Sunteți pe pagina 1din 6

MODEL DE PLAN DE AFACERI

(se va adapta conform cerinţelor băncii finanţatoare)

A. DATE DE IDENTIFICARE A AGENTULUI ECONOMIC

1.Numele firmei:

2.Număr şi data înregistrării la Registrul Comerţului:

3.Forma juridică de constituire:

4.Tipul activităţii curente:

5.Natura capitalului:

Privat Stat
Proporţia
Valoarea

6.Adresa, telefon/fax, e-mail:


...................................................................................................................................................

7.Contul bancar:
Banca................................. Cont...................................................

8.Asociaţi, acţionari principali:

Nr. crt. Numele Data naşterii Adresa (sediul) Telefon Capital


%
1.

B. CONDUCEREA ŞI PERSONALUL FIRMEI

B.1.CONDUCEREA

Funcţia Nume şi Prenume Studii

Vârsta Vechime în profesie Specializarea

Locuri de muncă Funcţia deţinută De la data de La data de


anterioare

Principalele responsabilităţi în cadrul firmei:


............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

B.2. Personalul angajat:

Număr total de salariaţi........................ din care, direct productivi .........................................


C. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII CURENTE

1.Produsele / serviciile actuale:


(tipul de produse / servicii şi caracteristici, procentul din cifra de afaceri, preţ vânzare)
....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................

2.Principalii furnizori de materii prime şi materiale:

Denumire materie Numele şi adresa Pondere în total Forma de proprietate


primă furnizorului aprovizionări

Pondere materii prime importate (%), în total materii


prime..........................................................................................................................................

3.Descrierea sumară a procesului tehnologic actual:


....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................

4.Date tehnice cu privire la principalele maşini, utilaje şi mijloace de transport aflate în proprietatea
agentului economic:

Mijloc fix Date tehnice An fabricaţie Valoare

5.Imobile:

Denumire Destinaţie Proprietate Închiriate


Valoare Ipoteci Val. Chirie Perioada

Prezentaţi locul unde firma îşi desfăşoară activitatea şi cum sunt asigurate utilităţile necesare
(energie electrică, apă, canal etc.).
Notă: se anexează în copie actul de proprietate / contract de închiriere, listă de inventar, facturi de
achiziţie etc.

D. PIAŢA ACTUALĂ

1.Principalii clienţi:

1.1.Interni:

Nume Adresa Forma de Tip de produs Pondere în total


proprietate vânzări

1.2.Externi:

Nume Adresa Forma de proprietate Tip de produs Pondere în total


vânzări
2.Principalii concurenţi:

Nume Adresa Forma de proprietate Tip de produs

3.Poziţia produselor / serviciilor societăţii, comparativ cu cele ale concurenţilor:

Produs / Preţ Calitate


Servicii
Ieftin Comparabil Scump Inferioară Comparabilă Superioară

(Descrieţi principalele avantaje ale produselor / serviciilor dumneavoastră comparativ cu cele


oferite de concurenţă).

E. DESCRIEREA PROIECTULUI PROPUS


(Descrieţi proiectul, cum a fost generată ideea, ce obiective pe termen scurt, mediu şi lung v-aţi
propus să realizaţi).

1.Produsele noi :
(Descrieţi tipul de produse / servicii şi caracteristici, procentul din total vânzări, preţ vânzare)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................

2.Principalii furnizori de materii prime:

Materie primă / Nume şi adresă Forma de proprietate Valoarea anuală a


serviciu furnizor achiziţiilor
(mii lei)

(Descrieţi cum v-aţi propus să faceţi aprovizionarea, cine va asigura transportul etc.)

Anexaţi oferte de la furnizorii de materii prime principale.

3.Descrierea pe scurt a procesului tehnologic:


(Descrieţi pe scurt procesul tehnologic şi îmbunătăţirea adusă prin proiect dacă e cazul).
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................

3.1.Impactul asupra mediului:


(Descrieţi cum poate proiectul afecta mediul şi ce soluţii aţi gândit pentru eliminarea acestor efecte).

....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................
(Studiul de impact se ataşează dacă e cazul)

3.2.Modul de asigurare cu utilităţi:


(Unde va fi implementat proiectul, adresa, descrieţi spaţiul şi cum sunt asigurate utilităţile necesare).
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................
4.Descrierea investiţiei propuse în contextul procesului tehnologic descris anterior:

Obiectul investiţiei Furnizor Valoarea estimată Durata de amortizare


(ani)

TOTAL:
(Se vor anexa oferte de la principalii furnizori, precum şi proiectul şi autorizaţiile şi avizele necesare,
după caz).

5.Graficul de realizare a investiţiei:

Activitate Durata de implementare


Luna 1 Luna 2……. Luna 12….. Anul 2……

6.Modificările necesare la echipamentele, clădirile existente:


............................................................................................................................................

7.Modificările necesare în structura şi numărul personalului angajat:


(Prezentaţi numărul de posturi create, tipul postului, calificările necesare, salariul lunar propus,
inclusiv taxele. Descrieţi cum intenţionaţi să recrutaţi personalul necesar şi cum îl veţi pregăti pentru
postul respectiv, precum şi ce program de pregătire gândiţi în viitor şi cum vă propuneţi să motivaţi
personalul).
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................
(noua organigramă va fi ataşată, dacă e cazul)

8.Cheltuieli de producţie anuale:


............................................................................................................................................
(Detaliaţi cheltuielile directe şi indirecte anuale ale activităţii ce sa desfăşura în urma implementării
proiectului la capacitate maximă).

9.Venituri anuale preconizate:..................................................................................................................


(Detaliaţi volumul vânzărilor anuale pentru fiecare categorie de produs / servicii oferite prin
implementarea proiectului la capacitatea maximă a echipamentelor).

F. DATE PRIVIND PIAŢA ŞI PROMOVAREA NOULUI PRODUS / SERVICIU:


1.Clienţi potenţiali:
(Descrieţi ce strategie de marketing aţi gândit să aplicaţi, cum aţi identificat clienţii potenţiali, cum
veţi extinde piaţa sau identifica noi pieţe etc.)

1.1.Interni:

Nume Adresa Forma de Tip de produs Pondere în total


proprietate vânzări

1.2.Externi:
Nume Adresa Forma de Tip de produs Pondere în total
proprietate vânzări

(Se vor ataşa studii de cercetare de piaţă sau statistici la care se face referire, precum şi cereri de
ofertă de la potenţialii clienţi).

2.Concurenţi potenţiali:

Nume Adresa Forma de proprietate Tip de produs

3.Principalele avantaje ale noilor produse / servicii oferite:

Preţ Calitate Caracteristici noi Servicii post-vânzare

Alte avantaje...............................................................................................................................
............................................................................................................................................

4.Reacţia previzibilă a concurenţei la apariţia de noi oferte pe piaţă:


............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

5.Cum se va realiza desfacerea produselor:


Forma de desfacere Pondere în total vânzări (%)

6.Activiţăţi de promovare a vânzărilor:


Publicitate
Lansare oficială
Pliante, broşuri
Plata în rate
Altele

(Descrieţi care este strategia de promovare pentru lansarea produselor / serviciilor şi, după aceea,
estimaţi costurile anuale de promovare).

Cheltuieli anuale de promovare.........................................................................................

G. INFORMAŢII FINANCIARE PRIVIND ACTIVITATEA TRECUTĂ A SOCIETĂŢII:

(Vor fi ataşate bilanţurile contabile pe ultimii trei ani, pe ultimul semestru şi situaţiile financiare pe
ultima lună).

H. PLANUL DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI ŞI PROIECŢIILE FINANCIARE PENTRU


PERIOADA CREDITĂRII

Sursele de finanţare s-au asigurat din:


Suma %
Credite bancare
Capital propriu
Alte surse (alte credite)
Suma %
TOTAL 100

La planul de afaceri se anexează următoarele:


Fluxul de numerar previzionat
- pe proiect
- pe total activitate

Situaţia veniturilor şi cheltuielilor previzionate


-pe proiect
-pe total activitate
(Fluxul de numerar va fi calculat pe perioada creditării, lunar pentru primul an de activitate. Situaţia
de venituri şi cheltuieli va fi calculată pe perioada creditării, trimestrial pentru primul an de
activitate).

S-ar putea să vă placă și