Acord Adiţional Nr. 1 la Contractul nr. xxx din xx.xx.

xxxx

Exemplu 1

privind prestarea serviciilor de salubrizare(evacuarea deșeurilor). mun.Chişinău Societatea cu Răspunderea Limitată „......................”, în persoana directorului ................, numită în continuare „Prestator”, care activează în baza Statutului, pe de o parte şi, Societatea cu Răspunderea Limitată „................................”, în persoana directorului......................., numită în continuare „Beneficiar”, care activează în baza Statutului, pe de altă parte au convenit la încheierea prezentului acord adiţional: 1. Contractul nr. xx din xx.xx.xxxx privind prestarea serviciilor de salubrizare(evacuarea deșeurilor) urmează a fi reziliat prin acordul ambelor părţi contractante, de la data de 14.112.2010, pe motiv că „ Prestatorul” nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale. 2. Fapt pentru care semnează ambele părţi contractante. 3. Rechizitele părţilor: Exemplu 2 DEMERS Catre: Societatea Comerciala XXX SRL, persoana juridica cu sediul în MD 20......, or. Chișinău, strada ........................., nr. ......., înregistrată la Camera înregistrării de Stat la 22.08.2008, sub numărul de înregistrare (IDNO) .....................................avînd cod fiscal ......, reprezentata prin Dl. xxxxx în calitate de administrator. Prin prezenta va notificam rezilierea contractului de prestari servicii de salubrizare(evacuarea deșeurilor) cu nr. ... din data de .... din motive personale. Conform art. .. din contractul mentionat mai sus mentionez ca am inteles si sunt de acord să datoriile acumulate pîna la data rezilierii contractului. Cu stima, XXX Semnatura Data: Exemplu 3 DEMERS Prin prezenta, Societatea cu Răspunderea Limitată „......................”, conducindu-se de pct. x capitolul x al Contractului nr. x din data xx.xx.xx comunica despre intentia de a rezilia contractul din urmatoarele motive: 1. xxxxxxx 2. yyyyyyyy 3. zzzzzzzz Director ............................ stampila, semnatura, data.

. 6...3.5...... In asteptarea unui raspuns.. 6.. .... Prin prezenta va aducem la cunostinta ca suntem nevoiți să vă solicitam încetarea executarii contractului nr........... semnatura.. 5........în baza prevederilor art..08... Nerespectarea de către Prestator a obligaţiunilor din p.... Chișinău.... Refuzul Prestatorului de a executa serviciile prevăzute în prezentul Contract...4....și înregistrat la societatea noastra sub nr. nr......1.... Acordul aditional este un act care se incheie intre parti.... potrivit carora “prezentul contract poate înceta prin .. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 10 zile la anunţ. strada .......... Nerespectarea de către Beneficiar a obligaţiunilor prevăzute în punctul 4.. Ex: 6... Partea iniţiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în timp de 10 zile celeilalte părţi despre intenţiile ei.. Serviciile prestate nu corespund celor specificate în anexa 1 a Contractului.............Catre: Societatea Comerciala XXX SRL. stampila.... înregistrată la Camera înregistrării de Stat la 22...– ”Conditiile de incetare a contractului” lit ...... persoana juridica cu sediul în MD 20....avînd cod fiscal . 2...3.. .... conform situaţiei la data indicată în anunţ.... reprezentata prin Dl....1. .. data....... or. Dacă chestiunea nu va fi coordonată în termenele stabilite.... 4.2... partea iniţiatoare are dreptul să declare Contractul reziliat..”... xxxxx în calitate de administrator.... Obligaţiile contractuale existente la momentul rezilierii lui trebuie să fie satisfăcute necondiţionat. cu expunerea cauzelor.. Rezilierea Contractului poate fi efectuată în mod unilateral în următoarele cazuri: 1. Fiecare contract contine aceasta obligatie a partilor de a anunta preventiv despre rezilierea contractului..2008.. Rezilierea Contractului poate avea loc cu acordul comun al ambelor părţi. 6.. Va mulțumim pentru întelegere... înaintate conform prezentului contract......... sub numărul de înregistrare (IDNO) .. Nesatisfacerea de către una din părţi a pretenţiilor.. 3........... 6......... 4.. Director .......

.................................... de catre notarul …………….... camere în suprafata de ……………… si dependinte cu destinatia de birouri...... societatea noastrã a încheiat cu societatea pârâtã un contract de locatiune înregistrat la administratia financiara sub nr.......... la data ......……………… ......... 2 si 1439 C....... cu sediul social în ........Civ.... Societatea pârâta nu a platit chiria................... precum si copii de pe înscrisuri...………….. între societatea ……………………………… si societatea pârâta ……………………………........ din data de …………..... Subscrisa societate comercialã . cu sediul în ... pâna în prezent desi a fost somata în acest sens prin adresa nr. Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbru judiciar..….. la numãrul . de la data de ……………... Depunem prezenta cerere în doua exemplare.... lei.............. Societatea comerciala ………………………… reprezentata de dl/dna ………………………… Semnatura reprezentantului ……………………... prin care a închiriat societatii pãrâte imobilul situat la adresa …………………........ la data de .. Domnului presedinte al …………………………………………........ reprezentând chiria........ societatii pârâte revenindu-i obligatia sa achite lunar societatii noastre suma de ………….... Mentionam ca respectivul imobil ne apartine în calitate de proprietari conform actului de vânzare-cumparare autentificat la nr.....sa obligati societatea pârâta la plata plata cheltuielilor de judecatã........reziliati contractul de închiriere nr... ... …………......... chemãm în judecatã societatea comercialã.... În drept îmi întemeiez cererea pe dispozitiile art............. pentru ca pe baza probelor administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa: ........ Contractul de închiriere a fost încheiat pe o perioada de 3 ani. reprezentatã de dl/ d-na ... Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: acte si interogatoriul societatii pârâte............... .. Motivele sunt urmãtoarele: În fapt... compus din ………….... înmatriculatã la Oficiul Registrului Comertului .... pct......................................... …………… încheiat la data …………. ………... dintre care un exemplar pentru societatea pârâta si un exemplar pentru instanta de judecata......MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU REZILIEREA CONTRACTULUI Domnule Presedinte................ 1429....... începând cu data încheierii contractului.