Acord Adiţional Nr. 1 la Contractul nr. xxx din xx.xx.

xxxx

Exemplu 1

privind prestarea serviciilor de salubrizare(evacuarea deșeurilor). mun.Chişinău Societatea cu Răspunderea Limitată „......................”, în persoana directorului ................, numită în continuare „Prestator”, care activează în baza Statutului, pe de o parte şi, Societatea cu Răspunderea Limitată „................................”, în persoana directorului......................., numită în continuare „Beneficiar”, care activează în baza Statutului, pe de altă parte au convenit la încheierea prezentului acord adiţional: 1. Contractul nr. xx din xx.xx.xxxx privind prestarea serviciilor de salubrizare(evacuarea deșeurilor) urmează a fi reziliat prin acordul ambelor părţi contractante, de la data de 14.112.2010, pe motiv că „ Prestatorul” nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale. 2. Fapt pentru care semnează ambele părţi contractante. 3. Rechizitele părţilor: Exemplu 2 DEMERS Catre: Societatea Comerciala XXX SRL, persoana juridica cu sediul în MD 20......, or. Chișinău, strada ........................., nr. ......., înregistrată la Camera înregistrării de Stat la 22.08.2008, sub numărul de înregistrare (IDNO) .....................................avînd cod fiscal ......, reprezentata prin Dl. xxxxx în calitate de administrator. Prin prezenta va notificam rezilierea contractului de prestari servicii de salubrizare(evacuarea deșeurilor) cu nr. ... din data de .... din motive personale. Conform art. .. din contractul mentionat mai sus mentionez ca am inteles si sunt de acord să datoriile acumulate pîna la data rezilierii contractului. Cu stima, XXX Semnatura Data: Exemplu 3 DEMERS Prin prezenta, Societatea cu Răspunderea Limitată „......................”, conducindu-se de pct. x capitolul x al Contractului nr. x din data xx.xx.xx comunica despre intentia de a rezilia contractul din urmatoarele motive: 1. xxxxxxx 2. yyyyyyyy 3. zzzzzzzz Director ............................ stampila, semnatura, data.

Nerespectarea de către Prestator a obligaţiunilor din p..... In asteptarea unui raspuns...și înregistrat la societatea noastra sub nr..1. partea iniţiatoare are dreptul să declare Contractul reziliat. Partea iniţiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în timp de 10 zile celeilalte părţi despre intenţiile ei.......avînd cod fiscal ... Prin prezenta va aducem la cunostinta ca suntem nevoiți să vă solicitam încetarea executarii contractului nr......... înaintate conform prezentului contract.. Refuzul Prestatorului de a executa serviciile prevăzute în prezentul Contract. Obligaţiile contractuale existente la momentul rezilierii lui trebuie să fie satisfăcute necondiţionat. .... semnatura.08. . Nesatisfacerea de către una din părţi a pretenţiilor. Rezilierea Contractului poate fi efectuată în mod unilateral în următoarele cazuri: 1.... 6... Director .....4.....2008....... Nerespectarea de către Beneficiar a obligaţiunilor prevăzute în punctul 4. data. Dacă chestiunea nu va fi coordonată în termenele stabilite. potrivit carora “prezentul contract poate înceta prin ... Ex: 6...... cu expunerea cauzelor.. sub numărul de înregistrare (IDNO) . reprezentata prin Dl.. Rezilierea Contractului poate avea loc cu acordul comun al ambelor părţi........3.. Va mulțumim pentru întelegere. 4.... Serviciile prestate nu corespund celor specificate în anexa 1 a Contractului.. xxxxx în calitate de administrator.. 5........în baza prevederilor art. Acordul aditional este un act care se incheie intre parti...”.... stampila....... 3.... 4...... Fiecare contract contine aceasta obligatie a partilor de a anunta preventiv despre rezilierea contractului.1.2............... persoana juridica cu sediul în MD 20........ . strada ..... conform situaţiei la data indicată în anunţ....... 6..........Catre: Societatea Comerciala XXX SRL........... înregistrată la Camera înregistrării de Stat la 22.....5..... 6. Chișinău. 2... 6..... Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 10 zile la anunţ.......3..– ”Conditiile de incetare a contractului” lit . or. nr..

....…………. pâna în prezent desi a fost somata în acest sens prin adresa nr. Subscrisa societate comercialã .......……………… ... societatea noastrã a încheiat cu societatea pârâtã un contract de locatiune înregistrat la administratia financiara sub nr.... la numãrul .... Societatea comerciala ………………………… reprezentata de dl/dna ………………………… Semnatura reprezentantului ……………………... dintre care un exemplar pentru societatea pârâta si un exemplar pentru instanta de judecata......... începând cu data încheierii contractului...….. pct........ societatii pârâte revenindu-i obligatia sa achite lunar societatii noastre suma de ………….................... .......... Mentionam ca respectivul imobil ne apartine în calitate de proprietari conform actului de vânzare-cumparare autentificat la nr.........MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU REZILIEREA CONTRACTULUI Domnule Presedinte....... ………. Depunem prezenta cerere în doua exemplare........ reprezentatã de dl/ d-na .... Contractul de închiriere a fost încheiat pe o perioada de 3 ani.... 1429....................... Domnului presedinte al …………………………………………........ de catre notarul ……………........... lei.. cu sediul social în ................ chemãm în judecatã societatea comercialã.......... cu sediul în ... compus din …………. între societatea ……………………………… si societatea pârâta ……………………………...... Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbru judiciar....... pentru ca pe baza probelor administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa: ....... de la data de ……………....... din data de ………….. ………….... …………… încheiat la data …………....... precum si copii de pe înscrisuri......... În drept îmi întemeiez cererea pe dispozitiile art........sa obligati societatea pârâta la plata plata cheltuielilor de judecatã...... reprezentând chiria.... Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: acte si interogatoriul societatii pârâte......... Motivele sunt urmãtoarele: În fapt...........Civ.......... Societatea pârâta nu a platit chiria.. la data .................... ..... la data de .........reziliati contractul de închiriere nr.. înmatriculatã la Oficiul Registrului Comertului .. prin care a închiriat societatii pãrâte imobilul situat la adresa …………………... camere în suprafata de ……………… si dependinte cu destinatia de birouri................ 2 si 1439 C.........

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful