Sunteți pe pagina 1din 9

Tehnologia de cultivare a familiei SALIX

ConŃinut
1. Istoric
2. ÎnfiinŃarea culturilor de Salix
3. Lucrări de întreŃinere
4. Recoltarea
5. DesfiinŃarea culturii
6. Boli – dăunători
7. Soiuri de Salix
8. Calendarul cultivării

1. Istoric
Salix este o plantă care are o viaŃă îndelungată (25-30 ani), fiind recoltat anual sau din
doi in doi ani şi este folosit ca sursă energetică sub formă de tocătură, bricheŃi şi
peleŃi. PlantaŃiile de salix se pot înfiinŃa în apropierea utilizatorilor, astfel se poate
asigura o sursă energetică sigură pe un timp îndelungat. Familia de Salix este
numeroasă (cca. 300 specii) dar numai puŃine soiuri ameliorate corespund condiŃiilor
de a fi o sursă energetică (creştere rapidă, putere calorică ridicată).

Primele preocupări pentru obŃinerea soiurilor (hibrizilor) energetice au fost începute


încă în anul 1970 de către specialişti suedezi.

ProducŃia obŃinută atinge 30-35 to/ha la o umiditate de cca. 30%, dacă lucrările
agricole sunt efectuate corect.

Puterea calorică a hibrizilor energetice este foarte mare în raport cu alte plante
(4.900kcal/kg).

Energia consumată pentru producerea Salixului este numai 5% din energia rezultată
prin utilizarea ei ca sursă energetică.
Salixul, pe lângă utilizarea ei ca sursă energetică, mai poate fi utilizat:
- Pentru epurarea apei din staŃiile de epurare ale localităŃilor
- În industria celulozei
- Pentru fabricarea metanolului

Salixul energetic se recoltează anual sau la 2-3 ani alternanŃă. În toate cazurile
recoltarea se face toamna-iarna (după căderea frunzelor), prin operaŃie de tăierea
plantelor la nivelul solului.În locul recoltat, primăvara începe creşterea unei plante
noi, nefiind nevoie de alte intervenŃii. DesfiinŃarea culturii se poate face cu utilaje
agricole clasice iar terenul se poate utiliza pentru alte recolte, fără nici o problemă.

Ca şi alte plante, şi Salixul necesită lucrări de întreŃinere. Foarte important este


primul an, când este foarte important să fie solul curat. Pentru o mai bună
recoltă se poate administra şi îngrăsăminte chimice.

2. ÎnfiinŃarea culturilor
2.1 Alegerea locului
Este important, ca în limita posibilităŃilor, distanŃa între utilizator şi plantaŃie să fie
cât mai mică. Este recomandat ca într-un loc să fie plantaŃii de min. 5 ha. Cele de mai
sus asigură un cost redus pentru tocătura de salix.

Recolta rezultată este în funcŃie de calitatea solului. Se recomandă soluri cu pH 5,5-


7,5, dar pot fi utilizate si soluri cu PH 3,5-10. Cele mai bune sunt terenurile argiloase,
dar sunt bune şi terenuri nisipoase dacă se poate asigura umiditatea necesară.

Salixul creşte foarte bine pe terenurile cu înmlăştinare permanentă sau periodică


având o capacitate de evapotranspiraŃie de 15-20 litrii apă/zi/m².

În cazul în care plantaŃia se realizează în zone cu temperaturi reduse (posibile


îngheŃuri) atunci trebuie alese soiuri rezistente la îngheŃ.
Este recomandat utilizarea terenurilor plane, în vederea mecanizării recoltării.
O problemă importantă la alegerea locului este ca drumurile de acces să fie
practicabile iarna (în timpul recoltării).

Având în vedere viaŃa lungă (25-30 ani) a unei plantaŃii, precum şi faptul că pot creşte
la înălŃimi de 7-8 m, trebuie să avem în vedere aceste lucruri la alegerea locului
plantaŃiei. (Pentru a se clarifica dacă nu este prevăzută o sistematizare în această
perioadă în zona respectivă).

O plantaŃie bine pregătită poate să aducă o serie de beneficii zonei, ca aspect, loc
preferat pentru multe animale, influenŃă asupra climatului etc..

2.2 Pregătirea solului


Pregătirea solului începe cu un an înaintea plantării, cu eliminarea buruienilor şi
distrugerea rădăcinilor acestora. Cea mai bună soluŃie este dacă terenul se ară, se lasă
necultivat, iar buruienile care apar se administrează cu Roundup (sau glifosat cu
6l/ha, disolvat in 350-400 l apa) în cursul verii. Pe lângă administrarea Roundupului
este necesară şi o intervenŃie mecanică (discuit, prăşit mecanic) pentru distrugerea
completă a rădăcinilor.

Toamna terenul o discuim iar primăvara mai aplicăm un tratament cu Roundup, în


timp cât mai aproape de operaŃia de plantare (nu mai putin de 10-12 zile).
Buruienile trebuie să aibă 3-4 frunze ca tratamentul cu Roundup să fie eficientă.

Înainte de plantare terenul trebuie nivelat. Un teren bine pregătit ajută mult la
plantare, iar solul acoperă butaşii după plantare şi astfel pierderile de umiditate vor fi
reduse.

2.3 Plantarea
În cazul plantării manuale lujerii sunt tăiaŃi înaintea plantării la lungimi de 18±1 cm,
şi se tin in apă min 24 ore.
Plantarea se face din martie (după dezgheŃ) până la mijlocul lunii mai. Cele plantate
în lunile martie-aprilie au o dezvoltare a rădăcinii mai bună ceea ce va duce la
dezvoltare a plantei mai bună.

Plantarea se face în câte două rânduri la distanŃe de 75 cm între ele, urmat de un


spaŃiu liber de 150 cm, după care iar două rânduri cu distanŃe între ele de 75 cm.
DistanŃa între doi butaşi (în lungul liniei) este de 60-65 cm.
La un ha teren sunt necesare cca 14.000 buc butaşi.
Pentru a uşura recoltarea (cu combină, sau cu tractor la care se ataşează utilaj de
recoltat) este bine dacă rândurile sunt cât mai lungi, iar la capete există drum de
acces. În lipsa drumului, trebuie lăsat liber un spaŃiu necesar pentru întoarcere cu
utilaje agricole.

2.4 Combaterea buruienilor


Combaterea buruienilor este o operaŃie foarte importantă pentru că buruienile absorbă
umiditatea şi hrana de la Salix, iar în perioada iniŃială îl umbresc, ceea ce are efecte
negative asupra dezvoltării plantei. În condiŃii în care combaterea buruienilor nu se
face eficient, dezvoltarea Salixului este mai redusă şi recolta va fi mai mică.

Imediat după plantare (în max. o săptămână) se administrează chimic cu Cougar sau
Bacara, soluŃii care acŃionează asupra seminŃelor buruienilor.

În perioadele următoare se acŃionează mecanic, ori de câte ori va fi necesar (3-4 ori pe
an – doar în primul an).

De obicei necesitatea intervenŃiei este semnalată de apariŃia pe o suprafaŃă cât palma a


2-3 bucăŃi de buruieni mai mari de 2-3 cm.
3. Lucrări de întreŃinere
3.1 Combaterea buruienilor în primul an şi în anii următori
Este foarte important ca în primul an să Ńinem sub control absolut solul (fără buruieni)
unde am plantat salcie energetică. Acesta este anul în care se dezvoltă rădăcina
salixului, şi modul cum se dezvoltă în primul an, va avea efect asupra întregii
perioade de existenŃă. O plantaŃie care în primul an nu a avut condiŃii optime de
dezvoltare (sol curat în permanenŃă, umiditate suficientă) nu va avea recolta scontată
în anii următori.

În primul an intervenŃia pentru combaterea buruienilor se va face ori de câte ori va fi


nevoie (este în funcŃie cum a fost pregătit solul înainte de plantaŃie). În anul doi în
general sunt suficiente două intervenŃii. Se pot administra ierbicide înainte de
plantare, dar acestea nu sunt atât de eficiente, ca intervenŃia mecanică. În cazul în care
în primul an am reuşit să facem o combatere eficientă, în anii următori nu va mai fi
necesară nici o intervenŃie, pentru că plantele se consolidează şi buruienile nu mai au
condiŃii de dezvoltare. Şi pentru acest aspect este foarte important anul I.
Iarna se vor recolta lujerii, iar în primăvară recolta următoare va fi mai densă.
Este bine dacă recoltarea se face mecanizat (combină, coasă mecanică, utilaje
speciale montate pe tractor)

3.2 Administrarea de îngrăşăminte


La începutul dezvoltării plantaŃia de salix are nevoie de îngrăşăminte – în special
nitrogen. Administrarea îngrăşămintelor se face ori sub formă de îngrăşăminte
chimice, ori prin inundarea cu apă din staŃiile de epurare ale localităŃilor.
În primii doi ani, administrarea îngrăşămintelor este foarte importantă pentru că
acesta este singura sursă de mărirea fertilităŃii solului. În anii următori frunzele căzute
asigură o sursă de fertilitate pentru sol.

Recomandarea cantităŃilor de îngrăşăminte pe parcursul anilor este următoarea:


Anul 1- 450 kg/ha
Anul 2- 100-150 kg/ha
Anul 3- 100-150 kg/ha
Administrarea îngrăşămintelor se face primăvara, înainte de a începe creşterea
lujerilor şi se acordă o mare atenŃie ca utilajul folosit să nu distrugă tulpina.

Împrăştierea nămolului din staŃii de epurare se face ori înainte de plantaŃie, ori
imediat după recoltare, cu ajutorul utilajului clasic de împrăştiat bălegar. Nămolul
asigură necesarul de fosfor (P) dar nu şi necesarul de potasiu (K) motiv pentru care
acesta trebuie administrat separat.

4. Recoltarea
Recoltarea se face iarna, după ce au căzut frunzele. Recoltarea pe suprafeŃe mai mari
se face cu combină, completată cu un sistem special (dispozitivul H2 pentru combine
Claas Jaguar). Combina taie lujerii, le toacă şi tocătura se colectează într-o remorcă
tractată de un tractor (similar cu recoltarea porumbului pentru siloz)

Recoltarea cu combina este productiva, dar nu in toate locurile se poate intra cu


combină, datorita greutăŃii proprii. În aceste locuri (la plantaŃii în suprafeŃe de 100-
300 Ha) se recomandă utilaje de recoltat ataşabile tractoarelor. Aceste utilaje au o
productivitate mai redusă, dar o mobilitate mai mare.

5. DesfiinŃarea culturii
Sunt mai multe motive pentru care se ia decizia de desfiinŃarea unei plantaŃii de salix.
Ori dorim ca pe terenul respectiv să cultivăm altceva, ori dorim să înlocuim o
plantaŃie învechită cu una nouă.

OperaŃia de desfiinŃare nu este dificilă, având în vedere că rădăcinile nu sunt la


adâncimi foarte mari. După recoltare trebuie lăsată plantaŃia să crească cca. 0,5 m,
după care se administrează cu ierbicide pentru a distruge plantaŃia.

După ce s-a uscat plantaŃia, se ară sau se discuieşte solul, pentru a mărunŃii rădăcinile.
În continuare se fac operaŃii agricole clasice pentru a utiliza solul altor scopuri.
6. Boli dăunători
6.1 ÎngheŃul
Cele mai mari pagube unei plantaŃii o poate provoca îngheŃul. În Suedia foarte multe
plantaŃii au suferit datorită îngheŃului. În prezent butaşii folosiŃi sunt rezistente la
îngheŃ, motiv pentru care această problemă s-a ameliorat foarte mult. Este important
ca plantaŃia să fie făcută în lunile martie-aprilie, ca plantele să aibă timp să se
dezvolte şi să se întărească până la iarnă. Şi acesta este un motiv în plus ca anul 1 să
fie tratat foarte serios, să asigurăm toate condiŃiile optime plantaŃiei ca aceasta să se
dezvolte bine şi să se întărească.

6.2 Insecte dăunătoare


În general soiurile de salix sunt rezistente la dăunători. Totuşi sunt ani când aceştia se
înmulŃesc peste normal şi crează probleme. Daunele produse nu sunt semnificative,
iar soiurile noi sunt mai rezistente. Este interzis în UE combaterea acestor dăunători
cu chimicale, pentru că nu există pesticide omologate acestui scop.

6.3 Rugina frunzei


Este un soi de ciupercă, care atacă salixul şi drept rezultat cad frunzele prematur, iar
plantaŃia devine mai sensibilă la îngheŃ. Este un fenomen întâlnit la plantaŃiile
bătrâne. Soiurile noi sunt rezistente şi la această boală.

6.4 Pagubele produse de animale


Se întâlneşte fenomenul în marginile plantaŃiilor, unde distrugerile se datorează
urmelor practicate de animale. În general plantele nu sunt preferate de animale, având
un gust neplăcut.
7. Soiuri de salix
Cercetările continuă în Suedia de peste 30 ani pentru găsirea unor hibrizi mai
rezistenŃi şi cu o recoltă tot mai mare.

Soiuri recomandate pentru zone cu îngheŃ sistematic:


Gudrun
Doris
Karin
Tora

Soiuri recomandate pentru zone mai calde:


Tora
Tordis
Sven
Torhid
Inger

Soiuri recomandate pentru zone mai secetoase:


Tordis
Inger

8. Calendarul cultivării
8.1 Înainte de plantare
- Stabilirea locului
- Informarea vecinilor
- Combaterea buruienilor
- Comandarea butaşilor

8.2 Plantarea
- O operaŃie suplimentară de combaterea buruienilor
- Discuire
- Plantarea
- Tratamentul cu ierbicide (în max. 8 zile după plantare)
- Combaterea mecanică a buruienilor
- Recoltarea

8.3 În anul doi


- Prăşit mecanic
- Administrat îngrăşăminte
- Recoltarea

PlantaŃiile de salix au în anul 1 o recoltă de cca.10-15 % din recolta unei plantaŃii


mature (o plantaŃie este matură din anul trei). În acest an se dezvoltă rădăcina şi se
consolidează planta. După prima recoltare tulpina devine mai densă (mai mulŃi lujeri
pe o tulpină).

În anul 2 producŃia rezultată este de cca 30-35 % din recolta unei plantaŃii mature.

Începând din anul 3 recolta este cea maximă (30-35 to/ha, la o umiditate de cca. 30%)
ceea ce se menŃine în toŃi anii următori.

În viaŃa unei plantaŃii anul 1 este determinantă. În această perioadă trebuie să


avem grijă deosebitp de plantaŃie. În anii următori aproape nu mai avem alte
intervenŃii decât recoltarea şi administrarea de îngrăşăminte chimice (sau naturale) în
intervale de doi ani în vederea obŃinerii unei recolte mai mari.