Sunteți pe pagina 1din 47

Expert contabil judiciar Valentina Musuroiu 1

Subsemnata MUSUROIU ELENA VALENTINA, n calitate de expert contabil judiciar, posesoare a legitimaiei de expert nr. 27499/2010, eliberata de catre Corpul xpertilor Contabili si Contabililor !utori"ati din #omania, inscrisa in #egistrul pri$ind e$identa contabililor judiciari si in %abloul expertilor contabili de pe langa %ribunalul &ucuresti, am 'ost solicitata de catre FENECHIU RELU, FENECHIU LUCIAN si AMIAN !O" AN in calitate de inculpati in dosarul nr. 4747/1/2012 a'lat pe rolul (naltei Curtii de Casatie si )ustitie sa e#ectue$ o e%&erti$a contabila e%tra'udiciara, a$and urmatoarele*

1. Sa se stabileasca daca achizitiilor de bunuri efectuate de Moldova in perioada 2002-200 de la S! "# $%!!# S$"& S! S! )E*+%$%M S$"& S! ,E+E -$'( S# le sunt incidente .0/2001& iar in caz afir0ativ sa se stabileasca daca aceste incheiate cu respectarea acestor re1le0entari.

SISEE Electrica E'$%("'S S$"& dispozitiile %achizitii au fost

2. Sa se identifice produsele ce au facut obiectul relatiilor co0erciale derulate intre SISEE Electrica Moldova si S! "# $%!!# S$"& S! E'$%("'S S$"& S! )E*+%$%M S$"& S! ,E+E -$'( S# in perioada 2002-200 si sa se stabileasca valoarea acestora. 2. Sa se stabileasca valoarea consu0urilor respectiv vanzarilor de piese de schi0b / echipa0ente& inre1istrate de SISE Electrica Moldova aferente produselor achizitionate in perioada 2002-200 de la S! "# $%!!# S$"& S! E'$%("'S S$"& S! )E*+%$%M S$"& S! ,E+E -$'( S#& precu0 si reflectarea acestora in realizarea de venituri. . Sa se stabileasca daca in perioada 2002 3 200 SISEE Electrica Moldova a efectuat achizitii de produse avand aceleasi caracterisitici cu produsele ce au facut obiectul realtiilor co0erciale derulate cu S! "# $%!!# S$"& S! E'$%("'S S$"& S! )E*+%$%M S$"& S! ,E+E -$'( S# si de la alte societati co0erciale& iar in caz afir0ativ& sa se stabileasca eventualele diferente intre preturile de achizitie& precu0 si 0odalitatea/procedura prin care au fost achizitionate acestea de SISE Electrica Moldova.
Expert contabil judiciar Valentina Musuroiu 2

4. Sa se stabileasca daca 0odalitatea prin care au fost livrate de catre S! "# $%!!# S$"& S! E'$%("'S S$"& S! )E*+%$%M S$"& S! ,E+E -$'( S# produsele catre SISEE Electrica Moldova a influentat procesul decizional al SISEE Electrica Moldova privind aceste achizitii. .. Sa se stabileasca daca in cazul societatilor E'$%("'S si ,E++E -$'( se poate considera ca livrarile sunt inter1el bonificate/revandute si pe cale de consecinta daca se poate vorbi despre vreun prejudiciu (n ba"a contractelor de prestari ser$icii inc+eiate intre parti, am acceptat misiunea e'ectuarii unei experti"e contabile extrajudiciare pentru FENECHIU RELU, FENECHIU LUCIAN si AMIAN !O" AN.

Obiecti(ul nr) *+ Sa se stabileasca daca achizitiilor de bunuri efectuate de SISEE Electrica Moldova in perioada 2002-200 de la S! "# $%!!# S$"& S! E'$%("'S S$"& S! )E*+%$%M S$"& S! ,E+E -$'( S# le sunt incidente dispozitiile %- .0/2001& iar in caz afir0ativ sa se stabileasca daca aceste achizitii au fost incheiate cu respectarea acestor re1le0entari (n $ederea 'ormularii raspunsului la acest obiecti$, consideram ca este necesar si util a se in$edera urmatoarele* ,C - C%#(C! ,! ./ELECTRICA01 este &ersoana 'uridica romana, in'iintata in ba"a 23 nr.427/15.07.2000 pri$ind reorgani"area Companiei 6ationale de lectricitate ,!, a$and #orma 'uridica de societate comerciala &e actiuni care isi des'asoara acti$itatea in con'ormitate cu dispo"itiile legale in $igoare si cu statutul pre$a"ut in cadrul anexei nr.7.1 la 23 nr.427/2000 si care are ca principal obiect de acti$itate* /distributia si furnizarea ener1iei electrice& precu0 si exploatarea si dezvoltarea siste0elor de distributie& teleco0unicatii si tehnolo1ii infor0atice in corelare cu siste0ele de producere si transport& pe baza de licente confor0 le1ii0 . art.27 23 nr.427/20001. 8otri$it art.29 din aceeasi +otarare, ELECTRICA /poate desfasura

complementar si alte activitati conexe pentru sustinerea obiectului principal de activitate& in confor0itate cu le1islatia in vi1oare si cu statutul propriu0
Expert contabil judiciar Valentina Musuroiu 3

(n con'ormitate cu dispo"itiile Statutului ELECTRICA, parte integranta a 23 nr.427/2000, stipulate la* art) , urata : /Durata 5Electrica5 - S.#. este nelimitata& cu incepere de la data in0atricularii in re1istrul co0ertului.0 art) - Sco&ul : 65Electrica5 - S.#. are ca scop asi1urarea serviciului public de distributie si furnizare a ener1iei electrice& prin efectuarea de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut& precu0 si prestari de servicii.7 art) . Obiectul de acti(itate : 65Electrica5 - S.#. are ca obiect de activitate8 1. distributia ener1iei electrice& inclusiv in zone libere9 !od 0129 2. proiectarea instalatiilor ener1etice proprii si ale tertilor9 !od : 209 2. furnizarea ener1iei electrice& inclusiv in zone libere9 !od 0129 . producerea de ener1ie electrica in centrale proprii9 !od 0119 4. achizitia de ener1ie electrica9 !od 41:09 .. dispecerizarea ener1iei electrice prin operator de distributie9 !od 0129 :. operatiuni de i0port-export de ener1ie electrica si tranzitul de ener1ie electrica prin retele proprii9 !od 41:09 ;. realizarea de investitii pentru dezvoltari si retehnolo1izari9 !od 424& :0119 <. 0asurarea ener1iei electrice9 10. achizitia& co0ercializarea si inchirierea de aparatura de 0asurare& !od 2220& 41:0& :12 9 11. verificarea 0etrolo1ica a echipa0entelor de 0asurare a ener1iei electrice9 !od : 209 12. 0ontarea echipa0entelor de 0asurare a ener1iei electrice9 12. activitate de 0icroproductie9 1 . repararea echipamentelor electrice in ateliere proprii sau prin colaborari =transfor0atoare de putere& 0asini electrice rotative& intrerupatoare& separatoare etc.>9 !od 2110..... 2 . aprovizionarea tehnico-materiala din tara si din import, necesara pentru desfasurarea activitatilor proprii; !od : ; ....7. art) / Finantarea acti(itatii &ro&rii : 6(entru indeplinirea obiectului de activitate si in confor0itate cu atributiile stabilite "Electrica" - S.A. utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse financiare7 art) 0/ E(identa contabila si bilantul contabil : 6=1> 5Electrica5 - S.#. va tine evidenta contabila in lei& va intoc0i anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi& avand in vedere nor0ele 0etodolo1ice elaborate de Ministerul ,inantelor.7 art) 01 Calculul si re&arti$area &ro#itului : 6=1> (rofitul 5Electrica5 - S.#. se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea 1enerala a
Expert contabil judiciar Valentina Musuroiu 4

actionarilor. (rofitul i0pozabil se stabileste in conditiile le1ii. =2> (rofitul 5Electrica5 - S.#.& ra0as dupa plata i0pozitului pe profit& se va repartiza confor0 hotararii adunarii 1enerale a actionarilor si dispozitiilor le1ale in vi1oare. =2> 5Electrica5 - S.#. isi constituie fond de rezerva si alte fonduri& in conditiile le1ii. = > (lata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre 5Electrica5 S.#.& in conditiile le1ii& dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea 1enerala a actionarilor. =4> In cazul inre1istrarii de pierderi adunarea 1enerala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta& potrivit le1ii. art) 02 Re3istrele : 65Electrica5 - S.#. va tine& prin 1rija 0e0brilor consiliului de ad0inistratie si& respectiv& a cenzorilor& toate re1istrele prevazute de le1e7 art)4- : /(revederile prezentului statut se co0pleteaza cu dispozitiile le1ale referitoare la societatile co0erciale cu capital de stat& ale "e1ii nr. 21/1<<0 privind societatile co0erciale& republicata& cu 0odificarile ulterioare& ale !odului co0ercial si cu celelalte re1le0entari le1ale in vi1oare. (n cadrul programului de restructurare in sectorul energiei electrice, ca urmatoare etapa, a 'ost aprobata H" nr)*4,050/)*0)066* pri$ind nergiei reorgani"area ,ocietatii Comerciale de ;istributie si <urni"are a

lectrice / lectrica0 ,! in ba"a careia au #ost in#iintate 9 societati comerciale de distributie si 'urni"are a energiei electrice = 'iliale si 9 sucursale de intretinere si ser$icii electrice, printre care si Sucursala de Intretinere si Ser(icii Ener3etice 7Electrica Moldo(a8 97SISEE Electrica Moldo(a8: a$and ca principal obiect de acti$itate prestarea de ser$icii de intretinere si reparatii a instalatiilor de distributie, inclusi$ a ec+ipamentelor energetice si de masura a acestora. 8otri$it art.5 pct..21 din 23 nr.1542/2001* 6 ilialele reparatii, infiintate...vor precum si contracta alte servicii serviciile suport de intretinere, desfasurarii necesare

activitatilor de baza cu !Electrica" SA prin sucursalele sale7. (n reali"area obiectului de acti$itate, ,(, lectrica >oldo$a a reali"at acte de comert, inclusi$ prestari de ser$icii de intretinere, reparatii, re$i"ii si $eri'icare a
Expert contabil judiciar Valentina Musuroiu 5

instalatiilor si ec+ipamentelor, apro$i"ionare cu materii, materiale, piese de sc+imb, comerciali"are de materii, materiale, piese de sc+imb, atat cu 'ilialele - C%#(C! in ba"a contractelor inc+eiate cat si cu terte societati comerciale. (n sustinere, $om detalia structura ci#rei de a#aceri reali$ate urmare des#asurarii acti(itatii SISEE Electrica Moldo(a din &erioada 0660;066-, asa cum re"ulta din balantele de $eri'icare intocmite de ,(,
Venituri reali$ate Cont 704 enumire cont ?enituri din lucrari executate si ser$icii prestate = <;< ?enituri din lucrari executate si ser$icii prestate catre terti TOTAL (enituri din lucrari e%ecutate si ser(icii &restate 707 704 707 Venituri din studii si cercetari Venituri din rede(ente, locatii de 3estiune ?enituri din $an"area mar'urilor catre <;< ?enituri din $an"area mar'urilor catre terti TOTAL (enituri din (an$area mar#urilor 709 Venituri din acti(itati di(erse TOTAL CIFRA E AFACERI -1)/6*)/1/,, 1-,01 9.224.177,25 457.792,19 2)1.*)/-2,,* 06)2,2,*/ 17.224.904,99 2.095.974,25 *2)4*1).-2,*4 *4,)-2*,4/ *61),/-)0-/,,. 29.770.170,50 1.792.920,27 46)4-0)2/6,-/ 4)/4/)0*2,40 **,)601)6-.,66 0660 Valoare ;RON; 44.477.522,21 2.592.420,44 ,1)142)2,0,1 0664 Valoare ;RON; 97.545.074,54 5.479.001,44 12)66*)6-/,/2

, anexele nr. 1=4*


066, Valoare ;RON; 77.999.947,25 5.959.977,90 /2)24/)164,*4 .0,21 0-4,66 21.942.799,47 4.459.474,24 0.)-1*)0-0,.2 4)2.1)*06,16 *6*),21)2.1,20 066Valoare ;RON; 49.705.447,09 2.247.497,57 /6)2,2)4,0,,4

;in datele pre"entate mai sus se retine 'aptul ca in &erioada 0660;066SISEE Electrica Moldo(a a obtinut ci#ra de a#aceri urmare reali$arii de (enituri din* lucrari executate si ser$icii prestate de intretinere, reparatii, re$i"ii si $eri'icare a instalatiilor si ec+ipamentelor atat catre F FEE cat si catre terte societati comerciale, e$identiate in contul 704 /?enituri din lucrari executate si ser$icii prestate0, dupa cum urmea"a* o ,1)142)2,0,1- RON in anul 2002 , din care*
44.477.522,21 #@6 <;< 2.592.420,44 #@6 terte societati comerciale

o 12)66*)6-/,/2 RON in anul 2005 , din care*


97.545.074,54 #@6 <;< 5.479.001,44 #@6 terte societati comerciale
Expert contabil judiciar Valentina Musuroiu 6

o /2)24/)164,*4 RON in anul 2004 , din care*


77.999.947,25 #@6 <;< 5.959.977,90 #@6 terte societati comerciale

o /6)2,2)4,0,,4 RON in anul 2007 , din care*


49.705.447,09 #@6 <;< 2.247.497,57 #@6 terte societati comerciale

$enituri din studii si cercetari, e$identiate in contul 707 /?enituri din studii si cercetari0, ast'el* o .0,21 RON in anul 2004 e$identiate in contul 704 /?enituri din rede$ente si

$enituri din c+irii, o o o

locatii de gestiune0, ast'el* 1-,01 RON in anul 2002 06)2,2,*/ RON in anul 2005 0-4,66 RON in anul 2007

$an"ari de mar'uri atat catre F FEE cat si catre terte societati comerciale, e$identiate in contul 707 /?enituri din $an"area mar'urilor0, dupa cum urmea"a* o 2)1.*)/-2,,* RON in anul 2002 , din care*
9.224.177,25 457.792,19

#@6 #@6

<;< terte societati comerciale

o *2)4*1).-2,*4 RON in anul 2005 , din care* 17.224.904,99 #@6 <;< 2.095.974,25 #@6 terte societati comerciale o 46)4-0)2/6,-/ RON in anul 2004 , din care* 29.770.170,50 #@6 <;< 1.792.920,27 #@6 terte societati comerciale o 0.)-1*)0-0,.2 RON in anul 2007 , din care* 21.942.799,47 #@6 <;< 4.459.474,24 #@6 terte societati comerciale $enituri din acti$itati di$erse, acti$itati di$erse0, respecti$
Expert contabil judiciar Valentina Musuroiu 7

e$identiate in contul 709 /?enituri

din

o *4,)-2*,4/ RON o 4)/4/)0*2,40 RON o 4)2.1)*06,16 RON

in anul 2005 in anul 2004 in anul 2007

!sa 'iind, se retine prin experti"a contabila extrajudiciara ca SISEE Electrica Moldo(a a e#ectuat acte si #a&te de comert si a inre3istrat c<eltuieli in (ederea (ederea reali$arii de (enituri urmare des#asurarii acti(itatii) Ordonanta de ur3enta nr).650-)6,)066* &ri(ind ac<i$itiile &ublice a 'ost &ublicata in >onitorul @'icial nr.241/11.07.2001, 'iind modi#icata si com&letata cu dispo"itiile Le3ii nr)0*05*2)6,)0660 &entru a&robarea OU" nr) .65066* &ri(ind ac<i$i=iile &ublice. 8otri$it dispo"itiilor stipulate la* Art) 0) : 7#rincipiile care stau la baza atribuirii contractului de achizi$ie public% sunt8 a> libera concuren?@& respectiv asi1urarea condi?iilor pentru ca orice furnizor de produse& executant de lucr@ri sau prestator de servicii& indiferent de na?ionalitate& s@ aib@ dreptul de a deveni& An condi?iile le1ii& contractant9 b> eficien$a utiliz%rii fondurilor publice& respectiv folosirea siste0ului concuren?ial Bi a criteriilor econo0ice pentru atribuirea contractului de achizi?ie public@9 c> transparen?a& respectiv punerea la dispozi?ie tuturor celor interesa?i a infor0a?iilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizi?ie public@9 d> trata0entul e1al& respectiv aplicarea An 0od nediscri0inatoriu a criteriilor de selec?ie Bi a criteriilor pentru atribuirea contractului de achizi?ie public@& astfel AncCt orice furnizor de produse& executant de lucr@ri sau prestator de servicii s@ aib@ Banse e1ale de a i se atribui contractul respectiv9 e> confiden?ialitatea& respectiv 1arantarea protej@rii secretului co0ercial Bi a propriet@?ii intelectuale a ofertantului.0 Art) 4) : 6 Dn sensul prezentei ordonan?e de ur1en?@& se &n$elege prin8 a> achizi?ie public@ - dobCndirea& definitiv@ sau te0porar@& de c@tre o persoan@ juridic@ definit@ ca autoritate contractant@& a unor produse& lucr@ri sau servicii& prin atribuirea unui contract de achizi?ie public@9 b> contract de achizi?ie public@ - contract& Ancheiat An for0@ scris@& Antre autoritatea contractant@ Bi contractant9 c> contractant - ofertantul c@ruia i se atribuie contractul de achizi?ie public@ An ur0a aplic@rii uneia dintre ...9
Expert contabil judiciar Valentina Musuroiu 8

h> fonduri publice - su0e alocate din bu1etul de stat& bu1etul asi1ur@rilor sociale de stat& bu1etul asi1ur@rilor sociale de s@n@tate& bu1etele fondurilor speciale& bu1etul trezoreriei statului& bu1etele locale& bu1etele institu?iilor publice finan?ate din venituri extrabu1etare& ajutoare financiare externe acordate $o0Cniei sau institu?iilor publice Bi credite externe contractate sau 1arantate de stat ori de autorit@?i ale ad0inistra?iei publice locale& precu0 Bi A0pru0uturi interne contractate de autorit@?i ale ad0inistra?iei publice locale...0

Art) ,. : 6=1> (revederile prezentei ordonan?e de ur1en?@ se aplic@ pentru atribuirea oric@rui contract de achizi?ie public@. =2> %ricare autoritate contractant@ care finan?eaz@ contracte de achizi?ie public@& ce se atribuie de c@tre o alt@ persoan@ juridic@& are obli1a?ia de a i0pune& prin contractul de finan?are& aplicarea prevederilor prezentei ordonan?e de ur1en?@ pentru atribuirea contractului respectiv. =2> (revederile prezentei ordonan?e de ur1en?@ se aplic@ Bi An cazul An care& dup@ atribuirea unui contract pentru concesiunea de lucr@ri& concesionarul& An calitate de autoritate contractant@& atribuie contracte de lucr@ri c@tre ter?e p@r?i An scopul Andeplinirii obli1a?iilor rezultate din contractul de concesiune. +u sunt considerate ter?e p@r?i asocia?ii care depun ofert@ co0un@ atunci cCnd autoritatea contractant@ inten?ioneaz@ s@ atribuie un contract pentru concesiunea de lucr@ri Bi nici persoanele juridice afiliate concesionarului/concesionarilor asociat/asocia?i. = > Dn cazul An care concesionarul nu este autoritate contractant@& acesta are obli1a?ia de a respecta cel pu?in prevederile referitoare la publicarea anun?urilor de participare Bi de atribuire a contractului de achizi?ie public@& precu0 Bi cele referitoare la datele li0it@ pentru pri0irea scrisorii de interes Bi pentru depunerea ofertelor atunci cCnd atribuie contracte de lucr@ri c@tre ter?e p@r?i An scopul Andeplinirii obli1a?iilor rezultate din contractul de concesiune.0 Art) -. : /=1> Este autoritate contractant%& An sensul prezentei ordonan?e de ur1en?@8 a> oricare autoritate public@& astfel cu0 este definit@ aceasta An !onstitu?ia $o0Cniei& inclusiv autoritatea judec@toreasc@9 b> oricare institu?ie public@& de interes 1eneral sau local& autono0@ ori aflat@ An subordinea sau sub controlul unei autorit@?i publice9 c> oricare persoan@ juridic@& alta decCt cele prev@zute la lit. a> sau b>& care a fost Anfiin?at@ pentru a desf@Bura activit@?i de interes public f@r@ caracter co0ercial sau industrial Bi care se afl@ cel pu?in An una dintre ur0@toarele situa?ii8 - este finan?at@ din fonduri publice9 - se afl@ An subordinea sau sub controlul unei autorit@?i ori institu?ii publice9
Expert contabil judiciar Valentina Musuroiu 9

- An co0ponen?a consiliului de ad0inistra?ie/or1anului de conducere sau de supervizare 0ai 0ult de ju0@tate din nu0@rul 0e0brilor acestuia sunt nu0i?i de c@tre o autoritate sau o institu?ie public@9 d> oricare persoan@ juridic@ ce desf@Boar@ activit@?i relevante An unul dintre sectoarele de utilit@?i publice ap@& ener1ie& transporturi Bi teleco0unica?ii - Bi care se afl@& direct sau indirect& sub influen?a do0inant@ a uneia dintre persoanele juridice prev@zute la lit. a>& b> sau c> ori care beneficiaz@ de drepturi speciale sau exclusive pentru desf@Burarea unor astfel de activit@?i.7 Art) .) : /.11 Dn sensul prevederilor art. 4 alin. =1> lit. d> sunt considerate activit%$i relevante ur0@toarele8 a> punerea la dispozi$ie sau exploatarea de re?ele fixe destinate s@ asi1ure& An beneficiul publicului& activit@?i An do0eniul produc?iei& transportului sau distribu?iei de ap@ potabil@& ener1ie electric@& co0bustibili 1azoBi sau ener1ie ter0ic@ Bi ap@ cald@& precu0 Bi furnizarea de ap@ potabil@& de ener1ie electric@& de co0bustibili 1azoBi sau de ener1ie ter0ic@ Bi de ap@ cald@ c@tre aceste re?ele9 b> evacuarea sau tratarea apelor uzate9 c> exploatarea unui areal 1eo1rafic An scopul prospect@rii sau extrac?iei de petrol brut& 1aze naturale& c@rbuni sau al?i co0bustibili solizi9 d> exploatarea unui areal 1eo1rafic An scopul punerii la dispozi?ie transportatorilor care opereaz@ pe c@i aeriene& 0ariti0e sau fluviale a aeroporturilor& a porturilor 0ariti0e/fluviale sau a altor ter0inale de re?ea de transport9 e> punerea la dispozi?ie sau exploatarea de re?ele de transport destinate s@ asi1ure prestarea de servicii An beneficiul publicului& An do0eniul transportului pe calea ferat@ Bi transportului terestru de c@l@tori& pro1ra0ate9 f> punerea la dispozi?ie sau exploatarea de re?ele publice de teleco0unica?ii ori asi1urarea& An beneficiul publicului& a unuia sau 0ai 0ultor servicii de teleco0unica?ii.0 Art) 1) : 7'() Autorit%$ile contractante prev%zute la art. * alin. '+) lit. d) nu au obliga$ia de a aplica prevederile prezentei ordonan$e de urgen$% atunci c,nd achizi$ioneaz% produse &n scopul de a le revinde sau de a le &nchiria -i nu beneficiaz% de nici un drept special sau exclusiv cu privire la produsele pe care urmeaz% s% le v,nd% sau s% le &nchirieze, oricare alte persoane .uridice av,nd -i ele dreptul de a vinde sau de a &nchiria produse similare &n acelea-i condi$ii ca Bi autoritatea contractant@. !sa cum am aratat anterior, ,(, lectrica >oldo$a a reali"at $enituri proprii in

principal din $enituri din lucrari executate si prestari de ser$icii de intretinere, reparatii, re$i"ii si $eri'icare a instalatiilor si ec+ipamentelor si $enituri din
Expert contabil judiciar Valentina Musuroiu 10

$an"area mar'urilor atat catre <;<

cat si catre terte societati comerciale

pentru care a e'ectuat, 'ara a ne limita, c+eltuieli cu materiile, materialele, piesele de sc+imb, de transport, c+eltuieli cu manopera, c+eltuieli de apro$i"ionare, c+eltuieli cu mar'urile. !cti$itatea de apro$i"ionare cu produse .materii, materiale, piese de sc+imb, etc.1 a a$ut ca scop ac+i"itionarea acestora in $ederea re$an"arii prin inglobarea in lucrarile si ser$iciile executate sau comerciali"area lor directa. !sa cum re"ulta si din ,tatutul - C%#(C!, acti$itatea de reparatii, re$i"ii,

intretinere se reali"ea"a prin /ateliere proprii sau colaborari0, re"ultand in mod indubitabil ca aceasta acti$itate nu repre"inta un drept special sau exclusi$ si implicit nici acti$itatea de apro$i"ionare cu produse .materii, materiale,piese de sc+imb1. !sa 'iind, a$and in $edere ca* sursa de 'inantare a acti$itatii ,(, lectrica >oldo$a este constituita din (eniturile &ro&rii reali"ate in principal $enituri din lucrari executate si prestari de ser$icii de intretinere, reparatii, re$i"ii si $eri'icare a instalatiilor si ec+ipamentelor si $enituri din $an"area mar'urilorA activitatea de aprovizionare cu produse .materii, materiale, piese de sc+imb, etc.1 a a(ut ca sco& ac<i$itionarea acestora in (ederea re(an$arii prin inglobarea in lucrarile si ser$iciile executate sau comerciali$area lor directaA potri$it ,tatutului - C%#(C!, acti(itatea de re&aratii, re(i$ii, intretinere se reali"ea"a prin /ateliere proprii sau colaborari 0, re"ultand in mod indubitabil ca aceasta acti$itate nu re&re$inta un dre&t s&ecial sau e%clusi( si im&licit nici acti(itatea de a&ro(i$ionare cu &roduse .materii, materiale,piese de sc+imb1, precum si 'aptul ca legiutorul a de'init in cadrul @3 40/2001* unul din principiile care stau la ba"a atribuirii unui contract de ac+i"itie publica ca 'iind /e'icienta utili"arii 'ondurilor publice0 .art.2 lit.b1A
Expert contabil judiciar Valentina Musuroiu 11

#ondurile &ublice ca 'iind Bsu0e alocate din bu1etul de stat& bu1etul asi1ur@rilor sociale de stat& bu1etul asi1ur@rilor sociale de s@n@tate& bu1etele fondurilor speciale& bu1etul trezoreriei statului& bu1etele locale& bu1etele institu?iilor publice finan?ate din venituri extrabu1etare& ajutoare financiare externe acordate $o0Cniei sau institu?iilor publice Bi credite externe contractate sau 1arantate de stat ori de autorit@?i ale ad0inistra?iei publice locale& precu0 Bi A0pru0uturi interne contractate de autorit@?i ale ad0inistra?iei publice locale0 .art.5 lit.+1 autoritate contractanta ca 'iind oricare persoan@ juridic@ ce desf@Boar@ activit@?i relevante An unul dintre sectoarele de utilit@?i publice ap@& ener1ie& transporturi Bi teleco0unica?ii - Bi care se afl@& direct sau indirect& sub influen?a do0inant@ a uneia dintre persoanele juridice prev@zute la lit. a>& b> sau c> ori care beneficiaz@ de drepturi speciale sau exclusive pentru desf@Burarea unor astfel de activit@?i .art.7 alin 1 lit.d1 obligatia de a nu aplica pre$ederile @3 40/2001 atunci cand autoritatile contractante /achizi$ioneaz% produse &n scopul de a le revinde sau de a le &nchiria -i nu beneficiaz% de nici un drept special sau exclusiv cu privire la produsele pe care urmeaz% s% le v,nd% sau s% le &nchirieze, oricare alte persoane .uridice av,nd -i ele dreptul de a vinde sau de a &nchiria produse similare &n acelea-i condi$ii ca Bi autoritatea contractant@7 =art.; alin 2> cu &ri(ire la ac<i$itiile de &roduse e#ectuate de SISEE Electrica Moldo(a in &erioada 0660;066- de la FENE "RU>, TEHNOROM, LA ROCCA, EURO>LUS nu le sunt incidente dis&o$itiile O" .65066*) %otusi, SISEE a elaborat o &rocedura o&erationala interna &ri(ind a&ro(i$ionarea in (ederea asi3urarii trans&arentei deci$ionale in cadrul acestui &roces, procedura care are drept re'erinta normati$a si dispo"itiile @3 40/2001, anexa nr. 7 raport.

Expert contabil judiciar Valentina Musuroiu 12

!sa

cum

re"ulta in

din

procedura SISEE

operationala Electrica

interna, Muntenia

&rocesul este

de

a&ro(i$ionare

cadrul

su&us

urmatoarelor eta&e* 1. identi#icarea, e(aluarea si selectia #urni$orilor, ast'el 64.2.2 Serviciul #provizionare Eepozite aprovizioneaza produse si servicii ener1etice consultand in pri0ul rand 6"ista furnizorilor a1reati de S! E"E!)$I!# S# Fucuresti7& iar in cazul in care un produs sau serviciu necesar nu este inclus pe aceasta lista, efectueaza evaluari ale altor furnizori ..2.2 Evaluarea se bazeaza pe ur0atoarele criterii de selectie8 = Existenta siste0ului de 0ana1e0ent al calitatii si preocuparii in do0eniul protectiei 0ediului = !alitatea de0onstrata anterior = (retul = #lte facilitati7. 0) &lani#icarea a&ro(i$ionarii 4) (eri#icarea 9anali$a: comen$ii inainte de e(aluare 4. anali$a si reali$area a&ro(i$ionarii, respecti$* 64.4.1 Analiza aprovizionarii este facuta de catre S#E/F#(#! si consta in8 = solicitarea de cereri de oferte de la furnizorii atestati = selectarea castigatorului = emiterea comenzii de achizitie = derularea propriu-zisa a contractului 4.4.2 S#E/F#(#!7 = Intoc0este co0enzile catre furnizorii selectati si le trans0ite acestora = #si1ura receptia& depozitarea si conservarea produselor in depozitele proprii = "ivreaza produsul aprovizionat catre clienti 4.4.2 Materialele aprovizionate ajun1 la depozitul central/0a1azii. 4.4. S#E ur0areste ca derularea livrarilor produselor solicitate sa se faca cu respectarea citeriilor calitatitive& de 0ediu& cantitative si in termenele stabilite prin comenzi/contractele incheiate7. -) eliberarea5 restituirea &roduselor, ec<i&amentelor din ma3a$ii si de&o$ite <ata de aspectele aratate mai sus, din materialul &us la dis&o$itie de SISEE urmare solicitarilor bene#iciarilor &re$entului ra&ort, documentatiile &ri(ind ac<i$itiile de &roduse a#late la dosarul cau$ei au #ost com&letate, ast#el incat constatarile "ar$ii Financiare cat si cele
Expert contabil judiciar Valentina Musuroiu 13

cu&rinse in#irmate)

in

Rec<i$itoriu

&rin

care

s;au

retinut

ca

ma'oritatea

ac<i$itiilor nu au a(ut la ba$a niciun #el de &rocedura sunt ast#el Sin3ura ac<i$itie de &roduse ce a de&asit &ra3ul (aloric de ,6)666 Euro a #ost reali$ata in urma derularii unei &roceduri de licitatie &ublica, iar in rest au #ost or3ani$ate selectii de o#erte, res&ectandu;se ast#el, c<iar daca nu le sunt incidente &re(ederile O" .65066*, SISEE Electrica Moldo(a 3<idandu;si acti(itatea du&a normele acestui act normati(, cu atat mai mult cu cat sursele #ondurilor #olosite &entru aceste ac<i$itii sunt &ro&rii SISEE, si nu surse &ublice.

Obiecti(ul nr) 0+ Sa se identifice produsele ce au facut obiectul relatiilor co0erciale derulate intre SISEE Electrica Moldova si S! "# $%!!# S$"& S! E'$%("'S S$"& S! )E*+%$%M S$"& S! ,E+E -$'( S# in perioada 2002-200 si sa se stabileasca valoarea acestora 8entru a raspunde cerintelor la acest obiecti$, urmare experti"arii documentelor puse la dispo"itie, a 'ost intocmita SI)'#)I# #!*IGI)II"%$ EE F'+'$I E,E!)'#)E EE SISEE E"E!)$I!# M%"E%V# EE "# ,E+E -$'(& )E*+%$%M& "# $%!!#& E'$%("'S I+ (E$I%#E# 2002-200 intocmite de ,(, : anexa nr.4 in care sunt pre"entate pre"entate 'acturile de ac+i"itii, 'urni"orii, notele de intrare receptie si produsele ac+i"itionate, $aloarea acestora, codul de materiale, a caror situatie centrali"ata se pre"inta ast'el*
FURNI?OR NR ATA FACTURA VALOARE #ara TVA ;RON; 97.000,00 1-)666,66 1.157.770,00 147.914,00 154.412,00 *),*2)2/.,66 79.400,00 117.700,00 117.700,00 TVA ;RON; 14.170,00 *.)*-6,66 217.792,70 29.094,44 27.919,29 0.2)/2-,,, 11.094,00 22.527,00 22.527,00 VALOARE TOTALA inclusi( TVA ;RON; 101.170,00 *6*)*-6,66 1.571.742,70 177.999,44 142.550,29 *).12)//*,,, 49.494,00 159.927,00 159.927,00

C#@8-C,

1449252

12.09.2002

TOTAL #acturi emise de EURO>LUS catre SISEE Electrica Moldo(a < 6 3#C8 7574440 1949901 1949775 27.12.2002 09.12.2004 11.12.2004

TOTAL #acturi emise de FENE "RU> catre SISEE Electrica Moldo(a -! #@CC! 7129992 7470002 7470004 14.07.2002 50.09.2002 07.10.2002

Expert contabil judiciar Valentina Musuroiu 14

747007 9004502 9004215 9004510 9279905 9004517 9004225 9004520 9004521 9279910 9521947 9004522 949901 949775 1750975 7947752 9279915 9279917 9521972 1574720

22.10.2002 29.02.2005 29.05.2005 27.04.2005 09.07.2005 50.07.2005 02.07.2005 17.07.2005 04.09.2005 12.09.2005 19.09.2005 19.09.2005 09.10.2005 17.10.2005 51.10.2005 19.11.2005 10.12.2005 11.12.2005 29.01.2004 09.04.2004

112.100,00 125.900,00 112.407,04 94.440,00 94.440,00 90.950,00 94.255,00 105.970,00 75.440,00 107.000,00 109.400,00 149.094,00 72.400,00 119.740,00 45.704,00 144.470,00 49.710,00 49.710,00 71.790,00 110.297,00 0)044)414,6, 110.297,00 159.000,00 159.000,00 149.052,00 142.022,40 142.074,00 149.120,00 147.757,00 142.714,00 142.400,00 147.999,00 147.979,00 154.490,00 147.979,00 154.490,00 0)**/)241,,6 -)1-.)02/,,,

21.299,00 25.741,00 21.594,94 14.447,40 14.447,40 17.274,70 14.594,27 19.770,70 15.991,40 20.550,00 20.454,00 29.154,54 9.994,00 22.712,40 12.047,74 27.449,50 15.074,90 15.074,90 15.440,10 20.974,07 ,0,)4,0,/1 20.974,07 24.410,00 24.410,00 29.124,09 24.994,24 24.990,44 29.142,90 29.049,47 27.077,44 27.094,00 29.099,72 29.095,02 27.951,20 29.095,02 27.951,20 ,60),61,46 *)**0).2.,-*

155.599,00 147.441,00 154.000,00 105.127,40 105.127,40 109.204,70 102.417,27 125.700,70 97.451,40 127.550,00 129.254,00 174.222,54 42.794,00 142.272,40 77.749,74 171.919,50 91.744,90 91.744,90 97.450,10 151.271,07 0).-/)/0-,10 151.271,07 147.410,00 147.410,00 174.179,09 149.004,44 149.044,44 174.242,90 177.904,47 149.791,44 149.494,00 177.994,72 177.971,02 142.411,20 177.971,02 142.411,20 0)-06)4,.,/6 .)2.1)224,2-

TOTAL #acturi emise de LA ROCCA catre SISEE Electrica Moldo(a % 26@#@> 1971409 1971411 1971412 1971479 1971414 1971419 1971419 1971420 1971440 1971425 1971441 1971442 1971427 1971429 1971444 04.07.2004 51.07.2004 04.04.2004 12.07.2004 07.07.2004 05.09.2004 04.09.2004 25.09.2004 01.09.2004 27.10.2004 02.11.2004 22.11.2004 17.11.2004 50.11.2004 09.12.2004

TOTAL #acturi emise de TEHNOROM catre SISEE Electrica Moldo(a TOTAL "ENERAL

;in documentele existente la dosarul cau"ei si din cele puse la dispo"itie de bene'icirii pre"entului raport, re"ulta ca urmare solicitarilor F FEE, SISEE a derulat &roceduri de ac<i$itie in urma carora a emis comen$i catre di(ersi #urni$ori, inclusi( catre cele , societati, ast#el incat in &erioada *.)6-)0660;**)*0)066, SISEE Electrica Moldo(a+

Expert contabil judiciar Valentina Musuroiu 15

a ac<i$itionat &roduse de la FENE "RU>, TEHNOROM, LA ROCCA, EURO>LUS in (aloare totala de -)1-.)02/,,, RON #ara TVA , la care se adauga %?! in $aloare de 1.112.494,71 #@6, din care*
97.000,00 1.419.974,00 2.255.595,04 2.117.959,40 #@6 #@6 #@6 #@6 produse produse produse produse ac+i"itionate ac+i"itionate ac+i"itionate ac+i"itionate de de de de la la la la C#@8-C,, 'ara %?!A < 6 3#C8, 'ara %?!A -! #@CC!, 'ara %?!A % 26@#@>, 'ara %?!A

-)1-.)02/,,, RON

TOTAL &roduse ac<i$itionate de SISEE Electrica Moldo(a de la FENE "RU>, TEHNOROM, LA ROCCA, EURO>LUS in &erioada *.)6-)0660; **)*0)066,

asa cum re"ulta din documentele puse la dispo"itia experti"ei, a intocmit Note de intrare rece&tie &entru &rodusele ac<i$itionate in care sunt cuprinse urmatoarele* 'elul si numarul documentului de ac+i"itie al produselor receptionateA data, respecti$ "iua/luna/anul documentului de ac+i"itieA date de identi'icare ale 'urni"oruluiA denumirea produselor receptionateA unitatea de masuraA cantitatea receptionataA pretul de ac+i"itie a produselor receptionateA $aloarea produselor la pret de ac+i"itie. a rece&tionat con#orm notelor de intrare rece&tie &roduse in (aloare totala de -)1-.)02/,,, RON #ara TVA, intocmite de comisiile de receptie si gestionari, din care*
>RO USE ACHI?ITIONATE SI RECE>TIONATE ENUMIRE E SISEE Electrica Moldo(a CO CANT ;buc; 5 5 74 42 72 5 49094440 49094740 5 40 VALOARE #ara TVA ;RON; 74.099,00 74.170,00 51.977,40 199.250,00 249.949,00 7.920,00 2.400,00 217.740,00

!nsamblu Camera de stingere (@ 110 D?! !nsamblu Coloana ("olanta (@ 110 D?! !nsamblu )8/!cumulator joasa presiune (5=(25 !nsamblu mec+anism Carter !nsamblu %uburi (8/,ubansamblu tub (8 (2=172 &obina )% 450 D?! &obina )% %ra'o 100 D?! 20/04 D? &obina )% %ra'o 1000 D?! 20/04 D?

55254447 55257197 24271940 57125450 57124440

Expert contabil judiciar Valentina Musuroiu 16

&obina )% %ra'o 1000 D?! 4/04 D? &obina )% %ra'o 140 D?! 20/04 D? &obina )% %ra'o 1400 D?! 4/04 D?/&obina )% %ra'o 1400 D?! 20/04 D? &obina )% %ra'o 270 D?! 20/04 D? &obina )% %ra'o 270 D?! 4/04 D? &obina )% %ra'o 400 D?! 4/04 D? &obina >% 450 D?! &obina >% %ra'o 100 D?! 20/04 D? &obina >% %ra'o 1000 D?! 20/04 D? &obina >% %ra'o 1000 D?! 4/04 D? &obina >% %ra'o 140 D?! 20/04 D? &obina >% %ra'o 1400 D?! 20/04 D? &obina >% %ra'o 270 D?! 20/04 D? &obina >% %ra'o 270 D?! 4/04 D? &obina >% %ra'o 400 D?! 4/04 D? Camera de ,tingere/,ubansamblu camera de stingere !5 Comutator 270 D?! Comutator 400 E?! Comutator 450 D?! Comutator ploturi Cu$a cu accesorii %ra'o 140 D?! 20/04 D? Cu$a cu accesorii %ra'o 100 D?! 20/04 D? Cu$a cu accesorii %ra'o 1000 D?! 20/04 D? Cu$a cu accesorii %ra'o 1000 D?! 4/04 D? Cu$a cu accesorii %ra'o 1400 D?! 20/04 D? Cu$a cu accesorii %ra'o 1400 D?! 4/04 D? Cu$a 'ara accesorii %ra'o 270 D?! 20/04 D?/ Cu$a trans'ormator 270 D?! Cu$a 'ara accesorii %ra'o 270 D?! 4/04 D? Cu$a 'ara accesorii tra'o 400 D?! 4/04 D? ;ispo"iti$ de actionare !>7 ;ispo"iti$ de actionare tip !, ;ispo"iti$ de actionare tip >@8 1.1 3rup >otopompa/!nsamblu 3rup motopompa !2=1917 >@8 3rup >otopompa/Clapeta (4 499/( >@8 (ntrerupator tip (@ 110 D?! ("olator 8ortelan/("olator 10027 %ip ? pt (@ 110 D? >ie" >agnetic %ra'o 100 D?! 20/04 D? >ie" >agnetic %ra'o 1000 D?! 20/04 D? >ie" >agnetic %ra'o 1000 D?! 4/04 D? >ie" >agnetic %ra'o 140 D?! 20/04 >ie" >agnetic %ra'o 1400 D?! 20/04 D? >ie" >agnetic %ra'o 1400 D?! 4/04 D? >ie" >agnetic %ra'o 270 D?! 20/04 D? >ie" >agnetic %ra'o 270 D?! 4/04 D? >ie" >agnetic %ra'o 400 D?! 20/04 D? >ie" >agnetic %ra'o 400 D?! 4/04 D? >ie" >agnetic %ra'o 450 D?! #eleu &u+ol" #e"er$or Clei >@8 ,eparator 125 D?! 1400 ! ,eparator 82 110 D?! ,uansamblu piston dublu e'ect/!nsamblu piston injector (5=594=00

49094750 49094770 49094790 49094710 49094900 49094920 49094470 49094440 49094740 49094790 49094790 49094770 49094790 49094910 54719520

12 9 42 19 4 5 5 5 47 55 9 42 12 4 9 94 5 2 1 2

42.590,00 10.957,00 252.590,00 25.440,00 9.400,00 4.400,00 7.420,00 5.500,00 224.927,00 129.977,00 14.904,00 254.440,00 19.470,00 15.200,00 19.440,00 99.404,90 1.590,00 1.740,00 1.220,00 5400 4.954,00 1.200,00 47.520,00 7240 59920 10.740,00 2.100,00 4.400,00 2.400,00 4.700,00 4.959,20 12.140,00 17.209,00 2.720,00 457.450,97 199.074,00 1.400,00 124190 17.200,00 7.920,00 44.790,00 19.000,00 9.400,00 7.200,00 0,00 10.000,00 4.400,00 9470 7.442,00 79.744,90 49.000,00 49.721,40

54720790 54720750 54720740 54720750 54720770 54720400 57427510 54720770 54720740 41077470 29209557 55254200 24177490 24274740 27009510 54720470 54720470 57124090 54720490 54720440 54720490 54720420 54720740 54720450 54720720

5 1 21 2 11 5 1 2 1 10 4 1 12 2 4 94 1 22 5 5 11 5 4 2 0 5 1 9

24129700 29720410 24241950

14 19 10 42

Expert contabil judiciar Valentina Musuroiu 17

,ubansamblu Cap coloana ("olanta/!nsamblu coloana (@ 110 D? ,ubansamblu cilindru ("olant/,ubansamblu cilin (2=17/1 (@ 20 D? ,ubansamblu cilindru ("olant/,ubansamblu i"olator (2=99 (@ 110 D? ,ubansamblu de !cumulatori (8/!cumulator inalta presiune >@8 ,ubansamblu 3rup $al$e ;esc+idere/!nsamblu $al$a !2=2157 >@8 ,ubansamblu 3rup $al$e (nc+idere/,ubansamblu mecanism inc+idere (1=5 ,ubansamblu ("olator ,uport/("olator 151221 ,upcol 110 D? ,ubansamblu 8ort Contact in'erior/,ubansamblu contact (5=447 ,ubansamblu 8ort Contact ,uperior/,ubansamblu contact 'ix !5=5402/2 ,ubansamblu %uburi (8 (2 171 ?@1 %ra'o Curent C ,C 2x500 17/7/4 %ra'o >asura C ,C 110 D?! 2F200/7/7! %rans'ormator C ,C 110 D?! %rans'ormator % DC 110 D?! %rans'ormator tri'a"at %%C, <, cu racire 'ortata tip @6!< 110/4,5 D? 40 >?! TOTAL "ENERAL

55257190 57425540 57120490 55250150 24177970 24177740 74004590 54719570 54719540 57114920 55257177 29729270

42 72 12 14 10 19 94 94 94 12 5 2 9 7 2

177.057,00 97.094,90 14.252,00 174.474,00 19.092,00 52.794,00 515.714,00 149.074,00 149.074,00 44.909,00 29.700,00 27.499,00 77.149,04 44.900,00 1.157.770,00 -)1-.)02/,,,

%otodata, in$ederam in mod expres urmatorul aspect re'eritor la $aloarea ac+i"itiilor e'ectuate de ,(, lectrica >oldo$a de la cei 4 'urni"ori*

8rin Ra&ortul intocmit in data de 0*)6.)06*6 de catre "arda Financiara ,ectia Cluj ce a a$ut ca obiect e'ectuarea unui control cu pri$ire la $eri'icarea ac+i"itiilor e'ectuate de ,(, lectrica >oldo$a in perioada 2001=2007, comisarii 3ar"ii <inanciare au retinut la pag 9 urmatoarele* 60n perioada (+.1*.2113-14.13.211* S5 6E789:9; S:< a livrat catre S5 S0SEE ;9<D9=A SA diverse co0ponente necesare siste0ului ener1etic avand o valoare fara 6=A in suma totala de 2.>>?.>+?,31 lei, la care se adau1a )V# in su0a totala de 40:.02:& < lei 7 Constatarea "ar$ii #inanciare &otri(it careia TEHNOROM ar #i li(rat catre SISEE Electrica Moldo(a &roduse in (aloare totala de 0)..1).*1,,6 RON este eronata intrucat in ba$a de calcul a acestei (alorii comisarii "ar$ii au cu&rins un numar de , #acturi ce au #ost emise de TEHNOROM catre SISEE Muntenia Sud si SISEE !anat , respecti$*

Expert contabil judiciar Valentina Musuroiu 18

'actura nr.1971451/20.12.2004 in $aloare de 159.540,00 #@6, la care se adauga %?! in suma de 24.294,40 #@6 emisa de % 26@#@> catre ,(, &anatA 'actura nr.9727771/24.01.2007 in $aloare de 159.540,00 #@6, la care se adauga %?! in suma de 24.294,40 #@6 emisa de % 26@#@> catre ,(, &anatA 'actura nr.7794021/09.05.2007 in $aloare de 157.000,00 #@6, la care se adauga %?! in suma de 24.050,00 #@6 emisa de % 26@#@> catre ,(, >untenia ,udA 'actura nr.9727777/07.04.2007 in $aloare de 157.000,00 #@6, la care se adauga %?! in suma de 24.050,00 #@6 emisa de % 26@#@> catre ,(, >untenia ,ud. 8e cale de consecinta nu se &oate retine suma de 0)..1).*1,,6 RON #ara TVA consemnata in cadrul Ra&ortului intocmit la data de 0*)6.)06*6 de "arda Financiara a(and in (edere ca stabilirea (alorii totale a ac<i$itiilor e#ectuate de SISEE Electrica Moldo(a de la TEHNOROM a #ost eronata &rin includerea in ba$a de calcul a sumei de --6).16 RON #ara TVA a#erenta unui numar de , #acturi emise de TEHNOROM catre SISEE Muntenia Sud si SISEE !anat ) (n realitate, asa cum re"ulta din documente, cat si din constatarile pre"entei experti"ei contabile extrajudiciare, (aloarea totala a ac<i$itiilor e#ectuate de SISEE Electrica Moldo(a de la TEHNOROM este de 0)**/)241,,6 RON, #ara TVA. Cu pri$ire la aspectele retinute atat in cadrul rapoartelor intocmite de 3arda <inanciara, cat si in rec+i"itoriu, re'eritor la pro$enienta produselor ac+i"itionate de ,(, lectrica >oldo$a de la cele 4 societati comerciale, respecti$ < 6 3#C8, % 26@#@>, -! #@CC!, C#@8-C,, in$ederam 'aptul ca acestea nu sunt sustenabile, cel putin din urmatoarele considerente* a'erent perioadei 2002=2007 acti(itatea societatilor FENE "RU>, TEHNOROM, LA ROCCA, EURO>LUS a 'acut obiectul inspectiilor 'iscale in cadrul carora nu au #ost stabilite obli3atii #iscale su&limentare la

Expert contabil judiciar Valentina Musuroiu 19

bu3et cu titlu de im&o$it &e &ro#it si TVA su&limentar urmare derularii tran"actiilor comerciale .ac+i"itii/$an"ari1 cu aceste produse. societatile FENE "RU>, TEHNOROM, LA ROCCA, EURO>LUS au intre&rins toate dili3entele u$uale in &rocesul de ac<i$itie a acestor &roduse, in sensul solicitarii #urni$orilor do(ada de &latitor de TVA si &latii &retului &roduselor &rin (irament bancar societatile FENE "RU>, TEHNOROM, LA ROCCA, EURO>LUS au inre3istrat in e(identele contabile si au declarat toate o&eratiunile, ac<itand obli3atiile #iscale 3enerate de acestea@ c+iar din in$estigatiile 8arc+etului a re"ultat ca societatile de la care < 6 3#C8, % 26@#@>, -! #@CC!, C#@8-C, au cumparat s=au ac+i"itionat cu aceste produse de la 'ostele intreprinderi care se a'lau in proces de reorgani"are sau in procedura de lic+idare, ast'el incat re"ulta ca aceste &roduse #usesera inte3rate in sistemul national ener3etic, #iind ast#el com&atibile cu necesitatile F FEE ce au #ost concreti$ate in comen$ile emise de SISEE Electrica Moldo(a emisa catre cele , societati) >rodusele ast#el ac<i$itionate de SISEE Electrica Moldo(a au #ost atat inte3rate in lucrarile si ser(iciile de

intretinere, re&aratii A &entru care SISEE a &rimit &retul lor de la bene#iciarii acestora in ba$a #acturilor #iscale emise insotite de de(i$ele de lucrari ;, cat si comerciali$ate direct) >e cale de consecinta, nu se &oate &une in discutie &ro(enienta si utilitatea acestor &roduse, ac<i$itiile e#ectuate de SISEE Electrica Moldo(a de la FENE "RU>, TEHNOROM, LA ROCCA, EURO>LUS &ri(ind bunuri com&atibile cu cele re&arate la SISEE, ce au cores&uns din &unct de (edere calitati( si cantitati( solicitarilor din comen$i 9#iind rece&tionate de comisia constituita in acest sens si 3estionari: si au #ost utile, #iind in sco&ul reali$arii de (enituri)

Expert contabil judiciar Valentina Musuroiu 20

Obiecti(ul nr) 4+ Sa se stabileasca valoarea consu0urilor respectiv vanzarilor de piese de schi0b/echipa0ente& inre1istrate de SISE Electrica Moldova aferente produselor achizitionate in perioada 2002-200 de la S! "# $%!!# S$"& S! E'$%("'S S$"& S! )E*+%$%M S$"& S! ,E+E -$'( S#& precu0 si reflectarea acestora in realizarea de venituri !sa cum re"ulta din raspunsul 'ormulat la obiecti$ul nr.2 urmare solicitarilor F FEE, SISEE Electrica Moldo(a a derulat &roceduri de ac<i$itie in urma carora a emis comen$i catre di(ersi #urni$ori, inclusi( catre cele , societati, ast#el incat in &erioada su&usa e%&erti$arii, SISEE Electrica Moldo(a+ a ac<i$itionat &roduse de la FENE "RU>, TEHNOROM, LA ROCCA, EURO>LUS in (aloare totala de -)1-.)02/,,, RON #ara TVA , la care se adauga %?! in $aloare de 1.112.494,71 #@6, din care*
97.000,00 1.419.974,00 2.255.595,04 2.117.959,40 #@6 #@6 #@6 #@6 produse produse produse produse ac+i"itionate ac+i"itionate ac+i"itionate ac+i"itionate de de de de la la la la C#@8-C,, 'ara %?!A < 6 3#C8, 'ara %?!A -! #@CC!, 'ara %?!A % 26@#@>, 'ara %?!A

-)1-.)02/,,, RON

TOTAL &roduse ac<i$itionate de SISEE Electrica Moldo(a de la FENE "RU>, TEHNOROM, LA ROCCA, EURO>LUS in &erioada *.)6-)0660; **)*0)066,

;in centrali"area datelor pre"entate in anexa la !dresa nr.2599/21.07.2015 emisa de ,C ,er$icii pri$ind stocurile nergetice >oldo$a ,!= 'osta ,(, lectrica >oldo$a, nergetice >oldo$a ,! anexa nr.7, cat si din ,ituatia intocmita de ,C ,er$icii

de piese de sc+imb intrerupatoare si trans'ormatoare

ac+i"itionate de la cele 4 societati, anexa nr. 9, re"ulta ca (aloarea totala a stocului e%istent la data de 46)6,)06*4 a#erent &roduselor ce au #acut obiectul relatiilor comerciale derulate de SISEE Electrica Moldo(a in &erioada 0660;066- cu aceste societati este in suma de *)-,-)1/-,-1 RON, ast'el*
ENUMIRE CO STOC 46)6,)06*4 CANT ;buc; !nsamblu )8/!cumulator joasa presiune (5=(25 !nsamblu mec+anism Carter 24271940 57125450 5 17 Valoare #ara TVA ;RON; 1.577,59 71.190,05

Expert contabil judiciar Valentina Musuroiu 21

!nsamblu %uburi (8/,ubansamblu tub (8 (2=172 &obina )% %ra'o 1000 D?! 20/04 D? &obina )% %ra'o 1000 D?! 4/04 D? &obina )% %ra'o 1400 D?! 4/04 D?/&obina )% %ra'o 1400 D?! 20/04 D? &obina >% %ra'o 1000 D?! 20/04 D? &obina >% %ra'o 1000 D?! 4/04 D? &obina >% %ra'o 1400 D?! 20/04 D? &obina >% %ra'o 270 D?! 4/04 D? &obina >% %ra'o 400 D?! 4/04 D? Camera de ,tingere/,ubansamblu camera de stingere !5 Cu$a cu accesorii %ra'o 1000 D?! 20/04 D? Cu$a cu accesorii %ra'o 1000 D?! 4/04 D? Cu$a cu accesorii %ra'o 1400 D?! 20/04 D? Cu$a cu accesorii %ra'o 1400 D?! 4/04 D? Cu$a 'ara accesorii %ra'o 270 D?! 4/04 D? Cu$a 'ara accesorii tra'o 400 D?! 4/04 D? ;ispo"iti$ de actionare tip !, 3rup >otopompa/!nsamblu 3rup motopompa !2=1917 >@8 ("olator 8ortelan/("olator 10027 %ip ? pt (@ 110 D? >ie" >agnetic %ra'o 1000 D?! 20/04 D? >ie" >agnetic %ra'o 1000 D?! 4/04 D? >ie" >agnetic %ra'o 1400 D?! 20/04 D? >ie" >agnetic %ra'o 1400 D?! 4/04 D? >ie" >agnetic %ra'o 270 D?! 20/04 D? >ie" >agnetic %ra'o 400 D?! 20/04 D? >ie" >agnetic %ra'o 400 D?! 4/04 D? #e"er$or Clei >@8/?as expansiune ,eparator 125 D?! 1400 ! ,uansamblu piston dublu e'ect/!nsamblu piston injector (5=594=00 ,ubansamblu Cap coloana ("olanta/!nsamblu coloana (@ 110 D? ,ubansamblu cilindru ("olant/,ubansamblu cilin (2=17/1 (@ 20 D? ,ubansamblu de !cumulatori (8/!cumulator inalta presiune >@8 ,ubansamblu 3rup $al$e ;esc+idere/!nsamblu $al$a !2=2157 >@8 ,ubansamblu 3rup $al$e (nc+idere/,ubansamblu mecanism inc+idere (1=5 ,ubansamblu ("olator ,uport/("olator 151221 ,upcol 110 D? ,ubansamblu 8ort Contact in'erior/,ubansamblu contact (5=447 ,ubansamblu 8ort Contact ,uperior/,ubansamblu contact 'ix !5=5402/2 TOTAL "ENERAL

57124440 49094740 49094750 49094790 49094440 49094740 49094790 49094790 49094910 54719520 54720740 54720750 54720770 54720400 54720770 54720740 41077470 55254200 27009510 54720470 57124090 54720440 54720490 54720420 54720450 54720720 24129700 29720410 24241950 55257190 57425540 55250150 24177970 24177740 74004590 54719570 54719540

24 24 14 27 27 22 21 2 1 12 4 4 7 5 1 1 4 2 24 4 7 7 5 1 1 1 4 19 4 19 29 4 4 9 29 29 27

99.444,00 95.171,42 79.174,40 112.497,15 120.944,17 94.110,50 150.544,45 4.400,00 1.929,77 14.190,00 19.902,94 11.940,00 24.407,54 10.740,00 2.200,00 2.400,00 4.959,20 2.759,00 41.797,44 55.770,79 59.994,00 41.704,94 19.040,00 4.142,74 4.440,00 5.200,00 5.279,00 79.744,90 475,70 47.290,00 55.049,00 77.414,00 7.254,00 14.452,00 109.517,00 49.447,29 47.991,77 *)-,-)1/-,-1

!$and in $edere 'aptul ca* SISEE Electrica Moldo(a a ac<i$itionat &roduse de la FENE "RU>, TEHNOROM, la data de LA ROCCA, EURO>LUS (aloarea in (aloare a totala de -)1-.)02/,,, RON #ara TVA, 46)6,)06*4 totala stocului a#erent &roduselor ce au #acut obiectul relatiilor comerciale derulate de
Expert contabil judiciar Valentina Musuroiu 22

SISEE Electrica Moldo(a in &erioada 0660;066- cu aceste societati este in suma de *)-,-)1/-,-1 RON, #ara TVA re$ulta in mod idubitabil ca (aloarea totala &roduselor ast#el ac<i$itionate si care au #ost utili$ate de catre SISEE Electrica Moldo(a &entru reali$area de (enituri din acti(itati de lucrari si ser(icii de intretinere, re&aratii, cat si comerciali$are este in suma ,)4*6),0*,1. RON, #ara TVA res&ecti( in &rocent de /4,.6B din totalul ac<i$itiilor de la aceste , societati) Asa cum re$ulta atat din documentele e%istente la dosarul cau$ei, cat si documentele &use la dis&o$itie de bene#iciarii &re$entului ra&ort, &rodusele ac<i$itionate de la cele , societati, &entru care au #ost intocmite Note de intrare rece&tie si care au #ost utili$ate de SISEE Electrica Moldo(a pentru reali"area de $enituri din acti$itati de lucrari si ser$icii de intretinere, reparatii, cat si comerciali"are in (aloare totala de ,)4*6),0*,1. RON, #ara TVA, au #ost eliberate din 3estiunile SISEE Electrica Moldo(a in ba$a+ bonurilor de consum &entru &rodusele ce au #ost incor&orate in lucrarile si ser(iciile de intretinere, re&aratii, (aloarea acestora #iind cu&rinsa in de(i$ele de re&aratii@ #acturi #iscale a#erente re(an$arii acestor &roduse &rin comerciali$are directa) 8rin Ra&ortul intocmit in data de 6/)*6)0661 de catre "arda Financiara ,ectia Cluj, ce a a$ut ca obiect e'ectuarea unui control cu pri$ire la $eri'icarea ac+i"itiilor e'ectuate de ,(, lectrica >oldo$a in perioada 2001=2007, comisarii 3ar"ii <inanciare au retinut la pag 4* 6...din docu0entele existente in posesia echipei de control& rezulta faptul ca din totalul achizitiilor efectuate de S0SEE ;9<D9=A in perioada 2112-211* de la cele patru societati comerciale...au fost !bonificate" componente in suma totala de 4@.*?> lei... 7
Expert contabil judiciar Valentina Musuroiu 23

Constatarea "ar$ii #inanciare &otri(it careia SISEE Electrica ar #i 7boni#icat8 din &rodusele ac<i$itionate de la cele , societati doar suma de /2)-1.,66 RON este eronata si nu are la ba$a (eri#icarea in inte3ralitatea lor a documentelor #inanciar;contabile te<nico;o&erati(e, lucru retinut c+iar in cadrul acestui raport* /Mentiona0 faptul ca aceasta situatie este putin probabila sa fie cea reala& respectiv din totalul achizitiilor efectuate sa fie bonificate doar instalatii si co0ponente avand o valoare atat de 0ica =n.n. :<.4;. $%+>& 0otiv pentru echipa de care aceste su0e vor fi recalculate in 0o0entul in care control va intra in posesia unor situatii intoc0ite

corespunzator...7. Mai mult, inconsec(enta constatarilor "ar$ii Financiare &recum si inter&retarea la&idara a documentelor re$ulta si din >rocesul Verbal intocmit la data de 6,)*0)0661 &otri(it caruia+ 6...din docu0entele existente la aceasta data in posesia echipei de control& a rezultat faptul ca din totalul achizitiilor efectuate de S0SEE ;9<D9=A in perioada 2112-211* de la cele patru societati comerciale...au fost !bonificate" in perioada 2112-2113 componente in suma totala de *13.4(*,>1 lei... 7 .pag 41. <ata de aceste aspecte, 'iresc se naste intrebarea* 5are din cele doua sume stabilite de aceeasi entitate cu titlu de !bonificari", respectiv *13.4(*,>1 :98 fara 6=A si 4@.*?>,11 :98 fara 6=A, poate fi luata in considerare in stabilirea unui presupus pre.udiciuA %otodata, comisarii "ar$ii Financiare nu au luat in calcul si &osibilitatea re(an$arii de SISEE Electrica Moldo(a a acestor &roduse, lucru con#irmat si &rin documentele e%istente la dosar)

Expert contabil judiciar Valentina Musuroiu 24

(n sustinere, e%em&li#icam si ane%am la pre"entul raport de experti"a contabila extrajudiciara #acturi de re(an$are de &roduse emise de SISEE Electrica Moldo(a in &erioada su&usa e%&erti$arii+ 'actura 'iscala nr.2944721/29.11.2002 emisa catre ,(, >untenia ,ud in $aloare totala de 79.204,74 #@6, inclusi$ %?!, .anexa nr. 9 1A 'actura 'iscala nr.4750505/50.09.2005 emisa catre ,C >!#,% $aloare totala de 44.727,77 #@6, inclusi$ %?!, .anexa nr. 10 1A ,#- in

'actura 'iscala nr.4771790/17.12.2004 emisa catre ,;< &otosani in $aloare totala de 157.577,54 #@6, inclusi$ %?!, .anexa nr. 11 1A 'actura 'iscala nr.4771794/17.12.2004 emisa catre ,;< &otosani in $aloare totala de 200.797,42 #@6, inclusi$ %?!, .anexa nr. 12 1A 'actura 'iscala nr.7109770/04.09.2007 emisa catre ,;< (asi in $aloare totala de 1.575.979,12 #@6, inclusi$ %?!, .anexa nr. 15 1. 8e cale de consecinta nu se &oate retine suma de /2)-1.,66 RON #ara TVA consemnata in cadrul Ra&ortului intocmite la data de 6/)*6)0661, ale caror constatari au #ost &reluate si in cadrul Ra&ortului intocmit la data de 0*)6.)06*6 de "arda Financiara, cat si in Rec<i$itoriu, a(and in (edere ca stabilirea (alorii totale a 7boni#icarilor8 din totalul ac<i$itiilor e#ectuate de SISEE Electrica Moldo(a de la cele , societati nu are la ba$a (eri#icarea in inte3ralitatea lor a documentelor #inanciar contabile te<nico;o&erati(e, ne#iind inde&linite conditiile ca aceasta suma stabilita sa #ie certa)

Obiecti(ul nr) ,+ Sa se stabileasca daca in perioada 2002-200 SISEE Electrica Moldova a efectuat achizitii de produse avand aceleasi caracteristici cu produsele ce au facut obiectul relatiilor co0erciale derulate cu S! "# $%!!# S$"& S! E'$%("'S S$"& S! )E*+%$%M S$"& S! ,E+E -$'( S# si de la alte societati co0erciale& iar in caz afir0ativ& sa se stabileasca eventualele diferente intre preturile de achizitie& precu0 si 0odalitatea/procedura prin carea au fost achizitionate acestea de SISEE Electrica Moldova.
Expert contabil judiciar Valentina Musuroiu 25

Crmare experti"arii atat a documentelor existente la dosarul cau"ei, cat si a documentelor puse la dispo"itie de bene'iciarii pre"entului raport, experti"a a constatat ca in perioada 2002=2007 ,(, societati. ;in centrali"area datelor pre"entate in situatiile intocmite de ,C ,er$icii nergetice >oldo$a ,a pri$ind ac+i"itiile din perioada 51.07.2005=01.04.2015 pentru piese de sc+imb trans'ormatori si intrerupatori de aceeasi natura cu cele ac+i"itionate de la < 6 14, a re"ultat ca ,(, 3#C8, % 26@#@>, -! #@CC!, C#@8-C,, anexa nr. lectrica >oldo$a a ac+i"itionat produse cu aceleasi lectrica >oldo$a a e'ectuat ac+i"itii de produse a$and aceleasi caracteristici cu produsele ac+i"itionate de la cele 4

caracteristici in aceeasi perioada si de la urmatorii 'urni"ori*


>RO USE ACHI?ITIONATE CO ENUMIRE NR 24271940 !nsamblu )8/!cumulator joasa presiune (5=(22 !nsamblu mecanism Carter Cu$a 'ara accesorii %ra'o 270 D?! 20/04 D?/ Cu$a trans'ormator 270 D?! Cu$a 'ara accesorii %ra'o 270 D?! 20/04 D?/ Cu$a trans'ormator 270 D?! Cu$a 'ara accesorii %ra'o 270 D?! 20/04 D?/ Cu$a trans'ormator 270 D?! 7000029494 NIR ATA 51.05.2007 CANT ;buc; >RET UNITAR #ara TVA ;RON; 1.725,92 VALOARE #ara TVA ;RON; 5.047,44 ! #@,%!# &!C!C FURNI?OR

0,0/*2,6 57125450 4-*04,46 57427510

Ansamblu C>5Acumulator 'oasa &resiune I4;I04 7000009409 24.02.2004

0 4 . 1 1.990,11 2.050,70

4)6,/,., 12.194,20 *0)*1,,06 1.990,11 C ;#(C>!# ;!#>!6 ,%( - #@> ,!

Ansamblu mec<anism Carter 7000007917 50.01.2004

57427510

7000020757

50.09.2004

5.190,79

4.541,14

(6% #6!%(@6!3 >,

57427510

7000015442

17.07.2004

2.747,74

7.091,11

(6% #6!%(@6!3 >,

4-,0-4*6 54720750 54720750 54720750 54720750 54720750

Cu(a #ara accesorii Tra#o 0-6 DVA 0656, DV5 Cu(a trans#ormator 0-6 DVA Cu$a cu accesorii %ra'o 100 D?! 20/04 D? Cu$a cu accesorii %ra'o 100 D?! 20/04 D? Cu$a cu accesorii %ra'o 100 D?! 20/04 D? Cu$a cu accesorii %ra'o 100 D?! 20/04 D? Cu$a cu accesorii %ra'o 100 D?! 20/04 D? 7000007051 7000009929 7000021575 7000021109 7000015445 50.10.2005 07.02.2004 17.10.2004 11.10.2004 19.07.2004

1 1 1 1 2 1.491,90 2.000,00 2.279,90 2.279,90 1.497,55

*4)4,0,41 1.491,90 2.000,00 2.279,90 2.279,90 5.594,47 C ;#(C>!# ;!#>!6 ,%( 8 %#@ C2 , (6% #6!%(@6!3 >, (6% #6!%(@6!3 >,

Expert contabil judiciar Valentina Musuroiu 26

4.-06-46 54720740 4.-06-.6 54720770 54720772 4.-06-/6 54720790 54720790 54720790 54720790 4.-06-26 54720420 54720420 54720420 4.-06.06 54720450 54720450 54720450 54720450 54720450 4.-06.46 54720470 4.-06.-6 54720440 54720440 4.-06..6 54720470 54720470 54720470

Cu(a cu accesorii Tra#o *66 DVA 0656, DV Cu$a cu accesorii %ra'o 1000 D?! 20/04 D? Cu$a cu accesorii %ra'o 1400 D?! 20/04 D? Cu$a cu accesorii %ra'o 1400 D?! 20/04 D? Cu$a cu accesorii %ra'o 140 D?! 20/04 D? Cu$a cu accesorii %ra'o 140 D?! 20/04 D? Cu$a cu accesorii %ra'o 140 D?! 20/04 D? Cu$a cu accesorii %ra'o 140 D?! 20/04 D? >ie" >agnetic %ra'o 270 D?! 20/04 D? >ie" >agnetic %ra'o 270 D?! 20/04 D? >ie" >agnetic %ra'o 270 D?! 20/04 D? >ie" >agnetic %ra'o 400 D?! 20/04 D? >ie" >agnetic %ra'o 400 D?! 20/04 D? >ie" >agnetic %ra'o 400 D?! 20/04 D? >ie" >agnetic %ra'o 400 D?! 20/04 D? >ie" >agnetic %ra'o 400 D?! 20/04 D? >ie" >agnetic %ra'o 1000 D?! 20/04 D? >ie" >agnetic %ra'o 1400 D?! 20/04 D? >ie" >agnetic %ra'o 1400 D?! 20/04 D? >ie" >agnetic %ra'o 100 D?! 20/04 D? >ie" >agnetic %ra'o 100 D?! 20/04 D? >ie" >agnetic %ra'o 100 D?! 20/04 D? 7000021107 11.10.2004

. 1 * 1 1 0 1 1 2 1 1 2 2 1 5 2 1 1 1 1 * 1 1 0 1 1 1 5.100,00 1.900,00 2.949,45 7.900,00 7.294,45 4.115,92 5.495,71 5.495,71 4.940,40 4.940,40 4.429,14 2.947,90 4.402,57 5.947,55 2.452,15 2.452,15 2.059,74 2.144,90 5.700,00 4.249,94 5.447,94

**),6,,65.447,94 4)..-,1, 5.700,00 4.249,94 /)/.1,1. 2.452,15 2.452,15 4.079,12 2.144,90 **),26,01 2.947,90 9.204,70 7.954,47 06)61-,*5.495,71 10.470,74 9.721,20 4.940,40 4.429,14 44)*,,,22 4.115,92 .)**4,20 7.900,00 7.294,45 *4)62,,,4 5.100,00 1.900,00 2.949,45 8 %#@ C2 , C ;#(C>!# ;!#>!6 ,%( (6% #6!%(@6!3 >, 6(C@-(6! (!,( (6% #6!%(@6!3 >, (6% #6!%(@6!3 >, C2 >(C!-, C2 >(C!-, (6% #6!%(@6!3 >, (6% #6!%(@6!3 >, (6% #6!%(@6!3 >, C2 >(C!-, (6% #6!%(@6!3 >, (6% #6!%(@6!3 >, (6% #6!%(@6!3 >, (6% #6!%(@6!3 >, (6% #6!%(@6!3 >, (6% #6!%(@6!3 >, (6% #6!%(@6!3 >, 0,00 6(C@-(6! (!,( (6% #6!%(@6!3 >,

Cu(a cu accesorii Tra#o *666 DVA 0656, DV 7000004191 7000021109 14.10.2005 11.10.2004

Cu(a cu accesorii Tra#o *.66 DVA 0656, DV 7000021107 7000020754 7000017171 7000015445 11.10.2004 50.09.2004 50.07.2004 19.07.2004

Cu(a cu accesorii Tra#o *.6 DVA 0656, DV 7000007917 7000020757 7000015442 50.01.2004 50.09.2004 17.07.2004

Mie$ Ma3netic Tra#o 0-6 DVA 0656, DV 7000007919 7000007917 7000020754 7000020757 7000015444 50.01.2004 50.01.2004 50.09.2004 50.09.2004 14.07.2004

Mie$ Ma3netic Tra#o ,66 DVA 0656, DV 7000021107 11.10.2004

Mie$ Ma3netic Tra#o *666 DVA 0656, DV 7000004191 7000021109 14.10.2005 11.10.2004

Mie$ Ma3netic Tra#o *.66 DVA 0656, DV 7000009929 7000007051 7000021575 07.02.2004 50.10.2005 17.10.2004

Expert contabil judiciar Valentina Musuroiu 27

54720470 54720470 54720470 4.-06./6 54720490 54720490 54720490 54720490 4.-06.16 49094710 49094710 49094710 ,262,-*6 49094740 ,262,-,6 49094770 49094770 49094770 ,262,--6 49094790 49094790 ,262,-16 49094790 49094790 ,262,-26 49094440 49094440 49094440 49094440

>ie" >agnetic %ra'o 100 D?! 20/04 D? >ie" >agnetic %ra'o 100 D?! 20/04 D? >ie" >agnetic %ra'o 100 D?! 20/04 D? >ie" >agnetic %ra'o 140 D?! 20/04 >ie" >agnetic %ra'o 140 D?! 20/04 >ie" >agnetic %ra'o 140 D?! 20/04 >ie" >agnetic %ra'o 140 D?! 20/04 &obina )% %ra'o 270 D?! 20/04 D? &obina )% %ra'o 270 D?! 20/04 D? &obina )% %ra'o 270 D?! 20/04 D? &obina )% %ra'o 1000 D?! 20/04 D? &obina >% %ra'o 270 D?! 20/04 D? &obina >% %ra'o 270 D?! 20/04 D? &obina >% %ra'o 270 D?! 20/04 D? &obina )% %ra'o 1400 D?! 20/04 D? &obina )% %ra'o 1400 D?! 20/04 D?

7000021109 7000015445 7000015445

11.10.2004 19.07.2004 19.07.2004

1 2 1 / 1 1 2 1 1 2 2 1 * 1 2 2 5 1 , 5 1 , 5 5 1 2

2.949,45 2.509,14 1.924,70

2.949,45 4.414,52 1.924,70 */)016,01

(6% #6!%(@6!3 >, (6% #6!%(@6!3 >, (6% #6!%(@6!3 >, (6% #6!%(@6!3 >, (6% #6!%(@6!3 >, (6% #6!%(@6!3 >, (6% #6!%(@6!3 >, C2 >(C!-, (6% #6!%(@6!3 >, (6% #6!%(@6!3 >, (6% #6!%(@6!3 >, C2 >(C!-, (6% #6!%(@6!3 >, (6% #6!%(@6!3 >, 6(C@-(6! (!,( (6% #6!%(@6!3 >,

Mie$ Ma3netic Tra#o *66 DVA 0656, DV 7000021107 7000020754 7000017171 7000015445 11.10.2004 50.09.2004 50.07.2004 19.07.2004

5.494,29 5.494,29 2.995,72 5.044,02

5.494,29 5.494,29 7.797,45 5.044,02 *-)16.,64

Mie$ Ma3netic Tra#o *.6 DVA 0656, 7000007917 7000020757 7000015442 50.01.2004 50.09.2004 17.07.2004

5.540,29 7.155,44 4.499,42

5.540,29 10.247,29 9.997,25 00).6,,16

!obina CT Tra#o 0-6 DVA 0656, DV 7000021107 11.10.2004

10.254,42

10.254,42 *6)04.,.0

!obina CT Tra#o *666 DVA 0656, DV 7000007917 7000020757 7000015442 50.01.2004 50.09.2004 17.07.2004

7.197,79 7.457,00 4.999,99

7.197,79 17.270,00 15.999,97 4,),./,-,

!obina MT Tra#o 0-6 DVA 0656, DV 7000004191 7000021109 14.10.2005 11.10.2004

4.900,00 15.904,15

14.700,00 15.904,15 01)-6,,*4

!obina CT Tra#o *.66 DVA .56, DV5!obina CT Tra#o *.66 DVA 0656, DV &obina >% %ra'o 1400 D?! 20/04 D? &obina >% %ra'o 1400 D?! 20/04 D? &obina )% %ra'o 100 D?! 20/04 D? &obina )% %ra'o 100 D?! 20/04 D? &obina )% %ra'o 100 D?! 20/04 D? &obina )% %ra'o 100 D?! 20/04 D? 7000004191 7000021109 14.10.2005 11.10.2004

4.100,00 14.777,51

19.500,00 14.777,51 4,)1--,4*

6(C@-(6! (!,( (6% #6!%(@6!3 >, 8 %#@ C2 , C ;#(C>!# ;!#>!6 ,%( (6% #6!%(@6!3 >, (6% #6!%(@6!3 >,

!obina MT Tra#o *.66 DVA 0656, DV 7000009929 7000007051 7000021109 7000015445 07.02.2004 50.10.2005 11.10.2004 19.07.2004

1.100,00 519,40 5.141,04 2.799,79

5.500,00 979,90 5.141,04 7.199,19

Expert contabil judiciar Valentina Musuroiu 28

,262,.,6 49094470 49094470 49094470 49094470 49094470 ,262,.-6 49094440 ,262,..6 49094770 49094770 49094770 49094770 ,262,//6 49094790 49094790 49094790 ,262,/16 74004590

!obina CT Tra#o *66 DVA 0656, DV &obina >% %ra'o 100 D?! 20/04 D? &obina >% %ra'o 100 D?! 20/04 D? &obina >% %ra'o 100 D?! 20/04 D? &obina >% %ra'o 100 D?! 20/04 D? &obina >% %ra'o 100 D?! 20/04 D? &obina >% %ra'o 1000 D?! 20/04 D? &obina )% %ra'o 140 D?! 20/04 D? &obina )% %ra'o 140 D?! 20/04 D? &obina )% %ra'o 140 D?! 20/04 D? &obina )% %ra'o 140 D?! 20/04 D? &obina >% %ra'o 140 D?! 20/04 D? &obina >% %ra'o 140 D?! 20/04 D? &obina >% %ra'o 140 D?! 20/04 D? ,ubansamblu ("olator ,uport/("olator 151221 ,upcol 110 D? ,ubansamblu ("olator ,uport/("olator 151221 ,upcol 110 D? ,ubansamblu ("olator ,uport/("olator 151221 ,upcol 110 D? 7000009929 7000007051 7000021109 7000021107 7000015445 07.02.2004 50.10.2005 11.10.2004 11.10.2004 19.07.2004

2 5 5 1 1 2 *6 1 * 1 1 2 1 1 2 1 , 50 954,72 7.921,12 7.229,77 7.705,75 4.194,97 4.194,97 5.404,40 5.794,10 12.279,72 1.400,00 1.507,20 4.412,49 7.921,12 4.071,21

*0).*2,6, 4.200,00 5.917,40 4.412,49 7.921,12 9.102,42 0.).-*,10 12.279,72 *0)0/2,-0 4.194,97 4.194,97 7.209,90 5.794,10 *2)42.,1, 7.921,12 10.477,09 7.705,75 0*)/1*,2, 29.041,42 &!C> ,! (6% #6!%(@6!3 >, (6% #6!%(@6!3 >, (6% #6!%(@6!3 >, (6% #6!%(@6!3 >, (6% #6!%(@6!3 >, (6% #6!%(@6!3 >, (6% #6!%(@6!3 >, (6% #6!%(@6!3 >, 8 %#@ C2 , C ;#(C>!# ;!#>!6 ,%( (6% #6!%(@6!3 >, (6% #6!%(@6!3 >, (6% #6!%(@6!3 >,

!obina MT Tra#o *66 DVA 0656, DV 7000021107 11.10.2004

!obina MT Tra#o *666 DVA 0656, DV 7000021107 7000020754 7000017171 7000015445 11.10.2004 50.09.2004 50.07.2004 19.07.2004

!obina CT Tra#o *.6 DVA 0656, DV 7000020754 7000017171 7000015445 50.09.2004 50.07.2004 19.07.2004

!obina MT Tra#o *.6 DVA 0656, DV 7000029254 29.02.2007

74004590

7000020592

29.09.2004

10

957,00

9.570,00

- C%#@C #!>(C!

74004590

7000019747

02.09.2004

10

947,90

9.479,00

>@6,!6%@ 2000

-.66,426

Subansamblu I$olator Su&ort5I$olator *4*00* Su&col **6 DV TOTAL "ENERAL

-6

,,)1/6,.0 ,4.).2.,04

;in compararea preturilor de ac+i"itie ale produselor ce au 'acut obiectul relatiilor comerciale derulate de ,(, % 26@#@>, -! #@CC!, ,(, lectrica >oldo$a cu < 6 3#C8, C#@8-C, cu preturile produselor ac+i"itionate de

lectrica >oldo$a de la ! #@,%!#, - #@>, C2 >(C!-,, (6% #6!%(@6!-

Expert contabil judiciar Valentina Musuroiu 29

3 >,,

6(C@-(6!

(!,(,

8 %#@

C2 ,,

C ;#(C>!#

;!#>!6 ,%(,

&!C> ,

- C%#@C #!>(C!, >@6,!6%@ 2000 a re"ultat urmatoarele*


ENUMIRE FURNI?OR >RET UNITAR #ara TVA ;RON; >RET UNITAR >RO USE ACHI?ITIONATE E LA CELE , SOCIETATI #ara TVA ;RON; , 790,70 4749 2100 2100 2100 1200 1200 1200 1200 1200 5190 5700 5700 1900 1900 1900 1900 2200 2200 2200 IFERENTE E >RET ;RON;

* !nsamblu )8/!cumulator joasa presiune (5= (22 !nsamblu mecanism Carter Cu$a 'ara accesorii %ra'o 270 D?! 20/04 D?/ Cu$a trans'ormator 270 D?! Cu$a 'ara accesorii %ra'o 270 D?! 20/04 D?/ Cu$a trans'ormator 270 D?! Cu$a 'ara accesorii %ra'o 270 D?! 20/04 D?/ Cu$a trans'ormator 270 D?! Cu$a cu accesorii %ra'o 100 D?! 20/04 D? Cu$a cu accesorii %ra'o 100 D?! 20/04 D? Cu$a cu accesorii %ra'o 100 D?! 20/04 D? Cu$a cu accesorii %ra'o 100 D?! 20/04 D? Cu$a cu accesorii %ra'o 100 D?! 20/04 D? Cu$a cu accesorii %ra'o 1000 D?! 20/04 D? Cu$a cu accesorii %ra'o 1400 D?! 20/04 D? Cu$a cu accesorii %ra'o 1400 D?! 20/04 D? Cu$a cu accesorii %ra'o 140 D?! 20/04 D? Cu$a cu accesorii %ra'o 140 D?! 20/04 D? Cu$a cu accesorii %ra'o 140 D?! 20/04 D? Cu$a cu accesorii %ra'o 140 D?! 20/04 D? >ie" >agnetic %ra'o 270 D?! 20/04 D? >ie" >agnetic %ra'o 270 D?! 20/04 D? >ie" >agnetic %ra'o 270 D?! 20/04 D? >ie" >agnetic %ra'o 400 D?! 20/04 D? >ie" >agnetic %ra'o 400 D?! 20/04 D? >ie" >agnetic %ra'o 400 D?! 20/04 D? >ie" >agnetic %ra'o 400 D?! 20/04 D? >ie" >agnetic %ra'o 400 D?! 20/04 D? >ie" >agnetic %ra'o 1000 D?! 20/04 D?

0 ! #@,%!# &!C!C - #@> ,! C ;#(C>!# ;!#>!6 ,%( (6% #6!%(@6!3 >, (6% #6!%(@6!3 >, C ;#(C>!# ;!#>!6 ,%( 8 %#@ C2 , (6% #6!%(@6!3 >, (6% #6!%(@6!3 >, (6% #6!%(@6!3 >, (6% #6!%(@6!3 >, 6(C@-(6! (!,( (6% #6!%(@6!3 >, (6% #6!%(@6!3 >, (6% #6!%(@6!3 >, (6% #6!%(@6!3 >, (6% #6!%(@6!3 >, C2 >(C!-, (6% #6!%(@6!3 >, (6% #6!%(@6!3 >, C2 >(C!-, C2 >(C!-, (6% #6!%(@6!3 >, (6% #6!%(@6!3 >, (6% #6!%(@6!3 >, (6% #6!%(@6!3 >,

4 1.725,92 2.050,70 1.990,11 5.190,79 2.747,74 1.491,90 2.000,00 2.279,90 2.279,90 1.497,55 5.447,94 5.700,00 4.249,94 2.452,15 2.452,15 2.059,74 2.144,90 2.947,90 4.402,57 5.947,55 5.495,71 5.495,71 4.940,40 4.940,40 4.429,14 4.115,92

- 9,;4: =955,52 2.717,50 209,99 =1.090,79 =447,74 =291,90 =900,00 =1.079,90 =1.079,90 =497,55 =497,94 0,00 =749,94 =752,15 =752,15 =159,74 =244,90 =747,90 =2.402,57 =1.747,55 =5.495,71 =5.495,71 =4.940,40 =4.940,40 =4.429,14

7940

=275,92

Expert contabil judiciar Valentina Musuroiu 30

>ie" >agnetic %ra'o 1400 D?! 20/04 D? >ie" >agnetic %ra'o 1400 D?! 20/04 D? >ie" >agnetic %ra'o 100 D?! 20/04 D? >ie" >agnetic %ra'o 100 D?! 20/04 D? >ie" >agnetic %ra'o 100 D?! 20/04 D? >ie" >agnetic %ra'o 100 D?! 20/04 D? >ie" >agnetic %ra'o 100 D?! 20/04 D? >ie" >agnetic %ra'o 100 D?! 20/04 D? >ie" >agnetic %ra'o 140 D?! 20/04 >ie" >agnetic %ra'o 140 D?! 20/04 >ie" >agnetic %ra'o 140 D?! 20/04 >ie" >agnetic %ra'o 140 D?! 20/04 &obina )% %ra'o 270 D?! 20/04 D? &obina )% %ra'o 270 D?! 20/04 D? &obina )% %ra'o 270 D?! 20/04 D? &obina )% %ra'o 1000 D?! 20/04 D? &obina >% %ra'o 270 D?! 20/04 D? &obina >% %ra'o 270 D?! 20/04 D? &obina >% %ra'o 270 D?! 20/04 D? &obina )% %ra'o 1400 D?! 20/04 D? &obina )% %ra'o 1400 D?! 20/04 D? &obina >% %ra'o 1400 D?! 20/04 D? &obina >% %ra'o 1400 D?! 20/04 D? &obina )% %ra'o 100 D?! 20/04 D? &obina )% %ra'o 100 D?! 20/04 D? &obina )% %ra'o 100 D?! 20/04 D? &obina )% %ra'o 100 D?! 20/04 D? &obina >% %ra'o 100 D?! 20/04 D? &obina >% %ra'o 100 D?! 20/04 D? &obina >% %ra'o 100 D?! 20/04 D? &obina >% %ra'o 100 D?! 20/04 D? &obina >% %ra'o 100 D?! 20/04 D? &obina >% %ra'o 1000 D?! 20/04 D?

6(C@-(6! (!,( (6% #6!%(@6!3 >, 8 %#@ C2 , C ;#(C>!# ;!#>!6 ,%( (6% #6!%(@6!3 >, (6% #6!%(@6!3 >, (6% #6!%(@6!3 >, (6% #6!%(@6!3 >, (6% #6!%(@6!3 >, (6% #6!%(@6!3 >, (6% #6!%(@6!3 >, (6% #6!%(@6!3 >, C2 >(C!-, (6% #6!%(@6!3 >, (6% #6!%(@6!3 >, (6% #6!%(@6!3 >, C2 >(C!-, (6% #6!%(@6!3 >, (6% #6!%(@6!3 >, 6(C@-(6! (!,( (6% #6!%(@6!3 >, 6(C@-(6! (!,( (6% #6!%(@6!3 >, 8 %#@ C2 , C ;#(C>!# ;!#>!6 ,%( (6% #6!%(@6!3 >, (6% #6!%(@6!3 >, 8 %#@ C2 , C ;#(C>!# ;!#>!6 ,%( (6% #6!%(@6!3 >, (6% #6!%(@6!3 >, (6% #6!%(@6!3 >, (6% #6!%(@6!3 >,

7.900,00 7.294,45 5.100,00 1.900,00 2.949,45 2.949,45 2.509,14 1.924,70 5.494,29 5.494,29 2.995,72 5.044,02 5.540,29 7.155,44 4.499,42 10.254,42 7.197,79 7.457,00 4.999,99 4.900,00 15.904,15 4.100,00 14.777,51 1.100,00 519,40 5.141,04 2.799,79 1.400,00 1.507,20 4.412,49 7.921,12 4.071,21 12.279,72

7940 7940 1400 1400 1400 1400 1400 1400 2000 2000 2000 2000 1400 1400 1400 5940 1900 1900 1900 4940 4940 4170 4170 900 900 900 900 1100 1100 1100 1100 1100 7240

40,00 =1.454,45 =1.700,00 =500,00 =1.249,45 =1.249,45 =709,14 =524,70 =1.494,29 =1.494,29 =995,72 =1.044,02 =1.940,29 =5.755,44 =5.099,42 =4.574,42 =5.597,79 =7.957,00 =7.199,99 40,00 =9.944,15 70,00 =10.597,51 =500,00 490,40 =2.541,04 =1.799,79 =500,00 =207,20 =5.712,49 =4.721,12 =2.971,21 =7.059,72

Expert contabil judiciar Valentina Musuroiu 31

&obina )% %ra'o 140 D?! 20/04 D? &obina )% %ra'o 140 D?! 20/04 D? &obina )% %ra'o 140 D?! 20/04 D? &obina )% %ra'o 140 D?! 20/04 D? &obina >% %ra'o 140 D?! 20/04 D? &obina >% %ra'o 140 D?! 20/04 D? &obina >% %ra'o 140 D?! 20/04 D? ,ubansamblu ("olator ,uport/("olator 151221 ,upcol 110 D? ,ubansamblu ("olator ,uport/("olator 151221 ,upcol 110 D? ,ubansamblu ("olator ,uport/("olator 151221 ,upcol 110 D?

(6% #6!%(@6!3 >, (6% #6!%(@6!3 >, (6% #6!%(@6!3 >, (6% #6!%(@6!3 >, (6% #6!%(@6!3 >, (6% #6!%(@6!3 >, (6% #6!%(@6!3 >, &!C> ,! - C%#@C #!>(C! >@6,!6%@ 2000

4.194,97 4.194,97 5.404,40 5.794,10 7.921,12 7.229,77 7.705,75 954,72 957,00 947,90

1200 1200 1200 1200 1700 1700 1700 5750 5750 5750

=2.994,97 =2.994,97 =2.404,40 =2.794,10 =4.521,12 =5.729,77 =4.005,75 2.797,29 2.997,00 2.992,10

xperti"a retine ca pentru produsele ac+i"itionate de ,(,

lectrica >oldo$a in

aceeasi perioada si cu aceleasi caracteristici, &returile de ac<i$itie ale &roduselor #urni$ate de FENE "RU>, LA ROCCA, TEHNOROM, EURO>LUS sunt marea lor ma'oritate mai mici si c<iar mult mai mici decat &returile de ac<i$itie ale &roduselor li(rate de AEROSTAR, ELEROM, CHEMICALS, CE RICMAR 0666) Asa cum re$ulta din documentele e%istente la dosarul cau$ei, ac<i$itiile e#ectuate de SISEE Electrica Moldo(a in aceeasi &erioada si de la alti #urni$ori &entru &rodusele cu aceleasi caracteristici au #ost reali$ate tot &rin selectie de o#erte) INTERNATIONAL ARMANESTI, "EMS, NICOLINA IASI, >ETRO CHES, ELECTROCERAMICA, MONSANTO !ACME,

Obiecti(ul nr) -+ Sa se stabileasca daca 0odalitatea prin care au fost livrate de S! "# $%!!# S$"& S! E'$%("'S S$"& S! )E*+%$%M S$"& S! ,E+E -$'( S# produsele catre SISEE Electrica Moldova a influentat procesul decisional al SISEE Electrica Moldova privind aceste achizitii. !c+i"itiile de produse ce au 'acut obiectul relatiilor comerciale derulate de ,(, lectrica >oldo$a cu < 6 3#C8, -! #@CC!, % 26@#@>, C#@8-C, au a$ut la ba"a procedura operationala interna elaborata pri$ind apro$i"ionare.
Expert contabil judiciar Valentina Musuroiu 32

!sa cum re"ulta si din raspunsul 'ormulat la obiecti$ul nr.1 sin3ura ac<i$itie de &roduse ce a de&asit &ra3ul (aloric de ,6)666 Euro a #ost reali$ata in urma derularii unei &roceduri de licitatie &ublica, iar in rest au #ost or3ani$ate selectii de o#erte, res&ectandu;se ast#el, c<iar daca nu le sunt incidente, &re(ederile O" .65066*, SISEE Electrica Moldo(a 3<idandu;si acti(itatea du&a &re(ederile acestui act normati(, cu atat mai mult cu cat sursele #ondurilor #olosite &entru aceste ac<i$itii sunt &ro&rii SISEE, si nu surse &ublice) Cum #ondurile #olosite &entru ac<i$itionarea &roduselor ce au #acut obiectul acestor relatii comerciale sunt din surse &ro&rii, si nu din surse bu3etare, re$ulta ca &rin &rocedura de ac<i$itie a&licata de SISEE Electrica Moldo(a, res&ecti( selectia de o#erte, au #ost inde&linite conditiile &entru a &utea #i luate in considerare o#ertele, ra&ortul cantitate;&ret cel mai a(anta'os din &unct de (edere te<nico;economic, #urni$orii #iind considerati ast#el eli3ibili) Mai mult, urmare derularii acestor o&eratiuni, sumele re$ultate din derularea acestor relatii comerciale re&re$inta &ro#it obtinut de societatile FENE "RU>, LA ROCCA, TEHNOROM, EURO>LUS in urma actelor si #a&telor de comert licit des#asurate, societatile inre3istrand in e(identele contabile toate aceste o&eratiuni, declarand si (irand catre bu3etul de stat obli3atiile #iscale 3enerate de acestea) Nu &oate #i &usa in discutie in#luentarea &rocesului deci$ional al SISEE Electrica Moldo(a de catre cele , societati, cel &utin din urmatoarele considerente+ &returile la care au #ost (andute &rodusele catre SISEE Electrica Moldo(a au #ost mai mici si c<iar mult mai mici decat &returile la care au (andut si alti #urni$ori in aceeasi &erioada si cu aceleasi caracteristici@

Expert contabil judiciar Valentina Musuroiu 33

&rocedura de ac<i$itie a&licata de SISEE Electrica Moldo(a s;a derulat cu res&ectarea criteriilor trans&arentei si liberei initiati(e, iar &rin anali$a o#ertelor de catre comisia de e(aluare s;a res&ectat ra&ortul cantitate;&ret cel mai a(anta'os din &unct de (edere te<nico;ecocomic in aceleasi conditii de calitate si termene de li(rare)

reali$area #iecarei &rocedurii im&lica &arcur3erea mai multor &asi reali$ati de o multitudine de an3a'ati SISEE+ se intocmeau5&rimeau si (eri#icau re#erate de necesitate, se solicitau o#erte, se reali$a selectia de o#erte de catre o comisie, se emiteau comen$i a&robate de toate com&artimentele im&licate si conducerea societatii si se rece&tiona mar#a de catre o comisie #ormata din ser(iciul a&ro(i$ionare si 3estionari) Ast#el #iecare li(rare de &roduse era (eri#icata de #oarte multe &ersoane im&licate si a&robata)

&rodusele au #ost rece&tionate cantitati( si calitati( de o comisie de rece&tie, au #ost insotite de certi#icate de 3rarantie si calitate, iar in tim&ul &erioadei de 3arantie nu a e%istat nicio solicitare de inlocuire5re&arare a (reunui &rodus li(rat)

Obiecti(ul nr) .+ Sa se stabileasca daca in cazul societatilor E'$%("'S si ,E++E -$'( se poate considera ca livrarile sunt inter1el bonificate/revandute si pe cale de consecinta daca se poate vorbi despre vreun prejudiciu. ;in raspunsul 'ormulat la obiecti$ul nr.2, cat si din datele pre"entate in SI)'#)I# #!*IGI)II"%$ EE F'+'$I E,E!)'#)E EE SISEE E"E!)$I!# M%"E%V# EE "# ,E+E -$'(& )E*+%$%M& "# $%!!#& E'$%("'S I+ (E$I%#E# 2002-200 & anexa nr.4 raport, re"ulta ca in &erioada su&usa e%&erti$arii SISEE Electrica Moldo(a+ a ac<i$itionat &roduse de la EURO>LUS in (aloare totala de 1-)666 RON #ara TVA a ac<i$itionat &roduse de la FENE "RU> in (aloare totala de *),*2)2/. RON)
Expert contabil judiciar Valentina Musuroiu 34

Re#eritor la &rodusele ac<i$itionate de SISEE Electrica Moldo(a de la aceste 0 societati, e%&erti$a in(ederea$a urmatoarele+ &rodusele ce au #ost ac<i$itionate de SISEE de la FENE "RU> au #ost re(andute in ba$a urmatoarelor #acturi+ 'actura 'iscala nr.4771790/17.12.2004 emisa catre ,;< $aloare totala de 157.577,54 #@6, inclusi$ %?!A 'actura 'iscala nr.4771794/17.12.2004 emisa catre ,;< $aloare totala de 200.797,42 #@6, inclusi$ %?!A 'actura 'iscala nr.7109770/04.09.2007 emisa catre ,;< totala de 1.575.979,12 #@6, inclusi$ %?!. &otosani in &otosani in (asi in $aloare

&rodusele ce au #ost ac<i$itionate de SISEE de la EURO>LUS au #ost 7boni#icate8, ele nemaie%istand in stocul de la data de 46)6,)06*4 a'erent produselor ce au 'acut obiectul relatiilor comerciale derulate de ,(, lectrica >oldo$a in perioada 2002=2007 cu aceste societati >e cale de consecinta, a(and in (edere ca &rodusele ac<i$itionate de SISEE Electrica Moldo(a de la EURO>LUS si FENE "RU> au #ost boni#icate inte3ral5 re(andute, nu se &oate (orbi de &roducerea (reunui 7&re'udiciu8)

>e

considerentele

mai

sus

&re$entate,

&rin

e%&erti$a

contabila

e%tra'udiciara se retin urmatoarele+ CONCLU?IE O!IECTIV NR) *+ sursa de 'inantare a acti$itatii ,(, lectrica >oldo$a este constituita din (eniturile &ro&rii reali"ate in principal $enituri din lucrari executate si prestari de ser$icii de intretinere, reparatii, re$i"ii si $eri'icare a instalatiilor si ec+ipamentelor si $enituri din $an"area mar'urilorA activitatea de aprovizionare cu produse .materii, materiale, piese de sc+imb, etc.1 a a(ut ca sco& ac<i$itionarea acestora in (ederea

Expert contabil judiciar Valentina Musuroiu 35

re(an$arii prin inglobarea in lucrarile si ser$iciile executate sau comerciali$area lor directaA potri$it ,tatutului - C%#(C!, acti(itatea de re&aratii, re(i$ii, intretinere se reali"ea"a prin /ateliere proprii sau colaborari 0, re"ultand in mod indubitabil ca aceasta acti$itate nu re&re$inta un dre&t s&ecial sau e%clusi( si im&licit nici acti(itatea de a&ro(i$ionare cu &roduse .materii, materiale,piese de sc+imb1, precum si 'aptul ca legiutorul a de'init in cadrul @3 40/2001* unul din principiile care stau la ba"a atribuirii unui contract de ac+i"itie publica ca 'iind /e'icienta utili"arii 'ondurilor publice0 .art.2 lit.b1A #ondurile &ublice ca 'iind Bsu0e alocate din bu1etul de stat& bu1etul asi1ur@rilor sociale de stat& bu1etul asi1ur@rilor sociale de s@n@tate& bu1etele fondurilor speciale& bu1etul trezoreriei statului& bu1etele locale& bu1etele institu?iilor publice finan?ate din venituri extrabu1etare& ajutoare financiare externe acordate $o0Cniei sau institu?iilor publice Bi credite externe contractate sau 1arantate de stat ori de autorit@?i ale ad0inistra?iei publice locale& precu0 Bi A0pru0uturi interne contractate de autorit@?i ale ad0inistra?iei publice locale0 .art.5 lit.+1 autoritate contractanta ca 'iind oricare persoan@ juridic@ ce desf@Boar@ activit@?i relevante An unul dintre sectoarele de utilit@?i publice ap@& ener1ie& transporturi Bi teleco0unica?ii - Bi care se afl@& direct sau indirect& sub influen?a do0inant@ a uneia dintre persoanele juridice prev@zute la lit. a>& b> sau c> ori care beneficiaz@ de drepturi speciale sau exclusive pentru desf@Burarea unor astfel de activit@?i .art.7 alin 1 lit.d1 obligatia de a nu aplica pre$ederile @3 40/2001 atunci cand autoritatile contractante /achizi$ioneaz% produse &n scopul de a le revinde sau de a le &nchiria -i nu beneficiaz% de nici un drept special sau exclusiv cu privire la produsele pe care urmeaz% s% le v,nd% sau s% le &nchirieze, oricare alte persoane .uridice av,nd -i ele dreptul de a vinde sau de a &nchiria produse similare &n acelea-i condi$ii ca Bi autoritatea contractant@7 =art.; alin 2>
Expert contabil judiciar Valentina Musuroiu 36

cu &ri(ire la ac<i$itiile de &roduse e#ectuate de SISEE Electrica Moldo(a in &erioada 0660;066- de la FENE "RU>, TEHNOROM, LA ROCCA, EURO>LUS nu le sunt incidente dis&o$itiile O" .65066*) %otusi, SISEE a elaborat o &rocedura o&erationala interna &ri(ind a&ro(i$ionarea in (ederea asi3urarii trans&arentei deci$ionale in cadrul acestui &roces, din care re"ulta ca procesul de apro$i"ionare in cadrul ,(, lectrica >untenia este supus urmatoarelor etape* 1. identi#icarea, e(aluarea si selectia #urni$orilor, ast'el 64.2.2 Serviciul #provizionare Eepozite aprovizioneaza produse si servicii ener1etice consultand in pri0ul rand 6"ista furnizorilor a1reati de S! E"E!)$I!# S# Fucuresti7& iar in cazul in care un produs sau serviciu necesar nu este inclus pe aceasta lista, efectueaza evaluari ale altor furnizori ..2. Evaluarea se bazeaza pe ur0atoarele criterii de selectie8 = Existenta siste0ului de 0ana1e0ent al calitatii si preocuparii in do0eniul protectiei 0ediului = !alitatea de0onstrata anterior = (retul = #lte facilitati7. 0) &lani#icarea a&ro(i$ionarii 4) (eri#icarea 9anali$a: comen$ii inainte de e(aluare 4. anali$a si reali$area a&ro(i$ionarii, respecti$* 64.4.1 Analiza aprovizionarii este facuta de catre S#E/F#(#! si consta in8 = solicitarea de cereri de oferte de la furnizorii atestati = selectarea castigatorului = emiterea comenzii de achizitie = derularea propriu-zisa a contractului 4.4.4 S#E/F#(#!7 = Intoc0este co0enzile catre furnizorii selectati si le trans0ite acestora = #si1ura receptia& depozitarea si conservarea produselor in depozitele proprii = "ivreaza produsul aprovizionat catre clienti 4.4.. Materialele aprovizionate ajun1 la depozitul central/0a1azii. 4.4.: S#E ur0areste ca derularea livrarilor produselor solicitate sa se faca cu respectarea citeriilor calitatitive& de 0ediu& cantitative si in termenele stabilite prin comenzi/contractele incheiate7. -) eliberarea5 restituirea &roduselor, ec<i&amentelor din ma3a$ii si de&o$ite
Expert contabil judiciar Valentina Musuroiu 37

ocumentatiile &ri(ind ac<i$itiile de &roduse a#late la dosarul cau$ei au #ost ast#el com&letate, constatarile "ar$ii Financiare cat si cele cu&rinse in Rec<i$itoriu &rin care s;a retinut ca ma'oritatea ac<i$itiilor nu au a(ut la ba$a niciun #el de &rocedura #iind ast#el in#irmate) Sin3ura ac<i$itie de &roduse ce a de&asit &ra3ul (aloric de ,6)666 Euro a #ost reali$ata in urma derularii unei &roceduri de licitatie &ublica, iar in rest au #ost or3ani$ate selectii de o#erte, res&ectandu;se ast#el, c<iar daca nu le sunt incidente &re(ederile O" .65066*, SISEE Electrica Moldo(a 3<idandu;si acti(itatea du&a normele acestui act normati(, cu atat mai mult cu cat sursele #ondurilor #olosite &entru aceste ac<i$itii sunt &ro&rii SISEE, si nu surse &ublice. CONCLU?IE O!IECTIV NR) 0+ urmare solicitarilor F FEE, SISEE Electrica Moldo(a a derulat &roceduri de ac<i$itie in urma carora a emis comen$i catre di(ersi #urni$ori, inclusi( catre cele , societati, ast#el incat in &erioada su&usa e%&erti$arii, SISEE Electrica Moldo(a+ a ac<i$itionat &roduse de la FENE "RU>, TEHNOROM, LA ROCCA, EURO>LUS in (aloare totala de -)1-.)02/,,, RON #ara TVA , la care se adauga %?! in $aloare de 1.112.494,71 #@6, din care*
97.000,00 1.419.974,00 2.255.595,04 2.117.959,40 #@6 #@6 #@6 #@6 produse produse produse produse ac+i"itionate ac+i"itionate ac+i"itionate ac+i"itionate de de de de la la la la C#@8-C,, 'ara %?!A < 6 3#C8, 'ara %?!A -! #@CC!, 'ara %?!A % 26@#@>, 'ara %?!A

-)1-.)02/,,, RON

TOTAL &roduse ac<i$itionate de SISEE Electrica Moldo(a de la FENE "RU>, TEHNOROM, LA ROCCA, EURO>LUS in &erioada *.)6-)0660; **)*0)066,

8rin Ra&ortul intocmit in data de 0*)6.)06*6 de catre "arda Financiara ,ectia Cluj ce a a$ut ca obiect e'ectuarea unui control cu pri$ire la $eri'icarea ac+i"itiilor e'ectuate de ,(, lectrica >oldo$a in perioada 2001=2007, comisarii 3ar"ii <inanciare au retinut la pag 9 urmatoarele*
Expert contabil judiciar Valentina Musuroiu 38

60n perioada (+.1*.2113-14.13.211* S5 6E789:9; S:< a livrat catre S5 S0SEE ;9<D9=A SA diverse co0ponente necesare siste0ului ener1etic avand o valoare fara 6=A in suma totala de 2.>>?.>+?,31 lei, la care se adau1a )V# in su0a totala de 40:.02:& < lei 7 Constatarea "ar$ii #inanciare &otri(it careia TEHNOROM ar #i li(rat catre SISEE Electrica Moldo(a &roduse in (aloare totala de 0)..1).*1,,6 RON este eronata intrucat in ba$a de calcul a acestei (alorii comisarii "ar$ii au cu&rins un numar de , #acturi ce au #ost emise de TEHNOROM catre SISEE Muntenia Sud si SISEE !anat , respecti$* 'actura nr.1971451/20.12.2004 in $aloare de 159.540,00 #@6, la care se adauga %?! in suma de 24.294,40 #@6 emisa de % 26@#@> catre ,(, &anatA 'actura nr.9727771/24.01.2007 in $aloare de 159.540,00 #@6, la care se adauga %?! in suma de 24.294,40 #@6 emisa de % 26@#@> catre ,(, &anatA 'actura nr.7794021/09.05.2007 in $aloare de 157.000,00 #@6, la care se adauga %?! in suma de 24.050,00 #@6 emisa de % 26@#@> catre ,(, >untenia ,udA 'actura nr.9727777/07.04.2007 in $aloare de 157.000,00 #@6, la care se adauga %?! in suma de 24.050,00 #@6 emisa de % 26@#@> catre ,(, >untenia ,ud. 8e cale de consecinta nu se &oate retine suma de 0)..1).*1,,6 RON #ara TVA consemnata in cadrul Ra&ortului intocmit la data de 0*)6.)06*6 de "arda Financiara a(and in (edere stabilirea (alorii totale a ac<i$itiilor e#ectuate de SISEE Electrica Moldo(a de la TEHNOROM a #ost eronata &rin includerea in ba$a de calcul a sumei de --6).16 RON #ara TVA a#erenta unui numar de , #acturi emise de TEHNOROM catre SISEE Muntenia Sud si SISEE !anat ) (n realitate, asa cum re"ulta din documente, cat si din constatarile pre"entei experti"ei contabile extrajudiciare, (aloarea totala a ac<i$itiilor e#ectuate de SISEE Electrica Moldo(a este de 0)**/)241,,6 RON, #ara TVA.

Expert contabil judiciar Valentina Musuroiu 39

a intocmit Note de intrare rece&tie &entru &rodusele ac<i$itionate asa cum re"ulta din documentele puse la dispo"itia experti"ei, in care sunt cuprinse urmatoarele* 'elul si numarul documentului de ac+i"itie al produselor receptionateA data, respecti$ "iua/luna/anul documentului de ac+i"itieA date de identi'icare ale 'urni"oruluiA denumirea produselor receptionateA unitatea de masuraA cantitatea receptionataA pretul de ac+i"itie a produselor receptionateA $aloarea produselor la pret de ac+i"itie. a rece&tionat con#orm notelor de intrare rece&tie intocmite de comisiile de receptie si gestionari &rodusele ac<i$itionate de la FENE "RU>, TEHNOROM, LA ROCCA, EURO>LUS in (aloare totala de -)1-.)02/,,, RON #ara TVA, Cu pri$ire la aspectele retinute atat in cadrul rapoartelor intocmite de 3arda <inanciara, cat si in rec+i"itoriu, re'eritor la pro$enienta produselor ac+i"itionate de ,(, lectrica >oldo$a de la cele 4 societati comerciale, respecti$ < 6 3#C8, % 26@#@>, -! #@CC!, C#@8-C,, in$ederam 'aptul ca acestea nu sunt sustenabile, cel putin din urmatoarele considerente* a'erent perioadei 2002=2007 acti(itatea societatilor FENE "RU>, TEHNOROM, LA ROCCA, EURO>LUS a 'acut obiectul inspectiilor 'iscale in cadrul carora nu au #ost stabilite obli3atii #iscale su&limentare la bu3et cu titlu de im&o$it &e &ro#it si TVA su&limentar urmare derularii tran"actiilor comerciale .ac+i"itii/$an"ari1 cu aceste produse. societatile FENE "RU>, TEHNOROM, LA ROCCA, EURO>LUS au intre&rins toate dili3entele u$uale in &rocesul de ac<i$itie a acestor &roduse, in sensul solicitarii #urni$orilor do(ada de &latitor de TVA si &latii &retului &roduselor &rin (irament bancar

Expert contabil judiciar Valentina Musuroiu 40

societatile FENE "RU>, TEHNOROM, LA ROCCA, EURO>LUS au inre3istrat in e(identele contabile si au declarat toate o&eratiunile, ac<itand obli3atiile #iscale 3enerate de acestea@

c+iar din in$estigatiile 8arc+etului a re"ultat ca societatile de la care < 6 3#C8, % 26@#@>, -! #@CC!, C#@8-C, au cumparat s=au ac+i"itionat cu aceste produse de la 'ostele intreprinderi care se a'lau in proces de reorgani"are sau in procedura de lic+idare, ast'el incat re"ulta ca aceste &roduse #usesera inte3rate in sistemul national ener3etic, #iind ast#el com&atibile cu necesitatile F FEE ce au #ost concreti$ate in comen$ile emise de SISEE Electrica Moldo(a emisa catre cele , societati) >rodusele ast#el ac<i$itionate de SISEE Electrica Moldo(a au #ost atat inte3rate in lucrarile si ser(iciile de intretinere, re&aratii A &entru care SISEE a &rimit &retul lor de la bene#iciarii acestora in ba$a #acturilor #iscale emise insotite de de(i$ele de lucrari ;, cat si comerciali$ate direct)

>e cale de consecinta, nu se &oate &une in discutie &ro(enienta si utilitatea acestor &roduse, ac<i$itiile e#ectuate de SISEE Electrica Moldo(a de la FENE "RU>, TEHNOROM, LA ROCCA, EURO>LUS &ri(ind bunuri com&atibile cu cele re&arate la SISEE, ce au cores&uns din &unct de (edere calitati( si cantitati( solicitarilor din comen$i 9#iind rece&tionate de comisia constituita in acest sens si 3estionari: si au #ost utile, #iind in sco&ul reali$arii de (enituri) CONCLU?IE O!IECTIV NR) 4+ (aloarea totala &roduselor ac<i$itionate de la FENE "RU>, TEHNOROM, LA ROCCA, EURO>LUS si care au #ost utili$ate de catre SISEE Electrica Moldo(a &entru reali$area de (enituri din acti(itati de lucrari si ser(icii de intretinere, re&aratii, cat si comerciali$are este in suma ,)4*6),0*,1. RON, #ara TVA, res&ecti( in &rocent de /4,.6B din totalul ac<i$itiilor de la aceste , societati)
Expert contabil judiciar Valentina Musuroiu 41

8rin Ra&ortul intocmit in data de 6/)*6)0661 de catre "arda Financiara ,ectia Cluj, ce a a$ut ca obiect e'ectuarea unui control cu pri$ire la $eri'icarea ac+i"itiilor e'ectuate de ,(, lectrica >oldo$a in perioada 2001=2007, comisarii 3ar"ii <inanciare au retinut la pag 4* 6...din docu0entele existente in posesia echipei de control& rezulta faptul ca din totalul achizitiilor efectuate de S0SEE ;9<D9=A in perioada 2112-211* de la cele patru societati comerciale...au fost !bonificate" componente in suma totala de 4@.*?> lei... 7 Constatarea "ar$ii #inanciare &otri(it careia SISEE Electrica ar #i 7boni#icat8 din &rodusele ac<i$itionate de la cele , societati doar suma de /2)-1.,66 RON este eronata si nu are la ba$a (eri#icarea in inte3ralitatea lor a documentelor #inanciar;contabile te<nico;o&erati(e, lucru retinut c+iar in cadrul acestui raport* 6Mentiona0 faptul ca aceasta situatie este putin probabila sa fie cea reala& respectiv din totalul achizitiilor efectuate sa fie bonificate doar instalatii si co0ponente avand o valoare atat de 0ica =n.n. :<.4;. $%+>& 0otiv pentru echipa de care aceste su0e vor fi recalculate in 0o0entul in care control va intra in posesia unor situatii intoc0ite

corespunzator...7. Mai mult, inconsec(enta constatarilor "ar$ii Financiare &recum si inter&retarea la&idara a documentelor re$ulta si din >rocesul Verbal intocmit la data de 6,)*0)0661 &otri(it caruia+ 6...din docu0entele existente la aceasta data in posesia echipei de control& a rezultat faptul ca din totalul achizitiilor efectuate de S0SEE ;9<D9=A in perioada 2112-211* de la cele patru societati comerciale...au fost !bonificate" in perioada 2112-2113 componente in suma totala de *13.4(*,>1 lei... 7 .pag 41. <ata de aceste aspecte, 'iresc se naste intrebarea* 5are din cele doua sume stabilite de aceeasi entitate cu titlu de !bonificari", respectiv

Expert contabil judiciar Valentina Musuroiu 42

*13.4(*,>1 :98 fara 6=A si 4@.*?>,11 :98 fara 6=A, poate fi luata in considerare in stabilirea unui presupus pre.udiciuA %otodata, comisarii "ar$ii Financiare nu au luat in calcul si &osibilitatea re(an$arii de SISEE Electrica Moldo(a a acestor &roduse, lucru con#irmat si &rin documentele e%istente la dosar) 8e cale de consecinta nu se &oate retine suma de /2)-1.,66 RON #ara TVA consemnata in cadrul Ra&ortului intocmite la data de 6/)*6)0661, ale caror constatari au #ost &reluate si in cadrul Ra&ortului intocmit la data de 0*)6.)06*6 de "arda Financiara, cat si in Rec<i$itoriu, a(and in (edere ca stabilirea (alorii totale a 7boni#icarilor8 din totalul ac<i$itiilor e#ectuate de SISEE Electrica Moldo(a de la cele , societati nu are la ba$a (eri#icarea in inte3ralitatea lor a documentelor #inanciar contabile te<nico;o&erati(e, ne#iind inde&linite conditiile ca aceasta suma stabilita sa #ie certa) CONCLU?IE O!IECTIV NR) ,+ in &erioada 0660;066, SISEE Electrica Moldo(a a e'ectuat ac+i"itii de produse si de la alti #urni$ori cu aceleasi caracteristici cu produsele ce au 'acut obiectul relatiilor comerciale derulate de ,(, lectrica >oldo$a cu < 6 3#C8, % 26@#@>, -! #@CC!, C#@8-C, , res&ecti( de la AEROSTAR, ELEROM, CHEMICALS, INTERNATIONAL "EMS, NICOLINA IASI, >ETRO CHES, CE RICMAR ELECTROCERAMICA, MONSANTO 0666) ;in compararea preturilor de ac+i"itie ac+i"itionate de ,(, a re"ultat ca pentru produsele lectrica >oldo$a in aceeasi perioada si cu aceleasi ARMANESTI, !ACME,

caracteristici, &returile de ac<i$itie ale &roduselor #urni$ate de FENE "RU>, LA ROCCA, TEHNOROM, EURO>LUS sunt in marea lor ma'oritate mai mici si c<iar mult mai mici decat &returile de ac<i$itie ale &roduselor li(rate de AEROSTAR, ELEROM, CHEMICALS, INTERNATIONAL "EMS, NICOLINA IASI, >ETRO CHES, CE RICMAR ELECTROCERAMICA, MONSANTO 0666)
Expert contabil judiciar Valentina Musuroiu 43

ARMANESTI, !ACME,

Asa cum re$ulta din documentele e%istente la dosarul cau$ei, ac<i$itiile e#ectuate de SISEE Electrica Moldo(a in aceeasi &erioada si de la alti #urni$ori &entru &rodusele cu aceleasi caracteristici au #ost reali$ate tot &rin selectie de o#erte) CONCLU?IE O!IECTIV NR) -+ ac+i"itiile de produse ce au 'acut obiectul relatiilor comerciale derulate de ,(, #@CC!, % 26@#@>, elaborata pri$ind apro$i"ionare. !sa cum re"ulta si din raspunsul 'ormulat la obiecti$ul nr.1 sin3ura ac<i$itie de &roduse ce a de&asit &ra3ul (aloric de ,6)666 Euro a #ost reali$ata in urma derularii unei &roceduri de licitatie &ublica, iar in rest au #ost or3ani$ate selectii de o#erte, res&ectandu;se ast#el, c<iar daca nu le sunt incidente, &re(ederile O" .65066*, SISEE Electrica Moldo(a 3<idandu;si acti(itatea du&a &re(ederile acestui act normati(, cu atat mai mult cu cat sursele #ondurilor #olosite &entru aceste ac<i$itii sunt &ro&rii SISEE, si nu surse &ublice) Cum #ondurile #olosite &entru ac<i$itionarea &roduselor ce au #acut obiectul acestor relatii comerciale sunt din surse &ro&rii, si nu din surse bu3etare, re$ulta ca &rin &rocedura de ac<i$itie a&licata de SISEE Electrica Moldo(a, res&ecti( selectia de o#erte, au #ost inde&linite conditiile &entru a &utea #i luate in considerare o#ertele, ra&ortul cantitate;&ret cel mai a(anta'os din &unct de (edere te<nico;economic, #urni$orii #iind considerati ast#el eli3ibili) Mai mult, urmare derularii acestor o&eratiuni, sumele re$ultate din derularea acestor relatii comerciale re&re$inta &ro#it obtinut de societatile FENE "RU>, LA ROCCA, TEHNOROM, EURO>LUS in urma actelor si #a&telor de comert licit des#asurate, societatile inre3istrand lectrica >oldo$a cu < 6 3#C8, -! C#@8-C, au a$ut la ba"a procedura operationala interna

Expert contabil judiciar Valentina Musuroiu 44

in e(identele contabile toate aceste o&eratiuni, declarand si (irand catre bu3etul de stat obli3atiile #iscale 3enerate de acestea) Nu &oate #i &usa in discutie in#luentarea &rocesului deci$ional al SISEE Electrica Moldo(a de catre cele , societati, cel &utin din urmatoarele considerente+ &returile la care au #ost (andute &rodusele catre SISEE Electrica Moldo(a au #ost mai mici si c<iar mult mai mici decat &returile la care au (andut si alti #urni$ori in aceeasi &erioada si cu aceleasi caracteristici@ &rocedura de ac<i$itie a&licata de SISEE Electrica Moldo(a s;a derulat cu res&ectarea criteriilor trans&arentei si liberei initiati(e, iar &rin anali$a o#ertelor de catre comisia de e(aluare s;a res&ectat ra&ortul cantitate;&ret cel mai a(anta'os din &unct de (edere te<nico;ecocomic in aceleasi conditii de calitate si termene de li(rare) reali$area #iecarei &rocedurii im&lica &arcur3erea mai multor &asi reali$ati de o multitudine de an3a'ati SISEE+ se intocmeau5&rimeau si (eri#icau re#erate de necesitate, se solicitau o#erte, se reali$a selectia de o#erte de catre o comisie, se emiteau comen$i a&robate de toate com&artimentele im&licate si conducerea societatii si se rece&tiona mar#a de catre o comisie #ormata din ser(iciul a&ro(i$ionare si 3estionari) Ast#el #iecare li(rare de &roduse era (eri#icata de #oarte multe &ersoane im&licate si a&robata) &rodusele au #ost rece&tionate cantitati( si calitati( de o comisie de rece&tie, au #ost insotite de certi#icate de 3rarantie si calitate, iar in tim&ul &erioadei de 3arantie nu a e%istat nicio solicitare de inlocuire5re&arare a (reunui &rodus li(rat)

Expert contabil judiciar Valentina Musuroiu 45

CONCLU?IE O!IECTIV NR) .+ in &erioada su&usa e%&erti$arii SISEE Electrica Moldo(a+ a ac<i$itionat &roduse de la EURO>LUS in (aloare totala de 1-)666 RON #ara TVA a ac<i$itionat &roduse de la FENE "RU> in (aloare totala de *),*2)2/. RON) Re#eritor la &rodusele ac<i$itionate de SISEE Electrica Moldo(a de la aceste 0 societati, e%&erti$a in(ederea$a urmatoarele+ &rodusele ce au #ost ac<i$itionate de SISEE de la FENE "RU> au #ost re(andute in ba$a urmatoarelor #acturi+ 'actura 'iscala nr.4771790/17.12.2004 emisa catre ,;< $aloare totala de 157.577,54 #@6, inclusi$ %?!A 'actura 'iscala nr.4771794/17.12.2004 emisa catre ,;< $aloare totala de 200.797,42 #@6, inclusi$ %?!A 'actura 'iscala nr.7109770/04.09.2007 emisa catre ,;< totala de 1.575.979,12 #@6, inclusi$ %?!. &otosani in &otosani in (asi in $aloare

&rodusele ce au #ost ac<i$itionate de SISEE de la EURO>LUS au #ost 7boni#icate8, ele nemaie%istand in stocul de la data de 46)6,)06*4 a'erent produselor ce au 'acut obiectul relatiilor comerciale derulate de ,(, lectrica >oldo$a in perioada 2002=2007 cu aceste societati. >e cale de consecinta, a(and in (edere ca &rodusele ac<i$itionate de SISEE Electrica Moldo(a de la EURO>LUS si FENE "RU> au #ost boni#icate inte3ral5 re(andute, nu se &oate (orbi de &roducerea (reunui 7&re'udiciu8) 8re"entul #aport de experti"a contabila extrajudiciara a 'ost intocmit asta"i 05.07.2015 in doua exemplare a 47 'ile 'iecare, la care se adauga 14 anexe ce 'ac parte integranta din raport, din care un exemplar se preda bene'iciarului, iar un exemplar ramane prestatorului.

EE>ERT CONTA!IL CU ICIAR


Expert contabil judiciar Valentina Musuroiu 46

Valentina Musuroiu

Expert contabil judiciar Valentina Musuroiu 47