Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE


Catedra de Pedagogie, Psihologie şi Didactică

Teme pentru Lucrarea de licenţă la specializare PIPP


Anul III
2010-2011

Coordonator ştiinţific:
Prof. univ. dr. FLOREA VOICULESCU

1. Modalităţi de investigare/evaluare a capacităţii copilului de a se integra în clasa I.


2. Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului sau a gândirii critice, a reprezentărilor
matematice, a stilului de învăţare în dezvoltarea creativităţii copilului (preşcolar sau şcolar mic).
3. Creativitatea educatoarei ca factor de stimulare a creativităţii copiilor (şcolari/ sau
preşcolari).
4. Grupa combinată. Modalităţi de proiectare, organizare şi desfăşurare a activităţilor din
programa curriculară, în perspectiva stimulării muncii independente în echilibru cu dirijarea de
către educatoare.
5. Stilurile de conducere a grupei de preşcolari (clasei de elevi).
6. Managementul clasei în învăţământul primar. Metode de cunoaştere a relaţiilor
interpersonale şi de stimulare a coeziunii grupului.

Coordonator ştiinţific:
Prof. univ. dr. MARIOARA LUDUŞAN

1. Metode de predare-învăţare utilizate în scopul activizării elevilor la lecţie sau metode activ
participative în ciclul primar (sau în grădiniţa de copii).
2. Parteneriatul educaţional: colaborarea grădiniţă-şcoală-comunitate-ONG-uri-sponsori sau
colaborarea educatoarei cu învăţătorul, partenerii în educaţie.
3. Respectarea dreptului fundamentale ale copilului şi învăţământul “pe măsură”.
4. Consilierea educaţională la clasele I-IV. Exemple de programe de consiliere.
5. Cauze ale dificultatilor de învăţare specifice în învăţamantul primar.
6. Importanţa parteneriatului şcoală-familie în prevenirea dezadaptării şcolare, în cazul
elevilor din învăţămantul primar.
7. Metode specifice de cunoaştere a personalităţii elevilor aplicate în învatamantul primar.
8. Cultivarea comportamentului moral al elevilor din clasele III-IV prin educaţia civică.
9. Parteneriatul şcoală-familie-comunitate în ciclul primar.

Coordonator ştiinţific:
Prof. univ. dr. ION BUZAŞI

1. Propuneri privind curriculum-ul de literatură pentru copii, disciplină opţională în ciclul


primar.
2. Forme şi modalităţi de corelare a activităţilor didactice de citire/lectură în formarea
deprinderii muncii cu cartea, dezvoltării vocabularului şi a interesului pentru lectură.
3. Compunerile, mijloc de cultivare şi stimulare a creativităţii elevilor din ciclul primar.
4. Analiza literară a textelor în clasele II-IV şi rolul ei în educaţia estetică a elevilor.

1
5. Dezvoltarea vocabularului prin lecturi suplimentare în cadrul cercurilor de literatură la
clasele III-IV.
6. Consideraţii privind valoarea formativă a literaturii pentru copii în educarea trăsăturilor
pozitive de caracter.
7. Jocul didactic, mijloc eficient de dezvoltare a limbajului şi a comunicării orale.
8. Contribuţia basmului la dezvoltarea personalităţii copilului preşcolar.
9. Modalităţi de îmbogăţire a vocabularului la vârsta şcolară mică, cu implicaţii asupra
dezvoltării intelectuale.
10. Povestirea şi convorbirea, mijloace de dezvoltare a limbajului şi de formare a trăsăturilor
pozitive de caracter.
11. Aspecte ale formării şi dezvoltării limbajului la copiii preşcolari.
12. Modalităţi de valorificare a textelor narative din grădiniţă.
13. Tradiţie şi reformă în abordarea disciplinei „Comunicare”.
14. Rolul jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preşcolari.
15. Valorificarea valenţelor educative ale textului literar în formarea conştiinţei moral-patriotice
la elevi.
16. Contribuţia jocului didactic la dezvoltarea limbajului preşcolarilor din grupa mare în
vederea însuşirii corecte a cititului şi scrisului în clasa I.
17. Valorificarea formativ-educativă a naraţiunilor pentru copii.
18. Conţinutul şi metodologia desfăşurării serbărilor în grădiniţă, mijloc de educare morală
copiilor.
19. Rolul lecturii particulare în formarea personalităţii elevului.
20. Contribuţia literaturii pentru copii în formarea trăsăturilor pozitive de caracter.
21. Modalităţi de formare şi dezvoltare a vocabularului la elevii din ciclul primar.
22. Rolul basmului în dezvoltarea comunicării.
23. Contribuţia legendelor istorice la educaţia moral-patriotică şi estetică a elevilor din ciclul
primar.
24. Contribuţia activităţilor de dezvoltarea vorbirii la îmbogăţirea şi nuanţarea vocabularului
copiilor preşcolari.
25. Modalităţi de valorificare maximă a rolului formativ al activităţilor de povestire din
grădiniţă.
26. Iniţierea elevilor în compuneri şi aspecte metodologice ale predării compunerii la clasele I-
IV.
27. Rolul lecturii literare în îmbogăţirea cunoştinţelor şi activizarea limbajului la elevii din
ciclul primar. Formarea personalităţilor elevilor prin lectura suplimentară.
28. Diferenţierea activităţii cu elevii la lecţiile de citire şi scriere la clasa I.
29. Precizarea şi activizarea vocabularului prin intermediul jocului didactic.
30. Formarea deprinderilor de activitate creatoare prin muncă independentă în cadrul lecţiilor de
citire, compunere şi cunoştinţe despre limbă
31. Modalităţi de îmbogăţire şi activizare a vocabularului preşcolarilor în vederea pregătirii lor
pentru şcoală.
32. Contribuţia textelor narative la dezvoltarea intelectuală şi morală a copilului preşcolar.
33. Povestirile – mijloc de dezvoltare a vorbirii în vederea pregătirii copiilor pentru şcoală.
34. Valoarea educativă şi estetică a basmului în cultivarea limbajului şi a calităţilor morale în
învăţământul preşcolar.
35. Rolul jocului didactic în realizarea obiectivelor de dezvoltarea vorbirii şi comunicării orale la
grupa mare pregătitoare.
36. Îmbogăţirea vocabularului copiilor în cadrul activităţii de observare, convorbiri, povestiri,
repovestiri, memorizări.

Coordonator ştiinţific:
Prof. univ. dr. NICOLAE LUDUŞAN

2
1. Necesitatea educaţiei ecologice în învăţământul primar.
2. Problematica mediului înconjurător în localitatea _______ şi implicaţiile acesteia în educaţia
ecologică a elevilor.
3. Problematizarea în predarea cunoştinţelor de relief (hidrografie, climă, faună-floră etc) la
Geografia României.
4. Particularităţi ale însuşirii noţiunilor şi reprezentărilor orizontului local
5. Perceperea şi reprezentarea spaţiului geografic la elevii din învăţământul primar.
6. Procedee de activizare a elevilor în cadrul lecţiilor de ştiinţele naturii.
7. Modalităţi de implicare a elevilor în păstrarea tradiţiilor locale din satul (zona) _______.

Coordonator ştiinţific:
Conf. univ. dr. ELISABETA VOICULESCU

1. Metode şi tehnici de evaluare a progresului şcolar al elevilor din clasele I-IV.


2. Metode şi tehnici de evaluare a evoluţiei (progresului) copilului preşcolar.
3. Metoda proiectelor în învăţământul preşcolar/primar.
4. Jocul didactic-metodă de stimulare a dezvoltării personalităţii preşcolarului (mic, din grupa
mijlocie, la grupa mare/pregătitoare) sau a şcolarului.
5. Jocul şi jucăria, factori importanţi în dezvoltarea personalităţii copilului preşcolar/şcolarului
mic.
6. Mijloacele tehnice şi materialul didactic; rolul lor în organizarea mediului educaţional din
grădiniţă.
7. Ergonomia procesului instructiv educativ.
8. Rolul cărţii şcolare şi a literaturii pentru copii în dezvoltarea intelectuală a copilului (şcolar
sau preşcolar).
9. Ariile de stimulare şi accentuarea individualităţii învăţării.
10. Educaţia integrală a copilului prin abordarea tematică şi educaţia în conformitate cu nevoile
individuale.

Coordonator ştiinţific:
Conf. univ. dr. DANIEL BREAZ

1. Jocul didactic matematic la clasele I-II.


2. Jocul didactic matematic la clasele III-IV.
3. Metode de rezolvare a problemelor la ciclul primar.
4. Modalităţi de activizare a elevilor la lecţiile de matematică.
5. Predarea-învăţarea elementelor de geometrie la clasele I-IV.

Coordonator ştiinţific:
Conf. univ. dr. COSTEL BELIZNA

1. Rolul jocurilor de mişcare în dezvoltarea calităţilor motrice la clasele I-IV


2. Rolul abilităţilor practice la dezvoltarea deprinderilor de muncă şi a dragostei pentru munca
a şcolarului mic
3. Valenţele instructiv-educative ale activităţilor practice în grădiniţă
4. Dezvoltarea calităţilor motrice (viteză, îndemânare, rezistenţă, forţă) la clasele I-IV
5. Oboseala la şcolarul mic
6. Alimentaţia la şcolarul mic
7. Igiena cititului la clasele I-IV
8. Igiena scrisului la clasele I-IV.

3
Coordonator ştiinţific:
Lect. univ. dr. RAMONA PETROVAN

1. Influenţa tulburarilor limbajului oral si scris asupra însuşirii scris-cititului la şcolarul mic.
2. Rolul învăţătorului în elaborarea/implementare planului de intervenţie personalizată pentru copiii
cu cerinţe educative speciale.
3. Măsuri educaţionale specifice pentru copiii cu ADHD.
4. Cauze ale dificultăţilor de învăţare specifice în învăţământul primar
5. Aspecte ale diferenţierii curriculare în cazul elevilor cu cerinţe educative speciale.
6. Optimizarea procesului de învaţare în clasele I-IV prin diversificarea metodelor de evaluare.
7. Rolul strategiilor didactice în stimularea creativităţii elevilor din ciclul primar.
8. Educaţia copiilor cu CES. Metode şi mijloace specifice de realizare a programului personalizat şi
individualizat.

Coordonator ştiinţific:
Lect. univ. dr. IOAN SCHEAU

1. Metode si tehnici de comunicare aplicate in invatamantul prescolar


2. Metode si tehnici de comunicare aplicate in invatamantul primar
3. Componentele comunicarii didactice. Implicatii psihopedagogice in cadrul invatamantului
primar
4. Limbajul si comunicarea. Problematica, diagnoza si rezolvare in cadrul invatamantului
primar
5. Verbal, non-verbal si paraverbal in cadrul comunicarii didactice la ciclul prescolar
6. Verbal, non-verbal si paraverbal in cadrul comunicarii didactice la ciclul primar.

Coordonator ştiinţific:
Lector univ. dr. MARCELA CIORTEA

1. Elemente de fonetică şi corespondenţa dintre sunet şi literă în ciclul primar.


2. Vocabularul, material constructiv al gramaticii în ciclul primar.
3. Contextualizarea gramaticii în ciclul primar.
4. Categorii gramaticale nominale în ciclul primar.
5. Categorii gramaticale verbale în ciclul primar.
6. Adaptarea frazei la situaţia de comunicare în ciclul primar: transformare, contragere,
expansiune.
7. Text narativ, text descriptiv, text dialogat în ciclul primar.
8. De la ideea centrală la planul de idei în ciclul primar.
9. Rezumatul şi caracterizarea de personaj în ciclul primar.
10. Scrierea personală în ciclul primar (funcţională, reflexivă, imaginativă).
11. Evoluţia capacităţii de comunicare a preşcolarului: de la comunicarea prin plâns, la
comunicarea verbală.
12. Rolul lecturii cu voce tare în formarea primei culturi literare a copilului.
13. Poezii, numărători şi recitative. Despre memorizare în ciclul preşcolar.
14. Reconstruirea sensului textului în ciclul preşcolar. De la oral la scris.
15. Componentele motrice ale actului grafic în ciclul preşcolar.
16. Activităţi grafice şi activităţi de scriere în ciclul preşcolar. Gesturi identice în scopuri
diferite.
17. Scrisul, gest controlat. Dimensiune psihologică, emoţională, cognitivă, strategică,
lingvistică, semantică, ergonomică, tehnologică.
18. Dominanta simbolică a actului grafic în ciclul preşcolar: desenul.
19. Dominanta grafică propriu-zisă în ciclul preşcolar: jocuri de linii, culori şi forme.

4
20. Dominanta semiotică a actului grafic în ciclul preşcolar: scrisul şi producerea sensului.

Notă: Temele pentru lucrarea de licenţă sunt orientative. Studenţii pot veni şi cu propuneri de
alte teme.

Lect.univ.dr. Ioan Scheau

S-ar putea să vă placă și