Acord Adiţional Nr. 1 la Contractul nr. xxx din xx.xx.

xxxx

Exemplu 1

privind prestarea serviciilor de salubrizare(evacuarea deșeurilor). mun.Chişinău Societatea cu Răspunderea Limitată „......................”, în persoana directorului ................, numită în continuare „Prestator”, care activează în baza Statutului, pe de o parte şi, Societatea cu Răspunderea Limitată „................................”, în persoana directorului......................., numită în continuare „Beneficiar”, care activează în baza Statutului, pe de altă parte au convenit la încheierea prezentului acord adiţional: 1. Contractul nr. xx din xx.xx.xxxx privind prestarea serviciilor de salubrizare(evacuarea deșeurilor) urmează a fi reziliat prin acordul ambelor părţi contractante, de la data de 14.112.2010, pe motiv că „ Prestatorul” nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale. 2. Fapt pentru care semnează ambele părţi contractante. 3. Rechizitele părţilor: Exemplu 2 DEMERS Catre: Societatea Comerciala XXX SRL, persoana juridica cu sediul în MD 20......, or. Chișinău, strada ........................., nr. ......., înregistrată la Camera înregistrării de Stat la 22.08.2008, sub numărul de înregistrare (IDNO) .....................................avînd cod fiscal ......, reprezentata prin Dl. xxxxx în calitate de administrator. Prin prezenta va notificam rezilierea contractului de prestari servicii de salubrizare(evacuarea deșeurilor) cu nr. ... din data de .... din motive personale. Conform art. .. din contractul mentionat mai sus mentionez ca am inteles si sunt de acord să datoriile acumulate pîna la data rezilierii contractului. Cu stima, XXX Semnatura Data: Exemplu 3 DEMERS Prin prezenta, Societatea cu Răspunderea Limitată „......................”, conducindu-se de pct. x capitolul x al Contractului nr. x din data xx.xx.xx comunica despre intentia de a rezilia contractul din urmatoarele motive: 1. xxxxxxx 2. yyyyyyyy 3. zzzzzzzz Director ............................ stampila, semnatura, data.

.... strada ..... persoana juridica cu sediul în MD 20...........08.......... Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 10 zile la anunţ.și înregistrat la societatea noastra sub nr...........5. Acordul aditional este un act care se incheie intre parti.. Va mulțumim pentru întelegere........ conform situaţiei la data indicată în anunţ.. Partea iniţiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în timp de 10 zile celeilalte părţi despre intenţiile ei.1.... 6............. Nerespectarea de către Prestator a obligaţiunilor din p. înaintate conform prezentului contract... reprezentata prin Dl.. cu expunerea cauzelor.... partea iniţiatoare are dreptul să declare Contractul reziliat...3... Nesatisfacerea de către una din părţi a pretenţiilor.... In asteptarea unui raspuns........ Obligaţiile contractuale existente la momentul rezilierii lui trebuie să fie satisfăcute necondiţionat. Dacă chestiunea nu va fi coordonată în termenele stabilite....... data.... Ex: 6......... Director . semnatura......– ”Conditiile de incetare a contractului” lit .. potrivit carora “prezentul contract poate înceta prin . stampila...Catre: Societatea Comerciala XXX SRL... 3....2.. Rezilierea Contractului poate fi efectuată în mod unilateral în următoarele cazuri: 1. sub numărul de înregistrare (IDNO) .avînd cod fiscal ... înregistrată la Camera înregistrării de Stat la 22... Chișinău.. nr. Nerespectarea de către Beneficiar a obligaţiunilor prevăzute în punctul 4..4... or.3...2008.1... 6.. Prin prezenta va aducem la cunostinta ca suntem nevoiți să vă solicitam încetarea executarii contractului nr... 4...”... Rezilierea Contractului poate avea loc cu acordul comun al ambelor părţi.. 6....... 2... Fiecare contract contine aceasta obligatie a partilor de a anunta preventiv despre rezilierea contractului. 4... 5......... xxxxx în calitate de administrator. ...........în baza prevederilor art.. Refuzul Prestatorului de a executa serviciile prevăzute în prezentul Contract. ... . 6... Serviciile prestate nu corespund celor specificate în anexa 1 a Contractului..

..... Societatea comerciala ………………………… reprezentata de dl/dna ………………………… Semnatura reprezentantului ……………………....... reprezentând chiria. între societatea ……………………………… si societatea pârâta ……………………………..Civ..... pâna în prezent desi a fost somata în acest sens prin adresa nr............. 2 si 1439 C..... Mentionam ca respectivul imobil ne apartine în calitate de proprietari conform actului de vânzare-cumparare autentificat la nr..... Depunem prezenta cerere în doua exemplare.......... camere în suprafata de ……………… si dependinte cu destinatia de birouri... cu sediul social în ...................... la data ....... compus din …………....... societatii pârâte revenindu-i obligatia sa achite lunar societatii noastre suma de …………... Subscrisa societate comercialã .. 1429... lei..... …………...... prin care a închiriat societatii pãrâte imobilul situat la adresa …………………...... Domnului presedinte al …………………………………………......sa obligati societatea pârâta la plata plata cheltuielilor de judecatã........ societatea noastrã a încheiat cu societatea pârâtã un contract de locatiune înregistrat la administratia financiara sub nr........…………...... reprezentatã de dl/ d-na .. precum si copii de pe înscrisuri.... înmatriculatã la Oficiul Registrului Comertului .........reziliati contractul de închiriere nr......... cu sediul în ......…. de la data de ……………...... de catre notarul ……………....... În drept îmi întemeiez cererea pe dispozitiile art...... ………. la numãrul ................. pentru ca pe baza probelor administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa: ................ ....MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU REZILIEREA CONTRACTULUI Domnule Presedinte........... chemãm în judecatã societatea comercialã........... la data de ... Societatea pârâta nu a platit chiria........................... Motivele sunt urmãtoarele: În fapt....................... .......……………… ..... pct.. din data de ………….. începând cu data încheierii contractului... Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: acte si interogatoriul societatii pârâte... dintre care un exemplar pentru societatea pârâta si un exemplar pentru instanta de judecata.............. Contractul de închiriere a fost încheiat pe o perioada de 3 ani.. …………… încheiat la data ………….... Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbru judiciar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful