Sunteți pe pagina 1din 91

ti roidd:vedereanterioari

C landa.
Osulhioid

Arteracarotiddexterne

NervulIaringeusuperior

Arteracarotidi intern5

Ramurbinterni
Ramurdexterne

Artera$i vena
tiroidianlsuperioari

Cartilajultiroid (lama)

ArleraIaringianisuperioari

Ligamentulcricotiroidian
median

M e m b r a n a tir o h io id ia n d

Mugchiicricotiroidieni
Cartilajulcricoid

Arteracarotidi

L o b u lp i r a m i d a l\
(frecventabsent l
s a um i c )
|
Lobuldrept
)
Lobulstins
I
-l
lstmu|
)

Venajugularl interni
Ve natiroid ianim ijl
Veneletiroidieneinferioare
ascende
ArteracervicalS

Clanda
titoiae

Noduli limfaticipretraheali
Arteratiroidiani inferioari
Nervulfrenic

Arteratransversla gitului

Mugchiulscalenanterior
Arterasuprascapulari
Nervulvag (X)
T r u n c h i u l t i r o c e r vica l

Venajugulardexterni

Arterasrvena
subclavie

Venajugulari
anterioari
Coastai (sectiune)

Nervulvag (X)
Ne rvu lIar ingeu
recurentdrept

Nervullaringeurecurentsting

ic
Trunchiulbrahiocefal
Venelebrahiocefalice
V e n a ca vi su p e r io a r i

Arcul aortei

Cartilajultiroi
Ligamentulcricotiroidia
ArteracarotidEcomu
M ar gin e am e d j a l ia m u g c h i u l u i
i
leidomastoid
sternoc
M u g c h i ucl r i c o t i r o i d i a n
Ldr

4{H_
70
PLANSA

Lriajur

Lr r!

C l anda ti roi di
Cu p u la p le ural i (domul pl eura

rAPt

i l c , tn l T l i l
Y ' v ' rv L

u l a n CIafr r o r 0 a 5 l faringele:vedereposterioard
|

,.

lv

^l

Mu 5chiu cl ons t r ic t or
sup erioal
r f ar ingelui
Mu gchiu cl ons t r ic t or
mijlo ciua l f ar ingelui

Arteracarotidi extern;
Arteracarotiddi nternl
A rtera faci al i

Virful cornuluimare
a l o s uluihioid
Mug ch iulc ons t r ic t or
inferioral faringelui
Rafeulfaringian
Zond cu fibre
muscularerare
M ugc hiul"
(partea
cricofaringian
mu:chiu luic ons t r ic t or
inferioral faringeiui)
Tun icam us c ular d
circulari a esofagului
in aria(in formaliterei
V) de fibre musculare
rare
longitudinale
(arialui Laiiner )
Tun icam us c ular l
iongit ud
inali
a esofagului
Venat ir oidiani
i nferioard

A rtera Ii nguai 5

N e r v u ll a r i n g e usu p e r i o r
R amura i ntern i
R amura externA

Arteratiroidianl
oara
superr
A r i e r al a r i n g i a n l
i ari
s up e r o
Arteracarotidi comund
N e r v u lv a g ( X )
Venalugulari internir
C l a n d at i r - o i d d
( l o b u ld r e p t )
C I a n d ap a r a t i r o i da
superroara
Arteracervicali ascendentd
C l a n d ap a r a t i r o i c liin fe r r o a r i

Traheea
Arteratiroidiani inferioard
B ulbulinf er ior
al veneijugulareinterne
ArteravertebralS

N e r v u il a r i n g e ur e c u r e ndt r e p t
Aderatransversia gitului
Arterasuprascapuiari

ArteraSi vena
subclaviest?ngd

T r u n c h i u tl i r o c e rvi ca l
Artera9rvena
subclaviedreapti

Arteragi vena
toracici interni
stfngi
Venabrahiocefalicd
Nervullaringeurecurentsting
Arcul aortei
Nervul vag sting (X)

icd dreapti
brahiocefal
r u n c hu
i l b r a h i o c e f ai cl
vag drept(X)
ena cavi superioard

Ntr

-|

C LAN D ATIROIDA$I LA RINCE LE

@l E N

PLAN$A71

Clandeleparatiroide
A A N S A7 6
VEZIDE A S E M E NEPL

Ve der e posterioara
NervuI larin ge usu per ior
Ramurainternd
Ramuraexterni
Nervulvag (X)

Membrana
tirohioidianS

Artera carotidi externi

Osulhioid

Artera carotidi i nternd


Arteratiroidiandsuperioard
I a r i n g i a n sdu p e r i o a r d
Mugchiulconstrictorinferior
al faringelui(sectiune)

Epiglota
a carotidi comuni
A rteratiro idia nlsup er ioar l
udp>urd
-^^^,.1^

riL-^^-x
I lur vd5d

^
d

glandeitiroide(secliune)
Arteracarotiddcomund
a^^..,t^
{:L.^-.x
udp5u rd

glandeitiroide(secliune)
Clandaparatiroidi
superioari
Lobul stingal glandeitiroide
ArteracervicalSascendentb

(partea
Mugchiulcricofaringian
mugchiuluiconstrictorinferioral
faringelui)
Clandaparatiroiddsuperioard
L o b u ld r e p ta l g l a n d e ti i r o i d e
C landaparatiroidiinferioari
(poatefi situati mai caudai,
chiarin mediastin)
Arteratiroidiandinferioari

C lan dap rratiro idainfe r ioar d


Nervullaringeurecurent
Nervullaringeurecurent

Arteratransversia gitului
Arterasuprascapulard

Esofagu
I
I runcnl ut trrocervtcal

Arterasubclavie

Artera vertebrali
Arterasubclavie

I ra n eea

T r u n c h i u lb r a h i o c e f a l i c

V eder e lat er a l Sd re a p ti
Arteracarotidl externd
Arteralaringiandsuperioari
Arteratiroidianisuperioard(secliune
Mugchiulconstrictorinferioral faringelui
Arteracarotiddccmund
Ven ajugular i int er nS
Arteratiroidiani inierioari

Ramurainternea nervului
lrrinoprr

crrnprinr

Ramuraexternea nervului
laringeusuperior
C l a n d ao a r a t i r o i d sd u o e r i o a r 5
C I a n d at i r o i d i ( l o b u ld r e p t )
/+ra.fi^nr+:nferinr\

Clandaparatiroidiinferioar5

Ne rvu lla r ingeur ec ur en


Esofagu
I

PLAN9A72

4{ffi
CAPUL$I C1TUL

Pleoapele

Cla nd elet ar s ului( aleI ui


Meibomius)vdzutePrin
coniunctivapalpebralisuperioard

P a p li a l a c r i m a l i s u P e r i o a r h
g i p u n c t u ll a c r i m a l
icasemilunarb
? nl a c u l
C a r u n c u l al a c r i m a l S
l a c r i m a l( l a c u sl a c r i m a l i s )
i l a l a c r i m a l ii n f e r i o a r d
gi punctullacrimal

Conjunctivabulbard
acoPeri sclera
Fornixulconjunctivalinferior
Clandeletarsului(ale lui Meibomius)
vdzuteprin conjunctivapalpebrali
rnlenoara

Mugchiulridicdtoral pleoapeisuperioare
Septulorbital
Mugchiuttarsalsuperior(al lui Miiller)(neted)
FornixuI conjunctivalsuPerior
Mugchiulorbicularal ochiului(porliuneapalpebrald)

Tarsulsuperior
Clandeletarsului(ale Iui Meibomius)
Clandesebacee

Sclerotica
Conjunctivabulbari
ConjunctivaPalPebrali
Corneea

11.- cristalinul
Cameraanterioard

Cene (cili)
Deschideriale glandelortaisale
Tarsulinferior

4{ffi

posterioard

Mugchiulorbicularal ochiului (po4iuneapalpebrali)


:ornixul conjunctivalinferi
Septulorbital

Osul frontal
ridicitor
Insertia
' muschiului
al plebapeisuPerioare
Septulorbital'
TarsulsuPerior
palpebrallateral
Lisamentul
'qi iafeulacoPeritor

Artera gi nervul suPraorbital


Artera 9i nervul suPratrohlear
Arteradorsali a nasuluili
nervul infratrohlear
Sacullacrimal
LigamentulPalPebralmedial

Septulorbital
Osul zigomatic

oRBTTA
$lCoNTINUTUL

frontal)
Osul maxilar(Procesul
Artera gi nervul infraorbital

PLAN$A77

I Iacrimal
Aparatu
AL AN SE L4E1,1 2 7
VE Z IDE A S E M EN EP
P a p i l al a c r i m a l i s u p e r i o a r g
d i p u n c t u ll a c r i m a l
Po(iuneaorbitale
a gla nd eila crima le

C a n a l i c u l li a c r i m a l i

Por{iuneapalpebralS
a g lan de iIa crima le

S a c u ll a c r i m a l

Ducteexcretoriiale
g lan de ilacrimale

Ductul nazolacrimal

Plicasem ilunar i

ductului
Deschiderea
nazolacrimal

Ca run cu lalac r im ald

4{ffi

PapilalacrimalSinferioard
5i punc t uliac r im al

4'Kt.*

P a p i l al a c r i m a l ds u p e r i o a r g
d i p u n c t u ll a c r i m a l

Osul frontal(sectionat
:i
indepdrtat)

C a n a l i c u li a c r i m a l i

Po(iuneaorbitalS
a gla nd eila crima le

S acul l acri mal

Por!iuneapalpebrald
a gla nd eilacrimale
D uctul nazol acri mai

Ducteexcretoriiale
gla nd eila crim ale
Ccrnetun
i a z a lm i j l o ci u
Plicase milun ar lgi
lacul lacr im al
C avi tatea nazai i

lac r im al
Ca r-un cu la
C ornetui nazal i nferi or
(secti une)

Pa pilaIacrim aliinf er ioar i


gi p unc t ullac r ir na!
t

duc iuiui
Desc hider ea

r \l \

Meatul nazal i nfei -i or

n a zo la cr im a I

D i a i ';<l ;q

i L ;!-i !Jir - lu

alpt

1i qtr-.rTi ll

or bit eiq l globului ocul a r


Fas c ia
T a r s u lp l e o a p e i

S ec ! iuneori z o n ta i i .

4{ffi

C o n j u n c t i v ap a l p e b r a l i

rni e d i a
Ligam entoa
ul l p e b ra

C o n j u n c t i v ab u l b a r d

Cavitateanazali
L iga m entf or m atpr in
t ec ii
e xp ans iunea
mug ch iul uidr eptm edia

C orneea

I i g a m e n t upl a l p e b r alla r e r a l
Li gament format P rin
expansi unea teci i
muE chi ul ui drept l ateral

Ce luleet m oidale

Periorbita
Sclerotica
Musch
iuldr eptm ediai
9i teacafascialS

T e a c af a s c i a l ia g l o b u l u i
o c u l a r( c a p s u l al ui Te n o n )

Te acafasc ialia globului


o cu lar(cap s ulalui Tenon)

S p a {i uel p i s c l e r al
Mugchiuldr-eptlateral9i
teacafasciald
Tesutadiposretrobulbar
i c o r p u la d i p o sa l or b i te i )

Spa{iulepiscleral

l n e l u lt e n d i n o sc o m u n

Ne r v ulopt ic ( ll) 9i
teaca extern

Sinus uls f enoid

S e c l i u n efro n ta l S

M u s c h i u lr i d i c i t o r a l P l e o a P e i
superioaregi teacafasciaii
M u g c h i u lo b i i c s u P e r i o $r i t e a c afasciali
. e d i a l9 r teacafasciali
, . M u g c h i u ld r e p l m

dreptsuPerior
Muschiul
9i teacafascial5

Clandalac r im alS
drePtlateral
Muschiul
gi teacafascialSL

Periorbita
C e l u l de t m o i d a l i
Sclerotica
T e a c af a s c i a l da g l o b u l u i
o c u l a r( c a p s u l al u i T e n o n )

PETIOTDIT

Sclerotica

M u g c h i u ld r e p tinferiorqi
teacalasctala

TeacafascialSa globului
o cu lar( c aps ulalui T

M u g c h i u lo b l i c i nferior
Siteacafasciali
Nervul infraorbital(Vz)

Spaliulepisclera
Tesutadipos retrobulbar
(iorpul adiposal orbitei)

l n s e r{ i i l em u s cul are/nervii gi vasel ecarei ntrei n orbi td


FisuraorbitaldsuPerioar
Nervullacrimal(Vr
Nervulfrontal(Vr),
Nervultrohlear(l
Venaoftalmici superioard
MugchiuldrePtIatera
Ramurasuperioaria nervuluioculomoto4(lll
Fisuraorbitalainferioa
Nervulabducens(VI)

oRBITA
9lC ON T IN U T U L

..:;:>-..

Mugchiulridicitor al pleoapeisuperioare
M u g c h i u lo b l i c s u P e r i o r
M u g c h i u ld r e p ts u P e r i o r
M u g c h i u ld r e p tm e d i a l
- Ne
- r v-u lo- .p t i c ( l l ) I
lincanalul oPtic
Arteraoftalmice J
M u g c h i u ld r e p ti n f e r i o r
Ramurainferioaria nervuluioculomotor(lll)

N e r v u ln a z o c i l i a r( V r )

7e
PLAN$A

a i glo bu luioc ular


M u qchiiextrin se ci
M ugc hiuloblic s up e r i o r

Ve d e r elat er alSdr ea p ti

Mugchiulridicitor al pleoapeisuperioare

Trohleea(ansi fibroasi)

M ugc hiuldr epts uper ior


Mugchiuldrept medial
--\_ -_z

e r v u lo p t i c ( l l )

hiul drept lateral


(sec{iune)
ln el ten din osc om un
Mugchiuldrept lateral
(sec!iune)

iul oblicinferior

Mug ch iuld r eptinf er ior

Tarsulsuperior
Ve de re sup er ioar d
Mugchiulridicitor al pleoapei
superioare(sec{iune)
Mu gchiu ob
l lic s uper ior

Mugchiuldrept medial

u l d r e p ts u p e r i o r
c h i u l d r e p tl a t e r a l

Mugchiuldrept inferior
lne l te nd inosc om un

Mugchiuldrept superior(sectiune)
Mugchiulridicdtoral pleoapeisuperioare
(sec!iune)

l n e r v aliagi ac liune amu g c h i l o re x tri n s e cai i g l o b u l ui


o cu lar :v eder eanle ri o a rd

M u g c h i u lo b l i c s u p e r i o r I N ervu] (l V )

Itrohl ear

M ugc hiulr idic dt oral


pleoapeisuperioare
M ugc hiuldr epts uper i
Nervul
o cu lomo tor (ill)

M ugc hiuldr eptm edial


M uqc hiuldr ept inf er ior

. l * .v

ANT,"

M ugc hiuloblic inf er iot

Notd: Sigelile indicdciirectiamigcirilor


oculareprodusede f iecaremugchi

"t"6ltroN
ii,.Y.; i

PLAN$AB0

CA P UL5 I CI T UL

Arteneie v er iele c r loit eiqi PleoaP e l c r '


l -!

i 9, 98
V E ZID E A S E V | E N EPALA N S E LE
al d
i
terapal pebralmedi
V ed e res u p e ri o a rl

':f:!":',.

rtera pal pebral i l ateral d

lear i
ArLe ras uPr at r oh
anda !aci ';i nal i

a nas ului
ArteraCor s alS

r t e r as L p r a o r b i t a l a

Adera meningeeanterioare

muri zl gomatl ce

Arte rae tmoidaliant er ioar Z

rterel e ci l i are P osl erl care

ArteraetrnoidaiiPos'-erioard

muri musculari
a lacrimali

Continuarea artereioftalmice

rteracentrali a retinei
Ra m ur im us c ular i
Arteraoftalmice
rterasupraoi:bital5

Arteracarotidi interni

era supratrohleari
A r t e r ad o r s a l da n a su l u i
ArterapaiPebrali
supei'o-me0lala

Ve d e rea n te ri o a rA

Arteraangulari

RamurdfrontalSa arterei
iciale
temporalesuPerf

ArterapalPebrali
i n f e r o - m e d i a li

d
atei'al
Artera palpebral5 suPero-l

A r c u r i l ea r t e r i al e
p a l p e b r a l es u P e r i o9r i
inferior

Artera palpebralSi nfero-lateraiS


Adera zigomaticofacialS

ArterafacialS

Arteratransversda felei
Arterainfraorbitala

(X = anastomozavaselorProvenitedin
arterelecarotideexternaqi interna)

Vena supratrohleari

V ede rel a te ra l S

Vena supraorbitalE

Vena oftalmici suPerioar


Sin u su l ca ve r n o s.

1i

Vena nazofrontalS
V e n aa n g u l a r d
Venelevorticoase
Vena faciaiS

Venaoftalmici i nferioar
Plex ulpt er igoidian
Vena m ax il

t{ M

V e n af a c i a l i P r o f u n d d

4tKt"nr

Ven ar et r om andibula

ORBITA
5ICONTINUTUL

PLAN9AB1

Nenviioibitei
PL A N $ E L E
VE Z I DE A S E M E N EA

\/e r{o rp

<rrn pr iner i

Nervulsupratrohlear
Mu gchi uldr eptm ediai

11s, 126
R a m u r Em e d i a l SL ,
Ramurdlaterald J l\ervul supraorDllal
M u 5 c h i u lr i d i c d t o ra l
pleoapeisuperioare
M u g c h i uI d r e p ts u p e r i o r
l a n d al a c r i m a l d

Mug ch iuloblic s uper ior

Nervul lacrimal
Nervul infratrohlear
Mugchiud
l r e p tl a t e r al
Ner v ulnaz oc iliar
Nervultrohiear(lV)

N e r v u lm a x i l a r( V z)

ln el te ndinosc om un

R a m u r dm e n i n g e al d
a
n e r v u l u im a x i l a r

Nervulonalrnic(Vi)

Nervulmandibular(V:)

Nervul optic (ll)

Nervulpietrosmic

Arteracarotidd i.nterni gi
plexul nervos

a
Ramuri meningealS
n e r v u l u im a n d i b u l a r
Nervul pietrosmare

Nervu{ocuiomotor{lIl}
Nervul trohlear(lV)
\ei'r'ui abducens{Vl)
Cortulcerebelului
itentoriumcerebellil

C a n g l i o n u ls e m i i u n a r
al trigernenului
},
Nervul tentorial{meningeai
rarnurl a nervuluioitalmic

e r v i i c l l i a r il u n g i

\jedere superioa'ri.:
ai pjecapc:
r:lsr.r:i r,cic),tor
s i _ i p e r ; c a i ' ec, r e p i S u p e n o r 5 i
ciiiic superior, parqiai
^ ^^+
: idlr
^- ^r :
)iL!
1Ur

^l ir :^!
^^X- + ^+ ; ( d t l
r uEPdr
5r

\en,ui supratroh'!ear
{ secriunel
Ra,n:ulraJenervuiui sup:aorb:tal
1s ec ! ir ne)
\ei-vrll lairalrohriear
\e' ;-' e t"loic a:anle: ic . Ne: v u : c t , : i, . )
\ervrl etmoidaioosterior
<amu tdsu oe r io; r i." r er ; r ii.
oculo moto :{j ll) { s ec ! r une'
Ner v ulnaz oc iliar

rvii ciliari scur{i


lacrirnal
n g l i o n u lc i l i a r
Rddicina parasimpaticia
g a n g l i o n u l uci i l i a r( d i n r a m u r a
inferioaria nervuluioculomotor)
a
Ridicina sir-npatici
g a n g l i o n u l uci i l i a r(' d j n
plexui caroticintern)
d i c i n a s e n z i t i v ia
g a n g l i o n u l uci i l i a r
( d i n n e r v u in a z o c i l i a r)
muri cdtremugchiidrept
inferiorgi drept medial
e r v u l a b d u c e n s( V I )
a m u r l i n f e r i o a r ia
n e r v u l u io c u l o m o t o r( l l i )

Pie x ulc ar oiicint er n


Nervult r ohlear( lV)
(sec{iu
ne)

N e r v u ll a c r i m a i

Ne rvu loc ulom ot or( lll)

ul cftalmic (Vr)

rvui frontai(secliune)

4llw

/f"t
-n /@diE4fur

Ne rvu labduc ens( Vl)

o1"A,iri!,1,-9i

,-

\Dj

'il1lJ-i-:.Jil,!::

1; Cf ,-,'Tl

r;

'Ciob'-ilOCr-rI a'.

or i z o n ta l i
S ec { i' une

F ib r e le zo n u le i cil ia r e Caps u l ac r i s t a l i n u l u i
i l i g a m e n iu i su sp e n so r a l cr ista lin u lu i)

Srn us ul, r enosai s c ler ot ic ii


( c analuilui Sc hlem m )
P i n t e n u l scle r o ticii ( o r ig in e a

fibre lorm ugc hiuluic iliar

]
I

C am
i

I I

-t-_ l

II

nghi r-tl
?rcc

Co rpu lciliargi m ugc hiulc iliar '


ciliar i a r et inei
Por{iun ea
Te nd on uI
mug ch iuiu i
rlroni

lrior:l
I

t!

Porliunea
(vizua li)a
C o r p u lvi tr o s
C a n a l u lhi a l o i d

Spatiulperico
Sclerotica

L a m ac i u r u i t d
a scleroticii
N e r v u lo p ti c ( i l )
Artera$r vena
c e n t r a l da r e ti n e i

Sp a l i u ls u b a r a h n o i d i a n

oRBrrA
$rcoNTINUTUL

PLAN$A83

gi posterioard
aleochiului
anterioard
Camerele

Linia lui Sc hw a l b e
Re[eatrabeculardgi spaJiila nivelul
unghiului iridocornean(Fontana)

Lama limitanti oosterioard


(membranalui Descemet)

Sinusulvenosal scleroticii(canalullui Schlemm)


Pintenulscleroticii(originea
fibrelor mugchiuluicil iar)
Unehiul iridocornean
Ligamentulpectinat

Cercularterialmareal irisului
VenaclIiari anterioard
Conjunctiva
bulbarh

C ameraanteri oarl

Sclerotica

i urial eir isului


arterial
mi c al i ri sului
i st alinul

Mugchiul
dilatator al
pupilei

Cor pul c iliar

Epiteliu
F i b r ea l e z o n u l e i c i l i a r e piSmentar
(ligamentulsuspensor (por[iunea
iriand a retinei)
al cristalinului)

Spaqiulpericoroidal

Note: Pentruclaritate, este reprezentatnumai un p l a n a l f i b r e l o rz o n u l e i c i l i a r e ;


de fapt, fibreleinconjoari intreagacircumferinlda c r i s t a l i n u l u i

84
PLAN$A

N ucteul
i
cri stal inulu
C a p s u l ac r i s t a l i n u l u i
Mugchiulsfincteral pupilei

4tffi
CAPUL
$r C IT U L

de susli n e r e
gi structurile
Cristalinul

Por{iuneaoPticda retinei
O r a s e r r a t a( m a r g i n e ad i n {a t a )
Disculciiiar al corpului
ciliar acoperitde Partea
c i l i a r Sa r e t i n e i

Lfl Stal l nul

P r o c e s ec i l i a r e
F i b r ea l e z o n u l e i c i l i a r e
Cameraanterloar

Lri stal l n u I

Cameraposterioar
C o r p u lc i l i a

G lobul oc ular s e c l i o n a ti n .p l a nfro n ta l:


s eem dnt ulant e ri o lv d z u t d i n s P re
pos t er lor

Procescil

Fibr elez onule i

4{ffi

Dis c ul c iliar a l c o r P u l u iP i l i a

S ec!i uneori zontal d

Ora serrata(margineadinla
PorliuneaoPticda retine
a (margineadintatd)
Ora serrata

Por!iunea
opticda
retinei

Dis c ul c iliar al c or Pu l u i
ciliar acoperitde Porliunea
ciliari a retinei

F i b r e l ez o n u l e i c i l i a r es e d e s f i g o a r S . i n
evantaigi se amesteciin capsulacristalinului

ciliare
Procese

F i b r ea l e z o n u l e i c i l i a r e

C rist alinul

sus(semi schemati c)
l ma g i n emi ri td a s e g m e n t ul uimarcati n i l ustral i ade mai

o R BT T$Al CON T IN U T U L

Bs
PLAN$A

rfrl.rDrsrndvf

98 VSNVIC

p l r dol sourl euo aurB eLu


r :el dal p auatu rJalal asen

9JeOuAJUr
Ereln)eur
eln ua ^ rse lou eu v

Plzeu
Prouarur
elnua^
EUerurlar
lSelouaUV

grEOUalu
r
PlerooLual
Ruetutla.l
e l n u a ^ r 5e l o u a u v

srl P rl ual ea^oj


rSeal nl el nl el 4

(l l ) l l l do l n^i aN

Preouadns
PleroduraleueruuaJ
e l n u o ^r cP l o u a u v

Pioua0nsPlezEu
PuPrurlalelnua^
rSlouauV

\
raurlare PlejluatreuaAt6 elauv

ereor_raon5
Erelnf,eul
eln ua ^ 1 5e lou au v

aunf,sareolralsooarellrf,alarallv

g8unlpreoualsod
preriltr
erauv

PuaArEeiau
EUerurlar
gleralfsrdaeuan l5 eJauv

esPof,ruoA
euan

p8iinl preoualsod
Ererlrf,ereuv
sorilAlnotol

JPln lo rn
le f,asulrlxarq

arP ll r)
ral nuoz al arqrJ

Rrelnf,snrjl
Pua^ ts Elauv

(pleiutpeeulSretu)
eleiras ero
rerirf
1ndro3

greor.ralsod
eJaujel

l nurl el srrl

l nsul

ueaurof,opur
lnrqBul

RrPoualuePrerlrl eua^ r5
aleArllunfuosalase^
rEpreqlnqe^rlf unfuol
rerlrf r nlndr or alE aur nEuesalas pn

(urlualLlrs
rnl

lnlnsur le aJeutleuaue lntrtaJ


I nlns urle f , r urI e u a u e l n f j a l

l nl P U P l ) i l )rl o ral rs

l e souaA
l nsn ur s
eratuel
PreorJalue

tB VSNVIdV]N]W]SV1C IZ1A

InfnlLllo ale rfosuuluralaua^l3 a;a"rayy

sunetelor
Calearecepliei
S ec ! iunef r ont a l S
Bralele
Baza sciri{ei in fereastraovald (vestibulari)
. c analuluis em ic ir c ularlat er a
Proeminenta
Nic ov ala

.\

le g m e n tu l ilm p a n r c
LI

oc anul ( c apul)

Recesulepit im panic

u'|)
ifr
,\tl

Auricul u l
(p avilion

iF s . ' . 1 l

{{"''Ii

N e r v u l f a c i a l( V I l )( s e c t i u n e )

\
\

D u c t e l es e m i c i r c u l a r ea, m p u l a ,u t r i c u l ag i sa cu l a

.t

iilrt\\\
R:iE=

Meatulacustic
extern

Nervulcohlear
Meatul acustic
i ntern
N e r v u l v e sti b u l o c o h l e a r( V III)

Helicotrema

Membranatimpanici

Nazofaringe

Rampavestibulard
Ductul cohlear
conline organul
spiral (Corti)

Cavitateatimpanici
Promontoriul
Fereastrarotunde (cohleari
Tuba auditivi
(faringotimpanici)

URECHEA

Nervulvestibular

\\

C o h l e e a( m e l c u l )

R a m p at i m p a n i c i
NotS:Sigelile indici traiectulundelorsonore

87
PLAN$A

U recheaexternd9i cavitateatimpanicd
B r a l u ll u n g a l n i c o v a l e i
netl

Fosatriunghiulari

P l i uloosteri or
al ci ocanului

Bralele

Porliuneaf lascd(flaccida)

an tihe lixu

B ra t ulhel i xul ui

ri l ut antefl or
al ci ocanul ui

I UDerCUlUl

Procesul
lateralal
ci ocanu
l ui

aur ic lar
u
(Darwin

PorliuneaintinsX
(tensa)

Fosahelixului,
l n ci zura
i ntertragica

Minerulciocanului
Ombilicul

Antitragus
Con de lumind

Lo b u l u l
auricula
Recesul
eoitimoanic

Membranatimpanicddreaptd
vi zualizatS.prin specuIum

Pav ilionuldr ept

Nervul coarda timpanului

Cioc anul

Bralullungal nicovalei
Scirita?nfereastra
ovald
(vestibularl)

M ugchi ul
tensoral
t i mpanul ui

Procesul
lateralal
ci ocanul ui
'Tendonu
I
mugchi ul ui
tensor
al ti mpanului
Minerul
ci ocanul ui
Promontoriu

Cartilaginos

Tendonul
mugchi ukr i
scdri(ei

Cavitateatimpan

Osos

Fosaferestreirotunde(cohleari)

TubafaringotimpanicE

Meatul acusticextern

Membrana
timpanicdMugchiulridicitoral vdluluipalatin
Sec{iune
oblici coronaria meatuluiacusticexterngi urechiimedii

Vedere in cavitateatimpanicd dupi


i n l i l . u r a r e am e m b r a n e it i m p a n i c e

Osci oarel eaudi ti ve

articulard
pentru
nicovald

Capul

Bralulscurt

Ciocanul
Suprafa{a
articulari
pentru ciocan

Procesul
anterior
LOIUI

N icovala

Procesul
l enti cular
al
ni cov alei

Minerul{
I
I

Ciocan ul:ve de r elat er alS

N icovala:vedere lateralS

Bratul
posterior
Capul

Bralul
anterror

Sciri{a

ScIrila: vedere sup6ro-laterald

PLANSA88

CAPUL5r CTTUL

Cavitateatim Panicd
42,117, i 18, 129
vE Zl D E A S E ME N E AP LA N $E LE
p er et eleiat er ala l c a v i tSl i iti mp a n i c e :v e d e remedi al S(i nterni )
i g a m e n t u ls u p e r i o ra l c i o c a n u l u i
Capul c ioc a n u l u i
L i g a m e n t u sl u p e r i o ra ! n i c o v a l e i
Rec es ulepit im panic
B r a l u l s c u r ta l n i c o v a l e i
Pr oc es ulant er ioral c ioc anului

;..!9ic.e{
P l i ul posterl or al
ci ocanu Iu i

Ner v ulc oar dat im Panului

posterior
Liga.mentul

Pliu l a nt er ioral c ioc anulu,

al nr c ov al el

B r a {u ll u n g a l n i co va l e i
lviugchiultensoral timpanr'rlui

n:' i te.,

'*-&+

Min eru lcio c anului-.- 1!


''

6."/

:i

-?

Me mbra natim panic i


(porfiunea?ntinsd
I I +',1

Tuba auditivd
(faringotimpan
ici)

T#.

ta

'- ;:I
f:-

Arteracarotidi internd

P er et elem edia la l c a v i tS l i iti m p a n i c e :v e d e re l ateral S

tf*
,*d-.

i*r ' '

E:'...

N e r v u l c o a r d at i m Pa n u l u i
P r o c e s u l e n t i c u l a ra l
nicovalei
N e r v u l f a c i a l ( V l l)

9b3I
{,i ..
i' -,

s<l

i n e n ! ac a n a l u l u is e m i c i r c u l a rl a t e r a l
l i facial
r o e m i n e n l ac a n a l u u

Antrul mastoi

C e n u n c h i u ln e r v u l u if a c i a l
Nervul pietrosmare

Baza scdriteiin
fosa ferestreiovale
(vestibulard)

M u g c h i u lt e n s o ra l
t i m p a n u l u i( s ecl i u n e
a tendonului)

Bralelescdrilei

*'*
luba audtilva
(faringotimPan
ici)

Emine nlap ir am ida


Nervul co ard at im panului
(sec{iune)

M u g c h i u lr i d i ci to r a l
vilului palatin

Celule mastoidiene
Ten do nu lm ugc hiului

Fosaferestreirotunde
(cohleari)

Promontoriulcu nervul
t i m p a n i c ( J a c o b s o n9)i P l e x u l
situatsub mucoasd
Fo s aj u g u l a r b
Artera carotidd internd

Ner v ul f ac ial ( VI l)
in orificiul stilomastoidian

URECHEA

C e l u l et i m P a n i c e

4fffi
PLAN$A89

Labirinturile
osos9i membranos
VE Z I DE A S E M E N E A
PL A N S A1 1 8
L a bir int ulos osdr e p t (c a p s u l ao ti c d ),v e d e rea n te rol a ter ald:c u les ut u lo s o si n c o n j u ri to r i n l d tu ra t

D i secti ea l abi ri ntul uiososdrept (capsul aoti ci ) :


l abi ri ntul membranosa fost i nl ' i turai

Posterior
er ior

Posterior
:erior
I
Lateral
C anal elsemi
e
ci rcul are
I
I
A nteri or./

C a n a l e lsee m i c i rc u l a re
Lat er a l
I
Anterior
;
J

Vestibulul
I (seobservd
R ecesul
cohl ear
I perforatiile
pentrufibrele
Recesul
hemisfericJ
I
nervoase)

R e'cesul
c e s usemioval
lsemioval

Bralulososcomun

Ve s ti b u l u l

Helicotrema

C i rligul
l amei
spirale
Deschidereainterni
apeductuluivestibular
(pentruductul endolimfatic)

Fereastraoval
(vesiibulari)
Fereastrarot
(cohleard)
(cohleara)

ampa vestibulare
[ama osoasSspirali

Fereastrarotundi (cohlea

timpanici

Labirin tul n remb ranos dr ept gi ner v ii: v eder e pos t e r o - m e d i a l 5


Ductul semicircularanterior
Por[iuneasuperioaria nervuluivestibular
(din utriculSgi ampula membranoasd
anterioarl Si lateralS)

U tri cul a

Ampula membranoasianterioard
t
Ampula membranoasllaterali

Ductul cohlear(intorsbazal)

Nervul cohlear

Bralulmembranos
comun

F
i,

D uctulsemi cir cular


Iateral

Ie ar( ViI l)
N ervuI vestibu locoh

D u c t u l s e m i ci r cu l a r
posterior

N er v ul v es t ibular

*=-)

A{tr

-|

Canglionulv es t ibu

@lE!N Porliuneainferioarda nervului vestibula'r

(din s ac uli gi am pula m em br anoas S


posterioari)

PLAN$A90

3F

Ampula membranoasi
posierioari

tul endoiimfatic

CA P UL$ I CI T U L

Labirinturile ososgi membranos(continuare)

s c h e md
L abir int ur ileos os9 i me mb ra n o s :
Canaiuisemicircularanterior9i ductu

Dura mater

Can alu l9 i duc t ul


semicircular Posteriol

S a c u le n d o l i m f a t i c
Ductul endolimfaticin
apeductulvestibular

Bralelecomune ososll
membranos

Canalul
s i d u c tu l
lateral
semicircular

U tri cul a
Sacula
Helicotremacohleei

Capsulaotic
oval-i
Scirila in fereastr.a
(vestlbularaJ

C a n a l u li n g u st
Rampa
vestibulara

Nicoval
Cioc

Ductul
cohlear

Cavitateati

Rampa
t i m p a ni cS

Meatul acustic extern--

Omb i l i c

Apeductulcohlear
CaPsulaotici

MembranatimPanic
Fereastrarotundi
(cohleari)(inchisi de
membranatimPanic{
secundari)

S ec liuneP r in s Pi ra l ac o h l e e i
Lama osoasi

spiral

Vestibulul
Tuba auditivd (faringotimpanicd)

Rampavestibulari

vestibularb
Membrana
(a lui Reissner)
cohlear
Ductul(canalul)
sPiral
Ligamentul

Mo dio lulc ohleei

Membranatectoria
OrganulsPiral(Corti)

Can glio nu ls Pir a

Membranabazilard
Cohleeaosoasa

RampatimPa

Nervul cohlea

4.{ffi

tt,t/

-r

Celuleleciliate externe
(ale lui Corti)
Celule columnare

Celuleleciliateinterne
(alelui Corti)

@lCoN

e1
PLAN$A
URECHEA

Orientarea
fabirintufui
in cutiacraniand
P r oiec { ies uper i o a ria
l a bir iniuluios osd re p t l a
n iv elul baz eic r a n i u [u i

nlul nervuluipietrosmare
n c h i u l n e r v u l u if a c i a l

Cohleea(melcul)

,Planul canalului
z semicircularanterior

Nervulcohlear
Nervulfacial(VIl)
Deschiderea
acustici internd

(VlIl)
Nervulvestibulocohlear

nalulsemicircular

lateral
Nervulvestibular
Parteapietroasda
osului temporal

tP l anul
canal ul ui
semicircular
posterior

Deschidereaexterni a
apeductului vestibular(pentru
ductul endolimfatic)

Pr oiec t ieI at er alSa l a b i ri n tu l u ime mb ra n o sd re p t


Cenu n c h i u l
nervuluifacial

(trac{ionatanterior)

uctulcohlear
Nervulcohlear

Nervul trigemen (V)

Porliunea
superioard
a nervuluivestibular
Venajugulardinterni
Portiuneainferioari a
nervuluivestibular

Ductul semicircular
anterior

Ductulsemicircular
lateral

Cerebelul

Ductulsemicircular
posterior
pietros
Sinusul
superior
S i n u s u ls i g m o i d
Confluen!a

s inus ur
Ii
Sinusultransvers

PLAN$A92

4t#_
CAPUL
$tC1T U L

i
Tuba auiit iv l ( f arngot
im pa n
rc5;
vEZtDr ASEMEt'tEA
PLAN$ELE
48,5'-:
,6i
P ar t eac ar t ilag i n o a s ad tu b e i
audit iv e( f ar ing o ti mp ainc e ) l a
niv elu!baz eic r a n i u i u :i v e d e re
inf er ioar d
Cirlig ulpie r igoidgi lam a
pte rigo idianim edia

\
j

{/

'B

P r o c e s up
l a l a r i ; .a l o s u l u i m a x i ia r

&

-f

+d
r;
t '' -'1
' .d

--'

T =.
.,.' '1

_,t
i - , - '. a m a

o r i z o n l a l Sa o s u l r r ip a l a l i r .

- - t\

La map terig oid iandlat er a

LOana
r,
L a m a ,,r
l ateral <l Larnameol al a

Fosascafoidi

r c pdr"i i carti lagi i oas e


| arubei aud.trv e
I {;ari ngoti mpa nrc e,

Ca ur a ov al
C a u r a ruptS(foramenIacerum)

-^.,-^--;^^^
udul

5iJlt

tud

P a r t e ao i e t r o a s da o s u l r , it e m p o r a l

Sp inao su lui s f eno

L O n O i l UO
l CCrprtai

Arteracarotiddinternd
in ca na lulc ar ot ic
rro ce s m as r or o

C a u r a o c c i p i t a l i r n a r e/ f o r a m e nm a g n u ml

S ec!i unepri n parteacarti l agi noasea


cu
tubei audi ti ve(fari ngoti mpani ce),
tuba deschi sl

S ec ! iunepr in p a rte ac a rti l a g i n o a s la


t ubei audit iv e(fa ri n g o ti m p a n i c e c),u
t ubainc his d

C a n g l i o n u lt r i g e m i n a l

Canplionult r ipem inal

Artera carotidi internd


in canalul

Arteracarotiddinternd
ln c analul c ar ot ic

uura marer .
Lamalateralia 'T-t;:

Dura mater
LamaIateralSa
cartilajului
La mame dialSa
ca rtilajului
Lu men ultu be i au dit iv e

c a r t i l a j u l u ti u b e i a u d i t i

Lamamedial[ a
c a r t i l a j u l u ti u b e i a u d i t i
L u m e n u lt u b e i a u d i t i

Mug ch iultens oral


vilulu i palat in
Mu qchiu lridi c it or al
vd lulu i palat in

Mugchiul
salpingofari
ngian

M u q c h i u lt e n s o ra l
vdluluipalati

al
Mugchi ul
ri di cdtor
vilului palat

Mugchi ul
salpingofaringian
Nazofaringe

Nazofari

A{ff
' OIEN
ii. . a: :

Tu ba f ar ingot im panic i( audit iv i)inc h i s i d e


re v enir ea elas t ic i a c ar t ilajuIu i, t ur g i d i t a t e a
tis ular dgi t ens iuneam ugc hilors alpi n g o f a r i n g i e n i

URECHEA

L u m e n u le s t ed e s c h i si n p r i n c i p a lc? n d
i n s e r t i am u s c h i u l u it e n s o ra l v d l u l u i
palatintragl pereteletubei lateralin
c u r s u ld e g l u t i l i e i

e3
PLAN$A

tMeningeles t venelei ipfloice


PLAN$A19
VEZIDEASEMENEA
a n u l a {i ia r a h n o i d i e n e
V e n a c e r e b r a l i p e n e t r e a z as p a {i u l
s u b d u r a lp e n t r ua i n t r a i n s i n u s
r a m a t e r ( l a m e l ep e r i o s t a l d9 i m e n i n g e a l i )
Interfatadura-mater- craniu (situsulde
f o r m a r ea l h e m a t o a m e l oer p i d u r a l e )
Arahnoida

Vene diploi

Sec {ui ne
cor onar a

Sinus uls agit als uPer ior


Veni em is ar

Tribu tarefro nta legi par iet aleale


ven eitemPo r ales uPer f ic iale

S p a l i u ls u b a r a h n o i d i a n
Pia mater

R amu rifro nta le5i P ar iet aleale


a rtere iIern po rj!es uper f ic iale

Artera9i vena
m e n i n g e em e d ie

Foveo li gra nular i


(ind en tatiia le c ut iei
cran ien eprin g ranula! ii
a rahno idiene)
La cu nala ter alS
(venoasa)

A r t e r e l eg i
venele
t e m p or a l i
profund5,
m e d i eg i
s up e r fici a l 5

Sin usulsa gita l


infe rior

s uper . oar e
, e ne ielaia rros t r iale
c er ebr ale
si co roiciien e,
" ' enele
p lex
ul c or oidianal
inte rneri
ven t r ic ululuilat er al

V e n e l ec e r e b r a l em e c i i i
profundi 9isuperficialS
.3'

\i eneieCiploic eg i e m i s a re
a le c ut iei c r anie n e

\/en;r ii iplclci 1i-oniaii

V e n d e m i s a r i p a r i e t ai i
V e n a d i p l o i c dt e m p o r a i i
posterioard
V e n i e m i s a r i o c c i P i ta l d

V e n a i i i p lo ici

ten rpo raiia nte r ioar

Venadiploici occiPitalS
V e n i e m i s a r dm a s t c i i i a n :

jilffi

.+'\' /
a l ' ' 6 g g m f tl

, \l J,*i

ll -

c n . P L iL! i C l T l . i L

..
=a

-=-.

Arierelemeningeale
VEZIDEASEAIENEA
PLANSFLE
36, 130
C r a n u l a l i ia r a h n o i d i e n e

Ramurilefrontald(anterioari)
gi parietali (posterioari)ale
artereimeningeemedii

D e s c hi d e r e av e n e i c e r e b r a i e
s up e r i o a r e

Afterameningee
med ie

LacunalateralS(venoasi)

Sinusulsagitalsuperior

Ramura
man

inqe:

li

anterioare
a arterei
etmoidale
anterroare

a mater

Ramurarnastoidianb
a arterei occipitale

Ramuri meningealeale arterei


faringieneascendente
Ramuramastoidiand
a artereioccipitale
Arterameningeemedie
Ramurameningealdrecurentd
a artereilacrimale(oftalmici)
Arterameningeeaccesorie
RamurameninsealSanterioari
a artereietmoidaleanterioare
ArteraetmoidalSposterioari

lfffi

Arteracarotiddinternd
g i trun ch iulm eningohipof iz ar *

4't'6tr'f\t

Arterameningeemedie
Arterameningeeaccesorie
A rlore

tom nnre

li

superficiali
m u r i l e m e n in g e a l e
anterioardgi posterioard
ale artereivertebrale

Artera maxilard
Arteraauriculari posterioari

Arteraoccipitale
Artera carotidi externi

R a m u r i l et e n t o r i a l d ,a s i n u s u l u i c a v e r n o g
si
m e n i n g e a l da t r u n c h i u l u im e n i n g o h i p o fi za r *

+Variantd;cel mai frecvent,acesteramuri iau nagteredirect din arteracarotiddinternd

M EN INCELE
LERE B RA L L
$I E MIS FE RECE

9s
PLAN$A

g!venelecerehnalesup,enficialie
Nrlenlmgele
VENELE
P'ROFUNDE
ALECREIERULUI
VEZIPLANSA
138
PENTRI]J
Calvaria

Pericraniu
AponevrozaepicranianS
(gal:eaaponeu.rotica)

oveola granulari

anulatiiarahnoidiene
liegu,rnentul

S i nusul
sagi tal
superi or
Vend emisard
Tributarda venei temporalesuperficiale
Veni diploicd
Interfaladura mater- craniu
(situsulde formare a hematomuluiepidural)
Dura mater
Interfala arahnoidd-dura mater
(situsulde forrnarea hematomuluisubdural)
Arahnoida
Spaliul subarahnoidian
Pia mater
Artera cerebrald
Vena cerebrali superioarX
Coasacreierului(falx cerebri)
Emisferacerebrali

medi
Rarnuri
aleartereimeningee
Sinusufsagiia!

Venelecerebralesuperioare
(penetreazi arahnoidagi
dura mater Ei intri in
sinusulsagitalsuperior)

Dura
Veneleeerebra[e
superioare
{ s uba ra h n o i

Vend anastomoticd
superioari(Trolard)

Vend anastomotici
inferioard(Labb6)

Vena cerebrali medie


superficiali

A{tr
't

@lG!l\l
!1.."t3 i

Arteragi venele
me nin ge em edi

Pt Ar,uSA95
t_

Venele cerebraleinferioare
(sub arahnoidi)

CAFUL
Sr C | T U L

:]-

v enoas eale dur eim a t e r


Sinus ur ile
S i n u s u ls a g i t a ls u p e r i o r
S i n u s u ld r e p t

S ec !i u n es a g i ta l S
Vena cei'ebralSmare (Calen)

C ortulcerebel ul ui
(tentori um
cerebei l i )
Sinus uls agit als uper ior

;+..
Co asacre ier ului( f alx c er ebr i)

,-T

Sinu s uls agit alinf er ior

tt

Sinu su ls f enopar iet al

Sin usuril eint er c av er noas e


anteriorgi Posterior

t!f,

Sinusulpietros
superlor

/1 r ,

/f

Ple xu lve nos


b azilar

.i

p i e tro s
S inus ul
inferior
Cdtregaura
:.,-,.1--x
JUEUldr d

si
S i nusul
S i n u s u lt r a n s v e r s
S i n u s u lo c c i p i
Coasacerebelului(falx cerebelIi)
q

Jilffi

C onfl uenlsi
a nusuri l or

'l'"a lEN
:1^'^.'l !:

CEREBRALE
MENINCELE
$I EMISFERELE

eZ
PLAN$A

uare)
aledurei mater(contin
Sinusurilevenoase
PL A N $ A8 1
vEZ t DE A S E M E N E A
Se c ! iuneor iz onta l da b a z e i
craniu lui : v eder es u p e ri o a rl
er ior( s ec { iune
l
S inu su lsa gita sup
Coasacreierului(secti
Vena oftalmicdsuperioa
S inusu rilein tercavern oas e, {
anteriorgi posteri
Vena cerebrali
m e die su pe rficia li , ' j
(sec{iune!5{1

H ipofiza (glandapituitard)
.. 7 Nervuloptic (ll)
Arteracarotiddinternb
N e r v u l o c u l o m o t o r( l l l )
gr7 Sinusulsfenoparietal
N e r v u l t r o h l e a r( l V )
N e r v u l o f t a l m i c( ( V t )
N e r v u l m a x i l a r( V z )

c av er no i
S inus ul

C a n g l i o n u lt r i g e m e n u l u i

PIexulvenos
baz

N e r v u l m a n d i b u l a r( V : )

S inus ul
oiet r osi,

Arterameningeemedie

lJ

-.,^ ^.;^ .

Nervul abducens(Vl)

piet r os
S inus ul
inferi

;- Vena pietroasi

Artera
tentoria

Cortul

N e r v u l f a c i a l ( V I l ) ,n e rvu l
intermediargi nervul
v e s t i b u l o c o h l e a r ( V l ll )

cerebelu
Vena cerebrald','
inferioard \
(seclru ne
Sinu su ltra nsve
Sinu su lsag ital
inferior(secliune

C a u r aj u g u l a r i
S i n u s u ls i g m o i d( c o n t i n u a r e a
s i n u s u l u it r a n s v e r s )
S i n u s u lt r a n s v e r s
N e r v u l a c c e s o r( X i )

Coasacre ieru iui(sec { iune


Con flue nlasi nus ur ilor

N e r v u l h i p o g l o s( X l l )
V e n a c e r e b r a l Sm a r e ( C a ! e n )

l pe r ior( s ec liune
S in usulsa gita su

d{tr

u t I td >r
- L :^ ^ * ^

- r olEoNl

Nervul oc ulom ot or( ll

Ne rv u!abduc ens(
Ner v ul of t alm ic{ Vr

r td

^ +iL^ d
X
u^ Ptl

Arteracomunicanta
posterioare

Arteracarotidi
internd
H i p o f i z a( g l a n da
pituitarA)

Ne r v ul m ax ilar( Vz )
S i n u s u is f e n o i d a l

S ec liunec o ro n a ri p ri n
s inus ulc av e rn o s

P LAN SA
98

Nazofaringe

CA P ULS I CI T U L

vederelateralS
cerebrale:
Emisferele
$anlul c en t r a l( R o l a n d o )

'C
irusuI postcentral
Santulpostcentral

$anlul precentral

L o b u l p a r i e t a ls u P e r i o r
$an!ul intraParietal
Lobui parietalinferior
C i r u s u ls u p r a m a r g i n a l
Llrusul angular

Ciru su lfron talm ijloc iu


$an!ulfrontal inferior
C irusul fro nta l in fer ior

ul
parietoo c ci p i ta !

ParleaoPerculari
Pa rteatriu ng hiu lar i
Parteaorbitala

ro l ul
^ ^i^il-l
u^ L
Llpr

Lal

I
$antu
calcarin
$antull unat
(inconstant)
lateral
Santul
' '(Sylvius)

$antul occiPitaltransvers
I n c i z u r aP r e o c c i P ita l i

suPerior
CirusultemPoral
$an!ul temporalsuPerior

Cirusul temporalinferior

mi j l oci u
C i rusultemporal
$an!ul temporalinferior

Lobul occipital

Opercululparietal
Operculul frontal

Opercululorbital

4{ffi

Cirusuriscurte
central
l nsul a $anlul Li men
(i nsul aIui R ei l )
C i rusulIung
ci rcul ar
$an1ul

CEREBRALE
MENINCELE
$I EMISFERELE

OperculultemPoral

ee
PLAN$A

vederemedialS
cerebrale:
Emisferele
VEZIPLAN$A140
CLANDAHIPOFIZA
PENTRU
Sec liunes agit alSp ri n
f rs ur a I nt er emis le rl c a

Cir us ul c ingu l . i

$an1ulc inguli
Ciru s ulf r ont al m edia

$a n!u lcor puluic a

$ a n 1 up
l aracentral
a n l u l c e n t r a l( R o l a n d o )
Lobul paracentral
$ a n 1 um
l arginal
Corpulcalos
Precuneus
S i n u s u ls a g i t a ls u p e r i o r
P l e x u lc o r o i d i a na l
,.
1 - ventri cul ul 3
ui

pell u c
S ept ul
Orificiui interventricu lar (Mon
A l^- ^^+ ^
sl
nuc r

:-i;\

r lo

intertalamici

;
j

t i.
I a l a m u s u l 5 r i , l' .l;

, Striamedulard
a t a l a m u s u lu i
$antul parieto-

r.,entriculul
3'--Xi'

C uneus
C omi sur a
haben
uIar5

su bcalo sa li
(parolfactivl)
Cornisura
anterioari

C o r p u l pi n e a l
Comisura

Cir us ul
s ubc alos a
\2ntrtl
Y_

l-

(rn+r

/,i,
t:

rl

calcarin
S i n u s u ld r e p ti n
cortulcerebelului

hipo tala m
La ma
term ina l

Vena cerebrali mare


(Calen)

superior
C oi i cul ul
C o l i c u l u l! n f e r i o r
L a m at e c t a l a( c v a d r ig e m i n a l d )

Chia sm aopt ic d
Tuberc iner eum
H ip of iz a( glandapit uit ar d)

C erebel ul

Cor pul m am ilar

P e c l u n c u lcuel re b ra l
Puntea

Fat am edial5a em i s fe re ci e re b ra l e :
cu - t r unc hiuI c er e b ra !e x c i z a t
Ciru su lc inguli. -

Fasciculul
mamilo tala m ic

Apeductulcerebral
(Sylvius)

V S l u l m e d u ! a rs u p e r i o r
V e n t r i c u l u i4 g i p l e x u l c o r o i d i a n
V i l u l m e d u l a ri n f e r i o r.
Bulbulrahiciian
(ref)

U l-lCh lU I

Rostrul
l runcntul
S pl eni um

ale corpului
c a lo s

ci nguli
l stmulgi rusul ui

)t<*
$an{ulparietooccipital

Co rpu l ma milar
Ciru su l un c!n a
$ a n {u lc a l c a r i n

Nervul o ptic (ll)

C i r u s u l l i n g ua i

t r a ( t u l o t T a c {tv

$anlul colatera
$a n{ulnaz a
Ciru su l o ccipito t em por alm edial
$a ntuloc c ipit ot em por al
Cirusulo c c ipit ot em por allat er a

PL AN SAi 0 0

F i m b r i ah i p o c a m p u ! ui
C i r u s u ld i n t a t
C i r u s u lp a r a h i p o c a m p i c

t{ffi

4lK,t"*

CA P ULS IC[T L i L
,=

Emisferelecerebrale:vedereinferioari
P E N T R U H I P O F I Z A V E Z I P L A N $A 1 4 0

S ec liuneP r int r u n c hi uI
c er eDr al

Polul f r ont alal c r ei e r u l u i


Cir us ul dr e p t
$anlul olfactiv

ganturiorbita

Fisuracgrebraldlongitudinald
C e n u n c h i u lc o r p u l u i c a l o s
L a m at e r m i n a l i
Bulbul olfactiv
Tractul olfactiv

Cirusuriorbital

C h i a s m ao p t i c 5

P olu te
l m

N e r v u l o p t i c ( l l ) ( s e c ti u n e )

ganlul lateral(Sylviu

Hipofiza (glanda

$an!ultemPoralinferi

perforatd
Substanla
anterioare

l
Ciru su lte mPora in

T"^^+'
I raLLur'l UPLrL
^^+i-

Tuber cinereum
Marginea
inferioard
(infero-laterald)
a creierul

Corpulmamilar
Substanlaperforati
posterioare(in fosa
lari)
interpeduncu

$aniulri

cer ebr al
P i l i erul
(cruscerebri)

Cir us ulunc i

C orpulgeniculat
lateral
Substan{aneagrd

in
temporal

Corpul geniculat
medial

$an!uloccipitot^

N ucl eulrogu
P u l v i n a r u lt a l a mu su l u i

Cirusuloccipitotemporal later

Coliculul cvadrigemen
superior

$an!ulcolatera

Apeductulcerebral
C irusulparahipocamPic
Cirusul occipito-temporalmedial

$anlulcalcarin

al corP ul uical os
S pl eni um
Virfulcuneusului
Poluloccipitalal creierului
Fisuracerebraldlongitudinali

c
l s tm ugl i ru s u l ui

4{ffi
CEREBRALE
MENINCELE
$I EMISFERELE

101
PLAN$A

[ii cerebrali
Ventricu
Vedere lateraldstingd
p r in t r ans par en l d

Cornul frontal (anterior)

I V ent r iculul

Parteacentrald

lateral
Ventriculul

Cornul temporal
Cornul otcipital

lateralsting

lffi:,,J

peductulcerebral(Sylvius)

perturalateraldstingi
( o r i f i c i u ll u i L u s c h k a )
Orificiul interventricular

sttng(Monro)

V e n tri c u l u3l

( o r i f i c i u ll u i M a g e n d i e )

supraoptic
Recesul
Aderenta i ntertalamici

infundibular
Recesul

ndlul centralal mdduvei spinale

Recesulpinea
Recesulsuprapineal

pul cal os
I pellucid(transparent)
Ventriculullateral
orpulnucleuluicaudat
ul coroidian al ventricululuilateral
terminald
Vena talamostriatdsuperioari
Vena cerebraldinterni

3
i ventri cul ul ui
l a tri unghi ul ari
u l c o r o i d i a na l v e n t r i c u l u l u i3
Ial amusul

rtamen
I
Nucleul lentiform
l o b u sp a l l i d u s J
internd
Ventriculul 3 si aderentaintertalamicd

albdJ e
in or if ic iul
Iar
interventricu
(Monro)

o a d a n u c l e u l u ic a u d a t
Tractul optic
'P l e x u lc o r o i d i a na l v e n t r i c u l u l u il a t e r a l
'C o r n u lt e m p o r a l( i n f e r i o r )a l v e n t r i c u l u l u il a t er a l
imbria hipocampului

E^^^i;LPsrturrrr
-

Pia m a te r

A{fF

-I

@lEoN

S ec{ i u n ec o ro n a rdp ri n c re i e r:v e dereposteri oari

PLAN$Ai 02

CAPUL$r C1TUL

iCian
Ci' i. c!ua! iaIic hiduIu i c ef alc r ah
Plex ulc or oidianal v ent r ic uluiuilat e r a l
(vedereprin transParen!5)

S i n u s u ls a g i t a ls u p e r i o r
S p a l i u ls u b a r a h n o i d i a n

Ciste r nac or pului c alos

C r a n u i a l i ia r a h n o i d i e n e

Dura m at er
Ara hn oi da

Cisternachiasmatici
P lex ulc or oidianal v ent r ic ulului
Cis t er naint er pedunc ula
CisternacvadrigeminalS
(a venei cerebralemari)

Apeduc t ulc er ebr al( SYlv i u s


CisternaprePonti
Aoerturalaterali (orificiul lui Luschka
Plex ulc or oidianal v ent r i c u l u l u i

Cisternacerebelo-medulari
(posterior)
Aperturamediani
( o r i f i c i u ll u i M a g e n d i e )

Dura mate
Arahnoi
Spa{ iuls uba r a h n o i
Canalulc ent r alal m ddu v e is P i n a

4(ffi

4tdt"'u

CEREBRALE
MENINCELE
5I EMISFERELE

P L A N $ A1 0 3

Nucfeii bazali(ganglionii)

Sec t iunior iz ont a l e


o rin em is f er elec e re b ra l e

:.=:;b=B
+,i&:,,.:':,1

Cen un ch iulcorp ul uic alos

C a p u l n u c l e u l u ic a u d a t

Ventriculullateral

Bratulanterior .

Se ptu lp ellu ci d

caps ulei
cenunchiul I al
I interne
Bralulposterior
'

(transparent)
Colum na
f or nix ulu i

Putamen

.|

N ucleul
C l obuspal l i dusJ lentiform

lns ula
(ins uialui Reil)

3
V entri cul ul
Aderen{a
intertalamicd

Capsulaexternb
Claustrum

I alamusul

Partearetrolenticulari
a capsuleiinterne

Pi c ior ulf or nix ului


Plexul coroidian
a l ven tricu lulu i
lateral

Coadanucleului caudat
H i p o c a m p u l9 i f i m b r i a

Sp len iumal
corp ulu icalo s

Cornul occipital (posterior)


al ventricululuilateral
T i j a c o r p u l u i p i n e a l( h a b e n u l a )

Or ganiz ar eanuc l e i l o r
baz ali( ganglion i )

Corpul pineal

Clobus
N uc leul P ut am e n
caudat

Striat

Fisuri pentru capsulainternb

Nucleul
lentiform

Corpul
striat

T-

Nucleii ba z ali
(ga ng lion i)

Nuc leul f Corpul


caudat I Capul
N iv elur ile
s ec { iunilor
de m ai s us

I A
BL

P LAN $A1 0 4

---- A
---- B
Pulvinar

Nucleul lentiform
( globuspallidu s m e d i a l
de putamen)

4{ffi

Tal amusul

Co r p u l a m i g d a l o i d

C o r p u l g e n i c u i a tme d i a l
Corpul geniculatlateral
C o a d a n u c l e u l u ic a u d a t

In te rr el ati adi ntre tal amus,nucl eu l enti form,nucl eu


c a u d a tgi corp ami gdal oi d(schemd):vederel ateral i sti ngd

CA P UL$ I G IT U L

I
Talamusu

C orpulcal os(secti une)

Orificiul interventricular(

caudat
C apulnucl eul ui

La melatriu nghiular i( m ar ginede


secliune)a v ent r ic ulului{
Vent r ic ulul

Septulpellucid (transparent)
C o l u m n e l ef o r n i x u l ui

Plex ulc or oidia


T u b e r c u l u la n t e r i o r

Vena talamostriata

S t r i at e r m i n a l i s
Picioru lhipoc am pu
Cornultemporal(inferior)
a l ve ntri c ululuila

Aderen{ai ntertalamici
Lamina affixa

Vena cerebrali in

Striamedulari

Ci ru s udl

T r i g o n u lh a b e n u l a r

Eminenlacolatera

Pulvinar(tractionat)

Hipocaflrp

Corpul geniculat lateral

Fimbriahipocampul

Corpul geniculatmedial

Comisuraposterioa

B r a {u lc o l i c u l u l u i s u p e r i o r

Comisurahabenul

i nfer ior
B ratulcol i cul ul ui

Corpulpi
Trigonul

C ol i cul ulsuperi or

Lat c ar

C ol i cul uli nferi or

Cornuloccipital(posterior)
lateral
al ventriculului

Cerebelul

$antulcalcari
Lama
medularl
internd

Pulvinar

\
Nucleii
intralaminari

Ufffi

Nucleulreticular

N u c l ei i tal ami ci

Nucleii m ediani

S ecl i u n es c h e m a ti c d
pr in ta l a mu s
( lani v e l ul i n i e i
punctate
din figura
din dreapta)

CM Centromedian
LD Lateraldorsal
LP Lateralposterior
M
Medial
MD Medialdorsal
VA Ventralanterior
Ventralintermediar
Vl
VL Ventrallateral
VP Ventralposterior
VPL Ventralposterolateral
VPM Ventralposteromedial

CEREBRALE
MENINCELE
$I EMISFERELE

rutvrnar
Corpulgeniculatlateral
medial
Corpulgeniculat
schemati ci a tal am usuIu i
R eprezentare
(lamamedulard
externd5i nucleiireticulari
indepirtati)
Hffi
nffi

Nucleiilaterali
Nucleiimediali
N ucl ei ianteri ori

10s
PLA N $A

H ipocam pu$l
l forn ixu I

C e n u n c h i u lc o r p u l u i c a l o s( s e c l i u n e )

1<

Dis ec { ies uper io a ri

,/':

S e p t u lp e l l u c i d( t r a n s p a r e n t )
C apul nucl eul ui caudat
LOIU mnel e l orntxul U l

S t r i at e r m i n a l i s

C orpulforni xul ui
P i c i o r u lh i p o c a m p u l u i
Talamusul
P i c i o a r e l ef o r n i x u l u i
C i r u s u l d i n {a t
F i m b r i ah i p o c a m p u l u i
Hipocampul
C o m i s u r af o r n i x u l u i
S p l e n i u ma l c o r p u l u ic a l o s( s e c l i u n e )
Ventriculul Iateral
C a l c a ra v i s
Cornu! occipital (posterior)
a l v e n t r i c u l u l u il a t e r a l

C oada

nucl eul ui cdudal

P l exuicoroidi an
F imbri ahi pocampu
l ui
Colu mne le
forn ixu lui

Tractulo Ptir

*,1

Pic i c a r e i ef o r n i x u l u i
$an{uI
hipocampic
LIT U SU J

di n !
Hipocampu
Aiveus
hrppocam

Co rpii ma milar i

Fim b r i ah i p o c a m p u ) u i

Co rpii amig daloiz i

F o rni x uI: s c h e mi

PLAN $A10 6

Hipoc a m p u l

C o r n u l t e m p o r a l( i n f e r i o i )
a l v e n t r i c u l u l u iI a t e r a l

S ec{ i unecoronare:vedereposteri o ar a

r ^ a P r i l q , r r li Tt i !

I
Cerebelu

Fal asuP ertoar4


Incizuracerebeloasdanterloar
F i s u r aP r i m a r d

Lo bu lulc ent r al( li & ll

Lobul Posterior

Culm e n(l V &


Ver m is ul
suPerior

F i s u r ao r i z o n t a l i
L o b u l u ls i m P l u( H V I)

Dec liv ( Vl
Foliumv er m is

L o b u l u l s e m i l u n a rs u Pe r l o r
(anseriform)(H Vll A)

(V IIA

Fisuraorizontald
L o b u l u l s e m i l u n a ri n f e r i or
( c a u d a l )( H V l l B )

lncizuracerebeloasi

& H lll)

Fal a i nferi oard

S uperi or
I
i i ebelogi
Mi j l oci uI P edunculcer
Inferi orJ

Vilul m edulars uPer i

Lobulfl occulonodular
(H X )
Fl occul us
i
FisuraPostero-lateral
(dorso-laterali)

Ventr

V S lulmedular in
Nodul

(
Vermisul
inferior

LobulPbEterior
Amigdala'(l-1lX)
(H Vlll A & B)
Lobul ulbi venter

Uvu

Pyramil

Tuber

V i n c u l a l i n g u l e i( H l )

Fisurasecundari
(postpiramidald)
FisuraorizontalS

lncizu r a

i nferi or
Lobul ulsemi l unar
Vll A)
(caudal )(H
l Vll B)
Lobul ulgraci (H
Pilierulcerebral(cruscerebri)
l edial
F a s c i c u l u l o n g i t u d i n am
Stratulnuclearal
bulbului rahidian

V ilul m e d
cerebelos
Pedunculul
superior
Li ngul a(l )

Nu cle ii
cerebelogi

.q

V e rmis l f l f f i .
4.t'!w,t
superior
cerebelos
in planulpedunculului
Secliune

CEREBRALT
MENINGELE
$I EMISFERELE

107
PLAN $A

Trunchiulcerebral

V eder epos t e ro -l a te ra l S

fr"

tal l a mu s u l
P ulv inar u

Talamusul(suprafatide sectiune)
Corpul geniculatlateral
Tractul optic
C o r p u l g e n i c u l a tm e d i a l

L Or p u l

Colic u l isi u p e r
L o l tcu lll ln le r

Nervultrohlear(l
V ilul m ed u l asr u Pe ri
beloss uPer lor
Pe du nculu cere
l
Fosaromboidi a

v e n tri c u l u l u i
Nervii glosofaringian(lX)
gi vag (X)

T ube rc u l uc lu n e a
Tubercululgraci

gi i nferi or
superi or
B ra[ulcol i cul i l or
Pilierulcerebral(cruscerebri)
Puntea
Nervultrigemen(V)
P e d u n c u l u cl e r e b e l o sm i j l o c i u
Nervul vestibulocohlear(Vlll)
Nervul facial (Vll)

inferior
cerebelos
Pedunculul
N e r v u l h i p o g l o s( X l l )
Nervul accesor(Xl)

4fffi

Ridicinile dorsaleate

ner v u l usip i n a 1l (C 1
Fa scic ululc u
Fas c ic ululgr ac i

Tractuloifactiv
Substan{aperforati anterioari

Ve d e rea n te ri o a ri

I nfundibulul(tija pituitarS)

Chias m a
I racturopu

Tubercinereu
(cruscerebri
Pilierulcerebral

-Y

Corpiimamilari
de
Lobul temporal(suPrafalS
secliune)
Nervul oculom6ley(lIl)
Nervul trohlear(lV)
Nervul trigemen(V)
i'.lervulabducens(VI)

Corpul geniculatlatera
Substantaperforati Posterioar

N e r v u lf a c i a l ( V I I )S i
nervul intermediar
N e r v u l v e s t i b u l o c o h l e a(rVl l l )

Puntea
Ped un cuul l c er ebelosm ijloc
UIIVA

L o b u l u lf l o c c u l u sa l ce r e b e l u l u i
P l e x u lc o r o i d i a na l
v e n t r i c u l u l u i4
N e r v u l g l o s o f a r i n gi a (nl X)
Nervul vag (X)

Ridicinile ve ntr aleale ner v uluis pinal 1 ( Cl

N e r v u l h i p o g l o s( X l l )
Nervul accesor(Xl)

a::

Decusaliapiramidal

FLA.N$A
108

::

CAPUL$ICITUL
,2

Vent r ic uluI 4

5l

cerebeluI

habenular

V eder epos t er i o a rd

4 e d i a Il ^
a t e r a lI L o r P r l g e n l c u l a [ l

Ve ntriculul3

m e d i a nd o r s a l

P ulvina rulta lamu s ului

u n c u l u l c e r e b e l o ss u P e r i o r

Lorpul plneal

ocusceruleus
C o l i c u l u l s u p e r io r

n e n l am e d i a l i

Co licu lul in f er ior

iculul facial

Nervultrohlear(lV)

vestibuIard

VSlul med ula rs uper ior

u c l e u l d i n {a ta l
cerebelului

??*ff'*r
{tUTix'=

iurilemedulare
eniaventriculului4

Recesullateral

u b e r c u l u lc u n e a t

fovea Supenoara

u b e r c u l u lg r a c i l

$ an { ullim it ant

anlul median dorsal

Foveainferioard

uniculul Iateral

Tu be rcu lult r iger nenului


"

a s c i c u l u lc u n e a t

Trig onulhipoglos ului

T ri g o n uvl a g u l u i

a s c i c u l u lg r a c i l

Obex

4{ffi

Aderenldintertalamici

S ec { iunes agit a l ime d i a n i

Comisuraposterioar5

Cor pulf or nix u l u i


(in
Talamusul
v ent r ic u l u3l)

C o m i s u r ah a b e n u l a r d

lenium al corpuluicalos

Orificiul interventricular(Monro)

a cerebraldmare (Calen)

Comisuraanterioard
i n g u l a( l )

LamaterminalS
gantulhipotalamic

o b u l u l c e n t r a l( l l - l l l )

Peduncululcerebral

ulmen(lV-V)

liv (Vl)

(Sylvius)
Apeductul
cerebral

V er m isul
cer ebelului

olium (VllA)

Colic u l usl u p e ri o r
superior
S l ulmedul ar

Lamatectali (cvadrigeminald)

C o l i c u l uiln fe ri o r
Puntea

dl ulmedul ari nfer ior


uber(V IIB )

Fa scic ululI ongit udinalm edial


Ventriculul4

amis(Vlll)
vula (lX)
o d u l u s( X )

Plexulcor oidianal v ent r ic ulului4


Bulbul r ahidian
Ap ertu ramediand( or if ic iullui M agendie)
Dec us aliaPir am idali
Canalulc ent r alal m dduv eis pinale

CEREBRALI
MENINGELE
$I EMISFERELE

Vermisul
ului
cer ebel

P l e x u lc o r o i d i a na l v e n t r i c u l u l u i4
A m i g d a l ac e r e b e l u l u i

109
. PLAN $A

f._
;r:l
l;j i

',.]
t-: I
i;.: l

z.

:.

schemd
Nucleiinbrvilorcranieniin trunchiulcerebral:

i:: .

i,n

::..)
|.::
.' l

printransparente
Vedereposterioard
supe
Coliculul

o c u l o m o t o r( l l l )
I rogu

l eulnervul uiocul omotor


u c l e u l o c u l o m o t o ra c c e s o r

Corpul geniculatlateral

(Edinger-Westphal)

Nucleulmezencefalic
al nervuluitrigemen

tr ohlear
l eulnervul ui
trohlear(lV)

Nuc leuls enzi ti v


prin cip ala l ne rvu lui

ucleul motor al
nervuluitrigemen

Nervul trigemen
(V) Si g an glio nul

Nervul
(V)gi
trigemen
gangl i onu l

Nervul facial (Vll)


g i ga ng lion ul
g en icu lat '

ucl eulnervului
abducens
I nervului

Nervul vestibulocoh lea r(Vlll)

facial
C e n u n c hi u l
n e r v u l u ifa ci a l

Nucleii
salivatori
s u p e r i o rg i
inferior

Nuc leiif A nt erl o r


cohleariI posterior
Nu cle ii
vestibulari

Nervul glosof a r i n g i a n( l X)

Nervul glosofaringian

(lx)

Nervul vag (X)

Nervul vag (X)

Nervul accesor(Xl)*

N ucl eulambi guu

Trac t uls pinalgi nuc leul


sp ina lal ner v uluit r igem en
Nuc leult r ac iuluis olit ar
Nuc leul dor s alal v agului

Fibre eferente

(dorsal)
Nucleulposterior
al nervuluivag(X)
N u c l e u l n e r v u l u ih i p o g i o s
N u c l e u l s p i n a la l
nervului accesor

Fibre aferente
Li:a:::i,E: Fibre mixte

4{ffi

tDate recentesugereazici nervul accesornu are o ridlcini c r a n i a n i 9 i n u a r e c o n e x i u n ic u n e r v u l v a g


Confirmareacelor de mai sus necesiti cercetiri suplimentare

PL AN $A11 o

CAPUL
$ICi T U L

: schemd(continuare)

cerebral
Nu c l e i ine rvilo rcran ien i n trunchiul

u c l e u l o c u l o m o t o ra c c e s o r
( E d i n g e r - We s t p h a l )

Dis ec liem ediali

u c l e u l n e r v u l u io c u l o m o t o r

Nu c leul r ogu

&J

N u c l e u l n e r v u l u it r o h l e a r

Nervulo cu lom ot or( lll)

N e r v u l t r o h l e a r( l V )

ic al
Nucleul mezencefal
nervuluitrigemen

N u c l e u l n e r v u lu i
abducens
Nervultrigemen
(V )9i ga ng lion ul
nervuluitrigemen

C e n u n c h i u li n te r na l
nervuluifacial
Nucleulnervului

Nucleulsenzitiv
p rinciPala l
nervuluitrigemen

Iac l al

Nucleiivestibulari

Nu cle ulmotor al
nervuluitrigemen

u c l e i i cohleari
anteriorgi posterior

Nervulfacial ( Vll)

N u c l e i i s a l i v ato r i
superior5i inferior

Nervul vestibulocohlear(V
N u c l e u lt r a c t u l u iso l i ta r

Ne rvu lab duc ens( VI )

(dorsal)
NucleulPosterior
al nervuluivag(X)

Nervulglosofaringian(lX
Nervul hiPoglos(Xll)

Nucleul nervului hiPoglos


Nucleulambiguu

Nervul accesor

Nucleul spinalal nervuluiaccesor

O liv i bulbar l
Fibre eferente
Tr ac t s'Pinal5i nuc leul s Pinal
al n6r v uluit r igem en

-ffi

Fibre aferente
Fibre mixte

4{ffi

nu are conexiuni cu nervul vag'


*Date recentesugereazicd nervul accesornu are o riddcini cranianl si
de mai sus necesiti cercetiri st imentare
c;;;;;;;;eio'r

N ERVIIC R ANIE NI
$l CE RV ICA Li

P L A N $ A1 1 i

schemd
motoriegi senzitivd):
Nerviicranieni(distribulia
spi nale
- - --- -Fi brenervoase
eferente(motorii)
-Fibre
aferente
-Fibre
(senz
zoriale)
itivo-sen
lll
O c u l o mo tor
a
Muschiulciliar,sfincter
p u p i l e 9i ito l i mugchi i
cu
oculariextrinseci

tl
O p ti c

I
O lf ac t iv

excepJiacelor de mai jos

IV
Trohlear
Mu g c h i uol b l i cs u p e ri or

VI
Abducens
Mu g c h i udl re p t
lateral

Motormasticatori

Tri gemen
Senzitiv-fat5,
si nusuridi, nl i

Nervul intermediar
Motor-submandibular,
s u b l i n e u a l s, l a n d e l a c r i m a l e
ale limbii,
Cust -"% antlerioare
palatul moale senzorial

vll
Facial
Mugchiifelei

vill
lear
Vestibulocoh
r

V esti bul ar

IX
Closofaringian
Cust- % posterioaria limbii
Senzitiv-am igdale,fa.ringe, urecheamedie
, u S c hi i
M o t o r - m u g c h i u l s t i l o f a r i n g i a nm
s u p e r i o r ia i f a r i n g e l u i ,g l a n d ap a r o t i d d

.
E

v.
F

X
Vag

xll

Ac c e s o r

H ipoglos
Mugc hiilim bii

Mugchii sternocleidd
mastoidiangi trapez

Motor-cord, pulmoni, Palat,faringe,


lar i n g e ,t r a h e e ,b r o n h i i ,t r a c t C l
Senzitiv-cord, plSmini, trahee,
bronhii, laringe,faringe,
tract CI, urecheaexterne

A{tr

-r

@l@N
i",'ii:

5rr

Mug ch ii
i nfrahioid ien i
(fibrele

c1,2)

P LAN $A11 2

CAPUL$rCITUL

Ner v ulolf ac t iv( l) :s c h e m d


(parolfactivi)
Aria subcalosalS
A r i a g i n u c l e i is e P t a l i

Celulelebul b u l u i o l fa c ti v :s c h e m l

hrbre de l a

I B u l b u lo l fa cti v

I FibrecatreJ

I Fibre eferente citre


I bulbul olfactiv

controlateral

Comisuraanterioari

, Fibre aferentede la bulb


I cbtre conexiunilecentrale
) 9i controlateralebulbare

Striaolfactivi
medialS

ld gr an u l a r S

Celuld m it r a l i
-ot'

Procesrecurent
Celuii in pimituf ,y'
d periglomdfulari

::

Clomerul

ibrelenervului
olfactiv

Tractulolfactiv
Celuleolfactive
Trigonul olfactiv
9i tubeiculul olfactiv

Mucoasaolfactivd
Nervii olfactivi (l)

Bulbulolfactiv
a osului
Lamacribriformd
Nucleul olfactiv anterior

4{ffi
NERVIICRANIENI$l CERVICALI

U ncus

Striaolfactivi I

Nucleultractuluiolfactivlatera
Substan!aperforatdanterioa

(vedere
Corpul amigdaloid
Printra
Lobulpiri

Fimbria
hipocampului
Ll rusul ol

Cirusulparahi

113
PLAN $A

schemd
NervuI optic(ll) (calea vizualS):

Cercul centralmai
intunecat reprezintd
zona maculari
Zonele mai deschise
reprezinti cimpuri
monoculare

tffi

\\:,
:#

Fiecarecadranare
o culoarediferitd

Proiectiepe
retinadreaptd

pe
Proiectie
retinastingi

.-"3--

re
:

t-a-.J

Periferie

Macula

S tructura re tine i : sc hem i


A Celule amacrine
B Celule bipolare
C Conuri
C Celule ganglionare
H Celule orizontale
P Celule pigmentare
R Bastonage

Proiectie
la nivelul
n u c l e u l ugi e ni cul at
dorso-lateralde
partea stingd

,#

Radia(ii

Proiecliela nivelul
n u c l e u l u ig e n i c u l a t
dorso-lateralde
partea dreaptd

Radialiioptice

$an!ul
catcann
!

\\

'Nt

$an!ul
calcarin

t\:

r r o i e c l l e l a n l ve lu l
l o b u l u i o c c i p ita l st? n g

P L A NSA11 4

Proiecliela nivelul
lobului occipitaldrept

CA P UL$ I CI T U L

N erviio cu lomo tor(lll) ,t r ohiear( lV) t i abduc ens( Vl) :s c h e m i


V E ZI D E A S E ME N E AP LA N S E LE82,126, 160
Ner v ul c iliar lung

Canglio n u lc i l i a r

N er v ii c iliar i s c ur li

Nervul etmoidal posterior

Nervul etmoidalanterior

N u c l e u l n e r v u l u ia b d u ce n s

R i d i c i n a s e n z i t i v da g a n g l i o n u l u ic i l i a r

Mug ch iulo blic s uper ior

N u c l e u l n e r v u l u it r o h l e a r

R i d i c i n a s i m p a t i c i a g a n g l i o n u l u ic i l i a r

Mug ch iulrid ic it or al
pleoapeisuperioare

N u c l e u l n e r v u l u io c u l o m o to r

D i v i z i u n e as u p e r i o a r ia
n e r v u l u io c u l o m o t o r

Mugchiuldrept
sup erlo r

N ucleuI ocuiomotoraccesor
(Edinger-Westphal)
(parasimpatic)
N e r v u l l a c r i m a l( s e c t i u n e )

Nervul frontal (secliune)

t ':r:7,
-A F

is d k:i:r

Nervul nazociliar

Nervul trohlear(lV)

Nervul oculomotor
!
--'

Nervul oftalmic (V1),,

k.N
;itiF;;;

Ja1j3; -\
NE I

'_- .

F @ :j

Nervulinfraorbi
a b d uce n s( Vl )
Nervul zigomat

angl i onul

(secti
une)

hiul oblic inf er ior


ziunea inferioarda

h i u lc i l i a r
Mugchiuldilatatoral pupilei

nervuluioculomotor
ul drept medial

Mug ch iulsfin cteral pupilei

chiuldreptinferior
Fibre eferente
Fibre aferente
Fib resim pat ic e

Nervul
m a n d i b u l a r( V:)

pterigopalatin

Rdddcinaparasimpaticda
ganglio n u l u ic i l i a r

F i h r p n : r a sim n a ttce

NERVilCRANTENI
$l CERVICALI

Artera carotidi i nternd

gi plexulnervos
Nervulmaxilar(Vz)
Mugchiul drept lateralgi nervul
abducens(ridicat)
xul cavernos
t e n d i n o sc o m u n

A{tr

-r

@lEN
l"'.'l

i:

11s
PLAN $A

Nervultrigemen(V):schemd
20,38, 39, 41,42, 160
VEZI DE ASEMENEAPLAN$ELE
Nervul oftalmic
(meningeald)
Ram ur i i e r r t o r i a l S
Nervulnazociliar
Ner v ul lac r i m a l

eferente
-Fibre
aferente
-Fibre
"' """f ibre pro Prioc ePt iv e
^' " ""'f ib re pa rasim Pat ic e
: *--Fibre simPati c e

C a n g l i o n u l n e r v u l u it r i g e m e n( V ) 9 i n u cl e i i
N u c l e u lm o t o r
Nucleul mezencefalic
N u c l e u ls e n z i t i vp r i nci Pa l
Tractulgi
n u c l e u lsp i n a l

Riddc ina s enz it iv da


ganglionuluic iliar
Nervul frontal
Canglionulc iliar
Nervul etmoidal posterior
Ne r v ul c iliar lung
Nerv ii c iliar i s c ur li
Nervuletmoidal anterior
Ne rvu l s upr aor bit al
Nervul supratrohlear
Nervul infratrohlear

Ramurinazaleinterne
9i
Ramurinazaleexterneale
nervului etmoidalanterior
Nervul ma xila r ( V,

Ramu rdmen ing eali


Nervul
zigomaticotemporal
NervuI zigomaticofacial
Nervul zigomatic
Nervul infraorbital
Can glio nu l
pterigopalatin
Ramurialveolare superioare
a le n ervulu i
infraorbital
Ramurinazale
(postero-suPerior
lateral,nazopalatin

9i Posterom edial )
s uper ior

Nervul facial
(vil)
_,'l

Nervul coarda
timpanului

*.

Nervul (a l lui Vid ius )


ca na lulu ip terig oid ian
(din n ervulfa cia l (Vll)
9i plexul carotic)
Ramurdfaringiani
Nervii pa latini
ma regi m ic
Nervii temporaliprofunzi
(c5trernugchiultemporal)
Nervii pterigoidianlateral
9i maseteric
Ne rvii te nsoral v Slulut
palatingi pterigoidian
m edr al
Ne rv ul buc al
Ner v ul m ent al
Plexuldentar inferior
Ner v ul ! ingual

4{#_

E:

=.::,
Ramuritemporale
superficiale

C a n g l i o n uI
s ub m a n d i b u l a r
Ner v u l m i l o h i o i d i a n
Ner v u l r n a n d i b u l a r( V 3 )

Nervulalveolar
inferior
C a n g l i o n u lo t i c

Ramurdarticulara
g i n e r v i i a u r i cu l a r i
anteriori
N e r v u l a u r i c u l o te m p o r a l
Ramuriparotidiene

=.,
=:
=
a=:

=,
u r d m e n i n g e a !5

Nervul tensorei
rvul pietrosrnic (clinnervul
t i m p a n u l u i gl osofaringianfix))

t,a.

:=.=

P L AN !$ 1
A16

CA P L I LS { C | T U L

:a

=:

-z

Ner v ulf ac ial( Vll) :s c he m i


V E ZI D E A S E ME N E AP LA N $E LE21 , 164
N ervulfaci al(V l l ) Meatulacusti ci ni ern

Nervul pietrosmare
Ner v ul piet r ospr of und( din
plex ul c ar ot ic int er n)
Ner v ul piet r osm ic

Canglionuleniculat
P l e x u lc a r o t i ci n t e r n
(pe arteracarotiddinterni)

Ne rvu l(Vidiu s)ca naluluipt er igoidian

Nervul intermediar
N u c l e u l m o t o r a l n e r vu l u ifa ci a l
N u c l e u l s a l i v a t o rsu Pe r i o r
I eu l tr a ctu l u i

C anglionulot ic
Ca ng lion ulpt er igoPaiat in
Mu5 ch iifaciali

.\
\
\

Pintecelefrontal
al m. occiPitofrontal

'\

Orbicula ra l o ch iului
Corrugatoral sPrincenei
Zigomaticmare
Zigomaticmic
!

Procerus

Ridicitoral
buzeisuperioare
Ridicitoral buzei
gi.al
superioare
anpll nasulul

Ridicitor al
ung hiu luigu rii
Nazal

Coboritoral
septuluinazal

ntecele
ci p i ta l a l

mugchiului
occipitofrontal

Orbicular
al gurii
Coboritoral
unghiuluigurii

posterior

Coboritoral
buzeiinferioare

icitre mugchii
lari

Mental

Nervul auricularposterior

Rizorius
(nereprezentat)

Nerv citre mugchiulscdrilei


O r i f i c i u l s t iI o m a s t o i d i a n

Buccinator

P l e x u lt i m p a n i c

Platisma

NervuI timpanic (Jacobson)


( d i n n e r v u lg l o s o f a r i n g i a n )

Clanda s ublingual5
.--

Clanda s ubm andibula r i

Fibre eferente
Fibreaferente
...'......Fibre
parasimpatice
--- -Fib re simpa t ic e

Canglionuls ubm a n d

l ar

Ner v ul lingual( din n e r v u ltrigemen)


Nervul coardat i m p a n u l u i

N ER VC
i l R A N IE N
$ lIcE R V IC A L I

N e r v u l g l o s o f a rni g i a n( l X )
Mugchiul digastric(pinteceleposterior)
M u g c h i u ls t i l o h i o i d i a n

4{ffi

Nervul caroticotimpanic(din plexul caroticintern)

P L A N $ A1 1 7

(Vlll):schemS
Nervulvestibulocohlear

C a n a l u lf a c i a l u l u i

Fib re af er ent e

C a v i t a t e at i m P a n i ca
C e n u n c h i u ln e r v u l u if a c i a l
( s i t u s ugl a n g l i o n u l u g
i eniculat)

N e r v u l c o a r d ati m Pa n u l u i

Nervul pietrosmare

C a p u l c i oca n u l u i

Canglionulc ohlear( s Pir al)


Nervul vestibular
Ner v ul c ohlear
Rd dd cin amo tor iea ner v ului
facial Ei a nervului intermediar
Ne rvu l vestibu loc ohlear

Bulb ul ra hidian
d)
(sec!iune transversal

i "' :.,'":':l':

Ampulacanalului
s e m i c i r c u l a lra te r a l
Meatul
acustic
inter n
Nu cle ii
ve stib ul ar i
(d iag ram d)

A m p u l a c a n a l u l u i.
s e m i c i r c u l a sr u Pe r l o r
Utricula
Ampula canalului
semicircularPosterior

4{H^

PL AN $A118

Pedunc ulu lc e r e b e l o s
inferior(citre cerebel)
D i v i z i u n e as u P e r i o a r d
C a n g i i o n u lv e s t i b u l a r

a n e r v u l u ive sti b u l a r

D i v i z i u n e ai n f e r i o a r d ]

CAPUL5l C1TUL

( lX) :s c h e r n d
Ner v uI glos of ar ingian
160
PLANSA
vEZtDEASEMENEA

- Fibre eferente
Fibre aferente
'.'.".."""' Fibre par as im pat ic e

T r a c t u ls p i n a l9 i n u c l e u ls p i n a la l n e r v u l u it
N u c l e u l t r a c I u l u is o l r
Ner v u l t i m p a n i cU a c o b s o n )
Nucleulambig
Cav it at eat im p a n i c Eg i p l e x u l
Caur a s t il o m a s t o i d i a n d

Nervul c ar ot ic ot im panic( din plex ul c ar o t i c i n t e

N u c l e u l s a l i v a t o ri n f e r i o r
C a n g l i o n u lg e n i c u l a t
al nervuiuifacial

Nervui pietrosmare
Nervul pietrosprofund
Ne rvu lcanaluluipt er igoidian( v idian)
Nervul pietrosmic
Can glionul pt er igopalat in

(Vr)
Nervulmarudibular
Canglionulot ic

,/.4

Nervul auriculotemporal
Clanda parotidb
Ramurdtubarea
p lex uluit im panic
I u b a a ud itiv i ( f ar ingot im panic d)
g i de s c hider ea
f ar ingiani

N e r v u l g l o so fa r i n g i a n

( r x)

stilofaringian(9i ramuri
Muschiul
'
d in ner v ulglos of ar ingian)

C a u r aj u g u l a r S
Comunicarecitre ramura
a u r i c u l a r i a n e r v u l uiva g
C a n g l i o n u ls u p e r i o rg i
C a n g l i o n u li n f e r i o ra l
n e r v u l u ig l o s o f a r i n g i a n
Comunicarecbtre nervulfacial (Vll)
Nervul vag (X)
C a n g l i o n u ls i m p a t i c
cervicalsuperior
r u n c h i u ls i m p a t i c
urd carotidiani a nervului
glosofaringian
Arteracarotiddinternd

Plex ulf ar ingian


Ramu rifar ingiani,t ons ilar d9i I inguali ale
nervuluiglosofaringian
Ramurafaringiani a nervuluivag

l o m u s u lc a r o t i c
Artera carotidi comund

Arteracarotidi externa

NER VIIC R ANIE NI


5I CE RV ICA LI

4{ffi
119
PLAN$A

Nervulvag(X):schemd
(lX)
Nervul glosofarinBian

,\

leul posterioral
nervuluivag
(parasimpatic
Ai
aferent visceral)

Ramurameningealda nervuluivag

leultractuluisolitar
(aferenteviscerale
i n c l u s i vg u s t u l )

RamuraauricularSa nervului vag


Tubafaringotimpanicd

r a c t u ls p i n a lg i n u cl e u l
r i n a l a l n e r v u l u it r ig e m e n
(aferentesomatice)

Mugch iulrid icd tor


al v ilulu i pa latin

Nucleulambiguu
(motor,citre mugchii
f a r i n g i e n ig i I a r i n g i e n i )

t
Mug ch iul
salpingofaringian

tna cranl ana a

Mugchiul palatoglos

nervuluiaccesor*
(veziplangaurmitoare)

Mu gchiu l
palatofaringian

Nervul vag (X)


C a u r aj u g u l a r i

Muschiulconstrictor
al faringelui
superior

vag
al nervul ui
superi or
C angl i onul

Mugchiulstilofaringian
mijlociual faringelui
Mugchiulconstrictor
inferioral faringelui
Mugchiulconstrictor
Mugchiulcricotiroidian
Traheea
EsofaguI
ArterasubclaviedreaPti
Nervul laringeurecurentdrept
Cordul
Ramuri hepatici a trunchiului
vagal anterior(in omentul mic)
Ra muric eliac edin
tru nchiu rilevag aleant er ior
gi posteriorcitre Plexulceliac
Ca ng lion iicelia c5i
mezentericsuPerior
gi p lexul ce liac

Canglionul inferioral nervuluivag


Ramurdfaringiani a nervuluivag (motoriecitre
mugchii palatuluigi faringeluiinferior;senzitivi
citre faringele i nferior)
Ramuri comunicanti a nervului vag cbtreramura
caroticda nervului glosofaringian
xul faringian

superi or:
ul l ari ngeu

mura interni (senzitivdgi parasimpaticS)


mura externd(motoriecitre mugchiulcricotiroidian)
uri cardiaci cervicaldsuperioaria nervuluivag
urd cardiaci cervicali inferioari a nervuluivag
urd cardiacdtoracicda nervuluivag
Nervul laringeurecurentsting (motorcatrernugchii
laringelu i cu-exceptiacricotiioidianuIu i; senzitiv9i
paraiimpaticcdtre [aringe,inferiorde corzile vocale;
parasimpatic,eferentgi aferentcitre esofagulsuperlor
si trahee)

xul pul monar


cardiac

Plexulhepatic
Ve zica b iliardg i ij
d ucteleb iliare
F IC A IUI

R amurdp iloricdd in
ple xu l h ep ati c
I
Pancreasu
Duo de nu l

hfffi

ul esofagian
runchiuI vagal anterior

a m u r i g a s t r i c ea l e t r u n c h i u l u ivagal anterior

(ramuridin trunchiulposterior
retro-gastric)
motorii,
muri vagale(parasimpatice
secretomotorii5i fibre aferente)inso{esc
afteramezenteiici superioarigi ramurile
acesteiain generalpind la flexuracolicd
stingd(splenicd)

Colo nu l asce nd ent


Cec ul

testinulsublire
Fihra

Ape nd ic ele
-

ofaronie

Fibre aferente
F i b r ep a r a s i m p a t i c e

PL AN $A12 0

CAPUL
$ICIT U L

Ner v ulac c es or( Xl) :s ch e m d


VEZIDEASEMENEA
PLANSA
28
Nuc leul am biguu
Nervul va8 (X)

R d d d c i n ac r a q i a n da n e r v u l u ia c c e s o r( s eu n e s t ec u n e r v u l
v a g g i p r i n n e r v u l l a r i n g e ur e c u r e n ti n e r v e a z i - m u g c h i i
l a r i n g e l u i c, u e x c e p l i ac r i c o t i r o i d i a n u
lui)*
R d d i c i n as p i n a l Sa
nervuluiaccesor
Caura occipitald
mare (foramen
magnum)

C a u r aj u g u l a r i
C a n g l i o n u ls u p e r i o ra l
nervului vag
N e r v u l a c c e s o r( X l ) +

C a n g l i o n u li n f e r i o ra l
nervului vag

9;

N e r v u l s p i n a lC l
N e r v u l s p i n a lC 2
Nervul accesor
(citre muSchiisternocleidomastoidian9i trapez)

s
n .i
?i
li

i.l

Mugchiul sternocleidomastoidian(secliune)
N e r v u l s p i n a lC 3
N e r v u l s p i n a lC 4
M u g c h i u lt r a p e z

p
-t.

',v*

4{ffi
Fibre eferente
F i b r e p r o p r i o ce p ti ve
*Date recentesugereazicd nervul accesornu are o ridicind craniand nu are conexiuni cu nervul vag.
9i
Confirmareacelor de mai sus necesitdcercetdrisuplimentare

NERVilCRANTENT
$r CERVTCALI

PLAN$A12'.I

Nervulhjpoglos(Xll):schemd
PLANSA
28
VEZIDEASEMENEA

Ramuri meningealS

Ner v u l h i p o g l o s( X I l )
(in canalulhipoglos)

ivlugchii /
Intflnsectat ,/

N ucl eulnervul ui
hi pogl o s

Longitudinal
superior
I

limaii
TransversI
il
5iverticalI
/
I Longitudinal
ll

t
L.g

i nferior

C o n d i l u l c c i p i ta l

C a n g l i o n u li n f e r i o r
al nervuluivag
Ramurileventraleale
C 1, 2 , 3 f o r m e azd
ansacervicald
a plexului cervical

Canglionul
simpaticcervical
supenor

\,..,
Rdddcinasuperioartr
a anselcervtcale

Mug ch iu
g en iog los

Artera carotidd intern5

Mug c hid
g enioh ioidian
Mug ch iulhiogl

Rddicina inferioari a anseicervicale

Mug ch iult ir ohioidi

Ansa cervicali "

Mug ch iulom ohioidian


(pi nt ec eles uper ior / lt '

Vena jugulard interni

Mug ch iuls t er nohioidian

Artera carotidd comund

M ugc hiuls t er not ir oidia


M ugc hiulom ohioi d
(pinteceleinferior)

A{tr

-r

Fibre eferente
Fibre aferente

olEoN
i"^."iii

P LAN $A12 2

CA P UL$ I C I T U L

Plex uIc er v ic ai: s c h e i r r d


P LAN$A28
V E ZI D E A S E ME N E A
( s ec ! i u n e )
Mu gc hiuls t er noc leidom as t oidian

mare
N ervulauri cul ar

Ner v ul ac c es or( Xl)

N e r v u l o c c i p i t a lm i c

Ner v ui hipoglos( XI l)

N e r v u l o c c i p i t a lm ar e
( d i n r a m u r ad o r s a l SC 2 )

Mug ch iulg en ioh ioidian

f,.s
ffir.-&

f
i

t,
N e r v i c i t r e m u g c h i u ld r e p t a l
c a p u l u i a n r e r i o ri i l a : e r a l .l u n e
a l c a p u l u '9 i I u n g . r l g i iu l u i
N e r v i c d t r em u g c h i il u n g a l
c a p u l u i , I u n ga l g i t u l u iq i
ridicitor al scapulei
Mugchiultrapez

Mu gchiu ltiroh ioidi

N e r v i c d t r em u g c h i ii u n g a l
c a p u l u i ,l u n g a l g i t u l u i .
ridicitor al scapulei
g i s c a l e r rm
i ijlocii

Ridd cin asu pe r ioar i


a anseicen,icale
Ridicina inferioari
a anseicervlca

C o m u n i c a r ec u p l e xu l
brahial

Nervultransversal gitului
Nervul frerric
Mu gchiu lomo hioidian
(pintecelesuperior
Mug ch iul
ia
sternotiroid

Mu gc hiu
ste rno hioidian

N e r v i s u p r a c l a v i c u l a r(im e d i a l ,
intermediar5i lateral)

Ans a c er v ic al
Mug chiu l s t er noc leidom as t oidian
(sec!iu ne)

t{ffi
4'7,.*

M ugc hiulom ohioidian


(pinteceleinferior)

Fibre eferente
Fibre aferente
F i b r e p r o p r i o c e pti ve

I i"9.'t !

NERVIICRANIENI$I CERVICALI

123
PLAN$A

autonomdla nivelulgitului
Inervalia
PLANSELE
67, 119,120,159,205,222,236,308
vEZtD EASEMENEA

Nervul
carotic interrl
NervuI
(l
glosof aring ian

Ramurdsimpa ticd
laringofaringia
Nervul vag (X)

(secIi
une

Canglion ulsimp atic


cervicalsu pe rio

P l exul
fari ngi an

Ramurdfaringiani
a nervuluivag
Arteracarotidi externi gi plexul

mu rl
Nervul laringeusuperior
Arteracarotidi interndgi ramura
caroticda nervuluiglosofaringian
C l o m u s u lc a r o t i c
S i n u s u lc a r o t i c
Ramurdcardiaci cervicali
superioari a nervuluivag
Nervul cardiacsimpatic
cervicalsuperior
Nervul frenic (sec{iune)

Ntr
-r

olEoN
i"Tt;

C a n g l i o n u ls i m p a t i cc e r v i c a lm i j l o c i u
A r t e r ac a r o t i d i c o m u n d 9 i p l e x u l
N e r v u l c a r d i a cs i m p a t i cc e r v i c a lm i j l o c i u
C a n g l i o n u lv e r t e b r a l
Artera gi plexul vertebral
Nervul laringeurecurent
C a n g l i o n u ic e r v i c o t o r a c i c( s t e l a t )
A n s as u b c l a v i e
N e r v u l v a g ( X )( s e c t i u n e )
N e r v u l c a r C i a cs i m p a t i c
c e r v i c a li n f e r i o r
N e r v i i t o r a c i c is i m p a t i c i9 i
ner r r i i r :r di :r i

r r :q:l i

A rterasub cla vie

P L AN $A12 4

CAPUL
$r Cr TUL

I ner v aiiaaut onom i [ a niv elulc apu l u i


P LA N S E LE
40-42, B 2,115,126-128, 159
vE Zt D E A S E ME N E A
Ner v ul piet r osm ar e
Ne rvu ltrise men I
' "- ^' : t na m
1.Vj
I
c'."
I

uqr

Nervui pietrosprofund
N e r v u l ( V i d i a n )a l
c a n a i u l u ip t e r i g o i d i a n
N e r v u l o c u l o m o t o r( l l l )
N e r v u l m a x i l a r( V z )

rb

Nervul nazociliar
S'enzl
e n ztrvd
itivd

I KaOaCt n i l e

"
)rmparca
i g a n gilo nu l ui
P arasi mpatiJcdc i l i a r

N e r v u l o f t a l m i c( V r)

Arteracarotiddinterndgi plexul

N e r v i if r o n t a l
gi Iacrirnal
sec!iu ne)

Ca ng lion ulgenic uiat

(. a n d l r, 1 n rl l

alllf

Nervulciliarlung
Nervulfacial (VII)
N e r v i i c i l i a r i scu ( i

Nervul
ve stib ulocohIea r

(vril

Nerviinazali
postero-superio r
gi infero-lateral

Nervul
glo so farin gia(l
n
Nervul va8 (X
Nervul
ma nd ibu lar
.

t\l
t v l. i

\4

Ca ng lion ul

Nervul carotic )

Nervul coarda
timp an u

C a n g l i o nu l
pterigopalatin

Nervul laringeu
superior(sectiune)

N e r v i i p a l a ti n i
merc

Can glio nu lsimpa t ic


cervicalsuperior

N e r v u l l i ng u a l

Arteracarotidd

Nervul alveolar
inferior

internd9i plexu
Ramuracaroticda
n ervul ui
glosofaringian

Ramuracardiaci
cervicali superioari
a ne rvu luivag

Canglionul
s u b m a n d i b ul a r

Pl exul
faringian
Arteragi plexul
m a xi l ar

Sin usulca rotic


Trun ch iulsimp atic
cervical

ci mic

Arteracarotidi
extern59i plexul

Artera meningeemedie gi plexul


Arteragi plexul facial

Artera carotiddcomuni 9i plexul


Nervul cardiacsimpaticcervicalsuperior

l{M

4't'6u,rtt
:1'.'ti

N E R VC
I I R A N IE N
$ IC E R V IC A L I

12s
PLAN$A

.1.

Canglion ulcllla r:scne ma


l.

:i't:

PLAN$A160
vEZtDEASEMENEA

i::::.
ei::::

ciliariscu(i
Mugchiuldilatatoral PuPilei

Nucleul oculomotoraccesof
(Edinger-Westphal)
(parasimpatic)

Ridicina oculomotorie
(parasimpatici)
a g a n g l i o n u l u ic i l i a r

Mugchiul sfincteral PuPilei


Canglionul
ciliar

M u g c h i ucl i l i a r

:vz

Nervuloptic(ll)
Nervul
oftalmic(Vr)

Nervulnazociliar
N e rv ucl i l i a rl u n g

tt-

Plexul
timpanic

Canglionul

nervuluitrigemen

RddbcinanazociIiari (senzitivi)
a ganglionuluic iliar

Plexul carotic
intern

Riddcina simpaticda ganglionuluiciliar

Artera carotidd
i nternl

.l---Jractu

I tectospinal

Artera oftalmici

I geniculat

-,/'\
.--:-1

-,Po4iunea
toracicd a
m i d u v e i sPi n i r i i
J

Canglionulsimpaticcervicalsuperior
al trunchi ul ui
Pri m ugl angl i on
toracic
simPatic
Ramurdcomunicanti cenugie

#resilupti::
] ,,0r" simpatice
- - - - - r os t s lnaptl c e j
naPtice
-Presi
]
-----Po stsina pti c ej
-Fibre
-----Ca lea
-------Cale

r,or" parasimpatice

Ramurdcomunicanti albi

Nervul

aferente

simpatici
presinaptici
(preganglro n a r i )i n
nucleul
intermediolateral(cornul
lateral)al
substa.nlei
c e n u 9lr

viz uali
descendenti

A{tr
- | olEN

P LAN $A1 2 6

CAPUL
$r C 1T U L

can glio nii pter igopalat in


9i s ubm andibulars:c he m f
PLAN$A160
vEZrDEASEMENEA
Nervul oftalmic (Vr)

C a n g l iconnuullt r i g e m i n a l
Nervul pietrosProfund

Ner v ul m andibula r( V : )
Canglionulot ic

Nervul pieffosmare
N e r v u l c o a r d at i m P a n u l u i
Nervul trigemen(V)

Ner v ul lingual
Nervul maxilar (V2)

N e r v u lf a c i a l ( V l l )
( n e r v u li n t e r m e d i a r )

Nervul ca na iuluipt er igoidian( v idian)

N u c l e u l s a l i v a to r
superior

Canglionul PterigoPalatin
Cla nd alacrimalS

Nervii palatinidesc

Nervul faringian

Nervii nazali

Nervul glosofaringian(lX)
Canglionul simpaticcervicalsuperior
Nervii palatini

r Mare
|

Trunchiul simPatic

*,.

Nervii spinaliTl 9iT2


Mdduva
sprnala
toracici

Can glio nu ls ubm and

Ridicina
dorsali
Clan dasub ling ualS
Clanda submandibulard
Artera facia

Alba

Cenugie

Ramuricomunicante

Arteracarotiddinterni
ArteracarotidSexterni 9i plexril
Artera carotid6

4tffi

N ER VC
|t R AN IE N
$ ltC E R V IC A L I

icina
ventralS

Neuronii
presinaPtici
simpatici
( p r e g a ng l i o n a r i )
i n n u c l eu l
intermediolateral
(cornul lateral)al
substanleicenugii

Fibre PresinaPticesimpatlce
Fibre postsinapticesimpatice
Fibre presinapticeparasimpatice
Fibre postsinapticeparasimpatice

P L A N $ A1 2 7

otic:schemS
Ganglionul
PLANSA160
vEzt DEASEMENEA
Canglionul trigeminal

(V:)
Nervulmandibular

Nervulpietrosmic
Canglionulot ic

Nervul coardatimPanului
Nervul trigemen (V)
Nervul facial (Vll)
nervul intermediar)

Nervul oftalmic (V1)

Nervulmaxilar(Vz)

glosofaringian(tx)

NervulauriculotemPoral
I salivatorinferior
Artera temPorali suPerflcialS

ntea

Clanda Parotidd
Artera
maxilard

l bul
rahidian

rul

tim panic

vul
timpanic
0acobson)

Nervul alveolar
inferior

nglionul inferior(lX)
simpatic cervicalsuPerior

Nervullingual

iul simpatic

i 9iT2
i spi nalT1

spinald

toraciti

Artera carotidi externa


Ridlcina
dorsald
Artera carotidl interni

Artera carotidd comuna

Albe

Cenugie

r-Ramuri
.comunicante
F i b re presinaPticesimPatice
r

simPatice
[ i [ 1 s postsinaPtice

ventralS

presinaptici
simpatici
(preganglionari)
in nucleul
intermediolateral
(cornutlateral)al.
substan(eicenu$ll

[ i [ 1 9 presinaPticeParasim Patice
-r r r

f i [ 1 s postsinaPticeParasimPatice

4.{w

tt.a a

-f

PL AN $A12 8

@l Gi N

CAPUL
$lc i T U L

schemd
C5ile gustative:
42,89,117,119 , 12O
P LA N S E LE
vE Zl D E A S E ME N E A
C a l e au z u a l S
Calea accesorie

N u c l e u l t a l a m i cv e n t r a l
(VPM)
posterornedial
Cortexulsenzitiv(imediatsub aria felei)
ia hipotalamicilaterai5
Corpulamigdaloid
ia gustaiivi pontini
Nervul tri8emen(V)
C a n g l i o n u lt r i g e m in a l ( s e m i l u n a d

Nucleul mezencefalic
<I

Nervul oftalmic (Vr)

Nucleulmotor
al nervuluitrigemen

N e r v u l m a x i l a r( V z )
- :,1 .!:

(V: )
N ervulmandi bul ar

,_,::.:.,
',:1.' .t

r...

:-^:
:

C a n g l i o n ul
pterigopalatin

Nervul pietros

T.::r:

Ufffi

N e r v u lc a n a l u l u i
p t e r i g o i d i a n( v i d i a n )

Canglionulgenic ul
Canglionul

Nervul facial (Vl


9i
Ner v ul in

Nervul lingual

Nucleultractuluisolitar
(partea rostralS

timpanului

P a p il e l e
fungiforme

Nervul glosofaringian(lX
Papilele
foliate
Bulb ul ra hi dian
(parteainferioa

a 1:.,:

Papilele
val ate

Epiglota

inferior(Pietros)al
Canslionul
ne rvu luig los of ar ingian
Can elio nulinf er ior( nodos )al ner v ului
Nervul vag (X

NERVIICRANIENISICERVICALI

L ar i n g e l e

Nervullaringeusuperior

12e
PLAN$A

Distribu{ia
arteriald
cdtreencefal:schenrd
Arteracerebrali anterioa

Artera comunicantdanterioari
Artera oftalmici

ArteracerebralS

Artera supraorbitali
Arteracomunicanti
posterioar

Arterasupratrohleari
A r t e r al a c r i m a l d

icd
Ramura caroticotimpan
a anereicarotideinterne

A r t e r ad o r s a l Sa n a su l u i

Arteracerebraldposterioar
Artera cerebeloasd

Arterameningeemedie
Arteraangulari
Arteratemporali superficialS

Arteratimpanic
anterioari

Arteraauriculard
posterioari

Arteramenr
medie

Artera facialS

Arteramaxilar

Artera occipitali

Arterabazil

Artera lingualS

Arteracerebeloasi

Arterafaringiandascendentd

antero-inferioar
Artera cerebeloasd
postero-inferioa

Arteraspinald anterioari
Ramurirnedulare
segmentalespinale

Artera carotidd e

Artera vertetrrald

Artera carotidd i

Arteracarotidi comuni
Arteratiroidiani superioa
Artera cervicald profundd
Artera carotidi comun
Artera transversi a gitului
Artera vertebra
Arterasuprascapulard
Artera cervicalS
ascenoen

Artera intercostaldsupremd

Arteratiroidiani
inferioar

Trunchiul costocervical

Trunchiultirocervica

Arterasubclavie

Arterasubcla

Artera toracicd i nternd

Trunchiulbrahiocefali

Anastomoze

1 Dreapta - Stinga
z Carotidi - Vertebrald
Carotiddinternd- Carotidl externe
Subclavie- Carotidi
5 Subclavie- VertebralS
J

4{ffi
VASCULARIZATIACEREB
RALA

P L A N $ A1 3 1

lui: vedereinferioarl
Artereleencefalu
i)
ArterafrontobazalSmedialS(orbitofrontal
Arteracomunicant5 anterioara
Artera cerebrali anterioari
Aftera striatemedialddistal5
(arterarecurenti a lui Heubner)
Arteracarotiddinternd
Arterele centrale antero-laterale
(lenticulostriate)
Artera cerebrali medie
Artera f rontobazali lateral6 (orbitofrontaId)

ArteraprefrontalS
Arteracoroidianbanterioari
Artera comun icanti posterioard

Arteracerebraliposterioarl
superioarh
Arteracerebeloasi
Arterabazilard
Arterelepontine
Artera labirinticb(acusticdinternS)
Artera cerebeloasi antero-inferioari
Artera vertebralS
Arteraspinali anterioarS
Artera cerebeloasdposteroinferioard(PICA)(sectiune)
Arteraspinali posterioard

a striati medialSdistald(artera
recurentda lui Heubner)

P ol i gonul
arte r ial
(W i llis)
cerebral
(l i ni apunctat d)

comuntcantaantenoara
rtera cerebrali anterioari
rteracerebrali medie
a comunicantaposterioard
a coror0ranaantefloara

ractuloptic
a cerebraldposterioare
us cerebri
I geniculatlateral
ial5
rteracoroidiani postero-rned
rteracoroidiand postero-lateral
i
u l c o r o i d i a na l v e n t r i c u l u l u il a t e r a l
o r p u l g e n i c u l a tm e d i a l
u l v i n a r u lt a l a m u s u l u i
n t r i c u l u li a t e r a l

P LAN $A13 2

4{tr

"t' @l E i N
!1'."i

i !

CA P I J LS I C1 T U L

Poligonu
I arterialcerebral(Willis)
P E N TR UA R TE R E LE
H IpOF| ZA R EV E Z| P LAN$A141
v e d e rei n fe ri o a ri
Dis ec t iev as c u l a rS:
Arteracerebrali anterioard
(segment

ArterastriatimedialSdistali

(arterarecurenti a lui Heubner)


Arterelecentraleantero-mediale
(perforante)

Arteracomunicantdanterioa
Arteracerebrali anterioari
Artera oftal

Artera hipotalamicd
Arterelecentraleantero-laterale
( lenticulostriate)

Artera carotidi intern

Artera cerebrali med


Artera hipofizari superioari
Arteracomunicantaposterioar

Artera h ipofizari inferioarl


Artera coroidiandanterioard

Artera cerebraldposterioard
(segmentP2
(segmentP1
Arteracerebeloasdsuperioar
Artera bazi

Arterelepont
Arteracerebeloasiantero-inferioar
Artera vertebral

ArteratalamotuberalS
Arterelecentralepostero-med
iale
(perforante)
Arteratalamoperforantd

Arterelecentralepostero-med
iale
(paramediane)
Artera labirintici (acusticSinternd)

V as elein s it u:v e d e rei n fe i i o a rS


Artera cerebrali anteri
Artera hi
Artera carotidi i
Artera h ipof izard superi

ArteracerebralS
medi

Artera hipofizari inferioar


Arteracomunicantdpos
Venele hipofizare efere
ArteracerebralSposterioar

Arteracomunicanti anterioari
Chiasmaoptici
S i n u s u lc a v e r n o s
I nfundibulu| (tija pituitard)
gi venele porte hipofizarelungi
Adenohipofiza(lobul anterior
al glandei pituitare)
Neurohipofiza(lobul posterior
al glandei pituitare)

iale
Arterelecentralepostero-med
(perforante)
Arteracerebeloasdsuperioari
Artera bazilard

Ntr
-t

@lEN
i'.'.'ar

VASCULARIZATIACEREB
RALA

133
PLAN$A

vederefrontaldgi secliune
Artereleencefalului:
C o rp ucl a
Arterelecentraleanterolaterale(lenticulostriate
ArterafrontobazalS
laterald(orbitofrontald)r *r-

Arteraparacentrald
R a m u r if r o n t a l em e d i a l e
Arterapericalosald
ArteracalosomarginalS
ArterafrontalSpolari

Artera prefrontalS

Arterele cerebrale
anterioare

Arterelesulcale
precentrald(preRolandicd)5i centrald
(Ro lan dic i)

Arterafrontobazali
5)
medialS(orbitofrontal

ArteraparietalS
anterioari (sulcaiS
postcentrald)

ArterastriatemedialS
distalS(arterarecurenti
a l u i H e u b n e r)

ArteraparietalS
posterioari

Arteracarotidi
interni

Ramuri cdtre

gir us ulangul a r

Arteracoroidiani
anterioari

Ramu rite mpo r aie


(anterioard,medie gi
posterioard)

Artera cerebralS
n^ctarin,

Artera ce reb ralSm edie


g i ra m ur ile
(profundin $an{ul
cerebrallateralSylvius)

ri

Arteracerebeloasi
superioari
Arterelebazilardgi pontind
Artera labirinticd
(acustici interne)

Artera comun icanteanterioari


ArteracomunicantaposterioarX
Arteracerebeloasiantero-inferioard

Artera vertebralS
Artera cerebeloasdposiero-inferioarl

4{#_

ArteraspinalSanterioari

Arteraspinaldposterioari
s a c r e i e r u l u i( f a l xc e r e b r i )

fterelecalosomarginale
CorPulstriat
(nuc leiic audatgi lent if or r r )
Arterelecentraleantero-laterale
(lenticulostriate)
In s ula( ins ulalui Reil)
Pliul f alc if or m
ArterelesulcaleprecentralS
(p re-Ro landic i)c,ent r alS
(Rola nc iic l)9i Par iet ali
$an1ulcerebrallateral
( al lui SYI v ius )
Ra mur it em por aleale
artereicerebralemedii
Lobul t em por al
Arte ra c er ebr ali m edie
Arteracarotiddi nterni

PLAN $A13 4

'ilrt"r"l" pericalosale
(rarnuriale arterelor
cerebraleanterioare)
T r u n c h i u lc o r p u l u i c a l o s
p s u l ai n t e r n l
ptul pellucid (transparent)
o s t r u l c o r p u l u ic a l o s
r t e r e l ec e r e b r a l ea n t e r i oa r e
a striat[ medialSd istali
(arterar e c u r e n t ia l u i H e ub n e r )

c o m u n i c a n t da n t e r i o a r i
C h i a s m ao p t i c l

CA P UL$ l C I T L T L

qi medial5
vederelaterald
Artereleencefalului:
Artera parietalaposterioare

Artera parietali anterioard(sulcali postcentra


Ar t er as ulc ali c ent r ald( Roland i c i

R a m u r i c i t r e g i r u s u la n g u l a r

ArterasuicalSprecentrali
( pr e- Rolandic i

R a m u r it e rm i n a l e
ale arterei
cerebrale

Arterasulcali prefronta

n ^ cto r i n f

rp

Ramu ritermin aleale


artereicerebrale
anterioa
Artera frontobazalS
laterald(orbitofronta
Artera cerebralS
medie stin
Artera cerebrali
anterioari s
R a m u r io c ci p i to temporale
Ramuri lemporaliposLerioarl

Arteracomunicanteanterioar
Artera cerebralSanterioari dreapti

Ramuri temporali medie


R a m u r it e r m i n a l es u p e r i o a r i
g i i n f e r i o a r i( t r u n c h i u r i )

Artera carotidS interna stinse


Arteratemporal6polard

Posterioare
Ramu r i f
frontale { Intermediarq
med ial e L Anterioare

Artera pericalosald

Ramuri temporali anterioarl

4{tr

Artera paracentralS

" r " @l EN
i','.-li:

R a m u r ic i n g u l a r e
Artera cerebrali posterioari dreaptd
Artera precunealS

calosomarginal
Artera frontali

polar
Artera cerebralS
anterioare

Ramuri dorsali citre


corpulcalos
Ramurdparieto^ ^ ^ ;^ ;+^ l X

R a m u r dca l ca r i n d

or e

Arteracomunicante
anterioari(secliune
Arterastriatamediali distali
(arterarecurentl a lui

Artera occipitalS
mediali
Ramuri temporali posterioari
RamurI temporali anterioari

Arteracarotidi interni drea

Artera comunicanti posterioari

Notd:Arteraparietaldanterioara(sulcali postcentrale)poatefi prezenti 9i.sub


formSde arteri parietali anterioarSdistincti de arterasulcaldpostcentrald.

VASCULARIZATIACEREB
RALA

13s
PLAN$A

Artereletoselcranleneposterloare
.tr'

Artereletalamogeniculate
Arter ac or oidianSant er ioar 5

Corpii ge
Plexur

Pic ioar elef or nix ului


e
Arterelecentraleantero-lateral
(lenticu Iostriate)
:5trecorpul
posterioari)

Cap ul n ucleilorc aud

R a m u r ia l e
arterei
cerebrale
posterioarA

Septulpellucid (transParent)

Corpulcalos
Arterelecerebrale
anterioare

d roa nti

Fisura
cerebralS
longitudinald

,$

LO I I C U I I I

superiori
Ramuri
vermiani
superioard
Ne rvu l o ptic (ll )

Arteracoroidiand
postero'medialS
cXtreplexul
coroidal
v e n t r i c u l u l u i3

Artera oftalmici
Artera cerebrali
anterioa
Arteracerebrali
medie

Arteracoroidian6
postero-laterald

Arteracomunicantd
posterioari

f* -R amutal ateralS
).'

ArtereletalamoPerforante
Artera carotidi interni stfngd
Arterabazilard
Arterelepontine

",.:iFf
'i':/

(marginaii)

Artera inferioarda
vermisului (rePrezentare)

Ramuri coroidiani citre ventriculul4


(reprezentare)
9i
Ramurdcerebeloasitonsilari
a artereicerebeioasepostero-inferioare

Arteralabirinticd(acusiici interni)
ArteracerebraldPosterioari
ArteracerebeloasisuPerioari
antero-inferioard
Arteracerebeloasf,
Ramuri anterioardmeningealSa artereivertebrale
Ramuritemporaleale artereicerebraleposterioare
i anterioara
ArterasPi.nal

135
PLA.N$A

C o n t u r u lv e n t r i c u i u l u i4 ( l i n i a p u n cta td )
Ramuri meningealSPosterioara
a artereivertebrale
Arteracerebeloasipostero-inferioari (P l cA) <
Artera spinali posterioarisiingi
Artera vertebralSstingi

4Fm

CAPUL9l CITUL

Venelefoseicranieneposterioare

Colicul ii s uper ior9i inf er iors

Fulvinarul sting

Vena bazali (Rosenthal)


ici Posterioari
Vena mezencefal
Corp ulge nic ulatm edial
Vena mezencefalici
lateralS

P u l v i n a r ud
l rept

iI

Corpul geniculatlateral

f
I

al corpuluicalos
,sntunirt
(Calen)
LVena cerebral5mare

a corpului
calos
I v"nudorsale
I L s in u s u ls a g it in
a l f e rio r

I. l

Talamusulsting
(suprafataciesecliune)
Tractuloptic
Veneletalamostriateinferioare
Vena cerebralS
medie profund5
(sec!iune)

i I

1 ,sinusurdreot

I
I

I
I

li/
ll

Coasacreierului

C o n f lu e n l as i n u su rlio r

Cor tur cer eber ulS inusuI


l\
sting
tranSvers
i\,( sec!iune)
(sec!i
une)

JF " ' .l1li /I |l \\i |

Si n u su l

/l*td/ i\l

Vena
cerebraiS
anterioard

NerVul
opt ic ( ll)I

Venele cerebraleinterne

caoifa

\l \

i-r'.j > Vena


r-gt-'
suoerioari
!#f t
a ver m isului

bf

b'
di

i '-!-

Vena
inferioard
a v er m i su i u i

a.

=*q( ^

C o a s ac e r e b e l u l u i
(seciiune)9i
,
s r n u s uo
l ccl p l ta l

Vena ponto-\
mezencefalicd
anterroar

Venele emisferice
cerebeloasei nferioare

Nervul trigemen(V)
Vena pontini transversd
Vena pietroase(dreneazi citre
sinusuloietrossuPerior)
Vena pontind latera
Vena medulardantero-mediand
Vena recesuluilateralal ventriculului4

4{tr,

4tKr"'v
:1,.*!

super ior

Pedunc uliic er ebelogi


s uper ior ,m ijloc iu gi inf er ior
Vena spinali anterioari

VASCULARIZATIACEREBRALA

Vena intra-culmen
V e n a c e r e b e l o a s is u P e r i o a r d
(inconstantS)
Vena pre-culmen
Vena cerebeloasiPrecentralS
lari suPerioari
Vena retrotonsi
Vena cisternei
Pdrtileconstitutiveal e ce r e b e ul l u i
Iare
cerebelomedu
TUT ub e r
(retrotonsilariinferioard) L Lingula
C L L o b u l u l c e n t r a l P FP y r a m i s
Vena spinaldposterioari
UtU vu l a
C Culmen
NI Nodulus
4
V entri cul ul
D Decliv
T'I I o ns i l a
F Folium

P L A N $ A1 3 7

Veneleprofundealeencefalului
PE NT RUV E NE L ESU PE R F IC IALAEL E EN C E F ALU LUVI E ZI P LA N S A96

F i s u r ac e r e b r a l Sl o n e i t u d i n a l d
e cerebraieanterioare

R ostrul
corpul uical os
ul pelIucid (transparent)
V e n a a n t e r i o a r da s e p t u l u ip e l l u c i d

pul nucl eul ui


caudat
V e n a a n t e r i o a r ia n u c l e u l u ic a u d a t
V e n a t r a n s v e r s ia n u c l e u l u ic a u d a t
ficiul interventricular (Monro)

C ol umnelforni
e
xul ui
Vena talamostriatdsuperioard
'Vena
coroidiani superioardgi plexul
c o r o i d a l v e n t r i c u l u l u il a t e r a l
a l a mu s u l
ela choroidea(pinza coroidoand)a ventriculului
ena directi lateral5
ena posterioarda nucleului caudat
cerebraleinterne
a bazali (Rosenthal)
ena cerebralimare(Calen)
inusul sagitalinferior
i n u s u ld r e p t

cerebel ul ui
nusul transvers
o n f l u e n {as i n u s u r i l o r
n u s u ls a g i t a ls u p e r i o r

4ffffi

4't'6rixt
:1'."{a i

Disec{ie : ved er e s uper ioar i


e n a u n c i n ati
Vena cerebraldanterioari
Vena cerebralSmedie super{icialS
(dreneazlcitre sinusul
sfenoparietal
)

hiasmaoptici

Vena cerebrali medie profundi


Pedunculcerebral(cruscerebri)
\/en a ba za lS( Ros ent hal)
le
cerebrale
inferioare

Corp ulge niculailat er al


Corp ulg en icu latr nedial
Pu lvin arutalam
l
us ului
Sp len iuma l cor puluic alos
Vena cerebralX
ma r e ( Calen)

Disectie ve de re inf er ioar a

P L AN $A13 8

'-h
l.i

Vena
anasiomotici
inferioari
(Labbe)

!:

CAPUL$r CrTUL

t&
rH
'#

aleencefalului ,.;;
Venelesubependimare
,-l

Venete posterioareale septului pelluci$


VeneletalamicesuPerioa
Vena coroidiani suPerioa
Veneletransverseale nucleului caud4t
Vena talamostriatisuPerioard

I
Ventriculul

Vena directi laterali


Vena terminaldposterioaria nucleului caudat
(parteaposterioarda venei talamostriate)
Venele cerebraleinterne(dreapti 9i stingi)
Vena mediald (atriald)a ventricululuilateral
Vena laterald(atriald)
v e n t r i c u l u l u il a t e r a l
S p l e n i u ma l c o r P u l u ica l o s

Vena anterioari a
nucleuluicaudat

Vena cerebraldmare
Calen)

Vena anterioari a

Vena dorsalSa
,corpuluicalos

s ept ului
P ell u c i d

sa git al
S i nusul
inferior
Vena occipitalS
nterni

drePt
Sinusul
Cornul
occipital
(oosterior)
a l ve n tr i cu l u l u i

Orificiul
interventricular
(Mon
Comisuraanterioara
Aderenla intertalamici
Vena cerebraldanterioari

Cerebelul

Chiasmaopticd

3
Ventriculul
Vena cerebrali medie Profundi
Venele talamostriateinferioare
Vena bazali (Rosenthal)

lateral
al ventriculului
Cornultemporal(inferior)
Vena mezencefalicd Posterioard

Vena superioard
a vermisului

Venele hi pocampici gi ventriculari inferioari

4{ffi

Apeductulcerebral
4
Ventriculul
4
lateraligi medianialeventriculului
Aperturile

BRALA
VASCULARIZATIACERE

Venele peretelui lateral al vent r iculului


vent r ict
Venele pereteluimedial 9i pl angeului
Toate celelaltevene

139
PLAN$A

gi hiPofiza
Hipotalamusul
1oo,101
PLAN$ELE
vEZlDEASEMENEA
Septulpellucid(transparent)
Talamusul
Fornixul
$a n [uhl i P o ta l a mi c
anterioarA
Comisura

Paraventricular
Posterior
Dorsomedial
Nuc leii
pr inc ipaliai
h i pot alam Ls ului

Supraoptic
Ventromedial
Arcuat
(i n fu n d i b u l a r)
Cor pul m am ilar

Tractul mamilotalamic

ChiasmaopticS

(tijapituitare)
Infundibulul

/-fffi

Fasciculullongitudinal
dorsalqi alte cii

H ipofiza (glandaPituita

$antuI
hipotalamic

Lam at er m inal
Nucleul hipotalamic paraventricular
Nucleul hipotalamicsuPraoPti
izar
TractulsupraopticohiPof

Tractultuberohipofizar,

Corpul
mami l a r

TractuI h ipotalamohiPofizar

(tijapituitari
lnfundibulul

Partea tubera
Trabeculafi

A denohipofiz a
(lobul ant er ior
al glandei
n i+r r itr
Pr ( u' Lq'

Parteaintermediard

ra\
!/

PLAN$A140

Nucleul arcuat(infundibular)

Eminentamediani
a tuber cinereurn
Tija
infundibulari

iza
Neurohipof
(lobulposterior
al glandeipituitare)

Parteadi
Procesul
infundibular

CAPUL$t C1TUL

gi hipo f i z e i
Arte relegi v enelehipot alam us ului
133
PLANSA
VEZIDEASEMENEA

Vaselehipotalamice.

P l exulpri maral si st em ului


porthipofizar
Artera
hipofizari
superioari

Venele porte hipofizarelungi

Arteratrabecule
Venele porte hipofizarescurte
Trabecula(tesutfibros)

Vena hipofizari eferenti


cdtresinusulcavernos

Vena hipofizari eferentd


citre sinusulcavernos

Neurohipofiza
(lobul posterioral
glandei pituitare)

Adenohipofiza
(lobul anterioral

P l exulcapilar
al procesului
lar
i nfundi bu

glandeipitu

Vena hi pof izari eferenti


citre sinusulcavernos

Artera h ipofizard inferioard

RALA
VASCULARIZATIACEREB

P L A N $ A1 4 1

Regiunea
Posteriout@
ProtuberanlaoccipitalSexterna

MugchiultraPez

Ligamentulnucal
SpinascaPulei

P r o c e s usl P i n o sa l
vertebrei C7

Mu gchiu l
deltoid
Mu gchiu l
i nfrasPinos
MugchiultricePs
blranlal

C apullun
Capul lateral
Tendonul
Mugchiuldeltoid

Marginea.mediali
a scaputel

Unghiul,inferior
al scaPutel

Mugchiul
rotundmare
(teresmajor)
Mutchiulmarele
dorial (latissimus

sPinos
Procesul
al vertebreiT12
iul fesier
mijlociu(gluteus
m6dius)
sacru

Fascia
toracolombarE
Spinailiaci
Poslero,superloara

Muschiulfesier
maie{gluteus
maximus)
rohanterulmare
al femurului

Fisura
interfesieri

145
PLAN9A
ANATOMIAPEVtU

ColoanavertebralS
12,15, 16,147, 1 48,150,178,240
PLANSELE
vEZtDEASEMENEA
V ed e rea n te ri o a ri

V e d e reIateral dsti ngi

At las( Cl ) -

A t las( c 1)

Avic r C?\- l

A t l a s( C 1 )

t
J

Axis(C2)

V edereposteri oard

Axis(C2)

Vertebrele
cervicale

LUr0ura
cervicalS

C7
C7

C7

T1 .

-"

.T1

I
I I:

Vertebrele
toracice

Curbura
toracici

Vertebrele
lombare

Osulsacr u

(s1-s)

Os uls ac r u

(s1_s
)

*
\S

Curbura

"affffi
4'tZr"*
i1^,'l!i

J " *- ,

----t/
\w

Co ccisu l

145
PI-A"N9A

A TRUNCHIULUI
R E C tL T NpOSTERIOARA
EA
$l tr tAnUvnSPINAR II

Vertebreletoracice
V E ZI D E A S E ME N E AP LA NSAiBO
P r o c e s ual r t i c ul a r
superior5i fateta

Faleta(fovea)
coStalSsuperioard

Cor pul
Caura vertebralS

Pedicului
C o r p uI
In cizur a
vertebralS
suoerioard
$ormeaza
marginea
inferioarha giurii
intervertebrale)

trefof r

FatacostalS
a p r o c esu l u i
transvers

ffnrro:\

costalSsuperioard

I
Procesu
transvers

r eo tc u l uI

FatacostalS
ui
a procesul
transvers

'P r o ce su l
a r t i cul a r
inferior

\l
Faleta(fovea) |
costaldinferioari
I

Lama
vertebrald

Procesul
spinos

Faletaarticular
supenoara

spinos
Frocesui

VertebraT6 :
vederel ateral d

VertebraT6 :
v e d e res u p e ri o a ri
a r t i cu l a r
Procesul
gi fa{eta
superior
Canalulvertebral
articular
Procesul
gi fa{eta
s u p e ri or
Coasta7

FatetacostalS.

Procesul
spinos

articular
Procesul
inferiorgi

spinos
Procesul
al vertebreiT7

T12:
Vertebra
vederelaterali

transvers
Procesul
al vertebreiT9
Procesularticularinferior(T9)
L

4{ffi

vertebrali
:esulspinos(T9)

V e rte b re l eT 7 , T 8 g i T 9 :
vedere posterioari

OASELE
SIL ICA ME NTE LE

P L A N $ A1 4 7

Vertebrelelombare

Corpulvertebral
Nucleul
pulpos

Cauravertebrali
P edic ulu l
transvers
Procesul

D i scul i ntervertebral

articular
Procesul
superior
mamilar
Procesul
ProcesularticularsuPerior

Lamavertebrald
Procesulspinos
H edrcul ul

P r o c e s um
l amilar
Procesultransvers

Ve rte b raL 2 :
v e d e res u p e ri o a rd

spinos
Procesul

Corpul vertebral
Canalulvertebral

superlor
Procesul
m am ilar
Procesul
transvers
(costal)

articular
inferior

Discul
intervertebral

Procesularticular

ura
vertebralS
inferioard

Corpul vertebral

ra
intervertebrald
ra
vertebrali
superioari

Procesul
acceS0r

Procesul
s pinos

m
vertebrali
ateta

articulari
pentruosul
sacru
Ve rte b re l eL 3 9 i L 4 :
v e d e rep o s te ri o a rd

P LAN $A1 4 8

4{ffi

4tdton

V ertebrel eIombare,asambIate:
vedere l ateral Ssti ngi

i i "^ l !i

A T RUNCHI UL UI$ I MA DUV AS P I N A R I I


P O S T E RI O A RA
RE CIUNE A

Osulsacrugi coccisul
146, 152,240,340-342
PLAN$ELE
vEZtDEASEMENEA
Procesularticular
supeflor

Bazaosului sacru
Suprafataarticulari
lombosacrald

Canalul
sacral

Procesul
articular
superior

,.

A,' %

Aripa (ala)
Promontoriul
omontoriul
Po(iunea sacrald
a aperturiipelviene
superroare
( l i n i at e r m i n a l i )

Ciurile sacrale
anterioare(pelviene)

Hiatusulsacr,al

Crestele
transversale

S e c {i u n e m e d i o - s a g i t a l d

Virfulosuluisacru
al
Procesul
transvers
coccisului

Vedere anteroi n f er ioar l

Faleteleproceselor
articulare
superioare

Falapetviani

Falaa u r i c u l a

4{ffi

Tuberozitateasac

4tdtc"ru

CreastasacralSlaterali
Creastasacrali
me di ani

CreastasacralSmedian
CreastasacralS
intermediari

Canalulsacral
Czura .

Ciuri
sacrale
posterioare
Cornul
sacruIu i
H i a t u s u ls a c r a l
Caura sacraldanterioari
( pelv ianS)

Se c [i u n ec o ro n a ri
p ri n o ri fi c i u l S 2

Fatadorsal a

C o r n u lc o c c i s u l u i
transvers
al coccisului

V edereD ostero-suD eri oare

PLAN$1
As o

A T RUNCHI UL UI5 I MA DUV AS P I N A R I I


PO S T E RI O A RA
RE GIUNE A

ve rtebrrale : r egiunealom b a r i
Lig am ent ele

P r o c e s ua
l r t i c u l a ri n f e r i or

V eder elat er al i s t? n g d
( s ec liunepar ! ia l 5
' in pian m edian )

C a p s u l aa, r t i c u l a i i e i
proceselorartlculare
(partialdeschisi)

L iga m ent ul
longitudinalanterior

ProcesuI articu!ar suPerior


Procesultransvers
I

Corp vertebrallom
P r o c e s u sl p i n o s

,-:,
Discul interverte

L i g a m e n t ug
l a l b e n( f l a vu m )

L i g a m e n t u il n t e r s P i n o s
Liganrentul
longitudinalanter

Ligamentul
posteri
longitu.y'inal

..\.r:;: !

L i g a m e n t usl u P r a 5 P r l l o s
Caura intervertebrald

:p:,
,I

v e rte b ra l ea n te ri o a re:
S egm ent ele
vedere posterioard
(pediculii sec!iona!i)
..--.-:...;r,..a:j

S egmentel evertebra le
posteri oare:vedere
anteri oard

(suprafa!5
Pediculul

Ligamentulgal

a
posterioare
Suprafala,
veneoralel
corpurllor
Lama vertebra
Lig am ent ul
longitudinalPosterio

articular
Procesul

Disculintervertebra
transvers
Procesul

Ntr

-t

olEoN

Faleti articulari inferioa

ii^,"1i i

OASELE
$I LICAMENTELE

1s 1
PLA N $A

vertebrale:
regiunea
lombosacralS
Ligamentele
Procesul
articularsuperior

Lig ame ntu l


lo ng itud ina l
antenor

Procesul
transvers
LamavertebralS
igamentul
longitudinal
posterior

Procesularticular inferior

Corp ul
vertebreiL1

P edi cul ul
,,.-Caura

Discuri
intervertebrale

intervertebrald

Procesulspinos
igamentulinterspinos
Ligamentulsupraspinos

Proceselearticulare
superioare;tropism faletar
de partea dreaptd
ProCesulspinos
Lamavertebrald
Procesultransvers
Procesularticularinferlor
Ligameniulgalben(flavum)
L i g a m e n t u il l i o l o m b a r

Ner v uls pinalL5

Creastailiacd

Fa[aau ricu larda s ac r ului


(pentruarticula{iacu ilionul)

Os u is a c ru
Coccisul
Vederelateraldstingd

Ligamentelesacroiliaceposterioare
Caura ischiadici mare
Spinai s c h i o n u l u i

-\
.r''

Ligam ent usa


l c r o s p i n o-s J

lLlffi
-t

olEN

^. t ' /

Caur a is ch i a d i c im i c i - i

uberozitatea
i s c hi a di c d

t l.-\.

(r- 1irq
Fr#
',i;;1

igamentele
sacroo c c rSr e n e
^d+^
r sr- ^ l d r

-i
lr

Ligamentuisacrotuberos

V edereposteri oarb

PLANSAi 52

RECTUNEA
POSTERTOARA
A TRUNCHTUt_Ut
StMADUVA SptNARIi

g i ra m ur ilev ent r aleale ner v ilors pinaliin s i t u


M e d uvaspinSrii
VertebraC1 (atlas)
P l e x u lc e r v i c a l
Vertebra C7
VertebraT'1
P I e x u lb r a h i a l

D u r a m a t e rs P i n a l S

F i ! a m e n tea l e
rddicinilor
n e r v i l o rs p i n a l i
(T7 si TB)

T12
Vertebra
Nervul

sqina l T12

L1
Vertebra

Nervul
i l i o h i po g a str i c

Conusmedul
Nervul spinalL
Coadade cal
(caudaequina)

NervulspinalL
l
Ne rv usl p i n aS
(sectionat
sacru
Osul
Filumter m inalint er n

(porliunea
Piali

Terminaliasacului
Filum terminalextern
(porliuneadural

P l exull ombar
VertebraL5
Nervulfemural
Plexulsacral
Nervii fesieri
superiorgi inferior

N ervuli schi ad ic
Nervulfemural
cutanatposterior

N er v uls pinal S
Ne r v ul c oc c igi

N ervulrusi
'C nos

LO C C T SU I

M AD U V AS P IN A R II

* :l

{i l f f i

. r. l -, .
"r' @ l @ N

153
PLAN 9A

Topogr afia radicu Io-vertebra|5

;;:Cl

Baza
cran iulu i

Intumescenta
cervicalS

C2
C3
c4

f N ervulspi nalC 1 emerge


C1
Isuperiorde vertebra

C5
C6
C7
CB

C6

\+rt
I2

Nervul spinal CB,


emergernTenoroe
vertebraC7
(suntB nervi cervicali
gi nu.mai7 vertebre
cervtcale)

L5
;r

-\-T3
:-J--

T5
T6

r:{
--+:-

ld

--?71
lntumescenia
lombari

Protruziadiscului lombar nu afecteazdin general


nervul de deasupradiscului. Protruzialaterali
la nivelul discului L4-5 afecteazdnervul spinal
L5 dar nu gi nervul spinal 14. Protruziala nivelul
discului L5-S1 afecteazdnervul spinalS1 dar nu
g i n e r v u ls p i n a l 1 5 .

T10
T11 T11

.71t2

'-----/I12

'5=17rt

C o n u sm e d u l t a r i s
{conul medular)
{terminaliamdduvei
spinirii)

{'---L2

Coadade cal
(caudaequina)

Filum terminal
intern (porliunea

\> l s
->{^

F ilum te rmina l
exteln
(p otiu ne a
durali)

Llsul sacru
1
Ter m ina [ i as a c u l u id u r a l

4{#k

ut c oc c igian
Coc c is ul
-:.,* .-- Nervii cervicali
ffiF
Nervii toracici
I
Ner v ii lom bar i
I
Ner v ii s ac r aligi c oc c igieh i

P LAN $A1 5 4

Nervulcoccigian

P r o t r u z i am e d i a l dl a n i v e i u l d i s c u i u iL 4 - 5
afecteazdrareorinervul spinalL4 dar poateafecta
n e r v u l s p i n a l L 5 s i u n e o r i n e r v i i s p i n a l iS 1 -4

A T RUNCHI UL UI$ I MA DUV AS P I N A R I I


P O S T E RI O A RA
RE CIUNE A

Tu lburdrimotoriiasociate
niveluluileziuniisp i n a l e

u.
EI

m'
{E:'
at t

{$

ir

.ft
fF
.a

;d'

4{ffi
M AD U V AS P IN A R II

1ss
PLAN$A

clinice
disculuilombar:manifestdri
Hernierea
SecliunetransversalS
schematicdpentru a
evidenliacompresia
ridicinii nervoase

4{ffi

N ucl eul
pul po
Posturdcaracteristicd
t n her nier eadis c ului Kaoactna
lombar inferiorde
nrrlor
Pq ,

ciinoi
J!'

req

D ura

,b q

'

chi rurg icalS


E xpunere
di scu lui
i n herni erea
lombarinferior

Car ac t er is t iccilinic e al e h e r n i e r i in u c l e u l u ip u l p o si n z o n a l o m b a r i
Atrofie
Dur er e
Parestezii Diminuare
Nivelul de her nier e

Reflexe

-L 3 \

>=t-#!

," L 4 |

*lLs/

La nivelul
ar liculatiei
sac
goldului,
por{iuni i
laler alea
coapsei gi
gam bei

$, ,
ulscut
rddic

L4-)
i na

nervului
lombar 5

F l ex i a dor s al S
a hal uc el ui
gi pl antei ;

F ata
antel oLat. a
gar n oer , ^
nIm el e J
i l egete

silk
urScut L)-)
raoaclna
nervulul
sacral l

P L A N 91
As 6

pind la
c5 lcii

es tedi m i nuat s au
abs ent

di fi c ul tatel a
m er s ul pe
c atc r r e

F l ex i a pl antar a
a pi c i or ul ui $i a
hal uc el ui poate

La niveiul
ar ticulaliei
sacro-iI iace,
goldului,
felei
posterolater alea
coapserfr

M i nor A

Rareorimodificeri
al e r efl ex ul ui
ac hi l eangi Ia
n i v el ul
genunc hi ul ui ,i ns E
reflexul de rotatie
i nter ni a pi c i or ul ui

Fata post. a
gam bei ,
l ater al Si
c Sl c 'i i ul ui9i
pl antei pi nS l a
degetu' m i c

fi afectati;
di fi c ui tatel a
mersul pe
virfurile

Castrocnemian
s i s ol ear

ReflexuI
ac hi l eanes te
di m i nuat s au
absent

T Rt jNCHI UL UI$ l MA DUV AS P I N A R I I


PO S T E RT O AA
RA
RE CTUNEA

Dermatoamele
29:4lJ!a!!:a!P,
VEZIPLAN$ELE
NERVILOR
CUTANATI
REPREZENTAREA
465,525iPENTRU
PLAN$ELE
VEZ1DEASEMENEA
461.464.520-524
Demarcareaschematicha.
dermatoamelor,(dupdKeegangi
Carrett) reprezentateca segmente
distincte.Existi o suprapunere
considerabildintre oricare2
dermatoameadiacente,O
reDrezentarealternativi a
dermatoamelorestecea furnizati
de Foerster(vezi Referinte).

s3
s4
S5

L1
L2

4{ffi
Niv elur i l ep ri n c i p a l e l o rd e rm a to a m e
Claviculele
C5
superioare
alemembrelor
C5,6,7 Pirlilelaterale
superioare
Pi(ile medialeale membrelor
CB,T1
Policele
C6
c 6, 7, B Mi n a
mici
lnelarulgi degetele
CB

r4

Nivelul mameloanelor

L5

Nivelulombilicului
Tl 0
Resiuneainehinald
112
gi mediali ale membrelor
L1,2,3,4 Fel"eleanteri-oard

L4,5,51
L4
s1,2,L5
5l

s2,3,4

MADUVASPINARII

inferioare
Planta
Parteamediali a halucelui
Felele posterioar5gi later4Ji ale membrelor
inferioare
Marginea laterald a plantei 5i degetul mic
Perineul

1s 7
PLA N $A

:li
t,;t

prin mdduvaspindrii:
Sec{iuni
transversale
tracturifibroase
Se c l i u n ip ri n m i duva spi ni ri i Ia di feri teni vel uri
$antulmediandorsal
$anlul intermediardorsal

dorsal
$anlullateral
Substanla
g ela tinoas d

Substanta
albb

Cornul lateral- substan!5cenugie


( n u c l e u li n t e r m e d i o l a t e r a l )

\
\'

Cornul dorsal

r:*.;

(posterior)

Substanta
ce n u9r e

\
\

Comisura;

Cornulventral
(anterior
$antullateralventral
Fisuramediandventra15

4{ffi

L2

P ri n c i p a l e l etra c tu ri
fi b ro a s ea l e mi d u v e i
s p i n d ri i

Si s t em ul
Fas c ic ululCr ac il
colo anelor
{
dorsale I Fas c ic ululCuneat

S2

C i i ascendente
m
C ei descendente
r
r:'l'::,rFibre cu traiect in ambele direc!ii
jul oval)
Fasciculul
(mdnunch
septomarginal
asciculul interfascicular(semilunar)

Tractuirubrospinai

Tractul spinocerebelos
tdnr<:

.-__;-

Tractulcorlicospinallateral
(piramidal)

Fascicululdorsolateral
(tractullui Lissauer)

nn<lerinr

\_'

l\

TractuI spinocerebelos
anterior(ventral)

Sistemu I aniero-lateral
(AL S)in ciu defibr ele
^^;
i^^
) pll* ^+ ^lt ut-dt
diilt L c /

Tractulvestibulospinal

s ninor eiic r r ler c

spinomezencefalice
/ - ^; ^^+ ^^+ ^l^\
\ ) Pilr u( s Lr dt E,

Tractul corticospinal
a n t e r i o r( v e n t r a l )

-i
il

sp ino hip ota lam ic e


Tra ctu ls pino- oiiv ar
Fas c ic ulelepr opr ii

P L A N $A1 sB

F a s c i c u i e l em e d i a l el o n g i t u d i n a l e( s u l c o m a r g i n a l e )

RECTUNE
PA
OSTERT( ) ARA
A TRUNCHTLJLUI
5l r VAnUVnSptNA R i l
G:
El

Sistemulnervosautonom: topografiegenerald

Ner v ul oc ulom ot or( lll


Ner v ul f ac ial ( Vll
( lX
N er v ul glos of ar ingian
Ner v ul v ag ( X
Ner v ul gi plex ul c ar ot ic i
Can gli onuls im pat icc er v ic als upe
Ner v ul s pinal C4
Ca ng lion uls im pat icc er v ic alm ijloc
Canglionulv er t ebr a

C a n g l i o n u lc i l i a r
C a n g li o n u l p t e r i g o p a l a t i n
C a n g l i o n u lo t i c
N e r v u l c o a r d at i m p a n u l u i
Nervul lingual
C a n g li o n u l s u b m a n d i b u l a r
R a m u r i l ef a r i n g i a n i g i l a r i n g i a n d
superioari ale nervuluivag
R a m u r i l a r i n g i a n 5r e c u r e n t Sa n e rvu l u iva g

Canglionulcervicotoracic(stel

P l e x u lc a r d i a c
^rosteflor
r r t E r r u r I P l e x u r i l eo u l m o n a r e
)
Nerv ii c ar diac it or ac ic i
( s im pat ic i
Nervul intercostal6
(ramuraventralda

Plexul esofagian
Plexul aortic toracic

ne rv u l usi p i n aTl 5

Trunchiul vagal anterior

Tr unc hiuls im pat ic

Trunchiul vagal posterior

CanglionultoracicsimPatic6
Ramuricomunicante
cenuiil tr a
Ner v ul s planhnic
Ner v uls planhnicm i
Nervul splanhnicimus (inferior)
Canglionulaorticorenal
N er v ii s planhnic ilom bar i
(simpatic
Ra mur ic om unic ant ec enugii
Nervii sp lan hnic si ac r ali( s im pat ic i
Ne rvii solanhnic ipelv ieni
(eferentiparasimpaticisacrali)
Nervul sciatic
PlexuI hipogastricinferior
( pelv lan)

C a n g l i o n u lc e l i a c
T r u n c h i u lp i p l e x u l c e l i a c
Canglionul mezentericsuPerior
Arteragi plexul mezenteric
superior
' Plexul intermezenteric
(aorticabdominal)
Canglionul mezentericinferior
Arteragi plexul mezenteric
inferior
P l e x u lh i p o g a s t r i cs u p e r i o r
Ramuri parasimpaticddin Plexu.l
hipogastiicinferiorcitre colonul
descendent
Nervii hipogastrici
Plexul rectai
P l e x u lv e z i c a l

Fibr es im pat ic e
Fibr e par as im pat ic e

M AD U V ASP IN A R II

Plexul prostatic

l{ffi

4'\'/rrcn

1s e
PLA N $A

I n'ervosautonom:scnema
Sistemu
-lv

Nervul oculomotor(ll l)
Nervulfacial (VII)
(lX)
Nervul glosofaringian

B ulbulr ahid i a n
=3=5i=

Nervulvag (X)

l a n d e l el a c r i m a l e
ul otic
landeleparotide
n g l i o n u ls u b m a n d i b u l a r

u'
i'#'
ll,o,
,ffiJ;lX"J;, "'
'"
----44;1'"','"""8"i1":if
Laringe

C2

c3
c5
c6

--ajFl

C7

Trahee
B ronhi i
tnl

Lb

ul pul monar

T1'

G lan di
sudoriparE

r2

lexulcardiac

IJ

\
Vas sanguin
periferic _

rT4
\_

"l

u l ce l i a c

i. INervi,i
musJ sP!${

nglionul aorticorenal
Ficatul
Vezica biliard
biliare
ionul
mezenteric
superior

landele
renale
nichii

Mugchie rector
(neted)al I1 2
foliculului
fir ulu i de p5 r
L1
,^- - f f i.
NotS:Cele trei
LZ
.g-*,
structuride mai sus
.
.;:
,.
sunt reprezeniate
LJ
4 *,
la un sin gu rn ive l
dar sunt prezente
L4
la toate nivelurile
*..'A---,

L5

N otd:Ariile
marcate cu
S1
albastruindici
zone de eferen!5
S2
parasimpaticl
de la nivelu l
s35NC
S4

S5

;)x;gf

nglionul
mezenteric
inferior

ntestihele

I
I
t
t\

--

Colonulsigmoid
Rectul

B i l LTvezl ca

i nterl or

3,'.i^-r1

Ner v i i
s plan hn i c i
sacrali

Nervii
s p l a n h ni c i
pelvieni

Fibre { PresinaPtice
parasimpaticeL Postsinaptice

PLAN$A160

I
ndent

ul
hipogastric
s u p e n or

-" " " " ' "


genitale
externeA{tr
nete
-'
'!-E^".N|
Conducere
antidromici

RE CIUNE A
PO S T E RI O A RA
A T RUNCHI UL UI5 I UA O UV NS P iN A R I I

vAnaYI/\
iluYNlds

t9 t vsNvld

arrldeutslso4 | acltedugs
arrldeulsal6 J
" 'q l l

artldeurslsodI arrledr-ulse:ed

E f I u I O J p l l u Pa l a ln Pu o J

acrS:aualPeasdeulS V
arrBlaullocasdeut5 )
l l l P u l os
raAnp9ut
P Plelf,es
eaunl uod

ll

P rE U I j n P l l z a n

ffiv

rl

t\

ruarnladI)luLiueldsIlnlaN

trllaluazaul

I
l-

((r)z- t1)

tds
rr.rgu
ra^npPul.

leuytsalulorlse8

P P reol l aon s

I nlf,el I

ertqubl

eaunt!o6
al E l a f s t A
aJallv

uadns

*,q

Y.
atrua]ljad eleuv
lPd ap

frI

af Elue)!unulof,

Prnuu

rnlnJ l l e l l n l l l o l

*q

aPuelD
a.redtloPns

,
,

I
I
I

rql5nYl
1er.r1s

lPf,rAla:)
slleoLu!s
uotgBueg

..4)r.-

I nDlo-)

,
4y;8en1nnra51 I

::i,'"ii.FJ,
c

aBu IrP-l ^(-.^.,,

-g;fris
@::

ulalul f,llolf, ln^laN

I
I
t
I

iv r) uerButlelgso;B
ln,rtaP7
:j' ,lj-

Ptxotlls :altSlaualpe

' ; - ' - i- :

.:- - o

l5 arlSlaullof asdeul5

*\ilnr

r u g ut d s
ra^np9ul
Prlaelol
eaunllrod

lIHYNlds
vAoc!l,\ ls ltlilil_{lNrttr v vuvottilrsodvtNntf lu

z9L b'sNv',ld

NO l9. . r ,
-,4 t1 {

aqle ii r r Snuat
3jus f r unLUolt . t nut EX
leur ds
^r eN
le ur dsinln^J aue plElluaAeur f ppp
le u r d s ln ln Ala u p
PlEr lu a ^ g jn u e u

leur dsr n; nnt aue

Rle sJo pe .r n L r - r P[:---.1 ,.- \


t{
prrlpnprr

/brDc,^n
lptpqrnn
\xt"__"r

n r lr z uasleur dsuoilSueD- - - - a le Jiu a ^ r r u lfe p p l a le a lu a L Ue ltl

leur dsinlnn. r aue gles lopeur lppR U

qql eel ue] sqnS

a Je sjo p ilu tfPp P.l a le a luaLuel tl

arS nuar

a l e . i n l R l u l a l a SL {r
u a L Un l
( e ] u e L u ) e J P O u a l u ea l a p a n
lelurp 1n1uar,ue8r1
a i e s r o pi l u r l g p P la l e a t u a u e l t l
e^npglu gladole lojeru prd
Pleurcls
u e {p r o u u e i e q nIsn r i e d s

I
lesropurpalulnJueiu3 1er;aiozauu
1ngda5

Epiour{Plv

raleui eJnc

'\w*-.

l e u r d sr n l n ^ l a ue p i e s t o pp t n u l e u
-::J-

leurdsrnlnnlaue glellua^ elnupu


: r l e d u r s l n t L {f u n l }e . r d s u r pr S
a l l e r r r i n u a cr So q l p a l u p l r u n L u o fu n u p u

( p l e s l o pe u r l F p p l )A r l t z u a s; e u r d su o r J B u e S
l P u r o sI n l n ^ i a ue e l e s l o pe u t t p p g d
l e u r d sr n l n n l a ue p l e l l u a Ae u r J p p E U

P J e o i l a l s o d a Ja p a n

eseoAjauallutfFpPrtsaleurds
aJaSuruaw

vAncYl/\
iluYNlds

er vsNvld
a8uIuaLuoldal*

rnbaEpnetr)
lef, ap Epeof,PzeauloJ,
r l e J r e sl s l l E q L u oIll P U l o s
Joll^lau ale alPllua^
r Sa l e l o p a l l u l l E P E d

(suellnpau snuof,)JelnPaullnuol

eullPpPu
Plesrop

N O lo..1 "

"4rl
w)'"

( EleloP eul) EpPi)


l e u l d su o l l S u P D
^lllz uas

Eleslopelntlleu
(reqLuolInxald el elnqllluor) Plerlua^PJnulU

e:nprda

uJ
Inrieds
sodrpP
lnsal

leu r d sl n ^ l e N

eurrPpRU
Plerlue^

arinual
Elueflunuof,

eprouqelv

i d prn..rex
f-rnedr-urs
4J

Jaleu.llncl

(lernprde)
urelul lelqauaAsoua^ Inxald

uorlBue3

P requol P l qaua^ ul l d aunl lf os

ruEurdsla^npPulE llsnua:)
lalue]sqnsl leralPllnur0l

eurtrRpPU
RlPsrop
eurryp9r)
(Pl?srop
uo tl H u e D
lE
ulds
^r lr z uas

lnulLuPld

Rl E s r o p E r n u i E u

rnald

(lelsoflalut Alau)
PlelluoA PlnLueu

l e u r d sr n l n ^ l a u
ale aleabuluaul
aluarn)arIlnueu

Ieu rdsIn ^ ra N
i l g n u a ) l g a q le
a l u P l l u n u o f , l l n L ue u

*l al eul P l d

u e r p r o u q e l e q nnst i e d 5

Ple rlua ^eu llPpPu


lrle du rs uollSupD

+eplouti.lv
raleul elnc

lErnp rdalnrie dsu1s odr Pe] ns a]

lPrqaua^drol
P f l l e l o l e l q a u a ^ u l l d a u n ll f,a s

ggL'99L'zgL'19L lllsNVld vlNll'\lsv lc lzlA

olesransuel]lunlifas : lleurdslollnlou eaulSlJo

schemd
Arterelembduveisp indrii:
131
PLANSA
VEZIDEASEMENEA

Vedere posterioari

Ve dereanteri oari

Artera cerebeloasi
postero-inferioari

Arteracerebrali posterioari
Arteracerebeloasisuperioard

Arterelespinale
posterioare

Arterabazilari

Ariera vertebrald

Artera cerebeloasd
antero-inferioari

I
cg
.9

Artera cerebeloasd
postero-inferioari

Arterelemedulare
segmentaleposterioare

Arteraspinald
anterioari

c)

Arteravertebrali

Artera cervicali
profundi

OJ

Arterelemedulare
segmentaleanterioare

Arteracervicald
ascendenti

ArteracervicalS
ascendenti

lit \
$:I

Arterasubclavie

lt:)
v

Artera cervicali
profundi

Arterasubclavie

,Fl

Arteramedulard
anterioarb
segmentali

Arterelemedulare
posterioare
segmentale

Artera intercostalS
posterioarA
Plexul

Arterele intercostale
posterioare

Arteramedulard
segmentaleanterioari
mare (arteralui
Adamkiewicz)

4{ffi

4lKrenr

Arteraintercostald
posterioari
Arterelemedulare
segmentaleposterioare

Arteramedulari
segmentaldanterioard

Anse anastomoticecdtre
arteraspinaldanterioard
Arteralombari
!s

Anseanastomotice
citre arterele
spinaleposterioare

lombare

Vertebre
lombare

rterelesacralelaterale

Arterelecozii de cal
(ca ud ae quina)
Arterelesacralelaterale
(saume diale)

8i !
ji'
Al

\1),/
ta
(i

_,

rQ'

P L AN $A1 6 4

N oti : T oate r AdSc i ni l ener v i l o r


s pi nal i au as oc i atear ter er adi cu i a re
s au s egm ental em edul ar e.
Majoritatea rdddcinilor au asociale
artere radiculare(v. planta 165).
Ambele tipuri de artele au traiect
rie-a lungul 15dicinilor, dar arterele
radiculare se termind inainte de a
aj unge l a ar ter el es pi nal eante ri o a re
sau posterioare;arterelesegmentale
m edul ar em ai m ar i i l i c onti nu S
traiectul pentru a deserviun
segmental acestorartere.

A T RUNCHI UL UI5 I MA DUV AS P I NA R I I


RE CIUNE A
PO S T E RI O A RA

: d istribu{ieint r ins e c d
Arterelemiduveispindrii
Arterelespinaleposterioare
Arteraspinaldanterioari
a medulard
segmentaldanterioard
rteraradiculari anterioari
A r t e r ar a d i c uI a ti p o s t e r i o a r i
Ramuri cetrecorpul
vertebral9i dura mater
Ramuri spinald

t" 1 '
i\

Ramurddorsali a arterei
i ntercostalePosterioare

ili'

Artera i ntercostaiSposterioarl
nastomozeParavertebrale
Anastomozeprevertebrale
orta ioracicd (descendentd)

4{ffi
S ec{i unel a ni vel toraci c:
veoereantero-superroara

a spinali posterioarldreaptl
Ramurisulcale(centrale)cdtre partea
dreapti a miduvei spindrii
Artera radiculari posterioari

Arteramedulard
anterioari
segmentald
Plexularterialpia

Artereleradiculare
anterioarigi posterioard

Ramuriperifericedin plexul pial


Ramurisulcale(centrale)cdtre
parteastingda mdduveispinirii
Artera spinali posterioaristingd
Zond vascularizatide ramuri
penetrantedin plexul pial
Zoni vascularizatdde ramuri
centrale
Zond vascularizatide ramuri
c e n t r a l eg i r a m u r i d i n P l e xu l Pi a l

Arteraspinaldanterioar
Arteraradiculard posterioar5

Dis t r ibu l i aa rte ri a l i : s c h e mi

Notd: Toate rEddcinilenervilor spinali au asociateartere radiculare sau


se sme n ta l eme d u l a re.Cele m ai multe r idicini au ar ter er adicular e.
A;bele tipuri de artere au traiect de-a lungul ridicinilor,.dar arterele
radicularese termina inainte de a aiunge Ia arterele spinale anterioare
sau posterioare;arterelesegmentalemedulare mai mari i9i continue
traiectul pentru a deservi un segment al acestor arlere'

M AD U V AS P IN A R II

Arteramedulard
anterioara
segmentald
Plexularterialpial

16s
PLAN$A

Venelemiduveispindrii$r alecoloaneivertebrale
Plexulvenos vertebralposteriorintern(epidural)
Plexulvenos
vertebralanterior
Vena intervertebralS

P lex ulv enos


anterior
vertebral
inte rn (e pid ura l

Plexul venosvertebralposteriorextern

Plexulvenos vertebral
anteriorextern

Vena vertebrobazilar

Vena vertebro-bazilard
Plexulvenosvertebral
anteriorintern (epidural)
Venele medulare/
redicularesegmentale
anterioari gi posterioari

Ven i spin a15


anterioard
V en a sulcalS
anterioari
(centralS)

' ' ' _t = ; \

lard
Vena vertebro-bazi
Vena
intervertebrali

Plexulvenos vertebral
ant er iorint e r n( e p i d u r a l )

Fr::
; fcq

..;'lf;r*'* ra!{i: e
..:.'.F'fli;;Et
i,'-R'",

-=*rffi

lexul venos vertebral


posteriorintern(epidural)
Plexulvenosvertebral
posteriorextern

:;\

Veni intervertebrald
Vena medulard/radiculard
segmentalSanterioari
Vena medularS/radicu
lari
segmentaliposterioard
P l e x u lv e n o sp i a l
Vena sulcaldposierioari (centraid)
V e n ds p i n a l i p o s t e r i o a r d
Plexulvenosvertebraiposteriorintern (epiCural)

PLAN SA16 6

,f *"-

4Nr.,

" i 'b t E N

i i T,"i :

P O S T E RI O A RAT,RL
T I NCHI UL UI
RE CIUNE A
S IMA DUV AS P I N A R I I

Trigonulsubocc i p i t a l
M u q c h i u lm i c u l d r e p t p o s t e r i o ra l c a p u l u i
M u g c h i u l m a r e l ed r e p t p o s t e r i o ra l c a p u l u i
M u s c h i u l s e m i s p i n aal l c a p u l u i
( s e c t i o n a$t i t r a c t i o n a t )

Aponev r oz aepic r aniand


(galeaaponeurotica
P?n t ec ele
oc c ipit alal
mu gchiu luioc c ipit of r ont

')

Arteravertebrald
(parteasuboccipitalS)

| ,l'-

,i'J,,'

M u g c h i u lo b l i c
s u p e r i o ra l c a p u l u i

i :l

Nervul occipital mare


(ramuradorsali a
n ervulu is pinalC

N e r v u l s u b o c c ip i ta l
(ramuradorsalda
n e r v u l u is p i n a lC1 )

A(era occipi

Arerrl

Nervul occipital3 (cel


mai mic) (ramuradorsali
a ne rvu luisp inalC3

9i sp len iusa l ca pu lu
in trigonulposterior
al gitului

M u g c h i u l,o b l i c
rntefiorat
capului

tl

:i

'wI
\,

Muqchiul
ocleidomastoidian
stern

M ugc hiult r apez

Ramuricutanateposterioare
ale r am ur ilordor s aleale
ner v ilors pinaliC4- 6

MUSCULATURA$I INERVATIA

Nervul occipital
mare (ramura
d o r s a l i a n e r vu l u i
s p i n a lC 2 )
M u g c h i u Is p l e n i u sa l
capului (sec[ionatgi
trac!ionat)

Nervul auricularmare
(ple xu lc er v ic alC2, 3

Nervul occipital mic


(plexulcervicalC2, 3

al

ArteraoccipitalA

Arteraauriculari
postenoar

nnciorinr

atlasului(vertebreiC1)

;'1a

Nervul occipital 3 (cel


mai mic) (ramurddorsaid
a n e r v u l u is p i n a lC 3 )

,a t- i

sl
M u g c h i u ll o n g i s s i m u a
c a p u l u i ( l o n g i s s i m ucsa p i ti s)
M u g c h i u ls p l e n i u sa l g i t ul u i
l r vi ca l
M u g c h i u ls e m i s p i n ace

M u g c h i u ls e m i s p i n a al l c a p u l u i ( s e c l i u n e )

al capul ui(secti une)


Mugchi ul
spl eni us

A{F

-r

@l E N
:1'."'! i:

P L A N$ A1 7 1

secfiune
transversalS
lombari a trunchiului:
Regiunea
Po(iunea descendenti(a 2 a) a duodenul
Kr nt c nt ul

Vena cavi inferioari


reasul

Fasciarenald(foitaanterioari gi posterioard)
L i g a m e n t uI l o n g i t u d n
i al anterior
Stra tula diposper ir enal
P i l i e r i id i a f r a g m u l u i
Stratuladipospararenal
a gi vena mezenterici superioara

Peritoneul

extraperitoneald
Fascia
(subseroasi)
(lesutareolar)

Mezenterul
Aortaabdominali

Fasciatransversalis
Joncliunea
duodenojejunald

'

orpuI
vertebreiL2
'MugchiuI
psoasmare
c i f2<.i ,

e r v l o mb a r
s p in a l
s
transvers

Mupc hiul
oblicextern

a marer
Jplr rdrd
--;^^lx

M u gchiu lob lic


intern

s!F-:--

Coadade
c a l ( c a u da
equtna)

Mug ch iultra nsve r s


ab do minal
Procesuispinosal vertebreiL1
Ten do nu ld e or igineal
mu gchilo rt r ans v er s
a bd omin al9 i o bl ic int er n

L i g a m e n t u sl u p r a s p i n o s
M u g c h i u le r e c t o rs p i n a l

Mugchiuldinlat postero-inferior
Mu gchiulm ar eledor s al
( lat is s im us
dor s i)
M ugc hiulpat r atlom bar

Fasciatoracolombari (foita posterioarl)


Fasciatoracolombari (foitamiilocie)
Fasciatoracolombard(foitaanterioardfasciapdtratului lombar)

P L A N$ A17 2

4{H.

A T RUNCHI UI -UIS IMA DUV AS P I NA R I I


P OS T E RI O A RA
RE CIUNE A

Nervulspinaltoracic- noliunigenerale
VEZIDEASEMENiEA
PLANSELE
187,250

Ramurdcutanatdanterioari
Ramuramediali
RamuralateralS
Sternu I

Mugchiultransvers
toracic
Mugchiul intercostalextern
Membrana
intercostali externi
Mugchiul intercostalintern

M u g c h i u i i n t e r c o s t ailn t i m
Rddicina ventrali
Ramuraanterioard

Ridicina dorsalS
Canglion spinal senzitiv
(ridicina dorsalS)

Caura
intervertebrali

Ramuri cutanat5laterali
Ramuraposterioard

Nervulspinal
Canglionuls im p a t i c
Ramuricomunicantecenusiisi albe
Ramuraventrali
(nerv intercostal)

Mugchiuldinlat anterior

Mugchiulmareledorsal
(latissimus
dorsi)
Mugchi ul
subscapul a r
Mugchiulrotundmare

Scapula
Ramuradorsali

Mugchiultrapez
Mugchiulinfraspinos

Ramura
Ramuralaterald

Ramuricutanateposterioarl

Mugchiulromboidmare
Mugchiul erectorspinal

MembranaintercostalS
i nterni
Notd:in regiuneatoracici
inferioard,ramura laterali a
ramurii dorsaleestemai
lungi, motoriegi cutanatd;
ramuramedialdestemai
scurti gi exclusivmotorie.

MUSCULATURA$I INERVATIA

4{ffi
123
PLA N $A

S-ar putea să vă placă și