Acord Adiţional Nr. 1 la Contractul nr. xxx din xx.xx.

xxxx

Exemplu 1

privind prestarea serviciilor de salubrizare(evacuarea deșeurilor). mun.Chişinău Societatea cu Răspunderea Limitată „......................”, în persoana directorului ................, numită în continuare „Prestator”, care activează în baza Statutului, pe de o parte şi, Societatea cu Răspunderea Limitată „................................”, în persoana directorului......................., numită în continuare „Beneficiar”, care activează în baza Statutului, pe de altă parte au convenit la încheierea prezentului acord adiţional: 1. Contractul nr. xx din xx.xx.xxxx privind prestarea serviciilor de salubrizare(evacuarea deșeurilor) urmează a fi reziliat prin acordul ambelor părţi contractante, de la data de 14.112.2010, pe motiv că „ Prestatorul” nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale. 2. Fapt pentru care semnează ambele părţi contractante. 3. Rechizitele părţilor: Exemplu 2 DEMERS Catre: Societatea Comerciala XXX SRL, persoana juridica cu sediul în MD 20......, or. Chișinău, strada ........................., nr. ......., înregistrată la Camera înregistrării de Stat la 22.08.2008, sub numărul de înregistrare (IDNO) .....................................avînd cod fiscal ......, reprezentata prin Dl. xxxxx în calitate de administrator. Prin prezenta va notificam rezilierea contractului de prestari servicii de salubrizare(evacuarea deșeurilor) cu nr. ... din data de .... din motive personale. Conform art. .. din contractul mentionat mai sus mentionez ca am inteles si sunt de acord să datoriile acumulate pîna la data rezilierii contractului. Cu stima, XXX Semnatura Data: Exemplu 3 DEMERS Prin prezenta, Societatea cu Răspunderea Limitată „......................”, conducindu-se de pct. x capitolul x al Contractului nr. x din data xx.xx.xx comunica despre intentia de a rezilia contractul din urmatoarele motive: 1. xxxxxxx 2. yyyyyyyy 3. zzzzzzzz Director ............................ stampila, semnatura, data.

... conform situaţiei la data indicată în anunţ. Acordul aditional este un act care se incheie intre parti.....Catre: Societatea Comerciala XXX SRL.. potrivit carora “prezentul contract poate înceta prin .. Rezilierea Contractului poate avea loc cu acordul comun al ambelor părţi.. Dacă chestiunea nu va fi coordonată în termenele stabilite........ înregistrată la Camera înregistrării de Stat la 22. 4.. înaintate conform prezentului contract. Serviciile prestate nu corespund celor specificate în anexa 1 a Contractului. 2... ....și înregistrat la societatea noastra sub nr. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 10 zile la anunţ. Director ................ Fiecare contract contine aceasta obligatie a partilor de a anunta preventiv despre rezilierea contractului.3.. Refuzul Prestatorului de a executa serviciile prevăzute în prezentul Contract...........2008... ... Obligaţiile contractuale existente la momentul rezilierii lui trebuie să fie satisfăcute necondiţionat....”..4..... persoana juridica cu sediul în MD 20........ or..08.avînd cod fiscal ... Chișinău...... reprezentata prin Dl.. Prin prezenta va aducem la cunostinta ca suntem nevoiți să vă solicitam încetarea executarii contractului nr. xxxxx în calitate de administrator. Nerespectarea de către Prestator a obligaţiunilor din p... . 3.. partea iniţiatoare are dreptul să declare Contractul reziliat.... In asteptarea unui raspuns..– ”Conditiile de incetare a contractului” lit .......... semnatura......... 5. Va mulțumim pentru întelegere....1. Partea iniţiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în timp de 10 zile celeilalte părţi despre intenţiile ei. Ex: 6... Nerespectarea de către Beneficiar a obligaţiunilor prevăzute în punctul 4.................5. data................ cu expunerea cauzelor. sub numărul de înregistrare (IDNO) ..3...... 4.2....în baza prevederilor art.... 6.... nr.. 6. stampila... 6. strada .. 6....1.. Nesatisfacerea de către una din părţi a pretenţiilor...... Rezilierea Contractului poate fi efectuată în mod unilateral în următoarele cazuri: 1..

.............. precum si copii de pe înscrisuri........ la numãrul ... la data de .... la data . înmatriculatã la Oficiul Registrului Comertului ............ din data de …………..............MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU REZILIEREA CONTRACTULUI Domnule Presedinte...... pentru ca pe baza probelor administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa: ... În drept îmi întemeiez cererea pe dispozitiile art........ societatii pârâte revenindu-i obligatia sa achite lunar societatii noastre suma de ………….... de la data de ……………......... ……….reziliati contractul de închiriere nr.... între societatea ……………………………… si societatea pârâta ……………………………...................Civ................ ...... pct... Depunem prezenta cerere în doua exemplare.... compus din …………... camere în suprafata de ……………… si dependinte cu destinatia de birouri........... …………... Societatea pârâta nu a platit chiria....... Mentionam ca respectivul imobil ne apartine în calitate de proprietari conform actului de vânzare-cumparare autentificat la nr.....…........................... Societatea comerciala ………………………… reprezentata de dl/dna ………………………… Semnatura reprezentantului ……………………........... lei.sa obligati societatea pârâta la plata plata cheltuielilor de judecatã.... Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbru judiciar..... 2 si 1439 C....................……………… ... de catre notarul …………….. Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: acte si interogatoriul societatii pârâte.... reprezentatã de dl/ d-na .. societatea noastrã a încheiat cu societatea pârâtã un contract de locatiune înregistrat la administratia financiara sub nr.. cu sediul în .......... chemãm în judecatã societatea comercialã......... …………… încheiat la data …………..... prin care a închiriat societatii pãrâte imobilul situat la adresa ………………….......…………. .. pâna în prezent desi a fost somata în acest sens prin adresa nr. Domnului presedinte al …………………………………………. Subscrisa societate comercialã ...... Contractul de închiriere a fost încheiat pe o perioada de 3 ani........... reprezentând chiria............ cu sediul social în ........ începând cu data încheierii contractului...... dintre care un exemplar pentru societatea pârâta si un exemplar pentru instanta de judecata.. 1429... Motivele sunt urmãtoarele: În fapt..................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful