P. 1
Drept Civil - Capitolul 4 - Identificarea Persoanei Fizice

Drept Civil - Capitolul 4 - Identificarea Persoanei Fizice

|Views: 275|Likes:
Published by Ionică Gaşpar

More info:

Published by: Ionică Gaşpar on Feb 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/22/2014

pdf

text

original

IV.

IDENTIFICAREA PERSOAN EI FIZICE

1

1. Consideraţii generale a) Definiţie Prin „identificarea persoanei fizice” înţelegem individualizarea omului în raporturile juridice civile. b) Necesitatea identificării persoanei fizice Identificarea omului este o necesitate generală şi permanentă. Este o necesitate pentru că individualizarea omului se realizează în toate raporturile juridice la care participă, adică în toate ramurile de drept. Este, însă, şi o necesitate întrucât omul, de la naştere până la moarte, participă continuu la cele mai diferite raporturi civile (şi nu numai civile). Mai trebuie subliniat că necesitatea identificării persoanei fizice este atât de ordin general, cât şi de ordin personal. Necesitatea individualizării este de ordin , , în sensul că societatea însăşi are interesul ca fiecare component al ei să poată fi identificat în multiplele raporturi juridice la care participă. Totodată, această nevoie este şi de ordin sau pentru că fiecare om, în calitatea sa de participant la diversitatea raporturilor de drept, este direct interesat să se poată individualiza în aceste raporturi. c) Enumerarea principalelor mijloace de identificare În dreptul civil român, principalele mijloace de identificare – numite şi atribute de identificare – ale persoanei fizice sunt: numele, domiciliul şi starea civilă. 2. Numele
A. Noţiune şi caractere juridice

a) Noţiune Doctrina defineşte, în general, numele ca fiind cuvântul ori cuvintele care individualizează persoana fizică în societate. Deşi exactă, în fond, o asemenea definiţie prezintă neajunsul de a nu releva calitatea esenţială a numelui de a fi un drept personal nepatrimonial din categoria atributelor de identificare. 1 De aceea, pe bună dreptate, Gh. Beleiu defineşte numele ca . Această definiţie ţine seama de dispoziţia, de principiu, a art. 12 alin. (1) din Decretul nr. 31/1954: „ ” (s.n.). b) Structură Structura – legală – a numelui este stabilită de art. 12 alin. (2) din Decretul nr. 31/1954, 2 astfel: „Numele cuprinde şi ” (s.n.). c) Conţinutu l dreptului la nume

A se vedea Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă. „Numele de familie” mai este desemnat şi prin formula „nume patronimic”, iar „prenumele” se mai exprimă şi în expresia „nume de botez”.
2

1

B.). „ ” (s. şi dreptul la nume este un drept absolut. 3) dreptul de a se opune la folosirea. o dată cu naşterea copilului. Din dispoziţiile legale sus menţionate. (1) din Decretul nr. În esenţă. căsătorie. 31/1954. a acelui nume de către altcineva. trebuie admis că prerogativele care-l alcătuiesc sunt: 1) dreptul de a purta numele.Chiar în lipsa unor prevederi. la serviciul de stare civilă. după cum nu-l poate nici „vinde” ori „dona”. iar nu prin reprezentare. 3 975/1968 cu privire la nume şi în art. d) Caracterele juridice ale numelui Caracterele juridice ale numelui sunt impuse de natura acestuia de a fi un drept personal.n. prevede: „Copilul din căsătorie ia numele de familie comun al părinţilor”. adică de a-l folosi. acest caracter rezultă din art. numele de familie este transmis – prin filiaţie. acesta este un caracter specific al numelui şi este exprimat în ideea următoare: deşi este alcătuit din numele de familie şi prenume. fără îndreptăţire. 31/1954. dreptul la nume este imprescriptibil. 2 alin. cât şi – oricât s-ar folosi un nume. neîndoielnic. rezultă că trebuie distinse . 2 alin. 3 . ca toate drepturile personale-nepatrimoniale. – . acestea – împreună – individualizează persoană fizică. Potrivit art. 12 alin. – . care să enumere componentele dreptului la nume. Caracterele sus enunţate vor rezulta şi din dezvoltările ce urmează cu privire la numele de familie şi prenume. de către titular. în condiţiile legii. condiţiile dobândirii. dacă acel copil va purta numele unuia dintre ei sau numele lor reunite”. în funcţie de situaţia juridică în care se găseşte copilul la naştere.nepatrimonial. În acest caz. persoana fizică nu poate renunţa la nume. în principiu. – . autoritatea tutelară de la domiciliul copilului va hotărî. „Numele de familie se dobândeşte prin efectul filiaţiei (…). 62 şi 64 din Codul familiei. acest caracter rezultă. ale modificării ori ale schimbării numelui se pot stabili numai prin lege. 2) dreptul de a cere îndepărtarea greşelilor de scriere a numelui în orice acte (precum actele de stare civilă ori actele de identitate). din prevederile art. atât – oricât ar dura neexercitarea lui. chiar în cazurile în care. – . Numele de familie a) Stabilirea (dobândirea) numelui de familie Stabilirea numelui de familie este reglementată în art. – . copilul va lua numele de familie al unuia dintre ei ori numele lor reunite. totuşi. toţi oamenii au dreptul la nume. 62 C. numele este strâns legat de persoana omului. fam. prin excepţie. numele copilului se va stabili prin învoiala părinţilor şi se va declara. ascultând pe părinţi. el nu se pierde –. – . adică înstrăina. numele se caracterizează prin: – . (1). decât personal. 12 din Decretul nr. în cazul numelui minorului este admisă reprezentarea în procedura schimbării pe cale administrativă. Dacă părinţii nu au un nume de familie comun. el nu poate fi dobândit decât în condiţiile legii. el nu poate fi exercitat. În lipsa unei asemenea învoieli. adopţie – se remarcă faptul că titularul dreptului nu este lipsit de acesta. şi anume: Art. în condiţiile prevăzute de Codul familiei”. (1) din Decretul nr.

51/1954: „ ” (s. a municipiului sau a sectorului municipiului Bucureşti în raza căreia a fost găsit copilul”. În acest sens. (3) din Decretul nr. – . Numele de familie a unui asemenea copil se stabileşte pe cale . numele de familie al adoptatului se modifică. 78 alin. de primăria comunei.Art.). aceasta înseamnă că. pot fi grupate astfel: – În cazul în care copilul găsit – căruia i s-a stabilit numele de familie prin decizia primăriei – îşi stabileşte filiaţia măcar faţă de unul dintre părinţi. 64 reglementează ipoteza de a numelui de familie.n. ” (s. În cazul în care filiaţia a fost stabilită ulterior şi faţă de celălalt părinte. (2) şi (4). 64 alin. Schimbările de stare civilă. se aplică dispoziţiile art. fam. dispune: „Copilul din afara căsătoriei dobândeşte numele de familie al aceluia dintre părinţi faţă de care filiaţia a fost mai întâi stabilită. (2) C. 64 alin. copilul se va afla în una din situaţiile examinate la „stabilirea numelui de familie”. final din Decretul nr. se aplică prevederile art. faţă de tată) Art. 64 alin.. alin. 2) dacă. instanţa judecătorească va putea da încuviinţarea copilului să poarte numele acestuia din urmă. art. 62 alin. devenind copil „din căsătorie” ori „din afara căsătoriei”. deoarece copilul a devenit din afara căsătoriei. – (de regulă. fam. fam. 79 alin. fam. a oraşului. (2) C. De observat că numai alin. născut din părinţi necunoscuţi. (1) C. – . (ipoteza de mai sus). (2) reglementând un caz de a numelui de familie. el îşi schimbă starea civilă. Aşa cum s-a statuat în practică: 1) când mama copilului nu are nume de familie comun cu al soţului tăgăduitor. (3) C. b) Modificarea numelui de familie 4 Modificarea numelui de familie este determinată – generic – de schimbări intervenite în starea civilă a persoanei. 975/1968 dispune: „Numele de familie şi prenumele copilului găsit. 2 alin. fam. în cazul acestui fel de adopţie. după tăgăduirea paternităţii. Într-o astfel de ipoteză. în consecinţă. lui. după caz. (1). (1) şi (3) ale art. Art. cu filiaţia stabilită faţă de mamă. se stabileşte paternitatea faţă de un alt bărbat. (2)”. care determină ori pot determina modificarea numelui de familie. prevede: „În cazul în care filiaţia a fost stabilită ulterior şi faţă de celălalt părinte.n. – . se stabilesc prin decizie. 64 C. îşi va găsi aplicaţie regula corespunzătoare situaţiei în care se află copilul.). soluţia aceasta se întemeiază pe aplicarea art. Potrivit art. copilul trebuie să ia numele de familie al mamei din momentul naşterii. 4 5 numelui de familie se manifestă şi în ceea ce priveşte 12 alin.. În cazul în care copilul a fost recunoscut în acelaşi timp de ambii părinţi. de către primăria locului unde a fost găsit copilul. devine aplicabil art. .

art. copia deciziei de aprobare a autorităţii tutelare (dacă e cazul). chiar în lipsa unei învoieli între soţi. art. ca nume de familie comun. c) Schimbarea numelui de familie Condiţiile şi procedura schimbării numelui de familie pe cale administrativă sunt stabilite de Decretul nr. Prin „schimbarea numelui de familie pe cale administrativă” se înţelege înlocuirea numelui de familie cu un alt nume de familie.– . În prezent. la reluarea numelui dinaintea căsătoriei. – . în prezent. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adopţiei. potrivit art. putându-l chiar da. viitorii soţi vor declara. În termen de 30 de zile de la publicare. 27. 66-85) şi de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. pe de o parte. . prin grija şi pe cheltuiala solicitantului. – . Cererea de schimbarea numelui se publică. Cererea se depune la primăria de domiciliu. Pentru această ipoteză. Instanţa. Soarta numelui de familie în caz de divorţ este prevăzută de art. în căsătoria subsecventă. nulitatea căsătoriei va conduce. Precizăm că. fără a exista posibilitatea păstrării lui. soţii se pot învoi ca soţul care. 87/1998. poate să încuviinţeze acest drept. orice persoană poate face la cererea de schimbare a numelui. în faţa delegatului de stare civilă. 40 C. Soţii pot să-şi păstreze numele lor dinaintea căsătoriei. Pentru această ipoteză. renunţându-se la adopţia cu efecte restrânse – care nu aducea atingere legăturii de rudenie nefirească dintre adoptat şi descendenţii săi. la cerere. 5 Adopţia este reglementată. să poarte acest nume şi după desfacerea căsătoriei. a existat o controversă în doctrină. Procedura schimbării numelui de familie (ca şi a prenumelui) pe cale administrativă se declanşează printr-o în acest sens. pentru motive temeinice. Aceasta înseamnă că soţul supravieţuitor este în drept să poarte acel nume de familie. a purtat în timpul căsătoriei numele de familie al celuilalt soţ. fam. fam. de Codul familiei (Capitolul II. doctrina şi jurisprudenţa admit că adoptatul redobândeşte numele avut înainte de adopţie. prevede: „La încheierea căsătoriei. Instanţa judecătorească va lua act de această învoială prin hotărârea de divorţ. se admite că moartea nu produce nici un efect asupra numelui de familie al soţului supravieţuitor care a luat numele de familie al soţului decedat. 27 C. în extras. Ea trebuie motivată şi însoţită de următoarele acte: copii legalizate de pe certificatele de atare civilă. întotdeauna. – . pe de altă parte – este permisă doar adopţia cu efecte depline de filiaţie firească din legislaţia anterioară. În lipsa unui text expres pentru această ipoteză. determinată de lipsa unui text expres. ca la „desfacerea” adopţiei. fiecare dintre foştii soţi va purta numele ce avea înainte de căsătorie”. – . Pentru această ipoteză nu există un text legal expres. să ia numele unuia sau al altuia dintre ei sau numele lor reunite”. în „Monitorul Oficial al României”. prin decizie administrativă. Dacă nu a intervenit o învoială sau dacă instanţa nu a dat încuviinţarea. astfel: „La desfacerea căsătoriei prin divorţ. care se depune la aceeaşi primărie. şi părinţii fireşti şi rudele acestora. aprobată prin Legea nr. În lumina principiilor efectului nulităţii. fără a putea interveni învoiala ori încuviinţarea instanţei. actul ce conţine consimţământul celuilalt soţ. numele pe care s-au învoit să-l poarte în căsătorie. 975/1968 cu privire la nume.

în general. a) Pseudonimul Ca şi numele. personalitate şi universalitate. d) Schimbarea prenumelui pe cale administrativă Spre deosebire de „numele de familie”. de la această dată. prin menţiune.975/1968 prevede că cetăţenii români pot obţine. respectiv: opozabilitate . va da o .G. precum şi a opoziţiilor făcute. Competenţa soluţionării cererii aparţine acestui organ (I. Dovada schimbării numelui se face cu decizie de admitere a cererii. se înaintează. dreptul la pseudonim este consacrat de: . sau cu certificatul eliberat pe baza acestei decizii. pe baza declaraţiei de naştere făcută de cel care declară naşterea”. într-un anumit domeniu de activitate. de admitere sau de a cererii. „schimbarea numelui de familie şi a prenumelui sau numai a unuia dintre acestea”.n. Prenumele a) Noţiune Prenumele este acea parte a numelui care . 2 alin. nici cu porecla. b) Caractere Prenumele are aceleaşi caractere juridice ca şi numele de familie. . ca urmare a schimbărilor în starea civilă. pe marginea actului de naştere (art. nu se confundă nici cu pseudonimul şi. imprescriptibilitate. C. în special. Decizia de schimbare a numelui se înscrie. în sensurile arătate mai sus. „Inspectoratul General al Poliţiei. 4 din Decretul nr. Inspectoratului General al Poliţiei. schimbării numelui .). în termen de 60 de zile de la primirea dosarului” (s. Pseudonimul formează obiectul dreptului subiectiv la pseudonim. D. 975/1968. împreună cu actele însoţitoare şi opoziţiile (dacă sunt). inalienabilitate. mai ales. care este supus „modificării”. prenumele distinge o persoană faţă de alte persoane cu acelaşi nume de familie. 12. cu atât mai mult. pentru motive temeinice. din cadrul Ministerului de Interne.). Art. „Prenumele se stabileşte la data înregistrării naşterii. Stabilirea prenumelui copilului găsit din părinţi necunoscuţi se face în aceleaşi condiţii ca şi stabilirea numelui de familie.Cererea de schimbare a numelui de familie. solicitantul va purta numai numele obţinut prin decizie. dar din familii diferite. verificând dacă sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de lege şi apreciind temeinicia cererii. pseudonimul individualizează persoana fizică în societate. Dar prenumele este supus schimbării pe cale administrativă. Potrivit art. printr-un cuvânt ori o grupare de cuvinte. Regimul juridic al schimbării pe cale administrativă a numelui de familie se aplică şi schimbării prenumelui. c) Stabilirea prenumelui Potrivit art. prenumele nu este supus unor asemenea modificări. după caz. Totodată. de către primărie. 15). Pseudonimul şi porecla Numele. Persoana fizică are asupra prenumelui un care are acelaşi conţinut ca şi dreptul subiectiv asupra numelui de familie. (2) din Decretul nr.P. .

Deşi porecla constă. „Persoanele fizice care nu au cetăţenia română şi în România. pseudonimul se bucură de protecţia legală a drepturilor personale-nepatrimoniale. potrivit art. artistică ori ştiinţifică urmând să apară. nu se bucură nici de o protecţie legală. domiciliul se deosebeşte faţă de reşedinţa persoanei fizice. 18/1991. – . domiciliului se exprimă în ideea următoare: la un moment dat. 47 din Legea fondului funciar nr. cum este dreptul la nume). locul deschiderii succesiunii este cel al ultimului domiciliu al defunctului. la alegerea autorului. 13 şi 14 din Decretul nr.). ca şi pseudonimul. personalitate şi universalitate. În vorbirea obişnuită. şi anume: şi . în care se învederează rolul domiciliului. Art. civ. 3. mai ales în legătură cu o trăsătură caracteristică a aspectului său exterior sau a activităţii sale. numai una are valoarea juridică a domiciliului. Prin acest caracter. – . se va face în locul în care se găsea obiectul obligaţiei în timpul contractării. 31/1954 (alături de alte drepturi personale-nepatrimoniale. sub numele sau pseudonimul acestuia). 1104 C. La aceste caracter – generale şi comune – trebuie adăugate caracte-rele juridice specifice. în consecinţă. „Plata trebuie a se face în locul arătat în convenţie. persoana fizică are (de drept comun sau legal). Dacă locul nu este arătat. 3 pct. plata se face la domiciliul debitorului” (s. 2 din Decretul nr.n. 31/1954. şi anume .. „Domiciliul persoanei fizice este acolo ” (s. 321/1956 privind dreptul de autor (care consacră dreptul de a fi recunoscut ca autor. plata. menţionăm: – . 31/1954 desemnează acest caracter juridic specific. Dacă o persoană fizică are mai multe locuinţe statornice. caracterizează domiciliul de drept comun şi pe cel legal (iar nu şi domiciliul convenţional). ea nu formează obiectul unui drept subiectiv şi. imprescriptibilitate. În orice alt caz. b) Porecla Pseudonimul nu trebuie confundat cu porecla. pseudonimul nu este supus „stabilirii”. prin formula „locuinţă statornică”. opera literară. aşa cum dispune art.– art. carac tere şi feluri a) Noţiune Plecând de la prevederea art. nu pot dobândi în proprietate terenuri de orice fel prin acte între vii” (s. importanţă.). în bătaie de joc) unei persoane.n.).n. dreptul la domiciliu este însoţit de caracterele juridice ale unui asemenea drept: opozabilitatea . în privinţa lucrurilor certe şi determinate. Fiind obiect al dreptului subiectiv corespunzător. 31/1954. astfel. potrivit art. Noţiune. b) Importanţa domiciliului Dintre domeniile dreptului civil. „modificării” ori „schimbării pe cale administrativă”. Domiciliul A. – art. Spre deosebire de nume. precum şi persoanele juridice care nu au naţionalitate română şi sediul în România. 13 din Decretul nr. 13 din Decretul nr. porecla înseamnă supranume dat (de obicei. 54 din Decretul nr. . c) Caracterele juridice ale domiciliului Fiind un drept personal-nepatrimonial. într-un cuvânt ori o grupare de cuvinte. inalienabilitate.

8 Acelaşi art. când e vorba de mutarea unui soţ la celălalt. se poate distinge situaţia regulă – aceea a domiciliului conjugal – faţă de situaţia de excepţie – aceea a domiciliilor . în spaţiu. 5/1971. pe care o vom avea în vedere în cele ce urmează. – are domiciliul legal la tutore. Prin domiciliu legal se înţelege . domiciliul este de trei feluri: – domiciliul de drept comun (numit şi „voluntar”). din punctul de vedere al soţilor. potrivit legii. au competenţă teritorială”. a cetăţeniei române şi a domiciliului titularului”. ca pricinile privitoare la bunuri să fie judecate de alte instanţe decât acelea care. vom defini acest fel de domiciliu ca fiind . 7 Aceasta este principala clasificare a domiciliului . b) părintele la care locuieşte statornic. a persoanei. la: a) părinţii săi. – domiciliul convenţional (numit impropriu şi „ales”). . 14-15 din Decretul nr. „Părţile pot conveni. în realitate. „Cu actul de identitate se face dovada identităţii. după caz. civ. Potrivit art. potrivit art. 31/1954 are în vedere. legea stabileşte acest domiciliu prin indicarea domiciliului persoanei care realizează ocrotirea. În fine. dovada se face prin declaraţia scrisă de primire în spaţiu. – domiciliul legal. – are domiciliul legal la curatorul său în măsura în care acesta este în drept să-l reprezinte. însoţită de actul din care rezultă că persoana care face declaraţia este titularul spaţiului locativ. pentru înscrierea menţiunii în actul de identitate şi în fişa de evidenţă a 8 populaţiei” . Generic. 31/1954. Persoanele fizice care au domiciliul legal sunt prevăzute în art. 7 „Domiciliul” provine de la expresia latină „domun colere”.. 6 În funcţie de teritoriul statului pe care se află. de mutarea părintelui la copil (ori invers). Domiciliul legal se schimbă o dată cu schimbarea domiciliului de drept comun al persoanei care asigură ocrotirea celui cu domiciliul legal. pr. de a fi mijloc de individualizare. 5/1971. Prin se înţelege . în termen de 5 zile de la data obţinerii dovezii din care rezultă că are locuinţă asigurată.domiciliului este caracterul ce decurge din funcţia socialjuridică a domiciliului. se distinge domiciliul în ţară faţă de domiciliul . ceea ce înseamnă casa pe care o locuieşte cineva. respectiv: şi . 3 din Legea nr. contract de închiriere ori de subînchiriere. „Persoana care îşi schimbă domiciliul este obligată ca. domiciliul de drept comun. 13 din Decretul nr. Astfel. 17 prevede mijloacele de dovedire a locuinţei asigurate: actul de proprietate. Potrivit art. d) tutore. se folosesc două noţiuni juridice. să se prezinte la organul poliţiei în circumscripţia căruia îşi stabileşte noul domiciliu. prin înscris sau prin declaraţie verbală în faţa instanţei. c) părintele care îl ocroteşte. 17 din Legea nr. 19 C. Mai concret: – are domiciliul legal. Ţinând seama că art. Pentru a se deosebi locuinţa statornică de cea temporară. Reglementarea domiciliului convenţional se găseşte în Codul de procedură civilă şi în Codul civil. d) Felurile domiciliului 6 În funcţie de modul de stabilire .

în mod legal. personalitate şi universalitate. în acelaşi timp. destinate reşedinţei. (2). Ca şi numele şi domiciliul. În principiu. astfel: „ care se află. (2) prevede: „Viza de reşedinţă în altă localitate se acordă: a) persoanelor încadrate în muncă pe durată nedeterminată. . totuşi este de menţionat că reşedinţa prezintă utilitate pentru alte ramuri de drept. c) persoanelor delegate sau detaşate pe durată mai mare de 30 de zile. Expresia sinonimă stării civile este aceea de al persoanei. 22 alin. căsătorit. dreptul familiei etc. rezultă că este acela al . starea civilă nu poate fi scindată. ca şi în Legea nr. dreptul la reşedinţă este consacrat în art. divorţat.n. pe durata anului şcolar sau a cursului. pe teritoriul unui stat. în spaţiu. dreptul administrativ. d) Dovada Reşedinţa se probează cu menţiunea înscrisă în actul de identificare. . 10 Art. b) Caracterele juridice ale stării civile Fiind un drept personal-nepatrimonial. starea civilă cuprinde următoarele elemente: din căsătorie. 5/1971 precizează. imprescriptibilitate. 5/1971.). Starea civilă este. Noţiune şi caractere juridice a) Noţiune Starea civilă este . f) în alte cazuri temeinic justificate”. din afara căsătoriei. b) Importanţă Deşi legea civilă nu atribuie reşedinţei aceeaşi importanţă juridică ca şi domiciliului. 22 alin. starea civilă este un drept personal-nepatrimonial. 11 Ca sumă a unor calităţi personale. trebuie admis că reşedinţa poate fi dovedită şi cu alte mijloace de probă decât viza din actul de identitate. după cum cer interesele persoanei fizice. b) persoanelor încadrate în muncă pe durată determinată ori pe timpul de încercare. de a circula acolo liber şi ” (s. act care are rubrici speciale. categoriile de persoane cărora li se 10 poate acorda „viza de reşedinţă în altă localitate” . calităţi care intră în conţinutul său. d) persoanelor internate mai mult de 30 de zile pentru îngrijirea sănătăţii. 12 din Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice. a persoanei fizice. prin indicarea locuinţei vremelnice ori temporare. în art. Legea nr.B. 12 al Pactului (citat). starea civilă este însoţită de caracterele juridice ale unui asemenea drept: opozabilitatea . e) persoanelor care urmează o şcoală sau un curs. Reşedinţa a) Noţiune 9 Reşedinţa este acel atribut de identificare. necăsătorit. 4. adoptat. menit să individualizeze persoana fizică. născut din părinţi necunoscuţi. c) Stabilire Din art. Starea civilă A. precum: dreptul constituţional. 9 Ca drept personal-nepatrimonial. care reglementează procedura stabilirii ori a schimbării reşedinţei. văduv. inalienabilitate. La aceste caractere – generale şi comune – trebuie adăugat un al stării civile care este sa. în alţi termeni. pentru a fi încadrate în muncă.

bărbat ori femeie (sexul). rudă sau afin cu cineva. născut într-o anumită localitate etc.recăsătorit. . de o anumită vârstă.

1 din Decretul nr. orăşeneşti. spre păstrare. municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti. care sunt primăriile comunale. întocmindu-se în mod corespunzător: actul de naştere. în timpul unei călătorii în interiorul ţării. 52 C. acţiunea în contestarea filiaţiei din căsătorie. această formă este utilizată în trei situaţii: şi . căsătoria ori decesul are loc pe o navă în timpul unei călătorii în afara graniţelor ţării. pretins generală. – este acea acţiune prin care se urmăreşte p schimbare. şi înlocuirea ei cu alta. pe registrele de stare civilă. Primul exemplar al registrului se păstrează la primăria unde a fost întocmit. fam). pentru naşterea ori decesul care are loc pe aeronavă. b) Organizarea înreg istrăr ilor de stare civilă se ţin. următoarele organe: – . – înregistrări sub forma . Acţiunile de stare civilă Prin „acţiuni de stare civilă” se înţelege acele . respectiv Primăriei municipiului Bucureşti . acţiunea în contestarea recunoaşterii de maternitate şi de paternitate.278/1960 privind actele de stare civilă rezultă că există ori de înregistrări de stare civilă: – înregistrări sub forma actelor de stare civilă. acţiunea în stabilirea paternităţii copilului din afara căsătoriei (art.60 C. cea din desfacerea adopţiei. a) Felurile (categoriile) înregistrărilor de stare civilă Din dispoziţiile Decretului nr.). potrivit art. în cazul în care naşterea. – . Înregistrările de stare civilă Prin „înregistrări de stare civilă” se înţeleg 12 . acţiunea în anularea căsătoriei. Sunt acţiuni de acest fel: acţiunea în tăgăduirea paternităţii copilului din căsătorie. în timpul călătoriei în afara graniţelor ţării. Sunt asemenea acţiuni cea de divorţ. formă utilizată în următoarele situaţii: stabilirea filiaţiei faţă de mamă (prin recunoaştere ori acţiune în justiţie). în starea civilă a persoanei. fam. – este acea acţiune prin care se urmăreşte înlăturarea unei stări civile. Al doilea exemplar se înaintează. adopţie. stabilirea filiaţiei faţă de tată (prin recunoaştere ori acţiune în justiţie). pretins reală. 12 Izvoarele de stare civilă sunt actele de stare civilă. în . Necesitatea şi rolul înregistrărilor de stare civilă sunt relevate de art. acţiunile de stare civilă se împart în: – este acea acţiune prin care se urmăreşte obţinerea altei stări civile decât cea de la data intentării acţiunii. 34 din Decretul nr. actul de căsătorie şi actul de deces. După obiectul ori lor. în această categorie intră: acţiunea în stabilirea maternităţii (art. divorţ. 278/1960 astfel: „Înregistrarea actelor şi a faptelor de stare civilă se face în interesul statului şi al apărării drepturilor personale ale cetăţenilor”. 278/1960.B. . prefecturii jude-ţene. C. schimbarea numelui pe cale administrativă. – . a adopţiei şi a recunoaşterii de filiaţie. – . doar pentru viitor. pentru naşterea ori decesul care ar avea loc în tren. pe o navă ori aeronavă.

căsătoria. adopţia.Sunt : recunoaşterea de filiaţie. hotărârile judecătoreşti date în acţiunile de stare civilă. . Sunt : naşterea (dată. loc) şi sexul.

– actul a fost întocmit şi . această calitate. judecătoriei. petiţionarul se poate plânge judecătoriei în circumscripţia căreia se află sediul primăriei.). 31/1954. numai celui îndreptăţit. – pe baza înregistrărilor din registrele de stare civilă se eliberează. – întocmirea actului din vina delegatului de stare civilă. (1) din Decretul nr. sunt prevăzute de art. aceştia sunt în drept să efectueze înregistrări de stare civilă privitoare la cetăţenii români aflaţi în străinătate. . în condiţii derogatorii.n. în cazurile prevăzute de lege. În caz de respingere a cererii. actele de stare civilă reprezintă o . d) Anularea. D. întocmite în registrele de stare civilă” (s. certificatelor se eliberează numai în condiţiile legii. rămân valabile chiar dacă acea persoană nu avea. – înregistrările făcute de o persoană necompetentă. un constatator. la cererea părţii. Cererea. ca şi acestor certificate.278/1960. – în caz de refuz. primăria va înainta. Actele de stare civilă a) Definiţia actelor de stare civilă Actele de stare civilă sunt . c) Reconstituirea şi întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă Cazurile de reconstituire şi de întocmire ulterioară. precum şi . eliberate în condiţiile legii. special tipărite şi completate. cu toate consecinţele juridice care decurg din această calificare. reconstituirii şi a întocmirii ulterioare a actelor de stare civilă este (iar nu judecătorească). în scris sau verbal. de căsătorie şi deces se va putea cere dacă: – registrele de stare civilă au fost sau pierdute. a schimbării pe cale administrativă a numelui. mai ales sub aspectul valabilităţii şi al puterii lor doveditoare. se va putea cere dacă : – registre de stare civilă. care va hotărî de urgenţă. astfel: „ actelor de naştere. care a exercitat public atribuţia de delegat de stare civilă. şi . a recunoaşterii ori a hotărârii judecătoreşti de stabilire a filiaţiei. sunt acte de stare civilă – – înscrisurile oficiale.n. de îndată. sunt de reţinut următoarele: – înregistrările de stare civilă se fac pe baza unei . „ . . 32 din Decretul nr. Potrivit art. b) Natura juridică Actul de stare civilă are o natură juridică : . se depun la primăria domiciliului petiţionarului. c) Regulile înreg istrărilor de stare civilă Aceste reguli sunt prevăzute în Decretul nr. a adopţiei. este consacrarea regulii . a decesului. în realitate. având denumirile: . . deşi a fost făcută declaraţia” (s. a divorţului. rectificarea ori completarea actelor de stare civilă. 278/1960 şi în actele normative date în aplicare.). lucrările care privesc cauza. care dispune efectuarea de cercetări de către organele de poliţie. Concret. Întocmirea acestor acte. – sau unei înregistrări de stare civilă se poate face . există pentru înregistrarea naşterii. actul de stare civilă este înscrisul doveditor – – al actului administrativ individual (care este tocmai înregistrarea de stare civilă – ). 23 alin.– . împreună cu actele doveditoare. făcută personal. Ca . a căsătoriei.

10 alin. într-un asemenea caz aplicându-se o procedură (îndreptarea neregulii făcându-se de chiar organul care a efectuat înregistrarea de stare civilă). 31/1954 prevede: „ întocmite sau cu cele înscrise. sau unei înregistrări în registrul de stare civilă . . eliberate în temeiul registrelor de stare civilă întocmite sau înscrise în registre” (s.Potrivit art. Tot în doctrină şi jurisprudenţă s-a precizat că rectificarea ori completarea poate interveni în caz de: neconcordanţă între cele două exemplare ale registrelor de stare civilă. 7 – ). (1) din Decretul nr.n. în registrele de stare civilă.). potrivit legii. trebuie înţeleasă ca fiind sancţiunea nerespectării dispoziţiilor legale care reglementează condiţiile de valabilitate a actelor de stare civilă. e) Proba stării civile Art. la rubrica „numele tatălui” din actul de naştere s-a trecut alt nume (exemplu: numele concubinului în loc de numele soţului mamei copilului ori porecla acestuia). şi actelor de stare civilă sunt căile juridice de înlăturare ori de îndreptare a erorilor strecurate în ele. nedefinită de lege. actelor de stare civilă. Doctrina şi jurisprudenţa au precizat că anularea intervine: dacă înregistrarea a fost făcută de o persoană necompetentă (cu excepţia aplicării art. a rectificării ori a completării . dacă s-a înregistrat un act sau fapt de stare civilă care na avut loc.278/1960. . De reţinut că a anulării. 22 din Decretul nr. dacă înregistrarea nu s-a făcut în registrul de stare civilă.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->