P. 1
Regulamentul de Atestare a Cadrelor Didactice

Regulamentul de Atestare a Cadrelor Didactice

|Views: 2,752|Likes:
Published by Lucia Sineavschi

More info:

Published by: Lucia Sineavschi on Jan 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

MINISTERUL EDUCAŢIEI

Proiect

REGULAMENTUL de atestare a cadrelor didactice din învăţămîntul preşcolar, primar, secundar, special, complementar, secundar profesional şi mediu de specialitate

CHISINAU, 2010

................................................................ 17 Anexa 10 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6 Conferirea gradului didactic II............................................ 4 III............................... 8 Anexe ............................................................................................................................................................... Metodologia de conferire a gradelor didactice .............................................................................. 14 Anexa 6 ............................................................................................................ Metodologia de confirmare a gradelor didactice ................ 7 V............................................................................................................................................................................Cuprins I.......................... Dispoziţii generale .......................................................................................... 16 Anexa 8 ........................................ Dispoziţii finale ...................................................................................................................................... 9 Anexa 2 ................................... Cadrul de referinţă al atestării personalului didactic din instituţiile de învăţămînt preuniversitar ..................... 9 Anexa 3 ........................................ 11 Anexa 4 ..................................................... 8 VI................................................................................. 13 Anexa 5 ............... 5 IV.......................................................................................................................................................................................... 9 Anexa 1 ......................................................................................... Anexa 7 .................................... 3 II....... Organizarea procesului de atestare .......................... 7 Conferirea gradului didactic şi superior...................................................................................... 18 ................................................................................................

principiile. cu actele normative. art. abordarea participativă a procesului. 3. stimulării creşterii profesionale. p. e) Asigurarea protecţiei sociale a cadrelor didactice prin stabilirea concordanţei între calitatea serviciilor educaţionale prestate şi retribuirea muncii acesteia. special.03. alin. Obiectivele atestării: a) Stabilirea gradului de conformitate a competenţelor profesionale ale cadrelor didactice cu standardele profesionale. complementar.06. . secundar. secundar. atitudinii obiective. 381 din 13. primar. Principiile de bază ale atestării personalului didactic preuniversitar: a) Principiul respectării dreptului fiecărui profesor la dezvoltarea profesională şi la avansare în cariera didactică. cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 86. 2. avansării în carieră. Dispoziţii generale 1. conştiente şi responsabile a cadrelor didactice la acest proces. 206. special. c) Creşterea responsabilităţii personale a profesorului pentru reuşita propriei cariere didactice.(e). d) Principiul egalizării şanselor pentru fiecare participant. special. I. secundar profesional şi mediu de specialitate Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învăţămîntul preşcolar. binevoitoare faţă de participanţii la atestare.Proiect REGULAMENTUL de atestare a cadrelor didactice din învăţămîntul preşcolar.2003. f) Principiul credibilităţii evaluatorilor. 10 şi art. art. secundar. 4. Regulamentul stabileşte scopul. primar. art. art. d) Încurajarea cadrelor didactice spre o creştere profesională continuă. 53. b) Principiul participării benevole. în continuare – Regulament – este elaborat în conformitate cu Legea Învăţămîntului a Republicii Moldova. indiferent de forma de proprietate şi subordonare. dispoziţiile şi instrucţiunile emise de Ministerul Educaţiei. cu Codul Muncii al Republicii Moldova nr. obiectivele generale. 54. secundar profesional şi mediu de specialitate. primar. secundar profesional şi mediu de specialitate. complementar. complementar. 50.04. ordinele. corectitudinii. cadrul de referinţă şi metodologia atestării cadrelor didactice din învăţămîntul preşcolar. c) Principiul transparenţei şi colegialităţii. prin antrenarea tuturor agenţilor educaţionali interesaţi. pentru realizarea maximă a potenţialului intelectual şi creativ al acestora. Scopul atestării cadrelor didactice constă în evaluarea competenţelor şi performanţelor profesionale în vederea conferirii/confirmării gradelor didactice. 56. b) Crearea cadrului motivaţional pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. 154-XV din 28. e) Principiul validităţii metodelor şi instrumentelor de evaluare aplicate.

în scopul obţinerii creditelor profesionale. prezentînd actul care certifică absolvirea cursurilor de recalificare. gradele didactice se mențin pe parcursul întregii perioade de activitate în funcția respectivă și sînt valabile pînă la revenirea în funcția didactică sau managerială deținută anterior. solicitantul prezintă Raportul despre activitatea profesională (Anexa 2). prin conferirea/confirmarea consecutivă a gradului doi. direcţiile raionale/municipale de învăţămînt şi tineret. d) respectă etica profesională. în continuare – minister). întîi şi superior. Atestarea se realizează o dată la 5 ani. 15. .ministerele de resort. Specialiştii cu studii superioare din diverse ramuri ale economiei care prestează activităţi educaţionale în învățămîntul secundar profesional şi mediu de specialitate pot depune cerere în vederea conferirii gradelor didactice în cazul cînd au absolvit cursuri de formare continuă (modulul Psihopedagogic). administraţia unităţii de învăţămînt are dreptul de a interveni cu un demers la instanţa superioară – direcţia (gradul doi). Deţinătorilor de grade didactice li se eliberează certificate de grad didactic şi li se acordă un spor la salariu prevăzut de legislaţia în vigoare (concret: gradul doi – 30 %. cu condiția confirmării ulterioare a acestora. ţinîndu-se cont de activitatea preconcedială. sindicatele de ramură. Cadrul de referinţă al atestării personalului didactic 5. 8. Gradul didactic obţinut pînă la concediul de îngrijire a copilului este valabil la revenirea din concediu. 14. Cadrele didactice care se reîncadrează în activitate după concediul de îngrijire a copilului sînt atestate conform Regulamentului. Pentru cadrele didactice și de conducere din învățămînt alese într-o funcție electivă și funcționarii publici angajați în organele de administrare a învățămîntului. Cererea va fi examinată în şedinţa Consiliului Profesoral al instituţiei de învăţămînt. 10. În cazul cînd se constată neajunsuri în activitatea cadrului deținător de grad didactic. AEE. Cadrele didactice care predau discipline ce nu corespund specializării conform actului de studii pot depune cerere în vederea conferirii gradelor didactice după 2 ani de activitate pedagogică. În această şedinţă. 16. Atestarea cadrelor didactice este organizată de către Ministerul Educaţiei. 7. 12. ministerul (gradul întîi şi superior) – în vederea atestării înainte de termen. fiecare pretendent la grad didactic îşi va planifica traseul propriu de dezvoltare profesională pentru 5 ani. gradul 1 – 40 % şi gradul superior – 50 %). cu condiția confirmării ulterioare. adresată preşedintelui Comisiei de Atestare din unitatea de învăţămînt. cererea este respinsă.II. reprezentanţi ai administraţiei publice locale. c) au obţinut numărul necesar de credite profesionale(Anexa 4). În cazul cînd rezultatele autoevaluării şi evaluării colegiale nu corespund condițiilor stabilite. e) se implică activ în activitatea instituţiei de învăţămînt prin asumarea diverselor roluri. b) activează în funcţie de cel puţin 2 ani. 6. 11. 13. Au dreptul la depunerea cererii pentru atestare cadrele didactice care întrunesc următoarele condiţii: a) au studii superioare în domeniu. Atestarea pentru obţinerea gradului didactic este iniţiată la cererea cadrului didactic (Anexa 1). 9. Pentru a participa la procesul de atestare.

23. Comisia de Atestare la nivel de unitate de învăţămînt este constituită anual. într-o şedinţă specială. prezentate de fiecare preşedinte al acesteia. Preşedinte al Comisiei Republicane de Atestare poate fi : specialist în domeniu. 20. cadre didactice cu grad didactic superior din raion şi un evaluator extern. în baza cărora directorul adjunct pentru instruire şi responsabilul de atestare din raion/municipiu elaborează planurile şi listele de atestare pentru anul următor. de la 20 mai pînă la 15 septembrie. Comisia de Atestare interministerială (pentru colegii. Componenţa nominală a Comisiilor Republicane de Atestare se aprobă prin ordinul Ministerului Educației. 21. formatori locali. 26. cadru didactic cu grad didactic superior din raion/formator local). şcoli profesionale.III. aceştia pot fi cooptaţi din alte unităţi de învăţămînt. din metodişti ai direcţiei generale. prezentate de fiecare preşedinte al acesteia. deţinător al titlului de doctor în ştiinţe. conferenţiari. din doctori în ştiinţe. şcoli sportive. 22. din membri ai administraţiei instituţiei de învăţămînt. Listele nominale se expediază la minister pînă la 1 octombrie. 24. Comisia de Atestare la nivel de unitate de învăţămînt evaluează activitatea didactică a personalului didactic. Preşedinte al Comisiei de Atestare la nivel de unitate de învăţămînt este directorul instituţiei. vor fi prezentate şi Dosarele de Atestare ale candidaților la gradul didactic unu și superior. 25. aprobă rezultatele Comisiilor de Atestare la nivel de unitate de învăţămînt. Deciziile Comisiilor de Atestare raionale/municipale/interministeriale vor fi prezentate Ministerului Educaţiei/AEE pe parcursul lunii martie. şcoli de arte) este constituită prin ordinul Ministerului de resot. În rezultatul examinării materialelor respective. Atestarea cadrelor didactice este realizată de Comisia de Atestare din unitatea de învăţămînt/Comisia de Atestare raională/municipală/interministerială. inspectori. aprobă rezultatele Comisiilor de Atestare la nivel de unitate de învăţămînt. Comisia de Atestare raională/municipală ia decizii care servesc drept temei pentru emiterea ordinului privind conferirea/confirmarea gradului didactic doi. precum şi rezultatele Comisiei de Atestare raională/municipală. 19. Comisia de Atestare raională/municipală ia decizii care servesc drept temei pentru emiterea ordinului privind conferirea/confirmarea gradului didactic doi. Atestarea ca proces începe prin depunerea cererilor de către candidaţi. cu acordul direcţiilor raionale/municipale sau al ministerului de resort. În rezultatul examinării materialelor respective. de Comisia Republicană de Atestare. prezentate de fiecare preşedinte al acesteia. într-o şedinţă specială. profesori universitari. 27. Organizarea procesului de atestare 17. În cazul în care unitatea de învăţămînt nu are specialiştii necesari. numit prin ordin de către DGÎTS (reprezentant al direcţiei de învăţămînt/minister. Comisiile Republicane de Atestare sînt constituite prin ordinul Ministerului Educaţiei. Comisia de Atestare interministerială. formatori naţionali. . şeful centrului metodic. prin decizia Consiliului profesoral. numit prin ordin de către ME (formatori naţionali. specialişti în domeniu. Comisia de Atestare raională/municipală. Comisia de Atestare raională/municipală. pe discipline de studii/specialități. precum şi rezultatele Comisiei de Atestare raională/municipală. În rezultatul examinării materialelor respective. într-o şedinţă specială. Totodată. aprobă rezultatele Comisiilor de Atestare la nivel de unitate de învăţămînt. ia decizii care servesc drept propuneri privind conferirea/confirmarea gradelor didactice. specialişti în domeniu). Preşedinte al Comisiei este viceministrul ministerului de resort. şefi de catedră/cadre didactice cu grad didactic I şi superior şi un evaluator extern. 18.

membrii tuturor comisiilor vor fi sancţionaţi conform Codului Muncii al Republicii Moldova nr. f) constituie grupuri de experţi în scopul soluţionării unor probleme specifice. d) ia decizii care servesc drept temei pentru emiterea ordinului Ministerului Educației privind conferirea şi confirmarea gradelor didactice. Consiliul Republican de Atestare are competenţa să atribuie cadrelor didactice următoarele calificative: a) Se conferă gradul didactic doi/întîi/superior/Nu se conferă gradul didactic doi/întîi/superior.2003. Ministerului Educaţiei/AEE un Raport al calităţii cadrului didactic evaluat. b) propune componenţa nominală a Comisiilor Republicane de Atestare pe disciplinele şcolare şi de profil. el este înlocuit cu altul. constituit prin ordinul Ministerului Educației. c) studiază Portofoliile de Atestare şi Rapoartele în baza evaluării pe teren referitoare la atestarea cadrelor didactice prezentate de Comisiile de Atestare raionale/municipale/interministeriale. În cazul în care unul dintre membri nu poate participa la lucrările comisiei. de suspendare a atestării sau alte litigii survenite în procesul atestării. În procesul de evaluare a cadrelor didactice se vor colecta informaţii necesare pentru stabilirea competenţei profesionale şi raportarea acestora la cerinţele standardelor profesionale. 29. c) evaluează Portofoliul de Atestare Comisia va prezenta. Metodologia de conferire a gradelor didactice 37. e) examinează. Remunerarea membrilor comisiilor republicane de atestare se face în conformitate cu legislația în vigoare. 35. În cazul în care candidatul a obţinut decizia finală „nu se confirmă gradul didactic doi/întîi/superior”. 38. situaţiile de retrogradare a gradelor didactice. În baza evaluării. în cel puţin zece zile.86 şi 206. Consiliul Republican de Atestare are următoarele atribuţii: a) aprobă instrumentele şi metodologia de atestare a cadrelor didactice. acest candidat este retrogradat. 31. 33. b) evaluează testul de inteligenţă profesională (oral). 36. b) Se confirmă gradul didactic doi/întîi/superior/Nu se confirmă gradul didactic doi. În cazul încălcării prevederilor prezentului Regulament. Organul suprem cu drept de decizie în problemele atestării cadrelor didactice este Consiliul Republican de Atestare. Ministerul Educaţiei aprobă conferirea/confirmarea gradelor didactice în baza deciziei Consiliului Republican de Atestare. de Comisiile Republicane de Atestare cu aprobarea/ respingerea deciziilor acestora. art. întîi. Comisiile de Atestare Republicane au următoarele atribuţii: a) evaluează cadrul didactic care aspiră la gradul didactic unu și superior în baza unui test de competență profesională (scris). Dovezile de competenţă vor fi analizate şi judecate de evaluatori pe baza următoarelor principii: . 32. superior. IV. prin ordinul respectiv. 154-XV din 28.28. în şedinţe speciale. 34. 30.03. Candidatul care a obţinut decizia finală a comisiei „nu se conferă gradul didactic doi/întîi/superior” va confirma gradul deţinut şi va putea pretinde la următorul grad peste un an. Activitatea consiliului și comisiilor este validă dacă sînt prezenţi nu mai puţin de două treimi din membrii lor.

Evaluarea de către colegii de la catedră. Evaluarea de către Comisia de Atestare din instituţia de învăţămînt. b) activităţi educative. Evaluarea în cadrul Consiliului Profesoral a Portofoliului (susținere publică) Decizia Comisiei de Atestare la nivel de instituţie de învăţămînt poate fi „se propune pentru conferirea gradului didactic”/„nu se propune pentru conferirea gradului didactic”. III. Evaluarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice în vederea conferirii gradului didactic II se va realiza în patru etape: I. semnată de către preşedintele şi membrii Comisiei de Atestare. c) seminare metodologice (la nivel de instituţie. Pe parcursul a cinci ani. Evaluarea de către Comisia de Atestare din instituţia de învăţămînt. …). h) activităţi educative. III. solicitantul de grad didactic va realiza următoarele tipuri de activităţi: g) lecţii.7). Conferirea gradului didactic unu şi superior 37. i) seminare metodologice (la nivel de instituţie. Conferirea gradului didactic II 36.a) Validitate – dovezile de competenţă se referă în mod clar şi direct la activităţi. imparţialitate şi confidenţialitate. Autoevaluare (Anexa 6). evaluatorul va completa Fişa-sinteză de evaluare a cadrului didactic (Anexa 8). e) Actualitate – dovezile produse de candidat sînt recente şi reflectă capacitatea actuală a acestuia de a realiza activităţile descrise în unitatea de competenţă evaluată. d) şedinţe cu părinţii. . Rezultatele finale acumulate se înregistrează în Fişa de atestare (Anexa 9). Fiecare membru al Comisiei de Atestare va asista minimum la cîte 1 oră din fiecare tip de activitate enumerate mai sus.7). rezultate şi cunoştinţele descrise în unităţile de competenţă pentru care se face evaluarea. f) discurs analitic pe marginea unei lecţii/activităţi educative desfăşurate de un coleg. e) alte activităţi (proiecte. b) Autenticitate – dovezile sînt produse nemijlocit de către candidat. Autoevaluarea (Anexa 6) II. mese rotunde etc. II. de raion). f) Suficienţă – dovezile sînt suficiente pentru a demonstra competenţele în toată complexitatea lor. La fiecare activitate trebuie să asiste cel puţin unul din membrii comisiei. Activitatea evaluatorilor se va baza pe corectitudine. 35. d) Transferabilitate – dovezile demonstrează capacitatea candidatului de a aplica cunoştinţe şi deprinderi într-o gamă variată de contexte. la nivel de raion). c) Calitate – cunoştinţele şi deprinderile demonstrate de candidat sînt la nivelul calitativ prevăzut în unităţile de competenţă pentru care se face evaluarea. Pe parcursul întregului an școlar solicitantul la grad didactic va realiza următoarele tipuri de activităţi: a) lecţii. Evaluarea de către colegii de la catedră Asistenţe la 3 ore şi la o activitate extraşcolară şi completează Fişa-sinteză (anexa nr. IV. Evaluarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice în vederea conferirii gradului didactic unu şi superior se va realiza în 4 etape: I. Asistenţe la ore 2 ore şi la o activitate extraşcolară şi completează Fişa-sinteză (anexa nr. profesionalism.

redactare. scriere de articole. Confirmarea gradului didactic unu se efectuează în temeiul: a) Portofoliului de atestare b) Rezultatelor evaluării pe teren c) Prezentării în şedinţa Comisiei Republicane de Atestare a Raportului despre dezvoltarea continuă a competenţelor profesionale (Anexa 10). recenzii etc. Ministerul Educaţiei/AEE va monitoriza modul de punere în aplicare a prezentului Regulament. Confirmarea gradului didactic doi se efectuează în temeiul: a) Portofoliului de atestare( susţinere publică) b) Rezultatelor evaluării pe teren.… La fiecare activitate trebuie să asiste cel puţin unul din membrii comisiei. mese rotunde etc. Dispoziţii finale 42. 38. va completa Fişa de evaluare a cadrului didactic (Anexa 8). Metodologia de confirmare a gradelor didactice 39. k) alte activităţi (proiecte. 44. vor planifica suma estimativă de finanţare a formării/atestării cadrelor didactice în regim anticipativ. 40.j) şedinţe cu părinţii. …). cele care activează în instituţiile de învăţămînt de subordine republicană beneficiază de dreptul de a fi atestate în conformitate cu prezentul Regulament. . Decizia ComisieiRepublicane de Atestare va fi „se propune pentru conferirea gradului didactic”/„nu se propune pentru conferirea gradului didactic”. Litigiile apărute în rezultatul atestării sînt soluţionate de organele ierarhic superioare. de comun acord cu administraţia publică locală. Comisia va evalua şi Portofoliul de Atestare a solicitantului. m) elaborare de manuale. l) discurs analitic pe marginea unei lecţii/activităţi educative desfăşurate de un coleg. 41. Gradele didactice conferite în alte ţări vor fi recunoscute numai în cazul în care acestea vor fi confirmate în baza cerințelor prezentului regulament. 47. 45. Cadrele didactice din instituțiile de învățămînt privat. 46. Rezultatele evaluării vor fi înregistrate în Fişa de atestare (Anexa 9). Colegiile. 43. Confirmarea gradelor didactice se efectuează după expirarea termenului de 5 ani de la conferirea/confirmarea gradului. IV. semnată de către preşedintele şi membrii Comisiei de Atestare. Direcţiile raionale/municipale de învăţămînt. V. şcolile profesionale şi şcolile de meserii vor planifica anual suma estimativă de finanţare a formării/atestării cadrelor didactice în regim anticipativ. Prezentul Regulament nu poate fi modificat decît de Ministerul Educației. Evaluarea în cadrul Comisiei Republicane de Atestare Solicitantul de gradul didactic unu şi superior va susţine în faţa Comisiei Republicane de Atestare două probe: un test de competență profesională (scris) şi un test de inteligenţă profesională (oral). Fiecare membru al Comisiei de Atestare va asista minimum la cîte unul din fiecare tip de activitate enumerate mai sus. Gradul didactic confirmat îşi menţine valabilitatea. Confirmarea gradului didactic superior se efectuează în temeiul: a) Portofoliului de atestare b) Rezultatelor evaluării pe teren c) Prezentării în şedinţa Comisiei Republicane de Atestare a Raportului despre dezvoltarea continuă a competenţelor profesionale (Anexa 9). 48.

rog să fiu atestat (ă) în anul __________ pentru conferirea/confirmarea gradului didactic ____________ . stagiu general ________ ani. la disciplina _______________. specializarea şi calificarea obţinută) ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ _______________________________ Stagiul de activitate pedagogică (la specialitate) ____ ani. «___» ___________ 20_________ Preşedintelui Comisiei de Atestare Semnătura_____________ ________________________ ________________________ __________________________ . instituţia de învăţămînt). prenume.Anexe Anexa 1 CERERE Subsemnat(ul)/(a). ________________(nume. în instituţia dată_________________. Date generale: Studii (denumirea instituţiei absolvite.

Date generale: Nume. în instituţia dată_________________.şi extracurriculare Parteneriate (proiecte realizate) Activităţi interdisciplinare Rezultatele elevilor Certificare: Subsemnat(a)/(ul). II. a activităţii instituţiei de învăţămînt. rezultatele şi performanţele mele profesionale Semnătura : ___________________ Data: ________________ . certific faptul că informaţia de mai sus descrie cu adevăr experienţa. ______________. Implicarea în activitatea instituţiei de învăţămînt: Activităţi intra. III.Anexa 2 Aprobat: la______________ Director adjunct pentru instruire _____________ Raport despre performanţele profesionale (competenţa sau creşterea profesională) I. stagiu general ________ ani. specializarea şi calificarea obţinută) ____________________________________________________________________ Stagiul de activitate pedagogică (la specialitate) ____ ani. Dezvoltarea profesională: Modalităţi de formare continuă şi modul de implementare a rezultatelor în proiectarea si desfăşurarea demersului didactic. prenume ____________________ Studii (denumirea instituţiei absolvite.

republică) Participarea în calitate de formator/ executor/ coordonator în cadrul unui proiect educaţional Elaborarea şi editarea unui manual/ghid metodologic Elaborarea şi editarea suporturilor didactice Elaborarea de materiale didactice în formă electronică. an. integrative Desfăşurarea a două activităţi extraşcolare cu obiectivul de integrare profesională şi socială Participarea la diverse concursuri.( Şi cei de la sate?) Desfăşurarea activităţilor planificate pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale – curriculare şi extracurriculare.Anexa 3 Agenda dezvoltării profesionale a cadrului didactic ____________________________________________ (numele. de raion. conferinţe. locul Total număr de credite acumulat Semnătura responsabil ului Desfăşurarea orelor publice cu folosirea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în care se reflectă implementarea unor inovaţii. simpozioane. aprobate de către comisiile/consiliile metodice şi difuzate prin intermediul portalului educaţional Susţinerea tezei de master. instituţia/ nr.__. manifestări Publicaţii: articol într-o culegere ştiinţifico.metodică/ ştiinţificodidactic într-o revistă de specialitate Acţiuni de parteneriat profesional cu /în ONG-uri Participare cu comunicări la manifestări/ seminare de profil. de doctor Cursuri de formare profesională continuă - - - . mese rotunde Realizarea seminarelor metodologice (la nivel de instituţie. prenumele) _____________________________________________ Activităţi realizate (instituţia de învăţămînt) Data desfăşurării.

elaborarea de materiale didactice: (ghiduri metodice. superior Activităţi realizate Număr de credite (la nivel de unitate şcolară) Desfăşurarea orelor publice cu folosirea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale Desfăşurarea activităţilor extraşcolare cu obiectivul de integrare profesională şi socială Participare cu comunicări la Consiliul metodic.8 10 20 10 4 30 40 20 6 20 30 2 3 3 3 5 4 40 50 40 10 Cursuri. conferinţe de specialitate/seminare. Participare la concursul „Pedagogul Anului”. articole ștințifico-metodice. simpozioane Participare la elaborarea de manuale. ni mai puțin de 3. integrative Susţinerea tezei de: master. traininguri de formare continuă: naţionale internaţionale Participare în calitate de formator/executor/coordonator în cadrul unui proiect educaţional Desfăşurarea activităţilor planificate pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale – curriculare şi extracurriculare.Total general acumulat Semnătura directorului adjunct pentru instruire din instituţia de învăţămînt ________________ Anexa 4 Harta creditară pentru completarea Agendei dezvoltării profesionale a cadrului didactic care aspiră la conferirea/confirmarea gradului didactic II. la sesiuni de formare. mese rotunde. doctor Activitate de mentor Activități comunitare . în reviste sau ziare de specialitate naționale). I. 6 4 4 8 6 8 10 10 10 30 10 20 locul III – 4 locul II – 6 locul I .

Raportul despre dezvoltarea continuă a competenţelor profesionale . Dovezi de participare la activităţile profesionale desfăşurate la nivel de unitate şcolară/raion/municipiu/nivel naţional/nivel internaţional 7. 100 70 Necesar de acumulat pentru conferirea gradului 60 80 Minim necesar de acumulat pentru confirmarea gradului 50 60 Anexa 5 Portofoliul de Atestare a cadrului didactic 1.II I super. Produse ale dezvoltării continue 8. Curriculum vitae 2. Raport de activitate 6. Actul/acte de studii 3. Certificate de obţinere a gradului didactic 4. Fişa de Atestare 5.

5. în soluţionarea dificultăţilor de transpunere în 2. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ Cunoaşterea şi valorificarea conţinuturilor disciplinei/disciplinelor predate în perspectivă curriculară şi didactică a acestora Actualizarea. 4. 5. Abordarea educativă diferenţiată a elevilor. 7. 4. 3. de formare a gîndirii critice şi a deprinderilor practice ale elevilor Pregătirea elevilor pentru autoinstruire şi autoeducaţie Manifestarea conduitei psihopedagogice creative în interpretarea fenomenelor şi proceselor educaţionale. în funcţie de personalitatea acestora Selectarea strategiilor de instruire adecvate Proiectarea situaţiilor didactice de învăţare pentru conţinuturile predate în funcţie de reprezentările elevilor şi competenţele acestora Aplicarea metodelor interactive. Formularea unor concluzii corecte pe marginea unor cercetări în domeniul specialităţii şi exprimarea unor puncte de vedere personale 1. individuale şi ale grupului de apartenenţă şi valorificarea acestora în predare/organizarea procesului de predare – învăţare – evaluare. Proiectarea şi realizarea dezvoltărilor curriculare intra.şi interdisciplinare şi aplicarea lor în contexte reale Operaţionalizarea corectă a obiectivelor pentru o secvenţă de învăţare. 2. Integrarea rezultatelor investigaţionale în practica pedagogică 10. . Selectarea şi ierarhizarea logică a conţinuturilor esenţiale pentru realizarea obiectivelor 3 2 1 0 8.şi interdisciplinare 9.Anexa 6 FIŞA DE AUTOEVALUARE A CADRULUI DIDACTIC ___________________________________ SOLICITANT AL GRADULUI DIDACTIC ___________ DOMENII DE COMPETENŢĂ 1. Cunoaşterea particularităţilor de vîrstă. 7. Raportarea lor la obiectivele de referinţă şi la cele generale. Competenţa psihopedagogică 3. dezvoltarea conţinutului disciplinei/disciplinelor de învăţămînt predate Utilizarea adecvată a limbajului de specialitate Cunoaşterea apariţiilor editoriale de specialitate de ultima oră Realizarea legăturilor intra. 6. Competenţa de specialitate 6.

Evaluarea critică a propriilor prestaţii didactice 11. Deschidere faţă de tendinţele novatoare necesare dezvoltării profesionale Competenţa managerială şi de management al carierei Numărul total de puncte _____________ Semnătura ____________ Notă: Evaluarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice de către Comisia de Atestare din instituţie se va realiza în conformitate cu indicatorii de performanţă stabiliţi mai sus. imagini etc. Evaluarea relaţiilor interpersonale din perspectiva normelor sociale 1. Sugerarea unor măsuri de îmbunătăţire a rezultatelor acumulate 14. 11. satisfăcător – 1 punct. Utilizarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în informarea şi cooperarea cu părinţii şi cu comunitatea 1. Capacitatea de autoevaluare şi de integrare a feed-backului în proiecţia personală a dezvoltării profesionale 6.8. 9. 2. Identificarea modurilor de soluţionare a conflictelor în organizaţie 3. 4. Competenţa psihosocială 7. Planificarea şi realizarea proceselor de predare – învăţare în conformitate cu posibilităţile oferite de tehnologiile informaţionale şi comunicaţionale 4. 9. îndruma şi motiva. 3. fişe. practica şcolară a teoriilor şi modelelor de referinţă prin disciplina predată Utilizarea adecvată a resurselor educaţionale (manual. Identificarea şi evaluarea surselor informaţionale disponibile pentru elevi Competenţa tehnică şi tehnologică 3. motivaţionale Promovarea unui sistem de valori în concordanţă cu idealul educaţional Promovarea continuă şi permanentă a valorilor naţionale şi general-umane Promovarea educaţiei pentru o cetăţenie democratică Crearea în grupul de elevi a unui climat psihologic favorabil caracterizat prin: încredere. 8. tabele. Manifestarea gîndirii pozitive (identificarea potenţialului propriu. . conştientizarea calităţii lui) 12. organiza şi coordona. 12. Elaborarea sugestiilor de eficientizare a activităţii instituţiei şcolare şi a activităţii personale 2. 6. foarte bine – 3 puncte. bine – 2 puncte. 10. de a lua decizii în funcţie de situaţie 4. Capacitatea de a orienta. Manifestarea unei conduite psihopedagogice creative. Cunoaşterea şi aplicarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în procesul de predare – învăţare şi al managementului educaţional 2. Analiza critică constructivă a experienţelor personale în vederea ameliorării activităţii 5. stimulative.) Practicarea strategiilor de comunicare eficientă Alegerea şi aplicarea celor mai pertinente strategii şi forme de evaluare Elaborarea instrumentelor valide de evaluare Interpretarea rezultatelor evaluării şi luarea deciziilor cerute de rezultatele obţinute 13. 10. Pentru fiecare indicator sînt utilizate următoarele calificative cu punctajul respectiv: nesatisfăcător – 0 puncte. acceptare. comunitatea locală Capacitatea de a diagnostica aşteptările şi interesele familiei 1. Promovarea unui management eficient al clasei de elevi 15. 5. toleranţă Oferirea de şanse egale pentru integrarea şcolară şi socială a tuturor elevilor Aplicarea teoriilor psihopedagogice şi metodologice în rezolvarea situaţiilor educaţionale specifice întîlnite în grupul de elevi-problemă Implicarea în activităţile extracurriculare şi extraşcolare Realizarea unor proiecte în colaborare cu părinţii.

prenumele.Anexa 7 FIŞA-SINTEZĂ DE EVALUARE la nivel de catedră AL CADRULUI DIDACTIC ___________________________________ SOLICITANT A GRADULUI DIDACTIC ___________ Disciplina de predare____________________________ Perioada evaluării: __________________ Domeniul de competenţă evaluat Punctajul acordat de evaluatori E Competenţa de specialitate Competenţa psihopedagogică Competenţa psihosocială Competenţa tehnică şi tehnologică Competenţa managerială şi de management al carierei Total: P1 P2 P3 1 Punctaj pe domenii E 2 E 3 Media punctelor acordate = P1 + P2 + P3 + 3 Decizia: ______________________________________________________________ Notă: E1 .(numele. prenumele.(numele. funcţia/gradul didactic) Semnătura ____________________ E3 . funcţia/gradul didactic) Semnătura ____________________ E2 .(numele. prenumele. funcţia/gradul didactic) Semnătura ____________________ .

funcţia/ gradul didactic) Semnătura ____________________ E3 . prenumele.(numele.(numele. prenumele. funcţia/ gradul didactic) Semnătura ____________________ .(numele.Data completării: __________________ Anexa 8 ______________________________________ (denumirea instituţiei de învăţămînt) COMISIA INSTITUŢIONALĂ/RAIONALĂ/MUNICIPALĂ DE ATESTARE FIŞA-SINTEZĂ DE EVALUARE A CADRULUI DIDACTIC ___________________________________ SOLICITANT A GRADULUI DIDACTIC ___________ Disciplina de predare____________________________ Perioada evaluării: __________________ Domeniul de competenţă evaluat Punctajul acordat de evaluatori E Competenţa de specialitate Competenţa psihopedagogică Competenţa psihosocială Competenţa tehnică şi tehnologică Competenţa managerială şi de management al clasei Total: P1 P2 P3 1 Punctaj pe domenii E 2 E 3 Media punctelor acordate = P1 + P2 + P3 3 Decizia: ______________________________________________________________ Notă: E1 . funcţia/ gradul didactic) Semnătura ____________________ E2 . prenumele.

2. prenumele cadrului didactic atestat _______________________________ __________________________________________________________________ (conferirea/confirmarea. I La nivel republican. Înregistrarea rezultatelor evaluării Rezultatele evaluării la nivel de catedră Rezultatul susţinerii Raportului despre activitatea profesională în cadrul Consiliului Profesoral Rezultatele evaluării de către Comisia de Atestare la nivel de instituţie (gr. raionul) Nr. II) La nivel republican.Data completării: __________________ Anexa 9 FIŞA DE ATESTARE Numele. gradul ) Funcţia. crt. 1. gradul superior Creditele acumulate Număr de puncte /Calificativ/ se recomandă/nu se recomandă 3. (se indică numărul de credite acumulat) Concluziile şi recomandările comisiei: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ______________________________________________________ Preşedintele comisiei __________________ Membrii comisiei __________________ _________________ _________________ . 4. gr. localitatea. anul conferirii__________________________________ Unitatea de învăţămînt________________________________________________________ (denumirea. gradului didactic deţinut.

implicare în activitatea instituţiei de învăţămînt. Îmbunătăţirea continuă a competenţelor profesionale 4.__________________ ___________________ __________________ __________________ __________________ __________________ Data____________________ Anexa 10 Raport pentru confirmarea gradului didactic doi. 5. unu şi superior Structura 1. 3. Direcţii de perspectivă. contribuţia personală la prestigiul şi imaginea unităţii de învăţămînt. Date generale 2. Rezultatele elevilor . Argumente în favoarea solicitantului gradului didactic: preocupări pentru dezvoltarea profesională.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->