P. 1
retorica_juridica

retorica_juridica

|Views: 103|Likes:
Published by nataliag9

More info:

Published by: nataliag9 on Mar 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/04/2013

pdf

text

original

BRÎNDUŞA GOREA

RETORICĂ JURIDICĂ

Editura Zethus - ColecŃia „Aula” Târgu-Mureş, 2009

Cantemir” din Târgu-Mureş ConferenŃiar univ. 2009 2 . 2009 Bibliogr. Cicerone denuncia Catilina Imaginea copertei IV: Cicero Tehnoredactare computerizată: autoarea Corectură: autoarea Copyright © Editura Zethus. dr.REFERENłI ŞTIINłIFICI: Profesor univ. ISBN 978-973-88936-1-0 Editor: Mugur Gorea Coperta: Teodora Elena Cartera Imaginea copertei I: Cesare Maccari. dr. BRÎNDUŞA Retorică juridică / Brînduşa Gorea. Melentina TOMA Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi Descrierea CIP a Bibliotecii NaŃionale a României GOREA. Elena PUHA Universitatea „D. Editura „Zethus”.

iar rezultatul urmărit nu se poate obŃine decât prin astfel de mecanisme. propunându-şi să valorifice rezultatele obŃinute de ştiinŃele limbajului. act în care mecanismele raŃionale sunt preponderente. p. op. Traité de l’argumentation” (1958). fiindcă ele se integrează într-o viziune mai largă şi mai profundă asupra discursivităŃii. Există situaŃii discursive când mecanismele raŃionale sunt imperative pentru anumite tipuri de discurs. Lucrarea se vrea o replică modernă la 41 Constantin Sălăvăstru.CAPITOLUL AL II-LEA NEORETORICA ŞI DREPTUL În contemporaneitate. 283 23 . Nu ne putem imagina un discurs juridic (de apărare sau de acuzare) în afara actului argumentativ.41 1. cit. cercetările teoretice asupra retoricii diferă în mare măsură de prestaŃia antichităŃii greceşti sau romane. adică a susŃinerii şi respingerii de probe.. rod al colaborării a doi cercetători belgieni: Chaïm Perelman şi Lucie Olbrechts–Tytheca. CHAÏM PERELMAN ŞI „NOUA RETORICĂ” CA TEORIE A ARGUMENTĂRII Un moment de cotitură în dezvoltarea neoretoricii contemporane îl reprezintă apariŃia lucrării „La nouvelle rhétorique.

ci de a fi explorat un domeniu de bază al acestei discipline”44. neprevăzută.42 Tratatul de argumentare. filosofie şi filodoxie. necesar şi plauzibil. episteme şi doxa. şi chiar la întreaga tradiŃie dialectică şi retorică a antichităŃii. Raportul dintre logică şi neoretorică Tratatul se distinge faŃă de încercările anterioare ale logicii non-formale prin faptul „de a nu fi încercat o simplă mlădiere a logicii preexistente. p. 95 45 Ibidem.celebrele opere aristotelice.1. „logică a argumentării”. 93 44 Ibidem. p. Unii exegeŃi entuziaşti au mers chiar până la a echivala neoretorica perelmaniană cu logica deschisă. adică un fel de „psihanaliză a raŃiunii concrete”.43 1.Logică şi metalogică. evidenŃă şi aparenŃă). „logică a alegerii”. a totalizării.45 Punctul de vedere al autorilor este însă expres şi neechivoc: domeniul logicii formale moderne este limitat la demonstraŃia matematică. p. „logică a invenŃiei” sau „logică a preferabilului”. capabilă să integreze orice situaŃie nouă. publicată în 1970 – relansează mai vechea opoziŃie dintre logică şi argumentare (pe fondul „tradiŃionalei” disocieri dintre gândire şi expresie. alături de Le champ de l’argumentation – o culegere de articole şi studii semnate Chaïm Perelman. astfel încât „tot ceea ce este ignorat de matematicieni este străin logicii formale. 43 Petru Ioan . ca şi adevăr şi adeziune. 95 24 42 . Logicienii sunt obligaŃi Neoretorica lui Perelman a mai fost denumită de critici „logică retorică”.

amplificată de spiritul deductivist al epocii moderne. La nouvelle rhétorique. această situaŃie nu e firească. în care accentul se schimbă: rolul determinant în analiza discursivităŃii retorico-argumentative revine aşa numitelor raŃionamente dialectice. pentru autori Tratatului.să completeze teoria demonstraŃiei astfel obŃinută printr-o teorie a argumentării. 284 25 46 . U. căci cea mai mare parte a raŃionamentelor noastre înglobate în actele discursive concrete nu se supun analicităŃii. p. Noi vom căuta s-o construim analizând mijloacele de probă de care se servesc ştiinŃele umane. Traité de l’argumentation. filosofia.49 Chaïm Perelman. în aliniatele avocaŃilor. a rămas în paragină în cursul secolelor”46. lucrarea are rolul unui nou Discurs asupra metodei. care trec dincolo de ceea ce înseamnă analicitate. dreptul.. p.48 Din acest punct de vedere. în discursurile politicienilor. pe bază de presupuneri. 1958. P. cit. Totuşi. RaŃionăm mereu prin încercări şi erori. Obiectul teoriei argumentării este. „studiul tehnicilor discursive care permit provocarea sau creşterea adeziunii spiritelor la tezele care li se prezintă în vederea obŃinerii asentimentului lor”47 Există o anumită ascendenŃă a analizei tehnicilor demonstrative... în detrimentul mecanismelor discursive. 5 48 Constantin Sălăvăstru. op. p. Câmpul nostru de studiu. cit. Paris. Lucie Olbrechts–Tytheca. vom examina argumentele prezentate în jurnalele publiciştilor. p. care este imens. op. tome I-II. în tratatele filosofilor. prin generalizări ale unor cazuri relativ restrânse. 13 47 Ibidem. 284 49 Constantin Sălăvăstru.F.

p.2.Deplasarea de accent pe care Tratatul o aduce cu sine este vizibilă şi prin încercarea de estompare a unei distincŃii cu vechi state de serviciu. Trebuia dovedit că ieşirea din domeniul raŃionamentului analitic şi al celui inductiv nu înseamnă neapărat ieşirea din domeniul de jurisdicŃie al raIbidem. precum şi a lui Thadeus Kotarbinski. tot ceea ce facem să fie cât mai bine făcut. căci se simŃea nevoia unei discipline care să restabilească demnitatea raŃiunii şi să-i extindă competenŃele şi într-un domeniu în care. deşi admite ca punct de plecare al gândirii sale filosofice pragmatismul. creatorul praxiologiei51. Cheia succesului tezelor sale trebuie căutată şi în conjunctura deosebit de favorabilă. care studiază condiŃiile formale ale adecvării mijloacelor scopului. Contextul elaborării teoriei argumentării În gândirea lui Chaïm Perelman se poate identifica influenŃa lui Frege şi Dupréel. Totuşi. cu alte cuvinte.50 1. căci discursul retorico-argumentativ constituie o unitate. aceea între dialectică şi retorică. OpŃiunea autorilor este de altfel vizibilă din chiar titlul lucrării. Într-adevăr. în cea mai largă accepŃiune a termenului. 284 Praxiologia este teoria acŃiunii eficiente. nu poate exista discurs oratoric care să nu dezvăluie o anumită structură argumentativă în faŃa auditoriului. nimeni nu se mai gândea. care trimite la ambele domenii clasice. de la Descartes încoace. 51 50 26 . Perelman nu se recunoaşte ca adept al unei şcoli anume. după cum discursul argumentativ îşi pierde din efect dacă nu este îmbrăcat într-o haină retorică.

1. adevărul rezultat în urma unei demonstraŃii trebuie şi comunicat. este cu putinŃă ca principiile unui raŃionament corect să fie aplicate şi în domeniul acŃiunii. 187 27 . 187 55 Ibidem.3.54 Pentru Perelman. 186 Ibidem. Redescoperirea retoricii e rezultatul unei lungi şi adânci meditaŃii asupra procesului cunoaşterii şi asupra logicii în general. cit. competenŃa raŃiunii. adică acolo unde încetează. deci şi al valorii. p.52 Chaïm Perelman şi Lucie Olbrechts–Tytheca mărturisesc că nu au ajuns la teoria argumentaŃiei pornind de la retorică. asemeni oricărui honnête homme al secolului al XX-lea”53. despre care „nu ştiau nici ei mare lucru.55 52 53 Vasile Florescu. după teoria clasică a cunoaşterii. p. Argumentarea ca demers raŃional O teorie a cunoaşterii care se limitează numai la ajutorul logicii formale nu poate ieşi din impasul realism – nominalism.. cit. ci mai ales de posibilităŃile sale.Ńiunii. op.. Mai mult: de la acceptarea ca adevăr a lui quod erat demonstrandum şi până la declanşarea acŃiunii scontate este o cale cu totul străină nu numai de interesele specialistului. format numai din specialişti dispuşi să cedeze în faŃa stringenŃei demonstraŃiei. p. Pe de altă parte. Formularea sau enunŃarea lui nu este şi un act de comunicare propriu-zisă decât în cazul unui auditoriu ideal. 186 54 Vasile Florescu. apoi acceptat. p. op.

în linii generale. 187 28 .Revenind la tradiŃia aristotelică. fie în filosofie. propagandă sau politică. prin care se încearcă detaşarea cadrelor generale ale argumentării prin analiza discursurilor deja constituite şi recunoscute ca atare.56 Pentru atingerea acestui scop. marea artă a dialecticianului e aceea de a şti să adapteze aceste tehnici în funcŃie de auditoriu.57 Tratatul este o investigaŃie „post-factum”. aceleaşi structuri de raŃionalitate. fie că e vorba de o discuŃie la o masă familială. p. trebuia combătută concepŃia tradiŃională a evidenŃei ca unic mijloc de aprobare sau justificare a unei aserŃiuni. Având la îndemână tehnici argumentative asemănătoare. sunt utilizate în situaŃii discursive diferite. ceea ce constituie exacte performanŃele vizate prin intervenŃia discursivă. care vor genera aceleaşi demersuri argumentative. el s-a gândit la elaborarea unui instrument capabil să obŃină în domeniul valorii rezultate întru totul asemănătoare ştiinŃelor exacte. în marginea lui se vor produce convingerea şi persuadarea auditoriului. 187 Ibidem. fie că asistăm la o dezbatere în rândul specialiştilor. p. pe care o înŃelege ca o completare imperios necesară a demonstraŃiei bazate pe raŃionamentul formal. Fondul de raŃionalitate fiind acelaşi. Autorii pornesc de la postulatul că. precum şi separaŃia prea netă dintre raŃional şi psihologic în actul cunoaşterii. 56 57 Ibidem. Acest „instrument” este teoria argumentaŃiei. fie în drept.

Actul reglementării. că limba naturală „nu este niciodată denotativă. discursul legal este. în funcŃie de tipurile şi specializările sale. W. limbajul juridic este aproape fără excepŃie unul de tip descriptiv. OmiŃând deliberat numeroasele clasificări pe care le-a suferit conceptul de „limbaj”. Greimas. existenŃa sub ameninŃarea constantă a metaforei este o stare normală. În concepŃia filosofului american Ch. Morris. marcat de transcederea referenŃialului. astfel. op. cum se întâmplă în cazul funcŃiei sale retorice130. care respectă regulile clasice ale discursivităŃii (adevărul. ci multiplană şi. unul designativ. op. 310 De remarcat însă pertinenta precizare a lui A J. Editura „Ştefan Lupaşcu”. înfăptuit de legiuitor. iar regulile şi prescripŃiile sale elementare trebuie să Ńină cont de intenŃia esenŃială a locutorului: de a descrie realitatea. Morris132. ca mod de semnificare prin limbaj.6. o condiŃie a «condiŃiei umane»”. rigoare şi acurateŃe de limbaj. vom reŃine distincŃia între limbajul de tip descriptiv. pp. citat de Adriana Gertruda Romedea. caz în care limbajul are o funcŃie referenŃială. În consecinŃă. limbajul Constantin Sălăvăstru. (citat de Adriana Gertruda Romedea. pag. 1999. ca mod de utilizare a limbajului. biunivocitatea relaŃiei de semnificare şi referenŃialitatea) şi limbajul de tip poetic. W. 132 Ch. 10-12 131 130 72 . ca şi pentru ştiinŃa dreptului. presupune sobrietate. cit. p.cit. sau de a o depăşi. 140). FORMELE LIMBAJULUI JURIDIC Conceptul de „limbaj” este unul fundamental pentru ştiinŃa retoricii. Writing on the General Theory of Signs. unul incitativ... intenŃia sa persuasivă şi abaterea de la „norma” de limbaj131. Iaşi. Actele de discurs: o perspectivă semiotică. iar. Ca orice limbaj specializat.

cu ocazia susŃinerii pledoariei. fiind plenar valorizată în pledoarie..1. nu trebuie uitat că există anumiŃi vorbitori ai limbajului juridic. penale. şi limbajul juridic persuasiv. limbajul judiciar. adică expunerii concluziilor asupra fondului. într-o anumită măsură. al magistratului procuror. 6. cu ocazia elaborării şi motivării hotărârilor judecătoreşti. întrebuinŃat în activitatea organelor jurisdicŃionale civile.juridic normativ tinde spre atingerea idealului de monosemie şi monoreferenŃialitate şi îşi propune să evite orice ambiguitate derivând din polisemie. Deşi prezintă anumite particularităŃi. cereri de probaŃiune etc. cum sunt avocaŃii şi. Aşadar. se caracterizează prin aceeaşi rigoare şi precizie. specific pledoariei avocatului. În concluzie. El 73 . uneori. fie că are drept scop sesizarea organului jurisdicŃional şi investirea lui cu judecarea unei cauze. de regulă. funcŃia persuasivă a limbajului se regăseşte în cadrul discursului juridic doar ca un „privilegiu” al avocatului şi. Stilul oficial este cel care se impune în cazul redactării şi susŃinerii oricărei acŃiuni sau cereri în justiŃie. Aceleaşi rigori de limbaj se impun a fi respectate şi de către instanŃa de judecată. administrative etc. putem vorbi despre trei forme ale limbajului juridic: limbajul normativ. care apelează în mare măsură la funcŃia persuasivă a limbajului. Totuşi. şi limbajul judiciar. fie că vizează formularea de diverse precizări. Limbajul normativ După cum am arătat. specific legiuitorului. limbajul normativ trebuie să se caracterizeze prin monosemie şi monoreferenŃialitate. magistraŃii procurori.

„Luarea unui bun mobil din posesia sau detenŃia unei alte persoane. Ca un exemplu. În literatura de specialitate s-a exprimat ideea că „stilul legii trebuie să fie pus sub autoritatea ştiinŃei legiferării şi a unei solide tehnici legislative”.. op. 53 74 . societatea.impune un stil sobru şi exclude „alunecările” de sens specifice limbajului de tip performativ (injonctiv. o dată cu explicitarea inevitabilei lor forŃe ilocuŃionare. potenŃialii hoŃi. raŃiunea legiuitorului”. în scopul de a şi-l însuşi pe nedrept. se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 12 ani” poate fi „tradus” şi întrun registru performativ: „Noi. concluzionându-se chiar că „le style de loi est la loi même” (stilul legii este însăşi legea)133. De remarcat însă că „graniŃa” dintre enunŃurile constatative şi cele performative este una extrem de fragilă. 54 Ibidem. 6. Arthur Mihăilă. conotativ). Practic. unde se subliniază că. prioritar faŃă de reglementarea propriu-zisă. de către 133 134 GheorghiŃă MateuŃ. vă ameninŃăm pe voi. „este esenŃial ca norma juridică săşi exprime mesajul” şi „să dezvăluie motivaŃia socială. toate enunŃurile constatative pot fi reformulate ca performative. p. cit.2. Limbajul judiciar Limbajul judiciar este acea formă a limbajului juridic care se întrebuinŃează în activitatea judiciară. p. textul uscat al articolului 208 din Codul penal . că veŃi avea de suferit o privare de libertate în cazul în care nu vă reprimaŃi intenŃia de a sustrage!” O nuanŃare a stilului eminamente normativ şi descriptiv al limbajului legiuitorului se regăseşte şi în literatura de specialitate134.

„accvirare” pentru operaŃiunea de ataşare a unui dosar la un altul. Stilul descriptiv al limbajului normativ este nuanŃat prin pregnanta notă justificativă pe care o ilustrează limbajul judiciar. cât şi cererea de chemare în judecată. cum ar fi „drept societar” pentru acea parte a dreptului comercial care studiază structura. „oculată” pentru cercetarea la faŃa locului.). lipsa motivării de jure sau greşita ei indicare este acceptată în cazul cererilor care declanşează proceduri judiciare (cerere de chemare în judecată. „note de şedinŃă” pentru înscrisurile prin care părŃile îşi expun punctul de vedere cu privire la anumite aspecte ale cauzei etc. plângerea penală sau rechizitoriul trebuie să cuprindă toate motivele de fapt şi de drept135 care fundamentează soluŃia adoptată sau vizată. 75 135 . procuror etc. organizarea şi conducerea societăŃilor comerciale. plângere. El prezintă caracteristica de a folosi. fie că este vorba de soluŃia propusă de avocat. consilieri juridici sau alŃi participanŃi la procesul civil ori penal. mai cu seamă dacă sunt formulate de o parte neasistată de avocat.. „instanŃă supremă” pentru Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie. Totuşi. şi o serie de termeni care constituie „creaŃii” ale jurisprudenŃei (adică ale practicii judiciare) sau chiar ale doctrinei juridice (ale literaturii de specialitate). recurs etc. numai pentru un termen de judecată. pe baza probelor administrate şi în temeiul legii. Într-adevăr. avocaŃi. contestaŃie. Atât hotărârea judecătorească. discursul tuturor participanŃilor la înfăptuirea justiŃiei este menit să fundamenteze o soluŃie. sau „acŃiune civilă” în sensul de cerere de chemare în judecată. fie că ne raportăm la soluŃia aleasă (dintre mai multe posibile) de completul de judecată.magistraŃi (judecători sau procurori). pe lângă fondul de termeni principali preluaŃi din limbajul normativ. apel.

Mai mult decât atât. care este raŃionamentul interpretărilor de facto sau de jure operate etc. un interes deosebit pentru aspectele performative în comunicarea lingvistică. şi încărcătura sa ilocuŃionară. de asemenea.1. reprezentant al Şcolii „literare” de la Oxford. Aspectul performativ al pledoariei John L. Arhivele consemnează numeroase pledoarii scânteietoare. care – în contrast cu aspectele (mai curând) constatative sau declarative – sunt dotate cu o evidentă componentă ilocuŃionară. m-am convins (în baza probelor administrate) că relaŃiile de căsătorie ale părŃilor sunt grav şi iremediabil vătămate. Evident că asemenea preocupări. judecătorul cauzei. Un enunŃ de genul „Pentru motivele arătate. instanŃa admite cererea formulată şi dispune desfacerea căsătoria din culpa ambelor părŃi” presupune. dincolo de sobrietatea firească a exprimării unei hotărâri judecătoreşti. constatativ.3. de ce au fost înlăturate anumite probe administrate. Limbajul juridic persuasiv 6. 6. modele de oratorie dar şi de logică şi fundamentare juridică. prin teoria sa despre actele de limbaj. a provocat şi a menŃinut. raŃionamente de genul: „eu. m-am convins că ambelor părŃi li se poate reproşa o culpă pentru această situaŃie”. în care figurile de stil folosite cu inteligenŃă şi moderaŃie dau tuşa finală de rafinament şi 76 . Austin.3. Şi limbajul judiciar ilustrează fragila graniŃă dintre stilul pur descriptiv. hotărârea judecătorească trebuie să justifice şi motivele pentru care au fost respinse anumite cereri formulate de părŃi. focalizate pe efectele extralingvistice urmărite de locutor. sunt de prim interes în discursul avocatului. adică cu forŃă de comunicare.

Titulescu. „Mărcile lingvistice” ale actului ilocuŃionar se regăsesc cu prisosinŃă în discursul oratorilor din toate timpurile. mă opun etc. Eugen Herovanu sau Vintilă Dongoroz. directive.) 77 136 . enunŃuri comportative: „ne cerem scuze onoratei părŃi adverse pentru nedepunerea documentului în numărul de exemplare Ele pot fi identificate. susŃin. a identificat cinci clase de enunŃuri. expresive şi declarative. vă avertizez.originalitate unui discurs juridic de înaltă Ńinută. solicit. în mare măsură. de componente paraverbale (topica.). precum „apreciez că acŃiunea reclamantului este întemeiată şi trebuie admisă ca atare”. în celebra Apologie a lui Socrate sau discursul lui Demostene împotriva lui Midias. şi chiar având în vedere reprezentanŃii de marcă ai oratoriei juridice româneşti de la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului trecut. ci şi persuadarea auditoriului. vizând în mod evident nu doar informarea. Fenomenologul american al limbajului John Austin136.). comisive. care permit o bună ilustrare cu exemple ipotetice din pledoaria avocatului: enunŃuri verdictive. braŃele deschise a uimire etc. ca Delavrancea. fie că este vorba de celebrele verbe „performative” (declar. vă rog. enunŃuri exercitive: „solicit audierea în calitate de martor a persoanelor care au asistat la redactarea testamentului!”. de remarcat că. enunŃuri comisive: „mă angajez să pun acest document la dispoziŃia instanŃei”. continuând cu elocventele pledoarii ale oratoriei franceze din secolele XVI-XVIII. Putem găsi exemple celebre începând cu Antichitatea greacă. cu clasificarea pentadică propusă de John Searle (enunŃuri reprezentative. etc. accentul sau intonaŃia specifice) sau chiar de limbajul corpului (degetul ridicat acuzator.

componentă distinctă a acŃiunii de comunicare prin discurs. „Efectul perlocuŃionar” al pledoariei Continuând în a-l cita pe John L. se realizează by saying. Practic. Desigur. arbitru sau jurat). De regulă. 6. actul ilocuŃionar se realizează dacă şi numai dacă există consimŃământul alocutorului cu privire la intenŃia locutorului şi convenŃiile de interpretare.3. ci să obŃină efecte nonverbale asupra alocutorului (judecător.2. existând chiar riscul de a produce efecte contrare celor scontate. Austin. aşa cum remarca John Searle. ceea ce cu adevărat urmăreşte (sau ar trebui să urmărească!) avocatul prin pledoaria sa este nu să se audă vorbind. 78 . actul perlocuŃionar. respectiv să îi influenŃeze decisiv gândurile şi convingerile. în timpul rostirii pledoariei. dacă actul ilocuŃionar se realizează in saying.suficient ”. în speŃă. prin faptul de a spune. Dimpotrivă. actele perlocuŃionare succed actului de enunŃare realizat de locutor. actele perlocuŃionare nu sunt dependente de un asemenea consimŃământ. în sensul optimei reprezentări a clientului său. enunŃuri expozitive: „aceasta este starea de fapt pe care v-o semnalăm”.

cărora le corespund tot atâtea funcŃii ale limbajului: emitentul şi funcŃia expresivă a limbajului. FuncŃia conativă a pledoariei Cercetările actuale îi datorează lui Karl Bühler identificarea unor variabile ale comunicării. şi. de apelare). O contribuŃie însemnată în conturarea unui model semiotic al comunicării au avut Rolf H. de apel. În cazul analizat. acesta fiind însuşi scopul pledoariei. în funcŃie de obiectivele vizate. respectiv intenŃia locutorului.6. mesajul şi funcŃia poetică. Bay şi Bernd Fittkau. situaŃia şi funcŃia referenŃială. există şase variabile ale comunicării.răspuns din cadrul comunicării.3.3. codul şi funcŃia metalingvistică a limbajului. de funcŃia conativă. Conform clasificării propuse de Jürgen Habermas. în mod evident. receptorul şi funcŃia incitativă (conativă. planul autorevelării şi planul apelului. influenŃarea constă în efortul conştient al oratorului-avocat de a produce o schimbare decisivă la nivelul receptorului-judecător. în fine. cel pe care cade accentul în stilul oratoric al avocatului. planul relaŃiei. accentul principal căzând pe interacŃiunea influenŃare . în cea mai mare măsură. acŃiunile sunt de două tipuri: acŃiuni 79 . a limbajului. Conform modelului semiotic hexadic propus de acesta din urmă. prin determinarea a patru niveluri ale procesului de comunicare (dar şi prin evidenŃierea caracterului interactiv al comunicării): planul realităŃii. de reprezentare a realităŃii. canalul de transmisie şi funcŃia fatică a limbajului. pledoaria dă seamă. Din acest punct de vedere. acesta fiind. preluate şi îmbogăŃite ulterior de Roman Jakobson.

ale căror obiective depăşesc limitele codului folosit şi presupun folosirea unor tehnici de manipulare. pe care o deŃine celălalt factor al interacŃiunii. în încheierea acestor consideraŃiuni. (2) transmiterea unui mesaj – obiect. care vizează scopuri ilocuŃionare. a felului cum decurge comunicarea. respectiv răspunsul receptorului. pledoaria avocatului se încadrează în prima categorie. La modul general. dar nu e mai puŃin adevărat că scopurile avute în vedere sunt adesea perlocuŃionare. (3) feedback-ul. adică aducerea la cunoştinŃa emitentului.comunicative. 80 . având deci scopuri evident perlocuŃionare. acest răspuns constă în adoptarea a trei comportamente distincte: (1) manifestarea unei reacŃii care concordă mai mult sau mai puŃin cu intenŃia de comunicare a emitentului. cum ar fi exprimarea unei aprecieri subiective.. Este de remarcat. cel puŃin într-o primă fază. Desigur că. iniŃiind astfel următoarea secvenŃă comunicaŃională elementară. relatarea unui fapt. formularea unei promisiuni etc. şi acŃiuni strategice. prin intermediul unui metamesaj. situaŃia specială în cazul analizat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->