanian Carpathians - Gura Humorului, în Resorts of National Interest in the Romanian Carpathians Nature Local communities Tourist facilities Policies for sustainable tourism, Edit. Universitară, Bucureşti, pp. 171-183, 2 fig.

424. DINU, Mihaela (1998), Studii de caz - Perimetrul Runcu, în Geomorphological hazards in the Romanian Subcarpathians, Institutul de Geografie, Bucureşti, pp. 16 - 18, 1 fig.

425. DOBRACA Lucian, DAMIAN, Nicoleta (2005), Delta Dunării şi Complexul

Lagunar Razim-Sinoie–Organizarea spaţiului geografic, în Geografia României, Edit. Acadmiei Române, Bucureşti, vol. V, pp. 638-641.

426. DOBRACA, Lucian, DAMIAN, Nicoleta (2005), Delta Dunării şi Complexul Lagunar Razim-SinoieAspecte economice, în Geografia României, Edit. Acadmiei Române, Bucureşti, vol. V, pp. 634-638, 1 tab.

427. DOBRACA, Lucian, DAMIAN, Nicoleta (2005), Delta Dunării şi Complexul Lagunar Razim-Sinoie Turismul, în Geografia României, Edit. Acadmiei Române, Bucureşti, vol. V, p. 638.

428. DOBRACA, Lucian, DAMIAN, Nicoleta (2005), Delta Dunării şi Complexul Lagunar Razim-Sinoie–Protecţia mediului şi constituirea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, în Geografia României, Edit. Academiei Române, Bucureşti, vol. V, pp. 641-643, 1 fig.

429. DOBRACA, Lucian, DOBRE, Silvia, DAMIAN, Nicoleta (2005), Delta Dunării şi complexul lacustru Razim-Sinoie. Populaţia şi aşezările, în Geografia României, Edit. Academiei Române, vol. V, pp. 626-634, 2 fig.

430. DOBRACA Lucian, DOBRE, Silvia, DAMIAN, Nicoleta (2006), Istoricul activităţilor economice, în Delta Dunării – Rezervaţie a Biosferei, Edit. Dobrogea, Constanţa, pp. 313-328.

431. DOBRACA Lucian, DOBRE, Silvia, NICHERSU, Iulian, DAMIAN, Nicoleta (2006), Populaţia şi aşezările, în Delta Dunării – Rezervaţie a Biosferei, Edit. Dobrogea, Constanţa, pp. 260-313, 23 fig., 3 tab.

39

432. DOBRE, Silvia, VELCEA, Ion (2005), Podişul Dobrogei de Nord. Aşezările umane, în Geografia României, Edit. Academiei Române, vol. V, pp. 710- 715, 1 fig., 1 tab.

433. DOBRE, Silvia, GURAN-NICA, Liliana, CÂNDEA, Melinda (2005), Podişul Dobrogei de Sud. Populaţia, în Geografia României, Edit. Academiei Române, Bucureşti, vol. V, pp. 774-777, 1 fig., 1 tab.

434. DOBRE, Silvia, GURAN-NICA, Liliana, CÂNDEA, Melinda (2005), Podişul Dobrogei de Sud. Aşezările umane, în Geografia României, Edit. Academiei Române, vol. V, pp. 777-782, 2 fig.

435. DOGARU, Diana, DAMIAN, Nicoleta (2005). Populaţie şi activităţi economice, în Transelectrica–Sucursala Constanţa. Monografie tehnică, Edit. Historia, Bucureşti, pp. 89-97, 2 fig.

436. DRAGOMIRESCU, Simina, MUICĂ, Cristina, TURNOCK David (1998), Environmental Action during Romania's Early Transition Years, în Dilemas of transition: The Environment, Democracy and Economic Reform in East and Central Europe, Frank Cass Journals, Environmental politics 7, 1, pp. 162-182, abstr.

437. DRAGOMIRESCU, Şerban (1997), Precizări necesare în biografia lui Simion Mehedinţi în Simion Mehedinţi, Altă creştere–şcoala muncii, Edit. Viaţa Românească, Bucureşti, pp. 249-254.

438. DRAGOMIRESCU, Șerban (2000), Sighișoara/Schässburg, Date geografice/ Geographische Daten, în Atlas Istoric al Orașelor din România/Städtegeschichteatlas Rumänien, ser. C, Transilvania/Transsylvanien, 1, Academia Română, Edit. Enciclopedică, București, pp. I – II.

439. DRAGOMIRESCU, Șerban, ȚIPLIC, I. M. (2005), Suceava/Suczawa - Date fizico-geografice/Geographische Daten în Atlas Istoric al Orașelor din România/Städtegeschichteatlas Rumänien, ser. A, Moldova/Moldau, 1, Academia Română, Edit. Enciclopedică, București, pp. I – II.

440. DRAGOMIRESCU, Șerban, IACOB, D. D (2006), Târgoviște - Date fizico- geografice/ Geographische Daten în Atlas Istoric al Orașelor din România/Städtegeschichteatlas Rumänien, ser. B, Țara Românească/Walachei, 1, Academia Română, Edit. Enciclopedică, București, pp. I – II.

441. DRAGOMIRESCU, Șerban (2008), Câmpulung/Langenau - Repere fizico- geografice/ Geographische Daten, în Atlas Istoric al Orașelor din România/Städtegeschichteatlas Rumänien, ser. B, Țara Românească/Walachei, 2, Academia Română, Edit. Enciclopedică, București, pp. I – II.

442. DRAGOMIRESCU, Șerban (2008), Profesorul Victor Tufescu și Academia Română, în vol. In memoriam Academician Victor Tufescu (1908-2008), coordonator Gh. Median, Muzeul județean Botoșani, pp. 38-40.

443. DRAGOMIRESCU, Șerban (2010), Siret/Sereth - Repere fizico-geografice/ Geographische Daten, în Atlas Istoric al Orașelor din România/Städtegeschichteatlas Rumänien, ser. A, Moldova/Moldau, 2, Academia Română, Edit. Enciclopedică, București, pp. I – II.

40

444. DRAGOTĂ, Carmen-Sofia, CHEVAL, Sorin, DRAGNE, Dana (2003), Metode de alegere a claselor de valori în analiza frecvenţei, în Indici şi metode cantitative utilizate în climatologie, Edit. Universităţii din Oradea, Oradea, pp. 107-109.

445. DRAGOTĂ, Carmen-Sofia, BACIU, Mădălina (2008), Precipitaţiile atmosferice şi evapotranspiraţia potenţială în Clima României, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 245-298, 20 fig., 25 tab.

446. DRAGOTĂ, Carmen, GRIGORESCU, Ines, DUMITRAŞCU, Monica, DOROFTEI, Mihai (2013), Caracteristici ale variabilităţii şi schimbărilor climatice în România, în Delta Dunării, Ghid pentru personalul de teren al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării şi Gărzii de Mediu, Edit. Centrul de Informare Tehnologică Delta Dunării, Tulcea, pp. 23-38, 11 fig.,

8 tab.

447. DRAGOTĂ, Carmen-Sofia, GRIGORESCU, Ines, DUMITRAŞCU, Monica, DOROFTEI, Mihai (2013), Caracteristici ale variabilităţii şi schimbărilor climatice în România, în Manual de… Delta Dunării, Ghid pentru personalul de teren al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta

Dunării şi Gărzii de Mediu, Edit. Centrul de Informare Tehnologică Delta Dunării, Tulcea, pp. 23-38, 11 fig., 8 tab.

448. DRAGOTĂ, Carmen-Sofia, GRIGORESCU, Ines, NIKOLOVA, Maryiana, KUCSICSA, Gheorghe (2013), Climatic hazards, în Hazard assessment and mitigation in the Danube Floodplain (Calafat-Vidin – Turnu Măgurele-

Nikopol sector) Technical Guide, Edit. Universitaria, Craiova, pp. 127-134,

5 fig.

449. DRIGA, Basarab, CIUPITU, Daniel (2007), Studii de caz, în Riscurile naturale din Judeţul Satu Mare, Edit. Arvin Press, Bucureşti, pp. 125-201, 27 fig.

450. DROBOT, Radu, CHENDEŞ, Viorel (2008), Metodologie simplificată pentru identificarea bazinelor generatoare de viituri rapide, în Silvologie, VI, Amenajarea bazinelor hidrografice torenţiale, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 265-284, 6 fig., 3 tab., abstr.

451. DRUGESCU, Constantin (2005), Câmpia Bărăganului. Rezervaţiile

naturale, în „Geografia României”, vol. V, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 358-359.

452. DRUGESCU, Constantin (2005), Câmpia Bărăganului. Vegetaţia şi fauna, în „Geografia României”, vol. V, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 353-356, 1 fig.

453. DRUGESCU, Constantin (2005), Câmpia Română. Caracterizare generală. Fauna, în „Geografia României”, vol. V, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 77-81, 2 fig.

454. DRUGESCU, Constantin (2005), Caracterizare generală a văii Dunării. Fauna, în „Geografia României”, vol. V, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 510-511.

455. DRUGESCU, Constantin (2005), Fauna, în vol. „România. Spaţiu. Societate. Mediu”, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 140-152, 5 fig.

41

456. DRUGESCU, Constantin (2006), Fauna, în Romania. Space. Society. Environment, The Publishing House of the Romanian Academy, Bucureşti, pp. 134-145, 5 fig.

457. DUMITRAŞCU, Monica (2005), Dunărea. Sectorul Baziaş-Gura Văii. Rezervaţii naturale, în Geografia României, Edit. Academiei Române, Bucureşti, vol. V, pp. 550-551.

458. DUMITRAŞCU, Monica, GEACU, Sorin (2005), Vegetaţia, fauna şi ariile naturale protejate în Transelectrica. Sucursala de transport Craiova. Monografie tehnică, Edit. Historia, Bucureşti, pp. 63-79, 4 fig.

459. DUMITRAŞCU, Monica, MUICĂ, Cristina (2005), Ariile protejate, în Hazardele naturale din Carpaţii şi Subcarpaţii dintre Trotuş şi Teleajen. Studiu geografic, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, pp. 96-102, 1 fig.

460. DUMITRESCU (MITRICĂ), Bianca (2003), Impactul activitǎţilor antropice asupra mediului în municipiul Târgovişte, în Cercetarea integrată a mediului şi dezvoltarea durabilă, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, pp. 131-138, 3 fig., 3 tab.

461. DUMITRESCU, Bianca, DOGARU, Diana (2003). Dinamica sistemelor urbane regionale, în vol. Disparităţi regionale în dezvoltarea socio- economică a României, Edit. Meteor Press, Bucureşti, pp. 90-117, 4 fig., 3 tab.

462. ENCIU, Petru (2001), New elements regarding the Quaternary in the Exterior of the Curvature Carpathians, în Procese geomorfologice în arii tectonic active, Edit. Universitară, Bucureşti, pp. 42-44.

463. ENCIU, Petru (2005), Câmpia Română. Structura geologică şi evoluţia paleogeografică, în Geografia României, Edit. Academiei Române, Bucureşti, vol. V, pp. 32-36, 1 tab., 1 fig.

464. ENCIU, Petru (2005), Elemente structural-stratigrafice, în Hazardele naturale din Carpaţii şi Subcarpaţii dintre Trotuş şi Teleajen. Studiu geografic, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, pp. 15-19, 1 fig.

465. ENCIU, Petru (2005), Structura geologică şi resursele minerale, în România. Spaţiu, Societate, Mediu, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 54–61, 2 fig.

466. ENCIU, Petru (2005), Valea Dunării. Structura geologică şi evoluţia paleogeografică, în Geografia României, Edit. Academiei Române, Bucureşti, vol. V, pp. 490-493.

467. ENCIU, Petru (2006), Geological Structure and Mineral Resources, în Romania. Space, Society, Environment. Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 52-59, 2 fig.

468. ENCIU, Petru (2007), Water Resources, în Carpathians Environment Outlook, United Nations Environment Programme, Geneva, pp. 137-145, 4 tab., 1 fig.

469. ENCIU, Petru, BĂLTEANU, Dan, DRAGOTĂ, Carmen, GRIGORESCU, Ines, DUMITRICĂ, Cristina, POPESCU, Dan Cristian (2008) Cadrul natural al Municipiului Bucureşti şi al zonelor înconjurătoare, în Geo-Atlasul municipiului Bucureşti, Edit. Est-Falia, Bucureşti, pp. 7-56, 12 fig., 3 tab.

470. ENCIU, Petru, BĂLTEANU, Dan, DRAGOTĂ, Carmen-Sofia, GRIGORESCU, Ines, DUMITRICĂ Cristina, POPESCU Dan (2008),

42

Cadrul natural al Municipiului Bucureşti şi al zonelor înconjurătoare, în Geo-Atlasul municipiului Bucureşti, Edit. Est-Falia, Bucureşti, pp.7-56, 12 fig., 3 tab.

471. ENCIU, Petru, DUMITRICĂ, Cristina (2010), Sinteza datelor structural- evolutive şi de geotermie pentru principalele unităţi geologice de pe teritoriul României, în Utilizarea durabilă a resurselor regenerabile de energie, Edit. Risoprint, Cluj Napoca, pp. 123-184, 14 fig., 2 tab.

472. ENCIU, Petru, POPOVICI, Ana, DRAGOTĂ, Carmen-Sofia, KUCSICSA, Gheorghe, GRIGORESCU, Ines, MITRICĂ, Bianca (2012), Land uses and water resources safety. PP8 - Romania, în Climate Change and Impacts on Water Supply, pp. 140-142, 1 fig.

473. ENCIU, Petru, POPOVICI, Ana, MITRICĂ, Bianca, KUCSICSA, Gheorghe

(2012) Impactul folosirii terenurilor asupra cantităţii şi calităţii resurselor de apă în condiţiile schimbărilor climatice prognozate, în Schimbările climatice şi impactul asupra resurselor de apă, Edit. Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, Bucureşti, pp. 15-17.

474. ENCIU, Petru, POPOVICI, Ana, DRAGOTĂ, Carmen-Sofia, KUCSICSA, Gheorghe, GRIGORESCU, Ines, MITRICĂ, Bianca (2012), Test areas of Romanian partners, pp. 30-32; Monitoring Network, Analytical Technique and Timing of Measurements, pp. 123-127; Water Quality Data, Trends and Maps, pp. 161-182; Impact of future land use on water quality, pp. 368-371; Actual and climate-induced scenario in the framework of the Driving Pressure State and Impact Response, pp. 411-413; în WP5 Report Land uses and water resources safety”, Viena.

475. ENCIU, Petru, DUMITRICĂ, Cristina (2013), Hazarde seismice şi hidrogeologice în Evaluarea şi prevenirea hazardelor naturale şi tehnologice din lunca Dunării (sectorul Calafat-Vidin – Turnu Măgurele- Nikopole), Edit. Universitaria, Craiova, pp. 77-87, 6 fig., 3 tab.

476. ERDELI, George, TĂLÂNGĂ, Cristian, POPESCU, Claudia (2000), Development of Public Services Policies in Bucharest, în Integrated Urban Systems and Sustainability of Urban Life, Edit. Tehnică, Bucureşti, pp. 476-

487.

477. GÂŞTESCU, Petre (1997), Geography, în Soil of the Romanian Danube Delta Biosphere Reserve, RIZA Lelystad, The Netherlands, pp. 21-33, pp 2 fig.

478. GÂŞTESCU, Petre (1998), Danube River hydrology and geography; Lakes, lake waters, Limnology definition; Razim-Sinoie lake complex în Encyclopedia of Hydrology and Water Resources, Academic Publisher, Dordrecht / Boston / London, pp. 467, 459-461, 549-551.

479. GÂŞTESCU, Petre, DRIGA, Basarab (2005), Apele. Hazarde şi riscuri hidrologice, în Transelectrica. Sucursala de transport Constanţa–Monografie tehnică, Edit. Historia, Bucureşti, pp. 48-61, 3 fig., 4 tab.

480. GÂŞTESCU, Petre, ZĂVOIANU, Ion, PIŞOTA, Ion (2005), Dunărea în Geografia României, Edit. Academiei Române, Bucureşti, vol. V, pp. 502509, 2 fig.

481. GÂŞTESCU, Petre, IANOŞ, Ioan, TĂLÂNGĂ, Cristian, (2005), Criterii de delimitare a litoralului românesc, în Geografia României, Edit. Academiei Române, Bucureşti, vol. V, pp. 791-796.

43

482. GÂŞTESCU, Petre, ZĂVOIANU, Ion, DRIGA, Basarab, CIUPITU, Daniel, DRĂGOI, Ioana-Jeni, (2005), Apele în Romania, spaţiu, Societate, Mediu, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 107-130, 4 tab., 17 fig.

483. GÂŞTESCU, Petre, ZĂVOIANU, Ion, DRIGA, Basarab, CIUPITU, Daniel, DRĂGOI, Ioana-Jeni (2005), Waters, în Romania. Space, society, environment, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp.104-123, 12 fig., 4 tab.

484. GÂŞTESCU, Petre (2006), Modificările antropice, în Delta Dunării. Rezervaţie a Biosferei, Edit. Dobrogea, Constanţa pp. 245-253, 1 tab.

485. GÂŞTESCU, Petre (2006), Delta Dunării între deltele Terrei, în Delta Dunării. Rezervaţie a Biosferei, Edit. Dobrogea, Constanţa, pp. 32-33, 2 fig., 1 tab.

486. GÂŞTESCU, Petre (2006), Dunărea şi zona ei de vărsare în documente istorice şi hărţi din antichitate şi până în prezent, în Delta Dunării. Rezervaţie a Biosferei, Edit. Dobrogea, Constanţa, pp. 37-42, 1 fig.

487. GÂŞTESCU, Petre (2006), Introducere, în Delta Dunării. Rezervaţie a Biosferei, Edit. Dobrogea, Constanţa, pp. 17-24.

488. GÂŞTESCU, Petre (2006), Ipoteze asupra formării Deltei Dunării, în Delta Dunării. Rezervaţie a Biosferei, Edit. Dobrogea, Constanţa, pp. 43-55, 5 fig.

489. GÂŞTESCU, Petre (2006), Istoricul cunoaşterii şi cercetării ştiinţifice, în Delta Dunării. Rezervaţie a Biosferei, Edit. Dobrogea, Constanţa, pp. 28-31.

490. GÂŞTESCU, Petre (2006), Poziţia geografică - limite şi coordonate, în Delta Dunării. Rezervaţie a Biosferei, Edit. Dobrogea, Constanţa, pp. 25-27, 1 fig.

491. GÂŞTESCU, Petre, DRIGA, Basarab (2006), Apele, în Delta Dunării. Rezervaţie a Biosferei, Edit. Dobrogea, Constanţa, pp. 126-175, 12 fig., 9 tab.

492. GÂŞTESCU, Petre, DRIGA, Basarab (2006), Litoralul românesc al Mării Negre, în Delta Dunării. Rezervaţie a Biosferei, Edit. Dobrogea, Constanţa, pp.

61-83.

493. GÂŞTESCU, Petre, OLTEAN, Mircea (2006), Ecosistemele din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, în Delta Dunării. Rezervaţie a Biosferei, Edit. Dobrogea, Constanţa, pp. 405-428, 1 fig.

494. GÂŞTESCU, Petre, DRIGA, Basarab, CIUPITU, Daniel (2006), Principalele unităţi morfohidrografice în Delta Dunării – Rezervaţie a Biosferei, Edit. Dobrogea, Constanţa, pp. 101-110, 6 tab., 1 fig.

495. GÂŞTESCU, Petre, DRIGA, Basarab, CIUPITU, Daniel (2006), Relieful în Delta Dunării – Rezervaţie a Biosferei, Edit. Dobrogea, Constanţa, pp. 88- 100, 1 tab., 2 fig.

496. GÂŞTESCU, Petre, BABOIANU, Grigore, ŞTIUCĂ, Romulus, STARAŞ, Mircea (2006), Management-obiective şi atribuţii ale RBDD, în Delta Dunării. Rezervaţie a Biosferei, Edit. Dobrogea, Constanţa, pp. 456-459.

497. GÂŞTESCU, Petre, BABOIANU, Grigore, ŞTIUCĂ, Romulus, TUDOR, Marian, DUMITRAŞCU, Monica (2006), Protecţia mediului şi constituirea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, în Delta Dunării. Rezervaţie a Biosferei, Edit. Dobrogea, Constanţa, pp. 429-458, 2 fig., 3 tab.

498. GÂŞTESCU, Petre, ZĂVOIANU, Ion, DRIGA, Basarab, CIUPITU, Daniel, DRĂGOI, Ioana-Jeni (2006), Waters în Romania. Space, Society, Environment, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 103- 124, 17 fig. 4 tab.

44

499. GÂŞTESCU, Petre (2010), Resursele de apă din România. Potenţial, calitate, distribuţie teritorială, management, în Resursele de apă din

România - vulnerabilitate la presiunile antropice, Bucureşti, pp. 9-26, 8 fig., 6 tab., abstr.

500. GEACU, Sorin (2005), Câmpia Buzău-Siret. Rezervaţiile naturale, în Geografia României, vol. V, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 435-

437.

501. GEACU, Sorin (2005), Câmpia Buzău-Siret. Vegetaţia şi fauna, în Geografia României, vol. V, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 429- 432, 1 fig.

502. GEACU, Sorin (2005), Dunărea. Rezervaţiile naturale, în Geografia României, vol. V, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 512-514.

503. GEACU, Sorin (2005), Dunărea. Sectorul Călăraşi-Pătlăgeanca. Rezervaţiile naturale, în Geografia României, vol. V, Edit. Academiei Române, Bucureşti, p. 573.

504. GEACU, Sorin (2005), Dunărea. Sectorul Călăraşi-Pătlăgeanca. Vegetaţia şi fauna, în Geografia României, vol. V, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 572-573.

505. GEACU, Sorin (2005), Dunărea. Sectorul Gura Văii-Călăraşi. Vegetaţia şi fauna, în Geografia României, vol. V, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 558-559.

506. GEACU, Sorin (2005), Dunărea. Vegetaţia, în Geografia României, vol. V, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 509-510.

507. GEACU, Sorin (2005), Fauna în Hazardele naturale din Carpaţii şi Subcarpaţii dintre Trotuş şi Teleajen. Studiu geografic, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, pp. 78-88, 1 fig.

508. GEACU, Sorin (2005), Podişul Dobrogei. Fauna, în Geografia României, vol. V, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 670-674.

509. GEACU, Sorin, DUMITRAŞCU, Monica (2005), Dunărea. Sectorul Gura Văii-Călăraşi, Rezervaţiile naturale, în Geografia României, Edit. Academiei Române, Bucureşti, vol. V, pp. 559.

510. GEACU, Sorin, DUMITRAŞCU, Monica (2005), Vegetaţia, fauna şi ariile naturale protejate, în Transelectrica. Sucursala de transport Constanţa. Monografie tehnică, Edit. Historia, Bucureşti, pp. 61-75, 2 fig.

511. GHEŢĂU, Vasile, DAMIAN, Nicoleta (2005), Populaţia, în România. Spaţiu, societate, mediu, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 185-205, 12 fig., 5 tab.

512. GHEŢĂU, Vasile, DAMIAN, Nicoleta (2006), Population, in Romania. Space, Society, Environment, The Publishing House of the Romanian Academy, Bucharest, pp. 177-194, 12 fig., 5 tab.

513. GLĂVAN Vasile, NECŞULIU Gabriela, (2005), Potenţialul turistic al României. Resurse şi valorificare, în „România. Spaţiu, societate, mediu”, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 331-347.

514. GRECU, Florina, SANDU, Maria, COMĂNESCU, Laura (2001), Peisaje geomorfologice în Podişul Hârtibaciului. Semnificaţia lor în perspectiva dezvoltării durabile, în Geography within the context of contemporary development 1999, Edit. Napoca Star, Cluj Napoca, pp. 16-25, 5 fig., rés.

45

515. GRIGORESCU, Ines (2010), History of the original areas of transhumance in Romania în Changing Social Conditions and their Impacts on Sheep Transhumance in Romania and Bulgaria, Department of Geography, Hosei University, Japan, pp. 5-8, 1 fig.

516. GRIGORESCU, Ines, DUMITRASCU, Monica, BĂLTEANU, Dan, POPOVICI, Elena-Ana (2013), Socio-economic and environmental challenges of sheep breeding in Romania, Department of Geography, Hosei University, Japan, pp. 92-93.

517. GRUESCU, Ion, NANCU, Daniela (2005), Câmpia Buzău-Siret. Agricultura, industria, reţeaua de transport, în Geografia României, Edit. Academiei Române, Bucureşti, vol. V, pp. 445-449.

518. GURAN, Liliana (2003), Disparităţi regionale în dezvoltarea economico- socială a României, în Investiţiile străine directe şi atractivitatea regională, Edit. Meteor Press, Bucureşti, pp. 219-239, 3 fig., 2 tab.

519. GURAN, Liliana (2004), Geografie rurală, în Sinteze, anul III, Învăţământ la distanţă, Bucureşti, pp. 344-365.

520. GURAN, Liliana (2005), Geografie socială, în Sinteze, anul IV, Facultatea de Geografie, Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, pp. 408-439.

521. GURAN Liliana, MOCANU Irena (2005), Elemente de risc social, în Hazardele naturale din Carpaţii şi Subcarpaţii dintre Trotuş şi Teleajen. Studiu geografic, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, pp. 182-203, 7 fig.

522. GURAN Liliana, MOCANU, Irena, DAMIAN, Nicoleta (2006), Caracteristicile vieţii sociale, în România. Spaţiu, societate, mediu, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 292-320, 19 fig., 8 tab.

523. GURAN Liliana, MOCANU, Irena, DAMIAN, Nicoleta (2006), Social Life, in Romania. Space, society, environment, The Publishing House of the Romanian Academy, Bucharest, pp. 276-299, 19 fig., 8 tab.

524. GURAN-NICA, Liliana (1999), Spatial variations in foreign direct investmen, în Geographical Essays on the Romanian Banat, Leicester, pp.

193-199.

525. GURAN-NICA, Liliana (2005), Geografie umană generală, în Sinteze, anul I, Facultatea de Geografie, Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, pp. 96-126,

274-282.

526. GURAN-NICA, Liliana, SOFER, Michael (2011), Migration dynamics in Romania and the Counter-Urbanisation Process: A Case Study of Bucharest’s Rural-Urban Fringe, în Translocal Ruralism: Mobility and Connectivity in European Rural Spaces, Edit. Springer, The GeoJournal Library, 103, pp. 87-102, abstr.

527. IANOŞ, Ioan, GURAN-NICA, Liliana (1997), Geographical considerations on recent international. Migration in Romania, în Migration und sozioökonomische Transformation in Südosteuropa, Studie 59, Südosteuropa-Gesellschaft, Munchen, pp. 185-193, 4 tab., abstr.

528. IANOŞ, Ioan (2000), Less favoured areas and regional development in Romania, în Regions and Cities in the Global World”, Centre for Regional Studies, Pecs, pp.176-191.

46

529. IANOŞ, Ioan (2000), Romania, în “Transition, Cohesion and Regional Policy in Central and Eastern Europe", Ashgate publishers, Aldersholt, pp.

167-176.

530. IANOŞ, Ioan, MOCANU, Irena (2005), Câmpia Bărăganului: Agricultura, în Geografia României, Edit. Academiei Române, Bucureşti, vol. V, pp. 366-

368.

531. IANOŞ, Ioan, BARANOWSKY, Niculina, MOCANU, Irena (2005), Câmpia Bărăganului: Populaţia, în Geografia României, Edit. Academiei Române, Bucureşti, vol. V, pp. 359-364.

532. IANOŞ, Ioan, IORDAN, Ion, GURAN-NICA, Liliana (2005), Câmpia Bărăganului. Câmpia Mostiştei, în Geografia României, Edit. Academiei Române, Bucureşti, vol. V, pp. 406-415, 3 fig., 1 tab.

533. IANOŞ, Ioan, BARANOVSKY, Niculina, SĂGEATĂ, Radu, MOCANU, Irena (2005), Câmpia Bărăganului, aşezările umane, în Geografia României, Edit. Academiei Române, Bucureşti, vol. V, pp. 364-365, 1 fig.

534. ILIE, Ion, ENCIU, Petru (2005), Podişul Dobrogei Centrale. Structura geologică şi evoluţia paleogeografică, în Geografia României, Edit. Academiei Române, Bucureşti, vol. V, pp. 730-732.

535. ILIE, Ion, GEACU, Sorin (2005), Câmpia Buzău-Siret. Solurile, în Geografia României, vol. V, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 432- 435, 1 fig.

536. ILIE, Ion, BOGDAN, Octavia, IELENICZ, Mihai (2005), Câmpia Buzău- Siret. Unităţile geografice, în Geografia României, Edit. Academiei Române, Bucureşti, vol. V, pp. 449-451, 1 fig., 1 tab.

537. IORDAN, Ion (2005), Podişul Dobrogei de Sud. Unităţile geografice, în Geografia României, vol. V, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 787-

790.

538. IORDAN, Ion, ALEXANDRESCU, Valeria (2005), Câmpia Ialomiţei, Caracterizare generală, în Geografia României, vol. V, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 250-253, 1 fig.

539. IORDAN, Ion, DOBRE, Silvia (2005), Podişul Dobrogei de Sud. Turismul, în Geografia României, Edit. Academiei Române, vol. V, pp. 787.

540. IORDAN, Ion, DOBRE, Silvia, GURAN-NICA, Liliana (2005), Podişul Dobrogei de Sud. Caracteristici generale ale economiei, în Geografia României, Edit. Academiei Române, vol. V, pp. 782-787, 1 fig.

541. IORDAN, Ion, TĂLÂNGĂ, Cristian, GHENOVICI, Alexandra, (2005), Caracterizare generală a Văii Dunării. Turismul, în Geografia României, Edit. Academiei Române, Bucureşti, vol. V, pp. 530-531.

542. IORDAN, Ion, TĂLÂNGĂ, Cristian, GHENOVICI, Alexandra, SĂGEATĂ, Radu (2005), Caracterizare generală a Văii Dunării. Economia, în Geografia României, Edit. Academiei Române, Bucureşti, vol. V, pp. 522-529, 2 fig.

543. KOTSEV, Tsvetan, BENDEREV, Alexey, ZHELEZOV, Georgi, ROMAN, Cecilia, ABRAHAM, Bela, MICLEAN, Mihaela, SIMA, Mihaela, DUMITRAŞCU, Monica (2013), Technological hazards, in Hazard assessment and mitigation in the Danube Floodplain (Calafat-Vidin Turnu Măgurele-Nikopol sector) Technical Guide, Edit. TebApt, Sofia, Bulgaria, pp. 186-254, 23 fig., 15 tab.

47

544. LĂCĂTUŞU, Radu, ANASTASIU, Nicolae, POPESCU, Dan, ENCIU, Petru, RÂŞNOVEANU, Ion, LUNGU, Mihaela, ROBAN, Relu, DRAGOTĂ, Carmen Sofia, GRIGORESCU, Ines, (2008), Aspecte ecogeochimice ale Municipiului Bucureşti, în Sinteza proiectelor din programul Cercetare de Excelenţă 2005-2008, „MENER”, I, Universitatea Politehnică Bucureşti, pp. 596-604, 5 fig., 1 tab., abstr.

545. MARIN, Ion, ENCIU, Petru (2005), Podişul Dobrogei de Nord. Structura geologică şi evoluţia paleogeografică, în Geografia României, Edit. Academiei Române, Bucureşti, vol. V, pp. 690-691.

546. MATEEVA, Zoya, DRAGOTĂ, Carmen-Sofia, GRIGORESCU, Ines (2013), Climatic potential for air pollution în Hazard assessment and mitigation in the Danube Floodplain (Calafat-Vidin – Turnu Măgurele- Nikopol sector) Technical Guide, Edit. TebApt, Sofia, Bulgaria, pp. 164- 173, 5 fig., 3 tab.

547. MATEEVA, Zoya, DRAGOTĂ, Carmen-Sofia, GRIGORESCU, Ines (2013), Cold bioclimatic hazard, în Hazard assessment and mitigation in the Danube Floodplain (Calafat-Vidin – Turnu Măgurele-Nikopol sector) Technical Guide, Edit. TebApt, Sofia, Bulgaria, pp. 156-163, 4 fig., 4 tab.

548. MATEEVA, Zoya, DRAGOTĂ, Carmen-Sofia, GRIGORESCU, Ines (2013), Hazards with psysiologic and health significance, în Hazard assessment and mitigation in the Danube Floodplain (Calafat-Vidin Turnu Măgurele-Nikopol sector) Technical Guide, Edit. TebApt, Sofia, Bulgaria, pp. 147-155, 4 fig., 4 tab.

549. MĂRCULEŢ, Cătălina (2004), Schimbarea climatică indusă de gazele cu efect de seră şi aerosoli. Cauze antropice, în Factorii care determină variabilitatea şi schimbarea climatică, autor Pop Corneliu, pp. 93-97.

550. MĂRCULEŢ, Cătălina (2008), Frecvenţa zilelor cu cantităţi de precipitaţii 10.0mm, în Carpaţii Meridionali: clima, hazardele meteo-climatice şi impactul lor asupra turismului, Edit. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, pp. 162-166, 3 fig., 1 tab.

551. MĂRCULEŢ, Cătălina (2008), Zile cu diferite caracteristici termice de vară, în Carpaţii Meridionali: clima, hazardele meteo-climatice şi impactul lor asupra turismului, Edit. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, pp. 100-106, 3 fig., 2 tab.

552. MĂRCULEŢ, Ioan, MĂRCULEŢ, Cătălina (2000), Evoluţia numerică şi repartiţia în teritoriu a populaţiei greco-catolice din Districtul Protopopesc Mediaş, în Districtul protopopesc greco-catolic al Mediaşului (1827-2000). Monografie, Mediaş, pp. 18-28, 4 fig., 3 tab.

553. MĂRCULEŢ, Ioan, MĂRCULEŢ, Cătălina (2001), Cadrul natural în Monografia Parohiei Greco-Catolice Crăciunelu de Jos, pp. 6-9.

554. MĂRCULEŢ, Ioan, MĂRCULEŢ, Cătălina (2002), Dinamica şi repartiţia teritorială a populaţiei greco-catolice din Districtul Protopopesc Mediaş, în Istoria Protopopiatului Greco-Catolic Mediaş prin protopopi, Mediaş, pp. 66-72, 1 harta, 2 fig., 3 tab.

555. MĂRCULEŢ, Ioan, MĂRCULEŢ, Cătălina (2006), Dinamica şi repartiţia teritorială a populaţiei greco-catolice din România în secolul XX, în Sfinţirea bisericii cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril“ din Parohia

48

Română Unită cu Roma, Greco-Catolică Crăciunelu de Jos, Edit. Buna Vestire, Blaj, pp. 54-60, 5 fig.

556. MĂRCULEŢ, Ioan, MĂRCULEŢ, Cătălina (2013), State ale Uniunii Europene şi vecinii României, în Geografie. Bacalaureat 2014. Ghid de pregătire intensivă (teste cu rezolvări), Editura Meronia, Bucureşti, pp. 205-

206.

557. MIC, Loredana-Elena (2008), Variabilitatea neperiodică şi tendinţa de evoluţie a temperaturii aerului în Carpaţii Meridionali, în Carpaţii Meridionali. Clima, hazardele meteo – climatice şi impactul lor asupra turismului, Edit. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, pp. 38-41, 3 fig.

558. MIC, Loredana-Elena (2008), Variaţia în cursul anului a temperaturii aerului minime absolute lunare şi tendinţa de evoluţie, în Carpaţii Meridionali. Clima, hazardele meteo – climatice şi impactul lor asupra turismului, Edit. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, pp. 45-46, 1 fig.

559. MIC, Loredana-Elena (2008), Variaţia în cursul anului a temperaturii aerului maxime absolute lunare şi tendinţa de evoluţie, în Carpaţii Meridionali. Clima, hazardele meteo – climatice şi impactul lor asupra turismului, Edit. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, pp. 99-100, 1 fig.

560. MICU, Dana (2008), Frecvenţa zilelor cu grindină, în Carpaţii Meridionali. Clima, hazardele meteo-climatice şi impactul lor asupra turismului, Edit. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, pp. 167-174, 5 fig., 2 tab.

561. MICU, Dana (2008), Gestionarea resurselor nivale în interes economic, în Carpaţii Meridionali. Clima, hazardele meteo-climatice şi impactul lor asupra turismului, Edit. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, pp. 193-197, 2 fig., 1 tab.

562. MICU, Dana (2008), Hazardele orajoase în Carpaţii Meridionali. Clima, hazardele meteo-climatice şi impactul lor asupra turismului, Edit. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, pp. 174-181, 3 fig., 4 tab.

563. MICU, Dana (2008), Variabilitatea neperiodică a cantităţilor de precipitaţii în Carpaţii Meridionali, în Carpaţii Meridionali. Clima, hazardele meteo- climatice şi impactul lor asupra turismului, Edit. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, pp. 150-157, 4 fig., 1 tab.

564. MICU, Dana, MĂRCULEŢ, Cătălina (2008), Riscurile hidrice, în Carpaţii Meridionali: clima, hazardele meteo-climatice şi impactul lor asupra turismului, Edit. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, pp. 110-118, 4 fig., 3 tab.

565. MICU, Mihai (2005), Sectorul subcarpatic dintre Buzău şi Teleajen: aplicaţii GIS, în Hazardele naturale din Carpaţii dintre Buzău şi Teleajen. Studiu geografic, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, pp. 38-41, 4 fig.

566. MICU, Mihai (2008), Dealurile şi Depresiunea Crişului Negru, în Unităţile de relief al României, III, Edit. Ars Docendi, Bucureşti, pp. 36-42, 1 fig.

567. MICU,