Sunteți pe pagina 1din 31

Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina

Veterinara

Facultatea de Management, Inginerie Economica in


Agricultura si Dezvoltare Rurala

Proiect la disciplina
Asigurari - Reasigurari

Student:
....................
Anul IV
Cuprins

Piata asigurarilor de bunuri

Compania UNITA

Asigurarile de bunuri in cadrul companiei


UNITA

Rezultatele financiare pentru anii 2005,


2006 si 2007 inregistrate de societate

2
PIATA ASIGURARILOR DE BUNURI

În cadrul asigurării de bunuri, societatea de asigurări se


obligă ca la producerea riscului asigurat să plătească
asiguratorului (beneficiarului) o despăgubire. Nu este
obligatoriu ca asigurătorul să plătească întreaga sumă pentru
refacerea situaţiei financiare a asiguratului care a suferit o
daună, deoarece în contract pot exista prevederi care limitează
suma asigurată.
Asigurări de bunuri pot încheia persoane fizice şi
persoane juridice cu domiciliul, sediul sau reşedinţa în România.
Într-un contract de asigurare de bunuri, asiguratul
trebuie să aibă un interes patrimonial cu privire la bunul
asigurat. O persoană are un interes patrimonial dacă
producerea unui eveniment asigurabil poate cauza o pierdere
(prejudiciu) persoanei respective. În cazul în care în contractul
de asigurare este menţionat un beneficiar, altul decât persoana
asigurată, acesta trebuie să aibe un interes patrimonial faţă de
bunul asigurat.
O regulă generală în asigurarea de bunuri este aceea ca
interesul patrimonial să existe atât în momentul încheierii
asigurării, cât şi în momentul producerii riscului asigurat.
În asigurarea de bunuri, interesul patrimonial decurge, de
regulă, din statutul de proprietate al persoanei care doreşte să
se asigure. Există situaţii în care şi alte persoane decât
proprietarul pot avea interes faţă de un bun, cum ar fi:
1) proprietate în comun - o persoană care deţine un bun
în comun cu una sau mai multe persoane are dreptul de a
asigura bunul respectiv la întrega valoare. Aceasta nu
înseamnă că, în caz de distrugere a bunului asigurat,
această persoană va fi singura despăgubită, ci va
beneficia de despăgubire doar în limita dreptului ei de
proprietate;

3
2) proprietatea ipotecată - în caz de ipotecă, ambele
părţi au un interes asigurabil: debitorul ipotecar - în
calitate de proprietar, iar societatea ipotecară - în
calitate de creditor. În aceste situaţii se încheie un
contract de asigurare în numele ambelor părţi;
3) proprietatea inchiriată - în cazul în care chiriaşul
încheie un contract de asigurare, o face în numele şi
folosul proprietarului, deci nu poate pretinde încasarea
despăgubirii, ci numai restituirea primelor de asigurare
de la proprietar;
4) proprietatea aflată în custodie - custodele are un
interes asigurabil, în ceea ce priveşte bunul pe care îl
deţine în custodie, pentru că, din punct de vedere legal,
este responsabil pentru orice daună produsă bunului
respectiv;
5) persoanele din familia proprietarului - pot beneficia
de utilizarea bunului asigurat, ceea ce determină
existenţa unui interes asigurabil al acestora faţă de
bunul respectiv.
În concluzie, pot fi asigurate bunuri aparţinând
persoanelor fizice şi persoanelor juridice, bunuri primite în
folosinţă sau aflate spre păstrare, reparare, prelucrare,
vânzare sau pentru a fi expuse în cadrul muzeelor şi
expoziţiilor şi bunuri ce fac obiectul cantractului de închiriere
sau locaţie de gestiune.

• Perioda de asigurare
În general, asigurarea de bunuri se încheie pe o perioadă
de un an, dar, la cererea asiguratului, se poate încheia şi pe o
perioadă mai mică, de trei sau şase luni.

• Începutul şi încetarea răspunderii


Asigurarea se consideră încheiată prin plata primei de
asigurare şi emiterea de asigurător a poliţei de asigurare, fiind

4
valabilă numai pentru bunurile şi riscurile specificate în poliţă la
adresele încheiate în aceasta.
Răspunderea asigurătorului începe la ora 000 a zilei
menţionate în poliţă ca reprezentând începutul asigurării, cu
condiţia ca prima de asigurare să fi fost achitată, şi încetează
la ora 2400 a zilei la care încetează asigurarea. Răspunderea
asiguratorului mai încetează şi în cazul în care contractul de
asigurare este reziliat, situaţie ce apare în următoarele
împrejurări:
 prima de asigurare se plăteşte în rate, iar asiguratul nu
a achitat o rată la termenul stabilit şi nici în termenul
de graţie oferit de asigurător;
 asiguratul a dat răspunsuri inexacte sau incomplete sau
nu a comunicat asigurătorului schimbările esenţiale la
împrejurările privind riscurile.
După încheierea contractului de asigurare, producerea
evenimentului asigurat a devenit imposibilă.

Riscul asigurat
În asigurarea de bunuri există o clasificare a riscurilor în:
 riscuri civile - asociate clădirilor care folosesc ca
locuinţe şi birouri şi a bunurilor din acestea;
 riscuri comerciale şi industriale - asociate clădirilor ce
folosesc ca unităţi de producţie şi comercializare şi
bunurile aflate în acestea.
În general, în asigurarea de bunuri riscurile preluate în
asigurare de societăţile de asigurare sunt:
 incendiu;
 trăznet;
 explozie;
 ploaie torenţială;
 grindină;
 inundaţie;
 furtună;
 cutremur;

5
 prăbuşiri şi alunecări de teren;
 greutatea stratului de zăpadă cu gheaţă;
 avalanşe de zăpadă;
 căderea pe clădiri a altor corpuri;
 lovirea de către un autovehicul.
Unele societăţi de asigurare oferă asigurare pentru
maşini, utilaje şi instalaţii, pentru cazurile de avarie
accidentală. În astfel de poliţe sunt acoperite riscuri cum sunt:
 ruperi sau deformări în timpul funcţionării;
 ciocniri sau izbiri cu alte corpuri;
 explozii;
 efectele unor substanţe chimice;
 scurtcircuit; etc.
Bunurile sau alte valori (numerar, timbre poştale) pot fi
asigurate şi în vederea furtului sau jafului. Unele societăţi
tratează aceste riscuri ca fiind de sine stătătoare, în timp ce
altele le asigură complementar, cu plata primei corespunzătoare
sau le refuză.
Cele mai multe societăţi de asigurare oferă poliţe de
asigurare pe mai multe nivele care, în funcţie de riscurile
acoperite, pot fi:
 poliţe de asigurare împotriva incendiului;
 poliţe de asigurare standard (acoperă riscurile de:
incendiu, trăsnet, explozie şi cădere de corpuri);
 poliţe de asigurare care acoperă, pe lângă riscurile
cuprinse în poliţa standard, şi câteva riscuri
suplimentare;
 poliţe de asigurare totale, care acoperă toate riscurile
(all risks) în care nu sunt nominalizate riscurile
acoperite, ci cele excluse.
Deşi de mai multe ori termenul de excludere e rezervat
clauzelor poliţei identificate în mod clar drept excluderi,
termenul poate desemna orice clauză a poliţei, a cărei funcţie
este de a elimina acoperirea pentru anumite expuneri la daune.

6
În general, în poliţa de asigurare de bunuri nu se acordă
despăgubiri pentru pagubele provocate de război, invazie,
revoluţie, naţionalizare sau rechiziţionare.
Alte excluderi se referă la uzura fizică, la pagubele
provocate în urma actelor intenţionate ale asiguraţilor sau la
alte evenimente non-accidentale, în urma radiaţiei nucleare sau
a viciului intern al bunului (de exemplu: rugina fierului).

Suma asigurată
Aceasta nu trebuie să depăşească valoarea reală a
bunurilor în momentul încheierii contractului de asigurare. Suma
la care sunt asigurate bunurile trebuie să fie în deplină
concordanţă cu valoarea reală a acestora.
Pentru prevenirea subasigurării, majoritatea societăţilor
de asigurare aplică principiul răspunderii proporţionale.
Prin valoarea bunurilor la data asigurării se înţelege:
a) la clădiri şi construcţii - valoarea de înlocuire (costul
construcţiei sau achiziţionării clădirii respective sau a
uneia similare la preţurile uzuale pe piaţa locală) din
care se scade uzura (în raport de vechime şi starea
construcţiei);
b) la mijloacele fixe şi obiecte de inventar - valoarea de
înlocuire a acestora, din care se scade uzura (în raport
de vechime şi starea de întreţinere a acestora);
c) la materii prime, materiale, produse finite, mărfuri -
preţul de cost sau de achiziţie al acestora;
d) colecţii şi obiecte de artă - valoarea de circulaţie (de
piaţă) determinată pe bază de cataloage sau expertize.
În general, sumele asigurate se stabilesc fie separat, pe
fiecare bun, fie global, pentru toate bunurile din aceeaşi grupă
prevazută în tariful de prime. Pentru obiectele de artă sumele
se stabilesc pentru fiecare obiect în parte.

7
Prima de asigurare
La asigurarea de bunuri, prima de asigurare se determină
prin înmulţirea sumei asigurate cu cota de primă tarifară, ce se
exprimă în procente sau promile.
În cele mai multe cazuri, cotele de prime asigurate sunt
diferenţiate:
- pe tipuri de localităţi (municipii, orase, comune);
- pe grupe de bunuri (locuinţe, mobilier, aparatură audio-
video).
În cazul unităţilor de producţie, a magazinelor şi
depozitelor, cotele de primă se diferenţiază în funcţie de
natura produselor folosite în procesul producţiei în:
- produse care nu sunt combustibile, inflamabile sau
explozibile;
- produse combustibile;
- produse inflamabile;
- produse explozibile.

Obligaţiile asiguratului
Asigurarul trebuie să îndeplinească o serie de obligaţii
specificate în condiţia de asigurare, a căror neîndeplinire poate
duce la rezilierea contractului sau la refuzul asigurătorului de a
plăti despăgubirea.
Există obligaţii corespunzătoare producerii unei daune şi
obligaţii care trebuie urmate de asigurat la producerea unei
daune.
Una din obligaţiile asiguratului este de a întreţine şi folosi
bunul asigurat în bune condiţii, în scopul prevenirii riscurilor
asigurate. Dacă prin nerespectarea acestor obligaţii s-ar putea
produce pagube, asigurătorul are dreptul să renunţe la
asigurare, fără restituirea primelor de asigurare.

8
Constatarea şi evaluarea daunei şi stabilirea despăgubirii
Când se produce un risc asigurat, în urma căruia asiguratul
înregistrează o pagubă, se declanşează, automat, mecanismul
despăgubirii.
Despăgubirea se face în raport cu starea bunului în
momentul producerii evenimentului asigurat, iar valoarea
acestuia nu poate depăşi cuantumul pagubei - suma asigurată,
nici valoarea bunului în momentul producerii evenimentului
asigurat.
La asigurarea de bunuri există trei principii care se aplică
la acoperirea pagubei:
• principiul răspunderii proporţionale;
• principiul primului risc;
• principiul răspunderii limitate.
Cuantumul pagubei se stabileşte în funcţie de tipul
pagubei (totală sau parţială).
Prin pagubă totală se înţelege:
a) la clădiri - distrugerea clădirilor în asemenea grad
încât refacerea lor, prin reparare sau restaurare, nu
mai este posibilă sau cheltuielile ar depăşi suma
asigurată;
b) la bunurile a căror cantitate se exprimă în unităţi de
măsură (l, kg, m, m2, m3) - acea parte din cantitatea
totală care a fost distrusă în întregime sau a dispărut;
c) la celelalte bunuri - distrugerea bunurilor într-un
asemenea grad încât refacerea, prin reparare sau
restaurare, nu mai este posibilă sau cheltuielile ar
depăşi suma asigurată.
Prin pagubă parţială se înţelege:
a) la clădiri - distrugerea sau deprecierea parţială a lor,
astfel încât prin repararea acestora poate fi readusă la
starea iniţială dinaintea producerii evenimentului
asigurat;
b) la bunurile a căror cantitate se exprimă în unităţi de
măsură (l, kg, m, m2, m3) - deprecierea unei părţi din

9
cantitatea totală care a rămas după producerea
evenimentului asigurat şi care scade valoarea bunurilor;
c) la celelalte bunuri - avarierea bunului astfel încât, prin
refacerea sau reparare, poate fi adus la starea iniţială.

Cuantumul pagubei reprezintă, în caz de daună totală:


a) la clădiri - valoarea de înlocuire a clădirii distruse, la
data producerii evenimentului asigurat, din care se
scade uzura la acea dată si valoarea resturilor care se
pot întrebuinţa sau valorifica;
b) la bunurile a căror cantitate se exprimă în unităţi de
măsură - valoarea reală la data producerii
evenimentului asigurat;
c) la celelalte bunuri - valoarea reală la data producerii
evenimentului asigurat a bunului distrus, din care se
scade valoarea, la aceiaşi dată, a restuilor care se pot
valorifica.

Cuantumul daunei, în caz de daună parţială, reprezintă:


a) la clădiri - costul reparaţiei din care se scade uzura şi
valoarea, la data producerii evenimentului asigurat, a
resturilor care se pot valorifica sau întrebuinţa;
b) la bunurile a căror cantitate se exprimă în unităţi de
măsură - valoarea pierderii din cantitate a aceleiaşi
părţi din cantitatea totală care diminuează valoarea
totală;
c) la celelalte bunuri - costul reparaţiilor părţilor
compoonente sau a pieselor avariate sau costul de
înlocuire a acestora, din care se scade uzura
corespunzătoare şi valoarea resturilor care se pot
valorifica.
În limita sumei asigurate, societatea de asigurare acordă
despăgubiri şi pentru:
• cheltuielile făcute în scopul limitării daunei;

10
• cheltuielile legate de îndepărtarea resturilor de la locul
producerii evenimentului asigurat;
• daunele provocate bunurilor menţionate în contractul
de asigurare prin distrugerea sau avarierea lor,
datorită măsurilor de salvare luate de asigurat pentru
limitarea sau împiedicarea consecinţelor producerii
riscurilor.
Din cuantumul pagubei se scad:
• franchisa prevăzută în contractul de asigurare;
• primele datorate până la sfârşitul perioadei de
asigurare.
Există situaţii în care societatea de asigurări poate
refuza plata despăgubirilor, şi anume:
• dacă dauna a fost provocată, în mod intenţionat, de una
din următoarele părţi:
- asiguratul sau beneficiarul;
- persoane fizice majore care locuiesc împreună cu
asiguratul sau gospodăresc, împreună cu acesta,
bunul asigurat;
- un membru din conducerea persoanei juridice
asigurate;
- reprezentanţi ai asiguratului sau beneficiarului.
• în cazul în care una din aceleaşi persoane enumerate
mai sus nu a luat măsurile necesare pentru evitarea
sinistrului sau limitarea acestuia, deşi putea să facă
acest lucru;
• dacă cererea de despăgubire este făcută cu rea
credinţă sau dacă asiguratul a contribuit, în mod
deliberat sau prin neglijanţă, la producerea daunei.
În cazul în care asiguratul a încheiat mai multe contracte
de asigurare, pentru aceleaşi riscuri, asigurătorul datorează
numai o parte a despăgubirii, şi anume acea parte care rezultă
din repartizarea proporţională a despăgubirii datorate de toţi
asigurătorii. În felul acesta se urmăreşte ca despăgubirea
plătită asiguratului să nu depăşească valoarea pagubei.

11
După fiecare daună, suma asigurată se diminuează cu
valoarea despăgubirii acordate cu începere de la data
producerii evenimentului asigurat. Pentru restul perioadei de
asigurare, asigurarea continuă pentru suma rămasă.
Revenirea la suma asigurată iniţial se poate face la
cererea asiguratului, printr-o asigurare suplimentară, contra
plăţii diferenţei de primă corespunzătoare.

12
COMPANIA UNITA

UNITA a fost prima companie de asigurare cu capital integral


privat constituita in Romania dupa decembrie 1989 si este membru
fondator al Uniunii Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania,
al Biroului Asiguratorilor de Autovehicole din Romania si a Institutului
Roman pentru Asigurari.

Infiintata in 1990 la Timisoara, UNITA si-a inceput activitatea in


sectorul asigurarilor de viata, iar la inceputul anului 1996, odata cu
lansarea asigurarii de incendiu si alte pagube la bunuri, UNITA pune baza
asigurarilor generale domeniu care a fost dezvoltat sistematic in anii ce
au urmat, cu intreaga gama de asigurari din acest vast domeniu.
La începutul anului 2001, Wiener Stadtische Wechselseitige
Versicherungsanstalt Vermogensverwaltung a devenit acţionar majoritar
al Unita, preluând 51% din acţiunile societăţii. În 2002, grupul austriac a
preluat 99,99% din capitalul social al acesteia, prin intermediul Wiener
Stadtische Allgemeine Versicherung AG, iar incepând cu noiembrie 2008,
UNIQA International Beteiligungs-Verwaltungs GmbH si UNIQA
International Versicherungs-Holding GmbH au achiziţionat 100% din
acţiunile companiei.
UNIQA Group Austria este unul dintre cele mai mari grupuri de
asigurare din Europa Centrală care îmbină în mod conştient
individualitatea sa austriacă cu vocaţia sa europeană.
Rezultate financiare
Urmare a constantei preocupari pentru calitatea serviciilor oferite
clientilor, in 2007, UNITA Vienna Insurance Group s-a situat pe locul 6 în
topul companiilor de asigurări generale, cu o cotă de piaţă de 8.17%, un
volum de prime de 142.08 mil. EUR (474.17 mil. RON) şi peste 1.000.000
de contracte de asigurare. In acest an compania a inregistrat cea mai
spectaculoasa crestere de pe piata asigurarilor generale, volumul primelor
crescand cu 93.18% fata de cel al anului 2006.

UNITA Vienna Insurance Group se afla pe locul 4 in topul companiilor din


punct de vedere al activelor si pe locul 3 din punct de vedere al
rezervelor, indicatori ce fac din companie un partener de incredere.

13
Produsele oferite de UNITA

Persoane fizice Persoane juridice

Asigurari pentru bunuri Alte tipuri de asigurari


Asigurari auto Asigurari de raspundere civila
Asigurari de persoane Asigurari pentru bunuri
Asigurari de raspundere Asigurari auto
civila Asigurari de persoane

Asigurarea de
bunuri pentru persoanele fizice
in cadrul companiei UNITA

Asigurarea completa a locuintei

Asigurarea completa a locuintei reprezinta o forma distincta de


asigurare prin care se va da posibilitatea persoanelor fizice de
a încheia o singura polita de asigurare adaptata la specificul
gospodariilor individuale.

În baza politei de asigurare complexa a locuintei poate fi


contractat un pachet de sase forme de asigurare:
-cladirile/constructiile cu destinatie de locuinta pentru
riscurile de incendiu si alte pagube;
-bunurile gospodaresti pentru riscurile de incendiu si alte
pagube;
-bunurile casabile pentru riscurile de crapare si spargere;
-microcentrala termica pentru riscul de avarii accidentale;
-raspunderea civila legala decurgând din prejudiciile aduse
tertelor persoane;
-persoanele pentru cazurile de accidente

14
Suplimentar, se pot asigura bunurile copiilor care studiaza cat
si anumite cheltuieli grupate în prestatii suplimentare.

Asigurarea cladirilor si bunurilor gospodaresti

Bunurile asigurate

Se pot asigura cladiri cu destinatia de locuinte si bunurile


detinute de asigurat care sunt destinate amenajarii gospodariei
aflate în perimetrul asigurat.
-protectia prin asigurare se extinde si asupra bunurilor
persoanelor care, în mod statornic, locuiesc si gospodaresc
împreuna cu asiguratul.
-în cazul în care asiguratul schimba locuinta, pe durata
schimbarii locuintei protectia prin asigurare se mentine pentru
locuinta precedenta o perioada de înca 30 de zile de la
începerea schimbarii.
-bunurile gospodaresti asigurate care servesc uzului personal al
asiguratului, se afla temporar sub protectia asigurarii si în
afara perimetrului asigurat pentru o perioada de maxim 60 de
zile consecutive.
-sumele asigurate se stabilesc la nivelul valorii de înlocuire,
valorii reale sau la valoarea de piata a bunurilor din momentul
încheierii asigurarii.

Riscurile asigurate
-protectia standard (incendiul, explozia, trasnetul, caderea
aparatelor de zbor, operatii pompieri);
protectia catastrofe naturale (cutremur, inundatie, alunecari
de teren);
-protectia riscuri suplimentare (furtuna, grindina, presiunea
zapezii, avalansele, izbirea de catre un vehicul, fumul,
spargerea barierei sonice);
apa din conducte;
-furt prin efractie si tâlharie la bunurile gospodaresti.

15
Cheltuielile asigurate
-demolarea si reconstructia cladirii când aceasta se impune de
catre autoritati în vederea limitarii extinderii pagubei;
-alte masuri luate de asigurat pentru prevenirea, limitarea si
reducerea pagubei;
-curatirea perimetrului asigurat dupa producerea unui
eveniment asigurat;
-constatarea si evaloarea pagubei ;
-depozitarea provizorie a bunurilor daca a fost impusa de
împrejurari.

Prestatii din asigurare


-în urma producerii unui eveniment asigurat, asiguratorul
acorda despagubiri pentru:
-bunurile distruse sau care au disparut, la nivelul valorii
bunurilor din momentul producerii evenimentului asigurat;
-cheltuielile de refacere a bunurilor deteriorate datorita
producerii evenimentului asigurat, cel mult însa pâna la nivelul
valorii bunului din momentul producerii evenimentului asigurat;
-cheltuielile asigurate si prestatiile suplimentare pâna la nivelul
limitelor convenite.

Prestatii suplimentare
La solicitarea expresa a asiguratului se acorda despagubiri
pentru urmatoarele cheltuieli ocazionate de producerea unui
eveniment asigurat: revenirea din concediu, chiria pentru o
locuinta provizorie, refacerea documentelor, schimbarea yalei,
asigurarea pazei, transportul copiilor, daune cu ocazia
schimbarii locuintei, pierderea venitului din chirii, software
folosit în scop personal, utilizarea frauduloasa a telefonului,
defectiunea congelatorului. Se pot acorda prestatii
suplimentare în regim de urgenta cu plata în termen de 48 de
ore. La solicitarea expresa a asiguratului se poate încheia si
sigurarea bunurilor la prim risc. În caz de dauna în aceasta

16
situatie nu se aplica principiul subasigurarii. Asigurarea
bunurilor se poate extinde si la bunurile de uz casnic ale
copiilor asiguratului care studiaza în alte localitati.

Asigurarea bunurilor casabile


Se pot asigura urmatoarele bunuri casabile:
-geamuri de sticla de la ferestre / usi / balcoane / terase /
verande / balustrade / cabine de dus;
-caramizi din sticla, profile din sticla pentru constructii;
geamuri de la dulapuri / vitrine / tablouri, oglinzi de sine
statatoare / de perete / de la dulapuri;
-geamuri / oglinzi / placi de sticla prelucrata artistic (de
exemplu modele realizate prin pictare, corodare sau slefuire);
acvarii, terarii, elemente din material plastic (geamuri, placi,
luminatoare).

Asiguratorul acorda despagubiri pentru daunele cauzate prin


spargerea sau craparea bunurilor casabile prevazute în
contractul de asigurare.

Bunurile casabile sunt asigurate la valoarea de înlocuire (inclusiv


manopera de demontare-montare).

Asigurarea microcentralei termice


Asiguratorul acorda despagubiri în caz de daune produse în mod
subit si imprevizibil ca urmare producerii urmatoarelor riscuri:
-greseala de manevrare, montare ori instalare;
-eroare de proiectare, defect de material sau greseala de
executie;
-eroare în functionarea mijloacelor de masura, reglare sau
siguranta;
-suprapresiune, implozie;
-lipsa accidentala a apei din instalatie;
-patrunderea corpurilor straine în interiorul microcentralei;

17
-scurtcircuit, supracurent sau supratensiune, cu sau fara
aparitia focului, la instalatiile electrice/electronice;

Valoarea de asigurare este valoarea de înlocuire (din nou),


inclusiv cheltuielile de montaj.

Asigurarea de raspundere civila legala


Asigurarea este valabila pe teritoriul României.

Asigurarea acopera sumele pe care asiguratul este obligat sa le


plateasca, în calitate de responsabil, conform legii, cu titlu de
despagubire a daunelor cauzate involuntar tertilor, prin leziuni
corporale sau pagube la bunuri si animale ca urmare a unui fapt
accidental intervenit în ambientul vietii particulare.

La solicitarea asiguratului sunt acoperite daunele în legatura cu


folosirea cailor si a altor animale de tractiune si calarit,
detinerea de animale domestice si pasari, proprietatea sau
detinerea de pisici si câini.

Asigurarea acopera si raspunderea civila a sotiei (sotului),


copiilor si parintilor asiguratului care în mod statornic
domiciliaza si gospodaresc împreuna în perimetrul asigurat.

Se acopera raspunderea civila a chiriasului fata de proprietar


pentru pagubele materiale în legatura cu bunurile proprietarului
în situatia în care chiriasul este titularul politei de asigurare.

18
Asigurarea de bunuri pentru persoanele juridice
In cadrul companiei UNITA

Asigurarea cladirilor si constructiilor

Obiectul asigurarii
Se pot asigura:
-cladirile (constructiile), inclusiv instalatiile fixe aferente (de
încalzire, electrice, apa - canalizare, etc.);
-împrejmuirile (gardurile) si anexele cladirilor (constructiilor);
-cladirile asigurate, pentru care asiguratul trebuie sa aiba un
interes patrimonial, pot fi pentru activitati productive,
comerciale si de prestari servicii sau cu destinatie publica.

Cladirile (constructiile) se asigura la valoarea lor reala, stabilita


pe baza valorii din nou a acestora, tinand cont de gradul de
uzura în raport cu vechimea, întrebuintarea si starea de
întretinere.

Riscurile asigurate

Asigurarea protectie standard


Asigurarea protectie standard cuprinde urmatoarele riscuri:
-incendiu
-trasnet
-explozie
-izbire de catre un sau cadere a unui aparat de zbor, parti ale
acestuia sau încarcatura sa (cu exceptia dispozitivelor
explozive),
-operatiile de stingere a focului, darâmare sau evacuare în urma
producerii unuia dintre riscurile mentionate anterior.

Asigurarea protectie extinsa


Asigurarea protectie extinsa cuprinde urmatoarele riscuri:
-cele ale asigurarii protectie standard

19
-avarii la instalatiile de apa
-furtuna si grindina
-izbirea de catre un vehicul, fumul, spargere a barierei sonice
-inundatia
-cutremurul
-prabusirea sau alunecare de teren
-presiunea zapezii, avalansele

Prima de asigurare
Contractul de asigurare se încheie pentru o durata de un an, cu
posibilitatea prelungirii lui succesive cu câte un an. Prima de
asigurare este anuala, dar, la solicitarea asiguratului se poate
plati si în rate subanuale (trimestrial, semestrial).

Acoperiri / drepturi de asigurare


In urma producerii unui eveniment asigurat, asiguratorul acorda
despagubiri pentru:
-cladirile distruse sau care au disparut, la nivelul valorii
asigurate din momentul producerii evenimentului asigurat;
-cheltuielile de reparatie a cladirilor deteriorate datorita
producerii evenimentului asigurat, fara a se lua în considerare
reducerea de valoare cauzata de producerea evenimentului
asigurat si care nu mai poate fi compensata prin reparatie, cel
mult însa pâna la nivelul valorii asigurate din momentul
producerii evenimentului asigurat.

Asigurarea bunurilor mobile

Obiectul asigurarii
Persoanele juridice pot asigura urmatoarele categorii de bunuri
mobile:
-masinile, utilajele, instalatiile, echipamentele, motoarele,
uneltele, inventarul gospodaresc si alte mijloace fixe si obiecte
de inventar;

20
-mijloacele de transport (cu exceptia celor prevazute la art. 2,
paragraful 8, lit. A);
-marfurile, materiile prime si auxiliare, materialele,
semifabricatele, produsele finite si alte mijloace circulante;
bunurile de valoare;
-bunurile casnice.

Riscurile asigurate

Asigurarea protectie standard


Asigurarea protectie standard cuprinde urmatoarele riscuri:
incendiu, trasnet, explozie,
-izbire de catre un sau cadere a unui aparat de zbor, parti ale
acestuia sau încarcatura sa (cu exceptia dispozitivelor
explozive), cat si operatiile de stingere a focului, darâmare sau
evacuare în urma producerii unuia dintre riscurile mentionate
anterior.

Asigurarea protectie extinsa


Asigurarea protectie extinsa cuprinde urmatoarele riscuri: cele
ale asigurarii protectie standard, avarii la instalatiile de apa,
furtuna si grindina, izbirea de catre un vehicul, fumul, spargere
a barierei sonice, inundatia, cutremurul, prabusirea sau
alunecare de teren, presiunea zapezii, avalansele.

Asigurarea protectie completa


Asigurarea protectie completa cuprinde riscurile asigurarii
protectie standard si protectie extinsa, furtul prin efractie
sau tentativei de comitere a unei asemenea fapte, talharie în
interiorul unei cladiri sau a unui teren si vandalismul dupa o
efractie.

Prima de asigurare
Contractul de asigurare se încheie pentru o durata de un an, cu
posibilitatea prelungirii lui succesive cu câte un an. Prima de

21
asigurare este anuala, dar, la solicitarea asiguratului se poate
plati si în rate subanuale (trimestrial, semestrial).

Acoperiri / drepturi de asigurare


In urma producerii unui eveniment asigurat, asiguratorul acorda
despagubiri pentru:
-bunurile distruse sau care au disparut, la nivelul valorii
asigurate din momentul producerii evenimentului asigurat;
-cheltuielile de reparatie a bunurilor deteriorate datorita
producerii evenimentului asigurat, fara a se lua în considerare
reducerea de valoare cauzata de producerea evenimentului
asigurat si care nu mai poate fi compensata prin reparatie, cel
mult insa pâna la nivelul valorii asigurate din momentul
producerii evenimentului asigurat.

Asigurarea bunurilor casabile

Obiectul asigurarii
Persoanele juridice pot asigura urmatoarele bunuri casabile:
geamurile si oglinzile;
-alte bunuri pentru care se convine aceasta (învelisul panourilor
solare, acvarii, terarii, elemente din material plastic, vitrine,
acoperisuri, instalatii de reclama, etc.).

Bunurile casabile se asigura la valoarea de înlocuire.

Asiguratorul acorda de asemenea despagubiri pentru


cheltuielile ocazionate de producerea unui eveniment asigurat,
facute pentru:
-construirea unor schele sau utilizarea unor macarale pentru
realizarea înlocuirii bunurilor asigurate sparte sau crapate;
-îndepartarea si refacerea ulterioara a obiectelor care
împiedica înlocuirea bunurilor asigurate sparte sau crapate

22
Riscurile asigurate

Asigurarea protectie partiala


Asiguratorul acorda despagubiri pentru daunele cauzate prin
spargerea sau craparea bunurilor prevazute în contractul de
asigurare. Daunele cauzate suprafetelor (de exemplu
zgarieturi, ciuntituri, aschieri, etc.) Nu fac obiectul asigurarii.

Protectia prin asigurare se mentine si în cazul daunelor cauzate


prin vandalism, dupa o patrundere prin efractie.

Asigurarea protectie integrala


Asiguratorul acorda despagubiri conform asigurarii protectie
partiala, inclusiv pentru daunele produse de incendiu, trasnet,
explozie, masuri de stingere a focului sau de salvare.

Prima de asigurare
Contractul de asigurare se încheie pentru o durata de un an, cu
posibilitatea prelungirii lui succesive cu câte un an. Prima de
asigurare este anuala, dar, la solicitarea asiguratului se poate
plati si în rate subanuale (trimestrial, semestrial).

Acoperiri / drepturi de asigurare


In urma producerii unui eveniment asigurat, asiguratorul acorda
despagubiri pentru:
-bunurile distruse, la nivelul valorii de înlocuire din momentul
producerii evenimentului asigurat;
cheltuielile de înlocuire a bunurilor deteriorate datorita
producerii evenimentului asigurat.

23
Asigurarea de avarii accidentale la masini, utilaje, si
instalatii

Obiectul asigurarii
Se pot asigura masinile, utilajele si instalatiile aflate în
interiorul perimetrului asigurat, acceptate în urma probelor de
functionare, indiferent daca acestea sunt sau nu în exploatare,
demontate pentru curatire sau revizie, pe parcursul acestor
operatii, în timpul transportului în interiorul perimetrului
asigurat sau în timpul remontarii. Se afla sub protectia
asigurarii si anumite elemente care se schimba periodic sau
care sunt fixate numai temporar pe masinile, utilajele si
instalatiile asigurate. Valoarea asigurata este valoarea din nou a
bunului asigurat, inclusiv cheltuielile pentru ambalaj, transport,
vama si montaj.

Riscurile asigurate
Se acorda despagubiri pentru daunele produse în mod subit si
imprevizibil, în timpul functionarii, la masinile, utilajele si
instalatiile asigurate, cauzate de:
-greseala de manevrare, montare ori instalare, nepricepere sau
neglijenta;
-eroare de proiectare, defect de material sau greseala de
executie;
-lipsa de apa în instalatiile de producere a aburului;
-eroare în functionarea mijloacelor de masura, reglare sau
siguranta;
dezmembrare datorita fortei centrifuge;
-suprapresiune sau subpresiune;
-scurtcircuit, supracurent sau supratensiune, cu sau fara
-aparitia focului, la instalatiile electrice;
-furtuna, înghet sau gheata.

24
Prima de asigurare
Contractul de asigurare se încheie pentru o durata de un an, cu
posibilitatea prelungirii lui succesive cu câte un an. Prima de
asigurare este anuala, dar, la solicitarea asiguratului se poate
plati si în rate subanuale (trimestrial, semestrial). Prima se
stabileste în functie de domeniul de activitate si specificul
lucrarilor executate.

Acoperiri / drepturi de asigurare


In urma producerii unui eveniment asigurat, asiguratorul acorda
despagubiri pentru:
-un bun asigurat distrus, la nivelul valorii reale a acestuia din
momentul producerii evenimentului asigurat, exclusiv valoarea
resturilor utilizabile sau valorificabile, fara a se putea depasi
însa suma asigurata corespunzatoare.
-un bun asigurat deteriorat, pentru repararea acestuia, pâna la
o suma egala cu valoarea sa reala din momentul producerii
evenimentului asigurat, exclusiv valoarea resturilor utilizabile
sau valorificabile, fara a se putea depasi însa suma asigurata
corespunzatoare.

Asigurarea bunurilor pentru cazurile de daune produse în


timpul transportului - Cargo

Obiectul asigurarii
Obiectul asigurarii îl constituie bunurile mobile supuse
riscurilor ce pot aparea pe timpul transportului lor (terestru,
aerian, naval) si cheltuielile legate de acesta, dupa cum se
stabileste în polita de asigurare. Asigurarea se poate încheia
atât pentru transporturile de bunuri efectuate pe teritoriul
româniei cât si pentru transporturile internationale. Daca nu s-
a convenit altfel, asigurarea se încheie pentru fiecare
transport în parte. In cazul transporturilor de bunuri efectuate
numai pe teritoriul Romaniei (pe calea ferata, cu autovehicule,

25
pe rute aeriene sau prin colete postale), asigurarea se poate
incheia si pentru o perioada de un an.

Riscurile asigurate
Se ofera urmatoarele variante de asigurare:

Asigurarea "toate riscurile" - conditia "a"


Asigurarea acopera toate riscurile de pierdere sau de
deteriorare a bunurilor asigurate, mai putin excluderile
generale.

Asigurarea "protectie generala" - conditia "b"


Asigurarea acopera pierderea sau deteriorarea bunurilor
asigurate, cauzata de:
-incendiu sau explozie;
-impotmolire, esuare, scufundare sau rasturnare a
ambarcatiunii ori navei;
-rasturnare sau deraiere a mijlocului de transport terestru;
coliziune sau contact al ambarcatiunii, navei sau mijlocului de
transport cu un obiect exterior, altul decat apa;
-descarcare a încarcaturii într-un port de refugiu;
-cutremur, eruptie vulcanica sau trasnet;
-sacrificiu în avaria generala (comuna);
-aruncare sau luare de valuri peste bord;
-intrare a apei de mare, lac sau râu în ambarcatiune, nava, cala
(magazie), mijloc de transport, container sau loc de depozitare.

Asigurarea "protectie particularã" - conditia "c"

Asigurarea acopera pierderea sau deteriorarea bunurilor


asigurate, cauzatã de:
incendiu sau explozie;
împotmolire, esuare, scufundare sau rasturnare a ambarcatiunii
ori navei;
rasturnare sau deraiere a mijlocului de transport terestru;

26
coliziune sau contact al ambarcatiunii, navei sau mijlocului de
transport cu un obiect exterior, altul decât apa;
descarcare a încarcaturii într-un port de refugiu;
sacrificiu în avaria generala (comuna);
aruncare peste bord.

Acoperiri / drepturi de asigurare


In schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, se pot
acoperi si riscurile de depozitare, razboi si greve, precum si de
scurgere, spargere sau risipire ordinara. Pe timpul depozitarii
sunt acoperite riscurile de incendiu, trasnet, explozie (chiar
daca trasnetul sau explozia nu au fost urmate de incendiu),
ploaie torentiala (inclusiv efectele indirecte ale acesteia),
inundatie, furtuna, uragan, grindina, cutremur de pamânt,
prabusire sau alunecare de teren, greutate a stratului de
zapada sau de gheata, avalanse de zapada, cadere pe cladiri sau
alte constructii în care se gasesc depozitate bunurile asigurate
a unor corpuri, furt prin efractie (numai daca bunurile
asigurate sunt depozitate în magazii închise).

27
Rezultatele financiare ale societatii in
2005-2006-2007

Date financiare 31.12.2005

1. Prime brute incasate:

Total, din care: 231.977.737 RON


Viata: 13.156.781 RON
Generale: 218.820.956 RON

2. Prime brute subscrise:

Total, din care 251.146.744 RON


Viata: 12.382.200 RON
Generale: 238.764.544 RON

3. Total active 31.12.2005: 281.910.130 RON


4. Total active financiare 31.12.2005: 59.348.981 RON
5. Total despagubiri platite la 31.12.2005:

Total, din care 134.521.005 RON


Viata: 6.133.108 RON
Generale: 128.387.897 RON

Valoare despaguburi acordate în intervalul 1.1.2005-31.12.2005,


comparativ cu acelasi interval aferent anului 2005:
2005: 134.521.005 RON
2004: 92.698.345 RON

28
Date financiare 31.12.2006

1. Prime brute subscrise:

31.12.2006 31.12.2005
Specificare
RON EUR RON EUR
Prime brute
subscrise 73.542.37
259.200.112 238.764.544 65.895.166
8
59.807.11
auto 210.790.180 209.584.640 57.841.983
6
13.735.26
non-auto 48.409.932 29.179.904 8.053.183
2

2. Total active 31.12.2006 comparativ cu aceeasi perioada aferenta anului


2005:
31.12.2006: 307.696.508 Ron
31.12.2005: 281.910.130 Ron

3. Total active financiare 31.12.2006: comparativ cu aceeasi perioada


aferenta anului 2005:
31.12.2006: 70.810.832 Ron
31.12.2005: 59.195.967 Ron

4. Total daune platite:

31.12.2006 31.12.2005
Specificare
RON EUR RON EUR
Daune platite,
din care 50.225.59
177.020.096 128.387.897 35.432.990
1
49.045.30
auto 172.860.174 124.606.596 34.389.412
4
non-auto 4.159.922 1.180.287 3.781.351 1.043.592

29
Date financiare 31.12.2007

1. Prime brute subscrise:

31.12.2007 31.12.2006
Specificare
RON EUR RON EUR

Prime brute 474.166.76 142.080.95


259.200.112 73.542.378
subscrise 1 1

396.596.06 118.837.40
auto 210.790.180 59.807.116
7 4
non-auto 77.570.694 23.243.547 48.409.932 13.735.262

2. Total active 31.12.2007 comparativ cu aceeasi perioada aferenta anului


2006:
31.12.2006: 307.696.508 RON
31.12.2007: 565.190.797 RON

3. Total active financiare 31.12.2007: comparativ cu aceeasi perioada


aferenta anului 2006:
31.12.2006: 70.810.832 RON
31.12.2007: 193.623.889 RON

4. Total daune platite:

31.12.2007 31.12.2006
Specificare
RON EUR RON EUR
Daune platite
64.690.69
din care: 215.892.238 177.020.096 50.225.591
0
62.351.66
auto 208.086.206 172.860.174 49.045.304
3

30
non-auto 7.806.032 2.339.027 4.159.922 1.180.287

31

S-ar putea să vă placă și