Sunteți pe pagina 1din 2

ROMÂNIA

MNISTERUL EDUCAłIEI ŞI CERCETĂRII


UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINłE ALE EDUCAłIEI
CATEDRA DE PSIHOLOGIE CLINICĂ ŞI PSIHOTERAPIE
400015, Cluj-Napoca, str. Republicii 37 tel./fax: 0264 434141
www.clinicalpsychology.ro, clinica@psychology.ro

CATEDRA DE PSIHOLOGIE CLINICĂ ŞI PSIHOTERAPIE


FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINłE ALE EDUCAłIEI
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI ORGANIZEAZĂ

PROGRAM DE M ASTER ÎN
“PSIHOLOGIE CLINICĂ, CONSILIERE PSIHOLOGICĂ ŞI PSIHOTERAPIE ”

I. Introducere
Programul de Master se adresează celor care doresc să obŃină specializări în:
 Psihologie clinică
 Consiliere psihologică
 Psihoterapie
şi să-şi desfăşoare activitatea în principal în domenii clinice. Programul este gândit a oferi o
specializare avansată în domeniul clinic, după standarde şi norme de excelenŃă
internaŃionale, fiind focalizat asupra (1) promovării sănătăŃii şi (2) diagnosticului şi
tratamentului tulburărilor care implică în etiopatogeneză factori psihologici (în cazul copiilor,
adulŃilor şi vârstei a treia). Programul oferă atât posibilitatea formării ca psiholog clinician,
consilier psihologic şi/sau psihoterapeut performant, cât şi posibilitatea formării ca
cercetător în domeniu. AbsolvenŃii pot continua pregătirea prin studii la nivel doctoral, prin
programe postdoctorale şi/sau se pot ancora în piaŃa muncii.

Programul este riguros dar flexibil, pentru a ne adapta celor care lucrează.

II. Curriculum

Semestrul I Semestrul III


• Psihologie clinică şi psihoterapii • Psihologia sănătăŃii clinice
individuale şi de grup I • Personalitatea: diagnoză şi intervenŃie
• Metode avansate de cercetare I • Psihoterapie cognitiv-comportamentală II
• ParticularităŃi de dezvoltare ale copilului şi • Metode avansate de analiza datelor SAU
adolescentului Evaluarea psihologică a copilului preşcolar
• ŞtiinŃe cognitive aplicate şi şcolar SAU Psihologie pozitivă
• Practică clinică • Practică clinică

Semestrul II Semestrul IV
• Psihologie clinică şi psihoterapii • Consiliere genetică
individuale şi de grup II • Etică în psihologia aplicată
• Metode avansate de cercetare II • Hipnoză şi hipnoterapie SAU Psihologia
• NoŃiuni aprofundate de psihiatrie clinică judiciară SAU Terapie asistată de
• Psihoterapie cognitiv-comportamentală I animale
• Practică clinică • Practică clinică
ROMÂNIA
MNISTERUL EDUCAłIEI ŞI CERCETĂRII
UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINłE ALE EDUCAłIEI
CATEDRA DE PSIHOLOGIE CLINICĂ ŞI PSIHOTERAPIE
400015, Cluj-Napoca, str. Republicii 37 tel./fax: 0264 434141
www.clinicalpsychology.ro, clinica@psychology.ro

III. Înscriere şi admitere


Înscrierea va avea loc în perioada 20-24 iulie 2010, la Facultatea de Psihologie şi ŞtiinŃe
ale EducaŃiei, str. Republicii nr. 37, Cluj-Napoca, 400015; tel: 0264 590967 sau
0264 434141. Orar cu publicul: 09:00 - 12:00 (de luni până vineri). InformaŃii suplimentare
privind procedura de înscriere şi admitere pot fi accesate la adresa:
www.clinicalpsychology.ro.

Examenul de admitere se va desfăşura în data de 26 iulie 2010, pe str. Republicii nr. 37,
Cluj-Napoca, 400015, începând cu ora 9.

IV. CondiŃii de eligibilitate


AbsolvenŃi cu diplomă de licenŃă în psihologie, alte ştiinŃe socio-umane şi medicină.

V. Criterii de admitere
20% media de licenŃă + 80% examen oral din bibliografia obligatorie (a se vedea bibliografia
indicată la www.clinicalpsychology.ro.).

VI. Alte informaŃii (valabile pentru admiterea din iulie 2010):


• Aproximativ 40 de locuri bugetate şi 20 de locuri cu taxă (numărul de locuri este estimativ)
• Durata şcolarizării este de 4 semestre (2 ani)
• LICENłIAłII ÎN PSIHOLOGIE care vor absolvi acest Program de Master vor fi eligibili
pentru atestare la Colegiului Psihologilor din România (CPR) pentru următoarele calificări
(acestea se pot schimba odată cu noile norme ale CPR):
o Psiholog practicant autonom în psihologie clinică, iar cei mai performanŃi, în
colaborare cu AsociaŃia de Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale din România,
i în urma unei selecŃii, vor îndeplini criteriile Colegiului şi pentru:
o Psiholog practicant sub supervizare (în timpul programului de Master)/autonom
(la absolvire) în consiliere psihologică cognitiv-comportamentală (prin AsociaŃia de
Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale din România, pe baza unui contract de
asumare a drepturilor şi obligaŃiilor administrative şi fianciare);
o Psiholog practicant sub supervizare (în timpul programului de Master)/autonom
(la un an de la absolvire), în condiŃiile continuării formării prin AsociaŃia de
Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale din România, pe baza unui contract de
asumare a drepturilor şi obligaŃiilor administrative şi fianciare) în psihoterapie
cognitiv-comportamentală.
• LICENłIAłII ÎN ALTE DOMENII SOCIO-UMANE (asistenŃă socială, filozofie, pedagogie,
psihopedagogie şi teologie) SAU MEDICINĂ (Psihiatrie) (Cf. CPR: www.copsi.ro ):
o Psiholog practicant sub supervizare (în timpul programului de Master)/autonom
(la un an de la absolvire), în condiŃiile continuării formării prin AsociaŃia de
Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale din România, pe baza unui contract de
asumare a drepturilor şi obligaŃiilor administrative şi fianciare) în psihoterapie
cognitiv-comportamentală.