P. 1
Chimie Generala

Chimie Generala

|Views: 18,027|Likes:
Published by candi7

More info:

Published by: candi7 on Oct 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/26/2015

pdf

text

original

CHIMIE GENERALA - CURS

-

Cuprins
1

INTRODUCERE

1.Baze teoretice ale chimiei
1.1. Definiţie şi ramuri ale chimiei 1.2. Unităţi de măsură 1.3. Materia şi substanţele chimice 1.4 Elemente chimice 1.5. Reprezentarea substanţelor chimice 1.6. Legi fundamentale ale chimiei 1.6.1. Legea conservării masei 1.6.2. Legea proporţiilor definite 1.6.3. Legea proporţiilor multiple 1.6.4. Legea proporţiilor echivalente 1.6.5. Legea lui Avogadro 2. Teoria atomică a materiei 2.1. Structura atomului 2.2. Modele atomice 2.2.1. Modele atomice precuantice 2.2.2. Modele atomice cuantice 2.3. Orbitali atomici 2.3.1. Orbitali atomici de tip s 2.3.2. Orbitali atomici de tip p 2.3.3. Orbitali atomici de tip d 2.3.4 .Orbitali atomici de tip f 2.4. Ocuparea cu electroni a orbitalilor atomici 2.4.1. Principiul ocupării succesive a orbitalilor cu electroni 2.4.2. Principiul de excludere al lui Pauli 2.4.3. Regula lui Hund 3. Sistemul periodic al elementelor 3.1. Generalităţi privind tabelul periodic al elementelo 3.2.Structura tabelului periodic al elementelor 3.3. Corelaţii între structura învelişului de electroni şi poziţia elementelor în sistemul periodic 3.4. Periodicitatea proprietăţilor elementelor chimice 3.4.1. Proprietăţi neperiodice ale elementelor chimice 3.4.2. Proprietăţi periodice ale elementelor chimice 4. Legături chimice 4.1 Legături chimice intramoleculare 4.1.1. Legătura ionică 4.1.2. Legătura covalentă 4.1.3. Legătura metalică 4.2 Legături chimice intermoleculare 4.2.1. Legătura de hidrogen 4.2.2. Legături prin forţe van der Waals 5. Stoechiometria reacţiilor chimice 5.1. Stoechiometria – definiţie şi instrumente de lucru 5.2. Reacţii chimice 5.2.1.Reacţii chimice fără modificarea stării de oxidare 5.2.2.Reacţii chimice cu modificarea stării de oxidare 5.2.3. Aspecte cinetice şi termochimice ale reacţiilor chimice 6. Componenţi anorganici ai materiei vii 6.1. Apa - metabolit universal 6.2. Caracterizare generală şi importanţa biologică a elementelor din sistemul periodic

1 1 1 2 3 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 14 14 14 14 15 15 15 16 20 21 21 21 22 22 22 22 24 25 25 25 27
2

6.2.1. Hidrogen 6.2.2. Grupa IA (1) 6.2.3. Grupa IIA (2) 6.2.4. Metale tranziţionale 6.2.5. Grupa IIIA (13) 6.2.6. Grupa IVA (14) 6.2.7. Grupa VA (15) 6.2.8. Grupa VIA (16) 6.2.9. Grupa VIIA (17) 7. Noţiuni fundamentale de chimie organică 7.1. Efecte electronice în compuşi organici 7.1.1. Efectul inductiv 7.1.2. Efectul electromer 7.2. Noţiuni de izomerie 7.2.1. Izomeria plană 7.2.2. Izomeria spaţială sau stereoizomeria 8. Hidrocarburi 8.1. Hidrocarburi saturate 8.1.1. Alcani şi izoalcani 8.1.2. Cicloalcani 8.2. Hidrocarburi nesaturate 8.2.1. Alchene 8.2.2. Alcadiene 8.2.3. Alchine 8.3. Hidrocarburi aromatice 8.3.1. Hidrocarburi aromatice mononucleare 8.3.2. Hidrocarburi aromatice polinucleare 9. Compuşi organici cu funcţiuni simple 9.1. Compuşi hidroxilici 9.1.1. Alcooli 9.1.2. Enoli 9.1.3. Fenoli 9.2. Amine 9.3. Compuşi carbonilici 9.3.1. Glucide 9.4. Compuşi carboxilici 9.4.1. Acizi monocarboxilici saturaţi 9.4.2. Acizi dicarboxilici saturaţi 9.4.3. Acizi monocarboxilici nesaturaţi 9.4.4. Acizi carboxilici aromatici 9.5. Derivaţi funcţionali ai acizilor carboxilici 9.5.1. Halogenuri ale acizilor carboxilici 9.5.2. Anhidride ale acizilor carboxilici 9.5.3. Amide 9.5.4. Esteri 9.5.5. Acizi fenolici 9.5.6. Acizi carbonilici 9.5.7. Aminoacizi 9.5.8. Peptide BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ INTRODUCERE

27 28 29 31 33 35 36 38 39 42 42 42 42 43 43 44 45 45 45 46 47 47 48 49 49 49 51 53 53 53 54 55 56 57 58 62 62 63 64 64 64 64 64 64 65 66 66 66 68

3

Baze teoretice ale chimiei 1. în vederea abordării la un nivel superior a disciplinelor cuprinse în programele analitice ale anilor de studii. Textul introduce o serie de noţiuni fundamentale utilizate pentru descrierea comportării materiei. precum şi a structurii combinaţiilor chimice prin metode teoretice şi experimentale ale fizicii. proprietăţi ale substanţelor. Chimia fizică – ramura care relizează studii ale legilor şi fenomenelor chimice. prin numărul mare de substanţe descoperite în natură sau sintetizate în laboratoarele de cercetare şi prin perfecţionarea aparaturii utilizate în laboratoarele de cercetare ştiinţifică.ştiinţa care se ocupă cu studiul structurii şi funcţiilor compuşilor prezenţi în organismele vii. identificarea. Problemele. precum şi cu reacţiile compuşilor care conţin carbon legat chimic de hidrogen. ci prin abordarea lor critică şi creativă. sinteza de noi substanţe. Cursul ajută la înţelegerea modelelor fundamentale ale chimiei. transformările pe care le suferă substanţele. precum şi legile care guvernează aceste procese.ramura descriptivă a chimiei care se ocupă cu sinteza.Definiţie şi ramuri ale chimiei CHIMIA este ştiinţa fundamentală a naturii care studiază în mod sistematic: structura. Biochimia . uneori complexe. În ultimele decenii. cu excepţia hidrocarburilor şi a derivaţilor lor. utilizând noţiunile de bază. Studiul chimiei generale are drept scop stimularea interesului pentru chimie şi furnizarea de informaţii utile. arată implicarea acestei discipline în lumea reală şi dezvoltă aptitudini de rezolvare a problemelor pe care le implică această disciplină. mijloace si metodologii de obţinere a informaţiilor legate de compoziţia şi natura substanţelor. controlează evenimentele din lumea înconjurătoare şi este vitală pentru cele mai multe activităţi. cu proprietăţi specifice. reactivitatea. modele cu care operează chimia etc. care se află la baza proceselor ce susţin viaţa. se constată o evoluţie rapidă în cunoaşterea chimică. Chimia analitică – ramura care elaborează şi foloseşte metode. precum şi cu funcţionarea şi transformările acestora în cursul vieţii. conexiunile dintre lumea cotidiană şi cea moleculară. Chimia organică . 4 ..1. producerea de energie prin reacţii chimice.Chimia este ştiinţa fundamentală a naturii. legi. subliniind importanţa acestei discipline pentru lumea vie. precum şi utilizările substanţelor în diferite domenii de activitate. interpretarea naturii substanţelor pe baza structurii lor. metode. modelarea.studiul elementelor chimice şi al compuşilor acestora. Principalele ramuri ale chimiei sunt: Chimia anorganică . pe care le pune chimia nu se rezolvă prin simplă memorizare. compoziţia şi proprietăţile substanţelor. 1.

Prin convenţie internaţională unitatea de masă atomică a fost definită ca fiind a 12-a parte din masa izotopului 12C. 1.. a utilizat drept unitate de masă atomică a 16-a parte din masa atomului de oxigen. crt. Pentru timp. unde NA reprezintă numărul lui Avogadro) Atomii sunt alcătuiţi din protoni. cantitatea de substanţă etc. cât şi de raportul între aceştia.Unităţi de bază în Sistemul Internaţional Nr. Temperatura caracterizează starea de încălzire a unui sistem fizic. Masele atomilor reprezintă. temperatura. se utilizează unitatea numită Dalton (1u=1Da=1/NA[g]=1/1000xNA[kg]=1. Masa unui obiect nu este influenţată de câmpul gravitaţional şi reprezintă cantitatea de materie pe care o conţine acesta. Unitatea de măsură este m3. masa. P. indiferent de locul unde se consideră determinarea (pe pământ. Densitatea unei substanţe este raportul dintre masă şi volum.Chimia ecologică . Masa atomică este un număr ce reprezintă de câte ori masa unui atom este mai mare decât unitatea de masă atomică. transportul şi transformările chimice ale substanţelor naturale şi sintetice prezente în mediul înconjurător. Aston. considerată iniţial. dar cele mai multe există sub formă de amestecuri de izotopi. Timp 4. toţi atomii constitutivi au acelaşi număr de protoni. două unităţi suplimentare.). În sistemul internaţional. ambele componente ale valorii măsurabile conferind semnificaţie determinării. suma maselor protonilor şi neutronilor. Mai târziu. cu precădere în cazul proteinelor. unitatea pentru masă este kilogramul (kg). unitate derivată din unitatea de lungime. Masă 3. cu aproximaţie. Sistemul Internaţional de unităţi (SI) conţine şase unităţi fundamentale (tabelul 1. dar este destul de frecventă şi exprimarea temperaturii în grade Celsius (oC) sau grade Fahrenheit (oF). La stabilirea masei atomice a unui element. Multiplii şi submultiplii zecimali ai unităţilor de măsură se denumesc cu ajutorul unor prefixe. . Lungime 2.ştiinţa care se ocupă cu detecţia.Unităţi de măsură Observaţia ştiinţifică cantitativă are drept rezultat un număr şi o unitate de măsură. et al. pe lună etc. Greutatea unui obiect este răspunsul masei la gravitaţie şi variază în raport cu tăria câmpului gravitaţional. 1cm3=1ml). Valoarea sa depinde de scara termometrică în care este exprimată (Dima. se mai folosesc şi unităţi cum ar fi minutul. timpul. a fi masa atomului de hidrogen. ziua sau anul (nu se foloseşte luna. Pentru un element oarecare. neutroni şi electroni.1.Na. se ţine seama atât de numărul de izotopi stabili. unitatea din Sistemul Internaţional este secunda (s) dar. temperatura se măsoară în grade Kelvin. Această unitate de măsură nu este inclusă în Sistemul Internaţional. Volumul reprezintă spaţiul pe care îl ocupă o substanţă sau un obiect oarecare. 1972).). În Sistemul Internaţional. de către Dalton. 1. Numărul de neutroni este variabil. Greutatea specifică este un număr fără unitate de măsură. În general. Unitatea de măsură a densităţii este raportul unităţilor de masură ale masei şi volumului (g/cm3 sau g/ml). Greutatea specifică este raportul dintre densitatea substanţei studiate şi densitatea unei substanţe de referinţă (în mod obişnuit apa la temperatura de 4oC a cărei densitate este egală cu unitatea). două caracteristici care depind de cantitatea de substanţă studiată. În natură există elemente compuse din atomi de acelaşi fel (monoizotopice . radianul (rad) şi steradianul (sr). ora. Mărime fizică 1. monitorizarea.660539x10-27[kg]. Temperatură 6. masele atomice se scriu fără unitate de măsură. Dacă tăria câmpului gravitaţional se consideră relativ constantă. fapt ce explică apariţia izotopilor. (1dm3=1l. Masa atomică a unui element 5 .1.). Tabelul nr. Intensitate luminoasă Unitate de măsură metru kilogram secundă amper Kelvin candelă Simbol m kg s A K cd Mărimi fizice importante pentru chimie sunt volumul. Al etc. din cauza mărimii variabile). În biochimie şi biologia moleculară. masa se poate considera egală cu greutatea.2. dar este acceptată în acest sistem sub denumirea de unitate unificată de masă atomică şi se desemnează cu simbolul “u”. precum şi un mare număr de unităţi derivate. Unitatea utilizată în laborator este mililitrul (ml). Intensitate curent electric 5.

ocupând întreg volumul şi luând forma recipientului în care se află.reprezintă o valoare medie a maselor izotopilor stabili ai elementului respectiv. Gazele se caracterizează prin aceea că nu au volum şi formă proprii. Molecula gram (mol) reprezintă cantitatea de substanţă simplă sau compusă. dar nu au formă specifică. motiv pentru care iau forma vaselor în care sunt depozitate. Acele proprietăţi care descriu substanţa însăşi. Modificările chimice. trecerea substanţelor solide în stare lichidă sau gazoasă). Valoarea masei atomice absolute se stabileşte raportând valoarea atomului gram la numărul de atomi dintr-un atom gram. topirea.96u. fiind alcătuite din elemente chimice combinate în rapoarte de masă bine definite. reprezentând universul observabil. îşi pierd proprietăţile caracteristice. Lichidele au volum propriu. Lichidele nu suportă comprimări avansate. H2. Modificările fizice. Substanţele chimice reprezintă compuşi a căror compoziţie şi structură sunt constante şi invariabile (Albu et al. Ca şi masa atomică. deoarece este compus din 76%. având existenţă fizică definită. cunoscute şi sub numele de reacţii chimice.m. cum ar fi modificările de stare (tăierea. Atomul gram reprezintă cantitatea în grame dintr-un element egală numeric cu masa atomică a acestuia. masele atomice absolute nu pot fi utilizate în practică.023x1023 particule.. fizice şi chimice. motiv pentru care masele atomice nu au întotdeauna valori reprezentate prin numere întregi [spre exemplu. dar nu implică transformări prin reacţii chimice. Aceeaşi situaţie este şi în cazul atomilor şi moleculelor. care reprezintă acele caracteristici ale substanţei ce servesc pentru a o identifica şi a o diferenţia de alte substanţe. în proporţii de masă definite.a. O2 etc.45u. adimensională. S-a determinat că un mol din orice substanţă conţine 6. Substanţele compuse sunt alcătuite din atomi diferiţi şi pot fi transformate prin metode chimice în două sau mai multe substanţe simple. Solidele sunt rigide. exprimată în grame. se numesc proprietăţi fizice. Substanţele simple sau elementare sunt acele substanţe care sunt formate din atomi ai aceluiaşi element şi nu pot fi descompuse prin mijloace chimice în substanţe mai simple (Cl2.)]. 6 . Atomii. reprezintă transformarea unor substanţe în alte substanţe. clorul are masa atomică 35. Datorită valorii lor extrem de mici. Substanţele chimice se deosebesc între ele prin proprietăţi. 1974). Substanţele chimice pot fi simple şi compuse. egală numeric cu masa moleculară. Substanţele pot suferi schimbări ale proprietăţilor. aceste modificări putând fi clasificate la rândul lor în modificări fizice şi modificări chimice. masa moleculară absolută are valori extrem de mici şi se determină prin împărţirea moleculei gram la numărul lui Avogadro.Cl-35 (34. au masă proprie numită masă atomică absolută.3. mol ionic – echivalent cu ionul gram. Br2. mol molecular – echivalent cu molecula gram. lichidă şi solidă. Ele capătă proprietăţi diferite de ale fiecărui element component în parte iar elementele. diferite din punct de vedere chimic. Noţiunea de mol se referă şi la alte tipuri de particule: mol atomic – echivalent cu atomul gram. Materia poate exista în trei stări de agregare: gazoasă. denumite substanţe chimice. spargerea.) şi 24% Cl-37 (36. este o mărime relativă. Ca şi masa atomică absolută.97u. au formă şi volum definite şi nu suportă compresiuni apreciabile.m.). Materia ocupă spaţiu şi are masă. Gazele pot fi comprimate sau se pot dilata pentru a ocupa diferite volume. 1. reprezintă schimbări ale aspectului fizic care nu afectează identitatea. Masa moleculară reprezintă suma maselor atomice relative ale atomilor ce alcătuiesc molecula unei substanţe. Modurile caracteristice în care o substanţă participă la reacţii chimice în urma cărora îşi schimbă compoziţia sunt denumite proprietăţi chimice. Chimia se ocupă cu studiul unor specii materiale bine definite din punct de vedere structural. la rândul lor. Materia şi substanţele chimice Materia este definită ca substanţa din care sunt alcătuite obiectele fizice. din punct de vedere chimic.a. mol electronic – echivalent cu electronul gram. care este numărul lui Avogadro (6. Cele mai utilizate proprietăţi pentru identificarea unei substanţe sunt acelea care pot fi măsurate şi exprimate numeric.023x10 23). Elementele constitutive se află.

soluţie lichidă complexă. Formula chimică poate fi brută. introducându-se noţiunea de valenţă. 7 . He. izotopii au proprietăţi aproape identice.În general. aliajele soluţii solide). Speciile de atomi ai unui element care au acelaşi număr atomic. Analiza formulelor chimice a condus la ideea capacităţilor diferite de combinare a elementelor chimice.Br. Simbolurile elementelor chimice sunt utilizate internaţional. O. substanţele chimice conţin mici cantităţi de substanţe străine. extracţie etc. numite impurităţi. Formula structurală este o reprezentare simbolică a modului de legare a atomilor componenţi într-o moleculă indicând succesiunea legării lor precum şi locul pe care îl ocupă în moleculă o anumită particularitate structurală. Caracteristica principală a amestecurilor este aceea că au compoziţie variabilă ce determină variaţia proprietăţilor lor fizice (densitate. dar cu numere de masă (A) diferite. Valenţa multor elemente este determinată de abilitatea lor de a se combina cu hidrogenul sau de a-l înlocui din diferiţi compuşi. Amestecurile heterogene sunt alcătuite din substanţe nemiscibile şi. iar restul elemente chimice artificiale. tri-. N. di-. Acestea sunt reprezentate prin simboluri temporare. Din cele 118 elemente descoperite până în prezent. temperatura de fierbere etc. obţinute în laborator. Ele au semnificaţie atât calitativă. cât şi cantitativă. solidă . Hg.). după numărul legăturilor pe care le formează. Formula moleculară indică tipul şi numărul de atomi de fiecare fel dintr-un compus chimic. sunt alcătuite din substanţe miscibile. sublimare. Având acelaşi număr atomic. lichide sau gazoase. deosebindu-se între ei prin numărul diferit de neutroni din nucleele lor atomice. Cl. amestecuri de atomi cu acelaşi număr atomic (Z). Xe. Elementele chimice reprezintă. Elementele chimice se găsesc în natură sub cele trei stări de agregare (gazoasă . au semnificaţie calitativă şi cantitativă. Fiecare substanţă din amestec îşi păstrează identitatea şi ca urmare proprietăţile. 1. antrenare cu vapori. cum ar fi: distilare (simplă sau fracţionată). filtrare. ca şi în cazul simbolurilor elementelor chimice. F. Elementele chimice cele mai noi sunt cele cu numerele de ordine sau numerele atomice (Z) între 112 şi 118. moleculară şi de structură. substanţele există sub formă de amestecuri de substanţe pure solide. care se numesc soluţii. recristalizare. vinul . Amestecurile pot fi omogene şi heterogene. ca urmare. Atomii sunt denumiţi mono-. praf suspendat în aer etc. Ea reprezintă un multiplu de numere întregi al formulei brute (se poate ca formula moleculară să coincidă cu formula brută).restul elementelor chimice din tabelul periodic). tetravalenţi.). exprimată prin numărul de legături simple pe care le poate forma atomul respectiv cu ceilalţi atomi sau prin numărul de electroni pe care un element îi cedează sau îi acceptă când reacţionează pentru a forma un compus. Ne. lichidă .4 Elemente chimice Elementul chimic sau substanţa elementară reprezintă totalitatea atomilor care au acelaşi număr atomic (Z) (provine din cuvântul latinesc elementum care înseamnă component al materiei). putând fi separată de celelalte prin metode fizice sau mecanice. Separarea şi purificarea substanţelor se realizează prin diferite metode.amestec omogen sau soluţie de gaze. Rn. se numesc izotopi şi ocupă acelaşi loc în sistemul periodic al elementelor.H. compoziţia şi proprietăţile lor nu sunt aceleaşi în toată masa amestecului (nisip în apă. pe baza proprietăţilor diferite ale componenţilor şi implică numai modificări fizice. în cea mai mare parte. dar numere de masă diferite. formate din una sau două litere alese pentru a reprezenta elementul respectiv. Valenţa reprezintă capacitatea de combinare a unui element. Formula brută indică natura elementelor şi proporţia relativă între numărul atomilor elementelor componente. Amestecurile omogene. 90 sunt elemente chimice naturale. identificate în natură. fapt pentru care au aceeaşi compoziţie şi aceleaşi proprietăţi în toată masa (aerul . Elementele sunt cunoscute prin denumiri uzuale şi prin abrevieri care constau în simboluri unice. Ar. Kr.5. 1. cromatografie. În natură. Reprezentarea substanţelor chimice Compuşii chimici se reprezintă în scris prin formule chimice care. Substanţele sunt răspândite în proporţii diferite în scoarţa terestră.

Principiul constanţei compoziţiei compuşilor este cunoscut ca legea proporţiilor definite sau constante. 8 . • numărul de oxidare al hidrogenului este în general +1.) când starea de oxidare a hidrogenului este +1. este constantă. CaH 2 etc. prin experimentele lor. suma algebrică a numerelor de oxidare a elementelor este (-2) + (+1) = -1. –2. excepţii fiind cazurile în care este legat de un metal ca ion negativ (hidruri metalice . superoxizii şi combinaţiile cu elemente mai electronegative. în care variaţia de masă are valori foarte mici. 1. Rb. • numărul de oxidare al ionilor monoatomici este egal cu sarcina ionilor respectivi (Zn 2+ are numărul de oxidare +2. • halogenii. legea proporţiilor echivalente). într-un sistem închis. descoperită şi formulată Lavoisier.6. cu excepţia situaţiilor când formează compuşi unul cu celălalt sau cu oxigenul. au numărul de oxidare –1 faţă de hidrogen. • numărul de oxidare al aluminiului este întotdeauna +3. Ba).În legătură cu valenţa. Starea de oxidare este un număr atribuit unui element dintr-un compus. în general. Utilizarea conceptului de valenţă nu este întotdeauna satisfăcătoare deoarece multe dintre elemente au valenţe multiple sau pot participa la formarea unor combinaţii complexe. legea proporţiilor multiple.are numărul de oxidare –1 etc. Legea proporţiilor definite După anul 1800. Sr. chimiştii au studiat reacţiile chimice. legea proporţiilor definite sau constante. • într-o moleculă neutră suma stărilor de oxidare este zero.6.2. Acest enunţ al legii conservării maselor este valabil pentru reacţiile chimice obişnuite. excepţii sunt peroxizii. 1. Legi fundamentale ale chimiei • • Legile care guvernează procesele chimice pot fi împărţite în: legi ponderale – se referă la masele substanţelor care participă la reacţii chimice (legea conservării masei. Br. valoare egală cu sarcina ionului hidroxid).1. 1. în scopul de a determina compoziţia diferitelor substanţe chimice.6. K. legi volumetrice – se referă la relaţiile care se stabilesc între volumele de gaze implicate în reacţii chimice şi diferite proprietăţi ale gazelor (legea Boyle-Mariotte. Există reacţii chimice (reacţii nucleare) care se desfăşoară cu micşorarea considerabilă a masei reactanţilor când legea conservării masei se poate enunţa astfel: suma maselor reactanţilor este egală cu suma maselor produşilor de reacţie plus deficitul de masă dat de formula lui Einstein (dm = dE/c2). cînd oxigenul are numărul de oxidare –1. ţinând cont de următoarele reguli: • numărul de oxidare al oricărui element în stare necombinată sau substanţă elementară este zero. legea GayLussac. Se poate spune prin urmare că suma maselor reactanţilor şi produşilor dintr-o reacţie chimică. Ca. • metalele alcaline au numărul de oxidare +1 (Li. • numărul de oxidare al oxigenului este.). • metalele alcalino-pământoase au numărul de oxidare +2 (Be. Na. Cs). se definesc electronii de valenţă ca fiind electronii care pot participa la realizarea legăturilor chimice cu alţi atomi. • într-un ion poliatomic. LiH. suma algebrică a numerelor de oxidare a elementelor trebuie să fie egală cu sarcina efectivă a ionului [în ionul biatomic hidroxid (OH-). legea lui Avogadro). Mg.NaH. De aceea termenul de valenţă a fost înlocuit cu noţiunea de stare de oxidare sau număr de oxidare. Diferitele reacţii studiate au condus la un enunţ al legii care a căpătat diferite formulări dintre care cea mai adecvată este: masa unui sistem chimic care evoluează rămâne constantă. Proust a arătat că un compus dat conţine întotdeauna exact aceeaşi proporţie de elemente considerată în termeni de greutate. legea lui Charles. Legea conservării masei Legea generală a chimiei este legea conservării masei.

1. când o cantitate constantă dintr-un element I se combină cu diferite cantităţi notate x1. pe de o parte. în funcţie de starea de oxidare: • când substanţa nu participă la reacţii de oxido-reducere. S-au efectuat comparaţii ponderale între substanţe simple care se combină între ele. raporturile de masă diferite corespund întotdeauna unor numere întregi şi mici. precum şi de proporţia reactanţilor. rezultă o serie de compuşi.. Altfel spus.xn sunt multipli întregi ai cantităţii x1.3. Dacă se consideră două substanţe simple.. Din această lege derivă noţiunea de echivalent chimic. cantităţile x2. echivalentul chimic este raportul dintre masa atomică a elementului respectiv (A) şi valenţa sa (n): pentru substanţe chimice. vor trebui să fie aceleaşi sau multipli întregi ai proporţiilor greutăţilor elementelor diferite când acestea se combină între ele.6. echivalentul chimic se calculează în funcţie de natura substanţei. pe de altă parte. H+): • pentru baze. adică numărul de electroni cedaţi sau acceptaţi în reacţiile de oxido-reducere considerate. raportul lor de combinare este a:b. ceea ce înseamnă că. Legea proporţiilor definite sau constante se aplică numai în cazul compuşilor stoechiometrici (care au o compoziţie constantă). măsurată în grame. Pentru elemente..xn dintr-un alt element II. x2. Din consideraţiile de mai sus se deduce legea echivalenţilor. pe de o parte. numeric egală cu echivalentul chimic respectiv..……. echivalentul chimic se calculează prin raportul dintre masa moleculară a bazei (M) şi numărul grupelor hidroxil ionizabile (OH-): În cazul sărurilor echivalentul chimic se calculează de la caz la caz. Legea proporţiilor multiple Prin combinarea a două elemente se pot obţine una sau mai multe substanţe compuse. rezultă că raportul a:b/a’:b’ este un raport de numere întregi şi mici. conform căreia reacţiile chimice au loc de la echivalent la echivalent. indiferent de calea pe care se obţine un compus. x3. 1. Echivalentul gram sau valul reprezintă cantitatea dintr-un element chimic sau dintr-o substanţă compusă. compusul respectiv are întotdeauna aceeaşi compoziţie. care se combină fiecare în parte cu o greutate definită a unui alt element. caz în care nu se modifică starea de oxidare.4. Dalton a formulat legea proporţiilor multiple arătând că atunci când. Echivalenţii chimici sunt folosiţi în calculele stoechiometrice din analiza cantitativă. şi cu o aceeaşi cantitate din altă substanţă simplă.6. În reacţiile de neutralizare: • pentru acizi echivalentul chimic se calculează prin raportul dintre masa moleculară a acidului (M) şi numărul de atomi de hidrogen ionizabili (protoni. ale căror mase se notează cu a şi b. Legea proporţiilor echivalente ÎRichter a formulat legea proporţiilor echivalente sau reciproce care statutează că proporţiile în care masele a două sau mai multe elemente diferite. x3. Substanţele simple sau compuse reacţionează între ele în 9 . Dacă aceleaşi două substanţe simple se combină în cantităţi notate cu a’ şi b’ cu o cantitate definită dintr-o a treia substanţă simplă. Echivalentul chimic reprezintă cantitatea dintr-un element sau dintr-o substanţă compusă care se poate combina cu 1g de hidrogen sau cu 8g de oxigen sau care poate înlocui cantităţile menţionate din aceste elemente în oricare dintre compuşii lor (Albu et al.…….Elementele şi substanţele chimice reacţionează între ele în raporturi de combinare bine definite. prin combinarea a două elemente.). echivalentul chimic se calculează prin raportul dintre masa moleculară a sării (M) şi numărul de echivalenţi de metal din sare (care este egal cu produsul dintre numărul atomilor de metal şi valenţa metalului) • când substanţa participă la reacţii de oxido-reducere echivalentul chimic se calculează prin raportul dintre masa moleculară a substanţei (M) şi diferenţa dintre stările de oxidare ale elementului implicat. pe de altă parte. şi de tipul reacţiei la care participă aceasta.

Cercetările efectuate la începutul secolului XX au arătat că atomul este o formaţiune complexă. Forţa de atracţie dintre electroni şi protoni.2. se poate scrie relaţia care defineşte legea echivalenţilor: E1/E2 = m1/m2 1.41 l din orice gaz. dar sunt şi cazuri în care atomii conţin un număr de neutroni diferit de cel de protoni (izotopi). Comparaţi şi discutaţi stările de agregare ale materiei. încărcat pozitiv. care nu poate fi divizată prin metode fizice şi chimice obişnuite. Nucleul este alcătuit din particule elementare numite nucleoni. Atomii pot exista în stare liberă sau în combinaţie cu alţi atomi identici sau diferiţi. indiferent de starea de agregare şi are valoarea aproximativă 6. 3. numărul de protoni este egal cu numărul de neutroni. acizi.1. Au fost propuse mai multe modele atomice. Dacă se consideră 2 substanţe ai căror echivalenţi sunt E1 şi E2 şi ale căror mase sunt m1 şi m2. în jurul căruia gravitează un număr de electroni încărcaţi negativ. Hg) este de 22. Volumul ocupat de un mol de gaz în condiţii normale (0oC şi 1 atm=760 mm col.cantităţi proporţionale cu echivalenţii lor chimici.41 dm3 (volum molar). Enunţaţi diferenţele dintre formulele brută. iar masa electronului are o valoare mult mai mică. ioni. Suma protonilor (p) din nucleu se numeşte număr atomic (Z). alcătuind molecule.6. moleculară şi structurală. Definiţi noţiunile de masă atomică şi masă moleculară. Pentru a explica proprietăţile constatate experimental ale atomilor s-a dezvoltat teoria structurii atomului elaborându-se mai multe modele. 2. În nucleu este concentrată sarcina pozitivă şi aproape toată masa atomului.023 x 1023 particule/mol. 2. Calculul echivalenţilor chimici pentru elemente. alcătuită dintr-un nucleu central dens. în condiţii normale de temperatură şi presiune.) care se găsesc într-o cantitate echivalentă (atom-gram. 2. Prin urmare numărul de molecule dintr-un volum specific de gaz este independent de mărimea sau masa moleculelor de gaz. Suma protonilor şi neutronilor (n) din nucleu se numeşte număr de masă (A). care s-au perfecţionat de-a lungul timpului. Cei mai importanţi nucleoni sunt protonii şi neutronii. Deoarece atomii au un număr de protoni egal cu numărul de electroni ei sunt neutri din punct de vedere electric.41 l sau 22. Teoria atomică a materiei 2. conţin acelaşi număr de molecule. Masa protonului şi masa neutronului sunt aproape identice. Protonii sunt particule subatomice încărcate pozitiv. 5. Structura atomului Atomul reprezintă cea mai mică particulă a unui element. Legea lui Avogadro Avogadro a emis o ipoteză în conformitate cu care volume egale de gaze ideale sau perfecte diferite. Cu ajutorul legii lui Avogadro s-a putut calcula volumul unui mol (moleculă gram) de gaz. Modele atomice Modelele atomice reprezintă concepte prin care autorii care le propun încearcă să explice proprietăţile atomilor. Modelele pot fi împărţite în modele atomice precuantice şi modele atomice cuantice. iar electronii au un rol major în desfăşurarea reacţiilor chimice. Enumeraţi regulile pentru stabilirea stării de oxidare a unui element. 10 . şi care păstrează toate proprietăţile chimice ale elementului respectiv. moleculă-gram) de substanţă. în cazul unor atomi diferiţi. Numărul lui Avogadro este o constantă universală de cea mai mare însemnătate şi reprezintă numărul de molecule conţinute în 22. stă la baza multor proprietăţi ale atomilor. ion-gram. iar neutronii sunt neutri din punct de vedere electric. TEST DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR 1. numărul lui Avogadro reprezintă numărul de particule (atomi. în aceleaşi condiţii de temperatură şi presiune. molecule etc. 4.baze şi săruri.5. În general. Prin generalizare.

Electronul se menţine pe orbită datorită compensării forţei centrifuge cu forţa de atracţie coulombiană. atomul are formă sferică.…………. 2. J. sunt permise numai acele orbite ale căror momente cinetice sunt multipli ai constantei lui Plank: L = nh în care n = 1. precum şi pentru liniile spectrale. ΔE = diferenţa de energie dintre cei doi orbitali. Teoria lui Bohr propune un model de tip „planetar”. pe o traiectorie circulară (orbită) cu rază r.2.2. înconjurat de electroni încărcaţi negativ care se mişcă pe orbite circulare. În mişcarea sa pe orbite circulare.n şi este denumit număr cuantic principal. iar electronul. prin urmare. încărcat pozitiv. încărcat negativ. proprii fiecărui element. fenomen care se petrece cu absorbţie de energie. Bohr a încercat să găsească explicaţii pentru faptul că electronii. datorită câmpului electric care se creează. sau mvr = n h/2π Definind ħ = h/2π drept constantă redusă a lui Plank sau cuantă de acţiune se poate scrie: mvr = n ħ 11 . Modelul atomic Rutherford sau modelul planetar. elaborată de Max Planck. Diferenţa de energie dintre orbita cu rază mai mare şi cea cu raza mai mică este cedată sau acceptată prin intermediul unei singure cuante de energie. oscilează în interiorul atomului. Acest prim model cuantic are la bază concepţia nucleară a atomului. Energiile exacte ale orbitelor permise depind de atomul studiat. 3. electronii se mişcă pe orbite specifice presupuse circulare. 2πmvr = n h. cunoscută sub numele de constanta lui Plank -34 (6. prin emiterea de energie radiantă. permise. nu se aplică legile mecanicii clasice. presupunând că: • în stare staţionară. şi concepţia cuantică asupra emisiei radiaţiei electromagnetice. În conformitate cu această teorie. număr care este atribuit fiecărui nivel energetic. conform teoriei lui Bohr. Nivelurile energetice spectrale corespund. Modele atomice cuantice Modelul atomic Bohr a fost enunţat în anul 1913 de Niels Bohr. pe care le-a observat când atomii sunt excitaţi într-un tub cu descărcare în gaz. care au energii restricţionate la anumite valori.1. electronul are un moment cinetic (cantitatea de mişcare x raza orbitei). Aceasta va avea o frecvenţă direct proporţională cu diferenţa de energie dintre cei doi orbitali: ΔE = hν ν = ΔE/h unde: ν = frecvenţa radiaţiei emise. În mişcarea pe orbitele permise. a fost elaborat în anul 1911 de către Ernest Rutherford şi propune o structură planetară pentru atom. h = constantă de proporţionalitate. electronii nu emit şi nu absorb energie. momentul cinetic L este: L = mvr Pentru întreaga orbită circulară valoarea devine: L = 2πmvr • în conformitate cu postulatul lui Bohr. şi este negativâ când un electron trece într-o stare energetică mai joasă. atomii constau dintr-un nucleu central mic. Numărul cuantic principal indică. Modele atomice precuantice Modelul atomic Thomson sau modelul atomic static a fost elaborat în anul 1898 de către J. Sarcina electrică pozitivă este uniform distribuită în tot volumul său. 2. adică sunt cuantificate. rangul orbitei.2. • când un electron face un salt de pe o orbită pe alta. elaborată de Rutherford.2. dens. care se roteşte cu viteza v. nu cad pe nucleul situat în centrul modelului. Diferenţa de energie este pozitivă când un electron face saltul de pe o orbită inferioară pe una superioară. energiei electronului care se mişcă pe orbite cu raze din ce în ce mai mari. Pentru o particulă de masă m. în mişcarea lor. În conformitate cu acest model. Prin experimentele sale. Thomson.6256⋅ 10 J⋅ s).

nr. în mişcarea sa. 2. numărul cuantic azimutal (nφ) şi numărul cuantic radial (nr). Prin urmare. în jurul nucleului situat în unul din focarele elipsei (F1. b-axa mică a elipsei) şi. Cea mai mică valoare a numărului cuantic principal n este 1. rezultă că nφ = n. Modelul atomic Sommerfeld Acest al doilea model atomic cuantic reprezintă o dezvoltare a modelului atomic Bohr şi a fost realizat în anul 1915 de către Sommerfeld care a încercat să explice structura fină a liniilor spectrale. Un orbital reprezintă o regiune specifică dintr-un subnivel. Reprezentarea deplasării unui electron pe o orbită circulară În această situaţie regula de cuantificare este: 2π ∫ mvrd ϕ = nh . variază numai poziţia sa în raport cu nucleul. 2. pe care raza focală îl face cu axa mare a elipsei (a-axa mare a elipsei. e ϕ Fig. = nrh . Numărul cuantic secundar are valori cuprinse între 0 şi n-1 (0. există două variabile. în care. distanţa dintre electron şi nucleu care. Subnivelurile energetice se desemnează prin următoarele simboluri:l = 0 → s. În cazul în care electronul (e-) se deplasează pe o orbită circulară. exprimată prin unghiul φ. Dacă nr = 0. Reprezentarea deplasării unui electron pe o orbită eliptică Datorită acestor două variabile.Momentul cinetic al electronilor trebuie să fie un număr întreg de cuante de acţiune şi. l = 2 → d.0529nm).n-1) şi determină forma geometrică a unui set de orbitali. l = 3 → f. egală cu raza focală (r) (figura 2. l = 1 → p. stabilind condiţiile de cuantificare: 2π ∫mvrd 0 ϕ = nϕh .1.2. Sommerfeld a introdus două numere cuantice.2. Energia orbitalilor din acelaşi strat creşte de la subnivelul s la subnivelul f (s<p<d<f). 1. Această valoare corespunde celei mai mici raze posibile. în care nφ este numărul cuantic azimutal. azimutal şi radial există relaţia: n=nφ+nr.1. admiţând că electronul parcurge în jurul nucleului nu numai traiectorii circulare. În mecanica cuantică. 0 Când deplasarea electronului se face pe o orbită eliptică permisă. nu cade pe nucleu şi ca urmare atomii sunt stabili. numărul cuantic azimutal este înlocuit cu numărul cuantic orbital sau secundar (l = nφ-1).): r x e x φ F1 F2 Fig. Pe de o parte. o mărime cuantificabilă. nφ ≥ n. nr = numărul cuantic radial rm ax r min ∫ mvrdr Între numerele cuantice principal.). 2. ci şi traiectorii eliptice. 12 . prin urmare. nr. care este dată de variaţia unghiului ϕ (figura 2. F2). pe de altă parte. ……. unde: dφ = variaţia unghiului φ. şi explică de ce electronul. poziţia electronului pe orbită. regiune care conţine maximum 2 electroni cu spin opus. şi orbita permisă este circulară. cunoscută sub numele de raza Bohr (0. staţionară.

Pauli a introdus al patrulea număr cuantic. cu precizie absolută. m = masa particulei. Toate acestea conduc la ideea unui model care să ia în consideraţie probabilitatea ca un electron să se afle într-un anumit punct. având în vedere natura ondulatorie a microparticulelor. se comportă atât ca particulă.Subnivelul s conţine un singur orbital. cum sunt masa şi viteza de deplasare. deci şi a electronului. subnivelul p conţine 3 orbitali. h = constanta lui Plank. Fiecărei particule (electron). Fiecare dintre orbitali poate să fie ocupat sau nu cu electroni. Pentru caracterizarea acestei mişcări. există o singură traiectorie circulară şi n-1 traiectorii eliptice. iar subnivelul f conţine 7 orbitali. o microparticulă cum este şi electronul. cât şi ca undă. electronul are şi o mişcare de rotaţie în jurul axei sale. Schrödinger. În anul 1924 Louis de Broglie a emis ideea dualităţii de comportare a microparticulelor. Prin urmare. În afară de mişcarea de rotaţie în jurul nucleului. care generează un moment magnetic de spin. Toate orbitele cu acelaşi număr cuantic principal au aceeaşi energie şi formează un strat electronic. căpătând el însuşi proprietăţi magnetice. iar electronii un înveliş electronic. Numărul cuantic magnetic poate lua 2l + 1 valori care variază între –l şi +l şi dă informaţii referitoare la orientarea în spaţiu a orbitalilor. elaborând pentru unda tridimensională asociată electronului o expresie matematică. În mişcarea sa. Acest câmp magnetic poate fi pus în evidenţă prin interacţiunea sa cu un câmp magnetic aplicat din exterior sau în relaţie cu câmpul altui electron. Pentru o anumită valoare a numărului cuantic principal. În mişcarea sa în jurul nucleului. Starea energetică a unui atom poate fi descrisă dacă se cunosc toate cele patru numere cuantice pentru fiecare electron al său. Acest principiu numit principiul de incertitudine al lui Heisenberg. Modelele atomice anterioare nu au putut calcula intensitatea liniilor spectrale şi energia atomilor multielectronici. Lungimea de undă este într-o relaţie de inversă proporţionalitate cu masa şi viteza particulei: λ = h/mv în care: λ = lungimea de undă. proprietate specifică unei unde. şi proprietăţi specifice unei particule. orientarea în spaţiu şi interacţiunile sale posibile cu alţi electroni. Teoria atomică a lui Sommerfeld admite că electronii se deplasează în jurul nucleului pe traiectorii circulare şi eliptice. denumit număr cuantic magnetic de spin (ms) sau numărul cuantic de spin. Cele n-1 subniveluri determinate de numărul cuantic secundar au aceeaşi energie. a tratat atomul ca un sistem de unde staţionare. cât şi viteza de deplasare a unei particule. electronul generează câmp magnetic. Pentru caracterizarea completă a nivelurilor energetice ale electronului a fost necesară introducerea unui al treilea număr cuantic. elimină noţiunea de traiectorie a unei microparticule. fiecărui electron dintr-un atom i se atribuie patru numere cuantice care definesc energia sa. subnivelul d conţine 5 orbitali. denumit număr cuantic magnetic (m). Undele sunt caracterizate de lungime de undă şi amplitudine. Toţi orbitalii unui subnivel au aceeaşi energie. la un moment dat. i se asociază o undă. când se constată apariţia mai multor subniveluri energetice rezultate prin scindarea liniilor spectrale. kg v = viteza de deplasare a particulei. Numărul cuantic de spin poate lua valorile ±1/2. Energia electronilor depinde numai de numărul cuantic principal. În anul 1927. m/s Această relaţie stabileşte legătura între lungimea de undă. W. Funcţia de undă se obţine prin rezolvarea 13 . Aceste niveluri energetice nu pot fi caracterizate de cele două numere cuantice descrise până acum. Heisenberg a arătat că este imposibil să se cunoască simultan. mişcare de spin. care este denumită funcţie de undă (ψ). atât poziţia.

l = 0.3. 0. al cărui diametru va fi din ce în ce mai mare. Diagramă individuală a unui orbital atomic de tip s (d. Orbitali atomici de tip d Orbitalii de tip d apar la n ≥ 3 şi sunt caracterizaţi de l = 2 şi m = ± 1.5. m = 0 este orbitalul 2s. nr.wine1. Orbitali atomici de tip s Orbitalii de tip s apar de la n ≥ 1 şi se caracterizează prin l = 0. 2. Cei doi lobi ai fiecărui orbital p. Fig. Astfel: n = 1. Orbitali atomici de tip p Orbitalii de tip p apar la n ≥ 2 şi sunt caracterizaţi de l = 1 şi m = ±1.).3. m. dxz (figura 2.).3. Convenţional.arizona. un singur plan nodal (plan în care electronul nu poate fi găsit niciodată). Orbitalii s au simetrie sferică (figura 2.4. care reprezintă regiunile de probabilitate maximă de prezenţă a electronului. 14 . În cazul celorlalţi doi orbitali. 2. www. n = 3. Fig.3. Trei orbitali d sunt aşezaţi sub unghiuri de 45 o faţă de axele de coordonate şi sunt notaţi dxy.2. v) cu cele ondulatorii date de amplitudinea vibraţiei într-un punct caracterizat de coordonatele x. ±2. www.fsu.. sunt situaţi de o parte şi de alta a nucleului având. y. l = 0.3. Orbitali atomici 2. z.).edu) În fiecare strat electronic va exista câte un orbital s. Pătratul funcţiei de undă reprezintă probabilitatea de a găsi o particulă (electron) într-o anumită regiune a spaţiului.ecuaţiei de undă a lui Schrödinger. m = 0.edu) 2. n = 2.4. Diagramă a orbitalilor atomici de tip p (d. Ecuaţia de undă a lui Schrödinger este ecuaţia fundamentală a mecanicii cuantice şi corelează caracteristicile de corpuscul ale electronului (E. 2. tetralobară. În fiecare strat electronic există trei orbitali p cu simetrie bilobară. fiind în număr de cinci. l = 0. orbitalii p se notează în funcţie de sistemul de axe x.3.sb. nr.3. prin urmare. y. m = 0 este orbitalul 1s.0. z de-a lungul cărora se dirijează lobii (figura 2. 2.. dyz. m = 0 este orbitalul 3s etc.geo. probabilitatea de existenţă a electronilor este de-a lungul axelor de coordonate.1. Orbitalii d au două planuri nodale care împart norul de electroni în patru secţiuni şi ca urmare prezintă structură mai complicată.

3. fy3. nr. Diagramă a orbitalilor atomici de tip f (d. 2. Ocuparea cu electroni a orbitalilor atomici 2. decât pentru primele 3 perioade din sistemul periodic al elementelor. proces care conduce la o succesiune diferită faţă de cea normală.).4. cu spin opus. se constată că: E4s < E3d.Fig.6. dacă succesiunea energetică a substraturilor ar fi aceeaşi cu ordinea lor normală.com) 2. Dacă se notează cu E energia reală a substraturilor. Diagramă a orbitalilor atomici de tip d (d.4. Orbitalii se ocupă cu electroni succesiv. în ordinea crescătoare a energiei.3. Fig. www. fx3. Pentru nivelurile energetice superioare are loc o întrepătrundere a substratelor din diferite straturi.2. 2. Această regulă nu se aplică. ±2. Regula lui Hund 15 . Structura lor este complicată deoarece aceşti orbitali au trei planuri nodale care trec prin nucleu şi au formă octalobară (figura 2. fz(x2-y2). Doi electroni dintr-un atom nu pot avea toate numerele cuantice identice. adică 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f etc. Principiul ocupării succesive a orbitalilor cu electroni Stabilirea structurii electronice a elementelor nu ar pune probleme. fz3]. Principiul de excludere al lui Pauli Acest principiu stabileşte repartiţia electronilor pe orbitali. E6s < 4f etc.leandraganko. E5s < E4d. 2. fy(x2-z2).1.geo. însă. fx(z2-y2). E6s < E5d.6. www. care se numesc electroni cuplaţi.5.Orbitali atomici de tip f Orbitalii f apar la n ≥ 4 şi sunt caracterizaţi de l = 3 şi m = ±1. ±3.4.4.arizona. fiind în număr de şapte [fxyz. 2. Într-un orbital pot exista maximum 2 electroni. 0.edu) 2. nr.4 .

. semimetale şi nemetale. numărul atomic (Z). L. care consolidează succesiunea elementelor stabilită de Mendeleev. În conformitate cu acest criteriu. 16 . M. Lantanidele şi actinidele sunt două familii de câte paisprezece elemente care se intercalează. Fiecare orbital este ocupat succesiv.. perioada 5 conţine tot optsprezece elemente (de la Rb la Xe)... revenirea periodică a proprietăţilor.. Generalităţi privind tabelul periodic al elementelor Sistemul periodic al elementelor a fost descoperit de omul de ştiinţă rus Mendeleev.. M • perioada 4 – elementele au straturile electronice K. legea periodicităţii se enunţă astfel: proprietăţile elementelor variază periodic în funcţie de sarcinile lor nucleare. perioada 4 conţine optsprezece elemente (de la K la Kr). un gaz rar. TEST DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR 1.2.Xe. N etc. şi a ultimei perioade. Această concluzie referitoare la faptul că proprietăţile elementelor variază periodic în funcţie de masa lor atomică este expresia legii periodicităţii descoperită de Mendeleev. Ar. care se termină cu elementul 118. Moseley introduce un nou criteriu de clasificare al elementelor în sistemul periodic. Gazele rare au doi (He) sau opt (Ne.. IIA. paralele.1. IIB. după care este completat cu cel de-al doilea electron. Reguli de ocupare a orbitalilor cu electroni. în ordinea greutăţii lor atomice. 2. una dintre legile fundamentale ale naturii.. Sistemul periodic al elementelor 3. astfel: • • • perioada 1 – elementele au numai stratul electronic K perioada 2 – elementele au straturile electronice K. Cele 16 grupe sunt împărţite în 8 grupe principale.. Grupele principale conţin metale. Perioada 1 conţine două elemente (H şi He). prima după lantan. în perioada 7. a doua după actiniu.. Numărul perioadei indică numărul straturilor electronice ale atomilor elementelor din perioada respectivă. Primul element din fiecare perioadă este un metal alcalin.. Rn) electroni de valenţă.. După anul 1986 s-a introdus o notaţie nouă a grupelor care utilizează cifre arabe. mai întâi de un singur electron. care începe cu hidrogenul (H). Enumeraţi şi comparaţi modelele atomice precuantice şi cuantice. Cele 62 elemente cunoscute la acea vreme au fost aşezate într-un tabel. VIIIB. cu excepţia primei perioade. Tipuri de orbitali atomici caracterizaţi prin numere cuantice. Grupele secundare conţin metale tranziţionale. prin modul de aşezare.1... L..Structura tabelului periodic al elementelor Sistemul periodic al elementelor este format din 7 perioade şi 18 grupe (tabelul 3.) şi cuprinde 118 elemente. notate IB. 4. 3. iar ultimul. L perioada 3 – elementele au straturile electronice K. perioada 6 conţine 3treizeci şi două elemente (de la Cs la Rn) iar perioada 7 începe cu elementul Fr şi conţine douăzeci şi cinci elemente caracterizate şi încă şapte elemente care deocamdată au simboluri temporare.. perioada 2 conţine opt elemente (de la Li la Ne). Aceste elemente sunt aşezate în partea de jos a tabelului în două şiruri orizontale. VIIIA şi 8 grupe secundare.Regula lui Hund se referă la modul de completare cu electroni a orbitalilor atomici.. perioada 3 conţine tot opt elemente (de la Na la Ar). dovedindu-se. Kr. adică au configuraţie stabilă de dublet sau octet. iar numărul său desemnează numărul straturilor ocupate cu electroni). notate IA. Ocuparea cu electroni a orbitalilor atomici se realizează în aşa fel încât energia întregului sistem să fie minimă. Toate grupele secundare conţin câte patru elemente (metale – cele descoperite recent completează perioada 7) cu excepţia grupei IIIB care conţine 32 elemente (metale). 3. Definiţi cele mai importante particule elementare care alcătuiesc un atom. în perioada 6.. Perioadele sunt notate cu cifre arabe de la 1 la 7 (o perioadă este alcătuită dintr-un şir de elemente cuprins între două gaze rare succesive. 3.

1. 9. Sistemul periodic al elementelor IA (1) K/1 L/2 M/3 N/4 O/5 P/6 Q/7 1 H 3 Li 11 Na 19 K 37 Rb 55 Cs 87 Fr 4 Be 12 Mg 20 Ca 38 Sr 56 Ba 88 Ra IIIB (3) 21 Sc 39 Y 57 La 89 Ac IVB (4) 22 Ti 40 Zr 72 Hf 104 Rf 58 Lantanide 90 Actinide Th Ce VB (5) 23 V 41 Nb 73 Ta 105 Db 59 Pr 91 Pa 92 U VIB (6) 24 Cr 42 Mo 74 W 106 Sg 60 Nd 93 Np VIIB (7) 25 Mn 43 Tc 75 Re 107 Bh 61 Pm 26 Fe 44 Ru 76 Os 108 Hs 62 Sm 94 Pu VIIIB (8.. 10) 27 Co 45 Rh 77 Ir 109 Mt 63 Eu 95 Am IB (11) 29 Cu 47 Ag 79 Au 111 Rg 65 Tb 97 Bk IIB (12) 30 Zn 48 Cd 80 Hg 112 Uub 66 Dy 98 Cf IIA (2) IIIA (13) 5 B 13 Al 31 Ga 49 In 81 Tl 113 Uut 67 Ho 99 Es IVA (14) 6 C 14 Si 32 Ge 50 Sn 82 Pb 114 Uuq 68 Er 100 Fm 7 N 15 P 33 As 51 Sb 83 Bi 115 Uup 69 Tm 101 Md VA (15) 8 O 16 S 34 Se 52 Te 84 Po 116 Uuh 70 Yb 102 No VIA (16) VIIA (17) 9 F 17 Cl 35 Br 53 I 85 At 117 Uus 71 Lu 103 Lr VIIIA (18) 2 He 10 Ne 18 Ar 36 Kr 54 Xe 86 Rn 118 Uuo 28 Ni 46 Pd 78 Pt 110 Ds 64 Gd 96 Cm .Tabelul nr. 3.

Baze teoretice ale chimiei 16 .

6 (VIB). elemente care au electronul distinctiv într-un orbital de tip s.4. 10 (VIIIB). cât şi asupra proprietăţilor chimice. Elementele care au tendinţa de a accepta electroni. Tipic. chimiştii pot descrie legăturile chimice. se poate construi învelişul electronic al diferitelor elemente. Periodicitatea proprietăţilor elementelor chimice 3. Tendinţele periodice se manifestă atât asupra proprietăţilor fizice.1. 3. Caracterul electrochimic este proprietatea elementelor de a ceda sau de a accepta electroni pentru a trece în ioni. moleculă sau altă structură fizică. Este o metodă care simplifică descrierea configuraţiei electronice pentru elementele cu masă atomică mare. elemente care au electronul distinctiv într-un orbital de tip d.3. Electronii de pe ultimul strat energetic sunt denumiţi electroni de valenţă. spectrele Röntgen ale elementelor cu Z > 10 (acestea depind numai de numerele atomice). 12 (IIB)]. 15 (VA). raza atomică. • blocul f – cuprinde lantanidele şi actinidele. trecând în ioni negativi. 7 (VIIB). Proprietăţi periodice ale elementelor chimice Aceste proprietăţi sunt determinate de structura învelişului electronic exterior şi configuraţia electronică a elementelor. În termeni de fizică atomică sau chimie cuantică. temperaturile de fierbere şi de topire. adică se poate stabili configuraţia lor electronică. Proprietăţile fizice periodice sunt volumul atomic. ultimul strat are structura electronică ns2(n1-10 1)d (n-2)f1-14. afinitatea pentru electroni.2. După tipul de orbital în care se plasează electronul distinctiv.Baze teoretice ale chimiei 3. ultimul strat electronic are structura ns1-2 [elementele grupelor 1 (IA) şi 2 (IIA)]. Proprietăţile chimice ale elementelor sunt strâns legate de configuraţia electronilor. în chimie. configuraţia electronică reprezintă aranjarea electronilor într-un atom.4. ultimul strat are structura ns2np1-6 [elementele grupelor 13 (IIIA). Corelaţii între structura învelişului de electroni şi poziţia elementelor în sistemul periodic Având în vedere principiile enunţate anterior. Utilizând principiile fizicii. ultimul strat electronic are structura ns2(n-1)d1-10 [elementele grupelor 3 (IIIB). elementele chimice pot fi grupate în 4 blocuri: • blocul s – cuprinde metalele alcaline şi alcalino-pământoase. densitatea. pot prevedea cum vor reacţiona atomii. 3. conductivitatea etc. astfel încât notaţia interioară se poate înlocui cu simbolul gazului nobil anterior scrise între paranteze pătrate. spectrele optice. 8 (VIIIB). contează numai electronii de pe ultimul strat. Proprietăţi neperiodice sunt: numărul atomic Z. raza ionică. Stabilirea configuraţiei electronice se constituie într-un instrument util care conduce la înţelegerea structurii tabelului periodic al elementelor. 4 (IVB).4. energia de ionizare. legate de ocuparea cu electroni a orbitalilor. 9 (VIIIB). 5 (VB). Proprietăţi neperiodice ale elementelor chimice Proprietăţile neperiodice variază continuu şi sunt determinate de nucleele atomice ale elementelor. • blocul d – cuprinde elemente tranziţionale. 17 (VIIA) 18 (VIIIA)]. se 17 . 14 (IVA). precum şi proprietăţi cum ar fi stabilitatea. deoarece după fiecare gaz rar începe un strat electronic nou. • blocul p – cuprinde elemente care au electronul distinctiv într-un orbital de tip p. 16 (VIA). masa atomică relativă. punctul de fierbere. 11 (IB).

reacţii uneori vitale pentru organismele vii. caracterul bazic scade de la stânga la dreapta. pentru ca treptat să apară caracterul acid. respectiv doi electroni realizând configuraţii stabile de octet. şi scade de la grupa IVA la grupa VIIA. ioni sau molecule. Caracterul acid al compuşilor cu hidrogen creşte în grupă de sus în jos. În grupe tăria acizilor oxigenaţi scade de sus în jos. Proprietăţi ale elementelor chimice determinate de structura învelişului electronic. Caracterul bazic al hidroxizilor creşte de sus în jos în grupele principale. Cu excepţia hidrogenului şi heliului (care au în stratul electronic exterior maximum doi electroni) un strat electronic complet ocupat conţine opt electroni adică un octet. Legături chimice Legătura chimică reprezintă un ansamblu de interacţiuni care se exercită între atomi. Valenţa maximă faţă de oxigen creşte şi este egală cu numărul grupei principale din care face parte elementul. hidrogenul şi halogenii. Faţă de fluor.Baze teoretice ale chimiei numesc elemente electronegative iar cele care au tendinţa de a ceda electroni. până la distanţa minimă permisă de repulsiile între învelişurile lor electronice. care se atrag prin forţe electrostatice (conform legii lui Coulomb). Tăria acizilor oxigenaţi creşte. 4. electronegativitatea scade de sus în jos. odată cu creşterea caracterului electropozitiv al metalelor. prin intermediul legăturilor chimice între atomi.1. valenţa elementelor creşte de la 1 la 8 şi este egală cu numărul grupei. în perioade. în timp ce electropozitivitatea creşte în acelaşi sens. În grupe. În perioade.Modul în care se realizează legăturile chimice are un efect important asupra proprietăţilor unităţilor funcţionale care rezultă. pierd uşor unul respectiv doi electroni în timp ce elementele grupelor 17(VIIA) şi 16(VIA) câştigă unul. caracterul acid creşte o dată cu numărul grupei.1 Legături chimice intramoleculare 4. Structura tabelului periodic al elementelor 2. Valenţa elementelor este strâns legată de diferitele tendinţe privind reactivitatea elementelor din sistemul periodic. TEST DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR 1. 18 . Legătura ionică Teoria electronică a valenţei subliniază realizarea unei configuraţii electronice stabile a stratului de valenţă (dublet sau octet). trecând în ioni pozitivi. valenţa elementelor creşte în perioade de la grupa IA la grupa IVA. de la stânga la dreapta. În perioade. mai reactive. elementul cel mai electronegativ din sistemul periodic. În perioade. Faţă de hidrogen. fiind egală cu numărul grupei.1. conducînd la formarea unor unităţi funcţionale. caracterul electropozitiv (metalic) scade de la stânga la dreapta şi creşte cel electronegativ (nemetalic). 4. precum şi asupra reacţiilor chimice la care acestea participă. Elementele din aceeaşi grupă principală au aceeaşi valenţă maximă în combinaţie cu oxigenul. Elementele din grupele 1(IA) şi 2(IIA). În urma transferului de electroni de la un element electropozitiv reactiv la un element electronegativ iau naştere ioni de semn contrar. se numesc elemente electropozitive. Atomii elementelor sunt mai stabili dacă au stratul electronic exterior complet ocupat cu electroni.

Legătura covalentă nepolară se caracterizează prin aceea că atomii participanţi la realizarea legăturii sunt de acelaşi fel.. SO42.). + . Structura stabilă de octet se poate realiza şi prin participarea mai multor electroni necuplaţi. ci raportul de combinare a ionilor constitutivi. CaCl2 etc) nu reprezintă compoziţia adevărată a substanţei. legătura covalentă poate fi nepolară. datorită atracţiei electrostatice dintre ioni. KF. permiţând. Spre exemplu. pe de o parte.H .. În funcţie de natura atomilor participanţi. ci reţele ionice tridimensionale. pe de altă parte. Cl2 etc. Formulele brute atribuite combinaţiilor ionice (NaCl. deplasându-se pe orbite care cuprind amândouă nucleele.) 19 . CO2 etc. Legătura covalentă Legătura covalentă este legătura care se realizează între atomii elementelor identice sau puţin diferite din punct de vedere al caracterului electrochimic. Ambii atomi participanţi realizează o configuraţie electronică stabilă. K2O. procesele de formare a ionilor pozitivi şi negativi nu sunt independente ci au loc simultan în timpul procesului de formare a legăturilor ionice. Norul electronic este distribuit simetric între cele două nuclee. . H H În procesul de unire orbitalii atomici se întrepătrund dând naştere unui orbital molecular de legătură. motiv pentru care perechea de electroni de legătură aparţine în egală măsură ambilor atomi. deoarece dubletele de electroni rezultate le aparţin în egală măsură. KI. se formează două sau trei covalenţe adică legături duble sau triple. Ionii participanţi la legătura ionică pot fi monoatomici (formaţi din atomi de un singur tip) sau poliatomici (HO-. polară sau coordinativă. + . Combinaţiile ionice tipice sunt sărurile (LiF.2. NaCl. cum ar fi moleculele diatomice (H2. CCl4.H H . forţe fizice nedirijate în spaţiu. care determină ansamblul să adopte o dispoziţie regulată corespunzătoare reţelei cristaline. Se formează molecule nepolare. SrCl2). KBr. sodiul metalic reacţionează energic cu clorul în stare gazoasă şi. NaI. La formarea legăturilor ionice sunt implicate. doi atomi de hidrogen pot pune în comun electronii necuplaţi. Ionii se află în nodurile reţelei cristaline şi fiecare ion tinde să se înconjoare cu un număr maxim de ioni de semn opus. conducând la formarea de molecule sau reţele atomice.etc. KCl. în urma unei reacţieii exoterme. Legătura ionică nu este dirijată în spaţiu şi nu este rigidă. Perechea de electroni participanţi nu aparţine întotdeauna în egală măsură celor doi atomi ai moleculei rezultate. un metal şi un nemetal. combinaţie ionică: Na. conduce la obţinerea clorurii de sodiu. Astfel. Perechea de electroni de legătură se numeşte pereche de electroni participanţi. CaO. LiI. denumită în mod obişnuit legătură simplă.Baze teoretice ale chimiei În general. conducând la formarea moleculei de hidrogen în care densitatea de electroni este concentrată între cei doi nuclei H. Ca(OH)2.1. Cl . NaF. KOH.NO3-. înlocuirea uşoară a ionilor din reţea cu alţi ioni. Ea rezultă prin punerea în comun a unui acelaşi număr de electroni necuplaţi de către fiecare dintre cei doi participanţi la legătură. . în mod tipic. dizolvarea compuşilor ionici în solvenţi polari şi. Na+ + Cl - Na+Cl- În cazul combinaţiilor ionice nu se formează molecule. MgO) şi unele baze (NaOH. Punerea în comun a unei perechi de electroni conduce la formarea unei singure legături covalente. 4. În aceste cazuri. NaF. . unii oxizi bazici (Na2O.) sau moleculele care prezintă simetrie geometrică (CH4.

Ambele metode se bazează pe combinarea liniară a funcţiilor de undă ale orbitalilor atomici care. Dezvoltarea teoretică a legăturii covalente dintre atomi se bazează pe metode de aproximare. fapt pentru care perechea de electroni de legătură este atrasă mai puternic de atomul cu electronegativitate mai mare.). specii moleculare cu mai puţin de opt electroni în jurul unui atom (compuşi care sunt în general foarte reactivi). iar dacă spinii sunt antiparaleli. care conţin unul sau mai mulţi electroni neîmperecheaţi extrem de reactivi). sunt totuşi combinaţii stabile. molecula rezultată este alungită şi prezintă doi poli (un dipol) apărând astfel sarcini electrice parţiale: + δ δ H2 + Cl2 → 2H – Cl Legătura covalentă coordinativă sau semiionică se realizează printr-o pereche de electroni neparticipanţi ai unuia dintre atomii participanţi la legătură (atom donor). Se realizează astfel coordinarea unei perechi de electroni neparticipanţi a unui atom sau a unei molecule la un orbital vacant al altui atom. explicând saturaţia reciprocă şi simultană a covalenţei şi orientarea sa în spaţiu. înmulţite cu anumiţi coeficienţi. dintre care două sunt mai importante. O interpretare cantitativă a legăturii covalente realizează teoria mecanic cuantică. conduc la obţinerea funcţiei de undă a orbitalilor moleculari. se realizează suprapunerea maximă a orbitalilor atomici 1s în spaţiul internuclear rezultând molecula de hidrogen. Numărul de covalenţe posibile pentru un atom este egal cu numărul cuplărilor pe care le poate realiza până la obţinerea unei configuraţii electronice stabile. Această pereche de electroni este pusă în comun cu un alt atom care este deficitar în electroni (atom acceptor).1. cei doi atomi participă cu număr egal de electroni. orbitalii atomici se acoperă reciproc pe o suprafaţă limitată de respingerile electrostatice. deşi nu realizează structura electronică de octet. rezultând perechi de electroni cu spin antiparalel. 20 ..Baze teoretice ale chimiei Legătură covalentă polară este legătura covalentă în care atomii participanţi la realizarea legăturii sunt diferiţi. Densitatea norului electronic este mai mare în jurul atomului mai electronegativ. cea mai stabilă structură (figura 4. teorie care elucidează natura fizică a legăturii. În cazul apropierii a doi atomi cu electroni neîmperecheaţi. dacă electronii au spini paraleli. Există compuşi chimici în care nu este respectată regula octetului. specii moleculare cu un număr total de electroni de valenţă impar (specii moleculare. spre exemplu. În cazul combinării a doi atomi izolaţi de hidrogen. Teoria electronică a covalenţei nu poate explica existenţa acestor specii moleculare cu deficit sau excedent de electroni care. Metoda legăturii de valenţă consideră legătura covalentă ca rezultat al suprapunerii orbitalilor atomici nedeformaţi. De asemenea. se manifestă forţe de respingere electrostatică. Orbitalul comun care rezultă este orbitalul molecular cu doi electroni cu spin opus ce aparţine ambilor atomi. nu poate da explicaţii satisfăcătoare pentru tipurile de covalenţe şi proprietăţile substanţelor cu legătură covalentă. starea cu cea mai scăzută energie şi. În această idee există trei tipuri de excepţii: - specii moleculare cu mai mult de opt electroni în jurul unui atom (elementele din perioada a treia şi mai departe la care sunt implicaţi în realizarea legăturilor chimice şi electroni de pe orbitalii d). La realizarea acestei legături. ca urmare. metoda legăturii de valenţă (MLV) şi metoda orbitalilor moleculari (MOM).

covalenţa σpd (suprapunerea unui orbital atomic p cu un orbital atomic d prin câte un lob). covalenţa σpp (suprapunerea a doi orbitali atomici p prin câte un lob). conduce la creşterea rigidităţii moleculei. x π σ π π π Fig. 1931). al stării 21 . Reprezentarea schematică a formării orbitalului molecular de hidrogen În funcţie de modul de suprapunere a orbitalilor atomici participanţi la realizarea covalenţei.). 4. Această legătură rezultă din suprapunerea z z orbitalilor p. orientarea spaţială a covalenţelor din molecule nu corespunde cu orientarea spaţială a orbitalilor atomilor componenţi.+ H H Baze teoretice ale chimiei H 2. În cazul moleculei de azot. Legătura covalentă π se realizează în cazul în care. măreşte unghiul de valenţă şi. Legătura π reduce distanţele interatomice. modificaţi din punct de vedere al formei. orbital molecular orbitali atomici Fig. C) formează mai multe covalenţe decât numărul de electroni necuplaţi din stratul lor de valenţă. există mai multe tipuri de covalenţe: covalenţa σss (suprapunerea a doi orbitali atomici de tip s). legarea atomilor se realizează printr-o covalenţă σ. proces în urma căruia rezultă orbitali hibrizi. la ambii atomi participanţi la legătură rămân electroni necuplaţi. Reprezentare schematică a covalenţei σpd Covalenţa π este întretăiată de planul nodal al legăturii σ pe care este perpendiculară. Pauling a propus modelul hibridizării orbitalilor atomici. ca urmare. Legătura σ este cea mai stabilă legătură covalentă. dar prezenţa sa nu determină forma spaţială a moleculei. Legăturile σ sunt legături de bază într-o moleculă.2. determinând configuraţia acesteia. care este dată de oriantarea covalenţelor σ. care se numesc orbitali atomici hibrizi. rezultată din suprapunerea orbitalilor 2px. după formarea legăturii σ. De asemenea.2. nr. Hibridizarea este procesul de combinare liniară a orbitalilor atomici puri din stratul exterior. Electronii care realizează această legătură se numesc electroni σ. covalenţa σsp (suprapunerea unui orbital atomic s cu un lob al unui orbital atomic p). deosebim legătura covalentă σ şi legătura covalentă π. s-a constatat că unele elemente (Be. Astfel de comportări au fost explicate de Pauling care a demonstrat că funcţiile de undă ale electronilor în orbitalii unui atom pot fi combinate matematic. d sau f prin câte doi lobi dând naştere legăturilor duble sau triple. Covalenţele σ au simetrie cilindrică şi nu y y sunt întretăiate de nici un plan nodal. 4. de exemplu. Legătura covalentă σ este legătura care se stabileşte între electroni ce intră în rezonanţă dea lungul axei de legătură. Există cazuri în care. Din această combinaţie rezultă seturi echivalente de funcţii de undă Schrödinger. B. şi două covalenţe π. Legătura π are o energie mai mare decât legătura σ. utilizând ecuaţiile de undă (Pauling. rezultate din suprapunerea orbitalilor 2py şi 2pz (figura 4.1. nr. După tipul de orbitali participanţi la realizarea legăturii σ.

cu energii egale şi simetrie trigonală.Electronii de pe orbitalul s se decuplează.Baze teoretice ale chimiei energetice şi distribuţiei spaţiale. intermediare ca valoare faţă de energiile orbitalilor atomici participanţi.).4. Ca urmare. Ca rezultat al hibridizării. Reprezentare schematică a borului în stare fundamentală (A) şi în stare hibridizată sp (B) Hibridizarea tetraedrică (sp3) este cel mai cunoscut tip de hibridizare şi este caracteristic atomului de carbon. când atomii trec într-o stare excitată (stare de valenţă). Reprezentare schematică a beriliului în stare fundamentală (A) şi în stare hibridizată sp (B) Hibridizarea trigonală (sp2) se realizează prin combinarea unui orbital s cu doi orbitali p. CO2. 2px 2s 120o 2py 2pz hibridizare A B Fig.3. Densitatea norului electronic este simetric distribuită. deoarece aranjamentul spaţial al perechilor de electroni de legătură în orbitalii de valenţă se realizează în aşa fel încât repulsiile care se manifestă între electroni sunt minime. cu aceeaşi formă. Hibridizarea digonală (sp) se întâlneşte la elemente din perioada 2. Atomul de carbon în stare fundamentală are configuraţia electronică a ultimului strat 2s22p2. Experimental. Dacă luăm în considerare exemplul atomului de beriliu orbitalii hibrizi rezultaţi au simetrie digonală. putând realiza o întrepătrundere accentuată a orbitalilor atomici. datorită 22 . Unghiurile dintre orbitalii hibrizi sunt de 120o (figura 4. 2px 2s 2py 2pz hibridizare 180o A B Fig. nr. ar trebui să funcţioneze ca element divalent. HCN. CS2. 4. În cazul borului hibridizarea conduce la obţinerea a trei orbitali hibrizi sp2.3. Există un număr limitat de tipuri de hibridizare. 4. unul dintre ei promovând pe orbitalul p.. N2O. combinaţiile de acest tip fiind puţine (CO. BeCl2. orientare liniară şi formează între ei un unghi de 180o (figura 4.4. în compuşi de tipul BeH2. molecula devine mai stabilă. având drept rezultat doi orbitali hibrizi sp de energii egale. rezultând trei orbitali hibrizi sp2.). Hibridizarea are loc în momentul formării legăturilor chimice. Elementele din perioada a doua au volum mic. Hibridizarea sp se realizează prin combinarea unui orbital s cu un orbital p. nr. s-a dovedit configuraţia tetraedrică a atomului de carbon. CS).

care nu îşi modifică energia la formarea moleculei (aceştia sunt electronii straturilor inferioare). • electroni de antilegătură (antilianţi). egali din punct de vedere energetic. nr. a căror energie se diminuează la formarea legăturii.5. . 23 . .). putem spune că prin combinarea liniară a n orbitali atomici se formează n orbitali moleculari. fiecare cu câte un electron se amestecă între ei formând 4 orbitali hibrizi.orbitali de antilegătură σ* sau π*. din care jumătate sunt orbitali moleculari de legătură şi jumătate orbitali moleculari de antilegătură. Electronii se diferenţiază între ei din punct de vedere energetic în: • electroni de legătură (lianţi). cu energii superioare orbitalilor atomici puri şi densitate electronică nesuprapusă. 2px 2s 2py 2pz 109o28' hibridizare A B Fig. Electronii nu mai sunt localizaţi la o legătură sau alta.orbitali de legătură σ sau π. a căror energie creşte la formarea moleculei. ca urmare mai stabil (orbital molecular de legătură) şi altul mai bogat în energie. În condiţiile în care pentru formarea unei molecule interacţionează orbitali atomici din subnivelul p. 4. Calcule matematice arată că o covalenţă se realizează prin combinarea a doi orbitali atomici (de aceeaşi simetrie). aparţin edificiului molecular în întregul lui. Generalizând. în care se află perechi de electroni neimplicaţi în legătura chimică. Completarea cu electroni a orbitalilor moleculari se face cu respectarea regulilor şi principiilor de completare cu electroni a orbitalilor atomici şi începe cu orbitalul de legătură. deoarece un orbital molecular poate fi ocupat şi de un singur electron. rezultând doi orbitali moleculari. orientaţi spre vârfurile unui tetraedru regulat.orbitali de nelegătură. Nucleele atomice formează scheletul moleculei. apar două tipuri de orbitali moleculari.5. orbitali σ (de legătură şi de antilegătură) şi orbitali π (de legătură şi de antilegătură). Reprezentare schematică a carbonului în stare fundamentală (A) şi în stare hibridizată sp (B) Metoda orbitalilor moleculari consideră edificiul molecular ca un tot unitar. ci sunt delocalizaţi. Metoda orbitalilor moleculari se deosebeşte de metoda legăturii de valenţă prin aceea că nu condiţionează formarea legăturilor chimice de prezenţa unei perechi de electroni cuplaţi. • electroni de nelegătură (nelianţi). care se ocupă cu maximum doi electroni cu spin opusi continuând cu cel de antilegătură. Cei 4 orbitali rezultaţi. mai puţin stabil (orbital de antilegătură). în timp ce electronii aflaţi în câmpul electric nuclear se repartizează în orbitalii moleculari pe niveluri energetice succesive existente sau apărute odată cu formarea moleculei. La combinarea orbitalilor atomici se produc trei tipuri de orbitali moleculari: . unul mai sărac în energie.Baze teoretice ale chimiei diferenţei mici de energie dintre orbitalii s şi p. cu energii diminuate comparativ cu orbitalii atomici puri şi densitate electronică suprapusă. Unghiurile dintre orbitalii hibrizi sp3 sunt de 109o28’ (figura 4.

Orbitalii moleculari formează benzi de energie. saturată. Modelul mecanismului legăturii metalice. orientată în spaţiu. Electronii din stratul exterior se află la distanţe egale de nuclee. Tăria acestei legături de tip special ce se stabileşte între atomii unui metal în reţeaua cristalină a acestuia depinde de natura metalului. electronii orbitalilor 1s2s2p sunt localizaţi la fiecare atom în orbitali de legătură şi antilegătură. ceea ce explică proprietatea metalelor de a adopta structuri foarte compacte. cele mai electronegative elemente din tabelul periodic. în banda de valenţă (cuprinde electronii 3s dispuşi în orbitali moleculari de legătură) şi banda de conducţie (cuprinde orbitalii moleculari de antilegătură). care tinde să fie acceptat şi aplicat de majoritatea cercetătorilor. spre exemplu. 4. 24 . au o tendinţă puternică de a ceda electronii de valenţă pentru a forma ioni pozitivi. putându-se forma în număr nelimitat. La atomul izolat de sodiu. 3 – bandă de energie) La aplicarea unei diferenţe de potenţial sau la încălzire. bandă care de obicei este liberă. la rîndul ei. Această bandă se împarte. Prin această comportare se explică conductibilitatea electrică şi termică a metalelor.). ceea ce conduce la o structură cristalină stabilă. 3s1 2p6 2s2 1s 2 Na Na Na 2 3 1 Fig. rigidă. iar electronii din orbitalul 3s există într-o bandă superioară numită bandă de energie (figura 4. a cărui structură electronică este Na: 1s22s22p63s1. Privită prin prisma caracteristicilor sale. Legătura metalică nu este orientată în spaţiu. 2 – bandă de conducţie. sunt slab atraşi de către acestea şi se mişcă liber printre şi în jurul cationilor metalici. Existenţa particulelor încărcate diferit din punct de vedere electric determină apariţia unor forţe electrostatice de atracţie între ionii pozitivi şi electronii delocalizaţi. Prezenţa electronilor mobili comuni ai reţelei metalice care reflectă lumina explică proprietăţi precum opacitatea şi luciul metalic. Legătura covalentă este caracteristică anumitor substanţe anorganice şi compuşilor organici. Diagrama benzilor de energie într-un cristal de sodiu (1 – bandă de valenţă. o moleculă este stabilă dacă numărul perechilor de electroni din orbitalii moleculari de legătură este mai mare decât numărul perechilor de electroni din orbitalii moleculari de antilegătură.Baze teoretice ale chimiei În conformitate cu metoda orbitalilor moleculari. nu este localizată sau saturată. este cel descris de metoda orbitalilor moleculari. denumită legătură metalică.3. electronii pot trece din banda de valenţă în banda de conducţie. Electronii de valenţă sunt descrişi adesea ca electroni delocalizaţi (nu au o poziţie fixă) şi formează aşa numitul gaz electronic. În cazul unui cristal de sodiu.6. Legătura metalică Metalele. orbitalii atomici se transformă în totalitate în orbitali moleculari de legătură şi orbitali moleculari de antilegătură neîntrepătrunşi. denumită şi teoria benzilor de energie. Această teorie consideră legătura metalică drept o legătură covalentă puternic delocalizată în câmpul tuturor nucleelor.1.6. 4. nr. legătura covalentă este o legătură puternică.

ceea ce conferă legăturii un caracter parţial ionic. Legături prin forţe van der Waals Forţele van der Waals sunt forţe de natură fizică. Reprezentare schematică a legăturii van der Waals prin forţe de orientare legături prin forţe de inducţie.).). Între cei doi dipoli apar forţe de atracţie de natură electrostatică dipoldipol. norul de electroni σ este atras mai puternic de elementul electronegativ. După modul de realizare. Legătura de hidrogen Legătura de hidrogen este o formă de atracţie intermoleculară relativ puternică ce se manifestă datorită unor forţe de natură electrostatică. Legătura de hidrogen intramoleculară poate exista în interiorul diferitelor părţi ale unei molecule. exercită atracţie asupra unei perechi de electroni neparticipanţi de la un element electronegativ vecin.Baze teoretice ale chimiei 4. ce se exercită între molecule nepolare. există tendinţa ca electronii moleculei nepolare să fie atraşi de sarcina parţială pozitivă a moleculei polare.2. acid boric.1.2.).δ + + asocierea moleculelor în mici grupuri de. nr. molecula polară induce un moment electric moleculei nepolare care devine dipol (figura 4.dipoli (figura 4. Importanţă biologică prezintă legăturile de hidrogen care se realizează între grupe hidroxil şi apă.) şi organice (alcool metilic. Această legătură este prezentă în combinaţii care conţin în moleculă atomi de hidrogen. Legătura de hidrogen are un rol important în determinarea configuraţiei spaţiale adoptate de proteine şi acizi nucleici. are loc o orientare a poziţiilor reciproce a moleculelor polare. Drept consecinţă. acid oxalic etc. În aceste condiţii. de stabilitate mică. datorită atracţiilor şi respingerilor+ electrostatice dipol-dipol. În cazul acestor macromolecule legăturile care se realizează între anumite porţiuni ale aceleiaşi macromolecule determină o anumită configuraţie. polare.2. 4.2 Legături chimice intermoleculare 4. între grupe carboxil şi apă. între două lanţiri peptidice sau între două perechi de baze complementare din structura ADN-ului. care este responsabilă pentru rolul fiziologic sau biochimic al macromoleculelor respective. Hidrogenul.7. Astfel. legătura de hidrogen poate fi intermoleculară şi intramoleculară. Acest tip de legătură conduce la formarea heterociclurilor. Prezenţa legăturilor de hidrogen completează explicaţiile legate de uşurinţa cu care se transformă proteinele şi acizii nucleici. 25 . legaţi covalent de atomi puternic electronegativi. aflat în poziţii care să permită interacţiunea. datorită acţiunii reciproce între dipolii permanenţi. care conduce la δ. care se manifestă între o moleculă polară şi una nepolară.8. În momentul apropierii. 4. hidroxid de aluminiu etc. precum şi între atomii gazelor monoatomice lichefiate sau solidificate.7. Legătura de hidrogen intermoleculară se realizează între molecule. Aceste forţe care apar ca urmare a polarizării mutuale şi acţionează la distanţă mică se clasifică în: • legături dipol-dipol prin forţe de orientare care se manifestă între molecule polare. conducând la formarea de asociaţii moleculare anorganice (acid fosforic. δ δ δ δ δ+ δδ+ δδδ+ δδ+ δ+ δδ+ Fig. până la o distanţă care să permită influenţarea reciprocă a două astfel de molecule. încărcat parţial pozitiv. în cazul substanţelor care conţin în moleculă hidrogen şi un element ce poate genera legături de hidrogen.

ecuaţiile chimice.Instrumentele cu care operează stoechiometria sunt formulele chimice. Se manifestă între atomi neutri sau între molecule cu învelişuri electronice stabile. Comparaţi cele mai i8mportante metode de aproximare utilizate în dezvoltarea teoretică a legăturii covalente. 5.2. Substanţa sau substanţele implicate iniţial într-o reacţie chimică se numesc. diminuând odată cu creşterea distanţei dintre molecule.1. 4. deoarece nu sunt condiţionate de transferul unor electroni de la un atom la altul sau de la o moleculă la alta. 5. Datorită vibraţiei moleculelor pot apărea modificări temporare ale orbitei electronice faţă de nucleu. Stoechiometria – definiţie şi instrumente de lucru Stoechiometria este o ramură a chimiei care se ocupă cu studiul raporturilor cantitative dintre elemente în combinaţiile chimice sau în reacţiile chimice la care acestea participă şi se bazează pe legile fundamentale ale chimiei. Reprezentare schematică a legăturii van der Waals prin forţe de inducţie Forţele van der Waals sunt forţe de natură electrostatică. Dacă luăm în considerare criteriul chimic.• legături prin forţe de dispersie . Această comportare conduce la apariţia unui moment de dipol temporar care induce în molecula vecină un dipol orientat contrar. În consecinţă apar atracţii dipol-dipol. Energia acestor interacţiuni este dependentă de dimensiunea şi forma moleculelor implicate. Reacţii chimice Reacţia chimică este un proces în urma căruia are loc transformarea uneia sau mai multor substanţe chimice (reactanţi) în una sau mai multe substanţe noi (produşi de reacţie). Diversitatea largă a reacţiilor chimice face extrem de dificilă clasificarea acestora. 5.reacţii chimice de combinare CaO + H2O = Ca(OH)2 .1. Tipuri de legături covalente. 3. Enumeraţi şi comparţi din punct de vedere energetic tipurile de legături chimice intermoleculare. reacţiile sunt: reacţii chimice fără modificarea stării de oxidare şi reacţii chimice cu modificarea stării de oxidare. greutăţile atomice şi greutăţile moleculare. 2. 5. Etape în procesul de realizare al legăturii ionice. nesaturate.reacţii chimice cu transfer de protoni: a) reacţii de ionizare b) reacţii de hidroliză c) reacţii de neutralizare 26 .2.Reacţii chimice fără modificarea stării de oxidare Aceste reacţii sunt: .reacţii chimice cu formare de precipitat Pb(NO3)2 + H2S = PbS↓ + HNO3 . Stoechiometria reacţiilor chimice 5.reacţii chimice de descompunere CaCO3 = CaO + CO2 .8. δ- δ+ δ- δ+ δ- δ+ Baze teoretice ale chimiei Fig nr. neorientate. care se numesc. În urma desfăşurării reacţiei chimice se obţin substanţe cu proprietăţi diferite de ale reactanţilor. Tipuri de hibridizare.forţe exercitate între molecule nepolare. TEST DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR 1. 4.

Pentru măsurarea acidităţii şi bazicităţii substanţelor. anionul clor.+ H2O H3O+ +SO42+ H + HOH H3O+ sau: NH3 + HCl (NH4+ + Cl-) NH3 + HOH (NH4+ + OH-) H+ + NH3 NH4+ Teoria proteolitică admite că reacţiile acido-bazice au loc cu transfer de protoni. conduce la obţinerea unei soluţii cu caracter bazic: (2Na+ + CO32-) + HOH H2CO3 + (2Na+ + 2HO-) 27 . adică pH > 7. apa. b) Reacţiile de hidroliză se desfăşoară între ionii unei sări dizolvate şi apă. apa. iar baze sunt amoniacul. reprezintă logaritmul cu semn schimbat al concentraţiei ionilor hidroxil (HO-) sau al activităţii ionilor de hidroxil: pOH = -lg [HO-] pOH = -lg aHO În apa pură. cât şi bazic. conduce la obţinerea unei soluţii cu caracter acid deoarece hidroxidul de amoniu rezultat fiind o bază slabă se ionizează puţin. Spre exemplu: • hidroliza unei sări provenite dintr-un acid tare şi o bază slabă. care conferă caracter acid soluţiei: (NH4+ + Cl-) + HOH NH4OH + (H+ + Cl-) • hidroliza unei sări provenite dintr-un acid slab şi o bază tare. în funcţie de componentul cu grad maxim de ionizare. Pentru ca o sare să hidrolizeze. acidul clorhidric.Baze teoretice ale chimiei a) Reacţiile de ionizare sau proteolitice (disociere electrolitică) sunt reacţiile chimice care se desfăşoară cu transferarea unui proton care provine de la un acid. s-au introdus noţiunile de pH şi pOH. a căror culoare depinde de pH-ul soluţiei în care sunt dizolvate. condiţie care conduce la pH = pOH = 7 soluţia respectivă are caracter neutru. anionul sulfat acid. cum ar fi carbonatul de sodiu (Na2CO3). soluţia are caracter bazic. anioni şi cationi. În exemplele noastre. anionul sulfat acid. rezultă că [H3O+] < 10-7. Soluţia rezultată capătă caracter chimic de acid sau de bază. substanţe organice. să aibă atât caracter acid. trebuie să provină dintr-o reacţie de neutralizare în care cel puţin unul din reactanţi să fie un electrolit slab. Apa poate. prin urmare. baza fiind acceptorul de proton.+ H3O+ acid bază bază acid Conform acestei teorii. Determinarea calitativă a pH-ului se realizează cu ajutorul indicatorilor de pH. acizi sunt acidul acetic. În condiţiile în care [H3O+] > [HO-]. concentraţia ionilor hidroniu este egală cu concentraţia ionilor hidroxil: [H3O+] = [HO-] = 10-7 Din această egalitate rezultă că: pH = pOH = 7. cum ar fi clorura de amoniu (NH4Cl). adică pH + pOH = 14. CH3-COOH + H2O CH3-COO. soluţia are caracter acid. În soluţie rămân ioni de hidrogen (H+). opus pH-ului. la moleculele apei (care poate funcţiona ca bază) sau la moleculele unei baze (alta decît apa): H2SO4 + H2O H3O+ +HSO4HSO4. Măsurători precise se efectuează prin utilizarea indicatorilor de pH în combinaţie cu metode spectrofotometrice sau prin utilizarea unor aparate de măsură speciale numite pH-metre. ionul hidroniu. acizii şi bazele pot fi molecule neutre. comparativ cu acidul clorhidric. rezultă că [H3O+] > 10-7 adică pH < 7. Tăria acizilor şi bazelor se apreciază prin constanta de aciditate (Ka) şi respectiv constanta de bazicitate (Kb). pH-ul reprezintă logaritmul cu semn schimbat al concentraţiei ionilor hidroniu (H3O+) sau al activităţii ionilor hidroniu: pH = -lg [H3O+] sau pH = -lg aHO pOH-ul. Dacă [H3O+] < [HO-]. ionul amoniu. Atunci când [H3O+] = [HO-] = 10-7.

se defineşte ca fiind raportul dintre numărul de molecule hidrolizate şi numărul de molecule dizolvate şi creşte odată cu diluţia şi temperatura. un exemplu îl constituie descompunerea cloratului de potasiu (KClO3): 2KClO3 = 2KCl + 3O2 ClO3. care variază puţin la adăugarea unor cantităţi mici de acid sau bază. Ele sunt formate din amestecuri ale unui acid slab şi o sare a acestuia cu o bază tare sau dintr-o bază slabă şi o sare a acestuia cu un acid tare. cât şi ca reducător se numesc amfoliţi redox. 5.Reacţii chimice cu modificarea stării de oxidare Acest tip de reacţii poartă numele de reacţii de oxidoreducere şi reprezintă acele reacţii în care are loc o modificare netă a numărului de oxidare al unuia sau mai multor componenţi participanţi la reacţie. cum ar fi acetatul de amoniu (CH3COONH4).2. caz în care are loc scăderea numărului de oxidare. Indicele de tamponare. Combinaţiile în care elementul implicat într-un proces redox este la starea maximă de oxidare au caracter oxidant. Hidroliza are aplicaţii în biochimie (multe reacţii implicate în metabolismul organismelor vii decurg în prezenţa unor enzime numite hidrolaze).+ 6e. Avem în vedere faptul că reacţiile enzimatice care controlează metabolismul celular se desfăşoară normal în condiţii extrem de precise. chimia anorganică. cu limite foarte apropiate şi dependent de valorile lui extracelulare. când schimbul de electroni se face între atomi diferiţi. Oxidarea este procesul prin care un atom sau un ion cedează electroni.+ O2O2. care aparţin aceluiaşi tip de molecule: Cl2 + 2KOH = KCl + KOCl + H2O 28 . În procesele de oxidoreducere (redox). Rezistenţa la modificarea pH-ului a soluţiilor tampon este vitală pentru organismele vegetale şi animale. Aceste soluţii se numesc soluţii tampon. când schimbul de electroni se face între atomi identici. Combinaţiile în care elementul care participă la un proces redox este la starea minimă de oxidare au caracter reducător. Există soluţii care. având drept rezultat o sare (AB) şi apă: HA + BOH AB + H2O Soluţiile de acizi şi baze îşi modifică pH-ul la diluare sau prin adaos de acid sau bază. Aceste soluţii au un pH determinat. c) Reacţiile de neutralizare se desfăşoară între un acid (HA) şi o bază (BOH). agricultură (comportarea îngrăşămintelor în sol) etc. este cantitatea de acid tare sau bază tare adăugate (exprimate în echivalenţi la litru). chimia organică. industria chimică.2. Reducerea este un proces de acceptare de electroni. care aparţin aceleiaşi molecule. reacţiile redox se clasifică în: • reacţii redox intramoleculare. Capacitatea de menţinere a pH-ului a soluţiilor tampon este diferită şi se exprimă prin indicele de tamponare. mărindu-şi numărul de oxidare.→ O + 2e• reacţii redox de dismutaţie (disproporţionare). mărime care caracterizează soluţiile tampon. raportată la variaţia corespunzătoare a pH-ului. la o valoare a pH-ului numită pH optim de acţiune. conduce la obţinerea unei soluţii al cărei caracter va depinde de gradele de ionizare ale acidului şi bazei rezultate: (CH3COO.+ NH4+) + HOH CH3COOH + NH4OH Gradul de hidroliză. în condiţiile menţionate.→ Cl. caracteristic acestor reacţii. Numărul de electroni acceptaţi de oxidant este egal cu numărul de electroni cedaţi de reducător. Combinaţiile care au capacitatea de a se comporta atât ca oxidant. îşi menţin pH-ul datorită proprietăţii de a opune rezistenţă elastică la mărirea sau micşorarea concentraţiei ionilor de hidrogen. iar cei care cedează electroni sunt agenţi reducători. reacţiile de oxidare şi reducere au loc concomitent.Baze teoretice ale chimiei • hidroliza unei sări rezultate dintr-un acid slab şi o bază slabă. moleculele sau ionii care în reacţiile redox acceptă electroni sunt agenţi oxidanţi. După elementele care cedează sau acceptă electroni. Atomii.

de asemenea. în cazul plantelor) sau endogenă (din oxidarea compuşilor care conţin hidrogen – 29 .Baze teoretice ale chimiei Cl + 1e → Cl Cl → Cl1+ + 1e• reacţii redox intermoleculare. Distribuţia elementelor în lumea vie este foarte diversă şi selectată de organisme pentru realizarea funcţiilor biologice. Apa este un metabolit cu rol fundamental în funcţionarea organismelor vii. Este. 5. când schimbul de electroni se face între atomi diferiţi din molecule diferite: 2KMnO4 + 5H2S + 3H2SO4 = K2SO4 + 2MnSO4 + 5S + 8H2O MnO4. reacţiile chimice sunt reacţii omogene şi reacţii heterogene. Reacţiile chimice implică modificări energetice care înseamnă absorbţie sau eliberare de energie. Aspecte cinetice şi termochimice ale reacţiilor chimice Criteriul fizic de clasificare a reacţiilor chimice are în vedere aspectele cinetic şi termochimic al reacţiilor. După sensul reacţiilor chimice acestea pot fi reversibile şi ireversibile. în cazul animalelor. cel mai important component al lumii vii. Reacţiile reversibile sunt acele reacţii care se desfăşoară în ambele direcţii. Definiţi noţiunile de reacţie chimică reversibilă şi ireversibilă. bioelemente şi biomolecule. Aspectul cinetic se referă la sensul reacţiilor chimice şi numărul de faze prezente în mediul de reacţie. Apa . Tipuri de reacţii chimice cu transfer de protoni. deoarece cele mai obişnuite reacţii de cuplare în sistemele biologice sunt reacţii de oxidoreducere. implicit.→ Mn2+ + 4H2O S2. deoarece intră în alcătuirea celulelor şi constituie mediul de desfăşurare al reacţiilor biochimice implicate în desfăşurarea normală a proceselor metabolice. energia considerată este energia calorică. adică produşii de reacţie pot reacţiona pentru a produce reactanţii iniţiali. reacţiile sunt exoterme (se petrec cu degajare de căldură) şi endoterme (se petrec cu absorbţie de căldură). Schimburile de căldură care au loc în cursul desfăşurării unor reacţii chimice respectă legea conservării energiei. de proprietăţile constituenţilor. apa poate fi de provenienţă exogenă (din alimente. În organismele vii. TEST DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR 1. Aceste reacţii mai sunt denumite reacţii spobntane sau favorabile.→ S + 2eFenomenul redox este important pentru lumea vie. drept consecinţă a proprietăţilor sale speciale. din organisme în întregul lor şi de pe Pământ. După numărul de faze prezente în mediul de reacţie. şi din sol. Componenţi anorganici ai materiei vii Manifestările metabolice ale organismelor vii sunt dependente de constituţia chimică a celulelor şi. 6. de dismutaţie şi intermoleculare 3. Din punct de vedere termochimic. Diferenţe între reacţiile redox intramoleculare. 2.3. Cantitatea de căldură degajată sau absorbită în aceste reacţii este numită entalpie de reacţie (ΔH) şi reprezintă o măsură a căldurii produsă sau consumată în proces.+ 8H+ + 5e.2. Reacţiile chimice omogene se mai numesc reacţii într-o singură fază în timp ce reacţiile chimice heterogene se mai numesc reacţii în faze diferite. - 6. Din punct de vedere termodinamic.metabolit universal Apa este cea mai abundentă biomoleculă din celule. Reacţiile ireversibile sunt reacţiile care se desfăşoară într-o singură direcţie.1. Majoritatea reacţiilor chimice se desfăşoară la presiune constantă.

lipide. Aceasta este o proprietate crucială pentru organismele vii. cu forţe intramoleculare puternice. Această comportare este importantă din punct de vedere biologic. Apa are o constantă dielectrică mare. Datorită caracterului electronegativ al oxigenului şi electropozitiv al hidrogenului. care îi conferă proprietăţi unice în raport cu alţi solvenţi. Fiecare moleculă de apă este capabilă să se asocieze prin legături de hidrogen cu alte patru molecule de apă vecine fapt ce explică marea coeziune a apei lichide. Această biomoleculă este repartizată în organismele vii intracelular şi extracelular. solidă (gheaţă. mări. Astfel. Proprietatea de dipol îi conferă moleculei de apă posibilitatea de a funcţiona ca un excelent solvent atât faţă de compuşii ionici. Căldura eliberată în unele reacţii implicate în căile metabolice ar denatura. 104 o5' δδ+ δ+ Fig. enzime sau acizi nucleici). Capacitatea apei de a dizolva mai multe substanţe dacât oricare alt solvent. manifestă forţe de atracţie asupra moleculelor de apă. proprietate care i-a conferit şi numele de solvent universal. esenţiale pentru funcţionarea normală a organismelor vii. Este de menţionat că toate fluidele de transport din organismele animale (citoplasmă. din cauza incidenţei mari a legăturilor de hidrogen. lichidă (apa din precipitaţii. De asemenea.). compuşi care disociază în apă. care le determină sa fie dispersate. sunt transportate în stare de soluţii. 6. în legătura covalentă dintre aceste două elemente. ceea ce ar conduce la pierderea unor funcţii biologice. Importanţa apei pentru organismele vii este corelată cu particularităţile structurale ale moleculei sale. nu se dizolvă în apă. fără ca temperatura sa să crească sau să scadă foarte mult. şi anume cele care au zone încărcate electric. cum ar fi proteinele spre exemplu. fluvii etc. Apa pură conduce slab electricitatea din cauza tendinţei reduse de a disocia în ioni: 30 . Unele dintre acestea. cât şi faţă de compuşii covalenţi cu masă moleculară mică. lacuri. deoarece proprietăţile speciale ale apei fac din aceasta un mediu ideal. deoarece determină un efect osmotic care conduce la transportul acestor molecule. plasmă etc. este de foarte mare importanţă biologică. deoarece atunci când apa se evaporă se eliberează o cantitate mare de energie. conducînd la formarea unui strat de apă pe suprafaţa lor. prin perii absorbanţi ai rădăcinilor. unele macromolecule celulare (proteine. reacţiile chimice implicate în procesele metabolice se desfăşoară în soluţii apoase. Căldura de vaporizare a apei este mare. proteine). zăpadă) şi gazoasă (vapori). determinând o distribuire inegală a lor. electronii sunt atraşi de oxigen.Baze teoretice ale chimiei glucide. căldura specifică mare îi permite apei să primească sau să cedeze o cantitate mare de căldură. Anumite molecule mari. care se datorează legăturilor de hidrogen ce se stabilesc între moleculele sale. Apa are proprietăţi termice unice. Apa este unică.) sunt pe bază de apă. Această proprietate termică reprezintă un mecanism foarte eficient de răcire utilizat de organismele vii. în lipsa apei. deoarece le permite menţinerea unei temperaturi optime. oceane. compartimente separate prin membrane celulare cu permeabilitate selectivă. nr. Se poate spune că apa acţionează în organismele vii ca un tampon de temperatură. Toate substanţele cu rol biologic. pentru funcţionarea normală. particulară pentru fiecare organism în parte.1. Preluarea substanţelor minerale din sol de către plante. adică să existe în stare de suspensie coloidală. Schema de reprezentare a moleculei de apă cu planurile de simetrie şi axa de rotaţie Prezenţa a două perechi de electroni neparticipanţi la atomul de oxigen conferă apei capacitatea de a se uni prin legături de hidrogen. are loc prin intermediul soluţiilor în apă ale acestor nutrienţi. Molecula de apă este un dipol electric (figura 6. proprietate care favorizează disocierea în ioni. sub formă coloidală. prin aceea că este singura substanţă naturală care se află în cele trei stări de agregare.1.). sânge.

dar procesul este accelerat de prezenţa oxigenului şi a dioxidului de carbon. Se găseşte în stare naturală. rezultând hidroxizi bazici: H2O + CaO = Ca(OH)2 H2O + Na2O = 2NaOH Din reacţia apei cu oxizii nemetalelor rezultă oxoacizi: H2O + SO2 = H2SO3 H2O + SO3 = H2SO4 6. stele. la care se adaugă totalitatea sărurilor calciului şi magneziului cu unii acizi minerali (cloruri. compuşi organici etc. În stare combinată. unele metale se corodează. hidrogenul molecular este incolor. Se lichefiază la temperatura de + - 31 . nebuloase. cuprul. comparativ cu celelalte substanţe gazoase. hidrogenul reprezintă aproximativ 11% din scoarţa terestră (Chambers et Holliday. Reacţia cu metalele alcaline este puternic exotermă şi se desfăşoară la temperatură obişnuită: 2H2O + 2Na = 2NaOH + H2 Reacţia cu metalele alcalino-pămîntoase are loc la temperaturi în jur de 100oC: 2H2O + Mg = Mg(OH)2 + H2 Apa reacţionează cu aluminiul după îndepărtarea stratului de oxid de de pe suprafaţa sa: 6H2O + 2Al = 2Al(OH)3 + 3H2 Apa în stare de vapori reacţionează cu ferul încălzit puternic. iar cele care conţin cantităţi mari de săruri (în special săruri de calciu şi magneziu) se numesc ape dure. atât liber (Soare. mercurul. conducând la obţinerea apei de clor şi. Hidrogenul are conductibilitate termică şi conductibilitate electrică mari. Apele care conţin cantităţi mici de săruri se numesc ape moi. s-a demonstrat că apa este o combinaţie chimică foarte stabilă. este absorbit în cantitate mare de metale (Fe. care formează duritatea permanentă. la temperaturi înalte. astfel încât. ci conţine diferite cantităţi de substanţe dizolvate. Puţin solubil în apă. Hidrogen Hidrogenul este primul element din sistemul periodic al elementelor. fiind cel mai uşor dintre toate gazele (ρ = 0. hidrogenul este solubil în alcool şi benzen. Duritatea totală a unei ape este dată de totalitatea bicarbonaţilor de calciu şi magneziu dizolvaţi. unele săruri etc.2. care formează duritatea temporară. sulfaţi). Apa reacţionează cu unele nemetale. oxizii acizi. Datorită masei sale moleculare mici. cât şi combinat (apă. 1975). Experimental.06952g/cm3). În prezenţa apei. nemetalele.38 ori decât aerul. Ea poate fi descompusă la temperaturi de peste 10000C sau cu ajutorul curentului electric: 2H2O = 2H2 + O2 Molecula de apă prezintă caracter amfoter comportându-se: • ca un acid faţă de bazele mai puternice decît ea H2O + NH3 NH4+ + HO• ca o bază faţă de acizii mai puternici decât ea H2O +HCl H3O+ + ClDin punct de vedere chimic. inodor. a gazului de apă. apa reacţionează cu metalele în condiţii diferite. apa este foarte reactivă şi participă la multe reacţii chimice cu metalele. cum ar fi de exemplu clorul şi carbonul (la temperaturi foarte ridicate). conducând la obţinerea oxidului feroferic: 4H2O + 3Fe = Fe3O4 + 4H2 Plumbul. oxizii bazici. Caracterizare generală şi importanţa biologică a elementelor din sistemul periodic 6. respectiv. gaze naturale). argintul nu reacţionează cu apa. aurul.1.2. În condiţii normale. Astfel.). H2O + Cl2 = HCl + HClO HClO → HCl + [O] H2O + C = CO + H2 Apa reacţionează cu oxizii multor metale. apa nu se găseşte în stare pură. dependente de natura metalului. hidrogenul are cea mai mare putere de difuziune. gaze vulcanice. Pt).Baze teoretice ale chimiei 2H2O H3O + HO În natură. Hidrogenul este mai uşor de 14. insipid.

iar la temperatura de -259. când reacţia se desfăşoară lent. • compuşi interstiţiali cu metalele tranziţionale. în hidrogenarea uleiurilor vegetale. în cele mai multe cazuri. reacţia conduce la obţinerea amidei metalului alcalin implicat în reacţie: o o 32 . rezultând o soluţie de culoare albastră. transparentă şi incoloră. PrH2. La cald. transformându-se într-o masă cristalizată în sistem hexagonal. raza atomică şi raza ionică a metalelor alcaline sunt. et Goldberg. se formează cu metalele alcaline şi alcalino-pământoase. în obţinerea metanolului prin hidrogenarea monoxidului de carbon. 31H) Ca urmare a structurii sale electronice (1s1). Grupa IA (1) Elementele din această grupă. nu au compoziţie stoechiometrică. Hidrogenul are trei izotopi. Hidrogenul are. CeH2. 1984) Reactivitatea metalelor alcaline este foarte mare şi creşte de la litiu la franciu (cele mai reactive sunt cesiul şi franciul). la temperaturi de 180-300oC. se numesc metale alcaline.Baze teoretice ale chimiei -252. et al. 1978) şi se corelează cu electronegativitatea elementelor: • hidrurile ionice conţin în reţea ioni hidrură (H-) şi ioni metalici. ceea ce înseamnă că participă. pentru fiecare în parte. cele mai mari din perioada căreia aparţin şi ca urmare prezintă temperaturi de topire şi fierbere scăzute (cu excepţia Li). D. când reacţia este foarte energică. H3O+. 0 şi +1.23 C se solidifică.77 C. în anumite condiţii. C. Determinarea calitativă a metalelor alcaline şi a combinaţiilor lor volatile se efectuează prin reacţia de coloraţie a flăcării incolore a unui bec de gaz (Li-roşu.. AsH3. aproximativ 1% din vaporii metalelor alcaline conţin molecule diatomice. K-violet.E. capacitatea de a reacţiona cu toate elementele. maleabile.R. Ca urmare hidrogenul prezintă trei stări de oxidare -1. V. SiH4). Configuraţia generală a ultimului strat electronic este ns1 şi ca urmare. şi la temperaturi de peste 550oC. pentru a realiza configuraţia stabilă de dublet a heliului. pentru a dobândi configuraţia gazului rar cel mai apropiat. care nu apare liber în reacţiile chimice (apare legat de specii care posedă perechi libere de electroni. Pd). la îndepărtarea sulfului. la formarea de legături covalente. Volumul atomic. metalele alcaline au cea mai accentuată tendinţă de a forma legături ionice. Hidrogenul reacţionează cu oxigenul numai în prezenţa catalizatorilor (Pt. sunt moi. şi anume protiul sau hidrogenul uşor (masa atomică=1.2. 6.. hidrogenul manifestă tendinţele de a accepta un electron (H-). ZrH1.73. datorită caracterului bazic pronunţat al hidroxizilor lor. trecînd în protonul H+. care este auriu). bune conducătoare de căldură şi electricitate. deuteriul sau hidrogenul greu (masa atomică=2. bună conducătoare de electricitate. elementele grupei au tendinţă accentuată de a ceda electronul. azotului şi oxigenului din substanţe organice etc. sodiul (Na).8. Rb-roz. 21H) şi tritiul sau hidrogenul supragreu (masa atomică=3. H2 + I2 → 2HI • compuşi covalenţi cu caracter indiferent (CH4. cu formule care depind de metodele de preparare (TiH 1. Reactivitatea acestor elemente este motivul pentru care ele se găsesc în natură sub formă de combinaţii şi numai rareori în stare liberă. adică prezintă luciu argintiu în tăietură proaspătă (cu excepţia Cs. Compuşii săi binari sunt de patru tipuri (Dillard. rubidiul (Rb). Dintre toate elementele sistemului periodic. trecând în cationi monovalenţi. în sinteza amoniacului. ductile. 11H). Hidrogenul are importante aplicaţii practice în domeniul energetic (component al unor combustibili gazoşi).9. Csalbastru) (Jurcă. Elementele din această grupă au caracteristici tipice de metale. în care un proton este disponibil pentru transfer.2. Na-galben. Metalele alcaline se dizolvă în amoniac lichid la temperatura de -33oC.7). NH4+) şi de a participa la legături covalente. Peste punctul de fierbere. Grupa metalelor alcaline este o grupă omogenă din punct de vedere al proprietăţilor fizice şi chimice. de a ceda singurul său electron. practic. cesiul (Cs) şi franciul (Fr). 2Li + H2 → 2Li+H• hidruri cu caracter acid. se formează prin reacţia cu elementele grupelor VIA (16) şi VIIA (17). litiul (Li). potasiul (K). care.

echilibrele acido . inclusiv al volumului sângelui. sodiul este cel mai răspândit cation din lichidul extracelular. Sărurile de litiu sunt utilizate în psihiatrie pentru tratarea depresiei maniace. Din punct de vedere fiziologic sodiul intervine în: creşterea presiunii osmotice a sucului vacuolar. aminoacizilor. în general. sulfaţi. De asemenea. 2005). Indispensabil pentru viaţa plantelor. ceea ce conduce la reducerea intensităţii procesului de transpiraţie. În organismul uman. împreună cu anionii de clor. Elementele grupei a II-a. rezultând hidruri: 2Na + H2 = 2NaH Reacţia metalelor alcaline cu apa sau alcoolii este o reacţie energică (reacţia creşte în violenţă odată cu coborârea în grupă). CsO2) Ionii metalelor alcaline sunt foarte importanţi pentru funcţionarea normală a sistemelor biologice. metalele alcaline conduc la obţinerea de oxizi (Li2O. stimularea absorbţiei ionilor de potasiu la unele plante. Sodiul şi potasiul se oxidează în aer mai rapid decât litiul. Na2O). sodiul şi potasiul se păstrează sub parafină sau petrol. prezente în plasma celulară şi în electroliţi. Controlul fin al potenţialului membranelor celulare este important pentru multe funcţii importante ale organismului. Sodiul se găseşte în organismele vegetale. bariu (Ba) şi radiu (Ra). glucozei şi apei. stimulează biosinteza proteinelor şi activitatea unor enzime (fosfoenolpiruvat). cesiul şi franciul în fiole de sticlă vidate. stimulează fotosinteza şi reglează permeabilitatea membranelor citoplasmatice. deoarece oxizii şi hidroxizii reprezentanţilor caracteristici ai acestei grupe au o comportare intermediară între cei ai metalelor alcaline şi ai aluminiului. Este motivul pentru care litiul. cationii de sodiu menţin în limite normale balanţa hidrică. sub formă de săruri anorganice localizate în organele tinere şi în ţesuturile de susţinere ale plantelor mature (Zamfirache. transportul dioxidului de carbon. Un număr de mecanisme fiziologice care reglează volumul şi presiunea sângelui funcţionează în sensul ajustării conţinutului de sodiu prin bioreceptori din sistemul circulator. în general. participând la absorbţia apei prin rădăcini. în cantităţi mici sub formă de săruri anorganice (cloruri.Baze teoretice ale chimiei 2Na + 2NH3 = 2NaNH2 + H2 Metalele din grupa IA (1) a sistemului periodic reacţionează cu hidrogenul. Rubidiul şi cesiul. vacuole şi citoplasmă.bazic şi osmotic din organismul uman. reprezentantul unei grupe de oxizi cunoscuţi sub denumirea de „pământuri” (Albu et Brezeanu. tartraţi) care se acumulează în apoplast. Potasiul este principalul cation din lichidul intracelular. cele mai importante elemente dintre matalele alcaline sunt sodiul şi potasiul. au 2 33 . Ele sunt. citraţi. 1974). Potasiul este activator al multor enzime. iar rubidiul şi cesiul iau foc. carbonaţi. cu o abundenţă naturală mai scăzută.2. este implicat în transportul. ce conduce la obţinerea de hidroxizi alcalini puternici şi respectiv alcoxizi. peroxizi (Na2O2) şi superoxizi (KO2. Aceste două elemente sunt considerate moderat toxice Franciul este un element radioactiv. Se găseşte în cantităţi mici în lichidul extracelular şi în plasma sanguină. stimularea creşterii. Ca urmare. Sodiul este determinant primar al volumului lichidului extracelular. depozitarea şi biosinteza glucidelor. Grupa IIA (2) Grupa a doua din sistemul periodic este alcătuită din elemente care se mai numesc elemente alcalino-pământoase. Absorbţia sodiului în intestinul subţire joacă un rol important în absorbţia clorului. datorită efectului său asupra balanţei hidrice. iar rubidiul. Din punct de vedere biologic. nu au fost găsite în sistemele biologice. beriliu (Be). stronţiu (Sr). la cald. Potasiul este elementul care se găseşte în cantitatea cea mai mare în plante. În organismele multicelulare. Rolul fiziologic principal al potasiului în organismele vegetale este de osmoreglator. 6. magneziu (Mg). Litiul nu se găseşte în mod normal în organismele vii. precum şi în biosinteza substanţelor proteice. potasiul participă la reglarea potenţialului de membrană şi a pH-ului celular. pompa ionică Na/K este cel mai important mecanism pentru controlul potenţialului electrochimic. În reacţia cu oxigenul. fosfaţi) şi organice (oxalaţi. toxic pentru organismele vii.3. RbO2. calciu (Ca). în cantităţi mici.

care participă la multe reacţii de sinteză. în lichidul cefalo-rahidian etc. Elementele alcalino-pământoase sunt argintii în stare neoxidată (cu excepţia beriliului). din punct de vedere fiziologic. fiind prezent în sistemul osos. care sunt baze puternice. precum şi temperaturile de topire şi de fierbere. În cazul organismelor vegetale. Sărurile volatile ale metalelor alcalino-pământoase colorează flacăra incoloră a unui bec de gaz (Ca în roşu-cărămiziu. care nu respectă tendinţa de variaţie continuă a proprietăţilor). cum ar fi insulina. este implicat în reglarea pH-ului celular. Elementele acestei grupe au tendinţa accentuată de a ceda cei doi electroni de pe ultimul strat electronic. contracţia musculară şi ritmul cardiac. secreţia de hormoni. smalţul dinţilor. beriliul este un element toxic. în ţesutul muscular. rezultând hidroxizii corespunzători. rezultă Be2C) Din cauza solubilităţii sale extrem de scăzute. stronţiul şi bariul reacţionează cu apa. esenţiale pentru organismele vii. în plasma sanguină. transmiterea impulsurilor nervoase. rezultă BaO2) M + S = MS 3M + N2 = M3X2 6M + P4 = 2M3P2 M + 2C = MC2 (în cazul Be. Calciul este extrem de important pentru organismele animale reprezentând un element structural major în ţesutul dinamic osos. molecula care furnizează energie pentru cele mai multe procese metabolice. există sub formă de complex cu magneziul (MgATP). Calciul. antioxidant important. precum şi a pompei ionice Mg/Ca. la rece. Astfel de reacţii sunt cele din metabolismele glucidic. menţinerea presiunii sanguine. beriliul este foarte greu accesibil sistemelor biologice.Baze teoretice ale chimiei electroni în stratul de valenţă şi configuraţia electronică ns . şi reprezintă un factor important în activarea factorilor de coagulare a sângelui. Magneziul este implicat în transportul activ al ionilor. Concentraţia sa în sânge şi lichidele extracelulare trebuie menţinută între anumite limite. pentru activitatea optimă a unor proteine şi enzime. ceea ce le face extrem de reactive şi de aceea doar beriliul şi magneziul se pot păstra în aer. precum calciul şi potasiul. magneziul activează procesele de formare ale organelor de rezervă. în conducerea impulsurilor nervoase. Toate elementele alcalino-pământoase au starea de oxidare +2. Acest element are rol structural. Este necesar. În general. Datorită reactivităţii mari. M + 2H2O = M(OH)2 + H2 Metalele alcalino-pământoase se combină. Magneziul joacă un rol important în structura şi funcţionarea organismului uman. celelalte elemente din grupă se păstrează doar sub ulei de parafină sau petrol.. Ba în galben-berzui) Elementele alcalino-pământoase sunt foarte reactive. Conductibilitatea electrică a cestor elemente este redusă. de asemenea. fiecare la altă temperatură. printre care sinteza acizilor nucleici şi sinteza proteinelor. De asemenea glutationul. este activator al unor enzime. fiind implicat în mai mult de trei sute de reacţii metabolice esenţiale (Shils. sunt superioare metalelor alcaline şi scad in grupă (excepţie face magneziul. 2 34 . 1994). cochiliile scoicilor sau membranele celulare. ATP-ul. prin membranele celulare şi ca urmare. Sr în roşu-carmin. Spencer et al. cedând cei doi electroni de valenţă şi formând compuşi ionici care conţin cationi de forma M2+ (M-simbolizare generală a unui metal). în membrane celulare şi în cromozomi. Magneziul şi calciul sunt elemente foarte răspândite. necesită prezenţa magneziului pentru biosinteză. iar beriliul şi magneziul participă la această reacţie la cald. pentru a dobândi configuraţia stabilă de gaz rar. Calciul controlează activitatea musculară. cu nemetalele: M + X2 = MX2 (X-halogen) 2M + O2 = 2MO (în cazul Ba. Energiile de ionizare. pentru funcţionarea normală a organismului. lipidic şi proteic. intră în structura clorofilei. elementele grupei a doua nu se găsesc în natură în stare liberă. Activitatea unor enzime şi sisteme enzimatice este dependentă de prezenţa magneziului. 1999. sunt mai dure decât elementele alcaline şi prezintă densităţi mai mari decât ale acestora. cu degajare de hidrogen.

1987). VIIIB (8). argint (Ag are +I şi mai rar +II). Metalele tranziţionale din grupa IIB (12) zinc (Zn). care prezintă numeroase particularităţi. IB (11) şi IIB (12) situate între grupele IIA (2) şi IIIA (13). aur (Au are +I şi +III). parţial ocupaţi cu electroni. care au substraturile d şi s complet ocupate cu electroni. are rol de activator al unor enzime şi sisteme enzimatice. În general. În aceste combinaţii. cadmiu (Cd). conducând la fărâmiţarea metalului. Ni. Calciul are efect stimulator asupra proceselor biosintetice de la nivelul mitocondriilor (Carnieri. Metalele nobile (Au. cupru (Cu are +I şi +II). 6. în raport de 3/1). deoarece reprezintă structuri ideale pentru stocarea oxigenului. actinide. VIIIB (9). conducând la obţinerea de oxizi care funcţionează uneori ca o peliculă protectoare (Cr. Co). sunt bune conducătoare de căldură şi electricitate (cel mai bun conducător termic şi electric este argintul. Stronţiul şi bariul nu se întâlnesc în sistemele biologice. agenţi de transfer ai electronilor. et al. VIIB (10). urmat de cupru). 35 .2. IVB (4). Reactivitatea chimică a metalelor tranziţionale variază semnificativ. Elementele tranziţionale f formează două serii de câte 14 elemente numite lantanide şi respectiv. valoarea maximă a stării de oxidare a elementelor tranziţionale este dată de numărul grupei din care fac parte (notaţia cu cifre romane). Metalele tranziţionale reacţionează cu nemetalele. Metale tranziţionale Metalele tranziţionale alcătuiesc grupele IIIB (3). Cu excepţia elementelor din grupa IB (11). Radiul este un element rar. ceea ce permite împărţirea lor în metale tranziţionale d şi metale tranziţionale f. Pt. care sunt mai puţin reactive. Elementele tranziţionale sunt metale tipice. Unele dintre elementele tranziţionale reacţionează cu oxigenul. în care ionii metalelor tranziţionale sunt înconjuraţi de un anumit număr de molecule sau ioni care se numesc liganzi. care sunt combinaţii complexe stabile. VB (5). compuşii lor fiind utilizaţi în medicină. VIIB (7). Majoritatea elementelor tranziţionale prezintă mai multe stări de valenţă. Mulţi dintre compuşii de acest tip sunt coloraţi datorită posibilităţilor de tranziţie a electronilor d care determină capacitatea de a absorbi în spectrul vizibil la anumite lungimi de undă. Compuşii ionici ai metalelor tranziţionale au proprietăţi paramagnetice (prezintă magnetizaţie proporţională şi de acelaşi sens cu intensitatea câmpului magnetic în care se află). catalizatori sau medicamente. funcţionează ca elemente divalente. caracter amfoter în stări de oxidare medii şi caracter acid în stări de oxidare superioare. Elementele tranziţionale formează compuşi de coordinaţie. Pd) nu reacţionează cu oxigenul.G. are izotopii radioactivi. au temperaturi de fierbere şi de topire mari. VIB (6). cum ar fi apa regală (amestec de acizi clorhidric şi azotic concentraţi. Ag. Tranziţionalele de tip d sunt dispuse în patru serii. Oxizii şi hidroxizii metalelor tranziţionale au caracter bazic în stări de oxidare mici. E. iar alteori acţionează continuu (Fe).Baze teoretice ale chimiei Funcţiile calciului în plante sunt legate de relaţia dintre factorii de mediu şi creşterea şi dezvoltarea acestora. mercur (Hg). fiind atacate numai de agenţi oxidanţi puternici. prezintă luciu metalic şi duritate superioară metalelor din grupele principale. rezultând compuşi ionici. Compuşii coordinativi sunt importanţi din punct de vedere biologic.. şi au configuraţia electronică a stratului de valenţă (n-1)d1÷10ns2.4. are rol important în osmoreglare etc. primele elemente ale fiecărei serii formează mai uşor compuşi stabili comparativ cu ultimele elemente. Se caracterizează prin prezenţa orbitalilor d sau f. cationii sunt de multe ori ioni complecşi. toxici pentru organismele vii. Configuraţia ultimului strat electronic este (n-2)f1÷14(n-1)d1ns2.

La anumite specii. cu rol important în îndepărtarea unor specii reactive de oxigen. de asemenea. participă la reacţiile de oxido-reducere. nitrogenaza. precum şi la deteriorarea procesului de reproducere. superoxid dismutaza Mn-dependentă este principala enzimă antioxidantă din mitocondrii. drept constituent al unor enzime şi activator al altora. Fierul este activator unor enzime şi. proteinelor şi lipidelor prin intermediul citocromilor (specii alcătuite dintr-un complex cu fier. vanadiul este implicat în dezvoltarea oaselor. o formă biologic activă a cromului. 1999). şi o proteină) din calea transportoare de electroni. evidenţiem rolul unora dintre ele în organismele vii. 2005). Organismul uman utilizează cromul. sporirea efectelor insulinei (Vincent. participă la transportul (prin intermediul hemoglobinei) şi stocarea (în molecule numite mioglobină) oxigenului în sângele şi ţesuturile mamiferelor. (Zamfirache. În organismul uman. Vanadiul este un microelement important pentru unele specii animale şi vegetale. 1978). atât în cazul plantelor. care poate să apară în sistemele biologice în mai multe stări de oxidare. molibdenul este un ultramicroelement util. Astfel. Este. În organismul uman este component esenţial a sute de proteine complexe. fierul este absorbit sub formă de ioni (Fe2+ sau Fe3+). In plante. a cărei structură nu este deocamdată cunoscută. În cazul organismelor animale. fiind implicat în metabolismul glucozei. odată cu creşterea conţinutului de glucoză din sânge. cât şi al animalelor. Titanul se pare că are efecte benefice minore în organismele vegetale. iar ribonucleotid reductaza este implicată în sinteza ADN-ului. determină. 2002). care catalizează scindarea nucleotidelor şi care contribuie la capacitatea antioxidantă a sîngelui. literatura de specialitate menţionează implicarea vanadiului în procesele de creştere. xantinoxidaza. este un microelement important şi util. 1969). aminoacizilor şi colesterolului (Nielsen. atât animalelor. Pentru plante. împreună cu zincul. intră în structura unor enzime şi proteine complexe. cunoscut ca element care influenţează pozitiv procesul de fotosinteză şi. Manganul are rol de cofactor al multor enzime implicate în metabolismul organismelor vegetale. datorită capacităţii lor de a trece reversibil dintr-o stare de oxidare în alta. utili în procesele oxidoreducătoare. care este implicată în metabolismul aminoacizilor cu sulf.. de asemenea. Fierul este un micronutrient cu rol major in celulele organismelor vii. Molibdenul este un microelement care funcţionează drept cofactor pentru enzime care catalizează transformări chimice importante. cele mai vulnerabile organite celulare la stresul oxidativ. 1999. manganul are rol important în anumite procese fiziologice. 2000). drept stimulator al activităţii miocardului şi creşterii masei musculare în general. ca ultramicroelement. cuprul şi fierul activează biosinteza clorofilei. De exemplu. Se sugerează. de biosinteză a clorofilei şi pigmenţilor carotenoidici. cu rol în metabolismul medicamentelor şi toxinelor (Beedham. Cromul este un element care are influenţe benefice în cantităţi extrem de mici. Fierul participă la oxidarea carbohidraţilor. În cazul organismelor animale. 1997). precum şi acumularea proteinelor în frunze. posibilitatea ca vanadiul să înlocuiască molibdenul în procesul de fixare a azotului pe cale microbiologică (Singht et al. Lipsa sau slaba aprovizionare a plantei cu mangan are drept consecinţă diminuarea rezistenţei rădăcinilor la infecţii patogene (Marschner. în special drept cofactor enzimatic (nitratreductaza. catalaza şi peroxidaza sunt enzime Fe-dependente. xantinoxidaza). favorizează acumularea azotului în nodozităţile radiculare de la plantele leguminoese. 36 . Manganul. precum şi în cel de biosinteză a clorofilei la algele verzi unicelulare (Meisch. În cazul organismului uman. La plante. molibdenul este cofactor pentru trei enzime: sulfitoxidaza. enzime cu rol important în metabolismul carbohidraţilor. enzime şi sisteme enzimatice (Fairbanks. Este implicat în biosintezele clorofilei şi pigmenţilor carotenoidici şi în procesele de fotosinteză şi de fixare a azotului. Beard et Dawson. şi aldehidoxidaza. deficienţa în vanadiu conduce la încetinirea procesului de creştere.Baze teoretice ale chimiei Considerând elementele tranziţionale în ordinea din tabelul periodic. ca urmare. denumit hem. de asemenea. Benzschawel. cât şi plantelor. participă la intensificarea procesului respirator etc. 1985). De asemenea.

cum ar fi citocrom oxidaza. vitamina B12. participă de chelaţi la intensificarea activităţii unor enzime specifice nodozităţilor Nichelul este un microelement care. În cazul organismelor animale. 1996). oxalacetatdecarboxilaza. participă la producerea de substanţe care reglează presiunea sanguină şi pulsul.. Zincul este un microelement esenţial pentru organismele vii. esenţială pentru metabolismul carbohidraţilor. lipidelor şi proteinelor. În cazul plantelor. Este bioconstituent al unor metaloenzime (carboxipeptidaza. vitamină care este un complex de coordinare al cobaltului. cum ar fi ureaza sau hidrogenaza. Pentru plantele stimulator al creşterii nodozităţilor radiculare sub formă ionică sau (Zamfirache. cuprul este legat într-o varietate de proteine cu funcţii metabolice specifice. Vitamina B12. catalaza. Cercetări recente evidenţiază faptul că acest element este asociat cu metabolismul lipidic şi este implicat în mecanismele protective împotriva cancerului. şobolani) supuse unei diete lipsite de nichel au evidenţiat faptul că acestea prezintă probleme de sănătate. glutamatdehidrogenaza.Baze teoretice ale chimiei Cobaltul este un microelement esenţial pentru multe specii animale şi vegetale. precum şi asupra sistemelor osos şi nervos. deoarece are efecte benefice asupra funcţionării ficatului şi rinichilor.. 1982). 1994). de asemenea. Este cunoscut. precum şi cofactor. este un element cu rol catalitic în procesele de oxidoreducere. de asemenea. 1999). Alături de vitamina C. aldolaza). deoarece un număr de reacţii esenţiale pentru funcţionarea normală a creierului şi sistemului nervos sunt catalizate de enzime cupru-dependente. lizil-oxidaza. izomeraza. intervine în biosinteza clorofilei pe care. unde concentraţia normală de zinc este de 0. Este important. fosfataza alcalină.003%. 2005). în care ionul metalic este înconjurat de un ligand cu şase atomi donori (Cojocaru. ADN-polimeraza .). superoxid dismutaza. alcooldehidrogenaza. hexokinaza etc. în sensul de “efector metabolic”. De asemenea. acest element este implicat în activitatea fotosintetică a plantelor. dopamin-hidroxilaza. o protejează de degradarea timpurie. Cuprul participă la funcţionarea mecanismelor de protecţie a organismelor animale de efectele dăunătoare ale unor substanţe chimice. previn deteriorarea nervilor prin contribuţia la formarea tecii protective a acestora etc. precum şi datorită abilităţii sale de a accepta şi ceda cu uşurinţă electroni (Linder et Hazegh-Azam. fiind un metal cheie în activitatea unor enzime. Cercetări efectuate pe anumite animale (pui de găină. ca urmare a faptului că este component al Cu-Zn superoxid dismutazei şi ceruloplasminei. cobaltul sunt importante pentru funcţionarea normală a celulelor. iar excesul activează declanşarea bolii canceroase. 1996). menţine elasticitatea vaselor de sânge şi pielii şi. unde există ca microelement sub forma ionilor cuproşi şi cuprici. cum ar fi insulina sau hormoni gonadotropi hipofizari. Cuprul îndeplineşte funcţii antioxidante în diferite ţesuturi şi fluide. cobaltul este necesar formării fixatoare de azot atmosferic şi.). susţin vitamina C în îndeplinirea rolului său. în plus. şi implicit. nichelul este component al unor enzime. în formă disponibilă din punct de vedere biologic. cum ar fi proteinele de transport (ceruloplasmina sau Cu-albumina). enolaza. La om. precum şi de stimulator al activităţii altora (peroxidaza. arginaza etc. Zn-Cu superoxiddismutaza). rolul său stimulator în procesele de creştere la orz şi tomate ( Burzo et al. ARN-polimeraza. El. superioare. intră în structura unor enzime (ascorbat oxidaza) şi stimulează activitatea altora (polifenoloxidaza). precum şi în menţinerea sănătăţii cardiovasculare. în special legate de proasta funcţionare a ficatului. Este cofactor al unor enzime (carbonic anhidraza. De asemenea. de asemenea. tirozinaza. stimulează metabolismul animal şi vegetal. aminopeptidaza. mulţi oameni de ştiinţă consideră nichelul un micronutrient indispensabil sănătăţii omului. intervine în acţiunea unor hormoni. în biosinteza triptofanului şi acidului indolilacetic 37 . proteinele de depozitare (metalotioneinele) sau metaloenzimele care conţin cupru (cuproenzime. enolaza. în special în cazul leguminoaselor. cu rol activator al unor alte enzime (arginaza. În cazul organismelor vegetale. fosfataza alcalină. lactatdehidrogenaza. intră în structura cobalaminei. prin întărirea sistemului imunitar (Gissen. carenţa acestui element favorizează apariţia şi dezvoltarea TBC-ului. Cuprul participă la funcţionarea normală a organismelor vii. Ca şi manganul. Zincul este un element indispensabil pentru plante. cobaltul este un element indispensabil datorită rolului său de (Milică et al. De asemenea. în funcţionarea sistemului nervos central.

protector.5. acoperindu-se cu un strat subţire. Formarea cationilor trivalenţi (E3+) necesită o energie de ionizare mare. In2O. este implicată în glicoliză (Mukund et Adams. rezultând nitrură de aluminiu: 2Al + N2 = 2AlN 38 . Metalele din grupă (M) reacţionează cu oxigenul din aer.+ 6H2O = 2M(OH)4. sărac în zinc (Thalassiosira weissflogii). Comportarea sa în raport cu oxigenul din aer este dependentă de cristalinitatea probei. borul prezentând caracter de nemetal asemănător siliciului. prin participarea unui orbital 2p vacant. La temperaturi ridicate reacţia este energică: 4M + 3O2 = 2M2O3 Încălzit la roşu. Toate elementele grupei reacţionează energic cu moleculele de halogeni (X2). astfel încât trioxidul de bor prezintă caracter acid (B2O3). precum şi în procesele pe care le implică fixarea azotului la plantele leguminoase (Zamfirache. de oxid. care au drept cofactor wolframul. TlCl). rezultând soluţii care conţin ioni metalici trivalenţi. 1995). indiu (In). al unor vitamine. enzimă care aparţine acestei famili. au pe ultimul strat 3 electroni. Reactivitatea elementelor din această grupă este mai scăzută.Baze teoretice ale chimiei (auxină). care pot funcţiona în unii compusi şi cu valenta unu (InCl. caracterul metalic creşte de sus în jos. O proprietate interesantă a galiului este temperatura sa de topire forte scăzută (29. Este motivul pentru care borul funcţionează tricovalent prin hibridizare de tip sp2. deoarece este utilizat de un număr mic de enzime care fac parte din familia aldehidferedoxin-oxidoreductază (Kletzin et Adams. în general. Aluminiul şi galiul reacţionează cu hidroxizii alcalini în soluţii apoase formînd anioni hidroxilici complecşi: 2M + 2OH. Elementul bor mai poate funcţiona şi în stare de hibridizare sp3. Aluminiul. cu excepţia indiului şi taliului. 2000). Galiul. 2M + 6H+ = 2M3+ + 3H2 Taliul este singurul metal din grupă care se găseşte sub formă de ioni monovalenţi în soluţiile acide. trioxizii de aluminiu şi galiu (Al2O3. În privinţa proprietăţilor fizice există deosebiri între elementele grupei. În plus. taliul formează un oxid toxic (Tl2O) în care metalul este monovalent. comparativ cu elementele din primele două grupe principale. temperatură şi puritate. conducând la obţinerea de halogenuri trivalente (excepţie TlX): 2M + 3X2 = 2MX3 Taliul poate funcţiona şi ca element monovalent formînd TlX. elementele grupei prezintă în combinaţiile lor (în special halogenate şi oxigenate) valenţa maximă. Este vorba de studiul unei anhidraze carbonice Cd-dependente (Lane et Morel.2. ca având funcţii biologice. dimensiunile particulelor. Ga2O3) prezintă caracter amfoter. 6. 2005). galiul şi indiul se dizolvă în acizi diluaţi. Grupa IIIA (13) Elementele din această grupă. aluminiu (Al). Cadmiul nu este cunoscut. indiul şi taliul au puncte de topire inferioare aluminiului şi greutăţi specifice superioare acestuia. In mod constant. Metalele din grupa prezintă luciu caracteristic. cercetări recente consideră că gliceraldehid-3-fosfatferedoxin-oxidoreductaza. bor (B).8oC). Studii experimentale recente evidenţiază rolul acestui element în metabolismul unui organism marin care trăieşte într-un mediu tipic. taliu (Tl). trioxidul de indiu (In2O3) prezintă caracter bazic. conductibilitate electrică şi conductibilitate termică. acesta formează cu oxigenul combinaţii covalente. galiu (Ga). al acizilor nucleici. proteic. Wolframul (tungsten) are rol biologic limitat. în reglarea metabolismelor glucidic. Caracterul oxizilor variază în grupă. cu configuraţia electronică generală ns 2np1. Aceste enzime. În grupă. 1996). trei. din cauză că numărul de electroni de pe stratul de valenţă este mai mare.+ 3H2 Aluminiul este singurul element din grupă care reacţionează la temperatură ridicată cu azotul. Tl2O. În privinţa borului. iar trioxidul de taliu (Tl2O3) prezintă caracter puternic bazic. catalizează interconversia aldehidelor la carboxilaţi.

în cazul unor compuşi ai carbonului (H2CO3). deoarece prezenţa sa este asociată cu o bună funcţionare a sistemului osos. prin prezenţa sa în cantităţi mici. alterează bariera membranară care reglează schimburile între sistemul nervos central şi sistemul circulator periferic (Banks. În cele mai multe organisme vegetale. carbon (C). Are rol important în biosinteza glucidelor. organismul uman este expus continuu acţiunii acestui element. şi în această grupă. Grupa IVA (14) Elementele din această grupă. caracterul metalic creşte de la carbon. Carbonul este singurul element din grupă care poate forma legături duble sau triple. deoarece este implicat în fixarea ionilor de calciu. cu excepţia carbonului. Aluminiul. urmat de siliciu în stare hibridizată (în special în compuşii săi cu oxigenul).. elemente cu caracter metalic. în intensificarea absorbţiei unor elemente (K. datorită capacităţii sale de a hibridiza sp2 şi sp. care se deosebeşte de celelalte elemente ale grupei prin compuşii pe care îi formează.6. până la 6 în cazul unor ioni complecşi ai staniului. Se pare că acest element nu are efecte benefice asupra organismelor animale. având rol de acceptori de electroni. stimulează activitatea unor enzime etc. considerat o neurotoxină. În cantitate mare. la siliciu şi germaniu. în stimularea activităţii unor enzime (invertază. Borul este un microelement necesar tuturor plantelor. Prin alimente. care sunt toxici pentru plante. este toxic pentru plante. implicit. Odată cu creşterea numărului atomic. [Pb(OH)6]2-. cantitatea de aluminiu este redusă. Starea de oxidare maximă este IV şi se manifestă în combinaţiile halogenate (EX4) şi în oxizii superiori cum ar fi CO 2 sau SiO2. deoarece perturbă absorbţia ionilor de calciu. Aluminiul este de interes în metabolismul criptogamelor. fără rol important în chimia carbonului (Be2C şi Al4C3). 1989). Prezenţa borului în organismele vegetale favorizează procesele de respiraţie şi fotosinteză. De asemenea. formarea compuşilor fenolici. punctul de fierbere. mangan.se întâlneşte numai în două carburi metalice. zinc şi. precum şi înflorirea. borul este necesar în cantităţi mici. tirozinază). Acceptarea de electroni pentru realizarea configuraţiei stabile este posibilă din punct de vedere energetic pentru elementele acestei grupe. acizilor nucleici clorofilei. prezenţa borului este legată de funcţionarea normală a metabolismului animal. este implicat în reducerea toxicităţii altor elemente minerale (P sau Cu). în creşterea rezistenţei plantelor la secetă şi ger. În cazul plantelor superioare. a principalelor procese fiziologice legate de utilizarea de către plante a acestor elemente. germaniu (Ge). De asemenea.şi plumbului. Cl2). sunt borul şi. băuturi. odată cu creşterea numărului atomic. staniu (Sn) şi plumb (Pb) au 4 electroni pe ultimul strat. efectele sale benefice fiind de ordin secundar. P.2. Aluminiul este cel mai abundent ion metalic din biosferă. iar anionul C4. Cationul C 4+ este foarte instabil. borul influenţează permeabilitatea membranelor plasmatice şi este implicat în transportul glucidelor. legarea fructelor şi formarea seminţelor. proteinelor. în mică măsură. aluminiul.Baze teoretice ale chimiei Elementele grupei. siliciu (Si). [Sn(OH)6]2. precum şi a creierului (îmbunătăţirea performanţelor legate de atenţie şi memoria de scurtă durată). Similar cu grupa 13 (IIIA). 39 . până la staniu şi plumb. intervine în modificarea raportului monoglucide/diglucide în favoarea monoglucidelor. cresc razele atomice şi ionice ale elementelor precum şi densitatea. Creşterea caracterului metalic se manifestă prin modificarea stabilităţii hidrurilor. Borul inhibă. magneziu şi fosfor. Ca) şi diminuarea absorbţiei altora (S. Se găseşte în plantele superioare sub formă de compuşi ai acidului boric şi complecşi organoborici. a cărui configuraţie electronică este ns2np2. produse farmaceutice etc. nemetal tipic. Elementele grupei au tendinţa de a forma covalenţe. Efecte pozitive asupra creşterii sunt semnalate la speciile cu toleranţă ridicată la aluminiu. dar cel mai pronunţat se manifestă la carbon în stare hibridizată (mai importante sunt covalenţele cu el însuşi şi cu hidrogenul). punctul de topire. în fixarea azotului. precum şi în acumularea auxinelor libere. Elementele grupei pot realiza legături coordinative. importante din punct de vedere biologic. La elementele cu număr atomic mare se accentuează tendinţa de a forma cationi. În organismele animale şi în special în organismul uman. Numărul maxim de coordinaţie al elementelor faţă de oxigen creşte de la 3. 6. în cazul unor compuşi ai germaniului şi siliciului (H3SiO4). care are valoarea cea mai mare în cazul hidrocarburilor. la 4. magneziu. pectinază. considerate semimetale. Mg.

Cercetări la nivel molecular au evidenţiat rolul acestui element de stimulator al sistemului imunitar şi. Ultimul strat conţine cinci electroni. Dioxidul de plumb (PbO 2. cu halogenii. Circulaţia complexă a carbonului între aceste rezervoare este un ciclu biogeochimic. care se datorează unor procese active de natură chimică. hidro-ecosfera şi litosfera. iar monoxidul de plumb (PbO. În reacţie cu hidrogenul. biosfera terestră. în anumite condiţii. deoarece repulsia datorată electronilor atomilor 40 . siliciul este implicat în desfăşurarea normală a reacţiilor implicate în metabolismul vegetal. stare de oxidare II+) are caracter bazic. 1989). efectele sale pozitive asupra cancerului şi artritei (Asai. rezultă oxizi: 2M + O2 = 2MO M + O2 = MO2 În cazul staniului. ligamentelor. Rezervele enorme de carbon sunt estimate a fi de 7. Plumbul are acţiune inhibitoare asupra unor enzime implicate în biosinteza hemului(α-aminolevulinat dehidrataza şi ferochelataza) determinând apariţia anemiei. stare de oxidare IV+) are caracter acid. Staniul este implicat ca microelement în funcţionarea normală a unui număr restrâns de organisme animale. carbonul şi siliciul pot forma acizi. datorat numărului mare de straturi electronice. Germaniul este un microelement implicat în eliminarea şi neutralizarea substanţelor toxice.7. iar monoxidul de staniu (SnO. Carbonul. având configuraţia ns2np3. Poziţia elementelor din grupa VA în raport cu gazele rare nu permite.Baze teoretice ale chimiei Fiind nemetale. iar în straturile superioare ale mărilor şi oceanelor. Expunerea îndelungată la săruri solubile sau compuşi cu proprietăţi oxidante ale plumbului determină apariţia de nefropatii şi suferinţe abdominale. stibiu (Sb). în general. în special în organismele tinere. stare de oxidare II+) are caracter amfoter. 2005). Atomii elementelor din această grupă nu formează combinaţii ionice. a căror stabilitate scade de la carbon la plumb. geologică şi biologică. Siliciul este al doilea element ca abundenţă în scoarţa terestră (după oxigen). Este important pentru organismele animale. numai în cazul unor derivaţi halogenaţi de forma EX5 (E = element). deoarece în cazul acestor două elemente (elemente grele) se manifestă fenomenul de ecranare a nucleului. şi are. Acţiunea sa este legată de reducerea transpiraţiei cuticulare. de stimularea proceselor de germinaţie şi creştere pe substrate saline. rezultând tetrahalogenuri (în cazul plumbului rezultă PbX2): M + 2X2 = MX4 În aer sau în oxigen. de stimularea absorbţiei de dioxid de carbon şi. în anumite condiţii. dioxidul de staniu (SnO2. Pentru anumite bacterii şi alte forme de viaţă. El este un metal toxic ce poate distruge conexiunile nervoase. Grupa VA (15) În această grupă sunt cuprinse elementele azot (N). părului. unul dintre cele mai răspândite elemente din natură. bismut (Bi). care se găsesc în patru rezervoare majore interconectate: atmosfera. de intensificarea procesului de fotosinteză etc. Starea de oxidare maximă este V+ şi se manifestă rar. de creşterea rezistenţei mecanice. Elementele grupei reacţionează. în funcţie de condiţiile de reacţie. Acest element este prezent în natură sub formă de combinaţii anorganice şi organice. precum şi protecţia organismelor de radiaţiile UV. în particular. fizică. este esenţial pentru toate sistemele vii. Informaţiile legate de rolul biologic al plumbului sunt foarte puţine. manifestarea tendinţei de a forma ioni negativi. cum ar fi metalele grele şi radicalii liberi. stare de oxidare IV+) are caracter slab acid. de creşterea rezistenţei pasive a plantelor la agenţi patogeni.5 x 10 11t în dioxidul de carbon atmosferic. fosfor (P). Elementele grupei au rol biologic important. elementele din această grupă formează hidruri. proprietate întâlnită şi în cazul germaniului (acid foarte slab).2. În cantităţi mici. arsen (As). implicit. deoarece intră în constituţia oaselor. de 420 x 10 11t (Öpik. 6. putând exista în soluţie numai cationi Sb3+ şi Bi3+. unghiilor etc. rolul de a reduce efectele negative ale aluminiului. siliciul este esenţial din punct de vedere fiziologic şi metabolic. de asemenea.

În grupă. As3PO4). Procesele de creştere şi dezvoltare ale organismelor vegetale se desfăşoară în condiţii normale. azotul este implicat în biosinteza proteinelor. care există ca agregate mari ce conţin legături simple. Atât fosforul organic. în săruri de amoniu sau tetraalchilamoniu. raza ionică. Elementele fosfor şi arsen prezintă în oxiacizii lor număr de coordinaţie 4 (H3PO4. As3. se deosebeşte de celelalte elemente ale grupei. Reacţia cu oxigenul a elementelor grupei conduce la obţinerea de anhidride. PH4+). Prezenţa perechii de electroni neparticipanţi determină capacitatea elementelor din această grupă de a realiza legături coordinative. oxoacizii sunt oxidanţi.există numai în stare solidă în unele azoturi. Ionii N3-. cresc densitatea. La atomul central există o pereche de electroni neparticipanţi. important pentru creşterea şi dezvoltarea organismelor vii. punctul de fierbere. N2O3 şi P2O3 sunt anhidride. proprietate mai accentuată în cazul azotului. cum ar fi azotul sau carbonul. denumit ciclul azotului. El intră în structura proteinelor citoplasmatice. Solubilizarea este realizată de 41 . azotul este al patrulea element mineral ca abundenţă şi unul dintre cele mai importante ca implicare în nutriţia minerală. cloroplaste şi mitocondrii. rezultând ioni oniu (NH4+. Transformările azotului şi compuşilor săi în natură se realizează printr-un proces biochimic ciclic. raza atomică. în stare solidă. singurul element gazos din grupă. iar Bi2O3 are caracter bazic. a enzimelor. El trebuie transformat în compuşi utilizabili sau fixat pentru a putea fi folosit. elementele grupei VA formează combinaţii de tipul EH3 (hidruri). În oxizii sau oxiacizii săi. prezintă multe astfel de modificaţii. macromolecule biochimice care transportă informaţia genetică. a căror stabilitate scade de la azot la arsen. având rol de donori de electroni. rezultând acid azotos (HNO2) şi acid azotic (HNO3). combinaţii care în soluţie hidrolizează: Mg3N2 + 6H2O = 3Mg(OH)2 + 2NH3 Co3P2 + 6H2O = 3Co(OH)2 + 2PH3 Atomii elementelor din această grupă au tendinţa de a forma legături covalente. P3-. tăria lor diminuând de la azot la arsen. încât nucleul nu mai poate atrage alţi trei electroni necesari completării învelişului electronic exterior. În stare de oxidare 5. deoarece poate să formeze compuşi în toate stările de oxidare de la 1 la 5. care se realizează în citoplasmă. Electronegativitatea scade in grupă de la azot la bismut. Azotul este un element esenţial în organismele vii. fosforul nu se găseşte decât în sol. Bismutul în stare solidă are structură metalică. In urma reacţiei cu hidrogenul. As2O3 şi Sb2O3 au caracter amfoter. Capacitatea de a forma legături triple explică existenţa moleculelor N2. combinaţii de tipul: 4E + 3O2 = 2E2O3 4E + 5O2 = 2E2O5 Prin reacţia anhidridelor cu apa rezultă acizi: E2O3 + H2O = 2HEO2 E2O5 + H2O = 2HEO3 În cazul azotului. cât şi cel mineral sunt insolubili. cu participarea celor trei electroni p de valenţă. deoarece intră în alcătuirea aminoacizilor. Azotul nu prezintă modificaţii alotropice. Contrar celorlalte elemente. punctul de topire. anhidridele azotoasă (N2O3) şi azotică (N2O5) reacţionează cu apa. a clorofilelor etc. care poate coordina H+. spre deosebire de celelalte elemente ale grupei. în stare hibridizată poate realiza legături duble sau triple. azotul are numărul maxim de coordinaţie 3 (HNO3). Odată cu creşterea numărului atomic. a proteinelor membranare. Azotul. Astfel. Azotul molecular din atmosferă nu poate fi utilizat direct de organismele vii. fosfuri şi arseniuri metalice. caracterul nemetalic scade odată cu scăderea caracterului acid al oxizilor. unităţi structurale fundamentale ale moleculelor de proteine şi acizilor nucleici.Baze teoretice ale chimiei este atât de mare. În metabolismul vegetal. În organismele vegetale. Bazicitatea hidrurilor scade în grupă de la azot la arsen. a proteinelor de rezervă. arsenul şi stibiul. Oxiacizii în care elementele se află în stare de oxidare 3 sunt agenţi reducători. Faţă de hidrogen şi radicali organici. dacă azotul se află în raport optim cu fosforul şi potasiul. odată cu creşterea numărului de ordine. Fosforul este un alt element al grupei. numărul maxim de coordinaţie al azotului este 4. a acizilor nucleici. în timp ce fosforul.

bazic al organismului. prin intermediul acidului adenozin trifosforic (ATP) care captează. ci hibridizate. pe care pot fi promovaţi electronii exteriori. având rol de donori de electroni. oxigenul (O2). proprietate care se manifestă în cazul oxoacizilor. arsenul este toxic pentru organismul animal. Anionii fosfat reprezintă constituenţi minerali ai ţesutului osos (sub formă de fosfaţi de calciu). enzime prezente în rădăcini. seleniu. şi telur pot forma legături coordinative. carbon) oxigenul poate forma legături simple şi duble. În grupă. fosforul intră în structura fosfolipidelor. sulf). există în ţesutul muscular al vertebratelor.8. Atomii elementelor îşi pot completa octetul şi prin formarea a două covalenţe. elementele grupei pot prezenta starea de oxidare maximă şase. Arsenul se găseşte în cantităţi mici în toate ţesuturile animale şi vegetale. atât în stare elementară. fiind absolut necesari desfăşurării normale a proceselor metabolice. în sistemul tampon sanguin. pentru realizarea configuraţiei stabile a celui mai apropiat gaz rar din sistemul periodic al elementelor. formînd tioacizi. Cu elementele electropozitive. Fosforul este un element de importanţă vitală pentru metabolismul celular al tuturor formelor de viaţă. Cu excepţia oxigenului. Perechile de electroni care participă la realizarea acestui tip de legături sunt perechile de electroni din orbitalii exteriori s sau p şi uneori d. Comportarea diferită a oxigenului. Sub formă de fosfaţi. în cazul plantelor. fosforul este preluat de animale. cât şi în combinaţiile sale. păstrează şi transportă energia liberă (în procese de fosforilare oxidativă. este datorată faptului că electronii de pe ultimul strat sunt legaţi puternic. În stare de oxidare III. fosforul este preluat din sol de către plante. sulful (S). seleniul (Se). De asemenea. 42 . Omologii oxigenului. Datorită potenţialului mare de ionizare (314 kcal/mol). în care sulful are rol de acceptor de electroni. pentru participarea sa la menţinerea echilibrului acido. Compuşii cu fosfor trivalent sunt toxici pentru organismul animal. în special ai oxigenului. Configuraţia electronică a ultimului strat este ns2np4. la semimetalic (seleniu. Atomii elementelor din această grupă. 6. cu excepţia fluorului (singurul element mai electronegativ decât oxigenul) unde este în stările de oxidare +1 sau +2 (F2O. Tendinţa de a trece de la caracterul nemetalic (oxigen. corespunzătoare numărului grupei. telurul (Te). din cauza sarcinii nucleare mari în raport cu raza atomică relativ mică. pot avea şi rol de accepori de electroni. Grupa VIA (16) Elementele acestei grupe. Anionii fosfat şi unii esteri ai acidului fosforic sunt prezenţi în toate celulele animale. În plus. formează combinaţii ionice. telur) şi metalic (poloniu) se observă în multe dintre proprietăţile acestor elemente. Atomii elementelor sulf. fructificare. Sub formă de anion fosfat. Cu elementele vecine din perioada 2 (azot. Celulele vii utilizează fosforul pentru transferul energiei celulare de la procese exergonice la procese endergonice. caz în care intervin cei doi electroni p necuplaţi. formând compuşi în care funcţionează în starea de oxidare –2. În aceste combinaţii. fiind implicaţi. oxigenul reacţionează cu toate elementele. punctele de fierbere.Baze teoretice ale chimiei fosfataze. FO). de asemenea. punctele de topire. conţin şi orbitali de tip d. sulful poate înlocui oxigenul. De la plante. scăzând în acelaşi sens caracterul electronegativ al elementelor. Este motivul pentru care combinaţiile în care elementele grupei prezintă covalenţe mai mari decât 2 nu provin din stări fundamentale ale atomilor. acizilor nucleici şi altor biomolecule simple sau complexe. şi poloniul (Po) au pe stratul de valenţă şase electroni. la care numărul cuantic principal este mai mare decât 2. în care elementele grupei sunt divalent negative. razele atomice şi razele ionice cresc de la oxigen la telur. Fosforul este recunoscut. sau prin intermediul microorganismelor care excretă acizi organici sau chelaţi. componenţi structurali principali ai membranelor celulare. maturare a fructelor etc.2. intră în constituţia nucleotidelor. Tendinţa generală este de acceptare a doi electroni. acest element stimulează procesele de înflorire. de asemenea. glicoliză sau fotofosforilare). translocat prin tulpini şi depozitat în organele tinere şi seminţe. masele atomice.

care se petrec în strânsă legătură cu circulaţia carbonului în natură. în cazul elementelor în stare solidă. din punct de vedere cantitativ. cu care nu reacţionează. În urma reacţiei cu oxigenul. a halogenilor şi a metalelor nobile. în funcţionarea normală a ficatului şi în încetinirea procesului de îmbătrânire. asigurând respiraţia organismelor aerobe. anhidride acide. pe de altă parte. oxigenul formeză oxizi. ozonul (O3). în timp ce această stare este realizată de celelalte elemente ale grupei la temperaturi mai mari decât punctele lor de fierbere. caracter care se intensifică în grupă odată cu creşterea volumului atomic. în cazul proteinei-hormon insulină). silicaţi. substanţele organice se transformă în substanţe simple precum apa. iar în apă reprezintă aproximativ 88%. care EO2 + HOH = H2EO3 (H 2SO3) prin reacţia cu apa conduc la obţinerea de acizi: EO3 + HOH = H2EO4 (H2SO4) Reacţia elementelor grupei cu metalele alcaline şi alcalino-pământoase conduce la obţinerea de compuşi ionici: oxizi. Cu excepţia apei. se petrec tot în prezenţa oxigenului. în cazul oxigenului. în straturile superioare ale atmosferei. formând compuşi de forma EH2. Diferitele tipuri de combustii. existând sub formă de apă. a căror stabilitate diminuează în grupă de sus în jos. Moleculele de apă. importanţa sulfului în biosinteza cofactorilor şi situsurilor active vitale din proteine şi. pentru biosinteză de glucide. Este implicat. Cu excepţia gazelor rare. hidrogenul sulfurat sau amoniac. Cercetări recente evidenţiază. au o tendinţă pronunţată de a participa la realizarea de legături de hidrogen. Oxigenul este un element esenţial pentru viaţa pe planetă. oxigenul reprezintă aproximativ 20% din atmosfera terestră. oxigenul există în stare diatomică. care se manifestă prin diferite forme moleculare. şi prin variaţia structurii cristaline. biosfera şi litosfera. de unde plantele pot să le absoarbă prin frunză. păr şi unghii. pe de o parte. Prin acţiunea radiaţiilor UV asupra moleculei de oxigen se formează. cu care nu se combină în mod direct. Importante în structura proteinelor sunt punţile disulfidice dintre reziduurile de cisteină (de exemplu. dioxidul de carbon. aceşti compuşi prezintă caracter slab acid. rezultă compuşi de forma EO2 şi EO3. rezultând dioxid de carbon. Ca urmare. Sulful intră în structura unor vitamine (tiamina. Urme de sulf se găsesc în atmosferă. care are rolul de a proteja organismele vii de efectele nocive ale radiaţiilor cu lungimi de undă mici. Plantele verzi. sulfuri.. Cel mai mare conţinut de sulf îl au keratinele prezente în epidermă. apă şi energie. substanţe care reintră în circuitul general al substanţelor naturale. În urma acestui proces se eliberează oxigen în atmosferă. În organismele animale. biotina). spre deosebire de hidrurile celorlalte elemente din grupă.Baze teoretice ale chimiei În condiţii normale de temperatură şi presiune. Toate elementele grupei există în mai multe forme alotropice. Sulful participă la reacţii de oxido-reducere implicate în metabolismul organismelor vii prin grupările tiolice libere sau eliberate în prezenţa biocatalizatorilor din compuşi organici (-SH din glutation de exemplu). rolul său în mecanismele complexe în care este implicat (Akabayov et al. Elementele grupei reacţionează cu hidrogenul. reprezentând în acelaşi timp şi o barieră termică. 43 . cu toate celelalte elemente din sistemul periodic. de asemenea. Sulful are rolul de a proteja celulele împotriva factorilor dăunători. seleniuri şi telururi Oxigenul este. este prezent în toate polipeptidele. În stare liberă. oxizi. utilizată de organisme pentru diferite funcţii vitale. proteinele şi enzimele care conţin aceşti aminoacizi. Prin putrezire. precum şi putrezirea organismelor după moarte. Ciclul oxigenului este un ciclu biogeochimic între cele trei mari rezervoare de oxigen: atmosfera. direct. sub formă de dioxid de sulf. 2005). sulful este prezent în structura aminoacizilor cisteină şi metionină. Sulful este un element esenţial pentru organismele vii. unul dintre cele mai abundente elemente de pe Pământ. cum ar fi poluarea şi radiaţiile dăunătoare. algele şi anumite microorganisme preiau dioxidul de carbon. proces în urma căruia se petrece oxidarea anumitor substanţe organice. Echilibrul dintre producerea şi consumul de oxigen este controlat prin procese biologice şi geologice. sulfaţi. pe care îl utilizează în procesul de fotosinteză. carbonaţi etc. alcaloizi şi uleiuri eterice.

proprietate care diminuează în grupă de sus în jos. În combinaţiile ionice. la regenerarea unor sisteme antioxidante. puternic electronegativ. odată cu creşterea masei atomice. Solubilitatea halogenilor în apă scade odată cu creşterea masei atomice. chiar aur şi platină. Seleniul este un microelement esenţial pentru funcţionarea enzimelor seleniu-dependente. Fluorul nu se dizolvă în apă. Unele dintre aceste enzime sunt antioxidante (glutation peroxidazele). cu posibil rol în metabolismul muscular. Mustacich. Configuraţia electronică a stratului de valenţă este ns2np5. în general. care la încălzire sublimează). clorul este un gaz galben-verzui. care să coreleze necesarul cu disponibilul. Trei enzime diferite. 1999). iar culoarea se închide (fluorul este un gaz de culoare galben-deschis. reacţionează cu apa conform reacţiei: X2 + HOH = HOX + HX Fluorul şi iodul au unele caractere mai diferite. clor. starea de agregare a halogenilor variază de la gaz. Moleculele halogenilor sunt biatomice. 1998).. clor (Cl). seleniu-dependente. la lichid şi apoi la solid. În grupă. 2Na+Br. până la această dată.9. afinitatea pentru electroni scade de la fluor la iod. Reacţionează cu toate metalele. Majoritatea fluorurilor sunt compuşi ionici. cu excepţia fluorului. Grupa VIIA (17) Elementele grupei sunt fluor (F). De aceea stabilitatea acizilor oxigenaţi creşte în grupă de la fluor la iod. Densitatea. unsprezece astfel de enzime). şi selenoproteinele W din muşchi. iar altele (tioredoxin reductazele). cum ar fi selenoproteinele P din plasmă.Baze teoretice ale chimiei În viaţa plantelor. atomii halogenilor manifestă tendinţa de completare a octetului prin acceptarea unui electron formînd anioni monovalenţi. posibil şi ale vitaminei C (Holben et Smith. plantele încorporează acest element în compuşi care conţin sulf. EX. Elementele pot realiza şi legături coordinative prin perechea de electroni s şi perechile de electroni p din stratul exterior. elemente având rol de donori de electroni. pot acţiona asupra hormonilor tiroidieni activându-i sau dezactivându-i.şi heptacovalenţi. Toleranţa plantelor la seleniu este diferită. pe când iodul are tendinţă mare de a forma combinaţii covalente. iar stabilitatea lor diminuează de la clor la iod. 6. 1999. iod (I). astatin (At) şi au pe ultimul strat şapte electroni. ci reacţionează energic cu aceasta: 2F2 + 2H2O = 4HF + O2 Halogenii prezintă caracter nemetalic pronunţat. În grupă. în special (Holben et Smith. participând la reducerea efectelor nocive ale speciilor reactive de oxigen (Ursini et al. atunci cînd seleniul este prezent în sol. Halogenii au miros caracteristic şi sufocant. 44 . brom. halogenii pot forma compuşi tri-. Legăturile dintre atomi sunt legături covalente nepolare. punctele de fierbere şi de topire cresc. iod. halogenii sunt înlocuiţi în ordinea fluor. bromul este un lichid brun. în sensul că fluorul are tendinţă mai mare de ionizare. Atomii elementelor îşi pot completa octetul şi prin participarea unui electron (necuplat) la formarea unei covalenţe cu elemente electronegative (EXn).+ Cl2 = 2Na+Cl. se accentuează afinitatea pentru electroni a ionilor complecşi. plantele nu necesită seleniu pentru supravieţuire deşi. sulful este un element indispensabil. 2000). Selenoproteine. Ca urmare. Numărul maxim de coordinaţii este 3. Fluorul este cel mai reactiv dintre toate elementele cunoscute. halogenii se înlocuiesc în ordinea inversă decât în cele ionice: 2KClO3 + I2 = 2KIO3 + Cl2 Toţi halogenii. penta. Larsen. Spre deosebire de animale. Cu excepţia fluorului. pentru aprovizionarea căruia acestea şi-au perfecţionat mecanisme specifice. proteine de transport capabile de protecţie antioxidantă a celulelor epiteliale. Datorită poziţiei în sistemul periodic. brom (Br). în combinaţiile covalente. mecanisme cu implicaţii directe asupra metabolismului. 1999. halogenii sunt oxidanţi foarte energici. Cu elementele electropozitive formează combinaţii ionice. et Powis. iodul solid cenuşiu-violet. şi asupra proceselor de creştere şi dezvoltare.2. deosebirile fiind determinate de sistemele lor de detoxifiere în legătură cu acest element. sunt în studiu.+ Br2 Pe măsură ce scade afinitatea pentru electroni a ionilor simpli în grupă. imediat înaintea gazelor rare. cunoscute sub numele de selenoproteine (sunt caracterizate. Datorită acestui caracter.

clorul este activator al unor enzime (adenozintrifosfatază. Rolul său este de stimulator al creşterii şi dezvoltării organismelor vegetale. Bromul se găseşte în unele plante şi organisme marine. Pe parcursul perioadei de vegetaţie a plantelor. Necesarul de fluor pentru organismele animale este asigurat din plante şi apă. Fluorul este considerat un microelement important în organismul animal. α-amilază). Clorul. Caracteristici generale ale elementelor din grupa metalelor alcaline. iod au rol important în organismele animale şi vegetale. De asemenea. În cazul plantelor. halogenii exogeni în stare gazoasă au acţiune toxică şi atacă ochii şi căile respiratorii. sânge. Alături de ionii de sodiu.0. Rolul unor metale tranziţionale în organismele vii. Bromul în stare lichidă atacă pielea. intervenind şi în inhibarea procesului de sinteză a pigmenţilor fotoasimilatori (Zamfirache.4%). 3. manifestă efecte stimulatoare ale sistemului respirator al plantelor. În general. În concentraţii mici. unghii şi copite. Se cunoaşte că este implicat în procesele de osmoreglare. Pentru organismul animal.3 . nu apare liber în natură.Baze teoretice ale chimiei În natură. ci numai sub formă de combinaţii. Reactivitatea metalelor alcalino-pămîntoase. Proprietăţi ale halogenilor determinate de poziţia lor în Sistemul Periodic. Sub formă de acid clorhidric. 7. fiind un element foarte reactiv. iodul se găseşte în cantităţi mici în toate organele. şi activator al unor enzime (peroxidaza. 2005). ci sub formă de halogenuri. halogenii nu se găsesc liberi. Cele mai mari cantităţi se înregistrează în unele alge marine şi în unele specii de spongieri (Zamfirache. 4. în reglarea permeabilităţii celulare. invertaza). dar se mai găseşte în oase. 6. esenţiali pentru funcţionarea normală a glandei tiroide. în special pentru menţinerea sănătăţii dinţilor. care deţine un rol important în metabolismul iodului. 2. în intensificarea procesului de diviziune celulară la nivel foliar etc. clor. cât şi pentru animale. reglează echilibrul acido-bazic din organismul animal precum şi presiunea osmotică a sângelui. este implicat în procesele de coagulare a sângelui. asigurând pH-ul acid necesar desfăşurării reacţiilor enzimatice specifice. Proprietăţi care conferă unicitate apei. în special a celor horticole. este un microelement nemetalic necesar în sinteza hormonilor tiroidieni. În cantitate mare se găseşte în organismele merine inferioare. 45 . Importanţa biologică a elementelor din grupele V A şi VI A din tabelul lui Mendeleev. păr. fluorul se acumulează în frunze în doze diferite. 5. Prezenţa clorului a fost evidenţiată în numeroase plante inferioare şi superioare. Proprietăţi determinate de structura electronică a elementelor din grupa IV A a Sistemului Periodic al elementelor. în deschiderea şi închiderea stomatelor. TEST DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR 1. inhibitor al absorbţiei şi metabolizării azotului. Iodul este un microelement important. atât pentru plante. 2005). intră în compoziţia sucului gastric (0. în concentraţii scăzute putând influenţa pozitiv dezvoltarea organismelor vegetale. prin translocarea sa din sistemul radicular. De semenea. Rolul său este puţin important. dar rolul său nu este pe deplin elucidat. inhibitor al biosintezei aminoacizilor şi proteinelor. manifestînd efect anticoagulant. Anionii de fluor. brom.

1. caz în care se numeşte efect inductiv static (Is) sau temporar. în compuşi saturaţi şi prin legături duble sau triple. existent în starea fundamentală a unor molecule. în care X reprezintă gruparea funcţională ce conferă moleculelor o reactivitate specifică. R-H. În funcţie de poziţia atomilor de carbon în catene aceştia pot fi primari.2. Efecte electronice în compuşi organici Unul sau mai mulţi atomi de hidrogen dintr-o hidrocarbură. În grupă. pot fi înlocuiţi cu atomi sau grupe de atomi ai altor elemente. terţiari şi cuaternari. R-X. În compuşii organici care au în moleculă doar legături σ pot avea loc deplasări ale electronilor σ. printr-un mecanism de inducţie electromagnetică. se reprezintă grafic printr-o săgeată îndreptată spre atomul atrăgător de electroni şi scade odată cu creşterea distanţei faţă de atomul care-l determină. Efectul inductiv Proprietăţile compuşilor organici sunt determinate de interacţiunile care se manifestă între R şi X. Efectul inductiv poate fi permanent. Noţiuni fundamentale de chimie organică În combinaţiile organice alături de C participă şi H. caz în care se numeşte efect inductiv dinamic (Id). efectul inductiv negativ scade odată cu creşterea numărului atomic (Z). 7. 7. Efectul inductiv static poate fi pozitiv sau negativ. După maximum 4 atomi de C acest efect devine nul. secundari. în compuşi nesaturaţi. 7. Atomii de carbon pot fi legaţi într-o catenă prin legături simple de tip σ. liniare. Efectul inductiv pozitiv (+I) este determinat de X prezenţa înY moleculă a unor atomi sau grupe de atomi respingătoare de electroni iar C C cel negativ de prezenţa unor atomi sau grupe de atomi atrăgătoare de electroni: -Is +Is Elementele din aceeaşi perioadă produc un efect inductiv negativ cu atât mai mare cu cât numărul atomic (Z) este mai mare.Baze teoretice ale chimiei 7. existent în starea activă a unor molecule. Existenţa unui număr mare şi variat de compuşi organici este legată pe de o parte de proprietăţile atomilor de C şi H de a forma legături covalente σ stabile şi pe de altă parte pe proprietatea unică a atomilor de C de a se uni între ei în număr nelimitat pentru a forma catene stabile. spre unul din atomii prezenţi în moleculă. Rezultă astfel derivaţi funcţionali.1.1. în care R reprezintă radicalul hidrocarbonat. ramificate. ciclice sau mixte: Existenţa acestor tipuri de catene a condus la împărţirea compuşilor organici în compuşi aciclici şi ciclici. Efectul electromer 46 . Acest efect se numeşte efect inductiv (I).1.

are loc în cursul desfăşurării unei reacţii şi este determinat de un reactant). Această comportare este datorată formulelor structurale diferite. Noţiuni de izomerie Izomeria este un fenomen specific unor compuşi organici şi combinaţii complexe care au aceeaşi formulă brută dar proprietăţi fizice şi chimice diferite. radical organic. Substanţele cu aceeaşi formulă brută dar cu proprietăţi diferite se numesc izomeri. atrăgător de electroni (+Es) şi negativ. terţiar şi cuaternar. Izomeria plană Izomeria de catenă – determinată de atomul de C ce poate fi primar. grupare funcţională. izomerie spaţială în care formulele sunt reprezentate spaţial 7. CH3 CH3 CH2 CH2 CH2 CH3 CH3 CH CH2 CH3 CH3 C CH3 CH3 izopentan • pentan CH3 neopentan • Izomeria de poziţie – determinată de poziţia unei particularităţi structurale într-o moleculă organică (legătură multiplă.1. Efectul electromer poate fi. respingător de electroniC (-EsC (R R radical hidrocarbonat): ) – Y C C C R X H H H H H +Es -Es 7. secundar. Efectul electromer static determină polarizarea permanentă a moleculei spre deosebire de cel dinamic care dă o polarizare temporară. Este o interacţiune electronică intramoleculară datorată: • atracţiei electronilor π de către un atom din moleculă • conjugării adică interacţiunii electronilor π cu alţi electroni π dintr-un sistem cu duble legături conjugate sau cu electroni p neparticipanţi ai unui element.2. existentă în starea fundamentală a moleculei) şi dinamic (E d . Substanţele se deosebesc numai prin structura catenei care poate fi liniară sau ramificată.2.deplasare permanentă a electronilor π. heteroatom etc. static (Es . Izomeria poate fi. Spre exemplu compusul C3H6O: CH2 CH CH2 OH CH3 CH3 CH2 CHO C CH3 alcool alilic aldehidă propionică 47 O .Baze teoretice ale chimiei În moleculele compuşilor organici nesaturaţi pot avea loc deplasări ale electronilor π. 1. CH2 CH CH2 1-petenă CH2 CH3 OH CH3 CH CH CH3 CH2 CH3 2-pentenă CH3 CH2 CH2 CH CH2 OH 2-propanol 1-propanol • Izomeria de funcţiune sau epimeria – datorată faptului că substanţe cu funcţiuni organice diferite au aceeaşi formulă moleculară. izomerie plană în care reprezentarea formulelor este plană 2. Efectul electromer static poate fi pozitiv.). fenomen denumit efect electromer. ca şi efectul inductiv. Efectul electromer se reprezintă prin săgeţi curbe care indică sensul de deplasare a electronilor.

structură ciclică). Una roteşte planul luminii polarizate spre dreapta şi este denumită dextrogiră (+ sau d) şi cealaltă spre stânga şi este denumită levogiră (. conducând la conformaţii eclipsate sau intercalate. C H H C H 120o H 60o 48 . Un exemplu este izomeria cis-trans.2. Pentru o substanţă optic activă există două structuri denumite enantiomeri. secundare şi terţiare sunt izomere. Izomeria spaţială sau stereoizomeria • Izomeria geometrică – datorată prezenţei în molecula organicăa unei particularităţi structurale care blochează rotirea liberă a doi atomi de C în jurul legăturii care îi uneşte (legătură dublă. De exemplu acidul α-Br-propionic este un amestec al celor două structuri corespunzătoare perechii de enantiomeri: COOH Br C* CH3 H H COOH C* CH3 Br În cazul substanţelor cu n atomi de C asimetrici numărul maxim de enantiomeri este 2n. • Izomeria de rotaţie sau de conformaţie – este determinată de rotirea liberă a doi atomi de C H în jurul unei legături H simple σ.Baze teoretice ale chimiei acetonă CH3 O CH CH2 metil-vinil eter oxid de propilenă • Izomerie dinamică sau tautomerie – determinată de deplasarea simultană a unui proton şi a O unei legături duble într-o moleculă organică nesaturată.2. Spre exemplu aminele primare. scaun sau baie. Substanţele care prezintă izomerie optică cu C asimetric rotesc planul de vibraţie al luminii polarizate. Tautomeria este un proces de echilibrare. H Unghiurile de valenţă se conservă la valori normale. • Izomeria optică – este consecinţă a asimetriei structurale a moleculelor şi poate fi de două feluri: izometrie optică cu carbon asimetric şi izomerie optică fără C asimetric.sau l). CH3 CH2 CH2 NH2 CH3 CH2 NH CH3 CH3 N CH3 propilamină (I) metil-etilamină (II) trimetilamină (III) CH3 • 7. caracteristică derivaţilor etenei H C Cl C Cl Cl H H C C H Cl cis trans Cele două forme izomere sunt rezultatul dispunerii celor 4 substituienţi coplanari pe planul perpendicular al orbitalului π ( în legătura dublă atomii de C sunt în stare de hibridizare sp 2 iar condiţia existenţei acestui tip de izomerie este ca substituienţii de la un atom de C să fie diferiţi). C C H H În conformaţia intercalată atomii de hidrogen au o poziţionare corespunzătoare unei rotiri H H H o cu 60 în jurul legăturii C-C faţă de conformaţia eclipsată. Izomeria optică fără carbon asimetric este determinată de particularităţi structurale ale moleculelor organice. cele două forme tautomere fiind greu de separat datorită vitezelor mari de transformare a unei forme în cealaltă: CH C enol CH2 CH CH3 OH CH2 C O compus carbonilic Izomerie de compensare sau metamerie – determinată de modificarea reciprocă şi simultană a unor radicali dintr-o moleculă organică.

Izoalcanii se denumesc prin numerotarea catenei celei mai lungi. Pentru hidrocarburile cu două grupe metil la sfârşitul unei catene liniare se foloseşte prefixul izo. Proprietăţi chimice Alcanii sunt substanţe organice cu reactivitate scăzută datorită pe de o parte prezenţei în moleculă a legăturilor relativ puternice C-C şi C-H şi pe de altă parte faptului că sunt compuşi saturaţi. Denumirea alcanilor se face prin adăugarea sufixului an la un prefix care desemnează numărul atomilor de C din moleculă. -iliden în cazul radicalilor divalenţi cu cele două valenţe libere la acelaşi atom de carbon.un atom de H este înlocuit de un alt atom sau grupare de atomi. a. 2. Alcanii se clasifică în: alcani normali. etan.1. Excepţie fac primii patru alcani din seria omologă (metan. Hidrocarburi saturate 8. Trecerea conformerilor din unul în celălalt scade o dată cu scăderea temperaturii. -in în cazul radicalilor trivalenţi.1. Reactivitatea alcanilor se manifestă în condiţii speciale. iar când catena este ramificată cu trei grupe metil la unul din capetele catenei se foloseşte prefixul neo-. Diferenţa energetică între aceşti doi conformeri este mică. a1.la numele hidrocarburii. 8. fotochimic sau catalitic. Reacţia de halogenare poate fi declanşată termic. Trecerea de la o formă la alta se realizează prin rotaţie. Conformaţia intercalată este mai săracă în energie şi ca urmare mai stabilă iar conformaţia eclipsată este mai bogată în energie deci mai instabilă. izoalcani. în limba greacă. Radicalii se denumesc prin înlocuirea sufixului an cu: -il în cazul radicalilor monovalenţi. La temperatura de 25oC manifestă inerţie chimică. în aşa fel încât substituienţii să aibă cele mai mici numere. TEST DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR 1. în care lanţul atomilor de C este ramificat.1. Celelalte valenţe sunt satisfăcute de atomi de H. Asemănări şi deosebiri între efectele inductiv şi electromer. butan). În moleculele alcanilor apar numai legături σ. De exemplu clorurarea metanului conduce la obţinerea unui amestec de derivaţi cloruraţi: 49 . Substituienţii se pot citi în ordine alfabetică sau în ordinea creşterii complexităţii lor. Formula generală a alcanilor este CnH2n+2. propan. Alcani şi izoalcani Alcanii sun hidrocarburi saturate aciclice formate din catene de atomi de carbon uniţi între ei prin legături simple.Baze teoretice ale chimiei Aceste stări corespund unei conformaţii a moleculelor în care atomii ocupă temporar sau permanent anumite poziţii în spaţiu. -ilen în cazul radicalilor divalenţi cu cele două valenţe libere la doi atomi de carbon vecini. în care lanţul atomilor de C este liniar. învingând anumite bariere de energie. Mişcarea de rotaţie în jurul legăturii σ poate fi determinată de energia termică. Reacţii de substituţie . Hidrocarburi 8. Tipuri de izomerie plană şi spaţială.

Grupa nitro se +HNO poate lega la oricare din atomii de C din catenă. Radicalii cicloalcanilor se denumesc asemănător cu cei ai alcanilor Proprietăţi chimice Reacţii de adiţie În ciclurile de 3 şi 4 atomi de carbon.la numele alcanului cu acelaşi număr de atomi de carbon. Descompunerea termică a alcanilor cu doi sau mai mulţi atomi de C în moleculă se realizează CH3 temperaturi a căror valori sunt invers proporţionale cu lungimea catenei. în prezenţa catalizatorilor şi CH3 COOH conduce la izoalcanii corespunzători: e) Reacţia de oxidare se desfăţoară în condiţii diferite. Reacţia de nitrare se realizează la temperaturi ridicate.2. în fază gazoasă. în funcţie de care se pot obţine alcooli. alcanului CH -H2 3 2 3 3 H3C H2 C CH3 +HNO 3 H3C H2 C CH2NO2 NO2 b. datorită tensiunii mari din cicluri. în anumite condiţii de temperatură şi în prezenţa catalizatorilor.CH3 rezultând hidrocarburi nesaturate: CH3 H3C CH2OH d) CH3 Reacţia de CH3 CHO izomerizare se desfăşoară la temperatură.CH4 +Cl2 -HCl CH3Cl +Cl2 -HCl CH 2Cl2 +Cl2 -HCl CHCl3 +Cl2 -HCl CCl4 Baze teoretice ale chimiei a2. 8. reacţia de adiţie are loc cu deschiderea ciclurilor şi adiţionarea la capetele catenei. În cazul ciclopropanului: 50 . Cicloalcani Cicloalcanii sunt hidrocarburi saturate ciclice. După numărul de cicluri aceste hidrocarburi pot fi monociclice cu formula generală CnH2n şi biciclice cu formula generală CnH2n-2: Denumirea cicloalcanilor se face prin adăugarea prefixului ciclo. În timpul la +Cr2O3 H3C H2C CH2 + H2 o acestui proces500 C produce ruperea unor legături C-C rezultând un amestec complex de alcani şi se alchene inferioare (reacţie de cracare) precum şi reacţii de dehidrogenare. În condiţiile energice ale reacţiei se pot obţine.1. aldehide sau acizi organici Oxidarea totală pune în libertate o cantitate mare de energie şi de aceea alcanii sunt utilizaţi drept combustibili. La temperatura de 1200oC alcanii suferă un proces de dehidrogenare obţinându-se negrul AlCl 3. -H H datorită scindării catenei H C C şi nitroderivaţi ai omologilor inferiori ai alcanului supus nitrării. AlBr3 de fum: CH2 CH2 CH2 CH3 CH3 CH3 CH CH2 CH 3 500oC c. Poziţia substituenţilor se reprezintă prin cifre. Dehidrogenarea constă în eliminarea atomilor de hidrogen.

la echilibru. indiferent de cicloalcanul de la care se pleacă. Radicalii monovalenţi derivaţi de la alchene au terminaţia –enil Proprietăţi chimice Reacţia de adiţie are loc prin desfacerea legăturii π şi adiţionarea reactanţilor printr-un mecanism de adiţie electrofilă.1. participă numai la reacţii de hidrogenare care se desfăţoară cu deschiderea ciclului: Reacţii de Izomerizare Au loc în prezenţa catalizatorilor AlCl3. Raportul între reactant şi produsul de reacţie. fiind mai stabil. Reacţii chimice specifice alcanilor şi izoalcanilor. Alchene Sunt hidrocarburi aciclice nesaturate cu o legătură dublă în moleculă şi cu formula generală CnH2n. Hidrocarburi nesaturate 8.H2 H 3C H2 C OSO3H CH3 Baze teoretice ale chimiei Ciclobutanul. Dubla legătură se notează în catenă cu cele mai mici cifre. Adiţia reactanţilor heterogeni este legată de efectul inductiv al radicalilor alchil legaţi de atomul de C care poate să fie atrăgător (-I) sau respingător de electroni (+I). AlBr3. Reactivitatea cicloalcanilor. R C R CH2 + X + Y + - R C R X CH2 Y -I 51 .2. 7. 8. CH 3 ciclohexan (75%) metilciclopentan (25%) TEST DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR 6. Denumirea alchenelor se face prin înlocuirea sufixului -an din numele alcanului cu sufixul – enă.2. este acelaşi. În funcţie de aceasta adiţia este orientată în mod diferit.

Alcadiene Sunt hidrocarburi nesaturate aciclice cu două legături duble în moleculă.Baze teoretice ale chimiei R C R CH2 + X+ + YR Y X R C CH2 +I Alchenele pot participa la reacţii de adiţie cu bromul. Reacţia de hidroxilare a alchenelor se petrece în condiţii blânde. 52 . Legăturile duble pot fi: cumulate. rezultă compuşi carbonilici şi acizi carboxilici în funcţie de structura alchenei. acidul hipocloros. apa etc. Hidrocarburile cu mai multe legături duble se numesc cumulene. numiţi epoxizi O C C + CH3 C C O O H C + CH3 COOH acid peracetic O epoxid -în prezenţa ozonului când. la temperaturi scăzute se obţin ozonide instabile.2. în prezenţa KMnO4 sau pentoxidului de osmiu: H2C C C + 2HOH OsO4 OH HO Os OH OH C OH O C OH CH2 + H2OsO 4 osmiatul alchenei O 1.2-diol Reacţia de oxidare se desfăşoară: -în prezenţa peracizilor când se obţin eteri ciclici. în mediu acid. conjugate şi izolate. R C R CH R1 + 3 O KMnO4 H 2SO4 R R C O + R1 C OH O cetonă acid carboxilic Reacţia de polimerizare decurge cu formarea unor compuşi macromoleculari numişi polimeri (n este gradul mediu de polimerizare).2. în prezenţa apei. Formula generală este CnH2n-2. La hidrocarburile de acest tip apar proprietăţi chimice caracteristice. Electronii π sunt delocalizaţi la nivelul celor 4 atomi de carbon din catenă. Alcadienele au numele format din numele alcanului la care se adaugă sufixul -dienă cu precizarea poziţiei legăturilor duble prin cele mai mici numere. acidul sulfuric. nCH2 CH2 CH2 CH3 n etenă (monomer) polietenă (polimer) 8. conduc la compuşi carbonilici O CH3 O CH CH CH 3 + O 3 CH3 H C O H C O CH 3 HOH 2CH3 C H +H2O2 ozonida 2-butenei aldehidă acetică -în prezenţa oxidanţilor (KMnO4). acidul bromhidric. La alcadienele cu legături duble conjugate există interacţiune între electronii π ai celor două legături. Acestea.

Reacţia de polimerizare are loc în poziţiile 1-2.Baze teoretice ale chimiei Proprietăţi chimice Reacţia de adiţie Adiţia clorului se poate realiza atât la una din dublele legături. 4 H2C n 1 H2C 3 CH 2 CH H 2C H2C CH sau CH HC CH2 n H CH2 CH CH CH2 H 3C H 2C C H trans C CH 2 C cis C CH3 H H HC CH2 Un reprezentant important al alcadienelor este butadiena care intră în structura terpenelor. steroidelor. deoarece intermediar se formează ioni alilici care vor reacţiona cu ionul clor nucleofil (Cl-) în poziţia 2 sau în poziţia 4: Cl CH2 + _ H2C + CH CH CH 2 + Cl Cl CH ion alilic CH CH 2 Cl + H2C CH C CH 2 + Cl- CH2 CH CH CH 2 CH2 Cl CH CH CH 2 Cl 1.2-diclorbutenă Adiţia acidului clorhidric decurge după acelaşi mecanism iar a hidrogenului este o adiţie 1-4. 53 . cât şi la capetele sistemului. adiţie 1-4.4-diclorbutenă Cl Cl 1. Proprietăţi chimice Reacţii de adiţie La legătura triplă se adiţionează aceeaşi reactivi ca la legătura dublă. a cauciucului natural etc. Alchine Alchinele au numele format din numele alcanului corespunzător la care se adaugă sufixul -ină. Alcadienele cu mai multe legături duble conjugate importante din punct de vedere biologic sunt hidrocarburile carotenoidice prezente în special în organismele vegetale şi mai puţin în cele animale. 8.2. Cel mai simplu termen al seriei este etina (acetilenă). Adiţia 1-4 poate fi cis sau trans. 3-4. Formula generală a seriei omologe este CnH2n-2. Reacţia decurge în două etape. adiţie 1-2.3. pănă la saturaţi. 1-4 şi conduce la formarea de polimeri.

meta (m). formula generală CnH2n-6 iar denumirea lor nu urmează o anumită regulă. Derivaţii disubstituiţi ai benzenului se denumesc în mod obişnuit prin intermediul prefixelor orto (o).3.1. Câteva exemple de radicali ai hidrocarburilor aromatice sunt: CH2 CH CH3 CH3 fenil o-fenilen benzil benziliden o-tolil p-tolil Proprietăţi chimice Reacţiile de substituţie (nitrare. fiind un enol. Arenele conţin în moleculă unul sau mai multe cicluri cu 6 atomi de carbon. Influenţa prezenţei a două legături duble asupra reactivităţii alcadienelor. Reacţia de nitrare a benzenului conduce la obţinerea nitrobenzenului: + HO-NO2 -H2O NO 2 Reacţia de sulfonare a benzenului conduce la obţinerea acidului benzensulfonic: + HO-SO 3H -H2O SO3H Reacţia de clorurare a benzenului conduce la obţinerea clorbenzenului: 54 . alchilare etc. Reacţii chimice datorate prezenţei dublei legături în moleculele compuşilor organici. 3. 2. Hidrocarburi aromatice mononucleare Aceste hidrocarburi au denumirea generică arene. se izomerizează conducând la obţinerea acetaldehidei. clorurare. HC CH + Na HC CHNa + 1/ 2H2 C H O TEST DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR 1. Reacţii ale grupelor metinice au loc datorită hibridizării sp a atomului de carbon triplu legat.3. sulfonare. Dacă benzenul este substituit cu 2 radicali diferiţi denumirea se face în ordinea lor alfabetică.Baze teoretice ale chimiei Hidrogenarea poate decurge parţial sau total C C + H2 C H C H + H2 H2 C H2 C Halogenarea decurge direct iar hidracizii reacţionează sub acţiunea catalitică a clorurii mercurice Adiţia apei se face prin intermediarul alcoolului vinilic care. para (p). 8. Hidrocarburi aromatice 8.) au loc în condiţii blânde prin atacul unor reactanţi electrofili (x+) sau a unor molecule polarizabile x+-y-. În general denumirea se face prin adăugarea numelor substituenţilor la terminaţia benzen. Reacţii de adiţie la legătura triplă. Cea mai simplă hidrocarbură din această clasă este benzenul cu atomul de carbon în stare de hibridizare sp2. HC CH + H 2O H 2C CHOH + H 2 H3 C Adiţia alcoolilor şi acizilor se face asemănător cu adiţia apei Reacţia de polimerizare conduce la obţinerea unor produşi diferiţi în funcţie de condiţiile de reacţie. Atomii de H pot fi înlocuiţi cu metale. Astfel la temperaturi de 600-800oC produsul principal al reacţiei de polimerizare a etinei este benzenul iar în prezenţa catalizatorilor polimerizarea condice la obţinerea vinilacetilenei.

+ 3Cl2 lumina H Cl H Cl Cl H Cl H Cl H Reacţia de adiţie a ozonului la benzen conduce la obţinerea intermediară a ozonidei benzenului. Co. -OH. O O + 3O 3 O O O O O O O +3H2O -3H2O 2 HC HC O O HCl Reacţia de oxidare în prezenţa sărurilor de Mg. H2SO4 -2H2O COOH +6O CH3 COOH 55 . -R=radical alchil) orientează un al II-lea substituent sau substituţia în poziţiile o şi p Substituenţii atrăgători de electroni vor diminua activitatea nucleului benzenic.Baze teoretice ale chimiei + Cl-Cl -HCl Cl Reacţia de alchilare se petrece în prezenţă de catalizatori. în cazul benzenului. m-xilen. În funcţie de agentul de alchilare. produsul final fiind glioxalul. mărind preferenţial reactivitatea în poziţiile o şi p. -X. NO. O + CH3-C Cl AlCl3 -HCl C O CH3 Un substituent preexistent în nucleul aromatic poate influenţa repartiţia electronilor prin efect electromer şi prin efect inductiv. Substituenţii de ordinul II au la atomul legat direct de nucleu legături duble sau triple (NO2. un substituent de ordinul I (-NH2. acidul tereftalic): CH3 CH3 +6O KMnO4. 250 oC Reacţia de adiţie a halogenilor are loc în prezenţa luminii şi conduce în cazul benzenului la obţinerea unui amestec de cinci izomeri ai hexaclorciclohexanului. Ca urmare substituţia are loc în poziţia m. se obţine etilbenzen sau fenil-metil-cetonă. Ca la temperatura de 100oC se petrece la atomul de carbon legat de inelul aromatic conducând la obţinerea de cetone: CH2-CH3 + O2 100oC -H 2O C O CH3 Prin oxidarea xilenilor (o-xilen. H2SO4 -2H2O COOH COOH CH3 KMnO4. Substituenţii respingători de electroni conduc la o reactivitate mai mare a nucleului aromatic comparativ cu reactivitatea benzenului. Astfel. preferenţial în poziţiile o şi p. acidul izoftalic. p-xilen) se obţin acizii aromatici dicarboxilici corespunzători (acidul ftalic. CN) Reacţiile de adiţie se desfăşoară în condiţii energice Hidrogenarea se petrece la temperaturi ridicate şi în prezenţa catalizatorilor: + 3H 2 Pt.

anhidrida ftalică): 56 . Reacţii de substituţie .3. Poziţiile α sunt mai reactive decât β. adiţie şi oxidare. Este considerat benzen substiuit cu un inel aromatic.acetil naftalină. 3. 6. 5. în funcţie de temperatura la care se desfăşoară.Baze teoretice ale chimiei CH3 KMnO4. la acid α sau βnaftalinsulfonic: 8 7 6 5 SO 3H 9 1 2 3 4 + HO-SO 3H 140oC -H 2O -H2O 160oC SO 3H 10 Nitrarea naftalinei conduce la obţinerea α-nitronaftalinei iar alchilarea la un amestec de α şi β. 2. Sulfonarea conduce. 2 700oC -H2 Difenilul participă la reacţii de substituţie electrofilă. Poate prezenta izomeri de poziţie: 1.4-naftochinona. Hidrocarburi aromatice polinucleare Difenilul (bifenil) este o hidrocarbură aromatică polinucleară cu inele izolate care se obţine din benzen prin dehidrogenare la temperatura de 700oC. 8 – poziţii α. Difenilmetanul şi trifenilmetanul sunt hidrocarburi care stau la baza structurii unor coloranţi: CH2 CH Naftalina este o hidrocarbură aromatică poliucleară cu două inele condensate liniar. 7 – poziţii β. Proprietăţi chimice Legăturile C-C sunt inegale în naftalină. H2SO4 -2H2O COOH COOH +6O CH3 La temperaturi ridicate şi în prezenţa catalizatorului V2O5 benzenul se oxidează până la anhidridă malică: 8.2.naftalina participă la reacţii de substituţie în condiţii energice. 4. Caracterul aromatic este diminuat comparativ cu arenele mononucleare. Reacţiile de adiţie se desfăşoară în condiţii blânde Hidrogenarea de exemplu conduce la obţinerea tetrahidronaftalinei (tetralina) şi decahidronaftalinei (decalina): + 2H 2 Ni + 3H2 Ni Reacţiile de oxidare decurg mai uşor decât în cazul benzenului şi conduc la compuşi diferiţi în funcţie de condiţiile de reacţie (1.

porţiunii saturate a unei alchene sau catenei laterale a unei arene. 7. 6. TEST DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR 1. Denumirea alcoolilor se face prin adaugarea sufixului –ol la numele alcanului sau a sufixului – ic la numele radicalului monovalent precedat de cuvântul alcool. 2. Compuşi hidroxilici Sunt compuşi organici care conţin în moleculă gruparea funcţională hidroxil (-OH). codeină). Poziţiile cele mai reactive sunt poziţiile mezo. 9.1. Poziţia grupelor OH se specifică 57 . izomer al antracenului: 12 11 1 9 10 5 13 8 7 6 14 2 3 4 Poziţiile reactive sunt 6. CH3COOH -H2O C O COOH +3O Cr2O3. -H2O COOH -H2O C O O C O Antracenul este o hidrocarbură aromatică polinucleară cu trei cicluri aromatice condensate: 8 7 6 5 10 4 9 1 2 3 Antracenul poate prezenta mai mulţi izomeri de poziţie:1. Reactivitatea izomerilor hidrocarburilor aromatice polinucleare.Baze teoretice ale chimiei O C +3O Cr2O3. 4. 10 – izomeri mezo. 5. 8 – izomeri α. Radicali ai hidrocarburilor aromatice mononucleare. CH3COOH -2CO 2. 3. Alcooli Au gruparea –OH legată de un atom de C hibridizat sp 3 care aparţine catenei unui alcan sau izoalcan. Atomii sau grupele de atomi denumite grupe funcţionale se află în structura substanţelor organice numite derivaţi funcţionali. Antracenul poate participa la reacţii de adiţie şi oxidare fiind important în structura unor coloranţi antrachinonici. Fenantrenul are caracter aromatic mai pronunţat decât al naftalinei motiv pentru care reacţiile de adiţie şi oxidare se desfăşoară în condiţii mai blânde. În funcţie de starea de hibridizare a atomilor de carbon de care este legată gruparea funcţională se împart în alcooli.1. 9. în unele steroide etc. 9. Reacţia de oxidare a hidrocarburilor aromatice mononucleare. Compuşi organici cu funcţiuni simple Cea mai mare parte a moleculelor organice conţin şi alte elemente pe lângă C şi H.1. enoli şi fenoli. Fenantrenul este o hidrocarbură aromatică polinucleară cu inele condensate angular. 3. 7 – izomeri β. 2. 9. În natură fenantrenul apare în structura unor alcaloizi (morfină.

în prezenţa acizilor concentraţi. Esterificarea glicerinei cu acid stearic conduce la obţinerea tristearinei iar dacă procesul se conduce simultan cu acizi graşi şi acid fosforic rezultă esteri numiţi acizi fosfatidici. conduce la o aldehidă nesaturată numită acroleină: CH2 CH CH2 OH OH OH H 2SO4 -H2O CH2 CH CH OH OH CH2 CH2 O C H OH -H2O CH2 CH O C H Reacţiile de esterificare conduc la obţinerea de esteri. elimină apă intermolecular rezultând eteri: 2C2H5-OH H 2SO4. la temperatura de 170 oC. Cu acizii anorganici alcoolii reacţionează formând esteri anorganici. Proprietăţi chimice Alcoolii au caracter amfoter adică se comportă atât ca acizi slabi cât şi ca baze slabe în funcţie de condiţiile de reacţie. H3PO 4 140oC C 2H5-O-C2H 5 +H2O C2H5-ONa +1/2H2 Diolii. Reacţia de esterificare a glicerinei cu acid fosforic duce la obţinerea acidului α-glicerinfosforic R CH2OH + HO-SO 3H -H2O +H2O R CH2-O-SO3H OH OH CH2 CH CH2 OH OH OH + HO P OH OH -H2O CH2 CH CH2 O OH OH P OH OH Cu acizii organici alcoolii reacţionează formând esteri organici. b. prin eliminare de apă intramolecular conduc la obţinerea intermediară a unui enol instabil care trece în compuşi carbonilici: O CH2-CH2 OH OH H2SO4 (ZnCl2) -H2O H2C CH OH CH3 C H Diolii superiori prin deshidratare intramoleculară conduc la obţinerea de eteri ciclici CH2 CH2 CH2 CH2 OH OH -H2O CH2 CH2 CH2 O CH2 Glicerina. elimină acidul rezultând alchena corespunzătoare: C 2H5-OH + CH3Cl C2H5-Cl +CH3OH 58 . Radicalii proveniţi din alcooli se numesc radicali alcoxil. a. de exemplu cu sodiul metalic rezultând etoxid de sodiu: C 2H5-OH + Na Reacţii de eliminare a apei Când alcoolii sunt încălziţi până la temperatura de 140 oC. Reacţii la legătura C-OH Substituţia grupei OH se realizează în reacţie cu halogenuri de alchil sau acid clorhidric rezultând derivaţi halogenaţi: Reacţia de eliminare a apei se realizează intramolecular în prezenţa acizilor tari rezultând esteri care. prin deshidratare intramoleculară. în prezenţa acidului sulfuric.Baze teoretice ale chimiei printr-un număr ales în aşa fel încât să fie cel mai mic număr de ordine. Reacţii la legătura O-H Reacţii de substituţie a atomului de H Alcoolul etilic poate să reacţioneze.

conduce la compuşi carbonilici.3. nitro sau carbonil. cu sistemul oxidant permanganat de potasiu şi acid sulfuric rezultă acizi carboxilici. R CH2OH + O H2SO4 (ZnCl2) -H2O CH3-COOH Reacţia de dehidrogenare catalitică a alcoolilor. respectiv. secundar: H3C H3C CH2OH CH OH Cu O H3C H3C -H2 ZnO CH3 -H2 C C O H CH 3 9. Determinate de prezenţa grupei –OH Fenolii au caracter acid mai pronunţat decât alcoolii. aldehide sau cetone. C H CH OH 9. Astfel. grupări care stabilizează legătura dublă. reacţia de oxidare a alcoolilor primari conduce la aldehide iar a alcoolilor secundari la cetone: O R R CH2OH + O CHOH + O R -H2O -H2O R R C C H O R Oxidarea în condiţii blânde a glicerinei. Enoli Reprezintă compuşi hidroxilici în care grupa OH este legată de un atom de C care aparţine unei legături duble: R Enolii simpli nu sunt substanţe stabile ci se transformă în aldehide sau cetone. cu apă de brom. Metilfenolii se numesc cresoli iar dimetilfenolii se numesc xilenoli Proprietăţi chimice a. Ca şi în cazul alcoolilor fenolii pot fi monohidroxilici (monofenoli) dihidroxilici (difenoli) polihidroxilici (polifenoli). fapt care conduce la ionizarea mai accentuată a fenolilor comparativ cu alcoolii.2. dar mult mai slab decât acizii organici datorită conjugării electronilor neparticipanţi ai oxigenului cu electronii π din sistemul aromatic. Transformarea se datorează polarităţii grupei OH care permite desprinderea H de O (tautomerie). conducând la fenoxizi. Fenoli Fenolii sunt derivaţi hidroxilici în care gruparea –OH este legată de un atom de C dintr-un nucleu aromatic hibridizat sp2. Ca urmare legătura O-H se scindează mai uşor. enolul este mult mai stabil putând fi evidenţiat alături de tautomerul carbonilic. fenolii reacţionează cu metalele alcaline şi cu hidroxizii alcalini. C6H5-OH + NaOH C6H5-O-Na + + H 2O Acilarea grupelor –OH din moleculele fenolilor se realizează cu acizi carboxilici sau derivaţi funcţionali ai acestora cum ar fi anhidride sau cloruri acide: 59 . conduce la dihidroxiacetonă: În condiţii energice. parţial hidrolizaţi în soluţie apoasă (au reacţie bazică) compuşi din care fenolii pot fi puşi în libertate prin acidulare cu acizi slabi (acid carbonic).Baze teoretice ale chimiei C2H5-OH + HO-SO3H -H2O C2H5-O-SO3H 170 C -H2SO 4 o H 2C CH2 Reacţia de oxidare În condiţii blânde. Dacă de al doilea atom de C al dublei legături este legată o grupare carboxil.1. în prezenţa catalizatorilor metale sau oxizi de metale. daca în reacţie este implicat un alcool primar sau.1.

cu acid azotic diluat: OH + HO-NO2 OH OH NO2 + OH NO 2 OH NO2 + HO-NO2 O2N NO 2 NO2 Alchilarea are loc în prezenţa catalizatorilor: OH + CH3 CH2 Cl AlCl3 -HCl OH C2H5 Oxidarea fenolilor şi difenolilor se realizează mai uşor decât în cazul hidrocarburilor aromatice corespunzătoare. Compuşii de acest tip conţin în moleculă în moleculă gruparea peroxi (-O-O-). substituent de ordinul I. OH. orientează substituţia electrofilă în poziţiile o şi p. Spre deosebire de eteri în locul atomului de oxigen se află se află atomul de sulf.2. Pot fi considerate derivaţi ai amoniacului rezultaţi prin înlocuirea parţială sau totală a hidrogenului cu radicali hidrocarbonaţi. identici (eteri simetrici) sau diferiţi (eteri asimetrici sau micşti).Baze teoretice ale chimiei O CH3 OH + CH3 C O O OH + CH3 C C O O O C CH3 + CH3 COOH O O C CH3 + HCl Cl b. Cei doi radicali pot fi alifatici sau aromatici. Nitrarea se realizează în condiţii mai blânde decât la hidrocarburile aromatice. radical alchil sau radical acil. 9. Amine Sunt compuşi organici care conţin în moleculă una sau mai multe grupări aminice (-NH2). Spre exemplu hidrochinona se oxidează uşor la p-benzochinonă: OH +O O -H2O OH O Derivaţii funcţionali ai compuşilor hidroxilici rezultaţi prin înlocuirea atomului de hidrogen hidroxilic cu un radical hidrocarbonat poartă numele de eteri şi au formula generală R-O-R. uzuale. Determinate de prezenţa nucleului aromatic Caracteristice sunt reacţiile de substituţie care se desfăşoară mult mai uşor decât la hidrocarburile aromatice datorită efectului electromer pozitiv (+Es) al grupei OH care activează nucleul aromatic. Tioeterii (sulfurile) sunt consideraţi derivaţi ai hidrogenului sulfurat în care ambii atomi de hidrogen sunt înlocuiţi cu radicali hidrocarbonaţi. Peroxizii sunt consideraţi derivaţi ai apei oxigenate rezultaţi în urma înlocuirii unui atom de H cu un metal. Mulţi dintre aceşti compuşi organici au denumiri tehnice. Denumirea aminelor se face adăugând cuvântul amină la numele radicalului monovalent. 60 .

terţiară. Bazicitatea aminelor aromatice este mai mică decât a celor alifatice datorită efectului de conjugare dintre electronii p neparticipanţi cu electronii π ai sistemului aromatic. Reactivitatea aldehidelor este superioară cetonelor. În soluţii apoase aminele formează hidroxizi complet ionizaţi: CH 3 NH2 + HOH În prezenţa acizilor minerali rezultă săruri solubile: C6 H 5 C2 H 5 CH 3 NH3 + HO + + C O CH 3 NH2 + HCl NH2 + Cl C O CH 3 C6 H 5 Acilarea aminelor se realizează cu acizi organici sau derivaţi funcţionali ai acestora: -HCl NH3 + Cl NH C2 H 5 Reacţia cu acidul azotos Aminele alifatice primare formează cu acidul azotos alcooli: Aminele aromatice primare formează cu acidul azotos în mediu de HCl săruri de diazoniu instabile la temperatură: C6 H 5 CH 3 CH 3 NH2 + ONOH CH 3 OH + H 2O + N2 - NH2 + ONOH + HCl NH2 + HONO -H O 2 C6 H 5 -2H2O C6 H 5 N N N Cl- + T oC. Atomul de azot are o pereche de electroni neparticipanţi care conferă aminelor caracter bazic. Compuşi carbonilici Combinaţiile care conţin grupa carbonil sunt aldehide (grupa carbonil se leagă de un radical organic şi un atom de H) şi cetone (grupa carbonil se leagă de doi radicali organici identici sau diferiţi). H2O C6 H 5 OH + HCl + N2 Aminele secundare reacţionează cu acidul azotos formând nitrozoderivaţi: CH 3 NHO C 6H 5 NH 2 + CH 3Cl AlCl3 CH 3 +HCl Reacţia de substituţie (alchilare) la nucleul aromatic are loc în poziţiile o şi p: NH 2 9. Oxigenul. mai electronegativ. Proprietăţi chimice Grupa carbonil are o reactivitate mare datorită diferenţei de electronegativitate dintre oxigen şi carbon. Bazicitatea aminelor alifatice este mai mare decât a amoniacului şi aceasta creşte în sensul amină primară. Reacţii de adiţie 61 .3. Denumirea aldehidelor se face prin adăugarea sufixului -al la numele alcanului corespunzător iar a cetonelor prin adăugarea sufixului –onă la numele alcanului corespunzător. determinând polarizarea legăturii C-O. Proprietăţi chimice Atomul de azot hibridizat sp3 din gruparea aminică este legat prin legături σ de atomul de hidrogen şi de radicalul hidrocarbonat. secundară.Baze teoretice ale chimiei Compuşii cu N tetracovalent care sunt derivaţi de substituţie ai ionului de amoniu se denumesc ca săruri cuaternare de amoniu. atrage electronii π ai legăturii duble. Această comportare uşurează desfăşurarea reacţiilor de adiţie ale unor reactanţi polari. Această comportare este datorată efectului +Is al radicalului alchil care măreşte densitatea de electroni la atomul de azot.

Compuşii carbonilici se condensează cu derivaţi funcţionali care conţin în moleculă azot. obţinându-se hidraţi stabili care pot fi izolaţi. Condensarea compuşilor carbonilici între ei se petrece în cataliză acidă sau bazică. 62 . în cataliză acidă sau bazică: O R C H + HOR ' R OH C H OR OH C R OR' ' + HOR' . La T=80100oC sau în prezenţa catalizatorilor acizi sau baze. se manifestă o tendinţă mai accentuată de a adiţiona apa comparativ cu aldehidele şi cetonele alifatice simple. deoarece la îndepărtarea excesului de apă trec din nou în compuşii carbonilici iniţiali: O R C H + HOH R C OH H H În cazul în care compuşii carbonilici conţin grupe cu efect inductiv negativ în poziţia α faţă de grupa carbonil. Pt. cum ar fi amine şi nitroderivaţi: . a. Un exemplu este condensarea aldehidei benzoice cu anilina care conduce la Nbenziliden anilina. aldehida crotonică (condensare crotonică). Două molecule de acetaldehidă spre exemplu. Aceste reacţii sunt de mai multe tipuri. se deshidratează intramolecular conducând la o aldehidă nesaturată. Aldehidele aromatice se pot condensa numai cu aldehide alifatice. CH2 sau CH3 (componenta metilenică) cu reactivitate mărită de vecinătatea unei grupe reactivante (CO. COOH. Reacţia se petrece cu exces de alcool. amalgam de sodiu) rezultând alcooli primari sau secundari după cum adiţia are loc la aldehide sau respectiv cetone. NO2). CN. se condensează dând naştere unui aldol (reacţia se numeşte condensare aldolică).HOH R OR' C H OR' OR' C R OR' O R C R + HOR ' R + HOR' . O H3C C R + HCH2 O C H H3C OH C H CH2 C O T oC H . Pd-fin divizate.HOH R Semiacetalizarea şi semicetalizarea prezintă interes în cazul monozaharidelor unde procesul se realizează între funcţia carbonil şi una din grupele oxidril din moleculă. Adiţia alcoolilor la aldehide şi cetone conduce la formarea semiacetalilor şi respectiv semicetalilor.HOH H3C H C O CH C H Se pot condensa între ele aldehide identice sau diferite. folosite pentru separarea aldehidelor şi cetonelor din amestecurile lor cu alte substanţe: O R C H + NaHSO 3 R C ONa H SO3H Adiţia acidului cianhidric este o reacţie reversibilă care se realizează în cataliză bazică rezultând cianhidrine ale aldehidelor sau cetonelor. Are loc adiţia componentei metilenice la grupa carbonil. Adiţia disulfitului de sodiu la toate aldehidele şi la cetonele alifatice conduce la obţinerea de săruri ale unor acizi sulfonici frumos cristalizate. Adiţia hidrogenului se realizează în prezenţa catalizatorilor (Ni. Reacţiile de condensare conduc la o nouă legătură C-C rezultată ca urmare a unor adiţii şi substituţii între un compus cu grupă carbonil (componenta carbonilică) şi substanţe care conţin o grupă CH.Baze teoretice ale chimiei Aldehidele şi cetonele inferiare reacţionează cu apa formând hidraţi care nu pot fi izolaţi. b.În urma reacţiei de condensare între aldehide şi amine rezultă imine substituite (baze Schiff). Na metalic.

HOH R C H + NH2 OH . glucidele reprezintă cea mai importantă clasă de substanţe organice naturale.1. unde reprezintă surse de energie şi au rol structural (plastic). În ultimul caz funcţia carbonil se oxidează la carboxil iar combinaţia complexă se reduce.Baze teoretice ale chimiei O C6H5 C H + HCH2 C6H5 . se află în compoziţia oricărui organism viu. aldehidele reduc soluţiile alcaline ale ionului cupric precipitând oxidul cupros de culoare roşu-cărămiziu. Monoglucidele (oze) sunt combinaţii naturale polihidroxicarbonilice.3HBr H3C C CBr 3 NaOH CHBr 3 + H3C COOH Reacţii specifice aldehidelor Una din aceste reacţii este reacţia de oxidare care conduce la acizi.HOH R C H N NH 2 + O H O R C R . cu lanţ C-C neîntrerupt şi formula brută CnH2nOn. substanţe utilizate pentru identificarea şi caracterizarea compuşilor carbonilici.HOH R C R N OH N OH Aldehidele şi cetonele se condensează cu hidrazina rezultând hidrazone. De asemenea. bicromatului de potasiu. Reacţia se poate desfăşura în prezenţa. tetroze. acidului azotic. a unor combinaţii complexe ale unor metale tranziţionale (Cu. Glucide Din punct de vedere cantitativ. se reduce în prezenţa aldehidelor cu depunere de Ag metalic. polihidroxialdehide sau polixidroxicetone.4-dinitrofenilhidrazina şi semicarbazida este o reacţie specifică pentru identificarea şi dozarea compuşilor carbonilici care conduce la 2. Ag). oligoglucide şi poliglucide. pentoze. După natura grupării carbonilice monoglucidele pot fi aldoze (au în moleculă gruparea aldehidică) şi cetoze (au în moleculă gruparea cetonică): 63 . compuşi cristalizaţi care pot fi utilizaţi pentru caracterizarea şi dozarea compuşilor carbonilici. Condensarea cu 2.HOH R C H N N C H Condensarea cu fenilhidrazina se realizează uşor atât cu aldehide cât şi cu cetone conducând la fenilhidrazone. heptoze etc.3. Din punct de vedere structural glucidele se împart în monoglucide. alcalinizată.HOH C6H5 H C N C 6H 5 Aldehidele şi cetonele se condensează cu hidroxilamina rezultând oxime (aldoxime şi cetoxime). În cazul aldehidelor reacţia este: R C H + NH 2 NH 2 . O R C H O R C R + NH 2 OH . 9. După numărul atomilor de carbon din moleculă monoglucidele pot fi trioze. aldazine şi cetazine. Soluţia amoniacală de azotat de argint (reactiv Tollens). iodoform) O O H3C C + 3Br2 CH3 lumina .4-dinitrofenilhidrazone colorate în galben-orange până la roşu cu spectre UV caracteristice Reacţii de substituţie în poziţia α faţă de grupa carbonil Compuşii carbonilici pot reacţiona cu halogenii în prezenţa luminii rezultând derivaţi de substituţie care în mediu alcalin se descompun cu formare de haloform (bromoform. permanganatului de potasiu. hexoze. Libere sau sub formă de derivaţi. În condiţiile unui exces de componentă carbonilică rezultă azine. cloroform.

însă nu reflectă unele proprietăţi ale acestora. Toate monoglucidele care. Prin urmare.sau L-glicerică. respectiv semicetali (formule ciclice). teoretic.Baze teoretice ale chimiei H C CH O OH n CH 2 C CH O OH CH 2 OH OH n aldoză cetoză CH 2 OH Cele mai simple monoglucide sunt triozele. Două oze epimere diferă structural prin configuraţia unui singur atom de carbon asimetric. Legăturile dinspre observator se trasează cu linie groasă. Aldozele cu peste 4 atomi de C în moleculă şi cetozele cu peste 5 atomi de C în moleculă pot da reacţii de ciclizare intramoleculară cu formare de semiacetali. Marea majoritate a monoglucidelor descoperite în natură fac parte din seria D deoarece organismele vii nu conţin enzimele capabile să metabolizeze ozele seriei L. are aceeaşi configuraţie ca şi atomul de carbon asimetric din aldehida D. Se cunoaşte o aldotrioză (aldehida glicerică sau gliceraldehida) şi o cetotrioză (dihidroxiacetona). Prezenţa acestui nou centru asimetric în molecula monoglucidelor face posibilă existenţa a doi stereoizomeri numiţi α. pot fi obţinute din aldehida D-glicerică prin creşterea succesivă a catenei atomilor de carbon de la capătul cu grupa aldehidică. în locul grupei carbonil apare o nouă grupă –OH numită hidroxil glicozidic sau semiacetalic (semicetalic) care are o reactivitate mărită faţă de celelalte grupe -OH din moleculă. Monoglucidele provenite pe aceeaşi cale din L-gliceraldehidă constituie seria L. formează seria D. atomul de oxigen aflându-se la distanţa cea mai mare în raport cu observatorul. iar β-anomerul are configuraţia opusă la cei doi atomi de carbon. La grupa carbonil din aldoze şi cetoze se adiţionează o grupă –OH din aceeaşi moleculă rezultând cicluri cu 5 sau 6 atomi dintre care unul de oxigen. Ciclul piranozic sau furanozic este imaginat perpendicular pe planul hârtiei.şi β-anomeri. Prin ciclizarea monoglucidelor apare un nou centru de asimetrie la atomul de carbon care a aparţinut grupei carbonil. Ozele mai prezintă un tip special de izomerie numită epimerie. Substituenţii orientaţi în formele ciclice la dreapta liniei verticale se plasează în formulele de perspectivă sub CH 2 OH 64 . De exemplu. Reprezentarea monoglucidelor prin formule liniare (aciclice) este utilă pentru compararea structurii diferitelor monoglucide. H C CH O OH CH 2 C O OH CH 2 OH gliceraldehida dihidroxiacetona CH 2 OH Cu excepţia dihidroxiacetonei. în cazul glucozei: H H HO H H C C C C C O OH H OH OH H H HO H H C C C C C CH 2OH OH OH H OH O În structura astfel rezultată. Ciclul cu 5 atomi se numeşte ciclu furanozic iar ciclul cu 6 atomi se numeşte ciclu piranozic. toate ozele conţin cel puţin un atom de carbon asimetric (chiral) ceea ce înseamnă că prezintă izomerie optică. Anomerul α desemnează forma în care orientarea hidroxilului glicozidic este identică cu cea a hidroxilului de la atomul de carbon asimetric şi determină apartenenţa monoglucidei respective la seria D sau L. Un tablou mai complet asupra stării reale a moleculelor de monoglucide se obţine dacă formulele ciclice se reprezintă prin formule de perspectivă. cel mai îndepărtat de grupa carbonil. monoglucidele aparţin seriei D sau L dacă atomul de carbon asimetric.

oxidarea se petrece la nivelul funcţiei alcoolice terminale cu obţinerea de acizi uronici: H H HO H H C C C C C O OH H OH OH +2O -H2O H H HO H H C C C C C O OH H OH OH CH 2 OH COOH acid D-glucuronic • În prezenţa acidului azotic concentrat oxidarea are loc la nivelulo funcţiilor carbonil din aldoze şi alcoolică terminală cu obţinerea de acizi aldarici: 65 . 6 CH 2OH H 4 CH 2OH O H 2 1 H OH 3 5 H H OH O H OH OH OH OH H OH H α – D. Unii dintre poliolii rezultaţi pe această cale. Aceeaşi regulă se aplică şi pentru grupa alcoolică primară legată la C-2 în piranozele sau furanozele provenite din cetoze. Reducerea triozelor conduce la trioli.glucopiranoza H OH β – D glucopiranoza În mod similar. a hexozelor la hexitoli. substanţe nutritive cu gust dulce. Proprietăţi chimice Reacţia de reducere a monoglucidelor se petrece la nivelul grupei carbonil rezultând polioli. cu excepţia celei de la C6. sunt prezenţi în organismele vegetale: H H HO H H C C C C C O OH H OH OH +2H CH 2OH H HO H H C C C C OH H OH OH CH 2 OH D-glucoza CH 2OH D-glucitol Reacţia de oxidare conduce la produşi diferiţi în funcţie de condiţiile în care se realizează: • Oxidarea blândă cu apă de brom sau acizi diluaţi a aldozelor are loc la nivelul grupei carbonil şi conduce la obţinerea de acizi aldonici: H H HO H H C C C C C O OH H OH OH +O COOH H HO H H C C C C OH H OH OH CH 2 OH CH 2OH acid D-gluconic • Dacă grupa carbonil şi toate grupele OH. a pentozelor la pentitoli. Grupa alcoolică primară. dacă atomul menţionat are configuraţie D şi sub acest plan în cazul în care atomul are configuraţia L. iar cei dispuşi la stânga deasupra. sau restul catenei de la atomul de carbon asimetric cu cel mai mare număr de ordine din ciclul piranozic sau furanozic se înscrie deasupra planului moleculei. fructoza se ciclizează cu formarea unui ciclu furanozic. sunt protejate (prin esterificare). a tetrozelor la tetritoli.Baze teoretice ale chimiei planul heterociclului.

H H HO H H C C C C C O OH H OH OH + H 2N-OH . Eterificarea se realizează prin tratare cu alcool în prezenţă de HCl. Glicozidele glucozei se numesc glucozide iar ale fructozei. substanţe cristalizate. Reacţia cu acizii minerali stă la baza identificării şi dozării monozaharidelor şi se desfăşoară cu acizi relativ concentraţi şi la temperatură. În funcţie de natura atomului prin care se leagă cele două componente. glicozidele sunt de mai multe tipuri: O-glicozide.H 2O H H HO H H C C C C C N OH H OH OH OH CH 2 OH CH 2 OH oxima glucozei Condensarea cu fenilhidrazina conduce la fenilhidrazone şi osazone. Forma cristalelor este specifică pentru fiecare oză şi de aceea această reacţie este utilizată la identificarea monoglucidelor. 66 . Rezultă compuşi care se numesc glicozide. Reacţia de condensare a aldozelor şi cetozelor cu hidroxilamina se petrece la nivelul funcţiei carbonil şi conduce la obţinerea de oxime. Sglicozide.Baze teoretice ale chimiei H H HO H H C C C C C O OH H OH OH +3O -H 2O COOH H HO H H C C C C OH H OH OH CH 2 OH COOH acid glucaric Cetonele se oxidează în condiţii energice cu ruperea catenei reacţia conducând la obţinerea unui amestec de acizi. CH 2OH H H OH OH H OH O H OH H + H2SO4 HCl . N-glicozide.H 2O CH 2OH H H OH OH O H O CH 3 H α-O-metilglucozid H OH Fragmentul de monoglucidă din molecula glicozidică se numeşte rest glicozidic sau glicon iar cealaltă componentă se numeşte aglicon. fructozide. Are loc un proces de deshidratare intramoleculară când pentozele se transformă în furfurol iar hexozele în hidroximetil-furfurol: HOHC H2 C OH HO CHOH HC C H OH HC H2SO4 -3H2O CH C O C O HC H furfurol Reacţia de eterificare a glucidelor se petrece la oxidrilul glicozidic care este mai reactiv decât celelalte grupe OH din moleculă. marea lor majoritate fiind toxice pentru om şi animale.Glicozidele sunt răspândite în natură.

Exemple sunt reacţiile cu reactivul Tollens şi reactivul Fehling folosite pentru recunoaşterea monoglucidelor naturale. În soluţie apoasă acizii carboxilici sunt ionizaţi. carboxilici saturaţi. bicarbonaţi rezultând săruri 2HCOOH + Zn 2HCOOH + CaO (HCOO)2Zn + H2 (HCOO)2Ca + H 2O Reacţii la atomul de carbon carboxilic conduc la obţinerea de derivaţi funcţionali.Baze teoretice ale chimiei Reacţia de esterificare are loc în prezenţa acizilor carboxilici sau a derivaţilor lor funcţionali precum şi în prezenţa acizilor anorganici (H3PO4).4. trehaloza. Oligoglucidele conţin de la două până la opt resturi de monoglucide.1. Poliglucidele sunt compuşi macromoleculari formaţi dintr-un număr mare de resturi de monoglucide legate între ele prin legături glicozidice.5HCl C C C C C O O H O CO CO CH 3 CH 3 O O CH 3 CO H O H H CO CH 3 Interes prezintă esterii fosforici ai monozaharidelor care sunt intermediari metabolici Aldozele reacţionează cu combinaţii complexe ale metalelor tranziţionale oxidându-se la acizii aldonici corespunzători în timp ce combinaţia complexă este redusă. Acizi monocarboxilici saturaţi Proprietăţi chimice datorate grupei –OH În comparaţie cu acizii minerali. CH 2 O CO CH 3 9. echilibrul proteolitic fiind deplasat spre stânga. baze. Acizii carboxilici se denumesc prin adăugarea sufixului -oic la numele catenei de bază. Prezenţa substituenţilor în moleculele acizilor monocarboxilici produce efecte inductive care pot influenţa ionizarea şi ca urmare tăria acizilor Acizii monocarboxilici reacţionează cu metale reactive. În structura poliglucidelor pot intra acelaşi tip de monoglucide (homopoliglucide) sau mai multe tipuri de poliglucide (heteropoliglucide). caz în care diglucida rezultată are proprietăţi reducătoare (maltoza. Radicalii rezultaţi din acizi după îndepărtarea grupei –OH se numesc radicali acil. reacţia cu alcoolii. Ionii rezultaţi după îndepărtarea H hidroxilic se denumesc înlocuind sufixul –ic cu –at: După natura radicalilor de care se leagă grupa carboxil acizii pot fi monocarboxilici saturaţi. cele mai importante fiind diglucidele care se formează prin eliminarea unei molecule de apă între două molecule de hexoză. carbonaţi. di. lactoza etc.). celobioza. acizii carbocilici sunt mai slabi. H H HO H H C C C C C CH 2 OH OH H OH H OH O + 5CH3 C Cl . conduce la obţinerea de esteri: O H3C C + OH O C2H5 H3C C + H 2O OH O-C 2H5 67 . în cataliză acidă.4.şi policarboxilici saturaţi. În urma reacţiei rezultă esterii corespunzători. rafinoza etc. 9.). caz în care diglucida rezultată nu are proprietăţi reducătoare (zaharoza. Acidul formic este cel mai tare acid din seria acizilor monocarboxilici. oxizi bazici. sau între oxidrilul glicozidic şi unul din oxidrilii neglicozidici. Se mai folosesc de asemenea denumiri uzuale. Compuşi carboxilici Sunt compuşi organici care conţin gruparea funcţională carboxill. Legătura dintre cele două monoglucide se realizează prin intermediul oxidrililor glicozidici. Poziţia substituenţilor se desemnează prin cifre începând cu atomul de carbon carboxilic sau litere ale alfabetului grecesc începând cu poziţia vecină grupei carboxil. carboxilici aromatici.

la diluţii mai mari.Baze teoretice ale chimiei reacţia cu amoniacul la temperatură ridicată conduce la obţinerea unor săruri de amoniu care prin deshidratare intramoleculară dau amine. anhidride. Cel mai tare acid din serie este acidul oxalic deoarece influenţa acidifiantă a unei grupe carboxil asupra celeilalte este invers proporţională cu distanţa dintre ele. În prima etapă în soluţie concentrată. este favorizată ionizarea unei grupe datorită efectului inductiv negativ manifestat de cealaltă grupă carboxil. amide.şi heptandioici adipic şi pimelic) se deshidratează şi se decarboxilează intramolecular. acizii dicarboxilici prezintă şi proprietăţi speciale determinate de poziţia celor două grupe carboxil una faţă de cealaltă. În a doua etapă datorită atracţiei electrostatice exercitate de anionul carboxilat asupra hidrogenului.şi pentandioici (succinic şi glutaric) se deshidratează intramolecular la temperatură conducând la obţinerea de anhidride O CH2 CH2 C C OH OH O TC -H2O o O CH2 CH2 C O C O Acizii hexan. cloruri acide. Astfel: • Acizii cu 2 şi 3 atomi de C în moleculă (oxalic şi malonic) se decarboxilează la încălzire conducând la obţinerea de acizi monocarboxilici cu un atom de C mai puţin în moleculă HOOC-COOH T oC -CO 2 HCOOH • Acizii butan. respectiv nitrili: O H3C C + NH 3 O H3 C C 220oC -H2O O H3C C NH2 P2O 5 -H2O H3C C N OH O-NH 4 reacţia cu pentaclorura de fosfor conduce la obţinerea de cloruri acide care pot reacţiona cu sărurile acizilor minocarboxilici rezultând anhidride: - O H3 C C + PCl5 O H3 C C Cl +POCl3 + HCl OH .2.hidrazidele acizilor carboxilici se obţin din esteri ai acizilor carboxilici cu hidrazina Decarboxilarea acizilor carboxilici este procesul de eliminare a dioxidului de carbon din moleculele acizilor organici. Reacţia este condusă fotochimic: CH3-COOH + Cl2 lumina -HCl ClCH2-COOH + Cl2 lumina -HCl Cl2CH-COOH + Cl2 lumina -HCl Cl3C-COOH 9. Pe lângă aceste denumiri există şi denumiri uzuale. la încălzire. Acizii dicarboxilici dau reacţii caracteristice grupei carboxil formând derivaţi funcţionali cum ar fi esteri. Halogenarea Atomii de H din poziţia α faţă de grupa carboxil pot fi substituiţi prin tratarea acidului carboxilic cu clor sau brom. Datorită prezenţei celor două grupe funcţionale. Proprietăţi chimice Grupele carboxil disociază independent. Denumirea se face prin adăugarea la cuvântul acid a numelui hidrocarburii cu acelaşi număr de atomi de carbon şi a sufixul –dioic. Acizi dicarboxilici saturaţi Conţin în moleculă două grupe carboxil grefate pe o catenă hidrocarbonată. are loc ionizarea celei de-a doua grupe carboxil. rezultând cetone ciclice: O H2C H2C CH2 CH2 C C OH OH O T oC -H2O -CO2 CH2 CH2 C C C O O • O 68 .4.

9. De asemenea se hidrolizează mai greu decât clorurile acide dar mai uşor decât esterii.5. secundare şi terţiare.5.3. Acizi monocarboxilici nesaturaţi Conţin grupa carboxil legată de o catenă nesaturată. Ca urmare. Amidele secundare ciclice se numesc imide. reacţia de hidroliză se petrece mai greu decât în cazul halogenurilor acide şi numai în mediu acid sau bazic. 9. Adiţia compuşilor nesimetrici este contrară regulii Markovnikov din cauza efectului inductiv atrăgător de electroni (-Is) al grupei COOH în raport cu legătura dublă.4. Poziţia legăturii duble faţă de grupa COOH se notează prin litere ale alfabetului grecesc sau prin cifre. ambele din structura grupei carboxilice. Acizii monocarboxilici nesaturaţi dau reacţii la grupa carboxil rezultând derivaţi funcţionali şi reacţii de adiţie la dubla legătură.1. Esteri 69 . Derivaţi funcţionali ai acizilor carboxilici Provin prin modificarea grupei OH sau înlocuirea oxigenului carbonilic. Atomul de halogen din aceşti compuşi este foarte reactiv şi poate fi substituit cu alţi atomi sau grupe de atomi. după numărul de substituenţi de la atomul de azot. pot fi primare. Ca urmare acizii carboxilici aromatici pot fi saturaţi sau nesaturaţi: 9. Aceşti compuşi sunt denumiţi halogenuri de acil. Halogenuri ale acizilor carboxilici Se formează prin înlocuirea grupei -OH din -COOH cu un atom de halogen.4. Acestea. 9. Dubla legătură şi grupa carboxil se influenţează reciproc. sunt mai tari decât acizii monocarboxilici cu acelaşi număr de atomi de carbon în moleculă. datorită influenţei dublei legături.5. Reactivitatea amidelor este legată de conjugarea electronilor p neparticipanţi de la atomul de azot cu electronii π ai dublei legături C=O.5. 9.4. Acizii din această clasă. Acizi carboxilici aromatici Gruparea COOH poate fi legată direct de inelul aromatic sau prin intermediul unor catene care pot fi saturate sau nesaturate. Anhidridele sunt folosite drept agenţi de acilare precum şi în industria de medicamente. Efectul este diminuat odată cu depărtarea grupei COOH de dubla legătură. Cu alcoolii. Este motivul pentru care halogenurile acizilor carboxilici sunt utilizate ca agenţi de acilare. Amide Sunt derivaţi funcţionali rezultaţi prin înlocuirea grupei -OH din grupa -COOH cu grupa aminică. Rezultă derivaţi funcţionali care au proprietatea comună că prin hidroliză generează acidul din care au provenit. Atomii din grupa amidică pot fi înlocuiţi cu radicali organici dând naştere amidelor substituite.Baze teoretice ale chimiei 9.4. fenolii şi aminele reacţionează mai puţin energic decât clorurile acide. 9.5. Anhidride ale acizilor carboxilici Pot fi considerate derivaţi funcţionali rezultaţi prin eliminarea unei molecule de apă între două grupe carboxil.3.2.

acizi graşi liberi. uleiurile vegetale se solidifică. Moleculele esterilor nu sunt asociate prin legături de H şi de aceea constantele fizice au valori mai mici decât ale acizilor din care provin. Reacţia se desfăşoară cu viteză superioară hidrolizei acide. Esterii acizilor inferiori sunt lichide cu miros plăcut de fructe sau flori. Steridele sunt esteri ai acizilor graşi superiori cu alcooli tetraciclici monohidroxilici numiţi steroli a căror unitate structurală de bază este steranul. Acilglicerolii. sub acţiunea oxigenului. Esterii participă la reacţii de substituţie prin care se înlocuieşte grupa alcoxil cu alte grupe funcţionale. Hidroliza bazică este o reacţie ireversibilă care conduce la săruri ale acizilor carboxilici şi alcooli. Reacţia cu amoniacul conduce la amide iar reacţia cu aminele conduce la amide substituite la atomul de azot Lipidele constituie o grupă de substanţe bioorganice larg răspândite în organismele vii. un aminoalcool dihidroxilic nesaturat. Sfingolipidele sunt lipide complexe care conţin în moleculă sfingozina. Ca esteri. În natură. Deosebit de importante sunt reacţiile de adiţie la dublele legături din moleculele acilglicerolilor. Procesul se numeşte rîncezire şi are consecinţe nedorite în industria alimentară. sfingolipide. Hidroliza acilglicerolilor sub acţiunea hidroxizilor alcalini se numeşte saponificare. sunt esteri ai acizilor graşi monocarboxilici saturaţi sau nesaturaţi cu număr par de atomi de carbon şi catenă normală cu glicerina. Ceridele sunt esteri ai acizilor graşi superiori (C14 – C34) cu alcooli monohidroxilici superiori şi număr par de atomi de carbon.5. ceridele apar în amestec cu alcooli primar. Ionii carboxilaţi eliberaţi în urma acestei reacţii formează cu cationii sărurile corespunzătoare numite săpunuri. amestecuri care poartă numele de ceruri. răşini. Lipidele complexe conţin în molecula lor. gliceride. pe lângă componenta lipidică şi o componentă de altă natură. În condiţii de umiditate lipazele naturale determină hidroliza parţială a acilglicerolilor conducând la eliberarea de acizi graşi care conferă un gust specific. plante (fitosteroli) şi ciuperci (micosteroli). 70 . umidităţii şi luminii acilglicerolii naturali capătă miros neplăcut şi gust iute. Hidroliza esterilor are loc prin acţiunea catalitică a acizilor sau bazelor. în grame. Cantitatea în mg de hidroxid de sodiu sau de potasiu necesară pentru saponificarea unui gram de triacilglicerol se numeşte indice de saponificare. pe lângă componenta lipidică şi o componentă glucidică.5. lipidele se clasifică în lipide simple (ceride. rol de substanţe de rezervă. unde au rol energetic. acilgliceroli. Prin hidrogenare. adiţionată la dublele legături ale acizilor graşi din 100g acilglicerol se numeşte indice de iod. 9. Din punct de vedere structural. glicolipide). proces folosit la prepararea margarinei. Întrucât glicerina este un alcool trihidroxilic. rol plastic precum şi rol de material izolant. Sunt insolubili în apă şi solubili în solvenţi organici. diacilgliceroli şi triacilgliceroli. Sterolii sunt răspândiţi în ţesuturile animale (zoosteroli). cele mai răspândite lipide în ţesuturile plantelor (uleiuri) şi animalelor (grăsimi). Aceştia. Acizi fenolici Conţin în moleculă grupările -OH şi -COOH legate de un nucleu aromatic direct sau prin intermediul unei catene. Glicolipidele sunt lipide complexe care conţin în moleculă. steride . acilglicerolii pot fi hidrolizaţi prin fierbere cu acizi sau baze. Sub acţiunea oxigenului. steride) şi lipide complexe (fosfolipide. Proprietăţile esterilor depind de natura acidului şi alcoolului din care provin. Cantitatea de I2 sau Br2. Fosfolipidele (fosfatide) sunt lipide complexe în care una din grupările hidroxil primare ale glicerolului este esterificată cu acid fosforic.Baze teoretice ale chimiei Sunt derivaţi funcţionali ai acizilor carboxilici în care gruparea -OH din -COOH este înlocuită cu o grupă alcoxil prin esterificare directă. după gradul de acilare al grupelor OH se deosebesc monoacilgliceroli. Hidroliza acidă este o reacţie reversibilă care conduce la un acid şi un alcool. se oxidează la nivelul legăturilor duble rezultând peroxizi toxici care se pot scinda prin ruperea catenei hidrocarbonate rezultând compuşi carbonilici ce conferă produsului miros şi gust neplăcut.

Baze teoretice ale chimiei
Acizii fenolici au proprietăţi ale acizilor carboxilici şi fenolilor. Când cele două grupe sunt în poziţie orto se manifestă efectul inductiv negativ (-Is) al grupei -OH care conduce la formarea unei structuri închise numite chelat. Această structură influenţează mobilitatea ionilor H+ care se desprind mai uşor decât în cazul acidului benzoic. 9.5.6. Acizi carbonilici Conţin în moleculă grupele -COOH şi carbonil. În funcţie de tipul grupei carbonil acizii carbonilici pot fi acizi aldehidici sau acizi cetonici. Poziţia grupelor carbonil faţă de grupa carboxil se notează cu litere ale alfabetului grecesc. 9.5.7. Aminoacizi Sunt compuşi organici care conţin în moleculă una sau mai multe grupe aminice precum şi una sau mai multe grupe carboxil. După natura radicalului de care se leagă grupele funcţionale aminoacizii sunt alifatici, aromatici şi heterociclici. După poziţia reciprocă a celor două grupe funcţionale aminoacizii pot fi α, β, γ, δ-aminoacizi. Denumirea aminoacizilor se face: poziţia grupei aminice faţă de gruparea COOH indicată prin litere greceşti la care se adaugă numele acidului Cu excepţia glicocolului care nu are în moleculă atom de carbon asimetric, toţi ceilalţi aminoacizi au şi ca urmare prezintă activitate optică. Izomerii optici sunt D, şi L putând exista şi sub formă de racemic. S-a constatat că din cei 20 aminoacizi naturali cu răspândire universală care intră în structura proteinelor şi care sunt metabolizaţi în organisme vii fac parte din seria L (numărul aminoacizilor este mai mare unii dintre ei gasindu-se rar în unele proteine sau liberi în plante) Proprietăţi chimice Datorită prezenţei în moleculă a funcţiunilor acidă şi bazică, aminoacizii există în soluţie apoasă sub formă de ioni bipolari: În mediu acid aminoacizii se comportă ca baze (acceptă H+) iar în mediu bazic, ca acizi (cedează H+). Datorită acestei proprietăţi aminoacizii migrează în câmp electric. Dacă în soluţia unui aminoacid se adaugă o mică cantitate de acid sau bază, aceasta va fi neutralizată fără a se modifica apreciabil pH-ul. Pe această proprietate se bazează funcţia tampon a aminoacizilor în organismele vii. Proprietăţi chimice Proprietăţile aminoacizilor se datorează prezenţei grupelor -NH2 sau -COOH precum şi prezenţei lor simultane. Proprietăţi datorate prezenţei grupării -COOH Aminoacizii reacţionează cu hidroxizii alcalini formând săruri:
H 2N R COOH + NaOH
H+

H3N+

R

COO-

H 2N

R

COONa + H2O

Aminoacizii reacţionează cu alcoolii, în cataliză acidă, formând esteri:
H 2N R COOH + HOR' H 2N R

Aminoacizii reacţionează cu PCl5 rezultând cloruri acide, stabile sub formă de clorhidraţi:
O H 2N R COOH + PCl 5 H2N R C O H3N
+

COOR' + H2O

+ POCl3 + HCl Cl HOCl

R

C

Decarboxilarea aminoacizilor conduce la obţinerea de amine fiziologic active. În organismele vii reacţia se desfăşoară enzimatic:

71

Baze teoretice ale chimiei
H 2N R CH 2 COOH -CO2 H 2N R CH3

Reducerea aminoacizilor conduce la aminoalcooli
H2N R CH2 COOH + 2H2 H 2N R CH2 CH2 OH + H2O

În prezenţa amoniacului, aminoacizii conduc la formarea amidelor. Spre exemplu acidul αaminosuccinic (acid aspartic) în reacţie cu amoniacul conduce la obţinerea amidei acidului aspartic, asparagina:
HOOC CH NH2 COOH + 2NH3 COOH H C NH2 O CH 2 C NH2 + H2O

Reacţia este foarte importantă pentru că reglează conţinutul de amoniac din organismele vegetale deoarece o concentraţie prea mare de amoniac este toxică pentru plante. Prin formarea amidelor, plantele blochează amoniacul în exces care în caz de nevoie este eliberat prin reacţia inversă. Proprietăţi datorate prezenţei grupei -NH2 Aminoacizii reacţionează cu acizi minerali conducând la formarea de săruri. Alchilarea aminoacizilor la gruparea aminică se realizează cu iodură sau sulfit de metil, în mediu alcalin, rezultând săruri cuaternare de amoniu numite betaine. Reprezentantul clasei este derivatul trimetilat al glicocolului, betaina propriu-zisă care se găseşte în sfecla de zahăr:
H3N+ H2 C COO- + 3CH3I (CH3)N+

Acilarea grupelor aminice se realizează cu cloruri acide sau anhidride rezultând aminoacizi acilaţi. De exemplu, glicocolul se acilează cu clorura de benzil rezultând benzilglicocol:
O HOOC CH 2 NH2 + Cl C C6H5 HOOC CH 2 NH O C C6H5

CH2

COO-

Dacă reacţia este condusă în prezenţa clorurii unui aminoacid rezultă peptide
O HOOC CH2 NH2 + C Cl CH2 NH2 O HOOC CH2 NH C CH2 NH2

Reacţia cu acidul azotos se petrece în mediu acid şi determină dezaminarea aminoacidului conducând la hidroxiacizii corespunzători cu degajare de azot. De exemplu, alanina se dezaminează în prezenţa acidului azotos rezultând acid lactic:
CH3 CH NH 2 + HONO CH 3 CH COOH OH + N2 + H2O HOOC

Reacţia de transaminare se desfăşoară între un cetoacid şi un aminoacid rezultând aminoacidul cetoacidului şi cetoacidul aminoacidului. În organismul viu aceste reacţii se petrec sub acţiunea transaminazelor când are loc transferul unei grupării -NH2 de la un aminoacid la un cetoacid rezultând un nou aminoacid şi un nou cetoacid: Dezaminarea aminoacizilor se realizează oxidativ, hidrolitic sau reductiv, reacţia fiind importantă în metabolismul organismelor vii.. Dezaminarea oxidativă conduce la α-aminoacizi:
R CH NH2 + 1/2O 2 R C O + NH3

Dezaminarea hidrolitică conduce la α-hidroxiacizi:
R CH NH2 + HOH R H C OH + NH3 HOOC COOH

HOOC

COOH

Dezaminarea reductivă conduce la acizi carboxilici:
R CH NH2 + H2 R H2 C COOH + NH3 HOOC

Proprietăţi determinate de prezenţa simultană a celor două grupe funcţionale Reacţia de dezaminare şi decarboxilare are loc la obţinerea alcoolilor prin procese de fermentaţie alcoolică ale cerealelor sau cartofilor sub acţiunea enzimelor din drojdia de bere. Spre exemplu leucina din cartof prin fermentaţie alcoolică conduce la alcool izoamilic:

72

Baze teoretice ale chimiei
CH 3 H C CH3 CH2 CH NH 2 COOH + HOH CH 3 H C CH3 CH2 CH 2 OH + CO 2 +NH 3

Aminoacizii formează cu metalele grele (Ni, Pb, Cu) săruri complexe frumos colorate, proprietate utilizată în chimia analitică pentru identificarea cationilor respectivi. Aminoacizii participă la reacţii de condensare cu eliminare de apă între grupele -NH2 şi – COOH, rezultând peptide sau proteine, în funcţie de numărul de aminoacizi care participă la reacţie. Legătura dintre aminoacizi se numeşte legătură amidică sau peptidică. De exemplu, glicina şi alanina se condensează formînd o trpeptidă numită glicil-alanil-glicina:
H 2N CH 2 COOH + H 2N CH CH 3 COOH +H 2N CH 2 COOH H2 N CH 2 C O NH CH2 C O NH CH2 COOH

Aminoacizii se împart în mai multe grupe: • Aminoacizi monoamino monocarboxilici (acid α-aminoacetic sau glicocol sau glicina; acid αaminopropionic sau α-alanina; acid α-aminoizovalerianic sau valina; acid α-aminoizocapronic sau leucina); • Aminoacizi hidroxilaţi (acid α-amino-β-hidroxipropionic sau serina; acid α-amino-β-hidroxibutiric sau treonina); • Aminoacizi tiolici conţin grupa tiolică (SH) sau tiolică substituită (acid α-amino-β-tiol propionic sau cisteina; acid α-amino-γ-metil-tiobutiric sau metionina); • Aminoacizi monoamino dicarboxilici (acid α-amino-succinic sau acid aspartic; acid α-aminoglutaric sau acid glutamic); • Aminoacizi diamino monocarboxilici (acid α,δ-diaminovalerianic sau ornitina; acid α,ε-diaminocapronic sau lizina; acid α-amino-δ-guanidin-valerianic sau arginina; acid α-amino-δ-carbamid (ureid)-valerianic sau citrulina); • Aminoacizi aromatici (acid α-amino, β-fenil propionic sau fenilalanina; p-hidroxifenilalanina sau tirozina); • Aminoacizi heterociclici (acid α-amino,β-indol propionic sau triptofan; acid α-amino,β-imidazol propionic sau histidina. 9.5.8. Peptide Sunt combinaţii organice care pot fi considerate ca amide substituite ce rezultă prin eliminarea de apă între doi sau mai mulţi aminoacizi (între o grupă carboxil a unui aminoacid şi o grupă amino a altuia). Resturile de aminoacizi din peptide sunt legate covalent prin legături peptidice: Datele experimentale indică faptul că legătura peptidică -CO-NH- constituie un sistem simplu conjugat, în care conjugarea se realizează între perechea de electroni π a grupării carbonilice şi perechea de electroni neparticipanţi de la atomul de N vecin. În urma delocalizării electronilor, legătura peptidică manifestă un caracter pronunţat de legătură dublă. Peptidele cu un număr mai mic de 10-20 resturi de aminoacizi în moleculă sunt denumite oligopeptide. Peptidele cu număr mai mare de resturi de aminoacizi în moleculă sunt numite polipeptide. Polipeptidele a căror secvenţă specifică este mai mare de 50 reziduuri sunt numite în mod obişnuit proteine dar cercetătorii au păreri diferite legate de numărul de reziduuri de aminoacizi de la care se foloseşte acest termen. Când doi sau mai mulţi aminoacizi se combină pentru a forma peptide, ceea ce rămâne din fiecare aminoacid după îndepărtarea apei este denumit reziduu al aminoacidului. Reziduul care are o grupă amino liberă se numeşte N-terminal iar cel care are o grupare carboxil liberă se numeşte C-terminal. Reziduurile se denumesc după numele aminoacidului eliminându-se cuvântul acid. Pentru a denumi peptidele se începe cu numele grupei acil reprezentând reziduul Nterminal urmat, în ordine, de numele grupelor acil reprezentând reziduurile interne. Numai reziduul C-terminal este denumit cu numele aminoacidului de la care provine şi acesta reprezintă sfârşitul numelui peptidei.
CO NH

73

10. Freeman & Company. Bucureşti. – 1989.J.W.Miracle cure organic germanium.Using softer X-ray absorption spectroscopy to probe biological systems. 47-53. Ed. Chişinău. Reacţii de condensare a aminoacizilor – legătura peptidică.numărul.Procesele fiziologice din plantele de cultură. G. 1999 ... 16(1-2): 119-156. TEST DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR 1. • structura terţiară . Intreprinderea Editorial-Poligrafică Stiinţa.J.. http://www.Introduction to Atomic Structure. North East Wales. Institute of Higher Education. Burzo. Condensarea compuşilor carbonilici. Semnificaţii ale reprezentării glucidelor prin formule liniare. Rev. 8. 3.H.N. F. această reacţie de apărare a organismului viu se numeşte imunitate . 1997 . I. Drug.A. New York..Handbook of nutritionally essential minerals..orientarea spaţială a catenei polipeptidice ( variante ale structurii secundare sunt structura α-helicoidală) şi structura β-pliată). Reacţii ale alcoolilor la legătura oxidrilică. Beard. Proteinele se caracterizează prin patru nivele de organizare structurală care indică: • structura primară . natura şi succesiunea resturilor de aminoacizi. Inc. 2005 . P.Chemical principles: The Quest for Insight. 6. Pickering. 1973 .. J. • rol de apărare a organismului.imunoglobuline). Toma.. 9. Dawson. Bibliografie selectivă 1.L. 4.ac. 7. I. A. Synchrotron Rad. Ştiinţifică. H. împotriva substanţelor străine şi celulelor provenite din alte organisme (sub formă de anticorpi. secundară şi terţiară într-un conglomerat spaţial complex. Doonan. Beedham. • rol de catalizatori ai reacţiilor chimice în sistemele biologice (aceste proteine se numesc enzime).D. Metab. • rol de transport activ a unor substanţe micromoleculare şi al ionilor anorganici.nivelul de organizare structurală cel mai înalt. 8.. 2005 . C. Kastin. K. Jones L. • rol în contracţia musculară (actina şi miozina din muşchi). 2..Molybdenum hydroxylases as drug-metabolizing enzymes. rezultat al asocierii a două sau mai multe catene polipeptidice numite protomeri. B. Proteinele îndeplinesc multe funcţii importante în organismul viu: • rol structural împreună cu lipidele şi glucidele (reprezintă suportul chimic structural al tuturor formaţiunilor morfologice evidenţiate în celulele şi organele plantelor. Crăciun.. J.. fiecare cu structura sa primară... 4. Banks. 1989 .. Badea.. Reacţii ale acizilor monocarboxilici pentru obţinerea unor derivaţi funcţionali. Dobrescu...newi.. 2001 . animalelor şi microorganismelor). George. ciclice sau de perspectivă. 5. Japan Publications Inc.Baze teoretice ale chimiei Proteinele şi acizii nucleici sunt cei mai importanţi componenţi chimici ai materiei vii. 6. Aluminum-induced neurotoxicity: alterations in membrane function at the blood-brain barrier. 5. Akabayov. C. Proprietăţi speciale ale acizilor dicarboxilici. Bazicitatea aminelor alifatice şi aromatice. E.. Reacţii ale fenolilor determinate de prezenţa nucleului benzenic. Atkins. Asai. 2. Rev. I. Republica Moldova.J. S..htm#Atomic Structure. Delian. 2nd edition.Mecanisme de reacţie în chimia organică. Neurosci. Buckley. 12: 392-401.replierea şi înfăşurarea segmentelor α-helicoidale şi β-pliate într-o organizare spaţială complexă sub formă de ghem sau globulă. C. W. 13(1). 1985 .. 74 . • structura secundară . W. Reacţii de dezaminare a aminoacizilor. enoli şi fenoli. Biobehav.uk/buckleyc/atomic. 3. • structura cuaternară . Diferenţe structurale între alcooli.. Marcel Dekker. Sagi. C. • rol hormonal participând la reglarea proceselor biochimice (unele proteine sau polipeptide pot acţiona ca hormoni). A. 7.

S. Biol. 14. 2005 . 1982 Fiziologia plantelor. M..W.F. Nutr. Ursini. Williams Textbook of Endocrinology. F.D. 30. Vasiliu. 26. Shike. S. 38.. silicon. T. F. vol. 1980 . M. and Fluoride. M. eds. C. Shike. J. 22. 1999 .. N. I. Sussex. Popescu. C. Tehnică. J. Linder. D.M. iodine. 1978 .. Phosphorus. Goldberg. S. D. 20. Davies. M.. Biochemistry.. 16. 1999 . Bucureşti. Baltimore. Cambridge University Press. D. 25. 34. 31..Inhibitory effects of zinc on magnesium balance and magnesium absorption in man. Iaşi. 1999 .Chemistry – reactions. Bucureşti. Didactică şi Pedagogică. vitamin K. Bucureşti. Coll. 1996 .W.M.. Rolfe. Ciobotaru. D.R. Baltimore. vanadium. New York.. Ed.Dual function of the selenoprotein PHGPx during sperm maturation. Nutrition in Health and Disease. Nutr.k 1996 .Modern inorganic chemistry. Ed. Iaşi. 2000 . 13(5):479-484. 20(5): 635-638. Acford. T. 9th ed.Glyceraldehyde3phosphate ferredoxin oxidoreductase. Acc.D. M. Biol. Nutrition in Health and Disease. Zamfirache. eds.. Ed. S. Asachi”. J. Clin. Dima. Res. D. Shils. F..Biochimia vitaminelor.Chimie analitică generală. Holliday.. G. P. Foster. Heim. Ed..R.. Ed.The role of vanadium in green plants. 33. Z.Dietary reference intakes for vitamin A. 75 .. 1948 . Larsen.The physiology of flowering plants. 1999 .E. Shils. 116(1): 91-95.. Carnieri. 2005 . Braz.2001 . Williams & Wilkins.U. M.. V. Olteanu. 15. Neniţescu. 74: 736738. Res. J. J. I.Chimie anorganică.M. Şt.H. 35. copper. Ed. 32. 27.. Ed..M. G. D. Nielsen. Washington DC.A... Chem. Cojocaru. molybdenum. D...C. Enciclopedică Română. D. Kiess. Elucidating a biological role for chromium at a molecular level.. H.Iron in Medicine and Nutrition. Introducere în chimia anorganică. 1972 . Williams. Holben. Dillard.. 17. Ross. Baia. Kronenberg. I.. Bucureşti..Tratat de chimie anorganică. J. chromium. Magnesium.F.. A.B. J.. Rev. iron..R. Olson. Food and Nutrition Board.. Mustacich. 99(7): 836-843. 11.. 9th ed. manganese. A.... Adams.. Öpik. H.. Did.. I.C. Molea..1997 . Hay. 33(7): 503-510. National Academy Press..Baze teoretice ale chimiei 9. 10.. Arch Microbiol. Iaşi. 1998 . D. Olson. S. H. Influence on cell division of Chlorella. J..The thyroid gland.W. Ed. Aragno.... Muscalu. P. Mülliken. 23. Smith. GAMA.Le sol vivant..Elemente de chimie generală. Saunders Company. Ross.. 18. Hazegh-Azam. I. M. Phys. 9th ed. Marcu. Baltimore.H. Macmillan Publishing Co.C. Vitamin D. Mukund. Vercesi.. Meisch. Heath and Company.. Ltd. T. J.J. Ed.B. Norris. and zinc.. R. Powis. M.Magnesium. Tehnopress..I.. Am. M. şi Pedag. H. 9th ed. structure and properties. Univ. vol. Suciu. Olson. Philadelphia. 1999 ... V. 36. Spencer... M.. Chem.. Washington DC. 19. C. 1972 .Dicţionar de fizică. F. J. Morel.A biological function for cadmium in marine diatoms. Diet. ***** . Institute of Medicine. Gobat.. I. 37. didactică şi pedagogică. 2007 .K. Iaşi. A. Humelnicu. boron. 285(5432): 1393-1396. Massachusetts. – 1989...Thioredoxin reductase..C. III. Anglia.The diverse role of selenium within selenoproteins: a review. M. Milică. Fairbanks. 13.Copper biochemistry and molecular biology. 12.. W. A. M. Science.S. Shils. Williams & Wilkins. Wilson. R. National Academy Press. 29. 97(9): 4627-4631. Iaşi. 1978 .... nickel. a novel tungstencontaining enzyme with a potential glycolytic role in the hyperthermophilic archaeon Pyrococcus furiosus. V..Ultratrace minerals. J. Biochem.. M. 1998 .. Nedelcu. C.S. 346(1): 1-8. Institute of Medicine. Teşu.. Martins.C. Vincent.. Matthey. Industrial Estate. Assoc. 270: 8389-8392.. . vol. Shils.. 1987 . A. ***** . “Alexandru Ioan Cuza”. 1995 . Tehnice “Gh. 1991 . 1975 . A. 1985 .Molecular orbital method and molecular ionization potentials.Chimie generală. Chambers. 63(5): 797S-811S. 1994 . ... Ed Azimuth.2000. I.Fiziologie vegetală. H. A.A. eds. 2000 ..A. 21. Benzschawel.G. W. Am. Duca. – 2002.W.. Dorobanţu.E. C.. E. Inc. Shike.E. 28. 24.Calcium. Zumdahl. Ross. Med.. Negoiu. J. Univ.M... Am. Food and Nutrition Board. France. Larsen...D. Presses Polytechniques et Universitaires Romandes. Gh. eds. D. P. Lane.The mechanism and biological role of calcium transport by plant mitochondria. Chemistry.

Baze teoretice ale chimiei 76 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->