Sunteți pe pagina 1din 3

rezultatele recensamantului de pe banda cea mai solicitata .

In acest caz coeficientul de


repartitie transversala este

Crt= 1.

2.1.2. Stabilirea capacitatii portante Ia nivelul patului drumului.


Suportul structurii rutiere este constituit din terasamente alcatuite din pamanturi
de fundare , conform STAS 2914 !_?i eventual dintr-un strat de forma , conform STAS
12253

!?i

este

caracterizat, Tn

vederea

dimensionarii ,

prin

caracteristicile

de

deformabilitate: modulul de elasticitate dinamic !_?i coeficientullui Poisson .


Caracteristicile de deformabilitate ale pamantului de fundare se stabilesc Tn
functie de tipul pamantului, de tipul climateric al zonei Tn care este situat drumul !_?i de
regimul hidrologic al complexului rutier.
Tipurile de pamant, conform STAS 1243, sunt prezentate Tn tabelul 2.2.

Tabel 2.2. Tipurile de pamant. conform STAS 1243-1988


Compozitia granulometrica :
Clasificarea
lndicele de
Categoria Tipul de
pamanturilor
plasticitate
Praf
Nisip
Argila
pamantului pamant conform STAS
lp%
%
%
%
1243
Cu sau fara fractiuni sub 0,5
p1
Sub 10
mm
Pietri!_?
cu
nisip
Necoezive
p2
10 ...20
Cu fractiuni sub 0,5 mm
Nisip prates ,
p3
0 ...20
o... 30 1 o...50 35 ... 1oo
Nisip arQilos,
. Praf, praf
nisipos , praf
0 ... 50
p4
0 ... 25
0 .. .30
35 ... 100
argiles, praf
argiles nisipos
Coezive
Argila , argila
prafoasa ,
argila
Peste 15
0 .. .70
0 ... 70
30 ... 100
Ps
'
nisipoasa ,
argila prafoasa
nisipoasa
I
~

Repartitia tipurilor climaterice pe teritoriul Romaniei este data Tn figura 2.1.


Regimul hidrologic se diferentiaza astfel :
regimul hidrologic 1, corespunzator conditiilor hidrologice_ FAVORABILE ,
conform STAS 1709/2;

22

--

regimul hidrologic 2, corespunzi.Hor conditiilor hidrologice MEDIOCRE !?i


DEFAVORABILE, conform STAS 1709/2, notat:
2a : pentru sectoare de drum situate in rambleu , cu inaltimea
minima de 1,00 m;
2b: pentru sectoare de drum situate:
-in rambleu cu inaltimea sub 1,00 m;
-Ia nivelul terenului;
-in profil mixt;
-in debleu.
Reparlifia dupa indicele de
umiditate 1m a tipurilor
climaterice

1~'\~

LEGENDA

~0
o.t....,,.

1m
<-20
Q;Q tip climateric I
<-20 .. 0 a:r::D tip climateric I
0 ... 20

~tip climateric II

:>20

UJIIII]] tip climateric Ill

lde!ti

''Y04 o"

"a. .i'l~
.

G. Lrrlu Of"oul'l 3 ~

BULGARIA

Fig . 2.1. Harta cu repartitia tipurilor climaterice pe teritoriul Romaniei .

Valorile de calcul ale modulului de elasticitate dinamic !?i a coeficientului lui


Poisson sunt prezentate in tabelul 2.3:

23

. --- -- --
Tipul
climateric

--~- -~--

..--. -

-~~

Tipul pamantului

Regimul
hidrologic

p1

p2

2a
2b
1
2a
2b
1
2a

II

Ill

p4

Ep, MPa
70

p3

.
c

'

90
r

65

70

80

65

100

70 _

80
90
80

2b
Coeficientul lui Poisson , 1J

80

0,27

0,30

80
75
70
80
70

55

80

50

65

0,35

0,42

60
0,30

.Ps

Tn cazul terasamentelor executate din del?euri de cariera sau din cenul?a de


termocentrala se recomanda urmatoarele valori ale caracteristicilor de deformabilitate:
-del?euri de cariera

Ep=100 MPa

=0
27.
t"'

-cenul?a de termocentrala

Ep=50 MPa

1J=0,42 .

Pe sectoarele de drum in exploatare pe care rambleurile au fost realizate cu


aceste materiale se recomanda stabilirea valorilor de calcul ale modulului de elasticitate
dinamic pe baza rezultatelor masurarilor de deformabilitate cu defleetometre cu sarcina
dinamica .
Tmbunatatirea capacitatii portante Ia nivelul patului drumului se poate face prin
prevederea unui strat de forma , conform ST AS 12253.
Straturile de forma pot fi alcatuite din :

materiale necoezive:
pamanturi necoezive ;
materiale granulare din pietruiri existente;
del?euri de cariera ;
zgura bruta de furnal inalt;

materiale coezive:
pamanturi coezive tratate cu var;
pamanturi stabilizate cu zgura granulata l?i var;
pamanturi stabilizate cu ciment ;
agregate naturale stabilizate cu lianti puzzolanici .

24