Sunteți pe pagina 1din 3

Exemplu 1

Acord Adiţional Nr. 1


la Contractul nr. xxx din xx.xx.xxxx
privind prestarea serviciilor de salubrizare(evacuarea deșeurilor).
mun.Chişinău

Societatea cu Răspunderea Limitată „......................”, în persoana


directorului ................, numită în continuare „Prestator”, care activează în
baza Statutului, pe de o parte şi,
Societatea cu Răspunderea Limitată „................................”, în persoana
directorului......................., numită în continuare „Beneficiar”, care
activează în baza Statutului, pe de altă parte au convenit la încheierea
prezentului acord adiţional:
1. Contractul nr. xx din xx.xx.xxxx privind prestarea serviciilor de
salubrizare(evacuarea deșeurilor) urmează a fi reziliat prin acordul ambelor
părţi contractante, de la data de 14.112.2010, pe motiv că „ Prestatorul”
nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale.
2. Fapt pentru care semnează ambele părţi contractante.
3. Rechizitele părţilor:

Exemplu 2
DEMERS
Catre:
Societatea Comerciala XXX SRL, persoana juridica cu sediul în MD 20......,
or. Chișinău, strada ........................., nr. ......., înregistrată la Camera
înregistrării de Stat la 22.08.2008, sub numărul de înregistrare
(IDNO) .....................................avînd cod fiscal ......, reprezentata prin Dl.
xxxxx în calitate de administrator.

Prin prezenta va notificam rezilierea contractului de prestari servicii de


salubrizare(evacuarea deșeurilor) cu nr. ... din data de .... din motive
personale.
Conform art. .. din contractul mentionat mai sus mentionez ca am inteles
si sunt de acord să datoriile acumulate pîna la data rezilierii contractului.

Cu stima, XXX
Semnatura Data:
Exemplu 3

DEMERS

Prin prezenta, Societatea cu Răspunderea Limitată „......................”,


conducindu-se de pct. x capitolul x al Contractului nr. x din data xx.xx.xx
comunica despre intentia de a rezilia contractul din urmatoarele motive:
1. xxxxxxx
2. yyyyyyyy
3. zzzzzzzz
Director ............................
stampila, semnatura, data.
Catre:
Societatea Comerciala XXX SRL, persoana juridica cu sediul în MD 20......,
or. Chișinău, strada ........................., nr. ......., înregistrată la Camera
înregistrării de Stat la 22.08.2008, sub numărul de înregistrare
(IDNO) .....................................avînd cod fiscal ......, reprezentata prin Dl.
xxxxx în calitate de administrator.

Prin prezenta va aducem la cunostinta ca suntem nevoiți să vă solicitam


încetarea executarii contractului nr. ..............și înregistrat la societatea
noastra sub nr..............în baza prevederilor art............– ”Conditiile de
incetare a contractului” lit ...... potrivit carora “prezentul contract poate
înceta prin .................”.

In asteptarea unui raspuns,


Va mulțumim pentru întelegere.
Director ............................
stampila, semnatura, data.

Acordul aditional este un act care se incheie intre parti.


Fiecare contract contine aceasta obligatie a partilor de a anunta
preventiv despre rezilierea contractului.
Ex:
6.1. Rezilierea Contractului poate avea loc cu acordul comun al ambelor
părţi.
6.2. Rezilierea Contractului poate fi efectuată în mod unilateral în
următoarele cazuri:
1. Refuzul Prestatorului de a executa serviciile prevăzute în prezentul
Contract;
2. Serviciile prestate nu corespund celor specificate în anexa 1 a
Contractului;
3. Nerespectarea de către Prestator a obligaţiunilor din p. 4.1;
4. Nerespectarea de către Beneficiar a obligaţiunilor prevăzute în punctul
4.3.;
5. Nesatisfacerea de către una din părţi a pretenţiilor, înaintate conform
prezentului contract.
6.3. Partea iniţiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în
timp de 10 zile celeilalte părţi despre intenţiile ei, cu expunerea cauzelor.
6.4. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 10 zile la
anunţ. Dacă chestiunea nu va fi coordonată în termenele stabilite, partea
iniţiatoare are dreptul să declare Contractul reziliat, conform situaţiei la data
indicată în anunţ.
6.5. Obligaţiile contractuale existente la momentul rezilierii lui trebuie să fie
satisfăcute necondiţionat.
MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU REZILIEREA
CONTRACTULUI

Domnule Presedinte,

Subscrisa societate comercialã ....................................... cu sediul


social în ......…........... înmatriculatã la Oficiul Registrului
Comertului ..................... la numãrul ................ la data .................
reprezentatã de dl/ d-na ................................................. chemãm în judecatã
societatea comercialã......................................................... cu sediul
în ...................................................................... pentru ca pe baza probelor
administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa:
- reziliati contractul de închiriere nr. …………… încheiat la data
…………. între societatea ……………………………… si societatea pârâta
…………………………….
- sa obligati societatea pârâta la plata plata cheltuielilor de judecatã..

Motivele sunt urmãtoarele:


În fapt, la data de ................... societatea noastrã a încheiat cu
societatea pârâtã un contract de locatiune înregistrat la administratia
financiara sub nr. …………, prin care a închiriat societatii pãrâte imobilul
situat la adresa ………………….. compus din …………. camere în suprafata de
……………… si dependinte cu destinatia de birouri.
Mentionam ca respectivul imobil ne apartine în calitate de proprietari
conform actului de vânzare-cumparare autentificat la nr. ……….. de catre
notarul ……………..
Contractul de închiriere a fost încheiat pe o perioada de 3 ani,
începând cu data încheierii contractului, societatii pârâte revenindu-i
obligatia sa achite lunar societatii noastre suma de …………. lei,
reprezentând chiria.
Societatea pârâta nu a platit chiria, de la data de …………….. pâna în
prezent desi a fost somata în acest sens prin adresa nr. .………….. din data
de ………….
Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: acte si interogatoriul
societatii pârâte.
În drept îmi întemeiez cererea pe dispozitiile art. 1429, pct. 2 si 1439
C.Civ.
Depunem prezenta cerere în doua exemplare, dintre care un exemplar
pentru societatea pârâta si un exemplar pentru instanta de judecata, precum
si copii de pe înscrisuri.
Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbru judiciar.

Societatea comerciala …………………………


reprezentata de dl/dna …………………………
Semnatura reprezentantului …………………….

Domnului presedinte al ………………………………………….………………