Sunteți pe pagina 1din 32

CANTECE

LEGIONARE

ISBN: 973-95956-6-9 1 t' '

Tipo grafia Editurii ELISAVAROS, Bucure $ti


Tip ar :
Fun datia' Cultural a B UNA - VES TIRE
Bucuresti, 1999 -
Doina inchisorilor
j Cdntec de leagdn
g,Fundalia UNA - Vestire
Doina Comandantului
.Apariti4 acestei edifii o i de aceasta dati - aceluiaSi "48
Geme Jilava
om inimos -'Mihail (drepturi rezervate). in crezul tau
Parinteasca DimAndare

Marsul legionaSilor din Cahul


Doamne al puterilor fii cu noi
Juramintul legionarilor 57
Apelul legionarilor mo4i

Editia a V-a

., l

tI

. Redactor ge al: George URSA


Respon IORDACHE .

6 63
CUPRINS:

CAntecul l,egionar...
Din cartea Capitanului
Cintecul
Cele 10 porunci legionare
Cu noi este Dumnezeu 10
Imnul'Legiunii 11
Imnul romAnilor secuizafi I4
CAntecul eroilor Mota - Marin 15
Imnul Tineretei Legionare 11
Cu fruntea sus 19
tnainte 20
O, Romdnie ................ zt
Ardealul tAnar legionar 22
De prin strainele meleaguri 22
Cintecul Nicadorilor 23
Margul legionarilor olteni 24
Margul legionarilor tecuceni 26
Margul legionarilor din Storojineq 23
Mar$ul legionarilor vrAnceni 30
Dealul Negru 31
Margul legionarilor din ,,Echipa morgii" ............ ....34
Urla dugmanii ... ........ " ..35
Peste mormAntul tau sfAnt 3',,t

Cdntecul legionarilor cAzuli .i(-r


La lupta, muncitori! t:9

Sa sune iaragi goarna CAPITANUL


Hora legionarilor .4 I
La atac .4 2
Noi suntem cei chemali 42
Legenda Nicadorilor 43
Visul unui legionar
Doina Nicadorilor 45
CAntec de luptd 46

62
48. Satbg Pantelimon, student.
49. Dumitru Bulacu, prof. Argeq.
50. Cristea Pavel, student.
C6ntecul le nar- -- * 51. Eleonora Predescu, func. Giurgiu.
52. Dumitru Skachinaru, preg. Centr. Studenlesc Cemauti.'
"i,.i . ':,. i,i'','l: 53. Victor Slavescu, inginer, Sibiu.
, .,.,;
Popoarele care au e,istorie, au cu nece Si o arti. 54. Crigan Suteica, student teolog, Fagarag.
. Adancimea de yiaf4 a unui nearn, se misoari prin iniltimea
.

55. Popescu N. Nicolae-CAineni.

inspirafiei lui artistice. i, ,,..,,,r'


Neamul nostru $i"4 scris istoria cu sAnge si.[HnteC. Marele artist fara
de nume - poporul. - si-a cAntat eroism-ul 9i durereS;-dup4 cum $i-a cnntat si
rarele momente de bucurie. Drama lui interioara $i vitregiile prin care a
trecut, le putem urmari in cdntecul lui. Doina noasha, romdneasci, nu este
dec0t monumentul artistic a[ marilor noasffe {ureri istorice.
Astdzi, cdnd, din adAncurile firii ro ridica o lume noui,
lumea legionara, trebriia ca nagterea gi copilariei ei si fie
cAntate.
ele si eroismul ei
epope de a muri pentru
neam
organica, istorich; '- ,.1,;::'
',,ri,r
Penffu ca, marea'credinla ca

ctive:

x Dupi editia din 1940

4
* Pana la 12 februarie 1937
6l
MORTr rN CREOWTA LEGTONARA*:

13. Prof. Corneliu $umuleanu


14. Melicescu Const. student, Bucuregti. Din cartea Cipitanului:
15. Bergheian Nicolae, din Sibiu.
16. Gheorghe Craciunescu, din Putna.
17. Diaconu Niculae, din Putna.
18. Doroiu Sandu, din Putna. ,.PENTRU LEGIONARI"
19. Dutchevici, din Putna.
20. Ion Ign4tescu, student din Dolj.
21. Mardare Constantin, croitor, Tanacu Vaslui.
22. Geicu Constantin, frate de cruce din Craiova. ,.DRAGI CAMARAZI,
23. Popescu Const,, Fac. Lit.- Brogteni Argeg.
24.R.au Nicolae, din Sibiu. Voul celor ce-ati fost loviti, huliti sau martiriza[i, vir pot aduce
25. Vlad Vasile, meseria$ din Sibiu. vestea, care doresc sa ffeaca dincolo de valoarea $ubreda a unei fraze
26. Arhile Culelu, din Durostol.
oratorice ocazionale: in curdnd vom binri.
27. Nicolae Const. din Hdrgova Constanla.
28. Gheorghe Solomon, din Roscani Covurlui.
in fata coloanelor voastre vor cadea tofi asupritorii nostri. Sa
29. Bazgan, muncitor din Husi. iertafi pe cei ce vrau lovit din pomid personale. Pe cei ce v-au chinuit
30. Gheorghe PArvulescu, din Craiova. pentru credinta voiutrf, tr neamul romanesc, nu-i veti ierta. Sa nu
31. Dima Gheorghe, elev clasa VI-a dh Galati. confundati dreptul 9i datoria cre$dna de a ierta pe cei ce v-au ficut
32. Vasiliu Constantin voud riu, cu dreptul Si datoria nearnului de a pedepsi pe cei-ce l-au
3 3. Dumitrescu Gheorghe, student'din DAmbovila.
tridat gi pe cei-ce $i-au asumat raspunderea de a i-se impotrivi. Sa nu
34. Nitache Ion, student din Ddmbovita
35. Nicolae Pralea, Galaf. uitati ca sabiile pe care le-ati incins sunt ale nearnului. in numele lui
36. Nicolae Ravescu, din Domnesti Muscel. le purtafi. in numele lui, deci, vefi pedepsi cu ele: neiertitori Si
37. Nicolae Brodier, avocat din Bucuregti. necrufitori.
38. Tudose Popescu, avocat. Astfel gi numai astfel vefi pregati un viitor sanatos acestei
39. General Tarnovschi I, din Iagi.
natii".
40. General Macridescu, din Foc$ani.
41. Mateescu Aurel, director de banca la Bucureqti.
42. Constantin Eremia, meseriag C. Lung Muscel. ,,Camen Sylva, 5 Aprilie 1936"
43. Dimitrie Micescu, avocat din Bucuregti.
44. Christache Moise, student din Buzau.
45. Olimpia Zeana, studenm.
46. Elvira GArneaga, dr. Iaqi.
47. Gheorghe Popescu, cizmat, Galati.

60
APELUL LEGIONARILOR MORTI
Care se va citi la qedinfele de cuib
dupi jurimAntul de deschiderea Sedintei.

ctrzv"gt iN r-uprn:

1. ION MOTA, comandant legionar al Bunei Vestiri, mort la 13 ianuarie


1937 pe front la Majadahonda.
2. VASILE MARIN, comandant legionar, , mort la 13 ianuarie 1937 pe
front la Majadahonda.
3. STERIE CIUMETTI, abs. Acad. ComercialA, impugcat in spate de
comisarii Panova gi Mateescu, in noaptea de 29 decembrie 1933.
4. GENERALUL GH. CANTACUZINO-GRANICERUL, mort la 9
octombrie 1937.
5. VIRGIL TEODORESCU, student, impu$cat pe la spate la Constanfa, la
22 noiembrie 1933 de gardianul Aristan Mihai, in timp ce lipea afige legionare.
6. NITA CONSTANTIN gofer, impugcat in ziua de 28 Noiembrie 1933 de
catre un ofrfer de jandarmi, la Iagi pentru ci arunca pAine camarazilor sai asediati.
7. TOADER TOMA, croitor, impugcat la 30 Dec. 1933 de cafte primarul
Tache Luca, in comuna Barcea, Tecuci.
8. NICOLAE BALAIANU, plugar, mort, schingiuit de jandarmul Nila
Marin la 9 Dec. 1933 in comuna Daia, Vlagca.
9. GHEORGHE NEGREA, mort la 12 ian. 1934, in urma schingiuirilor
suferite de la plutonierul Ni[u, in Fardea Faget Severin.
10. GHEORGHE GRIGOR, student, asasinat de comunigti la Cemauli in
august 1936.
Cei 8 Legionari plecati ln Spania pentu apirarea Crucii si a M6ntuitorului Christos: lt. CRISTACHE SOLOMON, mort in 1935 la Focaani in urma
Dr. Ion Mota, General Gh. Cantacuzino, Ing. Gh. Clime, Av. Niculae Totu, suferingelor din inchisori.
Pr. Dumihescu-Borqa, Binici Dobre, Dr. Vasile Marin si Av. Alex Cantacuzino 12. MrHAr TURCAN

59
C6ntecul* JLIRA]\4AT TUI- LEGIONARILOR
MOTA $i MARIN
,,...Probabil, nepomind pe drumul, raliunii, cu alcatuire de
JUR in fata lui Dumnezeu,
progrirme, discutii contradictorii, argumenmri filosofice, confeinfe, singuta
in fata jertfei voastre sfinte pentru Hristos gi Legiune,
posibilitate de manifestare a stirii noastre lf,untrice, era cdntectl. Cilntam
Sa rup din mine bucuriile pamdntegti,
acele cfuttece in cari simfirniintele noastte i1i gaseau mulsumire.
Sa ma smulg din dragostea omeneasca
,?e o stilnca neagra", cilntecul lui $tefan cel Mare, a cdrui melodie, $i pentru invierea neamului meu,
se spune, ca s'a pastat din timpul lui, din generalie in generafie, Se spune in orice clipa
cd in suietul acestei melodii intra $tefan riumfator in cetatea sa dela Sa stau gata de moarte
Suceava, acum 500 de ani, CAnd il c6.ntam, simleam Mind acele wemuri de.
mArire si de glorie romdniasca, ne afundam in cinci sute de ani de istoie si JIJR
trAiam cAteva clipe acolo in contact cu vechii soldati si arca$i ai lui $tefan
$i insu$i cu el. JTJRAMAIVTI- COMANDANTIITOR i

,,Ca un glob de aur", cintecul lui Mihai Viteazul. Cilntecul Lui


Avram lancu; ,,Sa sune iardsi goans", cAntecul $colii Militare de Infanterie DepuB de toate gradele legionare: comandanfl ai Bunei Vestri, comandanti
dela 1917. ,,Sculati Romdni\ aompus de Iustin Iliesu si de Istrati, pe care legionari, comandanli ajutori gi instructori legionari, in seara de 12 Februarie 1937
noi l-am proclamat Imn al Legiunii etc. in jurul sicrielor lui Mofa 9i Marin, in bisenca.
Pentru a putea sa cAnSi, iti trebuie o anumita stare sufleteasca. O
armonie in sufletul tiu. Cel ce merge sd fire pe cineva, acela nu poate cilnta. IUBITI CAMARAZ,
Nici cel ce merge sE facd o nedreptate. Nici cel al carui suflet e ros de patimi
gi de vrajmdsie fafi de camaradul sau. $i nici acela al carui suflet e sterp de
Ori de cdte ori am fost in fada unei jertfe legionare mi-am spus: Ce
ingrozitor ar fi ca pe sfdnta jertfi supremi a camarazilor nogtri, sa se instituiasca o
credinSa.
casta biruitoare, careia si i se deschida po4ile citre viaga afacerilor, a loviturilor
De aceea, voi, Iegionari de azi sau de mdine, de cilte ori veli avea fantastice, a imbuibarilor, a exploatarii altora.
nevoe de a va orienta in spiritul legionar, sd vi reintoarceli Ia aceste patru Deci, au murit unii pentru ca sa slujeasca poftele de imbogalire, de vialA
linii de inceput, care stau Ia baza vielii noastre. Iar cdntecul vd va fi un comoda si de desfrAnare a altora.
indreptar. De nu vefi putea cAnta, sa SdH cd este o boa]a care va roade in Iati, acum, ne-a adus Dumnezeir aici, in fala celei mai mari jertfe, pe care
adincul fiintei voastre sufleteSti sau ca vremea v'a tumat pAcarc peste putea s'o dea migcarea legionara.
, sufletul curat; iar daca nu Ie veti putea vindeca, sa va dali de o parte gi sa Sa punem inima, fruntea si trupul lui Mofa gi a camaradului sau Marin,
I4saSi locul voqtru, celor ce vor cdlrta..." temelie Naliunii RomAne. Fundament peste veacuri pentru viitoarele mariri
romdnegti.
Sa punem deci pe Mop 9i pe Mzrin ba,za viitoarei elite romAnegti, care va
fi chemata sa faca din neamul acesta ceea ce abiaintrezaregte mintea noasffa.
*Din
Cartea,,Pentru Legionari" de Corneliu Z. Codreanu, pag. 303, Vol. I, 1936 voi, care reprezentafi primele inceputuri ale acestei elite, sa va legati prin juramant
8
51
ca va vefi comporta in aga fel, incAt sA fifi cu adevarat inceput sAutatos de mare
viitor al elitei romdne, ci vegi, apara intreaga rnigcare legionarA ca ea sA nu alunece
pe cii de afaceri, de lux, de trai bun, de imoralitate, de satisfacfia ambitiilor
personale sau a poftelor de mArire omeneasca.
Vefi jura ca ati inteles, ca nu mai existi nici un dubiu in con$tiirita Dv., c2r
Ion Mo[a 9i Vasile Marin n'au f6cut uriaga lor jertfa penfu ca noi citiva de azi, sau Eroilor Legionari cAzud
de mdine sa ne imbuibam de bunat4fi gi sa benchetuim pe mormdntul lor. Ei n'au
murit ca sa biruim prin jertfa lor o castA de exploatatori penftu a ne a$eza noi in
palatele acestei caste; continudnd viata de afaceri, de lux, de destrabalare.
Jertfi supreme pe frontul Spaniei nationalisfs,
in cazul aceSta, biata mulgime a RomAnilor prin biruintra noastra, ar pentru apararea Crucii ,si a Mdntuitonrlui Flristos, la
schimba numai firma exploatatorilor, iar tara stoarsir gi-ar incorda istovitele puteri Majadatronda, 1.3 Ianuarie L937.
ca sa suporte o noua CATEGORIE DE VAMPIRI care sA-i suga s0ngele, adica noi.
O! Mo[a, tu n'ai murit pentru aceasta. Jertfa ta ai fAcut-o pentru neam.
De aceea v.efi jura ca ad inteles, ca a fi elita legionara, in limbajul nostru nu Ion I. Mota si Vasile Madn
inseamn2r a lupta gi a invinge, ci lnseamna: permanenta jertfire de sine in slujba
neamului ca ideea de elita este legaE de ideea de jertfa; de sartrcie, de traire aspra Din ultima scrisoare a lui lon I. Mota cate iubitii lui parintri:
qi severA a vielii, cA unde inceteaza jertfnea de sine, acolo inceteazaelitalegionara.
Vom jura deci cA vom lasa prin legimhnt urmagilor sa vina si jure la
mormAntul lui Mo[a Si Marin pe urmltoarele condilii esenfiale ale elitei pe care noi ,,Se trf,gea cu mitraliera ln obraz;rl lui Flristos!
ingine jurim. ,,Se clf,tina a$ezarea cre$tini a lumii!"
' 1. Sd traim in sdrdcie, ucigAnd in noi poftele de imbogafire materiala.
,,Puteam noi sA sffir-n neptrsf,tori? Nu e o mare
2. Sa traim o viap aspra gi severtr cu alungarea luxului 9i imbuibarii.
3. Si inlaturdm orice incercare de exploatare a omuiui de caffe om.
binefacere pentru viatz viitoare, sA fi p[z;,rt ln apirarea
'4. Sa jertfim permanent pentru [ara. hri Hristos?"
5. Sa aparam migcarea legionartr cu toati puterea noastra impotriva a tot ce
ar putea s'o ducA pe cii de compromisuri sau compromitere sau impotrivr a tot Din alta scrisoare,a lui Ion I. Mota:
ce-ar putea sA-i scadd micar, inalta line morala.

MOTA si MARIN ,,Nu e adevdrat, ce spuneau unii, cA rA'nas in tara puteam


ruRAM! fi mai de folos - Si eu Si toti cefi am luat acest drum - Iuptei de
12 februarie 1937 Comeliu Zelea Codreanu acasA. Biruinta moral| pe care noi o vom o$tiga in Spania'cu
orice jertfe - va fi mai mare pentru lupta nationala, decdt tot ce
am mai putea face in restul vietii noastre, ba Si dincolo de ea...
Acesta e adevdrul".

58
I\4AR$LL LEGIONARILOR DIN CAHITL
(Basarabia)

Se cAnta pe melodia Giovinezzei


Cdnd veni-va Capitanul
$i striga-va citre noi,
Alerga-vor legionarii,
Din Cahul, pentru razboi.

Noi suntem urmagii vrednici


Ai lui Voda cel Cumplit
$i cdnd tara ne va cere,
Vom fi gata de jertht.

Scumpii eroi ne vegheazA. -


Refren: Capitanul si triiasci,
$i duc spre lumini Legiunea
Sa ne duci-n lupte mari,
Sa scapdrn tara iubita
De jidani 9i de tAlhari;
CU NOI ESTE DUMNEZEU
$i de vom muri in lupti
E tot una pentru noi,
Altii ne vor lua locul,
Vrednici urmagi de eroi.

le-ge1i vA ple- Fii dar gata, legionare,


Cdnd gomistul va sa sune,
S-alungam pigdne lifte
De pe holdele stribune.

Refren: Vitejie gi credinfi


E stindardul nostru sfAnt
Purtitor de biruinta
Pe al farii scump pamdnt.

55
r0
DOAMNE AL PUTERILOR FII CU NOI

1. Nu crede in niciun fel de infotmatii, de vegti, de pdreri despre


i--7-TTi--r j
miscarea legionari, citite din orice foaic ar fi, chiar daca pare a fi
fii cu noi, Caci pe al
nationalisti, sau goptit4la ureche de agenfi, sau chiar de oameni de freaba.
Legionarul nu crede decAt in ordinul gi cuvdntul sefului sf,u.
DacA acest cuvnnt nu vine, lnseamnf, ci nimic nu este schimbat gi ci
legionarul merge in linigte drumul siu inainte.
2. DL-tr seama bine pe cine ai in fata. $i cAntaregte-l cum trebue $i
-il.-.t-:-.'' l' I
c6nd este un inamic, ca.re vrea si te ingele, $i cind estb un prieten prost, pe
ra_ de Ti_ne, A-ju-tor in-tru a-vem_- Doamne
care l-a ingelat mai lnainte un in'amic.
3. P{zeste-te ca de o mare nenorocire de omul striin, care te
indeamni si faci ceva. El are un interes gi voiegte sau si-$i faci interesul
prin tifle, sau si te compromiti in fafa celorlalli legionari.
Legionarul aclioneazdnumai din ordin, sau din initiativa sa proprie.
4.Dacd vrea cineva si te ademeneasci sau si te cumpere: scuipi-l
al Pu -te -ri -lor mdn-tu - e -$te -ne pre nor' in ochi. Legionarii nu sunt nici prosti nici'de vtnzarc.
5. lugi de cei ce vroiesc si-[i facl cadouri. Nu primi nimic.
6. IndepirteazL-te de cei ce-te linguqesc $i te lauda.
7. Unde suntefi numai 3 legionari, traid ca frafii intre voi. Unire,
unire si iar unire.
Sacrifici tot, calci-te pe tine in picioare cu toate poftele $i cu tot
egoismul din tine pentru aceasti unire. Ea, Unitatea, ne va da biruinta.
Cine este conha unitalii, este contra biruintei legionare.
) 8. Nu-ti vorbi de riu i:anarazi. Nu-i piri. Nu gopti la ureche $i nu
Il+ primi si [i se $opteasca.
(: 9. Nu te speria daci nu prirnegti ordine, vegti, rispunsuri la scrisori;
/// sau daca [i se pare ci lupta stagneazi, nu te alarma, nu lua lucrurile in tragic,'
cici Dumnezeu este deasupra noasffa Si gefii tii cunosc drymul cel bun gi
gtiu ce vor.
10. ^In singuritatea ta rca5d-te lui Dumnezeu in numele mo4ilor
nogtri pentru ca sa ne ajute sx suf,erim toate loviturile, pini la caparul
suferin;elor 9i pdna la marea inviere si biruinta a Legiunii ,,Arhanghelul
Mihail".

56
IMNUL LEGIUNII
de Iustin IIiegi,u

II\4I{LTI- EBIR,IJI}\ITEI mihi la lup-ta r- m a pen-tru nea-mul Ro-mi-


Scu-lAti Ro- ba-te u

Batud de crivagul nebun, Venim cdntAnd din inchisori,


Dusi in surghiun invingatori
Am sAngerat. Prin aurori.
Cu carnea rupta in fdqii in languri tiupul ne.a scra$nit, ''
u-la;i Ro- mdni la tup-ta bl t: u r: m a pen-tru;nea-mul lRo-mi-
Mucenicii Dar am zi4it alt rasaril
Ne-au inspirat. Am pitimit prigoane gi chin,
Pentru credinp in alt destin,
Temnite reci: Tismana si Ciuc
Iar astizi faurim sub cer
$i Dragomima lumini aduc. Un veac de fier,
Se strAng gi vifore gi nori,
Un veac de fier. naoc_ Po-po-rul ge-me sfA-qi-at in in-turi Ca-lai a- prinsi dtj u-ri'l gi-tu-
Biruitori
Calcam pe zori. Refren

Refren Se svArcolesc toti cei mi$ei


Sub pagii grei
n.esc- Po:po-rul ge-me sfA-si-at in lan-turi Ca-lai a-
Din ranile noastre, De legionari.
Cresc glorii de legiortaril \, .
Dreptatea noastr4 triumfdnd
$i'n ceruri albastre Strafulgerdnd
S'aprind ca niste flacari mari. Pe umeri tari.
Din temniti $i bezne, Cu pieptul ars de grindini gi vhnt,
Din ocna'n care-am suferiG, Tu Capitane, fiadari ai frf,nt . ;

- p o - ru ge-me sl,A-si:at in lan-[uri C4-lai a- prinsi de u-ra'l gi-tu-


Cu aripi la glezne $^i mari destine romdneSti, i :'"lr- l" I

Se' nalla Neamul.dqsrobit. ImparaEgd,


Tu implinesti.

Refren
esch.Po-Po-rul ge-me sfd-gi-at in lan-1uri Ca-l?ri a. prinsi de u-ri'l gA-tu-

54 u
IMNUL BIRUINTEI
esc Ra-su-na as-pru can-(ec de a- lar-ma ne clo-co- te-5te sin-ge-le in

Versuri: Radu Gyr Muzica: [on Minzatu

esc Ra-su-na as-pru cdn-tec de a- lar-ma ne clo-co- te-5te sdn-ge-le in I


' - - tJ "-""4r;" ''
Ba - tuli de cri - va '- tul ne-bun, Du$i in sur - ghiun Am sin - ge

Cu car - nea rup - ta


piept- De-acum vom pu-ne mAi-ni-le pe ar-i,na Scu-lali Ro- frmini la lup-ta frali Ro-

-
ni - reci: Tis - na si Ciuc
---:-
Tem - te ma - $i Dm - go-mir-na

piep t- De-acum vom pu-ne mdi-ni-le pe ar-ma Scu-lati Ro- mdni la lup-ta frati Ro-
Se stringsi vi- fo - re si nori, Bi- ru-i - tori Cal-cam pe zoi. Din

mdni-,iDe-acum vom :pu-ne mdi-ni-le pe iar-ma Scu-lali Ro- mdni la lup-ta frali Ro-

bas - tre S'a - prind ca ni5 - te fla - cari man Din

-ne mdi-ni-le pef ar-ma Scu-la1i Ro- mAni la lup-tA fra$ Ro- tem - nlu bez - ne, Din oc - na'n ca-re-am su - fe

glez - ne Se nal - P Nea-mul des - ro - bit

l2
53
PARINTTEASCA PIIVTAIdDARE
de C. Belimace

i
Pa,rinte as ca dimAndare Sculagi, Romdni, ia tupta, bate ora La luph, fra;i cregtini, ne theama lara
Na sprijura cu foc mare, o Din urma pentru Neamul Rom6n..esc, S'o curf,[im de-atdtea lipitori,
Frafi de muma gi di tata, bis
Poporul geme sfdgiat in lanturi r L:
19*.lt se intinde. in.palate, ) bis
caiai apinsi de uri-l gttuesc. Drs Jidanii ne despoaie de comori. ' vrJ
Noi'Armf,n'i di eta toati. '
Rasunh aspru qAntec de alarmi, Dar clatina-vom mun;i din iemelie.
Ne clocotegte sAngele in piept: Cu pieptul nostru, rduri vom opri,
Di sum plocile di murminti De-acurn vom,pune mainile pe arma, r L:^ Sau ne vom scoate neamul din robie r L:
Sculati Romdni, la lupta, frati Romeni! l
Dls
Strig'a nogtri bun'i parinti: Sculali Romdni, la lupta, frati Rom6ni! , Drs

,,Blestem mare g' aibi'n' casa


E timpul si pretindem azi dreptate Sculafi, Romdni, la luptA, tara pldnge,
Cari limba lui g'alasi. Pericolul s'apropie de noi.
Jidanii stau la masi cu deslrdul.
) bis Sculati, Rom6ni, fi1i gata de rzboiu! Drs
Cari g'alasa limba lui '
S'lu arda pira focului I-om inneca in rdu ad0ncrfle.singe, ':
R?rsuna aspru cdntec de alartnA, .
Si-s dirina v'iu pri loc Asemeni gerpilor ii vom zdrobi! Am suferit gi am rlbdat destul;
Avem credinla 'n eer gi vom invinge! r L:^ De-acum vom pune m?inile pe armA! r L:^
S'li sa friga limba'n foc. Sculati Romdni, la lupta, fra{i Ronianit }
Drs
Sculali Romdni, la lupa, frati Romani! l
Drs

El, la vatra-l'i parinteasci


' Fumel'ea s'nu-gi hariseasci
Di fumel'i curun'i s'nu bage,
Natu'n leagan si nu'nfage.

Care fudze di-a lui'mumal


$i di parinteasca-l'i numa, I

Fuga-l'i doara Domnului


$i dulleamea somnului. "

s2. 13
IMNUL ROMANILOR SECUIZATI tr.r C.RE,zLrr.- TA(J
',. Versuri: Horatiu Comaniciu Muzica: Ion MAnzatu

in crezul tiu pomit-am Capitane,


Cu Horia la lupti viforogi,
Te-amag-tep - tat cu se - te Cir - pi - ta - ne Sa'n in noi stra-bu-ne- le sim- (t
Se sbat in pieptul nostru uragane
$i'n cuget ni se inalla munfi stincogi.

Cu sufletul cutremurad de vrere


Din duhul Dacilor ne-muritori,
Sub flamuri verzi spre sfinta inviere,
Refren Pomit-am peste veac biruitori.

vi - no lanoi ta - ne, Ne sba - tem in'tru - dFr si-a - mar, Pier-


Refren: Sunati tulnice spre zare,
Sunafi clopote spre cer,
Crezul lpltei legionare,
- , vi - no, re-nag te-un al - tar! Crezul Grrztlor de Fier.
dut - am si lim - ba si le ge,

Te-am a$teptat cu sete Capitane Din sufletele noastre chinuite, in crezul tiu pomit-am Capitane,
Sa'nvii in noi strtrbunele simliri, De miselia-atabr tradatori,
Cu Horia la lupta yrforosi.
Caci ne-am pierdut si limba si credinF Tu singur azine spulberi disperarea
'Sub biciul crunt al fostei stlpAniri.
$i-alini in noi tristeli de Nicadori.
Ni-i gindul straja d,Arzala icoane,
$i pumnul sfinns pe spada din strdrnosi.
Refren Refren
Sa vina cnezi in rflnd cu noi, sd vina,
O, vino la noi Capitane, De aceea ifi trimitem juramanul
Ne sbatem in truda gi-amar, Ca Te-om urrna cu pas fanatizat, Sa vina umbre mari,de domnitori,
Pierdut-am si limba gi lege, Pe drumu-fi de Arhanghel al dreptafii,' Ca'q rismerifa crunti spre lumini,
O, vino, renagte-un-altar! Craiu nou pe cerul nostru indurerat. Pornit-am peste veac biruitori.
Refren
Refren: Sunafi tulnice spre zzre,
Prin Tine vom cladi o noua fara Sunali clopote spre cer,
Mai mAndra decdt stelele pe cer, Crezul luptei legionare,
Fa-ne un semn si vor cAdea 9i munfii, Crezul Garzilor de Fier.
De-or sta in calea GArzilor de Fier.

Refren
51
74
GEI\TE JII-A\ZA CANTECUL EROILOR MOTA-MARIN

Haite de bestii crude, fliryn0nde, Versuri Radu Gyr Muzica Ion Minzirtu
Au napustit al tarii pamAnt.
Tbnor
Pui de ntpdrca gonili de oriunde Refren IsiII
Sug trupul [i,rii, sug sAnge sfAnt.
Bariton
Bas

Secati-i glia, comorile-s furate,


Neamul lui Iuda s-a 'mbogifit r-l--r'.--
ne-gre-le san-turi cu sdn-ge 5i fum Plo-ua cu schi-je si Dar sub o-oo-"" I
N'avem odihna, n-avem dreptate, Refren
Neamul lui Iuda ne-a jecmAnit.

Intrigi perfide, oculte, urzit-au gloan-1e 5i spu-ze n a-.ii nis-te lrmonfi Ra-ni-ta'n za-re Cru-cea le-a-pa-re i

Neamul in floare sx ni-l sugmme:


Fara 'ndurare, flacai inchis-au,' Refren
Flacai uiis-au, si tara geme.
...+."""_
$i ce - ru-i mAn- gd -e pe Noap-tea'n tran-5eu le-gio-
Geme pamintul, apele, vdntul.
Munlii gi codrii nogtri stribuni ffi^i----1--T-
ce-ru-i mdn-gA-e pe frun;i Pe frun-te
Geme Jilava, neagra'nchisoare, Refren
C'a fost sortita pentru romini.
ploa-ie igi fac ru-ga-ciu-nea Min-tea lor tre-ce frun -ta-rii $i'n

Hai, Capitane, da-ne semnalul,


Prin foc gi apa te vom u[na; t
Vrem rizbunare, neamului nostru Refren
Vrem stApinire pe glia sa.

Cer de pe
--T---.- cer

50 l5
I III
D O INTA C O\4Af\TD ANTT(JI- (-II
Sunl ruguri 5i flacari. E Spania'n scrum. Dar jertfele sfinte ard pururi in noi.
Gloanlele cad in altar. Jertfele ne-au mAntuit,
ln negrele ganturi cu sAnge $i fum, $i cresc din morminte martirii eroi,
PIouA cu schije 9i jar. Neamul se'nalta sfintit.
() Frunzi verde iasomie - bis
Dar sub obuze, Legiunea 'ntreaga, Doamne ce mi-a fost dat mie
Gloante gi spuze, JurAnd se leaga,
Par legionarii ni5te mun{i... Ca sa urmeze jertfa lor, Ca si zac in pugcarie - bis
' Ranita'n zare, Din legirminte Nimeni in lirme nu $tie
Crucea le-apare $i din morminte N'are cin' si mi mingAie
$i Ceru-i mAngiie pe frunli. Va cre5te-un neam biruitor.
CAnd mi-e inima pustie.
Noaptga'n tran$eu legionarii, Scumpii eroi ne vegheaza
In ploaie igi fac rugaciunea... $i duc spre lumina Legiunea.
Mintea lor trece fruntarii Toti vrem o moarte viteazd,
A 'nceput pdgoana mare,
$i'n g6nd li s'aprinde Legiunea, Ca ei ne goptim rugaciunea: Legionari gi legionare,
$i vad Capitanul 9i fara ,,Sa faci, Capitane, o JarA Zac cu lanfuri la prcroare.
Cu sfintu-i destin Legionar. Ca soarele sfAnt de pe cer!...
Rabda Doamne daci pofi
II IV Legionari 'nchiqi cu totii
Cu tdlharii si cu ho1ii.
Obuzele tuna. improagci o[el... Azi sfintele oase le-am pus temelii
Tancuri pomesc ca din iad. Vajnice, Neamului Dac,
$i Mola e'n frunte, Marin lAnga el $i ele infrunta de-acum ve5nicii, Doamne cin' sa faca parte
Rogii, granatele cad... StAnci tencuite cu veac... Horia e dus departe,
Printre relele, Dar de-or si vie Caci dugmanii i-au vrut moarte.
Mine, srapnele, Vremi de urgie Dar pe drumul zorilor,
Schijele ploua fier de sus. Pentru destinul legionar,
Gdndul lui e calator,
Lovili in frunte, Din oseminte
Cu brafe frdnte, $i din morminte Sa ne-aline al nostru dor.
Cad legionarii lui Iisus. Cei doi Eroi vor cresle iar!

Mo[a in 9an[ plin de singe, Mota, Arhanghel 9i munte,


Horia va auzi,
$opte gte murind rugZrciunea: Marin ca o flacire mare. Jalea care-o jelim,
-,,Moartea la pieptu-i ne strAnge Cu Capitanul in frunte Doinele ce le doiniin
Si creasca mai mdndrA Legiunea. Ne-or duce in viscol de soare:
Sa faci, Capitane, o 1ara, ,,Sa faci, Capitane, o fara $i-or sd vina Legionari
Ca soarele sf6nt de pe cer"! Ca soarele sfAnt pe cer!" Pe cai albi de Capitani
Sa ne scape de dugmani.

l6 49

l
cAr*r:fEc DE LEAGAIg ruxur- TINERETEI LEGIONARE
. de Radu Gyr
Cuvintele Radu Gyr Imn-Mars Muzica Ion M8nzatir
Marciale
Tenot
Dormi copilul rn'amii, nani, nani, IsiII
A plecat Si ultirnul lastun. ti-ne-re - [e le-gio na-ra cu piepbqa-

Ruginiri plopii $i tufanii Bas


IsiII
$i din temnifa ce-i surpa anii,
Nu s'a mai lntors taticul bun...

Dormi copilul mamii, toarnna pldnge tul de crin Iu-res 'n ti6-nat _ de pri-ma- zdr car-pa-
Despoindu-gi umarul ranit.
Cade frunza, cade 9i se frflnge;
Orice frunza-i lacrima de sAnge
$i taticul nu a mai venit...

Nani, nani, mdini de crin plapdnde,


La fereastra pAsari pldng gi ploi
Lupii besnelor5dnjesc la pdnde
fara-i toati temnite flAmAnde
$i taticu-i smuls de lnngi noi... dim din stdnci din foc, din i ma-re, cu siin-ge
-
Nani, nani, tata nu mai vine,
Maica sti cu sufletul ripus.
Cine si-ti mai cdnte basmul, cine
Sa-ti sarute pleoapele senine?
ta-nul ne preschimbd'n soimi de fier! fa-ra Ca-pi-
Maica pldnge gi taticu-i dus...

L-au svArlit ln temnita dugmanii


Penffu sfinta-i lege din stribuni.
Or sa-i ninga peste tAmple anii,
Sa cregti mare, puiul mamii, nani, han-ghe-lul Ar-han-ghe-lul din

Neamul gi parinlii sa-i rizbuni.


'f
han ghe-lul din cer _
48
..

-
t7
Sfanta tinerele legionarfu' '

Cu piept calit de f,rer si sufletul de crin


Iureg ne'nfricat de PrimivarA
'
Cu fruntea ca un iez€[ carPatin;
Cu bralele suim ln soare
Catapetezme Penhu veac;
.
DOII\TA. IT.TCFII S OR.II-OR.
Le zidim din'st6nci, din foc, din mare () de Simion Lefter
$i, deq, [e tencuirn cu s6nge dac';. ]

Gafda".Capitanul
Ne preschirhbh'n soimi de fier. \( Du=te dorule cu bine,
Jara, Chpitanfl
La parinlii rhei din sat
$i Arhanghelul din cer.
$i le spune ca feciorul
., ,Refrett ' Lor, a fost intemnitat.

Moartea, numai moartea legionara


Ne este cea mai scumPa nuntA dintre nunfi,
Pentru sfiinta cruce, pentr-u Fre De-i vedea phnglnd pe mama,
infr6ngem codrii si supunem munli; Linga vatra in pridvor,
Nu-i temniti sa ne 'nspiimdnte, $terge-i ochii cu ndframa,
Nici chin,.nici viforul du$man;
l
Spune-i ci de.ea mi-e dor.
De cidem cu tofi, isbiti in frunte,
Ni-i draga moar0ea pentru CaPitan! 1;

De-i vedea pl2ng6nd pe tata,


' Re[ren Pe ci.,rare la lzvot,
Suferinfa i-o alina,
Sfdnta' tinercte legionarl, Spune-i ci de el mi-e dor.
Sirim Uiserici, stim viteii ln lnchisori.
tn prigoana. origicdt de-amara
Cantarirlsi ne gfuidim la Nicadori, Du-te dorule cu bine,
Puftam in crivit $i in soare La iubita mea din sat
Lumini pentu biruitori, $i ii spune ca iubitul
Pentu cei viteii zidim altare Ei, a fost intemnitat.
$i-avem doar gloan Se'penau tadanri !

Refien ' D.r-r" dorule prin lume.


$i te'nalgi pdn' la cer,
u $i la toata lumea spune,
C'a invins Garda de Fier.

18 47
CU FRUNTEA SUS
tadus dupl Horst Wessel-Lied
avt pt eor bfub. de Nico Dostal

CA}.TTEC DE I-(JPTA
de C. Savin
l. Cu frun-teal $1-VOf rn-na- In ju-rul stea-gu-
Melodia - ,,Trecefi Batalioane"

Un cdntec de jale, un cant de durere,


Risuni prin munti 9i cAmpii.
lui fAI-fA-i-
E mar$ul de luptx, de reinviere - bis - Le-gi-o-na-rii sa-cri-
Ce-l cflnta a Tarii copii.

Romdne, deci vino azi, vino la lupta


$i nu da un pas inapoi,
Ruina 1i-i casa, furat ti-i pimdntul, - bis u-cAnd gi ar-te cte-zul Le-gi-o Ior-
Copiii flamlnzi ifi sunt goi.
-
$i vin muncitorii, si vin tofi plugarii, Venuri de Vrgil Radulescu Traducerc de lftimie Gzln
S'aduni vitejii Romdni. cu fruntea sus, pa$i-vor inainte Si strdnga frontu-acei ce vor sa moara
Vrem moarte cu tofii, in luptd viteazi, - bis In jurul steagului filfiitor, pentru silvarea'ntregului popor.
Decit si fim"slugi la striini. sfinte, r Lj-
Legionarii sacrificiilor Veniti, o Romdnie noua sir rasara
DucAnd 9i mai departe crezul lor.J ''" Din jertfele de sdnge a tuturor. i Drs

incinge, deci, spada cea grea legionare, Nici ziduri reci de temnila, nici sange Drapelul sus gi rdndurile strinse,
Loveqte mdrgavul duqman, Nu-i vor putea opri din calea lor; Legiunea trece'n viu gi aspru pas;
Circi nouaviata nimeni nu o poate'nf,rlange.,
'Nainte cu Garda de Fier, inainte, - bis biruitor. n..
urr Cei ce-au ciizul ucisi de gloanlele duSmane ,r,^
In falnicul ei marg ' pi4esc in r6nd cu cei ie au nimas.' iDls
Triiascd al nost' Capitan.
Din calea legionarilor, in laturi,
Loc facefi la a
Spre Gardi se Tii I Or,
rr'
cu dor de alta I

S'a dat acum semnalul gel din urmA;


De lupt?r, sufletul ni-e pregatit: I
Curlnd vor fAlfii a noastre mAndre L DIS
.

. Ittamuri, I,
46 Robia noastri va avea sfdrgit.

t9
iNAINTE Doina NTicadorilor
Cu energie bine. marcat de Simion Lefter
Viorica Lizdrescu

Iarigi noaptea s'a lasat, Spune-aga legenda lor


Ca'ntr'un trist mormAnt-. CAis nevinovali,
zi-ua de5-rep- te! La llup-ta Le-gi- u-nea ne-a che- (t Printre gratii mai razbat Fralii Nicadorilor
Fulgi adugi de v0nr, Er:iu impugc.a1i,
In celula'n care zac aruncafi .
De mult arunca[i, ] bis ^Schingiuili 9i 1 bis
Inchisorilor.

Undeva, inspre Apus, Iaragi noaptea s'a lAsat


Peste munfi gi vii, Ca'ntr'un trist morm6nt.
Undeva, pe Mureg, sus, Printre gratii mai rasbat
Trei voinici flacai, Fulgi adugi de vAnt,
pugi in lanturi de cAlai
In celula'n cate zac
) bis ) bis
$i'ir temnip dugi. De mult aruncali.

Sa i a-pa-ram cu

E ziua degteptarii, inainte! in noi se rede$teapta tofi strabunii:


La lupta Legiunea ne-a chemat, Legionari Romani, poporul Dac
Sa aparam cu piepturile noastre $i semizeii purtAtori de glorii
j, ,brs
.
r L:^
J urs
PamAntul, ce de mici ne-a lega,nat. Pe care i-a avut poporul Trac.

Dreptatea e cu noi 9i togi strabunii E ziua razbunarii gi-a drepmtii!


Se vor scula din origrce ogor De mii de ani morminte se deschid
$i vor lupta din nou cu inver$unare r .,_ Pentru strainii ce ne vor oAmAntul.
Fentru pamAntul str rmo5esc al lor. l Dls Ca'n vremea lui Corvin si Baiazia.' )ots

E ziua biruin[elor visare E ziua cAnd, din criptele uitate,


De veacuri, suferin{ele s'au str0ns Mihai Si $tefan iaragi se trezesc, r L:_
Ne=am saturat de liftele oAsa.ne- Legionari la lupta. dar, cu rofii, , ors
Ne-am sarurat de neorepiafl si pldns.) bls Caci ne'a chemat pAmAntul sframo$esc.
45
20
Visul unui legionar O ROMANIE
de Artenie Colibaba
de Nic. Cristea-Argeq
Mamd draga, asta noapte Cei ce n'au respect de cruce
Am visat un vis frumos. $i vor tara sa ne-o ia
Se facea ca stam pe-o stAnca
1 6 $i ne storc fara de mila lup-te
$i priveam spre lara'n jos " Tremur2r acum abia.

$i vedeam trecind pe vale Ei stiu bine ce-i asteapta


Trupe de legionari, $i de-aceea tac acum.
Toli in verde cu centura, Apoi, cdnd rasuna margul,
Ori bondita si itari. Ei se pregAtesc de drum.

Iar in frunte, sub drapel, Mama dragi, visul nostru


Pe-un cal sprinten, moldovan, Este visul ce-l traim,
Pare ca sbura ca gAndul Ne vedem trezili la viatA,
Tinerelul Capitan. Ca sA nu mai suferim. Tu ti-ai cro-it un in ciu-da oar-ba

Ochii ageri, fruntea lata, Mama draga, iarta-mi pasul,


De statura cam inalt, Sunt gi eu legionar;
intr'un pumn finea dirlogii, Nu ti-am spus pAnir acuma,
Buzdugan'n celilalt. Sa nu crezi cx-ti fac amar.

Iar lzr brAu purta olele' Am intrat in rdnd cu altii,


$i la coapsi, spada grea, Vreau sA lupt gi chiar sa mor,
Peste umqri durdulip Dari vreau sa fiti ferice
$i-un suman de miorea. Tu, fara gi-acest popor. In ciu-da oar-bi tu-tu-ror.
El, pe cap, purta caciula Simt Si eu ca gi Codreanu,
Bruma,rie, in doi peri. Cum se sbate'n piept avan,
Era, mami, Capitanul Inima infepatir iari
Din icoana cea de ieri. De dusmanul cel Jidzur.

Era el, Iegionarul Sunt si alte rele, multe,


Nadejde-acestui popor, Doamne, cum le sufer,rrr!
Era tdnirul Codreanu, Dar chnd tara ni-i pe duei,
Capitanul tuturor. Sus, RomAni, sir ne trezim!
O, RomAnie, Patria mea, Din cer Prea SfAntul, cu mina Sa,
Dela Nistru pdn' Ia Tisa, Sa tralasca Capitanul
Prin cAte lupte 9i ce soarta grea, Pe-al nu popor brav va proteja,
Dela Mare la Hotin, $i fr+ii legionari, Tu ti-ai croit un mare viitor, FAcAndu-l Rege pe-acest pirmdnt
Nu'ncipeau amtea trupe Sa hA,iasca cei ca d6nsii ) bis
$i sa piara cei tilhgri.
in ciuda oarba a tuturor. ) ".^
Dls
$i scut de pazir tronului sfdnt.
$i pireau cA tot mai vin.
Ei cAntau un mars de lupti Sir trliasca al nostru Rege Menire 'nalta ai de 'mplinit, Iar de primejdii gi vecini rai,
De acum gi'n viitor, S?r aduci pacea in Rasarit, Te-or ap?ra legionarii tai.
Iara dugmanii fugeau
Sa fii un Soare stralucitor, Se vor lupta ca Iancu Si Mihai
Inapoi peste hotare $i Regina ca o floare. )bis
Legionan penffu cnor! Szr dai lumina ta, tuturor. i Dls PAn' te-or preface in dulce rai.
$i pe-4colo se pierdea.

44 2l
ARDEALUL TANAR LEGIONAR I-egenda NTicadorilor!
de Simion Lefter
Spune legenda ca a fost o tara, Talmudic se stinse gi doina gi graiul
a-pri-ge de mun-ca Se'n-al - ga jtdrcp1 sisf?ntal- ltar Se'n-al-1a
Cu holde de aur gi cer fermecat, $i datini slribune se spun c'au pierit,
:\\ Cu freamAt de codrii Si cAntec de ape, , , .
Cu sfinte troite la ulitj de sar,
' ) bls Prin satele triste, pustiu pllnge vAntul,
i \ L; I t't t' Prin ziduri sfaramate de schit naruit.

Erau cosdnzene cu bucle de auf Era acum 1ara, flamdnda $i goala


Prin crAnguri haiducii de fier viforogi, $i holda furata gi boii din jug,
$i vuet de bucium gi lacrimi de doina, Flacaii, sArmani, erau puqi in lanturi,
Sihastre altare gi cruci de strimogi. Ucigi. dugi in temnili, de vii ar5i pe rug.

$i'n lara aceea de vremuri ingropatA, Pomise furtuna, prigoane prin 1ara,
din frdn-turi de i stdn-ca Ar dea lul ta-nar le-gioi-nar Se,n-al-ta Vegheau voevozii pe'ntinsele zirri: Legenda nu spune cifi mo{i au cFrzut.
$tefan la Suceava, Mihai inspre Turda, Ne spun doar batranii c'ar fi cimitire
La OIt, Domnul Tudor 9i vajnici strajeri. De mo(i fa,ra cruce Si firi de scut.

Mai spune legenda cA anii trecura Din volbura vremii scaldata in singe,
Prin brafe aprige de munca Din inima legionara $i-acel coll de [arA a fost invadat Trei frali buni de cruce gi sfinti Nicadori
Se'nal1a drept 9i sfdnt altar, striglt haiducesc, De hoarde straine de lege 9i datini, Ucis-au cilaul ce ;ara-gi vinduse
JAgne gte
Se'nalta din fr6nturi de stdncf, Care strirbate intreaga lara, Hienele mo4ii, de-un neam blestemat. $i cioclul atator $i-amtor feciori.
Ardealul tAnar legionar. Intreg poporul rominesc.
Veneau noui cohorte iudaice, flimdnde, $i azi zac in ocni, in grele catu$e,
Cladim din zori 9i p6na'n seara, Prin cr6nguri $i sate ca stoluri de corbi, In veacuri de'noapte Si fara de zori.
Peste tridirile din 1ara,
Cladim ca'n timpuri strirmogegti, Vrem: uragan rizbunator, $i-atunci igi vdnduri pe arginfii lui Iuda, Prin ziduri de ghiafa Si blocuri de sare
Cladim pe piatra unghiulari Vrem: RomAnie legionara, $i Jara, 9i Neamul stapanii cei orbi. Sting6ndu-gi viafa, cei rei Nicadori.
Altarul vrerii rom6negti. Vrem: Capitan conducitor.

Mihai, Arhanghelul dreptalii,


Ne ocrotegte sus in cer.
Traiasca vegnic CApitanul,
Traiasca Garzile de Fier!

De prin strf,inele meleaguri


De prin strainele meleaguri, Cand il privim cu 'nfiorare,
Azi, cdnd pa$im al tarii prag, El nu e 'ngelator miraj,
Voi, ce-a1i luptat sub alte steaguri, E steagul nostru, steagul care
De-acum avefi Si voi un steag. A fluturat in v6nt la Blaj.

Cu Dumnezeu de-acum 'nainte


Munteni 9i Moldoveni Si Mofi!
Un drum avem peste morminte,
Conandant legionar al <Brmei Vestiri>
Un steag ne-acopera pe toti! trie GimeatA iesind dela bis. Sf. trie-
Gorgani, la tnmorm&rtarea martirilor
(Aceiasi melodie) Mota si Marin.
22 43
T-'a, atac! CANTECUL MCADORILOR
a'
de Const. Savin
de Nicadori
Sa sune, sa sune gomistul, Refren
SA sune. atacul mereu,
Din Tisa, la Mare gi Nistru, 'Nainte, merel inainte,,
Sa vina tot ce e erou. ) bis Sa riizbunam pe cei mo4i. t)
Tot ce-i Romdn, azi si se lupte , , .
O cea-ta de
La atac nAvalifi, la atac navalifi Sa scapam Fra de hoti. , Dls
Refren: Bravi eroi legionari, I
tt
La atac niv?rlifi, la atac navalifi Refren (.
Bravi eroi legionari! p6ni la noi ei au a - juns in ta-re-i ja - le pldns Sta..plAns.
I

u m
Lua[i-vA armele 'n graba Un neam, o credin[a, o [ara,
$i'n lupta cea crunta poiniti. $i-un Capitan, ce-l iubim
Lasatri lagitatea cea oarba Este a noastra comoara.
$i'n dugmanii Frii loviti. ) bis Pentru el wem st murim. ) bis O ceatl de ciocoi striini, Atitia mo4i nevinovati
',
Htini la suflet qi plgdni, Cereau sa fig rfzbundti;
Refren $tap6ni.la noi ei au ajuns. Un neam intreg insingera i.,_
In Fra-i jale, pl6ns. )bis N'am mai putrit rabdal lors
.
Sa sune, si sune gomistul, _l

Sa sune alacul mereu", t Copiii nog$i, cei mai busi, Totr trei pomit-am intr'un gdnd
Din Tisa, la Mare si Nistru, , .,- Au fost ucisi ca ni$te cdini;' ,.,- $i ne-am legat prin juramhnt,
Sa vina tot ce e erou. l Dls
Cu miile zac in inchisori Pe camarazi sa-i razbuham ,..
Vitejii luptatgri.- 'Drs
, $i gara s"o salvam. lPls i
'; :
-,'1

Arhanghelul ne-a ajutat


Noi suntem cei chernati... Si pedepsim pe vinovat.
., r '" Nu ne 'nsBiimdnt{ niciun chin, * ' .,
de Simion LCfter Putem si 9i murim.
,I m
Noi suntem cei chemati sa apar'arir' Ducem la toti RomAnii de sub cer
Munfii nogtri cei frumogi (bis) Crezul Girzilor de Fier,
Caci luptatori de frunte suntem noi Caci lupEtori de frunte suntem noi
$i vip de eroi;:eroj, (bis) $i vifa de eroi. , ,

{.-t .''-:i
j
I
,
U :i'"' r ,[\r' :" I

i
I
.'l
La Neam;, la Tutova * invins PurtAnd stindardul Garzilor de Fier, a . -'":',
;!i
l.)
"aniincins,
Lupm mare am 'N fa[i-ne, dugmanii pier,
I
Caci luptitori de frunte suntem noi Caci luptatori de.frunte suntem noi i
' $i vila de eroi. , i r i I 9i vifi de eroi. \fi
rl _t I'l.ritx',vl
co{t'i}{
.
c "o
,..
t.,1
I

) i .' \r 23'

42


MAR$UL ILEGIONARILOR OIjTENI Sa surf.e iar5.si goanrla
Tempo de mars Radu Gyr Cdntec o stasesc
Sa sune iarigi goarna, CAnd fulgera'n vazduh obuzul
,l
: lr ( i Sa sune goama, sa sune goarna $i las'o urmA de luminA,
De sus de pe Olt din po - e - ne, Din vAr - turi de munli Co zi - eni. Steagul sa f6lfAie in vAnt. SA qtii ba-i mare neputinta
1) De-acum avem cu toti o viata noua Acolo' n tabafa strainir.
l
$i spre izbinda acelag gAnd.
Dar tu acolo ai o tari,
Pentru'n RomAn cdzut, dugmanul
Sa sape sute de morminte. $i leaganele tale sfinte,
O$tean al Romdniei mele, Obuzul va cddea in urmi
Mergi inainte! Iar ru vei merge inainte.

$i dincolo de-acele taberi


Rtlrtx Ce mdine fi-vor in mormdnt,
Acelor ce-au furat cenuga
Cirninului tAu drag si sfAnt.
Cu ape-albastre gi cu holde
ver -zi - le ce-ruri val-ce - ne, Se strAng le-gio -na - rii Ol-teni Se
A$teapta tara sa te-alinte,
Ogtean al Rominiei mele,
Mergi inainte!

I{ ora- I-egiorr a^riaor


de Simion Lefter
Se cinm pe melodia popilarL: ,,Foaie uerde, iarba deasa".

I III
Legionari, si'ntindem hora, Sa lbsim pe brazda plugul,
Pe'ntregul zivoi, ) bis Coasa s'o lasam.
Ch suntem la noi, acasA, Calea codrului si arma '
In lara la noi. )bis S'o imbiafsam.

II ry
Vine timpul haiduciei, Si ne urmdrn CApitanul
(1 Codru sa'ndrigim. in bine $i'n greu
Numai codru-gi plAnge frunza , Cu el este biruinta,
Clnd noi suferim. Cu el, Dumnezeu.

Si cladim o viata noua


Sub al tarii cer.
Capitanul si riiasc6
$i Garda de Fier.
24
4t
I Cu frun;ile-aprinse de-o razd
Se strAng czrturari $i tarani
De sus, de pe Olt, din poiene, $i tabere sfinte a$eazA
in. crin - ce - na Din vArfuri de munli cozieni, La Arnota 9i Dragagani.
Sub verzile cerud vilcene
Se strdng legionarii olteni. Refren
il
De sus, de pe Lotru, coboara,
Din Bistrita, RAmnic, Horez, Desculli gi cu pieptu'n argi1a,
$i'ntAnAra lor primdvara Dureaza un drum peste ani
Ard stelele-aceluiagi crez. $i munca li-i sfAnta roila
Din Amota la Dragagani.
Refren
Ei totul jertfesc pentru Jarir
Se strAng legionari olteni si cinfi; S'o creasci din vise fierbinti
soa re, munci tori, Cdntecul verde sue cate cer. $i-un verde luceafar de para
Cu pieptul ei drum deschid in stdncd. Ii duce spre mari biruinti.
In imnul lor de foc si fter
Refren
.II IV

Obrazul li-e supt de prigoana Ei vin de pe Jiu gi din Vidra


Ca'n temnite grele au zlcut, Sa scape Romdnul din jug
Dar fulgera'n piept de arama $i calci nipArca gi hidra
Un clopot de-azur nevAzut Ce sAngele Jarii il sug.

Ci vin si la noi, Cipitane,


L II. Flacaii ti-s codrii de brazi,
$i-s gata sx'nfrunte prigoane
in tmda ne-am sbf,tut gi'n umilinla, Din fa'6rici, din uzine si din mina, $i drag li-i mormAntul viteaz.
Tiranii pdinea ne-au luat... Din toiul beznelor addnci,
Destul ne-am inclegtat in suferinta, Am izbucnit, nxpraznic, spre lumina Refren
Cu Neaniu'ntreg am sdngerat!... Ca'<i nivali grea de\tnnci
' Calcam cu pasi de fliciri spre Drepi,ile !
Din greu 5i aspru vuet de ciocane,
incovoiati de foarre gi nevoi, Pe drum de foc si cer isbavitor!
Din sgwi de fumale 5i cazane Un clopot sfAnt in pieptul nostru traf;:,
Flamanzi ne ridicam gi goi. S'aprind pe umeri aurori...

Refren ilI.
{'
La lupta,'muncitori! Pentru dreptatea noasfia legionara
Venili, Legiunea ne aduni $i pentm'ntregul Neam sdrac,
La lupti, muncitori! Din fulger vom cladi o noua Jarx
{
Veniti in crinpenb furtuna! Pe nicovalemari de veac!
La luptir" muncitori! Ca viforul vom trece Prin Prigoane,
Zidarl' de veacuri viitoare, Marin $i Mo{a ne vegheazi'n cer...
Cu fruntile in soare Din jertf'e $i din trienet de ciocane
Ne'naltirn biruitori! ; No-or.n fluri Destin de fier!
25

4A
MAR$UL LEGIONARILOR TECUCEM
LA LUPTA, MUNCITORI!
Versuri: RADLJ CYR

MUZIC,A: ION MANZATU


de Andrei pomoiliu

I In Lru-da ne-am zba-tut 5i'n u-rni lin ta, Ti ra - nii pdi-nea ne-au lu-
, .r:-:t _.' I

- te-le-ras-le-[e Din Te - cu - ciu - lui plaiu


- tu-ne-am o-go-rul,A-leral gdndtoqi rub 6ru i pel.
Am oor-
Ca ' sa

ce-te ma_re te La al bu - ciu - nru - lui


sal-vam- po - po rul Su - gru - mat de-un neam mi -
-

via-14 ne-am le - gat,

{,
sa iup-ram, ri-nerii ba-rrani, t-a nli si fim sta - plni! Cre noi sA tirn sta-pdni! 2.HA-me-

- nili Le ne a - du - nil
'
La lup - u, -'
giu-nea mun-ci tori'i . Ve -

26
39
CANTECUL LEGIONARILOR CAZUTI De prin satele razlefe, Legiunea-acum ne cheamx,
Din al Tecuciului plaiu, Jara si ne-o aparam.
Andante religioso de Simion Lefter Au pomit cete marete, Legionari fara de teama,
La al buciumului graiu. Capitanul sir-l uram!

Parasitu-ne-am ogorul, Credinfa am jurat!


na, Nop - 1i - le-s pus - tii Caci re-ai Alergdnd toti sub drapel, Pe viafA ne-am legat,
Ca sir ne salvam poporul, ca noi, cu totii, sa-l urmam,
Sugrumat de-un neam migel. Pe dugmani s'alungam. 1,,
Credinla am jurat! aza
Pe viala ne-am legat: I
I

Ca sa luptam tineri, bahAni, l bis


La noi sa fim stapdni. ,l ot,.

Hamesit, poporul zace De prin mun[i, dealuri, cAmpie,


Sub calcdiul jidovesc; Se inalfa pdn'la cer,
dus- pe tot-dea -u - na vii Cacr te-ar dus Vrem dreptate, pdine, pace, CAntece de vitejie
;A. l<- Pentru neamul rominesc. Ale Garzilor de fier!

Credinfl am jurat!
Pe viafir ne-am legat,
Cu drag, viala noi ne-o darm,
Glia s'aparim. 1,,

- ft ..
u - na )l n ix sa mar
$i n'ai mai vti-
vii Iar tu
iu
.
dormi me _ reu

Pldnge printre ramuri lqna Numai vintul mai suspina


Nop1ile-s pustii, bis
Dulcele tau cant
Caci te-ai dus pe totdeauna bis Peste florile ce-alinar
$i n'ai sa mar vii. tnstul tau rnormdnr. ) bil

Pe cararile umblate Ca o lacrimzr de sdnge


De noi, te-am catat. A cazut o stea.
te-au uitat pdn'astAzi toate,
$i-ai tai te-au uirar.
bis |#fi.tj.HEi
biruinra
) bis
Credinfi am jurat!
Bate vAntul peste ape,
trece timpul greu.,.
Noi rnereu te pldngem, frut",
Iar tu dormi mereu... 1 bi.
2l
38
MAR$UL LEGIONARILOR DIN STOROJINET
PESTE MORMANTT]L TAU SFANT

de Hluscu

de Simion Lefter

- I
la --m3n -.tul qa - rii noas-rre ge_ - nle pa-nrdn-tul re ne_a hra _ nit
ca -
cacipla-iu - i'i - le me - te'shn - ie- Ciii'cci_aiii .Ei '.i,i'i.,:-;#_;iii, Pes - te mor - man-tul tau sfhnt de - la put - na, la - crimi var sat-am Si _ voi

Eg;r"lfiU tll' rt;.?i uo-!??i-'Tn


',l--st. 8.. ,l _ t""
--'"l--H.",;"j""
: f"o -?rT

Ca la - ra'n-trea-ga vi - no la noi

Pri - vili cum ghia-re - le lui Iu - da A - dAnc se'n-fig in tru - pul-meu!

Peste mormintul tiu sfdnt dele Putna Dreptatea no:rsfia se sbate in temnifi,
Lacrimi virsat-am givoi, Romdnul piere 'n nevoi;
Ca ;ara 'ntreaga se sbate in lanturi, Cu feapa, astazi, te cheamt
I bis lara. ) bis
$tefane, vino la noi! Tu, Jepeg, vino la noi!

Adu-ti pandurii, aduni-fi vultanii, Te vrea Moldova, te cere Ardealul


i- Adu-i, ca noi vrem rFrsboiu, $i Jiul, leagin de eroi,
De-atdta jale gi de durere, Din Nistu, Tisa te cheamt lara.
Tudore, vino la noi! ) bis Mihai, tu, vino la noi! ) bis
f: Mihai, TepeS, Tudor 9i gtefan,
Veniti din vremuri la noi.
Va cere neamul o noui jertf{ r 1..
Veniti, ci noi vrem rasuliu! , Drs

28
37
Urli dusmanii'n cdrare in noi, frica mo4ii tace,
$i-9i arat 'n rhnjet colfii, Cici niscufi suntem din fulgea Pam0ntul fi'rii noastre geme! in laturi, Iudo, neam de garpe!
Noi pagim, pa$im cu nePisare r L:- Din stri,rnogi, strirnogi ce la lupoaice bis in laturi, jidovili pag6ni!
_
PamAntul care ne-a hranit!
I Drs Au supt laptele din uger. )
$i v;ioli, voiosi in fatra mo4ii. Pam6ntul lirii noastre strigit, In laturi, gerpi, nu scoatefi capul,
De jidovime cotropit: Ctrci apucim securea'n mdini!
Las' si urle, las' sa geama, Un g2nd sfint pe noi ne stringe
$i sa drapene cu ghiara. In a jertfelor echipit Caci plaiurile mele shnte, Destul ne-afi supt in tam noasFa!
Nouir nu ne este teama Pentru-acel, acel fli,rnind ce llfoge Caci codrii mei cei inverzigi, Destul averea ne-afi furat,
Atunci c6nd ne cheama Fra. l bls Ne jertfim in orice clipa. I bis Caci muntii mei bogaqi in aur, Destul ne-afi sd,rracit copiii!
De jidovime-s jefuitri. Destul, dar incA n'ati plecat?
Pentru gloria legionara
infruntim mereu dugmanul, De Turci, de Leli, scapat-am Tara,
Priviti, cum ghiarele lui Iuda
Jerthm totul, totul pentru fila, Adhnc, se'nfig in trupul meu, Titari, Maghiari invergunafi;
Cdnd ordond CApitanul. ; bis
Privifi, cum sdngele meu curge, Dar la jidani de vom lisa-o,
Priviti, cum jidovii mi-l beu! Ne-or blestema ai noqtri fragi.
Tinde spada, Capitane,
Inimi de viteji agteapta
Iar fiii mei murind de foame, Ca ieri cu s6nge cald platit-am,
Si pomeascir milioane I hic Ajuns-au sluga la jidani; Scapind de Ruqi acest paxnant;
Pentru lupta ta cea dreaPta.
Caci frafi de-un s6nge $i de-o mami Da1 la jidani de-l vom lasa,
Vdndut-au neamul pentru bani. Nu ne-or primi frati 'n mormint.

Veniti, ctegtini, din toati !ara!


Veniti, dreptatea e cu noi!
Veniti, sa ne apiram pamanul!
Veniti, la crdncenul rizboi!

Veniti, sa apa,ram pamantul


Veniti, la cfancenul rdzboi!

Legionarii eroi intor$i din Spania ln urma cortegiului. 29

36
MAR$uL LEGToNARTLoR vnANcnNl URLA DU$MANII
Majestuos Alex S Popescu

Majestos de Pr Cucuietu
$Le-fan Vo-da al Mol-do-vei in co-dnr

$i-si a ra-ta'n ran jet col - 1ii, Noi pa

5im pa-5im
I
cu ne-pa sa-ro $i
;
vo-io5i-vo-iosi in fa-ta
irnor-tii Noi pa-iinror-qii -t-r
Las' sa

$i-1i vom da ba - ta - li - oa - ne

De le-gi-o-nari fla-cai

I III
Stefan Voda al Moldovei Tudor'a VrAncioaia este
Fost-a pe la noi prin munfi, Numele ce-l purtim noi,
$i-agasit in codrii nogtri Caci shabuna din poveste
$oimi viteji, razboinici multi Ne-a dat sdnge de eroi.
Tot aga tu Cipitane., Acest sdnge, pentru tine, nu ne nu ne es te tea - mA A-tunci cand ne chia-ma Jara No-ui Ta-ra
Urca pe-ale Putnei vlri Gata suntem sd-l varsi,rn,
$i1i vom da batalioane Caci mareala clipa vine
De legionari flacai. ) bis
Jara szr n"-o upui*. i Drs
,il
IV
$tim ca tu, de multa vreme, Tu, Codrene. esti nadejdea
Aprig lupti, ca un erou, Ce ne-a dat-o Cel din cer,
Sa scapi fara care geme, Tu ne spulberi desnAdejdea,
$i sa-i dai un suflet nou. Tu qi Garda ta de Fier.
Sa ne scapi pe noi, ;aranii, Ia, cum stii, in mina, cnutul
Care suferim din greu, $i RomAnii nu mai pier,
Caci tAlharii si jidanii Caci vor sla mereu sub scutul
Ne tot sug nl.."u, ) bit Mindrei noastre Garzi de Fier. i Drs
-"."u.
30 35
MARSUL LEGIONARILOR DIN <ECHIPA MORTII> DEALUL NEGRU
Marsul taberelor de munci
de Nic Iancu-Sibiu Versuri M. Gaftoiu
Melodie S. Zeana

Din Mol-do-va azi ve


pa mor - tii
- (

I
I

':
De-aceea azi, la luptl
Suntem Echipa Mo4ii, Noi pqmit-am, sa scaPam
Din Patria de toF taharii;
Aru I r's
) bis Cinstea iar s'o iritronlm.
Ori
Purtim cu noi stir/dardul In rdnd cu Capitanul,
Unei i* Bucuros ne vom jertfi,
Pe el Peste lesurile dusmane,
') bis ) bis
Fapte farir nouit vom cladi.

E jale multa 'n tari, Cu zimbetul pe buze,


Caci stririnul e stAPan. Moartea 'n fatir o Privim,
Cer$etor la el, acasi, Caci suntem EchiPa Mo4ii: ) bis
) bis Ori invingem, ori murim. !
-"
A ajuns bietul Rom6n .

3l
34
DEALUL NEGRU
Tempo de mars
CArufele aduc nisipul, In timpul noptii, in coliba,
Din Turda ne-a sosit ciment Dormim cu Capitanu 'n gdnd
$i 'n graba mare noi tumat-am $i toli visam o lara noua,
Pentru vecie fundament. De mirre{ie strilupind.

Iar seara in jur pe l6nga focuri, Din munca noastri se ridica


Ca'n vremurile strirmogegti, Marel locag, in sus, spre cer,
I Tot despre Capitan si Garda , L.
. )
Dls
Spre fericirea Jirii noastre , rbrs
.
Ne spunea Banea povegti. $i-n cinstea Carzitor de Fier. ,

Noi, legionarii lui Codreanu, Din zori 9i p6ni insereaza,


Dirr munca ne-am ficut un crez
!u. to1ii, noi, cu drag muncim,.
$i 'n toate pa4ile pomit-am Sub cerul ce rie privegheaza, : I
Echipele de carnAgi verzi. O gcoala mdndra sa cladim.
Casa legionarA Susai - Predeal
Din Cluj, in zi de s?ubatoare, Se stinge var, se scoate piatri
La Dealul Negru am pomit,
$i din paduri se taie brazi
Sa ajutam pe Mofii,
Ataiamar iu sore.ii.
"
care
) bis $i 'n cAntece legionare
Lr"r"a.adragii?ar;arazi. ) bis
33
32