Sunteți pe pagina 1din 14

Definitie:.................................................................................................................................................... 1 Acte normative aplicabile: ........................................................................................................................ 1 1. 2. 3. 4. Cine are obligatia de a organiza si conduce evidenta contabila in partida simpla ............................

2 Documentele justificative si financiar-contabile .................................................................................. 2 Registrul-jurnal de incasari si plati si Registrul-inventar ....................................................................... 4 Reguli generale de stabilire a venitului net anual. Veniturile si cheltuielile ......................................... 5 Veniturile............................................................................................................................................... 5 Cheltuielile ............................................................................................................................................ 6 5. Impozitarea venitului net din activitati independente ......................................................................... 9

6. Retinerea la sursa a impozitului reprezentnd plati anticipate pentru unele venituri din activitati independente .............................................................................................................................................. 10 7. 8. Plati anticipate ale impozitului pe veniturile din activitati independente.......................................... 10 Obligatii declarative ............................................................................................................................ 11 Aditional, asocierile fara personalitate juridica in cadrul carora se realizeaza venituri din activitati independente (de exemplu S.C.A.-urile ) mai depun .......................................................................... 13 9. Alte obligatii ........................................................................................................................................ 13

Definitie:

Contabilitate in partida simpla = contabilitate care asigura inregistrarea cronologica si sistematica a operatiunilor patrimoniale in mod unilateral, numai in debitul sau creditul unor conturi, fara utilizarea unui cont corespondent.

Acte normative aplicabile:


Ordinul nr. 1040/2004 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal Legea nr. 571/2003 - privind Codul fiscal Ordin nr. 2875/2011 - privind aprobarea Nomenclatorului activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activitati desfasurate de contribuabilii care realizeaza venituri comerciale Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 - privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale

Page 1 of 14

1. Cine are obligatia de a organiza si conduce evidenta contabila in partida simpla


Sunt obligati, potrivit prevederilor Codului fiscal, sa organizeze si sa conduca evidenta contabila in partida simpla contribuabilii persoane fizice care obtin urmatoarele tipuri de venituri: venituri comerciale; venituri din profesii libere (din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate) venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere la sfrsitul anului fiscal precedent

Fac exceptie contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, impusi pe baza de norme de venit. Si acestia insa au dreptul sa opteze pentru determinarea venitului net in sistem real, in aceasta situatie fiind obligati sa organizeze si sa conduca evidenta contabila in partida simpla. Acelasi drept de determinare a venitului net in sistem real o au si contribuabilii care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala, din activitati agricole sau din cedarea folosintei bunurilor.

PFA cu norma norma fixa de venit datoreaza impozit 16% (cota unica) din respectiva norma, indiferent de nivelul real al veniturilor realizate, in timp ce PFA care opteaza pentru sistemul real de impozitare datoreaza cota de 16% la veniturile nete totale. De asemenea, contribuabilii pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit si care in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut anual mai mare dect echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro, incepnd cu anul fiscal urmator, au obligatia determinarii venitului net anual in sistem real. Aceasta categorie de contribuabili are obligatia sa completeze corespunzator si sa depuna declaratia privind venitul estimat/norma de venit pna la data de 31 ianuarie inclusiv. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului in lei al sumei de 100.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de B.N.R. la sfrsitul anului fiscal.

2. Documentele justificative si financiar-contabile


Documentele care stau la baza inregistrarilor in evidenta contabila in partida simpla pot dobndi calitatea de document justificativ numai in cazurile in care furnizeaza toate informatiile prevazute in normele legale. Documentele justificative trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente principale, prevazute in structura formularelor aprobate:

Page 2 of 14

denumirea documentului; numele si prenumele contribuabilului, precum si adresa completa; numarul documentului si data intocmirii acestuia; mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiunii economico-financiare (cnd este cazul); continutul operatiunii economico-financiare, iar atunci cnd este necesar, si temeiul legal al efectuarii ei; datele cantitative si valorice aferente operatiunii economico-financiare efectuate; numele si prenumele, precum si semnaturile persoanelor care raspund de efectuarea operatiunii; alte elemente menite sa asigure consemnarea completa a operatiunilor in documente justificative.

Documentele provenite din relatiile de cumparare a unor bunuri de la persoane fizice pot fi inregistrate in evidenta contabila in partida simpla numai in cazurile in care se face dovada intrarii in patrimoniu a bunurilor respective, prin intocmirea Borderoului de achizitie (cod 14-4-13) sau a Notei de receptie si constatare de diferente (cod 14-3-1/A), dupa caz, si a platii acestora pe baza de Dispozitie de plata-incasare catre casierie (cod 14-4-4). In cazul in care documentele respective se refera la cheltuieli pentru prestari de servicii efectuate de persoane fizice impuse pe baza de norma de venit, pentru a fi inregistrate in evidenta contabila acestea trebuie sa aiba la baza contracte sau conventii, intocmite in acest scop in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, si Dispozitie de plata-incasare catre casierie (cod 14-4-4).

Documentele contabile sunt jurnalele, fisele etc. care servesc la prelucrarea, centralizarea si inregistrarea in evidenta contabila in partida simpla a operatiunilor consemnate in documentele justificative.

Nomenclatorul registrelor si formularelor financiar-contabile, modelele si normele de intocmire si utilizare a formularelor financiar-contabile, comune pe economie, cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare se regasesc tot in in Norma metodologica 2004, aprobata prin Ordinul nr. 1040/2004 In functie de natura activitatii, de frecventa incasarilor sau de felul serviciilor prestate, precum si de alte elemente specifice activitatii desfasurate, contribuabilii pot utiliza si alte formulare cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, aprobate prin Ordin nr. 3512/2008

Taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat se stabileste in conformitate cu reglementarile fiscale specifice acesteia. Evidenta taxei pe valoarea adaugata colectate si deductibile se tine cu ajutorul Jurnalului pentru vnzari, respective a Jurnalului pentru cumparari. In aceste jurnale se inregistreaza pe baza de documente (facturi fiscale, bonuri de comanda-chitanta etc.) valoarea bunurilor livrate si/sau a serviciilor prestate si taxa pe valoarea adaugata aferenta, respectiv valoarea cumpararilor de bunuri si/sau a serviciilor prestate de terti si taxa pe valoarea adaugata aferenta.

Page 3 of 14

3. Registrul-jurnal de incasari si plati si Registrul-inventar


Registrul-jurnal de incasari si plati (cod 14-1-1/b) si Registrul-inventar (cod 14-1-2/a) au regim de inregistrare la organele fiscale. Acestea se numeroteaza, se snuruiesc si se parafeaza inainte de depunerea lor la organele fiscale pentru inregistrare.

In Registrul-jurnal de incasari si plati (cod 14-1-1/b), contribuabilii platitori de taxa pe valoarea adaugata vor inregistra sumele incasate sau platite, exclusiv taxa pe valoarea adaugata. Acest registru se parafeaza de catre organul fiscal teritorial la inceperea si la incetarea activitatii. Operatiunile inregistrate in Registrul-jurnal de incasari si plati se totalizeaza anual. In conditiile conducerii evidentei contabile in partida simpla cu ajutorul tehnicii de calcul, fiecare operatiune economico-financiara se va inregistra in ordine cronologica, in functie de data de intocmire sau de intrare a documentelor. In aceasta situatie Registrul-jurnal de incasari si plati se editeaza lunar, iar paginile vor fi numerotate pe masura editarii lor. Registrul-jurnal de incasari si plati parafat si inregistrat la organul fiscal teritorial va fi completat lunar, prin preluarea totalului sumelor din Registrul-jurnal de incasari si plati obtinut cu ajutorul tehnicii de calcul.

Registrul-inventar (cod 14-1-2/a) serveste ca document de inregistrare a bunurilor achizitionate sau realizate, pe baza documentelor justificative. Cuprinde in principal informatii referitoare la: denumirea bunurilor; numarul de inventar al bunurilor; data (ziua, luna, anul) la care se face inregistrarea bunurilor; valoarea de achizitie sau valoarea bunurilor ramasa de recuperate; data (ziua, luna, anul) la care iese din gestiune bunul respective; suma inclusa pe cheltuieli pna la data iesirii; valoarea de iesire / vnzare a bunului.

Atentie, sunt amortizabile, in conformitate cu prevederile legale, numai bunurile inregistrare in acest Registru! Inventarierea se face in conformitate cu normele privind organizarea si efectuarea inventarierii, aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice. Contribuabilii care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit au obligatia sa completeze numai partea din Registrul-jurnal de incasari si plati referitoare la incasari, potrivit reglementarilor contabile elaborate in acest scop.

Page 4 of 14

4. Reguli generale de stabilire a venitului net anual. Veniturile si cheltuielile


Venitul net sau pierderea fiscala anuala = total venituri brute (evidentiate in col. 5, respectiv 6, din Registrul-jurnal de incasari si plati), - cheltuielile cu amortizarea fiscala a imobilizarilor (evidentiate in Fisa pentru operatiuni diverse) - total cheltuieli deductibile (evidentiate in col. 7, respectiv 8, din Registrul-jurnal de incasari si plati) + sume platite pentru cumpararea imobilizarilor + total cheltuieli nedeductibile (evidentiate intr-un centralizator distinct). Stabilirea venitului net obtinut sau a pierderii inregistrate in cadrul unei asocieri se determina pe fiecare contract de asociere.

Rezultatul negativ dintre venitul brut si cheltuielile aferente deductibile reprezinta pierdere fiscala. Aceasta se reporteaza si se poate deduce din veniturile nete anuale din urmatorii 5 ani fiscali.

Veniturile
Veniturile brute cuprind: sumele incasate si echivalentul in lei al veniturilor in natura din desfasurarea activitatii;

In venitul brut se includ toate veniturile in bani si in natura, cum ar fi: venituri din vnzarea de produse si de marfuri, venituri din prestarea de servicii si executarea de lucrari, venituri din vnzarea sau inchirierea bunurilor din patrimoniul afacerii, venituri obtinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor din patrimoniul afacerii prin centrele de colectare a deseurilor si orice alte venituri obtinute din exercitarea activitatii, inclusiv incasarile efectuate in avans care se refera la alte exercitii fiscale, precum si veniturile din dobnzile primite de la banci pentru disponibilitatile banesti aferente afacerii, din alte activitati adiacente si altele asemenea. In venitul brut se includ si veniturile incasate ulterior incetarii activitatii independente, pe baza facturilor emise si neincasate pna la incetarea activitatii. veniturile sub forma de dobnzi din creante comerciale sau din alte creante utilizate in legatura cu o activitate independenta; cstigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate intr-o activitate independenta, exclusiv contravaloarea bunurilor ramase dupa incetarea definitiva a activitatii;

In cazul in care bunurile din patrimoniul afacerii trec in patrimoniul personal al contribuabilului, suma reprezentnd contravaloarea acestora se include in venitul brut, considerndu-se o instrainare. In cazul in care asociatiile isi inceteaza activitatea, iar fostii asociati continua sa functioneze in mod individual, bunurile din patrimoniul asociatiei trec in patrimoniul noilor afaceri, se inscriu in Registrulinventar al acestora si se amortizeaza in continuare, se consuma sau se vnd, dupa caz.

Page 5 of 14

In toate cazurile de instrainare este necesara evaluarea bunului, care se poate face la preturile practicate pe piata sau stabilite prin expertiza tehnica. In cazul incetarii definitive a activitatii, sumele obtinute din valorificarea bunurilor patrimoniului afacerii, inscrise in Registrul-inventar (mijloace fixe, obiecte de inventar etc.), precum si stocurile de materii prime, materiale, produse finite si marfuri ramase nevalorificate sunt incluse in venitul brut. veniturile din angajamentul de a nu desfasura o activitate independenta sau de a nu concura cu o alta persoana; veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plata aparute in legatura cu o activitate independent veniturile inregistrate de casele de marcat cu memorie fiscala, instalate ca aparate de taxat pe autovehiculele de transport persoane sau bunuri in regim de taxi.

Nu sunt considerate venituri brute (deci nu trebuie inregistrate in Registrul-jurnal de incasari si plati): aporturile in numerar sau echivalentul in lei al aporturilor in natura facute la inceperea unei activitati sau in cursul desfasurarii acesteia; sumele primite sub forma de credite bancare sau de imprumuturi de la persoane fizice sau juridice; sumele primite ca despagubiri; sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizari, mecenat sau donatii

In relatiile cu persoanele juridice contribuabilii sunt obligati, pentru sumele incasate att pe baza de chitanta, bon fiscal etc., ct si prin banca, sa intocmeasca factura. In relatiile cu persoanele fizice contribuabilii sunt obligati, pentru sumele incasate prin banca, sa intocmeasca factura (asta inseamna ca ptentru incasarile cu numerar, pentru neplatitorii de TVA, este suficienta CHITANTA/ BONUL FISCAL- Z-ul)

Cheltuielile

Conditiile generale pe care trebuie sa le indeplineasca cheltuielile pentru a putea fi deductibile, sunt: sa fie efectuate in interesul direct al activitatii; sa corespunda unor cheltuieli efective si sa fie justificate cu documente; sa fie cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite, inclusiv in cazul cheltuielilor reprezentnd plati efectuate in avans care se refera la alte exercitii fiscal sa respecte regulile privind amortizarea, prevazute in titlul II (Impozitul pe profit amortizarea fiscala), dupa caz; sa respecte regulile privind deducerea cheltuielilor reprezentnd investitii in mijloace fixe pentru cabinetele medicale (acestea se pot deduce integral la achizitie sau pe calea amortizarii) cheltuielile cu primele de asigurare sa fie efectuate pentru: - active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii,

Page 6 of 14

- active ce servesc ca garantie bancara pentru creditele utilizate in desfasurarea activitatii pentru care este autorizat contribuabilul; - prime de asigurare pentru asigurarea de risc profesional; - persoane care obtin venituri din salarii, cu conditia impozitarii sumei reprezentnd prima de asigurare, la beneficiarul acesteia, la momentul platii de catre suportator.

Exemple de cheltuieli deductibile: cheltuielile cu impozitele, taxele, altele dect impozitul pe venit; cheltuielile reprezentnd contributiile pentru asigurarile sociale, pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj, pentru asigurarile sociale de sanatate, pentru accidente de munca si boli profesionale, precum si alte contributii obligatorii pentru contribuabil si angajatii acestuia; valoarea ramasa neamortizata a bunurilor si drepturilor amortizabile instrainate, determinata prin deducerea din pretul de cumparare a amortizarii incluse pe costuri in cursul exploatarii si limitata la nivelul venitului realizat din instrainare; chiria (rata de leasing) in cazul contractelor de leasing operational, respectiv cheltuielile cu amortizarea si dobnzile pentru contractele de leasing financiar; cheltuielile cu pregatirea profesionala pentru contribuabili si salariatii lor, potrivit legii; cheltuielile ocazionate de participarea la congrese si alte intruniri cu caracter profesional; cheltuielile cu functionarea si intretinerea, aferente bunurilor care fac obiectul unui contract de comodat, potrivit intelegerii din contract, pentru partea aferenta utilizarii in scopul afacerii; cheltuielile de delegare, detasare si deplasare, cu exceptia celor reprezentnd indemnizatia de delegare, detasare in alta localitate, in tara si in strainatate, care este deductibila limitat; alte cheltuieli efectuate in scopul realizarii veniturilor.

Sunt cheltuieli deductibile si cele efectuate pentru intretinerea si functionarea spatiilor folosite pentru desfasurarea afacerilor chiar daca documentele sunt emise pe numele proprietarului, si nu pe numele contribuabilului

Cheltuieli deductibile limitat Baza de calcul a cheltuielilor deductibile limitat (baza de calcul)= Venit brut - Cheltuielile deductibile + Cheltuieli de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol, cotizatiile platite la asociatiile profesionale.

Se include in aceasta categorie urmatoarele: cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum si pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, in limita unei cote de 5% din baza de calcul;

Page 7 of 14

cheltuielile de protocol ocazionate de acordarea unor cadouri, tratatii si mese partenerilor de afaceri, efectuate in scopul afacerii, in limita unei cote de 2% din baza de calcul; cheltuielie cu indemnizatia platita pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice; cheltuielile sociale, in limita sumei obtinute prin aplicarea unei cote de pna la 2% la fondul de salarii realizat anual si acordate pentru salariatii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevazut in contractul de munca, sub forma: ajutoarelor de inmormntare, ajutoarelor pentru pierderi produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, ajutoarelor pentru bolile grave sau incurabile, inclusiv proteze, ajutoarelor pentru nastere, tichetelor de cresa acordate de angajator in conformitate cu legislatia in vigoare, cadourilor pentru copiii minori ai salariatilor, cadourilor oferite salariatelor, contravalorii transportului la si de la locul de munca al salariatului, costului prestatiilor pentru tratament si odihna, inclusiv transportul, pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora. Cadourile oferite de angajatori in beneficiul copiilor minori ai angajatilor cu ocazia Pastelui, zilei de 1 iunie, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase, precum si cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt deductibile in masura in care valoarea cadoului oferit fiecarei persoane, cu orice ocazie dintre cele de mai sus, nu depaseste 150 lei.; pierderile privind bunurile perisabile, in limitele prevazute de actele normative in materie; cheltuielile reprezentnd tichetele de masa si tichetele de vacanta acordate de angajatori, potrivit legii; contributiile efectuate in numele angajatilor la fonduri de pensii facultative, in conformitate cu legislatia in vigoare, in limita echivalentului in lei a 400 euro anual pentru o persoana (se transforma in lei la cursul mediu anual comunicat de B.N.R.); prima de asigurare voluntara de sanatate, conform legii, in limita echivalentului in lei a 250 euro anual pentru o persoana (se transforma in lei la cursul mediu anual comunicat de B.N.R.);; cheltuielile efectuate pentru activitatea independenta, ct si in scopul personal al contribuabilului sau asociatilor sunt deductibile numai pentru partea de cheltuiala care este aferenta activitatii independente; cheltuielile reprezentnd contributii sociale obligatorii pentru salariati si contribuabili, inclusiv cele pentru asigurarea de accidente de munca si boli profesionale, potrivit legii; dobnzi aferente imprumuturilor de la persoane fizice si juridice, altele dect institutiile care desfasoara activitatea de creditare cu titlu profesional, utilizate in desfasurarea activitatii, pe baza contractului incheiat intre parti, in limita nivelului dobnzii de referinta a B.N.R.; cotizatii platite la asociatiile profesionale in limita a 2% din baza de calcul (de ex. taxele la Barou platite de avocati); contributiile profesionale obligatorii datorate, potrivit legii, organizatiilor profesionale din care fac parte contribuabilii, in limita a 5% din venitul brut realizat (de ex. contrib. de asig. Sociale platita la Casa de Asigurari a Avocatilor C.A.A.)

Nu sunt cheltuieli deductibile: sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale; cheltuielile corespunzatoare veniturilor neimpozabile ale caror surse se afla pe teritoriul Romniei sau in strainatate;

Page 8 of 14

impozitul pe venit datorat potrivit prezentului titlu, inclusiv impozitul pe venitul realizat in strainatate; cheltuielile cu primele de asigurare, altele dect cele mentionate la aliniatele precedente; donatii de orice fel; amenzile, confiscarile, dobnzile, penalitatile de intrziere si penalitatile datorate autoritatilor romne si straine, potrivit prevederilor legale, altele dect cele platite conform clauzelor din contractele comerciale; ratele aferente creditelor angajate; cheltuielile de achizitionare sau de fabricare a bunurilor si a drepturilor amortizabile din Registrul-inventar; cheltuielile privind bunurile constatate lipsa din gestiune sau degradate si neimputabile, daca inventarul nu este acoperit de o polita de asigurare; sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a incalcarii dispozitiilor legale in vigoare; impozitul pe venit suportat de platitorul venitului in contul beneficiarilor de venit; 50% din cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluznd si scaunul soferului. Prin exceptie, cheltuielile privind combustibilul efectuate in cadrul activitatii in scopul realizarii de venituri sunt deductibile integral in situatia in care vehiculele respective se inscriu in oricare din urmatoarele categorii:

1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii, paza si protectie, curierat, transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii, precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenti de vnzari si de agenti de recrutare a fortei de munca; 2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru activitatea de taxi; 3. vehiculele utilizate pentru inchirierea catre alte persoane, inclusiv pentru desfasurarea activitatii de instruire in cadrul scolilor de soferi; alte sume prevazute prin legislatia in vigoare.

5. Impozitarea venitului net din activitati independente


Impozitul anual datorat se stabileste de organul fiscal competent pe baza declaratiei privind venitul realizat (D.200 - depune pna la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului), prin aplicarea cotei de 16% venitul net anual impozabil. Atentie! Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume, reprezentnd pna la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii.

Page 9 of 14

6. Retinerea la sursa a impozitului reprezentnd plati anticipate pentru unele venituri din activitati independente
Pentru urmatoarele venituri, platitorii persoane juridice (sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila) au obligatia de a calcula, de a retine si de a vira impozit prin retinere la sursa, reprezentnd plati anticipate, din veniturile platite, dupa cum urmeaza:

10% la venitul brut din care se deduc contributiile sociale obligatorii retinute la sursa (cf.titlu IX 2 din Codul Fiscal) pentru urmatoarele venituri:
o o din drepturi de proprietate intelectuala; venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent (se incadreaza aici contractele de comision, mandat comercial si de consignatie + cocontracte/conventii civile Ordin nr. 247/2012) venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;

Exista insa posibilitatea sa se opteze pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final . Optiunea de impunere a venitului brut se exercita in scris in momentul incheierii fiecarui raport juridic/contract si este aplicabila veniturilor realizate ca urmare a activitatii desfasurate pe baza acestuia. In acest caz, impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa la momentul platii veniturilor de catre platitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut, acesta fiind impozit final. (Atentie, asta inseamna ca aceste venituri nu se mai declara prin D.200) 3% din veniturile ce revin unei persoanei fizice dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil platitor de impozit pe venitulmicrointreprinderilor, care nu genereaza o persoana juridica.

Impozitul ce trebuie retinut se vireaza la bugetul de stat pna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul, cu exceptia impozitului aferent veniturilor din asociere, pentru care termenul de virare este 25 a lunii urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul.

7. Plati anticipate ale impozitului pe veniturile din activitati independente


Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente au obligatia sa efectueze plati anticipate in contul impozitului anual datorat la bugetul de stat, cu exceptia acelor venituri pentru care exista obligatia retinerii la sursa sau pentru care impozitul este final (conform prevederilor de la aliniatele precedente)

Page 10 of 14

Platile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare sursa de venit, lundu-se ca baza de calcul venitul anual estimat (din D 220) sau venitul net realizat in anul precedent (D 200), dupa caz, prin emiterea unei decizii care se comunica contribuabililor, potrivit legii. (260 Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit Decizie). Platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale, pna la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, respectiv 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie si 25 decembrie (cu exceptia veniturilor din activitati agricole, pentru care sumele reprezentnd plati anticipate se achita pna la 25 septembrie si 25 noiembrie) In primul trimestru al anului, daca nu s-a emis decizia 260, exista obligatia efectuarii platilor anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plata al anului precedent. Diferenta dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat in anul precedent si suma reprezentnd plati anticipate datorate de contribuabil la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizeaza pe termenele de plata urmatoare din cadrul anului fiscal. Pentru declaratiile privind venitul estimat/norma de venit depuse in luna decembrie nu se mai stabilesc plati anticipate, venitul net aferent perioadei pna la sfrsitul anului urmnd sa fie supus impozitarii potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat.

Contribuabilii care in cursul anului fiscal isi inceteaza activitatea, precum si cei care intra in suspendare temporara a activitatii, potrivit legislatiei in materie, au obligatia de a depune la organul fiscal competent o declaratie, insotita de documente justificative, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, in vederea recalcularii platilor anticipate.

Diferentele de impozit ramase de achitat conform deciziei de impunere anuale se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere (D.250 Decizie), perioada pentru care nu se calculeaza si nu se datoreaza obligatii fiscale accesorii conform Codului de procedura fiscala (250 Decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate din Romnia de persoanele fizice (OPANAF 52/2012) Decizie Se utilizeaza si la stabilirea diferentelor de impozit anual de regularizat, adica stabileste suma care mai trebuie platita sau care trebuie restituita de fisc, in conformitate cu informatiile din Declaratia de venit depusa de contribuabil si cu datele administratiei fiscale.

8. Obligatii declarative
070 Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere (OMFP 2706/2011) Formular. Se depune in termen de 30 de zile de la infiintare/ modificare date declarate anterior (atentie, de tinut cont ca trebuie depusa si in cazul in care PFA devine platitor de TVA/este scos din evidenta respectiva)

Page 11 of 14

200 Declaratie privind veniturile realizate din Romnia (OPANAF 52/2012) Formular Se depune pna la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.

220 Declaratie privind venitul estimat/norma de venit (OPANAF 52/2012). Formular Este o declaratie referitoare la veniturile si cheltuielile estimate a se realiza pentru anul fiscal, ce trebuie depusa: in termen de 15 zile de la data inceperea activitatii (fac exceptie contribuabilii care realizeaza venituri pentru care impozitul se percepe prin retinere la sursa) pna la data de 31 ianuarie in cazul in care formularul se utilizeaza pentru exercitarea optiunii privind modificarea modului de determinare a venitului net in cazul contribuabililor care au desfasurat activitate si in anul precedent.

Optiunea astfel exercitata este obligatorie pe o perioada de 2 ani fiscali consecutivi si se considera reinnoita pentru o noua perioada daca contribuabilul nu solicita revenirea la sistemul anterior, prin completarea corespunzatoare a declaratiei privind venitul estimat/norma de venit (D.220) si depunerea formularului la organul fiscal competent pna la data de 31 ianuarie inclusiv a anului urmator expirarii perioadei de 2 ani.

odata cu declaratia privind venitul realizat (D 200) de catre contribuabilii care, in anul anterior, au realizat pierderi, cei care au realizat venituri pe perioade mai mici dect anul fiscal, precum si cei care, din motive obiective, estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior.

Declaratia privind obligatiile de constituire si de plata la FNUASS (Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate) datorate de alte persoane decat cele care desfasoara activitate in baza unui contract individual de munca (Anexa 5 din Norma metodologica 2007 - privind stabilirea documentelor justificative pentru dobndirea calitatii de asigurat, respectiv de asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate - O.617/2007) Pe baza deciziei de impunere privind platile anticipate se va face calculul sumelor de plata si se va plati 5,5% din venitul impozabil sau din norma de venit. Suma minima de plata lunar la sanatate pentru PFA care nu au contract individual de munca in alta parte, este 5,5% aplicat la salarul minim garantat (700 lei pt anul 2012), adica 39 *3 lei pe trim.. Platile se fac trimestrial pna in 15 a lunii urmatoare (deocamdata). Dupa obtinerea deciziei finale de impunere se va face regularizare pentru anul precedent se vor calcula diferente de plata sau platite in plus.

Page 12 of 14

Declarati Casa Judeteana de Pensii. In cazul in care contribuabilul este si salariat cu carte de munca, acesta nu trebuie sa se inregistreze la Casa Judeteana de Pensii si nu este obligat sa plateasca CAS. In cazul in care insa nu este si salariat, acesta este obligat sa se asigure si sa plateasca atat cota CAS angajat cat si cota CAS angajator, baza de calcul a contirbutiei fiind suma inscrisa in declaratia de asigurari sociale, suma ce poate fi mai mica decat valoarea veniturilor realizate de PFA. Suma minima la care cineva se poate asigura (in 2012) este 222 lei/luna (708 lei x (10,5% cota angajat + 20,8% cota angajator). Avocatii au sistem de asigurari sociale propriu ei se inregistreaza si platesc la Casa de Asigurari a Avocatilor (C.A.A)

Aditional, asocierile fara personalitate juridica in cadrul carora se realizeaza venituri din activitati independente (de exemplu S.C.A.-urile ) mai depun:

204 Declaratie anuala de venit pentru asocierile fara personalitate juridica (OMEF 52/2012) Formular (Declaratia nu se depune pentru asocierile fara personalitate juridica pentru care venitul net anual se determina pe baza normelor de venit) Se depune de catre asociatul desemnat prin contract sa raspunda pentru indeplinirea obligatiilor asocierii fata de autoritatile publice, pna la data de 15 martie a anului urmator celui de raportare.

223 Declaratie privind veniturile estimate pentru asocierile fara personalitate juridica si entitatile supuse regimului transparentei fiscale (OPANAF 52/2012) Formular. Se depune pentru: asocierile care incep o activitate in cursul anului fiscal, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului; asocierile care, in anul anterior, au realizat pierderi si cele care au realizat venituri pe perioade mai mici dect anul fiscal, precum si cele care, din motive obiective, estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior, odata cu declaratia anuala de venit (D 204).

9. Alte obligatii
Registrul unic de control. Se achizitioneaza de la finante (organul fiscal pe raza caruia se afla sediul contribuabilului) in termen de 30 de zile de la infiintare pentru toate tipurile de PFA. E necesar de avut att la sediu ct si pentru fiecare punct de lucru (daca este cazul). Se completeaza in cazul inspectiilor de catre persoanele venite in inspectie.

Page 13 of 14

Registrul de evidenta al salariatilor. Se completeaza in format electronic de catre PFA-urile ( si intreprinderile individuale II) care au salariati. Se completeaza cf. contractelor individuale de munca in ordinea incheierii, modificarii sau incetarii acestora. Completarea lui se face cu ajutorul aplicatiei electronice REVISAL puse la dispozitie de Inspectia Muncii.

Declaratia 112 se depune de PFA care are angajati, lunar sau trimestrial pna in 25 ale lunii urmatoare. Declaratia 300 se depune daca PFA este platitor de TVA, lunar sau trimestrial - in functie de cifra de afaceri, respectiv daca a avut sau nu operatiuni intracomunitare. Declaratia 390. Daca e platitor de TVA intracomunitar, se depune pna pe 25 a lunii urmatoare cand s-a efectuat achizitia sau livrarea intracomunitara pentru lunile in care a avut livrari sau achizitii intracomunitare. Declaratia 392 - 392A (persoanele inregistrate in scopuri de TVA cu cifra de afaceri sub 35.000 EUR) sau 392B (persoanele neinregistrate in scopuri de TVA cu cifra de afaceri sub 35.000 EUR). Se depune anual pna in 25 februarie pentru anul precedent. Declaratia 394 se depune de catre platitorii de TVA lunar sau trimestrial, la fel ca Declaratia 300, pna in 25 a lunii urmatoare perioadei incheiate de raportare, pentru facturile emise/primite de la platitorii de TVA.

Page 14 of 14