P. 1
Rolul statului in economie

Rolul statului in economie

|Views: 113|Likes:
Published by Alexandru Baltag

More info:

Published by: Alexandru Baltag on Apr 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/18/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA NICOLAE TITULESCU Facultatea de Drept

ROLUL STATULUI IN ECONOMIE
Proiect realizat de: Baltag Alexandru Anul I, Seria I, Grupa 2

Bucuresti 2011

3 3) Rolul statului in promovarea stabilitatii economice«««««««««««««««««....1 2) Statul si promovarea echitatii in viata economica««««««««««««««««««.4 Concluzii««««««««««««««««««««««««««4 Bibliografie«««««««««««««««««««««««««5 ..CUPRINS Introducere«««««««««««««««««««««««««1 Functiile statului«««««««««««««««««««««««1 1) Activitatile specifice ale guvernului de promovare a eficientei economice«««««««««««.

Problema centrala a economiei rezulta din doua constatari : resursele productive sunt rare iar nevoile omului sunt continue si nelimitate. ap rare. asigur ri medicale. Rockefeller . companii de telefoane. intervine în reglarea i corectarea func ion rii economiei de pia (prin intermediulunor metode financiare sau de reglementare). Acest pre de monopol va determina sc derea cantit ii de produse pe care o vor cump ra consumatorii.exploatarea spa iului cosmic. aceast implicare exist i se manifest permanent. Pre urile mari de monopol înseamn profituri mari de monopol din care o bun parte se pot transforma în reclame în el toare sau pot fi folositepentru cump rarea influen ei legiuitorilor. el va decide singur pre ul. Pe de o parte. fixându-l mult peste cheltuieli. cât . educa ie. De aceea. statul asigur furnizarea unor presta ii foarte importantepentru societate (securitate.Func iile specifice guvernului în domeniul economic le putem grupa în 3 mari capitole: 1) promovarea eficien ei economice. statul are în proprietateurm toarele sectoare: for e armate. cercetare tiin ific . iar pe de alt parte. Caracteristica economiilor contemporane dezvoltate este tipul mixt de economie în care al turi de ³mâna invizibil ´ (concuren a) ac ioneaz ³mâna vizibil ´ (politica economic ). guvernele au impus atât legi de ne încredere. continuu i subaspect dublu.Functiile statului Chi a r da c nu s u nt e m î nt o t d e a u na c o n t i e n i d e i m pl i car ea st at ul ui î n v i a aeconomic i social . Îl viza direct pe JohnD.începând din 1890 (Congresul american adopt celebra lege anti-trust purtând numele senatorului care a ini iat-o ± Sherman Act.În principal. cercetare). Când puterea economic a monopolului devine suficient de mare. extrema competitorului imperfect. 2) întronarea echit ii în via a economic . 1) Activit ile specifice guvernului de promovare a eficien ei economice sunt urm toarele a) Guvernele sunt agen i economici activi în lupta împotriva monopolurilor. 3) realizarea stabilit ii economice.

nu e valabil i în cazul taxelor pentru bunuri publice(cumperi un jerseu de lân numai dac vrei. construirea re elei de autostr zi. iar institu iile bugetare sunt cele care ofer aceste bunuri i servicii publice. Un exemplu tipic de bun public între inut de guvern este farul. care salveaz vase i vie i.Caracteristic institu iilor bugetare este faptul c în schimbul serviciilor oferite ele nu primesc nimic. c) Un alt domeniu în care guvernele trebuie s . Reglement rile guvernului opereaz cu grade diferite de eficacitate pentru a controla elemente secundare ca: poluarea apei i a aerului. De aceea construc ia i între inerea unui far nu va interesa nici un întreprinz tor particular. adic acele activit i economice care aduc beneficii mici sau mari comunit ii.i reglement ri economice vizând activitatea monopolurilor în scopul îmbun t irii func ion rii sistemului de pia pe care domin concuren a imperfect .Societatea este cea care apare ca beneficiar al acestora. educa iei publice chiar dac nu te intereseaz deloc aceste activit i).alimente i medicamente neverificate. Asigurarea ap r rii na ionale. dar a c ror construc ie i între inere nu este rentabil pentru întreprinz torii particulari. . Trebuie accentuat caracterul obligatoriu al taxelor. Tr s tura principal a majorit ii bunurilor publice const în aceea c ele sunt indivizibile (vezi: serviciul de canalizare. Dar pentru a construi i apoi pentru a între ine bunurile publice guvernele au nevoie de resurse. b) Alte nereu ite ale pie ei în cazul c rora trebuie s intervin guvernul pentru a restabili eficien a sunt cele legate de poluare. dar trebuie s i pl te ti partea de taxe pentru finan area ap r rii.i dovedeasc eficien a este construc ia de bunuri publice. cheltuielile lor se suport din bugetul statului.) i nimeni nu poate fi exclus din sfera lor de utilitate.Leg tura între cheltuieli i consum.cercet rii spa iului. pierderi hazardate de materiale radioactive etc. care exist în cadrul bunurilor de consum individual. Sursa acestora sunt taxele pe venituri percepute la toate nivelurile. serviciul bolilor epidemice etc. În absen a veniturilor. Cei ce între in farul nu reu esc s adune taxe sub forma penaliz rilor pretinse vaselor care-i folosesc serviciile deoarece nu cost mai mult s avertizeze o sut de vase sau numai unul singur c se apropie de stânci. subven ionarea cercet rii tiin ifice fundamentale i a s n t ii publice sunt doar câteva exemple de domenii în care intervine statul pentru a le spori eficien a.. de fonduri. a ordinii interne.

handicapa i. lipsurile anumitor produse.Examinând roadele politicii monetare i fiscale din rile industriale dezvoltate dup cel de-al doilea r zboi mondial (cele dou cre teri majore ale pre ului petrolului. recoltele slabe. De aceea o na iune nu trebuie s accepte rezultatul pie elor competitive ca fiind predeterminat i de neschimbat.Prin politica fiscal i cea monetar guvernele pot influen a rata de cre tere a produsului na ional i nivelul s u. Deci i cel mai eficient sistem de pia poate genera inegalit i.acord rii de spa ii de locuit la pre sc zut. Instrumentele de care uzeaz guvernele pentru a se achita de acest rol sunt politica fiscal ipolitica monetar . Ajutorul de omaj intr i el în aceast categorie a pl ilor de transfer. Subven ionarea de c tre guvern a categoriilor cu venituri mici seface sub forma timbrelor alimentare. criza sistemului financiar interna ional) s-a ajuns la concluzia c nici o ar nu a reu it s realizeze pe o perioad mai îndelungat ini iativa liber . subven ionarea consumului grupurilor cu venituri mici. Prin politica monetar . Dac îns o ar cheltuie te mai mult pe hrana animalelor de interior decât pe educa ia universitar a s racilor avem de a face cu un defect de distribuire a veniturilor i nu cu o caren a pie ii. a sistemului financiar supraveghiand oferta de bani. nivelul pre urilor într-o economie. Printre instrumentele pe care le poate folosi guvernul pentru a corecta inegalitatea distribuirii veniturilor amintim: taxarea progresiv . infla ia sc zut i angajarea complet a for ei de munc . rata dobânzii. se practic pl ile de transfer . Acestea sunt pl i f cute c tre indivizi de la care nu se primesc în schimb servicii: b trâni. politicile fiscale i monetare trebuie tot timpul actualizate pentru a se realiza. Politica fiscal a statului const în puterea de a taxa veniturile i a folosi apoi ace ti bani pentru bunuri publice.De aceea. . pl ile de transfer. Chiar dac sistemul de pia ar func iona în condi ii de competitivitate perfect mul i nu l-ar considera ideal deoarece bunurile se ob in dup ³voturile în bani´ i nu dup nevoi (pisica bogatului prime te laptele care s-ar cuveni unui copil s rac). Inegalit ile în distribuirea veniturilor pot fi inacceptabile din punct de vedere politic sau etic.2) Statul i promovarea echit ii în via a economic . gradul de ocupare a for ei de munc . îngrijirii medicale gratuite. Taxarea progresiv presupune taxe mai mari pentru boga i decât pentru s raci dar. statul introduce reglement ri asupra activit ii b ncilor. deoarece taxele sc zute nu-i pot ajuta pe cei care nu au venituri deloc. orfani. 3) Rolul statului în promovarea stabilit ii economice. condi iile de creditare.

Func i o na r ea s ec t o r ul ui p ubl i c nu e s t e p er f e ct . Înplus. . Func ionarea sa este impus de imperfec iunile pie ei. . sunt esen iale pentru func ionarea unei economii s n toase. Interesele agen ilor economici difer . SUA este consideratea a avea ³economie mixt ´deoarece: -pia a determin majoritatea pre urilor individuale i a cantit ii produselor.Ambele jum t i. sentimentul discrimin rii este o caracteristic uman care face ca de cele mai multeori individul s se considere dezavantajat sau defavorizat de o situa ie pe care este obligats o ac ce pt e. ceea ceînseamn c niciodat nu vor fi satisfacu i deplin to i participan ii la via a economic . Concluzii I n c o ncl uzi e.fie printr-o interven ie privat sau mixt . pe care societatea le poate ameliora fie printr-o schimbare de interven ie public .guvernul conduce economia în ansamblu prin reglement ri fiscale i monetare. p ut e m a f i r ma c s ec t o r ul p ubl i c e st e o ne ce si t a t e pe nt r u o ri ceeconomie. stabilitatea economic . dar aceasta nu înseamn c implicarea sa este întotdeauna optim . pia a i guvernul.cel pu in pe intervale mai scurte. ea î ns i î nr egi s t r â nde ecuri.

A 2006.Wrigh G. .BIBLIOGRAFIE 1.Finan e publice. Vacarel I.Economia sectorului public. www.ro 5. .mfinante. . Profiroiu A. Editia a V-a 2. Editura Economic .scribd. . Nemec J. Editura Ars Longa . www. Bucure ti 1999 4.Bucuresti 1997 3. Editura Didactica i Pedagogica R.ro .Finan e publice ± Teorie i practic .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->