Acord Adiţional Nr. 1 la Contractul nr. xxx din xx.xx.

xxxx

Exemplu 1

privind prestarea serviciilor de salubrizare(evacuarea deșeurilor). mun.Chişinău Societatea cu Răspunderea Limitată „......................”, în persoana directorului ................, numită în continuare „Prestator”, care activează în baza Statutului, pe de o parte şi, Societatea cu Răspunderea Limitată „................................”, în persoana directorului......................., numită în continuare „Beneficiar”, care activează în baza Statutului, pe de altă parte au convenit la încheierea prezentului acord adiţional: 1. Contractul nr. xx din xx.xx.xxxx privind prestarea serviciilor de salubrizare(evacuarea deșeurilor) urmează a fi reziliat prin acordul ambelor părţi contractante, de la data de 14.112.2010, pe motiv că „ Prestatorul” nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale. 2. Fapt pentru care semnează ambele părţi contractante. 3. Rechizitele părţilor: Exemplu 2 DEMERS Catre: Societatea Comerciala XXX SRL, persoana juridica cu sediul în MD 20......, or. Chișinău, strada ........................., nr. ......., înregistrată la Camera înregistrării de Stat la 22.08.2008, sub numărul de înregistrare (IDNO) .....................................avînd cod fiscal ......, reprezentata prin Dl. xxxxx în calitate de administrator. Prin prezenta va notificam rezilierea contractului de prestari servicii de salubrizare(evacuarea deșeurilor) cu nr. ... din data de .... din motive personale. Conform art. .. din contractul mentionat mai sus mentionez ca am inteles si sunt de acord să datoriile acumulate pîna la data rezilierii contractului. Cu stima, XXX Semnatura Data: Exemplu 3 DEMERS Prin prezenta, Societatea cu Răspunderea Limitată „......................”, conducindu-se de pct. x capitolul x al Contractului nr. x din data xx.xx.xx comunica despre intentia de a rezilia contractul din urmatoarele motive: 1. xxxxxxx 2. yyyyyyyy 3. zzzzzzzz Director ............................ stampila, semnatura, data.

data....5. semnatura......... reprezentata prin Dl.... or......... Serviciile prestate nu corespund celor specificate în anexa 1 a Contractului.. Fiecare contract contine aceasta obligatie a partilor de a anunta preventiv despre rezilierea contractului.......2........ 2.. Chișinău..avînd cod fiscal .. ..... 4........... Va mulțumim pentru întelegere.. . 5.. Refuzul Prestatorului de a executa serviciile prevăzute în prezentul Contract.3...... Rezilierea Contractului poate fi efectuată în mod unilateral în următoarele cazuri: 1... înaintate conform prezentului contract............. partea iniţiatoare are dreptul să declare Contractul reziliat..... strada ....... Nerespectarea de către Beneficiar a obligaţiunilor prevăzute în punctul 4......... Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 10 zile la anunţ.și înregistrat la societatea noastra sub nr... Ex: 6.. xxxxx în calitate de administrator. cu expunerea cauzelor. Acordul aditional este un act care se incheie intre parti... stampila... Dacă chestiunea nu va fi coordonată în termenele stabilite.. 4.. nr...– ”Conditiile de incetare a contractului” lit ..1... 6.. Director ....... 6...3.... conform situaţiei la data indicată în anunţ... persoana juridica cu sediul în MD 20.... 6.Catre: Societatea Comerciala XXX SRL........ 3...... Partea iniţiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în timp de 10 zile celeilalte părţi despre intenţiile ei. In asteptarea unui raspuns. Rezilierea Contractului poate avea loc cu acordul comun al ambelor părţi.08... înregistrată la Camera înregistrării de Stat la 22. Nerespectarea de către Prestator a obligaţiunilor din p. sub numărul de înregistrare (IDNO) ....”.....în baza prevederilor art........1.... potrivit carora “prezentul contract poate înceta prin . Nesatisfacerea de către una din părţi a pretenţiilor..2008... . Prin prezenta va aducem la cunostinta ca suntem nevoiți să vă solicitam încetarea executarii contractului nr....... 6..4. Obligaţiile contractuale existente la momentul rezilierii lui trebuie să fie satisfăcute necondiţionat...

camere în suprafata de ……………… si dependinte cu destinatia de birouri. Mentionam ca respectivul imobil ne apartine în calitate de proprietari conform actului de vânzare-cumparare autentificat la nr.. Depunem prezenta cerere în doua exemplare.. începând cu data încheierii contractului..... societatea noastrã a încheiat cu societatea pârâtã un contract de locatiune înregistrat la administratia financiara sub nr........... la data de .. la numãrul ....................... chemãm în judecatã societatea comercialã........ lei. Contractul de închiriere a fost încheiat pe o perioada de 3 ani.......... compus din ………….... …………........reziliati contractul de închiriere nr...... reprezentând chiria..................…........ ………... înmatriculatã la Oficiul Registrului Comertului ... În drept îmi întemeiez cererea pe dispozitiile art................... 2 si 1439 C..... …………… încheiat la data …………... pentru ca pe baza probelor administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa: .......................... Motivele sunt urmãtoarele: În fapt...............…………....... la data .... între societatea ……………………………… si societatea pârâta ……………………………..................... Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: acte si interogatoriul societatii pârâte... din data de …………....Civ........ de catre notarul ……………..............……………… ............. .... de la data de ……………... cu sediul social în .... precum si copii de pe înscrisuri..........sa obligati societatea pârâta la plata plata cheltuielilor de judecatã..... Societatea comerciala ………………………… reprezentata de dl/dna ………………………… Semnatura reprezentantului ……………………...... dintre care un exemplar pentru societatea pârâta si un exemplar pentru instanta de judecata. prin care a închiriat societatii pãrâte imobilul situat la adresa …………………. .. pct........MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU REZILIEREA CONTRACTULUI Domnule Presedinte. Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbru judiciar.. pâna în prezent desi a fost somata în acest sens prin adresa nr. Societatea pârâta nu a platit chiria............. 1429........ cu sediul în ..... societatii pârâte revenindu-i obligatia sa achite lunar societatii noastre suma de …………..... reprezentatã de dl/ d-na .......... Domnului presedinte al ………………………………………….... Subscrisa societate comercialã .