Sunteți pe pagina 1din 3

Contract de sponsorizare incheiat cu o

institutie. Cum tratam in contabilitate


donatia?
Analizam mai jos cazul in care o societatea face o achizitie intracomunitara, pe factura este
scrisa valoarea bunului, iar la pozitia II apare un alt bun cu valoarea O. Se doreste ca bunul
respectiv sa fie donat. Institutia cere ca bunul sa aiba o valoare, motivand ca nu poate fi
inscris in inventar.
Valoarea de piata a bunului (sonda pentru un spital) este de 10.000 lei. Vom vedea daca se
intocmeste factura sau daca se va incheia contract de sponsorizare. Totodata, vom stabili
tratamentul fiscal si monografia contabila.
Bunul trebuie inregistrat in contabilitate la valoarea de piata, respectiv :
371 "Marfuri = 7588 "Alte venituri din exploatare"
Cu institutia catre care se face donatia se va incheia un contract de sponsorizare.
Potrivit Legii 32/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, sponsorizarea este actul
juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra
unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru sustinerea unor activitati fara scop
lucrativ desfasurate de catre una dintre parti, denumita beneficiarul sponsorizarii.
Contractul de sponsorizare se incheie in forma scrisa, cu specificarea obiectului, valorii si
duratei sponsorizarii, a drepturilor si obligatiilor partilor, termenele de plata sau de livrare (in
cazul sponsorizarii in bunuri), clauze privind incetarea contractului, forta majora, litigii si
dispozitii finale.
Poate beneficia de sponsorizare, potrivit dispozitiilor art. 4 din Legea 32/1994, orice persoana
juridica fara scop lucrativ, care desfasoara o activitate in domeniile: cultural, artistic, educativ,
de invatamant, stiintific-cercetare fundamentala si aplicata, umanitar, religios, filantropic,
sportiv, al protectiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenta si servicii sociale, de
protectia mediului, social si comunitar, de reprezentare a asociatiilor profesionale, precum si
de intretinere, restaurare, conservare si punere in valoare a monumentelor istorice.
De asemenea conform art. 5. din Legea 32/1994, poate beneficia de sponsorizare:
"a) orice persoana juridica nonprofit cu sediul in Romania, care desfasoara sau urmeaza sa
desfasoare o activitate care poate fi sponsorizata conform art. 4;
b) orice persoana fizica, avind domiciliul in Romania sau apartinind spiritualitatii romanesti, a
carei activitate constanta intr-unul dintre domeniile prevazute la art. 4 este recunoscuta de
catre o persoana juridica nonprofit, constituita legal in tara sau in strainatate, cu activitate
sustinuta in domeniul pentru care ofera recomandarea".
In cazul sponsorizarii sau mecenatului constand in bunuri materiale, acestea vor fi evaluate,
prin actul juridic incheiat, la valoarea lor reala din momentul predarii catre beneficiar.

Instructiunile pentru aplicarea Legii 32/1994 privind sponsorizarea stabilesc ca sponsorizarea


se realizeaza numai pe baza de contract incheiat intre sponsor si beneficiar, in care se vor
consemna suma sponsorizarii, precum si durata efectuarii acesteia.
Bunurile materiale care fac obiectul sponsorizarii sunt evaluate prin contractul de
sponsorizare astfel:
a) la pretul de vanzare al sponsorului, exclusiv TVA, in cazul in care bunurile sunt produse de
catre acesta;
b) la pretul de cumparare de pe piata, exclusiv TVA, in cazul in care bunurile sunt achitate in
scopul sponsorizarii, fapt dovedit pe baza facturii sau a chitantei fiscale de cumparare;
c) la valoarea in vama pentru bunurile materiale primite din strainatate cu titlu de
sponsorizare, stabilita conform prevederilor legale.
In cazul in care sponsorizarea se face in bunuri, se intocmeste avizul de insotire a marfii cu
mentionea "Sponsorizare conform contract "/Nu se factureaza", iar inregistrarea contabila, va
fi:
6582 "Donatii acordate" = 371"Marfuri "
Din punct de vedere fiscal, cheltuielile cu sponsorizarea, mecenatul sau bursele private sunt
cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit.
Societatea care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor
Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile ulterioare scade din impozitul
pe profit datorat sumele aferente in limita minima precizata mai jos:
3 din cifra de afaceri;
20% din impozitul pe profit datorat.
Incepand cu 01 ianuarie 2014, conform modificarilor aduse de OUG 102/2013, sumele care
raman nededuse in anul fiscal intrucat depasesc limita minima care se scade din impozitul pe
profit (3 la mie din cifra de afaceri si nu mai mult de 20% din impozitul pe profit), se
reporteaza in urmatorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua in ordinea
inregistrarii acestora, in aceleasi conditii, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit.
Din punctul de vedere al TVA, in conformitate cu prevederile art. 128 alin.8 lit. f) din Codul
fiscal si normelor metodologice de aplicare, bunurile acordate gratuit in cadrul actiunilor de
sponsorizare sau mecenat nu sunt considerate livrari de bunuri daca valoarea totala in cursul
unui an calendaristic se incadreaza in limita a 3 la mie din cifra de afaceri constituita din
operatiuni taxabile, scutite cu sau fara drept de deducere, precum si din operatiuni pentru care
locul livrarii/prestarii este considerat a fi in strainatate potrivit prevederilor art. 132 si 133 din
Codul fiscal.
Incadrarea in plafon se determina pe baza datelor raportate prin deconturile de taxa
depuse pentru un an calendaristic. Nu se iau in calcul pentru incadrarea in aceste plafoane
sponsorizarile si actiunile de mecenat, acordate in numerar, si nici bunurile pentru care taxa
nu a fost dedusa.