P. 1
Regulamentul de Atestare a Cadrelor Didactice

Regulamentul de Atestare a Cadrelor Didactice

|Views: 2,714|Likes:
Published by Lucia Sineavschi

More info:

Published by: Lucia Sineavschi on Jan 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

MINISTERUL EDUCAŢIEI

Proiect

REGULAMENTUL de atestare a cadrelor didactice din învăţămîntul preşcolar, primar, secundar, special, complementar, secundar profesional şi mediu de specialitate

CHISINAU, 2010

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Metodologia de confirmare a gradelor didactice ............................................................................................................................................................................................................. Dispoziţii finale ........................................................................................................................ 6 Conferirea gradului didactic II.................................................................................................................................................................................. 8 Anexe ......................... 14 Anexa 6 .. 8 VI................................... Cadrul de referinţă al atestării personalului didactic din instituţiile de învăţămînt preuniversitar ..................... 3 II.............................. 13 Anexa 5 ................................................................................................................................. 5 IV........... 4 III............. 9 Anexa 2 ............................................. Anexa 7 ................................................... 11 Anexa 4 .................................................................................................................................................. 16 Anexa 8 ............................................................. 7 V..................................................................Cuprins I.................................................... 7 Conferirea gradului didactic şi superior......................................................... 9 Anexa 1 ............................................................................................................................. 18 ....................................................... Organizarea procesului de atestare ........................................................................................................ Metodologia de conferire a gradelor didactice ............... Dispoziţii generale .............. 17 Anexa 10 ......................................................... 9 Anexa 3 ............................................................................................

381 din 13.(e). art. secundar profesional şi mediu de specialitate Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învăţămîntul preşcolar. alin. art. Obiectivele atestării: a) Stabilirea gradului de conformitate a competenţelor profesionale ale cadrelor didactice cu standardele profesionale. cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. primar. complementar. principiile. stimulării creşterii profesionale. binevoitoare faţă de participanţii la atestare. e) Principiul validităţii metodelor şi instrumentelor de evaluare aplicate. secundar. special. b) Crearea cadrului motivaţional pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. secundar profesional şi mediu de specialitate. prin antrenarea tuturor agenţilor educaţionali interesaţi. dispoziţiile şi instrucţiunile emise de Ministerul Educaţiei. cu Codul Muncii al Republicii Moldova nr. 54. b) Principiul participării benevole. 2. ordinele. e) Asigurarea protecţiei sociale a cadrelor didactice prin stabilirea concordanţei între calitatea serviciilor educaţionale prestate şi retribuirea muncii acesteia. 56. corectitudinii. complementar. pentru realizarea maximă a potenţialului intelectual şi creativ al acestora. cu actele normative. . secundar profesional şi mediu de specialitate. c) Creşterea responsabilităţii personale a profesorului pentru reuşita propriei cariere didactice. primar. art. f) Principiul credibilităţii evaluatorilor. 50. atitudinii obiective. indiferent de forma de proprietate şi subordonare. în continuare – Regulament – este elaborat în conformitate cu Legea Învăţămîntului a Republicii Moldova. Principiile de bază ale atestării personalului didactic preuniversitar: a) Principiul respectării dreptului fiecărui profesor la dezvoltarea profesională şi la avansare în cariera didactică. 10 şi art.04. Dispoziţii generale 1. p. d) Încurajarea cadrelor didactice spre o creştere profesională continuă.06. 86. secundar. art. Scopul atestării cadrelor didactice constă în evaluarea competenţelor şi performanţelor profesionale în vederea conferirii/confirmării gradelor didactice. 206. Regulamentul stabileşte scopul.03. cadrul de referinţă şi metodologia atestării cadrelor didactice din învăţămîntul preşcolar. obiectivele generale. special. 3. complementar. I. c) Principiul transparenţei şi colegialităţii. 4. abordarea participativă a procesului.2003. avansării în carieră. d) Principiul egalizării şanselor pentru fiecare participant. special. conştiente şi responsabile a cadrelor didactice la acest proces. primar. secundar. 154-XV din 28.Proiect REGULAMENTUL de atestare a cadrelor didactice din învăţămîntul preşcolar. 53.

gradul 1 – 40 % şi gradul superior – 50 %). În această şedinţă. . Atestarea se realizează o dată la 5 ani. Atestarea pentru obţinerea gradului didactic este iniţiată la cererea cadrului didactic (Anexa 1). 6. fiecare pretendent la grad didactic îşi va planifica traseul propriu de dezvoltare profesională pentru 5 ani. solicitantul prezintă Raportul despre activitatea profesională (Anexa 2). În cazul cînd se constată neajunsuri în activitatea cadrului deținător de grad didactic. 11. 12. în continuare – minister). Cererea va fi examinată în şedinţa Consiliului Profesoral al instituţiei de învăţămînt. gradele didactice se mențin pe parcursul întregii perioade de activitate în funcția respectivă și sînt valabile pînă la revenirea în funcția didactică sau managerială deținută anterior. Atestarea cadrelor didactice este organizată de către Ministerul Educaţiei. ţinîndu-se cont de activitatea preconcedială. Pentru cadrele didactice și de conducere din învățămînt alese într-o funcție electivă și funcționarii publici angajați în organele de administrare a învățămîntului. 14. Au dreptul la depunerea cererii pentru atestare cadrele didactice care întrunesc următoarele condiţii: a) au studii superioare în domeniu. Cadrul de referinţă al atestării personalului didactic 5. ministerul (gradul întîi şi superior) – în vederea atestării înainte de termen. 7. direcţiile raionale/municipale de învăţămînt şi tineret. 16. administraţia unităţii de învăţămînt are dreptul de a interveni cu un demers la instanţa superioară – direcţia (gradul doi). e) se implică activ în activitatea instituţiei de învăţămînt prin asumarea diverselor roluri. 8. Cadrele didactice care se reîncadrează în activitate după concediul de îngrijire a copilului sînt atestate conform Regulamentului. Deţinătorilor de grade didactice li se eliberează certificate de grad didactic şi li se acordă un spor la salariu prevăzut de legislaţia în vigoare (concret: gradul doi – 30 %. întîi şi superior. prezentînd actul care certifică absolvirea cursurilor de recalificare. b) activează în funcţie de cel puţin 2 ani. reprezentanţi ai administraţiei publice locale. Cadrele didactice care predau discipline ce nu corespund specializării conform actului de studii pot depune cerere în vederea conferirii gradelor didactice după 2 ani de activitate pedagogică. 10. cu condiția confirmării ulterioare a acestora. 15. În cazul cînd rezultatele autoevaluării şi evaluării colegiale nu corespund condițiilor stabilite. cu condiția confirmării ulterioare. în scopul obţinerii creditelor profesionale. c) au obţinut numărul necesar de credite profesionale(Anexa 4). 13.ministerele de resort. AEE. adresată preşedintelui Comisiei de Atestare din unitatea de învăţămînt. prin conferirea/confirmarea consecutivă a gradului doi. 9. d) respectă etica profesională. cererea este respinsă. Specialiştii cu studii superioare din diverse ramuri ale economiei care prestează activităţi educaţionale în învățămîntul secundar profesional şi mediu de specialitate pot depune cerere în vederea conferirii gradelor didactice în cazul cînd au absolvit cursuri de formare continuă (modulul Psihopedagogic). Pentru a participa la procesul de atestare. sindicatele de ramură.II. Gradul didactic obţinut pînă la concediul de îngrijire a copilului este valabil la revenirea din concediu.

Atestarea ca proces începe prin depunerea cererilor de către candidaţi. precum şi rezultatele Comisiei de Atestare raională/municipală. din doctori în ştiinţe. şcoli de arte) este constituită prin ordinul Ministerului de resot. 24. numit prin ordin de către ME (formatori naţionali. ia decizii care servesc drept propuneri privind conferirea/confirmarea gradelor didactice. de Comisia Republicană de Atestare. Preşedinte al Comisiei de Atestare la nivel de unitate de învăţămînt este directorul instituţiei. şcoli sportive. Comisia de Atestare la nivel de unitate de învăţămînt este constituită anual.III. din metodişti ai direcţiei generale. Preşedinte al Comisiei este viceministrul ministerului de resort. şefi de catedră/cadre didactice cu grad didactic I şi superior şi un evaluator extern. numit prin ordin de către DGÎTS (reprezentant al direcţiei de învăţămînt/minister. deţinător al titlului de doctor în ştiinţe. formatori locali. conferenţiari. Comisiile Republicane de Atestare sînt constituite prin ordinul Ministerului Educaţiei. cadru didactic cu grad didactic superior din raion/formator local). Organizarea procesului de atestare 17. Comisia de Atestare raională/municipală ia decizii care servesc drept temei pentru emiterea ordinului privind conferirea/confirmarea gradului didactic doi. 19. Listele nominale se expediază la minister pînă la 1 octombrie. Comisia de Atestare la nivel de unitate de învăţămînt evaluează activitatea didactică a personalului didactic. pe discipline de studii/specialități. Comisia de Atestare interministerială. vor fi prezentate şi Dosarele de Atestare ale candidaților la gradul didactic unu și superior. Comisia de Atestare interministerială (pentru colegii. profesori universitari. formatori naţionali. cu acordul direcţiilor raionale/municipale sau al ministerului de resort. cadre didactice cu grad didactic superior din raion şi un evaluator extern. 22. Totodată. Componenţa nominală a Comisiilor Republicane de Atestare se aprobă prin ordinul Ministerului Educației. Preşedinte al Comisiei Republicane de Atestare poate fi : specialist în domeniu. aprobă rezultatele Comisiilor de Atestare la nivel de unitate de învăţămînt. de la 20 mai pînă la 15 septembrie. 25. prezentate de fiecare preşedinte al acesteia. 23. aprobă rezultatele Comisiilor de Atestare la nivel de unitate de învăţămînt. inspectori. 27. . şcoli profesionale. 21. într-o şedinţă specială. într-o şedinţă specială. 18. aceştia pot fi cooptaţi din alte unităţi de învăţămînt. Atestarea cadrelor didactice este realizată de Comisia de Atestare din unitatea de învăţămînt/Comisia de Atestare raională/municipală/interministerială. Deciziile Comisiilor de Atestare raionale/municipale/interministeriale vor fi prezentate Ministerului Educaţiei/AEE pe parcursul lunii martie. în baza cărora directorul adjunct pentru instruire şi responsabilul de atestare din raion/municipiu elaborează planurile şi listele de atestare pentru anul următor. 26. specialişti în domeniu). precum şi rezultatele Comisiei de Atestare raională/municipală. Comisia de Atestare raională/municipală ia decizii care servesc drept temei pentru emiterea ordinului privind conferirea/confirmarea gradului didactic doi. 20. prin decizia Consiliului profesoral. În rezultatul examinării materialelor respective. În cazul în care unitatea de învăţămînt nu are specialiştii necesari. Comisia de Atestare raională/municipală. prezentate de fiecare preşedinte al acesteia. din membri ai administraţiei instituţiei de învăţămînt. într-o şedinţă specială. În rezultatul examinării materialelor respective. şeful centrului metodic. În rezultatul examinării materialelor respective. specialişti în domeniu. Comisia de Atestare raională/municipală. aprobă rezultatele Comisiilor de Atestare la nivel de unitate de învăţămînt. prezentate de fiecare preşedinte al acesteia.

prin ordinul respectiv. superior. 34. b) Se confirmă gradul didactic doi/întîi/superior/Nu se confirmă gradul didactic doi. Organul suprem cu drept de decizie în problemele atestării cadrelor didactice este Consiliul Republican de Atestare.86 şi 206. c) studiază Portofoliile de Atestare şi Rapoartele în baza evaluării pe teren referitoare la atestarea cadrelor didactice prezentate de Comisiile de Atestare raionale/municipale/interministeriale. Comisiile de Atestare Republicane au următoarele atribuţii: a) evaluează cadrul didactic care aspiră la gradul didactic unu și superior în baza unui test de competență profesională (scris). acest candidat este retrogradat. în şedinţe speciale. Remunerarea membrilor comisiilor republicane de atestare se face în conformitate cu legislația în vigoare. Candidatul care a obţinut decizia finală a comisiei „nu se conferă gradul didactic doi/întîi/superior” va confirma gradul deţinut şi va putea pretinde la următorul grad peste un an. b) propune componenţa nominală a Comisiilor Republicane de Atestare pe disciplinele şcolare şi de profil. în cel puţin zece zile. 33. În procesul de evaluare a cadrelor didactice se vor colecta informaţii necesare pentru stabilirea competenţei profesionale şi raportarea acestora la cerinţele standardelor profesionale. e) examinează. În cazul încălcării prevederilor prezentului Regulament. 154-XV din 28. de Comisiile Republicane de Atestare cu aprobarea/ respingerea deciziilor acestora. b) evaluează testul de inteligenţă profesională (oral). întîi. Consiliul Republican de Atestare are următoarele atribuţii: a) aprobă instrumentele şi metodologia de atestare a cadrelor didactice. Activitatea consiliului și comisiilor este validă dacă sînt prezenţi nu mai puţin de două treimi din membrii lor. Ministerul Educaţiei aprobă conferirea/confirmarea gradelor didactice în baza deciziei Consiliului Republican de Atestare. Consiliul Republican de Atestare are competenţa să atribuie cadrelor didactice următoarele calificative: a) Se conferă gradul didactic doi/întîi/superior/Nu se conferă gradul didactic doi/întîi/superior. 30. el este înlocuit cu altul. Metodologia de conferire a gradelor didactice 37. 32. 31. IV.28. de suspendare a atestării sau alte litigii survenite în procesul atestării.03. constituit prin ordinul Ministerului Educației. d) ia decizii care servesc drept temei pentru emiterea ordinului Ministerului Educației privind conferirea şi confirmarea gradelor didactice. 36. În cazul în care unul dintre membri nu poate participa la lucrările comisiei. membrii tuturor comisiilor vor fi sancţionaţi conform Codului Muncii al Republicii Moldova nr. 38. 35. 29.2003. În cazul în care candidatul a obţinut decizia finală „nu se confirmă gradul didactic doi/întîi/superior”. Dovezile de competenţă vor fi analizate şi judecate de evaluatori pe baza următoarelor principii: . Ministerului Educaţiei/AEE un Raport al calităţii cadrului didactic evaluat. În baza evaluării. c) evaluează Portofoliul de Atestare Comisia va prezenta. art. f) constituie grupuri de experţi în scopul soluţionării unor probleme specifice. situaţiile de retrogradare a gradelor didactice.

Pe parcursul a cinci ani. . III. II. Activitatea evaluatorilor se va baza pe corectitudine. imparţialitate şi confidenţialitate. Pe parcursul întregului an școlar solicitantul la grad didactic va realiza următoarele tipuri de activităţi: a) lecţii. rezultate şi cunoştinţele descrise în unităţile de competenţă pentru care se face evaluarea. b) Autenticitate – dovezile sînt produse nemijlocit de către candidat. Evaluarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice în vederea conferirii gradului didactic II se va realiza în patru etape: I. e) alte activităţi (proiecte. solicitantul de grad didactic va realiza următoarele tipuri de activităţi: g) lecţii. Evaluarea de către colegii de la catedră Asistenţe la 3 ore şi la o activitate extraşcolară şi completează Fişa-sinteză (anexa nr. f) discurs analitic pe marginea unei lecţii/activităţi educative desfăşurate de un coleg. Evaluarea în cadrul Consiliului Profesoral a Portofoliului (susținere publică) Decizia Comisiei de Atestare la nivel de instituţie de învăţămînt poate fi „se propune pentru conferirea gradului didactic”/„nu se propune pentru conferirea gradului didactic”. Evaluarea de către Comisia de Atestare din instituţia de învăţămînt. profesionalism. i) seminare metodologice (la nivel de instituţie. Evaluarea de către colegii de la catedră. La fiecare activitate trebuie să asiste cel puţin unul din membrii comisiei.a) Validitate – dovezile de competenţă se referă în mod clar şi direct la activităţi. f) Suficienţă – dovezile sînt suficiente pentru a demonstra competenţele în toată complexitatea lor. mese rotunde etc. c) seminare metodologice (la nivel de instituţie. b) activităţi educative. III. Evaluarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice în vederea conferirii gradului didactic unu şi superior se va realiza în 4 etape: I.7). Rezultatele finale acumulate se înregistrează în Fişa de atestare (Anexa 9). Fiecare membru al Comisiei de Atestare va asista minimum la cîte 1 oră din fiecare tip de activitate enumerate mai sus. e) Actualitate – dovezile produse de candidat sînt recente şi reflectă capacitatea actuală a acestuia de a realiza activităţile descrise în unitatea de competenţă evaluată. semnată de către preşedintele şi membrii Comisiei de Atestare. Autoevaluare (Anexa 6). evaluatorul va completa Fişa-sinteză de evaluare a cadrului didactic (Anexa 8). d) şedinţe cu părinţii. la nivel de raion). Autoevaluarea (Anexa 6) II. 35. IV. …). de raion).7). d) Transferabilitate – dovezile demonstrează capacitatea candidatului de a aplica cunoştinţe şi deprinderi într-o gamă variată de contexte. Asistenţe la ore 2 ore şi la o activitate extraşcolară şi completează Fişa-sinteză (anexa nr. Evaluarea de către Comisia de Atestare din instituţia de învăţămînt. h) activităţi educative. c) Calitate – cunoştinţele şi deprinderile demonstrate de candidat sînt la nivelul calitativ prevăzut în unităţile de competenţă pentru care se face evaluarea. Conferirea gradului didactic II 36. Conferirea gradului didactic unu şi superior 37.

V. Gradele didactice conferite în alte ţări vor fi recunoscute numai în cazul în care acestea vor fi confirmate în baza cerințelor prezentului regulament. Confirmarea gradului didactic superior se efectuează în temeiul: a) Portofoliului de atestare b) Rezultatelor evaluării pe teren c) Prezentării în şedinţa Comisiei Republicane de Atestare a Raportului despre dezvoltarea continuă a competenţelor profesionale (Anexa 9).… La fiecare activitate trebuie să asiste cel puţin unul din membrii comisiei. 46. scriere de articole. 48. Direcţiile raionale/municipale de învăţămînt. 44. 40. şcolile profesionale şi şcolile de meserii vor planifica anual suma estimativă de finanţare a formării/atestării cadrelor didactice în regim anticipativ. 43. Rezultatele evaluării vor fi înregistrate în Fişa de atestare (Anexa 9). 41. Prezentul Regulament nu poate fi modificat decît de Ministerul Educației. 47. k) alte activităţi (proiecte. …). Confirmarea gradelor didactice se efectuează după expirarea termenului de 5 ani de la conferirea/confirmarea gradului.j) şedinţe cu părinţii. m) elaborare de manuale. Confirmarea gradului didactic unu se efectuează în temeiul: a) Portofoliului de atestare b) Rezultatelor evaluării pe teren c) Prezentării în şedinţa Comisiei Republicane de Atestare a Raportului despre dezvoltarea continuă a competenţelor profesionale (Anexa 10). Evaluarea în cadrul Comisiei Republicane de Atestare Solicitantul de gradul didactic unu şi superior va susţine în faţa Comisiei Republicane de Atestare două probe: un test de competență profesională (scris) şi un test de inteligenţă profesională (oral). Litigiile apărute în rezultatul atestării sînt soluţionate de organele ierarhic superioare. 45. l) discurs analitic pe marginea unei lecţii/activităţi educative desfăşurate de un coleg. Colegiile. redactare. recenzii etc. Decizia ComisieiRepublicane de Atestare va fi „se propune pentru conferirea gradului didactic”/„nu se propune pentru conferirea gradului didactic”. Dispoziţii finale 42. mese rotunde etc. semnată de către preşedintele şi membrii Comisiei de Atestare. Ministerul Educaţiei/AEE va monitoriza modul de punere în aplicare a prezentului Regulament. . cele care activează în instituţiile de învăţămînt de subordine republicană beneficiază de dreptul de a fi atestate în conformitate cu prezentul Regulament. Cadrele didactice din instituțiile de învățămînt privat. Fiecare membru al Comisiei de Atestare va asista minimum la cîte unul din fiecare tip de activitate enumerate mai sus. vor planifica suma estimativă de finanţare a formării/atestării cadrelor didactice în regim anticipativ. de comun acord cu administraţia publică locală. va completa Fişa de evaluare a cadrului didactic (Anexa 8). Gradul didactic confirmat îşi menţine valabilitatea. Comisia va evalua şi Portofoliul de Atestare a solicitantului. 38. Confirmarea gradului didactic doi se efectuează în temeiul: a) Portofoliului de atestare( susţinere publică) b) Rezultatelor evaluării pe teren. Metodologia de confirmare a gradelor didactice 39. IV.

în instituţia dată_________________.Anexe Anexa 1 CERERE Subsemnat(ul)/(a). «___» ___________ 20_________ Preşedintelui Comisiei de Atestare Semnătura_____________ ________________________ ________________________ __________________________ . Date generale: Studii (denumirea instituţiei absolvite. specializarea şi calificarea obţinută) ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ _______________________________ Stagiul de activitate pedagogică (la specialitate) ____ ani. stagiu general ________ ani. ________________(nume. instituţia de învăţămînt). rog să fiu atestat (ă) în anul __________ pentru conferirea/confirmarea gradului didactic ____________ . la disciplina _______________. prenume.

stagiu general ________ ani. Dezvoltarea profesională: Modalităţi de formare continuă şi modul de implementare a rezultatelor în proiectarea si desfăşurarea demersului didactic. a activităţii instituţiei de învăţămînt.şi extracurriculare Parteneriate (proiecte realizate) Activităţi interdisciplinare Rezultatele elevilor Certificare: Subsemnat(a)/(ul). certific faptul că informaţia de mai sus descrie cu adevăr experienţa. specializarea şi calificarea obţinută) ____________________________________________________________________ Stagiul de activitate pedagogică (la specialitate) ____ ani.Anexa 2 Aprobat: la______________ Director adjunct pentru instruire _____________ Raport despre performanţele profesionale (competenţa sau creşterea profesională) I. Date generale: Nume. II. III. în instituţia dată_________________. ______________. rezultatele şi performanţele mele profesionale Semnătura : ___________________ Data: ________________ . prenume ____________________ Studii (denumirea instituţiei absolvite. Implicarea în activitatea instituţiei de învăţămînt: Activităţi intra.

republică) Participarea în calitate de formator/ executor/ coordonator în cadrul unui proiect educaţional Elaborarea şi editarea unui manual/ghid metodologic Elaborarea şi editarea suporturilor didactice Elaborarea de materiale didactice în formă electronică. prenumele) _____________________________________________ Activităţi realizate (instituţia de învăţămînt) Data desfăşurării. de raion.metodică/ ştiinţificodidactic într-o revistă de specialitate Acţiuni de parteneriat profesional cu /în ONG-uri Participare cu comunicări la manifestări/ seminare de profil. de doctor Cursuri de formare profesională continuă - - - . integrative Desfăşurarea a două activităţi extraşcolare cu obiectivul de integrare profesională şi socială Participarea la diverse concursuri. mese rotunde Realizarea seminarelor metodologice (la nivel de instituţie. locul Total număr de credite acumulat Semnătura responsabil ului Desfăşurarea orelor publice cu folosirea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în care se reflectă implementarea unor inovaţii. aprobate de către comisiile/consiliile metodice şi difuzate prin intermediul portalului educaţional Susţinerea tezei de master.( Şi cei de la sate?) Desfăşurarea activităţilor planificate pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale – curriculare şi extracurriculare. conferinţe. an. manifestări Publicaţii: articol într-o culegere ştiinţifico. simpozioane.Anexa 3 Agenda dezvoltării profesionale a cadrului didactic ____________________________________________ (numele. instituţia/ nr.__.

conferinţe de specialitate/seminare. doctor Activitate de mentor Activități comunitare . traininguri de formare continuă: naţionale internaţionale Participare în calitate de formator/executor/coordonator în cadrul unui proiect educaţional Desfăşurarea activităţilor planificate pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale – curriculare şi extracurriculare. simpozioane Participare la elaborarea de manuale. ni mai puțin de 3. I. mese rotunde.8 10 20 10 4 30 40 20 6 20 30 2 3 3 3 5 4 40 50 40 10 Cursuri. superior Activităţi realizate Număr de credite (la nivel de unitate şcolară) Desfăşurarea orelor publice cu folosirea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale Desfăşurarea activităţilor extraşcolare cu obiectivul de integrare profesională şi socială Participare cu comunicări la Consiliul metodic. la sesiuni de formare. Participare la concursul „Pedagogul Anului”. 6 4 4 8 6 8 10 10 10 30 10 20 locul III – 4 locul II – 6 locul I . articole ștințifico-metodice. elaborarea de materiale didactice: (ghiduri metodice. integrative Susţinerea tezei de: master.Total general acumulat Semnătura directorului adjunct pentru instruire din instituţia de învăţămînt ________________ Anexa 4 Harta creditară pentru completarea Agendei dezvoltării profesionale a cadrului didactic care aspiră la conferirea/confirmarea gradului didactic II. în reviste sau ziare de specialitate naționale).

II I super. Raportul despre dezvoltarea continuă a competenţelor profesionale . Actul/acte de studii 3. Dovezi de participare la activităţile profesionale desfăşurate la nivel de unitate şcolară/raion/municipiu/nivel naţional/nivel internaţional 7. 100 70 Necesar de acumulat pentru conferirea gradului 60 80 Minim necesar de acumulat pentru confirmarea gradului 50 60 Anexa 5 Portofoliul de Atestare a cadrului didactic 1. Produse ale dezvoltării continue 8. Fişa de Atestare 5. Curriculum vitae 2. Certificate de obţinere a gradului didactic 4. Raport de activitate 6.

Competenţa psihopedagogică 3. în soluţionarea dificultăţilor de transpunere în 2. dezvoltarea conţinutului disciplinei/disciplinelor de învăţămînt predate Utilizarea adecvată a limbajului de specialitate Cunoaşterea apariţiilor editoriale de specialitate de ultima oră Realizarea legăturilor intra. Formularea unor concluzii corecte pe marginea unor cercetări în domeniul specialităţii şi exprimarea unor puncte de vedere personale 1. 3. de formare a gîndirii critice şi a deprinderilor practice ale elevilor Pregătirea elevilor pentru autoinstruire şi autoeducaţie Manifestarea conduitei psihopedagogice creative în interpretarea fenomenelor şi proceselor educaţionale. 4. 7. în funcţie de personalitatea acestora Selectarea strategiilor de instruire adecvate Proiectarea situaţiilor didactice de învăţare pentru conţinuturile predate în funcţie de reprezentările elevilor şi competenţele acestora Aplicarea metodelor interactive. 4. 2. Cunoaşterea particularităţilor de vîrstă. . Abordarea educativă diferenţiată a elevilor. 5. 6.şi interdisciplinare şi aplicarea lor în contexte reale Operaţionalizarea corectă a obiectivelor pentru o secvenţă de învăţare.Anexa 6 FIŞA DE AUTOEVALUARE A CADRULUI DIDACTIC ___________________________________ SOLICITANT AL GRADULUI DIDACTIC ___________ DOMENII DE COMPETENŢĂ 1. Integrarea rezultatelor investigaţionale în practica pedagogică 10. Proiectarea şi realizarea dezvoltărilor curriculare intra. 7. 5. individuale şi ale grupului de apartenenţă şi valorificarea acestora în predare/organizarea procesului de predare – învăţare – evaluare. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ Cunoaşterea şi valorificarea conţinuturilor disciplinei/disciplinelor predate în perspectivă curriculară şi didactică a acestora Actualizarea.şi interdisciplinare 9. Raportarea lor la obiectivele de referinţă şi la cele generale. Selectarea şi ierarhizarea logică a conţinuturilor esenţiale pentru realizarea obiectivelor 3 2 1 0 8. Competenţa de specialitate 6.

Identificarea modurilor de soluţionare a conflictelor în organizaţie 3. tabele. Analiza critică constructivă a experienţelor personale în vederea ameliorării activităţii 5. toleranţă Oferirea de şanse egale pentru integrarea şcolară şi socială a tuturor elevilor Aplicarea teoriilor psihopedagogice şi metodologice în rezolvarea situaţiilor educaţionale specifice întîlnite în grupul de elevi-problemă Implicarea în activităţile extracurriculare şi extraşcolare Realizarea unor proiecte în colaborare cu părinţii. 8. Cunoaşterea şi aplicarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în procesul de predare – învăţare şi al managementului educaţional 2. Utilizarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în informarea şi cooperarea cu părinţii şi cu comunitatea 1. . Promovarea unui management eficient al clasei de elevi 15. 6. 11. Pentru fiecare indicator sînt utilizate următoarele calificative cu punctajul respectiv: nesatisfăcător – 0 puncte. Sugerarea unor măsuri de îmbunătăţire a rezultatelor acumulate 14. comunitatea locală Capacitatea de a diagnostica aşteptările şi interesele familiei 1.) Practicarea strategiilor de comunicare eficientă Alegerea şi aplicarea celor mai pertinente strategii şi forme de evaluare Elaborarea instrumentelor valide de evaluare Interpretarea rezultatelor evaluării şi luarea deciziilor cerute de rezultatele obţinute 13. fişe. Evaluarea critică a propriilor prestaţii didactice 11. Capacitatea de a orienta. foarte bine – 3 puncte. organiza şi coordona. Capacitatea de autoevaluare şi de integrare a feed-backului în proiecţia personală a dezvoltării profesionale 6. Planificarea şi realizarea proceselor de predare – învăţare în conformitate cu posibilităţile oferite de tehnologiile informaţionale şi comunicaţionale 4. de a lua decizii în funcţie de situaţie 4. Manifestarea unei conduite psihopedagogice creative. practica şcolară a teoriilor şi modelelor de referinţă prin disciplina predată Utilizarea adecvată a resurselor educaţionale (manual. stimulative.8. conştientizarea calităţii lui) 12. Evaluarea relaţiilor interpersonale din perspectiva normelor sociale 1. Competenţa psihosocială 7. acceptare. 5. satisfăcător – 1 punct. 9. Identificarea şi evaluarea surselor informaţionale disponibile pentru elevi Competenţa tehnică şi tehnologică 3. Manifestarea gîndirii pozitive (identificarea potenţialului propriu. imagini etc. 3. bine – 2 puncte. motivaţionale Promovarea unui sistem de valori în concordanţă cu idealul educaţional Promovarea continuă şi permanentă a valorilor naţionale şi general-umane Promovarea educaţiei pentru o cetăţenie democratică Crearea în grupul de elevi a unui climat psihologic favorabil caracterizat prin: încredere. Deschidere faţă de tendinţele novatoare necesare dezvoltării profesionale Competenţa managerială şi de management al carierei Numărul total de puncte _____________ Semnătura ____________ Notă: Evaluarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice de către Comisia de Atestare din instituţie se va realiza în conformitate cu indicatorii de performanţă stabiliţi mai sus. 10. 10. îndruma şi motiva. 4. Elaborarea sugestiilor de eficientizare a activităţii instituţiei şcolare şi a activităţii personale 2. 2. 9. 12.

prenumele. funcţia/gradul didactic) Semnătura ____________________ E3 .(numele. prenumele.(numele.(numele. prenumele. funcţia/gradul didactic) Semnătura ____________________ . funcţia/gradul didactic) Semnătura ____________________ E2 .Anexa 7 FIŞA-SINTEZĂ DE EVALUARE la nivel de catedră AL CADRULUI DIDACTIC ___________________________________ SOLICITANT A GRADULUI DIDACTIC ___________ Disciplina de predare____________________________ Perioada evaluării: __________________ Domeniul de competenţă evaluat Punctajul acordat de evaluatori E Competenţa de specialitate Competenţa psihopedagogică Competenţa psihosocială Competenţa tehnică şi tehnologică Competenţa managerială şi de management al carierei Total: P1 P2 P3 1 Punctaj pe domenii E 2 E 3 Media punctelor acordate = P1 + P2 + P3 + 3 Decizia: ______________________________________________________________ Notă: E1 .

(numele.(numele. funcţia/ gradul didactic) Semnătura ____________________ E2 .(numele. prenumele. prenumele. funcţia/ gradul didactic) Semnătura ____________________ E3 . prenumele. funcţia/ gradul didactic) Semnătura ____________________ .Data completării: __________________ Anexa 8 ______________________________________ (denumirea instituţiei de învăţămînt) COMISIA INSTITUŢIONALĂ/RAIONALĂ/MUNICIPALĂ DE ATESTARE FIŞA-SINTEZĂ DE EVALUARE A CADRULUI DIDACTIC ___________________________________ SOLICITANT A GRADULUI DIDACTIC ___________ Disciplina de predare____________________________ Perioada evaluării: __________________ Domeniul de competenţă evaluat Punctajul acordat de evaluatori E Competenţa de specialitate Competenţa psihopedagogică Competenţa psihosocială Competenţa tehnică şi tehnologică Competenţa managerială şi de management al clasei Total: P1 P2 P3 1 Punctaj pe domenii E 2 E 3 Media punctelor acordate = P1 + P2 + P3 3 Decizia: ______________________________________________________________ Notă: E1 .

gradul ) Funcţia. I La nivel republican. prenumele cadrului didactic atestat _______________________________ __________________________________________________________________ (conferirea/confirmarea. gradului didactic deţinut. crt. gr.Data completării: __________________ Anexa 9 FIŞA DE ATESTARE Numele. Înregistrarea rezultatelor evaluării Rezultatele evaluării la nivel de catedră Rezultatul susţinerii Raportului despre activitatea profesională în cadrul Consiliului Profesoral Rezultatele evaluării de către Comisia de Atestare la nivel de instituţie (gr. II) La nivel republican. gradul superior Creditele acumulate Număr de puncte /Calificativ/ se recomandă/nu se recomandă 3. 2. 1. (se indică numărul de credite acumulat) Concluziile şi recomandările comisiei: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ______________________________________________________ Preşedintele comisiei __________________ Membrii comisiei __________________ _________________ _________________ . raionul) Nr. localitatea. anul conferirii__________________________________ Unitatea de învăţămînt________________________________________________________ (denumirea. 4.

Direcţii de perspectivă. implicare în activitatea instituţiei de învăţămînt. contribuţia personală la prestigiul şi imaginea unităţii de învăţămînt. 5. Argumente în favoarea solicitantului gradului didactic: preocupări pentru dezvoltarea profesională. 3. Îmbunătăţirea continuă a competenţelor profesionale 4. Rezultatele elevilor . unu şi superior Structura 1.__________________ ___________________ __________________ __________________ __________________ __________________ Data____________________ Anexa 10 Raport pentru confirmarea gradului didactic doi. Date generale 2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->