Exemplu Notificare Reziliere Contract

Acord Adiţional Nr. 1 la Contractul nr. xxx din xx.xx.

xxxx

Exemplu 1

privind prestarea serviciilor de salubrizare(evacuarea deșeurilor). mun.Chişinău Societatea cu Răspunderea Limitată „......................”, în persoana directorului ................, numită în continuare „Prestator”, care activează în baza Statutului, pe de o parte şi, Societatea cu Răspunderea Limitată „................................”, în persoana directorului......................., numită în continuare „Beneficiar”, care activează în baza Statutului, pe de altă parte au convenit la încheierea prezentului acord adiţional: 1. Contractul nr. xx din xx.xx.xxxx privind prestarea serviciilor de salubrizare(evacuarea deșeurilor) urmează a fi reziliat prin acordul ambelor părţi contractante, de la data de 14.112.2010, pe motiv că „ Prestatorul” nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale. 2. Fapt pentru care semnează ambele părţi contractante. 3. Rechizitele părţilor: Exemplu 2 DEMERS Catre: Societatea Comerciala XXX SRL, persoana juridica cu sediul în MD 20......, or. Chișinău, strada ........................., nr. ......., înregistrată la Camera înregistrării de Stat la 22.08.2008, sub numărul de înregistrare (IDNO) .....................................avînd cod fiscal ......, reprezentata prin Dl. xxxxx în calitate de administrator. Prin prezenta va notificam rezilierea contractului de prestari servicii de salubrizare(evacuarea deșeurilor) cu nr. ... din data de .... din motive personale. Conform art. .. din contractul mentionat mai sus mentionez ca am inteles si sunt de acord să datoriile acumulate pîna la data rezilierii contractului. Cu stima, XXX Semnatura Data: Exemplu 3 DEMERS Prin prezenta, Societatea cu Răspunderea Limitată „......................”, conducindu-se de pct. x capitolul x al Contractului nr. x din data xx.xx.xx comunica despre intentia de a rezilia contractul din urmatoarele motive: 1. xxxxxxx 2. yyyyyyyy 3. zzzzzzzz Director ............................ stampila, semnatura, data.

.1. potrivit carora “prezentul contract poate înceta prin .. stampila.... 2.....”...... persoana juridica cu sediul în MD 20....... semnatura..și înregistrat la societatea noastra sub nr.... Nesatisfacerea de către una din părţi a pretenţiilor...... înaintate conform prezentului contract......... Rezilierea Contractului poate avea loc cu acordul comun al ambelor părţi.. In asteptarea unui raspuns.în baza prevederilor art. înregistrată la Camera înregistrării de Stat la 22. 6.... Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 10 zile la anunţ.... Partea iniţiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în timp de 10 zile celeilalte părţi despre intenţiile ei... Nerespectarea de către Prestator a obligaţiunilor din p.... data.. Nerespectarea de către Beneficiar a obligaţiunilor prevăzute în punctul 4......4.......... conform situaţiei la data indicată în anunţ....... 6. sub numărul de înregistrare (IDNO) .. reprezentata prin Dl... partea iniţiatoare are dreptul să declare Contractul reziliat....5.. Ex: 6. Dacă chestiunea nu va fi coordonată în termenele stabilite. cu expunerea cauzelor..avînd cod fiscal .. nr...3....... Rezilierea Contractului poate fi efectuată în mod unilateral în următoarele cazuri: 1.. 6.... Va mulțumim pentru întelegere......... 4. ...... strada .– ”Conditiile de incetare a contractului” lit .3.. xxxxx în calitate de administrator. Director .. Chișinău...1....Catre: Societatea Comerciala XXX SRL...... .. Fiecare contract contine aceasta obligatie a partilor de a anunta preventiv despre rezilierea contractului....... 4.... or..... Refuzul Prestatorului de a executa serviciile prevăzute în prezentul Contract..2008........08.......... Serviciile prestate nu corespund celor specificate în anexa 1 a Contractului.2......... Acordul aditional este un act care se incheie intre parti. 5. Prin prezenta va aducem la cunostinta ca suntem nevoiți să vă solicitam încetarea executarii contractului nr....... . 6... 3... Obligaţiile contractuale existente la momentul rezilierii lui trebuie să fie satisfăcute necondiţionat..

........ înmatriculatã la Oficiul Registrului Comertului ... de catre notarul ……………... societatea noastrã a încheiat cu societatea pârâtã un contract de locatiune înregistrat la administratia financiara sub nr..... cu sediul social în ... ………….. Subscrisa societate comercialã ...................... dintre care un exemplar pentru societatea pârâta si un exemplar pentru instanta de judecata.......... Societatea comerciala ………………………… reprezentata de dl/dna ………………………… Semnatura reprezentantului ……………………... Domnului presedinte al ………………………………………….... chemãm în judecatã societatea comercialã................... pâna în prezent desi a fost somata în acest sens prin adresa nr........ la numãrul ........... În drept îmi întemeiez cererea pe dispozitiile art...... Depunem prezenta cerere în doua exemplare.... Societatea pârâta nu a platit chiria............. la data de ... pct...... Contractul de închiriere a fost încheiat pe o perioada de 3 ani.................... Motivele sunt urmãtoarele: În fapt.. ........................ ………........... între societatea ……………………………… si societatea pârâta …………………………….... Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbru judiciar. Mentionam ca respectivul imobil ne apartine în calitate de proprietari conform actului de vânzare-cumparare autentificat la nr.. Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: acte si interogatoriul societatii pârâte...…....... din data de …………. ..reziliati contractul de închiriere nr... 2 si 1439 C...... reprezentând chiria.. reprezentatã de dl/ d-na .. societatii pârâte revenindu-i obligatia sa achite lunar societatii noastre suma de …………................ precum si copii de pe înscrisuri........................... la data ..... începând cu data încheierii contractului.... compus din ………….... 1429................ prin care a închiriat societatii pãrâte imobilul situat la adresa …………………........ cu sediul în .MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU REZILIEREA CONTRACTULUI Domnule Presedinte..... camere în suprafata de ……………… si dependinte cu destinatia de birouri........sa obligati societatea pârâta la plata plata cheltuielilor de judecatã.. …………… încheiat la data ………….............……………… ...... lei..... de la data de …………….…………..Civ. pentru ca pe baza probelor administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa: ....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful